Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς"

Transcript

1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ατομικές οικονομικές πληροφορίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. την 20η Μαΐου και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στη διεύθυνση

2 1B

3 Πίνακας Περιεχομένων των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ατομικών Οικονομικών Πληροφοριών Καταστάσεις Σελίδα Ενδιάμεση Κατάσταση Αποτελεσμάτων 2 Ενδιάμεση Κατάσταση Συγκεντρωτικού Συνολικού Εισοδήματος 2 Ενδιάμεση Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 3 Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών στα Ίδια Κεφάλαια 4 Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών 5 Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ατομικών Οικονομικών Πληροφοριών: 1 Γενικές πληροφορίες για την Τράπεζα 6 2 Γενικές λογιστικές αρχές, σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές της Τράπεζας 6 3 Βάση κατάρτισης ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών πληροφοριών 9 4 Πιστωτικός Κίνδυνος Δανείων και Απαιτήσεων 10 5 Επιχειρηματικοί τομείς 12 6 Αποτελέσματα εμπορικού χαρτοφυλακίου 13 7 Φόρος εισοδήματος 13 8 Κέρδη ανά μετοχή 13 9 Ανάλυση λοιπών συνολικών εσόδων Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα Χρηματοοικονομικά μέσα ενεργητικού αποτιμώμενα σε εύλογες αξίες μέσω αποτ/κών λογαριασμών Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών και απαιτήσεις από χρεωστικούς τίτλους Χρεόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες Λοιπές απαιτήσεις Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα Υποχρεώσεις προς πελάτες Πιστωτικοί τίτλοι σε κυκλοφορία Υβριδικά και λοιπά δανειακά κεφάλαια Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέον Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Αναμόρφωση οικονομικών πληροφοριών συγκριτικών περιόδων Απόκτηση ελληνικών τραπεζικών δραστηριοτήτων Κυπριακών Τραπεζών (Τράπεζας Κύπρου, Cyprus Popular Bank, Ελληνικής Τράπεζας) Γεγονότα μετά την ημερομηνία των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών πληροφοριών 24 1

4 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σημείωση Από 1 Ιανουαρίου έως Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα ( ) ( ) ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ Έσοδα προμηθειών Έξοδα προμηθειών (4.132) (4.731) ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Έσοδα από μερίσματα Αποτελέσματα εμπορικού χαρτοφυλακίου Αποτελέσματα από χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμώμενα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσματικών λογαριασμών Αποτελέσματα από χρεόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου (66) Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως Αρνητική υπεραξία εξαγοράς Ελληνικού δικτύου κυπριακών τραπεζών ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (97.181) (48.165) Έξοδα διοίκησης (55.253) (41.185) Αποσβέσεις (14.754) (12.671) Κέρδη/ (Ζημίες) από πώληση παγίων (2) (3) ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ( ) ( ) ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ, ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ Aπομείωση αξίας δανείων, απαιτήσεων από χρεωστικούς τίτλους και λοιπών απαιτήσεων 12 ( ) ( ) Απομείωση αξίας επενδυτικού χαρτοφυλακίου (8) ( ) ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ( ) Φόρος εισοδήματος ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ Κέρδη ανά μετοχή (σε ευρώ): - Βασικά και Προσαρμοσμένα 8 3,2021 0,0740 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Σημείωση Από 1 Ιανουαρίου έως Κέρδη μετά φόρων (A) Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους: Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Μεταβολή αποθεματικού διαθεσίμων προς πώληση χρεογράφων 9, 22 (1.002) Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Μεταβολή αναλογιστικών κερδών/ (ζημιών) υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών - - Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (B) 9, 22 (1.002) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (A+B) Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 6 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ατομικών Οικονομικών Πληροφοριών της 31ης Μαρτίου. 2

5 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Σημείωση ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα Δάνεια και απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα - απαιτήσεις Χρεόγραφα εμπορικού χαρτοφυλακίου Χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμώμενα σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσματικών λογαριασμών Συμφωνίες επαναπώλησης τίτλων πελατών Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες (μετά από προβλέψεις) Απαιτήσεις από χρεωστικούς τίτλους Χρεόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου - Χρεόγραφα διαθέσιμα προς πώληση Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες Άυλα στοιχεία ενεργητικού Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Διακρατούμενα προς πώληση στοιχεία ενεργητικού Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Ακίνητα ως στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού Λοιπές απαιτήσεις ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα Υποχρεώσεις αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσματικών λογαριασμών Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα - υποχρεώσεις Υποχρεώσεις προς πελάτες Πιστωτικοί τίτλοι σε κυκλοφορία Υβριδικά και λοιπά δανειακά κεφάλαια Υποχρεώσεις για παροχές μετά τη συνταξιοδότηση Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Λοιπές υποχρεώσεις ΣΥΝΟΛΟ YΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον 22 ( ) ( ) ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( ) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 6 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ατομικών Οικονομικών Πληροφοριών της 31ης Μαρτίου. 3

6 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Σημείωση Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Λοιπά Αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον ΣΥΝΟΛΟ Υπόλοιπο έναρξης την 1 Ιανουαρίου ( ) ( ) Επίδραση από αναδρομική εφαρμογή τροποποιημένου ΔΛΠ Αναμορφωμένο υπόλοιπο έναρξης την 1 Ιανουαρίου ( ) ( ) Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 9, Αποτελέσματα μετά φόρων περιόδου 1/1/ - 31/3/ Σύνολο αναγνωρισμένων καθαρών εσόδων περιόδου 1/1/ - 31/3/ Έξοδα έκδοσης προνομιούχων μετοχών 22 (23) (23) Υπόλοιπο την ( ) ( ) Υπόλοιπο έναρξης την 1 Απριλίου ( ) ( ) Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους Αποτελέσματα μετά φόρων περιόδου 1/4/ - 31/12/ 22 ( ) ( ) Σύνολο αναγνωρισμένων καθαρών εσόδων περιόδου 1/4/ - 31/12/ ( ) ( ) Επίδραση τροποποιημένου ΔΛΠ 19 μετα το φόρο εισοδήματος που καταχωρήθηκε απευθείας στην Καθαρή Θέση 22 (22.162) (22.162) Απορρόφηση εταιρείας Υπόλοιπο την ( ) ( ) Υπόλοιπο έναρξης την 1 Ιανουαρίου ( ) ( ) Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 9, 22 (1.002) (1.002) Αποτελέσματα μετά φόρων περιόδου 1/1/ - 31/3/ Σύνολο αναγνωρισμένων καθαρών εσόδων περιόδου 1/1/ - 31/3/ 0 0 (1.002) Υπόλοιπο την ( ) Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 6 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ατομικών Οικονομικών Πληροφοριών της 31ης Μαρτίου. 4

7 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Από 1 Ιανουαρίου έως Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων ( ) Προσαρμογή κερδών/ (ζημιών) προ φόρων: Προστίθενται: προβλέψεις και απομειώσεις Προστίθενται: αποσβέσεις Προστίθενται: παροχές μετά τη συνταξιοδότηση (Κέρδη)/ ζημίες από αποτίμηση εμπορικού χαρτοφυλακίου και χρηματοοικονομικών μέσων αποτιμώμενων σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσματικών λογαριασμών (5.189) (Κέρδη)/ ζημίες από επενδυτικές δραστηριότητες (6.249) 52 Αρνητική υπεραξία εξαγοράς Ελληνικού δικτύου κυπριακών τραπεζών ( ) - Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τη μεταβολή σε λειτουργικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων Μεταβολές λειτουργικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων: Καθαρή (αύξηση)/ μείωση των διαθεσίμων στην Κεντρική Τράπεζα Καθαρή (αύξηση)/ μείωση των χρεογράφων εμπορικού χαρτοφυλακίου και χρηματοοικονομικών μέσων αποτιμώμενων σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσματικών λογαριασμών Καθαρή (αύξηση)/ μείωση των δανείων και απαιτήσεων σε πιστωτικά ιδρύματα Καθαρή (αύξηση)/ μείωση των δανείων και απαιτήσεων σε πελάτες Καθαρή (αύξηση)/ μείωση των απαιτήσεων από χρεωστικούς τίτλους ( ) - Καθαρή (αύξηση)/ μείωση συμφωνιών επαναπώλησης τίτλων πελατών (279) Καθαρή (αύξηση)/ μείωση των λοιπών στοιχείων ενεργητικού ( ) Καθαρή αύξηση/ (μείωση) των υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύματα ( ) ( ) Καθαρή αύξηση/ (μείωση) των υποχρεώσεων αποτιμώμενων στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσματικών λογαριασμών (21.349) (8.034) Καθαρή αύξηση/ (μείωση) των υποχρεώσεων προς πελάτες ( ) Καθαρή αύξηση/ (μείωση) των λοιπών υποχρεώσεων (48.932) (19.677) Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν την καταβολή του φόρου εισοδήματος Φόρος εισοδήματος που καταβλήθηκε Καθαρή ταμειακή εισροή/ (εκροή) από λειτουργικές δραστηριότητες ( ) ( ) (292) (480) ( ) ( ) Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά ενσώματων παγίων στοιχείων (10.323) (8.316) Πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων Αγορές άυλων στοιχείων ενεργητικού (3.915) (4.960) Αγορά διακρατούμενων προς πώληση στοιχείων ενεργητικού ( ) - Αγορά χρεογράφων επενδυτικού χαρτοφυλακίου ( ) ( ) Πώληση/ λήξη χρεογράφων επενδυτικού χαρτοφυλακίου Εξαγορές θυγατρικών εταιρειών και συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (11.935) (111) Εξαγορές συγγενών εταιρειών και συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (94) (94) Είσπραξη μερισμάτων του διαθέσιμου προς πώληση χαρτοφυλακίου 66 - Καθαρή ταμειακή εισροή/ (εκροή) από επενδυτικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Έκδοση/ (αποπληρωμή) πιστωτικών τίτλων και λοιπών δανειακών κεφαλαίων (37.289) ( ) Καθαρή ταμειακή εισροή/ (εκροή) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (37.289) ( ) Συναλλαγματικές διαφορές των ταμειακών ισοδυνάμων (10.247) (4.116) Καθαρή αύξηση/ (μείωση) του ταμείου και ταμειακών ισοδυνάμων (A) ( ) Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου (B) Ταμειακά διαθέσιμα κατά την μεταβίβαση στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού ελληνικού δικτύου κυπριακών τραπεζών (Γ) Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα λήξης περιόδου (Α)+(Β)+(Γ) Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 6 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ατομικών Οικονομικών Πληροφοριών της 31ης Μαρτίου. 5

8 Ποσά σε χιλιάδες ευρώ (Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 1. Γενικές πληροφορίες για την Τράπεζα Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. λειτουργεί ως ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, τις διατάξεις του Ν. 3601/2007 περί πιστωτικών ιδρυμάτων και τις διατάξεις των λοιπών συναφών νομοθετημάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού, σκοπός της εταιρείας είναι να ενεργεί για λογαριασμό της ή για λογαριασμό άλλων, όλες τις εργασίες που αναγνωρίζονται ή ανατίθενται από τον νόμο στις Τράπεζες. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει την έδρα της στην Ελλάδα. Η διεύθυνση της έδρας της είναι Αμερικής 4, Αθήνα. Η Τράπεζα Πειραιώς αναπτύσσει δραστηριότητες στην Ελλάδα και στο Λονδίνο (Ην. Βασίλειο). Η Τράπεζα απασχολεί συνολικά άτομα. Η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς συμμετέχει, πέραν του Γενικού Δείκτη του Χ.Α., σε μια σειρά από άλλους δείκτες, όπως FTSE/ATHEX (Βanks, Large Cap), FTSE/ATHEX-CSE Banking Index, FTSE (Greece Small Cap, RAFI All World 3000 & Developed Mid Small, Med 100), MSCI (World Small Cap, Europe Small Cap, Greece Small Cap), Euro Stoxx (All Europe, TMI) και S&P (Global BMI, Europe Developed BMI). 2. Γενικές λογιστικές αρχές, σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές της Τράπεζας α. Γενικές λογιστικές αρχές Έχουν χρησιμοποιηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές και μέθοδοι υπολογισμού με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου. Οι ακόλουθες τροποποιήσεις εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και έχουν ισχύ από Δ.Λ.Π. 12 (Τροποποίηση), «Φόροι Εισοδήματος» (σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη την 1 Ιανουαρίου ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση στο Δ.Λ.Π. 12 παρέχει καθοδήγηση για την επιμέτρηση του αναβαλλόμενου φόρου σε α) επενδυτικά ακίνητα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία και β) ενσώματες ακινητοποιήσεις που αποτιμώνται με βάση τη μέθοδο αναπροσαρμογής που προβλέπει το Δ.Λ.Π 16. Και στις δύο περιπτώσεις, η επιμέτρηση του αναβαλλόμενου φόρου πρέπει να γίνεται με βάση την υπόθεση ότι η λογιστική αξία του υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού θα ανακτηθεί με την πώλησή του. - Δ.Λ.Π. 19 (Τροποποίηση), «Παροχές σε Εργαζομένους» (σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη την 1 Ιανουαρίου ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση καταργεί τον κανόνα περιθωρίου και την έννοια της αναμενόμενης απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων. Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες θα αναγνωρίζονται στο Συγκεντρωτικό Συνολικό Εισόδημα κατά τον χρόνο που πραγματοποιούνται. Τα περιουσιακά στοιχεία θα παράγουν έσοδο με βάση την απόδοση των επιχειρηματικών ομολόγων ανεξάρτητα από την πραγματική σύνθεση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων. Η εφαρμογή του αναθεωρημένου Δ.Λ.Π. 19 είχε αναδρομική ισχύ και η επίδραση από την υιοθέτησή του γνωστοποιείται στη σημείωση Δ.Λ.Π. 1 (Τροποποίηση), «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» (σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη την 1 Ιουλίου ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση απαιτεί την ομαδοποίηση των στοιχείων που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Συγκεντρωτικού Συνολικού Εισοδήματος με βάση την πιθανότητα ανακύκλωσής τους στα αποτελέσματα. Εάν τα στοιχεία παρουσιάζονται σε προ φόρων βάση, τότε ο φόρος που αντιστοιχεί στις δύο κατηγορίες στοιχείων της Κατάστασης Συγκεντρωτικού Συνολικού Εισοδήματος (εκείνα που πιθανόν να ανακυκλωθούν στα αποτελέσματα και εκείνα που δεν θα ανακυκλωθούν) πρέπει να παρουσιασθεί διακριτά. Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης επέφερε μεταβολή μόνο στην παρουσίαση της Κατάστασης Συγκεντρωτικού Συνολικού Εισοδήματος. - Δ.Π.Χ.Α. 13, «Επιμέτρηση της Εύλογης Αξίας» (σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη την 1 Ιανουαρίου ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Το Δ.Π.Χ.Α. 13 ορίζει την εύλογη αξία και παραθέτει το πλαίσιο επιμέτρησης της εύλογης αξίας και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις αναφορικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας. Εντός του 1ου τριμήνου, δεν μεταφέρθηκαν σημαντικά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων από/ προς το επίπεδο 3, ούτε προέκυψαν σημαντικές μεταβολές στην εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων του επιπέδου 3. Ως εκ τούτου, δεν παρατίθενται οι σχετικές γνωστοποιήσεις του Δ.Π.Χ.Α. 13 «Επιμέτρηση της εύλογης αξίας» στις ατομικές ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες. - Διερμηνεία 20, «Δαπάνες Απογύμνωσης Υπαίθριων Ορυχείων κατά το Στάδιο της Παραγωγής» (σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη την 1 Ιανουαρίου ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η εν λόγω διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση των δαπανών απομάκρυνσης των υπερκείμενων («απογύμνωση») που πραγματοποιούνται κατά το στάδιο της παραγωγής ενός ορυχείου. - Δ.Π.Χ.Α. 7 (Τροποποίηση), «Γνωστοποιήσεις Συμψηφισμός Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων» (σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη την 1 Ιανουαρίου ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση στο Δ.Π.Χ.Α. 7 εκδόθηκε τον Δεκέμβριο 2011 και απαιτεί επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που θα βοηθήσουν τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων στην αξιολόγηση της επίδρασης των συμφωνιών συμψηφισμού. - Δ.Π.Χ.Α. 1 (Τροποποίηση), «Κρατικές χρηματοδοτήσεις» (σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη την 1 Ιανουαρίου ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση εκδόθηκε τον Μάρτιο και παρέχει τη δυνατότητα εξαίρεσης από την αναδρομική εφαρμογή των διατάξεων των Δ.Π.Χ.Α. 9 και Δ.Λ.Π. 20 σχετικά με τις κρατικές επιχορηγήσεις, για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τα Δ.Π.Χ.Α για πρώτη φορά. Επιτρέπεται η πρόωρη υιοθέτηση της τροποποίησης. Βελτιώσεις στα Δ.Π.Χ.Α. (Μάιος ) - Δ.Π.Χ.Α. 1 (Τροποποίηση), «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» (σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη την 1 Ιανουαρίου ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις για τη λογιστική αντιμετώπιση της εκ νέου εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Α. από επιχειρήσεις που έχουν σταματήσει να εφαρμόζουν τα Δ.Π.Χ.Α. στο παρελθόν και επιλέγουν ή απαιτείται να τα εφαρμόσουν ξανά. 6

9 Ποσά σε χιλιάδες ευρώ (Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) - Δ.Λ.Π. 1 (Τροποποίηση), «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» (σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη την 1 Ιανουαρίου ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση απαιτεί γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις όταν η εταιρεία παρουσιάζει εθελοντικά επιπρόσθετες συγκριτικές περιόδους. - Δ.Λ.Π. 16 (Τροποποίηση), «Ενσώματα πάγια» (σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη την 1 Ιανουαρίου ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση παρέχει καθοδήγηση για την κατηγοριοποίηση των κύριων ανταλλακτικών και του εξοπλισμού συντήρησης ως ενσώματα πάγια. - Δ.Λ.Π. 32 (Τροποποίηση), «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» (σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη την 1 Ιανουαρίου ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι φόροι που προκύπτουν από διανομή μερισμάτων σε μετόχους λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 12 «Φόροι Εισοδήματος». - Δ.Λ.Π. 34 (Τροποποίηση), «Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση» (σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη την 1 Ιανουαρίου ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις για τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις του Δ.Λ.Π. 34 αναφορικά με το συνολικό ενεργητικό και τις συνολικές υποχρεώσεις των τομέων, με σκοπό να ενισχύσει τη συνέπεια με το Δ.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τομείς» και να ευθυγραμμίσει τις ενδιάμεσες με τις ετήσιες γνωστοποιήσεις. β. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές στην εφαρμογή των λογιστικών αρχών Η Τράπεζα κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προβαίνει σε ορισμένες λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές για τη μελλοντική κατάσταση ορισμένων στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων που επηρεάζουν την απεικόνιση των στοιχείων αυτών στις οικονομικές καταστάσεις. Οι λογιστικές εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές εξετάζονται σε κάθε περίοδο με βάση ιστορικά στοιχεία αλλά και προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα και είναι ίδιες με αυτές που υιοθετήθηκαν και περιγράφονται στις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε στις Οι πιο σημαντικές περιπτώσεις όπου η Τράπεζα, κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών, προβαίνει σε λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές είναι οι κάτωθι: β.1. Απομείωση δανείων και λοιπών απαιτήσεων Η Τράπεζα σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων εξετάζει αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις ότι μια απαίτηση ή ομάδα απαιτήσεων έχει υποστεί απομείωση αξίας. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, υπολογίζεται το ανακτήσιμο ποσό της απαίτησης ή της ομάδας απαιτήσεων και σχηματίζεται πρόβλεψη για απομείωση της αξίας των απαιτήσεων. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Οι εκτιμήσεις, οι παραδοχές και η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται εξετάζονται τακτικά προκειμένου οι αποκλίσεις ανάμεσα στις εκτιμώμενες απομειώσεις και τις πραγματικές ζημίες από την αδυναμία είσπραξης των απαιτήσεων να μην είναι σημαντικές. β.2. Εύλογη αξία παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων Η εύλογη αξία παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά προσδιορίζεται με βάση μοντέλα αποτίμησης. Τα μοντέλα αυτά, αν και βασίζονται σε μετρήσιμα στοιχεία, απαιτούν εκτιμήσεις και παραδοχές της διοίκησης (όπως για παράδειγμα τον προσδιορισμό της μεταβλητότητας -volatility- και του πιστωτικού κινδύνου). Οι παραδοχές αυτές επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και όταν οι συνθήκες των αγορών μεταβάλλονται σημαντικά. β.3. Απομείωση του διαθέσιμου προς πώληση χαρτοφυλακίου Το διαθέσιμο προς πώληση χαρτοφυλάκιο απεικονίζεται σε εύλογη αξία, οι μεταβολές της οποίας καταχωρούνται σε ειδικό αποθεματικό. Απομείωση της αξίας του διαθέσιμου προς πώληση χαρτοφυλακίου μετοχών και ομολόγων υπάρχει όταν η μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσης είναι σημαντική ή παρατεταμένη στην περίπτωση των μετοχών ή υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις αδυναμίας αποπληρωμής του εκδότη στην περίπτωση των ομολόγων. Τότε το αποθεματικό αυτό μεταφέρεται στα αποτελέσματα της περιόδου. Η αξιολόγηση της μείωσης της εύλογης αξίας ως σημαντική ή παρατεταμένη απαιτεί εκτίμηση. Επίσης, εκτιμήσεις χρησιμοποιούνται και για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας χρεογράφων τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά. Για τα χρεόγραφα αυτά, η εύλογη αξία που υπολογίζεται από διάφορα οικονομικά μοντέλα αποτίμησης συνυπολογίζεται μαζί με εκτιμήσεις για κλαδικές διακυμάνσεις και προοπτικές, καθώς και με την οικονομική κατάσταση των εκδοτών των εν λόγω χρεογράφων. β.4. Επενδύσεις διακρατούμενες έως την λήξη Σχετικά με την κατηγοριοποίηση των μη - παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων με σταθερές ή προσδιορίσιμες πληρωμές και καθορισμένη ημερομηνία λήξης, η Τράπεζα ακολουθεί τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 39 και τα κατατάσσει στο διακρατούμενο έως την λήξη χαρτοφυλάκιο. Αυτού του είδους η κατηγοριοποίηση προϋποθέτει σημαντική αξιολόγηση. Για την αξιολόγηση αυτή, η Τράπεζα εκτιμά την πρόθεση και την ικανότητά της να διακρατά αυτού του είδους τις επενδύσεις μέχρι την λήξη. Εάν η Τράπεζα δεν διακρατήσει αυτές τις επενδύσεις μέχρι την λήξη, εκτός από ειδικές περιστάσεις - όπως π.χ. να πουλήσει ένα μικρό ποσό κοντά στην ημερομηνία λήξης - έχει την υποχρέωση να μεταφέρει το σύνολο του διακρατούμενου έως τη λήξη χαρτοφυλακίου στο διαθέσιμο προς πώληση χαρτοφυλάκιο. Η αποτίμηση των επενδύσεων αυτών γίνεται τότε στην εύλογη αξία. β.5. Επενδυτικά ακίνητα Οι επενδύσεις σε ακίνητα καταχωρούνται στην εύλογη αξία, όπως αυτή εκτιμάται από ανεξάρτητο εκτιμητή. Η εύλογη αξία προσδιορίζεται από τις αγοραίες τιμές ή αναπροσαρμόζεται, αν κρίνεται απαραίτητο, αναλόγως της φύσης, της τοποθεσίας και της κατάστασης του συγκεκριμένου επενδυτικού ακινήτου. Εάν η πληροφόρηση για τις εύλογες αξίες δεν είναι διαθέσιμη, χρησιμοποιούνται μέθοδοι εκτίμησης. Οι εύλογες αξίες των επενδύσεων σε ακίνητα αντανακλούν εισοδήματα από τρέχουσες μισθώσεις, καθώς και παραδοχές για μελλοντικά μισθώματα, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. 7

10 Ποσά σε χιλιάδες ευρώ (Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) β.6. Φόρος εισοδήματος Η Τράπεζα υπόκειται σε φόρο εισοδήματος στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται. Αυτό απαιτεί εκτιμήσεις για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης φόρου εισοδήματος κατά τη διάρκεια της χρήσης, καθώς ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσμα διαφέρει από τα ποσά που αναγνωρίστηκαν αρχικά, οι διαφορές επηρεάζουν το φόρο εισοδήματος και τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις/ απαιτήσεις της περιόδου όπου ολοκληρώνεται ο προσδιορισμός. Ειδικά για τον σχηματισμό αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, λαμβάνονται υπόψη οι καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις της Διοίκησης για την εξέλιξη των φορολογικών κερδών της Τράπεζας στο ορατό μέλλον, σε συνδυασμό με τη φύση των ζημιών και τη δυνατότητα ανάκτησής τους με βάση το ισχύον ελληνικό φορολογικό καθεστώς στο τέλος της κλειόμενης χρήσης. β.7. Αναγνώριση υπεραξίας Η λογιστική μέθοδος εξαγοράς (acquisition method) χρησιμοποιείται από την Τράπεζα για τη λογιστικοποίηση των εξαγορών θυγατρικών. Η Τράπεζα για τον καθορισμό της εύλογης αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, καθώς και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων των εξαγοραζόμενων εταιρειών, χρησιμοποιεί τη μέθοδο επιμερισμού του κόστους αγοράς (purchase price allocation) εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες διατάξεις του Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων». Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα χρησιμοποιεί εκτιμήσεις για τον προσδιορισμό των εύλογων αξιών των αποκτηθέντων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. 8

11 Ποσά σε χιλιάδες ευρώ (Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 3. Βάση κατάρτισης ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών πληροφοριών Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές Αναφορές» και πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας για τη χρήση που έληξε την. Η Τράπεζα συντάσσει, εκτός από τις επισυναπτόμενες ενδιάμεσες συνοπτικές ατομικές οικονομικές πληροφορίες, ενοποιημένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες που περιλαμβάνουν τις οικονομικές πληροφορίες της Τράπεζας και των θυγατρικών της. Οι επισυναπτόμενες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) και οι στρογγυλοποιήσεις πραγματοποιούνται στην πλησιέστερη χιλιάδα. Επισημαίνεται ότι τα κονδύλια του α τριμήνου δεν είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια του α τριμήνου, καθώς η Τράπεζα Πειραιώς α) στο β εξάμηνο του απέκτησε επιλεγμένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της πρώην ΑΤΕbank A.E. και ορισμένες θυγατρικές της και β) εντός του α τριμήνου απέκτησε τις ελληνικές τραπεζικές δραστηριότητες της Τράπεζας Κύπρου, της Cyprus Popular Bank και της Ελληνικής Τράπεζας. Ειδικότερα, αναφορικά με τα αποτελέσματα του 1 ου τριμήνου, οι προαναφερθείσες εξαγορές επηρέασαν κυρίως τα καθαρά έσοδα από τόκους, καθώς και τις αμοιβές και έξοδα προσωπικού. Η Τράπεζα έχει υποστεί σημαντικές ζημίες εξαιτίας του προγράμματος αναδιάταξης του ελληνικού χρέους. Οι εν λόγω ζημίες είχαν αντίστοιχα αντίκτυπο στο ύψος των λογιστικών και εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας την 31η Δεκεμβρίου. Η δέσμευση που ανελήφθη από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στις 20 Απριλίου, μετά από αίτημα της Τράπεζας για τη συμμετοχή του στη σχεδιαζόμενη αύξηση των κεφαλαίων της, ξεκίνησε να υλοποιείται στις 28 Μαΐου με τη μορφή προκαταβολής, που δόθηκε με την εκχώρηση ομολόγων EFSF από το ΤΧΣ συνολικής ονομαστικής αξίας 4,7 δις. Επιπρόσθετα, στις 21 Δεκεμβρίου το ΤΧΣ παρείχε πρόσθετη Προκαταβολή Κεφαλαίου ύψους 1,6 δις, καθώς και Βεβαίωση Δέσμευσης 1,1 δις (Commitment Letter) για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας Πειραιώς (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και μετατρέψιμες ομολογίες). Έτσι, το σύνολο των Προκαταβολών Κεφαλαίου και η Βεβαίωση Δέσμευσης, που έχει παράσχει το ΤΧΣ, ανέρχονται στο ποσό των 7,3 δις, που αντιστοιχεί στο σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών της Τράπεζας Πειραιώς, όπως προσδιορίστηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα Πειραιώς έχει λάβει από το ΤΧΣ προκαταβολή ύψους 0,6 δις για την ενίσχυση των κεφαλαίων της, που αφορά την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών που προέκυψαν από την απόκτηση των επιλεγμένων στοιχείων της ΑΤΕbank A.E. και Βεβαίωση Δέσμευσης για ποσό 0,5 δις για την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών, που προέκυψαν από την απόκτηση των ελληνικών τραπεζικών δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών, που προαναφέρθηκαν. H Τράπεζα Πειραιώς επηρεάζεται από τις συνεχιζόμενες οικονομικές διακυμάνσεις και την έντονη μεταβλητότητα των παγκόσμιων χρηματοοικονομικών αγορών και εκτίθεται σε κινδύνους, που πιθανώς να ενσκήψουν σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κυρίως λόγω της κρίσης χρέους περιφερειακών χωρών της Ευρωζώνης. H οικονομική κατάσταση της Ελλάδας, παρότι βελτιούμενη σε δημοσιονομικό επίπεδο, παραμένει ο βασικός παράγοντας κινδύνου για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Οι αρνητικές εξελίξεις στον τομέα αυτό ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά τη ρευστότητα της Τράπεζας, την ποιότητα του δανειακού της χαρτοφυλακίου, τα αποτελέσματα και την κεφαλαιακή της βάση. Η βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους αποτελεί έναν πρόσθετο παράγοντα κινδύνου για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, ενώ οι αποφάσεις του Εurogroup του Δεκεμβρίου στοχεύουν στη σημαντική μείωση αυτού. Επιπρόσθετα, βασικός κίνδυνος του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της χώρας συνεχίζει να είναι ο βαθμός υλοποίησης των δεσμεύσεων, που έχουν αναληφθεί (execution risk). Παράλληλα, στους εξωτερικούς παράγοντες αβεβαιότητας προστίθενται ο κίνδυνος επιβράδυνσης της παγκόσμιας ανάπτυξης αλλά και της κρίσης χρέους άλλων περιφερειακών χωρών της Ευρώπης. Παρά τις αβεβαιότητες και τους κινδύνους που υφίστανται στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κάτωθι παράγοντες, οι οποίοι παρέχουν στήριξη της οικονομίας και του ελληνικού τραπεζικού κλάδου: Η συμμετοχή του ΤΧΣ και της Τράπεζας της Ελλάδος στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης και αναδιάταξης του ελληνικού τραπεζικού τομέα. Η διαθεσιμότητα επιπρόσθετων κεφαλαίων στην περίπτωση που αυτά χρειαστούν για την περαιτέρω ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών και την αναδιάρθρωση του κλάδου (συνολικά, τα κεφάλαια που έχουν ορισθεί να διατεθούν προς το ΤΧΣ για τη στήριξη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος ανέρχονται σε 50 δις). Η παροχή μηχανισμού χρηματοοικονομικής στήριξης, τόσο από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δυνατότητα άντλησης ρευστότητας μέσω της πρόσβασης στο Ευρωσύστημα. Η πρόθεση των ελληνικών αρχών για την ισχυροποίηση της ελληνικής οικονομίας. Η ενίσχυση της θέσης της Τράπεζας Πειραιώς στον τραπεζικό κλάδο και η ενίσχυση των πηγών χρηματοδότησής της, μέσω της απόκτησης επιλεγμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της πρώην ΑΤΕbank Α.Ε., της απόκτησης της Γενικής Τράπεζας Α.Ε., καθώς και των ελληνικών δραστηριοτήτων των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω παραγόντων, η Διοίκηση της Τράπεζας εκτιμά ότι: α) η ανακεφαλαιοποίηση θα ολοκληρωθεί με επιτυχία στο β τρίμηνο του και β) ότι η Τράπεζα θα συνεχίσει τις λειτουργίες της στο ορατό μέλλον. Συνεπώς, οι ενδιάμεσες συνοπτικές ατομικές οικονομικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. 9

12 Ποσά σε χιλιάδες ευρώ (Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 4 Πιστωτικός Κίνδυνος Δανείων και Απαιτήσεων Η Τράπεζα επέλεξε να γνωστοποιήσει την έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο για τα δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών λόγω της απόκτησης των ελληνικών δραστηριοτήτων των τριών Κυπριακών τραπεζών και ειδικότερα της απόκτησης των δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών στην εύλογη αξία τους. H Τράπεζα δεν έχει μεταβάλει την πολιτική διαχείρισης κινδύνων στο α τρίμηνο. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις κατά πελατών και πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και οι απαιτήσεις από χρεωστικούς τίτλους συνοψίζονται ως εξής: Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών Δάνεια και απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων Συμφωνίες επαναπώλησης τίτλων πελατών Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών Δάνεια και απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων Συμφωνίες επαναπώλησης τίτλων πελατών Δάνεια χωρίς καθυστέρηση ή απομείωση αξίας Δάνεια και απαιτήσεις σε καθυστέρηση χωρίς απομείωση αξίας Δάνεια και απαιτήσεις με απομείωση αξίας Προ προβλέψεων Μείον: Προβλέψεις για απομείωση αξίας δανείων και απαιτήσεων ( ) - - ( ) - - Μείον :Προσαρμογή για υπόλοιπα έναρξης κατά την ημερομηνία εξαγοράς ( ) - - ( ) - - Μετά προβλέψεων Απαιτήσεις από χρεωστικούς τίτλους Μείον: Προβλέψεις για απομείωση αξίας απαιτήσεων από χρεωστικούς τίτλους (23.846) - - (23.846) - - Μετά προβλέψεων Το κονδύλι «Προσαρμογή για υπόλοιπα έναρξης κατά την ημερομηνία εξαγοράς» αφορά κυρίως τις προβλέψεις για απομείωση δανείων που είχε σχηματίσει η πρώην ΑΤΕbank και το Ελληνικό δίκτυο κυπριακών τραπεζών, κατά την ημερομηνία απόκτησης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού τους, από την Τράπεζα. Οι εν λόγω προβλέψεις έχουν περιληφθεί στην προσαρμογή των δανείων σε εύλογη αξία κατά τη διαδικασία επιμερισμού κόστους βάσει ΔΠΧΑ 3. Σημειώνεται ότι στη σημείωση 12 "Δάνεια και Απαιτήσεις κατά Πελατών και Απαιτήσεις από χρεωστικούς τίτλους", η προσαρμογή έχει μειώσει τα δάνεια προ προβλέψεων και δεν περιλαμβάνεται στις προβλέψεις απομείωσης. Ωστόσο, για σκοπούς παρακολούθησης του πιστωτικού κινδύνου και γνωστοποιήσεων σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 7, η προαναφερόμενη προσαρμογή δεν επηρεάζει τα υπόλοιπα δανείων προ προβλέψεων, καθώς η Τράπεζα εξακολουθεί να παρακολουθεί την προσαρμογή ως μέρος των προβλέψεων. Ακολουθεί ανάλυση της προσαρμογής που έχει διενεργηθεί κατά την ημερομηνία εξαγοράς ή απόκτησης ανά κατηγορία δανείων: Δάνεια Ιδιωτών Στεγαστικά δάνεια Καταναλωτικά/ προσωπικά δάνεια Πιστωτικές κάρτες Επιχειρηματικά δάνεια Σύνολο προσαρμογής ( ) (61.830) ( ) (21.013) ( ) (20.347) ( ) (20.470) ( ) ( ) ( ) ( ) α) Δάνεια χωρίς καθυστέρηση ή απομείωση αξίας: Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών Δάνεια προς ιδιώτες Δάνεια προς επιχειρήσεις Σύνολο δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών Διαβαθμίσεις Πιστωτικές κάρτες Καταναλωτικά/ προσωπικά δάνεια Στεγαστικά Ικανοποιητικής διαβάθμισης Ειδικής αναφοράς Σύνολο Δάνεια προς ιδιώτες Δάνεια προς επιχειρήσεις Σύνολο δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών Διαβαθμίσεις Πιστωτικές κάρτες Καταναλωτικά/ προσωπικά δάνεια Στεγαστικά Ικανοποιητικής διαβάθμισης Ειδικής αναφοράς Σύνολο Δάνεια και απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων Διαβαθμίσεις Εξαιρετικής σταθερότητας Ικανοποιητικής διαβάθμισης Ειδικής αναφοράς Σύνολο

13 Ποσά σε χιλιάδες ευρώ (Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) Συμφωνίες επαναπώλησης τίτλων πελατών Διαβαθμίσεις Ικανοποιητικής διαβάθμισης Σύνολο β) Δάνεια και απαιτήσεις σε καθυστέρηση χωρίς απομείωση αξίας: Δάνεια προς ιδιώτες Δάνεια προς επιχειρήσεις Σύνολο δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών Πιστωτικές κάρτες Καταναλωτικά/ προσωπικά δάνεια Στεγαστικά Σε καθυστέρηση 1-90 ημέρες Σε καθυστέρηση ημέρες Σε καθυστέρηση > 180 ημέρες Σύνολο Εύλογη αξία εμπράγματων εξασφαλίσεων Η εύλογη αξία των εμπράγματων εξασφαλίσεων αντικατοπτρίζει τη ρευστοποιήσιμη αξία των συγκεκριμένων εξασφαλίσεων μετά την εφαρμογή ειδικών συντελεστών προσαρμογής (hair cuts) οι οποίοι προνοούνται στην πιστωτική πολιτική της Τράπεζας. Η εύλογη αξία των εμπράγματων εξασφαλίσεων που αφορούν στεγαστικά δάνεια περιλαμβάνει μόνο ακίνητα για τα οποία η Τράπεζα έχει στην κατοχή της την πρώτη (Α ) προσημείωση. Για τις περιπτώσεις όπου η αξία του ακινήτου ξεπερνά το ποσό κάλυψης του υπολοίπου του δανείου, ως εύλογη αξία των στεγαστικών δανείων λαμβάνεται υπόψη η αξία του ακινήτου μόνο μέχρι το ποσό κάλυψης του υπολοίπου. Δάνεια προς ιδιώτες Δάνεια προς επιχειρήσεις Σύνολο δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών Πιστωτικές κάρτες Καταναλωτικά/ προσωπικά δάνεια Στεγαστικά Σε καθυστέρηση 1-90 ημέρες Σε καθυστέρηση ημέρες Σε καθυστέρηση > 180 ημέρες Σύνολο Εύλογη αξία εμπράγματων εξασφαλίσεων γ) Δάνεια και απαιτήσεις με απομείωση αξίας: Δάνεια προς ιδιώτες Δάνεια προς επιχειρήσεις Σύνολο δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών Πιστωτικές κάρτες Καταναλωτικά/ προσωπικά δάνεια Στεγαστικά Δάνεια με απομείωση αξίας Εύλογη αξία εμπράγματων εξασφαλίσεων Δάνεια προς επιχειρήσεις Σύνολο δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών Δάνεια προς ιδιώτες Καταναλωτικά/ Πιστωτικές κάρτες προσωπικά δάνεια Στεγαστικά Δάνεια με απομείωση αξίας Εύλογη αξία εμπράγματων εξασφαλίσεων

14 5 Επιχειρηματικοί τομείς Η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναγνωρίσει τους ακόλουθους επιχειρηματικούς τομείς: Λιανική Τραπεζική Ο τομέας περιλαμβάνει εργασίες εμπορικής τραπεζικής της Τράπεζας που απευθύνονται σε νοικοκυριά, καθώς και σε μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις (καταθέσεις, χορηγήσεις, κίνηση κεφαλαίων, εισαγωγές εξαγωγές, εγγυητικές επιστολές κ.α.). Τραπεζική Μεγάλων Επιχειρήσεων Ο τομέας περιλαμβάνει εργασίες εμπορικής τραπεζικής της Τράπεζας που απευθύνονται σε μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς επίσης και σε ναυτιλιακές εταιρείες, οι οποίες εξυπηρετούνται από κεντρικές υπηρεσίες, λόγω των εξειδικευμένων αναγκών τους (καταθέσεις, χορηγήσεις, ομολογιακά δάνεια, χρηματοδότηση έργων, κίνηση κεφαλαίων, εισαγωγές εξαγωγές, εγγυητικές επιστολές κ.α.). Επενδυτική Τραπεζική Ο τομέας περιλαμβάνει εργασίες επενδυτικής τραπεζικής της Τράπεζας (συμβουλευτικές και επενδυτικές υπηρεσίες, αναδοχές, χρηματιστηριακές συναλλαγές κ.α.). Διαχείριση Κεφαλαίων και Treasury Ο τομέας περιλαμβάνει εργασίες διαχείρισης περιουσίας τρίτων, καθώς και για ίδιο λογαριασμό της Τράπεζας (εργασίες wealth management, αμοιβαία κεφάλαια, διαχείριση διαθεσίμων). Λοιποί Ο τομέας περιλαμβάνει εργασίες της Τράπεζας που δεν συμπεριλαμβάνονται σε κάποιον από τους προηγούμενους τομείς (εργασίες κεντρικών υπηρεσιών κ.α.). Με βάση το ΔΠΧΑ 8, ο καθορισμός των επιχειρηματικών τομέων προκύπτει από τις εσωτερικές αναφορές που αποστέλλονται στην Εκτελεστική Επιτροπή, βάσει των οποίων παρακολουθείται και αξιολογείται η απόδοση του κάθε τομέα. Κρίσιμα στοιχεία αποτελούν η εξέλιξη των μεγεθών και των αποτελεσμάτων ανά τομέα. Παρατίθεται ανάλυση των αποτελεσμάτων και λοιπών στοιχείων κατά επιχειρηματικό τομέα της Τράπεζας: 1/1-31/3/ Λιανική Τραπεζική Τραπεζική Μεγάλων Επιχειρήσεων Επενδυτική Τραπεζική Διαχείριση κεφαλαίων & Treasury Λοιποί Σύνολο Καθαρά έντοκα έσοδα (53.606) Καθαρά έσοδα προμηθειών (274) Καθαρά έσοδα Αποτελέσματα κατά τομέα ( ) (419) Αποτελέσματα προ φόρων Φόρος εισοδήματος Αποτελέσματα μετά φόρων Λοιπά στοιχεία κατά τομέα Κεφαλαιουχικές δαπάνες Αποσβέσεις Προβλέψεις και απομειώσεις /1-31/3/ Λιανική Τραπεζική Τραπεζική Μεγάλων Επιχειρήσεων Επενδυτική Τραπεζική Διαχείριση κεφαλαίων & Treasury Λοιποί Σύνολο Καθαρά έντοκα έσοδα (48.627) Καθαρά έσοδα προμηθειών (420) Καθαρά έσοδα Αποτελέσματα κατά τομέα (86.859) ( ) - ( ) Αποτελέσματα προ φόρων ( ) Φόρος εισοδήματος Αποτελέσματα μετά φόρων Λοιπά στοιχεία κατά τομέα Κεφαλαιουχικές δαπάνες Αποσβέσεις Προβλέψεις και απομειώσεις Λιανική Τραπεζική Τραπεζική Μεγάλων Επιχειρήσεων Επενδυτική Τραπεζική Διαχείριση κεφαλαίων & Treasury Λοιποί Σύνολο Κατά την Στοιχεία ενεργητικού κατά τομέα Υποχρεώσεις κατά τομέα Κατά την Στοιχεία ενεργητικού κατά τομέα Υποχρεώσεις κατά τομέα Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες περιλαμβάνουν προσθήκες άυλων και ενσώματων παγίων στοιχείων ενεργητικού που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της περιόδου από τους επιμέρους επιχειρηματικούς τομείς. 12

15 6 Αποτελέσματα εμπορικού χαρτοφυλακίου 7 Φόρος εισοδήματος Τράπεζα Πειραιώς - Στα "Καθαρά έσοδα" και στα "Αποτελέσματα κατά τομέα" των Λοιπών Κλάδων περιλαμβάνεται το έσοδο από την αρνητική υπεραξία που προέκυψε από την απόκτηση των ελληνικών δραστηριοτήτων των τριών Κυπριακών Τραπεζών (σημείωση 25). Στο αποτέλεσμα προ φόρων των λοιπών τομέων, δεν υπάρχει μεμονωμένος κλάδος με ποσοστό συμμετοχής άνω του 10%. Τα αποτελέσματα από χρεόγραφα εμπορικού χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκαν σε κέρδος 28,2 εκ. για την περίοδο 1/1-31/3/ προερχόμενο κατά βάση απο συναλλαγματικά κέρδη έναντι κέρδους 107,2 εκ. για την περίοδο 1/1/ - 31/3/. H μεταβολή οφείλεται κυρίως στο κέρδος ύψους 83,7 εκ. κατά το 1ο τρίμηνο του από την επαναγορά υβριδικών τίτλων (Tier 1) και τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (Lower Tier 2) της Τράπεζας. 1/1/ - 31/3/ 1/1/ - 31/3/ Τρέχων Φόρος - - Αναβαλλόμενος Φόρος Προβλέψεις για φορολογικές διαφορές - (480) Ο συντελεστής φορολογίας των κερδών των Ελληνικών νομικών προσώπων, που θεσπίστηκε με το νόμο 3943/2011 (ΦΕΚ Α' 66/ ) για τις χρήσεις που αρχίζουν από 1/1/2011 και μετά, ορίστηκε σε 20% και η παρακράτηση φόρου στα διανεμόμενα κέρδη τους σε 25%. Με τις ρυθμίσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν. 4110/23.1. και για τις διαχειριστικές χρήσεις με έναρξη από 1/1/ και μετά, θεσπίστηκε αυξημένος συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των ελληνικών νομικών προσώπων (από 20% σε 26%) και μειωμένος συντελεστής (από 25% σε 10%) επί των μερισμάτων που θα εγκριθούν προς διανομή από την 1/1/2014. Η ανωτέρω μεταβολή του φορολογικού συντελεστή επηρέασε θετικά τα αποτελέσματα του τρέχοντος τριμήνου μέσω του αναβαλλόμενου φόρου κατα 0,5 δισ περίπου, επηρεάζοντας αντίστοιχα και το κονδύλι του ενεργητικού " Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις" και διαμορφώνοντάς το κατά την 31/3/ σε χιλ. Ο αναβαλλόμενος φόρος οφείλεται κατά βάση στις φορολογικές ζημίες προηγούμενων χρήσεων και στην ζημία από την συμμετοχή της Τράπεζας στο PSI στη χρήση. Η Τράπεζα έχει αναγνωρίσει αναβαλλόμενο φόρο σε ολόκληρο το ποσό των φορολογικών ζημιών της, βασιζόμενη στις καλύτερες εκτιμήσεις της Διοίκησης, για τη μελλοντική εξέλιξη των φορολογικών αποτελεσμάτων της Τράπεζας σύμφωνα με το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Τράπεζας. Σημειώνεται ότι με τις ρυθμίσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν. 4110/23.1. οι ζημίες των νομικών προσώπων, που προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, κατ εφαρμογή προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, εκπίπτουν πλέον από τα ακαθάριστα έσοδα σε 30 ισόποσες ετήσιες δόσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση μέσα στην οποία πραγματοποιείται η ανταλλαγή των τίτλων. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές και έχει περαιώσει οριστικά όλες τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, μέχρι και τη χρήση του 2009, ενώ για τις ανέλεγκτες χρήσεις έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧA). Σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν 2238/94, από τη χρήση 2011, οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους στις ελληνικές ανώνυμες εταιρείες υποχρεούνται στην έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού σχετικά με την ορθή εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων. Με την προϋπόθεση ότι στο φορολογικό πιστοποιητικό δεν διατυπώνεται επιφύλαξη, ούτε εντοπίζονται παραβάσεις, η χρήση θεωρείται περαιωθείσα, με την συμπλήρωση δεκαοχτώ μηνών από την ημερομηνία εκδοσής του. Για τη χρήση 2011, ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της Τράπεζας από την PricewaterhouseCoopers A.E. και εκδόθηκε η «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» χωρίς επιφύλαξη. Για τη χρήση, ο φορολογικός έλεγχος της Τράπεζας από τους νόμιμους ελεγκτές της «PricewaterhouseCoopers A.E.» είναι σε εξέλιξη και δεν αναμένονται ουσιώδη ευρήματα. 8 Κέρδη ανά μετοχή Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα κέρδη μετά φόρων αναλογούντα στους κοινούς μετόχους της Τράπεζας με το μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών που βρισκόταν σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου, εξαιρώντας το μέσο αριθμό ιδίων μετοχών που είχε στην κατοχή της η Τράπεζα Πειραιώς. Δεν συντρέχει λόγος που να διαφοροποιεί τα προσαρμοσμένα από τα βασικά κέρδη ανά μετοχή. 1/1-31/3/ 1/1-31/3/ Βασικά και Προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή Κέρδη αναλογούντα στους κοινούς μετόχους της Τράπεζας Μέσος σταθμισμένος αριθμός κοινών μετοχών Βασικά και Προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (σε ευρώ) 3,2021 0, Ανάλυση λοιπών συνολικών εσόδων Προ Μετά από Φόροι 1/1-31/3/ φόρων φόρους Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Μεταβολή αποθεματικού διαθέσιμων προς πώληση χρεογράφων (σημείωση 22) (5.548) (1.002) Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Μεταβολή αναλογιστικών κερδών/ (ζημιών) υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών Λοιπά συνολικά έσοδα (5.548) (1.002) 13

16 Προ Φόροι Μετά από 1/1-31/3/ φόρων φόρους Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Μεταβολή αποθεματικού διαθέσιμων προς πώληση χρεογράφων (9.896) Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Μεταβολή αναλογιστικών κερδών/ (ζημιών) υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών Λοιπά συνολικά έσοδα (9.896) Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα Ταμείο Λογαριασμοί ανταποκριτών και όψεως σε τράπεζες Υπόλοιπα στην Κεντρική Τράπεζα Επιταγές εισπρακτέες - Γραφείο Συμψηφισμού Κεντρικής Τράπεζας Δεσμευμένες καταθέσεις Υποχρεωτικές καταθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα Οι υποχρεωτικές καταθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα και οι δεσμευμένες καταθέσεις δεν είναι διαθέσιμες για χρήση καθημερινών δραστηριοτήτων από την Τράπεζα. 11 Χρηματοοικονομικά μέσα ενεργητικού αποτιμώμενα σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσματικών λογαριασμών Χρεόγραφα εμπορικού χαρτοφυλακίου Ομόλογα εκδόσεως Ελληνικού Δημοσίου Ομόλογα εκδόσεως Δημοσίου άλλων κρατών Ομόλογα εταιριών - 95 Τραπεζικά ομόλογα - 56 Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου Σύνολο χρεογράφων εμπορικού χαρτοφυλακίου Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμώνται σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσματικών λογαριασμών Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών και απαιτήσεις από χρεωστικούς τίτλους Α. Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών Στεγαστικά δάνεια Καταναλωτικά/ προσωπικά και λοιπά δάνεια Πιστωτικές κάρτες Δάνεια προς ιδιώτες Δάνεια προς επιχειρήσεις Σύνολο δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών Μείον: Προβλέψεις για απομειώσεις δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών ( ) ( ) Σύνολο δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών Σημειώνεται ότι τα επιμέρους κονδύλια των δανείων έχουν επηρεαστεί από την αναπροσαρμογή σε εύλογη αξία στο πλαίσιο της άσκησης επιμερισμού του κόστους των δραστηριοτήτων που αποκτήθηκαν. Οι σχετικές προσαρμογές που έγιναν κατά την ημερομηνία απόκτησης παρατίθενται στη σημείωση 4. Κίνηση πρόβλεψης (απομείωσης) δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών Στεγαστικά Δάνεια Καταναλωτικά/ προσωπικά και λοιπά δάνεια Κάρτες Σύνολο Δανείων προς ιδιώτες Δάνεια προς επιχειρήσεις/ Δημόσιο Σύνολο Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 1/1/ Έξοδο περιόδου (117) Διαγραφές δανείων (8.190) (8.909) (3.598) (20.697) ( ) ( ) Συναλλαγματικές διαφορές (1.715) (1.715) Υπόλοιπο λήξης περιόδου 31/3/ Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 1/4/ Έξοδο περιόδου Διαγραφές δανείων - (7.137) (8.192) (15.328) ( ) ( ) Συναλλαγματικές διαφορές (1.388) (1.388) Λοιπές κινήσεις (10.335) (10.335) Υπόλοιπο λήξης περιόδου 31/12/

17 Στεγαστικά Δάνεια Καταναλωτικά/ προσωπικά και λοιπά δάνεια Κάρτες Σύνολο Δανείων προς ιδιώτες Δάνεια προς επιχειρήσεις/ Δημόσιο Σύνολο Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 1/1/ Έξοδο περιόδου (208) Διαγραφές δανείων (446) (10.026) (5.184) (15.656) (56.419) (72.074) Συναλλαγματικές διαφορές Υπόλοιπο λήξης περιόδου 31/3/ Tο έξοδο απομείωσης αξίας δανείων, απαιτήσεων από χρεωστικούς τίτλους και λοιπών απαιτήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων περιλαμβάνει για την περίοδο 1/1-31/3/ ποσό 2,9 εκ., το οποίο αφορά διαγραφές δανείων απευθείας στα αποτελέσματα. Β. Απαιτήσεις από χρεωστικούς τίτλους Απαιτήσεις από χρεωστικούς τίτλους εταιρειών Απαιτήσεις από χρεωστικούς τίτλους Τραπεζών Απαιτήσεις από χρεωστικούς τίτλους εκδόσεως Ελληνικού Δημοσίου Απαιτήσεις από χρεωστικούς τίτλους εκδόσεως Εξωτερικού Σύνολο απαιτήσεων από χρεωστικούς τίτλους Μείον: Προβλέψεις για απομειώσεις απαιτήσεων από χρεωστικούς τίτλους (23.846) (23.846) Σύνολο απαιτήσεων από χρεωστικούς τίτλους (μετά από προβλέψεις) Στις απαιτήσεις από χρεωστικούς τίτλους της 31/3/ περιλαμβάνονται τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου ονομαστικής αξίας εκ., που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του Ν. 3723/2008 «Ενίσχυση της ρευστότητας της Οικονομίας». Από τους τίτλους αυτούς, τίτλοι ονομαστικής αξίας 782 εκ. διατέθηκαν στην Τράπεζα Πειραιώς για την εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου κάλυψη προνομιούχων μετοχών ύψους 370 εκ. που εκδόθηκαν το 2009 και 380 εκ. το Επιπρόσθετα, τίτλοι ονομαστικής αξίας 675 εκ. αποκτήθηκαν από την Τράπεζα στο πλαίσιο της σχετικής σύμβασης μεταβίβασης επιλεγμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της πρώην ΑΤΕbank. Η λογιστική αξία των ανωτέρω τίτλων ανέρχονταν κατά την 31/3/ σε εκ. Τα ομόλογα άλλων κρατών αφορούν ομόλογα εκδόσεως του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) τα οποία η Τράπεζα έλαβε λόγω της απόκτησης επιλεγμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της πρώην ΑΤΕbank. 13 Χρεόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου Χρεόγραφα διαθέσιμου προς πώληση χαρτοφυλακίου Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης Ομόλογα εκδόσεως Ελληνικού Δημοσίου Ομόλογα εκδόσεως Δημοσίου άλλων κρατών και EFSF ομόλογα Έντοκα γραμμάτια εκδόσεως Ελληνικού Δημοσίου Ομόλογα εταιριών Ομόλογα τραπεζών Μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης Μετοχές εισηγμένες Μη εισηγμένες μετοχές Αμοιβαία κεφάλαια Λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης Σύνολο διαθέσιμου προς πώληση χαρτοφυλακίου

Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες ενοποιημένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.3.2013. (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.3.2013. (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.3.2013 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Αθήναι, 10 Μαΐου 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιώς Factoring Α.Ε.

Πειραιώς Factoring Α.Ε. Πειραιώς Factoring Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιώς Factoring Α.Ε.

Πειραιώς Factoring Α.Ε. Πειραιώς Factoring Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ 30.9.2014. (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ 30.9.2014. (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ 30.9.2014 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Αθήναι, 4 Νοεμβρίου 2014 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Οµίλου της 30.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Τροποποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2013 Μάιος 2013 Πίνακας Περιεχομένων Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 wwweurobankgr, Τηλ: 210 333 7000 Αρ ΓΕΜΗ: 000223001000 Πίνακας Περιεχομένων των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE Α.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2013 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2013 Νοέμβριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων Κατάσταση Οικονομικής Θέσης... 3 Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ACCOUNTING CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Kαταστάσεις. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ACCOUNTING CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Kαταστάσεις. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΠΕΙΡΑΙΩΣ ACCOUNTING CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες 30 ης Σεπτεμβρίου 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Α θήνα, 5 η Νοεμβρίου 2008 Περιεχόμενα των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Ενοποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 3 Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου... 5

Περιεχόμενα. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 3 Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων Α.Ε. Οικονομική Έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 Σινιόσογλου 6, 142 34 Νέα Ιωνία www.eurobankpropertyservices.gr Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 2296701000 Οικονομική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου 2013-31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Λ. Αθηνών 110

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΚΟΡ ΚΟΡΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ

ΡΕΚΟΡ ΚΟΡΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 Α. Συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Ετήσια Οικονομική Έκθεση (15 η Μαΐου 2013 31 η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 4 Β. Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σοφοκλέους 7-9 105 59 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24316/06/Β/91/38 Γ.Ε.ΜΗ. 1006101000 www.lavrentakis.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σοφοκλέους 7-9 105 59 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24316/06/Β/91/38 Γ.Ε.ΜΗ. 1006101000 www.lavrentakis. ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σοφοκλέους 7-9 105 59 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24316/06/Β/91/38 Γ.Ε.ΜΗ. 1006101000 www.lavrentakis.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013 έως 31/12/2013)

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2. Κατάσταση Συνολικoύ Εισοδήματος για τη Χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 3

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2. Κατάσταση Συνολικoύ Εισοδήματος για τη Χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 3 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΟΥΡΝΩΝ A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικoύ Εισοδήματος για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012) Σελίδα 1 από 41 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2012 31.12.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Ι.Α.Ε.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Ι.Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.. 3-8

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΣ 31.12.2010 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης- Δ.Π.Χ.Π.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΣ 31.12.2010 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης- Δ.Π.Χ.Π. ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΣ 31.12.2010 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης- Δ.Π.Χ.Π.) ΑΘΗΝΑΙ, 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2013 (1Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 Netmed Α.Ε. Αριθμός ΓΕ.Μ.Η2135101000 Οδός Μάνης Θέση Κάντζα Παλλήνη Αττικής 153 51

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ»

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ» Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015 Μάιος 2015 Πίνακας Περιεχομένων Κατάσταση Οικονομικής Θέσης... 3 Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε.

ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ - ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΡΤΟΥ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (περίοδος: 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα