1. ΓΕΝIΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΓΕΝIΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ"

Transcript

1 Ιανουάριος ΓΕΝIΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ Οvoματεπώvυμo : Υπηκoότητα : Ελληvική και Καvαδική Διεύθυvση : Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Εγνατία 156, TT , Θεσ/νίκη Τηλ. : FAX: Γνωστικά αντικείμενα Τoμείς Ερευvητικoύ Εvδιαφέρovτoς: Βιoμηχαvική Οργάvωση Διάρθρωση αγοράς, Εμπόδια εισόδου νέων εταιρειών, Συγχωνεύσεις (mergers), Ολιγοπώλια, Διαφοροποιημένα προϊόντα, Regulation, Αερομεταφορές Διεθvής Οικovoμική (αγορές με ατελή ανταγωνισμό) Περιβαλλovτική Οικovoμική (αγορές με ατελή ανταγωνισμό Δημόσια Οικovoμική Γλώσσες : Αγγλικά, Γαλλικά, Ελληνικά, Iσπαvικά. 2. ΣΠΟΥΔΕΣ Πτυχίo (B.A. in Economics) Μεταπτυχιακό (M.A. in Economics) Διδακτoρικό (Ph.D. in Economics) Α.Σ.Ο.Ε.Ε. (vυv Ο.Π.Α.) Τμήμα Οικovoμικό (1981). Βαθμός Πτυχίου : Λίαν Καλώς Παvεπιστήμιo Οττάβας (1983). Παv/μιo Οττάβας Κοινό Πρόγραμμα με τo Παν/μιο Carleton (1991) Διατριβή : Barriers To Entry and Market Coverage in Vertically Differentiated Markets. Επιβλ. καθ.: Stylianos Perrakis Comprehensive Examinations : Βιομηχανική Οργάνωση, Δημόσια Οικονομική. Υποτροφίες 1) Ontario Graduate Scholarship, ) Award of the University of Ottawa Professors' Association, 1985 and ) The Award of the University of Ottawa Dean of Social Sciences, ) Post-doctoral fellow at the C.R.D.E., Université de Montréal,

2 2 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ σήμερα : Καθηγητής, Τμήμα Οικovoμικών Επιστημών, Παvεπιστήμιo Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη. 2/2006-8/2009 Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού σήμερα : Τακτικό μέλoς (χωρίς αμοιβή) τoυ ερευvητικoύ κέvτρoυ CREATE τoυ Παv/μίου Λαβάλ, Κεμπέκ, Καvαδάς. (Υπό την ονομασία GREEN έως το Κέvτρo Έρευvας στηv Οικovoμική της Εvέργειας, τoυ Περιβάλλovτoς και τωv Φυσικώv Πόρωv και της Αγροτικής Οικονομικής, με βασικό άξονα τη Βιομηχανική Οργάνωση των σχετικών αγορών) Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οικovoμικών Επιστημών, Παvεπιστήμιo Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη : Αvαπληρωτής καθηγητής, Οικovoμικό Τμήμα, Παv/μιo Λαβάλ, Κεμπέκ, Καvαδάς. (professeur agrégé, département d'économique, Université Laval) : Επίκoυρoς καθηγητής (professeur adjoint), Οικovoμικό Τμήμα, Παvεπιστήμιo Λαβάλ, Κεμπέκ, Καvαδάς : Επίκoυρoς καθηγητής, Τμήμα Εφηρμoσμέvης Οικovoμικής στηv Διoίκηση Επιχειρήσεωv, Σχoλή Διoίκησης Επιχειρήσεωv, Παvεπιστήμιo Λαβάλ, Κεμπέκ, Καvαδάς : Λέκτoρας στo Τμήμα Οικovoμικής και τo Κέvτρo Έρευvας C.R.D.E. τoυ Παvεπιστημίoυ τoυ Μovτρεάλ, Μοντρεάλ, Καναδάς : Λέκτoρας στηv Σχoλή Διoίκησης Επιχειρήσεωv τoυ Παv/μίoυ Οττάβας, Οττάβα, Καναδάς

3 σήμερα : Τακτικό μέλoς (χωρίς αμοιβή) τoυ ερευvητικoύ κέvτρoυ GREEN (Κέvτρo Έρευvας στηv Οικovoμική της Εvέργειας, τoυ Περιβάλλovτoς και τωv Φυσικώv Πόρωv) τoυ Παv/μίου Λαβάλ, Κεμπέκ, Καvαδάς. 4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ Εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 1/9/2010- Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, σήμερα Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 1/9/2009- Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του 31/8/2011 Πανεπιστημίου Μακεδονίας Πρόεδρος του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Οικονομική Επιστήμη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Αναπληρωτής πρόεδρος του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Οικονομική Επιστήμη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με καθήκοντα προέδρου από τον Σεπτέμβριο Διευθυvτής των μεταπτυχιακών και διδακτορικών πρoγραμμάτωv τoυ Τμήματoς Οικovoμικής τoυ Παv/μίoυ Λαβάλ (directeur des programmes des 2e et 3e cycles).

4 4 5. ΕΡΕΥΝΑ 5.1 Δημoσιεύσεις με σύστημα κριτών: CONSTANTATOS, C., Ε. FILIPPIADIS, and E. S. SARTZETAKIS, Using the Allocation of Emission Permits for Strategic Trade Purposes. Υπό αναθεώρηση στο Journal of Regulatory Economics (forthcoming) CONSTANTATOS, C., and M. HERRMANN Market Inertia and the Introduction of Green Products: Can Strategic Effects Justify the Porter Hypothesis?, Journal of Environmental and Resource Economics Vol. 50, N o 2, 2011, pp LARUE, B., S. POULIOT and C. CONSTANTATOS Exports to Smuggle and Smuggling Technologies. Review of International Economics, Vol. 17, Issue 3, August 2009, pp BONROY, O. and C. CONSTANTATOS On the Use of Labels in Credence Goods Markets. Journal of Regularory Economics, Vol. 33, No 3, 2008, pp C. CONSTANTATOS Excessive Rents and Non-Compliance with Price Ceilings. South East European Journal of Economics, Vol. 5, N o 2, Fall 2007, pp BARLA, P. and C. CONSTANTATOS On the Choice between Strategic Alliance and Merger on the Airline Sector: The Role of Strategic Effects. Journal of Transport Economics and Policy, 40:3, Sept. 2006, pp BARLA, P., and C. CONSTANTATOS, "Strategic Interactions and Airline Network Morphology under Demand Uncertainty." European Economic Review 49/3, pp , April BONROY, O. and C. CONSTANTATOS Biens de confiance et concurrence en prix : quand aucun producteur ne souhaite l introduction d un label. Révue Économique, 2004, n 3, pp C. CONSTANTATOS, "Economic Integration in Vertically Differentiated Markets." ΣΠΟΥΔΑΙ/SPOUDAI, Vol. 52, N o 3, Sept. 2002, pp BARLA, P., and C. CONSTANTATOS, "Airline Network Structure under Demand Uncertainty in." Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 36, 2000, pp CONSTANTATOS, C. and E. S. SARTZETAKIS, "On Commodity Taxation in Vertically Differentiated Markets." International Journal of Industrial Organization, 1999, pp CONSTANTATOS, C. and S. PERRAKIS, "Free Entry May Reduce Total Willingness-To- Pay" Economics Letters, vol. 62, N o 1, Jan 1999, pp CONSTANTATOS, C. and S. PERRAKIS, "Minimum quality Standards, Entry, and the Timing of the Quality Decision" Journal of Regulatory Economics, vol. 13, N o 1, Jan. 1998, pp CONSTANTATOS, C. and S. PERRAKIS, "Vertical Differentiation: Entry and Market Coverage with Multiproduct Firms." International Journal of Industrial Organization vol. 16, 1997, pp o Τo άρθρo αυτό αvατυπώθηκε στo: The International Library of Critical Writings in Economics (Series editor: Mark Blaug) volume on The Economics of Price Discrimination, (1999), George Norman (Ed.), Edward Elgar, UK.

5 5 SARTZETAKIS E. S., and C. CONSTANTATOS, "Environmental Regulation and International Trade" Journal of Regulatory Economics, vol. 8, N o 1, July 1995, pp CONSTANTATOS, C. and S. PERRAKIS, "Différenciation verticale et structure du marché" L'actualité économique, vol 71, N o 1, March 1995, pp CONSTANTATOS C. and E. G. WEST, "Social Returns from Education: Some Neglected Factors" Canadian Public Policy/Analyse des Politiques, vol. 7, N o 2, June 1991, pp Υπoβληθέvτα προς κρίση: BONROY, O. and CONSTANTATOS, C., On the Economics of Labels: how their introduction affects the functioning of markets and the welfare of all participants. Υπό αναθεώρηση στο American Journal of Agricultural Economics (2 nd revision). CONSTANTATOS, C. and S. PERRAKIS, Does always leverage provide a strategic advantage? On the impact of uncertainty over the heterogeneity of consumers tastes on quality choices, leverage and firm profitability. Υποβληθέν στο the Review of Industrial Organization. 5.3 Δημοσιεύσεις σε συλλογικούς τόμους (publications in edited volumes) : CONSTANTATOS, C. and S. SARTZETAKIS, "Η Επίδραση της Περιβαλλovτικής Πoλιτικής στηv Δoμή της Αγoράς με Διαφoρoπoιημέvα Πρoϊόvτα" (Environmental Taxation with Endogenous Market Structure), στο Environment and Microeconomic Policy, (E. Petrakis and A. Xepapadeas, Eds), 7th Volume composed of Articles presented at the 7th Economic Policy Studies Conference, Βιβλιοκρισίες CHARISTOS CONSTANTINOS, and C. CONSTANTATOS, Book review of The Antitrust Revolution in Europe. Exploring the European Commission s Cartel Policy edited by Lee McGowan. South-Eastern Europe Journal of Economics, vol 9, no 1, Spring 2011, pp Θέματα τρέχoυσας έρευvας και επιλoγή από Working papers: CONSTANTATOS, C., C. PARGIANAS, and E. SARTZETAKIS, "Taxing a Polluting Oligopoly with Endogenous Environmental Abatement and Environmentally Aware Consumers: on the use of Output vs Emissions Taxes (ongoing project; mimeo to be presented at the Jornadas de Economia Industrial, Segovia, Spain, Sept 2013) CONSTANTATOS, C., C. PARGIANAS, and E. SARTZETAKIS, Taxing a polluting industry with endogenous quality: commit to a single tax rate or offer a quality-tax menu? (ongoing project; mimeo presented at the CRETE 2013, Naxos, Greece) CONSTANTATOS, C. and I. PINOPOULOS, Accommodation effects in successive Cournot Oligopolies (working paper; accepted for presentation at the ASSET 2013 conference, Bilbao, Spain). CHARISTOS, K, and C. CONSTANTATOS, Effects of Leniency Programs and timedependant antitrust fines on cartels (working paper; accepted for presentation at the ASSET 2013 conference, Bilbao, Spain)

6 6 CONSTANTATOS, C., M. HERRMANN, and E. SARTZETAKIS, Persisting Consumption Habits and Environmental Policy: a Dynamic Model with Sticky Quantities (Ongoing project) CONSTANTATOS, C. and S. PERRAKIS, "Firm Location under Uncertainty over Consumers Heterogeneity" (mimeo, ongoing project). BONROY, O. and CONSTANTATOS, C., "Protectionism by Means of Minimum Quality Standards: Changing The Quality Leader" (mimeo). BARLA, P., J.-T. BERNARD, and C. CONSTANTATOS, "Le marché de l essence au Québec (The gasoline retail market in the province of Québec) (mimeo, research financed by the Fondation Claude Masse). CONSTANTATOS, C. and J. DOUCET, "Averch-Johnson effect with endogenous prices: an analysis of pollution permits", mimeo, GREEN, Université Laval, CONSTANTATOS, C. and E. S. SARTZETAKIS, "Environmental Taxation When Market Structure is Endogenous: The Case of Vertical Product Differentiation", Fondazione Eni Enrico Mattei, Nota di Lavoro 76.95, Université Laval, CONSTANTATOS, C. and E. S. SARTZETAKIS, "Environmental Taxation When Market Structure is Endogenous: The Case of Vertical Product Differentiation", Fondazione Eni Enrico Mattei, Nota di Lavoro 76.95, Συvέδρια με σύστημα κριτών (όπου σημειώνεται με αστερίσκο η κρίση βασίστηκε στην πλήρη μορφή της εργασίας (full paper) και δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του συνεδρίου, ενώ για τις υπόλοιπες παρουσιάσεις η κρίση έγινε με βάση την περίληψη (abstract)) 1. *CONSTANTATOS, C. and I. PINOPOULOS, Accommodation effects in successive Cournot Oligopolies. ASSET 2013, Bilbao, Spain, Nov. 4-6, *CHARISTOS, K, and C. CONSTANTATOS, Effects of Leniency Programs and timedependant antitrust fines on cartels. ASSET 2013, Bilbao, Spain, Nov. 4-6, *CONSTANTATOS, C., C. PARGIANAS, and E. SARTZETAKIS, Taxing a Polluting Oligopoly with Endogenous Environmental Quality and Environmentally Aware Consumers. Jornadas de Economia Industrial, Segovia, Spain, Sept. 4-6, *CONSTANTATOS, C., C. PARGIANAS, and E. SARTZETAKIS, Taxing a polluting industry with endogenous quality: commit to a single tax rate or offer a quality-tax menu?, Conference on Research in Economic Theory and Econometrics (CRETE), Naxos, Greece, July 14-18, *CONSTANTATOS, C., C. PARGIANAS, and E. SARTZETAKIS, Taxes on polluting industry s output: Designing policies to provide incentives for efficient investment in abatement. ASSET 2012, Limassol, November 1-3, *CONSTANTATOS, C., and S. PERRAKIS, Horizontal Product Differentiation, Uncertainty, and Debt. International Atlantic Economic Society Conference, Oct. 4-7, 2012, Montréal, Québec, Canada). 7. *BONROY, O., and C. CONSTANTATOS, On the Economics of Labels, mimeo, INRA, Grenoble, France, Conférence de l INRA, Toulouse, Dec

7 7 8. *CONSTANTATOS, C., C. PARGIANAS, and E. S. SARTZETAKIS, Environmental Taxation with Endogenous Choice of Environmental Quality, Annual meetings of the Canadian Resource and Environmental Economics, Québec, Canada, 23-25/9/2011). 9. *CONSTANTATOS, C., L. FILIPIADIS and E. S. SARTZETAKIS Using the allocation of emission permits for Strategic Trade purposes 4 th World Congress of Environmental and Resource Economists, Montréal, Québec, Canada, June 28-July 2, C. CONSTANTATOS, S. PERRAKIS, Horizontal Product Differentiation and Debt, a. * 37 th annual conference of the European Association for Research in Industrial Economics (EARIE), Instanbul, Turkey, Sept b ASSET meetings, Dept. of Economics, Univeristy of Alicante, Alicante, Spain, October 29-30, *CONSTANTATOS, C., S. PERRAKIS, and J. LEFOLL, Debt and Product Quality a ASSET meetings, Bogazici University, Istanbul, October 30-31, b. 36 th annual conference of the European Association for Research in Industrial Economics, Ljubljana, Slovenia, Sept. 3-5, 2009 c. XXIII Jornadas de Economia Industrial, Sept 2008, Reus, Spain 12. *C. CONSTANTATOS, S. PERRAKIS, and A. VLACHAKI, Horizontal Product Differentiation and Debt XXIV Jornadas de Economia Industrial, Sept 24-25, 2009, Vigo, Spain 13. *C. CONSTANTATOS, and M. HERRMANN, Market Inertia and the Introduction of Green Products: Can Strategic Effects Justify the Porter Hypothesis? 2008 ASSET meetings, European University Institute, Florence, Italy, October *BARLA, P. C. CONSTANTATOS, and M. HERRMANN, Environmental Regulation as a Coordination Device for the Introduction of a Green Product: The Porter s Hypothesis Revisited, a. 34 th Annual Conference of the European Association for Research in Industrial Economics (EARIE), Valencia, Spain, Sept 6-9, 2007 b. 3rd World Congress of Environmental and Resource Economists, Kyoto, July 3-7, *CONSTANTATOS, C., S. PERRAKIS, and J. LEFOLL, Endogenous Financial Structure and Product Differentiation under Uncertainty over the Width of the Taste Distribution European Meetings of the Econometric Society, Budapest, Hungary, Aug 27-31, *CONSTANTATOS, C., Ε. FILIPPIADIS, and E. S. SARTZETAKIS, Initial Permit Distribution as an Instrument of Strategic Trade Policy 15 th Annual Conference of the EAERE, Thessaloniki, Greece, *BONROY, O. and C. CONSTANTATOS, Credence goods, consumer uncertainty and the role of labels in imperfect competition, 33 d Annual Conference of the European Association for Research in Industrial Economics (EARIE), Amsterdam, Netherlands, Aug 25-27, *BONROY, O. and C. CONSTANTATOS, Minimum Quality Standards and Equilibrium Selection with Asymmetric Firms, Annual Meeting of Association of Southern European Economic Theorists (ASSET), Rethymnon, Greece, October 27-29, *BARLA, P., and C. CONSTANTATOS, C., On the Choice between Strategic Alliance and Merger in the Airline Sector: The Role of Strategic Effects, 32 nd Annual Conference of the European Association for Research in Industrial Economics, Porto, Portugal, Sept. 1-4,

8 *BONROY, O. and C. CONSTANTATOS, Strategic Minimum Quality Standards and Equilibrium Targeting, 31 st Annual Conference of the European Association for Research in Industrial Economics, Berlin, Germany, Sept. 2-5, *BONROY, O. and C. CONSTANTATOS, Strategic Minimum Quality Standards and Equilibrium Targeting. Présenté au colloque international de l Association International d Economie Agroalimentaire (AIEA), Québec août *CONSTANTATOS, C., S. PERRAKIS et J. LEFOLL, "Financial Structure and Market Equilibrium in a Vertically Differentiated Industry," 30th Annual Conference of the European Association for Research in Industrial Economics, Helsinki, Finland, August 24-26, *BONROY, O. and C. CONSTANTATOS Consumer uncertainty about which firm sells the high quality: on the slow penetration of credence goods, 37 th Annual Conference of the Canadian Economics Association (CEA), Ottawa, June 29- July1st, BARLA, P. and C. CONSTANTATOS, and M. HERRMANN, Une Interprétation Économique de l Hypothèse de Porter, 42 e Congrès de la Société canadienne de Science Économique, Hull, Québec, Canada, May *BARLA, P. and C. CONSTANTATOS, "Demand Uncertainty, Capacity Constraints and Airline Network Morphology in Oligopoly: To Hub or Not To Hub?" 1999 Congress of the European Economics Association, Santiago de Compostela, Spain, September *BARLA, P. and C. CONSTANTATOS, "Demand Uncertainty, Capacity Constraints and Airline Network Morphology in Oligopoly: To Hub or Not To Hub?" 26 th Annual Conference of the European Association for Research in Industrial Economics (E.A.R.I.E.), Torino, Italy, September *CONSTANTATOS, C., B. LARUE and S. TOUIL, "Using Smugglers to Price Discriminate: The Case of Canadian Tobacco Industry", 26 th Annual Conference of the European Association for Research in Industrial Economics (E.A.R.I.E.), Torino, Italy, September *CONSTANTATOS, C., B. LARUE and S. TOUIL, "La contrebande comme moyen de discrimination par les prix", 16èmes Journées de Microéconomie appliquée, Lyon, France, June, *CONSTANTATOS, C. and S. PERRAKIS, "Potential Competition and Demand Uncertainty in Sequential Quality Choice Games," 25 th meeting of the E.A.R.I.E. (European Association for Research in Industrial Economics), Copenhagen, August CONSTANTATOS, C., B. LARUE and S. TOUIL, "The impact of cigarette smuggling on the price of legally sold cigarettes in Canada," Congress of the Canadian Agricultural Economics Association, Vancouver, July *CONSTANTATOS C. and E.S. SARTZETAKIS, Impact of Taxation on Market Structure under Vertical Product Differentiation, European Association of Environmental and Resource Economics, seventh annual meeting, Lisbon, Portugal, *CONSTANTATOS, C. and N. M. HUNG, "Economic Integration in Vertically Differentiated Markets" European Meetings of the Econometric Society, Maastricht, Pays- Bas, September *SARTZETAKIS, E. and C. CONSTANTATOS, "Environmental Regulation and International Trade", presented at the 5th annual meeting of the European Association of Environmental and Resource Economics, Dublin, June 1994.

9 9 34. *CONSTANTATOS, C. and S. PERRAKIS, "Non-natural Monopoly and Market Coverage in Vertical Differentiation", European Meetings of the Econometric Society, Uppsala, Sweden, August Διαλέξεις 1. C. CONSTANTATOS, and S. PERRAKIS, S. Financial Structure and Product Qualities. Concordia University, Montréal, Québec, Canada, Sept. 22, BARLA, P. and C. CONSTANTATOS, and M. HERRMANN, An Economic Explanation of the Porter s Hypothesis, INRA, Grenoble, France, March 28, CONSTANTATOS, C., S. PERRAKIS et J. LEFOLL, "Endogenous Financial Structure and Product Differentiation under Uncertainty over the Width of the Taste Distribution," Athens University of Economics and Business (ASOEE), Athens, Greece, Dec. 14, CONSTANTATOS, C., S. PERRAKIS et J. LEFOLL, "Endogenous Financial Structure and Product Differentiation under Uncertainty over the Width of the Taste Distribution," University of Cyprus, Dept of Economics, Nicosia, Nov. 8, BARLA, P. and C. CONSTANTATOS, and M. HERRMANN, Environmental Regulation as a Coordination Device for the Introduction of a Green Product: The Porter s Hypothesis Revisited, University of Crete, Rethymnon, Greece, Oct 11, BONROY, O. and C. CONSTANTATOS, Biens de confiance et concurrence en prix : quand aucun producteur ne souhaite l introduction d un label, séminaire du CRÉA, Université Laval, Québec, 14 novembre BONROY, O. and C. CONSTANTATOS, Consumer uncertainty about which firm sells the high quality: on the slow penetration of credence goods, séminaires du GREEN, Université Laval, Québec, 14 mars BARLA, P. and C. CONSTANTATOS, "Strategic Considerations in an Airline's Hubbing Decision under Demand Uncertainty." Dept. of Economics, University of Μacedonia, Thessaloniki, Greece, May BARLA, P. and C. CONSTANTATOS, "Demand Uncertainty, Capacity Constraints and Airline Network Morphology in Oligopoly: To Hub or Not To Hub?" Micro/IO seminar, University of Athens (Joint Ph.D. programme with the Athens University of Economics and Business), February CONSTANTATOS, C., "Economic Integration in Vertically Differentiated Markets", invited seminar, Universitat Jàume I, Castellòn, Spain, June BARLA, P. and C. CONSTANTATOS, "Strategic Considerations in an Airline's Hubbing Decision under Demand Uncertainty", invited seminar, University of Valencia, Valencia, Spain, June CONSTANTATOS, C., "Are Minimum Quality Standards Necessary in the Presence of Potential Entry?" invited seminar Industry Canada, Hull, Qc, Canada, February Τεχνικές μελέτες (consulting reports) Analyse de l'impact de l'inclusion des coûts d'opération des détaillants dans le prix plancher de l'essence sur le bien-être des consommateurs au Québec, (Μελέτη της επίδρασης στην ευημερία του καταναλωτή μιας πιθανής ενσωμάτωσης του μέσου σταθερού κόστους των πρατηρίων στην κατώτατη

10 10 επιτρεπτή τιμή της βενζίνης). Η μελέτη βρίσκεται στην ιστοσελίδα της επιτροπής ενέργειας του Κεμπέκ Les guerres de prix entre les stations d'essence à la région de Québec en 2000 : signe d'anomalie du fonctionnement du marché?, (Πόλεμος τιμών ανάμεσα στα πρατήρια βeνζίνης της Πόλης του Κεμπέκ κατά το 2000: ένδειξη ανωμαλίας ή φυσιολογική λειτουργία της αγοράς;) Η μελέτη βρίσκεται στην ιστοσελίδα της επιτροπής ενέργειας του Κεμπέκ Analysis of the industrial impact of Greenhouse Gas Emissions Reduction Policies, (Μελέτη της επίδρασης των διαφόρων προτεινομένων πολιτικών μείωσης των φαινομένων θερμοκηπίου στην ανταγωσιτικότητα της καναδικής βιομηχανίας). Η μελέτη έγινε για λογαριασμό του ομοσπονδιακού Υπουργείου Φυσικών Πόρων του Καναδά. 5.8 Χρηματοδότηση Έρευνας : ΘΑΛΗΣ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών : Βέλτιστη Διαχείριση Δυναμικών Συστημάτων Οικονομίας και Περιβάλλοντος: Η χρήση συνθέτων προσαρμοστικών συστημάτων, (Επιστ. Υπεύθυνος: Α. Ξεπαπαδέας). Επιτροπή Ερευνών Παν/μίου Μακεδονίας, Ενίσχυση Βασικής Έρευνας : Οριζόντια Διαφοροποίηση με Αβεβαιότητα και Επίδραση του Χρέους στην Επιλογή Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Επιτροπή Ερευνών Παν/μίου Μακεδονίας, Ενίσχυση Βασικής Έρευνας : Μια Οικονομική Ερμηνεία της Υπόθεσης του Πόρτερ, 1930, Επιτροπή Ερευνών Παν/μίου Μακεδονίας, Ενίσχυση Βασικής Έρευνας : Σύγκριση Στρατηγικών Συνεργασιών και Συγχωνεύσεων Μεταξύ Αερογραμμών, 3000, «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα πανεπιστήμια»: Οικονομικά και Εναλλακτικά Εργαλεία Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διεθνείς Περιβαλλοντικές Συμφωνίες (Επιστ. υπεύθ. : Ε. Σαρτζετάκης) ( ). Fondation Claude Masse: The retail market for gazoline in the province of Québec (with P. Barla, J.-T. Bernard and C. Bourgault). $ ( ). CRSH/SSHRC Canada. Fundraising and Competition Among Non-Profit Organizations For the Protection of Biodiversity (with P. Barla) $ ( ). CAA-Québec. Les guerres de prix entre les stations d'essence à la région de Québec en 2000 : signe d'anomalie ou fonctionnement du marché? $ (2001). ( Κατά πόσον οι περιοδικώς παρατηρηθείσες κάτω του μέσου συνολικού κόστους τιμές της βενζίνης στα πρατήρια της πόλης του Québec αποτελούν ενδείξεις ανωμαλίας στη λειτουργία της αγοράς. Fonds FCAR, 1 Θέμα της εργασίας : Regulating Quality: Issues of Public Intervention in Vertically Differentiated Markets. Συνολικό ποσόν: $ ( ). 1 Το Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche (Fonds FCAR) είναι ο επίσημος οργανισμός χρηματοδότησης έρευνας του Κεμπέκ.

11 11 Natural Resources Canada. Θέμα της εργασίας : Analysis of the industrial impact of Greenhouse Gas Emissions Reduction Policies $. (συνεργασία με τους καθηγητές J. Doucet και P. Barla). (1998) CAA-Québec. Θέμα της εργασίας : Τhe long run impact of the proposed inclusion of a retailer's operation costs into Québec's gasoline price floor. (Analyse de l'impact de l'inclusion des coûts d'opération des détaillants dans le prix plancher de l'essence sur le bien-être des consommateurs au Québec. Συνολικό ποσόν : $ (1998). (Ανάλυση του μακροχρόνιου αποτελέσματος στην ευημερία των καταναλωτών της προταθείσας περίληψης του βασικού κόστους λειτουργίας των πρατηρίων στην κατώτατη τιμή της βενζίνης) Επιχορήγηση LRSA (Faculty of Business, Université Laval). Θέμα της εργασίας : Rates of Return to Education (Le taux de rendement de l'éducation) $ (1993) Επιχορήγηση LRSA (Faculty of Business, Université Laval). Θέμα της εργασίας : Environmental Regulation and International Trade (Réglementation Environnementale et commerce international). Συνολικό ποσόν : 2,600 $ (1992). 6. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 6.1 Διδασκαλία μαθημάτων Το διδακτικό μου έργο περιλαμβάνει 56 μαθήματα σε προγράμματα οικονομικών και διοίκησης επιχειρήσεων, σε μεταπτυχιακό και προπτυχιακό επίδεδο, στα αγγλικά, γαλλικά και ελληνικά. Συνολικά σε μεταπτυχιακά προγράμματα έχω διδάξει 3 εξάμηνα στο ΜΒΑ του Παν/μίου της Οττάβας 1 εξάμηνο στο μετ/κό του παν/μίου του Μοντρεάλ 16 εξάμηνα σε μετ/κά του παν/μίου Λαβάλ (MBA, Maîtrise en économie appliqué à la gestion, Maîtrise en économique) 1 εξάμηνο στο μετ/κό πρόγραμμα Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση του Πανεπιστημίου Αιγαίου 11 εξάμηνα στο ΜΒΑ του Παν/μίου Μακεδονίας 18 εξάμηνα στο ΔΠΜΣ στην ΟΕ του Πα. Μακ. (ήδη διδάσκω το 19 ο ) Αναλυτικά, τα μαθήματα τα οποία έχω διδάξει είναι τα εξής (πολλά εκ των κατωτέρω μαθημάτων έχουν διδαχθεί περισσότερες από μία φορά) : ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ o Principles of Microeconomics (Βασικές αρχές της μικροοικονομίας) 1 ο έτος. o Principes de Microéconomie (το ανωτέρω στα γαλλικά) o Microeconomics I (Κατανάλωση, Παραγωγή, Ανταγωνισμός, Μονοπώλειο) 2 ο έτος o Microéconomie I (το ανωτέρω στα γαλλικά) o Microéconomique (Μικροοικονομική για φοιτητές εκτός οικονομικού) 2 ο -3 ο έτος o Microeconomics III (Μαθηματική Μικροοικονομία) 4 ο έτος o Principles of Macroeconomics (Βασικές αρχές της μακροοικονομίας) 1 ο έτος. o Principes de Macroéconomie (το ανωτέρω στα γαλλικά)

12 12 o Macroéconomique I (Εθνική Λογιστική, Συνολική Ζήτηση) 2 ο έτος. o Macroéconomique ΙI (Συνολική Προσφορά, Κύκλοι, Πληθωρισμός, Ανοικτή οικονομία), 3 ο έτος. o Labour Economics (Οικονομική της Εργασίας), 3 ο -4 ο έτος. o Public Economics (Δημόσια Οικονομική), 4 ο έτος. o Βιομηχανική Οικονομική, 4 ο έτος. o Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ, 3 ο έτος. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ o Organisation Industrielle (Βιομηχανική Οργάνωση M.A. Οικονομικών, Université Laval). o Organisation Industrielle (Βιομηχανική Οργάνωση M. Sc. στην Εφαρμοσμένη Οικονομική, Université Laval) o Βιομηχανική Οργάνωση (ΔΠΜΣ στην ΟΕ, Παν/μιο Μακεδονίας) o Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου (ΔΠΜΣ στην ΟΕ, Παν/μιο Μακεδονίας) o Réglementation (Regulation M. Sc. στην Εφαρμοσμένη Οικονομική, Université Laval) o Taxation (Θεωρία φορολογίας M.A. Οικονομικών, Université de Montréal). o Atelier de recherche (Μεθοδολογία Έρευνας M.A. Οικονομικών, Université Laval). ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ o Managerial Economics (Οικονομική της Διοίκησης M.B.A. University of Ottawa) o Économie de la gestion (το ανωτέρω στα γαλλικά M.B.A. Université d Ottawa και M.B.A.) Université Laval) o Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής (Μ.Β.Α., Παν/μιο Μακεδονίας) o L'économie (Θέματα μικρο- και μακροοικονομίας M.B.A., Université Laval) o Organisation Industrielle (Βιομηχανική Οργάνωση 2ο έτος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Université Laval). o Microeconomics for Business (Μικροοινομία 2ο έτος Διοίκησης Επιχειρήσεων, University of Ottawa). o ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Παν/μίου Αιγαίου o Στατιστική (στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα: Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση του Πανεπιστημίου Αιγαίου). o Επιχείρηση και Περιβάλλον (3ο-4ο έτος Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου).

13 Επίβλεψη μεταπτυχιακών εργασιών : 20 εργασίες 1. Κουιμτζής, Απόστολος, Μοντέλα ανταγωνιστικής συμπεριφοράς εταιρειών σε βιομηχανικούς κλάδους με στοιχεία κάθετης ολοκλήρωσης. ΔΠΜΣ στην ΟΕ, Παν/μιο Μακεδονίας, Γκένιος, Αντώνιος, Το παράδοξο των συγχωνεύσεων. ΔΠΜΣ στην ΟΕ, Παν/μιο Μακεδονίας, ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ, Ελισάβετ Αποτελέσματα πιστοποίησης ποιότητας σε αγορές με κάθετες σχέσεις. ΔΠΜΣ στην ΟΕ, Παν/μιο Μακεδονίας, ΠΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ιωάννης Κίνητρα για κάθετη διαφοροποίηση όταν η είσοδος στην αγορά του τελικού προϊόντος είναι ελεύθερη. ΔΠΜΣ στην ΟΕ, Παν/μιο Μακεδονίας, Η εργασία παρουσιάστηκε στο συνέδριο ASSET, Nov. 2010, Evora, Portugal. 5. ΧΑΡΙΣΤΟΣ, Κωνσταντίνος Αποτελεσματικότητα των προστίμων στα καρτέλ: μια θεωρητική ανάλυση του ρόλου της ελαστικότητας ζήτησης στην πιθανότητα συμμόρφωσης. ΔΠΜΣ στην ΟΕ, Παν/μιο Μακεδονίας, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ρηγούλα Καταναλωτική Πίστη και Συνθήκες Ανταγωνιστικότητας στον Ελληνικό Τραπεζικό Τομέα. MΒΑ, Παν/μιο Μακεδονίας, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Κωνσταντίνος, Απελευθέρωση αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. ΔΠΜΣ στην ΟΕ, Παν/μιο Μακεδονίας, ΒΛΑΧΑΚΗ, Ασημίνα, Επιλογή ποιοτήτων σε καθεστώς δυοπωλίου όταν η διαφορά ποιότητας των προϊόντων δεν μπορεί να παρατηρηθεί με ακρίβεια από τον καταναλωτή. ΔΠΜΣ στην ΟΕ, Παν/μιο Μακεδονίας, Η εργασία απετέλεσε τη βάση της ανωτέρω παρουσίασης στο συνέδριο Horizontal Product Differentiation and Debt XXIV Jornadas de Economia Industrial, Sept 24-25, 2009, Vigo, Spain 9. ΠΑΡΓΙΑΝΑΣ, Χρήστος, Περιβαλλοντική Πολιτική σε Ατελή Προσδιορισμό της Ποιότητας των Προϊόντων. ΔΠΜΣ στην ΟΕ, Παν/μιο Μακεδονίας, Η εργασία απετέλεσε τη βάση της ανωτέρω παρουσίασης στο συνέδριο Annual meetings of the Canadian Resource and Environmental Economics, Québec, Canada, 23-25/9/2011). 10. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΗΣ, Ελευθέριος, Αλληλεπίδραση Πολιτικών Διεθνούς Εμπορίου και Περβαλλοντικής Πολιτικής. ΔΠΜΣ στην ΟΕ, Παν/μιο Μακεδονίας, Η εργασία απετέλεσε τη βάση της ανωτέρω παρουσίασης στο συνέδριο 4 th World Congress of Environmental and Resource Economists, Montréal, Québec, Canada, June 28-July 2, ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ-ΞΕΖΩΝΑΤΟΥ, Σταυρούλα, Συνθήκες Ανταγωνισμού στην Ελληνική Αγορά της Βενζίνης. ΔΠΜΣ στην ΟΕ, Παν/μιο Μακεδονίας, BOURGAULT, Chantale, "Oil Reffiners' Incentives to Vertically Integrate Forward in the Québec Market" (Incitation des pétrolières à s intégrer verticalement au marché du détail québécois). Université Laval, Département d économique, HERRMANN, Markus, "An Economic Interpretation of the Porter's Hypothesis" (Une interprétation économique de l'hypothèse de Porter). Université Laval, Département d économique, Η εργασία απετέλεσε τη βάση της δημοσίευσης στο Journal of Environmental and Resource Economics καθώς και της παρουσίασης «C. CONSTANTATOS, and M.

14 14 HERRMANN, Market Inertia and the Introduction of Green Products: Can Strategic Effects Justify the Porter Hypothesis? 2008 ASSET meetings, European University Institute, Florence, Italy, October 2008» (βλ ανωτέρω). 14. TOUIL, Shedlia, "An economic analysis of canadian cigarette smuggling" (Une analyse économique de la contrebande des cigarettes au Canada). Université Laval, Département d économique, Η εργασία απετέλεσε τη βάση των κατωτέρω παρουσιάσεων CONSTANTATOS, C., B. LARUE and S. TOUIL, "Using Smugglers to Price Discriminate: The Case of Canadian Tobacco Industry", 26 th Annual Conference of the European Association for Research in Industrial Economics (E.A.R.I.E.), Torino, Italy, September CONSTANTATOS, C., B. LARUE and S. TOUIL, "La contrebande comme moyen de discrimination par les prix", 16èmes Journées de Microéconomie appliquée, Lyon, France, June, LAJOIE, Marie-Claude, "Rate of Return Regulation and transferable Emissions Permits" (Réglementation du taux de rendement et système de permis transferables dans l'industrie d'éléctricité), Université Laval, Département d économique, KORAZEMO, Charles, "An Analysis of Concentration in the Petroleum Industry" (L'indice de concentration : une application sur l'industrie pétrolière), Université Laval, Département d économique, PINEROS, Luis, "The relation between revenue, age and education during the period" (La relation entre revenu, âge et éducation : ), Université Laval, Faculté d administration Université Laval, Département d économique, CLICHE, André, "An analysis of franchise contracts in the fast-food industry" (Le contrat de franchise revisité : le cas de l'industrie du repas-minute) Université Laval, Département d économique, COMEAU, Jean-Paul, "Pricing electricity transmission under break-even constraints" (Tarification du transport de l'électricité sous contrainte de couverture des coûts), Université Laval, Département d économique. 20. LESAGE, David "An analysis of the system of student loan repayment conditional on income" (L'impact d'un système de paiement de la dette des étudiants conditionnel au revenu du travail), Université Laval, Département d économique ( ). 6.3 Επίβλεψη διδακτορικών διατριβών : 2 διατριβές εν εξελίξει Πινόπουλος Ιωάννης, «Κάθετη ολοκλήρωση με ελεύθερη είσοδο», έναρξη Χαριστός Κωνσταντίνος, «Ύψος προστίμων, επιείκεια και σταθερότητα των καρτέλ», έναρξη Συμμετοχή σε επιτροπές κρίσης διδακτορικών διατριβών: 5

15 15 7. Άλλες Δραστηριότητες 7.1 Κριτής (Referee) στα ακόλουθα περιοδικά : Actualité Economique, American Economic Review Bulletin of Economic Research Canadian Public Policy/Analyse des Politiques Canadian Journal in Development Studies Economica Energy Studies Energy Studies Review Environment and Development Economics Environmental and Resource Economics European Research Studies European Economic Review Journal of Industrial Economics Journal of Regulatory Economics Journal of Transport Economics and Policy International Journal of Industrial Organization International Journal of Business and Economics International Economic Review Recherches économiques de Louvain Review of International Economics South Eastern Europe Journal of Economics Southern Economic Journal 7.2 Μέλος Επιστημονικών Επιτροπών Συνεδρίων 15 th Annual Conference of the EAERE, Thessaloniki, Greece, rd GAEL conference on Product Differentiation and Innovation in Related Markets, Grenoble, France, June 20-21, Μέλος άλλων Επιστημονικών Επιτροπών Ακαδημαϊκός Σύμβουλος του ΔΟΑΤΑΠ Εξωτερικό μέλος της Σχολής Διδακτορικών Ecole Doctorale "Sciences Economiques" Université Pierre Mendès France Grenoble 2, Bâtiment Economie et Gestion, bureau 315, 1221, rue des Résidences, BP 47, Grenoble Cedex 9 France Ακαδημαϊκός Σύμβουλος για την έκδοση "The Economic Cost of Dropouts" (Το οικονομικό κόστος της εγκατάλειψης της μέσης εκπαίδευσης), την οποία ετοίμασε το Conference Board of Canada για λογαριασμό του Employment & Immigration Canada, ( ).

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/11/1957

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/11/1957 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΦΩΤΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/11/1957 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Οικονομολόγος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Καθηγήτρια Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 1 Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης : 29 Οκτωβρίου 1979 Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμη Διεύθυνση εργασίας : Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and transportation».

«Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and transportation». Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and» Τα Τμήματα, Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα θέση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΒΣΑΣ, Παν/μιο Μακεδονίας Γνωστικό αντικείμενο: Μικροοικονομία - Βιομηχανική Οικονομική

Τρέχουσα θέση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΒΣΑΣ, Παν/μιο Μακεδονίας Γνωστικό αντικείμενο: Μικροοικονομία - Βιομηχανική Οικονομική ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σοφία Δεληπάλλα Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Εγνατία 156 Θεσσαλονίκη 540 06 Τηλέφωνο: + 2310 891468 Fax: +2310 891420 e-mail: sd@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. Εκπαίδευση Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. Εκπαίδευση Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Εκπαίδευση Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης ιδακτορικό ίπλωµα: Οικονοµικής Επιστήµης Τίτλος: Χρήµα και Οικονοµικοί Κύκλοι Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: 21 Αυγούστου 1978 Υπηκοότητα: Ελληνική Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: 13/2/2007 13/2/2008, Στρατός Ξηράς Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Ο Συµεών Καραφόλας είναι καθηγητής της Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής στο ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, όπου εντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Έτος και τόπος γέννησης: 1973, Αθήνα Αττικής, Ελλάδα. Εθνικότητα: Ελληνική. Διεύθυνση γραφείου:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: E-mail: Δημήτρης Π. Μπάλιος dbalios@econ.uoa.gr 2. Εκπαίδευση Περίοδος: Ιούνιος 2001 Ιούλιος 2006 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ e-mail : gargeitis@econ.uoa.gr Τηλ : 6947310868 Σπουδές 1992 1996 Πανεπιστήµιο Cambridge, Queen s College Μεγάλη Βρετανία Ph.D στα Οικονοµικά Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Digital Travel Trends

Digital Travel Trends Travel @ Digital Travel Trends February 2012 Stefanos Loukakos Country Manager, Google Greece Google Confidential and Proprietary 1 Travel Market: Online vs Offline Google Confidential and Proprietary 2 Travel

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ Διεύθυνση Εργασίας: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Πατησίων 76, 10434, Αθήνα Τηλέφωνο Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΡΥΔΗ Γεώργιου Επίκουρου Καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Έδρα Jean Monnet, Δικηγόρος Αθηνών Διεύθυνση: Ζαϊμη

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.

Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο. Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.Π), Επιστημονικός Συνεργάτης της Ακαδημίας Αθηνών και μέλος του Rockefeller

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Όνοµα: Κωνσταντίνος Επίθετο: ΓΑΤΣΙΟΣ Ηµερ. Γέννησης: 27 Μαΐου 1957 Τόπος Γέννησης: Αθήνα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Όνοµα: Κωνσταντίνος Επίθετο: ΓΑΤΣΙΟΣ Ηµερ. Γέννησης: 27 Μαΐου 1957 Τόπος Γέννησης: Αθήνα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνοµα: Κωνσταντίνος Επίθετο: ΓΑΤΣΙΟΣ Ηµερ. Γέννησης: 27 Μαΐου 1957 Τόπος Γέννησης: Αθήνα Ιθαγένεια: Ελληνική Ακαδηµαϊκή Θέση Πρύτανης, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 2011- Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems Ιδιωτική Σχολή Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΕΕ Χώρα ΕΕ Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό έτος έναρξης προσφοράς του προγράμματος Global Wolverhampton MA Management BSc Business Information Systems BA (Hons) Business

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ Διεύθυνση Κατοικίας Πετεινός, Ξάνθη, Τ.Κ. 67 100 Τηλέφωνο 6937476255 Διεύθυνση Γραφείου Τμήμα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου. Ιανουάριος 2014

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου. Ιανουάριος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου Ιανουάριος 2014 Τρέχουσα απασχόληση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σπουδές: 1980-84:

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ 507/τΓ/26-07-2011) Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αποφοίτησε από το Οικονομικό τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1971 και

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Λέκτορας Γεώργιος Γαλανός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Προσωπικά Στοιχεία. Γαλανός Γεώργιος. Mail: galgeorg@unipi.

Λέκτορας Γεώργιος Γαλανός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Προσωπικά Στοιχεία. Γαλανός Γεώργιος. Mail: galgeorg@unipi. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Προσωπικά Στοιχεία Γαλανός Γεώργιος Mail: galgeorg@unipi.gr 1 / 14 Σπουδές - Διδάκτωρ Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστημίου Πειραιά - Θέμα «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Λέκτορας Οικονομικής Θεωρίας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Δ.Π.Θ Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή, Τ.Κ 69100 25310-39827 (γραφείου) 6946-905951 (κινητό) email : gpragkid@ierd.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αντώνης Γεωργόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πατρών Main literature on Investment Development Path RAJNEESH

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ (Master in Business Administration) Αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ To MBA πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας έχει ως στόχο να παρέχει στους φοιτητές μια στερεή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. - City University of New York, MBA, 1977. - San Francisco State University, BA, Λογιστική, 1974.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. - City University of New York, MBA, 1977. - San Francisco State University, BA, Λογιστική, 1974. Κωνσταντίνος Κάντζος, Ph.D Σπάρτης 30A, Γλυφάδα 16675 Τηλ. 210 9634926 6944 722 882 Email: ckantzos@teipir.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σπουδές: - University of Wales, Ph.D, Λογιστική, Χρηματοοικονομική 1991.

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. Athens 15233, GR Tel.: +30 210. 68.42.951. Ph.D. in Economics (1980) Temple University (U.S.A.)

CURRICULUM VITAE. Athens 15233, GR Tel.: +30 210. 68.42.951. Ph.D. in Economics (1980) Temple University (U.S.A.) DR. MILTON NEKTARIOS Associate Professor of Insurance, University of Piraeus 80, Karaoli & Dimitriou Str., Piraeus, 185 34 GR. Tel.: +30 210. 414.22.71 E-mail: nektar2@otenet.gr DATE OF BIRTH November

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Ευάγγελος Μεννής ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βιογραφικά στοιχεία.....3 1.1 Προσωπικές Πληροφορίες 3 1.2 Εκπαίδευση και Κατάρτιση.. 3 1.3 Υποτροφίες και Βραβεία.. 4 1.4 Άλλες δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr

Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σταδίου 5 Αθήνα 105 62 ΣΠΟΥΔΕΣ 2000 PhD, University of

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ΧΕΛΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΣΣΟΝ. Ημερομηνία και τόπος γέννησης: 2 Μαρτίου 1955, Winnipeg, Καναδάς.

Βιογραφικό Σημείωμα ΧΕΛΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΣΣΟΝ. Ημερομηνία και τόπος γέννησης: 2 Μαρτίου 1955, Winnipeg, Καναδάς. Διεύθυνση: Δράκου 26 Πειραιάς, 185 33 Ελλάδα Βιογραφικό Σημείωμα ΧΕΛΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΣΣΟΝ Ηλεκτρονική διεύθυνση: helgaki@hotmail.com Τηλέφώνα: 210-4110111 210-4222064 (& φαξ) 6977209035 Ημερομηνία και τόπος γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment 2011 HWEA Wind Statistics Total installed MW per year 1626,5 1320,4 1154,6 996,0 748,9 849,5 602,5

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,,.. μ μ μ μ μ μ. μ,,. μ : μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 2003 μ μ. μ μ μ μ, μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ 1 2003 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ :,,, μ,,. μ μ μ μ...... 1, μ, μ. 2 μ μ,,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ 1996 2002 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UK PhD στα Οικονομικά Τίτλος Διατριβής: De-industrialisation and Industrial Policies in Greece Post Second World War 1995-1996 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεύθυνση: Μαντζάρου 7, 10672 Αθήνα Τηλ / Fax: 210 36 19 199 Email: athina@alogoskoufis.gr

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεύθυνση: Μαντζάρου 7, 10672 Αθήνα Τηλ / Fax: 210 36 19 199 Email: athina@alogoskoufis.gr ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεύθυνση: Μαντζάρου 7, 10672 Αθήνα Τηλ / Fax: 210 36 19 199 Email: athina@alogoskoufis.gr Ο Γιώργος Αλογοσκούφης είναι Καθηγητής Οικονομικής Επιστήμης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ι Ω Α Ν Ν Η Σ AΘ. Χ Α Τ Ζ Η Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Εγνατία 156, 540 06 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 891585/6, Φαξ 2310 891544/65 e-mail: hajidim@uom.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

15 ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Ενώ µια ανταγωνιστική επιχείρηση παίρνει ως δεδοµένες τις τιµές,δηλαδή είναι λήπτης τιµών, το µονοπώλιο αντίθετα είναι διαµορφωτής τιµών. ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Μια επιχείρηση θεωρείται µονοπώλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ (Κ.Μ. 286) Ακαδημαϊκό Έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : ΜΟΣΧΟΣ Όνομα : Δημήτριος Όνομα Πατέρα : Τόπος Γέννησης : Τίτλοι Σπουδών Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : ΜΟΣΧΟΣ Όνομα : Δημήτριος Όνομα Πατέρα : Τόπος Γέννησης : Τίτλοι Σπουδών Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : Όνομα : Όνομα Πατέρα : Τόπος Γέννησης : ΜΟΣΧΟΣ Δημήτριος Μάρκος Κωνσταντινούπολη Τίτλοι Σπουδών 1. Πτυχίο Πανεπιστημίου Αθηνών, Νομική Σχολή, Τμήμα Οικονομικό, 1975. 2. Μaster

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ηµεροµηνία Γέννησης: 21 Αυγούστου 1978 Υ ηκοότητα: Ελληνική Στρατιωτικές Υ οχρεώσεις: 13/2/2007 13/2/2008, Στρατός Ξηράς Πανε ιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Νίκος Σουλιώτης Κοινωνιολόγος Ερευνητής Δ βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Σπουδές Πτυχίο Κοινωνιολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Όνομα Πατρός: Χρήστος Τόπος Γεννήσεως: Αθήνα Ημερομηνία Γεννήσεως: 23 Νοεμβρίου 1972 Διεύθυνση Εργασίας: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

1. Oil Prices and Economic Activity in Greece, Economic Change and Restructuring, 2013, pp.1-13.

1. Oil Prices and Economic Activity in Greece, Economic Change and Restructuring, 2013, pp.1-13. Ευαγγελία Παπαπέτρου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. ιδάσκει στο προπτυχιακό πρόγραµµα Οικονοµικά της Εργασίας, Μακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ 2002 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UK PhD στα Οικονομικά Τίτλος Διατριβής: De-industrialisation and Industrial Policies in Greece Post Second World War 1996 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UK

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας δημιούργησε το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Βουλευτής Ν. Φθιώτιδας Νέα Δημοκρατία Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής)

Διαβάστε περισσότερα

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό Βασίλειος Φ. Φίλιος Συνοπτικό Βιογραφικό Πτυχιούχος της Α.Σ.Ο. & Ε.Ε. / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics (ειδίκευση στη Λογιστική και Επιχειρηματική Χρηματοδότηση)

Διαβάστε περισσότερα

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στον Καναδά

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στον Καναδά Οι µεταπτυχιακές σπουδές στον Καναδά Στον Καναδά κάθε µία από τις δέκα επαρχίες της χώρας έχει το δικό της Υπουργείο Παιδείας που είναι υπεύθυνο για την εκπαιδευτική πολιτική, καθώς δεν υπάρχει εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές

Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές Μυρτώ Θεοφιλίδη Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ) & Θέρμανση Χώρου & Ψύξη Χώρου ZNX

Διαβάστε περισσότερα

6 Προσφορά, Ζήτησηκαι Οικονοµική Πολιτική της Κυβέρνησης Προσφορά, Ζήτηση και Οικονοµική Πολιτική της Κυβέρνησης Σε ένα ελεύθερο, χωρίς περιορισµούς σύστηµα αγοράς, οι δυνάµεις της αγοράς θέτουν τις τιµές

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μιχάλης Ρηγίνος 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007)

Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007) Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Διεύθυνση: Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Λεωφόρος Συγγρού 136, 176

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος Λιβαδειά 9 Μαΐου 2012 Σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο Διεθνής αναγνώριση Επαγγελματικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail: nspyropou@ekke.gr Σπουδές Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Παρόν και Μέλλον της Κυπριακής Οικονομίας Η συμβολή των Υπηρεσιών»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Παρόν και Μέλλον της Κυπριακής Οικονομίας Η συμβολή των Υπηρεσιών» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Παρόν και Μέλλον της Κυπριακής Οικονομίας Η συμβολή των Υπηρεσιών» Η ΠΤΥΧΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 20 Μαρτίου 2010 Αμφιθέατρο Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ζαχαρίας Ιωαννίδης

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Master στην Αρχιτεκτονική (Master of Science), αριθμός πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 1/250, 25-11-1994.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Master στην Αρχιτεκτονική (Master of Science), αριθμός πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 1/250, 25-11-1994. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Προσωπικά Στοιχεία ΟΝΟΜΑ: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-5294552 FAX: 210-5294553 KINHTO: 6977-356013 E-mail: vissilia@aua.gr ΒΙΣΙΛΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΙΡΗΝΗ I. ΝΙΚΑΝ ΡΟΥ ΠΟΣΕΙ ΩΝΟΣ 31 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 19005 τηλ.: 22940-69000 / 6974474008

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΙΡΗΝΗ I. ΝΙΚΑΝ ΡΟΥ ΠΟΣΕΙ ΩΝΟΣ 31 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 19005 τηλ.: 22940-69000 / 6974474008 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΡΗΝΗ I. ΝΙΚΑΝ ΡΟΥ ΠΟΣΕΙ ΩΝΟΣ 31 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 19005 τηλ.: 22940-69000 / 6974474008 Ι. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Α. Απασχόληση στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Οικονοµικό Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. Irreversible Investment Under Uncertainty, Contingent Claims Analysis and Competition.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. Irreversible Investment Under Uncertainty, Contingent Claims Analysis and Competition. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πατησίων 76, Αθήνα, 10434. Τηλ: 2108203364. Ηλεκτρονική αλληλογραφία: episcopos@aueb.gr ΣΠΟΥΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

AΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. www.anek.gr

AΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. www.anek.gr AΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 0 Ρ α ν τ ε β ο ύ S e e y o u σ τ ο o n π λ ο ί ο! b o a r d! Χάρτης δρομολογίων - Route map ΧΑΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οι γραμμές πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τη SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Μόρφωση, σπουδές: Αποφοίτηση τον Αύγουστο 1980

Βιογραφικό Σημείωμα. Μόρφωση, σπουδές: Αποφοίτηση τον Αύγουστο 1980 Βιογραφικό Σημείωμα Ονοματεπώνυμο: Επικοινωνία: Βασίλης, Ζουμπουλίδης e-mail: vzoumpou@ba.duth.gr Μόρφωση, σπουδές: Γυμνάσιο, Λύκειο, Ινστιτούτο γερμανικής γλώσσας: Πανεπιστημιακές σπουδές: Γυμνάσιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΠΑΠΑ ΟΓΓΟΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ e-mail: tpap@teihal.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΠΑΠΑ ΟΓΓΟΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ e-mail: tpap@teihal.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΠΑ ΟΓΓΟΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ e-mail: tpap@teihal.gr Όνοµα πατρός Όνοµα µητρός : Αναστάσιος : Μαρία Ηµεροµηνία γέννησης : 6 εκεµβρίου 1964 Τόπος γέννησης Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia.

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1986 Β Πανελλήνιο Συνέδριο Μεσογειακής Αναιμίας Πάτρα. 1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1990 Δ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας, Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1986-1990: Υποτροφία από το Clark University, Η.Π.Α. 1988-1990: Υποτροφία από το Ιδιωτικό Ίδρυμα Olin Foundation, Η.Π.Α.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1986-1990: Υποτροφία από το Clark University, Η.Π.Α. 1988-1990: Υποτροφία από το Ιδιωτικό Ίδρυμα Olin Foundation, Η.Π.Α. I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση Εργασίας: Ευαγγελία ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτηρια Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πεσμαζόγλου

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

7 Καταναλωτές, παραγωγοί και αποτελεσµατικότητα των αγορών Επανεξετάζοντας την Ισορροπία Η τιµή ισορροπίας και η ποσότητα ισορροπίας µεγιστοποιούν την συνολική ευηµερία των αγοραστών και πωλητών; Η ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens BV Issue: Dec.08 January Days/Ηµέρες 12-15 Advanced Vetting Inspections 4 Προηγµένο Σεµινάριο Ελέγχου εξαµενοπλοίων 20-21 Doing Business in Multicultural Environment

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS A. METHODOLOGY... 2 B. INTRODUCTION... 4 C. EXECUTIVE SUMMARY... 6 D. ANALYSIS OF FINDINGS... 8

TABLE OF CONTENTS A. METHODOLOGY... 2 B. INTRODUCTION... 4 C. EXECUTIVE SUMMARY... 6 D. ANALYSIS OF FINDINGS... 8 COLLECTION OF STATISTICAL DATA FOR S AND INCENTIVES conducted for the CYPRUS TOURISM ORGANIZATION (January - December 2009) April, 2010 TABLE OF CONTENTS A. METHODOLOGY... 2 B. INTRODUCTION... 4 C. EXECUTIVE

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Υποστήριξης Απόφασης Οικολογικής Σήμανσης

Σύστημα Υποστήριξης Απόφασης Οικολογικής Σήμανσης Σύστημα Υποστήριξης Απόφασης Οικολογικής Σήμανσης Δρ. Παναγιώτης Παναγιωτακόπουλος Μεταδιδάκτορας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Διευθύνων Σύμβουλος, Close the Loop Βιωσιμότητα- ΕΚΕ Περιβάλλον Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια Κοπεγχάγης: UOM

Κριτήρια Κοπεγχάγης: UOM Κριτήρια Κοπεγχάγης: ΗένταξηστηνΕ.Ε. μιαςχώραςηοποίαβρίσκεταιέξωαπότηνευρωπαϊκήένωση θα πραγματοποιηθεί μόλις είναι σε θέση αυτή η υποψήφια-χώρα να αναλάβει τις υποχρεώσεις της ιδιότητας μέλους με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. Introduction to Political Theories 4 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. Introduction to Political Theories 4 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ European Political History ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ Economic Analysis and European Institutions

Διαβάστε περισσότερα