ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ"

Transcript

1 Αθήνα, 24/12/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Ταχ. Δ/ νση: Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : ΑΘΗΝΑ Τηλ.: ΠΟΛ 1270/2013 Θέμα: «ΜεθοδολογίαΈμμεσωντεχνικώνΕλέγχου» Με την Α. Υ. Ο. ΔΕΣ Α ΕΞ , η οποίαδημοσιεύθηκεστα ΦΕΚ. 1136/ Β/ και 1199/ Β/ , ορίστηκε ο τρόπος εφαρμογήςτων έμμεσων τεχνικών ελέγχου, της ανάλυσηςρευστότητας του φορολογουμένου, της καθαρήςθέσης του φορολογουμένουκαι των τραπεζικών καταθέσεωνκαι δαπανώνσε μετρητά, πουπροβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 67Β του Ν. 2238/1994 ( Κ. Φ. Ε), στη διαδικασίατου τακτικού φορολογικού ελέγχου, σε συνδυασμόμε τις λοιπές ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Με την παρούσαδίνονται οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή κάθε μίας έμμεσης τεχνικής ελέγχου, απότις αναφερόμενες παραπάνω, καθορίζοντας την μεθοδολογία η οποία θα ακολουθείται σύμφωναμε τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της προαναφερόμενηςαπόφασης, σε συνδυασμόμε την εγκύκλιο ΠΟΛ.1171/ Τεχνικήανάλυσηςρευστότηταςτουφορολογούμενου (source and application of funds method). Η τεχνική προσδιορίζει φορολογητέο εισόδημα αναλύοντας, τα έσοδα ( φορολογητέακαι μη), τις αγορέςκαι δαπάνεςεπαγγελματικέςατομικές (, και οικογενειακές ) και τις αυξήσεις και μειώσεις των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων ( επαγγελματικών, ατομικών και οικογενειακών ) του ελεγχόμενου. Κατά την τεχνική αυτή δημιουργείται ισοζύγιο με δύο βασικές στήλες, «ΠηγέςΚεφαλαίωνΕσόδων /» και «ΑναλώσειςΚεφαλαίωνΕσόδων /».

2 Στην πρώτη στήλη «Πηγές Κεφαλαίων / Εσόδων» αθροίζονται : 1) Τα υπόλοιπατων χρηματοπιστωτικώνλογαριασμώνστην ( Ελλάδαή και στο Εξωτερικό ) προσωπικών / οικογενειακών και επαγγελματικών κατά την έναρξη της ελεγχόμενης χρήσης. 2) Τα διαθέσιμαμετρητάή και το υπόλοιποταμείου στηναρχήτης ελεγχόμενης χρήσης ( το υπόλοιποταμείου αφορά την περίπτωσηατομικής επιχείρησης με βιβλία Γ' κατηγορίας ΚΒΣ ή διπλογραφικά του Κ. Φ. Α. Σ.). 3) Οι αναλήψειςαπόεπιχειρήσειςόπουσυμμετέχειο φορολογούμενοςο, / η σύζυγοςτου ή και τα προστατευόμενα μέλη αυτών ( όχι ατομικής επιχείρησης). 4) Τα ακαθάρισταέσοδααπότην ατομική άσκησηεπαγγελματικής δραστηριότητας του φορολογούμενου ή του/ της συζύγου. 5) Τα έσοδααπόλοιπέςπηγέςεισοδήματοςόπως: μισθώματααπόεκμίσθωσηακινήτων( εκτός τεκμαρτών) εισόδημααπόκινητές αξίες εισόδημααπόγεωργικέςεπιχειρήσεις δηλωθένεισόδημααπόμισθωτέςυπηρεσίες εισόδημααπόλοιπέςπηγέςπ. χ. εισόδημααλλοδαπήςπροέλευσης, εισόδημα πουδεν εντάσσεται σε κάποια απότις κατηγορίες Α- Ζ της παρ.2 του άρθρου 4 ΚΦΕ. 6) Οι εισπράξειςαπόλοιπάμη φορολογητέαέσοδα, όπωςαποζημιώσεις, επιδοτήσεις, δωρεές κ. λπ. 7) Τα έσοδααπόπώλησηπεριουσιακώνστοιχείων προσωπικών / οικογενειακών ή και επαγγελματικών ( σε περίπτωσηατομικής επιχείρησης). 8) Τα ποσάδανείωναπόχρηματοπιστωτικάιδρύματακάθεμορφής, ιδιώτες, κ. λπ ( προσωπικά / οικογενειακά ή επαγγελματικά σε περίπτωσηατομικής επιχείρησης). 9) Τα λοιπάέσοδαπάσηςφύσεωςφορολογητέαή μη. 10) Οι αυξήσειςπληρωτέωνλογαριασμών. Σύμφωναμε την τεχνική ανάλυσηςρευστότητας του φορολογουμένου στους πληρωτέουςλογαριασμούςπεριλαμβάνονται οι υποχρεώσεις από αγορές, δαπάνεςγενικά καθώςκαι φορολογικές υποχρεώσεις, οι οποίες

3 οφείλονται στο τέλος κάθε ελεγχομένου έτους. Το αν υπάρχει αύξηση των πληρωτέωνλογαριασμών, καθορίζεται απότην σύγκριση του υπόλοιπου πληρωτέωνλογαριασμώνστο τέλος του προηγούμενουέτους με το υπόλοιποστο τέλος του ελεγχόμενου έτους. 11) Οι μειώσειςλογαριασμώνεισπρακτέων. Σύμφωναμε την τεχνική ανάλυσηςρευστότητας του φορολογουμένου, στους εισπρακτέους λογαριασμούςπεριλαμβάνονται οι απαιτήσεις από πωλήσεις επαγγελματικές, προσωπικές κ. λπ. καθώςκαι απαιτήσεις φορολογικές ( επιστροφέςφόρωνκ. λπ.) οι οποίες είναι απαιτητές στο τέλος κάθε ελεγχομένου έτους.. Το αν υπάρχει μείωση των εισπρακτέων λογαριασμώνκαθορίζεται απότη σύγκριση του υπολοίπουεισπρακτέων λογαριασμώνστο τέλος του προηγουμένουέτους με το υπόλοιποστο τέλος του ελεγχομένου έτους. Παράδειγμα1: Υπόλοιπο εισπρακτέων 31/12/ Απαιτήσεις του 2003 εισπραχθείσες κατά το έτος Δημιουργία νέων απαιτήσεων εντός του Υπόλοιπο εισπρακτέων 31/12/ Στην στήλη Πήγες Κεφαλαίων / Εσόδωνστη γραμμή (11) «Μειώσεις λογαριασμώνεισπρακτέων» θα γράψουμε το πόσοτων ( ) Αντιμετώπιση περιπτώσεωνεπιστροφήςφόρωντελών και εισφορών ( σε προσωπικό / οικογενειακό επίπεδοκαθώςκαι σε περίπτωσηατομικής επιχείρησης ). Στην περίπτωσηπουεκκρεμεί φόροςπροςεπιστροφή, ο οποίος τελικά επιστρέφεται στο επόμενο ή στα επόμενα έτη, τότε με το προς επιστροφή ποσόθα αυξηθούν οι εισπρακτέοι λογαριασμοί. Παράδειγμα2: Παρακρατήθηκε απόένα φορολογούμενο νια τη χρήση 2004 πόσοφόρου ευρώ. Ο πραγματικάοφειλόμενοςφόροςήταν ευρώ. Στη χρήση 2005 επεστράφηη διαφοράποσού500 ευρώ. Σύμφωναμε την εν λόγωτεχνική ελέγχου στην χρήση 2004 στην στήλη Αναλώσεις - Κεφαλαιων / Εσόδωνστη γραμμή (10) «Ποσά φόρωντελών εισφορώνκαι προστίμων κάθε μορφής», καταχωρείται το ποσότου φόρου

4 πουκαταβλήθηκε και αντιστοιχούσε στο πραγματικό ποσό, ήτοι ευρώ, το ποσότων 500 ευρώθα συμπεριληφθεί ως απαίτηση που δημιουργήθηκε στη χρήση 2004, κατά τον προσδιορισμό των αυξήσεων / μειώσεωντων λογαριασμώνεισπρακτέων. Έστω ότι στις 31/12/2003 ο φορολογούμενοςείχε μηδενικόυπόλοιποστουςλογαριασμούς εισπρακτέους, και δεν υπήρχανάλλες απαιτήσεις στις 31/12/2004 τότε το ποσότων 500 θα καταχωρηθεί στην στήλη Αναλώσεις Κεφαλαίων / Εσόδων) στη γραμμή(13) «Αυξήσειςλογαριασμώνεισπρακτέων». Την χρήση 2005, όταν επιστραφεί το ποσότων 500 ευρώστο φορολογούμενο, θα συμπεριληφθεί ως μείωση κατά τον προσδιορισμό των αυξήσεων / μειώσεωνλογαριασμώνεισπρακτέων και συγκεκριμένα, στη στήλη Πηγές Κεφαλαίων / Εσόδωνστη γραμμή (11) «Μειώσεις λογαριασμώνεισπρακτέων». Παράδειγμα3: Ένας φορολογούμενοςγια την χρήση 2012 έχει εισόδημα απόεμπορική επιχείρηση ως ακολούθως: Ακαθάριστα έσοδα Κόστος πωληθέντων Δαπάνες ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ Επίσης δηλώνει και εισοδήματα απόενοίκια ποσό6.000 Από τα ακαθάριστα έσοδα σε ποσό έχει γίνει παρακράτηση φόρου Η σύζυγοςτου ελεγχόμενουδηλώνειεισοδήματααπόμισθωτές υπηρεσίες ποσού με παρακρατηθέντα φόρο 1.420,00 και αναλογούντα φόρο 1.441,30 * Προκαταβολή προηγουμένηςχρήσης 2.500,00 *( συμφώναμε τις έμμεσεςτεχνικέςελέγχουη προκαταβολήπροηγούμενης χρήσης 2011 θεωρείται προπληρωμήέναντι της συνολικής υποχρέωσης προςκαταβολή πουθα υπολογιστεί για την χρήση 2012 και θα καταβληθεί στην χρήση 2012) Ενδεικτική ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

5 ΕΙΣΟΔΗΜΑ : Δ ΠΗΓΗΣ Δ' ΠΗΓΗ ΚΑΘ ΚΕΡΔΗ ,00 ΣΤ ΠΗΓΗ ,00 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ,00 Α'ΠΗΓΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ 6.185,00 Α'ΠΗΓΗ 6.000,00 ΚΑΘΑΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ , ,00 ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 3.920, ,00 ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜ/ΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 6185*1.5%=92,77 ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ, ΣΥΜΠΛ/ΚΟΣ. Κ.ΛΠ (α) (β) ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ Κ.ΛΠ , ,3 *ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 2.500,00 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (2011) ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΟΣ (+/-) ,23-21,30 ΠΛΕΟΝ ΧΑΡ/ΜΟ (γ) 185,55 ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 0 (δ) (21.30*1.5%)=0,32 ΦΟΡΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ,68-20, ,66 Κατά τον υπολογισμό της τεχνικής για τη χρήση 2012 στην στήλη Αναλώσεις Κεφαλιών/ Εσόδωνστη γραμμή (10) «Ποσά φόρωντελών εισφορώνκαι προστίμων κάθε μορφής» αναγράφεται το σύνολο φόρωνπου αναλογεί στο εισόδημα του ελεγχόμενου και της συζύγου, ήτοι [( α)+( β)+( γ) +( δ)] ή (4.012, ,00+185,55+0,32=5.618,64). Το δε ποσόεπιστροφής ,66 [( ,3)-5618,64] εμφανίζεται στην στήλη Αναλώσεις - Κεφαλαίων / Εσόδωνστην γραμμή (13) «ΑυξήσειςΕισπρακτέωνΛογαριασμών» ωςαπαίτησηκατά τον προσδιορισμό των αυξήσεων λογαριασμών εισπρακτέων. Στην χρήση 2013 αν ο ελεγχόμενος εισπράξει το ποσότης επιστροφήςτων ,66 τότε θα το συμπεριλάβουμεκατά τον προσδιορισμότων αυξήσεων / μειώσεων των λογαριασμών εισπρακτέων. Παράδειγμα4:

6 Ένας φορολογούμενοςγια την χρήση 2005 και την χρήση 2006 έχει τα κάτωθι εισοδήματα: ΧΡΗΣΗ 2005 ΧΡΗΣΗ 2006 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ , ,00 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ , ,50 Η φορολογική επιβάρυνσηπουπροκύπτει για τον ελεγχόμενο ανά χρήση έχει ως ακολούθως: ΧΡΗΣΗ 2005 ΧΡΗΣΗ 2006 ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2.383, ,55 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 278,10 267,98 ΛΟΙΠΑ ΣΥΜΒΕΒΑΙΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ 667,44 643,14 ΣΥΝΟΛΟ 3.329, ,67 * ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 /2005 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ , , , ,57 Στο παράδειγμα αυτό διακρίνουμε τρεις περιπτώσεις ως προςτον χειρισμό των λογαριασμώνπληρωτέων / εισπρακτέων ανάλογα με τον τρόπο καταβολής της συνολικής υποχρέωσης, θεωρώνταςότι το υπόλοιποτων λογαριασμώνπληρωτέωνστις 31/12/ 2004 είναι μηδενικό, επίσης ότι δεν εκκρεμούν άλλες υποχρεώσεις προςκαταβολή στις 31/12/2005 και 31/12/2006 αντίστοιχα. *( συμφώναμε τις έμμεσεςτεχνικέςελέγχουη προκαταβολήπροηγούμενης χρήσης 2004/2005 θεωρείται προπληρωμήέναντι της συνολικής υποχρέωσηςπροςκαταβολή πουθα υπολογιστεί για τις χρήσεις 2005/2006 και θα καταβληθεί στις χρήσεις 2005/2006 αντίστοιχα ). Πρώτη περίπτωση: Ο ελεγχόμενοςγια την χρήση 2005 δεν κατέβαλε κανένα ποσόφόρου δηλαδή οφείλει το σύνολο ήτοι 2.583,64. Στην χρήση 2006 η συνολική υποχρέωσηπροςκαταβολή ανέρχεται στο ποσότων 1.370,57. Άρα οι πληρωτέοι λογαριασμοί αυξάνονται κατά το ποσότων 1.370,

7 , ,21(2.583, ,57) Αύξηση κατά 2.583,64 Αύξηση κατά 1.370,57 Στο έντυποτης τεχνικής ανάλυσηςρευστότητας φορολογουμένου καταχωρούμε τα εξής πεδία Πηγές κεφαλαίων /εσόδων 10. «Αυξήσεις πληρωτέων λογαριασμών» Χρήση 2005 Χρήση 2006 Αναλώσεις κεφαλαίων /εσόδων 2.583, , «Ποσά φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων κάθε μορφής» Χρήση 2005 Χρήση , ,67 Δεύτερηπερίπτωση: Ο ελεγχόμενοςστην χρήση 2006 καταβάλει ολόκληρο το ποσόπουόφειλε για την χρήση 2005 ήτοι 2.583, 64. Στην χρήση 2006 η συνολική υποχρέωσηπροςκαταβολή ανέρχεται στο ποσότων 1.370, , ,57 Αύξηση κατά 2.583,64 Μείωση κατά 1.213,07 Στο έντυποτης τεχνικής ανάλυσηςρευστότητας φορολογουμένου καταχωρούμε τα εξής πεδία Πηγές κεφαλαίων /εσόδων 10. «Αυξήσεις πληρωτέων λογαριασμών» 11.» Μειώσεις λογαριασμών Εισπρακτέων» 12. «Προκαταβολέ ς έναντι εσόδων επομένου Χρήση ,6 4 Χρήσ η 2006 Αναλώσεις κεφαλαίων /εσόδων 10. «Ποσά φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων κάθε μορφής» 11. «Ποσά για κάθε είδους Δαπάνες διαβίωσης (προσωπικές/οικογενειακές ) 12. «Μειώσεις πληρωτέων λογαριασμών» Χρήση ,4 4 Χρήση , ,07

8 έτους» Τρίτη περίπτωση: Ο ελεγχόμενοςστην χρήση 2005 κατέβαλε μόνο 500,00 απότην συνολική οφειλή των 2.583,64. Στην χρήση 2006 η συνολική οφειλή προςκαταβολή ανέρχεται στο ποσότων 3.454,21 (2083, ,57 ) ,083,64 1,370, , ,21 Αύξηση κατά 2.583,64 Αύξηση κατά 870,57 Στο έντυποτης τεχνικής ανάλυσηςρευστότητας φορολογουμένου καταχωρούμε τα εξής πεδία Πηγές κεφαλαίων /εσόδων 10. «Αυξήσεις πληρωτέων λογαριασμών» Χρήση 2005 Χρήση 2006 Αναλώσεις κεφαλαίων /εσόδων 2.583,64 870,5710. «Ποσά φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων κάθε μορφής» Χρήση 2005 Χρήση , ,67 12) Η αύξησητων προκαταβολώνπουεισπράχθηκανέναντι εσόδων επομένου / νωνέτους / ων Εάν, στο τέλος του έτους, το ποσόντων προκαταβολώνέναντι εσόδων επομένου / νωνέτους / ών έχει αυξηθεί σε σύγκριση με το ποσόντων προκαταβολώνέναντι εσόδωνεπομένου / νωνέτους / ών στο τέλος του προηγουμένουέτους, η αύξηση θα καταχωρηθεί στη στήλη Πηγές Κεφαλαίων / Εσόδωνστη γραμμή (12) «Αύξηση των προκαταβολώνέναντι εσόδωνεπομένου έτους» Σε περίπτωσηπουείχαμε μείωση των προκαταβολώνθα καταχωρούσαμε τη μείωση στη στήλη Αναλώσεις Κεφαλαίων / Εσόδωνστη γραμμή (15) «Μείωση προκαταβολώνπου εισπράχτηκαν έναντι εσόδωνεπομένου έτους» Παράδειγμα5: Στις 31/12/2007, ξενοδοχειακή μονάδαδεν είχε εισπράξει καμία

9 προκαταβολή έναντι εσόδωνεπομένωνχρήσεων. Στην χρήση 2008 εισέπραξε έναντι εσόδωνεπόμενης χρήσης, στη χρήση 2009 εξέδωσε τιμολόγια για το ανωτέρωποσό. Σύμφωναμε την τεχνική αυτή στη χρήση 2008 στην στήλη Πηγές Κεφαλαίων / Εσόδωνστην γραμμή (12) «Αύξηση προκαταβολώνέναντι εσόδωνεπομένου έτους» αναγράφεται το ποσότων Στην χρήση 2009 στηνστήληαναλώσειςκεφαλαίων/ Εσόδωνστη γραμμή (15) «Μείωσηπροκαταβολώνέναντι εσόδωνεπομένουέτους», αναγράφεταιτο ποσότων ) Οι λοιπέςπεριπτώσειςεσόδωναναγράφεταιοποιαδήποτεάλλη. περίπτωσηεσόδου πουδεν αναφέρεται παραπάνω. Στην δεύτερη στήλη Αναλώσεις Κεφαλαίων / Εσόδωναθροίζονται : 1) Τα υπόλοιπατων χρηματοπιστωτικώνλογαριασμώνστην ( Ελλάδαή και στο Εξωτερικό ) προσωπικών / οικογενειακών και επαγγελματικών κατά την λήξη της ελεγχόμενης χρήσης ( τα υπόλοιπατων λογαριασμώντην 31/12/200 Χ). 2) Τα διαθέσιμαμετρητάή και το υπόλοιποτου ταμείουστο τέλοςτης ελεγχόμενης χρήσης ( σε περίπτωσηατομικής επιχείρησηςμε βιβλία Γ ' κατηγορίας ΚΒΣ ή διπλογραφικά του Κ. Φ. Α. Σ.). 3) Οι εισφορέςσε λογαριασμούςεπιχειρήσεωνόπουσυμμετέχειο ίδιος ο φορολογούμενος, ο/ η σύζυγοςή και τα προστατευόμενα μέλη αυτών ( όχι ατομικές επιχειρήσεις) 4) Η συνεισφοράποσώνγια συμμετοχήστο κεφάλαιοκάθε μορφής επιχειρήσεων 5) Οι αγορέςπεριουσιακώνστοιχείων( προσωπικώνοικογενειακώνκαι / επαγγελματικών ) περιλαμβάνονται : ανεγέρσεις οικοδομών, αγορές ΕΙΧ, δίτροχωνκ. λπ. οχημάτων, πλοίων - σκαφών, αναψυχήςαεροσκαφών, και επενδυτικών αγαθώνκαθώςκαι οι δαπάνεςπουαφορούν βελτιώσεις αυτών. 6) Οι αγορέςεμπορευμάτωνπρώτωνκαι, βοηθητικώνυλώνκαι λοιπών αγαθώναναγκαίων στην άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 7) Οι επαγγελματικέςεπιχειρηματικέςδαπάνεςπάσηςφύσεως / ( εκπιπτόμενεςή μη απότα ακαθάρισταέσοδατης επιχείρησης ). Περιλαμβάνονται και οι δαπάνεςπουαφορούνεπισκευές και συντηρήσεις των επαγγελματικών περιουσιακών στοιχείων.

10 Παρατήρηση : Χειρισμός αποσβέσεωνγια πάγια επαγγελματικά περιουσιακά στοιχεία στην έμμεση τεχνική της ρευστότητας. Στην περίπτωσηπουοι αποσβέσεις συμπεριλαμβάνονται στις συνολικά δηλωθείσες επαγγελματικές δαπάνεςγια την εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνικής θα πρέπει με το ποσότων αποσβέσεωννα μειώσουμε τις επαγγελματικές δαπάνεςπουθα καταχωρίσουμε στην αντίστοιχη ένδειξη γιατί οι αποσβέσεις δεν αποτελούν πραγματικές καταβολές. 8) Τα ποσάαποπληρωμήςπροσωπικώνή επαγγελματικώνδανείων( στην γραμμή αυτή αναγράφεται μόνο το χρεολύσιο ). Το ποσότων τόκων ανάλογα με το είδος του δανείου ( προσωπικό / επαγγελματικό ) συμπεριλαμβάνονται στις δαπάνεςείτε στις προσωπικές / οικογενειακές είτε στις επαγγελματικές. 9) Τα ποσάγια ασφάλιστρααποζημιώσειςδωρεές,, ( όπωςγονικέςπαροχέςή χορηγίες χρηματικών ποσώνκ. λπ.), και λοιπές δαπάνες 10) Τα ποσάγια φόρους, τέλη εισφορέςκαι πρόστιμακάθε μορφής. 11) Τα ποσάγια κάθε είδουςδαπάνεςδιαβίωσης( προσωπικές / οικογενειακές ) καθώςκαι οι δαπάνεςπουαφορούνεπισκευές και συντηρήσεις των προσωπικών / οικογενειακών περιουσιακών στοιχείων ( δαπάνεςγια το σύνολοτων περιουσιακώνστοιχείωντου φορολογουμένου του/ της συζύγου και των προστατευομένων μελών αυτών). 12) Οι μειώσειςτων Πληρωτέωνλογαριασμών. Σύμφωναμε την τεχνική ανάλυσηςρευστότητας του φορολογουμένου στους πληρωτέουςλογαριασμούςπεριλαμβάνονται οι υποχρεώσεις από αγορές, δαπάνεςγενικά καθώςκαι φορολογικές υποχρεώσεις οι οποίες οφείλονται στο τέλος κάθε ελεγχομένου έτους ( Δεν περιλαμβάνονται τα δάνεια, τα οποία αναγράφονται στη γραμμή (8) «Ποσά αποπληρωμής προσωπικώνή επαγγελματικών δανείων». Το αν υπάρχει μείωση των πληρωτέωνλογαριασμώνκαθορίζεται απότη σύγκριση του υπολοίπου πληρωτέωνλογαριασμώνστο τέλος του προηγουμένουέτους με το υπόλοιποστο τέλος του ελεγχομένου έτους. 13) Οι αυξήσειςεισπρακτέωνλογαριασμών. Σύμφωναμε την τεχνική ανάλυσηςρευστότητας του φορολογουμένου στους εισπρακτέους λογαριασμούςπεριλαμβάνονται οι απαιτήσεις από πωλήσεις επαγγελματικές, προσωπικές και φορολογικές κ. λπ. οι οποίες

11 είναι απαιτητές στο τέλος κάθε ελεγχομένου έτους. Το αν υπάρχει αύξηση των εισπρακτέων λογαριασμώνκαθορίζεται απότη σύγκριση του υπολοίπουεισπρακτέων λογαριασμώνστο τέλος του προηγουμένουέτους με το υπόλοιποστο τέλος του ελεγχομένου έτους. 14) Οι χορηγήσειςδανείωνσε τρίτους. 15) Η μείωσηπροκαταβολώνπουεισπράχτηκανέναντι εσόδωνεπομένου έτους/ επομένωνετών Εάν, στο τέλος του έτους, το ποσόντων προκαταβολώνέναντι εσόδωνεπομένου έτους/ επομένωνετών έχει μειωθεί σε σύγκριση με το ποσόντων προκαταβολώνέναντι εσόδωνεπομένου έτους/ επομένωνετών στο τέλος του προηγουμένουέτους, η μείωση θα καταχωρηθεί στήλη Αναλώσεις Κεφαλαίων / Εσόδωνστη γραμμή (15) «Μείωση προκαταβολώνπουεισπράχθηκανέναντι εσόδωνεπόμενων ετών». Σε περίπτωσηπουείχαμε αύξηση των προκαταβολώνθα καταχωρούσαμε την αύξηση στην στήλη Πηγές Κεφαλαίων / Εσόδωνστη γραμμή (12) «Αύξηση των προκαταβολώνπουεισπράχθηκανέναντι εσόδωνεπομένων ετών». Παράδειγμα6: Φορολογούμενοςλαμβάνει προκαταβολή ποσού ευρώτην 20/5/2008 για την πώλησηδιαμερίσματος κόστους ευρώ. Το 2009 πραγματοποιείται η πώλησητου διαμερίσματος και εξοφλείται το υπόλοιποποσόντων Σύμφωναμε την τεχνική αυτή συμπληρώνονται : στη χρήση 2008 στην στήλη πηγέςκεφαλαίων / εσόδωνστη γραμμή (12) «Αύξηση προκαταβολών πουεισπράχτηκαν έναντι εσόδωνεπομένου / νωνέτους / ων» το ποσότων ευρώ. Στην χρήση2009 στηνστήληπηγέςκεφαλαίωνεσόδωνστη / γραμμή (7) «Έσοδα απόπώλησηπεριουσιακών στοιχείων» καταχωρείται το ποσότων και στην στήλη Αναλώσεις Κεφαλαίων / Εσόδωνστη γραμμή (15) «Μείωση προκαταβολώνπουεισπράχτηκαν έναντι εσόδων επομένου / νωνέτους / ων» το ποσό ) Οι λοιπέςπεριπτώσειςαναλώσεωναναγράφεταιοποιαδήποτεάλλη. περίπτωσηδαπάνης / αγοράςπουδεν αναφέρεται παραπάνω. Γενική παρατήρηση : Τόσο στα έσοδα, όσο στις αγορές και δαπάνες, αναγράφεται το σύνολο των ποσώνπουανάγεται σε κάθε ελεγχόμενο διαχειριστικό έτος ( όχι τεκμαρτά έσοδα ή δαπάνες ). Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχήώστε τα ποσάτόσο των εσόδωνόσο και των αγορών / δαπανώννα

12 μην υπολογίζονται δυο φορές. Η αρνητική διαφοράμεταξύ στήλης «Πηγές Κεφαλαίων / Εσόδων» και στήλης «Αναλώσεις Κεφαλαίων / Εσόδων», ελέγχεται ως μη δηλούμενο εισόδημα και εφόσον δεν αιτιολογείται σύμφωνακαι με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Α. Υ. Ο ΔΕΣ Α ΕΞ , υπόκειταισε φορολόγηση σύμφωναμε τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 της ίδιας απόφασης. 2. Τεχνικήκαθαρήςθέσηςτουφορολογούμενου (net worth method) Η τεχνική αυτή αναδημιουργεί το οικονομικό ιστορικό του ελεγχόμενου και προσδιορίζει φορολογητέο εισόδημα λαμβάνοντας υπόψηγια περίοδο μεγαλύτερη ή ίση ενός ή περισσοτέρωνετών όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα διαθέσιμα κεφάλαια ( ενεργητικό), τις υποχρεώσεις ( παθητικό ), τις ατομικές και οικογενειακές δαπάνεςως και τα εισοδήματα απόλοιπέςπηγές ( ατομικά και οικογενειακά). Κατά την τεχνική αυτή δημιουργείται ο Πίνακας Ενεργητικού και Παθητικού για όλα τα ελεγχόμενα έτη και το έτος βάσης ( το αμέσως προηγούμενο απότο πρώτο ελεγχόμενο έτος). Στο Ενεργητικό περιλαμβάνονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία του ελεγχόμενου, του/ της συζύγουκαι των προστατευομένωνμελών αυτών, ( προσωπικάοικογενειακά / / επαγγελματικά) καθώςκαι οι καταθέσειςσε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατά τη λήξη εκάστου έτους όπως: > Ακίνητη περιουσία( κόστος) > Έπιπλα, Συσκευές, Λοιπόςεξοπλισμόςεπαγγελματικά ( ) > Προσωπικάαντικείμενα μεγάληςαξίας ( έπιπλα, έργατέχνης, συλλογές κ. λπ.) ( άνω των έκαστο) > Κοσμήματακαι λοιπάτιμαλφή( αξίας άνωτων5.000 έκαστο) > Απαιτήσειςδιάφορες: Περιλαμβάνονταιοι εισπρακτέοιλογαριασμοίήτοι οι απαιτήσεις απόπωλήσεις επαγγελματικές και προσωπικές / οικογενιακές κ. λπ. καθώςκαι φορολογικές ( επιστροφέςφόρωνκ. λπ.) οι οποίες είναι απαιτητές στο τέλος κάθε ελεγχομένου έτους. Το προκύπτονυπόλοιποστο τέλος κάθε ελεγχόμενου έτους συμπεριλαμβάνεται στο ενεργητικό. > Μηχανοκίνηταοχήματα, σκάφη, αεροσκάφηκ. λπ.

13 > Μετρητά διαθέσιμαστηνκατοχήτου φορολογουμένουτου, / της συζύγου ή των προστατευόμενωνμελών αυτών. > Καταθέσειςσε χρηματοπιστωτικάιδρύματατου φορολογουμένουτου, / της συζύγουή των προστατευόμενωνμελών αυτών π. χ. σε λογαριασμούς καταθετικούς, όψεως, προθεσμίας, σε τρεχούμενους. > Μετοχές, λοιποίτίτλοι > Σύνολοαπογραφήςτέλουςχρήσηςσε περίπτωσηατομικήςεπιχείρησης ( εμπορεύματαέτοιμα, προϊόνταα, ' και β' ύλεςυλικά συσκευασίαςημιτελή υπολείμματα ). Στις περιπτώσεις ελέγχου συνεχόμενωνετών για τις οποίες δεν υπάρχει συνεχήςυποχρέωσησύνταξης απογραφής, τυχόν συνταχθείσα / ες απογραφή / ές δεν υπολογίζονται ( στη συγκεκριμένη τεχνική). > Διάφοροιλογαριασμοίή Λοιπάπεριουσιακάστοιχεία( προσωπικά/ οικογενειακά ή επαγγελματικά) των οποίων η αξία υπερβαίνει τις ευρώ. Σε όλες τις παραπάνωπεριπτώσεις ως αξία λαμβάνεται το πραγματικό κόστος κτήσης, όπωςαυτό προκύπτει απότα διαθέσιμα στον έλεγχο στοιχεία. Στις περιπτώσεις ανέγερσηςοικοδομών, ως κόστος λαμβάνεται το κόστος ανέγερσηςόπωςαυτό προκύπτει απότα διαθέσιμα στον έλεγχο στοιχεία. Τα επαγγελματικά / επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία αφορούν περιπτώσεις ατομικής επιχείρησης. Στο Παθητικό περιλαμβάνονται όλες οι υποχρεώσεις του ελεγχόμενου, του/ της συζύγου και των προστατευομένωνμελών αυτών, ως και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις ( πουαφορούνπερίπτωσηατομικής επιχείρησης ). Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται τα δάνεια από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα γραμμάτια και οι επιταγές πληρωτέες και οποιαδήποτε άλλη αποδεικνυόμενη οφειλή ή υποχρέωσησε τρίτους: > Δάνεια( προσωπικά/ οικογενειακά) > Δάνεια( επαγγελματικάσε - περίπτωσηατομικήςεπιχείρησης) > Γραμμάτια( προσωπικάοικογενειακάή / της ατομικήςτου επιχσης / ) > Πιστωτέςδιάφοροι : Περιλαμβάνονταιοι πληρωτέοιλογαριασμοίήτοι οι

14 υποχρεώσεις απόαγορές, δαπάνεςγενικά καθώςκαι φορολογικές υποχρεώσεις επαγγελματικές, προσωπικές / οικογενιακές οι οποίες οφείλονται στο τέλος κάθε ελεγχομένου έτους. Το προκύπτονυπόλοιποστο τέλος κάθε ελεγχόμενου έτους συμπεριλαμβάνεται στο παθητικό. > ΥποχρεώσειςΑποσβέσειςκλ (,. π) Ενδεικτικά στις πιο πάνωπεριπτώσεις, η υποχρέωσητου έτους βάσηςή καθενός απότα επόμενα μεταφέρεται και αυξάνεται αν οι υποχρεώσεις αυξηθούν π. χ. νέο δάνειο, ή μειώνεται ανάλογα με τις πραγματικές καταβολές αποπληρωμήςτων υποχρεώσεων. Αντιμετώπισηαποσβέσεων Ειδικά για την τεχνική αυτή, εάν στο πίνακα του ενεργητικού περιλαμβάνονται και πάγια επαγγελματικά περιουσιακά στοιχεία για τα οποία είχαν διενεργηθεί αποσβέσεις κατά τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος τότε, το σωρευτικό ποσόναποσβέσεωνγια αυτά τα περιουσιακά στοιχεία αναγράφεται ως υποχρέωσηστον πίνακα παθητικού. Εάν στο ενεργητικό περιλαμβάνονται περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν αποσβεσθεί πλήρως, στον πίνακα παθητικού αναγράφεται το σύνολο των αποσβέσεωνπουέχει διενεργηθεί για αυτά και έχει εκπεσθεί απότα ακαθάριστα έσοδα. Όταν ένα απότα περιουσιακά στοιχεία στις 31/12/20 ΧΧ δεν περιλαμβάνεται πλέον στον κατάλογο ενεργητικού λόγωπώλησηςή άλλου τρόπουδιάθεσης, πρέπει η απόσβεσησχετικά με αυτό το περιουσιακό στοιχείο να μην περιλαμβάνεται πλέον στο σωρευτικό ποσόναποσβέσεων πουαναγράφεται ως υποχρέωσηστον πίνακα παθητικού. Σημειώνεται ότι εάν ο φορολογούμενοςκατέχει επαγγελματικά περιουσιακά στοιχεία για τα οποία δεν έχει διενεργήσει αποσβέσεις, αυτές δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα παθητικού. Η διαφοράενεργητικού - Παθητικού αποτελεί την Καθαρή Θέση εκάστου έτους ( διαχειριστικής περιόδου ). Από την καθαρή θέση λήξης κάθε διαχειριστικής περιόδουαφαιρείται η καθαρή θέση έναρξης και δημιουργείται ο Πίνακας Καθαρής Θέσης ( όπου για το πρώτοελεγχόμενο έτος καθαρή θέση έναρξης είναι η καθαρή θέση του έτους βάσης)

15 Οι αυξήσεις / μειώσεις της καθαρής θέσης αναπροσαρμόζονται με τις περιπτώσεις απόκτησηςπεριουσιακών στοιχείων άνευ ανταλλάγματος κατά το εν λόγωέτος ( αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής, προίκας, ανταλλαγής, κερδώναπότυχερά παίγνια ). Στο αποτέλεσμα αυτό προστίθενται : Οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες ( με επιταγές, μετρητά ή μέσω τραπεζικών λογαριασμών ) και συγκεκριμένα : Προσωπικέςκαι οικογενειακέςδαπάνεςδιαβίωσης ΛοιπέςδαπάνεςαγορέςΔεν /. περιλαμβάνονταιοι επαγγελματικέςδαπάνες και αγορές, με εξαίρεση τις δαπάνεςπουείναι μη παραγωγικές ή δεν εκπίπτονται βάσει διατάξεων νόμου απότα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, οι οποίες και αναγράφονται. Ζημίες απόεκποίησηπεριουσιακούστοιχείου, μη αναγνωριζόμενες φορολογικώς. Από το μερικό αυτό Σύνολο αφαιρούνται τα μη φορολογούμενα εισοδήματα και συγκεκριμένα: Τα αφορολόγηταέσοδααπόδιάφορεςπηγές, αφοράόλεςτις πηγέςεσόδων του φορολογουμένου του/ της συζύγουκαι των προστατευόμενωνμελών αυτών πουσυμπεριλήφθηκαν ή όχι στην υποβληθείσα δήλωσηφορολογίας εισοδήματος αλλά δεν υπάγονται σε φορολόγηση βάσει διατάξεων νόμου. Μη φορολογητέεςπεριπτώσειςεσόδωνή φορολογητέεςκατ ' ειδικό τρόπο όπωςτα έσοδα απόδωρεές, κέρδη απόπώλησηπεριουσιακού στοιχείου, επιχορηγήσεις και λοιπές μη φορολογητέες περιπτώσεις που συμπεριλήφθηκαν ή όχι στην υποβληθείσα δήλωσηφορολογίας. Εισοδήματος αλλά δεν υπάγονται σε φορολόγησηβάσει διατάξεων νόμου ή φορολογηθήκαν με ειδικό τρόπο. Στις περιπτώσεις πώλησηςπεριουσιακού στοιχείου πουαποκτήθηκε με αντάλλαγμα ή άνευ ανταλλάγματος λαμβάνεται για τη συγκεκριμένη τεχνική μόνο το προκύπτονκέρδοςή ζημία, εφόσον δεν φορολογήθηκε ή δεν εκπέσθηκε σύμφωναμε τις κείμενες διατάξεις. Αυτά αναγράφονται αντίστοιχα στις «μη φορολογούμενες περιπτώσεις εσόδων» ή στις «ζημίες απόεκποίηση περιουσιακών στοιχείων». Ειδικά στις περιπτώσεις πώλησηςπεριουσιακού στοιχείου πουείχε αποκτηθεί χωρίς αντάλλαγμα, ως κέρδος ή ζημία λαμβάνεται το σύνολο του ποσούπώλησηςμείον το κόστος όπωςπροσδιορίστηκε στον πίνακα ενεργητικού.

16 Το Υπόλοιποαποτελεί το βάσει της τεχνικής αυτής προσδιοριζόμενο Καθαρό Εισόδημα του ελεγχόμενου φορολογουμένου, της συζύγουκαι των προστατευομένωνμελών αυτών, το οποίο συγκρίνεται με τα αντίστοιχα δηλωθέντα εισοδήματα ( υπαχθέντα σε φορολόγηση ) απόκάθε πηγήτου φορολογουμένου του/ της συζύγου και των προστατευομένων μελών αυτών. Σύμφωναμε την τεχνική αυτή το προκύπτονυπόλοιποελέγχεται ως μη δηλούμενο εισόδημα και εφόσον δεν αιτιολογείται σύμφωνακαι με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της απόφασης ΔΕΣ Α ΕΞ , υπόκειται σε φορολόγηση σύμφωναμε τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 της ίδιας Α. Υ. Ο. 3. Τεχνικήτραπεζικώνκαταθέσεωνκαι δαπανώνσεμετρητά (bank deposits and cash expenditure method) Η τεχνική αυτή προσδιορίζει φορολογητέο εισόδημα παρακολουθώνταςτην κίνηση των ( διαθεσίμων ) κεφαλαίων του φορολογούμενου, του/ της συζύγου και των προστατευομένωνμελών αυτών, είτε με την κατάθεση αυτών σε χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούςείτε με την ανάλωσήτους σε διάφορες συναλλαγές με χρήση μετρητών. Αναλύει τις συνολικές καταθέσεις και τα διαθέσιμα σε χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούςκαι τις αγορές και δαπάνεςσε μετρητά τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδοκατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσηςκαι τα συγκρίνει με τα συνολικά δηλωθέντα έσοδα. Η τεχνική αυτή προσδιορίζει τα έσοδα του φορολογουμένου αναλύοντας τις τραπεζικές καταθέσεις και τις δαπάνεςμε χρήση μετρητών σε διάφορες συναλλαγές. Συγκεκριμένα: 1. Προσδιορίζονταιοι συνολικέςτραπεζικέςκαταθέσειςτης ελεγχόμενης περιόδου, στις περιπτώσεις πουυπάρχει άνοιγμα λογαριασμών. Περιλαμβάνονται οι πιστωτικές κινήσεις σε λογαριασμό / ούςπουαφορούν καθαρές καταθέσεις και έμμεσες καταθετικές πράξεις ( Προσωρινές καταθέσεις προςεξόφληση υποχρεώσεων, όπωςδάνεια κ. λπ. πράξεις ). Στις περιπτώσεις όπουδεν έχει πραγματοποιηθεί άνοιγμα λογαριασμών, οι συνολικές τραπεζικές καταθέσεις λαμβάνονται ως η διαφοράυπολοίπου τέλους μείον αρχή χρήσης. Επισημαίνεται ότι η τεχνική παράγει ανεπαρκή / ελλιπή / μη ασφαλή αποτελέσματα στις περιπτώσεις μη ανοίγματος λογαριασμών. Στις περιπτώσεις πουχρησιμοποιείται η διαφορά υπολοίπουτέλους - αρχής, η τυχόν προκύπτουσααρνητική διαφορά δεν αναγράφεται επί του εντύπου.

17 2. Αφαιρούνταιτα κατατεθειμέναποσάστουςπιοπάνωλογαριασμούςπου αφορούν: 2.1. Μη υποκείμενασε φορολογίαέσοδα Ποσάαπόεκταμίευσηδανείων Συμψηφιστικέςκινήσειςμεταξύ λογαριασμώντου φορολογουμένου, του/ της συζύγου και των προστατευόμενων μελών αυτών Συναλλαγέςμεταφορέςκαι, λοιπέςπράξειςπουδεν αποτελούνκαθαρές καταθέσεις. 3. Στο Υπόλοιποτων καθαρώντραπεζικώνκαταθέσεωνπροστίθενται : 3.1. Δαπάνεςεπιχειρηματικέςεπαγγελματικέςεξοφληθείσεςμε / ( μετρητά) Αγορέςεμπορευμάτωνπρώτωνκαι, βοηθητικώνυλώνκαι λοιπών αγαθώναναγκαίων στην άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας ( εξοφληθείσεςμε μετρητά) Αγορέςπεριουσιακώνστοιχείωνπροσωπικώνοικογενειακών /, επαγγελματικών ( εξοφληθείσες με μετρητά) Προσωπικέςοικογενειακέςδαπάνεςεξοφληθείσεςμε / ( μετρητά) Καταβληθέντεςφόροι, εισφορέςκαι πρόστιμακάθε μορφής ( εξοφληθέντεςμε μετρητά) Αποπληρωμή/ μείωσηχρεώνμε μετρητά 3.7. Αύξηση/ μείωσηδιαθεσίμωνμετρητώνελεγχόμενηςπεριόδουη. μείωση διαθεσίμων μετρητών τίθεται με αρνητικό πρόσημο, ( παράδειγμα : 31/12/2003 μετρητά ευρώ. 31/12/2004 διαθέσιμαμετρητά ευρώ. Στην χρήση 2004 θα καταχωρηθεί το ποσό ευρώ) Λοιπέςκαταβολέςσε μετρητά. Συμπεριλαμβάνονται περιπτώσεις μείωσης των λογαριασμώνπληρωτέων πουεξοφλούνται με μετρητά. : Παρατήρηση Τα επαγγελματικά περιουσιακά στοιχεία αφορούνμόνο περίπτωσηατομικής επιχείρησης.

18 4. Το νέο Υπόλοιποτων καθαρώντραπεζικώνκαταθέσεωνμειώνεταιμε τα μη υποκείμενα σε φορολογία έσοδα πουδεν κατατέθηκαν σε λογαριασμούς και με την αύξηση των προκαταβολώνπουεισπράχθηκαν έναντι εσόδων επομένου / νωνέτους / ων. Αυξάνεται με την μείωση των προκαταβολώνπου εισπράχθηκαν έναντι εσόδωνεπομένου / νωνέτους / ων, και με την αύξηση των εισπρακτέων λογαριασμώνή μειώνεται με την μείωση των εισπρακτέων λογαριασμών. Παράδειγμα7: Φορολογούμενοςμέχρι 31/12/2003 δεν έχει εισπράξει κανένα πόσοέναντι πωλήσεωνεπόμενου έτους. Κατά την διάρκεια του έτους 2004 εισπράττει ποσό ευρώέναντι πωλήσεωνεπομένου έτους. Μέχρι τις 31/12/2004 έχει εκδώσει τιμολόγια για ποσό ευρώ, άρα στις 31/12/2004 έχει εισπράξει ποσό έναντι πωλήσεωνεπομένου έτους χωρίς να το έχει τιμολογήσει. Κατά την διάρκεια του έτους 2005 τιμολογεί το ποσότων ευρώ ( που αφορά το υπόλοιποποσόπροκαταβολώνπουείχαν εισπραχτεί κατά το προηγούμενο έτος) και λαμβάνει προκαταβολή ποσό ευρώέναντι πωλήσεωνεπομένου έτους, άρα στις 31/12/2004 προκύπτει τελικά αύξηση κατά ( ). Το έτος 2006 τιμολογεί το ποσότων ευρώπουαφορούσε προκαταβολές έναντι εσόδωνπροηγούμενου έτους. Σύμφωναμε την τεχνική αυτή οι υπολογισμοί έχουν ως έξης: ( ) Επομένωςο πίνακας της «Τεχνικής τραπεζικών καταθέσεωνκαι δαπανών σε μετρητά» θα διαμορφωθεί ως ακολούθως : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ μείον ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΕΝΑΝΤΙ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΟΜΕΝΟΥ/ΝΩΝ

19 ΕΤΟΥΣ/ΝΩΝ πλέον ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΕΝΑΝΤΙ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΟΜΕΝΟΥ/ΝΩΝ ΕΤΟΥΣ/ΝΩΝ Σημείωση : Το ποσόντων προκαταβολών, πουεισπράττονται έναντι πωλήσεωνεπομένου έτους, προσδιορίζεται στο τέλος κάθε έτους Παρατήρηση1. Αν ένα έσοδοέχει συμπεριληφθεί στα ακαθάριστα έσοδα χωρίς να έχει εισπραχτεί μέχρι τις 31/12/20 ΧΧ τότε οι τραπεζικές καταθέσεις στην συγκεκριμένη χρήση θα είναι μειωμένες συγκρινόμενες με τα ακαθάριστα έσοδα κατά το ποσόαυτό. Έστω ότι την επομένη χρήση το ποσόαυτό εισπραχτεί τότε οι τραπεζικές καταθέσεις θα είναι μεγαλύτερες συγκρινόμενες με τα ακαθάριστα έσοδα κατά το ποσόαυτό. Παρατήρηση2. Αν ένα έσοδοέχει ταμιακά εισπραχτεί μέχρι τις 31/12/20 ΧΧ αλλά δεν έχει συμπεριληφθεί στα ακαθάριστα έσοδα τότε οι τραπεζικές καταθέσεις στην συγκεκριμένη χρήση θα είναι αυξημένες συγκρινόμενες με τα ακαθάριστα έσοδα κατά το ποσόαυτό. Έστω ότι την επομένη χρήση το ποσόαυτό τιμολογηθεί τότε τα ακαθάριστα έσοδα θα είναι μεγαλύτερα κατά το ποσό αυτό, ενώ οι τραπεζικές καταθέσεις θα είναι μικρότερες. Παρατήρηση3. Για την συγκεκριμένη έμμεση τεχνική εισπρακτέοι λογαριασμοί θεωρούνται οι απαιτήσεις απόπωλήσεις επαγγελματικές, προσωπικές / οικογενειακές οι οποίες είναι απαιτητές στο τέλος κάθε ελεγχομένου έτους., Για τον προσδιορισμό της αύξησης ή μείωσης των εισπρακτέων λογαριασμώνσυγκρίνεται το υπόλοιποστο τέλος του έτους με το υπόλοιπο στην αρχή του έτους. 5. Το νέο Υπόλοιποόπωςαναμορφώθηκεαποτελείτο,, βάοει τεχνικής συνολικό εισόδημα προςφορολόγηση. Το Εισόδημα αυτό συγκρίνεται με το Ακαθάριστο Εισόδημα του ελεγχόμενου καθώςκαι με το σύνολο των λοιπώνεισοδημάτων του ελεγχόμενου και του/ της συζύγου αυτού. Η θετική προκύπτουσαδιαφορά ελέγχεται ως μη δηλούμενο εισόδημα και εφόσον δεν αιτιολογείται σύμφωνακαι με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της

20 απόφασης ΔΕΣ Α ΕΞ , υπόκειταισε φορολόγηση σύμφωναμε τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 της ίδιας Α. Υ. Ο. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ( αφορούνκαι τις τρεις μεθόδους εμμέσωντεχνικών). 1) Στις περιπτώσειςόπουοι ελεγχόμενοιέχουνυπαχθείστις διατάξειςπερί αυτοελέγχου ( άρθρα ν 3296/2004), τα ακαθάρισταέσοδακαι καθαρά κέρδη πουπροσδιορίστηκαν με τις διατάξεις αυτές, λαμβάνονται προς σύγκριση με τα προκύπτοντα απότην εφαρμογή των τεχνικών αποτελέσματα. 2) Σύμφωναμε το άρθρο7 της Α. ΥΟ ΔΕΣ Α ΕΞ εφαρμόζονται και οι τρείς τεχνικές ελέγχου και επιλέγεται μία τεχνική ελέγχου για όλες τις ανέλεγκτες χρήσεις πουείναι προσφορότερη για το δημόσιο συμφέρον. 3) Όταν απόστοιχείαπουέχουνπεριέλθειστηνδιάθεσητης Ελεγκτικής Υπηρεσίας, προκύπτει μεταφορά χρηματικών ποσώνστο εξωτερικό ( έμβασμα) κατά την διάρκειατων ελεγχομένωνχρήσεωναπότον ελεγχόμενο, τον/ την σύζυγο και τα προστατευόμενα μέλη αυτών ( αρχικόςκοί / δικαιούχοςχοι / του/ τωνλογαριασμούνωναπότον / οποίο εκταμιεύτηκε το έμβασμα ) και διαπιστωθεί απότα υπόλοιπαστις 31/12/ εκάστου έτους των τραπεζικών λογαριασμώνσε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδαςκαι του Εξωτερικού, ότι ο τελικός/ κοι αποδέκτης / τες του εμβάσματος στο εξωτερικό είναι πρόσωποδιάφοροτων αρχικών δικαιούχωντου εμβάσματος, ο ελεγχόμενος πρέπει να παρέχει στοιχεία που να αποδεικνύουν την πορεία του εμβάσματος στο εξωτερικό, δηλ. σε ποιον λογαριασμό μεταφερθήκαν και για ποιο λόγο ( πχδανεισμός τρίτου, εξόφληση υποχρεώσεωνστο εξωτερικό κλπ), ώστε να συμπεριληφθούνστις κατάλληλες ενδείξεις των εμμέσων τεχνικών. Στην περίπτωσηκατά την οποία ο ελεγχόμενος / νη δεν παρέχει κανένα στοιχείο για την πορεία του εμβάσματος στο εξωτερικό, τότε για την εφαρμογή των εμμέσωντεχνικών θα καταχωρείται για την τεχνική Ανάλυσης Ρευστότητας στην στήλη Αναλώσεις κεφαλαίων / εσόδωνστην γραμμή (16) «Λοιπές περιπτώσεις αναλώσεων», για δε την τεχνική της Καθαρής Θέσης στον πινάκα της Καθαρής Θέσης καταχωρείται στην ένδειξη «Λοιπές δαπάνες / αγορές». 4) Το βάροςτης απόδειξηςγια τα διαθέσιμαπεριουσιακάστοιχείαφέρει ο φορολογούμενος, το ύψοςδε των δηλούμενωνκαταθέσεωνκαι μετρητών κατά την έναρξη της πρώτηςελεγχομένης χρήσηςπροκειμένου να γίνει δεκτό σε καμία περίπτωσηδεν μπορεί να υπερβαίνει το πραγματικό

21 διαθέσιμο κεφάλαιο προηγουμένωνετών όπωςαυτό προσδιορίζεται με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Για τον υπολογισμό του πραγματικού διαθεσίμου κεφαλαίου των προηγουμένωνετών πριν το πρώτοελεγχόμενο έτος ( του ελεγχόμενου, του/ της συζύγου και των προστατευόμενωνμελών αυτών) απότα πραγματικά εισοδήματα ( πουέχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο), όπωςαυτά αναγράφονται στις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος αφαιρούνται τα πραγματικά αναλωθέντα ποσάγια αγορέςκαι λοιπές δαπάνες ( όχι τεκμαρτές) όπωςαυτές προκύπτουναπότις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ή απόστοιχεία πουέχει στην διάθεση της η ελεγκτική υπηρεσία. Παρατήρηση : Όπουστην παρούσαμεθοδολογία αναφέρονται δαπάνες διαβίωσης ( προσωπικές / οικογενειακές ) αφορούνπραγματικές δαπάνεςκαι όχι τεκμαρτές. Για την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου δεν υπάρχει περιορισμός όσον αφορά τα παρελθόντα έτη πουεξετάζονται προκειμένου να προσδιοριστεί το πραγματικό διαθέσιμο κεφάλαιο προηγουμένωνετών, εφόσον βέβαια αυτό είναι δυνατό να διασταυρωθεί με τις φορολογικές δηλώσεις και τα στοιχεία πουτηρούνται στην αρμόδια Δ. Ο. Υ. του ελεγχομένου ή με τεκμηριωμένα στοιχεία πουπροσκομίζονται απότον φορολογούμενο, ( π. χ. φορολογικές δηλώσεις παρελθόντωνετών συνοδευόμενες με τα εκκαθαριστικά σημειώματα, ή με απόδειξη κατάθεσης μέσω ταχυδρομείου, ή παραλαβήςτου αντιγράφουτης δήλωσηςαπότην αρμοδία Δ. Ο. Υ, κ. λπ.). Οι υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ( προκειμένουνα ληφθούνυπόψηστονπροσδιορισμότου πραγματικού διαθεσίμου ) θα πρέπει να είναι συνεχόμενες και να φθάνουνμέχρι και την προηγούμενη δήλωσηφορολογίας εισοδήματος του πρώτουελεγχόμενου έτους. Δεν αναζητούνται τα δικαιολογητικά για τα ποσάπουείναι αναγεγραμμένα στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος παρελθόντωνετών και τα οποία χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του πραγματικού διαθεσίμου κεφαλαίου προηγουμένωνετών. Έσοδα αποκτηθέντα και μη συμπεριληφθέντα στις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος παρελθόντωνετών του ελεγχόμενου, του/ της συζύγουκαι των προστατευόμενωνμελών αυτών ως μη έχοντες φορολογική υποχρέωσηνα τα δηλώσουν, π. χ έσοδα απότόκους, από πωλητήρια συμβόλαια, δηλώσεις φόρουδωρεάς - κληρονομιάς χρημάτων, κέρδη απότυχερά παίγνια γενικά, συμβάσεις δανείων και κάθε σχετικό έγγραφοθα λαμβάνονται υπόψιν εφόσον φέρουν βεβαία ημερομηνία και

22 στοιχεία νομιμότητας. 5) Ως προςτις δαπάνεςπουαφορούνδίκτυα κοινήςωφέλειας, σταθερή / κινητή τηλεφωνία, δίδακτραιδιωτικώνσχολειών- κολλεγίων, ασφάλιστρα ΕΙΧ αυτοκίνητων, δικύκλων, ασφαλιστικά προγράμματα ζωής, υγείας, συνταξιοδότησης, κ. λπ, ασφάλιστρα ακίνητων, κινητών περιουσιακών στοιχείων, σε περίπτωσημη αναγραφήςποσούστο ερωτηματολόγιο, ούτε προσκόμισης στοιχείων πουνα αποδεικνύουν το ποσότης δαπάνης, θα καλείται ο ελεγχόμενοςνα συμπληρώσει υπεύθυνηδήλωσηκαι να δηλώσει το ποσότης δαπάνηςγια κάθε ελεγχόμενο έτος. Ο έλεγχοςδύναται να επαληθεύσει τα στοιχεία ή να ζητά αυτά απότις αρμόδιες υπηρεσίες σε όποιες περιπτώσεις κρίνει ότι είναι απαραίτητο. 6) Ως προςτην δαπάνημέσωπιστωτικώνκαρτών, όπωςαυτές συμπληρώθηκαν στο Ερωτηματολόγιο τρόπουδιαβίωσης -μεταβολές - υποχρεώσειςο, ελεγχόμενοςυποχρεούταινα παράσχειστοιχείαπου αφορούντην σχετική δαπάνηλόγωτης χρήσηςπιστωτικών καρτών προσκομίζονται τα κατάλληλα δικαιολογητικά. Ο έλεγχοςδύναται να ζητά τέτοια στοιχεία απότις αρμόδια πιστωτικά ιδρύματα σε όποιες περιπτώσεις κρίνει ότι είναι απαραίτητο. 7) Ο ελεγχόμενοςεπιτηδευματίας ( ) θα καλείται να παράσχειστοιχείασε σχέση με τα υπόλοιπααπαιτήσεων / εισπράξεων, υποχρεώσεων / καταβολών απόπωλήσεις, αγορές, δαπάνες ( επαγγελματικές προσωπικές ) κ. λπ. καθώς και των προκαταβολώνέναντι εσόδωνεπομένου / νωνέτους / ων στη λήξη κάθε ελεγχόμενου έτους. Ο έλεγχοςδύναται να προβαίνει σε επαληθεύσεις στις περιπτώσεις πουαυτό είναι εφικτό. 8) Η συμπλήρωσητου πίνακαη' «ΔιαθέσιμαΜετρητά» στο έντυπο Διαθέσιμα Περιουσιακά Στοιχεία στην λήξη κάθε αντίστοιχης ελεγχομένης χρήσηςείναι απαραίτητη. Στην περίπτωσηπουδεν δηλωθούνδιαθέσιμα μετρητά στην έναρξη ή στην λήξη κάθε αντίστοιχης ελεγχομένης χρήσης τότε ο έλεγχος θα θεωρήσει ότι δεν υπήρχαν. 9) Επαγγελματικές/ προσωπικέςοικογενειακέςδαπάνεςπουπροκύπτουν / απότον έλεγχο ότι πραγματοποιήθηκαν αλλά ο ελεγχόμενος δεν αποδεικνύει τον τρόποεξόφλησης αυτών, για την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών θεωρείται ότι εξοφλήθηκαν με καταβολή μετρητών. 10) Οι απαντήσειςτου ελεγχομένουστα έντυπα: ΔιαθέσιμαΠεριουσιακά Στοιχεία και Ερωτηματολόγιο τρόπουδιαβίωσης - μεταβολές -υποχρεώσεις είναι δεσμευτικές ως προςτον φορολογούμενο. Σε περίπτωσηκατάθεσης διορθωτικών εντύπωνθα πρέπει να είναι πλήρωςαιτιολογημένα τα σημεία πουτροποποιεί - διορθώνει, καθώςο ελεγχόμενοςφέρει το βάροςτης

23 απόδειξης. Παραδείγματα εφαρμογήςτων μεθόδωνθα αναρτηθούν σε φύλλα εργασίας EXCEL στηνιστοσελίδαhttp://thames.ggps.gsis/elenxis και θα αποσταλούν στα υπηρεσιακά ηλεκτρονικά ταχυδρομεία. Τα φύλλα εργασίας αυτά μπορούννα χρησιμοποιηθούναπότις ελεγκτικές υπηρεσίες ως υποδείγματα. Ακριβές Αντίγραφο Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

1. Τεχνική ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου (source and application of funds method).

1. Τεχνική ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου (source and application of funds method). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜA Γ Αθήνα, 24 / 12 / 2013 ΠΟΛ. 1270 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1259

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1259 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 22-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1259 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤMHMA Δ Πληρ.: Ντασίου Σ., Ζοργιάννου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 1. Ισχύουσες διατάξεις (Άρθρο 67Β Ν. 2238/1994) 1 1.1. Προσδιορισµός αποτελεσµάτων (Παράγραφος 1) 2 Ο προσδιορισµός των αποτελεσµάτων µε έλεγχο µπορεί να διενεργείται και µε την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ώρες Πλήρης ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που αφορούν τον προσδιορισμό και τη φορολογία εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α'

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' (προστέθηκε νέο περιεχόμενο στο τέλος της σελίδας 153 της

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα Φορολογική Δήλωση - Noμικά Πρόσωπα 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους 2013 9 1.1. Γενικά 9 1.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 11 1.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση)

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Ο ισολογισµός της 31/12/2000 της εµπορικής επιχειρήσεως «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ Α.Ε.» είχε ως ακολούθως (σε ευρώ) : Ενεργητικό Παθητικό Ακίνητο

Διαβάστε περισσότερα

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς:

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς: ΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39.β του Κώδικα ΦΠΑ Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρώ τις προϋποθέσεις και επιθυμώ την ένταξή μου στο ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά την είσπραξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα:

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: 1. Στις 2/12/2010 αγοράστηκαν εμπορεύματα (εκτυπωτές Η/Υ) αξίας 8000 αντί 6000 με μετρητά 1500, με απλή πίστωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας 1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας Σε ότι αφορά τις αποσβέσεις των φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1216/24.9.2013 τονίζεται ότι, δεν πρέπει να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης 1. O Ισολογισμός της 31/12/2003 μιας ατομικής επιχείρησης έχει την ακόλουθη

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογική Σύµβουλος ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Κ. ΠΕΡΡΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οι παροχές προς τον εργαζόμενο

Οι παροχές προς τον εργαζόμενο Οι παροχές προς τον εργαζόμενο Φορολογική μεταχείριση με βάση το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) και την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ 1219/6.10.2014 www.zeya.com Η επίμαχη διάταξη: άρθρο 13 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1.1. Ισχύουσες διατάξεις α) Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αμοιβές (Μισθός) μελών Δ.Σ. ή Διαχειριστών Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. O.E., (Άρθρο 12 ν. 4172/2013 και Εγκύκλιος Δ12Α 1030493 ΕΞ 201417-2-2014)

A. Αμοιβές (Μισθός) μελών Δ.Σ. ή Διαχειριστών Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. O.E., (Άρθρο 12 ν. 4172/2013 και Εγκύκλιος Δ12Α 1030493 ΕΞ 201417-2-2014) A. Αμοιβές (Μισθός) μελών Δ.Σ. ή Διαχειριστών Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. O.E., (Άρθρο 12 ν. 4172/2013 και Εγκύκλιος Δ12Α 1030493 ΕΞ 201417-2-2014) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014 1. Έννοια αμοιβών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Α.Φ.Μ.:... Έτος. Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΣΕΗ-Θ46 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 02.06.2015 Αριθ.Πρωτ: ΔΕΑΦ 1077373 ΕΞ2015

ΑΔΑ: 7ΒΣΕΗ-Θ46 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 02.06.2015 Αριθ.Πρωτ: ΔΕΑΦ 1077373 ΕΞ2015 ΑΔΑ: 7ΒΣΕΗ-Θ46 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία»

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία» Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Ιούλιος 2013) (Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/02 Π. + Κ.Θ. Πάγιο Ενεργητικό Καθαρή θέση Έπιπλα 500,00 Κεφάλαιο 3.552,00 Αποσβ/να έπιπλα 200,00 300,00

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως 1 Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως Με τον όρο κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, εννοούμε τη λογιστική κατάσταση, η ο- ποία παρουσιάζει συνοπτικά όλους εκείνους τους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΥΤΟΠΑΙΡΑΙΩΣΗ)

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΥΤΟΠΑΙΡΑΙΩΣΗ) 1 ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΥΤΟΠΑΙΡΑΙΩΣΗ) (Άρθρα 13 17 Ν.3296/2004, Ερμηνευτική ΠΟΛ.1191/17.12.2010) Αντικείμενο, έννοια και προϋποθέσεις αυτοελέγχου (Άρθρο 13) Δηλώσεις φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014.

επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 2008 ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Φορολογία ακινήτων πριν και μετά το Ν. 3427/05 2. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Νοέμβριος 2013 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Δεδομένα 1) Α.Ε με μετοχικό κεφάλαιο 15.000.000 πραγματοποίησε στην

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ (ΠΟΛΗ, ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΑΧ. ΚΩΔ.) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΠΟΛΗ, ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΑΧ. ΚΩΔ.) Επώνυμο: Όνομα: Δ/νση: Α.Φ.Μ.

Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ (ΠΟΛΗ, ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΑΧ. ΚΩΔ.) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΠΟΛΗ, ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΑΧ. ΚΩΔ.) Επώνυμο: Όνομα: Δ/νση: Α.Φ.Μ. ΔΗΛΩΣΗ ΦΡΛΓΙΣ ΕΙΣΔΗΜΤΣ ΝΜΙΚΩΝ ΠΡΣΩΠΩΝ ΚΙ ΝΜΙΚΩΝ ΝΤΤΗΤΩΝ άρθρου 45 ν.4172/2013 Φορολογικό Έτος: ριθμός Δήλωσης: ΣΕ ΕΚΚΘΡΙΣΗ: ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΞΗ: Προς την Δ..Υ.: Δ..Υ. προηγούμενης δήλωσης: Εφαρμογή Δ.Λ.Π.: Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα Συνολικός Φόρος 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ 10.001-15.000 20 1.000 15.000 1.000 15.001-20.000 25 1.250 20.000

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων,

ΘΕΜΑ: «Υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2014 ( ΦΕΚ Β' 276/10-02-2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ( Δ12) ΤΜΗΜΑΤΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης Ελάχιστο ποσό υπεραξίας ατομικής επιχείρησης = Ελάχιστη αξία μεταβίβασης μείον κόστος απόκτησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Μαϊου 2007

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Μαϊου 2007 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Μαϊου 2007 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1099747/2324/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ 14η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Α 3. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2652/29.2.2012

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2652/29.2.2012 ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2652/29.2.2012 Θέμα: Τροποποίηση των Αποφάσεων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων 281/5/17.3.2009 «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα Ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (Ν.4172 & 4174/2013)

Οι βασικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (Ν.4172 & 4174/2013) ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΚΟΠΟΣ Το σεμινάριο Μηχανογραφημένη Λογιστική θα προσδώσει στον εκπαιδευόμενο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας στο λογιστικό επάγγελμα μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τι διατάξει τη παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010, σα γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του :

Σχετικά με τι διατάξει τη παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010, σα γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝ. ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα - Tax Flash

Φορολογικά Νέα - Tax Flash Επικοινωνία: Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@gasolutions.gr Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@gasolutions.gr Φορολογικά Νέα - Tax Flash Η εγκύκλιος για τις εκπιπτόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2015

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2015 ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2015 Για άλλη μια χρονιά φθάνει η ώρα να υποβάλλουμε τις φορολογικές μας δηλώσεις για το οικείο φορολογικό έτος, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής τη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η Για έλεγχο και ρύθμιση οφειλών της Υποπαραγράφου ΙΑ.1 - Πάγια / ΙΑ.2- Νέας Αρχής του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/ τα / 9-5-2013)

Α Ι Τ Η Σ Η Για έλεγχο και ρύθμιση οφειλών της Υποπαραγράφου ΙΑ.1 - Πάγια / ΙΑ.2- Νέας Αρχής του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/ τα / 9-5-2013) .../..../20... Αριθμ. Πρωτ.. Α Ι Τ Η Σ Η Για έλεγχο και ρύθμιση οφειλών της Υποπαραγράφου ΙΑ.1 - Πάγια / ΙΑ.2- Νέας Αρχής του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/ τα / 9-5-2013) Στοιχεία Επιχείρησης ΠΡΟΣ Επωνυμία......

Διαβάστε περισσότερα

-- 823 -- * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 65

-- 823 -- * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 65 -- 823 -- * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 65 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 6 Αυγούστου 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1092692/1265/ΔΣΣΦΕ/Α - ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΛ.: 1219 Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ. & ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ ΦΟΡ.ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Ιουνίου 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Η Διοίκηση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος 1. Άρθρο 5(2)(ζ) του Νόμου που τροποποιεί τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως 2011 (Νόμος 197(Ι)/2011) "Οποτεδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Α. Παροχές σε Είδος

Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Α. Παροχές σε Είδος Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Άρθρο: Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014 Α. Παροχές σε Είδος Σημαντικές αλλαγές επέφερε από 1-1-2014 ο νέος ΚΦΕ, όπως είναι οι παροχές σε είδος( ν. 4172/2013,

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Των Νίκου Παπαγιάννη, οικονομολόγου, φοροτεχνικού και Μαρίας Καλουμένου, λογίστριας Είναι εντυπωσιακό πως για το 2014 δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικά Βιβλία Δικαιολογητικά Έγγραφα Βασικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Λογιστικά Βιβλία Δικαιολογητικά Έγγραφα Βασικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Λογιστικά Βιβλία Δικαιολογητικά Έγγραφα Βασικές ρηματοοικονομικές Καταστάσεις Λογιστικά Βιβλία Κάθε επιτηδευματίας ανεξαρτήτως εάν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί οποιαδήποτε μορφή επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε το με αριθμ.πολ.1128/2-6-2011 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

Σας κοινοποιούμε το με αριθμ.πολ.1128/2-6-2011 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση. Θεσσαλονίκη 1-7-2011 Αριθμ.πρωτ.483 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Διευκρινήσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13-17 του ν.3296/2004,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Tax Flash Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Φεβρουάριος 2015 Με τις Εγκυκλίους 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 δόθηκαν σημαντικές διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1: ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Κωδικοί 291 292 Μερίσματα (προ φόρου) ημεδαπής προέλευσης. Δηλώνονται τα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 03/06/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 03/06/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 03/06/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι 2013 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31ΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ INFORMATICS DEVELOPMEN ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ T AGENCY ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EEST Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.13 13:14:42 Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως:

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως: Η Λογιστική των γραμματίων Α- Γραμμάτια εισπρακτέα Κάθε επιχείρηση φέρει στο χαρτοφυλάκιο της γραμμάτια ή συναλλάσσεται με αυτά. Ειδικότερα για τα «γραμμάτια εισπρακτέα» κάθε επιχείρηση τηρεί ένα λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η σκίαση αφορά τις γραμμές οι οποίες δεν θα συμπληρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς.

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Από τον Γιώργο Κάλφα Managing Director Atlas Consulting Certified Tax Consultant- Business Strategist Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31)

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ 1.1 Το ερώτηµα 1.2 Ο κόσµος 1.3 Η Ευρώπη 1.4 Η Ελλάδα 1.5 Η απάντηση στο ερώτηµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 2.1

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί µέχρι 29 Σεπτεµβρίου 2010, συνεχίζουν να ισχύουν µε τους όρους έκδοσής τους.

2. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί µέχρι 29 Σεπτεµβρίου 2010, συνεχίζουν να ισχύουν µε τους όρους έκδοσής τους. Αθήνα, 11 Μαΐου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β' ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Super League Ελλάδα 2007

Super League Ελλάδα 2007 Super League Ελλάδα 2007 Global Compliance Services Οικονοµικός Απολογισµός 19 εκεµβρίου 2006 PwC 1PwC Περιεχόµενα Ιστορικό Αποτελέσµατα Περιόδου Ισολογισµός Αριθµοδείκτες Επόµενα Βήµατα PwC 2 Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)).

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) Τμήμα Εσόδων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ6/1/8858/31-1-2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4 Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα.

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.. Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. Γεώργιος Σαρδέλης Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα