1. ρ. ηµήτριος Χ. Καραµουσαντάς, Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχ/κός, Αναπληρωτής Καθηγητής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ρ. ηµήτριος Χ. Καραµουσαντάς, Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχ/κός, Αναπληρωτής Καθηγητής"

Transcript

1 ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 1. ρ. ηµήτριος Χ. Καραµουσαντάς, Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχ/κός, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Καλαµάτας, Αντικάλαµος Καλαµάτα, Ε-mail: 2. ρ. Βασίλειος Κ. αλαµάγκας, Μηχ/γος Μηχ-κός Ε.Μ.Π., Περιβαντολόγος Msc., Ακουστικός Μηχ-κός Phd, Θεολόγος, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος Ε.Υ.Ε.Π. Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Λ. Κηφισίας 1-3, 11523, Αθήνα, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι γεωργοί σήµερα εκτελούν µε τον ελκυστήρα εργασίες, όπως άροση, σπορά, άντληση, σκάλισµα, σβάρνισµα, αυλάκωµα, κοπή χόρτου, ψεκασµούς, λίπανση κ.λπ., διάρκειας ακόµη και 12 ή 15 ωρών. Ο παραγόµενος θόρυβος αποτελεί συνήθως κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των χειριστών. Επιπλέον, ενισχύει την στάθµη του περιβαλλοντικού θορύβου. Μετρήθηκε η στάθµη θορύβου που εκπέµπεται από διαφορετικούς τύπους γεωργικών ελκυστήρων και κατά γενική έννοια για τους χειριστές προκύπτει ότι, 37 % εξ αυτών εκτίθενται σε στάθµες θορύβου που υπερβαίνουν την ανώτατη επιτρεπόµενη τιµή των 90 db(a), για εργασία οχτώ ωρών. Ποσοστό 93 % εκτίθεται σε στάθµες θορύβου οι οποίες υπερβαίνουν το κριτήριο των 85 db(a) για αντίστοιχη εργασία. Επίσης κατά την διερεύνηση του κριτηρίου της µέγιστης στάθµης θορύβου που διαχέεται προς το περιβάλλον, προκύπτει ότι 85 % περίπου, παράγουν στάθµες θορύβου που υπερβαίνουν τα 90 db(a). ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Ισοδύναµη, Μέγιστη στάθµη, Γεωργικοί ελκυστήρες, Ηχοέκθεση 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σ αυτή την εργασία έγινε προσπάθεια να διερευνηθεί το ακουστικό περιβάλλον στη θέση του χειριστού γεωργικών ελκυστήρων σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Το ερέθισµα για την εν λόγω εργασία δόθηκε από συγκεκριµένους χειριστές γεωργικών ελκυστήρων οι οποίοι παραπονέθηκαν ότι η ακοή τους έχει διαφοροποιηθεί και ότι δεν ακούν όπως συνήθως άκουγαν. Είναι γεγονός ότι το θέµα της θορυβοεξαρτώµενης κώφωσης απασχολεί όλους τους εργαζόµενους σε ορισµένους τοµείς στην γεωργία, στην βιοµηχανία και την βιοτεχνία. Οι εργαζόµενοι όµως στην αγροτική παραγωγή, ιδιαίτερα κατά τους µήνες που πρέπει να καλλιεργήσουν, εργάζονται πολλές ώρες κάτω από θορυβώδες περιβάλλον χωρίς την χρήση µέσων ακοοπροστασίας. Οι υψηλές στάθµες θορύβου στις οποίες εκτίθενται, σε συνδυασµό µε τις πολλές ώρες εργασίας (πολλές φορές πέραν των 12 ωρών 1

2 ηµερησίως), δύνανται να προκαλέσουν προσωρινή ή µόνιµη µείωση της ακουστικής των ικανότητας. Αυτό σηµαίνει ότι πολλοί από τους χειριστές γεωργικών µηχανηµάτων δύνανται να αποκτήσουν θορυβογενή βαρηκοΐα λόγω της έκθεσής των σε υψηλές στάθµες θορύβου κατά την εργασία των, µε όλες τις επαγγελµατικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Η θορυβο-εξαρτώµενη κώφωση προέρχεται από τη ζηµιά που προκαλεί η έκθεση σε υψηλές στάθµες θορύβου, στα νευροεπιθηλιακά αισθητήρια κύτταρα (αισθητικά τριχωτά κύτταρα) της εσωτερικής µοίρας του αυτιού. Στην βάση των τριχωτών αυτών κυττάρων υπάρχουν οι συνάψεις µε τις ίνες των απαγωγών νευρώνων, σηµείο έναρξης της νευρικής µετάδοσης του ηχητικού µηνύµατος που καταλήγει στον εγκεφαλικό φλοιό στο πάνω τµήµα του κροταφικού λοβού. Τα τριχωτά κύτταρα βλάπτονται από την έκθεση σε θόρυβο και άπαξ και καταστραφούν δεν επανέρχονται. Έτσι, οι ήχοι της οµιλίας γίνονται πλέον πιο ήσυχοι και συγκεκαλυµµένοι. Η συνοµιλία αλλοιώνεται και είναι πλέον πολύ δύσκολο να ακούσεις παρουσία άλλων θορύβων. Η θορυβο-εξαρτώµενη βλάβη στην ακοή λαµβάνει χώρα τόσο αργά και σταθερά που συνήθως δεν παρατηρείται. Είναι δηλαδή µία αθόρυβη διαδικασία. Ο εργαζόµενος χειριστής αρέσκεται να λέει ότι συνήθισε τον θόρυβο. Η αλήθεια όµως είναι ότι αυξήθηκε το κατώφλι ακοής του. Χρειάζεται δηλαδή πλέον ισχυρότερους θορύβους ώστε να είναι σε θέση να τους ακούσει. Η έκθεση σε θόρυβο µεγάλης στάθµης και µικρής διάρκειας ή η έκθεση σε θόρυβο µικρότερης στάθµης και µεγαλύτερης διάρκειας είναι δυνατόν να προκαλέσει τραυµατισµό του ακουστικού νεύρου. Ο τραυµατισµός του ακουστικού νεύρου προκαλεί συνήθως µόνιµη απώλεια της ακοής. Από αυτή την διαδικασία προκύπτει η θορυβογενής βαρηκοΐα η οποία θεωρείται µια από τις συχνότερες επαγγελµατικές ασθένειες (ISO 1999/ 90). Ένα άτοµο θεωρείται ότι έχει υποστεί θορυβογενή βαρηκοΐα όταν η αριθµητική µέση τιµή στάθµης κατωφλίου ακοής στις συχνότητες 500 ΗΖ,1000 ΗΖ και 2000 ΗΖ, έχει µετατοπισθεί κατά 25 db(a) σε σχέση µε τη µέση τιµή στάθµης κατωφλίου ακοής, [1]. Στην χώρα µας, οι επιπτώσεις του θορύβου επί των εργαζοµένων στο χώρο εργασίας, αντιµετωπίζονται µε το Π.. 85/91/(ΦΕΚ 38Α/ 91) [2], το οποίο εφαρµόζεται σε όλους τους εργαζόµενους εκτός από τους εργαζόµενους στις θαλάσσιες και στις εναέριες µεταφορές, και αποτελεί εναρµόνιση της οδηγίας 86/188/ΕΟΚ [3]. Η εν λόγω οδηγία ευρίσκεται υπό αναµόρφωση. Συγκεκριµένα, έχει ήδη ψηφιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η ειδική οδηγία 2003/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6 ης Φεβρουαρίου 2003 [4], που αναφέρεται στις ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας για την έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος), (17 η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ). Σε αυτή την νέα οδηγία, η οποία πρέπει να εναρµονισθεί στο Εθνικό δίκαιο µέχρι την 6 η Φεβρουαρίου του 2006, τα όρια θορύβου αλλάζουν και υποδιπλασιάζονται, ήτοι µειώνονται κατά 3 db(a) και φθάνουν τα 87 db(a) από 90 db(a). 2

3 2. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 2.1 Α-στάθµη ηχητικής πίεσης, L P A, σε ντεσιµπέλ, db(a) Η Α-ηχοστάθµη εκφράζει καλύτερα τι αντιλαµβάνεται το ανθρώπινο αυτί, και µετριέται σε db(a) (ντεσιµπέλ Άλφα). Οι περισσότερες µετρήσεις θορύβου εκφράζονται σε db(a). Η κλίµακα Α- στάθµισης είναι πολύ χρήσιµη, τουλάχιστον µέχρι σήµερα, και τούτο διότι είναι εύκολη στην χρήση της, και παρέχει την εκτίµηση ενός θορύβου µέσω ενός αριθµού. Όµως, υστερεί στο ότι δεν παρέχει πληροφόρηση ως προς το περιεχόµενο της συχνότητας του θορύβου που µετράµε. Πολύ συχνά µια τέτοια πληροφορία την χρειαζόµαστε, ειδικά όταν πρόκειται να λάβοµε µέτρα ηχοµόνωσης για κάποια πηγή θορύβου για να διαπιστωθεί το φάσµα θορύβου στο οποίο εκτίθεται κάποιος εργαζόµενος, καθώς και γενικότερα, όταν πρόκειται να σχεδιάσοµε την αντιθορυβική προστασία διαφόρων χώρων. Η ηχητική πίεση αναφοράς είναι τα 20 µpa. Η Α-στάθµη ηχητικής πίεσης αναφέρεται συνήθως στα κείµενα και ως Α-ηχοστάθµη. 2.2 Ισοδύναµη συνεχής στάθµη θορύβου Leq Είναι ο συνεχής θόρυβος που θα έδινε την ίδια ακουστική ενέργεια, µετρούµενη πάνω στην καµπύλη Α σε µία περίοδο Τ, µε τον πραγµατικά µεταβαλλόµενο θόρυβο µετρούµενο στην ίδια περίοδο. 2.3 Ποσοστοµοριακοί δείκτες L N L N είναι η στάθµη θορύβου η οποία υπερβαίνεται κατά τη διάρκεια Ν% του χρόνου µέτρησης. Συνηθισµένοι δείκτες αυτής της κατηγορίας είναι οι L l και L 1O που υποδηλώνουν επίπεδα αιχµής, και οι L 90 και L 95, που υποδηλώνουν τα βασικά επίπεδα θορύβου (θόρυβος βάθους). Συγκεκριµένα ο δείκτης L 1O συσχετίζεται µε την ενόχληση που προκαλείται στον πληθυσµό, γι αυτό και χρησιµοποιείται στις νοµοθεσίες διαφόρων χωρών. 2.4 Προσωρινή µείωση της ακοής (Temporary Hearing Loss - T.H.L.) Η περιορισµένη χρονικά ακουστική απώλεια περιορίζεται σε δύο οκτάβες πάνω από την συχνότητα του θορύβου που την προκαλεί και ήταν κατ ουσίαν η πηγή του ερεθίσµατος. Το εύρος της στάθµης που µπορεί να προκαλέσει T.H.L., είναι µεταξύ db (Α) re 20 µpα. Η T.H.L. ουδέποτε επεκτείνεται σε συχνότητες χαµηλότερες από αυτές του ερεθίσµατος. Είναι τόσο µεγαλύτερη όσο περισσότερο χρονικό διάστηµα διαρκεί το ερέθισµα και εάν το ερέθισµα είναι πιο έντονο, τότε έχουµε T.H.L., µεγαλύτερης διάρκειας. Η πρόσκαιρη ελάττωση της ικανότητας του ακουστικού οργάνου προς ακοή, είναι χαρακτηριστικό στοιχείο της κατάστασης που λέγεται κάµατος του ακουστικού νεύρου. Ο κάµατος του ακουστικού νεύρου οφείλεται στον ερεθισµό των τριχωτών κυττάρων του οργάνου του CORTI, (το όργανο του CORTI είναι το τελικό όργανο της ακοής αποτελούµενο από τριχωτά κύτταρα µε τις υποστηρικτικές βάσεις) αλλά και σε διαταραχές της λειτουργίας του ακουστικού οργάνου. Η ανάκτηση της ακουστικής οξύτητας από την προσωρινή απώλεια, συνήθως, είναι βραδεία. Πολλές φορές απαιτεί αρκετές µέρες για να επανέλθει και ποικίλει 3

4 ανάλογα µε την ιδιοσυγρασία των ατόµων. Η προσωρινή µείωση της ακοής (T.H.L.) συνεπάγεται προσωρινή αύξηση του κατωφλίου της ακοής (Temporary Threshold shift - T.T.S.). Η T.T.S. σχετίζεται λογαριθµικά µε την διάρκεια έκθεσης του εργαζόµενου σε θόρυβο. Η επαναφορά της T.T.S. στα αρχικά επίπεδα, έχει λογαριθµική σχέση µε την χρονική διάρκεια ξεκούρασης µετά την έκθεση σε υψηλές στάθµες θορύβου. Η ξεκούραση έχει την έννοια ότι ο χειριστής µετά την έκθεση σε υψηλές στάθµες θορύβου, θα πρέπει να εργαστεί ή απλώς να καθίσει σε ήσυχο περιβάλλον. Εάν διαπιστωθεί πλήρης επανάκτηση της ακοής µέχρι την επόµενη ηµέρα, µετά την έκθεση σε υψηλές στάθµες θορύβου, τότε υπάρχει η άποψη ότι δεν θα υπάρξει συσσωρευτικό χάσιµο της ακοής. 2.5 Μόνιµη µείωση της ακοής (Permanent Threshold Shift - P.T.S.). Η πέρα από ορισµένο χρόνο έκθεση του εργαζόµενου σε υψηλές στάθµες θορύβου µπορεί να προκαλέσει µόνιµη άνοδο του κατωφλίου ακοής (Permanent Threshold Shift - P.T.S.). Η επαγγελµατική κώφωση (occupational Hearing Loss - O.H.L.) θεωρείται επαγγελµατική ασθένεια, [Άρθρο 40 Κανονισµού Ασθενείας του ΙΚΑ]. Η θορυβοεξαρτώµενη κώφωση είναι ένας παρόµοιος όρος (Noise induced Hearing Loss- N.I.H.L.) και προκύπτει από την διαφορά της µόνιµης ανύψωσης του κατωφλίου ακοής (Permanent Threshold Shift - P.T.S.) και της πρεσβυακουσίας (Presbycusis), µείωση της ακοής λόγω γήρατος. Η θορυβο-εξαρτώµενη µόνιµη ανύψωση του κατωφλίου ακοής, (Noise -Induced Permanent Threshold Shift - N.I.P.T.S.), προϋποθέτει ότι έχει επέλθει στον εργαζόµενο µια ανεπίστροφη αύξησης της στάθµης ακοής, οφειλόµενη σε έκθεση σε θόρυβο, στο χρονικό διάστηµα µεταξύ δύο ακοοµετρικών εξετάσεων στον ίδιο εργαζόµενο. Για να αφαιρεθεί η επίπτωση της ηλικίας (πρεσβυακουσία), θα πρέπει κατά το δυνατόν, να είναι γνωστό το ιστορικό του εργαζόµενου µέσα από προηγούµενες ακοοµετρήσεις και κλινικές εξετάσεις, καθώς επίσης και η ηλικία του εργαζόµενου. 2.6 ιαπίστωση ύπαρξης θορυβοεξαρτώµενης κώφωσης Η διαπίστωση της µονιµότητας της θορυβο-εξαρτώµενης κώφωσης για έναν εργαζόµενο- χειριστή, γίνεται αποδεκτή µετά από περιοδικές ακοοµετρικές εξετάσεις, αφού µετακινηθεί ο εργαζόµενος από την θορυβώδη περιοχή ή διαδικασία που εργαζόταν, και τούτο διότι η απουσία από τον θόρυβο, ίσως συντελέσει σε πολύ µικρή καλυτέρευση της ακοής, µετά από κάποιο διάστηµα εβδοµάδων ή µηνών. Η κατάσταση µε την οποία έχουµε να κάνουµε, θα µπορούσε να ήταν ως εξής: Αρχίζει κάποια αλλοίωση της ακοής για κάποιον εργαζόµενο που εργάζεται σε θορυβώδες περιβάλλον, µε κάποιον ρυθµό που συνήθως εξαρτάται από την στάθµη έκθεσης, και που αρχικώς δεν την παρατηρούµε. Τα συνήθη σηµάδια, ότι κάποια ζηµιά έχει γίνει στην ακοή ενός εργαζόµενου, είναι αρχικώς, το προσωρινό θάµπωµα της ακοής. Αυτό ίσως το αντιληφθούµε στο διάλειµµα ή στο τέλος της βάρδιας, και εκδηλώνεται µε θόρυβο στα αυτιά ή σφύριγµα. 4

5 Το σφύριγµα των αυτιών (Tinnitus) παίρνει διάφορες µορφές. Μπορεί να είναι πολύ υψίσυχνο ή µουσικού τύπου. Συνήθως επιµένει για αρκετά λεπτά ή ώρες µετά από µία σοβαρή έκθεση σε θόρυβο, και αποτελεί σηµάδι ζηµιάς στην ακοή, [5]. Επειδή όµως το θάµπωµα της ακοής και το αναφερόµενο σφύριγµα των αυτιών τείνουν να εξαφανιστούν µετά από µερικές ώρες, που ο εργαζόµενος είναι µακριά από θόρυβο, δεν του κάνει µεγάλη εντύπωση και συχνά το αγνοεί. Φθάνει όµως σε µια βαθµίδα που ο εργαζόµενος αρχίζει να αντιλαµβάνεται πως η ακοή του έχει διαβρωθεί. Σ' αυτήν την κατάσταση θα µπορούσαµε να πούµε ότι πολύ λίγα πράγµατα ή ακόµη και τίποτα δεν µπορεί να γίνει για να αντιστραφεί η κατάσταση και να επανέλθει η ακοή του εργαζόµενου. Η θορυβογενής βαρηκοΐα (ΝΙΗL) δεν επιδέχεται θεραπεία, διότι η θορυβοεξαρτώµενη κώφωση είναι µια ανεπίστρεπτη διαδικασία. Ο καλύτερος τρόπος αντιµετώπισης είναι ο προληπτικός έλεγχος καθώς επίσης τα ειδικά ιατροκοινωνικά βοηθητικά µέσα, (ακουστικά βαρηκοΐας, ηχοµόνωση χώρου εργασίας, προγράµµατα προστασίας εργαζοµένων σε περιβάλλον θορύβου). Για να δοθούν ποσοστά αναπηρίας για θορυβο-εξαρτώµενη κώφωση, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι ο εργαζόµενος ήτο παθών εν υπηρεσία και ένεκεν αυτής. Το άρθρο 40 του κανονισµού ασθενείας του ΙΚΑ (ΦΕΚ 132/ ) που αναγνωρίζει την θορυβοεξαρτώµενη µείωση της ακουστικής οξύτητας ως επαγγελµατική ασθένεια (Νο 35), δέχεται ως πάθηση την αµφιτερόπλευρη µείωση της ακουστικής οξύτητας κοχλιακής προελεύσεως. Η διάγνωση θα πρέπει να επιβεβαιωθεί µε νεώτερη ακοοµετρική εξέταση που γίνεται µετά από έξι έως δώδεκα µήνες από τη διακοπή της εργασίας στο θορυβογόνο περιβάλλον. Οι ακοοµετρικές εξετάσεις θα πρέπει να αποδεικνύουν εις το ολιγότερο προσβεβληµένο αυτί, µείωση της ακουστικής οξύτητας κατά µέσον όρο 35 db, µετρούµενη στις συχνότητες 500, 1000 και 2000 ΗΖ. Σαν ελάχιστος χρόνος απασχολήσεως λαµβάνονται τα 5 χρόνια και σαν µέγιστος από την διακοπή της απασχολήσεως, τα 3 χρόνια. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι βάσει του ως άνω κανονισµού, µπορούν να δοθούν µέχρι και 50% ποσοστά αναπηρίας, λόγω επαγγελµατικής κώφωσης από το ΙΚΑ. 3. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ Το πρώτο βήµα για την αντιµετώπιση του κινδύνου που διατρέχει η ακοή, είναι η µέτρηση της Α-ηχητικής ενέργειας του θορύβου στον εργασιακό χώρο. Η στάθµη θορύβου και η διάρκειά της µέσα στο χώρο εργασίας µας δίνουν µια πλήρη εικόνα του κινδύνου βλάβης της ακοής των εργαζοµένων. Όλα τα Ευρωπαϊκά και Αµερικανικά πρότυπα, προεδρικά διατάγµατα και οδηγίες της ΕΟΚ, απαιτούν αυτή την πληροφορία. Σύµφωνα µε το Π.. 85/91 δύο είναι τα κριτήρια της στάθµης έκθεσης σε θόρυβο: 90 db(a) είναι η µέγιστη ηµερήσια ατοµική ηχοέκθεση του εργαζόµενου, χωρίς να λαµβάνεται υπ' όψιν η επίδραση οποιουδήποτε ατοµικού, ακοπροστατευτικού µέσου, που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί. Με άλλα λόγια επιτρέπουν, 8 ώρες έκθεσης σε συνεχή στάθµη θορύβου 90 db(a). Οι θέσεις εργασίας στις οποίες η ηµερήσια 5

6 ηχοέκθεση είναι δυνατό να υπερβαίνει τα 90 db(a) πρέπει να έχουν την κατάλληλη σήµανση, να οριοθετούνται και αν είναι δυνατόν η προσπέλαση σε αυτές τις περιοχές να υπόκειται σε περιορισµούς. Οι κίνδυνοι που δηµιουργούνται από την ήχο-έκθεση πρέπει να µειώνεται στο κατώτερο όριο, λαµβάνοντας υπόψη την τεχνική πρόοδο και τα διαθέσιµα µέτρα ελέγχου του θορύβου. Το δεύτερο κριτήριο είναι η ηµερήσια ατοµική ηχοέκθεση των 85 db(a). Στις θέσεις εργασίας όπου η ηµερήσια ατοµική ήχο-έκθεση του εργαζόµενου είναι δυνατό να υπερβαίνει τα 85dB(A), οι εργαζόµενοι πρέπει να ενηµερώνονται κατάλληλα για το που και πότε πρέπει να χρησιµοποιούνται τα ατοµικά ακοοπροστατευτικά µέτρα. Όταν δεν είναι δυνατή η µείωση της ηµερήσιας ατοµικής ήχο-έκθεσης ενός εργαζόµενου κάτω από 85 db(a), ο εργαζόµενος δικαιούται παρακολούθηση της λειτουργίας της ακοής του από τον γιατρό και αν αυτός το κρίνει αναγκαίο, από ειδικευµένο γιατρό. Ο στόχος της παραπάνω παρακολούθησης είναι η διάγνωση οποιασδήποτε µείωσης της ακοής που οφείλεται στο θόρυβο και η διατήρηση της ακοής. 4. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 4.1 Μέγιστες στάθµες θορύβου στο περιβάλλον Οι µετρήσεις θορύβου για κάθε τύπο ελκυστήρος που χρησιµοποιείτε για αγροτικές και δασοκοµικές εργασίες έγιναν σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ISO (Ε), [6], και την Οδηγία 77/311/ΕΕC, [7], η οποία έχει εναρµονισθεί στην Ελληνική Εθνική Νοµοθεσία µε την Υ. Α /ΦΕΚ-377/Β/12 Ιουνίου 1984, [8]. Στα ως άνω αναφερθέντα νοµοθετήµατα αναφέρεται και προσδιορίζεται η µέθοδος µέτρησης του θορύβου στη θέση του χειριστή ενός τρακτέρ ή άλλου αγροτικού µηχανήµατος καθώς και οι µέγιστες επιτρεπόµενες στο περιβάλλον στάθµες θορύβου οι οποίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα εξής όρια, [8]: 90 db(a), Μέγιστη Α-Σταθµισµένη στάθµη ηχητικής πίεσης µετρηµένη κάτω από τις συνθήκες που προβλέπονται στο παράρτηµα I της Οδηγίας 77/311, [7], εν στάση µέθοδος. 86 db(a), Μέγιστη Α-Σταθµισµένη στάθµη ηχητικής πίεσης µετρηµένη κάτω από τις συνθήκες που προβλέπονται στο παράρτηµα II της Οδηγίας 77/311, [7], εν κινήσει µέθοδος. 4.2 Ακουστικό περιβάλλον µετρήσεων Οι µετρήσεις έγιναν, όπως αναφέρεται και στο ιεθνές πρότυπο ISO (E), σε επίπεδο και ανοιχτό χώρο, δεν υπήρχαν περατωτικές επιφάνειες (σπίτια, εµπόδια, δένδρα, κ. τ. λ.) σε απόσταση µικρότερη από 20m από το σηµείο που λειτουργούσε ο γεωργικός ελκυστήρας. Έτσι µε αυτό τον τρόπο αποφεύγαµε να µετράµε ανακλώµενη ηχοστάθµη και µετρούσαµε στάθµη θορύβου µόνο από το µηχάνηµα. Το ISO (E) αναφέρει ότι οι µετρήσεις πρέπει να γίνονται σε θερµοκρασία ατµόσφαιρας από 5 έως 30 βαθµοί Κελσίου. Στην περίπτωση µας οι θερµοκρασίες που ελήφθησαν οι µετρήσεις ήταν από 25 έως 30 0 C. Η ταχύτητα του ανέµου κατά τα αναφερόµενα στο πρότυπο και στην Οδηγία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 µέτρα ανά δευτερόλεπτο. Στη θέση του χειριστού στην περίπτωση µας, η εν λόγω ταχύτητα ήταν 3 m/sec. 6

7 4.3 Θόρυβος βάθους Ο θόρυβος βάθους είναι ο θόρυβος χωρίς την λειτουργία του Τρακτέρ, εκφράζεται µε τον ποσοστοµετρικό δείκτη L 95 για χρονική περίοδο 5 min. Γενικά στις µετρήσεις όπως αναφέρεται στο πρότυπο και την Οδηγία, ο θόρυβος βάθους θα πρέπει να είναι µικρότερος κατά τουλάχιστον 10 db για να µην ενισχύει το θόρυβο ο οποίος προέρχεται από τον γεωργικό ελκυστήρα. Σε όλες τις περιπτώσεις των µετρήσεων ο θόρυβος βάθους βρέθηκε να είναι µικρότερος από τη στάθµη του αγροτικού µηχανήµατος κατά τουλάχιστο 30 db(α). Κατά την διάρκεια των µετρήσεων δεν υπήρχε άλλο πρόσωπο εκτός από το χειριστή του µηχανήµατος στη θέση οδήγησης προκειµένου να αποφύγουµε την ενίσχυση της µετρούµενης στάθµης λόγω αντανακλάσεως. 4.4 Κατάσταση του αγροτικού µηχανήµατος κατά την µέτρηση Κατά τη διάρκεια της µέτρησης τα µετρούµενα αγροτικά µηχανήµατα λειτουργούσαν σύµφωνα µε τις οδηγίες του χειριστού. Σύµφωνα µε το ISO παρ.8, η λειτουργία των εν λόγω αγροτικών µηχανηµάτων κατά τη διάρκεια της µέτρησης θορύβου θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις δηµοσιευµένες οδηγίες του κατασκευαστή προσπέκτους (manual). Κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατό κατά τις µετρήσεις πεδίου και εµπιστευθήκαµε τις οδηγίες του χειριστού οι οποίες προφανώς είναι ίδιες µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ελήφθησαν συνολικά 102 µετρήσεις από τις οποίες οι 92 αφορούν γεωργικούς ελκυστήρες (τρακτέρ) και οι υπόλοιποι 10 αναφέρονται σε συρόµενα γεωργικά µηχανήµατα (φρέζες). Στο γράφηµα 1, αναφέρεται η µέγιστη στάθµη θορύβου που διαχέεται προς το περιβάλλον σε σύνολο 92 ελκυστήρων διαφορετικών τύπων. Προκύπτει ότι το 84,8% από τους µετρηθέντας ελκυστήρες υπερβαίνει τη µέγιστη επιτρεπόµενη στάθµη που αναφέρεται στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία, [7,8] Μέγιστη στάθµη θορύβου που δέχεται ο χειριστής για σύνολο 92 ελκυστήρων διαφόρων τύπων Γράφηµα 1 Στάθµη θορύβου σε db(a) Αριθµός µετρηθέντων ελκυστήρων 7

8 Στο γράφηµα 2 φαίνεται συνολικά η ισοδύναµη συνεχής στάθµη θορύβου που δέχονται οι χειριστές 92 διαφορετικών τύπων ελκυστήρων. Η εν λόγω στάθµη για εργασία 8 ωρών καθορίζει την ηµερήσια ατοµική ηχοέκθεση των χειριστών, [2]. Προέκυψε ότι 36,9% χειριστές, εκτίθενται σε στάθµες θορύβου που υπερβαίνουν το κριτήριο των 90 db(a). Ενώ ποσοστό 93% υπερβαίνουν το κριτήριο των 85 db(a). Ισοδύναµη στάθµη θορύβου που δέχεται ο χειριστής για εργασία οχτώ ωρών για 92 διαφορετικούς τύπους ελκυστήρων Γράφηµα Στάθµη θορύβου σε db(a) Αριθµός ελκυστήρων Στο γράφηµα 3 απεικονίζεται η στάθµη θορύβου ανοιγµένη στο 1sec. Φαίνεται ότι οι στάθµες των µετρηθέντων ελκυστήρων βρίσκονται κατά ποσοστό 79,4% µεταξύ 110 και 120 db(a). Στάθµη θορύβου ανοιγµένη στο ένα sec για 92 διαφορετικούς γεωργικούς ελκυστήρες Γράφηµα Στάθµη θορύβου σε db(a) Αριθµός µετρηθέντων ελκυστήρων 8

9 Γράφηµ α 4. Υψηλότερη Σταθµ ισµ ένη Στάθµ η ηχητικής πίεσης σε db(a) των µεγίστων σταθµ ών θορύβου για ελκυστήρες διαφόρων βιοµ ηχανιών Στάθµη θορύβου σε db(a) ,8 99,2 108,6 97,4 95,1 94, ,5 96,9 97,7 97,8 93,7 96,2 Deutz Ford Landini Laborgini Universal New Holland Sohn Deere Messeu Ferguson Kubota International Belarus Hurliman Zetor Στο γράφηµα 4 απεικονίζονται οι υψηλότερες από τις µέγιστες στάθµες θορύβου που µετρήθηκαν για οµάδες ελκυστήρων δεκατριών διαφορετικών βιοµηχανιών. Οι πληροφορίες που παρέχονται από το εν λόγω γράφηµα είναι ουσιαστικές διότι µας δίνεται η δυνατότητα να διακρίνοµε µε µια µατιά (από τους εν χρήσει ελκυστήρες) ποιοι εξ αυτών προκαλούν την υψηλότερη στάθµη θορύβου κατά τη λειτουργία τους. 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 6.1 Κριτήριο η µέγιστη στάθµη των 90 db(a) προς το περιβάλλον 1. Για τους ελκυστήρες της Deutz το 72,7 % υπερβαίνει τη στάθµη των 90 db(a). 2. Για τους ελκυστήρες της Ford το 100 % υπερβαίνει τη στάθµη των 90 db(a). 3. Για τους ελκυστήρες της Landini το 71,4 % υπερβαίνει τη µέγιστη επιτρεπόµενη. 4. Για τους ελκυστήρες της Laborgini το 100 % υπερβαίνουν τα 90 db(a). 5. Για τους ελκυστήρες της Universal το 75 % υπερβαίνει τα 90 db(a). 6. Για τους ελκυστήρες της New Holland το 50 % προκαλεί υπέρβαση των 90 db(a). 7. Για τους ελκυστήρες της John Deere το 75 % υπερβαίνει το όριο των 90 db(a). 8. Για τους ελκυστήρες της Masseu Ferguson το 100 % προκαλεί υπέρβαση του ορίου. 9. Για τους ελκυστήρες της Kubota το 33,3 % προκαλεί υπέρβαση του ορίου. 10. Για τους ελκυστήρες της International το 100 % υπερβαίνει τα 90 db(a). 11. Για τους ελκυστήρες της Belarus το 50 % υπερβαίνει τα 90 db(a). 12. Για τους ελκυστήρες της Hurliman και Zentor το 100 % υπερβαίνει τα 90 db(a). 13. Τέλος για τους ελκυστήρες της Fiat ποσοστό 88,46 % υπερβαίνει τα 90 db(a). 14. Όλες οι φρέζες που µετρήθηκαν υπερβαίνουν την στάθµη των 90 db(a). 6.2 Κριτήριο η ηµερήσια ατοµική ηχοέκθεση σε σχέση µε τα 90 db(a) 1. Χειριστές ελκυστήρων Deutz το 9 % εκτίθεται σε στάθµες πάνω από 90 db(a). 2. Χειριστές Ford και Landini το 57,1 % εκτίθεται σε στάθµες πάνω από 90 db(a). 3. Για τους χειριστές ελκυστήρων της Laborgini, Universal και New Holland κανένας χειριστής δεν εκτίθεται σε στάθµες θορύβου πάνω από 90 db(a). 4. Για τους χειριστές της John Deere το 25 % εκτίθεται σε στάθµες πάνω από 90 db(a). 9

10 5. Χειριστές Masseu Ferguson, το 33,3 % εκτίθεται σε στάθµες πάνω από 90 db(a). 6. Για τους χειριστές της Kubota, Hurliman, Zentor κανένας χειριστής δεν υπερβαίνει τα 90 db(a). 7. Χειριστές International, το 100 % υπερβαίνουν την στάθµη των 90 db(a). 8. Χειριστές της Belarus, το 50 % υπερβαίνουν την στάθµη των 90 db(a). 9. Χειριστές της Fiat, το 26.9 % υπερβαίνουν την στάθµη των 90 db(a). 10. Χειριστές 10 διαφορετικών τύπων φρέζας το 90 % υπερβαίνει τα 90 db(a). Για τους άνω χειριστές επιβάλλεται η λήψη µέτρων µείωσης του θορύβου 6.3 Κριτήριο η ηµερήσια ατοµική ηχοέκθεση σε σχέση µε τα 85 db(a) Κατά την αξιολόγηση της ηµερήσιας ατοµικής ηχοέκθεσης των χειριστών ελκυστήρων Deutz, Ford, Landini, Laborgini, Universal, New Holland, John Deere, Masseu Ferguson, Kubota, International, Belarus, Hurliman, Zentor, Fiat καθώς και 10 διαφορετικών τύπων φρέζας βρέθηκε ότι σχεδόν το σύνολο αυτών εκτίθεται σε στάθµες θορύβου οι οποίες υπερβαίνουν το κριτήριο των 85 db(a) γεγονός που επιβάλει την ενηµέρωση τους για τον κίνδυνο που διατρέχει η ακοή τους. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ [1] Πρότυπο ΕΛΟΤ 413 [2] Π.. 85 / 18 Μαρτίου 1991 (ΦΕΚ 38 Α / 18 Μαρτίου 1991) «Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 86/188/ΕΟΚ» [3] Οδηγία 86 / 188/ΕΟΚ του Συµβουλίου EE L 137/ , σελ. 28. [4] Οδηγία 2003/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6 ης Φεβρουαρίου «Περί των ελάχιστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας για την έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες». [5] Tinnitus είναι ένας θόρυβος που ακούγεται, απουσία κάποιου πραγµατικού θορύβου - συνήθως περιγράφεται σαν «θόρυβοι στο αυτί», ή «κουδούνισµα στο αυτί». [6] International Standard ISO (E). «Acoustics Tractors and machinery for agriculture and forestry Measurement of noise at the operators position Survey method». [7] Οδηγία 77 / 311 / Ε.Ο.Κ «Counsil Directive of 29 March 1977 on the approximation of the laws of the Member States relating to the driver-perceived noise level of wheeled agricultural or forestry tractors». [8] Υπ. Αποφ. Αρ (ΦΕΚ 377 / Β / 12 Ιουνίου 1984 ). «Προϋποθέσεις έγκρισης τύπου και κυκλοφορίας διαξονικών γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων κατά ΕΟΚ». 10

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ. Ευγενία Πανταζή

ΘΟΡΥΒΟΣ. Ευγενία Πανταζή ΘΟΡΥΒΟΣ Ευγενία Πανταζή Ο σύγχρονος άνθρωπος βοµβαρδίζεται καθηµερινά από θορύβους, στο χώρο εργασίας, στο σπίτι, στο δρόµο, στους χώρους διασκέδασης ακόµα και στον ύπνο. Τι είναι ΗΧΟΣ; Είναι οι αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Εξέταση σχετικής περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας, διεθνούς και εθνικής

Εξέταση σχετικής περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας, διεθνούς και εθνικής Εξέταση σχετικής περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας, διεθνούς και εθνικής Νοµοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα Σήµερα στην Ελλάδα σε σχέση µε τα όρια εκποµπής θορύβου, διατάξεις οριστασλιες, διαδικασίες ελέγχου κλπ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Γεωργιλάς*, Γ. Μπάµιος**, Ι. Καλοτεράκης, Μ. Καρούτσου, Λ. Κυριαζή. Μ. Βαρδάτσικας*, I. Tζήµα, Π. Νίκζα, Α. Λύκου. ΕΥΑΘ ΑΕ*, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης**

Ν. Γεωργιλάς*, Γ. Μπάµιος**, Ι. Καλοτεράκης, Μ. Καρούτσου, Λ. Κυριαζή. Μ. Βαρδάτσικας*, I. Tζήµα, Π. Νίκζα, Α. Λύκου. ΕΥΑΘ ΑΕ*, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης** ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ Ν. Γεωργιλάς*, Γ. Μπάµιος**, Ι. Καλοτεράκης, Μ. Καρούτσου, Λ. Κυριαζή. Μ. Βαρδάτσικας*, I. Tζήµα, Π. Νίκζα, Α. Λύκου. ΕΥΑΘ ΑΕ*,

Διαβάστε περισσότερα

Θόρυβος: Ένας ακόμη κίνδυνος στις βιομηχανίες ξύλου

Θόρυβος: Ένας ακόμη κίνδυνος στις βιομηχανίες ξύλου Θόρυβος: Ένας ακόμη κίνδυνος στις βιομηχανίες ξύλου Των Ελπίδας Κυπραίου, Ελπίδας Τσιμητρά, Δήμητρας Γρηγορίου, Γεωργίου Νταλού Καθημερινά εκατομμύρια εργαζόμενοι στον κόσμο εκτίθενται σε θόρυβο κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Υγιεινή και Ασφάλεια Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 177/Α/1985, Νόµος Υπ Αριθ. 1568 Υγιεινή και ασφάλεια εργαζοµένων. 2. ΦΕΚ 721/Β/1988, Υ.Α. Υπ Αριθ. 88555/3293

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ - ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ - ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΘΟΡΥΒΟΣ - ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ O θόρυβος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες υποβάθμισης του περιβάλλοντος και επομένως της ποιότητας ζωής. Το είδος των επιπτώσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώνται για... Οι δονήσεις είναι αποτελεσματικές...

Συνιστώνται για... Οι δονήσεις είναι αποτελεσματικές... ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εκφυλιστικές αλλοιώσεις Αγγειακές παθήσεις Παθολογίες των πνευμόνων Ουρο-γυναικολογικές διαταραχές Καρδιακές παθήσεις Παθολογίες σπονδυλικής στήλης Παθολογίες αρθρώσεων Παθολογίες συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ 149/2006 (Α 159/28.07.2006)

Π.Δ 149/2006 (Α 159/28.07.2006) Π.Δ 149/2006 (Α 159/28.07.2006) «Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ και ΘΟΡΥΒΟΣ μια εισαγωγή. Νίκος Κ. Μπάρκας. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ. nbarkas@arch.duth.gr

ΗΧΟΣ και ΘΟΡΥΒΟΣ μια εισαγωγή. Νίκος Κ. Μπάρκας. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ. nbarkas@arch.duth.gr ΗΧΟΣ και ΘΟΡΥΒΟΣ μια εισαγωγή Νίκος Κ. Μπάρκας Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ nbarkas@arch.duth.gr Ήχος και Θόρυβος μια εισαγωγή στα ακουστικά χαρακτηριστικά του ήχου στις αιτίες και στις συνέπειες του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Δρ Λάμπρος Λάιος Δρ Γεώργιος Σκρουμπέλος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Δρ Λάμπρος Λάιος Δρ Γεώργιος Σκρουμπέλος ΤΜΗΜΑ: ΟΔΕ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΜΠΡΙΤΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Δ/04121 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Δρ Λάμπρος Λάιος Δρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΡΑΚΤΕΡ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ TM 043 TM 044 15009 4115 TM 122 TM 005 15321/3 4115 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΡΑΚΤΕΡ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ TM 043 TM 044 15009 4115 TM 122 TM 005 15321/3 4115 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ AGRIFULL 80.50, 80.60, 80.70 AGRIFULL 140, 140 DT TM 043 TM 044 15009 4115 TM 122 TM 005 15321/3 4115 CASE IH 433, 633, 633A, 733, 733A, 833, 833A DEUTZ Agrocompact 3.90FA/VA, 3.90 S Agroxtra DX3.57 TM

Διαβάστε περισσότερα

Θόρυβος και επιπτώσεις στις δραστηριότητες και την υγεία µε βάση έρευνες της WHO

Θόρυβος και επιπτώσεις στις δραστηριότητες και την υγεία µε βάση έρευνες της WHO Θόρυβος και επιπτώσεις στις δραστηριότητες και την υγεία µε βάση έρευνες της WHO > Επιπτώσεις στην υγεία 1 Το 1993 οµάδα εργασίας της WHO 1 προσδιόρισε και ανέφερε τις σηµαντικότερες επιπτώσεις του θορύβου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ KAI ΔΙΑΡΚΗΣ ΥΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΗΧΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ KAI ΔΙΑΡΚΗΣ ΥΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΣ ΥΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ KAI ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΥΙ) Αλκινόη Κρικέλλα, Ειδικευόμενη Ιατρός Εργασίας, Σωκράτης Σταθακόπουλος, Ειδικευόμενος Ιατρός Εργασίας Ο ήχος αποτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Η Hχορύπανση στο Τσίρειο Γυμνάσιο

Η Hχορύπανση στο Τσίρειο Γυμνάσιο Η Hχορύπανση στο Τσίρειο Γυμνάσιο Ο θόρυβος αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες υποβάθμισης του περιβάλλοντος και επομένως της ποιότητας ζωής. Είναι μια μορφή ρύπανσης που δεν έχουμε συνειδητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των Κέντρων διασκέδασης και λοιπών Καταστημάτων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των Κέντρων διασκέδασης και λοιπών Καταστημάτων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Σελίδα 1 από 15 ΑΠΟΦ. Α5/3010 ΤΗΣ 14.8/2.10.1985 (ΦΕΚ 593 Β ) Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των Κέντρων διασκέδασης και λοιπών Καταστημάτων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α)

Π.Δ 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α) Π.Δ 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α) Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμοί), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2002/44/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 19/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Ενότητα: Εισαγωγή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Καταπολεµήστε το θόρυβο! Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 24-28 Οκτωβρίου 2005 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

Καταπολεµήστε το θόρυβο! Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 24-28 Οκτωβρίου 2005 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Καταπολεµήστε το θόρυβο! Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 24-28 Οκτωβρίου 2005 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Ο ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ εν κινδυνεύει

Διαβάστε περισσότερα

Δρ.Κων. Κων.Λαμπρόπουλος. Χειρουργός ΩΡΛ Φωνίατρος Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου

Δρ.Κων. Κων.Λαμπρόπουλος. Χειρουργός ΩΡΛ Φωνίατρος Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου Δρ.Κων Κων.Λαμπρόπουλος Χειρουργός ΩΡΛ Φωνίατρος Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου Πρόεδρος Ελληνικής Φωνιατρικής Εταιρείας Αθήνα, 17 νοεμβρίου 2010 πέντε αισθήσεις όραση αφή όσφρηση γεύση ακοή η ακοή

Διαβάστε περισσότερα

Ηχορύπανση: ένας κίνδυνος µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και ευεξία

Ηχορύπανση: ένας κίνδυνος µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και ευεξία Ηχορύπανση: ένας κίνδυνος µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και ευεξία Χρ. Χατζής Ιατρός Εργασίας ιδάκτωρ Iατρικής Παν/µιου Αθηνών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 1.1.1 Πότε εκτελούνται οι μετρήσεις Σκοπός των μετρήσεων είναι να εκτιμηθεί σωστά η στάθμη ηχητικής πίεσης που οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική)και)Ψυχοακουστική

Ακουστική)και)Ψυχοακουστική Τι είναι ήχος; Ορισμός ΕΛΟΤ 263.1 (1.184): Ακουστική)και)Ψυχοακουστική Διάλεξη'2:' Η'φυσική'του'ήχου ' «Ως ήχος ορίζεται η μηχανική διαταραχή που διαδίδεται με ορισμένη ταχύτητα μέσα σε ένα μέσο που μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβληµα της Αστικής Ηχορύπανσης Η σηµασία των Τεχνικών Πρόληψης στην Πηγή, κατά την ιάδοση, στον Αποδέκτη και ο ρόλος του Καταναλωτή

Το πρόβληµα της Αστικής Ηχορύπανσης Η σηµασία των Τεχνικών Πρόληψης στην Πηγή, κατά την ιάδοση, στον Αποδέκτη και ο ρόλος του Καταναλωτή Το πρόβληµα της Αστικής Ηχορύπανσης Η σηµασία των Τεχνικών Πρόληψης στην Πηγή, κατά την ιάδοση, στον Αποδέκτη και ο ρόλος του Καταναλωτή Θόρυβο λέµε τον ανεπιθύµητο ανθρωποδηµιούργητο ήχo ο οποίος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 1994-1998 Η ΑΚΟΟΜΕΤΡΙΑ. με λίγα λόγια. Μαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου Επικ. Καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών. Αθήνα

ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 1994-1998 Η ΑΚΟΟΜΕΤΡΙΑ. με λίγα λόγια. Μαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου Επικ. Καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών. Αθήνα ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 1994-1998 Η ΑΚΟΟΜΕΤΡΙΑ με λίγα λόγια Μαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου Επικ. Καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών Αθήνα ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η αίσθηση της ακοής οφείλεται στ ότι έχουμε την ικανότητα ν αντιληφθούμε

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Ακουστική και Ψυχοακουστική

Μάθημα: Ακουστική και Ψυχοακουστική Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μάθημα: Ακουστική και Ψυχοακουστική Εργαστηριακή Άσκηση 1 «Ποσοτική εκτίμηση ελαχίστου κατωφλίου ακουστότητας» Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Δρ. Ηλ/γος Μηχ/κός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΘΟΡΥΒΟΥ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.σελ.4. 1.ΓΕΝΙΚΑ...σελ.5. 2. ΙΑ ΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ...σελ.6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΘΟΡΥΒΟΥ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.σελ.4. 1.ΓΕΝΙΚΑ...σελ.5. 2. ΙΑ ΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ...σελ.6 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.σελ.4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΘΟΡΥΒΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ 1.ΓΕΝΙΚΑ....σελ.5 2. ΙΑ ΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ...σελ.6 2.1 Ηχητικά κύµατα στον αέρα (Αεροµεταφερόµενος θόρυβος) σελ.6 2.2 Ήχος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ. Χαρακτηριστικά µεγέθη ήχου - Μετρήσεις

ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ. Χαρακτηριστικά µεγέθη ήχου - Μετρήσεις ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ Είναι ο θόρυβος ρύπος; Σίγουρα ένας ανεπιθύµητος ή δυσάρεστος ήχος, έτσι ορίζουµε το θόρυβο, είναι ενοχλητικός. Υπάρχουν όµως πέρα από αυτό σοβαρές επιδράσεις στον άνθρωπο που να δικαιολογούν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & Δόμηση. 1ο Συνέδριο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΟΜΗΣΗ. Νίκος Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ. Προφορική ανακοίνωση στο

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & Δόμηση. 1ο Συνέδριο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΟΜΗΣΗ. Νίκος Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ. Προφορική ανακοίνωση στο Προφορική ανακοίνωση στο 1ο Συνέδριο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΟΜΗΣΗ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & Δόμηση Διοργάνωση HELEXPO ECON3 στο πλαίσιο της έκθεσης ENERGY TECH ΙΙ, 3 / 2009 Νίκος Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ Γιαννακκαράς Χαράλαμπος, Χριστοφίδης Στέλιος Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (Αρμόδια Αρχή για τον Ιατροτεχνολογικό Εξοπλισμό)

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφο ήµου/φορέα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Κωδ. Προϋπ/σµού: 35.7336.0005, 35.7336.0006, 35.7336.0007

Εγγραφο ήµου/φορέα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Κωδ. Προϋπ/σµού: 35.7336.0005, 35.7336.0006, 35.7336.0007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 52.644,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2002 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Η ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2002 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Η ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2002 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Η ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ενότητα για την απασχόληση ατόµων µε ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΗΧΟΥ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΗΧΟΥ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΗΧΟΥ Αίσθηση που προκαλείται λόγω αισθητήριων οργάνων ακοής Από μεταβολές πίεσης ατμοσφαιρικού αέρα Διαδίδονται με τη μορφή ηχητικών κυμάτων ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΗΧΟΣ ΗΧΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Συστήµατα ιαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας. Περιβάλλοντος Ο ΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Συστήµατα ιαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας. Περιβάλλοντος Ο ΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ .Π.Μ.Σ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Συστήµατα ιαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος Ο ΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Το όργανο της ακοής δηλ. το αυτί περικλείεται στο κροταφικό οστό. ιαιρείται σε τρία µέρη: το έξω, το µέσο και το έσω ους (αυτί). Έξω ους Αποτελείται από: το πτερύγιο, τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική Κλειστών Χώρων

Ακουστική Κλειστών Χώρων Ακουστική Κλειστών Χώρων Παναγιώτης Χατζηαντωνίου Καθηγητής Δ.Ε. Πληροφορικός PhD Ψηφιακής Τεχνολογίας Ήχου Τοπικό Θεµατικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας «Ακουστική και Ιστορική Ξενάγηση

Διαβάστε περισσότερα

Το σύνδρομο Asperger περιέγραψε πρώτος ένας Γερμανός γιατρός, ο Hans Asperger, το 1944 (έναν χρόνο μετά την πρώτη αναφορά του Leo Kanner στον

Το σύνδρομο Asperger περιέγραψε πρώτος ένας Γερμανός γιατρός, ο Hans Asperger, το 1944 (έναν χρόνο μετά την πρώτη αναφορά του Leo Kanner στον Το σύνδρομο Asperger περιέγραψε πρώτος ένας Γερμανός γιατρός, ο Hans Asperger, το 1944 (έναν χρόνο μετά την πρώτη αναφορά του Leo Kanner στον αυτισμό). Στην έκθεσή του, ο Δρ. Asperger, ανέφερε άτομα τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Α. Κιµούνδρης Λέκτορας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ Φ. Κεχαγιά ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, υποψήφια διδάκτορας Α. Σατραζέµης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ: ΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΘΟΡΥΒΟ ( ΕΥΑΙΣΘΟ )

ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ: ΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΘΟΡΥΒΟ ( ΕΥΑΙΣΘΟ ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΘΟΡΥΒΟ ( ΕΥΑΙΣΘΟ ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Νίκος Μπάρκας, Αν. Καθηγητής, Τ.Α.Μ., Δ.Π.Θ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Σύναψη µεταξύ της απόληξης του νευράξονα ενός νευρώνα και του δενδρίτη ενός άλλου νευρώνα.

Σύναψη µεταξύ της απόληξης του νευράξονα ενός νευρώνα και του δενδρίτη ενός άλλου νευρώνα. ΟΙ ΝΕΥΡΩΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ Άντα Μητσάκου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Πατρών Γνωρίζουµε ότι είµαστε ικανοί να εκτελούµε σύνθετες νοητικές διεργασίες εξαιτίας της

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒΟΥΡΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ METROPOLITAN www.orl-peiraias.

ΑΒΟΥΡΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ METROPOLITAN www.orl-peiraias. ΑΒΟΥΡΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ METROPOLITAN ΕΜΒΟΕΣ ΩΤΩΝ Ορισμός - επιδημιολογία Με τον όρο εμβοές εννοούμε την αντίληψη ήχων κατά

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και εφαρµογή των υγειονοµικών διατάξεων για την ηχορύπανση από τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος

Έλεγχος και εφαρµογή των υγειονοµικών διατάξεων για την ηχορύπανση από τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ΘΕΜΑ: Έλεγχος και εφαρµογή των υγειονοµικών διατάξεων για την ηχορύπανση από τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Παναγιώτης Χαλαζωνίτης Πολιτικός Μηχανικός Υγιεινολόγος Μηχανικός (MSc)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΗΚΟΪΑ Γενικά Σημασία της ακοής

ΒΑΡΗΚΟΪΑ Γενικά Σημασία της ακοής ΒΑΡΗΚΟΪΑ Γενικά Το αυτί είναι το όργανο της ακοής και της ισορροπίας. Διαιρείται ανατομικά σε έξω, μέσο, και έσω αυτί. Η ικανότητα του ανθρώπου να ακούει και να καταλαβαίνει τους ήχους και τους συνομιλητές

Διαβάστε περισσότερα

94 Η χρήση των νευρωνικών µοντέλων για την κατανόηση της δοµής και λειτουργίας τού εγκεφάλου. = l b. K + + I b. K - = α n

94 Η χρήση των νευρωνικών µοντέλων για την κατανόηση της δοµής και λειτουργίας τού εγκεφάλου. = l b. K + + I b. K - = α n Nευροφυσιολογία Η μονάδα λειτουργίας του εγκεφάλου είναι ένας εξειδικευμένος τύπος κυττάρου που στη γλώσσα της Νευροφυσιολογίας ονομάζεται νευρώνας. Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο αποκαλύπτει ότι ο ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστικά Βαρηκοΐας. Υπάρχουν 3 βασικοί τύποι ακουστικών βαρηκοίας που η ονομασία τους δόθηκε ανάλογα με την θέση που εφαρμόζονται.

Ακουστικά Βαρηκοΐας. Υπάρχουν 3 βασικοί τύποι ακουστικών βαρηκοίας που η ονομασία τους δόθηκε ανάλογα με την θέση που εφαρμόζονται. Ακουστικά Βαρηκοΐας ΤΥΠΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ Υπάρχουν 3 βασικοί τύποι ακουστικών βαρηκοίας που η ονομασία τους δόθηκε ανάλογα με την θέση που εφαρμόζονται. Οπισθωτιαία (Β.Τ.Ε.) που εφαρμόζονται πίσω από το αυτί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας. Νομοθετικό Πλαίσιο

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας. Νομοθετικό Πλαίσιο ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας Νομοθετικό Πλαίσιο Στη χώρα μας ο θεσμός είναι σε ισχύ από το 1985 όπως καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη ηχομονωτικής ικανότητας της πρόσοψης ενός κτιρίου

Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη ηχομονωτικής ικανότητας της πρόσοψης ενός κτιρίου Ανακοίνωση στα πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2008», Ξάνθη, σελ. 225-233 Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη ηχομονωτικής ικανότητας της πρόσοψης ενός κτιρίου Ελένη Αρτέμη, Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

AΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1. ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ- ΑΙΣΘΗΣΗ

AΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1. ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ- ΑΙΣΘΗΣΗ AΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1. ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ- ΑΙΣΘΗΣΗ Αισθητικότητα ονομάζεται η ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε αφενός το εξωτερικό μας περιβάλλον και το ίδιο μας το σώμα,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία

Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Γεώργιος Κοντορίνης, Δημοτικός Σύμβουλος Solna, Σουηδία Κοινωνική Αλληλεγγύη ΗπόληSolna

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ. Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ. Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών Τα βασικά νοµοθετήµατα που αφορούν σε ασφάλεια µηχανών

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 6. Ποιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος 6Α. Παρουσίαση κατάστασης Η χαρτογράφηση του περιβαλλοντικού θορύβου όπως προσδιορίζεται στην Οδηγία 2002/49/ΕΚ ενσωματώθηκε στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο με την

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 36 Μελέτη ακουστικών κυμάτων σε ηχητικό σωλήνα

Άσκηση 36 Μελέτη ακουστικών κυμάτων σε ηχητικό σωλήνα Μιχάλης Καλογεράκης 9 ο Εξάμηνο ΣΕΜΦΕ ΑΜ:911187 Υπεύθυνος Άσκησης: Κος Πέογλος Ημερομηνία Διεξαγωγής:3/11/25 Άσκηση 36 Μελέτη ακουστικών κυμάτων σε ηχητικό σωλήνα 1) Εισαγωγή: Σκοπός και στοιχεία Θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας

6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας 25SMEs2009 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας Σελίδα 1 REVISION HISTORY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη Θορύβου στο χώρο του Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 1. Να είναι καινούριο αμεταχείριστο, και σε άριστη κατάσταση λειτουργίας, κατακόρυφο, ορθογώνιο, τεχνολογίας NO

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο T3. Ηχητικά κύµατα

Κεφάλαιο T3. Ηχητικά κύµατα Κεφάλαιο T3 Ηχητικά κύµατα Εισαγωγή στα ηχητικά κύµατα Τα κύµατα µπορούν να διαδίδονται σε µέσα τριών διαστάσεων. Τα ηχητικά κύµατα είναι διαµήκη κύµατα. Διαδίδονται σε οποιοδήποτε υλικό. Είναι µηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Μυτιλήνη 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 23/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 8, 9, 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ. 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ. 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ 148 ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ. ΚΑΣΣΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (2005)

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (2005) ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (2005) Αγαπητοί Συνάδελφοι, Κυρίες και Κύριοι, Αρχίζουμε την ενδιαφέρουσα αυτή στρογγυλή τράπεζα που έχει θέμα της, την Χρόνια οσφυαλγία, ελπίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

histogenesis Dr.Stefanos Goudelas, Dermatologist

histogenesis Dr.Stefanos Goudelas, Dermatologist histogenesis Dr.Stefanos Goudelas, Dermatologist histogenesis αισθητική προσώπου Dr. Stefanos Goudelas, Dermatologist η πιο διαδεδομένη και αποτελεσματική αγωγή για τις ρυτίδες έκφρασης Dr. Stefanos Goudelas

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ Σαν ήχος χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε μηχανικό ελαστικό κύμα ή γενικότερα μία μηχανική διαταραχή που διαδίδεται σε ένα υλικό μέσο και είναι δυνατό να ανιχνευθεί από τον άνθρωπο μέσω της αίσθησης της ακοής.

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ, ΧΑΡΤΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ)

(ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ, ΧΑΡΤΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ) 4 ο Γυµνάσιο Γαλατσίου ρυοπίδος 7, ΤΚ11147, Γαλάτσι ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ (ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ, ΧΑΡΤΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ) Θεωρητική και Πειραµατική Έρευνα από τους µαθητές της Γ τάξης Γυµνασίου: Επταήµερος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο Όνομα: Ημερομηνία:./ /2014 ΤΑΞΗ : A Λυκείου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Αισθητήρια όργανα - αισθήσεις ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Μείωση κατώτατων αποδοχών. Της ΕΓΣΣΕ από 14/2/2012 και για όσο διαρκεί το πρόγραµµα κατά 22% (µισθός 586,08 /

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς 16 Ιανουαρίου 2002 ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-3 Σχέδιο έκθεσης (PE 301.518) Rainer Wieland σχετικά µε την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 006 Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Τεχνολογία Ι, Πρακτικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β )

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) ΠΥΞΙΔΑ Ν Ο 38 ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) Οι ηλεκτρικές ιδιότητες των υποδημάτων για επαγγελματική χρήση Τα υποδήματα για επαγγελματική χρήση διακρίνονται ως προς τις ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D 1. MIA ΣΥΝΤΟΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1.1 Εισαγωγή Το TC206D είναι ένα τηλεφωνικό κέντρο που χρησιµοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ Διακυβερνητική Επιτροπή για τις κλιματικές αλλαγές: Αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου (+31% για CO 2 ). Αύξηση μέσης θερμοκρασίας γης κατά 0.6±0.2 0.2 ο C από τα τέλη του 19

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΠΕΚΕΠΕ Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς Τμήμα Διαχείρισης Δικαιωμάτων Μάρτιος 2015 3 ΣΤΟΧΟΙ! 1. Επιλεξιμότητα της γης 2. Επιλεξιμότητα του γεωργού 3. Επιλεξιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 1. Πρόλογος 2. Τι είναι η Κατά Πλάκας Σκλήρυνση/Πολλαπλή Σκλήρυνση 3. Λίγα λόγια για τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης Π ρ ό λ ο γ ο ς Ο λόγος της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ το κοχλιακο

ΤΙ ΕΙΝΑΙ το κοχλιακο ΤΙ ΕΙΝΑΙ το κοχλιακο εμφυτευμα; Advanced Bionics Τί είναι το ΚΟΧΛΙΑΚΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ; Το κοχλιακό εμφύτευμα είναι μια ηλεκτρονική συσκευή σχεδιασμένη για να παρέχει βελτιωμένη αντίληψη του ήχου και δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Μηχανικός, Εντεταλμένος Καθηγητής, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος, Θεολόγος e mail: v.dalamagas@prv.ypeka.gr

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Μηχανικός, Εντεταλμένος Καθηγητής, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος, Θεολόγος e mail: v.dalamagas@prv.ypeka.gr Βασίλειος Δαλαμάγκας, Μηχανικός, Εντεταλμένος Καθηγητής, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος, Θεολόγος e mail: v.dalamagas@prv.ypeka.gr 1 ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΚΟΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΘΟΡΥΒΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η παρούσα τεχνική περιγραφή, συντάχθηκε από: για την εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης δημιουργίας εκρηκτικών μιγμάτων στην επιχείρηση:. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005

/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005 /ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005 «Αύξηση ηµερήσιου Nοσηλείου - Tροφείου που καταβάλλει το ΙΚΑ για την περίθαλψη των παιδιών µε ειδικές ανάγκες ασφ/νων µας σε συµβεβληµένα και µη ιδρύµατα του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την ΚΑΠ μετά το 2015... ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Λίγα λόγια για την ΚΑΠ μετά το 2015... ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λίγα λόγια για την ΚΑΠ μετά το 2015... ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΟΠΕΚΕΠΕ Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς Φεβρουάριος 2015 ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Η εφαρμογή των Άμεσων Ενισχύσεων μετά το 2015: Αποσκοπεί στην καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος εφαρμογής Π.Δ. 399/94 «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ... 2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ... 4 1. Κατηγορίες δικαιούχων... 4 1.1 Βαριά αναπηρία... 4 1.2 Συνήθης αναπηρία... 4 1.3 Μερική αναπηρία... 5 1.4 Προϋπάρχουσα αναπηρία... 5 2. Εκτίμηση αναπηρίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Πόλη Ηµεροµηνία Ώρα Αίθουσα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Πόλη Ηµεροµηνία Ώρα Αίθουσα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Πόλη Ηµεροµηνία Ώρα Αίθουσα Σαλαµίνα 17 Μαρτίου 2012 09:30 πµ Κινηµατοθέατρο Ναυστάθµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ο θόρυβος που παράγουν οι διάφορες δραστηριότητες αποτελεί αυτό που λέμε περιβαλλοντικό θόρυβο το σύνολο των ανεπιθύμητων αλλά και επιβλαβών θορύβων που

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία Ενημερωτικό Δελτίο (Fact Sheet) N 304 Μάϊος 2006 Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία Σταθμοί βάσης και ασύρματες τεχνολογίες Η κινητή τηλεφωνία είναι πλέον κοινή πρακτική σε όλο τον κόσμο. Η ασύρματη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ Α ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 1. Γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση (ΓΟΠ) Η συχνότητα της ΓΟΠ σε παιδιά µε ΕΠ αναφέρεται από 26% - 75%, ενώ σε φυσιολογικά παιδιά και βρέφη εκτιµάται περίπου στο 7-8% (Cadman και συν. 1978,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΙ Ε.Ε. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε-

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R2027 EL 30.05.2002 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 2027/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 1997 για την ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Μάρτιος 2008 ΗΜΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Του Πυρόβολου Ηλία, υπαλλήλου του ήµου Χαϊδαρίου Α. Πολλά ηµοτικά και Κοινοτικά Συµβούλια καθυστερούν στην λήψη

Διαβάστε περισσότερα