ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ"

Transcript

1 Αθήνα, 24/12/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Ταχ. Δ/ νση: Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : ΑΘΗΝΑ Τηλ.: ΠΟΛ 1270/2013 Θέμα: «ΜεθοδολογίαΈμμεσωντεχνικώνΕλέγχου» Με την Α. Υ. Ο. ΔΕΣ Α ΕΞ , η οποίαδημοσιεύθηκεστα ΦΕΚ. 1136/ Β/ και 1199/ Β/ , ορίστηκε ο τρόπος εφαρμογήςτων έμμεσων τεχνικών ελέγχου, της ανάλυσηςρευστότητας του φορολογουμένου, της καθαρήςθέσης του φορολογουμένουκαι των τραπεζικών καταθέσεωνκαι δαπανώνσε μετρητά, πουπροβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 67Β του Ν. 2238/1994 ( Κ. Φ. Ε), στη διαδικασίατου τακτικού φορολογικού ελέγχου, σε συνδυασμόμε τις λοιπές ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Με την παρούσαδίνονται οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή κάθε μίας έμμεσης τεχνικής ελέγχου, απότις αναφερόμενες παραπάνω, καθορίζοντας την μεθοδολογία η οποία θα ακολουθείται σύμφωναμε τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της προαναφερόμενηςαπόφασης, σε συνδυασμόμε την εγκύκλιο ΠΟΛ.1171/ Τεχνικήανάλυσηςρευστότηταςτουφορολογούμενου (source and application of funds method). Η τεχνική προσδιορίζει φορολογητέο εισόδημα αναλύοντας, τα έσοδα ( φορολογητέακαι μη), τις αγορέςκαι δαπάνεςεπαγγελματικέςατομικές (, και οικογενειακές ) και τις αυξήσεις και μειώσεις των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων ( επαγγελματικών, ατομικών και οικογενειακών ) του ελεγχόμενου. Κατά την τεχνική αυτή δημιουργείται ισοζύγιο με δύο βασικές στήλες, «ΠηγέςΚεφαλαίωνΕσόδων /» και «ΑναλώσειςΚεφαλαίωνΕσόδων /».

2 Στην πρώτη στήλη «Πηγές Κεφαλαίων / Εσόδων» αθροίζονται : 1) Τα υπόλοιπατων χρηματοπιστωτικώνλογαριασμώνστην ( Ελλάδαή και στο Εξωτερικό ) προσωπικών / οικογενειακών και επαγγελματικών κατά την έναρξη της ελεγχόμενης χρήσης. 2) Τα διαθέσιμαμετρητάή και το υπόλοιποταμείου στηναρχήτης ελεγχόμενης χρήσης ( το υπόλοιποταμείου αφορά την περίπτωσηατομικής επιχείρησης με βιβλία Γ' κατηγορίας ΚΒΣ ή διπλογραφικά του Κ. Φ. Α. Σ.). 3) Οι αναλήψειςαπόεπιχειρήσειςόπουσυμμετέχειο φορολογούμενοςο, / η σύζυγοςτου ή και τα προστατευόμενα μέλη αυτών ( όχι ατομικής επιχείρησης). 4) Τα ακαθάρισταέσοδααπότην ατομική άσκησηεπαγγελματικής δραστηριότητας του φορολογούμενου ή του/ της συζύγου. 5) Τα έσοδααπόλοιπέςπηγέςεισοδήματοςόπως: μισθώματααπόεκμίσθωσηακινήτων( εκτός τεκμαρτών) εισόδημααπόκινητές αξίες εισόδημααπόγεωργικέςεπιχειρήσεις δηλωθένεισόδημααπόμισθωτέςυπηρεσίες εισόδημααπόλοιπέςπηγέςπ. χ. εισόδημααλλοδαπήςπροέλευσης, εισόδημα πουδεν εντάσσεται σε κάποια απότις κατηγορίες Α- Ζ της παρ.2 του άρθρου 4 ΚΦΕ. 6) Οι εισπράξειςαπόλοιπάμη φορολογητέαέσοδα, όπωςαποζημιώσεις, επιδοτήσεις, δωρεές κ. λπ. 7) Τα έσοδααπόπώλησηπεριουσιακώνστοιχείων προσωπικών / οικογενειακών ή και επαγγελματικών ( σε περίπτωσηατομικής επιχείρησης). 8) Τα ποσάδανείωναπόχρηματοπιστωτικάιδρύματακάθεμορφής, ιδιώτες, κ. λπ ( προσωπικά / οικογενειακά ή επαγγελματικά σε περίπτωσηατομικής επιχείρησης). 9) Τα λοιπάέσοδαπάσηςφύσεωςφορολογητέαή μη. 10) Οι αυξήσειςπληρωτέωνλογαριασμών. Σύμφωναμε την τεχνική ανάλυσηςρευστότητας του φορολογουμένου στους πληρωτέουςλογαριασμούςπεριλαμβάνονται οι υποχρεώσεις από αγορές, δαπάνεςγενικά καθώςκαι φορολογικές υποχρεώσεις, οι οποίες

3 οφείλονται στο τέλος κάθε ελεγχομένου έτους. Το αν υπάρχει αύξηση των πληρωτέωνλογαριασμών, καθορίζεται απότην σύγκριση του υπόλοιπου πληρωτέωνλογαριασμώνστο τέλος του προηγούμενουέτους με το υπόλοιποστο τέλος του ελεγχόμενου έτους. 11) Οι μειώσειςλογαριασμώνεισπρακτέων. Σύμφωναμε την τεχνική ανάλυσηςρευστότητας του φορολογουμένου, στους εισπρακτέους λογαριασμούςπεριλαμβάνονται οι απαιτήσεις από πωλήσεις επαγγελματικές, προσωπικές κ. λπ. καθώςκαι απαιτήσεις φορολογικές ( επιστροφέςφόρωνκ. λπ.) οι οποίες είναι απαιτητές στο τέλος κάθε ελεγχομένου έτους.. Το αν υπάρχει μείωση των εισπρακτέων λογαριασμώνκαθορίζεται απότη σύγκριση του υπολοίπουεισπρακτέων λογαριασμώνστο τέλος του προηγουμένουέτους με το υπόλοιποστο τέλος του ελεγχομένου έτους. Παράδειγμα1: Υπόλοιπο εισπρακτέων 31/12/ Απαιτήσεις του 2003 εισπραχθείσες κατά το έτος Δημιουργία νέων απαιτήσεων εντός του Υπόλοιπο εισπρακτέων 31/12/ Στην στήλη Πήγες Κεφαλαίων / Εσόδωνστη γραμμή (11) «Μειώσεις λογαριασμώνεισπρακτέων» θα γράψουμε το πόσοτων ( ) Αντιμετώπιση περιπτώσεωνεπιστροφήςφόρωντελών και εισφορών ( σε προσωπικό / οικογενειακό επίπεδοκαθώςκαι σε περίπτωσηατομικής επιχείρησης ). Στην περίπτωσηπουεκκρεμεί φόροςπροςεπιστροφή, ο οποίος τελικά επιστρέφεται στο επόμενο ή στα επόμενα έτη, τότε με το προς επιστροφή ποσόθα αυξηθούν οι εισπρακτέοι λογαριασμοί. Παράδειγμα2: Παρακρατήθηκε απόένα φορολογούμενο νια τη χρήση 2004 πόσοφόρου ευρώ. Ο πραγματικάοφειλόμενοςφόροςήταν ευρώ. Στη χρήση 2005 επεστράφηη διαφοράποσού500 ευρώ. Σύμφωναμε την εν λόγωτεχνική ελέγχου στην χρήση 2004 στην στήλη Αναλώσεις - Κεφαλαιων / Εσόδωνστη γραμμή (10) «Ποσά φόρωντελών εισφορώνκαι προστίμων κάθε μορφής», καταχωρείται το ποσότου φόρου

4 πουκαταβλήθηκε και αντιστοιχούσε στο πραγματικό ποσό, ήτοι ευρώ, το ποσότων 500 ευρώθα συμπεριληφθεί ως απαίτηση που δημιουργήθηκε στη χρήση 2004, κατά τον προσδιορισμό των αυξήσεων / μειώσεωντων λογαριασμώνεισπρακτέων. Έστω ότι στις 31/12/2003 ο φορολογούμενοςείχε μηδενικόυπόλοιποστουςλογαριασμούς εισπρακτέους, και δεν υπήρχανάλλες απαιτήσεις στις 31/12/2004 τότε το ποσότων 500 θα καταχωρηθεί στην στήλη Αναλώσεις Κεφαλαίων / Εσόδων) στη γραμμή(13) «Αυξήσειςλογαριασμώνεισπρακτέων». Την χρήση 2005, όταν επιστραφεί το ποσότων 500 ευρώστο φορολογούμενο, θα συμπεριληφθεί ως μείωση κατά τον προσδιορισμό των αυξήσεων / μειώσεωνλογαριασμώνεισπρακτέων και συγκεκριμένα, στη στήλη Πηγές Κεφαλαίων / Εσόδωνστη γραμμή (11) «Μειώσεις λογαριασμώνεισπρακτέων». Παράδειγμα3: Ένας φορολογούμενοςγια την χρήση 2012 έχει εισόδημα απόεμπορική επιχείρηση ως ακολούθως: Ακαθάριστα έσοδα Κόστος πωληθέντων Δαπάνες ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ Επίσης δηλώνει και εισοδήματα απόενοίκια ποσό6.000 Από τα ακαθάριστα έσοδα σε ποσό έχει γίνει παρακράτηση φόρου Η σύζυγοςτου ελεγχόμενουδηλώνειεισοδήματααπόμισθωτές υπηρεσίες ποσού με παρακρατηθέντα φόρο 1.420,00 και αναλογούντα φόρο 1.441,30 * Προκαταβολή προηγουμένηςχρήσης 2.500,00 *( συμφώναμε τις έμμεσεςτεχνικέςελέγχουη προκαταβολήπροηγούμενης χρήσης 2011 θεωρείται προπληρωμήέναντι της συνολικής υποχρέωσης προςκαταβολή πουθα υπολογιστεί για την χρήση 2012 και θα καταβληθεί στην χρήση 2012) Ενδεικτική ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

5 ΕΙΣΟΔΗΜΑ : Δ ΠΗΓΗΣ Δ' ΠΗΓΗ ΚΑΘ ΚΕΡΔΗ ,00 ΣΤ ΠΗΓΗ ,00 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ,00 Α'ΠΗΓΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ 6.185,00 Α'ΠΗΓΗ 6.000,00 ΚΑΘΑΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ , ,00 ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 3.920, ,00 ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜ/ΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 6185*1.5%=92,77 ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ, ΣΥΜΠΛ/ΚΟΣ. Κ.ΛΠ (α) (β) ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ Κ.ΛΠ , ,3 *ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 2.500,00 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (2011) ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΟΣ (+/-) ,23-21,30 ΠΛΕΟΝ ΧΑΡ/ΜΟ (γ) 185,55 ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 0 (δ) (21.30*1.5%)=0,32 ΦΟΡΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ,68-20, ,66 Κατά τον υπολογισμό της τεχνικής για τη χρήση 2012 στην στήλη Αναλώσεις Κεφαλιών/ Εσόδωνστη γραμμή (10) «Ποσά φόρωντελών εισφορώνκαι προστίμων κάθε μορφής» αναγράφεται το σύνολο φόρωνπου αναλογεί στο εισόδημα του ελεγχόμενου και της συζύγου, ήτοι [( α)+( β)+( γ) +( δ)] ή (4.012, ,00+185,55+0,32=5.618,64). Το δε ποσόεπιστροφής ,66 [( ,3)-5618,64] εμφανίζεται στην στήλη Αναλώσεις - Κεφαλαίων / Εσόδωνστην γραμμή (13) «ΑυξήσειςΕισπρακτέωνΛογαριασμών» ωςαπαίτησηκατά τον προσδιορισμό των αυξήσεων λογαριασμών εισπρακτέων. Στην χρήση 2013 αν ο ελεγχόμενος εισπράξει το ποσότης επιστροφήςτων ,66 τότε θα το συμπεριλάβουμεκατά τον προσδιορισμότων αυξήσεων / μειώσεων των λογαριασμών εισπρακτέων. Παράδειγμα4:

6 Ένας φορολογούμενοςγια την χρήση 2005 και την χρήση 2006 έχει τα κάτωθι εισοδήματα: ΧΡΗΣΗ 2005 ΧΡΗΣΗ 2006 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ , ,00 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ , ,50 Η φορολογική επιβάρυνσηπουπροκύπτει για τον ελεγχόμενο ανά χρήση έχει ως ακολούθως: ΧΡΗΣΗ 2005 ΧΡΗΣΗ 2006 ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2.383, ,55 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 278,10 267,98 ΛΟΙΠΑ ΣΥΜΒΕΒΑΙΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ 667,44 643,14 ΣΥΝΟΛΟ 3.329, ,67 * ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 /2005 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ , , , ,57 Στο παράδειγμα αυτό διακρίνουμε τρεις περιπτώσεις ως προςτον χειρισμό των λογαριασμώνπληρωτέων / εισπρακτέων ανάλογα με τον τρόπο καταβολής της συνολικής υποχρέωσης, θεωρώνταςότι το υπόλοιποτων λογαριασμώνπληρωτέωνστις 31/12/ 2004 είναι μηδενικό, επίσης ότι δεν εκκρεμούν άλλες υποχρεώσεις προςκαταβολή στις 31/12/2005 και 31/12/2006 αντίστοιχα. *( συμφώναμε τις έμμεσεςτεχνικέςελέγχουη προκαταβολήπροηγούμενης χρήσης 2004/2005 θεωρείται προπληρωμήέναντι της συνολικής υποχρέωσηςπροςκαταβολή πουθα υπολογιστεί για τις χρήσεις 2005/2006 και θα καταβληθεί στις χρήσεις 2005/2006 αντίστοιχα ). Πρώτη περίπτωση: Ο ελεγχόμενοςγια την χρήση 2005 δεν κατέβαλε κανένα ποσόφόρου δηλαδή οφείλει το σύνολο ήτοι 2.583,64. Στην χρήση 2006 η συνολική υποχρέωσηπροςκαταβολή ανέρχεται στο ποσότων 1.370,57. Άρα οι πληρωτέοι λογαριασμοί αυξάνονται κατά το ποσότων 1.370,

7 , ,21(2.583, ,57) Αύξηση κατά 2.583,64 Αύξηση κατά 1.370,57 Στο έντυποτης τεχνικής ανάλυσηςρευστότητας φορολογουμένου καταχωρούμε τα εξής πεδία Πηγές κεφαλαίων /εσόδων 10. «Αυξήσεις πληρωτέων λογαριασμών» Χρήση 2005 Χρήση 2006 Αναλώσεις κεφαλαίων /εσόδων 2.583, , «Ποσά φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων κάθε μορφής» Χρήση 2005 Χρήση , ,67 Δεύτερηπερίπτωση: Ο ελεγχόμενοςστην χρήση 2006 καταβάλει ολόκληρο το ποσόπουόφειλε για την χρήση 2005 ήτοι 2.583, 64. Στην χρήση 2006 η συνολική υποχρέωσηπροςκαταβολή ανέρχεται στο ποσότων 1.370, , ,57 Αύξηση κατά 2.583,64 Μείωση κατά 1.213,07 Στο έντυποτης τεχνικής ανάλυσηςρευστότητας φορολογουμένου καταχωρούμε τα εξής πεδία Πηγές κεφαλαίων /εσόδων 10. «Αυξήσεις πληρωτέων λογαριασμών» 11.» Μειώσεις λογαριασμών Εισπρακτέων» 12. «Προκαταβολέ ς έναντι εσόδων επομένου Χρήση ,6 4 Χρήσ η 2006 Αναλώσεις κεφαλαίων /εσόδων 10. «Ποσά φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων κάθε μορφής» 11. «Ποσά για κάθε είδους Δαπάνες διαβίωσης (προσωπικές/οικογενειακές ) 12. «Μειώσεις πληρωτέων λογαριασμών» Χρήση ,4 4 Χρήση , ,07

8 έτους» Τρίτη περίπτωση: Ο ελεγχόμενοςστην χρήση 2005 κατέβαλε μόνο 500,00 απότην συνολική οφειλή των 2.583,64. Στην χρήση 2006 η συνολική οφειλή προςκαταβολή ανέρχεται στο ποσότων 3.454,21 (2083, ,57 ) ,083,64 1,370, , ,21 Αύξηση κατά 2.583,64 Αύξηση κατά 870,57 Στο έντυποτης τεχνικής ανάλυσηςρευστότητας φορολογουμένου καταχωρούμε τα εξής πεδία Πηγές κεφαλαίων /εσόδων 10. «Αυξήσεις πληρωτέων λογαριασμών» Χρήση 2005 Χρήση 2006 Αναλώσεις κεφαλαίων /εσόδων 2.583,64 870,5710. «Ποσά φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων κάθε μορφής» Χρήση 2005 Χρήση , ,67 12) Η αύξησητων προκαταβολώνπουεισπράχθηκανέναντι εσόδων επομένου / νωνέτους / ων Εάν, στο τέλος του έτους, το ποσόντων προκαταβολώνέναντι εσόδων επομένου / νωνέτους / ών έχει αυξηθεί σε σύγκριση με το ποσόντων προκαταβολώνέναντι εσόδωνεπομένου / νωνέτους / ών στο τέλος του προηγουμένουέτους, η αύξηση θα καταχωρηθεί στη στήλη Πηγές Κεφαλαίων / Εσόδωνστη γραμμή (12) «Αύξηση των προκαταβολώνέναντι εσόδωνεπομένου έτους» Σε περίπτωσηπουείχαμε μείωση των προκαταβολώνθα καταχωρούσαμε τη μείωση στη στήλη Αναλώσεις Κεφαλαίων / Εσόδωνστη γραμμή (15) «Μείωση προκαταβολώνπου εισπράχτηκαν έναντι εσόδωνεπομένου έτους» Παράδειγμα5: Στις 31/12/2007, ξενοδοχειακή μονάδαδεν είχε εισπράξει καμία

9 προκαταβολή έναντι εσόδωνεπομένωνχρήσεων. Στην χρήση 2008 εισέπραξε έναντι εσόδωνεπόμενης χρήσης, στη χρήση 2009 εξέδωσε τιμολόγια για το ανωτέρωποσό. Σύμφωναμε την τεχνική αυτή στη χρήση 2008 στην στήλη Πηγές Κεφαλαίων / Εσόδωνστην γραμμή (12) «Αύξηση προκαταβολώνέναντι εσόδωνεπομένου έτους» αναγράφεται το ποσότων Στην χρήση 2009 στηνστήληαναλώσειςκεφαλαίων/ Εσόδωνστη γραμμή (15) «Μείωσηπροκαταβολώνέναντι εσόδωνεπομένουέτους», αναγράφεταιτο ποσότων ) Οι λοιπέςπεριπτώσειςεσόδωναναγράφεταιοποιαδήποτεάλλη. περίπτωσηεσόδου πουδεν αναφέρεται παραπάνω. Στην δεύτερη στήλη Αναλώσεις Κεφαλαίων / Εσόδωναθροίζονται : 1) Τα υπόλοιπατων χρηματοπιστωτικώνλογαριασμώνστην ( Ελλάδαή και στο Εξωτερικό ) προσωπικών / οικογενειακών και επαγγελματικών κατά την λήξη της ελεγχόμενης χρήσης ( τα υπόλοιπατων λογαριασμώντην 31/12/200 Χ). 2) Τα διαθέσιμαμετρητάή και το υπόλοιποτου ταμείουστο τέλοςτης ελεγχόμενης χρήσης ( σε περίπτωσηατομικής επιχείρησηςμε βιβλία Γ ' κατηγορίας ΚΒΣ ή διπλογραφικά του Κ. Φ. Α. Σ.). 3) Οι εισφορέςσε λογαριασμούςεπιχειρήσεωνόπουσυμμετέχειο ίδιος ο φορολογούμενος, ο/ η σύζυγοςή και τα προστατευόμενα μέλη αυτών ( όχι ατομικές επιχειρήσεις) 4) Η συνεισφοράποσώνγια συμμετοχήστο κεφάλαιοκάθε μορφής επιχειρήσεων 5) Οι αγορέςπεριουσιακώνστοιχείων( προσωπικώνοικογενειακώνκαι / επαγγελματικών ) περιλαμβάνονται : ανεγέρσεις οικοδομών, αγορές ΕΙΧ, δίτροχωνκ. λπ. οχημάτων, πλοίων - σκαφών, αναψυχήςαεροσκαφών, και επενδυτικών αγαθώνκαθώςκαι οι δαπάνεςπουαφορούν βελτιώσεις αυτών. 6) Οι αγορέςεμπορευμάτωνπρώτωνκαι, βοηθητικώνυλώνκαι λοιπών αγαθώναναγκαίων στην άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 7) Οι επαγγελματικέςεπιχειρηματικέςδαπάνεςπάσηςφύσεως / ( εκπιπτόμενεςή μη απότα ακαθάρισταέσοδατης επιχείρησης ). Περιλαμβάνονται και οι δαπάνεςπουαφορούνεπισκευές και συντηρήσεις των επαγγελματικών περιουσιακών στοιχείων.

10 Παρατήρηση : Χειρισμός αποσβέσεωνγια πάγια επαγγελματικά περιουσιακά στοιχεία στην έμμεση τεχνική της ρευστότητας. Στην περίπτωσηπουοι αποσβέσεις συμπεριλαμβάνονται στις συνολικά δηλωθείσες επαγγελματικές δαπάνεςγια την εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνικής θα πρέπει με το ποσότων αποσβέσεωννα μειώσουμε τις επαγγελματικές δαπάνεςπουθα καταχωρίσουμε στην αντίστοιχη ένδειξη γιατί οι αποσβέσεις δεν αποτελούν πραγματικές καταβολές. 8) Τα ποσάαποπληρωμήςπροσωπικώνή επαγγελματικώνδανείων( στην γραμμή αυτή αναγράφεται μόνο το χρεολύσιο ). Το ποσότων τόκων ανάλογα με το είδος του δανείου ( προσωπικό / επαγγελματικό ) συμπεριλαμβάνονται στις δαπάνεςείτε στις προσωπικές / οικογενειακές είτε στις επαγγελματικές. 9) Τα ποσάγια ασφάλιστρααποζημιώσειςδωρεές,, ( όπωςγονικέςπαροχέςή χορηγίες χρηματικών ποσώνκ. λπ.), και λοιπές δαπάνες 10) Τα ποσάγια φόρους, τέλη εισφορέςκαι πρόστιμακάθε μορφής. 11) Τα ποσάγια κάθε είδουςδαπάνεςδιαβίωσης( προσωπικές / οικογενειακές ) καθώςκαι οι δαπάνεςπουαφορούνεπισκευές και συντηρήσεις των προσωπικών / οικογενειακών περιουσιακών στοιχείων ( δαπάνεςγια το σύνολοτων περιουσιακώνστοιχείωντου φορολογουμένου του/ της συζύγου και των προστατευομένων μελών αυτών). 12) Οι μειώσειςτων Πληρωτέωνλογαριασμών. Σύμφωναμε την τεχνική ανάλυσηςρευστότητας του φορολογουμένου στους πληρωτέουςλογαριασμούςπεριλαμβάνονται οι υποχρεώσεις από αγορές, δαπάνεςγενικά καθώςκαι φορολογικές υποχρεώσεις οι οποίες οφείλονται στο τέλος κάθε ελεγχομένου έτους ( Δεν περιλαμβάνονται τα δάνεια, τα οποία αναγράφονται στη γραμμή (8) «Ποσά αποπληρωμής προσωπικώνή επαγγελματικών δανείων». Το αν υπάρχει μείωση των πληρωτέωνλογαριασμώνκαθορίζεται απότη σύγκριση του υπολοίπου πληρωτέωνλογαριασμώνστο τέλος του προηγουμένουέτους με το υπόλοιποστο τέλος του ελεγχομένου έτους. 13) Οι αυξήσειςεισπρακτέωνλογαριασμών. Σύμφωναμε την τεχνική ανάλυσηςρευστότητας του φορολογουμένου στους εισπρακτέους λογαριασμούςπεριλαμβάνονται οι απαιτήσεις από πωλήσεις επαγγελματικές, προσωπικές και φορολογικές κ. λπ. οι οποίες

11 είναι απαιτητές στο τέλος κάθε ελεγχομένου έτους. Το αν υπάρχει αύξηση των εισπρακτέων λογαριασμώνκαθορίζεται απότη σύγκριση του υπολοίπουεισπρακτέων λογαριασμώνστο τέλος του προηγουμένουέτους με το υπόλοιποστο τέλος του ελεγχομένου έτους. 14) Οι χορηγήσειςδανείωνσε τρίτους. 15) Η μείωσηπροκαταβολώνπουεισπράχτηκανέναντι εσόδωνεπομένου έτους/ επομένωνετών Εάν, στο τέλος του έτους, το ποσόντων προκαταβολώνέναντι εσόδωνεπομένου έτους/ επομένωνετών έχει μειωθεί σε σύγκριση με το ποσόντων προκαταβολώνέναντι εσόδωνεπομένου έτους/ επομένωνετών στο τέλος του προηγουμένουέτους, η μείωση θα καταχωρηθεί στήλη Αναλώσεις Κεφαλαίων / Εσόδωνστη γραμμή (15) «Μείωση προκαταβολώνπουεισπράχθηκανέναντι εσόδωνεπόμενων ετών». Σε περίπτωσηπουείχαμε αύξηση των προκαταβολώνθα καταχωρούσαμε την αύξηση στην στήλη Πηγές Κεφαλαίων / Εσόδωνστη γραμμή (12) «Αύξηση των προκαταβολώνπουεισπράχθηκανέναντι εσόδωνεπομένων ετών». Παράδειγμα6: Φορολογούμενοςλαμβάνει προκαταβολή ποσού ευρώτην 20/5/2008 για την πώλησηδιαμερίσματος κόστους ευρώ. Το 2009 πραγματοποιείται η πώλησητου διαμερίσματος και εξοφλείται το υπόλοιποποσόντων Σύμφωναμε την τεχνική αυτή συμπληρώνονται : στη χρήση 2008 στην στήλη πηγέςκεφαλαίων / εσόδωνστη γραμμή (12) «Αύξηση προκαταβολών πουεισπράχτηκαν έναντι εσόδωνεπομένου / νωνέτους / ων» το ποσότων ευρώ. Στην χρήση2009 στηνστήληπηγέςκεφαλαίωνεσόδωνστη / γραμμή (7) «Έσοδα απόπώλησηπεριουσιακών στοιχείων» καταχωρείται το ποσότων και στην στήλη Αναλώσεις Κεφαλαίων / Εσόδωνστη γραμμή (15) «Μείωση προκαταβολώνπουεισπράχτηκαν έναντι εσόδων επομένου / νωνέτους / ων» το ποσό ) Οι λοιπέςπεριπτώσειςαναλώσεωναναγράφεταιοποιαδήποτεάλλη. περίπτωσηδαπάνης / αγοράςπουδεν αναφέρεται παραπάνω. Γενική παρατήρηση : Τόσο στα έσοδα, όσο στις αγορές και δαπάνες, αναγράφεται το σύνολο των ποσώνπουανάγεται σε κάθε ελεγχόμενο διαχειριστικό έτος ( όχι τεκμαρτά έσοδα ή δαπάνες ). Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχήώστε τα ποσάτόσο των εσόδωνόσο και των αγορών / δαπανώννα

12 μην υπολογίζονται δυο φορές. Η αρνητική διαφοράμεταξύ στήλης «Πηγές Κεφαλαίων / Εσόδων» και στήλης «Αναλώσεις Κεφαλαίων / Εσόδων», ελέγχεται ως μη δηλούμενο εισόδημα και εφόσον δεν αιτιολογείται σύμφωνακαι με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Α. Υ. Ο ΔΕΣ Α ΕΞ , υπόκειταισε φορολόγηση σύμφωναμε τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 της ίδιας απόφασης. 2. Τεχνικήκαθαρήςθέσηςτουφορολογούμενου (net worth method) Η τεχνική αυτή αναδημιουργεί το οικονομικό ιστορικό του ελεγχόμενου και προσδιορίζει φορολογητέο εισόδημα λαμβάνοντας υπόψηγια περίοδο μεγαλύτερη ή ίση ενός ή περισσοτέρωνετών όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα διαθέσιμα κεφάλαια ( ενεργητικό), τις υποχρεώσεις ( παθητικό ), τις ατομικές και οικογενειακές δαπάνεςως και τα εισοδήματα απόλοιπέςπηγές ( ατομικά και οικογενειακά). Κατά την τεχνική αυτή δημιουργείται ο Πίνακας Ενεργητικού και Παθητικού για όλα τα ελεγχόμενα έτη και το έτος βάσης ( το αμέσως προηγούμενο απότο πρώτο ελεγχόμενο έτος). Στο Ενεργητικό περιλαμβάνονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία του ελεγχόμενου, του/ της συζύγουκαι των προστατευομένωνμελών αυτών, ( προσωπικάοικογενειακά / / επαγγελματικά) καθώςκαι οι καταθέσειςσε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατά τη λήξη εκάστου έτους όπως: > Ακίνητη περιουσία( κόστος) > Έπιπλα, Συσκευές, Λοιπόςεξοπλισμόςεπαγγελματικά ( ) > Προσωπικάαντικείμενα μεγάληςαξίας ( έπιπλα, έργατέχνης, συλλογές κ. λπ.) ( άνω των έκαστο) > Κοσμήματακαι λοιπάτιμαλφή( αξίας άνωτων5.000 έκαστο) > Απαιτήσειςδιάφορες: Περιλαμβάνονταιοι εισπρακτέοιλογαριασμοίήτοι οι απαιτήσεις απόπωλήσεις επαγγελματικές και προσωπικές / οικογενιακές κ. λπ. καθώςκαι φορολογικές ( επιστροφέςφόρωνκ. λπ.) οι οποίες είναι απαιτητές στο τέλος κάθε ελεγχομένου έτους. Το προκύπτονυπόλοιποστο τέλος κάθε ελεγχόμενου έτους συμπεριλαμβάνεται στο ενεργητικό. > Μηχανοκίνηταοχήματα, σκάφη, αεροσκάφηκ. λπ.

13 > Μετρητά διαθέσιμαστηνκατοχήτου φορολογουμένουτου, / της συζύγου ή των προστατευόμενωνμελών αυτών. > Καταθέσειςσε χρηματοπιστωτικάιδρύματατου φορολογουμένουτου, / της συζύγουή των προστατευόμενωνμελών αυτών π. χ. σε λογαριασμούς καταθετικούς, όψεως, προθεσμίας, σε τρεχούμενους. > Μετοχές, λοιποίτίτλοι > Σύνολοαπογραφήςτέλουςχρήσηςσε περίπτωσηατομικήςεπιχείρησης ( εμπορεύματαέτοιμα, προϊόνταα, ' και β' ύλεςυλικά συσκευασίαςημιτελή υπολείμματα ). Στις περιπτώσεις ελέγχου συνεχόμενωνετών για τις οποίες δεν υπάρχει συνεχήςυποχρέωσησύνταξης απογραφής, τυχόν συνταχθείσα / ες απογραφή / ές δεν υπολογίζονται ( στη συγκεκριμένη τεχνική). > Διάφοροιλογαριασμοίή Λοιπάπεριουσιακάστοιχεία( προσωπικά/ οικογενειακά ή επαγγελματικά) των οποίων η αξία υπερβαίνει τις ευρώ. Σε όλες τις παραπάνωπεριπτώσεις ως αξία λαμβάνεται το πραγματικό κόστος κτήσης, όπωςαυτό προκύπτει απότα διαθέσιμα στον έλεγχο στοιχεία. Στις περιπτώσεις ανέγερσηςοικοδομών, ως κόστος λαμβάνεται το κόστος ανέγερσηςόπωςαυτό προκύπτει απότα διαθέσιμα στον έλεγχο στοιχεία. Τα επαγγελματικά / επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία αφορούν περιπτώσεις ατομικής επιχείρησης. Στο Παθητικό περιλαμβάνονται όλες οι υποχρεώσεις του ελεγχόμενου, του/ της συζύγου και των προστατευομένωνμελών αυτών, ως και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις ( πουαφορούνπερίπτωσηατομικής επιχείρησης ). Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται τα δάνεια από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα γραμμάτια και οι επιταγές πληρωτέες και οποιαδήποτε άλλη αποδεικνυόμενη οφειλή ή υποχρέωσησε τρίτους: > Δάνεια( προσωπικά/ οικογενειακά) > Δάνεια( επαγγελματικάσε - περίπτωσηατομικήςεπιχείρησης) > Γραμμάτια( προσωπικάοικογενειακάή / της ατομικήςτου επιχσης / ) > Πιστωτέςδιάφοροι : Περιλαμβάνονταιοι πληρωτέοιλογαριασμοίήτοι οι

14 υποχρεώσεις απόαγορές, δαπάνεςγενικά καθώςκαι φορολογικές υποχρεώσεις επαγγελματικές, προσωπικές / οικογενιακές οι οποίες οφείλονται στο τέλος κάθε ελεγχομένου έτους. Το προκύπτονυπόλοιποστο τέλος κάθε ελεγχόμενου έτους συμπεριλαμβάνεται στο παθητικό. > ΥποχρεώσειςΑποσβέσειςκλ (,. π) Ενδεικτικά στις πιο πάνωπεριπτώσεις, η υποχρέωσητου έτους βάσηςή καθενός απότα επόμενα μεταφέρεται και αυξάνεται αν οι υποχρεώσεις αυξηθούν π. χ. νέο δάνειο, ή μειώνεται ανάλογα με τις πραγματικές καταβολές αποπληρωμήςτων υποχρεώσεων. Αντιμετώπισηαποσβέσεων Ειδικά για την τεχνική αυτή, εάν στο πίνακα του ενεργητικού περιλαμβάνονται και πάγια επαγγελματικά περιουσιακά στοιχεία για τα οποία είχαν διενεργηθεί αποσβέσεις κατά τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος τότε, το σωρευτικό ποσόναποσβέσεωνγια αυτά τα περιουσιακά στοιχεία αναγράφεται ως υποχρέωσηστον πίνακα παθητικού. Εάν στο ενεργητικό περιλαμβάνονται περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν αποσβεσθεί πλήρως, στον πίνακα παθητικού αναγράφεται το σύνολο των αποσβέσεωνπουέχει διενεργηθεί για αυτά και έχει εκπεσθεί απότα ακαθάριστα έσοδα. Όταν ένα απότα περιουσιακά στοιχεία στις 31/12/20 ΧΧ δεν περιλαμβάνεται πλέον στον κατάλογο ενεργητικού λόγωπώλησηςή άλλου τρόπουδιάθεσης, πρέπει η απόσβεσησχετικά με αυτό το περιουσιακό στοιχείο να μην περιλαμβάνεται πλέον στο σωρευτικό ποσόναποσβέσεων πουαναγράφεται ως υποχρέωσηστον πίνακα παθητικού. Σημειώνεται ότι εάν ο φορολογούμενοςκατέχει επαγγελματικά περιουσιακά στοιχεία για τα οποία δεν έχει διενεργήσει αποσβέσεις, αυτές δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα παθητικού. Η διαφοράενεργητικού - Παθητικού αποτελεί την Καθαρή Θέση εκάστου έτους ( διαχειριστικής περιόδου ). Από την καθαρή θέση λήξης κάθε διαχειριστικής περιόδουαφαιρείται η καθαρή θέση έναρξης και δημιουργείται ο Πίνακας Καθαρής Θέσης ( όπου για το πρώτοελεγχόμενο έτος καθαρή θέση έναρξης είναι η καθαρή θέση του έτους βάσης)

15 Οι αυξήσεις / μειώσεις της καθαρής θέσης αναπροσαρμόζονται με τις περιπτώσεις απόκτησηςπεριουσιακών στοιχείων άνευ ανταλλάγματος κατά το εν λόγωέτος ( αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής, προίκας, ανταλλαγής, κερδώναπότυχερά παίγνια ). Στο αποτέλεσμα αυτό προστίθενται : Οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες ( με επιταγές, μετρητά ή μέσω τραπεζικών λογαριασμών ) και συγκεκριμένα : Προσωπικέςκαι οικογενειακέςδαπάνεςδιαβίωσης ΛοιπέςδαπάνεςαγορέςΔεν /. περιλαμβάνονταιοι επαγγελματικέςδαπάνες και αγορές, με εξαίρεση τις δαπάνεςπουείναι μη παραγωγικές ή δεν εκπίπτονται βάσει διατάξεων νόμου απότα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, οι οποίες και αναγράφονται. Ζημίες απόεκποίησηπεριουσιακούστοιχείου, μη αναγνωριζόμενες φορολογικώς. Από το μερικό αυτό Σύνολο αφαιρούνται τα μη φορολογούμενα εισοδήματα και συγκεκριμένα: Τα αφορολόγηταέσοδααπόδιάφορεςπηγές, αφοράόλεςτις πηγέςεσόδων του φορολογουμένου του/ της συζύγουκαι των προστατευόμενωνμελών αυτών πουσυμπεριλήφθηκαν ή όχι στην υποβληθείσα δήλωσηφορολογίας εισοδήματος αλλά δεν υπάγονται σε φορολόγηση βάσει διατάξεων νόμου. Μη φορολογητέεςπεριπτώσειςεσόδωνή φορολογητέεςκατ ' ειδικό τρόπο όπωςτα έσοδα απόδωρεές, κέρδη απόπώλησηπεριουσιακού στοιχείου, επιχορηγήσεις και λοιπές μη φορολογητέες περιπτώσεις που συμπεριλήφθηκαν ή όχι στην υποβληθείσα δήλωσηφορολογίας. Εισοδήματος αλλά δεν υπάγονται σε φορολόγησηβάσει διατάξεων νόμου ή φορολογηθήκαν με ειδικό τρόπο. Στις περιπτώσεις πώλησηςπεριουσιακού στοιχείου πουαποκτήθηκε με αντάλλαγμα ή άνευ ανταλλάγματος λαμβάνεται για τη συγκεκριμένη τεχνική μόνο το προκύπτονκέρδοςή ζημία, εφόσον δεν φορολογήθηκε ή δεν εκπέσθηκε σύμφωναμε τις κείμενες διατάξεις. Αυτά αναγράφονται αντίστοιχα στις «μη φορολογούμενες περιπτώσεις εσόδων» ή στις «ζημίες απόεκποίηση περιουσιακών στοιχείων». Ειδικά στις περιπτώσεις πώλησηςπεριουσιακού στοιχείου πουείχε αποκτηθεί χωρίς αντάλλαγμα, ως κέρδος ή ζημία λαμβάνεται το σύνολο του ποσούπώλησηςμείον το κόστος όπωςπροσδιορίστηκε στον πίνακα ενεργητικού.

16 Το Υπόλοιποαποτελεί το βάσει της τεχνικής αυτής προσδιοριζόμενο Καθαρό Εισόδημα του ελεγχόμενου φορολογουμένου, της συζύγουκαι των προστατευομένωνμελών αυτών, το οποίο συγκρίνεται με τα αντίστοιχα δηλωθέντα εισοδήματα ( υπαχθέντα σε φορολόγηση ) απόκάθε πηγήτου φορολογουμένου του/ της συζύγου και των προστατευομένων μελών αυτών. Σύμφωναμε την τεχνική αυτή το προκύπτονυπόλοιποελέγχεται ως μη δηλούμενο εισόδημα και εφόσον δεν αιτιολογείται σύμφωνακαι με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της απόφασης ΔΕΣ Α ΕΞ , υπόκειται σε φορολόγηση σύμφωναμε τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 της ίδιας Α. Υ. Ο. 3. Τεχνικήτραπεζικώνκαταθέσεωνκαι δαπανώνσεμετρητά (bank deposits and cash expenditure method) Η τεχνική αυτή προσδιορίζει φορολογητέο εισόδημα παρακολουθώνταςτην κίνηση των ( διαθεσίμων ) κεφαλαίων του φορολογούμενου, του/ της συζύγου και των προστατευομένωνμελών αυτών, είτε με την κατάθεση αυτών σε χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούςείτε με την ανάλωσήτους σε διάφορες συναλλαγές με χρήση μετρητών. Αναλύει τις συνολικές καταθέσεις και τα διαθέσιμα σε χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούςκαι τις αγορές και δαπάνεςσε μετρητά τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδοκατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσηςκαι τα συγκρίνει με τα συνολικά δηλωθέντα έσοδα. Η τεχνική αυτή προσδιορίζει τα έσοδα του φορολογουμένου αναλύοντας τις τραπεζικές καταθέσεις και τις δαπάνεςμε χρήση μετρητών σε διάφορες συναλλαγές. Συγκεκριμένα: 1. Προσδιορίζονταιοι συνολικέςτραπεζικέςκαταθέσειςτης ελεγχόμενης περιόδου, στις περιπτώσεις πουυπάρχει άνοιγμα λογαριασμών. Περιλαμβάνονται οι πιστωτικές κινήσεις σε λογαριασμό / ούςπουαφορούν καθαρές καταθέσεις και έμμεσες καταθετικές πράξεις ( Προσωρινές καταθέσεις προςεξόφληση υποχρεώσεων, όπωςδάνεια κ. λπ. πράξεις ). Στις περιπτώσεις όπουδεν έχει πραγματοποιηθεί άνοιγμα λογαριασμών, οι συνολικές τραπεζικές καταθέσεις λαμβάνονται ως η διαφοράυπολοίπου τέλους μείον αρχή χρήσης. Επισημαίνεται ότι η τεχνική παράγει ανεπαρκή / ελλιπή / μη ασφαλή αποτελέσματα στις περιπτώσεις μη ανοίγματος λογαριασμών. Στις περιπτώσεις πουχρησιμοποιείται η διαφορά υπολοίπουτέλους - αρχής, η τυχόν προκύπτουσααρνητική διαφορά δεν αναγράφεται επί του εντύπου.

17 2. Αφαιρούνταιτα κατατεθειμέναποσάστουςπιοπάνωλογαριασμούςπου αφορούν: 2.1. Μη υποκείμενασε φορολογίαέσοδα Ποσάαπόεκταμίευσηδανείων Συμψηφιστικέςκινήσειςμεταξύ λογαριασμώντου φορολογουμένου, του/ της συζύγου και των προστατευόμενων μελών αυτών Συναλλαγέςμεταφορέςκαι, λοιπέςπράξειςπουδεν αποτελούνκαθαρές καταθέσεις. 3. Στο Υπόλοιποτων καθαρώντραπεζικώνκαταθέσεωνπροστίθενται : 3.1. Δαπάνεςεπιχειρηματικέςεπαγγελματικέςεξοφληθείσεςμε / ( μετρητά) Αγορέςεμπορευμάτωνπρώτωνκαι, βοηθητικώνυλώνκαι λοιπών αγαθώναναγκαίων στην άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας ( εξοφληθείσεςμε μετρητά) Αγορέςπεριουσιακώνστοιχείωνπροσωπικώνοικογενειακών /, επαγγελματικών ( εξοφληθείσες με μετρητά) Προσωπικέςοικογενειακέςδαπάνεςεξοφληθείσεςμε / ( μετρητά) Καταβληθέντεςφόροι, εισφορέςκαι πρόστιμακάθε μορφής ( εξοφληθέντεςμε μετρητά) Αποπληρωμή/ μείωσηχρεώνμε μετρητά 3.7. Αύξηση/ μείωσηδιαθεσίμωνμετρητώνελεγχόμενηςπεριόδουη. μείωση διαθεσίμων μετρητών τίθεται με αρνητικό πρόσημο, ( παράδειγμα : 31/12/2003 μετρητά ευρώ. 31/12/2004 διαθέσιμαμετρητά ευρώ. Στην χρήση 2004 θα καταχωρηθεί το ποσό ευρώ) Λοιπέςκαταβολέςσε μετρητά. Συμπεριλαμβάνονται περιπτώσεις μείωσης των λογαριασμώνπληρωτέων πουεξοφλούνται με μετρητά. : Παρατήρηση Τα επαγγελματικά περιουσιακά στοιχεία αφορούνμόνο περίπτωσηατομικής επιχείρησης.

18 4. Το νέο Υπόλοιποτων καθαρώντραπεζικώνκαταθέσεωνμειώνεταιμε τα μη υποκείμενα σε φορολογία έσοδα πουδεν κατατέθηκαν σε λογαριασμούς και με την αύξηση των προκαταβολώνπουεισπράχθηκαν έναντι εσόδων επομένου / νωνέτους / ων. Αυξάνεται με την μείωση των προκαταβολώνπου εισπράχθηκαν έναντι εσόδωνεπομένου / νωνέτους / ων, και με την αύξηση των εισπρακτέων λογαριασμώνή μειώνεται με την μείωση των εισπρακτέων λογαριασμών. Παράδειγμα7: Φορολογούμενοςμέχρι 31/12/2003 δεν έχει εισπράξει κανένα πόσοέναντι πωλήσεωνεπόμενου έτους. Κατά την διάρκεια του έτους 2004 εισπράττει ποσό ευρώέναντι πωλήσεωνεπομένου έτους. Μέχρι τις 31/12/2004 έχει εκδώσει τιμολόγια για ποσό ευρώ, άρα στις 31/12/2004 έχει εισπράξει ποσό έναντι πωλήσεωνεπομένου έτους χωρίς να το έχει τιμολογήσει. Κατά την διάρκεια του έτους 2005 τιμολογεί το ποσότων ευρώ ( που αφορά το υπόλοιποποσόπροκαταβολώνπουείχαν εισπραχτεί κατά το προηγούμενο έτος) και λαμβάνει προκαταβολή ποσό ευρώέναντι πωλήσεωνεπομένου έτους, άρα στις 31/12/2004 προκύπτει τελικά αύξηση κατά ( ). Το έτος 2006 τιμολογεί το ποσότων ευρώπουαφορούσε προκαταβολές έναντι εσόδωνπροηγούμενου έτους. Σύμφωναμε την τεχνική αυτή οι υπολογισμοί έχουν ως έξης: ( ) Επομένωςο πίνακας της «Τεχνικής τραπεζικών καταθέσεωνκαι δαπανών σε μετρητά» θα διαμορφωθεί ως ακολούθως : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ μείον ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΕΝΑΝΤΙ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΟΜΕΝΟΥ/ΝΩΝ

19 ΕΤΟΥΣ/ΝΩΝ πλέον ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΕΝΑΝΤΙ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΟΜΕΝΟΥ/ΝΩΝ ΕΤΟΥΣ/ΝΩΝ Σημείωση : Το ποσόντων προκαταβολών, πουεισπράττονται έναντι πωλήσεωνεπομένου έτους, προσδιορίζεται στο τέλος κάθε έτους Παρατήρηση1. Αν ένα έσοδοέχει συμπεριληφθεί στα ακαθάριστα έσοδα χωρίς να έχει εισπραχτεί μέχρι τις 31/12/20 ΧΧ τότε οι τραπεζικές καταθέσεις στην συγκεκριμένη χρήση θα είναι μειωμένες συγκρινόμενες με τα ακαθάριστα έσοδα κατά το ποσόαυτό. Έστω ότι την επομένη χρήση το ποσόαυτό εισπραχτεί τότε οι τραπεζικές καταθέσεις θα είναι μεγαλύτερες συγκρινόμενες με τα ακαθάριστα έσοδα κατά το ποσόαυτό. Παρατήρηση2. Αν ένα έσοδοέχει ταμιακά εισπραχτεί μέχρι τις 31/12/20 ΧΧ αλλά δεν έχει συμπεριληφθεί στα ακαθάριστα έσοδα τότε οι τραπεζικές καταθέσεις στην συγκεκριμένη χρήση θα είναι αυξημένες συγκρινόμενες με τα ακαθάριστα έσοδα κατά το ποσόαυτό. Έστω ότι την επομένη χρήση το ποσόαυτό τιμολογηθεί τότε τα ακαθάριστα έσοδα θα είναι μεγαλύτερα κατά το ποσό αυτό, ενώ οι τραπεζικές καταθέσεις θα είναι μικρότερες. Παρατήρηση3. Για την συγκεκριμένη έμμεση τεχνική εισπρακτέοι λογαριασμοί θεωρούνται οι απαιτήσεις απόπωλήσεις επαγγελματικές, προσωπικές / οικογενειακές οι οποίες είναι απαιτητές στο τέλος κάθε ελεγχομένου έτους., Για τον προσδιορισμό της αύξησης ή μείωσης των εισπρακτέων λογαριασμώνσυγκρίνεται το υπόλοιποστο τέλος του έτους με το υπόλοιπο στην αρχή του έτους. 5. Το νέο Υπόλοιποόπωςαναμορφώθηκεαποτελείτο,, βάοει τεχνικής συνολικό εισόδημα προςφορολόγηση. Το Εισόδημα αυτό συγκρίνεται με το Ακαθάριστο Εισόδημα του ελεγχόμενου καθώςκαι με το σύνολο των λοιπώνεισοδημάτων του ελεγχόμενου και του/ της συζύγου αυτού. Η θετική προκύπτουσαδιαφορά ελέγχεται ως μη δηλούμενο εισόδημα και εφόσον δεν αιτιολογείται σύμφωνακαι με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της

20 απόφασης ΔΕΣ Α ΕΞ , υπόκειταισε φορολόγηση σύμφωναμε τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 της ίδιας Α. Υ. Ο. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ( αφορούνκαι τις τρεις μεθόδους εμμέσωντεχνικών). 1) Στις περιπτώσειςόπουοι ελεγχόμενοιέχουνυπαχθείστις διατάξειςπερί αυτοελέγχου ( άρθρα ν 3296/2004), τα ακαθάρισταέσοδακαι καθαρά κέρδη πουπροσδιορίστηκαν με τις διατάξεις αυτές, λαμβάνονται προς σύγκριση με τα προκύπτοντα απότην εφαρμογή των τεχνικών αποτελέσματα. 2) Σύμφωναμε το άρθρο7 της Α. ΥΟ ΔΕΣ Α ΕΞ εφαρμόζονται και οι τρείς τεχνικές ελέγχου και επιλέγεται μία τεχνική ελέγχου για όλες τις ανέλεγκτες χρήσεις πουείναι προσφορότερη για το δημόσιο συμφέρον. 3) Όταν απόστοιχείαπουέχουνπεριέλθειστηνδιάθεσητης Ελεγκτικής Υπηρεσίας, προκύπτει μεταφορά χρηματικών ποσώνστο εξωτερικό ( έμβασμα) κατά την διάρκειατων ελεγχομένωνχρήσεωναπότον ελεγχόμενο, τον/ την σύζυγο και τα προστατευόμενα μέλη αυτών ( αρχικόςκοί / δικαιούχοςχοι / του/ τωνλογαριασμούνωναπότον / οποίο εκταμιεύτηκε το έμβασμα ) και διαπιστωθεί απότα υπόλοιπαστις 31/12/ εκάστου έτους των τραπεζικών λογαριασμώνσε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδαςκαι του Εξωτερικού, ότι ο τελικός/ κοι αποδέκτης / τες του εμβάσματος στο εξωτερικό είναι πρόσωποδιάφοροτων αρχικών δικαιούχωντου εμβάσματος, ο ελεγχόμενος πρέπει να παρέχει στοιχεία που να αποδεικνύουν την πορεία του εμβάσματος στο εξωτερικό, δηλ. σε ποιον λογαριασμό μεταφερθήκαν και για ποιο λόγο ( πχδανεισμός τρίτου, εξόφληση υποχρεώσεωνστο εξωτερικό κλπ), ώστε να συμπεριληφθούνστις κατάλληλες ενδείξεις των εμμέσων τεχνικών. Στην περίπτωσηκατά την οποία ο ελεγχόμενος / νη δεν παρέχει κανένα στοιχείο για την πορεία του εμβάσματος στο εξωτερικό, τότε για την εφαρμογή των εμμέσωντεχνικών θα καταχωρείται για την τεχνική Ανάλυσης Ρευστότητας στην στήλη Αναλώσεις κεφαλαίων / εσόδωνστην γραμμή (16) «Λοιπές περιπτώσεις αναλώσεων», για δε την τεχνική της Καθαρής Θέσης στον πινάκα της Καθαρής Θέσης καταχωρείται στην ένδειξη «Λοιπές δαπάνες / αγορές». 4) Το βάροςτης απόδειξηςγια τα διαθέσιμαπεριουσιακάστοιχείαφέρει ο φορολογούμενος, το ύψοςδε των δηλούμενωνκαταθέσεωνκαι μετρητών κατά την έναρξη της πρώτηςελεγχομένης χρήσηςπροκειμένου να γίνει δεκτό σε καμία περίπτωσηδεν μπορεί να υπερβαίνει το πραγματικό

21 διαθέσιμο κεφάλαιο προηγουμένωνετών όπωςαυτό προσδιορίζεται με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Για τον υπολογισμό του πραγματικού διαθεσίμου κεφαλαίου των προηγουμένωνετών πριν το πρώτοελεγχόμενο έτος ( του ελεγχόμενου, του/ της συζύγου και των προστατευόμενωνμελών αυτών) απότα πραγματικά εισοδήματα ( πουέχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο), όπωςαυτά αναγράφονται στις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος αφαιρούνται τα πραγματικά αναλωθέντα ποσάγια αγορέςκαι λοιπές δαπάνες ( όχι τεκμαρτές) όπωςαυτές προκύπτουναπότις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ή απόστοιχεία πουέχει στην διάθεση της η ελεγκτική υπηρεσία. Παρατήρηση : Όπουστην παρούσαμεθοδολογία αναφέρονται δαπάνες διαβίωσης ( προσωπικές / οικογενειακές ) αφορούνπραγματικές δαπάνεςκαι όχι τεκμαρτές. Για την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου δεν υπάρχει περιορισμός όσον αφορά τα παρελθόντα έτη πουεξετάζονται προκειμένου να προσδιοριστεί το πραγματικό διαθέσιμο κεφάλαιο προηγουμένωνετών, εφόσον βέβαια αυτό είναι δυνατό να διασταυρωθεί με τις φορολογικές δηλώσεις και τα στοιχεία πουτηρούνται στην αρμόδια Δ. Ο. Υ. του ελεγχομένου ή με τεκμηριωμένα στοιχεία πουπροσκομίζονται απότον φορολογούμενο, ( π. χ. φορολογικές δηλώσεις παρελθόντωνετών συνοδευόμενες με τα εκκαθαριστικά σημειώματα, ή με απόδειξη κατάθεσης μέσω ταχυδρομείου, ή παραλαβήςτου αντιγράφουτης δήλωσηςαπότην αρμοδία Δ. Ο. Υ, κ. λπ.). Οι υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ( προκειμένουνα ληφθούνυπόψηστονπροσδιορισμότου πραγματικού διαθεσίμου ) θα πρέπει να είναι συνεχόμενες και να φθάνουνμέχρι και την προηγούμενη δήλωσηφορολογίας εισοδήματος του πρώτουελεγχόμενου έτους. Δεν αναζητούνται τα δικαιολογητικά για τα ποσάπουείναι αναγεγραμμένα στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος παρελθόντωνετών και τα οποία χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του πραγματικού διαθεσίμου κεφαλαίου προηγουμένωνετών. Έσοδα αποκτηθέντα και μη συμπεριληφθέντα στις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος παρελθόντωνετών του ελεγχόμενου, του/ της συζύγουκαι των προστατευόμενωνμελών αυτών ως μη έχοντες φορολογική υποχρέωσηνα τα δηλώσουν, π. χ έσοδα απότόκους, από πωλητήρια συμβόλαια, δηλώσεις φόρουδωρεάς - κληρονομιάς χρημάτων, κέρδη απότυχερά παίγνια γενικά, συμβάσεις δανείων και κάθε σχετικό έγγραφοθα λαμβάνονται υπόψιν εφόσον φέρουν βεβαία ημερομηνία και

22 στοιχεία νομιμότητας. 5) Ως προςτις δαπάνεςπουαφορούνδίκτυα κοινήςωφέλειας, σταθερή / κινητή τηλεφωνία, δίδακτραιδιωτικώνσχολειών- κολλεγίων, ασφάλιστρα ΕΙΧ αυτοκίνητων, δικύκλων, ασφαλιστικά προγράμματα ζωής, υγείας, συνταξιοδότησης, κ. λπ, ασφάλιστρα ακίνητων, κινητών περιουσιακών στοιχείων, σε περίπτωσημη αναγραφήςποσούστο ερωτηματολόγιο, ούτε προσκόμισης στοιχείων πουνα αποδεικνύουν το ποσότης δαπάνης, θα καλείται ο ελεγχόμενοςνα συμπληρώσει υπεύθυνηδήλωσηκαι να δηλώσει το ποσότης δαπάνηςγια κάθε ελεγχόμενο έτος. Ο έλεγχοςδύναται να επαληθεύσει τα στοιχεία ή να ζητά αυτά απότις αρμόδιες υπηρεσίες σε όποιες περιπτώσεις κρίνει ότι είναι απαραίτητο. 6) Ως προςτην δαπάνημέσωπιστωτικώνκαρτών, όπωςαυτές συμπληρώθηκαν στο Ερωτηματολόγιο τρόπουδιαβίωσης -μεταβολές - υποχρεώσειςο, ελεγχόμενοςυποχρεούταινα παράσχειστοιχείαπου αφορούντην σχετική δαπάνηλόγωτης χρήσηςπιστωτικών καρτών προσκομίζονται τα κατάλληλα δικαιολογητικά. Ο έλεγχοςδύναται να ζητά τέτοια στοιχεία απότις αρμόδια πιστωτικά ιδρύματα σε όποιες περιπτώσεις κρίνει ότι είναι απαραίτητο. 7) Ο ελεγχόμενοςεπιτηδευματίας ( ) θα καλείται να παράσχειστοιχείασε σχέση με τα υπόλοιπααπαιτήσεων / εισπράξεων, υποχρεώσεων / καταβολών απόπωλήσεις, αγορές, δαπάνες ( επαγγελματικές προσωπικές ) κ. λπ. καθώς και των προκαταβολώνέναντι εσόδωνεπομένου / νωνέτους / ων στη λήξη κάθε ελεγχόμενου έτους. Ο έλεγχοςδύναται να προβαίνει σε επαληθεύσεις στις περιπτώσεις πουαυτό είναι εφικτό. 8) Η συμπλήρωσητου πίνακαη' «ΔιαθέσιμαΜετρητά» στο έντυπο Διαθέσιμα Περιουσιακά Στοιχεία στην λήξη κάθε αντίστοιχης ελεγχομένης χρήσηςείναι απαραίτητη. Στην περίπτωσηπουδεν δηλωθούνδιαθέσιμα μετρητά στην έναρξη ή στην λήξη κάθε αντίστοιχης ελεγχομένης χρήσης τότε ο έλεγχος θα θεωρήσει ότι δεν υπήρχαν. 9) Επαγγελματικές/ προσωπικέςοικογενειακέςδαπάνεςπουπροκύπτουν / απότον έλεγχο ότι πραγματοποιήθηκαν αλλά ο ελεγχόμενος δεν αποδεικνύει τον τρόποεξόφλησης αυτών, για την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών θεωρείται ότι εξοφλήθηκαν με καταβολή μετρητών. 10) Οι απαντήσειςτου ελεγχομένουστα έντυπα: ΔιαθέσιμαΠεριουσιακά Στοιχεία και Ερωτηματολόγιο τρόπουδιαβίωσης - μεταβολές -υποχρεώσεις είναι δεσμευτικές ως προςτον φορολογούμενο. Σε περίπτωσηκατάθεσης διορθωτικών εντύπωνθα πρέπει να είναι πλήρωςαιτιολογημένα τα σημεία πουτροποποιεί - διορθώνει, καθώςο ελεγχόμενοςφέρει το βάροςτης

23 απόδειξης. Παραδείγματα εφαρμογήςτων μεθόδωνθα αναρτηθούν σε φύλλα εργασίας EXCEL στηνιστοσελίδαhttp://thames.ggps.gsis/elenxis και θα αποσταλούν στα υπηρεσιακά ηλεκτρονικά ταχυδρομεία. Τα φύλλα εργασίας αυτά μπορούννα χρησιμοποιηθούναπότις ελεγκτικές υπηρεσίες ως υποδείγματα. Ακριβές Αντίγραφο Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

1. Τεχνική ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου (source and application of funds method).

1. Τεχνική ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου (source and application of funds method). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜA Γ Αθήνα, 24 / 12 / 2013 ΠΟΛ. 1270 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 1. Ισχύουσες διατάξεις (Άρθρο 67Β Ν. 2238/1994) 1 1.1. Προσδιορισµός αποτελεσµάτων (Παράγραφος 1) 2 Ο προσδιορισµός των αποτελεσµάτων µε έλεγχο µπορεί να διενεργείται και µε την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)

Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Ενημερωτικό Σεμινάριο Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) Νόμος 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2014 6.55 Κωδικοί 787 788: Ανάλωση κεφαλαίου Σε αυτούς τους κωδικούς συμπληρώνετε το ποσό του κεφαλαίου που σχηματίσατε από αποταμιεύματα προηγούμενων (συνεχόμενων) χρόνων,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2012

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2012 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2012 Ενημέρωση για τα νέα δεδομένα στη Φορολογία των Δικηγόρων Σημαντικές Εγκύκλιοι Πρακτικές Οδηγίες για τη συμπλήρωση της Φορολογικής Δήλωσης του Οικονομικού Έτους 2012 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2012

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2012 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Κ. ΜΠΑΚΑΛΗΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Ενημέρωση για τα νέα δεδομένα στη Φορολογία των Δικηγόρων Σημαντικές Εγκύκλιοι Πρακτικές Οδηγίες για τη συμπλήρωση της Φορολογικής Δήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ως μεταβίβαση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, νοείται και η εισφορά των ανωτέρω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας.

Ως μεταβίβαση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, νοείται και η εισφορά των ανωτέρω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας. ΠΟΛ.1032/26-1-2015 : Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ - Υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή εισφορών μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. - Καταληκτική ημερομηνία ς ΑΠΔ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

-- 823 -- * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 65

-- 823 -- * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 65 -- 823 -- * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 65 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 6 Αυγούστου 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1092692/1265/ΔΣΣΦΕ/Α - ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΛ.: 1219 Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ. & ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ ΦΟΡ.ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 1. Πολ. 1098/4.5.2011 Τύπος και περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ», καθώς και τρόπος και χρόνος υποβολής της δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστων

Διαβάστε περισσότερα

Ευελπιστούμε ότι ο παρών Οδηγός θα αποτελέσει ένα χρήσιμο και πρακτικό βοήθημα για τους Συναδέλφους. Μετά τιμής, Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Α.

Ευελπιστούμε ότι ο παρών Οδηγός θα αποτελέσει ένα χρήσιμο και πρακτικό βοήθημα για τους Συναδέλφους. Μετά τιμής, Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Α. Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι, Εν όψει της δεδομένης λόγω της σημαντικής καθυστέρησης στην έναρξη της σχετικής διαδικασίας παράτασης υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜAΤΑ Α, Ταχ. /νση :Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υποβληθείσα στον Καθηγητή : ΦΑΡΜΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΥΤΟΠΑΙΡΑΙΩΣΗ)

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΥΤΟΠΑΙΡΑΙΩΣΗ) 1 ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΥΤΟΠΑΙΡΑΙΩΣΗ) (Άρθρα 13 17 Ν.3296/2004, Ερμηνευτική ΠΟΛ.1191/17.12.2010) Αντικείμενο, έννοια και προϋποθέσεις αυτοελέγχου (Άρθρο 13) Δηλώσεις φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 20 06 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΝΕ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΛΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.laudis.gr Laudis - Ζιζανιοκτόνο Καλαμποκιού

www.laudis.gr Laudis - Ζιζανιοκτόνο Καλαμποκιού www.laudis.gr Γενικά όμως, είναι απαραίτητη και άκρως επιβοηθητική η έκδοση ογίας και τήρησης βιβλίων από τους αγρότες και η οποία εκτός των άλλων θα βοηθή Laudis - Ζιζανιοκτόνο Καλαμποκιού Νέα δομή για

Διαβάστε περισσότερα

Νέος κώδικας απεικόνισης φορολογικών συναλλαγών - νόμος 4093/2012 ΙΣΧΥΣ ΑΠΌ 01/01/2013

Νέος κώδικας απεικόνισης φορολογικών συναλλαγών - νόμος 4093/2012 ΙΣΧΥΣ ΑΠΌ 01/01/2013 Νέος κώδικας απεικόνισης φορολογικών συναλλαγών - νόμος 4093/2012 ΙΣΧΥΣ ΑΠΌ 01/01/2013 Υπόχρεοι, μη υπόχρεοι και τρόπος απεικόνισης συναλλαγών (άρθρα 1,2 και 3) Τήρηση βιβλίων (άρθρο 4) Έκδοση στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

είτε το πλήρες κείµενο της απόφασης ΠΟΛ.1059/18.3.2015 Οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 47, 57 και 58 του ν.

είτε το πλήρες κείµενο της απόφασης ΠΟΛ.1059/18.3.2015 Οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 47, 57 και 58 του ν. Η απόφαση µε τις οδηγίες για τον προσδιορισµό των κερδών από επιχειρηµατική δραστηριότητα, την εκκαθάριση και το φορολογικό συντελεστή των νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων όθηκε στην δηµοσιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ: (7251) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Μίχος Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι ενδείξεις του πίνακα 1 πρέπει να είναι συμπληρωμένες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.

Όλες οι ενδείξεις του πίνακα 1 πρέπει να είναι συμπληρωμένες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Όλες οι ενδείξεις του πίνακα 1 πρέπει να είναι συμπληρωμένες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα. Στη δήλωση έχουν συμπληρωθεί από την υπηρεσία τα στοιχεία του υπόχρεου και της συζύγου. Εάν στην ήδη συμπληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αντωνόπουλος Δ. ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Π. Δ. Ηλιοκαύτου Μ. Τηλέφωνο : 33 75 317, 318 3375311,312 ΦΑΞ : 33 75 001

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αντωνόπουλος Δ. ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Π. Δ. Ηλιοκαύτου Μ. Τηλέφωνο : 33 75 317, 318 3375311,312 ΦΑΞ : 33 75 001 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 1030026/10403/Β 0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ. 12) ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β & Γ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΗΛΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΗΛΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΗΛΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, Όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο της υλοποίησης των προβλεπόµενων συµφωνιών που περιέχονται στη δανειακή σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2013 ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1 Fax: 210 7253582 Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014 RSM Greece Tax Alert Φεβρουάριος 2014 Σημαντικότερες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σύμφωνα με τον τελευταίο Νόμο 4223/31.12.2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τελευταία κωδικοποίηση του Φορολογικού Νόμου, επήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Περιλαµβάνονται επίκαιρα θέµατα που αφορούν τη φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων (Θέµατα του Ν. 2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 2012» : «TAXATION 2012» ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ : 9 Ο Α.Μ. : 13212 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ : 9 Ο Α.Μ. : 13268 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΓΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα