ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

Transcript

1 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Παντολέων. Σκάγιαννης και Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, ΤΜΧΠΠΑ * *** ***** Βιβλιογραφική αναφορά Σκάγιαννης, Π. και Σαράτσης, Γ. (2000) Πολιτική Γης και Τοπική Ανάπτυξη. Στο Νέα Αγχίαλος 90 Χρόνια ηµιουργικής Ζωής (ιστορία- πολιτισµός ανάπτυξη), σελ Βόλος: Πολιτιστικός Οργανισµός ήµου Νέας Αγχιάλου και Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας.

2 1. Γενικό Πλαίσιο Είναι γεγονός ότι η ανάπτυξη είναι στενά συνδεδεµένη µε τη γη. Τόσο στον µεγάλο αστικό χώρο όσο και στον αγροτικό, ή στον µικρότερο τοπικό. Η γη ως παράγοντας ανάπτυξης δεν πρέπει µόνο να νοείται ως συντελεστής της παραγωγής στην περίπτωση που είναι αγροτική. Προφανώς η αγροτική γη στον τοπικό χώρο αποτελεί τη βασική παραγωγική δύναµη, αποφέροντας την απόλυτη γαιοπρόσοδο. Όµως η γη ως φυσικός υποδοχέας παίζει σηµαντικότατο ρόλο και σε όλες τις άλλες δραστηριότητες. Στον αστικό χώρο οι αξίες και οι τιµές της γης που είναι αλληλένδετες και µε τις χρήσεις, είναι αυτές που σε µεγάλο βαθµό διαµορφώνουν την εξέλιξη των πόλεων (Harvey 1982a, Lamarche 1976). Ο τρόπος χρήσης της γης και οι επενδύσεις πάνω σ αυτή, καθορίζουν τις διαφορικές γαιοπροσόδους οι οποίες και εκφράζονται σε αξίες και τιµές γης. Η γη όµως ως φυσικός πόρος, όπως και οι περισσότεροι φυσικοί πόροι βρίσκεται σε ανεπάρκεια, δηλαδή είναι περιορισµένη και συγκεκριµένη. Παράλληλα, οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν χωρική έκφραση-διάσταση, δηλαδή αναπτύσσονται πάνω στη γη σε συγκεκριµένους τόπους. Το γεγονός αυτό δηµιουργεί µια κατ αρχήν αντίθεση ανάµεσα στην πίεση για συγκεκριµένη χρήση του χώρου και στην διαθεσιµότητά του. Η µη λύση της αντίθεσης αυτής δηµιουργεί σειρές δευτερογενών αντιθέσεων που επιβραδύνουν την αναπτυξιακή διαδικασία συνολικά. Αντίθετα, η ρύθµιση της αντίθεσης δηµιουργεί όρους ανάπτυξης. Από το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε το περιβαλλοντικό ζήτηµα προκύπτει η αναγκαιότητα ύπαρξης πολιτικής γης. Η πολιτική για τη γη εποµένως αποτελεί µια απαραίτητη κοινωνική ρύθµιση που επιδρά σε όλα τα στάδια της κοινωνικής διαδικασίας, και ιδιαίτερα στον περιβαλλοντικό τοµέα. H αξία της γης σε µια συγκεκριµένη ιδιοκτησία µεταβάλλεται ανάλογα µε την προσφορά και τη ζήτηση. Στοιχεία που καθορίζουν τους όρους της προσφοράς είναι η γεωµορφολογία, η τρέχουσα χρήση της, οι γύρω χρήσεις, οι προοπτικές της περιοχής, η εικόνα που έχουν οι κάτοικοι για την περιοχή, αλλά ακόµα και µε κρατικές θεσµικές ρυθµίσεις που επιβάλλουν, απαγορεύουν, ή επιτρέπουν χρήσεις και όρους δόµησης, όπως ο σχεδιασµός, το καθεστώς δόµησης και το ρυθµιστικό καθεστώς των χρήσεων, και οι προσδοκίες. Η ζήτηση καθορίζεται επίσης από τις προηγούµενες παραµέτρους αλλά και από γενικούς οικονοµικούς παράγοντες, όπως η ρευστότητα, τα επιτόκια, η φορολογία, το ευκαιριακό κόστος, οι προοπτικές της τοπικής οικονοµίας, κλπ (Πυργιώτης κ.α. 1996). Είναι γνωστό, ότι τα οικόπεδα που εντάσσονται στα Σχέδια Πόλεων ξαφνικά αποκτούν µεγαλύτερες τιµές, ως αποτέλεσµα ανόδου της αξίας τους, ή ότι οι εύφορες περιοχές είναι ακριβότερες από τις άγονες. Σηµαντικές παράµετροι στην εξέταση της αγοράς της γης είναι η οικοδοµική δραστηριότητα και ο όγκος των σχετικών συναλλαγών. Στην Ελλάδα γνωρίζουµε ότι η µεν οικοδοµική δραστηριότητα έχει γνωρίσει κάµψεις κατά τις δύο πετρελαϊκές κρίσεις, ο δε όγκος των συναλλαγών έχει γνωρίσει διακυµάνσεις που τα τελευταία χρόνια κυµάνθηκαν από αυξήσεις την περίοδο , πτώση το 1991 και µικρότερες µεταβολές µετά το ιάγραµµα 1 Παράγοντες Προσδιορισµού Τιµών Γης ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ- ΓΥΡΩ ΧΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ - ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣ ΟΚΙΕΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΙΤΟΚΙΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΖΗΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΗΣ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΟΜΗΣΗΣ 1

3 Ένα σηµαντικό ζήτηµα για διερεύνηση εποµένως είναι η συσχέτιση των µεταβολών αυτών που αντανακλούν την κατάσταση στην αγορά γης µε τις γενικότερες οικονοµικές συγκυρίες και ειδικότερα µε τις ρυθµίσεις πολιτικής γης που κατά καιρούς έχουν προωθηθεί. Στο βαθµό που η γη έχει κεφαλαιώδη σηµασία για την ανάπτυξη του χώρου και της κοινωνίας, η πολιτική γης καθίσταται ουσιαστικό εργαλείο παρέµβασης της κοινωνίας: η παρέµβαση αυτή έχει πολυποίκιλους στόχους, αλλά σίγουρα επηρεάζει τις κοινωνικές εξελίξεις. Το κράτος κατά καιρούς προβαίνει σε ρυθµίσεις για τη γη, που στο πλαίσιο στρατηγικών ενεργοποιούν διάφορα εργαλεία. Οι γνωστότερες άµεσες ρυθµίσεις είναι αυτές που σχετίζονται α) µε τις χρήσεις, µέσω των χωροταξικών και πολεοδοµικών σχεδίων, ρυθµίσεις δηλαδή που αποτελούν χωροταξικούς και πολεοδοµικούς µηχανισµούς, β) µε τις αξίες µέσω του προσδιορισµού των τιµών, γ) και οι ρυθµίσεις για το καθεστώς δόµησης. Όλες αυτές οι ρυθµίσεις συναρτώνται άµεσα µε τις προοπτικές της τοπικής ανάπτυξης, καθόσον άµεσα επηρεάζουν τις ανθρώπινες δραστηριότητες, κύρια τις οικονοµικές, αλλά και όλες τις υπόλοιπες. Πιο συγκεκριµένα, οι πολιτικές γης µπορεί να είναι είτε ενεργές είτε κανονιστικές: ενεργές είναι αυτές που αλλάζουν το καθεστώς ιδιοκτησίας, ενώ κανονιστικές είναι εκείνες που εξασφαλίζουν τις ισορροπίες χωρίς αλλαγές στην ιδιοκτησία. Η διάσταση αυτή υπεισέρχεται στους µηχανισµούς και στα εργαλεία της πολιτικής γης. 2. Η Περίπτωση της Ελλάδας Στην Ελλάδα δεν εφαρµόστηκε ποτέ µια ενεργός πολιτική γης. Η περίοδος της µεγάλης αστικοποίησης χαρακτηρίσθηκε από τη µέθοδο της λαϊκής αυτοστέγασης στο πλαίσιο µιας πολιτικής που στην ουσία ήταν πολιτική µη-σχεδιασµού, µη ένταξης στο σχέδιο, ώστε να κρατηθούν χαµηλές οι τιµές και µέσω της κατάτµησης να λειτουργήσει µια µαζική αγορά µικροοικοπέδων. Παράλληλα άτυπα επετράπη και η αυθαίρετη αυτοστέγαση, που σήµερα ιδιαίτερα συνεχίζεται στις περιοχές παραθεριστικής κατοικίας. Έτσι, δεν υπήρξε στρατηγικός σχεδιασµός ενώ στο επίπεδο του φυσικού σχεδιασµού λειτούργησε µια περιορισµένη νοµιµοποίηση των αυθαιρέτων. Ενεργός πολεοδοµία για κατοικία δεν υπήρξε ποτέ, ενώ οι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί λειτούργησαν ως φορείς παροχής οικοπέδων και όχι κατοικίας. Τα οικόπεδα αυτά χαρακτηρίζονται από υποτυπώδεις κοινωνικές εξυπηρετήσεις στον περιβάλλοντα χώρο τους και συνήθως από ατελή σχεδιασµό των ευρύτερων χωρικών τους υποδοµών. Παράλληλα, στις πόλεις λειτούργησε ο µηχανισµός της αντιπαροχής, µε όλα τα γνωστά προβλήµατα για το περιβάλλον (κοινωνικό και φυσικό) (Πυργιώτης κ.α. 1996). Τα τεράστια προβλήµατα που κληροδότησε η απουσία σχεδιασµού γέννησαν την ανάγκη για νέες πολιτικές γης που βασίστηκαν σε εργαλεία όπως στην εισφορά γης, στον αναδασµό, στον κοινωνικό συντελεστή και στη µεταφορά συντελεστή. Στην Ελλάδα, τα περισσότερα από τα εργαλεία αυτά εφαρµόστηκαν σε αδόµητες περιοχές αστικής επέκτασης, ενώ εξακολουθεί να απουσιάζει µια πολιτική στρατηγικού σχεδιασµού. Έτσι, η καταστροφή του περιβάλλοντος συνεχίζεται. Η µεν µικρή ιδιοκτησία ευνοείται από την έλλειψη ενεργού πολιτικής γης, η µεσαία εξακολουθεί να λειτουργεί ως αγορά µικροοικοπέδων µέσω της κατάτµησης, ενώ η µεγάλη ιδιοκτησία δεσµεύει γαίες και ασκεί πιέσεις στο κράτος για άδειες ανεξαρτήτως κοινωνικής ωφελιµότητας. Όλοι µαζί συνεχίζουν να υποβαθµίζουν το περιβάλλον. 3. Η Έρευνα του Τµήµατος Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΑ) του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας1 Το ΤΜΧΠΑ του ΠΘ υλοποιεί ένα ερευνητικό Πρόγραµµα που χρηµατοδοτήθηκε από το ΥΠΕΧΩ Ε και έχει τίτλο Έρευνα για την Πολιτικής Γης στην Ελλάδα. Στόχος της έρευνας αυτής που επικεντρώνεται στον εξωαστικό χώρο, είναι να συµβάλει στην αποτελεσµατικότερη επεξεργασία πολιτικών γης για τον ελληνικό χώρο. Ειδικότερα, στόχος της έρευνας είναι να προσδιορίσει τον τρόπο της αλληλεπίδρασης των γενικών τάσεων και παραµέτρων που επηρεάζουν την αγορά γης µε τις χωρικές πολιτικές που περιλαµβάνουν ρυθµίσεις που επιδρούν στις ιδιοκτησίες και µε τα κοινωνικο-οικονοµικά χαρακτηριστικά των ιδιοκτητών γης. Η συµβολή της έρευνας είναι η επεξεργασία και η καταγραφή προτάσεων µε ειδικότερο στόχο τη διαµόρφωση εναλλακτικών σεναρίων και νέων εργαλείων χωροταξικής πολιτικής. Η έρευνα που έχει πλέον ολοκληρωθεί περιλαµβάνει µια θεωρητική ανάλυση, έρευνα πεδίου και συµπεράσµατα. Τα θεωρητικά θέµατα που αποσκοπούν να φωτίσουν το πλαίσιο των πολιτικών γης, περιλαµβάνουν: 1. Εννοιολογικά και θεωρητικά ζητήµατα 2. Ξένη Εµπειρία 3. Συνταγµατικό πλαίσιο της προστασίας της ιδιοκτησίας 4. Χωροταξικοί και πολεοδοµικοί µηχανισµοί πολιτικής γης 1 Επιστηµονικός Υπεύθυνος της έρευνας αυτής ήταν ο Γιάννης Πυργιώτης, ενώ συµµετείχαν πολλά µέλη του ΤΜΧΠΑ του ΠΘ, και άλλοι διακεκριµένοι ειδικοί επιστήµονες. 2

4 5. Πολιτική Γης και περιβάλλον 6. Εφαρµογή της φορολογίας στην Ελλάδα Ακολούθησε η έρευνα πεδίου στην οποία και το κείµενο αυτό επικεντρώνεται. Η έρευνα πεδίου σχεδιάστηκε µε στόχο να συλλέξει στοιχεία που είναι συναφή µε τις µεταβιβάσεις ακινήτων στον εξωαστικό χώρο, ώστε αυτά να συσχετισθούν µε τις διάφορες κατά καιρούς πολιτικές για να εξαχθούν συµπεράσµατα για την αποτελεσµατικότητα των πολιτικών αυτών, των µηχανισµών και των εργαλείων. Για τη διεξαγωγή της έρευνας επιλέχθηκαν έξι εκτός σχεδίου περιοχές οι οποίες είναι ανά δύο στη Σαντορίνη (Οία και Καλντέρα), τη Ρόδο (Κολύµπια και Φαληράκι) και τη Μαγνησία. Στη Μαγνησία επιλέχθηκαν οι περιοχές της Νέας Αγχιάλου και της Αγίας Παρασκευής Βόλου. Η έρευνα πεδίου ακολούθησε την εξής µέθοδο: έγινε έρευνα σε υποθηκοφυλακεία, και εντοπίσθηκε ένα τυχαίο δείγµα ιδιοκτησιών (περίπου 50 σε κάθε περιοχή) [από τυχαίες σελίδες σε τυχαία σειρά]. Παράλληλα τα στοιχεία των µεταβιβάσεων καταγράφηκαν σε ειδικό δελτίο. Ακολούθως έγινε εντοπισµός των ευρεθέντων ιδιοκτησιών στο χάρτη και στη συνέχεια στο φυσικό έδαφος. Για κάθε ιδιοκτησία που εντοπίζονταν συµπληρωνόταν ένα ειδικό ερωτηµατολόγιο σχετικά µε τη χρήση της, τη δόµησή της, τον περιβάλλοντα χώρο, κλπ. Η πραγµατική κατάσταση αντιπαραβάλλονταν µε στοιχεία από την πολεοδοµία εάν το οικόπεδο ήταν δοµηµένο. Έτσι, για κάθε περιοχή δηµιουργήθηκε µια βάση δεδοµένων που είναι στατιστικά επεξεργάσιµη. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι αυτό που ενδιαφέρει είναι όχι πλέον οι συγκεκριµένες ιδιοκτησίες αλλά η στατιστική τους σε σχέση µε διάφορες παραµέτρους. Για παράδειγµα πόσα οικόπεδα δοµήθηκαν τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο, και όχι ποια. Στο επόµενο στάδιο οι διάφορες παράµετροι της έρευνας πεδίου συσχετίσθηκαν µε την εξέλιξη των θεσµικών θεµάτων, δηλαδή των µηχανισµών και εργαλείων της χωροταξικής και πολεοδοµικής πολιτικής ειδικά ως προς τις πολιτικές γης και προέκυψαν συµπεράσµατα τα οποία χρησιµεύουν για τη χάραξη µιας αποτελεσµατικότερης πολιτικής γης. 4. Η Περίπτωση της Νέας Αγχιάλου 2 Βάσει των αρχαιολογικών ανασκαφών η περιοχή κατοικήθηκε τους πρώτους µεταχριστιανικούς αιώνες και ήταν ένα σηµαντικό για την εποχή κέντρο µε ιδιαίτερη ανάπτυξη του εµπορίου άλλα και της αγροτικής παραγωγής. Πιθανότατα η περιοχή έχει κατοικηθεί και κατά την αρχαιότητα. Η σηµερινή Νέα Αγχίαλος από την αρχή της ίδρυσής της το 1907, έπειτα από τη µετακίνηση πληθυσµών από την Αγχίαλο της Ανατολικής Ρωµυλίας, εξαιτίας των Βαλκανικών Πολέµων, κατοικήθηκε από έναν αµιγή αγροτικό πληθυσµό, ο οποίος έδειξε ικανοποιητική προσαρµογή στο νέο αυτό χώρο και ανέπτυξε αρκετές οικονοµικές δραστηριότητες, µε κυρίαρχη την πρωτογενή παραγωγή και ορισµένες συµπληρωµατικές µε αυτή δραστηριότητες (µεταποίηση αγροτικών προϊόντων). Στη συνέχεια, καθώς η τοπική κοινωνία άρχισε να µπαίνει σε στάδια ολοκλήρωσης δηµιουργήθηκε ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Ν. Αγχιάλου "Η ήµητρα" που έδωσε νέα ώθηση στην οικονοµική ζωή της περιοχής. Όπως θα δούµε και παρακάτω η ικανοποιητική παραγωγική βάση της περιοχής συγκράτησε σηµαντικό µέρος του πληθυσµού της. Σήµερα η Νέα Αγχίαλος, η οποία, σύµφωνα µε την απογραφή του 1991, αριθµούσε κατοίκους, ανακηρύχτηκε ήµος πολύ πρόσφατα, την 1 η Ιανουαρίου του 1995, για λόγους καθαρά ιστορικούς - αρχαιολογικούς. Σύµφωνα µε το Σχέδιο Πόλης που απέκτησε το 1982, καταλάµβανε έκταση 122 Ηα. Αργότερα, όµως, το 1987 το Σχέδιο Πόλεως επεκτάθηκε και περιέλαβε ακόµη 27 περίπου Ηα. Στην εδαφική της επικράτεια, η οποία καταλαµβάνει έκταση στρεµµάτων, περιλαµβάνονται οι παραθαλάσσιοι οικισµοί Κριθαριά, Μάραθος, Άγιος Γεώργιος και Μεγάλη Βελανιδιά. Αξίζει να σηµειωθεί τέλος, ότι στον οικισµό και στην γύρω από αυτόν περιοχή, η οποία περιλαµβάνει περιαστικό πράσινο και γη υψηλής παραγωγικότητας, έχει γίνει πρόταση για θεσµοθέτηση Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε) η οποία όµως δεν έχει εγκριθεί. Η πρόταση αυτή είναι αποτέλεσµα του δευτέρου σταδίου σχετικής µελέτης. Ο πληθυσµός της Ν. Αγχιάλου σε σχέση µε τον πληθυσµό της Μαγνησίας παρουσίασε την εξέλιξη που εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα 7. 2 Η έρευνα στην Ν. Αγχίαλο συντονίσθηκε από τον Επίκ. Καθηγητή του ΤΜΧΠΑ Παντ. Σκάγιαννη. Τις εργασίες πεδίου διεξήγαγαν η φοιτήτρια Νάντια Κεφαλά και ο ρ. Χ. Μερτζάνης, ενώ τις στατιστικές επεξεργασίες έκαναν ο Επίκ. Καθηγητής Γ. Πετράκος και ο Χωροτάκτης υποψ. ιδάκτωρ Γ. Σαράτσης. 3

5 Πίνακας 7. Ο Πληθυσµός της Νέας Αγχιάλου, Πληθυσµός Μεταβολή Πληθυσµού (%) Ν. Αγχίαλος Μαγνησία Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. Παρατηρούµε ότι και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει αύξηση του πληθυσµού. Στη Ν. Αγχίαλο όµως η αύξηση είναι σηµαντικότερη, περίπου τριπλάσια του Νοµού. Το γεγονός αυτό, ανεξάρτητα από την πλασµατικότητα που συχνά έχουν οι απογραφές, εκφράζει και µια πίεση για οικιστική ανάπτυξη. Αν µελετηθεί ο πληθυσµός αναλυτικότερα θα διαπιστώσουµε ότι παρατηρείται γήρανση του πληθυσµού, αλλά ταυτόχρονα αύξηση του δείκτη ενεργού πληθυσµού, και µείωση του δείκτη εξάρτησης εποµένως ενισχυµένη ικανότητα για αποταµίευση και επενδύσεις. Από πλευράς απασχόλησης και ανεργίας, η Ν. Αγχίαλος έχει µεταξύ των ετών 1981 και 1991 αύξηση της ανεργίας από 5.1 σε 8.7 %. Κατά το 1991 είχε την παρακάτω εικόνα: Πίνακας 8. Η οµή Της Απασχόλησης Της Νέας Αγχιάλου, 1991 Αριθµός Απασχολούµενων Ποσοστό επί του Συνόλου των Απασχολούµενων Σύνολο α γενής β γενής γ γενής α γενής β γενής γ γενής Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούµε ότι ο πρωτογενής τοµέας εξακολουθεί να κυριαρχεί στις δραστηριότητες των κατοίκων. Η γεωργική γη στην Ν. Αγχίαλο καταλαµβάνει το στρέµµατα τα οποία κατανέµονται ως ακολούθως: Πίνακας 9. Η Κατανοµή της Αγροτικής Γης στην Νέα Αγχίαλο, 1995 Κατηγορίες Καλλιεργειών Έκταση Σε Στρέµµατα Αροτραίες καλλιέργειες 7470 Κηπευτική γη 1870 ενδρώδεις καλλιέργειες Άµπελοι-σταφιδάµπελοι 2276 Αγρανάπαυση 1-5 ετών 1250 Σύνολο Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρείται ότι τη µεγαλύτερη έκταση καταλαµβάνουν οι δενδρώδεις καλλιέργειες (που είναι κυρίως αµυγδαλιές και ελιές) και ακολούθως οι αροτραίες (κυρίως σκληρό σιτάρι, καλαµπόκι και βαµβάκι). Το συνολικό προφίλ της Ν. Αγχιάλου βάσει της παραπάνω αναφοράς είναι το εξής: 3 Η Νέα Αγχίαλος προβάλλει ως µια περιοχή η οποία βρίσκεται σε ανάπτυξη, αλλά έχει δύο προβλήµατα: δηµογραφική γήρανση και ανεργία. Παρόλα αυτά, παρουσιάζεται ανάπτυξη και δυνατότητες επιτυχούς οικονοµικής παρουσίας. Η αναπτυξιακή τροχιά στην οποία έχει εισέλθει η περιοχή πιστοποιείται και από τα 3 Τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται από εργασία των φοιτητριών Π. Κουτσουνάκου, Μ. Μαρκάτου και Φ. Τριανταφυλλίδου που έγινε υπό την επίβλεψη του Αναπλ. Καθηγητή Η. Μπεριάτου. 4

6 στοιχεία της ειδικής έρευνας την οποία παρουσιάζουµε παρακάτω. Παρά τη γειτνίασή της µε το Βόλο η περιοχή εξακολουθεί να διατηρεί και να αυξάνει τον πληθυσµό της, ενώ φαίνεται να έχει σηµαντική οικιστική ανάπτυξη. Η διαδικασία της προαναφερθείσας έρευνας για την περιοχή της Ν. Αγχιάλου ήταν η ακόλουθη: Στην Νέα Αγχίαλο εντοπίσθηκαν 50 οικόπεδα στο χάρτη µε τυχαίο τρόπο, και αναζητήθηκαν τα ονόµατα των τελικών ιδιοκτητών των οικοπέδων ή αγροτεµαχίων. Αυτό έγινε µε τη βοήθεια του ήµου 4. Τα ονόµατα των τελικών ιδιοκτητών αναζητήθηκαν στο Υποθηκοφυλακείο Αλµυρού 5 στο οποίο ανήκει η περιοχή, και στο οποίο έγινε η εργασία για την ανεύρεση των περαιτέρω ζητουµένων στοιχείων. Η συµπλήρωση των στοιχείων ακολουθήθηκε από έρευνα στην Πολεοδοµία Βόλου 6 στην οποία ανήκει η περιοχή, και ακολούθως από αυτοψία στη Ν. Αγχίαλο για τον έλεγχο των στοιχείων των αδειών σε αντιπαραβολή µε την υλοποιηµένη (πραγµατική) κατάσταση. Οι ιδιοκτησίες του δείγµατος στην περιοχή της Ν. Αγχιάλου βρίσκονται όλες εκτός του σχεδίου πόλεως. Κατά συνέπεια, η µεµονωµένη δόµηση ρυθµίζεται, όπως άλλωστε και σε ολόκληρη τη χώρα (πλην του νοµού Αττικής), από το Π.. της 6/ Περί καθορισµού των όρων και περιορισµών δόµησης των γηπέδων των κειµένων εκτός των ρυµοτοµικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νοµίµως υφισταµένων προ του έτους 1923 οικισµών, όπως έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί επανειληµµένως έκτοτε. Η µεγαλύτερη δυσκολία που παρουσιάστηκε στην εργασία πεδίου στη Ν. Αγχίαλο, ήταν ο φυσικός εντοπισµός των πραγµατικών οικοπέδων, καθώς και οι δυσκολίες στην έρευνα στο Υποθηκοφυλακείο που κυρίως συνίστατο στο γεγονός ότι σε αρκετά οικόπεδα ο τελικός ιδιοκτήτης ήταν συγγενικό πρόσωπο εκείνου που είχε γίνει γνωστό στην ερευνητική οµάδα από τον ήµο. Άλλη δυσκολία αφορούσε στο γεγονός ότι κάποιοι είχαν στην εγγύς περιοχή περισσότερα από ένα οικόπεδα: στην περίπτωση αυτή επελέγετο ένα τυχαίο από αυτά, το οποίο έπρεπε να επανεντοπιστεί στο χάρτη και στο φυσικό χώρο. Η Έρευνα Πεδίου Η ανάλυση που ακολουθεί προσπαθεί να ελέγξει την µεταβολή του καθεστώτος ιδιοκτησίας και χρήσης των εξωαστικών γηπέδων στην Ν. Αγχίαλο. Βασικός στόχος είναι να αναδειχθούν οι µεταβολές που έγιναν τα τελευταία χρόνια, τόσο στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ιδιοκτητών, όσο και στον τρόπο χρήσης της γης. Μέσω της ανάλυσης αυτής επιχειρείται να καταδειχθεί το αναπτυξιακό προφίλ του ήµου της Ν. Αγχιάλου. Πίνακας 10. Κατανοµή Αρχικών και Τελικών Ιδιοκτητών ανά Επάγγελµα, 1996 Αρχικοί Ιδιοκτήτες Τελικοί Ιδιοκτήτες Γεωργοί 5 Γεωργοί 8 ηµ. Υπάλ. 5 ηµ. Υπάλ. 10 Ιδ. Υπάλληλοι 2 Ιδ. Υπάλληλοι 3 Εργάτες 7 Εργάτες 3 Έµποροι 3 Έµποροι 9 Νοικοκυρές 9 Νοικοκυρές 5 Επιχειρηµατίες 3 Επιχειρηµατίες 1 Επιστηµονικά Επαγ. 2 Επιστηµονικά Επαγ. 7 ηµόσιος Φορέας 1 ηµόσιος Φορέας 0 Συνταξιούχοι 10 Συνταξιούχοι 0 Εταιρίες 0 Εταιρίες 1 Νέοι 0 Νέοι 2 Σύνολο 47 Σύνολο 49 4 Ο ήµος Ν. Αγχιάλου παρέσχε πλήρη βοήθεια στην ερευνητική οµάδα και απεδείχθη απολύτως αποτελεσµατικός. 5 Το Υποθηκοφυλακείο Αλµυρού παρέσχε πλήρη βοήθεια στην ερευνητική οµάδα. 6 Το Πολεοδοµικό Γραφείο Βόλου επίσης παρέσχε πλήρη βοήθεια στην ερευνητική οµάδα. 5

7 Κατανοµή Αρχικών Ιδιοκτητών ανά Επάγγελµα Συνταξιούχοι 22% Γεωργοί 11% ηµ. Υπάλ. 11% ηµόσιος Φορέας 2% Ιδ. Υπάλληλοι 4% Επιστηµονικά Επαγ. 4% Επιχειρηµατίες 6% Εργάτες 15% Νοικοκυρές 19% Έµποροι 6% Κατανοµή Τελικών Ιδιοκτητών ανά Επάγγελµα Επιστηµονικά Επαγ. 14% Εταιρίες 2% Νέοι 4% Γεωργοί 16% Επιχειρηµατίες 2% Νοικοκυρές 10% ηµ. Υπάλ. 21% Έµποροι 19% Εργάτες 6% Ιδ. Υπάλληλοι 6% Από την κατανοµή των αρχικών και τελικών ιδιοκτητών σε επαγγελµατικές οµάδες συµπεραίνουµε ότι υπάρχει µια αλλαγή του προφίλ των ιδιοκτητών σε άτοµα µε υψηλότερα εισοδήµατα. Χαρακτηριστικό είναι ότι µεγαλώνει σηµαντικά το ποσοστό των ιδιοκτητών δηµοσίων υπαλλήλων, των ασκούντων επιστηµονικά επαγγέλµατα και των εµπόρων, ενώ αντίθετα µειώνεται το ποσοστό των νοικοκυρών, των εργατών ενώ δεν εµφανίζονται καθόλου συνταξιούχοι. Πίνακας 10. Κατανοµή Αρχικών και Τελικών Ιδιοκτητών ανά Τόπο Κατοικίας Αρχικοί Ιδιοκτήτες Τελικοί Ιδιοκτήτες Ντόπιοι 16 Ντόπιοι 15 Νοµός 21 Νοµός 28 Αθήνα 09 Αθήνα 04 Άλλο 03 Άλλο 02 Σύνολο 49 Σύνολο 49 6

8 Κατανοµή Αρχικών Ιδιοκτητών ανά Τόπο Κατοικίας Άλλο 6% Αθήνα 18% Ντόπιοι 33% Νοµός 43% Κατανοµή Τελικών Ιδιοκτητών ανά Τόπο Κατοικίας Αθήνα 8% Άλλο 4% Ντόπιοι 31% Νοµός 57% Στον παραπάνω πίνακα παρατηρείται µια σαφής κυριαρχία όσων ιδιοκτητών προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή του Ν. Μαγνησίας, αλλά και των ντόπιων κατοίκων, ενώ µειώνεται στο µισό το ποσοστό ιδιοκτητών που προέρχονται από άλλες περιοχές της χώρας και ειδικά από την Αττική. Πίνακας 11. Κατανοµή Πωλήσεων Και Μεταβιβάσεων Σύµφωνα Με Τον Τόπο Κατοικίας Του Αρχικού Και Του Τελικού Ιδιοκτήτη Πωλήσεις Αρχικοί Ιδιοκτήτες Τελικοί Ιδιοκτήτες Ντόπιοι Νοµός Αθήνα Άλλο Σύνολο Ντόπιοι Νοµός Αθήνα Άλλο Σύνολο Άλλες Μεταβιβάσεις Ντόπιοι Νοµός Αθήνα Άλλο Σύνολο Ντόπιοι Νοµός 5 5 Αθήνα Άλλο 0 Σύνολο

9 Κατανοµή Αρχικών και Τελικών Ιδιοκτητών ανά τόπο κατοικίας (πωλήσεις) Ντόπιοι Νοµός Αθήνα Τελικοί Ιδιοκτήτες Άλλο Ντόπιοι Νοµός Αθήνα Αρχικοί Ιδιοκτήτες Άλλο Κατανοµή Αρχικών και Τελικών Ιδιοκτητών ανά τόπο κατοικίας (µεταβιβάσεις) 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Ντόπιοι Νοµός Αθήνα Τελικοί Ιδιοκτήτες Άλλο Ντόπιοι Νοµός Αθήνα Αρχικοί Ιδιοκτήτες Άλλο Από τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνεται η εικόνα του πίνακα 11, αλλά διαπιστώνεται επίσης ότι υπάρχει µια σαφής προτίµηση όσων πωλούν να µεταβιβάζουν τα οικόπεδά τους σε άτοµα που προέρχονται από την ίδια περιοχή. Αυτό µπορεί να συµβαίνει και εξαιτίας του τρόπου µε τον οποίο γίνεται γνωστή η διάθεση κάποιου να πουλήσει το ακίνητό του. 8

10 Πίνακας 12. Κατανοµή Μεταβιβάσεων Σύµφωνα Με Τη Χρήση Των Οικοπέδων Κατά Την Μεταβίβαση Και Με Την Χρήση Κατά Την Αυτοψία Χρήση κατά την Πώληση Αυτοψία Πωλήσεις Αναψυχή Κ.Κατ Π. Κατ. Χ. Παρ. Εµπ Άγνωστο Σύνολο Κ. Κατοικία Π. Κατοικία Χ. Παραγ Χέρσο Σύνολο Άλλου Τύπου Αναψυχή Κ.Κατ Π. Κατ. Χ. Παρ. Εµπ Άγνωστο Σύνολο Κ. Κατοικία 0 Π. Κατοικία 1 1 Χ. Παραγ Χέρσο 0 Σύνολο Κατανοµή Οικοπέδων σύµφωνα µε τη χρήση τους (πωλήσεις) Χέρσο Χ. Παραγ. Χρήση κατά την πώληση Π. Κατοικία 0 Κ. Κατοικία Αναψυχή Κ.Κατ Π. Κατ. Χ. Παρ. Εµπ Άγνωστο Χρήση κατά την αυτοψία Κατανοµή των οικοπέδων ανά χρήση (µεταβιβάσεις) Χέρσο Χ. Παραγ. Χρήση κατά την πώληση Π. Κατοικία Κ. Κατοικία Αναψυχή Κ.Κατ Π. Κατ. Χ. Παρ. Εµπ Άγνωστο Χρήση κατά την αυτοψία 0 9

11 Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι υπάρχει µια σαφής µεταλλαγή του χαρακτήρα και της χρήσης των οικοπέδων από αγροτεµάχια και χέρσες εκτάσεις (31 από τα 39 οικόπεδα) σε κύρια και παραθεριστική κατοικία (24 από τα 39), ενώ διατηρείται εν µέρει ο αγροτικός χαρακτήρας της περιοχής. Η διαφοροποίηση αυτή παίρνει σηµαντικές διαστάσεις, αν υπολογιστεί το γενικότερο προφίλ της περιοχής που εξακολουθεί να θεωρείται αγροτική περιοχή. Πίνακας 13. Ετήσια Κατανοµή των Μεταβιβάσεων, Έτος Πώληση Άλλο Σύνολο Σύνολο

12 Ετήσια Κατανοµή των Μεταβιβάσεων στην Ν. Αγχίαλο 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Η ετήσια κατανοµή των µεταβιβάσεων δεν εµφανίζει σηµαντικές µεταβολές και δεν διαγράφονται ξεκάθαρες τάσεις. Υπάρχει µια ανοδική πορεία µέχρι το 1982 που στη συνέχεια διακόπτεται, αλλά στο σύνολο της χρονικής περιόδου που εξετάζεται, η τάση είναι ασαφής. Υπολογίζοντας τα αθροίσµατα των µεταβιβάσεων κάθε δεκαετία (πίνακας 8), φαίνεται µια άνοδος την περίοδο (21 µεταβιβάσεις έναντι 14 την περίοδο και 15 την περίοδο ), αλλά η τρέχουσα δεκαετία δεν έχει τελειώσει ώστε να ολοκληρωθούν τα συµπεράσµατα. ιαγράφεται πάντως µια τάση να ξεπεραστεί ο αριθµός της δεκαετίας του 80, καθώς αποµένουν 3 χρόνια και ήδη έχει ξεπεραστεί ο αριθµός της δεκαετίας του 70, (αν και από το 1980 µέχρι το 1986 οι µεταβιβάσεις ήταν 18). Η διατήρηση της τάσης αυτής θα εξαρτηθεί από την πορεία των οικονοµικών παραµέτρων, τόσο της περιοχής, όσο και συνολικά της ελληνικής οικονοµίας. Αν δούµε ότι παρά την σοβαρή οικονοµική κρίση που πλήττει το Ν. Μαγνησίας από τα τέλη της περασµένης δεκαετίας και εξακολουθεί να υφίσταται σε µεγάλο βαθµό, το ύψος των µεταβιβάσεων ακινήτων παραµένει σχετικά σταθερό, τότε µπορεί να υποθέσει κανείς ότι σε µια πιθανή ανάκαµψη της τοπικής οικονοµίας θα υπάρχει και άνοδος της ενεργού ζήτησης για αγορά γης. Μια αναλυτικότερη προσέγγιση, ίσως θα έδινε ακόµα ειδικότερα συµπεράσµατα. 11

13 Πίνακας 14. Κατανοµή των Οικοπέδων Σύµφωνα µε το Επάγγελµα του Τελικού Ιδιοκτήτη, τη Χρήση κατά την Αυτοψία και το Εµβαδόν Εµβαδόν Πώληση Κύρια Χρήση Οικοπέδου Κάτω από Επάγγελµα Αναψυχή Κοινή Παραθερ Αγροτική Εµπόριο Άγνωστο Σύνολο 4 στρ. Κατοικία Κατοικία ηµ. Υπάλληλοι Αγοραστή Ιδ. Υπάλληλοι 1 1 Εργάτες-Τεχνίτες 2 2 Έµποροι Νοικοκυρές 4 4 Επιστηµ. Επαγγ Νέοι 1 1 Σύνολο Άλλου Τύπου Επάγγελµα Έµποροι 1 1 Αγοραστή Σύνολο 1 1 Πώληση Αναψυχή Κ. Π. Αγροτική Εµπόριο Άγνωστο Σύνολο Κατοικία Κατοικία Πάνω Επάγγελµα Γεωργός Από 4 Αγοραστή ηµ. Υπάλληλοι Έµποροι Νοικοκυρές 1 1 Επιχειρηµατίες 1 1 Επιστηµ. Επαγγ Σύνολο Άλλου Τύπου Επάγγελµα Γεωργός 2 2 Αγοραστή ηµ. Υπάλληλοι 1 1 Ιδ. Υπάλληλοι 2 2 Εργάτες-Τεχνίτες 1 1 Επιστηµ. Επαγγ. 1 1 Εταιρίες 1 1 Νέοι 1 1 Σύνολο Στον πίνακα 15 διαπιστώνουµε ότι όλες οι επαγγελµατικές οµάδες χρησιµοποιούν µε τον ίδιο περίπου τρόπο τη γη που αγοράζουν, κυρίως για την ανέγερση παραθεριστικής ή και κύριας κατοικίας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει όµως ο διαχωρισµός σε οικόπεδα κάτω των 4 στρεµµάτων και άνω των 4 στρεµµάτων. Ο διαχωρισµός αυτός έγινε γιατί µε βάση τη νοµοθεσία για την εκτός σχεδίου δόµηση ο γενικός κανόνας για την αρτιότητα (δηλαδή τη δυνατότητα οικοδόµησης) σε εκτός σχεδίου οικόπεδα είναι 4 στρέµµατα. Υπάρχουν βέβαια αρκετές εξαιρέσεις στον κανόνα αυτό, αλλά βλέπουµε ότι περίπου τα µισά οικόπεδα που µεταβιβάστηκαν στην περιοχή είναι κάτω των 4 στρεµµάτων (21 στα 49), γεγονός που µπορεί να προβληµατίσει ιδιαίτερα, καθώς είναι σχεδόν απίθανο όλα τα οικόπεδα αυτά να εµπίπτουν στις εξαιρέσεις της νοµοθεσίας. Μετά από το συλλογισµό αυτό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και άξιο σχολιασµού είναι το γεγονός ότι όλες οι επαγγελµατικές οµάδες έχουν την ίδια συµπεριφορά, κάτι που σηµαίνει ότι σε περίπτωση που κάποια από τα κτίσµατα είναι αυθαίρετα συµµετέχουν όλοι ανεξαιρέτως στη δηµιουργία τους. 12

14 Πίνακας 15. Κατανοµή των Οικοπέδων* Σύµφωνα µε το Επάγγελµα του Τελικού Ιδιοκτήτη, τη Χρήση των κατά την Αυτοψία, το Έτος Μεταβίβασης και την Ύπαρξη Κτίσµατος Κύρια Χρήση Οικοπέδου Έτος Ύπαρξη Αναψυχή Κ. Κατ. Π. Κατ Χ. Παρ. Εµπόριο Άγνωστο Σύνολο Κτίσµατος Έως 1979 Όχι Επάγγελµα Γεωργός 1 1 Αγοραστή Ιδ. Υπάλληλοι 1 1 Έµποροι 2 2 Νοικοκυρές 1 1 Επιστηµ.Επαγ. 1 1 Σύνολο 6 6 Ναι Επάγγελµα Γεωργός 1 1 Αγοραστή ηµ. Υπάλλ. 2 2 Εργάτ-Τεχν. 1 1 Έµποροι 1 1 Επιστηµ.Επαγ Σύνολο Όχι Επάγγελµα Γεωργός 3 3 Αγοραστή Ιδ. Υπάλληλοι 1 1 Έµποροι 1 1 Σύνολο 5 5 Ναι Επάγγελµα Γεωργός 1 1 Αγοραστή Εργάτ-Τεχν. 1 1 Έµποροι Νοικοκυρές 1 1 Επιχειρηµατίες 1 1 Επιςτηµ. Επαγ Σύνολο ως Όχι Επάγγελµα Γεωργός σήµερα Αγοραστή ηµ Υπάλληλοι Επιστηµονικά 1 1 Επαγ. Εταιρίες 1 1 Σύνολο Ναι Επάγγελµα ηµ Υπάλληλοι Αγοραστή Νοικοκυρές 2 2 Επιστηµονικά 1 1 Επαγ. Σύνολο * στον πίνακα εµφανίζονται µόνο τα οικόπεδα που δεν είχαν κατά την µεταβίβασή τους κτίριο Στον πίνακα 16 εξετάζεται εάν υπάρχει διαφοροποίηση στον τρόπο χρήσης των οικοπέδων ανά χρονική περίοδο. Σηµειώνεται ότι εξετάζονται τα οικόπεδα στις περιπτώσεις που δεν υπήρχε κατά την µεταβίβαση κάποιο κτίσµα, ώστε να ελεγχθεί κατά πόσον η αγορά ενός οικοπέδου συµβαδίζει µε την πρόθεση αξιοποίησής του για ανέγερση οικοδοµής. εν εµφανίζεται κάποια σαφής διαφοροποίηση ανά χρονική περίοδο, µε εξαίρεση µια µικρή αύξηση των οικοπέδων που κτίστηκαν κατά την περίοδο (χωρίς όµως να εξετάζεται εδώ πότε έχει υποβληθεί και εγκριθεί η άδεια οικοδόµησης, αν υπάρχει). 13

15 Πίνακας 16. Κατανοµή των Μεταβιβάσεων Σύµφωνα µε το Επάγγελµα του Αρχικού και Τελικού Ιδιοκτήτη Επάγγελµα Επάγγελµα Πωλητή Αγοραστή Πώληση Γεωργός ηµ. Ιδ. Εργάτες Έµποροι Νοικοκ Επιχειρ Επιστ Συνταξ Σύνολο Υπάλ Υπάλ Επαγ. Γεωργός ηµ. Υπάλ Ιδ. Υπάλ 1 1 Εργάτες Έµποροι Νοικοκυρές Επιχειρηµ 1 1 Επιστ Επαγ Νέοι 1 1 Σύνολο Άλλου Τύπου Γεωργός ηµ. Ιδ. Εργάτες Έµποροι Νοικοκ Επιχειρ Επιστ Συνταξ Σύνολο Υπάλ Υπάλ Επαγ. Γεωργός 1 1 ηµ. Υπάλ 1 1 Ιδ. Υπάλ Εργάτες 1 1 Επιστ. Επαγ. 1 1 Νέοι 1 1 Σύνολο Στον πίνακα 17 αναλύεται µε ποιόν τρόπο γίνεται η µεταβίβαση των ακινήτων από κάθε επαγγελµατική οµάδα σε µια άλλη, εξετάζεται δηλαδή το πως προέκυψε η διαφοροποίηση του πίνακα 7, ανάµεσα στις επαγγελµατικές οµάδες των αρχικών και τελικών ιδιοκτητών, και εάν προκύπτει κάποια ιδιαίτερη τάση. ιαπιστώνουµε ότι η αλλαγή του κοινωνικο-οικονοµικού προφίλ των ιδιοκτητών γης δεν έχει να κάνει µε κάποιες ειδικές προτιµήσεις, αλλά κατά πάσα πιθανότητα µε τη γενικότερη αλλαγή των επαγγελµάτων που εµφανίζεται σε κάθε οικονοµία. Το µόνο ίσως άξιο σχολιασµού είναι το γεγονός ότι στους τελικούς ιδιοκτήτες δεν συµπεριλαµβάνονται συνταξιούχοι, κάτι που σηµαίνει ότι είτε µεταβιβάζουν τα ακίνητα στα παιδιά τους, είτε τα πωλούν µε σκοπό την οικογενειακή τους οικονοµική διευκόλυνση. Πίνακας 17. Κατανοµή των Οικοπέδων Σύµφωνα µε το Επάγγελµα του Αρχικού Ιδιοκτήτη και τη Χρήση των κατά την Πώληση Χρήση κατά την Πώληση Επάγγελµα Πωλητή Κ. Κατοικία Π. Κατοικία Χ. Παραγωγικότητα Χέρσο Σύνολο Γεωργός ηµ. Υπάλληλοι Ιδ. Υπάλληλοι Εργάτες-Τεχνίτες Έµποροι Νοικοκυρές Επιχειρηµατίες Επιστηµονικά Επαγ Συνταξιούχοι ηµόσιος Φορέας 1 1 Σύνολο

16 Κατανοµή οικοπέδων ανά χρήση και αρχικών ιδιοκτητών 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Χέρσο Χ. Παραγωγικότητα Π. Κατοικία Κ. Κατοικία 30% 20% 10% 0% Γεωργός ηµ. Υπάλληλοι Ιδ. Υπάλληλοι Εργάτες-Τεχνίτες Έµποροι Νοικοκυρές Επιχειρηµατίες Επιστηµονικά Επαγ. Συνταξιούχοι ηµόσιος Φορέας Στον πίνακα 18 παρουσιάζεται η χρήση που είχε το οικόπεδο κατά την περίοδο που µεταβιβάστηκε και το επάγγελµα του τότε ιδιοκτήτη του. Επιβεβαιώνεται η κυριαρχία των αγροτεµαχίων και χέρσων εκτάσεων, αλλά αρχίζει να διαφαίνεται η τάση να χρησιµοποιηθούν τα οικόπεδα και για κατοικία (κύρια ή παραθεριστική). Οι µόνες οµάδες που δεν έχουν καλλιεργούµενες εκτάσεις είναι οι ιδιωτικοί υπάλληλοι και οι ασκούντες επιστηµονικά επαγγέλµατα. Πίνακας 18. Κατανοµή των Οικοπέδων Σύµφωνα µε το Επάγγελµα του Τελικού Ιδιοκτήτη και τη Χρήση των κατά την Αυτοψία Χρήση Ιδιοκτήτης Αναψυχή Κ. Κατοικία Π. Κατοικία Χ. Παραγ. Εµπόριο Άγνωστο Σύνολο Γεωργός ηµ. Υπάλληλοι Ιδ. Υπάλληλοι Εργάτες-Τεχνίτες Έµποροι Νοικοκυρές Επιχειρηµατίες 1 1 Επιστηµονικά Επαγ Εταιρίες 1 1 Νέοι 2 2 Σύνολο

17 Κατανοµή των Οικοπέδων ανά χρήση και επάγγελµα ιδιοκτήτη 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Άγνωστο Εµπόριο Χ. Παραγωγικότητα Π. Κατοικία Κ. Κατοικία Αναψυχή 20% 10% 0% Γεωργός ηµ. Υπάλληλοι Ιδ. Υπάλληλοι Εργάτες-Τεχνίτες Έµποροι Νοικοκυρές Επιχειρηµατίες Επιστηµονικά Επαγ. Εταιρίες Νέοι Αναγνωρίζεται σαφώς η επικράτηση των κατοικιών (κύριων και παραθεριστικών) σε σχέση µε τις άλλες χρήσεις. Αρχίζουν επίσης να εµφανίζονται και χρήσεις όπως το εµπόριο και η αναψυχή, γεγονός που επιβεβαιώνει για µια ακόµα φορά τη µεταστροφή του χαρακτήρα της περιοχής από καθαρά αγροτική, σε µια περιοχή µε µίξη σήµερα του τουρισµού και των περί το τουρισµό εξυπηρετήσεων µε την αγροτική χρήση, µεταστροφή που είναι σταδιακή, αλλά έχει µάλλον λάβει µια πορεία ενίσχυσης και το πιθανότερο είναι η περιοχή να πάρει το χαρακτήρα τουριστικού θέρετρου δεύτερης κατοικίας (και όχι τουριστικής περιοχής έλξης βραχυχρόνιου τουρισµού) όπως κατά κύριο λόγω είναι και το γειτονικό Πήλιο, το οποίο όµως παρά τα όποια περιβαλλοντικά του πλεονεκτήµατα έχει αφενός κορεσθεί αφετέρου οι κανονισµοί που αφορούν στη δόµηση είναι πολύ πιο αυστηροί. Έτσι η περιοχή της Αγχιάλου προβάλει ως αρκετά ελκυστική. 5. Συµπεράσµατα Τα συµπεράσµατα από την διεξαγωγή της έρευνας µπορούν να συνοψισθούν στα παρακάτω σηµεία: 1. Κατά την εξετασθείσα περίοδο ( ), η πλειοψηφία των αρχικών ιδιοκτητών κατά σειρά ποσοστού ήταν συνταξιούχοι, νοικοκυρές, εργάτες και γεωργοί ή δηµόσιοι υπάλληλοι, χωρίς να λείπουν και οι υπόλοιπες κατηγορίες. Οι αγοραστές αντίστοιχα ήταν δηµόσιοι υπάλληλοι, γεωργοί, έµποροι, και νοικοκυρές. Το γεγονός αυτό σηµαίνει ότι οι µεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας έγιναν σε όφελος περισσότερο ευκατάστατων κοινωνικών στρωµάτων. 2. Ο τόπος κατοικίας των πωλητών και αγοραστών εστιάζεται κατά κύριο λόγο στο νοµό, µε δεύτερη την άµεση περιοχή, ενώ το ποσοστό των Αθηναίων και άλλων, µειώνεται. Όµως, είναι αξιοσηµείωτο ότι αυτό που κυρίως αυξάνει είναι οι αγοραστές από άλλα σηµεία του νοµού. Η εξέλιξη αυτή παραπέµπει στην υπόθεση ότι πολλές µεταβιβάσεις έγιναν µε σκοπό την παραθεριστική κατοικία, ή και την προσέλκυση πληθυσµού από γειτονικούς οικισµούς. 3. Στις χρήσεις γης παρατηρήθηκε ότι υπάρχει µια σηµαντική µετακίνηση από καλλιέργειες χαµηλής παραγωγικότητας και χέρσες εκτάσεις σε παραθεριστική και κύρια κατοικία. Από χρονική άποψη, οι µεταβιβάσεις παρουσιάζουν µια οµαλότητα κατά την εξετασθείσα περίοδο. Όµως, από τις 49 περιπτώσεις, οι 40 όταν πουλήθηκαν δεν είχαν κτίσµατα. Από την έρευνα προέκυψε ότι από τις 40 αυτές περιπτώσεις µε την πάροδο του χρόνου απέκτησαν κτίσµατα τουλάχιστον οι 21. Το γεγονός αυτό σηµαίνει ότι ένα µεγάλο ποσοστό των συναλλαγών σκόπευε στη κατασκευή οικοδοµών, κύριας και παραθεριστικής κατοικίας. Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι η οικοδόµηση γίνεται ανεξάρτητα από το προφίλ των αγοραστών. 16

18 Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις που προέκυψαν από την έρευνα, συνάγεται ότι η περιοχή της Ν. Αγχιάλου έχει σοβαρές προοπτικές ανάπτυξης. Η ανάπτυξη έχει την τάση να κινηθεί σε δύο βασικές κατευθύνσεις: από την µια στον τοµέα του τουρισµού, κυρίως ως ανάπτυξη δραστηριοτήτων υποστήριξης της παραθεριστικής κατοικίας, και από την άλλη στον τοµέα της γεωργίας κυρίως σε καλλιέργειες ειδικού χαρακτήρα σε προϊόντα που ζητούνται σε καλές τιµές στη διεθνή αγορά, και που µπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία των κατοίκων. α) Η ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων µπορεί να κατευθυνθεί πέρα από την υποστήριξη της παραθεριστικής κατοικίας και σε άλλους τοµείς, αλλά θα είναι σκόπιµο να βασιστεί στη σύγχρονη προβληµατική που περιλαµβάνει εναλλακτικές µορφές τουρισµού. Πιο συγκεκριµένα, µπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα ο ιστορικός-αρχαιολογικός πλούτος της περιοχής, αλλά ακόµα και ο αγροτικός τοµέας µε διάφορες παραλλαγές του αγρο-τουρισµού, υπό την προϋπόθεση της υψηλής ποιότητας. Οι τοµείς αυτοί µπορούν να προσελκύσουν εξειδικευµένα τουριστικά πακέτα, σε µια λογική που επεξεργάστηκε το πρόγραµµα SMART 7 του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας. β) Η ανάπτυξη της γεωργίας έχει περιθώρια ανάπτυξης όπως αναφέρθηκε προηγουµένως. Ενισχυτική στην ανάπτυξη αυτή θα µπορούσε να είναι η λογική της ολοκλήρωσης µέσα από τη βελτίωση και επέκταση της αρχής που έχει εγκαινιαστεί από τη ήµητρα. Σε όλες τις περιπτώσεις όµως, έχει σηµασία να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον ώστε η ανάπτυξη να είναι συµβατή µε τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης. Ειδικά για το δοµηµένο περιβάλλον που επηρεάζεται από την πολιτική γης θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια να είναι υψηλής ποιότητας. Αυτό σηµαίνει ότι αντίστοιχος θα πρέπει να είναι και ο σχεδιασµός των χρήσεων και λοιπών όρων στην περιοχή που απορρέουν από τη νοµοθεσία, αλλά και η τήρηση των όρων δόµησης. Για παράδειγµα, αν δηµιουργούνται συγκρούσεις χρήσεων λόγω είτε παρανοµιών, είτε κακού σχεδιασµού, τότε βλάπτονται και οι δύο χρήσεις που υπεισέρχονται, µε µακροπρόθεσµη βλάβη σε όλη την περιοχή. Η επίτευξη ενός καλού αποτελέσµατος στον τοµέα αυτό θα επιταχύνει την αναβάθµιση της περιοχής συνολικά και θα δηµιουργήσει κύκλο προσδοκιών και επενδύσεων που θα αποβούν ωφέλιµες. Βιβλιογραφία Alonso, W. (1964): Location and Land Use. Cambridge, Mass. Γετίµης, Π. (1989): Η Οικιστική Πολιτική στην Ελλάδα. Αθήνα: Οδυσσέας. Harvey, D. (1982a): Urban Land-Use Theory: a critique, in Blowers, A., Brook, C., Dunleavy, P. and McDowell, L., (eds) Urban Change and Conflict: an interdisciplinary reader. London: Harper and Row/OUP. Harvey, D. (1982b): The Limits to Capital. Oxford: B. Blackwell. Harvey, D. (1985): The Urbanization of Capital. Oxford: B. Blackwell Lamarche, F. (1976): Property Development and the Economic Foundations of the Urban Question. In Pickvance, C., (ed.) Urban Sociology: critical essays, pp London: Tavistock. Λουκίσσας, Φ. (Επιστ. Υπευθ.) (1997): Στρατηγική ιαχείριση ράσεων Σχετιζόµενων µε τον Τουρισµό (SMART), Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ιεύθυνση ΧΧΙΙΙ, Βόλος, Ιούλιος. Massey, D. and Catalano, A. (1978): Capital and Land. London: Edward Arnold. Οικονόµου,. (1988): Σύστηµα Γης και Κατοικίας στη Μεταπολεµική Ελλάδα. Στο Μαλούτας, Θ. και Οικονόµου,. (επιµ.) Προβλήµατα Ανάπτυξης του Κράτους Πρόνοιας στην Ελλάδα, σσ Αθήνα: Εξάντας. Πυργιώτης, Ι. (Επιστ. Υπευθ.) (1996): Μελέτη - Έρευνα Πολιτική Γης στην Ελλάδα, Έκθεση Α Φάσης, Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε., Βόλος, Οκτώβριος. Σκάγιαννης, Π. (1994): Πολιτική Προγραµµατισµού των Υποδοµών, Σταµούλης, Αθήνα. 7 Strategic Management of Actions Related to Tourism: ιεθνές Ερευνητικό Πρόγραµµα της ΕΕ που διεξήχθη υπό την ευθύνη του Τµήµατος Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. 17

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

ηαγοράτωνγηπέδωντο 2011 στηνμακεδονία ήαλλιώς η ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ σε συνδυασµό µε την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ και οι επιπτώσεις τους στην ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΑΠΩΤΗΣ ΑΡΗΣ Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ

ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ

Διαβάστε περισσότερα

επιπτώσεις της : συντάχθηκε πριν τους νόµους 3843/10 & 4014/11)

επιπτώσεις της : συντάχθηκε πριν τους νόµους 3843/10 & 4014/11) εκτίµηση & πολεοδοµικόςέλεγχος ήαλλιώς η ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ καιοι επιπτώσεις της στην ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΡΟΣΟΧΗ : συντάχθηκε πριν τους νόµους 3843/10 & 4014/11) ΠΑΠΩΤΗΣ ΑΡΗΣ Αγρ. Τοπογράφος µηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών γενικών κατευθύνσεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2508/97 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ.

Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών γενικών κατευθύνσεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2508/97 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών γενικών κατευθύνσεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2508/97 'Εχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 1. Τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 24

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι αρκετά χαμηλή, παρότι είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36634/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 1. Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα 2. Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση Ε1: Εκτίµηση παροχών σχεδιασµού έργων υδροδότησης οικισµού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Γκόρτσος. Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος ΕΛΕ / Δ. Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. 2107491639, e-mail kgortsos@ekke.gr,

Κώστας Γκόρτσος. Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος ΕΛΕ / Δ. Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. 2107491639, e-mail kgortsos@ekke.gr, Κώστας Γκόρτσος Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος ΕΛΕ / Δ Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. 2107491639, e-mail kgortsos@ekke.gr, Σπουδές 2001 MSc Πολεοδομίας και Χωροταξίας ΕΜΠ 1985 Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 / 9 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 / 9 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 / 9 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2012 Πληροφορίες: /νση Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Πληροφορίες: /νση Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΕΙ ΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Χωροταξικού. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Περιφερειακό Συµβούλιο Υπουργός ΠΕΧΩ Ε,

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΕΙ ΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Χωροταξικού. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Περιφερειακό Συµβούλιο Υπουργός ΠΕΧΩ Ε, ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ α/α ΜΕΣΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Α ΕΠΙΠΕ Ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Παρατηρήσεις Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΛΕΩΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΛΑΙ ΛΕΝΤΙΩΝ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οικονομική Πολιτική, Περιφερειακή Πολιτική,

1. Οικονομική Πολιτική, Περιφερειακή Πολιτική, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ενότητα 1: ( ιάρκεια 50 ώρες ): Περιφερειακή και Πολιτική. Βασικές Θεωρητικές Έννοιες 1. Οικονομική Πολιτική, Περιφερειακή Πολιτική, Περιφερειακή : Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Άνθρωπος και δοµηµένο περιβάλλον

Άνθρωπος και δοµηµένο περιβάλλον ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Άνθρωπος και δοµηµένο περιβάλλον Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. Το περιβάλλον γίνεται ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ α) όταν µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστική κατοικία: Η θεσμική της κατοχύρωση και η εφαρμογή της στον ελληνικό χώρο

Τουριστική κατοικία: Η θεσμική της κατοχύρωση και η εφαρμογή της στον ελληνικό χώρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ERSA-GR) 11ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Αγροτική οικονομία, ύπαιθρος χώρος, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη Τουριστική κατοικία: Η θεσμική της κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr

ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ) Σύνοψη: Από το πρώτο τρίµηνο του 2009

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση εδάφους και προσπάθειες / εργαλείαανάσχεσηςτηςεξάπλωσης. ΑπότιςΖΟΕστιςΠΕΠ

Κατανάλωση εδάφους και προσπάθειες / εργαλείαανάσχεσηςτηςεξάπλωσης. ΑπότιςΖΟΕστιςΠΕΠ Κατανάλωση εδάφους και προσπάθειες / εργαλείαανάσχεσηςτηςεξάπλωσης. ΑπότιςΖΟΕστιςΠΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗΣ, 6 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2012 ΑΝΤΩΝΗΣΧΟΥΡ ΑΚΗΣ, αρχιτέκτων(ε.μ.π.) Πολεοδόµος(M.C.D., Liverpool) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΛΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χωροταξικός σχεδιασµός & υδατοκαλλιέργειες στον ευρωπαϊκό χώρο Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ SWOT ANALYSIS ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ SWOT ANALYSIS ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. Μεταπτυχιακή κατεύθυνση: Πολεοδοµία-Χωροταξία «Προσεγγίσεις του εφαρµοσµένου αστικού σχεδιασµού στην Ελλάδα» Υπεύθυνοι µαθήµατος: Κ. Σερράος, Ε. Κλαµπατσέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 3.1 Πληθυσµιακά στοιχεία σε επίπεδο Ν. ΡΑΜΑΣ Πίνακας 3.1.1 : Πληθυσµός του Νοµού ράµας (1961-1991) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ \ ΕΤΗ 1961 1971 1981

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 14

Περιεχόμενα. Πρόλογος 14 Περιεχόμενα Πρόλογος 14 Κεφάλαιο 1 Ιστορική εξέλιξη των πόλεων 17 1.1 Ορισμός της πόλης και βασικές έννοιες.................... 17 1.2 Η εξέλιξη των πόλεων............................... 21 1.3 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα.

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα. Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1: Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Το υπόβαθρο των εκτιμήσεων στο σκηνικό του χθες

Περιεχόμενα. 1: Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Το υπόβαθρο των εκτιμήσεων στο σκηνικό του χθες Περιεχόμενα Εισαγωγή.................................................................. xiii 1: Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Το υπόβαθρο των εκτιμήσεων στο σκηνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Σ.(m) 19. Κατά τη γνώµη του Τµήµατος, την οποία υποστήριξαν η Πρόεδρος, οι Σύµβουλοι Αικ. Σακελλαροπούλου, Μ.-Ε. Κωνσταντινίδου και ο Πάρεδρος. Βασιλειάδης, από τα στοιχεία που συνοδεύουν το σχέδιο και

Διαβάστε περισσότερα

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Σύνοψη και συμπέρασμα Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1 Φεβρουάριος 2009 Η σημερινή ύφεση της οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παρατηρήσεις επί της πρότασης/μελέτης Γενικές 1. Η μελέτη δεν έχει τη δομή ούτε μίας οικονομοτεχνικής ή επιχειρησιακής μελέτης αλλά ούτε και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Είναι γνωστό σε όλους ότι τα ιδιωτικά έργα αποτελούν για χρόνια στη χώρα µας, την ατµοµηχανή της Ελληνικής οικονοµίας. H άνοδος της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΕΜΠ ΣΧΟΛΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 07 9ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 9: ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΟΜΑ Α 2 ΠΕΡΙΟΧΗ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσή Πότσιου Αναπλ. Καθ. ΣΑΤΜ, ΕΜΠ chryssy.potsiou@gmail.com

Χρυσή Πότσιου Αναπλ. Καθ. ΣΑΤΜ, ΕΜΠ chryssy.potsiou@gmail.com Διαχείριση ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων και χρήσεων γης σε 5 διαστάσεις Χρυσή Πότσιου Αναπλ. Καθ. ΣΑΤΜ, ΕΜΠ chryssy.potsiou@gmail.com ΕΣΠΑ 2007-2013, Δράση«Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Ισραήλ 2013-2015»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥ ΑΝΑΗ ΜΕΙΜΑΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 1 ΗΣ ΙΑΛΕΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τουρισµός είναι η επίσκεψη ενός τόπου της ηµεδαπής ή αλλοδαπής µε σκοπό την ξεκούραση ή ψυχαγωγία

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική αστικής ανάπτυξης περιλαµβάνει δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών του αστικού περιβάλλοντος και διαβίωσης του πληθυσµού.

Η πολιτική αστικής ανάπτυξης περιλαµβάνει δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών του αστικού περιβάλλοντος και διαβίωσης του πληθυσµού. ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η πολιτική αστικής ανάπτυξης περιλαµβάνει δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών του αστικού περιβάλλοντος και διαβίωσης του πληθυσµού. Η βελτίωση επηρεάζει την ελκυστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών. Κουτσογιάννης Α. Ευστρατιάδης Φεβρουάριος 2002 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΣΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- ΠανοζάχοςΔημήτριος Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Δ/νων Σύμβουλος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

ΦΟΡΟΣΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- ΠανοζάχοςΔημήτριος Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Δ/νων Σύμβουλος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΦΟΡΟΣΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠανοζάχοςΔημήτριος Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Δ/νων Σύμβουλος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. Τι είναι ο ΕΝ.Φ.Ι.Α.; Ν.4223/13 Άρθρο 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 14/4/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 8815 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙΔ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙΔ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙΔ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΕΦ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ ΣΧΟΛΙΑ 1 ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓ.ΠΕΡΙΟΧΩΝ ( ΑΡΘΡΑ 4 & 5 Χωρική Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

COSTA NAVARINO, Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Ο.Τ.Α.) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Πετράκος Κώστας

COSTA NAVARINO, Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Ο.Τ.Α.) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Πετράκος Κώστας COSTA NAVARINO, Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Ο.Τ.Α.) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Πετράκος Κώστας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Αντικείμενο αυτής της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1997 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΘΕΜΑ : «Η Θεωρητική και Κριτική Διάσταση των Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού στην Ελλάδα» ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 1. Η πρώτη τουριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. «Οδηγούµε τους ανθρώπους στην επιτυχία σε έναν κόσµο που συνεχώς αλλάζει» TEYΧΟΣ 2 ο. Τριµηνιαίο ενηµερωτικό Η.R.

Newsletter. «Οδηγούµε τους ανθρώπους στην επιτυχία σε έναν κόσµο που συνεχώς αλλάζει» TEYΧΟΣ 2 ο. Τριµηνιαίο ενηµερωτικό Η.R. Newsletter Τριµηνιαίο ενηµερωτικό Η.R. Newsletter TEYΧΟΣ 2 ο «Οδηγούµε τους ανθρώπους στην επιτυχία σε έναν κόσµο που συνεχώς αλλάζει» Εditorial Αγαπητοί συνεργάτες, Το τρίµηνο που διανύσαµε η Adecco πραγµατοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ Περιγραφή των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων. Η εισαγωγή του θεσμού των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων (ΜΤΑ) στη Κύπρο κρίθηκε σκόπιμη ως ένα δυνητικό

Διαβάστε περισσότερα

στον αστικό ιστό Το παράδειγμα του Δήμου Αρτέμιδος Αττικής» ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ι. ΠΟΛΥΖΟΣ, Τζ. ΚΟΣΜΑΚΗ, Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Αθήνα, Μάρτιος 2009

στον αστικό ιστό Το παράδειγμα του Δήμου Αρτέμιδος Αττικής» ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ι. ΠΟΛΥΖΟΣ, Τζ. ΚΟΣΜΑΚΗ, Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Αθήνα, Μάρτιος 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΠΜΣ: Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου Κατεύθυνση: Πολεοδομία Χωροταξία Μάθημα:Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασμού και της οικιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΡΑ ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Γενική παρατήρηση Άρθρο 1 Το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τις κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης,

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά)

Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ) Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά) ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

REAL ESTATE ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ. Π.ΖΕΝΤΕΛΗΣ, Αναπλ.Καθ

REAL ESTATE ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ. Π.ΖΕΝΤΕΛΗΣ, Αναπλ.Καθ REAL ESTATE ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ Π.ΖΕΝΤΕΛΗΣ, Αναπλ.Καθ Καθ. Ε.Μ.Π. Κτηματολογίου, Συστημάτων Πληροφοριών Γης, Αξιών Ακινήτων & Διαχείρισης Γης ΟΧΩΡΟΣ ΧΩΡΟΙ ΜΕ ΑΞΙΑ & ΧΩΡΟΙ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΟΙ ΕΝΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΣ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΣ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΣ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Γ. Σταµπουλής, Γ. Παπαχρήστος, Ε.. Αδαµίδης και Μ. Ψωφάκη Τµήµα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ : 13/1/2012 ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ : 13/1/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη του Συλλόγου Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το Σχέδιο Π.. «Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης»

Γνώµη του Συλλόγου Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το Σχέδιο Π.. «Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης» Γνώµη του Συλλόγου Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το Σχέδιο Π.. «Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης» Το Σχέδιο Π.. «Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης», που δόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα 22.07.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα 22.07.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα 22.07.2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αρχίζει σήμερα, στο Β Θερινό Τμήμα της Βουλής, η συζήτηση του Νομοσχεδίου του υπουργείου Τουρισμού, με τίτλο «Απλούστευση διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr

ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (A ΤΡΙΜΗΝΟ 2012) Σύνοψη: Από το πρώτο τρίµηνο του 2009 - και σε

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D)

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Οι Howenstine και Zeile (1992) ανακαλύπτουν μια χαλαρή συσχέτιση μεταξύ Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) και του συνόλου των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Περιφερειάρχη στη Συνάντηση Εργασίας-ΤΕΕ 18-04-13

Οµιλία Περιφερειάρχη στη Συνάντηση Εργασίας-ΤΕΕ 18-04-13 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΩΝ ΗΜΑΡΧΩΝ» Πέµπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Το αστικό πράσινο και η διαχείρισή του από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Η αξία του αστικού πρασίνου Η έννοια του αστικού πράσινου-χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Έτη 2009, 2010 και 2011 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012)

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) Εισαγωγή Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Ελλάδα μετατράπηκε από χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα