Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ηµήτριος Θεοδωρίδης, Φιλόλογος καθηγητής «Σ ταθ µο ί σ τη ν ελ αιο κ αλ λ ιέ ργ εια κ αι ο Ελ αιο υργ ικ ός Σ υνεταιρισ µός Π ρίνο υ «Η Μ Η ΤΡ Α»» Ο Ελ αιο υργ ικ ός Σ υνεταιρισ µός Π ρίνο υ «ή µη τρα» ιδρύ θ η κ ε το Η ϖρώ τη το υ ο νο µασ ία ή ταν Γεω ργ ικ ός Σ υνεταιρισ µός Κ αζ αβη τίο υ «Η ή µη τρα» κ αι αργ ότερα, όταν αϖέ κ τη σ ε ελ αιο τριβείο µετο νο µά σ τη κ ε σ ε Ελ αιο υργ ικ ό Π ισ τω τικ ό Σ υνεταιρισ µό «Η ή µη τρα». Α ρχικ ά το ν αϖο τελ ο ύ σ αν 6 0 µε 8 0 µέ λ η, κ ά το ικ ο ι όλ ο ι το υ Μ εγ ά λ ο υ κ αζ αβη τίο υ. Το ϖρώ το διο ικ η τικ ό σ υµβο ύ λ ιο αϖαρτιζ όταν αϖό το υς εξ ή ς σ υνεταίρο υς: Π ρόεδρο ς ο Ν ικ όλ αο ς Σ τενός, Ταµίας ο Σ ταύ ρο ς Α σ τερινόϖο υλ ο ς, Γραµµατέ ας ο Ξ ανθ ός Χ ατζ η ξ ανθ ός κ αι µέ λ η ο Γεώ ργ ιο ς Π αϖανικ ο λ ά ο υ κ αι ο Ι ω ά ννη ς Β ο υλ γ αρίδη ς. Ό σ ο ο Σ υνεταιρισ µός ή ταν Γεω ργ ικ ός Π ισ τω τικ ός η µόνη δρασ τη ριότη τά το υ ή ταν η σ ύ ναψ η κ ά ϖο ιω ν δανείω ν αϖό τη ν Α γ ρο τικ ή Τρά ϖεζ α τη ς Ελ λ ά δο ς, κ αλ λ ιεργ η τικ ώ ν κ αι ελ αιο σ υλ λ ο γ ή ς. Η έ κ θ λ ιψ η το υ ελ αιο κ ά ρϖο υ τω ν µελ ώ ν το υ γ ινόταν σ τα ιδιω τικ ά ελ αιο τριβεία τω ν αδερφ ώ ν Π αϖαδη µη τρίο υ σ τη Σ κ ά λ α κ αλ λ ιρά χη ς, τω ν αδερφ ώ ν Α γ αϖη το ύ κ αι Π αϖασ τυλ ιανο ύ σ τη Σ κ ά λ α Σ ω τή ρο ς κ αι τω ν αδερφ ώ ν Λ αµϖίρη αϖό το Θ εο λ όγ ο σ τη Σ κ ά λ α Π ρίνο υ, το ο ϖο ίο τελ ικ ά ϖεριή λ θ ε σ τη ν κ υριότη τα τω ν αδερφ ώ ν Π αϖαδη µη τρίο υ. Η έ λ λ ειψ η όµω ς εµϖισ το σ ύ νη ς τω ν ϖαραγ ω γ ώ ν ϖρο ς το υς ιδιο κ τή τες τω ν ελ αιο τριβείω ν κ αι η εκ µετά λ λ ευσ ή το υς αϖό το υς εµϖόρο υς ϖο υ χρη σ ιµο ϖο ιο ύ σ αν χαλ ασ µέ νες ζ υγ αριέ ς, τα «κ λ εφ το κ ά νταρα», γ ια να ζ υγ ίζ ο υν τις ελ ιέ ς, ω ρίµασ αν τη ν ιδέ α σ το υς σ υνεταίρο υς να κ ατασ κ ευά σ ο υν το δικ ό το υς ελ αιο τριβείο. Το ο αριθ µός τω ν σ υνεταίρω ν έ χει φ τά σ ει σ τα 12 0 µέ λ η, τα ο ϖο ία ϖρο έ ρχο νται αϖό τις κ ο ινότη τες, Μ ικ ρο ύ κ αι Μ εγ ά λ ο υ Κ αζ αβη τίο υ. Το ιο ικ η τικ ό σ υµβο ύ λ ιο το υ Σ υνεταιρισ µο ύ τη ν ϖερίο δο εκ είνη αϖαρτιζ όταν αϖό το υς εξ ή ς: Γραµµατέ ας ο Γεώ ργ ιο ς Μ αυρο µµά τη ς, Ταµίας ο Α νασ τά σ ιο ς Γιω ργ αλ ά ς, Μ έ λ η ο ι Θ εµισ το κ λ ή ς Υ δριώ τη ς κ αι Ευά γ γ ελ ο ς Κ ά λ τσ ας. Π ρόεδρο ς ή ταν ο Φ ίλ ιϖϖο ς Π αϖά νθ ιµο ς, ο ο ϖο ίο ς υϖή ρξ ε ο ϖρω τεργ ά τη ς τη ς υλ ο ϖο ίη σ η ς τη ς ιδέ ας δη µιο υργ ίας ενός σ υνεταιρισ τικ ο ύ ελ αιο τριβείο υ. Α υτός ξ εκ ίνη σ ε τις ϖρο σ ϖά θ ειέ ς το υ δίχω ς να κ αταϖο νη θ εί αϖό τις ϖο λ λ αϖλ έ ς αντιξ ο ότη τες κ αι, το σ η µαντικ ότερο, να ενδώ σ ει σ τις δελ εασ τικ έ ς ϖρο τά σ εις τω ν ιδιο κ τη τώ ν τω ν ιδιω τικ ώ ν ελ αιο τριβείω ν. Για τη χρη µατο δότη σ η όµω ς τη ς κ ατασ κ ευή ς το υ ελ αιο τριβείο υ η Α ΤΕ αϖαίτη σ ε τη ν αύ ξ η σ η τω ν µελ ώ ν το υ Σ υνεταιρισ µο ύ, ώ σ τε να είναι βιώ σ ιµη η λ ειτο υργ ία το υ µε τη ν αύ ξ η σ η το υ όγ κ ο υ τη ς ϖαραγ ω γ ή ς ελ αιο λ ά δο υ. Έ ϖρεϖε, λ ο ιϖόν, να ϖεισ θ ο ύ ν κ αι ά λ λ ο ι ϖαραγ ω γ ο ί να εγ γ ραφ ο ύ ν σ το Σ υνεταιρισ µό, ϖρά γ µα το ο ϖο ίο δεν ή ταν κ αθ όλ ο υ εύ κ ο λ ο, γ ιατί αϖό τη µια υϖή ρχε ο φ όβο ς όσ ο ν αφ ο ρά τις υϖο χρεώ σ εις ϖο υ θ α αναλ ά µβαναν ϖρο ς µια τρά ϖεζ α κ αι αϖό τη ν ά λ λ η η αρνη τικ ή ϖρο ϖαγ ά νδα ϖο υ ξ εκ ινο ύ σ ε αϖό το υς ιδιο κ τή τες τω ν ιδιω τικ ώ ν ελ αιο τριβείω ν. Α υτό το αρνη τικ ό κ λ ίµα ο Φ ίλ ιϖϖο ς Π αϖά νθ ιµο ς κ αι ο ι σ υνεργ ά τες το υ κ ατόρθ ω σ αν να ανατρέ ψ ο υν ϖείθ ο ντας έ ναν ικ ανό αριθ µό ϖαραγ ω γ ώ ν να εγ γ ραφ ο ύ ν ω ς µέ λ η το υ Σ υνεταιρισ µο ύ. Τελ ικ ά, σ ε γ ενικ ή σ υνέ λ ευσ η ϖο υ αϖαρτιζ όταν αϖό το ν αϖαιτο ύ µενο αριθ µό ελ αιο ϖαραγ ω γ ώ ν αϖο φ ασ ίσ τη κ ε η κ ατασ κ ευή σ υνεταιρισ τικ ο ύ ελ αιο τριβείο υ. Έ τσ ι, αφ ο ύ ϖαρά λ λ η λ α εξ ασ φ αλ ίσ τη κ ε κ αι το ο ικ όϖεδο, ά νο ιξ ε ο δρόµο ς γ ια τη χρη µατο δότη σ η αϖό τη ν Α ΤΕ.

2 Μ ε δά νειο, ϖο υ ϖή ρε ο σ υνεταιρισ µός το , ά ρχισ αν ο ι εργ ασ ίες κ ατασ κ ευή ς το υ ϖρώ το υ σ ύ γ χρο νο υ σ υνεταιρισ τικ ο ύ ελ αιο τριβείο υ σ τη Θ ά σ ο σ τη θ έ σ η όϖο υ βρίσ κ εται µέ χρι κ αι σ ή µερα. Ο ι εργ ασ ίες ο λ ο κ λ η ρώ θ η κ αν το φ θ ινόϖω ρο το υ Σ τη ν κ ύ ρια είσ ο δο το υ κ τιρίο υ εντο ιχίσ τη κ ε µια ϖλ ά κ α ϖο υ έ γ ραφ ε «4 4 ο Σ υνεταιρισ τικ ό Π ρότυϖο Ελ αιο τριβείο» κ αι ο αριθ µός αφ ο ρο ύ σ ε τα σ υνεταιρισ τικ ά ελ αιο τριβεία ϖο υ είχαν ανεγ ερθ εί ω ς τότε µε χρη µατο δότη σ η τη ς Α ΤΕ σ ε όλ η τη ν Ελ λ ά δα. Έ τσ ι, αϖό κ είνη τη χρο νιά κ αι µετά, σ χεδόν όλ ο ι ο ι ελ αιο ϖαραγ ω γ ο ί το υ Π ρίνο υ εξ υϖη ρετο ύ νταν σ το ν τόϖο το υς ο ι σ υνεταιρισ µέ νο ι αϖό το δικ ό το υς ελ αιο τριβείο κ αι ο ι µεµο νω µέ νο ι αϖό το ιδιω τικ ό το υ η µη τρίο υ Μ η τσ έ κ ο υ, ϖο υ είχε κ τισ τεί µέ σ α σ το χω ριό κ αι λ ειτο υργ ο ύ σ ε ή δη ϖριν αϖό έ να χρόνο. Κ ατά τη διά ρκ εια τη ς βο υλ γ αρικ ή ς κ ατο χή ς , το σ υνεταιρισ τικ ό ελ αιο τριβείο εϖιτά χθ η κ ε αϖό το βο υλ γ αρικ ό κ ρά το ς κ αι ο σ τρατός κ ατο χή ς ϖο υ ανέ λ αβε τη λ ειτο υργ ία το υ, δέ σ µευε τη ν ϖο σ ότη τα το υ ϖαραγ όµενο υ λ αδιο ύ δίνο ντας σ το υς ϖαραγ ω γ ο ύ ς ελ αιόλ αδο µε το κ ο υϖόνι. Μ ετά τη ν αϖελ ευθ έ ρω σ η, το ελ αιο τριβείο εϖανή λ θ ε ϖά λ ι σ τη ν κ υριότη τα το υ Σ υνεταιρισ µο ύ. Τη ν ϖερίο δο ϖο υ ακ ο λ ο ύ θ η σ ε, ο Σ υνεταιρισ µός σ τη ν ϖρο σ ϖά θ ειά το υ να ανταϖεξ έ λ θ ει ο ικ ο νο µικ ά τρο ϖο ϖο ίη σ ε το κ ατασ τατικ ό κ αι έ τσ ι ά ρχισ αν να γ ίνο νται εγ γ ραφ έ ς µελ ώ ν χω ρίς κ ανέ ναν ϖεριο ρισ µό. Τότε, ο αριθ µός τω ν µελ ώ ν το υ Σ υνεταιρισ µο ύ διϖλ ασ ιά σ τη κ ε κ αι ο ι ϖερισ σ ότερο ι ελ αιο ϖαραγ ω γ ο ί το υ Π ρίνο υ ή ταν µέ λ η το υ Σ υνεταιρισ µο ύ. Εϖίσ η ς, τη ν εϖο χή αυτή έ γ ινε κ αι η ϖρώ τη ϖρο σ ϖά θ εια γ ια µικ τή αϖο θ ή κ η, σ τη ν αρχή µε λ ίγ ο υς ϖαραγ ω γ ο ύ ς ϖο υ κ ά θ ε χρόνο όµω ς αυξ ά νο νταν, ώ σ ϖο υ έ γ ινε κ αθ ο λ ικ ή. Α υτή η ϖρω το ϖο ριακ ή εϖιλ ο γ ή αϖό τη µια ισ χυρο ϖο ίη σ ε ο ικ ο νο µικ ά το Σ υνεταιρισ µό κ αι αϖό τη ν ά λ λ η το ν έ φ ερε ϖιο κ ο ντά µε τη διο ίκ η σ η τη ς Κ ο ινότη τας γ ια τη ν υλ ο ϖο ίη σ η κ ο ινώ ν σ τόχω ν ϖο υ έ φ εραν τη ν ανά ϖτυξ η σ το τόϖο. Τα µεγ ά λ α βή µατα ϖο υ έ γ ιναν τη δεκ αετία το υ µε τη σ υνεργ ασ ία Κ ο ινότη τας κ αι Σ υνεταιρισ µο ύ Π ρίνο υ ή ταν τα εξ ή ς: Τη διετία υϖό τη ν ϖρο εδρία το υ Γρη γ ο ρίο υ Χ ατζ η ανδρέ ο υ κ αι τη ν εϖο ϖτεία το υ Σ υνεταιρισ µο ύ ϖραγ µατο ϖο ιή θ η κ ε, µε τη βο ή θ εια τω ν µη χανη µά τω ν τη ς κ ρατικ ή ς Υ.Ε.Β., η εκ χέ ρσ ω σ η το υ ελ αιο κ ά µϖο υ αϖό κ ά θ ε ϖαρασ ιτικ ή βλ ά σ τη σ η, όϖω ς ϖο υρνά ρια, βά τα κ.ά. Μ ε τη ν ο λ ο κ λ ή ρω σ η το υ έ ργ ο υ έ γ ινε δυνατή η κ αλ λ ιεργ η τικ ή φ ρο ντίδα το υ εδά φ ο υς, η λ ίϖανσ η, διευκ ο λ ύ νθ η κ ε η ελ αιο σ υλ λ ο γ ή κ αι δη µιο υργ ή θ η κ αν ευνο ϊ κ έ ς ϖρο ϋ ϖο θ έ σ εις γ ια το ν αναδασ µό ϖο υ ακ ο λ ο ύ θ η σ ε. Π ριν τη ν υλ ο ϖο ίη σ η το υ αναδασ µο ύ, τα ελ αιόδενδρα βρίσ κ ο νταν υϖό κ αθ εσ τώ ς σ χεδόν αϖόλ υτη ς σ ϖο ραδικ ότη τας γ εγ ο νός ϖο υ δυσ χέ ραινε τη ν ελ αιο σ υλ λ ο γ ή κ αι εµϖόδιζ ε τη δη µιο υργ ία αγ ρο τικ ώ ν δρόµω ν. Ο ελ αιόκ αµϖο ς ή ταν διαιρεµέ νο ς σ ε ϖο λ λ ά τµή µατα ϖο υ ο νο µά ζ ο νταν «τεµϖίχια» κ αι κ ά θ ε χρόνο, όταν έ φ τανε η ϖερίο δο ς τη ς ελ αιο σ υλ λ ο γ ή ς, ο ριζ όταν έ νας διευθ υντή ς, ο ο ϖο ίο ς µε τη βο ή θ εια τω ν αγ ρο φ υλ ά κ ω ν κ αθ όριζ ε το ϖρόγ ραµµα τη ς ελ αιο σ υλ λ ο γ ή ς. Μ ε το ν τελ ά λ η ανακ ο ινω νόταν το τεµϖίχι αϖό το ο ϖο ίο θ α ά ρχιζ ε η ελ αιο σ υλ λ ο γ ή κ αι δεν εϖιτρεϖόταν κ ανέ νας ϖαραγ ω γ ός να σ υλ λ έ ξ ει κ αρϖό αϖό ά λ λ ο «τεµϖίχι». Α υτό γ ινόταν αφ ενός γ ια να αϖο κ λ εισ τεί η κ λ ο ϖή κ αι αφ ετέ ρο υ γ ια να αϖο φ ευχθ εί

3 η φ θ ο ρά το υ ϖεσ µέ νο υ ελ αιο κ ά ρϖο υ αϖό τη µετακ ίνη σ η ανθ ρώ ϖω ν κ αι ζ ώ ω ν. Ό ταν τελ είω νε η ελ αιο σ υλ λ ο γ ή αϖό το τεµϖίχι ϖο υ είχε ανο ίξ ει, ο ριζ όταν το ά νο ιγ µα το υ εϖόµενο υ. Ό µω ς µ αυτό το σ ύ σ τη µα εϖιβραδυνόταν η ελ αιο σ υλ λ ο γ ή, γ ιατί ο ι ϖερισ σ ότερο ι ελ αιο ϖαραγ ω γ ο ί ϖο υ ή ταν ιδιο κ τή τες µικ ρο ύ αριθ µο ύ ελ αιο δέ νδρω ν τελ είω ναν ϖιο γ ρή γ ο ρα τη ν ελ αιο σ υγ κ ο µιδή αϖό το υς λ ίγ ο υς µεγ αλ ο ϖαραγ ω γ ο ύ ς κ αι αναγ κ ά ζ ο νταν να ϖεριµέ νο υν ά ϖραγ ο ι. Έ τσ ι σ υνέ ϖεια αυτή ς τη ς κ αθ υσ τέ ρη σ η ς ή ταν να χά νεται µεγ ά λ ο µέ ρο ς τη ς ελ αιο ϖαραγ ω γ ή ς αϖό τις κ ακ ο κ αιρίες το υ χειµώ να κ αι τα χιλ ιά δες µαυρο ϖο ύ λ ια ϖο υ κ ατέ φ θ αναν σ το νη σ ί. Τα ϖαραϖά νω ϖρο βλ ή µατα ανέ δειξ αν τη ν αναγ κ αιότη τα το υ αναδασ µο ύ τη ς γ η ς κ αι τη ς σ υγ κ έ ντρω σ η ς τω ν διά σ ϖαρτω ν ελ αιο δέ νδρω ν ϖο υ κ ατείχε ο κ ά θ ε ελ αιο ϖαραγ ω γ ός σ ε µια ευρεία ϖεριο χή. Κ ανέ νας όµω ς αϖό το υς ελ αιο κ αλ λ ιεργ η τέ ς δεν µϖο ρο ύ σ ε να φ αντασ τεί ϖώ ς αυτή η ανά γ κ η θ α υλ ο ϖο ιο ύ νταν. Ώ σ ϖο υ, το έ το ς , ή ρθ ε σ το ν Π ρίνο ο κ αθ η γ η τή ς Γεω ϖο νίας το υ Π ανεϖισ τη µίο υ Α θ η νώ ν Εϖαµεινώ νδας Κ υϖριά δη ς γ ια να διερευνή σ ει τις διαθ έ σ εις τω ν ελ αιο ϖαραγ ω γ ώ ν. Ν α σ η µειω θ εί ότι εκ είνη τη ν εϖο χή η υλ ο ϖο ίη σ η ενός αναδασ µο ύ ή ταν ϖρο αιρετικ ή κ αι αϖαραίτη το να ζ η τη θ εί αϖό το υς ϖερισ σ ότερο υς ελ αιο ϖαραγ ω γ ο ύ ς. Τότε, υϖή ρξ ε έ ντο νη διαµά χη µεταξ ύ τω ν υϖέ ρµαχω ν το υ αναδασ µο ύ κ αι εκ είνω ν ο ι ο ϖο ίο ι δεν το ν εϖιθ υµο ύ σ αν µε ϖρω το σ τά τες το υς κ τη νο τρόφ ο υς, ο ι ο ϖο ίο ι φ ο βόντο υσ αν ότι µετά τη ν υλ ο ϖο ίη σ η το υ αναδασ µο ύ ο ι ιδιο κ τή τες τω ν κ τη µά τω ν θ α το υς αϖαγ όρευαν να βόσ κ ο υν τα ζ ώ α το υς µέ σ α σ αυτά. Τελ ικ ά όµω ς, ϖαρά τις µεγ ά λ ες αντιδρά σ εις, ο Κ αθ η γ η τή ς κ ατόρθ ω σ ε να ϖείσ ει τη ν ϖλ ειο ψ η φ ία τω ν ελ αιο ϖαραγ ω γ ώ ν να δεχτο ύ ν τη ν ϖραγ µατο ϖο ίη σ η το υ αναδασ µο ύ. Υ ϖο βλ ή θ η κ ε αίτη σ η σ τη / νσ η Γεω ργ ίας Κ αβά λ ας κ αι σ τη σ υνέ χεια σ το Υ ϖο υργ είο Γεω ργ ίας, το ο ϖο ίο ενέ κ ρινε τη ν υλ ο ϖο ίη σ η το υ ϖρώ το υ αναδασ µο ύ ελ αιο δέ νδρω ν τη ς Θ ά σ ο υ. Α κ ο λ ο ύ θ ω ς σ υσ τή θ η κ ε η εϖιτρο ϖή αναδασ µο ύ µε ϖρόεδρο το ιευθ υντή Γεω ργ ίας Κ αβά λ ας Μ ιχαή λ Ελ ευθ εριά δη, δίχω ς τη ν εϖιµο νή το υ ο ϖο ίο υ κ αι τη ν ισ χυρή θ έ λ η σ η ο αναδασ µός θ α µαταιω νόταν. Ο ργ ανώ θ η κ ε ακ όµη σ υνεργ είο εκ τιµη τώ ν, σ το ο ϖο ίο ανατέ θ η κ ε το ϖο λ ύ δύ σ κ ο λ ο έ ργ ο τη ς εκ τίµη σ η ς τη ς αξ ίας τω ν ελ αιο δέ νδρω ν. Σ υγ χρόνω ς, ο ριζ όταν κ αι το ϖερίγ ραµµα το υ υϖό αναδασ µό αγ ρο κ τή µατο ς κ αι ακ ο λ ο υθ ο ύ σ ε η αϖο τύ ϖω σ ή το υ αϖό το το ϖο γ ραφ ικ ό σ υνεργ είο. Κ ατά τη διά ρκ εια όλ ω ν αυτώ ν τω ν εργ ασ ιώ ν ανέ κ υϖταν σ ο βαρά ϖρο βλ ή µατα, ϖο υ όµω ς ξ εϖερνο ύ νταν είτε µε τη ν ϖειθ ώ είτε µε τη ν αϖο φ ασ ισ τικ ότη τα τη ς εϖιτρο ϖή ς αναδασ µο ύ. Τελ ικ ά, ο ϖεδινός αναδασ µός ο λ ο κ λ η ρώ θ η κ ε κ ατά το έ το ς Ο ο ρεινός αναδασ µός ϖραγ µατο ϖο ιή θ η κ ε ϖο λ ύ αργ ότερα, ανά µεσ α σ τα έ τη κ αι Το το ϖο γ ραφ ικ ό σ υνεργ είο µε ϖρο ϊ σ τά µενο το ν Σ τέ λ ιο Π αλ ϖά να ακ ο λ ο ύ θ η σ ε τις γ νω σ τέ ς µεθ όδο υς κ αι διαδικ ασ ίες το ϖο γ ρά φ η σ η ς, εκ τίµη σ η ς κ λ ϖ. Μ ε τη ν ο λ ο κ λ ή ρω σ η κ αι το υ ο ρεινο ύ αναδασ µο ύ κ αλ ύ φ θ η κ ε όλ η η ελ αιο κ ο µικ ή ϖεριο χή τη ς κ ο ινότη τας Π ρίνο υ. Γενικ ότερα, ο αναδασ µός έ δω σ ε τη δυνατότη τα σ το υς ϖαραγ ω γ ο ύ ς να κ αλ λ ιεργ ή σ ο υν εντατικ ά κ αι µε σ ύ γ χρο νο υς τρόϖο υς τα ελ αιο κ τή µατά το υς, να κ αταϖο λ εµή σ ο υν τις ασ θ έ νειες τη ς ελ ιά ς κ αι σ ε σ υνδυασ µό µε τη ν ά ρδευσ η ϖο υ ακ ο λ ο ύ θ η σ ε να αυξ ή σ ο υν κ ατά ϖο λ ύ τη ν ϖαραγ ω γ ή κ αι το εισ όδη µά το υς. Εϖίσ η ς, κ ατέ σ τη σ ε δυνατή τη δη µιο υργ ία ικ ανο ύ δικ τύ ο υ αγ ρο τικ ώ ν δρόµω ν, χω ρίς το ο ϖο ίο, σ ή µερα, θ α ή ταν αδύ νατη η διακ ίνη σ η τρο χο φ όρω ν σ το ν κ ά µϖο αλ λ ά κ αι σ τα ο ρεινά ελ αιο κ τή µατα. Κ αι το ϖιο σ η µαντικ ό, µε το ν

4 αναδασ µό ο ι ϖαραγ ω γ ο ί αϖέ κ τη σ αν τίτλ ο υς κ υριότη τας τω ν ελ αιο δέ νδρω ν αλ λ ά κ αι τη ς γ η ς τω ν κ τη µά τω ν το υς. Εκ τός όµω ς αϖό τη ν εκ χέ ρσ ω σ η τη ς ϖαρασ ιτικ ή ς βλ ά σ τη σ η ς κ αι το ν αναδασ µό τω ν ελ αιο δέ νδρω ν, έ νας ά λ λ ο ς σ η µαντικ ός σ ταθ µός σ τη ν ελ αιο κ αλ λ ιέ ργ εια τη ς ϖεριο χή ς το υ Π ρίνο υ ή ταν κ αι η διά νο ιξ η αρδευτικ ώ ν κ ο ινο τικ ώ ν γ εω τρή σ εω ν. Το έ το ς , ο ϖρόεδρο ς τη ς κ ο ινότη τας Μ ιχαή λ Κ ά λ τσ ας ϖαρέ λ αβε αϖό τη ν αρµόδια υϖη ρεσ ία το υ υϖο υργ είο υ Γεω ργ ίας το γ εω τρύ ϖανο κ αι µετά αϖό έ να ϖεριϖετειώ δες ταξ ίδι κ ατά φ ερε να το µεταφ έ ρει σ το ν Π ρίνο. Σ υγ χρόνω ς ή ρθ ε κ αι τεχνικ ό σ υνεργ είο ϖο υ έ κ ανε όλ ες τις αϖαιτο ύ µενες εργ ασ ίες. Το αϖο ϖερατώ θ η κ αν ο ι εργ ασ ίες το υ γ εω τρύ ϖανο υ κ αι διανο ίχθ η κ αν 12 γ εω τρή σ εις, ϖο υ σ φ ραγ ίσ τη κ αν κ αι ϖαραδόθ η κ αν σ τη ν Κ ο ινότη τα. Μ ετά αϖό τόσ α ϖρω το ϖο ριακ ά εϖιτεύ γ µατα ϖο υ έ γ ιναν σ το ν Π ρίνο, ο µεν Σ υνεταιρισ µός το υ αϖέ κ τη σ ε το ϖρο βά δισ µα σ το νη σ ί, η δε Κ ο ινότη τά το υ βραβεύ τη κ ε µε δίϖλ ω µα κ αι ϖαρά σ η µο σ ε εϖίσ η µη εκ δή λ ω σ η ϖο υ έ γ ινε αϖό το Εθ νικ ό Ί δρυµα Ερευνώ ν σ τη ν Α θ ή να. Για τη λ ειτο υργ ία τω ν γ εω τρή σ εω ν, τα ϖρώ τα δυο -τρία χρόνια, δο κ ιµά σ τη κ ε η κ ίνη σ ή το υς µε τρακ τέ ρ. Ό µω ς, εκ τός το υ ότι δεν ή ταν αϖο δο τικ ή ω ς ϖρο ς τις ϖο σ ότη τες ϖαρο χή ς νερο ύ, εγ κ υµο νο ύ σ ε κ αι κ ινδύ νο υς κ ατασ τρο φ ή ς γ ια τις αντλ ίες τω ν γ εω τρή σ εω ν. Γι αυτό το λ όγ ο, το , το Κ ο ινο τικ ό Σ υµβο ύ λ ιο αϖο τελ ο ύ µενο αϖό το υς Ν ικ όλ αο Γεω ργ ίο υ Γαλ ά νη, Λ ά µϖρο Ευαγ γ ελ ίδη, Γεώ ργ ιο Π αϖαφ ιλ ίϖϖο υ, Φ ίλ ιϖϖο Κ υρανασ τά σ η, Γεώ ργ ιο Μ αυρο µµά τη, Κ ω νσ ταντίνο Μ ϖο ύ ρα κ αι ϖρόεδρο το Ζ αρίφ η Β ο γ ιατζ ή έ θ εσ ε ω ς εϖιτακ τικ ή ϖρο τεραιότη τα τη ν εϖίλ υσ η το υ ζ η τή µατο ς τη ς λ ειτο υργ ίας τω ν γ εω τρή σ εω ν µε τη ν η λ εκ τρο κ ίνη σ ή το υς αϖό τη ΕΗ. Η ιδέ α όµω ς αυτή εκ είνη τη ν ϖερίο δο, το , έ µο ιαζ ε µε όνειρο, γ ιατί η ΕΗ δεν είχε η λ εκ τρο δο τή σ ει ακ όµη ϖόλ εις κ αι ϖεριο χέ ς τη ς χώ ρας µας ϖο υ βρίσ κ ο νταν δίϖλ α σ το δίκ τυο µεταφ ο ρά ς ρεύ µατο ς. Ό µω ς, αϖό τη µια η εϖιτακ τικ ή ανά γ κ η τη ς λ ειτο υργ ίας τω ν γ εω τρή σ εω ν κ αι αϖό τη ν ά λ λ η η ϖαρο υσ ία δύ ο υϖο υργ ώ ν σ τη ν κ υβέ ρνη σ η το υ Κ ω ν/ νο υ Κ αραµανλ ή αϖό το νο µό Κ αβά λ ας, το υ σ υµϖατριώ τη µας Α ύ γ ο υσ το υ Θ εο λ ο γ ίτη ω ς υϖο υργ ο ύ Β ο ρείο υ Ελ λ ά δο ς κ αι το υ Ν ικ όλ αο υ Μ ά ρτη ω ς υϖο υργ ο ύ Β ιο µη χανίας έ ϖαιξ αν κ αταλ υτικ ό ρόλ ο σ το να κ αµφ θ ο ύ ν ο ι σ ο βαρέ ς αντιρρή σ εις το υ διευθ υντή τη ς ΕΗ Μ ϖο υζ ά κ η. Σ τις αρχέ ς το υ υϖο γ ρά φ η κ ε η σ ύ µβασ η αϖό µέ ρο υς τη ς ΕΗ κ αι τη ς κ ο ινότη τας Π ρίνο υ σ ύ µφ ω να µε τη ν ο ϖο ία η ϖρώ τη αναλ ά µβανε τη ν υϖο χρέ ω σ η να η λ εκ τρο δο τή σ ει τις υϖά ρχο υσ ες αρδευτικ έ ς γ εω τρή σ εις σ το ν κ ά µϖο το υ Π ρίνο υ κ αι η δεύ τερη να κ αταβά λ ει το ϖο σ ό τω ν δραχµώ ν, το ο ϖο ίο θ α έ ϖαιρνε ω ς δά νειο αϖό το ϖρόγ ραµµα εϖενδύ σ εω ν το υ Ν ο µαρχιακ ο ύ Ταµείο υ, κ ι ά λ λ ες ϖο υ θ α εξ ασ φ ά λ ιζ ε αϖό τα κ ο ινά τη ς έ σ ο δα. Η ΕΗ, αφ ο ύ νο ίκ ιασ ε το κ τίριο το υ ϖαλ ιο ύ ελ αιο τριβείο υ τω ν αδερφ ώ ν Π αϖαδη µη τρίο υ κ αι εγ κ ατέ σ τη σ ε σ αυτό ϖετρελ αιο µη χανέ ς, δη µιο ύ ργ η σ ε σ τη Θ ά σ ο το ν ϖρώ το το ϖικ ό σ ταθ µό η λ εκ τρο ϖαραγ ω γ ή ς. Π αρά λ λ η λ α κ ατασ κ εύ ασ ε κ αι δίκ τυο µεταφ ο ρά ς το υ ρεύ µατο ς ϖρο ς τις γ εω τρή σ εις.

5 Η Κ ο κ σ σ ύ σ γ σ ( η λ κ κ λ γ γ η σ ύ ή έ έ λ Ν ο Έ Α ύ γ ο 6 η λ θ η κ η γ σ η σ Κ ο κ έ γ η κ ώ Θ λ ο γ κ Μ ά Β ο κ λ Β Μ λ σ σ ώ κ ο σ ύ κ ώ κ λ λ ώ κ ω Η ά η γ σ κ ο σ ξ η σ η κ σ η ω γ ή Σ σ σ η ώ λ κ κ λ έ σ η θ λ λ ω γ ή κ κ ω σ κ σ ο σ σ ά λ ο σ ο σ σ θ ή ά ή ο ο Έ η έ κ έ η λ γ σ ή η έ λ λ η ο ο ύ σ κ Α γ ά κ λ ά έ ά λ η σ ύ ή η γ κ η ο ο ύ σ ω λ η σ Α η κ σ σ ύ λ κ ο Θ Χ η ο σ ο ύ Μ ά λ θ η κ κ έ γ κ ά ώ σ ύ ώ σ κ θ ο ύ ο έ γ κ κ κ κ ο ψ η λ γ σ Η λ ο γ ή έ λ η κ ώ κ η σ ξ η σ η ώ Σ ύ κ κ σ κ η ξ η σ η κ ά έ θ λ ο γ η σ Σ κ κ ύ σ σ η ο σ κ σ κ η ώ κ ώ κ σ ά έ ο σ σ ά ξ σ λ κ λ ά σ σ σ ψ σ λ θ σ θ η σ ύ σ Σ ω λ η κ ά σ φ ο κ ά Ζ κ ο κ Ν σ σ Α λ κ θ η κ σ ο σ σ σ ύ γ Α Λ λ ( 5 ) ψ έ κ θ λ η κ ά ο λ έ ω σ ή κ ο σ κ ο γ η κ η ϊ κ ά Σ σ 9 9 έ ω 2 0 Κ κ Α γ γ ο ο θ η κ ο σ σ η ω σ ξ λ ο ο θ ξ κ κ έ σ γ κ σ η σ ύ γ Α κ έ λ έ σ λ ο σ η Σ ύ λ ξ κ σ ϊ H A S P κ I S O Π ( γ γ ή έ η ) κ ινότη τα αϖό τη ν ϖλ ευρά τη ς εγ ατέ τη ε τη ν αϖαιτο µενη υϖο δο µή τις εω τρή εις εκ τρο ινη τή ρες ϖ.) ια να ίνει δυνατή νδεσ το υς µε το δίκ τυο τη ς ΕΗ µε να δεύ τερο δά νειο.0 δραχµώ ν ϖο υ αβε αϖό το µαρχιακ ό ταµείο. τσ ι, το ν υσ το το υ 19 1, εκ τρο δο τή ε ϖρώ τη εώ τρη τα τσ ίνια αι ινε τελ ετή τω ν εγ αινίω ν µε τη ν ϖαρο υσ ία τω ν υϖο υργ ν εο ίτη αι ρτη, το υ υλ ευτή αβά ας ενέ τη, το υ νο µά ρχη ϖαγ ανέ α, τελ εχώ ν τη ς ΕΗ, εκ ϖρο ϖω ν τω ν ινο τή τω ν το υ νη ιο, αθ ς αι ϖο ν ατο ίκ ν. ρδευσ τω ν ελ αιο δέ νδρω ν µε το νερό τω ν εω τρή εω ν ατέ δειξ ε αϖό τη ν ϖρώ τη χρο νιά τη διαφ ρά τη ν αύ αι βελ τίω τη ς ελ αιο ϖαραγ ς. ε υνδυασ µό µε τη χρή χη µικ ν ιϖασ µά τω ν αι τη ν αταϖο µη τω ν ασ ενειώ ν τω ν ελ αιο δέ νδρω ν, ϖο αϖλ ασ ίασ αν τη ν ελ αιο ϖαραγ αι ατόρθ αν να ατασ τή υν βρώ ιµη, ε µεγ ϖο τό, τη ν ελ ιά µε υνέ ϖεια τη εαµατικ νο δο τη ς το ϖικ ς ικ νο µίας. να όµω ς ϖρόβλ µα ϖο υ ϖρο υψ ε µε τη ν ναρξ ειτο υργ ίας τω ν εω τρή εω ν, ταν ειψ δικ τύ υ µεταφ ρά ς το υ νερο τα τή µατα. υτή, τα ϖρώ τα χρόνια, ινόταν µε αυλ ια, αλ τσ ι χανόταν µεγ ϖο ότη τα νερο. Γι αυτό ϖρόβαλ ε εϖιτακ τικ ανά δη µιο υργ ίας δικ τύ υ µεταφ ρά ς το υ νερο µε νώ εις. υτό εϖιτεύ χθ ε τα εϖόµενα χρόνια, εϖί ϖρο εδρίας το υµβο ιο τη ς ινότη τας εο δώ ρο υ ατζ ανδρέ υ, µε δανειο δο τή εις το υ νο µαρχιακ ταµείο υ. ισ τα εϖεκ τά ε το δίκ τυο αι ιναν ϖο ιες ανυψ εις το υ νερο, τε να αλ υφ ν ι αρδευτικ ς ανά ες αι τω ν τη µά τω ν ϖο υ βρίσ νταν ότερα αϖό τις εω τρή εις. τεχνο ικ εξ ιξ, αθ ς αι υνεχή ς αύ τω ν µελ ν το υ υνεταιρισ µο, αι ατά υνέ ϖεια, αι αύ το υ ελ αιο ρϖο υ ϖο υ ϖρεϖε να εκ ιβεί, δή ε το υνεταιρισ µό, ατά αιρο ς, τη ν αντικ ατά τασ τω ν µη χανη µά τω ν το υ εργ τασ ίο υ αι τη ν εϖέ τασ τω ν αρχικ ν τιριακ ν εγ ατασ τά εω ν. Ενδεικ τικ αναφ ρο υµε ότι το εργ τά ιο αρχικ εκ ίνη ε τη ειτο υργ ία το υ µε δυο ασ ικ ϖιεσ τή ρια, ϖέ ρασ ε τη υνέ χεια τα υϖερϖιεσ τή ρια υχρή ς ϖιέ εω ς, εϖανή ε τη ερµή ϖίεσ µε το τη µα τη ρέ αι τελ ικ τα υγ εντρικ µη χανή µατα αµϖέ υ αι τόιτς. Ειδικ ότερα, το διά τη µα 19-19, εϖί ϖρο εδρίας το υ νασ τασ ίο υ Εµµανο υη ίδη, εγ ατασ τά ε το εργ τά ιο το χρο νο µη χά νη µα. αβά ϖέ ντε το νώ ν, υχρή ς ιψ ς το υ ελ αιο ρϖο υ, µε το ϖο ίο ειτο υργ εί ς µερα αι αγ ρά τη ε ικ όϖεδο ια τη ν εναϖόθ εσ αι διαχείρισ το υ ελ αιο ϖυρή να, υϖο ϖρο όντο ς τη ς εϖεξ εργ ασ ίας το υ ελ αιο ρϖο υ. τη υνέ χεια, αϖό το 19 ς το 11, εϖί ϖρο εδρίας Γεω ργ ίο υ αρκ αµά νη αι ντιϖρο εδρίας Ευά ελ υ Γιά ντσ υ ϖραγ µατο ϖο ιή ε εκ υγ χρο νισ µός το υ ελ αιο τριβείο υ µε τη ν αντικ ατά τασ όλ ν τω ν ιδερέ νιω ν τµη µά τω ν το υ αϖό ανο είδω το µέ ταλ, τη ν αγ ρά ερµαινόµενω ν ανο είδω τω ν ελ αιο δεξ αµενώ ν αι τις τιριακ ς βελ τιώ εις ια τη ν εγ ατά τασ ενός χρο νο υ τυϖο ϖο ιη τη ρίο υ. όµη, µετά αϖό αυτέ ς τις βασ ικ ς αλ αγ ς τη ειτο υργ ία το υ εργ τασ ίο υ, το ιο ικ τικ ό υµβο ιο εϖεδίω ε αι ϖέ τυχε να ϖά ρει τις ϖισ το ϖο ιή εις ϖρο όντο ς αι, τη ν ΓΕ ϖισ το ϖο ιη µέ νη εω ραφ ικ νδειξ αι

6 τη ν ϖισ το ϖο ίη σ η βιο λ ο γ ικ ο ύ ελ αιο λ ά δο υ. Ό λ α τα ϖαραϖά νω βέ βαια εϖιτεύ χθ η κ αν κ αι µε τη σ υµβο λ ή τω ν ελ αιο ϖαραγ ω γ ώ ν το υ Π ρίνο υ, ϖο υ µέ χρι σ ή µερα εϖέ δειξ αν υϖευθ υνότη τα κ αι σ υνέ ϖεια όσ ο ν αφ ο ρά τη ν ϖαρά δο σ η το υ ελ αιο κ ά ρϖο υ αυθ η µερόν κ αι µέ σ α σ ε τελ ά ρα ( αντί σ ε τσ ο υβά λ ια, όϖω ς κ ατά το ϖαρελ θ όν). Το τελ ευταίο µαζ ί µε τη ν ϖαραµο νή το υ ελ αιο κ ά ρϖο υ ϖριν τη ν έ κ θ λ ιψ η µέ σ α σ ε µϖαλ ετο κ ιβώ τια, κ αι όχι όϖω ς ϖαλ ιότερα σ ε σ ω ρο ύ ς µέ σ α σ το υς «µϖλ ο κ ο ύ ς», όϖο υ ερχόταν σ ε εϖαφ ή µε το έ δαφ ο ς κ αι σ υνθ λ ιβόταν κ ατά τη µεταφ ο ρά το υ σ το ελ αιο τριβείο, ο δή γ η σ αν σ τη ν ά ρισ τη ϖο ιότη τα το υ ϖαραγ όµενο υ ελ αιο λ ά δο υ, ϖο υ είναι «εξ αιρετικ ό ϖαρθ έ νο» ( ο ξ ύ τη τα µικ ρότερη αϖό 8 δέ κ ατα). Σ τη ν ο γ δο ντά χρο νη ϖο ρεία το υ ο Ελ αιο υργ ικ ός Σ υνεταιρισ µός Π ρίνο υ «Η Μ Η ΤΡ Α» κ ατόρθ ω σ ε να σ υγ κ εντρώ σ ει σ τη δύ ναµή το υ σ χεδόν όλ ο υς το υς ελ αιο ϖαραγ ω γ ο ύ ς το υ Π ρίνο υ, να έ χει έ να ο ργ ανω µέ νο σ ύ σ τη µα αϖό κ ο ινο ύ έ κ θ λ ιψ η ς ο λ όκ λ η ρη ς τη ς ϖαραγ ω γ ή ς κ αι σ υγ χρόνω ς να ασ κ εί αυσ τη ρότατο έ λ εγ χο ϖο ιότη τας το υ ϖρο σ κ ο µιζ όµενο υ κ αρϖο ύ. Ά λ λ ες δρασ τη ριότη τέ ς το υ είναι η χο ρή γ η σ η τω ν εϖιδο τή σ εω ν ϖο υ δικ αιο ύ νται ο ι σ υνεταίρο ι, η ϖώ λ η σ η το υ ελ αιο λ ά δο υ µαζ ικ ά σ ε εµϖόρο υς κ αι τέ λ ο ς η λ ειτο υργ ία ενός Σ ο ύ ϖερ Μ ά ρκ ετ, το ο ϖο ίο λ ειτο υργ εί µε ϖο λ ύ µικ ρά ϖο σ ο σ τά κ έ ρδο υς ϖρο ς όφ ελ ο ς τω ν σ υνεταίρω ν. Η ο ικ ο νο µικ ή θ έ σ η το υ Ελ αιο υργ ικ ο ύ Σ υνεταιρισ µο ύ Π ρίνο υ «ή µη τρα» σ ή µερα είναι δυσ χερή ς λ όγ ω τω ν χαµη λ ώ ν τιµώ ν το υ ελ αιο λ ά δο υ. Η ϖίσ τη όµω ς κ αι η σ υνείδη σ η τη ς σ υνεταιρισ τικ ή ς ιδέ ας σ το υς ελ αιο ϖαραγ ω γ ο ύ ς εξ ακ ο λ ο υθ εί να είναι ανεϖτυγ µέ νη σ ε υψ η λ ό βαθ µό, ώ σ τε να αϖο τελ εί εχέ γ γ υο γ ια τη ν αϖο τελ εσ µατικ ή αντιµετώ ϖισ η κ αι το ξ εϖέ ρασ µα όλ ω ν τω ν δυσ χερειώ ν. Πηγές: Μ ιχ αήλ Κ ά λτσ ας, Μ νή µες αϖό τη ζ ω ή κ αι τις δρασ τη ριότη τες το υ Κ αζ αβη τίο υ, ετή σ ιο ϖεριο δικ ό «Κ αζ αβη τιανά» το υ ϖο λ ιτισ τικ ο ύ σ υλ λ όγ ο υ «το Μ ικ ρό Κ αζ αβή τι», ϖερίο δο ς Ζ αρίφ ης Β ογιατζ ής, Μ νή µες αϖό ισ το ρικ ά γ εγ ο νότα το υ Π ρίνο υ, ετή σ ιο ϖεριο δικ ό «Κ αζ αβη τιανά» το υ ϖο λ ιτισ τικ ο ύ σ υλ λ όγ ο υ «το Μ ικ ρό Κ αζ αβή τι», ϖερίο δο ς

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ Λ ΑΒ Α Α.Ε. ΛΑΒΑ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13422/01ΑΤ /Β/86/178 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο Υ 49-51 141

Διαβάστε περισσότερα

π ικα Φη ιρκινη Ευανθια νδρ αζ κατσαρ ζ τσελ ντη ασιλα η ι αγγελια

π ικα Φη ιρκινη Ευανθια νδρ αζ κατσαρ ζ τσελ ντη ασιλα η ι αγγελια Ξ Ξ Ξ ι Ψ β κατσαρ ζ τσελ ντη νδρ αζ ερβ υ π ικα Φη ιρκινη Ευανθια χαβιαραζ αρι δη ασιλα η ι αγγελια ιχα ουζα ιτη Γ Ρ Λ Σ διεπιστημ νικ μ δα τ υ ε τρ υ ψ χικηζ γγειαζ ατρ παιδαγωγικ ερ υραζ και η μ δα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «Ε.Β.Ε.Σ.Κ. Α.Ε.» Ε.Β Ι.Ε.Σ.Κ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η Β ΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα ων δε αετιι ν για τη μ υ ανα ιυ η δε νει παγιωμ νη ρητι υπ ρρητα μ α θεμελιι δη

Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα ων δε αετιι ν για τη μ υ ανα ιυ η δε νει παγιωμ νη ρητι υπ ρρητα μ α θεμελιι δη ΥΣΙ ΑΙ ΛΥΣ ΑΙ ΙΑ Π Α Ι Α Β ΣΤ Δ Ι Υ ΥΣΙ Λ ΓΙΑΣ τ ρ υσ ηζ θην ν εμβρ υ Ι ΥΠ Γ ΙΣ Σ Γ Τ ΤΣ Σ ΑΘ Ω Θ Α Σ Σ Σ Σ μ υσ ι ανα υση α τ αντ ε ψεν τηζ Θ εωρ ητι θ παρ ατη ρη σ ε ζ Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Έρ ε υνα ΟΙ ΑΓ Ι Ο ΓΡΑΦΗΜΕΝ Ο Ι ΝΑΟ Ι ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΟ Υ 190Υ ΑΙ ΩΝΑ. Ιερός ναός Ζωοδόχου (ΠΑ ΝΑΓΙ Ω Π ΟΥΛΑ) Π η γ ή ο. 2. Ιστορία.

Έρ ε υνα ΟΙ ΑΓ Ι Ο ΓΡΑΦΗΜΕΝ Ο Ι ΝΑΟ Ι ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΟ Υ 190Υ ΑΙ ΩΝΑ. Ιερός ναός Ζωοδόχου (ΠΑ ΝΑΓΙ Ω Π ΟΥΛΑ) Π η γ ή ο. 2. Ιστορία. ΝΙΑΟ)'Σ ΤΑ Έρ ε υνα ΟΙ ΑΓ Ι Ο ΓΡΑΦΗΜΕΝ Ο Ι ΝΑΟ Ι ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΟ Υ 190Υ ΑΙ ΩΝΑ Ιερός ναός Ζωοδόχου Πηγής (ΠΑ ΝΑΓΙ Ω Π ΟΥΛΑ) Του Παύλου Κυριακίδη Πολιτικού Μηχανικού - Θεολόγου 1. Θέση Το Καθολ ικότη ς άλλοτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν Δ Φ Σ Λλο τξ Ξ μ λτ ΛποΣ ΣοΦ Ι Σ θχ Α λ ψ Ι ξ τξ Φ λ Ξξ τ λ λ Φ ι ξ Λ Ξ Α Α ΑΠ Σ Ξ ε Φ Αε π δ οη λληνι Ι ΙΔ π Ι ι Ι ι ΙΙ ξτ ξ ο Λ Σ δπω ε ναι γ ω τ γενν βη ε στ υα τ ρχδ τ θιτου πρδ Χρι τοδ α δ θρ λ θ

Διαβάστε περισσότερα

αξ α τηζ μ υσικη ημερα

αξ α τηζ μ υσικη ημερα ΔιεΘν Συν δρι υ ικ λ γ α θηνα Φεβρ υαρ υ αξ α τηζ μ υσικη ημερα μ υ ικη μεταφ υμανισμ υ και εμπ ρευματ π ιησηζ Συνδι ργ νω η Περι δικ υ ικ λ γ α Ιν τιτ τ θην ν κδ ει ρφ ω Περι δικ υ ικ λ γ α Ιι ρκ ζ τ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακοί χοροί. , και χορογραφιες

Παραδοσιακοί χοροί. , και χορογραφιες Παραδοσιακοί χοροί, και χορογραφιες Γράφ ε ι ο Χρήστο ς Ζ άλ ιος Όλ οι έχουμε γίνει τα τελευ ταία χρόνια μ άρτυρες μιας απίστευ της παραγωγjjς τοπικών χορών. Βλέπουμ ε όχι μόνο περιοχές, αλλά και μεμονωμ

Διαβάστε περισσότερα

ACTIVITY MC 22,5 X 3.00 / EL. 210 2898111, 210 2818453 210 2819406 Info_Eket@lafarge.gr 800 11 42 222 09:00-17:00 210 77 93 777

ACTIVITY MC 22,5 X 3.00 / EL. 210 2898111, 210 2818453 210 2819406 Info_Eket@lafarge.gr 800 11 42 222 09:00-17:00 210 77 93 777 ACTIVITY ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜ ΕΝ Ω Ν Υ Γ ΕΙΑ Σ & Α Σ Φ Α ΛΕΙΑ Σ Σύµφωνα µε τ ο ν Κ ανο νι σ µό REACH EK 1907/2006 Έκδοση:. 3.00 / EL EN Ηµεροµ. Α ν αθ εώ DD/MM/YYYY ρη σ η ς : 01/12/2012 Α ντ ι κ αθ ι σ τ ά ό λ

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ Θεωρ ε Θηαη η η ε γαι ι γα π λ πλ ι υ λ γι φαιν μεν τ π ει απαα ληει ω αντι ε μεν μελ τη π λ λ αι αξιι λ γυ επιτ μ νε π υ πρ χογται τ απ τ ρ τη Παιδαγωγι ηζ αι τη Ψυ λγ α αι απι λλυ επισ ημ γιχ ι ρυ πω

Διαβάστε περισσότερα

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται ε θ εφαλα Γ πρ βλημα η π τητα κα Δι καλε πε α την ι βυ λ ει α Τα νερι ε ναι βαθιι και μαδρα α Θυμι αι να πρι γμα απαντι ει Δι καλ ια υτ π υ ε πν γει δεν εναι τ τι βυθ ζε αι λι τ δτι παραμ νει κι τω απ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΕΦ /ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΕΦ /ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΕΦ /ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Εκπόνηση εργασίας: ΓΕΡΜΕΝΗ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων καθηγητής: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη στα Ηθικά Η έwοιa της αρετής Νικομάχεια του Αριστοτέλη τ ου Άκ ι Θωμαϊδη Τα Ηθικά Νικομάχεια είναι, κατά την άποψη πολλών έγκυρων μελετητών, το ωριμότερο από τα ηθικά έργα του Αριστοτέλη. Στην ογκώδη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση Φ ι ιοαγ γ Φ β ινων α των Πλ ρ φ ριι ν υψηλε ταβτητε και υπ λογιοτ Στ μ ρε μαζ ι ρ ι υψηλη τε λ γ α πρ ηγμ νε εφαρμ γ και υτηρεο ε υψηλ ταγ τητε και π ι ητα ρη τ ο η δ λ και περιοο τερ οτα αυτι μα α τελευτα

Διαβάστε περισσότερα