ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ"

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα την 14 Η Μαίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 στα γραφεία της εταιρείας στο ΔΔ Αμπελούζος Δήμου Γόρτυνας Ηρακλείου μετά από πρόσκλήση του Προέδρου κ. Εμμανουήλ Καμπουράκη του Λάμπρου. Στη Συνεδρίαση προέδρευσε ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Καμπουράκης Εμμανουήλ και τα πρακτικά τήρησε το μέλλος του ΔΣ κ. Φιτσάκης Αντώνιος. Στη συνενδρίαση παρόντα είναι όλα τα μέλη του ΔΣ.Δηλ.οι Α) Καμπουράκης Εμμανουήλ του Λάμπρου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Β) Καμπουράκης Λάμπρος του Στεφάνου, Αντιπρόεδρος Γ) Φιτσάκης Αντώνιος του Ιωάννου, Μέλος Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Έγκριση Ισολογισμού χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 καθώς και του λογαριασμού Αποτελέσματα χρήσεως που συνοδεύει αυτόν και του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων. 2. Κατάρτιση και έγκριση του Προσαρτήματος. 3. Κατάρτιση της εκθέσεως του Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 4. Διανομή κερδών χρήσης Σύγκλιση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 3 ης εταιρικής χρήσης 1 η Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2012 Υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. οι οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, λογαριασμός «αποτελεσμάτων χρήσεως» και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων) της «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» Της 3 ης εταιρικής χρήσης, όπως καταχωρήθηκαν στα κατά νόμο βιβλία της Εταιρείας προκειμένου να δημοσιευθούν νόμιμα και εμπρόθεσμα στις οριζόμενες από το Νόμο ημερήσιες πολιτικές και οικονομικές Εφημερίδες και στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) και να υποβληθούν στην τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση. Οι ως άνω υποβαλλόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν ως ακολούθως: 1

2 2

3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμου Εταιρείας με την επωνυμία : «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ» Κύριοι Μέτοχοι, Εμείς οι ορισθέντες από την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας την , για τον έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων της 2 ης εταιρικής χρήσης, ελέγξαμε τον Ισολογισμό της 31 ης Δεκεμβρίου 2011,καθώς και τα αποτελέσματα επί των εργασιών της εταιρείας σας που προέκυψαν στο χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2011 μέχρι 31 Δεκεμβρίου Κατά τον έλεγχο που διενεργήσαμε εφαρμόσθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 37 του Νο 2190/1920 περί Ανωνύμων εταιρειών και ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες από τη λογιστική αρχές της ελεγκτικής. Από την εταιρεία τηρήθηκαν τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τη Νομοθεσία, τα οποία τέθηκαν στη διάθεση μας για τη διενέργεια του ελέγχου. Μας δόθηκαν οι πληροφορίες και εξηγήσεις που ζητήσαμε. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε η ορθότητα και νομιμότητα των εγγραφών που έγιναν στα επίσημα βιβλία της εταιρείας και ότι υπάρχουν στο προσάρτημα πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 43 α του Νο 2190/1920. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι έγινε επαλήθευση και συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις και δεν υπάρχουν υποκαταστήματα της εταιρείας. Ο παραπάνω Ισολογισμός της διαχειριστικής περιόδου / ως και οι αναλύσεις που τον συνοδεύουν προκύπτουν από τα επίσημα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και απεικονίζουν με βάσει τις κείμενες διατάξεις και τις αρχές της λογιστικής την οικονομική κατάσταση της εταιρείας σας, όπως είχε αυτή την 31 η Δεκεμβρίου Βεβαιώνοντας την άριστη εντύπωση που αποκομίσαμε από την έλεγχο που κάναμε,συνιστούμε σε σας κ.κ. Μέτοχοι την έγκριση του Ισολογισμού της 31 ης Δεκεμβρίου 2011 και την απαλλαγή μας από κάθε ευθύνη για την παραπάνω χρήση. Αμπελούζος 5 Απριλίου 2012 Οι Ελεγκτές Ανωνύμων εταιρειών Αστρινάκης Ιωάννης Αριθμός Αδείας ΟΕΕ Πατρικαλάκης Κωστ. Αριθμός Αδείας ΟΕΕ

4 Το ΔΣ μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις,χωρίς καμία τροποποίηση, προκειμένου να υποβληθούν στην τακτική Γενική Συνέλευση, μόνη κατά νόμο αρμόδια για την έγκρισή τους. ΘΕΜΑ 2ο: Κατάρτιση και έγκριση του Προσαρτήματος Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναφέρει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις 409/86 Π.Δ. πρέπει να καταρτισθεί και να εγκριθεί από το Δ.Σ. το «ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ». Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ όψιν του : Α) Το άρθρο 43 α του Κ.Ν. 2190/1920 που τέθηκε από το 35 του 409/86 Π.Δ. και τις λοιπές διατάξεις αυτού. Β) Τον Ισολογισμό χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου Γ) Τα στοιχεία του αρχείου της εταιρείας και τα λογιστικά βιβλία αυτής, συντάσσει το προσάρτημα ως ακολούθως: ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 χρήσεως 01/01/2012 μέχρι 31/12/2012 της Α.Ε. με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/20 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α και τις διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέμπει, παρέχουμε τις παρακάτω πληροφορίες που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας την 31/12/2011. Παρ.1 Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.α. Άρθρο 42α παρ.3 :Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού. Δεν έγινε β. Άρθρο 42β παρ.1 :Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».δεν έγινε γ. Άρθρο 42β παρ.2 :Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση δ. Άρθρο 42β παρ.3 :Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών και αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ε. Άρθρο 42β παρ.4 :Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. Δεν έγινε στ. Άρθρο 42β παρ.5:αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως. Δεν έγινε 4

5 Παρ.2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων α. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. α :Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσης,καθώς και στην αξία που προσδιορίστηκε από την επιτροπή του αρθρ.9 του ΚΝ 2190/1920 είναι προσαυξημένα με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένα με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. Την δεν έγινε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων ν.2065,λόγω του χρόνου κτήσης αυτών. Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κλπ.) αποτιμήθηκαν στην κατ είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσης τους, της κατά το τέλος της χρήσης τρέχουσας τιμής αγοράς τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας β. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ.α : Την στο λογαριασμό Νο της τράπεζας Πειραιώς,υπάρχει κατάθεση 9.782,78 Δολλαρίων,αξίας σε ευρώ 7.572,40. γ. Άρθρο 43 παρ.2 :Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτίμησης. Δεν έγινε. δ. Άρθρο 43 παρ.7 εδαφ.β :Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσης ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών. Δεν έγινε. στ. Άρθρο 43 παρ.9:ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κίνησης του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής». Δεν έγινε. Παρ.3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως.β. Άρθρο 43 παρ.5 εδαφ.δ. :Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. Δεν έγιναν γ. Άρθρο 43 παρ.5 εδαφ.ε.: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Δεν σχηματίσθηκαν ε. Άρθρο 43 παρ.3 εδαφ.γ.:τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσης δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων. Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά. στ. Άρθρο 43 παρ.4 εδαφ.α και β :Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχείρησης (GOODWILL)».Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά. Παρ.4. Συμμετοχέςα. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ.β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%. Δεν υπάρχουν τέτοιες συμμετοχές α. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. ιε :Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Δεν συντρέχουν λόγοι για την σύνταξη τέτοιων καταστάσεων 5

6 Παρ.6. Μετοχικό Κεφάλαιο α. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. δ : Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στις 31/12/2012 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ, το οποίο είναι ολοσχερώς καταβλημένο..το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ η κάθε μία. β. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. γ :Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Μέσα στην χρήση δεν έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. δ. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. ιστ :Απόκτησης ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση. Δεν αποκτήθηκαν Παρ.9. Λογαριασμοί Τάξεως Άρθρο 42ε παρ.11 : Στους λογαριασμούς τάξεως είναι καταχωρημένα: α) ποσό ,19 το οποίο αφορά κατάθεση στην ΑΤΕ δεσμευμένη,για έκδοση εγγυητικής επιστολής, για λόγους που επιβάλλονται από την άδεια λειτουργίας του λατομείου και β) ποσό ,04 το οποίο προέκυψε ως υπεραξία από την εκτίμηση της επιτροπής του αρθρ.9.παρ.10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες Άρθρο 42ε παρ.9 :Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία. Δεν χορηγήθηκαν. Παρ.11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως α. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ.ιγ :Αμοιβές μελών οργάνων Διοίκησης και Διεύθυνσης της εταιρείας. Δεν δόθηκαν. γ. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ.ιδ :Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές). Δεν υπάρχουν Αμπελούζος 30/04/2013 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Λογιστής Καμπουράκης Εμμανουήλ Καμπουράκης Λάμπρος Φιτσάκης Αντώνιος Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα εγκρίνει το παραπάνω προσάρτημα. ΘΕΜΑ 3 ο : Κατάρτιση της εκθέσεως του Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων Στη συνέχεια υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του ΔΣ η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της εταιρείας ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ. εταιρικής χρήσεως (1 η Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012), η οποία έχει ως ακολούθως: 6

7 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμου Εταιρείας με την επωνυμία : «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» Κύριοι Μέτοχοι Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας μας, σας παραθέτουμε μια σειρά οικονομικών στοιχείων της εταιρείας μας και τον Ισολογισμό αυτής που συνοδεύεται από το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων χρήσεως και μετά από τη μελέτη και ανάλυση τους, εναπόκειται σε εσάς να τα εγκρίνεται ή να τα τροποποιήσετε. Οι οικονομικές μας καταστάσεις έχουν συνταχθεί όπως προβλέπει το Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 409/86. Τα κονδύλια των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων είναι σαφή και δηλωτικά του περιεχομένου αυτών και νομίζουμε ότι από αυτά παρέχονται όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για μια σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας μας. Κατωτέρω σας παραθέτουμε βασικά οικονομικά μεγέθη της εταιρείας μας : α) Ο κύκλος εργασιών κατά την εν λόγω εταιρική χρήση ανήλθε στο ποσό των ,09 ευρώ,και θεωρείται αρκετά χαμηλός σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Οι προσπάθειες του Δ.Σ. για την αύξηση των πωλήσεων της επιχείρησης μας δεν έφεραν αποτέλεσμα. Ο βασικότερος λόγος είναι η μειωμένη οικοδομική δραστηριότητα στην περιοχή μας. β) Την 31 η Δεκεμβρίου 2012 δεν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις.. γ) Η εταιρεία μας έχει γήπεδα που η συνολική τους αξία ανέρχεται στο ποσό των ,00 Ε. δ) Η αξία των κτιριακών εγκαταστάσεων της εταιρείας μας, ανέρχεται στο ποσό των ,80 ευρώ επί των οποίων έχουν υπολογιστεί αποσβέσεις ύψους ,11 ευρώ και η αναπόσβεστη αξία των είναι ,69 ευρώ. Οι παραπάνω τιμές στα ακίνητα είναι αυτές που προέκυψαν από την εκτίμηση της επιτροπής αρθ.9. Συνημμένος υπάρχει και ο Ισολογισμός της επιχείρησης μας που έχει εγκριθεί ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο, για να λάβετε γνώση αυτού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων. Σας γνωρίζουμε ότι δεν έχει συμβεί κανένα άλλο σημαντικό γεγονός από την έναρξη λειτουργίας της εταιρείας μέχρι σήμερα, που να πρέπει ειδικά να αναφερθεί στην έκθεση μας, αλλά οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά. Κλείνοντας την έκθεση μας σας καλούμε να εγκρίνετε την ψήφιση της και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που σας υποβάλλαμε και να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου Το Διοικητικό Συμβούλιο Α) Καμπουράκης Εμμανουήλ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Β) Καμπουράκης Λάμπρος, Αντιπρόεδρος Γ) Φιτσάκης Αντώνιος, Μέλος 7

8 Το ΔΣ ομοφώνως εγκρίνει την παραπάνω έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2012 προκειμένου να υποβληθεί στην τακτική Γενική Συνέλευση, μόνη κατά νόμο αρμόδια για την έγκρισή τους. ΘΕΜΑ 4ο:Διανομή κερδών χρήσης 2012 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει το Δ.Σ. ότι δεν θα μερίσματος επειδή από τον ισολογισμό προέκυψαν ζημιές. γίνει διανομή Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει να προτείνει στη Γενική Συνέλευση την μη διανομή κερδών στους μετόχους. ΘΕΜΑ 5ο: Σύγκλιση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Καμπουράκης Εμμανουήλ ορίζει και το ΔΣ εγκρίνει όπως την 27η Ιουνίου 2013 ημέρα πέμπτη και ώρα 19:00 συνέλθουν οι κ.κ. μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1 ης Ιανουαρίου ης Δεκεμβρίου 2012 μετά των εκθέσεων του ΔΣ. 2. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1 ης Ιανουαρίου ης Δεκεμβρίου Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1 η Ιανουαρίου 31 η Δεκεμβρίου 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Διανομή κερδών Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό του να προβεί στην κατά νόμο δημοσίευση της προσκλήσεως και του Ισολογισμού. Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Το μέλος Καμπουράκης Εμμανουήλ του Λάμπρου Καμπουράκης Λάμπρος του Στεφάνου Φιτσάκης Αντώνιος του Ιωάννου Ακριβές Αντίγραφο Αμπελούζος Ο Πρόεδρος ΔΣ Εμμαν.Καμπουράκης 8

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού συµβουλίου που πάρθηκε στην από 23 Μαϊου 2015 συνεδρίαση του και σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠ ΑΡ.39. της 10ης Μαρτίου 2014 της Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας NOVACTA E.Π.E.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠ ΑΡ.39. της 10ης Μαρτίου 2014 της Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας NOVACTA E.Π.E. 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠ ΑΡ.39 της 10ης Μαρτίου 2014 της Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας NOVACTA E.Π.E. Στην Αθήνα σήμερα, την 10 η Μαρτίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, στα γραφεία της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

α. Άρθρο 43α παρ. 1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

α. Άρθρο 43α παρ. 1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους. ΙΚΑΡΟΣ LABCHEM ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.K.E ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α.Ε 51695/05/Β/02/7 Α.Φ.Μ. 999845513

Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α.Ε 51695/05/Β/02/7 Α.Φ.Μ. 999845513 Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α.Ε 51695/05/Β/02/7 Α.Φ.Μ. 999845513 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Βασει των διαταξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Συνήλθαν σήμερα, 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας, στην Α Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - 6 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - 6 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6 Στο Ηράκλειο σήµερα την 31/07/2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 06.00 µ.µ. στα γραφεία της Συµβολαιογράφου Μαρίας ηµητρίου Κουµιανάκη που βρίσκονται επί της οδού 1866 στον

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύντομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύντομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΑΡΜΑΕ : 53970/01/Β/03/19(2012) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α Ν. Α Σ Η Μ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Ε

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α Ν. Α Σ Η Μ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Ε Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α Ν. Α Σ Η Μ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Ε Α Ρ. Μ Α Ε 2 8 1 1 / 0 1 / Β / 8 6 / 2 8 1 0 ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Τ Σ Α Γ Κ Ο Γ Ε Ω Ρ Γ Α Σ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ - Φ Ω Τ Η Σ Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Α Λ Λ Υ Ν Τ Ι Κ Ω Ν Π Α Ι Χ Ν Ι Δ Ι Ω Ν Ψ Ι Λ Ι Κ Ω Ν Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ω Ν Ε Ι Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ι Α Κ Ω Ν Σ Υ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 102. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 102. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 102 Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2012 ΤΗΣ «.«ΑΥΡΑ ΑΞΤΕΕ...» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α

Διαβάστε περισσότερα

Παρ.1. Σύντομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ.1. Σύντομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν 2190/1920, όπως ισχύει) «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΚΗΣ Γ.ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

"ΕΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε." ΑΡ.Μ.Α.Ε : 42835/01ΑΤ/Β/99/138

ΕΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 42835/01ΑΤ/Β/99/138 "ΕΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε." ΑΡ.Μ.Α.Ε : 42835/01ΑΤ/Β/99/138 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2014-31.12.2014 (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ 11, Τ.Κ. 106 82 ΑΘΗΝΑ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ 095598408

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ 095598408 ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ 095598408 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων των κωδικοπ. Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955 όπως ισχύουν) Διάταξη και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει) Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν έγινε. Δεν έγιναν. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν έγινε. Δεν έγιναν. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων ΔΩΔΕΚΑ ΕΛΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. ΓΕΜΗ 7964001000 ( πρώην Α.Ρ.Μ.Α.Ε 64988/01/β/07/815 ) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.»

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ε.Π.Ε ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ε.Π.Ε ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ε.Π.Ε ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 και 3190/1955, όπως ισχύουν) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013 1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΕΙΔΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ 01/12-31/12/13

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) της εταιρίας ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 61712/01AT/B/06/444

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Τ.Ε. ΑΡ.Μ.ΑΕ: 170/78/62/B/88/88

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31.12.2012 Της εταιρείας «ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Διαπιστωθείσης της απαρτίας η συνεδρίαση άρχισε υπό την προεδρία του διαχειριστή Ιωαννίδη Ιπποκράτη.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Διαπιστωθείσης της απαρτίας η συνεδρίαση άρχισε υπό την προεδρία του διαχειριστή Ιωαννίδη Ιπποκράτη. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Σήμερα, την 0η Μαρτίου 204, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε στα επί της Καυκάσου 63 Κυψέλη Αθήνα, γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ABC KINITRON I.K.E.», ο διαχειριστής της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα