ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2016) 656 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στο πλαίσιο της υποεπιτροπής υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής διαχείρισης, της υποεπιτροπής εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης, της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας και της υποεπιτροπής για τις γεωγραφικές ενδείξεις, που συστάθηκαν με τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου, όσον αφορά την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού της υποεπιτροπής υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής διαχείρισης, της επιτροπής εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης, της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας και της υποεπιτροπής για τις γεωγραφικές ενδείξεις EL EL

2 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1/2016 ΤΗΣ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΕ-ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ της 2016 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της Η ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΕ- ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ, Έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου («η συμφωνία»), και ιδίως το άρθρο 74, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Σύμφωνα με το άρθρο 486, ορισμένα μέρη της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου 4 («Υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα») του τίτλου IV («Εμπόριο και συναφή με το εμπόριο θέματα»), εφαρμόζονται προσωρινά από την 1η Ιανουαρίου (2) Το άρθρο 74 της συμφωνίας προβλέπει ότι η υποεπιτροπή υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής διαχείρισης («υποεπιτροπή ΥΦΔ») πρέπει να εξετάζει κάθε θέμα σχετικά με την εφαρμογή του κεφαλαίου 4 («Υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα») του τίτλου ΙV («Εμπόριο και συναφή με το εμπόριο θέματα») της συμφωνίας. (3) Το άρθρο 74 παράγραφος 5 της συμφωνίας προβλέπει ότι η υποεπιτροπή ΥΦΔ θα πρέπει να θεσπίσει τον εσωτερικό κανονισμό της. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Άρθρο 1 Εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός της υποεπιτροπής ΥΦΔ, όπως παρατίθεται στο προσάρτημα. Άρθρο 2 Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της. (τόπος), (ημερομηνία) Για την υποεπιτροπή ΥΦΔ Ο Πρόεδρος EL 2 EL

3 Εσωτερικός κανονισμός της υποεπιτροπής υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής διαχείρισης ΕΕ-Ουκρανίας Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Προσάρτημα 1. Η υποεπιτροπή υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής διαχείρισης («υποεπιτροπή ΥΦΔ»), που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 1 της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου («η συμφωνία») θα επικουρεί την Επιτροπή Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 465 παράγραφος 4 του τίτλου ΙV της συμφωνίας, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της. 2. Η υποεπιτροπή ΥΦΔ ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 74 παράγραφος 2 της συμφωνίας υπό το πρίσμα των στόχων του κεφαλαίου 4 του τίτλου ΙV που ορίζεται στο άρθρο 59 της συμφωνίας. 3. Η υποεπιτροπή ΥΦΔ απαρτίζεται από αντιπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ουκρανίας, αρμόδιους για υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά θέματα. 4. Ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Ουκρανίας που είναι αρμόδιος για υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά θέματα εκτελεί χρέη προέδρου σύμφωνα με το άρθρο 2 κατωτέρω. 5. Τα μέρη στο πλαίσιο του παρόντος εσωτερικού κανονισμού ορίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 482 της συμφωνίας. Άρθρο 2 Προεδρία Η προεδρία της υποεπιτροπής ΥΦΔ ασκείται εκ περιτροπής από τα μέρη για περίοδο 12 μηνών. Η πρώτη περίοδος αρχίζει την ημερομηνία της πρώτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Σύνδεσης και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Άρθρο 3 Συνεδριάσεις 1. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα μέρη, η υποεπιτροπή ΥΦΔ συνεδριάζει εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κατόπιν αιτήσεως ενός εκ των μερών, ή τουλάχιστον μία φορά ετησίως. 2. Κάθε συνεδρίαση της υποεπιτροπής ΥΦΔ συγκαλείται από τον πρόεδρο σε χρόνο και σε τόπο που συμφωνούν τα μέρη. Η ανακοίνωση για τη σύγκληση της συνεδρίασης εκδίδεται από τον πρόεδρο της υποεπιτροπής ΥΦΔ το αργότερο 28 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. 3. Οποτεδήποτε είναι εφικτό, η τακτική συνεδρίαση της υποεπιτροπής ΥΦΔ συγκαλείται σε εύθετο χρόνο πριν από την τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα. EL 3 EL

4 4. Οι συνεδριάσεις της υποεπιτροπής ΥΦΔ μπορούν να γίνονται με οποιοδήποτε συμφωνημένο τεχνολογικό μέσο, όπως εικονοδιάσκεψη ή ηχοδιάσκεψη. 5. Η υποεπιτροπή ΥΦΔ μπορεί επίσης να εξετάζει θέματα και εκτός συνεδρίασης, δι' αλληλογραφίας. Άρθρο 4 Αντιπροσωπείες Πριν από κάθε συνεδρίαση, τα μέρη ενημερώνονται μέσω της γραμματείας για την προβλεπόμενη σύνθεση των αντιπροσωπειών που θα συμμετάσχουν στη συνεδρίαση και από τις δύο πλευρές. Άρθρο 5 Γραμματεία 1. Ένας μόνιμος υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ένας δημόσιος υπάλληλος της Ουκρανίας εκτελούν από κοινού χρέη γραμματέων της υποεπιτροπής ΥΦΔ και εκτελούν καθήκοντα γραμματείας από κοινού, σε πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας. 2. Η γραμματεία της Επιτροπής Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα ενημερώνεται σχετικά με τυχόν αποφάσεις, γνωμοδοτήσεις, συστάσεις, εκθέσεις και άλλες συμφωνηθείσες δράσεις της υποεπιτροπής ΥΦΔ. Άρθρο 6 Αλληλογραφία 1. Η αλληλογραφία που απευθύνεται στην υποεπιτροπή ΥΦΔ διαβιβάζεται στον γραμματέα οποιουδήποτε από τα μέρη, ο οποίος με τη σειρά του ενημερώνει τον έτερο γραμματέα. 2. Η γραμματεία διασφαλίζει ότι η αλληλογραφία που απευθύνεται στην υποεπιτροπή ΥΦΔ διαβιβάζεται στον πρόεδρό της και, όταν κρίνεται σκόπιμο, διανέμεται υπό μορφή εγγράφων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού. 3. Η αλληλογραφία του προέδρου της υποεπιτροπής ΥΦΔ αποστέλλεται από τη γραμματεία εκ μέρους του προέδρου της υποεπιτροπής ΥΦΔ στα μέρη. Η εν λόγω αλληλογραφία διανέμεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού. Άρθρο 7 Έγγραφα 1. Τα έγγραφα διαβιβάζονται μέσω των γραμματέων της υποεπιτροπής ΥΦΔ. 2. Κάθε μέρος διαβιβάζει τα έγγραφά του στον γραμματέα του. Ο γραμματέας διαβιβάζει τα εν λόγω έγγραφα στον γραμματέα του άλλου μέρους. 3. Ο γραμματέας της Ένωσης διανέμει τα έγγραφα στους αρμόδιους εκπροσώπους της Ένωσης και κοινοποιεί συστηματικά την αλληλογραφία αυτή στον γραμματέα της EL 4 EL

5 Ουκρανίας και στους γραμματείς της Επιτροπής Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα. 4. Ο γραμματέας της Ουκρανίας διανέμει τα έγγραφα στους αρμόδιους εκπροσώπους της Ουκρανίας και κοινοποιεί συστηματικά την αλληλογραφία αυτή στον γραμματέα της Ένωσης και στους γραμματείς της Επιτροπής Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα. 5. Οι γραμματείς της υποεπιτροπής ΥΦΔ είναι αρμόδιοι για τις επαφές σχετικά με τις ανταλλαγές που προβλέπονται στο άρθρο 67 της συμφωνίας. Άρθρο 8 Εμπιστευτικότητα Οι συνεδριάσεις της υποεπιτροπής ΥΦΔ δεν είναι δημόσιες, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από τα μέρη. Όταν ένα μέρος υποβάλει στην υποεπιτροπή ΥΦΔ πληροφορίες που έχουν χαρακτηριστεί εμπιστευτικές, το άλλο μέρος χειρίζεται τις πληροφορίες αυτές ως τέτοιες. Άρθρο 9 Ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων 1. Η γραμματεία της υποεπιτροπής ΥΦΔ καταρτίζει προσωρινή ημερήσια διάταξη για κάθε συνεδρίαση, καθώς επίσης και σχέδιο επιχειρησιακών συμπερασμάτων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, με βάση τις προτάσεις των μερών. Η προσωρινή ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει θέματα για τα οποία η γραμματεία της υποεπιτροπής ΥΦΔ έλαβε αίτημα εγγραφής στην ημερήσια διάταξη από ένα μέρος, συνοδευόμενο από τα σχετικά έγγραφα, το αργότερο 21 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης. 2. Η προσωρινή ημερήσια διάταξη και τα σχετικά έγγραφα διαβιβάζονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 το αργότερο 15 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. 3. Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται από την υποεπιτροπή ΥΦΔ στην αρχή κάθε συνεδρίασης. Αν συμφωνήσουν τα μέρη, μπορούν να εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη και άλλα θέματα πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στην προσωρινή ημερήσια διάταξη. 4. Ο πρόεδρος της συνεδρίασης της υποεπιτροπής ΥΦΔ δύναται, κατόπιν συμφωνίας του έτερου μέρους, να προσκαλεί εκπροσώπους άλλων φορέων των μερών ή ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σε έναν θεματικό τομέα σε βάση ad-hoc να παραστούν στις συνεδριάσεις της για να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με ειδικά θέματα. Τα μέρη μεριμνούν ώστε οι εν λόγω παρατηρητές ή εμπειρογνώμονες να τηρούν τυχόν απαιτήσεις εμπιστευτικότητας. 5. Ο πρόεδρος της συνεδρίασης της υποεπιτροπής ΥΦΔ δύναται, κατόπιν διαβούλευσης με τα μέρη, να συντομεύει τις προθεσμίες που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2, για να ληφθούν υπόψη ειδικές περιστάσεις. EL 5 EL

6 Άρθρο 10 Πρακτικά και επιχειρησιακά συμπεράσματα 1. Οι δύο γραμματείς συντάσσουν από κοινού σχέδιο πρακτικών κάθε συνεδρίασης. 2. Κατά γενικό κανόνα, τα πρακτικά περιλαμβάνουν, για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης: α) τους συμμετέχοντες στη συνεδρίαση, τους υπαλλήλους που τους συνοδεύουν και τυχόν παρατηρητές ή εμπειρογνώμονες που παρέστησαν στη συνεδρίαση β) τα έγγραφα που υποβλήθηκαν στην υποεπιτροπή ΥΦΔ γ) τις δηλώσεις των οποίων η καταχώριση ζητήθηκε από την υποεπιτροπή ΥΦΔ και δ) τα επιχειρησιακά συμπεράσματα της συνεδρίασης σύμφωνα με την παράγραφο Το σχέδιο πρακτικών υποβάλλεται στην υποεπιτροπή ΥΦΔ προς έγκριση. Εγκρίνεται εντός 28 ημερολογιακών ημερών ύστερα από κάθε συνεδρίαση της υποεπιτροπής ΥΦΔ. Αντίγραφο αποστέλλεται σε όλους τους αποδέκτες που αναφέρονται στο άρθρο 7 του εσωτερικού κανονισμού. 4. Το σχέδιο επιχειρησιακών συμπερασμάτων κάθε συνεδρίασης συντάσσεται από τον γραμματέα του μέρους που ασκεί την προεδρία της υποεπιτροπής ΥΦΔ και διανέμεται στα μέρη μαζί με την ημερήσια διάταξη, κατά κανόνα το αργότερο 15 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Το εν λόγω σχέδιο επικαιροποιείται κατά τη διεξαγωγή της συνεδρίασης, ώστε στο τέλος της συνεδρίασης, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά, η υποεπιτροπή ΥΦΔ να εγκρίνει τα επιχειρησιακά συμπεράσματα προσδιορίζοντας τις επακόλουθες δράσεις που συμφωνούνται από τα μέρη. Μόλις εγκριθούν, τα επιχειρησιακά συμπεράσματα επισυνάπτονται στα πρακτικά και η εφαρμογή τους εξετάζεται κατά τη διάρκεια κάθε επακόλουθης συνεδρίασης της υποεπιτροπής ΥΦΔ. Για τον σκοπό αυτόν, η υποεπιτροπή ΥΦΔ εγκρίνει υπόδειγμα που καθιστά δυνατό τον προσδιορισμό κάθε σημείου δράσης σε σχέση με συγκεκριμένη προθεσμία. Άρθρο 11 Αποφάσεις και συστάσεις 1. Η υποεπιτροπή ΥΦΔ εγκρίνει αποφάσεις, γνωμοδοτήσεις, συστάσεις, εκθέσεις και κοινές δράσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 74 της συμφωνίας. Οι εν λόγω αποφάσεις, γνωμοδοτήσεις, συστάσεις, εκθέσεις και κοινές δράσεις, εγκρίνονται με συναίνεση μεταξύ των μερών, μετά την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εσωτερικών τους διαδικασιών που απαιτούνται για την έγκρισή τους. Οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές για τα μέρη, τα οποία λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεσή τους. 2. Κάθε απόφαση, γνώμη, σύσταση ή έκθεση υπογράφεται από τον πρόεδρο και επικυρώνεται από τους δύο γραμματείς. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, ο πρόεδρος υπογράφει τα εν λόγω έγγραφα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης κατά την οποία εγκρίνεται η σχετική απόφαση, γνώμη, σύσταση ή έκθεση. 3. Η υποεπιτροπή ΥΦΔ μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις, να διατυπώνει συστάσεις και εκδίδει γνώμες ή εκθέσεις με γραπτή διαδικασία, μετά την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εσωτερικών διαδικασιών, εφόσον συμφωνούν τα μέρη. Η γραπτή EL 6 EL

7 διαδικασία συνίσταται σε ανταλλαγή υπομνημάτων μεταξύ των δύο γραμματέων, οι οποίοι ενεργούν σε συμφωνία με τα μέρη. Προς τον σκοπό αυτόν, το κείμενο της πρότασης ανακοινώνεται σύμφωνα με το άρθρο 7 και ορίζεται προθεσμία όχι μικρότερη των 21 ημερολογιακών ημερών, εντός της οποίας πρέπει να γνωστοποιηθούν τυχόν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις. Ο πρόεδρος της υποεπιτροπής ΥΦΔ δύναται, μετά από διαβούλευση με τα μέρη, να συντομεύει τις προθεσμίες που καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο, με σκοπό να λαμβάνονται υπόψη ειδικές περιστάσεις. Αφού συμφωνηθεί το κείμενο, η απόφαση, η γνώμη, η σύσταση ή η έκθεση πρέπει να υπογράφονται από τον πρόεδρο και επικυρώνονται από τους δύο γραμματείς. 4. Οι πράξεις της υποεπιτροπής ΥΦΔ φέρουν τον τίτλο «απόφαση», «γνώμη», «σύσταση» ή «έκθεση» αντίστοιχα. Κάθε απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην απόφαση. 5. Οι αποφάσεις, οι γνώμες, οι συστάσεις και οι εκθέσεις διαβιβάζονται σε αμφότερα τα μέρη. 6. Κάθε μέρος μπορεί να αποφασίσει τη δημοσίευση των αποφάσεων, των γνωμοδοτήσεων και των συστάσεων της υποεπιτροπής ΥΦΔ στην αντίστοιχη επίσημη εφημερίδα του. Άρθρο 12 Εκθέσεις Η υποεπιτροπή ΥΦΔ υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητές της, καθώς και σχετικά με τις δραστηριότητες των τεχνικών ομάδων εργασίας ή των ad hoc ομάδων που δημιουργήθηκαν από την υποεπιτροπή ΥΦΔ, στην Επιτροπή Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα. Η έκθεση υποβάλλεται 25 ημέρες πριν από την τακτική ετήσια συνεδρίαση της Επιτροπής Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα. Άρθρο 13 Γλώσσες 1. Οι γλώσσες εργασίας της υποεπιτροπής ΥΦΔ είναι η αγγλική και η ουκρανική. 2. Η υποεπιτροπή ΥΦΔ χρησιμοποιεί τεκμηρίωση που έχει συνταχθεί σε αυτές τις γλώσσες, εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά. Άρθρο 14 Δαπάνες 1. Κάθε μέρος αναλαμβάνει όλες τις δαπάνες τις οποίες συνεπάγεται η συμμετοχή του στις συνεδριάσεις της υποεπιτροπής ΥΦΔ, τόσο όσον αφορά τα έξοδα προσωπικού, ταξιδιού και διαμονής όσο και τα έξοδα ταχυδρομείου και τηλεπικοινωνιών. 2. Τις δαπάνες για τη διοργάνωση των συνεδριάσεων και την αναπαραγωγή εγγράφων αναλαμβάνει το μέρος που φιλοξενεί τη συνεδρίαση. 3. Οι δαπάνες για τη διερμηνεία κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων και τη μετάφραση των εγγράφων από και προς τα αγγλικά και τα ουκρανικά, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού, αναλαμβάνονται από το μέρος που φιλοξενεί τη συνεδρίαση. EL 7 EL

8 Η διερμηνεία και η μετάφραση από και προς άλλες γλώσσες καλύπτονται άμεσα από το αιτούν μέρος. Άρθρο 15 Τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού Ο παρών εσωτερικός κανονισμός μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της υποεπιτροπής ΥΦΔ σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 5 της συμφωνίας. Άρθρο 16 Τεχνικές ομάδες εργασίας και ad hoc ομάδες 1. Η υποεπιτροπή ΥΦΔ μπορεί, με απόφασή της σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 3 της συμφωνίας, να δημιουργήσει ή να καταργήσει, όπου κρίνεται σκόπιμο, τεχνικές ομάδες εργασίας ή ad hoc ομάδες εργασίας, περιλαμβανομένων των επιστημονικών ομάδων. 2. Η σύνθεση των ad hοc ομάδων εργασίας δεν περιορίζεται αναγκαστικώς σε εκπροσώπους των μερών. Τα μέρη διασφαλίζουν ότι τα μέλη κάθε ομάδας που δημιουργείται από την υποεπιτροπή ΥΦΔ τηρούν τυχόν κατάλληλες απαιτήσεις εμπιστευτικότητας. 3. Εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά, οι ομάδες που δημιουργούνται από την υποεπιτροπή ΥΦΔ λειτουργούν υπό την εποπτεία της υποεπιτροπής ΥΦΔ, την οποία και ενημερώνουν. 4. Οι συνεδριάσεις των ομάδων εργασίας μπορούν να διεξάγονται όταν προκύπτει ανάγκη, αυτοπροσώπως ή μέσω εικονοδιάσκεψης ή ηχοδιάσκεψης. 5. Το σύνολο της σχετικής αλληλογραφίας, καθώς και των εγγράφων και ανακοινώσεων που αφορούν τις δραστηριότητες των ομάδων εργασίας, πρέπει να κοινοποιούνται στη γραμματεία της υποεπιτροπής ΥΦΔ. 6. Οι ομάδες εργασίας έχουν την εξουσία να διατυπώνουν συστάσεις γραπτώς στην υποεπιτροπή ΥΦΔ. Οι συστάσεις διατυπώνονται με συναίνεση και κοινοποιούνται στον πρόεδρο της υποεπιτροπής ΥΦΔ, ο οποίος διαβιβάζει τις συστάσεις όπως προβλέπεται στο άρθρο Ο παρών εσωτερικός κανονισμός εφαρμόζεται κατ αναλογία σε κάθε τεχνική ομάδα εργασίας ή ad hoc ομάδα εργασίας που έχει συσταθεί από την υποεπιτροπή ΥΦΔ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν άρθρο. Οι αναφορές στην Επιτροπή Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα νοούνται ως αναφορές στην υποεπιτροπή ΥΦΔ. EL 8 EL

9 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1/2016 ΤΗΣ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΕ-Ουκρανίας της 2016 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της Η ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΕ-ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ, Έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου («η συμφωνία»), και ιδίως το άρθρο 300, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Σύμφωνα με το άρθρο 486, ορισμένα μέρη της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου 13 («Εμπόριο και αειφόρος ανάπτυξη») του τίτλου IV («Εμπόριο και συναφή με το εμπόριο θέματα»), εφαρμόζονται προσωρινά από την 1η Ιανουαρίου (2) Το άρθρο 300 της συμφωνίας ορίζει ότι η υποεπιτροπή εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης συνεδριάζει με σκοπό την παρακολούθηση της εφαρμογής του κεφαλαίου 13 («Εμπόριο και αειφόρος ανάπτυξη») του τίτλου ΙV («Εμπόριο και συναφή με το εμπόριο θέματα») της συμφωνίας. (3) Το άρθρο 300 παράγραφος 1 της συμφωνίας προβλέπει ότι η υποεπιτροπή εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό της, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Άρθρο 1 Εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός της υποεπιτροπής εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης, όπως παρατίθεται στο προσάρτημα. Άρθρο 2 Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της. (τόπος), (ημερομηνία) Για την υποεπιτροπή εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης Ο/Η Πρόεδρος EL 9 EL

10 Προσάρτημα Εσωτερικός κανονισμός της υποεπιτροπής εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης ΕΕ-Ουκρανίας Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Η υποεπιτροπή εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης, που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 300 της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου («η συμφωνία»), επικουρεί την επιτροπή σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα, που συγκροτείται βάσει του άρθρου 465 παράγραφος 4 της συμφωνίας, κατά την άσκηση των καθηκόντων της. 2. Η υποεπιτροπή εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης εκτελεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο κεφάλαιο 13 («Εμπόριο και αειφόρος ανάπτυξη») του τίτλου ΙV («Εμπόριο και συναφή με το εμπόριο θέματα») της συμφωνίας. 3. Η υποεπιτροπή εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης απαρτίζεται από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ουκρανίας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για θέματα εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης. 4. Ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Ουκρανίας που είναι αρμόδιος για θέματα εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης εκτελεί χρέη προέδρου της υποεπιτροπής εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης. 5. Στον παρόντα εσωτερικό κανονισμό ο όρος «τα μέρη» νοείται όπως ορίζεται στο άρθρο 482 της συμφωνίας. Άρθρο 2 Ειδικές διατάξεις 1. Εφαρμόζονται τα άρθρα 2 έως 14 του εσωτερικού κανονισμού της επιτροπής σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα εσωτερικό κανονισμό. 2. Οι αναφορές στο συμβούλιο σύνδεσης νοούνται ως αναφορές στην Επιτροπή Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα. Οι αναφορές στην Επιτροπή Σύνδεσης ή στην Επιτροπή Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα νοούνται ως αναφορές στην υποεπιτροπή εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης. Άρθρο 3 Συνεδριάσεις Η υποεπιτροπή εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης συνέρχεται όταν είναι αναγκαίο. Τα μέρη επιδιώκουν να συνεδριάζει μία φορά ετησίως. Άρθρο 4 Τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού Ο παρών εσωτερικός κανονισμός μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της υποεπιτροπής εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 240 της συμφωνίας. EL 10 EL

11 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1/2016 ΤΗΣ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΕ - ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ της 2016 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της Η ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΕ-ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ, Έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου («η συμφωνία»), και ιδίως το άρθρο 83, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Σύμφωνα με το άρθρο 486, ορισμένα μέρη της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου 5 («Διευκόλυνση των τελωνειακών διαδικασιών και των εμπορικών συναλλαγών») του τίτλου IV («Εμπόριο και συναφή με το εμπόριο θέματα»), εφαρμόζονται προσωρινά από την 1η Ιανουαρίου (2) Το άρθρο 83 της συμφωνίας προβλέπει ότι η υποεπιτροπή τελωνειακής συνεργασίας παρακολουθεί την εφαρμογή και τη διαχείριση των διατάξεων του κεφαλαίου 5 («Διευκόλυνση των τελωνειακών διαδικασιών και των εμπορικών συναλλαγών») του τίτλου ΙV («Εμπόριο και συναφή με το εμπόριο θέματα») της συμφωνίας. (3) Το άρθρο 83 στοιχείο ε) της συμφωνίας προβλέπει ότι η υποεπιτροπή τελωνειακής συνεργασίας θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Άρθρο 1 Εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας τελωνειακής, όπως παρατίθεται στο προσάρτημα. Άρθρο 2 Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της. (τόπος,)... (ημερομηνία) Για την Ένωση Για την Ουκρανία EL 11 EL

12 Προσάρτημα Εσωτερικός κανονισμός της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας ΕΕ- Ουκρανίας Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Η υποεπιτροπή τελωνειακής συνεργασίας που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 83 της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου, («η συμφωνία») ασκεί τα καθήκοντά της όπως προβλέπεται στο ίδιο άρθρο της συμφωνίας. 2. Η υποεπιτροπή τελωνειακής συνεργασίας απαρτίζεται από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ουκρανίας, που είναι αρμόδιοι για τελωνειακά και συναφή θέματα. 3. Ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Ουκρανίας που είναι αρμόδιος για τελωνειακά και συναφή θέματα εκτελεί χρέη προέδρου σύμφωνα με το άρθρο 2 κατωτέρω. 4. Τα μέρη στο πλαίσιο του παρόντος εσωτερικού κανονισμού ορίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 482 της συμφωνίας. Άρθρο 2 Προεδρία Η προεδρία της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας ασκείται εκ περιτροπής από τα μέρη για περίοδο 12 μηνών. Η πρώτη περίοδος αρχίζει την ημερομηνία της πρώτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Σύνδεσης και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Άρθρο 3 Συνεδριάσεις 1. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα μέρη, η υποεπιτροπή τελωνειακής συνεργασίας συνεδριάζει μία φορά ετησίως ή ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μέρους. 2. Κάθε συνεδρίαση της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας συγκαλείται από τον πρόεδρο σε χρόνο και σε τόπο που συμφωνούν τα μέρη. Η ανακοίνωση για τη σύγκληση της συνεδρίασης εκδίδεται από τον πρόεδρο της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας το αργότερο 28 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. 3. Οι συνεδριάσεις της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας μπορούν να γίνονται με οποιοδήποτε συμφωνημένο τεχνολογικό μέσο, όπως τηλεδιάσκεψη ή ηχοδιάσκεψη. 5. Η υποεπιτροπή τελωνειακής συνεργασίας μπορεί επίσης να εξετάζει θέματα και εκτός συνεδρίασης, δι' αλληλογραφίας. EL 12 EL

13 Άρθρο 4 Αντιπροσωπείες Πριν από κάθε συνεδρίαση, τα μέρη ενημερώνονται, μέσω της γραμματείας, για την προβλεπόμενη σύνθεση των αντιπροσωπειών που θα συμμετάσχουν στη συνεδρίαση. Άρθρο 5 Γραμματεία 1. Ένας μόνιμος υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ένας δημόσιος υπάλληλος της Ουκρανίας που είναι αρμόδιος για τελωνειακά και συναφή θέματα εκτελούν από κοινού χρέη γραμματέων της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας και εκτελούν καθήκοντα γραμματείας από κοινού, σε πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας. 2. Η γραμματεία της Επιτροπής Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα ενημερώνεται σχετικά με τυχόν αποφάσεις, γνωμοδοτήσεις, συστάσεις, εκθέσεις και άλλες συμφωνηθείσες δράσεις της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας. Άρθρο 6 Αλληλογραφία 1. Η αλληλογραφία που απευθύνεται στην υποεπιτροπή τελωνειακής συνεργασίας διαβιβάζεται στον γραμματέα οποιουδήποτε από τα μέρη, ο οποίος με τη σειρά του ενημερώνει τον έτερο γραμματέα. 2. Η γραμματεία διασφαλίζει ότι η αλληλογραφία που απευθύνεται στην υποεπιτροπή τελωνειακής συνεργασίας διαβιβάζεται στον πρόεδρό της και, όταν κρίνεται σκόπιμο, διανέμεται υπό μορφή εγγράφων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού. 3. Η αλληλογραφία του προέδρου της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας αποστέλλεται από τη γραμματεία εκ μέρους του προέδρου της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας στα μέρη. Η εν λόγω αλληλογραφία διανέμεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού. Άρθρο 7 Έγγραφα 1. Τα έγγραφα διαβιβάζονται μέσω των γραμματέων της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας. 2. Κάθε μέρος διαβιβάζει τα έγγραφά του στον γραμματέα του. Ο γραμματέας διαβιβάζει τα εν λόγω έγγραφα στον γραμματέα του άλλου μέρους. 3. Ο γραμματέας της Ένωσης διανέμει τα έγγραφα στους αρμόδιους εκπροσώπους της Ένωσης και κοινοποιεί συστηματικά στον γραμματέα της Ουκρανίας την αλληλογραφία αυτή. Ο γραμματέας της Ένωσης διαβιβάζει αντίγραφο των τελικών εγγράφων στους γραμματείς της Επιτροπής Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα. EL 13 EL

14 4. Ο γραμματέας της Ουκρανίας διανέμει τα έγγραφα στους αρμόδιους εκπροσώπους της Ουκρανίας και κοινοποιεί συστηματικά στον γραμματέα της Ένωσης την αλληλογραφία αυτή. Ο γραμματέας της Ουκρανίας διαβιβάζει αντίγραφο των τελικών εγγράφων στους γραμματείς της Επιτροπής Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα. Άρθρο 8 Εμπιστευτικότητα Οι συνεδριάσεις της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας δεν είναι δημόσιες, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από τα μέρη. Αν ένα μέρος υποβάλει στην υποεπιτροπή τελωνειακής συνεργασίας πληροφορίες που έχουν χαρακτηριστεί εμπιστευτικές, το άλλο μέρος χειρίζεται τις πληροφορίες αυτές ως τέτοιες. Άρθρο 9 Ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων 1. Η γραμματεία της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας καταρτίζει προσωρινή ημερήσια διάταξη για κάθε συνεδρίαση, με βάση τις προτάσεις των μερών. Η προσωρινή ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει θέματα για τα οποία η γραμματεία της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας έλαβε αίτημα εγγραφής στην ημερήσια διάταξη από ένα μέρος, συνοδευόμενο από τα σχετικά έγγραφα, το αργότερο 21 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης. 2. Η προσωρινή ημερήσια διάταξη και τα σχετικά έγγραφα διαβιβάζονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 το αργότερο 15 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. 3. Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται από την υποεπιτροπή τελωνειακής συνεργασίας στην αρχή κάθε συνεδρίασης. Αν συμφωνήσουν τα μέρη, μπορούν να εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη και άλλα θέματα πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στην προσωρινή ημερήσια διάταξη. 4. Ο πρόεδρος της συνεδρίασης της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας δύναται, κατόπιν συμφωνίας του έτερου μέρους, να προσκαλεί εκπροσώπους άλλων φορέων των μερών ή ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σε έναν θεματικό τομέα σε βάση adhoc να παραστούν στις συνεδριάσεις της προκειμένου να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με ειδικά θέματα. Τα μέρη μεριμνούν ώστε οι εν λόγω παρατηρητές ή εμπειρογνώμονες να τηρούν τυχόν απαιτήσεις εμπιστευτικότητας. 5. Ο πρόεδρος της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας δύναται, κατόπιν διαβούλευσης με τα μέρη, να συντομεύει τις προθεσμίες που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2, για να λαμβάνονται υπόψη ειδικές περιστάσεις. Άρθρο 10 Πρακτικά και επιχειρησιακά συμπεράσματα 1. Σχέδιο πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρησιακών συμπερασμάτων, κάθε συνεδρίασης συντάσσεται από το γραμματέα της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας του μέρους που ασκεί την προεδρία. 2. Το σχέδιο πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρησιακών συμπερασμάτων, υποβάλλεται στην υποεπιτροπή τελωνειακής συνεργασίας για έγκριση. Εγκρίνεται EL 14 EL

15 εντός 28 ημερολογιακών ημερών μετά από κάθε συνεδρίαση της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας. Αντίγραφο αποστέλλεται σε όλους τους αποδέκτες που αναφέρονται στο άρθρο 7 του εσωτερικού κανονισμού. Άρθρο 11 Αποφάσεις και συστάσεις 1. Η υποεπιτροπή τελωνειακής συνεργασίας θεσπίζει πρακτικές ρυθμίσεις, μέτρα, αποφάσεις (στο εξής «αποφάσεις») και συστάσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 83 της συμφωνίας. Οι πράξεις αυτές θεσπίζονται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των μερών, μετά την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εσωτερικών διαδικασιών για τη θέσπισή τους. Οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές για τα μέρη, τα οποία λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεσή τους. 2. Κάθε απόφαση ή σύσταση υπογράφεται από εκπρόσωπο αμφοτέρων των μερών. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι εκπρόσωποι υπογράφουν τα εν λόγω έγγραφα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης κατά την οποία εγκρίνεται η σχετική απόφαση ή σύσταση. 3. Η υποεπιτροπή τελωνειακής συνεργασίας μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις και να διατυπώνει συστάσεις με γραπτή διαδικασία, μετά την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εσωτερικών διαδικασιών, εφόσον συμφωνούν τα μέρη. Η γραπτή διαδικασία συνίσταται σε ανταλλαγή υπομνημάτων μεταξύ των δύο προέδρων, οι οποίοι ενεργούν σε συμφωνία με τα μέρη. Προς τον σκοπό αυτόν, το κείμενο της πρότασης ανακοινώνεται σύμφωνα με το άρθρο 7 και ορίζεται προθεσμία όχι μικρότερη των 21 ημερολογιακών ημερών, εντός της οποίας πρέπει να γνωστοποιηθούν τυχόν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις. Ο πρόεδρος της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας δύναται, μετά διαβούλευση με τα μέρη, να συντομεύει τις προθεσμίες που καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο για να λαμβάνονται υπόψη ειδικές περιστάσεις. Αφού συμφωνηθεί το κείμενο, η απόφαση ή η σύσταση υπογράφεται από εκπρόσωπο αμφοτέρων των μερών. 4. Οι πράξεις της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας φέρουν τον τίτλο «απόφαση» ή «σύσταση» αντίστοιχα. Κάθε απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην απόφαση. 5. Οι αποφάσεις και οι συστάσεις της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας επικυρώνονται από τους δύο γραμματείς. 6. Οι αποφάσεις και οι συστάσεις διαβιβάζονται σε αμφότερα τα μέρη. 7. Κάθε μέρος μπορεί να αποφασίσει τη δημοσίευση των αποφάσεων και των συστάσεων της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας στην επίσημη εφημερίδα του. Άρθρο 12 Εκθέσεις Η υποεπιτροπή τελωνειακής συνεργασίας υποβάλλει εκθέσεις στην Επιτροπή Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα σε κάθε τακτική ετήσια συνεδρίαση της Επιτροπής Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα. EL 15 EL

16 Άρθρο 13 Γλώσσες 1. Οι γλώσσες εργασίας της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας είναι η αγγλική και η ουκρανική. 2. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της η υποεπιτροπή τελωνειακής συνεργασίας χρησιμοποιεί τεκμηρίωση που έχει συνταχθεί σε αυτές τις γλώσσες, εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά. Άρθρο 14 Δαπάνες 1. Κάθε μέρος αναλαμβάνει όλες τις δαπάνες τις οποίες συνεπάγεται η συμμετοχή του στις συνεδριάσεις της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας, τόσο όσον αφορά τα έξοδα προσωπικού, ταξιδιού και διαμονής όσο και τα έξοδα ταχυδρομείου και τηλεπικοινωνιών. 2. Τις δαπάνες για τη διοργάνωση των συνεδριάσεων και την αναπαραγωγή εγγράφων αναλαμβάνει το μέρος που φιλοξενεί τη συνεδρίαση. 3. Οι δαπάνες για τη διερμηνεία κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων και τη μετάφραση των εγγράφων από και προς τα αγγλικά και τα ουκρανικά, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού, αναλαμβάνονται από το μέρος που φιλοξενεί τη συνεδρίαση. Η διερμηνεία και η μετάφραση από και προς άλλες γλώσσες καλύπτονται άμεσα από το αιτούν μέρος. Άρθρο 15 Τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού Ο παρών εσωτερικός κανονισμός μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 83 στοιχείο ε) της συμφωνίας. EL 16 EL

17 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1/2016 ΤΗΣ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΕ-ΓΕΩΡΓΙΑΣ της 2016 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της Η ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΕ-ΓΕΩΡΓΙΑΣ Έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου («η συμφωνία»), και ιδίως το άρθρο 211, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Σύμφωνα με το άρθρο 486, ορισμένα μέρη της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένου του υποτμήματος 3 («Γεωγραφικές ενδείξεις») της ενότητας 2 του κεφαλαίου 9 («Διανοητική ιδιοκτησία») του τίτλου IV («Εμπόριο και συναφή με το εμπόριο θέματα»), εφαρμόζονται προσωρινά από την 1η Ιανουαρίου (2) Το άρθρο 211 της συμφωνίας προβλέπει ότι η υποεπιτροπή για τις γεωγραφικές ενδείξεις («υποεπιτροπή ΓΕ») παρακολουθεί την εξέλιξη της συμφωνίας στον τομέα των γεωγραφικών ενδείξεων και χρησιμεύει ως φόρουμ συνεργασίας και διαλόγου σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις. (2) Το άρθρο 211 παράγραφος 2 της συμφωνίας προβλέπει ότι η υποεπιτροπή ΓΕ θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 Εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός της υποεπιτροπής ΓΕ, όπως παρατίθεται στο προσάρτημα. Άρθρο 2 Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της. Τόπος, Για την Ένωση Για την Ουκρανία EL 17 EL

18 Προσάρτημα Εσωτερικός κανονισμός της υποεπιτροπής για τις γεωγραφικές ενδείξεις ΕΕ-Ουκρανίας Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Η υποεπιτροπή για τις γεωγραφικές ενδείξεις («υποεπιτροπή ΓΕ»), που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 211 της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου («η συμφωνία») θα επικουρεί την Επιτροπή Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα που ορίζεται στο άρθρο 465 παράγραφος 4 του τίτλου ΙV της συμφωνίας κατά την άσκηση των καθηκόντων της. 2. Η υποεπιτροπή ΓΕ ασκεί τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 211 της συμφωνίας. 3. Η υποεπιτροπή ΓΕ αποτελείται από υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ουκρανίας, που έχουν αρμοδιότητα σε γεωγραφικές ενδείξεις. 4. Τα μέρη διορίζουν από έναν επικεφαλής αντιπροσωπείας, ο οποίος αποτελεί τον αρμόδιο επικοινωνίας για κάθε θέμα συναφές με την υποεπιτροπή ΓΕ. 5. Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας ενεργεί ως πρόεδρος σύμφωνα με το άρθρο 2 κατωτέρω. 6. Κάθε επικεφαλής αντιπροσωπείας δύναται να αναθέτει περαιτέρω, πλήρως ή εν μέρει, τα καθήκοντα του επικεφαλής αντιπροσωπείας σε διορισμένο αναπληρωτή, και στην περίπτωση αυτή κάθε αναφορά στον επικεφαλής αντιπροσωπείας θα παραπέμπει επίσης στον διορισμένο αναπληρωτή. 7. Τα μέρη στο πλαίσιο του παρόντος εσωτερικού κανονισμού ορίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 482 της συμφωνίας. Άρθρο 2 Προεδρία Η προεδρία της υποεπιτροπής ΓΕ ασκείται εκ περιτροπής από τα μέρη για περίοδο 12 μηνών. Η πρώτη περίοδος αρχίζει την ημερομηνία της πρώτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Σύνδεσης και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Άρθρο 3 Συνεδριάσεις 1. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα μέρη, η υποεπιτροπή ΓΕ, κατόπιν αιτήματος ενός εκ των μερών, συνεδριάζει εναλλάξ στην ΕΕ και στην Ουκρανία και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός 90 ημερών από την υποβολή του αιτήματος. 2. Κάθε συνεδρίαση της υποεπιτροπής ΓΕ συγκαλείται από τον πρόεδρο σε χρόνο και σε τόπο που συμφωνούν τα μέρη. Η ανακοίνωση για τη σύγκληση της συνεδρίασης εκδίδεται από τον πρόεδρο της υποεπιτροπής ΓΕ το αργότερο 28 ημερολογιακές EL 18 EL

19 ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. 3. Οποτεδήποτε είναι εφικτό, η τακτική συνεδρίαση της υποεπιτροπής ΓΕ συγκαλείται σε εύθετο χρόνο πριν από την τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα. 4. Κατ' εξαίρεση, οι συνεδριάσεις της υποεπιτροπής ΓΕ μπορούν να πραγματοποιούνται με κάθε τεχνολογικό μέσο που έχει συμφωνηθεί από τα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των τηλεδιασκέψεων. Άρθρο 4 Αντιπροσωπείες Πριν από κάθε συνεδρίαση, τα μέρη ενημερώνονται, μέσω της γραμματείας, για την προβλεπόμενη σύνθεση των αντιπροσωπειών που θα συμμετάσχουν στη συνεδρίαση. Άρθρο 5 Γραμματεία 1. Ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ένας εκπρόσωπος της Ουκρανίας εκτελούν από κοινού χρέη γραμματέων της υποεπιτροπής ΓΕ, διοριζόμενοι από τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών, και εκτελούν καθήκοντα γραμματείας από κοινού, σε πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας. 2. Η γραμματεία της Επιτροπής Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα ενημερώνεται σχετικά με τυχόν αποφάσεις, γνωμοδοτήσεις, συστάσεις, εκθέσεις και άλλες συμφωνηθείσες δράσεις της υποεπιτροπής ΓΕ. Άρθρο 6 Αλληλογραφία 1. Η αλληλογραφία που απευθύνεται στην υποεπιτροπή ΓΕ διαβιβάζεται στον γραμματέα οποιουδήποτε από τα μέρη, ο οποίος με τη σειρά του ενημερώνει τον έτερο γραμματέα. 2. Η γραμματεία διασφαλίζει ότι η αλληλογραφία που απευθύνεται στην υποεπιτροπή ΓΕ διαβιβάζεται στον πρόεδρό της και, όταν κρίνεται σκόπιμο, διανέμεται υπό μορφή εγγράφων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού. 3. Η αλληλογραφία του προέδρου της υποεπιτροπής ΓΕ αποστέλλεται από τη γραμματεία εκ μέρους του προέδρου της υποεπιτροπής ΓΕ στα μέρη. Η εν λόγω αλληλογραφία διανέμεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού. Άρθρο 7 Έγγραφα 1. Τα έγγραφα διαβιβάζονται μέσω των γραμματέων της υποεπιτροπής ΓΕ. 2. Κάθε μέρος διαβιβάζει τα έγγραφά του στον γραμματέα του. Ο γραμματέας διαβιβάζει τα εν λόγω έγγραφα στον γραμματέα του άλλου μέρους. EL 19 EL

20 3. Ο γραμματέας της Ένωσης διανέμει τα έγγραφα στους αρμόδιους εκπροσώπους της Ένωσης και κοινοποιεί συστηματικά την αλληλογραφία αυτή στον γραμματέα της Ουκρανίας και στους γραμματείς της Επιτροπής Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα. 4. Ο γραμματέας της Ουκρανίας διανέμει τα έγγραφα στους αρμόδιους εκπροσώπους της Ουκρανίας και κοινοποιεί συστηματικά την αλληλογραφία αυτή στον γραμματέα της Ένωσης και στους γραμματείς της Επιτροπής Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα. Άρθρο 8 Εμπιστευτικότητα Οι συνεδριάσεις της υποεπιτροπής ΓΕ δεν είναι δημόσιες, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από τα μέρη. Όταν ένα μέρος υποβάλει στην υποεπιτροπή ΓΕ πληροφορίες που έχουν χαρακτηριστεί εμπιστευτικές, το άλλο μέρος χειρίζεται τις πληροφορίες αυτές ως τέτοιες. Άρθρο 9 Ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων 1. Η γραμματεία της υποεπιτροπής ΓΕ καταρτίζει προσωρινή ημερήσια διάταξη για κάθε συνεδρίαση, καθώς επίσης και σχέδιο επιχειρησιακών συμπερασμάτων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, με βάση τις προτάσεις των μερών. Η προσωρινή ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει θέματα για τα οποία η γραμματεία της υποεπιτροπής ΓΕ έλαβε αίτημα εγγραφής στην ημερήσια διάταξη από ένα μέρος, συνοδευόμενο από τα σχετικά έγγραφα, το αργότερο 21 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης. 2. Η προσωρινή ημερήσια διάταξη και τα σχετικά έγγραφα διαβιβάζονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 το αργότερο 15 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. 3. Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται από τον πρόεδρο και τον έτερο επικεφαλής αντιπροσωπείας κατά την έναρξη κάθε συνεδρίασης. Αν συμφωνήσουν τα μέρη, μπορούν να εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη και άλλα θέματα πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στην προσωρινή ημερήσια διάταξη. 4. Ο πρόεδρος της συνεδρίασης της υποεπιτροπής ΓΕ δύναται, κατόπιν συμφωνίας του έτερου μέρους, να προσκαλεί εκπροσώπους άλλων φορέων των μερών ή ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σε έναν θεματικό τομέα σε βάση ad-hoc να παραστούν στις συνεδριάσεις της προκειμένου να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με ειδικά θέματα. Τα μέρη μεριμνούν ώστε οι εν λόγω παρατηρητές ή εμπειρογνώμονες να τηρούν τυχόν απαιτήσεις εμπιστευτικότητας. 5. Ο πρόεδρος της συνεδρίασης της υποεπιτροπής ΓΕ δύναται, κατόπιν διαβούλευσης με τα μέρη, να συντομεύει τις προθεσμίες που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2, για να ληφθούν υπόψη ειδικές περιστάσεις. Άρθρο 10 Πρακτικά και επιχειρησιακά συμπεράσματα 1. Οι δύο γραμματείς συντάσσουν από κοινού σχέδιο πρακτικών κάθε συνεδρίασης. EL 20 EL

21 2. Κατά γενικό κανόνα, τα πρακτικά περιλαμβάνουν, για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης: α) τους συμμετέχοντες στη συνεδρίαση, τους υπαλλήλους που τους συνοδεύουν και τυχόν παρατηρητές ή εμπειρογνώμονες που παρέστησαν στη συνεδρίαση β) τα έγγραφα που υποβλήθηκαν στην υποεπιτροπή ΓΕ γ) τις δηλώσεις, των οποίων η καταχώριση ζητήθηκε από την υποεπιτροπή ΓΕ και δ) εάν χρειάζεται, τα επιχειρησιακά συμπεράσματα της συνεδρίασης σύμφωνα με την παράγραφο Το σχέδιο πρακτικών υποβάλλεται στην υποεπιτροπή ΓΕ προς έγκριση. Εγκρίνεται εντός 28 ημερολογιακών ημερών μετά από κάθε συνεδρίαση της υποεπιτροπής ΓΕ. Αντίγραφο αποστέλλεται σε όλους τους αποδέκτες που αναφέρονται στο άρθρο 7 του εσωτερικού κανονισμού. 4. Το σχέδιο επιχειρησιακών συμπερασμάτων κάθε συνεδρίασης συντάσσεται από τον γραμματέα του μέρους που ασκεί την προεδρία της υποεπιτροπής ΓΕ και διανέμεται στα μέρη μαζί με την ημερήσια διάταξη, κατά κανόνα το αργότερο 15 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Το εν λόγω σχέδιο επικαιροποιείται κατά τη διεξαγωγή της συνεδρίασης, ώστε στο τέλος της συνεδρίασης, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά, η υποεπιτροπή ΓΕ να εγκρίνει τα επιχειρησιακά συμπεράσματα προσδιορίζοντας τις επακόλουθες δράσεις των μερών. Μόλις εγκριθούν, τα επιχειρησιακά συμπεράσματα επισυνάπτονται στα πρακτικά και η εφαρμογή τους εξετάζεται κατά τη διάρκεια κάθε επακόλουθης συνεδρίασης της υποεπιτροπής ΓΕ. Για τον σκοπό αυτόν, η υποεπιτροπή ΓΕ εγκρίνει υπόδειγμα που καθιστά δυνατό τον προσδιορισμό κάθε σημείου δράσης σε σχέση με συγκεκριμένη προθεσμία. Άρθρο 11 Αποφάσεις 1. Η υποεπιτροπή ΓΕ έχει την εξουσία να εγκρίνει αποφάσεις στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 211 παράγραφος 3 της συμφωνίας. Οι αποφάσεις αυτές θεσπίζονται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των μερών, μετά την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εσωτερικών διαδικασιών για τη θέσπισή τους. Είναι δεσμευτικές για τα μέρη, τα οποία λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεσή τους. 2. Κάθε απόφαση υπογράφεται από εκπρόσωπο αμφοτέρων των μερών. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι εκπρόσωποι υπογράφουν τα εν λόγω έγγραφα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης κατά την οποία εγκρίνεται η σχετική απόφαση. 3. Η υποεπιτροπή ΓΕ μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις με γραπτή διαδικασία, μετά την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εσωτερικών διαδικασιών που απαιτούνται για την έγκρισή τους, εφόσον συμφωνούν τα μέρη. Η γραπτή διαδικασία συνίσταται σε ανταλλαγή υπομνημάτων μεταξύ των δύο γραμματέων, οι οποίοι ενεργούν σε συμφωνία με τα μέρη. Προς τον σκοπό αυτόν, το κείμενο της πρότασης ανακοινώνεται σύμφωνα με το άρθρο 7 και ορίζεται προθεσμία όχι μικρότερη των 21 ημερολογιακών ημερών, εντός της οποίας πρέπει να γνωστοποιηθούν τυχόν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις. Ο πρόεδρος της υποεπιτροπής ΓΕ δύναται, μετά από διαβούλευση με τα μέρη, να συντομεύει τις προθεσμίες που καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο, με σκοπό να λαμβάνονται υπόψη ειδικές περιστάσεις. Αφού EL 21 EL

22 συμφωνηθεί το κείμενο, η απόφαση υπογράφεται από εκπρόσωπο αμφοτέρων των μερών. 4. Οι πράξεις της υποεπιτροπής ΓΕ φέρουν τον τίτλο «απόφαση». Κάθε απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην απόφαση. 5. Οι αποφάσεις της υποεπιτροπής ΓΕ επικυρώνονται από τους δύο γραμματείς. 6. Οι αποφάσεις διαβιβάζονται σε αμφότερα τα μέρη. 7. Κάθε μέρος μπορεί να αποφασίσει τη δημοσίευση των αποφάσεων της υποεπιτροπής ΓΕ στην αντίστοιχη επίσημη εφημερίδα του. Άρθρο 12 Εκθέσεις 1. Η υποεπιτροπή ΓΕ αναφέρει στην Επιτροπή Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα σχετικά με τις δραστηριότητές της σε κάθε τακτική συνεδρίαση της τελευταίας. 2. Οι εκθέσεις εγκρίνονται με συναίνεση μεταξύ των μερών και φέρουν τον τίτλο «έκθεση». Οι εκθέσεις διαβιβάζονται σε αμφότερα τα μέρη. 3. Η διαδικασία για την έκδοση των αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 2 και 3 εφαρμόζονται κατ αναλογία στις εκθέσεις. Άρθρο 13 Γλώσσες 1. Οι γλώσσες εργασίας της υποεπιτροπής ΓΕ είναι η αγγλική και η ουκρανική. 2. Η υποεπιτροπή ΓΕ χρησιμοποιεί τεκμηρίωση που έχει συνταχθεί σε αυτές τις γλώσσες, εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά. Άρθρο 14 Δαπάνες 1. Κάθε μέρος αναλαμβάνει όλες τις δαπάνες τις οποίες συνεπάγεται η συμμετοχή του στις συνεδριάσεις της υποεπιτροπής ΓΕ, τόσο όσον αφορά τα έξοδα προσωπικού, ταξιδιού και διαμονής, όσο και τα έξοδα ταχυδρομείου και τηλεπικοινωνιών. 2. Τις δαπάνες για τη διοργάνωση των συνεδριάσεων και την αναπαραγωγή εγγράφων αναλαμβάνει το μέρος που φιλοξενεί τη συνεδρίαση. 3. Οι δαπάνες για τη διερμηνεία κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων και τη μετάφραση των εγγράφων από και προς τα αγγλικά και τα ουκρανικά, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού, αναλαμβάνονται από το μέρος που φιλοξενεί τη συνεδρίαση. Η διερμηνεία και η μετάφραση από και προς άλλες γλώσσες καλύπτονται άμεσα από το αιτούν μέρος. Άρθρο 15 Τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού EL 22 EL

23 Ο παρών εσωτερικός κανονισμός μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της υποεπιτροπής ΓΕ σύμφωνα με το άρθρο 211 παράγραφος 2 της συμφωνίας. EL 23 EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2014 COM(2014) 636 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβουν η Ένωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.5.2016 COM(2016) 266 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στην Επιτροπή GNSS Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ελβετίας η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - JOIN(2017) 23 final ANNEXES 1 to 2.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - JOIN(2017) 23 final ANNEXES 1 to 2. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0155 (NLE) 11186/17 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: COASI 91 JAI 684 ASIE 22 CODRO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.2.2017 JOIN(2017) 5 final 2017/0019 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αθήνα, στις 27.3.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αθήνα, στις 27.3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ »

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ » Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Εθνικών Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Εθνικών Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Εθνικών Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης

Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αριθ. : 2009-D-185-el-6 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020, 2/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου της του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Η Επιτροπή Παρακολούθησης (Επ.Πα.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004 EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Ιουνίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισµού του γενικού συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/12) ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020, 19/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. Bρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2002 (18.03) (OR. en) CONV 9/02. ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προεδρείου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. Bρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2002 (18.03) (OR. en) CONV 9/02. ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προεδρείου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Bρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2002 (18.03) (OR. en) CONV 9/02 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Προεδρείου προς : τη Συνέλευση Θέµα : Σηµείωµα για τις µεθόδους εργασίας Το επισυναπτόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός της Μικτής Παιδαγωγικής Επιτροπής

Εσωτερικός κανονισμός της Μικτής Παιδαγωγικής Επιτροπής Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Γενική Γραμματεία Αριθ. : 2009-D-295-el-6 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός της Μικτής Παιδαγωγικής Επιτροπής Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 ΕπΠα ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 4.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 229/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών

Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Παιδαγωγική Μονάδα Αριθ. : 2009-D-225-el-5 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

6898/12 ZAC+IKS/ag DG G

6898/12 ZAC+IKS/ag DG G ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2012 (OR. en) 6898/12 ECOFIN 196 UEM 42 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναθεώρηση του καταστατικού της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 265 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 265 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0105 (NLE) 9741/17 COEST 113 PHYTOSAN 8 VETER 42 WTO 127 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος : «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020 σελ 1 από 6

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 334/98 21.11.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Νοεμβρίου 2014 για την οργανωτική δομή και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης και του δικτύου Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.2.2017 L 28/73 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/179 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό των διαδικαστικών ρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της ομάδας συνεργασίας, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2016 COM(2016) 172 final ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ARLEM) Άρθρο 1. Σύνθεση

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ARLEM) Άρθρο 1. Σύνθεση Βρυξέλλες, 1η Ιουλίου 2013 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ARLEM) Άρθρο 1 Σύνθεση Τα μέλη της Ευρωμεσογειακής Περιφερειακής και Τοπικής Συνέλευσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 18.03.2004 L 080/33 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισµού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/2)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ C 58/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.2.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 20ής Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-2013 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 149 final 2014/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 02011Y0224(01) EL 01.04.2017 002.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» ΤΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-2013 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Άρθρο 1 Συγκρότηση και

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0114 (NLE) 8071/16 COEST 97 WTO 93 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 179/72 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 673/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουνίου 2014 σχετικά με την ίδρυση επιτροπής μεσολάβησης και τον εσωτερικό της κανονισμό (ΕΚΤ/2014/26) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.11.2015 COM(2015) 581 final 2015/0266 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2014 COM(2014) 459 final 2014/0215 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/198/Ευρατόμ περί ιδρύσεως της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

11007/17 ΧΓ/γπ 1 DGB 1 A

11007/17 ΧΓ/γπ 1 DGB 1 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11007/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 10430/17 Θέμα: AGRI 376 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5126/15 LIMITΕ SΟC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Ομάδα «Κοινωνικές Υποθέσεις» με ημερομηνία: 23 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.11.2016 COM(2016) 735 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας για τη χορήγηση ειδικού καθεστώτος στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3610, 7/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3610, 7/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3610 της 7ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί της Σύστασης Ευρωπαϊκών Επιτροπών Επιχειρήσεων Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004D0002 EL 18.04.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0059 (NLE) 7768/17 UD 91 MED 21 COMER 44 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.11.2016 COM(2016) 747 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Υπόδειγμα συμφωνίας περί καθεστώτος όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4. Η διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών θα γίνεται φιλικά µέσω διαβουλεύσεων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4. Η διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών θα γίνεται φιλικά µέσω διαβουλεύσεων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2016 COM(2016) 621 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεικτή επιτροπή ΕΕ-ΔΟΠΑ όσον

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση της Επιτροπής της 2ας Νοεμβρίου 2010

Απόφαση της Επιτροπής της 2ας Νοεμβρίου 2010 Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Απόφαση της Επιτροπής της 2ας Νοεμβρίου 2010 για τη συγκρότηση του ευρωπαϊκού πολυμερούς φόρουμ για την ηλεκτρονική τιμολόγηση Άρθρο 1: Αντικείμενο Άρθρο 2: Καθήκοντα Άρθρο 3:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΤΑ ΜΕΛΗ Αρθρο 1 Γενικά 1.1 Σύμφωνα με το άρθρο 3.1 του Καταστατικού, αιτήματα προσχώρησης θα πρέπει να υποβάλλονται στην Γραμματεία του MEDAC η οποία θα φροντίζει

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

L 95/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 95/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 95/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιανουαρίου 2014 για την τροποποίηση της απόφασης ΕΚΤ/2004/2 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 1 Λοϊζος Χατζηκωστής «Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχείρησης» Ε.Ε.Ε. Σηµαίνει την επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Π.Υ.Σ. 7/ , ΦΕΚ Α

(Π.Υ.Σ. 7/ , ΦΕΚ Α Απόσπασμα Από τα πρακτικά της δεκάτης πέμπτης (15ης) συνεδρίασης της Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Π.Υ.Σ. 7/28-4-2011, ΦΕΚ Α 102/4-5-2011). Η Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.1.2016 COM(2016) 28 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που καλείται να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Συνημμένο. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Συνημμένο. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 27 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συνημμένο στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2005 για την ίδρυση επιστημονικής, τεχνικής και οικονομικής επιτροπής αλιείας (2005/629/ΕΚ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2005 για την ίδρυση επιστημονικής, τεχνικής και οικονομικής επιτροπής αλιείας (2005/629/ΕΚ) L 225/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.8.2005 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2005 για την ίδρυση επιστημονικής,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.9.2015 COM(2015) 448 final 2015/0205 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2016 COM(2016) 172 final 2016/0090 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ C 39/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.2.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 148 final ANNEX 12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0065 (NLE) 9877/16 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: FREMP 104 JAI 532 COHOM 65 COWEB 54 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A8-0361/ Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της

A8-0361/ Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της 11.1.2017 A8-0361/ 001-003 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-003 κατάθεση: Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Έκθεση Adam Szejnfeld A8-0361/2016 Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Συνημμένο. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Συνημμένο. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 28 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συνημμένο στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Σελίδα 1 ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 11/20.11.2014 (θέμα 7.2) Απόφαση του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ελέγχου Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Kamil

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ του ΚΠΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.5.2016 COM(2016) 286 final 2016/0150 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Προσάρτηµα στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΟΤΕ) Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

ΙΙΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ L 348/130 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2008 ΙΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ) ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 2008/976/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0366 (NLE) 14997/16 COASI 219 ASIE 89 NZ 5 POLGEN 155 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που εκφράζει τη θέση η οποία θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά ορισμένες προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 6.7.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0064 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2010 COM(2010) 85 τελικό 2010/0054 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (όπως τροποποιήθηκε στη 4 η Γενική Συνέλευση Νοέμβριος 2008) 1. ΙΔΡΥΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ 1. Το Δίκτυο Αιρετών Ελληνικής καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα