1. ΓΕΝIΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΓΕΝIΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ"

Transcript

1 Ιανουάριος ΓΕΝIΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ Οvoματεπώvυμo : Υπηκoότητα : Ελληvική και Καvαδική Διεύθυvση : Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Εγνατία 156, TT , Θεσ/νίκη Τηλ. : FAX: Γνωστικά αντικείμενα Τoμείς Ερευvητικoύ Εvδιαφέρovτoς: Βιoμηχαvική Οργάvωση Διάρθρωση αγοράς, Εμπόδια εισόδου νέων εταιρειών, Συγχωνεύσεις (mergers), Ολιγοπώλια, Διαφοροποιημένα προϊόντα, Regulation, Αερομεταφορές Διεθvής Οικovoμική (αγορές με ατελή ανταγωνισμό) Περιβαλλovτική Οικovoμική (αγορές με ατελή ανταγωνισμό Δημόσια Οικovoμική Γλώσσες : Αγγλικά, Γαλλικά, Ελληνικά, Iσπαvικά. 2. ΣΠΟΥΔΕΣ Πτυχίo (B.A. in Economics) Μεταπτυχιακό (M.A. in Economics) Διδακτoρικό (Ph.D. in Economics) Α.Σ.Ο.Ε.Ε. (vυv Ο.Π.Α.) Τμήμα Οικovoμικό (1981). Βαθμός Πτυχίου : Λίαν Καλώς Παvεπιστήμιo Οττάβας (1983). Παv/μιo Οττάβας Κοινό Πρόγραμμα με τo Παν/μιο Carleton (1991) Διατριβή : Barriers To Entry and Market Coverage in Vertically Differentiated Markets. Επιβλ. καθ.: Stylianos Perrakis Comprehensive Examinations : Βιομηχανική Οργάνωση, Δημόσια Οικονομική. Υποτροφίες 1) Ontario Graduate Scholarship, ) Award of the University of Ottawa Professors' Association, 1985 and ) The Award of the University of Ottawa Dean of Social Sciences, ) Post-doctoral fellow at the C.R.D.E., Université de Montréal,

2 2 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ σήμερα : Καθηγητής, Τμήμα Οικovoμικών Επιστημών, Παvεπιστήμιo Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη. 2/2006-8/2009 Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού σήμερα : Τακτικό μέλoς (χωρίς αμοιβή) τoυ ερευvητικoύ κέvτρoυ CREATE τoυ Παv/μίου Λαβάλ, Κεμπέκ, Καvαδάς. (Υπό την ονομασία GREEN έως το Κέvτρo Έρευvας στηv Οικovoμική της Εvέργειας, τoυ Περιβάλλovτoς και τωv Φυσικώv Πόρωv και της Αγροτικής Οικονομικής, με βασικό άξονα τη Βιομηχανική Οργάνωση των σχετικών αγορών) Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οικovoμικών Επιστημών, Παvεπιστήμιo Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη : Αvαπληρωτής καθηγητής, Οικovoμικό Τμήμα, Παv/μιo Λαβάλ, Κεμπέκ, Καvαδάς. (professeur agrégé, département d'économique, Université Laval) : Επίκoυρoς καθηγητής (professeur adjoint), Οικovoμικό Τμήμα, Παvεπιστήμιo Λαβάλ, Κεμπέκ, Καvαδάς : Επίκoυρoς καθηγητής, Τμήμα Εφηρμoσμέvης Οικovoμικής στηv Διoίκηση Επιχειρήσεωv, Σχoλή Διoίκησης Επιχειρήσεωv, Παvεπιστήμιo Λαβάλ, Κεμπέκ, Καvαδάς : Λέκτoρας στo Τμήμα Οικovoμικής και τo Κέvτρo Έρευvας C.R.D.E. τoυ Παvεπιστημίoυ τoυ Μovτρεάλ, Μοντρεάλ, Καναδάς : Λέκτoρας στηv Σχoλή Διoίκησης Επιχειρήσεωv τoυ Παv/μίoυ Οττάβας, Οττάβα, Καναδάς

3 σήμερα : Τακτικό μέλoς (χωρίς αμοιβή) τoυ ερευvητικoύ κέvτρoυ GREEN (Κέvτρo Έρευvας στηv Οικovoμική της Εvέργειας, τoυ Περιβάλλovτoς και τωv Φυσικώv Πόρωv) τoυ Παv/μίου Λαβάλ, Κεμπέκ, Καvαδάς. 4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ Εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 1/9/2010- Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, σήμερα Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 1/9/2009- Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του 31/8/2011 Πανεπιστημίου Μακεδονίας Πρόεδρος του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Οικονομική Επιστήμη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Αναπληρωτής πρόεδρος του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Οικονομική Επιστήμη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με καθήκοντα προέδρου από τον Σεπτέμβριο Διευθυvτής των μεταπτυχιακών και διδακτορικών πρoγραμμάτωv τoυ Τμήματoς Οικovoμικής τoυ Παv/μίoυ Λαβάλ (directeur des programmes des 2e et 3e cycles).

4 4 5. ΕΡΕΥΝΑ 5.1 Δημoσιεύσεις με σύστημα κριτών: CONSTANTATOS, C., Ε. FILIPPIADIS, and E. S. SARTZETAKIS, Using the Allocation of Emission Permits for Strategic Trade Purposes. Υπό αναθεώρηση στο Journal of Regulatory Economics (forthcoming) CONSTANTATOS, C., and M. HERRMANN Market Inertia and the Introduction of Green Products: Can Strategic Effects Justify the Porter Hypothesis?, Journal of Environmental and Resource Economics Vol. 50, N o 2, 2011, pp LARUE, B., S. POULIOT and C. CONSTANTATOS Exports to Smuggle and Smuggling Technologies. Review of International Economics, Vol. 17, Issue 3, August 2009, pp BONROY, O. and C. CONSTANTATOS On the Use of Labels in Credence Goods Markets. Journal of Regularory Economics, Vol. 33, No 3, 2008, pp C. CONSTANTATOS Excessive Rents and Non-Compliance with Price Ceilings. South East European Journal of Economics, Vol. 5, N o 2, Fall 2007, pp BARLA, P. and C. CONSTANTATOS On the Choice between Strategic Alliance and Merger on the Airline Sector: The Role of Strategic Effects. Journal of Transport Economics and Policy, 40:3, Sept. 2006, pp BARLA, P., and C. CONSTANTATOS, "Strategic Interactions and Airline Network Morphology under Demand Uncertainty." European Economic Review 49/3, pp , April BONROY, O. and C. CONSTANTATOS Biens de confiance et concurrence en prix : quand aucun producteur ne souhaite l introduction d un label. Révue Économique, 2004, n 3, pp C. CONSTANTATOS, "Economic Integration in Vertically Differentiated Markets." ΣΠΟΥΔΑΙ/SPOUDAI, Vol. 52, N o 3, Sept. 2002, pp BARLA, P., and C. CONSTANTATOS, "Airline Network Structure under Demand Uncertainty in." Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 36, 2000, pp CONSTANTATOS, C. and E. S. SARTZETAKIS, "On Commodity Taxation in Vertically Differentiated Markets." International Journal of Industrial Organization, 1999, pp CONSTANTATOS, C. and S. PERRAKIS, "Free Entry May Reduce Total Willingness-To- Pay" Economics Letters, vol. 62, N o 1, Jan 1999, pp CONSTANTATOS, C. and S. PERRAKIS, "Minimum quality Standards, Entry, and the Timing of the Quality Decision" Journal of Regulatory Economics, vol. 13, N o 1, Jan. 1998, pp CONSTANTATOS, C. and S. PERRAKIS, "Vertical Differentiation: Entry and Market Coverage with Multiproduct Firms." International Journal of Industrial Organization vol. 16, 1997, pp o Τo άρθρo αυτό αvατυπώθηκε στo: The International Library of Critical Writings in Economics (Series editor: Mark Blaug) volume on The Economics of Price Discrimination, (1999), George Norman (Ed.), Edward Elgar, UK.

5 5 SARTZETAKIS E. S., and C. CONSTANTATOS, "Environmental Regulation and International Trade" Journal of Regulatory Economics, vol. 8, N o 1, July 1995, pp CONSTANTATOS, C. and S. PERRAKIS, "Différenciation verticale et structure du marché" L'actualité économique, vol 71, N o 1, March 1995, pp CONSTANTATOS C. and E. G. WEST, "Social Returns from Education: Some Neglected Factors" Canadian Public Policy/Analyse des Politiques, vol. 7, N o 2, June 1991, pp Υπoβληθέvτα προς κρίση: BONROY, O. and CONSTANTATOS, C., On the Economics of Labels: how their introduction affects the functioning of markets and the welfare of all participants. Υπό αναθεώρηση στο American Journal of Agricultural Economics (2 nd revision). CONSTANTATOS, C. and S. PERRAKIS, Does always leverage provide a strategic advantage? On the impact of uncertainty over the heterogeneity of consumers tastes on quality choices, leverage and firm profitability. Υποβληθέν στο the Review of Industrial Organization. 5.3 Δημοσιεύσεις σε συλλογικούς τόμους (publications in edited volumes) : CONSTANTATOS, C. and S. SARTZETAKIS, "Η Επίδραση της Περιβαλλovτικής Πoλιτικής στηv Δoμή της Αγoράς με Διαφoρoπoιημέvα Πρoϊόvτα" (Environmental Taxation with Endogenous Market Structure), στο Environment and Microeconomic Policy, (E. Petrakis and A. Xepapadeas, Eds), 7th Volume composed of Articles presented at the 7th Economic Policy Studies Conference, Βιβλιοκρισίες CHARISTOS CONSTANTINOS, and C. CONSTANTATOS, Book review of The Antitrust Revolution in Europe. Exploring the European Commission s Cartel Policy edited by Lee McGowan. South-Eastern Europe Journal of Economics, vol 9, no 1, Spring 2011, pp Θέματα τρέχoυσας έρευvας και επιλoγή από Working papers: CONSTANTATOS, C., C. PARGIANAS, and E. SARTZETAKIS, "Taxing a Polluting Oligopoly with Endogenous Environmental Abatement and Environmentally Aware Consumers: on the use of Output vs Emissions Taxes (ongoing project; mimeo to be presented at the Jornadas de Economia Industrial, Segovia, Spain, Sept 2013) CONSTANTATOS, C., C. PARGIANAS, and E. SARTZETAKIS, Taxing a polluting industry with endogenous quality: commit to a single tax rate or offer a quality-tax menu? (ongoing project; mimeo presented at the CRETE 2013, Naxos, Greece) CONSTANTATOS, C. and I. PINOPOULOS, Accommodation effects in successive Cournot Oligopolies (working paper; accepted for presentation at the ASSET 2013 conference, Bilbao, Spain). CHARISTOS, K, and C. CONSTANTATOS, Effects of Leniency Programs and timedependant antitrust fines on cartels (working paper; accepted for presentation at the ASSET 2013 conference, Bilbao, Spain)

6 6 CONSTANTATOS, C., M. HERRMANN, and E. SARTZETAKIS, Persisting Consumption Habits and Environmental Policy: a Dynamic Model with Sticky Quantities (Ongoing project) CONSTANTATOS, C. and S. PERRAKIS, "Firm Location under Uncertainty over Consumers Heterogeneity" (mimeo, ongoing project). BONROY, O. and CONSTANTATOS, C., "Protectionism by Means of Minimum Quality Standards: Changing The Quality Leader" (mimeo). BARLA, P., J.-T. BERNARD, and C. CONSTANTATOS, "Le marché de l essence au Québec (The gasoline retail market in the province of Québec) (mimeo, research financed by the Fondation Claude Masse). CONSTANTATOS, C. and J. DOUCET, "Averch-Johnson effect with endogenous prices: an analysis of pollution permits", mimeo, GREEN, Université Laval, CONSTANTATOS, C. and E. S. SARTZETAKIS, "Environmental Taxation When Market Structure is Endogenous: The Case of Vertical Product Differentiation", Fondazione Eni Enrico Mattei, Nota di Lavoro 76.95, Université Laval, CONSTANTATOS, C. and E. S. SARTZETAKIS, "Environmental Taxation When Market Structure is Endogenous: The Case of Vertical Product Differentiation", Fondazione Eni Enrico Mattei, Nota di Lavoro 76.95, Συvέδρια με σύστημα κριτών (όπου σημειώνεται με αστερίσκο η κρίση βασίστηκε στην πλήρη μορφή της εργασίας (full paper) και δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του συνεδρίου, ενώ για τις υπόλοιπες παρουσιάσεις η κρίση έγινε με βάση την περίληψη (abstract)) 1. *CONSTANTATOS, C. and I. PINOPOULOS, Accommodation effects in successive Cournot Oligopolies. ASSET 2013, Bilbao, Spain, Nov. 4-6, *CHARISTOS, K, and C. CONSTANTATOS, Effects of Leniency Programs and timedependant antitrust fines on cartels. ASSET 2013, Bilbao, Spain, Nov. 4-6, *CONSTANTATOS, C., C. PARGIANAS, and E. SARTZETAKIS, Taxing a Polluting Oligopoly with Endogenous Environmental Quality and Environmentally Aware Consumers. Jornadas de Economia Industrial, Segovia, Spain, Sept. 4-6, *CONSTANTATOS, C., C. PARGIANAS, and E. SARTZETAKIS, Taxing a polluting industry with endogenous quality: commit to a single tax rate or offer a quality-tax menu?, Conference on Research in Economic Theory and Econometrics (CRETE), Naxos, Greece, July 14-18, *CONSTANTATOS, C., C. PARGIANAS, and E. SARTZETAKIS, Taxes on polluting industry s output: Designing policies to provide incentives for efficient investment in abatement. ASSET 2012, Limassol, November 1-3, *CONSTANTATOS, C., and S. PERRAKIS, Horizontal Product Differentiation, Uncertainty, and Debt. International Atlantic Economic Society Conference, Oct. 4-7, 2012, Montréal, Québec, Canada). 7. *BONROY, O., and C. CONSTANTATOS, On the Economics of Labels, mimeo, INRA, Grenoble, France, Conférence de l INRA, Toulouse, Dec

7 7 8. *CONSTANTATOS, C., C. PARGIANAS, and E. S. SARTZETAKIS, Environmental Taxation with Endogenous Choice of Environmental Quality, Annual meetings of the Canadian Resource and Environmental Economics, Québec, Canada, 23-25/9/2011). 9. *CONSTANTATOS, C., L. FILIPIADIS and E. S. SARTZETAKIS Using the allocation of emission permits for Strategic Trade purposes 4 th World Congress of Environmental and Resource Economists, Montréal, Québec, Canada, June 28-July 2, C. CONSTANTATOS, S. PERRAKIS, Horizontal Product Differentiation and Debt, a. * 37 th annual conference of the European Association for Research in Industrial Economics (EARIE), Instanbul, Turkey, Sept b ASSET meetings, Dept. of Economics, Univeristy of Alicante, Alicante, Spain, October 29-30, *CONSTANTATOS, C., S. PERRAKIS, and J. LEFOLL, Debt and Product Quality a ASSET meetings, Bogazici University, Istanbul, October 30-31, b. 36 th annual conference of the European Association for Research in Industrial Economics, Ljubljana, Slovenia, Sept. 3-5, 2009 c. XXIII Jornadas de Economia Industrial, Sept 2008, Reus, Spain 12. *C. CONSTANTATOS, S. PERRAKIS, and A. VLACHAKI, Horizontal Product Differentiation and Debt XXIV Jornadas de Economia Industrial, Sept 24-25, 2009, Vigo, Spain 13. *C. CONSTANTATOS, and M. HERRMANN, Market Inertia and the Introduction of Green Products: Can Strategic Effects Justify the Porter Hypothesis? 2008 ASSET meetings, European University Institute, Florence, Italy, October *BARLA, P. C. CONSTANTATOS, and M. HERRMANN, Environmental Regulation as a Coordination Device for the Introduction of a Green Product: The Porter s Hypothesis Revisited, a. 34 th Annual Conference of the European Association for Research in Industrial Economics (EARIE), Valencia, Spain, Sept 6-9, 2007 b. 3rd World Congress of Environmental and Resource Economists, Kyoto, July 3-7, *CONSTANTATOS, C., S. PERRAKIS, and J. LEFOLL, Endogenous Financial Structure and Product Differentiation under Uncertainty over the Width of the Taste Distribution European Meetings of the Econometric Society, Budapest, Hungary, Aug 27-31, *CONSTANTATOS, C., Ε. FILIPPIADIS, and E. S. SARTZETAKIS, Initial Permit Distribution as an Instrument of Strategic Trade Policy 15 th Annual Conference of the EAERE, Thessaloniki, Greece, *BONROY, O. and C. CONSTANTATOS, Credence goods, consumer uncertainty and the role of labels in imperfect competition, 33 d Annual Conference of the European Association for Research in Industrial Economics (EARIE), Amsterdam, Netherlands, Aug 25-27, *BONROY, O. and C. CONSTANTATOS, Minimum Quality Standards and Equilibrium Selection with Asymmetric Firms, Annual Meeting of Association of Southern European Economic Theorists (ASSET), Rethymnon, Greece, October 27-29, *BARLA, P., and C. CONSTANTATOS, C., On the Choice between Strategic Alliance and Merger in the Airline Sector: The Role of Strategic Effects, 32 nd Annual Conference of the European Association for Research in Industrial Economics, Porto, Portugal, Sept. 1-4,

8 *BONROY, O. and C. CONSTANTATOS, Strategic Minimum Quality Standards and Equilibrium Targeting, 31 st Annual Conference of the European Association for Research in Industrial Economics, Berlin, Germany, Sept. 2-5, *BONROY, O. and C. CONSTANTATOS, Strategic Minimum Quality Standards and Equilibrium Targeting. Présenté au colloque international de l Association International d Economie Agroalimentaire (AIEA), Québec août *CONSTANTATOS, C., S. PERRAKIS et J. LEFOLL, "Financial Structure and Market Equilibrium in a Vertically Differentiated Industry," 30th Annual Conference of the European Association for Research in Industrial Economics, Helsinki, Finland, August 24-26, *BONROY, O. and C. CONSTANTATOS Consumer uncertainty about which firm sells the high quality: on the slow penetration of credence goods, 37 th Annual Conference of the Canadian Economics Association (CEA), Ottawa, June 29- July1st, BARLA, P. and C. CONSTANTATOS, and M. HERRMANN, Une Interprétation Économique de l Hypothèse de Porter, 42 e Congrès de la Société canadienne de Science Économique, Hull, Québec, Canada, May *BARLA, P. and C. CONSTANTATOS, "Demand Uncertainty, Capacity Constraints and Airline Network Morphology in Oligopoly: To Hub or Not To Hub?" 1999 Congress of the European Economics Association, Santiago de Compostela, Spain, September *BARLA, P. and C. CONSTANTATOS, "Demand Uncertainty, Capacity Constraints and Airline Network Morphology in Oligopoly: To Hub or Not To Hub?" 26 th Annual Conference of the European Association for Research in Industrial Economics (E.A.R.I.E.), Torino, Italy, September *CONSTANTATOS, C., B. LARUE and S. TOUIL, "Using Smugglers to Price Discriminate: The Case of Canadian Tobacco Industry", 26 th Annual Conference of the European Association for Research in Industrial Economics (E.A.R.I.E.), Torino, Italy, September *CONSTANTATOS, C., B. LARUE and S. TOUIL, "La contrebande comme moyen de discrimination par les prix", 16èmes Journées de Microéconomie appliquée, Lyon, France, June, *CONSTANTATOS, C. and S. PERRAKIS, "Potential Competition and Demand Uncertainty in Sequential Quality Choice Games," 25 th meeting of the E.A.R.I.E. (European Association for Research in Industrial Economics), Copenhagen, August CONSTANTATOS, C., B. LARUE and S. TOUIL, "The impact of cigarette smuggling on the price of legally sold cigarettes in Canada," Congress of the Canadian Agricultural Economics Association, Vancouver, July *CONSTANTATOS C. and E.S. SARTZETAKIS, Impact of Taxation on Market Structure under Vertical Product Differentiation, European Association of Environmental and Resource Economics, seventh annual meeting, Lisbon, Portugal, *CONSTANTATOS, C. and N. M. HUNG, "Economic Integration in Vertically Differentiated Markets" European Meetings of the Econometric Society, Maastricht, Pays- Bas, September *SARTZETAKIS, E. and C. CONSTANTATOS, "Environmental Regulation and International Trade", presented at the 5th annual meeting of the European Association of Environmental and Resource Economics, Dublin, June 1994.

9 9 34. *CONSTANTATOS, C. and S. PERRAKIS, "Non-natural Monopoly and Market Coverage in Vertical Differentiation", European Meetings of the Econometric Society, Uppsala, Sweden, August Διαλέξεις 1. C. CONSTANTATOS, and S. PERRAKIS, S. Financial Structure and Product Qualities. Concordia University, Montréal, Québec, Canada, Sept. 22, BARLA, P. and C. CONSTANTATOS, and M. HERRMANN, An Economic Explanation of the Porter s Hypothesis, INRA, Grenoble, France, March 28, CONSTANTATOS, C., S. PERRAKIS et J. LEFOLL, "Endogenous Financial Structure and Product Differentiation under Uncertainty over the Width of the Taste Distribution," Athens University of Economics and Business (ASOEE), Athens, Greece, Dec. 14, CONSTANTATOS, C., S. PERRAKIS et J. LEFOLL, "Endogenous Financial Structure and Product Differentiation under Uncertainty over the Width of the Taste Distribution," University of Cyprus, Dept of Economics, Nicosia, Nov. 8, BARLA, P. and C. CONSTANTATOS, and M. HERRMANN, Environmental Regulation as a Coordination Device for the Introduction of a Green Product: The Porter s Hypothesis Revisited, University of Crete, Rethymnon, Greece, Oct 11, BONROY, O. and C. CONSTANTATOS, Biens de confiance et concurrence en prix : quand aucun producteur ne souhaite l introduction d un label, séminaire du CRÉA, Université Laval, Québec, 14 novembre BONROY, O. and C. CONSTANTATOS, Consumer uncertainty about which firm sells the high quality: on the slow penetration of credence goods, séminaires du GREEN, Université Laval, Québec, 14 mars BARLA, P. and C. CONSTANTATOS, "Strategic Considerations in an Airline's Hubbing Decision under Demand Uncertainty." Dept. of Economics, University of Μacedonia, Thessaloniki, Greece, May BARLA, P. and C. CONSTANTATOS, "Demand Uncertainty, Capacity Constraints and Airline Network Morphology in Oligopoly: To Hub or Not To Hub?" Micro/IO seminar, University of Athens (Joint Ph.D. programme with the Athens University of Economics and Business), February CONSTANTATOS, C., "Economic Integration in Vertically Differentiated Markets", invited seminar, Universitat Jàume I, Castellòn, Spain, June BARLA, P. and C. CONSTANTATOS, "Strategic Considerations in an Airline's Hubbing Decision under Demand Uncertainty", invited seminar, University of Valencia, Valencia, Spain, June CONSTANTATOS, C., "Are Minimum Quality Standards Necessary in the Presence of Potential Entry?" invited seminar Industry Canada, Hull, Qc, Canada, February Τεχνικές μελέτες (consulting reports) Analyse de l'impact de l'inclusion des coûts d'opération des détaillants dans le prix plancher de l'essence sur le bien-être des consommateurs au Québec, (Μελέτη της επίδρασης στην ευημερία του καταναλωτή μιας πιθανής ενσωμάτωσης του μέσου σταθερού κόστους των πρατηρίων στην κατώτατη

10 10 επιτρεπτή τιμή της βενζίνης). Η μελέτη βρίσκεται στην ιστοσελίδα της επιτροπής ενέργειας του Κεμπέκ Les guerres de prix entre les stations d'essence à la région de Québec en 2000 : signe d'anomalie du fonctionnement du marché?, (Πόλεμος τιμών ανάμεσα στα πρατήρια βeνζίνης της Πόλης του Κεμπέκ κατά το 2000: ένδειξη ανωμαλίας ή φυσιολογική λειτουργία της αγοράς;) Η μελέτη βρίσκεται στην ιστοσελίδα της επιτροπής ενέργειας του Κεμπέκ Analysis of the industrial impact of Greenhouse Gas Emissions Reduction Policies, (Μελέτη της επίδρασης των διαφόρων προτεινομένων πολιτικών μείωσης των φαινομένων θερμοκηπίου στην ανταγωσιτικότητα της καναδικής βιομηχανίας). Η μελέτη έγινε για λογαριασμό του ομοσπονδιακού Υπουργείου Φυσικών Πόρων του Καναδά. 5.8 Χρηματοδότηση Έρευνας : ΘΑΛΗΣ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών : Βέλτιστη Διαχείριση Δυναμικών Συστημάτων Οικονομίας και Περιβάλλοντος: Η χρήση συνθέτων προσαρμοστικών συστημάτων, (Επιστ. Υπεύθυνος: Α. Ξεπαπαδέας). Επιτροπή Ερευνών Παν/μίου Μακεδονίας, Ενίσχυση Βασικής Έρευνας : Οριζόντια Διαφοροποίηση με Αβεβαιότητα και Επίδραση του Χρέους στην Επιλογή Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Επιτροπή Ερευνών Παν/μίου Μακεδονίας, Ενίσχυση Βασικής Έρευνας : Μια Οικονομική Ερμηνεία της Υπόθεσης του Πόρτερ, 1930, Επιτροπή Ερευνών Παν/μίου Μακεδονίας, Ενίσχυση Βασικής Έρευνας : Σύγκριση Στρατηγικών Συνεργασιών και Συγχωνεύσεων Μεταξύ Αερογραμμών, 3000, «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα πανεπιστήμια»: Οικονομικά και Εναλλακτικά Εργαλεία Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διεθνείς Περιβαλλοντικές Συμφωνίες (Επιστ. υπεύθ. : Ε. Σαρτζετάκης) ( ). Fondation Claude Masse: The retail market for gazoline in the province of Québec (with P. Barla, J.-T. Bernard and C. Bourgault). $ ( ). CRSH/SSHRC Canada. Fundraising and Competition Among Non-Profit Organizations For the Protection of Biodiversity (with P. Barla) $ ( ). CAA-Québec. Les guerres de prix entre les stations d'essence à la région de Québec en 2000 : signe d'anomalie ou fonctionnement du marché? $ (2001). ( Κατά πόσον οι περιοδικώς παρατηρηθείσες κάτω του μέσου συνολικού κόστους τιμές της βενζίνης στα πρατήρια της πόλης του Québec αποτελούν ενδείξεις ανωμαλίας στη λειτουργία της αγοράς. Fonds FCAR, 1 Θέμα της εργασίας : Regulating Quality: Issues of Public Intervention in Vertically Differentiated Markets. Συνολικό ποσόν: $ ( ). 1 Το Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche (Fonds FCAR) είναι ο επίσημος οργανισμός χρηματοδότησης έρευνας του Κεμπέκ.

11 11 Natural Resources Canada. Θέμα της εργασίας : Analysis of the industrial impact of Greenhouse Gas Emissions Reduction Policies $. (συνεργασία με τους καθηγητές J. Doucet και P. Barla). (1998) CAA-Québec. Θέμα της εργασίας : Τhe long run impact of the proposed inclusion of a retailer's operation costs into Québec's gasoline price floor. (Analyse de l'impact de l'inclusion des coûts d'opération des détaillants dans le prix plancher de l'essence sur le bien-être des consommateurs au Québec. Συνολικό ποσόν : $ (1998). (Ανάλυση του μακροχρόνιου αποτελέσματος στην ευημερία των καταναλωτών της προταθείσας περίληψης του βασικού κόστους λειτουργίας των πρατηρίων στην κατώτατη τιμή της βενζίνης) Επιχορήγηση LRSA (Faculty of Business, Université Laval). Θέμα της εργασίας : Rates of Return to Education (Le taux de rendement de l'éducation) $ (1993) Επιχορήγηση LRSA (Faculty of Business, Université Laval). Θέμα της εργασίας : Environmental Regulation and International Trade (Réglementation Environnementale et commerce international). Συνολικό ποσόν : 2,600 $ (1992). 6. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 6.1 Διδασκαλία μαθημάτων Το διδακτικό μου έργο περιλαμβάνει 56 μαθήματα σε προγράμματα οικονομικών και διοίκησης επιχειρήσεων, σε μεταπτυχιακό και προπτυχιακό επίδεδο, στα αγγλικά, γαλλικά και ελληνικά. Συνολικά σε μεταπτυχιακά προγράμματα έχω διδάξει 3 εξάμηνα στο ΜΒΑ του Παν/μίου της Οττάβας 1 εξάμηνο στο μετ/κό του παν/μίου του Μοντρεάλ 16 εξάμηνα σε μετ/κά του παν/μίου Λαβάλ (MBA, Maîtrise en économie appliqué à la gestion, Maîtrise en économique) 1 εξάμηνο στο μετ/κό πρόγραμμα Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση του Πανεπιστημίου Αιγαίου 11 εξάμηνα στο ΜΒΑ του Παν/μίου Μακεδονίας 18 εξάμηνα στο ΔΠΜΣ στην ΟΕ του Πα. Μακ. (ήδη διδάσκω το 19 ο ) Αναλυτικά, τα μαθήματα τα οποία έχω διδάξει είναι τα εξής (πολλά εκ των κατωτέρω μαθημάτων έχουν διδαχθεί περισσότερες από μία φορά) : ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ o Principles of Microeconomics (Βασικές αρχές της μικροοικονομίας) 1 ο έτος. o Principes de Microéconomie (το ανωτέρω στα γαλλικά) o Microeconomics I (Κατανάλωση, Παραγωγή, Ανταγωνισμός, Μονοπώλειο) 2 ο έτος o Microéconomie I (το ανωτέρω στα γαλλικά) o Microéconomique (Μικροοικονομική για φοιτητές εκτός οικονομικού) 2 ο -3 ο έτος o Microeconomics III (Μαθηματική Μικροοικονομία) 4 ο έτος o Principles of Macroeconomics (Βασικές αρχές της μακροοικονομίας) 1 ο έτος. o Principes de Macroéconomie (το ανωτέρω στα γαλλικά)

12 12 o Macroéconomique I (Εθνική Λογιστική, Συνολική Ζήτηση) 2 ο έτος. o Macroéconomique ΙI (Συνολική Προσφορά, Κύκλοι, Πληθωρισμός, Ανοικτή οικονομία), 3 ο έτος. o Labour Economics (Οικονομική της Εργασίας), 3 ο -4 ο έτος. o Public Economics (Δημόσια Οικονομική), 4 ο έτος. o Βιομηχανική Οικονομική, 4 ο έτος. o Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ, 3 ο έτος. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ o Organisation Industrielle (Βιομηχανική Οργάνωση M.A. Οικονομικών, Université Laval). o Organisation Industrielle (Βιομηχανική Οργάνωση M. Sc. στην Εφαρμοσμένη Οικονομική, Université Laval) o Βιομηχανική Οργάνωση (ΔΠΜΣ στην ΟΕ, Παν/μιο Μακεδονίας) o Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου (ΔΠΜΣ στην ΟΕ, Παν/μιο Μακεδονίας) o Réglementation (Regulation M. Sc. στην Εφαρμοσμένη Οικονομική, Université Laval) o Taxation (Θεωρία φορολογίας M.A. Οικονομικών, Université de Montréal). o Atelier de recherche (Μεθοδολογία Έρευνας M.A. Οικονομικών, Université Laval). ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ o Managerial Economics (Οικονομική της Διοίκησης M.B.A. University of Ottawa) o Économie de la gestion (το ανωτέρω στα γαλλικά M.B.A. Université d Ottawa και M.B.A.) Université Laval) o Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής (Μ.Β.Α., Παν/μιο Μακεδονίας) o L'économie (Θέματα μικρο- και μακροοικονομίας M.B.A., Université Laval) o Organisation Industrielle (Βιομηχανική Οργάνωση 2ο έτος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Université Laval). o Microeconomics for Business (Μικροοινομία 2ο έτος Διοίκησης Επιχειρήσεων, University of Ottawa). o ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Παν/μίου Αιγαίου o Στατιστική (στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα: Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση του Πανεπιστημίου Αιγαίου). o Επιχείρηση και Περιβάλλον (3ο-4ο έτος Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου).

13 Επίβλεψη μεταπτυχιακών εργασιών : 20 εργασίες 1. Κουιμτζής, Απόστολος, Μοντέλα ανταγωνιστικής συμπεριφοράς εταιρειών σε βιομηχανικούς κλάδους με στοιχεία κάθετης ολοκλήρωσης. ΔΠΜΣ στην ΟΕ, Παν/μιο Μακεδονίας, Γκένιος, Αντώνιος, Το παράδοξο των συγχωνεύσεων. ΔΠΜΣ στην ΟΕ, Παν/μιο Μακεδονίας, ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ, Ελισάβετ Αποτελέσματα πιστοποίησης ποιότητας σε αγορές με κάθετες σχέσεις. ΔΠΜΣ στην ΟΕ, Παν/μιο Μακεδονίας, ΠΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ιωάννης Κίνητρα για κάθετη διαφοροποίηση όταν η είσοδος στην αγορά του τελικού προϊόντος είναι ελεύθερη. ΔΠΜΣ στην ΟΕ, Παν/μιο Μακεδονίας, Η εργασία παρουσιάστηκε στο συνέδριο ASSET, Nov. 2010, Evora, Portugal. 5. ΧΑΡΙΣΤΟΣ, Κωνσταντίνος Αποτελεσματικότητα των προστίμων στα καρτέλ: μια θεωρητική ανάλυση του ρόλου της ελαστικότητας ζήτησης στην πιθανότητα συμμόρφωσης. ΔΠΜΣ στην ΟΕ, Παν/μιο Μακεδονίας, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ρηγούλα Καταναλωτική Πίστη και Συνθήκες Ανταγωνιστικότητας στον Ελληνικό Τραπεζικό Τομέα. MΒΑ, Παν/μιο Μακεδονίας, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Κωνσταντίνος, Απελευθέρωση αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. ΔΠΜΣ στην ΟΕ, Παν/μιο Μακεδονίας, ΒΛΑΧΑΚΗ, Ασημίνα, Επιλογή ποιοτήτων σε καθεστώς δυοπωλίου όταν η διαφορά ποιότητας των προϊόντων δεν μπορεί να παρατηρηθεί με ακρίβεια από τον καταναλωτή. ΔΠΜΣ στην ΟΕ, Παν/μιο Μακεδονίας, Η εργασία απετέλεσε τη βάση της ανωτέρω παρουσίασης στο συνέδριο Horizontal Product Differentiation and Debt XXIV Jornadas de Economia Industrial, Sept 24-25, 2009, Vigo, Spain 9. ΠΑΡΓΙΑΝΑΣ, Χρήστος, Περιβαλλοντική Πολιτική σε Ατελή Προσδιορισμό της Ποιότητας των Προϊόντων. ΔΠΜΣ στην ΟΕ, Παν/μιο Μακεδονίας, Η εργασία απετέλεσε τη βάση της ανωτέρω παρουσίασης στο συνέδριο Annual meetings of the Canadian Resource and Environmental Economics, Québec, Canada, 23-25/9/2011). 10. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΗΣ, Ελευθέριος, Αλληλεπίδραση Πολιτικών Διεθνούς Εμπορίου και Περβαλλοντικής Πολιτικής. ΔΠΜΣ στην ΟΕ, Παν/μιο Μακεδονίας, Η εργασία απετέλεσε τη βάση της ανωτέρω παρουσίασης στο συνέδριο 4 th World Congress of Environmental and Resource Economists, Montréal, Québec, Canada, June 28-July 2, ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ-ΞΕΖΩΝΑΤΟΥ, Σταυρούλα, Συνθήκες Ανταγωνισμού στην Ελληνική Αγορά της Βενζίνης. ΔΠΜΣ στην ΟΕ, Παν/μιο Μακεδονίας, BOURGAULT, Chantale, "Oil Reffiners' Incentives to Vertically Integrate Forward in the Québec Market" (Incitation des pétrolières à s intégrer verticalement au marché du détail québécois). Université Laval, Département d économique, HERRMANN, Markus, "An Economic Interpretation of the Porter's Hypothesis" (Une interprétation économique de l'hypothèse de Porter). Université Laval, Département d économique, Η εργασία απετέλεσε τη βάση της δημοσίευσης στο Journal of Environmental and Resource Economics καθώς και της παρουσίασης «C. CONSTANTATOS, and M.

14 14 HERRMANN, Market Inertia and the Introduction of Green Products: Can Strategic Effects Justify the Porter Hypothesis? 2008 ASSET meetings, European University Institute, Florence, Italy, October 2008» (βλ ανωτέρω). 14. TOUIL, Shedlia, "An economic analysis of canadian cigarette smuggling" (Une analyse économique de la contrebande des cigarettes au Canada). Université Laval, Département d économique, Η εργασία απετέλεσε τη βάση των κατωτέρω παρουσιάσεων CONSTANTATOS, C., B. LARUE and S. TOUIL, "Using Smugglers to Price Discriminate: The Case of Canadian Tobacco Industry", 26 th Annual Conference of the European Association for Research in Industrial Economics (E.A.R.I.E.), Torino, Italy, September CONSTANTATOS, C., B. LARUE and S. TOUIL, "La contrebande comme moyen de discrimination par les prix", 16èmes Journées de Microéconomie appliquée, Lyon, France, June, LAJOIE, Marie-Claude, "Rate of Return Regulation and transferable Emissions Permits" (Réglementation du taux de rendement et système de permis transferables dans l'industrie d'éléctricité), Université Laval, Département d économique, KORAZEMO, Charles, "An Analysis of Concentration in the Petroleum Industry" (L'indice de concentration : une application sur l'industrie pétrolière), Université Laval, Département d économique, PINEROS, Luis, "The relation between revenue, age and education during the period" (La relation entre revenu, âge et éducation : ), Université Laval, Faculté d administration Université Laval, Département d économique, CLICHE, André, "An analysis of franchise contracts in the fast-food industry" (Le contrat de franchise revisité : le cas de l'industrie du repas-minute) Université Laval, Département d économique, COMEAU, Jean-Paul, "Pricing electricity transmission under break-even constraints" (Tarification du transport de l'électricité sous contrainte de couverture des coûts), Université Laval, Département d économique. 20. LESAGE, David "An analysis of the system of student loan repayment conditional on income" (L'impact d'un système de paiement de la dette des étudiants conditionnel au revenu du travail), Université Laval, Département d économique ( ). 6.3 Επίβλεψη διδακτορικών διατριβών : 2 διατριβές εν εξελίξει Πινόπουλος Ιωάννης, «Κάθετη ολοκλήρωση με ελεύθερη είσοδο», έναρξη Χαριστός Κωνσταντίνος, «Ύψος προστίμων, επιείκεια και σταθερότητα των καρτέλ», έναρξη Συμμετοχή σε επιτροπές κρίσης διδακτορικών διατριβών: 5

15 15 7. Άλλες Δραστηριότητες 7.1 Κριτής (Referee) στα ακόλουθα περιοδικά : Actualité Economique, American Economic Review Bulletin of Economic Research Canadian Public Policy/Analyse des Politiques Canadian Journal in Development Studies Economica Energy Studies Energy Studies Review Environment and Development Economics Environmental and Resource Economics European Research Studies European Economic Review Journal of Industrial Economics Journal of Regulatory Economics Journal of Transport Economics and Policy International Journal of Industrial Organization International Journal of Business and Economics International Economic Review Recherches économiques de Louvain Review of International Economics South Eastern Europe Journal of Economics Southern Economic Journal 7.2 Μέλος Επιστημονικών Επιτροπών Συνεδρίων 15 th Annual Conference of the EAERE, Thessaloniki, Greece, rd GAEL conference on Product Differentiation and Innovation in Related Markets, Grenoble, France, June 20-21, Μέλος άλλων Επιστημονικών Επιτροπών Ακαδημαϊκός Σύμβουλος του ΔΟΑΤΑΠ Εξωτερικό μέλος της Σχολής Διδακτορικών Ecole Doctorale "Sciences Economiques" Université Pierre Mendès France Grenoble 2, Bâtiment Economie et Gestion, bureau 315, 1221, rue des Résidences, BP 47, Grenoble Cedex 9 France Ακαδημαϊκός Σύμβουλος για την έκδοση "The Economic Cost of Dropouts" (Το οικονομικό κόστος της εγκατάλειψης της μέσης εκπαίδευσης), την οποία ετοίμασε το Conference Board of Canada για λογαριασμό του Employment & Immigration Canada, ( ).

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Οδηγός Σπουδών 2013-2014

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Οδηγός Σπουδών 2013-2014 ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Οδηγός Σπουδών 2013-2014 Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Σχολή Οικονοµικών και Περιφερειακών Σπουδών, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Εγνατία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: 21 Αυγούστου 1978 Υπηκοότητα: Ελληνική Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: 13/2/2007 13/2/2008, Στρατός Ξηράς Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΝΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΚΤΕΝΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΚΤΕΝΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Καθηγητή Τραπεζικής Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Πάτρα 2011 2 I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα και Επώνυμο: Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Εμμανουήλ Γεωργίου Καβουσανός Διεύθυνση Εργασίας: Επαγγελματική Θέση: Εκπαίδευση: Σταδιοδρομία:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Εμμανουήλ Γεωργίου Καβουσανός Διεύθυνση Εργασίας: Επαγγελματική Θέση: Εκπαίδευση: Σταδιοδρομία: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Εμμανουήλ Γεωργίου Καβουσανός Διεύθυνση Εργασίας: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, Αθήνα, ΤΚ 104-34 Τηλ: 210 8203167, Φαξ: 210 8203196, Email: mkavus@aueb.gr.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ηµεροµηνία Γέννησης: 21 Αυγούστου 1978 Υ ηκοότητα: Ελληνική Στρατιωτικές Υ οχρεώσεις: 13/2/2007 13/2/2008, Στρατός Ξηράς Πανε ιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα θέση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΒΣΑΣ, Παν/μιο Μακεδονίας Γνωστικό αντικείμενο: Μικροοικονομία - Βιομηχανική Οικονομική

Τρέχουσα θέση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΒΣΑΣ, Παν/μιο Μακεδονίας Γνωστικό αντικείμενο: Μικροοικονομία - Βιομηχανική Οικονομική ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σοφία Δεληπάλλα Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Εγνατία 156 Θεσσαλονίκη 540 06 Τηλέφωνο: + 2310 891468 Fax: +2310 891420 e-mail: sd@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Όνομα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Όνομα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Αντώνιος Ν. Ρεζίτης Διεύθυνση Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας Σχολή Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων Αγρινίου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ι. Προσωπικά στοιχεία. ΙΙ. Σπουδές Τίτλοι

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ι. Προσωπικά στοιχεία. ΙΙ. Σπουδές Τίτλοι ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητή Γεωργίου Ι. Πολυχρονόπουλου Διευθυντή/Κοσμήτορα Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας Ι. Προσωπικά στοιχεία Διεύθυνση κατοικίας: Αγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κώστας Συριόπουλος, Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών (siriopoulos@upatras.gr)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κώστας Συριόπουλος, Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών (siriopoulos@upatras.gr) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κώστας Συριόπουλος, Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών (siriopoulos@upatras.gr) ΣΠΟΥΔΕΣ 1. Πτυχίο "Οικονομικού Τμήματος" Πανεπιστημίου Πειραιά (πρώην Ανωτάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ηµεροµηνία Γέννησης: 21 Αυγούστου 1978 Στρατιωτικές Υ οχρεώσεις: Εκ ληρωµένες Υ ηκοότητα: Ελληνική Πανε ιστήµιο Κρήτης Τµήµα Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής. Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής. Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Δεκέμβριος 2012 Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑ: Δημήτριος Μ. Μιχαήλ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σκουφά

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Θεόδωρος Παλυβός

Βιογραφικό Σημείωμα. Θεόδωρος Παλυβός Βιογραφικό Σημείωμα Θεόδωρος Παλυβός ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση: Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, Αθήνα, 104 34 Τηλ: +210-8203741 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tpalivos@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΑΜΠΡΑΚΟΥ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΑΜΠΡΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΑΜΠΡΑΚΟΥ Καθηγητή Οικονομικής των Μεταφορών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς τηλ. γραφείου 210.4142283, Email: sambra@unipi.gr Γενικά Ο Ευάγγελος Σαμπράκος είναι Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΡΕΙΩΤΗ Αναπληρωτή Καθηγητή Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών. Αθήνα 2013

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΡΕΙΩΤΗ Αναπληρωτή Καθηγητή Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών. Αθήνα 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΡΕΙΩΤΗ Αναπληρωτή Καθηγητή Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών Αθήνα 2013 Σταδίου 5, 2 Ος όροφος, Αθήνα, 105 62 Τηλ..: +30 2103689391, +30 6976196352, φάξ: +30

Διαβάστε περισσότερα

Department of Accounting and Finance NEwsletter

Department of Accounting and Finance NEwsletter ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ DAFNE Department of Accounting and Finance NEwsletter Περιεχόμενα Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Τμήματος Χαιρετισμός από τον Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ EΠΩNYMO : ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ONOMA : ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOΠOΣ ΓENNHΣHΣ : ΑΘΗΝΑ Γραφείο : Ευελπίδων 47 Α & Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα Tηλ. : 210 82 31 931 Fax : 210 89 53 704 E-mail : avlonitis@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ EΠΩNYMO : ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ONOMA : ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOΠOΣ ΓENNHΣHΣ : ΑΘΗΝΑ Γραφείο : Ευελπίδων 47 Α & Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα Tηλ. : 210 82 31 931 Fax : 210 89 53 704 E-mail : avlonitis@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΦΟΛΑΣ Καθηγητής Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΦΟΛΑΣ Καθηγητής Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΦΟΛΑΣ Καθηγητής Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Σπουδές 1986 Διδακτορικό στις οικονομικές επιστήμες, Université Lumière Lyon 2, Lyon,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Βουλευτής Ν. Φθιώτιδας Νέα Δημοκρατία Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής)

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σέργιος Δημητριάδης

Δρ. Σέργιος Δημητριάδης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Σέργιος Δημητριάδης αναπληρωτής καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ΣΠΟΥΔΕΣ 1991 : Διδακτορικό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Institut d Administration

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1979-1982 Μεταπτυχιακές σπουδές: i) D.E.A. (Master) στην Ευρωπαϊκή Οικονομία, Πανεπιστήμιο Paris II- Panthéon, Παρίσι, Γαλλία.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1979-1982 Μεταπτυχιακές σπουδές: i) D.E.A. (Master) στην Ευρωπαϊκή Οικονομία, Πανεπιστήμιο Paris II- Panthéon, Παρίσι, Γαλλία. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Δημήτρης Μάρδας Έτος Γέννησης 25 Μαρτίου 1955 Τόπος Γέννησης Κωνσταντινούπολη Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαμος με δύο παιδιά Διεύθυνση Κατοικίας Γ. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ι Ω Α Ν Ν Η Σ AΘ. Χ Α Τ Ζ Η Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Εγνατία 156, 540 06 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 891585/6, Φαξ 2310 891544/65 e-mail: hajidim@uom.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ Καθηγητής Μάρκετινγκ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα Απρίλιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA Γεώργιος Γ. Πανηγυράκης

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA Γεώργιος Γ. Πανηγυράκης BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA Γεώργιος Γ. Πανηγυράκης Καθηγητής Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Αθήνα Φεβρουάριος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 2. ΠANEΠIΣTHMIAKOI

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2010-σήμερα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΣΕΜΦΕ). Μάθημα: «Διαχείριση Χαρτοφυλακίου»,

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2010-σήμερα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΣΕΜΦΕ). Μάθημα: «Διαχείριση Χαρτοφυλακίου», ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Απόστολος Γ. Χριστόπουλος Διεύθυνση Γραφείου: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, γραφείο 315, Σταδίου 5, Αθήνα Τ.Τ. 105 62 Διεύθυνση Οικίας: Αριστάρχου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κυριακή Κοσμίδου. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κυριακή Κοσμίδου. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο : Διεύθυνση : Κυριακή Κοσμίδου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων Τηλ. : 2310

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 2. ΣΠΟΥΔΕΣ... 4 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ... 5 4. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ...

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 2. ΣΠΟΥΔΕΣ... 4 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ... 5 4. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ... ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΚΟΛΛΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 ΣΥΝΟΨΙΣ Ο Χρήστος Κόλλιας είναι Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Επιστημονικός Συνεργάτης στο ΕΛΙΑΜΕΠ με ειδίκευση στην

Διαβάστε περισσότερα

Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή Θ η τ ε ί α : Ελληνικός Στρατός, Ιούλιος 1998 - Ιανουάριος- 2000

Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή Θ η τ ε ί α : Ελληνικός Στρατός, Ιούλιος 1998 - Ιανουάριος- 2000 Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τέρμα Καραϊσκάκη Τρίπολη 22100 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τηλ.: +30-2710-230073 & E-mail:

Διαβάστε περισσότερα