ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 3985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ (1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. 4419/ Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημο πρασία με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π.Δ. 609/85 και τις λοιπές διατάξεις, όπως αυτές περιλαμβάνονται στο Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τ.α /7 6 10), την αρ του πρακτικού 16/ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικώς με την τροποποίηση του προγράμματος ΚΑΠ 2013 Π.Ε. Τρι κάλων, την αριθμ. 3212/114272/ απόφαση Περι φερειάρχη «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων» και την αρ. 617/2014 απόφαση της Οικονομι κής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας. «Βελτίωση Ασφαλτόστρωση οδού Στουρναρέϊκα Νεραϊδοχώρι» προϋπολογισμού εργασιών ,34 και Φ.Π.Α ,68, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού ,00, το οποίο χρηματοδοτείται από Ολοκλη ρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βόρειας και Κεντρικής Πίνδου (Κωδικός Έργου και με ενάριθμο έργου 2006ΣΕ ). Η δημοπρασία θα γίνει την 19η του μηνός ΑΥΓΟΥΣ ΤΟΥ του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφοράς) στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνι κών Έργων της Π.Ε. Τρικάλων ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές οι εξής κατηγορίες εργοληπτικών επιχειρήσεων: Mεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, Εγγεγραμ μένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. Επιχειρήσεις εργοληπτικές εγγεγραμμένες στα Νο μαρχιακά Μητρώα, εφόσον έχουν δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τη σχετική βεβαίωση. Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.), η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν την νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού. Η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Το ανώτερο όριο του ποσοστού εκπτώσεως πέραν του οποίου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομί ζει πρόσθετη εγγύηση καλής εκτελέσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3263/2004 άρθρο 4 παρ. 2, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τον Ν. 4146/2013 άρθρο 59 παρ. 5, ορίζεται για το παρόν έργο ίσο με ΔΩΔΕΚΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (12 %). Για την πρόσθετη εγγύηση καλής εκτελέσεως ισχύ ουν όσα ορίζονται στο Ν. 3263/2004 άρθρο 4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 59 παρ. 5 του Ν. 4146/2013 και ισχύει. Επισημαίνεται ότι μεταξύ των υποχρεώσεων του αναδόχου για τις οποίες δεν θα καταβληθεί ιδιαίτερη αμοιβή αλλά αυτή περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τι μές του τιμολογίου της μελέτης περιλαμβάνονται και η σύνταξη του φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) και του Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) και η εφαρ μογή των σχετικών διατάξεων σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις. Οι προσφέροντες θα πρέπει να προσκομίσουν Α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία ποσού ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (641,43 ), η οποία θα απευθύνεται προς την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ή την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ. Β. Δήλωση του Ν. 1599/86 για το άθροισμα των ανε κτέλεστων τμημάτων των εργολαβιών. Γ. Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο, για την εξακρί βωση της έδρας της Επιχείρησης. Δ. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. Ε. Τα αναφερόμενα στην Λεπτομερή Διακήρυξη Δη μοπρασίας στοιχεία. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Τρικάλων

2 3986 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Τσιτσάνη 31 Τ.Κ.: Τρίκαλα Αριθμοί Τηλεφώνου: , Τηλεομοιοτυπία (AX): , Ηλεκ/κή Δ/νση ( ): Τρίκαλα, 23 Ιουλίου 2014 Ο Αντιπεριφερειάρχης ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ Αριθμ Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλήνης προκηρύσσει πρό χειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο ρές, με ποσοστό έκπτωσης ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (κατά αποκοπή), άνευ ορίου επί του προϋπολογι σμού της μελέτης για την εκτέλεση της εργασίας «Συ ντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας ,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμ βανομένου του Φ.Π.Α., με χρηματοδότηση, ΣΑΤΑ Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατά στημα Τεχνική Υπηρεσία που βρίσκεται στα Λεχαινά Πολυτεχνείου 2 Τ.Κ , στις 13/08/2014, ημέρα Tετάρτη, με ώρα λήξης της παραλαβής προσφορών την 11η π.μ. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εργασίας (εργασίες πρασίνου), αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδια φερόμενου παρόχου, στο επαγγελματικό ή εμπορικό ή επαγγελματική ένωση. Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγ γύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο των 650,41 ευρώ, (ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α.). Η εργασία θα εκτελεσθεί μέσα σε προθεσμία Δώδεκα (12) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον ο ορισμός επιβλέποντα γίνει εντός πέντε (05) ημερών από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της σύμβασης, σε διαφορετική περίπτωση, η έναρξη της προθεσμίας αρχίζει από την ημερομηνία ορισμού του επιβλέποντα. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού κ.λ. εγγράφων παρέχονται τις εργάσι μες ημέρες και ώρες από το γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, Αρμόδιος Λαουρδέκης Αθ., Τηλέφωνα: /60832, Φάξ: Λεχαινά, 23 Ιουλίου 2014 Ο Δήμαρχος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (3) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝIKH Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομι κής Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και η Δ.Τ.Ε. Π.Ε. (2) Πιερίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθε ση του έργου: «Συντήρηση του Εθνικού Οδικού Δικτύου ευθύνης της τέως ΠΚΜ στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας Β ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2013: Συντήρηση ασφαλτ. οδοστρωμάτων και στοιχείων ασφαλείας 13ης Ε.Ο.», με προϋπολογισμό Ευρώ. Το έργο συντί θεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό ,56 (δαπάνη Ερ γασιών, Γ.Ε.+ Ο.Ε 18%, και απρόβλεπτα). 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγ γραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρε σίας στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πιερίας στην Κατερίνη, οδός 28ης Οκτωβρίου 40, 3ος όροφος, μέχρι και τις δεκατέσσερις (14) Αυγού στου 2014, ημέρα Πέμπτη, καταβάλλοντας το αντίτιμο των 10 ΕΥΡΩ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το αναθεωρημένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σύμφωνα με την αριθμ. 487/2013 (ΦΕΚ 2897/Β/ ) από φασή της, υπόδειγμα τύπου Β, καθώς και το αριθμ. 5254/ (ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΟΞΤΒ ΟΒ0) έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο , Φαξ επικοι νωνίας , αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω νία Λαϊτσας Τηλέμαχος. 2. Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις δεκαεννέα (19) Αυ γούστου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών) και το σύστημα προσφορών είναι με σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). Στο δια γωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, Εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν τις τάξεις Α2, 1η και 2η στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού μενο. 3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.850,00 και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι τις εικοσιμία (21) Μαρτίου Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 4. Το έργο είναι ενταγμένο στο ΠΕΔ 2014 χρηματο δοτούμενο από ΚΑΠ/Άξονας 1/Μέτρο 2.1/ΣΤΟΧΟΣ 2.1.3/ ΔΡΑΣΗ με κωδικό έργου 2131ΠΙΕ014ΚΑΠ13, εγκε κριμένου προϋπολογισμού ,00. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί και έχει εκδοθεί η με Α.Α (αριθμ (2377)/ , ΑΔΑ: ΒΙΥ17ΛΛ 7ΣΙ), απόφαση της Δ/νσης Διοικ/κού Οικον/κού της Π.Ε. Πιερίας, δέ σμευσης πίστωσης, με πιστώσεις για το τρέχον έτος 2014 το ποσό των ,00, και για το έτος 2015 το ποσό τον Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ/Π.Κ.Μ Κατερίνη, 23 Ιουλίου 2014 Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής ΑΘΗΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΗΔΟΝΑ

3 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 3987 (4) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Αριθμ. Διακ. 12/2014 Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης (Α.Δ.Μ. Θ.)/Διεύθυνση Οικονομικού, προκηρύσσει ανοι κτό, διεθνή, δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορι κής (ηλ. υπολογιστές, οθόνες, εκτυπωτές, πολυμηχα νήματα, εξυπηρετητής/σέρβερ, λοιπά υλικά πληροφορι κής) για κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών της ΑΔΜ Θ, για το έτος 2014, συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ ( ,00 ), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ( ,00 χωρίς Φ.Π.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος/ είδη προσφορά σε ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στην έδρα της Α.Δ.Μ. Θ., Καθ. Ρωσίδη 11, Θεσσαλονίκη, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων στο ισόγειο. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού, στα τηλ και και στην ηλ. δ/νση Θεσσαλονίκη, 23 Ιουλίου 2014 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Αριθμ. Διακ. 8047/14 Ο Δήμος ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρω σης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος πλήρες σε φιάλη 1 λίτρου ως εξής: α/α Περιγραφή Είδους 1 Γάλα φρέσκο πλήρες Φιάλη 1 λίτρου Μ.Μ. Ενδεικτική Ποσότητα Τιμή Μονάδος Σύνολο Τεμάχιο , ,80 (5) Σύνολο ,80 Φ.Π.Α. 13% 5.003,41 Γ. Σύνολο ,21 Τα παραπάνω είδη καλύπτουν τις ανάγκες των υπηρε σιών του Δήμου και έχουν συνολική προϋπολογισθείσα αξία ,21 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τόπος Παράδοσης των προσφορών: Δήμος Αγίας Βαρβάρας. Γλώσσα Προσφορών: Ελληνική. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατά στημα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, Αριστομένους 8, Τ.Κ , την 01/08/14 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., ημερομηνία κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εγγύηση συμμετοχής 5% επί του προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. και τα νόμιμα δικαιολογη τικά σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και όπως καταγράφονται στην με αριθμό πρωτοκόλλου 8047/14 διακήρυξη Δημάρχου Αγίας Βαρβάρας. Αντίγραφα της ανωτέρω απόφασης και πληροφορίες για τον πρόχειρο διαγωνισμό παρέχονται κατά τις ερ γάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, Ταχ. Δ/νση: Αριστομένους 8, τηλ.: Αγία Βαρβάρα, 23 Ιουλίου 2014 Ο Δήμαρχος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. Διακ Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει στις , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Ανοικτό Τακτικό Δια γωνισμό (ΠΔ. 118/2007), με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών για τις ανάγκες των Σχολών και των Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης, προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο παραπάνω διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης Κτίριο Ε5 (Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, Χανιά). Αναλυτικές Διακηρύξεις και πληροφορίες δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών από το Τμήμα Προμηθειών και στο τηλέφωνο , ή στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνεί ου Κρήτης στο (Επισκέπτες/Προκηρύξεις Διαγωνισμοί/Προκηρύξεις Τμήματος Προμηθειών). Τα έξοδα δημοσίευσης στον Αθηναϊκό Τύπο θα βαρύ νουν το Πολυτεχνείο Κρήτης. Τα έξοδα δημοσίευσης στον τοπικό Τύπο θα βαρύνουν τον Ανάδοχο/Αναδόχους. Χανιά, 23 Ιουλίου 2014 Ο Αναπληρωτής Πρύτανης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Αριθμ /7848 Ο Δήμος Ιωαννιτών προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μει οδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την εργασία/υπηρεσία: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗ ΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας ,00 μετά του Φ.Π.Α. (6) (7)

4 3988 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Η προαναφερθείσα υπηρεσία αφορά την ασφάλιση 98 ΑΥΤ/ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Τα είδη των ΑΥΤ/ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥ ΚΛΩΝ και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά είδος περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της αναλυτικής διακήρυξή μας. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αυξάνει τα προς ασφάλιση αυτοκίνητα μηχανήματα και δίκυκλα.. Επί σης διατηρεί το δικαίωμα με αντίστοιχης αύξηση της προϋπολογισθείσας δαπάνης και μέχρι 30% χωρίς καμία αντίρρησή του αναδόχου με τους ίδιους όρους (δικαί ωμα προαίρεσης). Η αύξηση της προϋπολογισθείσας δαπάνης με το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται σε ,00 (15.960,00 το δικαίωμα προαίρεσης). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού στην ισό γεια αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημο τικό Κατάστημα Δήμου Ιωαννιτών (Πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 5). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστη μα του Δήμου Ιωαννιτών την ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00η 10:30η πρωινή κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής προσφορών και αρχίζει η δια δικασία αποσφράγισης. Ισχύουν το Π.Δ. 60/2007, ο Ν. 2286/95, το Π.Δ. 28/80 ως αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη. Η ισχύς της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την υπογραφή της. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι την ανάδειξη νέου αναδόχου και την υπογραφή της σύμβασης, ύστε ρα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση της συνολικής δαπάνης μαζί με το δικαίωμα προαίρεσης όπως αναφέρεται μονοσήμα ντα στην αναλυτική διακήρυξη. Τα απαραίτητα να υποβληθούν δικαιολογητικά ανα φέρονται στην αναλυτική διακήρυξη. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύ ηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης. Η προσφορά των ενδιαφερομένων δεσμεύει αυτούς για διάστημα εκατόν είκοσι (120) από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων Το σύνολο της παρούσας μετά των παραρτημάτων παρέχεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δή μου (http://www.ioannina.gr). Όσοι επιθυμούν να παρα λάβουν και αντίγραφα των τευχών δημοπράτησης σε έντυπη μορφή μπορούν να ζητηθούν από το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ. (Καπλάνη 7 Ιωάννινα), αφού προηγουμένως καταβά λουν παράβολο 20. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΘΗΚΗΣ του Δήμου Ιωαννιτών (Καπλάνη 7 αρμόδια Α. ΜΠΑΣΟΥΝΑ τηλ ) ή ηλεκτρονικά Ιωάννινα, 23 Ιουλίου 2014 Ο Αντιδήμαρχος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθμ. Διακ Ο Δήμος Καλυμνίων προκηρύσσει ανοικτό επαναλη πτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συμφε ρότερη προσφορά για την προμήθεια «Ολοκληρωμένο σύστημα τηλεδιαχείρισης δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Καλύμνου με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση διαχείρισης πόρων» (σύμ φωνα με την υπ αρ. 22/2013 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρε σίας και τις συνημμένες σ αυτή τεχνικές προδιαγραφές και την ισχύουσα νομοθεσία). Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των # # (με το Φ.Π.Α.), και θα καλυφθεί από χρηματοδότηση του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ και σύμφω να με τον εγκεκριμένο κωδικό αριθμό πίστωσης Κ.Α προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 με τίτλο «Ολοκληρωμένο σύστημα τηλεδιαχείρισης δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Καλυμνίων με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση διαχείρισης πόρων». Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 08/08/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 έως 11:00 (ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών) στο κτίριο του Δημαρχείου Καλύμνου στη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ/ΕΝΟΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ/ΚΑΛΥΜΝΟΣ/Τ.Κ ος όροφος, από την Επιτροπή Διαγωνισμού, με σφραγισμένες γραπτές προ σφορές, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα των παρόντων όρων διακήρυξης για τον χρόνο και τρόπο υποβολής προσφορών. Σε περίπτωση αποστολής των προσφορών ταχυδρομικώς οι προσφορές επί ποινή αποκλεισμού κατατίθενται την προηγούμενη της καταληκτικής ανω τέρω ημερομηνίας εργάσιμη ημέρα στην ίδια διεύθυνση και κατά τις εργάσιμες ώρες με συστημένη αποστολή σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε φυσι κό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων (φυσικών ή νο μικών) που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευ ρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, που ασχολείται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με την προμήθεια εξοπλισμού παρόμοιου με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του προϋπολογισμού της παρούσας περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι ποσό 6.525,00 ευρώ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού, από το Γραφείο Προμηθειών και τις Τεχνικές Υπηρεσίες Τ.Κ καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 13:00. Πληροφορίες στα τηλ.: / Κάλυμνος, 23 Ιουλίου 2014 Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΡΟΣ (8)

5 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 3989 (9) ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Αριθμ Ο Δήμος Αμφιλοχίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Διαμόρφωση Παιδικής χαράς στην παραλία του Δήμου Αμφιλοχίας» (σύμφωνα με την υπ αρ. μελ.: 6/2013 της Τεχνικής Υπηρεσίας και τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές και την ισχύουσα νομοθεσία). Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό εκα τόν δέκα πέντε χιλιάδες διακόσια εξήντα έξι ευρώ ( ,00 ) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), και θα κα λυφθεί από χρηματοδότηση του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ προϋπολογισμού οικονομικού έτους Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την ημέρα Δευ τέρα και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών) στο κτίριο του Δημαρχείου, 3ος όροφος, στη διεύθυνση: Γ ΣΤΡΑΤΟΥ 5 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ), από την Επιτροπή Διαγωνισμού, με σφραγισμένες γραπτές προ σφορές, σύμφωνα με το σχετικά άρθρα των παρόντων όρων διακήρυξης για τον χρόνο και τρόπο υποβολής προσφορών. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε φυσι κό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων (φυσικών ή νο μικών) που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευ ρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, που ασχολείται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με την προμήθεια εξοπλισμού παρόμοιου με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του ενδεικτικού προϋ πολογισμού της μελέτης, ήτοι ποσό 5.763,30 Ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού καθώς και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζό μενους, από την έδρα της τεχνικής υπηρεσίας (Δήμος Αμφιλοχίας Γ. Στράτου 5 Τ.Κ ) καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 13:00. Πληροφορίες στα τηλ.: Κριπούρης Παναγιώτης, κατα βάλλοντας το κόστος αναπαραγωγής των 15 αφού ενημερώσουν για τα παρακάτω στοιχεία τους: ΕΠΩΝΥ ΜΙΑ, ΑΦΜ, ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΦΑΞ, . Αμφιλοχία, 22 Ιουλίου 2014 Ο Δήμαρχος κ.α.α. Ο Αντιδήμαρχος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑΤΗΣ (10) ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΩΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Αριθμ / Ο Δήμος Αμφιλοχίας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Διε θνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προ σφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙ ΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014» συνολικού προϋπολογισμού ,64 συμπεριλαμβανομένου το Φ.Π.Α. ( ,14 πλέον Φ.Π.Α ,50 ), με κριτήριο κατακύρωσης είναι τη χαμηλότερη τιμή. Ειδικά για τα καύσιμα χαμηλότερη τιμή θεωρείται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης, για το Νομό Αιτωλ/νίας την ημέρα παράδοσης τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφ. Ενότητας Αιτ/νίας. Η προμήθεια των υγρών καυσίμων και λιπαντικών πε ριλαμβάνει τα παρακάτω είδη: Ι) ΚΑΥΣΙΜΑ α) πετρέλαιο θέρμανσης, β) πετρέλαιο κίνησης, γ) βενζίνη αμόλυβδη ΙΙ) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Τα οποία έχουν χωριστεί σε υποομάδες, ως εξής: Α) Καύσιμα και Λιπαντικά Δήμου Αμφιλοχίας (Πετρέ λαιο θέρμανσης, Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη Αμόλυβδη, Λιπαντικά) Δήμου Αμφιλοχίας, ενδεικτικού προϋπολο γισμού ,32 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Β) Καύσιμα (Πετρέλαιο θέρμανσης) Κοινωνικής Ανά πτυξης Δήμου Αμφιλοχίας ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.855,23 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Γ) Καύσιμα (Πετρέλαιο θέρμανσης) Σχολικής Επιτρο πής Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ενδεικτικού προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Δ) Καύσιμα (Πετρέλαιο θέρμανσης) Σχολικής Επιτρο πής Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενδεικτικού προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ε) Καύσιμα (Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη Αμόλυβδη) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμφιλοχίας ενδεικτι κού προϋπολογισμού 4.664,85 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Στ) Καύσιμα (Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη Αμόλυβδη) της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αμφιλοχίας ενδεικτικού προϋπολογισμού ,24 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο δια γωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για μία ή περισσότε ρες εκ των υποομάδων των προς προμήθεια ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτεται όλη η προβλεπόμενη από τον προϋπολογισμό ποσότητα της κάθε υποομάδας (άρθρο 3, παρ. 6, περ β. Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορί ζεται η 4η Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού, στο Δημαρχείο Αμφι λοχίας, Γεωργ. Στράτου 5, στον 2ο όροφο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών στις 10:00 π.μ. Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραί τητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο μέχρι την ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών ή θα αποσταλούν στο Δήμο, στη Διεύθυνση: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Γ. Στράτου ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. Κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συ νοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμε τοχής με ποσό που θα καλύπτει το 5% του προϋπολογι σμού με Φ.Π.Α., είτε για το σύνολο της προμήθειας, είτε για το μέρος που προσφέρεται από το διαγωνιζόμενο.

6 3990 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογη τικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης και του εντύπου προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Αμφιλοχίας (τηλ , AX , Πολύζο Ευστάθιο) καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η αναλυτική διακήρυξη και όλα τα τεύχη του διαγωνι σμού παρέχονται ελεύθερα στη ιστοσελίδα του Δήμου Η διακήρυξη έχει αποσταλεί στις ηλεκτρο νικά στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινο τήτων με τα τυποποιημένα έντυπα που ορίζει η οδηγία 2001/78 ΕΚ. Αμφιλοχία, 18 Ιουλίου 2014 Ο Δήμαρχος κ.α.α Ο Αντιδήμαρχος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Διακ. 18/2014 Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό προμήθειας κιλών λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και κιλών γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρα. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα ,00 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξα χθεί την 26/08/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. κατά την οποία λήγει και η προθεσμία παραλαβής προσφο ρών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης των. Τα απαραίτητα προς υποβολή δικαιολογητικά αναφέρονται στο τεύχος της διακήρυξης σύμφωνα με το Π.Δ. 118/07. Η εγγύηση συμμετοχής είναι 4.920,00. Κριτήριο κα τακύρωσης της προμήθειας είναι η χαμηλότερη τιμή, χωρίς Φ.Π.Α., ανά κιλό. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 120 ημερολογιακές ημέρες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματο δότηση θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Πε ριφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών. Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακή ρυξη δίδονται στο τηλ: , fax: , mail: αρμόδιος υπάλληλος Τούμπας Χρήστος στο Τμήμα Προμηθειών (ημιώροφος)γραφείο 25, Διοικητήριο Δημοκρατίας 27. Κοζάνη, 23 Ιουλίου 2014 Ο Περιφερειάρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. οικ (11) (12) Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής ανακοινώνει ότι: Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 για «δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» του Π.Δ. 609/85 για «κατα σκευή δημοσίων έργων», του Π.Δ. 171/87, του Ν. 2940/2001, του Ν. 3463/2004 τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3669/08 και της 33ΤΥ/2014 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, εκτίθεται σε μειοδοτική ανοιχτή δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, η εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή Συντήρηση Δικτύου Ομβρίων και Ακα θάρτων Υδάτων» Προϋπολογισμού ,006 (με ΓΕ και ΟΕ 18%, απρόβλ. 15% και Φ.Π.Α. 23%). Η δημοπρασία θα γίνει στις 19/08/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία του Δήμου μας, επί των οδών Μ. Αντύπα και Στ. Καραγιώργη 2, από Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι χειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, εφόσον ανήκουν στην Α1 ή στην Α2 ή στην 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται ως εγ γύηση συμμετοχής ποσό 2% της συνολικής δαπάνης του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) η οποία θα παρέχεται προς το Δήμο Ηρακλείου Αττικής, ποσού 1.429,00. Προϋπολογισμό μελέτης, έντυπο προσφοράς έκπτω σης και στοιχεία από το φάκελο μελέτης για τη δημο πρασία μπορούν να παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την Πέμπτη 14/08/2014 έως 12:30 μ.μ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (τηλ. 213/ ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ηράκλειο Αττικής, 22 Ιουλίου 2014 Ο Δήμαρχος ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΟΛΘ. Α.Ε.) Αριθμ. Διακ. ΠΡ. Φ 215/2014 (13) Τροποποίηση επί της Διακήρυξης ΠΡ. Φ 215/2014 του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού, για την επιλογή Ανα δόχου του έργου: «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Κατα σκευές Ολοκληρωμένου Συστήματος Επιτήρησης και Ελέγχου Πρόσβασης Ασφάλειας του Κώδικα ISPS στη Λιμενική εγκατάσταση της ΟΛΘ. Α.Ε.», προϋπολογισμού Στη σελίδα 52 του Β τεύχους της Διακήρυξης ΠΡ.Φ. 215/2014 για τον εν λόγω διαγωνισμό, το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου Β.5.2 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ», απαλείφεται εντελώς, καθώς σύμφωνα με το Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85.Α /7.4.14), οι σχετικές κρατήσεις καταργούνται από Θεσσαλονίκη, 17 Ιουλίου 2014 Ο Γενικός Διευθυντής EMM. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

7 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 3991 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε.) Αριθμ. Διακ. Π829/ (14) Αναθέτουσα Αρχή του παρόντος διαγωνισμού είναι το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευ μάτων. Διεύθυνση: Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Πα τρών, Τ.Κ Ρίο Τηλ.: , fax: Αντικείμενο του Διαγωνισμού, Ποσότητες και Προ ϋπολογισμός Αντικείμενο του Διαγωνισμού και της προς ανάθεση σύμβασης είναι η εκτύπωση, βιβλιοδεσία και συναφείς υπηρεσίες (προεκτυπωτικές εργασίες, δεματοποίηση, συσκευασία, παράδοση στις αποθήκες του Ι.Τ.Υ.Ε. κ.ά.) των διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει συνολι κά 605 βιβλία τα οποία θα εκτυπωθούν σε αντίτυπα συνολικά. Το Ι.Τ.Υ.Ε. θα παραδώσει στους αναδόχους: (α) την απαιτούμενη ποσότητα χαρτιού και χαρτονιού για τα προς εκτύπωση και βιβλιοδεσία αντίτυπα κάθε βιβλίου. (β) όλη την ύλη και το εν γένει περιεχόμενο των προς εκτύπωση και βιβλιοδεσία βιβλίων σε μορφή ψηφιακής μακέτας ή σε χρωμοφάν εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμη μακέτα για τα εσώφυλλα, και ψηφιακής μακέτας για τα εξώφυλλα καθώς και των ψηφιακών μακετών και των ψηφιακών μακετών του εξωφύλλου και των ετικετών BAR CODE για δέματα και παλέτες. Τα βιβλία κατανέμονται σε δύο (2) Κατηγορίες με κριτήριο την κατηγορία χαρτιού (σε ρολά ή φύλλα αντί στοιχα) και κάθε Κατηγορία υποδιαιρείται σε Τμήματα καθένα εκ των οποίων περιέχει ένα σύνολο βιβλίων όπως ειδικότερα ορίζεται στην Διακήρυξη. Κάθε υπο ψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης, όπως ειδικότερα ορίζεται στην Διακήρυξη. Για λόγους επαρκούς διασποράς των κινδύνων από την εκτέλεση της σύμβασης και αποτελεσματικής προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, το Ι.Τ.Υ.Ε., θα αναθέσει περιορισμένο αριθμό Τμημάτων κάθε Κατη γορίας στους προσφέροντες που εκάστοτε μειοδοτούν ως εξής: (α) Για την Κατηγορία Α, ο ίδιος προσφέρων και εφόσον αναδειχθεί μειοδότης θα αναλάβει μέχρι δέκα (10) Τμήμα τα κατ ανώτατο όριο υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει την απαιτούμενη παραγωγική ικανότητα προς τούτο. (β) Για την Κατηγορία Β, ο ίδιος προσφέρων και εφό σον αναδειχθεί μειοδότης θα αναλάβει μέχρι τέσσερα (4) Τμήματα κατ ανώτατο όριο υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει την απαιτούμενη παραγωγική ικανότητα προς τούτο. Εφόσον μετά την κατάταξη των οικονομικών προ σφορών με βάση τη σειρά μειοδοσίας και την ανάθεση δέκα (10) και τεσσάρων (4) Τμημάτων των Κατηγοριών Α και Β αντίστοιχα που επιτρέπεται στους μειοδότες προκύψουν αδιάθετα Τμήματα, τότε το Ι.Τ.Υ.Ε. μπορεί να αναθέσει τα αδιάθετα Τμήματα σε όσους προσφέροντες έχουν αναδειχθεί μειοδότες για τα Τμήματα αυτά και πληρούν τις προϋποθέσεις παραγωγικής ικανότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στη Διακήρυξη. Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ,00 πλέον Φ.Π.Α. 6,5% ,00, ήτοι συνολική δαπάνη ,00 συμπεριλαμβανο μένου του Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ι.Τ.Υ.Ε. ΚΑΕ 2519/ Είδος και Αντικείμενο της Σύμβασης Είδος σύμβασης: Υπηρεσίες (κατηγορία υπηρεσιών: αριθ. 15). Κωδικός ΝUTS κύριου τόπου παροχής των υπηρεσιών: GR3 ATTIKI. Το αντικείμενο της δημοπρατούμενης σύμβασης περι γράφεται από το ισχύον κωδικοποιημένο κοινό λεξιλό γιο για τις δημόσιες συμβάσεις CPV 2008 (Κανονισμός αρ /2002, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 213/2008) με τους ακόλουθους κωδικούς αριθμούς του κυρίου και του συμπληρωματικού λεξιλογίου: (α) Κύριο αντικείμενο: Κωδικός αριθμός ομάδας κυρίου λεξιλογίου (Υπηρεσίες εκτύπωσης και συ ναφείς υπηρεσίες). Κωδικός αριθμός συμπληρωματικού λεξιλογίου ΤΑ01 2 (Για βιβλία). (β) Πρόσθετο αντικείμενο: Κωδικός αριθμός ομάδας κυρίου λεξιλογίου (Υπηρεσίες βιβλιοδεσίας και φινιρίσματος). Κωδικός αριθμός συμπληρωματικού λεξιλογίου: ΤΑ01 2 (Για βιβλία). Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημο σίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement GPA). 4. Διαδικασία που επελέγη για την Ανάθεση Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανά θεσης τη χαμηλότερη τιμή (άρθρο 51 παρ. 1 περ. β Π.Δ. 60/2007, άρθρο 53 οδηγίας 2004/18/ΕΚ). Ο μειοδό της θα ανακηρύσσεται αυτοτελώς για κάθε Τμήμα της οικείας Κατηγορίας. 5. Χρονική Διάρκεια Σύμβασης Η χρονική διάρκεια της σύμβασης που θα υπογρα φεί με κάθε ανάδοχο είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της. 6. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης Κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να βρίσκεται σε ετοιμότητα να εκτελέσει το αντικείμενο της σύμβασης: (α) Εντός εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και με ενδιάμεσες παραδόσεις εντός συναφών τμηματικών προθεσμιών, εφόσον έχει αναλάβει Τμήματα της Κατηγορίας Α. (β) Εντός εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και με ενδιάμεσες παραδόσεις εντός συναφών τμηματικών προθεσμιών, εφόσον έχει αναλάβει Τμήματα της Κατηγορίας Β. Οι χρόνοι παράδοσης των βιβλίων κάθε Τμήματος που καθορίζονται αναλυτικά στη διακήρυξη, υπολογίζονται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Τόπος παράδοσης των έτοιμων διδακτικών βιβλίων είναι οι αποθήκες που διατηρεί το Ι.Τ.Υ.Ε. στον Ασπρό πυργο Αττικής (Θέση «ΚΥΡΙΛΛΟΣ»). 7. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και κοινοπρακτικά σχήματα των ανωτέρω που έχουν αποδεδειγμένα την ικανότητα να εκτελέσουν τη δημοπρατούμενη σύμβαση.

8 3992 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Οι προσφέροντες που είναι φυσικά πρόσωπα επιτρέ πεται να προέρχονται από χώρες της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., από χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε., η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α 139/ ) καθώς από χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμ φωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. Στην περί πτωση κοινοπρακτικού σχήματος η προϋπόθεση αυτή θα πρέπει να συντρέχει στο πρόσωπο κάθε μέλους του σχήματος. Οι προσφέροντες που είναι νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν νομίμως συσταθεί σύμφωνα με την νομοθεσία μίας από τις προαναφερθείσες χώρες, να έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση ή έδρα τους στο εσωτερικό μίας από τις προαναφερθεί σες χώρες και η δραστηριότητά τους να παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσμό με την οικονομία μίας από τις προαναφερθείσες χώρες. Στην περίπτωση κοι νοπρακτικού σχήματος η προϋπόθεση αυτή θα πρέπει να συντρέχει στο πρόσωπο κάθε μέλους του σχήματος. Αποκλείεται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό και της σύμβαση που προκηρύσσεται, ο προσφέρων που εμπί πτει σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 45 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Αναλυτικά στοιχεία δικαιούμενων συμμετοχής αναφέ ρονται στη Διακήρυξη. 8. Διάθεση των Έγγραφων Στοιχείων του Διαγωνισμού Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης ή και τυχόν συμπληρωμα τικά έγγραφα ή διευκρινίσεις διατίθεται και σε ηλε κτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση Το Ι.Τ.Υ.Ε. αν και καταβάλει κάθε σχετική προσπά θεια, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές του σελίδες (Web site) καθώς και την λήψη από τους ενδιαφερόμενους των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απο στέλλει, λόγω μη πλήρους προστασίας (αντικειμενικώς) του διαδικτύου. Η πλήρης Διακήρυξη του Διαγωνισμού διατίθεται δω ρεάν από την αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή και μπορεί να παραληφθεί από κάθε ενδιαφερόμενο μετά από αίτησή του ως εξής: (α) από τα γραφεία του της Αναθέτουσας Αρχής στην Πάτρα (Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδό σεων «Διόφαντος», Κτίριο «Δ. Μαρίτσας», Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη, Ρίον Αχα ας, Τ.Κ , όροφος 3ος), αρμόδιο στέλεχος Ελένη Γουρδούπη, Προϊσταμένη Γραμματείας I.T.Y.E., τηλέφωνο , φαξ ). (β) με ταχυδρομική αποστολή, εφόσον το ζητήσει ρητά ο ενδιαφερόμενος, με δική του δαπάνη αποστολής και δική του ευθύνη ως προς το πλήρες και έγκαιρο της αποστολής. Οι αιτήσεις για την χορήγηση της Διακήρυξης μπο ρούν να υποβάλλονται μέχρι την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2014, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα μέχρι Εφόσον έχει ζητηθεί εμπρόθεσμα, η πλήρης Διακήρυξη αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους από το Ι.Τ.Υ.Ε. εντός έξι (6) ημερών από την υποβολή στο πρωτόκολλο της σχετικής έγγραφης αίτησης. * * 9. Εναλλακτικές Προσφορές Αντιπροσφορές Για την δημοπρατούμενη σύμβαση (ή για τις επιμέ ρους Κατηγορίες ή Τμήματα στις οποίες επιμερίζεται το συνολικό συμβατικό αντικείμενο) δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για μέρος των Τμημάτων των Κατηγοριών. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. 10. Χρόνος, Τόπος και Γλώσσα Υποβολής των Προ σφορών Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλλουν τις προσφο ρές τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική Δια κήρυξη το αργότερο μέχρι την 17η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφρα γίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 11. Χρόνος και Τόπος Αποσφράγισης των Προσφορών Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014 και Ώρα: 13.00, στα γραφεία της Αναθέτουσας αρχής στην Πάτρα. 12. Εγγυήσεις 1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Για την συμ μετοχή τους στον Διαγωνισμό οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του ανώτατου αριθμού Τμημάτων κάθε Κατηγορίας τα οποία διεκδικούν με την προσφορά τους, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεού ται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού 10% της αξίας του συμβατικού αντικειμένου το οποίο θα έχει κατακυρωθεί στον ανάδοχο χωρίς Φ.Π.Α. 13. Ισχύς των Προσφορών Οι προσφορές των προσφερόντων ισχύουν για διά στημα πέντε (5) μηνών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 14. Ημερομηνία Αποστολής Περίληψης της Διακήρυξης για Δημοσίευση Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυ ξης στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε.: 22/07/2014. Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυ ξης στο Τεύχος Δ.Δ.Σ. του ελληνικού ΦΕΚ: 23/07/2014. Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυ ξης στον ελληνικό τύπο: 23/07/2014 ενώ αναρτήθηκε και στο διαδίκτυο στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 15. Νομοθετική κάλυψη της Σύμβασης Ανάθεσης Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται επακριβώς στη Διακήρυξη. 16. Πληροφορίες Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Ι.Τ.Υ.Ε., τηλέφωνο (Δ. Σοφοτάσιος), φαξ ), e mail: το αργότερο μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς. Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 17/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ.Πρωτ. : 572 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 17/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ.Πρωτ. : 572 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 17/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ.Πρωτ. : 572 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Λήμνου διακηρύττει ότι την Τρίτη 07 Μαϊου 2013 και ώρα 10 π.μ (λήξη παράδοσης των

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Πειραιάς 1/3 /2010 Αρ. Πρωτ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 3/2010

Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Πειραιάς 1/3 /2010 Αρ. Πρωτ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 3/2010 Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Πειραιάς 1/3 /2010 Αρ. Πρωτ. 7452 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 3/2010 Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ύστερα από την αριθμ: 24 / 8-2-2010 απόφαση της Συνεδρίασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. 21/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 10516 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. κατόπιν των με αρ.406/06.02.2013 & 418/05.06.2013 συνεδριάσεων του κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 29/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 30106 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 29/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 30106 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 29/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 30106 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Οικονομική ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Κομνηνών 58 T.K. : 55132 Πληροφορίες : Μ. Αναστασιάδου Τηλέφωνο : 2313-314007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ιερισσός, 29-08 - 2013 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ιερισσός, 29-08 - 2013 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ευρωπαϊκή Ένωση ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ταμείο Συνοχής Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ιερισσός, 29-08 - 2013 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΟΡΙΞ-ΘΥ2. (Ανοικτή Διαδικασία) ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΟΡΙΞ-ΘΥ2. (Ανοικτή Διαδικασία) ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 11-3-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση:.Ελ. Βενιζέλου 4.. ΕΡΓΟ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ.docx σελίδα 1 από 6

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ.docx σελίδα 1 από 6 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Πρέβεζα : 20-01-2015 Δ Η Μ Ο Σ Π Ρ Ε Β Ε Ζ Α Σ Αριθ. Πρωτ. 1430 Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Τμήμα Προμηθειών Ταχ.Διευθ.: Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 Πρέβεζα Πληροφ.:Φωτόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μελέτης: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 215.751,15 Ευρώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμος Θερμαϊκού προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του

Τίτλος μελέτης: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 215.751,15 Ευρώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμος Θερμαϊκού προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Περαία Θεσσαλονίκης ΤΚ 57019 Τηλ: 23923 30000 FAX: 23920 22398 e-mail: info@thermaikos.gr Τίτλος μελέτης: Περαία, 15/01/2015

Διαβάστε περισσότερα

17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία: 02/12/2013

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία: 02/12/2013 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 30/06/2015 ΑΠ.Φ.: 085/ΓΕΝ/ΑΣ ΣΤ5 Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 30/06/2015 ΑΠ.Φ.: 085/ΓΕΝ/ΑΣ ΣΤ5 Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ5 Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών Αθήνα, 30/06/2015 ΑΠ.Φ.: 085/ΓΕΝ/ΑΣ 10611 Ταχ. Διεύθυνση: Αρ.τηλεφώνου: Αρ.Fax: Email: Ζαλοκώστα 1, 3 ος όρ., Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.)

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) Ημερομηνία 06/01/2016 Αρ. Μελέτης: 1/2016 Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 29.450,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1) Τεχνική Έκθεση 2) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583698 2015-02-18

15PROC002583698 2015-02-18 Διεύθυνση Καπλάνη 7 Πληροφορίες: Σ.ΚΟΣΜΑ Τηλ. 26513 61310/ 61352 ΦΑΞ 26510-74441 Email: skosma@ioannina.gr 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:5222 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Σάββα Τηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Από το πρακτικό 1/22-1-2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου Στην Ελαφόνησο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου για το έργο : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου για το έργο : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση Τ.Κ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Λ. Μαραθώνος 104 : 19005

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρµόδια:

Διαβάστε περισσότερα

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ- ΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 8 Ιανουαρίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7562 (229) Ταχ. Δ/νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002429844 2014-11-26

14PROC002429844 2014-11-26 Kως, 26-11-2014 Αριθ. Πρωτ: 3134 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΩ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αθλητικό Πολύκεντρο Άγιος Ελευθέριος ΤΑΧ. ΚΩΔ:

Διαβάστε περισσότερα

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κρουσίων, Γαλλικού, Πικρολίμνης, Χέρσου, Δοϊράνης, Μουριών, Δροσάτου του Δ. Κιλκίς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π.Δ. 28/80) Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/ Ανοικτός Δηµόσιος Διεθνής Διαγωνισµός για την επιλογή Αναδόχου του έργου µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» του Ε.Π. «Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 23-9-2015 Αριθμός πρωτ. 19740 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛ4ΥΩΗΜ-ΓΑΒ Α ΑΜ : 13PROC

Α Α: ΒΛ4ΥΩΗΜ-ΓΑΒ Α ΑΜ : 13PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 17-7-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 18980 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Ακαδημαϊκών Οργάνων Πάροδος Αριστοτέλους 18 263 35 ΠΑΤΡΑ Τηλ 2610-367358,367375 Fax 2610-367126 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πάτρα, 5-8-2015 ΑρΠρωτ ΤΑΟ:618

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του : ΕΡΓΟΥ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του : ΕΡΓΟΥ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. πρωτ. 7422 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014 ΘΕΜΑ: 38 ο Μη παραδεκτή και μη εξεταστέα ένσταση κατά του πρακτικού της δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι 15/07/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι 15/07/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι 15/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.15343 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Τμήμα: Διοικητικό Γραφείο: Δ.Σ. & Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. Ταχ. Δ/νση: Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών. H χαμηλότερη τιμή. Παρασκευή 27 Μαΐου 2016 & ώρα 10:30. Παρασκευή 27 Μαΐου 2016 & ώρα 11:00*

Πανεπιστήμιο Πατρών. H χαμηλότερη τιμή. Παρασκευή 27 Μαΐου 2016 & ώρα 10:30. Παρασκευή 27 Μαΐου 2016 & ώρα 11:00* Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: 7ΞΣΠ469Β7Θ-ΞΚΝ ΑΔΑΜ: 16PROC004403630 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης 2009/S 130-189511 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα

GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης 2009/S 130-189511 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα 1/6 GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης 2009/S 130-189511 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΥΣΙΜΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΥΣΙΜΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 28603/14-08-15 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Βλάχος ΤΗΛ.: 2103377185 Fax 2103377173 e-mail a.vlachos@cmc.gov.gr Αθήνα, 13/10/2016 Αρ. Πρ.: 3964 Πληροφορίες επί αντικειμένου ελέγχου: Ν. Τριανταφύλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ»

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: «ΡΑΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αιγίνιο: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 007-007554. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

GR-Αιγίνιο: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 007-007554. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7554-2013:text:el:html GR-Αιγίνιο: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 007-007554 Προκήρυξη σύμβασης Έργα Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ.

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ6ΣΙ-Ο05 Πειραιάς, 21 Οκτωβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρ. ΔΑΕΕ/οικ.810/Φ.Μαραθώνας ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/Γ.Δ.Υ.Κ.Υ. Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & Ε ΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ:

Αρ.Πρ. ΔΑΕΕ/οικ.810/Φ.Μαραθώνας ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/Γ.Δ.Υ.Κ.Υ. Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & Ε ΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ E-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αρ.Πρ. ΔΑΕΕ/οικ.810/Φ.Μαραθώνας ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/Γ.Δ.Υ.Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ και την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Αριθμός τεύχους προκήρυξης 06 / 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ και την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Αριθμός τεύχους προκήρυξης 06 / 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια :

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια : - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Πληροφορίες: Α. Μέξιας Ταχ. Δ/νση: Β. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Τηλ.-FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας:

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΤΡΑ, 1/9/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 634 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΈΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΛ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 114-116, ΠΑΤΡΑ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 26225 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ. Καμπέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κέρκυρα : 2-08 -2011 Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 2 Κέρκυρα Αρ. Πρωτ. : 60555 Ταχ. Κώδ.: 49100 Πληρ. : κα Κατερίνα Λάσκαρη Τηλέφωνο: 26610-21835

Διαβάστε περισσότερα

GR-Κέρκυρα: Αποκατάσταση χώρου απόθεσης απορριμμάτων 2011/S ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα

GR-Κέρκυρα: Αποκατάσταση χώρου απόθεσης απορριμμάτων 2011/S ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85069-2011:text:el:html GR-Κέρκυρα: Αποκατάσταση χώρου απόθεσης απορριμμάτων 2011/S 52-085069 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 233771 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΠΑΚΕΤΟ 1 ο : (καύσιμα Δ. Ζηρού): Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΤΗ ,44. Φιλιππιάδα, 21/7/2015 Α.Π.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΠΑΚΕΤΟ 1 ο : (καύσιμα Δ. Ζηρού): Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΤΗ ,44. Φιλιππιάδα, 21/7/2015 Α.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Προμηθειών Διεύθυνση: Πλ. Γεννηματά Πληροφορίες: Αθανασίου Ουρανία Τηλ. : 26833-60626 ΦΑΞ 26833-60620

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΠΑ2 ΝΙΓΡΙΤΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:9197/14-10-2016 ΑΡ.ΦΑΚ ΑΔΑ: Δ/ΝΣΗ : ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 22 Δεκεμβρίου Αριθ. Πρωτ.: /17755

Θεσσαλονίκη, 22 Δεκεμβρίου Αριθ. Πρωτ.: /17755 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Στρωμνίτσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό ιαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: «Κατασκευή Παροχετευτικών Αγωγών και Μικροεπεκτάσεων ικτύου Χαμηλής Πίεσης έως 4 Bar στο Νομό Αττικής» Kωδικός ιαγωνισμού:

Διαβάστε περισσότερα