Πρωτοβουλία ενάντια ςτο Ευρώ και την ΕΕ οι 422 υπογραφέσ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρωτοβουλία ενάντια ςτο Ευρώ και την ΕΕ οι 422 υπογραφέσ"

Transcript

1 Πρωτοβουλία ενάντια ςτο Ευρώ και την ΕΕ οι 422 υπογραφέσ 422 ππνγξαθέο ππνζηήξημεο (26/7/2011) Σξηάληα ρξφληα κεηά ηελ είζνδν ηεο Διιάδαο ζηελ ΔΔ θαη δέθα ρξφληα κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ επξψ, βιέπνπκε πιένλ ην πξαγκαηηθφ ηεο πξφζσπν: κλεκφλην, κεζνπξφζεζκν, άγξηα αληηιατθά κέηξα, ζαξσηηθέο ηδησηηθνπνηήζεηο, ινπθέηα, εθπνίεζε ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο, πνπ νη επηπηψζεηο ηνπο κεγηζηνπνηνχληαη απφ ηηο πξσηνθαλείο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο κε ηελ ηξφηθα. Απνθνξχθσκα φισλ απηψλ είλαη ην πεξηβφεην «ύκθωλν γηα ην Δπξώ», πνπ απνηειεί έλα είδνο επξσπατθνχ κλεκνλίνπ δηαξθείαο ζε βάξνο φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ιαψλ ζηελ ΔΔ. Πεξηιακβάλεη ηε δξαζηηθή κείσζε ησλ κηζζψλ κέζσ ηεο ζχλδεζήο ηνπο «κε ηελ παξαγσγηθφηεηα, αιιά θαη ηεο πξνζαξκνγήο ηνπο ζηελ «αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο». Ζ αληαγσληζηηθφηεηα νδεγεί ζηελ θηλεδνπνίεζε ηνπ επηπέδνπ κηζζψλ αιιά θαη ηνπ πιαηζίνπ ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ. Σαπηφρξνλα, ην «χκθσλν γηα ην Δπξψ» αθαηξεί νξηζηηθά φια ηα νηθνλνκηθά εξγαιεία ησλ θξαηψλ-κειψλ, ηα νπνία ππάγνληαη πιένλ ζηνπο αληηδεκνθξαηηθνχο θαη ζηεγαλνχο κεραληζκνχο ηεο ΔΔ θαη ησλ πνιπεζληθψλ ηεο, πξαγκαηνπνηψληαο έηζη κηα αληηδεκνθξαηηθή αληηδξαζηηθή ηνκή βάζνπο ζηελ ίδηα ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο ΔΔ. ΣΟ ΠΑΡΔΛΘΟΝ, ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΗ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΖ ΔΔ ΣΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΔΗΝΑΗ ΤΝΩΝΤΜΑ ΣΖ ΚΡΗΖ ηα ρξφληα ηεο έληαμήο καο ζηελ ΔΔ ην δεκόζην ρξένο επηαπιαζηάζηεθε, σο πνζνζηφ επί ηνπ ΑΔΠ. Ζ αλεξγία δηεπξχλζεθε ζηηο επνρέο ηεο «αλάπηπμεο» θαη γηγαληψζεθε ηψξα ζηηο ζπλζήθεο ηεο θξίζεο. Οη κηζζνί, ηδηαίηεξα κεηά ηελ είζνδν ζηελ ΟΝΔ, κεηψλνληαη δηαξθψο σο πνζνζηφ επί ηνπ ΑΔΠ θαη θπζηθά βίαηα θαη απφιπηα ζήκεξα. Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ηα εξγαηηθά δηθαηψκαηα ζξπκκαηίδνληαη θαη ζπληξίβνληαη. Σν αληηδξαζηηθφ θνηλσληθφ φξακα ηνπ θεθαιαίνπ γηα κηα θνηλσλία κε εξγνδφηεο θαη θξάηνο ρσξίο ππνρξεψζεηο θαη εξγαδφκελνπο ρσξίο δηθαηψκαηα ηείλεη λα πινπνηεζεί ζηελ πξάμε. Σα ρακειά θαη κεζαία ιατθά ζηξψκαηα θαηαζηξέθνληαη. Ζ Διιάδα απφ εμαγσγέαο αγξνηηθψλ πξντφλησλ πξηλ ηελ είζνδν ζηελ ΔΟΚ-ΔΔ έγηλε εηζαγσγέαο κε δηαξθψο δηεπξπλόκελν αγξνηηθό εκπνξηθό έιιεηκκα. Γηαιχζεθαλ επίζεο κηα ζεηξά παξαδνζηαθνί θιάδνη, απφ ηα λαππεγεία κέρξη ηε κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία, πξνθαιψληαο κηα εθηεηακέλε απνδπλάκσζε ηνπ παξαγσγηθνχ ηζηνχ ηεο ρψξαο. Σα εκπνξηθά πιενλάζκαηα ησλ ηζρπξφηεξσλ ρσξψλ ηνπ Βνξξά ζηεξίδνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηα ειιείκκαηα ησλ «Γνπξνπληψλ» (PIIGS) ηνπ Νφηνπ, φπσο θαηέδεημε θαη ε θξίζε. Ζ ειεπζεξία ηεο ΔΔ είλαη κφλν γηα ηηο πνιπεζληθέο, ηηο ηξάπεδεο θαη ηα θέξδε ηνπο θαη γηα ηηο νδεγίεο Μπνιθελζηάηλ. Γηα ηνπο «άιινπο» ππάξρνπλ ηα ηείρε ηνπ ξαηζηζκνύ, ηνπ έγθελ θαη ηεο Frontex θαζψο θαη νη ζπλζήθεο ηχπνπ «Γνπβιίλν 2» πνπ κεηαηξέπνπλ ηε ρψξα καο θαη ηηο ρψξεο ηνπ επξσπατθνχ λφηνπ ζε θπιαθή ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ πξνζθχγσλ.

2 Ζ ΔΔ πξωηαγωληζηεί ζε ηκπεξηαιηζηηθνύο πνιέκνπο (Ηξάθ, Βαιθάληα, Ληβχε θ.ιπ.). Απνδεηθλχεηαη εθηξνθείν ηεο αθξνδεμηάο θαη ηνπ λενθαζηζκνχ, γεληθεπκέλεο αζηπλφκεπζεο θαη ειεθηξνληθνχ ραθηεδηζκνχ πνπ φια καδί ζπγθξνηνχλ ην ζπλεθηηθφ πιαίζην ηεο επξσθαηαζηνιήο. Σα πάληα απνθαζίδνληαη ζηα θιεηζηά θιάκπ ησλ πνιπεζληθψλ θαη ησλ επξσνξγάλσλ, πίζσ απφ ην πξνζσπείν ελφο δηαθνζκεηηθνχ «επξσθνηλνβνπιίνπ», κε πιήξε πεξηθξφλεζε ηεο ιατθήο ζέιεζεο θαη θπξηαξρίαο. ΣΩΡΑ ΠΗΑ ΞΔΡΟΤΜΔ! Ο θαπηηαιηζηηθόο-ηκπεξηαιηζηηθόο ραξαθηήξαο ηεο ΔΔ δελ αιιάδεη, νύηε κεηαξξπζκίδεηαη ζε πξννδεπηηθή θαηεύζπλζε. Ζ ιχζε ησλ ιατθψλ πξνβιεκάησλ βξίζθεηαη ζηε ζπλνιηθή ξήμε κε ηελ ΔΔ. Ζ πνξεία γηα ηελ θνηλσληθή απειεπζέξσζε, γηα κηα αλζξσπνθεληξηθή θνηλσλία ρσξίο εθκεηάιιεπζε, θαπηηαιηζηηθφ θέξδνο, αγνξέο θαη θαηαπίεζε πεξλάεη κέζα απφ ηελ πάιε ελάληηα ζηελ ΔΔ θαη φρη κέζα απφ ην πιαίζηφ ηεο. Ζ αηηία ηωλ ιαϊθώλ πξνβιεκάηωλ βξίζθεηαη ζηελ «ηεξή ζπκκαρία» ειιεληθώλ θπβεξλήζεωλ, ΔΔ, ΓΝΣ, ζην «καύξν» κέηωπό ηνπο κε ην θεθάιαην, ηηο ηξάπεδεο θαη ηηο αγνξέο. Ζ ειιεληθή αζηηθή ηάμε έρεη ζπλδέζεη ηελ πξννπηηθή ηεο θαη ηα θέξδε ηεο κε ηε ζπκκαρία κε ηα επξσ-αθεληηθά θαη κε ηνπο ακεξηθαλνχο ηκπεξηαιηζηέο θαη φρη κε ηελ αμηνπξεπή δσή ηνπ ιανχ καο. Γη απηφ θαη εκείο επηδηψθνπκε ηνλ θνηλφ αγψλα ησλ επξσπατθψλ ιαψλ θφληξα ζην ζπλαζπηζκέλν επξσπατθφ θεθάιαην κε άκεζν ζηφρν ηελ αλαηξνπή ηεο αληεξγαηηθήο επίζεζεο θαη νξίδνληα ηελ ππέξβαζε ηεο θαπηηαιηζηηθήο θπξηαξρίαο ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν. «Κίλδπλνο» θαη «θαηαζηξνθή» γηα ην ιαφ δελ είλαη ε έμνδνο από ηελ Δπξωδώλε θαη ηελ ΔΔ, αιιά ε παξακνλή ζε απηή ηελ «θξεαηνκεραλή» ησλ ιατθψλ αλαγθψλ θαη δηθαησκάησλ. Απηά πνπ ζα θεξδίζνπλ νη εξγαδφκελνη κε ηελ έμνδν απφ ην επξψ θαη ηε ζπλνιηθή ξήμε κε ηελ ΔΔ, κε ηε κε απνπιεξωκή ηνπ ρξένπο θαη ηελ εζληθνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ κε εξγαηηθφ έιεγρν, κε ηελ αλαθαηαλνκή ηνπ θνηλωληθνύ πινύηνπ ππέξ ηωλ εξγαδνκέλωλ είλαη πνιχ πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ ίζσο ράζνπλ ζηηγκηαία θαη απ απηά πνπ ζίγνπξα ζα ράζνπλ πξννπηηθά εληφο επξψ θαη ΔΔ. Ζ ΠΑΛΖ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΣΖ ΔΔ ΓΔΝ ΠΑΗΡΝΔΗ ΑΝΑΒΟΛΖ! ΓΗ ΑΤΣΟ ΑΓΩΝΗΕΟΜΑΣΔ: Να θύγνπκε ηώξα από ηε θπιαθή ηνπ επξώ θαη ηεο ΟΝΔ. Γηα ιαϊθή απεηζαξρία θαη ζπλνιηθή ξήμε κε ηελ ΔΔ ηνπ θεθαιαίνπ. πκπνξεπφκαζηε ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε αγσληζηέο κε δηαθνξεηηθή πνιηηηθή θαηαγσγή θαη νπηηθή. Αγσληζηέο πνπ παιεχνπλ γηα ηελ απνδέζκεπζε πξηλ απ φια ηεο ρψξαο καο, αιιά θαη ησλ άιισλ ρσξψλ ζηελ πνξεία κηαο ηέηνηαο ξήμεο. Αγσληζηέο πνπ παιεχνπλ γηα ηε ζπλνιηθή δηάιπζε ηεο ΔΔ σο νινθιεξσηηθνχ κνξθψκαηνο ηνπ θεθαιαίνπ θαη αγσληζηέο πνπ παιεχνπλ ελάληηα ζηηο ζπλέπεηεο ηεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ. Κνηλφο καο ζηφρνο είλαη κηα άιιε δηεζληζηηθή ζπλεξγαζία ησλ ιαψλ θαη ησλ ρσξψλ, κε αιιειεγγχε, ηζνηηκία θαη δηθαηνζχλε, ζηε βάζε ησλ εξγαηηθψλ

3 θαη ιατθψλ ζπκθεξφλησλ, ζηελ πξννπηηθή ηεο θαζνιηθήο θνηλσληθήο απειεπζέξσζεο! Να κελ πεξάζεη ην αληηδξαζηηθό «ύκθωλν γηα ην Δπξώ». Να απνηξαπεί ε ςήθηζή ηνπ απφ ην ζπληνληζκέλν παλεπξσπατθφ αγψλα ησλ ιαψλ, πνπ κπνξεί λα γίλεη ηψξα εθηθηφο! Να αλαηξαπεί ε αληεξγαηηθή επίζεζε θπβέξλεζεο, ΔΔ, ΓΝΣ, θεθαιαίνπ θαη ην ζάπην πνιηηηθφ ηνπο ζχζηεκα. Να αλαηξαπεί απφ ηα θάησ, σο απνηέιεζκα ηεο ιατθήο πάιεο θαη δπλακηθήο ε θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ θαη θάζε άιιε θπβέξλεζε ή ζπγθπβέξλεζε πνπ ζα πινπνηεί ηελ ίδηα πνιηηηθή! Αγωληζηηθή θνηλή δξάζε Ζ Πξσηνβνπιία καο πξνσζεί θαη ππνζηεξίδεη ηελ θνηλή δξάζε θαη κε νπνηαδήπνηε άιιε ηνπηθή ή παλειιαδηθή θίλεζε, πνπ ζέιεη λα ζπκβάιιεη, πηζαλά κε άιιν πεξηερφκελν ή δξάζεηο ζηηο παξαπάλσ θαηεπζχλζεηο. ηόρνο καο είλαη ε δηακόξθωζε ελόο ελωηηθνύ ιαϊθνύ ξεύκαηνο πνπ ζα πξνηάζζεη ηα εξγαηηθά ιαϊθά ζπκθέξνληα θαη ζα ππεξαζπίδεη ην δηθαίωκα ηνπ ιανύ λα θαζνξίδεη ηελ πνξεία ηωλ θνηλωληθώλ θαη πνιηηηθώλ εμειίμεωλ, έμω από ηηο δεζκεύζεηο ηωλ ηκπεξηαιηζηηθώλ νξγαληζκώλ θαη εγεκνληθώλ θαπηηαιηζηηθώλ ρωξώλ. Τπνγξάθνπλ νη: 1 Αγαπεηφο Θαλάζεο, Γ ζπιιφγνπ εθπ/θσλ ΠΔ Β Θεο/ληθε «Μ. Αιέμαλδξνο» 2 Αδακάθε Μαξία, δηθεγφξνο 3 Αδάκνπ Αληψλεο, ζπληαμηνχρνο 4 Αζαλαζηάδεο Σάζνο, 5 Αζαλαζίνπ Μαλψιεο. πξψελ κέινο Γ σκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ ASPROFOS 6 Αζαλαζφπνπινο Θεφδσξνο, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 7 Αζαλαζνπνχινπ Βαθεηάδνπ Αλησλία, δεκνηηθή ζχκβνπινο Πεξηζηεξίνπ 8 Αθξίηαο Καινχζεο, κέινο Γ ΓΟΔ 9 Αιβαλφο Γεκήηξηνο, εθπαηδεπηηθφο 10 Αιεβίδνπ Διπίδα, αγσλίζηξηα ζην θίλεκα ΓΔΝ ΠΛΖΡΧΝΧ θαη ζηα θηλήκαηα πφιεο 11 Αιεμάηνο Γηψξγνο, ζπγγξαθέαο 12 Αιεμίνπ Μαξία, Πξφεδξνο ρνιηθήο Δπηηξνπήο 32-40νπ ζρνιείσλ Πεηξαηά

4 13 Αιηθηέξε Πέλλπ 14 Αικπξνχδε Μαξηφηα, γηαηξφο 15 Αλαγλσζηαξάο Γηάλλεο, κέινογ ζπιιφγνπ εθπ/θσλ ΠΔ Γιπθάδαο 16 Αλαγλσζηφπνπινο Σάθεο, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 17 Αλαγλσζηνπνχινπ Ζιέθηξα, ςπρνιφγνο, ηδησηηθή ππάιιεινο 18 Αλδξηθφπνπινο Κψζηαο, ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο 19 Αλησλαξνπνχινπ Υξπζάλζε ππάιιεινο Γεληθήο Σξάπεδαο 20 Αλησληάδνπ Βάζσ, εθπαηδεπηηθφο Δ ΔΛΜΔ 21 Αλησληάδνπ Μαξία, εθπαηδεπηηθφο 22 Αλησλίνπ Αγγειηθή, αληηπξφζσπνο Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Σξίπνιεο 23 Αλησλίνπ Νίθνο, βηβιηνυπάιιεινο 24 Αλησλφπνπινο Παχινο, κέινο Γ ΟΛΜΔ 25 Αμαξιήο Κψζηαο, κέινο Γ πλδηθάηνπ Ηδησηηθήο Τγείαο Πεηξαηά 26 Απεηξαλζίηνπ Μάληα, κέινο Γ πλδηθάηνπ Ηδησηηθήο Τγείαο Πεηξαηά 27 Αξγπξάηνπ Σδέλε 28 Αξγχξεο Μάλνο, θνηηεηήο ΔΜΠ 29 Αξγπξφο Γεκήηξεο 30 Αξκάιεο Μέιηνο 31 Αζθεηήο Γηψξγνο, αγξφηεο 32 Αζπξνχδε Καηεξίλα 33 Βαγελάο Κψζηαο, πνιηηηθφο κεραληθφο, 34 Βατλάο Παληειήο, κέινο Γ ζπιινγνπ εθπ.πδ Αηγαιεσ 35 Βακβαθάο Κψζηαο εθπαηδεπηηθφο 36 Βαξβεξάθεο ηέιηνο 37 Βαξζάκεο Αληψλεο, θνηηεηήο Ηαηξηθήο ΔΚΠΑ

5 38 Βάξηδειε Νάγηα, γηαηξφο κέινο Γ ΑΓΔΓΤ 39 Βαζηιάθεο Παλαγηψηεο, κεραληθφο 40 Βάζηιαο Μάθεο, κηζζσηφο ινγηζηήο 41 Βαζηιεηάδεο Σάζνο, κεραληθφο, κέινο Αληηπξνζσπείαο ΣΔΔ 42 ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ, Ν.Δ. ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΣΔΔ/ΣΓΜ 43 Βαηηθηψηεο Λεσλίδαο, νηθνλνκνιφγνο 44 Βαθεηάδεο Υξήζηνο, θαζεηεηήο ΣΔΗ 45 Βεδδξεβάλεο Κσζηήο, γηαηξφο-νπξνιφγνο 46 Βειηζζαξάηνο ηειηνο, Γ ζσκαηείνπ εξγαδνκέλσλ ζε αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο 47 Βέιιηνο Λάκπξνο, εθπαηδεπηηθφο ζπι. ΠΔ Βφληηζαο 48 Βεινλάθεο Γηψξγνο, κέινο Γ ΔΗΝΑΠ 49 Βελέηεο Φψηεο 50 Βεξλαδάθεο Αιέθνο, πλ. ΓΔΖ 51 Βεξλάξδνπ Πφπε, λνκηθφο ζπγγξαθέαο 52 Βιάζεο Γεκεηξηάδεο, άλεξγνο 53 Βνπξεθάο Θνδσξήο, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 54 Βνπξεθάο Κψζηαο, κέινο Γ ζσκαηείνπ κηζζσηψλ ηερληθψλ) 55 Βνπξηζάθε Βάλα, κέινο Γ ζπιιφγνπ εθπ. ΠΔ Γ Θεζ/ληθεο 56 Γαιαηάο Εψεο, ζπλδηθαιηζηήο ΟΣΑ 57 Γαιηαηζάηνο Νίθνο, κέινο Γ. ΔΛΜΔ Κεθαινληάο 58 Γαληάξε Έθε, Γ.Γ Β ΔΛΜΔ Αζήλαο 59 Γάηζηνο Βαζίιεο, ινγηζηήο 60 Γελεθνκζίνπ Φάλεο, πεξηθεξηαθφο ζχκβνπινο Θεζζαιίαο 61 Γέξνληαο Θσκάο, κέινο Γ ζπι. Δθπ. ΠΔ «Κ. σηεξίνπ»

6 62 Γεσξγάθεο Γεκήηξεο, κέινο Γ εξγαδνκέλσλ ζην ΟΑΚΑ 63 Γεσξγηάδεο Γεψξγηνο 64 Γεσξγίνπ Αιέμαλδξνο, κεραληθφο Ζ/Τ 65 Γεσξγίνπ Γηψξγνο, νηθνλνκνιφγνο 66 Γηάθαο Γηψξγνο 67 Γηαιηδφγινπ ίζπ, εθπαηδεπηηθφο 68 Γηαλλαθφπνπινο Παλαγηψηεο, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 69 Γηαξαιή Δπαγγειία, ειεχζεξε επαγγεικαηίαο 70 Γηαζνπξίδνπ ηέιια, εθπαηδεπηηθφο Μ.Δ. 71 Γηνκπαδνιηάο Αληψλεο, ινγηζηήο 72 Γθαληφλα Μαηίλα 73 Γθίλνο Βαγγέιεο, εθπαηδεπηηθφο ΔΛΜΔ Κηιθίο 74 Γθνχξα Αληηγφλε 75 Γθνπηδηακάλεο Αληψλεο, θνηηεηήο 76 Γθνπηδνπξήο Γηνλχζηνο 77 Γθνχηεο Κψζηαο, θνηηεηήο ΔΜΠ 78 Γνπξιάο Νίθνο, Πξφεδξνο ζσκαηείνπ εξγαδνκέλσλ αεξνιηκέλνο Αζελψλ 79 Γνχζεο Κψζηαο, κεηαπηπρηαθφο 80 Γξάςαο Γεκήηξεο, θνηηεηήο 81 Γακαζθελφο Γεκήηξεο, εθπαηδεπηηθφο Μ.Δ. 82 Γαζθαιάθεο Μάξθνο, κέινο Γ ζσκαηείνπ κηζζσηψλ ηερληθψλ 83 Γειαζηίθ Γηψξγνο, δεκνζηνγξάθνο 84 Γεκεξδεζιήο Γηψξγνο 85 Γεκεξηδή Αγγειηθή, ππ. δηδάθηνξαο ΔΜΠ 86 Γεζχιιαο Γεκήηξεο, πεξηθεξεηαθφο ζχκβνπινο Γπηηθήο Διιάδαο, πξψελ επξσβνπιεπηήο

7 87 Γεκεηνχιεο Γεκήηξεο, εθπαηδεπηηθφο 88 Γεκεηξηάδεο Κψζηαο, ειεθηξνιφγνο Μεραληθφο 89 Γεκεηξηάδνπ Διέλε 90 Γεκεηξνχιε Μαξία, θνηηήηξηα 91 Γηακαληίδεο Κψζηαο, νδνληίαηξνο-ζπγγξαθέαο 92 Γηακαληίδεο Σάθεο, κέινο Γ. ΔΛΜΔ άκνπ 93 Γηθαηάθνο Μηράιεο, γηαηξφο, κέινο Γ ΗΜ, Γ ΔΗΝΚΤΜ 94 Γηνλπζφπνπινο Παξαζθεπάο, αγξφηεο-ζπλδηθαιηζηήο Πχινο Μεζζελίαο 95 Γνκνχδε ηαπξνχια, κέινο Γ ζπι. Δθπ. ΠΔ Διεπζίλαο 96 Γνχθα Δπαγγειία, κέινο Γ ζπι εθπ.πδ Α. Ληφζηα 97 Γξαθφγινπ Αλαζηαζία, εθπαηδεπηηθφο, ζπι ΠΔ εξξψλ 98 Γξίηζαο πχξνο, ηαηξφο 99 Διεπζεξηάδεο Γηάλλεο, θηελίαηξνο 100 Δπζπκίνπ Γεσξγία, γ.γ. πλδηθάηνπ Ηδησηηθήο Τγείαο Πεηξαηά 101 Δπζηαζίνπ Γεκήηξηνο. ζπνπδαζηήο 102 Δπζηαζίνπ Ησάλλεο 103 Δπζηαζίνπ Κψζηαο, κέινο Γ ΟΣΟΔ 104 Εαγαλίδεο Υξήζηνο, εθπαηδεπηηθφο 105 Εαγνξίηεο Γεκήηξεο 106 Εάρνπ Διέλε, εθπαηδεπηηθφο ζπι ΠΔ Λέζβνπ 107 Εήθνο Νίθνο, Πεξηθεξεηαθφο χκβνπινο Ζπείξνπ 108 Εηφβαο Γηψξγνο, εζνπνηφο-πνηεηήο 109 Ενχπα ηέιια, κέινο Γ πιιφγνπ Βηβιίνπ-Υάξηνπ Αζήλαο 110 Εσγξαθάθε Δηξήλε, κέινο Γ ΟΝΗΔ 111 Ζιίαο Νίθνο, κέινο Γ ΔΚ Ησαλλίλσλ

8 112 Θάλνο Φψηεο, θνηηεηήο ΔΚΠΑ 113 Θενιφγνπ ηαχξνο, Γ σκαηείν Ννζειεπη. Πξνζσπηθνχ Α ΠΔΤ Αηηηθήο 114 Θεσδσξίδεο Υξήζηνο, Μεηαιιεηνιφγνο Μεραληθφο 115 Ησαλλίδνπ Γηψηα, κέινο Γ. Α ΔΛΜΔ Γπη. Αηηηθήο 116 Ησζεθίδεο ίκνο 117 Καβαθιήο Λνπθάο, αηξεηφο Α ΠΤΠΔ Αζήλαο 118 Καββαδάο Νίθνο, αλαπιεξσηήο γξακκαηέαο ΟΝΗΔ 119 Καββαδία Φσηεηλή, κέινο Γ ζπι. ΠΔ Ακαξνπζίνπ 120 Καββαδίαο Βαζίιεο, νηθνλνκνιφγνο 121 Καδάθνπ Ησάλλα, δεκνζηνγξάθνο 122 Καθαγηάλλεο Νίθνο, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 123 Καθάιε Νηίλα, πνιηηηθφο επηζηήκνλαο 124 Καθαξνχκπαο Βαζίιεο, δάζθαινο 125 Καθφο Νενθιήο, Γ ζσκαηείνπ ηδηση. Τπαιι. γεσπφλσλ Αλ. ηεξεάο,νήζσλ 126 Καιατηδφπνπινο Απνζηφιεο, έκπνξνο 127 Καιατηδνπνχινπ Ζιέθηξα, θνηηήηξηα Βηνινγηθνχ 128 Καιακπαιίθεο Κψζηαο, ζπνπδαζηήο ΣΔΗ Πάηξαο 129 Καιακπφθαο Γηψξγνο, κεραληθφο 130 Καιεκεξίδεο Γηψξγνο, κέινο Γ ζπι. ΠΔ χξνπ 131 Καιηακπάθνο Γεκήηξεο, θαζεγεηήο ΔΜΠ 132 Καιηακπάθνο σηήξεο, κέινο Γ Ηαηξηθνχ πιιφγνπ Αζήλαο 133 Καινγξηάο Μέληνο, Γ εξγαδνκέλσλ λνζνθνκείνπ Άγηνο Παχινο, Γ ΔΓΟΘ 134 Καπαθηζήο Αιέθνο, Γ ζπι.πδ Τπαίζξνπ Θεζ/ληθεο 135 Καπαθηζήο Γεκήηξεο, ζπι.πδ Τπαίζξνπ Θεζ/ληθεο

9 136 Καπέηεο Γεκήηξεο, εθπαηδεπηηθφο ΔΛΜΔ Καζηνξηάο 137 Καπηηζίλεο Νίθνο 138 Καξαιή Αηκηιία, Γξ θηινινγίαο θαη ζπγγξαθέαο 139 Καξαιήο Βξαζίδαο, θαζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ χδλεπ 140 Καξακάλνο Υξήζηνο, πνιηηηθφο κεραληθφο 141 Καξακπέιε Μαξία, θνηηήηξηα ΔΚΠΑ 142 Καξαζαξιίδνπ νθία, κέινο Γ Ε ζπι Θεο/ληθεο 143 Καξαηφιηνο Κσλζηαληίλνο 144 Κάξγαο Γηψξγνο, παλεπηζηεκηαθφο 145 Καξπψηεο Γεκήηξεο, κέινο Γ. Α ΔΛΜΔ Γπη. Αηηηθήο) 146 Καζεινχξεο Υξήζηνο, νθζαικίαηξνο,πξφεδξνο δεκ.θνηλφηεηαο Μεγαιφπνιεο 147 Καζίηαο Αληψλεο, εηθνλνιήπηεο 148 Καηήο Γεκήηξεο, αληηπξφζσπνο ΑΓΜΔ 149 Καηζαλεβάθε Εακπία, Γ.Γ Παλειιεληαο Οκνζπνλδηαο ΔΔΓΗΠ 150 Καηζάξαο ηέξγηνο, κέινο Γ ζσκαηείνπ εξγαδνκέλσλ ΒΗΒΔΥΡΧΜ 151 Κάηζαξεο Σάθεο, γεσπφλνο Γ.. πιι. Δξγαδνκέλσλ ΔΘΤΑΓΔ 152 Καηζαξνχ Ησάλλα, κέινο Γ ζπι Λαγθαδά 153 Καηζηγηάλλεο Αιέμαλδξνο, εθπαηδεπηηθφο 154 Καθέο Μάλνο, εθπαηδεπηηθφο 155 Κεθαιάο Ζιίαο, θνηηεηήο ΔΜΠ 156 Κεθαιιελφο Παλαγηψηεο. Μέινο Γ ζσκαηείνπ ηερληθψλ Γήκνπ Αζελαίσλ 157 Κεραγηά Διέλε, κέινο Γ. Σ ΔΛΜΔ Αζήλαο 158 Κηηίδε Καηεξίλα, δεκνζηνγξάθνο 159 Κιεηζηάξεο Εήζεο, κέινο Γ Γηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ Θεζ/λίθεο

10 160 Κισληδάθεο Μάξθνο, κέινο ΔΓ ΟΔΝΓΔ 161 Κνβηφο Γηψξγνο, κέινο Γ ζσκαηίηνπ κηζζσηψλ ηερληθψλ 162 Κνηιάθνπ χιβηα, κέινο Γ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Αζελψλ 163 Κφθθνξεο Μάθεο, ινγηζηήο 164 Κφθνξνπ Αξεηή, εξγαδφκελε Μεηξφ 165 Κφιιηαο Γηψξγνο, ηνπνγξάθνο κεραληθφο 166 Κνινχζηνο Αζηέξηνο, εθπαηδεπηηθφο ζπι.πδ Λάξηζαο 167 Κνληδάξεο Γηάλλεο, ΔΛΜΔ Ν. κχξλεο 168 Κφλζηαο Γηψξγνο 169 Κνληαξίδνπ Δηξήλε 170 Κνληνβαζηιάθνο Παλαγηψηεο 171 Κνληνγηάλλε Μαξηιέλα, εθπαηδεπηηθφο ΔΛΜΔ Θεζπξσηίαο 172 Κνξδαιή Αιεμάλδξα, νηθηαθά 173 Κνξδαιήο Νίθνο 174 Κνξδίιαο Ξελνθψλ, Γ ζπι ΠΔ Γ Θεο/ληθεο 175 Κνζθηλάο Γεκήηξεο, Μεη. Μερ., ΜΣ 176 Κνζκνπνχινπ Μάλησ 177 Κνζκνπνχινπ Όιγα, κέινο Γ Ηαηξηθνχ πιιφγνπ Πεηξαηά 178 Κνηδαεξίδνπ Κηθή 179 Κνηίλεο Υξήζηνο, κέινο Γ ζπι ΠΔ Β Θεο/ληθεο 180 Κνπτξνπθίδεο Νίθνο, νηθνλνκνιφγνο 181 Κνπλελήο Νίθνο, ζπγγξαθέαο 182 Κνπξκπέιεο Γηψξγνο, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 183 Κνπξνχθιεο Γηνλχζεο, Γ ζπι ΠΔ Νάνπζαο

11 184 Κνπξνχπεο ηακάηεο, εθπαηδεπηηθφο Α ΔΛΜΔ Κπθιάδσλ 185 Κνπηζνπνχινπ Έκκπ, Αληηπξφεδξνο πι. Δξγαδνκέλσλ ΟΚΑΝΑ 186 Κνπηζνχκπα Γέζπνηλα, κέινο Γεληθνχ πκβνπιίνπ ΠΟΔ ΤΠΠΟ 187 Κνπηζνπξέιινπ Μαξία, δεκφζηνο ππάιιεινο 188 Κξεαζίδεο Γηψξγνο, εθπαηδεπηηθφο 189 Κξίζαξε Μαηνχια, ηνπνγξάθνο κεραληθφο 190 Κξηθέιεο Νίθνο 191 Κπξηαθάθεο Γηάλλεο, εθπαηδεπηηθφο 192 Κπξηάθεο ηακάηεο, ζηδεξνπξγφο 193 Κσζηακπάξεο Σάζνο, εθδφηεο 194 Κσζηήο Ηππνθξάηεο, Πνιηηηθφο Μεραληθφο 195 Κσζηφγηαλλεο Σαμηάξρεο, εθπαηδεπηηθφο Μ.Δ. 196 Κσζηφπνπινο Κψζηαο, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 197 Κσζηφπνπινο ηαχξνο, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 198 Κσηζάθνο, Υξίζηνο 199 Λαζήξαο Γηάλλεο, κέινο Γ Γ ΔΛΜΔ Θεζζαινλίθεο 200 Λακπξφπνπινο Υάξεο, θαζεγεηήο ΣΔΗ 201 Λάζθαξεο Γεκήηξεο 202 Λέθθαο Παλαγηψηεο,εθπαηδεπηηθφο 203 Ληακπφηεο σηήξεο, κέινο Γ πλδηθάηνπ Οηθνδφκσλ Θεζπξσηίαο 204 Ληαπφπνπινο Πάλνο 205 Ληλάξδνπ Αιεμάλδξα 206 Ληφληνο Βαζίιεο, Γ/Τ Υαληά 207 Ληνπιηάθε Γήκεηξα, εθπαηδεπηηθφο

12 208 Λνπθάθεο Υαξάιακπνο 209 Λνχθξε Νηφξε, θνηηήηξηα ΑΠΘ 210 Λνπξάληνπ Αζελά Μαξίλα, πξψελ κέινο Γ πι.τπαιιήισλ Ννκαξ.Πεηξαηά 211 Λνπζηψηεο Νίθνο, θαξκαθνπνηφο 212 Λπζίθαηνο Νίθνο, δάζθαινο 213 Λχηξαο Κψζηαο, ηξαπεδνυπάιιεινο Δζληθήο 214 Μαθξπγηάλλεο ηέθαλνο, κέινο Γ ζπι ΠΔ Ρνδφπεο 215 Μαιπγηάλλεο Αληξέαο, εξγάηεο κεηάιινπ 216 Μαληάηεο Γηψξγνο, παλεπηζηεκηαθφο 217 Μαληάηεο Πέηξνο, εξγαδφκελνο ζηνλ επηζηηηζκφ 218 Μαλίθαο Γεκνζζέλεο, θνηηεηήο 219 Μαλίθαο ηαχξνο, νδεγφο ΔΘΔΛ 220 Μάληδαξεο Γηάλλεο, κέινο Μ 221 Μαξάθεο Θεφδσξνο, ζπληαμηνχρνο καξκαξάο 222 Μαξαθήο Γεκήηξεο, εθπαηδεπηηθφο 223 Μαξγψλε Άληδεια 224 Μαξίλεο ηέιηνο, εθπαηδεπηηθφο Μ.Δ. 225 Μαξθέηνο πχξνο, παλεπηζηεκηαθφο 226 Μαζηνξάθεο Λάκπξνο, θνηηεηήο Πνι.Κξήηεο 227 Μαηζνχθαο Υξήζηνο, εθπαηδεπηηθφο Α ΔΛΜΔ Γπη. Αηηηθήο 228 Μαπξνεηδήο Παλαγηψηεο, Μεηαιιεηνιφγνο Μεραληθφο 229 Μαπξνκάηε Καηεξίλα 230 Μέγθνο Παλαγηψηεο, δεκνηηθφο ζχκβνπινο Γήκνπ Γειθψλ 231 Μελνχλνο Γηψξγνο Πξφεδξνο σκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ εηαηξίαο Γηεζλνχο Αεξνιηκέλα Αζελψλ

13 232 Μεξκίγθεο ηέιηνο θαξκαθνπνηφο λνζνθνκείνπ Αγξηλίνπ 233 Μεηζφπνπινο Γηάλλεο, ζπνπδαζηήο ΣΔΗ Πεηξαηά 234 Μεηζφο Παλαγηψηεο 235 Μηιηζαθάθεο Μηράιεο, εθπαηδεπηηθφο, ζπι ΠΔ Βχξσλα 236 Μηραειίδεο Μάξηνο, δάζθαινο 237 Μηράιεο Κηηζψλαο, θαζεγεηήο, κέινο ηνπ ΔΦΚ, 238 Μνιφραο ηέθαλνο 239 Μνληάθε Υξπζνχια, ππάιιεινο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο 240 Μνπξνπδίδεο Παχινο, ρεκηθφο κεραληθφο 241 Μνχζηνο Φψηεο, πξφεδξνο ζπιιφγνπ θαξκαθνυπαιιήισλ Καξδίηζαο 242 Μπαθαιάθνο Υξήζηνο, απηναπαζρνινχκελνο 243 Μπαθφιαο Γεκήηξεο, Γ ζσκαηείνπ Γεσπφλσλ Ηδηση. Τπαιιήισλ Ζπείξνπ 244 Μπαιάζεο Γηάλλεο, θαζεγεηήο κέινο ηνπ ΔΦΚ 245 Μπάιιαο Αληξέαο, κέινο Γ ΔΛΜΔ Λέζβνπ 246 Μπαξδάθνο Αληξέαο, θνηηεηήο ΔΚΠΑ 247 Μπαρνχξνπ Βάζσ, κέινο Γ πιιφγνπ Τπαιιήισλ Βηβιίνπ-Υάξηνπ Αηηηθήο 248 Μπαρηή Άλλα, Πξ.Δ ΔΛΜΔ Αλ. Αηηηθήο 249 Μπειαληήο Γεκήηξεο, δηθεγφξνο 250 Μπέηζεο Λεπηέξεο, Πνιηηηθφο Μεραληθφο 251 Μπέηζνο Γεκήηξηνο θνηλσληνιφγνο 252 Μπηληψξε Άζπα, ςπρνιφγνο 253 Μπίζηεο Υξήζηνο, δεκνζηνγξάθνο 254 Μπηράθεο Φψηεο, εθπαηδεπηηθφο 255 Μπφηζηνο Αλδξέαο, θηελνηξφθνο

14 256 Μπνπγέζεο Βαζίιεο, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 257 Μπνχραιε Βάζσ 258 Μπξάδα Αθξνδίηε, εθπαηδεπηηθφο 259 Νάλνο Βαγγέιεο, κέινο Γ ΔΚ Πξέβεδαο 260 Νελεδάθε Ράληα, δεκνηηθφο ζχκβνπινο Εσγξάθνπ 261 Νηθνιάνπ ηακάηεο, Αηξεηφο ΠΤΓΔ Α Αζήλαο 262 Νηθνιάξαο Γηάλλεο, Γ ζπι ΠΔ Γιελφο 263 Νηθνιάξαο Λάκπξνο, εθπαηδεπηηθφο 264 Νηθνινχδεο Γεκεηξεο, δάζθαινο, ζπι ΠΔ Λαγθαδά 265 Νίλνο Γηψξγνο, ηξαπεδνυπάιιεινο 266 Νηαιαπέξαο πχξνο, Ζι/γνο Μερ., ΜΣ 267 Νηάιεο Γεκήηξεο, γεσιφγνο 268 Νηνπληνπιάθεο Κψζηαο 269 Νηνχξνο ηάζεο, γεσπφλνο 270 Ξαπιαληέξε Νίθε, κέινο Γ ζσκαηείνπ απνθιεηζηηθψλ λνζνθφκσλ Πεηξαηά 271 Ξαξράθνο Πέηξνο, κέινο ΜΣ 272 Ξελφπνπινο Κψζηαο, άλεξγνο 273 Ξεξνπδάθεο Νίθνο, ηδ. εθπαηδεπηηθφο 274 Ξηθαξά Μαξία, κέινο Γ πιιφγνπ Τπαιιήισλ Δζληθήο 275 Ξνπιίδεο Παλαγηψηεο κέινο Γ ζσκαηείνπ βηβιίνπ ράξηνπ Θεζ/λίθεο 276 Παγθαιηά Διέλε, θηιφινγνο 277 Παιαηνιφγνο Παιαηνιφγνο, δηθεγφξνο 278 Πάιιαο Υξήζηνο, άλεξγνο 279 Παινχθεο Κψζηαο, ηζηνξηθφο 280 Παλαγηψηνπ πχξνο, πνιηηηθφο επηζηήκνλαο

15 281 Παληαδφπνπινο Σάζνο, θνηηεηήο 282 Παληειαθάθεο Γεκήηξεο, θνηηεηήο 283 Παληειήο Πξνκπνλάο 284 Παπαγηαλλαθφπνπινο Γεκήηξεο, εθπαηδεπηηθφο 285 Παπαδάηνο Νίθνο, Τπνςεθ.Γηδάθηνξαο ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Γελεχεο 286 Παπαδάηνο Φάλεο, νηθνλνκνιφγνο 287 Παπαδέδε Φιψξα, Γ.Γξακκαηέαο πι. Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ ΓΔΖ 288 Παπαδεκνχιεο Φαίδσλ, θνηηεηήο ΔΜΠ 289 Παπαδνπεηξάθεο Δπηχρεο, παλεπηζηεκηαθφο 290 Παπαδφπνπινο Γεκήηξεο, κέινο Γ. ΔΛΜΔ Λάξηζζαο 291 Παπαζενδψξνπ ηάζεο, ηαηξφο 292 Παπαθσλζηαληίλνπ Πέηξνο, δεκνζηνγξάθνο 293 Παπακαθάξηνο Μηράιεο, κηζζσηφο ινγηζηήο 294 Παπακηραήι Παλαγηψηεο, πξφεδξνο Α ΔΛΜΔ Κπθιάδσλ 295 Παπαληθνιάνπ Γεψξγηνο 296 Παπαληθνιάνπ Πάλνο, κέινο Γ ΔΗΝΑΠ 297 Παπαπνιχδνο Παλαγηψηεο, ηξαπεδνυπάιιεινο 298 Παπαζππξίδεο Αιέμαλδξνο, δεκνηηθφο ζχκβνπινο Ν. κχξλεο 299 Παπαζπχξνο Νίθνο, κέινο Γ ΓΟΔ 300 Παπαζηεθαλάηνο ηάζεο, ζπληαμηνχρνο ρεκηθφο βηνκεραλίαο 301 Παπαζηεθαλάηνπ Διέλε, ζπληαμηνχρνο 302 Παπαραηδήο Ζιίαο, εθπαηδεπηηθφο 303 Παπαρξηζηνδνχινπ Γεκήηξεο, βηβιηνυπάιιεινο 304 Παπαρξφλεο Γεκήηξεο, δάζθαινο, ζπι ΠΔ Σξίπνιεο 305 Παπίγθε Λία, γηαηξφο

16 306 Παζζάο Υξήζηνο, Πξφεδξνο Παξαηξήκαηνο Ησαλλίλσλ ζσκαηείνπ εξγαδνκέλσλ ζην PRAKTIKER 307 Πάζρνπιαο Κσλζηαληίλνο, εθπαηδεπηηθφο 308 Παηέιεο Γεκήηξεο, παλεπηζηεκηαθφο 309 Παηζειήο Παλαγηψηεο 310 Πέππαο Γεκήηξηνο κεραλνηερλίηεο νρεκάησλ Ακαιηαδα 311 Πεξηζηεξνπνχινπ Μαξία, εθπαηδεπηηθφο 312 Πεηξάθεο Γηάλλεο, θνηηεηήο 313 Πεηξνβίηζνο Κψζηαο, νδεγφο ΔΘΔΛ 314 Πεηξνθφθθηλνο Λνπθάο, Φπζηθφο/Αθηηλνθπζηθφο Παλεπηζηήκην Αζήλαο 315 Πέηζαο Γεκήηξηνο 316 Πηαγθαιάθεο Γηψξγνο, πνιηηηθφο κεραληθφο, Υαληά 317 Πηθηψλεο Παληειήο 318 Πηιάιεο Βαγγέιεο, ηδησηηθφο ππάιιεινο 319 Πηιάιεο Υξήζηνο, αλαπιεξσηήο γ.γ. ηεο Διι.θαθηζηηθήο Οκνζπνλδίαο 320 Πινπκήο Αλδξέαο, νηθνλνκνιφγνο 321 Πνιπρξνληάδεο Γεκήηξεο, εθπαηδεπηηθφο Π.Δ., δεκνηηθφο ζχκβνπινο Γήκνπ Ακαξνπζίνπ 322 Πνξηειάλνπ Μαξία, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 323 Πξάζζνο ηέθαλνο, Πξφεδξνο πλδηθάηνπ Δξγαδνκέλσλ ελέξγεηαο 324 Πξνθφπε Αλδξηαλή, Πξφεδξνο ζπιιφγνπ ΠΔ «ν Παξζελψλαο» 325 Ππξνπλάθεο Νίθνο, κεραληθφο 326 Ραθφπνπινο Κψζηαο, κέινο Γ. ΔΛΜΔ Α Γσδεθαλήζνπ 327 Ρεβίζηνο Γηνλχζεο, θνηηεηήο ΔΜΠ 328 Ρέππα Νηίλα, κέινο Γ ζπι ΠΔ Αξηζηνηέιεο 329 Ρίδνπ Νηνξέηα, Πξφεδξνο πιιφγνπ ΔΓΣ Πξνζσπηθνχ Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ

17 330 Ρνπληήο Βαγγέιεο, νδεγφο ΔΘΔΛ 331 Ρνχζεο Γηψξγνο, παλεπηζηεκηαθφο 332 αββάθεο Μηράιεο, ηερλνιφγνο Ναππεγφο ηδησηηθφο ππάιιεινο 333 αθειιαξφπνπινο πχξνο, παλεπηζηεκηαθφο 334 αιάπα Αζελά, εθπαηδεπηηθφο 335 αξάληεο Θαλάζεο, θνηηεηήο Ηαηξηθήο 336 αξαληφπνπινο Βαζίιεο, Δπηηξνπέο Αγψλα ΓΔΝ ΠΛΖΡΧΝΧ 337 βαλά Υξηζηίλα, δηθεγφξνο 338 γαηδφο Αξηζηείδεο, εθπαηδεπηηθφο ζπι ΠΔ Λέζβνπ 339 εθεξηδήο Θσκάο, κέινο Γ ζπι ΠΔ εξξψλ 340 εθεξιήο Γηάλλεο, δεκ. ζχκβνπινο Πχξγνπ Ζιείαο 341 ηδέξε Εσίηζα 342 ηνχιαο Παλαγηψηεο, θνηηεηήο ΔΜΠ 343 ηνχηεο πχξνο, κέινο Γ εξγαδνκέλσλ πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Πξέβεδαο 344 ηψθνο Παλαγηψηεο 345 θακλάθεο Θαλάζεο, δεκνζηνγξάθνο 346 θάξινο Υξήζηνο, πνιηηηθφο κεραληθφο 347 θιάβνο Γεκήηξεο, κέινο Γ ζπι ΠΔ Ζιηνχπνιεο 348 θνπληηαλέιιεο ηξαηήο, δεκνζηνγξάθνο, Πξφεδξνο σκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ ΜΜΔ Λέζβνπ 349 κήιηνο Ζιίαο, Γ ζπι ΠΔ Ε Θεζ/λίθεο 350 νισκφο Κψζηαο, αληηπξφεδξνο Γ σκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ ΚΑΠΔ 351 νπλάπνγινπ Θσκάο εξγαδφκελνο Μεραληθφο 352 παλφο Αιέμαλδξνο 353 ππξφπνπινο Σάζνο, πνιηηηθφο κεραληθφο 354 ηάηθνο Γεκήηξεο, εθπαηδεπηηθφο ζπι ΠΔ Ναππάθηνπ

18 355 ηακνχιεο Γεκήηξεο, δεκνζηνγξάθνο 356 ηακνχιεο Κψζηαο, δεκνζηνγξάθνο 357 ηαπξφπνπινο Σάζνο, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 358 ηαπξνχια Καηεξίλα, δεκνζηνγξάθνο 359 ηαρνχιεο πχξνο, Γ νδνληηαηξηθνχ ζπιιφγνπ Ησαλλίλσλ 360 ηεξγίνπ Υξήζηνο, πνιηηηθφο επηζηήκνλαο 361 πιατδήο Βαζίιεο, κέινο Γ σκαηείνπ εξγαδνκέλσλ ΗΝΣΡΑΚΟΜ 362 πκεσλίδεο Θνδσξήο, δηθεγφξνο 363 πλάπαινο Γεκήηξηνο 364 θαηξνπνχινπ Αζελά, Γ. Β ΔΛΜΔ Αλ Αηηηθήο 365 θπξήο Γηψξγνο, ει. επαγγεικαηίαο 366 Σακπάθεο Θενιφγνο, εθπαηδεπηηθφο, ζπι ΠΔ Ξάλζεο 367 Σαζηάθνο Υξήζηνο, νηθνλνκνιφγνο 368 Σαζηφπνπινο Γηψξγνο, εθπαηδεπηηθφο, ζπι ΠΔ Ακαξνπζίνπ 369 Σάζνο Καηηληζάξνο, ηδησηηθφο ππάιιεινο 370 Σεξδίδεο, Μηράιεο, ζπληαμηνχρνο ΗΚΑ, βηνκεραληθφο εξγάηεο 371 Σέθα Διέλε, εθπαηδεπηηθφο Π.Δ 372 Σδακνπξάλεο Γηψξγνο, ηνπνγξάθνο κερ. Καιακάηα 373 Σδακνπξάλεο Γεκήηξεο, κηζζσηφο κεραληθφο 374 Σδέξπνο Νίθνο, εθπαηδεπηηθφο 375 Σδήκαο Μηράιεο, κέινο Γ Έλσζεο Αγξ/θψλ πλ/κψλ Ησαλλίλσλ 376 Σδησξηδηψηεο ηαχξνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Βχξσλα 377 Σδνπβειέθεο Γεκήηξεο, γ.γ Δλίαηνπ πιιφγνπ Δξγαδ. ΌΣΑ Βνησηίαο 378 Σδνχκαο Θαλάζεο, κέινο Γ. ΔΛΜΔ Ησαλλίλσλ 379 Σνπιγαξίδεο Κψζηαο, κέινογ ζπι. ΠΔ «Κ. σηεξίνπ»

19 380 Σνπιηάηνο Υξίζηνο, βηβιηνυπάιιεινο 381 Σνπκπέιεο Βαζίιεο, κέινο Γ θιαδηθνχ ζσκαηείνπ λνζειεπηψλ Αζήλαο 382 Σξαγά ηέιια, κέινο Γ ζπι ΠΔ Αηγάιεσ 383 Σξηθαιηλφο Γηψξγνο, νηθνλνκνιφγνο 384 Σξηκπφληαο Βαγγέιεο, δηθεγφξνο 385 Σξππάθε Υαξίθιεηα 386 Σζαθίξεο Βίθηνξαο ππάιιεινο Σξάπεδαο Αηηηθήο 387 Σζεκεθίδνπ νθία 388 Σζηαθαλίθαο νθνθιήο, ηδησηηθφο ππάιιεινο 389 Σζηιηκπάξε Όιγα, εθπαηδεπηηθφο ΔΛΜΔ Κέξθπξαο 390 Σζηκπίδεο Βαζίιεο, κέινο Γ σκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ θαξακαγθά 391 Σζηξάθεο Βαζίιεο, ηδησηηθφο ππάιιεινο 392 Σζηξεπιήο Ηγλάηηνο, κέινο Γ ΔΛΜΔ Λέζβνπ 393 Σζίηθαλνο Γεκήηξεο, κεηαιιεξγάηεο 394 Σζίηζνο Άξεο, κέινο Γ ζπι ΠΔ Ηεξάπεηξαο 395 Σζίηζνο Σάθεο, δηθεγφξνο 396 Σζνπθαξάθεο Γηάλλεο, Γ ζσκαηείνπ ηερληθψλ επηζηεκφλσλ βηνκεραλίαο θαη Γ θαθηζηθήο Οκνζπνλδίαο 397 Σζνχληαο Βαζίιεο, κέινο ζσκαηείνπ ινγηζηψλ 398 Φαξκαθίδε Φνχια 399 Φνχθα Διέλε, εθπαηδεπηηθφο νηθνλνκνιφγνο 400 Φνπξίθνο Κψζηαο, κεηαπηπρηαθφο 401 Φξαγθνχιεο Γηάλλεο, αζθαιηζηηθφο χκβνπινο 402 Φξαληδήο Παλαγηψηεο, δεκνζηνγξάθνο 403 Φξίληδνο Μηράιεο, ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο, Αγξίλην 404 Φχηξνο Πέηξνο, κέινο Γ. Ε ΔΛΜΔ ΑΘΖΝΑ

20 405 Υάγηνπ Νφξα, κέινο Γ πλδηθάηνπ Δξγαδνκέλσλ ΗΓΜΔ 406 Υαιηκνχξδα Αληηγφλε, εθπαηδεπηηθφο, ΔΛΜΔ Βνησηίαο 407 Υαιθήο Γηψξγνο, εθπαηδεπηηθφο 408 Υαιθηαδάθεο Γηάλλεο, κέινο ηεο Δ. Γ. Οκνζπνλδίαο Γηθαζηηθψλ Δπηκειεηψλ 409 Υακειάθε Καηεξίλα, αξραηνιφγνο ΤΠΠΟΣ 410 Υαηδεπαλαγηψηνπ Γεκήηξεο, δηθεγφξνο 411 Υαηδεζηεθάλνπ Άξεο, δεκνζηνγξάθνο 412 Υαράκεο Υάξεο, δεκφζηνο ππάιιεινο 413 Υεθίκνγινπ Θφδσξνο, κέινο Γ πλδηθάηνπ Οηθνδφκσλ Θεζπξσηίαο 414 Υνλδξνγηάλλεο Θενθάλεο, κέινο Γ ζπι. ΠΔ Κέξθπξαο 415 Υξεζηίδνπ Υξηζηίλα, αληηπξφεδξνο πιιφγνπ Δξγαδνκέκσλ ΜΟΓ 416 Υξηζηνδνπινπνχινπ Αλαζηαζία, γξακκαηέαο ΔΛΜΔ Ζιείαο 417 Υξηζηνθφξνπ Νίθνο, πξφεδξνο ζπι ΠΔ Λαγθαδά 418 Υξπζηθνχ Γηάλλα, ηξαπεδνυπάιιεινο Αγξνηηθήο 419 Υξπζνρνχ Αλδξέαο, κέινο Γ ΔΚ Ησαλληλσλ 420 Φάλεο Παξαζθεπάο, ηξαπεδνυπάιιεινο Δζληθήο 421 Φχιινπ Δπδνθία, ηερλνιφγνο κεραληθφο 422 Φπρνγηφο Άιθεο, κέινο Γ ΔΗΝΑΠ

ΔΞΗΘΟΑΡΔΗΑΠ ΑΡΡΗΘΖ Α ΑΘΖΛΑΠ

ΔΞΗΘΟΑΡΔΗΑΠ ΑΡΡΗΘΖ Α ΑΘΖΛΑΠ 1 ΔΞΗΘΟΑΡΔΗΑΠ α/α 1 Ξαπαξήγα Αιέθα, κέινο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ 2 Καξγαξίηεο Γηώξγνο, ηζηνξηθφο, θαζεγεηήο ζην ηκήκα Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ζπλεξγαδφκελνο 3 Σηώλεο Θνδσξήο,

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνθνξηθώλ εμεηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηώλ, αλαθνηλώλεηαη ν θάησζη πίλαθαο κε ηα νλόκαηαησλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη θξίζεθαλ επαξθείο από ηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ Τπνςεθίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ανακοινώνεται ότι οι εξετϊςεισ για την ειςαγωγό ςτο ΠΜΣ Επιςτόμεσ τησ Αγωγόσ θα διεξαχθούν τισ παρακϊτω μϋρεσ και ώρεσ: Εξετάσεις στην ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γερμανικά)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Σακαξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζίνπ Φαλή Αξρηηέθησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Β-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Γεσξγαθόπνπινο Γεκήηξηνο σθξάηνπο 26 Βόινο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 Α-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ - ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ - ΗΑΣΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ

ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ 3ο Γημοηικό τολείο Παηρών 1 - Γηακαληόπνπινο - Κόγθαο Γεκήηξηνο 2 - Καλειιόπνπινο ηακάηεο 3 - Καξαγεώξγνο Παλαγηώηεο 4 - Καςάιε Δπζπκία 5 - Οηθνλόκνπ Νηθόιανο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ Βνεζνί Γηεπζπληέο Αξ.Φαθ. Ολνκαηεπώλπκν Δηδηθόηεηα Από Δηο 7237 Διηζάβεη Ηνξδάλνπ-Φπζεληδίδνπ Φηινινγηθώλ Γάιη Λεπθσζία εηδηθνί ιόγνη 9360 Νίθε Σξαθνζηή Φηινινγηθώλ Λεπθσζία Γάιη ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ Παπάγου, 27/5/2011 ΓΡΑΦΔΙΟ ΦΔΣΙΒΑΛ ΣΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΣΡ. Δ/ΝΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festivalpapagou@gmail.com Όπως κάθε χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Αλαθήξπμε ππνςεθίσλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ζην Κεληξηθό Τπεξεζηαθό πκβνύιην Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΚΤΠΔ) Α π ο θ α ζ ί δ ο ς μ ε

ΘΔΜΑ : Αλαθήξπμε ππνςεθίσλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ζην Κεληξηθό Τπεξεζηαθό πκβνύιην Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΚΤΠΔ) Α π ο θ α ζ ί δ ο ς μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Ε --------- Α. Παπανδρζου 37 151 80 Μαροφςι Ιςτοςελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο Δζηηαζκέλα Καζεκεξηλά Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο Μπνξεί λα εθαξκφδνληαη: Γηαθνξεηηθφο ηξφπνο, Πξνβιήκαηα Γηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ Αγάζεο πύξνο Αγγειάθε Ρνπθ Καηεξίλα Αγλίδεο Αγξηαληώλε Υξηζηίλα Ατβαιηώηεο Αξηζηνηέιεο Αιεζεηλόο Αιηβηδάηνο Αιηβηδάηνπ Γηάλλα Ακνύξγε Αιεμάλδξα Ακνύξγε Υέικα Ακνύξγεο πύξνο Αλαγλσζηόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο»

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο» ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κιλκίρ, 29/11/ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ Απιθμ. Ππυη.: 4289 ΠΔΡΙΦ. Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Π.Δ. ΚΙΛΚΙ Γ/νζη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση:

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΠΗΝΑΚΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ 1. ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΜΖΥΑΝΖ κάζεκα, πέληε έηε ζπλαθνύο επαγγεικαηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ 1. ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΦΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 2. Πεξηθεξεηαθνί Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 3. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 4. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ Γπκλαζίνπ (άικα εηο ύςνο) 5. Πεξηθεξεηαθνί

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ζ Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο αλαθνηλώλεη ηνπο πην θάηω κόληκνπο κε δνθηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ»

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ» ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ» ηνλ Γήκν Ακαξνπζίνπ, ζήκεξα άββαην 15 Οθησβξίνπ 2011, νη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηιος: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κοσζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίτοη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο

Διαβάστε περισσότερα

Γ-1 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ. Μπαξηδηώθαο Αζαλάζηνο Άλλεο Κνκλελήο 4 Σξίθαια 77260

Γ-1 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ. Μπαξηδηώθαο Αζαλάζηνο Άλλεο Κνκλελήο 4 Σξίθαια 77260 Γ-1 ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ/4ν 17-Ηαλ-11 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ 1. ΑΓΓΔΟΥΔΙΡΟΤΡΓΟΙ 2. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ Κίηηνο Θωκάο Βύξωλνο 49&Μαξθίλα Σξίθαια 74480 3. ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ-ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ-ΦΑΡΜΑΚΔΗΧΝ ΖΠΔΗΡΟΤ ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΓΟ ΑΡ. ΣΖΛΔΦΧΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012

ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ Αρθρο 3, παρ. 1,2 & 3 Π.Δ. 168/2006 ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012 ΔΙΕΤΘΤΝΗ α/α α/α ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ Α.Δ.Σ. ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒΕΜΒΝΟ ΤΠΟΓΡΏΦΧΝ ΤΠΒΡ ΣΟΤ "ΝΏΕ" Να μεπεξαζηνχλ ηξαχκαηα θαη ακνηβαίεο δαηκνλνπνηήζεηο

ΚΒΕΜΒΝΟ ΤΠΟΓΡΏΦΧΝ ΤΠΒΡ ΣΟΤ ΝΏΕ Να μεπεξαζηνχλ ηξαχκαηα θαη ακνηβαίεο δαηκνλνπνηήζεηο 1 ΚΒΕΜΒΝΟ ΤΠΟΓΡΏΦΧΝ ΤΠΒΡ ΣΟΤ "ΝΏΕ" Να μεπεξαζηνχλ ηξαχκαηα θαη ακνηβαίεο δαηκνλνπνηήζεηο "Σε ζηηγκή ηεο πεξηζπιινγήο θαη ηεο επζχλεο, θαζψο ν θππξηαθφο ιαφο εηνηκάδεηαη λα απνθαζίζεη γηα ην κέιινλ ηνπ,

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festivalpapagou@gmail.com Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Δήμος μας,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016 1 / 64 510 Παξαζθεπά Όιγα & ηαπξνύια Λεσθ. Μαθαξίνπ Γ 98 Γίπια από Fairways, θώηα Πνιεκηδηώλ Λεκεζόο 25335220 25387104 571 Υαξαιάκπνπο Υάξεο Μίιησλνο 56 ππξίδσλαο Λεκεζόο 25710330 25770285 01/10/15 873

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014 ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΧΝ ΦΖΦΗΓΧΣΧΝ ΓΗΟΤ Ηνύιηνο Αύγνπζηνο Δθζέζεηο Σηκώκελωλ Υωξώλ ΓΔΡΜΑΝΗΑ: Μείλε! Ζ Αξθαδία σο ζέκα ζηε ραξαθηηθή κεηαμύ 1490 θαη 1830 ε ζπλεξγαζία κε ην

Διαβάστε περισσότερα

Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ

Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ ηξαπεδώλ, όπωο θαηαγξάθνληαη ζηηο εηήζηεο εθζέζεηο ηνπο θαηά ηα έηε 2006-2011 Α. Όκηινο Λαϊθήο Τξάπεδαο Γεκόζηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Π.Α..Κ. / Π.Δ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ.

Π.Α..Κ. / Π.Δ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ. ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ. Π.Δ. 1. Αβξάκεο Παλαγησηόπνπινο Φώηηνο Παλαγηώηεο Λήκλνπ Λέζβνπ 2. Αιεζκόλεο Ησάλλεο Κσλ/λνο 3 Αλ. Αηηηθήο 3. Ακνξγηαληώηεο Γεώξγηνο Υξήζηνο 1 Αλ. Αηηηθήο 4. Αλαζηαζηάδνπ Αλαγλώζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΑΠΗΜΟ ΡΗΕΟΠΑΣΗΚΖ ΑΡΗΣΔΡΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΤΡΩΔΚΛΟΓΔ 2014 25/04/2014 ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΣΡΟΠΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ TH ΘΔΜΔΛΗΩΖ ΣΖ ΑΛΛΖ ΔΤΡΩΠΖ

ΤΝΑΠΗΜΟ ΡΗΕΟΠΑΣΗΚΖ ΑΡΗΣΔΡΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΤΡΩΔΚΛΟΓΔ 2014 25/04/2014 ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΣΡΟΠΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ TH ΘΔΜΔΛΗΩΖ ΣΖ ΑΛΛΖ ΔΤΡΩΠΖ ΤΝΑΠΗΜΟ ΡΗΕΟΠΑΣΗΚΖ ΑΡΗΣΔΡΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΤΡΩΔΚΛΟΓΔ 2014 25/04/2014 ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΣΡΟΠΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ TH ΘΔΜΔΛΗΩΖ ΣΖ ΑΛΛΖ ΔΤΡΩΠΖ Οη επξσεθινγέο ηνπ Μαΐνπ κάο ζέηνπλ ην ηζηνξηθφ θαζήθνλ λα ππεξεηήζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festival@dpapxol.gov.gr Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Δήμος μας,

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ 6 Νοεμβπίος 2010

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ 6 Νοεμβπίος 2010 ειίδα 1 από 11 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ηαζίνος 36, Γπαθ. 102, ηπόβολορ 2003 Λεςκωζία, Κύππορ Σηλ. 22378101, Κιν. 99641843, Φαξ: 22379122, cms@cms.org.cy www.cms.org.cy ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα