Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ηµήτριος Θεοδωρίδης, Φιλόλογος καθηγητής «Σ ταθ µο ί σ τη ν ελ αιο κ αλ λ ιέ ργ εια κ αι ο Ελ αιο υργ ικ ός Σ υνεταιρισ µός Π ρίνο υ «Η Μ Η ΤΡ Α»» Ο Ελ αιο υργ ικ ός Σ υνεταιρισ µός Π ρίνο υ «ή µη τρα» ιδρύ θ η κ ε το Η ϖρώ τη το υ ο νο µασ ία ή ταν Γεω ργ ικ ός Σ υνεταιρισ µός Κ αζ αβη τίο υ «Η ή µη τρα» κ αι αργ ότερα, όταν αϖέ κ τη σ ε ελ αιο τριβείο µετο νο µά σ τη κ ε σ ε Ελ αιο υργ ικ ό Π ισ τω τικ ό Σ υνεταιρισ µό «Η ή µη τρα». Α ρχικ ά το ν αϖο τελ ο ύ σ αν 6 0 µε 8 0 µέ λ η, κ ά το ικ ο ι όλ ο ι το υ Μ εγ ά λ ο υ κ αζ αβη τίο υ. Το ϖρώ το διο ικ η τικ ό σ υµβο ύ λ ιο αϖαρτιζ όταν αϖό το υς εξ ή ς σ υνεταίρο υς: Π ρόεδρο ς ο Ν ικ όλ αο ς Σ τενός, Ταµίας ο Σ ταύ ρο ς Α σ τερινόϖο υλ ο ς, Γραµµατέ ας ο Ξ ανθ ός Χ ατζ η ξ ανθ ός κ αι µέ λ η ο Γεώ ργ ιο ς Π αϖανικ ο λ ά ο υ κ αι ο Ι ω ά ννη ς Β ο υλ γ αρίδη ς. Ό σ ο ο Σ υνεταιρισ µός ή ταν Γεω ργ ικ ός Π ισ τω τικ ός η µόνη δρασ τη ριότη τά το υ ή ταν η σ ύ ναψ η κ ά ϖο ιω ν δανείω ν αϖό τη ν Α γ ρο τικ ή Τρά ϖεζ α τη ς Ελ λ ά δο ς, κ αλ λ ιεργ η τικ ώ ν κ αι ελ αιο σ υλ λ ο γ ή ς. Η έ κ θ λ ιψ η το υ ελ αιο κ ά ρϖο υ τω ν µελ ώ ν το υ γ ινόταν σ τα ιδιω τικ ά ελ αιο τριβεία τω ν αδερφ ώ ν Π αϖαδη µη τρίο υ σ τη Σ κ ά λ α κ αλ λ ιρά χη ς, τω ν αδερφ ώ ν Α γ αϖη το ύ κ αι Π αϖασ τυλ ιανο ύ σ τη Σ κ ά λ α Σ ω τή ρο ς κ αι τω ν αδερφ ώ ν Λ αµϖίρη αϖό το Θ εο λ όγ ο σ τη Σ κ ά λ α Π ρίνο υ, το ο ϖο ίο τελ ικ ά ϖεριή λ θ ε σ τη ν κ υριότη τα τω ν αδερφ ώ ν Π αϖαδη µη τρίο υ. Η έ λ λ ειψ η όµω ς εµϖισ το σ ύ νη ς τω ν ϖαραγ ω γ ώ ν ϖρο ς το υς ιδιο κ τή τες τω ν ελ αιο τριβείω ν κ αι η εκ µετά λ λ ευσ ή το υς αϖό το υς εµϖόρο υς ϖο υ χρη σ ιµο ϖο ιο ύ σ αν χαλ ασ µέ νες ζ υγ αριέ ς, τα «κ λ εφ το κ ά νταρα», γ ια να ζ υγ ίζ ο υν τις ελ ιέ ς, ω ρίµασ αν τη ν ιδέ α σ το υς σ υνεταίρο υς να κ ατασ κ ευά σ ο υν το δικ ό το υς ελ αιο τριβείο. Το ο αριθ µός τω ν σ υνεταίρω ν έ χει φ τά σ ει σ τα 12 0 µέ λ η, τα ο ϖο ία ϖρο έ ρχο νται αϖό τις κ ο ινότη τες, Μ ικ ρο ύ κ αι Μ εγ ά λ ο υ Κ αζ αβη τίο υ. Το ιο ικ η τικ ό σ υµβο ύ λ ιο το υ Σ υνεταιρισ µο ύ τη ν ϖερίο δο εκ είνη αϖαρτιζ όταν αϖό το υς εξ ή ς: Γραµµατέ ας ο Γεώ ργ ιο ς Μ αυρο µµά τη ς, Ταµίας ο Α νασ τά σ ιο ς Γιω ργ αλ ά ς, Μ έ λ η ο ι Θ εµισ το κ λ ή ς Υ δριώ τη ς κ αι Ευά γ γ ελ ο ς Κ ά λ τσ ας. Π ρόεδρο ς ή ταν ο Φ ίλ ιϖϖο ς Π αϖά νθ ιµο ς, ο ο ϖο ίο ς υϖή ρξ ε ο ϖρω τεργ ά τη ς τη ς υλ ο ϖο ίη σ η ς τη ς ιδέ ας δη µιο υργ ίας ενός σ υνεταιρισ τικ ο ύ ελ αιο τριβείο υ. Α υτός ξ εκ ίνη σ ε τις ϖρο σ ϖά θ ειέ ς το υ δίχω ς να κ αταϖο νη θ εί αϖό τις ϖο λ λ αϖλ έ ς αντιξ ο ότη τες κ αι, το σ η µαντικ ότερο, να ενδώ σ ει σ τις δελ εασ τικ έ ς ϖρο τά σ εις τω ν ιδιο κ τη τώ ν τω ν ιδιω τικ ώ ν ελ αιο τριβείω ν. Για τη χρη µατο δότη σ η όµω ς τη ς κ ατασ κ ευή ς το υ ελ αιο τριβείο υ η Α ΤΕ αϖαίτη σ ε τη ν αύ ξ η σ η τω ν µελ ώ ν το υ Σ υνεταιρισ µο ύ, ώ σ τε να είναι βιώ σ ιµη η λ ειτο υργ ία το υ µε τη ν αύ ξ η σ η το υ όγ κ ο υ τη ς ϖαραγ ω γ ή ς ελ αιο λ ά δο υ. Έ ϖρεϖε, λ ο ιϖόν, να ϖεισ θ ο ύ ν κ αι ά λ λ ο ι ϖαραγ ω γ ο ί να εγ γ ραφ ο ύ ν σ το Σ υνεταιρισ µό, ϖρά γ µα το ο ϖο ίο δεν ή ταν κ αθ όλ ο υ εύ κ ο λ ο, γ ιατί αϖό τη µια υϖή ρχε ο φ όβο ς όσ ο ν αφ ο ρά τις υϖο χρεώ σ εις ϖο υ θ α αναλ ά µβαναν ϖρο ς µια τρά ϖεζ α κ αι αϖό τη ν ά λ λ η η αρνη τικ ή ϖρο ϖαγ ά νδα ϖο υ ξ εκ ινο ύ σ ε αϖό το υς ιδιο κ τή τες τω ν ιδιω τικ ώ ν ελ αιο τριβείω ν. Α υτό το αρνη τικ ό κ λ ίµα ο Φ ίλ ιϖϖο ς Π αϖά νθ ιµο ς κ αι ο ι σ υνεργ ά τες το υ κ ατόρθ ω σ αν να ανατρέ ψ ο υν ϖείθ ο ντας έ ναν ικ ανό αριθ µό ϖαραγ ω γ ώ ν να εγ γ ραφ ο ύ ν ω ς µέ λ η το υ Σ υνεταιρισ µο ύ. Τελ ικ ά, σ ε γ ενικ ή σ υνέ λ ευσ η ϖο υ αϖαρτιζ όταν αϖό το ν αϖαιτο ύ µενο αριθ µό ελ αιο ϖαραγ ω γ ώ ν αϖο φ ασ ίσ τη κ ε η κ ατασ κ ευή σ υνεταιρισ τικ ο ύ ελ αιο τριβείο υ. Έ τσ ι, αφ ο ύ ϖαρά λ λ η λ α εξ ασ φ αλ ίσ τη κ ε κ αι το ο ικ όϖεδο, ά νο ιξ ε ο δρόµο ς γ ια τη χρη µατο δότη σ η αϖό τη ν Α ΤΕ.

2 Μ ε δά νειο, ϖο υ ϖή ρε ο σ υνεταιρισ µός το , ά ρχισ αν ο ι εργ ασ ίες κ ατασ κ ευή ς το υ ϖρώ το υ σ ύ γ χρο νο υ σ υνεταιρισ τικ ο ύ ελ αιο τριβείο υ σ τη Θ ά σ ο σ τη θ έ σ η όϖο υ βρίσ κ εται µέ χρι κ αι σ ή µερα. Ο ι εργ ασ ίες ο λ ο κ λ η ρώ θ η κ αν το φ θ ινόϖω ρο το υ Σ τη ν κ ύ ρια είσ ο δο το υ κ τιρίο υ εντο ιχίσ τη κ ε µια ϖλ ά κ α ϖο υ έ γ ραφ ε «4 4 ο Σ υνεταιρισ τικ ό Π ρότυϖο Ελ αιο τριβείο» κ αι ο αριθ µός αφ ο ρο ύ σ ε τα σ υνεταιρισ τικ ά ελ αιο τριβεία ϖο υ είχαν ανεγ ερθ εί ω ς τότε µε χρη µατο δότη σ η τη ς Α ΤΕ σ ε όλ η τη ν Ελ λ ά δα. Έ τσ ι, αϖό κ είνη τη χρο νιά κ αι µετά, σ χεδόν όλ ο ι ο ι ελ αιο ϖαραγ ω γ ο ί το υ Π ρίνο υ εξ υϖη ρετο ύ νταν σ το ν τόϖο το υς ο ι σ υνεταιρισ µέ νο ι αϖό το δικ ό το υς ελ αιο τριβείο κ αι ο ι µεµο νω µέ νο ι αϖό το ιδιω τικ ό το υ η µη τρίο υ Μ η τσ έ κ ο υ, ϖο υ είχε κ τισ τεί µέ σ α σ το χω ριό κ αι λ ειτο υργ ο ύ σ ε ή δη ϖριν αϖό έ να χρόνο. Κ ατά τη διά ρκ εια τη ς βο υλ γ αρικ ή ς κ ατο χή ς , το σ υνεταιρισ τικ ό ελ αιο τριβείο εϖιτά χθ η κ ε αϖό το βο υλ γ αρικ ό κ ρά το ς κ αι ο σ τρατός κ ατο χή ς ϖο υ ανέ λ αβε τη λ ειτο υργ ία το υ, δέ σ µευε τη ν ϖο σ ότη τα το υ ϖαραγ όµενο υ λ αδιο ύ δίνο ντας σ το υς ϖαραγ ω γ ο ύ ς ελ αιόλ αδο µε το κ ο υϖόνι. Μ ετά τη ν αϖελ ευθ έ ρω σ η, το ελ αιο τριβείο εϖανή λ θ ε ϖά λ ι σ τη ν κ υριότη τα το υ Σ υνεταιρισ µο ύ. Τη ν ϖερίο δο ϖο υ ακ ο λ ο ύ θ η σ ε, ο Σ υνεταιρισ µός σ τη ν ϖρο σ ϖά θ ειά το υ να ανταϖεξ έ λ θ ει ο ικ ο νο µικ ά τρο ϖο ϖο ίη σ ε το κ ατασ τατικ ό κ αι έ τσ ι ά ρχισ αν να γ ίνο νται εγ γ ραφ έ ς µελ ώ ν χω ρίς κ ανέ ναν ϖεριο ρισ µό. Τότε, ο αριθ µός τω ν µελ ώ ν το υ Σ υνεταιρισ µο ύ διϖλ ασ ιά σ τη κ ε κ αι ο ι ϖερισ σ ότερο ι ελ αιο ϖαραγ ω γ ο ί το υ Π ρίνο υ ή ταν µέ λ η το υ Σ υνεταιρισ µο ύ. Εϖίσ η ς, τη ν εϖο χή αυτή έ γ ινε κ αι η ϖρώ τη ϖρο σ ϖά θ εια γ ια µικ τή αϖο θ ή κ η, σ τη ν αρχή µε λ ίγ ο υς ϖαραγ ω γ ο ύ ς ϖο υ κ ά θ ε χρόνο όµω ς αυξ ά νο νταν, ώ σ ϖο υ έ γ ινε κ αθ ο λ ικ ή. Α υτή η ϖρω το ϖο ριακ ή εϖιλ ο γ ή αϖό τη µια ισ χυρο ϖο ίη σ ε ο ικ ο νο µικ ά το Σ υνεταιρισ µό κ αι αϖό τη ν ά λ λ η το ν έ φ ερε ϖιο κ ο ντά µε τη διο ίκ η σ η τη ς Κ ο ινότη τας γ ια τη ν υλ ο ϖο ίη σ η κ ο ινώ ν σ τόχω ν ϖο υ έ φ εραν τη ν ανά ϖτυξ η σ το τόϖο. Τα µεγ ά λ α βή µατα ϖο υ έ γ ιναν τη δεκ αετία το υ µε τη σ υνεργ ασ ία Κ ο ινότη τας κ αι Σ υνεταιρισ µο ύ Π ρίνο υ ή ταν τα εξ ή ς: Τη διετία υϖό τη ν ϖρο εδρία το υ Γρη γ ο ρίο υ Χ ατζ η ανδρέ ο υ κ αι τη ν εϖο ϖτεία το υ Σ υνεταιρισ µο ύ ϖραγ µατο ϖο ιή θ η κ ε, µε τη βο ή θ εια τω ν µη χανη µά τω ν τη ς κ ρατικ ή ς Υ.Ε.Β., η εκ χέ ρσ ω σ η το υ ελ αιο κ ά µϖο υ αϖό κ ά θ ε ϖαρασ ιτικ ή βλ ά σ τη σ η, όϖω ς ϖο υρνά ρια, βά τα κ.ά. Μ ε τη ν ο λ ο κ λ ή ρω σ η το υ έ ργ ο υ έ γ ινε δυνατή η κ αλ λ ιεργ η τικ ή φ ρο ντίδα το υ εδά φ ο υς, η λ ίϖανσ η, διευκ ο λ ύ νθ η κ ε η ελ αιο σ υλ λ ο γ ή κ αι δη µιο υργ ή θ η κ αν ευνο ϊ κ έ ς ϖρο ϋ ϖο θ έ σ εις γ ια το ν αναδασ µό ϖο υ ακ ο λ ο ύ θ η σ ε. Π ριν τη ν υλ ο ϖο ίη σ η το υ αναδασ µο ύ, τα ελ αιόδενδρα βρίσ κ ο νταν υϖό κ αθ εσ τώ ς σ χεδόν αϖόλ υτη ς σ ϖο ραδικ ότη τας γ εγ ο νός ϖο υ δυσ χέ ραινε τη ν ελ αιο σ υλ λ ο γ ή κ αι εµϖόδιζ ε τη δη µιο υργ ία αγ ρο τικ ώ ν δρόµω ν. Ο ελ αιόκ αµϖο ς ή ταν διαιρεµέ νο ς σ ε ϖο λ λ ά τµή µατα ϖο υ ο νο µά ζ ο νταν «τεµϖίχια» κ αι κ ά θ ε χρόνο, όταν έ φ τανε η ϖερίο δο ς τη ς ελ αιο σ υλ λ ο γ ή ς, ο ριζ όταν έ νας διευθ υντή ς, ο ο ϖο ίο ς µε τη βο ή θ εια τω ν αγ ρο φ υλ ά κ ω ν κ αθ όριζ ε το ϖρόγ ραµµα τη ς ελ αιο σ υλ λ ο γ ή ς. Μ ε το ν τελ ά λ η ανακ ο ινω νόταν το τεµϖίχι αϖό το ο ϖο ίο θ α ά ρχιζ ε η ελ αιο σ υλ λ ο γ ή κ αι δεν εϖιτρεϖόταν κ ανέ νας ϖαραγ ω γ ός να σ υλ λ έ ξ ει κ αρϖό αϖό ά λ λ ο «τεµϖίχι». Α υτό γ ινόταν αφ ενός γ ια να αϖο κ λ εισ τεί η κ λ ο ϖή κ αι αφ ετέ ρο υ γ ια να αϖο φ ευχθ εί

3 η φ θ ο ρά το υ ϖεσ µέ νο υ ελ αιο κ ά ρϖο υ αϖό τη µετακ ίνη σ η ανθ ρώ ϖω ν κ αι ζ ώ ω ν. Ό ταν τελ είω νε η ελ αιο σ υλ λ ο γ ή αϖό το τεµϖίχι ϖο υ είχε ανο ίξ ει, ο ριζ όταν το ά νο ιγ µα το υ εϖόµενο υ. Ό µω ς µ αυτό το σ ύ σ τη µα εϖιβραδυνόταν η ελ αιο σ υλ λ ο γ ή, γ ιατί ο ι ϖερισ σ ότερο ι ελ αιο ϖαραγ ω γ ο ί ϖο υ ή ταν ιδιο κ τή τες µικ ρο ύ αριθ µο ύ ελ αιο δέ νδρω ν τελ είω ναν ϖιο γ ρή γ ο ρα τη ν ελ αιο σ υγ κ ο µιδή αϖό το υς λ ίγ ο υς µεγ αλ ο ϖαραγ ω γ ο ύ ς κ αι αναγ κ ά ζ ο νταν να ϖεριµέ νο υν ά ϖραγ ο ι. Έ τσ ι σ υνέ ϖεια αυτή ς τη ς κ αθ υσ τέ ρη σ η ς ή ταν να χά νεται µεγ ά λ ο µέ ρο ς τη ς ελ αιο ϖαραγ ω γ ή ς αϖό τις κ ακ ο κ αιρίες το υ χειµώ να κ αι τα χιλ ιά δες µαυρο ϖο ύ λ ια ϖο υ κ ατέ φ θ αναν σ το νη σ ί. Τα ϖαραϖά νω ϖρο βλ ή µατα ανέ δειξ αν τη ν αναγ κ αιότη τα το υ αναδασ µο ύ τη ς γ η ς κ αι τη ς σ υγ κ έ ντρω σ η ς τω ν διά σ ϖαρτω ν ελ αιο δέ νδρω ν ϖο υ κ ατείχε ο κ ά θ ε ελ αιο ϖαραγ ω γ ός σ ε µια ευρεία ϖεριο χή. Κ ανέ νας όµω ς αϖό το υς ελ αιο κ αλ λ ιεργ η τέ ς δεν µϖο ρο ύ σ ε να φ αντασ τεί ϖώ ς αυτή η ανά γ κ η θ α υλ ο ϖο ιο ύ νταν. Ώ σ ϖο υ, το έ το ς , ή ρθ ε σ το ν Π ρίνο ο κ αθ η γ η τή ς Γεω ϖο νίας το υ Π ανεϖισ τη µίο υ Α θ η νώ ν Εϖαµεινώ νδας Κ υϖριά δη ς γ ια να διερευνή σ ει τις διαθ έ σ εις τω ν ελ αιο ϖαραγ ω γ ώ ν. Ν α σ η µειω θ εί ότι εκ είνη τη ν εϖο χή η υλ ο ϖο ίη σ η ενός αναδασ µο ύ ή ταν ϖρο αιρετικ ή κ αι αϖαραίτη το να ζ η τη θ εί αϖό το υς ϖερισ σ ότερο υς ελ αιο ϖαραγ ω γ ο ύ ς. Τότε, υϖή ρξ ε έ ντο νη διαµά χη µεταξ ύ τω ν υϖέ ρµαχω ν το υ αναδασ µο ύ κ αι εκ είνω ν ο ι ο ϖο ίο ι δεν το ν εϖιθ υµο ύ σ αν µε ϖρω το σ τά τες το υς κ τη νο τρόφ ο υς, ο ι ο ϖο ίο ι φ ο βόντο υσ αν ότι µετά τη ν υλ ο ϖο ίη σ η το υ αναδασ µο ύ ο ι ιδιο κ τή τες τω ν κ τη µά τω ν θ α το υς αϖαγ όρευαν να βόσ κ ο υν τα ζ ώ α το υς µέ σ α σ αυτά. Τελ ικ ά όµω ς, ϖαρά τις µεγ ά λ ες αντιδρά σ εις, ο Κ αθ η γ η τή ς κ ατόρθ ω σ ε να ϖείσ ει τη ν ϖλ ειο ψ η φ ία τω ν ελ αιο ϖαραγ ω γ ώ ν να δεχτο ύ ν τη ν ϖραγ µατο ϖο ίη σ η το υ αναδασ µο ύ. Υ ϖο βλ ή θ η κ ε αίτη σ η σ τη / νσ η Γεω ργ ίας Κ αβά λ ας κ αι σ τη σ υνέ χεια σ το Υ ϖο υργ είο Γεω ργ ίας, το ο ϖο ίο ενέ κ ρινε τη ν υλ ο ϖο ίη σ η το υ ϖρώ το υ αναδασ µο ύ ελ αιο δέ νδρω ν τη ς Θ ά σ ο υ. Α κ ο λ ο ύ θ ω ς σ υσ τή θ η κ ε η εϖιτρο ϖή αναδασ µο ύ µε ϖρόεδρο το ιευθ υντή Γεω ργ ίας Κ αβά λ ας Μ ιχαή λ Ελ ευθ εριά δη, δίχω ς τη ν εϖιµο νή το υ ο ϖο ίο υ κ αι τη ν ισ χυρή θ έ λ η σ η ο αναδασ µός θ α µαταιω νόταν. Ο ργ ανώ θ η κ ε ακ όµη σ υνεργ είο εκ τιµη τώ ν, σ το ο ϖο ίο ανατέ θ η κ ε το ϖο λ ύ δύ σ κ ο λ ο έ ργ ο τη ς εκ τίµη σ η ς τη ς αξ ίας τω ν ελ αιο δέ νδρω ν. Σ υγ χρόνω ς, ο ριζ όταν κ αι το ϖερίγ ραµµα το υ υϖό αναδασ µό αγ ρο κ τή µατο ς κ αι ακ ο λ ο υθ ο ύ σ ε η αϖο τύ ϖω σ ή το υ αϖό το το ϖο γ ραφ ικ ό σ υνεργ είο. Κ ατά τη διά ρκ εια όλ ω ν αυτώ ν τω ν εργ ασ ιώ ν ανέ κ υϖταν σ ο βαρά ϖρο βλ ή µατα, ϖο υ όµω ς ξ εϖερνο ύ νταν είτε µε τη ν ϖειθ ώ είτε µε τη ν αϖο φ ασ ισ τικ ότη τα τη ς εϖιτρο ϖή ς αναδασ µο ύ. Τελ ικ ά, ο ϖεδινός αναδασ µός ο λ ο κ λ η ρώ θ η κ ε κ ατά το έ το ς Ο ο ρεινός αναδασ µός ϖραγ µατο ϖο ιή θ η κ ε ϖο λ ύ αργ ότερα, ανά µεσ α σ τα έ τη κ αι Το το ϖο γ ραφ ικ ό σ υνεργ είο µε ϖρο ϊ σ τά µενο το ν Σ τέ λ ιο Π αλ ϖά να ακ ο λ ο ύ θ η σ ε τις γ νω σ τέ ς µεθ όδο υς κ αι διαδικ ασ ίες το ϖο γ ρά φ η σ η ς, εκ τίµη σ η ς κ λ ϖ. Μ ε τη ν ο λ ο κ λ ή ρω σ η κ αι το υ ο ρεινο ύ αναδασ µο ύ κ αλ ύ φ θ η κ ε όλ η η ελ αιο κ ο µικ ή ϖεριο χή τη ς κ ο ινότη τας Π ρίνο υ. Γενικ ότερα, ο αναδασ µός έ δω σ ε τη δυνατότη τα σ το υς ϖαραγ ω γ ο ύ ς να κ αλ λ ιεργ ή σ ο υν εντατικ ά κ αι µε σ ύ γ χρο νο υς τρόϖο υς τα ελ αιο κ τή µατά το υς, να κ αταϖο λ εµή σ ο υν τις ασ θ έ νειες τη ς ελ ιά ς κ αι σ ε σ υνδυασ µό µε τη ν ά ρδευσ η ϖο υ ακ ο λ ο ύ θ η σ ε να αυξ ή σ ο υν κ ατά ϖο λ ύ τη ν ϖαραγ ω γ ή κ αι το εισ όδη µά το υς. Εϖίσ η ς, κ ατέ σ τη σ ε δυνατή τη δη µιο υργ ία ικ ανο ύ δικ τύ ο υ αγ ρο τικ ώ ν δρόµω ν, χω ρίς το ο ϖο ίο, σ ή µερα, θ α ή ταν αδύ νατη η διακ ίνη σ η τρο χο φ όρω ν σ το ν κ ά µϖο αλ λ ά κ αι σ τα ο ρεινά ελ αιο κ τή µατα. Κ αι το ϖιο σ η µαντικ ό, µε το ν

4 αναδασ µό ο ι ϖαραγ ω γ ο ί αϖέ κ τη σ αν τίτλ ο υς κ υριότη τας τω ν ελ αιο δέ νδρω ν αλ λ ά κ αι τη ς γ η ς τω ν κ τη µά τω ν το υς. Εκ τός όµω ς αϖό τη ν εκ χέ ρσ ω σ η τη ς ϖαρασ ιτικ ή ς βλ ά σ τη σ η ς κ αι το ν αναδασ µό τω ν ελ αιο δέ νδρω ν, έ νας ά λ λ ο ς σ η µαντικ ός σ ταθ µός σ τη ν ελ αιο κ αλ λ ιέ ργ εια τη ς ϖεριο χή ς το υ Π ρίνο υ ή ταν κ αι η διά νο ιξ η αρδευτικ ώ ν κ ο ινο τικ ώ ν γ εω τρή σ εω ν. Το έ το ς , ο ϖρόεδρο ς τη ς κ ο ινότη τας Μ ιχαή λ Κ ά λ τσ ας ϖαρέ λ αβε αϖό τη ν αρµόδια υϖη ρεσ ία το υ υϖο υργ είο υ Γεω ργ ίας το γ εω τρύ ϖανο κ αι µετά αϖό έ να ϖεριϖετειώ δες ταξ ίδι κ ατά φ ερε να το µεταφ έ ρει σ το ν Π ρίνο. Σ υγ χρόνω ς ή ρθ ε κ αι τεχνικ ό σ υνεργ είο ϖο υ έ κ ανε όλ ες τις αϖαιτο ύ µενες εργ ασ ίες. Το αϖο ϖερατώ θ η κ αν ο ι εργ ασ ίες το υ γ εω τρύ ϖανο υ κ αι διανο ίχθ η κ αν 12 γ εω τρή σ εις, ϖο υ σ φ ραγ ίσ τη κ αν κ αι ϖαραδόθ η κ αν σ τη ν Κ ο ινότη τα. Μ ετά αϖό τόσ α ϖρω το ϖο ριακ ά εϖιτεύ γ µατα ϖο υ έ γ ιναν σ το ν Π ρίνο, ο µεν Σ υνεταιρισ µός το υ αϖέ κ τη σ ε το ϖρο βά δισ µα σ το νη σ ί, η δε Κ ο ινότη τά το υ βραβεύ τη κ ε µε δίϖλ ω µα κ αι ϖαρά σ η µο σ ε εϖίσ η µη εκ δή λ ω σ η ϖο υ έ γ ινε αϖό το Εθ νικ ό Ί δρυµα Ερευνώ ν σ τη ν Α θ ή να. Για τη λ ειτο υργ ία τω ν γ εω τρή σ εω ν, τα ϖρώ τα δυο -τρία χρόνια, δο κ ιµά σ τη κ ε η κ ίνη σ ή το υς µε τρακ τέ ρ. Ό µω ς, εκ τός το υ ότι δεν ή ταν αϖο δο τικ ή ω ς ϖρο ς τις ϖο σ ότη τες ϖαρο χή ς νερο ύ, εγ κ υµο νο ύ σ ε κ αι κ ινδύ νο υς κ ατασ τρο φ ή ς γ ια τις αντλ ίες τω ν γ εω τρή σ εω ν. Γι αυτό το λ όγ ο, το , το Κ ο ινο τικ ό Σ υµβο ύ λ ιο αϖο τελ ο ύ µενο αϖό το υς Ν ικ όλ αο Γεω ργ ίο υ Γαλ ά νη, Λ ά µϖρο Ευαγ γ ελ ίδη, Γεώ ργ ιο Π αϖαφ ιλ ίϖϖο υ, Φ ίλ ιϖϖο Κ υρανασ τά σ η, Γεώ ργ ιο Μ αυρο µµά τη, Κ ω νσ ταντίνο Μ ϖο ύ ρα κ αι ϖρόεδρο το Ζ αρίφ η Β ο γ ιατζ ή έ θ εσ ε ω ς εϖιτακ τικ ή ϖρο τεραιότη τα τη ν εϖίλ υσ η το υ ζ η τή µατο ς τη ς λ ειτο υργ ίας τω ν γ εω τρή σ εω ν µε τη ν η λ εκ τρο κ ίνη σ ή το υς αϖό τη ΕΗ. Η ιδέ α όµω ς αυτή εκ είνη τη ν ϖερίο δο, το , έ µο ιαζ ε µε όνειρο, γ ιατί η ΕΗ δεν είχε η λ εκ τρο δο τή σ ει ακ όµη ϖόλ εις κ αι ϖεριο χέ ς τη ς χώ ρας µας ϖο υ βρίσ κ ο νταν δίϖλ α σ το δίκ τυο µεταφ ο ρά ς ρεύ µατο ς. Ό µω ς, αϖό τη µια η εϖιτακ τικ ή ανά γ κ η τη ς λ ειτο υργ ίας τω ν γ εω τρή σ εω ν κ αι αϖό τη ν ά λ λ η η ϖαρο υσ ία δύ ο υϖο υργ ώ ν σ τη ν κ υβέ ρνη σ η το υ Κ ω ν/ νο υ Κ αραµανλ ή αϖό το νο µό Κ αβά λ ας, το υ σ υµϖατριώ τη µας Α ύ γ ο υσ το υ Θ εο λ ο γ ίτη ω ς υϖο υργ ο ύ Β ο ρείο υ Ελ λ ά δο ς κ αι το υ Ν ικ όλ αο υ Μ ά ρτη ω ς υϖο υργ ο ύ Β ιο µη χανίας έ ϖαιξ αν κ αταλ υτικ ό ρόλ ο σ το να κ αµφ θ ο ύ ν ο ι σ ο βαρέ ς αντιρρή σ εις το υ διευθ υντή τη ς ΕΗ Μ ϖο υζ ά κ η. Σ τις αρχέ ς το υ υϖο γ ρά φ η κ ε η σ ύ µβασ η αϖό µέ ρο υς τη ς ΕΗ κ αι τη ς κ ο ινότη τας Π ρίνο υ σ ύ µφ ω να µε τη ν ο ϖο ία η ϖρώ τη αναλ ά µβανε τη ν υϖο χρέ ω σ η να η λ εκ τρο δο τή σ ει τις υϖά ρχο υσ ες αρδευτικ έ ς γ εω τρή σ εις σ το ν κ ά µϖο το υ Π ρίνο υ κ αι η δεύ τερη να κ αταβά λ ει το ϖο σ ό τω ν δραχµώ ν, το ο ϖο ίο θ α έ ϖαιρνε ω ς δά νειο αϖό το ϖρόγ ραµµα εϖενδύ σ εω ν το υ Ν ο µαρχιακ ο ύ Ταµείο υ, κ ι ά λ λ ες ϖο υ θ α εξ ασ φ ά λ ιζ ε αϖό τα κ ο ινά τη ς έ σ ο δα. Η ΕΗ, αφ ο ύ νο ίκ ιασ ε το κ τίριο το υ ϖαλ ιο ύ ελ αιο τριβείο υ τω ν αδερφ ώ ν Π αϖαδη µη τρίο υ κ αι εγ κ ατέ σ τη σ ε σ αυτό ϖετρελ αιο µη χανέ ς, δη µιο ύ ργ η σ ε σ τη Θ ά σ ο το ν ϖρώ το το ϖικ ό σ ταθ µό η λ εκ τρο ϖαραγ ω γ ή ς. Π αρά λ λ η λ α κ ατασ κ εύ ασ ε κ αι δίκ τυο µεταφ ο ρά ς το υ ρεύ µατο ς ϖρο ς τις γ εω τρή σ εις.

5 Η Κ ο κ σ σ ύ σ γ σ ( η λ κ κ λ γ γ η σ ύ ή έ έ λ Ν ο Έ Α ύ γ ο 6 η λ θ η κ η γ σ η σ Κ ο κ έ γ η κ ώ Θ λ ο γ κ Μ ά Β ο κ λ Β Μ λ σ σ ώ κ ο σ ύ κ ώ κ λ λ ώ κ ω Η ά η γ σ κ ο σ ξ η σ η κ σ η ω γ ή Σ σ σ η ώ λ κ κ λ έ σ η θ λ λ ω γ ή κ κ ω σ κ σ ο σ σ ά λ ο σ ο σ σ θ ή ά ή ο ο Έ η έ κ έ η λ γ σ ή η έ λ λ η ο ο ύ σ κ Α γ ά κ λ ά έ ά λ η σ ύ ή η γ κ η ο ο ύ σ ω λ η σ Α η κ σ σ ύ λ κ ο Θ Χ η ο σ ο ύ Μ ά λ θ η κ κ έ γ κ ά ώ σ ύ ώ σ κ θ ο ύ ο έ γ κ κ κ κ ο ψ η λ γ σ Η λ ο γ ή έ λ η κ ώ κ η σ ξ η σ η ώ Σ ύ κ κ σ κ η ξ η σ η κ ά έ θ λ ο γ η σ Σ κ κ ύ σ σ η ο σ κ σ κ η ώ κ ώ κ σ ά έ ο σ σ ά ξ σ λ κ λ ά σ σ σ ψ σ λ θ σ θ η σ ύ σ Σ ω λ η κ ά σ φ ο κ ά Ζ κ ο κ Ν σ σ Α λ κ θ η κ σ ο σ σ σ ύ γ Α Λ λ ( 5 ) ψ έ κ θ λ η κ ά ο λ έ ω σ ή κ ο σ κ ο γ η κ η ϊ κ ά Σ σ 9 9 έ ω 2 0 Κ κ Α γ γ ο ο θ η κ ο σ σ η ω σ ξ λ ο ο θ ξ κ κ έ σ γ κ σ η σ ύ γ Α κ έ λ έ σ λ ο σ η Σ ύ λ ξ κ σ ϊ H A S P κ I S O Π ( γ γ ή έ η ) κ ινότη τα αϖό τη ν ϖλ ευρά τη ς εγ ατέ τη ε τη ν αϖαιτο µενη υϖο δο µή τις εω τρή εις εκ τρο ινη τή ρες ϖ.) ια να ίνει δυνατή νδεσ το υς µε το δίκ τυο τη ς ΕΗ µε να δεύ τερο δά νειο.0 δραχµώ ν ϖο υ αβε αϖό το µαρχιακ ό ταµείο. τσ ι, το ν υσ το το υ 19 1, εκ τρο δο τή ε ϖρώ τη εώ τρη τα τσ ίνια αι ινε τελ ετή τω ν εγ αινίω ν µε τη ν ϖαρο υσ ία τω ν υϖο υργ ν εο ίτη αι ρτη, το υ υλ ευτή αβά ας ενέ τη, το υ νο µά ρχη ϖαγ ανέ α, τελ εχώ ν τη ς ΕΗ, εκ ϖρο ϖω ν τω ν ινο τή τω ν το υ νη ιο, αθ ς αι ϖο ν ατο ίκ ν. ρδευσ τω ν ελ αιο δέ νδρω ν µε το νερό τω ν εω τρή εω ν ατέ δειξ ε αϖό τη ν ϖρώ τη χρο νιά τη διαφ ρά τη ν αύ αι βελ τίω τη ς ελ αιο ϖαραγ ς. ε υνδυασ µό µε τη χρή χη µικ ν ιϖασ µά τω ν αι τη ν αταϖο µη τω ν ασ ενειώ ν τω ν ελ αιο δέ νδρω ν, ϖο αϖλ ασ ίασ αν τη ν ελ αιο ϖαραγ αι ατόρθ αν να ατασ τή υν βρώ ιµη, ε µεγ ϖο τό, τη ν ελ ιά µε υνέ ϖεια τη εαµατικ νο δο τη ς το ϖικ ς ικ νο µίας. να όµω ς ϖρόβλ µα ϖο υ ϖρο υψ ε µε τη ν ναρξ ειτο υργ ίας τω ν εω τρή εω ν, ταν ειψ δικ τύ υ µεταφ ρά ς το υ νερο τα τή µατα. υτή, τα ϖρώ τα χρόνια, ινόταν µε αυλ ια, αλ τσ ι χανόταν µεγ ϖο ότη τα νερο. Γι αυτό ϖρόβαλ ε εϖιτακ τικ ανά δη µιο υργ ίας δικ τύ υ µεταφ ρά ς το υ νερο µε νώ εις. υτό εϖιτεύ χθ ε τα εϖόµενα χρόνια, εϖί ϖρο εδρίας το υµβο ιο τη ς ινότη τας εο δώ ρο υ ατζ ανδρέ υ, µε δανειο δο τή εις το υ νο µαρχιακ ταµείο υ. ισ τα εϖεκ τά ε το δίκ τυο αι ιναν ϖο ιες ανυψ εις το υ νερο, τε να αλ υφ ν ι αρδευτικ ς ανά ες αι τω ν τη µά τω ν ϖο υ βρίσ νταν ότερα αϖό τις εω τρή εις. τεχνο ικ εξ ιξ, αθ ς αι υνεχή ς αύ τω ν µελ ν το υ υνεταιρισ µο, αι ατά υνέ ϖεια, αι αύ το υ ελ αιο ρϖο υ ϖο υ ϖρεϖε να εκ ιβεί, δή ε το υνεταιρισ µό, ατά αιρο ς, τη ν αντικ ατά τασ τω ν µη χανη µά τω ν το υ εργ τασ ίο υ αι τη ν εϖέ τασ τω ν αρχικ ν τιριακ ν εγ ατασ τά εω ν. Ενδεικ τικ αναφ ρο υµε ότι το εργ τά ιο αρχικ εκ ίνη ε τη ειτο υργ ία το υ µε δυο ασ ικ ϖιεσ τή ρια, ϖέ ρασ ε τη υνέ χεια τα υϖερϖιεσ τή ρια υχρή ς ϖιέ εω ς, εϖανή ε τη ερµή ϖίεσ µε το τη µα τη ρέ αι τελ ικ τα υγ εντρικ µη χανή µατα αµϖέ υ αι τόιτς. Ειδικ ότερα, το διά τη µα 19-19, εϖί ϖρο εδρίας το υ νασ τασ ίο υ Εµµανο υη ίδη, εγ ατασ τά ε το εργ τά ιο το χρο νο µη χά νη µα. αβά ϖέ ντε το νώ ν, υχρή ς ιψ ς το υ ελ αιο ρϖο υ, µε το ϖο ίο ειτο υργ εί ς µερα αι αγ ρά τη ε ικ όϖεδο ια τη ν εναϖόθ εσ αι διαχείρισ το υ ελ αιο ϖυρή να, υϖο ϖρο όντο ς τη ς εϖεξ εργ ασ ίας το υ ελ αιο ρϖο υ. τη υνέ χεια, αϖό το 19 ς το 11, εϖί ϖρο εδρίας Γεω ργ ίο υ αρκ αµά νη αι ντιϖρο εδρίας Ευά ελ υ Γιά ντσ υ ϖραγ µατο ϖο ιή ε εκ υγ χρο νισ µός το υ ελ αιο τριβείο υ µε τη ν αντικ ατά τασ όλ ν τω ν ιδερέ νιω ν τµη µά τω ν το υ αϖό ανο είδω το µέ ταλ, τη ν αγ ρά ερµαινόµενω ν ανο είδω τω ν ελ αιο δεξ αµενώ ν αι τις τιριακ ς βελ τιώ εις ια τη ν εγ ατά τασ ενός χρο νο υ τυϖο ϖο ιη τη ρίο υ. όµη, µετά αϖό αυτέ ς τις βασ ικ ς αλ αγ ς τη ειτο υργ ία το υ εργ τασ ίο υ, το ιο ικ τικ ό υµβο ιο εϖεδίω ε αι ϖέ τυχε να ϖά ρει τις ϖισ το ϖο ιή εις ϖρο όντο ς αι, τη ν ΓΕ ϖισ το ϖο ιη µέ νη εω ραφ ικ νδειξ αι

6 τη ν ϖισ το ϖο ίη σ η βιο λ ο γ ικ ο ύ ελ αιο λ ά δο υ. Ό λ α τα ϖαραϖά νω βέ βαια εϖιτεύ χθ η κ αν κ αι µε τη σ υµβο λ ή τω ν ελ αιο ϖαραγ ω γ ώ ν το υ Π ρίνο υ, ϖο υ µέ χρι σ ή µερα εϖέ δειξ αν υϖευθ υνότη τα κ αι σ υνέ ϖεια όσ ο ν αφ ο ρά τη ν ϖαρά δο σ η το υ ελ αιο κ ά ρϖο υ αυθ η µερόν κ αι µέ σ α σ ε τελ ά ρα ( αντί σ ε τσ ο υβά λ ια, όϖω ς κ ατά το ϖαρελ θ όν). Το τελ ευταίο µαζ ί µε τη ν ϖαραµο νή το υ ελ αιο κ ά ρϖο υ ϖριν τη ν έ κ θ λ ιψ η µέ σ α σ ε µϖαλ ετο κ ιβώ τια, κ αι όχι όϖω ς ϖαλ ιότερα σ ε σ ω ρο ύ ς µέ σ α σ το υς «µϖλ ο κ ο ύ ς», όϖο υ ερχόταν σ ε εϖαφ ή µε το έ δαφ ο ς κ αι σ υνθ λ ιβόταν κ ατά τη µεταφ ο ρά το υ σ το ελ αιο τριβείο, ο δή γ η σ αν σ τη ν ά ρισ τη ϖο ιότη τα το υ ϖαραγ όµενο υ ελ αιο λ ά δο υ, ϖο υ είναι «εξ αιρετικ ό ϖαρθ έ νο» ( ο ξ ύ τη τα µικ ρότερη αϖό 8 δέ κ ατα). Σ τη ν ο γ δο ντά χρο νη ϖο ρεία το υ ο Ελ αιο υργ ικ ός Σ υνεταιρισ µός Π ρίνο υ «Η Μ Η ΤΡ Α» κ ατόρθ ω σ ε να σ υγ κ εντρώ σ ει σ τη δύ ναµή το υ σ χεδόν όλ ο υς το υς ελ αιο ϖαραγ ω γ ο ύ ς το υ Π ρίνο υ, να έ χει έ να ο ργ ανω µέ νο σ ύ σ τη µα αϖό κ ο ινο ύ έ κ θ λ ιψ η ς ο λ όκ λ η ρη ς τη ς ϖαραγ ω γ ή ς κ αι σ υγ χρόνω ς να ασ κ εί αυσ τη ρότατο έ λ εγ χο ϖο ιότη τας το υ ϖρο σ κ ο µιζ όµενο υ κ αρϖο ύ. Ά λ λ ες δρασ τη ριότη τέ ς το υ είναι η χο ρή γ η σ η τω ν εϖιδο τή σ εω ν ϖο υ δικ αιο ύ νται ο ι σ υνεταίρο ι, η ϖώ λ η σ η το υ ελ αιο λ ά δο υ µαζ ικ ά σ ε εµϖόρο υς κ αι τέ λ ο ς η λ ειτο υργ ία ενός Σ ο ύ ϖερ Μ ά ρκ ετ, το ο ϖο ίο λ ειτο υργ εί µε ϖο λ ύ µικ ρά ϖο σ ο σ τά κ έ ρδο υς ϖρο ς όφ ελ ο ς τω ν σ υνεταίρω ν. Η ο ικ ο νο µικ ή θ έ σ η το υ Ελ αιο υργ ικ ο ύ Σ υνεταιρισ µο ύ Π ρίνο υ «ή µη τρα» σ ή µερα είναι δυσ χερή ς λ όγ ω τω ν χαµη λ ώ ν τιµώ ν το υ ελ αιο λ ά δο υ. Η ϖίσ τη όµω ς κ αι η σ υνείδη σ η τη ς σ υνεταιρισ τικ ή ς ιδέ ας σ το υς ελ αιο ϖαραγ ω γ ο ύ ς εξ ακ ο λ ο υθ εί να είναι ανεϖτυγ µέ νη σ ε υψ η λ ό βαθ µό, ώ σ τε να αϖο τελ εί εχέ γ γ υο γ ια τη ν αϖο τελ εσ µατικ ή αντιµετώ ϖισ η κ αι το ξ εϖέ ρασ µα όλ ω ν τω ν δυσ χερειώ ν. Πηγές: Μ ιχ αήλ Κ ά λτσ ας, Μ νή µες αϖό τη ζ ω ή κ αι τις δρασ τη ριότη τες το υ Κ αζ αβη τίο υ, ετή σ ιο ϖεριο δικ ό «Κ αζ αβη τιανά» το υ ϖο λ ιτισ τικ ο ύ σ υλ λ όγ ο υ «το Μ ικ ρό Κ αζ αβή τι», ϖερίο δο ς Ζ αρίφ ης Β ογιατζ ής, Μ νή µες αϖό ισ το ρικ ά γ εγ ο νότα το υ Π ρίνο υ, ετή σ ιο ϖεριο δικ ό «Κ αζ αβη τιανά» το υ ϖο λ ιτισ τικ ο ύ σ υλ λ όγ ο υ «το Μ ικ ρό Κ αζ αβή τι», ϖερίο δο ς

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994. I Fl ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝνΟΜΙΑ ΠΣΕ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝ \Δ Ω \ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ; ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΗΓΉΤΡΙΑ; κ" Αναγ\ ώστου Δήμτ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

L = 10 34 cm -2 sec -1.

L = 10 34 cm -2 sec -1. Μελέτη της επίδρασης της ευθυγράµµισης τω ν αν ιχ ν ευτώ ν µιο ν ίω ν, το υ πειράµατο ς A T L A S, στην αν ακ άλυψ η το υ σω µατιδίο υ H 4µ Ροή Ο µ ι λ ί α ς 1. Ο α ν ι χ ν ε υ τ ή ς ATLAS: Γ ε ν ι κ ά.

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ Περιορισµοί Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ψηφιακών προπτυχιακών µαθηµάτων καθώς απευθύνονται σε σαφώς µεγαλύτερο «κοινό».

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com Α Α Α Η Α Η αβά α, 0 / 01 / 2014 «Α Η Α Α Α Η. Α Α Α» Α.. : 52 θ ι ής Α ίσ ασης,.. η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com 2 η Α Α Α Η Η Η Η Η Α Η Α Α Η Η Α Η «ο ι ό σ έ ιο άσης ια η βιώσι η α

Διαβάστε περισσότερα

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί. Άρθρο 2 Υπηρεσία Φάρων

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί. Άρθρο 2 Υπηρεσία Φάρων ΝΟΜΟΣ ΥΓΤ ΑΡΙΘ. 4278 Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ε κ δ ίδ ο μ ε τ ο ν α κ ό λ ο υ θ ο νόμ ο που ψ ή φ ισ ε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί Γ

Διαβάστε περισσότερα

ALBA Graduate Business School at The American College of Greece

ALBA Graduate Business School at The American College of Greece 2 0 1 5 Ιούνιος 2015 2015 Τ α Εφα ο η Έ ευ α & Και ο ο α ALBA Graduate Business School at The American College of Greece 1 ρω οβο ία αι ο οίηση ο εί η Τάσεω Α οράς Ερ ασίας α ή ει σ ο Τ ή α Εφαρ οσ έ ης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +, ! #! %! # % & (&(&)) +, + ( (.! / 0 + ( (. ! # % & % ( % ) +,% +. & / 0 1% 2 % 3 3 %4 5 6 0 # 71 % 0 1% 8% 9 : ;% 5 < =./,;/;% % 8% 9 /,%%1 % 5 % 8% 9 > >. & 3.,% + % + % % 8% 9!?!. & 3 2 6.,% + % % 6>

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Από τ ην αρ χή τ ης ί δ ρ υσης τ ου κόµ µ ατ ος «Oι Φ ιλ ελ εύ θ ερ οι» έ να από τ α β ασικά σηµ εί α τ ου πρ ογ ρ άµ µ ατ ος ήτ αν η εκπόνηση µ ιας νέ ας στ ρ ατ ηγ ικής γ ια τ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια Α Α Α Α Α Α Α ύ 2010 Α Η Α Η ια ι α ο οία ο οι α ό ι ο ι ο ά α αι ία βο α ιο ο ία EMPLOY ό ίβ βο α ιο ο ία αι ία.. ό ιο α ί ο - αο ά ο αι ο ά - αι ι ο. α ό ο α ί ιο, φα ιο α ο α α α α ι α α ά α ι ο α οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928.

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.09 15:43:51 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω Η Η Ο Ω..

Διαβάστε περισσότερα

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλογος... 11 Πρόλογος της Αμερικάνικης Έκδοσης... 12 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία... 14 Το Παιχνίδι της Χειροσφαίρισης (HANDBALL)... 16 Γήπεδο και εξοπλισμός... 19

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

ἔστω www.esto.gr Ο...πισινός μας! American Bar το καναμε για όλους μας. * * * www.esto.gr κι από τη Σκιά τους. σε κάθε νησί;

ἔστω www.esto.gr Ο...πισινός μας! American Bar το καναμε για όλους μας. * * * www.esto.gr κι από τη Σκιά τους. σε κάθε νησί; American Bar το καναμε * κι από τη Σκιά τους. * κι απο τις Συνιστώσες τους. * για όλους μας. * * * σε κάθε νησί; * σε κάθε υπουργείο. * έξω από το σπίτι του. * * * Ποιος είναι πίσω μας; * Ο...πισινός μας!

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

- 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E.

- 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E. - 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E. ΕΙΔΟΣ ΜΜΕ 2007* 2008* 2007-2008* ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 1.500 2.000 3.500 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 800 900 1.700 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 1300 1.500 2.800 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ/ΔΙΕΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική

Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική 468 Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική Αναγνωστάκης Σίμος 1, Φαχαντίδης Νικόλαος 2 sanagn@edc.uoc.gr, nfaxanti@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Γε κ γ α Κ ΦΑλ αγωγη Η λεκτρ κι τροπεζ κ εγ α α ετ κ ε ολλ κτ κ τροπεζ κ κα λ Στ Ελλ δα Πρω εμφ τ κε τ ο τ ΕΓΝΑ Α ρ πεζο κο κοτ π ακολ Θ α υ λο ε τρ πεζε Τ εσω ερ κ Σ μερο υ π ρε ε λεκτρ κι τροπεζ κ δ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 69269/5387/90 DIR 97/11/EK

ΚΥΑ 69269/5387/90 DIR 97/11/EK ιαδικασίες Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Εργων και ραστηριοτήτων Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Επαµεινώνδας Τολέρης ιευθυντής ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε Περιεχόµενα Παρουσίασης Ο θεσµός των ΜΠΕ στην Ελλάδα - Ιστορική Αναδροµή Κοινοτική

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΚΕΙΜΕΝΟ: Αν χης (ΠΖ) Ε λευ θέ ριος Τσώ νης Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια του Με σαί ωνα, κα τη γο ρούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9 Γ Φ & Γ Γ / α, 04-12 - 2015..: / /5776 α. / :. α 19 Φ.. φ 114 73 α. α,. α,. φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 e-mail: ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr ΔΧα α α υ Ε Γ Φ & Έ α

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ- ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΩΝ του ρ. Γεωργίου Φατσέα, Αρχιτέκτονος ΕΜΠ, Μsc, PhD, UNIVERSITY COLLEGE LONDON 㤷刷 ι 㬗剗 ε 㱗剷 ρ 㳗劗 τερ 㯷劷 㱗剷 ς 㯷劷 ι 㮧勗 㯷劷 λ 㯷劷 㬷勷 ι 㮧勗 㯷劷 㳗劗 ς λό 㬷勷

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΡΟΣ II - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 Ε Ξ Ο Δ Α Χ Ρ Η Σ Η Σ 00-62 Π Α Ρ Ο Χ Ε Σ Τ Ρ ΙΤ Ω Ν 00-622 Ε Π ΙΚ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΕ Σ 00-6221

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λο γαρ ιασ μ ώ ν ταμ ιε υτη ρ ίο υ 02. Χ ο ρ ή γη σ η β ιβ λιαρ ίο υ ε π ιταγώ ν σ ε λο

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε.Κ. ΙΩ Α ΝΝΙΝΩ Ν ΔΕΙΓ ΜΑΤΙΚ Η ΔΙΔΑ ΣΚ Α ΛΙΑ

Π.Ε.Κ. ΙΩ Α ΝΝΙΝΩ Ν ΔΕΙΓ ΜΑΤΙΚ Η ΔΙΔΑ ΣΚ Α ΛΙΑ Π.Ε.Κ. ΙΩ Α ΝΝΙΝΩ Ν ΔΕΙΓ ΜΑΤΙΚ Η ΔΙΔΑ ΣΚ Α ΛΙΑ ΦΥΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α υτο ματισμο ι & Συστή ματα Α υτο μάτο υ Ελ έγ χο υ Α τεύχο ς ΤΕΕ Α τάξη 2 ου κύκλου Τομεας Ηλεκτρολογικός Ειδικότητα: Εγκαταστάσεων Κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2010 Τεύχος 37 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Κατά τη διάρκεια συζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1. Εισαγωγή 5 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 6 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ Μίνγκα Τζεσίλντα Πετροπούλου Βαλεντίνα Τσολάκου Αρτέλα Τσελάι Ειρήνη Τζαφεράι Γκαμπριέλα Η σχέση των νέων με τα κοινωνικά δίκτυα. Ο Ευστράτιος

Διαβάστε περισσότερα