ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2016) 656 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στο πλαίσιο της υποεπιτροπής υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής διαχείρισης, της υποεπιτροπής εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης, της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας και της υποεπιτροπής για τις γεωγραφικές ενδείξεις, που συστάθηκαν με τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου, όσον αφορά την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού της υποεπιτροπής υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής διαχείρισης, της επιτροπής εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης, της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας και της υποεπιτροπής για τις γεωγραφικές ενδείξεις EL EL

2 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1/2016 ΤΗΣ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΕ-ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ της 2016 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της Η ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΕ- ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ, Έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου («η συμφωνία»), και ιδίως το άρθρο 74, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Σύμφωνα με το άρθρο 486, ορισμένα μέρη της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου 4 («Υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα») του τίτλου IV («Εμπόριο και συναφή με το εμπόριο θέματα»), εφαρμόζονται προσωρινά από την 1η Ιανουαρίου (2) Το άρθρο 74 της συμφωνίας προβλέπει ότι η υποεπιτροπή υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής διαχείρισης («υποεπιτροπή ΥΦΔ») πρέπει να εξετάζει κάθε θέμα σχετικά με την εφαρμογή του κεφαλαίου 4 («Υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα») του τίτλου ΙV («Εμπόριο και συναφή με το εμπόριο θέματα») της συμφωνίας. (3) Το άρθρο 74 παράγραφος 5 της συμφωνίας προβλέπει ότι η υποεπιτροπή ΥΦΔ θα πρέπει να θεσπίσει τον εσωτερικό κανονισμό της. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Άρθρο 1 Εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός της υποεπιτροπής ΥΦΔ, όπως παρατίθεται στο προσάρτημα. Άρθρο 2 Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της. (τόπος), (ημερομηνία) Για την υποεπιτροπή ΥΦΔ Ο Πρόεδρος EL 2 EL

3 Εσωτερικός κανονισμός της υποεπιτροπής υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής διαχείρισης ΕΕ-Ουκρανίας Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Προσάρτημα 1. Η υποεπιτροπή υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής διαχείρισης («υποεπιτροπή ΥΦΔ»), που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 1 της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου («η συμφωνία») θα επικουρεί την Επιτροπή Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 465 παράγραφος 4 του τίτλου ΙV της συμφωνίας, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της. 2. Η υποεπιτροπή ΥΦΔ ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 74 παράγραφος 2 της συμφωνίας υπό το πρίσμα των στόχων του κεφαλαίου 4 του τίτλου ΙV που ορίζεται στο άρθρο 59 της συμφωνίας. 3. Η υποεπιτροπή ΥΦΔ απαρτίζεται από αντιπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ουκρανίας, αρμόδιους για υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά θέματα. 4. Ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Ουκρανίας που είναι αρμόδιος για υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά θέματα εκτελεί χρέη προέδρου σύμφωνα με το άρθρο 2 κατωτέρω. 5. Τα μέρη στο πλαίσιο του παρόντος εσωτερικού κανονισμού ορίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 482 της συμφωνίας. Άρθρο 2 Προεδρία Η προεδρία της υποεπιτροπής ΥΦΔ ασκείται εκ περιτροπής από τα μέρη για περίοδο 12 μηνών. Η πρώτη περίοδος αρχίζει την ημερομηνία της πρώτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Σύνδεσης και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Άρθρο 3 Συνεδριάσεις 1. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα μέρη, η υποεπιτροπή ΥΦΔ συνεδριάζει εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κατόπιν αιτήσεως ενός εκ των μερών, ή τουλάχιστον μία φορά ετησίως. 2. Κάθε συνεδρίαση της υποεπιτροπής ΥΦΔ συγκαλείται από τον πρόεδρο σε χρόνο και σε τόπο που συμφωνούν τα μέρη. Η ανακοίνωση για τη σύγκληση της συνεδρίασης εκδίδεται από τον πρόεδρο της υποεπιτροπής ΥΦΔ το αργότερο 28 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. 3. Οποτεδήποτε είναι εφικτό, η τακτική συνεδρίαση της υποεπιτροπής ΥΦΔ συγκαλείται σε εύθετο χρόνο πριν από την τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα. EL 3 EL

4 4. Οι συνεδριάσεις της υποεπιτροπής ΥΦΔ μπορούν να γίνονται με οποιοδήποτε συμφωνημένο τεχνολογικό μέσο, όπως εικονοδιάσκεψη ή ηχοδιάσκεψη. 5. Η υποεπιτροπή ΥΦΔ μπορεί επίσης να εξετάζει θέματα και εκτός συνεδρίασης, δι' αλληλογραφίας. Άρθρο 4 Αντιπροσωπείες Πριν από κάθε συνεδρίαση, τα μέρη ενημερώνονται μέσω της γραμματείας για την προβλεπόμενη σύνθεση των αντιπροσωπειών που θα συμμετάσχουν στη συνεδρίαση και από τις δύο πλευρές. Άρθρο 5 Γραμματεία 1. Ένας μόνιμος υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ένας δημόσιος υπάλληλος της Ουκρανίας εκτελούν από κοινού χρέη γραμματέων της υποεπιτροπής ΥΦΔ και εκτελούν καθήκοντα γραμματείας από κοινού, σε πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας. 2. Η γραμματεία της Επιτροπής Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα ενημερώνεται σχετικά με τυχόν αποφάσεις, γνωμοδοτήσεις, συστάσεις, εκθέσεις και άλλες συμφωνηθείσες δράσεις της υποεπιτροπής ΥΦΔ. Άρθρο 6 Αλληλογραφία 1. Η αλληλογραφία που απευθύνεται στην υποεπιτροπή ΥΦΔ διαβιβάζεται στον γραμματέα οποιουδήποτε από τα μέρη, ο οποίος με τη σειρά του ενημερώνει τον έτερο γραμματέα. 2. Η γραμματεία διασφαλίζει ότι η αλληλογραφία που απευθύνεται στην υποεπιτροπή ΥΦΔ διαβιβάζεται στον πρόεδρό της και, όταν κρίνεται σκόπιμο, διανέμεται υπό μορφή εγγράφων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού. 3. Η αλληλογραφία του προέδρου της υποεπιτροπής ΥΦΔ αποστέλλεται από τη γραμματεία εκ μέρους του προέδρου της υποεπιτροπής ΥΦΔ στα μέρη. Η εν λόγω αλληλογραφία διανέμεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού. Άρθρο 7 Έγγραφα 1. Τα έγγραφα διαβιβάζονται μέσω των γραμματέων της υποεπιτροπής ΥΦΔ. 2. Κάθε μέρος διαβιβάζει τα έγγραφά του στον γραμματέα του. Ο γραμματέας διαβιβάζει τα εν λόγω έγγραφα στον γραμματέα του άλλου μέρους. 3. Ο γραμματέας της Ένωσης διανέμει τα έγγραφα στους αρμόδιους εκπροσώπους της Ένωσης και κοινοποιεί συστηματικά την αλληλογραφία αυτή στον γραμματέα της EL 4 EL

5 Ουκρανίας και στους γραμματείς της Επιτροπής Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα. 4. Ο γραμματέας της Ουκρανίας διανέμει τα έγγραφα στους αρμόδιους εκπροσώπους της Ουκρανίας και κοινοποιεί συστηματικά την αλληλογραφία αυτή στον γραμματέα της Ένωσης και στους γραμματείς της Επιτροπής Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα. 5. Οι γραμματείς της υποεπιτροπής ΥΦΔ είναι αρμόδιοι για τις επαφές σχετικά με τις ανταλλαγές που προβλέπονται στο άρθρο 67 της συμφωνίας. Άρθρο 8 Εμπιστευτικότητα Οι συνεδριάσεις της υποεπιτροπής ΥΦΔ δεν είναι δημόσιες, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από τα μέρη. Όταν ένα μέρος υποβάλει στην υποεπιτροπή ΥΦΔ πληροφορίες που έχουν χαρακτηριστεί εμπιστευτικές, το άλλο μέρος χειρίζεται τις πληροφορίες αυτές ως τέτοιες. Άρθρο 9 Ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων 1. Η γραμματεία της υποεπιτροπής ΥΦΔ καταρτίζει προσωρινή ημερήσια διάταξη για κάθε συνεδρίαση, καθώς επίσης και σχέδιο επιχειρησιακών συμπερασμάτων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, με βάση τις προτάσεις των μερών. Η προσωρινή ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει θέματα για τα οποία η γραμματεία της υποεπιτροπής ΥΦΔ έλαβε αίτημα εγγραφής στην ημερήσια διάταξη από ένα μέρος, συνοδευόμενο από τα σχετικά έγγραφα, το αργότερο 21 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης. 2. Η προσωρινή ημερήσια διάταξη και τα σχετικά έγγραφα διαβιβάζονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 το αργότερο 15 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. 3. Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται από την υποεπιτροπή ΥΦΔ στην αρχή κάθε συνεδρίασης. Αν συμφωνήσουν τα μέρη, μπορούν να εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη και άλλα θέματα πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στην προσωρινή ημερήσια διάταξη. 4. Ο πρόεδρος της συνεδρίασης της υποεπιτροπής ΥΦΔ δύναται, κατόπιν συμφωνίας του έτερου μέρους, να προσκαλεί εκπροσώπους άλλων φορέων των μερών ή ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σε έναν θεματικό τομέα σε βάση ad-hoc να παραστούν στις συνεδριάσεις της για να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με ειδικά θέματα. Τα μέρη μεριμνούν ώστε οι εν λόγω παρατηρητές ή εμπειρογνώμονες να τηρούν τυχόν απαιτήσεις εμπιστευτικότητας. 5. Ο πρόεδρος της συνεδρίασης της υποεπιτροπής ΥΦΔ δύναται, κατόπιν διαβούλευσης με τα μέρη, να συντομεύει τις προθεσμίες που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2, για να ληφθούν υπόψη ειδικές περιστάσεις. EL 5 EL

6 Άρθρο 10 Πρακτικά και επιχειρησιακά συμπεράσματα 1. Οι δύο γραμματείς συντάσσουν από κοινού σχέδιο πρακτικών κάθε συνεδρίασης. 2. Κατά γενικό κανόνα, τα πρακτικά περιλαμβάνουν, για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης: α) τους συμμετέχοντες στη συνεδρίαση, τους υπαλλήλους που τους συνοδεύουν και τυχόν παρατηρητές ή εμπειρογνώμονες που παρέστησαν στη συνεδρίαση β) τα έγγραφα που υποβλήθηκαν στην υποεπιτροπή ΥΦΔ γ) τις δηλώσεις των οποίων η καταχώριση ζητήθηκε από την υποεπιτροπή ΥΦΔ και δ) τα επιχειρησιακά συμπεράσματα της συνεδρίασης σύμφωνα με την παράγραφο Το σχέδιο πρακτικών υποβάλλεται στην υποεπιτροπή ΥΦΔ προς έγκριση. Εγκρίνεται εντός 28 ημερολογιακών ημερών ύστερα από κάθε συνεδρίαση της υποεπιτροπής ΥΦΔ. Αντίγραφο αποστέλλεται σε όλους τους αποδέκτες που αναφέρονται στο άρθρο 7 του εσωτερικού κανονισμού. 4. Το σχέδιο επιχειρησιακών συμπερασμάτων κάθε συνεδρίασης συντάσσεται από τον γραμματέα του μέρους που ασκεί την προεδρία της υποεπιτροπής ΥΦΔ και διανέμεται στα μέρη μαζί με την ημερήσια διάταξη, κατά κανόνα το αργότερο 15 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Το εν λόγω σχέδιο επικαιροποιείται κατά τη διεξαγωγή της συνεδρίασης, ώστε στο τέλος της συνεδρίασης, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά, η υποεπιτροπή ΥΦΔ να εγκρίνει τα επιχειρησιακά συμπεράσματα προσδιορίζοντας τις επακόλουθες δράσεις που συμφωνούνται από τα μέρη. Μόλις εγκριθούν, τα επιχειρησιακά συμπεράσματα επισυνάπτονται στα πρακτικά και η εφαρμογή τους εξετάζεται κατά τη διάρκεια κάθε επακόλουθης συνεδρίασης της υποεπιτροπής ΥΦΔ. Για τον σκοπό αυτόν, η υποεπιτροπή ΥΦΔ εγκρίνει υπόδειγμα που καθιστά δυνατό τον προσδιορισμό κάθε σημείου δράσης σε σχέση με συγκεκριμένη προθεσμία. Άρθρο 11 Αποφάσεις και συστάσεις 1. Η υποεπιτροπή ΥΦΔ εγκρίνει αποφάσεις, γνωμοδοτήσεις, συστάσεις, εκθέσεις και κοινές δράσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 74 της συμφωνίας. Οι εν λόγω αποφάσεις, γνωμοδοτήσεις, συστάσεις, εκθέσεις και κοινές δράσεις, εγκρίνονται με συναίνεση μεταξύ των μερών, μετά την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εσωτερικών τους διαδικασιών που απαιτούνται για την έγκρισή τους. Οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές για τα μέρη, τα οποία λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεσή τους. 2. Κάθε απόφαση, γνώμη, σύσταση ή έκθεση υπογράφεται από τον πρόεδρο και επικυρώνεται από τους δύο γραμματείς. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, ο πρόεδρος υπογράφει τα εν λόγω έγγραφα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης κατά την οποία εγκρίνεται η σχετική απόφαση, γνώμη, σύσταση ή έκθεση. 3. Η υποεπιτροπή ΥΦΔ μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις, να διατυπώνει συστάσεις και εκδίδει γνώμες ή εκθέσεις με γραπτή διαδικασία, μετά την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εσωτερικών διαδικασιών, εφόσον συμφωνούν τα μέρη. Η γραπτή EL 6 EL

7 διαδικασία συνίσταται σε ανταλλαγή υπομνημάτων μεταξύ των δύο γραμματέων, οι οποίοι ενεργούν σε συμφωνία με τα μέρη. Προς τον σκοπό αυτόν, το κείμενο της πρότασης ανακοινώνεται σύμφωνα με το άρθρο 7 και ορίζεται προθεσμία όχι μικρότερη των 21 ημερολογιακών ημερών, εντός της οποίας πρέπει να γνωστοποιηθούν τυχόν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις. Ο πρόεδρος της υποεπιτροπής ΥΦΔ δύναται, μετά από διαβούλευση με τα μέρη, να συντομεύει τις προθεσμίες που καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο, με σκοπό να λαμβάνονται υπόψη ειδικές περιστάσεις. Αφού συμφωνηθεί το κείμενο, η απόφαση, η γνώμη, η σύσταση ή η έκθεση πρέπει να υπογράφονται από τον πρόεδρο και επικυρώνονται από τους δύο γραμματείς. 4. Οι πράξεις της υποεπιτροπής ΥΦΔ φέρουν τον τίτλο «απόφαση», «γνώμη», «σύσταση» ή «έκθεση» αντίστοιχα. Κάθε απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην απόφαση. 5. Οι αποφάσεις, οι γνώμες, οι συστάσεις και οι εκθέσεις διαβιβάζονται σε αμφότερα τα μέρη. 6. Κάθε μέρος μπορεί να αποφασίσει τη δημοσίευση των αποφάσεων, των γνωμοδοτήσεων και των συστάσεων της υποεπιτροπής ΥΦΔ στην αντίστοιχη επίσημη εφημερίδα του. Άρθρο 12 Εκθέσεις Η υποεπιτροπή ΥΦΔ υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητές της, καθώς και σχετικά με τις δραστηριότητες των τεχνικών ομάδων εργασίας ή των ad hoc ομάδων που δημιουργήθηκαν από την υποεπιτροπή ΥΦΔ, στην Επιτροπή Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα. Η έκθεση υποβάλλεται 25 ημέρες πριν από την τακτική ετήσια συνεδρίαση της Επιτροπής Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα. Άρθρο 13 Γλώσσες 1. Οι γλώσσες εργασίας της υποεπιτροπής ΥΦΔ είναι η αγγλική και η ουκρανική. 2. Η υποεπιτροπή ΥΦΔ χρησιμοποιεί τεκμηρίωση που έχει συνταχθεί σε αυτές τις γλώσσες, εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά. Άρθρο 14 Δαπάνες 1. Κάθε μέρος αναλαμβάνει όλες τις δαπάνες τις οποίες συνεπάγεται η συμμετοχή του στις συνεδριάσεις της υποεπιτροπής ΥΦΔ, τόσο όσον αφορά τα έξοδα προσωπικού, ταξιδιού και διαμονής όσο και τα έξοδα ταχυδρομείου και τηλεπικοινωνιών. 2. Τις δαπάνες για τη διοργάνωση των συνεδριάσεων και την αναπαραγωγή εγγράφων αναλαμβάνει το μέρος που φιλοξενεί τη συνεδρίαση. 3. Οι δαπάνες για τη διερμηνεία κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων και τη μετάφραση των εγγράφων από και προς τα αγγλικά και τα ουκρανικά, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού, αναλαμβάνονται από το μέρος που φιλοξενεί τη συνεδρίαση. EL 7 EL

8 Η διερμηνεία και η μετάφραση από και προς άλλες γλώσσες καλύπτονται άμεσα από το αιτούν μέρος. Άρθρο 15 Τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού Ο παρών εσωτερικός κανονισμός μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της υποεπιτροπής ΥΦΔ σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 5 της συμφωνίας. Άρθρο 16 Τεχνικές ομάδες εργασίας και ad hoc ομάδες 1. Η υποεπιτροπή ΥΦΔ μπορεί, με απόφασή της σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 3 της συμφωνίας, να δημιουργήσει ή να καταργήσει, όπου κρίνεται σκόπιμο, τεχνικές ομάδες εργασίας ή ad hoc ομάδες εργασίας, περιλαμβανομένων των επιστημονικών ομάδων. 2. Η σύνθεση των ad hοc ομάδων εργασίας δεν περιορίζεται αναγκαστικώς σε εκπροσώπους των μερών. Τα μέρη διασφαλίζουν ότι τα μέλη κάθε ομάδας που δημιουργείται από την υποεπιτροπή ΥΦΔ τηρούν τυχόν κατάλληλες απαιτήσεις εμπιστευτικότητας. 3. Εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά, οι ομάδες που δημιουργούνται από την υποεπιτροπή ΥΦΔ λειτουργούν υπό την εποπτεία της υποεπιτροπής ΥΦΔ, την οποία και ενημερώνουν. 4. Οι συνεδριάσεις των ομάδων εργασίας μπορούν να διεξάγονται όταν προκύπτει ανάγκη, αυτοπροσώπως ή μέσω εικονοδιάσκεψης ή ηχοδιάσκεψης. 5. Το σύνολο της σχετικής αλληλογραφίας, καθώς και των εγγράφων και ανακοινώσεων που αφορούν τις δραστηριότητες των ομάδων εργασίας, πρέπει να κοινοποιούνται στη γραμματεία της υποεπιτροπής ΥΦΔ. 6. Οι ομάδες εργασίας έχουν την εξουσία να διατυπώνουν συστάσεις γραπτώς στην υποεπιτροπή ΥΦΔ. Οι συστάσεις διατυπώνονται με συναίνεση και κοινοποιούνται στον πρόεδρο της υποεπιτροπής ΥΦΔ, ο οποίος διαβιβάζει τις συστάσεις όπως προβλέπεται στο άρθρο Ο παρών εσωτερικός κανονισμός εφαρμόζεται κατ αναλογία σε κάθε τεχνική ομάδα εργασίας ή ad hoc ομάδα εργασίας που έχει συσταθεί από την υποεπιτροπή ΥΦΔ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν άρθρο. Οι αναφορές στην Επιτροπή Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα νοούνται ως αναφορές στην υποεπιτροπή ΥΦΔ. EL 8 EL

9 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1/2016 ΤΗΣ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΕ-Ουκρανίας της 2016 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της Η ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΕ-ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ, Έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου («η συμφωνία»), και ιδίως το άρθρο 300, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Σύμφωνα με το άρθρο 486, ορισμένα μέρη της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου 13 («Εμπόριο και αειφόρος ανάπτυξη») του τίτλου IV («Εμπόριο και συναφή με το εμπόριο θέματα»), εφαρμόζονται προσωρινά από την 1η Ιανουαρίου (2) Το άρθρο 300 της συμφωνίας ορίζει ότι η υποεπιτροπή εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης συνεδριάζει με σκοπό την παρακολούθηση της εφαρμογής του κεφαλαίου 13 («Εμπόριο και αειφόρος ανάπτυξη») του τίτλου ΙV («Εμπόριο και συναφή με το εμπόριο θέματα») της συμφωνίας. (3) Το άρθρο 300 παράγραφος 1 της συμφωνίας προβλέπει ότι η υποεπιτροπή εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό της, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Άρθρο 1 Εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός της υποεπιτροπής εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης, όπως παρατίθεται στο προσάρτημα. Άρθρο 2 Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της. (τόπος), (ημερομηνία) Για την υποεπιτροπή εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης Ο/Η Πρόεδρος EL 9 EL

10 Προσάρτημα Εσωτερικός κανονισμός της υποεπιτροπής εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης ΕΕ-Ουκρανίας Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Η υποεπιτροπή εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης, που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 300 της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου («η συμφωνία»), επικουρεί την επιτροπή σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα, που συγκροτείται βάσει του άρθρου 465 παράγραφος 4 της συμφωνίας, κατά την άσκηση των καθηκόντων της. 2. Η υποεπιτροπή εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης εκτελεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο κεφάλαιο 13 («Εμπόριο και αειφόρος ανάπτυξη») του τίτλου ΙV («Εμπόριο και συναφή με το εμπόριο θέματα») της συμφωνίας. 3. Η υποεπιτροπή εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης απαρτίζεται από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ουκρανίας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για θέματα εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης. 4. Ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Ουκρανίας που είναι αρμόδιος για θέματα εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης εκτελεί χρέη προέδρου της υποεπιτροπής εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης. 5. Στον παρόντα εσωτερικό κανονισμό ο όρος «τα μέρη» νοείται όπως ορίζεται στο άρθρο 482 της συμφωνίας. Άρθρο 2 Ειδικές διατάξεις 1. Εφαρμόζονται τα άρθρα 2 έως 14 του εσωτερικού κανονισμού της επιτροπής σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα εσωτερικό κανονισμό. 2. Οι αναφορές στο συμβούλιο σύνδεσης νοούνται ως αναφορές στην Επιτροπή Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα. Οι αναφορές στην Επιτροπή Σύνδεσης ή στην Επιτροπή Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα νοούνται ως αναφορές στην υποεπιτροπή εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης. Άρθρο 3 Συνεδριάσεις Η υποεπιτροπή εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης συνέρχεται όταν είναι αναγκαίο. Τα μέρη επιδιώκουν να συνεδριάζει μία φορά ετησίως. Άρθρο 4 Τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού Ο παρών εσωτερικός κανονισμός μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της υποεπιτροπής εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 240 της συμφωνίας. EL 10 EL

11 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1/2016 ΤΗΣ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΕ - ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ της 2016 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της Η ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΕ-ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ, Έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου («η συμφωνία»), και ιδίως το άρθρο 83, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Σύμφωνα με το άρθρο 486, ορισμένα μέρη της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου 5 («Διευκόλυνση των τελωνειακών διαδικασιών και των εμπορικών συναλλαγών») του τίτλου IV («Εμπόριο και συναφή με το εμπόριο θέματα»), εφαρμόζονται προσωρινά από την 1η Ιανουαρίου (2) Το άρθρο 83 της συμφωνίας προβλέπει ότι η υποεπιτροπή τελωνειακής συνεργασίας παρακολουθεί την εφαρμογή και τη διαχείριση των διατάξεων του κεφαλαίου 5 («Διευκόλυνση των τελωνειακών διαδικασιών και των εμπορικών συναλλαγών») του τίτλου ΙV («Εμπόριο και συναφή με το εμπόριο θέματα») της συμφωνίας. (3) Το άρθρο 83 στοιχείο ε) της συμφωνίας προβλέπει ότι η υποεπιτροπή τελωνειακής συνεργασίας θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Άρθρο 1 Εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας τελωνειακής, όπως παρατίθεται στο προσάρτημα. Άρθρο 2 Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της. (τόπος,)... (ημερομηνία) Για την Ένωση Για την Ουκρανία EL 11 EL

12 Προσάρτημα Εσωτερικός κανονισμός της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας ΕΕ- Ουκρανίας Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Η υποεπιτροπή τελωνειακής συνεργασίας που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 83 της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου, («η συμφωνία») ασκεί τα καθήκοντά της όπως προβλέπεται στο ίδιο άρθρο της συμφωνίας. 2. Η υποεπιτροπή τελωνειακής συνεργασίας απαρτίζεται από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ουκρανίας, που είναι αρμόδιοι για τελωνειακά και συναφή θέματα. 3. Ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Ουκρανίας που είναι αρμόδιος για τελωνειακά και συναφή θέματα εκτελεί χρέη προέδρου σύμφωνα με το άρθρο 2 κατωτέρω. 4. Τα μέρη στο πλαίσιο του παρόντος εσωτερικού κανονισμού ορίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 482 της συμφωνίας. Άρθρο 2 Προεδρία Η προεδρία της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας ασκείται εκ περιτροπής από τα μέρη για περίοδο 12 μηνών. Η πρώτη περίοδος αρχίζει την ημερομηνία της πρώτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Σύνδεσης και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Άρθρο 3 Συνεδριάσεις 1. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα μέρη, η υποεπιτροπή τελωνειακής συνεργασίας συνεδριάζει μία φορά ετησίως ή ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μέρους. 2. Κάθε συνεδρίαση της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας συγκαλείται από τον πρόεδρο σε χρόνο και σε τόπο που συμφωνούν τα μέρη. Η ανακοίνωση για τη σύγκληση της συνεδρίασης εκδίδεται από τον πρόεδρο της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας το αργότερο 28 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. 3. Οι συνεδριάσεις της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας μπορούν να γίνονται με οποιοδήποτε συμφωνημένο τεχνολογικό μέσο, όπως τηλεδιάσκεψη ή ηχοδιάσκεψη. 5. Η υποεπιτροπή τελωνειακής συνεργασίας μπορεί επίσης να εξετάζει θέματα και εκτός συνεδρίασης, δι' αλληλογραφίας. EL 12 EL

13 Άρθρο 4 Αντιπροσωπείες Πριν από κάθε συνεδρίαση, τα μέρη ενημερώνονται, μέσω της γραμματείας, για την προβλεπόμενη σύνθεση των αντιπροσωπειών που θα συμμετάσχουν στη συνεδρίαση. Άρθρο 5 Γραμματεία 1. Ένας μόνιμος υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ένας δημόσιος υπάλληλος της Ουκρανίας που είναι αρμόδιος για τελωνειακά και συναφή θέματα εκτελούν από κοινού χρέη γραμματέων της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας και εκτελούν καθήκοντα γραμματείας από κοινού, σε πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας. 2. Η γραμματεία της Επιτροπής Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα ενημερώνεται σχετικά με τυχόν αποφάσεις, γνωμοδοτήσεις, συστάσεις, εκθέσεις και άλλες συμφωνηθείσες δράσεις της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας. Άρθρο 6 Αλληλογραφία 1. Η αλληλογραφία που απευθύνεται στην υποεπιτροπή τελωνειακής συνεργασίας διαβιβάζεται στον γραμματέα οποιουδήποτε από τα μέρη, ο οποίος με τη σειρά του ενημερώνει τον έτερο γραμματέα. 2. Η γραμματεία διασφαλίζει ότι η αλληλογραφία που απευθύνεται στην υποεπιτροπή τελωνειακής συνεργασίας διαβιβάζεται στον πρόεδρό της και, όταν κρίνεται σκόπιμο, διανέμεται υπό μορφή εγγράφων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού. 3. Η αλληλογραφία του προέδρου της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας αποστέλλεται από τη γραμματεία εκ μέρους του προέδρου της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας στα μέρη. Η εν λόγω αλληλογραφία διανέμεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού. Άρθρο 7 Έγγραφα 1. Τα έγγραφα διαβιβάζονται μέσω των γραμματέων της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας. 2. Κάθε μέρος διαβιβάζει τα έγγραφά του στον γραμματέα του. Ο γραμματέας διαβιβάζει τα εν λόγω έγγραφα στον γραμματέα του άλλου μέρους. 3. Ο γραμματέας της Ένωσης διανέμει τα έγγραφα στους αρμόδιους εκπροσώπους της Ένωσης και κοινοποιεί συστηματικά στον γραμματέα της Ουκρανίας την αλληλογραφία αυτή. Ο γραμματέας της Ένωσης διαβιβάζει αντίγραφο των τελικών εγγράφων στους γραμματείς της Επιτροπής Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα. EL 13 EL

14 4. Ο γραμματέας της Ουκρανίας διανέμει τα έγγραφα στους αρμόδιους εκπροσώπους της Ουκρανίας και κοινοποιεί συστηματικά στον γραμματέα της Ένωσης την αλληλογραφία αυτή. Ο γραμματέας της Ουκρανίας διαβιβάζει αντίγραφο των τελικών εγγράφων στους γραμματείς της Επιτροπής Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα. Άρθρο 8 Εμπιστευτικότητα Οι συνεδριάσεις της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας δεν είναι δημόσιες, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από τα μέρη. Αν ένα μέρος υποβάλει στην υποεπιτροπή τελωνειακής συνεργασίας πληροφορίες που έχουν χαρακτηριστεί εμπιστευτικές, το άλλο μέρος χειρίζεται τις πληροφορίες αυτές ως τέτοιες. Άρθρο 9 Ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων 1. Η γραμματεία της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας καταρτίζει προσωρινή ημερήσια διάταξη για κάθε συνεδρίαση, με βάση τις προτάσεις των μερών. Η προσωρινή ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει θέματα για τα οποία η γραμματεία της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας έλαβε αίτημα εγγραφής στην ημερήσια διάταξη από ένα μέρος, συνοδευόμενο από τα σχετικά έγγραφα, το αργότερο 21 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης. 2. Η προσωρινή ημερήσια διάταξη και τα σχετικά έγγραφα διαβιβάζονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 το αργότερο 15 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. 3. Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται από την υποεπιτροπή τελωνειακής συνεργασίας στην αρχή κάθε συνεδρίασης. Αν συμφωνήσουν τα μέρη, μπορούν να εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη και άλλα θέματα πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στην προσωρινή ημερήσια διάταξη. 4. Ο πρόεδρος της συνεδρίασης της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας δύναται, κατόπιν συμφωνίας του έτερου μέρους, να προσκαλεί εκπροσώπους άλλων φορέων των μερών ή ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σε έναν θεματικό τομέα σε βάση adhoc να παραστούν στις συνεδριάσεις της προκειμένου να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με ειδικά θέματα. Τα μέρη μεριμνούν ώστε οι εν λόγω παρατηρητές ή εμπειρογνώμονες να τηρούν τυχόν απαιτήσεις εμπιστευτικότητας. 5. Ο πρόεδρος της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας δύναται, κατόπιν διαβούλευσης με τα μέρη, να συντομεύει τις προθεσμίες που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2, για να λαμβάνονται υπόψη ειδικές περιστάσεις. Άρθρο 10 Πρακτικά και επιχειρησιακά συμπεράσματα 1. Σχέδιο πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρησιακών συμπερασμάτων, κάθε συνεδρίασης συντάσσεται από το γραμματέα της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας του μέρους που ασκεί την προεδρία. 2. Το σχέδιο πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρησιακών συμπερασμάτων, υποβάλλεται στην υποεπιτροπή τελωνειακής συνεργασίας για έγκριση. Εγκρίνεται EL 14 EL

15 εντός 28 ημερολογιακών ημερών μετά από κάθε συνεδρίαση της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας. Αντίγραφο αποστέλλεται σε όλους τους αποδέκτες που αναφέρονται στο άρθρο 7 του εσωτερικού κανονισμού. Άρθρο 11 Αποφάσεις και συστάσεις 1. Η υποεπιτροπή τελωνειακής συνεργασίας θεσπίζει πρακτικές ρυθμίσεις, μέτρα, αποφάσεις (στο εξής «αποφάσεις») και συστάσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 83 της συμφωνίας. Οι πράξεις αυτές θεσπίζονται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των μερών, μετά την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εσωτερικών διαδικασιών για τη θέσπισή τους. Οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές για τα μέρη, τα οποία λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεσή τους. 2. Κάθε απόφαση ή σύσταση υπογράφεται από εκπρόσωπο αμφοτέρων των μερών. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι εκπρόσωποι υπογράφουν τα εν λόγω έγγραφα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης κατά την οποία εγκρίνεται η σχετική απόφαση ή σύσταση. 3. Η υποεπιτροπή τελωνειακής συνεργασίας μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις και να διατυπώνει συστάσεις με γραπτή διαδικασία, μετά την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εσωτερικών διαδικασιών, εφόσον συμφωνούν τα μέρη. Η γραπτή διαδικασία συνίσταται σε ανταλλαγή υπομνημάτων μεταξύ των δύο προέδρων, οι οποίοι ενεργούν σε συμφωνία με τα μέρη. Προς τον σκοπό αυτόν, το κείμενο της πρότασης ανακοινώνεται σύμφωνα με το άρθρο 7 και ορίζεται προθεσμία όχι μικρότερη των 21 ημερολογιακών ημερών, εντός της οποίας πρέπει να γνωστοποιηθούν τυχόν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις. Ο πρόεδρος της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας δύναται, μετά διαβούλευση με τα μέρη, να συντομεύει τις προθεσμίες που καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο για να λαμβάνονται υπόψη ειδικές περιστάσεις. Αφού συμφωνηθεί το κείμενο, η απόφαση ή η σύσταση υπογράφεται από εκπρόσωπο αμφοτέρων των μερών. 4. Οι πράξεις της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας φέρουν τον τίτλο «απόφαση» ή «σύσταση» αντίστοιχα. Κάθε απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην απόφαση. 5. Οι αποφάσεις και οι συστάσεις της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας επικυρώνονται από τους δύο γραμματείς. 6. Οι αποφάσεις και οι συστάσεις διαβιβάζονται σε αμφότερα τα μέρη. 7. Κάθε μέρος μπορεί να αποφασίσει τη δημοσίευση των αποφάσεων και των συστάσεων της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας στην επίσημη εφημερίδα του. Άρθρο 12 Εκθέσεις Η υποεπιτροπή τελωνειακής συνεργασίας υποβάλλει εκθέσεις στην Επιτροπή Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα σε κάθε τακτική ετήσια συνεδρίαση της Επιτροπής Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα. EL 15 EL

16 Άρθρο 13 Γλώσσες 1. Οι γλώσσες εργασίας της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας είναι η αγγλική και η ουκρανική. 2. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της η υποεπιτροπή τελωνειακής συνεργασίας χρησιμοποιεί τεκμηρίωση που έχει συνταχθεί σε αυτές τις γλώσσες, εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά. Άρθρο 14 Δαπάνες 1. Κάθε μέρος αναλαμβάνει όλες τις δαπάνες τις οποίες συνεπάγεται η συμμετοχή του στις συνεδριάσεις της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας, τόσο όσον αφορά τα έξοδα προσωπικού, ταξιδιού και διαμονής όσο και τα έξοδα ταχυδρομείου και τηλεπικοινωνιών. 2. Τις δαπάνες για τη διοργάνωση των συνεδριάσεων και την αναπαραγωγή εγγράφων αναλαμβάνει το μέρος που φιλοξενεί τη συνεδρίαση. 3. Οι δαπάνες για τη διερμηνεία κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων και τη μετάφραση των εγγράφων από και προς τα αγγλικά και τα ουκρανικά, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού, αναλαμβάνονται από το μέρος που φιλοξενεί τη συνεδρίαση. Η διερμηνεία και η μετάφραση από και προς άλλες γλώσσες καλύπτονται άμεσα από το αιτούν μέρος. Άρθρο 15 Τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού Ο παρών εσωτερικός κανονισμός μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 83 στοιχείο ε) της συμφωνίας. EL 16 EL

17 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1/2016 ΤΗΣ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΕ-ΓΕΩΡΓΙΑΣ της 2016 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της Η ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΕ-ΓΕΩΡΓΙΑΣ Έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου («η συμφωνία»), και ιδίως το άρθρο 211, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Σύμφωνα με το άρθρο 486, ορισμένα μέρη της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένου του υποτμήματος 3 («Γεωγραφικές ενδείξεις») της ενότητας 2 του κεφαλαίου 9 («Διανοητική ιδιοκτησία») του τίτλου IV («Εμπόριο και συναφή με το εμπόριο θέματα»), εφαρμόζονται προσωρινά από την 1η Ιανουαρίου (2) Το άρθρο 211 της συμφωνίας προβλέπει ότι η υποεπιτροπή για τις γεωγραφικές ενδείξεις («υποεπιτροπή ΓΕ») παρακολουθεί την εξέλιξη της συμφωνίας στον τομέα των γεωγραφικών ενδείξεων και χρησιμεύει ως φόρουμ συνεργασίας και διαλόγου σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις. (2) Το άρθρο 211 παράγραφος 2 της συμφωνίας προβλέπει ότι η υποεπιτροπή ΓΕ θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 Εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός της υποεπιτροπής ΓΕ, όπως παρατίθεται στο προσάρτημα. Άρθρο 2 Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της. Τόπος, Για την Ένωση Για την Ουκρανία EL 17 EL

18 Προσάρτημα Εσωτερικός κανονισμός της υποεπιτροπής για τις γεωγραφικές ενδείξεις ΕΕ-Ουκρανίας Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Η υποεπιτροπή για τις γεωγραφικές ενδείξεις («υποεπιτροπή ΓΕ»), που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 211 της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου («η συμφωνία») θα επικουρεί την Επιτροπή Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα που ορίζεται στο άρθρο 465 παράγραφος 4 του τίτλου ΙV της συμφωνίας κατά την άσκηση των καθηκόντων της. 2. Η υποεπιτροπή ΓΕ ασκεί τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 211 της συμφωνίας. 3. Η υποεπιτροπή ΓΕ αποτελείται από υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ουκρανίας, που έχουν αρμοδιότητα σε γεωγραφικές ενδείξεις. 4. Τα μέρη διορίζουν από έναν επικεφαλής αντιπροσωπείας, ο οποίος αποτελεί τον αρμόδιο επικοινωνίας για κάθε θέμα συναφές με την υποεπιτροπή ΓΕ. 5. Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας ενεργεί ως πρόεδρος σύμφωνα με το άρθρο 2 κατωτέρω. 6. Κάθε επικεφαλής αντιπροσωπείας δύναται να αναθέτει περαιτέρω, πλήρως ή εν μέρει, τα καθήκοντα του επικεφαλής αντιπροσωπείας σε διορισμένο αναπληρωτή, και στην περίπτωση αυτή κάθε αναφορά στον επικεφαλής αντιπροσωπείας θα παραπέμπει επίσης στον διορισμένο αναπληρωτή. 7. Τα μέρη στο πλαίσιο του παρόντος εσωτερικού κανονισμού ορίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 482 της συμφωνίας. Άρθρο 2 Προεδρία Η προεδρία της υποεπιτροπής ΓΕ ασκείται εκ περιτροπής από τα μέρη για περίοδο 12 μηνών. Η πρώτη περίοδος αρχίζει την ημερομηνία της πρώτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Σύνδεσης και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Άρθρο 3 Συνεδριάσεις 1. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα μέρη, η υποεπιτροπή ΓΕ, κατόπιν αιτήματος ενός εκ των μερών, συνεδριάζει εναλλάξ στην ΕΕ και στην Ουκρανία και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός 90 ημερών από την υποβολή του αιτήματος. 2. Κάθε συνεδρίαση της υποεπιτροπής ΓΕ συγκαλείται από τον πρόεδρο σε χρόνο και σε τόπο που συμφωνούν τα μέρη. Η ανακοίνωση για τη σύγκληση της συνεδρίασης εκδίδεται από τον πρόεδρο της υποεπιτροπής ΓΕ το αργότερο 28 ημερολογιακές EL 18 EL

19 ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. 3. Οποτεδήποτε είναι εφικτό, η τακτική συνεδρίαση της υποεπιτροπής ΓΕ συγκαλείται σε εύθετο χρόνο πριν από την τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα. 4. Κατ' εξαίρεση, οι συνεδριάσεις της υποεπιτροπής ΓΕ μπορούν να πραγματοποιούνται με κάθε τεχνολογικό μέσο που έχει συμφωνηθεί από τα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των τηλεδιασκέψεων. Άρθρο 4 Αντιπροσωπείες Πριν από κάθε συνεδρίαση, τα μέρη ενημερώνονται, μέσω της γραμματείας, για την προβλεπόμενη σύνθεση των αντιπροσωπειών που θα συμμετάσχουν στη συνεδρίαση. Άρθρο 5 Γραμματεία 1. Ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ένας εκπρόσωπος της Ουκρανίας εκτελούν από κοινού χρέη γραμματέων της υποεπιτροπής ΓΕ, διοριζόμενοι από τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών, και εκτελούν καθήκοντα γραμματείας από κοινού, σε πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας. 2. Η γραμματεία της Επιτροπής Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα ενημερώνεται σχετικά με τυχόν αποφάσεις, γνωμοδοτήσεις, συστάσεις, εκθέσεις και άλλες συμφωνηθείσες δράσεις της υποεπιτροπής ΓΕ. Άρθρο 6 Αλληλογραφία 1. Η αλληλογραφία που απευθύνεται στην υποεπιτροπή ΓΕ διαβιβάζεται στον γραμματέα οποιουδήποτε από τα μέρη, ο οποίος με τη σειρά του ενημερώνει τον έτερο γραμματέα. 2. Η γραμματεία διασφαλίζει ότι η αλληλογραφία που απευθύνεται στην υποεπιτροπή ΓΕ διαβιβάζεται στον πρόεδρό της και, όταν κρίνεται σκόπιμο, διανέμεται υπό μορφή εγγράφων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού. 3. Η αλληλογραφία του προέδρου της υποεπιτροπής ΓΕ αποστέλλεται από τη γραμματεία εκ μέρους του προέδρου της υποεπιτροπής ΓΕ στα μέρη. Η εν λόγω αλληλογραφία διανέμεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού. Άρθρο 7 Έγγραφα 1. Τα έγγραφα διαβιβάζονται μέσω των γραμματέων της υποεπιτροπής ΓΕ. 2. Κάθε μέρος διαβιβάζει τα έγγραφά του στον γραμματέα του. Ο γραμματέας διαβιβάζει τα εν λόγω έγγραφα στον γραμματέα του άλλου μέρους. EL 19 EL

20 3. Ο γραμματέας της Ένωσης διανέμει τα έγγραφα στους αρμόδιους εκπροσώπους της Ένωσης και κοινοποιεί συστηματικά την αλληλογραφία αυτή στον γραμματέα της Ουκρανίας και στους γραμματείς της Επιτροπής Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα. 4. Ο γραμματέας της Ουκρανίας διανέμει τα έγγραφα στους αρμόδιους εκπροσώπους της Ουκρανίας και κοινοποιεί συστηματικά την αλληλογραφία αυτή στον γραμματέα της Ένωσης και στους γραμματείς της Επιτροπής Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα. Άρθρο 8 Εμπιστευτικότητα Οι συνεδριάσεις της υποεπιτροπής ΓΕ δεν είναι δημόσιες, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από τα μέρη. Όταν ένα μέρος υποβάλει στην υποεπιτροπή ΓΕ πληροφορίες που έχουν χαρακτηριστεί εμπιστευτικές, το άλλο μέρος χειρίζεται τις πληροφορίες αυτές ως τέτοιες. Άρθρο 9 Ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων 1. Η γραμματεία της υποεπιτροπής ΓΕ καταρτίζει προσωρινή ημερήσια διάταξη για κάθε συνεδρίαση, καθώς επίσης και σχέδιο επιχειρησιακών συμπερασμάτων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, με βάση τις προτάσεις των μερών. Η προσωρινή ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει θέματα για τα οποία η γραμματεία της υποεπιτροπής ΓΕ έλαβε αίτημα εγγραφής στην ημερήσια διάταξη από ένα μέρος, συνοδευόμενο από τα σχετικά έγγραφα, το αργότερο 21 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης. 2. Η προσωρινή ημερήσια διάταξη και τα σχετικά έγγραφα διαβιβάζονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 το αργότερο 15 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. 3. Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται από τον πρόεδρο και τον έτερο επικεφαλής αντιπροσωπείας κατά την έναρξη κάθε συνεδρίασης. Αν συμφωνήσουν τα μέρη, μπορούν να εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη και άλλα θέματα πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στην προσωρινή ημερήσια διάταξη. 4. Ο πρόεδρος της συνεδρίασης της υποεπιτροπής ΓΕ δύναται, κατόπιν συμφωνίας του έτερου μέρους, να προσκαλεί εκπροσώπους άλλων φορέων των μερών ή ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σε έναν θεματικό τομέα σε βάση ad-hoc να παραστούν στις συνεδριάσεις της προκειμένου να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με ειδικά θέματα. Τα μέρη μεριμνούν ώστε οι εν λόγω παρατηρητές ή εμπειρογνώμονες να τηρούν τυχόν απαιτήσεις εμπιστευτικότητας. 5. Ο πρόεδρος της συνεδρίασης της υποεπιτροπής ΓΕ δύναται, κατόπιν διαβούλευσης με τα μέρη, να συντομεύει τις προθεσμίες που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2, για να ληφθούν υπόψη ειδικές περιστάσεις. Άρθρο 10 Πρακτικά και επιχειρησιακά συμπεράσματα 1. Οι δύο γραμματείς συντάσσουν από κοινού σχέδιο πρακτικών κάθε συνεδρίασης. EL 20 EL

21 2. Κατά γενικό κανόνα, τα πρακτικά περιλαμβάνουν, για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης: α) τους συμμετέχοντες στη συνεδρίαση, τους υπαλλήλους που τους συνοδεύουν και τυχόν παρατηρητές ή εμπειρογνώμονες που παρέστησαν στη συνεδρίαση β) τα έγγραφα που υποβλήθηκαν στην υποεπιτροπή ΓΕ γ) τις δηλώσεις, των οποίων η καταχώριση ζητήθηκε από την υποεπιτροπή ΓΕ και δ) εάν χρειάζεται, τα επιχειρησιακά συμπεράσματα της συνεδρίασης σύμφωνα με την παράγραφο Το σχέδιο πρακτικών υποβάλλεται στην υποεπιτροπή ΓΕ προς έγκριση. Εγκρίνεται εντός 28 ημερολογιακών ημερών μετά από κάθε συνεδρίαση της υποεπιτροπής ΓΕ. Αντίγραφο αποστέλλεται σε όλους τους αποδέκτες που αναφέρονται στο άρθρο 7 του εσωτερικού κανονισμού. 4. Το σχέδιο επιχειρησιακών συμπερασμάτων κάθε συνεδρίασης συντάσσεται από τον γραμματέα του μέρους που ασκεί την προεδρία της υποεπιτροπής ΓΕ και διανέμεται στα μέρη μαζί με την ημερήσια διάταξη, κατά κανόνα το αργότερο 15 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Το εν λόγω σχέδιο επικαιροποιείται κατά τη διεξαγωγή της συνεδρίασης, ώστε στο τέλος της συνεδρίασης, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά, η υποεπιτροπή ΓΕ να εγκρίνει τα επιχειρησιακά συμπεράσματα προσδιορίζοντας τις επακόλουθες δράσεις των μερών. Μόλις εγκριθούν, τα επιχειρησιακά συμπεράσματα επισυνάπτονται στα πρακτικά και η εφαρμογή τους εξετάζεται κατά τη διάρκεια κάθε επακόλουθης συνεδρίασης της υποεπιτροπής ΓΕ. Για τον σκοπό αυτόν, η υποεπιτροπή ΓΕ εγκρίνει υπόδειγμα που καθιστά δυνατό τον προσδιορισμό κάθε σημείου δράσης σε σχέση με συγκεκριμένη προθεσμία. Άρθρο 11 Αποφάσεις 1. Η υποεπιτροπή ΓΕ έχει την εξουσία να εγκρίνει αποφάσεις στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 211 παράγραφος 3 της συμφωνίας. Οι αποφάσεις αυτές θεσπίζονται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των μερών, μετά την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εσωτερικών διαδικασιών για τη θέσπισή τους. Είναι δεσμευτικές για τα μέρη, τα οποία λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεσή τους. 2. Κάθε απόφαση υπογράφεται από εκπρόσωπο αμφοτέρων των μερών. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι εκπρόσωποι υπογράφουν τα εν λόγω έγγραφα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης κατά την οποία εγκρίνεται η σχετική απόφαση. 3. Η υποεπιτροπή ΓΕ μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις με γραπτή διαδικασία, μετά την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εσωτερικών διαδικασιών που απαιτούνται για την έγκρισή τους, εφόσον συμφωνούν τα μέρη. Η γραπτή διαδικασία συνίσταται σε ανταλλαγή υπομνημάτων μεταξύ των δύο γραμματέων, οι οποίοι ενεργούν σε συμφωνία με τα μέρη. Προς τον σκοπό αυτόν, το κείμενο της πρότασης ανακοινώνεται σύμφωνα με το άρθρο 7 και ορίζεται προθεσμία όχι μικρότερη των 21 ημερολογιακών ημερών, εντός της οποίας πρέπει να γνωστοποιηθούν τυχόν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις. Ο πρόεδρος της υποεπιτροπής ΓΕ δύναται, μετά από διαβούλευση με τα μέρη, να συντομεύει τις προθεσμίες που καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο, με σκοπό να λαμβάνονται υπόψη ειδικές περιστάσεις. Αφού EL 21 EL

22 συμφωνηθεί το κείμενο, η απόφαση υπογράφεται από εκπρόσωπο αμφοτέρων των μερών. 4. Οι πράξεις της υποεπιτροπής ΓΕ φέρουν τον τίτλο «απόφαση». Κάθε απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην απόφαση. 5. Οι αποφάσεις της υποεπιτροπής ΓΕ επικυρώνονται από τους δύο γραμματείς. 6. Οι αποφάσεις διαβιβάζονται σε αμφότερα τα μέρη. 7. Κάθε μέρος μπορεί να αποφασίσει τη δημοσίευση των αποφάσεων της υποεπιτροπής ΓΕ στην αντίστοιχη επίσημη εφημερίδα του. Άρθρο 12 Εκθέσεις 1. Η υποεπιτροπή ΓΕ αναφέρει στην Επιτροπή Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα σχετικά με τις δραστηριότητές της σε κάθε τακτική συνεδρίαση της τελευταίας. 2. Οι εκθέσεις εγκρίνονται με συναίνεση μεταξύ των μερών και φέρουν τον τίτλο «έκθεση». Οι εκθέσεις διαβιβάζονται σε αμφότερα τα μέρη. 3. Η διαδικασία για την έκδοση των αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 2 και 3 εφαρμόζονται κατ αναλογία στις εκθέσεις. Άρθρο 13 Γλώσσες 1. Οι γλώσσες εργασίας της υποεπιτροπής ΓΕ είναι η αγγλική και η ουκρανική. 2. Η υποεπιτροπή ΓΕ χρησιμοποιεί τεκμηρίωση που έχει συνταχθεί σε αυτές τις γλώσσες, εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά. Άρθρο 14 Δαπάνες 1. Κάθε μέρος αναλαμβάνει όλες τις δαπάνες τις οποίες συνεπάγεται η συμμετοχή του στις συνεδριάσεις της υποεπιτροπής ΓΕ, τόσο όσον αφορά τα έξοδα προσωπικού, ταξιδιού και διαμονής, όσο και τα έξοδα ταχυδρομείου και τηλεπικοινωνιών. 2. Τις δαπάνες για τη διοργάνωση των συνεδριάσεων και την αναπαραγωγή εγγράφων αναλαμβάνει το μέρος που φιλοξενεί τη συνεδρίαση. 3. Οι δαπάνες για τη διερμηνεία κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων και τη μετάφραση των εγγράφων από και προς τα αγγλικά και τα ουκρανικά, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού, αναλαμβάνονται από το μέρος που φιλοξενεί τη συνεδρίαση. Η διερμηνεία και η μετάφραση από και προς άλλες γλώσσες καλύπτονται άμεσα από το αιτούν μέρος. Άρθρο 15 Τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού EL 22 EL

23 Ο παρών εσωτερικός κανονισμός μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της υποεπιτροπής ΓΕ σύμφωνα με το άρθρο 211 παράγραφος 2 της συμφωνίας. EL 23 EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στην Επιτροπή GNSS Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ελβετίας η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αθήνα, στις 27.3.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αθήνα, στις 27.3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης

Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αριθ. : 2009-D-185-el-6 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020, 2/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου της του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Η Επιτροπή Παρακολούθησης (Επ.Πα.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020, 19/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 4.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 229/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. Bρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2002 (18.03) (OR. en) CONV 9/02. ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προεδρείου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. Bρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2002 (18.03) (OR. en) CONV 9/02. ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προεδρείου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Bρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2002 (18.03) (OR. en) CONV 9/02 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Προεδρείου προς : τη Συνέλευση Θέµα : Σηµείωµα για τις µεθόδους εργασίας Το επισυναπτόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 ΕπΠα ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών

Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Παιδαγωγική Μονάδα Αριθ. : 2009-D-225-el-5 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος : «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020 σελ 1 από 6

Διαβάστε περισσότερα

6898/12 ZAC+IKS/ag DG G

6898/12 ZAC+IKS/ag DG G ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2012 (OR. en) 6898/12 ECOFIN 196 UEM 42 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναθεώρηση του καταστατικού της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2016 COM(2016) 172 final ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-2013 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 18.03.2004 L 080/33 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισµού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/2)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 179/72 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 673/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουνίου 2014 σχετικά με την ίδρυση επιτροπής μεσολάβησης και τον εσωτερικό της κανονισμό (ΕΚΤ/2014/26) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.11.2016 COM(2016) 747 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Υπόδειγμα συμφωνίας περί καθεστώτος όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4. Η διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών θα γίνεται φιλικά µέσω διαβουλεύσεων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4. Η διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών θα γίνεται φιλικά µέσω διαβουλεύσεων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2016 COM(2016) 621 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεικτή επιτροπή ΕΕ-ΔΟΠΑ όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΤΑ ΜΕΛΗ Αρθρο 1 Γενικά 1.1 Σύμφωνα με το άρθρο 3.1 του Καταστατικού, αιτήματα προσχώρησης θα πρέπει να υποβάλλονται στην Γραμματεία του MEDAC η οποία θα φροντίζει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

L 95/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 95/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 95/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιανουαρίου 2014 για την τροποποίηση της απόφασης ΕΚΤ/2004/2 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

(Π.Υ.Σ. 7/ , ΦΕΚ Α

(Π.Υ.Σ. 7/ , ΦΕΚ Α Απόσπασμα Από τα πρακτικά της δεκάτης πέμπτης (15ης) συνεδρίασης της Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Π.Υ.Σ. 7/28-4-2011, ΦΕΚ Α 102/4-5-2011). Η Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2005 για την ίδρυση επιστημονικής, τεχνικής και οικονομικής επιτροπής αλιείας (2005/629/ΕΚ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2005 για την ίδρυση επιστημονικής, τεχνικής και οικονομικής επιτροπής αλιείας (2005/629/ΕΚ) L 225/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.8.2005 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2005 για την ίδρυση επιστημονικής,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ C 39/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.2.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2016 COM(2016) 172 final 2016/0090 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (Όπως τροποποιήθηκε με ηλεκτρονική ψηφοφορία τον Ιανουάριο του 2015) 1. ΙΔΡΥΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ 1. Το Δίκτυο Αιρετών Ελληνικής καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2014/75/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2014/75/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 12.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 41/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2014/75/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Φεβρουαρίου 2014 περί του Ινστιτούτου Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2014 COM(2014) 106 final 2014/0054 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Μικτής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας Yπ αρ. 12/15.12.2011 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος με θέμα «Εφαρμογή του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) Διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών έως τη δημοσίευση του

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ειδικότερα: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στους τοµείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τις Ταχυδροµικές Υπηρεσίες µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Β - Μετάφραση EL - Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Γραφείο Αθηνών Αθήνα, 17 Απριλίου 2015 DGT.B.EL/ΠΕΑ (2015) έκδοση 3 Τελικό Σχέδιο Συμφωνίας συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2015 COM(2015) 332 final 2015/0146 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.9.2016 COM(2016) 631 final 2016/0308 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2016) 541 final. ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Βρυξέλλες, COM(2016) 541 final. ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.8.2016 COM(2016) 541 final ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 275/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Β - Μετάφραση EL - Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Γραφείο Αθηνών Αθήνα, 17 Μαρτίου 2015 DGT.B.EL/ΠΕΑ (2015) έκδοση 2 Τελικό Σχέδιο Συμφωνίας συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) 20 8 94 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ L 216/ 1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ 2062/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Ιουλίου 1994 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 994/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 156 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την έγκριση της σύναψης από την Επιτροπή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εσωτερικού Κανονισμοί Λειτουργίας ΟΝΕ: 1. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1.1. Το Πολιτικό γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 21.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 254/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/47 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 14ης Απριλίου 2014 σχετικά με την ίδρυση διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης και τον κανονισμό λειτουργίας του (ΕΚΤ/2014/16) (2014/360/EE)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 Σκοποί του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού στο εξής Σ.Α.Ε., κατά το άρθρο 108 παρ. 2 του Συντάγματος έχει ως αποστολή την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Επί του άρθρου 8. Επί των άρθρων 9 και 10 Στο άρθρο 9 ορίζεται ότι οποιαδήποτε διαφωνία προκύπτει

Επί του άρθρου 8. Επί των άρθρων 9 και 10 Στο άρθρο 9 ορίζεται ότι οποιαδήποτε διαφωνία προκύπτει ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 1 Άρθρο 1 ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 1. Το Δ.Σ. συγκαλείται κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. του Συλλόγου ή του κατά το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 02004D0002 EL 24.09.2016 004.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της. της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της. της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]). Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25/09/2014 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Κωδικός: Ο-59635 Δημοσίευση από κοινού της από 25.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26.1.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 23/21 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 70/2008/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 374 final 2014/0190 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2014 COM(2014) 106 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 913 τελικό 2006/0301 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ για

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

12042/16 ADD 1 ΠΧΚ/σα 1 DGE 2 A

12042/16 ADD 1 ΠΧΚ/σα 1 DGE 2 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0258 (NLE) 12042/16 ADD 1 TRANS 335 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.6.2016 COM(2016) 407 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 7.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2004D0003 EL 29.03.2015 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα