Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς"

Transcript

1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ατομικές οικονομικές πληροφορίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. την 20η Μαΐου και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στη διεύθυνση

2 1B

3 Πίνακας Περιεχομένων των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ατομικών Οικονομικών Πληροφοριών Καταστάσεις Σελίδα Ενδιάμεση Κατάσταση Αποτελεσμάτων 2 Ενδιάμεση Κατάσταση Συγκεντρωτικού Συνολικού Εισοδήματος 2 Ενδιάμεση Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 3 Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών στα Ίδια Κεφάλαια 4 Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών 5 Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ατομικών Οικονομικών Πληροφοριών: 1 Γενικές πληροφορίες για την Τράπεζα 6 2 Γενικές λογιστικές αρχές, σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές της Τράπεζας 6 3 Βάση κατάρτισης ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών πληροφοριών 9 4 Πιστωτικός Κίνδυνος Δανείων και Απαιτήσεων 10 5 Επιχειρηματικοί τομείς 12 6 Αποτελέσματα εμπορικού χαρτοφυλακίου 13 7 Φόρος εισοδήματος 13 8 Κέρδη ανά μετοχή 13 9 Ανάλυση λοιπών συνολικών εσόδων Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα Χρηματοοικονομικά μέσα ενεργητικού αποτιμώμενα σε εύλογες αξίες μέσω αποτ/κών λογαριασμών Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών και απαιτήσεις από χρεωστικούς τίτλους Χρεόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες Λοιπές απαιτήσεις Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα Υποχρεώσεις προς πελάτες Πιστωτικοί τίτλοι σε κυκλοφορία Υβριδικά και λοιπά δανειακά κεφάλαια Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέον Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Αναμόρφωση οικονομικών πληροφοριών συγκριτικών περιόδων Απόκτηση ελληνικών τραπεζικών δραστηριοτήτων Κυπριακών Τραπεζών (Τράπεζας Κύπρου, Cyprus Popular Bank, Ελληνικής Τράπεζας) Γεγονότα μετά την ημερομηνία των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών πληροφοριών 24 1

4 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σημείωση Από 1 Ιανουαρίου έως Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα ( ) ( ) ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ Έσοδα προμηθειών Έξοδα προμηθειών (4.132) (4.731) ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Έσοδα από μερίσματα Αποτελέσματα εμπορικού χαρτοφυλακίου Αποτελέσματα από χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμώμενα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσματικών λογαριασμών Αποτελέσματα από χρεόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου (66) Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως Αρνητική υπεραξία εξαγοράς Ελληνικού δικτύου κυπριακών τραπεζών ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (97.181) (48.165) Έξοδα διοίκησης (55.253) (41.185) Αποσβέσεις (14.754) (12.671) Κέρδη/ (Ζημίες) από πώληση παγίων (2) (3) ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ( ) ( ) ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ, ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ Aπομείωση αξίας δανείων, απαιτήσεων από χρεωστικούς τίτλους και λοιπών απαιτήσεων 12 ( ) ( ) Απομείωση αξίας επενδυτικού χαρτοφυλακίου (8) ( ) ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ( ) Φόρος εισοδήματος ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ Κέρδη ανά μετοχή (σε ευρώ): - Βασικά και Προσαρμοσμένα 8 3,2021 0,0740 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Σημείωση Από 1 Ιανουαρίου έως Κέρδη μετά φόρων (A) Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους: Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Μεταβολή αποθεματικού διαθεσίμων προς πώληση χρεογράφων 9, 22 (1.002) Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Μεταβολή αναλογιστικών κερδών/ (ζημιών) υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών - - Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (B) 9, 22 (1.002) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (A+B) Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 6 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ατομικών Οικονομικών Πληροφοριών της 31ης Μαρτίου. 2

5 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Σημείωση ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα Δάνεια και απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα - απαιτήσεις Χρεόγραφα εμπορικού χαρτοφυλακίου Χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμώμενα σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσματικών λογαριασμών Συμφωνίες επαναπώλησης τίτλων πελατών Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες (μετά από προβλέψεις) Απαιτήσεις από χρεωστικούς τίτλους Χρεόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου - Χρεόγραφα διαθέσιμα προς πώληση Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες Άυλα στοιχεία ενεργητικού Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Διακρατούμενα προς πώληση στοιχεία ενεργητικού Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Ακίνητα ως στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού Λοιπές απαιτήσεις ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα Υποχρεώσεις αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσματικών λογαριασμών Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα - υποχρεώσεις Υποχρεώσεις προς πελάτες Πιστωτικοί τίτλοι σε κυκλοφορία Υβριδικά και λοιπά δανειακά κεφάλαια Υποχρεώσεις για παροχές μετά τη συνταξιοδότηση Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Λοιπές υποχρεώσεις ΣΥΝΟΛΟ YΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον 22 ( ) ( ) ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( ) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 6 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ατομικών Οικονομικών Πληροφοριών της 31ης Μαρτίου. 3

6 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Σημείωση Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Λοιπά Αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον ΣΥΝΟΛΟ Υπόλοιπο έναρξης την 1 Ιανουαρίου ( ) ( ) Επίδραση από αναδρομική εφαρμογή τροποποιημένου ΔΛΠ Αναμορφωμένο υπόλοιπο έναρξης την 1 Ιανουαρίου ( ) ( ) Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 9, Αποτελέσματα μετά φόρων περιόδου 1/1/ - 31/3/ Σύνολο αναγνωρισμένων καθαρών εσόδων περιόδου 1/1/ - 31/3/ Έξοδα έκδοσης προνομιούχων μετοχών 22 (23) (23) Υπόλοιπο την ( ) ( ) Υπόλοιπο έναρξης την 1 Απριλίου ( ) ( ) Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους Αποτελέσματα μετά φόρων περιόδου 1/4/ - 31/12/ 22 ( ) ( ) Σύνολο αναγνωρισμένων καθαρών εσόδων περιόδου 1/4/ - 31/12/ ( ) ( ) Επίδραση τροποποιημένου ΔΛΠ 19 μετα το φόρο εισοδήματος που καταχωρήθηκε απευθείας στην Καθαρή Θέση 22 (22.162) (22.162) Απορρόφηση εταιρείας Υπόλοιπο την ( ) ( ) Υπόλοιπο έναρξης την 1 Ιανουαρίου ( ) ( ) Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 9, 22 (1.002) (1.002) Αποτελέσματα μετά φόρων περιόδου 1/1/ - 31/3/ Σύνολο αναγνωρισμένων καθαρών εσόδων περιόδου 1/1/ - 31/3/ 0 0 (1.002) Υπόλοιπο την ( ) Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 6 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ατομικών Οικονομικών Πληροφοριών της 31ης Μαρτίου. 4

7 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Από 1 Ιανουαρίου έως Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων ( ) Προσαρμογή κερδών/ (ζημιών) προ φόρων: Προστίθενται: προβλέψεις και απομειώσεις Προστίθενται: αποσβέσεις Προστίθενται: παροχές μετά τη συνταξιοδότηση (Κέρδη)/ ζημίες από αποτίμηση εμπορικού χαρτοφυλακίου και χρηματοοικονομικών μέσων αποτιμώμενων σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσματικών λογαριασμών (5.189) (Κέρδη)/ ζημίες από επενδυτικές δραστηριότητες (6.249) 52 Αρνητική υπεραξία εξαγοράς Ελληνικού δικτύου κυπριακών τραπεζών ( ) - Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τη μεταβολή σε λειτουργικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων Μεταβολές λειτουργικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων: Καθαρή (αύξηση)/ μείωση των διαθεσίμων στην Κεντρική Τράπεζα Καθαρή (αύξηση)/ μείωση των χρεογράφων εμπορικού χαρτοφυλακίου και χρηματοοικονομικών μέσων αποτιμώμενων σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσματικών λογαριασμών Καθαρή (αύξηση)/ μείωση των δανείων και απαιτήσεων σε πιστωτικά ιδρύματα Καθαρή (αύξηση)/ μείωση των δανείων και απαιτήσεων σε πελάτες Καθαρή (αύξηση)/ μείωση των απαιτήσεων από χρεωστικούς τίτλους ( ) - Καθαρή (αύξηση)/ μείωση συμφωνιών επαναπώλησης τίτλων πελατών (279) Καθαρή (αύξηση)/ μείωση των λοιπών στοιχείων ενεργητικού ( ) Καθαρή αύξηση/ (μείωση) των υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύματα ( ) ( ) Καθαρή αύξηση/ (μείωση) των υποχρεώσεων αποτιμώμενων στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσματικών λογαριασμών (21.349) (8.034) Καθαρή αύξηση/ (μείωση) των υποχρεώσεων προς πελάτες ( ) Καθαρή αύξηση/ (μείωση) των λοιπών υποχρεώσεων (48.932) (19.677) Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν την καταβολή του φόρου εισοδήματος Φόρος εισοδήματος που καταβλήθηκε Καθαρή ταμειακή εισροή/ (εκροή) από λειτουργικές δραστηριότητες ( ) ( ) (292) (480) ( ) ( ) Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά ενσώματων παγίων στοιχείων (10.323) (8.316) Πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων Αγορές άυλων στοιχείων ενεργητικού (3.915) (4.960) Αγορά διακρατούμενων προς πώληση στοιχείων ενεργητικού ( ) - Αγορά χρεογράφων επενδυτικού χαρτοφυλακίου ( ) ( ) Πώληση/ λήξη χρεογράφων επενδυτικού χαρτοφυλακίου Εξαγορές θυγατρικών εταιρειών και συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (11.935) (111) Εξαγορές συγγενών εταιρειών και συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (94) (94) Είσπραξη μερισμάτων του διαθέσιμου προς πώληση χαρτοφυλακίου 66 - Καθαρή ταμειακή εισροή/ (εκροή) από επενδυτικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Έκδοση/ (αποπληρωμή) πιστωτικών τίτλων και λοιπών δανειακών κεφαλαίων (37.289) ( ) Καθαρή ταμειακή εισροή/ (εκροή) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (37.289) ( ) Συναλλαγματικές διαφορές των ταμειακών ισοδυνάμων (10.247) (4.116) Καθαρή αύξηση/ (μείωση) του ταμείου και ταμειακών ισοδυνάμων (A) ( ) Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου (B) Ταμειακά διαθέσιμα κατά την μεταβίβαση στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού ελληνικού δικτύου κυπριακών τραπεζών (Γ) Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα λήξης περιόδου (Α)+(Β)+(Γ) Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 6 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ατομικών Οικονομικών Πληροφοριών της 31ης Μαρτίου. 5

8 Ποσά σε χιλιάδες ευρώ (Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 1. Γενικές πληροφορίες για την Τράπεζα Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. λειτουργεί ως ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, τις διατάξεις του Ν. 3601/2007 περί πιστωτικών ιδρυμάτων και τις διατάξεις των λοιπών συναφών νομοθετημάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού, σκοπός της εταιρείας είναι να ενεργεί για λογαριασμό της ή για λογαριασμό άλλων, όλες τις εργασίες που αναγνωρίζονται ή ανατίθενται από τον νόμο στις Τράπεζες. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει την έδρα της στην Ελλάδα. Η διεύθυνση της έδρας της είναι Αμερικής 4, Αθήνα. Η Τράπεζα Πειραιώς αναπτύσσει δραστηριότητες στην Ελλάδα και στο Λονδίνο (Ην. Βασίλειο). Η Τράπεζα απασχολεί συνολικά άτομα. Η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς συμμετέχει, πέραν του Γενικού Δείκτη του Χ.Α., σε μια σειρά από άλλους δείκτες, όπως FTSE/ATHEX (Βanks, Large Cap), FTSE/ATHEX-CSE Banking Index, FTSE (Greece Small Cap, RAFI All World 3000 & Developed Mid Small, Med 100), MSCI (World Small Cap, Europe Small Cap, Greece Small Cap), Euro Stoxx (All Europe, TMI) και S&P (Global BMI, Europe Developed BMI). 2. Γενικές λογιστικές αρχές, σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές της Τράπεζας α. Γενικές λογιστικές αρχές Έχουν χρησιμοποιηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές και μέθοδοι υπολογισμού με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου. Οι ακόλουθες τροποποιήσεις εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και έχουν ισχύ από Δ.Λ.Π. 12 (Τροποποίηση), «Φόροι Εισοδήματος» (σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη την 1 Ιανουαρίου ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση στο Δ.Λ.Π. 12 παρέχει καθοδήγηση για την επιμέτρηση του αναβαλλόμενου φόρου σε α) επενδυτικά ακίνητα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία και β) ενσώματες ακινητοποιήσεις που αποτιμώνται με βάση τη μέθοδο αναπροσαρμογής που προβλέπει το Δ.Λ.Π 16. Και στις δύο περιπτώσεις, η επιμέτρηση του αναβαλλόμενου φόρου πρέπει να γίνεται με βάση την υπόθεση ότι η λογιστική αξία του υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού θα ανακτηθεί με την πώλησή του. - Δ.Λ.Π. 19 (Τροποποίηση), «Παροχές σε Εργαζομένους» (σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη την 1 Ιανουαρίου ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση καταργεί τον κανόνα περιθωρίου και την έννοια της αναμενόμενης απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων. Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες θα αναγνωρίζονται στο Συγκεντρωτικό Συνολικό Εισόδημα κατά τον χρόνο που πραγματοποιούνται. Τα περιουσιακά στοιχεία θα παράγουν έσοδο με βάση την απόδοση των επιχειρηματικών ομολόγων ανεξάρτητα από την πραγματική σύνθεση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων. Η εφαρμογή του αναθεωρημένου Δ.Λ.Π. 19 είχε αναδρομική ισχύ και η επίδραση από την υιοθέτησή του γνωστοποιείται στη σημείωση Δ.Λ.Π. 1 (Τροποποίηση), «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» (σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη την 1 Ιουλίου ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση απαιτεί την ομαδοποίηση των στοιχείων που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Συγκεντρωτικού Συνολικού Εισοδήματος με βάση την πιθανότητα ανακύκλωσής τους στα αποτελέσματα. Εάν τα στοιχεία παρουσιάζονται σε προ φόρων βάση, τότε ο φόρος που αντιστοιχεί στις δύο κατηγορίες στοιχείων της Κατάστασης Συγκεντρωτικού Συνολικού Εισοδήματος (εκείνα που πιθανόν να ανακυκλωθούν στα αποτελέσματα και εκείνα που δεν θα ανακυκλωθούν) πρέπει να παρουσιασθεί διακριτά. Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης επέφερε μεταβολή μόνο στην παρουσίαση της Κατάστασης Συγκεντρωτικού Συνολικού Εισοδήματος. - Δ.Π.Χ.Α. 13, «Επιμέτρηση της Εύλογης Αξίας» (σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη την 1 Ιανουαρίου ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Το Δ.Π.Χ.Α. 13 ορίζει την εύλογη αξία και παραθέτει το πλαίσιο επιμέτρησης της εύλογης αξίας και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις αναφορικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας. Εντός του 1ου τριμήνου, δεν μεταφέρθηκαν σημαντικά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων από/ προς το επίπεδο 3, ούτε προέκυψαν σημαντικές μεταβολές στην εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων του επιπέδου 3. Ως εκ τούτου, δεν παρατίθενται οι σχετικές γνωστοποιήσεις του Δ.Π.Χ.Α. 13 «Επιμέτρηση της εύλογης αξίας» στις ατομικές ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες. - Διερμηνεία 20, «Δαπάνες Απογύμνωσης Υπαίθριων Ορυχείων κατά το Στάδιο της Παραγωγής» (σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη την 1 Ιανουαρίου ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η εν λόγω διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση των δαπανών απομάκρυνσης των υπερκείμενων («απογύμνωση») που πραγματοποιούνται κατά το στάδιο της παραγωγής ενός ορυχείου. - Δ.Π.Χ.Α. 7 (Τροποποίηση), «Γνωστοποιήσεις Συμψηφισμός Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων» (σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη την 1 Ιανουαρίου ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση στο Δ.Π.Χ.Α. 7 εκδόθηκε τον Δεκέμβριο 2011 και απαιτεί επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που θα βοηθήσουν τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων στην αξιολόγηση της επίδρασης των συμφωνιών συμψηφισμού. - Δ.Π.Χ.Α. 1 (Τροποποίηση), «Κρατικές χρηματοδοτήσεις» (σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη την 1 Ιανουαρίου ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση εκδόθηκε τον Μάρτιο και παρέχει τη δυνατότητα εξαίρεσης από την αναδρομική εφαρμογή των διατάξεων των Δ.Π.Χ.Α. 9 και Δ.Λ.Π. 20 σχετικά με τις κρατικές επιχορηγήσεις, για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τα Δ.Π.Χ.Α για πρώτη φορά. Επιτρέπεται η πρόωρη υιοθέτηση της τροποποίησης. Βελτιώσεις στα Δ.Π.Χ.Α. (Μάιος ) - Δ.Π.Χ.Α. 1 (Τροποποίηση), «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» (σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη την 1 Ιανουαρίου ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις για τη λογιστική αντιμετώπιση της εκ νέου εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Α. από επιχειρήσεις που έχουν σταματήσει να εφαρμόζουν τα Δ.Π.Χ.Α. στο παρελθόν και επιλέγουν ή απαιτείται να τα εφαρμόσουν ξανά. 6

9 Ποσά σε χιλιάδες ευρώ (Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) - Δ.Λ.Π. 1 (Τροποποίηση), «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» (σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη την 1 Ιανουαρίου ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση απαιτεί γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις όταν η εταιρεία παρουσιάζει εθελοντικά επιπρόσθετες συγκριτικές περιόδους. - Δ.Λ.Π. 16 (Τροποποίηση), «Ενσώματα πάγια» (σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη την 1 Ιανουαρίου ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση παρέχει καθοδήγηση για την κατηγοριοποίηση των κύριων ανταλλακτικών και του εξοπλισμού συντήρησης ως ενσώματα πάγια. - Δ.Λ.Π. 32 (Τροποποίηση), «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» (σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη την 1 Ιανουαρίου ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι φόροι που προκύπτουν από διανομή μερισμάτων σε μετόχους λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 12 «Φόροι Εισοδήματος». - Δ.Λ.Π. 34 (Τροποποίηση), «Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση» (σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη την 1 Ιανουαρίου ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις για τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις του Δ.Λ.Π. 34 αναφορικά με το συνολικό ενεργητικό και τις συνολικές υποχρεώσεις των τομέων, με σκοπό να ενισχύσει τη συνέπεια με το Δ.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τομείς» και να ευθυγραμμίσει τις ενδιάμεσες με τις ετήσιες γνωστοποιήσεις. β. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές στην εφαρμογή των λογιστικών αρχών Η Τράπεζα κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προβαίνει σε ορισμένες λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές για τη μελλοντική κατάσταση ορισμένων στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων που επηρεάζουν την απεικόνιση των στοιχείων αυτών στις οικονομικές καταστάσεις. Οι λογιστικές εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές εξετάζονται σε κάθε περίοδο με βάση ιστορικά στοιχεία αλλά και προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα και είναι ίδιες με αυτές που υιοθετήθηκαν και περιγράφονται στις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε στις Οι πιο σημαντικές περιπτώσεις όπου η Τράπεζα, κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών, προβαίνει σε λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές είναι οι κάτωθι: β.1. Απομείωση δανείων και λοιπών απαιτήσεων Η Τράπεζα σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων εξετάζει αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις ότι μια απαίτηση ή ομάδα απαιτήσεων έχει υποστεί απομείωση αξίας. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, υπολογίζεται το ανακτήσιμο ποσό της απαίτησης ή της ομάδας απαιτήσεων και σχηματίζεται πρόβλεψη για απομείωση της αξίας των απαιτήσεων. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Οι εκτιμήσεις, οι παραδοχές και η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται εξετάζονται τακτικά προκειμένου οι αποκλίσεις ανάμεσα στις εκτιμώμενες απομειώσεις και τις πραγματικές ζημίες από την αδυναμία είσπραξης των απαιτήσεων να μην είναι σημαντικές. β.2. Εύλογη αξία παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων Η εύλογη αξία παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά προσδιορίζεται με βάση μοντέλα αποτίμησης. Τα μοντέλα αυτά, αν και βασίζονται σε μετρήσιμα στοιχεία, απαιτούν εκτιμήσεις και παραδοχές της διοίκησης (όπως για παράδειγμα τον προσδιορισμό της μεταβλητότητας -volatility- και του πιστωτικού κινδύνου). Οι παραδοχές αυτές επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και όταν οι συνθήκες των αγορών μεταβάλλονται σημαντικά. β.3. Απομείωση του διαθέσιμου προς πώληση χαρτοφυλακίου Το διαθέσιμο προς πώληση χαρτοφυλάκιο απεικονίζεται σε εύλογη αξία, οι μεταβολές της οποίας καταχωρούνται σε ειδικό αποθεματικό. Απομείωση της αξίας του διαθέσιμου προς πώληση χαρτοφυλακίου μετοχών και ομολόγων υπάρχει όταν η μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσης είναι σημαντική ή παρατεταμένη στην περίπτωση των μετοχών ή υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις αδυναμίας αποπληρωμής του εκδότη στην περίπτωση των ομολόγων. Τότε το αποθεματικό αυτό μεταφέρεται στα αποτελέσματα της περιόδου. Η αξιολόγηση της μείωσης της εύλογης αξίας ως σημαντική ή παρατεταμένη απαιτεί εκτίμηση. Επίσης, εκτιμήσεις χρησιμοποιούνται και για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας χρεογράφων τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά. Για τα χρεόγραφα αυτά, η εύλογη αξία που υπολογίζεται από διάφορα οικονομικά μοντέλα αποτίμησης συνυπολογίζεται μαζί με εκτιμήσεις για κλαδικές διακυμάνσεις και προοπτικές, καθώς και με την οικονομική κατάσταση των εκδοτών των εν λόγω χρεογράφων. β.4. Επενδύσεις διακρατούμενες έως την λήξη Σχετικά με την κατηγοριοποίηση των μη - παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων με σταθερές ή προσδιορίσιμες πληρωμές και καθορισμένη ημερομηνία λήξης, η Τράπεζα ακολουθεί τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 39 και τα κατατάσσει στο διακρατούμενο έως την λήξη χαρτοφυλάκιο. Αυτού του είδους η κατηγοριοποίηση προϋποθέτει σημαντική αξιολόγηση. Για την αξιολόγηση αυτή, η Τράπεζα εκτιμά την πρόθεση και την ικανότητά της να διακρατά αυτού του είδους τις επενδύσεις μέχρι την λήξη. Εάν η Τράπεζα δεν διακρατήσει αυτές τις επενδύσεις μέχρι την λήξη, εκτός από ειδικές περιστάσεις - όπως π.χ. να πουλήσει ένα μικρό ποσό κοντά στην ημερομηνία λήξης - έχει την υποχρέωση να μεταφέρει το σύνολο του διακρατούμενου έως τη λήξη χαρτοφυλακίου στο διαθέσιμο προς πώληση χαρτοφυλάκιο. Η αποτίμηση των επενδύσεων αυτών γίνεται τότε στην εύλογη αξία. β.5. Επενδυτικά ακίνητα Οι επενδύσεις σε ακίνητα καταχωρούνται στην εύλογη αξία, όπως αυτή εκτιμάται από ανεξάρτητο εκτιμητή. Η εύλογη αξία προσδιορίζεται από τις αγοραίες τιμές ή αναπροσαρμόζεται, αν κρίνεται απαραίτητο, αναλόγως της φύσης, της τοποθεσίας και της κατάστασης του συγκεκριμένου επενδυτικού ακινήτου. Εάν η πληροφόρηση για τις εύλογες αξίες δεν είναι διαθέσιμη, χρησιμοποιούνται μέθοδοι εκτίμησης. Οι εύλογες αξίες των επενδύσεων σε ακίνητα αντανακλούν εισοδήματα από τρέχουσες μισθώσεις, καθώς και παραδοχές για μελλοντικά μισθώματα, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. 7

10 Ποσά σε χιλιάδες ευρώ (Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) β.6. Φόρος εισοδήματος Η Τράπεζα υπόκειται σε φόρο εισοδήματος στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται. Αυτό απαιτεί εκτιμήσεις για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης φόρου εισοδήματος κατά τη διάρκεια της χρήσης, καθώς ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσμα διαφέρει από τα ποσά που αναγνωρίστηκαν αρχικά, οι διαφορές επηρεάζουν το φόρο εισοδήματος και τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις/ απαιτήσεις της περιόδου όπου ολοκληρώνεται ο προσδιορισμός. Ειδικά για τον σχηματισμό αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, λαμβάνονται υπόψη οι καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις της Διοίκησης για την εξέλιξη των φορολογικών κερδών της Τράπεζας στο ορατό μέλλον, σε συνδυασμό με τη φύση των ζημιών και τη δυνατότητα ανάκτησής τους με βάση το ισχύον ελληνικό φορολογικό καθεστώς στο τέλος της κλειόμενης χρήσης. β.7. Αναγνώριση υπεραξίας Η λογιστική μέθοδος εξαγοράς (acquisition method) χρησιμοποιείται από την Τράπεζα για τη λογιστικοποίηση των εξαγορών θυγατρικών. Η Τράπεζα για τον καθορισμό της εύλογης αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, καθώς και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων των εξαγοραζόμενων εταιρειών, χρησιμοποιεί τη μέθοδο επιμερισμού του κόστους αγοράς (purchase price allocation) εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες διατάξεις του Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων». Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα χρησιμοποιεί εκτιμήσεις για τον προσδιορισμό των εύλογων αξιών των αποκτηθέντων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. 8

11 Ποσά σε χιλιάδες ευρώ (Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 3. Βάση κατάρτισης ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών πληροφοριών Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές Αναφορές» και πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας για τη χρήση που έληξε την. Η Τράπεζα συντάσσει, εκτός από τις επισυναπτόμενες ενδιάμεσες συνοπτικές ατομικές οικονομικές πληροφορίες, ενοποιημένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες που περιλαμβάνουν τις οικονομικές πληροφορίες της Τράπεζας και των θυγατρικών της. Οι επισυναπτόμενες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) και οι στρογγυλοποιήσεις πραγματοποιούνται στην πλησιέστερη χιλιάδα. Επισημαίνεται ότι τα κονδύλια του α τριμήνου δεν είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια του α τριμήνου, καθώς η Τράπεζα Πειραιώς α) στο β εξάμηνο του απέκτησε επιλεγμένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της πρώην ΑΤΕbank A.E. και ορισμένες θυγατρικές της και β) εντός του α τριμήνου απέκτησε τις ελληνικές τραπεζικές δραστηριότητες της Τράπεζας Κύπρου, της Cyprus Popular Bank και της Ελληνικής Τράπεζας. Ειδικότερα, αναφορικά με τα αποτελέσματα του 1 ου τριμήνου, οι προαναφερθείσες εξαγορές επηρέασαν κυρίως τα καθαρά έσοδα από τόκους, καθώς και τις αμοιβές και έξοδα προσωπικού. Η Τράπεζα έχει υποστεί σημαντικές ζημίες εξαιτίας του προγράμματος αναδιάταξης του ελληνικού χρέους. Οι εν λόγω ζημίες είχαν αντίστοιχα αντίκτυπο στο ύψος των λογιστικών και εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας την 31η Δεκεμβρίου. Η δέσμευση που ανελήφθη από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στις 20 Απριλίου, μετά από αίτημα της Τράπεζας για τη συμμετοχή του στη σχεδιαζόμενη αύξηση των κεφαλαίων της, ξεκίνησε να υλοποιείται στις 28 Μαΐου με τη μορφή προκαταβολής, που δόθηκε με την εκχώρηση ομολόγων EFSF από το ΤΧΣ συνολικής ονομαστικής αξίας 4,7 δις. Επιπρόσθετα, στις 21 Δεκεμβρίου το ΤΧΣ παρείχε πρόσθετη Προκαταβολή Κεφαλαίου ύψους 1,6 δις, καθώς και Βεβαίωση Δέσμευσης 1,1 δις (Commitment Letter) για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας Πειραιώς (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και μετατρέψιμες ομολογίες). Έτσι, το σύνολο των Προκαταβολών Κεφαλαίου και η Βεβαίωση Δέσμευσης, που έχει παράσχει το ΤΧΣ, ανέρχονται στο ποσό των 7,3 δις, που αντιστοιχεί στο σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών της Τράπεζας Πειραιώς, όπως προσδιορίστηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα Πειραιώς έχει λάβει από το ΤΧΣ προκαταβολή ύψους 0,6 δις για την ενίσχυση των κεφαλαίων της, που αφορά την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών που προέκυψαν από την απόκτηση των επιλεγμένων στοιχείων της ΑΤΕbank A.E. και Βεβαίωση Δέσμευσης για ποσό 0,5 δις για την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών, που προέκυψαν από την απόκτηση των ελληνικών τραπεζικών δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών, που προαναφέρθηκαν. H Τράπεζα Πειραιώς επηρεάζεται από τις συνεχιζόμενες οικονομικές διακυμάνσεις και την έντονη μεταβλητότητα των παγκόσμιων χρηματοοικονομικών αγορών και εκτίθεται σε κινδύνους, που πιθανώς να ενσκήψουν σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κυρίως λόγω της κρίσης χρέους περιφερειακών χωρών της Ευρωζώνης. H οικονομική κατάσταση της Ελλάδας, παρότι βελτιούμενη σε δημοσιονομικό επίπεδο, παραμένει ο βασικός παράγοντας κινδύνου για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Οι αρνητικές εξελίξεις στον τομέα αυτό ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά τη ρευστότητα της Τράπεζας, την ποιότητα του δανειακού της χαρτοφυλακίου, τα αποτελέσματα και την κεφαλαιακή της βάση. Η βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους αποτελεί έναν πρόσθετο παράγοντα κινδύνου για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, ενώ οι αποφάσεις του Εurogroup του Δεκεμβρίου στοχεύουν στη σημαντική μείωση αυτού. Επιπρόσθετα, βασικός κίνδυνος του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της χώρας συνεχίζει να είναι ο βαθμός υλοποίησης των δεσμεύσεων, που έχουν αναληφθεί (execution risk). Παράλληλα, στους εξωτερικούς παράγοντες αβεβαιότητας προστίθενται ο κίνδυνος επιβράδυνσης της παγκόσμιας ανάπτυξης αλλά και της κρίσης χρέους άλλων περιφερειακών χωρών της Ευρώπης. Παρά τις αβεβαιότητες και τους κινδύνους που υφίστανται στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κάτωθι παράγοντες, οι οποίοι παρέχουν στήριξη της οικονομίας και του ελληνικού τραπεζικού κλάδου: Η συμμετοχή του ΤΧΣ και της Τράπεζας της Ελλάδος στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης και αναδιάταξης του ελληνικού τραπεζικού τομέα. Η διαθεσιμότητα επιπρόσθετων κεφαλαίων στην περίπτωση που αυτά χρειαστούν για την περαιτέρω ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών και την αναδιάρθρωση του κλάδου (συνολικά, τα κεφάλαια που έχουν ορισθεί να διατεθούν προς το ΤΧΣ για τη στήριξη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος ανέρχονται σε 50 δις). Η παροχή μηχανισμού χρηματοοικονομικής στήριξης, τόσο από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δυνατότητα άντλησης ρευστότητας μέσω της πρόσβασης στο Ευρωσύστημα. Η πρόθεση των ελληνικών αρχών για την ισχυροποίηση της ελληνικής οικονομίας. Η ενίσχυση της θέσης της Τράπεζας Πειραιώς στον τραπεζικό κλάδο και η ενίσχυση των πηγών χρηματοδότησής της, μέσω της απόκτησης επιλεγμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της πρώην ΑΤΕbank Α.Ε., της απόκτησης της Γενικής Τράπεζας Α.Ε., καθώς και των ελληνικών δραστηριοτήτων των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω παραγόντων, η Διοίκηση της Τράπεζας εκτιμά ότι: α) η ανακεφαλαιοποίηση θα ολοκληρωθεί με επιτυχία στο β τρίμηνο του και β) ότι η Τράπεζα θα συνεχίσει τις λειτουργίες της στο ορατό μέλλον. Συνεπώς, οι ενδιάμεσες συνοπτικές ατομικές οικονομικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. 9

12 Ποσά σε χιλιάδες ευρώ (Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 4 Πιστωτικός Κίνδυνος Δανείων και Απαιτήσεων Η Τράπεζα επέλεξε να γνωστοποιήσει την έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο για τα δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών λόγω της απόκτησης των ελληνικών δραστηριοτήτων των τριών Κυπριακών τραπεζών και ειδικότερα της απόκτησης των δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών στην εύλογη αξία τους. H Τράπεζα δεν έχει μεταβάλει την πολιτική διαχείρισης κινδύνων στο α τρίμηνο. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις κατά πελατών και πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και οι απαιτήσεις από χρεωστικούς τίτλους συνοψίζονται ως εξής: Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών Δάνεια και απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων Συμφωνίες επαναπώλησης τίτλων πελατών Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών Δάνεια και απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων Συμφωνίες επαναπώλησης τίτλων πελατών Δάνεια χωρίς καθυστέρηση ή απομείωση αξίας Δάνεια και απαιτήσεις σε καθυστέρηση χωρίς απομείωση αξίας Δάνεια και απαιτήσεις με απομείωση αξίας Προ προβλέψεων Μείον: Προβλέψεις για απομείωση αξίας δανείων και απαιτήσεων ( ) - - ( ) - - Μείον :Προσαρμογή για υπόλοιπα έναρξης κατά την ημερομηνία εξαγοράς ( ) - - ( ) - - Μετά προβλέψεων Απαιτήσεις από χρεωστικούς τίτλους Μείον: Προβλέψεις για απομείωση αξίας απαιτήσεων από χρεωστικούς τίτλους (23.846) - - (23.846) - - Μετά προβλέψεων Το κονδύλι «Προσαρμογή για υπόλοιπα έναρξης κατά την ημερομηνία εξαγοράς» αφορά κυρίως τις προβλέψεις για απομείωση δανείων που είχε σχηματίσει η πρώην ΑΤΕbank και το Ελληνικό δίκτυο κυπριακών τραπεζών, κατά την ημερομηνία απόκτησης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού τους, από την Τράπεζα. Οι εν λόγω προβλέψεις έχουν περιληφθεί στην προσαρμογή των δανείων σε εύλογη αξία κατά τη διαδικασία επιμερισμού κόστους βάσει ΔΠΧΑ 3. Σημειώνεται ότι στη σημείωση 12 "Δάνεια και Απαιτήσεις κατά Πελατών και Απαιτήσεις από χρεωστικούς τίτλους", η προσαρμογή έχει μειώσει τα δάνεια προ προβλέψεων και δεν περιλαμβάνεται στις προβλέψεις απομείωσης. Ωστόσο, για σκοπούς παρακολούθησης του πιστωτικού κινδύνου και γνωστοποιήσεων σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 7, η προαναφερόμενη προσαρμογή δεν επηρεάζει τα υπόλοιπα δανείων προ προβλέψεων, καθώς η Τράπεζα εξακολουθεί να παρακολουθεί την προσαρμογή ως μέρος των προβλέψεων. Ακολουθεί ανάλυση της προσαρμογής που έχει διενεργηθεί κατά την ημερομηνία εξαγοράς ή απόκτησης ανά κατηγορία δανείων: Δάνεια Ιδιωτών Στεγαστικά δάνεια Καταναλωτικά/ προσωπικά δάνεια Πιστωτικές κάρτες Επιχειρηματικά δάνεια Σύνολο προσαρμογής ( ) (61.830) ( ) (21.013) ( ) (20.347) ( ) (20.470) ( ) ( ) ( ) ( ) α) Δάνεια χωρίς καθυστέρηση ή απομείωση αξίας: Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών Δάνεια προς ιδιώτες Δάνεια προς επιχειρήσεις Σύνολο δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών Διαβαθμίσεις Πιστωτικές κάρτες Καταναλωτικά/ προσωπικά δάνεια Στεγαστικά Ικανοποιητικής διαβάθμισης Ειδικής αναφοράς Σύνολο Δάνεια προς ιδιώτες Δάνεια προς επιχειρήσεις Σύνολο δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών Διαβαθμίσεις Πιστωτικές κάρτες Καταναλωτικά/ προσωπικά δάνεια Στεγαστικά Ικανοποιητικής διαβάθμισης Ειδικής αναφοράς Σύνολο Δάνεια και απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων Διαβαθμίσεις Εξαιρετικής σταθερότητας Ικανοποιητικής διαβάθμισης Ειδικής αναφοράς Σύνολο

13 Ποσά σε χιλιάδες ευρώ (Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) Συμφωνίες επαναπώλησης τίτλων πελατών Διαβαθμίσεις Ικανοποιητικής διαβάθμισης Σύνολο β) Δάνεια και απαιτήσεις σε καθυστέρηση χωρίς απομείωση αξίας: Δάνεια προς ιδιώτες Δάνεια προς επιχειρήσεις Σύνολο δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών Πιστωτικές κάρτες Καταναλωτικά/ προσωπικά δάνεια Στεγαστικά Σε καθυστέρηση 1-90 ημέρες Σε καθυστέρηση ημέρες Σε καθυστέρηση > 180 ημέρες Σύνολο Εύλογη αξία εμπράγματων εξασφαλίσεων Η εύλογη αξία των εμπράγματων εξασφαλίσεων αντικατοπτρίζει τη ρευστοποιήσιμη αξία των συγκεκριμένων εξασφαλίσεων μετά την εφαρμογή ειδικών συντελεστών προσαρμογής (hair cuts) οι οποίοι προνοούνται στην πιστωτική πολιτική της Τράπεζας. Η εύλογη αξία των εμπράγματων εξασφαλίσεων που αφορούν στεγαστικά δάνεια περιλαμβάνει μόνο ακίνητα για τα οποία η Τράπεζα έχει στην κατοχή της την πρώτη (Α ) προσημείωση. Για τις περιπτώσεις όπου η αξία του ακινήτου ξεπερνά το ποσό κάλυψης του υπολοίπου του δανείου, ως εύλογη αξία των στεγαστικών δανείων λαμβάνεται υπόψη η αξία του ακινήτου μόνο μέχρι το ποσό κάλυψης του υπολοίπου. Δάνεια προς ιδιώτες Δάνεια προς επιχειρήσεις Σύνολο δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών Πιστωτικές κάρτες Καταναλωτικά/ προσωπικά δάνεια Στεγαστικά Σε καθυστέρηση 1-90 ημέρες Σε καθυστέρηση ημέρες Σε καθυστέρηση > 180 ημέρες Σύνολο Εύλογη αξία εμπράγματων εξασφαλίσεων γ) Δάνεια και απαιτήσεις με απομείωση αξίας: Δάνεια προς ιδιώτες Δάνεια προς επιχειρήσεις Σύνολο δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών Πιστωτικές κάρτες Καταναλωτικά/ προσωπικά δάνεια Στεγαστικά Δάνεια με απομείωση αξίας Εύλογη αξία εμπράγματων εξασφαλίσεων Δάνεια προς επιχειρήσεις Σύνολο δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών Δάνεια προς ιδιώτες Καταναλωτικά/ Πιστωτικές κάρτες προσωπικά δάνεια Στεγαστικά Δάνεια με απομείωση αξίας Εύλογη αξία εμπράγματων εξασφαλίσεων

14 5 Επιχειρηματικοί τομείς Η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναγνωρίσει τους ακόλουθους επιχειρηματικούς τομείς: Λιανική Τραπεζική Ο τομέας περιλαμβάνει εργασίες εμπορικής τραπεζικής της Τράπεζας που απευθύνονται σε νοικοκυριά, καθώς και σε μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις (καταθέσεις, χορηγήσεις, κίνηση κεφαλαίων, εισαγωγές εξαγωγές, εγγυητικές επιστολές κ.α.). Τραπεζική Μεγάλων Επιχειρήσεων Ο τομέας περιλαμβάνει εργασίες εμπορικής τραπεζικής της Τράπεζας που απευθύνονται σε μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς επίσης και σε ναυτιλιακές εταιρείες, οι οποίες εξυπηρετούνται από κεντρικές υπηρεσίες, λόγω των εξειδικευμένων αναγκών τους (καταθέσεις, χορηγήσεις, ομολογιακά δάνεια, χρηματοδότηση έργων, κίνηση κεφαλαίων, εισαγωγές εξαγωγές, εγγυητικές επιστολές κ.α.). Επενδυτική Τραπεζική Ο τομέας περιλαμβάνει εργασίες επενδυτικής τραπεζικής της Τράπεζας (συμβουλευτικές και επενδυτικές υπηρεσίες, αναδοχές, χρηματιστηριακές συναλλαγές κ.α.). Διαχείριση Κεφαλαίων και Treasury Ο τομέας περιλαμβάνει εργασίες διαχείρισης περιουσίας τρίτων, καθώς και για ίδιο λογαριασμό της Τράπεζας (εργασίες wealth management, αμοιβαία κεφάλαια, διαχείριση διαθεσίμων). Λοιποί Ο τομέας περιλαμβάνει εργασίες της Τράπεζας που δεν συμπεριλαμβάνονται σε κάποιον από τους προηγούμενους τομείς (εργασίες κεντρικών υπηρεσιών κ.α.). Με βάση το ΔΠΧΑ 8, ο καθορισμός των επιχειρηματικών τομέων προκύπτει από τις εσωτερικές αναφορές που αποστέλλονται στην Εκτελεστική Επιτροπή, βάσει των οποίων παρακολουθείται και αξιολογείται η απόδοση του κάθε τομέα. Κρίσιμα στοιχεία αποτελούν η εξέλιξη των μεγεθών και των αποτελεσμάτων ανά τομέα. Παρατίθεται ανάλυση των αποτελεσμάτων και λοιπών στοιχείων κατά επιχειρηματικό τομέα της Τράπεζας: 1/1-31/3/ Λιανική Τραπεζική Τραπεζική Μεγάλων Επιχειρήσεων Επενδυτική Τραπεζική Διαχείριση κεφαλαίων & Treasury Λοιποί Σύνολο Καθαρά έντοκα έσοδα (53.606) Καθαρά έσοδα προμηθειών (274) Καθαρά έσοδα Αποτελέσματα κατά τομέα ( ) (419) Αποτελέσματα προ φόρων Φόρος εισοδήματος Αποτελέσματα μετά φόρων Λοιπά στοιχεία κατά τομέα Κεφαλαιουχικές δαπάνες Αποσβέσεις Προβλέψεις και απομειώσεις /1-31/3/ Λιανική Τραπεζική Τραπεζική Μεγάλων Επιχειρήσεων Επενδυτική Τραπεζική Διαχείριση κεφαλαίων & Treasury Λοιποί Σύνολο Καθαρά έντοκα έσοδα (48.627) Καθαρά έσοδα προμηθειών (420) Καθαρά έσοδα Αποτελέσματα κατά τομέα (86.859) ( ) - ( ) Αποτελέσματα προ φόρων ( ) Φόρος εισοδήματος Αποτελέσματα μετά φόρων Λοιπά στοιχεία κατά τομέα Κεφαλαιουχικές δαπάνες Αποσβέσεις Προβλέψεις και απομειώσεις Λιανική Τραπεζική Τραπεζική Μεγάλων Επιχειρήσεων Επενδυτική Τραπεζική Διαχείριση κεφαλαίων & Treasury Λοιποί Σύνολο Κατά την Στοιχεία ενεργητικού κατά τομέα Υποχρεώσεις κατά τομέα Κατά την Στοιχεία ενεργητικού κατά τομέα Υποχρεώσεις κατά τομέα Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες περιλαμβάνουν προσθήκες άυλων και ενσώματων παγίων στοιχείων ενεργητικού που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της περιόδου από τους επιμέρους επιχειρηματικούς τομείς. 12

15 6 Αποτελέσματα εμπορικού χαρτοφυλακίου 7 Φόρος εισοδήματος Τράπεζα Πειραιώς - Στα "Καθαρά έσοδα" και στα "Αποτελέσματα κατά τομέα" των Λοιπών Κλάδων περιλαμβάνεται το έσοδο από την αρνητική υπεραξία που προέκυψε από την απόκτηση των ελληνικών δραστηριοτήτων των τριών Κυπριακών Τραπεζών (σημείωση 25). Στο αποτέλεσμα προ φόρων των λοιπών τομέων, δεν υπάρχει μεμονωμένος κλάδος με ποσοστό συμμετοχής άνω του 10%. Τα αποτελέσματα από χρεόγραφα εμπορικού χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκαν σε κέρδος 28,2 εκ. για την περίοδο 1/1-31/3/ προερχόμενο κατά βάση απο συναλλαγματικά κέρδη έναντι κέρδους 107,2 εκ. για την περίοδο 1/1/ - 31/3/. H μεταβολή οφείλεται κυρίως στο κέρδος ύψους 83,7 εκ. κατά το 1ο τρίμηνο του από την επαναγορά υβριδικών τίτλων (Tier 1) και τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (Lower Tier 2) της Τράπεζας. 1/1/ - 31/3/ 1/1/ - 31/3/ Τρέχων Φόρος - - Αναβαλλόμενος Φόρος Προβλέψεις για φορολογικές διαφορές - (480) Ο συντελεστής φορολογίας των κερδών των Ελληνικών νομικών προσώπων, που θεσπίστηκε με το νόμο 3943/2011 (ΦΕΚ Α' 66/ ) για τις χρήσεις που αρχίζουν από 1/1/2011 και μετά, ορίστηκε σε 20% και η παρακράτηση φόρου στα διανεμόμενα κέρδη τους σε 25%. Με τις ρυθμίσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν. 4110/23.1. και για τις διαχειριστικές χρήσεις με έναρξη από 1/1/ και μετά, θεσπίστηκε αυξημένος συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των ελληνικών νομικών προσώπων (από 20% σε 26%) και μειωμένος συντελεστής (από 25% σε 10%) επί των μερισμάτων που θα εγκριθούν προς διανομή από την 1/1/2014. Η ανωτέρω μεταβολή του φορολογικού συντελεστή επηρέασε θετικά τα αποτελέσματα του τρέχοντος τριμήνου μέσω του αναβαλλόμενου φόρου κατα 0,5 δισ περίπου, επηρεάζοντας αντίστοιχα και το κονδύλι του ενεργητικού " Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις" και διαμορφώνοντάς το κατά την 31/3/ σε χιλ. Ο αναβαλλόμενος φόρος οφείλεται κατά βάση στις φορολογικές ζημίες προηγούμενων χρήσεων και στην ζημία από την συμμετοχή της Τράπεζας στο PSI στη χρήση. Η Τράπεζα έχει αναγνωρίσει αναβαλλόμενο φόρο σε ολόκληρο το ποσό των φορολογικών ζημιών της, βασιζόμενη στις καλύτερες εκτιμήσεις της Διοίκησης, για τη μελλοντική εξέλιξη των φορολογικών αποτελεσμάτων της Τράπεζας σύμφωνα με το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Τράπεζας. Σημειώνεται ότι με τις ρυθμίσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν. 4110/23.1. οι ζημίες των νομικών προσώπων, που προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, κατ εφαρμογή προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, εκπίπτουν πλέον από τα ακαθάριστα έσοδα σε 30 ισόποσες ετήσιες δόσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση μέσα στην οποία πραγματοποιείται η ανταλλαγή των τίτλων. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές και έχει περαιώσει οριστικά όλες τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, μέχρι και τη χρήση του 2009, ενώ για τις ανέλεγκτες χρήσεις έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧA). Σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν 2238/94, από τη χρήση 2011, οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους στις ελληνικές ανώνυμες εταιρείες υποχρεούνται στην έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού σχετικά με την ορθή εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων. Με την προϋπόθεση ότι στο φορολογικό πιστοποιητικό δεν διατυπώνεται επιφύλαξη, ούτε εντοπίζονται παραβάσεις, η χρήση θεωρείται περαιωθείσα, με την συμπλήρωση δεκαοχτώ μηνών από την ημερομηνία εκδοσής του. Για τη χρήση 2011, ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της Τράπεζας από την PricewaterhouseCoopers A.E. και εκδόθηκε η «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» χωρίς επιφύλαξη. Για τη χρήση, ο φορολογικός έλεγχος της Τράπεζας από τους νόμιμους ελεγκτές της «PricewaterhouseCoopers A.E.» είναι σε εξέλιξη και δεν αναμένονται ουσιώδη ευρήματα. 8 Κέρδη ανά μετοχή Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα κέρδη μετά φόρων αναλογούντα στους κοινούς μετόχους της Τράπεζας με το μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών που βρισκόταν σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου, εξαιρώντας το μέσο αριθμό ιδίων μετοχών που είχε στην κατοχή της η Τράπεζα Πειραιώς. Δεν συντρέχει λόγος που να διαφοροποιεί τα προσαρμοσμένα από τα βασικά κέρδη ανά μετοχή. 1/1-31/3/ 1/1-31/3/ Βασικά και Προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή Κέρδη αναλογούντα στους κοινούς μετόχους της Τράπεζας Μέσος σταθμισμένος αριθμός κοινών μετοχών Βασικά και Προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (σε ευρώ) 3,2021 0, Ανάλυση λοιπών συνολικών εσόδων Προ Μετά από Φόροι 1/1-31/3/ φόρων φόρους Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Μεταβολή αποθεματικού διαθέσιμων προς πώληση χρεογράφων (σημείωση 22) (5.548) (1.002) Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Μεταβολή αναλογιστικών κερδών/ (ζημιών) υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών Λοιπά συνολικά έσοδα (5.548) (1.002) 13

16 Προ Φόροι Μετά από 1/1-31/3/ φόρων φόρους Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Μεταβολή αποθεματικού διαθέσιμων προς πώληση χρεογράφων (9.896) Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Μεταβολή αναλογιστικών κερδών/ (ζημιών) υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών Λοιπά συνολικά έσοδα (9.896) Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα Ταμείο Λογαριασμοί ανταποκριτών και όψεως σε τράπεζες Υπόλοιπα στην Κεντρική Τράπεζα Επιταγές εισπρακτέες - Γραφείο Συμψηφισμού Κεντρικής Τράπεζας Δεσμευμένες καταθέσεις Υποχρεωτικές καταθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα Οι υποχρεωτικές καταθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα και οι δεσμευμένες καταθέσεις δεν είναι διαθέσιμες για χρήση καθημερινών δραστηριοτήτων από την Τράπεζα. 11 Χρηματοοικονομικά μέσα ενεργητικού αποτιμώμενα σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσματικών λογαριασμών Χρεόγραφα εμπορικού χαρτοφυλακίου Ομόλογα εκδόσεως Ελληνικού Δημοσίου Ομόλογα εκδόσεως Δημοσίου άλλων κρατών Ομόλογα εταιριών - 95 Τραπεζικά ομόλογα - 56 Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου Σύνολο χρεογράφων εμπορικού χαρτοφυλακίου Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμώνται σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσματικών λογαριασμών Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών και απαιτήσεις από χρεωστικούς τίτλους Α. Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών Στεγαστικά δάνεια Καταναλωτικά/ προσωπικά και λοιπά δάνεια Πιστωτικές κάρτες Δάνεια προς ιδιώτες Δάνεια προς επιχειρήσεις Σύνολο δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών Μείον: Προβλέψεις για απομειώσεις δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών ( ) ( ) Σύνολο δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών Σημειώνεται ότι τα επιμέρους κονδύλια των δανείων έχουν επηρεαστεί από την αναπροσαρμογή σε εύλογη αξία στο πλαίσιο της άσκησης επιμερισμού του κόστους των δραστηριοτήτων που αποκτήθηκαν. Οι σχετικές προσαρμογές που έγιναν κατά την ημερομηνία απόκτησης παρατίθενται στη σημείωση 4. Κίνηση πρόβλεψης (απομείωσης) δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών Στεγαστικά Δάνεια Καταναλωτικά/ προσωπικά και λοιπά δάνεια Κάρτες Σύνολο Δανείων προς ιδιώτες Δάνεια προς επιχειρήσεις/ Δημόσιο Σύνολο Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 1/1/ Έξοδο περιόδου (117) Διαγραφές δανείων (8.190) (8.909) (3.598) (20.697) ( ) ( ) Συναλλαγματικές διαφορές (1.715) (1.715) Υπόλοιπο λήξης περιόδου 31/3/ Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 1/4/ Έξοδο περιόδου Διαγραφές δανείων - (7.137) (8.192) (15.328) ( ) ( ) Συναλλαγματικές διαφορές (1.388) (1.388) Λοιπές κινήσεις (10.335) (10.335) Υπόλοιπο λήξης περιόδου 31/12/

17 Στεγαστικά Δάνεια Καταναλωτικά/ προσωπικά και λοιπά δάνεια Κάρτες Σύνολο Δανείων προς ιδιώτες Δάνεια προς επιχειρήσεις/ Δημόσιο Σύνολο Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 1/1/ Έξοδο περιόδου (208) Διαγραφές δανείων (446) (10.026) (5.184) (15.656) (56.419) (72.074) Συναλλαγματικές διαφορές Υπόλοιπο λήξης περιόδου 31/3/ Tο έξοδο απομείωσης αξίας δανείων, απαιτήσεων από χρεωστικούς τίτλους και λοιπών απαιτήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων περιλαμβάνει για την περίοδο 1/1-31/3/ ποσό 2,9 εκ., το οποίο αφορά διαγραφές δανείων απευθείας στα αποτελέσματα. Β. Απαιτήσεις από χρεωστικούς τίτλους Απαιτήσεις από χρεωστικούς τίτλους εταιρειών Απαιτήσεις από χρεωστικούς τίτλους Τραπεζών Απαιτήσεις από χρεωστικούς τίτλους εκδόσεως Ελληνικού Δημοσίου Απαιτήσεις από χρεωστικούς τίτλους εκδόσεως Εξωτερικού Σύνολο απαιτήσεων από χρεωστικούς τίτλους Μείον: Προβλέψεις για απομειώσεις απαιτήσεων από χρεωστικούς τίτλους (23.846) (23.846) Σύνολο απαιτήσεων από χρεωστικούς τίτλους (μετά από προβλέψεις) Στις απαιτήσεις από χρεωστικούς τίτλους της 31/3/ περιλαμβάνονται τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου ονομαστικής αξίας εκ., που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του Ν. 3723/2008 «Ενίσχυση της ρευστότητας της Οικονομίας». Από τους τίτλους αυτούς, τίτλοι ονομαστικής αξίας 782 εκ. διατέθηκαν στην Τράπεζα Πειραιώς για την εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου κάλυψη προνομιούχων μετοχών ύψους 370 εκ. που εκδόθηκαν το 2009 και 380 εκ. το Επιπρόσθετα, τίτλοι ονομαστικής αξίας 675 εκ. αποκτήθηκαν από την Τράπεζα στο πλαίσιο της σχετικής σύμβασης μεταβίβασης επιλεγμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της πρώην ΑΤΕbank. Η λογιστική αξία των ανωτέρω τίτλων ανέρχονταν κατά την 31/3/ σε εκ. Τα ομόλογα άλλων κρατών αφορούν ομόλογα εκδόσεως του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) τα οποία η Τράπεζα έλαβε λόγω της απόκτησης επιλεγμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της πρώην ΑΤΕbank. 13 Χρεόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου Χρεόγραφα διαθέσιμου προς πώληση χαρτοφυλακίου Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης Ομόλογα εκδόσεως Ελληνικού Δημοσίου Ομόλογα εκδόσεως Δημοσίου άλλων κρατών και EFSF ομόλογα Έντοκα γραμμάτια εκδόσεως Ελληνικού Δημοσίου Ομόλογα εταιριών Ομόλογα τραπεζών Μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης Μετοχές εισηγμένες Μη εισηγμένες μετοχές Αμοιβαία κεφάλαια Λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης Σύνολο διαθέσιμου προς πώληση χαρτοφυλακίου

18 14 Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες Οι επενδύσεις της Τράπεζας Πειραιώς σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες είναι: Τράπεζα Πειραιώς - Α) Θυγατρικές εταιρείες α/α Eπωνυμία Εταιρείας Αντικείμενο εργασιών % συμμετοχής Χώρα 1. Tirana Bank I.B.C. S.A. Τραπεζικές υπηρεσίες 98,48% Αλβανία 2. Piraeus Bank Romania S.A. Τραπεζικές υπηρεσίες 100,00% Ρουμανία 3. Piraeus Bank Beograd A.D. Τραπεζικές υπηρεσίες 100,00% Σερβία 4. Piraeus Bank Bulgaria A.D. Τραπεζικές υπηρεσίες 99,98% Βουλγαρία 5. Piraeus Bank Egypt S.A.E. Τραπεζικές υπηρεσίες 98,30% Αίγυπτος 6. JSC Piraeus Bank ICB Τραπεζικές υπηρεσίες 99,99% Ουκρανία 7. Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου ΛΤΔ Τραπεζικές υπηρεσίες 100,00% Κύπρος 8. Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Τραπεζικές υπηρεσίες 99,08% Ελλάδα 9. Piraeus Asset Management Europe S.A. Διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων 99,94% Λουξεμβούργο 10. Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. Χρηματοδοτικές μισθώσεις 100,00% Ελλάδα 11. Piraeus Leasing Romania S.R.L. Χρηματοδοτικές μισθώσεις 99,85% Ρουμανία 12. Πειραιώς Μεσίτες Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών Α.Ε. Μεσιτεία ασφαλειών - αντασφαλειών 100,00% Ελλάδα 13. Tirana Leasing S.A. Χρηματοδοτικές μισθώσεις 100,00% Αλβανία 14. Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ. Χρηματιστηριακές εργασίες 100,00% Ελλάδα 15. Piraeus Group Capital LTD Έκδοση πιστωτικών τίτλων 100,00% Ηνωμένο Βασίλειο 16. Piraeus Leasing Bulgaria EAD Χρηματοδοτικές μισθώσεις 94,83% Βουλγαρία 17. Piraeus Group Finance P.L.C. Έκδοση πιστωτικών τίτλων 100,00% Ηνωμένο Βασίλειο 18. Multicollection A.E. Αξιολόγηση και είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων 51,00% Ελλάδα 19. Πειραιώς Factoring A.E. Πρακτόρευση απαιτήσεων 100,00% Ελλάδα 20. Picar Α.Ε. Διαχείριση χώρων City Link 100,00% Ελλάδα 21. Bulfina S.A. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 100,00% Βουλγαρία 22. Γενική Εταιρεία Κατασκευών και Αναπτύξεων Α.Ε. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας & συμμετοχών 66,67% Ελλάδα 23. Πειραιώς Direct Services Α.Ε. Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 100,00% Ελλάδα 24. Οικιστική Ανάπτυξη Κομοτηνής Α.Ε. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 100,00% Ελλάδα 25. Πειραιώς Real Estate Α.Ε. Τεχνική και κατασκευαστική εταιρεία 100,00% Ελλάδα 26. ND Αναπτυξιακή Α.Ε. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 100,00% Ελλάδα 27. Property Horizon Α.Ε. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 100,00% Ελλάδα 28. ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. Ανάπτυξη/ διαχείριση βιομηχανικών περιοχών 65,00% Ελλάδα 29. Πειραιώς Development A.E. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 100,00% Ελλάδα 30. Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. Διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων 100,00% Ελλάδα 31. Estia Mortgage Finance PLC Εταιρεία ειδικού σκοπού για τιτλοπ. στεγ. δανείων - Ηνωμένο Βασίλειο 32. Euroinvestment & Finance Public LTD Xρηματοεπενδυτικές, κτηματικές εργασίες 90,85% Κύπρος 33. Ακίνητα Λάκκος Μικέλλη LTD Εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτων 40,00% Κύπρος 34. Φιλοκτηματική Δημόσια LTD Ανάπτυξη γης και κτηματικής περιουσίας 6,39% Κύπρος 35. New Evolution Κτηματική Τουρ. & Αναπτ. A.E. Κτηματική, τουριστική & αναπτυξιακή εταιρεία 100,00% Ελλάδα 36. Πειραιώς Green Investments Α.Ε. Εταιρεία συμμετοχών 100,00% Ελλάδα 37. Capital Investments & Finance S.A. Εταιρεία επενδύσεων 100,00% Λιβερία 38. Vitria Investments S.A. Εταιρεία επενδύσεων 100,00% Παναμάς 39. Trieris Real Estate Management LTD Διαχείριση της Trieris Real Estate Ltd 100,00% Βρετανικές Παρθένες Νήσοι 40. Piraeus Insurance - Reinsurance Broker Romania S.R.L. Μεσιτεία ασφαλειών - αντασφαλειών 95,00% Ρουμανία 41. Olympic Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε. Βραχ/νια & μακροχρόνια λειτουργική μίσθωση οχημάτων 94,98% Ελλάδα 42. Piraeus Rent Doo Beograd Λειτουργικές μισθώσεις 100,00% Σερβία 43. Estia Mortgage Finance ΙΙ PLC Εταιρεία ειδικού σκοπού για τιτλοπ. στεγαστικών δανείων - Ηνωμένο Βασίλειο 44. Piraeus Leasing Doo Beograd Χρηματοδοτικές μισθώσεις 51,00% Σερβία 45. Piraeus Capital Management Α.Ε. Διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών 100,00% Ελλάδα 46. New Up Dating Development Κτημ. Τουρ. & Αναπτ. Α.Ε. Κτηματική, τουριστική & αναπτυξιακή εταιρεία 5,67% Ελλάδα 47. Axia Finance PLC Εταιρεία ειδικού σκοπού για τιτλοπ. επιχειρηματικών δανείων - Ηνωμένο Βασίλειο 48. Πειραιώς Wealth Management A.E.Π.Ε.Υ. Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών 65,00% Ελλάδα 49. Praxis Finance PLC Εταιρεία ειδικού σκοπού για τιτλοπ. καταναλωτικών δανείων - Ηνωμένο Βασίλειο 50. Πειραιώς Πρακτορειακή Ασφαλιστικών Εργασιών Α.Ε. Πρακτορειακή - ασφαλιστική 95,00% Ελλάδα 51. Axia Finance III PLC Εταιρεία ειδικού σκοπού για τιτλοπ. επιχειρηματικών δανείων - Ηνωμένο Βασίλειο 52. Praxis II Finance PLC Εταιρεία ειδικού σκοπού για τιτλοπ. καταναλωτικών δανείων - Ηνωμένο Βασίλειο 53. Axia III APC LTD Εταιρεία ειδικού σκοπού για τιτλοπ. επιχειρηματικών δανείων - Ηνωμένο Βασίλειο 54. Praxis II APC LTD Εταιρεία ειδικού σκοπού για τιτλοπ. καταναλωτικών δανείων - Ηνωμένο Βασίλειο 55. R.E. Anodus LTD Εταιρεία συμβ. υπηρεσιών για real estate και συμμ. 100,00% Κύπρος 56. Piraeus Equity Partners Ltd Εταιρεία συμμετοχών 100,00% Κύπρος 57. AΧΑΪΑ Clauss Εstate Α.Ε. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 74,47% Ελλάδα 58. Kosmopolis A' A.E. Εκμ/σης εμπ. κέντρων - παροχής υπηρεσιών Διαχείριση εμπορικού κέντρου 100,00% Ελλάδα 16

19 α/α Eπωνυμία Εταιρείας Αντικείμενο εργασιών % συμμετοχής Χώρα 59. Πλειάδες Estate Α.Ε. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 13,51% Ελλάδα 60. Exus Software Ltd. Εταιρεία Εμπορίας Προιόντων Πληροφορικής 50,10% Ηνωμένο Βασίλειο 61. Piraeus Real Estate Egypt LLC Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 99,90% Αίγυπτος 62. ΑΤΕ Bank Romania S.A. Τραπεζικές υπηρεσίες 93,27% Ρουμανία 63. ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ Διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων 100,00% Ελλάδα 64. ΑΤΕ Ασφαλιστική A.E. Ασφαλιστική 100,00% Ελλάδα 65. Atexcelixi A.E. Ξενοδοχεία - Επαγγελματική Κατάρτιση & Εκπαίδευση 100,00% Ελλάδα Οι εταιρείες με αρίθμηση 31, 43, 47, 49, και αποτελούν οχήματα ειδικού σκοπού για τιτλοποίηση δανείων και έκδοση πιστωτικών τίτλων. Οι εταιρείες με αρίθμηση 33, 34, 46, και 59, οι οποίες εμφανίζονται με ποσοστά συμμετοχής μικρότερα του 50%, αποτελούν θυγατρικές της Τράπεζας λόγω έμμεσης συμμετοχής. Επίσης, κατά την 31/3/ σε καθεστώς εκκαθάρισης βρίσκονται οι εταιρείες με αρίθμηση 18 και Β) Συγγενείς εταιρείες α/α Eπωνυμία Εταιρείας Αντικείμενο εργασιών % συμμετοχής Χώρα 1. Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης ΕΤΕΠ Κρήτης A.E. Διαχείριση τεχνολογικού πάρκου 30,45% Ελλάδα 2. Αναπτυξιακή Εταιρία Έβρου Α.Ε. Διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων 30,00% Ελλάδα 3. Project on Line A.E. Εφαρμογών πληροφορικής 40,00% Ελλάδα 4. APE Commercial Property Κτημ. Τουρ. & Αναπτ. A.E. Εταιρεία συμμετοχών 27,80% Ελλάδα 5. APE Fixed Assets Κτημ. Τουρ. & Αναπτ. A.E. Κτηματική, τουριστική και αναπτυξιακή εταιρεία 27,80% Ελλάδα 6. Τrieris Real Estate LTD Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 22,94% Βρετανικές Παρθένες Νήσοι 7. Eυρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Ασφάλειες γενικές, ζωής και αντασφάλειες 30,23% Ελλάδα 8. Trastor A.E.E.A.Π. Εταιρεία επενδύσεων ακίνητης περιουσίας 33,80% Ελλάδα 9. APE Επενδυτικής Περιουσίας Α.Ε. Κτηματική, τουριστική και αναπτυξιακή εταιρεία 27,20% Ελλάδα 10. Sciens Διεθνής Α.Ε. Επενδύσεων και Συμμετοχών Εταιρεία συμμετοχών 28,10% Ελλάδα 11. Euroterra Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 39,22% Ελλάδα 12. Rebikat Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 40,00% Ελλάδα 13. Abies Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 40,00% Ελλάδα 14. ACT Services Α.Ε. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες 49,00% Ελλάδα 15. Exodus A.E. Εφαρμογές πληροφορικής 50,10% Ελλάδα 16. Piraeus - TANEO Capital Fund Α.Κ.Ε.Σ. Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου 50,01% Ελλάδα 17. ΑΙΚ Banka Τραπεζικές υπηρεσίες 20,86% Σερβία 18. Τειρεσίας Α.Ε. Διατραπεζική εταιρεία ανάπτυξης, λειτουργίας και διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων 21,05% Ελλάδα 19. Πύρριχος Α.Ε. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 34,65% Ελλάδα Η εταιρεία με αρίθμηση 15 συγκαταλέγεται στο χαρτοφυλάκιο των συγγενών εταιρειών, καθώς η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. κατέχει το 40,10% των δικαιωμάτων ψήφου. H εταιρεία με αρίθμηση 16 συμπεριλαμβάνεται στο χαρτοφυλάκιο των συγγενών εταιρειών, διότι η Τράπεζα ασκεί ουσιώδη επιρροή στην επενδυτική επιτροπή του Α.Κ.Ε.Σ, η οποία λαμβάνει τις επενδυτικές αποφάσεις. 15 Λοιπές απαιτήσεις Η μείωση του κονδυλίου Λοιπές απαιτήσεις οφείλεται κυρίως στην εκ μέρους του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας καταβολή της οφειλόμενης διαφοράς των 0,8 δις περίπου, που προέκυψε από την μεταβίβαση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της πρώην ΑΤΕbank, η οποία δεν είχε εξοφληθεί. Η οριστικοποίηση της περιμέτρου των μεταβιβασθέντων στοιχείων ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του και η καταβολή της ανωτέρω διαφοράς έγινε εντός του 1ου τριμήνου με ίσης αξίας ομόλογα εκδόσεως του EFSF, τα οποία ταξινομήθηκαν και εμφανίζονται στις Απαιτήσεις από χρεωστικούς τίτλους (σημείωση 12). 16 Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα Στις υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα συμπεριλαμβάνονται οι πράξεις αναχρηματοδότησης έναντι ενεχύρων από το ευρωσύστημα ύψους 21,0 δις (31/12/: 31,4 δις). Σημειώνεται ότι από τα μέσα Ιανουαρίου η Τράπεζα απέκτησε εκ νέου πρόσβαση στη χρηματοδότηση μέσω ΕΚΤ. Η συνολική μείωση της αντλούμενης αναχρηματοδότησης μέσω του ευρωσυστήματος στο 1o τρίμηνο του οφείλεται κυρίως στη βελτίωση της ρευστότητας της Τράπεζας μέσω των καταθέσεων πελατών, καθώς και στη διενέργεια διατραπεζικών repo συναλλαγών. 17 Υποχρεώσεις προς πελάτες Τρεχούμενοι λογαριασμοί και καταθέσεις όψεως Ταμιευτήριο Καταθέσεις προθεσμίας Λοιπές καταθέσεις (επιταγές, εμβάσματα και δεσμευμένες καταθέσεις) Πράξεις προσωρινής εκχώρησης χρεογράφων - Repos Η παρατηρούμενη αύξηση του υπολοίπου στις «Υποχρεώσεις προς πελάτες» οφείλεται κυρίως στην απόκτηση των καταθέσεων πελατών των ελληνικών τραπεζικών δραστηριοτήτων της Τράπεζας Κύπρου, της Cyprus Popular Bank και της Ελληνικής Τράπεζας, καθώς και στην αύξηση των καταθέσεων πελατών. 17

20 18 Πιστωτικοί τίτλοι σε κυκλοφορία Ομόλογα ΕΤΒΑ EMTN - Μεσομακροπρόθεσμοι τίτλοι 60 εκ. κυμαινόμενου επιτοκίου λήξης ,5 εκ. σταθερού επιτοκίου λήξης Προϋπολογισμένοι τόκοι και λοιπά έξοδα Ομόλογα μετατρέψιμα σε μετοχές Υποχρέωση από τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων 750 εκ. κυμαινόμενου επιτοκίου λήξης εκ. κυμαινόμενου επιτοκίου λήξης Σύνολο πιστωτικών τίτλων σε κυκλοφορία Σημειώνεται ότι η πρώτη και τρίτη έκδοση ομολόγων από τιτλοποίηση επιχειρηματικών δανείων ύψους εκ. και εκ. αντίστοιχα, καθώς και η πρώτη και δεύτερη έκδοση ομολόγων από τιτλοποίηση καταναλωτικών δανείων ύψους 725 εκ. και 558 εκ. αντίστοιχα, εξακολουθούν να διακρατούνται από την Τράπεζα Πειραιώς. Οι τίτλοι του προγράμματος EMTN εκδίδονται μέσω της θυγατρικής Piraeus Group Finance PLC. 19 Υβριδικά και λοιπά δανειακά κεφάλαια Υβριδικά Κεφάλαια (Tier I) 200 εκ. κυμαινόμενου επιτοκίου λήξης Κεφάλαια μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) 400 εκ. κυμαινόμενου επιτοκίου λήξης Προϋπολογισμένοι τόκοι και λοιπά έξοδα Σύνολο υβριδικών και λοιπών δανειακών κεφαλαίων Οι δεδουλευμένοι τόκοι των υβριδικών και λοιπών δανειακών κεφαλαίων περιλαμβάνονται στα δανειακά κεφάλαια που αφορούν. Η Τράπεζα εξυπηρετεί κανονικά τις πληρωμές κεφαλαίου και τόκων των κεφαλαίων μειωμένης εξασφάλισης. Ειδικά για τους υβριδικούς τίτλους, από το τρίτο τρίμηνο, αποφασίσθηκε η μη καταβολή της απόδοσής τους λαμβανομένων υπόψη των ειδικών όρων και προϋποθέσεων, υπό των οποίων τελούν οι σχετικές καταβολές. 20 Eνδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις Α) Νομικές διαδικασίες Οι αγωγές που εκκρεμούν κατά της Τράπεζας την 31/3/ δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική της κατάσταση, σύμφωνα με την άποψη των νομικών υπηρεσιών της Τράπεζας. Β) Δανειακές δεσμεύσεις Κατά την 31/3/ η Τράπεζα είχε αναλάβει τις ακόλουθες δεσμεύσεις: Εγγυητικές επιστολές Ενέγγυες πιστώσεις Αχρησιμοποίητα πιστωτικά όρια Γ) Στοιχεία ενεργητικού σε ενέχυρο Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα Χρεόγραφα εμπορικού χαρτοφυλακίου Χρεόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου Διακρατούμενοι από την Τράπεζα πιστωτικοί τίτλοι ιδίας έκδοσης Aπαιτήσεις κατά πελατών και από χρεωστικούς τίτλους

Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες ενοποιημένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Τόκοι εισπρακτέοι 364.350 Τόκοι πληρωτέοι (160.877) Καθαρά έσοδα από τόκους 203.473 Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες 16.244

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το εννιάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Η01: Στοιχεία Ενεργητικού Κωδικός A. Στοιχεία Ενεργητικού Αναφορές σε ΔΛΠ - ΔΠΧΠ 1 Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες (1) 2 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.8196/06/Β/86/03 Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 330/20 16.12.2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2015/2343 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG Real Estate

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23571/06/Β/91/13 ΑΡ.ΓΕΜΗ 001253201000 Πλ. Αγ. Θεοδώρων 2, 105-61 ΑΘΗΝΑ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2014 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2014 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2014 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Η Τράπεζα Πειραιώς, με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Μεταγενέστερη Αποτίμηση (ΔΛΠ 16), Ζημίες Απομείωσης (ΔΛΠ 36) και Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Αποτίμηση Παγίων μετά την Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΘΗΝΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr Μ.Α.Ε. 10650/06/Β/86/22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30 Σεπτεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30 Σεπτεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30 Σεπτεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ές Καταστάσεις

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ές Καταστάσεις Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ές Καταστάσεις Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) (Δ.Λ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΘΗΝΑ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30 ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. σε ενοποιημένη & ατομική βάση για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2014 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.3.2005

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.3.2005 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS) Σελίδα Ισολογισμός 2 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ές Καταστάσεις

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ές Καταστάσεις Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ές Καταστάσεις Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) (Δ.Λ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Η Συνοπτική Ενδιάμεση Ατομική Χρηματοοικονομική Αναφορά της Τράπεζας για το πρώτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α τριμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτουμε ανακοίνωση και αποτελέσματα για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2010 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ Σελίδα 1 από 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ... 3 Α. 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ... 3 Α. 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40 Investment Property IAS 40 Σκοπός : Να καθορίσει το λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε ακίνητα και τις σχετικές γνωστοποιήσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις Εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΠΟ Α.Ε. ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΠΟ Α.Ε. ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΠΟ Α.Ε. ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα