ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ"

Transcript

1 Αθήνα, 24/12/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Ταχ. Δ/ νση: Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : ΑΘΗΝΑ Τηλ.: ΠΟΛ 1270/2013 Θέμα: «ΜεθοδολογίαΈμμεσωντεχνικώνΕλέγχου» Με την Α. Υ. Ο. ΔΕΣ Α ΕΞ , η οποίαδημοσιεύθηκεστα ΦΕΚ. 1136/ Β/ και 1199/ Β/ , ορίστηκε ο τρόπος εφαρμογήςτων έμμεσων τεχνικών ελέγχου, της ανάλυσηςρευστότητας του φορολογουμένου, της καθαρήςθέσης του φορολογουμένουκαι των τραπεζικών καταθέσεωνκαι δαπανώνσε μετρητά, πουπροβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 67Β του Ν. 2238/1994 ( Κ. Φ. Ε), στη διαδικασίατου τακτικού φορολογικού ελέγχου, σε συνδυασμόμε τις λοιπές ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Με την παρούσαδίνονται οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή κάθε μίας έμμεσης τεχνικής ελέγχου, απότις αναφερόμενες παραπάνω, καθορίζοντας την μεθοδολογία η οποία θα ακολουθείται σύμφωναμε τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της προαναφερόμενηςαπόφασης, σε συνδυασμόμε την εγκύκλιο ΠΟΛ.1171/ Τεχνικήανάλυσηςρευστότηταςτουφορολογούμενου (source and application of funds method). Η τεχνική προσδιορίζει φορολογητέο εισόδημα αναλύοντας, τα έσοδα ( φορολογητέακαι μη), τις αγορέςκαι δαπάνεςεπαγγελματικέςατομικές (, και οικογενειακές ) και τις αυξήσεις και μειώσεις των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων ( επαγγελματικών, ατομικών και οικογενειακών ) του ελεγχόμενου. Κατά την τεχνική αυτή δημιουργείται ισοζύγιο με δύο βασικές στήλες, «ΠηγέςΚεφαλαίωνΕσόδων /» και «ΑναλώσειςΚεφαλαίωνΕσόδων /».

2 Στην πρώτη στήλη «Πηγές Κεφαλαίων / Εσόδων» αθροίζονται : 1) Τα υπόλοιπατων χρηματοπιστωτικώνλογαριασμώνστην ( Ελλάδαή και στο Εξωτερικό ) προσωπικών / οικογενειακών και επαγγελματικών κατά την έναρξη της ελεγχόμενης χρήσης. 2) Τα διαθέσιμαμετρητάή και το υπόλοιποταμείου στηναρχήτης ελεγχόμενης χρήσης ( το υπόλοιποταμείου αφορά την περίπτωσηατομικής επιχείρησης με βιβλία Γ' κατηγορίας ΚΒΣ ή διπλογραφικά του Κ. Φ. Α. Σ.). 3) Οι αναλήψειςαπόεπιχειρήσειςόπουσυμμετέχειο φορολογούμενοςο, / η σύζυγοςτου ή και τα προστατευόμενα μέλη αυτών ( όχι ατομικής επιχείρησης). 4) Τα ακαθάρισταέσοδααπότην ατομική άσκησηεπαγγελματικής δραστηριότητας του φορολογούμενου ή του/ της συζύγου. 5) Τα έσοδααπόλοιπέςπηγέςεισοδήματοςόπως: μισθώματααπόεκμίσθωσηακινήτων( εκτός τεκμαρτών) εισόδημααπόκινητές αξίες εισόδημααπόγεωργικέςεπιχειρήσεις δηλωθένεισόδημααπόμισθωτέςυπηρεσίες εισόδημααπόλοιπέςπηγέςπ. χ. εισόδημααλλοδαπήςπροέλευσης, εισόδημα πουδεν εντάσσεται σε κάποια απότις κατηγορίες Α- Ζ της παρ.2 του άρθρου 4 ΚΦΕ. 6) Οι εισπράξειςαπόλοιπάμη φορολογητέαέσοδα, όπωςαποζημιώσεις, επιδοτήσεις, δωρεές κ. λπ. 7) Τα έσοδααπόπώλησηπεριουσιακώνστοιχείων προσωπικών / οικογενειακών ή και επαγγελματικών ( σε περίπτωσηατομικής επιχείρησης). 8) Τα ποσάδανείωναπόχρηματοπιστωτικάιδρύματακάθεμορφής, ιδιώτες, κ. λπ ( προσωπικά / οικογενειακά ή επαγγελματικά σε περίπτωσηατομικής επιχείρησης). 9) Τα λοιπάέσοδαπάσηςφύσεωςφορολογητέαή μη. 10) Οι αυξήσειςπληρωτέωνλογαριασμών. Σύμφωναμε την τεχνική ανάλυσηςρευστότητας του φορολογουμένου στους πληρωτέουςλογαριασμούςπεριλαμβάνονται οι υποχρεώσεις από αγορές, δαπάνεςγενικά καθώςκαι φορολογικές υποχρεώσεις, οι οποίες

3 οφείλονται στο τέλος κάθε ελεγχομένου έτους. Το αν υπάρχει αύξηση των πληρωτέωνλογαριασμών, καθορίζεται απότην σύγκριση του υπόλοιπου πληρωτέωνλογαριασμώνστο τέλος του προηγούμενουέτους με το υπόλοιποστο τέλος του ελεγχόμενου έτους. 11) Οι μειώσειςλογαριασμώνεισπρακτέων. Σύμφωναμε την τεχνική ανάλυσηςρευστότητας του φορολογουμένου, στους εισπρακτέους λογαριασμούςπεριλαμβάνονται οι απαιτήσεις από πωλήσεις επαγγελματικές, προσωπικές κ. λπ. καθώςκαι απαιτήσεις φορολογικές ( επιστροφέςφόρωνκ. λπ.) οι οποίες είναι απαιτητές στο τέλος κάθε ελεγχομένου έτους.. Το αν υπάρχει μείωση των εισπρακτέων λογαριασμώνκαθορίζεται απότη σύγκριση του υπολοίπουεισπρακτέων λογαριασμώνστο τέλος του προηγουμένουέτους με το υπόλοιποστο τέλος του ελεγχομένου έτους. Παράδειγμα1: Υπόλοιπο εισπρακτέων 31/12/ Απαιτήσεις του 2003 εισπραχθείσες κατά το έτος Δημιουργία νέων απαιτήσεων εντός του Υπόλοιπο εισπρακτέων 31/12/ Στην στήλη Πήγες Κεφαλαίων / Εσόδωνστη γραμμή (11) «Μειώσεις λογαριασμώνεισπρακτέων» θα γράψουμε το πόσοτων ( ) Αντιμετώπιση περιπτώσεωνεπιστροφήςφόρωντελών και εισφορών ( σε προσωπικό / οικογενειακό επίπεδοκαθώςκαι σε περίπτωσηατομικής επιχείρησης ). Στην περίπτωσηπουεκκρεμεί φόροςπροςεπιστροφή, ο οποίος τελικά επιστρέφεται στο επόμενο ή στα επόμενα έτη, τότε με το προς επιστροφή ποσόθα αυξηθούν οι εισπρακτέοι λογαριασμοί. Παράδειγμα2: Παρακρατήθηκε απόένα φορολογούμενο νια τη χρήση 2004 πόσοφόρου ευρώ. Ο πραγματικάοφειλόμενοςφόροςήταν ευρώ. Στη χρήση 2005 επεστράφηη διαφοράποσού500 ευρώ. Σύμφωναμε την εν λόγωτεχνική ελέγχου στην χρήση 2004 στην στήλη Αναλώσεις - Κεφαλαιων / Εσόδωνστη γραμμή (10) «Ποσά φόρωντελών εισφορώνκαι προστίμων κάθε μορφής», καταχωρείται το ποσότου φόρου

4 πουκαταβλήθηκε και αντιστοιχούσε στο πραγματικό ποσό, ήτοι ευρώ, το ποσότων 500 ευρώθα συμπεριληφθεί ως απαίτηση που δημιουργήθηκε στη χρήση 2004, κατά τον προσδιορισμό των αυξήσεων / μειώσεωντων λογαριασμώνεισπρακτέων. Έστω ότι στις 31/12/2003 ο φορολογούμενοςείχε μηδενικόυπόλοιποστουςλογαριασμούς εισπρακτέους, και δεν υπήρχανάλλες απαιτήσεις στις 31/12/2004 τότε το ποσότων 500 θα καταχωρηθεί στην στήλη Αναλώσεις Κεφαλαίων / Εσόδων) στη γραμμή(13) «Αυξήσειςλογαριασμώνεισπρακτέων». Την χρήση 2005, όταν επιστραφεί το ποσότων 500 ευρώστο φορολογούμενο, θα συμπεριληφθεί ως μείωση κατά τον προσδιορισμό των αυξήσεων / μειώσεωνλογαριασμώνεισπρακτέων και συγκεκριμένα, στη στήλη Πηγές Κεφαλαίων / Εσόδωνστη γραμμή (11) «Μειώσεις λογαριασμώνεισπρακτέων». Παράδειγμα3: Ένας φορολογούμενοςγια την χρήση 2012 έχει εισόδημα απόεμπορική επιχείρηση ως ακολούθως: Ακαθάριστα έσοδα Κόστος πωληθέντων Δαπάνες ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ Επίσης δηλώνει και εισοδήματα απόενοίκια ποσό6.000 Από τα ακαθάριστα έσοδα σε ποσό έχει γίνει παρακράτηση φόρου Η σύζυγοςτου ελεγχόμενουδηλώνειεισοδήματααπόμισθωτές υπηρεσίες ποσού με παρακρατηθέντα φόρο 1.420,00 και αναλογούντα φόρο 1.441,30 * Προκαταβολή προηγουμένηςχρήσης 2.500,00 *( συμφώναμε τις έμμεσεςτεχνικέςελέγχουη προκαταβολήπροηγούμενης χρήσης 2011 θεωρείται προπληρωμήέναντι της συνολικής υποχρέωσης προςκαταβολή πουθα υπολογιστεί για την χρήση 2012 και θα καταβληθεί στην χρήση 2012) Ενδεικτική ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

5 ΕΙΣΟΔΗΜΑ : Δ ΠΗΓΗΣ Δ' ΠΗΓΗ ΚΑΘ ΚΕΡΔΗ ,00 ΣΤ ΠΗΓΗ ,00 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ,00 Α'ΠΗΓΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ 6.185,00 Α'ΠΗΓΗ 6.000,00 ΚΑΘΑΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ , ,00 ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 3.920, ,00 ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜ/ΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 6185*1.5%=92,77 ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ, ΣΥΜΠΛ/ΚΟΣ. Κ.ΛΠ (α) (β) ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ Κ.ΛΠ , ,3 *ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 2.500,00 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (2011) ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΟΣ (+/-) ,23-21,30 ΠΛΕΟΝ ΧΑΡ/ΜΟ (γ) 185,55 ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 0 (δ) (21.30*1.5%)=0,32 ΦΟΡΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ,68-20, ,66 Κατά τον υπολογισμό της τεχνικής για τη χρήση 2012 στην στήλη Αναλώσεις Κεφαλιών/ Εσόδωνστη γραμμή (10) «Ποσά φόρωντελών εισφορώνκαι προστίμων κάθε μορφής» αναγράφεται το σύνολο φόρωνπου αναλογεί στο εισόδημα του ελεγχόμενου και της συζύγου, ήτοι [( α)+( β)+( γ) +( δ)] ή (4.012, ,00+185,55+0,32=5.618,64). Το δε ποσόεπιστροφής ,66 [( ,3)-5618,64] εμφανίζεται στην στήλη Αναλώσεις - Κεφαλαίων / Εσόδωνστην γραμμή (13) «ΑυξήσειςΕισπρακτέωνΛογαριασμών» ωςαπαίτησηκατά τον προσδιορισμό των αυξήσεων λογαριασμών εισπρακτέων. Στην χρήση 2013 αν ο ελεγχόμενος εισπράξει το ποσότης επιστροφήςτων ,66 τότε θα το συμπεριλάβουμεκατά τον προσδιορισμότων αυξήσεων / μειώσεων των λογαριασμών εισπρακτέων. Παράδειγμα4:

6 Ένας φορολογούμενοςγια την χρήση 2005 και την χρήση 2006 έχει τα κάτωθι εισοδήματα: ΧΡΗΣΗ 2005 ΧΡΗΣΗ 2006 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ , ,00 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ , ,50 Η φορολογική επιβάρυνσηπουπροκύπτει για τον ελεγχόμενο ανά χρήση έχει ως ακολούθως: ΧΡΗΣΗ 2005 ΧΡΗΣΗ 2006 ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2.383, ,55 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 278,10 267,98 ΛΟΙΠΑ ΣΥΜΒΕΒΑΙΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ 667,44 643,14 ΣΥΝΟΛΟ 3.329, ,67 * ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 /2005 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ , , , ,57 Στο παράδειγμα αυτό διακρίνουμε τρεις περιπτώσεις ως προςτον χειρισμό των λογαριασμώνπληρωτέων / εισπρακτέων ανάλογα με τον τρόπο καταβολής της συνολικής υποχρέωσης, θεωρώνταςότι το υπόλοιποτων λογαριασμώνπληρωτέωνστις 31/12/ 2004 είναι μηδενικό, επίσης ότι δεν εκκρεμούν άλλες υποχρεώσεις προςκαταβολή στις 31/12/2005 και 31/12/2006 αντίστοιχα. *( συμφώναμε τις έμμεσεςτεχνικέςελέγχουη προκαταβολήπροηγούμενης χρήσης 2004/2005 θεωρείται προπληρωμήέναντι της συνολικής υποχρέωσηςπροςκαταβολή πουθα υπολογιστεί για τις χρήσεις 2005/2006 και θα καταβληθεί στις χρήσεις 2005/2006 αντίστοιχα ). Πρώτη περίπτωση: Ο ελεγχόμενοςγια την χρήση 2005 δεν κατέβαλε κανένα ποσόφόρου δηλαδή οφείλει το σύνολο ήτοι 2.583,64. Στην χρήση 2006 η συνολική υποχρέωσηπροςκαταβολή ανέρχεται στο ποσότων 1.370,57. Άρα οι πληρωτέοι λογαριασμοί αυξάνονται κατά το ποσότων 1.370,

7 , ,21(2.583, ,57) Αύξηση κατά 2.583,64 Αύξηση κατά 1.370,57 Στο έντυποτης τεχνικής ανάλυσηςρευστότητας φορολογουμένου καταχωρούμε τα εξής πεδία Πηγές κεφαλαίων /εσόδων 10. «Αυξήσεις πληρωτέων λογαριασμών» Χρήση 2005 Χρήση 2006 Αναλώσεις κεφαλαίων /εσόδων 2.583, , «Ποσά φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων κάθε μορφής» Χρήση 2005 Χρήση , ,67 Δεύτερηπερίπτωση: Ο ελεγχόμενοςστην χρήση 2006 καταβάλει ολόκληρο το ποσόπουόφειλε για την χρήση 2005 ήτοι 2.583, 64. Στην χρήση 2006 η συνολική υποχρέωσηπροςκαταβολή ανέρχεται στο ποσότων 1.370, , ,57 Αύξηση κατά 2.583,64 Μείωση κατά 1.213,07 Στο έντυποτης τεχνικής ανάλυσηςρευστότητας φορολογουμένου καταχωρούμε τα εξής πεδία Πηγές κεφαλαίων /εσόδων 10. «Αυξήσεις πληρωτέων λογαριασμών» 11.» Μειώσεις λογαριασμών Εισπρακτέων» 12. «Προκαταβολέ ς έναντι εσόδων επομένου Χρήση ,6 4 Χρήσ η 2006 Αναλώσεις κεφαλαίων /εσόδων 10. «Ποσά φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων κάθε μορφής» 11. «Ποσά για κάθε είδους Δαπάνες διαβίωσης (προσωπικές/οικογενειακές ) 12. «Μειώσεις πληρωτέων λογαριασμών» Χρήση ,4 4 Χρήση , ,07

8 έτους» Τρίτη περίπτωση: Ο ελεγχόμενοςστην χρήση 2005 κατέβαλε μόνο 500,00 απότην συνολική οφειλή των 2.583,64. Στην χρήση 2006 η συνολική οφειλή προςκαταβολή ανέρχεται στο ποσότων 3.454,21 (2083, ,57 ) ,083,64 1,370, , ,21 Αύξηση κατά 2.583,64 Αύξηση κατά 870,57 Στο έντυποτης τεχνικής ανάλυσηςρευστότητας φορολογουμένου καταχωρούμε τα εξής πεδία Πηγές κεφαλαίων /εσόδων 10. «Αυξήσεις πληρωτέων λογαριασμών» Χρήση 2005 Χρήση 2006 Αναλώσεις κεφαλαίων /εσόδων 2.583,64 870,5710. «Ποσά φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων κάθε μορφής» Χρήση 2005 Χρήση , ,67 12) Η αύξησητων προκαταβολώνπουεισπράχθηκανέναντι εσόδων επομένου / νωνέτους / ων Εάν, στο τέλος του έτους, το ποσόντων προκαταβολώνέναντι εσόδων επομένου / νωνέτους / ών έχει αυξηθεί σε σύγκριση με το ποσόντων προκαταβολώνέναντι εσόδωνεπομένου / νωνέτους / ών στο τέλος του προηγουμένουέτους, η αύξηση θα καταχωρηθεί στη στήλη Πηγές Κεφαλαίων / Εσόδωνστη γραμμή (12) «Αύξηση των προκαταβολώνέναντι εσόδωνεπομένου έτους» Σε περίπτωσηπουείχαμε μείωση των προκαταβολώνθα καταχωρούσαμε τη μείωση στη στήλη Αναλώσεις Κεφαλαίων / Εσόδωνστη γραμμή (15) «Μείωση προκαταβολώνπου εισπράχτηκαν έναντι εσόδωνεπομένου έτους» Παράδειγμα5: Στις 31/12/2007, ξενοδοχειακή μονάδαδεν είχε εισπράξει καμία

9 προκαταβολή έναντι εσόδωνεπομένωνχρήσεων. Στην χρήση 2008 εισέπραξε έναντι εσόδωνεπόμενης χρήσης, στη χρήση 2009 εξέδωσε τιμολόγια για το ανωτέρωποσό. Σύμφωναμε την τεχνική αυτή στη χρήση 2008 στην στήλη Πηγές Κεφαλαίων / Εσόδωνστην γραμμή (12) «Αύξηση προκαταβολώνέναντι εσόδωνεπομένου έτους» αναγράφεται το ποσότων Στην χρήση 2009 στηνστήληαναλώσειςκεφαλαίων/ Εσόδωνστη γραμμή (15) «Μείωσηπροκαταβολώνέναντι εσόδωνεπομένουέτους», αναγράφεταιτο ποσότων ) Οι λοιπέςπεριπτώσειςεσόδωναναγράφεταιοποιαδήποτεάλλη. περίπτωσηεσόδου πουδεν αναφέρεται παραπάνω. Στην δεύτερη στήλη Αναλώσεις Κεφαλαίων / Εσόδωναθροίζονται : 1) Τα υπόλοιπατων χρηματοπιστωτικώνλογαριασμώνστην ( Ελλάδαή και στο Εξωτερικό ) προσωπικών / οικογενειακών και επαγγελματικών κατά την λήξη της ελεγχόμενης χρήσης ( τα υπόλοιπατων λογαριασμώντην 31/12/200 Χ). 2) Τα διαθέσιμαμετρητάή και το υπόλοιποτου ταμείουστο τέλοςτης ελεγχόμενης χρήσης ( σε περίπτωσηατομικής επιχείρησηςμε βιβλία Γ ' κατηγορίας ΚΒΣ ή διπλογραφικά του Κ. Φ. Α. Σ.). 3) Οι εισφορέςσε λογαριασμούςεπιχειρήσεωνόπουσυμμετέχειο ίδιος ο φορολογούμενος, ο/ η σύζυγοςή και τα προστατευόμενα μέλη αυτών ( όχι ατομικές επιχειρήσεις) 4) Η συνεισφοράποσώνγια συμμετοχήστο κεφάλαιοκάθε μορφής επιχειρήσεων 5) Οι αγορέςπεριουσιακώνστοιχείων( προσωπικώνοικογενειακώνκαι / επαγγελματικών ) περιλαμβάνονται : ανεγέρσεις οικοδομών, αγορές ΕΙΧ, δίτροχωνκ. λπ. οχημάτων, πλοίων - σκαφών, αναψυχήςαεροσκαφών, και επενδυτικών αγαθώνκαθώςκαι οι δαπάνεςπουαφορούν βελτιώσεις αυτών. 6) Οι αγορέςεμπορευμάτωνπρώτωνκαι, βοηθητικώνυλώνκαι λοιπών αγαθώναναγκαίων στην άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 7) Οι επαγγελματικέςεπιχειρηματικέςδαπάνεςπάσηςφύσεως / ( εκπιπτόμενεςή μη απότα ακαθάρισταέσοδατης επιχείρησης ). Περιλαμβάνονται και οι δαπάνεςπουαφορούνεπισκευές και συντηρήσεις των επαγγελματικών περιουσιακών στοιχείων.

10 Παρατήρηση : Χειρισμός αποσβέσεωνγια πάγια επαγγελματικά περιουσιακά στοιχεία στην έμμεση τεχνική της ρευστότητας. Στην περίπτωσηπουοι αποσβέσεις συμπεριλαμβάνονται στις συνολικά δηλωθείσες επαγγελματικές δαπάνεςγια την εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνικής θα πρέπει με το ποσότων αποσβέσεωννα μειώσουμε τις επαγγελματικές δαπάνεςπουθα καταχωρίσουμε στην αντίστοιχη ένδειξη γιατί οι αποσβέσεις δεν αποτελούν πραγματικές καταβολές. 8) Τα ποσάαποπληρωμήςπροσωπικώνή επαγγελματικώνδανείων( στην γραμμή αυτή αναγράφεται μόνο το χρεολύσιο ). Το ποσότων τόκων ανάλογα με το είδος του δανείου ( προσωπικό / επαγγελματικό ) συμπεριλαμβάνονται στις δαπάνεςείτε στις προσωπικές / οικογενειακές είτε στις επαγγελματικές. 9) Τα ποσάγια ασφάλιστρααποζημιώσειςδωρεές,, ( όπωςγονικέςπαροχέςή χορηγίες χρηματικών ποσώνκ. λπ.), και λοιπές δαπάνες 10) Τα ποσάγια φόρους, τέλη εισφορέςκαι πρόστιμακάθε μορφής. 11) Τα ποσάγια κάθε είδουςδαπάνεςδιαβίωσης( προσωπικές / οικογενειακές ) καθώςκαι οι δαπάνεςπουαφορούνεπισκευές και συντηρήσεις των προσωπικών / οικογενειακών περιουσιακών στοιχείων ( δαπάνεςγια το σύνολοτων περιουσιακώνστοιχείωντου φορολογουμένου του/ της συζύγου και των προστατευομένων μελών αυτών). 12) Οι μειώσειςτων Πληρωτέωνλογαριασμών. Σύμφωναμε την τεχνική ανάλυσηςρευστότητας του φορολογουμένου στους πληρωτέουςλογαριασμούςπεριλαμβάνονται οι υποχρεώσεις από αγορές, δαπάνεςγενικά καθώςκαι φορολογικές υποχρεώσεις οι οποίες οφείλονται στο τέλος κάθε ελεγχομένου έτους ( Δεν περιλαμβάνονται τα δάνεια, τα οποία αναγράφονται στη γραμμή (8) «Ποσά αποπληρωμής προσωπικώνή επαγγελματικών δανείων». Το αν υπάρχει μείωση των πληρωτέωνλογαριασμώνκαθορίζεται απότη σύγκριση του υπολοίπου πληρωτέωνλογαριασμώνστο τέλος του προηγουμένουέτους με το υπόλοιποστο τέλος του ελεγχομένου έτους. 13) Οι αυξήσειςεισπρακτέωνλογαριασμών. Σύμφωναμε την τεχνική ανάλυσηςρευστότητας του φορολογουμένου στους εισπρακτέους λογαριασμούςπεριλαμβάνονται οι απαιτήσεις από πωλήσεις επαγγελματικές, προσωπικές και φορολογικές κ. λπ. οι οποίες

11 είναι απαιτητές στο τέλος κάθε ελεγχομένου έτους. Το αν υπάρχει αύξηση των εισπρακτέων λογαριασμώνκαθορίζεται απότη σύγκριση του υπολοίπουεισπρακτέων λογαριασμώνστο τέλος του προηγουμένουέτους με το υπόλοιποστο τέλος του ελεγχομένου έτους. 14) Οι χορηγήσειςδανείωνσε τρίτους. 15) Η μείωσηπροκαταβολώνπουεισπράχτηκανέναντι εσόδωνεπομένου έτους/ επομένωνετών Εάν, στο τέλος του έτους, το ποσόντων προκαταβολώνέναντι εσόδωνεπομένου έτους/ επομένωνετών έχει μειωθεί σε σύγκριση με το ποσόντων προκαταβολώνέναντι εσόδωνεπομένου έτους/ επομένωνετών στο τέλος του προηγουμένουέτους, η μείωση θα καταχωρηθεί στήλη Αναλώσεις Κεφαλαίων / Εσόδωνστη γραμμή (15) «Μείωση προκαταβολώνπουεισπράχθηκανέναντι εσόδωνεπόμενων ετών». Σε περίπτωσηπουείχαμε αύξηση των προκαταβολώνθα καταχωρούσαμε την αύξηση στην στήλη Πηγές Κεφαλαίων / Εσόδωνστη γραμμή (12) «Αύξηση των προκαταβολώνπουεισπράχθηκανέναντι εσόδωνεπομένων ετών». Παράδειγμα6: Φορολογούμενοςλαμβάνει προκαταβολή ποσού ευρώτην 20/5/2008 για την πώλησηδιαμερίσματος κόστους ευρώ. Το 2009 πραγματοποιείται η πώλησητου διαμερίσματος και εξοφλείται το υπόλοιποποσόντων Σύμφωναμε την τεχνική αυτή συμπληρώνονται : στη χρήση 2008 στην στήλη πηγέςκεφαλαίων / εσόδωνστη γραμμή (12) «Αύξηση προκαταβολών πουεισπράχτηκαν έναντι εσόδωνεπομένου / νωνέτους / ων» το ποσότων ευρώ. Στην χρήση2009 στηνστήληπηγέςκεφαλαίωνεσόδωνστη / γραμμή (7) «Έσοδα απόπώλησηπεριουσιακών στοιχείων» καταχωρείται το ποσότων και στην στήλη Αναλώσεις Κεφαλαίων / Εσόδωνστη γραμμή (15) «Μείωση προκαταβολώνπουεισπράχτηκαν έναντι εσόδων επομένου / νωνέτους / ων» το ποσό ) Οι λοιπέςπεριπτώσειςαναλώσεωναναγράφεταιοποιαδήποτεάλλη. περίπτωσηδαπάνης / αγοράςπουδεν αναφέρεται παραπάνω. Γενική παρατήρηση : Τόσο στα έσοδα, όσο στις αγορές και δαπάνες, αναγράφεται το σύνολο των ποσώνπουανάγεται σε κάθε ελεγχόμενο διαχειριστικό έτος ( όχι τεκμαρτά έσοδα ή δαπάνες ). Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχήώστε τα ποσάτόσο των εσόδωνόσο και των αγορών / δαπανώννα

12 μην υπολογίζονται δυο φορές. Η αρνητική διαφοράμεταξύ στήλης «Πηγές Κεφαλαίων / Εσόδων» και στήλης «Αναλώσεις Κεφαλαίων / Εσόδων», ελέγχεται ως μη δηλούμενο εισόδημα και εφόσον δεν αιτιολογείται σύμφωνακαι με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Α. Υ. Ο ΔΕΣ Α ΕΞ , υπόκειταισε φορολόγηση σύμφωναμε τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 της ίδιας απόφασης. 2. Τεχνικήκαθαρήςθέσηςτουφορολογούμενου (net worth method) Η τεχνική αυτή αναδημιουργεί το οικονομικό ιστορικό του ελεγχόμενου και προσδιορίζει φορολογητέο εισόδημα λαμβάνοντας υπόψηγια περίοδο μεγαλύτερη ή ίση ενός ή περισσοτέρωνετών όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα διαθέσιμα κεφάλαια ( ενεργητικό), τις υποχρεώσεις ( παθητικό ), τις ατομικές και οικογενειακές δαπάνεςως και τα εισοδήματα απόλοιπέςπηγές ( ατομικά και οικογενειακά). Κατά την τεχνική αυτή δημιουργείται ο Πίνακας Ενεργητικού και Παθητικού για όλα τα ελεγχόμενα έτη και το έτος βάσης ( το αμέσως προηγούμενο απότο πρώτο ελεγχόμενο έτος). Στο Ενεργητικό περιλαμβάνονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία του ελεγχόμενου, του/ της συζύγουκαι των προστατευομένωνμελών αυτών, ( προσωπικάοικογενειακά / / επαγγελματικά) καθώςκαι οι καταθέσειςσε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατά τη λήξη εκάστου έτους όπως: > Ακίνητη περιουσία( κόστος) > Έπιπλα, Συσκευές, Λοιπόςεξοπλισμόςεπαγγελματικά ( ) > Προσωπικάαντικείμενα μεγάληςαξίας ( έπιπλα, έργατέχνης, συλλογές κ. λπ.) ( άνω των έκαστο) > Κοσμήματακαι λοιπάτιμαλφή( αξίας άνωτων5.000 έκαστο) > Απαιτήσειςδιάφορες: Περιλαμβάνονταιοι εισπρακτέοιλογαριασμοίήτοι οι απαιτήσεις απόπωλήσεις επαγγελματικές και προσωπικές / οικογενιακές κ. λπ. καθώςκαι φορολογικές ( επιστροφέςφόρωνκ. λπ.) οι οποίες είναι απαιτητές στο τέλος κάθε ελεγχομένου έτους. Το προκύπτονυπόλοιποστο τέλος κάθε ελεγχόμενου έτους συμπεριλαμβάνεται στο ενεργητικό. > Μηχανοκίνηταοχήματα, σκάφη, αεροσκάφηκ. λπ.

13 > Μετρητά διαθέσιμαστηνκατοχήτου φορολογουμένουτου, / της συζύγου ή των προστατευόμενωνμελών αυτών. > Καταθέσειςσε χρηματοπιστωτικάιδρύματατου φορολογουμένουτου, / της συζύγουή των προστατευόμενωνμελών αυτών π. χ. σε λογαριασμούς καταθετικούς, όψεως, προθεσμίας, σε τρεχούμενους. > Μετοχές, λοιποίτίτλοι > Σύνολοαπογραφήςτέλουςχρήσηςσε περίπτωσηατομικήςεπιχείρησης ( εμπορεύματαέτοιμα, προϊόνταα, ' και β' ύλεςυλικά συσκευασίαςημιτελή υπολείμματα ). Στις περιπτώσεις ελέγχου συνεχόμενωνετών για τις οποίες δεν υπάρχει συνεχήςυποχρέωσησύνταξης απογραφής, τυχόν συνταχθείσα / ες απογραφή / ές δεν υπολογίζονται ( στη συγκεκριμένη τεχνική). > Διάφοροιλογαριασμοίή Λοιπάπεριουσιακάστοιχεία( προσωπικά/ οικογενειακά ή επαγγελματικά) των οποίων η αξία υπερβαίνει τις ευρώ. Σε όλες τις παραπάνωπεριπτώσεις ως αξία λαμβάνεται το πραγματικό κόστος κτήσης, όπωςαυτό προκύπτει απότα διαθέσιμα στον έλεγχο στοιχεία. Στις περιπτώσεις ανέγερσηςοικοδομών, ως κόστος λαμβάνεται το κόστος ανέγερσηςόπωςαυτό προκύπτει απότα διαθέσιμα στον έλεγχο στοιχεία. Τα επαγγελματικά / επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία αφορούν περιπτώσεις ατομικής επιχείρησης. Στο Παθητικό περιλαμβάνονται όλες οι υποχρεώσεις του ελεγχόμενου, του/ της συζύγου και των προστατευομένωνμελών αυτών, ως και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις ( πουαφορούνπερίπτωσηατομικής επιχείρησης ). Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται τα δάνεια από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα γραμμάτια και οι επιταγές πληρωτέες και οποιαδήποτε άλλη αποδεικνυόμενη οφειλή ή υποχρέωσησε τρίτους: > Δάνεια( προσωπικά/ οικογενειακά) > Δάνεια( επαγγελματικάσε - περίπτωσηατομικήςεπιχείρησης) > Γραμμάτια( προσωπικάοικογενειακάή / της ατομικήςτου επιχσης / ) > Πιστωτέςδιάφοροι : Περιλαμβάνονταιοι πληρωτέοιλογαριασμοίήτοι οι

14 υποχρεώσεις απόαγορές, δαπάνεςγενικά καθώςκαι φορολογικές υποχρεώσεις επαγγελματικές, προσωπικές / οικογενιακές οι οποίες οφείλονται στο τέλος κάθε ελεγχομένου έτους. Το προκύπτονυπόλοιποστο τέλος κάθε ελεγχόμενου έτους συμπεριλαμβάνεται στο παθητικό. > ΥποχρεώσειςΑποσβέσειςκλ (,. π) Ενδεικτικά στις πιο πάνωπεριπτώσεις, η υποχρέωσητου έτους βάσηςή καθενός απότα επόμενα μεταφέρεται και αυξάνεται αν οι υποχρεώσεις αυξηθούν π. χ. νέο δάνειο, ή μειώνεται ανάλογα με τις πραγματικές καταβολές αποπληρωμήςτων υποχρεώσεων. Αντιμετώπισηαποσβέσεων Ειδικά για την τεχνική αυτή, εάν στο πίνακα του ενεργητικού περιλαμβάνονται και πάγια επαγγελματικά περιουσιακά στοιχεία για τα οποία είχαν διενεργηθεί αποσβέσεις κατά τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος τότε, το σωρευτικό ποσόναποσβέσεωνγια αυτά τα περιουσιακά στοιχεία αναγράφεται ως υποχρέωσηστον πίνακα παθητικού. Εάν στο ενεργητικό περιλαμβάνονται περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν αποσβεσθεί πλήρως, στον πίνακα παθητικού αναγράφεται το σύνολο των αποσβέσεωνπουέχει διενεργηθεί για αυτά και έχει εκπεσθεί απότα ακαθάριστα έσοδα. Όταν ένα απότα περιουσιακά στοιχεία στις 31/12/20 ΧΧ δεν περιλαμβάνεται πλέον στον κατάλογο ενεργητικού λόγωπώλησηςή άλλου τρόπουδιάθεσης, πρέπει η απόσβεσησχετικά με αυτό το περιουσιακό στοιχείο να μην περιλαμβάνεται πλέον στο σωρευτικό ποσόναποσβέσεων πουαναγράφεται ως υποχρέωσηστον πίνακα παθητικού. Σημειώνεται ότι εάν ο φορολογούμενοςκατέχει επαγγελματικά περιουσιακά στοιχεία για τα οποία δεν έχει διενεργήσει αποσβέσεις, αυτές δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα παθητικού. Η διαφοράενεργητικού - Παθητικού αποτελεί την Καθαρή Θέση εκάστου έτους ( διαχειριστικής περιόδου ). Από την καθαρή θέση λήξης κάθε διαχειριστικής περιόδουαφαιρείται η καθαρή θέση έναρξης και δημιουργείται ο Πίνακας Καθαρής Θέσης ( όπου για το πρώτοελεγχόμενο έτος καθαρή θέση έναρξης είναι η καθαρή θέση του έτους βάσης)

15 Οι αυξήσεις / μειώσεις της καθαρής θέσης αναπροσαρμόζονται με τις περιπτώσεις απόκτησηςπεριουσιακών στοιχείων άνευ ανταλλάγματος κατά το εν λόγωέτος ( αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής, προίκας, ανταλλαγής, κερδώναπότυχερά παίγνια ). Στο αποτέλεσμα αυτό προστίθενται : Οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες ( με επιταγές, μετρητά ή μέσω τραπεζικών λογαριασμών ) και συγκεκριμένα : Προσωπικέςκαι οικογενειακέςδαπάνεςδιαβίωσης ΛοιπέςδαπάνεςαγορέςΔεν /. περιλαμβάνονταιοι επαγγελματικέςδαπάνες και αγορές, με εξαίρεση τις δαπάνεςπουείναι μη παραγωγικές ή δεν εκπίπτονται βάσει διατάξεων νόμου απότα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, οι οποίες και αναγράφονται. Ζημίες απόεκποίησηπεριουσιακούστοιχείου, μη αναγνωριζόμενες φορολογικώς. Από το μερικό αυτό Σύνολο αφαιρούνται τα μη φορολογούμενα εισοδήματα και συγκεκριμένα: Τα αφορολόγηταέσοδααπόδιάφορεςπηγές, αφοράόλεςτις πηγέςεσόδων του φορολογουμένου του/ της συζύγουκαι των προστατευόμενωνμελών αυτών πουσυμπεριλήφθηκαν ή όχι στην υποβληθείσα δήλωσηφορολογίας εισοδήματος αλλά δεν υπάγονται σε φορολόγηση βάσει διατάξεων νόμου. Μη φορολογητέεςπεριπτώσειςεσόδωνή φορολογητέεςκατ ' ειδικό τρόπο όπωςτα έσοδα απόδωρεές, κέρδη απόπώλησηπεριουσιακού στοιχείου, επιχορηγήσεις και λοιπές μη φορολογητέες περιπτώσεις που συμπεριλήφθηκαν ή όχι στην υποβληθείσα δήλωσηφορολογίας. Εισοδήματος αλλά δεν υπάγονται σε φορολόγησηβάσει διατάξεων νόμου ή φορολογηθήκαν με ειδικό τρόπο. Στις περιπτώσεις πώλησηςπεριουσιακού στοιχείου πουαποκτήθηκε με αντάλλαγμα ή άνευ ανταλλάγματος λαμβάνεται για τη συγκεκριμένη τεχνική μόνο το προκύπτονκέρδοςή ζημία, εφόσον δεν φορολογήθηκε ή δεν εκπέσθηκε σύμφωναμε τις κείμενες διατάξεις. Αυτά αναγράφονται αντίστοιχα στις «μη φορολογούμενες περιπτώσεις εσόδων» ή στις «ζημίες απόεκποίηση περιουσιακών στοιχείων». Ειδικά στις περιπτώσεις πώλησηςπεριουσιακού στοιχείου πουείχε αποκτηθεί χωρίς αντάλλαγμα, ως κέρδος ή ζημία λαμβάνεται το σύνολο του ποσούπώλησηςμείον το κόστος όπωςπροσδιορίστηκε στον πίνακα ενεργητικού.

16 Το Υπόλοιποαποτελεί το βάσει της τεχνικής αυτής προσδιοριζόμενο Καθαρό Εισόδημα του ελεγχόμενου φορολογουμένου, της συζύγουκαι των προστατευομένωνμελών αυτών, το οποίο συγκρίνεται με τα αντίστοιχα δηλωθέντα εισοδήματα ( υπαχθέντα σε φορολόγηση ) απόκάθε πηγήτου φορολογουμένου του/ της συζύγου και των προστατευομένων μελών αυτών. Σύμφωναμε την τεχνική αυτή το προκύπτονυπόλοιποελέγχεται ως μη δηλούμενο εισόδημα και εφόσον δεν αιτιολογείται σύμφωνακαι με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της απόφασης ΔΕΣ Α ΕΞ , υπόκειται σε φορολόγηση σύμφωναμε τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 της ίδιας Α. Υ. Ο. 3. Τεχνικήτραπεζικώνκαταθέσεωνκαι δαπανώνσεμετρητά (bank deposits and cash expenditure method) Η τεχνική αυτή προσδιορίζει φορολογητέο εισόδημα παρακολουθώνταςτην κίνηση των ( διαθεσίμων ) κεφαλαίων του φορολογούμενου, του/ της συζύγου και των προστατευομένωνμελών αυτών, είτε με την κατάθεση αυτών σε χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούςείτε με την ανάλωσήτους σε διάφορες συναλλαγές με χρήση μετρητών. Αναλύει τις συνολικές καταθέσεις και τα διαθέσιμα σε χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούςκαι τις αγορές και δαπάνεςσε μετρητά τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδοκατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσηςκαι τα συγκρίνει με τα συνολικά δηλωθέντα έσοδα. Η τεχνική αυτή προσδιορίζει τα έσοδα του φορολογουμένου αναλύοντας τις τραπεζικές καταθέσεις και τις δαπάνεςμε χρήση μετρητών σε διάφορες συναλλαγές. Συγκεκριμένα: 1. Προσδιορίζονταιοι συνολικέςτραπεζικέςκαταθέσειςτης ελεγχόμενης περιόδου, στις περιπτώσεις πουυπάρχει άνοιγμα λογαριασμών. Περιλαμβάνονται οι πιστωτικές κινήσεις σε λογαριασμό / ούςπουαφορούν καθαρές καταθέσεις και έμμεσες καταθετικές πράξεις ( Προσωρινές καταθέσεις προςεξόφληση υποχρεώσεων, όπωςδάνεια κ. λπ. πράξεις ). Στις περιπτώσεις όπουδεν έχει πραγματοποιηθεί άνοιγμα λογαριασμών, οι συνολικές τραπεζικές καταθέσεις λαμβάνονται ως η διαφοράυπολοίπου τέλους μείον αρχή χρήσης. Επισημαίνεται ότι η τεχνική παράγει ανεπαρκή / ελλιπή / μη ασφαλή αποτελέσματα στις περιπτώσεις μη ανοίγματος λογαριασμών. Στις περιπτώσεις πουχρησιμοποιείται η διαφορά υπολοίπουτέλους - αρχής, η τυχόν προκύπτουσααρνητική διαφορά δεν αναγράφεται επί του εντύπου.

17 2. Αφαιρούνταιτα κατατεθειμέναποσάστουςπιοπάνωλογαριασμούςπου αφορούν: 2.1. Μη υποκείμενασε φορολογίαέσοδα Ποσάαπόεκταμίευσηδανείων Συμψηφιστικέςκινήσειςμεταξύ λογαριασμώντου φορολογουμένου, του/ της συζύγου και των προστατευόμενων μελών αυτών Συναλλαγέςμεταφορέςκαι, λοιπέςπράξειςπουδεν αποτελούνκαθαρές καταθέσεις. 3. Στο Υπόλοιποτων καθαρώντραπεζικώνκαταθέσεωνπροστίθενται : 3.1. Δαπάνεςεπιχειρηματικέςεπαγγελματικέςεξοφληθείσεςμε / ( μετρητά) Αγορέςεμπορευμάτωνπρώτωνκαι, βοηθητικώνυλώνκαι λοιπών αγαθώναναγκαίων στην άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας ( εξοφληθείσεςμε μετρητά) Αγορέςπεριουσιακώνστοιχείωνπροσωπικώνοικογενειακών /, επαγγελματικών ( εξοφληθείσες με μετρητά) Προσωπικέςοικογενειακέςδαπάνεςεξοφληθείσεςμε / ( μετρητά) Καταβληθέντεςφόροι, εισφορέςκαι πρόστιμακάθε μορφής ( εξοφληθέντεςμε μετρητά) Αποπληρωμή/ μείωσηχρεώνμε μετρητά 3.7. Αύξηση/ μείωσηδιαθεσίμωνμετρητώνελεγχόμενηςπεριόδουη. μείωση διαθεσίμων μετρητών τίθεται με αρνητικό πρόσημο, ( παράδειγμα : 31/12/2003 μετρητά ευρώ. 31/12/2004 διαθέσιμαμετρητά ευρώ. Στην χρήση 2004 θα καταχωρηθεί το ποσό ευρώ) Λοιπέςκαταβολέςσε μετρητά. Συμπεριλαμβάνονται περιπτώσεις μείωσης των λογαριασμώνπληρωτέων πουεξοφλούνται με μετρητά. : Παρατήρηση Τα επαγγελματικά περιουσιακά στοιχεία αφορούνμόνο περίπτωσηατομικής επιχείρησης.

18 4. Το νέο Υπόλοιποτων καθαρώντραπεζικώνκαταθέσεωνμειώνεταιμε τα μη υποκείμενα σε φορολογία έσοδα πουδεν κατατέθηκαν σε λογαριασμούς και με την αύξηση των προκαταβολώνπουεισπράχθηκαν έναντι εσόδων επομένου / νωνέτους / ων. Αυξάνεται με την μείωση των προκαταβολώνπου εισπράχθηκαν έναντι εσόδωνεπομένου / νωνέτους / ων, και με την αύξηση των εισπρακτέων λογαριασμώνή μειώνεται με την μείωση των εισπρακτέων λογαριασμών. Παράδειγμα7: Φορολογούμενοςμέχρι 31/12/2003 δεν έχει εισπράξει κανένα πόσοέναντι πωλήσεωνεπόμενου έτους. Κατά την διάρκεια του έτους 2004 εισπράττει ποσό ευρώέναντι πωλήσεωνεπομένου έτους. Μέχρι τις 31/12/2004 έχει εκδώσει τιμολόγια για ποσό ευρώ, άρα στις 31/12/2004 έχει εισπράξει ποσό έναντι πωλήσεωνεπομένου έτους χωρίς να το έχει τιμολογήσει. Κατά την διάρκεια του έτους 2005 τιμολογεί το ποσότων ευρώ ( που αφορά το υπόλοιποποσόπροκαταβολώνπουείχαν εισπραχτεί κατά το προηγούμενο έτος) και λαμβάνει προκαταβολή ποσό ευρώέναντι πωλήσεωνεπομένου έτους, άρα στις 31/12/2004 προκύπτει τελικά αύξηση κατά ( ). Το έτος 2006 τιμολογεί το ποσότων ευρώπουαφορούσε προκαταβολές έναντι εσόδωνπροηγούμενου έτους. Σύμφωναμε την τεχνική αυτή οι υπολογισμοί έχουν ως έξης: ( ) Επομένωςο πίνακας της «Τεχνικής τραπεζικών καταθέσεωνκαι δαπανών σε μετρητά» θα διαμορφωθεί ως ακολούθως : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ μείον ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΕΝΑΝΤΙ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΟΜΕΝΟΥ/ΝΩΝ

19 ΕΤΟΥΣ/ΝΩΝ πλέον ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΕΝΑΝΤΙ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΟΜΕΝΟΥ/ΝΩΝ ΕΤΟΥΣ/ΝΩΝ Σημείωση : Το ποσόντων προκαταβολών, πουεισπράττονται έναντι πωλήσεωνεπομένου έτους, προσδιορίζεται στο τέλος κάθε έτους Παρατήρηση1. Αν ένα έσοδοέχει συμπεριληφθεί στα ακαθάριστα έσοδα χωρίς να έχει εισπραχτεί μέχρι τις 31/12/20 ΧΧ τότε οι τραπεζικές καταθέσεις στην συγκεκριμένη χρήση θα είναι μειωμένες συγκρινόμενες με τα ακαθάριστα έσοδα κατά το ποσόαυτό. Έστω ότι την επομένη χρήση το ποσόαυτό εισπραχτεί τότε οι τραπεζικές καταθέσεις θα είναι μεγαλύτερες συγκρινόμενες με τα ακαθάριστα έσοδα κατά το ποσόαυτό. Παρατήρηση2. Αν ένα έσοδοέχει ταμιακά εισπραχτεί μέχρι τις 31/12/20 ΧΧ αλλά δεν έχει συμπεριληφθεί στα ακαθάριστα έσοδα τότε οι τραπεζικές καταθέσεις στην συγκεκριμένη χρήση θα είναι αυξημένες συγκρινόμενες με τα ακαθάριστα έσοδα κατά το ποσόαυτό. Έστω ότι την επομένη χρήση το ποσόαυτό τιμολογηθεί τότε τα ακαθάριστα έσοδα θα είναι μεγαλύτερα κατά το ποσό αυτό, ενώ οι τραπεζικές καταθέσεις θα είναι μικρότερες. Παρατήρηση3. Για την συγκεκριμένη έμμεση τεχνική εισπρακτέοι λογαριασμοί θεωρούνται οι απαιτήσεις απόπωλήσεις επαγγελματικές, προσωπικές / οικογενειακές οι οποίες είναι απαιτητές στο τέλος κάθε ελεγχομένου έτους., Για τον προσδιορισμό της αύξησης ή μείωσης των εισπρακτέων λογαριασμώνσυγκρίνεται το υπόλοιποστο τέλος του έτους με το υπόλοιπο στην αρχή του έτους. 5. Το νέο Υπόλοιποόπωςαναμορφώθηκεαποτελείτο,, βάοει τεχνικής συνολικό εισόδημα προςφορολόγηση. Το Εισόδημα αυτό συγκρίνεται με το Ακαθάριστο Εισόδημα του ελεγχόμενου καθώςκαι με το σύνολο των λοιπώνεισοδημάτων του ελεγχόμενου και του/ της συζύγου αυτού. Η θετική προκύπτουσαδιαφορά ελέγχεται ως μη δηλούμενο εισόδημα και εφόσον δεν αιτιολογείται σύμφωνακαι με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της

20 απόφασης ΔΕΣ Α ΕΞ , υπόκειταισε φορολόγηση σύμφωναμε τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 της ίδιας Α. Υ. Ο. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ( αφορούνκαι τις τρεις μεθόδους εμμέσωντεχνικών). 1) Στις περιπτώσειςόπουοι ελεγχόμενοιέχουνυπαχθείστις διατάξειςπερί αυτοελέγχου ( άρθρα ν 3296/2004), τα ακαθάρισταέσοδακαι καθαρά κέρδη πουπροσδιορίστηκαν με τις διατάξεις αυτές, λαμβάνονται προς σύγκριση με τα προκύπτοντα απότην εφαρμογή των τεχνικών αποτελέσματα. 2) Σύμφωναμε το άρθρο7 της Α. ΥΟ ΔΕΣ Α ΕΞ εφαρμόζονται και οι τρείς τεχνικές ελέγχου και επιλέγεται μία τεχνική ελέγχου για όλες τις ανέλεγκτες χρήσεις πουείναι προσφορότερη για το δημόσιο συμφέρον. 3) Όταν απόστοιχείαπουέχουνπεριέλθειστηνδιάθεσητης Ελεγκτικής Υπηρεσίας, προκύπτει μεταφορά χρηματικών ποσώνστο εξωτερικό ( έμβασμα) κατά την διάρκειατων ελεγχομένωνχρήσεωναπότον ελεγχόμενο, τον/ την σύζυγο και τα προστατευόμενα μέλη αυτών ( αρχικόςκοί / δικαιούχοςχοι / του/ τωνλογαριασμούνωναπότον / οποίο εκταμιεύτηκε το έμβασμα ) και διαπιστωθεί απότα υπόλοιπαστις 31/12/ εκάστου έτους των τραπεζικών λογαριασμώνσε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδαςκαι του Εξωτερικού, ότι ο τελικός/ κοι αποδέκτης / τες του εμβάσματος στο εξωτερικό είναι πρόσωποδιάφοροτων αρχικών δικαιούχωντου εμβάσματος, ο ελεγχόμενος πρέπει να παρέχει στοιχεία που να αποδεικνύουν την πορεία του εμβάσματος στο εξωτερικό, δηλ. σε ποιον λογαριασμό μεταφερθήκαν και για ποιο λόγο ( πχδανεισμός τρίτου, εξόφληση υποχρεώσεωνστο εξωτερικό κλπ), ώστε να συμπεριληφθούνστις κατάλληλες ενδείξεις των εμμέσων τεχνικών. Στην περίπτωσηκατά την οποία ο ελεγχόμενος / νη δεν παρέχει κανένα στοιχείο για την πορεία του εμβάσματος στο εξωτερικό, τότε για την εφαρμογή των εμμέσωντεχνικών θα καταχωρείται για την τεχνική Ανάλυσης Ρευστότητας στην στήλη Αναλώσεις κεφαλαίων / εσόδωνστην γραμμή (16) «Λοιπές περιπτώσεις αναλώσεων», για δε την τεχνική της Καθαρής Θέσης στον πινάκα της Καθαρής Θέσης καταχωρείται στην ένδειξη «Λοιπές δαπάνες / αγορές». 4) Το βάροςτης απόδειξηςγια τα διαθέσιμαπεριουσιακάστοιχείαφέρει ο φορολογούμενος, το ύψοςδε των δηλούμενωνκαταθέσεωνκαι μετρητών κατά την έναρξη της πρώτηςελεγχομένης χρήσηςπροκειμένου να γίνει δεκτό σε καμία περίπτωσηδεν μπορεί να υπερβαίνει το πραγματικό

21 διαθέσιμο κεφάλαιο προηγουμένωνετών όπωςαυτό προσδιορίζεται με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Για τον υπολογισμό του πραγματικού διαθεσίμου κεφαλαίου των προηγουμένωνετών πριν το πρώτοελεγχόμενο έτος ( του ελεγχόμενου, του/ της συζύγου και των προστατευόμενωνμελών αυτών) απότα πραγματικά εισοδήματα ( πουέχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο), όπωςαυτά αναγράφονται στις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος αφαιρούνται τα πραγματικά αναλωθέντα ποσάγια αγορέςκαι λοιπές δαπάνες ( όχι τεκμαρτές) όπωςαυτές προκύπτουναπότις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ή απόστοιχεία πουέχει στην διάθεση της η ελεγκτική υπηρεσία. Παρατήρηση : Όπουστην παρούσαμεθοδολογία αναφέρονται δαπάνες διαβίωσης ( προσωπικές / οικογενειακές ) αφορούνπραγματικές δαπάνεςκαι όχι τεκμαρτές. Για την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου δεν υπάρχει περιορισμός όσον αφορά τα παρελθόντα έτη πουεξετάζονται προκειμένου να προσδιοριστεί το πραγματικό διαθέσιμο κεφάλαιο προηγουμένωνετών, εφόσον βέβαια αυτό είναι δυνατό να διασταυρωθεί με τις φορολογικές δηλώσεις και τα στοιχεία πουτηρούνται στην αρμόδια Δ. Ο. Υ. του ελεγχομένου ή με τεκμηριωμένα στοιχεία πουπροσκομίζονται απότον φορολογούμενο, ( π. χ. φορολογικές δηλώσεις παρελθόντωνετών συνοδευόμενες με τα εκκαθαριστικά σημειώματα, ή με απόδειξη κατάθεσης μέσω ταχυδρομείου, ή παραλαβήςτου αντιγράφουτης δήλωσηςαπότην αρμοδία Δ. Ο. Υ, κ. λπ.). Οι υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ( προκειμένουνα ληφθούνυπόψηστονπροσδιορισμότου πραγματικού διαθεσίμου ) θα πρέπει να είναι συνεχόμενες και να φθάνουνμέχρι και την προηγούμενη δήλωσηφορολογίας εισοδήματος του πρώτουελεγχόμενου έτους. Δεν αναζητούνται τα δικαιολογητικά για τα ποσάπουείναι αναγεγραμμένα στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος παρελθόντωνετών και τα οποία χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του πραγματικού διαθεσίμου κεφαλαίου προηγουμένωνετών. Έσοδα αποκτηθέντα και μη συμπεριληφθέντα στις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος παρελθόντωνετών του ελεγχόμενου, του/ της συζύγουκαι των προστατευόμενωνμελών αυτών ως μη έχοντες φορολογική υποχρέωσηνα τα δηλώσουν, π. χ έσοδα απότόκους, από πωλητήρια συμβόλαια, δηλώσεις φόρουδωρεάς - κληρονομιάς χρημάτων, κέρδη απότυχερά παίγνια γενικά, συμβάσεις δανείων και κάθε σχετικό έγγραφοθα λαμβάνονται υπόψιν εφόσον φέρουν βεβαία ημερομηνία και

22 στοιχεία νομιμότητας. 5) Ως προςτις δαπάνεςπουαφορούνδίκτυα κοινήςωφέλειας, σταθερή / κινητή τηλεφωνία, δίδακτραιδιωτικώνσχολειών- κολλεγίων, ασφάλιστρα ΕΙΧ αυτοκίνητων, δικύκλων, ασφαλιστικά προγράμματα ζωής, υγείας, συνταξιοδότησης, κ. λπ, ασφάλιστρα ακίνητων, κινητών περιουσιακών στοιχείων, σε περίπτωσημη αναγραφήςποσούστο ερωτηματολόγιο, ούτε προσκόμισης στοιχείων πουνα αποδεικνύουν το ποσότης δαπάνης, θα καλείται ο ελεγχόμενοςνα συμπληρώσει υπεύθυνηδήλωσηκαι να δηλώσει το ποσότης δαπάνηςγια κάθε ελεγχόμενο έτος. Ο έλεγχοςδύναται να επαληθεύσει τα στοιχεία ή να ζητά αυτά απότις αρμόδιες υπηρεσίες σε όποιες περιπτώσεις κρίνει ότι είναι απαραίτητο. 6) Ως προςτην δαπάνημέσωπιστωτικώνκαρτών, όπωςαυτές συμπληρώθηκαν στο Ερωτηματολόγιο τρόπουδιαβίωσης -μεταβολές - υποχρεώσειςο, ελεγχόμενοςυποχρεούταινα παράσχειστοιχείαπου αφορούντην σχετική δαπάνηλόγωτης χρήσηςπιστωτικών καρτών προσκομίζονται τα κατάλληλα δικαιολογητικά. Ο έλεγχοςδύναται να ζητά τέτοια στοιχεία απότις αρμόδια πιστωτικά ιδρύματα σε όποιες περιπτώσεις κρίνει ότι είναι απαραίτητο. 7) Ο ελεγχόμενοςεπιτηδευματίας ( ) θα καλείται να παράσχειστοιχείασε σχέση με τα υπόλοιπααπαιτήσεων / εισπράξεων, υποχρεώσεων / καταβολών απόπωλήσεις, αγορές, δαπάνες ( επαγγελματικές προσωπικές ) κ. λπ. καθώς και των προκαταβολώνέναντι εσόδωνεπομένου / νωνέτους / ων στη λήξη κάθε ελεγχόμενου έτους. Ο έλεγχοςδύναται να προβαίνει σε επαληθεύσεις στις περιπτώσεις πουαυτό είναι εφικτό. 8) Η συμπλήρωσητου πίνακαη' «ΔιαθέσιμαΜετρητά» στο έντυπο Διαθέσιμα Περιουσιακά Στοιχεία στην λήξη κάθε αντίστοιχης ελεγχομένης χρήσηςείναι απαραίτητη. Στην περίπτωσηπουδεν δηλωθούνδιαθέσιμα μετρητά στην έναρξη ή στην λήξη κάθε αντίστοιχης ελεγχομένης χρήσης τότε ο έλεγχος θα θεωρήσει ότι δεν υπήρχαν. 9) Επαγγελματικές/ προσωπικέςοικογενειακέςδαπάνεςπουπροκύπτουν / απότον έλεγχο ότι πραγματοποιήθηκαν αλλά ο ελεγχόμενος δεν αποδεικνύει τον τρόποεξόφλησης αυτών, για την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών θεωρείται ότι εξοφλήθηκαν με καταβολή μετρητών. 10) Οι απαντήσειςτου ελεγχομένουστα έντυπα: ΔιαθέσιμαΠεριουσιακά Στοιχεία και Ερωτηματολόγιο τρόπουδιαβίωσης - μεταβολές -υποχρεώσεις είναι δεσμευτικές ως προςτον φορολογούμενο. Σε περίπτωσηκατάθεσης διορθωτικών εντύπωνθα πρέπει να είναι πλήρωςαιτιολογημένα τα σημεία πουτροποποιεί - διορθώνει, καθώςο ελεγχόμενοςφέρει το βάροςτης

23 απόδειξης. Παραδείγματα εφαρμογήςτων μεθόδωνθα αναρτηθούν σε φύλλα εργασίας EXCEL στηνιστοσελίδαhttp://thames.ggps.gsis/elenxis και θα αποσταλούν στα υπηρεσιακά ηλεκτρονικά ταχυδρομεία. Τα φύλλα εργασίας αυτά μπορούννα χρησιμοποιηθούναπότις ελεγκτικές υπηρεσίες ως υποδείγματα. Ακριβές Αντίγραφο Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

1. Τεχνική ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου (source and application of funds method).

1. Τεχνική ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου (source and application of funds method). ΠΟΛ.1270/24.12.2013 Μεθοδολογία Έμμεσων τεχνικών Ελέγχου Αθήνα, 24/12/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τεχνική ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου (source and application of funds method).

1. Τεχνική ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου (source and application of funds method). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜA Γ Αθήνα, 24 / 12 / 2013 ΠΟΛ. 1270 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1259

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1259 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 22-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1259 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤMHMA Δ Πληρ.: Ντασίου Σ., Ζοργιάννου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ EXECUTIVE) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΥΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ EXECUTIVE) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΥΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ EXECUTIVE) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 1. Ισχύουσες διατάξεις (Άρθρο 67Β Ν. 2238/1994) 1 1.1. Προσδιορισµός αποτελεσµάτων (Παράγραφος 1) 2 Ο προσδιορισµός των αποτελεσµάτων µε έλεγχο µπορεί να διενεργείται και µε την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων Φόρος εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α'

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' (προστέθηκε νέο περιεχόμενο στο τέλος της σελίδας 153 της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΠΟΛ.: 1148. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ.

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΠΟΛ.: 1148. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 1837 Β /11-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) ΤΜΗΜΑ: Α Β. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αλουμινό ΣΙδηροκατασκευών

Συνέδριο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αλουμινό ΣΙδηροκατασκευών Συνέδριο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αλουμινό ΣΙδηροκατασκευών ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Επιστημονικός Υπεύθυνος ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕ Ν.4172/2013

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ώρες Πλήρης ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που αφορούν τον προσδιορισμό και τη φορολογία εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με το είδος του σε ελεγχο: Τον τόπο που διενεργείται σε έλεγχο:

Με το είδος του σε ελεγχο: Τον τόπο που διενεργείται σε έλεγχο: Σκοπός του φορολογικού ελέγχου είναι να διαπιστώσει την συµµόρφωση των φορολογουµένων στις προβλεπόµενες από την φορολογική νοµοθεσία υποχρεώσεις τους(άρθρο 23 Ν. 4174/2013) Ο έλεγχος διενεργείται µε:

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για θέματα ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών και προσαύξησης περιουσίας.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για θέματα ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών και προσαύξησης περιουσίας. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ.Πρ. ΔΕΑΦ Α 1144110 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: 7ΛΣΙΗ-ΧΟΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τι διατάξει τη παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010, σα γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του :

Σχετικά με τι διατάξει τη παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010, σα γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝ. ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση)

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Ο ισολογισµός της 31/12/2000 της εµπορικής επιχειρήσεως «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ Α.Ε.» είχε ως ακολούθως (σε ευρώ) : Ενεργητικό Παθητικό Ακίνητο

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα Φορολογική Δήλωση - Noμικά Πρόσωπα 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους 2013 9 1.1. Γενικά 9 1.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 11 1.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα:

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: 1. Στις 2/12/2010 αγοράστηκαν εμπορεύματα (εκτυπωτές Η/Υ) αξίας 8000 αντί 6000 με μετρητά 1500, με απλή πίστωση

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Τελευταία ενημέρωση : 6 Απριλίου 2013 Λογ. 44.11 Παραθέτουμε το τμήμα της απαιτήσεων : Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ΠΟΛ.1016/7.2.2005 που αφορά τις προβλέψεις επισφαλών ΠΟΛ.1016/7.2.2005... Άρθρο 9

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1070 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ -14 η Δ/νση ΦΠΑ Αρ.Πρωτ.:1042614/3111/ 696/0014 Τμήμα Α -13 η Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ09Η-ΣΗΗ. (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1036 Β / 2014)

ΑΔΑ: ΒΙ09Η-ΣΗΗ. (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1036 Β / 2014) (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1036 Β / 2014) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς:

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς: ΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39.β του Κώδικα ΦΠΑ Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρώ τις προϋποθέσεις και επιθυμώ την ένταξή μου στο ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά την είσπραξη,

Διαβάστε περισσότερα

Οι παροχές προς τον εργαζόμενο

Οι παροχές προς τον εργαζόμενο Οι παροχές προς τον εργαζόμενο Φορολογική μεταχείριση με βάση το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) και την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ 1219/6.10.2014 www.zeya.com Η επίμαχη διάταξη: άρθρο 13 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΤΗ-ΨΦ3 ΠΟΛ: 1072 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 11 Απριλίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΑΤΗ-ΨΦ3 ΠΟΛ: 1072 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 11 Απριλίου 2013 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014

ΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014 ΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014 1 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε1,Ε2,Ε9 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ Δ.Ο.Υ Ε1 Ε2 Ε9 ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Ε3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Ε3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Ε3 Α. ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3 Το έντυπο αυτό υποβάλλεται από όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα,εφόσον τηρούν βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας του

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωση εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ δικηγόρου με βιβλία Β κατηγορίας (Εσόδων - Εξόδων)

Συμπλήρωση εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ δικηγόρου με βιβλία Β κατηγορίας (Εσόδων - Εξόδων) Συμπλήρωση εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ δικηγόρου με βιβλία Β κατηγορίας (Εσόδων - Εξόδων) 1. Τρίμηνο: 1.7-30.9.2010 Α. Εκροές (Αμοιβές) 1. Παράσταση σε δικαστήριο, για ιδιώτη. Ελάχιστη αμοιβή 500. Κράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (αυτοπεραίωση)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (αυτοπεραίωση) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (αυτοπεραίωση) Η αυτοπεραίωση επιβλήθηκε από τη χρήση 2004 με τα άρθρα 13, 14, 15, 16, 17 ν. 3296/2004 και λειτουργεί ως εξής: Δηλώσεις φόρου εισοδήματος εμπορικών,

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Μαΐου 2006

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Μαΐου 2006 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1041972/10601/Β0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΟΛ: 1068 Ταχ. /νση: Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 10.06.2011 Τσακάλωφ 5, 106 76 Αθήνα τ: + 30 210 3612800 f: + 30 210 12820 e: enquiries@kelemenis.com w: www.kelemenis.com Φορολογία μερισμάτων και κερδών που διανέμουν οι εταιρείες Με την υπ αριθμ. 1129/06.06.2011

Διαβάστε περισσότερα

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε )

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε ) Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε ) Κτήρια 100.000 Ενυπόθηκα Κτήρια 120.000 Οικόπεδα 80.000 Αυτοκίνητα 40.000 Έπιπλα &Σκεύη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για τη χρήση της εφαρμογής θα πρέπει ο φορολογούμενος να είναι πιστοποιημένος χρήστης του TAXISNET. Στην περίπτωση που ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Μαϊου 2007

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Μαϊου 2007 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Μαϊου 2007 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1099747/2324/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ 14η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Α 3. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 2008 ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Φορολογία ακινήτων πριν και μετά το Ν. 3427/05 2. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΣΕΗ-Θ46 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 02.06.2015 Αριθ.Πρωτ: ΔΕΑΦ 1077373 ΕΞ2015

ΑΔΑ: 7ΒΣΕΗ-Θ46 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 02.06.2015 Αριθ.Πρωτ: ΔΕΑΦ 1077373 ΕΞ2015 ΑΔΑ: 7ΒΣΕΗ-Θ46 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης Ελάχιστο ποσό υπεραξίας ατομικής επιχείρησης = Ελάχιστη αξία μεταβίβασης μείον κόστος απόκτησης.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αμοιβές (Μισθός) μελών Δ.Σ. ή Διαχειριστών Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. O.E., (Άρθρο 12 ν. 4172/2013 και Εγκύκλιος Δ12Α 1030493 ΕΞ 201417-2-2014)

A. Αμοιβές (Μισθός) μελών Δ.Σ. ή Διαχειριστών Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. O.E., (Άρθρο 12 ν. 4172/2013 και Εγκύκλιος Δ12Α 1030493 ΕΞ 201417-2-2014) A. Αμοιβές (Μισθός) μελών Δ.Σ. ή Διαχειριστών Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. O.E., (Άρθρο 12 ν. 4172/2013 και Εγκύκλιος Δ12Α 1030493 ΕΞ 201417-2-2014) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014 1. Έννοια αμοιβών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογική Σύµβουλος ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Κ. ΠΕΡΡΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως 1 Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως Με τον όρο κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, εννοούμε τη λογιστική κατάσταση, η ο- ποία παρουσιάζει συνοπτικά όλους εκείνους τους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 12-12-2003 Αρ.Πρωτ.874 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: «Συμπλήρωση-τροποποίηση απόφασης Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για τον προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Ταχ. Κώδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ Τηλέφωνο :210-3253767 FAX :210-3236438 E-mail :kefalaio-a1@ky.ypoik.

Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Ταχ. Κώδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ Τηλέφωνο :210-3253767 FAX :210-3236438 E-mail :kefalaio-a1@ky.ypoik. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρ.:1019431/114/Α0013 ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΛ.1122 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποβολή τροποποιητικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

Θέμα: Υποβολή τροποποιητικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ. Αθήνα, 14.4.2014 ΠΟΛ: 1107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Νοέμβριος 2013 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Δεδομένα 1) Α.Ε με μετοχικό κεφάλαιο 15.000.000 πραγματοποίησε στην

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ειδικά θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας.

ΘΕΜΑ: Ειδικά θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3375360

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις δικαιολόγησης εισοδήματος από μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών.

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις δικαιολόγησης εισοδήματος από μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 1 Max κέρδος = Έσοδα Έξοδα Έσοδα i. Πωλήσεις εμπορευμάτων ii. Παροχή υπηρεσιών iii. PxQ (όπου Ρ = τιμή και όπου Q = ποσότητα) Έξοδα i. Προμήθειες ii. Λειτουργικά έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η Για έλεγχο και ρύθμιση οφειλών της Υποπαραγράφου ΙΑ.1 - Πάγια / ΙΑ.2- Νέας Αρχής του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/ τα / 9-5-2013)

Α Ι Τ Η Σ Η Για έλεγχο και ρύθμιση οφειλών της Υποπαραγράφου ΙΑ.1 - Πάγια / ΙΑ.2- Νέας Αρχής του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/ τα / 9-5-2013) .../..../20... Αριθμ. Πρωτ.. Α Ι Τ Η Σ Η Για έλεγχο και ρύθμιση οφειλών της Υποπαραγράφου ΙΑ.1 - Πάγια / ΙΑ.2- Νέας Αρχής του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/ τα / 9-5-2013) Στοιχεία Επιχείρησης ΠΡΟΣ Επωνυμία......

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/02 Π. + Κ.Θ. Πάγιο Ενεργητικό Καθαρή θέση Έπιπλα 500,00 Κεφάλαιο 3.552,00 Αποσβ/να έπιπλα 200,00 300,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Α.Φ.Μ.:... Έτος. Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1.1. Ισχύουσες διατάξεις α) Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 "Τροχοπέδη" στις επενδύσεις κεφαλαίων για αγορά ακίνητων, ανέγερση οικοδομών, αγορά επιχειρήσεων, μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, για σύσταση επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα Συνολικός Φόρος 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ 10.001-15.000 20 1.000 15.000 1.000 15.001-20.000 25 1.250 20.000

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας 1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας Σε ότι αφορά τις αποσβέσεις των φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1216/24.9.2013 τονίζεται ότι, δεν πρέπει να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας, κάθε χρήση έχει τα δικά της έσοδα και έξοδα α- νεξάρτητα από το αν έχουν εισπραχθεί ή πληρωθεί αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας, κάθε χρήση έχει τα δικά της έσοδα και έξοδα α- νεξάρτητα από το αν έχουν εισπραχθεί ή πληρωθεί αντίστοιχα. Σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας, κάθε χρήση έχει τα δικά της έσοδα και έξοδα α- νεξάρτητα από το αν έχουν εισπραχθεί ή πληρωθεί αντίστοιχα. Τα εμπορεύματα είναι το κύριο αντικείμενο που εμπορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 76 του ν.2238/1994.

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 76 του ν.2238/1994. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛ.1169 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 3 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Γ.Α. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.»

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Γ.Α. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8/4/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ. Αθήνα, 3.12.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ.:1261 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για τις παραγραφόμενες υποθέσεις φορολογίας Κεφαλαίου».

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για τις παραγραφόμενες υποθέσεις φορολογίας Κεφαλαίου». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜA

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.2010 Κεφάλαιο 8 Πως φορολογούνται οι εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ) - Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΟΧΟΙ Δημιουργία αποτελεσματικής φορολογικής Διοίκησης Αύξηση φορολογικής συμμόρφωσης Καταπολέμηση της φορδιαφυγής Αναδιοργάνωση Βήματα Κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει.

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει. ΑΣΚΗΣΗ 1 Προσδιορίστε, αιτιολογώντας την απάντησή σας, ποιές από τις παρακάτω περιπτώσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού και ποιές όχι. 1. Αυτοκίνητο νοικιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Στην παρούσα ανακοίνωση συμπεριλαμβάνονται τα εξής: 1. Προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών. 2. Προϋποθέσεις χορήγησης του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στους δικηγόρους, μετά την ισχύ του ν. 3842/2010»

ΘEMA: «Εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στους δικηγόρους, μετά την ισχύ του ν. 3842/2010» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Α 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα