ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2011-2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Πίνακας Περιεχοµένων ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Κεφάλαιο 1.1: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης της περιοχής του ήµου Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του ήµου και των Νοµικών του Προσώπων, ως οργανισµών Κεφάλαιο 1.2: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Η στρατηγική του ήµου Οι άξονες & τα µέτρα του προγράµµατος Το όραµα και οι αρχές του ήµου 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

4 ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Με το νέο θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των ΟΤΑ Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης-πρόγραµµα Καλλικράτης», ο ήµος Μινώα Πεδιάδας αποτελείται από τους 3πρώην Καποδιστριακούς ήµους Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Θραψανού. Με το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των ΟΤΑ Ν. 3463/06, Π 185/2007,µόνο ο ήµος Αρκαλοχωρίου συνολικά από τους 3 συνεννούµενους δήµους, είχε συντάξει και υποβάλλει Τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για την περίοδο και Ετήσια Προγράµµατα ράσης ανά έτος. Το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραµµα εκπονήθηκε σύµφωνα µε τη νοµοθεσία για την Τοπική Αυτοδιοίκηση µε τα άρθρα του νέου Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων του Νόµου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), το νέο Νόµο για την εφαρµογή του Προγράµµατος Καλλικράτης, Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης-πρόγραµµα Καλλικράτης», την Υπουργική Απόφαση 18183/ (ΦΕΚ 534/Β/2007 και 759/Β/2007) και την 45038/ (ΦΕΚ 1613/Β/2007), το Προεδρικό ιάταγµα 185/2007 (ΦΕΚ 221/Α/2007) και µε τις εγκυκλίους 45/2006 και 66/2006 του ΥΠ.ΕΣ...Α και την υπ` αριθµό 5694/ Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπ` αριθµό 18183/ (ΦΕΚ Β 534/13,4,2007):Υπουργικής Απόφασης µε τίτλο «Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων» Στόχος κάθε Επιχειρησιακού Προγράµµατος είναι η προώθηση της τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του ΟΤΑ σε εναρµόνιση µε τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασµού τόσο σε περιφερειακό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ήµου Μινώα Πεδιάδας,προσδιορίζονται οι νέες δραστηριότητες που θα πρέπει να εκτελεστούν από το ήµο στο πλαίσιο των νέων θεσµοθετηµένων αρµοδιοτήτων του σύµφωνα µε το πρόγραµµα «Καλλικράτης», µε σκοπό : Την προστασία και την αναβάθµιση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος της περιοχής του Τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονοµικής ευηµερίας των κατοίκων Το επιχειρησιακό πρόγραµµα αποτελεί βασικό εργαλείο για την άσκηση της αναπτυξιακής πολιτικής του ΟΤΑ. Εντοπίζει τις υπηρεσίες, τα έργα, τις ρυθµίσεις για τα οποία είναι αρµόδιος ο ήµος όπως επίσης και τις κρίσιµες δραστηριότητες που ανήκουν στην αρµοδιότητα άλλων φορέων και προσδιορίζει τις αναγκαίες ενέργειες συνεργασίας για την προώθηση της κοινωνικής τοπικής ανάπτυξης. 4

5 Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός Επιχειρησιακού Προγράµµατος παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω : α. Αποτελεί ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του ΟΤΑ µέσω της ανάλυσης των αναπτυξιακών υποδοµών και τοπικών επενδύσεων, αλλά και των προγραµµατισµένων βελτιώσεων στην υφιστάµενη λειτουργία των δηµοτικών υπηρεσιών και των Νοµικών προσώπων που εποπτεύονται από το ήµο. Καλύπτει όλο το φάσµα των αρµοδιοτήτων του ήµου και εν δυνάµει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων και των θεµάτων που απασχολούν την καθηµερινή του λειτουργία. β. Είναι τριετές πρόγραµµα δράσης του ΟΤΑ και των Νοµικών προσώπων του : Στις προτεραιότητες του προγράµµατος αντανακλάται η βούληση και το όραµα του ηµοτικού Συµβουλίου που αποτυπώνεται στη στρατηγική του καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασµού τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο. γ. Είναι οργανικό στοιχείο της καθηµερινής λειτουργίας και διοίκησης του ήµου και µέρος του προγραµµατικού του κύκλου καθώς η σύνταξη του είναι η αρχική φάση της διαδικασίας προγραµµατισµού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του ήµου. δ. Υλοποιείται µέσω του ετήσιου προγράµµατος δράσης του ΟΤΑ και των Νοµικών προσώπων του το οποίο στοχεύει στον επιµερισµό των δράσεων του τριετούς προγράµµατος στις υπηρεσίες, οι οποίες υλοποιούν τµήµατα του επιχειρησιακού προγράµµατος ε. Εκπονείται µε τη συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων γιατί η λήψη των αποφάσεων προγραµµατισµού στηρίζεται στην ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης και στις ανάγκες και προσδοκίες των κατοίκων και του ανθρώπινου δυναµικού του ήµου, όπως αυτές διατυπώνονται στις διαδικασίες συµµετοχής. Τα εµπλεκόµενα µέλη είναι : Αιρετά όργανα Υπηρεσιακά στελέχη Τοπικοί φορείς και οµάδες δηµοτών µε σηµαντικό βαθµό συµβολής στην τοπική ανάπτυξη ή/και στη λειτουργία του ΟΤΑ Φορείς του διοικητικού συστήµατος της χώρας Το επιχειρησιακό πρόγραµµα είναι προϊόν συλλογικής εργασίας όλων των δοµών του ήµου και οδηγεί στην ανάληψη δεσµεύσεων µεταξύ των διαδοχικών ιεραρχικών επιπέδων, σε ότι αφορά την υλοποίηση του τµήµατος εκείνου στο οποίο αυτά εµπλέκονται. Αποτελεί εποµένως το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, 5

6 προσδιορισµού και συντονισµού των ενεργειών όλων των οργάνων διοίκησης και υπηρεσιών και γι αυτό πρέπει να γίνεται ευρύτερα γνωστό στους εργαζόµενους προκειµένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του ΟΤΑ. στ. Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης : Το επιχειρησιακό πρόγραµµα διατυπώνει µετρήσιµους γενικούς και ειδικούς στόχους, η επίτευξη των οποίων παρακολουθείται µέσω της αξιοποίησης συστήµατος δεικτών επίδοσης. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την κατάρτιση του παρόντος Επιχειρησιακού προγράµµατος ώστε να ανταποκρίνεται στην υφιστάµενη κατάσταση, συνοψίζεται στα παρακάτω βήµατα : 1 : Προετοιµασία και οργάνωση Συγκρότηση Οµάδας έργου ιατύπωση Αρχικών κατευθύνσεων Οργάνωση Προγραµµατισµός Ενηµέρωση όλων των εµπλεκοµένων 2 : Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του ήµου Περιγραφή της γενικής µακροσκοπικής εικόνας της περιοχής Αξιολόγηση της κατάστασης της Εντοπισµός Κρίσιµων Ζητηµάτων 3 : Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση του ήµου και των νοµικών προσώπων του ως οργανισµών Ανάλυση Εσωτερικού περιβάλλοντος του ήµου Καταγραφή υπηρεσιών και Νοµικών Προσώπων Επικοινωνία µε τους προϊσταµένους Σχεδιασµός Ερωτηµατολογίου Αποστολή ερωτηµατολογίου στους προϊσταµένους και στα Νοµικά πρόσωπα Αξιοποίηση απαντήσεων, µελετών και συγκριτικών Στοιχείων Σύνθεση γενικής εικόνας 6

7 4 : Καθορισµός της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων Καθορισµός Γενικών Στόχων και Πολιτικών ράσης Επιλογή Στρατηγικής Οµαδοποίηση Στόχων σε Άξονες και Μέτρα ιατύπωση Οράµατος και των Αρχών Λειτουργίας 5 : Υποβολή του Στρατηγικού σχεδίου από την Υπηρεσία Προγραµµατισµού στην Εκτελεστική Επιτροπή και στη συνέχεια στο.σ για έγκριση του στρατηγικού σχεδίου και διαδικασίες διαβούλευσης Έγκριση Σχεδίου ηµοσιοποίηση Σχεδίου ιοργάνωση ηµόσιων Εκδηλώσεων Σύνοψη Συµπερασµάτων από τη ιαβούλευση Ενηµέρωση αρµόδιων αρχών 6 : Κατάρτιση σχεδίων δράσης Εξειδίκευση Στρατηγικής σε Στόχους και ράσεις µε : Προσδιορισµό των Στόχων Προσδιορισµό των ράσεων Συνοπτική περιγραφή του Σχεδίου ράσης 7 : Τριετής προγραµµατισµός των δράσεων Ιεράρχηση και προγραµµατισµός ράσεων Οµαδοποίηση, Έλεγχος, οριστικοποίηση ράσεων Αναλυτικός προγραµµατισµός των δράσεων Πρώτης Προτεραιότητας 8 : Οικονοµικός προγραµµατισµός Εκτίµηση των εσόδων ανά πηγή χρηµατοδότησης Κατανοµή των εσόδων για την κάλυψη των δαπανών των δράσεων Κατάρτιση Χρηµατοδοτικών πινάκων του προγράµµατος 9 : Ολοκλήρωση του προγράµµατος & τελικές ενέργειες Ολοκλήρωση Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράµµατος 7

8 Υποβολή στον ήµαρχο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Συζήτηση και Έγκριση του από το ηµοτικό Συµβούλιο Έλεγχος από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ ηµοσιοποίηση Προγράµµατος από τον ήµο ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ Η ιεπιστηµονική Οµάδα Έργου, η οποία είναι υπεύθυνη για την εκπόνηση του τριετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου Μινώα Πεδιάδας, ορίστηκε από τον ήµαρχο Ζαχαρία Καλογεράκη, µε την υπ` αριθµό /12/2007 απόφαση, έχοντας υπόψη του: 1) Τις διατάξεις των άρθρων των άρθρων του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), ΦΕΚ 114 Α / ) Την εγκύκλιο 45/2006 ΥΠ.ΕΣ....Α (Α.Π /10/2006) 3) Την εγκύκλιο 66/2007 ΥΠ.ΕΣ....Α (Α.Π /-14/09/2007) 4) Την Υπουργική Απόφαση 18183, ΦΕΚ 534, Β, 13/4/ ) Την Υπουργική Απόφαση 4503/ , ΦΕΚ 1613 Β για «Τροποποίηση της υπ` αριθµό 18183/ Υπουργικής απόφασης» 6) Το Π.. 185/ ( ΦΕΚ 221/Α ) «Όργανα και διαδικασία Κατάρτισης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 7) Την 71841/ (ΦΕΚ 19 Β ) Υπουργική Απόφαση. 8) Την 16422/ (ΦΕΚ 699 Β ) Υπουργική Απόφαση 9 ) Την εγκύκλιο 8/2008 ΥΠΕΣ.(Α.Π /02/2008). 10) Την αριθµό 5694/ Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπ` αριθµό 18183/ (ΦΕΚ Β 534/13,4,2007):Υπουργικής Απόφασης µε τίτλο «Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων» 11) Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης». Η οµάδα έργου αποτελείται από τους: 1. Γιακουµάκη Ουρανία, µόνιµη υπάλληλος Γραφείου Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης, ως συντονίστρια της Ο Ε. 8

9 2. αγκωνάκη Ζαχαρένια, µόνιµη υπάλληλος-προϊσταµένη ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 3.Μαυροφοράκη Ευφροσύνη, µόνιµη υπάλληλος της ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών. 4. Τρουλλινός Στυλιανός, µόνιµος υπάλληλος της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 5. Βουµβουλάκη Ειρήνη, µόνιµη υπάλληλος της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 6. Μαυροπούλου Αικατερίνη, Ειδική Συνεργάτης ηµάρχου. 7. Αποστολάκης Γεώργιος, Σύµβουλος ηµάρχου Έργο της Οµάδας ιοίκησης έργου είναι η συλλογή στοιχείων και η συγκέντρωση των αναγκών /προτάσεων από τους τοπικούς και τους ηµοτικούς συµβούλους αλλά τις υπηρεσίες του ήµου, η λεπτοµερής καταγραφή αλλά και ο προγραµµατισµός, ο συντονισµός και η παρακολούθηση και αξιολόγηση του Ετήσιου προγράµµατος δράσης για το έτος 2011 και η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος , το οποίο µόνο για την παρούσα φάση σύµφωνα µε την αριθµό 5694/ Υπουργική Απόφαση θα έχει τριετή διάρκεια. Υπεύθυνος της οµάδας έργου είναι ο ήµαρχος Μινώα Πεδιάδας, Ζαχαρίας Καλογεράκης. Η οµάδα έργου συµβάλλει αποφασιστικά στην σωστή και έγκαιρη εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος συµµετέχοντας στην παροχή πληροφοριών και στοιχείων που είναι απαραίτητα για την περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του ήµου. Συµµετέχει στην οργάνωση, στον συντονισµό και στην υλοποίηση των διαδικασιών διαβούλευσης, όπως επίσης στη µελέτη και στον σχολιασµό του προτεινόµενου Σχεδίου και των Στρατηγικών επιλογών. 9

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1: ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 10

11 Kεφάλαιο 1.1:Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης της περιοχής του ήµου Με το νέο θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των ΟΤΑ Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης-πρόγραµµα Καλλικράτης», ο ήµος Μινώα Πεδιάδας αποτελείται από τους 3 πρώην Καποδιστριακούς ήµους Αρκαλοχωρίου,Καστελλίου και Θραψανού.Με το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των ΟΤΑ Ν. 3463/06, Π 185/2007,µόνο ο ήµος Αρκαλοχωρίου συνολικά από τους 3 συνεννούµενους δήµους, είχε συντάξει και υποβάλλει Τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για την περίοδο και Ετήσια Προγράµµατα ράσης ανά έτος. Η Ενότητα αναφέρεται στη συνοπτική παρουσίαση της περιοχής του ήµου Μινώα Πεδιάδας και αναφέρονται τα γεωγραφικά, πληθυσµιακά, κοινωνικά, οικονοµικά, πολεοδοµικά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του, οµαδοποιηµένα ως ακολούθως : 1) Βασικά χαρακτηριστικά, χωροταξική ένταξη και διοικητική οργάνωση 2) Περιβάλλον και ποιότητα ζωής 3) Κοινωνική πολιτική, παιδεία, πολιτισµός και αθλητισµός 4) Τοπική οικονοµία και απασχόληση 5) Αναπτυξιακή φυσιογνωµία της περιοχής του ήµου 5.1 Η Αναπτυξιακή φυσιογνωµία του ήµου στην παρούσα φάση 5.2 Η Αναπτυξιακή φυσιογνωµία του ήµου από την κατασκευή του νέου Αεροδροµίου 1) Βασικά χαρακτηριστικά, χωροταξική ένταξη και διοικητική οργάνωση Έκταση και Πληθυσµός. Αριθµός ηµοτικών ιαµερισµάτων Έδρα του ΟΤΑ Ιστορικό συνένωσης (δήµοι, κοινότητες ή και οικισµοί που συνενώθηκαν µε το πρόγραµµα Ιωάννης Καποδίστριας και το Πρόγραµµα Καλλικράτης). H θέση και ο ρόλος της περιοχής στο Νοµό και την Περιφέρεια (Λειτουργικές σχέσεις και εξαρτήσεις µε αστικά κέντρα της ευρύτερης περιοχής, θέση ως προς τους µεγάλους µεταφορικούς άξονες, λιµάνια, αεροδρόµια κλπ.). Ο ήµος Μινώα Πεδιάδας προέκυψε από τη συννένωση των τριών 3 πρώην Καποδιστριακών ήµων Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Θραψανού,οι οποίοι συνολικά αθροίζουν πληθυσµό µετά τη συννένωση τους χιλιάδες κατοίκους. 11

12 Ο ήµος είναι από τους µεγαλύτερους σε έκταση δήµους της ενδοχώρας, αποτελείται συνολικά από 32 ηµοτικά ιαµερίσµατα,71 οικισµούς και έχει έκταση χιλιάδες στρέµµατα. Αναλυτικότερα : ηµοτική Ενότητα Μόνιµος πληθυσµός 2001 Πραγµατικός Πληθυσµός 2001 Έκταση σε στρέµµατα Οικισµοί Τοπικά ιαµερίσµατα Αρκαλοχωρίου Καστελλίου Θραψανού Σύνολο ήµου Πραγµατικός πληθυσµός για κάθε ηµοτική Ενότητα του ήµου Μινώα Πεδιάδας, σύµφωνα µε την απογραφή πληθυσµού 1991 και 2001 Περιοχή Πραγµατικός πληθυσµός 1991 Πραγµατικός πληθυσµός 2001 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ηµοτική ενότητα Θραψανού ηµοτική ενότητα Καστελλίου ηµοτική ενότητα Αρκαλοχωρίου Σύνολο ήµου Πληθυσµιακή εξέλιξη ήµου Μινώα Πεδιάδας, σύµφωνα µε την απογραφή πληθυσµού 1991 και 2001 Περιοχή Πραγµατικός Πραγµατικός Μέσος ετήσιος ρυθµός πληθυσµός (1991) πληθυσµός (2001) µεταβολής ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ,06 % ηµοτική Ενότητα ,25 % Αρκαλοχωρίου ηµοτική ενότητα ,6 % Καστελίου ηµοτική ενότητα ,05 % Θραψανού 12

13 Ιστορία του ήµου Μινώα Πεδιάδας Ο ήµος Μινώα Πεδιάδας αποτελείται από τους τρεις πρώην δήµους Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Θραψανού.Ο κάθε πρώην δήµος έχει τη δική του ιστορία η οποία παρατίθεται για κάθε ηµοτική ενότητα ξεχωριστά. Όσον αφορά τη ηµοτική ενότητα Αρκαλοχωρίου(πρώην ήµος Αρκαλοχωρίου): Ο πρώην ήµος Αρκαλοχωρίου όπως προέκυψε από το Ν.2539/97 (Νόµος Ι. Καποδίστρια), αποτελούνταν από 14 ηµοτικά ιαµερίσµατα και 41 οικισµούς. Βρίσκεται στην ενδοχώρα του Νοµού Ηρακλείου και η έκταση του ήταν στρέµµατα. Το σύνολο του πληθυσµού του, κατά την τελευταία απογραφή ( ΕΣΥΕ 2001) ανερχόταν στους κατοίκους ενώ κατά την απογραφή του 1991 ανερχόταν στους κατοίκους. Στους περισσότερους οικισµούς, ο αριθµός των κατοίκων είναι πολύ µικρός. Αξιοσηµείωτη είναι η κυριαρχία του Αρκαλοχωρίου (µε κατοίκους), στο οποίο διαµένουν το 31% του πληθυσµού του ήµου. Ο οικισµός του Αρκαλοχωρίου, άλλωστε αποτελούσε πάντα σηµείο αναφοράς για την επαρχία Μονοφατσίου. Τα τελευταία χρόνια, η δυναµική του οικισµού έχει ενισχυθεί, προσελκύοντας ακόµα περισσότερο πληθυσµό από τους γύρω οικισµούς. Η κατασκευή µάλιστα του νέου οδικού άξονα Ηράκλειο Βιάννος, ο οποίος µειώνει αισθητά την απόσταση µε την έδρα του νοµού, το Ηράκλειο, δηµιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την εγκατάσταση νέων υπηρεσιών (πχ τράπεζες), βιοτεχνικών µονάδων κα. Ιστορικά στοιχεία της ηµοτικής Ενότητας Αρκαλοχωρίου Το µεταχριστιανικό Αρκαλοχώρι, δεν µας είναι γνωστό πότε ακριβώς χτίστηκε. Είναι βέβαιο όµως ότι κατοικούνταν κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας και ανήκε διοικητικά στην περιφέρεια του Belvedere ή επαρχία Ριζόκαστρου όπως ονοµάζονταν, καθώς και σε ολόκληρη την Οθωµανοκρατία στη συνέχεια. Η πρώτη επίσηµη καταγραφή του τοπωνυµίου µας διασώζεται από το 1394 µε τη µορφή Arcolecorio. Σαφώς το όνοµα του τοπωνυµίου συνδέεται µε το γνωστό όνοµα του αρχοντορωµαίου Αρκολέοντος, ενός από τα δώδεκα (σύµφωνα µε την παράδοση, αλλά πολύ περισσότερων κατά την ιστορική αλήθεια) αρχοντόπουλα που κατά τη δεύτερη βυζαντινή περίοδο ( µ.χ.) µε αυτοκρατορικά χρυσόβουλα που τους καθιστούσαν κύριους εκτεταµένων περιοχών και φορείς της βυζαντινής εξουσίας. Αρχοντορωµαίοι στο Βυζάντιο ονοµάζονταν όσοι ανήκαν στην τάξη των ευγενών σύµφωνα µε την κοινωνική κατάταξη των βυζαντινών. Ήταν οι προνοµιούχοι,οι υνατοί του Βυζαντίου. Ως γνωστό οι βυζαντινοί περιφρονούσαν το όνοµα «Έλληνες» και το θεωρούσαν υβριστικό χαρακτηρισµό. Μόνο στα τελευταία χρόνια της αυτοκρατορίας το όνοµα Έλλην αποκαταστάθηκε στη συνείδηση των βυζαντινών. 13

14 Οι άρχοντες φεουδάρχες αυτοί ήρθαν και εγκαταστάθηκαν ση Μεγαλόνησο για να επαναφέρουν την Κρήτη στην αγκαλιά της αυτοκρατορίας µετά την ανακατάληψη του νησιού από το Νικηφόρο Φωκά, στρατηγό τότε και αυτοκράτορα αργότερα. Γνωρίζουµε επίσης ότι κατά την εποχή του Βυζαντίου η περιοχή αυτή ανήκε στην επισκοπή Αρκαδίας. υστυχώς το όνοµα του οικισµού ή άλλες ιστορικά ασφαλείς και συγκεκριµένες ιστορικές πληροφορίες για το Αρκαλοχώρι που να είναι σε θέση να αποκαλύψουν µε σαφήνεια την ιστορική πορεία του, κατά την προχριστιανική και µεταχριστιανική περίοδο µέχρι το 14 ο αιώνα, δεν υπάρχουν. Γεγονός είναι ότι συγκεκριµένη αναφορά για το χωριό ανιχνεύεται από το 16 ο αιώνα και µετά. Όµως τα ίχνη της ανθρώπινης παρουσίας είναι εντονότατα και αποδεικνύουν ότι ο τόπος είχε γνωρίσει µεγάλες περιόδους ανάπτυξης και ότι κατοικήθηκε σε µεγάλη έκταση και για µακρόχρονο χρονικό διάστηµα. Γύρω από το Αρκαλοχώρι και σε ακτίνα 3 5 χιλιοµέτρων, ο επισκέπτης θα βρει πλήθος ερειπίων και αρχαιολογικών σηµείων και τοπωνυµίων που υποδεικνύουν µικρές ή µεγάλες εγκαταστάσεις κατοίκων σε παλιότερες εποχές. Το σηµαντικότερο όµως σηµείο του ήµου, αυτό που έχει κάνει γνωστό το Αρκαλοχώρι σε όλο τον κόσµο είναι το σπήλαιο του Προφήτη Ηλία στο οποίο βρέθηκαν οι περίφηµοι χρυσοί και χάλκινοι διπλοί πέλεκεις. Όσον αφορά τη ηµοτική ενότητα Καστελλίου (πρώην ήµος Καστελλίου ) Ο ήµος Καστελλίου ήταν δήµος του νοµού Ηρακλείου που συστάθηκε µε το πρόγραµµα Καποδίστριας από τη συνένωση παλαιότερων κοινοτήτων της περιοχής, που αποτέλεσαν στη συνέχεια τα δηµοτικά διαµερίσµατα του δήµου. Λειτούργησε την περίοδο οπότε και καταργήθηκε µε την εφαρµογή του προγράµµατος Καλλικράτης και εντάχθηκε στον νέο δήµο Μινώα Πεδιάδας. Βρισκόταν στα ανατολικά του νοµού Ηρακλείου και είχε ως έδρα του το Καστέλλι. Σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 ο δήµος είχε συνολικά κατοίκους και έκταση στρέµµατα. Ο πρώην ήµος Καστελλίου βρίσκεται στην ενδοχώρα και ΒΑ του Ηρακλείου, στα όρια µε το Νοµό Λασιθίου.Συνορεύει µε τους πρώην ήµους Επισκοπής, Γουβών και Χερσονήσσου από Βορρά, θραψανού από υτικά και πρώην Αρκαλοχωρίου από Νότια. Το Καστέλλι Πεδιάδος βρίσκεται σε υψόµετρο 340µ. στην ενδοχώρα του Ν. Ηρακλείου και απέχει από τα βόρια παράλια 14 χλµ περίπου. Ανατολικά του Καστελλίου υψώνεται ο ορεινός όγκος της ίκτυ και προς τα Ν περισσότερο ένας µεγάλος κάµπος, µια Πεδιάδα, από την οποία πήρε το όνοµα ολόκληρη η Επαρχία.Το Καστέλλι ήταν η πρωτεύουσα της Επαρχίας Πεδιάδος Ως προς τα γεωγραφικά του χαρακτηριστικά ο ήµος παρουσιάζει σηµαντικές ιδιοµορφίες. Τα περισσότερα χωριά έχουν χαρακτηριστεί ως ορεινά και ηµιορεινά (αφού βρίσκονται στους πρόποδες της οροσειράς της ίκτης). 14

15 Μεγάλο µέρος των πεδινών εκτάσεων του Καστελλίου έχουν καταληφθεί από το αεροδρόµιο, το οποίο διαρκώς επεκτείνεται µε διαδοχικές απαλλοτριώσεις.η περιοχή του ήµου σήµερα (όπως σχεδόν οι περισσότεροι ήµοι της ενδοχώρας του νοµού Ηρακλείου βασίζει την οικονοµική της δραστηριότητα στην αγροτική παραγωγή και ιδιαίτερα στην ελαιοκαλλιέργεια, την παραγωγή επιτραπέζιου σταφυλιού, σταφίδας, κρασιού, κηπευτικών κλπ. Επίσης παράγονται εξαιρετικής ποιότητας παραδοσιακά τυροκοµικά προϊόντα.στην πρώην έδρα του ήµου (Καστέλλι) υπάρχουν όλες οι υπηρεσίες πού χρειάζεται ο σύγχρονος επισκέπτης. Επίσης υπάρχει ένα Κέντρο Υγείας, 2 µικρά ξενοδοχεία εστιατόρια και ταβέρνες, εµπορικά και τουριστικά καταστήµατα, καθώς και δύο παραδοσιακοί ξενώνες. Όσοι βρίσκονται στα Βόρεια παράλια του Νοµού Ηρακλείου µπορούν να επισκεφτούν το Καστέλλι από την Χερσόνησο µία όµορφη διαδροµή 14 χιλ. ακολουθώντας τη δεξιά διακλάδωση από την εθνική οδό Ηρακλείου - Λασιθίου. Αλλη πρόσβαση υπάρχει από : Γούβες - Καλό Χωριό - Καστέλλι και από Ανώπολη - Βάθεια - Καινούργιο Χωριό - Γάλυπε - Σµάρι - Καστέλλι.Από το Ηράκλειο η πρόσβαση γίνεται από Κνωσσό - Κουνάβοι - Πεζά - Αγ. Παρασκευές - Αποστόλοι - Καστέλλι, επίσης από Κνωσσό - Σκαλάνι - Μυρτιά - Αποστόλοι - Καστέλλι.Όσοι βρίσκονται στα Νότια παράλια µπορούν να επισκεφτούν το Καστέλλι µέσω του νότιου οδικού άξονα: α) από το Νοµό Λασιθίου µέσω του άξονα Ιεράπετρα - Βιάννος - Παναγιά - Καστέλλι και β) από τα νότια παράλια του Νοµού Ρεθύµνης µέσω του άξονα Τυµπάκι - Μοίρες - Ασήµι - Αρκαλοχώρι - Καστέλλι. Ιστορικά στοιχεία ηµοτικής Ενότητας Καστελλίου Ο χαµηλός λόφος πάνω στον οποίο βρίσκεται το σηµερινό Καστέλλι, πρωτοκατοικήθηκε τα Νεολιθικά χρόνια, όπως δείχνουν οι ανασκαφές της ΚΓ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, υπό τη διεύθυνση του κ. Γεωργίου Ρεθεµνιωτάκη.Οι αρχαιότεροι κάτοικοι του Καστελλίου φαίνεται ότι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της σηµερινής πλατείας Μεϊντάνι''. Ο οικισµός καταστράφηκε από πυρκαγιά στο πέρας της ΜεσοΜινωϊκής /Παλαιοανακτορικής περιόδου (1700πΧ περίπου). Με την έναρξη των Νεοανακτορικών χρόνων, ο οικισµός µεταφέρθηκε στο ανατολικό τµήµα του σηµερινού Καστελλίου. Τµήµα αυτού του οικισµού έχει εντοπιστεί στο οικόπεδο Καµπιτάκη, στη θέση «Πετράς». Ο οικισµός αυτός είχε αναπτυχθεί γύρω από ένα κεντρικό διώροφο κτίριο µνηµειακών διαστάσεων και επιµεληµένης κατασκευής, τα αρχιτεκτονικά λείψανα του οποίου είναι και σήµερα ορατά στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου, χρησιµοποιήθηκε δε µέχρι και την ΥΜΙΒ περίοδο ( π.χ περίπου) οπότε και καταστράφηκε.κατά την ΥΜΙΙΙ ( π.Χ περίπου) περίοδο ο οικισµός φαίνεται ότι βρέθηκε στη σφαίρα επιρροής της Κνωσού µε νέες σύγχρονες οικίες που ανασκάφηκαν στο οικόπεδο της ενορίας Καστελλίου. Τα ερείπια του κεντρικού κτιρίου διατηρήθηκαν µέχρι τα ελληνιστικά χρόνια.ο ελληνιστικός οικισµός του Καστελλίου φαίνεται ότι καταστράφηκε γύρω στα 220 π.χ. ίσως µετά την επιδροµή των Κνωσίων, που 15

16 κατέστρεψαν ολοσχερώς την ίδια περίοδο και την γειτονική Λύκτο.Η περιοχή µπήκε οµαλά στη Βυζαντινή εποχή και υπέφερε όπως και όλοι οι κάτοικοι του νησιού την περίοδο της εικονοµαχίας, καθότι οι Κρήτες ήταν εικονολάτρες. Την περίοδο της Σαρακηνοκρατίας (824 ή 828 έως 961) το Καστέλλι όπως και η ευρύτερη περιοχή του σηµερινού ήµου δοκιµάστηκε από την µανία και την σκληρότητα των Σαρακηνών.Το φρούριο από το οποίο πήρε το όνοµα η σηµερινή κωµόπολη, Καστέλλι, ήταν επάνω στο µικρό λόφο, όπου είναι σήµερα το γυµνάσιο και στα πόδια του απλώνεται η πεδιάδα από την οποία πήρε το όνοµα όλη η επαρχία. Το Κάστρο αυτό ανακαίνισαν οι Ενετοί και ήταν αρχικά η έδρα του Καστελλάνου (διοικητή) της περιοχής. Οι επαναστάσεις των Κρητών φαίνεται ότι ήταν αιτία για την αποχώρηση του Καστελλάνου από το φρούριο της Πεδιάδας, καθώς δεν είχε µεγάλη στρατιωτική σηµασία, λόγω του ότι ήταν κτισµένο στα µεσόγαια της επαρχίας. Έτσι το Κάστρο της πεδιάδας µετατράπηκε σε αποθηκευτικό χώρο των προϊόντων του Οροπεδίου Λασιθίου (κυρίως σιτηρών) που είχαν προορισµό την πρωτεύουσα Candia.Ο Καστροφύλακας το αναφέρει Pediada proprio µε 543 κατοίκους το 1583.Το 1625 ο καπιτάνος Β Κοντοράνι ζητούσε από την κεντρική διοίκηση της βενετίας 500 Ενετικά ουκάτα µε σκοπό την κατασκευή εκ νέου δύο αποθηκών που είχαν καταρρεύσει.στα έγγραφα του ουκικού Αρχείου του Χάντακα απαντάται πολλές φορές Castro Pediade και στην τουρκική απογραφή του 1671 αναφέρεται Nefs Pediye µε 150 χαράτσια.στο Καστέλλι κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας εγκαταστάθηκαν Τούρκοι λόγω της υψηλής γονιµότητας του εδάφους. Μετά την επανάσταση του 1821 οι περισσότεροι εγκατέλειψαν την ύπαιθρο, αν και αναφέρεται ότι παρέµειναν 15 τουρκικές οικογένειες. Με τον ερχοµό των Αιγυπτίων ιδρύθηκε στρατηγείο στο Καστέλλι που αποτέλεσε το κέντρο των οθωµανικών εξορµήσεων. Ο Χασάν Πασάς µε κέντρο το Καστέλλι, (κατά την περίοδο της µεγάλης ελληνικής επανάστασης), σχεδίαζε την παραβίαση του Οροπεδίου Λασιθίου. Τρεις φορές προσπάθησε να αναρριχηθεί από τα βόρειο-δυτικά, δηλαδή την περιοχή Μαλλίων και Κασταµονίτσας (Τσούλη Μνήµα). Μετά από ένα µήνα (25 του Γενάρη του 1823) κατάφερε να φτάσει στο Οροπέδιο από τη µεριά του Καθαρού αφού έκανε κυκλωτική κίνηση από τα νότια (Βιάννος, Ιεράπετρα). Μετά την ερήµωση του Λασιθίου η επανάσταση έπνεε τα λοίσθια και ο Χασάν επέστρεψε στο Καστέλλι µε σκοπό να καταπνίξει την επανάσταση στη Μεσαρά. εν πρόλαβε όµως, γιατί σκοτώθηκε από το άλογο του που αφηνίασε (τιµωρήθηκε όπως µας λέει ο Κριτοβουλίδης, για τα ανοσιουργήµατα που είχε διαπράξει σε βάρος αθώων ανθρώπων). Εκείνη την εποχή φαίνεται ότι καταστράφηκε το Φρούριο του Καστελλίου, είτε από τους επαναστάτες, είτε από τους ίδιους τους Τούρκους κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων της Μεγάλης Ελληνικής Επανάστασης. Το 1845 ο Raulin αναφέρει ότι διακρινόταν µόνο ένας σωρός από ερείπια.στην αιγυπτιακή απογραφή του 1834 ο οικισµός αναφέρεται µε την ονοµασία "Kasteli" µε 18 χριστιανικές και 15 τούρκικες οικογένειες.κατά την επανάσταση του αρχηγός του Τουρκικού στρατού ήταν ο Οµέρ, ο αποκληθείς και «Αττίλας της Κρήτης». Έφθασε στο Καστέλλι στις 20 Μαΐου του 1867 µε σκοπό να προωθηθεί και να καταλάβει το Οροπέδιο Λασιθίου (καθώς αυτό αποτελούσε κρησφύγετο και τόπο ανεφοδιασµού των 16

17 επαναστατών). Οι επαναστάτες κατέλαβαν τα γνωστά περάσµατα (Κράσι, ο αυχένας της Αµπέλου, της Καράς το πηγάδι, Τσούλη µνήµα) προξενώντας µεγάλη πανωλεθρία στα στρατεύµατα του Οµέρ. Η ανάβαση στο Οροπέδιο Λασιθίου για τους Τούρκους είχε γίνει γόρδιος δεσµός.ένας σύγχρονος εφιάλτης από το Καστέλλι, ονοµαζόµενος ηµήτρης Γαλυφής πρόσφερε βοήθεια στους Τούρκους στην προσπάθεια τους ν ανέβουν στο Λασίθι. Τους υπέδειξε το πέρασµα από την Γερακιανή Λαγκάδα. Οι Τούρκοι ανέβηκαν εύκολα στο Λασίθι και το κατέκαυσαν, αφού αντιµετωπίστηκαν για δέκα περίπου µέρες από επαναστάτες.κατά την επανάσταση αυτή φαίνεται ότι αναδεικνύεται η µεγάλη φυσιογνωµία του αγωνιστή Αντωνίου Τρυφίτσου, που κατοικούσε στο Καστέλλι. Ο Αντώνιος Τρυφίτσος ή Τρυφόπουλος θα ηγηθεί αργότερα των επόµενων Επαναστάσεων ως γενικός αρχηγός της Επαρχίας Πεδιάδος. Στην απογραφή του 1881 το Καστέλλι αποτελεί έδρα οµώνυµου ήµου, µε 526 Χριστιανούς κατοίκους και 118 Τούρκους.Στην τελευταία Κρητική Επανάσταση πάλι το Καστέλλι είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Αντώνιος Τρυφίτσος κατά την περίοδο αυτή ήταν πάλι Έπαρχος Πεδιάδας ( δηλαδή πολιτικός διοικητής) και Γενικός Αρχηγός την διάρκεια των πολεµικών συγκρούσεων.η τελευταία Επανάσταση άρχισε µε τις σφαγές στην Ανώπολη (στην Επαρχία Πεδιάδας) στις Ο Τρυφίτσος αναλαµβάνει αµέσως την προστασία του άµαχου πληθυσµού και οργανώνει την άµυνα της Πεδιάδας, έχοντας το στρατηγείο του στη Μονή της Αγκαράθου. Το φθινόπωρο του 1896 κατόρθωσε να εξαρθρώσει τους Τούρκους στο Χουµέρι και να αποκαταστήσει την επικοινωνία των Επαρχιών Πεδιάδας και Μονοφατσίου. Τον Ιανουάριο και τον Απρίλιο µάχεται κατά των Οθωµανών. Εδωσε τη τελευταία του µάχη στην Επισκοπή Πεδιάδας, όπου τραυµατίστηκε στα χέρια και εξέπνευσε ενώ µεταφερόταν στην Αγκάραθο, στις 25 Ιουνίου Η σορός του τάφηκε στη βόρεια πλευρά του πολιούχου Καστελλίου Αγίου Αντωνίου. Το 1900 το Καστέλλι έχει 777 κατοίκους, ενώ το 1920 αποτελεί έδρα οµώνυµου αγροτικού δήµου µε 831 κατοίκους. Γύρω στο 1920 ιδρύθηκε το Γυµνάσιο Καστελλίου και αποτέλεσε µέχρι και σήµερα τον πνευµατικό φάρο της περιοχής. Το 1928 γίνεται έδρα οµώνυµης κοινότητας µε 930 κατοίκους ενώ το 1940 έχει 1092 κατοίκους.κατά την διάρκεια της Γερµανικής Κατοχής στο Καστέλλι υπήρχε γερµανικό στρατόπεδο. Από κει εξορµούσαν οι Γερµανοί κάνοντας επιδροµές στα γύρω χωριά για προµήθειες τροφίµων αλλά και για συλλογή καυσόξυλων. Πολλά µεγάλα δέντρα (βελανιδιές) των περιοχών γύρω από το στρατόπεδο κόπηκαν τότε για να χρησιµεύσουν ως καύσιµη ύλη των Γερµανών. Αγγάρευαν τους ανθρώπους των γύρω χωριών για τις δουλειές τους. Πολλές φορές οι Γερµανοί κακοποιούσαν βάναυσα τους ανθρώπους που είχαν αγγαρέψει, χωρίς να δείχνουν ούτε σεβασµό ούτε οίκτο για κανένα, ούτε ακόµα για τις γυναίκες και τους γέροντες. Η Γκεστάπο (γερµανική αστυνοµία) ήταν ο φόβος και ο τρόµος της περιοχής. Οι πρόεδροι των χωριών κατάρτιζαν καταλόγους των ανδρών ή των γυναικών που έπρεπε να εργαστούν για λογαριασµό τους.οι γερµανοί ίδρυσαν αεροδρόµιο µε προσωπική εργασία των κατοίκων των γύρω χωριών. 17

18 Πολλές φορές το αεροδρόµιο του Καστελλίου δέχτηκε επιδροµές από τα συµµαχικά αεροπλάνα και πολλές φορές έπαθε δολιοφθορές από τους αντάρτες. Τις ζηµιές βέβαια πλήρωνε ύστερα ο άµαχος πληθυσµός της περιοχής. Μετά την αποχώρηση των Γερµανών το αεροδρόµιο περιήλθε στην κατοχή της πολεµικής αεροπορίας. Γύρω στο 1970, τότε που γίνονταν κάποιες επισκευές στο αεροδρόµιο Ηρακλείου, το αεροδρόµιο Καστελλίου χρησιµοποιήθηκε από την Πολιτική Αεροπορία (Ολυµπιακή). Μετά την αποχώρηση των Γερµανών το Καστέλλι εµφάνισε µια φαινοµενική πρόοδο που σιγά σιγά έφθινε. Το 1951 κατ. 1380, το και το 1971 κατ. 1152, το 1981 κατ και το 1991 κατ στην τελευταία απογραφή του 2001 το Καστέλλι είχε 1692 κατοίκους. Όσον αφορά τη ηµοτική Ενότητα Θραψανού(πρώην ήµος Θραψανού): Ο πρώην ήµος Θραψανού ήταν δήµος του νοµού Ηρακλείου που συστάθηκε µε το Ν.2539/97 (Νόµος Ι. Καποδίστρια), από τη συνένωση παλαιότερων κοινοτήτων της περιοχής, που αποτέλεσαν στη συνέχεια τα δηµοτικά διαµερίσµατα του δήµου. Λειτούργησε την περίοδο οπότε και καταργήθηκε µε την εφαρµογή του προγράµµατος Καλλικράτης και εντάχθηκε στον νέο δήµο Μινώα Πεδιάδας. Βρισκόταν στο κέντρο του νοµού Ηρακλείου και είχε σαν έδρα του το χωριό Θραψανό. Σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 ο δήµος είχε συνολικά κατοίκους και έκταση στρέµµατα. Η θέση του είναι περί τα 30 χιλιόµετρα νοτιοανατολικά του Ηρακλείου. Κατά την απογραφή του 2001 βρέθηκε να έχει κατοίκους. Το Θραψανό αποτελεί το µητροπολιτικό κέντρο της αγγειοπλαστικής στην Κρήτη και ένα από τα δύο-τρία σ' ολόκληρη την Ελλάδα.Οι περισσότεροι από τους κατοίκους είναι αγγειοπλάστες, κληρονοµικό επάγγελµα, διδασκόµενο από τους γονείς στα τέκνα. Εκτός από την αγγειοπλαστική, οι Θραψανιώτες ασχολούνται και µε τη γεωργία (αµπέλια,ελιές) και λιγότερο µε την κτηνοτροφία. Ιστορικά στοιχεία της ηµοτικής Ενότητας Θραψανού Το όνοµα του χωριού σύµφωνα µε µία εκδοχή προήλθε από τα θράψαλα, τα όστρακα δηλαδή των σπασµένων αγγείων που αφθονούν γύρω από τα καµίνια.εξάλλου, η ονοµασία που είχε κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας ήταν Τζοµλεκτζή Κιόι (=χωριό αγγειοπλαστών), µε 206 χαράτσα.. Ο Θραψανιώτης ταυτίζεται µε τον αγγειοπλάστη, όπως πιστοποιεί και το δίστιχο, το οποίο τραγουδούσαν παλαιότερα οι κοπέλες, που µετέφεραν νερό σε µακρινές αποστάσεις: ιάλε τσ' αποθαµένους του, του παλιοθραψανιώτη που κάνει τα σταµνιά βαριά και καταλεί τη νιότη. 18

19 Η αρχαιότερη γραπτή αναφορά στο χωριό είναι σε έγγραφα του ουκικού Αρχείου του Χάντακα, Trapsiano και Thrapsiano το Στην ενετική απογραφή του Καστροφύλακα το Θραψανό αναφέρεται ως Trapsano, µε 468 κατοίκους. Στην απογραφή του 1881 αναφέρεται µε τη σηµερινή του ονοµασία και τότε υπαγόταν στο δήµο Καστελίου. Είχε 854 Χριστιανούς κατοίκους. Αργότερα γράφεται και µε αρσενικό: ο Θραψανός (το 1920), όπως και µε απλή γενική (Θραψανών). Η αρχαιότερη µνεία του οικισµού Θραψανού αναφέρεται σε έγγραφα του ουκικού Αρχείου του Χάντακα, Trapsiano και Thrapsiano το (Βλ.ΕΙ. Santschi, Regestes des arrets civils etc. σ.224, 210)..Το 1577 αναφέρεται Thrapsano στην επαρχία Πεδιάδας από το Fr. Barozzi, (f 25r), το 1583 Trapsano από τον Καστροφύλακα (Κ95) µε 468 κατοίκους.το 1630 Thrapsano από το Βασιλικάτα (Μνηµεία Κρητ. Ιστ. V, σ. 123).Στην τούρκικη απογραφή του 1671 αναφέρεται Trapsana namidegeri Comlekci (=Θραψανό, άλλη ονοµασία Τζοµλεκτζί, που σηµαίνει χωριό των αγγειοπλαστών) µε 206 χαράτσα (βλ. Ν.Σταυρινίδη, Μεταφράσεις, Β', σ. 116). Με το δεύτερο αυτό όνοµα αναφέρεται στα τουρκικά έγγραφα. Στην Αιγυπτιακή απογραφή του 1834 Trapsano (Pashley, ravels in Crete, II, 319) µε 38 χριστιανικές οικογένειες.στην απογραφή του 1881 αναφέρεται Θραψανό στο δήµο Καστελίου, κατ. 854 Χριστιανικές και 7 Τούρκικες. Στην απογραφή του 1900 γράφεται Θραψανών, στον ίδιο δήµο µε κατ. 933 και το 1951 είχε 1408 κατοίκους. Την περίοδο της Βενετοκρατίας το Θραψανό ήταν φέουδο της οικογένειας των Κορνάρων όπου είχαν κτίσει και µέγαρο, από το οποίο δεν σώζεται σήµερα τίποτε..σύµφωνα µε τα ιστορικά στοιχεία και στο παρελθόν υπήρξε το Θραψανό ως ήµος και συγκεκριµένα από το 1900 έως το Έδρα του ήµου Μινώα Πεδιάδας,η θέση και ο ρόλος του Η έδρα του ήµου, σύµφωνα µε το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης-πρόγραµµα Καλλικράτης»,ορίστηκε ο Ευαγγελισµός Πεδιάδας, µε ιστορικές έδρες του ήµου Μινώα Πεδιάδας το Αρκαλοχώρι και το Καστέλλι. Ο νέος Καλλικρατικός ήµος είναι πλέον ο τρίτος ήµος σε έκταση στο Νοµό Ηρακλείου και βρίσκεται στην ενδοχώρα του Νοµού.Κατά κύριο λόγο στο ήµο κυριαρχεί η αγροτική παραγωγή και ο πρωτογενής τοµέας είναι αυτός στον οποίο στηρίζεται η οικονοµία του ήµου. Ως προς τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά του,παρουσιάζει σηµαντικές ιδιοµορφίες ο ήµος Μινώα Πεδιάδας. Σύµφωνα µε την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (7) επτά Οικισµοί της ηµοτικής ενότητας 19

20 Αρκαλοχωρίου (Πατσίδερος, εµάτι, Κρασάς, Καραβάδω, Πανόραµα, Στείρωνας, Αµµουργέλες ) έχουν χαρακτηριστεί ως ορεινοί ενώ οι υπόλοιποι ανήκουν στους µειονεκτικούς. Όσον αφορά την ηµοτική ενότητα Καστελλίου τα τοπικά διαµερίσµατα που έχουν χαρακτηριστεί από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ως ορεινά είναι:αµαριανό, Ασκοί, Μαθιά, Λύττος, Γεράκι, Καρουζανά και ηµιορεινά τα :Καστέλλι, Λιλιανό, Πολυθέα, Αποστόλοι, Αρχάγγελος. Η περιοχή η οποία εκτείνεται στον ορεινό όγκο της δηµοτικής ενότητας Καστελλίου και πιο συγκεκριµένα από το.. Καρουζανού και µέχρι το.. Λύττου ανήκει σε προστατευόµενη περιοχή η οποία ανήκει στη ζώνη NATURA. Σηµαντικό µέρος των πεδινών εκτάσεων του Καστελλίου έχουν καταληφθεί από το στρατιωτικό αεροδρόµιο, µε διάδροµο µήκους 3000 m το οποίο διαρκώς επεκτείνεται µε διαδοχικές απαλλοτριώσεις και µε την κατασκευή του νέου ιεθνούς Αεροδροµίου Καστελλίου, το ποσοστό των πεδινών εκτάσεων του Καστελλίου, θα µειωθεί σηµαντικά. Ο ήµος χαρακτηρίζεται αγροτικός, καθώς το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού απασχολείται στον πρωτογενή τοµέα. Η παρουσία του δευτερογενή τοµέα είναι περιορισµένη και εµφανίζεται κυρίως µε τη µορφή µονάδων που έχουν άµεση σχέση µε τον πρωτογενή τοµέα, όπως για παράδειγµα ελαιουργεία, κτηνοτροφικές µονάδες κα. Τέλος, ο τριτογενής τοµέας περιορίζεται κυρίως σε υπηρεσίες λιανικού εµπορίου, ενώ η τουριστική δραστηριότητα επικεντρώνεται σε µικρές µονάδες χωρίς ιδιαίτερη προβολή και οργάνωση. Η κατασκευή του νέου αεροδροµίου στο Καστέλλι, αναµένεται να διαφοροποιήσει πλήρως την εικόνα της ευρύτερης περιοχής. Πρόκειται για το µεγαλύτερο έργο που έχει προγραµµατιστεί τα τελευταία χρόνια σε όλη την περιφέρεια Κρήτης. Οι επιπτώσεις από την κατασκευή αυτού του µεγάλου έργου αναµένεται να είναι πολλές και διαφορετικές. Είναι σίγουρο ότι για τη διαχείριση των επιπτώσεων του έργου, απαιτείται ο καθορισµός χρήσεων γης, ο σχεδιασµός των απαραίτητων δικτύων υποδοµής, ο καθορισµός περιοχών πολεοδόµησης κα. Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν την αναγκαιότητα εκπόνησης ΓΠΣ /ΣΧΟΑΠ ενός Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου για το σύνολο του ήµου Μινώα, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στις διατάξεις του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ-124 Α ) «Βιώσιµη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισµών της χώρας και άλλες διατάξεις» (άρθρ 4). Επιβάλλεται να γίνει αντιληπτό ότι τα ΣΧΟΟΑΠ δεν είναι σχέδια επεκτάσεων αλλά τοπικά χωροταξικά και αναπτυξιακά εργαλεία µε πρότυπο την βιώσιµη ανάπτυξη και άξονες την ισόρροπη ανάπτυξη των φυσικών πόρων της κοινωνικής συνοχής και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Η έγκριση εκπόνησης του Γ.Π.Σ. γίνεται, σύµφωνα µε την παρ. 10 του άρθρου 4 του Ν. 2508/1997, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κρήτης µετά από γνώµη του Περιφερειακού Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος. 20

21 Έχοντας, λοιπόν υπόψη όλα τα παραπάνω, το ηµοτικό συµβούλιο του ήµου Μινώα Πεδιάδας µε την υπ` αριθµό 7/2011 απόφαση, ενέκρινε την εκπόνηση ΓΠΣ για το σύνολο του ήµου Μινώα Πεδιάδας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ-124 Α ). Η διαδικασία ανάθεσης θα πραγµατοποιηθεί µε ανοικτό διαγωνισµό, σύµφωνα µε όσα προβλέπει ο Ν. 3316/ ΦΕΚ 42/Α/ Η χρηµατοδότηση προέρχεται από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα «ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».( Το Νέο ιεθνές Αεροδρόµιο Καστελλίου Το υπό δηµοπράτηση έργο αφορά στη δηµιουργία νέου Αεροδροµίου στο Καστέλι Πεδιάδας(εκτενής αναφορά για το έργο και την επίδραση του στην περιοχή γίνεται στην ενότητα 5-Αναπτυξιακή φυσιογνωµία του ήµου). Η θέση του νέου αεροδροµίου προτείνεται πλησίον του υφιστάµενου στρατιωτικού αεροδροµίου στην περιοχή του Καστελίου. Ο διάδροµος του νέου αεροδροµίου προβλέπεται παράλληλος προς τον στρατιωτικό διάδροµο σε απόσταση 450 m προς τα δυτικά µε το κέντρο του µετατιθέµενο κατά m προς νότο σε σχέση µε το κέντρο του στρατιωτικού αεροδροµίου. Όλες οι εγκαταστάσεις επί του εδάφους και λειτουργίες του νέου αεροδροµίου προβλέπονται ανεξάρτητες από το στρατιωτικό αεροδρόµιο µε εξαίρεση τον Πύργο Ελέγχου και τις εγκαταστάσεις Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, που θα είναι κοινά. Η κατασκευή του Νέου Αεροδροµίου, πρόκειται να επιφέρει πολύ σηµαντικές αλλαγές στη φυσιογνωµία της ευρύτερης περιοχής του ήµου αλλά και την τοπική οικονοµία και ανάπτυξη. Το υπό δηµοπράτηση έργο,περιλαµβάνει τα παρακάτω συγκεκριµένα έργα για την περιοχή του ήµου Μινώα Πεδιάδας: ιάδροµος προσαπογείωσης αεροσκαφών. ιπλός παράλληλος τροχόδροµος Κατηγορίας 4F µε το ένα τουλάχιστον σκέλος του να εκτείνεται σε όλο το µήκος του διαδρόµου ύο κάθετοι στο διάδροµο τροχόδροµοι Κατηγορίας 4Ε άπεδα στάθµευσης αεροσκαφών χωρητικότητας, 44 αεροσκαφών εµπορικής διακίνησης επιβατών, 11 αεροσκαφών γενικής αεροπλοΐας και 9 ελικοπτέρων Κτήριο αεροσταθµού έκτασης m 2 περίπου Πύργος ελέγχου, κτίριο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και µετεωρολογικός σταθµός Εµπορευµατικός σταθµός έκτασης m 2 περίπου Αστυνοµικός σταθµός, χωρητικότητας 400 αστυνοµικών Πυροσβεστικός σταθµός χωρητικότητας 10 µεγάλων οχηµάτων 21

22 Κτίριο τροφοδοσίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Υποστηρικτικές εγκαταστάσεις (υπόστεγο συντήρησης αεροσκαφών, υπόστεγο γενικής αεροπλοΐας, εγκαταστάσεις συντήρησης αεροδροµίου, εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης εδάφους, σταθµός ανεφοδιασµού καυσίµων οχηµάτων πίστας, δηµόσιος σταθµός ανεφοδιασµού καυσίµων) Χώρος στάθµευσης µακράς και µικρής διάρκειας 400 και 200 θέσεων αντίστοιχα Χώρος αναµονής ταξί χωρητικότητας 100 οχηµάτων Χώρος έκτασης 440 στρ. που προορίζεται για εµπορευµατική δραστηριότητα Χώρος στάθµευσης ενοικιαζόµενων οχηµάτων χωρητικότητας 400 οχηµάτων µε τις αναγκαίες βοηθητικές εγκαταστάσεις (γραφεία, πλυντήριο, κλπ.) Χώρος αναµονής τουριστικών λεωφορείων χωρητικότητας 110 οχηµάτων Χώρος στάθµευσης υπαλλήλων αεροδροµίου χωρητικότητας 600 οχηµάτων Χώρος συγκέντρωσης απορριµµάτων µε εξοπλισµό προεπεξεργασίας για απόρριψη Εσωτερικό οδικό δίκτυο (οδούς πλάτους 5m, συνολικού µήκους περίπου 8km και οδούς πλάτους 10m, συνολικού µήκους περίπου 10km). ίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας Σύστηµα ύδρευσης αεροδροµίου Σύστηµα αποχέτευσης ακαθάρτων Σύστηµα αντιπληµµυρικής προστασίας και αποχέτευσης οµβρίων υδάτων Σύστηµα άρδευσης Σύστηµα πυρόσβεσης Φωτοσήµανση Εγκαταστάσεις καυσίµων και εφοδιασµού αεροσκαφών 2) Περιβάλλον και ποιότητα ζωής 2.1 Υψόµετρα 2.2 Χρήσεις γης-κατανοµή εκτάσεων 2.3 Οικισµοί και πολεοδοµικές ενότητες 2.4 Σηµαντικότεροι φυσικοί πόροι (ποταµοί, δάση, βιότοποι, ακτές κλπ). 2.5 Προβλήµατα ρύπανσης 2.6 Βασικές υποδοµές - δίκτυα 2.1 Υψόµετρα Η περιοχή του συνόλου του ήµου είναι κατά κύριο λόγο πεδινή, αποτελεί υψίπεδο µε µέσο υψόµετρο +350 m και βρίσκεται στο ανατολικό τµήµα του Ν. Ηρακλείου σε απόσταση περίπου 35 Km νοτιοανατολικά από την 22

23 πόλη του Ηρακλείου. Αναλυτικά ο µέσος σταθµικός υψοµέτρου του ήµου, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: ηµοτικό /Τοπικό ιαµέρισµα Χαρακτηρισµός περιοχής ηµοτική ενότητα Αρκαλοχωρίου Μέσος σταθµικός υψοµέτρου.. Αρκαλοχωρίου Αστική, Πεδινή 154,83 Τ.. Γαρίπας Αγροτική, Πεδινή 34,71 Τ.. εµατίου Αγροτική, Ορεινή 18,16 Τ.. Ινίου Αγροτική, Πεδινή 57,97 Τ.. Καραβάδου Αγροτική, Πεδινή 31,27 Τ.. Κασάνου Αγροτική, Πεδινή 35,02 Τ. Καστελιανών Αγροτική, Ηµιορεινή 25,25 Τ.. Λευκοχωρίου Αγροτική, Πεδινή 30,21 Τ. Νιπιδητού Αγροτική, Πεδινή 33,25 Τ. Παναγίας Αγροτική, Ηµιορεινή 26,47 Τ.. Πανοράµατος Αγροτική, Ηµιορεινή 27,62 Τ. Παρτίρων Αγροτική, Πεδινή 19,64 Τ.. Πατσιδερού Αγροτική, Ηµιορεινή 29,59 Τ.. Σκινιά Αγροτική, Ηµιορεινή 20,24 ηµοτική ενότητα Καστελλίου Τ. Καστελίου Αγροτική, Πεδινή 137,02 Τ. Αµαριανού Αγροτική, Ηµιορεινή 49,31 Τ.. Αποστόλων Αγροτική, Πεδινή 38,67 Τ.. Αρχαγγέλου Αγροτική, Πεδινή 104,11 Τ.. Ασκών Αγροτική, Πεδινή 36,12 Τ.. Γερακίου Αγροτική, Ηµιορεινή 22,26 Τ.. Ευαγγελισµού Αγροτική, Πεδινή 106,40 Τ.. Καρουζανών Αγροτική, Ηµιορεινή 14,86 Τ.. Κασταµονίτσης Αγροτική, Ορεινή 48,33 Τ.. Λιλιανού Αγροτική, Πεδινή 23,95 Τ.. Λυττού (Ξιδά) Αγροτική, Ορεινή 49,24 Τ.. Μαθιάς Αγροτική, Ηµιορεινή 44,68 Τ.. Πολυθέας Αγροτική, Πεδινή 132,07 23

24 ηµοτικό /Τοπικό ιαµέρισµα Χαρακτηρισµός περιοχής Μέσος σταθµικός υψοµέτρου Τ.. Σµαρίου Αγροτική, Πεδινή 27,93 ηµοτική ενότητα Θραψανού Τ.. Θραψανού Αγροτική, Πεδινή 121,97 Τ.. Βόνης Αγροτική, Πεδινή 74,48 Τ.. Ζωφόρων Αγροτική, Πεδινή 68,47 Τ.. Σαµπά Αγροτική, Πεδινή 9, Χρήσεις γης- Κατανοµή εκτάσεων κατά βασικές κατηγορίες χρήσης γης Οι κύριες κατηγορίες κάλυψης γης του ήµου Μινώα Πεδιάδας, σύµφωνα µε τους Χάρτες του προγράµµατος Corine Land Cover, είναι Γη που καλύπτεται από τη γεωργία µε σηµαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης, ελαιώνες, σύνθετα συστήµατα καλλιέργειας, αµπελώνες, φυσικοί βοσκότοποι, χώροι οικοδόµησης, εκτάσεις µε αραιή βλάστηση, σκληροφυλλική βλάστηση, διακεκοµµένη αστική δόµηση, δάσος κωνοφόρων, µεταβατικές δασώδεις θαµνώδεις εκτάσεις, το υφιστάµενο στρατιωτικό αεροδρόµιο και βιοµηχανική ή εµπορική ζώνη. Γη που καλύπτεται από τη γεωργία µε σηµαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης Ελαιώνες Σύνθετα συστήµατα καλλιέργειας Αµπελώνες Φυσικούς βοσκότοπους Χώρους οικοδόµησης Εκτάσεις µε αραιή βλάστηση Σκληροφυλλική βλάστηση ιακεκοµµένη αστική δόµηση άσος κωνοφόρων Μεταβατικές δασώδεις θαµνώδεις εκτάσεις Αεροδρόµιο (στρατιωτικό) Βιοµηχανική ή εµπορική ζώνη Στον Πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι κυριότερες κατηγορίες κάλυψης γης στο σύνολο του ήµου Μινώα Πεδιάδας, από τον οποίο προκύπτει ότι από τα χιλιάδες στρέµµατα που καταλαµβάνει ο ήµος, τα 215,1 χιλιάδες στρέµµατα καλύπτονται από µόνιµες καλλιέργειες και 49,4 χιλιάδες στρέµµατα καλύπτονται από µόνιµες ετερογενείς γεωργικές περιοχές. 24

25 Γεωγραφικά ιαµερίσµατα και νοµοί ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΣΗ ΗΜΙ-ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΚTAΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΝΕΡΑ Σύνολο εκτάσεων ανά ηµοτική ενότητα Αρόσιµη γη Μόνιµες καλλιέργειες Βοσκότοποι - Μεταβατικές δασώδεις / θαµνώδεις εκτάσεις Βοσκότοποι - Συνδιασµοί θαµνώδους και / ή ποώδους βλάστησης Βοσκότοποι - Εκτάσεις µε αραιή ή καθόλου βλάστηση Ετερογενείς γεωργικές περιοχές άση Μεταβατικές δασώδειςθαµνώδεις εκτάσεις Συνδυασµοί θαµνώδους και / ή ποώδους βλάστησης Εκτάσεις µε αραιή ή καθόλου βλάστηση Χερσαία ύδατα Εσωτερικές υγρές ζώνες Παραθαλάσσιες υγρές ζώνες Αστική οικοδόµηση Βιοµηχανικές και εµπορικές ζώνες ίκτυα συγκοινωνιών Ορυχεία,χώροι απόρριψης απορριµµάτων και εργοτάξια Τεχνητές, µη γεωργικές ζώνες πρασίνου, χώροι αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2.640,6 31,6 960,8 8,6 574,3 138, ,2 92,9 149,5 64,4 0,7 0,0 0,0 38,4 3,0 5,2 1,6 0,4 % 100 1,19 36,4 0,32 21,9 5,2 20,5 1,1 3,5 5,7 2,4 0,02 0,0 0,0 1,4 0,1 0,2 0,06 0,01 ηµοτική ενότητα Αρκαλοχωρίου 238,7 1,6 153,0 0,0 34,3 8,1 30,1 0,6 4,3 3,9 0,8 0,1 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 % 100 0,6 64,2 0,0 14,4 3,4 12,6 0,2 1,9 1,6 0,4 0,04 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 ηµοτική ενότητα Καστελίου 122,5 0,0 45,3 0,9 31,5 17,8 10,3 1,4 5,9 3,6 3,9 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 1,1 0,2 0,0 % 100 0,0 37,0 0,7 25,5 14,5 8,4 1,2 4,8 3,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,9 0,2 0,0 ηµοτική ενότητα Θραψανού 37,3 0,0 16,8 0,0 10,8 0,0 9,0 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 % 100 0,0 45,0 0,0 29,0 0,0 24,3 0,9 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Συνολο ήµου Μινώα Πεδιάδας 398,5 0,9 215,1 0,9 76,6 25,9 49,4 2,3 10,2 7,6 4,7 0, ,4 0 1,1 0,2 0 % 100 0,401 53,97 0,225 19,22 6,49 12,3 0,57 2,55 1,90 1,17 0, ,60 0 0,27 0,

26 Πίνακας 2.2:χρήσης γης σε ποσοστό στρεµµάτων επί του συνόλου του ήµου Γράφηµα 1 ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ-ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 6,21% 0,92% 0,02% ΑΣΗ-ΗΜΙΦΥΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΝΕΡΑ 92,85% ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Συγκρίνοντας τα παραπάνω στοιχεία µε την ευρύτερη περιοχή του Νοµού Ηρακλείου, παρατηρούµε ότι οι βασικές χρήσεις γής στο ήµο Μινώα Πεδιάδας, αφορούν γεωργικές περιοχές. Σύµφωνα µε πιο πρόσφατα αναλυτικά στοιχεία του 2000 (Επεξεργασία Corine 2000), οι βασικές καλλιέργειες των γεωργικών εκτάσεων που σύνολο αθροίζουν 215,1 χιλιάδες στρέµµατα στο ήµο Μινώα παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Πίνακας 2.3: Χρήσεις γης στο ήµο Μινώα Πεδιάδας για το έτος 2000 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΑΣΗ (ha) % Αµπελώνες % Ελαιώνες % ιάφορες % Γενικό άθροισµα ,00 33 Γράφηµα

27 Ποσοστά καλλιεργήσιµης γης στο ήµο Μινώα Πεδιάδας σύµφωνα µε στοιχεία του έτους Αµπελώνες Ελαιώνες ιάφορα Όπως γίνεται φανερό από τον παραπάνω πίνακα και το Γράφηµα , η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί την κυρίαρχη απασχόληση των κατοίκων της περιοχής, µε ποσοστό 86%, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ο αγροτικός κλήρος της περιοχής είναι γενικά µικρός και πολυτεµαχισµένος, ακολουθώντας τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλη την ευρύτερη περιοχή αλλά και γενικότερα στη χώρα. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά περιορίζουν το δυναµισµό του τοµέα και καθιστούν την περιοχή ευάλωτη σε αντίξοες οικονοµικές ή φυσικές συνθήκες. Η µεγάλη πλειοψηφία των αγροτών (70%) έχουν στην κατοχή τους γεωργικό κλήρο έκτασης κατά µέσο όρο 18 στρεµµάτων.το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό είναι αποτέλεσµα των ιστορικών δεδοµένων που δηµιουργήθηκαν στις αρχές του προηγούµενου αιώνα αλλά και του εθιµικού Οικογενειακού ικαίου που επικρατεί µέχρι και σήµερα. 2.3 Χωροταξικός σχεδιασµός και Πολεοδοµικές ενότητες Χωροταξικός σχεδιασµός Σύµφωνα µε το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.), το Ηράκλειο αποτελεί µητροπολιτικό κέντρο διαπεριφερειακής ακτινοβολίας, µε άξονα ανάπτυξης τους τοµείς της έρευνας τεχνολογίας και πολιτισµού. Ο ήµος Μινώα Πεδιάδας έχει σήµερα αγροτικό χαρακτήρα και οι προοπτικές δείχνουν ότι µελλοντικά θα ενδυναµώσει τη χωρική του ανάπτυξη. Αυτό θα είναι κυρίως αποτέλεσµα της χωροθέτησης του νέου διεθνούς 63

28 αερολιµένα στην περιοχή του Καστελλίου, καθώς και των διασυνδέσεων µε το βασικό οδικό δίκτυο της περιφέρειας, µέσω του επαρχιακού άξονα Ηράκλειο Αρκαλοχώρι Βιάννος - Ιεράπετρα. Σύµφωνα µε το Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. η έδρα του ήµου, ο οικισµός Ευαγγελισµός, αποτελεί ένα δυναµικό µικρό αστικό κέντρο, χωρίς υποδοµή (κοινωνική ή διοικητική). Με έντονο αστικοποιηµένο χαρακτήρα εµφανίζονται ο οικισµός του Καστελίου (έχει επιλεγεί ως οικιστικό κέντρο 4 ου επιπέδου ενισχυµένου) και ο οικισµός του Αρκαλοχωρίου (έχει επιλεγεί ως οικιστικό κέντρο 3 ου επιπέδου). Ο ήµος έχει ενταχθεί στην περιοχή µελέτης του «Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προγράµµατος Προστασίας Περιβάλλοντος του οικιστικού συγκροτήµατος Ηρακλείου», η οποία εκπονείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.). Το Ρυθµιστικό σχέδιο συντάσσεται έχοντας υπόψη του το Γενικό Πλαίσιο, το Περιφερειακό Πλαίσιο και τα Ειδικά Πλαίσια, δίνοντας ταυτόχρονα κατευθύνσεις στα χαµηλότερα επίπεδα σχεδιασµού (ΣΧΟΟΑΠ, ΓΠΣ ). Βασικό στόχο της µελέτης αποτελεί «η συγκρότηση ενός αναπτυξιακού και αντίστοιχου χωρικού προτύπου, προσαρµοσµένου στις ιδιαιτερότητες της Περιφέρειας στην οποία ανήκει η περιοχή µελέτης και τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης, της εταιρικής σχέσης µεταξύ πόλης και υπαίθρου, καθώς και της συµπαγούς πόλης», καθώς και «η σύνταξη σε προκαταρκτικό στάδιο των βασικών αξόνων κατευθύνσεων ανάπτυξης της περιοχής µελέτης µε σενάρια εναλλακτικές προτάσεις». Σύµφωνα µε τη µελέτη ο ήµος εντάσσεται στην ενδιάµεση περιοχή που διαθέτει «µικτό χαρακτήρα τον αγροτικό, µεταποιητικό αλλά και ηµιαστικό µε βασική υποστήριξη της τοπικής οικονοµίας από τις Υπηρεσίες του Ηρακλείου και δυνατότητες υποστήριξης καινοτόµων αγροτικών µεθόδων και πρακτικών βιολογικά προϊόντα / προϊόντα ΠΟΠ, κλπ και προώθησή τους στην παραγωγή µε σαφή προσανατολισµό εξωστρέφειας». Ήδη το Α Στάδιο της µελέτης έχει ολοκληρωθεί και το κείµενό της έχει αναρτηθεί την ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ, ώστε στα πλαίσια της διαβούλευσης οι αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς να εκφράσουν τις απόψεις τους έως 30 Σεπτεµβρίου Με την ολοκλήρωση του Α σταδίου της µελέτης, έχουν προσδιοριστεί τρία εναλλακτικά σενάρια για την οικονοµική και χωρική ανάπτυξη της περιοχής του ΡΣΗ. Τα σενάρια έχουν χρονικό ορίζοντα έως το 2025, αποτελούν αντικείµενο διαβούλευσης και συγκεκριµένα είναι: Ι. Σενάριο τάσεων συµβατικής ανάπτυξης, µε την αναπαραγωγή των τάσεων που επικρατούν σήµερα. ΙΙ. Σενάριο ρεαλιστικό βιώσιµης ανάπτυξης. ΙΙΙ. Σενάριο έντονα παρεµβατικό και φιλο-περιβαλλοντικό, µε προώθηση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος σε βάρος της ανάπτυξης και της κοινωνικής χωρικής συνοχής. Παράλληλα µε την εκπόνηση του Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προγράµµατος Προστασίας Περιβάλλοντος του οικιστικού συγκροτήµατος Ηρακλείου, στο ήµο υλοποιούνται οι ακόλουθες δράσεις, σε σχέση µε το χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό. 64

29 Α. Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο Ο ήµος, έχοντας υπόψη ότι η κατασκευή του νέου αεροδροµίου στο Καστέλλι θα διαφοροποιήσει πλήρως την εικόνα της ευρύτερης περιοχής, έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για την εκπόνηση Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2508/1997, ΦΕΚ 124Α ). Σχετική µάλιστα είναι η απόφαση µε αρ. 7/2011 που έχει ληφθεί από το ηµοτικό Συµβούλιο. Το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο θα περιλαµβάνει το σύνολο του ήµου Μινώα Πεδιάδας (32 τοπικές κοινότητες) και θα καθορίσει τις περιοχές πολεοδόµησης, τις χρήσεις γης, θα σχεδιάσει τα απαραίτητα δίκτυα υποδοµής κα. Β. Πολεοδοµική Μελέτη οικισµών Αρκαλοχωρίου - Γασίου Στην περιοχή του ήµου δεν έχει εκπονηθεί ΣΧΟΟΑΠ, ΓΠΣ κλπ. Στους οικισµούς Αρκαλοχωρίου Γασίου, έχει εκπονηθεί πολεοδοµική µελέτη, η οποία ανατέθηκε στα πλαίσια του Προγράµµατος Β αναθέσεων µελετών πολεοδόµησης του Υπουργείου ΠΕΧΩ Ε ( ). Αντικείµενο της µελέτης αποτελεί: Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης κτηµατογράφησης Πολεοδοµική µελέτη Μελέτη πράξης εφαρµογής Η µελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης κτηµατογράφησης έχει ολοκληρωθεί και έχει εγκριθεί από τη το Υπουργείο (σχετική είναι η απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ΥΠΕΧΩ Ε µε αρ. πρωτ. ΤΕ/β/οικ.19975/1115/ ). Όσον αφορά στην πολεοδοµική µελέτη, έχουν παραδοθεί η Α και Β φάση. Στα πλαίσια της Β φάσης, έχουν πραγµατοποιηθεί δύο (2) αναρτήσεις, στα πλαίσια της διαδικασίας δηµοσιοποίησης της µελέτης και έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες γνωµοδοτήσεις του Περιφερειακού ΣΧΟΠ. Λόγω της έλλειψης έγκρισης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του πρώην ήµου Αρκαλοχωρίου, το οποίο γινόταν ταυτόχρονα µε την πολεοδοµική µελέτη, δεν ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες διορθώσεις στα διαγράµµατα της πρότασης του πολεοδοµικού σχεδίου. Παράλληλα για την έγκριση του ΓΠΣ απαιτήθηκε η εκπόνηση µελέτης γεωλογικής καταλληλότητας της περιοχής, η οποία παραδόθηκε και εγκρίθηκε µε το αρ. πρωτ / έγγραφο της ΟΚΚ. Το ΓΠΣ τελικά, εγκρίθηκε το Νοέµβριο 2010 (ΦΕΚ 524 ΑΠΠ/ ), έχοντας υπόψη την αρ / απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ Ε. Κατά την εκπόνηση της γεωλογικής µελέτης εντοπίστηκαν εντός της πολεοδοµούµενης περιοχής δύο ρέµατα, τα οποία κρίνεται ότι πρέπει να οριοθετηθούν. Απαιτήθηκε λοιπόν η επέκταση της σύµβασης, ώστε να περιληφθεί η εργασία που αφορά στην εκπόνηση µελέτης για τον καθορισµό των οριογραµµών των ρεµάτων. 65

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Τίτλος δράσης Εκτροφή Σαλιγκαριών του είδους Helix

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ MAΘΗΜΑ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ MAΘΗΜΑ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ MAΘΗΜΑ : ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ΣΤ.Κυβέλου Κυβέλου, Επ.καθηγήτρια Υπεύθυνη Ασκήσεων : Ν.Μαραβά, Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης του έργου: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ και τροποποίηση προϋπολογισµού έτους 2012.

ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης του έργου: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ και τροποποίηση προϋπολογισµού έτους 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 17903/18-09-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ. Απόφ. 218/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης του έργου: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 12098/16-07-2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 12098/16-07-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 12098/16-07-2015 -------- ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθµός Απόφασης: 199/2015 ΘΕΜΑ: ηµόσια διαβούλευση επί της

Διαβάστε περισσότερα

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που ΚΡΗΝΗ Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που συνορεύει με τις πρώην κοινότητες και επίσης δημοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ο Συνολική Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2013 Εισαγωγή Τρέχουσες Εξελίξεις Γενικές Κατευθύνσεις και Προτεραιότητες της ηµοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή πιλοτικών περιοχών ΕΣΔΑΚ

Επιλογή πιλοτικών περιοχών ΕΣΔΑΚ ΕΣΔΑΚ Για το Έργο Ανάπττυξη και Επίδειξη ενός Εργαλείου Υποστήριξης της Πρόληψης Αποβλήτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση LIFE10 ENV/GR/ 622 Ιούνιος 2012 Το Έργο «Εργαλείο WASP» συγχρηματοδοτείται από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ Αγαπητή ηµότισσα, Αγαπητέ ηµότη, Η εφαρµογή σχεδιασµένης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του τόπου. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002558788 2015-02-04

15PROC002558788 2015-02-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης.

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Αντικείμενο. Το αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

Χρονοδιάγραµµα. Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ. Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα. Αρµόδια Υπηρεσία µε κωδ.

Χρονοδιάγραµµα. Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ. Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα. Αρµόδια Υπηρεσία µε κωδ. ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_11: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Χρονοδιάγραµµα Κωδ. Άξονας Μέτρο Στόχος ράση Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κατηγορία ράσης Νέα / Συνεχιζόµενη (Ν/Σ) Χωροθέτηση Ιεράρχηση/

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΠΠΧΣΑΑ) ΚΡΗΤΗΣ.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΠΠΧΣΑΑ) ΚΡΗΤΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 1 Ταχ. Κώδικας: 712.01 Πληροφορίες: Ε. Καργάκη Τηλέφωνο: 2813 400-249 Fax: 2810 240-320 Email: kalogeris@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 2 ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 3 ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαμόρφωση των στόχων για το πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ προέκυψε κατόπιν του σχετικού σχεδιασμού του Δήμου Ιητών και με βάση την έκθεση που εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος

Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος Ο Πειραιάς (Αρχαία Ελληνικά: Πειραιεύς) είναι πόλη της περιφέρειας Αττικής και διαθέτει τον σημαντικότερο λιμένα της Ελλάδας και της ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση Ε1: Εκτίµηση παροχών σχεδιασµού έργων υδροδότησης οικισµού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ), ΝΠΙ, ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1998 µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΣΕΣ. Ματθαίος Τσιμπισκάκης, ημοτικός Σύμβουλος, Τοπογράφος Μηχανικός Ρέθυμνο, 01.11.013

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΣΕΣ. Ματθαίος Τσιμπισκάκης, ημοτικός Σύμβουλος, Τοπογράφος Μηχανικός Ρέθυμνο, 01.11.013 ΡΕΘΥΜΝΟ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΣΕΣ, Τοπογράφος Μηχανικός Ρέθυμνο, 01.11.013 ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τι κάναμε όλα αυτά τα χρόνια, με δυο λέξεις ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε)

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε) Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Νοµαρχία: Ροδόπης ΟΤΑ: ήµος Ιάσµου 2. Τίτλος έργου: Ωρίµανση Μελετών και ιαδικασιών Προσέλκυσης Επενδυτών ιεθνούς Εµπορευµατικού Σταθµού

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο - Βιώσιμη Ενέργεια. Η περίπτωση του Δήμου Χερσονήσου.

Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο - Βιώσιμη Ενέργεια. Η περίπτωση του Δήμου Χερσονήσου. Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο - Βιώσιμη Ενέργεια. Η περίπτωση του Δήμου Χερσονήσου. Είναι πολύ δύσκολη η θέση κάθε Έλληνα ομιλητή και ιδιαίτερα του Δήμαρχου μιας ελληνικής πόλης, σε στιγμές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμος Βιάννου. Προφίλ της Γεωγραφικής Ενότητας

Ο Δήμος Βιάννου. Προφίλ της Γεωγραφικής Ενότητας Ο Δήμος Βιάννου Προφίλ της Γεωγραφικής Ενότητας Γενικά χαρακτηριστικά Η Βιάννος αποτελεί έναν από τους πιο ορεινούς δήμους της Κρήτης. Ταυτόχρονα όμως, συνδυάζει πρόσβαση στη θάλασσα και μάλιστα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ. 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ. 1. ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) Αρχή διαδρομής ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι κυκλική με μήκος 24.340 μέτρα, επομένως το σύνολο της

Διαβάστε περισσότερα

ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης

ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης Αικατερίνη Τσουκαλά Γενική ιευθύντρια Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Συντονίστρια του προγράµµατος OSDDT για την Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19, 20,21 Σεπτεµβρίου 2003

Η ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19, 20,21 Σεπτεµβρίου 2003 1 Η ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19, 20,21 Σεπτεµβρίου 2003 ΕΙΣΗΓΗΣΗ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΘΑΝΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS ΑΘΗΝΑ 2014 2 3 1) να διαπιστώσει τις αλλαγές που υπέστη ο χώρος κατά την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου 2) να αξιολογήσει τις προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 3 3. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 5 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2012 2013 2014 ΕΣΠΑ ΕΠΕΡΑ 1 Ανάπλαση - Ανακατασκευή Πλατείας Ηρώων 2.814.255,44 2 Καθαιρέσεις αυθαιρέτων 73.800,00 3 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ407ΛΚ-ΓΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ407ΛΚ-ΓΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Νοµός Λάρισας Στο νοµό Λάρισας υπάρχουν αξιόλογες εκτάσεις κατάλληλες για την ανάπτυξη βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Παρασκευή Μπάτσου, Πρόεδρος Δάφνη Μπαρμπαγιανέρη, Αντιπρόεδρος Μηνάς Αγγελίδης, Τακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προσέγγιση προβληµάτων που αντιµετωπίζονται κατά την εκπόνηση των µελετών ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ Οµάδα Εργασίας: Ηράκλειο Φεβρουάριος 2008 Κική Κοιλάδη αρχ. µηχ. Κατερίνα Κουρουπάκη αρχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση Υπηρεσιακής Επιτροπής για το Ε.Σ.Π.Α. (4/4/2012)

Συνεδρίαση Υπηρεσιακής Επιτροπής για το Ε.Σ.Π.Α. (4/4/2012) Συνεδρίαση Υπηρεσιακής Επιτροπής για το Ε.Σ.Π.Α. (4/4/2012) Ειδικότερα συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα εξής: 1. ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Εξελίσσεται η κατασκευή της «Ανάπλασης Ιστορικού Κέντρου (Γ Φάση)» και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού»

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Απρίλιος 2012 1. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Το Πράσινο Ταμείο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη. Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων

ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη. Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων Θα μου επιτρέψετε για οικονομία του χρόνου να μην σταθώ στην αναγκαιότητα του χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ: Το έργο αφορά τη δημιουργία ενός σύνθετου δικτύου. ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προμήθεια θεματικών πινακίδων

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ: Το έργο αφορά τη δημιουργία ενός σύνθετου δικτύου. ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προμήθεια θεματικών πινακίδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Προμήθεια θεματικών πινακίδων προσανατολισμού και άλλων πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης. Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ ISBN 978-960-02-3056-7, Σχήµα 17x24, Σελίδες 350, Τιµή: 25,00 (δεν συµπερ. 6,5% ΦΠΑ), Έκδοση Αθήνα, εκέµβριος 2014, Κωδικός στον Εύδοξο: 41986851

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ- ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ- ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ- ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ Μάθηµα: Προσεγγίσεις του Σχεδιασµού στην Ελλάδα Κριτική Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΕΑΤΩΚΑ-7Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο

Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο Η Θέση του Aκίνητου στην περιοχή της Μεσογείου Σημείωση: Η ακτίνα χρόνου πτήσης είναι ενδεικτική. Η θέση του Ακινήτου στην Ελλάδα Σημείωση: Η ακτίνα χρόνου πτήσης είναι ενδεικτική.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 1. Εισαγωγή Η ανάδειξη των νέων Δήμων του προγράμματος «Καλλικράτης» σε αναπτυξιακούς φορείς και αποτελεσματικούς φορείς παροχής τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) Αθήνα, 28 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ: 2031 / Φ.97 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. /νση Αγ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Η εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών γίνεται την 1η Σεπτεμβρίου του έτους των εκλογών. Μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών και πριν την εγκατάσταση, πραγματοποιείται η

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;»

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις 1931 Συµπεράσµατα του Συνεδρίου των Αθηνών - Χάρτης των Αθηνών (1931) 1933 Συµπεράσµατα

Διαβάστε περισσότερα

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Καπακλής ηµήτρης (*), Νούση Ευθυµία., Φειδάς Παναγίωτης GEOVALUES EE,

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός

Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός 1. Γενικά Υφιστάµενη κατάσταση Η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασµού διαχρονικά έχει οδηγήσει σε ένα δαιδαλώδες και ασαφές θεσµικό πλαίσιο, προκαλώντας προβλήµατα επιβίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Σκοπός : Η Δ/νση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής και Διαφάνειας σκοπό έχει τη σύνταξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς

Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς Η κατάσταση των υγροτόπων Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς Ερευνητικό πρόγραμμα: Προστασία των νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας Οι νησιωτικοί υγρότοποι της Ελλάδας -προϋπάρχουσα γνώση- Η πρώτη συστηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΧΕ ΙΑΖΟΜΕΝΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Σ ΑΠ)

ΤΟ ΣΧΕ ΙΑΖΟΜΕΝΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Σ ΑΠ) Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός: Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΤΑ: ΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟ ΟΥ 2. Τίτλος έργου: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Σ ΙΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου

Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Υπουργείο Πολιτισμού Τουρισμού δίνει κατ αρχήν έμφαση στην ανάγκη εναρμόνισης του Ειδικού Πλαισίου με το υφιστάμενο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 12. Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση 12Α. Παρουσίαση κατάστασης Η περιβαλλοντική στρατηγική, όπως και η αναπτυξιακή πολιτική, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Λαρισαίων για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Φ.. ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ Dr. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΑΤΡΟΥ Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πρόεδρος Σ Φ Χελµού-Βουραϊκού Σύντοµο ιστορικό 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ IΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση : Β. Ηπείρου 20 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΚ45332 Πληροφορίες: Ν.Θεοδόσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ Για τις απαιτούμενες δράσεις, που εξυπηρετούν και προωθούν τους ειδικούς στόχους για κάθε αναπτυξιακή προτεραιότητα του Δήμου Θηβαίων, εμπίπτουν στο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α/Α Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1.. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1.654.1,50 ΕΣΠΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ900-ΩΟΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ900-ΩΟΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα