Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης."

Transcript

1 Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης. 1. Ανατροπής ολίσθησης. 2. Φέρουσας ικανότητας 3. Καθιζήσεων Να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι διατομών και να υπολογισθεί ο απαιτούμενος οπλισμός. 0,5 m q = 10 t/m 2 Φ 1 = 30 ο γ sat1 = 1,8 t/m 3 Φx = 43 ο C 1 = 0 h 1 = 2.5m γ sat = 1,65t/m 3 1 m 5m Φ 2 = 36 Ο γ sat2 = 1,7 t/m 3 C 2 = 0,5 t/m 2 h 2 = 2.5m H ολ =5 m 0,5 m Lολ = 6,5m ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΡΓΙΛΟΣ γ sat3 = 1,6t/m 3 Φ 3 =41 ο C 3 = 0,2 t/m 2 ΖΩΝΗ ΙΙΙ δ = 300α Μήκος τοίχου αντιστήριξης:10 m C c = 0,3 C r = 0,05 σ ρ = 1t/m 2 e o = 1 1

2 C v = 0,1 cm 2 /min ΖΩΝΗ III δ = 300 α = 0,36 (συντελεστής σεισμικής επιτάχυνσης εδάφους) q w = 2 (μειωτικός συντελεστής) Κ h = α/q w = 0,36/2 = 0,18 (οριζόντιος σεισμικός συντελεστής) Κ V = 0,09 (κατακόρυφος σεισμικός συντελεστής) Ψ = tan -1 {K h / (1-K v ) } = tan -1 {0,18 / (1-0,09) } = 11,18 ο Θ = 0 δ = 0 β = 0 Συντελεστής ενεργών ωθήσεων σε σεισμό Κ ΑΕ για την πρώτη στρώση: Συντελεστής ενεργών ωθήσεων σε σεισμό Κ ΑΕ για τη δεύτερη στρώση (Ιαπωνικοί Κανονισμοί) : 0,5 2

3 Συντελεστής ενεργών ωθήσεων (Rankine) για την πρώτη στρώση: Κ Α1 = tan 2 (45-Φ 1 /2) = tan 2 (45-15) = Συντελεστής ενεργών ωθήσεων (Rankine) για την δεύτερη στρώση: K A2 = tan 2 (45-Φ 2 /2) = tan 2 (45-18) =

4 ΩΘΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΙΔΙΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΑΥΞΗΣΗ 1 2 σ 1 = Κ ΑΕ * (1-Κ V ) * (γ sat γ w )* h 1 = 0,665* (1 0,09) * (1,8-1)* 2,5 = 1,21t/m 2 σ 2 = Κ ΑΕ * [ ( γ sat γ w )* h 1 + (γ sat2 γ w )* h 2 ] = 0,5 [(1,8-1)* 2,5 + (1,7-1)* 2,5] = 1,875t/m 2 4

5 ΩΘΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΑΥΞΗΣΗ σ 1 σ 2 σ 1 = Κ ΑΕ * (1 - Κ V ) * q = 0,665 (1 0,09)* 10 = 6,05 t/m 2 σ 2 = 0,5* q = 0,5* 10 = 5 t/m 2 5

6 ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ, ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΠΙΕΣΗ w u u H ολ = h 1 + h 2 = 2,5 + 2,5 = 5m 6

7 7

8 ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ V wq H wq W q V 1 V 3 P 1 P 4 P 7 H 1 H 3 W 3 W 1 V 2 P 2 P 3 P 5 P 6 H 2 W 2 V ΥΔΡ 8

9 9

10 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Ιδια Βάρη: W 1 = γ b * (0,5 * 4,5m) = 2,4*0,5*4,5 = 5,4 t W 2 = γ b * (0,5 * 6,5) = 2,4*0,5*6,5 = 7,8 t W 3 = γ sat * (5 * 4,5) = 1,65*5*4,5 = 37,12 t W q = q * 5 * 1 = 10 * 5 * 1 = 50 t Από ωθήσεις: P 1 = ½ * σ 1 * h 1 = ½ * 1,21 * 2,5 = 1,51 t P 2 = σ 1 * h 2 = 1,21*2,5 = 3,025 t Ρ 3 = ½ * (σ 2 σ 1 ) * h 2 = ½ * (1,875-1,21)*2,5 = 0,83 t Ρ 4 = σ 1 * h 1 = 6,05 * 2,5 = 15,13 t Ρ 5 = σ 2 * h 2 = 5 * 2,5 = 12,5 t Από πίεση νερού: Ρ 6 = ½ * u * H ολ = ½ * 5 * 5 = 12,5 t Ρ 7 = 7/12 * Κ h * γ w * h 2 1 = ½ * 0,18 * 1 * 2,5 2 = 0,656 t V υδρ = ½ * L * u = ½ * 6,5 * 5 = 16,25 t 10

11 ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ: Η 1 = Κ h * W 1 = 0,18 * 5,4 = 0,972t V 1 = K v * W 1 = 0,09 * 5,4 = 0,486t Η 2 = Κ h * W 2 = 0,18 * 7,8 = 1,404t V 2 = K v * W 2 = 0,09 * 7,8 = 0,702t Η 3 = Κ h * W 3 = 0,18 * 37,12 = 6,68t V 3 = K v * W 3 = 0,09 * 37,12 = 3,34t Η wq = Κ h * W q = 0,18 * 50 = 9t V wq = K v * W q = 0,09 * 50 = 4,5t 11

12 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ: F = ΣΜ ευσταθειας / ΣΜ ανατροπης ΔΥΝΑΜΗ ( t ) ΜΟΧΛΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ( m) ΡΟΠΗ (t*m) W 1 = 5,4 L 1 = 1,25 6,75 W 2 = 7,8 L 2 = 3,25 25,35 W 3 = 37,12 L 3 = 4 148,48 W q = 50 L 4 = P 1 = 1,51 h 1 = 3,33 5,03 Ρ 2 = 3,015 h 2 = 1,25 3,78 Ρ 3 = 0,83 h 3 = 0,83 0,69 Ρ 4 = 15,13 h 4 = 3,75 56,73 Ρ 5 = 12,5 h 5 = 1,25 15,62 Ρ 6 = 12,5 h 6 = 1,67 20,87 Ρ 7 = 0,656 h 7 = 3,33 2,18 V υδρ = 16,25 L υδρ = 4,33 70,36 H 1 = 0,972 H H1 = 2,75 2,67 V 1 = 0,486 L v1 = 1,25 0,61 H 2 = 1,404 H H2 = 0,25 0,35 V 2 = 0,702 L V2 = 3,25 2,28 H 3 = 6,68 H H3 = 2,75 18,37 V 3 = 3,34 L V3 = 4 13,36 H wq = 9 H HWq = 5 45 V wq = 4,5 L Vwq = 4 18 F = ( W 1 *L 1 + W 2 *L 2 + W 3 *L 3 + W q *L q ) / (P 1 *h 1 + P 2 *h 2 + P 3 *h 3 + P 4 *h 4 + P 5 *h 5 + P 6 *h 6 + P 7 *h 7 + L υδρ *h υδρ + Η 1 *h Η1 + V 1 *L V1 + H 2 *h H2 + V 2 *L V2 + H 3 *h H3 + V 3 *L V3 + H wq *h Hwq + V wq *L Vwq ) F= (6,75+25,35+148,48+200) / (5,03+3,78+0,69+56,73+15,62+20,87+2,18+70,36+2,67+0,61+0,35+2,28+18,37+13, ) F= 380,58/275,9 F= 1,379 > 1 H συνθήκη ευστάθειας έναντι ανατροπής καλύπτεται. 12

13 ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ: F = Σ κατακόρυφων δυνάμεων * tanφ 3 / Σ οριζόντιων δυνάμεων F = (W 1 +W 2 + W 3 +W q - V 1 -V 2 - V 3 -V υδρ - V wq )*tanφ 3 / (P 1 + P 2 + P 3 + P 4 + P 5 + P 6 + P 7 + H 1 + H 2 + H 3 + H wq ) F = (5,4+7,8+37, ,486-0,702-3,34-16,25-4,5)*tan41 / (1,51+3,02+0,83+15,13+12,5+12,5+0,656+0,972+1,404+6,68+9) F = 65,2/64,2 F = 1,01 > 1 Η συνθήκη ευστάθειας έναντι ολίσθησης καλύπτεται έστω και οριακά. 13

14 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ : Για τον υπολογισμό της φέρουσας ικανότητας του εδάφους λαμβάνονται υπόψη τα στατικά φορτία (μόνιμα φορτία). Ωθήσεις λόγω ίδιου βάρους 1 u 1 ο 2 Σημείο 1 ο : σ = Κ Α1 *(γ sat γ w ) * h 1 = 0,333 * (1,8-1)* 2,5 = 0,67 t/m 2 Σημείο 1 u : σ = Κ Α2 * (γ sat γ w ) * h 1 2c 2 * K A2 = 0,259*(1,8-1)*2,5 2*0,2* 0, 259 = 0,518 0,2 = 0,314 t/m 2 Σημείο 2 : σ = Κ Α2 *[ (γ sat1 γ w ) * h 1 + (γ sat2 γ w ) * h 2 ] - 2*c 2 * K A2 = 0,259 * [(1,8-1)*2,5 + (1,7-1)*2,5] 0,2 = 0,77 t/m 2 14

15 15

16 Ωθήσεις λόγω επιφανειακού φορτίου: σ 1 σ 2 σ 1 = Κ Α1 * q = 0,333 * 10 = 3,33 t/m 2 σ 2 = Κ Α2 * q = 0,259 * 10 = 2,59 t/m 2 16

17 Υδροστατική πίεση και υποπίεση Όπως στη σελίδα 6. 17

18 ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ W q P 4 P 1 W 3 W 1 P 2 Ρ 5 P 6 P 3 W 2 V υδρ 18

19 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Ίδια Βάρη: W 1 = 5,4 t W 2 = 7,8 t W 3 = 37,12 t W q = 50 t Από ωθήσεις: P 1 = ½ * 0,67 * 2,5 = 0,84 t P 2 = 0,314 * 2,5 = 0,785 t P 3 = ½ * 0,456 * 2,5 = 0,57 t P 4 = 3,33 * 2,5 = 8,33 t P 5 = 2,59 * 2,5 = 6,48 t Από πίεση νερού: P 6 = 12,5 t V υδρ = 16,25 t 19

20 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΟΠΩΝ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΔΥΝΑΜΗ ( t ) ΜΟΧΛΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ( m) ΡΟΠΗ (t*m) W 1 = 5,4 2-10,8 W 2 = 7,8 - - W 3 = 37,12 0,75 27,84 W q = 50 0,75 37,5 P 1 = 0,84 3,33-2,8 Ρ 2 = 0,785 1,25-0,98 Ρ 3 = 0,57 0,83-0,47 Ρ 4 = 8,33 3,75-31,23 Ρ 5 = 6,48 1,25-8,1 Ρ 6 = 12,5 1,67-20,87 V υδρ = 16,25 1,08-17,55 Θετική φορά ροπής λαμβάνεται η δεξιόστροφη 20

21 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΤΗΤΑΣ e ΩΣ ΠΡΟΣ Α: e = ΣΜ Α / R = (-10,8+27,84+37,5-2,8-0,98-0,47-31,23-8,1-20,87-17,55) / (5,4+9,8+37, ,25) = (-27,46) / 84,07 = -0,33 m e Α Β R Ισοδύναμο πλάτος Β : Β = Β 2e = 6.5 (2*0,33) = 5,84 m σ ο = R / (Β *1) = 84,07/(5,84*1) = 14,39 t/m 2 21

22 H φέρουσα ικανότητα του εδάφους δίνεται από τον παρακάτω τύπο, σύμφωνα με τον ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ: q = c N c s c i c b c + q o N q s q i q b q + 0,5 B γ N γ s γ i γ b γ Πλευρικό αντίβαρο δεν υπάρχει άρα D f = 0. Η άνω σχέση λαμβάνει την μορφή: q = c N c s c i c b c + 0,5 B γ N γ s γ i γ b γ Υπολογισμός συντελεστών: Φ 3 = 41 ο Nq 1 N c = = 37,52 tanφ N q = tan 2 ( 4 π + 2 φ ) e π tanφ = 33,62 Ν γ = 2 ( N q 1) tanφ = 56,71 s c = sq Nq 1 = 0,364 Nq 1 s q = 1 + B sinφ = 0,383 L s γ = 1 0,3 L B = 0,825 i c = iq Nq N q 1 1 = 0,479 i q = 1 H V + (B L c/tanφ) m = 0,495 i γ = 1 H m+1 V + (B L c/tanφ) = 0,322 m = m B = 2 + B/L = 1, B/L 22

23 Οι συντελεστές b i = 1 q = 0,3*37,52*0,364*0,479*1 + 0,5*5,84*(1,6 1)*56,71*0,825*0,322*1 = 28,35 t/m 2 q = q / 1,4 = 20,25 t/m 2 Άρα σ ο < q H φέρουσα ικανότητα του εδάφους είναι επαρκής. 23

24 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ Χωρίζουμε την εδαφική στρώση σε επιμέρους στρώσεις πάχους 2 m. Η πλάκα θεμελίωσης θεωρείται άκαμπτη. Το φορτίο που ασκείται στο έδαφος είναι σ ο = 14,39 t/m 2 Υπολογίζεται η καθίζηση των τριών πρώτων στρώσεων. 1 2 m 2 2 m 3 2 m 1 η ΣΤΡΩΣΗ σ αρχ1 = (γ sat3 -γ w )*z 1 = (1,6-1)*1 = 0,6 t/m 2 σ τελ1 = σ αρχ1 + Δσ 1 = 0,6+10,79 = 11,39 t/m 2 Δσ 1 = I 1 * σ ο = 0,75*14,39 = 10,79 t/m 2 Ι 1 = ( a/b = 10/5,84 = 1,7 και z 1 /b = 1/5,84 = 0,17) = 0,75 σ αρχ < σ p < σ τελ ΔΗ 1 = Η ο * [C r / (1+e o )]*log(σ p / σ αρχ ) + H O * [C c /(1+e o )]* log(σ τελ /σ p ) = 2* [ 0,05/ (1+1)]* log(1/0,6) + 2* [0,3/(1+1)]* log(11,39/1) 24

25 = 0,01 + 0,31 = 0,32 m 2 η ΣΤΡΩΣΗ σ αρχ2 = (γ sat3 -γ w )*z 2 = (1,6-1)*3 = 2,4 t/m 2 σ τελ2 = σ αρχ2 + Δσ 2 = 2,4+6,47 = 8,87 t/m 2 Δσ 2 = I 2 * σ ο = 0,45*14,39 = 6,47 t/m 2 Ι 2 = ( a/b = 10/5,84 = 1,7 και z 2 /b = 3/5,84 = 0,51) = 0,45 σ p <σ αρχ < σ τελ ΔΗ 1 = Η ο * [C c / (1+e o )]*log(σ τελ / σ αρχ ) = 2* [ 0,3/ (1+1)]* log(8,87/2,4) = 0,17 m 3 η ΣΤΡΩΣΗ σ αρχ3 = (γ sat3 -γ w )*z 3 = (1,6-1)*5 = 3 t/m 2 σ τελ3 = σ αρχ3 + Δσ 3 = 3+4,6 = 7,6 t/m 2 Δσ 3 = Ι 3 * σ ο = 0,32*14,39 = 4,6 t/m 2 Ι 3 = ( a/b = 10/5,84 = 1,7 και z 3 /b = 5/5,84 = 0,85) = 0,32 ΔΗ 3 = Η ο * [C c / (1+e o )]*log(σ τελ / σ αρχ ) = 2* [ 0,3/ (1+1)]* log(7,6/3) = 0,12 m Η συνολική καθίζηση είναι: ΔΗ ολ = ΔΗ 1 + ΔΗ 2 + ΔΗ 3 = 0,32 + 0,17 + 0,12 = 0,61 m 25

26 H καθίζηση κρίνεται ως υπερβολικά υψηλή. Ο χρόνος που απαιτείται για ολοκλήρωση του 95% της καθίζησης είναι: t = (T V * H 2 ) / C V = (0,72 * ) / 0,1 = min = 4,93 χρόνια Τ V : 0,72 (περίπτωση c 2 διότι οι τάσεις μειώνονται με το βάθος) Η : 600 cm (θεωρήθηκε ότι η αποστράγγιση συντελείται μόνο από τη μία πλευρά) Συνεπώς, η λύση της αρχικής προφόρτισης με κατασκευή τεχνητού επιχώματος που θα ασκεί φορτίο στο έδαφος ίσο με το φορτίο που θα ασκήσει ο τοίχος αντιστήριξης κρίνεται ως αναποτελεσματική, καθότι χρειάζεται μεγάλο χρονικό διάστημα για να συντελεστεί η καθίζηση. Ελέγχεται η λύση της αρχικής προφόρτισης με κατακόρυφα αμμοστραγγιστήρια. Επιλέγεται τριγωνική διάταξη αμμοστραγγιστηρίων με λόγο n = D c /D d = 300/60 = 5 Για n = 5 και βαθμό στερεοποίησης U = 95% από νομογράφημα λαμβάνεται Τ V = 0,28 O χρόνος που απαιτείται για ολοκλήρωση του 95% της καθίζησης είναι: t = [(T V *4*(0,525*Dc) 2 ] / C v = [0,28*4*(0,525*300) 2 ] / 0,1 = min = 6,5 μήνες Η λύση της αρχικής προφόρτισης με κατασκευή κατακόρυφων αμμοστραγγιστηρίων επιλέγεται καθότι ο χρόνος που απαιτείται για να συντελεστεί το 95% των καθιζήσεων είναι αρκετά μικρός. 26

27 Φορτία που ασκούνται στην πλάκα πρόβολο και συνιστώσες τους H wq P 4 W 1 P 1 P 7 H 1 H 3 V 1 P 2 P 5 P 6 P 3 27

28 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΑΚΑ ΠΡΟΒΟΛΟΣ Υπολογισμός Μ max και Q max πάκτωσης Στο πιο πάνω σχήμα παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα φορτία που ασκούνται στην πλάκα πρόβολο συμπεριλαμβανομένων και των σεισμικών φορτίων. Από προηγούμενους υπολογισμούς το άθροισμα των ροπών των δυνάμεων P 1 P 7 και των σεισμικών φορτίων Η 1, Η 3 και Η wq, ως προς την επιφάνεια θεμελίωσης, είναι 171,29 t*m. Επειδή οι έλεγχοι γίνονται στην παρειά της πάκτωσης (λαιμός πλάκας προβόλου) λαμβάνουμε ως: Μ max = 0,9*171,29 = 154,61 t*m Το ίδιο και για το Q max Q max = 0.9*59,58 = 53,62 t M sd = M N * (t κορμου / 2) = 154,61 + [4,9*(0,5/2)] = 155,8 t*m Όπου t κορμου = ολόκληρο το πάχος με την επικάλυψη b : εγκάρσιο πλάτος 1 m d : ύψος διατομής επικάλυψη σκυροδέματος (επιλέγεται 5 cm) f cd : αποχή σκυροδέματος / 1,5 μ sd = M Sd / b * d 2 * f cd = 155,8 / [1*0,45 2 *(2000/1,5)] = 0,57 > μ lim = 0,315 μ lim = (0,688 0,286) ξ lim 0,601 h/d ξ lim = min 1 + f 1 yd / 805 όπου f yd σε MPa Απαιτείται επομένως θλιβόμενος οπλισμός. Κρίνεται ότι οι διαστάσεις του τοίχου είναι ανεπαρκείς. Θα ήταν ίσως προτιμότερη μια συνολική αύξηση του πάχους. Παρόλα αυτά θα εξετασθεί η περίπτωση της τοπικής αύξησης του πάχους του κορμού κοντά στο πέλμα. Λαμβάνοντας πάχος κορμού 70 cm, τότε : μ sd = 155,8 / [1*0,65 2 *(2000/1,5)] = 0,276 < μ lim = 0,315 μ sd = 0,276 ω = 0,357 28

29 O απαιτούμενος οπλισμός για την παρειά που εφελκύεται είναι: Αs = ω*b*d* [(f cd / f yd ) + (N / f yd )], όπου f yd : αντοχή χάλυβα / 1,15 Αs = 0,357*100*65* [(20/1,5)/(500/1,15)]-[4,9/(50000/1,15)] = 71 cm 2 Επιλέγεται Φ28/8,5 (72,44 cm 2 ) Αυτό που υπολογίστηκε συγκρίνεται με τον ελάχιστο οπλισμό 0,6*b*d / f yd = 0,6*1*0,65 / 434,7 = 8,97 cm 2 Αs,min = max 1,5 o / oo * b* = 1,5 o / oo * 100 * 65 = 9,75 cm 2 Επομένως, ο ελάχιστος οπλισμός καλύπτεται. Απόσταση μεταξύ οπλισμών 5 < min (20 cm, 1,5*t κορμου ) Μέγιστος επιτρεπόμενος οπλισμός Αmax= 2 o / oo * b * d/παρειά = 130 cm 2 O οπλισμός διανομής είναι: 20% * As,κυρ = 0,2*71 = 14,2 cm 2 Αs, οριζ = max Φ8/25 = 2,01 cm 2 Επιλέγεται οπλισμός διανομής Φ14/10 (15,39 cm 2 ) Στη θλιβόμενη παρειά τοποθετείται ο ελάχιστος οπλισμός κάμψης Φ12/11,5 cm 2 (9,83 cm 2 ) και διανομής Φ8/25 Έλεγχος τέμνουσας: Πρέπει: V Ι < V RD1 ώστε να μην είναι αναγκαίος επιπρόσθετος οπλισμός διάτμησης V Ι : η τέμνουσα που ασκείται V Rd1 : τ Rd * K Ι * (1.2+40*p l )*b Για σκυρόδεμα: C20/25 τ Rd = 0,26 MPa C25/30 τ Rd = 0,3 MPa C30/37 τ Rd = 0,34 MPa 29

30 K I = 1,6-d = Ο,95 λαμβάνεται K I = 1 ρ l = As/(b*d) = 72,44/(100*65) = 0,01 < 0,02 V Rd1 = 26*1 * (1,2+40*0,01)*1*0,65 = 28,39 t V 1 > V Rd1 απαιτείται οπλισμός διάτμησης Το τμήμα του φορτίου που παραλαμβάνεται από το σκυρόδεμα μειώνεται σε 0,3*V Rd1 για λόγους αντισειμικότητας. Οι συνδετήρες θα αναλαμβάνουν τέμνουσα ίση με : V wd = 53,62 - (0,3*28,39) = 45,1 t Επιλέγονται συνδετήρες Φ12 (1,13 cm 2 ), S500 Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους υπολογίζεται ως εξής: (Αs w /S) * 0,9*d*f yd = V wd [(2*0,79)/S]*0,9*65*(5/1,15) = 45,1 S = 12,99 cm Τοποθετούνται συνδετήρες Φ12/13 cm 30

31 ΠΛΑΚΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ Υπολογισμός εκκεντρότητας e ως προς το μέσο της πλάκας. Οι δυνάμεις που ασκούνται στον τοίχο αντιστήριξης έχουν υπολογισθεί προηγουμένως. Δυνάμεις, μοχλοβραχίονες και οι ροπές τους ως προς το μέσο της πλάκας έδρασης: ΔΥΝΑΜΗ ( t ) ΜΟΧΛΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ( m) ΡΟΠΗ (t*m) W 1 = 5,4 2-10,8 W 2 = 7,8 - - W 3 = 37,12 0,75 27,84 W q = 50 0,75 37,5 P 1 = 1,51 3,33-5,03 Ρ 2 = 3,02 1,25-3,78 Ρ 3 = 0,83 0,83-0,69 Ρ 4 = 15,13 3,75-56,73 Ρ 5 = 12,5 1,25-15,62 Ρ 6 = 12,5 1,67-20,87 Ρ 7 = 0,656 3,33-2,18 V υδρ = 16,25 1,08-17,55 H 1 = 0,972 2,75-2,67 V 1 = 0, ,97 H 2 = 1,404 0,25-0,35 V 2 = 0, H 3 = 6,68 2,75-18,37 V 3 = 3,34 0,75-2,5 H wq = 9 5-4,5 V wq = 4,5 0,75-3,37 Θετική φορά ροπής λαμβάνεται η δεξιόστροφη e = (66,31-205,51) / 75,04 = -1,85m η εκκεντρότητα e είναι μεγαλύτερη του Β/6. Τμήμα της πλάκας έδρασης αποτελεί αδρανή περιοχή. Η κατανομή των θλιπτικών τάσεων είναι όπως παρακάτω: 31

32 ξ = Β/2 e = 3,25 1,85 = 1,4 m σ d = 2/3 * R/ξ = 2/3* (75,04/1,4) = 35,7 t/m 2 ξ 2ξ σ d R 1, 2 t/m 2 13,6 t/m 2 Α Β Γ Δ 27,2 t/m 2 22,9 t/m 2 32

33 35,7 t/m 2 TMHMA AB 1,2 t/m 2 27,2 t/m 2 35,7 t/m 2 Υπολογισμός Μ max και Q max Q max = [(35,7+27,2) / 2 ]*1 (1,2*1) = 30,25 t M max = 27,2*1*0,5 + ½ (35,7-27,2)*1*2/3 1,2*1*0,5 = = 13,6+2,83-0,6 = 15,8 t*m Η αξονική δύναμη θεωρείται αμελητέα μ sd = Μ sd / (b*d 2 * f cd ) = 15,83 / [1*0,45 2 * (2000/1,5)] = 0,058 < μ lim = 0,315 μ sd = ω = 0,06 As = ω*b*d*(f cd /f yd ) = 0,06*100*45* [(20/1,5)/(500/1,15)] = 8,28 cm 2 Ελάχιστος οπλισμός 0,6*b*d / f yd = 0,6*1*0,45 / 434,7 = 6,2 cm 2 Αs,min = 1,5 o / oo *b*d = 1,5 o / oo *100*45 = 6,75 cm 2 33

34 Οπλισμός διανομής Φ8/25 στην πάνω και κάτω ίνα. Στη θλιβόμενη παρειά τοποθετείται ο ελάχιστος οπλισμός Φ10/10 (7,85 cm 2 ) O κύριος οπλισμός καλύπτεται από το μισό οπλισμό του τμήματος ΓΔ, Φ14/20 (7,7cm 2 ) Έλεγχος σε τέμνουσα Πρέπει: V Ι < V Rd1 V Rd1 = 26*1,15*(1,2 + 40*1,84*10-3 )*0,45*1 = 17,13 t V 1 > V Rd1 απαιτείται οπλισμός διάτμησης Οι συνδετήρες θα παραλάβουν τέμνουσα ίση με: V wd = 30,25 0,3*17,13 = 25,11 t Επιλέγονται συνδετήρες Φ12, S500 Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους είναι : S = 2*1,13*0,9*45*(5/1,15)*(1/25,11) = 15,84 cm Τοποθετούνται συνδετήρες Φ12/15 cm TMHMA ΓΔ 2,7 m 13,6 t/m t/m 2 Υπολογισμός Μ max και Q max Q max = 13,6*5 ½* (22,9*2,7) = 68-30,9 = 37,1 t M max = 68*2,5 30,9*(1/3)*2,7 = ,78 = 142,2 t*m 142,2 t*m 34

35 37,1 t μ sd = Μ sd / (b*d 2 * cd ) = 142,2 / [1*0,5 2 * (2000/1,5)] = 0,42 > 0,315 Aπαιτείται θλιβόμενος οπλισμός. Θα εξετασθεί η περίπτωση της τοπικής αύξησης του ύψους της διατομής κοντά στο κορμό. Λαμβάνεται ύψος διατομής 65 cm Μ sd = 142,2 / 0,6 2 *(2000/1,5) = 0,29 < 0,315 μ sd = 0,29 ω = 0,375 As = ω*b*d*(f cd /f yd ) = 0,375*100*60* [(20/1,5)/(500/1,15)] = 69 cm 2, Φ28/9 cm (68,42 cm 2 ) Οπλισμός διανομής : 20%*68,42 = 13,68 cm 2, Φ14/10 cm (15,39 cm 2 ) Ελάχιστος οπλισμός Αs,min = 0,6*b*d / f yd = 0,6*1*0,6 / 434,7 = 8,28 cm 2 1,5 o / oo *b*d = 1,5 o / oo *100*60 = 9 cm 2 Στη θλιβόμενη παρειά τοποθετείται ο ελάχιστος οπλισμός Φ12/12,5 (9,05 cm 2 ) Οπλισμός διανομής Φ8/25 στη πάνω και κάτω ίνα. Έλεγχος τέμνουσας: V Rd1 = 26*1*[1,2+(40*0,011)]*0,6*1 = 25,58 t V I > V Rd1 Τοποθέτηση συνδετήρων Οι συνδετήρες θα παραλάβουν τέμνουσα ίση με: V Wd = 37,1 ( 0,3*25,58) = 29,42t, επιλέγονται συνδετήρες Φ12, S500 Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους είναι S = 2*1,13*0,9*60*(5/1,15)*(1/29,42) = 18 cm Τοποθετούνται συνδετήρες Φ12 /18 cm 35

36 Φ12/11,5 Φ28/8,5 Φ8/25 Φ14/10 Φ10/10 Συνδ Φ12/13 Φ8/25 Φ28/9 Συνδ Φ12/15 Φ14/20 Συνδ Φ12/18 36 Φ8/25 Φ14/10

37 37

38 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 38

39 Πίνακας 1α. Εμβαδό ράβδων οπλισμού 39

40 Πίνακας 1β. 40

41 Πίνακας 2. Μέγιστος αριθμός ράβδων που χωρούν σε μία σειρά 41

42 Πίνακας 3. Γενικός πίνακας σχεδιασμού ορθογωνικών διατομών χωρίς θλιβόμενο οπλισμό για κάμψη με ή χωρίς ορθή δύναμη. 42

43 Πίνακας 4. Διατμητική αντοχή (MPa) σκυροδέματος διαφόρων κατηγοριών 43

44 Πίνακας 5. Συσχέτιση μ sd ω 1 ω 2 (όταν μ sd > μ lim ) για τον σχεδιασμό ορθογωνικών διατομών με θλιβόμενο οπλισμό. 44

Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:...

Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:... Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Χειμερινό Εξάμηνο 00-0 Διάρκεια εξέτασης: ώρες Εξέταση Θεωρίας: ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας

Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών, συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Χειμερινό Εξάμηνο Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:...

Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Χειμερινό Εξάμηνο Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:... Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Εξέταση Θεωρίας: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Χειμερινό Εξάμηνο 010-011 Εξεταστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 010 1 Μάθηµα: Θεµελιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ Επίλυση γραμμικών φορέων ΟΣ σύμφωνα με τους EC & EC8 ΑΣΚΗΣΗ 4 (3/3/017) ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ Να υπολογιστεί σε κάµψη η µονοπροέχουσα δοκός του σχήµατος για συνδυασµό φόρτισης 135G15Q Η δοκός ανήκει σε

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Ανάλογα με τη στατική φόρτιση δημιουργούνται περιοχές στο φορέα όπου έχουμε καθαρή κάμψη ή καμπτοδιάτμηση. m(x)

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα.

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα. CSI Hellas, Φεβρουάριος 2004 Τεχνική Οδηγία 1 Πέδιλα στα οποία εδράζονται υποστυλώµατα ορθογωνικής διατοµής Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m μέσα στο επίπεδο του πλαισίου, 0.4m κάθετα σ αυτό. Τα γωνιακά υποστυλώματα είναι διατομής 0.4x0.4m. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Τοίχοι Αντιστήριξης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : Τ. ΑΝΤ-001, Τοίχος αντιστήριξης ωπ λισμένου σκυροδέματος 1.1. Στοιχεία τοίχου-παράμετροι-κανονισμοί 1.. Επ ιμέρους συντελεστές για

Διαβάστε περισσότερα

Π1 Ππρ. Δ1 (20x60cm) Σ1 (25x25cm) Άσκηση 1 η

Π1 Ππρ. Δ1 (20x60cm) Σ1 (25x25cm) Άσκηση 1 η Πλάκες 1 ο μάθημα εργαστηρίου 1 Άσκηση 1 η Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών, συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 2005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Ανάλυση της Φέρουσας Ικανότητας Επιφανειακών Θεμελιώσεων κατά τον Ευρωκώδικα 7 8.0.2005 Έλεχος επάρκειας επιφανειακών

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική οδηγία 7 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο και την όπλιση πεδιλοδοκών.

Η τεχνική οδηγία 7 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο και την όπλιση πεδιλοδοκών. CSI Hellas, Μάρτιος 4 Τεχνική Οδηγία 7 Πιλοδοκοί Η τεχνική οδηγία 7 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο και την όπλιση πιλοδοκών. Γενικά Η πιλοδοκός προσοµοιώνεται στο ETABS µε ένα ραβδωτό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

14. Θεµελιώσεις (Foundations)

14. Θεµελιώσεις (Foundations) 14. Θεµελιώσεις (Foundations) 14.1 Εισαγωγή Οι θεµελιώσεις είναι η υπόγεια βάση του δοµήµατος που µεταφέρει στο έδαφος τα φορτία της ανωδοµής. Για τον σεισµό σχεδιασµού το σύστηµα θεµελίωσης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Τα θεµέλια είναι τα δοµικά στοιχεία ή φορείς που µεταφέρουν µε επάρκεια τα φορτία του κτιρίου (µόνιµα, κινητά, σεισµός, άλλοι συνδυασµοί) στο έδαφος.

Τα θεµέλια είναι τα δοµικά στοιχεία ή φορείς που µεταφέρουν µε επάρκεια τα φορτία του κτιρίου (µόνιµα, κινητά, σεισµός, άλλοι συνδυασµοί) στο έδαφος. Τα θεµέλια είναι τα δοµικά στοιχεία ή φορείς που µεταφέρουν µε επάρκεια τα φορτία του κτιρίου (µόνιµα, κινητά, σεισµός, άλλοι συνδυασµοί) στο έδαφος. Προβλέπεται άρα Έλεγχος του φορέα: σχεδιασµός και όπλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει:

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει: Ενότητα Ζ ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών Δοκιδωτές πλάκες, γνωστές και ως πλάκες με νευρώσεις, (σε αντιδιαστολή με τις συνήθεις πλάκες οι οποίες δηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

30/07/2011. Αντιστηρίξεις Τοίχοι από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Τοίχοι Βαρύτητας Οπλισμένου Σκυροδέματος Οπλισμένα Γη - Επιχώματα

30/07/2011. Αντιστηρίξεις Τοίχοι από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Τοίχοι Βαρύτητας Οπλισμένου Σκυροδέματος Οπλισμένα Γη - Επιχώματα Τοίχοι Βαρύτητας Οπλισμένου Σκυροδέματος Οπλισμένα Γη - Επιχώματα Βαθειές Πασσαλοσανίδες ιαφραγματικοί Τοίχοι Πασσαλότοιχοι Οριακή Κατάσταση Σχεδιασμός έναντι θραύσης Αριθμητικές Μέθοδοι Κατάσταση Λειτουργικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΡΑΧΕΩΣ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΝ1992 [EC 2]

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΡΑΧΕΩΣ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΝ1992 [EC 2] ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΙΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΡΑΧΕΩΣ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΝ1992 [EC 2] Βραχύς πρόβολος

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2. Παράδειγμα μονοπροέχουσας απλά οπλισμένης πλάκας

Άσκηση 2. Παράδειγμα μονοπροέχουσας απλά οπλισμένης πλάκας Άσκηση. Παράδειγμα μονοπροέχουσας απλά οπλισμένης πλάκας Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών,

Διαβάστε περισσότερα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα ADAPTOR Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα Version 1.0 Ιανουάριος 004 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Το λογισµικό Adaptor και όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ]

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ] Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ 1992-1-1

Διαβάστε περισσότερα

s,min ΕΚΩΣ : Ελάχιστος οπλισμός τουλάχιστο Ø12 ανά max 15cm (Ø12/15cm=7.54cm²) ποιότητας ισοδύναμης με S400/S500 (υγρά εδάφη Ø14/15cm)

s,min ΕΚΩΣ : Ελάχιστος οπλισμός τουλάχιστο Ø12 ανά max 15cm (Ø12/15cm=7.54cm²) ποιότητας ισοδύναμης με S400/S500 (υγρά εδάφη Ø14/15cm) Τυπόγιο: ιαστασιόγηση μεμονωμένων πεδίλων 1 Γενικοί Κανόνες ιαμόρφωσης Μεμονωμένων Πεδίλων Βιβλιογραφία: Αναγνωστόπουλος κ.α. (01) και Πενέλης κ.α. (1995) C C α 0.05m D α D ' σκυρόδεμα καθαριότητας (~10cm)

Διαβάστε περισσότερα

Ασύνδετοι τοίχοι. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων & διάφραγμα στη στέψη τοίχων

Ασύνδετοι τοίχοι. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων & διάφραγμα στη στέψη τοίχων ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ Οι σεισμικές δυνάμεις ασκούνται στο κτίριο κατά τις 2 οριζόντιες διευθύνσεις. Για ένα τοίχο η μία δύναμη είναι παράλληλη στο επίπεδό του (εντός επιπέδου) και η άλλη κάθετη

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφία: Αναγνωστόπουλος (Πιτιλάκης κ.α. 1999) και Πενέλης κ.α. 1995

Βιβλιογραφία: Αναγνωστόπουλος (Πιτιλάκης κ.α. 1999) και Πενέλης κ.α. 1995 Τυπόγιο: ιαστασιόγηση μεμονωμένων πεδίλων 1 Γενικοί Κανόνες ιαμόρφωσης Μεμονωμένων Πεδίλων Βιβλιογραφία: Αναγνωστόπουλος (Πιτιλάκης κ.α. 1999) και Πενέλης κ.α. 1995 C C α 0.05m D D ' σκυρόδεμα καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0) Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 26-6-2009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

Διαβάστε περισσότερα

ΆΣΚΗΣΗ 1.: Να οπλισθεί η δοκός του ακόλουθου σχήματος με συνολικό φορτίο 1000 ΚΝ (εξωτερικό και ίδιο βάρος, όλα παραγοντοποιημένα φορτία σχεδιασμού).

ΆΣΚΗΣΗ 1.: Να οπλισθεί η δοκός του ακόλουθου σχήματος με συνολικό φορτίο 1000 ΚΝ (εξωτερικό και ίδιο βάρος, όλα παραγοντοποιημένα φορτία σχεδιασμού). 1 ΆΣΚΗΣΗ 1.: Να οπλισθεί η δοκός του ακόλουθου σχήματος με συνολικό φορτίο 1000 ΚΝ (εξωτερικό και ίδιο βάρος, όλα παραγοντοποιημένα φορτία σχεδιασμού). Πλάτος δοκού t beam =0.30m Πλάτος υποστυλωμάτων 0.50m

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ. ΑΣΚΗΣΗ 1 η και 2 η Α) Έλεγχος Κάµψης Πλάκας Β) Έλεγχος Κάµψης οκού

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ. ΑΣΚΗΣΗ 1 η και 2 η Α) Έλεγχος Κάµψης Πλάκας Β) Έλεγχος Κάµψης οκού ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η και η Α) Έλεγχος Κάµψης Πλάκας Β) Έλεγχος Κάµψης οκού Στον ξυλότυπο τυπικού ορόφου κτιρίου όπως φαίνεται στο σχήµα,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 8.0.05 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Aνάλυση τοίχου Υπολ ενεργητικών

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 0.08.006 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Ενισχυμένη

Διαβάστε περισσότερα

W H W H. 3=1.5εW. F =εw 2. F =0.5 εw. Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων

W H W H. 3=1.5εW. F =εw 2. F =0.5 εw. Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων 1 Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων F 3=1.5εW W H F =εw W F =0.5 εw 1 Υ4 Δ1 Υ Δ1 W H Υ3 Υ1 H Π L L To τριώροφο επίπεδο πλαίσιο του σχήματος έχει (θεωρητικό) ύψος ορόφου

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3. Παράδειγμα σταυροειδώς οπλισμένων πλακών

Άσκηση 3. Παράδειγμα σταυροειδώς οπλισμένων πλακών Άσκηση 3. Παράδειγμα σταυροειδώς οπλισμένων πλακών Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών, συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Κελύφη οπλισμένου σκυροδέματος Κελύφη Ο/Σ Καμπύλοι επιφανειακοί φορείς μικρού πάχους Εντατική

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

EN ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΟΥ Ο.Σ. ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΊΑ. γεωμετρία: b= 0,30 m h= 0,70 m L= 6,00 m L/h= 8,57 Εντατικά Μεγέθη Σχεδιασμού

EN ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΟΥ Ο.Σ. ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΊΑ. γεωμετρία: b= 0,30 m h= 0,70 m L= 6,00 m L/h= 8,57 Εντατικά Μεγέθη Σχεδιασμού EN 1998 - ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΟΥ Ο.Σ. ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΊΑ σελ.1 γεωμετρία: b= 0,30 m h= 0,70 m L= 6,00 m L/h= 8,57 Εντατικά Μεγέθη Σχεδιασμού εφελκυσμός άνω ίνα {L} i=1 εφελκυσμός άνω ίνα {R} i=2 N sd.l

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΜΠΕΡΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η πρακτική εφαρμογή αναλυτικών προβλέψεων του ΚΑΝΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Πλάκες χωρίς δοκούς Οπλισμός κατά δύο διευθύνσεις Μονολιθική σύνδεση με τα υποστυλώματα Απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 02.11.2005 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 199211 : Καθιζήσεις Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων Έργο Ημερομηνία : 6.12.2012 Ονομασία : Έργο Στάδιο : 1 7,00 2,00 +z 12,00 ΥΥΟ Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από

Διαβάστε περισσότερα

1 Ε ΟΜΕΝΑ. 1.1 Γενικά στοιχεία. α = 9 Ύψος τοίχου : Η = 5+0,1α = 5,9 m. Ύψος υδροφόρου ορίζοντα ανάντι πάνω από το πέδιλο h = H/3 = 1,967 m.

1 Ε ΟΜΕΝΑ. 1.1 Γενικά στοιχεία. α = 9 Ύψος τοίχου : Η = 5+0,1α = 5,9 m. Ύψος υδροφόρου ορίζοντα ανάντι πάνω από το πέδιλο h = H/3 = 1,967 m. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος Μικρή επανάληψη 2 Βασικές παράμετροι : Γεωμετρία Εντατικά μεγέθη στο ΚΒ Καταστατικές σχέσεις υλικού Μετατόπιση του σημείου εφαρμογής των εξωτερικών δράσεων: Γενική περίπτωση Μας διευκολύνει στην αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Επιφανειακές Θεµελιώσεις Ευρωκώδικας 7. Αιµίλιος Κωµοδρόµος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Επιφανειακές Θεµελιώσεις Ευρωκώδικας 7. Αιµίλιος Κωµοδρόµος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Επιφανειακές Θεµελιώσεις Ευρωκώδικας 7 Επιφανειακές Θεµελιώσεις Ευρωκώδικας 7 Υπολογισµός Φέρουσας Ικανότητας Ευρωκώδικας 7 Αστράγγιστες Συνθήκες Επιφανειακές Θεµελιώσεις Ευρωκώδικας 7 [ c b s i q] R k

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαιο 7 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 1: Αντισεισμικός σχεδιασμός στεγάστρου με συνδέσμους δυσκαμψίας με εκκεντρότητα Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

6. Εσωτερικά Λιμενικά Έργα

6. Εσωτερικά Λιμενικά Έργα 6.1 Γενικά 6. Εσωτερικά Λιμενικά Έργα Ως εσωτερικά λιμενικά έργα εννοούμε κάθε είδους κρηπιδώματα παραβολής των σκαφών στην προστατευόμενη λιμενολεκάνη. Δεν δέχονται σημαντικές δράσεις από τους κυματισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 2005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ 8β Θεμελιώσεις με πασσάλους : Αξονική φέρουσα ικανότητα εμπηγνυόμενων πασσάλων με στατικούς τύπους 25.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3.1 ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ [ΕΚΟΣ 5.2] Ισχύουν μόνο για οικοδομικά έργα. Απαιτούνται ιδιαίτερες προδιαγραφές για μη οικοδομικά έργα l: Ονομαστική τιμή διάστασης Δl: Επιτρεπόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. 6.2 Δά Διάφορες Περιπτώσεις Προφόρτισης. 6.3 Συνδυασμός Προφόρτισης με Στραγγιστήρια. 6.4 Σταδιακή Προφόρτιση

Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. 6.2 Δά Διάφορες Περιπτώσεις Προφόρτισης. 6.3 Συνδυασμός Προφόρτισης με Στραγγιστήρια. 6.4 Σταδιακή Προφόρτιση 6. ΠΡΟΦΟΡΤΙΣΗ (αργιλικών εδαφών) Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε 6.1 Επίδραση της Προφόρτισης στην ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 6. Δά Διάφορες Περιπτώσεις Προφόρτισης 6.3 Συνδυασμός

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 1. Διαστασιολόγηση δοκού Ο/Σ

Παράδειγμα 1. Διαστασιολόγηση δοκού Ο/Σ Τ.Ε.Ι. K.M. Τμήμα ΠΓ&ΜΤΓ Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Διδάσκων: Παναγόπουλος Γιώργος Παράδειγμα 1. Διαστασιολόγηση δοκού Ο/Σ Δίνεται η κάτοψη του σχήματος που ακολουθεί και ζητείται να εξεταστεί

Διαβάστε περισσότερα

COMPUTEC SOFTWARE Ν Ε Χ Τ ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

COMPUTEC SOFTWARE Ν Ε Χ Τ ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ NEXT RETAIN --- Τοιχος Αντιστήριξης --- 1 COMPUTEC SOFTWARE Ν Ε Χ Τ ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 2 --- Τοιχος Αντιστήριξης --- NEXT RETAIN NEXT RETAIN --- Τοιχος Αντιστήριξης --- 3 1 ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Retain

Διαβάστε περισσότερα

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42 Ασκηση 3.1 (a) Αν μία ράβδος οπλισμού θεωρηθεί ότι λυγίζει μεταξύ δύο διαδοχικών συνδετήρων με μήκος λυγισμού το μισό της απόστασης, s w, των συνδετήρων, να υπολογισθεί η απόσταση συνδετήρων, s w, πέραν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Π1. Πίνακες υπολογισμού

Π1. Πίνακες υπολογισμού Π1. Πίνακες υπολογισμού Στο παράρτημα Π1 θα παρατεθούν συγκεντρωμένοι οι πίνακες υπολογισμού που χρησιμοποιούνται κατά τη διαστασιολόγηση των δομικών στοιχείων από Ο/Σ. Πίνακας 1. Κύριες κατηγορίες περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές οπλισμένου σκυροδέματος Δεξαμενές οπλισμένου σκυροδέματος Το σημαντικότερο πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος

Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος 2016 1 Κατά την παραλαβή φορτίων στα υποστυλώματα υπάρχουν πρόσθετες παραμορφώσεις: Μονολιθικότητα Κατασκευαστικές εκκεντρότητες (ανοχές) Στατικές ροπές λόγω κατακορύφων Ηθελημένα έκκεντρα

Διαβάστε περισσότερα

25x30. 25x30. Π2 Πρ1. Π1 Πρ2. Άσκηση 3 η

25x30. 25x30. Π2 Πρ1. Π1 Πρ2. Άσκηση 3 η Πλάκες ο εργαστήριο 1 Άσκηση 3 η Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών, συγκεκριμένα: Η εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ Αποτίμηση διώροφης Κατοικίας και Έλεγχος Επάρκειας για την Προσθήκη δύο επιπλέον Ορόφων ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ Βλ. Κεφ. 4, Παρ. 4.4, για την λογική των ελέγχων. Το παρόν Κεφάλαιο περιλαμβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίμηση ή τον ανασχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΉΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΉΤΡΑ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΉΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΉΤΡΑ 7 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών -01», Μάρτιος 2001. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΉΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΉΤΡΑ Εργασία Νο B3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία μελετάται το πώς

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία :.09.05 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Μεταλλικές κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 5.1 Γενικά Η ενίσχυση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε διάτμηση με σύνθετα υλικά επιτυγχάνεται μέσω της επικόλλησης υφασμάτων ή, σπανιότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Σύντομη επανάληψη διαστασιολόγησης δοκών, στύλων και τοιχείων από Ο/Σ Πλαίσιο υπό φορτία βαρύτητας

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Μηχανών. Εαρινό εξάμηνο 2017 Διδάσκουσα: Σωτηρία Δ. Χουλιαρά

Στοιχεία Μηχανών. Εαρινό εξάμηνο 2017 Διδάσκουσα: Σωτηρία Δ. Χουλιαρά Στοιχεία Μηχανών Εαρινό εξάμηνο 2017 Διδάσκουσα: Σωτηρία Δ. Χουλιαρά Ύλη μαθήματος -ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΞΟΝΕΣ -ΚΟΧΛΙΕΣ -ΙΜΑΝΤΕΣ -ΟΔΟΝΤΩΤΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 25% πρόοδος 15% θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευές Ωπλισμένου. Σκυροδέματος ΙΙ: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΚΛ

Κατασκευές Ωπλισμένου. Σκυροδέματος ΙΙ: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΚΛ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης_ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών_ Τομέας Δομικών Έργων Κατασκευές Ωπλισμένου Σκυροδέματος ΙΙ: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΚΛ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΚΑΘΑΡΟ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ Εφελκυσμός από εξωτερική φόρτιση: 0.60

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 28.0.205 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : CSN 73 20 R Πάσσαλος Συντ ασφάλειας πάσσαλου θλίψης

Διαβάστε περισσότερα

(αργιλικών εδαφών) 6.1 Επίδραση της Προφόρτισης στην ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. 6.2 Διάφορες Περιπτώσεις Προφόρτισης

(αργιλικών εδαφών) 6.1 Επίδραση της Προφόρτισης στην ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. 6.2 Διάφορες Περιπτώσεις Προφόρτισης 6. ΠΡΟΦΟΡΤΙΣΗ (αργιλικών εδαφών) Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6.1 Επίδραση της Προφόρτισης στην ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 6.2 Διάφορες Περιπτώσεις Προφόρτισης 6.3 Συνδυασμός

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Εξέλιξη των Κανονισμών 1959 Κανονισμός Έργων από Σκυρόδεμα και Αντισεισμικός Κανονισμός (ΒΔ 59) Επιτρεπόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Προπτυχιακός Φοιτητής Π.Π.,

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Προπτυχιακός Φοιτητής Π.Π., Αποκατάσταση Ανεπαρκών Αναμονών ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Προπτυχιακός Φοιτητής Π.Π., nikosgeorgakopoulos94@gmail.com Περίληψη Η παρούσα εργασία στοχεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστηρίξεις Τοίχοι από Οπλισµένο Σκυρόδεµα

Αντιστηρίξεις Τοίχοι από Οπλισµένο Σκυρόδεµα Τοίχοι Βαρύτητας Οπλισµένου Σκυροδέµατος Οπλισµένα Γη - Επιχώµατα Βαθιές Πασσαλοσανίδες Διαφραγµατικοί Τοίχοι Πασσαλότοιχοι Οριακή Κατάσταση Σχεδιασµός έναντι θραύσης Αριθµητικές Μέθοδοι Κατάσταση Λειτουργικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Ι. Μπαϊκούσης Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ - MS Συνέχεια από το 4ο Τεύχος Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Θραύση υποστυλώματος σε καθαρή διάτμηση. Το υποστύλωμα λειτούργησε ως κοντό, στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Να γίνει έλεγχος διάτμησης στη δοκό της εφαρμογής 3 για συνδυασμό. Λύση. Τα διαγράμματα τεμνουσών δυνάμεων για κάθε μία από τις 3 περιπτώσεις

Να γίνει έλεγχος διάτμησης στη δοκό της εφαρμογής 3 για συνδυασμό. Λύση. Τα διαγράμματα τεμνουσών δυνάμεων για κάθε μία από τις 3 περιπτώσεις Εφαρμογή 9 Να γίνει έλεγχος διάτμησης στη δοκό της εφαρμογής για συνδυασμό φόρτισης.5g.5q. Xάλυβας συνδετήρων S400 Λύση Τα διαγράμματα τεμνουσών δυνάμεων για κάθε μία από τις περιπτώσεις φόρτισης που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

M cz V cz. c x. V cy. M fx V fx. M fy V fy b x. x b y

M cz V cz. c x. V cy. M fx V fx. M fy V fy b x. x b y c c V c c cz V cz V V Υποστύλωμα με τη διατομή του σχήματος (κατακόρυφοι οπλισμοί 4Ø88Ø4) αναπτύσσει τα εξής εντατικά μεγέθη στη διατομή βάσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης για σεισμό (Ε) και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 2 Μηχανισμοί μεταφοράς δυνάμεων Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει συστηματική προσπάθεια για

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστηρίξεις. Αντιστηρίξεις ιαφραγµατικοί Τοίχοι. Τοίχοι Βαρύτητας Οπλισµένου Σκυροδέµατος Οπλισµένα Γη - Επιχώµατα

Αντιστηρίξεις. Αντιστηρίξεις ιαφραγµατικοί Τοίχοι. Τοίχοι Βαρύτητας Οπλισµένου Σκυροδέµατος Οπλισµένα Γη - Επιχώµατα Αντιστηρίξεις Τοίχοι Βαρύτητας Οπλισµένου Σκυροδέµατος Οπλισµένα Γη - Επιχώµατα Βαθειές Πασσαλοσανίδες Διαφραγµατικοί Τοίχοι Πασσαλότοιχοι Οριακή Κατάσταση Σχεδιασµός έναντι θραύσης Αριθµητικές Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Εργαστήριο ιδάσκοντες: Παναγόπουλος Γ., Σους Ι.

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Εργαστήριο ιδάσκοντες: Παναγόπουλος Γ., Σους Ι. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Εργαστήριο ιδάσκοντες: Παναγόπουλος Γ, Σους Ι Ονοµατεπώνυµο: ΑΕΜ Σέρρες 6-6-2013 Βαθµολογία: ίνεται ο ξυλότυπος του σχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΠΛΑΚΩΝ

ΕΚΛΟΓΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΠΛΑΚΩΝ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Β Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι ιδάσκοντες: Μητούλης Στ., Παναγόπουλος Γ., Σους Ι. Σέρρες 8-6-01 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΠΛΑΚΩΝ Επικάλυψη c min για συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 4.0)

Σέρρες Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 4.0) Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 18-1-2008 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Διάτρηση: Εφαρμογή Την επιμέλεια της εφαρμογής είχε η Γαλήνη Καλαϊτζοπούλου

Διάτρηση: Εφαρμογή Την επιμέλεια της εφαρμογής είχε η Γαλήνη Καλαϊτζοπούλου Διάτρηση: Εφαρμογή Την επιμέλεια της εφαρμογής είχε η Γαλήνη Καλαϊτζοπούλου Υποστύλωμα διαστάσεων 0.50*0.50m θεμελιώνεται σε πλάκα γενικής κοιτόστρωσης πάχους h=0.70m. Η πλάκα είναι οπλισμένη με διπλή

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0) Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 11-9-2009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 Περιεχ μενα Πρόλογος... 9 Πρόλογος 3 ης έκδοσης... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13 1.1 Γενικά Ιστορική αναδρομή... 13 1.2 Aρχές λειτουργίας ορισμοί... 20 Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 2.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr BETONe xpress ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΒΡ-ΠΡ.-001, Βραχύς π ρόβολος 1.1. Διαστάσεις, φορτία 1.2. Μοντέλο διαστασιολόγησης 1.3. Αντοχή λοξής θλίψης σκυροδέματος Vrd2 1.4. Δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Έκδοση Έδραση με κυκλικές κοιλοδοκούς Συνδετήριες δοκοί στο πρόγραμμα Πέδιλο Ανάλυση κατασκευής με ενημερωμένες διατομές μελών

Παράρτημα Έκδοση Έδραση με κυκλικές κοιλοδοκούς Συνδετήριες δοκοί στο πρόγραμμα Πέδιλο Ανάλυση κατασκευής με ενημερωμένες διατομές μελών Παράρτημα Έκδοση 2015 Έδραση με κυκλικές κοιλοδοκούς Συνδετήριες δοκοί στο πρόγραμμα Πέδιλο Ανάλυση κατασκευής με ενημερωμένες διατομές μελών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Έδραση με κυκλικές κοιλοδοκούς...

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Μηχ/κών και Μηχ/κών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 Μπελόκας Γεώργιος ιδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Η επικάλυψη των ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ οπλισμών υπολογίζεται ΠΛΑΚΩΝ σύμφωνα με την 4.2(σχήμα 4.1) και από

Η επικάλυψη των ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ οπλισμών υπολογίζεται ΠΛΑΚΩΝ σύμφωνα με την 4.2(σχήμα 4.1) και από Τ.Ε.Ι. Τμήμα Κατασκευές ΣΕΡΡΩΝ Πολιτικών Οπλισμένου Δομικών Σκυροδέματος Έργων ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι Η επικάλυψη των ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ οπλισμών υπολογίζεται ΠΛΑΚΩΝ σύμφωνα με την 4.(σχήμα 4.1) και από Β προκύπτει d1cnom+øw+øl/

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1. Στο φορέα του σχήματος ζητούνται να χαραχθούν τα διαγράμματα M, Q, N. (3 μονάδες)

ΘΕΜΑ 1. Στο φορέα του σχήματος ζητούνται να χαραχθούν τα διαγράμματα M, Q, N. (3 μονάδες) ΘΕΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Στο φορέα του σχήματος ζητούνται να χαραχθούν τα διαγράμματα M, Q, N. (3 μονάδες) ΕΠΙΛΥΣΗ: Ο φορέας χωρίζεται στα τμήματα Α και Β. Το τμήμα Α είναι τριαρθρωτό τόξο. Απομονώνοντας το Α και

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Πέδιλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΠΕΔΙΛΟ-001, Μεμονωμένο, κεντρικό πέδιλο, με ροπ ή και σεισμό 1.1. Διαστάσεις-Υλικά-Φορτία 1.2. Κανονισμοί 1.3. Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 1 Παθολογια και τεκμηριωση Στατική συμπεριφορά Στατική συμπεριφορά Στατική συμπεριφορά Στατική

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Κεφ. 4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ

ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Κεφ. 4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Κεφάλαιο 4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Τα υποστυλώµατα έχουν συνήθως τη µορφή κατακόρυφου αµφίπακτου ραβδόµορφου φορέα όπως φαίνεται στο σχήµα 1.8. Τα τµήµατα του υποστυλώµατος µεταξύ πάκτωσης και σηµείου καµπής θα µπορούσαν

Διαβάστε περισσότερα