Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ηµήτριος Θεοδωρίδης, Φιλόλογος καθηγητής «Σ ταθ µο ί σ τη ν ελ αιο κ αλ λ ιέ ργ εια κ αι ο Ελ αιο υργ ικ ός Σ υνεταιρισ µός Π ρίνο υ «Η Μ Η ΤΡ Α»» Ο Ελ αιο υργ ικ ός Σ υνεταιρισ µός Π ρίνο υ «ή µη τρα» ιδρύ θ η κ ε το Η ϖρώ τη το υ ο νο µασ ία ή ταν Γεω ργ ικ ός Σ υνεταιρισ µός Κ αζ αβη τίο υ «Η ή µη τρα» κ αι αργ ότερα, όταν αϖέ κ τη σ ε ελ αιο τριβείο µετο νο µά σ τη κ ε σ ε Ελ αιο υργ ικ ό Π ισ τω τικ ό Σ υνεταιρισ µό «Η ή µη τρα». Α ρχικ ά το ν αϖο τελ ο ύ σ αν 6 0 µε 8 0 µέ λ η, κ ά το ικ ο ι όλ ο ι το υ Μ εγ ά λ ο υ κ αζ αβη τίο υ. Το ϖρώ το διο ικ η τικ ό σ υµβο ύ λ ιο αϖαρτιζ όταν αϖό το υς εξ ή ς σ υνεταίρο υς: Π ρόεδρο ς ο Ν ικ όλ αο ς Σ τενός, Ταµίας ο Σ ταύ ρο ς Α σ τερινόϖο υλ ο ς, Γραµµατέ ας ο Ξ ανθ ός Χ ατζ η ξ ανθ ός κ αι µέ λ η ο Γεώ ργ ιο ς Π αϖανικ ο λ ά ο υ κ αι ο Ι ω ά ννη ς Β ο υλ γ αρίδη ς. Ό σ ο ο Σ υνεταιρισ µός ή ταν Γεω ργ ικ ός Π ισ τω τικ ός η µόνη δρασ τη ριότη τά το υ ή ταν η σ ύ ναψ η κ ά ϖο ιω ν δανείω ν αϖό τη ν Α γ ρο τικ ή Τρά ϖεζ α τη ς Ελ λ ά δο ς, κ αλ λ ιεργ η τικ ώ ν κ αι ελ αιο σ υλ λ ο γ ή ς. Η έ κ θ λ ιψ η το υ ελ αιο κ ά ρϖο υ τω ν µελ ώ ν το υ γ ινόταν σ τα ιδιω τικ ά ελ αιο τριβεία τω ν αδερφ ώ ν Π αϖαδη µη τρίο υ σ τη Σ κ ά λ α κ αλ λ ιρά χη ς, τω ν αδερφ ώ ν Α γ αϖη το ύ κ αι Π αϖασ τυλ ιανο ύ σ τη Σ κ ά λ α Σ ω τή ρο ς κ αι τω ν αδερφ ώ ν Λ αµϖίρη αϖό το Θ εο λ όγ ο σ τη Σ κ ά λ α Π ρίνο υ, το ο ϖο ίο τελ ικ ά ϖεριή λ θ ε σ τη ν κ υριότη τα τω ν αδερφ ώ ν Π αϖαδη µη τρίο υ. Η έ λ λ ειψ η όµω ς εµϖισ το σ ύ νη ς τω ν ϖαραγ ω γ ώ ν ϖρο ς το υς ιδιο κ τή τες τω ν ελ αιο τριβείω ν κ αι η εκ µετά λ λ ευσ ή το υς αϖό το υς εµϖόρο υς ϖο υ χρη σ ιµο ϖο ιο ύ σ αν χαλ ασ µέ νες ζ υγ αριέ ς, τα «κ λ εφ το κ ά νταρα», γ ια να ζ υγ ίζ ο υν τις ελ ιέ ς, ω ρίµασ αν τη ν ιδέ α σ το υς σ υνεταίρο υς να κ ατασ κ ευά σ ο υν το δικ ό το υς ελ αιο τριβείο. Το ο αριθ µός τω ν σ υνεταίρω ν έ χει φ τά σ ει σ τα 12 0 µέ λ η, τα ο ϖο ία ϖρο έ ρχο νται αϖό τις κ ο ινότη τες, Μ ικ ρο ύ κ αι Μ εγ ά λ ο υ Κ αζ αβη τίο υ. Το ιο ικ η τικ ό σ υµβο ύ λ ιο το υ Σ υνεταιρισ µο ύ τη ν ϖερίο δο εκ είνη αϖαρτιζ όταν αϖό το υς εξ ή ς: Γραµµατέ ας ο Γεώ ργ ιο ς Μ αυρο µµά τη ς, Ταµίας ο Α νασ τά σ ιο ς Γιω ργ αλ ά ς, Μ έ λ η ο ι Θ εµισ το κ λ ή ς Υ δριώ τη ς κ αι Ευά γ γ ελ ο ς Κ ά λ τσ ας. Π ρόεδρο ς ή ταν ο Φ ίλ ιϖϖο ς Π αϖά νθ ιµο ς, ο ο ϖο ίο ς υϖή ρξ ε ο ϖρω τεργ ά τη ς τη ς υλ ο ϖο ίη σ η ς τη ς ιδέ ας δη µιο υργ ίας ενός σ υνεταιρισ τικ ο ύ ελ αιο τριβείο υ. Α υτός ξ εκ ίνη σ ε τις ϖρο σ ϖά θ ειέ ς το υ δίχω ς να κ αταϖο νη θ εί αϖό τις ϖο λ λ αϖλ έ ς αντιξ ο ότη τες κ αι, το σ η µαντικ ότερο, να ενδώ σ ει σ τις δελ εασ τικ έ ς ϖρο τά σ εις τω ν ιδιο κ τη τώ ν τω ν ιδιω τικ ώ ν ελ αιο τριβείω ν. Για τη χρη µατο δότη σ η όµω ς τη ς κ ατασ κ ευή ς το υ ελ αιο τριβείο υ η Α ΤΕ αϖαίτη σ ε τη ν αύ ξ η σ η τω ν µελ ώ ν το υ Σ υνεταιρισ µο ύ, ώ σ τε να είναι βιώ σ ιµη η λ ειτο υργ ία το υ µε τη ν αύ ξ η σ η το υ όγ κ ο υ τη ς ϖαραγ ω γ ή ς ελ αιο λ ά δο υ. Έ ϖρεϖε, λ ο ιϖόν, να ϖεισ θ ο ύ ν κ αι ά λ λ ο ι ϖαραγ ω γ ο ί να εγ γ ραφ ο ύ ν σ το Σ υνεταιρισ µό, ϖρά γ µα το ο ϖο ίο δεν ή ταν κ αθ όλ ο υ εύ κ ο λ ο, γ ιατί αϖό τη µια υϖή ρχε ο φ όβο ς όσ ο ν αφ ο ρά τις υϖο χρεώ σ εις ϖο υ θ α αναλ ά µβαναν ϖρο ς µια τρά ϖεζ α κ αι αϖό τη ν ά λ λ η η αρνη τικ ή ϖρο ϖαγ ά νδα ϖο υ ξ εκ ινο ύ σ ε αϖό το υς ιδιο κ τή τες τω ν ιδιω τικ ώ ν ελ αιο τριβείω ν. Α υτό το αρνη τικ ό κ λ ίµα ο Φ ίλ ιϖϖο ς Π αϖά νθ ιµο ς κ αι ο ι σ υνεργ ά τες το υ κ ατόρθ ω σ αν να ανατρέ ψ ο υν ϖείθ ο ντας έ ναν ικ ανό αριθ µό ϖαραγ ω γ ώ ν να εγ γ ραφ ο ύ ν ω ς µέ λ η το υ Σ υνεταιρισ µο ύ. Τελ ικ ά, σ ε γ ενικ ή σ υνέ λ ευσ η ϖο υ αϖαρτιζ όταν αϖό το ν αϖαιτο ύ µενο αριθ µό ελ αιο ϖαραγ ω γ ώ ν αϖο φ ασ ίσ τη κ ε η κ ατασ κ ευή σ υνεταιρισ τικ ο ύ ελ αιο τριβείο υ. Έ τσ ι, αφ ο ύ ϖαρά λ λ η λ α εξ ασ φ αλ ίσ τη κ ε κ αι το ο ικ όϖεδο, ά νο ιξ ε ο δρόµο ς γ ια τη χρη µατο δότη σ η αϖό τη ν Α ΤΕ.

2 Μ ε δά νειο, ϖο υ ϖή ρε ο σ υνεταιρισ µός το , ά ρχισ αν ο ι εργ ασ ίες κ ατασ κ ευή ς το υ ϖρώ το υ σ ύ γ χρο νο υ σ υνεταιρισ τικ ο ύ ελ αιο τριβείο υ σ τη Θ ά σ ο σ τη θ έ σ η όϖο υ βρίσ κ εται µέ χρι κ αι σ ή µερα. Ο ι εργ ασ ίες ο λ ο κ λ η ρώ θ η κ αν το φ θ ινόϖω ρο το υ Σ τη ν κ ύ ρια είσ ο δο το υ κ τιρίο υ εντο ιχίσ τη κ ε µια ϖλ ά κ α ϖο υ έ γ ραφ ε «4 4 ο Σ υνεταιρισ τικ ό Π ρότυϖο Ελ αιο τριβείο» κ αι ο αριθ µός αφ ο ρο ύ σ ε τα σ υνεταιρισ τικ ά ελ αιο τριβεία ϖο υ είχαν ανεγ ερθ εί ω ς τότε µε χρη µατο δότη σ η τη ς Α ΤΕ σ ε όλ η τη ν Ελ λ ά δα. Έ τσ ι, αϖό κ είνη τη χρο νιά κ αι µετά, σ χεδόν όλ ο ι ο ι ελ αιο ϖαραγ ω γ ο ί το υ Π ρίνο υ εξ υϖη ρετο ύ νταν σ το ν τόϖο το υς ο ι σ υνεταιρισ µέ νο ι αϖό το δικ ό το υς ελ αιο τριβείο κ αι ο ι µεµο νω µέ νο ι αϖό το ιδιω τικ ό το υ η µη τρίο υ Μ η τσ έ κ ο υ, ϖο υ είχε κ τισ τεί µέ σ α σ το χω ριό κ αι λ ειτο υργ ο ύ σ ε ή δη ϖριν αϖό έ να χρόνο. Κ ατά τη διά ρκ εια τη ς βο υλ γ αρικ ή ς κ ατο χή ς , το σ υνεταιρισ τικ ό ελ αιο τριβείο εϖιτά χθ η κ ε αϖό το βο υλ γ αρικ ό κ ρά το ς κ αι ο σ τρατός κ ατο χή ς ϖο υ ανέ λ αβε τη λ ειτο υργ ία το υ, δέ σ µευε τη ν ϖο σ ότη τα το υ ϖαραγ όµενο υ λ αδιο ύ δίνο ντας σ το υς ϖαραγ ω γ ο ύ ς ελ αιόλ αδο µε το κ ο υϖόνι. Μ ετά τη ν αϖελ ευθ έ ρω σ η, το ελ αιο τριβείο εϖανή λ θ ε ϖά λ ι σ τη ν κ υριότη τα το υ Σ υνεταιρισ µο ύ. Τη ν ϖερίο δο ϖο υ ακ ο λ ο ύ θ η σ ε, ο Σ υνεταιρισ µός σ τη ν ϖρο σ ϖά θ ειά το υ να ανταϖεξ έ λ θ ει ο ικ ο νο µικ ά τρο ϖο ϖο ίη σ ε το κ ατασ τατικ ό κ αι έ τσ ι ά ρχισ αν να γ ίνο νται εγ γ ραφ έ ς µελ ώ ν χω ρίς κ ανέ ναν ϖεριο ρισ µό. Τότε, ο αριθ µός τω ν µελ ώ ν το υ Σ υνεταιρισ µο ύ διϖλ ασ ιά σ τη κ ε κ αι ο ι ϖερισ σ ότερο ι ελ αιο ϖαραγ ω γ ο ί το υ Π ρίνο υ ή ταν µέ λ η το υ Σ υνεταιρισ µο ύ. Εϖίσ η ς, τη ν εϖο χή αυτή έ γ ινε κ αι η ϖρώ τη ϖρο σ ϖά θ εια γ ια µικ τή αϖο θ ή κ η, σ τη ν αρχή µε λ ίγ ο υς ϖαραγ ω γ ο ύ ς ϖο υ κ ά θ ε χρόνο όµω ς αυξ ά νο νταν, ώ σ ϖο υ έ γ ινε κ αθ ο λ ικ ή. Α υτή η ϖρω το ϖο ριακ ή εϖιλ ο γ ή αϖό τη µια ισ χυρο ϖο ίη σ ε ο ικ ο νο µικ ά το Σ υνεταιρισ µό κ αι αϖό τη ν ά λ λ η το ν έ φ ερε ϖιο κ ο ντά µε τη διο ίκ η σ η τη ς Κ ο ινότη τας γ ια τη ν υλ ο ϖο ίη σ η κ ο ινώ ν σ τόχω ν ϖο υ έ φ εραν τη ν ανά ϖτυξ η σ το τόϖο. Τα µεγ ά λ α βή µατα ϖο υ έ γ ιναν τη δεκ αετία το υ µε τη σ υνεργ ασ ία Κ ο ινότη τας κ αι Σ υνεταιρισ µο ύ Π ρίνο υ ή ταν τα εξ ή ς: Τη διετία υϖό τη ν ϖρο εδρία το υ Γρη γ ο ρίο υ Χ ατζ η ανδρέ ο υ κ αι τη ν εϖο ϖτεία το υ Σ υνεταιρισ µο ύ ϖραγ µατο ϖο ιή θ η κ ε, µε τη βο ή θ εια τω ν µη χανη µά τω ν τη ς κ ρατικ ή ς Υ.Ε.Β., η εκ χέ ρσ ω σ η το υ ελ αιο κ ά µϖο υ αϖό κ ά θ ε ϖαρασ ιτικ ή βλ ά σ τη σ η, όϖω ς ϖο υρνά ρια, βά τα κ.ά. Μ ε τη ν ο λ ο κ λ ή ρω σ η το υ έ ργ ο υ έ γ ινε δυνατή η κ αλ λ ιεργ η τικ ή φ ρο ντίδα το υ εδά φ ο υς, η λ ίϖανσ η, διευκ ο λ ύ νθ η κ ε η ελ αιο σ υλ λ ο γ ή κ αι δη µιο υργ ή θ η κ αν ευνο ϊ κ έ ς ϖρο ϋ ϖο θ έ σ εις γ ια το ν αναδασ µό ϖο υ ακ ο λ ο ύ θ η σ ε. Π ριν τη ν υλ ο ϖο ίη σ η το υ αναδασ µο ύ, τα ελ αιόδενδρα βρίσ κ ο νταν υϖό κ αθ εσ τώ ς σ χεδόν αϖόλ υτη ς σ ϖο ραδικ ότη τας γ εγ ο νός ϖο υ δυσ χέ ραινε τη ν ελ αιο σ υλ λ ο γ ή κ αι εµϖόδιζ ε τη δη µιο υργ ία αγ ρο τικ ώ ν δρόµω ν. Ο ελ αιόκ αµϖο ς ή ταν διαιρεµέ νο ς σ ε ϖο λ λ ά τµή µατα ϖο υ ο νο µά ζ ο νταν «τεµϖίχια» κ αι κ ά θ ε χρόνο, όταν έ φ τανε η ϖερίο δο ς τη ς ελ αιο σ υλ λ ο γ ή ς, ο ριζ όταν έ νας διευθ υντή ς, ο ο ϖο ίο ς µε τη βο ή θ εια τω ν αγ ρο φ υλ ά κ ω ν κ αθ όριζ ε το ϖρόγ ραµµα τη ς ελ αιο σ υλ λ ο γ ή ς. Μ ε το ν τελ ά λ η ανακ ο ινω νόταν το τεµϖίχι αϖό το ο ϖο ίο θ α ά ρχιζ ε η ελ αιο σ υλ λ ο γ ή κ αι δεν εϖιτρεϖόταν κ ανέ νας ϖαραγ ω γ ός να σ υλ λ έ ξ ει κ αρϖό αϖό ά λ λ ο «τεµϖίχι». Α υτό γ ινόταν αφ ενός γ ια να αϖο κ λ εισ τεί η κ λ ο ϖή κ αι αφ ετέ ρο υ γ ια να αϖο φ ευχθ εί

3 η φ θ ο ρά το υ ϖεσ µέ νο υ ελ αιο κ ά ρϖο υ αϖό τη µετακ ίνη σ η ανθ ρώ ϖω ν κ αι ζ ώ ω ν. Ό ταν τελ είω νε η ελ αιο σ υλ λ ο γ ή αϖό το τεµϖίχι ϖο υ είχε ανο ίξ ει, ο ριζ όταν το ά νο ιγ µα το υ εϖόµενο υ. Ό µω ς µ αυτό το σ ύ σ τη µα εϖιβραδυνόταν η ελ αιο σ υλ λ ο γ ή, γ ιατί ο ι ϖερισ σ ότερο ι ελ αιο ϖαραγ ω γ ο ί ϖο υ ή ταν ιδιο κ τή τες µικ ρο ύ αριθ µο ύ ελ αιο δέ νδρω ν τελ είω ναν ϖιο γ ρή γ ο ρα τη ν ελ αιο σ υγ κ ο µιδή αϖό το υς λ ίγ ο υς µεγ αλ ο ϖαραγ ω γ ο ύ ς κ αι αναγ κ ά ζ ο νταν να ϖεριµέ νο υν ά ϖραγ ο ι. Έ τσ ι σ υνέ ϖεια αυτή ς τη ς κ αθ υσ τέ ρη σ η ς ή ταν να χά νεται µεγ ά λ ο µέ ρο ς τη ς ελ αιο ϖαραγ ω γ ή ς αϖό τις κ ακ ο κ αιρίες το υ χειµώ να κ αι τα χιλ ιά δες µαυρο ϖο ύ λ ια ϖο υ κ ατέ φ θ αναν σ το νη σ ί. Τα ϖαραϖά νω ϖρο βλ ή µατα ανέ δειξ αν τη ν αναγ κ αιότη τα το υ αναδασ µο ύ τη ς γ η ς κ αι τη ς σ υγ κ έ ντρω σ η ς τω ν διά σ ϖαρτω ν ελ αιο δέ νδρω ν ϖο υ κ ατείχε ο κ ά θ ε ελ αιο ϖαραγ ω γ ός σ ε µια ευρεία ϖεριο χή. Κ ανέ νας όµω ς αϖό το υς ελ αιο κ αλ λ ιεργ η τέ ς δεν µϖο ρο ύ σ ε να φ αντασ τεί ϖώ ς αυτή η ανά γ κ η θ α υλ ο ϖο ιο ύ νταν. Ώ σ ϖο υ, το έ το ς , ή ρθ ε σ το ν Π ρίνο ο κ αθ η γ η τή ς Γεω ϖο νίας το υ Π ανεϖισ τη µίο υ Α θ η νώ ν Εϖαµεινώ νδας Κ υϖριά δη ς γ ια να διερευνή σ ει τις διαθ έ σ εις τω ν ελ αιο ϖαραγ ω γ ώ ν. Ν α σ η µειω θ εί ότι εκ είνη τη ν εϖο χή η υλ ο ϖο ίη σ η ενός αναδασ µο ύ ή ταν ϖρο αιρετικ ή κ αι αϖαραίτη το να ζ η τη θ εί αϖό το υς ϖερισ σ ότερο υς ελ αιο ϖαραγ ω γ ο ύ ς. Τότε, υϖή ρξ ε έ ντο νη διαµά χη µεταξ ύ τω ν υϖέ ρµαχω ν το υ αναδασ µο ύ κ αι εκ είνω ν ο ι ο ϖο ίο ι δεν το ν εϖιθ υµο ύ σ αν µε ϖρω το σ τά τες το υς κ τη νο τρόφ ο υς, ο ι ο ϖο ίο ι φ ο βόντο υσ αν ότι µετά τη ν υλ ο ϖο ίη σ η το υ αναδασ µο ύ ο ι ιδιο κ τή τες τω ν κ τη µά τω ν θ α το υς αϖαγ όρευαν να βόσ κ ο υν τα ζ ώ α το υς µέ σ α σ αυτά. Τελ ικ ά όµω ς, ϖαρά τις µεγ ά λ ες αντιδρά σ εις, ο Κ αθ η γ η τή ς κ ατόρθ ω σ ε να ϖείσ ει τη ν ϖλ ειο ψ η φ ία τω ν ελ αιο ϖαραγ ω γ ώ ν να δεχτο ύ ν τη ν ϖραγ µατο ϖο ίη σ η το υ αναδασ µο ύ. Υ ϖο βλ ή θ η κ ε αίτη σ η σ τη / νσ η Γεω ργ ίας Κ αβά λ ας κ αι σ τη σ υνέ χεια σ το Υ ϖο υργ είο Γεω ργ ίας, το ο ϖο ίο ενέ κ ρινε τη ν υλ ο ϖο ίη σ η το υ ϖρώ το υ αναδασ µο ύ ελ αιο δέ νδρω ν τη ς Θ ά σ ο υ. Α κ ο λ ο ύ θ ω ς σ υσ τή θ η κ ε η εϖιτρο ϖή αναδασ µο ύ µε ϖρόεδρο το ιευθ υντή Γεω ργ ίας Κ αβά λ ας Μ ιχαή λ Ελ ευθ εριά δη, δίχω ς τη ν εϖιµο νή το υ ο ϖο ίο υ κ αι τη ν ισ χυρή θ έ λ η σ η ο αναδασ µός θ α µαταιω νόταν. Ο ργ ανώ θ η κ ε ακ όµη σ υνεργ είο εκ τιµη τώ ν, σ το ο ϖο ίο ανατέ θ η κ ε το ϖο λ ύ δύ σ κ ο λ ο έ ργ ο τη ς εκ τίµη σ η ς τη ς αξ ίας τω ν ελ αιο δέ νδρω ν. Σ υγ χρόνω ς, ο ριζ όταν κ αι το ϖερίγ ραµµα το υ υϖό αναδασ µό αγ ρο κ τή µατο ς κ αι ακ ο λ ο υθ ο ύ σ ε η αϖο τύ ϖω σ ή το υ αϖό το το ϖο γ ραφ ικ ό σ υνεργ είο. Κ ατά τη διά ρκ εια όλ ω ν αυτώ ν τω ν εργ ασ ιώ ν ανέ κ υϖταν σ ο βαρά ϖρο βλ ή µατα, ϖο υ όµω ς ξ εϖερνο ύ νταν είτε µε τη ν ϖειθ ώ είτε µε τη ν αϖο φ ασ ισ τικ ότη τα τη ς εϖιτρο ϖή ς αναδασ µο ύ. Τελ ικ ά, ο ϖεδινός αναδασ µός ο λ ο κ λ η ρώ θ η κ ε κ ατά το έ το ς Ο ο ρεινός αναδασ µός ϖραγ µατο ϖο ιή θ η κ ε ϖο λ ύ αργ ότερα, ανά µεσ α σ τα έ τη κ αι Το το ϖο γ ραφ ικ ό σ υνεργ είο µε ϖρο ϊ σ τά µενο το ν Σ τέ λ ιο Π αλ ϖά να ακ ο λ ο ύ θ η σ ε τις γ νω σ τέ ς µεθ όδο υς κ αι διαδικ ασ ίες το ϖο γ ρά φ η σ η ς, εκ τίµη σ η ς κ λ ϖ. Μ ε τη ν ο λ ο κ λ ή ρω σ η κ αι το υ ο ρεινο ύ αναδασ µο ύ κ αλ ύ φ θ η κ ε όλ η η ελ αιο κ ο µικ ή ϖεριο χή τη ς κ ο ινότη τας Π ρίνο υ. Γενικ ότερα, ο αναδασ µός έ δω σ ε τη δυνατότη τα σ το υς ϖαραγ ω γ ο ύ ς να κ αλ λ ιεργ ή σ ο υν εντατικ ά κ αι µε σ ύ γ χρο νο υς τρόϖο υς τα ελ αιο κ τή µατά το υς, να κ αταϖο λ εµή σ ο υν τις ασ θ έ νειες τη ς ελ ιά ς κ αι σ ε σ υνδυασ µό µε τη ν ά ρδευσ η ϖο υ ακ ο λ ο ύ θ η σ ε να αυξ ή σ ο υν κ ατά ϖο λ ύ τη ν ϖαραγ ω γ ή κ αι το εισ όδη µά το υς. Εϖίσ η ς, κ ατέ σ τη σ ε δυνατή τη δη µιο υργ ία ικ ανο ύ δικ τύ ο υ αγ ρο τικ ώ ν δρόµω ν, χω ρίς το ο ϖο ίο, σ ή µερα, θ α ή ταν αδύ νατη η διακ ίνη σ η τρο χο φ όρω ν σ το ν κ ά µϖο αλ λ ά κ αι σ τα ο ρεινά ελ αιο κ τή µατα. Κ αι το ϖιο σ η µαντικ ό, µε το ν

4 αναδασ µό ο ι ϖαραγ ω γ ο ί αϖέ κ τη σ αν τίτλ ο υς κ υριότη τας τω ν ελ αιο δέ νδρω ν αλ λ ά κ αι τη ς γ η ς τω ν κ τη µά τω ν το υς. Εκ τός όµω ς αϖό τη ν εκ χέ ρσ ω σ η τη ς ϖαρασ ιτικ ή ς βλ ά σ τη σ η ς κ αι το ν αναδασ µό τω ν ελ αιο δέ νδρω ν, έ νας ά λ λ ο ς σ η µαντικ ός σ ταθ µός σ τη ν ελ αιο κ αλ λ ιέ ργ εια τη ς ϖεριο χή ς το υ Π ρίνο υ ή ταν κ αι η διά νο ιξ η αρδευτικ ώ ν κ ο ινο τικ ώ ν γ εω τρή σ εω ν. Το έ το ς , ο ϖρόεδρο ς τη ς κ ο ινότη τας Μ ιχαή λ Κ ά λ τσ ας ϖαρέ λ αβε αϖό τη ν αρµόδια υϖη ρεσ ία το υ υϖο υργ είο υ Γεω ργ ίας το γ εω τρύ ϖανο κ αι µετά αϖό έ να ϖεριϖετειώ δες ταξ ίδι κ ατά φ ερε να το µεταφ έ ρει σ το ν Π ρίνο. Σ υγ χρόνω ς ή ρθ ε κ αι τεχνικ ό σ υνεργ είο ϖο υ έ κ ανε όλ ες τις αϖαιτο ύ µενες εργ ασ ίες. Το αϖο ϖερατώ θ η κ αν ο ι εργ ασ ίες το υ γ εω τρύ ϖανο υ κ αι διανο ίχθ η κ αν 12 γ εω τρή σ εις, ϖο υ σ φ ραγ ίσ τη κ αν κ αι ϖαραδόθ η κ αν σ τη ν Κ ο ινότη τα. Μ ετά αϖό τόσ α ϖρω το ϖο ριακ ά εϖιτεύ γ µατα ϖο υ έ γ ιναν σ το ν Π ρίνο, ο µεν Σ υνεταιρισ µός το υ αϖέ κ τη σ ε το ϖρο βά δισ µα σ το νη σ ί, η δε Κ ο ινότη τά το υ βραβεύ τη κ ε µε δίϖλ ω µα κ αι ϖαρά σ η µο σ ε εϖίσ η µη εκ δή λ ω σ η ϖο υ έ γ ινε αϖό το Εθ νικ ό Ί δρυµα Ερευνώ ν σ τη ν Α θ ή να. Για τη λ ειτο υργ ία τω ν γ εω τρή σ εω ν, τα ϖρώ τα δυο -τρία χρόνια, δο κ ιµά σ τη κ ε η κ ίνη σ ή το υς µε τρακ τέ ρ. Ό µω ς, εκ τός το υ ότι δεν ή ταν αϖο δο τικ ή ω ς ϖρο ς τις ϖο σ ότη τες ϖαρο χή ς νερο ύ, εγ κ υµο νο ύ σ ε κ αι κ ινδύ νο υς κ ατασ τρο φ ή ς γ ια τις αντλ ίες τω ν γ εω τρή σ εω ν. Γι αυτό το λ όγ ο, το , το Κ ο ινο τικ ό Σ υµβο ύ λ ιο αϖο τελ ο ύ µενο αϖό το υς Ν ικ όλ αο Γεω ργ ίο υ Γαλ ά νη, Λ ά µϖρο Ευαγ γ ελ ίδη, Γεώ ργ ιο Π αϖαφ ιλ ίϖϖο υ, Φ ίλ ιϖϖο Κ υρανασ τά σ η, Γεώ ργ ιο Μ αυρο µµά τη, Κ ω νσ ταντίνο Μ ϖο ύ ρα κ αι ϖρόεδρο το Ζ αρίφ η Β ο γ ιατζ ή έ θ εσ ε ω ς εϖιτακ τικ ή ϖρο τεραιότη τα τη ν εϖίλ υσ η το υ ζ η τή µατο ς τη ς λ ειτο υργ ίας τω ν γ εω τρή σ εω ν µε τη ν η λ εκ τρο κ ίνη σ ή το υς αϖό τη ΕΗ. Η ιδέ α όµω ς αυτή εκ είνη τη ν ϖερίο δο, το , έ µο ιαζ ε µε όνειρο, γ ιατί η ΕΗ δεν είχε η λ εκ τρο δο τή σ ει ακ όµη ϖόλ εις κ αι ϖεριο χέ ς τη ς χώ ρας µας ϖο υ βρίσ κ ο νταν δίϖλ α σ το δίκ τυο µεταφ ο ρά ς ρεύ µατο ς. Ό µω ς, αϖό τη µια η εϖιτακ τικ ή ανά γ κ η τη ς λ ειτο υργ ίας τω ν γ εω τρή σ εω ν κ αι αϖό τη ν ά λ λ η η ϖαρο υσ ία δύ ο υϖο υργ ώ ν σ τη ν κ υβέ ρνη σ η το υ Κ ω ν/ νο υ Κ αραµανλ ή αϖό το νο µό Κ αβά λ ας, το υ σ υµϖατριώ τη µας Α ύ γ ο υσ το υ Θ εο λ ο γ ίτη ω ς υϖο υργ ο ύ Β ο ρείο υ Ελ λ ά δο ς κ αι το υ Ν ικ όλ αο υ Μ ά ρτη ω ς υϖο υργ ο ύ Β ιο µη χανίας έ ϖαιξ αν κ αταλ υτικ ό ρόλ ο σ το να κ αµφ θ ο ύ ν ο ι σ ο βαρέ ς αντιρρή σ εις το υ διευθ υντή τη ς ΕΗ Μ ϖο υζ ά κ η. Σ τις αρχέ ς το υ υϖο γ ρά φ η κ ε η σ ύ µβασ η αϖό µέ ρο υς τη ς ΕΗ κ αι τη ς κ ο ινότη τας Π ρίνο υ σ ύ µφ ω να µε τη ν ο ϖο ία η ϖρώ τη αναλ ά µβανε τη ν υϖο χρέ ω σ η να η λ εκ τρο δο τή σ ει τις υϖά ρχο υσ ες αρδευτικ έ ς γ εω τρή σ εις σ το ν κ ά µϖο το υ Π ρίνο υ κ αι η δεύ τερη να κ αταβά λ ει το ϖο σ ό τω ν δραχµώ ν, το ο ϖο ίο θ α έ ϖαιρνε ω ς δά νειο αϖό το ϖρόγ ραµµα εϖενδύ σ εω ν το υ Ν ο µαρχιακ ο ύ Ταµείο υ, κ ι ά λ λ ες ϖο υ θ α εξ ασ φ ά λ ιζ ε αϖό τα κ ο ινά τη ς έ σ ο δα. Η ΕΗ, αφ ο ύ νο ίκ ιασ ε το κ τίριο το υ ϖαλ ιο ύ ελ αιο τριβείο υ τω ν αδερφ ώ ν Π αϖαδη µη τρίο υ κ αι εγ κ ατέ σ τη σ ε σ αυτό ϖετρελ αιο µη χανέ ς, δη µιο ύ ργ η σ ε σ τη Θ ά σ ο το ν ϖρώ το το ϖικ ό σ ταθ µό η λ εκ τρο ϖαραγ ω γ ή ς. Π αρά λ λ η λ α κ ατασ κ εύ ασ ε κ αι δίκ τυο µεταφ ο ρά ς το υ ρεύ µατο ς ϖρο ς τις γ εω τρή σ εις.

5 Η Κ ο κ σ σ ύ σ γ σ ( η λ κ κ λ γ γ η σ ύ ή έ έ λ Ν ο Έ Α ύ γ ο 6 η λ θ η κ η γ σ η σ Κ ο κ έ γ η κ ώ Θ λ ο γ κ Μ ά Β ο κ λ Β Μ λ σ σ ώ κ ο σ ύ κ ώ κ λ λ ώ κ ω Η ά η γ σ κ ο σ ξ η σ η κ σ η ω γ ή Σ σ σ η ώ λ κ κ λ έ σ η θ λ λ ω γ ή κ κ ω σ κ σ ο σ σ ά λ ο σ ο σ σ θ ή ά ή ο ο Έ η έ κ έ η λ γ σ ή η έ λ λ η ο ο ύ σ κ Α γ ά κ λ ά έ ά λ η σ ύ ή η γ κ η ο ο ύ σ ω λ η σ Α η κ σ σ ύ λ κ ο Θ Χ η ο σ ο ύ Μ ά λ θ η κ κ έ γ κ ά ώ σ ύ ώ σ κ θ ο ύ ο έ γ κ κ κ κ ο ψ η λ γ σ Η λ ο γ ή έ λ η κ ώ κ η σ ξ η σ η ώ Σ ύ κ κ σ κ η ξ η σ η κ ά έ θ λ ο γ η σ Σ κ κ ύ σ σ η ο σ κ σ κ η ώ κ ώ κ σ ά έ ο σ σ ά ξ σ λ κ λ ά σ σ σ ψ σ λ θ σ θ η σ ύ σ Σ ω λ η κ ά σ φ ο κ ά Ζ κ ο κ Ν σ σ Α λ κ θ η κ σ ο σ σ σ ύ γ Α Λ λ ( 5 ) ψ έ κ θ λ η κ ά ο λ έ ω σ ή κ ο σ κ ο γ η κ η ϊ κ ά Σ σ 9 9 έ ω 2 0 Κ κ Α γ γ ο ο θ η κ ο σ σ η ω σ ξ λ ο ο θ ξ κ κ έ σ γ κ σ η σ ύ γ Α κ έ λ έ σ λ ο σ η Σ ύ λ ξ κ σ ϊ H A S P κ I S O Π ( γ γ ή έ η ) κ ινότη τα αϖό τη ν ϖλ ευρά τη ς εγ ατέ τη ε τη ν αϖαιτο µενη υϖο δο µή τις εω τρή εις εκ τρο ινη τή ρες ϖ.) ια να ίνει δυνατή νδεσ το υς µε το δίκ τυο τη ς ΕΗ µε να δεύ τερο δά νειο.0 δραχµώ ν ϖο υ αβε αϖό το µαρχιακ ό ταµείο. τσ ι, το ν υσ το το υ 19 1, εκ τρο δο τή ε ϖρώ τη εώ τρη τα τσ ίνια αι ινε τελ ετή τω ν εγ αινίω ν µε τη ν ϖαρο υσ ία τω ν υϖο υργ ν εο ίτη αι ρτη, το υ υλ ευτή αβά ας ενέ τη, το υ νο µά ρχη ϖαγ ανέ α, τελ εχώ ν τη ς ΕΗ, εκ ϖρο ϖω ν τω ν ινο τή τω ν το υ νη ιο, αθ ς αι ϖο ν ατο ίκ ν. ρδευσ τω ν ελ αιο δέ νδρω ν µε το νερό τω ν εω τρή εω ν ατέ δειξ ε αϖό τη ν ϖρώ τη χρο νιά τη διαφ ρά τη ν αύ αι βελ τίω τη ς ελ αιο ϖαραγ ς. ε υνδυασ µό µε τη χρή χη µικ ν ιϖασ µά τω ν αι τη ν αταϖο µη τω ν ασ ενειώ ν τω ν ελ αιο δέ νδρω ν, ϖο αϖλ ασ ίασ αν τη ν ελ αιο ϖαραγ αι ατόρθ αν να ατασ τή υν βρώ ιµη, ε µεγ ϖο τό, τη ν ελ ιά µε υνέ ϖεια τη εαµατικ νο δο τη ς το ϖικ ς ικ νο µίας. να όµω ς ϖρόβλ µα ϖο υ ϖρο υψ ε µε τη ν ναρξ ειτο υργ ίας τω ν εω τρή εω ν, ταν ειψ δικ τύ υ µεταφ ρά ς το υ νερο τα τή µατα. υτή, τα ϖρώ τα χρόνια, ινόταν µε αυλ ια, αλ τσ ι χανόταν µεγ ϖο ότη τα νερο. Γι αυτό ϖρόβαλ ε εϖιτακ τικ ανά δη µιο υργ ίας δικ τύ υ µεταφ ρά ς το υ νερο µε νώ εις. υτό εϖιτεύ χθ ε τα εϖόµενα χρόνια, εϖί ϖρο εδρίας το υµβο ιο τη ς ινότη τας εο δώ ρο υ ατζ ανδρέ υ, µε δανειο δο τή εις το υ νο µαρχιακ ταµείο υ. ισ τα εϖεκ τά ε το δίκ τυο αι ιναν ϖο ιες ανυψ εις το υ νερο, τε να αλ υφ ν ι αρδευτικ ς ανά ες αι τω ν τη µά τω ν ϖο υ βρίσ νταν ότερα αϖό τις εω τρή εις. τεχνο ικ εξ ιξ, αθ ς αι υνεχή ς αύ τω ν µελ ν το υ υνεταιρισ µο, αι ατά υνέ ϖεια, αι αύ το υ ελ αιο ρϖο υ ϖο υ ϖρεϖε να εκ ιβεί, δή ε το υνεταιρισ µό, ατά αιρο ς, τη ν αντικ ατά τασ τω ν µη χανη µά τω ν το υ εργ τασ ίο υ αι τη ν εϖέ τασ τω ν αρχικ ν τιριακ ν εγ ατασ τά εω ν. Ενδεικ τικ αναφ ρο υµε ότι το εργ τά ιο αρχικ εκ ίνη ε τη ειτο υργ ία το υ µε δυο ασ ικ ϖιεσ τή ρια, ϖέ ρασ ε τη υνέ χεια τα υϖερϖιεσ τή ρια υχρή ς ϖιέ εω ς, εϖανή ε τη ερµή ϖίεσ µε το τη µα τη ρέ αι τελ ικ τα υγ εντρικ µη χανή µατα αµϖέ υ αι τόιτς. Ειδικ ότερα, το διά τη µα 19-19, εϖί ϖρο εδρίας το υ νασ τασ ίο υ Εµµανο υη ίδη, εγ ατασ τά ε το εργ τά ιο το χρο νο µη χά νη µα. αβά ϖέ ντε το νώ ν, υχρή ς ιψ ς το υ ελ αιο ρϖο υ, µε το ϖο ίο ειτο υργ εί ς µερα αι αγ ρά τη ε ικ όϖεδο ια τη ν εναϖόθ εσ αι διαχείρισ το υ ελ αιο ϖυρή να, υϖο ϖρο όντο ς τη ς εϖεξ εργ ασ ίας το υ ελ αιο ρϖο υ. τη υνέ χεια, αϖό το 19 ς το 11, εϖί ϖρο εδρίας Γεω ργ ίο υ αρκ αµά νη αι ντιϖρο εδρίας Ευά ελ υ Γιά ντσ υ ϖραγ µατο ϖο ιή ε εκ υγ χρο νισ µός το υ ελ αιο τριβείο υ µε τη ν αντικ ατά τασ όλ ν τω ν ιδερέ νιω ν τµη µά τω ν το υ αϖό ανο είδω το µέ ταλ, τη ν αγ ρά ερµαινόµενω ν ανο είδω τω ν ελ αιο δεξ αµενώ ν αι τις τιριακ ς βελ τιώ εις ια τη ν εγ ατά τασ ενός χρο νο υ τυϖο ϖο ιη τη ρίο υ. όµη, µετά αϖό αυτέ ς τις βασ ικ ς αλ αγ ς τη ειτο υργ ία το υ εργ τασ ίο υ, το ιο ικ τικ ό υµβο ιο εϖεδίω ε αι ϖέ τυχε να ϖά ρει τις ϖισ το ϖο ιή εις ϖρο όντο ς αι, τη ν ΓΕ ϖισ το ϖο ιη µέ νη εω ραφ ικ νδειξ αι

6 τη ν ϖισ το ϖο ίη σ η βιο λ ο γ ικ ο ύ ελ αιο λ ά δο υ. Ό λ α τα ϖαραϖά νω βέ βαια εϖιτεύ χθ η κ αν κ αι µε τη σ υµβο λ ή τω ν ελ αιο ϖαραγ ω γ ώ ν το υ Π ρίνο υ, ϖο υ µέ χρι σ ή µερα εϖέ δειξ αν υϖευθ υνότη τα κ αι σ υνέ ϖεια όσ ο ν αφ ο ρά τη ν ϖαρά δο σ η το υ ελ αιο κ ά ρϖο υ αυθ η µερόν κ αι µέ σ α σ ε τελ ά ρα ( αντί σ ε τσ ο υβά λ ια, όϖω ς κ ατά το ϖαρελ θ όν). Το τελ ευταίο µαζ ί µε τη ν ϖαραµο νή το υ ελ αιο κ ά ρϖο υ ϖριν τη ν έ κ θ λ ιψ η µέ σ α σ ε µϖαλ ετο κ ιβώ τια, κ αι όχι όϖω ς ϖαλ ιότερα σ ε σ ω ρο ύ ς µέ σ α σ το υς «µϖλ ο κ ο ύ ς», όϖο υ ερχόταν σ ε εϖαφ ή µε το έ δαφ ο ς κ αι σ υνθ λ ιβόταν κ ατά τη µεταφ ο ρά το υ σ το ελ αιο τριβείο, ο δή γ η σ αν σ τη ν ά ρισ τη ϖο ιότη τα το υ ϖαραγ όµενο υ ελ αιο λ ά δο υ, ϖο υ είναι «εξ αιρετικ ό ϖαρθ έ νο» ( ο ξ ύ τη τα µικ ρότερη αϖό 8 δέ κ ατα). Σ τη ν ο γ δο ντά χρο νη ϖο ρεία το υ ο Ελ αιο υργ ικ ός Σ υνεταιρισ µός Π ρίνο υ «Η Μ Η ΤΡ Α» κ ατόρθ ω σ ε να σ υγ κ εντρώ σ ει σ τη δύ ναµή το υ σ χεδόν όλ ο υς το υς ελ αιο ϖαραγ ω γ ο ύ ς το υ Π ρίνο υ, να έ χει έ να ο ργ ανω µέ νο σ ύ σ τη µα αϖό κ ο ινο ύ έ κ θ λ ιψ η ς ο λ όκ λ η ρη ς τη ς ϖαραγ ω γ ή ς κ αι σ υγ χρόνω ς να ασ κ εί αυσ τη ρότατο έ λ εγ χο ϖο ιότη τας το υ ϖρο σ κ ο µιζ όµενο υ κ αρϖο ύ. Ά λ λ ες δρασ τη ριότη τέ ς το υ είναι η χο ρή γ η σ η τω ν εϖιδο τή σ εω ν ϖο υ δικ αιο ύ νται ο ι σ υνεταίρο ι, η ϖώ λ η σ η το υ ελ αιο λ ά δο υ µαζ ικ ά σ ε εµϖόρο υς κ αι τέ λ ο ς η λ ειτο υργ ία ενός Σ ο ύ ϖερ Μ ά ρκ ετ, το ο ϖο ίο λ ειτο υργ εί µε ϖο λ ύ µικ ρά ϖο σ ο σ τά κ έ ρδο υς ϖρο ς όφ ελ ο ς τω ν σ υνεταίρω ν. Η ο ικ ο νο µικ ή θ έ σ η το υ Ελ αιο υργ ικ ο ύ Σ υνεταιρισ µο ύ Π ρίνο υ «ή µη τρα» σ ή µερα είναι δυσ χερή ς λ όγ ω τω ν χαµη λ ώ ν τιµώ ν το υ ελ αιο λ ά δο υ. Η ϖίσ τη όµω ς κ αι η σ υνείδη σ η τη ς σ υνεταιρισ τικ ή ς ιδέ ας σ το υς ελ αιο ϖαραγ ω γ ο ύ ς εξ ακ ο λ ο υθ εί να είναι ανεϖτυγ µέ νη σ ε υψ η λ ό βαθ µό, ώ σ τε να αϖο τελ εί εχέ γ γ υο γ ια τη ν αϖο τελ εσ µατικ ή αντιµετώ ϖισ η κ αι το ξ εϖέ ρασ µα όλ ω ν τω ν δυσ χερειώ ν. Πηγές: Μ ιχ αήλ Κ ά λτσ ας, Μ νή µες αϖό τη ζ ω ή κ αι τις δρασ τη ριότη τες το υ Κ αζ αβη τίο υ, ετή σ ιο ϖεριο δικ ό «Κ αζ αβη τιανά» το υ ϖο λ ιτισ τικ ο ύ σ υλ λ όγ ο υ «το Μ ικ ρό Κ αζ αβή τι», ϖερίο δο ς Ζ αρίφ ης Β ογιατζ ής, Μ νή µες αϖό ισ το ρικ ά γ εγ ο νότα το υ Π ρίνο υ, ετή σ ιο ϖεριο δικ ό «Κ αζ αβη τιανά» το υ ϖο λ ιτισ τικ ο ύ σ υλ λ όγ ο υ «το Μ ικ ρό Κ αζ αβή τι», ϖερίο δο ς

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994. I Fl ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝνΟΜΙΑ ΠΣΕ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝ \Δ Ω \ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ; ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΗΓΉΤΡΙΑ; κ" Αναγ\ ώστου Δήμτ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

L = 10 34 cm -2 sec -1.

L = 10 34 cm -2 sec -1. Μελέτη της επίδρασης της ευθυγράµµισης τω ν αν ιχ ν ευτώ ν µιο ν ίω ν, το υ πειράµατο ς A T L A S, στην αν ακ άλυψ η το υ σω µατιδίο υ H 4µ Ροή Ο µ ι λ ί α ς 1. Ο α ν ι χ ν ε υ τ ή ς ATLAS: Γ ε ν ι κ ά.

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα, 27/11/2012 Αρ.Πρ:50858/ Ε6152 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Η εταιρεία Kiefer ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας στην Ελλα δα. Αναλαμβα νει ε ργα ως EPC

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ Περιορισµοί Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ψηφιακών προπτυχιακών µαθηµάτων καθώς απευθύνονται σε σαφώς µεγαλύτερο «κοινό».

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής ΤΕ Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔ Ρ Υ Μ Α Σ Χ Ο Λ Η Δ ΙΟ ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΑΣ ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ TJ I. Κ ΑΒ Α Λ 4ρ)0. Ποκη. Μο«ρ. Π Τ Υ Χ 1 A κ Η ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ Η ε πο χή μας χα ρα κτη ρί ζε ται, ή του λά χι στον έ τσι θα έ πρε πε, α πό πλη θώ ρα ε πιλο γών ε λεύ θερου χρό νου. Η δια θε σι μό τη τα πα ράλ λη λα κα τάλ λη λης

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : «Το ξεκίνημα»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : «Το ξεκίνημα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : «Το ξεκίνημα» ΜΑΘΗΜΑ 1: «Τα πρώτα βήματα» ( σ ε λ. 8-10) 1. Πώς μοιάζ ε ι η ζ ω ή το υ ανθ ρ ώπο υ; Α ΠΑΝΤΗ ΣΗ: σε λ. 8, 1, «Η ζ ωή μοι άζ ε ι...βήματα» 2. Τι σ υναντά ο ά νθ ρωπ ος σ ε κ

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτη ς Ηλεκτρικη ς Ενε ργειας και ε χοντας ως αντικειμενικο στο

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΕΥΘΑΛΙΑ ΧΟΤΟΥΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο 1945-1954 ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ Για Ποιους Λό γους εν Τελε σφό ρη σε; ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη

Διαβάστε περισσότερα

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου μία νέ α πραγ μα τι κό τη τα ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΖ) Ιω άν νης Χρή στου ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ει σα γω γή Η δο λο φο νί α των τεσ σά ρων Α μερικα νών πο λι

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φ. 12 / 620 / /Γ Ισ : Τη : &

Φ. 12 / 620 / /Γ Ισ :  Τη : & Να δ ι α τ η ρ η θ ε ί µ έ χ ρ ι Β α θ µ ό ς α σ φ α λ ε ί α ς Ο Υ Υ Β Υ Μ Θ Μ Σ Σ Μ Β Μ Β Μ Σ Θ Υ Σ Υ Β Μ Σ κ α ι χ σ η π α ν δ ρ έ ο υ λ η Μ α ρ ο ύ σ ι τ ο σ ε λ ί δ α η ρ ο φ ο ρ ί ε ς π α χ ρ ή σ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Θεωρ α πρ ξ επεξεργα α Ρ α τ δ φ ρε περ φερε ακ κε Η κ θε εργα α α ιιμετωπ ζετα ζ τ ι με απ Λ ι πφ τερα καθ κ α π πρ πε α Πηα ματ π θ λ κ θε καθ κλ

Ι Θεωρ α πρ ξ επεξεργα α Ρ α τ δ φ ρε περ φερε ακ κε Η κ θε εργα α α ιιμετωπ ζετα ζ τ ι με απ Λ ι πφ τερα καθ κ α π πρ πε α Πηα ματ π θ λ κ θε καθ κλ Ι π οαγωβ Περ Λειτ ργικι Συ ι μ τι ι ε α Λε τ υργκ Σι αι μα α π λ γ α κ αε μα μπ ρε α θεα ρ θε τι απ τ ε τα απ ο λκ ο α πρ γρ μματα εφαρμ γ κ λ ργ ι μα λκ απ τελε τα απ τ λ τα ο κε π υ απαρτ ζ υ τ π λ

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα.

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. τεύχος 02-Χειμώνας 2015 Επί του πιεστηρίου Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. Το πρώτο ήταν η πολύνεκρη συντονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +, ! #! %! # % & (&(&)) +, + ( (.! / 0 + ( (. ! # % & % ( % ) +,% +. & / 0 1% 2 % 3 3 %4 5 6 0 # 71 % 0 1% 8% 9 : ;% 5 < =./,;/;% % 8% 9 /,%%1 % 5 % 8% 9 > >. & 3.,% + % + % % 8% 9!?!. & 3 2 6.,% + % % 6>

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου**

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 57-90 Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου** Εικονικό ή πραγματικό πείραμα στη διδασκαλία της Φυσικής για

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 04/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 21 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 3ω η Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 9/5/2014 Ο Α Α Α ιο οιώ ας α α α ά ω α αθέ α α οσ αθήσ α α α ήσ σ α ω ή α α ο α ο ο θού : Ο Α Ο Α Α «Π ι ὸ Τὲ ὑ ὑ ῖ ὑ ὶ ὰ Τ Τ ὶ ὺ Τ» (DK 14.7) Α «ὴ ὑ ὶ ὺ Τ ὑ Τ Τ ὑ Τῆ ῖ

Διαβάστε περισσότερα

Εί ναι αφι ε ρω μέ Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας νο σ' έναν άν θρω πο που κά ποιοι δεν γνω ρί σα με πο τέ, κά ποιοι εί χαν την

Εί ναι αφι ε ρω μέ Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας νο σ' έναν άν θρω πο που κά ποιοι δεν γνω ρί σα με πο τέ, κά ποιοι εί χαν την Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 4, Απρίλιος 2004, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131, Αίγινα 180 10, τηλ.: 22970-25902, 6936 206792 6945 381673

Διαβάστε περισσότερα

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com Α Α Α Η Α Η αβά α, 0 / 01 / 2014 «Α Η Α Α Α Η. Α Α Α» Α.. : 52 θ ι ής Α ίσ ασης,.. η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com 2 η Α Α Α Η Η Η Η Η Α Η Α Α Η Η Α Η «ο ι ό σ έ ιο άσης ια η βιώσι η α

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Ôo ΚΩ Ι ΚΟΣ: 6115 ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Κ. Λόντου 6, 10681 Αθήνα, τηλ. 210 3820537, 6977-652768, 6938-204777, 6974-439203 e - m a i l : s e f k @ s e

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 23 / 47 Βαθμοι Κορυφω ν Βαθμός κορυφής: d G (v) =

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ου προ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV η η ο ατ α Νο ττ ο η ο α ου αγ η Ταχ. Δ/ ση: ωφ. ω / ου α α α ή 18 Ταχ. α : 166 73, Βο α ο α: 28-1-2015 A. Π ωτ.: 3258 Α Α Η : 5.416.68..Α. 23% : 1.245.84 Ο Ο : 6.662.52 Ω Η Ο Α : «Ο Η Α Ω Α Ο Η Α Α Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα