ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5375 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών » Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων » Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης » Προστασίας του Πολίτη Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Oργανισμοί Λοιποί φορείς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (1) Με την αριθμ / κοινή απόφαση του Υφυ πουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των Υπουργών Εσωτερικών, (Ανα πληρωτή) Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 «Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζομένους στις εταιρείες Ολυμπιακές Αερο γραμμές ΑΕ, Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες ΑΕ και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα ΑΕ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 239/τ.Α / ) και την αριθμ. οικ /393/ κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επι κοινωνιών «Μεταφορά προσωπικού των Εταιρειών της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3717/2008» (ΦΕΚ 1829/τ. Β / ), ύστερα από την αριθμ. 24/ Γνωμοδότηση της Β Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3502/39/ απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για τη διάθεση του προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3717/2008 στους φορείς υποδοχής, όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ / 849/ όμοια, μεταφέρεται η πρώ ην υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Ολυμπιακών Αερογραμμών Α.Ε., Ολυμπιακής Αεροπορίας Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπια κής Αεροπλοΐας Α.Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΤΕΜΙΡΗ του Γεωργίου, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με σχέση εργασί ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Η θέση αυτή καταργείται αυτοδίκαια με την καθ οι ονδήποτε τρόπο αποχώρηση της μεταφερόμενης υπαλ λήλου. Η μεταφερόμενη υπάλληλος κατατάσσεται σε Μ.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 7 του Ν. 3717/2008 και το άρθρο τρίτο παρ. 22 του ν. 3845/2010, όπως ισχύει. (Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης ΥΔΕ Ν. Αθηνών: 4714/ ). Με την αριθμ / απόφαση Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης και των Υπουργών Εσωτερικών, (Αναπληρω τή) Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ ων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 «Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους ερ γαζομένους στις εταιρείες Ολυμπιακές Αερογραμμές ΑΕ, Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες ΑΕ και Ολυμπια κή Αεροπλοΐα ΑΕ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 239/τ.Α / ) και την αριθμ. οικ /393/ κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Με ταφορά προσωπικού των Εταιρειών της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3717/2008» (ΦΕΚ 1829/τ. Β / ), ύστερα από τη Γνωμοδότηση της από ης Συνεδρίασης της Γ Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3502/39/ Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για τη διάθεση του προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3717/2008 στους φορείς υποδοχής, μεταφέρονται οι πρώην υπάλ ληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Ολυμπιακών Αερογραμμών Α.Ε., Ολυμπια κής Αεροπορίας Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακής Αε ροπλοΐας Α.Ε., εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας, ως ακολούθως: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΥΣΑΚΗΣ του Χαραλάμπους ΥΕ Ερ γατών 2. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΧΛΙΑΡΙΔΟΥ του Αργυρίου ΥΕ Εργατών σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Απο κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και σε υπηρεσίες αυτής, στο Νομό Θεσσαλονίκης.

2 5376 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Οι θέσεις αυτές καταργούνται αυτοδίκαια, με την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των μεταφε ρομένων. Οι μεταφερόμενοι κατατάσσονται σε μισθολογικά κλι μάκια, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 7 του Ν. 3717/2008 και το τρίτο παρ. 22 του ν. 3845/2010, όπως ισχύει. (Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης ΥΔΕ Νομού Θεσσαλο νίκης: 3555/ ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΑΝ.ΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Με την υπ αριθμ / κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετατάσσεται η Τζιβάκη Ειρήνη του Βασιλείου, μόνιμη υπάλληλος του Ταμείου Επικου ρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (Τ.Ε.Α.Ι.Τ.), του Υπουρ γείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ ειδικότητας Χειριστών Η/Υ, με βαθμό Γ, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε αντίστοιχη κενή ορ γανική θέση κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ της υπηρεσίας αυτής και με το βαθμό που κατέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 246 και 283 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικρά της», και μετά από σύμφωνη γνωμοδότηση του Α Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Τ.Ε.Α.Ι.Τ. Τ.Α.Π.Ι.Τ., του Διοι κητικού Συμβουλίου του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης του Ιδιωτικού Τομέα και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καρδίτσας μετά από την αριθμ.8/ απόφαση, τα πρακτικό 79/ και 7/9/ , αντίστοιχα. (Αριθμ. βεβ. Περιφ. Θεσσαλίας /3128/ ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Με την ΔΔΟΙΚ/3892/ απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του ν. 3528/2007, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την Υπηρεσία της Σταυ ρούλας Βέντη του Αριστείδη, μόνιμου υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΠΕ Ειδικών σε Θέματα Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να συνταξιο δοτηθεί και διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλ ληλικής της σχέσης από 1/08/2011, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (2) Με την αρ /Η/ πράξη του Προϊσταμέ νου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητι κής Υποστήριξης της Κ.Υ. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπηρεσία του ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗ ΤΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, υπαλλήλου κλάδου ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙ ΚΟΥ του 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ, με βαθμό Α και Μ.Κ. 1, από 10/08/2011, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΔΑΡΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με την αριθ. Φ. 10.1/4746/ απόφαση του Δι ευθυντή Π.Ε. Ημαθίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ τ.α), γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία του Μπιτούλα Ιωάννη του Γεωργίου, δασκάλου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Μακροχωρίου, κλάδου Δασκάλων με βαθμό Α και Μ.Κ. 2 (A.M ) από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης. Με την αριθ. Φ. 10.1/4857/ απόφαση του Διευ θυντή Π.Ε. Ημαθίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις των άρθρων 147 και 148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ τ.α ), γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή η πα ραίτηση από την υπηρεσία του Ζδράγκα Πέτρου του Κων/νου, δασκάλου του Δημοτικού Σχολείου Αγίας Βαρ βάρας Άμμου Ασωμάτων, κλάδου Δασκάλων με βαθμό Α και Μ.Κ. 2 (Α.Μ ) από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης. Ο Διευθυντής ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Με την αριθμ. Φ.10.1/4052/ απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών που εκδόθηκε σύμφωνα τις διατάξεις του Ν. 3528/2007, άρθρο 148, παρ. 5, λύεται αυτοδίκαια από η υπαλληλική σχέση της Ταραβάνη Μαρίας του Πανα γιώτη κλ. ΠΕ05, με βαθμό Α και Μ.Κ. 2, του 3ου Γενικού Λυκείου Σερρών (A.M ). Με την αριθμ. Φ.10.1/4554/ απόφαση του Δι ευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007, άρθρο 148. παρ. 5, λύεται αυτοδίκαια από η υπαλληλική σχέση της Μιχαηλούδη Καίτη του Διονυσί ου κλ. ΠΕ02, με βαθμό Α και Μ.Κ. 3, του 5oυ Γυμνασίου Σερρών (A.M ).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 5377 Με την αριθμ. Φ.10.1/4607/ απόφαση του Δι ευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007, άρθρο 148, παρ. 5, λύεται αυτοδίκαια από η υπαλληλική σχέση του Μυλωνά Χαράλαμπου του Κων σταντίνου κλ. ΠΕ04.01, με βαθμό Α και Μ.Κ. 2, 1ου Γενι κού Λυκείου Σερρών (Α.Μ ). Με την αριθμ. Φ.10.1/5008/ απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών που εκδόθηκε σύμφωνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007, άρθρο 148, παρ. 5, λύεται αυτοδίκαια από η υπαλληλική σχέση του Παπαδόπουλου Κων σταντίνου του Χαρίτων κλ. ΠΕ04.02, με βαθμό Α και Μ.Κ. 2, του 5ου Γενικού Λυκείου Σερρών (A.M.: ). Με την αριθμ. Φ.10.1/4573/ απόφαση του Δι ευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007, άρθρο 148, παρ. 5, λύεται αυτοδίκαια από η υπαλληλική σχέση του Σίγκα Ηλία του Λαζάρου κλ. ΠΕ04, με βαθμό Α και Μ.Κ. 1, Σχολικές Μονάδες όπου ήταν απο σπασμένος του Εξωτερικού (Σουηδία) (A.M ). Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Με την αριθ. Φ.10.1/4620/ απόφαση του Διευ θυντή Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Χαλκιδικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 παρ. 5, 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ.α ), διαπιστώνεται η αυτο δίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της Καραγιάννη Αναστασίας του Κωνσταντίνου Εκπαιδευτικού Κλάδου Νηπιαγωγών ΠΕ 60 με βαθμό Α και Μ.Κ. 1. με Αριθμό Μητρώου από λόγω υποβολής 2ης αίτησης παραίτησης. Κωδικός Φορέα για Εθνικό Τυπογραφείο: Ο Διευθυντής ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ Με την 3248/ απόφαση της Διευθύντριας Β/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Θεσ/νίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 παρ. 1 και 5 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Ιωάννη (A.M ), καθηγήτριας κλάδου ΠΕ (Φιλολόγων) του 23ου ΓΕΛ Θεσ/νικής, με βαθμό Α και Μ.Κ. 1 από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της, που θεωρείται ως γενόμενη δεκτή. Με την 3287/ απόφαση της Διευθύντριας Β/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Θεσ/νίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 παρ. 1 και 5 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλ ληλική σχέση του ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΣΠΑΝΟΥ του Νικολάου (A.M ), καθηγητή κλάδου ΠΕ (Μαθηματικών) Δ/ντής του 13ου ΓΕΛ Θεσ/νίκης με οργανική θέση στο 2ο ΓΕΛ Θεσ/νίκης, με βαθμό Α και Μ.Κ. 2 από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτη σής του, που θεωρείται ως γενόμενη δεκτή. Η Διευθύντρια ΑΛΚΗΣΤΙΣ Α. ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΥ Με την 2567/ απόφαση του Διευθυντή Πρω τοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αργολίδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007, άρθρα 148 και 156 (ΦΕΚ 19 τ. Α του Υ.Κ.) και τη ΣΤ5/56/ υπουργική απόφαση, με την οποία μεταβιβάζεται το δικαίωμα υπογραφής «με Εντολή Υπουργού» στους Προϊσταμένους των Δ/νσεων και Γραφείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, γίνεται δεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία της ΑΘΗΝΑΣ ΜΗΤΡΟΠΑΠΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (Α.Μ ) εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 70 (δασκάλας), του 6/θ Δημοτικού Σχολείου Δαλαμανάρας με βαθμό Α και Μ.Κ. 1 από , ημερομηνία που υπέβαλε δεύτερη αίτηση παραίτησης. Ο Διευθυντής ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΑΒΡΗΛΟΣ Με την αρ. 3328/ απόφαση του Προϊσταμένου του 2ου Γραφείου Α Δ/νσης Δ.Ε. Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 147 και 148 του Ν. 3528/2007, λύεται η υπαλληλική σχέση του Τζίμα Σπυρίδωνα του Χαραλάμπους, κλ. ΠΕ 02, με βαθμό Α και Μ.Κ 02 και A.M , του 3ου Γεν. Λυκείου Γαλατσίου, από ημερομηνία συμπλήρωσης διμήνου από την αίτηση παραίτησής του (παραίτηση ). Με την αρ. 3871/ απόφαση του Προϊσταμέ νου του 2ου Γραφείου Α Δ/νσης Δ.Ε. Αθηνών, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 63, 96, 147 και 148 του Ν. 3528/2007, γίνεται αυτοδίκαια δεκτή η αίτηση παραί τησης από την Υπηρεσία και λύεται η υπαλληλική σχέ ση της Κονδύλη Αδαμαντίας του Αντωνίου, εκπ/κού κλ. ΠΕ 03, με βαθμό Α και Μ.Κ 01, του 59ου Γεν. Λυκείου Αθήνας, που διετέλεσε Διευθύντρια στο 49ο Γεν. Λύκειο Αθήνας, με A.M , από , ημερομηνία υπο βολής της δεύτερης αίτησής της, με την οποία εμμένει στην παραίτησή της, και της απονέμεται η ευαρέσκεια της υπηρεσίας και ο τίτλος της επίτιμης Διευθύντριας Γεν. Λυκείου τον οποίο και κατέχει. Με την αρ. 3325/ απόφαση του Προϊσταμένου του 2ου Γραφείου Α Δ/νσης Δ.Ε. Αθηνών, που εκδόθη κε σύμφωνα με τα άρθρα 147 και 148 του Ν. 3528/2007, λύεται η υπαλληλική σχέση της Σαντοριναίου Αικατε ρίνης του Ιωάννη, κλ. ΠΕ 02, με βαθμό Α και Μ.Κ 02 και A.M , του 1ου Γεν. Λυκείου Γαλατσίου, από ημερομηνία συμπλήρωσης διμήνου από την αίτη ση παραίτησής της (παραίτηση ). Με την αρ. 3896/ απόφαση του Προϊσταμένου του 2ου Γραφείου Α Δ/νσης Δ.Ε. Αθηνών, που εκδόθη κε σύμφωνα με τα άρθρα 147 και 148 του Ν. 3528/2007, γίνεται αυτοδίκαια δεκτή η αίτηση παραίτησης από την Υπηρεσία και λύεται η υπαλληλική σχέση του Μου ντανέα Παναγιώτη του Δημητρίου, εκπ/κού κλ. ΠΕ 03, με βαθμό Α και Μ.Κ 02, του 5ου Γ/σίου Γαλατσίου και A.M από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησής του, με την οποία εμμένει στην πα ραίτησή του. Ο Προϊστάμενος ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΙΣΙΛΑΣ

4 5378 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την αριθ. Φ.10.1/1638/ απόφαση του Προϊ σταμένου του 2ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ σης Ημαθίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007, άρθρο 148, απολύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία του ο ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Δάσκαλος του Δ.Σ. ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ ΝΗΣΕ ΛΙΟΥ, κλάδου ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ με βαθμό Α και Μ.Κ. 2 (A.M ) από , ημερομηνία κατά την οποία παρήλθε προθεσμία άπρακτου δίμηνου από την υποβο λή αίτησης παραίτησής του από την υπηρεσία. Με την αριθ. Φ.10.1/1637/ απόφαση του Προ ϊσταμένου του 2ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ σης Ημαθίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007, άρθρο 148, απολύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία του ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δάσκαλος του ΕΙΔΙΚΟΥ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, κλάδου ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ με βαθμό Α και Μ.Κ. 1 (A.M ) από , ημερομηνία κατά την οποία πα ρήλθε προθεσμία άπρακτου δίμηνου από την υποβολή αίτησης παραίτησης του από την υπηρεσία. Ο Προϊστάμενος ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ Με την αριθμ. 5631/ απόφαση του Προϊστα μένου του 1ου Γραφείου της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Α Αθήνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 63, 96, 147 και 148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α / ) και το άρθρο 4 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159/Α / ) έγινε αυτοδίκαια δεκτή η αίτηση παραίτησης και λύ εται η υπαλληλική σχέση του ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΣΗΦ, εκπαιδευτικού λειτουργού κλάδου ΠΕ04.04 Βιολόγου, με βαθμό Α και Μ.Κ. 1, Διευθυντή του 39ου ΓΕΛ Αθηνών, με οργανική θέση στο 41ο ΓΕΛ Αθηνών (A.M ), από , ημερομηνία συμπλήρωσης άπρακτου διμήνου από την υποβολή της αίτησης παραί τησής του από την Υπηρεσία. Η υπηρεσία του απονέμει την ευαρέσκεια και τον τίτλο του επιτίμου Διευθυντή του 39ου ΓΕΛ Αθηνών. Ο Προϊστάμενος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Με την 2025/ απόφαση του Προϊσταμένου του 2ου Γραφείου της Διεύθυνσης Β/βάθμιας Εκπ/σης νομού Δωδεκανήσου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του νόμου 3528/2007, γίνεται αυτοδί καια δεκτή η αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία και λύεται η υπαλληλική σχέση του Τσουγκράνη Γεωργίου του Μιχαήλ, AM , καθηγητή κλάδου ΠΕ02 του 1ου Γενικού Λυκείου Καλύμνου με βαθμό Α (άλφα) και Μ.Κ. 1 (ένα), από , επειδή την ημερομηνία αυτή επανήλθε με δεύτερη αίτηση εμμένοντας στην παραίτησή του. Του απονέμεται τιμητικά η «ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ» της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 3528/2007. Ο Προϊστάμενος ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΘΑΝΑΤΣΗΣ Με την αριθμ. 1476/ απόφαση του Προϊστα μένου του 1ου Γραφείου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ. Α /9 2 08) και 5 του Ν. 3687/08 (ΦΕΚ 159/08 τ. Α ) που ισχύουν, γίνεται αποδεκτή από την υπηρεσία η παραίτηση της Καραουλάνη Ευθυμίας του Νικολάου (AM ) του 2/θ 12ου Νηπιαγωγείου Καρδίτσας του 1ου Γραφείου Π.Ε. Καρδίτσας με βαθμό Α Μ.Κ. 6 και απολύεται αυτοδίκαια από 28/08/2011 λόγω παρέλευσης άπρακτου διμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης. Ο Προϊστάμενος ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Με την αριθμ. 3212/ απόφαση του Προϊστα μένου του 1ου Γραφείου Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ιωαννίνων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγρά φων 4 και 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ.α / ), απολύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία ο Τσεπέλης Χαρίλαος του Σπυρίδωνα, εκπ/κός κλάδου ΠΕ02.01 του Γυμνασίου Ελεούσας, με βαθμό Α και Μ.Κ. 2 (A.M ) από , επειδή κατά την ημερομηνία αυτή υπέβαλε την δεύτερη αίτηση παραίτησής του από την υπηρεσία (ημ. πρώτης αίτησης: ). Με την αριθμ. 3201/ απόφαση του Προϊστα μένου του 1ου Γραφείου Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ιωαννίνων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγρά φων 4 και 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ.α / ), απολύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία η Τερζάκη Γεωργία του Πέτρου, εκπ/κός κλάδου ΠΕ02.01 του 5oυ ΓΕ.Λ. Ιωαννίνων, με βαθμό Α και Μ.Κ. 3 (A.M ) από , επειδή κατά την ημερομηνία αυτή υπέβαλε την δεύτερη αίτηση παραίτησής της από την υπηρεσία (ημ. πρώτης αίτησης: ). Ο Προϊστάμενος ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Κ. ΜΠΕΛΛΟΣ Με την αριθμ. 1160/ απόφαση της Προϊστα μένης του 4ου Γραφείου Π.Ε. Γ Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 3528/2007, διαπιστώ νεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της ΛΑΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, δασκάλας του 6ου Δημοτικού Σχολείου Καματερού με βαθμό Α Μ.Κ. 1 και A.M από 29/08/2011, ημερομηνία που συμπλη ρώθηκαν δύο (2) μήνες από την υποβολή της αίτησης παραίτησης στις Η Προϊσταμένη κ.α.α. Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ Με την 11η/ απόφαση του Αναπληρωτή Προ ϊσταμένου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησί ας η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 άρθρα 147, 148 και 156, λύεται η υπαλληλι κή σχέση με το δημόσιο του Παπαζήοη Κωνσταντίνου του Ζήση, κλάδου ΠΕ19 (Πληροφορικής Α.Ε.Ι), με οργα νική θέση στο 1 ΕΠΑ.Λ. Βόλου με A.M , βαθμό Α και Μ.Κ. 02, από , ημερομηνία παρέλευσης άπρακτης προθεσμίας (2) μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης παραίτησής του ( ). Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 5379 Με την αριθμ. 1478/ απόφαση της Αναπλη ρώτριας Προϊσταμένης του 2ου Γραφείου της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ Αθήνας, που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 και του άρθρου 4 του Ν. 3687/2008, απολύε ται αυτοδίκαια, από την υπηρεσία ο Αλεξίου Αλέξανδρος του Θεοδώρου δάσκαλου του 11ου δημοτικού σχολείου Χαϊδαρίου του 2ου Γραφείου Π.Ε. Δ/νσης Γ Αθήνας με βαθμό Α και Μ.Κ. 2 και αριθμό μητρώου από Η ημερομηνία που υπέβαλε την δεύτερη εντός μηνός αίτηση παραίτησης του ήταν στις Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΑΝΝΑ ΜΠΙΚΑΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (3) Με την αριθμ. Y10β/Γ.Π.98171/ κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/2007 τ.α ), και την αριθμ. 04/ απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), μετατάσσεται η ΚΑΤΣΟΜΙΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ, μόνι μη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών με βαθμό Β και 11ο Μ.Κ. της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σε κενή οργανική θέση κλάδου ΠΕ Φαρ μακοποιών, με το βαθμό που κατέχει και το ίδιο Μ.Κ., στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), ύστερα από αίτηση της. Η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του ΕΟΦ οικ. έτους 2011, σύμφωνα με την αριθμ / βεβαίωση της Δ/νσης Οι κονομικού του ΕΟΦ. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (4) Με Προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα, την 29 Αυγούστου 2011, μετά από πρόταση του Υπουρ γού Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 46 του Π.Δ. 24/1997: Α. Προάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 4, 43 παρ. 1, περίπτ. στ και 51 παρ. 6 του Π.Δ. 24/1997, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 99/2002, στον επόμενο βαθμό εκτός οργανικών θέσεων, ενόψει απο στρατείας, ύστερα από αίτηση τους, οι κατωτέρω Αξιω ματικοί Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως: 1. Στο βαθμό του Ταξιάρχου, ο Αστυνομικός Διευθυντής Στελιουδάκης Σπυρίδωνας του Ιωάννη (ΑΓΜΣ ). 2. Στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, ο Αστυνομι κός Υποδιευθυντής Παρασκευόπουλος Αναστάσιος του Αποστόλου (ΑΓΜΣ ). 3. Στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, ο Αστυ νομικός Υποδιευθυντής Γκουνόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη (ΑΓΜΣ ). 4. Στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, ο Αστυνομι κός Υποδιευθυντής Κυριακάτος Γεράσιμος του Νικολάου (ΑΓΜΣ ). 5. Στο βαθμό του Αστυνόμου Α, ο Αστυνόμος Β Ν.Δ. 649/1970 Ταγλαρίδης Ιωάννης του Ιορδάνη (ΑΓΜΣ ). 6. Στο βαθμό του Αστυνόμου Α, ο Αστυνόμος Β Ν.Δ. 649/1970 Σικοτακόπουλος Δημήτριος του Κωνσταντίνου (ΑΓΜΣ ). Οι Αξιωματικοί αυτοί θα αποστρατευθούν μετά τριά ντα (30) ημέρες από την προαγωγή τους αυτή, με άλλο Προεδρικό διάταγμα. Β. Προάγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 54 παρ. 1 και 55 του Π.Δ. 24/1997 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 29 παρ. 1, περίπτ. α, εδάφιο πρώτο και 42 παρ. 2 του ιδίου Προεδρικού διατάγματος, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 31/1999, ο Υπαστυνόμος Α Γε νικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας Μπούζας Λάμπρος του Κωνσταντίνου (ΑΓΜΣ ), στο βαθμό του Αστυνόμου Β, από , χρονολογία προαγω γής στο βαθμό αυτό του νεωτέρου τότε ομοιοβάθμου συναδέλφου του Ζώτου Απόστολου του Αναστασίου (ΑΓΜΣ ), προ του οποίου και εντάσσεται στην επετηρίδα των Αξιωματικών Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας. Γ. Προάγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 54 παρ. 1 και 55 του Π.Δ. 24/1997 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 29 παρ. 1, περίπτ. α, εδάφιο πρώτο και 42 παρ. 2 του ιδίου Προεδρικού διατάγματος, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 31/1999, ο Υπαστυνόμος Α Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας Ντόκος Σταύρος Αρίστος του Αλεξάνδρου (ΑΓΜΣ ), στο βαθμό του Αστυνόμου Β, από , χρονολογία προ αγωγής στο βαθμό αυτό του νεωτέρου τότε ομοιοβάθ μου συναδέλφου του Λαδά Δημοσθένη του Αποστόλου (ΑΓΜΣ ), προ του οποίου και εντάσσεται στην επετηρίδα των Αξιωματικών Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας. Δ. Τίθεται σε αποστρατεία, ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του, ύστερα από αίτησή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43 παρ. 1, περίπτ. στ, 46 και 51 παρ. 6 του Π.Δ. 24/1997, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 99/2002 και εγγράφεται στο στέλεχος της εφεδρείας, ο εκτός οργανικών θέσεων τελών Αστυ νομικός Υποδιευθυντής Γενικών Καθηκόντων της Ελ ληνικής Αστυνομίας Πριόβολος Γεώργιος του Ιωάννη (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1965 στην Αθήνα Αττικής. (Αριθμ. βεβ. αποχώρησης Μητρώου Μισθοδοτούμενου Ελληνικού Δημοσίου ). (Αριθμ. βεβ. Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου/ Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 45195/2011.) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

6 5380 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την αριθμ. 543/2011 απόφαση του Δημάρχου Αίγινας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74, 79 και 101 του Ν. 3584/07, το άρθρο 280 του Ν. 2852/2010 και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση των αρμόδιων Υπηρε σιακών Συμβουλίων (όπως αυτές διατυπώθηκαν στα υπ. αριθμ. 7/2011 και 5/2011 πρακτικά του Δ Υπηρεσιακού Συμβουλίου Αθηνών και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Πειραιά, αντίστοιχα) και την υπ αριθμ / απόφαση σύμφωνης γνώμης του Δημάρ χου Βριλησσίων, μετατάσσεται η υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ΛΕΟΝΤΑ ΡΙΤΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Δημητρίου, κλάδου ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών, από το Δήμο Βριλησσίων στο Δήμο Αίγινας, με μεταφορά της θέσης της. (Αριθμ. βεβ.. Δήμου Αίγινας: 11081/ ) (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης. Διοίκησης Αττικής 31885/28722/ ) Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στο ΦΕΚ 548/Γ / που δημοσιεύθηκε η περί ληψη της υπ αριθμ /3/2011 απόφασης του Αντιδη μάρχου Καλλιθέας (αριθμ. πρωτ. Αποκ. Διοικ. Αττικής 23820/20667/ ), η οποία διορθώνεται το εσφαλμένο «υπ αριθμ /3/2011 απόφαση του Αντιδημάρχου Καλλιθέας» στο ορθό «υπ αριθμ. 541/2011 απόφαση του Αντιδη μάρχου Καλλιθέας.» (5) (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αττικής) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Με την υπ αρ. 120/2011 πράξη του Δημάρχου Σύρου Ερμούπολης, διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου του Δήμου Σύρου Ερμούπολης ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ του Δημητρίου, του κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, με βαθμό Β, λόγω θανά του, από , ημερομηνία αποβίωσης του ως άνω υπάλληλου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 151 του ν. 3584/2007. (Αριθμός απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 8921/ ) Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Προϊσταμένη ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΚΛΑΒΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την αριθμ. 39/4/ πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Κέντρο Πρόνοιας Αθλητισμού Προσχολικής Αγωγής Δήμου Κόνιτσας» Νομού Ιωαννίνων, η οποία εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151, 152 και 160 του Ν. 3584/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης, με την υπηρεσία, του υπαλλή λου Παύλου Σέρρα, του Κων/νου, κλάδου ΥΕ14 Γενικών Καθηκόντων, με βαθμό Β, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του. (Αριθμ. αποφ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου δυτικής Μα κεδονίας 34242/9773/2011) Με την αριθμ / πράξη του Δημάρχου Ιωαννίνων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 151, και 160 του Ν. 3584/2007, διαπι στώνεται η αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης, με την υπηρεσία, του υπαλλήλου, Χρίστου Τσάγκα, του Αλεξάνδρου κλάδου ΔΕ 15 Εισπρακτόρων, με βαθμό Α, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτη σης παραίτησής του. (Αριθμ. αποφ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτικής Μα κεδονίας 34369/9804/2011) Με την αριθμ. 89/ πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλλη λεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)», η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις των άρθρων 156, 157 και 160 του Ν. 3584/2007 και ύστερα από την αριθμ. 18/2011 απόφαση του Υπη ρεσιακού Συμβουλίου Κρίσεως Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νο μού Ιωαννίνων, απολύεται από την υπηρεσία, η Τσαμπί κα Ζήκου του Κωνσταντίνου, υπάλληλος του ανωτέρω Νομικού Προσώπου, κλάδου ΔΕ 32 Μαγείρων, με βαθμό Β, λόγω σωματικής ανικανότητας. (Αριθμ. αποφ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτικής Μα κεδονίας αριθμ /9771/2011) Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΑΣΤΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Με την υπ αριθμ. 6181/ πράξη του Δημάρχου Σκοπέλου Ν. Μαγνησίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3584/2007, διαπιστώνε ται η αυτοδίκαιη αποδοχή της από δεύτερης αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία της και η λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου του Δήμου Σκοπέλου, Μαρλίτση Μάχης του Ευαγγέλου του κλάδου ΔΕ 32 Μαγείρων, με Β Βαθμό. (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου ) (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας 16002/95728/2011). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Προϊστάμενος Τμήματος ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΑΝΤΑΚΑΣ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην από οικ /87161/ περίληψη απόφασης της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 5381 Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 569/ τεύχος Γ γίνεται η εξής διόρθωση, από το εσφαλμένο Μουρδαμή στο ορθό, Μπουρδαμή. (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑ ΚΗΣ Με την αριθμ. 3962/66049/ απόφαση Δη μάρχου Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 61, 63 παρ. 8, 151, 156, 157 και 160 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α / ), το αριθμ. 07/ (Θέμα 2 ) πρακτικό του Υπηρεσια κού Συμβουλίου Υπαλλήλων Δήμου Θεσσαλονίκης και την αριθμ. 1347/23/ γνωμάτευση της Β θμιας Υγειονομικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης, απολύεται από την υπηρεσία, ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Άγγελος Αδαμούδης του Νικολάου, του κλάδου ΔΕ24 Ηλεκτολό γων, με βαθμό Α λόγω σωματικής ανικανότητας. (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης 53385/ ). Με την αριθμ. 3963/66050/ απόφαση Δη μάρχου Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 61, 63 παρ. 8, 151, 156, 157 και 160 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α / ), το αριθμ. 07/ (Θέμα 1 ) πρακτικό του Υπηρεσια κού Συμβουλίου Υπαλλήλων Δήμου Θεσσαλονίκης και την αριθμ. 1546/24/ γνωμάτευση της Β θμιας Υγειονομικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης, απολύεται από την υπηρεσία ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Χρή στος Φωκυλίδης του Θεοδώρου, του κλάδου ΠΕ3 Πο λιτικών Μηχανικών, με βαθμό Α λόγω σωματικής ανι κανότητας. (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης 53388/ ). Με την αριθ / πράξη Δημάρχου Θεσ σαλονίκης, που αφορά αυτοδίκαιη λύση υπαλληλι κής σχέσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151, 152 και 160 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α / ), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 58 και 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ), διαπιστώνεται η αυ τοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου του Δήμου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνου Καρακάση του Χρήστου, κατηγορίας ΥΕ κλάδου ΥΕ16 Εργατών Γενικά με βαθμό Β, την , λόγω παρέλευσης διμήνου από την ημέρα υποβολής της αίτησης παραίτησης του ανωτέρω υπαλλήλου ( ). (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Διοίκησης 53121/ ). Με την αριθ / πράξη Δημάρχου Θεσ σαλονίκης, που αφορά αυτοδίκαιη λύση υπαλληλι κής σχέσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151, 152 και 160 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α / ), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 58 και 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλ λήλου του Δήμου Θεσσαλονίκης, Αθηνάς Κύρκου του Χριστόφορου, κατηγορίας ΔΕ κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό Α, την , λόγω παρέλευσης διμήνου από την ημέρα υποβολής της αίτησης παραίτησης της ανωτέρω υπαλλήλου ( ). (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Διοίκησης 53123/ ). Με την αριθ /1510/ πράξη Δημάρχου Καλαμαριάς Ν. Θεσσαλονίκης, που αφορά αυτοδίκαιη λύση υπαλληλικής σχέσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151, 152 και 160 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/ Α / ), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 58 και 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ), δια πιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου του Δήμου Καλαμαριάς, Δημητρίου Σα ραϊλή του Φιλίππου, κλάδου ΔΕ Εποπτών, με βαθμό Α, την , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησής της. (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Διοίκησης 52312/ ). Με την αριθμ. 1727/ πράξη Προέδρου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Στυ λιανός», που αφορά αυτοδίκαιη λύση υπαλληλικής σχέ σης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151, 152 και 160 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α / ), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 58 και 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου του Δη μοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκη «Ο Άγιος Στυλια νός», Αικατερίνης Καλλιντζή του Κωνσταντίνου, κατη γορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ 14 Πλυντριών με βαθμό Β, την , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της. (Αριθμ. απόφασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε δονίας Θράκης 52670/ ). Με την αριθ. 116/30716/2011/ απόφαση Δημάρ χου Αλεξάνδρειας Νομού Ημαθίας, που έχει εκδοθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 152 του Ν. 3584/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέ σης του υπαλλήλου του Δήμου Αλεξάνδρειας Διτσόλα Γεωργίου του Θεοδώρου, κλάδου ΔΕ Χειριστών μηχα νημάτων έργων, με βαθμό Α, λόγω υποβολής της από δεύτερης αίτησης παραίτησής του. (Αριθ. απόφ. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι οίκησης Μακεδονίας Θράκης 7265/ ). Με την αριθ. 72/515/ απόφαση Προέδρου, του δημοτικού ιδρύματος «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθ μός «ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ» Δήμου Βέροιας», που ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 3584/2007 και ύστερα από την αριθ. 10/ από φαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Ημαθίας, λύεται από , η σχέση εργασίας της μόνιμης υπαλλήλου του ιδρύματος Δέλλα Παρασκευού λας του Ιωάννη, κλάδου TE Βρεφονηπιοκόμων, με βαθ μό Α, λόγω σωματικής ανικανότητας. (Αριθ. απόφ. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι οίκησης Μακεδονίας Θράκης: 7354/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Προϊστάμενη Διεύθυνσης Διοίκησης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

8 5382 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Διορθώσεις Σφαλμάτων Στο Φ.Ε.Κ. 517/Γ/ στο οποίο δημοσιεύθηκε η αριθμ / περίληψη απόφασης της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, που αφορά λύση υπαλληλικής σχέσης υπαλλήλου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγύης και Παιδείας Δ.Βόλ βης του Ν.Θεσσαλονίκης, διορθώνεται η κατηγορία του κλάδου, από το εσφαλμένο «...ΥΕ Μαγείρων...» στο ορθό «...ΔΕ Μαγείρων...». (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Με την υπ αριθμ / απόφαση του Δη μάρχου Κέρκυρας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3584/07, γίνεται αυτοδι καίως αποδεκτή η παραίτηση του δημοτικού υπαλλήλου Σπυρίδωνα Καποδίστρια του Αλέξανδρου κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α, από την 25η/7/11, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης. (Αριθμός απ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου.: 9201/8682/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Προϊσταμένη Τμήματος ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΡΑΒΟΡΑΒΔΗ Mε την αριθμ. 571/ απόφαση του Δημάρχου Πηνειού που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3584/07 και των αριθμ. 7/ (θέμα 2 ) και 5/ (θέμα 1 ) πρακτικών γνωμοδό τησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Ηλείας και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ν. Πειραιά αντίστοιχα, και μετά την αριθμ. 229/4451/ απόφαση του Δημάρχου Τροιζηνίας, μετάτασσεται η δημοτική υπαλλήλος Μωραΐτη Ειρήνης του Γεωργίου, κατηγορίας ΔΕ κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, με βαθμό Δ, από το Δήμο Τροιζηνίας Ν. Πειραιά όπου υπηρετούσε, σε κενή οργανική θέση του αυτού κλάδου του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πηνειού, Ν. Ηλείας, επειδή συντρέχουν όλες οι υπό του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης και σύμ φωνα με την αριθμ / βεβαίωση της οι κονομικής υπηρεσίας του Δήμου Πηνειού προκαλείται δαπάνη ύψους 5.220,006 για το υπόλοιπο του έτους 2011 και βαρύνει τον ΚΑ , του προϋπολογισμού έτους (Απόφαση Δ/νσης Διοίκησης Αποκεντρωμένης Διοί κησης Πελοπονήσσου Δυτικής Ελλαδάς και Ιονίου: 71524/14904/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Προϊσταμένη ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΚΑΝΤΖΟΥ OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (6) Αριθμ Προκήρυξη θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Θεολο γίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο νίκης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Θρησκεί ας και της Ηθικής». Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί κης στην υπ αριθμ. 195/ συνεδρίασή της, απο φάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 1268/1982 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 28 παρ. 7 του Ν. 2083/1992, του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28 παρ. 26 του Ν. 2083/1992 και το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2517/1997, των άρθρων 1 και 2 του Ν. 2517/1997, των άρθρων 21 και 23 του Ν. 3549/2007 και του Π.Δ. 134/1999, ως εξής: ΣΧΟΛΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Κα θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Θρησκείας και της Ηθικής». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ ματεία του Τμήματος Θεολογίας την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιο λογητικά. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν: 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας. 2. Βιογραφικό σημείωμα. 3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα. 4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη μοσιεύματα. Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρί σκεται στη Γραμματεία του Τμήματος Θεολογίας και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ όλη τη διάρκεια αυτής. 5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α /βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. Το πιστοποιητικό γέννησης, θα αναζητηθεί αυτεπαγ γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 5382 α Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυ χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελ ληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τις πιστώ σεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2011 Ο Πρύτανης ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ Προκήρυξη θέσης μέλους Δ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνω στικό αντικείμενο «Ψυχιατρική Ψυχανάλυση». Η Γ.Σ.Ε.Σ. της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανε πιστημίου Θεσσαλονίκης στην υπ αριθμ. 9/ συνε δρίασή της, αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 13 παρ. 1 του Ν. 1268/1982 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 28 παρ. 7 του Ν. 2083/1992, του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28 παρ. 26 του Ν. 2083/1992 και το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2517/1997, των άρθρων 1 και 2 του Ν. 2517/1997, των άρθρων 21 και 23 του Ν. 3549/2007 και του Π.Δ. 134/1999, ως εξής: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική Ψυ χανάλυση». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ ματεία της Ιατρικής Σχολής την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν: 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας. 2. Βιογραφικό σημείωμα. 3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα. 4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη μοσιεύματα. Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλο νται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ όλη τη διάρκεια αυτής. 5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α /βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. Το πιστοποιητικό γέννησης, θα αναζητηθεί αυτεπαγ γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυ χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελ ληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τις πιστώ σεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Θεσσαλονίκη, 22 Φεβρουαρίου 2011 Ο Πρύτανης ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ Προκήρυξη θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Βιολο γίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί κης στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικεί μενο «Βιοσυστηματική και Οικοφυσιολογία Φυτικών Οργανισμών». Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο

10 5382 β ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) νίκης στην υπ αριθμ. 198/ συνεδρίασή της, απο φάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 1268/1982 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 28 παρ. 7 του Ν. 2083/1992, του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28 παρ. 26 του Ν. 2083/1992 και το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2517/1997, των άρθρων 1 και 2 του Ν. 2517/1997, των άρθρων 21 και 23 του Ν. 3549/2007 και του Π.Δ. 134/1999, ως εξής: ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνω στικό αντικείμενο «Βιοσυστηματική και Οικοφυσιολογία Φυτικών Οργανισμών». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ ματεία του Τμήματος Βιολογίας την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιο λογητικά. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν: 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας. 2. Βιογραφικό σημείωμα. 3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα. 4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη μοσιεύματα. Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρί σκεται στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ όλη τη διάρκεια αυτής. 5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α /βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. Το πιστοποιητικό γέννησης, θα αναζητηθεί αυτεπαγ γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο ρισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυ χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελ ληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τις πιστώ σεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2011 Ο Πρύτανης ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ Προκήρυξη θέσης μέλους Δ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνω στικό αντικείμενο «Καρδιοχειρουργική». Η Γ.Σ.Ε.Σ. της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πα νεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην υπ αριθμ. 9/ συνεδρίασή της, αποφάσισε την προκήρυξη για την πλή ρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 1268/1982 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 28 παρ. 7 του Ν. 2083/1992, του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28 παρ. 26 του Ν. 2083/1992 και το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2517/1997, των άρθρων 1 και 2 του Ν. 2517/1997, των άρθρων 21 και 23 του Ν. 3549/2007 και του Π.Δ. 134/1999, ως εξής: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Κα θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιοχειρουργική». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ ματεία της Ιατρικής Σχολής την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιο λογητικά. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν: 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας. 2. Βιογραφικό σημείωμα. 3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα. 4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη μοσιεύματα. Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλο νται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 5382 γ σώματος, της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ όλη τη διάρκεια αυτής. 5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α /βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. Το πιστοποιητικό γέννησης, θα αναζητηθεί αυτεπαγ γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυ χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελ ληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τις πιστώ σεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Θεσσαλονίκη, 22 Φεβρουαρίου 2011 Ο Πρύτανης ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ Προκήρυξη θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Νομι κής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί κης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνω στικό αντικείμενο «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο». Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Νομικής, της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτε λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην υπ αριθμ. 315/ συνεδρίασή της, αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 1268/1982 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 28 παρ. 7 του Ν. 2083/1992, του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28 παρ. 26 του Ν. 2083/1992 και το άρ θρο 4 παρ. 3 του Ν. 2517/1997, των άρθρων 1 και 2 του Ν. 2517/1997, των άρθρων 21 και 23 του Ν. 3549/2007 και του Π.Δ. 134/1999, ως εξής: ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Διεθνές Δί καιο». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ ματεία του Τμήματος Νομικής την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιο λογητικά. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν: 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας. 2. Βιογραφικό σημείωμα. 3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα. 4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη μοσιεύματα. Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρί σκεται στη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ όλη τη διάρκεια αυτής. 5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α /βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. Το πιστοποιητικό γέννησης, θα αναζητηθεί αυτεπαγ γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο ρισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυ χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελ ληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τις πιστώ σεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 892 28 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού... 1» Δημόσιας Τάξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 773 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 718 13 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων............................... 1 Υπουργείο Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1203 21 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1 Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... 2» Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 329 23 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης....... 1» Πολιτισμού και Τουρισμού...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 759 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1008 18 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 735 17 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................2»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 502 26 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1034 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 2370/12.9.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 197 12 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10441 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1027 18 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................... 1» Εξωτερικών..............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 901 17 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 972 13 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7825 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 961 8 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 414 19 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 583 7 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 263 13 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 809 30 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 549 20 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5933 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 731 16 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 857 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 754 19 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1150 26 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... 1» Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1285 4 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εξωτερικών...1» Οικονομικών... 2» Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8889 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1143 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη... 1 Περιφέρειες... 2 Οργανισμοί Λοιποί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 728 4 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1032 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 18846 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα