Λέξειρ-κλειδιά: ζπνλδπιηθή αξηεξία, απρεληθή κνίξα ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, ίιηγγνο, νζηεόθπηα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λέξειρ-κλειδιά: ζπνλδπιηθή αξηεξία, απρεληθή κνίξα ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, ίιηγγνο, νζηεόθπηα"

Transcript

1 Πεπίληψη Τν ζύλδξνκν ζπνλδπινβαζηθήο αλεπάξθεηαο (ΣΒΑ) ζπλίζηαηαη ζε ππνηξνπηάδνληα επεηζόδηα ηζραηκίαο ηεο ζπνλδπινβαζηθήο αξηεξίαο θαη ησλ θιάδσλ ηεο. Παξαηεξείηαη ζε πνζνζηό 5% ησλ αηόκσλ πνπ πάζρνπλ από ρξόληα πξνθερσξεκέλε απρεληθή ζπνλδύισζε. Αλ θαη ην ελ ιόγσ ζύλδξνκν απνηειεί κηα εύθνια αληηκεησπίζηκε αηηία ΑΔΔ, είλαη κάιινλ ππνδηαγλσζκέλν. Οη ζπνλδπιηθέο αξηεξίεο αθνύ δηέιζνπλ από ηα εγθάξζηα ηξήκαηα ηνπ 7νπ έσο 1νπ απρεληθνύ ζπνλδύινπ, ελώλνληαη θαη ζρεκαηίδνπλ ηε βαζηθή αξηεξία, θαζηζηώληαο έηζη ην ζπνλδπινβαζηθό ζύζηεκα ππεύζπλν γηα ηελ αηκάησζε ηνπ εγθεθαιηθνύ ζηειέρνπο, ηνπ ζαιάκνπ, ηνπ ηληαθνύ ινβνύ, ηνπ ιαβπξίλζνπ, ησλ αηζνπζαίσλ ππξήλσλ θαη ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ. Η ζπνλδπιηθή αξηεξία δύλαηαη λα ζπκπηεζηεί-απνθξαρζεί ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν από ηελ έθθπζε ηεο έσο ηελ είζν δν ηεο ζηνλ νπίζζην θξαληαθό βόζξν. Τν πην ζπρλό αίηην ηνπ ζπλδξόκνπ αλεπάξθεηαο ηνπ ζπνλδπινβαζηθνύ ζπζηήκαηνο θαηά ηε ζηξνθή ηεο θεθαιήο ζεσξείηαη ε ύπαξμε νζηενθπηηθώλ αιινηώζεσλ ζηελ ππναηιαληηθή κνίξα ηεο ΑΜΣΣ, θαη ιηγόηεξν ζπρλά ε ύπαξμε ηλσδώλ ζπλδεζκηθώλ ηαηληώλ ζηνλ απρέλα, πνπ πηέδνπλ εμσηεξηθά ηελ αξηεξία. Τν ΣΒΑ εθδειώλεηαη ζπλεζέζηεξα κε ζπγθνπηθά ή πξνιηπνζπκηθά επεηζόδηα, δάιε, ίιηγγν, λπζηαγκό, ζόισζε όξαζεο, δηπισπία, δπζθαηαπνζία, δηαηαξαρέο αθνήο θαη αηζζεηηθά ή θηλεηηθά ειιείκκαηα, εθιπόκελα κε ηε ζηξνθή ηεο θεθαιήο πξνο κία πιεπξά. Οη ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε απρεληθνύ θνιάξνπ, ηνλ πεξηνξηζκό ζηξνθηθώλ θηλήζεσλ ηεο θεθαιήο, ηελ απνθπγή θαηαπόλεζεο ηεο ΑΜΣΣ θαη ηειηθά ηε ρεηξνπξγηθή απνζπκπίεζε, επί εδάθνπο ζνβαξήο ζπκπησκαηνινγίαο θαη ζεκαληηθήο, αηκνδπλακηθά, ζπκπίεζεο ηεο πάζρνπζαο ζπνλδπιηθήο αξηεξίαο. Λέξειρ-κλειδιά: ζπνλδπιηθή αξηεξία, απρεληθή κνίξα ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, ίιηγγνο, νζηεόθπηα

2 Ειζαγωγή Τν ζύλδξνκν ζπνλδπινβαζηθήο αλεπάξθεηαο (ΣΒΑ) αλαθέξεηαη ζην 5% πεξίπνπ ησλ αζζελώλ κε ρξόληα πξνρσξεκέλε απρεληθή ζπνλδύισζε1,2. Σπλίζηαηαη ζε ππνηξνπηάδνληα επεηζόδηα πεξηνδηθήο ηζραηκίαο ηεο ζπνλδπινβαζηθήο αξηεξίαο θαη ησλ θιάδσλ ηεο, πνπ νθείινληαη ζε πεξηνδηθή κείσζε ή κόληκε δηαθνπή ηεο ξνήο2,3 κε ζπκπησκαηνινγία από ην ΚΝΣ. Η ζπνλδπινβαζηθή αλεπάξθεηα είλαη κηα ζνβαξή θαηάζηαζε πνπ πξνθαιεί αληθαλόηεηα. Παξά ην γεγνλόο όηη αλαγλσξίδεηαη εδώ θαη θαηξό, απηό ην ζύλδξνκν είλαη κάιινλ ππνδηαγλσζκέλν θαη απνηειεί κηα επθόισο ζεξαπεύζηκε αηηία εγθεθαιηθνύ επεηζνδίνπ. Η ζπνλδπιηθή αξηεξία κπνξεί λα ζπκπηεζηεί ή λα απνθξαρηεί ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν από ηελ έθθπζή ηεο ζηελ ππνθιείδηα αξηεξία κέρξη ην ζεκείν ηεο ζθιεξάο κήληγγαο θαηά ηελ είζνδό ηεο εληόο ηνπ νπίζζηνπ βόζξνπ. Σπλήζσο, κε ην δηαθξαληαθό Doppler δηαπηζηώλεηαη κηα ζεκαληηθή κείσζε ησλ ηαρπηήησλ ησλ νπίζζησλ εγθεθαιηθώλ αξηεξηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ζηξνθήο ηεο θεθαιήο ζρεηηδόκελεο κε ηα ζπκπηώκαηα, ε νπνία αθνινπζείηαη από αληηδξαζηηθή ππεξαηκία θαηά ηελ επαλαθνξά ηεο θεθαιήο ζηελ νπδέηεξε ζέζε. Η ζσζηή δηεξεύλεζε, ε αθξηβήο δηάγλσζε θαη αληηκεηώπηζε είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θπζηνινγηθήο αηκνδπλακηθήο ηεο νπίζζηαο θπθινθνξίαο, ηε βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ θαη ηελ πξόιεςε εγθεθαιηθνύ επεηζνδίνπ. Δίλαη γλσζηό όηη ν νζηενπαζεηηθόο ρεηξηζκόο θαη ε ζηξνθή ηνπ απρέλα πξνθαινύλ δπλεηηθά βιάβε ζηηο ζπνλδπιηθέο αξηεξίεο4,5. Ο Ford6 πεξηέγξαςε ηo 1952 ηελ πεξίπησζε ελόο αζζελνύο κε ζπκπηώκαηα ζπγθνπήο, ηιίγγνπ, λπζηαγκνύ, ζάκβνπο όξαζεο θαη δάιεο πνπ απνδόζεθαλ ζηε δηαιείπνπζα ζπκπίεζε θαη ησλ δύν ζπνλδπιηθώλ αξηεξηώλ ζηελ πεξηνρή Α1-Α2. Οη Tatlow θαη Bammer αξγόηεξα ην 1957 πεξηέγξαςαλ ην «Σύλδξνκν ζπνλδπινβαζηθήο ηζραηκίαο θαηά ηε ζηξνθή ηεο θεθαιήο»7. Η εμσαπιηθή (εμσγελήο) ζπκπίεζε ηεο ζπνλδπιηθήο αξηεξίαο από νζηεόθπηα θαηά ηε δηάξθεηα ζηξνθήο ηεο θεθαιήο θαηαδείρηεθε κεηέπεηηα, αξρηθά ζε πησκαηηθά δείγκαηα8,7 θαη ζηε ζπλέρεηα ζε αζζελείο9, Κιηληθή Αλαηνκηθή Βάζε Η ζπνλδπιηθή αξηεξία εθθύεηαη από ην θπξηό ηνπ ηόμνπ πνπ ζρεκαηίδεη ε ππνθιείδηα αξηεξία θαηά ηελ πνξεία ηεο, έζσζελ ηνπ πξνζζίνπ ζθαιελνύ11. Δλαιιαθηηθά, ε ζπνλδπιηθή αξηεξία κπνξεί λα εθθύεηαη από ην ανξηηθό ηόμν ή από άιια ζεκεία ηεο ππνθιεηδίνπ αξηεξίαο ζε ιηγόηεξν από ην 45% ησλ πεξηπηώζεσλ12. Μεηά ηελ έθθπζε ηεο αλέξρεηαη κπξνζηά από ηελ εγθάξζηα απόθπζε ηνπ έβδνκνπ απρεληθνύ ζπνλδύινπ Α7. Αθνύ δηέιζεη δηακέζνπ ηνπ ηξήκαηνο ηεο εγθάξζηαο απόθπζεο ηνπ έθηνπ απρεληθνύ ζπνλδύινπ (Α6) (90% ησλ πεξηπηώζεσλ12) εηζέξρεηαη ζηνλ εγθάξζην ζσιήλα. Σπαληόηεξα θαη ζπγθεθξηκέλα, ζην 5% ησλ πεξηπηώζεσλ κπνξεί λα πεξάζεη από ην ηξήκα ηνπ Α5, ζην 2% από ην ηξήκα ηνπ Α4 ή Α7 θαη ζην 1% από ηνπ Α312,13. Σηε ζπλέρεηα, αθνύ δηαηξέμεη πξνο ηα πάλσ ηνλ εγθάξζην ζσιήλα, αλαδύεηαη από ην εγθάξζην ηξήκα ηνπ άηιαληα θαη θέξεηαη ζηελ αύιαθα ηεο ζπνλδπιηθήο αξηεξίαο απηνύ11. Καηόπηλ, δηαηξππά ηνλ νπίζζην επηπσκαηηθό πκέλα θαη ηε ζθιεξή κήληγγα θαη δηακέζνπ ηνπ ηληαθνύ ηξήκαηνο εηζέξρεηαη ζην θξαλίν11,13. Μεηά από βξαρεία πνξεία κπξνζηά από ηνλ πξνκήθε, ε ζπνλδπιηθή αξηεξία ζπλελώλεηαη κε ηελ αληίζεηή ηεο δεκηνπξγώληαο ηε βαζηθή αξηεξία, ε νπνία κεηά από 3-4 εθ. δηράδεηαη ηειηθά ζηηο νπίζζηεο εγθεθαιηθέο αξηεξίεο, πνπ αλαζηνκώλνληαη κε ηηο έζσ θαξσηίδεο θαη καδί θαη κε ηηο πξόζζηεο εγθεθαιηθέο αξηεξίεο ζρεκαηίδνπλ u964 ην εμάγσλν ηνπ Willis11,13.

3 Η ζπνλδπιηθή αξηεξία, πξηλ εηζέιζεη ζην θξαλίν (εμσθξαληαθή κνίξα), ρνξεγεί κπτθνύο θιάδνπο γηα ηνπο ηληναπρεληθνύο κπο θαη λσηηαίνπο θιάδνπο, νη νπνίνη αηκαηώλνπλ ηελ απρεληθή κνίξα ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ θαη ηνπο απρεληθνύο ζπνλδύινπο11. Στρέβλφση σπονδσλικής αρτηρίας κατά τη στρουή και κάμυη τοσ αστένα. Δλδνθξαληαθά, ε ζπνλδπιηθή αξηεξία ρνξεγεί: 1) ηελ νπίζζηα θάησ παξεγθεθαιηδηθή αξηεξία, ε νπνία δηαλέκεηαη ζηελ παξεγθεθαιίδα, ζηνλ πξνκήθε κπειό θαη ζην ρνξηνεηδέο πιέγκα ηεο ηέηαξηεο θνηιίαο, 2) ηελ πξόζζηα λσηηαία θαη ηηο νπίζζηεο λσηηαίεο αξηεξίεο, πνπ δηαλέκνληαη ζην λσηηαίν κπειό, 3) κεληγγηθνύο θιάδνπο πνπ δηαλέκνληαη ζηα νζηά θαη ζηε ζθιεξά κήληγγα ηνπ νπίζζηνπ θξαληαθνύ βόζξνπ θαη 4) ηηο πξνκεθηθέο αξηεξίεο11,13. Η βαζηθή αξηεξία ρνξεγεί: 1) ηελ έζσ αθνπζηηθή ή ιαβπξηλζηθή αξηεξία, ε νπνία εηζέξρεηαη ζηνλ έζσ αθνπζηηθό πόξν θαη αηκαηώλεη ην έζσ νπο, 2) ηελ άλσ παξεγθεθαιηδηθή αξηεξία, ε νπνία δηαλέκεηαη ζηελ άλσ επηθάλεηα ηεο παξεγθεθαιίδαο, ηε γέθπξα θαη ηελ ππόθπζε, 3) ηελ πξόζζηα θάησ παξεγθεθαιηδηθή αξηεξία, πνπ δηαλέκεηαη ζηελ πξόζζηα θαη θάησ επηθάλεηα ηεο παξεγθεθαιίδαο, 4) ηελ νπίζζηα παξεγθεθαιηδηθή αξηεξία, ε νπνία ρνξεγεί θιάδνπο γηα ηνλ νπηηθό θινηό, κέξε ηνπ ζαιάκνπ, ηνλ θαθνεηδή ππξήλα, ην έζσ γνλαηώδεο ζώκα θαη ην ρνξηνεηδέο πιέγκα ηεο ηξίηεο θνηιίαο θαη 5) γεθπξηθέο αξηεξίεο11, Αηκνδπλακηθή θαη Παζνγέλεηα ζηε Σηξνθή Όηαλ θάπνηνο ζηξέθεη ηελ θεθαιή, ππάξρεη ζπλήζσο ζπκπίεζε ηεο αληίπιεπξεο ζπνλδπιηθήο αξηεξίαο ζην επίπεδν ηεο αηιαληναμνληθήο άξζξσζεο, ε νπνία εμηζνξξνπείηαη από ηελ παξνπζία θπζηνινγηθήο νκόπιεπξεο ζπνλδπιηθήο αξηεξίαο πνπ αηκαηώλεη ην βαζηθό ζύζηεκα (Δηθόλα 1). Δίλαη ζεκαληηθό λα επηζεκαλζεί όηη ζηνπο αζζελείο κε ζηξνθηθή ζπνλδπινβαζηθή ηζραηκία, ε κία ζπνλδπιηθή αξηεξία είλαη ζπλήζσο ππνπιαζηηθή ή απνθξαγκέλε9,14, θαη δελ ππάξρεη ζεκαληηθή παξάπιεπξε ξνή αίκαηνο από ηελ πξόζζηα θπθινθνξία ζην βαζηθό ζύζηεκα κέζσ ησλ νπίζζησλ αλαζηνκσηηθώλ αξηεξηώλ. 3. Κιηληθά επξήκαηα Τα πην ζπλεζηζκέλα ζπκπηώκαηα ηεο ζηξνθηθήο ζπνλδπινβαζηθήο αλεπάξθεηαο είλαη ε ζπγθνπή ή ε αίζζεζε ιηπνζπκίαο, δάιε, ίιηγγνο, ζάκβνο όξαζεο, επεηζόδηα πηώζεο, εκβνέο, ππναθντα, θαη αηζζεηηθά ή θηλεηηθά ειιείκκαηα εθιπόκελα θαηά ηε ζηξνθή ηεο θεθαιήο πξνο κία ζπγθεθξηκέλε πιεπξά7,15. Τα ζπκπηώκαηα ραξαθηεξηζηηθά ακβιύλνληαη ακέζσο κεηά ηελ επαλαθνξά ηεο θεθαιήο ζηελ νπδέηεξε ζέζε7,14,15. Μόληκν λεπξνινγηθό έιιεηκκα κεηά ηε ζηξνθή ηεο θεθαιήο έρεη επίζεο πεξηγξαθεί ζην ζύλδξνκν «εγθεθαιηθό επεηζόδην ηόμνπ θπλεγνύ» ζηελ πεξηγξαθή ηνπ Sorensen17 ζε αζζελή ν νπνίνο απέθηεζε εγθεθαιηθό επεηζόδην νπίζζηνπ

4 βόζξνπ κεηά από άζθεζε ηνμνβνιίαο. Αξθεηά δηαθνξεηηθά κεραληθά αίηηα πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. 3.1 Βαζηθή Σπκπησκαηνινγία Τα ζπκπηώκαηα ηεο ΣΒΑ ραξαθηεξίδνληαη από δάιε, ιηπνζπκία, απρελνγελή θεθαιαιγία θαη λεπξνινγηθέο εθπηώζεηο από ηα εκηζθαίξηα θαη ην ζηέιερνο ηνπ εγθεθάινπ, όπσο δπζαξζξία, πεξηζηνκαηηθή αηκσδία, δηπισπία, ππαηζζεζία θαη πάξεζε ζην πξόζσπν ή ζηα άθξα, δπζθαηαπνζία θαη θαξπγγηθή δπζαηζζεζία, δηαηαξαρέο όξαζεο (ζάκβνο, νπηηθή καξκαξπγή ή ζπηλζεξνβόιν αίζζεκα), λπζηαγκό, αηθλίδηα θώθσζε ή βαξεθνΐα θαη ππναθνπζία ιόγσ ηζραηκίαο ηεο έζσ αθνπζηηθήο αξηεξίαο (αηζνπζνθνριηαθό ζύλδξνκν)3. Πνιιά από ηα αλσηέξσ νθείινληαη ζε ηζραηκία ησλ ππξήλσλ ησλ εγθεθαιηθώλ ζπδπγηώλ. Σπάληα εκθαλίδνληαη δηαηαξαρέο κλήκεο από ηζραηκία ησλ καζηίσλ3. Δπαλεηιεκκέλεο πξνζβνιέο κπνξεί λα θαηαιήμνπλ ζε εγθεθαιηθά έκθξαθηα ή απρεληθή κπεινπάζεηα. 4. Αίηηα Πεξηγξάθνληαη παξαθάησ ηα αίηηα πνπ πξνθαινύλ πξνζσξηλή ή κόληκε αηκνδπλακηθά ζεκαληηθή ζπκπίεζε ή πιήξε απόθξαμε ηεο θύξηαο εμσθξαληαθήο ζπνλδπιηθήο αξηεξίαο θαηά ηε ζηξνθή ηεο θεθαιήο, κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε ξνή αίκαηνο πξνο ην αγγεηαθό ζύζηεκα ηεο βαζηθήο αξηεξίαο. Μεκνλσκέλε απόθξαμε κε θύξηαο ζπνλδπιηθήο αξηεξίαο ή θαη ακθνηεξόπιεπξε απόθξαμε ζπνλδπιηθήο αξηεξίαο πνπ πξνθαιείηαη θαηά ηε ζηξνθή ηεο θεθαιήο έρνπλ επίζεο αλαθεξζεί17,18. Πνιιαπιά επεηζόδηα έθηαζεο θαη ζπκπίεζεο ηεο ζπνλδπιηθήο αξηεξίαο κπνξεί επίζεο λα νδεγήζνπλ ζε ηξαπκαηηζκό ηνπ έζσ ρηηώλα θαη ζρεκαηηζκό ζξόκβσλ, κε επαθόινπζε εκβνιή θαη εγθεθαιηθό επεηζόδην15, Η ζπνλδπιηθή αξηεξία κπνξεί λα ζπκπηεζηεί ή λα απνθξαρηεί ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν από ηελ έθθπζή ηεο κέρξη ηελ είζνδό ηεο ζηνλ u959 νπίζζην βόζξν. Ωο κεραληθά αίηηα πνπ πξνθαινύλ ζηέλσζε ή απόθξαμε ηεο ζπνλδπινβαζηθήο αξηεξίαο έρνπλ πεξηγξαθεί νη ηλώδεηο ζπλδεζκηθέο ηαηλίεο ηνπ απρέλα22, ν πξόζζηνο ζθαιελόο κπο ζην ζθαιελνζπνλδπιηθό ηξίγσλν9,23,24, νζηεόθπηα ζην εγθάξζην ηξήκα14,25-27, ππεμάξζξεκα ηεο απνθπζηαθήο άξζξσζεο θαη ππέξκεηξε ζηξνθή ηεο εγθάξζηαο απόθπζεο16, ππεμάξζξεκα ηεο απρεληθήο κνίξαο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, ππεξηξνθία ηεο αγθηζηξσηήο απόθπζεο ή ησλ απνθπζηαθώλ αξζξώζεσλ ηεο απρεληθήο κνίξαο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, απρεληθή δηζθνθήιε29,30, έθηαζε ηεο αξηεξίαο θαηά ηελ πνξεία ηεο από ην Α2 ζην εγθάξζην ηξήκα ηνπ Α120,14,31-35, ή ε έθηαζε ζην ζεκείν δηείζδπζεο ηεο ζθιεξάο κήληγγαο ζην ηληαθό ηξήκα36. Μέρξη ζηηγκήο ην πην ζπρλό αίηην ηεο ζηξνθηθήο ζπνλδπινβαζηθήο αλεπάξθεηαο είλαη ε ύπαξμε νζηεόθπηνπ πξνεξρόκελνπ από ηελ αγθηζηξσηή (Luscka) απόθπζε πνπ ζπκπηέδεη ηε ζπνλδπιηθή αξηεξία θαηά κήθνο ηεο πνξείαο ηεο ζηελ ππναηιαληηθή απρεληθή κνίξα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο15,27. Έλαο ηλώδεο δαθηύιηνο πξνζθνιιεκέλνο ζηνλ εμσηεξηθό ρηηώλα ηεο αξηεξίαο βξίζθεηαη ζπρλά ζηελ πεξηνρή ηεο ζπκπίεζεο, πηέδνληαο ηελ αξηεξία, θαη ν νπνίνο θαίλεηαη λα παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ παζνγέλεζε ηνπ ζπλδξόκνπ απηνύ15,27. Σε ζρέζε κε ηελ θαηεύζπλζε ηεο ζηξνθήο ηεο θεθαιήο, ε ζπνλδπιηθή αξηεξία πνπ ζπκπηέδεηαη είλαη ζπλήζσο ε αληίπιεπξε ζηηο πεξηπηώζεηο ζπκπίεζεο ζην επίπεδν Α1-Α2 θαη ε νκόπιεπξε όηαλ ε ζπκπίεζε είλαη ζηελ ππναμνληθή (Α2) απρεληθή κνίξα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο35.

5 5. Απεηθνληζηηθή Γηάγλσζε Μία αθξηβήο δηάγλσζε εμαξηάηαη όρη κόλν από ηα θιηληθά ζπκπηώκαηα, αιιά επίζεο θαη από ηνλ αηκνδπλακηθό θαη αγγεηνγξαθηθό έιεγρν. Η αλαγλώξηζε ησλ ηδηαίηεξσλ θιηληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο ζπνλδπινβαζηθήο αλεπάξθεηαο (κηθξή δηάξθεηα θαη αλαπαξαγσγηκόηεηα κε κηα ζπγθεθξηκέλε θίλεζε ηεο θεθαιήο) θαη ε ρξήζε δηαθξαληαθνύ Doppler (TCD) σο αξρηθό εξγαιείν ειέγρνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ νξζή επηινγή ησλ αζζελώλ γηα δπλακηθό αγγεηόγξακκα. Πνιινί αζζελείο έρνπλ ζπκπηώκαηα πνπ δελ είλαη ηόζν ραξαθηεξηζηηθά θαη εύθνια αλαπαξαγώγηκα θάζε θνξά πνπ ζηξέθνπλ ην θεθάιη. Η απεηθνληζηηθή επηβεβαίσζε όηη ηα ζπκπηώκαηα ηνπ αζζελνύο έρνπλ κεηξήζηκε αηκνδπλακηθή δηαηαξαρή ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα ζηε δηάγλσζε. Γελ είλαη πάληα δπλαηή ε αμηόπηζηε αλίρλεπζε ησλ ζεκάησλ ιόγσ ηερληθώλ δπζθνιηώλ θαηά ηελ εθηέιεζε παζεηηθήο ζηξνθήο ηεο θεθαιήο. Απαξαίηεηε είλαη ε πξνζεθηηθή εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ, ώζηε λα απνθεπρζεί ε ιαλζαζκέλε εθηίκεζε. Ο απεηθνληζηηθόο έιεγρνο ζπλίζηαηαη ζε: Α. Τν δηαθξαληαθό Doppler (TCD) γηα ηελ αμηνιόγεζε θαη δηάγλσζε ησλ ζπνλδπινβαζηθώλ ζπκπησκάησλ θαηά ηε ζηξνθή14,37 είλαη πνιύ ρξήζηκν σο αξρηθό δηαγλσζηηθό εξγαιείν ιόγσ ρακεινύ θόζηνπο, αλαπαξαγσγηκόηεηαο, θαζώο θαη ηεο δπλαηόηεηαο εθηέιεζεο ζπζρεηηζκνύ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν κεηαμύ ησλ ηαρπηήησλ ησλ ΟΔΑ θαη ησλ ζπκπησκάησλ14. Γηαπηζηώλεηαη ζπλήζσο κείσζε ζηηο ηαρύηεηεο ησλ ΟΔΑ ηνπιάρηζηνλ 50%, αιιά πην ζπρλά θαηά κηα κέζε ηηκή 20% ηεο βαζηθήο ηηκήο, όηαλ νη αζζελείο ζηξέθνπλ ην θεθάιη ηνπο14. Απηό αθνινπζείηαη από κηα αληηδξαζηηθή ππεξαηκία θαηά ηνπιάρηζηνλ 10% πάλσ από ηελ αξρηθή ηηκή ηαρπηήησλ, όηαλ ν αζζελήο επαλέξρεηαη ζηελ νπδέηεξε ζέζε, ε νπνία ζπζρεηίδεηαη κε ηελ εμαθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ14. Απηή ε αληηδξαζηηθή ππεξαηκία είλαη κηα θπζηνινγηθή αληίδξαζε ζηελ ηζραηκία θαη αληηθαηνπηξίδεη έλα αγγεηνδηαζηαιηηθό θαηλόκελν πνπ ιακβάλεη ρώξα ζην επίπεδν ησλ αξηεξηδίσλ θαη ηξηρνεηδηθώλ θνηηώλ. Μόλν ιίγνη ζπγγξαθείο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ην δηαθξαληαθό Doppler (TCD) ή άιιεο κε επεκβαηηθέο κειέηεο αηκνδπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ εγθεθαιηθώλ αγγείσλ πξνεγρεηξεηηθά σο βνεζεηηθά εξγαιεία γηα ηε δηάγλσζε θαη ηε κειέηε ηεο νπίζζηαο αηκνδπλακηθήο θπθινθνξίαο ζε αζζελείο κε ζηξνθηθή ζπνλδπινβαζηθή ηζραηκία. Οη Vates et al.30 αλέθεξαλ 50% κείσζε ησλ ηαρπηήησλ ηεο ζπνλδπιηθήο αξηεξίαο ζην επίπεδν ηνπ ηληαθνύ ηξήκαηνο κε ηε ρξήζε δηαθξαληαθνύ Doppler (TCD) ζε πεξίπησζε απρεληθήο δηζθνθήιεο πνπ πξνθαινύζε ζπνλδπινβαζηθή αλεπάξθεηα. Οη Jargiello et αl.38 έδεημαλ ηε ρξεζηκόηεηα ηνπ έγρξσκνπ Doppler γηα ηελ απεηθόληζε ηεο ζπκπίεζεο ηεο ζπνλδπιηθήο αξηεξίαο ζηελ ππναμνληθή (Α2) απρεληθή κνίξα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ζε πεξηπηώζεηο ζπνλδπινβαζηθήο αλεπάξθεηαο. Οη Nakamura et αl.19, κε ηε ρξήζε duplex ππεξερνγξαθήκαηνο, ήηαλ ζε ζέζε λα ηεθκεξηώζνπλ ηελ εμαθάληζε ηεο ηεινδηαζηνιηθήο ξνήο ζηε δεμηά ζπνλδπιηθή αξηεξία θαηά ηε δηάξθεηα ζηξνθήο ηεο θεθαιήο, ε νπνία ζπζρεηηδόηαλ κε ηα ζπκπηώκαηα ηνπ αζζελνύο. Τν δηαθξαληαθό Doppler είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκν γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο δηαηαξαγκέλεο αηκνδπλακηθήο πξνεγρεηξεηηθά θαη ηνλ έιεγρν ηεο επαλαθνξάο ησλ θπζηνινγηθώλ ηαρπηήησλ ηεο νπίζζηαο θπθινθνξίαο κεηά ηε ρεηξνπξγηθή απνζπκπίεζε ζε αζζελείο κε ζηξνθηθή ζπνλδπινβαζηθή ηζραηκία. Οη Matsuyama et αl.35 αλέθεξαλ πέληε αζζελείο ζηε ρεηξνπξγηθή ηνπο ζεηξά πνπ είραλ αλσκαιίεο αηκάησζεο ζηνλ νπίζζην βόζξν ζηελ ηνκνγξαθία εθπνκπήο κνλήξνπο θσηνλίνπ πξνεγρεηξεηηθά.

6 Β. Οη Γπλακηθέο αγγεηνγξαθίεο κε πξννδεπηηθή ζηξνθή ηεο θεθαιήο είλαη επίζεο αλεθηίκεηεο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε δηάγλσζε. Απεηθνλίδνπλ ηελ αγγεηαθή αλαηνκία ηεο πξόζζηαο θαη νπίζζηαο θπθινθνξίαο θαη θαηαδεηθλύνπλ ηε ζέζε ηεο ζπκπίεζεο. Δίλαη ζεκαληηθή ε απεηθόληζε όιεο ηεο πνξείαο θαη ησλ δύν ζπνλδπιηθώλ αξηεξηώλ από ηελ έθθπζή ηνπο κέρξη ηνλ νπίζζην βόζξν Θεξαπεία θαη Χεηξνπξγηθέο Δπηινγέο Οη κε ρεηξνπξγηθέο ζεξαπεπηηθέο επηινγέο πεξηιακβάλνπλ πεξηνξηζκό ηεο ζηξνθήο ηεο θεθαιήο, απρεληθό θνιάξν θαη απνθπγή θαηαπόλεζεο ηεο ΑΜΣΣ θαζώο θαη παξαθνινύζεζε θιηληθά θαη απεηθνληζηηθά ηεο εμέιημεο ηεο ζπκπίεζεο κέρξη λα απνθαζηζζεί ρεηξνπξγηθή παξέκβαζε. Η ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία είλαη απνηειεζκαηηθή. Η εγρεηξεηηθή απνζπκπίεζε ηεο ζπνλδπιηθήο αξηεξίαο ελδείθλπηαη όηαλ ηα ζπκπηώκαηα πξνθαινύλ αληθαλόηεηα θαη ππάξρεη αηκνδπλακηθά ζεκαληηθή ζπκπίεζε ηεο ζπνλδπιηθήο αξηεξίαο15. Οη Hardin et al39 αλέθεξαλ ην 1960 ηελ πξώηε πεξίπησζε ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο ζε έλαλ αζζελή κε ζπκπηώκαηα ζηξνθηθήο ζπνλδπινβαζηθήο ηζραηκίαο. Η απιή απνζπκπίεζε είλαη πνιύ απνηειεζκαηηθή όηαλ εθαξκόδεηαη ζηε ζηξνθηθή ζπνλδπινβαζηθή ηζραηκία πνπ πξνέξρεηαη από δηάθνξεο αηηίεο θαηά κήθνο ηεο ππναμνληθήο (Α2) απρεληθήο κνίξαο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο14,15,22-25,26,27,29,30. Η εθινγή ηεο ρεηξνπξγηθήο ηερληθήο πξνζαξκόδεηαη κε βάζε ηελ αλαηνκηθή ζέζε, ηελ παζνγέλεζε θαη ηνλ κεραληζκό ζπκπίεζεο ηεο ζπνλδπιηθήο αξηεξίαο, π.ρ. αθαίξεζε ησλ νζηενθύησλ, δηζθεθηνκή, απνζπκπίεζε ζην επίπεδν Α1-Α2, ζπνλδπινδεζία θιπ. Abstract Vertebrobasilar insufficiency syndrome (SDS) consists of recurrent ischemic episodes of the vertebral artery and its branches. It occurs in 5% of individuals who suffer from chronic cervical spondylosis outpost. Although this syndrome is an easily treatable cause of stroke, it seems to be hypodiagnosed. The vertebral arteries, after passing through the lateral foramina from the seventh to the first cervical vertebra, are joined to form the basilar artery, making the vertebrobasilar system responsible for the perfusion of the brain stem, the thalamus, the occipital lobe, the labyrinth, the vestibular nuclei and of the spinal cord. The vertebral artery may be compressed anywhere from its origin to its entry in the posterior fossa. The most frequent cause of the SDS is the existence of osteophytes in the cervical spine, and less often the presence of ligands fibrous bands in the neck, pushing against the outer site of the artery. The most common symptoms of the SDS are loss of consciousness, dizziness, vertigo, nystagmus, blurred vision, double vision, difficulty in swallowing, impaired hearing and sensory or motor deficits, which are caused during turning the head to one side. The therapeutic approaches include the use of cervical collar, the restriction of chiral head movements, avoid stressing the cervical spine and eventually surgical decompression, on the ground of serious symptomatology and significant hemodynamic compression of the affected vertebral artery. Keywords: vertebral artery, cervical spine, vertigo, osteophytes.

7 Βιβλιογπαφία 1. Γνπιέο Γεκήηξηνο, Απρεληθό ζύλδξνκν. Δθδόζεηο ΔΔΛΙΑ- Γ. Γόκπξηηο, Αζήλα Βνrenstein D., Wiessel S., and Boden S. The neck pain. Philadelphia. Saunders, Oostendrop RAB. Funktionele Vestebrobasillaire insufficiέntie.nijmegen. Catholic University, (Dissertation) 4. Mas JL, Bousser MG, Hasboun D, Laplane D: Extracranial vertebral artery dissections. Stroke 18: , Weintraub MI, Khoury A: Critical neck position as an independent risk factor for posterior circulation stroke: A magnetic resonance angiographic analysis. J Neuroimaging 5:16 22, Ford RF: Syncope, vertigo and disturbances of vision resulting from intermittent obstruction of the vertebral arteries due to defect in the odontoid process and excessive mobility of the second cervical vertebra. Bull Johns Hopkins Hosp 91: , Tatlow WF, Bammer HG: Syndrome of vertebral artery compression. Neurology 7: , Hutchinson EC, Yates PO: The cervical portion of the vertebral artery: A clinicopathological study. Brain 79: , Husni EA, Bell HS, Storer J: Mechanical occlusion of the vertebral artery: A new clinical concept. JAMA 196: , Sheehan S, Bauer RB, Meyer JS: Vertebral artery compression in cervical spondylosis. Neurology 10: , Καηξίηζεο Δ., Παπαδόπνπινο Ν. Αλαηνκηθή ηνπ αλζξώπνπ, Βηβιίν ΙΙ: Μπτθό ζύζηεκα, πεξηθεξηθό θπθινθνξηθό ζύζηεκα, πεξηθεξηθό λεπξηθό ζύζηεκα θαη νδεγόο αλαηνκηθώλ παξαζθεπώλ. Δθδόζεηο Λίηζαο, Αζήλα, Lippert H., Pabst R. Arterial variations in man. Classification and frequency. Bergmann, Muenchen, Standring S., Borley N.R., Collins P., Crossman A.R., Gatzoulis M.A., Healy J.C., Johnson D., Mahadevan V., Newell R.L.M, Wigley C.B. (eds.). Gray s anatomy. The anatomical basis of clinical practice. Elsevier, Edinburgh, Sturzenegger M, Newell DW, Douville C, Byrd S, Schoonover K: Dynamic transcranial Doppler assessment of positional vertebrobasilar ischemia. Stroke 25: , Nagashima C: Vertebral artery insufficiency and cervical spondylosis, in Fein JM, Flamm ES (eds): Cerebrovascular Surgery. New York, Springer, 1985, pp Sorensen BF: Bow hunter s stroke. Neurosurgery 2: , Kimura T, Sako K, Tohyama Y, Hodozuka A: Bow hunter s stroke caused by simultaneous occlusion of both vertebral arteries. Acta Neurochir (Wien) 141: , Morimoto T, Kaido T, Uchiyama Y, Tokunaga H, Sakaki T, Iwasaki S: Rotational obstruction of nondominant vertebral artery and ischemia. J Neurosurg 85: , Nakamura K, Saku Y, Torigoe R, Ibayashi S, Fujishima M: Sonographic detection of haemodynamic changes in a case of vertebrobasilar insufficiency. Neuroradiology 40: , 1998

8 20. Shimizu T, Waga S, Kojima T, Niwa S: Decompression of the vertebral artery for bow hunter s stroke. J Neurosurg 69: , Tramo MJ, Hainline B, Petito F, Lee B, Caronna J: Vertebral artery injury and cerebellar stroke while swimming: Case report. Stroke 16: , Mapstone T, Spetzler RF: Vertebrobasilar insufficiency secondary to vertebral artery occlusion from a fibrous band. J Neurosurg 56: , Kojima N, Tamaki N, Fujita K, Matsumoto S: Vertebral artery occlusion at the narrowed scalenovertebral angle : Mechanical vertebral occlusion in the distal first portion. Neurosurgery 16: , Sell JJ, Rael JR, Orrison WW: Rotational vertebrobasilar insufficiency as a component of thoracic outlet syndrome resulting in transient blindness. J Neurosurg 81: , Nagashima C: Surgical treatment of vertebral artery insufficiency caused by cervical spondylosis. J Neurosurg 32: , Ogino M, Kawamoto T, Asakuno K, Maeda Y, Kim P: Proper management of the rotational vertebral artery occlusion secondary to spondylosis. Clin Neurol Neurosurg 103: , Pasztor E: Decompression of vertebral artery in cases of cervical spondylosis. Surg Neurol 9: , Kawaguchi T, Fujita S, Hosoda K, Shibata Y, Iwakura M, Tamaki N: Rotational occlusion of the vertebral artery caused by transverse process hyperrotation and unilateral apophyseal joint subluxation. J Neurosurg 86: , Nemecek AN, Newell DW, Goodkin R: Transient rotational compression of the vertebral artery caused by herniated cervical disc: Case report. J Neurosurg 98[Suppl 1]:80 83, Vates GE, Wang KC, Bonovich D, Dowd CF, Lawton MT: Bow hunter stroke caused by cervical disc herniation: Case report. J Neurosurg Spine 96:90 93, Fox MW, Piepgras DG, Bartleson JD: Anterolateral decompression of the atlantoaxial vertebral artery for symptomatic positional occlusion of the vertebral artery. J Neurosurg 83: , Garg BP, Edwards-Brown MK: Vertebral artery compression due to head rotation in thalamic stroke. Pediatr Neurol 12: , Hanakita J, Miyake H, Nagayasu S, Nishi S, Suzuki T: Angiographic examination and surgical treatment of bow hunter s stroke. Neurosurgery 23: , Kuether TA, Nesbit GM, Clark WM, Barnell SL: Rotational vertebral artery occlusion: A mechanism of vertebrobasilar insufficiency. Neurosurgery 41: , Matsuyama T, Morimoto T, Sakaki T: Comparison of C1 2 posterior fusion and decompression of the vertebral artery in the treatment of bow hunter s stroke. J Neurosurg 86: , Akar Z, Kadafar AM, Tanriover N, Dashti RS, Islak C, Kocer N, Kuday C: Rotational compression of the vertebral artery at the point of dural penetration: Case report. J Neurosurg 93[Suppl 2]: , 2000

9 37. Brautaset NJ: Provokable bilateral vertebral artery compression diagnosed with transcranial Doppler. Stroke 23: , Jargiello T, Pietura R, Rakowski P, Trojanowska-Szczerbo M, Szanjer M, Janczarek M: Power Doppler imaging in the evaluation of extracranial vertebral artery compression in patients with vertebrobasilar insufficiency. Eur J Ultrasound 8: , Hardin CA, Williamson WP, Steegmann AT: Vertebral artery insufficiency produced by cervical osteoarthritic spurs. Neurology 10: , 1960

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

Case for the Month, subtotal occlusion of carotid artery [Dietrich CF] Πεπιζηαηικό ηος μήνα, ςθολική απόθπαξε καπωηίδαρ

Case for the Month, subtotal occlusion of carotid artery [Dietrich CF] Πεπιζηαηικό ηος μήνα, ςθολική απόθπαξε καπωηίδαρ Case for the Month, subtotal occlusion of carotid artery [Dietrich CF] Πεπιζηαηικό ηος μήνα, ςθολική απόθπαξε καπωηίδαρ Correspondence Prof. Dr. med. Christoph F. Dietrich Med Klinik 2 Caritas Krankenhaus

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΘΕΝΗ ΜΕ ΚΝΜ ΣΗΝ ΟΞΕΙΑ ΦΑΗ- ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΘΕΝΗ ΜΕ ΚΝΜ ΣΗΝ ΟΞΕΙΑ ΦΑΗ- ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΘΕΝΗ ΜΕ ΚΝΜ ΣΗΝ ΟΞΕΙΑ ΦΑΗ- ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ Α. Μοράκης Ορθοπαιδικός Υειροσργός Σμήμα κολίωζης & πονδσλικής ηήλης ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣ Διεσθσντής: Κ. Ζαταρίοσ Υρόνος ηοσ τειροσργείοσ Όηαλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ

ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ Γάγγραινα κάτω άκρων Καρδιακή ανεπάρκεια Τπερτροφία αριστεράς κοιλίας Έμφραγμα μυοκαρδίου Ρήξη αρτηριακού ανευρύσματος Σύφλωση ΤΠΔΡΣΑΗ Τπερτασική

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν.ΒΛΑΔΡΟ ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΌΣΗΣΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ θαηξηθή Σκεκαηηθή ηνηρωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κακώζειρ πεπιθεπικών νεύπων

Κακώζειρ πεπιθεπικών νεύπων Κακώζειρ πεπιθεπικών νεύπων Τα πεπιθεπικά νεύπα είλαη είηε ακηγώο θηλεηηθά είηε ακηγώο αηζζεηηθά. Τα κεγαιύηεξα λεύξα είλαη κηθηά κε θηλεηηθνύο θαη αηζζεηηθνύο άμνλεο λα πνξεύνληαη ζε δηαθνξεηηθέο δεζκίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Υπεξερνηνκνγξαθία ηνπ πένπο ζε πξηαπηζκό: Παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ κεηαηξαπκαηηθνύ, πςειήο ξνήο/κε ηζραηκηθνύ πξηαπηζκνύ.

Υπεξερνηνκνγξαθία ηνπ πένπο ζε πξηαπηζκό: Παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ κεηαηξαπκαηηθνύ, πςειήο ξνήο/κε ηζραηκηθνύ πξηαπηζκνύ. 14-09-2010 Πεξηζηαηηθό ηνπ κήλα - Σεπηέκβξηνο Υπεξερνηνκνγξαθία ηνπ πένπο ζε πξηαπηζκό: Παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ κεηαηξαπκαηηθνύ, πςειήο ξνήο/κε ηζραηκηθνύ πξηαπηζκνύ. J JACOB, MRCS, MRCP, DTMH; C. J. WILKINS,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΤΑΜΔΝΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΟΞΔΟ ΑΘΖΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗΚΟΤ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΟΤ ΔΠΔΗΟΓΗΟΤ. Δπεκβαηηθήο Νεπξναθηηλνινγίαο, Γεληθή Κιηληθή ΙΑΧ General

ΤΝΓΤΑΜΔΝΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΟΞΔΟ ΑΘΖΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗΚΟΤ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΟΤ ΔΠΔΗΟΓΗΟΤ. Δπεκβαηηθήο Νεπξναθηηλνινγίαο, Γεληθή Κιηληθή ΙΑΧ General ΤΝΓΤΑΜΔΝΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΟΞΔΟ ΑΘΖΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗΚΟΤ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΟΤ ΔΠΔΗΟΓΗΟΤ νθία Βαζηινπνύινπ 1, Υξήζηνο Γθόγθαο 2, Κώζηαο πέγγνο 1 1 1 ε Νεπξνινγηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Αηγηλήηεην Ννζνθνκείν, 2 Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ : ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ : ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ :

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ : ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ : ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ : ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ : ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ Δ ΑΘΔΝΖ ΜΔ ΑΓΓΔΗΑΚΟ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΟ ΔΠΔΗΟΓΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΩΔΙ ΜΗΝΙΚΩΝ Δ ΑΘΛΗΣΔ ΑΘΑΝΑΙΟ ΜΠΑΔΕΚΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΥΕΙΡΟΤΡΓΟ ΣΡΑΤΜΑΣΙΟΛΟΓΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΣΡΟΠΟΛΙΣΑΝ

ΚΑΚΩΔΙ ΜΗΝΙΚΩΝ Δ ΑΘΛΗΣΔ ΑΘΑΝΑΙΟ ΜΠΑΔΕΚΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΥΕΙΡΟΤΡΓΟ ΣΡΑΤΜΑΣΙΟΛΟΓΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΣΡΟΠΟΛΙΣΑΝ ΚΑΚΩΔΙ ΜΗΝΙΚΩΝ Δ ΑΘΛΗΣΔ ΑΘΑΝΑΙΟ ΜΠΑΔΕΚΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΥΕΙΡΟΤΡΓΟ ΣΡΑΤΜΑΣΙΟΛΟΓΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΣΡΟΠΟΛΙΣΑΝ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Σν γόλαην είλαη ε άξζξσζε κε ηα πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα θαη ηξαπκαηηζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΝΗΜΟΤ Γεληθεπκέλνο Σνπηθόο Γηαιείπσλ πλερήο ΠΑΘΟΥΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΝΗΜΟΤ Πξνθαιείηαη κέζσ ρεκνκεηαβηβαζηώλ κεηά από εξεζηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σξίδπκν λεχξν. J. Rudolf Νεπξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Παπαγεσξγίνπ» Θεζζαινλίθε

Σξίδπκν λεχξν. J. Rudolf Νεπξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Παπαγεσξγίνπ» Θεζζαινλίθε Σξίδπκν λεχξν J. Rudolf Νεπξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Παπαγεσξγίνπ» Θεζζαινλίθε Σξίδπκν λεχξν 5 ε θξαληαθή ζπδπγία Μηθηφ λεχξν Αηζζεηηθέο ίλεο απφ ην πξφζσπν, ηνπο παξαξηληθνχο θφιπνπο, ηα δφληηα, ηε ζηνκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γπλαίθεο θαη αζεξνζθιήξσζε

Γπλαίθεο θαη αζεξνζθιήξσζε Γπλαίθεο θαη αζεξνζθιήξσζε Μηθξναγγεηνπάζεηα ζηεθαληαίσλ αξηεξηώλ Dr Φξίζηνο Αλαζηαζίνπ Ληόιηνο Γηεπζπληήο Καξδηνινγηθήο Κιηληθήο Ννζνθνκείνπ Γξεβελώλ Θεζζαινλίθε 15 Μαξηίνπ 2012 Λεηηνπξγηθή Αλαηνκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Αθηηλνκεηξία Μηθξνθπκάηωλ αληρλεύεη ηελ ππνθιηληθή θιεγκνλή θαη ηελ λεναγγείωζε ζηηο αξζξώζεηο: ζπζρέηηζε κε ππεξερνγξαθηθά επξήκαηα.

Ζ Αθηηλνκεηξία Μηθξνθπκάηωλ αληρλεύεη ηελ ππνθιηληθή θιεγκνλή θαη ηελ λεναγγείωζε ζηηο αξζξώζεηο: ζπζρέηηζε κε ππεξερνγξαθηθά επξήκαηα. Ζ Αθηηλνκεηξία Μηθξνθπκάηωλ αληρλεύεη ηελ ππνθιηληθή θιεγκνλή θαη ηελ λεναγγείωζε ζηηο αξζξώζεηο: ζπζρέηηζε κε ππεξερνγξαθηθά επξήκαηα. Α. Μηρειόγγνλα 1, Κ. Σνύηνπδαο 1, Δ. Εακπέιε 2, Η. Ραθηάθεο 3, Χ.

Διαβάστε περισσότερα

Καπειιάξε Α. Αξγπξή Γεξκαηνιόγνο-Αθξνδηζηνιόγνο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Ν.Α.πγγξόο Σκήκα Φπζηνινγίαο Σξηρώλ θ Γέξκαηνο

Καπειιάξε Α. Αξγπξή Γεξκαηνιόγνο-Αθξνδηζηνιόγνο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Ν.Α.πγγξόο Σκήκα Φπζηνινγίαο Σξηρώλ θ Γέξκαηνο Καπειιάξε Α. Αξγπξή Γεξκαηνιόγνο-Αθξνδηζηνιόγνο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Ν.Α.πγγξόο Σκήκα Φπζηνινγίαο Σξηρώλ θ Γέξκαηνο Σξηρνξηδόγξακκα Κιηληθή εμέηαζε Ιζηνξηθό Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο: γεληθή αίκαηνο, Fe

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο αναζηρέψιμης οπίζθιας εγκεθαλοπάθειας. [Posterior reversible encephalopathy

Σύνδρομο αναζηρέψιμης οπίζθιας εγκεθαλοπάθειας. [Posterior reversible encephalopathy 84 Σύνδρομο αναζηρέψιμης οπίζθιας εγκεθαλοπάθειας [Posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES)] ζε άνδρα ηλικίας ηριάνηα εηών. Παροσζίαζη περιζηαηικού και αναζκόπηζη ηης βιβλιογραθίας Χάζοσ Ε 1

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

H Επίδξαζε ηεο Άζθεζεο ζε Αζζελείο κε Πάξθηλζνλ

H Επίδξαζε ηεο Άζθεζεο ζε Αζζελείο κε Πάξθηλζνλ H Επίδξαζε ηεο Άζθεζεο ζε Αζζελείο κε Πάξθηλζνλ Γεκήηξηνο Καηζνππάθεο Φπζηθνζεξαπεπηήο-Δξγ. Σπλεξγ. ΑΤΔΙ Μεηαπηπρ. Φνηη. ΤΔΔΦΑ Θεζ/ληθεο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πξνζδηνξηζκόο ηεο λόζνπ θαη αίηηα Δθθπιηζηηθή πάζεζε πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Απνηεινύλ 3 δηαθνξεηηθέο θαθώζεηο ηνπ κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο Αλάινγα κε ηνλ κεραληζκό

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Απώηεξεο δηαηξνθηθέο επηπινθέο ησλ βαξηαηξηθώλ επεκβάζεσλ

Απώηεξεο δηαηξνθηθέο επηπινθέο ησλ βαξηαηξηθώλ επεκβάζεσλ Απώηεξεο δηαηξνθηθέο επηπινθέο ησλ βαξηαηξηθώλ επεκβάζεσλ α. Επεκβάζεης περηορηζηηθού ηύποσ Σηελ θαηεγνξία απηή αλήθεη ν ξπζκηδόκελνο ζηιηθνλνύρνο δαθηύιηνο ηνπ ζηνκάρνπ (Gastric Band) θαη ε θάζεηε γαζηξνπιαζηηθή

Διαβάστε περισσότερα