ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΙΣΑΓΩΓΗ Άρθρο 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΙΣΑΓΩΓΗ Άρθρο 1"

Transcript

1 Π.Δ. 98 της 12/ Ασκηση του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, από οδοντιάτρους υπηκόους των Κρατών - μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και ρύθμιση συναφών θεμάτων σε συμορφωση προς τις υπ' αριθμόν 78/686/ΕΟΚ και 78/687/ΕΟΚ της 25ης Ιουλίου 1976 και υπ' αριθμ. 81/1057 της 14ης Δεκεμβρίου 1981 Οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Α' 35). Έχοντας υπόψη το άρθρο 4 του Νόμου 1338/1983 (ΦΕΚ 34/Α/ ) «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (ΦΕΚ 70/Α/ ) «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» κ.λπ. (γν. Σ.Τ. 6). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΙΣΑΓΩΓΗ Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Δ/τος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις Οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. 78/686/ «περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων του οδοντιάρου και περί των μέτρων προς διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης του δικαιώματος εγκαταστάσεως και του δικαιώματος της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών» που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε. Ειδική Έκδοση σελ. 12) και αριθ. 78/687/ περί του συντονισμού των νομοθετικών κανονισμών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στις δραστηριότητες των οδοντιάτρου» που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε. Ειδική Έκδοση σελ. 21), καθώς και προς την Οδηγία 81/1057/ΕΟΚ στης 14ης Δεκεμβρίου 1981 (Ε.Ε. ϊ. 385/25 της ). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Άρθρο 2 Άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος Οδοντίατροι, υπήκοοι των Κρατών - μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, μπορούν να εγκατασταθούν και να ασκήσουν στην Ελλάδα το οδοντιατρικό επάγγελμα, ύστερα από χορήγηση αδείας ασκήσεως του οδοντιατρικού επαγγέλματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. Άρθρο 3 Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος Για τη χορήγηση της κατά το προηγούμενο άρθρο άδειας απαιτείται: α. Αίτηση του ενδιαφερομένου. β. Δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλος οδοντιατρικός τίτλος από εκείνους που μνημονεύονται στο άρθρο 5 του παρόντος για την άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος. γ. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει:

2 γα) να συγκεντρώνει τις ελάχιστες προϋποθέσεις καταρτίσεως ή τους άλλους όρους που προβλέπονται από την Οδηγία 78/687/ΕΟΚ της (Ε.Ε. Ειδική Έκδοση σελ. 21) για την απόκτηση διπλώματος πιστοποιητικού ή άλλου οδοντιατρικού τίτλου. γβ) να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις ήθους και εντιμότητας, που προβλέπονται από την νομοθεσία του Κράτους - μέλους προέλευσης ή καταγωγής για την είσοδο στο οδοντιατρικό επάγγελμα και την άσκηση του. γγ) να μην έχει τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή δικαστική απαγόρευση λόγω ελλείψεως σωματικής ή ψυχικής υγείας για έναν από τους λόγους που μνημονεύονται στα άρθρο 1686 και 1705 του Αστικού Κώδικα. γδ) να έχει την αναγκαία γνώση της ελληνικής γλώσσας για την άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος αναλαμβάνοντας προσωπική ευθύνη για τούτο με υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 105/1969. δ. Πιστοποιητικό ιθαγένειας. Άρθρο 4 Λοιπές προϋποθέσεις 1. Η συνδρομή σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κράτους - μέλους καταγωγής ή προέ λευσης των προϋποθέσεως ήθους και εντιμότητας του άρθρου 3 περίπτωση γβ' του πα ρόντος προεδρικού διατάγματος για την είσοδο και την έναρξη άσκησης του οδοντια τρικού επαγγέλματος, βεβαιώνεται από τις αρμόδιες αρχές του Κράτους τούτου. Εάν κατά τη νομοθεσία του Κράτους - μέλους καταγωγής ή προέλευσης δεν χρειάζεται απόδειξη ήθους και εντιμότητας για την έναρξη άσκησης του οδοντιατρικού επαγγέλματος οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίζουν απόσπασμα ποινικού μητρώου εάν τούτο λείπει, ισότιμο έγγραφο, που χορηγείται από την ραμόδια αρχή του Κράτους - μέλους καταγωγής ή προέλευσης. Η άδεια δεν χορηγείται εάν συντρέχει, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία περίπτωση κωλύματος από εκείνα που αναφέρονται στο εδάφιο δ' του άρθρου 3 του Α.Ν. 1565/1939 «Περί κωδικός ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», σε συνδυασμό και με το από 22-4/ Β.Δ/γμα. 2. Εάν γίνουν γνωστά στις αρμόδιες για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως του Οδο ντιατρικού επαγγέλματος Ελληνικές Αρχές, συγκεκριμένα γεγονότα που συνέβησαν έξω από την Ελληνική Επικράτεια και προ της εγκαταστάσεως του ενδιαφερομένου που μπορεί να έχουν συνέπειες στην ανάληψη της σχετικής δραστηριότηας, οι Ελληνικές Αρχές ζητούν πληροφορίες για τα γεγονότα αυτά από το Κράτος - μέλος καταγωγής ή προέλευσης. Σε περίπτωση που σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία του Κράτους - μέλους καταγωγής ή προέλευσης και μετά σχετική εκτίμηση τα γεγονότα αυτά αποτελούν έλλειψη ήθους και εντιμότητας που απαιτείται για την άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος στο Κράτος αυτό ή πρόκειτια για καταδίκη για πράξεις που μνημονεύονται στο εδάφιο δ' του άρθρου 3 του Α.Ν. 1565/1939, η αίτηση για χορήγηση άδειας απορρίπτεται ή εάν η άδεια έχει χορηγηθεί ανακαλείται. 3. Τα ανωτέρω αναφερόμενα έγγραφα δεν δύνανται να υποβληθούν στην αρμόδια για την έκδοση της άδειας Αρχή μετά πάροδο τριών μηνών από της εκδόσεως τους. Άρθρο 5 Τίτλοι οδοντιάτρων υπηκόων των Κρατών μελών Ε.Ο.Κ. Οι οδοντίατροι, στους οποίους χορηγείται η άδεια ασκήσεως του οδοντιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, φέρουν τους ακόλουθους τίτλους στο Κράτος - μέλος καταγωγής ή προέλευσης στο οποίο ασκούν τις αναφερόμενος στο επάγγελμα δραστηριότητες: α) Στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας: ΖΑΗΝΑRΖΤ β) Στο Βέλγιο: LICENCIE ΕΝ SCIENCE DENTAIRE/LICENTIAAT ΙΝ DE ΤΑΝDΗΕΕLΚUΝDΕ γ) Στη Δανία: ΤΑΝDΑΕGΕ δ) Στη Γαλλία: CΗIRUNGΙΕΝ - DΕΝΤΙSTE ε) Στην Ιρλανδία: DΕΝΤΙSΤ, DΕΝΤΑL ΡRΑCΤΙΤΙΟΝΕR ή DΕΝΤΑL SURGΕΟΝ στ) Στην Ιταλία:

3 Το δίπλωμα του οποίου ο τίτλος θα γνωστοποιηθεί από την Ιταλία, εντός της προβλεπομένης στο άρθρο 24 παρ. 1 προθεσμίας της οδηγίας υπ' αριθ. 78/686/ ΕΟΚ της 25ης Ιουλίου (Ε.Ε σελ. 12). ζ) Στο Λουξεμβούργο: ΜΕDΕGΙΝ - DΕΝΤΙSTE η) Στις Κάτω Χώρες: ΤΑΝDΑRTS θ) Στο Ηνωμένο Βασίλειο: DENTIST. DΕΝΤΑL ΡRΑCΤITIΟΝΕR ή DΕΝΤΑL SURGΕΟΝ Άρθρο 6 Ονομασίες διπλωμάτων πιστοποιητικών και άλλων τίτλων οδοντιάτρων 1. Τα διπλώματα, πιστοποιητικά και οι άλλοι οδοντιατρικοί τίτλοι που απονέμονται από τα άλλα κράτη - μέλη σε υπηκόους των κρατών - μελών και απαριθμούνται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου αναγνωρίζονται και έχουν την ίδια ισχύ με τα διπλώμα τα που χορηγούνται στην Ελλάδα. 2. Τα διπλώματα, πιστοποιητικά και οι άλλοι οδοντιατρικοί τίτλοι, στους κατόχους των οποίων και χορηγείται η άδεια ασκήσεως του οδοντιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, είναι οι εξής: α) Στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας: 1. «ΖΕUGΝΙ5 UΒΕR ΖΑΗΝΑRΖΤLICHE δτααrtsρrufung» (πιστοποιητικό κρατι-κής εξέτασης του οδοντιάτρου), που χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές. 2. Οι βεβαιώσεις των αρμοδίων αρχών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας που πιστοποιούν την ισοτιμία των τίτλων εκπαίδευσης οι οποίοι χορηγούνται από της 6ης Μαϊου 1945 υπό των αρμόδιων αρχών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας, με τους τίτλους που απαριθμούνται υπό τον αριθμό 1. β) Στο Βέλγιο: «DIPLOME LEGAL DE LICENCIE ΕΝ SCIENCE DENTAIRE, WETTLIJK DIPLOMA VAN LICENTIAAT ΙΝ DE ΤΑΝDΗΕΕLRUΝDE», που χορηγείται από τις ιατρικές σχολές των Πανεπιστημίων ή από την κεντρική εξεταστική επιτροπή ή από τις κρατικές εξεταστικές επιτροπές της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. γ) Στη Δανία: «ΒΕVIS FΟR ΤΑΝDLΑΕGΕΕΚSAΜΕΝ (ΚΑΝDΙDΑΤΕΚSAΜΕ)» («δίπλωμα του οδοντιάτρου», που χορηγείται από τις οδοντιατρικές σχολές, συνοδευόμενο από βεβαίωση περί ασκήσεως των καθηκόντων βοηθού κατά την απαιτούμενη περίοδο που χορηγεί-ται υπό του SUNDHEDSTYRELSEN (Εθνικού Γραφείου Υγείας). δ) Στη Γαλλία: 1. «DIPLOME D' ΕΤΑΤ DE CHIRURGIEN - DΕΝΤΙSTΕ», που εχορηγείτο ως το 1973 από τις ιατρικές Σχολές ή τις μικτές σχολές ιατρικής και Φαρμακευτικής των Πανεπιστημίων. 2. «DIPLOME D' ΕΤΑΤ DΕ DOCTEUR ΕΝ CHIRURGIE DENTAIRE» που χορηγείται από τα Πανεπιστήμια. ε) Στην Ιρλανδία: Διπλώματα του: «BACHELOR ΙΝ DENTAL SCIENCE (Β. DENT. SC)» ή «BACHELOR ΟF DENTAL SURGERY (BDS)» ή «LICENTIATE IN DENTAL SURGERY (LDS)» που χορηγούνται από τα Πανεπιστήμια ή το RΟΥΑL COLLEGE ΟF SURGLONS IN IRELAND. στ) Στην Ιταλία: Δίπλωμα του οποίου η ονομασία θα κοινοποιηθεί από την Ιταλία στα Κράτη - μέλη και στην Επιτροπή εντός της προβλεπομένης στο άρθρο 24 παράγραφο 1 προθεσμίας της Οδηγίας υπ' αριθμ. 78/686/ ΕΟΚ της 25ηξς Ιουλίου 1978 (Ε.Ε σελ. 12). ζ) Στο Λουξεμβούργο: «DIPLOME D' ΕΤΑΤ DE DOCTEUR ΕΝ MEDECINE DENTAIRE» που χορηγείται από την Κρατική εξεταστική επιτροπή. η) Στις Κάτω Χώρες: «UNIVERSITAIR GETUIGSHRIFT VAN ΕΕΝ ΜΕΤGΟΕD GEVOLG AFGELEGO TANDARTSEXAMEN» (πιστοποιητικό Πανεπιστημίου που πιστοποιεί την επιτυχία στην εξέταση του οδοντιάτρου). θ) Στο Ηνωμένο Βασίλειο: Διπλώματα του:

4 BACHELOR OF DENTAL SURGERY (BDS ή BCH.D)» ή «LIGENTIATE IN DENTAL SURGERY (LDS)» που χορηγούνται από τα Πανεπιστή-μια ή το ROYAL COLLEGES. Άρθρο 7 Για την αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων οδοντιά-τρων που μνημονεύονται στο άρθρο 6 του παρόντος πρέπει να συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις κατάρτισης που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2 της υπ' αριθμ. 78/687/ (Ε.Ε. 005 τόμος 003 σελ. 21) οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή οι προϋποθέσεις του άρθρου 10 του παρόντος. Άρθρο 8 Χρήση τίτλων Οδοντίατροι υπήκοοι των Κρατών - μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στους οποίους χορηγείται άδεια εγκατάστασης και άσκησης του οδοντιατρικού επαγγέλμα-τος στην Ελλάδα φέρουν τον ισχύοντα στην Ελληνική Επικράτεια τίτλο, που αντι-στοιχεί στη γενική ή ειδική κατάρτιση τους και δικαιούνται να κάνουν χρήση μόνον του τίτλου τους ή της συντμήσεως του στο Κράτος - μέλος προέλευσης ή καταγωγής τους. Άρθρο 9 Χρήση ακαδημαϊκού τίτλου 1. Οδοντίατροι, υπήκοοι Κρατών - μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στους οποίους χορηγείται κατά τις διατάξεις του παρόντος άδεια άσκησης του οδοντιατρικού επαγγέλματος, μπορούν να χρησιμοποιούν τον ακαδημαϊκό τίτλο, που αναγνωρίζεται σ' αυτούς από το Κράτος - μέλος καταγωτής ή προέλευσης καθώς και της σχετικής συντμήσεως του και στη γλώσσα του Κράτους αυτού. Ο τίτλος, που χρησιμοποιείται με τον τρόπο αυτό πρέπει να φέρει το όνομα και τον τόπο του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή της Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία τον χορήγη-σε. 2. Εάν κατά την προηγούμενη παράγραφο χρησιμοποίηση του ακαδημαϊκού τίτλου του Κράτους - μέλους καταγωγής ή προέλευσης μπορεί να προκαλέσει σύγχιση με τον αναγνωριζόμενο και χρησιμοποιούμενο στην Ελλάδα τίτλο άσκησης του οδοντιατρικού επαγγέλματος και ο οποίος προϋποθέτει συμπληρωματική κατάρτιση, που δεν έχει αποκτηθεί από τον ενδιαφερόμενο, ο τύπος του τίτλου του Κράτους - μέλους καταγωγής ή προέλευσης που θα χρησιμοποιηθεί από τον ενδιαφερόμενο, καθορίζεται από την αρμόδια για τη χορήγηση της αδείας εγκατάστασης για άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος, αρχή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 18 του παρόντος, με την περί χορηγήσεως της αδείας πράξη ή με άλλη παρόμοια. Άρθρο 10 Κατοχύρωση κεκτημένων δικαιωμάτων Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι, οδοντιάτρων υπηκόων των Κρατών -μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που δόθηκαν από τα Κράτη - μέλη καταγωγής ή προέλευσης πριν να τεθεί σε εφαρμογή η υπ' αριθ. 78/687/ οδηγία της ΕΟΚ ή που πι-στοποιούν εκπαίδευση που ενώ είχε αρχίσει πριν, ολοκληρώθηκε μετά τη θέση σε εφαρμογή αυτής και που δεν ανταποκρίνονται στο σύνολο των ελαχίστων απαιτήσεων κατάρτισης, οι οποίες προβλέπονται από το άρθρο 1 της ανωτέρω οδηγίας αναγνωρί-ζονται ως επαρκή στην Ελλάδα, εφόσον συνοδεύονται από βεβαίωση ότι οι κάτοχοι τους άσκησαν την οδοντιατρική ενεργώς και νομίμως επί τρία τουλάχιστον συνεχή χρόνια κατά τη διάρκεια των πέντε προηγουμένων από τη χορήγηση της βεβαίωσης χρόνων. Άρθρο 11 Δικαιώματα και υποχρεώσεις εγκαθισταμένων. Οι εγκαθιστάμενοι στην Ελλάδα οδοντίατροι, υπήκοοι των Κρατών - μελών των Ευρωπαϊκώνν Κοινοτήτων, έχουν για την άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της υφιστα-μένης

5 Ελληνικής Νομοθεσίας και ιδιαίτερα από τη δεοντολογία άσκησης του οδο-ντιατρικού επαγγέλματος, με εξαίρεση το δικαίωμα να εκλέγονται μέλη των οργάνων διοικήσεως των Οδοντιατρικών Συλλόγων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 12 Προϋποθέσεις: 1. Οδοντίατροι υπήκοοι των Κρατών - μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κάτοχοι διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων οδοντιατρικών τίτλων, που μνημονεύονται στο άρθρο 6 του παρόντος, μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, τις αντίστοιχες προς εκείνες που προσιδιάζουν, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία στην άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος, αφού υποβάλλουν στις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές δήλωση που να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: α. Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του Κράτους - μέλους της επαγγελματικής εγκα-τάστασης των ενδιαφερομένων ότι ασκούν νόμιμα τις δραστηριότητες στις οποίες ανα-φέρεται η παροχή των οδοντιατρικών υπηρεσιών στο Κράτος αυτό. β. Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του Κράτους - μέλους της επαγγελματικής εγκατάστασης των ενδιαφερομένων ότι έχουν διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτ-λους, οι οποίοι αναφέρονται στο παρόν Π. Δ/γμα και τους δίνουν το δικαίωμα να ασκούν την οδοντιατρική στην Ελλάδα. 2. Οι βεβαιώσεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν για ένα χρόνο από την έκδοση τους. Άρθρο 13 Χρόνος δήλωσης της παροχής υπηρεσιών 1. Εάν η παροχή υπηρεσιών, την οποία αναφέρει το προηγούμενο άρθρο συνεπάγε-ται προσωρινή παραμονή του ενδιαφερομένου οδοντιάτρου στην Ελλάδα, αυτός υπο-χρεούται να δηλώσει τούτο πριν από την έναρξη της εκτέλεσης της παροχής στην ανα-φερόμενη στην παρ. 1 του προηγουμένου άρθρου δήλωση. 2. Σε εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις η δήλωση παροχής υπηρεσιών μπορεί να υποβάλλεται μετά την έναρξη της παροχής των υπηρεσιών, ποτέ όμως μετά την πα-ρέλευση των πέντε επομένων της έναρξης της παροχής των υπηρεσιών εργασίμων ημερών. Στην περίπτωση αυτή η δήλωση πρέπει να αναφέρει τα εξαιρετικά και επείγοντα περιστατικά, τα οποία επέβαλλαν την έναρξη της παροχής των υπηρεσιών πριν από την υποβολή της δήλωσης περί προσωρινής διαμονής. Άρθρο 14 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των παρεχόντων υπηρεσία οδοντιάτρων Οι οδοντίατροι υπήκοοι των Κρατών - μελών, οι οποίοι παρέχουν κατά τις διατάξεις του παρόντος τις υπηρεσίες τους στην Ελλάδα έχουν για την εκτέλεση της παροχής των υπηρεσιών όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των οδοντιάτρων, που είναι εγκατεστημένοι και ασκούν το επάγγελμα του οδοντιάτρου στην Ελλάδα και ιδιαίτε-ρα εκείνες που αναφέρονται στην τήρηση του δεοντολογικού, επαγγελματικού και διοικητικού χαρακτήρα διατάξεων, με εξαίρεση εκείνων που αφορούν στην εγγραφή τους στους Οδοντιατρικούς Συλλόγους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 15

6 Χρόνος χορήγησης αδείας 1. Η άδεια άσκησης του οδοντιατρικού επαγγέλματος χορηγείται εντός τριμήνου από της υποβολής από τον ενδιαφερόμενο των δικαιολογητικών στην αρμόδια για τη χορήγηση αυτής αρχής. 2. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αναστέλλεται σε περίπτωση που γί-νουν γνωστά στην αρμόδια για την έκδοση της άδειας αρχή σοβαρά και συγκεκριμέ-να γεγονότα, τα οποία συνέβησαν εκτός του εδάφους της Ελληνικής Επικράτειας προ της εγκαταστάσεως του ενδιαφερομένου στην Ελλάδα και τα οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, έχουν συνέπειες για την είσοδο στο οδοντιατρικό επάγγελμα και την άσκηση αυτού, μέχρις ότου το Κράτος - μέλος καταγωγής ή προέλευσης ανα-κοινώσει τη σημασία την οποία δίνει στις πληροφορίες που παρέχονται. Άρθρο 16 Παροχή εξαρτημένης εργασίας Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 45 και επομ. της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, καθώς και της Συμφωνίας «περί προσχωρήσεως της Ελλά-δας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ανθρακος και Χάλυβος», οι διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος εφαρμόζονται και στους υπηκόους των Κρατών - μελών, οι οποίοι θα ασκήσουν ως μισθωτοί τις δραστηριότητες που ανάγονται στο επάγγελμα του οδοντιάτρου. ΚΕΦΑΑΑΙΟ Ε' ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Άρθρο 17 Οδοντίατρος επαγγελματικά εγκατεστημένος στην Ελλάδα για άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος, δεν μπορεί να είναι συγχρόνως μέλος δύο ή περισσότερων Οδοντιατρικών Συλλόγων Ελληνικών ή αλλοδαπών, ή να είναι επαγγελματικά εγκατεστημένος και στην αλλοδαπή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 18 Καθορισμός αρμοδίας αρχής Αρμοδία αρχή για να χορηγεί πιστοποιητικά ή να δέχεται διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους, να χορηγεί ή να δέχεται τα προβλεπόμενα στο παρόν Π.Δ. έγγραφα, για να εξετάζει τη συνδρομή των ουσιαστικών και τυπικών προϋποθέσεων χορηγήσεως αδείας ασκήσεως του επαγγέλματος, καθώς και να παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες, ορίζεται η οικεία Νομαρχία στην περιφέρεια της οποίας είναι εγκατεστημένος ή πρόκειται να εγκατασταθεί, ο οδοντίατρος. Άρθρο 19 Καταργούμενες Διατάξεις Κάθε διάταξη που αντίκειται στο παρόν Προεδρικό Διάταγμα καταργείται. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 1981.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4165, 6/6/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4165, 6/6/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΤΕΡΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΤΕΡΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΤΕΡΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 25 Μαΐου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 38 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5969 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 222 16 Νοεμβρίου 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 239.Τροποποίηση-συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 420/1991 «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L255, 30.9.2005, σ.22.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Οδηγία 2005/36/ΕΚ Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Το παρόν έγγραφο προορίζεται για ενηµερωτικούς σκοπούς. Το

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Θ.1. ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 432/1981 (Α` 118) προστίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006 Α.Π.Οικ: 17684/2006

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006 Α.Π.Οικ: 17684/2006 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006 Α.Π.Οικ: 17684/2006 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 255/22 Ο ΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 155/17 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2514/1997: Συμφωνία Σένγκεν(κατάργηση ελέγχου στα σύνορα κλπ) (179658)

Ν 2514/1997: Συμφωνία Σένγκεν(κατάργηση ελέγχου στα σύνορα κλπ) (179658) Ν 2514/1997: Συμφωνία Σένγκεν(κατάργηση ελέγχου στα σύνορα κλπ) (179658) Αρθρο :0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 6 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2514 ΦΕΚ Α'140 27.6.1997 Κύρωση: 1)της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 190 Έτος: 2006 ΦΕΚ: Α 196 20060914 Τέθηκε σε ισχύ: 14.09.2006 Τίτλος Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 190/2006 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την ασφαλιστική διαµεσολάβηση (L 9/15.1.2003)» (ΦΕΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/36/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών

ΟΔΗΓΙΑ 93/36/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών ΟΔΗΓΙΑ 93/36/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Γ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & SCHENGEN HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS C4 DIRECTORATE JUSTICE HOME AFFAIRS & SCHENGEN ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" 'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις: α. Του ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (Α'

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Β. ΒΑΘΜ ΟΛΟΓΟΥΜ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Β.1. Επιθυμητά προσόντα

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Β. ΒΑΘΜ ΟΛΟΓΟΥΜ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Β.1. Επιθυμητά προσόντα Οδη γγ ί εε ςς σ υ μπ λλήρω σ η ςς αί ττ η ση ςς συ μ μ εε ττ οχή ςς Προκειμένου να αποφευχθούν λάθη και παραλείψεις, συνιστάται πρώτα να διαβάσετε προσεκτικά το κείμενο της Ανακοίνωσης σε συνδυασμό με

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002983184 2015-08-21

15PROC002983184 2015-08-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15PROC002983184 2015-08-21 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013 41(Ι) του 1995 9(Ι) του 1997 69(Ι) του 1997 98(Ι) του 1998 68(Ι) του 2001 71(Ι) του 2003 198(Ι) του 2004 83 (I) του 2012 151(I) του 2013 166 (Ι) του 2013. ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός, ορισµοί και πεδίο εφαρµογής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός, ορισµοί και πεδίο εφαρµογής Ν 2076/1992/Α-130 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΛΠ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2076/1992 (ΦΕΚ Α 130) Ανάλυση και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 114 17-10-2012 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Π.Δ. 114 17-10-2012 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.Δ. 114 17-10-2012 ΑΔΑ: Β43ΦΦ-ΜΤ3 Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων επαγγελµατικών προσόντων για την επαγγελµατική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα