ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ blogspot.gr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ. 1922.blogspot.gr"

Transcript

1 ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Αναηθτιςτε ποντιακζσ λζξεισ και δείτε τθ ςθμαςία τουσ ςτα ελλθνικά και αγγλικά! ΠΕΡΙΠΟΤ 1500 ΛΕΞΕΙ! ΕΠΙΜΕΛΙΑ:pontos blogspot.gr

2 A Αβοφτο/Αοφτο - Αυτό - Avooto/Aooto - This Αγγαλϊ - Κάνω παράπονα, Kάνω μινυςθ Angalo I complain, I indict Αγγεφω - Αναφζρω Angevo - Mention Αγγόνα - Φφδι - Angona - Snake Αγδιν - Κονίαμα και Γουδοχζρι - Agthin - Mortar and Pestle Αγελάδ/Xτινον/Βοφδ - Αγελάδα - Ayelath/Xtinon/Vooth - Cow Aγλθγορεί - Bιάηεται - Agligori - Hurry Αγλιανεφκουμαι - Ρερνάω ευχάριςτα - Aglianefkoume - Happily passing one's time Άγνεφοσ (ι ζγνεφοσ) Ξφπνιοσ Agnefos (or Egnefos) - Bright Male Αγνόν - Ρερίεργο/Ραράξενο - Agnon - Unusual or Weird Αγοφρ Αγόρι Agoor - Boy Aγραεφω/'γραεφω - Ρακαίνω - Agraevo/Graevo - Happening (to me) Αγράμπελον - Άγριο Αμπζλι - Agrambelon - Wild Vineyard Αγράνεμον - Άγριοσ Ανεμοσ - Agranemon - Wild Wind Αγραςεφω - προςπακϊ - Agrashevo - I try Αγροφμαι Φοβάμαι Agroumeh I m scared Αγρόσ Aγριάδα Agros Wildness (απο τθ λζξθ άγραςτθ) Αγροτζρ - Το ςκιάχτρο Agroter - Scarecrow Αγροχάπαροσ - Αυτόσ που φζρνει άςχθμα νζα - Αgrohaparos - He who brings bad news Άγω-ομαι - Ριγαινε - Agomai - To Go Aδακά - Εδϊ πζρα - Athaka - Over here Αδραχτερόν - Μικρό καλάκι για να βαηουν αδράχτι Athrachteron Small basket used to hold a spindle Αεργίτεσ Νοζμβριοσ Aergites - November

3 Αερόπον - Άνεμοσ - Aeropon - Wind Αζτσ - Ζτςι - Aets - Like this Αηπάρια - Αυλόπορτεσ ι εξϊπορτεσ παράκθρου - Azparia - Yard Gates Αιξα/Αικοσ/Αικον - Αυτι/Αυτόσ/Τζτοιο - Aiksa/Aikoss/Aikon - This (female)/this (male)/this (thing) Αθτζντσ - Αετόσ - Aitents - Eagle Άκια - Άνκθ - Αnthia - Blooms Αι(γ)ίδ - Κατςίκα Αι(g)ith Goat Aΐκο - Aυτό - Ayiko - This Αίκοσ - Τζτοιοσ - Ayikos - (like) Him Α'ι'τζςτε - Ρροχϊρα - Aiteste - Go on Αίχτρια Ξαςτεριά Aichtria - Clear Sky Aκεί - Εκεί - Αki - Τhere Ακεκά - Εκεί πζρα - Akeka - Over there Άκλερο - Ρου δεν εχει οικογενοια, ο μονοσ - Aklero - Without a family (orphan) Ακρζπ -Σκορπιόσ - Akrep - Scorpion Ακρόχαςθν - Ρροςοχι, ςθμαςία Akrohasin - Attention Άκ'ςον - Άκου - Akson - Listen Άλασ - Αλάτι - Alas - Salt Αλάχτορι Κόκκορασ Alachtori - Rooster Αλείφκουμεν Αλείφομαι Alifkoumen I apply/spread onto myself Αλείφτω Αλείφω Alifo I apply/spread Αλεπουδόπον - Μικρι Αλεποφ - Alepouthopon - Small Fox Αλιά - Ειδικά - Alia - Especially Αλικόν - Με αλάτι - Alikon - Salty (or the colour Red) Αλιμίδ Άλμθ - Alimith Βrine Άλλον - Άλλο - Allon - Another Άλτσ - Άλλουσ - Alts Others

4 Άμον - Σαν - Amon - Like Άναβα - Εκτόσ - Αnava - Αpart from Ανάκεμα Ανάκεμα Anathema Detested or loathed Άναλον - Ανάλατο - Analon - Without Salt Αναμζνω - Ρεριμζνω - Anameno - Wait Ανάμνον - Ρερίμενε - Anamnon - Wait Ανάντριςτοσ Ανφπαντρθ Anantristos Single female Αναπάουμεσ - Ξεκουραηόμαςτε - Anapaoumess - We rest Άναςμαν - Αναπνοι - Αnasman - Βreath Αναςπάλω Ξεχνάω Anaspalo I forget Αναςτορϊ - Ανιςτορϊ (ι κυμάμαι) - Anastoro - Relate/Recollect (or remember) Άναυα - Eκτόσ από Anava Except (apart from) Aναχάπαρα - Ξαφνικά - Αnachapara - Suddenly Aνζντροποσ - Αυτόσ που δεν ντρζπεται - Anentropos - One who is not ashamed Ανοιγάρ Kλειδί Anigar - Key Αντάλια - Σειρζσ με φυτά - Antalia - Rows of plants Ανταμϊκαμε - Συναντθκικαμε - Αndamothame - We met each other Aντράδελφο μ' - Kουνιάδοσ μου Antrathelfom Brother in law Αντρίη' - Γυναίκα Ραντρεφεται - Antriz - Female getting married Αντρίηω Ραντρεφομαι Antrizo (I am going to be) married Aνφλιγον - Aυτό που δεν ςτραγγίςαμε Aniligon We haven t drained Ανωρίαςτον - Αφφλακτο - Αnoriaston - Unguarded Αξινάρ - Τςικοφρι - Aksinar - Axe Απάν - Επάνω - Apan - On Άπαν' 'κεσ - Εκεί επάνω Apan Kess Up there yonder Απαρδάλια - Μονοχρωμία - Μονόχρωμα,μθ παρδαλά - Aparthalia - Απαςάρεφτοσ Ανίκανοσ - Αpashareftos - Λncapable

5 Απζσ - Μζςα - Apess - In Aπες'αφοτι - Mεs'το δαςοσ Apes afoti In the forest Απετchάρευτοσ Ανίκανοσ Apetchareftos Incapable male Aπίδ Aχλάδι Apith Pear Απιδεαβαίνω - Φεφγω - Apitheavehno - I leave/depart Απόκεν - Άπο που - Apothen - From where Αποκάνω - Ρεκαίνω - Αpothano - I die Απομζνω - Μζνω (αλλά όχι κατοικϊ) Apomeno I remain Απονεγκάςκουμαι ι αναπάουμαι - Ξεκουράηομαι - Αponegkaskume or anapaume - to rest Απονεγκάηω Ξεκουράηω Aponegkazo I Rest Απονεγκάshκουμαι Ξεκουράηομαι Aponengashkoome I rest Αποχαςμοφμεν Χαςμουριζμαι Apochasmoumen I yawn Αποτυλίηω Ξετυλίγω Apotiligo I unwrap Aπουρπουνοφ - Ρρωΐ - Apourpounou - Morning Απράναν - Ρριν λίγο Apranon - Earlier Αραζτσ - Ζτςι ακριβϊσ Araets Like that Αραεφω - Ψάχνω - Araevo - I search Αραμπά Αμάξα Arampa - Car Aρκατάσ Σφντροφε Αrkatash - Companion Άρκοσ - Αρκοφδα - Arkos - Bear Aρλανεφκουμai - Στεναχωριζμαι (ι παραπονιζμαι) - Arlanefkoume - To worry Αρλίν - Στεναχωρεμζνο αλλα και Ραραπονιάρικο - Αrlin - Sad or Whingeing Aρνiκόν - Aρςενικό - Arnikon - Male Αρshιά Kζντθμα Arshia - Embroidery Aρςοφηθσ/Αρςίισ - Ηωθρόσ Arsooziss/Arseeiss - Lively male Αρωκυμία - Αποκυμία - Arothimia - Reminisce Α ςιν - Απο - Asin - From

6 Αςθράχαντοσ - Σκαντηόχοιροσ - Asiraxantos - Hedgehog Άςκεμα - Άςκθμα - Ashkema - Bad/Severe Άςκρια - Άχυρα - Askria - Straw Αςλαεφω - Εμβολιάηω (φυτά) - Aslaevo - Vaccinate (plants) Αςορόν Aποκικθ Asoron Storage room Αςτόsh - Κάποιοσ που είναι μόνοσ Astosh Lonely person Αςτάshια - Άχυρα - Astashia - Straw Aτεβιρευτον - Αυτό που ςτζκει όρκιο - Atevirefton - Standing upright Άτι-ποφτια Τα ποπ-κορν Ati-poutia Pop Corn Aτλαεφω - Kανω μεγάλω βιμα,υπερπθδϊ - Atlaevo - Large step/stride Ατό - Αυτό - Ato - This Ατότεσ Τότεσ Atotes - Then Ατοφκα - Εκεί πζρα - Atouka - Over there Ατςάπαν(Άτςαπα) - 'Αραγε - Atsapan (Atsapa) - I wonder Ατςάπσ Άραγε Atsaps I wonder Aτςελζα Βιαςτικά - Atselea In a hurry Ατϊρα - Τϊρα - Atora - Now Aφριον - Αφριο Avrin - Tomorrow Aυτςου - Πποιοσ Aftsou Whoever Άφ'ςον/Αφσ - Άφθςε - Afson/Afs - Leave Alone Αφκά - Κάτω - Αfka - Down Αφορεςμζντςα Kαταραμζνθ Aforesmentsa - Curse at a female Aφοριςμζντηα - Aνοιχτομάτα - Aforismentsa - Open eyed female Αφοριςμζνοσ - O ανοιχτομάτθσ ι άτακτοσ Αforizmenos Naughty or sly male Αφουκροφμαι - Ακοφω (εκ του αφουγκράηομαι προφανϊσ) - Afookroomeh- I listen Άφτει (Ν'άφτει) - Να ανάψει - N'afti - To turn on Άφτω Ανάβω Afto I light

7 Αφοριςμζνοσ - Άτακτοσ - Aforizmenos - Naughty (male) Αφϊτιςτο - Αβάπτιςτο - Afotisto - Not yet christened Αχάντ - Αγκάκι - Achant - Τhorn Αχάντε(α) Αγκάκια Ahante(a) - Thorns Αχμάκ'σ Βλάκασ Achmaks - an Idiot Αχοφλ' - Το μυαλό - Achoul - Brain Αχπάνω Ξεκολλάω Achpano I unglue Aχπαραγμζνο - Τρομαγμζνο - achparagmeno - frightened Αχπάςκουμαι - Κα Ξεκινιςω - Achpashkoume - I will begin Αχταλεφω - Σκάβω Achtalevo I dig Άψιμον - Φωτιά - Apsimon - Fire Β Βάλον/Βάλεν - Βάλε - Valon/Valen - Put Βαρεςιγμζνο - Οκνθρό- Varesigmeno - Lazy Βαρεςμζντςα - Ζγκυοσ Varesmentsa Pregnant Βαρκίηω Τςιρίηω Varkizo I scream Βίντοσ - Αλογόμυγα Alogomiga - Horsefly Βοφκα - Μπουκιά - Vouka - Mouthful Βουκοφμεν Μπουκόνομαι Voukomen I m full Βουκϊνω - Δίνω ςε κάποιον μπουκιά Voukono I give someone a mouthful Βοφραν - Xοφφτα - Voura - Handful βουρκιάντ - ξφλο που χτυποφςανε τα βόδια - vourkiant - a stick used to hit an ox Βραshόλ - Βραχιόλι - Vrashol - Bracelet Βρεshιν Βροχι Vreshin - Rain Βροφλα - Φωτιά - Vroula - Fire Γ Γαβοφν - Ρεπόνι - Gavoun Melon

8 Γαιδοφρ/Γαιδίρ - Γαίδαροσ - Yaithour/Yaithir - Donkey Γαίσ - Λουρίδα - Gaish - Belt Γάλε Γάλε (ι Στζρια Στζρια) - Σιγά Σιγά - Gale Gale (or Steria Steria) - Slowly Slowly Γαλι Γάτα - Galin - Cat Γάλια - Σιγά - Galia - Slowly Γανάτ Φτερό Ganat - Wing Γαντουρεφω Ρείκω Gantourevo To convince or persuade Γαργάτσ - Ζνα είδοσ δζντρο (καραγάτςι) - Gargats- A type of tree Γαρι - Σφηθγοσ - Gari - Wife Γενεάν - Γενεά - Yenean - Generation Γεράν - Ρλθγι - Geran - A Wound Γερανζον - Γαλάηιο - Geraneon - Light blue Γιαβάσ, Γιαβάςια (Toυρκικό) - Σιγά Σιγά - Yiavas, Yiavasia - Slowly Slowly Γιαγλίν Λιπαρό Yiaglin - Greasy Γιαμ' - Μιπωσ - Yium - Perhaps Γιατρικόν - Φάρμακο- Yiatrikon - Medicine Γιεργάν - Ράπλωμα - Yιergan - A bed douna Γιοςμάσ - Λεβζντθσ, όμορφοσ - Yiosmas - Fine man, good looking Γλιάηω Γλυςτρϊ Gliazo I slide Γλουπίηω - Ξεφλουδίηω - Gloopizo - Peel Γνεφίηω - Ξυπνϊ - Gnefizo - I Wake Up Γολάι (ι Κολάι) - Εφκολο Golay (or Kolay) Easy Γολτοφκ' - Μαςχάλθ - Goltouk - Armpit Γομάτο - Γεμάτο - Gomato - Full Γομϊνω - Γεμίηω - Gomono - I fill up Γονοshεφω - Μιλάω, Συηθτάω Gonoshevo I talk, converse Γουηλάρακασ - Oμοφυλόφιλοσ - Gouzlarakas - Gay

9 Γοφλα - Λαιμόσ - Goula - Neck Γονουςεφω - Μιλάω - Gounoushevo - I Speak Γουιν Λάκοσ Gouin Ditch/pit Γουρπάν(ι) - Κυςία - Gourpan - Sacrifice Γουρτάρεμαν - Σωτθρία - Gourtareman - Rescue Effort/Salvation Γουτουρεμζνον - Zωθρό/Λυςςαςμζνο - Goutouremenon - Wild/Frenzied Γουρταρεφω - Σϊηω - Gourtarevo - Escape or Save Γουηεμζντηα/Κουηεμζντηα - Κυμωμζνθ - Gouzementza/Kouzemenza - Upset or Angry female Γουτουρεφω - Κάνω αταξίεσ (τρζλλεσ) Gootoorevo I misbehave Γράφτω Γράφω Grafto I write Γρζα - Γριά - Grea - Old Lady Γριντηίλια - Οφλα - Grintzilia - Gums Γυναικίη' - Ο άντρασ παντρεφεται - Yinekiz - A male getting married Γυργιρθσ - Ουράνιο Τόξο - Yiryiris - Rainbow Δ Δαβρίν Μπαςτοφνι (χοντρό ξφλο) Thavrin Walking Stick (or thick piece of wood) Δάκω - Δαγκϊνω - Thako - Bite Δάξιμο - Δαγκωματιά Thaksimo - a Bite Δε(α)βζν - Ρερνάει - The(a)ven - Goes past Δε(α)βαίνω - Ρερνάω - The(a)venoh - I pass by Δζβα - Ρίγαινε - Theva - Go Δείκω Δείχνω Thiko I Show Δεϊκνίηω ι Δεϊξίηω - Δείχνω - Deιknizo or Deiksizo - I show Δελιάουμαι - Μπερδεφομαι - Deliaoumeh - I get mixed up/tangled Δελιαςτιρα/θ - Το δίχτυ τθσ αράχνθσ - Deliastira/i - Spider's Web Δεμζςια Φφλλα απο ηιμάρι Themesia Food comprising layers of dough and various vegetables in between

10 Δεν ι Τθδζν - Τίποτα Tithen - Nothing Δεξάμενοσ - Νονόσ - Deksamenos - Godfather Δζςκαλοσ Δάςκαλοσ Theskalos Male Teacher Διαβαίν - Ρερνάει - Τhiaven - Passes by Διαβαίνω Ρερνάω Thiaveno I pass by Δίγω - Δείνω - Thigo I Give Διπλάηω Διπλαςιάηομαι Thiplazo - I am doubled Δίψυχοσ - Ζγκυοσ - Thipsichos - Pregnant Δουλία - Δουλειά - Doulia - Job Δουρβάν (ι Ξυλάγκ) - Με αυτό ζκαναν το βοφτυρο Thourvan Utensil used to make butter Ε Εβϊρα - Μςκιοσ - Evora - Shade Εγαβοφρεψα Ζψθςα Egavourepsa To bake, fry or roast Ζγκα - Ζφερα - Egka - I brought Εγνάψα (ι Εγάνεψα) - Κατάλαβα - Egnapsa - I understand Εγνζφςα - Ξφπνθςα - Egnefsa - I woke up Eγομϊκαν - Γζμιςαν - Yemisan - Filled Εγοφηεψα (Γιηεφω-Γουηεφω)- Κφμωςα υπερβολικά (Κυμϊνω υπερβολικά)- Egouzepsa (Ghizevo-Ghouzevo) - I got angry Eγουτοφρεψα - Nφςταξα - Εgoutourepsa - I get sleepy Εγρoίξα - Κατάλαβα - Egriksa - I Understand Εζντονε - Ζγινε - Entone - It Happened Ζι Κιτί - Επιφϊνυμα νοςταλγίασ - Ey Kiti Term used to describe feeling of nostalgia Eκικά Eκεί Ekika - Over there Εκλείδωςα - Κλείδωςα - Eklithosa - I Closed Εκοςαρίαςα Kρυϊνω Ekosariasa I m feeling cold Εκοφξεν - Φϊναξε - Ekouksen - Shouted

11 Ζκςα - Άκουςα - Eksa - I heard Ζκςεσ - Άκουςεσ - Ekses - You Heard Εκshίεν Χφκθκε Ekshien It spilt Eλάτο - Χριςτουγεννιάτικο Δζντρο - Elato - Christmas Tree Ελζα - Ελιά - Elea - Olive Eλζπω - Βλζπω - Elepo - I look Eλίεν Ζλιωςε Eliyen - Melted Eμάΐρεψα Mαγείρεψα Emayirepsa I cooked Eμζτςα - Μζκυςα - Emetsa - I got drunk εμοβόρα - δεν είναι φυλικι - emovora - unfriendly Ζμορφοσ - Πμορφοσ - Emorfos - Handsome (Male) Eμπαλίη - να κλείςεισ ζνα ξεςκθςμα ροφχου - embaliz - sew up a hole in clothing Eμποδιςμζντηα - Ζγκυοσ - Εmpothismentza - Pregnant Ζμποδοσ - Ζγκυοσ - Empothos - Pregnant Eιν - Eίναι Inn - They are Εν - Είναι Enn - It is Ζναν ξα Λίγο Enan Ksa A little (Ε)νεγκάςτα - Κουράςτικα Enegkasta - I got tired Ενζςπαλα - Ξζχαςα - Enespala - I Forgot Εντόκα - Χτφπθςα - Endoka - Λ Hit Eντάμα/Ουντάμαν - Mαηί Entama/Oontaman - Together Ζξα- Άκουςα - Εksa - I Heard Ζξαψα - Άναψα - Eksapsa - I Lit Up Εξζβα - Βγικα - Ekseva - Got Out Of Ζξεργοσ Αργία Eksergos - Holiday Eξίεν Xφκθκε Ekshien - Spilt Επαλάλωςα - Τρελάκθκα - Epalalosa - I've Gone Crazy

12 Επαλλθλάεψα Αποτφποςα - Epalilaepsa I imprinted Επάτεςα - Ράτθςα - Epatsa - I Stepped On Eπενεγκάshκουμαι - Ξεκουράηομαι - Epenegkashkoumeh - I'm resting Επζηεψα - Βαρζκθκα/Συγχάκθκα - Epezepsa - Bored Εποίκα - Ζκανα - Epika - I did Ζπρζςτα Ρριςτθκα Empresta Feeling of fullness/bloatedness Eριάηω Ρροςζχω Eriazo - I watch carefully Εροφξεν - Ζπεςε - Erouksen - It Fell Ζρχουνταν - Ζρχονται - Erxontan - (they are) Coming Eροκφμεςα (ι αροκφμεςα) Ρεκίμιςα Erothimesa (or Arothimesa) - Λ remembered Εςαςίρεψα - Μπερδεφτθκα - Esasirepsa - I got mixed up/confused Εςζβα - Μπικα - Εseva Λ Εntered Ζςειρα - Ρζταξα - Esira - I throw/drop Εςκοφται / Σθκοφται - Σθκϊνεται - Eskoute - Gets Up/Rises Ζτεροσ - Άλλοσ - Eteros - Other (Person) Ζτερον - Ζτοιμο Eteron - Ready Eτιγνάεψα - Kατάλαβα - Etignaepsa - I understood Ζτονε - Ιταν - Etone - Was Ετςάκοςα Ζςπαςα Etsakosa I broke something Ετςάκωςεν - Ζςπαςε - Etsakosen - It broke Eτςαραφιγα - Γραντηουνίςτθκα - Etsarafiga - Scratch Εφκερο - Άδειο - Efkero - Empty or vacant Εφκαιροσ Επιπόλαιοσ Efkeros Mindless or Silly Εφζκα - Άφθςα - Εfeka - I left (to leave) alone Εφκαιρϊνω Aδιάηω Efkerono I empty Εφτάγω - Κάνο - Eftago - To do Eφτουλάξα - Ρακαίνω αςφυξία ι Σταναχωρζκθκαι- Eftoulazo - To choke (asphyxiation) or To worry

13 Εφϊτςα - Βάφτθςα - Efotsa - I baptised Eχάκεν - Χάκθκε - Echathen - Something is lost Εχαρζκα - Ριρα χάρθ - Exaretha - Received Joy Ζ Ηαζρ - Μάλλον μπορεί -Zaer - Maybe (or possibly) Ηαιφκοσ Αδφνατοσ- Zaifkos - Skinny Zάντενα - Τρελλι - Zantena - Crazy Female Ηαντι/Ηαντζςα - Τρελλι - Zanti/Zantessa - Crazy Female Ηαντίνω Τρελλαίνομαι - Zantino - (go) crazy Ηαντόσ - Τρελλόσ - Zantos - Crazy Male Ηαρωτά - Στραβά - Ηarota - Wry (crookd) Ηατί - Ππωσ χρθςιμοποιείται το ιςτζ κάτι ςαν το "μωρζ"(άνευ ςθμαςίασ και όχι εκ του "μωρόσ") - Zati - Ηεγκινλοφκια Ρλοφτθ Zenginlookia - Wealth Ηεγκίντσ Ρλοφςιοσ Zengints Rich Ηελεφω Ηθλεφω Zelevo - I m jealous Ηεμία Ηθμιά Zemia - Damage Ηενγκιλοφκ - Ρλοφτοσ - Zengilouk - Wealth Ηερταλίδ Βερφκοκκο - Zertalith - Apricot Ηθνίshια Χάντρεσ Zinishia - Beads Ηιάρ Μπορεί Ziar - Maybe Ηιντηίρ/Ηεντηίρ - Aλυςίδα - Zintzir/Zentzir - Chain Ηονάρ - Ηϊνθ - Ηonar - Βelt Ηουβάλ - Ενα είδοσ καλαμπόκι - Zouval - Indian Corn Ηουμάρ - Ηυμάρι - Zoumar - Dough Ηουποφνα ι Ηιποφνα - Γυνακεία φωρεςιά - Zoupouna or Zipouna- Woman's Costume/Robe Ηουρνά - Μουςικό όργανο ηουρνά Zourna Musical Instrument (woodwind)

14 Ηυγιάηω Ηυγίηω Zigiazo I weigh Ηυμοτρόν/ηοφμωτρον - Λεκάνθ για τθν ηφμθ Zimotron/Zoumotron - Cooking utensil (bowl) for making dough Η Hβρίηω - κακάριςμα ςιταριοφ ι ςουςάμι - ivrizo - to work on wheat or sessame seeds Θλα Ειδικά - illa Especially Ιλο - Ιλιοσ - ilo Sun Hμεροφνταν - Eξθμερϊνονται Imerountan Stay out till the early hours Ιμςον - Μιςό - Imson - Half Θνανεφω Ριςτεφω Inanevo I believe Θςμαρ - Κλείςιμο του ενϊσ ματιοφ Ishmar Closing one eye (wink) Hχϊριν - Κάτι εςωτερικό Ichorin - Inner part of something (απο τθν Ομθρικι λζξθ Hχϊρ - Κείον αίμα) Θ Κάρρεμαν Ελπίδα Thuremunn - Hope Κελ'κόν Κθλυκό - Thelgkon - Female Κελκοφρασ - Άταχτα Κορίτςια - Thelkouras - Troublesome girls Κεγατζρα - Κόρι - Thegatera - Daughter Κουρμοφλ Ψίχουλο Thoormool - Crumb Κρθμοφλια ι κρυμουλόπα - Ψιχουλα - Thrimoulia/Thrimoulopa - Crumbs Κρουμουλίηω - Κάνω κάτι κομματάκια Throumoulizo - Break into pieces Κφμπιρα Κυμάρι Thimbira - Thyme Ι Iατρικό'ν Φάρμακο Iatrikon - Medicine Λεφ - Ταιριάηει - Iev - It suits Λεφω - Ταιριάηω - Ievo - I'm suited Λκάκ - Στικοσ τθσ Αγελάδασ - Ithak - Cow's Breast

15 Λκιλικιν Ρικαράκι - Ikilikin - Large jar Λλάτσ - Αλοιφι φάρμακο - Λlats -Μedicinal cream Λλιαεφω - Χαιδεφω - Iliaevo - To play with adoringly (hug) Μνασ Ζνασ Inas One eg. One person Λνιανεφω Ριςτεφω Inianevo I believe Λνιάτ ι ινάτ - Ρείςμα - Iniat or Inat - Stubborness Λντζρ Ζντερο Interr - Intestine Λντηίρ - Σφκο - Intzir - Fig Λshκιηιάρτσ Επιτυχθμζνοσ Ishkiziarts - Successful person Λshμάρ Νεφμα Ishmar Sign Μshτε - Εδϊ που τα λζμε Ishte - For argument's sake Λςαμ' - Μςα - Isam - Straight Λςάηωςε - Κα Σε Λςιϊςω - Isazose - (I will) Straighten You Λςκιηιάρτσ - Ζξυπνοσ (πετυχαίνει τουσ ςτόχουσ του) Ishkiziarts - Clever Ison Μsiο Isson -Straight Λτζα - Λτιά - Itea - Willow Tree Κ Κάκαν Κάκε Kathan - Every Καϊτζν - Σκοπόσ τραγουδιοφ - Κaiten - Τune of a song Καλατςεφω - Μθλάω - Kalatsevo - Λ speak Καλιβϊνω - Ρεταλϊνω (βάηω πζταλα ςτο άλογο) Kalivono I shoe a horse Καλλίον - Καλφτερα - Kallion - Better Καλομάνα - Γιαγιά - kalomana - Grandmother Καμουκζραςα (ι χαμοφφτασ) Φράουλεσ Kamoukerasa (or Hamouftas) - Strawberries Κανείται - Φτάνει - Kaneite - Enough Καντουρεφω - Κοροϊδεφω- Kountourevo - To Fool (someone) Kαράκωςε - κλείδωςε - karakose - closed

16 Καρβόν Kάρβουνο Κarvon - Charcoal Καρδόπον - Καρδιά - Karthopon - Heart Καρτάλ - Γεράκι/Αετόσ - Kartal - Falcon/Hawk Καρτάsh - Αδελφόσ - Kartash - Brother Καρτελίηω Κομματιάηω Kartelizo I make into small pieces Καρτόφα - Ρατάτα - Kartofa - Potatoe Κάτα - Γάτα - Κata - Cat Καταμάγια Ξφλο που χρθςιμοποιείται ςτο κακάριςμα τθσ ςτάχτθσ του φοφρνου Katamagia Long piece of wood used to clean a wood fired oven Καυκίν - Μικρό φλυτηάνι Kafkin Small cup Καφοφλ - Κάμνοσ Kafool - Bush Κεβιαηιάσ ι Κεβεηζασ - Ρολυλογάσ - Keviazias or Kevezeas - Male who talks alot Kζλεου - μεγάλοσ ποντικόσ - keleou - a rat Κεμεντηζ Ροντιακι Λφρα Kemenche Pontian Lyra Κεπίν - Κφποσ - Kepin - Garden Κερκζλ Kουλοφρι Kerkel Round cake/sweet Κετςιάρ Βρόμικο Ketsiar - Dirty Κιαβιαηοφ - μία που μιλάει πολφ - kiaviazou - female who talks alot Κιαφκίρ Σουρωτιρι Kiafkirr - Strainer Κιντίν - Δειλινο - Kintin - Afternoon/Tea-time Κιφάλ - Κεφάλι - Kifal - Head Κλϊςκουμαι - Γυρνάω - Kloskoume - I return Κοκκία Σιτάρια Kokkia - Wheats Κονεφω - Μπαίνω - Konevo - Go Into Κορκότα - Αλεφρι απο Kαλαμπόκι - Korkota - Corn Flour Κορτςόπον - Κορίτςι - Kortsopon - Girl Κοςςάρα - Κότα - Kossara - Chicken Kοτόσ - καλαμπόκι - kotosh - corn

17 Kαυκίν Ροτίρι Kafkin - Cup Kουκαράσ Ραςχαλινο παιχνίδι (κρεμφδι με φτερά απο κόκορα - Kookarass - Folkoric Easter game Κουκουβάκα - Μανιτάρι - Koukouvaka - Mushroom Kουνίεται - κουνιζται - kouniete - moved Κουντϊ Σπρϊχνω Kounto To push Κοφπα - Mπροφμυτα - Koupa - Pronely Κουπίηω - Πταν τοποκετϊ κάτι με τον πάτο προσ τα πάνω Koopizo I move something up and down Κουρεφω (ι γουρεφω) Ταιριάηω Koorevo I assemble or turn on Κουρτϊ Kαταπίνω Kourto - Swallow Kουτοφνα/κοτςάνι (κεςμίκ in Turkish) -koutouna - the core of a corncob Κροφ(γ)ω Χτυπϊ Krougo I hit Κουτςι - Κορίτςι - Kouchi - Girl Κοχλακίηω Bράηω Kochlakizo To fry Κρομίδ - Κρεμίδι - Kromith - Onion Κυλιντάρ όδα Κilintar - Wheel Κυλιντζρ Kυλινδρικό (ςτρόγγυλο) Kilinter Cylindrical (circular) Kχφνω - ίχνω - Kshino - I drop Λ Λαηίμ-εν λαηίμ - Χρειάηεται - Lazim-en lazim It s required Λαηοφδ' - Καλαμπόκι - Lazouth - Corn/Maize Λαΐηω Kουνάω Laizo To swing or sway Λαιν Κανάτα Lainn - Jug Λαθςτζρα Kοφνια Laistera A child s swing Λαϊςκουμαι - Κουνιζμαι - Laiskoumai - I move around Λαΐςτζρα - Κοφνια/Κουνίςτρα - Laistera - To move / Οr a lady who moves well Λαλαshεφκουμεν - Κάνω νάηια Lalashefkoomen - I make a sudden change (caprice)

18 Λαλάτσ Ρζτρα - Lalats Stone (απο τθν Ομθρικι λζξθ Λάασ - Λίκοσ) Λανγκεφω Ρθδϊ Langevo To jump Λαροφμαι κεραπεφομαι Laroomeh I recover/heal Λαρϊνω Κεραπεφω Larono I treat or heal Λάςκουμαι - Τριγυρνάω - Lashkoumai - I roam around Λαχόρ - Λουρίδα - Laxor - Expensive Belt Λελζυω - Λατρεφω - Lelevo - Adore Λειβαδοτόπα - Λειβάδια - Livathotopa - Pastures Λελεφω - Xαίρομαι (καποιον) Lelevo - Rejoice at something or somebody (απο τθν Ομθρικι λζξθ Λιλαίομαι - Ροκϊ, επικυμϊ) Λεφτοκάρ - Φουντοφκι - Leftokar - Hazelnut Λίβ(ι)α - Σφννεφα - Liv(i)a - Clouds Λίβοσ - Σταγόνα, ςφννεφο Livos Drop, cloud (απο τθν Ομθρικι λζξθ Λίβομαι-Σταηω) Λικάρ - Ρζτρα - Lithar - Stone Λιμικίν Λλαρά Limikin - Measles Λινζα - Σφρμα που κρεμοφςαν τα ροφχα - Linea - Wire used to hang clothes on Λιουλιά - Λουλάκι Lioulia Clothes bleach Λυκομάνα - Ρρόγιαγιά - Likomana - Great Grandmother Λφκον Λφκοσ Likon - Wolf Λυκοπάππον - Ρροπάπποσ - Lykopappon - Great Grandfather Λυρίτα Kρίνοσ Lirita Lily (απο τθν Ομθρικι λζξθ Λφριον) Λφςον Λφςε Lisson - Solve Λυςτρίν Εργαλείο Listrin Tool (απο τθν Ομθρικι λζξθ Λφςτρον) Λϊματα - οφχα - Lomata - Clothes Μ Μαερεφω - Mαγειρεφω - Maerevo - I Cook Mαναχόσ ιμ' - Mόνοσ - Manahosim - By myself

19 Μαντηίρα/Ξφγαλα - Γιαοφρτι - MantziraXigala - Yoghurt Μάραντα - Λουλοφδια - Maranta - Flowers Mανουςάκ - Κυκλόμθνα - Manoushuk - Flower (a Violet) Μαντηουλϊνω - Μουντηουρϊνω, λερϊνω Mantzoulono I dirty Ματοηφνιχον - Το ματάκι για το ματιαςμα.- Matozinihon Evil eye charm Μζνεμαν - Είδθςθ - Meneman - Message Μεντηόν - Κάποιον Φωνάηω - Mentson - Message/Order Μιντίκ - Μικρό/Ηωθρό - Mintik - Young/Agressive Μοκοπϊρ - Φκινόπωρο - Mothopor - Autumn Μονάηω - Φιλοξενϊ - Monazo - Accomodate/provide hospitality Μουρτάκα - Μαξιλάρι Ρερςϊν - Mourtaka - Rounded Type Persian Pillow Μοφςτα - Γροκιά - Mousta - Punch Mουτοφλ - καρφί μπρωςτά ςτο βουρκιάντ που τςιμποφςε - moutoul - pointy nail at the end of a stick used to pinch animals Μουχαπζτ' Μουςικο- αντάμωμα Mouchapet Social Music Gathering Μουχτεροσ - Γουρουν - Mouchteros - Pig Μωμόγεροσ Momogeros (see Μομογζροι Momegoeroi) (απο τθν Ομθρικι λζξθ Ομωγζρ) Ν Ναθλι - Αλίμονο - Naili - God forbid/woe betide Nαθλι Εμζν - Aλοίμονο μου - Naili Emen - Οh my god (exclamation) Ναινά - Κακρζφτθσ - Nena - Mirror Nαλια Τςόκαρα Nalia - Clogs Ναμοφςι - Συνείδθςθ - Namousi - Conscience Ναςάν - Τυχερζ/ι - Nussun - Lucky Nεβηίνω - Σβινω - Nevzino - I extinguish Νεβίηω - Σβινω - Nevizo - To put out (eg a light) Νζβραξα - Ζβρεξα (αόριςτοσ του νεβράηω) - Νevraksa - I wet, soaked

20 Νζγκαςμα / Νεγκαςίαν - Κοφραςθ - Negkasma - Tiredness Nεγκάshκουμαι - Kουράηομαι - Nengashkoumeh - I'm tiring Nεγκάςκουμεν Kουράηω Negkazoskoumen I tire Nεγκαςμζνοσ - Κουραςμζνοσ - Negkasmenos - Tired man Νζιςα - Νζα - Neisa - Young Female Νζμπεςε - Ζπεςε - Νembese - Fell Νζπε - Εςφ/βρε - Nepe - You Νεραξία/Νερεςία - Σίχαμα - Neraksia - Abhor/detest Νεράςκουμαι - Σιχαίνομαι - Νeraskume - I am disgusted Νεριάρ Νερουλό Neriar Watery (liquid) Νεριάςκουμεν Συχαίνομαι Neriaskumen I abhor Νεςπάλνε - Ξεχνοφν - Nespalne - Forget Νζτςθ (απο το νε κουτςι) - Κορίτςι - Netsi - Female Νευράηω Βρζχω Nevrazo To wet Νζψα - Γυναίκα (α άνδρασ τθν γυναίκα) - Nepsa - Female Νιάτ - Ο τρόποσ ςυμπεριφοράσ (ενόσ ανκρϊπου) - Niat - Human characteristics Nιάτ(α) ι Νιζτα - Σκοπόσ/κζλθςθ/γνωμθ - Niat(a) or Nieta - Scope/Need/Opinion Νιαφιάσ - Αναπνοι - Niafias - Breath Nιαφιλζν ι Νεφιλζν - Άδικα ι Άςκοπα Niafilen or Nefilen - In vain Νιαφιλιάν - Χωρίσ νόθμα ι λόγο Niafilian - Without meaning or reason Νιφίτςα - Αρουραίοσ - Arouraios - Rat Νίφτ Ρλφςου Nift Wash yourself Νίφκουμαι / Νίβομαι - πλζνω το πρόςοπό μου - Nivomai - To wash one's face Νιςαλοφ - Αρραβωνιαςτικιά - Nisalou - Fiance Νιςάν - Σθμάδι - Nisan - A mark Νιςιαλί Αρραβωνιαςτικιά - Nishiali Fiance Νοςςάκα - Ρουλάδα - Nossaka - Pullet

21 Nιςςιαλι Κοπζλα (γκόμενα) Nissiali - Girlfriend Νοΐηω - Αντιλαμβάνομαι - No-i-zo - I perceive Νομάτ - Άτομα - Νomat - People Νουνίηω Σκζφτωμαι Nounizo - I think Νοφνηον - Σκζψου Nounzon - Think Νοφνιγμα - Σκζψθ - Nounigma - To think Ντ'ζφτασ ι Ντο εφτάσ Τι κάνεισ - Deftas - How are you Nτο - Tι/Tο oποιο - Ndo - What/which Ντοσ - Xτφπα - Ntos - Beat/Hit Νφφε - Νφφθ - Nife - Bride Νυφζπαρμαν - Γαμπρόσ και Κουμπάροσ πθγαίνουν τθν νφφθ ςτθν εκκλθςία Nifeparman - Groom and Best Man take the bride to church Ξ Ξαγουρεφκουμαι Εξομολογοφμαι Ksagourefkoome I confess Ξάι - Κακόλου - Ksai - Never/Not At All Ξαμοφμαι - Ορμάω/Κάνω το μάγκα Ksamoomeh To be forceful/or overly arrogant Ξαν - Ξανά - Ksan - Again Ξενθτζασ - Ο ξενθτεμζνοσ Kseniteas Male living abroad Ξεραχοφμεν Ξεκαρδίηομαι Kserahoomen Burst into laughter Ξεριϊνω Στεγνϊνω (ξθραίνω) Kseriono I allow to dry Ξιλάγκ (ι ξυλάγκ) Ξυλινό κουτί για τα γαλακτοκομικά προϊόντα Ksilang Wooden container for making dairy products Ξφγαλαν Γιαοφρτι Ksigalan - Yoghurt Ξφλον Ξφλο - Ksilon - Wood Ξφμυτοσ Μυτερόσ/Kοφτερόσ Ksimitos Sharp/Pointy Ξυπόλντοσ Ξυπόλυτοσ Ksipolntos - Barefoot Ξφνω - ίχνω - Kshino - I drop

22 Ο Οβάη - Πταν κάνει θ κότα αυγό Ovaz Brooding (chicken sitting on her eggs) Ογραεφω - Ρακαίνω - Ograevo - Something 'Happenning' to me Ογϊ - Eγϊ - Ogo - Me Πκεν - Ρου - Othen - Where Οκνεαρία - Τεμπζλα Oknearia - Lazy female Oκνζασ - Tεμπζλθσ - Okneas - Lazy male Οκνϊ Τεμπελιάηω Okno I laze around Οματιάηω Ματιάηω Omatiazo I put the evil eye Ομάττια - Μάτια - Omattia - Eyes Ομνϊ - Ορκίηομαι - Omno - I swear (on oath) Oμοφτ - Eλπίδα - Οmmout - Θope Oμνίςκουμε/Ορκίςκουμε - Ορκίηομαι - Omniskoume/Orkiskoume - Bind by Oath Ονίδιςμαν - Kοροϊδία - Onidisman - Mockery Πντεσ - Πταν - Οndes - When Οξαεφω - Χαιδεφω - Oksaevo - To play with adoringly Οξοκά Ζξω Oksoka - Outside Οξοπίσ - Ρίςω - Oksopis - Back Οπισ - Ρίςω - Opis - Back Oράδ (ουδάρ) Ουρά Orath (Outhar) - Tail Οράηω/Οριάηω - Ρροςζχω/Ραρακολουκϊ - Orazo/Oriazo - To follow with interest Πραμαν - Πνειρο - Oraman - A dream Ορίαηα - Ρρόςεχα - Oriaza - I watched carefully Οριάηω/Εριάηω - Ρροςζχω - Oriazo/Eriazo - I watch carefully Oρμάνε - τα δάςθ - ormane - the forrest Ορμίν - Ροταμάκι - Ormin - Small river Ορτάρ - Χόρτο - Ortar - Grass

23 Ορτάρι - Kάλτςα - Ortari - Sock Οςιμερον - Σιμερα - Osimeron - Today Ουρανόν Ουρανόσ Ouranon - Sky Ουσ - Ϊςπου, ζωσ Ooss Until Οφςνα - Μζχρι - Ousna - Until Οφίδ - Φίδι - Ofith - Snake Οφφγον - Φφγε - Ofigon - Leave Oψε - Εχκζσ - Opse - Yesterday Oψεκζσ - Tισ προάλλεσ Opsekes The other day Π Ραλαλζςα - τρελλι - palalesa - crazy female Ραλαλόσ - Ραλαβόσ - Palalos - Crazy male Ράππασ Ρατζρασ Papas Father ( απο τθν Ομθρικι λζξθ Ράππασ Ρατζρασ, με τον τρόπο που το λζει ζνα παιδί) Ραράδασ - Λεφτά - Parathas - Money Ραραμερίηω Απομακρφνομαι Paramerizo I lay aside Ραρλαεφω - Λάμπω/Γυαλίηω - Parlaevo - I shine/i glow Ραρχάρ - Οροπζδιο - Parxar - an outdoor expanse of land. Ραρχαρομανα - Γυναίκα που πρόςεχε το παρχάρ - Parxaromana - A woman who attends to cows and animals Ρατιτςια - φαςολάκια - patitsia - broadbeans Ρατςί - Αδερφι - Patchi - Sister Ραχchίchα Ρεταλοφδα Pahchicha - Butterfly Ρεγάδ - Ρθγάδθ - Pιgath - A Well Ρεγαδομάτε - Μάτι του Ρθγαδιοφ - Pegathomate - Opening of a Well Ρεκιάρτσ - Γεροντοπαλίκαρο (ι ανιπαντροσ) - Pekiarts - Old but Strong Man (or single man) Ρελιαεφω Oργϊνω Peliaevo I plough Ρεριςιάν - Ακατάςτατοσ / Aτθμζλθτοσ - Perishan - Ruin/Wreck

24 Ρεριςάντσ - Tαλαιπωρθμζνοσ, τυρρανιςμζνοσ - Perishants - Backward (male) Ρεshκίρ - Ρετςζτα - Peshkir - Towel Ρεshλιαεφω - Ανατρζφω(Mεγαλϊνω) Peshliaevo I grow Ρεςλεεφω - Κρζφω - Pesleevo - To feed or nourish Ρεχλιβάν - Ραλικαράσ - Pechlivan - Wrestler Ρίλικο - Φάκελο - Piliko - Envelope Ριλπίλ - Tο "μπλαμπλα" - Pilpil - Articulate Ριπίλ - Σπόρο - Pipil - Seed Ρλθμφν - Tροφι ηϊων Plimin Food for an animal Ρλουμίηω Kεντϊ Ploomizo I embroider Ροδάρ - Ρόδθ - Pothar - Foot Ρoίςον - Κάνε - Pison - Do Ροηεφω Σβινω Pozevo I extinguish Ρολεμϊ - Ρροςπακϊ - Polemo - I try Ροςκευαρίηω - Συμμαηεφω - Proskevarizo - Collect/Organise Ρουίχ - Μουςτάκι - Pooikh - Moustache Ρουμ ποφλ Ροφπουλο Poompool - Feather Ρουργοφ - Μικρί ςιδερο για τρυπάνι - Pourgou - Drill Bit Ρουρπουρίηω - Λάμπω/Γυαλίηω - Pourpourizo - I shine/i glow Ροφρτςουκλθ Καρότο Poortsookli - Carrot Ρουςμανζυω / Επουςμάνεψα - Μετανιϊνω - Pushmanevo - I regret Ρουςτουρίηω Ψικυρίηω Poostoorizo I whisper Ρουτςάχ - Γωνία δωματίου Poutsach Corner of a room Ρουτςι - Κορίτςι - Poutsi - Girl Ρυρίφτε - Ξφλο που ζριχναν το ψϊμι - Pirifte - Wood with long handle used to take bread out of a woodoven Ρ

25 αγκάν - Κορυφι του Βουνοφ - Rangkan - Summit of a Mountain ακάν - Μικρό Φψωμα - Rakan - A small mountain/rise ακίν ακί Raki Kind of brandy ακόποτοσ - Μεκυςμζνοσ με ρακί - Rakopotos Drunk on raki/ouzo άμμαν - Κλωςτι - Raman Thread (string) άshα - Ωμοσ - Rasha - Shoulder αshία - Βουνά - Rashia - Mountains αshίν Βουνό Rashin - Mountain αshόπουλο ν - Ρυλί του βουνοφ(πουλί του βουνοφ) Rashopoulon - Entrance (gate) to a mountain (Mountain Bird) αφίδ - Χοντρι κλωςτι Rafith Thick string αχνά - Αράχνι - Rachna - Spider εβόλ - Είδοσ πιςτολιοφ - Revol - Revolver ιγϊ - Κρυϊνω - Rigo - I get cold ίηα μ - ίηα μου (χαϊδευτικό, χριςθ όπωσ το πουλί μ ) - Rizam - My 'deep' love οφηω - Ρζφτω - Rouzo - I fall ουκάν - Εκχιονιςτιρασ - Roukan - Snow Shovel ουshτιζν - Σχολείο/Γυμνάςιο - Roushtien - School/High School υμίν - Μικρό αυλάκι - Riminn - Small yard ωκωνίηω - οχαλίηω - Rothonizo - To snore ωμζιςα - ωμιά - Romeissa - Roman Woman Σ Σα - Στα - Sa - At Σαεφω (ι Λςιαφω) - Υπολογίηω Saevo - To calculate Σαλαχανζασ - Αυτόσ που τριγυρίηει όλθ μζρα Salahaneas - A male who roams around a lot Σαλαχανοφ - Μία που τριγυρνάει πολφ - Salaxanou - Α female who roams alot Σαμαρτςοφκ(Σαμαρτςοφχ) - Ζνα είδοσ δζντρο - Samartsouk - A type of tree

26 Σάντιλα - Kακϊσ - Santila - As Σαντοφγ Σεντοφκι Santoug - Coffer Σαρεφω Ρερικυκλϊνω ι μεταφορικά Με αρζςει Sarevo I encircle, or metaphorically I like Σαταshεφω - Ρειράηω ι Τςιγκλίηω Satashevo - Tease Σαρί - Ξανκό - Sari - Blonde Σαφλάσ - Σάλια - Saflas - Saliva Σαφλζασ - Σαλιάρθσ - Safleas - Saliva (dribbler) male Σαχτάρ - Στάχτι - Sachtar - Ash Σαχταροφ Σταχτοπουτα - Sachtarou - Cinderella Σεβάςκομαι - Σζβομαι - Sevaskoume - I respect Σεβντά (Τουρκικό) - Αγάπθ - Sevnda - Love Σεβνταλισ - Ερωτευμζνοσ - Sevntalis - (male) In Love Σεβνταλία - Eρωτιάρικα - Sevdalia - Referring to love Σεβνταλοφ - Ερωτευμζνθ - Sevntalou - (Female) In Love Σειραλαεμζνα - Βαλμζνα ςτθ ςειρά Siraleamenna Placed in order Σείρω - Να Ρετάξω - Siro - To Throw Σεκζρ - Ηάχαρθ - Sheker - Sugar Σεκεφω - Ξθλϊνω - Shekevo - To unstitch Σεοφτ/Σεκιοφτ - Λτιά - Seoot/Sekioot Willow Tree Σερεφω - Μαηεφω - Sherevo - To collect Σερίν (Τουρκικό) - Μςχιο - Sherin - Shade Σζφτελα (τα) - Τα παντηάρια Ta Seftela - Beetroot Σζφτελοσ - Χαηόσ - Seftelos - Stupid (male) Σθν - Στθν - Sin - At Σhελζκ - Δζμα με ξφλα που τα κουβαλοφςαν ςτθν πλάτθ Shelek A bag placed on one s back to carry wood Shιαshιρεφω Μπερδεφομαι Shiashirevo To confuse oneself

27 Shίλε(α) - Χείλια - Shileh(a) Lips Shίνα - Ρόντοσ (ςτο φφαςμα) Shina A stitch in material Shκφλον Σκφλοσ Shkilon - Dog Σιαςιουρεμζνοσ - Μπερδεμζνοσ - Shiashiouremenos - Confused (male) Σιάπκα/Σιάφκα - Καπζλλο - Shiapka / Shiafka - Hat Σιλεφτζρ Σφουγγαρόπανο Silefter - Sponge or Cleaning Cloth Σιλεφω (Σπογγίηω) Σφουγγαρίηω Silevo (Spongizo) I sponge or wipe Σιρ - Ρετάω - Sir - To Throw Σίρον - Ρζτα - Siron - Throw Σιςιάν/Σιςάν/Σιςζν - Μπουκάλι - Shishian/Shishan/Sishen - Bottle Σίτα Kακϊσ Sitta - As Σιφτζν - Στθν αρχι - Siften - The beginning Σκαλϊνω - Ξεκινϊ - Skalono - I begin Σκαμνίν - Σκαμνι - Skamnin - A Stool Σκολζκ - Σκουλίκι - Skolek - Worm Σκοτία - Σκοτάδι - Skotia - The Dark Σκουντουλίηω Μοςχοβολϊ Skountoulizo I Smell Nice Σκωτοφςαι - Σκοτϊνεςαι - Skotousai - Kill/Harm oneself Σκοφμαι - Σθκϊνομαι - Skoume - I stand up Σκυλάηω - Βρωμάω - Shkilazo - I stink Σοεφω Κλζβω Soevo To steal Σολίκ - Kαλι παρζα Sholik Good company Σορόσ - Δάςθ - Soros - Woods Σοφκ - Σικω - Sook - Get Up Σουμάδεμαν - Αρραβϊνασ - Soumatheman - Engagement Σουμά ς' - Κοντά ςου - Souma s' - Close to you Σουμποφλα - θ κουνιςτι και όμορφθ - Soumboula - Beautiful "dancing" Woman

28 Σουμϊνω Ρλθςιάηω Soumono I approach Σουροφκ/Σουροφχ - Μακρφ ίςιο ξφλο για διάφορεσ χριςεισ - Soorook or Soorooch - A long straight piece of wood with many uses Σουφρά Tραπεηομάντιλο Soofra Tablecloth Σοχάγα/Σοκκάκι - Μικρό δρομάκι - Sochaga/Sokaki - Little Street Σον - Χιόνι - Shon - Snow Σοσ - Σιωπι - Soss - Be Quiet Σπάηω - Σφάηω - Spahzo - I slaughter Σπαλίηω - Κλείνω - Spalizo - Close Σπάνω (ι chατλατιρεφκουμεν) - Eκριγνυμαι Spano (or Chatlatirefkoumen) - I break out/explode Σπαριζλ - Σουτιζν - Spariel - Bra Σπάςον - Σκάςε Spason - Full (of food) Σπογγίηω (Σιλεφω) Σφουγγαρίηω Spongizo I sponge or wipe Στα/Αςτά ι Εςτά - Σταμάτα/Ρερίμενε - Sta/Asta or Esta - Stop or Wait Σταλιγουμαι Σταματϊ Staligoumeh To stop Στάλλθ Στζλλα Stalli - Stella Στοφπιτςα - Είδοσ χορταρικοφ με ξινι γεφςθ.- Stoopitsa Type of grass with a bitter taste Σταυρίτθσ - Σεπτζμβριοσ - Stavritess - September Σταφφλε Σταφφλια Stafyleh Grapes Στόλ Τραπζηι Stoll Table Στοφδ - Κόκκαλο - Stooth - Bone Στράτα - Δρόμοσ ι Ρεηοδρόμιο - Strata - Road or Walkway Στφλον Στζλιοσ Stillon - Stellios Συντηεφω - Μιλϊ - Sintzevo - I Talk Συρόν (το) - Ροντιακό φαγθτό με φφλλα από ηυμάρι, ςκόρδο κτλ Siron Pontic recipe comprising onions etc in dough Σωρεφω - Μαηεφω/Μαηεφομαι - Sorevo - I collect/gather Σωσ - Σιωπι - Sos - Quiet

29 Σ Ταβίηουμε Μαλϊνουμε - Tavizoume - We quarrel Ταγιανίηω - Aντζχω - Taiyanizo - I Endure Ταισ - Κείοσ - Tayis - Uncle Ταπιάτ - Χαρακτιρα - Tapiat - Character Ταρά(γ)ουμαι - Aνακατεφομαι - Taraoume To Interfere (get involved) Ταράηω - Ανακατεφω - Tarazo - Stir/Mix Tαραιλτσ ι ταραιλεσ - Το ουράνιο τόξο - Τarailts - Rainbow Tαραπουτηίη - Χοροπθδάω - Tarapoutziz - Happily Dancing Τελζνω - Τελειϊνω - Teleno - Finish Τεμζτερον - Δικό Μασ - Temeteron - Ours Τ'εμόν - Δικό Μου - Temon - Mine Τ'εςόν - Δικό Σου - Teson - Yours Τζρεν - Κοίτα - Teren - Look Tζρτ' - Bάςανο - Tert - Torture Τερϊ Kοιτάηω Tero I watch Τερϊςε Σε Κοιτϊ Terose I look at you Τζςιν - Tαϊρι - Tesin - Pair Τεςτόπον - Στάμνα - Τestοpon - Water bag Τετζσ O πατζρασ Τetes Father Τιαηεφω - Χάνομαι,φεφγω Tiazevo - To lose oneself, to leave Tιαντηίφ - Γάηα Tiantziff - Guaze Τιαριαηι Ηυγαριά Tiariazi Weighing Scales Τιαςπιγ Μπεγλζρι Tiaspig - Worry-beads Τιδζν - Τίποτα - Tithen - Nothing Τιηεφω - Bάηω ςτθ ςειρά - Tizevo - To Place in Order (organise) Τίκαλθν - Ξφλο που μαηευε φρουτα κατεφκειαν απο το δεντρο,διλαδι θταν ξυλο και

30 ςτο τελοσ του ειχε πανινο ςακουλακι και εκει μεςα πεφτανε τα φρουτα - Tikalin - Piece of wood with small pouch used to pick fruit from trees Τικιανόπον Μαγαηάκι Tikianoppon - A small shop Toη - Σκόνθ Toz - Dust Τονάτεμαν Στόλιςμα Tonateman - Decoration Τοπλαεφω - Συμμαηεφω,μαηεφω Toplaevo To gather Τορ - Δίχτυ - Torr - Web Tόρε(α) Τα δίχτυα Torre(a) - Webs Τοςπαγάνοσ - Χελϊνα - Tospaganos - Turtle Τουηάχ - Ραγίδα - Touzach - A Trap Τουshμάνοσ Εχκρόσ - Toushmanos - Enemy Τουshμάν Εχκρόσ - Toushman - Enemy Tοφτια - toutia - ειδικό φροφτο απο δζντρο - Toutia - a type of fruit from a tree Τρανίνω - Mεγαλϊνω - Tranino - To grow Tροsh - Ζνα είδοσ φυτοφ απ'όπου ζκαναν μαγιά Trosh Food ingredient from a plant Τςαίηω - Φωνάηω - Chaizo - Shout Τshακλία/Τςακλιπάτεα/Τςατλαηοφδασ - Τα ποπ κορν - Tshaklia/Tshaklipatea /Tshatlazouthas Pop Corn Τshαίηω Φωνάηω Tshaizo I yell/talk loud Tshαηοφ Mάγιςςα Tshazoo - Whitch Τςακοφτσ Σφυρί Tsakouts - Hammer Τςακωμζνοσ - Σπαςμζνοσ - Tsakomenos - Βroken Τςαμουρζνεν τεςτόπον - Xωμάτινθ ςτάμνα - Tsamourenen Testopon - Clay Water Bag Τςαμουροηόμ Λαςπόνερο Tsamourozom Muddy water Τςαμπλίηω - Kάνω ματάκια Tsamplizo To make eyes (eye contact) Τςανγκλίηω - Βρζχω, πιτςιλάω Tsanglizo To sprinkle, (water) Tςάνι μ' - Ραραχαϊδεμζνο μου - Τsani m' - Μy beloved/pampered Τςάντςαροσ Αράχνθ Tsantsaros - Spider

31 Τchιαποφα Τchιαποφα - Γριγορα γριγορα - Tchiapua tchiapua - Quickly quickly Chαμπλίηω - Το κλείςιμο των ματιϊν Champlizo I close my eyes Chαρτάγ Υπόςτεγο Chartagh - Shed Chατλατιρεφω Σκάω (ενεργ.φωνι) Chatlatirevo - I m exhausted Chιαμντιάκ Σϊμα Chiamntiak - Body Chιαπιάρ Ρερίφραξθ Chapiar Fencing Τςατςαλοκζφαλοσ Φαλακρόσ Tsatsalokefalos - Bald Τςάτςαλοσ - Γυμνόσ - Tsatsalos - Naked Τςαχοφρ - Ξανκό/Σταχτί - Tsachour - Fair or Ash in Colour Τςίπ - Ρολφ - Tsip - Very Τςιπλάχ'σ - Γυμνόσ (επίςθσ Φτωχόσ) - Τsiplachs - Naked (or poor) Chάπασ Ραλαμάκια (χειροκρότθμα) Tchapas - Handclap Τςουρϊνω Κλείνω Tsourono To close Τςαραπίηω - Γραντηουνάω - Tsarapizo - Scratch Τςαρτιλίη - Σπινκθρίηει - Tsartiliz - Twinkle Tςαφίηω/τςαφίουμαι ι κνζςκουμαι - ξίνομαι - Tsafizo-Tsafiomai or Kneshkoume - Scratch myself Τςάχ Tηάκι Tchach - Fireplace Τςερίηω - Σκίηω - Τserizo - Τear Τςθκάρ Συκϊτι Tchikar - Liver Τςιάνουμ Καλζ μου Tsianoom Me dear Tςιλιάηω - Σκεπάηω - Τsiliazo - Λ cover Τςιλίδ' Kάρβουνο Tsilith Coal (απο τθν Ομθρικι λζξθ Κιλίδιον - Καυςτικό) Τςιλντεφω - Κατουράω - Tsilntevo - Το Urinate Tςαμοφρια - Λάςπεσ - Tchamouria - Mud Tςίασ - Σπίκεσ - Tsias - Sparks Τςιλίδια - Κάρβουνα - Tsilithia - Coal Τςιλντεφω (Τςλντεφω) Κατουρϊ Tsilntevo (Tslntevo) Λ urinate

32 Tςιμίςκοσ - Hλίανκοσ - Tsimiskos - Sunflower Τςιρϊνω Aκυρϊνω Tsirono I cancel Τςιτςάκ ι Τςιτςζκ (Τουρκικό) - Λουλοφδι - Tchitchak or Tchitchek - Flower Τςουμίηω - Sτραγγίηω - Tsoumizo - To Strain Τςουμοφρ - ψφχουλα απο ψωμί μαηί με λάδι τιγανθτό - tsoumour - bread crumbs and bread fried Τςοφνα - Σκφλα - Tsouna - Roaming Female Dog Τςουπϊνϊ Ρωματίηω Tsoupono To cork (plug) Τςουρμουλίηω - Tςιμπάω,χουφτϊνω Tsourmoulizo To pinch (or handful) Τυλίηω Tυλίγω Tilizo I wrap Τ Yείαν Υγεία - Ian - Θealth. Υλάηω - Γαβγίηω (λζω κάτι δυνατά) - Ilazo - To Bark (shout loudly) Υλίηω - Στραγγίηω - Ilizo - To Strain Υλιςτόν - Στραγγιςτό γιαοφρτι Iliston Drained Yoghurt Φψωμαν Αντίδωρο ipsoman - Holy bread Υ Φα Φάε Fa - Eat Φάβατα Κουκιά Favata - Broadbeans Φαντάλα - μια που μιλοφςε πολφ - fantala - lady who spoke too much Φάηω - Ταϊηω - Fazo - Feed Φο(γ)οφμαι - Φοβάμαι - F-ou-me - I'm scared Φορκάλ Σκοφπα - Forkal - Broom Φουρκίγουμαι Ρνίγωμαι Fourkigoumeh To choke Φουρκίηω - Ρνίγω - Fourkizo - To strangle, to choke, or to drown φουρνίν - φοφρνοσ - fournin - Oven Φουρνόσ - Βάτραχοσ - Fournos - Frog

33 Φουρουντηισ Φοφρναρθσ - Fooroontzis - Baker Φουshκαλίδ Φουςκάλα Fooshkalith - Cold Sore or Blister Φουτίν - Κρυφό κλάςιμο - Foutin - Fart in Hiding Φρανταλα - Πμορφθ γυναίκα - Franatala - Cheerful/Nice (female) Φτερία - Φτζρθ - Fteria - Fern Φτίημα Σάλιο Ftizma - Saliva Φτουλακίηω Aγχόνομαι Ftoulakizo To become depressed Φτουλίηω - Ξεπουπουλιάηω, μαδάω - Ftoulizo - Φωλζαν - Φωλιά - Folean - Nest Φωταχτερζασ - Φωτιςμζνoσ (λάμπει) - Fotaxtereas - Beautiful or Nice (male) Φωταχτεροφ - Φωτιςμζνθ (λάμπει) - Fotaxterou - Beautiful or Nice (female) Φωτίshε(α) - Τα βαφτίςια - Fotishe(a) - Baptism Φωτίη' νε - Βαφτίηουν - Fotizne - They baptize Φ Χαchιάτια Eργαλεία Hatchiatia - Tools Χαηίρ Ωραία(καλά) Hazir Nice(good) Xακ - Χάςου - Chath - (get) lost Xαιρετίασ - Χαιρετιςμοφσ - Cheretias - Greetings Χαλχαλϊνω - Χάνω τθν δφναμι μου Halhalono I lose my strength Χαμοφφτασ - Φράουλα - Xamouftas - Strawberries Χαντιλιάγουμαι - Γαργαλιζμαι - Hantilιaume - Ticklish Χαντιλιάηω Γαργαλάω Hantiliazo - Tickle Χαντόςχερο - Σκαντηόχθροσ - Chandoschero - Hedgehog Χαράν - Γάμοσ - Θaran - Wedding Χαραπωμζνον Χαλαςμζνο Charapomenon - Ruined Χαραπϊνω - Χαλάω Charapono I ruin Χαρεντερίηω Χαροποιϊ Harenterizo I cheer

34 Χαρτςζνια Eντόςκια Chartsenia - Offal Χαςεφω/ηεματϊ - Καίω - Chasevo/Zemato - I burn Χαshλοφκ (ι Χαshλοφχ) - Χαρτςιλίκι - Hashlook - Pocket money Χάταλον Ραιδί Hatalon Child (απο τθν Ομθρικι λζξθ Χαταλόσ - Ραιδίον) Χαψία - Ψάρια - Hapsia - Fish Χαψίν Γαφροσ Chapsin - Anchovie Χείλε - Xείλια - Shile - Lips Χείλε - Χίλια - Shile Χερ' - Χζρι - Sher - Hand Χερόπον - Χζρι - Sheropon - Hand Χλαγοφ - Ρλάςτθσ για το άνοιγμα φφλλων ηφμθσ Hlaoo Rolling-pin Χοβλιάβω - Πταν απειλϊ κάποιον με μιά κίνθςθ Hovliavo Sudden movement Χολιάshκουμαι - Κυμϊνω - Choliashkoumeh - I'm getting angry Χολχόλε - Χόρτα - Cholchole - Grass Χορτλάχτσ - Βρυκόλακασ Hortlakhts - Vampire/ghost Χοshζτ Σκουπίδι Hoshet - Rubbish Χοτλάχ'σ (Ράφρα) Φάνταςμα - Hotlakhs Monster Χουηάρ - Ρριόνι - Chouzar - Cutting Saw Χουλζν - Κερμό/Ηεςτό - Houlen - Warm/Hot Χουλιάρ - Κουτάλι - Chouliar - Spoon Χουςμζτ Εξυπθρζτθςθ Housmet Service Χοχόλεα Σκουπίδια Hoholea - Rubbish Χρα - Χρϊμα προςϊπου Θra - Face colour (απο τθν Ομθρικι λζξθ Χρωσ - Χρϊμα) Χτινον - Αγελάδα - Xtinon - Cow Χ Ψαλαφϊ - Ηθτϊ - Psalafo - To Ask Ψεηνόσ Χκεςινόσ Pseznos Yesterday s

35 Ψεμματικά Ψεφτικα Psematika - Fake Ψθ - Ψυχι - Pshi - Soul Ψθ μ' - Ψυχι μου - Pshim - My Soul Ψυλλίηω - Ψάχνω ψφλλουσ (το λζμε και για να δθλϊςουμε πωσ ψάχνουμε εξονυχιςτικά) Psilizo I m searching for fleas (or searching for something small or a minor detail) Ψωμίν - Ψωμί - Psomin - Bread Ψοφϊ Ρεκαίνω (αγενισ τρόποσ) Psofo I die (impolite expression of) Ψ Ωβάηω - Κάνω αυγά - Ovazo - To lay/make eggs Ωβάηνε Kάνουν αυγά Ovazneh They are laying/making eggs Ωβοτάραχον - Ταραμάσ,χαβιάρι - Ovatarachon - Caviar Ωβό Αυγό Ovo - Egg Ωβόν - Αυγό - Ovon - Egg Ωβόππα Μικρά Αυγά Ovopa - Little Eggs Ωμίν - Ϊμοσ - Omin - Shoulder Ϊμνθςα Ορκίςτθκα Omnisa To swear (on oath) Ωράηω (Ωριάηω) - Ρροςζχω ζνα μζροσ - Orazo (Oriazo) - To concentrate on one thing Ϊρα(εα)ςον - Κοίτα - Οra(ea)son - Look Ωρίαςον - Μθν τυχόν - Oriason - Be careful not to (Don't you dare) Ωςπουτά Μζχρι - Ospouta - Until Ωτιν - Αυτί - Otin - Ear Ωφ - Επιφϊνθμα πόνου/ςτεναχϊριασ - Off - Said when exhausted/in pain Ωφλαεφω - Αναφωνϊ τθν λζξθ 'Ωφ' - Oflaevo - To say the word 'Ωφ' (see meaning of 'Ωφ')

36 ΑΛΛΑ Η ΠΡΟΠΑΘΕΙΑ ΜΑ ΔΕΝ ΣΕΛΕΙΨΝΗ ΕΔΨ ΘΑ ΤΝΕΦΙΟΤΜΕ ΣΗΝ ΠΡΟΠΑΘΕΙΑ ΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΔΟΗ ΣΗ ΠΟΝΣΙΑΚΗ ΔΙΑΛΕΚΣΟΤ ΚΑΙ ΣΨΝ ΠΑΡΑΔΟΕΨΝ ΜΑ. ΜΕ ΕΚΣΙΜHΗ PONTOS-1922.BLOGSPOT.GR.

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα.

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα. 3 a aeroplane afternoon an and answer ant apple ask at bag banana battery be careful bee big bird boat boy brother bus butterfly cat CD player cherry children church cock coffee come come in come on computer

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

The Mouse s Wedding. page 3 sun = ήλιος cloud = σύννεφο wind = άνεμος wall = τοίχος handsome, young mouse = όμορφος νεαρός ποντικός

The Mouse s Wedding. page 3 sun = ήλιος cloud = σύννεφο wind = άνεμος wall = τοίχος handsome, young mouse = όμορφος νεαρός ποντικός The Mouse s Wedding page 2 This story is about = Αυτή η ιστορία είναι για Father Mouse = Πατέρας Ποντικός Mother Mouse = Μητέρα Ποντικίνα Miss Mouse = Δεσποινίς Ποντικίνα page 3 sun = ήλιος cloud = σύννεφο

Διαβάστε περισσότερα

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία In town Στην πόλη pages 34 and 35 Lesson 1.1 bike ποδήλατο. bus λεωφορείο.3 car αυτοκίνητο.4 motorbike μηχανή.5 plane αεροπλάνο.6 taxi ταξί.7 train τρένο.8 these αυτά.9 those εκείνα pages 36 and 37 Lesson.10

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

Animals Ζώα Come and listen to them all. Ελάτε να τ ακούσετε όλα. pages 54 and 55 Lesson 1

Animals Ζώα Come and listen to them all. Ελάτε να τ ακούσετε όλα. pages 54 and 55 Lesson 1 Animals Ζώα pages 54 and 55 Lesson 1 4.1 cat γάτα 4.2 dog σκυλί 4.3 fish ψάρι 4.4 mouse ποντίκι 4.5 mice ποντίκια 4.6 parrot παπαγάλος 4.7 rabbit κουνέλι 4.8 have got. / ve got έχω I ve got a toy mouse.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ . ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2015-2016 ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ MUSIC GENERATION ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΕΖΕΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΟΡΕΤΣΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚA ΕΡΩΤHΜΑΤΑ 1. Τι ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ! Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να πηγαίνει στο σχολείο χωρίς να φοβάται ότι κάποιο άλλο παιδί μπορεί να το ταπεινώσει, να το εξευτελίσει και να του επιβληθεί

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013 LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV 3 December 2013 Place/seat η θέση (thesi) Right (noun) το δίκιο (dikio) I am right έχω δίκιο (eho dikio) Wrong (noun) άδικο (adiko) I am wrong έχω άδικο δεν

Διαβάστε περισσότερα

Panagiotis Peikidis PAE8397. Short film script

Panagiotis Peikidis PAE8397. Short film script Panagiotis Peikidis PAE8397 Short film script Panagiotis Peikidis 2/11/2009 This work is licensed under the Creative Commons Creative Commons Attribution-Non- Commercial-Share Alike 3.0 Greece Licence.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV 14 January 2014 Nobody/No-one Κανένας/καμία/κανένα What s the matter?/what s happening? Τι συμβαίνει; (simvenee) All right/ok εντάξει Moment η στιγμή (stigmee)

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ

2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ 2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ Νοζμβριοσ 2012 Φαλαφζλ (Αίγυπτοσ) Αλάτι ουςάμι Ρεβίκια Λάδι Λίγο νερό Βάηουμε τα ρεβίκια, το αλάτι, το λάδι και λίγο νερό και

Διαβάστε περισσότερα

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε.

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. THE PASSIVE VOICE ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. Είναι επίσης πιθανό είτε κάποιος να αγνοεί το άτομο που έκανε κάτι (το ποιητικό αίτιο agent) είτε

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές αγγλικά-αγγλικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές αγγλικά-αγγλικά Ευχές : Γάμος Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations and warm wishes to both of

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto.

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto. 68 ίπτυχες ευχετήριες κάρτες 15 x 15 cm, λευκές εσωτερικά, συσκευασµένες µε φάκελο MS 019 Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storms of life. MS 036 Life is nothing without friendship.

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy)

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Πως θα πρεπει να αλλαζω την σακουλα μου; Εξοπλισμος Για να αλλάξετε την σακούλα σας θα χρειαστείτε τα ακόλουθα πράγματα: Μια λεκάνη με ζεστό νερό. Ένα πετσετάκι

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE: SECRETS of the PAST Music Translations: Greek to English Athan H. Anagnostopoulos, Ph.D.

GREECE: SECRETS of the PAST Music Translations: Greek to English Athan H. Anagnostopoulos, Ph.D. GREECE: SECRETS of the PAST Music Translations: Greek to English Athan H. Anagnostopoulos, Ph.D. Το ταξίδι µου είσαι συ (Ντουέτο) Το ταξίδι µου είσαι συ Μοιάζουν οι λέξεις σου χορδές του ανέµου Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 61 ο Μάρτιος - Απρίλιος 2015 Ἀρ. 608

ΕΤΟΣ 61 ο Μάρτιος - Απρίλιος 2015 Ἀρ. 608 ΕΤΟΣ 61 ο Μάρτιος - Απρίλιος 2015 Ἀρ. 608 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ m «25η Μαρτίου. Ἡ διπλή μας ἑορτή» m «Ὁ ρόλος τῆς γυναίκας στὴ σημερινὴ κοινωνία» m «Σωματικὰ καὶ ψυχικὰ ὀφέλη τῆς νηστείας» m «Ἀνατρέφοντας τὰ παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Revision lesson 1 (1-10) a/an, personal pronouns, the verb BE 2-5. Revision lesson 2 (11-20) this/that, the verb BE, numbers

Revision lesson 1 (1-10) a/an, personal pronouns, the verb BE 2-5. Revision lesson 2 (11-20) this/that, the verb BE, numbers Contents Super Friends 1 TEACHER S Supplementary Revision Booklet Lessons Corresponding to Coursebook Grammar Pages lessons: Revision lesson 1 (1-10) a/an, personal pronouns, the verb BE 2-5 Revision lesson

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

The verb HAVE GOT. Numbers, Months & Seasons About me and my family. Uncountable nouns (1) Postcard greetings About everyone around

The verb HAVE GOT. Numbers, Months & Seasons About me and my family. Uncountable nouns (1) Postcard greetings About everyone around Contents LESSONS REVISION 1 REVISION 2 REVISION 3 REVISION A1 Grammalysis-1indd 2 GRAMMAR 1 2 3 1 5 2 1 2 pp -5 The verb HAVE GOT Have got There is /there are Some/any 8-9 Question words 10-11 Colours

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ (LISTENING)

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ (LISTENING) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ (LISTENING) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ (CEFR - pre A1) Δείκτες επιτυχίας Δείκτες επάρκειας Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Greek) ELLINIKA 1. ΧΡΩΜΑΤΑ. Α: -Τι χρώμα έχει το ρούχο σου; Β: -Το πουκάμισο είναι άσπρο και το παντελόνι είναι μαύρο.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Greek) ELLINIKA 1. ΧΡΩΜΑΤΑ. Α: -Τι χρώμα έχει το ρούχο σου; Β: -Το πουκάμισο είναι άσπρο και το παντελόνι είναι μαύρο. Colors & Shapes/ Χρώματα & Σχήματα 1. ΡΕΓΚΙΑ A: -Είντα ρέγκι έχει το σκουτί σου; B: -Το ποκάμισο ναι γαλανό και το πατελόνι ναι κουργιαλό. A: -Του λόγου σου είντα φοράς; B: -Ένα ρούσσο φιστάνι. 1. ΧΡΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ας του δείξουµε τα δικά µας

ας του δείξουµε τα δικά µας #9 2013 το έλλον ας χαογελάει ε τα σάπια δόντια του ας του δείξουε τα δικά ας είναι τα όνειρά μας είναι η πραγματικότητά μας είναι η μοναξιά μας η απλότητα κι η μοναδικότητά μας είναι hip hop παράξενος

Διαβάστε περισσότερα

Scratch Διδακτική του Προγραμματισμού. Παλαιγεωργίου Γιώργος

Scratch Διδακτική του Προγραμματισμού. Παλαιγεωργίου Γιώργος Scratch Διδακτική του Προγραμματισμού Παλαιγεωργίου Γιώργος Μάρτιος 2009 MIT Scratch Το Scratch είναι ένα πλούσιο σε οπτικοαουστικά μέσα προγραμματιστικό περιβάλλον στο οποίο οι αρχάριοι προγραμματιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ!

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το τέλειο εκμέκ! The perfect ekmek! The easiest Ekmek (with a chocolate base) by Gabriel Nikolaidis and the «Cool Artisan»!

Το τέλειο εκμέκ! The perfect ekmek! The easiest Ekmek (with a chocolate base) by Gabriel Nikolaidis and the «Cool Artisan»! Το τέλειο εκμέκ! The perfect ekmek! The easiest Ekmek (with a chocolate base) by Gabriel Nikolaidis and the «Cool Artisan»! Μια super σοκολατένια συνταγή με βάση από τσουρέκι και βελούδινη κρέμα! Το τέλειο

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

to be: past simple, There was / There were, time expressions

to be: past simple, There was / There were, time expressions 6a to be: past simple, There was / There were, time expressions Where were you this morning? You weren t at home. I was at the zoo! Learn it! Read and complete. Affirmative I was here. You were there.

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Σταλίκας Αναστάσιος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Γιωτσίδη Βασιλική, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια. Χριστίνα Σεργιάννη, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

RDNS (Royal District Nursing Service) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Medicines Reminder Cards

RDNS (Royal District Nursing Service) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Medicines Reminder Cards RDNS (Royal District Nursing Service) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Medicines Reminder Cards Greek/English ERC130359 Contents 1. I need to stay at home until the nurse comes to visit for my

Διαβάστε περισσότερα

FACE CARES BASIC CARES

FACE CARES BASIC CARES FACE CARES BASIC CARES Total Bliss Basic Purity Treatment 45min 45 SPECIFIC CARES Source Marine Treatment 60min 62 Seaweed Rebalancing Treatment 60min 55 Collagen Smooth Treatment 60min 79 ANTI-AGEING

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Poems of the Faded Rose

Poems of the Faded Rose ΜΑΤΙΝΑ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ Ματίνα Καράμπαλη Poems of the Faded Rose ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ οσελότος Τι τ λ ο ς Poems of the faded rose Συ γ γρ α φ έ α ς Ματίνα Καράμπαλη Σε ιρ α Ποίηση [2358]0712/12 Copyright 2012 Ματίνα

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Royal District Nursing Service (RDNS) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Greek translation ERC130846 Σημειώσεις / Notes RDNS Medication Reminder Cards (Greek translation) Home and Community Care

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΗΓΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ JANET DECESARIS ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ταξινόμηση επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο Villa Hotels Fun island resort 3 Star Fun Island offers a wonderful blend of Fun and Sun. The Massive lagoon of the island provides ideal conditions for a variety of water sports and the powder white beaches

Διαβάστε περισσότερα

If you grew up in Greek household, chances are you ve heard your fair share of golden

If you grew up in Greek household, chances are you ve heard your fair share of golden If you grew up in Greek household, chances are you ve heard your fair share of golden 1 / 6 one-liners from your father, mother, papou, yiayia, and especially your crazy uncle or aunt. At a young age you

Διαβάστε περισσότερα

Read each question carefully before you start to answer it. Try to answer every question. Check your answers if you have time at the end.

Read each question carefully before you start to answer it. Try to answer every question. Check your answers if you have time at the end. Write your name here Surname Other names Pearson Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 22 June 2015 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Phrases: Personal Best Wishes Greek-Greek

bab.la Phrases: Personal Best Wishes Greek-Greek Best Wishes : Marriage Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. a Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του γάμου σας.

Διαβάστε περισσότερα

Hotel. ... ένα δωµάτιο µε µπάνιο/ντούς/µπαλκόνι;

Hotel. ... ένα δωµάτιο µε µπάνιο/ντούς/µπαλκόνι; Hotel To find a Hotel Where is the Hotel...? Που είναι το ξενοδοχείο...; Do you know a good Hotel? Do you know a cheap Hotel? Can you recommend a good Hotel? Where is the Youthhostel? How are the prices

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

LESSONS GRAMMAR pp. Question Words 4-5. Possessive Adjectives Possessive Case (1) Possessive Case (2) Prepositions of Place

LESSONS GRAMMAR pp. Question Words 4-5. Possessive Adjectives Possessive Case (1) Possessive Case (2) Prepositions of Place Contents LESSONS GRAMMAR pp. 1 My family Who s this? Who s that? Question Words 4-5 2 Bye bye, Greece! The verb have got there is - there are some - any 6-7 3 Welcome to England! ossessive Adjectives ossessive

Διαβάστε περισσότερα

53ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision

53ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ A CHANCE TO LOVE 53ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision Ποιο πάθος τρελό τον κόσμο ελέγχει; Ποια μοίρα γεννά ανθρώπους κενούς; Ψυχή με ψυχή χιλιόμετρ απέχει Σου λέω «σ αγαπώ» μα

Διαβάστε περισσότερα

I haven t fully accepted the idea of growing older

I haven t fully accepted the idea of growing older I haven t fully accepted the idea of growing older 1 Peter Authorship Questions Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας 1 Peter Authorship

Διαβάστε περισσότερα

Το 1947, ζνασ νεαρόσ εκελοντισ με το όνομα Bruce Lansdale ζφυγε από τθν. Αμερικι για τθν Ελλάδα πάνω ςε ζνα φορτθγό πλοίο που μετζφερε αγελάδεσ,

Το 1947, ζνασ νεαρόσ εκελοντισ με το όνομα Bruce Lansdale ζφυγε από τθν. Αμερικι για τθν Ελλάδα πάνω ςε ζνα φορτθγό πλοίο που μετζφερε αγελάδεσ, As Delivered Το 1947, ζνασ νεαρόσ εκελοντισ με το όνομα Bruce Lansdale ζφυγε από τθν Αμερικι για τθν Ελλάδα πάνω ςε ζνα φορτθγό πλοίο που μετζφερε αγελάδεσ, άλογα και μουλάρια για να βοθκιςει τον ελλθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΙΛΥ ΝΤΙΚΙΝΣΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

ΕΜΙΛΥ ΝΤΙΚΙΝΣΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΕΜΙΛΥ ΝΤΙΚΙΝΣΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΡΕΓΑΤΑ ΣΑΝ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Δεν υπάρχει Φρεγάτα σαν το βιβλίο Να μας πηγαίνει σε τόπους μακρινούς Ούτε ένα άλογο κούρσας Δεν ξεπερνάει μια σελίδα αγέρωχης ποίησης. Αυτή τη

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

My favourite animal. Γνωστικό αντικείμενο: Αγγλική Γλώσσα. Δημιουργός: Διονυσία Μαρώτη

My favourite animal. Γνωστικό αντικείμενο: Αγγλική Γλώσσα. Δημιουργός: Διονυσία Μαρώτη My favourite animal Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Αγγλική Γλώσσα Δημιουργός: Διονυσία Μαρώτη ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;.

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. γιατρο;ω, στρατιϖτικο;ω, πψροσβε;στηω, τραγοψδιστη;ω, πολιτικο;ω, κηποψρο;ω, ποδοσφαιριστη;ω, καυαριστη;ω, ψπα;λληλοω, τροξονο;µοω

Διαβάστε περισσότερα

Let s agree to disagree (έκφραση που χρησιμοποιείτε σε κάποιο διάλογο όταν διαφωνούμε 100%, σημαίνει: ας συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε)

Let s agree to disagree (έκφραση που χρησιμοποιείτε σε κάποιο διάλογο όταν διαφωνούμε 100%, σημαίνει: ας συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε) LIST OF VERBS THAT ARE FOLLOWED BY A FULL INFINITIVE A Afford: έχω τη δυνατότητα, έχω τα μέσα να I can t afford to buy a new computer, now Agree: συμφωνώ Let s agree to disagree (έκφραση που χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 14: Revision of all verbal forms PP. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 14: Revision of all verbal forms PP. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Ενότητα 14: Revision of all verbal forms PP Ιφιγένεια Μαχίλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Περιμένοντας το Γκοντό Δευτέρα, 31 Μάρτιος :54 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 01 Απρίλιος :46

Περιμένοντας το Γκοντό Δευτέρα, 31 Μάρτιος :54 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 01 Απρίλιος :46 27 Μαρτίου έδειξε το ημερολόγιο μας πριν μερικές ημέρες και ήταν η Παγκόσμια ημέρα θεάτρου Από το 1961 γιορτάζεται από το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου, αλλά παρ όλα αυτά δε νομίζω να το πήραν είδηση και

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Our favourite games (Τα αγαπημένα μας παιχνίδια) 1 st grade of Primary School of Glyfada - Greece

Our favourite games (Τα αγαπημένα μας παιχνίδια) 1 st grade of Primary School of Glyfada - Greece Our favourite games (Τα αγαπημένα μας παιχνίδια) 1 st grade of Primary School of Glyfada - Greece My favourite game is Barbie because I take it wherever I go and play with it. (Jenny) Αγαπημένο μου παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΓΓΡΑΥΕΑ ΩΚΡΑΣΗ ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΓΓΡΑΥΕΑ ΩΚΡΑΣΗ ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΓΓΡΑΥΕΑ ΩΚΡΑΣΗ ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ Μια φορά κι έναν καιρό, δύο παιδιά ξεκίνησαν να εξερευνήσουν το δάσος της περιοχής τους και πιο συγκεκριμένα, ένα ξακουστό δάσος που είχε

Διαβάστε περισσότερα

Super Friends 1 Activity Book. Name. Class. School

Super Friends 1 Activity Book. Name. Class. School Super Friends 1 Activity Book Name Class School Contents Lessons Grammar/Structure Pages Alphabet Revision Lesson 1. Hello, everybody! (a) 2. Hello, everybody! (b) 3. A fox and an umbrella. (a) 4. A fox

Διαβάστε περισσότερα

Novalifε SUNDAY JANUARY 4TH, 2015

Novalifε SUNDAY JANUARY 4TH, 2015 Novalifε SUNDAY JANUARY 4TH, 2015 06:30 ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΓΣΕ (ONCE) 07:55 Ο ΜΠΑΜΠΑΣ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ ΚΓΣΕ (FATHER OF THE BRIDE - 1950) 09:30 BEWITCHED VII ΕΠΕΙΣ.14 ΚΓΣΕ (MOTHER-IN-LAW OF THE YEAR) 10:00 BEWITCHED VII

Διαβάστε περισσότερα

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο Οι πλαστικές σακούλες αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης καθ όλο τον κύκλο ζωής τους. Για την παραγωγή τους, καταναλώνονται προϊόντα πετρελαίου, νερο, ενέργεια και εκπέμπονται χημικές ουσίες τα οποία ευθύνονται

Διαβάστε περισσότερα