Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα. Ετήσια Έκθεση 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα. Ετήσια Έκθεση 2011"

Transcript

1 1 Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα Ετήσια Έκθεση

2 2 3 Περιεχόμενα Σελίδα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Σύμβουλοι Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Δραστηριότητες του Συγκροτήματος Ermes Κεντρικά Γραφεία και Καταστήματα Οικονομικές Καταστάσεις Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές καταστάσεις Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων Ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εισοδημάτων Ενοποιημένος ισολογισμός Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων της Εταιρείας Ισολογισμός της Εταιρείας Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας Κατάσταση ταμειακών ροών της Εταιρείας Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις

3 Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 4 5 Δίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ermes Department Stores Plc θα γίνει στο ξενοδοχείο Χίλτον, στη Λευκωσία, την Τρίτη 26 Ιουνίου 2012, στις 6.15 μ.μ. Ημερήσια Διάταξη 1. Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ενοποιημένων και Ξεχωριστών Oικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου (Ετήσια Έκθεση ). 2. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Επαναδιορισμός Ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους. Γιώργος Π. Μιτσίδης Γραμματέας Λευκωσία, 25 Μαΐου Σημειώσεις: 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος (που περιλαμβάνει την Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης, την Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου, την Έκθεση Ελεγκτών και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου ) δεν θα αποσταλεί στους μετόχους και δύναται να παραληφθεί, χωρίς καμία επιβάρυνση, από (1) το Τμήμα Μετοχών στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, Μέγαρο Σιακόλα, Παλαιός Δρόμος ΛευκωσίαςΛεμεσού, Αθαλάσσα, Τ.Θ , 1589 Λευκωσία (τηλέφωνο: ), (2) την ιστοσελίδα της Εταιρείας www. ermes.com.cy (εδάφιο Ανακοινώσεις), (3) τη σχετική ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Εισηγμένες Εταιρείες/Πληροφορίες και Λίστα) και (4) με την αποστολή σχετικής αίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση : 2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2012 ορίζεται η 22η Ιουνίου Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οποιαδήποτε αλλαγή σε καταχώρηση στο σχετικό μητρώο μετά την ημερομηνία καταγραφής δε θα λογαριάζεται στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση. Το δικαίωμα μέλους να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει αναφορικά με τις μετοχές του δεν υπόκειται σε προϋπόθεση όπως οι μετοχές κατατεθούν με, ή μεταβιβαστούν σε, άλλο πρόσωπο ή εγγραφούν στο όνομα άλλου προσώπου πριν από τη Γενική Συνέλευση. Μέλος είναι ελεύθερο να πωλήσει ή διαφορετικά να μεταβιβάσει μετοχές της Εταιρείας οποτεδήποτε μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της Γενικής Συνέλευσης για την οποία εφαρμόζεται. Κατά τη Γενική Συνέλευση η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει με επίδειξη του δελτίου ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης βάσει του οποίου είναι δυνατή η ταυτόχρονη ταυτοποίηση από την Εταιρεία με το Μητρώο Μετόχων. 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ (α) Δικαίωμα τοποθέτησης προτεινόμενου ψηφίσματος. Μέλος (ή Μέλη) έχει δικαίωμα μέχρι την 17 η Μαΐου 2012 να (1) υποβάλει αίτηση να προσθέσει θέμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης νοουμένου ότι κάθε τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν τη συμπερίληψή του ή/και (2) να τοποθετήσει προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, μέσω (1) ηλεκτρονικών μέσων (ηλεκτρονική διεύθυνση: ή (2) ταχυδρομικών μέσων με αποστολή (ή κατάθεση) στο εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, Μέγαρο Σιακόλα, Τμήμα Μετοχών, Παλαιός Δρόμος Λευκωσίας Λεμεσού, Αθαλάσσα, Τ.Θ , 1589 Λευκωσία (τηλέφωνο: ), με την προϋπόθεση ότι κατέχει/ουν τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών, τα οποία έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση στην οποία υποβάλλεται η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος. (β) Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων. Τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διασφάλιση της ταυτότητας του Μέλους και σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 128Γ του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 (ο «Νόμος»), οποιοδήποτε Μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης από τη Γενική Συνέλευση του θέματος το οποίο αφορούν (οι ερωτήσεις) και να λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. μπορεί να παρέχει μια γενική απάντηση σε ερωτήσεις με το ίδιο περιεχόμενο. (γ) Δικαίωμα ψήφου. Μέλος το οποίο παρίσταται, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου και δικαιούται περισσότερες από μία ψήφους, δε χρειάζεται εάν θα ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του ή να ρίξει όλες τις ψήφους που θα χρησιμοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο. 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Κάθε μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπό του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος αυτός δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Ο διορισμένος αντιπρόσωπος δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο και θα ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδει το Μέλος από το οποίο διορίζεται. Το έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και πρέπει να κατατεθεί ή και κοινοποιηθεί με έγγραφη ειδοποίηση στην Εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της Συνέλευσης με ένα από τους ακόλουθους τρόπους: Ταχυδρομικώς: Εγγεγραμμένο Γραφείο Εταιρείας, Τμήμα Μετοχών, Μέγαρο Σιακόλα, Παλαιός Δρόμος Λευκωσίας Λεμεσού, Αθαλάσσα, Τ.Θ , 1589 Λευκωσία, (τηλέφωνο ) ή Μέσω fax: ή Με ηλεκτρονική αποστολή ( ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Το Μέλος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, οι Σύμβουλοι που εξέρχονται είναι οι κ. Δημήτρης Δημητρίου, Ελένη Ν. Σιακόλα, Ανδρέας Μουσιούτας, Μάριος Παναγίδης, Κώστας Σεβέρης και Μενέλαος Κωνστ. Σιακόλας, είναι επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή. Τα βιογραφικά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτίθενται στην Ετήσια Έκθεση ( Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης) που διατίθεται ως αναφέρεται πιο πάνω.

4 6 7 Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι σύμβουλοι Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Διοικητικό Συμβούλιο Ισόβιος Επίτιμος Πρόεδρος Νίκος Κ. Σιακόλας (παραιτήθηκε από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στις 16/05/2012) Εκτελεστικός Πρόεδρος Γιώργος Ανηλιάδης Αναπληρωτής Εκτελεστικός Πρόεδρος και Εκπρόσωπος των Μετόχων Ελένη Ν. Σιακόλα Εκτελεστικός Σύμβουλος Μάριος Ν. Σιακόλας Σύμβουλοι (με αλφαβητική σειρά) Δημήτρης Δημητρίου Πάμπος Ιωαννίδης Ανδρέας Λουρουτζιάτης (παραιτήθηκε στις 19/03/2012) Ανδρέας Μουσιούτας Μάριος Παναγίδης Κώστας Σεβέρης Μενέλαος Κωνστ. Σιακόλας Αντώνης Χατζηπαύλου Francis John McAuley Γραμματέας Γιώργος Π. Μιτσίδης Γενικός Διευθυντής Νίκος Καρακόιδας Οικονομικός Διευθυντής Γιάννης Πέτσας Νομικοί Σύμβουλοι Ιωαννίδης Δημητρίου Τάσσος Παπαδόπουλος & Συνεργάτες Ελεγκτές PricewaterhouseCoopers Limited Εγγεγραμμένο Γραφείο Μέγαρο Σιακόλα Παλαιός δρόμος Λευκωσίας Λεμεσού Αθαλάσσα, Λευκωσία Αγαπητοί Μέτοχοι, Αποτελέσματα Οι Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος Ermes Department Stores Plc (Ermes), για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα: Των θυγατρικών εταιρειών Superhome Center (DIY) Ltd, CW Artopolis Ltd, Fashionlink S.A., Scandia Company Ltd, Domex Trading Co. Ltd Των κοινοπραξιών Ermes Department Stores Plc Sodexo Defence Services Limited και CTC ARI Holdings Ltd Της συνδεδεμένης Cyprus Airports (F&B) Ltd Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, ανήλθε σε , σε σχέση με το, παρουσιάζοντας μείωση 3,5%. Όπως είναι αντιληπτό, η μείωση αυτή είναι αποτέλεσμα της συνεχώς αυξανόμενης οικονομικής κρίσης. Μετά την αφαίρεση των λειτουργικών εξόδων, των αποσβέσεων, των χρηματοδοτικών εξόδων και της φορολογίας, το καθαρό κέρδος για το έφθασε το , σε σχέση με το. Σημειώνεται ότι τα καθαρά κέρδη του Συγκροτήματος έχουν επηρεαστεί κατά , λόγω πρόβλεψης της CTCARI Airports Ltd που αφορά διαφορές σχετικές με τον τρόπο υπολογισμού του δικαιώματος χρήσης για τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου στην Hermes Airports Ltd, για τα έτη 2009 έως. Αυτή η πρόβλεψη δεν περιλαμβανόταν στους λογαριασμούς του. Μέρισμα Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισηγείται την πληρωμή μερίσματος αλλά θα επανεξετάσει τη διανομή ενδιάμεσου μερίσματος πριν το τέλος του τρέχοντος έτους. Εσωτερική Αξία Μετοχής Η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρείας, βάσει του Ενοποιημένου Καθαρού Ενεργητικού, ήταν 0,48 σε σύγκριση με 0,50 στις 31 Δεκεμβρίου, ανά μετοχή των 0,34.

5 8 9 Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια) Ανασκόπηση Το ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά, που σημαδεύτηκε από πολλά δυσάρεστα και απρόβλεπτα γεγονότα. Βιώσαμε την ένταση της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, την καταστροφή του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού του Βασιλικού που επέφερε σημαντικά προβλήματα σε όλη την οικονομία και τα νοικοκυριά, τις επιπτώσεις από την απομείωση των ελληνικών ομολόγων με αποτέλεσμα οι τράπεζές μας να υποστούν τεράστιες ζημιές, να επηρεαστεί η ρευστότητά τους και κατά συνέπεια η ρευστότητα όλων των επιχειρήσεων και των ιδιωτών, που συνέτεινε στον περιορισμό των αναπτυξιακών ενεργειών και της κατανάλωσης. Είδαμε την ανεργία να εκτινάσσεται σε πρωτόγνωρα επίπεδα για τα κυπριακά δεδομένα. Είδαμε το κράτος να αναγκάζεται να πάρει οικονομική βοήθεια από τρίτες χώρες, για να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του και να παίρνει μέτρα εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν τόσο οι επιχειρήσεις με πρόσθετα έξοδα και φορολογίες, όσο και όλοι οι μισθωτοί. Ανακοινώθηκε επίσης αύξηση του ΦΠΑ από 15% σε 17%, που εφαρμόστηκε την 1η Μαρτίου Είχαμε όμως και κάποια θετικά γεγονότα. Θετική εξέλιξη ήταν η αύξηση στην τουριστική κίνηση καθώς και η εύρεση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου, που ελπίζουμε πως σε λίγα χρόνια θα έχουν σημαντικά οφέλη για τον τόπο μας. Η σύνθεση των πιο πάνω δεν άφησε τίποτα και κανένα ανεπηρέαστο. Παρόλα αυτά, το Συγκρότημα Ermes, λόγω της δραστηριοποίησής του σε διάφορους τομείς του λιανεμπορίου που το έχουν καταστήσει το μεγαλύτερο και πλέον πολυδιάστατο οργανισμό λιανικού εμπορίου της Κύπρου, κατάφερε με τις ενέργειες του, την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει και τη σωστή εξυπηρέτηση προς τους Κύπριους και ξένους καταναλωτές, να διαχειριστεί τα προβλήματα της κρίσης, να διατηρήσει τη ρευστότητά του και να δημιουργήσει τέτοια εισοδήματα που καλύπτουν όλες τις δαπάνες, υποχρεώσεις και αποσβέσεις, που προκύπτουν από τις επενδύσεις και βελτιώσεις των περιουσιακών του στοιχείων. Στρατηγική και Προοπτικές Ένεκα της κατάστασης που επικρατεί, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διεύθυνση του Συγκροτήματος, αξιολογώντας όλα τα έως τώρα δεδομένα, έχουν ήδη προβεί σε συγκεκριμένα προληπτικά μέτρα, που βοηθούν στη μείωση των λειτουργικών εξόδων και στη διατήρηση της ευρωστίας του. Παρά τις διαφαινόμενες δυσκολίες, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διεύθυνση πιστεύουν ότι, εκτός απρόβλεπτου γεγονότος, τα αποτελέσματα του 2012 θα είναι βελτιωμένα σε σύγκριση με εκείνα του, καθότι δεν θα υπάρχει και η πρόνοια που συμπεριλήφθηκε στους λογαριασμούς του, σχετικά με τη CTCARI Airports Ltd. Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διεύθυνση του Συγκροτήματος συνεχίζουν και εντείνουν τις προσπάθειες τους για βελτίωση των υπηρεσιών και των προϊόντων που προσφέρουν και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και των τεχνολογικών υποδομών του, ώστε να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τον έντονο ανταγωνισμό και να κερδίσουν τις προτιμήσεις των καταναλωτών. Μακροπρόθεσμη στρατηγική του Συγκροτήματος παραμένει η συνέχιση των προσπαθειών για περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων του. Παράλληλα, με προσοχή και επιμέλεια παρακολουθούμε τις συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας και διαβεβαιώνουμε ότι θα φροντίσουμε να αντιμετωπίσουμε τις δημιουργούμενες καταστάσεις κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προς όφελος του Συγκροτήματος και των μετόχων του. Τουριστικά Ωράρια Ermes εκφράζει την πικρία και απογοήτευσή του γιατί η Λεμεσός, η πρώτη τουριστική πόλη της Κύπρου, έτυχε δυσμενούς διάκρισης και άνισης μεταχείρισης σε σύγκριση με τις άλλες πόλεις, αφού με το Διάταγμα του Υπουργείου Εργασίας τα καταστήματα στην τουριστική περιοχή της Λεμεσού μένουν κλειστά τις Κυριακές για τρεις ολόκληρους μήνες (Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο), σε αντίθεση με τις άλλες πόλεις που μένουν ανοικτά. Το Συγκρότημα Ermes έχει επανειλημμένα δηλώσει την αντίθεσή του για τη στάση του Υπουργείου Εργασίας στο θέμα αυτό, αφού έτσι χάνονται εισοδήματα για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, όπως και για το Κράτος, αυξάνεται η ανεργία και γενικότερα ζημιώνεται η περιοχή της μείζονος Λεμεσού σαν τουριστικός προορισμός. Όλα αυτά, παρά τη θετική σύσταση εκείνων των φορέων που είναι αναμειγμένοι στο λιανικό εμπόριο όπως το ΚΕΒΕ, η ΟΕΒ, το Τοπικό Επιμελητήριο Λεμεσού, η ΕΝΕΛΕΚ, ο Σύνδεσμος Τουριστικών Καταστημάτων της περιοχής Λεμεσού, η ΣΕΚ, η ΔΕΟΚ και ο καθ ύλη αρμόδιος φορέας, ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού. Από τη λανθασμένη αυτή απόφαση του Υπουργείου Εργασίας χάθηκε η ευκαιρία για 107 άνεργους συμπατριώτες μας να εργοδοτηθούν από το Συγκρότημα Ermes. Εισηγηθήκαμε επίσης μαζί με την ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ επέκταση των ωρών λειτουργίας των καταστημάτων ολόχρονα, για όλες τις μέρες της εβδομάδας, σαν ένα μέτρο που θα κτυπούσε καίρια την ανεργία και θα βοηθούσε την ανάπτυξη. Υπολογίζεται ότι, αν εφαρμοζόταν το μέτρο αυτό, θα δημιουργούνταν αμέσως περίπου 5 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Μόνο το Συγκρότημα Ermes θα προσλάμβανε 800 με 1000 άτομα. Και να σημειωθεί ότι πρόκειται για ένα μέτρο που εφαρμόζεται χωρίς κόστος, έχει άμεσα και πρακτικά αποτελέσματα και συμβάλλει στην αύξηση του κύκλου εργασιών των καταστημάτων και αύξηση των εισοδημάτων των εργαζομένων και του Κράτους. Νόμος περί ξεπουλημάτων Συνεχίζουμε το δικαστικό μας αγώνα, που ξεκίνησε το, ενάντια σε αυτόν τον αναχρονιστικό νόμο που απαγορεύει την πώληση ειδών ένδυσης, υπόδησης, επίπλων, οικιακών συσκευών και προϊόντων ραπτικής, σε χαμηλότερη από τις συνηθισμένες τιμή, εκτός των επίσημων περιόδων εκπτώσεων του Φεβρουαρίου και Αυγούστου. μας και η Διεύθυνσή της διώκονται συνεχώς, γιατί πωλούν φθηνότερα και το διαφημίζουν. Υπήρξε πρώτα μια καταδικαστική απόφαση από το Επαρχιακό Δικαστήριο και αμέσως μετά τρεις αθωωτικές αποφάσεις, που δικαιώνουν την Εταιρεία για την ορθότητα των ενεργειών της. Το θέμα έχει οδηγηθεί τώρα στο Ανώτατο Δικαστήριο. Τονίζουμε με έμφαση ότι οι περιορισμοί δεν συμβάλλουν στην ανάπτυξη του λιανικού εμπορίου και στερούν την ευκαιρία από τους καταναλωτές να απολαμβάνουν πολύ χαμηλές τιμές βασικών προϊόντων, όπως είδη ένδυσης και υπόδησης, κατά τη διάρκεια του έτους και ιδιαίτερα κατά την περίοδο αυτή της οικονομικής κρίσης. Κοινωνική Προσφορά Ermes και ο Όμιλος Σιακόλα δεν έμειναν ασυγκίνητοι μπροστά στις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν χιλιάδες πολίτες της Ελλάδας λόγω της οικονομικής κρίσης. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κύπρο και με τη βοήθεια της Αρχιεπισκοπής στείλαμε βοήθεια συνολικού ύψους σε είδη ρουχισμού και τρόφιμα. Ευχαριστίες Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων του Συγκροτήματος Ermes, των θυγατρικών και συνδεδεμένων της Εταιρειών, καθώς και τους άλλους ικανούς συνεργάτες που συμβάλλουν δημιουργικά στην πρόοδο και ευρωστία του Συγκροτήματος. Ειδικές ευχαριστίες απευθύνουμε στον Ισόβιο Επίτιμο Πρόεδρο κ. Νίκο Κ. Σιακόλα, για τις άοκνες προσπάθειες και την τεράστια συμβολή του στην εξέλιξη και πρόοδο της Εταιρείας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζουμε σε όλα τα μέλη του προσωπικού για το αποδοτικό τους έργο, την αφοσίωση και κατανόησή τους στις δύσκολες αυτές περιόδους της οικονομίας και για την αποδοχή και υιοθέτηση των προληπτικών μέτρων για μείωση των δαπανών. Ευχαριστούμε επίσης τους συνεργάτες και προμηθευτές μας στην Κύπρο και το εξωτερικό για την αποδοτική μας συνεργασία, τους χιλιάδες πελάτες μας και γενικά το καταναλωτικό κοινό της Κύπρου για τη συνεχή προτίμηση και υποστήριξή τους. Θα συνεχίσουμε με πάθος και αποφασιστικότητα τις προσπάθειες μας, προσφέροντας τις επιλογές που επιζητούν, σε λογικές τιμές, με τρόπο και σε χρόνο που τους εξυπηρετεί. Τέλος, ευχαριστούμε όλους εσάς, τους μετόχους μας, για τη συνεχή σας υποστήριξη και εμπιστοσύνη. Σας ευχαριστώ πολύ, Γιώργος Ανηλιάδης Εκτελεστικός Πρόεδρος Λευκωσία, 25 Απριλίου 2012

6 Δραστηριότητες του Συγκροτήματος Ermes καταστήματα μόδας 10πολυκαταστήματα Μόδα Καλλυντικά Οικιακός εξοπλισμός Τρόφιμα Καφετέριες 9άλλα καταστήματα Μόδας 4 Oviesse (Ανδρική, Γυναικέια & Παιδική Μόδα) 3 Peacocks (Ανδρική & Γυναικέια Μόδα) 1 Cortefiel (Ανδρική & Γυναικέια Μόδα) Καλλυντικών 1 Κατάστημα Ομορφιάς Glow 4 Oviesse 3 Peacocks 1 Cortefiel 1 Glow

7 1 8αρτοποιεία Αρτόπολις 1 Park Cafe Restaurant Coffee & More μεγαλοκαταστήματα ( Συμμετοχή κατά 51%) 6 στα πολυκαταστήματα Debenhams 1 στο Mall of Cyprus 1 στο Annex 4 34καταστήματα Εσώρουχα Καλτσικά Μαγιό Νυχτικά 4εκθεσιακοί χώροι Είδη υγιεινής, κεραμικά,επαγγελματικά εργαλεία HILTI, λαμπτήρες PHILIPS, είδη σκίασης All Shade (τέντες, πέργολες). 8 καταστήματα στην Ελλάδα 8εκθεσιακοί χώροι Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. 5 καταστήματα Next children 2 καταστήματα Peacocks 1 κατάστημα Oviesse

8 Συμμετοχικές Δραστηριότητες (Συμμετοχή κατά 25%) Μαζική εστίαση (food & beverage) στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου Κεντρικά Γραφεία και καταστήματα 9καταστήματα ειδών τροφίμων Βρετανικές Βάσεις. (Συμμετοχή κατά 50%) ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ERMES ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Γιάννου Κρανιδιώτη 154, 2235 Λατσιά, Τ.Θ , 1584 Λευκωσία, Τηλ.: , Φαξ: Ιστοσελίδα: ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ DEBENHAMS ΛΕΥΚΩΣΙΑ Debenhams Central Γωνία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ και Κρήτης 13, 1065 Λευκωσία Τ.Θ , 1584 Λευκωσία Τηλ.: , Φαξ: Debenhams Avenue Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ 22, 1065 Λευκωσία Τ.Θ , 1584 Λευκωσία Τηλ.: , Φαξ: Debenhams Λήδρα Λήδρας , 1011 Λευκωσία Τ.Θ , 1584 Λευκωσία Τηλ.: , Φαξ: Debenhams Mall of Cyprus Βεργίνας 3, Αθαλάσσα, 2025 Στρόβολος Τηλ.: , Φαξ: Debenhams Mall of Engomi 28ης Οκτωβρίου 79, 2414 Έγκωμη Τηλ.: , Φαξ: ΛΕΜΕΣΟΣ Debenhams Απόλλων Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ και οδός Πέτρου Τσίρου 15, 3021 Λεμεσός Τ.Θ , 3306 Λεμεσός Τηλ.: , Φαξ: Debenhams Ολύμπια Λεωφ. 28ης Οκτωβρίου 369, 3107 Λεμεσός Τ.Θ , 3306 Λεμεσός Τηλ.: , Φαξ: ΛΑΡΝΑΚΑ Debenhams Ζήνων Λεωφ. Στρατηγού Τιμάγια και οδός Υψιπύλης 79, 6052 Λάρνακα Τ.Θ , 6308 Λάρνακα Τηλ.: , Φαξ: ΠΑΦΟΣ Debenhams Κινύρας Λήδας 1, 8041 Πάφος Τ.Θ , 8102 Πάφος Τηλ.: , Φαξ: Debenhams Κόροιβος Λεωφ. Δημοκρατίας 2, 8028 Πάφος Τ.Θ , 8024 Πάφος Τηλ.: , Φαξ: ΜΕΓΑΛΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ SUPER HOME CENTER Super Home Center Λευκωσία 1 Κάμπου 30, 2030 Στρόβολος, Τ.Θ , 2251 Λατσιά, Λευκωσία Τηλ.: , Φαξ: Super Home Center Λευκωσία 2 Mall of Engomi 28ης Οκτωβρίου 79, 2414 Έγκωμη Τηλ.: , Φαξ: Super Home Center Πάφος Λεωφόρος Δημοκρατίας 2, 8028 Πάφος Τ.Θ , 8024 Τηλ.: , Φαξ: Super Home Center Λεμεσός Παύλου Λιασίδη 8, 4004 Μέσα Γειτονιά, Λεμεσός Τηλ.: , Φαξ:

9 16 17 Κεντρικά Γραφεία και καταστήματα (συνέχεια) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΔΑΣ NEXT NEXT Λήδρα Λήδρας , 1011 Λευκωσία Τηλ.: , Φαξ: NEXT Mall of Cyprus Βεργίνας 3, Αθαλάσσα, 2025 Στρόβολος Τηλ.: , Φαξ: NEXT στο Debenhams Avenue Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ 22, 1065 Λευκωσία Τηλ.: , Φαξ: NEXT Απόλλων Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ και οδός Πέτρου Τσίρου 15, 3021 Λεμεσός Τηλ.: , Φαξ: NEXT Λάρνακα Ευανθίας Πιερίδου 2628, 6022 Λάρνακα Τηλ.: , Φαξ: NEXT Πάφος Κανάρη και Φελλάχογλου 6264, 8010 Πάφος Τηλ.: , Φαξ: NEXT Κόροιβος Δημοκρατίας 2, 8024 Πάφος Τηλ.: , Φαξ: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΔΑΣ PEACOCKS Peacocks Λήδρα Λήδρας , 1011 Λευκωσία Τηλ.: , Φαξ: Peacocks Mall of Cyprus Βεργίνας 3, Αθαλάσσα, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία Tηλ.: , Φαξ: Peacocks Mall of Engomi Λεωφ. 28ης Οκτωβρίου 79, Έγκωμη 2414, Λευκωσία, Tηλ.: , Φαξ: Κεντρικά Καταστήματα ΖΑΚΟ ΖΑΚΟ Λεμεσός 1 Κουμανδαρίας 36, 3036 Λεμεσός Τηλ.: , Φαξ: ZAKO Λεμεσός 2 Γρίβα Διγενή 84, 3101 Νεάπολη, Λεμεσός Τηλ.: , Φαξ: ZAKO Λάρνακα Ερμού 810, 6032 Λάρνακα Τηλ.: , Φαξ: ZAKO Πάφος Γωνία Κανάρη και Φελλάχογλου 6264, 8010 Πάφος Τηλ.: , Φαξ: ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΑΡΤΟΠΟΛΙΣ 6 Αρτοποιεία στο Τμήμα Τροφίμων των πολυκαταστημάτων Debenhams Αρτόπολις στο Annex 4 Εμπορικό Πάρκο Σιακόλα Βεργίνας 4, Αθαλάσσα, 2025 Στρόβολος Τηλ.: Αρτόπολις στο the Mall of Cyprus Βεργίνας 3, Αθαλάσσα, 2025 Στρόβολος Τηλ.: PARK CAFE RESTAURANT Park Café Restaurant Annex 4 Εμπορικό Πάρκο Σιακόλα Βεργίνας 4, Αθαλάσσα, 2025 Στρόβολος Τηλ.: COFFEE & MORE Βεργίνας 3, Αθαλάσσα, 2025 Στρόβολος Τηλ.: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΖΑΚΟ Καταστήματα που λειτουργούν με σύστημα δικαιόχρησης κατά επαρχία: Λευκωσία: 17 Λεμεσός: 5 Λάρνακα: 3 Αμμόχωστος: 3 Πάφος: 2 Σύνολο: 30 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΔΑΣ OVIESSE Oviesse Mall of Cyprus Βεργίνας 3, Αθαλάσσα, 2025 Στρόβολος Τηλ.: , Φαξ: Oviesse Έγκωμη Λευκωσία 2 Mall of Engomi 28ης Οκτωβρίου 79, 2414 Έγκωμη Τηλ.: , Φαξ: Oviesse Απόλλων Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ & Πέτρου Τσίρου 15, 3021 Λεμεσός, Tηλ.: , Φαξ: Oviesse Κινύρας Λήδας 2, 8141 Πάφος Τηλ.: , Φαξ: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ MOΔΑΣ CORTEFIEL Cortefiel Mall of Cyprus Βεργίνας 3, Αθαλάσσα, 2025 Στρόβολος Τηλ.: , Φαξ: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ GLOW Glow Mall of Cyprus Βεργίνας 3, Αθαλάσσα, 2025 Στρόβολος Τηλ.: , Φαξ: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Next Children Αθήνα Π.Ράλλη 97, Αγ. Ιωάννης, Ρέντης (Εμπορικό Κέντρο Carrefour) Τηλ.: Πειραιάς Ηρ. Πολυτεχνείου 51 Τηλ.: Λάρισα 3ο χιλ. Λάρισας Τυρνάβου (Εμπορικό Κέντρο Carrefour) Τηλ.: Ιωάννινα 1 Μιχ. Αγγέλου 7 & Γρηγ. Σακκά 1 Τηλ.: Ιωάννινα 2 1ο χιλ Ιωαννίνων Δωδώνης (Εμπορικό Κέντρο Carrefour) Τηλ.: Peacocks Αθήνα Π. Ράλλη 97 Αγ. Ιωάννης, Ρέντης (Εμπορικό Κέντρο Carrefour) Τηλ.: Κρήτη Γωνία Σοφοκλή Βενιζέλου, Μίνωος & Πελασγών Ηράκλειο (Εμπορικό Κέντρο Talos Plaza) Τηλ.: Oviesse Κρήτη Γωνία Σοφοκλή Βενιζέλου, Μίνωος & Πελασγών Ηράκλειο (Εμπορικό Κέντρο Talos Plaza) Τηλ.:

10 18 19 Κεντρικά Γραφεία και καταστήματα (συνέχεια) Οικονομικές καταστάσεις ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ SCANDIA ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΑΛΑΣΣΑΣ / ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ / ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Shacolas House Παλιός Δρόμος Λευκωσίας Λεμεσού Αθαλάσσας Τ.Κ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Τηλ.: , Φαξ: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Λεωφ. Στροβόλου 254, 2051 Στρόβολος Τηλ.: , Φαξ: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΙΣΙΝΟΥ Λεωφ. Αρχαγγέλου, Ευαγγελίστριας 68, 2057 Στρόβολος Τηλ.: , Φαξ: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ) Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 139, 3083 Λεμεσός Τηλ.: , Φαξ: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΟΜΟΝΟΙΑΣ) Πάφου 49, 3051 Λεμεσός Τηλ.: , Φαξ: , ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Λεωφ. Ελευθερίας 65 Αραδίππου, 7101 Λάρνακα Τηλ.: , Φαξ: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 1ης Απριλίου 65, 5281 Παραλίμνι Τηλ.: , Φαξ: ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ DOMEX Λευκωσία Λεωφ. Κέννεντυ 65, 1076 Λευκωσία Τηλ.: , Φαξ: Λεμεσός Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 23, Μέσα Γειτονιά, 4003 Λεμεσός Τηλ.: , Φαξ: Λάρνακα Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 74, 6057 Λάρνακα Τηλ.: , Φαξ: Πάφος Μεσόγης 124Β, 8280 Πάφος Τηλ.: , Φαξ: ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ HILTI Λευκωσία Παλαιός Δρόμος Λευκωσίας Λεμεσού, Αθαλάσσα 2221 Λευκωσία Τηλ.: Λεμεσός Βιομηχανική Περιοχή Αγίου Αθανασίου, 4101 Λεμεσός Τηλ.: , Φαξ: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΦΟΥ Λεωφ. Μεσόγης 62, 8280 Πάφος Τηλ.: , Φαξ:

11 20 21 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές καταστάσεις Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Σύμφωνα με το άρθρο 9, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007 ( Νόμος ), εμείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλοι υπεύθυνοι για τις οικονομικές καταστάσεις της Ermes Department Stores Plc για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, επιβεβαιώνουμε ότι, εξ όσων γνωρίζουμε: α) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που παρουσιάζονται στις σελίδες 34 μέχρι 84 (i) Καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του Νόμου, και (ii) Παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, της οικονομικής κατάστασης και του κέρδους της Ermes Department Stores Plc και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο, και (β) Η Έκθεση Συμβούλων παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της απόδοσης της επιχείρησης, καθώς και της οικονομικής κατάστασης της Ermes Department Stores Plc και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο, μαζί με περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ισόβιος Επίτιμος Πρόεδρος Νίκος Κ. Σιακόλας (παραιτήθηκε από μέλος του Διοικητικου Συμβουλίου στις 16/05/2012) Εκτελεστικός Πρόεδρος Γιώργος Ανηλιάδης Αναπληρωτής Εκτελεστικός Πρόεδρος και Εκπρόσωπος των Μετόχων Ελένη Ν. Σιακόλα Εκτελεστικός Σύμβουλος Μάριος Ν. Σιακόλας Σύμβουλοι (με αλφαβητική σειρά) Δημήτρης Δημητρίου Πάμπος Ιωαννίδης Ανδρέας Λουρουτζιάτης (παραιτήθηκε στις 19/03/2012) Ανδρέας Μουσιούτας Μάριος Παναγίδης Κώστας Σεβέρης Μενέλαος Κωνστ. Σιακόλας Αντώνης Χατζηπαύλου Francis John McAuley Υπεύθυνος Σύνταξης των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Γιάννης Πέτσας Οικονομικός Διευθυντής Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εrmes Department Stores Plc (η Εταιρεία ) και των θυγατρικών εταιρειών της, που όλες μαζί αναφέρονται ως το Συγκρότημα, υποβάλλει στα μέλη την Ετήσια Εκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και τις ελεγμένες ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου. Κύριες δραστηριότητες είναι η ιθύνουσα εταιρεία του Συγκροτήματος Εrmes. Η δραστηριότητά του είναι η λειτουργία των πιο κάτω: Debenhams: Δέκα πολυκαταστήματα που ασχολούνται με την πώληση ειδών μόδας, καλλυντικών, παιχνιδιών, οικιακών σκευών, τροφίμων, καφετερίας και άλλων εμπορευμάτων και υπηρεσιών για όλες τις ηλικίες και την οικογένεια. Τα πολυκαταστήματα αυτά βρίσκονται στη Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. ΖΑΚΟ: Πέντε καταστήματα λιανικής πώλησης εσωρούχων, καλτσικών, μαγιό, ειδών ραπτικής κ.λπ. και εικοσιεννέα καταστήματα ειδών ΖΑΚΟ που καλύπτουν ολόκληρη την Κύπρο, μέσω αποκλειστικών συμφωνιών δικαιόχρησης (franchise agreements). NEXT: Έξι καταστήματα μόδας στη Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Peacocks: Τρία καταστήματα ειδών μόδας στη Λευκωσία. CW Artopolis Limited: Διαχείριση των καφετεριών και των αρτοπωλείων εντός των πολυκαταστημάτων Debenhams, του Αρτοπωλείου και του Coffee & More Kiosk στο The Mall of Cyprus, του Αρτοπωλείου και του Park Café στο Annex 4, στο Εμπορικό Πάρκο Σιακόλα, στη Λευκωσία (συμμετοχή 100%), Superhome Center (DIY) Limited: Τέσσερα μεγάλα καταστήματα ειδών για το σπίτι, το εργαστήρι, το σχολείο, το γραφείο κ.λπ. στη Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο, (συμμετοχή 51%), BFCR: Κοινοπραξία διαχείρισης 9 καταστημάτων λιανικής πώλησης, κυρίως ειδών τροφίμου, που λειτουργούν εντός των Βρετανικών Βάσεων (συμμετοχή 50%). Fashionlink SΑ: Λιανικό εμπόριο στην Ελλάδα, με έξι καταστήματα ειδών μόδας Next, δύο καταστήματα μόδας Peacocks και ένα κατάστημα μόδας Oviesse, σε Αθήνα, Πειραιά, Ηράκλειο, Λάρισα, Πάτρα και Ιωάννινα (συμμετοχή 100%). CTC ARI Airports Limited: Έχει την αποκλειστική διαχείριση των εμπορικών δραστηριοτήτων στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου μέχρι τις 11 Μαΐου 2031 (συμμετοχή 50%). Scandia Company Limited (και τη θυγατρική της ΙDΕΕΑ Distribution of Appliances Limited): Ασχολείται με την εισαγωγή, διανομή, χονδρική και λιανική πώληση, μέσω της ομώνυμης αλυσίδας καταστημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (συμμετοχή 100%). Λευκωσία, 25 Απριλίου 2012 Oviesse: Τέσσερα καταστήματα ειδών μόδας στη Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο και εντός των πολυκαταστημάτων Debenhams. Cortefiel: Ένα κατάστημα μόδας στο The Mall of Cyprus και σε πολυκαταστήματα Debenhams. Glow: Ένα κατάστημα καλλυντικών στο The Mall of Cyprus. Domex Trading Co. Limited: Eξυπηρετεί τον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας, με είδη υγιεινής, κεραμικά, επαγγελματικά εργαλεία Hilti, είδη φωτισμού Philips, μπλάιντς και τέντες (συμμετοχή 100%). Cyprus Airports (F&B) Limited: Διαχείριση των χώρων μαζικής εστίασης (food and beverage) στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου μέχρι τις 11 Μαΐου 2031 (συμμετοχή 25%).

12 22 23 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια) Αποτελέσματα Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος παρουσιάζονται στη σελίδα 34. Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, ανήλθε σε , σε σχέση με το, παρουσιάζοντας μείωση 3,5%. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μείωση αυτή, υπό τις περιστάσεις της οικονομικής κρίσης και συγκρινόμενη με τα δεδομένα της αγοράς, θεωρείται ικανοποιητική. Μετά την αφαίρεση των λειτουργικών εξόδων, των αποσβέσεων, των χρηματοδοτικών εξόδων και της φορολογίας, το καθαρό κέρδος για το ανήλθε σε σε σχέση με το. Σημειώνεται ότι τα καθαρά κέρδη του Συγκροτήματος έχουν επηρεαστεί κατά , λόγω πρόβλεψης της κοινοπραξίας CTCARI Airports Limited, που αφορά διαφορές που υπάρχουν με την Hermes Airports Limited, σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του δικαιώματος χρήσης για τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, και αφορά τα έτη 2009 έως. Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Συγκροτήματος στις 31 Δεκεμβρίου ανήλθε σε (31 Δεκεμβρίου : ) ενώ το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων μετά την πληρωμή μερίσματος το ύψους ήταν (31 Δεκεμβρίου : ). Τα αποτελέσματα της Εταιρείας παρουσιάζονται στη σελίδα 26. Ο κύκλος εργασιών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου ήταν (: ). Μετά την αφαίρεση των λειτουργιών εξόδων, των αποσβέσεων, των χρηματοδοτικών εξόδων και της φορολογίας, το καθαρό κέρδος για το ανήλθε σε σε σχέση με το. Ανασκόπηση των εξελίξεων της τρέχουσας κατάστασης και της επίδοσης των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος Το ήταν μια πολύ δύσκολη και πρωτόγνωρη χρονιά, που σημαδεύτηκε από πολλά δυσάρεστα και απρόβλεπτα γεγονότα. Βιώσαμε την ένταση της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, την καταστροφή του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού του Βασιλικού που επέφερε σημαντικά προβλήματα σε όλη την οικονομία και τα νοικοκυριά, τις επιπτώσεις από την απομείωση ελληνικών ομολόγων με αποτέλεσμα οι τράπεζες μας να υποστούν τεράστιες ζημιές και να επηρεαστεί η ρευστότητα τους και κατά συνέπεια η ρευστότητα όλων των επιχειρήσεων και των ιδιωτών, που συνέτεινε στον περιορισμό των αναπτυξιακών ενεργειών και της κατανάλωσης. Είδαμε την ανεργία να εκτινάσσεται σε επίπεδα ρεκόρ για τα κυπριακά δεδομένα. Eίδαμε το κράτος να αναγκάζεται να πάρει οικονομική βοήθεια από τρίτες χώρες για να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του και να παίρνει μέτρα εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν τόσο οι επιχειρήσεις με πρόσθετα έξοδα και φορολογίες, όσο και όλοι οι μισθωτοί. Ανακοινώθηκε επίσης αύξηση του ΦΠΑ από 15% σε 17%, που εφαρμόστηκε την 1η Μαρτίου φέτος. Είχαμε όμως και κάποια θετικά γεγονότα. Θετική εξέλιξη ήταν η αύξηση στην τουριστική κίνηση, καθώς και η εύρεση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου, που ελπίζουμε πως σε λίγα χρόνια θα έχει σημαντικά οφέλη για τον τόπο μας. Η σύνθεση των πιο πάνω, δεν άφησε τίποτα και κανένα ανεπηρέαστο. Παρόλα αυτά, το Συγκρότημα Ermes λόγω της δραστηριοποίησής του σε διάφορους τομείς του λιανεμπορίου που το έχουν καταστήσει το μεγαλύτερο και πλέον πολυδιάστατο οργανισμό λιανικού εμπορίου της Κύπρου, κατάφερε με τις ενέργειες του, την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει και τη σωστή εξυπηρέτηση προς τους Κύπριους και ξένους καταναλωτές, να αντιμετωπίσει την κρίση, να διατηρήσει τη ρευστότητά του και να δημιουργήσει τέτοια εισοδήματα που καλύπτουν όλες τις δαπάνες, υποχρεώσεις και αποσβέσεις, που προκύπτουν από τις επενδύσεις και βελτιώσεις των περιουσιακών του στοιχείων και να δημιουργήσει υπό τις περιστάσεις ικανοποιητικά κέρδη. Προβλεπόμενες εξελίξεις και κίνδυνοι Η οικονομική κρίση που ταλαιπωρεί τη χώρα μας αναμένεται να συνεχιστεί και να ενταθεί ακόμη περισσότερο τη φετινή χρονιά. Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διεύθυνση του Συγκροτήματος, αξιολογώντας όλα τα έως τώρα δεδομένα, έχουν ήδη προβεί σε συγκεκριμένα προληπτικά μέτρα, με τα αποτελέσματά τους ήδη να διαφαίνονται, αποσκοπώντας στην ουσιαστική μείωση των λειτουργικών εξόδων, αφενός για να προστατεύσουν τα εισοδήματα και τις θέσεις εργασίας των μελών του προσωπικού και αφετέρου της κερδοφορίας και της ρευστότητάς του, ώστε να παραμείνει ανταγωνιστικό και να διατηρήσει τη δυνατότητα που έχει να ανταποκρίνεται σε όλες του τις υποχρεώσεις. Με βάση συντηρητικές προβλέψεις, αναμένεται ότι το 2012 θα είναι ίσως δυσκολότερο του, ενόψει του όμως ότι δεν θα υπάρχει η πρόνοια μείωσης της κερδοφορίας από τη CTCARI Airports Ltd, που είναι μη επαναλαμβανόμενη, τα αποτελέσματα του 2012, εκτός απρόβλεπτου γεγονότος, αναμένεται να είναι καλύτερα του. Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διεύθυνση του Συγκροτήματος έχουν εντείνει τις προσπάθειες τους για βελτίωση των υπηρεσιών και των προϊόντων που προσφέρουν, της ανάπτυξης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του αλλά και των τεχνολογικών υποδομών του, ώστε να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τον έντονο ανταγωνισμό και να κερδίσουν τις προτιμήσεις των καταναλωτών. Μακροπρόθεσμη στρατηγική του Συγκροτήματος παραμένει η συνέχιση των προσπαθειών για περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων του, που θα συμβάλει στην αύξηση των πωλήσεων και στη βελτίωση του περιθωρίου κέρδους. Οι επιπτώσεις της τρέχουσας οικονομικής ύφεσης και ο έντονος ανταγωνισμός στην αγορά, αντιπροσωπεύουν τους πιο σημαντικούς παράγοντες κινδύνου που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα. Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, η Διοίκηση έχει την πεποίθηση ότι το Συγκρότημα έχει την ικανότητα να αντιμετωπίσει επαρκώς αυτούς τους κινδύνους. Τουριστικά Ωράρια Ermes εκφράζει την απογοήτευση και τη διαμαρτυρία του γιατί η Λεμεσός, η πρώτη τουριστική πόλη της Κύπρου, αδικείται από το Διάταγμα του Υπουργείου Εργασίας, με αποτέλεσμα τα καταστήματα στην τουριστική περιοχή της Λεμεσού να μένουν κλειστά τις Κυριακές για τρεις ολόκληρους μήνες (Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο), σε αντίθεση με τις άλλες πόλεις που μένουν ανοικτά. Ermes έχει επανειλημμένα δηλώσει την αντίθεσή του για τη στάση του Υπουργείου Εργασίας στο θέμα αυτό, αφού έτσι χάνονται εισοδήματα για το κράτος, τις επιχειρήσεις και τους ίδιους τους εργαζόμενους, αυξάνεται η ανεργία και γενικότερα ζημιώνει τη Λεμεσό σαν τουριστικό προορισμό. Νόμος περί ξεπουλημάτων Συνεχίζουμε τον δικαστικό μας αγώνα που ξεκίνησε το, ενάντια σε αυτόν τον αναχρονιστικό νόμο που απαγορεύει την πώληση ειδών ένδυσης, υπόδησης, επίπλων, οικιακών συσκευών και προϊόντων ραπτικής, σε φθηνότερη τιμή εκτός των επίσημων περιόδων εκπτώσεων του Φεβρουαρίου και Αυγούστου. Μετά από μία καταδικαστική απόφαση και τρεις μεταγενέστερες αθωωτικές αποφάσεις των Επαρχιακών Δικαστηρίων, το θέμα βρίσκεται πλέον ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για εκσυγχρονισμό αυτού του αναχρονιστικού νόμου, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα που ιδίως στην περίοδο ύφεσης που διανύουμε, θα είναι προς όφελος της οικονομίας, των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Άλλο θέμα Μέσα στα πλαίσια της μελέτης επαναπροσδιορισμού των τρόπων και χώρων των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος, η Ermes έχει προχωρήσει στο κλείσιμο του καταστήματος Next στη Λεωφόρο Μακαρίου στη Λευκωσία μεταφέροντας τις εργασίες του στο πολυκατάστημα Debenhams Avenue στην ίδια λεωφόρο. Παράλληλα, έχει κλείσει και το κατάστημα καλλυντικών Glow στην οδό Λήδρας στη Λευκωσία, μεταφέροντας τις εργασίες του στο πολυκατάστημα Debenhams Ledra στην ίδια οδό. Μέρισμα Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισηγείται την πληρωμή μερίσματος, αλλά θα επανεξετάσει τη διανομή ενδιάμεσου μερίσματος πριν το τέλος του τρέχοντος έτους.

13 24 25 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια) Στις 4 Αυγούστου, πληρώθηκε μέρισμα από τα κέρδη της Εταιρείας του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009, ύψους , που ισοδυναμεί με 1,3 σεντ του Ευρώ ανά μετοχή ή 3,82% επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Στις 28 Δεκεμβρίου, πληρώθηκε ενδιάμεσο μέρισμα από τα κέρδη της Εταιρείας του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009, ύψους , που ισοδυναμεί με 1,2 σεντ του Ευρώ ανά μετοχή ή 3,53% επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Μετοχικό κεφάλαιο Δεν υπήρχαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Εσωτερική αξία μετοχής Η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρείας, βάσει του ενοποιημένου καθαρού ενεργητικού ήταν 0,48 (31 Δεκεμβρίου : 0,50), ανά μετοχή των 0,34. Περιβαλλοντική ευθύνη Πάγια πολιτική του Συγκροτήματος είναι η αυστηρή εφαρμογή των Νόμων του Κράτους και η ευαισθησία σε θέματα περιβάλλοντος. Σε αυτά τα πλαίσια καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια για βελτίωση και αναβάθμιση των συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος στο χώρο εργασίας και διαχείριση υλικών και αποβλήτων περιλαμβανομένων υλικών συσκευασίας, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, μπαταριών και οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, σύμφωνα με την οδηγία 94/62 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένων συμβούλων πραγματοποιούνται συναντήσεις, σεμινάρια, επιθεωρήσεις, έλεγχοι και εκπαίδευση προσωπικού. Διοικητικό Συμβούλιο Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου και την ημερομηνία αυτής της Έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 6. Όλοι τους ήταν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για ολόκληρο το έτος. Ο κ. Ανδρέας Λουρουτζιάτης, που ήταν Σύμβουλος την 1 η Ιανουαρίου, παραιτήθηκε στις 19 Μαρτίου Ο κ. Γιώργος Ανηλιάδης διορίστηκε Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου από τις 25 Απριλίου 2012 σε αντικατάσταση του κ. Νίκου Κ. Σιακόλα ο οποίος ομόφωνα ανακηρύχθηκε Ισόβιος Επίτιμος Πρόεδρος. Η κ. Ελένη Ν. Σιακόλα διορίστηκε ως Αναπληρωτής Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Εκπρόσωπος των Μετόχων από τις 25 Απριλίου Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, η κα. Ελένη Ν. Σιακόλα και οι κ. Δημήτρης Δημητρίου, Ανδρέας Μουσιούτας, Μάριος Παναγίδης, Κώστας Σεβέρης και Μενέλαος Κωνστ. Σιακόλας εξέρχονται, είναι όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή. Δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στην κατανομή των αρμοδιοτήτων ή στην αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Συμφέροντα Συμβούλων στο κεφάλαιο της Εταιρείας Το άμεσο και έμμεσο συμφέρον των Διοικητικών Συμβούλων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, στις 31 Δεκεμβρίου και κατά την ημερομηνία αυτής της Έκθεσης, ήταν ως εξής: Νίκος Κ. Σιακόλας 67,86 Γιώργος Ανηλιάδης Ελένη Ν. Σιακόλα 0,17 Μάριος Ν. Σιακόλας Δημήτρης Δημητρίου Francis John Mcauley 0,06 Ανδρέας Μουσιούτας 0,01 Μάριος Παναγίδης 0,24 Κώστας Σεβέρης 0,03 Μενέλαος Σιακόλας 0,29 Αντώνης Χατζηπαύλου 0,01 Πάμπος Ιωαννίδης Τα ποσοστά του κ. Νίκου Κ. Σιακόλα περιλαμβάνουν τα συμφέροντα της συζύγου και των τέκνων του, που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της CTC και άλλων % εταιρειών στις οποίες κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, τουλάχιστον 20% των δικαιωμάτων ψήφου. Κυριότεροι μέτοχοι Στις 31 Δεκεμβρίου και την ημερομηνία αυτής της Έκθεσης, οι πιο κάτω μέτοχοι της Εταιρείας κατείχαν άμεσα ή έμμεσα πέραν του 5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας: % Νίκος Κ. Σιακόλας (μέσω της Cyprus Trading Corporation Plc και άλλων Εταιρειών) 67,86 Debenhams Retail Plc 10,00 Συμβάσεις με Συμβούλους και συνδεόμενα μέρη Πέραν των υπολοίπων και συναλλαγών που αναφέρονται στη Σημείωση 31 των Οικονομικών Καταστάσεων, στις 31 Δεκεμβρίου, δεν υπήρχε οποιαδήποτε άλλη σημαντική σύμβαση με την Εταιρεία ή τις εξαρτημένες ή συγγενικές της, στην οποία Σύμβουλος ή συνδεόμενα μέρη είχαν ουσιώδες συμφέρον. Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού Δεν υπήρξαν οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που να έχουν σχέση με την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων. Παραρτήματα δεν λειτουργούσε μέσω οποιωνδήποτε παραρτημάτων κατά τη διάρκεια του έτους. Ουσιώδεις διαφορές μεταξύ ένδειξης αποτελεσμάτων που ανακοινώθηκαν και ελεγμένων ενοποιημένων αποτελεσμάτων για το έτος Τα ελεγμένα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος δεν παρουσιάζουν ουσιώδεις διαφορές μεταξύ της ένδειξης αποτελεσμάτων που ανακοινώθηκαν και των ελεγμένων ενοποιημένων αποτελεσμάτων για το έτος. Ανεξάρτητοι Ελεγκτές Οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές, PricewaterhouseCoopers Limited, έχουν εκδηλώσει επιθυμία να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους, θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου Γιώργος Ανηλιάδης Εκτελεστικός Πρόεδρος Λευκωσία, 25 Απριλίου 2012

14 26 27 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Μέρος A Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη σωστή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας και τη συνεχή προστασία των συμφερόντων όλων των Μετόχων, έχει υιοθετήσει τον Κώδικα και εφαρμόζει τις Αρχές και Διατάξεις του. Μέρος Β Το Διοικητικό Συμβούλιο βεβαιώνει ότι τηρούνται όλες οι Αρχές και Διατάξεις του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Διοικητικών Συμβούλων διευθύνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από 12 μέλη, από τα οποία οι 8 Διοικητικοί Σύμβουλοι είναι μη Εκτελεστικοί και από αυτούς οι 3 είναι Ανεξάρτητοι. Τη θέση του Εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κατέχει ο κ. Γιώργος Ανηλιάδης. Η ενασχόληση του Εκτελεστικού Προέδρου αφορά τη στρατηγική και πολιτική της Εταιρείας και την παρουσίαση θεμάτων για λήψη απόφασης προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η διεύθυνση της Εταιρείας όσον αφορά κυρίως την καθημερινή εργασία και δραστηριότητα της επιχείρησης είναι στην αρμοδιότητα του Γενικού Διευθυντή. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού λάβει έγκαιρη, ολοκληρωμένη και έγκυρη πληροφόρηση, συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε συνεδρίες για μελέτη και λήψη αποφάσεων, οι οποίες καταγράφονται πιστά σε Πρακτικά. Κατά τη διάρκεια του έγιναν 6 συνεδρίες. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει καθορίσει θέματα για τα οποία αποφάσεις μπορούν να λαμβάνονται μόνο από αυτό. Μερικά θέματα μπορούν να παραπέμπονται σε ειδικές Eπιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τη συλλογική ευθύνη τους. Καμιά κατηγορία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν διαφοροποιείται ως προς την ευθύνη της έναντι κάποιας άλλης. Ο Γραμματέας της Εταιρείας έχει την ευθύνη να παρέχει έγκαιρη, ολοκληρωμένη και έγκυρη πληροφόρηση σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι όλα τα μέλη του είναι κατάλληλα ενημερωμένα για τα θέματα που εγείρονται στις συνεδρίες. Όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να συμβουλεύονται τον Εκτελεστικό Πρόεδρο, τον Γραμματέα, καθώς επίσης και τους Εξωτερικούς και Εσωτερικούς Ελεγκτές της Εταιρείας. Ο κάθε Διοικητικός Σύμβουλος τυγχάνει κατάλληλης ενημέρωσης την πρώτη φορά που διορίζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, καθώς και κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. Όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι ασκούν ανεξάρτητα και αμερόληπτα την κρίση τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και λαμβάνουν, όποτε κρίνουν αναγκαίο, ανεξάρτητες επαγγελματικές συμβουλές με έξοδα της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την ημερομηνία αυτής της Έκθεσης, απαρτίζεται από τους Συμβούλους που παρουσιάζονται στον πίνακα 1 πιο κάτω. Όλοι τους ήταν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για ολόκληρο το έτος. Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, σε κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση αποχωρεί με δικαίωμα επανεκλογής το 1/2 των αρχαιότερων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και όσοι διορίστηκαν μετά την προηγούμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση. Κατά την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση η κα. Ελένη Ν. Σιακόλα και οι κ. Δημήτρης Δημητρίου, Ανδρέας Μουσιούτας, Μάριος Παναγίδης, Κώστας Σεβέρης και Μενέλαος Κωνστ. Σιακόλας εξέρχονται, είναι όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή. Όπως απαιτείται από τον Κώδικα, παρατίθενται πιο κάτω σύντομα βιογραφικά στοιχεία για όσους Συμβούλους αποχωρούν και προσφέρονται για επανεκλογή. Ελένη Ν. Σιακόλα Σπούδασε στην Αγγλία (General Degree in Business Administration) στο University of London. Εργάστηκε στην N.K. Shacolas (Holdings) Limited ως Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού. Είναι Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος στη Woolworth (Cyprus) Properties Plc και Διοικητικός Σύμβουλος άλλων εταιρειών. Δημήτρης Δημητρίου Εγκεκριμένος Λογιστής FCA. Εργάστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 1986 άρχισε να εργάζεται στη Cyprus Trading Corporation Plc, στην οποία διετέλεσε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής. Από το 2000 κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή της N.K.Shacolas (Holdings) Limited. Είναι Πρόεδρος της Woolworth (Cyprus) Properties Plc, Εκτελεστικός Πρόεδρος της HOB House of Beauty Limited και της Amaracos Holdings (CTC+PG) Limited, καθώς και Διοικητικός Σύμβουλος της Cyprus Trading Corporation Plc, Cyprus Limni Resorts and Golfcourses Plc, της ITTL Trade Tourist & Leisure Park Plc και άλλων ιδιωτικών εταιριών. Ανδρέας Μουσιούτας Διετέλεσε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το 1985 μέχρι το 1988, από το 1993 μέχρι το 1997 και από το 1998 μέχρι το Υπηρέτησε επίσης ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, καθώς επίσης και σε άλλα Συμβούλια Δημόσιων Εταιρειών. Είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας. Μάριος Παναγίδης Απόφοιτος του Πανεπιστημίου Bristol Αγγλίας με πτυχίο BSc. in Economics and Accounting και Chartered Accountant (ACA). Εργάστηκε στην Ernst & Young στο Λονδίνο και ως στέλεχος επενδύσεων σε διάφορες μεγάλες Χρηματιστηριακές Εταιρείες της Ελλάδας και της Κύπρου. Είναι Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της N. K. Shacolas (Holdings) Limited, Διευθύνων Σύμβουλος της Woolworth (Cyprus) Properties Plc και της Cyprus Limni Resorts and Golfcourses Plc, Εκτελεστικός Πρόεδρος της Cyprus Limni Resorts and Golfcourses Plc, ITTL Trade Tourism & Leisure Park Plc καθώς και Διοικητικός Σύμβουλος της Cyprus Trading Corporation Plc και άλλων εταιρειών. Κώστας Σεβέρης Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. Είναι Διοικητικός Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ και άλλων δημόσιων και ιδιωτικών εταιρειών και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΕΒ. Είναι επίσης Διευθύνων Σύμβουλος της Αδελφοί Σεβέρη Λίμιτεδ και Δ. Σεβέρης και Υιοί Λίμιτεδ και Επίτιμος Πρόξενος της Φινλανδίας στην Κύπρο από το Μενέλαος Κωνστ. Σιακόλας Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Kent του Canterbury (Αγγλία) και απέκτησε τον τίτλο Barrister at Law στο Κing s College University του Λονδίνου. Είναι διευθυντής των οικογενειακών επιχειρήσεων ΑΚS Hotels (Αθήνα) και CN Shacolas (Investments) Limited, ενώ συμμετέχει στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών Apollo Investments Limited, Cyprus Trading Corporation Plc, Woolworth (Cyprus) Properties Plc και άλλων εταιρειών. Ανεξαρτησία Διοικητικών Συμβούλων Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η ταξινόμηση των Συμβούλων σε κατηγορίες παρουσιάζονται στον πίνακα 1 πιο κάτω: Πίνακας 1: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Εκτελεστικοί Σύμβουλοι Νίκος Κ. Σιακόλας Γιώργος Ανηλιάδης Ελένη Ν. Σιακόλα Μάριος Ν. Σιακόλας Μη Εκτελεστικοί Σύμβουλοι Δημήτρης Δημητρίου Πάμπος Ιωαννίδης Ανδρέας Λουρουτζιάτης (μέχρι 19 Μαρτίου 2012) Ανδρέας Μουσιούτας Ανεξάρτητος Μάριος Παναγίδης Κώστας Σεβέρης Μενέλαος Κωνστ. Σιακόλας Ανεξάρτητος Αντώνης Χατζηπαύλου Ανεξάρτητος Francis McAuley Η πιο πάνω κατηγοριοποίηση είναι σύμφωνη με τα κριτήρια περί ανεξαρτησίας που περιέχονται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, υιοθετώντας τις Αρχές του Κώδικα, προχώρησε στη σύσταση των πιο κάτω Επιτροπών και στην έγκριση των Κανονισμών Λειτουργίας τους, οι οποίοι συνάδουν με τον Κώδικα και είναι στη διάθεση όποιου ενδιαφέρεται και επιθυμεί περαιτέρω πληροφόρηση επί του θέματος, στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας. Οι Επιτροπές αυτές καλύπτουν και όλες τις θυγατρικές εταιρείες της Ermes Department Stores Plc.

15 28 29 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης (συνέχεια) α. Επιτροπή Διορισμών Κύριο καθήκον της Επιτροπής Διορισμών είναι η τήρηση μιας καθορισμένης και διαφανούς διαδικασίας όσον αφορά εισηγήσεις για το διορισμό νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και να εκφέρει απόψεις στο Διοικητικό Συμβούλιο επί τέτοιων εισηγήσεων. Τα μέλη της Επιτροπής Διορισμών, η πλειοψηφία των οποίων είναι Μη Εκτελεστικοί Σύμβουλοι, είναι τα ακόλουθα: Μάριος Παναγίδης, Πρόεδρος Γιώργος Ανηλιάδης Ανδρέας Μουσιούτας Μη Εκτελεστικός Εκτελεστικός Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Η Επιτροπή Διορισμών συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο παρουσιάζει περιληπτικά στο Διοικητικό Συμβούλιο τις δραστηριότητές της κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, καθώς και τυχόν εισηγήσεις της. β. Επιτροπή Αμοιβών Η Επιτροπή Αμοιβών απαρτίζεται από τους πιο κάτω μη Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους, η πλειοψηφία των οποίων είναι Ανεξάρτητοι: Δημήτρης Δημητρίου, Πρόεδρος Μη Εκτελεστικός Μενέλαος Κωνστ. Σιακόλας Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Αντώνης Χατζηπαύλου Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Η Επιτροπή Αμοιβών συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και ευθύνη της είναι η υποβολή εισηγήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο επί του πλαισίου και του ύψους των αμοιβών των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων, καθώς και για τους όρους των σχετικών συμβολαίων εργοδότησης. Η αμοιβή των μη Εκτελεστικών Συμβούλων καθορίζεται από την Ετήσια Γενική Συνέλευση. γ. Επιτροπή Ελέγχου Ο ρόλος και η ευθύνη της καλύπτουν τις υπηρεσίες των Εξωτερικών και Εσωτερικών Ελεγκτών, περιλαμβανομένης της βεβαίωσης της ανεξαρτησίας τους, θέματα λογιστικών χειρισμών, θέματα επισκόπησης σημαντικών συναλλαγών, στις οποίες δυνατόν να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, καθώς και τη σύνταξη, με τη βοήθεια των Λειτουργών Συμμόρφωσης με τον Κώδικα, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η Επιτροπή Ελέγχου αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου επιθεωρούνται επί συνεχούς βάσης από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου Εταιρειών Σιακόλα, η οποία αναφέρεται στην Επιτροπή Ελέγχου και επισκοπεί την αποτελεσματικότητά τους. Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας απαρτίζεται από τους πιο κάτω μη Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους, η πλειοψηφία των οποίων είναι ανεξάρτητοι: Δημήτρης Δημητρίου, Πρόεδρος Μη Εκτελεστικός Μενέλαος Κωνστ. Σιακόλας Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Ανδρέας Μουσιούτας Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Η Επιτροπή Ελέγχου συνέρχεται τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο. Εξετάζει, μεταξύ άλλων, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τα εσωτερικά χρηματοοικονομικά συστήματα (company s internal financial systems) τις εκθέσεις της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου (company s internal controls) της Εταιρείας, καθώς και τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων (risk management systems). Εισηγείται το διορισμό ή τερματισμό των υπηρεσιών των Εσωτερικών και Εξωτερικών Ελεγκτών και παρακολουθεί τη σχέση τους με την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης της ισορροπίας μεταξύ ελεγκτικών και άλλων μη ελεγκτικών υπηρεσιών που μπορεί να παρέχουν. Οι Εξωτερικοί Ελεγκτές της Εταιρείας, πέραν της παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών για το έτος, δεν έχουν προσφέρει καμιά άλλη υπηρεσία στην Εταιρεία, εκτός από εργασίες για φορολογικά θέματα και Φ.Π.Α., που σχετίζονται άμεσα με τις ελεγκτικές υπηρεσίες που παρέχουν. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει τη δυνατότητα να ζητά επαγγελματικές συμβουλές σε θέματα της αρμοδιότητάς της και, όποτε χρειαστεί, δύναται να καλεί στις συνεδρίες της ειδικούς επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων Οι αμοιβές των Εκτελεστικών Συμβούλων καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σύστασης της Επιτροπής Αμοιβών. Προς τούτο, η Επιτροπή Αμοιβών ενεργεί μέσα στο πλαίσιο της Πολιτικής Αμοιβών που εγκρίθηκε από Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων και είναι σύμφωνη με τις πρόνοιες της παραγράφου Β.2 του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Κανένας Διοικητικός Σύμβουλος δεν εμπλέκεται στον καθορισμό της αμοιβής του. Τα υφιστάμενα συμβόλαια εργοδότησης των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων είναι αορίστου χρόνου, η περίοδος προειδοποίησης δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο και οι πρόνοιες για αποζημίωση σε περίπτωση τερματισμού των συμβολαίων είναι με βάση τον Νόμο περί Τερματισμού Απασχόλησης. Οι αμοιβές των Διοικητικών Συμβούλων, υπό την ιδιότητά τους ως μέλη Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και είναι ανάλογες με το χρόνο που διαθέτουν για τη Διοίκηση της Εταιρείας. Οι αμοιβές των Διοικητικών Συμβούλων, υπό την ιδιότητά τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνονται από τους Μετόχους σε Γενική Συνέλευση. Οι αμοιβές των μη Εκτελεστικών Συμβούλων δεν συνδέονται με την κερδοφορία, ούτε λαμβάνουν τη μορφή συμμετοχής σε συνταξιοδοτικό ή ασφαλιστικό σχέδιο της Εταιρείας. Οι αμοιβές των Διοικητικών Συμβούλων για το αναφέρονται πιο κάτω και διαχωρίζονται μεταξύ των Εκτελεστικών και μη Εκτελεστικών Συμβούλων. Δεν υπάρχουν προς το παρόν σχέδια με τα οποία να παραχωρούνται δικαιώματα προαίρεσης ή αγοράς μετοχών σε Διοικητικούς Συμβούλους. Οι Εκτελεστικοί Σύμβουλοι που είναι ταυτόχρονα εργοδοτούμενοι της Εταιρείας, συμμετέχουν στα υφιστάμενα Σχέδια Ωφελημάτων Υπαλλήλων του Συγκροτήματος (Ταμεία Προνοίας, Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και Ασφάλειας Ζωής). Οι όροι συμμετοχής τους στα σχέδια αυτά είναι οι ίδιοι που ισχύουν για όλο το προσωπικό του Συγκροτήματος. Το σχέδιο συνταξιοδότησης (Ταμείο Προνοίας) του προσωπικού είναι σχέδιο καθορισμένης συνεισφοράς (defined contribution scheme). Οι συνεισφορές της Εταιρείας για τους Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους στο Ταμείο Προνοίας για το έτος ανήλθαν σε (: ), όπως αναφέρεται και στη σημείωση 31 των Οικονομικών Καταστάσεων. Η αμοιβή για το των Εκτελεστικών Συμβούλων που εργοδοτούνται στην Εταιρεία, κ. Γιώργου Ανηλιάδη και κας. Ελένης Ν. Σιακόλα, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών εργοδότη και άλλων ωφελημάτων, ήταν και , αντίστοιχα. Οι υπόλοιποι δύο Εκτελεστικοί Σύμβουλοι κ. Νίκος Κ. Σιακόλας και κ. Μάριος Ν. Σιακόλας δεν επωφελούνται οποιασδήποτε αμοιβής, πέραν της αμοιβής τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των διαφόρων Επιτροπών, οι οποίες για το ανήλθαν στο ποσό των και 3.600, αντίστοιχα. Η συνολική αμοιβή των Εκτελεστικών Συμβούλων του Συγκροτήματος ανήλθε στο ποσό των Κατά τη διάρκεια του έτους, η Εταιρεία δεν έχει καταβάλει οποιεσδήποτε αμοιβές σε μη Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους, εκτός από την ετήσια αμοιβή τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των διαφόρων Επιτροπών, η οποία εγκρίθηκε στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Αυτή δε αναλύεται ως εξής: κ. Κώστας Σεβέρης 8.040, κ. Ανδρέας Λουρουτζιάτης 4.680, κ. Ανδρέας Μουσιούτας 4.650, κ. Αντώνης Χατζηπαύλου 4.370, κ. Πάμπος Ιωαννίδης 3.400, κ. Μενέλαος Κωνστ. Σιακόλας και κ. Francis McAuley H αμοιβή του κ. Μάριου Παναγίδη και τον κ. Δημήτρη Δημητρίου ύψους και αντίστοιχα έχει πληρωθεί στον εργοδότη τους ως αποζημίωση για το χρόνο που αυτοί διαθέτουν στην Ermes Department Stores Plc ως μη Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι. Η συνολική αμοιβή των μη Εκτελεστικών Συμβούλων της Εταιρείας ανήλθε στα Οι αμοιβές των Συμβούλων παρουσιάζονται επίσης στη Σημείωση 31 των Οικονομικών Καταστάσεων.

16 30 31 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης (συνέχεια) ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη βεβαίωση ότι η Εταιρεία διατηρεί ένα επαρκές Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου ώστε να διασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή προστασία της επένδυσης των Μετόχων και των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει επισκοπήσει τις διαδικασίες και μεθόδους επαλήθευσης της ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας των πληροφοριών που παρέχονται στους επενδυτές και βεβαιώνει ότι είναι αποτελεσματικές. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαιώνει ότι, μέσω της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου Εταιρειών Σιακόλα, η οποία δρα με ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα και αναφέρεται στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, επιθεωρεί τα Συστήματα Ελέγχου της Εταιρείας και ότι η αποτελεσματικότητά τους είναι ικανοποιητική. Η επιθεώρηση από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων καλύπτει, σε δειγματοληπτική βάση, και τα χρηματοοικονομικά, λειτουργικά και λογισμικά συστήματα, περιλαμβανομένων και των εφαρμοζόμενων συστημάτων ελέγχου και δικλείδων ασφαλείας. Στόχος της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου είναι η παροχή ανεξάρτητων και αντικειμενικών υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου και συμβουλευτικών υπηρεσιών σχεδιασμένων να προσθέτουν αξία και να βελτιώνουν τη λειτουργία των Εταιρειών του Συγκροτήματος. Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου βοηθά το Συγκρότημα να επιτύχει τους στόχους του εφαρμόζοντας συστηματική και πειθαρχημένη μεθοδολογία στην εκτίμηση και βελτίωση των Συστημάτων Διαχείρισης Κινδύνων και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και στην εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης από κάθε Εταιρεία. Σε σχέση δε με την εκτέλεση των καθηκόντων της είναι υπόλογη στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας. Στα πλαίσια δε της ανεξαρτησίας του, το προσωπικό του αναφέρεται διοικητικά και λειτουργικά απευθείας στην Επιτροπή Ελέγχου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας βεβαιώνει ότι δεν έχει περιέλθει σε γνώση του οποιαδήποτε παράβαση του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, εκτός αυτών που είναι ήδη σε γνώση των αρμόδιων χρηματιστηριακών αρχών. Δάνεια σε Διοικητικούς Συμβούλους Τυχόν δανεισμός Διοικητικών Συμβούλων του Συγκροτήματος από εταιρείες του Συγκροτήματος και πληροφορίες αναφορικά με ενδεχόμενο ίδιο συμφέρον Διοικητικών Συμβούλων σε συναλλαγές ή ζητήματα που επηρεάζουν την Εταιρεία, παρουσιάζονται στη Σημείωση 31 των Οικονομικών Καταστάσεων. Δικαιώματα ψήφου και ελέγχου δεν έχει εκδώσει τίτλους με ειδικά δικαιώματα ελέγχου και ούτε υπάρχουν οποιοιδήποτε περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου. Όλες οι μετοχές έχουν τα ίδια δικαιώματα. Λειτουργούσα Επιχείρηση Το Διοικητικό Συμβούλιο βεβαιώνει ότι η Εταιρεία και το Συγκρότημα έχει επαρκείς πόρους για να συνεχίσουν τις εργασίες τους ως λειτουργούσες επιχειρήσεις (going concern) για τους επόμενους δώδεκα μήνες. Συμμόρφωση με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης Το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τους κ. Γιώργο Μιτσίδη και κ. Γιάννη Πέτσα ως Λειτουργούς Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, οι οποίοι παρακολουθούν, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ελέγχου, την εφαρμογή του Κώδικα. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι θεωρούν ως σημαντικό μέρος των ευθυνών τους την έγκαιρη, σαφή και έγκυρη πληροφόρηση των Μετόχων και την υιοθέτηση των προνοιών του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, που αφορούν την εποικοδομητική αξιοποίηση της Γενικής Συνέλευσης και την ισότιμη μεταχείριση των Μετόχων. Οι Μέτοχοι, εφόσον αντιπροσωπεύουν επαρκή αριθμό μετοχών, έχουν τη δυνατότητα να εγγράψουν θέματα προς συζήτηση στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον περί Εταιρειών Νόμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει διορίσει τους κ. Γιώργο Μιτσίδη και Δημήτρη Δημητρίου ως υπεύθυνους για θέματα Επικοινωνίας με τους Μετόχους της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει διορίσει τον κ. Μενέλαο Κωνστ. Σιακόλα, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Διοικητικό Σύμβουλο, ως Ανώτερο Ανεξάρτητο Διοικητικό Σύμβουλο, ο οποίος είναι διαθέσιμος να ανταποκρίνεται σε ερωτήματα και ανησυχίες Μετόχων που ενδεχομένως να μην έχουν απαντηθεί μέσω των συνήθων καναλιών επικοινωνίας της Εταιρείας. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η Πολιτική Αμοιβών Διοικητικών Συμβούλων έχει καθορισθεί και εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, είναι δε αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας. Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, Γιώργος Ανηλιάδης Εκτελεστικός Πρόεδρος Λευκωσία, 25 Απριλίου 2012

17 32 33 Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή προς τα Mέλη της Ermes Department Stores Plc Έκθεση επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και των ατομικών καταστάσεων της Ermes Department Stores Plc Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Ermes Department Stores Plc και των θυγατρικών της ( το Συγκρότημα ) και τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Ermes Deparment Stores Plc ( η Εταιρεία ) οι οποίες αποτελούνται από τους ισολογισμούς του Συγκροτήματος και της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου, αλλά και τις καταστάσεις λογαριασμού αποτελεσμάτων, συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών του Συγκροτήματος και της Εταιρείας του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις οικονομικές καταστάσεις Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση ενοποιημένων και ατομικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση ενοποιημένων και ατομικών οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των ενοποιημένων και ατομικών οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις ενοποιημένες και τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των ενοποιημένων και των ατομικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση ενοποιημένων και ατομικών οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των ενοποιημένων και των ατομικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι ενοποιημένες και οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης του Συγκροτήματος και της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου, καθώς και της χρηματοοικονομικής τους επίδοσης και των ταμειακών ροών τους για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ Έκθεση επί άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009, αναφέρουμε τα πιο κάτω: Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου μας. Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. Οι ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία. Κατά τη γνώμη μας, και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγήσεις που μας δόθηκαν, οι ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από τον περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου, Κεφ. 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο. Άλλο θέμα Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 34 του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. Νίκος Α. Θεοδούλου Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής εκ μέρους και για λογαριασμό της PricewaterhouseCoopers Limited Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές Λευκωσία, 25 Απριλίου 2012 Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συνάδουν με τις ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας ΟΔ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, αναφέρουμε ότι έχει γίνει δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης για τις πληροφορίες που αφορούν τις παραγράφους (α), (β), (γ), (στ) και (ζ) του άρθρου 5 της εν λόγω Οδηγίας και αποτελεί ειδικό τμήμα της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

18 34 35 Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εισοδημάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Σημ. Σημ. Πωλήσεις Κόστος πωλήσεων Μικτό κέρδος Έξοδα πωλήσεων και διανομής Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Άλλα έσοδα Κέρδος εργασιών πριν τις αποσβέσεις Αποσβέσεις Κέρδος εργασιών μετά τις αποσβέσεις Χρηματοδοτικά έξοδα καθαρά Μερίδιο κέρδους συνδεδεμένης εταιρείας Κέρδος πριν τη φορολογία Χρέωση φορολογίας Κέρδος για το έτος Αναλογεί σε: Μετόχους της Εταιρείας Συμφέρον μειοψηφίας Κέρδη ανά μετοχή που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρείας (σεντ ανά μετοχή) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) = = ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) = = Κέρδος για το έτος Άλλα συνολικά εισοδήματα: Κέρδος από επανεκτίμηση της γης και των κτιρίων Αναπροσαρμογή αναβαλλόμενης φορολογίας στα κέρδη δίκαιης αξίας Άλλα συνολικά εισοδήματα για το έτος Συνολικό εισόδημα για το έτος Αναλογεί σε: Μετόχους της εταιρείας Δικαιώματα μειοψηφίας Τα στοιχεία στην πιο πάνω κατάσταση παρουσιάζονται μετά την αφαίρεση της φορολογίας. Η φορολογία που σχετίζεται με κάθε στοιχείο των άλλων συνολικών εισοδημάτων παρουσιάζεται στη Σημείωση 12. Οι σημειώσεις στις σελίδες 43 μέχρι 84 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Βασικά Πλήρως κατανεμημένα 0,11 0,11 3,62 3,62 Οι σημειώσεις στις σελίδες 43 μέχρι 84 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

19 36 37 Ενοποιημένος ισολογισμός στις 31 Δεκεμβρίου Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Περιουσιακά στοιχεία Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Άυλα περιουσιακά στοιχεία Μη κυκλοφορούντα εισπρακτέα Επένδυση σε συνδεδεμένη εταιρεία Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Ίδια κεφάλαια Κεφάλαιο και αποθεματικά αποδοτέα στους μετόχους της Εταιρείας Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ Ίδιες μετοχές Κέρδη που κρατήθηκαν Αποθεματικό δίκαιης αξίας Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Υποχρεώσεις Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Δανεισμός Αναβαλλόμενη φορολογία Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Δανεισμός Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Σημ ( ) Στις 25 Απριλίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εrmes Department Stores Plc ενέκρινε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις για έκδοση. Γιώργος Ανηλιάδης Ελένη Ν. Σιακόλα ( ) Υπόλοιπο την 1 η Ιανουαρίου Συνολικό εισόδημα Κέρδος για το έτος Άλλα συνολικά εισοδήματα Γη και κτίρια : Κέρδος από επανεκτίμηση Αναπροσαρμογή αναβαλλόμενης φορολογίας Σύνολο άλλων συνολικών εισοδημάτων Συνολικό εισόδημα για το έτος Συναλλαγές με ιδιοκτήτες Μέρισμα που πληρώθηκε Σύνολο συναλλαγών με ιδιόκτητες Υπόλοιπο την 31 η Δεκεμβρίου / 1 η Ιανουαρίου Συνολικό εισόδημα Κέρδος για το έτος Άλλα συνολικά εισοδήματα Γη και κτίρια : Αναπροσαρμογή αναβαλλόμενης φορολογίας Σύνολο άλλων συνολικών εισοδημάτων Συνολικό εισόδημα για το έτος Συναλλαγές με ιδιοκτήτες Μέρισμα που πληρώθηκε Σύνολο συναλλαγών με ιδιόκτητες Υπόλοιπο την 31 η Δεκεμβρίου Σημ Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου Ίδιες μετοχές ( ) (1) Εταιρείες που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο, κατά το τέλος των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέμει αυτό το ποσό σαν μέρισμα. Έκτακτη αμυντική εισφορά προς 15% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόμενη διανομή μερίσματος στην έκταση που οι μέτοχοι, για σκοπούς λογιζόμενης διανομής μερίσματος κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Το ποσοστό της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα αυξήθηκε στο 17% για κέρδη για το φορολογικό έτος 2009 και στο 20% για κέρδη για τα φορολογικά έτη και. Το ποσό της λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνεται με οποιοδήποτε πραγματικό μέρισμα που ήδη διανεμήθηκε για το έτος στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, μέχρι το τέλος των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Αυτή η έκτακτη αμυντική εισφορά καταβάλλεται από την Εταιρεία για λογαριασμό των μετόχων. ( ) ( ) Κέρδη που κρατήθηκαν ( ) ( ) ( ) ( ) Αποθεματικό δίκαιης αξίας Δικαιώματα μειοψηφίας ( ) ( ) Σύνολο ( ) ( ) ( ) ( ) Εκτελεστικός Πρόεδρος Αναπληρωτής Εκτελεστικός Πρόεδρος (2) Το αποθεματικό υπέρ το άρτιο δεν είναι διαθέσιμο για διανομή υπό μορφή μερίσματος. Οι σημειώσεις στις σελίδες 43 μέχρι 84 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Οι σημειώσεις στις σελίδες 43 μέχρι 84 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

20 38 39 Ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Kατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Ροή μετρητών από εργασίες Κέρδος πριν τη φορολογία Αναπροσαρμογές για: Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων Χρεωστικούς τόκους Πιστωτικούς τόκους (Κέρδος)/ζημιά από πώληση ακινήτων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού Χρέωση απομείωσης λογισμικών προγραμμάτων Χρέωση απομείωσης ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού Μερίδιο κέρδους συνδεδεμένης Εταιρείας Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης: Αποθέματα Εισπρακτέα Πιστωτές Μετρητά που προήλθαν από εργασίες Φορολογία που πληρώθηκε Καθαρά μετρητά από εργασίες Ροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων Επένδυση σε συνδεδεμένη εταιρεία Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού Εισπράξεις από πώληση άυλων περιουσιακών στοιχείων Τόκοι που εισπράχθηκαν (Αύξηση)/μείωση υπολοίπου δανεισμού σε συγγενικά μέρη Μερίσματα που εισπράχθηκαν από συνδεδεμένες εταιρείες Καθαρά μετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες Ροή μετρητών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες Τόκοι που πληρώθηκαν Καθαρός δανεισμός Μέρισμα που πληρώθηκε στους μετόχους της Εταιρείας Μέρισμα που πληρώθηκε από θυγατρική Εταιρεία στα δικαιώματα μειοψηφίας Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τραπεζικά παρατραβήγματα Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τραπεζικά παρατραβήγματα στην αρχή του έτους Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τραπεζικά παρατραβήγματα στο τέλος του έτους Σημ ( ) (806) ( ) ( ) ( ) ( ) (62.116) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Πωλήσεις Κόστος πωλήσεων Μικτό κέρδος Έξοδα πωλήσεων και διανομής Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Άλλα έσοδα Κέρδος εργασιών πριν τις αποσβέσεις Αποσβέσεις Κέρδος εργασιών μετά τις αποσβέσεις Χρηματοδοτικά έξοδα καθαρά Κέρδος πριν τη φορολογία Χρέωση φορολογίας Συνολικό εισόδημα για το έτος Κέρδη ανά μετοχή που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρείας (σεντ ανά μετοχή) Βασικά Πλήρως κατανεμημένα Οι σημειώσεις στις σελίδες 43 μέχρι 84 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Σημ ( ) _ ( ) ( ) _ ( ) _ ( ) _ ( ) ,78 2, ( ) _ ( ) ( ) _ ( ) _ ( ) _ ( ) _ = 3,0 _ 3,0 _ Οι σημειώσεις στις σελίδες 43 μέχρι 84 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος A Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη σωστή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας και τη συνεχή προστασία των συμφερόντων όλων των Μετόχων, έχει

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 11 Μέρος A Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη σωστή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας και τη συνεχή προστασία των συμφερόντων όλων των Μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 0018/00015828/el Γενική Συνέλευση CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης CFI Attachments: 1. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

LCP_Ανακοίνωση_Ετήσια Γενική Συνέλευση_14Ιουνίου2017 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd

LCP_Ανακοίνωση_Ετήσια Γενική Συνέλευση_14Ιουνίου2017 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd 0067/00019927/el Γενική Συνέλευση LCP Holdings and Investments Public Ltd LCP_Ανακοίνωση_Ετήσια Γενική Συνέλευση_14Ιουνίου2017 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση. Ermes Department Stores Plc. Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα

Ετήσια Έκθεση. Ermes Department Stores Plc. Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα Ετήσια Έκθεση Ermes Department Stores Plc Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα 1 Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα Ετήσια Έκθεση 2 3 Περιεχόμενα Σελίδα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD MARFIN CLR PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin CLR Public Co Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου ΚΕΦ. 113, η Πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD Λεωφόρος Βύρωνος Λευκωσία Τηλ: , Φαξ:

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD Λεωφόρος Βύρωνος Λευκωσία Τηλ: , Φαξ: LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD Λεωφόρος Βύρωνος 26 1096 Λευκωσία Τηλ: 22121700, Φαξ: 22123745 e-mail: info@lcp-holdings.com ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Καλούνται οι μέτοχοι της LCP

Διαβάστε περισσότερα

CLL_Ανακοίνωση_Ετήσια Γενική Συνέλευση_14Ιουνίου2017 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας CLR Investment Fund Public Ltd

CLL_Ανακοίνωση_Ετήσια Γενική Συνέλευση_14Ιουνίου2017 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας CLR Investment Fund Public Ltd 0066/00019926/el Γενική Συνέλευση CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD CLL_Ανακοίνωση_Ετήσια Γενική Συνέλευση_14Ιουνίου2017 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας CLR Investment Fund Public Ltd CLL Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την Ετήσια Έκθεσή του και τις Ελεγμένες Ενοποιημένες και Ξεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις της Cyprus Trading Corporation Plc (η Εταιρεία ) και των θυγατρικών της (το

Διαβάστε περισσότερα

0069/ /el Γενική Συνέλευση ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ATL

0069/ /el Γενική Συνέλευση ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ATL 0069/00003079/el Γενική Συνέλευση ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD Προσκλήσεις Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Επισυνάπτονται οι ειδοποιήσεις για την Ετήσια και την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

0016/ /el Γενική Συνέλευση TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD COV. Attachments: 1. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 2. ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

0016/ /el Γενική Συνέλευση TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD COV. Attachments: 1. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 2. ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ 0016/00011964/el Γενική Συνέλευση TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING Αξ. Κύριοι, Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και σχετικό

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την Ετήσια Έκθεσή του και τις Ελεγμένες Ενοποιημένες και Ξεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις της Cyprus Trading Corporation Plc (η Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3 Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την Ετήσια Έκθεσή του και τις Ελεγμένες Ενοποιημένες και Ξεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις της Cyprus Trading Corporation Plc (η Εταιρεία ) και των θυγατρικών της

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση 0076/00017567/el Γενική Συνέλευση ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση ELF Attachments: 1. Δημοσίευση Ειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00009204/el Γενική Συνέλευση CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. CFI Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 0 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ 12/5/2011 5:07:37 PM ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1 2682 Παλαιομέτοχο ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ταχ. Κιβ. 24043 1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Τηλ 22872700 Telefax: 22833564 12 Μαΐου 2011 Διευθυντή Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 0 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00008285/el Γενική Συνέλευση CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. CFI Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 0 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 0 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

Περιεχόμενα. Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Περιεχόμενα Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Μετοχικό Κεφάλαιο Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 2 2 4 5 6 ΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy.

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕTHΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ειδοποιείστε ότι στις 21 Ioυλίου 2015 και ώρα 4.00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK

Διαβάστε περισσότερα

ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ Λευκωσία

ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ Λευκωσία ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ. 301 1060 Λευκωσία 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος Αρ. 71-73 Τ.Θ. 25427 1309 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

Ermes Department Stores Plc. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα

Ermes Department Stores Plc. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Ermes Department Stores Plc Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

Ermes Department Stores Plc. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα

Ermes Department Stores Plc. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Ermes Department Stores Plc Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

Ικανοποιητικά αποτελέσματα σε μια πολύ δύσκολη χρονιά

Ικανοποιητικά αποτελέσματα σε μια πολύ δύσκολη χρονιά Ικανοποιητικά αποτελέσματα σε μια πολύ δύσκολη χρονιά Το 2009 ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά και όπως όλα δείχνουν το 2010 θα είναι ακόμα δυσκολότερη για την κυπριακή οικονομία και κατ επέκταση για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd ανακοινώνει ότι στις 31 Μαΐου, 2011 θα γίνει στο Marfin Laiki Sporting Club στη Λευκωσία, Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Επισυνάπτεται η

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC CYPRUS TRADING CORPORATION PLC Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Cyprus Trading Corporation Plc επί της Δημόσιας Πρότασης της Ν.K. Shacolas Holdings Ltd για απόκτηση του 100% του εκδομένου μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 0 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2 Έκθεση Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ZRP- Ανακοίνωση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων του 2012 (31/08/2012)

ZRP- Ανακοίνωση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων του 2012 (31/08/2012) ZRP- Ανακοίνωση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων του 2012 (31/08/2012) Δια της παρούσης σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Α. Ζορπάς & Υιοί Δημόσια Λτδ, σε συνεδρίασή του η οποία πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ PRIMETEL PLC ΤΗΝ 28Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ PRIMETEL PLC ΤΗΝ 28Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ PRIMETEL PLC ΤΗΝ 28Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Η Πρόσκληση για στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, οι σχετικές Σηµειώσεις, το σχετικό Πληρεξούσιο Έγγραφο θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος A Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη σωστή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας και τη συνεχή προστασία των συμφερόντων όλων των Μετόχων, έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ BAΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 2-3 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4-7 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΟΜΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 8 TO OΡΑΜΑ ΜΑΣ 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ BAΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 2-3 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4-7 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΟΜΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 8 TO OΡΑΜΑ ΜΑΣ 9 EΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ BAΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 2-3 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4-7 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΟΜΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 8 TO OΡΑΜΑ ΜΑΣ 9 Διοικητικό Συμβούλιο και επαγγελματικοί ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ermes Department Stores Plc. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα

Ermes Department Stores Plc. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Ermes Department Stores Plc Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας 0041/00007045/el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

Τελικοί Ελεγμένοι Λογαριασμοί 2016 Επισυνάπτεται ανακοίνωση και Τελικοί Λογαριασμοί για το 2016

Τελικοί Ελεγμένοι Λογαριασμοί 2016 Επισυνάπτεται ανακοίνωση και Τελικοί Λογαριασμοί για το 2016 0030/00019603/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC LTD Τελικοί Ελεγμένοι Λογαριασμοί 2016 Επισυνάπτεται ανακοίνωση και Τελικοί Λογαριασμοί για το 2016 CTC Attachments: 1. ανακοινωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. Εγώ / Εμείς αρ. ταυτότητας/ αρ. εγγραφής* από τ

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. Εγώ / Εμείς αρ. ταυτότητας/ αρ. εγγραφής* από τ 1 Προς την HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ. 24747, 1394 Λευκωσία Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων Τηλ. 22 500 649 / 22 500 650, Φαξ: 22

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση 0076/00015806/el Γενική Συνέλευση ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση ELF Attachments: 1. Δημοσίευση Ειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 0 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

0012/ /el Γενική Συνέλευση VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD VCW

0012/ /el Γενική Συνέλευση VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD VCW 0012/00019817/el Γενική Συνέλευση VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Σε συνέχεια της ανακοίνωσης μας ημερομηνίας 28 Απριλίου 2017,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας µας, σε συνεδρία του στις 23 Ιουλίου 2004 αποφάσισε όπως εφαρµόσει την παράγραφο Γ3 (Επιτροπή Ελέγχου, Ελεγκτές και συµµόρφωση µε

Διαβάστε περισσότερα

Ένδειξη Αποτελέσματος

Ένδειξη Αποτελέσματος 0042/00010737/el Ένδειξη Αποτελέσματος SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Ένδειξη Αποτελέσματος Ένδειξη Αποτελέσματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 SFS Attachment: 1. Ένδειξη Αποτελέσματος Regulated

Διαβάστε περισσότερα

KERVERUS HOLDING IT (CY) PLC

KERVERUS HOLDING IT (CY) PLC ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Woolworth (Cyprus) Properties Plc. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα

Woolworth (Cyprus) Properties Plc. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Ανακοίνωση Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Λευκωσία, 30 Ιουλίου 2014 Προφίλ Συγκροτήματος Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

0091/ /el Γενική Συνέλευση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD ACT. Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Άρθρο 135

0091/ /el Γενική Συνέλευση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD ACT. Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Άρθρο 135 0091/00020087/el Γενική Συνέλευση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD Αποφάσεις Ετήσιας και Εκτατης Γενικής Συνέλευσης Πραγματοποίηση Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΣΙΑΚΟΛΑ Ικανοποιητικά αποτελέσματα παρά την κρίση Μειώθηκαν οι δανειακές υποχρεώσεις κατά 62 εκατ. Παραδίδει τα ηνία του Ομίλου ο κ.

ΟΜΙΛΟΣ ΣΙΑΚΟΛΑ Ικανοποιητικά αποτελέσματα παρά την κρίση Μειώθηκαν οι δανειακές υποχρεώσεις κατά 62 εκατ. Παραδίδει τα ηνία του Ομίλου ο κ. ΟΜΙΛΟΣ ΣΙΑΚΟΛΑ Ικανοποιητικά αποτελέσματα παρά την κρίση Μειώθηκαν οι δανειακές υποχρεώσεις κατά 62 εκατ. Παραδίδει τα ηνία του Ομίλου ο κ. Σιακόλας Τα πρωτόγνωρα γεγονότα που συνέβησαν στην οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L184, 14.7.2007, σ. 17. «Οδηγία 2007/36/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ERMES DEPARTMENT STORES PUBLIC LTD Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ & ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΙΑΣΤΑΤΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ERMES DEPARTMENT STORES PUBLIC LTD Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ & ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΙΑΣΤΑΤΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ERMES DEPARTMENT STORES PUBLIC LTD Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ & ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΙΑΣΤΑΤΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΓΕΘΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΟΜΗ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ (

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιημένος συνοπτικός λογαριασμός αποτελεσμάτων 3 Ενοποιημένος συνοπτικός ισολογισμός 4 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τo εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τo εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σχετική Έκθεση επισυνάπτεται.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σχετική Έκθεση επισυνάπτεται. 0047/00004837/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σχετική Έκθεση επισυνάπτεται. MPT Attachment: 1. Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PUBLIC LIMITED

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PUBLIC LIMITED WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PUBLIC LIMITED Η ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 31 ΕΚ. 2003: ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ WOOLWORTH ΚΑΙ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2015

Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2015 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Publication of Notice of the Annual General Meeting of shareholders Announcement Attached

Publication of Notice of the Annual General Meeting of shareholders Announcement Attached 0076/00019804/en General Meeting ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD Publication of Notice of the Annual General Meeting of shareholders Announcement Attached ELF Attachments: 1. Publication of Notice of

Διαβάστε περισσότερα

TOP- Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

TOP- Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. TOP- Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0083/00007704/el Γενική Συνέλευση TOP Attachments: 1. TOP_AGM_20-6-14 2. TOP_Art_135 Non Regulated Publication Date: 12/06/2014 Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής της Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής της Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 0042/00016149/el Γενική Συνέλευση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής της Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής της Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Woolworth (Cyprus) Properties Plc. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα

Woolworth (Cyprus) Properties Plc. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0072/00020716/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD UNI Attachments: 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης Δείτε το συνημμένο.

Η Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης Δείτε το συνημμένο. Η Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης Δείτε το συνημμένο. 0103/00002996/el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD KYTH Attachment: 1. Η Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο.

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο. ΠΡΟΣ : Εταιρείες που έχουν εισηγμένους τίτλους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΗΜΕΡ. : 22 Φεβρουαρίου, 2012 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Λευκωσία 30 Αυγούστου Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Λευκωσία 30 Αυγούστου Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λευκωσία 30 Αυγούστου 2007 Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας Θα θέλαµε να πληροφορήσουµε το επενδυτικό κοινό ότι το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, Η ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, Η ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 0072/00017163/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, Η ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τo εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τo εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

DOME - ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016

DOME - ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016 0025/00017134/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD DOME ΕΙΔΕ ΕΠΙΣΥΝΗΜΕΝΟ DOME - ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016 Attachments: 1. DOME - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 28 Φεβρουαρίου 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λευκωσία, 28 Φεβρουαρίου 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λευκωσία, 28 Φεβρουαρίου 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η SEA STAR CAPITAL PLC (η «Εταιρεία) ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (το «ΔΣ») συνήλθε στις 28 Φεβρουαρίου 2011 και ενέκρινε την ένδειξη ενοποιημένου

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρτικά Αποτελέσματα Επισυνάπτεται ανακοίνωση

Προκαταρτικά Αποτελέσματα Επισυνάπτεται ανακοίνωση 0087/00006205/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Προκαταρτικά Αποτελέσματα Επισυνάπτεται ανακοίνωση Attachment: 1. seas Regulated Publication Date: 28/02/2014 28 Φεβρουαρίου 2014 Χρηματιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008 0 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου 2 Έκθεση ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ένδειξη Αποτελέσματος 2015

Ένδειξη Αποτελέσματος 2015 0042/00014939/el Ένδειξη Αποτελέσματος SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Ένδειξη Αποτελέσματος 2015 Ένδειξη Αποτελέσματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 SFS Attachment: 1. Ένδειξη Αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

0042/ /el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachment: 1. Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης - δεύτερο εξάμηνο

0042/ /el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachment: 1. Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης - δεύτερο εξάμηνο 0042/00013728/el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης Έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited της Ενδιάμεσης Ενοποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2012

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2012 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2012 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED 1 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

17 η Ετήσια Γενική Συνέλευση

17 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 17 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 7 Σεπτεμβρίου 2017 Ημερήσια Διάταξη Χαιρετισμός Προέδρου Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Μελέτη και Έγκριση Έκθεσης Διαχείρισης και Ενοποιημένης Έκθεσης Διαχείρισης Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 1 Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 2 Συνοπτική Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 30 Σεπτεμβρίου 2014

Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπεύθυνων της Εταιρείας για τις μη ελεγμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 0087/00009420/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SEA STAR CAPITAL PLC ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2013 Γίνεται αναφορά στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας Sea Star Capital Plc που είχαν δημοσιευθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

KERVERUS IT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2013

KERVERUS IT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Της Εταιρείας: SAFS HOLDINGS PUBLIC LIMITED Θέμα: Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

Της Εταιρείας: SAFS HOLDINGS PUBLIC LIMITED Θέμα: Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Της Εταιρείας: SAFS HOLDINGS PUBLIC LIMITED Θέμα: Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε στις 31 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

0042/ /el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachment: 1. H1 IMS SFS GROUP

0042/ /el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachment: 1. H1 IMS SFS GROUP 0042/00015667/el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Έγκριση Ενδιάμεσης Κατάστασης Διαχείρησης Έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited της Ενδιάμεσης

Διαβάστε περισσότερα

Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2014

Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2014 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπεύθυνων της Εταιρείας για τις μη ελεγμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. 0087/00010770/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. Attachments: 1. Ενοποιημένη Οκ Κατ 2014 2. Επεξηγηματική Οικ Κατ 2014 Regulated

Διαβάστε περισσότερα