Γεωγραφική οργάνωση της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης στο εσωτερικό της περιφέρειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεωγραφική οργάνωση της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης στο εσωτερικό της περιφέρειας"

Transcript

1 3.2 ιοικητική οργάνωση Στην ανάλυση της διοικητικής οργάνωσης της περιφέρειας εξετάζεται (όπως αναφέρονται και στις προδιαγραφές της µελέτης, τόσο αυτές που αφορούν την αναθεώρηση του ΠΠΧΣΑΑ όσο και οι προδιαγραφές του 1997), η γεωγραφική οργάνωση της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης στο εσωτερικό της περιφέρειας (οι αρµοδιότητες και τα όργανα διοίκησης, η διάρθρωση των υπηρεσιών περιφερειακής διοίκησης) και καταγράφονται οι φορείς που έχουν χωρικές αρµοδιότητες στην περιοχή. Σε ό,τι αφορά τις διοικητικές λειτουργίες ανά νέο καλλικράτειο δήµο αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο κεφάλαιο «Α.1.1.α.6. Οικιστικό δίκτυο-κοινωνικός εξοπλισµός ανά Καλλικράτειο ήµο». Γεωγραφική οργάνωση της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης στο εσωτερικό της περιφέρειας Η διάρθρωση της ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης στο εσωτερικό της Π Ε συνίσταται 1, στις υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ιοίκησης που διατηρούν αρµοδιότητες κρατικής Περιφέρειας, στην Περιφερειακή διοίκηση (T.A. Β βαθµού) και στους καλλικράτειους δήµους (T.A. Α βαθµού). Η Αποκεντρωµένη ιοίκηση Πελοποννήσου, υτικής Ελλάδας και Ιονίου, εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Πελοποννήσου, υτικής Ελλάδας και Ιονίου µε έδρα την Πάτρα και ασκεί τις αρµοδιότητες κρατικής Περιφέρειας 2 στη συνολική χωρική έκτασή της (βλ. χάρτη παρακάτω). Με την εφαρµογή του νόµου 3852/2010 στις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις απονέµεται η άσκηση διαφόρων αρµοδιοτήτων, µεταξύ αυτών και χωρικών αρµοδιοτήτων όπως: Στον τοµέα των φυσικών πόρων και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις λατοµικές εργασίες και τις αλυκές του ηµοσίου. Στον τοµέα χωροταξίας πολεοδοµίας: ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, πολεοδοµικές µελέτες, θέµατα πολεοδοµικού σχεδιασµού οικιστικής πολιτικής και κατοικίας, καθώς και οικοδοµικού και κτιριοδοµικού κανονισµού, διάκριση και κατάταξη σε κατηγορίες οικισµών µε πληθυσµό µικρότερο των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων. Σε θέµατα που αφορούν τους λιµένες: παραχωρήσεις οικοπεδικών εκτάσεων χρήσης χώρων κλπ. Θέµατα που αφορούν στην αποτύπωση και τον καθορισµό οριογραµµών ρεµάτων και σε δασικές εκτάσεις, καθώς και ο έλεγχος και εποπτεία προστατευτικών έργων και προσχώσεων σε Ζώνη Αιγιαλού. Η Αποκεντρωµένη ιοίκηση συγκροτείται από: συµβούλιο το οποίο αποτελείται από: τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης ο οποίος και προεδρεύει και από τους περιφερειάρχες των αντίστοιχων χωρικών περιφερειών και των Περιφερειακών Ενώσεων ήµων. τη Γενική ιεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, µε 6 ιευθύνσεις, τη Γενική ιεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής µε 7 ιευθύνσεις: τρεις ιευθύνσεις περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασµού (ανά περιφέρεια), ιεύθυνση τεχνικού ελέγχου και τρεις διευθύνσεις υδάτων υτικής Ελλάδας (ανά περιφέρεια) τη Γενική ιεύθυνση ασών και Αγροτικών Υποθέσεων µε 6 ιευθύνσεις: ιεύθυνση συντονισµού και επιθεώρησης δασών, ιευθύνσεις δασών αποκεντρωµένης διοίκησης, ασαρχεία αποκεντρωµένης διοίκησης και τρεις διευθύνσεις αγροτικών υποθέσεων (ανά περιφέρεια) Τη ιεύθυνση πολιτικής προστασίας τα Αυτοτελή τµήµατα Εκπαίδευσης και Εσωτερικού Ελέγχου. 1 Βάσει του νόµου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» και του Π 132 (ΦΕΚ 225/Α/2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας». Επισηµαίνεται ότι για την υποστήριξη των νέων δήµων και των περιφερειών, την ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και την άµβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων, καθώς και την προώθηση της διαπεριφερειακής, διαβαθµηδικής και διαδηµοτικής συνεργασίας, έχει καταρτιστεί το πρόγραµµα Ελληνική Αρχιτεκτονική ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης «ΕΛΛ.Α..Α.», το οποίο διαρθρώνεται σε τρεις άξονες: (α) ο άξονας µε κορµό επιχειρησιακά προγράµµατα όπως «ιοικητική Μεταρρύθµιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Ε.Σ.Π.Α , στο µέρος που αφορούν στους δήµους και τις περιφέρειες. (β) ο άξονας του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος Αυτοδιοίκησης που λειτουργεί συµπληρωµατικά µε το Ε.Σ.Π.Α. και χρηµατοδοτεί ιδίως µη επιλέξιµα από το Ε.Σ.Π.Α. έργα και δράσεις. (γ) ο άξονας για την αξιοποίηση και αναδιάταξη των ανθρωπίνων πόρων, µε αντικείµενο την ανάδειξη και αξιοποίηση των ικανοτήτων του υπηρετούντος προσωπικού, το σχεδιασµό της στελέχωσης µε επιστηµονικό προσωπικό µε βάση την αποτύπωση των αναγκών των νέων δήµων και περιφερειών. 2 Συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων, όπως αυτές καθορίζονταν στον ιδρυτικό τους νόµο 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α ), καθώς και στους µεταγενέστερους ειδικούς νόµους και στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις, όπως ισχύουν, µε εξαίρεση τις αρµοδιότητες που περιέρχονται µε το άρθρο 186 του νόµου 3852/

2 Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας είναι αυτοδιοικούµενο Ν.Π..., αποτελεί τον δεύτερο βαθµό Τ.Α., περιλαµβάνει τους πρώην Νοµούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας οι οποίοι πλέον αποτελούν τις αντίστοιχες περιφερειακές ενότητες (Π.Ε.) και έχει έδρα την Πάτρα. Η Π Ε σχεδιάζει, προγραµµατίζει και υλοποιεί τις πολιτικές σε περιφερειακό επίπεδο, σύµφωνα µε τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής της χώρας, λαµβάνοντας υπόψη και τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές. Οι αρµοδιότητές της αφορούν στους τοµείς: Προγραµµατισµού Ανάπτυξης, Γεωργίας Κτηνοτροφίας Αλιείας, Φυσικών Πόρων Ενέργειας Βιοµηχανίας, Απασχόλησης Εµπορίου Τουρισµού, Μεταφορών Επικοινωνιών, 265

3 Έργων - Χωροταξίας Περιβάλλοντος, Υγείας [επισηµαίνεται ότι πλέον οι περιφέρειες ασκούν τις αρµοδιότητες των Υγειονοµικών Περιφερειών (.Υ.Π.Ε.)], Παιδείας Πολιτισµού Αθλητισµού και Πολιτικής Προστασίας - ιοικητικής Μέριµνας Όργανα της περιφέρειας είναι: ο περιφερειάρχης, οι αντιπεριφερειάρχες, που επικουρούν τον περιφερειάρχη, καθώς και τρεις (3) επιπλέον αντιπεριφερειάρχες, που εκλέγονται άµεσα οι οποίοι ορίζονται µε απόφαση του περιφερειάρχη που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το περιφερειακό συµβούλιο, που αποτελείται από 51 µέλη (καθώς η περιφέρεια έχει πληθυσµό από έως κατοίκους), η οικονοµική επιτροπή, η εκτελεστική επιτροπή, που συντονίζει και έχει την ευθύνη της υλοποίησης του ΕΠ και των τοµεακών προγραµµάτων δράσης της Περιφέρειας, η περιφερειακή επιτροπή διαβούλευσης που εξετάζει και εισηγείται στο περιφερειακό συµβούλιο τις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της περιφέρειας, ο περιφερειακός συµπαραστάτης του πολίτη (πρόκειται για εκλεγµένο πολίτη που αποτελεί προσωπικότητα εγνωσµένου κύρους ως περιφερειακός συµπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης), η περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και το περιφερειακό ταµείο ανάπτυξης. Οι υπηρεσίες της διαρθρώνονται σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο ως εξής: Γραφείο Περιφερειάρχη Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών: συγκροτείται από τις εξής οργανικές µονάδες: o ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, µε έδρα την Πάτρα και τοπική αρµοδιότητα σε όλη την Π Ε. o ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού, µε έδρα την Πάτρα και τοπική αρµοδιότητα σε όλη την Π Ε, στην οποία υπάγονται τα ακόλουθα τµήµατα: Τµήµα Χωρικού Σχεδιασµού, µε έδρα την Πάτρα και τοπική αρµοδιότητα σε όλη την Π Ε. Τµήµα Περιβάλλοντος, µε έδρα την Πάτρα και τοπική αρµοδιότητα σε όλη την Π Ε. Τµήµα Υδροοικονοµίας, µε έδρα την Πάτρα και τοπική αρµοδιότητα σε όλη την Π Ε. Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, µε έδρα το Μεσολόγγι και τοπική αρµοδιότητα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Αχαΐας, µε έδρα την Πάτρα και τοπική αρµοδιότητα στην Π.Ε. Αχαΐας. Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Ηλείας, µε έδρα τον Πύργο και τοπική αρµοδιότητα στην Π.Ε. Ηλείας. o ιεύθυνση Τεχνικών Έργων, µε έδρα την Πάτρα και τοπική αρµοδιότητα σε όλη την Π Ε o ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, µε έδρα το Μεσολόγγι και τοπική αρµοδιότητα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. o ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, µε έδρα την Πάτρα και τοπική αρµοδιότητα στην Π.Ε. Αχαΐας. o ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας, µε έδρα τον Πύργο και τοπική αρµοδιότητα στην Π.Ε. Ηλείας. Γενική ιεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας: συγκροτείται από τις εξής οργανικές µονάδες: o ιεύθυνση ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, µε έδρα την Πάτρα και τοπική αρµοδιότητα σε όλη την Π Ε o Τµήµατα Πληροφορικής Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας o ιεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη, µε έδρα την Πάτρα και τοπική αρµοδιότητα σε όλη την Π Ε. o ιεύθυνση ιοίκησης, µε έδρα την Πάτρα και τοπική αρµοδιότητα σε όλη την Π Ε. o ιεύθυνση Οικονοµικού, µε έδρα την Πάτρα και τοπική αρµοδιότητα σε όλη την Π Ε o ιεύθυνση ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, µε έδρα το Μεσολόγγι και τοπική αρµοδιότητα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. o ιεύθυνση ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Ηλείας, µε έδρα τον Πύργο και τοπική αρµοδιότητα στην Π.Ε. Ηλείας. Γενική ιεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής: συγκροτείται από τις εξής οργανικές µονάδες: o ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας, µε έδρα την Πάτρα και τοπική αρµοδιότητα σε όλη την Π Ε. o ιεύθυνση Κτηνιατρικής, µε έδρα την Πάτρα και τοπική αρµοδιότητα σε όλη την Π Ε. o ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, µε έδρα το Μεσολόγγι και τοπική αρµοδιότητα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. o ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας, µε έδρα την Πάτρα και τοπική αρµοδιότητα στην Π.Ε. Αχαΐας. o ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηλείας, µε έδρα τον Πύργο και τοπική αρµοδιότητα στην Π.Ε. Ηλείας. Γενική ιεύθυνση Ανάπτυξης: συγκροτείται από τις εξής οργανικές µονάδες: 266

4 o ιεύθυνση Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, µε έδρα την Πάτρα και τοπική αρµοδιότητα σε όλη την Π Ε. o ιεύθυνση ιά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εµπορίου και Τουρισµού, µε έδρα την Πάτρα και τοπική αρµοδιότητα σε όλη την Π Ε. o ιεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, µε έδρα το Μεσολόγγι και τοπική αρµοδιότητα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. o ιεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας, µε έδρα την Πάτρα και τοπική αρµοδιότητα στην Π.Ε. Αχαΐας. o ιεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας, µε έδρα τον Πύργο και τοπική αρµοδιότητα στην Π.Ε. Ηλείας. Γενική ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών: συγκροτείται από τις εξής οργανικές µονάδες: o ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, µε έδρα το Μεσολόγγι και τοπική αρµοδιότητα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. o ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας, µε έδρα την Πάτρα και τοπική αρµοδιότητα στην Π.Ε. Αχαΐας. o ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηλείας, µε έδρα τον Πύργο και τοπική αρµοδιότητα στην Π.Ε. Ηλείας. Γενική ιεύθυνση ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας: συγκροτείται από τις εξής οργανικές µονάδες: o ιεύθυνση ηµόσιας Υγείας, µε έδρα την Πάτρα και τοπική αρµοδιότητα σε όλη την Π Ε. o ιεύθυνση Κοινωνικής Μέριµνας, µε έδρα την Πάτρα και τοπική αρµοδιότητα σε όλη την Π Ε. o ιεύθυνση ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, µε έδρα το Μεσολόγγι και τοπική αρµοδιότητα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. o ιεύθυνση ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Αχαΐας, µε έδρα την Πάτρα και αρµοδιότητα στην Π.Ε. Αχαΐας. o ιεύθυνση ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Ηλείας, µε έδρα τον Πύργο και τοπική αρµοδιότητα στην Π.Ε. Ηλείας. Νοµική Υπηρεσία: Είναι αρµόδια ιδίως για τη νοµική υποστήριξη της Περιφέρειας στις κάθε µορφής υποθέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες και για τη νοµική καθοδήγηση των οργάνων και υπηρεσιών αυτής µε γνωµοδοτήσεις και συµβουλές. Γραφείο της συστήνεται στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας. Αυτοτελής ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας. Την απαρτίζουν 3 Τµήµατα (ανά ΠΕ) Αυτοτελές τµήµα εσωτερικού ελέγχου. Είναι αρµόδιο ιδίως για τον έλεγχο της διοικητικής δράσης όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας. Αυτοτελές τµήµα παλλαϊκής άµυνας και πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΑΜ-ΠΣΕΑ). ιέπεται από τις κείµενες κάθε φορά ειδικές διατάξεις και συστήνεται σε κάθε ΠΕ, εκτός της έδρας. Αυτοτελές γραφείο τύπου και δηµοσίων σχέσεων: Είναι αρµόδιο ιδίως για την πληροφόρηση των µέσων ενηµέρωσης που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια, αλλά και των µέσων ενηµέρωσης εθνικής εµβέλειας. Σύγκριση αρµοδιοτήτων µπορεί να γίνει µόνο µεταξύ των Π.Ε. και των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, τις οποίες αντικατέστησαν. Πρόσθετες αρµοδιότητες των ΠΕ αφορούν στους τοµείς ιοικητικού-οικονοµικού, Ενέργειας, Μεταφορών - Επικοινωνιών (η Ν.Α. είχε µόνο Συγκοινωνίες), Έργων-Χωροταξίας (η Ν.Α. είχε Πολεοδοµίας) και Πολιτικής Προστασίας, ενώ δεν αναφέρονται πλέον οι τοµείς ασών, Λαϊκής Επιµόρφωσης και Νέας Γενιάς. Επιπλέον, οι ΠΕ έχουν Νοµική Υπηρεσία, και αυτοτελές τµήµα παλλαϊκής άµυνας-πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών. 267

5 Οι Καλλικράτειοι ήµοι της Περιφέρειας (βλ. χάρτη) είναι αυτοδιοικούµενα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και αποτελούν τον πρώτο βαθµό Τ.Α.. Με την εφαρµογή του Ν. 3852/2010, η εδαφική περιφέρεια του κάθε καλλικράτειου δήµου αποτελείται από τις εδαφικές περιφέρειες των συνενούµενων Ο.Τ.Α.-πρώην Καποδιστριακοί ήµοι. Οι Καποδιστριακοί ήµοι αποτελούν τις δηµοτικές ενότητες του νέου δήµου και φέρουν το όνοµα του καποδιστριακού δήµου ή της κοινότητας. Τα τοπικά διαµερίσµατα 3 αποτελούν τοπικές κοινότητες, εφόσον έχουν πληθυσµό έως και κατοίκους και δηµοτικές κοινότητες εφόσον έχουν πληθυσµό µεγαλύτερο από κατοίκους 4. Τα δηµοτικά διαµερίσµατα στα οποία διαιρούνται οι δήµοι άνω 3 Που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Κ..Κ.) (ΦΕΚ 114 Α ). 4 Τοπικές ή δηµοτικές κοινότητες αποτελούν και οι δήµοι ή οι κοινότητες που καταργήθηκαν ύστερα από εθελούσια συνένωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α ) ή συνενώνονται µε τον νόµο 3852/2010 και δεν αποτελούνται από τοπικά διαµερίσµατα. 268

6 των κατοίκων µετονοµάζονται σε δηµοτικές κοινότητες. Στην Π Ε η διάρθρωση σε καλλικράτειους ήµους είναι οι παρακάτω: Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΝΕΟΥ ΟΤΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΝΕΟΥ ΟΤΑ (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ) ΑΓΡΙΝΙΟΥ 9123 ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ 9124 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 9125 ΟΝΟΜΑ ΚΑΠΟ. ΟΤΑ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ ΘΕΣΤΙΕΩΝ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ ΜΕ ΕΩΝΟΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΙΝΑΧΟΥ ΜΕΝΙ ΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ 9126 ΘΕΡΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 9127 ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 9128 ΟΙΝΙΑ ΩΝ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΑΠΟ ΟΤΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΠΥΛΛΗΝΗΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 9129 ΧΑΛΚΕΙΑΣ ΑΛΥΖΙΑΣ ΑΣΤΑΚΟΥ ΦΥΤΕΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 9130 ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΚΡΑΤΑΣ ΙΑΚΟΠΤΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ 9131 ΥΜΗΣ ΛΑΡΙΣΣΟΥ ΜΟΒΡΗΣ ΩΛΕΝΙΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 9132 ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΦΑΡΡΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 9133 ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ ΠΑΪΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ 9134 ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΡΙΟΥ ΑΝ ΡΑΒΙ ΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ 9135 ΑΝ ΡΑΒΙ ΑΣ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΑΝ ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 9136 ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ ΑΝ ΡΙΤΣΑΙΝΗΣ 269

7 ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 9137 ΖΑΧΑΡΩΣ 9138 ΉΛΙ ΑΣ 9139 ΠΗΝΕΙΟΥ 9140 ΠΥΡΓΟΥ 9141 ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΑΜΠΕΙΑΣ ΛΑΣΙΩΝΟΣ ΦΟΛΟΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑ ΟΣ ΠΗΝΕΙΑΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΒΩΛΑΚΟΣ ΙΑΡ ΑΝΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΩΛΕΝΗΣ Οι αρµοδιότητες που προστέθηκαν στον Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων µετά την εφαρµογή του Ν.3852/2010, αφορούν στους τοµείς: Περιβάλλον (περιλαµβάνει και πολεοδοµικό σχεδιασµό), Ποιότητα Ζωής και Εύρυθµης Λειτουργίας των Πόλεων, Υγείας και Πρόνοιας, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, ενώ προστίθεται τοµέας Αγροτική Ανάπτυξη Κτηνοτροφία Αλιεία που δεν υπήρχε πριν. Τα όργανα διοίκησης το καλλικράτειου δήµου είναι: ο δήµαρχος, το δηµοτικό συµβούλιο, η οικονοµική επιτροπή, η επιτροπή ποιότητας ζωής, συνιστάται σε δήµους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων και είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών µε την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδοµία και την προστασία του περιβάλλοντος αρµοδιοτήτων του δήµου. η εκτελεστική επιτροπή. η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης, που συγκροτείται µόνο στους δήµους µε πληθυσµό µεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους, ως όργανο µε συµβουλευτικές αρµοδιότητες. ο συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης, που επιλέγεται στους δήµους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. Το συµβούλιο ένταξης µεταναστών Στους ορεινούς δήµους 5 η διοικητική υποστήριξη παρέχεται από τον εγγύτερο µη ορεινό δήµο, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης. Τα όργανα της δηµοτικής κοινότητας είναι: Το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας και ο πρόεδρος του συµβουλίου. Τα όργανα της τοπικής κοινότητας είναι: το συµβούλιο της τοπικής κοινότητας, ο πρόεδρος του συµβουλίου, ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας, προκειµένου για τοπικές κοινότητες µέχρι τριακόσιους (300) κατοίκους και η συνέλευση κατοίκων τοπικής κοινότητας, από κατοίκους και φορείς της τοπικής κοινότητας. Οι υπηρεσίες των καλλικράτειων δήµων είναι: Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Οικονοµική υπηρεσία Τεχνική υπηρεσία Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών ιαφάνειας Νοµικής υποστήριξης ιοίκησης ιαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας Παιδείας- Πολιτισµού-Αθλητισµού- Νέας Γενιάς Γεωργίας- Κτηνοτροφίας - Αλιείας. Επισηµαίνεται ότι µεταξύ των δήµων και της περιφέρειας δεν υφίστανται σχέσεις ελέγχου και ιεραρχίας, αλλά συνεργασίας και συναλληλίας, οι οποίες αναπτύσσονται βάσει του νόµου, κοινών συµφωνιών, καθώς και µε το συντονισµό κοινών δράσεων, ενώ µπορούν να συνάπτουν µεταξύ τους συµβάσεις διαβαθµιδικής 5 Εφαρµόζεται η διαδικασία του άρθρου 206 παράγραφος 4 του Ν. 3852/2010 όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος

8 συνεργασίας, µε τις οποίες αναλαµβάνουν την άσκηση αρµοδιότητας ή την υποστήριξη της άσκησής της, για λογαριασµό ενός ή περισσοτέρων των συµβαλλόµενων µερών. Ένας ή περισσότεροι δήµοι και η περιφέρεια, µπορούν, µε απόφαση των δηµοτικών τους συµβουλίων και του περιφερειακού συµβουλίου, να συστήσουν σύνδεσµο µε ειδικό σκοπό την εκτέλεση έργων ή την παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών ή την άσκηση αρµοδιοτήτων τους, καθώς και για το σχεδιασµό και την κατάρτιση προγραµµάτων και µεθόδων για την ανάπτυξη του ευρύτερου χώρου τους. Οι σύνδεσµοι αυτοί αποτελούν νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. ύο ή περισσότεροι δήµοι, µε κοινά χαρακτηριστικά, µπορούν να συνιστούν δίκτυα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 219 και 220 του Κ..Κ., µε τη µορφή αστικής εταιρείας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 του Α.Κ.. Φορείς µε χωρικές αρµοδιότητες στην περιοχή της Π Ε. Εκτός από το διοικητικό πλέγµα που ασκεί κατά κύριο λόγο αρµοδιότητες που επηρεάζουν τον χώρο είτε ως ανάπτυξη είτε ως προστασία και έλεγχο, υπάρχουν και άλλοι φορείς οι οποίοι µπορεί να επιδράσουν στην ανάπτυξη της περιφέρειας ως σύνολο. Α. Τοµέας Υγείας Οι Υγειονοµικές Περιφέρειες είναι νοµικά πρόσωπα εποπτευόµενα από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε σκοπό τον συντονισµό και τον έλεγχο των διαφόρων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης (ΦΠΥΥΚΑ), δηλαδή των νοσοκοµείων, των κέντρων υγείας, των µονάδων κοινωνικής φροντίδας, των κέντρων ψυχικής υγείας και Απεξάρτησης, καθώς επίσης και λοιπών νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του δηµοσίου τοµέα, που ασκούν δραστηριότητες στους τοµείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Η Π Ε εξυπηρετείται από την 6 η Υγειονοµική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και υτικής Ελλάδας, που έχει έδρα την πόλη της Πάτρας του Νοµού Αχαϊας. Στην έδρα της 6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και υτικής Ελλάδας, έχει συσταθεί ΝΠ, µε την επωνυµία «ιοίκηση 6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και υτικής Ελλάδας», µε τις διατάξεις του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81Α) «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις του Ν.3527/2007(ΦΕΚ 25Α) «Κύρωση συµβάσεων υπέρ Νοµικών προσώπων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». Ωστόσο, µε τον πρόσφατο Νόµο 4052 / ΦΕΚ 41/ Α / , όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο Α «περί ρύθµισης θεµάτων Εθνικού Συστήµατος Υγείας και Εποπτευόµενων Φορέων» και συγκεκριµένα στο άρθρο 1 «Περιφερειακή συγκρότηση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», µε ισχύ από , η επικράτεια θα διαιρείται σε 7 υγειονοµικές περιφέρειες, τα γεωγραφικά όρια των οποίων ταυτίζονται µε τα όρια των 7 Αποκεντρωµένων ιοικήσεων της χώρας. Κατά συνέπεια το υπάρχον Ν.Π... µετονοµάζεται σε «4 η ιοίκηση Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, υτικής Ελλάδας και Ιονίου» (παρ.3) µε ισχύ από Η 4 η ΥΠΕ περιλαµβάνει τους δήµους των περιφερειακών ενοτήτων της αποκεντρωµένης διοίκησης Πελοποννήσου, υτικής Ελλάδας και Ιονίου µε έδρα την Πάτρα, καθώς ορίζεται από την παρ.2 του ιδίου άρθρου ότι έδρα είναι η πόλη όπου εδρεύει κάθε Αποκεντρωµένη ιοίκηση. Με βάση την «Πρόταση λειτουργικών αναδιατάξεων µονάδων υγείας Ε.Σ.Υ.» που κατέθεσε το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης τον Ιούλιο του 2011, προτείνεται η µετατροπή του Γ.Ν. Κ.Υ. Κρεστένων σε πλήρες Κέντρο Υγείας Αγροτικού τύπου µε µονάδα βραχείας νοσηλείας αποκατάστασης (5-10 κλινικών) και η ανάπτυξη του Γ.Ν. Κ.Υ. Καλαβρύτων ως µονάδα Π.Φ.Υ., βραχείας νοσηλείας, µιας ηµέρας χειρουργείο, Μ.Τ.Ν. και αποκατάστασης. Στον παρακάτω χάρτη αποτυπώνονται οι ακτίνες επιρροής των Γενικών Νοσοκοµείων και Κέντρων Υγείας στην Π Ε. 271

9 272

10 Β. Τοµέας Παιδείας Η Περιφερειακή ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης υτικής Ελλάδας (Π..Ε..Ε.), που εδρεύει στην Πάτρα, αποτελεί αποκεντρωµένη υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και περιλαµβάνει το τµήµα ιοίκησης, το τµήµα Επιστηµονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και το τµήµα Επιστηµονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Βάσει του Νόµου 2986, ΦΕΚ 24/ Α/ , στην Π..Ε. υπάγονται τα Περιφερειακά Επιµορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ), τα Κέντρα ιάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ ΑΥ) τα Περιφερειακά Κέντρα Στήριξης και Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού (ΠΕ.ΚΕ.Σ.Ε.Σ.), τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) και οι Σχολικοί Σύµβουλοι. Κάθε Π.Ε. της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας διαθέτει δική της ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και ξεχωριστά ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Έτσι υπάρχουν οι ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας µε έδρα το Μεσολόγγι, Αχαϊας µε έδρα την Πάτρα και Ηλείας µε έδρα τον Πύργο. Η Τριτοβάθµια Εκπαίδευση στην υπό µελέτη περιοχή περιλαµβάνει το Πανεπιστήµιο Πατρών και το Ανοικτό Πανεπιστήµιο µε έδρα την Πάτρα και το Πανεπιστήµιο υτικής Ελλάδας µε έδρα το Αγρίνιο (πρώην παράρτηµα του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων), καθώς και το ΤΕΙ Πάτρας (µε παραρτήµατα σε Αίγιο, Πύργο και Αµαλιάδα) και το ΤΕΙ Μεσολογγίου µε παράρτηµα στη Ναύπακτο. Γ. Τοµέας ικαιοσύνης Στην κατηγορία των Πολιτικών και Ποινικών ικαστηρίων υπάρχει το ΙΓ Εφετείο Πατρών, όπου εδρεύει η Εισαγγελία Εφετών, και όπου υπάγονται τα Πρωτοδικεία Πατρών, Αιγίου, Καλαβρύτων, Αγρινίου, Μεσολογγίου, Ηλείας, Αµαλιάδας, αλλά και τα Πρωτοδικεία Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας µε τις αντίστοιχες Εισαγγελίες Πρωτοδικών και τα επιµέρους Ειρηνοδικεία και Πταισµατοδικεία σε διάφορους δήµους. Στο Πρωτοδικείο Πατρών, εκτός από την περιοχή του δήµου Πατρέων, υπάγονται και οι περιοχές των καλλικράτειων δήµων υτικής Αχαϊας και Ερυµάνθου. Τα πρωτοδικεία Καλαβρύτων και Αιγίου εξυπηρετούν το καθένα τον οµώνυµο δήµο, µε εξαίρεση τις δηµοτικές ενότητες Αιγείρας και Ακράτας, που ενώ διοικητικά υπάγονται στην Αιγιαλεία, δικαστικά εξυπηρετούνται από το πρωτοδικείο Καλαβρύτων. Στο Πρωτοδικείο Αγρινίου υπάγεται η περιοχή του δήµου Αγρινίου, ο δήµος Αµφιλοχίας και ο δήµος Θέρµου, µε κάποιες δηµοτικές ενότητες να εξαιρούνται. Ετσι, η περιοχή της δηµοτικής ενότητας Μακρυνείας εµπίπτει στις αρµοδιότητες του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, ενώ ορισµένες δηµοτικές ενότητες των καποδιστριακών δήµων Αµφιλοχίας, Ινάχου και Μενιδίου υπάγονται στην Εισαγγελία Άρτας και ορισµένες του δήµου Παρακαµπυλίων στην Εισαγγελία Ευρυτανίας. Στο Πρωτοδικείο Μεσολογγίου υπάγονται εκτός από την περιοχή του Μεσολογγίου, ο δήµος Ναυπακτίας και Ξηροµέρου, µε εξαίρεση κάποιες.ε. του δήµου Αλυζίας, που υπάγονται στην Εισαγγελία Λευκάδας και κάποιες των δήµων Αστακού και Φυτειών, που υπάγονται στην Εισαγγελία Αγρινίου. Σηµειώνουµε, ότι ο καλλικράτειος δήµος Ακτίου Βόνιτσας εξυπηρετείται δικαστικά από το Πρωτοδικείο Λευκάδας, εκτός από ορισµένες.ε. του καποδιστριακού δήµου Μεδεώνος, που εξυπηρετούνται από του Αγρινίου. Στο Πρωτοδικείο Ηλείας (Πύργου) εκδικάζονται υποθέσεις των δήµων Πύργου, Ανδρίτσαινας Κρεστένων, Αρχαίας Ολύµπίας και Ζαχάρως, ενώ στο Πρωτοδικείο Αµαλιάδος των δήµων Ήλιδας, Πηνειού και Ανδραβίδας Κυλλήνης. Στην κατηγορία των ιοικητικών ικαστηρίων υπάρχει το ιοικητικό Εφετείο Πατρών, όπου υπάγονται τα ιοικητικά Πρωτοδικεία Πατρών, Πύργου, Μεσολογγίου και Αγρινίου. Το ιοικητικό Πρωτοδικείο Πάτρας εξυπηρετεί ολόκληρη την Π.Ε. Αχαϊας, αλλά και την Π.Ε. Κεφαλληνίας. Το ιοικητικό Πύργου εξυπηρετεί ολόκληρη την Π.Ε. Ηλείας και την Π.Ε. Ζακύνθου. Στο ιοικητικό Μεσολογγίου εξετάζονται οι αντίστοιχες υποθέσεις που αφορούν τους δήµους Μεσολογγίου, Ναυπακτίας, Ξηροµέρου, τους καποδιστριακούς δήµους Αρακύνθου και Μακρυνείας, το νοµό Λευκάδας και τµήµα του νοµού Φθιώτιδας. Τέλος στο ιοικητικό Πρωτοδικείο Αγρινίου υπάγονται οι υποθέσεις των περιοχών των δήµων Αγρινίου, Αµφιλοχίας, Ακτίου Βόνιτσας και Θέρµου.. Τοµέας Οικονοµικών Ο «Καλλικράτης» έχει βρει εφαρµογή και στην περίπτωση των ηµόσιων Οικονοµικών Υπηρεσιών, µε αποτέλεσµα κάποιες που είχαν καταγραφεί από το Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. πλέον να έχουν καταργηθεί και συγχωνευθεί µε άλλες. Από τις 7.Ο.Υ. που αναφέρονταν εντός των χωρικών ορίων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, πλέον (από 22/10/2012, µε το ΦΕΚ 2552/Β/2012 και το ΦΕΚ 2701/Β/2012) λειτουργούν οι 4: Μεσολογγίου, Αγρινίου, Αµφιλοχίας και Βόνιτσας, ενώ του Αστακού και του Θέρµου εντάχθηκαν πρόσφατα στη.ο.υ. Αγρινίου και της Ναυπάκτου στη.ο.υ. Μεσολογγίου. Στην Π.Ε. Αχαϊας από τις 6 Οικονοµικές Υπηρεσίες σήµερα λειτουργούν οι 4: Α, Γ Πατρών, Αιγίου και Καλαβρύτων, καθώς της Ακράτας ενοποιήθηκε µε αυτήν του Αιγίου, της Κλειτορίας µε των Καλαβρύτων και η Β Πατρών και της Κάτω Αχαίας µε αυτήν της Γ Πατρών. Τέλος στην Π.Ε. Ηλείας οι 8 υπηρεσίες µειώθηκαν σε 4: Πύργου, Αµαλιάδας, Ζαχάρως και Λεχαινών, διότι 273

11 της Γαστούνης συνενώθηκε µε της Αµαλιάδας, της Βάρδας µε των Λεχαινών, και της Κρεστένων και Ανδρίτσαινας µε του Πύργου. Επισηµαίνουµε ότι µέχρι πρότινος σχεδόν σε κάθε καλλικράτειο δήµο αντιστοιχούσε µια ΟΥ και σε ορισµένες περιπτώσεις ακόµη και δύο (Αιγιαλείας, Καλαβρύτων, Ανδραβίδας- Κυλλήνης, Ανδρίτσαινας- Κρεστένων), ενώ µόνο δύο δήµοι δεν είχαν δική τους οικονοµική υπηρεσία (Ερυµάνθου, Αρχαίας Ολυµπίας). Με την νέα ρύθµιση σε δύο δήµους της Αιτωλοακαρνανίας καταργήθηκαν οι υφιστάµενες ΟΥ (Θέρµου και Ξηροµέρου). Σύµφωνα µε πρόσφατο κατάλογο που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονοµικών (Ιούνιος 2012) 6 σχετικά µε τις χωρικές αρµοδιότητες των επιµέρους ΟΥ στους καλλικράτειους δήµους, παρατηρούµε ότι ορισµένες τοπικές κοινότητες υπάγονται σε ΟΥ που δεν αντιστοιχούν στον καλλικράτειο δήµο, όπου εντάσσονται οι δηµοτικές ενότητες στις οποίες ανήκουν. Έτσι στην Αιτωλ/νία, το Αγγελόκαστρο η Αράκυνθος και η Μακρύνεια δεν υπάγονται στη ΟΥ Αγρινίου αλλά σ αυτήν του Μεσολογγίου, οι τοπικές κοινότητες της Στράτου υπάγονται άλλες στου Αγρινίου, άλλες στης Αµφιλοχίας και άλλες στου Μεσολογγίου, η.ε. Μεδεώνος εξυπηρετείται από τις υπηρεσίες Αµφιλοχίας και Αγρινίου, η.ε. Πλατάνου από τις ΟΥ Μεσολογγίου και Αγρινίου, η.ε. Χάλκειας από τη ΟΥ Μεσολογγίου. Οι τοπικές κοινότητες του δήµου Ξηροµέρου, όπου δεν εδρεύει Υπηρεσία, εντάσσονται στις ΟΥ Βόνιτσας, Αγρινίου και Μεσολογγίου. Στην Π.Ε. Ηλείας οι δηµοτικές ενότητες της Αρχαίας Ολυµπίας εντάσσονται στις ΟΥ Πύργου και Αµαλιάδας, ενώ οι.ε. Πηνειού στις ΟΥ Λεχαινών και Αµαλιάδας. Στην Π.Ε. Αχαϊας δεν παρατηρείται παρόµοια διάχυση αρµοδιοτήτων, παρά µόνο στην Ωλενία, όπου κάποιες κοινότητες υπάγονται στη ΟΥ Γ Πατρών, ενώ οι.ε. Ερυµάνθου (όπου δεν υπάρχει ΟΥ) εξυπηρετούνται από την υπηρεσία Γ Πατρών. Ε. Τοµέας Πολιτισµού Στην Π Ε υπάρχουν 3 Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ) και 2 Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (ΕΒΑ), οι οποίες λειτουργούν ως Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού σε επίπεδο ιεύθυνσης. Η ΣΤ ΕΠΚΑ έχει έδρα την Πάτρα και η αρµοδιότητά της εκτείνεται στην Π.Ε. Αχαϊας, Η Ζ ΕΠΚΑ έχει έδρα την Ολυµπία µε αρµοδιότητα στην Π.Ε. Ηλείας, ενώ η ΛΣΤ ΕΠΚΑ, που θεσπίστηκε το 2004, έχει έδρα το Μεσολόγγι και η περιοχή ευθύνης της είναι οι Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας. Η 6 Η ΕΒΑ εδρεύει στην Πάτρα και σε αυτήν υπάγονται οι Π.Ε. Αχαϊας και Ηλείας, ενώ η 22 η ΕΒΑ, που παλιότερα υπαγόταν στα Ιωάννινα απ όπου αποσπάστηκε το 2006, εδρεύει στη Ναύπακτο και είναι αρµόδια για τις Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας. Όλες οι παραπάνω εφορείες υπάγονται στη Γενική ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς του Υπουργείου Πολιτισµού, που είναι αρµόδια για το συντονισµό και την εποπτεία των ιευθύνσεων, Κεντρικών, Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών. ΣΤ. Τοµέας Περιβάλλον Οι φορείς διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών είναι Ν.Π.Ι.., θεσµοθετήθηκαν το 1999 ενώ τον Αύγουστο του 2002 ιδρυθήκαν και οριστικοποιήθηκαν µε το νόµο 3044/2002, µε βασικό σκοπό τη διοίκηση, διαχείριση και προστασία των περιοχών αρµοδιότητας του οικολογικού δικτύου Natura Οι κύριες δραστηριότητές τους σύµφωνα µε τον νόµο 2742/99 και το πρότυπο σχέδιο κανονισµού λειτουργίας υπηρεσιών και προσωπικού που είχε συνταχθεί από το πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε., σηµειακά είναι: Η εκπόνηση επιστηµονικής έρευνας και µελετών στα όρια της περιοχής ευθύνης τους. Η παροχή γνωµοδοτήσεων πριν από την προέγκριση χωροθέτησης και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων που εµπίπτουν στις περιοχές ευθύνης. Η προκήρυξη, ανάθεση και παρακολούθηση της εκτέλεσης έργων (π.χ. µελετών, προµήθειας εξοπλισµού, εκτέλεσης τεχνικών έργων) που είναι απαραίτητα για την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των προστατευοµένων αντικειµένων στα όρια της περιοχής ευθύνης. Υποβολή προτάσεων για την ανάληψη ευρωπαϊκών προγραµµάτων και δράσεων σχετικά µε την περιοχή ευθύνης του φορέα τα οποία προάγουν τους σκοπούς της διαχείρισης των προστατευοµένων αντικειµένων. Ο έλεγχος εφαρµογής περιβαλλοντικών όρων/εισηγήσεις για παραβάσεις όρων και περιορισµών. ραστηριότητες προβολής /εκδόσεις/εκδηλώσεις. Λειτουργίες περιβαλλοντικής ενηµέρωσης, εκπαίδευσης κοινού (σεµινάρια/ηµερίδες/συνέδρια). Λειτουργίες προσέλκυσης/ πληροφόρησης επισκεπτών (ίδρυση περιβαλλοντικών κέντρων πληροφόρησης - ευαισθητοποίησης). Οργάνωση προγραµµάτων εθελοντών. 6 Με βάση το δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονοµικών ( ) µε τίτλο «Ενοποιήσεις.Ο.Υ.» συγχωνεύονται οι.ο.υ. σε 5 σε όλη την Π Ε (2 στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, 2 στην ΠΕ Αχαϊας και 1 στην ΠΕ Ηλείας). 274

12 Η χορήγηση σηµάτων ποιότητας και συνεργασίας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των προστατευοµένων περιοχών. Οι Φορείς ιαχείρισης στην Π Ε είναι οι παρακάτω: Φορέας ιαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου Ο Φορέας ιαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου είναι Ν.Π.Ι.., ο οποίος συστήθηκε το 2003, ενώ συγκροτήθηκε µε την ΚΥΑ125736/1282/2003 (ΦΕΚ 473/Β/ ) 7. Σκοπός του Φορέα είναι η διοίκηση και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου- Αιτωλικού, εκβολών και κάτω ρου ποταµών Αχελώου και Ευήνου και Εχινάδων νήσων. Παράλληλα µε την προστασία των οικοσυστηµάτων ο Φορέας ιαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου είναι προσανατολισµένος στην ανάδειξη των περιβαλλοντικών αξιών της περιοχής, και στη δηµιουργία των καλύτερων δυνατών προϋποθέσεων για τη βιώσιµη ανάπτυξη που επιζητά η τοπική κοινωνία. Με βάση τα προηγούµενα, ο Φορέας ιαχείρισης, στην περιοχή ευθύνης του: προτείνει και υλοποιεί έργα προστασίας και ανάδειξης της περιοχής, παρακολουθεί παράγοντες ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος, γνωµοδοτεί για δραστηριότητες, έργα κλπ., αναπτύσσει δράσεις ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης του κοινού και προσέλκυσης επισκεπτών, εκδίδει έντυπο και ηλεκτρονικό ενηµερωτικό - πρωθητικό υλικό, οργανώνει εκδηλώσεις, επιστηµονικές συναντήσεις κλπ. Στο πλαίσιο του Φορέα λειτουργεί και το Κέντρο Πληροφόρησης Υγροτόπων Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου- Αιτωλικού, η µοναδική στην περιοχή υποδοµή ανάδειξης των οικολογικών αξιών και λειτουργιών της. Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Αµβρακικού Ο Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Αµβρακικού είναι Ν.Π.Ι.. (Ν.Π.Ι..) µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του ευρύτερου ηµοσίου Τοµέα, εποπτευόµενο από το ΥΠΕΚΑ µε σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση των περιοχών, στοιχείων και συνόλων της φύσης και του τοπίου, καθώς και των περιοχών που χαρακτηρίζονται ως Ειδικές Ζώνες ιατήρησης. Ιδρύθηκε µε την ΚΥΑ /996/2003 (ΦΕΚ 1419/Β/ ) και τροποποίηση ΚΥΑ /3017/2003 (ΦΕΚ 1072/Β/ ). Σε συνεργασία µε την Τ.Α., µε φορείς και κοινωνικές οµάδες της περιοχής και αξιοποιώντας την εµπειρία και την τεχνογνωσία της ΕΤΑΝΑΜ, προσπαθεί µε έναν νέο τρόπο προσέγγισης να συµβάλλει στην αποτελεσµατικότερη διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών, παράλληλα µε τη διατήρηση και ενδυνάµωση της τοπικής κοινωνικής δοµής. Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφιλιάς Ο Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς έχει συσταθεί βάσει του Ν. 3344/2002 µε την ΚΥΑ /995/2003 (ΦΕΚ 364/Β/ ) και έχει την ευθύνη της διαχείρισης του οµώνυµου Εθνικού Πάρκου στο βορειοδυτικό άκρο της Πελοποννήσου. Η περιοχή καλύπτει έκταση στρεµµάτων και µοιράζεται στους νοµούς Αχαΐας και Ηλείας. Η έδρα του Φορέα ιαχείρισης και το Κέντρο Πληροφόρησης βρίσκονται στο Λάππα Αχαΐας. Φορέας ιαχείρισης Χελµού Βουραϊκού Το 2002 ιδρύθηκε ο Φορέας ιαχείρισης (ν. 3044/2002) (ΚΥΑ /393/2003 ΦΕΚ 140/Β/ ) µε τροποποίηση ΚΥΑ /3017/2003 (ΦΕΚ 1072/Β/ ). Τον Νοέµβριο του 2006 το ιοικητικό Συµβούλιο αντικαταστάθηκε µε την ΚΥΑ (ΦΕΚ 76/ ). Το παρόν ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από έντεκα µέλη και σ αυτό συµµετέχουν, σύµφωνα µε τα ΦΕΚ ίδρυσης των φορέων διαχείρισης, 2 εκπρόσωποι του Υ.Π.Ε.Κ.Α. ως Πρόεδρος και ως ειδικός σύµβουλος, και µέλη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, το Υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πελοποννήσου, υτικής Ελλάδας και Ιονίου, των Περιφερειών υτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, των ήµων Καλαβρύτων, Αιγιαλείας και Σικυωνίων, και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Το ιοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο για το συντονισµό των δράσεων και τη λήψη µέτρων που αποσκοπούν στη διατήρηση και στην αποκατάσταση των φυσικών οικοτόπων και των άγριων ειδών χλωρίδας και πανίδας, καθώς και στη διατήρηση των ιδιαίτερων κοινωνικών και πολιτισµικών στοιχείων της προστατευτέας περιοχής Χελµού-Βουραϊκού. Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης στις 24/07/2012 οι Φορείς ιαχείρισης πρόκειται να συγχωνευτούν σε 14 κατά προσέγγιση αντίστοιχα των Περιφερειών. Mε βάση το Σχέδιο νόµου: «Κατάργηση και συγχώνευση νοµικών προσώπων του δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα»: Ο «Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Αµβρακικού», ο «Φορέας ιαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου», και ο «Φορέας ιαχείρισης Στενών και Εκβολών Καλαµά και Αχέροντα», 7 Ο Φορέας διοικείται από 11µελές ιοικητικό Συµβούλιο του οποίου η σύσταση καθορίστηκε µε την υπ' αριθ απόφαση της Υπουργού ΠΕ.ΚΑ. (Φ.Ε.Κ. Β' 538/ ). Στο.Σ. εκπροσωπούνται: Το ελληνικό δηµόσιο, το οποίο έχει δεσµευθεί µε διεθνείς συµβάσεις για την προστασία, διαχείριση και ανάδειξη της περιοχής, η τοπική κοινωνία µέσω της ΤΕ Κ και της Νοµ. Αυτοδιοίκησης, η Επιστηµονική Κοινότητα µε δύο ειδικούς επιστήµονες, οι Μ.Κ.Ο, οι παραγωγικοί φορείς. 275

13 συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Ι.. µε την επωνυµία «Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων υτικής Ηπείρου και Μεσολογγίου». Ο φορέας που συνιστάται έχει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2742/1999, ως ισχύει, και του ν. 1650/1986. Η έδρα του φορέα διαχείρισης είναι η Άρτα. Ο «Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς» και ο «Φορέας ιαχείρισης Χελµού Βουραϊκού», συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Ι.. µε την επωνυµία «Φορέας ιαχείρισης Οικοσυστηµάτων υτικής Πελοποννήσου». Ο φορέας που συνιστάται έχει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2742/1999, ως ισχύει, και του ν. 1650/1986. Η έδρα του φορέα διαχείρισης είναι η Πάτρα. 276

3.3 Οικιστικό δίκτυο. Υπολιµεναρχεία

3.3 Οικιστικό δίκτυο. Υπολιµεναρχεία 3.3 Οικιστικό δίκτυο Ως κύρια στοιχεία ανάλυσης και προσδιορισµού της διάρθρωσης, ιεράρχησης και οργάνωσης του οικιστικού δικτύου της περιφέρειας εξετάζονται (όπως αναφέρονται και στις προδιαγραφές της

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

1.9 Λοιπή τεχνική υποδοµή

1.9 Λοιπή τεχνική υποδοµή 1.9 Λοιπή τεχνική υποδοµή 1.9.1 Ενεργειακή υποδοµή υπερτοπικής εµβέλειας: Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ανάλυσης που προηγήθηκε το ίκτυο µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας φαίνεται να είναι σε ικανοποιητική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 2641093218 ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΚΟΥΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΚΟΥΣΗ 2641023818 ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 2641023818 ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1098. Αθήνα, 10 Ιουλίου 2008 Αριθ. Πρωτ.: 1075001/1342/Α0012. ΠΡΟΣ : Ως ΠΔ

ΠΟΛ: 1098. Αθήνα, 10 Ιουλίου 2008 Αριθ. Πρωτ.: 1075001/1342/Α0012. ΠΡΟΣ : Ως ΠΔ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ E-MAIL ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.Δ/ΝΣΗ 12 η (Φορολογίας Εισοδήματος - Τμήμα Α ) 2.Δ/ΝΣΗ 13 η (Φορ/γίας Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Β.Λ. Μαλιώκας, Μ.Β. Μαλιώκα και Σ.Π. Παπαδήμας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Β.Λ. Μαλιώκας, Μ.Β. Μαλιώκα και Σ.Π. Παπαδήμας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β.Λ. Μαλιώκας, Μ.Β. Μαλιώκα και Σ.Π. Παπαδήμας Γραφείο Μελετών Βασίλειος Μαλιώκας & Συνεργάτες ΕΠΕ Γ. Παπανδρέου 18, 54645

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 30 /10/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 34780 ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Όπως ο πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθµός των επιχιερήσεων που δραστηριοποιούνταν στην Π Ε ανά Περιφερειακή Ενότητα και διψήφιο κωδικό δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ 08) κατά το έτος 2007 σύµφωνα µε στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας:

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Aθήνα, 13 /11 /2013 Αρ.πρωτ. 12315/Φ.234.03 Προς: Δ/νσεις Διοικητικού & Δ/νσεις Εκπαίδευσης Όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ Η προώθηση της ένταξης της διάστασης του φύλου στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Δ/ΝΣΗ : ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΈΡΚΥΡΑ, 17 12-2014 Τ.Κ. : 49 100 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.ΣΥΜΠΟΝΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ. : 26610-39606/31696 ΦΑΞ : 26610-42335 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

3.7 Λοιπή Τεχνική υποδοµή

3.7 Λοιπή Τεχνική υποδοµή 3.7 Λοιπή Τεχνική υποδοµή Στην παρούσα ενότητα εξετάζονται λοιπές τεχνικές υποδοµές (π.χ ίκτυο µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ίκτυο µεταφοράς φυσικού αερίου, Υποδοµές επεξεργασίας στερεών απορριµµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

1.6 Οικιστικό δίκτυο. Ναύπακτο. από το 2003 και 2 Ε.Σ..Ε.

1.6 Οικιστικό δίκτυο. Ναύπακτο. από το 2003 και 2 Ε.Σ..Ε. 1.6 Οικιστικό δίκτυο 1.6.1 Κοινωνικός εξοπλισµός Την 10ετια που πέρασε αξιολογείται ότι το οικιστικό δίκτυο της Π Ε (συνολικά θεωρούµενο) βελτίωσε τις υποδοµές του, σε ό,τι αφορά τις διοικητικές και αστικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΟΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΟΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΟΝΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΙΟΝΙΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΩΝ 1 ΚΛΗΤΗΡΩΝ - ΟΔΗΓΩΝ 1 ΙΟΝΙΟΥ ΦΥΛΑΚΕΣ 1 ΙΟΝΙΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΙΑΤΡΩΝ 1 ΙΟΝΙΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1 ΙΟΝΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5 ΙΟΝΙΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 6 Υ 2 ΓΡΑΜΜΑΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση : εκπαίδευση έρευνα δικτύωση Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Μαρία Καμηλάρη Βιολόγος, M.Sc. Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Ας συστηθούμε... 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ν. 3852/2010) ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ν. 3852/2010) ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ν. 3852/2010) ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1. Ιδρύματα και ΝΠΔΔ των δήμων (άρθρα 102 και 103) Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Εισήγηση για τη συνεδρίαση στις 10-10-2012 του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Εισήγηση για τη συνεδρίαση στις 10-10-2012 του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων w w w. p e d - i n. g r Ν. Θεοτόκη 154, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα Τηλ: 2661049008, 27823, 25657, Fax: 2661081823, Email: info (at) ped-in.gr Εισήγηση για τη συνεδρίαση στις 10-10-2012 του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ «Οργανισµός της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ «Οργανισµός της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ «Οργανισµός της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α Της παραγράφου 7, του άρθρου 241 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (Ν.3852/10) ΔΗΜΟΙ

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (Ν.3852/10) ΔΗΜΟΙ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (Ν.3852/10) ΔΗΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 58 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (σ.1812) 2. Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/14109/1065 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

100 Γενικές δαπάνες 100 790 απάνες για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. 790 990 Εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ν.

100 Γενικές δαπάνες 100 790 απάνες για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. 790 990 Εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ν. Α. Τακτικός προϋπολογισµός 1. αριθµοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο Νέοι 01 ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 01 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 03 05 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

ΘΕΜΑ: «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ ΓΕΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διεύθυνση Χωροταξίας Τμήμα Α Ταχ. Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : 11523 TELEX : 216938 TELEFAX : 6458690 Πληροφορίες : Ι. Κουκάς Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Α Π Ο Φ Α Σ Η

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) Αθήνα, 28 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ: 2031 / Φ.97 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. /νση Αγ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΩΝ ΥΠ.ΕΣ ΕΣ. - Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΩΝ Εισήγηση µε θέµα: ΣΥΝΤΑΞΗ Ο.Ε.Υ. ΝΟΜΙΚΟΥ ΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ

Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Διακριτικός Τίτλος: ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ Νομική Μορφή: Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Έτος σύστασης: 1988 Έδρα: Η έδρα της Εταιρίας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27/03/2013 Αριθµ. Πρωτ.: ΙΠΑΑ/1453 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Αθήνα, 27/03/2013 Αριθµ. Πρωτ.: ΙΠΑΑ/1453 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Αθήνα, 27/03/2013 Αριθµ. Πρωτ. ΙΠΑΑ/1453 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

Fax : 210 6430625 e-mail :

Fax : 210 6430625 e-mail : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 114 73 Πληροφορίες : Μ. Γκιόκα Τηλέφωνο : 210 6417814 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ εναλλαγές σε κυβερνητικά αξιώματα απασχοληθέντα πρόσωπα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ εναλλαγές σε κυβερνητικά αξιώματα απασχοληθέντα πρόσωπα ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ εναλλαγές σε κυβερνητικά αξιώματα απασχοληθέντα πρόσωπα ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛ. α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑΣ (υφυπουργείο) 2 2 2 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 7 9 10 2 12 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Φ.. ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ Dr. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΑΤΡΟΥ Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πρόεδρος Σ Φ Χελµού-Βουραϊκού Σύντοµο ιστορικό 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Λάππα, 9 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς (Φ.Δ.Y.Κ.Σ.), πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΠΟΤ/ ΙΟΙΚ/Α1/8104 Ταχ. /νση : Μπουµπουλίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 1. Εισαγωγή Η ανάδειξη των νέων Δήμων του προγράμματος «Καλλικράτης» σε αναπτυξιακούς φορείς και αποτελεσματικούς φορείς παροχής τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ ΑΓΡΙΝΙΟ Καθημερινές ώρες αναχώρησης: 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.10 (εξπρές), 15.30, 17.00, 19.00, 21.00 Σάββατο Κυριακή και Αργίες

ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ ΑΓΡΙΝΙΟ Καθημερινές ώρες αναχώρησης: 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.10 (εξπρές), 15.30, 17.00, 19.00, 21.00 Σάββατο Κυριακή και Αργίες ΚΤΕΛ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (οδός Νόρμαν 5,τηλ.2610 421 205) (Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Αιτωλικό, Αστακό, Μύτικα, Αμφιλοχία, Βόνιτσα, Ντέκε (Λευκάδα), Μακρυνεία, Θέρμο, Ναύπακτο, Γαλατά) ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ώρες αναχώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 89 Τροποποίηση του υπ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221A ) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6-9-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/10783/783 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ MAΘΗΜΑ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ MAΘΗΜΑ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ MAΘΗΜΑ : ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ΣΤ.Κυβέλου Κυβέλου, Επ.καθηγήτρια Υπεύθυνη Ασκήσεων : Ν.Μαραβά, Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΖΘ-ΝΝΨ. Αθήνα: 22/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1926

ΑΔΑ: ΒΕΑΖΘ-ΝΝΨ. Αθήνα: 22/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1926 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. 106 77 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ιακωβάτων 43 11144 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 2132042000 Αθήνα, 13 ΦΕΒ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : <<Ανακοίνωση Πρόσκληση του Δήμου Αγ. Νικολάου >>

ΘΕΜΑ : <<Ανακοίνωση Πρόσκληση του Δήμου Αγ. Νικολάου >> Αθήνα 5 / 3 / 2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνα : 210-5215284-286

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΓΝ-ΤΤ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΓΝ-ΤΤ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Εκλ.Περιφέρεια ΕΒΡΟΥ ( 83 τµηµ. ) ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ( 32 τµηµ. ) 1 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 4 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 12 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 14 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ /205 Ηµεροµηνία: 30-0-205 Αριθµ. Πρωτ: 58 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 3. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 6402/11-12-2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ».,

ΑΠΟΦΑΣΗ. 3. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 6402/11-12-2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ»., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑΣ MONA Α Β Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 103, 11527, Αθήνα Πληροφορίες : ηµήτριος Χαλαυτής Τηλ. 2131501153

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 14/05/2015 Α.Π. : 953/ΕΦΔ644 Προς: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΕΝΑΚΗ 5 T.K : 15238

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 14/05/2015 Α.Π. : 953/ΕΦΔ644 Προς: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΕΝΑΚΗ 5 T.K : 15238 ΑΔΑ: Β5ΝΟΟΡΙΝ-14Ξ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.14 12:21:14 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο

1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο 1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο Η αξιολόγηση του προγραµµατικού πλαισίου µε βάση τις προδιαγραφές εντάσσεται σε κάθε θεµατική ενότητα (πίνακες προγραµµατιζόµενων έργων και αξιολόγησή/κατάστασή τους). Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9. 04. 2015. ΠΡΟΣ:ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Πληροφορίες

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9. 04. 2015. ΠΡΟΣ:ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Πληροφορίες ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9. 04. 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: Γ3δ/Δ.Φ.14/ Γ.Π./οικ.26847 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Παπαδημητρίου Δότη Δρ. Βιολόγος Το χρονικό των Προστατευόμενων Περιοχών Ινδία, 2000 χρόνια πριν: Περιοχές ελεύθερες με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΟΩΡΣ-ΨΞΞ Α Α:

ΑΔΑ: ΒΛΒΟΩΡΣ-ΨΞΞ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφ.: Καραµούτσιου Βασιλική Ταχ. /νση : Θέρµη, ηµοκρατίας 1 Τηλ.: 2313-300700,747 Fax: 2310-478201

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ), ΝΠΙ, ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1998 µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 8/9/2014 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 457 ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» Ν.Π... Βάρνης 1-Ν. Σμύρνη-171 24 Τηλ.: 210-9335948 210-9319188

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/1/οικ.13718 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

----------------------------------------------------------------- Fax. No.: 210 5242663 E-mail: xa31u054@minagric.gr, z.proimakis@prv.ypeka.

----------------------------------------------------------------- Fax. No.: 210 5242663 E-mail: xa31u054@minagric.gr, z.proimakis@prv.ypeka. Αναρτητέο στο διαδίκτυο Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 01-09-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. οικ. 112035/2341 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 Ταχ. /νση : Πλ. Ελευθερίας 3

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΕΒ - ΓΟΕΒ Τ.Ο.Ε.Β. Ισώματος Ίσωμα Ερυμάνθου 25008 Ίσωμα ΑΧΑΙΑΣ Τ.Ο.Ε.Β. Μαρμάρων Αιγείρας Αιγείρα Αιγιαλείας 25010 Αιγείρα ΑΧΑΙΑΣ

ΤΟΕΒ - ΓΟΕΒ Τ.Ο.Ε.Β. Ισώματος Ίσωμα Ερυμάνθου 25008 Ίσωμα ΑΧΑΙΑΣ Τ.Ο.Ε.Β. Μαρμάρων Αιγείρας Αιγείρα Αιγιαλείας 25010 Αιγείρα ΑΧΑΙΑΣ ΔΗΜΟI ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΠΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Α.ΛΟΝΤΟΥ 34 25100 ΑΙΓΙΟ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 25200 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 25008 ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 210-5275205 Fax: 210-5275268 & & 138/27.06.1997).

Τηλ: 210-5275205 Fax: 210-5275268 & & 138/27.06.1997). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-3-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1659/A.A.718 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. O Αιτών /Η Αιτούσα

ΑΙΤΗΣΗ. O Αιτών /Η Αιτούσα ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080-1, Fax: 2103310083 E-mail: info@ kpolykentro.gr www.kpolykentro.gr ΑΙΤΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι.

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos.

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos. Το έργο και οι δράσεις του Φ.Δ. Χελμού- Βουραϊκού για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Κουμούτσου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονίστρια Έργου Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ρ7ΛΗ-6ΦΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Ρ7ΛΗ-6ΦΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΛΟΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Τηλέφωνο : 22313-50900

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Π.Δ. 47/2006 - ΦΕΚ 48/Α/2.3.2006 Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα