Πρωτοβουλία ενάντια ςτο Ευρώ και την ΕΕ οι 422 υπογραφέσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρωτοβουλία ενάντια ςτο Ευρώ και την ΕΕ οι 422 υπογραφέσ"

Transcript

1 Πρωτοβουλία ενάντια ςτο Ευρώ και την ΕΕ οι 422 υπογραφέσ 422 ππνγξαθέο ππνζηήξημεο (26/7/2011) Σξηάληα ρξφληα κεηά ηελ είζνδν ηεο Διιάδαο ζηελ ΔΔ θαη δέθα ρξφληα κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ επξψ, βιέπνπκε πιένλ ην πξαγκαηηθφ ηεο πξφζσπν: κλεκφλην, κεζνπξφζεζκν, άγξηα αληηιατθά κέηξα, ζαξσηηθέο ηδησηηθνπνηήζεηο, ινπθέηα, εθπνίεζε ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο, πνπ νη επηπηψζεηο ηνπο κεγηζηνπνηνχληαη απφ ηηο πξσηνθαλείο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο κε ηελ ηξφηθα. Απνθνξχθσκα φισλ απηψλ είλαη ην πεξηβφεην «ύκθωλν γηα ην Δπξώ», πνπ απνηειεί έλα είδνο επξσπατθνχ κλεκνλίνπ δηαξθείαο ζε βάξνο φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ιαψλ ζηελ ΔΔ. Πεξηιακβάλεη ηε δξαζηηθή κείσζε ησλ κηζζψλ κέζσ ηεο ζχλδεζήο ηνπο «κε ηελ παξαγσγηθφηεηα, αιιά θαη ηεο πξνζαξκνγήο ηνπο ζηελ «αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο». Ζ αληαγσληζηηθφηεηα νδεγεί ζηελ θηλεδνπνίεζε ηνπ επηπέδνπ κηζζψλ αιιά θαη ηνπ πιαηζίνπ ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ. Σαπηφρξνλα, ην «χκθσλν γηα ην Δπξψ» αθαηξεί νξηζηηθά φια ηα νηθνλνκηθά εξγαιεία ησλ θξαηψλ-κειψλ, ηα νπνία ππάγνληαη πιένλ ζηνπο αληηδεκνθξαηηθνχο θαη ζηεγαλνχο κεραληζκνχο ηεο ΔΔ θαη ησλ πνιπεζληθψλ ηεο, πξαγκαηνπνηψληαο έηζη κηα αληηδεκνθξαηηθή αληηδξαζηηθή ηνκή βάζνπο ζηελ ίδηα ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο ΔΔ. ΣΟ ΠΑΡΔΛΘΟΝ, ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΗ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΖ ΔΔ ΣΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΔΗΝΑΗ ΤΝΩΝΤΜΑ ΣΖ ΚΡΗΖ ηα ρξφληα ηεο έληαμήο καο ζηελ ΔΔ ην δεκόζην ρξένο επηαπιαζηάζηεθε, σο πνζνζηφ επί ηνπ ΑΔΠ. Ζ αλεξγία δηεπξχλζεθε ζηηο επνρέο ηεο «αλάπηπμεο» θαη γηγαληψζεθε ηψξα ζηηο ζπλζήθεο ηεο θξίζεο. Οη κηζζνί, ηδηαίηεξα κεηά ηελ είζνδν ζηελ ΟΝΔ, κεηψλνληαη δηαξθψο σο πνζνζηφ επί ηνπ ΑΔΠ θαη θπζηθά βίαηα θαη απφιπηα ζήκεξα. Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ηα εξγαηηθά δηθαηψκαηα ζξπκκαηίδνληαη θαη ζπληξίβνληαη. Σν αληηδξαζηηθφ θνηλσληθφ φξακα ηνπ θεθαιαίνπ γηα κηα θνηλσλία κε εξγνδφηεο θαη θξάηνο ρσξίο ππνρξεψζεηο θαη εξγαδφκελνπο ρσξίο δηθαηψκαηα ηείλεη λα πινπνηεζεί ζηελ πξάμε. Σα ρακειά θαη κεζαία ιατθά ζηξψκαηα θαηαζηξέθνληαη. Ζ Διιάδα απφ εμαγσγέαο αγξνηηθψλ πξντφλησλ πξηλ ηελ είζνδν ζηελ ΔΟΚ-ΔΔ έγηλε εηζαγσγέαο κε δηαξθψο δηεπξπλόκελν αγξνηηθό εκπνξηθό έιιεηκκα. Γηαιχζεθαλ επίζεο κηα ζεηξά παξαδνζηαθνί θιάδνη, απφ ηα λαππεγεία κέρξη ηε κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία, πξνθαιψληαο κηα εθηεηακέλε απνδπλάκσζε ηνπ παξαγσγηθνχ ηζηνχ ηεο ρψξαο. Σα εκπνξηθά πιενλάζκαηα ησλ ηζρπξφηεξσλ ρσξψλ ηνπ Βνξξά ζηεξίδνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηα ειιείκκαηα ησλ «Γνπξνπληψλ» (PIIGS) ηνπ Νφηνπ, φπσο θαηέδεημε θαη ε θξίζε. Ζ ειεπζεξία ηεο ΔΔ είλαη κφλν γηα ηηο πνιπεζληθέο, ηηο ηξάπεδεο θαη ηα θέξδε ηνπο θαη γηα ηηο νδεγίεο Μπνιθελζηάηλ. Γηα ηνπο «άιινπο» ππάξρνπλ ηα ηείρε ηνπ ξαηζηζκνύ, ηνπ έγθελ θαη ηεο Frontex θαζψο θαη νη ζπλζήθεο ηχπνπ «Γνπβιίλν 2» πνπ κεηαηξέπνπλ ηε ρψξα καο θαη ηηο ρψξεο ηνπ επξσπατθνχ λφηνπ ζε θπιαθή ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ πξνζθχγσλ.

2 Ζ ΔΔ πξωηαγωληζηεί ζε ηκπεξηαιηζηηθνύο πνιέκνπο (Ηξάθ, Βαιθάληα, Ληβχε θ.ιπ.). Απνδεηθλχεηαη εθηξνθείν ηεο αθξνδεμηάο θαη ηνπ λενθαζηζκνχ, γεληθεπκέλεο αζηπλφκεπζεο θαη ειεθηξνληθνχ ραθηεδηζκνχ πνπ φια καδί ζπγθξνηνχλ ην ζπλεθηηθφ πιαίζην ηεο επξσθαηαζηνιήο. Σα πάληα απνθαζίδνληαη ζηα θιεηζηά θιάκπ ησλ πνιπεζληθψλ θαη ησλ επξσνξγάλσλ, πίζσ απφ ην πξνζσπείν ελφο δηαθνζκεηηθνχ «επξσθνηλνβνπιίνπ», κε πιήξε πεξηθξφλεζε ηεο ιατθήο ζέιεζεο θαη θπξηαξρίαο. ΣΩΡΑ ΠΗΑ ΞΔΡΟΤΜΔ! Ο θαπηηαιηζηηθόο-ηκπεξηαιηζηηθόο ραξαθηήξαο ηεο ΔΔ δελ αιιάδεη, νύηε κεηαξξπζκίδεηαη ζε πξννδεπηηθή θαηεύζπλζε. Ζ ιχζε ησλ ιατθψλ πξνβιεκάησλ βξίζθεηαη ζηε ζπλνιηθή ξήμε κε ηελ ΔΔ. Ζ πνξεία γηα ηελ θνηλσληθή απειεπζέξσζε, γηα κηα αλζξσπνθεληξηθή θνηλσλία ρσξίο εθκεηάιιεπζε, θαπηηαιηζηηθφ θέξδνο, αγνξέο θαη θαηαπίεζε πεξλάεη κέζα απφ ηελ πάιε ελάληηα ζηελ ΔΔ θαη φρη κέζα απφ ην πιαίζηφ ηεο. Ζ αηηία ηωλ ιαϊθώλ πξνβιεκάηωλ βξίζθεηαη ζηελ «ηεξή ζπκκαρία» ειιεληθώλ θπβεξλήζεωλ, ΔΔ, ΓΝΣ, ζην «καύξν» κέηωπό ηνπο κε ην θεθάιαην, ηηο ηξάπεδεο θαη ηηο αγνξέο. Ζ ειιεληθή αζηηθή ηάμε έρεη ζπλδέζεη ηελ πξννπηηθή ηεο θαη ηα θέξδε ηεο κε ηε ζπκκαρία κε ηα επξσ-αθεληηθά θαη κε ηνπο ακεξηθαλνχο ηκπεξηαιηζηέο θαη φρη κε ηελ αμηνπξεπή δσή ηνπ ιανχ καο. Γη απηφ θαη εκείο επηδηψθνπκε ηνλ θνηλφ αγψλα ησλ επξσπατθψλ ιαψλ θφληξα ζην ζπλαζπηζκέλν επξσπατθφ θεθάιαην κε άκεζν ζηφρν ηελ αλαηξνπή ηεο αληεξγαηηθήο επίζεζεο θαη νξίδνληα ηελ ππέξβαζε ηεο θαπηηαιηζηηθήο θπξηαξρίαο ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν. «Κίλδπλνο» θαη «θαηαζηξνθή» γηα ην ιαφ δελ είλαη ε έμνδνο από ηελ Δπξωδώλε θαη ηελ ΔΔ, αιιά ε παξακνλή ζε απηή ηελ «θξεαηνκεραλή» ησλ ιατθψλ αλαγθψλ θαη δηθαησκάησλ. Απηά πνπ ζα θεξδίζνπλ νη εξγαδφκελνη κε ηελ έμνδν απφ ην επξψ θαη ηε ζπλνιηθή ξήμε κε ηελ ΔΔ, κε ηε κε απνπιεξωκή ηνπ ρξένπο θαη ηελ εζληθνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ κε εξγαηηθφ έιεγρν, κε ηελ αλαθαηαλνκή ηνπ θνηλωληθνύ πινύηνπ ππέξ ηωλ εξγαδνκέλωλ είλαη πνιχ πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ ίζσο ράζνπλ ζηηγκηαία θαη απ απηά πνπ ζίγνπξα ζα ράζνπλ πξννπηηθά εληφο επξψ θαη ΔΔ. Ζ ΠΑΛΖ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΣΖ ΔΔ ΓΔΝ ΠΑΗΡΝΔΗ ΑΝΑΒΟΛΖ! ΓΗ ΑΤΣΟ ΑΓΩΝΗΕΟΜΑΣΔ: Να θύγνπκε ηώξα από ηε θπιαθή ηνπ επξώ θαη ηεο ΟΝΔ. Γηα ιαϊθή απεηζαξρία θαη ζπλνιηθή ξήμε κε ηελ ΔΔ ηνπ θεθαιαίνπ. πκπνξεπφκαζηε ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε αγσληζηέο κε δηαθνξεηηθή πνιηηηθή θαηαγσγή θαη νπηηθή. Αγσληζηέο πνπ παιεχνπλ γηα ηελ απνδέζκεπζε πξηλ απ φια ηεο ρψξαο καο, αιιά θαη ησλ άιισλ ρσξψλ ζηελ πνξεία κηαο ηέηνηαο ξήμεο. Αγσληζηέο πνπ παιεχνπλ γηα ηε ζπλνιηθή δηάιπζε ηεο ΔΔ σο νινθιεξσηηθνχ κνξθψκαηνο ηνπ θεθαιαίνπ θαη αγσληζηέο πνπ παιεχνπλ ελάληηα ζηηο ζπλέπεηεο ηεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ. Κνηλφο καο ζηφρνο είλαη κηα άιιε δηεζληζηηθή ζπλεξγαζία ησλ ιαψλ θαη ησλ ρσξψλ, κε αιιειεγγχε, ηζνηηκία θαη δηθαηνζχλε, ζηε βάζε ησλ εξγαηηθψλ

3 θαη ιατθψλ ζπκθεξφλησλ, ζηελ πξννπηηθή ηεο θαζνιηθήο θνηλσληθήο απειεπζέξσζεο! Να κελ πεξάζεη ην αληηδξαζηηθό «ύκθωλν γηα ην Δπξώ». Να απνηξαπεί ε ςήθηζή ηνπ απφ ην ζπληνληζκέλν παλεπξσπατθφ αγψλα ησλ ιαψλ, πνπ κπνξεί λα γίλεη ηψξα εθηθηφο! Να αλαηξαπεί ε αληεξγαηηθή επίζεζε θπβέξλεζεο, ΔΔ, ΓΝΣ, θεθαιαίνπ θαη ην ζάπην πνιηηηθφ ηνπο ζχζηεκα. Να αλαηξαπεί απφ ηα θάησ, σο απνηέιεζκα ηεο ιατθήο πάιεο θαη δπλακηθήο ε θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ θαη θάζε άιιε θπβέξλεζε ή ζπγθπβέξλεζε πνπ ζα πινπνηεί ηελ ίδηα πνιηηηθή! Αγωληζηηθή θνηλή δξάζε Ζ Πξσηνβνπιία καο πξνσζεί θαη ππνζηεξίδεη ηελ θνηλή δξάζε θαη κε νπνηαδήπνηε άιιε ηνπηθή ή παλειιαδηθή θίλεζε, πνπ ζέιεη λα ζπκβάιιεη, πηζαλά κε άιιν πεξηερφκελν ή δξάζεηο ζηηο παξαπάλσ θαηεπζχλζεηο. ηόρνο καο είλαη ε δηακόξθωζε ελόο ελωηηθνύ ιαϊθνύ ξεύκαηνο πνπ ζα πξνηάζζεη ηα εξγαηηθά ιαϊθά ζπκθέξνληα θαη ζα ππεξαζπίδεη ην δηθαίωκα ηνπ ιανύ λα θαζνξίδεη ηελ πνξεία ηωλ θνηλωληθώλ θαη πνιηηηθώλ εμειίμεωλ, έμω από ηηο δεζκεύζεηο ηωλ ηκπεξηαιηζηηθώλ νξγαληζκώλ θαη εγεκνληθώλ θαπηηαιηζηηθώλ ρωξώλ. Τπνγξάθνπλ νη: 1 Αγαπεηφο Θαλάζεο, Γ ζπιιφγνπ εθπ/θσλ ΠΔ Β Θεο/ληθε «Μ. Αιέμαλδξνο» 2 Αδακάθε Μαξία, δηθεγφξνο 3 Αδάκνπ Αληψλεο, ζπληαμηνχρνο 4 Αζαλαζηάδεο Σάζνο, 5 Αζαλαζίνπ Μαλψιεο. πξψελ κέινο Γ σκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ ASPROFOS 6 Αζαλαζφπνπινο Θεφδσξνο, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 7 Αζαλαζνπνχινπ Βαθεηάδνπ Αλησλία, δεκνηηθή ζχκβνπινο Πεξηζηεξίνπ 8 Αθξίηαο Καινχζεο, κέινο Γ ΓΟΔ 9 Αιβαλφο Γεκήηξηνο, εθπαηδεπηηθφο 10 Αιεβίδνπ Διπίδα, αγσλίζηξηα ζην θίλεκα ΓΔΝ ΠΛΖΡΧΝΧ θαη ζηα θηλήκαηα πφιεο 11 Αιεμάηνο Γηψξγνο, ζπγγξαθέαο 12 Αιεμίνπ Μαξία, Πξφεδξνο ρνιηθήο Δπηηξνπήο 32-40νπ ζρνιείσλ Πεηξαηά

4 13 Αιηθηέξε Πέλλπ 14 Αικπξνχδε Μαξηφηα, γηαηξφο 15 Αλαγλσζηαξάο Γηάλλεο, κέινογ ζπιιφγνπ εθπ/θσλ ΠΔ Γιπθάδαο 16 Αλαγλσζηφπνπινο Σάθεο, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 17 Αλαγλσζηνπνχινπ Ζιέθηξα, ςπρνιφγνο, ηδησηηθή ππάιιεινο 18 Αλδξηθφπνπινο Κψζηαο, ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο 19 Αλησλαξνπνχινπ Υξπζάλζε ππάιιεινο Γεληθήο Σξάπεδαο 20 Αλησληάδνπ Βάζσ, εθπαηδεπηηθφο Δ ΔΛΜΔ 21 Αλησληάδνπ Μαξία, εθπαηδεπηηθφο 22 Αλησλίνπ Αγγειηθή, αληηπξφζσπνο Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Σξίπνιεο 23 Αλησλίνπ Νίθνο, βηβιηνυπάιιεινο 24 Αλησλφπνπινο Παχινο, κέινο Γ ΟΛΜΔ 25 Αμαξιήο Κψζηαο, κέινο Γ πλδηθάηνπ Ηδησηηθήο Τγείαο Πεηξαηά 26 Απεηξαλζίηνπ Μάληα, κέινο Γ πλδηθάηνπ Ηδησηηθήο Τγείαο Πεηξαηά 27 Αξγπξάηνπ Σδέλε 28 Αξγχξεο Μάλνο, θνηηεηήο ΔΜΠ 29 Αξγπξφο Γεκήηξεο 30 Αξκάιεο Μέιηνο 31 Αζθεηήο Γηψξγνο, αγξφηεο 32 Αζπξνχδε Καηεξίλα 33 Βαγελάο Κψζηαο, πνιηηηθφο κεραληθφο, 34 Βατλάο Παληειήο, κέινο Γ ζπιινγνπ εθπ.πδ Αηγαιεσ 35 Βακβαθάο Κψζηαο εθπαηδεπηηθφο 36 Βαξβεξάθεο ηέιηνο 37 Βαξζάκεο Αληψλεο, θνηηεηήο Ηαηξηθήο ΔΚΠΑ

5 38 Βάξηδειε Νάγηα, γηαηξφο κέινο Γ ΑΓΔΓΤ 39 Βαζηιάθεο Παλαγηψηεο, κεραληθφο 40 Βάζηιαο Μάθεο, κηζζσηφο ινγηζηήο 41 Βαζηιεηάδεο Σάζνο, κεραληθφο, κέινο Αληηπξνζσπείαο ΣΔΔ 42 ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ, Ν.Δ. ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΣΔΔ/ΣΓΜ 43 Βαηηθηψηεο Λεσλίδαο, νηθνλνκνιφγνο 44 Βαθεηάδεο Υξήζηνο, θαζεηεηήο ΣΔΗ 45 Βεδδξεβάλεο Κσζηήο, γηαηξφο-νπξνιφγνο 46 Βειηζζαξάηνο ηειηνο, Γ ζσκαηείνπ εξγαδνκέλσλ ζε αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο 47 Βέιιηνο Λάκπξνο, εθπαηδεπηηθφο ζπι. ΠΔ Βφληηζαο 48 Βεινλάθεο Γηψξγνο, κέινο Γ ΔΗΝΑΠ 49 Βελέηεο Φψηεο 50 Βεξλαδάθεο Αιέθνο, πλ. ΓΔΖ 51 Βεξλάξδνπ Πφπε, λνκηθφο ζπγγξαθέαο 52 Βιάζεο Γεκεηξηάδεο, άλεξγνο 53 Βνπξεθάο Θνδσξήο, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 54 Βνπξεθάο Κψζηαο, κέινο Γ ζσκαηείνπ κηζζσηψλ ηερληθψλ) 55 Βνπξηζάθε Βάλα, κέινο Γ ζπιιφγνπ εθπ. ΠΔ Γ Θεζ/ληθεο 56 Γαιαηάο Εψεο, ζπλδηθαιηζηήο ΟΣΑ 57 Γαιηαηζάηνο Νίθνο, κέινο Γ. ΔΛΜΔ Κεθαινληάο 58 Γαληάξε Έθε, Γ.Γ Β ΔΛΜΔ Αζήλαο 59 Γάηζηνο Βαζίιεο, ινγηζηήο 60 Γελεθνκζίνπ Φάλεο, πεξηθεξηαθφο ζχκβνπινο Θεζζαιίαο 61 Γέξνληαο Θσκάο, κέινο Γ ζπι. Δθπ. ΠΔ «Κ. σηεξίνπ»

6 62 Γεσξγάθεο Γεκήηξεο, κέινο Γ εξγαδνκέλσλ ζην ΟΑΚΑ 63 Γεσξγηάδεο Γεψξγηνο 64 Γεσξγίνπ Αιέμαλδξνο, κεραληθφο Ζ/Τ 65 Γεσξγίνπ Γηψξγνο, νηθνλνκνιφγνο 66 Γηάθαο Γηψξγνο 67 Γηαιηδφγινπ ίζπ, εθπαηδεπηηθφο 68 Γηαλλαθφπνπινο Παλαγηψηεο, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 69 Γηαξαιή Δπαγγειία, ειεχζεξε επαγγεικαηίαο 70 Γηαζνπξίδνπ ηέιια, εθπαηδεπηηθφο Μ.Δ. 71 Γηνκπαδνιηάο Αληψλεο, ινγηζηήο 72 Γθαληφλα Μαηίλα 73 Γθίλνο Βαγγέιεο, εθπαηδεπηηθφο ΔΛΜΔ Κηιθίο 74 Γθνχξα Αληηγφλε 75 Γθνπηδηακάλεο Αληψλεο, θνηηεηήο 76 Γθνπηδνπξήο Γηνλχζηνο 77 Γθνχηεο Κψζηαο, θνηηεηήο ΔΜΠ 78 Γνπξιάο Νίθνο, Πξφεδξνο ζσκαηείνπ εξγαδνκέλσλ αεξνιηκέλνο Αζελψλ 79 Γνχζεο Κψζηαο, κεηαπηπρηαθφο 80 Γξάςαο Γεκήηξεο, θνηηεηήο 81 Γακαζθελφο Γεκήηξεο, εθπαηδεπηηθφο Μ.Δ. 82 Γαζθαιάθεο Μάξθνο, κέινο Γ ζσκαηείνπ κηζζσηψλ ηερληθψλ 83 Γειαζηίθ Γηψξγνο, δεκνζηνγξάθνο 84 Γεκεξδεζιήο Γηψξγνο 85 Γεκεξηδή Αγγειηθή, ππ. δηδάθηνξαο ΔΜΠ 86 Γεζχιιαο Γεκήηξεο, πεξηθεξεηαθφο ζχκβνπινο Γπηηθήο Διιάδαο, πξψελ επξσβνπιεπηήο

7 87 Γεκεηνχιεο Γεκήηξεο, εθπαηδεπηηθφο 88 Γεκεηξηάδεο Κψζηαο, ειεθηξνιφγνο Μεραληθφο 89 Γεκεηξηάδνπ Διέλε 90 Γεκεηξνχιε Μαξία, θνηηήηξηα 91 Γηακαληίδεο Κψζηαο, νδνληίαηξνο-ζπγγξαθέαο 92 Γηακαληίδεο Σάθεο, κέινο Γ. ΔΛΜΔ άκνπ 93 Γηθαηάθνο Μηράιεο, γηαηξφο, κέινο Γ ΗΜ, Γ ΔΗΝΚΤΜ 94 Γηνλπζφπνπινο Παξαζθεπάο, αγξφηεο-ζπλδηθαιηζηήο Πχινο Μεζζελίαο 95 Γνκνχδε ηαπξνχια, κέινο Γ ζπι. Δθπ. ΠΔ Διεπζίλαο 96 Γνχθα Δπαγγειία, κέινο Γ ζπι εθπ.πδ Α. Ληφζηα 97 Γξαθφγινπ Αλαζηαζία, εθπαηδεπηηθφο, ζπι ΠΔ εξξψλ 98 Γξίηζαο πχξνο, ηαηξφο 99 Διεπζεξηάδεο Γηάλλεο, θηελίαηξνο 100 Δπζπκίνπ Γεσξγία, γ.γ. πλδηθάηνπ Ηδησηηθήο Τγείαο Πεηξαηά 101 Δπζηαζίνπ Γεκήηξηνο. ζπνπδαζηήο 102 Δπζηαζίνπ Ησάλλεο 103 Δπζηαζίνπ Κψζηαο, κέινο Γ ΟΣΟΔ 104 Εαγαλίδεο Υξήζηνο, εθπαηδεπηηθφο 105 Εαγνξίηεο Γεκήηξεο 106 Εάρνπ Διέλε, εθπαηδεπηηθφο ζπι ΠΔ Λέζβνπ 107 Εήθνο Νίθνο, Πεξηθεξεηαθφο χκβνπινο Ζπείξνπ 108 Εηφβαο Γηψξγνο, εζνπνηφο-πνηεηήο 109 Ενχπα ηέιια, κέινο Γ πιιφγνπ Βηβιίνπ-Υάξηνπ Αζήλαο 110 Εσγξαθάθε Δηξήλε, κέινο Γ ΟΝΗΔ 111 Ζιίαο Νίθνο, κέινο Γ ΔΚ Ησαλλίλσλ

8 112 Θάλνο Φψηεο, θνηηεηήο ΔΚΠΑ 113 Θενιφγνπ ηαχξνο, Γ σκαηείν Ννζειεπη. Πξνζσπηθνχ Α ΠΔΤ Αηηηθήο 114 Θεσδσξίδεο Υξήζηνο, Μεηαιιεηνιφγνο Μεραληθφο 115 Ησαλλίδνπ Γηψηα, κέινο Γ. Α ΔΛΜΔ Γπη. Αηηηθήο 116 Ησζεθίδεο ίκνο 117 Καβαθιήο Λνπθάο, αηξεηφο Α ΠΤΠΔ Αζήλαο 118 Καββαδάο Νίθνο, αλαπιεξσηήο γξακκαηέαο ΟΝΗΔ 119 Καββαδία Φσηεηλή, κέινο Γ ζπι. ΠΔ Ακαξνπζίνπ 120 Καββαδίαο Βαζίιεο, νηθνλνκνιφγνο 121 Καδάθνπ Ησάλλα, δεκνζηνγξάθνο 122 Καθαγηάλλεο Νίθνο, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 123 Καθάιε Νηίλα, πνιηηηθφο επηζηήκνλαο 124 Καθαξνχκπαο Βαζίιεο, δάζθαινο 125 Καθφο Νενθιήο, Γ ζσκαηείνπ ηδηση. Τπαιι. γεσπφλσλ Αλ. ηεξεάο,νήζσλ 126 Καιατηδφπνπινο Απνζηφιεο, έκπνξνο 127 Καιατηδνπνχινπ Ζιέθηξα, θνηηήηξηα Βηνινγηθνχ 128 Καιακπαιίθεο Κψζηαο, ζπνπδαζηήο ΣΔΗ Πάηξαο 129 Καιακπφθαο Γηψξγνο, κεραληθφο 130 Καιεκεξίδεο Γηψξγνο, κέινο Γ ζπι. ΠΔ χξνπ 131 Καιηακπάθνο Γεκήηξεο, θαζεγεηήο ΔΜΠ 132 Καιηακπάθνο σηήξεο, κέινο Γ Ηαηξηθνχ πιιφγνπ Αζήλαο 133 Καινγξηάο Μέληνο, Γ εξγαδνκέλσλ λνζνθνκείνπ Άγηνο Παχινο, Γ ΔΓΟΘ 134 Καπαθηζήο Αιέθνο, Γ ζπι.πδ Τπαίζξνπ Θεζ/ληθεο 135 Καπαθηζήο Γεκήηξεο, ζπι.πδ Τπαίζξνπ Θεζ/ληθεο

9 136 Καπέηεο Γεκήηξεο, εθπαηδεπηηθφο ΔΛΜΔ Καζηνξηάο 137 Καπηηζίλεο Νίθνο 138 Καξαιή Αηκηιία, Γξ θηινινγίαο θαη ζπγγξαθέαο 139 Καξαιήο Βξαζίδαο, θαζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ χδλεπ 140 Καξακάλνο Υξήζηνο, πνιηηηθφο κεραληθφο 141 Καξακπέιε Μαξία, θνηηήηξηα ΔΚΠΑ 142 Καξαζαξιίδνπ νθία, κέινο Γ Ε ζπι Θεο/ληθεο 143 Καξαηφιηνο Κσλζηαληίλνο 144 Κάξγαο Γηψξγνο, παλεπηζηεκηαθφο 145 Καξπψηεο Γεκήηξεο, κέινο Γ. Α ΔΛΜΔ Γπη. Αηηηθήο) 146 Καζεινχξεο Υξήζηνο, νθζαικίαηξνο,πξφεδξνο δεκ.θνηλφηεηαο Μεγαιφπνιεο 147 Καζίηαο Αληψλεο, εηθνλνιήπηεο 148 Καηήο Γεκήηξεο, αληηπξφζσπνο ΑΓΜΔ 149 Καηζαλεβάθε Εακπία, Γ.Γ Παλειιεληαο Οκνζπνλδηαο ΔΔΓΗΠ 150 Καηζάξαο ηέξγηνο, κέινο Γ ζσκαηείνπ εξγαδνκέλσλ ΒΗΒΔΥΡΧΜ 151 Κάηζαξεο Σάθεο, γεσπφλνο Γ.. πιι. Δξγαδνκέλσλ ΔΘΤΑΓΔ 152 Καηζαξνχ Ησάλλα, κέινο Γ ζπι Λαγθαδά 153 Καηζηγηάλλεο Αιέμαλδξνο, εθπαηδεπηηθφο 154 Καθέο Μάλνο, εθπαηδεπηηθφο 155 Κεθαιάο Ζιίαο, θνηηεηήο ΔΜΠ 156 Κεθαιιελφο Παλαγηψηεο. Μέινο Γ ζσκαηείνπ ηερληθψλ Γήκνπ Αζελαίσλ 157 Κεραγηά Διέλε, κέινο Γ. Σ ΔΛΜΔ Αζήλαο 158 Κηηίδε Καηεξίλα, δεκνζηνγξάθνο 159 Κιεηζηάξεο Εήζεο, κέινο Γ Γηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ Θεζ/λίθεο

10 160 Κισληδάθεο Μάξθνο, κέινο ΔΓ ΟΔΝΓΔ 161 Κνβηφο Γηψξγνο, κέινο Γ ζσκαηίηνπ κηζζσηψλ ηερληθψλ 162 Κνηιάθνπ χιβηα, κέινο Γ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Αζελψλ 163 Κφθθνξεο Μάθεο, ινγηζηήο 164 Κφθνξνπ Αξεηή, εξγαδφκελε Μεηξφ 165 Κφιιηαο Γηψξγνο, ηνπνγξάθνο κεραληθφο 166 Κνινχζηνο Αζηέξηνο, εθπαηδεπηηθφο ζπι.πδ Λάξηζαο 167 Κνληδάξεο Γηάλλεο, ΔΛΜΔ Ν. κχξλεο 168 Κφλζηαο Γηψξγνο 169 Κνληαξίδνπ Δηξήλε 170 Κνληνβαζηιάθνο Παλαγηψηεο 171 Κνληνγηάλλε Μαξηιέλα, εθπαηδεπηηθφο ΔΛΜΔ Θεζπξσηίαο 172 Κνξδαιή Αιεμάλδξα, νηθηαθά 173 Κνξδαιήο Νίθνο 174 Κνξδίιαο Ξελνθψλ, Γ ζπι ΠΔ Γ Θεο/ληθεο 175 Κνζθηλάο Γεκήηξεο, Μεη. Μερ., ΜΣ 176 Κνζκνπνχινπ Μάλησ 177 Κνζκνπνχινπ Όιγα, κέινο Γ Ηαηξηθνχ πιιφγνπ Πεηξαηά 178 Κνηδαεξίδνπ Κηθή 179 Κνηίλεο Υξήζηνο, κέινο Γ ζπι ΠΔ Β Θεο/ληθεο 180 Κνπτξνπθίδεο Νίθνο, νηθνλνκνιφγνο 181 Κνπλελήο Νίθνο, ζπγγξαθέαο 182 Κνπξκπέιεο Γηψξγνο, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 183 Κνπξνχθιεο Γηνλχζεο, Γ ζπι ΠΔ Νάνπζαο

11 184 Κνπξνχπεο ηακάηεο, εθπαηδεπηηθφο Α ΔΛΜΔ Κπθιάδσλ 185 Κνπηζνπνχινπ Έκκπ, Αληηπξφεδξνο πι. Δξγαδνκέλσλ ΟΚΑΝΑ 186 Κνπηζνχκπα Γέζπνηλα, κέινο Γεληθνχ πκβνπιίνπ ΠΟΔ ΤΠΠΟ 187 Κνπηζνπξέιινπ Μαξία, δεκφζηνο ππάιιεινο 188 Κξεαζίδεο Γηψξγνο, εθπαηδεπηηθφο 189 Κξίζαξε Μαηνχια, ηνπνγξάθνο κεραληθφο 190 Κξηθέιεο Νίθνο 191 Κπξηαθάθεο Γηάλλεο, εθπαηδεπηηθφο 192 Κπξηάθεο ηακάηεο, ζηδεξνπξγφο 193 Κσζηακπάξεο Σάζνο, εθδφηεο 194 Κσζηήο Ηππνθξάηεο, Πνιηηηθφο Μεραληθφο 195 Κσζηφγηαλλεο Σαμηάξρεο, εθπαηδεπηηθφο Μ.Δ. 196 Κσζηφπνπινο Κψζηαο, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 197 Κσζηφπνπινο ηαχξνο, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 198 Κσηζάθνο, Υξίζηνο 199 Λαζήξαο Γηάλλεο, κέινο Γ Γ ΔΛΜΔ Θεζζαινλίθεο 200 Λακπξφπνπινο Υάξεο, θαζεγεηήο ΣΔΗ 201 Λάζθαξεο Γεκήηξεο 202 Λέθθαο Παλαγηψηεο,εθπαηδεπηηθφο 203 Ληακπφηεο σηήξεο, κέινο Γ πλδηθάηνπ Οηθνδφκσλ Θεζπξσηίαο 204 Ληαπφπνπινο Πάλνο 205 Ληλάξδνπ Αιεμάλδξα 206 Ληφληνο Βαζίιεο, Γ/Τ Υαληά 207 Ληνπιηάθε Γήκεηξα, εθπαηδεπηηθφο

12 208 Λνπθάθεο Υαξάιακπνο 209 Λνχθξε Νηφξε, θνηηήηξηα ΑΠΘ 210 Λνπξάληνπ Αζελά Μαξίλα, πξψελ κέινο Γ πι.τπαιιήισλ Ννκαξ.Πεηξαηά 211 Λνπζηψηεο Νίθνο, θαξκαθνπνηφο 212 Λπζίθαηνο Νίθνο, δάζθαινο 213 Λχηξαο Κψζηαο, ηξαπεδνυπάιιεινο Δζληθήο 214 Μαθξπγηάλλεο ηέθαλνο, κέινο Γ ζπι ΠΔ Ρνδφπεο 215 Μαιπγηάλλεο Αληξέαο, εξγάηεο κεηάιινπ 216 Μαληάηεο Γηψξγνο, παλεπηζηεκηαθφο 217 Μαληάηεο Πέηξνο, εξγαδφκελνο ζηνλ επηζηηηζκφ 218 Μαλίθαο Γεκνζζέλεο, θνηηεηήο 219 Μαλίθαο ηαχξνο, νδεγφο ΔΘΔΛ 220 Μάληδαξεο Γηάλλεο, κέινο Μ 221 Μαξάθεο Θεφδσξνο, ζπληαμηνχρνο καξκαξάο 222 Μαξαθήο Γεκήηξεο, εθπαηδεπηηθφο 223 Μαξγψλε Άληδεια 224 Μαξίλεο ηέιηνο, εθπαηδεπηηθφο Μ.Δ. 225 Μαξθέηνο πχξνο, παλεπηζηεκηαθφο 226 Μαζηνξάθεο Λάκπξνο, θνηηεηήο Πνι.Κξήηεο 227 Μαηζνχθαο Υξήζηνο, εθπαηδεπηηθφο Α ΔΛΜΔ Γπη. Αηηηθήο 228 Μαπξνεηδήο Παλαγηψηεο, Μεηαιιεηνιφγνο Μεραληθφο 229 Μαπξνκάηε Καηεξίλα 230 Μέγθνο Παλαγηψηεο, δεκνηηθφο ζχκβνπινο Γήκνπ Γειθψλ 231 Μελνχλνο Γηψξγνο Πξφεδξνο σκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ εηαηξίαο Γηεζλνχο Αεξνιηκέλα Αζελψλ

13 232 Μεξκίγθεο ηέιηνο θαξκαθνπνηφο λνζνθνκείνπ Αγξηλίνπ 233 Μεηζφπνπινο Γηάλλεο, ζπνπδαζηήο ΣΔΗ Πεηξαηά 234 Μεηζφο Παλαγηψηεο 235 Μηιηζαθάθεο Μηράιεο, εθπαηδεπηηθφο, ζπι ΠΔ Βχξσλα 236 Μηραειίδεο Μάξηνο, δάζθαινο 237 Μηράιεο Κηηζψλαο, θαζεγεηήο, κέινο ηνπ ΔΦΚ, 238 Μνιφραο ηέθαλνο 239 Μνληάθε Υξπζνχια, ππάιιεινο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο 240 Μνπξνπδίδεο Παχινο, ρεκηθφο κεραληθφο 241 Μνχζηνο Φψηεο, πξφεδξνο ζπιιφγνπ θαξκαθνυπαιιήισλ Καξδίηζαο 242 Μπαθαιάθνο Υξήζηνο, απηναπαζρνινχκελνο 243 Μπαθφιαο Γεκήηξεο, Γ ζσκαηείνπ Γεσπφλσλ Ηδηση. Τπαιιήισλ Ζπείξνπ 244 Μπαιάζεο Γηάλλεο, θαζεγεηήο κέινο ηνπ ΔΦΚ 245 Μπάιιαο Αληξέαο, κέινο Γ ΔΛΜΔ Λέζβνπ 246 Μπαξδάθνο Αληξέαο, θνηηεηήο ΔΚΠΑ 247 Μπαρνχξνπ Βάζσ, κέινο Γ πιιφγνπ Τπαιιήισλ Βηβιίνπ-Υάξηνπ Αηηηθήο 248 Μπαρηή Άλλα, Πξ.Δ ΔΛΜΔ Αλ. Αηηηθήο 249 Μπειαληήο Γεκήηξεο, δηθεγφξνο 250 Μπέηζεο Λεπηέξεο, Πνιηηηθφο Μεραληθφο 251 Μπέηζνο Γεκήηξηνο θνηλσληνιφγνο 252 Μπηληψξε Άζπα, ςπρνιφγνο 253 Μπίζηεο Υξήζηνο, δεκνζηνγξάθνο 254 Μπηράθεο Φψηεο, εθπαηδεπηηθφο 255 Μπφηζηνο Αλδξέαο, θηελνηξφθνο

14 256 Μπνπγέζεο Βαζίιεο, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 257 Μπνχραιε Βάζσ 258 Μπξάδα Αθξνδίηε, εθπαηδεπηηθφο 259 Νάλνο Βαγγέιεο, κέινο Γ ΔΚ Πξέβεδαο 260 Νελεδάθε Ράληα, δεκνηηθφο ζχκβνπινο Εσγξάθνπ 261 Νηθνιάνπ ηακάηεο, Αηξεηφο ΠΤΓΔ Α Αζήλαο 262 Νηθνιάξαο Γηάλλεο, Γ ζπι ΠΔ Γιελφο 263 Νηθνιάξαο Λάκπξνο, εθπαηδεπηηθφο 264 Νηθνινχδεο Γεκεηξεο, δάζθαινο, ζπι ΠΔ Λαγθαδά 265 Νίλνο Γηψξγνο, ηξαπεδνυπάιιεινο 266 Νηαιαπέξαο πχξνο, Ζι/γνο Μερ., ΜΣ 267 Νηάιεο Γεκήηξεο, γεσιφγνο 268 Νηνπληνπιάθεο Κψζηαο 269 Νηνχξνο ηάζεο, γεσπφλνο 270 Ξαπιαληέξε Νίθε, κέινο Γ ζσκαηείνπ απνθιεηζηηθψλ λνζνθφκσλ Πεηξαηά 271 Ξαξράθνο Πέηξνο, κέινο ΜΣ 272 Ξελφπνπινο Κψζηαο, άλεξγνο 273 Ξεξνπδάθεο Νίθνο, ηδ. εθπαηδεπηηθφο 274 Ξηθαξά Μαξία, κέινο Γ πιιφγνπ Τπαιιήισλ Δζληθήο 275 Ξνπιίδεο Παλαγηψηεο κέινο Γ ζσκαηείνπ βηβιίνπ ράξηνπ Θεζ/λίθεο 276 Παγθαιηά Διέλε, θηιφινγνο 277 Παιαηνιφγνο Παιαηνιφγνο, δηθεγφξνο 278 Πάιιαο Υξήζηνο, άλεξγνο 279 Παινχθεο Κψζηαο, ηζηνξηθφο 280 Παλαγηψηνπ πχξνο, πνιηηηθφο επηζηήκνλαο

15 281 Παληαδφπνπινο Σάζνο, θνηηεηήο 282 Παληειαθάθεο Γεκήηξεο, θνηηεηήο 283 Παληειήο Πξνκπνλάο 284 Παπαγηαλλαθφπνπινο Γεκήηξεο, εθπαηδεπηηθφο 285 Παπαδάηνο Νίθνο, Τπνςεθ.Γηδάθηνξαο ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Γελεχεο 286 Παπαδάηνο Φάλεο, νηθνλνκνιφγνο 287 Παπαδέδε Φιψξα, Γ.Γξακκαηέαο πι. Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ ΓΔΖ 288 Παπαδεκνχιεο Φαίδσλ, θνηηεηήο ΔΜΠ 289 Παπαδνπεηξάθεο Δπηχρεο, παλεπηζηεκηαθφο 290 Παπαδφπνπινο Γεκήηξεο, κέινο Γ. ΔΛΜΔ Λάξηζζαο 291 Παπαζενδψξνπ ηάζεο, ηαηξφο 292 Παπαθσλζηαληίλνπ Πέηξνο, δεκνζηνγξάθνο 293 Παπακαθάξηνο Μηράιεο, κηζζσηφο ινγηζηήο 294 Παπακηραήι Παλαγηψηεο, πξφεδξνο Α ΔΛΜΔ Κπθιάδσλ 295 Παπαληθνιάνπ Γεψξγηνο 296 Παπαληθνιάνπ Πάλνο, κέινο Γ ΔΗΝΑΠ 297 Παπαπνιχδνο Παλαγηψηεο, ηξαπεδνυπάιιεινο 298 Παπαζππξίδεο Αιέμαλδξνο, δεκνηηθφο ζχκβνπινο Ν. κχξλεο 299 Παπαζπχξνο Νίθνο, κέινο Γ ΓΟΔ 300 Παπαζηεθαλάηνο ηάζεο, ζπληαμηνχρνο ρεκηθφο βηνκεραλίαο 301 Παπαζηεθαλάηνπ Διέλε, ζπληαμηνχρνο 302 Παπαραηδήο Ζιίαο, εθπαηδεπηηθφο 303 Παπαρξηζηνδνχινπ Γεκήηξεο, βηβιηνυπάιιεινο 304 Παπαρξφλεο Γεκήηξεο, δάζθαινο, ζπι ΠΔ Σξίπνιεο 305 Παπίγθε Λία, γηαηξφο

16 306 Παζζάο Υξήζηνο, Πξφεδξνο Παξαηξήκαηνο Ησαλλίλσλ ζσκαηείνπ εξγαδνκέλσλ ζην PRAKTIKER 307 Πάζρνπιαο Κσλζηαληίλνο, εθπαηδεπηηθφο 308 Παηέιεο Γεκήηξεο, παλεπηζηεκηαθφο 309 Παηζειήο Παλαγηψηεο 310 Πέππαο Γεκήηξηνο κεραλνηερλίηεο νρεκάησλ Ακαιηαδα 311 Πεξηζηεξνπνχινπ Μαξία, εθπαηδεπηηθφο 312 Πεηξάθεο Γηάλλεο, θνηηεηήο 313 Πεηξνβίηζνο Κψζηαο, νδεγφο ΔΘΔΛ 314 Πεηξνθφθθηλνο Λνπθάο, Φπζηθφο/Αθηηλνθπζηθφο Παλεπηζηήκην Αζήλαο 315 Πέηζαο Γεκήηξηνο 316 Πηαγθαιάθεο Γηψξγνο, πνιηηηθφο κεραληθφο, Υαληά 317 Πηθηψλεο Παληειήο 318 Πηιάιεο Βαγγέιεο, ηδησηηθφο ππάιιεινο 319 Πηιάιεο Υξήζηνο, αλαπιεξσηήο γ.γ. ηεο Διι.θαθηζηηθήο Οκνζπνλδίαο 320 Πινπκήο Αλδξέαο, νηθνλνκνιφγνο 321 Πνιπρξνληάδεο Γεκήηξεο, εθπαηδεπηηθφο Π.Δ., δεκνηηθφο ζχκβνπινο Γήκνπ Ακαξνπζίνπ 322 Πνξηειάλνπ Μαξία, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 323 Πξάζζνο ηέθαλνο, Πξφεδξνο πλδηθάηνπ Δξγαδνκέλσλ ελέξγεηαο 324 Πξνθφπε Αλδξηαλή, Πξφεδξνο ζπιιφγνπ ΠΔ «ν Παξζελψλαο» 325 Ππξνπλάθεο Νίθνο, κεραληθφο 326 Ραθφπνπινο Κψζηαο, κέινο Γ. ΔΛΜΔ Α Γσδεθαλήζνπ 327 Ρεβίζηνο Γηνλχζεο, θνηηεηήο ΔΜΠ 328 Ρέππα Νηίλα, κέινο Γ ζπι ΠΔ Αξηζηνηέιεο 329 Ρίδνπ Νηνξέηα, Πξφεδξνο πιιφγνπ ΔΓΣ Πξνζσπηθνχ Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ

17 330 Ρνπληήο Βαγγέιεο, νδεγφο ΔΘΔΛ 331 Ρνχζεο Γηψξγνο, παλεπηζηεκηαθφο 332 αββάθεο Μηράιεο, ηερλνιφγνο Ναππεγφο ηδησηηθφο ππάιιεινο 333 αθειιαξφπνπινο πχξνο, παλεπηζηεκηαθφο 334 αιάπα Αζελά, εθπαηδεπηηθφο 335 αξάληεο Θαλάζεο, θνηηεηήο Ηαηξηθήο 336 αξαληφπνπινο Βαζίιεο, Δπηηξνπέο Αγψλα ΓΔΝ ΠΛΖΡΧΝΧ 337 βαλά Υξηζηίλα, δηθεγφξνο 338 γαηδφο Αξηζηείδεο, εθπαηδεπηηθφο ζπι ΠΔ Λέζβνπ 339 εθεξηδήο Θσκάο, κέινο Γ ζπι ΠΔ εξξψλ 340 εθεξιήο Γηάλλεο, δεκ. ζχκβνπινο Πχξγνπ Ζιείαο 341 ηδέξε Εσίηζα 342 ηνχιαο Παλαγηψηεο, θνηηεηήο ΔΜΠ 343 ηνχηεο πχξνο, κέινο Γ εξγαδνκέλσλ πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Πξέβεδαο 344 ηψθνο Παλαγηψηεο 345 θακλάθεο Θαλάζεο, δεκνζηνγξάθνο 346 θάξινο Υξήζηνο, πνιηηηθφο κεραληθφο 347 θιάβνο Γεκήηξεο, κέινο Γ ζπι ΠΔ Ζιηνχπνιεο 348 θνπληηαλέιιεο ηξαηήο, δεκνζηνγξάθνο, Πξφεδξνο σκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ ΜΜΔ Λέζβνπ 349 κήιηνο Ζιίαο, Γ ζπι ΠΔ Ε Θεζ/λίθεο 350 νισκφο Κψζηαο, αληηπξφεδξνο Γ σκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ ΚΑΠΔ 351 νπλάπνγινπ Θσκάο εξγαδφκελνο Μεραληθφο 352 παλφο Αιέμαλδξνο 353 ππξφπνπινο Σάζνο, πνιηηηθφο κεραληθφο 354 ηάηθνο Γεκήηξεο, εθπαηδεπηηθφο ζπι ΠΔ Ναππάθηνπ

18 355 ηακνχιεο Γεκήηξεο, δεκνζηνγξάθνο 356 ηακνχιεο Κψζηαο, δεκνζηνγξάθνο 357 ηαπξφπνπινο Σάζνο, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 358 ηαπξνχια Καηεξίλα, δεκνζηνγξάθνο 359 ηαρνχιεο πχξνο, Γ νδνληηαηξηθνχ ζπιιφγνπ Ησαλλίλσλ 360 ηεξγίνπ Υξήζηνο, πνιηηηθφο επηζηήκνλαο 361 πιατδήο Βαζίιεο, κέινο Γ σκαηείνπ εξγαδνκέλσλ ΗΝΣΡΑΚΟΜ 362 πκεσλίδεο Θνδσξήο, δηθεγφξνο 363 πλάπαινο Γεκήηξηνο 364 θαηξνπνχινπ Αζελά, Γ. Β ΔΛΜΔ Αλ Αηηηθήο 365 θπξήο Γηψξγνο, ει. επαγγεικαηίαο 366 Σακπάθεο Θενιφγνο, εθπαηδεπηηθφο, ζπι ΠΔ Ξάλζεο 367 Σαζηάθνο Υξήζηνο, νηθνλνκνιφγνο 368 Σαζηφπνπινο Γηψξγνο, εθπαηδεπηηθφο, ζπι ΠΔ Ακαξνπζίνπ 369 Σάζνο Καηηληζάξνο, ηδησηηθφο ππάιιεινο 370 Σεξδίδεο, Μηράιεο, ζπληαμηνχρνο ΗΚΑ, βηνκεραληθφο εξγάηεο 371 Σέθα Διέλε, εθπαηδεπηηθφο Π.Δ 372 Σδακνπξάλεο Γηψξγνο, ηνπνγξάθνο κερ. Καιακάηα 373 Σδακνπξάλεο Γεκήηξεο, κηζζσηφο κεραληθφο 374 Σδέξπνο Νίθνο, εθπαηδεπηηθφο 375 Σδήκαο Μηράιεο, κέινο Γ Έλσζεο Αγξ/θψλ πλ/κψλ Ησαλλίλσλ 376 Σδησξηδηψηεο ηαχξνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Βχξσλα 377 Σδνπβειέθεο Γεκήηξεο, γ.γ Δλίαηνπ πιιφγνπ Δξγαδ. ΌΣΑ Βνησηίαο 378 Σδνχκαο Θαλάζεο, κέινο Γ. ΔΛΜΔ Ησαλλίλσλ 379 Σνπιγαξίδεο Κψζηαο, κέινογ ζπι. ΠΔ «Κ. σηεξίνπ»

19 380 Σνπιηάηνο Υξίζηνο, βηβιηνυπάιιεινο 381 Σνπκπέιεο Βαζίιεο, κέινο Γ θιαδηθνχ ζσκαηείνπ λνζειεπηψλ Αζήλαο 382 Σξαγά ηέιια, κέινο Γ ζπι ΠΔ Αηγάιεσ 383 Σξηθαιηλφο Γηψξγνο, νηθνλνκνιφγνο 384 Σξηκπφληαο Βαγγέιεο, δηθεγφξνο 385 Σξππάθε Υαξίθιεηα 386 Σζαθίξεο Βίθηνξαο ππάιιεινο Σξάπεδαο Αηηηθήο 387 Σζεκεθίδνπ νθία 388 Σζηαθαλίθαο νθνθιήο, ηδησηηθφο ππάιιεινο 389 Σζηιηκπάξε Όιγα, εθπαηδεπηηθφο ΔΛΜΔ Κέξθπξαο 390 Σζηκπίδεο Βαζίιεο, κέινο Γ σκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ θαξακαγθά 391 Σζηξάθεο Βαζίιεο, ηδησηηθφο ππάιιεινο 392 Σζηξεπιήο Ηγλάηηνο, κέινο Γ ΔΛΜΔ Λέζβνπ 393 Σζίηθαλνο Γεκήηξεο, κεηαιιεξγάηεο 394 Σζίηζνο Άξεο, κέινο Γ ζπι ΠΔ Ηεξάπεηξαο 395 Σζίηζνο Σάθεο, δηθεγφξνο 396 Σζνπθαξάθεο Γηάλλεο, Γ ζσκαηείνπ ηερληθψλ επηζηεκφλσλ βηνκεραλίαο θαη Γ θαθηζηθήο Οκνζπνλδίαο 397 Σζνχληαο Βαζίιεο, κέινο ζσκαηείνπ ινγηζηψλ 398 Φαξκαθίδε Φνχια 399 Φνχθα Διέλε, εθπαηδεπηηθφο νηθνλνκνιφγνο 400 Φνπξίθνο Κψζηαο, κεηαπηπρηαθφο 401 Φξαγθνχιεο Γηάλλεο, αζθαιηζηηθφο χκβνπινο 402 Φξαληδήο Παλαγηψηεο, δεκνζηνγξάθνο 403 Φξίληδνο Μηράιεο, ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο, Αγξίλην 404 Φχηξνο Πέηξνο, κέινο Γ. Ε ΔΛΜΔ ΑΘΖΝΑ

20 405 Υάγηνπ Νφξα, κέινο Γ πλδηθάηνπ Δξγαδνκέλσλ ΗΓΜΔ 406 Υαιηκνχξδα Αληηγφλε, εθπαηδεπηηθφο, ΔΛΜΔ Βνησηίαο 407 Υαιθήο Γηψξγνο, εθπαηδεπηηθφο 408 Υαιθηαδάθεο Γηάλλεο, κέινο ηεο Δ. Γ. Οκνζπνλδίαο Γηθαζηηθψλ Δπηκειεηψλ 409 Υακειάθε Καηεξίλα, αξραηνιφγνο ΤΠΠΟΣ 410 Υαηδεπαλαγηψηνπ Γεκήηξεο, δηθεγφξνο 411 Υαηδεζηεθάλνπ Άξεο, δεκνζηνγξάθνο 412 Υαράκεο Υάξεο, δεκφζηνο ππάιιεινο 413 Υεθίκνγινπ Θφδσξνο, κέινο Γ πλδηθάηνπ Οηθνδφκσλ Θεζπξσηίαο 414 Υνλδξνγηάλλεο Θενθάλεο, κέινο Γ ζπι. ΠΔ Κέξθπξαο 415 Υξεζηίδνπ Υξηζηίλα, αληηπξφεδξνο πιιφγνπ Δξγαδνκέκσλ ΜΟΓ 416 Υξηζηνδνπινπνχινπ Αλαζηαζία, γξακκαηέαο ΔΛΜΔ Ζιείαο 417 Υξηζηνθφξνπ Νίθνο, πξφεδξνο ζπι ΠΔ Λαγθαδά 418 Υξπζηθνχ Γηάλλα, ηξαπεδνυπάιιεινο Αγξνηηθήο 419 Υξπζνρνχ Αλδξέαο, κέινο Γ ΔΚ Ησαλληλσλ 420 Φάλεο Παξαζθεπάο, ηξαπεδνυπάιιεινο Δζληθήο 421 Φχιινπ Δπδνθία, ηερλνιφγνο κεραληθφο 422 Φπρνγηφο Άιθεο, κέινο Γ ΔΗΝΑΠ

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν Κ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΔ

Ζ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΔ Ζ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΔ Κείκελα Δηζεγήζεσλ πλεδξίνπ Πάληεην Παλεπηζηήκην, 17-18-19 Ηαλνπαξίνπ 2014 1 Κείκελα Δηζεγήζεσλ πλεδξίνπ Πάληεην Παλεπηζηήκην,

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α Κεθάιαην 1 Ζ Διιάδα αιιάδεη. Σν εζληθό ζρέδην αλαζπγθξόηεζεο γηα ηελ Διιάδα ηεο δεκηνπξγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

Χ Ρ Ο Ν Ι Α Α Π Ο Λ Ο Γ Η Μ Ο Δ Ν Δ Ρ Γ Δ Η Χ Ν Γ Ρ Α Σ Ζ Ρ Η Ο Σ Ζ Σ Χ Ν 2014 ΔΣΖΗΑ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ

Χ Ρ Ο Ν Ι Α Α Π Ο Λ Ο Γ Η Μ Ο Δ Ν Δ Ρ Γ Δ Η Χ Ν Γ Ρ Α Σ Ζ Ρ Η Ο Σ Ζ Σ Χ Ν 2014 ΔΣΖΗΑ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Α Π Ο Λ Ο Γ Η Μ Ο Δ Ν Δ Ρ Γ Δ Η Χ Ν Γ Ρ Α Σ Ζ Ρ Η Ο Σ Ζ Σ Χ Ν 2014 ΔΣΖΗΑ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, 22 ΗΟΤΝΗΟΤ 2015 Διοικητικό υμβούλιο πλδέζκνπ Βηνκεραληώλ Βνξείνπ Διιάδνο 2013-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ Αγάζεο πύξνο Αγγειάθε Ρνπθ Καηεξίλα Αγλίδεο Αγξηαληώλε Υξηζηίλα Ατβαιηώηεο Αξηζηνηέιεο Αιεζεηλόο Αιηβηδάηνο Αιηβηδάηνπ Γηάλλα Ακνύξγε Αιεμάλδξα Ακνύξγε Υέικα Ακνύξγεο πύξνο Αλαγλσζηόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Πξαθηηθά 3 νπ Δηήζηνπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ

Πξαθηηθά 3 νπ Δηήζηνπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Πξαθηηθά 3 νπ Δηήζηνπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ «Ζ Πξόιεςε ηεο Τγείαο κέζσ ησλ Γήκσλ» 20 & 21 Απξηιίνπ 2007 Πνιηηηζηηθό & πλεδξηαθό Κέληξν Γαΐο, Μαξνύζη ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Πξόεδξνο Α/Α Όλνκα Δπώλπκν Σίηινο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ»

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ» ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ» ηνλ Γήκν Ακαξνπζίνπ, ζήκεξα άββαην 15 Οθησβξίνπ 2011, νη

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 2 - Λεπηέξεο Απγελάθεο. Ηλεκηρονική Προέκδοζη. e-book. Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ. θαη ν Θεόο θνβάηαη ην Διιεληθό Κξάηνο

Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 2 - Λεπηέξεο Απγελάθεο. Ηλεκηρονική Προέκδοζη. e-book. Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ. θαη ν Θεόο θνβάηαη ην Διιεληθό Κξάηνο Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 2 - Ηλεκηρονική Προέκδοζη e-book Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ θαη ν Θεόο θνβάηαη ην Διιεληθό Κξάηνο Ζξάθιεην 2010 Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 3 - Βηνγξαθηθό εκείσκα Ο γελλήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Paul Zoubkov, Transparency International Secretariat

Paul Zoubkov, Transparency International Secretariat Ζ Γηεζλήο Γηαθάλεηα (ΓΓ) είλαη ε παγθφζκηα κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε πνπ πξσηαγσληζηεί ζηνλ αγψλα θαηά ηεο δηαθζνξάο. Με πεξηζζφηεξα απφ 90 παξαξηήκαηα παγθνζκίσο θαη ηε Γηεζλή Γξακκαηεία ηεο εγθαηεζηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ:

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης ΟΑΠΑΔΞΔΞ 1: Έκθερη ανιξλόγηρηπ (ποξρυέδιξ) ςχμ παοεμβάρεχμ εταομξγήπ ςηπ Χσυιαςοικήπ Λεςαοούθμιρηπ για ςημ πεοίξδξ 2000-2009 ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: «Δκ ςχμ σρςέοχμ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, αγαπεηά κέιε,

Φίιεο θαη θίινη, αγαπεηά κέιε, Περιεχόμενα Σελ.1 Σελ. 4 Σελ. 6 Σελ. 9 Σελ. 14 Σελ. 15 Σελ. 15 Ειςαγωγή Οι αθλητζσ μασ Εκδηλώςεισ μελών Αθλητικζσ διοργανώςεισ του Ομίλου μασ Αναβίωςη του θεςμοφ των parties Θυμόμαςτε εκείνουσ που «ζφυγαν».

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ

ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ 1. Ζ νηθνινγηθή ζεώξεζε ηεο θνηλσληθήο παξαγσγήο θαη ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο, ζχκθσλα κε κηα ζηξαηεγηθή ζπκβησηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε θαη ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΖΓΖΖ ΣΟ ΔΣΖΗΟ ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΖ ΑΓΜΔ

ΔΗΖΓΖΖ ΣΟ ΔΣΖΗΟ ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΖ ΑΓΜΔ ΔΗΖΓΖΖ ΣΟ ΔΣΖΗΟ ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΖ ΑΓΜΔ ΚΤΡΗΑΚΖ 6/7/2014 Ώξα έλαξμεο 10π.κ. Γξαθείν Λνγηζηψλ, Κάληγγνο 27,5 νο νξ. Αγαπεηνί ζπλάδειθνη ζζεο ην ζεκεξηλφ εηήζην ζπλέδξην ηεο ΑΓΜΔ γίλεηαη ζην ηέινο κηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΑ: ΓΔΩΡΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟΤ PHOTO: GEORGE GERGIOU

ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΑ: ΓΔΩΡΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟΤ PHOTO: GEORGE GERGIOU PHOTO: GEORGE GERGIOU ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΑ: ΓΔΩΡΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟΤ MYOGLOBINURIC ACUTE RENAL FAILURE (ACCIDENTS, NATURAL DISORDERS, DRUGS AND POISONING) THE EFFECTS OF AIR POLLUTION ON THE RESPIRATORY SYSTEM AN EMERGING

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΑΘΖΝΑ, 2 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α. - Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Ο Ππόλογορ ηος υρ άνυ Επιλόγος από ηο Υπόμνημα Διαμαπηςπίαρ ππορ Διοικηηικό Δικαζηήπιο ηος κάηυθι αναθεπομένος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Προβολή ηων Έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΕΖΣΖΜΑ Ζ ΑΠΟΤΙΑ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΣΖ Δ..Δ.Δ. ΣΟ ΔΛ.ΙΝ.Τ.Α.Δ.

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΕΖΣΖΜΑ Ζ ΑΠΟΤΙΑ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΣΖ Δ..Δ.Δ. ΣΟ ΔΛ.ΙΝ.Τ.Α.Δ. ρρρ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΦΦΦΦΦΦΦΦΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ Υ ΥΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis

Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis επηέκβξηνο 2011 Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis 1 Ζ Διιάδα πέθηεη γηα ηξία ζπλερφκελα ρξφληα ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε γηα ηελ ειεπζεξία

Διαβάστε περισσότερα

Επιμελητηρίοσ Αιτωλοακαρνανίας

Επιμελητηρίοσ Αιτωλοακαρνανίας Επιμελητηρίοσ Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικής Επικαιρότητας 10 2014. Τοσ Επιμελητηρίοσ Αιτωλοακαρνανίας Antenna Enterprise Europe Network - Hellas. ΘΔΜΑΣΑ ΔΠΗΚΑΗΡΟΣΖΣΑ «Γηαρεηξηζηηθή Δπξσπατθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηωλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηώλ θαη ηειεπηθνηλωληώλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ. ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο».

Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ. ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο». ΔΣΒΑ-ΒΗΠΔ Α.Δ. Αχγνπζηνο 2004 Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα» ζηνλ ηνκέα ησλ Νέσλ Βηνκεραληθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ

ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 2000 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1. Να απνδψζεηε κε ζπληνκία ην πεξηερφκελν ησλ πην θάησ ηζηνξηθψλ φξσλ: α. θιήξηγθ β. Δπηηξνπή Απνθαηαζηάζεσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α.- Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΑΘΗΝΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 10 ΥΡΟΝΗΑ»

«Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 10 ΥΡΟΝΗΑ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 10 ΥΡΟΝΗΑ» ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ : ΒΤΘΟΤΛΚΑ ΔΛΔΝΖ ΠΤΡΓΟ 26/04/09 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Ζ ΜΔΣΑΒΑΖ ΠΡΟ ΜΗΑ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΤΝΘΖΚΖ ΜΑΑΣΡΗΥΣ.. 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΗ ΤΝΘΖΚΔ ΣΖ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΊΖΖ

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΗ ΤΝΘΖΚΔ ΣΖ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΊΖΖ ΠΔΣΡΟ Γ. ΝΣΟΤΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΗ ΤΝΘΖΚΔ ΣΖ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΊΖΖ Δληαίνο Δθπαηδεπηηθφο Υψξνο, Απφ Απφζηαζε Δθπαίδεπζε θαη Γεσζηξαηεγηθνί Γηαθαλνληζκνί GUTENBERG ΑΘΖΝΑ 2002 . ηε κλήκε ηνπ Γηνχξη Γθαγθάξηλ

Διαβάστε περισσότερα