Δ ιατήρηση και ανάδειξη των φ υσικώ ν και π ολιτισμικώ ν πόρων του Ν ομού Ροδόπης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ ιατήρηση και ανάδειξη των φ υσικώ ν και π ολιτισμικώ ν πόρων του Ν ομού Ροδόπης"

Transcript

1 Ελληνική Δημοκρατία Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας Υπουργείου Εξωτερικών Ε λλη ν ο -Β ο υ λγα ρ ικ ή συνεργα σία για τη ν ενίσχυση της προστασίας και της διαχείρισης τω ν φ υσ ικώ ν πόρων. Εφ αρμογές στον Στρυμόνα και τη Ροδόπη Δ ιατήρηση και ανάδειξη των φ υσικώ ν και π ολιτισμικώ ν πόρων του Ν ομού Ροδόπης ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Ε λ λ η ν ικ ό Κ Εν τρο Β ιοτο π ω ν - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ

2

3 Ελληνική Δημοκρατία Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας Υπουργείου Εξωτερικών Ε λλη ν ο -Β ο υ λγα ρ ικ ή συνεργασία για τη ν ενίσ χυση της προστασίας και της διαχείρισης τω ν φ υσικώ ν πόρων. Εφ αρμογές στον Στρυμόνα και τη Ροδόπη Διατήρηση και ανάδειξη των φ υσικώ ν και π ολιτισμικώ ν πόρων του Νομού Ροδόπης Εκτενής περίληψη ΕΚΒΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔ ΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ

4 Το παρόν εκπονήθηκε από το ΕΚΒΥ στο πλαίσιο του έργου «Ελληνο-Βουλγαρική συνεργασία για την ενίσχυση της προστασίας και της διαχείρισης των φυσικών πόρων. Εφαρμογές στον Στρυμόνα και τη Ροδόπη» (ΑΝΑΠ ), το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών στο πλαίσιο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Βοήθειας Hellenic Aid. The present study has been prepared by the Greek Biotope-Wetland Centre (EKBY) in the framework of the project Hellenic-Bulgarian cooperation fo r the protection and management o f natural resources: applications in Strymonas/Struma River basin and in Rhodope (Α Ν Α Π which was funded by the Ministry of Foreign Affairs - Hellenic International Development Cooperation Department Hellenic Aid. Η πλήρης αναφορά στο παρόν κείμενο είναι: Χατζηχαραλάμπους Έλενα (συντονίστρια έκδοσης) Διατήρηση και ανάδειξη των φυσικών και πολιτισμικών πόρων του νομού Ροδόπης. Εκτενής περίληψη. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων. Θέρμη. 20 σελ. + Ι παράρτημα. This document may be cited as follows: Hadjicharalambous Helena (editor) Conservation and promotion of the natural and cultural resources of the Rhodope prefecture. Extended summary. Greek Biotope-Wetland Centre. Thermi. 20 p. + I Annex.

5 . ΕΡΓΟ: «ΕΛΛΗΝΟ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. ΕΦΑΡΜ ΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΟΔΟΠΗ» ΔΡΑΣΗ 4: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜ ΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΘΥ ΝΘΜΘΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: Έλενα Χατζηχαραλάμπους ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Αλεξανδρίδου Ευτυχία Γαβαλάς Νίκος Κακούρος Πέτρος Κατσακιώρη Μαρία Μπόλη Κατερίνα Ντάφης Σπύρος Παπαδήμος Δημήτρης Σκιαδαρέσης Γιώργος Στάμου Νικόλαος Σταυρούσης Δημήτρης Τσιαούση Βασιλική Χατζηιορδάνου Λένα Χατζηχαραλάμπους Έλενα ΕΚΒΥ Θεσσαλονίκη 2007

6

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή Το αντικείμενο Η μέθοδος Οι φυσικοί πόροι του Νομού Ροδόπης Οι πολιτισμικοί πόροι του Νομού Ροδόπης Οι προσδοκίες της τοπικής κοινωνίας Το όραμα Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την επίτευξη του οράματος Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α... ί

8

9 1. Εισαγωγή Όσο οι φυσικοί πόροι θεωρούνταν «άφθονοι» και οι φυσικές περιοχές «ατέλειωτες», η υποβάθμισή τους δεν γινόταν αντιληπτή και η διαχείρισή τους ασκούταν χωρίς σχεδιασμό και ανάλογα με τις πρόσκαιρες ανάγκες. Όταν οι κοινωνίες αντιλήφθηκαν ότι υπήρχε ανάγκη να εξασφαλισθεί η παραγωγή αγαθών και η παροχή υπηρεσιών και για τις μελλοντικές γενιές, εμφανίσθηκαν ως ανάγκες η συνετή χρήση των φυσικών πόρων, αλλά και η υιοθέτηση διαφορετικών μοντέλων ανάπτυξης. Σύμφωνα με τον κλασικό ορισμό, αειφόρος ανάπτυξη είναι η «ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες». Με άλλα λόγια η ανάπτυξη είναι αειφόρος όταν υπάρχει μέριμνα ώστε η σημερινή «μεγέθυνση» να μην υπονομεύει τις δυνατότητες «μεγέθυνσης» των μελλοντικών γενεών. Η αειφόρος ανάπτυξη έχει επομένως τρεις συνιστώσες οι οποίες απαιτούν ισόρροπη πολιτική συνεκτίμηση: την οικονομική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο ανάπτυξη, που εγκρίθηκε το 2001 και αναθεωρήθηκε το 2005, συμπληρώνεται, μεταξύ άλλων, και από την αρχή της ένταξης των περιβαλλοντικών προβληματισμών στις ευρωπαϊκές πολιτικές που έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον1. Στις μέρες μας, με επιτακτική την ανάγκη για προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, διατήρηση της βιοποικιλότητας και αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων, τα ανωτέρω αποκτούν διασυνοριακή διάσταση και εκτείνονται πέραν των συνόρων που καθορίζουν τα όρια των κρατών. Σε ολόκληρο τον πλανήτη, φυσικοί πόροι όπως σπουδαία ή και σπάνια οικοσυστήματα, νερά ποταμών και λιμνών, κ.ά. «διαιρούνται» από εθνικά σύνορα μεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών, καθώς αυτά δεν αποτελούν παράλληλα και οικολογικά όρια. Ως αποτέλεσμα, οι πόροι αυτοί γίνονται αντικείμενο διαφορετικής διαχείρισης και διαφορετικών πρακτικών χρήσης σε κάθε πλευρά των συνόρων, συχνά ασύμβατων μεταξύ τους. Το γεγονός αυτό συχνά επιφέρει υποβάθμιση των λειτουργιών και των αξιών τους, αλλά και των «υπηρεσιών» που 1http ://europa.eu/scadplus/leg/el/s htm 1

10 μπορούν να προσφέρουν στον άνθρωπο και θέτει σε κίνδυνο τη διατήρησή τους. Όπως το νερό δεν αναγνωρίζει σύνορα κατά τη ροή του και τα φυτά και τα ζώα δεν αναγνωρίζουν σύνορα κατά την εξάπλωση ή την μετανάστευσή τους, ούτε και οι κίνδυνοι που τα απειλούν αναγνωρίζουν σύνορα. Η διασυνοριακή συνεργασία στους τομείς της διατήρησης και της διαχείρισης φυσικών πόρων και περιοχών δεν επιβάλλεται μόνο από τις σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις στο ζήτημα της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος (π.χ. διατήρηση και διαχείριση σε επίπεδο οικοσυστήματος, λεκάνης απορροής, τοπίου). Επιβάλλεται και από την αναγνώριση του κοινωνικού ρόλου της διασυνοριακής συνεργασίας, δηλαδή της ευρύτερης συνεισφοράς της στην επίτευξη και διατήρηση της ειρήνης, της σταθερότητας, της φιλίας και της δίκαιης κατανομής των ωφελειών μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών. Η αναγνώριση ότι το φυσικό περιβάλλον εκατέρωθεν των συνόρων είναι ενιαίο, συνεπάγεται και αναγνώρισης της ανάγκης για υιοθέτηση και εφαρμογή ενιαίων αρχών που θα διέπουν τη διατήρηση και διαχείρισή του, καθώς και την αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει το περιβάλλον αυτό για την οικονομική άνοδο και την ποιότητα ζωής όλων των κατοίκων, σε κάθε πλευρά των συνόρων. Η εφαρμογή ενιαίων αρχών σε διασυνοριακές φυσικές περιοχές έχει αποδειχθεί παγκοσμίως ότι διευκολύνεται τα μέγιστα μέσω της συνεργασίας σε διαφορετικά επίπεδα, αναλόγως των σκοπών που έχουν τεθεί, και με ποικίλα μέσα, εργαλεία και μηχανισμούς, αναλόγως των βημάτων που έχουν αναγνωρισθεί για την επίτευξη του σκοπού. Εάν, για παράδειγμα, ένας από τους σκοπούς είναι η αειφόρος τουριστική ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής τότε μπορεί να επιδιωχθεί συνεργασία τόσο σε επίπεδο συναρμόδιων υπηρεσιών ή και υπουργείων, όσο και σε τοπικό επίπεδο. Για συνεργασία σε επίπεδο συναρμόδιων υπηρεσιών και υπουργείων ένα από το βήματα μπορεί να είναι ο συντονισμένος σχεδιασμός της τουριστικής ανάπτυξης της διασυνοριακής περιοχής και ως εκ τούτου ενδεικτικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι η υπογραφή μνημονίων συνεργασίας, η εκπόνηση κοινού στρατηγικού σχεδίου και σχεδίων δράσης, κ.λπ. 2

11 2. Το αντικείμενο Ο Νομός Ροδόπης αποτελεί ανεκτίμητο οικολογικό και πολιτιστικό κεφάλαιο για τη χώρα. Στα βόρεια του νομού, τμήμα των ανατολικών απολήξεων της οροσειράς της Ροδόπης σηματοδοτούν το σύνορό του με τη Βουλγαρία και συγκεκριμένα με τους Νομούς Κάρτζαλι και Χάσκοβο. Στα νότια του νομού, ένα σύμπλεγμα υγροτόπων συνθέτει τοπία μοναδικά, διαχρονικά δεμένα με την παρουσία του ανθρώπου στην περιοχή. Από οικολογική άποψη, η οροσειρά της Ροδόπης αποτελεί μια από τις πλέον ενδιαφέρουσες περιοχές της Ν.Α. Ευρώπης, αλλά και της Ευρώπης γενικότερα, λόγω της μεγάλης βιοποικιλότητας που παρουσιάζει και η οποία εκδηλώνεται σε όλες τις βαθμίδες της: γενετική ποικιλότητα, ποικιλότητα ειδών, οικοσυστημάτων και τοπίων. Αυτό οφείλεται, στη γεωγραφική της θέση, στη γεωλογική σύσταση και τη γεωμορφολογία της (ανάγλυφο), αλλά και στο γεγονός ότι δεν επλήγη από τους παγετώνες και αποτέλεσε καταφύγιο για πολλά είδη της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, τα οποία βρίσκουν στη Ροδόπη το νοτιότερο όριο της εξάπλωσής τους. Σήμερα, πολλές φυσικές περιοχές στον νομό προστατεύονται βάσει των Κοινοτικών Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 79/409/ΕΟΚ, αλλά και της Σύμβασης Ραμσάρ για την προστασία των υγροτόπων διεθνώς. Από πολιτισμική άποψη η Ροδόπη αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ιστορίας της ευρύτερης περιοχής και ειδικότερα των δύο κρατών. Από τους προϊστορικούς ήδη χρόνους η περιοχή της Ροδόπης αποτελούσε τμήμα του ευρύτερου χώρου της αρχαίας Θράκης. Η γεωγραφική της θέση υπήρξε στρατηγικής σημασίας, στο σταυροδρόμι των θαλάσσιων και χερσαίων δρόμων που ενώνουν τον ελλαδικό χώρο με την Ανατολή, το Αιγαίο με τη Μαύρη θάλασσα, την Ασία με την Ευρώπη. Μέσα στο ιδιαίτερα πλούσιο φυσικό της περιβάλλον έζησαν και άφησαν τα ίχνη τους οι άνθρωποι της νεολιθικής περιόδου και της εποχής του Χαλκού, τα Θρακικά φύλα, οι Ίωνες άποικοι και όλες οι γενιές των Ελλήνων, που κράτησαν ψηλά τον ελληνικό πολιτισμό στην περιοχή, από τους προϊστορικούς ως τους βυζαντινούς και νεότερους χρόνους. Η περιοχή της Ροδόπης που γνώρισε την Ρωμαϊκή κυριαρχία και δέχτηκε επιδρομές από βόρειους λαούς, στα τέλη του 19ου αιώνα με αρχές του 20ου γίνεται πεδίο ανταγωνισμού των βαλκανικών δυνάμεων και της Τουρκίας, ως την επανένταξή 3

12 της στην Ελλάδα το Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου πολέμου και την είσοδο των Ναζιστικών στρατευμάτων, η περιοχή της Ροδόπης μαζί με την υπόλοιπη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία παραμένει υπό βουλγαρική κατοχή και αποδίδεται στην Ελλάδα μετά το τέλος του πολέμου. Μέσα στο ιδιαίτερα πλούσιο φυσικό περιβάλλον της περιοχής άνθισε ο πολιτισμός από την αρχαϊκή, κλασική και ελληνιστική περίοδο, μέχρι τα ρωμαϊκά, βυζαντινά και νεότερα χρόνια. Σήμερα, στα ορεινά του νομού εκατέρωθεν των συνόρων εξακολουθούν να ασκούνται δραστηριότητες όπως η υλοτομία και η κτηνοτροφία, οι οποίες δεν αποφέρουν αρκετά υψηλό εισόδημα ώστε να κρατήσουν τους τοπικούς κατοίκους στις εστίες τους. Αποτέλεσμα αυτού είναι να συνεχίζεται η δημογραφική ερήμωση της Ροδόπης. Ο χαμηλός δείκτης πληθυσμιακής πυκνότητας καταδεικνύει το ιδιαίτερα οξύ πρόβλημα της εγκατάλειψης της υπαίθρου και ιδιαιτέρως των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, ενώ ο υψηλός δείκτης γήρανσης δείχνει ότι η περιοχή φθίνει ηλικιακά. Ο πρωτογενής τομέας είναι ο σπουδαιότερος τομέας οικονομικής δραστηριότητας γεγονός το οποίο συνδέεται και με το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων της περιοχής και στις δύο πλευρές των συνόρων. Έως σήμερα ελάχιστα έχουν γίνει για τη διατήρηση, την ανάδειξη και την προβολή των φυσικών και πολιτισμικών πόρων στην περιοχή της Ανατολικής Ροδόπης, εκατέρωθεν των συνόρων. Η περιοχή εξακολουθεί να εμφανίζεται παρθένα ως προς έργα και υποδομές τα οποία θα προάγουν τη διατήρηση, την ανάδειξη και κατ επέκταση την αξιοποίηση των πόρων του νομού, στην κατεύθυνση της αειφορικής ανάπτυξης και προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών. Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αναπτύσσεται ο τουρισμός, αλλά με τρόπο απρογραμμάτιστο, ενώ η τουριστική επικοινωνία μεταξύ των συνόρων είναι ανύπαρκτη. Οι κυβερνήσεις και των δύο χωρών αναγνωρίζουν ότι το φυσικό περιβάλλον της Ροδόπης είναι ενιαίο, άρα ενιαίες πρέπει να είναι και οι αρχές που θα διέπουν τη διατήρηση και διαχείρισή του, καθώς και την αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει το περιβάλλον αυτό για την οικονομική άνοδο και την ποιότητα ζωής όλων των κατοίκων. Φυσικά, οι αρχές αυτές καθορίζονται από τις σύγχρονες αντιλήψεις περί προστατευομένων περιοχών και τις σχετικές περιβαλλοντικές 4

13 πολιτικές και κανονιστικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οποίες και οι δύο χώρες ακολουθούν. Είναι, λοιπόν, πρωταρχικής σημασίας να προαχθεί ο στρατηγικός σχεδιασμός για τη διατήρηση και ανάδειξη των φυσικών και πολιτισμικών πόρων της περιοχής, στην κατεύθυνση της αειφορικής ανάπτυξής της. Το έργο «Ελληνο - Βουλγαρική συνεργασία για την ενίσχυση της προστασίας και της διαχείρισης των φυσικών πόρων», το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εξωτερικών στο πλαίσιο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Βοήθειας Hellenic Aid και υλοποιείται από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας- Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων, παρείχε την ευκαιρία να εκπονηθεί σχέδιο για τη διατήρηση και την ανάδειξη των φυσικών και πολιτισμικών πόρων του Νομού Ροδόπης. Σκοποί του γενικού σχεδίου είναι: - Η καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης των φυσικών και πολιτισμικών πόρων στον Νομό Ροδόπης. - Η διαμόρφωση οράματος για τη διατήρηση και ανάδειξη των πόρων του Νομού Ροδόπης. - Η πρόταση συγκεκριμένων παρεμβάσεων για τη διατήρηση και ανάδειξη των εν λόγω πόρων. Η αναμενόμενη τελική ωφέλεια είναι η διατήρηση του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος με ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του νομού. Ειδικότερα οφέλη είναι τα ακόλουθα: - Φιλική προς το περιβάλλον ανάπτυξη της περιοχής βάσει συγκεκριμένου σχεδιασμού και όχι αποσπασματικά. - Προστασία και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. - Τόνωση της οικονομίας της περιοχής. - Προσέλκυση επισκεπτών. - Ενίσχυση του επιπέδου ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού και των επισκεπτών για τις αξίες του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος. 5

14 Το σχέδιο εστιάζει στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτισμικής κληρονομιάς του νομού και στην ανάδειξή τους προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Δεν εξετάζει προβλήματα πανελλαδικής εμβέλειας των οποίων η αντιμετώπιση απαιτεί εθνικό σχεδιασμό όπως, για παράδειγμα, η υφαλμύρωση των υπόγειων υδροφορέων. Επίσης, δεν εξετάζει τους ενεργειακούς-ορυκτούς πόρους και τα κοιτάσματα. Το σχέδιο σε προγενέστερη μορφή του αποτέλεσε τη βάση διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, δια της οποίας προωθήθηκαν: α) η ενημέρωση για το σχέδιο β) η ανταλλαγή απόψεων και η συναίνεση των ανθρώπων της περιοχής και γ) η οριστικοποίηση των προτάσεων έργων και παρεμβάσεων. Στην τελική μορφή του το σχέδιο φιλοδοξεί να αποτελέσει συνιστώσα της ευρύτερης στρατηγικής ανάπτυξης του Νομού Ροδόπης και παράδειγμα καλής πρακτικής για τον σχεδιασμό της διατήρησης και ανάδειξης των πόρων σε επίπεδο νομού τόσο για την Ελλάδα όσο και για τη Βουλγαρία. 3. Η μέθοδος Το σχέδιο για τη διατήρηση και ανάδειξη των φυσικών και πολιτισμικών πόρων του Νομού Ροδόπης εκπονήθηκε στο πλαίσιο που ορίζουν συναφείς εθνικές στρατηγικές (π.χ. «Στρατηγική για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού», «Ελληνική στρατηγική προς τη βιώσιμη ανάπτυξη», «Εθνική στρατηγική για τους υγροτοπικούς πόρους», «Εθνικός σχεδιασμός για το φυσικό περιβάλλον»), το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ο σχεδιασμός περιφερειακής ανάπτυξης στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Τ' ΚΠΣ). Ελήφθησαν επίσης υπόψη, και με κάθε επιφύλαξη λόγω του μη οριστικού χαρακτήρα τους κατά την περίοδο συγγραφής του παρόντος, κείμενα διαβούλευσης και εγκύκλιοι για την Προγραμματική Περίοδο (π.χ. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, Τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα), και ειδικότερα οι 6

15 πρόνοιές τους για τις ορεινές και αγροτικές περιοχές της χώρας, τη διασυνοριακή συνεργασία, την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. Έμφαση δόθηκε στο τρίπτυχο «αειφόρος διαχείριση φυσικών πόρων και προστατευόμενων περιοχών - περιβαλλοντική ενημέρωση και εκπαίδευση - αειφόρος τουρισμός». Σημαντική παράμετρος σχεδιασμού ήταν οι απόψεις και προτάσεις των τοπικών φορέων, όπως αυτές αποτυπώθηκαν μέσα από επαφές και συνεντεύξεις στην ελληνική πλευρά, αλλά και μέσα από συνέδριο για τη διατήρηση της φύσης και την αειφόρο ανάπτυξη στη Ροδόπη2 στο οποίο μετείχαν εκπρόσωποι αρχών και φορέων από τις δύο χώρες. Εξίσου σημαντική παράμετρος σχεδιασμού ήταν επίσης η Εθνική Στρατηγική της Βουλγαρίας για τον Οικοτουρισμό η οποία αποτελεί ένα από τα πρώτα βήματα της Βουλγαρίας προς την αειφορία και ένα από τα βασικά κείμενα αναφοράς κατά τον σχεδιασμό της χώρας για την προγραμματική περίοδο Ενδεικτικά, αναφέρονται η Εθνική Στρατηγική Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης, το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Υπαίθρου της Βουλγαρίας, τα οποία σε γενικές γραμμές στοχεύουν στην μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των διαφόρων περιοχών της χώρας αναφορικά με το επίπεδο ανάπτυξης και το βιοτικό επίπεδο του πληθυσμού και θέτουν ως μία από τις προτεραιότητές τους την ανάπτυξη των συνοριακών περιοχών και της διασυνοριακής συνεργασίας. Αναφέρεται επίσης το Αναπτυξιακό Σχέδιο της Νοτιοκεντρικής (ΝΚ) Περιφέρειας για την περίοδο , το οποίο θα αποτελεί το βασικό προγραμματικό κείμενο πολιτικής για την αειφόρο κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας του Νοτιοκεντρικού διοικητικού τομέα, όπου υπάγεται και η όμορη με τον Νομό Ροδόπης περιοχή της Βουλγαρίας (Νομοί Κάρτζαλι και Χάσκοβο). Το σχέδιο για τη διατήρηση και ανάδειξη των φυσικών και πολιτισμικών πόρων του Νομού Ροδόπης εκπονήθηκε με την υλοποίηση σειράς εργασιών σε διακριτές φάσεις, ως ακολούθως: 2 Το συνέδριο «Διατήρηση της φύσης και αειφόρος ανάπτυξη στη Ροδόπη: Ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας» διοργανώθηκε από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας- Καβάλας-Ξάνθης, με την υποστήριξη της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ΙΝΤΕΚΚΕΟ ΙΙΙΑ Ελλάδα - Βουλγαρία στο πλαίσιο του έργου «Ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την προώθηση του κοινού σχεδιασμού διαχείρισης περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας, στον ορεινό όγκο της Ροδόπης στο πνεύμα της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ». 7

16 Φάση Α. Καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στον Νομό Ροδόπης. Καταγράφηκαν, αναλύθηκαν και αξιολογήθηκαν οι φυσικοί και πολιτισμικοί πόροι του νομού. Καταγράφηκαν επίσης οι υφιστάμενες υποδομές διατήρησης και διαχείρισης αυτών. Για την καταγραφή και ανάλυση των πόρων χρησιμοποιήθηκαν υφιστάμενες δημοσιευμένες και αδημοσίευτες πηγές. Επίσης, έγιναν επιτόπιες επισκέψεις από ομάδα ειδικών σε θέματα δασικών, υγροτοπικών και πολιτισμικών πόρων, προστατευόμενων περιοχών, περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ανάδειξης. Τέλος, διενεργήθηκαν επαφές με αρμόδιους τοπικούς φορείς και υπηρεσίες. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με δημάρχους και κοινοτάρχες του Νομού Ροδόπης (Φεβρουάριος 2005), εκπροσώπους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης (Μάρτιος 2005), της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Μάιος 2005), της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας (Δεκέμβριος 2005) και Επιμελητηρίων του Νομού (Μάιος 2005). Σκοπός των συναντήσεων αυτών ήταν: > η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης (υλοποιηθέντα έργα, έργα προς υλοποίηση, έργα προς αξιολόγηση), αναφορικά με τη διατήρηση και ανάδειξη των φυσικών και πολιτισμικών πόρων του νομού, > ο εντοπισμός και η καταγραφή των τοπικών προβλημάτων και η διερεύνηση τρόπων αντιμετώπισής τους, > η αποτύπωση των προσδοκιών της τοπικής κοινωνίας και > η προκαταρκτική διερεύνηση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων επίτευξης των σκοπών του έργου για την περιοχή. Οι φυσικοί πόροι διακρίθηκαν σε ενότητες και αξιολογήθηκαν. Η αξιολόγησή τους βασίσθηκε στα κριτήρια (Nature Conservancy Council 1988, Παπαστεργιάδου κ.ά. 1995): Ευπάθεια, Σπανιότητα, Βαθμός διατάραξης, Κοινωνική και οικονομική αξία, Μέγεθος, Ποικιλότητα, Δυνατότητα ανόρθωσης, Ποιότητα τοπίου, Ιστορική, αρχαιολογική αξία. Τα κριτήρια δεν χρησιμοποιήθηκαν για τη συγκριτική, μεταξύ περιοχών, αξιολόγηση, αλλά για την αναγνώριση αξόνων και μέτρων παρέχοντας ενδείξεις όπως: 8

17 - Πόροι με υψηλό βαθμό διατάραξης και υψηλή δυνατότητα ανόρθωσης ενδείκνυνται για την ανάληψη δράσεων ανόρθωσης ή αποκατάστασης. - Πόροι με υψηλό βαθμό ευπάθειας, ποικιλότητας ή σπανιότητας χρειάζονται ήπιες παρεμβάσεις και ανάληψη δράσεων διατήρησης. - Πόροι με χαμηλό βαθμό ευπάθειας, υψηλή ποικιλότητα και ποιότητα τοπίου ή υψηλή ιστορική- αρχαιολογική αξία προσφέρονται για την ανάληψη δράσεων ανάδειξης και ανάπτυξης αειφόρου τουρισμού. Στην αξιολόγηση λήφθηκε υπόψη η γνώμη των τοπικών κοινωνιών, όπως προέκυψε από τις επαφές με αρμόδιους τοπικούς φορείς και υπηρεσίες. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης διερευνήθηκαν οι δυνατότητες αναβάθμισης, περαιτέρω ανάδειξης, και αξιοποίησης των φυσικών και πολιτισμικών πόρων του νομού. Φάση Β. Σχεδιασμός της διατήρησης και ανάδειξης των φυσικών και πολιτισμικών πόρων του Νομού Ροδόπης. Στηρίχθηκε στα αποτελέσματα της Φάσης Α και αφορά: - Διαμόρφωση οράματος για τη διατήρηση και ανάδειξη των πόρων του Νομού Ροδόπης. - Διαμόρφωση των αξόνων προτεραιοτήτων διατήρησης και ανάδειξης των πόρων. - Περιγραφή και τεκμηρίωση προτεινόμενων έργων. - Διερεύνηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης των έργων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. - Διερεύνηση της διαθεσιμότητας και της δυνατότητας φορέων της περιοχής να αναλάβουν την εκπόνηση των προτεινόμενων έργων. Σημαντικές παράμετροι σχεδιασμού ήταν οι απόψεις και προτάσεις των τοπικών φορέων και η Εθνική Στρατηγική της Βουλγαρίας για τον Οικοτουρισμό. Έμφαση δόθηκε στο τρίπτυχο «αειφόρος διαχείριση φυσικών πόρων και προστατευόμενων περιοχών - περιβαλλοντική ενημέρωση και εκπαίδευση - αειφόρος τουρισμός»». Για την επιλογή έργων και την ταξινόμησή τους εφαρμόσθηκαν οι αρχές της μεθόδου αξίας 9

18 χρήσης (Zangemeister 1971). Τα κύρια κριτήρια για την αποτίμηση της αξίας χρήσης των έργων ήταν: - η εναρμόνιση με τους σκοπούς διατήρησης και ανάδειξης, - η αποδοχή από τις τοπικές κοινωνίες και - η δυνατότητα υλοποίησής τους από την άποψη της διαθεσιμότητας φορέων υλοποίησης και της δυνατότητας εξεύρεσης πόρων χρηματοδότησης. Φάση Γ. Διαβούλευση και οριστικοποίηση του σχεδίου για τη διατήρηση και ανάδειξη των φυσικών και πολιτισμικών πόρων του Νομού Ροδόπης. Το σχέδιο αποτέλεσε τη βάση διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, μέσα από την οποία προωθήθηκαν: η ενημέρωση για το σχέδιο, η ανταλλαγή απόψεων και η συναίνεση των ανθρώπων της περιοχής και, τέλος, η οριστικοποίηση των προτάσεων έργων και παρεμβάσεων. Αρχικά το σχέδιο παρουσιάστηκε στους τοπικούς φορείς δίνοντας έναυσμα σε έναν γόνιμο διάλογο κατά τον οποίο οι τοπικοί φορείς είχαν τη δυνατότητα να καταθέσουν συμπληρωματικές προτάσεις. Ακολούθησε δεύτερος κύκλος επαφών με αρμόδιους τοπικούς φορείς και υπηρεσίες μέσα από τον οποίο οριστικοποιήθηκε ένα κοινό όραμα για τον Νομό, οι άξονες παρεμβάσεων, τα μέτρα και τα προτεινόμενα έργα, τα οποία και ετέθησαν υπόψη τους. Το παρόν κείμενο εστιάζει στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτισμικής κληρονομιάς του νομού και στην ανάδειξή τους προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. 4. Οι φυσικοί πόροι του Νομού Ροδόπης Το όρος Ροδόπη (με έκταση περίπου km2), το οποίο μοιράζεται μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδος (σε αναλογία έκτασης περίπου 80:20), αποτελεί φυσική περιοχή μεγάλης οικολογικής αξίας. Στο τμήμα του που εκτείνεται στον Νομό Ροδόπης, δύο περιοχές έχουν χαρακτηρισθεί ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα (Οδηγία 79/409/ΕΟΚ). Στο όρος Ροδόπη εμφανίζονται τρεις ζώνες δασικής βλάστησης. Στα χαμηλότερα υψόμετρα εμφανίζεται η ζώνη των αείφυλλων- 10

19 πλατυφύλλων ή ζώνη του πρίνου, σε μείξη με άλλα αείφυλλα πλατύφυλλα. Όλα τα δάση της ζώνης αυτής λόγω αλόγιστων υλοτομιών, υπερβόσκησης και πυρκαγιών έχουν υποβαθμιστεί. Στη ζώνη αυτή έχουν γίνει στο παρελθόν εκτεταμένες αναδασώσεις με τραχεία πεύκη για καθαρά υδρονομικούς σκοπούς. Μετά τη ζώνη του πρίνου κυριαρχεί η ζώνη των δρυοδασών. Σχεδόν όλα τα δάση των δρυών εμφανίζονται ως πρεμνοφυή σε έναν μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό υποβάθμισης και σπανιότερα ως σπερμοφυείς κλαδονομούμενες συστάδες γύρω από τους οικισμούς. Τα δάση της οξιάς εμφανίζονται μετά τα 1000 περίπου μέτρα. Τα δάση αυτά είναι γενικά υποβαθμισμένα, εμφανίζονται όμως και παραγωγικές συστάδες με πολύ καλή δομή και δυνατότητα παραγωγής ξύλου ποιότητας. Στις απολήξεις του όρους Ίσμαρος, στην περιοχή Πετρωτά του Δήμου Σαπών φύεται το νανόμορφο δάσος μαύρης πεύκης το οποίο καλύπτει έκταση περίπου στρεμμάτων. Το φαινόμενο αυτό, της νανόμορφης μορφής της μαύρης πεύκης, είναι μοναδικό όχι μόνο για τη χώρα μας αλλά και για την Ευρώπη. Στο δάσος αυτό τα περισσότερα άτομα μαύρης πεύκης μοιάζουν με τα δενδρύλλια «Μπονσάϊ», με ύψος που σπάνια ξεπερνά το 1,0 m σε ηλικία ετών. Στην περιοχή του οικισμού των Πετρωτών, σε κοιλότητες των ηφαιστειογενών βράχων στο δάσος της νανόμορφης μαύρης πεύκης, εντοπίζεται αρχαίο λατομείο εξαγωγής μυλόπετρων. Το σπήλαιο της Μαρώνειας, με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία, είναι καταφύγιο νυχτερίδων που προστατεύονται από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, χάρη στο κατάλληλο εσωτερικό περιβάλλον του σπηλαίου και στην ύπαρξη τρεχούμενου νερού κοντά σε αυτό. Αξιόλογος επίσης είναι ο Άξονας Παραλίας Πετρωτών - Κρωβύλης, με παραλία μικρού εύρους και ιδιαίτερα ενδιαφέρον τοπίο. Ο νομός Ροδόπης, εκτός από τους δασικούς πόρους, χαρακτηρίζεται και από πλούσιο υδρογραφικό δίκτυο. Εδώ απαντούν υγρότοποι ποικίλων τύπων και μεγεθών, άλλοι σε καλύτερη και άλλοι σε λιγότερη καλή κατάσταση διατήρησης που ωστόσο όλοι διατηρούν την σπουδαιότητά τους τόσο για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας όσο και για τη σημασία που έχουν για τον τοπικό πληθυσμό. Μεταξύ αυτών 11

20 περιλαμβάνονται διεθνούς σημασίας υγροτοπικές περιοχές οι οποίες έχουν προταθεί για ένταξη στο δίκτυο NATURA Η κοιλάδα Κομψάτου είναι Ζώνη Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα ενώ παράλληλα φιλοξενεί είδη θηλαστικών, αμφιβίων, ερπετών και ψαριών της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Ο ποταμός Κομψάτος έχει μεγάλη παροχή και τροφοδοτεί τη λίμνη Βιστωνίδα. Πρόκειται για εγκιβωτισμένο ποταμό στο πεδινό τμήμα του, ο οποίος παράγει μεγάλη ποσότητα αμμοχάλικου και ιλύος. Περιβάλλεται από βοσκόμενα δρυοδάση και κοιλάδες με απότομες κλιτύες. Στην έξοδό του υπάρχουν υπερβοσκημένα και υποβαθμισμένα παραποτάμια δάση ειδών μαλακού ξύλου καθώς και εκτεταμένες λευκοκαλλιέργειες. Οι κύριες ανθρώπινες δραστηριότητες αφορούν την αμμοληψία και κτηνοτροφία. Λαθροϋλοτομίες, βόσκηση και εκχερσώσεις έχουν οδηγήσει σε υποβάθμιση του παραποτάμιου δάσους του ποταμού Κομψάτου και σε περιορισμό της έκτασής του. Ο ποταμός Φιλιούρης ή Λίσσος περιβάλλεται κυρίως από μακί, δάση δρυός και λιβάδια. Υπάρχουν αναδασώσεις με πεύκα σε ανοίγματα του δρυοδάσους αλλά και λείψανα παραποτάμιων δασών τόσο κατά μήκος του ποταμού όσο και διάσπαρτα μέσα στις διάφορες καλλιέργειες. Στην κοιλάδα Φιλιούρη έχουν καταγραφεί είδη θηλαστικών, πουλιών, ερπετών, αμφιβίων και ψαριών των Οδηγιών 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ. Ο ποταμός είναι εγκιβωτισμένος. Χρησιμοποιείται για άρδευση και δέχεται γεωργικά εκπλύματα και βιομηχανικά απόβλητα. Στην Κοιλάδα του Φιλιούρη παρατηρείται εισαγωγή ξενικών ειδών, εντατική διαχείριση των δασών και λαθροθηρία. Από την περιοχή διέρχονται αυτοκινητόδρομος και σιδηροδρομική γραμμή. Η λίμνη Ισμαρίδα φιλοξενεί μεγάλο αριθμό προστατευόμενων ειδών και ενοτήτων βλάστησης και προστατεύεται από τις κοινοτικές οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 79/409/ΕΟΚ. Αποτελεί μέρος συμπλέγματος υγροτόπων διεθνούς σημασίας σύμφωνα με τη Σύμβαση Ραμσάρ. Η κυριότερη ασχολία των κατοίκων της περιοχής είναι η γεωργία. Η λίμνη χρησιμοποιείται ως εκτατικό ιχθυοτροφείο. Αποτελεί αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων της πόλης της Κομοτηνής. Ακατέργαστα απόβλητα από μεταποιητικές μονάδες εισρέουν στη λίμνη. Θεωρείται υπερεύτροφη. Οι καλαμώνες 12

21 στην περιοχή της λίμνης, αντιπροσωπεύουν τον κυρίαρχο τύπο βλάστησης και επεκτείνονται διαρκώς. Κύριο πρόβλημα αποτελεί η πτώση της στάθμης της λίμνης. Η λίμνη Βιστωνίδα μοιράζεται στους Νομούς Ξάνθης και Ροδόπης. Περιβάλλεται από καλλιέργειες και ορεινή δασώδη περιοχή. Τη θερινή περίοδο υπάρχει είσοδος θαλασσινού νερού στη λίμνη με αποτέλεσμα να είναι κατά ένα μέρος υφάλμυρη με μεταβαλλόμενη αλατότητα. Η λίμνη Βιστωνίδα και η περιμετρική της ζώνη φιλοξενεί μεγάλο αριθμό προστατευόμενων ειδών και ενοτήτων βλάστησης. Ανήκει σε ευρύτερο σύμπλεγμα υγροτόπων διεθνούς σημασίας σύμφωνα με τη Σύμβαση Ραμσάρ και τις κοινοτικές οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 79/409/ΕΟΚ. Η γεωργική γη γύρω από τη Βιστωνίδα θεωρείται γόνιμη ενώ ο τουρισμός δεν είναι ανεπτυγμένος. Η αλιεία είναι σημαντική, αν και μειωμένη σε σχέση με το παρελθόν. Θεωρείται υπερεύτροφη λίμνη. Κύρια προβλήματα είναι η μείωση του βάθους της λίμνης από τις προσχώσεις, η αύξηση της αλατότητας και η μείωση της έκτασης του υγροτόπου. Αναγκαία είναι η αύξηση της ποσότητας γλυκού νερού που εισρέει στη λίμνη και η μείωση των φερτών υλών. Οι έξι αβαθείς λιμνοθάλασσες του Νομού Ροδόπης (Ξηρολίμνη, Καρατζά, Μέση, Πτελέα, Έλος, Λίμνη) διαχωρίζονται από τη θάλασσα με αμμώδη ακτή. Τροφοδοτούνται κυρίως από υπόγειους υδροφορείς και από τις βροχοπτώσεις. Βρίσκονται σε επικοινωνία με τη θάλασσα. Τελούν υπό προστασία σύμφωνα με διεθνείς συμβάσεις και κοινοτικές οδηγίες. Οι λιμνοθάλασσες είναι τύπος οικοτόπου προτεραιότητας σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Η περιοχή έχει υψηλή αξία αναψυχής. Πιέσεις ασκούνται από επέκταση των καλλιεργειών, τουριστικές εγκαταστάσεις και κατασκευή δρόμων, σε συνδυασμό με γεωργικούς ρύπους. Παρατηρείται κυνηγετική δραστηριότητα. Κατά τους θερινούς μήνες εντείνονται οι πιέσεις στην παραλιακή ζώνη. 5. Οι πολιτισμικοί πόροι του Νομού Ροδόπης Η περιοχή της Ροδόπης από τους προϊστορικούς ήδη χρόνους αποτελούσε τμήμα του ευρύτερου χώρου της αρχαίας Θράκης. Η γεωγραφική της θέση υπήρξε στρατηγικής σημασίας, στο σταυροδρόμι των θαλάσσιων και χερσαίων δρόμων που ενώνουν τον 13

22 ελλαδικό χώρο με την Ανατολή, το Αιγαίο με τη Μαύρη θάλασσα, την Ασία με την Ευρώπη. Μέσα στο ιδιαίτερα πλούσιο φυσικό της περιβάλλον έζησαν οι άνθρωποι της νεολιθικής περιόδου και της εποχής του Χαλκού, τα Θρακικά φύλα, οι Ίωνες άποικοι και όλες οι γενιές των Ελλήνων, που κράτησαν ψηλά τον ελληνικό πολιτισμό στην περιοχή, από τους προϊστορικούς ως τους βυζαντινούς και νεότερους χρόνους. Την ανθρώπινη δραστηριότητα στην περιοχή κατά την παλαιολιθική εποχή ( π.χ.) μαρτυρούν τα λίθινα εργαλεία από πυριτόλιθο, πολλά από τα οποία βρέθηκαν στο προϊστορικό λατομείο πυριτόλιθου στα Πετρωτά. Η νεολιθική περίοδος ( π.χ.) φωτίζεται περισσότερο από τις μικρής κλίμακας ανασκαφές στην Παραδημή, στο σπήλαιο της Μαρώνειας και τους Προσκυνητές. Κατά την εποχή του χαλκού ( /1.050 π.χ.) η Θράκη δέχεται την επίδραση των μεγάλων οχυρωμένων οικισμών του Β. Αιγαίου, της Λέσβου, Λήμνου και Τροίας. Η κάθοδος και η εγκατάσταση θρακικών φύλων στην περιοχή αρχίζει τον 11ο αι. π.χ. και διαπιστώνεται αρχαιολογικά σε ορεινές θέσεις της Ροδόπης και του Ισμάρου. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αποτελεί η οχυρωμένη ακρόπολη της Εργάνης (Ασάρ-τεπέ), κοντά στην Ξυλαγανή. Οι οικισμοί της εποχής του σιδήρου ( π.χ.) οργανώνονται σε χαμηλούς λόφους στα πεδινά ή κοντά σε ποταμούς στα ορεινά. Οικιστικά κατάλοιπα, οχυρωματικοί περίβολοι, νεκροταφεία, υπαίθρια ιερά και βραχογραφίες υποδεικνύουν τον αξιόλογο πολιτισμό και την πολεμική δεξιότητα των Κικόνων, των κατοίκων της ομηρικής Ισμάρας (σημερινή κορυφή Αγίου Γεωργίου Μαρώνειας), που λάτρεψαν τον Ήλιο και τον μυθικό βασιλιά της Ροδόπης Ρήσο, τον θεό της φύσης, του κυνηγιού και των άγριων ζώων. Με αφορμή τον αποικισμό των Ιώνων στα παράλια της Θράκης τον 7ο αιώνα π.χ., στην περιοχή της Ροδόπης ιδρύθηκαν σπουδαίες πόλεις, όπως η Δίκαια, η Στρύμη και η Μαρώνεια, τα οικιστικά κατάλοιπα των οποίων καταδεικνύουν τον πολιτιστικό πλούτο του νομού με τον πιο αδιάψευστο τρόπο. Η Μαρώνεια αναδεικνύεται σε ισχυρή και ακμαία πόλη της αρχαιότητας, αλλά και σε έναν σύγχρονο αρχαιολογικό χώρο τεράστιας σπουδαιότητας, που θέτει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός αειφόρου τουρισμού. Την ελληνιστική περίοδο αντιπροσωπεύει στην περιοχή της Ροδόπης ο μακεδονικός τάφος στα Σύμβολα, ενώ την περίοδο της ρωμαιοκρατίας σηματοδοτεί η ίδρυση νέων πόλεων, αλλά και η μεγάλη ανάπτυξη που γνωρίζουν οι παλιές. Σε αυτό συμβάλει καθοριστικά η Εγνατία οδός. Τμήματα της διασημότερης 14

23 αμαξιτής οδού της αρχαιότητας, εντοπίστηκαν κοντά στα ερείπια της Αναστασιούπολης - Περιθεώριου, όπως και ανατολικότερα, μετά το χωριό Ίασμος. Η πορεία της συνέχιζε για να συναντήσει τη Μαξιμιανούπολη - Μοσυνούπολη, την Κομοτηνή, τα βυζαντινά Κουμουτζηνά και να διασχίσει την πεδιάδα μέχρι τις Σάπες. Κατά τη βυζαντινή, τέλος, περίοδο στην παράλια και πεδινή Ροδόπη νέες πόλεις ιδρύονται στις θέσεις παλαιότερων (Αναστασιούπολη - Περιθεώριο, Μαξιμιανούπολη - Μοσυνούπολη), ενώ κάποιες παλιές, όπως η Μαρώνεια, συνεχίζουν να ακμάζουν. Αργότερα οι πόλεις συρρικνώνονται και μεταβάλλονται σε κάστρα. Κάποιες αλλάζουν ονομασία (Περιθεώριο, Μοσυνούπολη), άλλες διατηρούν την παλαιά (Μαρώνεια), ενώ νέα κέντρα αναπτύσσονται σε συγκοινωνιακούς κόμβους, όπως τα Κουμουτζηνά. Στην ορεινή Ροδόπη, το Παπίκιον όρος εξελίσσεται σε σημαντικό κέντρο μοναχισμού του Βυζαντίου, με οργάνωση σύμφωνη με τα πρότυπα του Αγίου Όρους και μεγάλη ακμή ανάμεσα στον 11ο και 12ο αιώνα. Τα κινητά ευρήματα των ανασκαφών, τα πλούσια μαρμαροθετημένα δάπεδα, τα γλυπτά και οι τοιχογραφίες που κοσμούσαν τα καθολικά των μονών, σε μια ορεινή και δύσβατη περιοχή, δηλώνουν την οικονομική ευρωστία του μοναστικού κέντρου και τη στενή επικοινωνία με τα μεγάλα αστικά κέντρα γύρω του, ακόμα και με την Κωνσταντινούπολη. Οι πολιτισμικοί πόροι του Νομού Ροδόπης, ωστόσο, δεν εξαντλούνται στα αρχαιολογικά της ευρήματα. Είναι τα «θρακικά μετέωρα» και τα εγκαταλελειμμένα χωριά στο κατάφυτο περιβάλλον του Παπίκιου, όπως ο παλιός Ληνός (Κιοπλού). Είναι η πλούσια ιστορία, τα ήθη και έθιμα των κατοίκων, οι μουσικές και τα τραγούδια τους, τα γραφικά πομακοχώρια, η πόλη της Κομοτηνής με το πάντρεμα των αντιθέσεων, οι μιναρέδες πλάι στα καμπαναριά, η καθημερινότητα ενός τόπου βαθιά «πολιτισμένου». Παρά τον πλούτο τους οι πολιτισμικοί πόροι του νομού δεν έχουν λάβει ακόμη την ανάδειξη και την προβολή που τους αξίζει. Πολύ περισσότερο δε όταν ακόμη και σήμερα η πρόσβαση σε αυτούς είναι δυσχερής, είτε λόγω προβλημάτων στο οδικό δίκτυο είτε λόγω ανεπαρκούς σήμανσης, και η μεταξύ τους σύνδεση ελλιπής ή ανύπαρκη. 15

24 6. Οι προσδοκίες της τοπικής κοινωνίας Η τοπική κοινωνία αναγνωρίζει ότι ο Νομός Ροδόπης διαθέτει αξιόλογους φυσικούς και πολιτισμικούς πόρους, οι οποίοι έως σήμερα ελάχιστα έχουν αξιοποιηθεί ως πόλος έλξης επισκεπτών αλλά και για την ανάδειξη του νομού στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η περιοχή μελέτης εμφανίζεται να είναι παρθένα ως προς έργα και υποδομές τα οποία θα προάγουν τη διατήρηση, την ανάδειξη και κατ επέκταση την αξιοποίηση των φυσικών και πολιτισμικών πόρων του νομού. Οι απόψεις των τοπικών κοινωνιών ως προς τον χαρακτήρα και τον ρυθμό των παρεμβάσεων για τη διατήρηση και ανάδειξη των φυσικών και πολιτισμικών πόρων του νομού παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις. Κοινός τόπος είναι η ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι ελλείψεις σε υποδομές, οι οποίες έχουν αντίκτυπο αφενός στη συγκράτηση του πληθυσμού στις εστίες του και αφετέρου στην προσβασιμότητα και παροχή υπηρεσιών προς τους επισκέπτες της περιοχής. 7. Το όραμα Στον Νομό Ροδόπης το τρίπτυγο «Περιβάλλον - Ιστορία - Πολιτισμός» συνδέει δυναμικά το παρελθόν με το παρόν, σε μία κοινή πορεία προς το μέλλον. Ο Νομός Ροδόπης συνδυάζει με τρόπο μοναδικό την εναλλαγή τοπίων, οικοσυστημάτων, ιστορικών εποχών και πολιτισμών. Διανύοντας απόσταση περίπου 50k m από τα νότια προς τα βόρεια σύνορα του νομού, αντικρίζεις τόπους που συνδυάζουν τη φυσική ομορφιά με το ξεχωριστό γεωγραφικό αλλά και ιστορικό ενδιαφέρον. Το τοπίο εναλλάσσεται από θαλάσσιο σε πεδινό, ημι-ορεινό και ορεινό περικλείοντας στοιχεία αστικά, αγροτικά, ημι-φυσικά και φυσικά. Μεγάλη η ποικιλία των οικοσυστημάτων του Νομού και πολύτιμες και αναγνωρισμένες διεθνώς οι αξίες τους για τον άνθρωπο και τη φύση: θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα ισχυρός πόλος έλξης για πολλούς επισκέπτες το θέρος, λιμνοθάλασσες με πλούσια πανίδα, γόνιμοι αγροί και λιβάδια, ζωοδόχοι ποταμοί, ορεινά δάση. Τα προβλήματα που προκάλεσαν λανθασμένοι σχεδιασμοί και ασύνετες παρεμβάσεις δεν λείπουν από κανένα οικοσύστημα. Μπορούν, όμως, να επιλυθούν, ώστε να μεγιστοποιηθούν στο μέλλον οι ωφέλειες για όλους τους κατοίκους. 16

25 Η περιήγηση εξελίσσεται σε ένα ταξίδι στον χρόνο, στον μύθο και στην ιστορία, καθώς μαρτυρίες για την ύπαρξη ανθρώπινης δραστηριότητας από τα προϊστορικά ακόμη χρόνια και μνημεία από την αρχαϊκή, κλασική και ελληνιστική περίοδο, μέχρι τα ρωμαϊκά, βυζαντινά και νεότερα χρόνια, ελκύουν την προσοχή του περιηγητή. Ταυτοχρόνως, ο διαπολιτισμικός χαρακτήρας του νομού αποτελεί τη σύγχρονη μαρτυρία της εξέλιξης του πληθυσμού της ευρύτερης Θράκης και ηθών και εθίμων που έχουν τις ρίζες τους σε έτη παρελθόντα. Οι κάτοικοι του νομού, χριστιανοί, μουσουλμάνοι, παλιννοστούντες από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και οικονομικοί μετανάστες, συνθέτουν ένα μωσαϊκό πολιτισμών και παραδόσεων που σε αρκετές περιπτώσεις σε ταξιδεύει πίσω στον χρόνο. Οι φυσικοί και πολιτισμικοί πόροι του νομού πρέπει να τύχουν της αναγνώρισης που τους αξίζει. Όραμά μας είναι, οι μοναδικής ποικιλότητας και ιστορικού ενδιαφέροντος πόροι του Νομού Ροδόπης να αναδειχθούν ως το συγκριτικό πλεονέκτημά του και να αποτελέσουν πηγή ωφελειών για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του και φυσικό εφαλτήριο αειφόρου ανάπτυξής του. 8. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την επίτευξη του οράματος Λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση των πόρων, τις προσδοκίες των τοπικών κοινωνιών και το όραμα για τον Νομό Ροδόπης, το σχέδιο για τη διατήρηση και ανάδειξη των φυσικών και πολιτισμικών πόρων του νομού δομείται σε πέντε άξονες παρεμβάσεων. Από αυτούς οι τέσσερις προσδιορίζονται χωρικά, ενώ ένας πέμπτος άξονας αφορά οριζόντια στο σύνολο του νομού. Οι άξονες Α και Β αφορούν στην γεωγραφική περιοχή της οροσειράς της Ροδόπης που υπάγεται στον ομώνυμο νομό (δυτικό και ανατολικό τμήμα αντίστοιχα), ο άξονας Γ αφορά στο Όρος Ίσμαρος και στην ευρύτερη περιοχή του, ο άξονας Δ αφορά στο τόξο των υγροτόπων και στην ευρύτερη περιοχή τους, ενώ ο άξονας Ε είναι αυτός που αφορά οριζόντια στο σύνολο του νομού. Κάθε άξονας παρεμβάσεων οργανώνεται σε επιμέρους μέτρα δια των οποίων επιδιώκεται η επίτευξη του οράματος για τον Νομό Ροδόπης. Στο πλαίσιο κάθε μέτρου προτείνονται έργα τα οποία πληρούν τα κριτήρια επιλογής που τέθηκαν. 17

26 Ο άξονας Α «Διατήρηση και ανάδειξη των φυσικών και πολιτισμικών πόρων της Δυτικής Ροδόπης» αφορά τη γεωγραφική περιοχή που ορίζουν η Κοινότητα Αμαξάδων και οι Δήμοι Ιάσμου και Σώστου. Ο άξονας Β «Διατήρηση και ανάδειξη των φυσικών και πολιτισμικών πόρων της Ανατολικής Ροδόπης» αφορά τη γεωγραφική περιοχή που καταλαμβάνουν οι Δήμοι Κομοτηνής, Φιλύρας και Αρριανών και οι Κοινότητες Οργάνης και Κέχρου. Η περιοχή παρέμβασης είναι κυρίως η ορεινή και ημιορεινή ζώνη των ανωτέρω δήμων και κοινοτήτων και η πόλη της Κομοτηνής. Ο άξονας Γ «Διατήρηση και ανάδειξη των φυσικών και πολιτισμικών πόρων του Όρους Ίσμαρος και της ευρύτερης περιοχής του» αφορά στη γεωγραφική περιοχή που καταλαμβάνουν οι Δήμοι Μαρώνειας και Σαπών περιλαμβανομένης και της παράκτιας ζώνης τους. Ο άξονας Δ «Διατήρηση και ανάδειξη των φυσικών και πολιτισμικών πόρων του τόξου των υγροτόπων και της ευρύτερης περιοχής τους» αφορά στην γεωγραφική περιοχή που καταλαμβάνουν οι Δήμοι Αιγείρου και Νέου Σιδηροχωρίου και καλύπτει το σύνολο των λιμνών και λιμνοθαλασσών του νομού και την ευρύτερη περιοχή τους περιλαμβανομένης της παράκτιας ζώνης. Ο άξονας Ε «Οριζόντιες δράσεις για τη διατήρηση και ανάδειξη των φυσικών και πολιτισμικών πόρων του Νομού Ροδόπης» δεν προσδιορίζεται χωρικά αλλά αφορά οριζόντια στο σύνολο του νομού. Περιλαμβάνει μέτρα που καλύπτουν δράσεις και ενέργειες νομαρχιακής εμβέλειας και όχι τοπικού χαρακτήρα. Η επίτευξη του οράματος μέσα από τους ανωτέρω άξονες παρεμβάσεων επιδιώκεται με την υλοποίηση έργων: - Προστασίας ή και αποκατάστασης των φυσικών πόρων (στους άξονες Α, Β, Γ, Δ και Ε). - Συντήρησης, βελτίωσης ή και δημιουργίας νέων υποδομών προσπέλασης (στους άξονες Α, Β, Γ, Δ και Ε). - Ανάδειξης περιοχών ιδιαίτερου φυσικού ή πολιτισμικού ενδιαφέροντος (στους άξονες Α, Β, Γ, Δ και Ε). 18

27 - Δημιουργίας τουριστικών υποδομών για την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού (στους άξονες Α, Β, Τ και Δ). - Βελτίωσης του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος των οικισμών στις περιοχές παρέμβασης, βάσει μελέτης για τις απαιτούμενες ήπιες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις (στους άξονες Α, Β, Τ και Δ). - Βελτίωσης και λειτουργικής ολοκλήρωσης των λιμενικών υποδομών (στους άξονες Τ και Δ). - Προστασίας και ανάδειξης πολιτισμικών πόρων (Άξονας Τ). - Τυποποίησης, προβολής και προώθησης των τοπικών προϊόντων του νομού (Άξονας Ε). - Αποκατάστασης και ανάπλασης ορεινών οικισμών του νομού, βάσει μελέτης για τις απαιτούμενες ήπιες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις (Άξονας Ε). - Ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων του νομού, ιδιαιτέρως δε αναφορικά με ενέργειες και δράσεις που αποσκοπούν στην αύξηση της απασχόλησης που μπορούν να παράγουν οι φυσικοί και πολιτισμικοί πόροι του (Άξονας Ε). - Παραγωγής ενημερωτικού υλικού για την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού (Άξονας Ε). Σε παράρτημα δίνεται κατάλογος έργων ανά Άξονα με στοιχεία προϋπολογισμού και προτεραιότητας. 19

28

29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

30 Άξονες Μ έτρα Έ ργα Μ έτρο Α.1. Προστασία φυσικού περιβάλλοντος: Διατήρηση, αποκατάσταση, και διαχείριση φυσικών πόρων της Δυτικής Ρ οδόπης. Συσχέτιση αξόνων, μέτρων και έργων 1. Αποκατάσταση υποβαθμισμένης περιοχής στην κοίτη του Ποταμού Κομψάτου. 2. Καθαρισμός, διευθέτηση και αντιδιαβρωτική προστασία της κοίτης χειμάρρων στο Δήμο Σώστη. 3. Παρεμβάσεις σε χείμαρρους της Κοινότητας Αμαξάδων (Υποέργα 3.α. Επένδυση - στήριξη πρανών χειμάρρου «Πλατανάκια» στην Κοινότητα Αμαξάδων και ανάδειξή του ως χώρου αναψυχής, 3.β. Διαμόρφωση κοίτης χειμάρρου Νταμνάρ Ντερέ στην περιοχή παλιοί στάβλοι Άνω Αμαξάδων, 3.γ. Διευθέτηση του χειμάρρου Ξεροπόταμος). 4. Μελέτες και έργα αντιμετώπισης των προβλημάτων πρόσχωσης της λίμνης Βιστωνίδας από τα φερτά του ποταμού Κομψάτου. Μ έτρο Α. 2. Υποδομές για προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην Δυτική Ροδόπη. 3.α. Επένδυση - στήριξη πρανών χειμάρρου «Πλατανάκια» στην Κοινότητα Αμαξάδων και ανάδειξή του ως χώρου αναψυχής. 5. Βελτίωση ορεινού καταφυγίου στον οικισμό Πολύαρνο του Δήμου Ιάσμου. 6. Συντήρηση και ανάδειξη του μονοπατιού που διατρέχει την κοιλάδα του Κομψάτου. 7. Κατασκευή και ανάδειξη μονοπατιού στην τοποθεσία «Τα Μετέωρα της Θράκης» στον Δ. Ιάσμου. 8. Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων και σήμανση δύο ορεινών διαδρομών συμπληρωματικών στο Ευρωπαϊκό ορειβατικό μονοπάτι Ε6. 9. Σήμανση του Ευρωπαϊκού ορειβατικού μονοπατιού Ε Συντήρηση του οδικού δικτύου (χωματόδρομων) που οδηγεί στα μοναστηριακά συγκροτήματα του Παπικίου όρους. 11. Σήμανση προς τα μοναστηριακά συγκροτήματα του Παπικίου όρους. 12. Ασφαλτόστρωση δασικών οδών: Ίασμος-Τρίκορφο. 13. Βελτίωση χώρου αναψυχής στη θέση «Πλατανάκια» στις όχθες του ποταμού Τραύος. Δ. Σώστη. 15.β. Δημιουργία ξενώνα στην περιοχή Αγίασμα του Δήμου Σώστη 16. Ανάπλαση και ανάδειξη οικισμών στην Κοινότητα Αμαξάδων (Υποέργα 16.α. Ορεινός οικισμός Μοναχών, 16.β. Οικισμός Κατσίκα). Μ έτρο Α.3. Ήπιες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση και ανάπλαση αστικών και περιαστικών περιοχών στην Δυτική Ροδόπη. 14. Ήπιες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις στον Δήμο Ιάσμου (Υποέργα: 14.α. Συντήρηση και αποκατάσταση παλιού νερόμυλου στον οικισμό Ιάσμου, 14.β. Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων στην είσοδο του οικισμού Ιάσμου - Κατασκευή / εγκατάσταση Info κιόσκι,14.γ. Δημιουργία χώρου αναψυχής στην είσοδο του οικισμού). 15. Ήπιες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις στον Δήμο Σώστη (Υποέργα: 15.α. Αναπλάσεις πλατειών και κοινοχρήστων χώρων σε ημιορεινούς οικισμούς, 15.β. Δημιουργία ξενώνα στην περιοχή Αγίασμα του Δήμου Σώστη, 15.γ. Δημιουργία χώρου αναψυχής στον οικισμό Β Κερασιά). 16. Ανάπλαση και ανάδειξη οικισμών στην Κοινότητα Αμαξάδων: (Υποέργα 16.α. Ορεινός οικισμός Μοναχών, 16.β. Οικισμός Κατσίκα). 17. Ανάπλαση περιοχών στην Κοινότητα Αμαξάδων: (Υποέργα 17.α. Ανάπλαση χώρου εκατέρωθεν του χειμάρρου Άνω Αμαξάδων, 17.β. Ανάπλαση χώρου περιμετρικά του γηπέδου ποδοσφαίρου στον οικισμό Αμαξάδων, 17.γ. Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Αναστασιούπολης - Δημιουργία Info-κιόσκι). Σύνολο Έργων Σελίδα 1

31 Άξονες Μ έτρα Έ ργα Άξονας Β. Διατήρηση, ανάδειξη και αξιοποίηση των φυσικών και πολιτισμικών πόρων της Ανατολικής Ροδόπης. Μ έτρο Β.1. Προστασία φυσικού περιβάλλοντος: Διατήρηση, αποκατάσταση, και διαχείριση φυσικών πόρων της Ανατολικής Ρ οδόπης. Μ έτρο Β. 2. Υποδομές για προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην Ανατολική Ροδόπη. Μ έτρο Β.3. Ήπιες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση και ανάπλαση αστικών και περιαστικών περιοχών στην Ανατολική Ροδόπη. Συσχέτιση αξόνων, μέτρων και έργων 18. Αποκατάσταση και ανάδειξη της κοίτης του Βοσβόζη στο τμήμα από ΥΕΒ έως Γέφυρα Υφαντών και από τη θέση ΥΕΒ έως τα Σύμβολα Δ. Κομοτηνής. 28. Διαμόρφωση του ρέματος που διέρχεται από τον οικισμό της Οργάνης. 18. Αποκατάσταση και ανάδειξη της κοίτης του Βοσβόζη στο τμήμα από ΥΕΒ έως Γέφυρα Υφαντών και από τη θέση ΥΕΒ έως τα Σύμβολα Δ. Κομοτηνής. 19. Ασφαλτόστρωση δασικών οδών: Κομοτηνή - Οικισμός Νυμφαία. 20. Ασφαλτόστρωση δασικής οδού από Δραγάτι ως Ορεινό Καταφύγιο Ορειβατικού Συλλόγου Ροδόπης στο ύψωμα Φύλακας. 21. Ασφαλτόστρωση δασικών οδών: α) Οργάνη- Κέχρος, β) συνδέσεις οικισμών Οργάνης και Κέχρου με δορυφορικούς οικισμούς. 22. Δημιουργία υποδομών πρόσβασης (μονοπατιών) προς περιοχές Δρυμού, Ραγάδας, Εσοχής του Δ. Φιλύρας. 23. Ανάδειξη και οικοτουριστική ανάπτυξη του ορεινού τμήματος των δήμων Φιλύρας, Κομοτηνής, Αρριανών και των Κοινοτήτων Οργάνης και Κέχρου. 24. Ανάδειξη περιβάλλοντος χώρου της φραγμαλίμνης Γρατινής στον Δ. Κομοτηνής ζ. Ήπιες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις στον οικισμό Κέχρου της Κοινότητας Κέχρου: Δημιουργία Λαογραφικού μουσείου 29. Υποδομές φιλοξενίας και αναψυχής στην Κοινότητα Οργάνης [Υποέργα: 29.α. Δημιουργία Δασικού χωριού, 29.β. Δημιουργία ξενώνα, 29.γ. Ανάπλαση περιοχής «Φυλάκιο Ακρίτας», 29.δ. Ανάπλαση της περιοχής «πηγές νερού», 29.ε. Διαμόρφωση χώρου εκδηλώσεων περιοχής «Αλάν Τεπέ» («Ακρίτας»)]. 25. Ήπιες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση και ανάπλαση του ιστορικού κέντρου, της κεντρικής πλατείας και μεμονωμένων κτηρίων της πόλης της Κομοτηνής Ήπιες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις στον οικισμό Κέχρου της Κοινότητας Κέχρου (Υποέργα: α. Αναπαλαίωση κοινοτικού καταστήματος, 26.1.β. Αναπαλαίωση κτηρίων με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον 26.1.γ. Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, 26.1.δ. Δημιουργία χώρου αναψυχής, 26.1.ε. Ανάπλαση πλατείας, 26.1.ζ. Δημιουργία Λαογραφικού μουσείου) Ήπιες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις στον οικισμό Χλόης της Κοινότητας Κέχρου (Υποέργα: 26.2.α. Δημιουργία Τουριστικού πάρκου, 26.2.β. Ανάπλαση χώρου αναψυχής, 26.2.γ. Αξιοποίηση ισόγειου χώρου υφιστάμενου κτίσματος, 26.2.δ. Δημιουργία παιδικής χαράς, 26.2.ε. Ανάπλαση πλατείας). 27. Ήπιες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις σε ορεινούς οικισμού της Κοινότητας Οργάνης (Υποέργα: 27.α. Ανάπλαση πλατείας Οργάνης, 27.β. Δημιουργία χώρου αναψυχής στην Οργάνη, 27.γ. Ανάπλαση περιοχής «Φυλάκιο Κάτω Καρδάμου»). 30. Ήπιες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις για την ανάπλαση του ορεινού οικισμού της Νυμφαίας του Δήμου Κομοτηνής. Σύνολο Έργων Σελίδα 2

32 Άξονες Μ έτρα Έ ργα Μ έτρο Γ.1. Προστασία φυσικού περιβάλλοντος: Διατήρηση, αποκατάσταση, και διαχείριση φυσικών πόρων του Ίσμαρου και της ευρύτερης περιοχής του. Μ έτρο Γ. 2. Υποδομές για προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού στο όρος Ίσμαρος και στην ευρύτερη περιοχή. Συσχέτιση αξόνων, μέτρων και έργων 31. Καθαρισμός και αποκατάσταση της υποβαθμισμένης κοίτης του Ποταμού Λίσσου (πρώην Φιλιουρή). 32. Ακτομηχανική μελέτη αλιευτικού καταφυγίου Ιμέρου για την αποκατάσταση του θαλάσσιου οικοσυστήματος. 41. Έργα για τη διατήρηση, ανάδειξη και αξιοποίηση του Σπηλαίου «Πολύφημος» Μαρώνειας. 33. Ανάπλαση παραλιακών οικισμών Αλκυόνας και Προφήτη Ηλία του Δήμου Μαρώνειας. 34. Ανάδειξη παραλιακών δασυλλίων κατά μήκος της οδού Αλκυόνας-Προφήτη Ηλία του Δήμου Μαρώνειας. 35. Ανάδειξη του δάσους μαύρης πεύκης και του χώρου ηφαιστιογενών πετρωμάτων στην περιοχή Πετρωτά του Δήμου Σαππών. 36. Ανάδειξη της παραλίας Πετρωτών του Δ. Σαπών. 37. Ανάδειξη και οικοτουριστική ανάπτυξη της περιοχής "Πετρωτά" του Δήμου Σαπών: (Υποέργα: 37.α. Αναπαλαίωση του εγκαταλειμμένου παραδοσιακού χωριού Πετρωτά - Ανάδειξη αρχαίου λατομείου μυλόπετρας, 37.β. Ανάδειξη της ακρόπολης των Πετρωτών, 37.γ. Ανάδειξη του σπηλαίου Στρύμης-Διώνης). 38. Ανάδειξη όρους Ίσμαρος. 41. Έργα για τη διατήρηση, ανάδειξη και αξιοποίηση του Σπηλαίου «Πολύφημος» Μαρώνειας. 42. Ανάπλαση, αξιοποίηση περιαστικού αλσυλλίου στον οικισμό Σαπών. Μ έτρο Γ.3. Ήπιες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση και ανάπλαση αστικών και περιαστικών περιοχών στο όρος Ίσμαρος και στην ευρύτερη περιοχή. Μ έτρο Γ.4. Βελτίωση και λειτουργική ολοκλήρωση των λιμενικών υποδομών στην περιοχή παρέμβασης. 33. Ανάπλαση παραλιακών οικισμών Αλκυόνας και Προφήτη Ηλία του Δήμου Μαρώνειας. 34. Ανάδειξη παραλιακών δασυλλίων κατά μήκος της οδού Αλκυόνας-Προφήτη Ηλία του Δήμου Μαρώνειας. 42. Ανάπλαση, αξιοποίηση περιαστικού αλσυλλίου στον οικισμό Σαπών. 32. Ακτομηχανική μελέτη αλιευτικού καταφυγίου Ιμέρου για την αποκατάσταση του θαλάσσιου οικοσυστήματος. 39. Αναβάθμιση λιμένα Μαρώνειας: Μελέτες για την αύξηση της λειτουργικότητας του λιμένα και την ενίσχυση της δυνατότητας φιλοξενίας αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής καθώς και για την ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου. Μ έτρο Γ.5. Προστασία πολιτισμικών πόρων του Ίσμαρου και της ευρύτερης περιοχής του. 40. Επέκταση ανασκαφικής έρευνας και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Μαρώνειας. 41. Έργα για τη διατήρηση, ανάδειξη και αξιοποίηση του Σπηλαίου «Πολύφημος» Μαρώνειας. Σύνολο Έργων Σελίδα 3

33 Συσχέτιση αξόνων, μέτρων και έργων Άξονες Άξονας Δ. Διατήρηση, ανάδειξη και αξιοποίηση των φυσικών και πολιτισμικών πόρων του τόξου των υγροτόπων και της ευρύτερης περιοχής τους στον Νομό Ροδόπης. Μ έτρα Μ έτρο Δ.1. Προστασία φυσικού περιβάλλοντος: Διατήρηση, αποκατάσταση, και διαχείριση φυσικών πόρων του τόξου των υγροτόπων και της ευρύτερης περιοχής τους στον Νομό Ρ οδόπης. Μ έτρο Δ. 2. Υποδομές για προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού στο τόξο των υγροτόπων και στην ευρύτερη περιοχή τους στον Νομό Ροδόπης. Μ έτρο Δ.3. Ήπιες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση και ανάπλαση αστικών και περιαστικών περιοχών στο τόξο των υγροτόπων και στην ευρύτερη περιοχή τους στον Νομό Ροδόπης. Μ έτρο Δ.4. Βελτίωση και λειτουργική ολοκλήρωση των λιμενικών υποδομών στην περιοχή παρέμβασης. Έ ργα 43.Διαχειριστικές παρεμβάσεις στη Λίμνη Ισμαρίδα (Υποέργα: 43.α. Μελέτη αποκατάστασης της λίμνης, 43.β. Αειφορική διαχείριση υδατικών πόρων στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Ισμαρίδας). 44. Καθαρισμός και αποκατάσταση της υποβαθμισμένης και περιβαλλοντικά ευαίσθητης περιοχής Λάγος του Δήμου Αιγείρου. 45. Καθαρισμός και αποκατάσταση υποβαθμισμένων και περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών στον Δήμο Νέου Σιδηροχωρίου. 46. Επέκταση και επικαιροποίηση, στον άξονα Ιμέρου - Γλυφάδας - Φαναρίου - Βιστωνίδας, της μελέτης «Έργα ανάδειξης - Προστασίας και Περιβαλλοντικά συμβατής Προσπέλασης στις περιοχές Ισμαρίδας λίμνης, και λιμνοθαλασσών Νομού Ροδόπης». 44. Καθαρισμός και αποκατάσταση της υποβαθμισμένης και περιβαλλοντικά ευαίσθητης περιοχής Λάγος του Δήμου Αιγείρου. 46. Επέκταση και επικαιροποίηση, στον άξονα Ιμέρου - Γλυφάδας - Φαναρίου - Βιστωνίδας, της μελέτης «Έργα ανάδειξης - Προστασίας και Περιβαλλοντικά συμβατής Προσπέλασης στις περιοχές Ισμαρίδας λίμνης, και λιμνοθαλασσών Νομού Ροδόπης». 47. Χώρος φιλοξενίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑΜΕΑ). 48. Δημιουργία κατασκήνωσης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό Γλυφάδας (Δ. Αιγείρου). 50. Δημιουργία ξενώνα στον οικισμό Νέου Σιδηροχωρίου. 52. Δημιουργία χώρου αναψυχής περιμετρικά ταμιευτήρα, μεταξύ Νέου Σιδηροχωρίου και Νέας Αδριανής. 49. Ήπιες Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις σε οικισμούς του Δήμου Αιγείρου που αποτελούν πύλες εισόδου στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. (Υποέργα: 49.α. Ανάπλαση - διαμόρφωση χώρου αναψυχής στην είσοδο του Φαναρίου, 49.β. Πλακοστρώσεις στην είσοδο του Φαναρίου, 49.γ. Ανάπλαση - διαμόρφωση χώρου αναψυχής δίπλα στο γήπεδο ποδοσφαίρου του οικισμού Μέσης, 49.δ. Ανάπλαση-διαμόρφωση χώρου αναψυχής και πλακοστρώσεις στη Γλυφάδα). 51. Ήπιες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις σε οικισμούς του Δήμου Νέου Σιδηροχωρίου που αποτελούν πύλες εισόδου στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Υποέργα: 51.α. Αναπλάσεις - διαμορφώσεις χώρων αναψυχής στο Νέο Σιδηροχώρι, 51.β. Πλακοστρώσεις στον οικισμό Νέου Σιδηροχωρίου, 51.γ. Αναπαλαίωση της πρόσοψης καταστημάτων στο Νέο Σιδηροχώρι, 51.δ. Αναπαλαίωση παλαιάς εκκλησίας στο Νέο Σιδηροχώρι, 51.ε. Πλακοστρώσεις στον οικισμό Νέας Αδριανής, 51.ζ. Πλακοστρώσεις στον οικισμό Άγιοι Θεόδωροι, 51.η. Πλακόστρωση πεζοδρομίων περιμετρικά πλατείας στον οικισμό Παγουρίων, 51.θ. Ανάπλαση - διαμόρφωση χώρου αναψυχής στον οικισμό Παγουρίων). 53. Αναβάθμιση αλιευτικού καταφυγίου Φαναρίου. Σύνολο Έργων Σελίδα 4

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης Κατευθυντήριοι άξονες του έργου «Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου [ΕΓΝΑΤΙΑ - κείμενο εντύπου.doc] ΑΝΚΟ σελ 1/5 ΕΓΝΑΤΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Εγνατία οδός είναι ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη του τόπου. Ένας αυτοκινητόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Παναχαϊκό Όρος Ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αειφορική διαχείριση της περιοχής

Παναχαϊκό Όρος Ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αειφορική διαχείριση της περιοχής Παναχαϊκό Όρος Ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αειφορική διαχείριση της περιοχής Κωνσταντίνος Γ. Κωνσταντακόπουλος Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ Γεωγραφικά στοιχεία Ο Εθνικός Δρυμός Πίνδου, γνωστός και ως Βάλια Κάλντα βρίσκεται σε ιδιαίτερα δυσπρόσιτη περιοχή της οροσειράς της Πίνδου στα όρια μεταξύ των νομών Γρεβενών και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 13.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μορφολογία - Γενικά Ο νοµός Καβάλας είναι ο µόνος µη συνοριακός νοµός της Περιφέρειας και ο νοµός µε το µεγαλύτερο ανάπτυγµα θαλάσσιου µετώπου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Θράκης Πρόταση για τον προσδιορισμό των όρων και των ορίων των περιοχών προστασίας στους υγροβιοτόπους Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης Γ. Ανδρέου, Ι. Δάφνης,

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin Διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στράτος 29-12 - 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟY ΠΛΗΡ: Πατσέας Αναστάσιος ΤΗΛ: 6978558904 Π Ρ Ο Σ Κο Αντιδήμαρχο

Διαβάστε περισσότερα

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ:

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΠΟΥ ΡΩΤΕΙΤΑΙ: -ΦΥΛΟ: ΑΡΣΕΝΙΚΟq, ΘΗΛΥΚΟ q -

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ

ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι κυκλική

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ - ΜΑΛΕΑ

Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ - ΜΑΛΕΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 3-4-5/12/2015 Συνεργασία για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και τη διεθνή Αναγνώριση: Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΜΘ Ξενοδοχείο «Elisso», Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 periferiarxis@pamth.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Ελένη Τρύφων Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Πόσο επίκαιρο είναι το ερώτημα; Η Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Στο πλαίσιο του έργου CRESCENT που υλοποιεί η αναπτυξιακή σύμπραξη «Καλειδοσκόπιο» στην

Διαβάστε περισσότερα

Υποέργο 4 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Υποέργο 5 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 39.270,00 Υποέργο 6 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 42.

Υποέργο 4 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Υποέργο 5 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 39.270,00 Υποέργο 6 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 42. 2006-2009 1.386.831,82 Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΕΠΕΑΕΚ) ΥΠΟΕΡΓΟ Προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε προστατευόμενες περιοχές 19.238,74 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης.

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Αντικείμενο. Το αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000 Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Το Δίκτυο Natura 2000 Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την

Διαβάστε περισσότερα

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση)

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) INTERREG III A / PHARE CBC ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ To ΠΚΠ INTERREG IIIΑ/PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα LIFE PINDOS/ GREVENA Δράσεις διαχείρισης του Οικότοπου προτεραιότητας 9530* (Δάση μαύρης πεύκης - Pinus nigra) περιοχής Γρεβενών (Β.

Πρόγραμμα LIFE PINDOS/ GREVENA Δράσεις διαχείρισης του Οικότοπου προτεραιότητας 9530* (Δάση μαύρης πεύκης - Pinus nigra) περιοχής Γρεβενών (Β. Πρόγραμμα LIFE PINDOS/ GREVENA Δράσεις διαχείρισης του Οικότοπου προτεραιότητας 9530* (Δάση μαύρης πεύκης - Pinus nigra) περιοχής Γρεβενών (Β. Πίνδος) Τα δάση μαύρης πεύκης: ένα πολύτιμο φυσικό απόθεμα

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων. ΥΠΑΝ - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού Γ. 1

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων. ΥΠΑΝ - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού Γ. 1 Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων 1 Θεσμικό Πλαίσιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Πολυνομία, αντιφατικότητα, αποσπασματικότητα 1900-1985: 300 νόμοι, νομοθετικά, βασιλικά, προεδρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας.

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας. ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Λεμεσός, πόλη μας αγαπημένη. Η πόλη που γεννηθήκαμε, η πόλη που μεγαλώνουμε. Πόλη που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Πρώτα-πρώτα μια εικόνα του Ελληνικού Τουρισμού (2013)- Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Παπαδημητρίου Δότη Δρ. Βιολόγος Το χρονικό των Προστατευόμενων Περιοχών Ινδία, 2000 χρόνια πριν: Περιοχές ελεύθερες με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί την τέταρτη έκδοση της Β Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας μέχρι το 2010. Αντικείμενο του τεύχους είναι ο Επιχειρησιακός και Οικονομικός

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση : εκπαίδευση έρευνα δικτύωση Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Μαρία Καμηλάρη Βιολόγος, M.Sc. Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Ας συστηθούμε... 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Γενική Εισαγωγή..2 - Iστορική αναδρομή....3-4 - Περιγραφή του χώρου.....5-8 - Επίλογος...9 - Βιβλιογραφία 10 1 Γενική Εισαγωγή Επίσκεψη στο Επαρχιακό Μουσείο Πάφου Το Επαρχιακό Μουσείο της

Διαβάστε περισσότερα

a. Οι βαθιές θάλασσες της Ευρώπης δημιουργήθηκαν όταν έλιωσαν οι παγετώνες. β. Η Νορβηγική Θάλασσα βρέχει τις βορειοανατολικές ακτές

a. Οι βαθιές θάλασσες της Ευρώπης δημιουργήθηκαν όταν έλιωσαν οι παγετώνες. β. Η Νορβηγική Θάλασσα βρέχει τις βορειοανατολικές ακτές EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Επαναληπτικό διαγώνισμα στα μαθήματα 12-18 1. Χαρακτήρισε τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα (Σ), αν είναι σωστές, και a. Οι βαθιές θάλασσες της Ευρώπης δημιουργήθηκαν όταν έλιωσαν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νομός Ροδόπης με μια ματιά

Ο Νομός Ροδόπης με μια ματιά 5 Ο Νομός Ροδόπης με μια ματιά Στο βορειοανατολικό άκρο της Ελλάδας, στην καρδιά της Θράκης, ο Νομός Ροδόπης σηματοδοτεί ένα φυσικό, αλλά και ένα δομημένο περιβάλλον ιδιαίτερης σπουδαιότητας. Στα βόρεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι: Ο Ευρώτας να γίνει το ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτηµα στην αναπτυξιακή πορεία της περιοχής

Στόχοι: Ο Ευρώτας να γίνει το ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτηµα στην αναπτυξιακή πορεία της περιοχής Τεχνολογίες Φιλικές προς το Περιβάλλον για Αγροτική Ανάπτυξη Στόχοι: Ο Ευρώτας να γίνει το ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτηµα στην αναπτυξιακή πορεία της περιοχής Ενσωµάτωση του σχεδιασµού τους στα διαχειριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014 Βασικές έννοιες και αρχές της τουριστικής βιομηχανίας/ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Δρ. Μαρία Κάπαρη Ειδική επιστήμονας ΕΚΠΑΑ 2 ο Διεθνές Συνέδριο AQUA 2006 Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

«Das neue Gesicht des Tourismus - Griechenland ist anders» «Το νέο πρόσωπο του Τουρισµού - H άλλη Ελλάδα»

«Das neue Gesicht des Tourismus - Griechenland ist anders» «Το νέο πρόσωπο του Τουρισµού - H άλλη Ελλάδα» «Das neue Gesicht des Tourismus - Griechenland ist anders» «Το νέο πρόσωπο του Τουρισµού - H άλλη Ελλάδα» 29 30 Mai 2012 29. 30. ΜΑΪΟΥ 2012 Gabriela Scheiner Mitglied des Tourismusausschusses der Gemeinde

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

SD-ECO ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

SD-ECO ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ 2003-2012 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ Οριστική Μελέτη Αποχετευτικού ικτύου & Προκαταρκτική Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων.. Ροδολίβους.

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΑΜΘ 2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο;

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Παρουσίαση: Παναγιώτης Νύκτας Περιβαλλοντολόγος Ειδικός Επιστήµονας.Σ. Φορέα ιαχείρισης Ε.. Σαµαριάς Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ. 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ. 1. ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) Αρχή διαδρομής ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι κυκλική με μήκος 24.340 μέτρα, επομένως το σύνολο της

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΗΜΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΕΤΑΞΥ: ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ, ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ και ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ Στην Μύρινα σήμερα Νοεμβρίου 2011 και στο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS)

Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) ΔΒΔ του οδικού άξονα Πάτρας- Πύργου, χλμ. 18-50 Έκταση ΠΠ (Ζώνες Α & Β): 160.000 στρμ. Κατά 50%, περίπου, σε Π.Ε. Αχαΐας και Ηλείας Δήμοι Δυτικής Αχαΐας και Ανδραβίδας

Διαβάστε περισσότερα

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Eναλλακτικός Τουρισμός - είναι μια καινούρια φιλοσοφία στον τομέα του τουρισμού και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Νικολαΐδης Κωνσταντίνος, Γεωλόγος, Προϊστάµενος Τµήµατος Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΚαλαµπούκαςΙωάννης Μηχανικός Περιβάλλοντος.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών 2012 Είναι αποδεκτό σε παγκόσμιο επίπεδο ότι οι κλασσικές πρακτικές διαχείρισης της αλιείας, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ωστόσο, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι ο πολιτισµός χρειάζεται τον τουρισµό και το αντίστροφο. Γιατί ο πρώτος χρειάζεται χρηµατοδότηση των συχνά

Ωστόσο, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι ο πολιτισµός χρειάζεται τον τουρισµό και το αντίστροφο. Γιατί ο πρώτος χρειάζεται χρηµατοδότηση των συχνά ΗΚεντρική Μακεδονία είναι η χώρα των θεών του Ολύµπου, του πολιτισµού των αρχαίων Μακεδόνων, της δόξας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά και της βυζαντινής Ορθόδοξης µεγαλοπρέπειας. Είναι η γη των µύθων, των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. Στο πλαίσιο της τροποποίησης του Ειδικού πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ανάγκη αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό προκύπτει αφενός από γενικότερες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ : 13/1/2012 ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ : 13/1/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Μ.Π.Ε. ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 Οι προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι του Τεχνικού Επιµελητηρίου Νοµού Αιτωλοακαρνανίας

Διαβάστε περισσότερα

υνατότητες οικοτουριστικής ανάπτυξης στους υγροτόπους των ήµων του προγράµµατος LIFE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μεσογειακοί υγρότοποι και λιµνοδεξαµενές

υνατότητες οικοτουριστικής ανάπτυξης στους υγροτόπους των ήµων του προγράµµατος LIFE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μεσογειακοί υγρότοποι και λιµνοδεξαµενές υνατότητες οικοτουριστικής ανάπτυξης στους υγροτόπους των ήµων του προγράµµατος LIFE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μεσογειακοί υγρότοποι και λιµνοδεξαµενές ήµος Ιεράπετρας, ήµος Αρκαλοχωρίου, ήµος Ρούβα, ήµος Θραψανού, ήµος

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 Παρουσίαση: Βασίλης Πιτσινίγκος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Μέτρα του Προγράμματος 123 6. ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 6.1 AΞΟΝΑΣ 1- ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 6.1.1 ΜΕΤΡΟ 1.1-ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γενική Περιγραφή H αναβάθμιση, ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων βασίζεται στην αντίληψη ότι το νερό είναι ταυτόχρονα: Αναπόσπαστο τμήμα του οικοσυστήματος Φυσικός πόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ GIS

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ GIS ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ GIS Τοπάλογλου Χαράλαμπος 1*, Χρόνης Ιώαννης 1, Αγοργιαννιτης

Διαβάστε περισσότερα

Ελιά. Η ελιά ή ελαιόδεντρο ή λιόδεντρο είναι γένος καρποφόρων δέντρων της οικογένειας των Ελαιοειδών, το οποίο συναντάται πολύ συχνά και στην Ελλάδα.

Ελιά. Η ελιά ή ελαιόδεντρο ή λιόδεντρο είναι γένος καρποφόρων δέντρων της οικογένειας των Ελαιοειδών, το οποίο συναντάται πολύ συχνά και στην Ελλάδα. Ελιά Ελιά Η ελιά ή ελαιόδεντρο ή λιόδεντρο είναι γένος καρποφόρων δέντρων της οικογένειας των Ελαιοειδών, το οποίο συναντάται πολύ συχνά και στην Ελλάδα. Ο καρπός του ονομάζεται επίσης ελιά και από αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" Δρ. Νικόλαος Α. Θεοδωρίδης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ...62 2.2 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ...63 2.3 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ...64 2.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...64 2.5 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ...64

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κράτος μέλος: Ελλάδα που συνοδεύει το έγγραφο ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Questionnaire for past flood incidents data acquisition in Greece

Questionnaire for past flood incidents data acquisition in Greece Questionnaire for past flood incidents data acquisition in Greece A STAKEHOLDERS LINKING FRAMEWORK FOR FLOOD MANAGEMENT FLINKMAN EUROPEAN COMMISSION DG-HUMANITARIAN AID CIVIL PROTECTION AND PREPAREDNESS

Διαβάστε περισσότερα