Μέγα τὸ τῆσ θαλάςςησ κράτοσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέγα τὸ τῆσ θαλάςςησ κράτοσ"

Transcript

1 ΔΙΕΘΝΕ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΩΙΠΟΛΙ INTERNATIONAL INSTITUTE OF ANCIENT HELLENIC HISTORY SOSIPOLIS 3 ο Διεθνέσ υνέδριο Αρχαίασ Ελληνικήσ Ιςτορίασ 3 rd International Colloquium of Ancient Hellenic History Τπό την αιγίδα τησ Βουλήσ των Ελλήνων και του Τπουργείου Παιδείασ, Δια Βίου Μάθηςησ και Θρηςκευμάτων Under the auspices of the Hellenic Parliament and The Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs Μέγα τὸ τῆσ θαλάςςησ κράτοσ Αρχαία Ολυμπία, Πύργοσ / Ancient Olympia, Pyrgos ΜΑΪΟΤ 2010 / May 25 th 30 th, 2010 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΗΛΕΙΑ / PREFECTURE OF ILIA

2 ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ / Scientific Committee ALONSO TRONCOSO Victor, Univ. de La Coruña CARLIER Pierre, Univ. Paris X Nanterre CARTLEDGE Paul, Univ. of Cambridge CHRISTIEN Jacqueline, Univ. Paris X Nanterre ΜΠΙΡΓΑΛΙΑ Νύκοσ, Πανεπιςτόμιο Αθηνών ΜΠΟΤΡΑΖΕΛΗ Κώςτασ, Πανεπιςτόμιο Αθηνών ΡΑΜΟΤ ΦΑΧΙΑΔΗ Ωννα, Πανεπιςτόμιο Αθηνών ΣΑΣΣΗ ΓΚΑΡΣΖΙΟΤ Αριϊδνη, Πανεπιςτόμιο Ιωαννύνων ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ / Organising Committee ΜΠΙΡΓΑΛΙΑ Νύκοσ ΜΠΑΡΣΖΨΚΑ Αλεξϊνδρα ΑΝΑΓΝΨΣΟΤ Μαρύα ΑΝΣΨΝΟΠΟΤΛΟ Κώςτασ ΥΛΨΡΟΤ Νατϊςςα Ευχαριςτοϑμε θερμϊ την Ζ Εφορεύα Προώςτορικών και Κλαςικών Αρχαιοτότων Αρχαύασ Ολυμπύασ για την αρωγό τησ ςτη διοργϊνωςη του ςυνεδρύου Many thanks to the 7 th Ephorate of Prehistoric and Classic Antiquities of Ancient Olympia for the contribution to the Colloquium Εικόνεσ Εξωφύλλου α. Πόλινο δελφύνι που κολυμπϊ πϊνω ςε αφριςμϋνα κϑματα. Κοςμοϑςε τη ςτϋγη πολυτελοϑσ κτιρύου του Ιεροϑ τησ Ολυμπύασ π.φ. Αρχαιολογικϐ Μουςεύο Ολυμπύασ. β. Αττικό μελανϐμορφη κϑλικα (εςωτερικϐ) π.φ. Ο Διϐνυςοσ ταξιδεϑει με πλούο. Μϐναχο, Staatliche Antikensamlungen.

3 Μέγα τὸ τῆσ θαλάςςησ κράτοσ Η δύναμη τησ θάλαςςασ και οι θαλάςςιεσ δυνάμεισ ςτον ελληνικό κόςμο κατά την αρχαΰκή και κλαςική περίοδο Η περύφημη αυτό φρϊςη του Περικλό ςτο Θουκυδύδη εκφρϊζει τη βϊςη μιασ πραγματικϐτητασ του αρχαύου μεςογειακοϑ κϐςμου. Η θϊλαςςα αποτελεύ την κατεξοχόν οδϐ επικοινωνύασ μεταξϑ πϐλεων, καθώσ και το χώρο ναυτικών επιχειρόςεων και πειραματιςμών, εμπορικών ςυναλλαγών, οικονομικόσ ευμϊρειασ, πολιτικόσ εξϊπλωςησ και ευρϑτερησ κυριαρχύασ. κοπϐσ του ςυνεδρύου εύναι να μελετόςει τισ πολϑπλευρεσ αυτϋσ ϐψεισ καθώσ και τη ςπουδαιϐτητα τησ θϊλαςςασ ςτην αρχαύα ελληνικό ιςτορύα κατϊ την αρχαώκό, κλαςικό και ελληνιςτικό περύοδο. Θεματικέσ ενότητεσ Πϐλη και θϊλαςςα: πϐλεισ που ςτόριξαν την ανϊπτυξό τουσ ςτη θϊλαςςα και πρϐςωπα τησ θϊλαςςασ. Η θϊλαςςα ωσ χώροσ ϊςκηςησ επεκτατικόσ πολιτικόσ και κυριαρχύασ: διπλωματύα, εξωτερικό πολιτικό και διεθνεύσ ςχϋςεισ. Η θϊλαςςα ωσ χώροσ πολιτικόσ, πολιτιςτικόσ και πνευματικόσ αλληλεπύδραςησ και ανϊπτυξησ. Η θϊλαςςα ωσ χώροσ οικονομικόσ και εμπορικόσ επϋκταςησ. Η θϊλαςςα και οι εξελύξεισ ςτη ναυπηγικό και ςτη ναυςιπλοϗα. Η θϊλαςςα ωσ χώροσ πολιτειακών πειραματιςμών και γεωπολιτικόσ ενοπούηςησ. Η θϊλαςςα ωσ χώροσ ανταγωνιςμών και ςυγκροϑςεων: ναυτικϋσ επιχειρόςεισ. Great is the power of the sea The power of sea and sea powers in the Greek world of the archaic and classical periods Pericles famous phrase in Thucydides expresses a basic reality of the ancient Mediterranean world: the sea was often the main connecting route in interregional communications, while naval activity and expertise laid the foundations of widespread commerce, prosperity, political expansion and wider rule. Purpose of this congress will be to examine these various aspects of the importance of the sea in Greek history of the archaic and classical periods until Alexander s age. Topics The Polis and the Sea: Cities that based their evolution on the sea as well as on sea personalities. The Sea as a ground for exercising expansionary policy and dominance: diplomacy, foreign policy and international relations. The Sea as a ground for political, cultural and intellectual interaction and evolution. The Sea as a ground for economic and commercial expansion The Sea and the evolution of naval architecture and navigation The Sea as a ground for political experimentations and geopolitical unification. The Sea as a ground for competition and conflict: naval operations

4 ΣΡΙΣΗ 25 ΜΑΪΟΤ Tuesday 25 th May Πύργοσ / Pyrgos Εγγραφή / Registration Χαιρετιςμοί / Welcome addresses Προεδρείο / Session Chairs: Nikos Birgalias Claude BAURAIN, Université de Liège La Thalassocratie en Grèce ancienne : mythes et réalités historiques Ϊννα ΡΑΜΟΤ-ΧΑΨΙΑΔΗ, Πανεπιςτόμιο Αθηνών Η ςυμβολό των δυνατών ςε πϐλεισ τησ Δηλιακόσ Αθηναώκόσ υμμαχύασ ςτο «τῆσ θαλϊςςησ κρϊτοσ» Marcel PIERART, Université de Fribourg ΕΙ ΓΑΡ ΗΜΕΝ ΝΗΙΨΣΑΙ (THUC. I ) Giovanna DAVERIO ROCCHI, Universit{ degli Studi di Milano Immaginario del mare e homonoia. Luoghi reali e virtuali dell armonia e dell amicizia nella retorica politica Pierre CARLIER, Université Paris X - Nanterre La cité idéale et la mer selon Aristote υζήτηςη / Discussion ΔΕΞΙΩΗ / Reception

5 ΣΕΣΑΡΣΗ 26 ΜΑΪΟΤ Wednesday 26 May Αρχαία Ολυμπία / Ancient Olympia Προεδρείο / Session Chairs: Françoise Ruzé Elisabetta BIANCO, Universit{ di Torino Thalassokratia: un concetto, molti nomi Αντώνησ ΣΑΚΜΑΚΗ, Πανεπιςτόμιο Κϑπρου Ναυτικό ιςχϑσ, ναυτικϋσ επιχειρόςεισ και η λογοτεχνικό τουσ ϋκφραςη Flavia FRISONE, Universit{ del Salento, Lecce Possedere il mare. Network marittimi e concezione territoriale del mare nella documentazione letteraria ed epigrafica greca Marina GIORGADZE Nino INAISHVILI, Batumi Niko Berdzenishvili Research Institute, Georgia The Colchis Black Sea Littoral in the Archaic and Classical Periods (According to the Ancient Greek Literary Sources and Archaeological Materials) υζήτηςη / Discussion ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ / Break Προεδρείο / Session Chairs: Pierre Carlier Annalisa PARADISO, Universit{ della Basilicata La Lidia, il mare Κωνςταντίνοσ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ, και Αςημάκησ ΚΟΤΣΙΟ, Ζ Εφορεύα Προώςτορικών και Κλαςικών Αρχαιοτότων Αρχαύα Ολυμπύα Σα αρχαύα λιμϊνια Κυλλόνησ και Υειϊσ, και ο ρϐλοσ τουσ ςτην υπϐθεςη των Ολυμπιακών Αγώνων James ROY, University of Nottingham Arkadia and the sea.

6 ΣΕΣΑΡΣΗ 26 ΜΑΪΟΤ Wednesday 26 May Geneviève HOFFMANN, Université d Amiens Les aristocrates athéniens, le cheval et la mer au Vé siècle υζήτηςη / Discussion ΓΕΤΜΑ / Lunch Προεδρείο / Session Chairs: Giovanna Daverio Rocci Giovanni BOFFA, University of Salento The Eretrian naval power from eighth to sixth century BC Κατερίνα ΜΕΪΔΑΝΗ, Δρ. Πανεπιςτημύου Αθηνών ΑΝΣΕΦΕΘΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΗΓΕΜΟΝΙΑ Ο ΕΠΑΜΕΙΝΨΝΔΑ ΚΑΙ Ο ΘΗΒΑΪΚΟ ΣΟΛΟ Adolfo J. DOMINGUEZ, Universidad Autonoma de Madrid The Locrians and the Sea Claudia ANTONETTI, University Ca Foscari of Venice Insularité, métonomasiai et identité: le cas de Corcyre υζήτηςη / Discussion ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ / Break

7 ΣΕΣΑΡΣΗ 26 ΜΑΪΟΤ Wednesday 26 May Προεδρείο / Session Chairs: Victor Alonso Troncoso Francesco CRISTOFARO, Universit{ del Salento Porti e approdi nel network mediterraneo alla luce dell analisi terminologica. Un caso di studio: la Grecia ionico-adriatica Ανδρέασ ΜΟΡΑΚΗ, υπ. Δρ. Πανεπιςτημύου Αθηνών The Syracusan fleet Alfonso ÁLVAREZ-OSSORIO RIVAS, Universidad de Sevilla Piracy as a Desequilibrium Factor in the Eastern Mediterranean Seapower Balance: The Cilician Example During Archaic and Classical Times υζήτηςη / Discussion ΔΕΙΠΝΟ / Dinner

8 ΠΕΜΠΣΗ 27 ΜΑΪΟΤ Thursday 27 May ΕΠΙΚΕΧΗ ΣΟΤ ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΨΡΟΤ ΗΛΙΔΑ ΚΑΙ ΟΛΤΜΠΙΑ Visit to the archeological sites of Ilida and Olympia Προεδρείο / Session Chairs: James Roy Cinzia BEARZOT, Universit{ Cattolica del Sacro Cuore di Milano L impero del mare in Diodoro, libri XIV-XV Ellen MILLENDER, Reed College The Spartans at Sea Lukas THOMMEN, Universität Zürich Xenophon und die spartanische Nauarchie Jacqueline CHRISTIEN, Université Paris X - Nanterre et Centre L. Gernet Sparte: Le temps des Navarques Martin DREHER, Otto-von-Guericke-Universität Die Seemacht Sparta (Sparta as a naval power) υζήτηςη / Discussion ΔΕΙΠΝΟ / Dinner

9 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 28 ΜΑΪΟΤ Friday 28 May Προεδρείο / Session Chairs: Marcel Piérart Αριάδνη ΓΚΑΡΣΖΙΟΤ - ΣΑΣΣΗ, Πανεπιςτόμιο Ιωαννύνων Αρχαύοι ελληνικού μϑθοι περύ κατακλυςμοϑ András PATAY-HORVATH, Eötvös Lor nd University, Budapest The Contest Between Athena and Poseidon Myth, History and Art François de POLIGNAC, École Pratique des Hautes Études La mer comme menace? Les récits de raids maritimes et de violations de sanctuaires Derek IRWIN, Dr de l Université Paris X, Nanterre Deities on the seas: religion aboard merchant ships in the ancient Greek World υζήτηςη / Discussion ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ / Break Προεδρεύο / Session Chairs: Anton Powell Luisa PRANDI, Universit{ di Verona L Egeo fra I Persiani e Alessandro Magno Nanno MARINATOS, University of Illinois, at Chicago Hekateus Advice about the Ionian Navy in Herodotus Adamik TAMAS, Eötvös Lor nd University, Budapest The preface of Horodotus'work as evidence for the importance of the sea Ι. Ν. ΠΕΡΤΙΝΑΚΗ, Πανεπιςτόμιο Ιωαννύνων ΜΕΓΑ ΣΟ ΣΗ ΘΑΛΑΗ ΚΡΑΣΟ (ΘΟΤΚ ): ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΙΔΕΑ υζήτηςη / Discussion ΓΕΤΜΑ / Lunch

10 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 28 ΜΑΪΟΤ Friday 28 May Προεδρείο / Session Chairs: Claude Mossé Ευάγγελοσ ΑΛΕΞΙΟΤ, Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ «ἀρχὴ τῆς θαλάττης ἀρχὴ τῶν κακῶν»: η θουκυδύδεια Realpolitik και η ρητορικό τησ πλεονεξύασ ςτον Χευδ.-Ξενοφώντα και τον Ιςοκρϊτη Christian BOUCHET, Université des Antilles-Guyane Démocratie et puissance maritime dans l Aréopagitique d Isocrate César FORNIS, Universidad de Sevilla Rhodes during the Corinthian War: from Strategic Naval Base to the Endemic Stasis Mario LOMBARDO, University of the Salento Aristotle (Politics, IV 1291b) and the hypertrophic development of a maritime demos in Taras and other Greek poleis υζήτηςη / Discussion ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ / Break Προεδρείο / Session Chairs: Anna Ramou Hapsiadi Emiliano J. BUIS, University of Buenos Aires The Waves of Athenian Law: Imperialism, Sea Power and Maritime Politics in Ancient Comedy Μαρία ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ, Δρ. Πανεπιςτημύου Αθηνών O Αριςτοφϊνησ και το ναυτικϐ των Αθηναύων Gianluca CUNIBERTI, Universit{ Degli Studi di Torino Mare, potere e demagogia nella commedia attica υζήτηςη / Discussion ΔΕΙΠΝΟ / Dinner

11 ΑΒΒΑΣΟ 29 ΜΑΪΟΤ Saturday 29 May Προεδρείο / Session Chairs: Kostas Buraselis Jean-Christophe COUVENHES, Université Paris IV-Sorbonne Les esclaves servant dans la flotte athénienne { l époque classique Thomas J. FIGUEIRA, Rutgers: The State University of New Jersey The Finance and Demography in Early Greek Navies Claude MOSSE, Université Paris VIII La mer comme révélateur d un choix politique Mauro MOGGI, Universit{ Degli Studi di Siena La flotta, i teti e l evoluzione della democrazia ateniese Víctor ALONSO TRONCOSO, Universidad de La Coruña La mer dans les traités internationaux de l époque archaïque et classique Attilio MASTROCINQUE, Universit{ di Verona Il muro di legno, ovvero la citt{ imbarcata sulle navi υζήτηςη / Discussion ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ / Break ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ / Closing Session Κώςτασ ΜΠΟΤΡΑΖΕΛΗ, Πανεπιςτόμιο Αθηνών Νίκοσ ΜΠΙΡΓΑΛΙΑ, Πανεπιςτόμιο Αθηνών ΓΕΤΜΑ / Lunch ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΚΣΙΡΙΟΤ ΩΙΠΟΛΙ / Inauguration of the SOSIPOLIS building ΔΕΙΠΝΟ / Dinner

12 Δ.Ι.Α.Ε.Ι. ΩΙΠΟΛΙ Διεϑθυνςη: Λεωφ. Μητροπολύτου Αντωνύου, Ε.Ο. Πατρών Πϑργου, Πϑργοσ Ηλεύασ (Ϊναντι Εθνικοϑ ταδύου Πϑργου) Σηλϋφωνο: +(30) Ε-mail: Τπεϑθυνη Επικοινωνύασ: Νατϊςςα Υλώρου Διεϑθυνςη: Πεντϋλησ 3, Αθόνα Σηλϋφωνα: +(30) , +(30) Ε-mail: Δ.Ι.Α.Ε.Ι. ΩΙΠΟΛΙ Address: Leof. Mitropolitou Antoniou, E.O. Patron - Pyrgou, Pyrgos, Ilia (Op. National Stadium of Pyrgos) Tel.: +(30) Ε-mail: Contact Person: Natassa Florou Address: Pentelis 3, Athens Tel.: +(30) , +(30) Ε-mail:

3 rd CSPS INTERNATIONAL CONFERENCE SACRED LANDSCAPES IN THE PELOPONNESE FROM PREHISTORY TO POST-BYZANTINE TIMES

3 rd CSPS INTERNATIONAL CONFERENCE SACRED LANDSCAPES IN THE PELOPONNESE FROM PREHISTORY TO POST-BYZANTINE TIMES 3 rd CSPS INTERNATIONAL CONFERENCE SACRED LANDSCAPES IN THE PELOPONNESE FROM PREHISTORY TO POST-BYZANTINE TIMES Sparti 30 March-1 April 2012 Σπάρηε 30 Μαρηίοσ-1 Απρηιίοσ 2012 ΘΡΕΗΓΤΣΖΗΑ ΣΟΠΖΑ ΣΕ ΠΓΘΟΠΟΚΚΕΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

***** Ιστορίες Πολέμου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη: Μια προσέγγιση στη διαχρονία

***** Ιστορίες Πολέμου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη: Μια προσέγγιση στη διαχρονία Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών/ National and Kapodistrian University of Athens Φιλοσοφική Σχολή/ School of Philosophy Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/ Faculty of History and Archaeology

Διαβάστε περισσότερα

13 ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. 13 th INTERNATIONAL CONGRESS ON GRAECO-ORIENTAL AND AFRICAN STUDIES

13 ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. 13 th INTERNATIONAL CONGRESS ON GRAECO-ORIENTAL AND AFRICAN STUDIES ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ INSTITUTE FOR GRAECO-ORIENTAL AND AFRICAN STUDIES ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ VIKELAIA MUNICIPAL LIBRARY OF HERAKLION 13 ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME PROGRAM

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME PROGRAM ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME PROGRAM Δ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΥΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Λευκωσία 29 Απριλίου - 3 Μαΐου 2008 IV. INTERNATIONAL CYPROLOGICAL CONGRESS Lefkosia 29 April - 3 May 2008 4. ULUSLARARASI

Διαβάστε περισσότερα

Volume 36 Number 4 Pages 4741-4758 April 2009 NESTOR. Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas

Volume 36 Number 4 Pages 4741-4758 April 2009 NESTOR. Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas Volume 36 Number 4 Pages 4741-4758 April 2009 ISSN 0028-2812 NESTOR@CLASSICS.UC.EDU NESTOR Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas Published monthly, September to May, by the Department of

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Προέδρου. President s Message. Διοργάνωση. Organisation. Πρόγραμμα. Programme. Conference Information. Γενικές Πληροφορίες. Ομιλητές.

Μήνυμα Προέδρου. President s Message. Διοργάνωση. Organisation. Πρόγραμμα. Programme. Conference Information. Γενικές Πληροφορίες. Ομιλητές. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 1 Μήνυμα Προέδρου 2 3 President s Message Διοργάνωση 4 5 Organisation Πρόγραμμα 6 7 Programme Γενικές Πληροφορίες 16 17 Conference Information Ομιλητές 18 19 Speakers Περιλήψεις &

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : v-n-k@otenet.gr & vnikolaidou@ppp.uoa.gr

E-mail : v-n-k@otenet.gr & vnikolaidou@ppp.uoa.gr Dr Vana Nicolaïdou-Kyrianidou Assistant Professor with tenure in Political Philosophy Department of Philosophy, Pedagogy and Psychology (Faculty of Philosophy) Section of Philosophy, University of Athens.

Διαβάστε περισσότερα

webpage: www.geo-mazis.gr Email: mazis@her.forthnet.gr, E-mail: yianmazis@turkmas.uoa.gr

webpage: www.geo-mazis.gr Email: mazis@her.forthnet.gr, E-mail: yianmazis@turkmas.uoa.gr Professor Ioannis Th. Mazis, School of Economics and Political Sciences, Dpt of Modern Turkish and Modern Asian Studies, National & Kapodistrian University of Athens webpage: www.geo-mazis.gr Email: mazis@her.forthnet.gr,

Διαβάστε περισσότερα

3. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Ιστορία της οικονομικής ανάπτυξης και των θεσμών: 18ος-21ός αιώνας

3. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Ιστορία της οικονομικής ανάπτυξης και των θεσμών: 18ος-21ός αιώνας ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΠΦΩ ΠΕΠΕΛΑΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. E-mail : ipepelasis@aueb.gr Τηλέφωνο εργασίας: 210-8203-336.

Διαβάστε περισσότερα

Greek English French

Greek English French 14th IASL Congress 14Th World IASL Congress: International Association of Sports law (IASL) Organised By: With the Co-Operation of: Hellenic Center of Research on Sports Law (H.C.R.S.L) Institute of Sports

Διαβάστε περισσότερα

National & Kapodistrian University of Athens

National & Kapodistrian University of Athens National & Kapodistrian University of Athens Curriculum Vitae Personal information Surnames / First name KARALI GIANNAKOPOULOU Ioulia (Lilian) Address(es) Office: Department of Archaeology & History of

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Κουλακιώτης, Δρ. Φιλ.

Ηλίας Κουλακιώτης, Δρ. Φιλ. Ηλίας Κουλακιώτης, Δρ. Φιλ. Προσωπικά Στοιχεία Ημερομηνία γέννησης Υπηκοότητα Στρατιωτικές υποχρεώσεις Ξένες γλώσσες Διεύθυνση Τηλ. E- mail: Σημερινή Θέση: 3 Απριλίου 1966 Ελληνική Θητεία στο Πολεμικό

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στη Βουλιαγμένη Σας ευχόμαστε ευχάριστη διαμονή. Welcome to Vouliagmeni Wishing you a pleasant stay

Καλώς ήλθατε στη Βουλιαγμένη Σας ευχόμαστε ευχάριστη διαμονή. Welcome to Vouliagmeni Wishing you a pleasant stay Καλώς ήλθατε στη Βουλιαγμένη Σας ευχόμαστε ευχάριστη διαμονή Welcome to Vouliagmeni Wishing you a pleasant stay Σας παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά το Πρόγραμμα του Συνεδρίου για να έχετε τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Major ongoing projects Corcyra: History, Institutions, Prosopography and Society Cardia and the Chersonnesos of Thrace. History and Coinage

Major ongoing projects Corcyra: History, Institutions, Prosopography and Society Cardia and the Chersonnesos of Thrace. History and Coinage PD. Dr. Selene E. Psoma, University of Athens spsoma@arch.uoa.gr PD Dr. Selene E. Psoma graduated from the Archaeology and History Department of the University of Athens in 1989, followed the seminars

Διαβάστε περισσότερα

Nr. 133. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry.

Nr. 133. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας Επιστημονικό Σωματείο, Έτος Ίδρυσης 1982, έδρα: Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα (Ένωση Ελλήνων Χημικών) --------------------------------------- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Nr. 145. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry.

Nr. 145. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας Επιστημονικό Σωματείο, Έτος Ίδρυσης 1982, έδρα: Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα (Ένωση Ελλήνων Χημικών) --------------------------------------- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2ο Διεθνές Συνέδριο Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας

2ο Διεθνές Συνέδριο Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 2ο Διεθνές Συνέδριο Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας Οι «Αγορές» και η Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

GEORGIOS DELIGIANNAKIS

GEORGIOS DELIGIANNAKIS CURRICULUM VITAE Dr. GEORGIOS DELIGIANNAKIS ASSISTANT PROFESSOR Program in Hellenic Studies Open University of Cyprus PO Box 12794, 2252, Latsia, Nicosia CYPRUS tel.: +35722411984 fax. +35722411981 email:

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATIONS. Volume 40 Issue 2 February 2013

COMMUNICATIONS. Volume 40 Issue 2 February 2013 Volume 40 Issue 2 February 2013 Department of Classics, University of Cincinnati P.O. Box 0226, Cincinnati, Ohio, 45221-0226, U.S.A. http://classics.uc.edu/nestor nestor@classics.uc.edu Editor: Carol Hershenson

Διαβάστε περισσότερα

ARISTOTELES MENTZOS Professor of Byzantine Archaeology, Aristotle University of Thessaloniki, GREECE. mentzos@hist.auth.gr, www.hist.auth.

ARISTOTELES MENTZOS Professor of Byzantine Archaeology, Aristotle University of Thessaloniki, GREECE. mentzos@hist.auth.gr, www.hist.auth. ARISTOTELES MENTZOS Professor of Byzantine Archaeology, Aristotle University of Thessaloniki, GREECE. mentzos@hist.auth.gr, www.hist.auth.gr Dion, excavation Headquarters, 2010 Personal Information - Studies

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟικιΕΣ και ΝΟμιΣμΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟγΗ ΤΗΣ AlphA BAnk ALPHA BANK_H EYROPH THS ELLADOS_ 2014_GR_COVER _Final.indd 1 Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟικιΕΣ και ΝΟμιΣμΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟγΗ ΤΗΣ AlphA

Διαβάστε περισσότερα

Nestor. Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas. Volume 41 Issue 4 April 2014

Nestor. Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas. Volume 41 Issue 4 April 2014 Volume 41 Issue 4 April 2014 Nestor Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas Department of Classics, University of Cincinnati P.O. Box 0226, Cincinnati, Ohio, 45221-0226, U.S.A. http://classics.uc.edu/nestor

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Α. Κουρή Λέκτωρ Πολιτιστική Διαχείριση: Συγκρότηση Πολιτιστικών Οργανισμών και Ανάπτυξη Τοπικών Κοινωνιών

Μαρία Α. Κουρή Λέκτωρ Πολιτιστική Διαχείριση: Συγκρότηση Πολιτιστικών Οργανισμών και Ανάπτυξη Τοπικών Κοινωνιών Μαρία Κουρή CV 2014 1 Μαρία Α. Κουρή Λέκτωρ Πολιτιστική Διαχείριση: Συγκρότηση Πολιτιστικών Οργανισμών και Ανάπτυξη Τοπικών Κοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINE AND MEDIEVAL HISTORY ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ BYZANTINISCHE UND MITTELALTERLICHE GESCHICHTE

BYZANTINE AND MEDIEVAL HISTORY ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ BYZANTINISCHE UND MITTELALTERLICHE GESCHICHTE BYZANTINE AND MEDIEVAL HISTORY ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ BYZANTINISCHE UND MITTELALTERLICHE GESCHICHTE last up date: 20 th October 2014 32 new entries Note also the Categories Literature (for text

Διαβάστε περισσότερα

Nestor COMMUNICATIONS. Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas

Nestor COMMUNICATIONS. Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas Volume 42 Issue 5 May 2015 Nestor Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas Department of Classics, University of Cincinnati P.O. Box 0226, Cincinnati, Ohio, 45221-0226, U.S.A. http://classics.uc.edu/nestor

Διαβάστε περισσότερα

3ο ιεθνές Συνέδριο Εµπειρογνωµόνων για την Επιστροφή Πολιτιστικών Αγαθών

3ο ιεθνές Συνέδριο Εµπειρογνωµόνων για την Επιστροφή Πολιτιστικών Αγαθών Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού Γενική ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς ιεύθυνση Τεκµηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την

Διαβάστε περισσότερα

Basileis and poleis on the island of Cyprus The Cypriote Polities in their Mediterranean context

Basileis and poleis on the island of Cyprus The Cypriote Polities in their Mediterranean context The Bank of Cyprus Cultural Foundation in collaboration with the Archaeological Research Unit of the University of Cyprus cordially invite you to attend the οpening ceremony of the international symposium

Διαβάστε περισσότερα

DAY I: Thursday, October 16th 2014

DAY I: Thursday, October 16th 2014 9.00-11.05 18th International Congress European Committee for Sport History DAY I: Thursday, October 16th 2014 SPORT AND EDUCATION IN THE EVOLUTION OF SCHOOL GREEK ANTIQUITY PHYSICAL EDUCATION Chairman:

Διαβάστε περισσότερα

Polemon s contribution to the periegetic literature of the II century B.C.

Polemon s contribution to the periegetic literature of the II century B.C. MARIACHIARA ANGELUCCI Polemon s contribution to the periegetic literature of the II century B.C. The cultural genesis of Polemon s periegetic writings The genre of periegetic literature began properly

Διαβάστε περισσότερα

CLASSICAL ARCHAEOLOGY ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ KLASSISCHE ARCHÄOLOGIE

CLASSICAL ARCHAEOLOGY ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ KLASSISCHE ARCHÄOLOGIE CLASSICAL ARCHAEOLOGY ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ KLASSISCHE ARCHÄOLOGIE last up date: 20 th October 2014 24 new entries Note also the Categories Exhibiton Catalogues, Acts of Congress and Series Beachten Sie

Διαβάστε περισσότερα