15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002697246 2015-04-07"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 7/4/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ Τµήµα Προµηθειών Ταχ. /νση: Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ.: Ν.Μάκρη Πληροφορίες: Σ.Βασταρδή Τηλέφωνο: Πληροφορίες: Γ.Κολοβός Τηλέφωνο: FAX: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ήµος Μαραθώνος προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ µε σφραγισµένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ όπως ισχύει, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής για την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού που θα καλύψει τις ανάγκες του δηµοτικού φωτισµού και όλους τους κοινόχρηστους χώρους του δήµου Μαραθώνος και τις Ε Κατασκηνώσεις, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, συνολικού προϋπολογισµού ,71 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%. Η δαπάνη της προµήθειας θα καλυφθεί από ίδια έσοδα και από χρηµατοδότηση του Υπουργείου Εργασίας. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ηµοτικό Κατάστηµα της ηµοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης του ήµου Μαραθώνος επί της Λεωφόρου Μαραθώνος 104 από την αρµόδια Επιτροπή ιαγωνισµού την 17 Απριλίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 έως ώρα 13:30 (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών). Μετά τις 13:30 καµία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί ο διαγωνισµός την προαναφερθείσα ηµεροµηνία ή αν κατά την ηµεροµηνία αυτή δεν υποβληθεί καµία προσφορά ο διαγωνισµός θα επαναληφθεί την 24 Απριλίου 2015 ηµέρα Παρασκευή την ίδια ώρα όπως παραπάνω στον ίδιο χώρο. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί ο διαγωνισµός την προαναφερθείσα επαναληπτική ηµεροµηνία ή αν κατά την ηµεροµηνία αυτή δεν υποβληθεί καµία προσφορά ο διαγωνισµός θα επαναληφθεί την 30 Απριλίου 2015 ηµέρα Πέµπτη την ίδια ώρα όπως παραπάνω στον ίδιο χώρο. Επίσης δύναται οι προσφορές να σταλούν ταχυδροµικά και µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο αρκεί να έχουν παραληφθεί από την ανωτέρω αρµόδια επιτροπή ως την

2 ηµεροµηνία και ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών. Προσφορές που κατατέθηκαν µε τους προαναφερθέντες τρόπους εκπρόθεσµα, δεν γίνονται δεκτές. Οι προσφορές θα υποβληθούν µε συµπλήρωση του έντυπου της υπηρεσίας στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα αποκλείονται. Θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συµµετοχής που θα αναλογεί σε ποσοστό 1% (ένα) τοις εκατό (%) επί του προϋπολογισµού της µελέτης ήτοι 428,58 Ευρώ. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αναζητήσουν τα τεύχη του διαγωνισµού από την ιστοσελίδα του ήµου ή από το ιαύγεια ή από το Κ.Η.Μ. Η.Σ ή από τον πίνακα ανακοινώσεων ή από το Τµήµα Προµηθειών του ήµου Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος 104, Ν. Μάκρη στις κ. Σ.Βασταρδή τηλ , Α.Κατερέλου τηλ , Χ.Αλεξανδρή τηλ , κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Ο ήµαρχος ΗΛΙΑΣ ΨΗΝΑΚΗΣ

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ /ΝΣΗ ΤΕΧ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Μαραθώνας: Αρ.πρωτ.: 7/4/ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΡΟΫΠ ,49 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ: ΠΟΡΟΙ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2015 ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµαρχος Μαραθώνος Προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ µε τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή σύµφωνα µε την µε αρ /93 Υ.Α. Περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ, µε συµπλήρωση τιµολογίου σε ευρώ ( ) και µε αντικείµενο την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού που θα καλύψει τις ανάγκες του δηµοτικού φωτισµού και όλους τους κοινόχρηστους χώρους του δήµου Μαραθώνος και τις Ε Κατασκηνώσεις. Πρόκειται για την προµήθεια: - Λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού που θα καλύψει τις ανάγκες του δηµοτικού φωτισµού και των δηµοτικών κτηρίων και σχολείων και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του δήµου Μαραθώνος. - Ηλεκτρολογικού εξοπλισµού για τις Ε Κατασκηνώσεις. Άρθρο 1 Ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Η εκτέλεση της προµήθειας διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις: Το Ν. 1797/1988 (ΦΕΚ 164/Α /1988) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων».

4 Την µε αριθµό 11389/1993 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 185/Β / ) «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.). Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 /Α / ) «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α / ) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/ ) «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων». Το Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 13/Α / ) «Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α / ) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Το Ν (ΦΕΚ 163 Α / ) «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργία Το N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». Το N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». Την µε αριθµό 35130/739/2010 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1291/Β / ) «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1του Ν.2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».

5 Της υπ αριθµ. Π1/3306/ απόφασης του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1789/ ), µε την οποία εξαιρούνται από την ένταξη στο ενιαίο πρόγραµµα προµηθειών (Ε.Π.Π.), οι προµήθειες ειδών, των οποίων η δαπάνη κατά κωδικό είδους, δεν υπερβαίνει ετησίως το πόσο των ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Της απόφασης του Υπ. Οικονοµίας Αντ. & Ναυτιλίας Π1/3305/2010-ΦΕΚ 1789/ µε την οποία το όριο για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού καθορίστηκε σε χωρίς Φ.Π.Α. Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α / ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». Ν. 4320/ (ΦΕΚ 29Α / ) «Ρυθµίσεις για την λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (άρθρο 37, παρ. 1 και 2). Άρθρο 2 Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η συνολική δαπάνη της προµήθειας έχει προϋπολογισθεί στο ποσόν των ,71 εκ των οποίων ,49 είναι η αξία των προµηθευόµενων υλικών, και 9.857,22 η δαπάνη για τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (23%). Η προµήθεια θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του δήµου(οµάδα Α ) και από τη χρηµατοδότηση του Υπουργείου Εργασίας(Οµάδα Β ) τα οποία έχουν εγγραφεί σαν έξοδο στο σύνολο τους των ΚΑ , , , , του προϋπολογισµού του ήµου Μαραθώνος και του ΚΑ για τις Ε κατασκηνώσεις για το έτος Άρθρο 3 Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισµός θα γίνει στο ηµοτικό Κατάστηµα της ηµοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης του ήµου Μαραθώνος επί της οδού Λ. Μαραθώνος 104, από την Αρµόδια Επιτροπή ιαγωνισµού στις 17 Απριλίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα µ.µ.έως ώρα µ.µ (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών). Μετά τις µ.µ καµία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί ο διαγωνισµός την προαναφερθείσα ηµεροµηνία ή αν κατά την ηµεροµηνία αυτή δεν υποβληθεί καµία προσφορά ο διαγωνισµός θα επαναληφθεί την 24 Απριλίου 2015 ηµέρα Παρασκευή την ίδια ώρα όπως παραπάνω στον ίδιο χώρο. Αν

6 για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί ο διαγωνισµός την προαναφερθείσα επαναληπτική ηµεροµηνία ή αν κατά την ηµεροµηνία αυτή δεν υποβληθεί καµία προσφορά ο διαγωνισµός θα επαναληφθεί την 30 Απριλίου 2015 ηµέρα Πέµπτη την ίδια ώρα όπως παραπάνω στον ίδιο χώρο. Επίσης δύναται οι προσφορές να σταλούν ταχυδροµικά ή δι άλλου τρόπου µέχρι και της προηγουµένης του διαγωνισµού εργασίµου ηµέρας. Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές. Άρθρο 4 Ο ΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί : 1. Έλληνες και αλλοδαποί προµηθευτές. 2. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά. 3. Συνεταιρισµοί. 4. Ενώσεις προµηθευτών. Άρθρο 5 Ο ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Κάθε προµηθευτής που λαµβάνει µέρος στον διαγωνισµό οφείλει να προσκοµίσει επί ποινή αποκλεισµού: 1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής συνολικού ποσού 428,58 ευρώ η οποία πρέπει να έχει ισχύ επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς (δηλ. τετράµηνη ισχύ το ελάχιστο από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού). Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών µελών αυτό το δικαίωµα, συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφραση τους στα Ελληνικά. 2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι: α) Ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (Ι.Κ.Α.) και β) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 3. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους η βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.

7 4. Υπεύθυνη ήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι: Ι) Ο προµηθευτής έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται. ΙΙ) εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του ηµοσίου ή των ΟΤΑ. ΙΙΙ) εν τελεί υπό πτώχευση ή πτωχευτικό συµβιβασµό, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Σε ότι αφορά την εκπροσώπηση των συµµετεχόντων επιχειρήσεων κατά την ηµεροµηνία διενέργειας απαιτούνται τα παρακάτω: Ι) Για τις ανώνυµες εταιρείες(α.ε.), ο εκπρόσωπος που θα καταθέσει την προσφορά για λογαριασµό τους, εκτός της ταυτότητας τους θα προσκοµίσουν το πρακτικό του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, όπου θα εγκρίνεται η συµµετοχή αυτής στο συγκεκριµένο διαγωνισµό και όπου θα ορίζεται ότι, εκπρόσωπος της εταιρείας για να παραδώσει την προσφορά είναι ο κατατεθών αυτή µε ταυτόχρονη προσκόµιση της ταυτότητας του. Επίσης, πρέπει να κατατίθεται και υπεύθυνη δήλωση του ιευθύνοντα Συµβούλου στην οποία να αναγράφονται τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και ότι αυτό είναι σε ισχύ. ΙΙ) Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης(ε.π.ε.), οι οµόρρυθµες (Ο.Ε.) και ετερόρρυθµες εταιρείες (Ε.Ε.) ή οποιασδήποτε άλλης µορφής προσωπική εταιρεία, εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλα νόµιµο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Για τη νοµιµότητα της εκπροσώπησης ή της νόµιµης εξουσιοδότησης πρέπει να προσκοµίζονται τα νόµιµα δικαιολογητικά εκπροσώπησης της επιχείρησης. (Φ.Ε.Κ. για τις Ε.Π.Ε. και καταστατικό θεωρηµένο από το αρµόδιο πρωτοδικείο για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.). Επιπλέον, πρέπει να κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ότι τα νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση εκπροσώπησης από τρίτο µαζί µε τα προαναφερόµενα προσκοµίζεται και έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούµενου από οποιαδήποτε αρχή και επιδεικνύουν την ταυτότητα τους. ΙΙΙ) Εάν οι προµηθευτές είναι ατοµικές επιχειρήσεις, συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε την επίδειξη της ταυτότητας τους. Σε περίπτωση εκπροσώπησης, υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του

8 εκπροσωπούµενου, από οποιαδήποτε αρχή και επιδεικνύουν την ταυτότητα τους. ΙV) Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά για συµµετέχουσες αλλοδαπές επιχειρήσεις θα πρέπει να εκδίδονται από τις αντίστοιχες αρµόδιες αρχές της χώρας εγκατάστασης και να έχουν επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκοµίζονται πρωτότυπα ή σε θεωρηµένα αντίγραφα. Η µη προσκόµιση κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο αποκλεισµού του συµµετέχοντος. Όταν αφορά εταιρεία ο εκπρόσωπος ορίζεται µε απόφαση του.σ. της εταιρείας αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται πρωτότυπο και µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του, δεσµεύοντας την εταιρεία. Επίσης υποβάλλεται θεωρηµένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, όπου να φαίνεται ο νόµιµος εκπρόσωπος και ο δεσµεύων την εταιρεία. 2. ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ Τα ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά µε έκδοση από τη χώρα εγκατάστασής τους. Για τις χώρες της Ε.Ε. ισχύει το άρθρο 7 παρ.1 του Κανονισµού. 3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ ΑΠΑ Ή ΑΛΛΟ ΑΠΑ. Όλα τα ως άνω. 4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. Όλα τα ως άνω και επιπλέον βεβαίωση ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ). Α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. Β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από ΜΜΕ στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις, εσωτερικού ή εξωτερικού, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο εδάφιο (2) της περίπτωσης (ε) της παρ.2 του άρθρου 7 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Το πιστοποιητικό αυτό δύναται να προσκοµισθεί εντός δεκαπέντε ηµερών από τη διενέργεια. Άρθρο 6 Ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

9 6.1 Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 1% του προϋπολογισµού ήτοι (428,58 ) του αντίστοιχου προϋπολογισµού των υπό προµήθεια ειδών σύµφωνα µε το άρθρο 26 του κανονισµού προµηθειών. 6.2 Η εγγύηση θα ισχύει τουλάχιστον για 120 ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 6.3 Η εγγύηση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και θα εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο που έχει κατά το νόµο το δικαίωµα αυτό και λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα. 6.4 Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να περιλαµβάνει απαραίτητα τα ακόλουθα: ηµεροµηνία έκδοσης, τον εκδότη, το ότι απευθύνεται στο ήµο Μαραθώνος, τον αριθµό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει και την επωνυµία του συµµετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται. 6.5 Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να αναφέρει ότι παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος διαιρέσεως και διηζήσεως και έχει την υποχρέωση να καταθέσει εντός προθεσµίας τριών (3) ηµερών από την ειδοποίησή του, υπέρ του ήµου, το ποσόν της εγγύησης (µέρος ή σύνολο). 6.6 Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί σε παράταση της ισχύος της µετά από απλό έγγραφο της υπηρεσίας, το οποίο θα πρέπει να σταλεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 6.7 Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαµβάνονται υπόψη. Άρθρο 7 Ο ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Οι προσφορές θα υποβληθούν µε συµπλήρωση τιµολογίου στο έντυπο της υπηρεσίας. Στην τιµή προσφοράς περιλαµβάνεται η αξία των προσφεροµένων ειδών, η µεταφορά αυτών και η τοποθέτησή τους στο χώρο του ήµου. Οι προσφερόµενες τιµές στο τιµολόγιο αναγράφονται ολογράφως και αριθµητικώς. Σε περίπτωση δε διαφοράς υπερισχύουν οι ολογράφως αναγραφόµενες τιµές. Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσµα δε γίνονται δεκτές. 7.1 Με ποινή να µην γίνουν δεκτές οι προσφορές θα υποβληθούν µέσα σε φάκελο σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις: α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. β. Τον πλήρη τίτλο του ήµου.

10 15PROC γ. Τον αριθµό της διακήρυξης και τον τίτλο της προµήθειας. δ. Την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. ε. Τα στοιχεία του αποστολέα(τηλέφωνο και fax). Σε ξεχωριστό φάκελο σφραγισµένο τοποθετούνται τα δικαιολογητικά συµµετοχής και η εγγύηση συµµετοχής. Αυτός ο φάκελος θα φέρει τις εξής ενδείξεις: α. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, µε κεφαλαία γράµµατα. β. Τον πλήρη τίτλο του ήµου. γ. Τον αριθµό της διακήρυξης και τον τίτλο της προµήθειας. δ. Την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. ε. Τα στοιχεία του αποστολέα(τηλέφωνο και fax). Εντός του φακέλου µε τα ικαιολογητικά Συµµετοχής τοποθετείται ξεχωριστός φάκελος σφραγισµένος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς ήτοι: α. Τεχνική Περιγραφή των προσφερόµενων ειδών (σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης). β. Κατασκευαστικά στοιχεία σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες προδιαγραφές και τους κανονισµούς. γ. Έντυπα, φωτογραφίες, σχέδια κλπ. δ. Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα φέρει και αυτός τις ενδείξεις (β), (γ), (δ) και (ε) που αναγράφονται στους φακέλους της οικονοµικής προσφοράς και των δικαιολογητικών του διαγωνισµού. 7.2 Σε περίπτωση που ο προσφέρων διαφωνεί µε κάποιους όρους της διακήρυξης, πρέπει στην προσφορά του ρητά να αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται και να αναφέρει τους όρους που είναι διαφορετικοί από αυτούς της διακήρυξης προκειµένου να αξιολογηθούν. 7.3 Προσφορά για µέρος της ποσότητας απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 7.4 Η επίδοση εναλλακτικών προσφορών από τον ίδιο απορρίπτεται. 7.5 Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 7.6 Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να µονογράφεται από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρων διακήρυξης. ιευκρινίσεις γίνονται µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή ιαγωνισµού. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται λαµβάνονται υπ όψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.

11 Άρθρο 8 Ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 8.1 Η προσφορά παραµένει σταθερή καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και της τυχόν παράτασης που µπορεί να λάβει µετά από κοινή συµφωνία ήµου και προµηθευτή. 8.2 Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα έξι µηνών. Μετά τη λήξη του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού. Άρθρο 9 Ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 9.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διεξαγωγής του, ή της συµµετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται στο ήµο εγγράφως ως εξής: α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού: Στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία, εντός του µισού του χρονικού διαστήµατος από την δηµοσίευση της διακήρυξης έως την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισµού. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την δηµαρχιακή επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από το διαγωνισµό. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. β. Κατά της νοµιµότητας της διεξαγωγής του διαγωνισµού ή της συµµετοχής σε αυτόν, µόνο από συµµετέχοντα στο διαγωνισµό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα από την ηµέρα ανακοίνωσης του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού από την αρµόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση µε

12 αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στην Οικονοµική Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει. 9.2 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές. 9.3 Η ένσταση κατά της συµµετοχής κάποιου στο διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Άρθρο 10 ο ΤΡΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Όταν παρέλθει η ώρα που ορίζεται από το άρθρο 2, κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών και αυτό γράφεται στο πρακτικό της επιτροπής. Απαγορεύεται δε, για οποιοδήποτε λόγο η παραλαβή προσφοράς µετά το πέρας του εν λόγω χρόνου, εκτός εάν η παράδοση των προσφορών άρχισε πριν από τη λήξη αποδοχής των προσφορών και συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή. Μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση της επιτροπής συνεχίζεται δηµόσια και αρχίζει από αυτήν η αποσφράγιση του φακέλου µε την ένδειξη ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ κατά σειρά παράδοσής τους και γράφονται στο πρακτικό τα περιεχόµενα σε κάθε φάκελο περιληπτικά. Ο φάκελος που περιέχει την οικονοµική προσφορά παραµένει σφραγισµένος, γράφεται δε πάνω σε αυτόν ο αύξων αριθµός του συµµετέχοντος που έχει γραφεί και στον φάκελο µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής. Στη συνέχεια η επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση αυτών που υποβάλλουν προσφορά σε πρακτικό. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόµενοι µέσα στην αίθουσα του διαγωνισµού βγαίνουν και η συνεδρίαση συνεχίζεται µυστικά, ώστε να γίνει έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής των διαγωνιζοµένων και αποφασίζει γι αυτούς που θα αποκλεισθούν. Εν συνεχεία µετατρέπεται και πάλι η συνεδρίαση σε δηµόσια και ανακοινώνονται τα ονόµατα όσων αποκλείσθηκαν και ο λόγος του αποκλεισµού τους. Ακολούθως συνεχίζει η συνεδρίαση στην οποία παρουσία των διαγωνιζοµένων γίνεται πρώτα το άνοιγµα των τεχνικών και εν συνεχεία των οικονοµικών προσφορών. Κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών η επιτροπή διενέργειας του ιαγωνισµού έχει τη δυνατότητα να αποκλείσει κάποιον εκ των συµµετεχόντων λόγω ελλιπών τεχνικών στοιχείων που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της υπηρεσίας. Κατά τη συνεδρίαση αυτή, η οποία δύναται να πραγµατοποιηθεί και σε διαφορετική ηµέρα και ώρα, αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών και γράφονται οι τιµές στο πρακτικό του διαγωνισµού ανακοινούµενες µεγαλόφωνα.

13 Η Οικονοµική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει το διαγωνισµό αν κατά την κρίση της δεν εξυπηρετούνται τα συµφέροντα του ήµου και στη συνέχεια ακολουθείται η σχετική νόµιµη διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. Άρθρο 11 Ο ΤΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΠΛΗΡΩΜΗ 11.1 Οι τιµές προσφοράς αφορούν τις κατά µονάδα τιµές προµήθειας. Η προσφερόµενη συνολική τιµή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς και θα δοθεί υποχρεωτικά σε Ευρώ. Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι, ο ανάδοχος βαρύνεται µε κράτηση υπέρ ασφαλιστικών ταµείων σε ποσοστό 1%, φόρο εισοδήµατος σε ποσοστό 4%, κράτηση σε ποσοστό 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων, µε το κόστος δηµοσίευσης της διακήρυξης στον τύπο, καθώς και µε κάθε άλλη νόµιµη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. Οι κρατήσεις υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας (δηλ. στο καθαρό ποσό χωρίς Φ.Π.Α.) Οι τιµές προσφοράς είναι σταθερές και αµετάβλητες σε όλη την διάρκεια των συµβατικών υποχρεώσεων και για κανένα λόγο ή αιτία δεν δικαιούται ο ανάδοχος-προµηθευτής να τις αναπροσαρµόσει Η πληρωµή της αξίας του είδους θα γίνεται µε έκδοση εντάλµατος από την Οικονοµική Υπηρεσία του ήµου στο όνοµα του αναδόχου, βάσει της από αυτήν αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος των οικείων κωδικών αριθµών του προϋπολογισµού του ήµου οικονοµικού έτους Η πληρωµή θα γίνεται από την ταµειακή υπηρεσία του ήµου εντός δύο (2) µηνών από την έκδοση των σχετικών τιµολογίων και κατόπιν της υπογραφής των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα πρέπει να συµπληρώσουν τον πίνακα στο έντυπο προσφοράς της υπηρεσίας αναγράφοντας αναλυτικά τις τιµές ανά είδος (χωρίς Φ.Π.Α.) καθώς και τη συνολική καθαρή αξία, το συνολικό Φ.Π.Α. και την συνολική αξία συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαµηλότερη τιµή. Άρθρο 12 Ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 12.1 Πριν από την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισµού της προµήθειας άνευ του Φ.Π.Α ήτοι (2.142,88 ) Για την εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύουν όλοι οι αναφερόµενοι στο άρθρο 6 της παρούσας όροι εκτός του χρόνου ισχύος.

14 12.3 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύµβασης. Άρθρο 13 Ο ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές θα είναι συνταγµένες στην Ελληνική γλώσσα. Άρθρο 14 Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωµή του συµβατικού αντικειµένου θα γίνει µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωτέου από την Οικονοµική Υπηρεσία του ήµου κατόπιν υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών. Άρθρο 15 Ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συµβατικά στοιχεία του έργου µε τη σειρά που ισχύουν είναι: α) Το συµφωνητικό της προµήθειας. β) Το Τιµολόγιο προσφοράς του αναδόχου. γ) Τεχνικές Προδιαγραφές. δ) Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. ε) Η προσφορά του αναδόχου. Άρθρο 16 Ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ Η σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί όσον αφορά την αυξοµείωση των ποσοτήτων, όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν προς τούτο τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Ο ήµος διατηρεί το απόλυτο δικαίωµα: α) να αποφασίζει ελεύθερα για την µαταίωση, την επανάληψη του διαγωνισµού µε ή χωρίς τροποποίηση των όρων, ή τη προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς να έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης οι συµµετέχοντες σ' αυτόν καθώς και για την αποδοχή ή απόρριψη οριστικά των ενστάσεων ή των προσφυγών που µπορεί να υποβληθούν οποτεδήποτε. β) επίσης, µπορεί να αποφασίσει για σύναψη δηµόσιας σύµβασης µέσω διαπραγµάτευσης και χωρίς να προηγηθεί δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις ακόλουθες περιπτώσεις: Εάν δεν υποβληθεί καµία προσφορά ή καµία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι κατάλληλη, ή εάν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύµβασης και µε την

15 προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή, µετά από αίτηµα της. Για συµπληρωµατικές προµήθειες που δεν περιλαµβάνονται στην αρχική σύµβαση και οι οποίες, λόγω µη προβλέψιµων περιστάσεων, κατέστησαν αναγκαίες για την ολοκλήρωση της προµήθειας, όπως περιγράφονται στην αρχική σύµβαση, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση γίνεται στον ανάδοχο που εκτελεί τις προµήθειες αυτές. γ) Ο ήµος σε κάθε περίπτωση δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, για κάθε είδος, ο µειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του ήµου. Σε ενδεχόµενο που λήξει η διάρκεια της σύµβασης και οι ανωτέρω ποσότητες δεν έχουν εξαντληθεί, ο ανάδοχος δεν θα έχει κανένα δικαίωµα να διεκδικήσει οποιασδήποτε µορφής αποζηµίωση από την ενέργεια αυτή. Ο ανάδοχος δεσµεύεται να συναινέσει σε νέα προµήθεια οµοειδών αγαθών, µε τους ίδιους όρους, σε ποσοστό µέχρι 20% της συµβατικής αξίας. δ) Το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο µειοδότης, ισχύει και δεσµεύει τούτον για ένα έτος από την υπογραφή της σύµβασης. Στην περίπτωση που δεν έχει ανακηρυχθεί από τον ήµο νέος µειοδότης µετά την λήξη της εν λόγω Σύµβασης, το ηµοτικό Συµβούλιο δύναται µε απόφασή του να τροποποιήσει ή παρατείνει την ισχύ αυτής µέχρι τέσσερις (4) µήνες ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής και στο µέτρο µόνο που δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο αυτό, υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων και της προϋπολογισθείσας κατ' είδος δαπάνης. Άρθρο 17 Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Η παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών θα γίνει από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαµβανόµενου είδους ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωµαλιών αυτού. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης του συνόλου της προµήθειας ορίζεται σε 90 ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Ο ήµος δεν υποχρεούται να προµηθευτεί όλα τα είδη ή όλες τις ποσότητες των ειδών που περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Άρθρο 18 ο ΚΑΝΟΝΕΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

16 Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε µία εβδοµαδιαία (ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ) και µία ηµερήσια (ΗΧΩ ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ) εφηµερίδες σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και τις διατάξεις του Ν. 3548/2007. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού θα βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του ήµου Μαραθώνος και συγκεκριµένα στη διεύθυνση: στο ιαύγεια, στο Κ.Η.Μ. Η.Σ. και στον πίνακα ανακοινώσεων του ήµου. Άρθρο 19 ο ΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΝΟΜΩΝ Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει ο Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 07 / 04 / 2015 Ο ήµαρχος ΗΛΙΑΣ ΨΗΝΑΚΗΣ

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 09/2015 ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ: ,49 ευρώ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. (23%): ,71 ευρώ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 31 / 03 / 2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 31 / 03 / 2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΛΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. ΤΣΑΓΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ /ΝΣΗ ΤΕΧ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΡΟΫΠ: ,49 ευρώ ΠΟΡΟΙ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2015 ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική µελέτη συντάσσεται από την ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Μαραθώνος και αφορά την προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού εξοπλισµού για τις ανάγκες του ήµου Μαραθώνος στο σύνολο του, πιο συγκεκριµένα για τη δηµοτική κοινότητα Νέας Μάκρης, τη δηµοτική κοινότητα Μαραθώνα, τη δηµοτική κοινότητα Βαρνάβα και τη δηµοτική κοινότητα Γραµµατικού. Μέσω της προµήθειας ηλεκτρολογικού υλικού θα αγοραστούν λαµπτήρες κοινοί, νατρίου, αλογόνου, φθορίου για την κάλυψη του δηµοτικού δικτύου φωτισµού, επίσης θα προµηθευτούµε προβολείς για τα γήπεδα µπάσκετ, µετασχηµατιστές νατρίου και εκκινητές και γενικότερα ηλεκτρολογικό εξοπλισµό για τις ανάγκες του ήµου και σχολικών µονάδων και της Ε Κατασκήνωσης. Η δαπάνη για την προµήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των ,49 πλέον Φ.Π.Α. 23% 9.857,22 ήτοι η συνολική δαπάνη θα ανέλθει σε ,71. Πιο συγκεκριµένα, το πόσο αυτό θα απορροφηθεί από τους παρακάτω κωδικούς του προϋπολογισµού: 1. Mε (ΚΑ) , προµήθεια υλικών και εξαρτηµάτων συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισµού- Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού. 2. Με (ΚΑ) , προµήθεια λαµπτήρων νατρίου για το δίκτυο ηλεκτροφωτισµού-υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού. 3. Με (ΚΑ) , προµήθεια λαµπτήρων για το δίκτυο ηλεκτροφωτισµού-υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού. 4. Με (ΚΑ) , προµήθεια προβολείς για γήπεδα µπάσκετ. 5. Mε (ΚΑ) , προµήθεια φωτιστικών σωµάτων νατρίου για αντικαταστάσεις δίκτυο ηλεκτροφωτισµού.

19 6. Mε (ΚΑ) , προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την Ε Κατασκήνωσης. ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 31 / 03 / 2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 31 / 03 / 2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΛΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. ΤΣΑΓΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ /ΝΣΗ ΤΕΧ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΡΟΫΠ: ,49 ευρώ ΠΟΡΟΙ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2015 ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΝΗΣ(Α/Α) Α.Τ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ CPV Α ΟΜΑ Α: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 1.ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ ΤΕΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ε27 (20 µε 23 W) 2.ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 0, TEM m 3. ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 1, TEM m 4.ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ Ε TEM W 5.ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ 5 5 TEM ΚΑΡΦΑΚΙΑ 35 W 6.ΛΑΜΠΕΣ HQI Ε W 6 9 TEM ΛΑΜΠΕΣ HQI Ε W 7 8 TEM ΛΑΜΠΕΣ HQI 150 W 8 10 TEM ΛΑΜΠΕΣ ΙΩ ΙΝΗΣ 150 W 9 15 TEM ΛΑΜΠΕΣ ΒΙ ΩΤΕΣ 60 W TEM ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ Ε ΤΕΜ W 12.ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ Ε TEM W 13.ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ Ε TEM W 14.ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ Ε TEM W (ΜΕ ΕΚΚΙΝΗΤΗ) 15.ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 15 2 ΤΕΜ HQI 150 W 16.ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 16 2 TEM HQI 400 W 17.ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ-ΗQI ΤΕΜ W 18.ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ TEM

21 ΝΑΤΡΙΟΥ 70 W 19.ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ TEM ΝΑΤΡΙΟΥ 125 W 20.ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ TEM ΝΑΤΡΙΟΥ 150 W 21.ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 21 7 TEM ΝΑΤΡΙΟΥ 250 W 22.ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 22 5 TEM ΝΑΤΡΙΟΥ 400 W 23. ΝΤΟΥΪ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΤΕΜ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ Ε ΝΤΟΥΪ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ TEM ΙΑIΡΟΥΜΕΝΑ Ε27 25.ΝΤΟΥΪ ΒΙ ΩΤΑ ΑΠΛΑ TEM ΚΑΛΩ ΙΟ ΕΗ 2,5 mm m ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΜΕΡΑΣ TEM ΝΥΚΤΟΣ 28.ΜΠΑΛΕΣ Φ TEM ΜΠΑΛΕΣ Φ TEM ΚΛΕΜΕΣ 1,5 mm² TEM ΚΛΕΜΕΣ 2,5 mm² TEM ΚΛΕΜΕΣ 6 mm² TEM ΚΛΕΜΕΣ 10 mm² TEM ΚΛΕΜΕΣ 16 mm² TEM ΚΛΕΜΕΣ 25 mm² TEM ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ TEM ΦΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΑ TEM ΦΙΣ ΘΗΛΥΚΑ TEM ΠΡΙΖΕΣ ΧΩΝΕΥΤΕΣ TEM ΠΡΙΖΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ TEM ΣΟΥΚΟ 41. ΕΜΑΤΙΚΑ 360x4,5 mm TEM ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΣΠΡΕΙ TEM ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 3x1,5 mm² m ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 3x2,5 mm² m ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑ 2 Α TEM ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑ 10 Α TEM ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑ 16 Α TEM ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑ 20 Α TEM ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΓΓΙΑ TEM Ε.Η. 25 Α 50.ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΓΓΙΑ TEM Ε.Η. 35 Α 51.ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΓΓΙΑ TEM Ε.Η. 50 Α 52.ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ TEM Α 53.ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ TEM Α 54.ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ TEM Α 55.ΚΑΛΩ ΙΟ NYL m (3x1,5 mm²) 56.ΚΑΛΩ ΙΟ NYL m (3x2,5 mm²) 57.ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΑΓΑΣ TEM

22 ΜΕ ΕΦΕ ΡΕΙΑ 58.ΡΕΛΕ ΦΟΡΤΙΟΥ 58 8 TEM ΙΑΚΟΠΤΕΣ 59 5 TEM x40 A (ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΕΣ) 60.ΑΠΛΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ TEM ΙΑΚΟΠΤΕΣ 61.STARTER 4-22 W TEM STARTER TEM W 63. ΛΑΜΠΕΣ HQI 2000 W ΤΕΜ Β ΟΜΑ Α: Ε ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 64. ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 64 6 ΤΕΜ ΕΠΑΦΩΝ 65. ΚΑΡΦΙΑ ROBOT 65 2 TEM ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ 66 2 TEM ΜΕ 3 ΜΕΤΡΑ ΚΑΛΩ ΙΟ 67. ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ 67 2 TEM ΜΕ 3 ΜΕΤΡΑ ΚΑΛΩ ΙΟ 68. ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΤΡΙΩΝ ΦΙΣ 68 5 TEM ΣΟΥΚΟ ΛΕΥΚΟ 69. ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 69 2 ΤΕΜ ΡΟΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 8/ ΤΕΜ ΡΟΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 10/ ΤΕΜ ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ m x1,5 mm² 73. ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ m x2,5 mm² 74. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 9 VOLT 74 2 ΤΕΜ ΠΛΑΚΕ 75. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 1,5 VOLT ΤΕΜ ΜΕΓΑΛΕΣ 76. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΙΝΙ ΑΑΑ ΤΕΜ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΙΝΙΟΝ ΑΑ ΤΕΜ ΕΜΑΤΙΚA 280x4,5 mm 78 2 ΤΕΜ ΕΜΑΤΙΚA 200x3,5 mm 79 2 ΤΕΜ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΕΛΩΝΑ ΤΕΜ ΟΒΑΛ 1x60 W ΠΛΕΓΜΑ ΛΕΥΚΟ 81. ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΤΕΜ W - E ΝΤΟΥΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Ε ΤΕΜ ΛΑΜΠΕΣ ΟΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΜ W ΜΠΑΓΙΟΝΕΤ 84. ΛΑΜΠΕΣ ΟΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΜ W ΜΠΑΓΙΟΝΕΤ 85. ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 85 2 ΤΕΜ x40 A 86. ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 2x25 A 86 5 ΤΕΜ ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 4x25 A 87 5 ΤΕΜ ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 4x40 A 88 5 ΤΕΜ ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 0,90 m 30 W ΤΕΜ ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΜ W Ε ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΜ

23 13 W 15 W (E27) 92. ΤΑΙΝΙΑ 92 2 ΤΕΜ ΑΥΤΟΒΟΥΛΚΑΝΙΖΟΜΕΝΗ 93. ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ m x1,5 mm² 94. ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ m x2,5 mm² 95. ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 36 5 ΤΕΜ ΛΕΥΚΕΣ 96. ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 36 5 ΤΕΜ ΜΑΥΡΕΣ 97. STARTER 4-65 W ΤΕΜ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ-HQI ΤΕΜ W 99.ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΤΕΜ ΝΑΤΡΙΟΥ 250 W 100. ΚΛΕΜΕΣ 2,5 mm² 31 5 ΤΕΜ ΚΛΕΜΕΣ 6 mm² 32 5 ΤΕΜ ΚΛΕΜΕΣ 10 mm² 33 5 ΤΕΜ ΚΛΕΜΕΣ 16 mm² 34 5 ΤΕΜ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΣΠΡΕΙ 42 6 ΤΕΜ ΕΜΑΤΙΚΑ 360x4,5 mm 41 2 ΤΕΜ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 31 / 03 / 2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 31 / 03 / 2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΛΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. ΤΣΑΓΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ /ΝΣΗ ΤΕΧ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΡΟΫΠ: ,49 ευρώ ΠΟΡΟΙ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2015 ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΝΗΣ (Α/Α) Α.Τ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ (ευρώ) ΜΕΡΙΚΟ (ευρώ) CPV Α ΟΜΑ Α: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 1.ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ε ΤΕΜ. 5, , (20 µε 23 W) 2.ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 0,60 m 2 45 TEM. 1,68 75, ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 1,20 m 3 45 TEM. 1,71 76, ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ Ε TEM. 1,85 83, W 5.ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΚΑΡΦΑΚΙΑ 35 W 5 5 TEM. 0,75 3, ΛΑΜΠΕΣ HQI Ε W 6 9 TEM. 21,50 193, ΛΑΜΠΕΣ HQI Ε W 7 8 TEM. 21,50 172, ΛΑΜΠΕΣ HQI 150 W 8 10 TEM. 14,00 140, ΛΑΜΠΕΣ ΙΩ ΙΝΗΣ 150 W 9 15 TEM. 5,60 84, ΛΑΜΠΕΣ ΒΙ ΩΤΕΣ 60 W TEM. 1,20 60, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ Ε ΤΕΜ. 11, , W 12.ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ Ε TEM. 13,33 666, W 13.ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ Ε TEM. 17,29 259, W 14.ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ Ε TEM. 8, , W (ΜΕ ΕΚΚΙΝΗΤΗ) 15.ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 15 2 TEM. 45,00 90, HQI 150 W 16.ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 16 2 TEM. 60,00 120, HQI 400 W 17.ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ-HQI ΤΕΜ. 4, , W 18.ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ TEM. 6, , W 19.ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ TEM. 7,90 126, W 20.ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ TEM. 10,57 951, W 21.ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 21 7 TEM. 15,05 105,

25 250 W 22.ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 22 5 TEM. 20,55 102, W 23. ΝΤΟΥΪ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ TEM. 2,64 132, ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ Ε ΝΤΟΥΪ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ TEM. 1,20 468, ΙΑIΡΟΥΜΕΝΑ Ε ΝΤΟΥΪ ΒΙ ΩΤΑ ΑΠΛΑ TEM. 0,47 4, ΚΑΛΩ ΙΟ ΕΗ 2,5 mm m 0,67 234, ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΜΕΡΑΣ-ΝΥΚΤΟΣ 27 5 TEM. 8,92 44, ΜΠΑΛΕΣ Φ TEM. 3,75 26, ΜΠΑΛΕΣ Φ TEM. 7,41 51, ΚΛΕΜΕΣ 1,5 mm² TEM. 0,50 25, ΚΛΕΜΕΣ 2,5 mm² TEM. 0,62 31, ΚΛΕΜΕΣ 6 mm² TEM. 0,69 20, ΚΛΕΜΕΣ 10 mm² TEM. 1,00 20, ΚΛΕΜΕΣ 16 mm² TEM. 1,62 32, ΚΛΕΜΕΣ 25 mm² TEM. 3,08 61, ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ TEM. 0,52 52, ΦΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΑ TEM. 0,92 9, ΦΙΣ ΘΗΛΥΚΑ TEM. 1,32 13, ΠΡΙΖΕΣ ΧΩΝΕΥΤΕΣ TEM. 1,74 17, ΠΡΙΖΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΟΥΚΟ TEM. 5,37 53, ΕΜΑΤΙΚΑ 360x4,5 mm TEM. 4,32 86, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΣΠΡΕΙ TEM. 7,45 134, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 3x1,5 mm² m 0,43 129, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 3x2,5 mm² m 0,73 219, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑ 2 Α TEM. 4,16 332, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑ 10 Α TEM. 2,28 114, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑ 16 Α TEM. 2,28 114, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑ 20 Α TEM. 2,28 114, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΓΓΙΑ.Ε.Η TEM. 0,37 18, Α 50.ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΓΓΙΑ.Ε.Η TEM. 0,37 40, Α 51.ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΓΓΙΑ.Ε.Η TEM. 0,46 27, Α 52.ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 10 Α TEM. 2,43 72, ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 16 Α TEM. 2,43 72, ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 32 Α TEM. 2,53 25, ΚΑΛΩ ΙΟ NYL (3x1,5 mm²) m 0,46 46, ΚΑΛΩ ΙΟ NYL (3x2,5 mm²) m 0,73 73, ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΑΓΑΣ ΜΕ TEM. 26,00 260, ΕΦΕ ΡΕΙΑ 58.ΡΕΛΕ ΦΟΡΤΙΟΥ 58 8 TEM. 29,64 237, ΙΑΚΟΠΤΕΣ 59 5 TEM. 8,10 40, x40 A (ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΕΣ) 60.ΑΠΛΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΙΑΚΟΠΤΕΣ TEM. 4,89 48, STARTER 4-22 W TEM. 0,24 36, STARTER TEM. 0,24 36, W 63.ΛΑΜΠΕΣ HQI 2000 W ΤΕΜ. 109, , Β ΟΜΑ Α: Ε ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 64. ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΑΦΩΝ 64 6 TEM. 11,32 67,

26 65. ΚΑΡΦΙΑ ROBOT 65 2 TEM. 7,51 15, ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ TEM. 4,44 8, ΜΕΤΡΑ ΚΑΛΩ ΙΟ 67. ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ TEM. 4,93 9, ΜΕΤΡΑ ΚΑΛΩ ΙΟ 68. ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΤΡΙΩΝ ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ 68 5 TEM. 5,48 27, ΛΕΥΚΟ 69. ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 69 2 TEM. 1,91 3, ΡΟΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 8/ TEM. 1,95 3, ΡΟΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 10/ TEM. 2,50 5, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 5x1,5 mm² m 1,35 135, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 5x2,5 mm² m 2,19 219, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 9 VOLT ΠΛΑΚΕ 74 2 TEM. 3,04 6, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 1,5 VOLT ΜΕΓΑΛΕΣ TEM. 6,09 146, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΙΝΙ ΑΑΑ TEM. 5,25 157, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΙΝΙΟΝ ΑΑ TEM. 5,25 299, ΕΜΑΤΙΚA 280x4,5 mm 78 2 TEM. 3,80 7, ΕΜΑΤΙΚA 200x3,5 mm 79 2 TEM. 2,70 5, ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΕΛΩΝΑ ΟΒΑΛ 1x TEM. 3,18 63, W ΠΛΕΓΜΑ ΛΕΥΚΟ 81. ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ 250 W TEM. 19,58 391, E ΝΤΟΥΪ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Ε TEM. 0,81 8, ΛΑΜΠΕΣ ΟΚΟΝΟΜΙΑΣ 11 W 83 5 TEM. 3,32 16, ΜΠΑΓΙΟΝΕΤ 84. ΛΑΜΠΕΣ ΟΚΟΝΟΜΙΑΣ 14 W 84 5 TEM. 3,32 16, ΜΠΑΓΙΟΝΕΤ 85. ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 3x40 A 85 2 TEM. 19,35 38, ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 2x25 A 86 5 TEM. 21,37 106, ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 4x25 A 87 5 TEM. 27,53 137, ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 4x40 A 88 5 TEM. 62,40 312, ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΜΗΚΟΥΣ TEM. 1,70 17, ,90 m 30 W 90. ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ TEM. 3,32 664, W Ε ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ TEM. 4,40 440, W 15 W (E27) 92. ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΒΟΥΛΚΑΝΙΖΟΜΕΝΗ 92 2 TEM. 11,66 23, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 3x1,5 mm² m 0,43 43, ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 3x2,5 mm² m 0,73 73, ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΛΕΥΚΕΣ 36 5 TEM. 0,52 2, ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΑΥΡΕΣ 36 5 TEM. 0,52 2, STARTER TEM. 0,24 4, W 98.ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ-HQI TEM. 4,80 192, W 99.ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ TEM. 15,05 602, W 100. ΚΛΕΜΕΣ 2,5 mm² 31 5 TEM. 0,62 3, ΚΛΕΜΕΣ 6 mm² 32 5 TEM. 0,69 3, ΚΛΕΜΕΣ 10 mm² 33 5 TEM. 1,00 5, ΚΛΕΜΕΣ 16 mm² 34 5 TEM. 1,62 8, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΣΠΡΕΙ 42 6 TEM. 7,45 44, ΕΜΑΤΙΚΑ 360x4,5 mm 41 2 TEM. 4,32 8,

27 ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ) Α ΟΜΑ ΑΣ: ,69 ΦΠΑ (23%) [ΕΥΡΩ] : 8.857,46 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ) : ,15 ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ) Β ΟΜΑ ΑΣ: 4.346,80 ΦΠΑ (23%) [ΕΥΡΩ] : 999,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ) : 5.346,56 ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ): ,49 ΦΠΑ (23%) [ΕΥΡΩ] : 9.857,22 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ) : ,71 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 31 / 03 / 2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 31 / 03 / 2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΛΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. ΤΣΑΓΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ /ΝΣΗ ΤΕΧ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΡΟΫΠ: ,49 ευρώ ΠΟΡΟΙ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2015 ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Τ. 1 ο ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ε27 (20 µε 23 W) Μαραθώνος ενός λαµπτήρα φθορίου οικονοµίας. Λαµπτήρας εξοικονόµησης ενέργειας τάσεως 230 V, ισχύος έως 23 W, µε κάλυκα Ε27, µήκους mm, φωτεινής ροής µεγαλύτερης ή ίσης των Lm, θερµοκρασίας K, ελαχίστου µέσου χρόνου ζωής ώρες,,ενεργειακής απόδοσης Α. Πέντε ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (5,41 ) Α.Τ. 2 ο ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 0,60 m Μαραθώνος λαµπτήρα φθορισµού (ίσιος), µήκους 0,60m, ισχύος 18W, φωτεινής ροής µεγαλύτερης από lm, CCT ºK, χρόνος ζωής ωρών Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ για χώρους εργασίας και σχολεία. Ένα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (1,68 ) Α.Τ. 3 ο ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 1,20 m Μαραθώνος ενός λαµπτήρα φθορισµού (ίσιος), µήκους 1,20m, ισχύος 36W, φωτεινής ροής µεγαλύτερης από lm, CCT ºK, χρόνος ζωής ωρών Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ για χώρους εργασίας και σχολεία. Ένα ευρώ και εβδοµήντα ένα λεπτά Α.Τ. 4 ο ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ Ε27 60 W (1,71 )

29 Μαραθώνος µίας λάµπας αλογόνου. H λάµπα αλογόνου θα είναι ισχύος 60 Watt, θα διαθέτει κάλυκα (σπείρωµα) Ε27 και τάσης 230 V. Ένα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (1,85 ) Α.Τ. 5 ο ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΚΑΡΦΑΚΙΑ 35 W Μαραθώνος µίας λάµπας αλογόνου µε καρφάκια και θα είναι ισχύος 35 Watt. Εβδοµήντα πέντε λεπτά (0,75 ) Α.Τ. 6 ο ΛΑΜΠΕΣ HQI Ε W Μαραθώνος µίας λάµπας αλογονιδίων µετάλλου. Λαµπτήρας Metal Halide ιάφανος, µε κάλυκα Ε40, ισχύος 400W, µε φωτεινή ροή µεγαλύτερη από lm, χρόνος ζωής µεγαλύτερος από ώρες και CCT 4500 ºK. Είκοσι ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (21,50 ) Α.Τ. 7 ο ΛΑΜΠΕΣ HQI Ε W Μαραθώνος µίας λάµπας αλογονιδίων µετάλλου. Λαµπτήρας Metal Halide ιάφανος, µε κάλυκα Ε40, ισχύος 250W, φωτεινή ροή µεγαλύτερη από lm, χρόνος ζωής µεγαλύτερος από ώρες και CCT 4500 ºK. Είκοσι ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (21,50 ) Α.Τ. 8 ο ΛΑΜΠΕΣ HQI 150 W Μαραθώνος µίας λάµπας αλογονιδίων µετάλλου. Λαµπτήρας µεταλλικών αλογονιδίων METAL HALIDE ισχύος 150 W, θερµοκρασίας 4000 ºK και µε κάλυκα RX7S. εκατέσσερα ευρώ (14,00 ) Α.Τ. 9 ο ΛΑΜΠΕΣ ΙΩ ΙΝΗΣ 150 W

30 Μαραθώνος µίας λάµπας ιωδίνης. Λαµπτήρας ιωδίνης, ισχύος 150 W, ονοµαστικής τάσης 230 V, µε κάλυκα R7s, διάφανος, CCTK ºK και φωτεινής ροής µεγαλύτερης από 18.3 lm/w. Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά (5,60 ) Α.Τ. 10 ο ΛΑΜΠΕΣ ΒΙ ΩΤΕΣ 60 W Μαραθώνος µίας λάµπας βιδωτής. H λάµπα πυρακτώσεως θα είναι βιδωτή, ισχύος 70 Watt, ονοµαστικής τάσης 230V διαθέτοντας κάλυκα Ε27. Ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (1,20 ) Α.Τ. 11 ο ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ Ε W Μαραθώνος µίας λάµπας νατρίου. Η λάµπα νατρίου θα είναι ισχύος 150 Watt, θα διαθέτει κάλυκα(σπείρωµα) Ε40, ο ελάχιστος µέσος χρόνος ζωής θα είναι µεγαλύτερος από ώρες, η φωτεινή ροή θα είναι µεγαλύτερη από lumen, θα δουλεύει σε τάση εναλλασσόµενου ρεύµατος 220 V, ο λαµπτήρας θα είναι διάφανος υψηλής πιέσεως σωληνωτής µορφής. Έντεκα ευρώ και πέντε λεπτά (11,05 ) Α.Τ. 12 ο ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ Ε W Μαραθώνος µίας λάµπας νατρίου. H λάµπα νατρίου θα είναι ισχύος 250 Watt, θα διαθέτει κάλυκα(σπείρωµα) Ε40, ο ελάχιστος µέσος χρόνος ζωής θα είναι µεγαλύτερος από ώρες, η φωτεινή ροή θα είναι µεγαλύτερη από lumen, θα δουλεύει σε τάση εναλλασσόµενου ρεύµατος 220 V, ο λαµπτήρας θα είναι διάφανος υψηλής πιέσεως σωληνωτής µορφής. εκατρία ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (13,33 ) Α.Τ. 13 ο ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ Ε W Μαραθώνος µίας λάµπας νατρίου. H λάµπα νατρίου θα είναι

31 ισχύος 250 Watt, θα διαθέτει κάλυκα(σπείρωµα) Ε40, ο ελάχιστος µέσος χρόνος ζωής θα είναι µεγαλύτερος από ώρες, η φωτεινή ροή θα είναι µεγαλύτερη από lumen, θα δουλεύει σε τάση εναλλασσόµενου ρεύµατος 220 V, ο λαµπτήρας θα είναι διάφανος υψηλής πιέσεως σωληνωτής µορφής. εκαεπτά ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (17,29 ) Α.Τ. 14 ο ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ Ε27 70 W (ΜΕ ΕΚΚΙΝΗΤΗ) Μαραθώνος µίας λάµπας νατρίου. H λάµπα νατρίου θα είναι ισχύος 70 Watt, θα διαθέτει κάλυκα(σπείρωµα) Ε27, ο ελάχιστος µέσος χρόνος ζωής θα είναι µεγαλύτερος από ώρες, η φωτεινή ροή θα είναι µεγαλύτερη από lumen, θα δουλεύει σε τάση εναλλασσόµενου ρεύµατος 220 V, ο λαµπτήρας θα είναι ηµιδιάφανος υψηλής πιέσεως αχλαδωτής µορφής. Οκτώ ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (8,56 ) Α.Τ. 15 ο ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ HQI 150 W Μαραθώνος ενός προβολέα HQI λαµπτήρων αλογονιδίων µετάλλου. Ο προβολέας θα είναι ισχύος 150 Watt, θα διαθέτει κάλυκα για λαµπτήρες R7s, θα δουλεύει σε τάση εναλλασσόµενου ρεύµατος 230 V, ο προβολέας θα είναι µαύρου χρώµατος και ο βαθµός προστασίας του προβολέα είναι IP65(απόλυτη προστασία από την σκόνη και προστασία από ρίψη νερού υπό πίεση προς όλες τις κατευθύνσεις). Σαράντα πέντε ευρώ (45,00 ) Α.Τ. 16 ο ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ HQI 400 W Μαραθώνος ενός προβολέα HQI λαµπτήρων αλογονιδίων µετάλλου. Ο προβολέας θα είναι ισχύος 400 Watt, θα διαθέτει κάλυκα για λαµπτήρες Ε40, θα δουλεύει σε τάση εναλλασσόµενου ρεύµατος 230 V, ο προβολέας θα είναι µαύρου χρώµατος και ο βαθµός προστασίας του προβολέα είναι IP65(απόλυτη προστασία από την σκόνη και προστασία από ρίψη νερού υπό πίεση προς όλες τις κατευθύνσεις). Εξήντα ευρώ (60,00 )

32 Α.Τ. 17 ο ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ-HQI W Μαραθώνος ενός εκκινητή λαµπτήρων νατρίου W, W metal halide συνδεσµολογίας σειράς. Τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (4,80 ) Α.Τ. 18 ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 70 W Μαραθώνος ενός µετασχηµατιστή νατρίου ισχύος 70 W. Έξι ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (6,43 ) Α.Τ. 19 ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 125 W Μαραθώνος ενός µετασχηµατιστή νατρίου ισχύος 125 W. Επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά (7,90 ) Α.Τ. 20 ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 150 W Μαραθώνος ενός µετασχηµατιστή νατρίου ισχύος 150 W. έκα ευρώ και πενήντα επτά λεπτά (10,57 ) Α.Τ. 21 ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 250 W Μαραθώνος ενός µετασχηµατιστή νατρίου ισχύος 250 W. εκαπέντε ευρώ και πέντε λεπτά (15,05 ) Α.Τ. 22 ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 400 W Μαραθώνος ενός µετασχηµατιστή νατρίου ισχύος 400 W. Είκοσι ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (20,55 ) Α.Τ. 23 ο

33 ΝΤΟΥΪ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ Ε40 Μαραθώνος ενός ντουί µε κάλυκα Ε40 µονοκόµµατο-πορσελάνης στο οποίο θα τοποθετείται λαµπτήρας µε κάλυκα Ε40. ύο ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά (2,64 ) Α.Τ. 24 ο ΝΤΟΥΪ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΙΑIΡΟΥΜΕΝΑ Ε27 Μαραθώνος ενός ντουί µε κάλυκα Ε27 διαιρούµενο στο οποίο θα τοποθετείται λαµπτήρας. Ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (1,20 ) Α.Τ. 25 ο ΝΤΟΥΪ ΒΙ ΩΤΑ ΑΠΛΑ Μαραθώνος ενός ντουί(βιδωτός κάλυκας) στο οποίο θα βιδώνεται λαµπτήρας. Σαράντα επτά λεπτά (0,47 ) Α.Τ. 26 ο ΚΑΛΩ ΙΟ ΕΗ 2,5 mm Μαραθώνος ενός καλωδιου µονόκλωνο 2,5 mm, τάσης 0,6/1 kv και χρώµατος µαύρο. Εξήντα επτά λεπτά (0,67 ) Α.Τ. 27 ο ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΜΕΡΑΣ-ΝΥΚΤΟΣ Μαραθώνος ενός ανιχνευτή κίνησης. Οκτώ ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (8,92 ) Α.Τ. 28 ο ΜΠΑΛΕΣ Φ20 Μαραθώνος µιας µπάλας για φωτιστικό ακρυλική λευκή 200 mm. Τρία ευρώ και εβδοµήντα πέντε λεπτά (3,75 )

15PROC002748482 2015-05-05

15PROC002748482 2015-05-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 4/5/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 10292 Τµήµα Προµηθειών Ταχ. /νση: Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ.: 190 05 Ν.Μάκρη Πληροφορίες: Σ.Βασταρδή Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 16332 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη Πληροφορίες : Σ. Βασταρδή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμαρχος Μαραθώνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΠΡΟΫΠ: 495.500,00 ΕΥΡΩ ΠΟΡΟΙ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 13

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τίτλος:«Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» Αριθ. µελέτης /σης Τεχνικής Υπηρεσίας Τµήµα Κτιριακών Έργων και Υπ. Χώρων:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΟΤΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΟΤΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΟΤΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ CPV : 34928480-6 «οχεία και κάδοι Απορριµµάτων»

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ CPV : 34928480-6 «οχεία και κάδοι Απορριµµάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑ 14/8 /2015 Αρίθµ. Πρωτ.: 4424 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ CPV : 34928480-6 «οχεία και κάδοι Απορριµµάτων» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003090300 2015-09-25

15PROC003090300 2015-09-25 15PROC003090300 2015-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. πρωτ. : 25840/ 25-9-2015 ΕΡΓΟ : Υποεργο 2: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (για το διάστημα από 30/9/2013 έως 30/9/2014.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 75 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 75 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαλάνδρι 11/2/2015 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 3290 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου Τ.Κ. : 15234-Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: Ο Ρ Ο Ι Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: Ο Ρ Ο Ι Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΡ. ΜΕΛ.: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ» 25 /14 Ο Ρ Ο Ι Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Ο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002888077 2015-07-02

15PROC002888077 2015-07-02 15PROC002888077 2015-07-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 29/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 18190 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ. Νίκαια 15/01/2015 Αριθ. Πρωτ.602

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ. Νίκαια 15/01/2015 Αριθ. Πρωτ.602 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ Ταχ. Δ/νση: Ηρώων Πολυτεχνείου & Αγ. Χαραλάμπους Ταχ. Κώδικας: 41500 Πληροφορίες: Τσιγάρας Αθ. & Βησσαρόπουλος Βασ. Τηλ: 2413507216-2413-507237 Fax: 2410921868-2413-507245

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002838996 2015-06-11

15PROC002838996 2015-06-11 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑ 11/06/2015 Αρίθµ. Πρωτ.: 3134 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΣΑΤΑ-Ίδιοι Πόροι ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προµήθεια < Καθισµάτων για το χώρο αναχωρήσεων του ηµοτικού Αεροδροµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τίτλος:«Προµήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Φροντίδας και Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού Προµήθειας για το έργο:

ιακήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού Προµήθειας για το έργο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµεροµ. : 11/12/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Αρ. Πρωτ.: 20412 ήµος ΤΕΜΠΩΝ /νση: ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡ/ΚΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ««ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΓΚΩ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ) ΤΟΥ ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. MYTIΛΗΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. MYTIΛΗΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 198 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014

Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15PROC002527679 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2015-01-15 ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382 Γούρνες 18-02-2015 Αριθμός πρωτ. 3019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 226/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 208/16-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ. Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ. Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Αρ. πρωτοκ.: 7655 / 05-03-2014

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΣ Ω ΩΝΗΣ [Αρ. Πρωτ.: 454/19.1.2015] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΟ Ω ΩΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π... ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α.: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 157.570,73

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου»

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 5010/13 NOMOΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας για το έργο: και Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» Προϋπολογισμός:113.825,00(χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα