Οξγαληζκόο Απαζρόιεζεο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οξγαληζκόο Απαζρόιεζεο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ"

Transcript

1 Οξγαληζκόο Απαζρόιεζεο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ Α ΜΔΡΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΟΦΗΑ ΜΠΑΞΔΒΑΝΖ Γ/λζε Απαζρόιεζεο ΟΑΔΓ

2 Απαζρφιεζε, απαζρνιεζηκφηεηα, επειημία κε αζθάιεηα: Δπξσπατθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Απαζρφιεζε Ο ΟΑΔΓ απνηειεί θνξέα άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, κε επξχ δίθηπν ππεξεζηψλ πξψηεο γξακκήο ζε εζληθφ επίπεδν, κε δηνηθεηηθφ θνηλφ ηνπ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ Καηαξηίδεη ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο αγνξάο εξγαζίαο δειαδή πξνγξάκκαηα απαζρφιεζεο, επηρεηξεκαηηθφηεηαο, επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο καζεηείαο θαη θαηάξηηζεο. Με άλλα λόγια αποζκοπεί ζηο να προωθήζει ηην απαζτόληζη, αλλά και να ζσμβάλει ζηην απαζτοληζιμόηηηα ηοσ εργαηικού δσναμικού.

3 Απαζρνιεζηκφηεηα (1) Ο φξνο απαζτοληζιμόηηηα απνηειεί φξν ηνπ επξσπατθνχ ιφγνπ γηα ηελ απαζρφιεζε φπσο αλαπηχρζεθε, θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο Δπξσπατθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Απαζρφιεζε (ΔΑ) πνπ αλάγεηαη ζην 1993 (Λεπθή Βίβινο ηνπ J. Delors γηα ηελ Αλάπηπμε, ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ Απαζρφιεζε) Βαζηθέο έλλνηεο: απαζσοληζιμόηηηα, πποζαπμοζηικόηηηα, επισειπημαηικόηηηα, ενεπγοποίηζη, δια βίος μάθηζη, θαη πην πξφζθαηα εςελιξία με αζθάλεια (flexicurity), ενεπγόρ γήπανζη. Η Δ..Α. δεκηνχξγεζε ην πξνθίι ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο γηα ηελ Απαζρφιεζε θαη φξηζε θνηλέο πξνηεξαηφηεηεο, νη νπνίεο έγηλαλ γεληθά απνδεθηέο απφ ηα θξάηε κέιε, έλαληη ηεο θνηλήο πξφθιεζεο ηεο αλεξγίαο.

4 Απαζρνιεζηκφηεηα (2) Πού ζσγκλίνοσν ηα προγράμμαηα επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης και καηάρηιζης ηοσ Οργανιζμού με ηην απαζτόληζη; Οη ζηξαηεγηθέο δηά βίνπ κάζεζεο θξίλνληαη αλαγθαίεο γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη απαζρνιεζηκφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ηδίσο ησλ πην επάισησλ (Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο COM (2007) 359). ηελ Αλαθνίλσζε αλαθέξεηαη φηη νη ζθαηξηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη νη θαιχηεξεο επελδχζεηο ζηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ απαζρνιεζηκφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ.

5 Μεηαβάζεηο Ο πςειφο βαζκφο ζπκκεηνρήο ζηε δηά βίνπ κάζεζε ζπλδέεηαη ζεηηθά κε έλα πςειφ επίπεδν απαζρφιεζεο θαη ρακειφ επίπεδν (καθξνρξφληαο) αλεξγίαο. Σσμπέραζμα: νη ενεπγηηικέρ πολιηικέρ για ηην αγοπά επγαζίαρ, εθ παξαιιήινπ κε ηε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε, απνηεινχλ θαίξην ζηνηρείν γηα ηελ ππνζηήξημε θαηά ηελ αιιαγή ζέζεο εξγαζίαο, γηα ηελ αζθαιέζηεξε κεηάβαζε απφ εξγαζία ζε θαηάζηαζε αλεξγίαο, ηελ (επαλα)θαηάξηηζε, ηνλ επαγγεικαηηθφ επαλαπξνζδηνξηζκφ (ζπκβνπιεπηηθή) θαη εθ λένπ ζε εξγαζία.

6 Ρφινο Ο ΟΑΔΓ σο θχξην φξγαλν ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο αλεξγίαο, ζπληζηά ην ειιεληθφ δίθηπν Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ Απαζρφιεζεο (ΓΤΑ), ηε βαζηθή δνκή γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Δπξσπατθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Απαζρφιεζε (EES) Δηδηθφηεξα, είλαη αξκφδηνο γηα: ηελ ηφλσζε ηεο απαζρφιεζεο κέζσ ηεο πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα (ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο) ηε ζχδεπμε πξνζθνξάο θαη δήηεζεο εξγαζίαο ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε κέζσ ηνπ δπτθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Μαζεηείαο πνπ εθαξκφδεηαη ζηηο Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο ηνπ Οξγαληζκνχ -θαη θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (πξνγξάκκαηα ελδνεπηρεηξεζηαθήο θαηάξηηζεο ΔΛΔΚΠ, θνίηεζε ζηα ΙΔΚ ΟΑΔΓ) θαη ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ.

7 ηφρεπζε Πολιηικές και δράζεις αναζηροθής ηης κρίζης ζηην εργαζία (ζσγκράηηζη ηης ανεργίας)-έμθαζη ζηοσς νέοσς Σηο επξσπατθέο πξνηεξαηφηεηεο αληαλαθινχλ θαη νη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδεη ν Οξγαληζκφο. Σα πξνγξάκκαηα ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη θαηά κείδνλα ιφγν ζηοτεσμένα ως προς ηην ηλικιακή ομάδα, ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ηηο αλάγθεο ησλ αλέξγσλ, ελψ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο έκθαζε δίλεηαη θαη ζηελ ηνκεαθή θαη γεσγξαθηθή ζηφρεπζε.

8 Πξνγξάκκαηα πξνζερψο (ελδεηθηηθά) Προζετώς: πξφγξακκα επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ππνρξεσηηθφ mentoring γηα λένπο έσο 35 εηψλ θαη κε έκθαζε ζηελ καινοηομία. προγράμμαηα απαζτόληζης κοινωθελούς ταρακηήρα (κέηξα αλαθνχθηζεο/απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο), 3 δεκφζηεο πξνζθιήζεηο νινθιεξψζεθαλ θαη 1 ζα μεθηλήζεη κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο (κία απφ ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ε ειηθία 18-29).

9 Γεδνκέλα Δεδομένα για ηην ανεργία ηων νέων ζήμερα Ο ΟΑΔΓ αληιεί πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλεξγία κέζα απφ ην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (ΟΠ), ην νπνίν απνηειεί ην κεηξψν αλέξγσλ (αλαδεηνχλησλ θαη κε εξγαζία). Οη ειηθηαθέο θαηεγνξίεο γηα ηε ζπιινγή θαη κειέηε ησλ ζηνηρείσλ νκαδνπνηνχληαη σο εμήο: 15-29, 30-45, 46 θαη άλσ, αλά θχιν, πεξηθέξεηα θαη εθπαηδεπηηθφ επίπεδν.

10 Youth Guarantee ην πιαίζην ηεο έληαμεο ησλ λέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ παθέηνπ «Απαζρφιεζε γηα ηνπο Νένπο», είλαη ππφ δηακφξθσζε ε ζέζπηζε ηνπ ζπζηήκαηνο εγγχεζεο γηα ηνπο λένπο (Youth Guarantee), πνπ αθνξά ζε εθπαίδεπζε-θαηάξηηζε-απαζρφιεζε.

11 Μαζεηεία Ο Οξγαληζκφο απνηειεί ηνλ εζληθφ θνξέα πνπ εθαξκφδεη ην δπτθφ ζχζηεκα ηεο Μαζεηείαο (ζπλδπαζκφο ζεσξεηηθήο εθπαίδεπζεο θαη εξγαζηεξίσλ ζε ζρνιηθή ηάμε ησλ ΔΠΑ Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ πιένλ ΔΚ, θαη παξάιιεια πξαθηηθήο άζθεζεο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο). Δηεζίσο πξνθεξχζζνληαη πεξίπνπ ζέζεηο γηα καζεηέο εηψλ, απνθνίησλ Α Λπθείνπ ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Κξηηήξηα: ζρνιηθνί βαζκνί, θνηλσληθά (εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, κέινο πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο, κνλνγνλετθήο, νξθαλά).

12 Οξγαληζκόο Απαζρόιεζεο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ Β Μ Δ Ρ Ο Ο Η Π ΑΡ Δ Υ Ο Μ Δ Ν Δ Τ Π Ζ Ρ Δ Η Δ Π Ρ Ο ΑΝ ΑΕ Ζ ΣΟΤ Ν Σ Δ Δ Ρ ΓΑ Η Α Η Ω Α Ν Ν Α Α Λ Δ Ξ Η Ο Τ Δ ξ γ α ζ η α θ ό ο ύ κ β ν π ι ν ο Γ / λ ζ ε π λ η ν λ η ζ κ ν ύ θ α η Αλ ά π η π μ ε ο Γ η θ η ύ ν π Τ π ε ξ ε ζ η ώ λ Α π α ζ ρ ό ι ε ζ ε ο Ο Α Δ Γ a l e x i o o a e d. g r

13 ΟΗ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΡΟ ΑΝΑΕΖΣΟΤΝΣΔ ΔΡΓΑΗΑ Σσα Κένσρα Προώθηςης σης Απαςχόληςης προςέρχονσαι οι νέοι Μεσά σην ολοκλήρωςη σων ςποτδών σοτς Εάν έχοτν δώςει προσεραιόσησα ςσην εργαςία

14 ΟΗ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΡΟ ΑΝΑΕΖΣΟΤΝΣΔ ΔΡΓΑΗΑ Συνεργαζία με εργαζιακό Σύμβουλο ώζηε να γίνει: Διερεύνηζη ηου προθίλ Αποηύπωζή ηου ζηο πληροθοριακό ζύζηημα ηου ΟΑΕΔ Καηαγραθή αναγκών/δυναηών/αδύναηων ζημείων

15 ΣΟ ΑΣΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ Ω ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ Χαρακηεριζηικά ηοσ Αηομικού Στεδίοσ Δράζες (1) Δμαηνκηθεπκέλε ππεξεζία πξνο ηνπο αλαδεηνύληεο εξγαζία Ακνηβαία απνδεθηό από ηνλ αλαδεηνύληα εξγαζία θαη ην ύκβνπιν πλερήο δηαδηθαζία Αλαπξνζαξκόδεηαη κε βάζε ηα δεδνκέλα θαη ηελ πνξεία πινπνίεζήο ηνπ

16 ΣΟ ΑΣΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ Ω ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ Χαρακηεριζηικά ηοσ Αηομικού Στεδίοσ Δράζες (2) ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΣΔΤΞΗ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΣΟΥΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΓΡΑΔΙ ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΔΝΓΙΑΜΔΑ ΒΗΜΑΣΑ

17 ΣΟ ΑΣΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ Ω ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ Σηότος ηοσ Αηομικού Στεδίοσ Δράζες Να πεηύρεη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ λένπ θαη ηελ ζπληνκόηεξε είζνδό ηνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο

18 ΣΟ ΑΣΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ Ω ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ Ενέργειες ζηα πλαίζια ηοσ Αηομικού Στεδίοσ Δράζες ππόδεημε ζε ζέζεηο εξγαζίαο κέζσ πξνγξακκάησλ ΟΑΔΓ ππόδεημε ζε ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ ειεύζεξε αγνξά πξόηαζε ζε δξάζεηο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (εθόζνλ ππάξρεη έιιεηςε δεμηνηήησλ) πιεξνθόξεζε γηα όια ηα δηαζέζηκα πξνγξάκκαηα εκπινπηηζκνύ επαγγεικαηηθώλ δεμηνηήησλ /γλώζεσλ πνπ πινπνηνύληαη από άιινπο θνξείο πξόηαζε γηα ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο ζπκβνπιεπηηθήο

19 ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Ενέργειες ζηα πλαίζια ηοσ Αηομικού Στεδίοσ Δράζες πκβνπιεπηηθή Σερληθώλ αλαδήηεζεο Δξγαζίαο Δπαγγεικαηηθόο Πξνζαλαηνιηζκόο - Γηαρείξηζε θαξηέξαο πκβνπιεπηηθή Αλάιεςεο Δπηρεηξεκαηηθώλ πξσηνβνπιηώλ Δξγαζηήξηα ελεξγνπνίεζεο/ θηλεηνπνίεζεο

20 ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Σσμβοσλεσηική Τετνικών αναδήηεζες Εργαζίας (1) θνπόο ηεο πκβνπιεπηηθήο Αλαδήηεζεο Δξγαζίαο είλαη ε ελεξγνπνίεζε θαη θηλεηνπνίεζε ησλ κειώλ κηαο νκάδαο ζην λα αλαδεηήζνπλ θαη λα δηεθδηθήζνπλ κηα ζέζε εξγαζίαο ζην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ ρξνληθό δηάζηεκα. Πξσηαξρηθόο ηεο ζηόρνο είλαη ε αλάπηπμε ηθαλνηήησλ /δεμηνηήησλ αλαδήηεζεο, δηεθδίθεζεο θαη δηαηήξεζεο κηαο ζέζεο εξγαζίαο.

21 ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Σσμβοσλεσηική Τετνικών αναδήηεζες Εργαζίας (2) Απεπζύλεηαη ζε όινπο ηνπο αλέξγνπο πνπ βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο εξγαζίαο, έρνπλ ζαθή επαγγεικαηηθό ζηόρν θαη ηα πξνζόληα ηνπο δεηνύληαη από ηελ αγνξά εξγαζίαο. Η πκβνπιεπηηθή Αλαδήηεζεο Δξγαζίαο πινπνηείηαη κέζα από κηα ζεηξά νινθιεξσκέλσλ θαη νξγαλσκέλσλ δηαδηθαζηώλ αλαδήηεζεο ζέζεσλ εξγαζίαο, κε βησκαηηθό ηξόπν, όπνπ ν άλεξγνο αθνινπζεί έλα δνκεκέλν πξόγξακκα «πιήξνπο απαζρόιεζεο». Η ππεξεζία απηή παξέρεηαη από εμεηδηθεπκέλνπο ζπκβνύινπο ζηηο Γνκέο ηνπ ΟΑΔΓ ζε νκαδηθό επίπεδν..

22 ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Σσμβοσλεσηική Τετνικών αναδήηεζες Εργαζίας (3) Οθέιε ζπκκεηνρήο Γλώζε θαλόλσλ θαη δηαδηθαζηώλ αγνξάο εξγαζίαο Δληνπηζκόο απνηειεζκαηηθώλ ηξόπσλ αλαδήηεζεο εξγαζίαο Γεκηνπξγία δηθηύνπ επαθώλ-γλσξηκηώλ γηα αλαδήηεζε ζέζεο εξγαζίαο Απνηύπσζε ηνπ επαγγεικαηηθνύ πξνθίι ύληαμε απνηειεζκαηηθνύ βηνγξαθηθνύ ζεκεηώκαηνο /ζπλνδεπηηθήο επηζηνιήο ζε άκεζε ζρέζε κε ηνλ επαγγεικαηηθό ζηόρν Καηάιιειε πξνεηνηκαζία γηα ζπλέληεπμε επηινγήο κε εξγνδόηε Δληνπηζκόο ζηνρεπόκελσλ ζέζεσλ εξγαζίαο / Απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε ηεο ζηξαηεγηθήο πξνζέγγηζεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο..

23 ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Επαγγελμαηικός Προζαναηολιζμός / Διατείριζε καριέρας Βαζηθόο ζθνπόο ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ Γηαρείξηζεο θαξηέξαο είλαη λα βνεζεζεί ν άλεξγνο λα απνθαζίζεη ην είδνο ηνπ επαγγέικαηνο πνπ κπνξεί λα αζθήζεη κε βάζε ην επαγγεικαηηθό ηνπ πξνθίι, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο αγνξάο εξγαζίαο.

24 ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Επαγγελμαηικός Προζαναηολιζμός / Διατείριζε καριέρας Απεπζύλεηαη ζε άηνκα πνπ εηζέξρνληαη γηα πξώηε θνξά ζηελ αγνξά εξγαζίαο ρωξίο ζαθή επαγγεικαηηθό ζηόρν Ή ζε άηνκα πνπ θαινύληαη λα αιιάμνπλ ην επάγγεικα πνπ αζθνύζαλ ζην παξειζόλ

25 ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Σσμβοσλεσηική Ανάλευες Επιτειρεμαηικών Πρφηοβοσλιών (1) θνπόο ηεο πκβνπιεπηηθήο Αλάιεςεο Δπηρεηξεκαηηθώλ Πξσηνβνπιηώλ είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε, ε ελζάξξπλζε θαη ε παξνρή βνήζεηαο ζηνπο αλέξγνπο γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ώζηε λα κεηαηξαπεί ε επηρεηξεκαηηθή ηδέα ηνπο ζε επηρεηξεκαηηθό ζρέδην κε απώηεξν ζηόρν ηε δεκηνπξγία επηρείξεζεο κε απμεκέλεο πξννπηηθέο βησζηκόηεηαο.

26 ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Σσμβοσλεσηική Ανάλευες Επιτειρεμαηικών Πρφηοβοσλιών ΣΑΕΠ(2) Γπλακηθέο θάζεηο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ΑΔΠ πκβνπιεπηηθή κε ζθνπό ηε δηεξεύλεζε επαγγεικαηηθνύ/ επηρεηξεκαηηθνύ πξνθίι Γηεξεύλεζε επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο / ιήςε επηρεηξεκαηηθήο απόθαζεο Αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο κάξθεηηλγθ θαη βαζηθνύ ρξεκαην-νηθνλνκηθνύ ζρεδηαζκνύ.

27 ΓΗΚΣΤΟ EURES Τπό ηελ αηγίδα ηνπ ΟΑΔΓ, ηεο ειιεληθήο ΓΤΑ, ιεηηνπξγεί θαη ην ειιεληθό δίθηπν EURES, σο απηνηειέο κέξνο ηνπ παλεπξσπατθνύ δηθηύνπ EURES πνπ ζηνρεύεη ζηελ εθαξκνγή ηνπ θνηλνηηθνύ θεθηεκέλνπ πνπ αθνξά ζηελ ειεύζεξε θηλεηηθόηεηα γηα εξγαζία. Δμεηδηθεπκέλνη ζύκβνπινη θαη βνεζνί ζύκβνπινη EURES ππνζηεξίδνπλ ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο ζην εμσηεξηθό, δίλνληαο πιεξνθόξεζε γηα δεκνζηεπζείζεο ζέζεηο εξγαζίαο κέζσ ηεο επξσπατθήο πύιεο ηνπ EURES (ec.europa.eu/eures) θαη ελεκεξώλνληαο ηνπο ππνςεθίνπο ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο δσήο θαη εξγαζίαο ζην εμσηεξηθό (ΔΔ, ΔΟΥ θαη Διβεηία). Οη ζύκβνπινη EURES είλαη εθπαηδεπκέλνη εηδηθνί πνπ πξνζθέξνπλ ηνπο ηξεηο ηύπνπο ησλ βαζηθώλ ππεξεζηώλ EURES, ηεο ελεκέξσζεο, ηεο θαζνδήγεζεο θαη ηεο ηνπνζέηεζεο, ηόζν ζηα άηνκα πνπ αλαδεηνύλ εξγαζία όζν θαη ζηνπο εξγνδόηεο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ επξσπατθή αγνξά ζέζεσλ εξγαζίαο. Έρνπλ εμεηδηθεπηεί ζε πξαθηηθά, λνκηθά θαη δηνηθεηηθά ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ θηλεηηθόηεηα ζε εζληθό θαη δηαζπλνξηαθό επίπεδν. Οη ζύκβνπινη EURES εξγάδνληαη ζην πιαίζην ησλ δεκόζησλ ππεξεζηώλ απαζρόιεζεο ηεο θάζε ρώξαο ή ζην πιαίζην άιισλ νξγαληζκώλ-εηαίξσλ ηνπ δηθηύνπ EURES. Αλάκεζα ζηηο πνιππνίθηιεο δξάζεηο ηνπ δηθηύνπ EURES, ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε νξγάλσζε εθδειώζεσλ ηύπνπ «Job Fairs» ζηηο νπνίεο θαινύληαη ζύκβνπινη EURES θαη εξγνδόηεο ηνπ εμσηεξηθνύ πξνθεηκέλνπ λα έξζνπλ ζε άκεζε επαθή ή/θαη ζπλέληεπμε κε αλαδεηνύληεο εξγαζία κε ηειηθό ζηόρν ηελ πξνεπηινγή ππνςεθίσλ γηα θάπνηα δεκνζηεπκέλε ζέζε εξγαζίαο.

28 ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ Portal ΟΑΔΓ Η Γηαδηθηπαθή Πύιε (Portal) ηνπ ΟΑΔΓ ρξεζηκεύεη γηα εύξεζε εξγαζίαο/αλαδήηεζε πξνζσπηθνύ, θαηαρώξεζε αγγειηώλ γηα ζέζεηο εξγαζίαο, ειεθηξνληθή ιήςε βεβαηώζεσλ/ππνβνιή αηηήζεσλ θαη ελεκέξσζε Κεληξηθό ζεκείν αλαθνξάο ηνπ portal είλαη ε δπλαηόηεηα απηόκαηεο ζύδεπμεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο εξγαζίαο. Οη ελδηαθεξόκελνη εξγνδόηεο κπνξνύλ λα αλαξηνύλ αγγειίεο θελώλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη νη αλαδεηνύληεο εξγαζία λα θαηαρσξνύλ ηα βηνγξαθηθά ηνπο ζεκεηώκαηα. Μέζσ ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο θελώλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη βηνγξαθηθώλ ζεκεησκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη ειεθηξνληθά ζύδεπμε θελώλ ζέζεσλ κε ηα βηνγξαθηθά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί, ζύκθσλα κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, θαζώο θαη κε ελεκέξσζε θαη ησλ δύν κεξώλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο.

29 ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ Portal ΟΑΔΓ H λέα δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ ΟΑΔΓ πξνζθέξεη: Καιύηεξε θαη επθνιόηεξε ελεκέξσζε ησλ ιεηηνπξγηώλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οξγαληζκνύ Δμεηδηθεπκέλε πιεξνθόξεζε ζηνπο ρξήζηεο ηεο πύιεο Δμαηνκηθεπκέλεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζηνπο ζπλαιιαζζόκελνπο κε ηνλ Οξγαληζκό κέζσ ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο γηα ηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο (κε θιεηδάξηζκν) Υνξήγεζε βεβαηώζεσλ αλεξγίαο θαη επηδόηεζεο αλεξγίαο ειεθηξνληθά, ώζηε ν πνιίηεο λα απαιιάζζεηαη από ηελ πξνζέιεπζε ζηνλ ΟΑΔΓ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο

Δγρεηξίδην Δθπαίδεπζεο. «Βαζηθέο αξρέο. ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Δγρεηξίδην Δθπαίδεπζεο. «Βαζηθέο αξρέο. ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ Δγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

Πξνεηνηκαζία δξάζεο θαηάξηηζεο-επηκόξθσζεο σθεινύκελσλ βηώζηκνπο θαη αληαγσληζηηθνύο θιάδνπο: Πεξηερφκελν θαη κεζνδνινγία

Πξνεηνηκαζία δξάζεο θαηάξηηζεο-επηκόξθσζεο σθεινύκελσλ βηώζηκνπο θαη αληαγσληζηηθνύο θιάδνπο: Πεξηερφκελν θαη κεζνδνινγία Πεξηνδηθή έθδνζε ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ - επηέκβξηνο 2014 (Σεχρνο 1 ν ) Γηθαηνύρνο: Αλαπηπμηαθή ύκπξαμε (Α..) «Κηζαηξώλεηα Πξσηνβνπιία απαζρόιεζεο & επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε δπλακηθνύο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε.

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε. ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ει.2 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6 1.1. Ο ξόινο ηεο θαηάξηηζεο-γηα βίνπ κάζεζεο 6 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΟ ΜΠΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ Κ.Γ.Ο.Κ.Π. ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ αλέξγσλ ζην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Μνληέιν. Σα παξαδείγκαηα ζηελ Διιάδα θαη ηε Γεξκαλία.» Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 -

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 - ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 - ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΤΝΟΦΖ... 3 ΔΝΟΣΖΣΑ 1: TITΛΟ ΚΑΗ ΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ... 28 ΔΝΟΣΖΣΑ 2: ΑΝΑΛΤΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ - ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ... 69 ΔΝΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος Εσρωπαϊκή Επιηροπή Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος (Ιζτύει από ηην 1 Ιανοσαρίοσ 2011) e cdc.e uropa.e u 1 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών

Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών Σν έξγν «Οινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα, πξσηνβνπιίεο θαη δηθηπψζεηο γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ Δμσζηξέθεηαο» πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπη ρεηξεζηαθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας»

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΕ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή απασχόλησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ενίζσςζη ηηρ κοινωνικήρ ζςνοσήρ ζηοςρ πόλοςρ ανάπηςξηρ με ηη σπήζη Σςνολικών Επισοπηγήζεων: Μελέηη Πεπίπηωζηρ Καβάλα - Ξάνθη - Δπάμα

Η ενίζσςζη ηηρ κοινωνικήρ ζςνοσήρ ζηοςρ πόλοςρ ανάπηςξηρ με ηη σπήζη Σςνολικών Επισοπηγήζεων: Μελέηη Πεπίπηωζηρ Καβάλα - Ξάνθη - Δπάμα Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ενίζσςζη ηηρ κοινωνικήρ ζςνοσήρ ζηοςρ πόλοςρ ανάπηςξηρ με ηη σπήζη Σςνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΔΠΑΝΤΠΟΒΟΛΖ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ Α. (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ.

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΔΠΑΝΤΠΟΒΟΛΖ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ Α. (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ (ΔΤΔΓ Δκπ.) ΠΛΑΣΔΗΑ ΚΑΝΗΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ)

ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ) ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ) ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπιδράζεις-Μεηαζτημαηιζμοί, Σσλλογική Τασηόηηηα, Μάθηζη.»

Αλληλεπιδράζεις-Μεηαζτημαηιζμοί, Σσλλογική Τασηόηηηα, Μάθηζη.» i ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΠΙΣΤΗΜΔΣ ΤΗΣ ΑΓΨΓΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ...

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ... 1 2 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ... 1. Ξνηνη είλαη νη ζηφρνη, νη πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ξξνγξάκκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Γέζκε εξγαζηώλ 3. Αλάιπζε αλαγθώλ. Γηεζληθή έθζεζε ζύλζεζεο

Γέζκε εξγαζηώλ 3. Αλάιπζε αλαγθώλ. Γηεζληθή έθζεζε ζύλζεζεο Γέζκε εξγαζηώλ 3 Αλάιπζε αλαγθώλ http://www.intercol.edu/nqcontent.cfm?a_id=1 Πεξηερόκελα 1. Σηφρνη 3 2. Δλεκέξσζε ηεο έξεπλαο ηεο EUCIS 4 3. Γείγκα εξσηεκαηνιφγηνπ θαη κεζνδνινγία έξεπλαο 5 4. Σχλνςε

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ε Αλαπηπμηαθή ηξαηεγηθή θαηά ηε Νέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν (2014-2020) Βαζικά ζημεία και διερεσνηηικές προζεγγίζεις

Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ε Αλαπηπμηαθή ηξαηεγηθή θαηά ηε Νέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν (2014-2020) Βαζικά ζημεία και διερεσνηηικές προζεγγίζεις Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ε Αλαπηπμηαθή ηξαηεγηθή θαηά ηε Νέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν (2014-2020) Βαζικά ζημεία και διερεσνηηικές προζεγγίζεις Καηεξίλα Θεκειή Σηέιερνο Δηδηθήο Υπεξεζίαο Σπληνληζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΗΜΟΣΙΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΣΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δπηβέπσλ: ΓΔΝΓΡΗΝΟ ΗΧΑΝΝΖ πνπδαζηήο: ΚΑΡΑΜΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 ΔΗΜΟ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 Αϋ Φάςθ: τρατθγικόσ χεδιαςμόσ (Τφιςτάμενθ Κατάςταςθ τρατθγικι του ΟΣΑ) Δεκζμβριοσ, 2011 Ζκδοςθ 1.0 ειίδα 1 Πεγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΗΛΩΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗ

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΗΛΩΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΜΗΜΑ ΣΗ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΦΤΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΗΛΩΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗ ΦΤΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Σειηθφ θείκελν πνπ πηνζεηήζεθε θαηά ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ζηηο 4 Ινπλίνπ 2003, Βαξθειψλε, Ιζπαλία

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ e Trikala»

«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ e Trikala» Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ & Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε: «Γηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ» «ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ:

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγόο Λνκηθήο Ππκβνπιεπηηθήο. Γίθηπν ηεο Α.Π. κε ηνπηθνύο θνξείο. Δπξσπατθφ Ξνιηηηζηηθφ & Δξεπλεηηθφ Θέληξν Αζελψλ (Δ.Ξ.Δ.Θ.Α.)

Νδεγόο Λνκηθήο Ππκβνπιεπηηθήο. Γίθηπν ηεο Α.Π. κε ηνπηθνύο θνξείο. Δπξσπατθφ Ξνιηηηζηηθφ & Δξεπλεηηθφ Θέληξν Αζελψλ (Δ.Ξ.Δ.Θ.Α.) Γηθαηνύρνο: Αλαπηπμηαθή Πύκπξαμε (Α.Π.) «Θηζαηξώλεηα Ξξσηνβνπιία απαζρόιεζεο & επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε δπλακηθνύο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηε Γπηηθή Αηηηθή» Ξξάμε: «Θηζαηξώλεηα Ξξσηνβνπιία απαζρόιεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 0 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ Γλώζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΨΗΥΙΑΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (DIGITAL AGENDA) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΫκα: Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΑ ΔπηβιΫπνπζα: ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηωλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηώλ θαη ηειεπηθνηλωληώλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α Κεθάιαην 1 Ζ Διιάδα αιιάδεη. Σν εζληθό ζρέδην αλαζπγθξόηεζεο γηα ηελ Διιάδα ηεο δεκηνπξγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΠ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΣΔΝΣΟΜΑ ΔΛΔΝΖ ΜΟΔ/0731 ΔΠΗΒΙΔΠΟΤΑ ΘΑΘΖΓΖΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα