ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 3985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ (1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. 4419/ Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημο πρασία με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π.Δ. 609/85 και τις λοιπές διατάξεις, όπως αυτές περιλαμβάνονται στο Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τ.α /7 6 10), την αρ του πρακτικού 16/ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικώς με την τροποποίηση του προγράμματος ΚΑΠ 2013 Π.Ε. Τρι κάλων, την αριθμ. 3212/114272/ απόφαση Περι φερειάρχη «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων» και την αρ. 617/2014 απόφαση της Οικονομι κής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας. «Βελτίωση Ασφαλτόστρωση οδού Στουρναρέϊκα Νεραϊδοχώρι» προϋπολογισμού εργασιών ,34 και Φ.Π.Α ,68, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού ,00, το οποίο χρηματοδοτείται από Ολοκλη ρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βόρειας και Κεντρικής Πίνδου (Κωδικός Έργου και με ενάριθμο έργου 2006ΣΕ ). Η δημοπρασία θα γίνει την 19η του μηνός ΑΥΓΟΥΣ ΤΟΥ του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφοράς) στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνι κών Έργων της Π.Ε. Τρικάλων ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές οι εξής κατηγορίες εργοληπτικών επιχειρήσεων: Mεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, Εγγεγραμ μένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. Επιχειρήσεις εργοληπτικές εγγεγραμμένες στα Νο μαρχιακά Μητρώα, εφόσον έχουν δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τη σχετική βεβαίωση. Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.), η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν την νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού. Η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Το ανώτερο όριο του ποσοστού εκπτώσεως πέραν του οποίου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομί ζει πρόσθετη εγγύηση καλής εκτελέσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3263/2004 άρθρο 4 παρ. 2, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τον Ν. 4146/2013 άρθρο 59 παρ. 5, ορίζεται για το παρόν έργο ίσο με ΔΩΔΕΚΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (12 %). Για την πρόσθετη εγγύηση καλής εκτελέσεως ισχύ ουν όσα ορίζονται στο Ν. 3263/2004 άρθρο 4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 59 παρ. 5 του Ν. 4146/2013 και ισχύει. Επισημαίνεται ότι μεταξύ των υποχρεώσεων του αναδόχου για τις οποίες δεν θα καταβληθεί ιδιαίτερη αμοιβή αλλά αυτή περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τι μές του τιμολογίου της μελέτης περιλαμβάνονται και η σύνταξη του φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) και του Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) και η εφαρ μογή των σχετικών διατάξεων σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις. Οι προσφέροντες θα πρέπει να προσκομίσουν Α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία ποσού ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (641,43 ), η οποία θα απευθύνεται προς την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ή την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ. Β. Δήλωση του Ν. 1599/86 για το άθροισμα των ανε κτέλεστων τμημάτων των εργολαβιών. Γ. Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο, για την εξακρί βωση της έδρας της Επιχείρησης. Δ. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. Ε. Τα αναφερόμενα στην Λεπτομερή Διακήρυξη Δη μοπρασίας στοιχεία. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Τρικάλων

2 3986 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Τσιτσάνη 31 Τ.Κ.: Τρίκαλα Αριθμοί Τηλεφώνου: , Τηλεομοιοτυπία (AX): , Ηλεκ/κή Δ/νση ( ): Τρίκαλα, 23 Ιουλίου 2014 Ο Αντιπεριφερειάρχης ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ Αριθμ Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλήνης προκηρύσσει πρό χειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο ρές, με ποσοστό έκπτωσης ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (κατά αποκοπή), άνευ ορίου επί του προϋπολογι σμού της μελέτης για την εκτέλεση της εργασίας «Συ ντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας ,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμ βανομένου του Φ.Π.Α., με χρηματοδότηση, ΣΑΤΑ Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατά στημα Τεχνική Υπηρεσία που βρίσκεται στα Λεχαινά Πολυτεχνείου 2 Τ.Κ , στις 13/08/2014, ημέρα Tετάρτη, με ώρα λήξης της παραλαβής προσφορών την 11η π.μ. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εργασίας (εργασίες πρασίνου), αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδια φερόμενου παρόχου, στο επαγγελματικό ή εμπορικό ή επαγγελματική ένωση. Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγ γύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο των 650,41 ευρώ, (ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α.). Η εργασία θα εκτελεσθεί μέσα σε προθεσμία Δώδεκα (12) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον ο ορισμός επιβλέποντα γίνει εντός πέντε (05) ημερών από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της σύμβασης, σε διαφορετική περίπτωση, η έναρξη της προθεσμίας αρχίζει από την ημερομηνία ορισμού του επιβλέποντα. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού κ.λ. εγγράφων παρέχονται τις εργάσι μες ημέρες και ώρες από το γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, Αρμόδιος Λαουρδέκης Αθ., Τηλέφωνα: /60832, Φάξ: Λεχαινά, 23 Ιουλίου 2014 Ο Δήμαρχος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (3) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝIKH Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομι κής Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και η Δ.Τ.Ε. Π.Ε. (2) Πιερίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθε ση του έργου: «Συντήρηση του Εθνικού Οδικού Δικτύου ευθύνης της τέως ΠΚΜ στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας Β ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2013: Συντήρηση ασφαλτ. οδοστρωμάτων και στοιχείων ασφαλείας 13ης Ε.Ο.», με προϋπολογισμό Ευρώ. Το έργο συντί θεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό ,56 (δαπάνη Ερ γασιών, Γ.Ε.+ Ο.Ε 18%, και απρόβλεπτα). 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγ γραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρε σίας στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πιερίας στην Κατερίνη, οδός 28ης Οκτωβρίου 40, 3ος όροφος, μέχρι και τις δεκατέσσερις (14) Αυγού στου 2014, ημέρα Πέμπτη, καταβάλλοντας το αντίτιμο των 10 ΕΥΡΩ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το αναθεωρημένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σύμφωνα με την αριθμ. 487/2013 (ΦΕΚ 2897/Β/ ) από φασή της, υπόδειγμα τύπου Β, καθώς και το αριθμ. 5254/ (ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΟΞΤΒ ΟΒ0) έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο , Φαξ επικοι νωνίας , αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω νία Λαϊτσας Τηλέμαχος. 2. Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις δεκαεννέα (19) Αυ γούστου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών) και το σύστημα προσφορών είναι με σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). Στο δια γωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, Εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν τις τάξεις Α2, 1η και 2η στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού μενο. 3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.850,00 και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι τις εικοσιμία (21) Μαρτίου Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 4. Το έργο είναι ενταγμένο στο ΠΕΔ 2014 χρηματο δοτούμενο από ΚΑΠ/Άξονας 1/Μέτρο 2.1/ΣΤΟΧΟΣ 2.1.3/ ΔΡΑΣΗ με κωδικό έργου 2131ΠΙΕ014ΚΑΠ13, εγκε κριμένου προϋπολογισμού ,00. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί και έχει εκδοθεί η με Α.Α (αριθμ (2377)/ , ΑΔΑ: ΒΙΥ17ΛΛ 7ΣΙ), απόφαση της Δ/νσης Διοικ/κού Οικον/κού της Π.Ε. Πιερίας, δέ σμευσης πίστωσης, με πιστώσεις για το τρέχον έτος 2014 το ποσό των ,00, και για το έτος 2015 το ποσό τον Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ/Π.Κ.Μ Κατερίνη, 23 Ιουλίου 2014 Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής ΑΘΗΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΗΔΟΝΑ

3 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 3987 (4) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Αριθμ. Διακ. 12/2014 Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης (Α.Δ.Μ. Θ.)/Διεύθυνση Οικονομικού, προκηρύσσει ανοι κτό, διεθνή, δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορι κής (ηλ. υπολογιστές, οθόνες, εκτυπωτές, πολυμηχα νήματα, εξυπηρετητής/σέρβερ, λοιπά υλικά πληροφορι κής) για κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών της ΑΔΜ Θ, για το έτος 2014, συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ ( ,00 ), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ( ,00 χωρίς Φ.Π.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος/ είδη προσφορά σε ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στην έδρα της Α.Δ.Μ. Θ., Καθ. Ρωσίδη 11, Θεσσαλονίκη, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων στο ισόγειο. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού, στα τηλ και και στην ηλ. δ/νση Θεσσαλονίκη, 23 Ιουλίου 2014 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Αριθμ. Διακ. 8047/14 Ο Δήμος ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρω σης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος πλήρες σε φιάλη 1 λίτρου ως εξής: α/α Περιγραφή Είδους 1 Γάλα φρέσκο πλήρες Φιάλη 1 λίτρου Μ.Μ. Ενδεικτική Ποσότητα Τιμή Μονάδος Σύνολο Τεμάχιο , ,80 (5) Σύνολο ,80 Φ.Π.Α. 13% 5.003,41 Γ. Σύνολο ,21 Τα παραπάνω είδη καλύπτουν τις ανάγκες των υπηρε σιών του Δήμου και έχουν συνολική προϋπολογισθείσα αξία ,21 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τόπος Παράδοσης των προσφορών: Δήμος Αγίας Βαρβάρας. Γλώσσα Προσφορών: Ελληνική. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατά στημα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, Αριστομένους 8, Τ.Κ , την 01/08/14 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., ημερομηνία κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εγγύηση συμμετοχής 5% επί του προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. και τα νόμιμα δικαιολογη τικά σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και όπως καταγράφονται στην με αριθμό πρωτοκόλλου 8047/14 διακήρυξη Δημάρχου Αγίας Βαρβάρας. Αντίγραφα της ανωτέρω απόφασης και πληροφορίες για τον πρόχειρο διαγωνισμό παρέχονται κατά τις ερ γάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, Ταχ. Δ/νση: Αριστομένους 8, τηλ.: Αγία Βαρβάρα, 23 Ιουλίου 2014 Ο Δήμαρχος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. Διακ Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει στις , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Ανοικτό Τακτικό Δια γωνισμό (ΠΔ. 118/2007), με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών για τις ανάγκες των Σχολών και των Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης, προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο παραπάνω διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης Κτίριο Ε5 (Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, Χανιά). Αναλυτικές Διακηρύξεις και πληροφορίες δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών από το Τμήμα Προμηθειών και στο τηλέφωνο , ή στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνεί ου Κρήτης στο (Επισκέπτες/Προκηρύξεις Διαγωνισμοί/Προκηρύξεις Τμήματος Προμηθειών). Τα έξοδα δημοσίευσης στον Αθηναϊκό Τύπο θα βαρύ νουν το Πολυτεχνείο Κρήτης. Τα έξοδα δημοσίευσης στον τοπικό Τύπο θα βαρύνουν τον Ανάδοχο/Αναδόχους. Χανιά, 23 Ιουλίου 2014 Ο Αναπληρωτής Πρύτανης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Αριθμ /7848 Ο Δήμος Ιωαννιτών προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μει οδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την εργασία/υπηρεσία: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗ ΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας ,00 μετά του Φ.Π.Α. (6) (7)

4 3988 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Η προαναφερθείσα υπηρεσία αφορά την ασφάλιση 98 ΑΥΤ/ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Τα είδη των ΑΥΤ/ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥ ΚΛΩΝ και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά είδος περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της αναλυτικής διακήρυξή μας. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αυξάνει τα προς ασφάλιση αυτοκίνητα μηχανήματα και δίκυκλα.. Επί σης διατηρεί το δικαίωμα με αντίστοιχης αύξηση της προϋπολογισθείσας δαπάνης και μέχρι 30% χωρίς καμία αντίρρησή του αναδόχου με τους ίδιους όρους (δικαί ωμα προαίρεσης). Η αύξηση της προϋπολογισθείσας δαπάνης με το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται σε ,00 (15.960,00 το δικαίωμα προαίρεσης). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού στην ισό γεια αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημο τικό Κατάστημα Δήμου Ιωαννιτών (Πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 5). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστη μα του Δήμου Ιωαννιτών την ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00η 10:30η πρωινή κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής προσφορών και αρχίζει η δια δικασία αποσφράγισης. Ισχύουν το Π.Δ. 60/2007, ο Ν. 2286/95, το Π.Δ. 28/80 ως αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη. Η ισχύς της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την υπογραφή της. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι την ανάδειξη νέου αναδόχου και την υπογραφή της σύμβασης, ύστε ρα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση της συνολικής δαπάνης μαζί με το δικαίωμα προαίρεσης όπως αναφέρεται μονοσήμα ντα στην αναλυτική διακήρυξη. Τα απαραίτητα να υποβληθούν δικαιολογητικά ανα φέρονται στην αναλυτική διακήρυξη. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύ ηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης. Η προσφορά των ενδιαφερομένων δεσμεύει αυτούς για διάστημα εκατόν είκοσι (120) από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων Το σύνολο της παρούσας μετά των παραρτημάτων παρέχεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δή μου (http://www.ioannina.gr). Όσοι επιθυμούν να παρα λάβουν και αντίγραφα των τευχών δημοπράτησης σε έντυπη μορφή μπορούν να ζητηθούν από το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ. (Καπλάνη 7 Ιωάννινα), αφού προηγουμένως καταβά λουν παράβολο 20. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΘΗΚΗΣ του Δήμου Ιωαννιτών (Καπλάνη 7 αρμόδια Α. ΜΠΑΣΟΥΝΑ τηλ ) ή ηλεκτρονικά Ιωάννινα, 23 Ιουλίου 2014 Ο Αντιδήμαρχος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθμ. Διακ Ο Δήμος Καλυμνίων προκηρύσσει ανοικτό επαναλη πτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συμφε ρότερη προσφορά για την προμήθεια «Ολοκληρωμένο σύστημα τηλεδιαχείρισης δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Καλύμνου με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση διαχείρισης πόρων» (σύμ φωνα με την υπ αρ. 22/2013 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρε σίας και τις συνημμένες σ αυτή τεχνικές προδιαγραφές και την ισχύουσα νομοθεσία). Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των # # (με το Φ.Π.Α.), και θα καλυφθεί από χρηματοδότηση του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ και σύμφω να με τον εγκεκριμένο κωδικό αριθμό πίστωσης Κ.Α προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 με τίτλο «Ολοκληρωμένο σύστημα τηλεδιαχείρισης δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Καλυμνίων με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση διαχείρισης πόρων». Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 08/08/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 έως 11:00 (ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών) στο κτίριο του Δημαρχείου Καλύμνου στη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ/ΕΝΟΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ/ΚΑΛΥΜΝΟΣ/Τ.Κ ος όροφος, από την Επιτροπή Διαγωνισμού, με σφραγισμένες γραπτές προ σφορές, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα των παρόντων όρων διακήρυξης για τον χρόνο και τρόπο υποβολής προσφορών. Σε περίπτωση αποστολής των προσφορών ταχυδρομικώς οι προσφορές επί ποινή αποκλεισμού κατατίθενται την προηγούμενη της καταληκτικής ανω τέρω ημερομηνίας εργάσιμη ημέρα στην ίδια διεύθυνση και κατά τις εργάσιμες ώρες με συστημένη αποστολή σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε φυσι κό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων (φυσικών ή νο μικών) που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευ ρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, που ασχολείται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με την προμήθεια εξοπλισμού παρόμοιου με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του προϋπολογισμού της παρούσας περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι ποσό 6.525,00 ευρώ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού, από το Γραφείο Προμηθειών και τις Τεχνικές Υπηρεσίες Τ.Κ καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 13:00. Πληροφορίες στα τηλ.: / Κάλυμνος, 23 Ιουλίου 2014 Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΡΟΣ (8)

5 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 3989 (9) ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Αριθμ Ο Δήμος Αμφιλοχίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Διαμόρφωση Παιδικής χαράς στην παραλία του Δήμου Αμφιλοχίας» (σύμφωνα με την υπ αρ. μελ.: 6/2013 της Τεχνικής Υπηρεσίας και τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές και την ισχύουσα νομοθεσία). Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό εκα τόν δέκα πέντε χιλιάδες διακόσια εξήντα έξι ευρώ ( ,00 ) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), και θα κα λυφθεί από χρηματοδότηση του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ προϋπολογισμού οικονομικού έτους Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την ημέρα Δευ τέρα και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών) στο κτίριο του Δημαρχείου, 3ος όροφος, στη διεύθυνση: Γ ΣΤΡΑΤΟΥ 5 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ), από την Επιτροπή Διαγωνισμού, με σφραγισμένες γραπτές προ σφορές, σύμφωνα με το σχετικά άρθρα των παρόντων όρων διακήρυξης για τον χρόνο και τρόπο υποβολής προσφορών. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε φυσι κό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων (φυσικών ή νο μικών) που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευ ρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, που ασχολείται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με την προμήθεια εξοπλισμού παρόμοιου με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του ενδεικτικού προϋ πολογισμού της μελέτης, ήτοι ποσό 5.763,30 Ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού καθώς και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζό μενους, από την έδρα της τεχνικής υπηρεσίας (Δήμος Αμφιλοχίας Γ. Στράτου 5 Τ.Κ ) καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 13:00. Πληροφορίες στα τηλ.: Κριπούρης Παναγιώτης, κατα βάλλοντας το κόστος αναπαραγωγής των 15 αφού ενημερώσουν για τα παρακάτω στοιχεία τους: ΕΠΩΝΥ ΜΙΑ, ΑΦΜ, ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΦΑΞ, . Αμφιλοχία, 22 Ιουλίου 2014 Ο Δήμαρχος κ.α.α. Ο Αντιδήμαρχος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑΤΗΣ (10) ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΩΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Αριθμ / Ο Δήμος Αμφιλοχίας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Διε θνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προ σφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙ ΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014» συνολικού προϋπολογισμού ,64 συμπεριλαμβανομένου το Φ.Π.Α. ( ,14 πλέον Φ.Π.Α ,50 ), με κριτήριο κατακύρωσης είναι τη χαμηλότερη τιμή. Ειδικά για τα καύσιμα χαμηλότερη τιμή θεωρείται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης, για το Νομό Αιτωλ/νίας την ημέρα παράδοσης τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφ. Ενότητας Αιτ/νίας. Η προμήθεια των υγρών καυσίμων και λιπαντικών πε ριλαμβάνει τα παρακάτω είδη: Ι) ΚΑΥΣΙΜΑ α) πετρέλαιο θέρμανσης, β) πετρέλαιο κίνησης, γ) βενζίνη αμόλυβδη ΙΙ) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Τα οποία έχουν χωριστεί σε υποομάδες, ως εξής: Α) Καύσιμα και Λιπαντικά Δήμου Αμφιλοχίας (Πετρέ λαιο θέρμανσης, Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη Αμόλυβδη, Λιπαντικά) Δήμου Αμφιλοχίας, ενδεικτικού προϋπολο γισμού ,32 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Β) Καύσιμα (Πετρέλαιο θέρμανσης) Κοινωνικής Ανά πτυξης Δήμου Αμφιλοχίας ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.855,23 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Γ) Καύσιμα (Πετρέλαιο θέρμανσης) Σχολικής Επιτρο πής Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ενδεικτικού προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Δ) Καύσιμα (Πετρέλαιο θέρμανσης) Σχολικής Επιτρο πής Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενδεικτικού προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ε) Καύσιμα (Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη Αμόλυβδη) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμφιλοχίας ενδεικτι κού προϋπολογισμού 4.664,85 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Στ) Καύσιμα (Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη Αμόλυβδη) της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αμφιλοχίας ενδεικτικού προϋπολογισμού ,24 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο δια γωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για μία ή περισσότε ρες εκ των υποομάδων των προς προμήθεια ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτεται όλη η προβλεπόμενη από τον προϋπολογισμό ποσότητα της κάθε υποομάδας (άρθρο 3, παρ. 6, περ β. Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορί ζεται η 4η Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού, στο Δημαρχείο Αμφι λοχίας, Γεωργ. Στράτου 5, στον 2ο όροφο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών στις 10:00 π.μ. Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραί τητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο μέχρι την ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών ή θα αποσταλούν στο Δήμο, στη Διεύθυνση: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Γ. Στράτου ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. Κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συ νοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμε τοχής με ποσό που θα καλύπτει το 5% του προϋπολογι σμού με Φ.Π.Α., είτε για το σύνολο της προμήθειας, είτε για το μέρος που προσφέρεται από το διαγωνιζόμενο.

6 3990 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογη τικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης και του εντύπου προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Αμφιλοχίας (τηλ , AX , Πολύζο Ευστάθιο) καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η αναλυτική διακήρυξη και όλα τα τεύχη του διαγωνι σμού παρέχονται ελεύθερα στη ιστοσελίδα του Δήμου Η διακήρυξη έχει αποσταλεί στις ηλεκτρο νικά στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινο τήτων με τα τυποποιημένα έντυπα που ορίζει η οδηγία 2001/78 ΕΚ. Αμφιλοχία, 18 Ιουλίου 2014 Ο Δήμαρχος κ.α.α Ο Αντιδήμαρχος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Διακ. 18/2014 Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό προμήθειας κιλών λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και κιλών γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρα. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα ,00 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξα χθεί την 26/08/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. κατά την οποία λήγει και η προθεσμία παραλαβής προσφο ρών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης των. Τα απαραίτητα προς υποβολή δικαιολογητικά αναφέρονται στο τεύχος της διακήρυξης σύμφωνα με το Π.Δ. 118/07. Η εγγύηση συμμετοχής είναι 4.920,00. Κριτήριο κα τακύρωσης της προμήθειας είναι η χαμηλότερη τιμή, χωρίς Φ.Π.Α., ανά κιλό. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 120 ημερολογιακές ημέρες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματο δότηση θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Πε ριφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών. Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακή ρυξη δίδονται στο τηλ: , fax: , mail: αρμόδιος υπάλληλος Τούμπας Χρήστος στο Τμήμα Προμηθειών (ημιώροφος)γραφείο 25, Διοικητήριο Δημοκρατίας 27. Κοζάνη, 23 Ιουλίου 2014 Ο Περιφερειάρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. οικ (11) (12) Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής ανακοινώνει ότι: Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 για «δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» του Π.Δ. 609/85 για «κατα σκευή δημοσίων έργων», του Π.Δ. 171/87, του Ν. 2940/2001, του Ν. 3463/2004 τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3669/08 και της 33ΤΥ/2014 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, εκτίθεται σε μειοδοτική ανοιχτή δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, η εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή Συντήρηση Δικτύου Ομβρίων και Ακα θάρτων Υδάτων» Προϋπολογισμού ,006 (με ΓΕ και ΟΕ 18%, απρόβλ. 15% και Φ.Π.Α. 23%). Η δημοπρασία θα γίνει στις 19/08/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία του Δήμου μας, επί των οδών Μ. Αντύπα και Στ. Καραγιώργη 2, από Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι χειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, εφόσον ανήκουν στην Α1 ή στην Α2 ή στην 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται ως εγ γύηση συμμετοχής ποσό 2% της συνολικής δαπάνης του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) η οποία θα παρέχεται προς το Δήμο Ηρακλείου Αττικής, ποσού 1.429,00. Προϋπολογισμό μελέτης, έντυπο προσφοράς έκπτω σης και στοιχεία από το φάκελο μελέτης για τη δημο πρασία μπορούν να παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την Πέμπτη 14/08/2014 έως 12:30 μ.μ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (τηλ. 213/ ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ηράκλειο Αττικής, 22 Ιουλίου 2014 Ο Δήμαρχος ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΟΛΘ. Α.Ε.) Αριθμ. Διακ. ΠΡ. Φ 215/2014 (13) Τροποποίηση επί της Διακήρυξης ΠΡ. Φ 215/2014 του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού, για την επιλογή Ανα δόχου του έργου: «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Κατα σκευές Ολοκληρωμένου Συστήματος Επιτήρησης και Ελέγχου Πρόσβασης Ασφάλειας του Κώδικα ISPS στη Λιμενική εγκατάσταση της ΟΛΘ. Α.Ε.», προϋπολογισμού Στη σελίδα 52 του Β τεύχους της Διακήρυξης ΠΡ.Φ. 215/2014 για τον εν λόγω διαγωνισμό, το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου Β.5.2 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ», απαλείφεται εντελώς, καθώς σύμφωνα με το Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85.Α /7.4.14), οι σχετικές κρατήσεις καταργούνται από Θεσσαλονίκη, 17 Ιουλίου 2014 Ο Γενικός Διευθυντής EMM. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

7 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 3991 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε.) Αριθμ. Διακ. Π829/ (14) Αναθέτουσα Αρχή του παρόντος διαγωνισμού είναι το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευ μάτων. Διεύθυνση: Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Πα τρών, Τ.Κ Ρίο Τηλ.: , fax: Αντικείμενο του Διαγωνισμού, Ποσότητες και Προ ϋπολογισμός Αντικείμενο του Διαγωνισμού και της προς ανάθεση σύμβασης είναι η εκτύπωση, βιβλιοδεσία και συναφείς υπηρεσίες (προεκτυπωτικές εργασίες, δεματοποίηση, συσκευασία, παράδοση στις αποθήκες του Ι.Τ.Υ.Ε. κ.ά.) των διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει συνολι κά 605 βιβλία τα οποία θα εκτυπωθούν σε αντίτυπα συνολικά. Το Ι.Τ.Υ.Ε. θα παραδώσει στους αναδόχους: (α) την απαιτούμενη ποσότητα χαρτιού και χαρτονιού για τα προς εκτύπωση και βιβλιοδεσία αντίτυπα κάθε βιβλίου. (β) όλη την ύλη και το εν γένει περιεχόμενο των προς εκτύπωση και βιβλιοδεσία βιβλίων σε μορφή ψηφιακής μακέτας ή σε χρωμοφάν εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμη μακέτα για τα εσώφυλλα, και ψηφιακής μακέτας για τα εξώφυλλα καθώς και των ψηφιακών μακετών και των ψηφιακών μακετών του εξωφύλλου και των ετικετών BAR CODE για δέματα και παλέτες. Τα βιβλία κατανέμονται σε δύο (2) Κατηγορίες με κριτήριο την κατηγορία χαρτιού (σε ρολά ή φύλλα αντί στοιχα) και κάθε Κατηγορία υποδιαιρείται σε Τμήματα καθένα εκ των οποίων περιέχει ένα σύνολο βιβλίων όπως ειδικότερα ορίζεται στην Διακήρυξη. Κάθε υπο ψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης, όπως ειδικότερα ορίζεται στην Διακήρυξη. Για λόγους επαρκούς διασποράς των κινδύνων από την εκτέλεση της σύμβασης και αποτελεσματικής προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, το Ι.Τ.Υ.Ε., θα αναθέσει περιορισμένο αριθμό Τμημάτων κάθε Κατη γορίας στους προσφέροντες που εκάστοτε μειοδοτούν ως εξής: (α) Για την Κατηγορία Α, ο ίδιος προσφέρων και εφόσον αναδειχθεί μειοδότης θα αναλάβει μέχρι δέκα (10) Τμήμα τα κατ ανώτατο όριο υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει την απαιτούμενη παραγωγική ικανότητα προς τούτο. (β) Για την Κατηγορία Β, ο ίδιος προσφέρων και εφό σον αναδειχθεί μειοδότης θα αναλάβει μέχρι τέσσερα (4) Τμήματα κατ ανώτατο όριο υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει την απαιτούμενη παραγωγική ικανότητα προς τούτο. Εφόσον μετά την κατάταξη των οικονομικών προ σφορών με βάση τη σειρά μειοδοσίας και την ανάθεση δέκα (10) και τεσσάρων (4) Τμημάτων των Κατηγοριών Α και Β αντίστοιχα που επιτρέπεται στους μειοδότες προκύψουν αδιάθετα Τμήματα, τότε το Ι.Τ.Υ.Ε. μπορεί να αναθέσει τα αδιάθετα Τμήματα σε όσους προσφέροντες έχουν αναδειχθεί μειοδότες για τα Τμήματα αυτά και πληρούν τις προϋποθέσεις παραγωγικής ικανότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στη Διακήρυξη. Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ,00 πλέον Φ.Π.Α. 6,5% ,00, ήτοι συνολική δαπάνη ,00 συμπεριλαμβανο μένου του Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ι.Τ.Υ.Ε. ΚΑΕ 2519/ Είδος και Αντικείμενο της Σύμβασης Είδος σύμβασης: Υπηρεσίες (κατηγορία υπηρεσιών: αριθ. 15). Κωδικός ΝUTS κύριου τόπου παροχής των υπηρεσιών: GR3 ATTIKI. Το αντικείμενο της δημοπρατούμενης σύμβασης περι γράφεται από το ισχύον κωδικοποιημένο κοινό λεξιλό γιο για τις δημόσιες συμβάσεις CPV 2008 (Κανονισμός αρ /2002, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 213/2008) με τους ακόλουθους κωδικούς αριθμούς του κυρίου και του συμπληρωματικού λεξιλογίου: (α) Κύριο αντικείμενο: Κωδικός αριθμός ομάδας κυρίου λεξιλογίου (Υπηρεσίες εκτύπωσης και συ ναφείς υπηρεσίες). Κωδικός αριθμός συμπληρωματικού λεξιλογίου ΤΑ01 2 (Για βιβλία). (β) Πρόσθετο αντικείμενο: Κωδικός αριθμός ομάδας κυρίου λεξιλογίου (Υπηρεσίες βιβλιοδεσίας και φινιρίσματος). Κωδικός αριθμός συμπληρωματικού λεξιλογίου: ΤΑ01 2 (Για βιβλία). Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημο σίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement GPA). 4. Διαδικασία που επελέγη για την Ανάθεση Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανά θεσης τη χαμηλότερη τιμή (άρθρο 51 παρ. 1 περ. β Π.Δ. 60/2007, άρθρο 53 οδηγίας 2004/18/ΕΚ). Ο μειοδό της θα ανακηρύσσεται αυτοτελώς για κάθε Τμήμα της οικείας Κατηγορίας. 5. Χρονική Διάρκεια Σύμβασης Η χρονική διάρκεια της σύμβασης που θα υπογρα φεί με κάθε ανάδοχο είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της. 6. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης Κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να βρίσκεται σε ετοιμότητα να εκτελέσει το αντικείμενο της σύμβασης: (α) Εντός εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και με ενδιάμεσες παραδόσεις εντός συναφών τμηματικών προθεσμιών, εφόσον έχει αναλάβει Τμήματα της Κατηγορίας Α. (β) Εντός εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και με ενδιάμεσες παραδόσεις εντός συναφών τμηματικών προθεσμιών, εφόσον έχει αναλάβει Τμήματα της Κατηγορίας Β. Οι χρόνοι παράδοσης των βιβλίων κάθε Τμήματος που καθορίζονται αναλυτικά στη διακήρυξη, υπολογίζονται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Τόπος παράδοσης των έτοιμων διδακτικών βιβλίων είναι οι αποθήκες που διατηρεί το Ι.Τ.Υ.Ε. στον Ασπρό πυργο Αττικής (Θέση «ΚΥΡΙΛΛΟΣ»). 7. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και κοινοπρακτικά σχήματα των ανωτέρω που έχουν αποδεδειγμένα την ικανότητα να εκτελέσουν τη δημοπρατούμενη σύμβαση.

8 3992 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Οι προσφέροντες που είναι φυσικά πρόσωπα επιτρέ πεται να προέρχονται από χώρες της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., από χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε., η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α 139/ ) καθώς από χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμ φωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. Στην περί πτωση κοινοπρακτικού σχήματος η προϋπόθεση αυτή θα πρέπει να συντρέχει στο πρόσωπο κάθε μέλους του σχήματος. Οι προσφέροντες που είναι νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν νομίμως συσταθεί σύμφωνα με την νομοθεσία μίας από τις προαναφερθείσες χώρες, να έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση ή έδρα τους στο εσωτερικό μίας από τις προαναφερθεί σες χώρες και η δραστηριότητά τους να παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσμό με την οικονομία μίας από τις προαναφερθείσες χώρες. Στην περίπτωση κοι νοπρακτικού σχήματος η προϋπόθεση αυτή θα πρέπει να συντρέχει στο πρόσωπο κάθε μέλους του σχήματος. Αποκλείεται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό και της σύμβαση που προκηρύσσεται, ο προσφέρων που εμπί πτει σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 45 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Αναλυτικά στοιχεία δικαιούμενων συμμετοχής αναφέ ρονται στη Διακήρυξη. 8. Διάθεση των Έγγραφων Στοιχείων του Διαγωνισμού Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης ή και τυχόν συμπληρωμα τικά έγγραφα ή διευκρινίσεις διατίθεται και σε ηλε κτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση Το Ι.Τ.Υ.Ε. αν και καταβάλει κάθε σχετική προσπά θεια, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές του σελίδες (Web site) καθώς και την λήψη από τους ενδιαφερόμενους των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απο στέλλει, λόγω μη πλήρους προστασίας (αντικειμενικώς) του διαδικτύου. Η πλήρης Διακήρυξη του Διαγωνισμού διατίθεται δω ρεάν από την αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή και μπορεί να παραληφθεί από κάθε ενδιαφερόμενο μετά από αίτησή του ως εξής: (α) από τα γραφεία του της Αναθέτουσας Αρχής στην Πάτρα (Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδό σεων «Διόφαντος», Κτίριο «Δ. Μαρίτσας», Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη, Ρίον Αχα ας, Τ.Κ , όροφος 3ος), αρμόδιο στέλεχος Ελένη Γουρδούπη, Προϊσταμένη Γραμματείας I.T.Y.E., τηλέφωνο , φαξ ). (β) με ταχυδρομική αποστολή, εφόσον το ζητήσει ρητά ο ενδιαφερόμενος, με δική του δαπάνη αποστολής και δική του ευθύνη ως προς το πλήρες και έγκαιρο της αποστολής. Οι αιτήσεις για την χορήγηση της Διακήρυξης μπο ρούν να υποβάλλονται μέχρι την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2014, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα μέχρι Εφόσον έχει ζητηθεί εμπρόθεσμα, η πλήρης Διακήρυξη αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους από το Ι.Τ.Υ.Ε. εντός έξι (6) ημερών από την υποβολή στο πρωτόκολλο της σχετικής έγγραφης αίτησης. * * 9. Εναλλακτικές Προσφορές Αντιπροσφορές Για την δημοπρατούμενη σύμβαση (ή για τις επιμέ ρους Κατηγορίες ή Τμήματα στις οποίες επιμερίζεται το συνολικό συμβατικό αντικείμενο) δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για μέρος των Τμημάτων των Κατηγοριών. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. 10. Χρόνος, Τόπος και Γλώσσα Υποβολής των Προ σφορών Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλλουν τις προσφο ρές τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική Δια κήρυξη το αργότερο μέχρι την 17η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφρα γίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 11. Χρόνος και Τόπος Αποσφράγισης των Προσφορών Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014 και Ώρα: 13.00, στα γραφεία της Αναθέτουσας αρχής στην Πάτρα. 12. Εγγυήσεις 1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Για την συμ μετοχή τους στον Διαγωνισμό οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του ανώτατου αριθμού Τμημάτων κάθε Κατηγορίας τα οποία διεκδικούν με την προσφορά τους, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεού ται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού 10% της αξίας του συμβατικού αντικειμένου το οποίο θα έχει κατακυρωθεί στον ανάδοχο χωρίς Φ.Π.Α. 13. Ισχύς των Προσφορών Οι προσφορές των προσφερόντων ισχύουν για διά στημα πέντε (5) μηνών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 14. Ημερομηνία Αποστολής Περίληψης της Διακήρυξης για Δημοσίευση Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυ ξης στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε.: 22/07/2014. Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυ ξης στο Τεύχος Δ.Δ.Σ. του ελληνικού ΦΕΚ: 23/07/2014. Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυ ξης στον ελληνικό τύπο: 23/07/2014 ενώ αναρτήθηκε και στο διαδίκτυο στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 15. Νομοθετική κάλυψη της Σύμβασης Ανάθεσης Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται επακριβώς στη Διακήρυξη. 16. Πληροφορίες Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Ι.Τ.Υ.Ε., τηλέφωνο (Δ. Σοφοτάσιος), φαξ ), e mail: το αργότερο μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς. Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΟΡΙΞ-ΘΥ2. (Ανοικτή Διαδικασία) ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΟΡΙΞ-ΘΥ2. (Ανοικτή Διαδικασία) ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 11-3-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση:.Ελ. Βενιζέλου 4.. ΕΡΓΟ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 29/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 30106 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 29/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 30106 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 29/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 30106 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Οικονομική ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Κομνηνών 58 T.K. : 55132 Πληροφορίες : Μ. Αναστασιάδου Τηλέφωνο : 2313-314007

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αιγίνιο: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 007-007554. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

GR-Αιγίνιο: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 007-007554. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7554-2013:text:el:html GR-Αιγίνιο: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 007-007554 Προκήρυξη σύμβασης Έργα Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κρουσίων, Γαλλικού, Πικρολίμνης, Χέρσου, Δοϊράνης, Μουριών, Δροσάτου του Δ. Κιλκίς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π.Δ. 28/80) Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 8 Ιανουαρίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7562 (229) Ταχ. Δ/νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ9) ΤΜΗΜΑ γ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 15 Ταχ. Κώδικας: 176 76-Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη, 16 Οκτωβρίου 2012 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 5389 Πληροφορίες: Κάιτατζης Γεώργιος Τσαμπαρλή Φερενίκη Ταχ. Δ/νση: Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ.

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ6ΣΙ-Ο05 Πειραιάς, 21 Οκτωβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση, καθαρισμός, έλεγχος λειτουργίας σιντριβανιών

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 20/15) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 20/15) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Αθήνα 07-05-2015 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέρκυρα, 01/04/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. οικ. 31755/13339 Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδ. :

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 103661 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.:οικ.189519(1780) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρ. : 36299/2015 ΤΙΤΛΟΣ «Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002791772 2015-05-21

15PROC002791772 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΔΑ: 78ΒΩΟΞ5Ψ-ΚΟ5 ΑΔΑΜ: 15PROC002876533 Αρ. πρωτ :

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών 2009/S 30-043772 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα

GR-Αθήνα: Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών 2009/S 30-043772 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα 1/5 GR-Αθήνα: Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών 2009/S 30-043772 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:78771-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΚΕ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 17/3/2014 Αριθ. Πρωτ.: 7007 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα: 16/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ μονάδος χωρίς ΦΠΑ 1 Σύστημα κεντρικού κλιματισμού με κασέτες οροφής. (cpv: 42512000-8)

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ μονάδος χωρίς ΦΠΑ 1 Σύστημα κεντρικού κλιματισμού με κασέτες οροφής. (cpv: 42512000-8) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988521, 210-6988570

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. διακηρύσσει

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. διακηρύσσει ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΛΑΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ ΠΙΣΚΟΠΙΑΝΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 147.965,52 (ΜΕ Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ----- Στις 23 Νοεμβρίου 2012 -----

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ----- Στις 23 Νοεμβρίου 2012 ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μαυριωτίσσης, Τ.Κ. 52 100 ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Πληρ. : Γέρου Βασιλική Τηλ : 24670 55626 Φαξ: 24670 55657 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002983952 2015-08-21

15PROC002983952 2015-08-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

«ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Ν.3361/2005 ) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 75539 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002552688 2015-02-02

15PROC002552688 2015-02-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 14/12/2010 Αριθ. Πρωτ. 26831 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Τσουκαλά Ουρανία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28210 93300 www. chania.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 2, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 05 53 Τηλέφωνο: 20.32.3.50 Fax 20-32.3.850 Ηλ/νική Διεύθυνση: www.mdmgreece.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

MIS: 277809. Αργυρούπολη, 22/5/2014 Αρ. Πρωτ. 223

MIS: 277809. Αργυρούπολη, 22/5/2014 Αρ. Πρωτ. 223 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΦΩΤΕΙΝΗ - ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 8 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 3/2015 Αρ. Πρ. : 15386/2015 ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ846914Υ-ΩΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α. Αιγάλεω, 13/5/2014 Αριθμ. Πρωτ.

ΑΔΑ: ΒΙΦ846914Υ-ΩΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α. Αιγάλεω, 13/5/2014 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ) Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη & Θηβών 250 122 44 Αιγάλεω ΑΦΜ: 090197199

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 06-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 164076 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Ακτή Ποσειδώνος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.470,85 ΕΎΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.470,85 ΕΎΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 9475/730345 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)»

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: 13PROC001541206 2013-07-12 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Ελληνική Αριθμ. απόφ. 847/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 23 ο «Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα 2013/S 045-072171. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα 2013/S 045-072171. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/8 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:72171-2013:text:el:html GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα 2013/S 045-072171 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002715750 2015-04-20

15PROC002715750 2015-04-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ::73ΩΩ469Η25-ΠΙΑ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 20-04-2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 02/2015 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-12-2014

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-12-2014 Μαρούσι 15/12/2014 Αρ.Πρωτ. ΔΑ1Ζ/Φ306/6 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ι. Μιχαλάκη Τηλ.: 210 8110759 210 8110542 Fax: 210 8110772 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι 23/09/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι 23/09/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι 23/09/205 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.7724 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Τμήμα: Διοικητικό Γραφείο: Δ.Σ. & Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. Ταχ. Δ/νση: Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 10/04/2012 Αρ. πρωτ.: Γ-2012-0376 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. 2/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία : 23-01-2015 Αρ. Πρωτοκ: Φ/Λ/17/964

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα