Πρωτοβουλία ενάντια ςτο Ευρώ και την ΕΕ οι 422 υπογραφέσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρωτοβουλία ενάντια ςτο Ευρώ και την ΕΕ οι 422 υπογραφέσ"

Transcript

1 Πρωτοβουλία ενάντια ςτο Ευρώ και την ΕΕ οι 422 υπογραφέσ 422 ππνγξαθέο ππνζηήξημεο (26/7/2011) Σξηάληα ρξφληα κεηά ηελ είζνδν ηεο Διιάδαο ζηελ ΔΔ θαη δέθα ρξφληα κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ επξψ, βιέπνπκε πιένλ ην πξαγκαηηθφ ηεο πξφζσπν: κλεκφλην, κεζνπξφζεζκν, άγξηα αληηιατθά κέηξα, ζαξσηηθέο ηδησηηθνπνηήζεηο, ινπθέηα, εθπνίεζε ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο, πνπ νη επηπηψζεηο ηνπο κεγηζηνπνηνχληαη απφ ηηο πξσηνθαλείο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο κε ηελ ηξφηθα. Απνθνξχθσκα φισλ απηψλ είλαη ην πεξηβφεην «ύκθωλν γηα ην Δπξώ», πνπ απνηειεί έλα είδνο επξσπατθνχ κλεκνλίνπ δηαξθείαο ζε βάξνο φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ιαψλ ζηελ ΔΔ. Πεξηιακβάλεη ηε δξαζηηθή κείσζε ησλ κηζζψλ κέζσ ηεο ζχλδεζήο ηνπο «κε ηελ παξαγσγηθφηεηα, αιιά θαη ηεο πξνζαξκνγήο ηνπο ζηελ «αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο». Ζ αληαγσληζηηθφηεηα νδεγεί ζηελ θηλεδνπνίεζε ηνπ επηπέδνπ κηζζψλ αιιά θαη ηνπ πιαηζίνπ ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ. Σαπηφρξνλα, ην «χκθσλν γηα ην Δπξψ» αθαηξεί νξηζηηθά φια ηα νηθνλνκηθά εξγαιεία ησλ θξαηψλ-κειψλ, ηα νπνία ππάγνληαη πιένλ ζηνπο αληηδεκνθξαηηθνχο θαη ζηεγαλνχο κεραληζκνχο ηεο ΔΔ θαη ησλ πνιπεζληθψλ ηεο, πξαγκαηνπνηψληαο έηζη κηα αληηδεκνθξαηηθή αληηδξαζηηθή ηνκή βάζνπο ζηελ ίδηα ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο ΔΔ. ΣΟ ΠΑΡΔΛΘΟΝ, ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΗ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΖ ΔΔ ΣΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΔΗΝΑΗ ΤΝΩΝΤΜΑ ΣΖ ΚΡΗΖ ηα ρξφληα ηεο έληαμήο καο ζηελ ΔΔ ην δεκόζην ρξένο επηαπιαζηάζηεθε, σο πνζνζηφ επί ηνπ ΑΔΠ. Ζ αλεξγία δηεπξχλζεθε ζηηο επνρέο ηεο «αλάπηπμεο» θαη γηγαληψζεθε ηψξα ζηηο ζπλζήθεο ηεο θξίζεο. Οη κηζζνί, ηδηαίηεξα κεηά ηελ είζνδν ζηελ ΟΝΔ, κεηψλνληαη δηαξθψο σο πνζνζηφ επί ηνπ ΑΔΠ θαη θπζηθά βίαηα θαη απφιπηα ζήκεξα. Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ηα εξγαηηθά δηθαηψκαηα ζξπκκαηίδνληαη θαη ζπληξίβνληαη. Σν αληηδξαζηηθφ θνηλσληθφ φξακα ηνπ θεθαιαίνπ γηα κηα θνηλσλία κε εξγνδφηεο θαη θξάηνο ρσξίο ππνρξεψζεηο θαη εξγαδφκελνπο ρσξίο δηθαηψκαηα ηείλεη λα πινπνηεζεί ζηελ πξάμε. Σα ρακειά θαη κεζαία ιατθά ζηξψκαηα θαηαζηξέθνληαη. Ζ Διιάδα απφ εμαγσγέαο αγξνηηθψλ πξντφλησλ πξηλ ηελ είζνδν ζηελ ΔΟΚ-ΔΔ έγηλε εηζαγσγέαο κε δηαξθψο δηεπξπλόκελν αγξνηηθό εκπνξηθό έιιεηκκα. Γηαιχζεθαλ επίζεο κηα ζεηξά παξαδνζηαθνί θιάδνη, απφ ηα λαππεγεία κέρξη ηε κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία, πξνθαιψληαο κηα εθηεηακέλε απνδπλάκσζε ηνπ παξαγσγηθνχ ηζηνχ ηεο ρψξαο. Σα εκπνξηθά πιενλάζκαηα ησλ ηζρπξφηεξσλ ρσξψλ ηνπ Βνξξά ζηεξίδνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηα ειιείκκαηα ησλ «Γνπξνπληψλ» (PIIGS) ηνπ Νφηνπ, φπσο θαηέδεημε θαη ε θξίζε. Ζ ειεπζεξία ηεο ΔΔ είλαη κφλν γηα ηηο πνιπεζληθέο, ηηο ηξάπεδεο θαη ηα θέξδε ηνπο θαη γηα ηηο νδεγίεο Μπνιθελζηάηλ. Γηα ηνπο «άιινπο» ππάξρνπλ ηα ηείρε ηνπ ξαηζηζκνύ, ηνπ έγθελ θαη ηεο Frontex θαζψο θαη νη ζπλζήθεο ηχπνπ «Γνπβιίλν 2» πνπ κεηαηξέπνπλ ηε ρψξα καο θαη ηηο ρψξεο ηνπ επξσπατθνχ λφηνπ ζε θπιαθή ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ πξνζθχγσλ.

2 Ζ ΔΔ πξωηαγωληζηεί ζε ηκπεξηαιηζηηθνύο πνιέκνπο (Ηξάθ, Βαιθάληα, Ληβχε θ.ιπ.). Απνδεηθλχεηαη εθηξνθείν ηεο αθξνδεμηάο θαη ηνπ λενθαζηζκνχ, γεληθεπκέλεο αζηπλφκεπζεο θαη ειεθηξνληθνχ ραθηεδηζκνχ πνπ φια καδί ζπγθξνηνχλ ην ζπλεθηηθφ πιαίζην ηεο επξσθαηαζηνιήο. Σα πάληα απνθαζίδνληαη ζηα θιεηζηά θιάκπ ησλ πνιπεζληθψλ θαη ησλ επξσνξγάλσλ, πίζσ απφ ην πξνζσπείν ελφο δηαθνζκεηηθνχ «επξσθνηλνβνπιίνπ», κε πιήξε πεξηθξφλεζε ηεο ιατθήο ζέιεζεο θαη θπξηαξρίαο. ΣΩΡΑ ΠΗΑ ΞΔΡΟΤΜΔ! Ο θαπηηαιηζηηθόο-ηκπεξηαιηζηηθόο ραξαθηήξαο ηεο ΔΔ δελ αιιάδεη, νύηε κεηαξξπζκίδεηαη ζε πξννδεπηηθή θαηεύζπλζε. Ζ ιχζε ησλ ιατθψλ πξνβιεκάησλ βξίζθεηαη ζηε ζπλνιηθή ξήμε κε ηελ ΔΔ. Ζ πνξεία γηα ηελ θνηλσληθή απειεπζέξσζε, γηα κηα αλζξσπνθεληξηθή θνηλσλία ρσξίο εθκεηάιιεπζε, θαπηηαιηζηηθφ θέξδνο, αγνξέο θαη θαηαπίεζε πεξλάεη κέζα απφ ηελ πάιε ελάληηα ζηελ ΔΔ θαη φρη κέζα απφ ην πιαίζηφ ηεο. Ζ αηηία ηωλ ιαϊθώλ πξνβιεκάηωλ βξίζθεηαη ζηελ «ηεξή ζπκκαρία» ειιεληθώλ θπβεξλήζεωλ, ΔΔ, ΓΝΣ, ζην «καύξν» κέηωπό ηνπο κε ην θεθάιαην, ηηο ηξάπεδεο θαη ηηο αγνξέο. Ζ ειιεληθή αζηηθή ηάμε έρεη ζπλδέζεη ηελ πξννπηηθή ηεο θαη ηα θέξδε ηεο κε ηε ζπκκαρία κε ηα επξσ-αθεληηθά θαη κε ηνπο ακεξηθαλνχο ηκπεξηαιηζηέο θαη φρη κε ηελ αμηνπξεπή δσή ηνπ ιανχ καο. Γη απηφ θαη εκείο επηδηψθνπκε ηνλ θνηλφ αγψλα ησλ επξσπατθψλ ιαψλ θφληξα ζην ζπλαζπηζκέλν επξσπατθφ θεθάιαην κε άκεζν ζηφρν ηελ αλαηξνπή ηεο αληεξγαηηθήο επίζεζεο θαη νξίδνληα ηελ ππέξβαζε ηεο θαπηηαιηζηηθήο θπξηαξρίαο ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν. «Κίλδπλνο» θαη «θαηαζηξνθή» γηα ην ιαφ δελ είλαη ε έμνδνο από ηελ Δπξωδώλε θαη ηελ ΔΔ, αιιά ε παξακνλή ζε απηή ηελ «θξεαηνκεραλή» ησλ ιατθψλ αλαγθψλ θαη δηθαησκάησλ. Απηά πνπ ζα θεξδίζνπλ νη εξγαδφκελνη κε ηελ έμνδν απφ ην επξψ θαη ηε ζπλνιηθή ξήμε κε ηελ ΔΔ, κε ηε κε απνπιεξωκή ηνπ ρξένπο θαη ηελ εζληθνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ κε εξγαηηθφ έιεγρν, κε ηελ αλαθαηαλνκή ηνπ θνηλωληθνύ πινύηνπ ππέξ ηωλ εξγαδνκέλωλ είλαη πνιχ πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ ίζσο ράζνπλ ζηηγκηαία θαη απ απηά πνπ ζίγνπξα ζα ράζνπλ πξννπηηθά εληφο επξψ θαη ΔΔ. Ζ ΠΑΛΖ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΣΖ ΔΔ ΓΔΝ ΠΑΗΡΝΔΗ ΑΝΑΒΟΛΖ! ΓΗ ΑΤΣΟ ΑΓΩΝΗΕΟΜΑΣΔ: Να θύγνπκε ηώξα από ηε θπιαθή ηνπ επξώ θαη ηεο ΟΝΔ. Γηα ιαϊθή απεηζαξρία θαη ζπλνιηθή ξήμε κε ηελ ΔΔ ηνπ θεθαιαίνπ. πκπνξεπφκαζηε ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε αγσληζηέο κε δηαθνξεηηθή πνιηηηθή θαηαγσγή θαη νπηηθή. Αγσληζηέο πνπ παιεχνπλ γηα ηελ απνδέζκεπζε πξηλ απ φια ηεο ρψξαο καο, αιιά θαη ησλ άιισλ ρσξψλ ζηελ πνξεία κηαο ηέηνηαο ξήμεο. Αγσληζηέο πνπ παιεχνπλ γηα ηε ζπλνιηθή δηάιπζε ηεο ΔΔ σο νινθιεξσηηθνχ κνξθψκαηνο ηνπ θεθαιαίνπ θαη αγσληζηέο πνπ παιεχνπλ ελάληηα ζηηο ζπλέπεηεο ηεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ. Κνηλφο καο ζηφρνο είλαη κηα άιιε δηεζληζηηθή ζπλεξγαζία ησλ ιαψλ θαη ησλ ρσξψλ, κε αιιειεγγχε, ηζνηηκία θαη δηθαηνζχλε, ζηε βάζε ησλ εξγαηηθψλ

3 θαη ιατθψλ ζπκθεξφλησλ, ζηελ πξννπηηθή ηεο θαζνιηθήο θνηλσληθήο απειεπζέξσζεο! Να κελ πεξάζεη ην αληηδξαζηηθό «ύκθωλν γηα ην Δπξώ». Να απνηξαπεί ε ςήθηζή ηνπ απφ ην ζπληνληζκέλν παλεπξσπατθφ αγψλα ησλ ιαψλ, πνπ κπνξεί λα γίλεη ηψξα εθηθηφο! Να αλαηξαπεί ε αληεξγαηηθή επίζεζε θπβέξλεζεο, ΔΔ, ΓΝΣ, θεθαιαίνπ θαη ην ζάπην πνιηηηθφ ηνπο ζχζηεκα. Να αλαηξαπεί απφ ηα θάησ, σο απνηέιεζκα ηεο ιατθήο πάιεο θαη δπλακηθήο ε θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ θαη θάζε άιιε θπβέξλεζε ή ζπγθπβέξλεζε πνπ ζα πινπνηεί ηελ ίδηα πνιηηηθή! Αγωληζηηθή θνηλή δξάζε Ζ Πξσηνβνπιία καο πξνσζεί θαη ππνζηεξίδεη ηελ θνηλή δξάζε θαη κε νπνηαδήπνηε άιιε ηνπηθή ή παλειιαδηθή θίλεζε, πνπ ζέιεη λα ζπκβάιιεη, πηζαλά κε άιιν πεξηερφκελν ή δξάζεηο ζηηο παξαπάλσ θαηεπζχλζεηο. ηόρνο καο είλαη ε δηακόξθωζε ελόο ελωηηθνύ ιαϊθνύ ξεύκαηνο πνπ ζα πξνηάζζεη ηα εξγαηηθά ιαϊθά ζπκθέξνληα θαη ζα ππεξαζπίδεη ην δηθαίωκα ηνπ ιανύ λα θαζνξίδεη ηελ πνξεία ηωλ θνηλωληθώλ θαη πνιηηηθώλ εμειίμεωλ, έμω από ηηο δεζκεύζεηο ηωλ ηκπεξηαιηζηηθώλ νξγαληζκώλ θαη εγεκνληθώλ θαπηηαιηζηηθώλ ρωξώλ. Τπνγξάθνπλ νη: 1 Αγαπεηφο Θαλάζεο, Γ ζπιιφγνπ εθπ/θσλ ΠΔ Β Θεο/ληθε «Μ. Αιέμαλδξνο» 2 Αδακάθε Μαξία, δηθεγφξνο 3 Αδάκνπ Αληψλεο, ζπληαμηνχρνο 4 Αζαλαζηάδεο Σάζνο, 5 Αζαλαζίνπ Μαλψιεο. πξψελ κέινο Γ σκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ ASPROFOS 6 Αζαλαζφπνπινο Θεφδσξνο, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 7 Αζαλαζνπνχινπ Βαθεηάδνπ Αλησλία, δεκνηηθή ζχκβνπινο Πεξηζηεξίνπ 8 Αθξίηαο Καινχζεο, κέινο Γ ΓΟΔ 9 Αιβαλφο Γεκήηξηνο, εθπαηδεπηηθφο 10 Αιεβίδνπ Διπίδα, αγσλίζηξηα ζην θίλεκα ΓΔΝ ΠΛΖΡΧΝΧ θαη ζηα θηλήκαηα πφιεο 11 Αιεμάηνο Γηψξγνο, ζπγγξαθέαο 12 Αιεμίνπ Μαξία, Πξφεδξνο ρνιηθήο Δπηηξνπήο 32-40νπ ζρνιείσλ Πεηξαηά

4 13 Αιηθηέξε Πέλλπ 14 Αικπξνχδε Μαξηφηα, γηαηξφο 15 Αλαγλσζηαξάο Γηάλλεο, κέινογ ζπιιφγνπ εθπ/θσλ ΠΔ Γιπθάδαο 16 Αλαγλσζηφπνπινο Σάθεο, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 17 Αλαγλσζηνπνχινπ Ζιέθηξα, ςπρνιφγνο, ηδησηηθή ππάιιεινο 18 Αλδξηθφπνπινο Κψζηαο, ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο 19 Αλησλαξνπνχινπ Υξπζάλζε ππάιιεινο Γεληθήο Σξάπεδαο 20 Αλησληάδνπ Βάζσ, εθπαηδεπηηθφο Δ ΔΛΜΔ 21 Αλησληάδνπ Μαξία, εθπαηδεπηηθφο 22 Αλησλίνπ Αγγειηθή, αληηπξφζσπνο Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Σξίπνιεο 23 Αλησλίνπ Νίθνο, βηβιηνυπάιιεινο 24 Αλησλφπνπινο Παχινο, κέινο Γ ΟΛΜΔ 25 Αμαξιήο Κψζηαο, κέινο Γ πλδηθάηνπ Ηδησηηθήο Τγείαο Πεηξαηά 26 Απεηξαλζίηνπ Μάληα, κέινο Γ πλδηθάηνπ Ηδησηηθήο Τγείαο Πεηξαηά 27 Αξγπξάηνπ Σδέλε 28 Αξγχξεο Μάλνο, θνηηεηήο ΔΜΠ 29 Αξγπξφο Γεκήηξεο 30 Αξκάιεο Μέιηνο 31 Αζθεηήο Γηψξγνο, αγξφηεο 32 Αζπξνχδε Καηεξίλα 33 Βαγελάο Κψζηαο, πνιηηηθφο κεραληθφο, 34 Βατλάο Παληειήο, κέινο Γ ζπιινγνπ εθπ.πδ Αηγαιεσ 35 Βακβαθάο Κψζηαο εθπαηδεπηηθφο 36 Βαξβεξάθεο ηέιηνο 37 Βαξζάκεο Αληψλεο, θνηηεηήο Ηαηξηθήο ΔΚΠΑ

5 38 Βάξηδειε Νάγηα, γηαηξφο κέινο Γ ΑΓΔΓΤ 39 Βαζηιάθεο Παλαγηψηεο, κεραληθφο 40 Βάζηιαο Μάθεο, κηζζσηφο ινγηζηήο 41 Βαζηιεηάδεο Σάζνο, κεραληθφο, κέινο Αληηπξνζσπείαο ΣΔΔ 42 ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ, Ν.Δ. ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΣΔΔ/ΣΓΜ 43 Βαηηθηψηεο Λεσλίδαο, νηθνλνκνιφγνο 44 Βαθεηάδεο Υξήζηνο, θαζεηεηήο ΣΔΗ 45 Βεδδξεβάλεο Κσζηήο, γηαηξφο-νπξνιφγνο 46 Βειηζζαξάηνο ηειηνο, Γ ζσκαηείνπ εξγαδνκέλσλ ζε αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο 47 Βέιιηνο Λάκπξνο, εθπαηδεπηηθφο ζπι. ΠΔ Βφληηζαο 48 Βεινλάθεο Γηψξγνο, κέινο Γ ΔΗΝΑΠ 49 Βελέηεο Φψηεο 50 Βεξλαδάθεο Αιέθνο, πλ. ΓΔΖ 51 Βεξλάξδνπ Πφπε, λνκηθφο ζπγγξαθέαο 52 Βιάζεο Γεκεηξηάδεο, άλεξγνο 53 Βνπξεθάο Θνδσξήο, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 54 Βνπξεθάο Κψζηαο, κέινο Γ ζσκαηείνπ κηζζσηψλ ηερληθψλ) 55 Βνπξηζάθε Βάλα, κέινο Γ ζπιιφγνπ εθπ. ΠΔ Γ Θεζ/ληθεο 56 Γαιαηάο Εψεο, ζπλδηθαιηζηήο ΟΣΑ 57 Γαιηαηζάηνο Νίθνο, κέινο Γ. ΔΛΜΔ Κεθαινληάο 58 Γαληάξε Έθε, Γ.Γ Β ΔΛΜΔ Αζήλαο 59 Γάηζηνο Βαζίιεο, ινγηζηήο 60 Γελεθνκζίνπ Φάλεο, πεξηθεξηαθφο ζχκβνπινο Θεζζαιίαο 61 Γέξνληαο Θσκάο, κέινο Γ ζπι. Δθπ. ΠΔ «Κ. σηεξίνπ»

6 62 Γεσξγάθεο Γεκήηξεο, κέινο Γ εξγαδνκέλσλ ζην ΟΑΚΑ 63 Γεσξγηάδεο Γεψξγηνο 64 Γεσξγίνπ Αιέμαλδξνο, κεραληθφο Ζ/Τ 65 Γεσξγίνπ Γηψξγνο, νηθνλνκνιφγνο 66 Γηάθαο Γηψξγνο 67 Γηαιηδφγινπ ίζπ, εθπαηδεπηηθφο 68 Γηαλλαθφπνπινο Παλαγηψηεο, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 69 Γηαξαιή Δπαγγειία, ειεχζεξε επαγγεικαηίαο 70 Γηαζνπξίδνπ ηέιια, εθπαηδεπηηθφο Μ.Δ. 71 Γηνκπαδνιηάο Αληψλεο, ινγηζηήο 72 Γθαληφλα Μαηίλα 73 Γθίλνο Βαγγέιεο, εθπαηδεπηηθφο ΔΛΜΔ Κηιθίο 74 Γθνχξα Αληηγφλε 75 Γθνπηδηακάλεο Αληψλεο, θνηηεηήο 76 Γθνπηδνπξήο Γηνλχζηνο 77 Γθνχηεο Κψζηαο, θνηηεηήο ΔΜΠ 78 Γνπξιάο Νίθνο, Πξφεδξνο ζσκαηείνπ εξγαδνκέλσλ αεξνιηκέλνο Αζελψλ 79 Γνχζεο Κψζηαο, κεηαπηπρηαθφο 80 Γξάςαο Γεκήηξεο, θνηηεηήο 81 Γακαζθελφο Γεκήηξεο, εθπαηδεπηηθφο Μ.Δ. 82 Γαζθαιάθεο Μάξθνο, κέινο Γ ζσκαηείνπ κηζζσηψλ ηερληθψλ 83 Γειαζηίθ Γηψξγνο, δεκνζηνγξάθνο 84 Γεκεξδεζιήο Γηψξγνο 85 Γεκεξηδή Αγγειηθή, ππ. δηδάθηνξαο ΔΜΠ 86 Γεζχιιαο Γεκήηξεο, πεξηθεξεηαθφο ζχκβνπινο Γπηηθήο Διιάδαο, πξψελ επξσβνπιεπηήο

7 87 Γεκεηνχιεο Γεκήηξεο, εθπαηδεπηηθφο 88 Γεκεηξηάδεο Κψζηαο, ειεθηξνιφγνο Μεραληθφο 89 Γεκεηξηάδνπ Διέλε 90 Γεκεηξνχιε Μαξία, θνηηήηξηα 91 Γηακαληίδεο Κψζηαο, νδνληίαηξνο-ζπγγξαθέαο 92 Γηακαληίδεο Σάθεο, κέινο Γ. ΔΛΜΔ άκνπ 93 Γηθαηάθνο Μηράιεο, γηαηξφο, κέινο Γ ΗΜ, Γ ΔΗΝΚΤΜ 94 Γηνλπζφπνπινο Παξαζθεπάο, αγξφηεο-ζπλδηθαιηζηήο Πχινο Μεζζελίαο 95 Γνκνχδε ηαπξνχια, κέινο Γ ζπι. Δθπ. ΠΔ Διεπζίλαο 96 Γνχθα Δπαγγειία, κέινο Γ ζπι εθπ.πδ Α. Ληφζηα 97 Γξαθφγινπ Αλαζηαζία, εθπαηδεπηηθφο, ζπι ΠΔ εξξψλ 98 Γξίηζαο πχξνο, ηαηξφο 99 Διεπζεξηάδεο Γηάλλεο, θηελίαηξνο 100 Δπζπκίνπ Γεσξγία, γ.γ. πλδηθάηνπ Ηδησηηθήο Τγείαο Πεηξαηά 101 Δπζηαζίνπ Γεκήηξηνο. ζπνπδαζηήο 102 Δπζηαζίνπ Ησάλλεο 103 Δπζηαζίνπ Κψζηαο, κέινο Γ ΟΣΟΔ 104 Εαγαλίδεο Υξήζηνο, εθπαηδεπηηθφο 105 Εαγνξίηεο Γεκήηξεο 106 Εάρνπ Διέλε, εθπαηδεπηηθφο ζπι ΠΔ Λέζβνπ 107 Εήθνο Νίθνο, Πεξηθεξεηαθφο χκβνπινο Ζπείξνπ 108 Εηφβαο Γηψξγνο, εζνπνηφο-πνηεηήο 109 Ενχπα ηέιια, κέινο Γ πιιφγνπ Βηβιίνπ-Υάξηνπ Αζήλαο 110 Εσγξαθάθε Δηξήλε, κέινο Γ ΟΝΗΔ 111 Ζιίαο Νίθνο, κέινο Γ ΔΚ Ησαλλίλσλ

8 112 Θάλνο Φψηεο, θνηηεηήο ΔΚΠΑ 113 Θενιφγνπ ηαχξνο, Γ σκαηείν Ννζειεπη. Πξνζσπηθνχ Α ΠΔΤ Αηηηθήο 114 Θεσδσξίδεο Υξήζηνο, Μεηαιιεηνιφγνο Μεραληθφο 115 Ησαλλίδνπ Γηψηα, κέινο Γ. Α ΔΛΜΔ Γπη. Αηηηθήο 116 Ησζεθίδεο ίκνο 117 Καβαθιήο Λνπθάο, αηξεηφο Α ΠΤΠΔ Αζήλαο 118 Καββαδάο Νίθνο, αλαπιεξσηήο γξακκαηέαο ΟΝΗΔ 119 Καββαδία Φσηεηλή, κέινο Γ ζπι. ΠΔ Ακαξνπζίνπ 120 Καββαδίαο Βαζίιεο, νηθνλνκνιφγνο 121 Καδάθνπ Ησάλλα, δεκνζηνγξάθνο 122 Καθαγηάλλεο Νίθνο, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 123 Καθάιε Νηίλα, πνιηηηθφο επηζηήκνλαο 124 Καθαξνχκπαο Βαζίιεο, δάζθαινο 125 Καθφο Νενθιήο, Γ ζσκαηείνπ ηδηση. Τπαιι. γεσπφλσλ Αλ. ηεξεάο,νήζσλ 126 Καιατηδφπνπινο Απνζηφιεο, έκπνξνο 127 Καιατηδνπνχινπ Ζιέθηξα, θνηηήηξηα Βηνινγηθνχ 128 Καιακπαιίθεο Κψζηαο, ζπνπδαζηήο ΣΔΗ Πάηξαο 129 Καιακπφθαο Γηψξγνο, κεραληθφο 130 Καιεκεξίδεο Γηψξγνο, κέινο Γ ζπι. ΠΔ χξνπ 131 Καιηακπάθνο Γεκήηξεο, θαζεγεηήο ΔΜΠ 132 Καιηακπάθνο σηήξεο, κέινο Γ Ηαηξηθνχ πιιφγνπ Αζήλαο 133 Καινγξηάο Μέληνο, Γ εξγαδνκέλσλ λνζνθνκείνπ Άγηνο Παχινο, Γ ΔΓΟΘ 134 Καπαθηζήο Αιέθνο, Γ ζπι.πδ Τπαίζξνπ Θεζ/ληθεο 135 Καπαθηζήο Γεκήηξεο, ζπι.πδ Τπαίζξνπ Θεζ/ληθεο

9 136 Καπέηεο Γεκήηξεο, εθπαηδεπηηθφο ΔΛΜΔ Καζηνξηάο 137 Καπηηζίλεο Νίθνο 138 Καξαιή Αηκηιία, Γξ θηινινγίαο θαη ζπγγξαθέαο 139 Καξαιήο Βξαζίδαο, θαζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ χδλεπ 140 Καξακάλνο Υξήζηνο, πνιηηηθφο κεραληθφο 141 Καξακπέιε Μαξία, θνηηήηξηα ΔΚΠΑ 142 Καξαζαξιίδνπ νθία, κέινο Γ Ε ζπι Θεο/ληθεο 143 Καξαηφιηνο Κσλζηαληίλνο 144 Κάξγαο Γηψξγνο, παλεπηζηεκηαθφο 145 Καξπψηεο Γεκήηξεο, κέινο Γ. Α ΔΛΜΔ Γπη. Αηηηθήο) 146 Καζεινχξεο Υξήζηνο, νθζαικίαηξνο,πξφεδξνο δεκ.θνηλφηεηαο Μεγαιφπνιεο 147 Καζίηαο Αληψλεο, εηθνλνιήπηεο 148 Καηήο Γεκήηξεο, αληηπξφζσπνο ΑΓΜΔ 149 Καηζαλεβάθε Εακπία, Γ.Γ Παλειιεληαο Οκνζπνλδηαο ΔΔΓΗΠ 150 Καηζάξαο ηέξγηνο, κέινο Γ ζσκαηείνπ εξγαδνκέλσλ ΒΗΒΔΥΡΧΜ 151 Κάηζαξεο Σάθεο, γεσπφλνο Γ.. πιι. Δξγαδνκέλσλ ΔΘΤΑΓΔ 152 Καηζαξνχ Ησάλλα, κέινο Γ ζπι Λαγθαδά 153 Καηζηγηάλλεο Αιέμαλδξνο, εθπαηδεπηηθφο 154 Καθέο Μάλνο, εθπαηδεπηηθφο 155 Κεθαιάο Ζιίαο, θνηηεηήο ΔΜΠ 156 Κεθαιιελφο Παλαγηψηεο. Μέινο Γ ζσκαηείνπ ηερληθψλ Γήκνπ Αζελαίσλ 157 Κεραγηά Διέλε, κέινο Γ. Σ ΔΛΜΔ Αζήλαο 158 Κηηίδε Καηεξίλα, δεκνζηνγξάθνο 159 Κιεηζηάξεο Εήζεο, κέινο Γ Γηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ Θεζ/λίθεο

10 160 Κισληδάθεο Μάξθνο, κέινο ΔΓ ΟΔΝΓΔ 161 Κνβηφο Γηψξγνο, κέινο Γ ζσκαηίηνπ κηζζσηψλ ηερληθψλ 162 Κνηιάθνπ χιβηα, κέινο Γ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Αζελψλ 163 Κφθθνξεο Μάθεο, ινγηζηήο 164 Κφθνξνπ Αξεηή, εξγαδφκελε Μεηξφ 165 Κφιιηαο Γηψξγνο, ηνπνγξάθνο κεραληθφο 166 Κνινχζηνο Αζηέξηνο, εθπαηδεπηηθφο ζπι.πδ Λάξηζαο 167 Κνληδάξεο Γηάλλεο, ΔΛΜΔ Ν. κχξλεο 168 Κφλζηαο Γηψξγνο 169 Κνληαξίδνπ Δηξήλε 170 Κνληνβαζηιάθνο Παλαγηψηεο 171 Κνληνγηάλλε Μαξηιέλα, εθπαηδεπηηθφο ΔΛΜΔ Θεζπξσηίαο 172 Κνξδαιή Αιεμάλδξα, νηθηαθά 173 Κνξδαιήο Νίθνο 174 Κνξδίιαο Ξελνθψλ, Γ ζπι ΠΔ Γ Θεο/ληθεο 175 Κνζθηλάο Γεκήηξεο, Μεη. Μερ., ΜΣ 176 Κνζκνπνχινπ Μάλησ 177 Κνζκνπνχινπ Όιγα, κέινο Γ Ηαηξηθνχ πιιφγνπ Πεηξαηά 178 Κνηδαεξίδνπ Κηθή 179 Κνηίλεο Υξήζηνο, κέινο Γ ζπι ΠΔ Β Θεο/ληθεο 180 Κνπτξνπθίδεο Νίθνο, νηθνλνκνιφγνο 181 Κνπλελήο Νίθνο, ζπγγξαθέαο 182 Κνπξκπέιεο Γηψξγνο, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 183 Κνπξνχθιεο Γηνλχζεο, Γ ζπι ΠΔ Νάνπζαο

11 184 Κνπξνχπεο ηακάηεο, εθπαηδεπηηθφο Α ΔΛΜΔ Κπθιάδσλ 185 Κνπηζνπνχινπ Έκκπ, Αληηπξφεδξνο πι. Δξγαδνκέλσλ ΟΚΑΝΑ 186 Κνπηζνχκπα Γέζπνηλα, κέινο Γεληθνχ πκβνπιίνπ ΠΟΔ ΤΠΠΟ 187 Κνπηζνπξέιινπ Μαξία, δεκφζηνο ππάιιεινο 188 Κξεαζίδεο Γηψξγνο, εθπαηδεπηηθφο 189 Κξίζαξε Μαηνχια, ηνπνγξάθνο κεραληθφο 190 Κξηθέιεο Νίθνο 191 Κπξηαθάθεο Γηάλλεο, εθπαηδεπηηθφο 192 Κπξηάθεο ηακάηεο, ζηδεξνπξγφο 193 Κσζηακπάξεο Σάζνο, εθδφηεο 194 Κσζηήο Ηππνθξάηεο, Πνιηηηθφο Μεραληθφο 195 Κσζηφγηαλλεο Σαμηάξρεο, εθπαηδεπηηθφο Μ.Δ. 196 Κσζηφπνπινο Κψζηαο, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 197 Κσζηφπνπινο ηαχξνο, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 198 Κσηζάθνο, Υξίζηνο 199 Λαζήξαο Γηάλλεο, κέινο Γ Γ ΔΛΜΔ Θεζζαινλίθεο 200 Λακπξφπνπινο Υάξεο, θαζεγεηήο ΣΔΗ 201 Λάζθαξεο Γεκήηξεο 202 Λέθθαο Παλαγηψηεο,εθπαηδεπηηθφο 203 Ληακπφηεο σηήξεο, κέινο Γ πλδηθάηνπ Οηθνδφκσλ Θεζπξσηίαο 204 Ληαπφπνπινο Πάλνο 205 Ληλάξδνπ Αιεμάλδξα 206 Ληφληνο Βαζίιεο, Γ/Τ Υαληά 207 Ληνπιηάθε Γήκεηξα, εθπαηδεπηηθφο

12 208 Λνπθάθεο Υαξάιακπνο 209 Λνχθξε Νηφξε, θνηηήηξηα ΑΠΘ 210 Λνπξάληνπ Αζελά Μαξίλα, πξψελ κέινο Γ πι.τπαιιήισλ Ννκαξ.Πεηξαηά 211 Λνπζηψηεο Νίθνο, θαξκαθνπνηφο 212 Λπζίθαηνο Νίθνο, δάζθαινο 213 Λχηξαο Κψζηαο, ηξαπεδνυπάιιεινο Δζληθήο 214 Μαθξπγηάλλεο ηέθαλνο, κέινο Γ ζπι ΠΔ Ρνδφπεο 215 Μαιπγηάλλεο Αληξέαο, εξγάηεο κεηάιινπ 216 Μαληάηεο Γηψξγνο, παλεπηζηεκηαθφο 217 Μαληάηεο Πέηξνο, εξγαδφκελνο ζηνλ επηζηηηζκφ 218 Μαλίθαο Γεκνζζέλεο, θνηηεηήο 219 Μαλίθαο ηαχξνο, νδεγφο ΔΘΔΛ 220 Μάληδαξεο Γηάλλεο, κέινο Μ 221 Μαξάθεο Θεφδσξνο, ζπληαμηνχρνο καξκαξάο 222 Μαξαθήο Γεκήηξεο, εθπαηδεπηηθφο 223 Μαξγψλε Άληδεια 224 Μαξίλεο ηέιηνο, εθπαηδεπηηθφο Μ.Δ. 225 Μαξθέηνο πχξνο, παλεπηζηεκηαθφο 226 Μαζηνξάθεο Λάκπξνο, θνηηεηήο Πνι.Κξήηεο 227 Μαηζνχθαο Υξήζηνο, εθπαηδεπηηθφο Α ΔΛΜΔ Γπη. Αηηηθήο 228 Μαπξνεηδήο Παλαγηψηεο, Μεηαιιεηνιφγνο Μεραληθφο 229 Μαπξνκάηε Καηεξίλα 230 Μέγθνο Παλαγηψηεο, δεκνηηθφο ζχκβνπινο Γήκνπ Γειθψλ 231 Μελνχλνο Γηψξγνο Πξφεδξνο σκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ εηαηξίαο Γηεζλνχο Αεξνιηκέλα Αζελψλ

13 232 Μεξκίγθεο ηέιηνο θαξκαθνπνηφο λνζνθνκείνπ Αγξηλίνπ 233 Μεηζφπνπινο Γηάλλεο, ζπνπδαζηήο ΣΔΗ Πεηξαηά 234 Μεηζφο Παλαγηψηεο 235 Μηιηζαθάθεο Μηράιεο, εθπαηδεπηηθφο, ζπι ΠΔ Βχξσλα 236 Μηραειίδεο Μάξηνο, δάζθαινο 237 Μηράιεο Κηηζψλαο, θαζεγεηήο, κέινο ηνπ ΔΦΚ, 238 Μνιφραο ηέθαλνο 239 Μνληάθε Υξπζνχια, ππάιιεινο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο 240 Μνπξνπδίδεο Παχινο, ρεκηθφο κεραληθφο 241 Μνχζηνο Φψηεο, πξφεδξνο ζπιιφγνπ θαξκαθνυπαιιήισλ Καξδίηζαο 242 Μπαθαιάθνο Υξήζηνο, απηναπαζρνινχκελνο 243 Μπαθφιαο Γεκήηξεο, Γ ζσκαηείνπ Γεσπφλσλ Ηδηση. Τπαιιήισλ Ζπείξνπ 244 Μπαιάζεο Γηάλλεο, θαζεγεηήο κέινο ηνπ ΔΦΚ 245 Μπάιιαο Αληξέαο, κέινο Γ ΔΛΜΔ Λέζβνπ 246 Μπαξδάθνο Αληξέαο, θνηηεηήο ΔΚΠΑ 247 Μπαρνχξνπ Βάζσ, κέινο Γ πιιφγνπ Τπαιιήισλ Βηβιίνπ-Υάξηνπ Αηηηθήο 248 Μπαρηή Άλλα, Πξ.Δ ΔΛΜΔ Αλ. Αηηηθήο 249 Μπειαληήο Γεκήηξεο, δηθεγφξνο 250 Μπέηζεο Λεπηέξεο, Πνιηηηθφο Μεραληθφο 251 Μπέηζνο Γεκήηξηνο θνηλσληνιφγνο 252 Μπηληψξε Άζπα, ςπρνιφγνο 253 Μπίζηεο Υξήζηνο, δεκνζηνγξάθνο 254 Μπηράθεο Φψηεο, εθπαηδεπηηθφο 255 Μπφηζηνο Αλδξέαο, θηελνηξφθνο

14 256 Μπνπγέζεο Βαζίιεο, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 257 Μπνχραιε Βάζσ 258 Μπξάδα Αθξνδίηε, εθπαηδεπηηθφο 259 Νάλνο Βαγγέιεο, κέινο Γ ΔΚ Πξέβεδαο 260 Νελεδάθε Ράληα, δεκνηηθφο ζχκβνπινο Εσγξάθνπ 261 Νηθνιάνπ ηακάηεο, Αηξεηφο ΠΤΓΔ Α Αζήλαο 262 Νηθνιάξαο Γηάλλεο, Γ ζπι ΠΔ Γιελφο 263 Νηθνιάξαο Λάκπξνο, εθπαηδεπηηθφο 264 Νηθνινχδεο Γεκεηξεο, δάζθαινο, ζπι ΠΔ Λαγθαδά 265 Νίλνο Γηψξγνο, ηξαπεδνυπάιιεινο 266 Νηαιαπέξαο πχξνο, Ζι/γνο Μερ., ΜΣ 267 Νηάιεο Γεκήηξεο, γεσιφγνο 268 Νηνπληνπιάθεο Κψζηαο 269 Νηνχξνο ηάζεο, γεσπφλνο 270 Ξαπιαληέξε Νίθε, κέινο Γ ζσκαηείνπ απνθιεηζηηθψλ λνζνθφκσλ Πεηξαηά 271 Ξαξράθνο Πέηξνο, κέινο ΜΣ 272 Ξελφπνπινο Κψζηαο, άλεξγνο 273 Ξεξνπδάθεο Νίθνο, ηδ. εθπαηδεπηηθφο 274 Ξηθαξά Μαξία, κέινο Γ πιιφγνπ Τπαιιήισλ Δζληθήο 275 Ξνπιίδεο Παλαγηψηεο κέινο Γ ζσκαηείνπ βηβιίνπ ράξηνπ Θεζ/λίθεο 276 Παγθαιηά Διέλε, θηιφινγνο 277 Παιαηνιφγνο Παιαηνιφγνο, δηθεγφξνο 278 Πάιιαο Υξήζηνο, άλεξγνο 279 Παινχθεο Κψζηαο, ηζηνξηθφο 280 Παλαγηψηνπ πχξνο, πνιηηηθφο επηζηήκνλαο

15 281 Παληαδφπνπινο Σάζνο, θνηηεηήο 282 Παληειαθάθεο Γεκήηξεο, θνηηεηήο 283 Παληειήο Πξνκπνλάο 284 Παπαγηαλλαθφπνπινο Γεκήηξεο, εθπαηδεπηηθφο 285 Παπαδάηνο Νίθνο, Τπνςεθ.Γηδάθηνξαο ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Γελεχεο 286 Παπαδάηνο Φάλεο, νηθνλνκνιφγνο 287 Παπαδέδε Φιψξα, Γ.Γξακκαηέαο πι. Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ ΓΔΖ 288 Παπαδεκνχιεο Φαίδσλ, θνηηεηήο ΔΜΠ 289 Παπαδνπεηξάθεο Δπηχρεο, παλεπηζηεκηαθφο 290 Παπαδφπνπινο Γεκήηξεο, κέινο Γ. ΔΛΜΔ Λάξηζζαο 291 Παπαζενδψξνπ ηάζεο, ηαηξφο 292 Παπαθσλζηαληίλνπ Πέηξνο, δεκνζηνγξάθνο 293 Παπακαθάξηνο Μηράιεο, κηζζσηφο ινγηζηήο 294 Παπακηραήι Παλαγηψηεο, πξφεδξνο Α ΔΛΜΔ Κπθιάδσλ 295 Παπαληθνιάνπ Γεψξγηνο 296 Παπαληθνιάνπ Πάλνο, κέινο Γ ΔΗΝΑΠ 297 Παπαπνιχδνο Παλαγηψηεο, ηξαπεδνυπάιιεινο 298 Παπαζππξίδεο Αιέμαλδξνο, δεκνηηθφο ζχκβνπινο Ν. κχξλεο 299 Παπαζπχξνο Νίθνο, κέινο Γ ΓΟΔ 300 Παπαζηεθαλάηνο ηάζεο, ζπληαμηνχρνο ρεκηθφο βηνκεραλίαο 301 Παπαζηεθαλάηνπ Διέλε, ζπληαμηνχρνο 302 Παπαραηδήο Ζιίαο, εθπαηδεπηηθφο 303 Παπαρξηζηνδνχινπ Γεκήηξεο, βηβιηνυπάιιεινο 304 Παπαρξφλεο Γεκήηξεο, δάζθαινο, ζπι ΠΔ Σξίπνιεο 305 Παπίγθε Λία, γηαηξφο

16 306 Παζζάο Υξήζηνο, Πξφεδξνο Παξαηξήκαηνο Ησαλλίλσλ ζσκαηείνπ εξγαδνκέλσλ ζην PRAKTIKER 307 Πάζρνπιαο Κσλζηαληίλνο, εθπαηδεπηηθφο 308 Παηέιεο Γεκήηξεο, παλεπηζηεκηαθφο 309 Παηζειήο Παλαγηψηεο 310 Πέππαο Γεκήηξηνο κεραλνηερλίηεο νρεκάησλ Ακαιηαδα 311 Πεξηζηεξνπνχινπ Μαξία, εθπαηδεπηηθφο 312 Πεηξάθεο Γηάλλεο, θνηηεηήο 313 Πεηξνβίηζνο Κψζηαο, νδεγφο ΔΘΔΛ 314 Πεηξνθφθθηλνο Λνπθάο, Φπζηθφο/Αθηηλνθπζηθφο Παλεπηζηήκην Αζήλαο 315 Πέηζαο Γεκήηξηνο 316 Πηαγθαιάθεο Γηψξγνο, πνιηηηθφο κεραληθφο, Υαληά 317 Πηθηψλεο Παληειήο 318 Πηιάιεο Βαγγέιεο, ηδησηηθφο ππάιιεινο 319 Πηιάιεο Υξήζηνο, αλαπιεξσηήο γ.γ. ηεο Διι.θαθηζηηθήο Οκνζπνλδίαο 320 Πινπκήο Αλδξέαο, νηθνλνκνιφγνο 321 Πνιπρξνληάδεο Γεκήηξεο, εθπαηδεπηηθφο Π.Δ., δεκνηηθφο ζχκβνπινο Γήκνπ Ακαξνπζίνπ 322 Πνξηειάλνπ Μαξία, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 323 Πξάζζνο ηέθαλνο, Πξφεδξνο πλδηθάηνπ Δξγαδνκέλσλ ελέξγεηαο 324 Πξνθφπε Αλδξηαλή, Πξφεδξνο ζπιιφγνπ ΠΔ «ν Παξζελψλαο» 325 Ππξνπλάθεο Νίθνο, κεραληθφο 326 Ραθφπνπινο Κψζηαο, κέινο Γ. ΔΛΜΔ Α Γσδεθαλήζνπ 327 Ρεβίζηνο Γηνλχζεο, θνηηεηήο ΔΜΠ 328 Ρέππα Νηίλα, κέινο Γ ζπι ΠΔ Αξηζηνηέιεο 329 Ρίδνπ Νηνξέηα, Πξφεδξνο πιιφγνπ ΔΓΣ Πξνζσπηθνχ Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ

17 330 Ρνπληήο Βαγγέιεο, νδεγφο ΔΘΔΛ 331 Ρνχζεο Γηψξγνο, παλεπηζηεκηαθφο 332 αββάθεο Μηράιεο, ηερλνιφγνο Ναππεγφο ηδησηηθφο ππάιιεινο 333 αθειιαξφπνπινο πχξνο, παλεπηζηεκηαθφο 334 αιάπα Αζελά, εθπαηδεπηηθφο 335 αξάληεο Θαλάζεο, θνηηεηήο Ηαηξηθήο 336 αξαληφπνπινο Βαζίιεο, Δπηηξνπέο Αγψλα ΓΔΝ ΠΛΖΡΧΝΧ 337 βαλά Υξηζηίλα, δηθεγφξνο 338 γαηδφο Αξηζηείδεο, εθπαηδεπηηθφο ζπι ΠΔ Λέζβνπ 339 εθεξηδήο Θσκάο, κέινο Γ ζπι ΠΔ εξξψλ 340 εθεξιήο Γηάλλεο, δεκ. ζχκβνπινο Πχξγνπ Ζιείαο 341 ηδέξε Εσίηζα 342 ηνχιαο Παλαγηψηεο, θνηηεηήο ΔΜΠ 343 ηνχηεο πχξνο, κέινο Γ εξγαδνκέλσλ πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Πξέβεδαο 344 ηψθνο Παλαγηψηεο 345 θακλάθεο Θαλάζεο, δεκνζηνγξάθνο 346 θάξινο Υξήζηνο, πνιηηηθφο κεραληθφο 347 θιάβνο Γεκήηξεο, κέινο Γ ζπι ΠΔ Ζιηνχπνιεο 348 θνπληηαλέιιεο ηξαηήο, δεκνζηνγξάθνο, Πξφεδξνο σκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ ΜΜΔ Λέζβνπ 349 κήιηνο Ζιίαο, Γ ζπι ΠΔ Ε Θεζ/λίθεο 350 νισκφο Κψζηαο, αληηπξφεδξνο Γ σκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ ΚΑΠΔ 351 νπλάπνγινπ Θσκάο εξγαδφκελνο Μεραληθφο 352 παλφο Αιέμαλδξνο 353 ππξφπνπινο Σάζνο, πνιηηηθφο κεραληθφο 354 ηάηθνο Γεκήηξεο, εθπαηδεπηηθφο ζπι ΠΔ Ναππάθηνπ

18 355 ηακνχιεο Γεκήηξεο, δεκνζηνγξάθνο 356 ηακνχιεο Κψζηαο, δεκνζηνγξάθνο 357 ηαπξφπνπινο Σάζνο, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 358 ηαπξνχια Καηεξίλα, δεκνζηνγξάθνο 359 ηαρνχιεο πχξνο, Γ νδνληηαηξηθνχ ζπιιφγνπ Ησαλλίλσλ 360 ηεξγίνπ Υξήζηνο, πνιηηηθφο επηζηήκνλαο 361 πιατδήο Βαζίιεο, κέινο Γ σκαηείνπ εξγαδνκέλσλ ΗΝΣΡΑΚΟΜ 362 πκεσλίδεο Θνδσξήο, δηθεγφξνο 363 πλάπαινο Γεκήηξηνο 364 θαηξνπνχινπ Αζελά, Γ. Β ΔΛΜΔ Αλ Αηηηθήο 365 θπξήο Γηψξγνο, ει. επαγγεικαηίαο 366 Σακπάθεο Θενιφγνο, εθπαηδεπηηθφο, ζπι ΠΔ Ξάλζεο 367 Σαζηάθνο Υξήζηνο, νηθνλνκνιφγνο 368 Σαζηφπνπινο Γηψξγνο, εθπαηδεπηηθφο, ζπι ΠΔ Ακαξνπζίνπ 369 Σάζνο Καηηληζάξνο, ηδησηηθφο ππάιιεινο 370 Σεξδίδεο, Μηράιεο, ζπληαμηνχρνο ΗΚΑ, βηνκεραληθφο εξγάηεο 371 Σέθα Διέλε, εθπαηδεπηηθφο Π.Δ 372 Σδακνπξάλεο Γηψξγνο, ηνπνγξάθνο κερ. Καιακάηα 373 Σδακνπξάλεο Γεκήηξεο, κηζζσηφο κεραληθφο 374 Σδέξπνο Νίθνο, εθπαηδεπηηθφο 375 Σδήκαο Μηράιεο, κέινο Γ Έλσζεο Αγξ/θψλ πλ/κψλ Ησαλλίλσλ 376 Σδησξηδηψηεο ηαχξνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Βχξσλα 377 Σδνπβειέθεο Γεκήηξεο, γ.γ Δλίαηνπ πιιφγνπ Δξγαδ. ΌΣΑ Βνησηίαο 378 Σδνχκαο Θαλάζεο, κέινο Γ. ΔΛΜΔ Ησαλλίλσλ 379 Σνπιγαξίδεο Κψζηαο, κέινογ ζπι. ΠΔ «Κ. σηεξίνπ»

19 380 Σνπιηάηνο Υξίζηνο, βηβιηνυπάιιεινο 381 Σνπκπέιεο Βαζίιεο, κέινο Γ θιαδηθνχ ζσκαηείνπ λνζειεπηψλ Αζήλαο 382 Σξαγά ηέιια, κέινο Γ ζπι ΠΔ Αηγάιεσ 383 Σξηθαιηλφο Γηψξγνο, νηθνλνκνιφγνο 384 Σξηκπφληαο Βαγγέιεο, δηθεγφξνο 385 Σξππάθε Υαξίθιεηα 386 Σζαθίξεο Βίθηνξαο ππάιιεινο Σξάπεδαο Αηηηθήο 387 Σζεκεθίδνπ νθία 388 Σζηαθαλίθαο νθνθιήο, ηδησηηθφο ππάιιεινο 389 Σζηιηκπάξε Όιγα, εθπαηδεπηηθφο ΔΛΜΔ Κέξθπξαο 390 Σζηκπίδεο Βαζίιεο, κέινο Γ σκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ θαξακαγθά 391 Σζηξάθεο Βαζίιεο, ηδησηηθφο ππάιιεινο 392 Σζηξεπιήο Ηγλάηηνο, κέινο Γ ΔΛΜΔ Λέζβνπ 393 Σζίηθαλνο Γεκήηξεο, κεηαιιεξγάηεο 394 Σζίηζνο Άξεο, κέινο Γ ζπι ΠΔ Ηεξάπεηξαο 395 Σζίηζνο Σάθεο, δηθεγφξνο 396 Σζνπθαξάθεο Γηάλλεο, Γ ζσκαηείνπ ηερληθψλ επηζηεκφλσλ βηνκεραλίαο θαη Γ θαθηζηθήο Οκνζπνλδίαο 397 Σζνχληαο Βαζίιεο, κέινο ζσκαηείνπ ινγηζηψλ 398 Φαξκαθίδε Φνχια 399 Φνχθα Διέλε, εθπαηδεπηηθφο νηθνλνκνιφγνο 400 Φνπξίθνο Κψζηαο, κεηαπηπρηαθφο 401 Φξαγθνχιεο Γηάλλεο, αζθαιηζηηθφο χκβνπινο 402 Φξαληδήο Παλαγηψηεο, δεκνζηνγξάθνο 403 Φξίληδνο Μηράιεο, ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο, Αγξίλην 404 Φχηξνο Πέηξνο, κέινο Γ. Ε ΔΛΜΔ ΑΘΖΝΑ

20 405 Υάγηνπ Νφξα, κέινο Γ πλδηθάηνπ Δξγαδνκέλσλ ΗΓΜΔ 406 Υαιηκνχξδα Αληηγφλε, εθπαηδεπηηθφο, ΔΛΜΔ Βνησηίαο 407 Υαιθήο Γηψξγνο, εθπαηδεπηηθφο 408 Υαιθηαδάθεο Γηάλλεο, κέινο ηεο Δ. Γ. Οκνζπνλδίαο Γηθαζηηθψλ Δπηκειεηψλ 409 Υακειάθε Καηεξίλα, αξραηνιφγνο ΤΠΠΟΣ 410 Υαηδεπαλαγηψηνπ Γεκήηξεο, δηθεγφξνο 411 Υαηδεζηεθάλνπ Άξεο, δεκνζηνγξάθνο 412 Υαράκεο Υάξεο, δεκφζηνο ππάιιεινο 413 Υεθίκνγινπ Θφδσξνο, κέινο Γ πλδηθάηνπ Οηθνδφκσλ Θεζπξσηίαο 414 Υνλδξνγηάλλεο Θενθάλεο, κέινο Γ ζπι. ΠΔ Κέξθπξαο 415 Υξεζηίδνπ Υξηζηίλα, αληηπξφεδξνο πιιφγνπ Δξγαδνκέκσλ ΜΟΓ 416 Υξηζηνδνπινπνχινπ Αλαζηαζία, γξακκαηέαο ΔΛΜΔ Ζιείαο 417 Υξηζηνθφξνπ Νίθνο, πξφεδξνο ζπι ΠΔ Λαγθαδά 418 Υξπζηθνχ Γηάλλα, ηξαπεδνυπάιιεινο Αγξνηηθήο 419 Υξπζνρνχ Αλδξέαο, κέινο Γ ΔΚ Ησαλληλσλ 420 Φάλεο Παξαζθεπάο, ηξαπεδνυπάιιεινο Δζληθήο 421 Φχιινπ Δπδνθία, ηερλνιφγνο κεραληθφο 422 Φπρνγηφο Άιθεο, κέινο Γ ΔΗΝΑΠ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ Βνεζνί Γηεπζπληέο Αξ.Φαθ. Ολνκαηεπώλπκν Δηδηθόηεηα Από Δηο 7237 Διηζάβεη Ηνξδάλνπ-Φπζεληδίδνπ Φηινινγηθώλ Γάιη Λεπθσζία εηδηθνί ιόγνη 9360 Νίθε Σξαθνζηή Φηινινγηθώλ Λεπθσζία Γάιη ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο Δζηηαζκέλα Καζεκεξηλά Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο Μπνξεί λα εθαξκφδνληαη: Γηαθνξεηηθφο ηξφπνο, Πξνβιήκαηα Γηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ Αγάζεο πύξνο Αγγειάθε Ρνπθ Καηεξίλα Αγλίδεο Αγξηαληώλε Υξηζηίλα Ατβαιηώηεο Αξηζηνηέιεο Αιεζεηλόο Αιηβηδάηνο Αιηβηδάηνπ Γηάλλα Ακνύξγε Αιεμάλδξα Ακνύξγε Υέικα Ακνύξγεο πύξνο Αλαγλσζηόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ»

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ» ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ» ηνλ Γήκν Ακαξνπζίνπ, ζήκεξα άββαην 15 Οθησβξίνπ 2011, νη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ-ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ-ΦΑΡΜΑΚΔΗΧΝ ΖΠΔΗΡΟΤ ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΓΟ ΑΡ. ΣΖΛΔΦΧΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festivalpapagou@gmail.com Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Δήμος μας,

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016 1 / 64 510 Παξαζθεπά Όιγα & ηαπξνύια Λεσθ. Μαθαξίνπ Γ 98 Γίπια από Fairways, θώηα Πνιεκηδηώλ Λεκεζόο 25335220 25387104 571 Υαξαιάκπνπο Υάξεο Μίιησλνο 56 ππξίδσλαο Λεκεζόο 25710330 25770285 01/10/15 873

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festival@dpapxol.gov.gr Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Δήμος μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Καηάινγνο πξνζώπσλ 1 πνπ παξεπξέζεθαλ ζηηο ζπλεδξίεο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Σπζηήκαηνο»

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ Κσκλοφορία: Απρίλης 1997 MERCURY-534891 (CD) Τίηινο: Ιξάηα γηα ην ηέινο Εξκελεία: Χάξηο Αιεμίνπ Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Κσκλοφορία: Ιούνης 1998 LYRA-1518 (CD

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο Διεπζέξηνο Βεληδέινο & πνιηηηζηηθή πνιηηηθή Πξόγξακκα πκπνζίνπ Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο πλδηνξγάλωζε ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν Κ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ.

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2011 Α/Α ΘΔΑΣΡΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΚΑΝ. ΜΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΗΜΖ ΔΚΠΣΩΖ 1. @Roof Εεηείηαη δνινθόλνο 13/άηνκν 13/δύν άηνκα 2. Rabbithole Grimm 15 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Δξκνύπνιε Σαρ.Κώδηθαο : 84100 Σειέθσλν : 2281082902-82636 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1982 -- 2008 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αντιπρόεδροι ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΣΑΛΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 561 ης σνεδρίαζης (15-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο

Διαβάστε περισσότερα

H δηεκεξίδα δηεμάγεηαη ζε κηα ηδηαίηεξα θξίζηκε γηα ην ρώξν ηεο Τγείαο, πεξίνδν.

H δηεκεξίδα δηεμάγεηαη ζε κηα ηδηαίηεξα θξίζηκε γηα ην ρώξν ηεο Τγείαο, πεξίνδν. ΦΑΙΡΕΣΙΜΟ Δθ κέξνπο ηεο Οξγαλσηηθήο θαη Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηεο δηεκεξίδαο θαη ηνπ 10 νπ Πεξηθεξεηαθνύ Σκήκαηνο Πεινπνλλήζνπ ηεο Δ.Ν.Δ κε ηδηαίηεξε ηηκή θαη ραξά ζαο πξνζθαινύκε λα ζπκκεηάζρεηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 204/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:30 χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

3 Διηά Γεκνθξαηηθή Παξάηαμε (ΠΑΟΚ) Πι. Κιαπζκώλνο

3 Διηά Γεκνθξαηηθή Παξάηαμε (ΠΑΟΚ) Πι. Κιαπζκώλνο Α.Γ.. 0/4-4-04 Α/Α ΚΟΜΜΑΣΑ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΔΚΛΟΓΗΚΟ ΠΔΡΗΠΣΔΡΟ ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Πι. πληάγκαηνο πξνο Βαζηιέσο Γεσξγίνπ θαη έμνδνο κεηξό θαζώο θαη πεδ. Δξκνύ έλαληη Πι. πληάγκαηνο ΤΡΗΕΑ Κνξαή θαη Παλεπηζηεκίνπ Διηά

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό δελτίο ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ. ύνοδος Κορυφής 24ης - 25ης Μαρτίου. Τόμος 1 - Τεύχος 5. 16-31 Μαρτίου 2011

Οικονομικό δελτίο ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ. ύνοδος Κορυφής 24ης - 25ης Μαρτίου. Τόμος 1 - Τεύχος 5. 16-31 Μαρτίου 2011 Τόμος 1 - Τεύχος 5 16-31 Μαρτίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Οικονομικό δελτίο Σημεία Ιδιαίηεπος Δνδιαθέπονηορ Γειψζεηο Peter Praet, ππνςήθηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1 1o Πεδίν ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΟΛΖ ΗΓΡΤΜΑ Δθηίκεζε ΒΑΖ 2014 2015 90% Γηαθνξά Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ 20200 19964 236 Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ 20700 20759-59 Αξρεηνλνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο: Γηεζλέο πλέδξην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ... ΘΑΝΑΤΟΣ!!!

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ... ΘΑΝΑΤΟΣ!!! ΚΟΚΚΗΝΟ Πξνζνρή! Tα πξνϊόληα απηά πξνέξρνληαη ή είλαη πηζαλό λα πξνέξρνληαη από δώα πνπ έρνπλ ηξαθεί µε µεηαιιαγµέλνπο νξγαληζκνύο. Απηή ε θαηεγνξία πεξηιαµβάλεη επίζεο ηα πξνϊόληα ηωλ εηαηξηώλ πνπ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015 01/05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο 21-23 02/05/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 03/05/15 Κπξηαθή 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α ΣΡΗΑΚΟΣΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 9, 10 θαη 11 Μαΐνπ 2014 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Π

Διαβάστε περισσότερα

Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13

Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13 Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13 Λεμεσός Limassol 9/8/10 Δευτέρα Κιενβνύινπ Κιεηώ πγγειίδνπ Άλλα Λνπθατδνπ Πεηξάθε Διεάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09 Γ Γ - Γ- - - - Μ Γ- Γ Γ Γ- Γ Ξ Γ - Γ 09.00 09 ηπρίν ηθνλνκηθώλ πηζηεκώλ ή ηθνλνκηθήο πηζηήκεο ή Γηεζλώλ θαη πξωπαϊθώλ ηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ ηθνλνκηθώλ ρέζεωλ θαη λάπηπμεο ή ξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα