ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΔΓΙΟ ΥΟΡΗΓΙΧΝ ΓΙΑ ΔΝΘΑΡΡΤΝΗ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΝΑΝΔΧΙΜΧΝ ΠΗΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ (2012 NO.1)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΔΓΙΟ ΥΟΡΗΓΙΧΝ ΓΙΑ ΔΝΘΑΡΡΤΝΗ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΝΑΝΔΧΙΜΧΝ ΠΗΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ (2012 NO.1)"

Transcript

1 V9 04/05/2012 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΔΓΙΟ ΥΟΡΗΓΙΧΝ ΓΙΑ ΔΝΘΑΡΡΤΝΗ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΝΑΝΔΧΙΜΧΝ ΠΗΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ (2012 NO.1) ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΣΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΤ ΓΔΝ ΑΚΟΤΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΜΠΟΡΙΟΤ, ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞ.Δ. ΜΑΨΟ 2012

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΚΟΠΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΔΑΠΑΝΕ ΠΟΟΣΟ ΧΟΡΗΓΙΑ/ΕΠΙΔΟΣΗΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΗΚ Η ΑΛΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΉ, ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΤ ΘΑ ΠΑΡΑΓΕΣΑΙ ΑΠΟ ΑΠΕ, ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ/ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ Η/ΚΑΙ ΨΤΞΗ ΤΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΗ (ΗΘΤΑ) ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ/ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΞΕΣΑΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΝΟΜΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΙΣΗΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΕΔΙΟΤ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΣΤΠΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ... 17

3 1. ΚΟΠΟ Σν ρέδην απνζθνπεί ζηελ παξνρή νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ ππφ κνξθή θπβεξλεηηθήο ρνξεγίαο ή/θαη επηδφηεζεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ γηα ελζάξξπλζε ηεο ρξήζεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) 1 θαη Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο (ΔΞΔ). Σν ρέδην θαιχπηεη απνθιεηζηηθά επελδχζεηο πνπ γίλνληαη ζηελ απνπζία εζληθψλ ή θνηλνηηθψλ πξνηχπσλ. Σν ρέδην θαιχπηεη επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ αγνξά θαη εγθαηάζηαζε θαηλνχξγηνπ εμνπιηζκνχ/πιηθψλ. Καιχπηεη επίζεο ην θφζηνο κειεηψλ φπνπ απηέο θξίλνληαη αλαγθαίεο. Οη επελδχζεηο πξέπεη λα αθνξνχλ ψξηκεο ηερλνινγίεο θαη φρη ηερλνινγίεο πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 2. ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ Οη ππαγφκελεο επελδχζεηο θαηαηάζζνληαη ζηηο πην θάησ θαηεγνξίεο: 2.1 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΦΑ Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο Οη επελδχζεηο πνπ ππάγνληαη θάησ απφ απηή ηελ θαηεγνξία αθνξνχλ ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κε ηελ εγθαηάζηαζε ζεξκνκφλσζεο ζε πθηζηάκελεο νηθηζηηθέο κνλάδεο πνπ βξίζθνληαη α) ζε νξεηλέο πεξηνρέο (πςφκεηξν 600 κέηξα θαη άλσ) ή β) ζε θαηνηθίεο νηθνγελεηψλ (ή αηφκσλ) κε ρακειά εηζνδήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε κε νξεηλέο πεξηνρέο (πςφκεηξν θάησ απφ 600 κέηξα). Οη θαηνηθίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ άδεηα νηθνδνκήο κέρξη θαη ηηο 21/12/2000 θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηδηνθαηνίθεζε. Μεηά ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ ζεξκνκνλσηηθψλ πιηθψλ ζα πξέπεη λα επηηπγράλνληαη νη αληίζηνηρνη ζπληειεζηέο ζεξκνπεξαηφηεηαο φπσο απηνί θαζνξίδνληαη ζην Πεξί Ρχζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηηξίσλ (Απαηηήζεηο Διάρηζηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηηξίσλ) Γηάηαγκα ηνπ 2009 (ΚΓΠ446/2009). Οη ππνινγηζκνί ησλ ζπληειεζηψλ ζα πξέπεη λα γίλνληαη βάζεη ηνπ Οδεγνχ Θεξκνκφλσζεο Κηηξίσλ (Β Έθδνζε) πνπ εθδίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ δνκηθά πιηθά (ηνχβια θαη άιια) ηα νπνία παξνπζηάδνπλ απμεκέλε ζεξκνκνλσηηθή ηθαλφηεηα έλαληη ησλ ζπκβαηηθψλ, ην πνζφ ηεο ρνξεγίαο ζα ππνινγίδεηαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ζαλ πνζνζηφ (30%) επί ηεο δηαθνξάο ηνπ θφζηνπο αλαθνξάο ηεο πξνηεηλφκελεο επέλδπζεο θαη ηνπ θφζηνπο ησλ ζπκβαηηθψλ πιηθψλ Οξηζκνί Οηθνγέλεηεο κε ρακειά εηζνδήκαηα Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ, νη νηθνγέλεηεο κε ρακειά εηζνδήκαηα πνπ δηθαηνχληαη ιήςε ρνξεγίαο γηα ζεξκνκφλσζε θαηνηθηψλ (θαηεγνξία ΦΑ2) είλαη νξγαληθέο 1 Ενέργεια από ανανεώζιμες πηγές» νξίδεηαη ε ελέξγεηα απφ αλαλεψζηκεο κε νξπθηέο πεγέο ήηνη αηνιηθή, ειηαθή, αεξνζεξκηθή, γεσζεξκηθή, πδξνζεξκηθή θαη ελέξγεηα ησλ σθεαλψλ, πδξνειεθηξηθή, απφ βηνκάδα, απφ ηα εθιπφκελα ζηνπο ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο αέξηα, απφ ηα αέξηα πνπ παξάγνληαη ζε κνλάδεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη απφ ηα βηναέξηα.(ο οριζμός ασηός δίδεηαι ζηην οδηγία 2009/28/EK) ειίδα 3

4 νηθνγέλεηεο, κνλήξεηο θαη άηνκα κε ζνβαξφ πξφβιεκα πγείαο / εηδηθέο αλάγθεο ησλ νπνίσλ ην αθαζάξηζην εηήζην εηζφδεκα (ΑΔΔ) δελ μεπεξλά ηα πην θάησ φξηα: Καηεγνξίεο Αηφκσλ / Οηθνγελεηψλ Μνλήξεηο Οηθνγέλεηεο ρσξίο παηδηά Κάζε πξφζζεην παηδί Αθαζάξηζην Δηήζην Δηζφδεκα (ΑΔΔ) ηηο δχν πην πάλσ θαηεγνξίεο αλ ππάξρεη άηνκν κε ζνβαξφ πξφβιεκα πγείαο ή άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο ην αθαζάξηζην εηήζην εηζφδεκα ζα απμάλεηαη θαηά ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΦΒ ΑΝΑΝΔΧΙΜΔ ΠΗΓΔ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Οη επελδχζεηο απηέο, αθνξνχλ ζηελ αμηνπνίεζε αηνιηθψλ ζπζηεκάησλ, ειηαθψλ ζπζηεκάησλ, θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ, ζπγθεληξσηηθψλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ, αληιηψλ ζεξκφηεηαο κε γεσελαιιάθηε θαζψο θαη ζπζηεκάησλ αμηνπνίεζεο βηνκάδαο. Αθνινχζσο, πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη επελδχζεηο πνπ ππάγνληαη ζηελ Καηεγνξία ΦΒ. ΦΒ1 Αηνιηθά ζπζηήκαηα δπλακηθφηεηαο κέρξη 30kW ΦΒ1.1 Μηθξά αηνιηθά ζπζηήκαηα γηα ειεθηξνπαξαγσγή δπλακηθφηεηαο κέρξη 30kW ελσκέλα κε ην δίθηπν ζην βαζκφ πνπ ε ζπλνιηθή εηήζηα παξαγσγή ειεθηξηζκνχ λα κελ ππεξβαίλεη ηηο εηήζηεο αλάγθεο ηνπ ππνζηαηηθνχ ζην νπνίν εγθαζίζηαληαη ή φπσο ζα ήζειε θαζνξηζηεί ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο γηα ζπκςεθηζκφ παξαγσγήο θαηαλάισζεο (net-metering). ΦΒ1.2 Μηθξά απηφλνκα αηνιηθά ζπζηήκαηα γηα ειεθηξνπαξαγσγή δπλακηθφηεηαο κέρξη 30kW ΦΒ2 Ηιηαθά ζπζηήκαηα ΦΒ2.1 Παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο απφ θεληξηθά ειηαθά ζπζηήκαηα ΦΒ2.2 Παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ ή ζέξκαλζε αέξα απφ ειηαθνχο ζπιιέθηεο (δηαθφξσλ ηχπσλ) γηα ζέξκαλζε ή ςχμε ρψξσλ ΦΒ2.3.Αθνξά κφλν αληηθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ παξαγσγήο δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο ζε πθηζηάκελεο ηδησηηθέο νηθηζηηθέο κνλάδεο απφ ειηαθφ ζχζηεκα ελεξγεηηθνχ ή θαη παζεηηθνχ ηχπνπ. Σα ζπζηήκαηα πνπ ζα επηρνξεγεζνχλ πξέπεη λα πιεξνχλ θαζνξηζκέλα ελεξγεηαθά θξηηήξηα θαη φπνπ απαηηείηαη λα εμαζθαιίδεηαη άδεηα εγθαηάζηαζεο απφ ηελ αξκφδηα πνιενδνκηθή αξρή. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ζρεδίνπ απηνχ ηα ζπζηήκαηα απηά ρσξίδνληαη ζε δχν ππνθαηεγνξίεο: ΦΒ2.3.α Ηιηαθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο λεξνχ ρξήζεο κε ή ρσξίο θπθινθνξεηή θαη ρσξίο πηεζηηθφ ζχζηεκα παξνρήο θξχνπ λεξνχ. ΦΒ2.3.β Αληηθαηάζηαζε Ηιηαθψλ πιαηζίσλ πθηζηάκελσλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο λεξνχ ρξήζεο ΦΒ3 Αμηνπνίεζε βηνκάδαο γηα παξαγσγή ζεξκφηεηαο/ςχμεο Αθνξά θεληξηθά ζπζηήκαηα παξαγσγήο ζεξκφηεηαο / ςχμεο. ειίδα 4

5 Ο φξνο «Βηνκάδα» ππνδειψλεη ην βηναπνηθνδνκήζηκν θιάζκα πξντφλησλ, απνβιήησλ θαη θαηαινίπσλ βηνινγηθήο πξνέιεπζεο απφ ηε γεσξγία (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θπηηθψλ θαη ησλ δσηθψλ νπζηψλ), ηε δαζνθνκία θαη ηνπο ζπλαθείο θιάδνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αιηείαο θαη ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο, θαζψο θαη ην βηναπνηθνδνκήζηκν θιάζκα ησλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ θαη ησλ νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ. Η αμηνπνίεζε ηνπο γίλεηαη ρσξίο θαηεξγαζία (απεπζείαο θαχζε) ή κε δηάθνξεο ζεξκνρεκηθέο (π.ρ. ππξφιπζε, αεξηνπνίεζε) ή βηνρεκηθέο δηεξγαζίεο (π.ρ. αεξφβηα δχκσζε, αλαεξφβηα ρψλεπζε). Ο φξνο «Βηνξεπζηά» ππνδειψλεη ηα πγξά θαχζηκα γηα ελεξγεηαθνχο ζθνπνχο, εθηφο απφ θίλεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηεο ζέξκαλζεο θαη ηεο ςχμεο, ηα νπνία παξάγνληαη απφ βηνκάδα. Σα βηνξεπζηά πξέπεη λα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα αεηθνξίαο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Άξζξν 17 ηεο Οδεγίαο 2009/28/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, γηα λα δηθαηνχληαη ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο θάησ απφ απηφ ην ρέδην Υνξεγηψλ. ε πεξίπησζε κε αδεηδνηνχκελσλ εγθαηαζηάζεσλ πξέπεη νη εθπνκπέο ηνπ μπινιέβεηα πνπ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί λα ζπλάδνπλ κε ηνπο πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ηεο Αηκφζθαηξαο (Με Αδεηνδνηνχκελεο Δγθαηαζηάζεηο) (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ χκθσλα κε ηνπο πην πάλσ Καλνληζκνχο, ηα φξηα εθπνκπήο γηα κηθξήο ηζρχνο ιέβεηεο μχινπ είλαη: γηα ην CO ζηα αέξηα απφβιεηα, 200 mg/nm 3 ζε 11% θαη φγθν αλαινγία Ο 2, θαη γηα ηε ζθφλε, 150 mg/nm 3 ζε 11% θαη φγθν αλαινγία Ο 2 ΦΒ4 Φσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ΦΒ4.1 Μηθξά νηθηαθά θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα δπλακηθφηεηαο κέρξη 7kW, ελσκέλα κε ην δίθηπν, ζην βαζκφ πνπ ε ζπλνιηθή εηήζηα παξαγσγή ειεθηξηζκνχ λα κελ ππεξβαίλεη ηηο εηήζηεο αλάγθεο ηνπ ππνζηαηηθνχ ζην νπνίν εγθαζίζηαληαη ή φπσο ζα ήζειε θαζνξηζηεί ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο γηα ζπκςεθηζκφ παξαγσγήο θαηαλάισζεο (netmetering). Οηθηαθά θσηνβνιηατθά είλαη ηα ζπζηήκαηα πνπ εγθαζίζηαληαη ζηελ νξνθή θαηνηθηψλ ή ζην έδαθνο εληφο ηνπ ηδίνπ ηεκαρίνπ ζην νπνίν βξίζθεηαη ε θαηνηθία. ΦΒ4.2 Απηφλνκα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα (κε ελσκέλα κε ην δίθηπν) ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο κέρξη 20kW, ζπλδπαζκέλα ή φρη κε άιια ζπζηήκαηα παξαγσγήο ελέξγεηαο ΦΒ5 Αληιία ζεξκφηεηαο κε γεσελαιιάθηε γηα ζέξκαλζε/ςχμε ρψξνπ ζε ηδησηηθέο νηθηζηηθέο κνλάδεο, κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο, δήκνπο, θνηλφηεηεο, εθθιεζίεο, κνλαζηήξηα, ζσκαηεία θαη θξαηηθέο ππεξεζίεο ζην βαζκφ πνπ δελ αζθνχλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα Δληζρχνληαη ελεξγεηαθέο επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε λέεο θαη πθηζηάκελεο ηδησηηθέο νηθηζηηθέο κνλάδεο, κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο, δήκνπο, θνηλφηεηεο, εθθιεζίεο, κνλαζηήξηα, ζσκαηεία θαη θξαηηθέο ππεξεζίεο ζην βαζκφ πνπ δελ αζθνχλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, θαη αθνξνχλ εγθαηάζηαζε αληιίαο ζεξκφηεηαο κε γεσελαιιάθηε, γηα ζθνπνχο ζέξκαλζεο ή θαη ςχμεο ρψξνπ. ειίδα 5

6 ην επηιέμηκν θφζηνο ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα : ην θφζηνο ηεο αληιίαο ζεξκφηεηαο ην θφζηνο ησλ γεσηξήζεσλ φηαλ απηέο αθνξνχλ ηα ππφ αλαθνξά ζπζηήκαηα ην θφζηνο ησλ δηαζσιελψζεσλ, ηνπ γεσελαιιάθηε, ησλ αληιηψλ, ησλ νξγάλσλ ειέγρνπ απφ ην έδαθνο κέρξη θαη ηελ αληιία ζεξκφηεηαο ην εξγαηηθφ θφζηνο (θφζηνο εγθαηάζηαζεο) ην θφζηνο ηεο κειέηεο 2.3 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΦΓ ΤΜΠΑΡΑΓΧΓΗ ΗΛΔΚΣΡΙΜΟΤ/ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Ή ΚΑΙ ΦΤΞΗ ΤΦΗΛΗ ΑΠΟΓΟΗ πκπαξαγσγή ειεθηξηζκνχ / ζεξκφηεηαο ή θαη ςχμεο ζεκαίλεη ηελ ηαπηφρξνλε κεηαηξνπή πξσηνγελψλ θαπζίκσλ ή αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ζε κεραληθή ή ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ζεξκφηεηα ή ςχμε. Δγθαηαζηάζεηο ζπκπαξαγσγήο πςειήο απφδνζεο ζεσξνχληαη εθείλεο πνπ: Παξάγνπλ ξεχκα ή κεραληθή ελέξγεηα απφ ηελ αλάθηεζε ζεξκφηεηαο ε νπνία παξάγεηαη απφ κεηαηξνπή πξσηνγελψλ θαπζίκσλ ή κε ηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Παξάγνπλ ειεθηξηθφ ξεχκα ή κεραληθή ελέξγεηα απφ ηελ κεηαηξνπή πξσηνγελψλ θαπζίκσλ ή κε ηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ηαπηφρξνλα παξάγνπλ ζεξκφηεηα θαη έρνπλ εμαζθαιηζκέλε ηε δηάζεζε ηεο παξαγφκελεο ζεξκφηεηαο γηα ηελ θάιπςε άκεζσλ ζεξκηθψλ ή/θαη έκκεζσλ ςπθηηθψλ θνξηίσλ. Παξάγνπλ ξεχκα ή κεραληθή ελέξγεηα κε ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ησλ κε ηνμηθψλ θαη κε επηθίλδπλσλ γηα ην πεξηβάιινλ βηνκεραληθψλ ππνπαξαγσγψλ κνλάδσλ/ππνζηαηηθψλ ηα νπνία είλαη λφκηκα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Κππξηαθή επηθξάηεηα (σο βηνκεραληθά ππνπαξάγσγα λννχληαη θαη παξάγσγα-θαηάινηπα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνλάδαο ηα νπνία απνδεζκεχνληαη απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία). Ιθαλνπνηνχλ ηηο πξφλνηεο ηνπ Πεξί Πξνψζεζεο ηεο πκπαξαγσγήο Ηιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο Νφκνπ ηνπ 2006 (Ν174(Ι)/2006) θαη ζρεηηθψλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ, θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ Καλνληζκψλ θαη Γηαηαγκάησλ πνπ εθδίδνληαη βάζεη απηνχ Δληζρχζεηο δχλαηαη λα εγθξίλνληαη φηαλ νη ελ ιφγσ εληζρχζεηο ρνξεγνχληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ ππέξ ηεο ζπλδπαζκέλεο παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο πςειήο απφδνζεο ζχκθσλα ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία (λφκνο Ν174(Ι)/2006 θαη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαη δεπηεξνγελή λνκνζεηήκαηα πνπ εθδίδνληαη βάζε ηνπ Νφκνπ). Γηα ην ζέκα απηφ, ιακβάλεηαη ππφςε ην είδνο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο. Η «πκπαξαγσγή πςειήο απφδνζεο» ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηα αθφινπζα θξηηήξηα: Γηα κνλάδεο ζπκπαξαγσγήο κε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ >1 MWe: Η παξαγσγή πνπ εμαζθαιίδεη εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο, ππνινγηδφκελε ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΙΙΙ ηνπ Νφκνπ 174(Ι) ηνπ 2006, ηνπιάρηζηνλ 10% ζπγθξηηηθά κε ηηο ηηκέο αλαθνξάο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ ρσξηζηή παξαγσγή ζεξκηθήο θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζε ζρεηηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη βάζεη ηνπ λφκνπ. Γηα κνλάδεο ζπκπαξαγσγήο κηθξήο θιίκαθαο (εγθαηεζηεκέλε ηζρχο <1 MWe) θαη ζπκπαξαγσγήο πνιχ κηθξήο θιίκαθαο (εγθαηεζηεκέλε ηζρχο <50 kwe): Η παξαγσγή πνπ εμαζθαιίδεη εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη ζπκπαξαγσγή πςειήο απφδνζεο αλεμαξηήησο πνζνζηνχ εμνηθνλφκεζεο. ειίδα 6

7 3. ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ Γηα λα ππνβιεζεί αίηεζε πξέπεη νη δηθαηνχρνη λα κελ έρνπλ πησρεχζεη, νχηε λα ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, λα κελ δηψθνληαη πνηληθά θαη λα πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο επηιεμηκφηεηαο: Φπζηθά πξφζσπα, ζηνλ βαζκφ πνπ δελ αζθνχλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηα νπνία δνπλ κφληκα ζηηο πεξηνρέο πνπ είλαη ππφ ηνλ έιεγρν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Οξγαληζκνί παξνρήο ππεξεζηψλ ππέξ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη άιισλ ππεξεζηψλ θνηλσληθνχ ή αηνκηθνχ ραξαθηήξα (ζρνιηθέο εθνξίεο, αγαζνεξγά ηδξχκαηα, κνλαζηήξηα, εθθιεζίεο, δήκνη, θνηλφηεηεο, θξαηηθέο ππεξεζίεο θηι) πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο πεξηνρέο πνπ είλαη ππφ ηνλ έιεγρν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ζηνλ βαζκφ πνπ δελ αζθνχλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Κάζε δηθαηνχρνο δχλαηαη λα αηηεζεί ρνξεγία γηα θάζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο επελδχζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 1 ηνπ παξφληνο ρεδίνπ. Κάζε δηθαηνχρνο δχλαηαη λα αηηεζεί ρνξεγίαο κε κία ή θαη πεξηζζφηεξεο αηηήζεηο, γηα θάζε θαηεγνξία ή ππνθαηεγνξία επέλδπζεο, φπσο θαζνξίδεηαη ζηνλ Πίλαθα 1. Ννείηαη φηη γηα ηηο θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο επελδχζεσλ γηα ηηο νπνίεο εθαξκφδνληαη πεξηνξηζκνί ζε φηη αθνξά ηελ κέγηζηε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ, θάζε αηηεηήο δχλαηαη λα αηηεζεί ρνξεγία γηα θάζε θαηεγνξία ή ππνθαηεγνξία επέλδπζεο κέρξη λα ζπκπιεξψζεη ηελ κέγηζηε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ. χκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ κε Αξ. Απνθ θαη εκεξ «Οπνηνδήπνηε Φπζηθφ ή Ννκηθφ πξφζσπν ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ πθίζηαηαη νξηζηηθή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε δηθαζηεξίνπ γηα δφιν, απάηε θαη/ή άιιν αδίθεκα, πνπ ζπληειέζηεθε ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελν ρέδην Παξνρήο Υνξεγηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ, απνθιείεηαη απφ ηελ θαηαβνιή ρνξεγίαο δπλάκεη ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ, εθηφο αλ έρνπλ παξέιζεη ηξία ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ελ ιφγσ θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο». 4. ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ Σν παξφλ ρέδην θαιχπηεη δαπάλεο αγνξάο θαηλνχξγηνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ. Οη επηιέμηκεο δαπάλεο θαη ηα κέξε ηνπ εμνπιηζκνχ ηα νπνία θαιχπηνληαη απφ ην ρέδην θαζνξίδνληαη ζηα ζρεηηθά έληππα αηηήζεσλ θαη ζηνλ νδεγφ ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ γηα θάζε θαηεγνξία. ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην θφζηνο ηεο κειέηεο φπνπ απηή απαηηείηαη γηα ζθνπνχο ρνξεγίαο, ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα ζρεηηθά έληππα αηηήζεσλ θαη ζηνλ νδεγφ ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ. 4.1 Οξηζκφο Αξρηθήο Δλεξγεηαθήο Δπέλδπζεο Χο αρτικές ενεργειακές επενδύζεις λννχληαη νη επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ: Γεκηνπξγία λένπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο, Δπέθηαζε πθηζηάκελνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο, ειίδα 7

8 Δθθίλεζε δξαζηεξηφηεηαο ζηελ νπνία ελππάξρεη ζεκειηψδεο αιιαγή ζην πξντφλ ή ζηε κέζνδν παξαγσγήο πθηζηάκελεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο κε ζεκαληηθά φκσο ελεξγεηαθά απνηειέζκαηα. 4.2 Γηαθνξνπνίεζε Δπηιέμηκνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηηο Αξρηθέο Δπελδχζεηο επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο είλαη ν ζπλνιηθά πξνηαζείο εθφζνλ θαιχπηεη ηα φξηα θαη πνζνζηά επηιέμηκσλ δαπαλψλ θαη εθφζνλ γίλεη δεθηφο απφ ηνπο αμηνινγεηέο. 4.3 Αλψηαηα Πνζά Δπηιέμηκσλ Γαπαλψλ ζε Σερλνινγίεο ΑΠΔ θαη πκπαξαγσγήο Σα αλψηαηα πνζά επηιέμηκσλ δαπαλψλ αλά ηερλνινγία ΑΠΔ νξίδνληαη ζηα ζρεηηθά έληππα αηηήζεσλ θαζψο θαη ζηνλ νδεγφ ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ. 4.4 Μέγηζηε ηζρχο γηα ηηο θαηεγνξίεο ησλ νηθηαθψλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ελσκέλσλ κε ην δίθηπν Σν έηνο 2012 ζα ηθαλνπνηεζνχλ φιεο νη δεφλησο ζπκπιεξσκέλεο αηηήζεηο γηα επηδφηεζε νηθηαθψλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ δπλακηθφηεηαο κέρξη 7kW πνπ ππνβιήζεθαλ ζην Δηδηθφ Σακείν ΑΠΔ θαη ΔΞΔ ηηο πξνεγνχκελεο ρξνληέο θαη νη νπνίεο δελ θαηέζηε δπλαηφ λα εγθξηζνχλ (είηε ιφγσ πεξηνξηζκνχ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ είηε ιφγσ νξίνπ ζηε κέγηζηε ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα ζπζηεκάησλ πνπ κπνξνχζαλ λα εγθξηζνχλ κε βάζε ηηο πξφλνηεο ησλ ζρεδίσλ ρνξεγηψλ) θαη νη νπνίεο αλέξρνληαη ζε πεξίπνπ 2,5MW. Πξφζζεηα, δχλαηαη λα ιάβνπλ έγθξηζε ζπλνιηθά 3MW λέσλ αηηήζεσλ γηα επηδφηεζε νηθηαθψλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ δπλακηθφηεηαο κέρξη 7kW. Οη αηηεηέο ησλ νπνίσλ νη αηηήζεηο δελ ζα θαηαζηεί δπλαηφ λα ηθαλνπνηεζνχλ κέζα ζην 2012 ζα ελεκεξσζνχλ γξαπηψο θαη ζα ηνπο δεηεζεί λα δειψζνπλ θαηά πφζν ελδηαθέξνληαη λα εμεηαζηεί ε αίηεζε ηα επφκελα ρξφληα κε ηηο πξφλνηεο ησλ ζρεδίσλ πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο. 4.5 Μέγηζηε ηζρχο γηα ηηο θαηεγνξίεο ησλ αηνιηθψλ ζπζηεκάησλ δπλακηθφηεηαο κέρξη 30kW ελσκέλσλ κε ην δίθηπν Σν έηνο 2012 δχλαληαη λα ιάβνπλ έγθξηζε ζπλνιηθά 500kW λέσλ αηηήζεσλ γηα επηδφηεζε νηθηαθψλ θαη εκπνξηθψλ αηνιηθψλ ζπζηεκάησλ δπλακηθφηεηαο κέρξη 30kW ελσκέλσλ κε ην δίθηπν. Οη αηηεηέο ησλ νπνίσλ νη αηηήζεηο δελ ζα θαηαζηεί δπλαηφ λα ηθαλνπνηεζνχλ κέζα ζην 2012 ζα ελεκεξσζνχλ γξαπηψο θαη ζα ηνπο δεηεζεί λα δειψζνπλ θαηά πφζν ελδηαθέξνληαη λα εμεηαζηεί ε αίηεζε ηα επφκελα ρξφληα κε ηηο πξφλνηεο ησλ ζρεδίσλ πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο. 5. ΠΟΟΣΟ ΥΟΡΗΓΙΑ/ΔΠΙΓΟΣΗΗ 5.1 Γεκφζηα Υξεκαηνδφηεζε Σα πνζνζηά ρνξεγίαο θαη νη επηδνηήζεηο αλά θαηεγνξία θαη ππνθαηεγνξία θαίλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 1α θαη 1β. 5.2 Ιδία πκκεηνρή Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζην χςνο ζπκκεηνρήο ζηελ επέλδπζε. ειίδα 8

9 ΠΙΝΑΚΑ 1 α (ΔΞΔ) Α/Α ΔΠΔΝΓΤΗ ΥΟΡΗΓΙΑ/ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΦΑ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ ΦΑ2 ΦA3 Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, κε λέεο επελδχζεηο ζε ζεξκνκνλσηηθά πιηθά, ζε πθηζηάκελεο νηθηζηηθέο κνλάδεο νηθνγελεηψλ/αηφκσλ κε ρακειά εηζνδήκαηα. Αθνξά επελδχζεηο ζε νηθηζηηθέο κνλάδεο κε άδεηα νηθνδνκήο κέρξη θαη ηηο 21/12/2000, πνπ βξίζθνληαη ζε κε νξεηλέο πεξηνρέο (πςφκεηξν θάησ απφ 600 κέηξα) θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηδηνθαηνίθεζε. Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, κε λέεο επελδχζεηο ζε ζεξκνκνλσηηθά πιηθά, ζε πθηζηάκελεο νηθηζηηθέο κνλάδεο κε άδεηα νηθνδνκήο κέρξη θαη ηηο 21/12/2000, πνπ βξίζθνληαη ζε νξεηλέο πεξηνρέο (πςφκεηξν 600 κέηξσλ θαη άλσ απφ ην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο) θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηδηνθαηνίθεζε. H επηρνξήγεζε ζα είλαη 30% επί ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ππφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αλσηάησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ. Σν κέγηζην πνζφ ρνξεγίαο είλαη αλά νηθηζηηθή κνλάδα. ειίδα 9

10 ΠΙΝΑΚΑ 1β (ΑΠΔ) Α/Α ΔΠΔΝΓΤΗ ΥΟΡΗΓΙΑ/ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΦΒ Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο ΦΒ1 Αηνιηθά πζηήκαηα (δηάξθεηα επηδόηεζεο 15 ρξόληα) ΤΝΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΧΛΗΗ ΚΙΛΟΒΑΣΧΡΑ ΦΒ1.1 Μηθξά αηνιηθά ζπζηήκαηα ειεθηξνπαξαγσγήο δπλακηθφηεηαο κέρξη 30kW ελσκέλα κε ην δίθηπν Γελ εθαξκφδεηαη. Γίδεηαη κφλν επηδφηεζε επί ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ε νπνία δηνρεηεχεηαη ζην δίθηπν δηαλνκήο. Έηνο 2012 = 22 ζελη/kwh ΦΒ1.2 Μηθξά απηφλνκα αηνιηθά ζπζηήκαηα ειεθηξνπαξαγσγήο δπλακηθφηεηαο κέρξη 30kW Γηα ηα λνηθνθπξηά, θπζηθά πξφζσπα, ζρνιηθέο εθνξίεο, θαζψο θαη αγαζνεξγά ηδξχκαηα, ηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο θαη άιινπο κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο ζηνλ βαζκφ πνπ δελ αζθνχλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ε επηρνξήγεζε ζα είλαη 55% επί ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ππφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αλσηάησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ***. Σν κέγηζην πνζφ ρνξεγίαο είλαη Γελ εθαξκφδεηαη ΦΒ2 Ηιηαθά πζηήκαηα ΦΒ2.1 Κεληξηθά ελεξγεηηθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο λεξνχ ρξήζεο κε ειάρηζηε ηζρχ 2560W. (Αθνξά λέα εγθαηάζηαζε ή θαη αληηθαηάζηαζε) Γηα ζρνιηθέο εθνξίεο, θαζψο θαη αγαζνεξγά ηδξχκαηα, ηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο θαη άιινπο κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο ζηνλ βαζκφ πνπ δελ αζθνχλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ε επηρνξήγεζε ζα είλαη 45% επί ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ππφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αλσηάησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ*** Σν κέγηζην πνζφ ρνξεγίαο είλαη ΦΒ2.2 ΦΒ2.3 ΦΒ3 Θέξκαλζεο θαη ςχμεο ρψξνπ (Αθνξά λέα εγθαηάζηαζε ή θαη αληηθαηάζηαζε) Οηθηαθά ειηαθά ζπζηήκαηα. (Αθνξά κφλν αληηθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ζε πθηζηάκελεο ηδησηηθέο νηθηζηηθέο κνλάδεο κε άδεηα νηθνδνκήο κέρξη θαη ηελ 21/12/2002) Αμηνπνίεζε Βηνκάδαο Κεληξηθά ζπζηήκαηα Παξαγσγήο ζεξκφηεηαο/ςχμεο Γηα θπζηθά πξφζσπα, ζρνιηθέο εθνξίεο, αγαζνεξγά ηδξχκαηα, ηνπο δήκνπο, θνηλφηεηεο θαη άιινπο κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο θαη γηα επελδχζεηο ζε νηθηζηηθέο κνλάδεο απφ θπζηθά πξφζσπα, ζηνλ βαζκφ πνπ δελ αζθνχλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ζα δίλεηαη επηρνξήγεζε 55% επί ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ππφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αλψηαησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ***. Σν κέγηζην πνζφ ρνξεγίαο είλαη γηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο ρψξνπ θαη γηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο θαη ςχμεο ρψξνπ. Η επηρνξήγεζε ζα είλαη: 350 αλά νηθηζηηθή κνλάδα γηα εγθαηάζηαζε ή αληηθαηάζηαζε ειηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη 175 αλά νηθηζηηθή κνλάδα γηα αληηθαηάζηαζε ειηαθψλ ζπιιεθηψλ Γηα ζρνιηθέο εθνξίεο, αγαζνεξγά ηδξχκαηα, ηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο θαη άιινπο κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο ζηνλ βαζκφ πνπ δελ αζθνχλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ζα δίλεηαη επηρνξήγεζε 55% επί ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ππφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αλσηάησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ***, κε κέγηζην πνζφ ρνξεγίαο ΦΒ4 Φσηνβνιηατθά πζηήκαηα (δηάξθεηα επηδόηεζεο 15 ρξόληα) * ΦΒ4.1 Μηθξά θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα, δπλακηθφηεηαο κέρξη 7kW, ελσκέλα κε ην δίθηπν. Αθνξά απνθιεηζηηθά εγθαηαζηάζεηο ζηελ νξνθή θαηνηθηψλ ή επί ηνπ εδάθνπο ζην ίδην ηεκάρην ζην νπνίν βξίζθεηαη ε θαηνηθία. Γελ εθαξκφδεηαη. Γίδεηαη κφλν επηδφηεζε επί ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ε νπνία δηνρεηεχεηαη ζην δίθηπν δηαλνκήο.. Γελ εθαξκφδεηαη Γελ εθαξκφδεηαη Έηνο 2012 = 28 ζελη/kwh ειίδα 10

11 ΦΒ4.2 ΦΒ5 Απηφλνκα (κε ελσκέλα κε ην δίθηπν) θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα, ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο κέρξη 7kW γηα νηθηζηηθέο κνλάδεο θαη κέρξη 20kW γηα νξγαληζκνχο πνπ δελ αζθνχλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ζπλδπαζκέλα ή φρη κε άιια ζπζηήκαηα παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ. ΠΙΝΑΚΑ 1β (ΑΠΔ) Γηα ηα λνηθνθπξηά, θπζηθά πξφζσπα, ζρνιηθέο εθνξίεο, θαζψο θαη αγαζνεξγά ηδξχκαηα, ηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο θαη άιινπο κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο ζηνλ βαζκφ πνπ δελ αζθνχλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ε επηρνξήγεζε ζα είλαη 55% επί ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ππφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αλσηάησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ***. Σν κέγηζην πνζφ ρνξεγίαο είλαη Αληιία Θεξκφηεηαο κε γεσελαιιάθηε γηα ζέξκαλζε/ςχμε ρψξσλ Γελ εθαξκφδεηαη ΦΒ5.1 Αληιία ζεξκφηεηαο κε γεσελαιιάθηε, γηα ζέξκαλζε/ςχμε ρψξνπ ζε ηδησηηθέο νηθηζηηθέο κνλάδεο H επηρνξήγεζε ζα είλαη 55% επί ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ππφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αλσηάησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ*** Σν κέγηζην πνζφ ρνξεγίαο είλαη ΦΒ5.2 ΦΓ ΦΓ.1 Αληιία ζεξκφηεηαο κε γεσελαιιάθηε, γηα ζέξκαλζε/ςχμε ρψξνπ ζε κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο, δήκνπο, θνηλφηεηεο, εθθιεζίεο, κνλαζηήξηα, ζσκαηεία θαη θξαηηθέο ππεξεζίεο ζην βαζκφ πνπ δελ αζθνχλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα H επηρνξήγεζε ζα είλαη 40% επί ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ππφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αλσηάησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ*** Σν κέγηζην πνζφ ρνξεγίαο είλαη πκπαξαγσγή Ηιεθηξηζκνχ/Θεξκφηεηαο ή θαη Φχμεο Τςειήο Απφδνζεο Αθνξά κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο, δήκνπο, θνηλφηεηεο, εθθιεζίεο, κνλαζηήξηα, ζσκαηεία θαη θξαηηθέο ππεξεζίεο ζην βαζκφ πνπ δελ αζθνχλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. πκπαξαγσγή Ηιεθηξηζκνχ/Θεξκφηεηαο ή θαη ςχμεο πςειήο απφδνζεο, κέρξη 1MW 30% επί ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ. Σν κέγηζην πνζφ ρνξεγίαο είλαη αλά κνλάδα. Γελ εθαξκφδεηαη Σηκή αγνξάο απφ ΑΗΚ**** ή άιιν πξνκεζεπηή * Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ, ε κέγηζηε ζπλνιηθή ηζρχο ησλ αηηήζεσλ κηθξψλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ, ελσκέλσλ κε ην δίθηπν, δπλακηθφηεηαο κέρξη 7kW πνπ δχλαηαη λα παξαιεθζνχλ θαη λα εγθξηζνχλ ην 2012 θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.4 ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ. ** Η ηηκή πνπ ζα πιεξψλεη ε ΑΗΚ ή άιινο πξνκεζεπηήο γηα ηελ αγνξά ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο θαη δηνρεηεχεηαη ζην δίθηπν ζα θαζνξίδεηαη απφ ηε Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο Κχπξνπ (ΡΑΔΚ). Η επηδφηεζε δειαδή ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο πψιεζεο ηεο θηινβαηψξαο θαη ηεο ηηκήο ηεο αγνξάο απφ ηελ ΑΗΚ ή άιιν πξνκεζεπηή, ζα θαηαβάιιεηαη απφ ην Δηδηθφ Σακείν ΑΠΔ θαη ΔΞΔ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί θαη πνπ ρξεκαηνδνηείηαη κε ηελ επηβνιή ηέινπο πάλσ ζηελ θαηαλάισζε ειεθηξηζκνχ. Η ηηκή αγνξάο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηελ ΑΗΚ ή άιιν πξνκεζεπηή, δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί κε απνθάζεηο ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο Κχπξνπ (ΡΑΔΚ). ε πεξίπησζε πνπ ε ηηκή αγνξάο απφ ηελ ΑΗΚ ή άιιν πξνκεζεπηή ηξνπνπνηεζεί, ζα κεηαβάιιεηαη αλάινγα θαη ε ηηκή επηδφηεζεο πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ην Δηδηθφ Σακείν ΑΠΔ θαη ΔΞΔ, έηζη ψζηε ε ηηκή πψιεζεο θηινβαηψξαο πνπ παξάγεηαη απφ ΑΠΔ θαη δηνρεηεχεηαη ζην δίθηπν λα παξακέλεη ζηαζεξή. ε πεξίπησζε πνπ ε ηηκή αγνξάο απφ ηελ ΑΗΚ ή άιινπ πξνκεζεπηή μεπεξλά ηελ ζπλνιηθή ηηκή φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηα ζρέδηα ρνξεγηψλ, ηφηε ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο αγνξάο ηεο ΑΗΚ ή άιινπ πξνκεζεπηή θαη ηεο θαζνξηζκέλεο ζπλνιηθήο ηηκήο πψιεζεο ζα θαηαηίζεηαη ζην Δηδηθφ Σακείν ΑΠΔ θαη ΔΞΔ. *** Οη αλψηαηεο επηιέμηκεο δαπάλεο νη νπνίεο θαιχπηνληαη απφ ην ρέδην θαζνξίδνληαη ζηα ζρεηηθά έληππα αηηήζεσλ θαη ζηνλ νδεγφ ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ γηα θάζε θαηεγνξία. **** Η ηηκή πνπ ζα πιεξψλεη ε ΑΗΚ ή άιινο πξνκεζεπηήο γηα ηελ αγνξά ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ πκπαξαγσγή Ηιεθηξηζκνχ/Θεξκφηεηαο ή θαη Φχμεο Τςειήο Απφδνζεο θαη δηνρεηεχεηαη ζην δίθηπν θαη θαζνξίδεηαη απφ ηε ΡΑΔΚ. ειίδα 11

12 6. ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΗΚ Η ΑΛΛΟ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΉ, ΣΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΟΤ ΘΑ ΠΑΡΑΓΔΣΑΙ ΑΠΟ ΑΠΔ, ΤΜΠΑΡΑΓΧΓΗ ΗΛΔΚΣΡΙΜΟΤ/ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Η/ΚΑΙ ΦΤΞΗ ΤΦΗΛΗ ΑΠΟΓΟΗ (ΗΘΤΑ) Η ΑΗΚ ή άιινο πξνκεζεπηήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα αγνξάδεη ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ ΑΠΔ θαη πκπαξαγσγή Ηιεθηξηζκνχ / Θεξκφηεηαο ή/θαη Φχμεο Τςειήο Απφδνζεο (ΗΘΤΑ) λννπκέλνπ φηη ηθαλνπνηνχληαη νη πην θάησ πξνυπνζέζεηο: Θα ηθαλνπνηνχληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ ζχκβαζε ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Γηαλνκήο (ΓΓ) ή Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο (ΓΜ), αλάινγα κε ηελ δπλακηθφηεηα θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο ζχκθσλα κε ηνπο εθάζηνηε ελ ηζρχ Καλφλεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο. Η κέηξεζε ζα γίλεηαη ζην ζεκείν ζχλδεζεο κε ην δίθηπν. Θα ππνγξάθεηαη ζχκβαζε αγνξάο κε ηελ ΑΗΚ ή άιιν πξνκεζεπηή, δεθαπεληαεηνχο δηάξθεηαο. Απνδνρή ηεο ηάζεο θαη ηνπ ηξφπνπ ζχλδεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ κε ην δίθηπν φπσο απηνί ζα θαζνξίδνληαη κεηά απφ ηερλννηθνλνκηθή κειέηε ζε θάζε πεξίπησζε. Ννείηαη φηη, νη παξαγσγνί ειεθηξηζκνχ απφ ΑΠΔ, πκπαξαγσγή Ηιεθηξηζκνχ / Θεξκφηεηαο ή/θαη Φχμεο Τςειήο Απφδνζεο (ΗΘΤΑ), ζα δχλαληαη κεηά απφ ζρεηηθή έγθξηζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγνπλ γηα θάιπςε ησλ δηθψλ ηνπο αλαγθψλ θαη λα πσινχλ ηπρφλ πιεφλαζκα ζηελ ΑΗΚ ή άιιν πξνκεζεπηή ή κε νηθηαθφ θαηαλαισηή, βάζε ηνπ πεξί Δπηιέγνληα Καηαλαισηή Γηαηάγκαηνο ηνπ 2004 σο έρεη απηφ ηξνπνπνηεζεί, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 44 ησλ πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Ηιεθηξηζκνχ Νφκσλ ηνπ 2003 έσο Γηαηίκεζε γηα Ηιεθηξηθή Δλέξγεηα πνπ Παξάγεηαη απφ ΑΠΔ ή πκπαξαγσγή. Με βάζε ηνπο πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Ηιεθηξηζκνχ Νφκνπο ηνπ 2003 έσο 2008, ε ηηκή πνπ ζα θαηαβάιιεη ε ΑΗΚ ή άιινο πξνκεζεπηήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ αγνξά ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ΑΠΔ θαζψο θαη απφ πκπαξαγσγή Ηιεθηξηζκνχ / Θεξκφηεηαο ή/θαη Φχμεο Τςειήο Απφδνζεο (ΗΘΤΑ), ζα θαζνξίδεηαη απφ ηε Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο Κχπξνπ κε βάζε ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ηνπ πξνκεζεπηή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Η ηηκή απηή ζα επαλαθαζνξίδεηαη φπνηε ζεσξεζεί αλαγθαίν απφ ηε ΡΑΔΚ κε βάζε ηπρφλ αιιαγέο ζην πξαγκαηηθφ θφζηνο ηνπ πξνκεζεπηή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Μεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ, κφλν γηα ηηο θηινβαηψξεο πνπ ζα δηνρεηεχνληαη ζην δίθηπν ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ παξαγσγφ ειεθηξηζκνχ απφ ΑΠΔ, επηδφηεζε ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ ρεδίνπ Παξνρήο Υνξεγηψλ. Η επηδφηεζε απφ ην Δηδηθφ Σακείν ΑΠΔ ζα παξέρεηαη κφλν γηα ηα πξψηα 15 ρξφληα. Σν χςνο ηεο επηδφηεζεο απφ ην Δηδηθφ Σακείν ΑΠΔ θαη ΔΞΔ ζα είλαη ίζν κε ηελ δηαθνξά ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο πψιεζεο κείνλ ηελ θαζνξηζκέλε απφ ηελ ΡΑΔΚ ηηκή αγνξάο απφ ηελ ΑΗΚ ή άιιν πξνκεζεπηή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. ε πεξίπησζε αλαζεψξεζεο ηεο ηηκήο πνπ ζα θαηαβάιιεη ε ΑΗΚ ή άιινο πξνκεζεπηήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνλ παξαγσγφ ΑΠΔ, ην χςνο ηεο επηδφηεζεο ζα αλαπξνζαξκφδεηαη, ψζηε ε ζπλνιηθή ηηκή πνπ ζα πξνζθέξεηαη ζηνλ παξαγσγφ ΑΠΔ λα παξακέλεη ζηαζεξή θαηά ειίδα 12

13 ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεηηθνχ ζπκβνιαίνπ κεηαμχ παξαγσγνχ ΑΠΔ θαη Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ. ε πεξίπησζε πνπ ε ηηκή αγνξάο απφ ηελ ΑΗΚ ή άιιν πξνκεζεπηή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο μεπεξλά ηελ ζπλνιηθή ηηκή φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηα ζρέδηα ρνξεγηψλ, ηφηε ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο αγνξάο ηεο ΑΗΚ ή άιινπ πξνκεζεπηή θαη ηεο θαζνξηζκέλεο ζπλνιηθήο ηηκήο πψιεζεο ζα θαηαηίζεηαη ζην Δηδηθφ Σακείν ΑΠΔ θαη ΔΞΔ. Η θαηακέηξεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα γίλεηαη απφ δχν κεηξεηέο: παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ΑΠΔ ή πκπαξαγσγή θαη δηνρεηεχεηαη ζην δίθηπν, θαη θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ ππνζηαηηθνχ απφ ην δίθηπν. Γηα ηελ θαηαλάισζε ζα εθαξκφδεηαη ε εθάζηνηε ηζρχνπζα δηαηίκεζε ηεο ΑΗΚ ή άιινπ πξνκεζεπηή. 6.2 Γηαδηθαζία θαη χκβαζε γηα χλδεζε Δγθαηαζηάζεσλ Παξαγσγήο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο απφ ΑΠΔ θαη πκπαξαγσγήο κε ην Γίθηπν Πξνηνχ ζπκβιεζνχλ κε ηελ ΑΗΚ ή άιιν πξνκεζεπηή, φινη νη αηηεηέο ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ αίηεζε ζην Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ή ζηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο Γηαλνκήο, αλάινγα κε ηελ δπλακηθφηεηα θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνηεηλφκελεο κνλάδαο, ζχκθσλα κε ηνπο εθάζηνηε ελ ηζρχ Καλφλεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο. Η αίηεζε ζα πεξηιακβάλεη ηερληθά ζηνηρεία παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ απφ ΑΠΔ ή πκπαξαγσγή (ηάζε, ηζρχ, ζπρλφηεηα θηι), ηελ ηνπνζεζία ηεο εγθαηάζηαζεο, ην ηνπνγξαθηθφ ζρέδην, ηα ζηνηρεία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ αηηεηή. Σν θφζηνο γηα ηελ επέθηαζε, ελίζρπζε, θαη ζχλδεζε ηνπ δηθηχνπ κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αηηεηή, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ κεηξεηή, ζα ππνινγίδνληαη κε βάζε ηελ εθάζηνηε πνιηηηθή ρξέσζεο θαη ζα θαηαλέκνληαη ζχκθσλα κε ηνπο ελ ηζρχ Καλνληζκνχο. Γηα κηθξέο εγθαηαζηάζεηο κέρξη 20kW, φπνπ ππάξρεη ήδε ζχλδεζε κε ην δίθηπν, δελ ζα γίλεηαη θακία ρξέσζε απφ ηνλ ΓΓ ή ΓΜ. Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ αηηεηή ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ Καλφλσλ Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο θαη λα ηπγράλνπλ εγθεθξηκέλεο επηζεψξεζεο. Θα ηζρχνπλ γεληθά φινη νη ζρεηηθνί θαλνληζκνί θαη λνκνζεζία γηα ηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο. Ο παξαγσγφο ζα είλαη ππεχζπλνο, ε δε Αξκφδηα Αξρή ζα ειέγρεη ψζηε λα ηεξνχληαη νη Σερληθνί Όξνη πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηε χκβαζε. Οη φξνη απηνί θαζνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ ξεχκαηνο, ην ζχζηεκα πξνζηαζίαο ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ θνηλνχ γεληθά, ζχκθσλα κε ηνπο Καλφλεο Αζθαιείαο. ειίδα 13

14 7. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επελδχζεσλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο βαζηθά θξηηήξηα ηα αθφινπζα: Καηεγνξία Δπελδχζεσλ: ΦΑ Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 1 Απνδνηηθφηεηα θεθαιαίσλ 20% 2 Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 25% 3 Δηδηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο 25% 4 Αμηνπηζηία πξνηεηλφκελσλ ηερλνινγηψλ 10% 5 Απνηειεζκαηηθφηεηα ρεδίνπ πινπνίεζεο θαη αμηνπνίεζεο επέλδπζεο 5% 6 Πεξηβαιινληηθά νθέιε 10% 7 Υξεκαηνδφηεζε απφ ηξίηνπο (TPF) ή αλάινγα κε ηελ απφδνζε ηερλνινγίαο 5% ΤΝΟΛΟ ΤΝΣΔΛΔΣΧΝ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 100% Καηεγνξία Δπελδχζεσλ: ΦΒ Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 1 Απνδνηηθφηεηα θεθαιαίσλ 20% 2 Τπνθαηάζηαζε ελέξγεηαο / παξαγσγή ελέξγεηαο 35% 3 Αμηνπηζηία πξνηεηλφκελσλ ηερλνινγηψλ 20% 4 Απνηειεζκαηηθφηεηα ρεδίνπ πινπνίεζεο θαη αμηνπνίεζεο επέλδπζεο 10% 5 Απνθπγή πεξηβαιινληηθψλ επηδξάζεσλ 10% 6 Υξεκαηνδφηεζε απφ ηξίηνπο (TPF) ή αλάινγα κε ηελ απφδνζε ηερλνινγίαο 5% ΤΝΟΛΟ ΤΝΣΔΛΔΣΧΝ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 100% Οη αηηήζεηο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηνπ ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ θάζε θξηηεξίνπ ζα πξνσζνχληαη γηα εμέηαζε απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ. Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ, ηα κέγηζηα απνδεθηά θφζηε θαζψο θαη νη εμαηξέζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζα εθαξκφδνληαη γηα κεξηθέο απφ ηηο ηερλνινγίεο πνπ ζα ειίδα 14

15 επηρνξεγνχληαη, ζα αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα εηήζηα έληππα αηηήζεσλ ηεο θάζε θαηεγνξίαο/ππνθαηεγνξίαο ηνπ ρεδίνπ, θαζψο θαη ζηνλ αληίζηνηρν νδεγφ ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ ηνπ έηνπο. 8. ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΟΥΗ ΥΟΡΗΓΙΧΝ/ΔΠΙΓΟΣΗΔΧΝ Όιεο νη δεφλησο ζπκπιεξσκέλεο αηηήζεηο πνπ ζα ππνβάιινληαη θαη εθ πξψηεο φςεσο πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ ρεδίνπ ζα αμηνινγνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ πνπ θαζηδξχζεθε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ πεξί Πξνψζεζεο θαη Δλζάξξπλζεο ηεο Υξήζεο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο θαη ηεο Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο Νφκνπ ηνπ Η Δπηηξνπή ζα ζηακαηήζεη λα απνδέρεηαη αηηήζεηο ή λα εμεηάδεη ππνβιεζείζεο αηηήζεηο όηαλ δεζκεπηεί κε απνθάζεηο παξαρώξεζεο ρνξεγηώλ, ν ζπλνιηθόο εηήζηνο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ ρεδίνπ γηα ην έηνο 2012 ή όηαλ ζπκπιεξωζεί ην εγθεθξηκέλν όξην δπλακηθόηεηαο. 9. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΞΔΣΑΗ ΚΑΙ ΔΓΚΡΙΗ ΑΙΣΗΔΧΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΣΧΝ ΥΟΡΗΓΙΧΝ Οη ελδηαθεξφκελνη αηηεηέο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ζα αλαθνηλψλεηαη, πξνο ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Σακείνπ ζπκπιεξψλνληαο εηδηθφ έληππν, πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ απφ ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ ή ην Ίδξπκα Δλέξγεηαο, ζπλνδεπφκελεο απφ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά φπσο απηά ζα θαζνξίδνληαη ζηα ζρεηηθά έληππα αίηεζεο θαη ζηνπο ζρεηηθνχο Οδεγνχο Δλεξγεηαθψλ Δπελδχζεσλ. Οη αηηεηέο ζα εηδνπνηνχληαη κε επηζηνιή γηα ηνπο φξνπο παξαρψξεζεο ηεο ρνξεγίαο θαη ζα δίλεηαη κέγηζηνο ρξφλνο έμη (6) κελψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο γηα ηα κηθξά θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ελσκέλα κε ην δίθηπν δπλακηθφηεηαο κέρξη 7kW θαη ηα κηθξά αηνιηθά ζπζηήκαηα ελσκέλα κε ην δίθηπν δπλακηθφηεηαο κέρξη 30kW. Γηα ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο επελδχζεσλ ν κέγηζηνο ρξφλνο γηα πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή αλάινγα κε ηελ ηερλνινγία. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ε Δπηηξνπή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο γηα πεξίνδν πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο δχν (2) κήλεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε δέζκεπζε γηα παξαρψξεζε ρνξεγίαο ζα αλαθαιείηαη ρσξίο άιιε πξνεηδνπνίεζε. Οη αηηήζεηο πνπ ζα ππνβάιινληαη, ζα ειέγρνληαη κε βάζεη ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ζα εηνηκάδεηαη ζπλνπηηθφ ζεκείσκα πξνο ηελ Δπηηξνπή γηα εμέηαζε θαη ιήςε απφθαζεο. 9.1 ψξεπζε Οη εληζρχζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο δελ κπνξνχλ λα ζσξεπζνχλ κε άιιεο δεκφζηεο εληζρχζεηο, ή κε εληζρχζεηο απφ θνηλνηηθνχο πφξνπο, γηα ηηο ίδηεο επηιέμηκεο δαπάλεο. Γηθαηνχρνη πνπ έηπραλ νπνηαζδήπνηε ρνξεγίαο / επηδφηεζεο απφ άιιν ρέδην γηα ηα ίδηα κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφ δελ δηθαηνχληαη λα ππνβάινπλ αίηεζε. Αηηήζεηο γα επελδπηηθέο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ ίδην εμνπιηζκφ γηα ηα νπνία παξαρσξήζεθε ήδε ρνξεγία κε βάζε ην παξφλ ρέδην δελ γίλνληαη δεθηέο νχηε κπνξνχλ λα επηρνξεγεζνχλ. Η ηπρφλ ρνξεγία πνπ ζα παξαρσξεζεί γηα δηαθνξεηηθφ εμνπιηζκφ, ππνινγίδεηαη κε βάζε ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ επελδχζεσλ νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζηηο πξφλνηεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ παξφληνο ρεδίνπ. ειίδα 15

16 9.2 Αλαγθαηφηεηα ηεο Δλίζρπζεο Με εμαίξεζε ηηο θαηεγνξίεο ΦΑ.2, ΦΑ.3 θαη ΦΒ2.3 ν θάζε δηθαηνχρνο γηα λα δχλαηαη λα ιάβεη ελίζρπζε, ζα πξέπεη λα ππνβάιεη αίηεζε θαη λα ιάβεη θαηαξρήλ έγθξηζε γηα παξνρή ρνξεγίαο απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ ΠΡΙΝ απφ ηελ έλαξμε εξγαζηψλ ηεο επέλδπζεο ηνπ πξνο ελίζρπζε έξγνπ. Ννείηαη φηη γηα λα παξαρσξεζεί ε ελίζρπζε ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηα νπνία νξίδνληαη ζην θεθάιαην 7 ηνπ παξφληνο ρεδίνπ 9.3 Έλαξμε Δξγαζηψλ Χο «έλαξμε ησλ εξγαζηψλ» λνείηαη είηε ε έλαξμε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ είηε ε πξψηε λνκηθά δεζκεπηηθή αλάιεςε δέζκεπζεο γηα παξαγγειία εμνπιηζκνχ, εθηφο ησλ πξνθαηαξθηηθψλ κειεηψλ ζθνπηκφηεηαο, αλαιφγσο πνην εθ ησλ δχν πξνεγείηαη ρξνληθά. 9.4 Παξαρψξεζε Υνξεγίαο Η ρνξεγία/επηδφηεζε ζα παξαρσξείηαη κεηά ηελ αγνξά, εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ππφ αλαθνξά ζπζηήκαηνο/εμνπιηζκνχ, λννπκέλνπ φηη εμαθξηβσκέλα ζα επηηπγράλεηαη ην πνζνζηφ παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη λννπκέλνπ φηη έρνπλ πξνζθνκηζζεί φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά/πηζηνπνηεηηθά. εκεηψλεηαη φηη, γηα εγθαηαζηάζεηο πνπ πινπνηνχληαη εληφο ησλ Βξεηαληθψλ Βάζεσλ, ρνξεγία/επηδφηεζε ζα παξαρσξείηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δηαζθαιίδεηαη φηη ε παξαγφκελε ελέξγεηα απφ ΑΠΔ ζα πηζηψλεηαη ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία. 9.5 Δπηζηξνθή Υνξεγίαο ηελ πεξίπησζε νξηζηηθήο δηαθνπήο ή κε απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ή απνμέλσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πξηλ ηελ πάξνδν πέληε (5) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζπκθσλίαο γηα παξαρψξεζε ηεο ρνξεγίαο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ, ζα επηζηξέθεηαη ην πνζνζηφ ηεο ρνξεγίαο γηα ην νπνίν δελ έρνπλ γίλεη νη απνζβέζεηο. Οη ζπληειεζηέο απφζβεζεο είλαη νη θαζνξηζκέλνη απφ ην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ. 10. ΝΟΜΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤ ΑΙΣΗΣΗ Πξηλ ηελ παξαρψξεζε ηεο ρνξεγίαο ή θαη επηδφηεζεο ζα ππνγξάθεηαη κεηαμχ ηνπ αηηεηή θαη ηεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ, Πξνέδξνπ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Σακείνπ ή εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηεο, ζρεηηθή πκθσλία Παξνρήο Υνξεγίαο ή θαη Δπηδφηεζεο εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην χςνο ηεο ρνξεγίαο δελ μεπεξλά ηηο ηξεηο ρηιηάδεο επξψ ( 3.000). ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο δελ απαηηείηαη ππνγξαθή ζπκθσλίαο παξαρψξεζεο ρνξεγίαο νχηε θαη εγγπεηέο. Γηα φζνπο εγθξίλεηαη ρνξεγία ζα απαηηείηαη φπσο ππνβάιινπλ φια ηα πξσηφηππα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ζα δηθαηνινγνχλ ην αθξηβέο θφζηνο ηεο επέλδπζεο. ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ θξίλεη απαξαίηεηε ηελ επηζεψξεζε ησλ ζπζηεκάησλ, ζα γίλεηαη επηηφπνπ έιεγρνο γηα επηβεβαίσζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ ή/θαη εμνπιηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε. Η επηδφηεζε γηα ηελ παξαγφκελε ελέξγεηα αλά θηινβαηψξα ζα θαηαβάιιεηαη ζηνπο ειίδα 16

17 δηθαηνχρνπο κεηά ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κεηαμχ ηεο ΑΗΚ ή άιινπ πξνκεζεπηή θαη ηνπ δηθαηνχρνπ θαη κε ηελ ππνβνιή ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηελ ΑΗΚ ή άιιν πξνκεζεπηή. Η εληζρπφκελε επέλδπζε πξέπεη λα δηαηεξείηαη γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έηε. 11. ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΥΔΓΙΟΤ Η ηειεπηαία εκεξνκελία παξαιαβήο αηηήζεσλ γηα ην έηνο 2012 είλαη ε 31 ε Οθησβξίνπ 2012 εθηφο εάλ θαζνξηζηεί δηαθνξεηηθά απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ κε ζρεηηθέο αλαθνηλψζεηο. 12. ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ Η Δπηηξνπή κε αλαθνηλψζεηο ηεο ζα θαζνξίδεη ηηο πεξηφδνπο ππνβνιήο αηηήζεσλ, ην πνζφ επηρνξήγεζεο/επηδφηεζεο πνπ ζα δίλεηαη γηα θάζε θαηεγνξία/ππνθαηεγνξία επελδχζεσλ ή θαη ηε δπλακηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ζα εγθαζίζηαληαη ζε θάζε πεξίνδν ππνβνιήο αηηήζεσλ. Η αίηεζε δελ ζα παξαιακβάλεηαη αλ δελ είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλε θαη δελ ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία/πηζηνπνηεηηθά/δηθαηνινγεηηθά. 13. ΓΙΑΝΟΜΗ ΔΝΣΤΠΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ αηηήζεηο ζε έληππε κνξθή απφ ηελ Τπεξεζία Δλέξγεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ ζηελ Λεπθσζία θαη φια ηα επαξρηαθά γξαθεία ηνπ Τπνπξγείνπ, θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ιδξχκαηνο Δλέξγεηαο Κχπξνπ θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΔΠΙΗΜΑΝΗ Σν ρέδην απηφ δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί, λα αλαζηαιεί ή θαη λα αληηθαηαζηαζεί κε άιιν ρέδην Υνξεγηψλ. Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ Μάηνο 2012 ειίδα 17

Επιτροπή Διαχείριςησ Ειδικοφ Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.

Επιτροπή Διαχείριςησ Ειδικοφ Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. Επιτροπή Διαχείριςησ Ειδικοφ Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. ΥΔΓΗΟ ΥΟΡΖΓΗΩΝ ΓΗΑ ΔΝΘΑΡΡΤΝΖ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΑΠΟ ΜΔΓΑΛΑ ΔΜΠΟΡΗΚΑ ΑΗΟΛΗΚΑ, ΖΛΗΟΘΔΡΜΗΚΑ ΚΑΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΒΗΟΜΑΕΑ (2012 NO.3)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ. Γεθέκβξηνο 2008

ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ. Γεθέκβξηνο 2008 ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΒΗΟΜΑΕΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ Πενίμδμξ 2008-2020 ΣΔΛΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γεθέκβξηνο 2008 Κέληξν Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο 19μ πθι Λεςθ. Μαναεχκμξ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011)

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ, ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΗΝΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΑΓΑ: 4ΙΙ4Γ-Δ3 ΟΓΖΓΟ ΠΡΑΞΖ

ΠΡΑΗΝΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΑΓΑ: 4ΙΙ4Γ-Δ3 ΟΓΖΓΟ ΠΡΑΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΡΑΔΧΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Δγθξίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΘΤΓΥΡΟΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΝΔΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Δγθξίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Χαράλαμπος Γ. Κοστρούλης, ΗΜ, Πρόεδρος Σσλλόγοσ Διπλ. Μητανολόγων Ηλεκτρολόγων Ανατ. Κρήτης Γεληθά Με ηνλ Καλνληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ» Μεηαθηλνχκε ηελ Διιάδα κε αζθάιεηα

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηςη ςτα Kτήρια «Ε» και «Β» του Συγκροτήματοσ Γενικών Εδρών τησ Πολυτεχνειοφπολησ Ζωγράφου ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Χρονοποφλου Αθαναςία

Ενεργειακή Επιθεώρηςη ςτα Kτήρια «Ε» και «Β» του Συγκροτήματοσ Γενικών Εδρών τησ Πολυτεχνειοφπολησ Ζωγράφου ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Χρονοποφλου Αθαναςία ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Ενεργειακή Επιθεώρηςη ςτα Kτήρια «Ε» και «Β» του Συγκροτήματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΝΔΡΓΑΙΑ 2011 - πκπξάμεηο Παξαγσγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ ζε Δζηηαζκέλνπο Δξεπλεηηθνχο & Σερλνινγηθνχο Σνκείο»

«ΤΝΔΡΓΑΙΑ 2011 - πκπξάμεηο Παξαγσγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ ζε Δζηηαζκέλνπο Δξεπλεηηθνχο & Σερλνινγηθνχο Σνκείο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΧΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΔΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ.

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΓΖΜΖΣΡΑΚΔ ΦΧΣΗΟ ΕΑΜΠΟΤΡΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΟΣΟΛΗΑ, Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» 1. Δκπνξηθή επηρείξεζε πνπ έρεη δξαζηεξηφηεηα ιηαληθφ εκπφξην, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζα απνθηήζεη επηιέμηκν

Διαβάστε περισσότερα

Δξσηήζεηο - Απαληήζεηο Πξφγξακκα «Δμνηθνλφκεζε Θαη Οίθνλ»

Δξσηήζεηο - Απαληήζεηο Πξφγξακκα «Δμνηθνλφκεζε Θαη Οίθνλ» Δξσηήζεηο - Απαληήζεηο Πξφγξακκα «Δμνηθνλφκεζε Θαη Οίθνλ» Αλάκεζα ζηηο εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο πνπ αθνινπζνχλ ζα βξείηε θαη αξρηθέο δηεπθξηλήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΣΔΥΝΙΚΟ ΟΓΗΓΟ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΣΔΥΝΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΣΔΥΝΙΚΟ ΟΓΗΓΟ Δθαξκνγή πκςεθηζκνχ Μεηξήζεσλ (Net Metering) ηεο θαηαλαιηζθφκελεο θαη ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα Μηθξά Φσηνβνιηατθά πζηήκαηα κέρξη θαη 3kWp Σχέδιο ΔΣΔ(ΑΗΚ) «Σ.Μ.3»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013»

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013» ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013» AΞΑΛΡΖΠΔΗΠ ΠΔ ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΥΛ ΔΟΓΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία Οηθνλνκνηερληθή κειέηε Φσηνβνιηαΐθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 80KWp Υξηζηόδνπινο Αζπξνκάιιεο (AM: 4593) Ηξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΡΗΣΟΤ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΜΗΑ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Δ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Δ EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΠΟΓΟΥΖ & ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: Ζ περίπηωζε ηες Νόηηας Δύβοηας Σειηθή εξγαζία ηνπ ζπνπδαζηή: Μαραϊδώλε Θεόδωροσ Δπηβιέπνπζα: θ. Εαρθαδούια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΑΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ Ε ΙΔΙΩΣΕ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΑΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ Ε ΙΔΙΩΣΕ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΑΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ Ε ΙΔΙΩΣΕ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ Γκαντουάρου Μαρία Πετσίτης Φώτης ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγφο πινπνίεζεο έξγσλ Γηθαηνχρσλ

Νδεγφο πινπνίεζεο έξγσλ Γηθαηνχρσλ Ξ.Δ.Ξ. ΑΡΡΗΘΖΠ, Ξ.Δ.Ξ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ, Ξ.Δ.Ξ. ΘΟΖΡΖΠ ΘΑΗ ΛΖΠΥΛ ΑΗΓΑΗΝ, Ξ.Δ.Ξ. ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ - ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΘΑΗ ΖΞΔΗΟΝ, Ξ.Δ.Ξ. ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ -ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ - ΗΝΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ

Διαβάστε περισσότερα