(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 11/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου στον ασφαλιστικό τομέα, υπό το πρίσμα της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-236/09 (Test-Achats) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2012/C 11/01) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Το άρθρο 5 της οδηγίας 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών ( 1 ) (στο εξής «η οδηγία») διέπει τη χρήση αναλογιστικών παραγόντων που έχουν σχέση με το φύλο στην παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών και άλλων συναφών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Το άρθρο 5 παράγραφος 1 προβλέπει, για τα νέα συμβόλαια που συνάπτονται μετά τις 21 Δεκεμβρίου 2007, ότι η χρήση του φύλου ως αναλογιστικού παράγοντα για τον υπολογισμό των ασφαλίστρων και των παροχών δεν πρέπει να οδηγεί, για τους ασφαλιζόμενους, σε διαφορές μεταξύ ασφαλίστρων και μεταξύ παροχών (στο εξής «ο κανόνας ασφαλίστρων και παροχών ανεξαρτήτως φύλου»). Το άρθρο 5 παράγραφος 2 προβλέπει παρέκκλιση από αυτόν τον κανόνα παρέχοντας τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να επιτρέπουν αναλογικές διαφορές μεταξύ των ασφαλίστρων και παροχών των ασφαλιζομένων όταν το φύλο αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αξιολόγηση του κινδύνου, βάσει συναφών και αξιόπιστων αναλογικών και στατιστικών δεδομένων. 2. Σε απόφαση που εκδόθηκε την 1η Μαρτίου 2011 ( 2 ) (στο εξής «η απόφαση Test-Achats»), το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής «το Δικαστήριο») κήρυξε ανίσχυρο το άρθρο 5 παράγραφος 2, με ισχύ από την 21η Δεκεμβρίου Στη συγκεκριμένη απόφαση, το Δικαστήριο έκρινε ότι το άρθρο 5 παράγραφος 2, παρέχοντας στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να διατηρούν χωρίς χρονικό περιορισμό παρέκκλιση από τον κανόνα περί καθορισμού ασφαλίστρων και παροχών ανεξαρτήτως φύλου, ο οποίος προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, έρχεται σε αντίθεση με την επίτευξη του επιδιωκόμενου από την οδηγία σκοπού της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά τον υπολογισμό ασφαλίστρων και παροχών, όπως αυτός έχει καθορισθεί από τον νομοθέτη για τον τομέα των ασφαλίσεων, και, ως εκ τούτου, δεν είναι συμβατό με τα άρθρα 21 και 23 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3. Όλα τα κράτη μέλη επιτρέπουν τώρα διαφοροποίηση μεταξύ των φύλων για ένα τουλάχιστον είδος ασφάλισης. Συγκεκριμένα, σε όλα τα κράτη μέλη, οι ασφαλιστές έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το φύλο ως παράγοντα αξιολόγησης των κινδύνων στον τομέα της ασφάλειας ζωής ( 3 ). Η απόφαση Test-Achats θα έχει επομένως επιπτώσεις σε όλα τα κράτη μέλη. 4. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές έχουν ως στόχο να διευκολύνουν την τήρηση της απόφασης Test- Achats σε εθνικό επίπεδο. Η θέση της Επιτροπής τελεί εντούτοις υπό την επιφύλαξη κάθε ερμηνείας στην οποία μπορεί να προβεί το Δικαστήριο στο μέλλον όσον αφορά το άρθρο ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 5. Από την 21η Δεκεμβρίου 2012, ο κανόνας περί καθορισμού ασφαλίστρων και παροχών ανεξαρτήτως φύλου, που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, πρέπει να εφαρμόζεται χωρίς παρέκκλιση όσον αφορά τον υπολογισμό των ασφαλίστρων και παροχών των ασφαλισμένων στις νέες ασφαλιστικές συμβάσεις. ( 1 ) ΕΕ L 373 της , σ. 37. ( 2 ) Απόφαση της 1ης Μαρτίου 2011 στην υπόθεση C-236/09, ΕΕ C 130 της , σ. 4. ( 3 ) Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές νομοθεσίες και τις πρακτικές των ασφαλιστών, βλ. τα παραρτήματα 1 και 2.

2 C 11/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αντίκτυπος της απόφασης Test-Achats οι σχετικές συμβάσεις Το άρθρο 5 παράγραφος 1 πρέπει να εφαρμόζεται χωρίς παρέκκλιση από την 21η Δεκεμβρίου Στην απόφαση Test-Achats, το Δικαστήριο αποφαίνεται ότι το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας «πρέπει, κατά συνέπεια, να λογίζεται ως ανίσχυρο μετά την παρέλευση επαρκούς μεταβατικής περιόδου» η οποία λήγει την 21η Δεκεμβρίου 2012 ( 1 ). Αυτό σημαίνει ότι από τη συγκεκριμένη ημερομηνία, οι απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 πρέπει να εφαρμόζονται χωρίς παρέκκλιση Το άρθρο 5 παράγραφος 1 εφαρμόζεται μόνο στις νέες συμβάσεις 7. Η μεταβατική περίοδος πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με τον στόχο της οδηγίας, όπως αυτός διατυπώνεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, το οποίο προβλέπει ότι ο κανόνας περί καθορισμού ασφαλίστρων και παροχών ανεξαρτήτως φύλου εφαρμόζεται αποκλειστικά στα νέα συμβόλαια που συνάπτονται μετά την προθεσμία μεταφοράς της οδηγίας, δηλαδή μετά την 21η Δεκεμβρίου Όπως εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 18 της οδηγίας, αυτός ο κανόνας έχει ως στόχο να αποφευχθεί η απότομη προσαρμογή της αγοράς. Η απόφαση Test-Achats δεν αλλάζει αυτό τον στόχο ούτε έχει επίπτωση στην εφαρμοσιμότητα του κανόνα περί καθορισμού ασφαλίστρων και παροχών ανεξαρτήτως φύλου μόνο στα νέα συμβόλαια, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1. Η απόφαση Test-Achats σημαίνει για τα νέα συμβόλαια που συνάπτονται από την 21η Δεκεμβρίου 2012 ότι αυτός ο κανόνας πρέπει να εφαρμόζεται χωρίς καμία εξαίρεση, λόγω του ανίσχυρου χαρακτήρα του άρθρου 5 παράγραφος 2 από τη συγκεκριμένη ημερομηνία. 8. Αποτελεί πάγια νομολογία ότι, όπως επιβάλλουν οι απαιτήσεις τόσο της ομοιόμορφης εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου όσο και της αρχής της ισότητας, στο περιεχόμενο μιας διάταξης του ενωσιακού δικαίου η οποία δεν παραπέμπει ρητά στο δίκαιο των κρατών μελών για τον προσδιορισμό της έννοιας και του πεδίου εφαρμογής της, πρέπει να δίδεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτοτελής και ομοιόμορφη ερμηνεία ( 2 ). 9. Η οδηγία δεν καθορίζει την έννοια του «νέου συμβολαίου» ούτε παραπέμπει στο εθνικό δίκαιο όσον αφορά την έννοια που πρέπει να δοθεί σε αυτούς τους όρους. Αυτή η έννοια θα πρέπει κατά συνέπεια να θεωρηθεί, για τους σκοπούς της εφαρμογής της οδηγίας, ως αυτοτελής έννοια του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία χρήζει ενιαίας ερμηνείας σε όλη την Ένωση. Αυτή η ενιαία ερμηνεία ανταποκρίνεται στον στόχο της οδηγίας στον ασφαλιστικό τομέα, που είναι να θέσει σε εφαρμογή τον κανόνα περί καθορισμού ασφαλίστρων και παροχών ανεξαρτήτως φύλου, μετά την εκπνοή μιας μεταβατικής περιόδου. Η έννοια του «νέου συμβολαίου», για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 5 παράγραφος 1, είναι ουσιαστικής σημασίας για την πρακτική εφαρμογή αυτής της διάταξης. Τυχόν αποκλίνουσες ερμηνείες αυτής της έννοιας, βάσει των εθνικών δικαίων των συμβάσεων, θα ενείχαν τον κίνδυνο να οδηγήσουν σε διαφορετικές μεταβατικές περιόδους, καθυστερώντας τοιουτοτρόπως τη συνολική εφαρμογή του κανόνα περί καθορισμού ασφαλίστρων και παροχών ανεξαρτήτως φύλου, αλλά επίσης σε άνισους όρους ανταγωνισμού για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Μια τέτοια κατάσταση θα έβλαπτε τον επιδιωκόμενο από την οδηγία στόχο, που έγκειται στο να κατοχυρώσει συνολικά την ισότητα μεταχείρισης μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλα τα κράτη μέλη όσον αφορά τα ασφάλιστρα και τις παροχές που ισχύουν για τους ασφαλισμένους, από την ίδια ημερομηνία με αυτήν που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 ( 3 ). 10. Η εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 1 προϋποθέτει τη σαφή διάκριση μεταξύ υφιστάμενων και νέων συμβολαίων. Η διάκριση πρέπει να ικανοποιεί την αξίωση ασφάλειας δικαίου και να στηρίζεται σε κριτήρια που αποτρέπουν την αδικαιολόγητη αλλοίωση υφιστάμενων δικαιωμάτων και διαφυλάσσουν τις θεμιτές προσδοκίες όλων των μερών. Αυτή η προσέγγιση συμπλέει με τον στόχο της οδηγίας, που συνίσταται στο να αποφευχθεί αιφνίδια αναπροσαρμογή της αγοράς, περιορίζοντας την εφαρμογή του κανόνα περί καθορισμού ασφαλίστρων και παροχών ανεξαρτήτως φύλου μόνο στα νέα συμβόλαια. 11. Κατά συνέπεια, ο κανόνας περί καθορισμού ασφαλίστρων και παροχών ανεξαρτήτως φύλου σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 εφαρμόζεται εφόσον: α) συνάπτεται συμβατική συμφωνία (συμβόλαιο) η οποία προϋποθέτει τη δήλωση συναίνεσης όλων των μερών, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης υφιστάμενης σύμβασης, και β) η τελευταία δήλωση συναίνεσης ενός μέρους που είναι απαραίτητη για τη σύναψη του εν λόγω συμβολαίου πραγματοποιείται από τις 21 Δεκεμβρίου 2012 και μετά. ( 1 ) Σκέψη 33 της απόφασης. ( 2 ) Επιβεβαιώθηκε, τελευταία, στην απόφαση του Δικαστηρίου της 18ης Οκτωβρίου 2011 στην υπόθεση C-34/10, Oliver Brüstle/Greenpeace e.v., σκέψη 25. Βλ. επίσης την υπόθεση 327/82 Ekro, Συλλογή [1984], σ. 107, σκέψη 11 την υπόθεση C-287/98 Linster, Συλλογή [2000], σ, I-6917, σκέψη 43 την υπόθεση C-5/08 Infopaq International, Συλλογή [2009], σ. I-6569, σκέψη 27 και την υπόθεση C-467/08 Padawan, Συλλογή [2010], σ. I-0000, σκέψη 32. ( 3 ) Ένας πολύ στενός ορισμός της έννοιας του νέου συμβολαίου, που θα επέκτεινε τη δυνατότητα χρησιμοποίησης του φύλου ως παράγοντα αξιολόγησης των κινδύνων, με επίπτωση στα ασφάλιστρα και τις παροχές των ασφαλισμένων, θα υπονόμευε τον στόχο που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, που είναι να αποκλεισθεί μια τέτοια χρήση «το αργότερο» από την εκπνοή της μεταβατικής περιόδου. Διαφορές ερμηνείας μεταξύ των κρατών μελών θα ήταν εξάλλου αδύνατον να συμβιβαστούν με τις αξιώσεις αυτόνομης και ενιαίας ερμηνείας αυτών των όρων, οι οποίοι έχουν καίρια σημασία για το πεδίο εφαρμογής και την έννοια της οδηγίας.

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 11/3 12. Κατά συνέπεια, οι ακόλουθες συμφωνίες ( 1 ) πρέπει να θεωρηθούν ως νέες συμβατικές συμφωνίες, οι οποίες οφείλουν να τηρούν τον κανόνα περί καθορισμού ασφαλίστρων και παροχών ανεξαρτήτως φύλου: α) οι συμβάσεις που συνάπτονται για πρώτη φορά από την 21η Δεκεμβρίου 2012 ( 2 ). Κατά συνέπεια, οι προτάσεις που διατυπώνονται πριν από τις 21 Δεκεμβρίου 2012 αλλά γίνονται δεκτές από την συγκεκριμένη ημερομηνία θα οφείλουν να συμμορφώνονται με τον κανόνα περί καθορισμού ασφαλίστρων και παροχών ανεξαρτήτως φύλου β) οι συμφωνίες μεταξύ μερών που συνάπτονται από την 21η Δεκεμβρίου 2012, με σκοπό την παράταση συμβάσεων που έχουν συναφθεί πριν από την εν λόγω ημερομηνία οι οποίες θα είχαν άλλως εκπνεύσει. 13. Αντιθέτως, οι ακόλουθες καταστάσεις ( 3 ) δεν πρέπει να θεωρείται ότι αποτελούν νέα συμβατική συμφωνία: α) η αυτόματη παράταση προϋπάρχουσας σύμβασης εάν δεν έχει αποσταλεί ειδοποίηση, για παράδειγμα έγγραφο υπαναχώρησης, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τους όρους της προϋπάρχουσας σύμβασης β) οι προσαρμογές που γίνονται σε επιμέρους στοιχεία υφιστάμενης σύμβασης, όπως οι αλλαγές ασφάλιστρου, βάσει προκαθορισμένων παραμέτρων, όταν δεν απαιτείται η συναίνεση του ασφαλισμένου ( 4 ) γ) η σύναψη, από τον ασφαλισμένο, συμπληρωματικών ή διαδοχικών ασφαλιστήριων συμβολαίων των οποίων οι όροι έχουν προσυμφωνηθεί σε συμβάσεις που συνάφθηκαν πριν από την 21η Δεκεμβρίου 2012, εφόσον αυτά τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ενεργοποιούνται με μονομερή απόφαση του ασφαλισμένου ( 5 ) δ) η απλή μεταβίβαση ενός ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου από έναν ασφαλιστή σε άλλον, η οποία δεν θα πρέπει να μεταβάλλει το καθεστώς των συμβάσεων που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο Ασφαλιστικές πρακτικές που συνδέονται με το φύλο και οι οποίες εξακολουθούν να επιτρέπονται 14. Το άρθρο 5 παράγραφος 1 απαγορεύει κάθε κατάσταση που συνεπάγεται για τους ασφαλισμένους διαφορές όσον αφορά τα ασφάλιστρα και τις παροχές λόγω της χρήσης του φύλου ως παράγοντα για τον υπολογισμό ασφαλίστρων και παροχών. Δεν απαγορεύει τη χρήση του φύλου ως παράγοντα αξιολόγησης των κινδύνων εν γένει. Μια τέτοια χρήση επιτρέπεται για τον υπολογισμό των ασφαλίστρων και παροχών σε συνολικό επίπεδο, στο βαθμό που δεν οδηγεί σε διαφοροποιήσεις όσον αφορά το ατομικό επίπεδο. Μετά την απόφαση Test- Achats, εξακολουθεί κατά συνέπεια να είναι δυνατή η συλλογή, αποθήκευση και χρήση πληροφοριών σχετικά με το φύλο ή συνδεόμενων με το φύλο, εντός των συγκεκριμένων, ως εξής: Για τον υπολογισμό δεδουλευμένων εξόδων και την εσωτερική τιμολόγηση: οι ασφαλιστές συνεχίζουν να έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν και να χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με το φύλο για την εσωτερική αξιολόγηση των κινδύνων, κυρίως για να υπολογίζουν τεχνικές διατάξεις σύμφωνες με τους κανόνες ασφαλιστικής φερεγγυότητας, και για να παρακολουθούν τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου τους από την άποψη του συνόλου των δεδομένων που αφορούν τις τιμές. Για την τιμολόγηση της αντασφάλισης: οι συμβάσεις αντασφάλισης είναι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ ασφαλιστή και αντασφαλιστή. Παραμένει δυνατό να χρησιμοποιείται το κριτήριο του φύλου στην τιμολόγηση αυτών των προϊόντων, εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται διαφοροποιήσεις με βάση το φύλο σε ατομικό επίπεδο. Για την εμπορία και τη διαφήμιση: σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3, η οδηγία δεν εφαρμόζεται στο περιεχόμενο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της διαφήμισης, το δε άρθρο 5 παράγραφος 1 αφορά μόνο τον υπολογισμό των ασφαλίστρων και παροχών των ασφαλισμένων. Οι ασφαλιστές εξακολουθούν κατά συνέπεια να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το μάρκετινγκ και τη διαφήμιση για να επηρεάσουν τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου τους, στοχεύοντας για παράδειγμα, στις διαφημιστικές τους εκστρατείες, είτε τους άνδρες είτε τις γυναίκες. Εντούτοις, δεν μπορούν να αρνηθούν την πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο προϊόν λόγω του φύλου του προσώπου, εκτός εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 ( 6 ). ( 1 ) Αυτές οι καταστάσεις αποτελούν μη εξαντλητικά παραδείγματα που επελέγησαν λόγω της πρακτικής χρησιμότητάς τους. ( 2 ) Για παράδειγμα, αν ένας ασφαλισμένος αποφασίσει να αλλάξει ασφαλιστή για να επωφεληθεί από τον κανόνα περί καθορισμού ασφαλίστρων και παροχών ανεξαρτήτως φύλου. ( 3 ) Αυτές οι καταστάσεις αποτελούν μη εξαντλητικά παραδείγματα που έχουν επιλεγεί λόγω της πρακτικής χρησιμότητάς τους. ( 4 ) Για παράδειγμα, αύξηση ασφάλιστρου σύμφωνα με ποσοστό που στηρίζεται στις παραληφθείσες αξιώσεις αποζημίωσης. ( 5 ) Για παράδειγμα, όταν ο ασφαλισμένος επιθυμεί να αυξήσει το ποσό που έχει επενδύσει μέσω ενός προϊόντος ασφάλισης ζωής. ( 6 ) Δυνάμει αυτής της διάταξης, οι διαφορές διαχείρισης επιτρέπονται αν η παροχή αγαθών και υπηρεσιών αποκλειστικά ή ουσιαστικά προοριζόμενων για τα μέλη ενός συγκεκριμένου φύλου δικαιολογείται για κάποιο θεμιτό σκοπό και τα μέσα επίτευξης αυτού του σκοπού είναι κατάλληλα και αναγκαία.

4 C 11/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Για τη σύναψη ασφάλειας ζωής και ασθένειας: ο κανόνας περί καθορισμού ασφαλίστρων και παροχών ανεξαρτήτως φύλου σημαίνει ότι τα ασφάλιστρα και οι παροχές δεν μπορεί να είναι διαφορετικά μεταξύ δύο προσώπων για το ίδιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο απλά και μόνο λόγω της διαφοράς φύλου. Υπάρχουν εντούτοις άλλοι παράγοντες κινδύνου, όπως η κατάσταση υγείας ή το οικογενειακό ιατρικό ιστορικό βάσει των οποίων είναι δυνατή η διαφοροποίηση και η αξιολόγηση των οποίων επιβάλλει στους ασφαλιστές τη συνεκτίμηση του φύλου, λαμβανομένων υπόψη ορισμένων φυσιολογικών διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών ( 1 ). 15. Η Επιτροπή θεωρεί επίσης ότι, δυνάμει των όρων του άρθρου 4 παράγραφος 5 της οδηγίας, οι ασφαλιστές εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν ασφαλιστικά προϊόντα (ή επιλογές στις συμβάσεις) ανάλογα με το φύλο προκειμένου να καλύψουν ασθένειες που αφορούν αποκλειστικά ή πρωταρχικά άνδρες ή γυναίκες ( 2 ). Αυτή η δυνατότητα αποκλείεται εντούτοις για την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα, λαμβάνοντας υπόψη τον ειδικό μηχανισμό αλληλεγγύης που θεσπίζεται με το άρθρο 5 παράγραφος Η χρήση άλλων παραγόντων αξιολόγησης των κινδύνων Παράγοντες που σχετίζονται με το φύλο το ζήτημα της έμμεσης διακριτικής μεταχείρισης 16. Η απόφαση Test-Achats περιορίζεται να εξετάσει τη χρήση του φύλου ως παράγοντα αξιολόγησης των κινδύνων, χωρίς να ασχολείται με το παραδεκτό άλλων παραγόντων που χρησιμοποιούνται από τους ασφαλιστές. Εντούτοις, σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο β) της οδηγίας, υπάρχει έμμεση διάκριση όταν ένας εκ πρώτης όψεως ουδέτερος παράγοντας κινδύνου θέτει σε μειονεκτική θέση πρόσωπα του ενός φύλου. Σε αντίθεση με τις άμεσες διακρίσεις, οι έμμεσες διακρίσεις μπορούν να δικαιολογηθούν αν ο σκοπός είναι θεμιτός και τα μέσα επίτευξής του πρόσφορα και αναγκαία. 17. Η χρήση παραγόντων κινδύνου που έχουν ενδεχομένως σχέση με το φύλο παραμένει ως εκ τούτου δυνατή, εφόσον πρόκειται σαφώς για πραγματικούς παράγοντες κινδύνου ( 3 ) Παράγοντες που δεν έχουν σχέση με το φύλο 18. Η απόφαση Test-Achats εξετάζει αποκλειστικά τη χρήση του παράγοντα του φύλου σε ένα πλαίσιο όπου οι άνδρες και οι γυναίκες αντιμετωπίζουν συγκρίσιμες καταστάσεις από την άποψη του νομοθέτη. Δεν επηρεάζει τη χρήση άλλων παραγόντων αξιολόγησης των κινδύνων, όπως η ηλικία και η αναπηρία, που δεν ρυθμίζονται επί του παρόντος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 19. Στην απόφαση Test-Achats, το Δικαστήριο αποφαίνεται ότι «( ) η αρχή της ίσης μεταχείρισης επιτάσσει να μην επιφυλάσσεται σε όμοιες καταστάσεις διαφορετική μεταχείριση ούτε σε διαφορετικές καταστάσεις όμοια μεταχείριση, εκτός εάν η διαφοροποίηση δικαιολογείται αντικειμενικά» και ότι «η ομοιότητα των καταστάσεων πρέπει να εκτιμάται υπό το φως του αντικειμένου και του σκοπού της πράξης της Ένωσης που εισάγει την εν λόγω διάκριση ( )» ( 4 ). 20. Η χρήση της ηλικίας και της αναπηρίας θα συνεχίσει κανονικά να επιτρέπεται στο πλαίσιο της πρότασης οδηγίας σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των προσώπων χωρίς διάκριση θρησκείας ή πεποιθήσεων, μειονεξίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού ( 5 ), επειδή δεν θεωρείται ότι εισάγει διακρίσεις. Όταν ο νομοθέτης κρίνει ότι, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μια συγκεκριμένη πρακτική δεν εισάγει διακρίσεις, δεν δημιουργεί παρέκκλιση από την αρχή της ισότητας μεταχείρισης συγκρίσιμων καταστάσεων (πράγμα που μπορεί να γίνει δεκτό μόνο για μια μεταβατική περίοδο). Αντιθέτως, αυτή η θέση είναι σύμφωνη με την αρχή της ισότητας μεταχείρισης επειδή αναγνωρίζει ότι οι εν λόγω καταστάσεις δεν είναι συγκρίσιμες και οφείλουν να αντιμετωπισθούν διαφορετικά (ή, παρά την ομοιότητά τους, υπάρχει αντικειμενικός λόγος να αντιμετωπισθούν διαφορετικά). ( 1 ) Για παράδειγμα, το οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του στήθους δεν έχει την ίδια επίπτωση όσον αφορά τους κινδύνους για την υγεία στον άνδρα και στη γυναίκα (και η αξιολόγηση αυτής της επίπτωσης προϋποθέτει τη γνώση του κατά πόσο το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι άνδρας ή γυναίκα). Η παχυσαρκία αποτελεί παράγοντα κινδύνου, μετρούμενη με τη σχέση μεταξύ μέσης και περιφέρειας, ο οποίος είναι διαφορετικός για τους άνδρες και τις γυναίκες. Στο παράρτημα 3 παρέχεται λεπτομερέστερος κατάλογος παραδειγμάτων. ( 2 ) Για παράδειγμα, ο καρκίνος του προστάτη, ο καρκίνος του στήθους ή του τραχήλου. ( 3 ) Για παράδειγμα, η διαφοροποίηση της τιμής με βάση τον κυβισμό της μηχανής του αυτοκινήτου στον τομέα της ασφάλισης αυτοκινήτων πρέπει να συνεχίσει να είναι δυνατή, ακόμα και αν, σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα, οι άνδρες οδηγούν αυτοκίνητα με ισχυρότερο κινητήρα. Δεν θα ίσχυε το ίδιο για μια περίπτωση διαφοροποίησης στον τομέα ασφάλισης αυτοκινήτων βάσει του ύψους ή του βάρους κάποιου προσώπου. ( 4 ) Βλ. σκέψεις 28 και 29 της απόφασης Test-Achats. ( 5 ) COM(2008) 426 τελικό. Αντίθετα προς την οδηγία, αυτή η πρόταση δεν περιλαμβάνει γενική αρχή όπως ο κανόνας περί καθορισμού ασφαλίστρων και παροχών ανεξαρτήτως φύλου, σύμφωνα με την οποία η χρήση της ηλικίας και της αναπηρίας δεν θα πρέπει να συνεπάγεται διαφορετικά ασφάλιστρα και παροχές. Ο στόχος της σχετικής διάταξης είναι περισσότερο να αναγνωρίσει ότι, για παράδειγμα, δύο πρόσωπα διαφορετικής ηλικίας δεν βρίσκονται σε συγκρίσιμη κατάσταση από την άποψη της ασφάλειας ζωής και ότι αναλογικές διαφορές μεταχείρισης, θεμελιωμένες σε ορθή αξιολόγηση των κινδύνων, δεν αποτελεί κατά συνέπεια διακριτική μεταχείριση.

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 11/ Ασφάλιση και επαγγελματικές συντάξεις 21. Ορισμένα ασφαλιστικά προϊόντα, όπως τα επιδόματα γήρατος, συμβάλλουν στο συνταξιοδοτικό εισόδημα. Η οδηγία καλύπτει εντούτοις μόνο ασφαλίσεις και συντάξεις που είναι ιδιωτικές, συνάγονται οικειοθελώς και είναι ανεξάρτητες από τη σχέση εργασίας, δεδομένου ότι η απασχόληση και η επαγγελματική δραστηριότητα αποκλείονται ρητά από το πεδίο εφαρμογής της ( 1 ). Η ίση μεταχείριση γυναικών και ανδρών σχετικά με τις επαγγελματικές συντάξεις καλύπτεται από την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση) ( 2 ). 22. Ορισμένα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά καθεστώτα προβλέπουν την πληρωμή παροχής υπό συγκεκριμένη μορφή, όπως είναι τα επιδόματα γήρατος. Σε αυτή την περίπτωση, το συγκεκριμένο καθεστώς εμπίπτει στην οδηγία 2006/54/ΕΚ ακόμα και αν στηρίζεται σε ασφαλιστή για την καταβολή των παροχών. Αντιθέτως, αν ο μεμονωμένος εργαζόμενος οφείλει να συνάψει ασφαλιστική σύμβαση απευθείας με τον ασφαλιστή χωρίς την εμπλοκή του εργοδότη, για παράδειγμα για να μετατρέψει ένα κατ αποκοπή ποσό σε επίδομα, η κατάσταση θα εμπίπτει στην οδηγία. Το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2006/54/ΕΚ αποκλείει ρητώς από το πεδίο εφαρμογής του τις ασφαλιστήριες συμβάσεις που συνάπτονται με μισθωτούς και στις οποίες δεν μετέχει ο εργοδότης. 23. Το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο η) της οδηγίας 2006/54/ΕΚ επιτρέπει τον καθορισμό διαφορετικών επιπέδων για τις παροχές μεταξύ ανδρών και γυναικών όταν αυτό είναι αναγκαίο για να ληφθούν υπόψη αναλογιστικά στοιχεία υπολογισμού. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η απόφαση Test-Achats δεν έχει νομικές επιπτώσεις για τη συγκεκριμένη διάταξη, η οποία εφαρμόζεται στο διαφορετικό και σαφώς διακριτό πλαίσιο των επαγγελματικών συντάξεων και η οποία επιπλέον είναι διατυπωμένη με πολύ διαφορετικό τρόπο σε σχέση με το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο η) της οδηγίας 2006/54/ΕΚ, ο καθορισμός διαφορετικών παροχών για άνδρες και γυναίκες δεν θεωρείται ότι εισάγει διακρίσεις όταν δικαιολογείται από αναλογιστικά στοιχεία υπολογισμού. 3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 24. Τα κράτη μέλη οφείλουν να αντλήσουν τα συμπεράσματα που συνάγονται από την απόφαση Test-Achats και να προσαρμόσουν την νομοθεσία τους πριν από τις 21 Δεκεμβρίου 2012 για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή του κανόνα περί καθορισμού ασφαλίσεων και παροχών ανεξαρτήτως φύλου από μέρους των ασφαλιστών όπως επιβάλλεται με βάση την απόφαση. Η Επιτροπή θα παρακολουθήσει την εξέλιξη της κατάστασης και θα φροντίσει ώστε, μετά από αυτή την ημερομηνία, οι εθνικές νομοθεσίες στον τομέα των ασφαλίσεων να είναι πλήρως σύμφωνες με την απόφαση, βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές. 25. Η Επιτροπή επιθυμεί να ενθαρρύνει έναν ανταγωνιστικό και καινοτόμο τομέα, όπως είναι αυτός των ασφαλειών, να προβεί στις απαραίτητες προσαρμογές και να προτείνει στους καταναλωτές ελκυστικά προϊόντα για αμφότερα τα φύλα, χωρίς αυτό να έχει αδικαιολόγητες συνέπειες στο γενικό επίπεδο των τιμών. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί με προσοχή την εξέλιξη της αγοράς των ασφαλειών προκειμένου να εντοπίσει οποιαδήποτε αδικαιολόγητη αύξηση τιμών οφειλόμενη στην απόφαση Test-Achats, κάνοντας χρήση, εφόσον χρειάζεται, των μέσων που διαθέτει σύμφωνα με το δίκαιο του ανταγωνισμού ( 3 ) στην περίπτωση εικαζόμενης συμπεριφοράς αντίθετης προς τον ανταγωνισμό. 26. Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης Test-Achats στις εθνικές νομοθεσίες και στις πρακτικές που ισχύουν στον τομέα των ασφαλειών το 2014, στο πλαίσιο μιας γενικότερης έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας. ( 1 ) Αιτιολογική σκέψη 15 και άρθρο 3 παράγραφος 4 της οδηγίας. Οι ομαδικές συμβάσεις ασθένειας και ατυχήματος αποκλείονται ως εκ τούτου επίσης από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. ( 2 ) ΕΕ L 204 της , σ. 23. ( 3 ) Ο ισχύων κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 267/2010 της Επιτροπής, της 24ης Μαρτίου 2010, για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών στον τομέα των ασφαλίσεων, ΕΕ L 83 της , σ. 1], προβλέπει μια εξαίρεση που επιτρέπει στους ασφαλιστές να ανταλλάσσουν ορισμένα είδη δεδομένων μέσω κοινών συλλογών, πινάκων και μελετών υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Ειδικότερα, δεν εξαιρεί τις συμφωνίες σχετικά με τα εμπορικά ασφάλιστρα. Ο κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία θα λήξει στις 31 Μαρτίου 2017, και η Επιτροπή θα τον επανεξετάσει προηγουμένως για να εκτιμήσει κατά πόσον θα συνεχίσει να είναι δικαιολογημένη περαιτέρω παράτασή του.

6 Χώρα Ασφάλιση ζωής Ιδιωτική ασφάλιση ασθένειας Ενυπόθηκα δάνεια ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Χρήση του φύλου ως παράγοντα αξιολόγησης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο (α) Ασφάλιση αυτοκινήτου Ταξιδιωτική ασφάλιση Ασφάλιση αναπηρίας/ασφάλιση εισοδήματος Καταναλωτική πίστη Αυστρία Ναι Ναι Μ/Δ Ναι Ναι Ναι Μ/Δ Ναι Ναι Μ/Δ Μ/Δ Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Βέλγιο Ναι Όχι (2) Όχι (2) Όχι Όχι (2) Όχι Όχι (2) Ναι Όχι (2) Όχι (2) Όχι (2) Όχι (2) Όχι (2) Όχι (2) Όχι (2) Όχι Βουλγαρία Ναι Ναι Μ/Δ Όχι Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Ναι Όχι Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Ναι Κύπρος Ναι Όχι Όχι (2) Όχι Όχι (2) Όχι Όχι (2) Ναι Ναι Όχι (2) Όχι (2) Μ/Δ Όχι (2) Όχι (2) Όχι Όχι Τσεχική Δημοκρατία Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Δανία Ναι Ναι Μ/Δ Ναι Ναι Ναι Μ/Δ Ναι Ναι Μ/Δ Μ/Δ Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Εσθονία Ναι (1) Ναι (1) Μ/Δ Όχι Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Ναι (1) (b) Ναι (1) Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Όχι Μ/Δ Φινλανδία Ναι Ναι Μ/Δ Ναι Ναι Ναι Μ/Δ Ναι Ναι Μ/Δ Μ/Δ Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Γαλλία Ναι Ναι Μ/Δ Ναι Ναι Ναι Μ/Δ Ναι Ναι Μ/Δ Μ/Δ Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Γερμανία Ναι Ναι Μ/Δ Ναι Ναι Ναι Μ/Δ Ναι Ναι Μ/Δ Μ/Δ Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ελλάδα Ναι (1) Μ/Δ Μ/Δ Ναι (1) Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Ναι (1) Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Ναι (1) Ουγγαρία Ναι Ναι Μ/Δ Ναι Ναι Ναι Μ/Δ Ναι Ναι Μ/Δ Μ/Δ Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ιρλανδία Ναι Ναι Μ/Δ Ναι Μ/Δ Ναι Μ/Δ Ναι Όχι Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Ναι Ναι Ιταλία Ναι Ναι Μ/Δ Ναι Ναι Ναι Μ/Δ Ναι Ναι Μ/Δ Μ/Δ Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Λετονία Ναι Ναι Μ/Δ Όχι Μ/Δ Ναι Μ/Δ Ναι Ναι Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Ναι Ναι Προϊόντα παροχών γήρατος Ασφάλιση ατυχήματος Πιστωτικές κάρτες Λογαριασμοί καταθέσεων Ασφάλιση δανείων Ασφάλιση κατοικίας Ασφάλιση αστικής ευθύνης Ασφάλιση μακροχρόνιας περίθαλψης Ασφάλιση σοβαρής ασθένειας C 11/6 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7 Χώρα Ασφάλιση ζωής Ιδιωτική ασφάλιση ασθένειας Ενυπόθηκα δάνεια Ασφάλιση αυτοκινήτου Ταξιδιωτική ασφάλιση Ασφάλιση αναπηρίας/ασφάλιση εισοδήματος Καταναλωτική πίστη Λιθουανία Ναι Ναι Μ/Δ Όχι Μ/Δ Ναι Μ/Δ Ναι Ναι Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Ναι Λουξεμβούργο Ναι Ναι Μ/Δ Ναι Ναι Ναι Μ/Δ Ναι Ναι Μ/Δ Μ/Δ Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Μάλτα Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Κάτω Χώρες Ναι (2) Όχι Όχι (γ) Όχι Όχι (γ) Όχι (2) (γ) Όχι (γ) Όχι (2) (γ) Όχι Όχι (γ) Όχι (γ) Όχι (γ) Όχι (γ) Όχι (γ) Όχι (γ) Όχι (γ) Πολωνία Ναι Ναι Μ/Δ Ναι Ναι Ναι Μ/Δ Ναι Ναι Μ/Δ Μ/Δ Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Πορτογαλία Ναι Ναι Μ/Δ Ναι Ναι Ναι Μ/Δ Ναι Ναι Μ/Δ Μ/Δ Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ρουμανία Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Σλοβακία Ναι Ναι Μ/Δ Ναι Ναι Ναι Μ/Δ Ναι Ναι Μ/Δ Μ/Δ Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Σλοβενία Ναι Ναι Μ/Δ Όχι Μ/Δ Ναι Μ/Δ Ναι Ναι Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ Ναι Ναι Ισπανία Ναι Ναι Μ/Δ Ναι Ναι Ναι Μ/Δ Ναι Ναι Μ/Δ Μ/Δ Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Σουηδία Ναι Ναι Μ/Δ Ναι Ναι Ναι Μ/Δ Ναι Ναι Μ/Δ Μ/Δ Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ηνωμένο Βασίλειο Ναι Ναι Μ/Δ Ναι Ναι Ναι Μ/Δ Ναι Ναι Μ/Δ Μ/Δ Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Πηγές: Implementation of the Insurance Gender Directive (εφαρμογή της οδηγίας 2004/113/ΕΚ στον τομέα των ασφαλίσεων), Group Consultatif 2009, εκτός αν διευκρινίζεται άλλως: (1) έρευνα της Civic Consulting στις αρμόδιες αρχές (2) συνεντεύξεις της Civic Consulting με τις αρμόδιες αρχές, τους αρμόδιους για θέματα ισότητας οργανισμούς και τις επαγγελματικές ενώσεις. Παρατηρήσεις: (α) Ο πίνακας παρουσιάζει τα χρηματοοικονομικά προϊόντα για τα οποία η εθνική νομοθεσία κάθε κράτους μέλους επιτρέπει τη χρήση του φύλου ως παράγοντα αξιολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/113/ΕΚ. (β) Πίνακες θνησιμότητας ανεξαρτήτως φύλου στην περίπτωση υποχρεωτικών συνταξιοδοτικών προσόδων με κεφαλαιοποίηση. (γ) Το φύλο μπορεί να λαμβάνεται υπόψη από τους ασφαλιστές στους υπολογισμούς, αλλά δεν μπορεί να οδηγεί σε διαφορές ασφαλίστρων για τους άνδρες και τις γυναίκες. Μ/Δ: Μη διαθέσιμα. Προϊόντα παροχών γήρατος Ασφάλιση ατυχήματος Πιστωτικές κάρτες Λογαριασμοί καταθέσεων Ασφάλιση δανείων Ασφάλιση κατοικίας Ασφάλιση αστικής ευθύνης Ασφάλιση μακροχρόνιας περίθαλψης Ασφάλιση σοβαρής ασθένειας EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 11/7

8 C 11/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Αναφερθείσα χρήση των παραγόντων αξιολόγησης των κινδύνων ανά προϊόν (βάσει της συχνότητας χρήσης που αναφέρθηκε από τους ενδιαφερόμενους) Κατηγορία προϊόντων Καθορισμός της κατηγορίας προϊόντων Παράγοντες Ασφαλιστικά προϊόντα Φύλο Ηλικία Αναπηρία Ιδιωτική ασφάλιση υγείας Ασφάλιση σοβαρής ασθένειας Ασφάλιση αναπηρίας/ προστασίας εισοδήματος Ασφάλιση ζωής Προϊόντα παροχών γήρατος Ασφάλιση αυτοκινήτων Ταξιδιωτική ασφάλιση Ασφάλιση ατυχήματος Ιδιωτική ασφάλιση ασθένειας ασφάλιση που καλύπτει τους κινδύνους υγείας συμπληρωματικά προς το εθνικό σύστημα ασφάλισης ασθένειας (ή για τα άτομα που δεν καλύπτονται από αυτό το σύστημα) Ασφάλιση σοβαρών ασθενειών ασφαλιστήριο συμβόλαιο που καταβάλλει παροχή αν διαγνωσθεί ότι ο ασφαλισμένος πάσχει από συγκεκριμένη σοβαρή ασθένεια κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης Ασφάλιση αναπηρίας/ασφάλιση προστασίας εισοδήματος ασφάλιση που προβλέπει πληρωμές σε αντικατάσταση της απώλειας εισοδήματος όταν ο ασφαλισμένος δεν είναι σε θέση να εργασθεί λόγω αναπηρίας Ασφάλιση ζωής ασφάλιση που προβλέπει, κυρίως, την πληρωμή ποσού στον ασφαλισμένο ο οποίος φθάνει σε συγκεκριμένη ηλικία ή στους έλκοντες δικαιώματα σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου Προϊόντα παροχών γήρατος (συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών συνταξιοδοτικών καθεστώτων) ασφάλιση που προβλέπει τακτικές μελλοντικές πληρωμές, σε αντάλλαγμα της πληρωμής ενός κατ αποκοπή ποσού ή σειράς τακτικών πληρωμών πριν από την έναρξη της παροχής γήρατος Ασφάλιση αυτοκινήτου ασφάλιση για τα ιδιωτικά αυτοκίνητα που καλύπτει τουλάχιστον την αστική ευθύνη Ταξιδιωτική ασφάλιση προσωρινή ασφάλιση που καλύπτει, αποκλειστικά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, τουλάχιστον τα ιατρικά έξοδα και τις ενδεχόμενες οικονομικές απώλειες ή άλλες ζημιές που επέρχονται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού Ασφάλιση ατυχήματος ασφάλιση που καλύπτει την σωματική βλάβη που προκαλείται από ατύχημα ή τις ιατρικές δαπάνες που απορρέουν από ένα τέτοιο ατύχημα Ασφάλιση περίθαλψης μακροχρόνιας Ασφάλιση μακροχρόνιας περίθαλψης ασφαλιστική σύμβαση που καλύπτει το κόστος μακροχρόνιας περίθαλψης, πέραν μιας προκαθορισμένης περιόδου η οποία δεν καλύπτεται από την ασφάλιση ασθένειας Ασφάλιση δανείου/ασφάλιση πληρωμής υπολοίπου Ασφάλιση κατοικίας Ασφάλιση αστικής ευθύνης Ασφάλιση δανείου/ασφάλιση πληρωμής υπολοίπου ασφάλιση που καλύπτει τις μηνιαίες δόσεις δανείου σε περίπτωση ανεργίας, ατυχήματος ή ασθένειας του δικαιούχου της σύμβασης Ασφάλιση κατοικίας ασφαλιστική σύμβαση που καλύπτει τις υλικές ζημιές που επέρχονται σε ιδιωτικά ακίνητα και στο περιεχόμενό τους Ασφάλιση αστική ευθύνης ασφάλιση που παρέχει προστασία έναντι απαιτήσεων τρίτων, δηλαδή προβλέπει κατά κανόνα την καταβολή ποσού προς κάποιο πρόσωπο το οποίο υπέστη βλάβη λόγω ευθύνης του ασφαλισμένου o + o o + o Τραπεζικά προϊόντα/πιστωτικά προϊόντα (*) Ενυπόθηκα δάνεια Ενυπόθηκο δάνειο δάνειο που καλύπτεται με την σύσταση υποθήκης o + o Καταναλωτική πίστη (**) Πιστωτικές κάρτες Καταναλωτική πίστη βραχυπρόθεσμο δάνειο που συνάγεται με καταναλωτές για την αγορά αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών λογαριασμών που ανοίγονται σε καταστήματα λιανικού εμπορίου, προσωπικών δανείων, των συμβάσεων μίσθωσης πώλησης, αλλά εξαιρουμένων των πιστωτικών καρτών Πιστωτικές κάρτες κάρτες που επιτρέπουν στον δικαιούχο να αγοράζει αγαθά και υπηρεσίες, υπό την επιφύλαξη της δέσμευσης του δικαιούχου να πληρώσει μεταγενέστερα αυτά τα αγαθά και τις υπηρεσίες o + o o + o

9 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 11/9 Κατηγορία προϊόντων Καθορισμός της κατηγορίας προϊόντων Παράγοντες Φύλο Ηλικία Αναπηρία Λογαριασμός καταθέσεων Λογαριασμός καταθέσεων τρέχων λογαριασμός, ταμιευτηρίου ή άλλος, ο οποίος έχει ανοιχθεί σε τραπεζικό ίδρυμα, που επιτρέπει την κατάθεση και την απόσυρση από το δικαιούχο χρηματικών ποσών o o o Σημ.: ++ = Παράγοντας που επισημαίνεται ότι χρησιμοποιείται συχνά (από 50 % ή περισσότερο του συνόλου των επαγγελματικών ενώσεων, των αναλογιστικών ενώσεων, των αρμοδίων αρχών και των οργανισμών που είναι αρμόδιοι για θέματα ισότητας). + = Παράγων που επισημαίνεται ότι χρησιμοποιείται ευκαιριακά (από το 10 % έως το 50 % του συνόλου των επαγγελματικών ενώσεων, αναλογιστικών ενώσεων, αρμοδίων αρχών και αρμόδιων για θέματα ισότητας οργανισμών που ερωτήθηκαν). o = Παράγων που επισημαίνεται ότι χρησιμοποιείται σπανίως (από ποσοστό μικρότερο του 10 % του συνόλου των επαγγελματικών ενώσεων, αναλογιστικών ενώσεων, αρμοδίων αρχών και αρμόδιων για θέματα ισότητας οργανισμών που ερωτήθηκαν). Όταν η συχνότητα χρήσης που επισημαίνεται οδήγησε σε διαφορές μεταξύ των τριών ομάδων στις οποίες βασίζεται η αξιολόγηση (επαγγελματικές ενώσεις/αναλογιστικές ενώσεις/ αρμόδιες αρχές και αρμόδιοι για θέματα ισότητας οργανισμοί), η αξιολόγηση του πίνακα αντιπροσωπεύει το αποτέλεσμα των δύο ομάδων που υπάγονται στην ίδια κατηγορία. Οι κατηγορίες προϊόντων μπορούν να περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα διαφόρων ειδών προϊόντων που προτείνονται στην αγορά. Τα συνηθισμένα προϊόντα δεν καλύπτονται (για παράδειγμα, ο συνδυασμός ενός τρέχοντος λογαριασμού και ενός ασφαλιστικού προϊόντος). (*) Η ηλικία και το φύλο χρησιμοποιούνται ενίοτε κατά την αξιολόγηση της φερεγγυότητας, γεγονός που μπορεί να τροποποιήσει την προσφορά τραπεζικών προϊόντων/πιστωτικών προϊόντων. (**) Η καταναλωτική πίστη περιλαμβάνει τα δάνεια για την αγορά αυτοκινήτου και τα προσωπικά δάνεια.

10 C 11/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Πρακτικά παραδείγματα που συνδέονται με το φύλο τα οποία παραμένουν δυνατά μετά την απόφαση Test-Achats: ασφάλιση ζωής και ασθένειας Η διαδικασία ασφάλισης συνίσταται στην αξιολόγηση από τον ασφαλιστή του κινδύνου που αντιπροσωπεύει ένας πελάτης πριν να μπορέσει να ενταχθεί σε ένα σύνολο ασφαλισμένων κινδύνων. Είναι διαφορετική από τη βασική τιμή ενός ασφαλιστικού προϊόντος και προορίζεται να λάβει υπόψη κάθε ατομικό προφίλ κινδύνων. Αν κάποιος συγκεκριμένος πελάτης εμφανίζει μεγαλύτερο κίνδυνο από το προκαθορισμένο σύνολο τυποποιημένων κινδύνων στο οποίο θα έπρεπε να ανήκει, ο ασφαλιστής θα ζητήσει εν γένει ένα συμπληρωματικό ασφάλιστρο κινδύνου («αξιολόγηση»). Οι ασφαλιστές συγκεντρώνουν πληροφορίες για τους παράγοντες κινδύνου με τη βοήθεια εντύπων αίτησης, τα οποία μπορούν να ξεκινούν από έναν κατάλογο ερωτήσεων (απλουστευμένη ασφαλιστική κάλυψη) και να φθάνουν σε εξαιρετικά λεπτομερές ιατρικό ερωτηματολόγιο. Το απαιτούμενο επίπεδο λεπτομερειών εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, κυρίως από το συγκεκριμένο προϊόν και το ασφαλιζόμενο ποσό. Αυτή η διαδικασία μπορεί επίσης να περιλαμβάνει ιατρική εξέταση. Ο παρών κατάλογος περιλαμβάνει πρακτικά παραδείγματα ασφάλισης που συνδέονται με το φύλο, τα οποία επιτρέπονται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 1 της οδηγίας και τα οποία δεν επηρεάζονται κατά συνέπεια από την απόφαση Test-Achats. Γενικά, οι φυσιολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών συνεχίζουν να λαμβάνονται υπόψη στις ερωτήσεις, τις εξετάσεις και τις ερμηνείες των ιατρικών αποτελεσμάτων. Στα ακόλουθα παραδείγματα τελούνται υπό την επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας η οποία μπορεί να ρυθμίσει ορισμένες πλευρές μη καλυπτόμενες από την οδηγία. Έντυπα αίτησης Οι ασφαλιστές εξουσιοδοτούνται να συγκεντρώνουν πληροφορίες για το φύλο και να θέτουν ερωτήσεις για τις ασθένειες που έχουν σχέση με το φύλο. Τα έντυπα αίτησης μπορούν να περιλαμβάνουν διαφορετικές ερωτήσεις ανάλογα με το φύλο (με την εξαίρεση ερωτήσεων για την εγκυμοσύνη). Για παράδειγμα, το οικογενειακό ιστορικό αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα κινδύνου για ορισμένα προϊόντα, όπως η ασφάλιση κατά σοβαρών ασθενειών. Μία γυναίκα η οποία είχε στην οικογένειά της πρόσωπα που έχουν προσβληθεί από καρκίνο του στήθους θα πληρώσει εν γένει συμπληρωματικό ασφάλιστρο κινδύνου σε σχέση με μία γυναίκα που δεν έχει αντίστοιχο οικογενειακό ιστορικό, επειδή πρόκειται για βασικό παράγοντα κινδύνου για μία γυναίκα να παρουσιάσει αυτή την ασθένεια. Αντιθέτως δεν υπάρχει λόγος να εφαρμοστεί ένα τέτοιο συμπληρωματικό ασφάλιστρο σε άνδρα που έχει το ίδιο οικογενειακό ιστορικό επειδή η πιθανότητα να προσβληθεί από καρκίνο του στήθους είναι πολύ περιορισμένη. Ιατρικές εξετάσεις Οι απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις δεν είναι απαραίτητα ίδιες για τους άνδρες και τις γυναίκες και παραμένει δυνατό να προσφύγουν, αν αυτό αποδειχθεί απαραίτητο, σε διαφορετικές εξετάσεις, ανάλογα με το φύλο, στο πλαίσιο αναλυτικής εξέτασης με στόχο την ασφάλιση (μαστογραφία, εξέταση καρκίνου του προστάτη, κ.λπ). Οι ασφαλιστές μπορούν επίσης να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν διαφοροποιημένες οριακές αξίες ανάλογα με το φύλο, οι οποίες αντικατοπτρίζουν την πιθανότητα ασθένειας στο στάδιο του προελέγχου. Για παράδειγμα, η ισχαιμική καρδιοπάθεια αποτελεί κυρίως ανδρική ασθένεια κατά τα κύρια έτη ασφαλιστικής κάλυψης και η επίπτωσή της είναι πολύ περιορισμένη στις γυναίκες πριν από την εμμηνόπαυση. Ο έλεγχος της ισχαιμικής καρδιοπάθειας είναι κατά συνέπεια πιο αποτελεσματικός στους άνδρες από τις γυναίκες. Ο συνυπολογισμός αυτού του παράγοντα μπορεί να αποτρέψει περιττές ανιχνεύσεις ασθένειας. Ερμηνεία των αποτελεσμάτων ιατρικών εξετάσεων Διαφορετικές αξίες αναφοράς Διαφορετικές προγνώσεις για την ίδια ασθένεια Οι ιατρικές αξίες αναφοράς/προγνώσεις μπορούν να διαφέρουν ανάλογα με το φύλο, και κατά συνέπεια το φύλο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την ερμηνεία των ιατρικών αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα, Η ανάλυση του ποσοστού αιμογλομπύνης αποτελεί σύνηθες μέσον διάγνωσης της αναιμίας. Τα κανονικά όρια δεν είναι τα ίδια για τους άνδρες και τις γυναίκες, γεγονός που σημαίνει ότι ένας άνδρας και μια γυναίκα που εμφανίζουν το ίδιο αποτέλεσμα δεν βρίσκονται στην ίδια κατάσταση από ιατρική άποψη. Είναι κατά συνέπεια λογικό να αξιολογούνται τα αποτελέσματα με βάση διαφορετικά όρια ανάλογα με το αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα Τα αυξημένα επίπεδα κρεατινίνης μπορούν να αποτελούν σημάδι ασθένειας των νεφρών. Οι αξίες αναφοράς δεν είναι ίδιες για τις γυναίκες και τους άνδρες, δεδομένου ότι οι άνδρες έχουν ανώτερα ποσοστά κρεατινίνης λόγω το ότι διαθέτουν πιο σημαντική μυϊκή και οστική μάζα

11 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 11/11 Η πρόγνωση της αιματουρίας (παρουσία αιμοσφαιρίων στα ούρα) είναι διαφορετική για τους άνδρες και τις γυναίκες επειδή τα θετικά αποτελέσματα των γυναικών μπορούν να νοθεύονται εξαιτίας της περιόδου τους Η διάγνωση στεφανιαίας καρδιακής νόσου πραγματοποιείται ουσιαστική στη βάση ενός τεστ κοπώσεως. Δεδομένου ότι οι νέες γυναίκες έχουν πριν από το τεστ πολύ χαμηλότερη δυνατότητα από τους άνδρες να εμφανίσουν στεφανιαία νόσο, τα ενδεχόμενα θετικά αποτελέσματα πρέπει να ερμηνευθούν λαμβάνοντας υπόψη το φύλο, επειδή τέτοιες ανιχνεύσεις ασθένειας που πραγματοποιούνται σε νέες γυναίκες μπορούν να δώσουν κατ εξοχήν εσφαλμένα θετικά αποτελέσματα απ ό,τι αποτελέσματα που να αποκαλύπτουν την ύπαρξη πραγματικής ασθένειας Η ίδια ασθένεια μπορεί να παράγει διαφορετικά αποτελέσματα στους άνδρες και στις γυναίκες. Αυτή είναι για παράδειγμα η περίπτωση του συνδρόμου του Alport, μία κληρονομική μορφή νεφρικής φλεγμονής. Οι γυναίκες που έχουν προσληφθεί από αυτή την ασθένεια έχουν την τάση να παρουσιάζουν κανονικό προσδόκιμο ζωής, με μόνο σύμπτωμα την αιματουρία, ενώ οι άνδρες αναπτύσσουν ενδεχομένως κώφωση, προβλήματα όρασης και νεφρική ανεπάρκεια πριν από την ηλικία των 50 ετών. Οι ασφαλιστές έχουν κατά συνέπεια να το δικαίωμα να διαφοροποιούν τις αποφάσεις τους ασφαλιστικής κάλυψης ανάλογα με τα κανονικά όρια ανά φύλο που ορίζονται από το ιατρικό επάγγελμα. Οι παθολογίες ή οι παράγοντες κινδύνου που έχουν επίπτωση και στα δύο φύλα, αλλά που βαρύτητά τους ή η εξέλιξή τους είναι διαφορετική, μπορούν επίσης να συνεχίσουν να διαφοροποιούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας ασφαλιστικής κάλυψης. Διαφορές ανατομίας Παροχές Υπάρχουν διαφορές ανατομίας μεταξύ ανδρών και γυναικών (για παράδειγμα από την άποψη της μυϊκής και οστικής μάζας) που εξηγούν τις διαφορές μεταξύ των αξιών αναφοράς, και κατά συνέπεια των κατωφλίων που χρησιμοποιούνται για να καθοριστεί αυτό που είναι κανονικό και μη κανονικό (βλ. την προηγούμενη κατηγορία). Για παράδειγμα ο οργανισμός αποβάλλει εν γένει το οινόπνευμα ανάλογα με το αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα, και οι συστάσεις όσον αφορά την κατανάλωση του αλκοόλ χωρίς κίνδυνο καθορίζονται από τις δημόσιες αρχές, βάσει ιατρικών γνωμοδοτήσεων, σε διαφορετικά επίπεδα ανάλογα με το φύλο. Ένα συγκεκριμένο επίπεδο κατανάλωσης, που θα ήταν εντός των ασφαλών ορίων για τα μέλη ενός φύλου, θα μπορούσε να αποδειχθεί εκτός ασφαλών ορίων και να παρουσιάζει κλινικό κίνδυνο για τα πρόσωπα του άλλου φύλου. Δύο πρόσωπα που πάσχουν από την ίδια ασθένεια δεν θα λάβουν αναγκαστικά την ίδια θεραπεία, δεδομένου ότι το φύλο τους μπορεί να επηρεάσει την θεραπεία που, από ιατρική άποψη, είναι η καλύτερα προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους. Για παράδειγμα, ορισμένοι καρκίνοι (κυρίως, ο καρκίνος του νεφρού) μπορούν να στηρίζονται στις ορμόνες για να αναπτυχθούν και μία ορμονική θεραπεία για να παρεμποδιστεί η ανάπτυξή τους θα μπορεί να εξαρτάται από ορμόνες ειδικά αρσενικές ή θηλυκές. Κατά συνέπεια, αυτά τα πρόσωπα θα υποβάλουν διαφορετικές αιτήσεις, στο πλαίσιο της ασφαλιστικής τους σύμβασης, για την ανάληψη των εξόδων της ιατρικής τους θεραπείας.

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4402, 26.7.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4402, 26.7.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4402, 26.7.2013 Ν. 89(Ι)/2013 89(Ι) του 2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΥΤΩΝ) ΝΟΜΟ Προοίμιο.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2014 COM(2014) 176 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 1259 Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την κοινή τιμολόγηση των δύο φύλων

Εγκύκλιος αριθ. 1259 Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την κοινή τιμολόγηση των δύο φύλων Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2012 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1259 Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την κοινή τιμολόγηση των δύο φύλων Αγαπητοί Συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.)

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Σε άτομα μέχρι την ηλικία των 64 ετών που αγοράζουν ασφαλιστικό σχέδιο ζωής. Κάλυψη σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και Διοικητικός Κανονισμός Εφαρμογής της.

ΘΕΜΑ: Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και Διοικητικός Κανονισμός Εφαρμογής της. ΘΕΜΑ: Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας και Διοικητικός Κανονισμός Εφαρμογής της. Σας κοινοποιούμε με την παρούσα, το Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ - ΟΛΜΕ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύοντας τα χρήματά σας. Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας

Προστατεύοντας τα χρήματά σας. Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας Προστατεύοντας τα χρήματά σας Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας Σχετικά με αυτό το έντυπο Αυτό το έντυπο εξηγεί τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/43

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/43 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/43 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 988/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 645 τελικό 2010/0313 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Πλαίσιο και στόχοι της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης: Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 3 βασικές δράσεις (Key Actions) KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα των Aτόμων ΚΑ2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Επίδομα Ανεργίας Επίδομα Ασθενείας Επίδομα Μητρότητας Βοηθήματα Τοκετού και Γάμου Επίδομα Σωματικής Βλάβης

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 LEGAL INSIGHT ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γιώργος Ψαράκης Βάσει κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κάθε εξερχόμενο ή εισερχόμενο στην Ε.Ε. φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 30.4.2014 L 128/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/50/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 20/05/2014 Αρ. Πρωτοκ.: 548 Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26810 50544 e-mail: erasmus @ teiep. gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4. 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4. 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4 2. Τρόπος υπολογισμού της σύνταξης... 8 Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας για την ισότητα και ορισμοί των βασικών εννοιών

Επισκόπηση της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας για την ισότητα και ορισμοί των βασικών εννοιών Επισκόπηση της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας για την ισότητα και ορισμοί των βασικών εννοιών Nicola Countouris Το δίκαιο της ΕΕ για την Ισότητα των Φύλων, EC/ERA Σεμινάριο για τα μέλη του Δικαστικού Σώματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σκοπός του εγγράφου Το παρόν έγγραφο περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το ηλεκτρονικό εµπόριο και τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ... 2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ... 4 1. Κατηγορίες δικαιούχων... 4 1.1 Βαριά αναπηρία... 4 1.2 Συνήθης αναπηρία... 4 1.3 Μερική αναπηρία... 5 1.4 Προϋπάρχουσα αναπηρία... 5 2. Εκτίμηση αναπηρίας...

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύουμε τα χρήματά σας

Προστατεύουμε τα χρήματά σας Προστατεύουμε τα χρήματά σας Ένας οδηγός σχετικά με τον τρόπο που το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας Σχετικά με το παρόν φυλλάδιο Το παρόν φυλλάδιο επεξηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Ο κάτωθι υπογεγραµµένος: Όνοµα: Επώνυµο: Α. Δηλώνω τις επαγγελµατικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των τριών ετών πριν από την ανάληψη των καθηκόντων µου

Διαβάστε περισσότερα

21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/37

21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/37 21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/37 ΟΔΗΓΙΑ 2004/113/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Δεκεμβρίου 2004 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 267/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Μαρτίου 2010 για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συμπόσιο To E.M.Π. στην πρωτοπορία της έρευνας και της τεχνολογίας Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2007 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ. Κανελλαΐδης, Ι. Γκόλιας, Γ. Γιαννής,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστική κάλυψη σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ

Ασφαλιστική κάλυψη σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ Ασφαλιστική κάλυψη σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ Ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας είναι αναγκαίος για την υποστήριξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων εντός της επικράτειας της ΕΕ. Μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της.

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 21/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. 1. Η κ Ε. Π., με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των Καν.(ΕΚ) 883/04 και 987/09-Οδηγίες χρήσης/έκδοσης των φορητών εγγράφων (PDs)

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των Καν.(ΕΚ) 883/04 και 987/09-Οδηγίες χρήσης/έκδοσης των φορητών εγγράφων (PDs) Αθήνα, 10.12.2013 Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Ε.Ε.) Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κωνσταντίνου 8 Tαχ. Kώδικας: 102 41

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2ης ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ Το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου Νοσοκομειακής Περίθαλψης στο οποίο προσαρτάται και ισχύει εφόσον αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βλέπε «Οδηγίες» στη σελίδα 4 E 411 ( 1 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Αθήνα 21 Ιουνίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: 18811/2004 Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΤΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ, ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗMΟΚΡΑΤΙΑ 30-06-2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗMΟΚΡΑΤΙΑ 30-06-2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗMΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30-06-2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ /ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Ι. Ζαχαρής Τηλέφωνο: 2131519181 e-mail :yzaxaris@oga.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΚΔΟΣΗ: 28 Νοεμβρίου 2008 (σελίδα 1) ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ (+ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ) 1 (σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

«Η θεωρία του οικονομικού underwriting» Τάσος Γαρυφαλλάκης Underwriter Ζωής & Υγείας Αξίωμα ΕΠΕ

«Η θεωρία του οικονομικού underwriting» Τάσος Γαρυφαλλάκης Underwriter Ζωής & Υγείας Αξίωμα ΕΠΕ «Η θεωρία του οικονομικού underwriting» Τάσος Γαρυφαλλάκης Underwriter Ζωής & Υγείας Αξίωμα ΕΠΕ Θέματα Τι είναι το οικονομικό underwriting Συχνές παρανοήσεις Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες Γιατί γίνεται το

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Εργασιακά Θέματα Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Μάϊος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Γενικά... 5 3. Νόμιμος Τρόπος Σύστασης Ε.Π.Α.... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ. Όνομα Επώνυμο Γραφείο Κωδικός Παραγωγού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ. Όνομα: Επώνυμο:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ. Όνομα Επώνυμο Γραφείο Κωδικός Παραγωγού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ. Όνομα: Επώνυμο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ Όνομα Επώνυμο Γραφείο Κωδικός Παραγωγού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Όνομα: Επώνυμο: Επάγγελμα: Είδος επιχείρησης (σε περίπτωση επιχειρηματία, εμπόρου κλπ), Ημερομηνία γέννησης: / / Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 48/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2013 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2013 για την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων» Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων» 12 Ιουνίου 2014 Νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νομοθεσία H περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομοθεσία 17.1.1957 Πρώτο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 5.10.1964

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/15 ΑΡ. 40 Πληροφορίες: M.Παναγοπούλου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215191

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.80 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189/2107457456 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΡ.80 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189/2107457456 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα, 7 /12 /2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www.aueb.gr/statistical-institute ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ιθάκης 29 Αθήνα 112 57

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1995 εξέδωσε Σύσταση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Συμμετοχή στη διαδικασία μεταβίβασης του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου ζωής των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα, 25 Νοεμβρίου 2015 Ανακοίνωση υπ αριθμ. 149 «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ CCBE. Αθήνα, 8 Οκτωβρίου, 2015

Καβάλα, 25 Νοεμβρίου 2015 Ανακοίνωση υπ αριθμ. 149 «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ CCBE. Αθήνα, 8 Οκτωβρίου, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Παύλου Μελά 5 Τ.Κ. 65403 Τηλ.: 2510224436 2510222289 FAX : 2510228364 e mail: dskaval@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 1. Τι πρέπει να αναγράφεται σε ένα Πιστοποιητικό ασφάλισης Μηχανοκινήτων Οχηµάτων. Αναφέρετε ποιοι περιορισµοί δεν µπορούν να υπάρχουν σε ένα τέτοιο Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Περιεχόµενα ΤΜΗΜΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. Ασφάλιση και ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο 1.1. Έννοιες 1.1.Α. Το ασφαλιστικό δίκαιο Σελ. 3 1.1.Β. Ειδικότερα: Το δίκαιο της ασφαλιστικής σύµβασης Σελ. 4 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Εισαγωγή Οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου («ΣΕΤΚ»), μέσα στα πλαίσια παροχής όσο το δυνατό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ημερ.: 10 / 09 / 2015 Ερωτήσεις & Απαντήσεις Α. Ακυρώσεις Ισχύς συμβολαίων Τι ισχύει για τις ακυρώσεις συμβολαίων μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας; Οι τράπεζες είναι πλέον ανοιχτές και οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα