ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ Ψ-ΣΑΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4046906Ψ-ΣΑΕ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ Ψ-ΣΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» Νίκαια, Αρ. Πρωτ.: 33791/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τον Ν.2362/95 ηµόσιου Λογιστικού 2. Τον Ν.2286/95 Προµήθειες του ηµόσιου Τοµέα 3. Τον Ν.2955/01 Προµήθειες Νοσοκοµείων 4. Τον Ν.2889/01 Περιφερειακή Συγκρότηση του Ε.Σ.Υ. 5. Τον Ν.3329/05 Εθνικό Σύστηµα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 6. Το Π..118/07 Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου 7. Το Π..60/07 Συντονισµού διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων 8. Τον Ν.3527/07 Κύρωση συµβάσεων Νοµικών προσώπων του Υ.Υ. & Κ.Α. 9. Τον Ν.3580/07 Προµήθειες Φορέων εποπτευοµένων από το Υ.Υ. & Κ.Α. όπως συµπληρώθηκε µε τον Ν.3846/ Την υπ αριθµ. 11/ (Θέµα 11) Απόφαση Σ του Νοσοκοµείου 11. Το υπ αριθµ. πρωτ / πρακτικό της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας κληρώσεων του Νοσοκοµείου 12. Την άµεση και επιτακτική ανάγκη που προκύπτει λόγω έναρξης της καλοκαιρινής περιόδου Απ ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 1. Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού δια συλλογής προσφορών, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Απεντόµωσης Μυοκτονίας στο Νοσοκοµείο και το Κέντρο Υγείας Σαλαµίνας για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, στις 23/07/2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 µε ταυτόχρονη αποσφράγιση τεχνικών και οικονοµικών προσφορών, λόγω του εξαιρετικώς επείγοντος του θέµατος. 2. Τον ορισµό επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού, βάσει του σχετικού (11) πρακτικού της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας κληρώσεων του Νοσοκοµείου, ως εξής: Τακτικά µέλη Α) Ζάχος Νικόλαος, ΤΕ Νος. Β) Στρουµπούλης Κωνσταντίνος, Ε Προσωπικό Ασφ. Γ) Τσούκας Σπυρίδων, Ε Κτιστών Αναπληρωµατικά µέλη Α) Ζαρµακούπη Χριστίνα, ΤΕ Επισκεπτριών Β) Μπουζάς Λουκάς, ΤΕ Νος. Γ) Κωνσταντικάκης Ιωάννης, Ε Ηλεκτρ/γων 1

2 έργο των µελών της οποίας θα είναι η συλλογή τριών τουλάχιστον προσφορών, σύµφωνα µε τις συνηµµένες εγκριθείσες τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες θα κατατεθούν σφραγισµένες και θα πρωτοκολληθούν στο Γενικό Πρωτόκολλο του Νοσοκοµείου προ της έναρξης της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισµού καθώς και η κατάθεση του πρακτικού αξιολόγησης του διαγωνισµού αυθηµερόν. 3. Τον ορισµό επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων / προσφυγών που τυχόν θα κατατεθούν σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισµού µέχρι ολοκληρώσεώς του, βάσει του σχετικού (11) πρακτικού της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας κληρώσεων του Νοσοκοµείου, ως εξής: Τακτικά µέλη Α) ικαιόπουλος Ιωάννης, ΤΕ Νος. Β) Πέτρου Σταµάτιος, ΤΕ Μηχανολογίας Γ) Παφλιώτης ηµήτριος, Ε Θερµαστών Αναπληρωµατικά µέλη Α) Σιδηρόπουλος ιονύσιος, Ε Αδελφ. Νοσ Β) Μαργέτης Ιερόθεος, ΤΕ Ραδ.-Ακτ. Γ) Κόκκινος Παναγιώτης, Ε Ελαιοχρωµατιστών 4. Την ανάρτηση της παρούσας στο σύστηµα «ιαύγεια» καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του Νοσοκοµείου όπου θα παραµείνει τουλάχιστον για δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες. Η µη παραλαβή της παρούσας από τα ανωτέρω µέλη συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα. Κοινοποίηση: - Γρ. ιοικητή - Γρ. Αν. ιοικητή - Τµ. Προµηθειών Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ 2

3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στην παρούσα, είναι απαράβατοι και η οποιαδήποτε µη συµµόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. Οι συµµετέχοντες συνυποβάλουν υποχρεωτικά µαζί µε την τεχνική τους προσφορά, ανάλογα µε την κατηγορία της παρεχόµενης υπηρεσίας, πιστοποιητικά κοινοποιηµένων Οργανισµών, δηλώσεις συµµόρφωσης, εκθέσεις ή άλλα ανάλογα έγγραφα, από τα οποία πιστοποιείται η απόλυτη καταλληλότητα και ασφάλεια των προσφερόµενων υπηρεσιών για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά η συµµόρφωση του κατασκευαστή προς τις διατάξεις των κοινοτικών οδηγιών όπως έχουν εναρµονισθεί στο ελληνικό εθνικό δίκαιο. ΑΡΘΡΟ 1 ο Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις (νοµικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται στον τοµέα αυτό και καλύπτουν τους παρακάτω όρους: 1. ιαθέτουν άδεια καταπολέµησης εντόµων και τρωκτικών σε κατοικηµένους χώρους, εγκεκριµένη από το Υπουργείο Γεωργίας (σύµφωνα µε την αρ /3807/ , Φ.Ε.Κ. 655, Υπουργική απόφαση), την οποία θα επισυνάψει επικυρωµένα φωτοαντίγραφα. 2. ιαθέτουν πιστοποιητικό ιασφάλισης Ποιότητας ISO για παροχή υπηρεσιών απεντόµωσης και µυοκτονίας, επικυρωµένο αντίγραφο του οποίου θα πρέπει να επισυναπτεί µαζί µε την κατάθεση της προσφοράς. Η µη κατάθεση της ανωτέρω αδείας και του πιστοποιητικού ISO συνεπάγεται αυτόµατα απόρριψη της προσφοράς. 3. ιαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβη σε πρόσωπα ή υλικά που µπορεί να επέλθει κατά τη διάρκεια ή εξ αιτίας των πραγµατοποιούµενων εφαρµογών. 4. Βεβαίωση από αρµόδιο κρατικό ή επιστηµονικό φορές ή ιεθνή Οργανισµό των δεδοµένων ασφαλείας των προϊόντων που θα χρησιµοποιηθούν. 5. Στοιχεία που να αποδεικνύουν την επιστηµονική και επιχειρησιακή επάρκεια της εταιρείας. 6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει επισκεφθεί και να το δηλώνει στην προσφορά του, τους χώρους του Νοσοκοµείου πριν την υποβολή της προσφοράς. 7. Ο ανάδοχος θα συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης, µε ορισµένο υπάλληλο του Νοσοκοµείου ο οποίος και θα είναι ο σύνδεσµος µεταξύ του συµβαλλόµενου και του Νοσοκοµείου και θα διαχειρίζεται το τηρούµενο βιβλίο παρασιτοκτονίας µε τις διάφορες υπηρεσίες του Νοσοκοµείου. 8. Ο ανάδοχος εκτός από την προσωπική του εκτίµηση θα ενηµερώνεται και από τα δηλούµενα περιστατικά στο βιβλίο παρασίτων από προσωπικό του Νοσοκοµείου. Στο τέλος κάθε επίσκεψης υποχρεούται να αναφέρει τα παρασιτοκτόνα που χρησιµοποίησε, τον στόχο / είδος των παρασίτων, τους καθορισµένους τόπους παρασιτοκτονίας, την ηµεροµηνία και υπογραφή. 9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνυποβάλλει συµπληρωµένα τα παραρτήµατα Α & Β. 3

4 ΑΡΘΡΟ 2 ο Ο εργολάβος θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά τη µέθοδο που θα χρησιµοποιηθεί. Οι εφαρµογές θα γίνονται µε µέθοδο που θα είναι εγκεκριµένη από αρµόδιο επιστηµονικό ή κρατικό Ελληνικό ή Ευρωπαϊκό (Ν.721/77) και να είναι ασφαλείς για τους ασθενείς, το προσωπικό και τους επισκέπτες. Επίσης πρέπει να προσδιορίζει το χρόνο όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα του προτεινόµενου προγράµµατος. Εάν µετά την εφαρµογή συνεχίζεται η καθηµερινή επανεµφάνιση εντόµων, τρωκτικών κ.λ.π. ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να επαναλάβει χωρίς αµοιβή τη χρήση της µεθόδου µέχρι να εξαφανιστούν όλα τα έντοµα και τρωκτικά µε δυνατότητα αλλαγής των εφαρµογών. ΑΡΘΡΟ 3 ο Οι εφαρµογές θα είναι κατ ελάχιστον µία φορά τον µήνα, την άνοιξη και καλοκαίρι 2 φορές το µήνα (18 τακτικές εφαρµογές το έτος) και όταν παρίσταται ανάγκη θα συµπληρώνονται µε έκτακτες, ώστε να επιτευχθεί η εξόντωση κάθε είδους παρασίτου στον αντίστοιχο προβλεπόµενο χρόνο και περαιτέρω να διατηρήσει το standard που έχει επιτευχθεί σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 4 ο Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της εργολαβίας σε άλλον (υπεργολαβία). ΑΡΘΡΟ 5 ο Στην αµοιβή του Εργολάβου συµπεριλαµβάνονται κάθε φύσεως έξοδα, δαπάνες χηµικών προϊόντων, του χρησιµοποιούµενου τεχνικού εξοπλισµού, αµοιβές προσωπικού του συνεργείου κ.λπ. Ο Εργολάβος ευθύνεται αστικά και ποινικά για όλο το προσωπικό που χρησιµοποιεί. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Οι συµµετέχοντες πρέπει να είναι νοµικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τοµέα αυτό και καλύπτουν τους παρακάτω όρους: α. ιαθέτουν άδεια καταπολέµησης εντόµων και τρωκτικών σε κατοικηµένους χώρους, εγκεκριµένη από το Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης και τροφίµων, την οποία θα επισυνάψει σε επικυρωµένο φωτοαντίγραφο. β. ιαθέτουν Πιστοποιητικό ιασφάλισης Ποιότητας ISO για παροχή υπηρεσιών ελέγχου παρασίτων, επικυρωµένο αντίγραφο του οποίου θα πρέπει να επισυναφθεί µαζί µε την κατάθεση της προσφοράς. γ. ιαθέτουν πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επαγγελµατικό Επιµελητήριο. δ. Μπορούν να πιστοποιούν επιτυχή εκτέλεση ανάλογων έργων καταπολέµησης παρασίτων σε χώρους αντίστοιχης έκτασης και περίπου παραπλήσιας κτιριακής δοµής υγειονοµικού ενδιαφέροντος. ε. Απασχολούν τους κατάλληλους επιστήµονες ως µόνιµο προσωπικό µε εµπειρία στο αντικείµενο (Άρθρο 1, παρ. α, Αρ Φ.Ε.Κ. 655, ). στ. ιαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβη σε πρόσωπα ή υλικά που µπορεί να επέλθει κατά τη διάρκεια ή εξαιτίας των πραγµατοποιούµενων εφαρµογών. Να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό για προστασία των εργατών (γάντια, φόρµες, προσωπίδες) και γενικά ό,τι περιλαµβάνει το άρθρο 1, παρ.β, Φ.Ε.Κ. 655,

5 Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων θα αποτελέσουν: 1. Τεχνικές προδιαγραφές έργου Περιγραφή του έργου, δεσµεύσεις, εγγυήσεις ασφαλείας και αποτελεσµατικότητα εφαρµογής 2. Εµπειρία Η προηγούµενη εµπειρία και αποτελεσµατικότητα σε νοσοκοµειακούς χώρους. 3. Επιστηµονική Επάρκεια Οι τίτλοι σπουδών, η συµµετοχή σε επιστηµονικά συνέδρια, δηµοσιεύσεις, συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα. 4. Επιχειρησιακή Επάρκεια Αριθµός απασχολούµενων επιστηµόνων, τεχνικών, εξοπλισµών, µηχανογραφική υποστήριξη, δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης του έργου και έκδοσης των απαιτούµενων αναφορών και εκθέσεων. ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 1. Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει άµεσα να υλοποιήσει την ολοκλήρωση δικτύου, µε καθορισµένο ικανό αριθµό δολωµατικών σταθµών µυοκτονίας, για την αποτελεσµατική προστασία του Νοσοκοµείου. Οι δολωµατικοί σταθµοί θα πρέπει να παρέχουν ασφάλεια χρήσης. Ο αριθµός και το είδος των δολωµατικών σταθµών θα πρέπει να αναφέρεται στην τεχνική προσφορά του υποψηφίου. 2. Τα τρωκτικοκτόνα σκευάσµατα που θα χρησιµοποιηθούν κατά την διάρκεια του έργου θα πρέπει να είναι συµπαγή, ώστε να επιτρέπουν την εκτίµηση της όποιας κατανάλωσης, ενός γεύµατος, εγκεκριµένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για ανάλογη χρήση. 3. Ο έλεγχος των δολωµατικών σταθµών και η αντικατάσταση των τρωκτικοκτόνων θα πρέπει να πραγµατοποιείται, όσες φορές απαιτηθούν για την εντός ενός (1) µηνός εξόντωσή τους και περαιτέρω όσες φορές απαιτείται για τη διατήρηση αυτού του standard. 4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει κάτοψη των χώρων του Νοσοκοµείου, όπου θα δηλώνονται αριθµηµένες οι θέσεις των σταθµών µυοκτονίας. Μετά τις εφαρµογές µυοκτονίας θα πρέπει να ενηµερώνει εγγράφως το Νοσοκοµείο για τις παρατηρούµενες καταναλώσεις ανά δολωµατικό σταθµό και στο βιβλίο παρασιτοκτονίας. 5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρακολουθεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα το σύνολο των φρεατίων του Νοσοκοµείου. ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ 1. Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει άµεσα να εγκαταστήσει δίκτυο παγίδων σύλληψης ερπόντων εντόµων σε κρίσιµα σηµεία των κτηριακών εγκαταστάσεων. Ο αριθµός και το είδος των παγίδων σύλληψης θα πρέπει να αναφέρεται στην Τεχνική Προσφορά του υποψηφίου. 2. Η καταπολέµηση ερπόντων εντόµων θα γίνει στους χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων µε την χρήση gel, εφαρµογές που επαναλαµβάνονται όποτε παρουσιάζεται δραστηριότητα. 3. Σε υπόγειους αποθηκευτικούς χώρους θα γίνονται ψεκαστικές εφαρµογές υπολειµατικότητας σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 4. Ο έλεγχος των παγίδων σύλληψης ερπόντων εντόµων και οι ενδεδειγµένες εφαρµογές καταστολής, θα πραγµατοποιούνται κατ ελάχιστον µια φορά το µήνα. 5

6 5. Σε τακτά χρονικά διαστήµατα θα πρέπει να πραγµατοποιούνται ψεκαστικές εφαρµογές περιµετρικά των κτιρίων και σε κρίσιµα σηµεία του περιβάλλοντα χώρου, για την αντιµετώπιση ιπτάµενων εντόµων. 6. Ο ανάδοχος υποχρεούται άµεσα να αντιµετωπίσει τις όποιες προσβολές άλλων παρασίτων (ψύλλοι, κρότωνες κ.λ.π.) κατά τη διάρκεια της σύµβασης. 7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει εγγράφως το Νοσοκοµείο για τις εφαρµογές που διενεργεί και να διατηρεί αρχείο των παγίδων σύλληψης ερπόντων εντόµων και να ενηµερώνει το τηρούµενο από το Νοσοκοµείο βιβλίο παρασιτοκτονίας. 8. Για το σύνολο των φρεατίων, το άνοιγµα και ο ψεκασµός θα γίνεται µε άτοµα του αναδόχου, υπό την επίβλεψη ατόµου της Τεχνικής Υπηρεσίας. 9. Ειδικά για το Κ.Υ. Σαλαµίνας: α: απεντόµωση των φρεατίων αλλά και των βόθρων που διαθέτει το Κ.Υ. Σαλαµίνας και β: η κατάλληλη αντιµετώπιση φιδιών. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Παρακολούθηση της καταπολέµησης µε πρόγραµµα Η/Υ το οποίο θα έχει τις εξής δυνατότητες: 1. Χωροθέτηση παγίδων, σηµείων δειγµατοληψίας σε κάτοψη του χώρου. 2. Αποθήκευση σε βάση δεδοµένων των συµβαµάτων επισκέψεων, εφαρµογών και ευρηµάτων δικτύων παρακολούθησης τρωκτικών και ερπόντων εντόµων. 3. ηµιουργία αρχείου ιστορικού επισκέψεων για την παρακολούθηση της πορείας της καταπολέµησης και έκδοση µηνιαίων πεπραγµένων. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκρίνεται άµεσα σε κάθε κλήση του Νοσοκοµείου για την επίλυση του όποιου έκτακτου προβλήµατος παρουσίας παρασίτων τρωκτικών προκύπτει. 2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί, αποκλειστικά, σκευάσµατα εγκεκριµένα από το Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, άδειες των οποίων θα πρέπει να καταθέσει στο Νοσοκοµείο. 3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει µηνιαίες εκθέσεις πεπραγµένων, πρωτόκολλα παρακολούθησης δολωµατικών σταθµών και παγίδες σύλληψης ερπόντων εντόµων, καθώς και κατόψεις των δικτύων παρακολούθησης µε επισήµανση των θέσεων προσβολής ανά έλεγχο. 4. Οι κατόψεις του δικτύου παρακολούθησης, οι εκθέσεις πεπραγµένων, τα αρχεία παρακολούθησης των σταθµών µυοκτονίας και εντοµοκτονίας, οι άδειες σκευασµάτων, τα πιστοποιητικά εφαρµογών και τα όποια σχόλια ή υποδείξεις θα συµπεριλαµβάνονται στον «ΦΑΚΕΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ» την ευθύνη ενηµέρωσης του οποίου θα έχει ο ανάδοχος, αντίγραφο του οποίου θα υποβάλλει και στο Νοσοκοµείο, κατά τρόπο ώστε να υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις που θέτει το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ο ΕΦΕΤ, οι ιευθύνσεις Γεωργίας (Σταθµού Φυτουγειονοµικού ελέγχου). 5. Όλες οι εφαρµογές θα πρέπει να πραγµατοποιούνται υπό την επίβλεψη έµπειρου στο αντικείµενο επιστήµονα, ο οποίος θα υπογράφει και τα εκδιδόµενα πιστοποιητικά. 6. Όλες οι δράσεις θα πρέπει να γίνονται µε την αποτελεσµατικότητα, ασφάλεια και διακριτικότητα που απαιτείται, όπως ορίζουν οι ιεθνείς Προδιαγραφές, η κείµενη Νοµοθεσία και σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Νοσοκοµείου. 7. Κατά τη διάρκεια του ψεκασµού δεν επιτρέπεται να παρεµποδίζεται η εργασία του προσωπικού του Νοσοκοµείου από τα συνεργεία του εργολάβου. Ο ψεκασµός δεν 6

7 πρέπει να προκαλεί δυσοσµία στους χώρους του Νοσοκοµείου, να εκτίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών (π.χ. ασθενών µε µη φυσιολογικό µεταβολισµό) και όλων των εργαζοµένων στο Νοσοκοµείο και να µην προκαλεί χηµική µόλυνση στα τρόφιµα. 8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει υπό τον δικό του έλεγχο και ευθύνη την ασφαλή φύλαξη όλου του επικίνδυνου υλικού, που θα είναι σε συσκευασίες σεσηµασµένες µε ευανάγνωστη σωστή ετικέτα. Επίσης υποχρεούται να αποµακρύνει µε ευθύνη του όλα τα περιττά υλικά και εξοπλισµό που έχουν σχέση µε την εργασία του. 9. Ο ανάδοχος να εφοδιάσει το προσωπικό του µε κάρτα σχέσης εργασίας που θα επιδεικνύεται όταν ζητηθεί από υπαλλήλους του Νοσοκοµείου. 10. Ο ανάδοχος να ενηµερώσει τους υπαλλήλους του για κινδύνους πυρκαγιάς. 11. Οι προσφορές πρέπει να είναι λεπτοµερείς ως προς την περιγραφή τους, για την καλύτερη ποιοτική σύγκριση. 12. Ο Εργολάβος υπόκειται στον Έλεγχο της Επιτροπής Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων που λειτουργεί στο Νοσοκοµείο. 13. Ο Εργολάβος να καταθέσει γραπτές προτάσεις σχετικά µε την διαπίστωση προβληµάτων που δυσχεραίνουν την αποτελεσµατικότητα της εργασίας του. 14. Η προσφορά και οι όροι συνεργασίας γενικά να είναι σύµφωνοι µε την Υπουργική απόφαση /3807/ , Φ.Ε.Κ. 655,

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Τόπος Παράσιτα Χρόνος Εξόντωσης 8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Παρασιτοκτόνα που θα χρησιµοποιηθούν Κοινή ονοµασία Σύνθεση Περιοχή που θα χρησιµοποιηθούν (Συµπληρωµατικά το όνοµα ή ο κωδικός µε τον οποίο το προϊόν περιγράφεται στους χρήστες) Σκόνη, gel, σπρέι κ.λ.π. 9

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 7.380,00 ΕΎΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 7.380,00 ΕΎΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046171 170 Τ.Κ.124 61

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2-12-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2-12-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2-12-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδή Τ.Κ. : 11527 Υπηρεσία : Τμ. Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Αθήνα, 22 Μαΐου 2012 ΠΡΟΣ: ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΑΧΑΡΝΩΝ 417, Τ.Κ. 111 43, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2102517292 & 2131311568-9, FAX:210-2517292 ΕΠΩΝΥΜΙΑ:..

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος 28 /11/2012 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΣ

Βόλος 28 /11/2012 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βόλος 28 /11/2012 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Αρ. Πρωτ. 24290 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134 Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 21/ 11 /2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 21/ 11 /2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 21/ 11 /2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 13PROC001732795 Αρ. Πρωτ.: 2013-11-21 ΕΣΔΥ/ 1835 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 4 / 2 0 1 4

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 4 / 2 0 1 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 4 / 2 0 1 4 ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ : 16 10-2012 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13252 "Η ΕΛΠΙΣ" Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ : 16 10-2012 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13252 Η ΕΛΠΙΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ : 16 10-2012 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13252 "Η ΕΛΠΙΣ" Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: ΣΕΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π. /τος του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ/τος

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 21-06-2012 URL: www.hospser.gr Α.Π. 6843

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 21-06-2012 URL: www.hospser.gr Α.Π. 6843 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 21-06-2012 URL: www.hospser.gr Α.Π. 6843

Διαβάστε περισσότερα

------ FAX: (22410) 80026 2007) 19/01-02-1995)

------ FAX: (22410) 80026 2007) 19/01-02-1995) Ρόδος 01/02/2011 α/α διαγωνισµού: 124/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» ------ Ταχ. δ/νση: 85100 ΡΟ ΟΣ Τ.Θ. 138 - ΡΟ ΟΣ Πληροφορίες: Βεζύρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΥΟ ΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ:38553/14-8-14, 1887/2014 ΑΔΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 7ΘΖΖ46906Ψ-558, ΩΞΚΟ46906Ψ-ΙΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Νίκαια, 21-8-14

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΡΟΔΟΥ ΤΩΝ Κ.Υ. ΚΑΙ ΠΙ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΡΟΔΟΥ ΤΩΝ Κ.Υ. ΚΑΙ ΠΙ. ΑΔΑ: ΒΛ9Θ46907Κ-9Ι2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ---------------- Ταχ. δ/νση: Γ. Σεφέρη Αγ. Απόστολοι 85100 Ρόδος Τ.Θ. 138 - Ρόδος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. ιακήρυξης:53 ΘΕΜΑ: «ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ:

Αριθµ. ιακήρυξης:53 ΘΕΜΑ: «ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λέρος 25-06-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. πρωτ.6500 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λακκί

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002961202 2015-08-07

15PROC002961202 2015-08-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 15 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (CPV 90921000-9) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 15 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (CPV 90921000-9) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συμνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 15 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002556339 2015-02-03

15PROC002556339 2015-02-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 3586 23/06/2011 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο, 2 0-1 - 2 0 1 5 Αρ. Πρωτ.:759

Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο, 2 0-1 - 2 0 1 5 Αρ. Πρωτ.:759 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ιοίκηση 6 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & υτικής Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Λευκάδα 27-4-2015 Αριθ. Πρωτ.:2537

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Πληροφορίες : Μ. ΝΙΚΑ Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 Email: mnika@chaniahospital.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. ιακήρυξης 69/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 21.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 5986 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 21.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 5986 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 21.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 5986 / 2014 Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις: 1. Του Π.. 118/2007

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850674 2015-06-16

15PROC002850674 2015-06-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 341 Ηµεροµηνία: 01-07-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 341 Ηµεροµηνία: 01-07-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 341 Ηµεροµηνία: 01-07-2011 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου

Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Τµήµα Προµηθειών ΗΡΑΚΛΕΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισµός για Υγειονοµικές Υπηρεσίες στο Χώρο Εργασίας, για ένα (1) έτος, CPV (85147000-1) Γραφείο Προµηθειών (Κτίριο ιοίκησης)

Πρόχειρος διαγωνισµός για Υγειονοµικές Υπηρεσίες στο Χώρο Εργασίας, για ένα (1) έτος, CPV (85147000-1) Γραφείο Προµηθειών (Κτίριο ιοίκησης) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ.(ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» (Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης) Θεσ/νίκη: 26-06-2014 Οικονοµικό Τµήµα/Γραφείο Προµηθειών Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα