ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΔΓΙΟ ΥΟΡΗΓΙΧΝ ΓΙΑ ΔΝΘΑΡΡΤΝΗ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΝΑΝΔΧΙΜΧΝ ΠΗΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ (2012 NO.1)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΔΓΙΟ ΥΟΡΗΓΙΧΝ ΓΙΑ ΔΝΘΑΡΡΤΝΗ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΝΑΝΔΧΙΜΧΝ ΠΗΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ (2012 NO.1)"

Transcript

1 V9 04/05/2012 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΔΓΙΟ ΥΟΡΗΓΙΧΝ ΓΙΑ ΔΝΘΑΡΡΤΝΗ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΝΑΝΔΧΙΜΧΝ ΠΗΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ (2012 NO.1) ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΣΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΤ ΓΔΝ ΑΚΟΤΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΜΠΟΡΙΟΤ, ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞ.Δ. ΜΑΨΟ 2012

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΚΟΠΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΔΑΠΑΝΕ ΠΟΟΣΟ ΧΟΡΗΓΙΑ/ΕΠΙΔΟΣΗΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΗΚ Η ΑΛΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΉ, ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΤ ΘΑ ΠΑΡΑΓΕΣΑΙ ΑΠΟ ΑΠΕ, ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ/ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ Η/ΚΑΙ ΨΤΞΗ ΤΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΗ (ΗΘΤΑ) ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ/ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΞΕΣΑΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΝΟΜΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΙΣΗΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΕΔΙΟΤ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΣΤΠΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ... 17

3 1. ΚΟΠΟ Σν ρέδην απνζθνπεί ζηελ παξνρή νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ ππφ κνξθή θπβεξλεηηθήο ρνξεγίαο ή/θαη επηδφηεζεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ γηα ελζάξξπλζε ηεο ρξήζεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) 1 θαη Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο (ΔΞΔ). Σν ρέδην θαιχπηεη απνθιεηζηηθά επελδχζεηο πνπ γίλνληαη ζηελ απνπζία εζληθψλ ή θνηλνηηθψλ πξνηχπσλ. Σν ρέδην θαιχπηεη επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ αγνξά θαη εγθαηάζηαζε θαηλνχξγηνπ εμνπιηζκνχ/πιηθψλ. Καιχπηεη επίζεο ην θφζηνο κειεηψλ φπνπ απηέο θξίλνληαη αλαγθαίεο. Οη επελδχζεηο πξέπεη λα αθνξνχλ ψξηκεο ηερλνινγίεο θαη φρη ηερλνινγίεο πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 2. ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ Οη ππαγφκελεο επελδχζεηο θαηαηάζζνληαη ζηηο πην θάησ θαηεγνξίεο: 2.1 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΦΑ Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο Οη επελδχζεηο πνπ ππάγνληαη θάησ απφ απηή ηελ θαηεγνξία αθνξνχλ ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κε ηελ εγθαηάζηαζε ζεξκνκφλσζεο ζε πθηζηάκελεο νηθηζηηθέο κνλάδεο πνπ βξίζθνληαη α) ζε νξεηλέο πεξηνρέο (πςφκεηξν 600 κέηξα θαη άλσ) ή β) ζε θαηνηθίεο νηθνγελεηψλ (ή αηφκσλ) κε ρακειά εηζνδήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε κε νξεηλέο πεξηνρέο (πςφκεηξν θάησ απφ 600 κέηξα). Οη θαηνηθίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ άδεηα νηθνδνκήο κέρξη θαη ηηο 21/12/2000 θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηδηνθαηνίθεζε. Μεηά ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ ζεξκνκνλσηηθψλ πιηθψλ ζα πξέπεη λα επηηπγράλνληαη νη αληίζηνηρνη ζπληειεζηέο ζεξκνπεξαηφηεηαο φπσο απηνί θαζνξίδνληαη ζην Πεξί Ρχζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηηξίσλ (Απαηηήζεηο Διάρηζηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηηξίσλ) Γηάηαγκα ηνπ 2009 (ΚΓΠ446/2009). Οη ππνινγηζκνί ησλ ζπληειεζηψλ ζα πξέπεη λα γίλνληαη βάζεη ηνπ Οδεγνχ Θεξκνκφλσζεο Κηηξίσλ (Β Έθδνζε) πνπ εθδίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ δνκηθά πιηθά (ηνχβια θαη άιια) ηα νπνία παξνπζηάδνπλ απμεκέλε ζεξκνκνλσηηθή ηθαλφηεηα έλαληη ησλ ζπκβαηηθψλ, ην πνζφ ηεο ρνξεγίαο ζα ππνινγίδεηαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ζαλ πνζνζηφ (30%) επί ηεο δηαθνξάο ηνπ θφζηνπο αλαθνξάο ηεο πξνηεηλφκελεο επέλδπζεο θαη ηνπ θφζηνπο ησλ ζπκβαηηθψλ πιηθψλ Οξηζκνί Οηθνγέλεηεο κε ρακειά εηζνδήκαηα Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ, νη νηθνγέλεηεο κε ρακειά εηζνδήκαηα πνπ δηθαηνχληαη ιήςε ρνξεγίαο γηα ζεξκνκφλσζε θαηνηθηψλ (θαηεγνξία ΦΑ2) είλαη νξγαληθέο 1 Ενέργεια από ανανεώζιμες πηγές» νξίδεηαη ε ελέξγεηα απφ αλαλεψζηκεο κε νξπθηέο πεγέο ήηνη αηνιηθή, ειηαθή, αεξνζεξκηθή, γεσζεξκηθή, πδξνζεξκηθή θαη ελέξγεηα ησλ σθεαλψλ, πδξνειεθηξηθή, απφ βηνκάδα, απφ ηα εθιπφκελα ζηνπο ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο αέξηα, απφ ηα αέξηα πνπ παξάγνληαη ζε κνλάδεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη απφ ηα βηναέξηα.(ο οριζμός ασηός δίδεηαι ζηην οδηγία 2009/28/EK) ειίδα 3

4 νηθνγέλεηεο, κνλήξεηο θαη άηνκα κε ζνβαξφ πξφβιεκα πγείαο / εηδηθέο αλάγθεο ησλ νπνίσλ ην αθαζάξηζην εηήζην εηζφδεκα (ΑΔΔ) δελ μεπεξλά ηα πην θάησ φξηα: Καηεγνξίεο Αηφκσλ / Οηθνγελεηψλ Μνλήξεηο Οηθνγέλεηεο ρσξίο παηδηά Κάζε πξφζζεην παηδί Αθαζάξηζην Δηήζην Δηζφδεκα (ΑΔΔ) ηηο δχν πην πάλσ θαηεγνξίεο αλ ππάξρεη άηνκν κε ζνβαξφ πξφβιεκα πγείαο ή άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο ην αθαζάξηζην εηήζην εηζφδεκα ζα απμάλεηαη θαηά ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΦΒ ΑΝΑΝΔΧΙΜΔ ΠΗΓΔ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Οη επελδχζεηο απηέο, αθνξνχλ ζηελ αμηνπνίεζε αηνιηθψλ ζπζηεκάησλ, ειηαθψλ ζπζηεκάησλ, θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ, ζπγθεληξσηηθψλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ, αληιηψλ ζεξκφηεηαο κε γεσελαιιάθηε θαζψο θαη ζπζηεκάησλ αμηνπνίεζεο βηνκάδαο. Αθνινχζσο, πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη επελδχζεηο πνπ ππάγνληαη ζηελ Καηεγνξία ΦΒ. ΦΒ1 Αηνιηθά ζπζηήκαηα δπλακηθφηεηαο κέρξη 30kW ΦΒ1.1 Μηθξά αηνιηθά ζπζηήκαηα γηα ειεθηξνπαξαγσγή δπλακηθφηεηαο κέρξη 30kW ελσκέλα κε ην δίθηπν ζην βαζκφ πνπ ε ζπλνιηθή εηήζηα παξαγσγή ειεθηξηζκνχ λα κελ ππεξβαίλεη ηηο εηήζηεο αλάγθεο ηνπ ππνζηαηηθνχ ζην νπνίν εγθαζίζηαληαη ή φπσο ζα ήζειε θαζνξηζηεί ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο γηα ζπκςεθηζκφ παξαγσγήο θαηαλάισζεο (net-metering). ΦΒ1.2 Μηθξά απηφλνκα αηνιηθά ζπζηήκαηα γηα ειεθηξνπαξαγσγή δπλακηθφηεηαο κέρξη 30kW ΦΒ2 Ηιηαθά ζπζηήκαηα ΦΒ2.1 Παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο απφ θεληξηθά ειηαθά ζπζηήκαηα ΦΒ2.2 Παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ ή ζέξκαλζε αέξα απφ ειηαθνχο ζπιιέθηεο (δηαθφξσλ ηχπσλ) γηα ζέξκαλζε ή ςχμε ρψξσλ ΦΒ2.3.Αθνξά κφλν αληηθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ παξαγσγήο δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο ζε πθηζηάκελεο ηδησηηθέο νηθηζηηθέο κνλάδεο απφ ειηαθφ ζχζηεκα ελεξγεηηθνχ ή θαη παζεηηθνχ ηχπνπ. Σα ζπζηήκαηα πνπ ζα επηρνξεγεζνχλ πξέπεη λα πιεξνχλ θαζνξηζκέλα ελεξγεηαθά θξηηήξηα θαη φπνπ απαηηείηαη λα εμαζθαιίδεηαη άδεηα εγθαηάζηαζεο απφ ηελ αξκφδηα πνιενδνκηθή αξρή. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ζρεδίνπ απηνχ ηα ζπζηήκαηα απηά ρσξίδνληαη ζε δχν ππνθαηεγνξίεο: ΦΒ2.3.α Ηιηαθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο λεξνχ ρξήζεο κε ή ρσξίο θπθινθνξεηή θαη ρσξίο πηεζηηθφ ζχζηεκα παξνρήο θξχνπ λεξνχ. ΦΒ2.3.β Αληηθαηάζηαζε Ηιηαθψλ πιαηζίσλ πθηζηάκελσλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο λεξνχ ρξήζεο ΦΒ3 Αμηνπνίεζε βηνκάδαο γηα παξαγσγή ζεξκφηεηαο/ςχμεο Αθνξά θεληξηθά ζπζηήκαηα παξαγσγήο ζεξκφηεηαο / ςχμεο. ειίδα 4

5 Ο φξνο «Βηνκάδα» ππνδειψλεη ην βηναπνηθνδνκήζηκν θιάζκα πξντφλησλ, απνβιήησλ θαη θαηαινίπσλ βηνινγηθήο πξνέιεπζεο απφ ηε γεσξγία (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θπηηθψλ θαη ησλ δσηθψλ νπζηψλ), ηε δαζνθνκία θαη ηνπο ζπλαθείο θιάδνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αιηείαο θαη ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο, θαζψο θαη ην βηναπνηθνδνκήζηκν θιάζκα ησλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ θαη ησλ νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ. Η αμηνπνίεζε ηνπο γίλεηαη ρσξίο θαηεξγαζία (απεπζείαο θαχζε) ή κε δηάθνξεο ζεξκνρεκηθέο (π.ρ. ππξφιπζε, αεξηνπνίεζε) ή βηνρεκηθέο δηεξγαζίεο (π.ρ. αεξφβηα δχκσζε, αλαεξφβηα ρψλεπζε). Ο φξνο «Βηνξεπζηά» ππνδειψλεη ηα πγξά θαχζηκα γηα ελεξγεηαθνχο ζθνπνχο, εθηφο απφ θίλεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηεο ζέξκαλζεο θαη ηεο ςχμεο, ηα νπνία παξάγνληαη απφ βηνκάδα. Σα βηνξεπζηά πξέπεη λα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα αεηθνξίαο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Άξζξν 17 ηεο Οδεγίαο 2009/28/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, γηα λα δηθαηνχληαη ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο θάησ απφ απηφ ην ρέδην Υνξεγηψλ. ε πεξίπησζε κε αδεηδνηνχκελσλ εγθαηαζηάζεσλ πξέπεη νη εθπνκπέο ηνπ μπινιέβεηα πνπ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί λα ζπλάδνπλ κε ηνπο πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ηεο Αηκφζθαηξαο (Με Αδεηνδνηνχκελεο Δγθαηαζηάζεηο) (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ χκθσλα κε ηνπο πην πάλσ Καλνληζκνχο, ηα φξηα εθπνκπήο γηα κηθξήο ηζρχνο ιέβεηεο μχινπ είλαη: γηα ην CO ζηα αέξηα απφβιεηα, 200 mg/nm 3 ζε 11% θαη φγθν αλαινγία Ο 2, θαη γηα ηε ζθφλε, 150 mg/nm 3 ζε 11% θαη φγθν αλαινγία Ο 2 ΦΒ4 Φσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ΦΒ4.1 Μηθξά νηθηαθά θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα δπλακηθφηεηαο κέρξη 7kW, ελσκέλα κε ην δίθηπν, ζην βαζκφ πνπ ε ζπλνιηθή εηήζηα παξαγσγή ειεθηξηζκνχ λα κελ ππεξβαίλεη ηηο εηήζηεο αλάγθεο ηνπ ππνζηαηηθνχ ζην νπνίν εγθαζίζηαληαη ή φπσο ζα ήζειε θαζνξηζηεί ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο γηα ζπκςεθηζκφ παξαγσγήο θαηαλάισζεο (netmetering). Οηθηαθά θσηνβνιηατθά είλαη ηα ζπζηήκαηα πνπ εγθαζίζηαληαη ζηελ νξνθή θαηνηθηψλ ή ζην έδαθνο εληφο ηνπ ηδίνπ ηεκαρίνπ ζην νπνίν βξίζθεηαη ε θαηνηθία. ΦΒ4.2 Απηφλνκα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα (κε ελσκέλα κε ην δίθηπν) ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο κέρξη 20kW, ζπλδπαζκέλα ή φρη κε άιια ζπζηήκαηα παξαγσγήο ελέξγεηαο ΦΒ5 Αληιία ζεξκφηεηαο κε γεσελαιιάθηε γηα ζέξκαλζε/ςχμε ρψξνπ ζε ηδησηηθέο νηθηζηηθέο κνλάδεο, κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο, δήκνπο, θνηλφηεηεο, εθθιεζίεο, κνλαζηήξηα, ζσκαηεία θαη θξαηηθέο ππεξεζίεο ζην βαζκφ πνπ δελ αζθνχλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα Δληζρχνληαη ελεξγεηαθέο επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε λέεο θαη πθηζηάκελεο ηδησηηθέο νηθηζηηθέο κνλάδεο, κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο, δήκνπο, θνηλφηεηεο, εθθιεζίεο, κνλαζηήξηα, ζσκαηεία θαη θξαηηθέο ππεξεζίεο ζην βαζκφ πνπ δελ αζθνχλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, θαη αθνξνχλ εγθαηάζηαζε αληιίαο ζεξκφηεηαο κε γεσελαιιάθηε, γηα ζθνπνχο ζέξκαλζεο ή θαη ςχμεο ρψξνπ. ειίδα 5

6 ην επηιέμηκν θφζηνο ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα : ην θφζηνο ηεο αληιίαο ζεξκφηεηαο ην θφζηνο ησλ γεσηξήζεσλ φηαλ απηέο αθνξνχλ ηα ππφ αλαθνξά ζπζηήκαηα ην θφζηνο ησλ δηαζσιελψζεσλ, ηνπ γεσελαιιάθηε, ησλ αληιηψλ, ησλ νξγάλσλ ειέγρνπ απφ ην έδαθνο κέρξη θαη ηελ αληιία ζεξκφηεηαο ην εξγαηηθφ θφζηνο (θφζηνο εγθαηάζηαζεο) ην θφζηνο ηεο κειέηεο 2.3 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΦΓ ΤΜΠΑΡΑΓΧΓΗ ΗΛΔΚΣΡΙΜΟΤ/ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Ή ΚΑΙ ΦΤΞΗ ΤΦΗΛΗ ΑΠΟΓΟΗ πκπαξαγσγή ειεθηξηζκνχ / ζεξκφηεηαο ή θαη ςχμεο ζεκαίλεη ηελ ηαπηφρξνλε κεηαηξνπή πξσηνγελψλ θαπζίκσλ ή αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ζε κεραληθή ή ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ζεξκφηεηα ή ςχμε. Δγθαηαζηάζεηο ζπκπαξαγσγήο πςειήο απφδνζεο ζεσξνχληαη εθείλεο πνπ: Παξάγνπλ ξεχκα ή κεραληθή ελέξγεηα απφ ηελ αλάθηεζε ζεξκφηεηαο ε νπνία παξάγεηαη απφ κεηαηξνπή πξσηνγελψλ θαπζίκσλ ή κε ηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Παξάγνπλ ειεθηξηθφ ξεχκα ή κεραληθή ελέξγεηα απφ ηελ κεηαηξνπή πξσηνγελψλ θαπζίκσλ ή κε ηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ηαπηφρξνλα παξάγνπλ ζεξκφηεηα θαη έρνπλ εμαζθαιηζκέλε ηε δηάζεζε ηεο παξαγφκελεο ζεξκφηεηαο γηα ηελ θάιπςε άκεζσλ ζεξκηθψλ ή/θαη έκκεζσλ ςπθηηθψλ θνξηίσλ. Παξάγνπλ ξεχκα ή κεραληθή ελέξγεηα κε ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ησλ κε ηνμηθψλ θαη κε επηθίλδπλσλ γηα ην πεξηβάιινλ βηνκεραληθψλ ππνπαξαγσγψλ κνλάδσλ/ππνζηαηηθψλ ηα νπνία είλαη λφκηκα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Κππξηαθή επηθξάηεηα (σο βηνκεραληθά ππνπαξάγσγα λννχληαη θαη παξάγσγα-θαηάινηπα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνλάδαο ηα νπνία απνδεζκεχνληαη απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία). Ιθαλνπνηνχλ ηηο πξφλνηεο ηνπ Πεξί Πξνψζεζεο ηεο πκπαξαγσγήο Ηιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο Νφκνπ ηνπ 2006 (Ν174(Ι)/2006) θαη ζρεηηθψλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ, θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ Καλνληζκψλ θαη Γηαηαγκάησλ πνπ εθδίδνληαη βάζεη απηνχ Δληζρχζεηο δχλαηαη λα εγθξίλνληαη φηαλ νη ελ ιφγσ εληζρχζεηο ρνξεγνχληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ ππέξ ηεο ζπλδπαζκέλεο παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο πςειήο απφδνζεο ζχκθσλα ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία (λφκνο Ν174(Ι)/2006 θαη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαη δεπηεξνγελή λνκνζεηήκαηα πνπ εθδίδνληαη βάζε ηνπ Νφκνπ). Γηα ην ζέκα απηφ, ιακβάλεηαη ππφςε ην είδνο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο. Η «πκπαξαγσγή πςειήο απφδνζεο» ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηα αθφινπζα θξηηήξηα: Γηα κνλάδεο ζπκπαξαγσγήο κε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ >1 MWe: Η παξαγσγή πνπ εμαζθαιίδεη εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο, ππνινγηδφκελε ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΙΙΙ ηνπ Νφκνπ 174(Ι) ηνπ 2006, ηνπιάρηζηνλ 10% ζπγθξηηηθά κε ηηο ηηκέο αλαθνξάο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ ρσξηζηή παξαγσγή ζεξκηθήο θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζε ζρεηηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη βάζεη ηνπ λφκνπ. Γηα κνλάδεο ζπκπαξαγσγήο κηθξήο θιίκαθαο (εγθαηεζηεκέλε ηζρχο <1 MWe) θαη ζπκπαξαγσγήο πνιχ κηθξήο θιίκαθαο (εγθαηεζηεκέλε ηζρχο <50 kwe): Η παξαγσγή πνπ εμαζθαιίδεη εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη ζπκπαξαγσγή πςειήο απφδνζεο αλεμαξηήησο πνζνζηνχ εμνηθνλφκεζεο. ειίδα 6

7 3. ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ Γηα λα ππνβιεζεί αίηεζε πξέπεη νη δηθαηνχρνη λα κελ έρνπλ πησρεχζεη, νχηε λα ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, λα κελ δηψθνληαη πνηληθά θαη λα πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο επηιεμηκφηεηαο: Φπζηθά πξφζσπα, ζηνλ βαζκφ πνπ δελ αζθνχλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηα νπνία δνπλ κφληκα ζηηο πεξηνρέο πνπ είλαη ππφ ηνλ έιεγρν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Οξγαληζκνί παξνρήο ππεξεζηψλ ππέξ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη άιισλ ππεξεζηψλ θνηλσληθνχ ή αηνκηθνχ ραξαθηήξα (ζρνιηθέο εθνξίεο, αγαζνεξγά ηδξχκαηα, κνλαζηήξηα, εθθιεζίεο, δήκνη, θνηλφηεηεο, θξαηηθέο ππεξεζίεο θηι) πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο πεξηνρέο πνπ είλαη ππφ ηνλ έιεγρν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ζηνλ βαζκφ πνπ δελ αζθνχλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Κάζε δηθαηνχρνο δχλαηαη λα αηηεζεί ρνξεγία γηα θάζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο επελδχζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 1 ηνπ παξφληνο ρεδίνπ. Κάζε δηθαηνχρνο δχλαηαη λα αηηεζεί ρνξεγίαο κε κία ή θαη πεξηζζφηεξεο αηηήζεηο, γηα θάζε θαηεγνξία ή ππνθαηεγνξία επέλδπζεο, φπσο θαζνξίδεηαη ζηνλ Πίλαθα 1. Ννείηαη φηη γηα ηηο θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο επελδχζεσλ γηα ηηο νπνίεο εθαξκφδνληαη πεξηνξηζκνί ζε φηη αθνξά ηελ κέγηζηε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ, θάζε αηηεηήο δχλαηαη λα αηηεζεί ρνξεγία γηα θάζε θαηεγνξία ή ππνθαηεγνξία επέλδπζεο κέρξη λα ζπκπιεξψζεη ηελ κέγηζηε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ. χκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ κε Αξ. Απνθ θαη εκεξ «Οπνηνδήπνηε Φπζηθφ ή Ννκηθφ πξφζσπν ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ πθίζηαηαη νξηζηηθή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε δηθαζηεξίνπ γηα δφιν, απάηε θαη/ή άιιν αδίθεκα, πνπ ζπληειέζηεθε ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελν ρέδην Παξνρήο Υνξεγηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ, απνθιείεηαη απφ ηελ θαηαβνιή ρνξεγίαο δπλάκεη ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ, εθηφο αλ έρνπλ παξέιζεη ηξία ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ελ ιφγσ θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο». 4. ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ Σν παξφλ ρέδην θαιχπηεη δαπάλεο αγνξάο θαηλνχξγηνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ. Οη επηιέμηκεο δαπάλεο θαη ηα κέξε ηνπ εμνπιηζκνχ ηα νπνία θαιχπηνληαη απφ ην ρέδην θαζνξίδνληαη ζηα ζρεηηθά έληππα αηηήζεσλ θαη ζηνλ νδεγφ ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ γηα θάζε θαηεγνξία. ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην θφζηνο ηεο κειέηεο φπνπ απηή απαηηείηαη γηα ζθνπνχο ρνξεγίαο, ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα ζρεηηθά έληππα αηηήζεσλ θαη ζηνλ νδεγφ ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ. 4.1 Οξηζκφο Αξρηθήο Δλεξγεηαθήο Δπέλδπζεο Χο αρτικές ενεργειακές επενδύζεις λννχληαη νη επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ: Γεκηνπξγία λένπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο, Δπέθηαζε πθηζηάκελνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο, ειίδα 7

8 Δθθίλεζε δξαζηεξηφηεηαο ζηελ νπνία ελππάξρεη ζεκειηψδεο αιιαγή ζην πξντφλ ή ζηε κέζνδν παξαγσγήο πθηζηάκελεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο κε ζεκαληηθά φκσο ελεξγεηαθά απνηειέζκαηα. 4.2 Γηαθνξνπνίεζε Δπηιέμηκνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηηο Αξρηθέο Δπελδχζεηο επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο είλαη ν ζπλνιηθά πξνηαζείο εθφζνλ θαιχπηεη ηα φξηα θαη πνζνζηά επηιέμηκσλ δαπαλψλ θαη εθφζνλ γίλεη δεθηφο απφ ηνπο αμηνινγεηέο. 4.3 Αλψηαηα Πνζά Δπηιέμηκσλ Γαπαλψλ ζε Σερλνινγίεο ΑΠΔ θαη πκπαξαγσγήο Σα αλψηαηα πνζά επηιέμηκσλ δαπαλψλ αλά ηερλνινγία ΑΠΔ νξίδνληαη ζηα ζρεηηθά έληππα αηηήζεσλ θαζψο θαη ζηνλ νδεγφ ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ. 4.4 Μέγηζηε ηζρχο γηα ηηο θαηεγνξίεο ησλ νηθηαθψλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ελσκέλσλ κε ην δίθηπν Σν έηνο 2012 ζα ηθαλνπνηεζνχλ φιεο νη δεφλησο ζπκπιεξσκέλεο αηηήζεηο γηα επηδφηεζε νηθηαθψλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ δπλακηθφηεηαο κέρξη 7kW πνπ ππνβιήζεθαλ ζην Δηδηθφ Σακείν ΑΠΔ θαη ΔΞΔ ηηο πξνεγνχκελεο ρξνληέο θαη νη νπνίεο δελ θαηέζηε δπλαηφ λα εγθξηζνχλ (είηε ιφγσ πεξηνξηζκνχ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ είηε ιφγσ νξίνπ ζηε κέγηζηε ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα ζπζηεκάησλ πνπ κπνξνχζαλ λα εγθξηζνχλ κε βάζε ηηο πξφλνηεο ησλ ζρεδίσλ ρνξεγηψλ) θαη νη νπνίεο αλέξρνληαη ζε πεξίπνπ 2,5MW. Πξφζζεηα, δχλαηαη λα ιάβνπλ έγθξηζε ζπλνιηθά 3MW λέσλ αηηήζεσλ γηα επηδφηεζε νηθηαθψλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ δπλακηθφηεηαο κέρξη 7kW. Οη αηηεηέο ησλ νπνίσλ νη αηηήζεηο δελ ζα θαηαζηεί δπλαηφ λα ηθαλνπνηεζνχλ κέζα ζην 2012 ζα ελεκεξσζνχλ γξαπηψο θαη ζα ηνπο δεηεζεί λα δειψζνπλ θαηά πφζν ελδηαθέξνληαη λα εμεηαζηεί ε αίηεζε ηα επφκελα ρξφληα κε ηηο πξφλνηεο ησλ ζρεδίσλ πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο. 4.5 Μέγηζηε ηζρχο γηα ηηο θαηεγνξίεο ησλ αηνιηθψλ ζπζηεκάησλ δπλακηθφηεηαο κέρξη 30kW ελσκέλσλ κε ην δίθηπν Σν έηνο 2012 δχλαληαη λα ιάβνπλ έγθξηζε ζπλνιηθά 500kW λέσλ αηηήζεσλ γηα επηδφηεζε νηθηαθψλ θαη εκπνξηθψλ αηνιηθψλ ζπζηεκάησλ δπλακηθφηεηαο κέρξη 30kW ελσκέλσλ κε ην δίθηπν. Οη αηηεηέο ησλ νπνίσλ νη αηηήζεηο δελ ζα θαηαζηεί δπλαηφ λα ηθαλνπνηεζνχλ κέζα ζην 2012 ζα ελεκεξσζνχλ γξαπηψο θαη ζα ηνπο δεηεζεί λα δειψζνπλ θαηά πφζν ελδηαθέξνληαη λα εμεηαζηεί ε αίηεζε ηα επφκελα ρξφληα κε ηηο πξφλνηεο ησλ ζρεδίσλ πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο. 5. ΠΟΟΣΟ ΥΟΡΗΓΙΑ/ΔΠΙΓΟΣΗΗ 5.1 Γεκφζηα Υξεκαηνδφηεζε Σα πνζνζηά ρνξεγίαο θαη νη επηδνηήζεηο αλά θαηεγνξία θαη ππνθαηεγνξία θαίλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 1α θαη 1β. 5.2 Ιδία πκκεηνρή Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζην χςνο ζπκκεηνρήο ζηελ επέλδπζε. ειίδα 8

9 ΠΙΝΑΚΑ 1 α (ΔΞΔ) Α/Α ΔΠΔΝΓΤΗ ΥΟΡΗΓΙΑ/ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΦΑ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ ΦΑ2 ΦA3 Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, κε λέεο επελδχζεηο ζε ζεξκνκνλσηηθά πιηθά, ζε πθηζηάκελεο νηθηζηηθέο κνλάδεο νηθνγελεηψλ/αηφκσλ κε ρακειά εηζνδήκαηα. Αθνξά επελδχζεηο ζε νηθηζηηθέο κνλάδεο κε άδεηα νηθνδνκήο κέρξη θαη ηηο 21/12/2000, πνπ βξίζθνληαη ζε κε νξεηλέο πεξηνρέο (πςφκεηξν θάησ απφ 600 κέηξα) θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηδηνθαηνίθεζε. Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, κε λέεο επελδχζεηο ζε ζεξκνκνλσηηθά πιηθά, ζε πθηζηάκελεο νηθηζηηθέο κνλάδεο κε άδεηα νηθνδνκήο κέρξη θαη ηηο 21/12/2000, πνπ βξίζθνληαη ζε νξεηλέο πεξηνρέο (πςφκεηξν 600 κέηξσλ θαη άλσ απφ ην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο) θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηδηνθαηνίθεζε. H επηρνξήγεζε ζα είλαη 30% επί ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ππφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αλσηάησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ. Σν κέγηζην πνζφ ρνξεγίαο είλαη αλά νηθηζηηθή κνλάδα. ειίδα 9

10 ΠΙΝΑΚΑ 1β (ΑΠΔ) Α/Α ΔΠΔΝΓΤΗ ΥΟΡΗΓΙΑ/ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΦΒ Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο ΦΒ1 Αηνιηθά πζηήκαηα (δηάξθεηα επηδόηεζεο 15 ρξόληα) ΤΝΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΧΛΗΗ ΚΙΛΟΒΑΣΧΡΑ ΦΒ1.1 Μηθξά αηνιηθά ζπζηήκαηα ειεθηξνπαξαγσγήο δπλακηθφηεηαο κέρξη 30kW ελσκέλα κε ην δίθηπν Γελ εθαξκφδεηαη. Γίδεηαη κφλν επηδφηεζε επί ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ε νπνία δηνρεηεχεηαη ζην δίθηπν δηαλνκήο. Έηνο 2012 = 22 ζελη/kwh ΦΒ1.2 Μηθξά απηφλνκα αηνιηθά ζπζηήκαηα ειεθηξνπαξαγσγήο δπλακηθφηεηαο κέρξη 30kW Γηα ηα λνηθνθπξηά, θπζηθά πξφζσπα, ζρνιηθέο εθνξίεο, θαζψο θαη αγαζνεξγά ηδξχκαηα, ηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο θαη άιινπο κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο ζηνλ βαζκφ πνπ δελ αζθνχλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ε επηρνξήγεζε ζα είλαη 55% επί ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ππφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αλσηάησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ***. Σν κέγηζην πνζφ ρνξεγίαο είλαη Γελ εθαξκφδεηαη ΦΒ2 Ηιηαθά πζηήκαηα ΦΒ2.1 Κεληξηθά ελεξγεηηθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο λεξνχ ρξήζεο κε ειάρηζηε ηζρχ 2560W. (Αθνξά λέα εγθαηάζηαζε ή θαη αληηθαηάζηαζε) Γηα ζρνιηθέο εθνξίεο, θαζψο θαη αγαζνεξγά ηδξχκαηα, ηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο θαη άιινπο κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο ζηνλ βαζκφ πνπ δελ αζθνχλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ε επηρνξήγεζε ζα είλαη 45% επί ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ππφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αλσηάησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ*** Σν κέγηζην πνζφ ρνξεγίαο είλαη ΦΒ2.2 ΦΒ2.3 ΦΒ3 Θέξκαλζεο θαη ςχμεο ρψξνπ (Αθνξά λέα εγθαηάζηαζε ή θαη αληηθαηάζηαζε) Οηθηαθά ειηαθά ζπζηήκαηα. (Αθνξά κφλν αληηθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ζε πθηζηάκελεο ηδησηηθέο νηθηζηηθέο κνλάδεο κε άδεηα νηθνδνκήο κέρξη θαη ηελ 21/12/2002) Αμηνπνίεζε Βηνκάδαο Κεληξηθά ζπζηήκαηα Παξαγσγήο ζεξκφηεηαο/ςχμεο Γηα θπζηθά πξφζσπα, ζρνιηθέο εθνξίεο, αγαζνεξγά ηδξχκαηα, ηνπο δήκνπο, θνηλφηεηεο θαη άιινπο κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο θαη γηα επελδχζεηο ζε νηθηζηηθέο κνλάδεο απφ θπζηθά πξφζσπα, ζηνλ βαζκφ πνπ δελ αζθνχλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ζα δίλεηαη επηρνξήγεζε 55% επί ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ππφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αλψηαησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ***. Σν κέγηζην πνζφ ρνξεγίαο είλαη γηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο ρψξνπ θαη γηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο θαη ςχμεο ρψξνπ. Η επηρνξήγεζε ζα είλαη: 350 αλά νηθηζηηθή κνλάδα γηα εγθαηάζηαζε ή αληηθαηάζηαζε ειηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη 175 αλά νηθηζηηθή κνλάδα γηα αληηθαηάζηαζε ειηαθψλ ζπιιεθηψλ Γηα ζρνιηθέο εθνξίεο, αγαζνεξγά ηδξχκαηα, ηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο θαη άιινπο κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο ζηνλ βαζκφ πνπ δελ αζθνχλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ζα δίλεηαη επηρνξήγεζε 55% επί ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ππφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αλσηάησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ***, κε κέγηζην πνζφ ρνξεγίαο ΦΒ4 Φσηνβνιηατθά πζηήκαηα (δηάξθεηα επηδόηεζεο 15 ρξόληα) * ΦΒ4.1 Μηθξά θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα, δπλακηθφηεηαο κέρξη 7kW, ελσκέλα κε ην δίθηπν. Αθνξά απνθιεηζηηθά εγθαηαζηάζεηο ζηελ νξνθή θαηνηθηψλ ή επί ηνπ εδάθνπο ζην ίδην ηεκάρην ζην νπνίν βξίζθεηαη ε θαηνηθία. Γελ εθαξκφδεηαη. Γίδεηαη κφλν επηδφηεζε επί ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ε νπνία δηνρεηεχεηαη ζην δίθηπν δηαλνκήο.. Γελ εθαξκφδεηαη Γελ εθαξκφδεηαη Έηνο 2012 = 28 ζελη/kwh ειίδα 10

11 ΦΒ4.2 ΦΒ5 Απηφλνκα (κε ελσκέλα κε ην δίθηπν) θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα, ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο κέρξη 7kW γηα νηθηζηηθέο κνλάδεο θαη κέρξη 20kW γηα νξγαληζκνχο πνπ δελ αζθνχλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ζπλδπαζκέλα ή φρη κε άιια ζπζηήκαηα παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ. ΠΙΝΑΚΑ 1β (ΑΠΔ) Γηα ηα λνηθνθπξηά, θπζηθά πξφζσπα, ζρνιηθέο εθνξίεο, θαζψο θαη αγαζνεξγά ηδξχκαηα, ηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο θαη άιινπο κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο ζηνλ βαζκφ πνπ δελ αζθνχλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ε επηρνξήγεζε ζα είλαη 55% επί ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ππφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αλσηάησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ***. Σν κέγηζην πνζφ ρνξεγίαο είλαη Αληιία Θεξκφηεηαο κε γεσελαιιάθηε γηα ζέξκαλζε/ςχμε ρψξσλ Γελ εθαξκφδεηαη ΦΒ5.1 Αληιία ζεξκφηεηαο κε γεσελαιιάθηε, γηα ζέξκαλζε/ςχμε ρψξνπ ζε ηδησηηθέο νηθηζηηθέο κνλάδεο H επηρνξήγεζε ζα είλαη 55% επί ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ππφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αλσηάησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ*** Σν κέγηζην πνζφ ρνξεγίαο είλαη ΦΒ5.2 ΦΓ ΦΓ.1 Αληιία ζεξκφηεηαο κε γεσελαιιάθηε, γηα ζέξκαλζε/ςχμε ρψξνπ ζε κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο, δήκνπο, θνηλφηεηεο, εθθιεζίεο, κνλαζηήξηα, ζσκαηεία θαη θξαηηθέο ππεξεζίεο ζην βαζκφ πνπ δελ αζθνχλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα H επηρνξήγεζε ζα είλαη 40% επί ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ππφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αλσηάησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ*** Σν κέγηζην πνζφ ρνξεγίαο είλαη πκπαξαγσγή Ηιεθηξηζκνχ/Θεξκφηεηαο ή θαη Φχμεο Τςειήο Απφδνζεο Αθνξά κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο, δήκνπο, θνηλφηεηεο, εθθιεζίεο, κνλαζηήξηα, ζσκαηεία θαη θξαηηθέο ππεξεζίεο ζην βαζκφ πνπ δελ αζθνχλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. πκπαξαγσγή Ηιεθηξηζκνχ/Θεξκφηεηαο ή θαη ςχμεο πςειήο απφδνζεο, κέρξη 1MW 30% επί ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ. Σν κέγηζην πνζφ ρνξεγίαο είλαη αλά κνλάδα. Γελ εθαξκφδεηαη Σηκή αγνξάο απφ ΑΗΚ**** ή άιιν πξνκεζεπηή * Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ, ε κέγηζηε ζπλνιηθή ηζρχο ησλ αηηήζεσλ κηθξψλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ, ελσκέλσλ κε ην δίθηπν, δπλακηθφηεηαο κέρξη 7kW πνπ δχλαηαη λα παξαιεθζνχλ θαη λα εγθξηζνχλ ην 2012 θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.4 ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ. ** Η ηηκή πνπ ζα πιεξψλεη ε ΑΗΚ ή άιινο πξνκεζεπηήο γηα ηελ αγνξά ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο θαη δηνρεηεχεηαη ζην δίθηπν ζα θαζνξίδεηαη απφ ηε Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο Κχπξνπ (ΡΑΔΚ). Η επηδφηεζε δειαδή ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο πψιεζεο ηεο θηινβαηψξαο θαη ηεο ηηκήο ηεο αγνξάο απφ ηελ ΑΗΚ ή άιιν πξνκεζεπηή, ζα θαηαβάιιεηαη απφ ην Δηδηθφ Σακείν ΑΠΔ θαη ΔΞΔ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί θαη πνπ ρξεκαηνδνηείηαη κε ηελ επηβνιή ηέινπο πάλσ ζηελ θαηαλάισζε ειεθηξηζκνχ. Η ηηκή αγνξάο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηελ ΑΗΚ ή άιιν πξνκεζεπηή, δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί κε απνθάζεηο ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο Κχπξνπ (ΡΑΔΚ). ε πεξίπησζε πνπ ε ηηκή αγνξάο απφ ηελ ΑΗΚ ή άιιν πξνκεζεπηή ηξνπνπνηεζεί, ζα κεηαβάιιεηαη αλάινγα θαη ε ηηκή επηδφηεζεο πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ην Δηδηθφ Σακείν ΑΠΔ θαη ΔΞΔ, έηζη ψζηε ε ηηκή πψιεζεο θηινβαηψξαο πνπ παξάγεηαη απφ ΑΠΔ θαη δηνρεηεχεηαη ζην δίθηπν λα παξακέλεη ζηαζεξή. ε πεξίπησζε πνπ ε ηηκή αγνξάο απφ ηελ ΑΗΚ ή άιινπ πξνκεζεπηή μεπεξλά ηελ ζπλνιηθή ηηκή φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηα ζρέδηα ρνξεγηψλ, ηφηε ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο αγνξάο ηεο ΑΗΚ ή άιινπ πξνκεζεπηή θαη ηεο θαζνξηζκέλεο ζπλνιηθήο ηηκήο πψιεζεο ζα θαηαηίζεηαη ζην Δηδηθφ Σακείν ΑΠΔ θαη ΔΞΔ. *** Οη αλψηαηεο επηιέμηκεο δαπάλεο νη νπνίεο θαιχπηνληαη απφ ην ρέδην θαζνξίδνληαη ζηα ζρεηηθά έληππα αηηήζεσλ θαη ζηνλ νδεγφ ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ γηα θάζε θαηεγνξία. **** Η ηηκή πνπ ζα πιεξψλεη ε ΑΗΚ ή άιινο πξνκεζεπηήο γηα ηελ αγνξά ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ πκπαξαγσγή Ηιεθηξηζκνχ/Θεξκφηεηαο ή θαη Φχμεο Τςειήο Απφδνζεο θαη δηνρεηεχεηαη ζην δίθηπν θαη θαζνξίδεηαη απφ ηε ΡΑΔΚ. ειίδα 11

12 6. ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΗΚ Η ΑΛΛΟ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΉ, ΣΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΟΤ ΘΑ ΠΑΡΑΓΔΣΑΙ ΑΠΟ ΑΠΔ, ΤΜΠΑΡΑΓΧΓΗ ΗΛΔΚΣΡΙΜΟΤ/ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Η/ΚΑΙ ΦΤΞΗ ΤΦΗΛΗ ΑΠΟΓΟΗ (ΗΘΤΑ) Η ΑΗΚ ή άιινο πξνκεζεπηήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα αγνξάδεη ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ ΑΠΔ θαη πκπαξαγσγή Ηιεθηξηζκνχ / Θεξκφηεηαο ή/θαη Φχμεο Τςειήο Απφδνζεο (ΗΘΤΑ) λννπκέλνπ φηη ηθαλνπνηνχληαη νη πην θάησ πξνυπνζέζεηο: Θα ηθαλνπνηνχληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ ζχκβαζε ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Γηαλνκήο (ΓΓ) ή Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο (ΓΜ), αλάινγα κε ηελ δπλακηθφηεηα θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο ζχκθσλα κε ηνπο εθάζηνηε ελ ηζρχ Καλφλεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο. Η κέηξεζε ζα γίλεηαη ζην ζεκείν ζχλδεζεο κε ην δίθηπν. Θα ππνγξάθεηαη ζχκβαζε αγνξάο κε ηελ ΑΗΚ ή άιιν πξνκεζεπηή, δεθαπεληαεηνχο δηάξθεηαο. Απνδνρή ηεο ηάζεο θαη ηνπ ηξφπνπ ζχλδεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ κε ην δίθηπν φπσο απηνί ζα θαζνξίδνληαη κεηά απφ ηερλννηθνλνκηθή κειέηε ζε θάζε πεξίπησζε. Ννείηαη φηη, νη παξαγσγνί ειεθηξηζκνχ απφ ΑΠΔ, πκπαξαγσγή Ηιεθηξηζκνχ / Θεξκφηεηαο ή/θαη Φχμεο Τςειήο Απφδνζεο (ΗΘΤΑ), ζα δχλαληαη κεηά απφ ζρεηηθή έγθξηζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγνπλ γηα θάιπςε ησλ δηθψλ ηνπο αλαγθψλ θαη λα πσινχλ ηπρφλ πιεφλαζκα ζηελ ΑΗΚ ή άιιν πξνκεζεπηή ή κε νηθηαθφ θαηαλαισηή, βάζε ηνπ πεξί Δπηιέγνληα Καηαλαισηή Γηαηάγκαηνο ηνπ 2004 σο έρεη απηφ ηξνπνπνηεζεί, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 44 ησλ πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Ηιεθηξηζκνχ Νφκσλ ηνπ 2003 έσο Γηαηίκεζε γηα Ηιεθηξηθή Δλέξγεηα πνπ Παξάγεηαη απφ ΑΠΔ ή πκπαξαγσγή. Με βάζε ηνπο πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Ηιεθηξηζκνχ Νφκνπο ηνπ 2003 έσο 2008, ε ηηκή πνπ ζα θαηαβάιιεη ε ΑΗΚ ή άιινο πξνκεζεπηήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ αγνξά ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ΑΠΔ θαζψο θαη απφ πκπαξαγσγή Ηιεθηξηζκνχ / Θεξκφηεηαο ή/θαη Φχμεο Τςειήο Απφδνζεο (ΗΘΤΑ), ζα θαζνξίδεηαη απφ ηε Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο Κχπξνπ κε βάζε ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ηνπ πξνκεζεπηή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Η ηηκή απηή ζα επαλαθαζνξίδεηαη φπνηε ζεσξεζεί αλαγθαίν απφ ηε ΡΑΔΚ κε βάζε ηπρφλ αιιαγέο ζην πξαγκαηηθφ θφζηνο ηνπ πξνκεζεπηή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Μεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ, κφλν γηα ηηο θηινβαηψξεο πνπ ζα δηνρεηεχνληαη ζην δίθηπν ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ παξαγσγφ ειεθηξηζκνχ απφ ΑΠΔ, επηδφηεζε ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ ρεδίνπ Παξνρήο Υνξεγηψλ. Η επηδφηεζε απφ ην Δηδηθφ Σακείν ΑΠΔ ζα παξέρεηαη κφλν γηα ηα πξψηα 15 ρξφληα. Σν χςνο ηεο επηδφηεζεο απφ ην Δηδηθφ Σακείν ΑΠΔ θαη ΔΞΔ ζα είλαη ίζν κε ηελ δηαθνξά ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο πψιεζεο κείνλ ηελ θαζνξηζκέλε απφ ηελ ΡΑΔΚ ηηκή αγνξάο απφ ηελ ΑΗΚ ή άιιν πξνκεζεπηή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. ε πεξίπησζε αλαζεψξεζεο ηεο ηηκήο πνπ ζα θαηαβάιιεη ε ΑΗΚ ή άιινο πξνκεζεπηήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνλ παξαγσγφ ΑΠΔ, ην χςνο ηεο επηδφηεζεο ζα αλαπξνζαξκφδεηαη, ψζηε ε ζπλνιηθή ηηκή πνπ ζα πξνζθέξεηαη ζηνλ παξαγσγφ ΑΠΔ λα παξακέλεη ζηαζεξή θαηά ειίδα 12

13 ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεηηθνχ ζπκβνιαίνπ κεηαμχ παξαγσγνχ ΑΠΔ θαη Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ. ε πεξίπησζε πνπ ε ηηκή αγνξάο απφ ηελ ΑΗΚ ή άιιν πξνκεζεπηή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο μεπεξλά ηελ ζπλνιηθή ηηκή φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηα ζρέδηα ρνξεγηψλ, ηφηε ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο αγνξάο ηεο ΑΗΚ ή άιινπ πξνκεζεπηή θαη ηεο θαζνξηζκέλεο ζπλνιηθήο ηηκήο πψιεζεο ζα θαηαηίζεηαη ζην Δηδηθφ Σακείν ΑΠΔ θαη ΔΞΔ. Η θαηακέηξεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα γίλεηαη απφ δχν κεηξεηέο: παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ΑΠΔ ή πκπαξαγσγή θαη δηνρεηεχεηαη ζην δίθηπν, θαη θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ ππνζηαηηθνχ απφ ην δίθηπν. Γηα ηελ θαηαλάισζε ζα εθαξκφδεηαη ε εθάζηνηε ηζρχνπζα δηαηίκεζε ηεο ΑΗΚ ή άιινπ πξνκεζεπηή. 6.2 Γηαδηθαζία θαη χκβαζε γηα χλδεζε Δγθαηαζηάζεσλ Παξαγσγήο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο απφ ΑΠΔ θαη πκπαξαγσγήο κε ην Γίθηπν Πξνηνχ ζπκβιεζνχλ κε ηελ ΑΗΚ ή άιιν πξνκεζεπηή, φινη νη αηηεηέο ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ αίηεζε ζην Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ή ζηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο Γηαλνκήο, αλάινγα κε ηελ δπλακηθφηεηα θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνηεηλφκελεο κνλάδαο, ζχκθσλα κε ηνπο εθάζηνηε ελ ηζρχ Καλφλεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο. Η αίηεζε ζα πεξηιακβάλεη ηερληθά ζηνηρεία παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ απφ ΑΠΔ ή πκπαξαγσγή (ηάζε, ηζρχ, ζπρλφηεηα θηι), ηελ ηνπνζεζία ηεο εγθαηάζηαζεο, ην ηνπνγξαθηθφ ζρέδην, ηα ζηνηρεία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ αηηεηή. Σν θφζηνο γηα ηελ επέθηαζε, ελίζρπζε, θαη ζχλδεζε ηνπ δηθηχνπ κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αηηεηή, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ κεηξεηή, ζα ππνινγίδνληαη κε βάζε ηελ εθάζηνηε πνιηηηθή ρξέσζεο θαη ζα θαηαλέκνληαη ζχκθσλα κε ηνπο ελ ηζρχ Καλνληζκνχο. Γηα κηθξέο εγθαηαζηάζεηο κέρξη 20kW, φπνπ ππάξρεη ήδε ζχλδεζε κε ην δίθηπν, δελ ζα γίλεηαη θακία ρξέσζε απφ ηνλ ΓΓ ή ΓΜ. Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ αηηεηή ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ Καλφλσλ Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο θαη λα ηπγράλνπλ εγθεθξηκέλεο επηζεψξεζεο. Θα ηζρχνπλ γεληθά φινη νη ζρεηηθνί θαλνληζκνί θαη λνκνζεζία γηα ηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο. Ο παξαγσγφο ζα είλαη ππεχζπλνο, ε δε Αξκφδηα Αξρή ζα ειέγρεη ψζηε λα ηεξνχληαη νη Σερληθνί Όξνη πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηε χκβαζε. Οη φξνη απηνί θαζνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ ξεχκαηνο, ην ζχζηεκα πξνζηαζίαο ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ θνηλνχ γεληθά, ζχκθσλα κε ηνπο Καλφλεο Αζθαιείαο. ειίδα 13

14 7. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επελδχζεσλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο βαζηθά θξηηήξηα ηα αθφινπζα: Καηεγνξία Δπελδχζεσλ: ΦΑ Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 1 Απνδνηηθφηεηα θεθαιαίσλ 20% 2 Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 25% 3 Δηδηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο 25% 4 Αμηνπηζηία πξνηεηλφκελσλ ηερλνινγηψλ 10% 5 Απνηειεζκαηηθφηεηα ρεδίνπ πινπνίεζεο θαη αμηνπνίεζεο επέλδπζεο 5% 6 Πεξηβαιινληηθά νθέιε 10% 7 Υξεκαηνδφηεζε απφ ηξίηνπο (TPF) ή αλάινγα κε ηελ απφδνζε ηερλνινγίαο 5% ΤΝΟΛΟ ΤΝΣΔΛΔΣΧΝ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 100% Καηεγνξία Δπελδχζεσλ: ΦΒ Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 1 Απνδνηηθφηεηα θεθαιαίσλ 20% 2 Τπνθαηάζηαζε ελέξγεηαο / παξαγσγή ελέξγεηαο 35% 3 Αμηνπηζηία πξνηεηλφκελσλ ηερλνινγηψλ 20% 4 Απνηειεζκαηηθφηεηα ρεδίνπ πινπνίεζεο θαη αμηνπνίεζεο επέλδπζεο 10% 5 Απνθπγή πεξηβαιινληηθψλ επηδξάζεσλ 10% 6 Υξεκαηνδφηεζε απφ ηξίηνπο (TPF) ή αλάινγα κε ηελ απφδνζε ηερλνινγίαο 5% ΤΝΟΛΟ ΤΝΣΔΛΔΣΧΝ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 100% Οη αηηήζεηο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηνπ ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ θάζε θξηηεξίνπ ζα πξνσζνχληαη γηα εμέηαζε απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ. Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ, ηα κέγηζηα απνδεθηά θφζηε θαζψο θαη νη εμαηξέζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζα εθαξκφδνληαη γηα κεξηθέο απφ ηηο ηερλνινγίεο πνπ ζα ειίδα 14

15 επηρνξεγνχληαη, ζα αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα εηήζηα έληππα αηηήζεσλ ηεο θάζε θαηεγνξίαο/ππνθαηεγνξίαο ηνπ ρεδίνπ, θαζψο θαη ζηνλ αληίζηνηρν νδεγφ ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ ηνπ έηνπο. 8. ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΟΥΗ ΥΟΡΗΓΙΧΝ/ΔΠΙΓΟΣΗΔΧΝ Όιεο νη δεφλησο ζπκπιεξσκέλεο αηηήζεηο πνπ ζα ππνβάιινληαη θαη εθ πξψηεο φςεσο πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ ρεδίνπ ζα αμηνινγνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ πνπ θαζηδξχζεθε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ πεξί Πξνψζεζεο θαη Δλζάξξπλζεο ηεο Υξήζεο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο θαη ηεο Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο Νφκνπ ηνπ Η Δπηηξνπή ζα ζηακαηήζεη λα απνδέρεηαη αηηήζεηο ή λα εμεηάδεη ππνβιεζείζεο αηηήζεηο όηαλ δεζκεπηεί κε απνθάζεηο παξαρώξεζεο ρνξεγηώλ, ν ζπλνιηθόο εηήζηνο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ ρεδίνπ γηα ην έηνο 2012 ή όηαλ ζπκπιεξωζεί ην εγθεθξηκέλν όξην δπλακηθόηεηαο. 9. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΞΔΣΑΗ ΚΑΙ ΔΓΚΡΙΗ ΑΙΣΗΔΧΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΣΧΝ ΥΟΡΗΓΙΧΝ Οη ελδηαθεξφκελνη αηηεηέο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ζα αλαθνηλψλεηαη, πξνο ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Σακείνπ ζπκπιεξψλνληαο εηδηθφ έληππν, πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ απφ ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ ή ην Ίδξπκα Δλέξγεηαο, ζπλνδεπφκελεο απφ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά φπσο απηά ζα θαζνξίδνληαη ζηα ζρεηηθά έληππα αίηεζεο θαη ζηνπο ζρεηηθνχο Οδεγνχο Δλεξγεηαθψλ Δπελδχζεσλ. Οη αηηεηέο ζα εηδνπνηνχληαη κε επηζηνιή γηα ηνπο φξνπο παξαρψξεζεο ηεο ρνξεγίαο θαη ζα δίλεηαη κέγηζηνο ρξφλνο έμη (6) κελψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο γηα ηα κηθξά θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ελσκέλα κε ην δίθηπν δπλακηθφηεηαο κέρξη 7kW θαη ηα κηθξά αηνιηθά ζπζηήκαηα ελσκέλα κε ην δίθηπν δπλακηθφηεηαο κέρξη 30kW. Γηα ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο επελδχζεσλ ν κέγηζηνο ρξφλνο γηα πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή αλάινγα κε ηελ ηερλνινγία. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ε Δπηηξνπή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο γηα πεξίνδν πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο δχν (2) κήλεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε δέζκεπζε γηα παξαρψξεζε ρνξεγίαο ζα αλαθαιείηαη ρσξίο άιιε πξνεηδνπνίεζε. Οη αηηήζεηο πνπ ζα ππνβάιινληαη, ζα ειέγρνληαη κε βάζεη ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ζα εηνηκάδεηαη ζπλνπηηθφ ζεκείσκα πξνο ηελ Δπηηξνπή γηα εμέηαζε θαη ιήςε απφθαζεο. 9.1 ψξεπζε Οη εληζρχζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο δελ κπνξνχλ λα ζσξεπζνχλ κε άιιεο δεκφζηεο εληζρχζεηο, ή κε εληζρχζεηο απφ θνηλνηηθνχο πφξνπο, γηα ηηο ίδηεο επηιέμηκεο δαπάλεο. Γηθαηνχρνη πνπ έηπραλ νπνηαζδήπνηε ρνξεγίαο / επηδφηεζεο απφ άιιν ρέδην γηα ηα ίδηα κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφ δελ δηθαηνχληαη λα ππνβάινπλ αίηεζε. Αηηήζεηο γα επελδπηηθέο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ ίδην εμνπιηζκφ γηα ηα νπνία παξαρσξήζεθε ήδε ρνξεγία κε βάζε ην παξφλ ρέδην δελ γίλνληαη δεθηέο νχηε κπνξνχλ λα επηρνξεγεζνχλ. Η ηπρφλ ρνξεγία πνπ ζα παξαρσξεζεί γηα δηαθνξεηηθφ εμνπιηζκφ, ππνινγίδεηαη κε βάζε ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ επελδχζεσλ νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζηηο πξφλνηεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ παξφληνο ρεδίνπ. ειίδα 15

16 9.2 Αλαγθαηφηεηα ηεο Δλίζρπζεο Με εμαίξεζε ηηο θαηεγνξίεο ΦΑ.2, ΦΑ.3 θαη ΦΒ2.3 ν θάζε δηθαηνχρνο γηα λα δχλαηαη λα ιάβεη ελίζρπζε, ζα πξέπεη λα ππνβάιεη αίηεζε θαη λα ιάβεη θαηαξρήλ έγθξηζε γηα παξνρή ρνξεγίαο απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ ΠΡΙΝ απφ ηελ έλαξμε εξγαζηψλ ηεο επέλδπζεο ηνπ πξνο ελίζρπζε έξγνπ. Ννείηαη φηη γηα λα παξαρσξεζεί ε ελίζρπζε ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηα νπνία νξίδνληαη ζην θεθάιαην 7 ηνπ παξφληνο ρεδίνπ 9.3 Έλαξμε Δξγαζηψλ Χο «έλαξμε ησλ εξγαζηψλ» λνείηαη είηε ε έλαξμε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ είηε ε πξψηε λνκηθά δεζκεπηηθή αλάιεςε δέζκεπζεο γηα παξαγγειία εμνπιηζκνχ, εθηφο ησλ πξνθαηαξθηηθψλ κειεηψλ ζθνπηκφηεηαο, αλαιφγσο πνην εθ ησλ δχν πξνεγείηαη ρξνληθά. 9.4 Παξαρψξεζε Υνξεγίαο Η ρνξεγία/επηδφηεζε ζα παξαρσξείηαη κεηά ηελ αγνξά, εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ππφ αλαθνξά ζπζηήκαηνο/εμνπιηζκνχ, λννπκέλνπ φηη εμαθξηβσκέλα ζα επηηπγράλεηαη ην πνζνζηφ παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη λννπκέλνπ φηη έρνπλ πξνζθνκηζζεί φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά/πηζηνπνηεηηθά. εκεηψλεηαη φηη, γηα εγθαηαζηάζεηο πνπ πινπνηνχληαη εληφο ησλ Βξεηαληθψλ Βάζεσλ, ρνξεγία/επηδφηεζε ζα παξαρσξείηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δηαζθαιίδεηαη φηη ε παξαγφκελε ελέξγεηα απφ ΑΠΔ ζα πηζηψλεηαη ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία. 9.5 Δπηζηξνθή Υνξεγίαο ηελ πεξίπησζε νξηζηηθήο δηαθνπήο ή κε απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ή απνμέλσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πξηλ ηελ πάξνδν πέληε (5) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζπκθσλίαο γηα παξαρψξεζε ηεο ρνξεγίαο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ, ζα επηζηξέθεηαη ην πνζνζηφ ηεο ρνξεγίαο γηα ην νπνίν δελ έρνπλ γίλεη νη απνζβέζεηο. Οη ζπληειεζηέο απφζβεζεο είλαη νη θαζνξηζκέλνη απφ ην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ. 10. ΝΟΜΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤ ΑΙΣΗΣΗ Πξηλ ηελ παξαρψξεζε ηεο ρνξεγίαο ή θαη επηδφηεζεο ζα ππνγξάθεηαη κεηαμχ ηνπ αηηεηή θαη ηεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ, Πξνέδξνπ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Σακείνπ ή εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηεο, ζρεηηθή πκθσλία Παξνρήο Υνξεγίαο ή θαη Δπηδφηεζεο εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην χςνο ηεο ρνξεγίαο δελ μεπεξλά ηηο ηξεηο ρηιηάδεο επξψ ( 3.000). ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο δελ απαηηείηαη ππνγξαθή ζπκθσλίαο παξαρψξεζεο ρνξεγίαο νχηε θαη εγγπεηέο. Γηα φζνπο εγθξίλεηαη ρνξεγία ζα απαηηείηαη φπσο ππνβάιινπλ φια ηα πξσηφηππα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ζα δηθαηνινγνχλ ην αθξηβέο θφζηνο ηεο επέλδπζεο. ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ θξίλεη απαξαίηεηε ηελ επηζεψξεζε ησλ ζπζηεκάησλ, ζα γίλεηαη επηηφπνπ έιεγρνο γηα επηβεβαίσζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ ή/θαη εμνπιηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε. Η επηδφηεζε γηα ηελ παξαγφκελε ελέξγεηα αλά θηινβαηψξα ζα θαηαβάιιεηαη ζηνπο ειίδα 16

17 δηθαηνχρνπο κεηά ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κεηαμχ ηεο ΑΗΚ ή άιινπ πξνκεζεπηή θαη ηνπ δηθαηνχρνπ θαη κε ηελ ππνβνιή ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηελ ΑΗΚ ή άιιν πξνκεζεπηή. Η εληζρπφκελε επέλδπζε πξέπεη λα δηαηεξείηαη γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έηε. 11. ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΥΔΓΙΟΤ Η ηειεπηαία εκεξνκελία παξαιαβήο αηηήζεσλ γηα ην έηνο 2012 είλαη ε 31 ε Οθησβξίνπ 2012 εθηφο εάλ θαζνξηζηεί δηαθνξεηηθά απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ κε ζρεηηθέο αλαθνηλψζεηο. 12. ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ Η Δπηηξνπή κε αλαθνηλψζεηο ηεο ζα θαζνξίδεη ηηο πεξηφδνπο ππνβνιήο αηηήζεσλ, ην πνζφ επηρνξήγεζεο/επηδφηεζεο πνπ ζα δίλεηαη γηα θάζε θαηεγνξία/ππνθαηεγνξία επελδχζεσλ ή θαη ηε δπλακηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ζα εγθαζίζηαληαη ζε θάζε πεξίνδν ππνβνιήο αηηήζεσλ. Η αίηεζε δελ ζα παξαιακβάλεηαη αλ δελ είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλε θαη δελ ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία/πηζηνπνηεηηθά/δηθαηνινγεηηθά. 13. ΓΙΑΝΟΜΗ ΔΝΣΤΠΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ αηηήζεηο ζε έληππε κνξθή απφ ηελ Τπεξεζία Δλέξγεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ ζηελ Λεπθσζία θαη φια ηα επαξρηαθά γξαθεία ηνπ Τπνπξγείνπ, θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ιδξχκαηνο Δλέξγεηαο Κχπξνπ θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΔΠΙΗΜΑΝΗ Σν ρέδην απηφ δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί, λα αλαζηαιεί ή θαη λα αληηθαηαζηαζεί κε άιιν ρέδην Υνξεγηψλ. Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ Μάηνο 2012 ειίδα 17

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτος 2013:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτος 2013: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτος 2013: Σχέδιο Α Β 1. Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος Συμψηφισμού μετρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχείριςησ Ειδικοφ Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.

Επιτροπή Διαχείριςησ Ειδικοφ Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. Επιτροπή Διαχείριςησ Ειδικοφ Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. ΥΔΓΗΟ ΥΟΡΖΓΗΩΝ ΓΗΑ ΔΝΘΑΡΡΤΝΖ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΑΠΟ ΜΔΓΑΛΑ ΔΜΠΟΡΗΚΑ ΑΗΟΛΗΚΑ, ΖΛΗΟΘΔΡΜΗΚΑ ΚΑΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΒΗΟΜΑΕΑ (2012 NO.3)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη ηα λνζνθνκεία είλαη απφ ηα πην ελεξγνβφξα θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα, ιφγσ κεγέζνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΣΔΥΝΙΚΟ ΟΓΗΓΟ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΣΔΥΝΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΣΔΥΝΙΚΟ ΟΓΗΓΟ Δθαξκνγή πκςεθηζκνχ Μεηξήζεσλ (Net Metering) ηεο θαηαλαιηζθφκελεο θαη ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα Μηθξά Φσηνβνιηατθά πζηήκαηα κέρξη θαη 3kWp Σχέδιο ΔΣΔ(ΑΗΚ) «Σ.Μ.3»

Διαβάστε περισσότερα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Μ.Π. ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ - ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ Γ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες. Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66

Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες. Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66 Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66 Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες Οη Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες εθαξκόδνληαη ζηηο θαηεγνξίεο θαηαλαισηώλ ησλ νπνίσλ ε νηθνλνκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Net metering. Σα λέα κέηξα ελίζρπζεο ησλ θσηνβνιηατθώλ. Σειεπηαία ελεκέξσζε 02 Ιαλνπαξίνπ 2015

Net metering. Σα λέα κέηξα ελίζρπζεο ησλ θσηνβνιηατθώλ. Σειεπηαία ελεκέξσζε 02 Ιαλνπαξίνπ 2015 Net metering Σα λέα κέηξα ελίζρπζεο ησλ θσηνβνιηατθώλ Σειεπηαία ελεκέξσζε 02 Ιαλνπαξίνπ 2015 Ση πξνβιέπεη ην λέν ζεζκηθό πιαίζην γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ net metering ΔΙΑΓΩΓΗ Ο ζπκςεθηζκφο παξαγφκελεο - θαηαλαιηζθφκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΓΚΜΘΜΓΖΗΜ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜ ΖΔΞΡΙΑ ΗΑΒΑΘΑΟ. Ορνιή Δηνίθεζεο θαη Μηθνλνκίαο. Πκήκα Θνγηζηηθήο. Νηπρηαθή Γξγαζία

ΠΓΚΜΘΜΓΖΗΜ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜ ΖΔΞΡΙΑ ΗΑΒΑΘΑΟ. Ορνιή Δηνίθεζεο θαη Μηθνλνκίαο. Πκήκα Θνγηζηηθήο. Νηπρηαθή Γξγαζία ΠΓΚΜΘΜΓΖΗΜ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜ ΖΔΞΡΙΑ ΗΑΒΑΘΑΟ Ορνιή Δηνίθεζεο θαη Μηθνλνκίαο Πκήκα Θνγηζηηθήο Νηπρηαθή Γξγαζία Αλαλεώζηκεο Νεγέο Γλέξγεηαο θαη ε Γθαξκνγή ηνπο ζηνλ Πνπξηζηηθό Πνκέα Ρπνβιεζείζα ζηνλ Ηαζεγεηή Οθαξβαηζφπνπιν

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία Οηθνλνκνηερληθή κειέηε Φσηνβνιηαΐθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 80KWp Υξηζηόδνπινο Αζπξνκάιιεο (AM: 4593) Ηξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ: Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ.

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΓΖΜΖΣΡΑΚΔ ΦΧΣΗΟ ΕΑΜΠΟΤΡΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΟΣΟΛΗΑ, Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Κάηηα Λαδαξίδε Δπίθ. Καζεγήηξηα Τκ. Γεσγξαθίαο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην Κλιματική Αλλαγή & Απόβλητα Γηηηή ζρέζε: 1. Η παξαγσγή, κεηαθνξά & δηαρείξηζε απνβιήησλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΗ ΣΔΡΓΗΟ ΣΑΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΓΙΑΝΟΜΗ ΣΗ ΑΗΚ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΑΤΣΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Δ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΓΙΑΝΟΜΗ ΣΗ ΑΗΚ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΑΤΣΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Δ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΓΙΑΝΟΜΗ ΣΗ ΑΗΚ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΑΤΣΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Δ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β ΑΤΣΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 1.0 ΔΙΑΓΩΓΗ ύκθσλα κε ην ρέδην Πξνώζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Χαράλαμπος Γ. Κοστρούλης, ΗΜ, Πρόεδρος Σσλλόγοσ Διπλ. Μητανολόγων Ηλεκτρολόγων Ανατ. Κρήτης Γεληθά Με ηνλ Καλνληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ)

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ) Ηκεξνκελία: 7/3/13 ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ) 1. Δκπνξηθή επηρείξεζε πνπ έρεη δξαζηεξηφηεηα ιηαληθφ εκπφξην, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζα απνθηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ Δ.Γ. Γαζκαλάκη*, Κ.Γ. Γπούηζα, Κ.Α. Μπαλαπάρ,. Κονηογιαννίδηρ Οκάδα Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο, Ηλζηηηνχην Δξεπλψλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» 1. Δκπνξηθή επηρείξεζε πνπ έρεη δξαζηεξηφηεηα ιηαληθφ εκπφξην, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζα απνθηήζεη επηιέμηκν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ. Γεθέκβξηνο 2008

ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ. Γεθέκβξηνο 2008 ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΒΗΟΜΑΕΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ Πενίμδμξ 2008-2020 ΣΔΛΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γεθέκβξηνο 2008 Κέληξν Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο 19μ πθι Λεςθ. Μαναεχκμξ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011)

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ, ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Consultancy Services for the Issuing of Guarantees of Origin for Generation from RES and Cogeneration

Consultancy Services for the Issuing of Guarantees of Origin for Generation from RES and Cogeneration Consultancy Services for the Issuing of Guarantees of Origin for Generation from RES and Cogeneration Σερληθό Δγρεηξίδην Δγθαηαζηάζεωλ Παξαγωγήο Ζιεθηξηζκνύ από Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ). v.1.1

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Δ EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΠΟΓΟΥΖ & ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: Ζ περίπηωζε ηες Νόηηας Δύβοηας Σειηθή εξγαζία ηνπ ζπνπδαζηή: Μαραϊδώλε Θεόδωροσ Δπηβιέπνπζα: θ. Εαρθαδούια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 2009-2010

ΓΔΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΝΩΗ Π Ρ Ο Κ Λ Η Η Τ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Α Δ Ω Ν Σ Ο Π Λ Α Ι Ι Ο Σ Η ΓΔΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 2009-2010 Σ Ο Τ Ι Γ Ρ Τ Μ Α Σ Ο Π Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηζη εναπίυν για ηην Δπεξεπγαζία Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν ζηην Αηηική

Αξιολόγηζη εναπίυν για ηην Δπεξεπγαζία Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν ζηην Αηηική Αξιολόγηζη εναπίυν για ηην Δπεξεπγαζία Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν ζηην Αηηική Αζηέπιορ Παπαγευπγίος 1 και Αβπαάμ Καπαγιαννίδηρ 1 1 Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 54 124 Θεζζαινλίθε. Πξφζσπν επαθήο:

Διαβάστε περισσότερα

ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο Α/ Α

ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο Α/ Α Α/ Α 1 2 3 ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΣΡΟ 123 Α AΤΞΖΖ ΣΖ ΑΞΗΑ ΣΩΝ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ» ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ βειηίσζε ζηε κεηαπνίεζε θαη εκπνξία

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΓΔΩΟΓΗΑΠ & ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

ΥΨΣΟΒΟΛΣΑΩΚΑ ΣΙ ΣΕΓΕ ΤΦΝΕ ΕΡΨΣΗΕΙ

ΥΨΣΟΒΟΛΣΑΩΚΑ ΣΙ ΣΕΓΕ ΤΦΝΕ ΕΡΨΣΗΕΙ ΥΨΣΟΒΟΛΣΑΩΚΑ ΣΙ ΣΕΓΕ ΤΦΝΕ ΕΡΨΣΗΕΙ 1 ΠΟΤ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘΕΙ ΣΟ Υ/Β ΤΣΗΜΑ; Σχκθσλα κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ΦΔΚ/1079/Β/04.06.2009 παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο Φσηνβνιηατθψλ Σπζηεκάησλ ηζρχνο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σα θυηοβοληαφκά (Φ/Β) ζςζηήμαηα απνηεινχλ κηα απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.), κε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα. Δθκεηαιιεπφκελν ην Φ/Β θαινόμενο, δειαδή ηελ άκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

Α.Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ Α.Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΑΠΟΦΤΓΖ ΑΠΟΜΟΝΩΜΔΝΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Δ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ (ANTI-ISLANDING DETECTION) Δπηβιέπωλ Καζεγεηήο: θ. Σζηψιεο πχξνο πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013»

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013» ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013» AΞΑΛΡΖΠΔΗΠ ΠΔ ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΥΛ ΔΟΓΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ. Εγθαηάζηαζε θφηοβοιηαχθώλ ζηολ οηθηαθό-θηηρηαθό ηοκέα ΕΝΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ

ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ. Εγθαηάζηαζε θφηοβοιηαχθώλ ζηολ οηθηαθό-θηηρηαθό ηοκέα ΕΝΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ Εγθαηάζηαζε θφηοβοιηαχθώλ ζηολ οηθηαθό-θηηρηαθό ηοκέα ΕΝΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ Απφ 1 ε Ινπιίνπ 2009 ηζρχεη έλα εηδηθφ πξφγξακκα γηα ηελ εγθαηάζηαζε κηθξψλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζηνλ νηθηαθφ-θηηξηαθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ε ι ί δ α 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΛΤΦΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΕΞΤΠΝΕ ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΝΕΡΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ - ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΟΤΦΩΜΑΣΩΝ ε ι ί δ α 2

Διαβάστε περισσότερα

Διερεφνηςη Βραχυπρόθεςμων & Μακροπρόθεςμων Ωφελειών και Επιπτώςεων Ευρείασ υμμετοχήσ ΑΠΕ ςτο ΗΕ Κρήτησ. Ομάδα Εργαςίασ

Διερεφνηςη Βραχυπρόθεςμων & Μακροπρόθεςμων Ωφελειών και Επιπτώςεων Ευρείασ υμμετοχήσ ΑΠΕ ςτο ΗΕ Κρήτησ. Ομάδα Εργαςίασ 2010 Ομάδα Εργαςίασ Δρ Εμμανουήλ ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗ Δρ Ιωάννησ ΚΑΡΝΑΒΑ Δρ Αντώνησ ΣΙΚΑΛΑΚΗ Διερεφνηςη Βραχυπρόθεςμων & Μακροπρόθεςμων Ωφελειών και Επιπτώςεων Ευρείασ υμμετοχήσ ΑΠΕ ςτο ΗΕ Κρήτησ Πεξηερόκελα Ξεξηερφκελα...

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας 1.0 Ηλιακοί ζσλλέκηες Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο, νη νπνίνη κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε ρξεζηκνπνηήζηκε ζεξκφηεηα, απνηεινχλ ήδε ηερληθά δνθηκαζκέλα ζπζηήκαηα.

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΨΖ. επηηξέπνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ γηα ειεθηξνπαξαγσγή κε ρξήζε αλεκνγελλεηξηψλ.

ΠΔΡΗΛΖΨΖ. επηηξέπνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ γηα ειεθηξνπαξαγσγή κε ρξήζε αλεκνγελλεηξηψλ. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 2 ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ... 4 SUMMARY... 5 Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΑΗΟΛΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ... 9 ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ... 13 ΑΗΘΖΣΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ... 14 ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ... 16 ΑΝΑΛΤΖ ΚΤΚΛΟΤ ΕΧΖ...

Διαβάστε περισσότερα

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο 1. Zero carbon city Masdar City Η πξώηε πόιε κε κεδεληθέο εθπνκπέο CO 2 Έθηαζε 6 km 2, 17 km

Διαβάστε περισσότερα