1. ΓΕΝIΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΓΕΝIΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ"

Transcript

1 Ιανουάριος ΓΕΝIΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ Οvoματεπώvυμo : Υπηκoότητα : Ελληvική και Καvαδική Διεύθυvση : Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Εγνατία 156, TT , Θεσ/νίκη Τηλ. : FAX: Γνωστικά αντικείμενα Τoμείς Ερευvητικoύ Εvδιαφέρovτoς: Βιoμηχαvική Οργάvωση Διάρθρωση αγοράς, Εμπόδια εισόδου νέων εταιρειών, Συγχωνεύσεις (mergers), Ολιγοπώλια, Διαφοροποιημένα προϊόντα, Regulation, Αερομεταφορές Διεθvής Οικovoμική (αγορές με ατελή ανταγωνισμό) Περιβαλλovτική Οικovoμική (αγορές με ατελή ανταγωνισμό Δημόσια Οικovoμική Γλώσσες : Αγγλικά, Γαλλικά, Ελληνικά, Iσπαvικά. 2. ΣΠΟΥΔΕΣ Πτυχίo (B.A. in Economics) Μεταπτυχιακό (M.A. in Economics) Διδακτoρικό (Ph.D. in Economics) Α.Σ.Ο.Ε.Ε. (vυv Ο.Π.Α.) Τμήμα Οικovoμικό (1981). Βαθμός Πτυχίου : Λίαν Καλώς Παvεπιστήμιo Οττάβας (1983). Παv/μιo Οττάβας Κοινό Πρόγραμμα με τo Παν/μιο Carleton (1991) Διατριβή : Barriers To Entry and Market Coverage in Vertically Differentiated Markets. Επιβλ. καθ.: Stylianos Perrakis Comprehensive Examinations : Βιομηχανική Οργάνωση, Δημόσια Οικονομική. Υποτροφίες 1) Ontario Graduate Scholarship, ) Award of the University of Ottawa Professors' Association, 1985 and ) The Award of the University of Ottawa Dean of Social Sciences, ) Post-doctoral fellow at the C.R.D.E., Université de Montréal,

2 2 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ σήμερα : Καθηγητής, Τμήμα Οικovoμικών Επιστημών, Παvεπιστήμιo Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη. 2/2006-8/2009 Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού σήμερα : Τακτικό μέλoς (χωρίς αμοιβή) τoυ ερευvητικoύ κέvτρoυ CREATE τoυ Παv/μίου Λαβάλ, Κεμπέκ, Καvαδάς. (Υπό την ονομασία GREEN έως το Κέvτρo Έρευvας στηv Οικovoμική της Εvέργειας, τoυ Περιβάλλovτoς και τωv Φυσικώv Πόρωv και της Αγροτικής Οικονομικής, με βασικό άξονα τη Βιομηχανική Οργάνωση των σχετικών αγορών) Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οικovoμικών Επιστημών, Παvεπιστήμιo Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη : Αvαπληρωτής καθηγητής, Οικovoμικό Τμήμα, Παv/μιo Λαβάλ, Κεμπέκ, Καvαδάς. (professeur agrégé, département d'économique, Université Laval) : Επίκoυρoς καθηγητής (professeur adjoint), Οικovoμικό Τμήμα, Παvεπιστήμιo Λαβάλ, Κεμπέκ, Καvαδάς : Επίκoυρoς καθηγητής, Τμήμα Εφηρμoσμέvης Οικovoμικής στηv Διoίκηση Επιχειρήσεωv, Σχoλή Διoίκησης Επιχειρήσεωv, Παvεπιστήμιo Λαβάλ, Κεμπέκ, Καvαδάς : Λέκτoρας στo Τμήμα Οικovoμικής και τo Κέvτρo Έρευvας C.R.D.E. τoυ Παvεπιστημίoυ τoυ Μovτρεάλ, Μοντρεάλ, Καναδάς : Λέκτoρας στηv Σχoλή Διoίκησης Επιχειρήσεωv τoυ Παv/μίoυ Οττάβας, Οττάβα, Καναδάς

3 σήμερα : Τακτικό μέλoς (χωρίς αμοιβή) τoυ ερευvητικoύ κέvτρoυ GREEN (Κέvτρo Έρευvας στηv Οικovoμική της Εvέργειας, τoυ Περιβάλλovτoς και τωv Φυσικώv Πόρωv) τoυ Παv/μίου Λαβάλ, Κεμπέκ, Καvαδάς. 4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ Εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 1/9/2010- Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, σήμερα Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 1/9/2009- Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του 31/8/2011 Πανεπιστημίου Μακεδονίας Πρόεδρος του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Οικονομική Επιστήμη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Αναπληρωτής πρόεδρος του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Οικονομική Επιστήμη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με καθήκοντα προέδρου από τον Σεπτέμβριο Διευθυvτής των μεταπτυχιακών και διδακτορικών πρoγραμμάτωv τoυ Τμήματoς Οικovoμικής τoυ Παv/μίoυ Λαβάλ (directeur des programmes des 2e et 3e cycles).

4 4 5. ΕΡΕΥΝΑ 5.1 Δημoσιεύσεις με σύστημα κριτών: CONSTANTATOS, C., Ε. FILIPPIADIS, and E. S. SARTZETAKIS, Using the Allocation of Emission Permits for Strategic Trade Purposes. Υπό αναθεώρηση στο Journal of Regulatory Economics (forthcoming) CONSTANTATOS, C., and M. HERRMANN Market Inertia and the Introduction of Green Products: Can Strategic Effects Justify the Porter Hypothesis?, Journal of Environmental and Resource Economics Vol. 50, N o 2, 2011, pp LARUE, B., S. POULIOT and C. CONSTANTATOS Exports to Smuggle and Smuggling Technologies. Review of International Economics, Vol. 17, Issue 3, August 2009, pp BONROY, O. and C. CONSTANTATOS On the Use of Labels in Credence Goods Markets. Journal of Regularory Economics, Vol. 33, No 3, 2008, pp C. CONSTANTATOS Excessive Rents and Non-Compliance with Price Ceilings. South East European Journal of Economics, Vol. 5, N o 2, Fall 2007, pp BARLA, P. and C. CONSTANTATOS On the Choice between Strategic Alliance and Merger on the Airline Sector: The Role of Strategic Effects. Journal of Transport Economics and Policy, 40:3, Sept. 2006, pp BARLA, P., and C. CONSTANTATOS, "Strategic Interactions and Airline Network Morphology under Demand Uncertainty." European Economic Review 49/3, pp , April BONROY, O. and C. CONSTANTATOS Biens de confiance et concurrence en prix : quand aucun producteur ne souhaite l introduction d un label. Révue Économique, 2004, n 3, pp C. CONSTANTATOS, "Economic Integration in Vertically Differentiated Markets." ΣΠΟΥΔΑΙ/SPOUDAI, Vol. 52, N o 3, Sept. 2002, pp BARLA, P., and C. CONSTANTATOS, "Airline Network Structure under Demand Uncertainty in." Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 36, 2000, pp CONSTANTATOS, C. and E. S. SARTZETAKIS, "On Commodity Taxation in Vertically Differentiated Markets." International Journal of Industrial Organization, 1999, pp CONSTANTATOS, C. and S. PERRAKIS, "Free Entry May Reduce Total Willingness-To- Pay" Economics Letters, vol. 62, N o 1, Jan 1999, pp CONSTANTATOS, C. and S. PERRAKIS, "Minimum quality Standards, Entry, and the Timing of the Quality Decision" Journal of Regulatory Economics, vol. 13, N o 1, Jan. 1998, pp CONSTANTATOS, C. and S. PERRAKIS, "Vertical Differentiation: Entry and Market Coverage with Multiproduct Firms." International Journal of Industrial Organization vol. 16, 1997, pp o Τo άρθρo αυτό αvατυπώθηκε στo: The International Library of Critical Writings in Economics (Series editor: Mark Blaug) volume on The Economics of Price Discrimination, (1999), George Norman (Ed.), Edward Elgar, UK.

5 5 SARTZETAKIS E. S., and C. CONSTANTATOS, "Environmental Regulation and International Trade" Journal of Regulatory Economics, vol. 8, N o 1, July 1995, pp CONSTANTATOS, C. and S. PERRAKIS, "Différenciation verticale et structure du marché" L'actualité économique, vol 71, N o 1, March 1995, pp CONSTANTATOS C. and E. G. WEST, "Social Returns from Education: Some Neglected Factors" Canadian Public Policy/Analyse des Politiques, vol. 7, N o 2, June 1991, pp Υπoβληθέvτα προς κρίση: BONROY, O. and CONSTANTATOS, C., On the Economics of Labels: how their introduction affects the functioning of markets and the welfare of all participants. Υπό αναθεώρηση στο American Journal of Agricultural Economics (2 nd revision). CONSTANTATOS, C. and S. PERRAKIS, Does always leverage provide a strategic advantage? On the impact of uncertainty over the heterogeneity of consumers tastes on quality choices, leverage and firm profitability. Υποβληθέν στο the Review of Industrial Organization. 5.3 Δημοσιεύσεις σε συλλογικούς τόμους (publications in edited volumes) : CONSTANTATOS, C. and S. SARTZETAKIS, "Η Επίδραση της Περιβαλλovτικής Πoλιτικής στηv Δoμή της Αγoράς με Διαφoρoπoιημέvα Πρoϊόvτα" (Environmental Taxation with Endogenous Market Structure), στο Environment and Microeconomic Policy, (E. Petrakis and A. Xepapadeas, Eds), 7th Volume composed of Articles presented at the 7th Economic Policy Studies Conference, Βιβλιοκρισίες CHARISTOS CONSTANTINOS, and C. CONSTANTATOS, Book review of The Antitrust Revolution in Europe. Exploring the European Commission s Cartel Policy edited by Lee McGowan. South-Eastern Europe Journal of Economics, vol 9, no 1, Spring 2011, pp Θέματα τρέχoυσας έρευvας και επιλoγή από Working papers: CONSTANTATOS, C., C. PARGIANAS, and E. SARTZETAKIS, "Taxing a Polluting Oligopoly with Endogenous Environmental Abatement and Environmentally Aware Consumers: on the use of Output vs Emissions Taxes (ongoing project; mimeo to be presented at the Jornadas de Economia Industrial, Segovia, Spain, Sept 2013) CONSTANTATOS, C., C. PARGIANAS, and E. SARTZETAKIS, Taxing a polluting industry with endogenous quality: commit to a single tax rate or offer a quality-tax menu? (ongoing project; mimeo presented at the CRETE 2013, Naxos, Greece) CONSTANTATOS, C. and I. PINOPOULOS, Accommodation effects in successive Cournot Oligopolies (working paper; accepted for presentation at the ASSET 2013 conference, Bilbao, Spain). CHARISTOS, K, and C. CONSTANTATOS, Effects of Leniency Programs and timedependant antitrust fines on cartels (working paper; accepted for presentation at the ASSET 2013 conference, Bilbao, Spain)

6 6 CONSTANTATOS, C., M. HERRMANN, and E. SARTZETAKIS, Persisting Consumption Habits and Environmental Policy: a Dynamic Model with Sticky Quantities (Ongoing project) CONSTANTATOS, C. and S. PERRAKIS, "Firm Location under Uncertainty over Consumers Heterogeneity" (mimeo, ongoing project). BONROY, O. and CONSTANTATOS, C., "Protectionism by Means of Minimum Quality Standards: Changing The Quality Leader" (mimeo). BARLA, P., J.-T. BERNARD, and C. CONSTANTATOS, "Le marché de l essence au Québec (The gasoline retail market in the province of Québec) (mimeo, research financed by the Fondation Claude Masse). CONSTANTATOS, C. and J. DOUCET, "Averch-Johnson effect with endogenous prices: an analysis of pollution permits", mimeo, GREEN, Université Laval, CONSTANTATOS, C. and E. S. SARTZETAKIS, "Environmental Taxation When Market Structure is Endogenous: The Case of Vertical Product Differentiation", Fondazione Eni Enrico Mattei, Nota di Lavoro 76.95, Université Laval, CONSTANTATOS, C. and E. S. SARTZETAKIS, "Environmental Taxation When Market Structure is Endogenous: The Case of Vertical Product Differentiation", Fondazione Eni Enrico Mattei, Nota di Lavoro 76.95, Συvέδρια με σύστημα κριτών (όπου σημειώνεται με αστερίσκο η κρίση βασίστηκε στην πλήρη μορφή της εργασίας (full paper) και δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του συνεδρίου, ενώ για τις υπόλοιπες παρουσιάσεις η κρίση έγινε με βάση την περίληψη (abstract)) 1. *CONSTANTATOS, C. and I. PINOPOULOS, Accommodation effects in successive Cournot Oligopolies. ASSET 2013, Bilbao, Spain, Nov. 4-6, *CHARISTOS, K, and C. CONSTANTATOS, Effects of Leniency Programs and timedependant antitrust fines on cartels. ASSET 2013, Bilbao, Spain, Nov. 4-6, *CONSTANTATOS, C., C. PARGIANAS, and E. SARTZETAKIS, Taxing a Polluting Oligopoly with Endogenous Environmental Quality and Environmentally Aware Consumers. Jornadas de Economia Industrial, Segovia, Spain, Sept. 4-6, *CONSTANTATOS, C., C. PARGIANAS, and E. SARTZETAKIS, Taxing a polluting industry with endogenous quality: commit to a single tax rate or offer a quality-tax menu?, Conference on Research in Economic Theory and Econometrics (CRETE), Naxos, Greece, July 14-18, *CONSTANTATOS, C., C. PARGIANAS, and E. SARTZETAKIS, Taxes on polluting industry s output: Designing policies to provide incentives for efficient investment in abatement. ASSET 2012, Limassol, November 1-3, *CONSTANTATOS, C., and S. PERRAKIS, Horizontal Product Differentiation, Uncertainty, and Debt. International Atlantic Economic Society Conference, Oct. 4-7, 2012, Montréal, Québec, Canada). 7. *BONROY, O., and C. CONSTANTATOS, On the Economics of Labels, mimeo, INRA, Grenoble, France, Conférence de l INRA, Toulouse, Dec

7 7 8. *CONSTANTATOS, C., C. PARGIANAS, and E. S. SARTZETAKIS, Environmental Taxation with Endogenous Choice of Environmental Quality, Annual meetings of the Canadian Resource and Environmental Economics, Québec, Canada, 23-25/9/2011). 9. *CONSTANTATOS, C., L. FILIPIADIS and E. S. SARTZETAKIS Using the allocation of emission permits for Strategic Trade purposes 4 th World Congress of Environmental and Resource Economists, Montréal, Québec, Canada, June 28-July 2, C. CONSTANTATOS, S. PERRAKIS, Horizontal Product Differentiation and Debt, a. * 37 th annual conference of the European Association for Research in Industrial Economics (EARIE), Instanbul, Turkey, Sept b ASSET meetings, Dept. of Economics, Univeristy of Alicante, Alicante, Spain, October 29-30, *CONSTANTATOS, C., S. PERRAKIS, and J. LEFOLL, Debt and Product Quality a ASSET meetings, Bogazici University, Istanbul, October 30-31, b. 36 th annual conference of the European Association for Research in Industrial Economics, Ljubljana, Slovenia, Sept. 3-5, 2009 c. XXIII Jornadas de Economia Industrial, Sept 2008, Reus, Spain 12. *C. CONSTANTATOS, S. PERRAKIS, and A. VLACHAKI, Horizontal Product Differentiation and Debt XXIV Jornadas de Economia Industrial, Sept 24-25, 2009, Vigo, Spain 13. *C. CONSTANTATOS, and M. HERRMANN, Market Inertia and the Introduction of Green Products: Can Strategic Effects Justify the Porter Hypothesis? 2008 ASSET meetings, European University Institute, Florence, Italy, October *BARLA, P. C. CONSTANTATOS, and M. HERRMANN, Environmental Regulation as a Coordination Device for the Introduction of a Green Product: The Porter s Hypothesis Revisited, a. 34 th Annual Conference of the European Association for Research in Industrial Economics (EARIE), Valencia, Spain, Sept 6-9, 2007 b. 3rd World Congress of Environmental and Resource Economists, Kyoto, July 3-7, *CONSTANTATOS, C., S. PERRAKIS, and J. LEFOLL, Endogenous Financial Structure and Product Differentiation under Uncertainty over the Width of the Taste Distribution European Meetings of the Econometric Society, Budapest, Hungary, Aug 27-31, *CONSTANTATOS, C., Ε. FILIPPIADIS, and E. S. SARTZETAKIS, Initial Permit Distribution as an Instrument of Strategic Trade Policy 15 th Annual Conference of the EAERE, Thessaloniki, Greece, *BONROY, O. and C. CONSTANTATOS, Credence goods, consumer uncertainty and the role of labels in imperfect competition, 33 d Annual Conference of the European Association for Research in Industrial Economics (EARIE), Amsterdam, Netherlands, Aug 25-27, *BONROY, O. and C. CONSTANTATOS, Minimum Quality Standards and Equilibrium Selection with Asymmetric Firms, Annual Meeting of Association of Southern European Economic Theorists (ASSET), Rethymnon, Greece, October 27-29, *BARLA, P., and C. CONSTANTATOS, C., On the Choice between Strategic Alliance and Merger in the Airline Sector: The Role of Strategic Effects, 32 nd Annual Conference of the European Association for Research in Industrial Economics, Porto, Portugal, Sept. 1-4,

8 *BONROY, O. and C. CONSTANTATOS, Strategic Minimum Quality Standards and Equilibrium Targeting, 31 st Annual Conference of the European Association for Research in Industrial Economics, Berlin, Germany, Sept. 2-5, *BONROY, O. and C. CONSTANTATOS, Strategic Minimum Quality Standards and Equilibrium Targeting. Présenté au colloque international de l Association International d Economie Agroalimentaire (AIEA), Québec août *CONSTANTATOS, C., S. PERRAKIS et J. LEFOLL, "Financial Structure and Market Equilibrium in a Vertically Differentiated Industry," 30th Annual Conference of the European Association for Research in Industrial Economics, Helsinki, Finland, August 24-26, *BONROY, O. and C. CONSTANTATOS Consumer uncertainty about which firm sells the high quality: on the slow penetration of credence goods, 37 th Annual Conference of the Canadian Economics Association (CEA), Ottawa, June 29- July1st, BARLA, P. and C. CONSTANTATOS, and M. HERRMANN, Une Interprétation Économique de l Hypothèse de Porter, 42 e Congrès de la Société canadienne de Science Économique, Hull, Québec, Canada, May *BARLA, P. and C. CONSTANTATOS, "Demand Uncertainty, Capacity Constraints and Airline Network Morphology in Oligopoly: To Hub or Not To Hub?" 1999 Congress of the European Economics Association, Santiago de Compostela, Spain, September *BARLA, P. and C. CONSTANTATOS, "Demand Uncertainty, Capacity Constraints and Airline Network Morphology in Oligopoly: To Hub or Not To Hub?" 26 th Annual Conference of the European Association for Research in Industrial Economics (E.A.R.I.E.), Torino, Italy, September *CONSTANTATOS, C., B. LARUE and S. TOUIL, "Using Smugglers to Price Discriminate: The Case of Canadian Tobacco Industry", 26 th Annual Conference of the European Association for Research in Industrial Economics (E.A.R.I.E.), Torino, Italy, September *CONSTANTATOS, C., B. LARUE and S. TOUIL, "La contrebande comme moyen de discrimination par les prix", 16èmes Journées de Microéconomie appliquée, Lyon, France, June, *CONSTANTATOS, C. and S. PERRAKIS, "Potential Competition and Demand Uncertainty in Sequential Quality Choice Games," 25 th meeting of the E.A.R.I.E. (European Association for Research in Industrial Economics), Copenhagen, August CONSTANTATOS, C., B. LARUE and S. TOUIL, "The impact of cigarette smuggling on the price of legally sold cigarettes in Canada," Congress of the Canadian Agricultural Economics Association, Vancouver, July *CONSTANTATOS C. and E.S. SARTZETAKIS, Impact of Taxation on Market Structure under Vertical Product Differentiation, European Association of Environmental and Resource Economics, seventh annual meeting, Lisbon, Portugal, *CONSTANTATOS, C. and N. M. HUNG, "Economic Integration in Vertically Differentiated Markets" European Meetings of the Econometric Society, Maastricht, Pays- Bas, September *SARTZETAKIS, E. and C. CONSTANTATOS, "Environmental Regulation and International Trade", presented at the 5th annual meeting of the European Association of Environmental and Resource Economics, Dublin, June 1994.

9 9 34. *CONSTANTATOS, C. and S. PERRAKIS, "Non-natural Monopoly and Market Coverage in Vertical Differentiation", European Meetings of the Econometric Society, Uppsala, Sweden, August Διαλέξεις 1. C. CONSTANTATOS, and S. PERRAKIS, S. Financial Structure and Product Qualities. Concordia University, Montréal, Québec, Canada, Sept. 22, BARLA, P. and C. CONSTANTATOS, and M. HERRMANN, An Economic Explanation of the Porter s Hypothesis, INRA, Grenoble, France, March 28, CONSTANTATOS, C., S. PERRAKIS et J. LEFOLL, "Endogenous Financial Structure and Product Differentiation under Uncertainty over the Width of the Taste Distribution," Athens University of Economics and Business (ASOEE), Athens, Greece, Dec. 14, CONSTANTATOS, C., S. PERRAKIS et J. LEFOLL, "Endogenous Financial Structure and Product Differentiation under Uncertainty over the Width of the Taste Distribution," University of Cyprus, Dept of Economics, Nicosia, Nov. 8, BARLA, P. and C. CONSTANTATOS, and M. HERRMANN, Environmental Regulation as a Coordination Device for the Introduction of a Green Product: The Porter s Hypothesis Revisited, University of Crete, Rethymnon, Greece, Oct 11, BONROY, O. and C. CONSTANTATOS, Biens de confiance et concurrence en prix : quand aucun producteur ne souhaite l introduction d un label, séminaire du CRÉA, Université Laval, Québec, 14 novembre BONROY, O. and C. CONSTANTATOS, Consumer uncertainty about which firm sells the high quality: on the slow penetration of credence goods, séminaires du GREEN, Université Laval, Québec, 14 mars BARLA, P. and C. CONSTANTATOS, "Strategic Considerations in an Airline's Hubbing Decision under Demand Uncertainty." Dept. of Economics, University of Μacedonia, Thessaloniki, Greece, May BARLA, P. and C. CONSTANTATOS, "Demand Uncertainty, Capacity Constraints and Airline Network Morphology in Oligopoly: To Hub or Not To Hub?" Micro/IO seminar, University of Athens (Joint Ph.D. programme with the Athens University of Economics and Business), February CONSTANTATOS, C., "Economic Integration in Vertically Differentiated Markets", invited seminar, Universitat Jàume I, Castellòn, Spain, June BARLA, P. and C. CONSTANTATOS, "Strategic Considerations in an Airline's Hubbing Decision under Demand Uncertainty", invited seminar, University of Valencia, Valencia, Spain, June CONSTANTATOS, C., "Are Minimum Quality Standards Necessary in the Presence of Potential Entry?" invited seminar Industry Canada, Hull, Qc, Canada, February Τεχνικές μελέτες (consulting reports) Analyse de l'impact de l'inclusion des coûts d'opération des détaillants dans le prix plancher de l'essence sur le bien-être des consommateurs au Québec, (Μελέτη της επίδρασης στην ευημερία του καταναλωτή μιας πιθανής ενσωμάτωσης του μέσου σταθερού κόστους των πρατηρίων στην κατώτατη

10 10 επιτρεπτή τιμή της βενζίνης). Η μελέτη βρίσκεται στην ιστοσελίδα της επιτροπής ενέργειας του Κεμπέκ Les guerres de prix entre les stations d'essence à la région de Québec en 2000 : signe d'anomalie du fonctionnement du marché?, (Πόλεμος τιμών ανάμεσα στα πρατήρια βeνζίνης της Πόλης του Κεμπέκ κατά το 2000: ένδειξη ανωμαλίας ή φυσιολογική λειτουργία της αγοράς;) Η μελέτη βρίσκεται στην ιστοσελίδα της επιτροπής ενέργειας του Κεμπέκ Analysis of the industrial impact of Greenhouse Gas Emissions Reduction Policies, (Μελέτη της επίδρασης των διαφόρων προτεινομένων πολιτικών μείωσης των φαινομένων θερμοκηπίου στην ανταγωσιτικότητα της καναδικής βιομηχανίας). Η μελέτη έγινε για λογαριασμό του ομοσπονδιακού Υπουργείου Φυσικών Πόρων του Καναδά. 5.8 Χρηματοδότηση Έρευνας : ΘΑΛΗΣ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών : Βέλτιστη Διαχείριση Δυναμικών Συστημάτων Οικονομίας και Περιβάλλοντος: Η χρήση συνθέτων προσαρμοστικών συστημάτων, (Επιστ. Υπεύθυνος: Α. Ξεπαπαδέας). Επιτροπή Ερευνών Παν/μίου Μακεδονίας, Ενίσχυση Βασικής Έρευνας : Οριζόντια Διαφοροποίηση με Αβεβαιότητα και Επίδραση του Χρέους στην Επιλογή Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Επιτροπή Ερευνών Παν/μίου Μακεδονίας, Ενίσχυση Βασικής Έρευνας : Μια Οικονομική Ερμηνεία της Υπόθεσης του Πόρτερ, 1930, Επιτροπή Ερευνών Παν/μίου Μακεδονίας, Ενίσχυση Βασικής Έρευνας : Σύγκριση Στρατηγικών Συνεργασιών και Συγχωνεύσεων Μεταξύ Αερογραμμών, 3000, «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα πανεπιστήμια»: Οικονομικά και Εναλλακτικά Εργαλεία Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διεθνείς Περιβαλλοντικές Συμφωνίες (Επιστ. υπεύθ. : Ε. Σαρτζετάκης) ( ). Fondation Claude Masse: The retail market for gazoline in the province of Québec (with P. Barla, J.-T. Bernard and C. Bourgault). $ ( ). CRSH/SSHRC Canada. Fundraising and Competition Among Non-Profit Organizations For the Protection of Biodiversity (with P. Barla) $ ( ). CAA-Québec. Les guerres de prix entre les stations d'essence à la région de Québec en 2000 : signe d'anomalie ou fonctionnement du marché? $ (2001). ( Κατά πόσον οι περιοδικώς παρατηρηθείσες κάτω του μέσου συνολικού κόστους τιμές της βενζίνης στα πρατήρια της πόλης του Québec αποτελούν ενδείξεις ανωμαλίας στη λειτουργία της αγοράς. Fonds FCAR, 1 Θέμα της εργασίας : Regulating Quality: Issues of Public Intervention in Vertically Differentiated Markets. Συνολικό ποσόν: $ ( ). 1 Το Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche (Fonds FCAR) είναι ο επίσημος οργανισμός χρηματοδότησης έρευνας του Κεμπέκ.

11 11 Natural Resources Canada. Θέμα της εργασίας : Analysis of the industrial impact of Greenhouse Gas Emissions Reduction Policies $. (συνεργασία με τους καθηγητές J. Doucet και P. Barla). (1998) CAA-Québec. Θέμα της εργασίας : Τhe long run impact of the proposed inclusion of a retailer's operation costs into Québec's gasoline price floor. (Analyse de l'impact de l'inclusion des coûts d'opération des détaillants dans le prix plancher de l'essence sur le bien-être des consommateurs au Québec. Συνολικό ποσόν : $ (1998). (Ανάλυση του μακροχρόνιου αποτελέσματος στην ευημερία των καταναλωτών της προταθείσας περίληψης του βασικού κόστους λειτουργίας των πρατηρίων στην κατώτατη τιμή της βενζίνης) Επιχορήγηση LRSA (Faculty of Business, Université Laval). Θέμα της εργασίας : Rates of Return to Education (Le taux de rendement de l'éducation) $ (1993) Επιχορήγηση LRSA (Faculty of Business, Université Laval). Θέμα της εργασίας : Environmental Regulation and International Trade (Réglementation Environnementale et commerce international). Συνολικό ποσόν : 2,600 $ (1992). 6. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 6.1 Διδασκαλία μαθημάτων Το διδακτικό μου έργο περιλαμβάνει 56 μαθήματα σε προγράμματα οικονομικών και διοίκησης επιχειρήσεων, σε μεταπτυχιακό και προπτυχιακό επίδεδο, στα αγγλικά, γαλλικά και ελληνικά. Συνολικά σε μεταπτυχιακά προγράμματα έχω διδάξει 3 εξάμηνα στο ΜΒΑ του Παν/μίου της Οττάβας 1 εξάμηνο στο μετ/κό του παν/μίου του Μοντρεάλ 16 εξάμηνα σε μετ/κά του παν/μίου Λαβάλ (MBA, Maîtrise en économie appliqué à la gestion, Maîtrise en économique) 1 εξάμηνο στο μετ/κό πρόγραμμα Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση του Πανεπιστημίου Αιγαίου 11 εξάμηνα στο ΜΒΑ του Παν/μίου Μακεδονίας 18 εξάμηνα στο ΔΠΜΣ στην ΟΕ του Πα. Μακ. (ήδη διδάσκω το 19 ο ) Αναλυτικά, τα μαθήματα τα οποία έχω διδάξει είναι τα εξής (πολλά εκ των κατωτέρω μαθημάτων έχουν διδαχθεί περισσότερες από μία φορά) : ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ o Principles of Microeconomics (Βασικές αρχές της μικροοικονομίας) 1 ο έτος. o Principes de Microéconomie (το ανωτέρω στα γαλλικά) o Microeconomics I (Κατανάλωση, Παραγωγή, Ανταγωνισμός, Μονοπώλειο) 2 ο έτος o Microéconomie I (το ανωτέρω στα γαλλικά) o Microéconomique (Μικροοικονομική για φοιτητές εκτός οικονομικού) 2 ο -3 ο έτος o Microeconomics III (Μαθηματική Μικροοικονομία) 4 ο έτος o Principles of Macroeconomics (Βασικές αρχές της μακροοικονομίας) 1 ο έτος. o Principes de Macroéconomie (το ανωτέρω στα γαλλικά)

12 12 o Macroéconomique I (Εθνική Λογιστική, Συνολική Ζήτηση) 2 ο έτος. o Macroéconomique ΙI (Συνολική Προσφορά, Κύκλοι, Πληθωρισμός, Ανοικτή οικονομία), 3 ο έτος. o Labour Economics (Οικονομική της Εργασίας), 3 ο -4 ο έτος. o Public Economics (Δημόσια Οικονομική), 4 ο έτος. o Βιομηχανική Οικονομική, 4 ο έτος. o Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ, 3 ο έτος. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ o Organisation Industrielle (Βιομηχανική Οργάνωση M.A. Οικονομικών, Université Laval). o Organisation Industrielle (Βιομηχανική Οργάνωση M. Sc. στην Εφαρμοσμένη Οικονομική, Université Laval) o Βιομηχανική Οργάνωση (ΔΠΜΣ στην ΟΕ, Παν/μιο Μακεδονίας) o Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου (ΔΠΜΣ στην ΟΕ, Παν/μιο Μακεδονίας) o Réglementation (Regulation M. Sc. στην Εφαρμοσμένη Οικονομική, Université Laval) o Taxation (Θεωρία φορολογίας M.A. Οικονομικών, Université de Montréal). o Atelier de recherche (Μεθοδολογία Έρευνας M.A. Οικονομικών, Université Laval). ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ o Managerial Economics (Οικονομική της Διοίκησης M.B.A. University of Ottawa) o Économie de la gestion (το ανωτέρω στα γαλλικά M.B.A. Université d Ottawa και M.B.A.) Université Laval) o Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής (Μ.Β.Α., Παν/μιο Μακεδονίας) o L'économie (Θέματα μικρο- και μακροοικονομίας M.B.A., Université Laval) o Organisation Industrielle (Βιομηχανική Οργάνωση 2ο έτος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Université Laval). o Microeconomics for Business (Μικροοινομία 2ο έτος Διοίκησης Επιχειρήσεων, University of Ottawa). o ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Παν/μίου Αιγαίου o Στατιστική (στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα: Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση του Πανεπιστημίου Αιγαίου). o Επιχείρηση και Περιβάλλον (3ο-4ο έτος Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου).

13 Επίβλεψη μεταπτυχιακών εργασιών : 20 εργασίες 1. Κουιμτζής, Απόστολος, Μοντέλα ανταγωνιστικής συμπεριφοράς εταιρειών σε βιομηχανικούς κλάδους με στοιχεία κάθετης ολοκλήρωσης. ΔΠΜΣ στην ΟΕ, Παν/μιο Μακεδονίας, Γκένιος, Αντώνιος, Το παράδοξο των συγχωνεύσεων. ΔΠΜΣ στην ΟΕ, Παν/μιο Μακεδονίας, ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ, Ελισάβετ Αποτελέσματα πιστοποίησης ποιότητας σε αγορές με κάθετες σχέσεις. ΔΠΜΣ στην ΟΕ, Παν/μιο Μακεδονίας, ΠΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ιωάννης Κίνητρα για κάθετη διαφοροποίηση όταν η είσοδος στην αγορά του τελικού προϊόντος είναι ελεύθερη. ΔΠΜΣ στην ΟΕ, Παν/μιο Μακεδονίας, Η εργασία παρουσιάστηκε στο συνέδριο ASSET, Nov. 2010, Evora, Portugal. 5. ΧΑΡΙΣΤΟΣ, Κωνσταντίνος Αποτελεσματικότητα των προστίμων στα καρτέλ: μια θεωρητική ανάλυση του ρόλου της ελαστικότητας ζήτησης στην πιθανότητα συμμόρφωσης. ΔΠΜΣ στην ΟΕ, Παν/μιο Μακεδονίας, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ρηγούλα Καταναλωτική Πίστη και Συνθήκες Ανταγωνιστικότητας στον Ελληνικό Τραπεζικό Τομέα. MΒΑ, Παν/μιο Μακεδονίας, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Κωνσταντίνος, Απελευθέρωση αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. ΔΠΜΣ στην ΟΕ, Παν/μιο Μακεδονίας, ΒΛΑΧΑΚΗ, Ασημίνα, Επιλογή ποιοτήτων σε καθεστώς δυοπωλίου όταν η διαφορά ποιότητας των προϊόντων δεν μπορεί να παρατηρηθεί με ακρίβεια από τον καταναλωτή. ΔΠΜΣ στην ΟΕ, Παν/μιο Μακεδονίας, Η εργασία απετέλεσε τη βάση της ανωτέρω παρουσίασης στο συνέδριο Horizontal Product Differentiation and Debt XXIV Jornadas de Economia Industrial, Sept 24-25, 2009, Vigo, Spain 9. ΠΑΡΓΙΑΝΑΣ, Χρήστος, Περιβαλλοντική Πολιτική σε Ατελή Προσδιορισμό της Ποιότητας των Προϊόντων. ΔΠΜΣ στην ΟΕ, Παν/μιο Μακεδονίας, Η εργασία απετέλεσε τη βάση της ανωτέρω παρουσίασης στο συνέδριο Annual meetings of the Canadian Resource and Environmental Economics, Québec, Canada, 23-25/9/2011). 10. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΗΣ, Ελευθέριος, Αλληλεπίδραση Πολιτικών Διεθνούς Εμπορίου και Περβαλλοντικής Πολιτικής. ΔΠΜΣ στην ΟΕ, Παν/μιο Μακεδονίας, Η εργασία απετέλεσε τη βάση της ανωτέρω παρουσίασης στο συνέδριο 4 th World Congress of Environmental and Resource Economists, Montréal, Québec, Canada, June 28-July 2, ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ-ΞΕΖΩΝΑΤΟΥ, Σταυρούλα, Συνθήκες Ανταγωνισμού στην Ελληνική Αγορά της Βενζίνης. ΔΠΜΣ στην ΟΕ, Παν/μιο Μακεδονίας, BOURGAULT, Chantale, "Oil Reffiners' Incentives to Vertically Integrate Forward in the Québec Market" (Incitation des pétrolières à s intégrer verticalement au marché du détail québécois). Université Laval, Département d économique, HERRMANN, Markus, "An Economic Interpretation of the Porter's Hypothesis" (Une interprétation économique de l'hypothèse de Porter). Université Laval, Département d économique, Η εργασία απετέλεσε τη βάση της δημοσίευσης στο Journal of Environmental and Resource Economics καθώς και της παρουσίασης «C. CONSTANTATOS, and M.

14 14 HERRMANN, Market Inertia and the Introduction of Green Products: Can Strategic Effects Justify the Porter Hypothesis? 2008 ASSET meetings, European University Institute, Florence, Italy, October 2008» (βλ ανωτέρω). 14. TOUIL, Shedlia, "An economic analysis of canadian cigarette smuggling" (Une analyse économique de la contrebande des cigarettes au Canada). Université Laval, Département d économique, Η εργασία απετέλεσε τη βάση των κατωτέρω παρουσιάσεων CONSTANTATOS, C., B. LARUE and S. TOUIL, "Using Smugglers to Price Discriminate: The Case of Canadian Tobacco Industry", 26 th Annual Conference of the European Association for Research in Industrial Economics (E.A.R.I.E.), Torino, Italy, September CONSTANTATOS, C., B. LARUE and S. TOUIL, "La contrebande comme moyen de discrimination par les prix", 16èmes Journées de Microéconomie appliquée, Lyon, France, June, LAJOIE, Marie-Claude, "Rate of Return Regulation and transferable Emissions Permits" (Réglementation du taux de rendement et système de permis transferables dans l'industrie d'éléctricité), Université Laval, Département d économique, KORAZEMO, Charles, "An Analysis of Concentration in the Petroleum Industry" (L'indice de concentration : une application sur l'industrie pétrolière), Université Laval, Département d économique, PINEROS, Luis, "The relation between revenue, age and education during the period" (La relation entre revenu, âge et éducation : ), Université Laval, Faculté d administration Université Laval, Département d économique, CLICHE, André, "An analysis of franchise contracts in the fast-food industry" (Le contrat de franchise revisité : le cas de l'industrie du repas-minute) Université Laval, Département d économique, COMEAU, Jean-Paul, "Pricing electricity transmission under break-even constraints" (Tarification du transport de l'électricité sous contrainte de couverture des coûts), Université Laval, Département d économique. 20. LESAGE, David "An analysis of the system of student loan repayment conditional on income" (L'impact d'un système de paiement de la dette des étudiants conditionnel au revenu du travail), Université Laval, Département d économique ( ). 6.3 Επίβλεψη διδακτορικών διατριβών : 2 διατριβές εν εξελίξει Πινόπουλος Ιωάννης, «Κάθετη ολοκλήρωση με ελεύθερη είσοδο», έναρξη Χαριστός Κωνσταντίνος, «Ύψος προστίμων, επιείκεια και σταθερότητα των καρτέλ», έναρξη Συμμετοχή σε επιτροπές κρίσης διδακτορικών διατριβών: 5

15 15 7. Άλλες Δραστηριότητες 7.1 Κριτής (Referee) στα ακόλουθα περιοδικά : Actualité Economique, American Economic Review Bulletin of Economic Research Canadian Public Policy/Analyse des Politiques Canadian Journal in Development Studies Economica Energy Studies Energy Studies Review Environment and Development Economics Environmental and Resource Economics European Research Studies European Economic Review Journal of Industrial Economics Journal of Regulatory Economics Journal of Transport Economics and Policy International Journal of Industrial Organization International Journal of Business and Economics International Economic Review Recherches économiques de Louvain Review of International Economics South Eastern Europe Journal of Economics Southern Economic Journal 7.2 Μέλος Επιστημονικών Επιτροπών Συνεδρίων 15 th Annual Conference of the EAERE, Thessaloniki, Greece, rd GAEL conference on Product Differentiation and Innovation in Related Markets, Grenoble, France, June 20-21, Μέλος άλλων Επιστημονικών Επιτροπών Ακαδημαϊκός Σύμβουλος του ΔΟΑΤΑΠ Εξωτερικό μέλος της Σχολής Διδακτορικών Ecole Doctorale "Sciences Economiques" Université Pierre Mendès France Grenoble 2, Bâtiment Economie et Gestion, bureau 315, 1221, rue des Résidences, BP 47, Grenoble Cedex 9 France Ακαδημαϊκός Σύμβουλος για την έκδοση "The Economic Cost of Dropouts" (Το οικονομικό κόστος της εγκατάλειψης της μέσης εκπαίδευσης), την οποία ετοίμασε το Conference Board of Canada για λογαριασμό του Employment & Immigration Canada, ( ).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ημερομηνία γέννησης: Θεσσαλονίκη, 14 Ιουνίου 1962 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, τρία παιδιά

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ημερομηνία γέννησης: Θεσσαλονίκη, 14 Ιουνίου 1962 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, τρία παιδιά ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Τόπος και ημερομηνία γέννησης: Θεσσαλονίκη, 14 Ιουνίου 1962 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, τρία παιδιά Υπηκοότητα:

Διαβάστε περισσότερα

XΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΛΛΙΟΥ

XΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΛΛΙΟΥ XΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΛΛΙΟΥ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών Πατησίων 76, 10434 Αθήνα Τηλ.: +30 2108203422, +30 6978990286; Ε-mail: cmilliou@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές).

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία ΕΠΙΘΕΤΟ: ΤΣΙΩΤΣΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 27/5/1981 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΕΦΝΕΡ 10-12, ΤΚ 11636 ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2109248841/ ΚΙΝ. 6972478618

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΕΜΒΡΗΣ 2012

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΕΜΒΡΗΣ 2012 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΡΑΚΗΣ Ηµεροµηνία Γέννησης: 31.05.1956 Υπηκοότητα: Ελληνική Στρατιωτική Θητεία: Πολεµικό Ναυτικό (1/1981 3/1983) ιεύθυνση: Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Παν.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ημερομηνία γέννησης: Θεσσαλονίκη, 14 Ιουνίου 1962 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, τρία παιδιά

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ημερομηνία γέννησης: Θεσσαλονίκη, 14 Ιουνίου 1962 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, τρία παιδιά ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Τόπος και ημερομηνία γέννησης: Θεσσαλονίκη, 14 Ιουνίου 1962 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, τρία παιδιά Υπηκοότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/11/1957

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/11/1957 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΦΩΤΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/11/1957 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Οικονομολόγος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Καθηγήτρια Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών Πρόγραμμα: «Κ. Καραθεοδωρή 2010-2013» Κωδικός έργου: D.160 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχαήλ Ντεμούσης Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 1 Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης : 29 Οκτωβρίου 1979 Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμη Διεύθυνση εργασίας : Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα θέση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΒΣΑΣ, Παν/μιο Μακεδονίας Γνωστικό αντικείμενο: Μικροοικονομία - Βιομηχανική Οικονομική

Τρέχουσα θέση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΒΣΑΣ, Παν/μιο Μακεδονίας Γνωστικό αντικείμενο: Μικροοικονομία - Βιομηχανική Οικονομική ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σοφία Δεληπάλλα Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Εγνατία 156 Θεσσαλονίκη 540 06 Τηλέφωνο: + 2310 891468 Fax: +2310 891420 e-mail: sd@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. Εκπαίδευση Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. Εκπαίδευση Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Εκπαίδευση Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης ιδακτορικό ίπλωµα: Οικονοµικής Επιστήµης Τίτλος: Χρήµα και Οικονοµικοί Κύκλοι Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

IMES DISCUSSION PAPER SERIES

IMES DISCUSSION PAPER SERIES IMES DISCUSSION PAPER SERIES Will a Growth Miracle Reduce Debt in Japan? Selahattin mrohorolu and Nao Sudo Discussion Paper No. 2011-E-1 INSTITUTE FOR MONETARY AND ECONOMIC STUDIES BANK OF JAPAN 2-1-1

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Έτος και τόπος γέννησης: 1973, Αθήνα Αττικής, Ελλάδα. Εθνικότητα: Ελληνική. Διεύθυνση γραφείου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and transportation».

«Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and transportation». Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and» Τα Τμήματα, Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Ο Συµεών Καραφόλας είναι καθηγητής της Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής στο ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, όπου εντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαου X. Παπασυριόπουλου. Καθηγητή Διεθνών Επενδύσεων και Ανάπτυξης. Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαου X. Παπασυριόπουλου. Καθηγητή Διεθνών Επενδύσεων και Ανάπτυξης. Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικόλαου X. Παπασυριόπουλου Καθηγητή Διεθνών Επενδύσεων και Ανάπτυξης Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση αλληλογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: 21 Αυγούστου 1978 Υπηκοότητα: Ελληνική Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: 13/2/2007 13/2/2008, Στρατός Ξηράς Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Email: vrapanos@econ.uoa.gr

Email: vrapanos@econ.uoa.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Μάθηµα: ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γραφείο 305, Σταδίου 5 ιδασκαλία: Β. Ράπανος Ηµέρα και ώρα µαθήµατος: Τρίτη, 11.00-14.00 Ώρες γραφείου:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης: Επιχειρηματικότητας. Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης: Επιχειρηματικότητας. Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Digital Travel Trends

Digital Travel Trends Travel @ Digital Travel Trends February 2012 Stefanos Loukakos Country Manager, Google Greece Google Confidential and Proprietary 1 Travel Market: Online vs Offline Google Confidential and Proprietary 2 Travel

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιούνιος 2013 Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία γεννήσεως: 24.06.1962 Ελληνική υπηκοότητα. Ενα παιδί. Διεύθυνση εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε Τει: +302810-393724 +306972-003446 E-mail: marina@csd.uoc.gr ΠΟΤΔΕ Διδακηοπικό Δίπλωμα ζηην Επιζηήμη

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση αντικτύπου του έργου Αποτελέσματα Ερευνών. Deloitte 26 Οκτωβρίου 2016 Λευκωσία

Μέτρηση αντικτύπου του έργου Αποτελέσματα Ερευνών. Deloitte 26 Οκτωβρίου 2016 Λευκωσία Αποτελέσματα Ερευνών Deloitte 26 Οκτωβρίου 2016 Λευκωσία Γιατί είναι σημαντικό; Αντίκτυπος του έργου στην κοινωνία Βιώσιμη ανάπτυξη Ποιότητα ζωής Θετική αλλαγή στην καταναλωτική συμπεριφορά Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ!

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ Διεύθυνση Εργασίας: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Πατησίων 76, 10434, Αθήνα Τηλέφωνο Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: E-mail: Δημήτρης Π. Μπάλιος dbalios@econ.uoa.gr 2. Εκπαίδευση Περίοδος: Ιούνιος 2001 Ιούλιος 2006 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Δημήτρης Δημητρίου εργάζεται ως εκπαιδευτικός δημοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Πτυχίο Επιστημών της Αγωγής) και

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Νοέµβριος 2016 Reference Period: January - November 2016 Τελευταία Ενηµέρωση: 19/12/2016 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια και η Σημασία της Τιμής

Η Έννοια και η Σημασία της Τιμής 1 κ ε φ ά λ α ι ο Η Έννοια και η Σημασία της Τιμής 1.1 Εισαγωγή Το παρόν κεφάλαιο εξετάζει την έννοια της τιμής σε συνδυασμό με τη σημασία της τόσο για την ίδια την επιχείρηση όσο και γενικότερα για την

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα» Μάθημα: Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Αγορά Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ» Βενέτη Ερμίνα Διπλωματική εργασία που υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΑΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΑΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΑΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1.ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: Μιαούλη Ονοµα: Αναστασία Διεύθυνση: Δεριγνύ 12, 5 ος όροφος, Αθήνα 10434 Τηλέφωνο: +302108203447 email: miaouli@aueb.gr Απασχόληση: Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

European Business Law: The Direct Effect of Directives And The Free Movement of Goods

European Business Law: The Direct Effect of Directives And The Free Movement of Goods Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 European Business Law: The Direct Effect of Directives And The Free Movement

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Όνοµα: Κωνσταντίνος Επίθετο: ΓΑΤΣΙΟΣ Ηµερ. Γέννησης: 27 Μαΐου 1957 Τόπος Γέννησης: Αθήνα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Όνοµα: Κωνσταντίνος Επίθετο: ΓΑΤΣΙΟΣ Ηµερ. Γέννησης: 27 Μαΐου 1957 Τόπος Γέννησης: Αθήνα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνοµα: Κωνσταντίνος Επίθετο: ΓΑΤΣΙΟΣ Ηµερ. Γέννησης: 27 Μαΐου 1957 Τόπος Γέννησης: Αθήνα Ιθαγένεια: Ελληνική Ακαδηµαϊκή Θέση Πρύτανης, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 2011- Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ e-mail : gargeitis@econ.uoa.gr Τηλ : 6947310868 Σπουδές 1992 1996 Πανεπιστήµιο Cambridge, Queen s College Μεγάλη Βρετανία Ph.D στα Οικονοµικά Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΡΥΔΗ Γεώργιου Επίκουρου Καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Έδρα Jean Monnet, Δικηγόρος Αθηνών Διεύθυνση: Ζαϊμη

Διαβάστε περισσότερα

.,., Klas Eric Soderquist,!., (knowledge transfer). % " $&, " 295 " 72 " marketing 65,, ', (, (.

.,., Klas Eric Soderquist,!., (knowledge transfer). %  $&,  295  72  marketing 65,, ', (, (. ; Klas Eric Soderquist! #$%&'& (knowledge transfer)! # $ () % $& 295 72 marketing 65 ' ( ( ) *: + % % Ελληνική Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης ΤΕΕ Αθήνα 3-5 Ιουλίου 2006 Αθήνα 1 (knowledge transfer)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 6η: Basics of Industrial Organization Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 6η: Basics of Industrial Organization Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ψηφιακή Οικονομία Διάλεξη 6η: Basics of Industrial Organization Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Course Outline Part II: Mathematical Tools Firms - Basics

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.

Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο. Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.Π), Επιστημονικός Συνεργάτης της Ακαδημίας Αθηνών και μέλος του Rockefeller

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Όνομα / Επώνυμο Ανδρέας Φερώνας Επαγγελματική δραστηριότητα Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Διεύθυνση κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Σημασία της Οικολογικής Σήμανσης ως πρακτική καινοτομίας και διαφοροποίησης. Δρ. Παναγιώτης Παναγιωτακόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος,Close the Loop

Η Σημασία της Οικολογικής Σήμανσης ως πρακτική καινοτομίας και διαφοροποίησης. Δρ. Παναγιώτης Παναγιωτακόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος,Close the Loop Η Σημασία της Οικολογικής Σήμανσης ως πρακτική καινοτομίας και διαφοροποίησης Δρ. Παναγιώτης Παναγιωτακόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος,Close the Loop Τι είναι τα Οικολογικά Σήματα ή Οικοσήματα; «Σήματα τα

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατιωτική Θητεία: Πολεµικό Ναυτικό (1/1981 3/1983)

Στρατιωτική Θητεία: Πολεµικό Ναυτικό (1/1981 3/1983) 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ Ηµεροµηνία Γέννησης: 31/05/1956 Υπηκοότητα: Ελληνική Στρατιωτική Θητεία: Πολεµικό Ναυτικό (1/1981 3/1983) ιεύθυνση: Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Παν.

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση

Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση Γκίκας Α. Χαρδούβελης Οικονομικός Σύμβουλος, Eurobank Group Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά PRODEXPO 213 14ο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Παναγιώτη Φ. Διαμάντη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Παναγιώτη Φ. Διαμάντη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Παναγιώτη Φ. Διαμάντη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Παναγιώτη Φ. Διαμάντη Ph. D. Φεβρουάριος 2011 2 Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Παναγιώτης Φ. Διαμάντης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 25-6- 1964

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου. Ιανουάριος 2014

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου. Ιανουάριος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου Ιανουάριος 2014 Τρέχουσα απασχόληση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σπουδές: 1980-84:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems Ιδιωτική Σχολή Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΕΕ Χώρα ΕΕ Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό έτος έναρξης προσφοράς του προγράμματος Global Wolverhampton MA Management BSc Business Information Systems BA (Hons) Business

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ Α) Ελληνικά 1. 1 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λοιμώξεων Π.Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», 11-13 Οκτωβρίου 1991 2. 2 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 2 Πίνακας 0-1.1. Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΜΑΘΗΜΑ Ιστότοπος Σελίδα Οδηγού Σπουδών * Διδάσκοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

European Constitutional Law

European Constitutional Law ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI OPEN ACADEMIC COURSES Unit 1: The EU as an international (or supranational?) organization Lina Papadopoulou Ass. Prof. of Constitutional Law, Jean Monnet Chair for

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. `Ετος 1ο - Εξάμηνο Α Ακαδημαϊκό έτος 2015/16 Τρίτη : 17.00-19.00 Πέμπτη : 15.30-17.30

Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. `Ετος 1ο - Εξάμηνο Α Ακαδημαϊκό έτος 2015/16 Τρίτη : 17.00-19.00 Πέμπτη : 15.30-17.30 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Tμήμα Oργάνωσης & Διοίκησης Eπιχειρήσεων Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Kαθηγητής Kώστας Bελέντζας Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Γραφ.: 406, τηλ.: (2310) 891 783 E-mail: vele@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

DNB W o r k i n g P a p e r. Forecasting Financial Stress. No. 292 / April 2011. Jan Willem Slingenberg and Jakob de Haan

DNB W o r k i n g P a p e r. Forecasting Financial Stress. No. 292 / April 2011. Jan Willem Slingenberg and Jakob de Haan DNB Working Paper No. 292 / April 2011 Jan Willem Slingenberg and Jakob de Haan Forecasting Financial Stress DNB W o r k i n g P a p e r Forecasting financial stress Jan Willem Slingenberg and Jakob de

Διαβάστε περισσότερα

: Μεταπτυχιακό στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά

: Μεταπτυχιακό στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά Χρήστος Τσούμας Επίκουρος Καθηγητής στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Παρ. Αριστοτέλους 18, ΤΚ 26335, Πάτρα e-mail: ctsoum@eap.gr Εκπαίδευση 2003 2007:

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορικό Δίπλωμα στη Λογιστική, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Διδακτορικό Δίπλωμα στη Λογιστική, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Βιογραφικό Σημείωμα 1.1. Προσωπικά Στοιχεία Όνομα: Ορέστης Επώνυμο: Βλησμάς Όνομα Πατρός: Γρηγόρης Διεύθυνση Εργασίας: Πατησίων 76, 104 34 Τηλέφωνο Εργασίας: 210 82 03 136 Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: Εκπληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. - City University of New York, MBA, 1977. - San Francisco State University, BA, Λογιστική, 1974.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. - City University of New York, MBA, 1977. - San Francisco State University, BA, Λογιστική, 1974. Κωνσταντίνος Κάντζος, Ph.D Σπάρτης 30A, Γλυφάδα 16675 Τηλ. 210 9634926 6944 722 882 Email: ckantzos@teipir.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σπουδές: - University of Wales, Ph.D, Λογιστική, Χρηματοοικονομική 1991.

Διαβάστε περισσότερα

newsletter ISEKI_Food Association ISEKI_Food-4 Ο 4ος κύκλος των επιτυχημένων δράσεων του θεματικού δικτύου ISEKI_Food

newsletter ISEKI_Food Association ISEKI_Food-4 Ο 4ος κύκλος των επιτυχημένων δράσεων του θεματικού δικτύου ISEKI_Food 2012/1 newsletter Έργα του ISEKI_Food Το νέο ISEKI_Food Άλλα σχετ. έργα ISEKI_Food 3 ISEKI_Mundus 2 ISEKI_Food Association Εις μνήμην Γιώργος Καλαντζόπουλος 1936-2011 ISEKI_Food-4 Ο 4ος κύκλος των επιτυχημένων

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ 507/τΓ/26-07-2011) Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αποφοίτησε από το Οικονομικό τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1971 και

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

Βιοµηχανική Οργάνωση

Βιοµηχανική Οργάνωση Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης Βιοµηχανική Οργάνωση Καθηγητής: Γιάννης Κατσουλάκος Πτέρυγα Δεριγνύ, 4 ος Όροφος. Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 16:00-17:00, Τρίτη 16:00-17:00. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 8η: Producer Behavior Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 8η: Producer Behavior Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ψηφιακή Οικονομία Διάλεξη 8η: Producer Behavior Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Firm Behavior GOAL: Firms choose the maximum possible output (technological

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 8β: Introduction to Economics. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 8β: Introduction to Economics. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 8β: Introduction to Economics Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Υ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΔΕΥΣΗ Μυτιλήνη,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr

Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σταδίου 5 Αθήνα 105 62 ΣΠΟΥΔΕΣ 2000 PhD, University of

Διαβάστε περισσότερα

ACTA SCIEN TIAE CIRCUMSTAN TIAE

ACTA SCIEN TIAE CIRCUMSTAN TIAE 18 6 1998 11 ACTA SCIEN TIAE CIRCUMSTAN TIAE Vol. 18,No. 6 Nov.,1998 (, 215011). ;, 21. ; ;. 1 70,, 90.,,.,,,.,,.,,,, 4, :, ( ),.,. 2 211 1996 6 5, 1995, 818. [1 ], 1981 2125, 1986, 5. 1986 1995, 9.,,

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Λέκτορας Οικονομικής Θεωρίας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Δ.Π.Θ Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή, Τ.Κ 69100 25310-39827 (γραφείου) 6946-905951 (κινητό) email : gpragkid@ierd.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Η έρευνα σε περίοδο κρίσης:

Η έρευνα σε περίοδο κρίσης: Η έρευνα σε περίοδο κρίσης: Πολυτέλεια ή προτεραιότητα»; Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής & Βιομηχανικής Στρατηγικής στο ΕΜΠ Πάνελ: «Η έρευνα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σαν μοχλός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 11η: Markets and Strategic Interaction in Networks Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 11η: Markets and Strategic Interaction in Networks Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ψηφιακή Οικονομία Διάλεξη 11η: Markets and Strategic Interaction in Networks Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Course Outline Part II: Mathematical Tools

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Το μάρκετινγκ των ελληνικών αγροτικών παραδοσιακών προϊοντων : Η περίπτωση της μέλισσας και των προϊοντων της

ΘΕΜΑ: Το μάρκετινγκ των ελληνικών αγροτικών παραδοσιακών προϊοντων : Η περίπτωση της μέλισσας και των προϊοντων της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Το μάρκετινγκ των ελληνικών αγροτικών παραδοσιακών προϊοντων : Η περίπτωση της μέλισσας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Καραδημητρίου Email: kkaradim@psed.duth.gr Τηλέφωνο: 2551030114 ΣΠΟΥΔΕΣ Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΧΡΗΣΤΟΥ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ Βουλευτής Φθιώτιδας Νέας Δημοκρατίας Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΧΡΗΣΤΟΥ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ Βουλευτής Φθιώτιδας Νέας Δημοκρατίας Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ Βουλευτής Φθιώτιδας Νέας Δημοκρατίας Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 12 Αυγούστου 1973 Τόπος γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αντώνης Γεωργόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πατρών Main literature on Investment Development Path RAJNEESH

Διαβάστε περισσότερα