PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ"

Transcript

1 PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ Θ Εγκατάςταςθ επί του εδάφουσ φωτοβολταϊκϊν ςε υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ

2 ISBN: Αυτό το τεχνικό εγχειρίδιο αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια του ζργου PVs in Bloom Farming photovoltaic flowers: a new challenge for land valorization within a strategic ecosustainable approach to local development, με αρικμό ζγκριςθσ IEE/07/762/SI χρθματοδοτοφμενο από το Intelligent Energy Europe Programme (CIP Framework Programme) of the European Commission. Ο μόνοσ υπεφκυνοσ για το περιεχόμενο αυτισ τθσ ζκδοςθσ είναι ο ςυγγραφζασ και δεν απεικονίηει τθν άποψθ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δεν είναι υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτι τθν ζκδοςθ.

3 ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ Θ Εγκατάςταςθ επί του εδάφουσ φωτοβολταϊκϊν ςε υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ Ζργο PVs in BLOOM Μια νζα πρόκλθςθ ςτθν αξιοποίθςθ τθσ γθσ μζςα από μια ςτρατθγικι οίκο-εναλλακτικισ προςζγγιςθσ ςτθν τοπικι ανάπτυξθ G. Nofuentes, J. V. Muñoz, D. L. Talavera, J. Aguilera and J. Terrados

4

5 ΠΕΡΚΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Ειςαγωγι 1.2 Σμιμα DC (Φ/Β πάνελ, καλωδιώςεισ, κουτιά ςφνδεςθσ DC, DC διακόπτεσ) 1.3 Σμιμα AC (Μετατροπζασ & μετρθτζσ ενζργειασ) 1.4. Μεταλλικά τμιματα και προςτατευτικά ςτοιχεία (γείωςθ, αναςχιντζσ υπζρταςθσ, αςφάλειεσ, κλπ.) 1.5. Μερικά θλεκτρικά χαρακτθριςτικά ενόσ τυπικοφ 1-MWp PVPP ΤΝΟΠΣΚΚΗ ΕΠΚΚΟΠΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 1 2. Η εκτίμθςθ τθσ ετιςιασ ενζργειασ που παράγεται από διαςυνδεδεμζνο Φ / Β φςτθμα 2.1 Εκτίμθςθ ςφμφωνα με το θλιακό δυναμικό τθσ περιοχισ (τα διακζςιμα ςτοιχεία θλιακισ ακτινοβολίασ πθγζσ: επίγειων μετριςεων και δορυφορικών δεδομζνων) 2.2. Τπολογίηοντασ τθν ετιςια απόδοςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ενόσ Φ / Β διαςυνδεδεμζνου ςυςτιματοσ ΤΝΟΠΣΚΚΗ ΕΠΚΚΟΠΗΗ ΣΟ ΣΜΗΜΑ 2 3. Σαξινόμθςθ κατά μζγεκοσ PV διαςυνδεδεμζνων ςυςτθμάτων 3.1. Επιλζγοντασ το Φ/Β πλαίςιο 3.2. Διαςταςιολόγθςθ τθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ τθσ φωτοβολταϊκισ γεννιτριασ 3.3. Διαςταςιολόγθςθ τθσ ονομαςτικι ιςχφοσ του μετατροπζα 3.4. Σαξινόμθςθ κατά μζγεκοσ του αρικμοφ των φωτοβολταϊκών πάνελ 3.5. Η ταξινόμθςθ κατά μζγεκοσ του αρικμοφ των ςε ςειρά ςυνδεδεμζνων πλαιςίων 3.6. Διαςταςιολόγθςθ του αρικμοφ των παράλλθλα ςυνδεδεμζνων πλαιςίων 3.7. Η κατά μζγεκοσ ταξινόμθςθ τθσ καλωδίωςθσ 3.8. Η ταξινόμθςθ κατά μζγεκοσ οριςμζνων προςτατευτικών μζτρων (αςφάλειεσ, αναςχετικά υπζρταςθσ, DC κεντρικόσ διακόπτθσ, κλπ.) 3.9 Μερικά χαρακτθριςτικά ςτοιχεία που αφοροφν εγκατάςταςθ PVPPs ΤΝΟΠΣΚΚΗ ΕΠΚΚΟΠΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 3 ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΣΜΗΜΑ 3: ΟΡΟΛΟΓΚΑ 4. Σαίριαςμα των τυπολογίων PVPP για υγκεκριμζνεσ περιοχζσ ΤΝΟΠΣΚΚΗ ΕΠΚΚΟΠΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 4

6 5. Οικονομικι αξιολόγθςθ των διαςυνδεδεμζνων Φ / Β ςυςτιματων 5.1. Αντιπροςωπευτικά ςτοιχεία του κόςτουσ των PVGCS ςε οριςμζνεσ χώρεσ 5.2 Σα υφιςτάμενα μζτρα ςτιριξθσ για PVPPs ςε κάκε χώρα των εταίρων 5.3 Αναςκόπθςθ των πιο ςθμαντικών και κατανοθτών δεικτών κερδοφορίασ: ο δείκτθσ εςωτερικισ απόδοςθσ (IRR) 5.4 Εφκολοι ςτθ χριςθ πίνακεσ για τθν εκτίμθςθ του IRR 5.5. φντομθ επιςκόπθςθ των επιπτώςεων τθσ φορολογίασ ΤΝΟΠΣΚΚΗ ΕΠΚΚΟΠΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 5 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Κ ΣΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ 5. ΠΚΝΑΚΕ ΠΟΤ ΑΠΕΤΙΤΝΟΝΣΑΚ ΣΗΝ ΕΚΣΚΜΗΗ ΣΩΝ IRR ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΚ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 5: ΟΡΟΛΟΓΚΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: ΚΤΡΚΑ ΣΕΧΝΚΚΑ ΚΑΚ ΤΜΒΟΛΑΚΑΚΑ ΗΜΕΚΑ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΚ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΝΣΑΚ ΚΑΚ ΝΑ ΤΓΚΡΚΝΟΝΣΑΚ ΟΣΑΝ ΕΞΕΣΑΖΕΣΑΚ ΜΚΑ ΠΡΟΣΑΗ ΑΠΟ ΕΝΑΝ EPC ΠΡΟΜΗΙΕΤΣΗ ΕΤΧΑΡΚΣΚΕ

7 1. Βαςικά για τα διαςυνδεδεμζνα Φ/Β ςυςτιματα 1.1 Overview (Ειςαγωγι) Θ τεχνολογία φωτοβολταϊκϊν μετατρζπει τθν θλιακι ακτινοβολία ςε θλεκτριςμό, χρθςιμοποιϊντασ ςυςκευζσ που ονομάηονται φωτοβολταϊκα πάνελ. Ο τρόποσ αυτόσ παραγωγισ ενζργειασ, γνϊριςε τα τελευταία χρόνια μια φοβερι ανάπτυξθ ςτθν βιομθχανία παραγωγισ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ, όπωσ φαίνεται και ςτο διάγραμμα 1.1 Διάγραμμα 1.1. Θ παγκόςμια εξζλιξθ του αρικμοφ των φωτοβολταϊκϊν κυψελϊν. Θ ανάπτυξθ των παραγόμενων MW ζχει ακολουκιςει μια εκκετικι τάςθ (Ρθγι: EurObsev'ER 2008). Τα φωτοβολταικά ςυςτιματα μποροφν να χωριςτοφν ςε δυο κατθγορίεσ, τα αυτόνομα ςυςτιματα (SAPV) και τα διαςυνδεδεμζνα ςυςτιματα (PVGCS). Τα πρϊτα κυρίωσ χρθςιμοποιοφνται για τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ για ιδιοκατανάλωςθ, ενϊ ςτα δεφτερα θ παραγωγι ενζργειασ πωλείται διαμζςου του θλεκτρικοφ δικτφου. Λαμβάνοντασ υπόψθ τα χαρακτθριςτικά του προγράμματοσ «PV in Bloom» τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά

8 ςυςτιματα είναι εκτόσ του ςκοποφ ανάλυςθσ αυτοφ του πονιματοσ και για αυτό το λόγω κα επικεντρωκοφμε ςτα PVGCS. Σε αυτοφ του είδουσ τα φωτοβολταϊκά ςυςτιματα όλθ θ ενζργεια που παράγετε προωκείται ςτο δίκτυο τθσ εταιρείασ θλεκτρικισ ενζργειασ. Στθν πραγματικότθτα θ εταιρεία παίηει το ρόλο μιασ μεγάλθσ αποκικθσ θλεκτριςμοφ: Στισ αναπτυγμζνεσ χϊρεσ τα περιςςότερα φωτοβολταϊκά ςυςτιματα είναι ςυνδεδεμζνα ςτο δίκτυο και ςε γενικζσ γραμμζσ αυτό το ςθμείο κάνει τα PVGCS απλοφςτερα από ότι τα (SAPV) κυρίωσ γιατί δεν είναι απαραίτθτθ θ αποκικευςθ τθσ ενζργειασ. Ο λόγοσ τθσ τροφοδότθςθσ όλθσ τθσ ενζργειασ που παράγεται από τα PVGCS, ςχετίηεται με το υπάρχουςα γενναιόδωρθ τιμολογιακι πολιτικι, όπου θ παραγόμενθ από φωτοβολταικά ςυςτιματα ενζργεια, πωλείται ςτο δίκτυο ςε τιμζσ πολφ παραπάνω από αυτζσ τθσ αγοράσ. Επιπλζον, ο αρικμόσ των ςυςτθμάτων αυτϊν ζχει αυξθκεί κατακόρυφα ςε όλο τον κόςμο. Θ ανάπτυξθ αυτι προιλκε από τθν μείωςθ του κόςτουσ των φωτοβολταϊκϊν ςε ςυνδυαςμό με τθν μεγάλθ ποικιλία των υποςτθρικτικϊν πολιτικϊν που οι διάφορεσ χϊρεσ κεςμοκζτθςαν (πχ: Γερμανία, Λςπανία και Λταλία). Αυτζσ οι ςτρατθγικζσ ι οι πολιτικζσ εφαρμόηονται με οικονομικά κίνθτρα, όπωσ θ χοριγθςθ επιδότθςθ ανά kwp εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ ι θ πλθρωμι ανά kwh που παράγεται και πωλείται, αυτζσ οι ζννοιεσ κα εξθγθκοφν ςε μεγαλφτερο βάκοσ ςτο τμιμα 5, με άλλα λόγια, τα δθμοςιονομικά αυτά κίνθτρα ςε γενικζσ γραμμζσ κατατάςςονται ςε αυτά με βάςθ τθν παραγόμενθ ενζργεια (κυρίωσ με εφαρμογι γενναιόδωρων τιμολογίων αγοράσ) και αυτζσ που ζχουν επίκεντρο τισ επενδφςεισ (αρχικζσ επιδοτιςεισ για επενδφςεισ ι εκπτϊςεισ, χαμθλότοκα δάνεια). Τα τελευταία αυτά κίνθτρα τείνουν προοδευτικά να εξαλειφκοφν από τουσ κρατικοφσ φορείσ. Μετά από αυτι τθν ςφντομθ προςζγγιςθ των PVGCS, μια πιο εισ βάκοσ μελζτθ κα επιτευχκεί ςτθν ςυνζχεια, που ςχετίηεται με τα ςτοιχεία των ςυςτθμάτων αυτϊν και πϊσ λειτουργοφν. Ζνα απλουςτευμζνο ςχεδιάγραμμα ενόσ διαςυνδεδεμζνα Φ / Β ςυςτιματοσ φαίνεται ςτθν εικόνα 1.2. Το ςφςτθμα περιλαμβάνει ςυνικωσ τα ακόλουκα ςτοιχεία: 1. Φ/Β Ράνελ ι πλαίςιο, το οποίο αποκαλείται ςυνικωσ φωτοβολταϊκι γεννιτρια (Φ/Β πλαίςια ςυνδεδεμζνα ςε ςειρά ι παράλλθλα ςε δομι ςτιριξθσ) 2. Inverter ι Μετατροπζασ (μια ςυςκευι που βαςίηεται ςτο ότι μετατρζπει το Συνεχζσ (DC) θλεκτρικό ρεφμα που παράγεται ςτα πάνελ ςε εναλλαςςόμενο (AC) με τα ίδια χαρακτθριςτικά με εκείνα που παρζχεται από το δίκτυο θλεκτρικισ ενζργειασ) 3. Συςκευι μζτρθςθσ που προορίηεται για τθ μζτρθςθ τισ θλεκτρικισ ενζργειασ που πωλείται ςτο δίκτυο. 4. Συςκευι μζτρθςθσ που προορίηεται για τθ μζτρθςθ τισ θλεκτρικισ ενζργειασ που αγοράηεται από το δίκτυο. 5. φορτία εναλλαςςόμενου ρεφματοσ από θλεκτρικζσ ςυςκευζσ

9 Τα PVGCS ςυςτιματα, ςυχνά είναι τοποκετθμζνα ςε ςτζγεσ ιδιωτικϊν κτιρίων για οικογενειακι χριςθ. Σιμερα, αυτά τα ςυςτιματα όλο και περιςςότερο εγκακίςταται ςε διαμζριςμα, ςχολεία, γεωργικά και βιομθχανικά κτίρια, κλπ. Επιπλζον, όπου θ γενναιόδωρθ τιμολογιακι πολιτικι είναι διακζςιμθ, το κακεςτϊσ τισ φαίνεται ςτο ςχιμα 1.2 ζχει εγκαταλειφκεί και αντικαταςτακεί από το πιο αναβακμιςμζνο ωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 1.3. Το τελευταίο επιτρζπει ςτον ιδιοκτιτθ του ςυςτιματοσ να πωλεί τθν παραγόμενθ θλεκτρικι ενζργεια ςτο ςφνολό τισ ςτο δίκτυο. Αυτι θ ευεργετικι διάταξθ ζχει προετοιμάςει το ζδαφοσ για επιχειριςεισ παραγωγισ ενζργειασ, εταιρείεσ εκμετάλλευςθσ και επενδφςεων για τθν ανάπτυξθ μεγάλου μεγζκουσ PVGCS τοποκετθμζνα ςτο ζδαφοσ. Επιπλζον, ιδιαίτερα τισ περιοχζσ με μεγάλθ θλιοφάνεια, ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ του ιλιου ζχουν αποδειχκεί επικερδι, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ευνοϊκζσ οικονομικζσ ςτθρίξεισ που αναφζρεται παραπάνω. (1) (1) (2) (3) (4) (5) (5) AC Loads = ~ 245,7 kwh 457,3 kwh Electricity grid (1) PV modules (2) Inverter (3) Metering device (Electricty sold to the grid) (4) Metering device (Electricity bought from the grid) Φωτοβολταϊκό Ράνελ (2) Μετατροπζασ (3) Συςκευι Μζτρθςθσ (ενζργειασ που πωλείται ςτο δίκτυο) (4) Συςκευι Μζτρθςθσ (ενζργειασ που αγοράηεται από το δίκτυο) (5) φορτία εναλλαςςόμενου ρεφματοσ Σχιμα 1.2. Απλοποιθμζνθ διάταξθ ενόσ διαςυνδεδεμζνο ςτο δίκτυο φ/β ςυςτιματοσ. Ππου θ παραγόμενθ θλεκτρικι ενζργεια πωλείται εν μζρει ςτο δίκτυο

10 (1) = ~ 245,7 kwh Electricity grid (1) PV modules (2) Inverter (3) Metering device (Electricty sold to the grid) Φωτοβολταϊκό Ράνελ (2) Μετατροπζασ (3) Συςκευι Μζτρθςθσ(ενζργειασ που πωλείται ςτο δίκτυο) (4) Δίκτυο θλεκτρικισ ενζργειασ Σχιμα 1.3. Απλοποιθμζνθ διάταξθ ενόσ διαςυνδεδεμζνου ςτο δίκτυο φ/β ςυςτιματοσ. Πλθ θλεκτρικι ενζργεια που παράγεται πωλείται ςτο δίκτυο εάν τα χαρακτθριςτικά τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ λθφκοφν υπόψθ, τότε ςτο ςχιμα 1.3 μπορεί να χωριςτοφν ςε δφο τμιματα. Τμιμα DC : Από το Φωτοβολταϊκό πάνελ μζχρι τον Μετατροπζα, θ ενζργεια ζχει τθν μορφι ςυνεχοφσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ. Σε αυτό το τμιμα περιλαμβάνονται τα φωτοβολταικά πάνελ, οι υποςτθρικτικζσ υποδομζσ, καλϊδια, και τα κουτιά ςφνδεςθσ DC ρεφματοσ. Τμιμα AC: Από τον μετατροπζα μζχρι το δθμόςιο θλεκτρικό δίκτυο, θ ενζργεια ζχει τθν μορφι εναλλαςςόμενου θλεκτρικοφ ρεφματοσ. Σε αυτό το τμιμα περιλαμβάνονται το εξισ ςτοιχεία: Μετατροπζασ, καλϊδια, ςτοιχεία προςταςίασ και ςυςκευι μζτρθςθσ που μετρά τθν πωλοφμενθ ςτο δίκτυο θλεκτρικι ενζργεια. Θ διαίρεςθ αυτι είναι χριςιμθ όταν τα PVGCS και τα αποτελοφμενα ςτοιχεία τουσ περιγράφονται. Ραρ 'όλα αυτά υπάρχει ζνα βαςικό ςτοιχείο των ςυςτθμάτων που ςυνδζονται ςτο δίκτυο το οποίο ςχετίηεται με τα τμιματα του DC και AC? Δθλαδι, μεταλλικά τμιματα και θλεκτρόδια γείωςθσ. Τζτοια ςτοιχεία είναι βαςικά για τθν αςφάλεια του ςυςτιματοσ και προορίηονται για τθν προςταςία από θλεκτροπλθξία. 1.2 Τμιμα DC (Φ/Β, καλωδιϊςεισ, κουτιά ςφνδεςθσ DC, DC διακόπτεσ)

11 Φ/Β Ρλαίςια, καλϊδια και τα κουτιά ςφνδεςθσ είναι τα κφρια ςτοιχεία που μποροφν να βρεκοφν ςτο τμιμα DC. Τα χαρακτθριςτικά του DC ρεφματοσ κζτει πολλά ερωτιματα και νζεσ καταςτάςεισ για τουσ νζουσ εργαηόμενουσ ςτισ θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ που ζχουν μάκει να χειρίηονται το AC ρεφμα Φωτοβολταϊκά πάνελ Το φωτοβολταϊκά πάνελ είναι ζνα από τα πιο ςθμαντικά ςτοιχεία του PVGCS ςυςτιματοσ, Πταν τα φωτοβολταϊκά πάνελ ςυνδζονται ςε διάταξθ ςε ςειρά και/θ παράλλθλα εξαςφαλίηουν τθν παραγωγι. Ραράλλθλα τα φωτοβολταϊκά πάνελ γίνονται ςυνδζοντασ φωτοβολταϊκά ςτοιχεία (θλιακζσ κυψζλεσ ι κφτταρα), που ςυνδζονται ςε ςειρά και παράλλθλα για να εξαςφαλίςουν μεγαλφτερθ ζνταςθ και τάςθ. Για τθν προςταςία του Φ/Β ςτοιχείου από μθχανικζσ καταπονιςεισ, καιρικζσ ςυνκικεσ και τθν υγραςία, τα ςτοιχεία, καλφπτονται με διαφανζσ υλικό που τα απομονϊνει. Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ χρθςιμοποιείται το γυαλί αλλά ανάλογα με τθ διαδικαςία, είναι δυνατό να χρθςιμοποιθκεί ακρυλικό πλαςτικό, μζταλλο ι πλαςτικό φφλλο. Αντίκετα, θ θλεκτρικι ςφνδεςθ των ςτοιχείων τθσ λεπτισ μεμβράνθσ αποτελεί αναβακμιςμζνο ςφςτθμα καταςκευισ, που επιτυγχάνεται με τθν κοπι αυλακϊςεων ςτα επιμζρουσ ςτρϊματα. Τζλοσ, τα τυποποιθμζνα πάνελ ζχουν ςκελετό από αλουμίνιο αν και είναι δυνατό να δθμιουργθκοφν πάνελ και Χωρίσ πλαίςιο (frameless). Οι Θλιακζσ κυψζλεσ που περιλαμβάνονται ςτα Φ/Β Ράνελ, μετατρζπουν άμεςα τθν θλιακι ακτινοβολία ςε θλεκτρικι ενζργεια. Κατά τθ διαδικαςία μετατροπισ, θ προςπίπτουςα θλιακι ακτινοβολία δθμιουργεί φορτιςμζνα ςωματίδια ςε οριςμζνα υλικά, που είναι γνωςτά ςαν θμιαγωγοί, τα οποία χωρίηονται από θ δομι τθσ ςυςκευισ και παράγουν θλεκτρικό ρεφμα. Αυτό το ρεφμα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να θλεκτροδοτιςει ζνα θλεκτρικό κφκλωμα. Το πιο ςυχνά χρθςιμοποιοφμενο υλικό για τα φωτοβολταϊκά ςτοιχεία είναι το πυρίτιο (Si), ζνα από τα πιο άφκονα ςτοιχεία ςτθ γθ. Τα πρϊτα εμπορικά διακζςιμα ςτοιχεία ιταν αυτά του μονοκρυςταλλικοφ πυριτίου όπου τα άτομα του πυριτίου είναι απόλυτα ευκυγραμμιςμζνα οικοδομϊντασ ζναν οργανωμζνο κρφςταλλο. Για να μειωκεί όμωσ το κόςτοσ, νζεσ τεχνικζσ καταςκευισ αναπτφχκθκαν οι οποίεσ με τθ ςειρά τουσ δθμιοφργθςαν τα πολυκρυςταλλικά φωτοβολταϊκά ςτοιχεία. Αυτόσ ο τφποσ υλικό περιζχει πολλά κρφςταλλα, και τα άτομα ευκυγραμμίηονται ςε διαφορετικζσ κατευκφνςεισ.

12 Σχιμα 1.4. Κφριοι τφποι Φωτοβολταϊκϊν ςτοιχείων διακζςιμων ςτθν παροφςα αγορά Οι τεχνικζσ αυτζσ επιτρζπουν τθν καταςκευι θλιακϊν κυψελϊν με ευκολότερο, φκθνότερο και ταχφτερο τρόπο χρθςιμοποιϊντασ λιγότερο κακαρό πυρίτιο. Με αυτι τθν ζννοια, θ ανάπτυξθ των τεχνολογιϊν λεπτό φιλμ ζχει επιτρζψει περαιτζρω μειϊςεισ του κόςτουσ, μειϊνοντασ τθν ποςότθτα του υλικοφ που απαιτείται για τθν πραγματοποίθςθ τθσ θλιακισ κυψζλθσ. Κάποια άλλα υλικά εκτόσ πυριτίου, όπωσ Τελλουριοφχου καδμίου (CdTe), Διςελθνοϊνδιοφχοσ Χαλκόσ (CIS), άμορφου πυριτίου, κλπ., χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι θλιακϊν κυψελϊν. Ρολλζσ διαφορετικζσ θλιακζσ κυψζλεσ είναι τϊρα διακζςιμεσ ςτθν αγορά και ακόμθ περιςςότερεσ είναι υπό ανάπτυξθ. Οι τφποι των πάνελ ςυχνά χωρίηονται ανάλογα με τθν τεχνολογία τθσ θλιακισ κυψζλθσ που ενςωματϊνουν. Με αυτι τθν ζννοια, είναι κοινό να βρεκοφν ςτθ βιβλιογραφία πάνελ μονοκρυςταλλικοφ πυριτίου (Si), πολυκρυςταλλικά πάνελ Si, πάνελ άμορφου Si, πάνελ CdTe, πάνελ CIS κλπ. Ακλουκϊντασ αυτό τον τρόπο διαχωριςμοφ, μια πιο εισ βάκοσ επεξιγθςθ των ςθμαντικότερων τεχνολογιϊν θλιακϊν κυψελϊν που υπάρχουν ςιμερα δίνεται παρακάτω. Τεχνολογίεσ κρυςταλλικοφ πυριτίου. Το πιο ςθμαντικό υλικό για τα κρυςταλλικά Φ/Β ςτοιχεία, είναι το πυρίτιο. Αυτό είναι το δεφτερο πιο άφκονο ςτοιχείο ςτθ γθ, αν και ποτζ δεν βρζκθκε ςαν κακαρό χθμικό ςτοιχείο. Είναι δεμζνα ςτο οξυγόνο, με τθ μορφι διοξειδίου του πυριτίου. Γι αυτό είναι απαραίτθτο να διαχωριςτοφν τα δφο ςτοιχεία μζςω μιασ χθμικισ διαδικαςίασ για να πάρουμε μεταλλουργικό πυρίτιο με κακαρότθτα 98%. Αυτόσ ο τφποσ πυριτίου, δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν παραγωγι Φ/Β ςτοιχείων λόγω τθσ χαμθλισ κακαρότθτασ του. Ζτςι, είναι αναγκαίο να εφαρμοςτεί μια άλλθ διαδικαςία κακαριςμοφ που επιτρζπει τθν απόκτθςθ υψθλισ ποιότθτασ πυριτίου (τουλάχιςτον 99: % κακαρότθτασ). Αυτό το υψθλισ ποιότθτασ πυρίτιο μπορεί πλζον να υποβάλλεται ςε επεξεργαςία με διαφορετικοφσ τρόπουσ για τθν παραγωγι μονοκρυςταλλικϊν ι πολυκρυςταλλικϊν Φ/Β ςτοιχείων. Ενϊ δεν είναι δθλθτθριϊδεσ, και είναι φιλικό προσ το περιβάλλον, δεδομζνου ότι τα απόβλθτα του δεν ζχουν κανζνα πρόβλθμα.

13 Ανάμεςα ςε όλα τα είδθ των Φ/Β ςτοιχείων τα πυρίτικα Φ/Β ςτοιχεία είναι τα πιο ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενα. Θ αποδοτικότθτα τουσ όμωσ περιορίηεται βάςθ διαφόρων παραγόντων. Θ ενζργεια των φωτονίων μειϊνεται ςε υψθλότερα μικθ κφματοσ. Το υψθλότερο μικοσ κφματοσ ςτο οποίο θ ενζργεια των φωτονίων είναι ακόμθ αρκετά μεγάλθ για να παράγει ελεφκερα θλεκτρόνια είναι 1.15μm (ιςχφει για το πυρίτιο μόνο). Ακτινοβολία με υψθλότερο Μικοσ κφματοσ προκαλεί μόνο το ηζςταμα των θλιακϊν κυττάρων και δεν παράγει κανζνα θλεκτρικό ρεφμα. Κάκε φωτόνιο μπορεί να προκαλζςει μόνο τθν παραγωγι ενόσ ηεφγουσ θλεκτρονίων-οπϊν. Ακόμθ και ςε χαμθλότερα μικθ κφματοσ πολλά φωτόνια δεν παράγουν ηεφγθ θλεκτρονίων-οπϊν, αλλά αυξάνουν τθν θλιακι κερμοκραςία του καλάμου. Θ υψθλότερθ απόδοςθ που επιτυγχάνεται από τα πυριτικά Φ/Β ςτοιχεία ςε ζνα ερευνθτικό εργαςτιριο βρίςκεται γφρω ςτο 23%, ενϊ για άλλα υλικά θμιαγωγϊν το ποςοςτό αυτό αυξάνει ζωσ και 30%. Στθν πραγματικότθτα, θ αποτελεςματικότθτα εξαρτάται από το υλικό των θμιαγωγϊν. Οι απϊλειεσ προκαλοφνται από τισ μεταλλικζσ επαφζσ ςτθν επάνω πλευρά του Φ/Β ςτοιχείου, εκτόσ από ζνα μζροσ όπου θ θλιακι ακτινοβολία αντανακλά ςτθν άνω πλευρά (γυαλί) των θλιακϊν κυψελϊν. Τα κρυςταλλικά Φ/Β ςτοιχεία είναι ςυνικωσ γκοφρζτεσ, περίπου 0,3 χιλιοςτά πάχουσ, που ζχουν κοπεί από ζνα κυλινδρικό κρφςταλλο πυριτίου με διάμετρο 10 ζωσ 15 cm. Ραράγουν περίπου 35 ma ρεφματοσ ανά cm2 επιφάνειασ (μαηί μζχρι 2 Α / κφτταρο) ςτθν τάςθ των 550mV ςε πλιρθ φωτιςμό. Θ αποτελεςματικότθτα ςτο Εργαςτιριο των θλιακϊν κυψελϊν υπερβαίνει το 20%, ενϊ από τα εμπορικά κλαςικά Φ/Β ςτοιχεία παράγεται ςυνικωσ άνω του 15%. Στθν πραγματικότθτα, υπάρχουν πολλοί τφποι πυρίτικων Φ/Β ςτοιχείων: μονοκρυςταλλικά (Single-κρυςταλλικό), πολυκρυςταλλικό (και τα δφο πρϊτα είδθ ςχολιάςτθκαν προθγουμζνωσ) και άμορφου. Ραρ όλα αυτά για να δθμιουργιςετε το άμορφο πυριτικό Φ/Β ςτοιχείο είναι απαραίτθτθ μια ειδικι τεχνικι καταςκευι, για το λόγω αυτό δεν είναι ςυνικωσ προϊόν το οποίο προωκείτε μαηί με μονοκρυςταλλικά ι πολυκρυςταλλικά, εκτόσ από τα Φωτοβολταϊκα υλικά λεπτϊν επιςτρϊςεων, thin film. Φωτοβολταϊκα υλικά λεπτών επιςτρώςεων, thin film Τα τελευταία χρόνια, θ ανάπτυξθ τθσ διαδικαςίασ thin film για τθν καταςκευι θλιακϊν κυψελϊν ζχει γίνει όλο και πιο ςθμαντικι. Θ διαδικαςία ςυνίςταται ςτθν εφαρμογι ενόσ λεπτοφ ςτρϊματοσ φωτοδραςτικϊν θμιαγωγϊν ςε ζνα υπόςτρωμα (ςυνικωσ γυαλί). Τα πιο ςυνικθ υλικά είναι: του άμορφου πυριτίου (a-si), λεπτζσ ταινίεσ πολυκρυςταλλικοφ πυριτίου που αφαιροφνται με χαμθλό κόςτοσ, Διςελθνοϊνδιοφχοσ Χαλκόσ (CIS) και Τελλουριοφχου καδμίου (CdTe). Τα μειωμζνα υλικά, θ κατανάλωςθ ενζργειασ και θ αυτοματοποιθμζνθ παραγωγι παρζχουν ςε αυτιν τθν τεχνολογία πολφ υψθλζσ δυνατότθτεσ μείωςθσ του κόςτουσ ςε ςφγκριςθ με τεχνολογία κρυςταλλικοφ πυριτίου. Το άμορφο πυρίτιο διαφζρει του κρυςταλλικοφ πυριτίου, διότι τα άτομα πυριτίου δεν Βρίςκονται ςε πολφ ακριβείσ αποςτάςεισ μεταξφ τουσ και αυτι θ τυχαιότθτα ςτθν ατομικι δομι ζχει ιςχυρό αντίκτυπο ςτισ θλεκτρονικζσ ιδιότθτεσ του υλικοφ. Θ διαδικαςία παραγωγισ ςυνίςταται ςτθν απόκεςθ ςε ζνα χαμθλοφ κόςτουσ γυαλί των διαφόρων ςτρωμάτων οξειδίου, a-si και μεταλλικισ επαφισ. Θ αποδοτικότθτα των άμορφων θλιακϊν κυψελϊν βρίςκεται ςυνικωσ μεταξφ 6 και 8%. Θ διάρκεια ηωισ των άμορφων κυψελϊν είναι μικρότερθ από τθ διάρκεια ηωισ των κρυςταλλικϊν κυψελϊν. Οι άμορφεσ κυψζλεσ ζχουν πυκνότθτα ρεφματοσ μζχρι 15mA/cm2, και θ τάςθ χωρίσ ςυνδεδεμζνο φορτίο 0,8 V,

14 που είναι μεγαλφτερθ από εκείνθ των κρυςταλλικϊν κυψελϊν για αυτιν τθν παράμετρο. Οι φαςματικζσ κορυφζσ απαντοφν ςτο μικοσ κφματοσ φάςματοσ του μπλε φωτόσ: ωσ εκ τοφτου, θ ιδανικι πθγι φωτόσ για άμορφα φωτοβολταϊκά ςτοιχεία είναι αυτι του λαμπτιρα φκοριςμοφ. Το βαςικό μειονζκτθμα του άμορφου πυριτίου είναι θ χαμθλι του αποτελεςματικότθτα τθσ τάξεωσ (6-8%), θ οποία και μειϊνεται κατά τθ διάρκεια των πρϊτων 6-12 μθνϊν λειτουργίασ του. Μετά από αυτό το χρονικό διάςτθμα, θ απόδοςθ παίρνει μια ςτακερι τιμι. Σχετικά με τισ λεπτζσ ταινίεσ πολυκρυςταλλικοφ πυριτίου, ζνα αγϊγιμο κεραμικό υπόςτρωμα που περιζχουν πυρίτιο είναι καλυμμζνο με μια λεπτι ςτρϊςθ του πολυκρυςταλλικοφ πυριτίου. Θ διαδικαςία καταςκευισ απαιτεί χαμθλότερεσ κερμοκραςίεσ ζτςι είναι δυνατό να επιτευχκεί υψθλι ποιότθτα θμιαγωγϊν που ζχουν πολφ μεγάλεσ δυνατότθτεσ για τθ μείωςθ του κόςτουσ. Τελλουριοφχου καδμίου (CdTe) είναι ζνα υλικό λεπτισ μεμβράνθσ thin film που παράγεται με εναπόκεςθ ι με ψακαςμό και είναι μια πολλά υποςχόμενθ χαμθλοφ κόςτουσ φωτοβολταϊκι εφαρμογι για το μζλλον. Το μειονζκτθμα τθσ διαδικαςίασ είναι ότι ζνα δθλθτθριϊδεσ υλικό (κάδμιο) χρθςιμοποιείται για τουσ καταςκευι, αν και οριςμζνοι καταςκευαςτζσ υποςτθρίηουν μια πολιτικι προςζγγιςθ αςφαλιςτιριου με χρθματοδότθςθ των μελλοντικϊν δαπανϊν τθσ επιςτροφισ και τθσ ανακφκλωςθσ των ςτοιχείων ςτο τζλοσ τθσ χριςθ τουσ. Θ απόδοςθ των κυψελϊν ςτο εργαςτιριο είναι ζωσ και 16%, ενϊ θ εμπορικι τουσ αποτελεςματικότθτα είναι ζωσ και 8%. Ο Διςελθνοϊνδιοφχοσ Χαλκόσ (CuInSe2, ι CIS) είναι ζνα υλικό λεπτοφ υμενίου με αποτελεςματικότθτα που κυμαίνονται από περίπου 13% ςε εμπορικζσ μονάδεσ και ςε περίπου 17% που επιτεφχκθκε ςε Ερευνθτικά εργαςτιρια. Είναι ζνα πολλά υποςχόμενο υλικό, αλλά δεν ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ λόγω των ειδικϊν διαδικαςιϊν παραγωγισ και ςτθ ςπανιότθτα του ινδίου. Ο Ρίνακασ 1.1 ςυνοψίηει τα κφρια χαρακτθριςτικά των εμπορικϊν θλιακϊν κυψελϊν. Ρίνακασ 1.1. Κφρια χαρακτθριςτικά των εμπορικϊν θλιακϊν κυψελϊν Υλικά Αποτελεςματικότθτα Ονομαςτικι υποβάκμιςθ ενζργειασ Χρϊμα μετά από 22 χρόνια υπαίκρια ζκκεςθ

15 Table 1.1. Main characteristics of commercial solar cells Material Efficiency Nominal power degradation after 22-year outdoor exposure a Colour Monocrystal Si 15-22% 14,8% (Tedlar TM and EVA encapsulant) Dark blue Multicrystal Si 13-15% 6,4% (Transparent silicon encapsulant) Blue Amorphous Si 8-15% N/A Red-blue, black CdTe 6-9% N/A Dark green, black CIS N/A Black a Source: Ewan D. Dunlop and David Halton, The Performance of Crystalline Silicon Photovoltaic Solar Modules after 22 Years of Continuous Outdoor Exposure, Prog. Photovolt: Res. Appl., DOI: /pip.627 Σιμερα, θ αγορά Φ/Β προςφζρει μια τεράςτια γκάμα παραγόμενθσ ιςχφσ των φωτοβολταϊκϊν μονάδων. Είναι δυνατό να αποκτθκεί Φ/Β από λίγα βατ μζχρι αρκετζσ εκατοντάδεσ watt και ο αρικμόσ των εταιρειϊν που προςφζρουν Φ/Β ςτον κόςμο είναι πολφ υψθλόσ. Ζνα τυπικό κανονικό πάνελ αποτελείται από κυψζλεσ και θ ιςχφσ κυμαίνεται 75 ζωσ 270 Wp, ςτθν περίπτωςθ των κρυςταλλικϊν κυψελϊν. Μερικζσ φορζσ, ςε οριςμζνεσ ςυνκικεσ λειτουργίασ οι θλιακζσ κυψζλεσ ςε ζνα Φ/Β πάνελ μπορεί να ςκιαςτοφν και θ κερμοκραςία τουσ μπορεί να αυξθκεί μζχρι να προκαλζςει βλάβεσ ςτο υλικό. Θ κατάςταςθ αυτι είναι γνωςτι ςαν "καυτά ςθμεία" και όταν εμφανίηονται θ ονομαςτικι ιςχφσ που παράγεται μειϊνεται δραματικά. Ρροκειμζνου να αποφευχκοφν και να προλθφκοφν τα κερμά ςθμεία, το Φ/Β πρζπει να ενςωματϊςει διόδουσ παράκαμψθσ. Συνικωσ, μια δίοδοσ παράκαμψθσ είναι ςυνδεδεμζνθ για τθν προςταςία θλιακϊν ςτοιχείων Καλωδίωςθ Θ καλωδίωςθ τθσ εγκατάςταςθσ Φ / Β αφορά ςτθ μεταφορά του θλεκτρικοφ ρεφματοσ από το Φ/Β πάνελ για το μετατροπζα και από τον μετατροπζα ςτο δίκτυο τθσ εταιρείασ θλεκτρικισ ενζργειασ. Αυτό ςθμαίνει ότι θ καλωδίωςθ απαιτείται και ςτισ δφο DC και AC μορφζσ ρεφματοσ. Ειδικι προςοχι πρζπει να δοκεί ςτθν DC καλωδίωςθ, διότι τα χαρακτθριςτικά του ςυνεχοφσ ρεφματοσ κάνουν το τμιμα αυτό πιο επικίνδυνο από το AC εάν ζνα βραχυκφκλωμα λάβει χϊρα. Για το λόγο αυτό είναι προτιμότερο να χρθςιμοποιείτε μία κατθγορία μόνωςθσ επιπζδου ΛΛ ςε όλα τα καλϊδια, ζτςι αυτά τα είδθ των καλωδίων ζχουν διπλι επίςτρωςθ για να καταςτεί θ καλωδίωςθ πιο ανκεκτικι ςτισ καιρικζσ

16 ςυνκικεσ. Επιπλζον, το ρεφμα που ρζει ςτο τμιμα DC (Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, είναι υψθλότερο από αυτό που ρζει ςτο μζροσ του AC) κακιςτά προτιμότερο να χρθςιμοποιείτε μία κατάλλθλθ διατομι του καλωδίου για τθν αποφυγι απωλειϊν ςτθν παραγωγι ρεφματοσ. Υπό τθν ζννοια αυτι, πρζπει να ακολουκιςετε τισ ςυμβουλζσ που υποςτθρίηουν ότι θ πτϊςθ τάςθσ ςτθν καλωδίωςθ δεν πρζπει να υπερβαίνει 1,5%. Στο τμιμα 3 κα επαναλάβουμε αυτό το κζμα για το μζγεκοσ τθσ κατάλλθλθσ διατομισ των καλωδιϊςεων ςε μια εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκϊν. Τζλοσ, προκειμζνου να γίνει μια ςωςτι διάταξθ τθσ καλωδίωςθσ, ενδείκνυται ο κετικόσ πόλοσ και ο αρνθτικόσ πόλοσ να είναι χωριςμζνοι και ςαφϊσ διαφοροποιθμζνοι. Με αυτι τθν ζννοια το χρϊμα του καλωδίου από το κετικό πόλο πρζπει να είναι διαφορετικό από εκείνο του αρνθτικοφ, χρθςιμοποιϊντασ ςτισ περιςςότερεσ των περιπτϊςεων τα ηεςτά χρϊματα για το κετικό (δθλαδι κόκκινο) πόλο και ψυχρά χρϊματα για τον αρνθτικό πόλο (δθλαδι μαφρο). Στο τμιμα AC είναι ςκόπιμο να χρθςιμοποιθκοφν διαφορετικά χρϊματα μεταξφ φάςεων και ουδζτερο γείωςθσ πάρα πολφ Κυτία Ρίνακεσ ςυνδζςεων Τα κυτία ςυνδζςεων είναι τα ςτοιχεία ςτα οποία είναι ςυνδεδεμζνα τα καλϊδια του φωτοβολταϊκοφ πάνελ. Ο ρόλοσ των πινάκων ςφνδεςθσ είναι διπλόσ: πρϊτον, ότι εξαςφαλίηουν ζνα ςτεγανό μζροσ ςφνδεςθ μεταξφ των καλωδίων και, δεφτερον, περιλαμβάνουν αρκετζσ ςυςκευζσ αςφαλείασ πολφ χριςιμεσ για τθν προςταςία τθσ εγκατάςταςθσ από τισ θλεκτρικζσ αςτοχίεσ και τα προβλιματα από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, όπωσ βραχυκυκλϊματα μζςω υγραςίασ ι υποβάκμιςθ τάςθσ από παρατεταμζνθ ζκκεςθ ςτθν θλιακι ακτινοβολία UV. Το Σχιμα 1.5 χρθςιμοποιείται για να δείξει και να εξθγιςει τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτα DC κουτιά ςφνδεςθσ. 1. Κάκε καλϊδιο από το φωτοβολταϊκο πάνελ πρζπει να οδθγείται ςτον πίνακα ςφνδεςθσ χωριςτά, κετικά γραμμζσ ομαδοποιοφνται ςτθ μία πλευρά και οι αρνθτικζσ ομαδοποιοφνται ςτθν άλλθ. Το μζτρο αυτό διαςφαλίηει τθν αςφαλι φυςικι απόςταςθ μεταξφ των κετικϊν και αρνθτικϊν πόλων προσ αποφυγι βραχυκυκλωμάτων και επιτρζπει τθν εφκολθ πρόςβαςθ ςτισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ. 2. Κάκε καλϊδιο ζχει μια αςφάλεια για τθν προςταςία τθσ γραμμισ από ανάςτροφα ρεφματα. Αντίςτροφα ρεφματα μπορεί να εμφανιςτοφν όταν ζνα από τα καλϊδια ζχει μια αςτοχία και ρεφμα ενόσ άλλου καλωδίου περάςει διαμζςου αυτισ τθσ αςτοχίασ. 3. Ανάςκθτεσ τάςθσ (Varιstors) για προςταςία από πικανζσ υπερτάςεισ (π.χ.: που προκαλείται ςτο καλϊδιο βρόχουσ λόγω κεραυνοφ κοντά τθν εγκατάςταςθ) που μπορεί να εμφανίηονται ςτο φωτοβολταϊκό πάνελ. 4. Ο διακόπτθσ DC είναι ζνα πολφ χριςιμο ςτοιχείο προκειμζνου να ςπάςει θ ροι του DC ρεφματοσ από γεννιτρια για το μετατροπζα (inverter).

17 Σχιμα 1.5. Υποδειγματικό κουτί ςφνδεςθσ DC. Πλα τα ςτοιχεία του ζχουν μια καλι τοποκζτθςθ και είναι προςβάςιμα (Ευγενικι προςφορά τθσ SunTechnics) 5. Πλα τα μεταλλικά τμιματα και εκροζσ από Varistors πρζπει να ςυνδεκοφν με τθ γείωςθ. 6. Θ καλωδίωςθ εξόδου πρζπει να οδθγείται ςτο μετατροπζα ι ςε άλλο κουτί ςφνδεςθσ. Ρροφανϊσ, θ διατομι των εν λόγω καλωδίων εξόδου πρζπει να είναι υψθλότερθ αυτισ τθσ «Χορδισ» καλϊδια 1.3 Τμιμα AC (Μετατροπζασ & μετρθτζσ ενζργειασ) Ο/ΟΛ μετατροπζασ (-εισ), θ καλωδίωςθ AC, ο κεντρικόσ διακόπτθσ DC (και μαηί, ο μαγνθτοκερμικόσ διακόπτθσ και ο διακόπτθσ του οικιακοφ ρεφματοσ) μαηί με τουσ μετρθτζσ ενζργειασ είναι τα κφρια ςτοιχεία που βρίςκονται ςτο τμιμα AC. Ο μετατροπζασ είναι το φψιςτο ςτοιχείο αυτοφ του μζρουσ, κακϊσ ο μετρθτισ ενζργειασ είναι μια ςυςκευι που επιλζγεται και εγκακιςτάτε από τθν εταιρεία θλεκτριςμοφ ςτισ περιςςότερεσ των περιπτϊςεων. Στθν πραγματικότθτα, ο μετατροπζασ μετατρζπει ςυνεχζσ ρεφμα ςε εναλλαςςόμενο ρεφμα με τα ίδια χαρακτθριςτικά με εκείνα του δικτφου. Αυτόσ είναι ο λόγοσ που ο μετατροπζασ (-εισ) αποτελοφν ηωτικά ςτοιχεία ςε Φ/Β εγκαταςτάςεισ Μετατροπζασ

18 Οι μετατροπείσ των διαςυνδεδεμζνων είναι γνωςτοί και ωσ δίκτυο ςυνδεδεμζνων μετατροπζων. Αυτι θ ςυςκευι (Σχιμα 1.2 και 1.3) ςυνδζει τθ ςυςτοιχία Φ / Β με το δίκτυο, ι το δίκτυο και τα φορτία εναλλαςςόμενου ρεφματοσ ενόσ κτιρίου. Είναι επιφορτιςμζνοσ κυρίωσ με τθν μετατροπι τθσ θλιακισ ενζργειασ DC ςε θλεκτρικι ενζργεια AC με τα ίδια χαρακτθριςτικά με εκείνα του δικτφου, όπωσ ςχολιάςαμε παραπάνω. Θ απόδοςθ των ςυςκευϊν αυτϊν ζχει βελτιωκεί ςθμαντικά κατά το πρόςφατο παρελκόν και μόνο μικρζσ απϊλειεσ λαμβάνουν χϊρα ςε αυτι τθ μετατροπι. Στο PVPPs, ωσ ιδιαίτερθ περίπτωςθ του PVGCS, ο μετατροπζασ ςυνδζεται απευκείασ με το δίκτυο ακολουκϊντασ το ςφςτθμα που απεικονίηεται ςτο ςχιμα 1.3, ζτςι ϊςτε όλθ θ παραγόμενθ θλεκτρικι ενζργεια να διοχετεφεται ςτο δίκτυο. Σχιμα 1.6. Εικόνα με ονομαςτικισ ιςχφ Μετατροπζα 100-kW κατά τθν υλοποίθςθ ενόσ ποιοτικοφ ελζγχου Τα PVGCS χρθςιμοποιοφν ςυνικωσ αντιςτροφείσ ιςχφοσ ζωσ 5kw και είναι ςυςτιματα μονοφαςικά. Πταν το ποςό αυτό υπερβεί, τότε χρθςιμοποιοφνται τριφαςικοί μετατροπείσ (Σχιμα 1.6). Κάνοντασ τθν περιςςότερθ από τθν καμπφλθ τθσ τάςθσ του ρεφματοσ τθσ Φ/Β γεννιτριασ απαιτείτε από τον μετατροπζα να λειτουργεί ςτθ μζγιςτθ ιςχφ (MPP) αυτισ τθσ καμπφλθσ. Το ςθμείο αυτό αλλάηει αδιάκοπα ανάλογα με τισ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ, ζτςι κατάλλθλεσ θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ πρζπει να είναι διακζςιμεσ, εντόσ του μετατροπζα για να παρακολουκοφν αυτό το MPP και να μεγιςτοποιοφν τθν ιςχφ τροφοδοςίασ DC.

19 Οι Μετατροπείσ ςυχνά ενςωματϊνουν μεταςχθματιςτζσ για να απομονϊνουν θλεκτρικά τθν PVGCS από το δίκτυο. Μετατροπείσ χωρίσ μεταςχθματιςτι είναι μικρότεροι και ελαφρφτεροι, αλλά πολλά εκνικά θλεκτρικά δίκτυα ςτουσ κϊδικεσ και κανονιςμοφσ τουσ, που αφοροφν ςε διαςυνδεδεμζνα Φ/Β δεν επιτρζπουν τθ χριςθ τζτοιων ςυςκευϊν (π.χ: Ο Λςπανικόσ κανονιςμόσ δεν επιτρζπει να χρθςιμοποιοφνται μετατροπείσ χωρίσ μεταςχθματιςτι, ενϊ οι γερμανικοί κανονιςμοί το επιτρζπουν). Θ απόδοςθ μετατροπισ (n) είναι θ παράμετροσ είναι ο λόγοσ τθσ ιςχφοσ εξόδου AC και τθσ ειςόδου DC ρεφματοσ. Αυτι θ παράμετροσ λαμβάνει υπόψθ τισ απϊλειεσ που προκλικθκαν από τoν μεταςχθματιςτι-αν αυτι θ ςυςκευι είναι ενςωματωμζνθ ςτον μετατροπζα-ωμικά ςτοιχεία, διατάξεισ μεταγωγισ, κ.α. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ αποδοτικότθτα τθσ μετατροπισ εξαρτάται από τα δεδομζνα ςυνεχοφσ ρεφματοσ: αυτό είναι ιδιαίτερα αιςκθτό ςε χαμθλά επίπεδα ακτινοβολίασ που προςπίπτουν ςτο φωτοβολταϊκό Ράνελ, το οποίο προκαλεί χαμθλότερο φορτίο που κα ςυνδεκεί με το μετατροπζα. Οι καταςκευαςτζσ παρζχουν ςυνικωσ μια καμπφλθ που απεικονίηει τθν απόδοςθ μετατροπισ ςε ςχζςθ με τθν απόδοςθ ιςχφοσ AC: Μετατροπείσ πρότυπα μποροφν να επιτφχουν τθ μζγιςτθ τιμι ςε αυτι τθν καμπφλθ περίπου κατά 95%. Για να γίνει θ βάςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ για τθν ςφγκριςθ των μετατροπζων, ζνασ λογικόσ τρόποσ μζτρθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ, λαμβάνοντασ υπόψθ διαφορετικζσ κλιματικζσ ςυνκικεσ (Ευρϊ απόδοςθ, ι n Euro ) κεςπίςτθκε με τον οριςμό τθσ Ευρϊ απόδοςθσ (n Euro ). Θ αποτελεςματικότθτα αυτισ τθσ παραμζτρου ςτακμιςμζνθ για το ευρωπαϊκό κλίμα, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ διαφορετικζσ ςυνκικεσ φορτίου, λόγω του κλίματοσ. Θ Ραράμετροσ n Euro αναφζρεται ωσ εξισ: Euro % % % % % % Ππου ο δείκτθσ τθσ παραμζτρου n αναφζρεται ςτο βακμό απόδοςθσ του μετατροπζα ςε ζνα φορτίο εκφραςμζνο ωσ ποςοςτό του ονομαςτικοφ φορτίου AC (100%) που αντιςτοιχεί ςτο n 100%. Κα πρζπει να επιςθμανκεί ότι τα διαφορετικά βάρθ που αποδίδονται ςε κάκε μορφι του n ςε διαφορετικά φορτία πραγματοποιικθκε λαμβάνοντασ υπόψθ το κλίμα τθσ Κεντρικισ Ευρϊπθσ. Μετατροπείσ πρότυπα μπορεί να επιτφχουν n Euro που κυμαίνεται από τοισ εκατό Μετρθτζσ ενζργειασ Ο μετρθτισ ενζργειασ (ςχιμα 1.7) είναι το ςτοιχείο που αποςκοπεί ςτθν μζτρθςθ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ AC που παράγεται από τθν Φ/Β εγκατάςταςθ. Αυτι θ ςυςκευι τοποκετείται ακριβϊσ πριν από το ςθμείο ςφνδεςθσ του δικτφου, μετά τον μετατροπζα. Ρροφανϊσ, ο μετρθτισ ενζργειασ είναι μια ςυςκευι που ζχει εγκαταςτακεί και ελζγχεται από τθν εταιρεία θλεκτριςμοφ του δικτφου, ζτςι ϊςτε οφτε ο εγκαταςτάτθσ ι ο ιδιοκτιτθσ του Φ / Β ςυςτιματοσ να μθν μποροφν να το χειραγωγιςουν, για προφανείσ λόγουσ.

20 Σχιμα 1.7. Τριφαςικόσ μετρθτισ ενζργειασ με ζνα ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ και επικοινωνίασ Σχεδόν όλοι οι ςφγχρονοι μετρθτζσ ενζργειασ ζχουν εγκαταςτιςει ζνα ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ για τθν αποκικευςθ των μετριςεων. Στθ ςυνζχεια, οι μετριςεισ είναι προςβάςιμεσ τόςο για τον ιδιοκτιτθ τθσ εγκατάςταςθσ όςο και για τθν εταιρεία θλεκτρικισ ενζργειασ Μεταλλικά τμιματα και προςτατευτικά ςτοιχεία (γείωςθ, αναςχιντζσ υπζρταςθσ, αςφάλειεσ, κλπ.) Και τα δφο μζρθ AC και DC ζχουν αγϊγιμα μεταλλικά ςτοιχεία που μπορεί να είναι προςιτά ςτα άτομα. Θ γείωςθ είναι ζνα προςτατευτικό ςτοιχείο με ςκοπό τθν αποτροπι αυτϊν των διαρροϊν από μεταλλικά ςτοιχεία και τθν πρόκλθςθ θλεκτροςόκ ςε πρόςωπα. Στθν πραγματικότθτα, μια επικίνδυνθ κατάςταςθ μπορεί να δθμιουργθκεί εάν ζνα DC ι AC καλϊδιο παρουςιάςει ςφάλμα μόνωςθσ και ζρκει ςε επαφι με ζνα μεταλλικό τμιμα τθσ εγκατάςταςθσ. Με αυτι τθν ζννοια και για τθν πρόλθψθ επικίνδυνων καταςτάςεων όπωσ αυτι, όλα τα μεταλλικά τμιματα τθσ εγκατάςταςθσ Φ/Β, όπωσ το πλαίςιο του inverter, τα φ/β πλαίςια, τα κιβϊτια ςφνδεςθσ DC πρζπει να είναι ςυνδεδεμζνα με το θλεκτρόδιο γείωςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, εάν παρουςιαςτεί μια αποτυχία ςτθν μόνωςθ, θ γείωςθ κα παίξει το ρόλο μιασ αποςτράγγιςθσ που αποτρζπει τον κίνδυνο τθσ θλεκτροπλθξίασ. Επιπλζον, ζνασ από τουσ τερματικοφσ ςτακμοφσ των υπερτάςεων είναι ςυνδεδεμζνοσ ςτο θλεκτρόδιο γείωςθσ: το ςτοιχείο αυτό παρζχει το δρόμο για τθν αποςτράγγιςθ τθσ υπερζνταςθσ που διεξάγεται μζςω αυτϊν των αναςχιντϊν υπερτάςεων.

21 Ραρά το γεγονόσ ότι δεν αποτελεί ενεργό μζροσ τθσ PVGCS, το θλεκτρόδιο γείωςθσ ςυνδεδεμζνο με τα μεταλλικά ςτοιχεία είναι το κλειδί για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων αςφάλειασ που ςχετίηονται με βλάβεσ μόνωςθσ, υπερεντάςεισ και υπερτάςεισ. Δεδομζνου ότι οι εγκαταςτάςεισ Φ / Β ςυνικωσ δεν ζχουν γείωςθ, για λόγουσ αςφάλειασ πολλοί εκνικοί νομοκετικοί κϊδικεσ θλεκτριςμοφσ επιβάλλουν αυτό το θλεκτρικό ςφςτθμακακζνασ από τουσ πόλουσ του (κετικόσ ι αρνθτικόσ) είναι ςυνδεδεμζνοσ με το θλεκτρόδιο γείωςθσ, ο ςωςτόσ ςχεδιαςμόσ αυτοφ του ςτοιχείου είναι ζνα κζμα που πρζπει να παρακολουκείτε προςεκτικά. Ζτςι, είναι ιδιαίτερα ςκόπιμο θ αντίςταςθ του θλεκτροδίου γείωςθσ να μθν είναι πάνω από το 37 ohms. Επιπλζον, οι ςυνδζςεισ μεταξφ των μεταλλικϊν ςτοιχείων και τθσ γείωςθσ πρζπει να είναι ευδιάκριτεσ και προςβάςιμεσ, προκειμζνου να ελεγχκεί θ αςφάλεια του ςυςτιματοσ (ςχιμα 1.8). Οι DC Αςφάλειεσ και οι αναςχιντζσ τάςθσ ςτεγάηονται ςε DC κουτιά ςφνδεςθσ-βλζπε υποενότθτα AC , ενϊ Οι αναςχιντζσ τάςθσ AC Επίςθσ ςυνδζεται και με τθν είςοδο και ζξοδο μετατροπζα. Σχιμα 1.8. Σθμείο ςφνδεςθσ μεταξφ του θλεκτροδίου γείωςθσ και διάφορων μεταλλικϊν ςτοιχείων ςε μια εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκϊν Μερικά θλεκτρικά χαρακτθριςτικά ενόσ τυπικοφ 1-MWp PVPP Δεδομζνθσ τθσ μεγάλθσ ποικιλίασ των υφιςταμζνων ςτο εμπόριο ςυςκευϊν που χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι PVPP μζςα ςτθν κλίμακα ιςχφοσ του ζργου «PVs in Bloom» που επικεντρϊνεται ςτο (50 kwp - 2 MWp) και θ διαφορετικζσ τεχνικζσ λφςεισ που μποροφν να λθφκοφν για τθν εγκατάςταςθ ενόσ PVPP μιασ ςυγκεκριμζνθ ιςχφοσ ενζργειασ, είναι δφςκολο να δοκεί ςτον αναγνϊςτθ με οριςμζνα τυπικά θλεκτρικά χαρακτθριςτικά ζνα τζτοιο ςφςτθμα. Ωςτόςο, ζνα παράδειγμα ενόσ τυπικοφ PVPP περίπου 1MWp μπορεί να

22 GRID βοθκιςει να πάρει μια ιδζα για το εφροσ τθσ τάςθσ, το ρεφμα και τθν ιςχφ αυτϊν των ςυςτθμάτων. Μια ευρζωσ διαδεδομζνθ τεχνικι λφςθ με ςτόχο τθν ανάπτυξθ μεγάλθσ κλίμακασ PVPPs (με ονομαςτικι ιςχφ ίςθ ι μεγαλφτερθ από 1MWp) είναι ο χωριςμόσ του ςε μικρότερα PV υποςυςτιματα. Θ Βζλτιςτθ εφικτι λφςθ μπορεί να περιλαμβάνει δζκα 120MWp υποςυςτιματα. Κάκε υποςφςτθμα φωτοβολταϊκισ γεννιτριασ είναι ςυνδεδεμζνο με μετατροπζα 3-φάςων 100kW ενϊ κάκε ηευγάρι μετατροπζων οδθγείτε ςε ζνα μεταςχθματιςτι 400kVA 380V / 20 kv 1 (πζντε από τθσ εν λόγω μεταςχθματιςτζσ απαιτοφνται ςυνολικά). Το Διάγραμμα 1.9 απεικονίηει το θλεκτρικό ςφςτθμα για ζνα τζτοιο 1.2-MWp PVPP. Σε αυτό το διάγραμμα, οι μετρθτζσ ενζργειασ δζκα (τθσ για κάκε inverter), μποροφν τθσ να αντικαταςτακοφν μόνο με ζναν ςτθν υψθλι τάςθ εξόδου του μεταςχθματιςτι. Μάλιςτα, τθν τοποκζτθςθ του μετρθτι ενζργειασ, είτε ςτθν χαμθλι τάςθ ειςόδου ι τθν υψθλι τάςθ εξόδου τθσ τελευταίασ ςυςκευισ ζχει ςυνικωσ να κάνει περιςςότερα με νομικά κζματα ςε ςχζςθ με τθσ τεχνικοφσ περιοριςμοφσ = ~ 245,7 kwh 5 X = ~ 345,2 kwh 400-kVA 380 / 20 kv transformer Two 120-kWp PV generators Two 100-kW 3-phase inverters Σχιμα 1.9. Θλεκτρικό ςφςτθμα μιασ δυνατισ τεχνικισ λφςθσ για ζνα PVPP 1.2-MWp Τα κφρια θλεκτρικά χαρακτθριςτικά ςτο STC τθσ φωτοβολταϊκισ γεννιτριασ για κάκε ζνα από τα δζκα πικανά υποςυςτιματα ςυγκεντρϊνονται ςτον πίνακα 1.2. Ρίνακασ 1.2. Κφρια θλεκτρικά χαρακτθριςτικά ςε STC τθσ φωτοβολταϊκισ γεννιτριασ τθσ υποςυςτιματοσ του τυπικοφ PVPP τθσ τάξθσ του 1 MWp που περιγράφονται ςτο παρόν τμιμα. Τα αρικμθτικά ςτοιχεία για τα θλεκτρικά χαρακτθριςτικά ζχουν επιλεγεί λαμβάνοντασ υπόψθ πρότυπο πάνελ κρυςταλλικοφ πυριτίου και μετατροπζα που προωκοφν τθν επιλογι τθσ ςυνδεδεμζνθσ ςε

23 ςειρά και παράλλθλθσ ςφνδεςθσ μονάδων ςτθν αγορά κατά τθν θμερομθνία ςφνταξθσ του παρόντοσ εγγράφου. Ονομαςτικι ιςχφσ (Wp) Ανοικτοφ κυκλϊματοσ τάςθ (V) Βραχυκφκλωμα ρεφματοσ (A) Τάςθ ςε μζγιςτθ ιςχφσ ςθμείο (V) Ενταςθ ςτο μζγιςτθ ιςχφσ ςθμείο (Α) Nominal power Open-circuit Short-circuit Voltage at Current at (Wp) voltage (V) current (A) maximum power point (V) maximum power point (A) Τα ςτοιχεία τθσ υψθλισ τάςθσ του μεταςχθματιςτι μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τθ χϊρα και θλεκτρικό ςφςτθμα διανομισ του ρεφματοσ. Θ ονομαςτικι ιςχφσ του μεταςχθματιςτι είναι ςκόπιμα υπερμεγζκθσ μζχρι το διπλάςιο τθσ ςυνδεδεμζνθσ ςτο μεταςχθματιςτι ενεργείασ. ΣΥΝΟΡΤΛΚΘ ΕΡΛΣΚΟΡΘΣΘ ΤΟΥ ΤΜΘΜΑΤΟΣ 1 Στο τμιμα 1 δόκθκαν με λεπτομζρεια τα κφρια χαρακτθριςτικά ενόσ διαςυνδεδεμζνου φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ. Για τθν περιγραφι των ςυςτθμάτων αυτϊν, ζγινε ο κατάλλθλοσ διαχωριςμόσ. Με αυτι τθν ζννοια, οποιοδιποτε από τα ςυςτιματα αυτά αποτελείτε περίπου από τρία διαφορετικά μζρθ. Ζτςι, κάκε μζροσ ςχολιάςτθκε και τα ςυςτατικά του ςτοιχεία προςεγγιςτικαν. τμιμα DC: εκτείνεται από τθν φωτοβολταϊκι γεννιτρια με τθν είςοδο ςτο μετατροπζα? Το κφριο χαρακτθριςτικό ςε αυτό το μζροσ είναι ότι θ θλεκτρικι ενζργεια παραδίδεται ςε ςυνεχζσ ρεφμα. Τα Φ/Β πάνελ, οι υποςτθρικτικζσ δομζσ, τα προςτατευτικά ςτοιχεία, τα καλϊδια και τα κουτιά ςφνδεςθσ DC περιλαμβάνονται ςτο τμιμα αυτό. Τα χαρακτθριςτικά (απόδοςθσ, ενκυλάκωςθσ, αποικοδόμθςθσ, κ.λ.π) και είδθ (Μονοκρυςταλλικά-monocrystal, Ρολυκρυςταλλικάpolicrystal ι Λεπτοφ φφλλου thin film) των φωτοβολταϊκϊν ςτοιχείων και των Φ / Β πλαιςίων τονίςτθκαν ςτο παρόν τμιμα. τμιμα AC: εκτείνεται από το μετατροπζα για το δθμόςιο δίκτυο θλεκτρικισ ενζργειασ? Σε αυτό το μζροσ θ θλεκτρικι ενζργεια παραδίδεται ςε ρεφμα AC. Inverter, καλϊδια, προςτατευτικά ςτοιχεία και μια ςυςκευι μζτρθςθσ που προορίηονται για τθ μζτρθςθ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ που πωλείται ςτο δίκτυο. Θ απόδοςθ του μετατροπζασ τονίςτθκε ςε αυτό το τμιμα, ςυμπεριλαμβανομζνων των εξιςϊςεων για τον υπολογιςμό αυτισ τθσ παραμζτρου. Μεταλλικά ςτοιχεία και γείωςθ: το μζροσ αυτό ζχει ωσ ςτόχο τθν αποφυγι θλεκτροπλθξίασ ςτουσ ανκρϊπουσ. Οι Ζννοιεσ των υπερφορτϊςεων και υπερτάςεων ςε Φ / Β ςτακμοφσ μαηί με τα ςτοιχεία για τθν αποτροπι αυτϊν των αποτυχιϊν παρουςιάςτθκαν.

24 Μερικά θλεκτρικά χαρακτθριςτικά ενόσ τυπικοφ 1-MWp PVPP παρζχονται για να βοθκιςουν τον αναγνϊςτθ να επιτφχει μια καλφτερθ κατανόθςθ τθσ ζννοιασ αυτισ 2. Θ εκτίμθςθ τθσ ετιςιασ ενζργειασ που παράγεται από διαςυνδεδεμζνο Φ / Β Σφςτθμα Αν και το κόςτοσ μιασ τυπικισ Φ / Β εγκατάςταςθσ επί του εδάφουσ που κυμαίνεται από 50 kwp ζωσ 2 MWp (το εφροσ των διαςτάςεων των PVPPs που αςχολείτε το ζργο PVs in Bloom) ζχει εντυπωςιακά μειωκεί κατά 35% περίπου κατά τα ζτθ , θ αρχικι επζνδυςθ που αφορά τθν εγκατάςταςθ απαιτεί ο μελλοντικόσ ιδιοκτιτθσ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ να λάβει χριματα με τθ μορφι δανείου από τράπεηα. Το μζλλον τθσ παραγωγισ ενζργειασ του ςυςτιματοσ είναι θ καλφτερθ εγγφθςθ για τον ιδιοκτιτθ-και για τθν τράπεηα, φυςικά-προκειμζνου να επιτευχκεί θ πλθρωμι του δανείου. Το γεγονόσ αυτό μπορεί να βοθκιςει να πάρετε μια ιδζα για τθ ςθμαςία να κάνουμε μια καλι εκτίμθςθ τθσ ετιςιασ παραγόμενθσ ενζργειασ από Φ / Β ςυνδεδεμζνα ςτο δίκτυο του ςυςτιματοσ. Αυτι θ ενότθτα ζχει ωσ ςτόχο να εξθγιςει πϊσ να υπολογιςτεί θ ετιςια απόδοςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ενόσ Φ / Β διαςυνδεδεμζνου ςυςτιματοσ. Επιπλζον, online εργαλεία για τθν αξιολόγθςθ του θλιακοφ δυναμικοφ (θ κφρια πθγι αβεβαιότθτασ) πρόκειται λεπτομερζςτερα να αναφερκεί κατωτζρω. 2.1 Εκτίμθςθ ςφμφωνα με το θλιακό δυναμικό τθσ περιοχισ (τα διακζςιμα ςτοιχεία θλιακισ ακτινοβολίασ πθγζσ: επίγειων μετριςεων και δορυφορικϊν δεδομζνων) Γνωρίηοντασ το θλιακό δυναμικό είναι το πρϊτο βιμα για τθν αξιολόγθςθ τθσ ετιςιασ παραγωγισ Φ/Β. Αυτό ςθμαίνει ότι είναι απαραίτθτο να γνωρίηουμε τθν ετιςια ακτινοβολία που προςπίπτει ςτθ Φ/Β γεννιτρια. Επιπλζον, τόςο θ κλίςθ του πάνελ (β, ι γωνία κλίςθσ, θ οποία βρίςκεται μεταξφ 0 ο και 90 ο ) όςο και ο προςανατολιςμόσ (α, ι αηιμοφκιο, Ανατολικό = -90 ο, Νότιο = 0 ο, Δυτικό = 90 ο ) πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ ςτο ηιτθμα αυτό, επειδι θ ακτινοβόλθςθ που λιφκθκε κατά τθ διάρκεια ενόσ ζτουσ από επιφάνεια με μια αυκαίρετθ γωνία κλίςθσ και αηιμουκίου μπορεί να διαφζρει πολφ από τθν ακτινοβολία που ςυλλζγετε από μια οριηόντια επιφάνεια (τα πιο κοινά διακζςιμα ςτοιχεία ακτινοβολίασ των θλιακϊν βάςεων δεδομζνων). Υπάρχουν κάποιεσ μζκοδοι για τον προςδιοριςμό τθσ προθγοφμενθσ παραμζτρου από τθν τελευταία, αλλά βρίςκονται ζξω από το πεδίο εφαρμογισ τθσ παροφςασ εργαςίασ. Τζλοσ, είναι χριςιμο να γνωρίηουμε ότι ο προςανατολιςμόσ Λςθμερινοφ των Φ / Β γεννθτριϊν ςυνεπάγεται προςανατολιςμό Νότουμε (α = 0 º) και Βορρά-με (α = 180 º) για Βόρεια και Νότια θμιςφαίρια, αντίςτοιχα, με γωνία κλίςθσ ελαφρϊσ χαμθλότερθ από τθν τοπικό γεωγραφικό πλάτοσ (β opt ) μεγιςτοποιεί τθν ετιςια ςυλλογι τθσ παγκόςμιασ ακτινοβολίασ και κατά ςυνζπεια μεγιςτοποιεί τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ. Το ςχιμα 2.1 δείχνει τα χαρακτθριςτικά που ςχετίηονται με τθν γωνία κλίςθσ β και το αηιμοφκιο α.

25 Σχιμα 2.1:. Κλίςθ και προςανατολιςμόσ μιασ φωτοβολταϊκισ γεννιτριασ (πθγι: IDAE IDEA, 2002 Instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas ζνα κόκκινο IDAE IDEA, Μαδρίτθ, ς ) Ρριν αρχίςουμε να παρουςιάηουμε το πϊσ να αξιολογιςει κάποιοσ το θλιακό δυναμικό, είναι ενδιαφζρον να εξθγθκεί ποια είναι θ ακτινοβολία είναι και ποιεσ είναι οι διαφορζσ μεταξφ τθσ ακτινοβολίασ (H) και του ακτινοβολιςμοφ (G). Για να δείτε τθ διαφορά μεταξφ αυτϊν των δφο όρων, το Σχιμα 2.2 μπορεί φανεί χριςιμο. Σχιμα 2.2-Α απεικονίηει ζνα διάγραμμα τθσ μετροφμενθσ ακτινοβολίασ ζναντι του χρόνου κατά τθ διάρκεια μιασ θλιόλουςτθσ θμζρασ. Ππωσ φαίνεται, θ ακτινοβολία ζχει μονάδεσ Watt ανά τετραγωνικό μζτρο (W/m2), ζτςι ϊςτε θ ακτινοβολία να είναι θ πυκνότθτα ιςχφοσ του προςπίπτοντοσ θλιακοφ φωτόσ. Δεδομζνου ότι θ ακτινοβολία δεν είναι τίποτα, αλλά θ δφναμθ του φωσ του ιλιου ανά τετραγωνικό μζτρο, ο ςτιγμιαίοσ χαρακτιρασ τθσ ακτινοβολίασ πρζπει να τονιςτεί. Στο Σχιμα 2.2-B, θ περιοχι κάτω από τθν καμπφλθ ακτινοβολίασ και ο x-άξονασ χρωματίςτθκαν με κόκκινο χρϊμα: Θ περιοχι αυτι είναι θ ακτινοβολία που ςυλλζγετε ςε όλθ αυτιν τθν θμζρα. Ζτςι, θ ακτινοβολία ζχει μονάδεσ W s / m2 ι kwh/m2: αυτό ςθμαίνει τθν ενζργεια που ςυλλζγετε ανά τετραγωνικό μζτρο κατά ζνα ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα. Εάν το εξεταηόμενο χρονικό διάςτθμα είναι μια μζρα ι ζνα ζτοσ, οι όροι "θμεριςια ακτινοβολία» ι ετιςια ακτινοβολία" μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν. Σχιμα 2.2. Διάγραμμα Α παρουςιάηει τθ μζτρθςθ ακτινοβολίασ κατά τθ διάρκεια μιασ θλιόλουςτθσ θμζρασ, ενϊ θ κόκκινθ περιοχι του γραφιματοσ Β ιςοφται με τθν ακτινοβολία που ςυλλζγετε κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ θλιόλουςτθσ μζρασ.

26 Λαμβάνοντασ υπόψθ το ςτατιςτικό χαρακτιρα του προφίλ ακτινοβολίασ ενόσ τόπου, ετιςιεσ ι μθνιαίεσ μζςεσ τιμζσ για τθν θμεριςια ακτινοβολία (Hda(0) και Hma(0), αντίςτοιχα) χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ κατά το ςχεδιαςμό των φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων. Ππωσ ςχολιάςαμε προθγουμζνωσ, αυτζσ οι μζςεσ τιμζσ είναι διακζςιμεσ μόνο για οριηόντιεσ επιφάνειεσ ςτισ περιςςότερεσ θλιακζσ βάςεισ δεδομζνων. Ωςτόςο, για εγκαταςτάςεισ που γίνονται ςε περιοχζσ τθσ Ευρϊπθσ όπου επικρατεί θλιοφάνεια και με βζλτιςτθ γωνία κλίςθσ, θ εξίςωςθ 2.1 είναι ο κανόνασ, ο οποίοσ ςχετίηει ςε μεγάλο βακμό τθ μζςθ ετιςια οριηόντια ακτινοβολία -H(0)- και τθν μζςθ ετιςια ακτινοβολία που ςυλλζγετε ςε ιςθμερινό προςανατολιςμό, β opt -κεκλιμζνθ επιφάνεια-h (0, β opt ): H( 0, opt )[ kwh m 2 year 1 Αυτό προφανϊσ ςθμαίνει ότι: ] 1. 15H( 0 )[ kwh m 2 year 1 ] H da ( 0, opt Αυτό είναι: )[ kwh m 2 day 1 ] H da ( 0 )[ kwh m 2 day 1 ] 365 H da ( 0, opt )[ kwh m 2 day 1 ] 1. 15H da ( 0 )[ kwh m Αν θ ακτινοβολία ςυλλζγετε ςε επιφάνειεσ με αυκαίρετθ αηιμοφκιο γωνία α και θ κλίςθ τθσ γωνίασ β πρζπει να εκτιμθκεί-h(α, β)- κάποια διαγράμματα που προτείνονται ςτθν βιβλιογραφία μπορεί να βοθκιςουν πολφ. Ζτςι, το Σχιμα 2.3 ζχει ςκοπό να αντλιςει τθν τελευταία τιμι του H(0) και μπορεί να εφαρμοςτεί ςε παρόμοια φαςματικά γεωγραφικά πλάτθ με εκείνο τθσ Λςπανίασ (δθλαδι: χϊρεσ τθσ Νότιασ Ευρϊπθσ). Ζνα παράδειγμα δίνεται ϊςτε να επιτευχκεί μια καλφτερθ κατανόθςθ τθσ χριςθσ του. 2 day 1 ]

27 Σχιμα 2.3. Ροςοςτιαία αναλογία μεταξφ τθσ μζςθσ ετιςιασ θμεριςιασ ακτινοβολίασ ςε αυκαίρετα προςανατολιςμζνθ επιφάνεια και θ μζγιςτθ τιμι αυτισ τθσ παραμζτρου ςτθ Μαδρίτθ (α = 0 και β = 35 ) (Ρθγι: IDAE IDEA, 2002 Instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica Pliego de Condiciones Técnicas de.. Instalaciones Conectadas IDAE IDEA, Μαδρίτθ, ς.55) Οι ομόκεντροι περίμετροι εκπροςωποφν τθν γωνία κλίςθσ, ενϊ οι ακτίνεσ αναφζρονται ςτον προςανατολιςμό (αηιμοφκιο γωνία) τθσ επιφάνειασ ςτο ςχιμα 2.3. Για παράδειγμα, ασ υποκζςουμε ότι Θ τοποκεςία είναι Jaén, Λςπανία (37 Β γεωγραφικό πλάτοσ, 3 W γεωγραφικοφ μικουσ), όπου Hda(0) = 4,9 kwh m - 2 day -1. Θ Hda(0) βρίςκεται ςτο κζντρο του κφκλου (μπλε κουκίδα). Από τον χρωματικό κωδικό του ςχιματοσ προκφπτει Hda(0) = 0.85 Hda(0, 35 ). Κατά ςυνζπεια, Hda(0, 35 )= Hda(0) / 0,85 = 5,8 kwh m -2 day -1 (Μαφρθ κουκκίδα). Ασ υποκζςουμε τϊρα μια επιφάνεια με α= -30 y β= 60 (κόκκινθ κουκίδα). Σφμφωνα με τον κϊδικα χρωμάτων του ςχιματοσ, Hda (-30, 60 ) = 0.85 hda (0, 35 ) = 4,93 kwh m -2 day -1. Θ λευκι κεντρικι περιοχι υποδεικνφει ότι θ ςυλλεγμζνθ ακτινοβολία παρουςιάηει μικρι ςχετικά ευαιςκθςία ςε μικρζσ αποκλίςεισ από το βζλτιςτο προςανατολιςμό και τθ γωνία κλίςθσ. Υπάρχουν κάποια άλλα διαγράμματα ςτθ βιβλιογραφία που προορίηονται για τον ίδιο ςκοπό με εκείνο που περιγράφεται παραπάνω. Για παράδειγμα, το ςχιμα 2.4 προβλζπει τθ μζςθ ετιςια ακτινοβολία (KWh m -2 year -1 ) ςτο Βερολίνο, ανάλογα με τθ γωνία αηιμοφκιο και τθν κλίςθ των εξεταηόμενων επιφανειϊν. Το ςχετικό ςχιμα των ιςοχψϊν- όχι για τισ

28 ςυγκεκριμζνεσ τιμζσ τθσ μζςθσ ετιςια ακτινοβολία - μπορεί να εφαρμόηεται ςε κλίματα τθσ Κεντρικισ Ευρϊπθσ Figure2.4. Θ μζςθ ετιςια ακτινοβολία (KWh m -2 year -1 ) ςτο Βερολίνο, ανάλογα με το αηιμοφκιο και θ γωνία κλίςθσ Ρθγι: DGS και Ecofys, 2005 Σχεδιαςμόσ και εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων Ζνασ οδθγόσ για εγκαταςτάτεσ, αρχιτζκτονεσ και μθχανικοφσ, James & James, Λονδίνο, ςελ. 13) Θ χριςθ διαξονικισ ιχνθλάτιςθσ (Two-axis tracking) ςτθ νότια Ευρϊπθ μπορεί να επιτφχει κζρδοσ εκμετάλλευςθσ τθσ ακτινοβολίασ μζχρι 40% περίπου, ςε ςχζςθ με του ςτατικοφ τφπου επιφάνειεσ με βζλτιςτο προςανατολιςμό και κλίςθ (0, βopt). Αυτό το κζρδοσ μειϊνεται ςε οριςμζνεσ περιπτϊςει και κάτω του 30% ςτθν Κεντρικι Ευρϊπθ, λόγω του νεφελϊδουσ κλίματοσ του. Θ Μονοαξονικοί ιχνθλάτιςθ ςτθ Νότια Ευρϊπθ ενδζχεται να επιτφχει κζρδθ ακτινοβολία μζχρι 25-33%, ανάλογα με τθ μζκοδο παρακολοφκθςθσ, όταν ςυγκρικεί με ςτατικά ςυςτιματα ςε ςτατικζσ επιφάνειεσ με βζλτιςτο προςανατολιςμό και κλίςθ (0, βopt). Αυτό το κζρδοσ μειϊνεται περίπου κάτω από 20% ςτθν Κεντρικι Ευρϊπθ, λόγω του γεγονόσ που αναφζρκθκε προθγουμζνωσ. Εκτόσ από τισ παραπάνω γραφικζσ μεκόδουσ, υπάρχουν κάποια εφχρθςτα εργαλεία λογιςμικοφ για τθν αξιολόγθςθ τθσ ακτινοβολίασ ςε αυκαίρετθ κλίςθ και προςανατολιςμό επιφάνεια για ζνα ςυγκεκριμζνο χϊρο (που προςδιορίηεται από το γεωγραφικό πλάτοσ και μικοσ του). Το μεγαλφτερο μζροσ αυτϊν των εργαλείων λογιςμικοφ βαςίηεται ςε μια βάςθ δεδομζνων που δεδομζνα τθσ λαμβάνονται από δφο τρόπουσ: δεδομζνα που ςυλλζγονται από επίγειεσ μετριςεισ ι/και δορυφορικϊν δεδομζνων. Αυτζσ οι εφαρμογζσ λογιςμικοφ ςυνικωσ ζχουν μια μθχανι λογιςμικοφ που είναι ςε κζςθ να αξιολογιςει τθν ακτινοβολία μζςω πολφπλοκων μεκόδων, λαμβάνοντασ υπόψθ τα δεδομζνα από διάφορουσ μετεωρολογικοφσ ςτακμοφσ και / ι δορυφορικζσ παρατθριςεισ γφρω από τθν τοποκζτθςθ τθσ φωτοβολταϊκισ εγκατάςταςθσ. Με αυτι τθν ζννοια, τα προγράμματα όπωσ το Meteonorm, το Sundy και το Shell Solar Path κάνουν δυνατι και εφκολθ τθν αξιολόγθςθ τθσ ετιςια ακτινοβόλθςθσ ενόσ ςυγκεκριμζνου τόπου. Υπάρχουν επίςθσ μερικά ελεφκερα ςε απευκείασ ςφνδεςθ (online) εργαλεία λογιςμικοφ για τθν εκτίμθςθ τθσ ακτινοβολίασ. Με αυτόν τον τρόπο, για τοποκεςίεσ τθσ

29 Ευρϊπθσ και τθν Αφρικισ, θ EC -χρθματοδοτεί το ζργο PVGIS (http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/) και παρζχει υποςτιριξθ μζςα από μια εξαιρετικι web εφαρμογι που φαίνεται ςτθν εικόνα 2.5. Οι επιλογζσ τθσ εφαρμογισ, θ οποία ζχει ςχεδιαςτεί για Φ/Β ζργα, επιτρζπει να περιλθφκοφν πολλά τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ εγκατάςταςθσ Φ / Β, ακόμθ και αν θ εγκατάςταςθ χρθςιμοποιεί τεχνικζσ εντοπιςμοφ. Εικόνα 2.5. Web εφαρμογι για τθν εκτίμθςθ τθσ ακτινοβολίασ που περιλαμβάνεται ςτθν ιςτοςελίδα PVGIS (πθγι: #). Τζλοσ, θ ιςτοςελίδα τθσ NASA (http://eosweb.larc.nasa.gov/sse/) παρζχει απευκείασ δεδομζνα ακτινοβόλθςθσ, αλλά ςτθν περίπτωςθ αυτι οι τιμζσ είναι διακζςιμεσ για κάκε χϊρα ςε όλο τον κόςμο Υπολογίηοντασ τθν ετιςια απόδοςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ενόσ Φ / Β διαςυνδεδεμζνου ςυςτιματοσ Ζνα ςφςτθμα λζγεται ότι είναι 1 kwp εάν θ φωτοβολταϊκι γεννιτρια παράγει το 1 kw, υπό ςτακερζσ Συνκικεσ δοκιμισ (STC). Οι εν λόγω όροι ςυνίςτανται ςε ςυνολικι ακτινοβολία 1000 W m -2 του οποίου θ φαςματικι κατανομι βρίςκεται ςε ΑΜ 1.5G φάςματοσ και Φ/Β κελί κερμοκραςίασ 25 ο C. Ραρά το γεγονόσ αυτοφ του ςφνκετου οριςμοφ, Θ διαβάκμιςθ των Φ / Β ςυςτθμάτων γίνεται χρθςιμοποιϊντασ kwp (ι πολλαπλάςια του) είναι βολικό, διότι επιτρζπει μια απλι εκτίμθςθ τθσ ετιςιασ ενεργειακισ απόδοςθσ ενόσ PVGCS (EPV) με τθν ακόλουκθ εξίςωςθ:

30 E PV [ kwh year ] H(, )[ kwh m year * ] P [ kwp] PR Ππου P* = Λςχφσ τθσ Φ / Β γεννιτρια ςτο STC και PR = δείκτθσ απόδοςθσ Ο δείκτθσ τθσ απόδοςθσ ςχετίηεται με τθν αποτελεςματικότθτα του ςυςτιματοσ μαηί με πολλζσ άλλεσ απϊλειεσ που είναι αναπόφευκτεσ -απϊλειεσ κερμοκραςίασ κατά τθν λειτουργία, θ ιςχφσ κλιματιςμοφ, τισ απϊλειεσ των καλωδίων, κλπ-και επθρεάηουν τθν παραγωγι θλεκτριςμοφ των Φ / Β ςυςτθμάτων. Οι τιμζσ PR για καλά ςχεδιαςμζνα PVGCS μπορεί να υποκζςει κανείσ ότι κυμαίνονται από 0,70 ζωσ 0,80. Αυτζσ οι τιμζσ ςυμπίπτουν με πολλά διακζςιμα δεδομζνα απόδοςθσ. Ζνα παράδειγμα μπορεί να βοθκιςει ςτθν καλφτερθ κατανόθςθ τθσ εξίςωςθσ (2.4). Ασ υποκζςουμε ότι 1 MWp PVGCS βρίςκεται ςε μια περιοχι όπου θ μζςθ ετιςια ακτινοβολία για τθ Φ / Β γεννιτρια ιςοφται με 1900 kwh m -2 Year -1. Αν μια υποκετικι ίςθ με 0,7 λθφκεί ςαν δείκτθσ απόδοςθσ του ςυςτιματοσ, τότε: E PV ( kwh year 1 ) 1900kWhm 2 year kWp kWh year 1 Μια παράμετροσ που χρθςιμοποιείτε ςυνικωσ για τθν εκτίμθςθ του ποςοφ τθσ θλιακισ θλεκτρικισ ενζργειασ που παράγεται από ζνα PVGCS είναι θ τελικι απόδοςθ (Y f, ςε kwh m - 2 Year -1 ). Το ςχιμα 2.6 απεικονίηει οριςμζνεσ ελάχιςτεσ και μζγιςτεσ τιμζσ για τθν παράμετρο αυτι ςε οριςμζνεσ χϊρεσ. Επίςθσ, ο Ρίνακασ 2.1 ςυγκεντρϊνει οριςμζνεσ τυπικζσ τιμζσ για τθν παράμετρο αυτι υπολογιςμζνεσ ςε οριςμζνεσ ειδικζσ περιοχζσ που βρίςκονται ςε κάκε χϊρα των εταίρων του ζργου.

31 Σχιμα 2.6. Ελάχιςτεσ και μζγιςτεσ ετιςιεσ αποδόςεισ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ Φ / Β ςε διάφορεσ χϊρεσ που παράγονται από Σφςτθμα 1kWp (kwh year -1 ) Με το βζλτιςτο τρόπο κλίςθ φ / β και ςχζςθ απόδοςθ ίςθ με 0,75. (Ρθγζσ: Ευρωπαϊκι Επιτροπι Κζντρο Ερευνϊν, και Εκνικό Εργαςτιριο Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ, Ρίνακασ 2.1 Τυπικζσ τιμζσ για τθν παράμετρο υπολογιηόμενθ ςε οριςμζνεσ ειδικζσ περιοχζσ που βρίςκονται ςε κάκε χϊρα των εταίρων του ζργου. Σθμ.: λογιςμικό PVGIS ζχει χρθςιμοποιθκεί. Λςθμερινόσ προςανατολιςμόσ και βζλτιςτθ κλίςθ ςτατικισ δομισ με δείκτθ απόδοςθσ που ιςοφται με 0,8 ζχουν υποκετικά κεωρθκεί Τόποσ Γεωγραφικό πλάτοσ, γεωγραφικό μικοσ Βζλτιςτθ γωνία κλίςθσ ( ο ) Y f, (kwh kwp - 1 Year -1 ) Place Latitude, longitude Optimal tilt angle (º) Y f, (kwh kwp -1 year -1 ) Representative places from Italy Padova (Italy) N, E Belluno (Italy) N, E 36º 1096 Berchidda (Italy) N, 9.166E Lugo di Vicenza (Italy) N, E 35º 1112 Mores (Italy) N, 1.564E 34º 1376 Sassari (Italy) N, 8.56E Siliqua (Italy) N, 8.81E Representative places from Greece Afetes (Greece) N, 23.18E Aiginio (Greece) N, 22.54E Lefkonas (Greece) N, 23.50E Milies (Greece) N, 23.15E Sourpi (Greece) N, 22.90E Representative places from Poland Adamow (Poland) N, 23.15E

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ

Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ Γιατί να μάκετε για τα φωτοβολταϊκά πάνελ; Γιατί: Παράγουν κακαρι πθγι ενζργειασ Μπορείτε να αμειφκείτε για τθν ενζργεια που παράγετε ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2.

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Οι μακθτζσ να μάκουν να χρθςιμοποιοφν ορκά και να διαβάηουν τθν ζνδειξθ των οργάνων για τθν μζτρθςθ: τθσ τάςθσ Σου ρεφματοσ

Διαβάστε περισσότερα

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ.

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ. 1 -Έλεγχοσ μπαταρίασ (έλεγχοσ επιφανείασ) Ο ζλεγχοσ αυτόσ γίνεται για τθν περίπτωςθ που υπάρχει χαμθλό ρεφμα εκφόρτιςθσ κατά μικοσ τθσ μπαταρίασ -Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ ΠΡΟΛΟΓΟ ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ Κατά τθν διάρκεια των τελευταίων χρόνων, ζχει αυξθκεί ο αρικμόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. UND1448R 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε τθν διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πρόγραμμα Επιμόρυωσης Τποψηυίων Καθηγητών Σεχνολογίας. Ηλεκτρονικά ΙΙ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πρόγραμμα Επιμόρυωσης Τποψηυίων Καθηγητών Σεχνολογίας. Ηλεκτρονικά ΙΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πρόγραμμα Επιμόρυωσης Τποψηυίων Καθηγητών Σεχνολογίας Ηλεκτρονικά ΙΙ Πέμπτη 3/3/2011 Διδάζκων: Γιώργος Χαηζηιωάννοσ Τηλέθωνο: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy Ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ μέρος Α ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 ΚΜ: Κλιματιςτικι μονάδα Ορολογία ΚΚΜ: Κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΗΚΜ: Ημικεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΤΚΜ: Σοπικι κλιματιςτικι μονάδα Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό.

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό. Κωδικοποιητές Ο κωδικοποιθτισ (nor) είναι ζνα κφκλωμα το οποίο διακζτει n γραμμζσ εξόδου και το πολφ μζχρι m = 2 n γραμμζσ ειςόδου και (m 2 n ). Οι ζξοδοι παράγουν τθν κατάλλθλθ λζξθ ενόσ δυαδικοφ κϊδικα

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κριτθσ. Σχολι Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμιμα Φυςικών Πόρων και Περιβάλλοντοσ. Πτυχιακι Εργαςία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κριτθσ. Σχολι Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμιμα Φυςικών Πόρων και Περιβάλλοντοσ. Πτυχιακι Εργαςία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κριτθσ Σχολι Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμιμα Φυςικών Πόρων και Περιβάλλοντοσ Πτυχιακι Εργαςία Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ των Εγκατεςτθμζνων Φωτοβολταϊκών ςτθν Κριτθ Κακαράντηασ

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων

Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων Θ ανάλυςθ κλειςτϊν δικτφων ςτθρίηεται ςτθ διατιρθςθ τθσ μάηασ και τθσ ενζργειασ. Σε ζνα τυπικό βρόχο ABCDA υπάρχει ζνασ αρικμόσ από κόμβουσ, εδϊ A,B,C,D, ςτουσ οποίουσ ιςχφει θ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία Τεχνοοικονομική μελέτη και σύγκριση υβριδικών συστημάτων. Εφαρμογή σε αυτόνομη κατοικία.

Διπλωματική Εργασία Τεχνοοικονομική μελέτη και σύγκριση υβριδικών συστημάτων. Εφαρμογή σε αυτόνομη κατοικία. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία Τεχνοοικονομική μελέτη και σύγκριση υβριδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ : ΦΤΙΚΗ Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΙΡΑ: Απαντιςεισ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/03/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ:

ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ : ΦΤΙΚΗ Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΙΡΑ: Απαντιςεισ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/03/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ: ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ : ΦΤΙΚΗ Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΙΡΑ: Απαντιςεισ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/03/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ: Σηαγκαράκθσ Γιάννθσ, Δθμοποφλου Ηρώ, Αδάμθ Μαρία, Αγγελίδθσ Άγγελοσ, Παπακαναςίου Θάνοσ, Παπαςταμάτθσ τζφανοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ ΚΑΣΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΠΣΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ISO 2859 W Z Z W Προδιαγραφι ΕΣΕΜ 0,6 x 0.7 = 0,42 0.6 L Προδιαγραφι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Επαφή του ανθρϊπινου ςϊματοσ με ηλεκτρικζσ ςυςκευζσ Η επαφι του ανκρϊπινου ςϊματοσ με μια πθγι τάςεωσ προκαλεί θλεκτρικό ρεφμα το οποίο είναι ανάλογο τθσ τάςεωσ

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ PUSH-PULL ΤΑΞΗΣ AB

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ PUSH-PULL ΤΑΞΗΣ AB ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ PUSH-PULL ΤΑΞΗΣ AB ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οι ενιςχυτζσ ιςχφοσ αποτελοφν μια ιδιαίτερθ κατθγορία ενιςχυτϊν που χαρακτθριςτικό τουσ είναι θ μεγάλθ ιςχφσ που μποροφν να αποδϊςουν

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔC= C - C. Μια γρήγορη επανάληψη. Αρτές λειηοσργίας

ΔC= C - C. Μια γρήγορη επανάληψη. Αρτές λειηοσργίας Αρτές λειηοσργίας Μια γρήγορη επανάληψη Αρχή λειτουργίασ H φυςικι αρχι ςτθν οποία βαςίηεται θ λειτουργία του αιςκθτιρα. (Ειδικότερα, το φυςικό μζγεκοσ ςτο οποίο βαςίηεται ο μετατροπζασ του αιςκθτιρα.)

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Ενότητα 5 η : Η Μζθοδοσ Simplex Παρουςίαςη τησ μεθόδου Κων/νοσ Κουνετάσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Νίκοσ Χατηθςταμοφλου, Υπ. Δρ. Οικονομικισ Επιςτιμθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Πληθυςμόσ : Η εξζλιξη τησ νόςου από υγιζσ άτομα ςε άτομα με βαθμό ςοβαρότητασ τησ νόςου που είναι μεταβαλλόμενοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) 19 Μαρτίου 2011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Στθν πιο κάτω εικόνα πρζπει να υπάρχει αρικμόσ ςε κάκε κουκκίδα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςτα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γιϊργοσ Κωνςταντάκθσ φμβουλοσ Διοίκθςθσ Ομίλου ΙΣΑ Νοζμβριοσ 2013 1 ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΑΠΕ ΒΑΕΙ ΓΕΝΕΙΟΤΡΓΟΤ ΠΗΓΗ Οι γενεςιουργζσ πθγζσ των γνωςτϊν ΑΠΕ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Γιατί να μάκετε για τα παράκυρα και τα ςυςτιματα παρακφρων; Η απάντθςθ είναι γιατί: Αποτελοφν μζροσ των μζτρων για ενεργειακι απόδοςθ που όταν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπι Αναλογικοφ Σιματοσ ςε Ψθφιακό. Διάλεξθ 10

Μετατροπι Αναλογικοφ Σιματοσ ςε Ψθφιακό. Διάλεξθ 10 Μετατροπι Αναλογικοφ Σιματοσ ςε Ψθφιακό Διάλεξθ 10 Γενικό Σχιμα Μετατροπζασ Αναλογικοφ ςε Ψθφιακό Ψθφιακό Τθλεπικοινωνιακό Κανάλι Μετατροπζασ Ψθφιακοφ ςε Αναλογικό Τα αναλογικά ςιματα μετατρζπονται ςε

Διαβάστε περισσότερα

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Σχετικά.. 3 Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα. 4 Λιψθ Παραγγελιάσ.. 5 Διαχείριςθ τραπεηιϊν. 9 Μετακίνθςθ Τραπεηιοφ... 10 Λογαριαςμόσ Τραπεηιοφ 11 Παραγγελίεσ χωρίσ τραπζηι. 12 Σθμειϊματα

Διαβάστε περισσότερα

HY523 Εργαςτηριακή Σχεδίαςη Ψηφιακών Κυκλωμάτων με εργαλεία Ηλεκτρονικού Σχεδιαςτικού Αυτοματιςμού. http://www.csd.uoc.gr/~hy523. 2 ΗΥ523 - Χωροκζτθςθ

HY523 Εργαςτηριακή Σχεδίαςη Ψηφιακών Κυκλωμάτων με εργαλεία Ηλεκτρονικού Σχεδιαςτικού Αυτοματιςμού. http://www.csd.uoc.gr/~hy523. 2 ΗΥ523 - Χωροκζτθςθ HY523 Εργαςτηριακή Σχεδίαςη Ψηφιακών Κυκλωμάτων με εργαλεία Ηλεκτρονικού Σχεδιαςτικού Αυτοματιςμού Διδάςκων: Χ. Σωτηρίου http://www.csd.uoc.gr/~hy523 1 ΗΥ523 - Χωροκζτθςθ Περιεχόμενα Δομζσ Ειςόδου/Εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Περιεχόμενα ςυςκευαςίασ: 1. Ζνα αςφρματο ακουςτικό Bluetooth Moshi Moshi 04 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριαςμοί Κατακζςεων

Λογαριαςμοί Κατακζςεων Όροι Πϊλθςθσ 1. Ο παρϊν κατάλογοσ καταργεί κάκε προθγοφμενο & ιςχφει από 01/04/2010 2. Οι τιμζσ αφοροφν παράδοςθ ςε πρακτορείο περιοχισ Ακθνϊν - Πειραιϊσ. 3. Οι τιμζσ επιβαρφνονται με το νόμιμο ΦΠΑ. 4.

Διαβάστε περισσότερα

Άπειρεσ κροφςεισ. Τθ χρονικι ςτιγμι. t, ο δακτφλιοσ ςυγκροφεται με τον τοίχο με ταχφτθτα (κζντρου μάηασ) μζτρου

Άπειρεσ κροφςεισ. Τθ χρονικι ςτιγμι. t, ο δακτφλιοσ ςυγκροφεται με τον τοίχο με ταχφτθτα (κζντρου μάηασ) μζτρου Άπειρεσ κροφςεισ Δακτφλιοσ ακτίνασ κυλάει ςε οριηόντιο δάπεδο προσ ζνα κατακόρυφο τοίχο όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα. Ο ςυντελεςτισ τριβισ ίςκθςθσ του δακτυλίου με το δάπεδο είναι, ενϊ ο τοίχοσ είναι λείοσ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων)

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων) 1)Πώσ ορύζεται η Στατιςτικό επιςτόμη; Στατιςτικι είναι ζνα ςφνολο αρχϊν και μεκοδολογιϊν για: το ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ δεδομζνων τθ ςυνοπτικι και αποτελεςματικι παρουςίαςι τουσ τθν ανάλυςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά;

Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά; ; Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά; 30/1/ 2 Η φυςικι τθσ ςθμαςία είναι ότι προςδιορίηει τθ ςτροφικι κίνθςθ ενόσ ςτερεοφ ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίερ: 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 5 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Φυςιολογία τθσ καρδιάσ και θλεκτροκαρδιογράφθμα

Φυςιολογία τθσ καρδιάσ και θλεκτροκαρδιογράφθμα ΑΣΚΗΣΗ 2 Φυςιολογία τθσ καρδιάσ και θλεκτροκαρδιογράφθμα 1. Ειςαγωγι τθν άςκθςθ αυτι περιγράφεται θ λειτουργία τθσ καρδιάσ ωσ αντλία, το ειδικό ςφςτθμα παραγωγισ και αγωγισ του ερεκίςματοσ που ελζγχει

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ Θζμα Α Α1: γ, Α2: β, Α3: α, Α4: β, A5: β Θζμα Β Β1: Σ ι Λ (ελλιπισ διατφπωςθ), Λ, Σ, Σ, Σ Β2: α) Οι διαφορζσ μεταξφ ς και π δεςμοφ είναι: α. Στον ς

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eeae.gr <Δοςιμζτρθςθ προςωπικοφ ςε κεραπευτικζσ εφαρμογζσ με ραδιοϊςότοπα> Ε.Καρίνου Τμιμα Δοςιμετρίασ, ΕΕΑΕ

http://www.eeae.gr <Δοςιμζτρθςθ προςωπικοφ ςε κεραπευτικζσ εφαρμογζσ με ραδιοϊςότοπα> Ε.Καρίνου Τμιμα Δοςιμετρίασ, ΕΕΑΕ Ε.Καρίνου Τμιμα Δοςιμετρίασ, ΕΕΑΕ Πθγζσ ζκκεςθσ ςε εργαηόμενουσ ςτον τομζα τθσ πυρθνικισ ιατρικισ Η Πυρθνικι Ιατρικι ςχετίηεται με το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στατιςτικι είναι ο κλάδοσ των μακθματικϊν που αςχολείται με τθ ςυλλογι, τθν οργάνωςθ, τθν παρουςίαςθ και τθν ανάλυςθ αρικμθτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα