Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ηµήτριος Θεοδωρίδης, Φιλόλογος καθηγητής «Σ ταθ µο ί σ τη ν ελ αιο κ αλ λ ιέ ργ εια κ αι ο Ελ αιο υργ ικ ός Σ υνεταιρισ µός Π ρίνο υ «Η Μ Η ΤΡ Α»» Ο Ελ αιο υργ ικ ός Σ υνεταιρισ µός Π ρίνο υ «ή µη τρα» ιδρύ θ η κ ε το Η ϖρώ τη το υ ο νο µασ ία ή ταν Γεω ργ ικ ός Σ υνεταιρισ µός Κ αζ αβη τίο υ «Η ή µη τρα» κ αι αργ ότερα, όταν αϖέ κ τη σ ε ελ αιο τριβείο µετο νο µά σ τη κ ε σ ε Ελ αιο υργ ικ ό Π ισ τω τικ ό Σ υνεταιρισ µό «Η ή µη τρα». Α ρχικ ά το ν αϖο τελ ο ύ σ αν 6 0 µε 8 0 µέ λ η, κ ά το ικ ο ι όλ ο ι το υ Μ εγ ά λ ο υ κ αζ αβη τίο υ. Το ϖρώ το διο ικ η τικ ό σ υµβο ύ λ ιο αϖαρτιζ όταν αϖό το υς εξ ή ς σ υνεταίρο υς: Π ρόεδρο ς ο Ν ικ όλ αο ς Σ τενός, Ταµίας ο Σ ταύ ρο ς Α σ τερινόϖο υλ ο ς, Γραµµατέ ας ο Ξ ανθ ός Χ ατζ η ξ ανθ ός κ αι µέ λ η ο Γεώ ργ ιο ς Π αϖανικ ο λ ά ο υ κ αι ο Ι ω ά ννη ς Β ο υλ γ αρίδη ς. Ό σ ο ο Σ υνεταιρισ µός ή ταν Γεω ργ ικ ός Π ισ τω τικ ός η µόνη δρασ τη ριότη τά το υ ή ταν η σ ύ ναψ η κ ά ϖο ιω ν δανείω ν αϖό τη ν Α γ ρο τικ ή Τρά ϖεζ α τη ς Ελ λ ά δο ς, κ αλ λ ιεργ η τικ ώ ν κ αι ελ αιο σ υλ λ ο γ ή ς. Η έ κ θ λ ιψ η το υ ελ αιο κ ά ρϖο υ τω ν µελ ώ ν το υ γ ινόταν σ τα ιδιω τικ ά ελ αιο τριβεία τω ν αδερφ ώ ν Π αϖαδη µη τρίο υ σ τη Σ κ ά λ α κ αλ λ ιρά χη ς, τω ν αδερφ ώ ν Α γ αϖη το ύ κ αι Π αϖασ τυλ ιανο ύ σ τη Σ κ ά λ α Σ ω τή ρο ς κ αι τω ν αδερφ ώ ν Λ αµϖίρη αϖό το Θ εο λ όγ ο σ τη Σ κ ά λ α Π ρίνο υ, το ο ϖο ίο τελ ικ ά ϖεριή λ θ ε σ τη ν κ υριότη τα τω ν αδερφ ώ ν Π αϖαδη µη τρίο υ. Η έ λ λ ειψ η όµω ς εµϖισ το σ ύ νη ς τω ν ϖαραγ ω γ ώ ν ϖρο ς το υς ιδιο κ τή τες τω ν ελ αιο τριβείω ν κ αι η εκ µετά λ λ ευσ ή το υς αϖό το υς εµϖόρο υς ϖο υ χρη σ ιµο ϖο ιο ύ σ αν χαλ ασ µέ νες ζ υγ αριέ ς, τα «κ λ εφ το κ ά νταρα», γ ια να ζ υγ ίζ ο υν τις ελ ιέ ς, ω ρίµασ αν τη ν ιδέ α σ το υς σ υνεταίρο υς να κ ατασ κ ευά σ ο υν το δικ ό το υς ελ αιο τριβείο. Το ο αριθ µός τω ν σ υνεταίρω ν έ χει φ τά σ ει σ τα 12 0 µέ λ η, τα ο ϖο ία ϖρο έ ρχο νται αϖό τις κ ο ινότη τες, Μ ικ ρο ύ κ αι Μ εγ ά λ ο υ Κ αζ αβη τίο υ. Το ιο ικ η τικ ό σ υµβο ύ λ ιο το υ Σ υνεταιρισ µο ύ τη ν ϖερίο δο εκ είνη αϖαρτιζ όταν αϖό το υς εξ ή ς: Γραµµατέ ας ο Γεώ ργ ιο ς Μ αυρο µµά τη ς, Ταµίας ο Α νασ τά σ ιο ς Γιω ργ αλ ά ς, Μ έ λ η ο ι Θ εµισ το κ λ ή ς Υ δριώ τη ς κ αι Ευά γ γ ελ ο ς Κ ά λ τσ ας. Π ρόεδρο ς ή ταν ο Φ ίλ ιϖϖο ς Π αϖά νθ ιµο ς, ο ο ϖο ίο ς υϖή ρξ ε ο ϖρω τεργ ά τη ς τη ς υλ ο ϖο ίη σ η ς τη ς ιδέ ας δη µιο υργ ίας ενός σ υνεταιρισ τικ ο ύ ελ αιο τριβείο υ. Α υτός ξ εκ ίνη σ ε τις ϖρο σ ϖά θ ειέ ς το υ δίχω ς να κ αταϖο νη θ εί αϖό τις ϖο λ λ αϖλ έ ς αντιξ ο ότη τες κ αι, το σ η µαντικ ότερο, να ενδώ σ ει σ τις δελ εασ τικ έ ς ϖρο τά σ εις τω ν ιδιο κ τη τώ ν τω ν ιδιω τικ ώ ν ελ αιο τριβείω ν. Για τη χρη µατο δότη σ η όµω ς τη ς κ ατασ κ ευή ς το υ ελ αιο τριβείο υ η Α ΤΕ αϖαίτη σ ε τη ν αύ ξ η σ η τω ν µελ ώ ν το υ Σ υνεταιρισ µο ύ, ώ σ τε να είναι βιώ σ ιµη η λ ειτο υργ ία το υ µε τη ν αύ ξ η σ η το υ όγ κ ο υ τη ς ϖαραγ ω γ ή ς ελ αιο λ ά δο υ. Έ ϖρεϖε, λ ο ιϖόν, να ϖεισ θ ο ύ ν κ αι ά λ λ ο ι ϖαραγ ω γ ο ί να εγ γ ραφ ο ύ ν σ το Σ υνεταιρισ µό, ϖρά γ µα το ο ϖο ίο δεν ή ταν κ αθ όλ ο υ εύ κ ο λ ο, γ ιατί αϖό τη µια υϖή ρχε ο φ όβο ς όσ ο ν αφ ο ρά τις υϖο χρεώ σ εις ϖο υ θ α αναλ ά µβαναν ϖρο ς µια τρά ϖεζ α κ αι αϖό τη ν ά λ λ η η αρνη τικ ή ϖρο ϖαγ ά νδα ϖο υ ξ εκ ινο ύ σ ε αϖό το υς ιδιο κ τή τες τω ν ιδιω τικ ώ ν ελ αιο τριβείω ν. Α υτό το αρνη τικ ό κ λ ίµα ο Φ ίλ ιϖϖο ς Π αϖά νθ ιµο ς κ αι ο ι σ υνεργ ά τες το υ κ ατόρθ ω σ αν να ανατρέ ψ ο υν ϖείθ ο ντας έ ναν ικ ανό αριθ µό ϖαραγ ω γ ώ ν να εγ γ ραφ ο ύ ν ω ς µέ λ η το υ Σ υνεταιρισ µο ύ. Τελ ικ ά, σ ε γ ενικ ή σ υνέ λ ευσ η ϖο υ αϖαρτιζ όταν αϖό το ν αϖαιτο ύ µενο αριθ µό ελ αιο ϖαραγ ω γ ώ ν αϖο φ ασ ίσ τη κ ε η κ ατασ κ ευή σ υνεταιρισ τικ ο ύ ελ αιο τριβείο υ. Έ τσ ι, αφ ο ύ ϖαρά λ λ η λ α εξ ασ φ αλ ίσ τη κ ε κ αι το ο ικ όϖεδο, ά νο ιξ ε ο δρόµο ς γ ια τη χρη µατο δότη σ η αϖό τη ν Α ΤΕ.

2 Μ ε δά νειο, ϖο υ ϖή ρε ο σ υνεταιρισ µός το , ά ρχισ αν ο ι εργ ασ ίες κ ατασ κ ευή ς το υ ϖρώ το υ σ ύ γ χρο νο υ σ υνεταιρισ τικ ο ύ ελ αιο τριβείο υ σ τη Θ ά σ ο σ τη θ έ σ η όϖο υ βρίσ κ εται µέ χρι κ αι σ ή µερα. Ο ι εργ ασ ίες ο λ ο κ λ η ρώ θ η κ αν το φ θ ινόϖω ρο το υ Σ τη ν κ ύ ρια είσ ο δο το υ κ τιρίο υ εντο ιχίσ τη κ ε µια ϖλ ά κ α ϖο υ έ γ ραφ ε «4 4 ο Σ υνεταιρισ τικ ό Π ρότυϖο Ελ αιο τριβείο» κ αι ο αριθ µός αφ ο ρο ύ σ ε τα σ υνεταιρισ τικ ά ελ αιο τριβεία ϖο υ είχαν ανεγ ερθ εί ω ς τότε µε χρη µατο δότη σ η τη ς Α ΤΕ σ ε όλ η τη ν Ελ λ ά δα. Έ τσ ι, αϖό κ είνη τη χρο νιά κ αι µετά, σ χεδόν όλ ο ι ο ι ελ αιο ϖαραγ ω γ ο ί το υ Π ρίνο υ εξ υϖη ρετο ύ νταν σ το ν τόϖο το υς ο ι σ υνεταιρισ µέ νο ι αϖό το δικ ό το υς ελ αιο τριβείο κ αι ο ι µεµο νω µέ νο ι αϖό το ιδιω τικ ό το υ η µη τρίο υ Μ η τσ έ κ ο υ, ϖο υ είχε κ τισ τεί µέ σ α σ το χω ριό κ αι λ ειτο υργ ο ύ σ ε ή δη ϖριν αϖό έ να χρόνο. Κ ατά τη διά ρκ εια τη ς βο υλ γ αρικ ή ς κ ατο χή ς , το σ υνεταιρισ τικ ό ελ αιο τριβείο εϖιτά χθ η κ ε αϖό το βο υλ γ αρικ ό κ ρά το ς κ αι ο σ τρατός κ ατο χή ς ϖο υ ανέ λ αβε τη λ ειτο υργ ία το υ, δέ σ µευε τη ν ϖο σ ότη τα το υ ϖαραγ όµενο υ λ αδιο ύ δίνο ντας σ το υς ϖαραγ ω γ ο ύ ς ελ αιόλ αδο µε το κ ο υϖόνι. Μ ετά τη ν αϖελ ευθ έ ρω σ η, το ελ αιο τριβείο εϖανή λ θ ε ϖά λ ι σ τη ν κ υριότη τα το υ Σ υνεταιρισ µο ύ. Τη ν ϖερίο δο ϖο υ ακ ο λ ο ύ θ η σ ε, ο Σ υνεταιρισ µός σ τη ν ϖρο σ ϖά θ ειά το υ να ανταϖεξ έ λ θ ει ο ικ ο νο µικ ά τρο ϖο ϖο ίη σ ε το κ ατασ τατικ ό κ αι έ τσ ι ά ρχισ αν να γ ίνο νται εγ γ ραφ έ ς µελ ώ ν χω ρίς κ ανέ ναν ϖεριο ρισ µό. Τότε, ο αριθ µός τω ν µελ ώ ν το υ Σ υνεταιρισ µο ύ διϖλ ασ ιά σ τη κ ε κ αι ο ι ϖερισ σ ότερο ι ελ αιο ϖαραγ ω γ ο ί το υ Π ρίνο υ ή ταν µέ λ η το υ Σ υνεταιρισ µο ύ. Εϖίσ η ς, τη ν εϖο χή αυτή έ γ ινε κ αι η ϖρώ τη ϖρο σ ϖά θ εια γ ια µικ τή αϖο θ ή κ η, σ τη ν αρχή µε λ ίγ ο υς ϖαραγ ω γ ο ύ ς ϖο υ κ ά θ ε χρόνο όµω ς αυξ ά νο νταν, ώ σ ϖο υ έ γ ινε κ αθ ο λ ικ ή. Α υτή η ϖρω το ϖο ριακ ή εϖιλ ο γ ή αϖό τη µια ισ χυρο ϖο ίη σ ε ο ικ ο νο µικ ά το Σ υνεταιρισ µό κ αι αϖό τη ν ά λ λ η το ν έ φ ερε ϖιο κ ο ντά µε τη διο ίκ η σ η τη ς Κ ο ινότη τας γ ια τη ν υλ ο ϖο ίη σ η κ ο ινώ ν σ τόχω ν ϖο υ έ φ εραν τη ν ανά ϖτυξ η σ το τόϖο. Τα µεγ ά λ α βή µατα ϖο υ έ γ ιναν τη δεκ αετία το υ µε τη σ υνεργ ασ ία Κ ο ινότη τας κ αι Σ υνεταιρισ µο ύ Π ρίνο υ ή ταν τα εξ ή ς: Τη διετία υϖό τη ν ϖρο εδρία το υ Γρη γ ο ρίο υ Χ ατζ η ανδρέ ο υ κ αι τη ν εϖο ϖτεία το υ Σ υνεταιρισ µο ύ ϖραγ µατο ϖο ιή θ η κ ε, µε τη βο ή θ εια τω ν µη χανη µά τω ν τη ς κ ρατικ ή ς Υ.Ε.Β., η εκ χέ ρσ ω σ η το υ ελ αιο κ ά µϖο υ αϖό κ ά θ ε ϖαρασ ιτικ ή βλ ά σ τη σ η, όϖω ς ϖο υρνά ρια, βά τα κ.ά. Μ ε τη ν ο λ ο κ λ ή ρω σ η το υ έ ργ ο υ έ γ ινε δυνατή η κ αλ λ ιεργ η τικ ή φ ρο ντίδα το υ εδά φ ο υς, η λ ίϖανσ η, διευκ ο λ ύ νθ η κ ε η ελ αιο σ υλ λ ο γ ή κ αι δη µιο υργ ή θ η κ αν ευνο ϊ κ έ ς ϖρο ϋ ϖο θ έ σ εις γ ια το ν αναδασ µό ϖο υ ακ ο λ ο ύ θ η σ ε. Π ριν τη ν υλ ο ϖο ίη σ η το υ αναδασ µο ύ, τα ελ αιόδενδρα βρίσ κ ο νταν υϖό κ αθ εσ τώ ς σ χεδόν αϖόλ υτη ς σ ϖο ραδικ ότη τας γ εγ ο νός ϖο υ δυσ χέ ραινε τη ν ελ αιο σ υλ λ ο γ ή κ αι εµϖόδιζ ε τη δη µιο υργ ία αγ ρο τικ ώ ν δρόµω ν. Ο ελ αιόκ αµϖο ς ή ταν διαιρεµέ νο ς σ ε ϖο λ λ ά τµή µατα ϖο υ ο νο µά ζ ο νταν «τεµϖίχια» κ αι κ ά θ ε χρόνο, όταν έ φ τανε η ϖερίο δο ς τη ς ελ αιο σ υλ λ ο γ ή ς, ο ριζ όταν έ νας διευθ υντή ς, ο ο ϖο ίο ς µε τη βο ή θ εια τω ν αγ ρο φ υλ ά κ ω ν κ αθ όριζ ε το ϖρόγ ραµµα τη ς ελ αιο σ υλ λ ο γ ή ς. Μ ε το ν τελ ά λ η ανακ ο ινω νόταν το τεµϖίχι αϖό το ο ϖο ίο θ α ά ρχιζ ε η ελ αιο σ υλ λ ο γ ή κ αι δεν εϖιτρεϖόταν κ ανέ νας ϖαραγ ω γ ός να σ υλ λ έ ξ ει κ αρϖό αϖό ά λ λ ο «τεµϖίχι». Α υτό γ ινόταν αφ ενός γ ια να αϖο κ λ εισ τεί η κ λ ο ϖή κ αι αφ ετέ ρο υ γ ια να αϖο φ ευχθ εί

3 η φ θ ο ρά το υ ϖεσ µέ νο υ ελ αιο κ ά ρϖο υ αϖό τη µετακ ίνη σ η ανθ ρώ ϖω ν κ αι ζ ώ ω ν. Ό ταν τελ είω νε η ελ αιο σ υλ λ ο γ ή αϖό το τεµϖίχι ϖο υ είχε ανο ίξ ει, ο ριζ όταν το ά νο ιγ µα το υ εϖόµενο υ. Ό µω ς µ αυτό το σ ύ σ τη µα εϖιβραδυνόταν η ελ αιο σ υλ λ ο γ ή, γ ιατί ο ι ϖερισ σ ότερο ι ελ αιο ϖαραγ ω γ ο ί ϖο υ ή ταν ιδιο κ τή τες µικ ρο ύ αριθ µο ύ ελ αιο δέ νδρω ν τελ είω ναν ϖιο γ ρή γ ο ρα τη ν ελ αιο σ υγ κ ο µιδή αϖό το υς λ ίγ ο υς µεγ αλ ο ϖαραγ ω γ ο ύ ς κ αι αναγ κ ά ζ ο νταν να ϖεριµέ νο υν ά ϖραγ ο ι. Έ τσ ι σ υνέ ϖεια αυτή ς τη ς κ αθ υσ τέ ρη σ η ς ή ταν να χά νεται µεγ ά λ ο µέ ρο ς τη ς ελ αιο ϖαραγ ω γ ή ς αϖό τις κ ακ ο κ αιρίες το υ χειµώ να κ αι τα χιλ ιά δες µαυρο ϖο ύ λ ια ϖο υ κ ατέ φ θ αναν σ το νη σ ί. Τα ϖαραϖά νω ϖρο βλ ή µατα ανέ δειξ αν τη ν αναγ κ αιότη τα το υ αναδασ µο ύ τη ς γ η ς κ αι τη ς σ υγ κ έ ντρω σ η ς τω ν διά σ ϖαρτω ν ελ αιο δέ νδρω ν ϖο υ κ ατείχε ο κ ά θ ε ελ αιο ϖαραγ ω γ ός σ ε µια ευρεία ϖεριο χή. Κ ανέ νας όµω ς αϖό το υς ελ αιο κ αλ λ ιεργ η τέ ς δεν µϖο ρο ύ σ ε να φ αντασ τεί ϖώ ς αυτή η ανά γ κ η θ α υλ ο ϖο ιο ύ νταν. Ώ σ ϖο υ, το έ το ς , ή ρθ ε σ το ν Π ρίνο ο κ αθ η γ η τή ς Γεω ϖο νίας το υ Π ανεϖισ τη µίο υ Α θ η νώ ν Εϖαµεινώ νδας Κ υϖριά δη ς γ ια να διερευνή σ ει τις διαθ έ σ εις τω ν ελ αιο ϖαραγ ω γ ώ ν. Ν α σ η µειω θ εί ότι εκ είνη τη ν εϖο χή η υλ ο ϖο ίη σ η ενός αναδασ µο ύ ή ταν ϖρο αιρετικ ή κ αι αϖαραίτη το να ζ η τη θ εί αϖό το υς ϖερισ σ ότερο υς ελ αιο ϖαραγ ω γ ο ύ ς. Τότε, υϖή ρξ ε έ ντο νη διαµά χη µεταξ ύ τω ν υϖέ ρµαχω ν το υ αναδασ µο ύ κ αι εκ είνω ν ο ι ο ϖο ίο ι δεν το ν εϖιθ υµο ύ σ αν µε ϖρω το σ τά τες το υς κ τη νο τρόφ ο υς, ο ι ο ϖο ίο ι φ ο βόντο υσ αν ότι µετά τη ν υλ ο ϖο ίη σ η το υ αναδασ µο ύ ο ι ιδιο κ τή τες τω ν κ τη µά τω ν θ α το υς αϖαγ όρευαν να βόσ κ ο υν τα ζ ώ α το υς µέ σ α σ αυτά. Τελ ικ ά όµω ς, ϖαρά τις µεγ ά λ ες αντιδρά σ εις, ο Κ αθ η γ η τή ς κ ατόρθ ω σ ε να ϖείσ ει τη ν ϖλ ειο ψ η φ ία τω ν ελ αιο ϖαραγ ω γ ώ ν να δεχτο ύ ν τη ν ϖραγ µατο ϖο ίη σ η το υ αναδασ µο ύ. Υ ϖο βλ ή θ η κ ε αίτη σ η σ τη / νσ η Γεω ργ ίας Κ αβά λ ας κ αι σ τη σ υνέ χεια σ το Υ ϖο υργ είο Γεω ργ ίας, το ο ϖο ίο ενέ κ ρινε τη ν υλ ο ϖο ίη σ η το υ ϖρώ το υ αναδασ µο ύ ελ αιο δέ νδρω ν τη ς Θ ά σ ο υ. Α κ ο λ ο ύ θ ω ς σ υσ τή θ η κ ε η εϖιτρο ϖή αναδασ µο ύ µε ϖρόεδρο το ιευθ υντή Γεω ργ ίας Κ αβά λ ας Μ ιχαή λ Ελ ευθ εριά δη, δίχω ς τη ν εϖιµο νή το υ ο ϖο ίο υ κ αι τη ν ισ χυρή θ έ λ η σ η ο αναδασ µός θ α µαταιω νόταν. Ο ργ ανώ θ η κ ε ακ όµη σ υνεργ είο εκ τιµη τώ ν, σ το ο ϖο ίο ανατέ θ η κ ε το ϖο λ ύ δύ σ κ ο λ ο έ ργ ο τη ς εκ τίµη σ η ς τη ς αξ ίας τω ν ελ αιο δέ νδρω ν. Σ υγ χρόνω ς, ο ριζ όταν κ αι το ϖερίγ ραµµα το υ υϖό αναδασ µό αγ ρο κ τή µατο ς κ αι ακ ο λ ο υθ ο ύ σ ε η αϖο τύ ϖω σ ή το υ αϖό το το ϖο γ ραφ ικ ό σ υνεργ είο. Κ ατά τη διά ρκ εια όλ ω ν αυτώ ν τω ν εργ ασ ιώ ν ανέ κ υϖταν σ ο βαρά ϖρο βλ ή µατα, ϖο υ όµω ς ξ εϖερνο ύ νταν είτε µε τη ν ϖειθ ώ είτε µε τη ν αϖο φ ασ ισ τικ ότη τα τη ς εϖιτρο ϖή ς αναδασ µο ύ. Τελ ικ ά, ο ϖεδινός αναδασ µός ο λ ο κ λ η ρώ θ η κ ε κ ατά το έ το ς Ο ο ρεινός αναδασ µός ϖραγ µατο ϖο ιή θ η κ ε ϖο λ ύ αργ ότερα, ανά µεσ α σ τα έ τη κ αι Το το ϖο γ ραφ ικ ό σ υνεργ είο µε ϖρο ϊ σ τά µενο το ν Σ τέ λ ιο Π αλ ϖά να ακ ο λ ο ύ θ η σ ε τις γ νω σ τέ ς µεθ όδο υς κ αι διαδικ ασ ίες το ϖο γ ρά φ η σ η ς, εκ τίµη σ η ς κ λ ϖ. Μ ε τη ν ο λ ο κ λ ή ρω σ η κ αι το υ ο ρεινο ύ αναδασ µο ύ κ αλ ύ φ θ η κ ε όλ η η ελ αιο κ ο µικ ή ϖεριο χή τη ς κ ο ινότη τας Π ρίνο υ. Γενικ ότερα, ο αναδασ µός έ δω σ ε τη δυνατότη τα σ το υς ϖαραγ ω γ ο ύ ς να κ αλ λ ιεργ ή σ ο υν εντατικ ά κ αι µε σ ύ γ χρο νο υς τρόϖο υς τα ελ αιο κ τή µατά το υς, να κ αταϖο λ εµή σ ο υν τις ασ θ έ νειες τη ς ελ ιά ς κ αι σ ε σ υνδυασ µό µε τη ν ά ρδευσ η ϖο υ ακ ο λ ο ύ θ η σ ε να αυξ ή σ ο υν κ ατά ϖο λ ύ τη ν ϖαραγ ω γ ή κ αι το εισ όδη µά το υς. Εϖίσ η ς, κ ατέ σ τη σ ε δυνατή τη δη µιο υργ ία ικ ανο ύ δικ τύ ο υ αγ ρο τικ ώ ν δρόµω ν, χω ρίς το ο ϖο ίο, σ ή µερα, θ α ή ταν αδύ νατη η διακ ίνη σ η τρο χο φ όρω ν σ το ν κ ά µϖο αλ λ ά κ αι σ τα ο ρεινά ελ αιο κ τή µατα. Κ αι το ϖιο σ η µαντικ ό, µε το ν

4 αναδασ µό ο ι ϖαραγ ω γ ο ί αϖέ κ τη σ αν τίτλ ο υς κ υριότη τας τω ν ελ αιο δέ νδρω ν αλ λ ά κ αι τη ς γ η ς τω ν κ τη µά τω ν το υς. Εκ τός όµω ς αϖό τη ν εκ χέ ρσ ω σ η τη ς ϖαρασ ιτικ ή ς βλ ά σ τη σ η ς κ αι το ν αναδασ µό τω ν ελ αιο δέ νδρω ν, έ νας ά λ λ ο ς σ η µαντικ ός σ ταθ µός σ τη ν ελ αιο κ αλ λ ιέ ργ εια τη ς ϖεριο χή ς το υ Π ρίνο υ ή ταν κ αι η διά νο ιξ η αρδευτικ ώ ν κ ο ινο τικ ώ ν γ εω τρή σ εω ν. Το έ το ς , ο ϖρόεδρο ς τη ς κ ο ινότη τας Μ ιχαή λ Κ ά λ τσ ας ϖαρέ λ αβε αϖό τη ν αρµόδια υϖη ρεσ ία το υ υϖο υργ είο υ Γεω ργ ίας το γ εω τρύ ϖανο κ αι µετά αϖό έ να ϖεριϖετειώ δες ταξ ίδι κ ατά φ ερε να το µεταφ έ ρει σ το ν Π ρίνο. Σ υγ χρόνω ς ή ρθ ε κ αι τεχνικ ό σ υνεργ είο ϖο υ έ κ ανε όλ ες τις αϖαιτο ύ µενες εργ ασ ίες. Το αϖο ϖερατώ θ η κ αν ο ι εργ ασ ίες το υ γ εω τρύ ϖανο υ κ αι διανο ίχθ η κ αν 12 γ εω τρή σ εις, ϖο υ σ φ ραγ ίσ τη κ αν κ αι ϖαραδόθ η κ αν σ τη ν Κ ο ινότη τα. Μ ετά αϖό τόσ α ϖρω το ϖο ριακ ά εϖιτεύ γ µατα ϖο υ έ γ ιναν σ το ν Π ρίνο, ο µεν Σ υνεταιρισ µός το υ αϖέ κ τη σ ε το ϖρο βά δισ µα σ το νη σ ί, η δε Κ ο ινότη τά το υ βραβεύ τη κ ε µε δίϖλ ω µα κ αι ϖαρά σ η µο σ ε εϖίσ η µη εκ δή λ ω σ η ϖο υ έ γ ινε αϖό το Εθ νικ ό Ί δρυµα Ερευνώ ν σ τη ν Α θ ή να. Για τη λ ειτο υργ ία τω ν γ εω τρή σ εω ν, τα ϖρώ τα δυο -τρία χρόνια, δο κ ιµά σ τη κ ε η κ ίνη σ ή το υς µε τρακ τέ ρ. Ό µω ς, εκ τός το υ ότι δεν ή ταν αϖο δο τικ ή ω ς ϖρο ς τις ϖο σ ότη τες ϖαρο χή ς νερο ύ, εγ κ υµο νο ύ σ ε κ αι κ ινδύ νο υς κ ατασ τρο φ ή ς γ ια τις αντλ ίες τω ν γ εω τρή σ εω ν. Γι αυτό το λ όγ ο, το , το Κ ο ινο τικ ό Σ υµβο ύ λ ιο αϖο τελ ο ύ µενο αϖό το υς Ν ικ όλ αο Γεω ργ ίο υ Γαλ ά νη, Λ ά µϖρο Ευαγ γ ελ ίδη, Γεώ ργ ιο Π αϖαφ ιλ ίϖϖο υ, Φ ίλ ιϖϖο Κ υρανασ τά σ η, Γεώ ργ ιο Μ αυρο µµά τη, Κ ω νσ ταντίνο Μ ϖο ύ ρα κ αι ϖρόεδρο το Ζ αρίφ η Β ο γ ιατζ ή έ θ εσ ε ω ς εϖιτακ τικ ή ϖρο τεραιότη τα τη ν εϖίλ υσ η το υ ζ η τή µατο ς τη ς λ ειτο υργ ίας τω ν γ εω τρή σ εω ν µε τη ν η λ εκ τρο κ ίνη σ ή το υς αϖό τη ΕΗ. Η ιδέ α όµω ς αυτή εκ είνη τη ν ϖερίο δο, το , έ µο ιαζ ε µε όνειρο, γ ιατί η ΕΗ δεν είχε η λ εκ τρο δο τή σ ει ακ όµη ϖόλ εις κ αι ϖεριο χέ ς τη ς χώ ρας µας ϖο υ βρίσ κ ο νταν δίϖλ α σ το δίκ τυο µεταφ ο ρά ς ρεύ µατο ς. Ό µω ς, αϖό τη µια η εϖιτακ τικ ή ανά γ κ η τη ς λ ειτο υργ ίας τω ν γ εω τρή σ εω ν κ αι αϖό τη ν ά λ λ η η ϖαρο υσ ία δύ ο υϖο υργ ώ ν σ τη ν κ υβέ ρνη σ η το υ Κ ω ν/ νο υ Κ αραµανλ ή αϖό το νο µό Κ αβά λ ας, το υ σ υµϖατριώ τη µας Α ύ γ ο υσ το υ Θ εο λ ο γ ίτη ω ς υϖο υργ ο ύ Β ο ρείο υ Ελ λ ά δο ς κ αι το υ Ν ικ όλ αο υ Μ ά ρτη ω ς υϖο υργ ο ύ Β ιο µη χανίας έ ϖαιξ αν κ αταλ υτικ ό ρόλ ο σ το να κ αµφ θ ο ύ ν ο ι σ ο βαρέ ς αντιρρή σ εις το υ διευθ υντή τη ς ΕΗ Μ ϖο υζ ά κ η. Σ τις αρχέ ς το υ υϖο γ ρά φ η κ ε η σ ύ µβασ η αϖό µέ ρο υς τη ς ΕΗ κ αι τη ς κ ο ινότη τας Π ρίνο υ σ ύ µφ ω να µε τη ν ο ϖο ία η ϖρώ τη αναλ ά µβανε τη ν υϖο χρέ ω σ η να η λ εκ τρο δο τή σ ει τις υϖά ρχο υσ ες αρδευτικ έ ς γ εω τρή σ εις σ το ν κ ά µϖο το υ Π ρίνο υ κ αι η δεύ τερη να κ αταβά λ ει το ϖο σ ό τω ν δραχµώ ν, το ο ϖο ίο θ α έ ϖαιρνε ω ς δά νειο αϖό το ϖρόγ ραµµα εϖενδύ σ εω ν το υ Ν ο µαρχιακ ο ύ Ταµείο υ, κ ι ά λ λ ες ϖο υ θ α εξ ασ φ ά λ ιζ ε αϖό τα κ ο ινά τη ς έ σ ο δα. Η ΕΗ, αφ ο ύ νο ίκ ιασ ε το κ τίριο το υ ϖαλ ιο ύ ελ αιο τριβείο υ τω ν αδερφ ώ ν Π αϖαδη µη τρίο υ κ αι εγ κ ατέ σ τη σ ε σ αυτό ϖετρελ αιο µη χανέ ς, δη µιο ύ ργ η σ ε σ τη Θ ά σ ο το ν ϖρώ το το ϖικ ό σ ταθ µό η λ εκ τρο ϖαραγ ω γ ή ς. Π αρά λ λ η λ α κ ατασ κ εύ ασ ε κ αι δίκ τυο µεταφ ο ρά ς το υ ρεύ µατο ς ϖρο ς τις γ εω τρή σ εις.

5 Η Κ ο κ σ σ ύ σ γ σ ( η λ κ κ λ γ γ η σ ύ ή έ έ λ Ν ο Έ Α ύ γ ο 6 η λ θ η κ η γ σ η σ Κ ο κ έ γ η κ ώ Θ λ ο γ κ Μ ά Β ο κ λ Β Μ λ σ σ ώ κ ο σ ύ κ ώ κ λ λ ώ κ ω Η ά η γ σ κ ο σ ξ η σ η κ σ η ω γ ή Σ σ σ η ώ λ κ κ λ έ σ η θ λ λ ω γ ή κ κ ω σ κ σ ο σ σ ά λ ο σ ο σ σ θ ή ά ή ο ο Έ η έ κ έ η λ γ σ ή η έ λ λ η ο ο ύ σ κ Α γ ά κ λ ά έ ά λ η σ ύ ή η γ κ η ο ο ύ σ ω λ η σ Α η κ σ σ ύ λ κ ο Θ Χ η ο σ ο ύ Μ ά λ θ η κ κ έ γ κ ά ώ σ ύ ώ σ κ θ ο ύ ο έ γ κ κ κ κ ο ψ η λ γ σ Η λ ο γ ή έ λ η κ ώ κ η σ ξ η σ η ώ Σ ύ κ κ σ κ η ξ η σ η κ ά έ θ λ ο γ η σ Σ κ κ ύ σ σ η ο σ κ σ κ η ώ κ ώ κ σ ά έ ο σ σ ά ξ σ λ κ λ ά σ σ σ ψ σ λ θ σ θ η σ ύ σ Σ ω λ η κ ά σ φ ο κ ά Ζ κ ο κ Ν σ σ Α λ κ θ η κ σ ο σ σ σ ύ γ Α Λ λ ( 5 ) ψ έ κ θ λ η κ ά ο λ έ ω σ ή κ ο σ κ ο γ η κ η ϊ κ ά Σ σ 9 9 έ ω 2 0 Κ κ Α γ γ ο ο θ η κ ο σ σ η ω σ ξ λ ο ο θ ξ κ κ έ σ γ κ σ η σ ύ γ Α κ έ λ έ σ λ ο σ η Σ ύ λ ξ κ σ ϊ H A S P κ I S O Π ( γ γ ή έ η ) κ ινότη τα αϖό τη ν ϖλ ευρά τη ς εγ ατέ τη ε τη ν αϖαιτο µενη υϖο δο µή τις εω τρή εις εκ τρο ινη τή ρες ϖ.) ια να ίνει δυνατή νδεσ το υς µε το δίκ τυο τη ς ΕΗ µε να δεύ τερο δά νειο.0 δραχµώ ν ϖο υ αβε αϖό το µαρχιακ ό ταµείο. τσ ι, το ν υσ το το υ 19 1, εκ τρο δο τή ε ϖρώ τη εώ τρη τα τσ ίνια αι ινε τελ ετή τω ν εγ αινίω ν µε τη ν ϖαρο υσ ία τω ν υϖο υργ ν εο ίτη αι ρτη, το υ υλ ευτή αβά ας ενέ τη, το υ νο µά ρχη ϖαγ ανέ α, τελ εχώ ν τη ς ΕΗ, εκ ϖρο ϖω ν τω ν ινο τή τω ν το υ νη ιο, αθ ς αι ϖο ν ατο ίκ ν. ρδευσ τω ν ελ αιο δέ νδρω ν µε το νερό τω ν εω τρή εω ν ατέ δειξ ε αϖό τη ν ϖρώ τη χρο νιά τη διαφ ρά τη ν αύ αι βελ τίω τη ς ελ αιο ϖαραγ ς. ε υνδυασ µό µε τη χρή χη µικ ν ιϖασ µά τω ν αι τη ν αταϖο µη τω ν ασ ενειώ ν τω ν ελ αιο δέ νδρω ν, ϖο αϖλ ασ ίασ αν τη ν ελ αιο ϖαραγ αι ατόρθ αν να ατασ τή υν βρώ ιµη, ε µεγ ϖο τό, τη ν ελ ιά µε υνέ ϖεια τη εαµατικ νο δο τη ς το ϖικ ς ικ νο µίας. να όµω ς ϖρόβλ µα ϖο υ ϖρο υψ ε µε τη ν ναρξ ειτο υργ ίας τω ν εω τρή εω ν, ταν ειψ δικ τύ υ µεταφ ρά ς το υ νερο τα τή µατα. υτή, τα ϖρώ τα χρόνια, ινόταν µε αυλ ια, αλ τσ ι χανόταν µεγ ϖο ότη τα νερο. Γι αυτό ϖρόβαλ ε εϖιτακ τικ ανά δη µιο υργ ίας δικ τύ υ µεταφ ρά ς το υ νερο µε νώ εις. υτό εϖιτεύ χθ ε τα εϖόµενα χρόνια, εϖί ϖρο εδρίας το υµβο ιο τη ς ινότη τας εο δώ ρο υ ατζ ανδρέ υ, µε δανειο δο τή εις το υ νο µαρχιακ ταµείο υ. ισ τα εϖεκ τά ε το δίκ τυο αι ιναν ϖο ιες ανυψ εις το υ νερο, τε να αλ υφ ν ι αρδευτικ ς ανά ες αι τω ν τη µά τω ν ϖο υ βρίσ νταν ότερα αϖό τις εω τρή εις. τεχνο ικ εξ ιξ, αθ ς αι υνεχή ς αύ τω ν µελ ν το υ υνεταιρισ µο, αι ατά υνέ ϖεια, αι αύ το υ ελ αιο ρϖο υ ϖο υ ϖρεϖε να εκ ιβεί, δή ε το υνεταιρισ µό, ατά αιρο ς, τη ν αντικ ατά τασ τω ν µη χανη µά τω ν το υ εργ τασ ίο υ αι τη ν εϖέ τασ τω ν αρχικ ν τιριακ ν εγ ατασ τά εω ν. Ενδεικ τικ αναφ ρο υµε ότι το εργ τά ιο αρχικ εκ ίνη ε τη ειτο υργ ία το υ µε δυο ασ ικ ϖιεσ τή ρια, ϖέ ρασ ε τη υνέ χεια τα υϖερϖιεσ τή ρια υχρή ς ϖιέ εω ς, εϖανή ε τη ερµή ϖίεσ µε το τη µα τη ρέ αι τελ ικ τα υγ εντρικ µη χανή µατα αµϖέ υ αι τόιτς. Ειδικ ότερα, το διά τη µα 19-19, εϖί ϖρο εδρίας το υ νασ τασ ίο υ Εµµανο υη ίδη, εγ ατασ τά ε το εργ τά ιο το χρο νο µη χά νη µα. αβά ϖέ ντε το νώ ν, υχρή ς ιψ ς το υ ελ αιο ρϖο υ, µε το ϖο ίο ειτο υργ εί ς µερα αι αγ ρά τη ε ικ όϖεδο ια τη ν εναϖόθ εσ αι διαχείρισ το υ ελ αιο ϖυρή να, υϖο ϖρο όντο ς τη ς εϖεξ εργ ασ ίας το υ ελ αιο ρϖο υ. τη υνέ χεια, αϖό το 19 ς το 11, εϖί ϖρο εδρίας Γεω ργ ίο υ αρκ αµά νη αι ντιϖρο εδρίας Ευά ελ υ Γιά ντσ υ ϖραγ µατο ϖο ιή ε εκ υγ χρο νισ µός το υ ελ αιο τριβείο υ µε τη ν αντικ ατά τασ όλ ν τω ν ιδερέ νιω ν τµη µά τω ν το υ αϖό ανο είδω το µέ ταλ, τη ν αγ ρά ερµαινόµενω ν ανο είδω τω ν ελ αιο δεξ αµενώ ν αι τις τιριακ ς βελ τιώ εις ια τη ν εγ ατά τασ ενός χρο νο υ τυϖο ϖο ιη τη ρίο υ. όµη, µετά αϖό αυτέ ς τις βασ ικ ς αλ αγ ς τη ειτο υργ ία το υ εργ τασ ίο υ, το ιο ικ τικ ό υµβο ιο εϖεδίω ε αι ϖέ τυχε να ϖά ρει τις ϖισ το ϖο ιή εις ϖρο όντο ς αι, τη ν ΓΕ ϖισ το ϖο ιη µέ νη εω ραφ ικ νδειξ αι

6 τη ν ϖισ το ϖο ίη σ η βιο λ ο γ ικ ο ύ ελ αιο λ ά δο υ. Ό λ α τα ϖαραϖά νω βέ βαια εϖιτεύ χθ η κ αν κ αι µε τη σ υµβο λ ή τω ν ελ αιο ϖαραγ ω γ ώ ν το υ Π ρίνο υ, ϖο υ µέ χρι σ ή µερα εϖέ δειξ αν υϖευθ υνότη τα κ αι σ υνέ ϖεια όσ ο ν αφ ο ρά τη ν ϖαρά δο σ η το υ ελ αιο κ ά ρϖο υ αυθ η µερόν κ αι µέ σ α σ ε τελ ά ρα ( αντί σ ε τσ ο υβά λ ια, όϖω ς κ ατά το ϖαρελ θ όν). Το τελ ευταίο µαζ ί µε τη ν ϖαραµο νή το υ ελ αιο κ ά ρϖο υ ϖριν τη ν έ κ θ λ ιψ η µέ σ α σ ε µϖαλ ετο κ ιβώ τια, κ αι όχι όϖω ς ϖαλ ιότερα σ ε σ ω ρο ύ ς µέ σ α σ το υς «µϖλ ο κ ο ύ ς», όϖο υ ερχόταν σ ε εϖαφ ή µε το έ δαφ ο ς κ αι σ υνθ λ ιβόταν κ ατά τη µεταφ ο ρά το υ σ το ελ αιο τριβείο, ο δή γ η σ αν σ τη ν ά ρισ τη ϖο ιότη τα το υ ϖαραγ όµενο υ ελ αιο λ ά δο υ, ϖο υ είναι «εξ αιρετικ ό ϖαρθ έ νο» ( ο ξ ύ τη τα µικ ρότερη αϖό 8 δέ κ ατα). Σ τη ν ο γ δο ντά χρο νη ϖο ρεία το υ ο Ελ αιο υργ ικ ός Σ υνεταιρισ µός Π ρίνο υ «Η Μ Η ΤΡ Α» κ ατόρθ ω σ ε να σ υγ κ εντρώ σ ει σ τη δύ ναµή το υ σ χεδόν όλ ο υς το υς ελ αιο ϖαραγ ω γ ο ύ ς το υ Π ρίνο υ, να έ χει έ να ο ργ ανω µέ νο σ ύ σ τη µα αϖό κ ο ινο ύ έ κ θ λ ιψ η ς ο λ όκ λ η ρη ς τη ς ϖαραγ ω γ ή ς κ αι σ υγ χρόνω ς να ασ κ εί αυσ τη ρότατο έ λ εγ χο ϖο ιότη τας το υ ϖρο σ κ ο µιζ όµενο υ κ αρϖο ύ. Ά λ λ ες δρασ τη ριότη τέ ς το υ είναι η χο ρή γ η σ η τω ν εϖιδο τή σ εω ν ϖο υ δικ αιο ύ νται ο ι σ υνεταίρο ι, η ϖώ λ η σ η το υ ελ αιο λ ά δο υ µαζ ικ ά σ ε εµϖόρο υς κ αι τέ λ ο ς η λ ειτο υργ ία ενός Σ ο ύ ϖερ Μ ά ρκ ετ, το ο ϖο ίο λ ειτο υργ εί µε ϖο λ ύ µικ ρά ϖο σ ο σ τά κ έ ρδο υς ϖρο ς όφ ελ ο ς τω ν σ υνεταίρω ν. Η ο ικ ο νο µικ ή θ έ σ η το υ Ελ αιο υργ ικ ο ύ Σ υνεταιρισ µο ύ Π ρίνο υ «ή µη τρα» σ ή µερα είναι δυσ χερή ς λ όγ ω τω ν χαµη λ ώ ν τιµώ ν το υ ελ αιο λ ά δο υ. Η ϖίσ τη όµω ς κ αι η σ υνείδη σ η τη ς σ υνεταιρισ τικ ή ς ιδέ ας σ το υς ελ αιο ϖαραγ ω γ ο ύ ς εξ ακ ο λ ο υθ εί να είναι ανεϖτυγ µέ νη σ ε υψ η λ ό βαθ µό, ώ σ τε να αϖο τελ εί εχέ γ γ υο γ ια τη ν αϖο τελ εσ µατικ ή αντιµετώ ϖισ η κ αι το ξ εϖέ ρασ µα όλ ω ν τω ν δυσ χερειώ ν. Πηγές: Μ ιχ αήλ Κ ά λτσ ας, Μ νή µες αϖό τη ζ ω ή κ αι τις δρασ τη ριότη τες το υ Κ αζ αβη τίο υ, ετή σ ιο ϖεριο δικ ό «Κ αζ αβη τιανά» το υ ϖο λ ιτισ τικ ο ύ σ υλ λ όγ ο υ «το Μ ικ ρό Κ αζ αβή τι», ϖερίο δο ς Ζ αρίφ ης Β ογιατζ ής, Μ νή µες αϖό ισ το ρικ ά γ εγ ο νότα το υ Π ρίνο υ, ετή σ ιο ϖεριο δικ ό «Κ αζ αβη τιανά» το υ ϖο λ ιτισ τικ ο ύ σ υλ λ όγ ο υ «το Μ ικ ρό Κ αζ αβή τι», ϖερίο δο ς

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ἔστω www.esto.gr Ο...πισινός μας! American Bar το καναμε για όλους μας. * * * www.esto.gr κι από τη Σκιά τους. σε κάθε νησί;

ἔστω www.esto.gr Ο...πισινός μας! American Bar το καναμε για όλους μας. * * * www.esto.gr κι από τη Σκιά τους. σε κάθε νησί; American Bar το καναμε * κι από τη Σκιά τους. * κι απο τις Συνιστώσες τους. * για όλους μας. * * * σε κάθε νησί; * σε κάθε υπουργείο. * έξω από το σπίτι του. * * * Ποιος είναι πίσω μας; * Ο...πισινός μας!

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ- ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΩΝ του ρ. Γεωργίου Φατσέα, Αρχιτέκτονος ΕΜΠ, Μsc, PhD, UNIVERSITY COLLEGE LONDON 㤷刷 ι 㬗剗 ε 㱗剷 ρ 㳗劗 τερ 㯷劷 㱗剷 ς 㯷劷 ι 㮧勗 㯷劷 λ 㯷劷 㬷勷 ι 㮧勗 㯷劷 㳗劗 ς λό 㬷勷

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com. SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.gr, e-mail: info@she.com.gr Α Χ A. ΓΑΜ Ε ΑΚΗΣ & Σ Α Ε. S.

Διαβάστε περισσότερα

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ IFILIOS IFILIOS Ακολουθήστε τα βήματα που οδηγούν στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΣΕ ΣΕ Ο ΗΓΕΙ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟ ΝΑ ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΚΤΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΥ ΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ Μίνγκα Τζεσίλντα Πετροπούλου Βαλεντίνα Τσολάκου Αρτέλα Τσελάι Ειρήνη Τζαφεράι Γκαμπριέλα Η σχέση των νέων με τα κοινωνικά δίκτυα. Ο Ευστράτιος

Διαβάστε περισσότερα

㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 Athens ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 Ο 㨗剧 㦇吷 㥷劇 㥗刧 Π 㤗則 Ν 㤗則 㥇勧 㥷劇 㧇匇 Ο 㨷叧 Ι 㥗刧 㩗呗 㨷叧 㥷劇

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν -3mm-3mm ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 γ 㱷則 ε 㮗剧 ρ 㫷劇 δ 㮗剧 㯷劧 Χρ 㫧勇 σ 㱇勧 η 㦧刧 Ε 㩧則 Α 㦷剧 ΑΙ 㧷劇 V 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη 㧇刧 ε 㱇則 ά 㱧剧 ρ 㬗劇 σ 㭷劧 : Σ 㱇則 ε 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ί 㬗劇 㧇刧 ε 㮷勷 έ 㮧北 㭷劧 Copyright by MICROS-FIDELIO

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η. Αγροτικής Ανάπτυξης

ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η. Αγροτικής Ανάπτυξης Ο ΔΗΓΟ Σ ΚΟ ΜΠΟ ΣΤΟ ΠΟ ΙΗΣΗΣ ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος ΜηχανικόςΜ Ε.Μ.Π., M.Sc. Υποψήφιαπ ΔιδάκτωρΕ.Μ.Π. Δ ρ Τομ έας ΈργωνΥποδομ ής και Αγροτικής Ανάπτυξης Τιείναιη κομποστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ Φ α δ ατηρηθε με ρ Ν κ Δ τ Π Γ Θ Π Δ Σ Θ Σ τω Ι Σ Δ κ τι Σ τ Σ Π Ωτ Θ Σ Δ τ Θ Σ κπ Δ Σ Σ Δ Θ Σ Σ ΣΠ ΔΩ Π Θ Σ κ Δ Θ Σ Π Δ Σ Σ τ τ Γ Γ αθμ σφαλε αξ δρεα Παπα δρ αρ ι σ τηλ φων Ε Δ Π Σ ερ φερειακ Δ σε ζ Π

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Ως κοινωνικός αποκλεισμός νοείται το σύνολο των διαδικασιών που παρεμποδίζουν σε άτομα και ομάδες της κοινωνίας μας την πρόσβαση και την απορρόφηση όλων των κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ ΧΩΛ X5 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΘΩ ΜΑΣ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ Θ100 ΚΩ Σ ΤΑΣ ΚΩ Σ ΤΟΠ ΟΥ ΛΟΣ ΩΜΑΤ Ι Ο X4 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 1 1 H05VVU 3 x 4 K2 1 x 4 0 A 1 x 4 0

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Β - 1 - ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ/ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙ ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β - 1 - ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ/ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙ ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΑΚΑ Β - - ΑΠΛΗΡΩΤΕ ΕΚΤΕΛΕΜΕΝΕ ΕΡΓΑΙΕ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΓΚΡΙ ΑΠΛΗΡΩΤΕ ΕΚΤΕΛΕΜΕΝΕ ΕΡΓΑΙΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ ΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤ ΤΑΜΕΙΟ ΥΝΟΧΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕ (Α/3, Α/7, ΑΕΠ/3, ΑΜΠ/3 & ΑΝΑ/3) ΕΠΑ 2007-203 (Α/8

Διαβάστε περισσότερα

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται ε θ εφαλα Γ πρ βλημα η π τητα κα Δι καλε πε α την ι βυ λ ει α Τα νερι ε ναι βαθιι και μαδρα α Θυμι αι να πρι γμα απαντι ει Δι καλ ια υτ π υ ε πν γει δεν εναι τ τι βυθ ζε αι λι τ δτι παραμ νει κι τω απ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

Θ εµα Α : Θ εµα Β : Θ εµα Γ :

Θ εµα Α : Θ εµα Β : Θ εµα Γ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξετ ασεις επ ι Πτυχ ιω στη Θεωρ ια της Ειδικ ης Σχετικ οτητας 29 Απριλ ιου 2009 Να γραφο υν τα 4 απ ο τα 5 θ εµατα Σε ολα τα θ εµατα εργαστε ιτε σε σ υστηµα µον αδων

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε μπλέκουν τε χνο λο γί ες που χρη σι μο ποιούν το υ πάρ χον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1-3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΓΩΝΙΑ ΟΔΩΝ Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) Ημερήσιο Σεμινάριο Προπονητικής Βόλεϊ Ημερήσιο Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3 1 POWER POINT Β Ε Ο Ω Ο (24/2/2005) / Ζ Ω Ό Ω ; & / -Β SLIDE 2 SLIDE 3 κούς Ό / ΡΣ Ε ΡΟΥ Ρ Ο Σ 2005 2 Ό Ε κούς ΡΣ Ζ Ε Β Β Ζ Ε ΡΟΥ Ρ ΟΣ 2005 3 Υ80 SLIDE 4-5 SLIDE 6 O Ω SLIDE 7-8 SLIDE 9-10 Ω & Ω Ω SLIDE

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») ΧΡΗΣΗΣ 2007 㤧刧 ε 㬧則 α 㮗剧 ώ 㯗劇 ετα 㮗剧 㳇劧 τ 㮗剧 ο 㮗剧 㰷勇 υ 㯗劇 㭷勧 µµ 㫗匇 㯗劇 ες ετ 㫧匧 㰷勇 㮗剧 ες Ο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011 Τεύχος 40 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Σε μια χρο νι

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 679 Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα Άννα Λέτσι 1, Ξένια Αραπάκη 2 και Φανή Σέρογλου 3 letsianna@eled.auth.gr, parap@uth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 274/1 I (Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεµβρίου 1998 για την τροποποίηση του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

- 2010 2010 2010 2010 2010 2009 ( THN 31 2010 2010

- 2010 2010  2010 2010 2010 2009 ( THN 31 2010 2010 «ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΒΡ ΙΟ Υ 2010, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΣΤΑΘ Μ Ο Ι ΑΙΓ ΑΙΟ Υ Α.Β.Ε.Ε. Σ Τ ΑΘ Μ Ο Ι ΑΙ Γ ΑΙ Ο Υ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Αλεξανδρής, PhD. Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Κων/νος Αλεξανδρής, PhD. Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κων/νος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Διαβάστε περισσότερα

Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα ων δε αετιι ν για τη μ υ ανα ιυ η δε νει παγιωμ νη ρητι υπ ρρητα μ α θεμελιι δη

Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα ων δε αετιι ν για τη μ υ ανα ιυ η δε νει παγιωμ νη ρητι υπ ρρητα μ α θεμελιι δη ΥΣΙ ΑΙ ΛΥΣ ΑΙ ΙΑ Π Α Ι Α Β ΣΤ Δ Ι Υ ΥΣΙ Λ ΓΙΑΣ τ ρ υσ ηζ θην ν εμβρ υ Ι ΥΠ Γ ΙΣ Σ Γ Τ ΤΣ Σ ΑΘ Ω Θ Α Σ Σ Σ Σ μ υσ ι ανα υση α τ αντ ε ψεν τηζ Θ εωρ ητι θ παρ ατη ρη σ ε ζ Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα

Διαβάστε περισσότερα

GREAT Greek Architectural Talent

GREAT Greek Architectural Talent ΤΑ Π Ρ Ω ΤΑ ΤΟ Υ Σ Κ ΤΙ Ρ Ι Α ελτίο Τ ύ π ου GREAT Greek Architectural Talent Νέος θ ε σ µ ό ς γ ι α τ η ν α ν ά δ ε ι ξ η τ η ς ε λ λ η ν ι κ ή ς α ρ χ ι τ ε κ τ ον ι κ ή ς δ η µ ι ου ρ γ ί α ς α π ό

Διαβάστε περισσότερα

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Είναι αλή θεια ό τι, ό ταν έχεις πίσω σου σαρά ντα χρό νια αδιά κοπης και αξιό λογης καλλιτεχνικής παραγωγής, πρέπει να μπορείς κά θε φορά να διαχειρίζεσαι τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «Ε.Β.Ε.Σ.Κ. Α.Ε.» Ε.Β Ι.Ε.Σ.Κ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η Β ΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Π.Α.Κ.ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Äïýêáò Ðáíáãéþôçò

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΙΡΩ - 2 ΑΤΟΜΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΦΑΛΗΡΟ - ΠΟΡΟΣ - ΦΑΛΗΡΟ 20/04/2013-21/04/2013

Α. ΖΙΡΩ - 2 ΑΤΟΜΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΦΑΛΗΡΟ - ΠΟΡΟΣ - ΦΑΛΗΡΟ 20/04/2013-21/04/2013 Α. ΖΙΡΩ - 2 ΑΤΟΜΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΦΑΛΗΡΟ - ΠΟΡΟΣ - ΦΑΛΗΡΟ /04/13-21/04/13 GENERAL RESULTS From Class : INT 1 To Class : INT 3 Pos Sail nr. Class Yacht Skipper Club 1 2 Points 1 GRE1111 INT

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία 21-02-14 Αριθ. Πρωτ: 5068 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. /νση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Όπως πίνακες αποδεκτών : Τ.Κ : 57019 ΠΕΡΑΙΑ Τηλέφωνο : 23923-003 ΦΑΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: 2. Σύμφωνα με τις ίδιεξ διατάξεις, οδηγοί οχημάτων των υποκατηγοριών Γ1, Γ1 +-Ε, ή των

ΚΑΙ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: 2. Σύμφωνα με τις ίδιεξ διατάξεις, οδηγοί οχημάτων των υποκατηγοριών Γ1, Γ1 +-Ε, ή των \ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕ ΓΑΦ0ΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ! ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ & Αθήνα 24/ 11/2009 Αριθ. Πρωτ: Οικ.62617/7658 Ε 3θμός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΙ - ΣΤΟΧΟΙ - ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου Συνεργάστηκαν: Ανδρέας Αυγερινός Θωμάς Κουρτέσης Γιώργος Τζέτζης Παναγιώτης Αντωνίου

Διαβάστε περισσότερα

Φ ιλοτεχνικοσ Ο μιλοσ Μ υτιλήνησ

Φ ιλοτεχνικοσ Ο μιλοσ Μ υτιλήνησ Φ ιλοτεχνικοσ Ο μιλοσ Μ υτιλήνησ Ο Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ,, ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 1979 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ Τ Ο ΕΡΓΟ Ή κωμωδία «Ό * Αφελής» άνεβάστηκε γ ιά πρώτη φορά α τό θερινό θέατρο «Α πόλλων» Α θη νών άπό τό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα