Εισαγωγή στο LaTEX2ε. Ιωάννης Παρτάλας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στο LaTEX2ε. Ιωάννης Παρτάλας"

Transcript

1 Εισαγωγή στο LaTEX2ε Ιωάννης Παρτάλας

2 ii

3 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή TEXκαι LaTEX Βασικά Στοιχεία Συγγραφέας, Σχεδιαστής ϐιβλίου, Στοιχειοθέτης Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα του LaTEX Αρχεία Εισόδου του LaTEX Χαρακτήρες κενού Ειδικοί χαρακτήρες Εντολές του LaTEX οµή του Αρχείου Εισόδου ιάταξη του Εγγράφου Κατηγορίες Εγγράφων Μορφή Σελίδων Εισαγωγή Κειµένου στο Εγγραφο Αλλαγή γραµµής και σελίδας Ετοιµες Συµβολοσειρές Τίτλοι, Κεφάλαια και Παράγραφοι Αναφορές στο Κείµενο Υποσηµειώσεις ίνοντας Εµφαση στο Κείµενο Περιβάλλοντα Λίστες Στοίχιση του Κειµένου Πίνακες Κινητά Αντικείµενα Μαθηµατικό Κείµενο Γενικά ηµιουργώντας Μαθηµατικούς Τύπους iii

4 iv ΠΕΡΙΕΧ ΟΜΕΝΑ 4 Ειδικά Θέµατα Εισαγωγή Εικόνων σε EPS µορφή Βιβλιογραφία ηµιουργία Ευρετηρίου Ελληνικό Κείµενο Περαιτέρω Υλη Λογισµικό

5 ΠΕΡΙΕΧ ΟΜΕΝΑ 1 Copyright 2007 Ioannis Partalas 1. This document is based on the tutorial The not so short introduction to LaTEX2ε by Tobias Oetiker et al [1].. It is distributed under the GNU General Public Licence as published by the Free Software Foundation. 1 For corrections, additions and suggestions you can contact author at

6 2 ΠΕΡΙΕΧ ΟΜΕΝΑ

7 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1.1 T E Xκαι LaT E X Το TEX είναι ένα πρόγραµµα για στοιχειοθέτηση κειµένων, το οποίο δηµιουργήθηκε από τον Donald E. Knuth το 1977 [2]. Χρησιµοποιείται για την πα- ϱαγωγή κειµένων υψηλής ποιότητας σε πρακτικά συνεδρίων και περιοδικών. 1.2 Βασικά Στοιχεία Συγγραφέας, Σχεδιαστής ϐιβλίου, Στοιχειοθέτης Για να µπορέσει να κάποιος συγγραφέας να δηµοσιεύσει το ϐιβλίο του, δίνει το χειρόγραφο σε µία εταιρεία εκδόσεων. Ο σχεδιαστής ϐιβλίων της εταιρείας αποφασίζει τη µορφή του ϐιβλίου (πλάτος στηλών, γραµµατοσειρά, κενό πριν και µετά τις επικεφαλίδες,...). Ο σχεδιαστής καταγράφει τις οδηγίες του στο χειρόγραφο και το παραδίδει στον στοιχειοθέτη, ο οποίος στοιχειοθετεί το ϐιβλίο σύµφωνα µε τις οδηγίες. Στο περιβάλλον του LaTEX, το ϱόλο του σχεδιαστή τον έχει το LaTEX και του στοιχειοθέτη το TEX. Κι αφού το LaTEX είναι ένα πρόγραµµα, ϑα πρέπει ο συγγραφέας να παρέχει πληροφορίες οι οποίες περιγράφουν τη δοµή του κειµένου. Αυτές οι πληροφορίες γράφονται στο κείµενο σαν εντολές του LaTEX. Αυτός ο τρόπος δηµιουργίας κειµένων είναι διαφορετικός από τον τρόπο ότι ϐλέπεις αυτό παίρνεις 1, τον οποίο χρησιµοποιούν τα πιο γνωστά προγράµµατα επεξεργασίας κειµένου, όπως το MS Word. Σ αυτές τις εφαρµογές ο συγγραφέας ορίζει τη µορφή του εγγράφου ενώ πληκτρολογεί το κείµενο. 1 what you see is what you get 3

8 4 ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓ Η Οταν κάποιος χρησιµοποιεί το LaTEX, η τελική µορφή του κειµένου προκύπτει αφού γίνει η επεξεργασία του αρχείου µε το LaTEX Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα του LaT E X Τα κύρια πλεονεκτήµατα του LaTEX είναι τα εξής: είναι δωρεάν είναι διαθέσιµο για πολλές αρχιτεκτονικές υπολογιστών τα αρχεία του LaTEX είναι ASCII και άρα µεταφέρσιµα η στοιχειοθέτηση είναι καλύτερη και ιδιαίτερα για τους µαθηµατικούς τύπους η αλλαγή της µορφής του κειµένου είναι πολύ εύκολη το LaTEX είναι επεκτάσιµο Τα κύρια µειονεκτήµατα του LaTEX είναι τα εξής: η αλλαγή των γραµµατοσειρών είναι πιο δύσκολη σε σχέση µε το Word το LaTEX ενθαρρύνει τη δοµηµένη γραφή και την διάκριση µεταξύ της µορφής και του περιεχοµένου 1.3 Αρχεία Εισόδου του LaT E X Τα αρχεία εισόδου του LaTEX είναι απλά αρχεία ASCII. Μπορούν να δη- µιουργηθούν µε οποιονδήποτε κειµενογράφο και περιέχουν το κείµενο του εγγράφου, καθώς και τις εντολές οι οποίες καθοδηγούν το LaTEXγια να στοιχειοθετήσει το κείµενο Χαρακτήρες κενού Οι χαρακτήρες κενού, όπως το κενό ή το tab, µεταχειρίζονται ενιαία από το LaTEX. Πολλαπλοί κενοί χαρακτήρες ϑεωρούνται ως ένας κενός χαρακτήρας. Οι κενοί χαρακτήρες στην αρχή µιας πρότασης αγνοούνται και µία αλλαγή γραµµής ϑεωρείται ως κενός χαρακτήρας. Μία κενή γραµµή µεταξύ δύο γραµµών κειµένου ορίζει το τέλος µιας πα- ϱαγράφου και την έναρξη µιας νέας παραγράφου. Πολλαπλές κενές γραµµές εκλαµβάνονται ως µία κενή γραµµή.

9 1.3. ΑΡΧΕ ΙΑ ΕΙΣ Ο ΟΥ ΤΟΥ LaTEX Ειδικοί χαρακτήρες Τα παρακάτω σύµβολα είναι ειδικοί χαρακτήρες του LaTEX. Αν τοποθετηθούν απευθείας στο κείµενο δεν ϑα εκτυπωθούν. # $ % ˆ & _ { }. Για να τυπωθούν οι παραπάνω χαρακτήρες ϑα πρέπει να εισαχθεί ο χα- ϱακτήρας \ πριν από κάθε χαρακτήρα, δηλαδή το \# παράγει τον χαρακτήρα # Εντολές του LaT E X Οι εντολές στο LaTEX είναι ευαίσθητες στα Κεφαλαία-Μικρά της Γραµµατοσει- ϱάς (case sensitive) και ξεκινάνε µε τον χαρακτήρα \ και ακολουθούνται από ονόµατα τα οποία αποτελούνται από γράµµατα. Κάποιες εντολές δέχονται παραµέτρους που εισάγονται µέσα σε αγκύλες {} οµή του Αρχείου Εισόδου Κάθε αρχείο εισόδου στο LaTEX ϑα πρέπει να αρχίζει µε την εντολή \documentclass{...} Η εντολή αυτή ορίζει το είδος του κειµένου το οποίο επιθυµούµε να δη- µιουργήσουµε (π.χ. άρθρο, ϐιβλίο, αναφορά, επιστολή). Μετά την εντολή αυτή µπορούµε να εισάγουµε εντολές οι οποίες επηρεάζουν τη δοµή όλου του εγγράφου. Αυτό επιτυγχάνεται µε την εντολή \usepackage{...} Αφού οριστούν οι παράµετροι του κειµένου, ακολουθεί το κυρίως µέρος του εγγράφου ξεκινώντας µε την εντολή \begin{document} Σε αυτό το σηµείο εισάγουµε το κείµενο που επιθυµούµε και στο τέλος του προσθέτουµε την εντολή \end{document} Ακολουθεί ένα παράδειγµα ενός αρχείου LaTEX: \documentclass{article} \begin{document} Welcome to the world of Latex. \end{document}

10 6 ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓ Η 1.4 ιάταξη του Εγγράφου Κατηγορίες Εγγράφων Η πρώτη πληροφορία που χρειάζεται να γνωρίζει το LaTEX είναι το είδος του κειµένου το οποίο ϑα επεξεργαστεί. Αυτό ορίζεται µε την εντολή \documentclass[options]{class} όπου class ορίζει τον τύπο του κειµένου και options οι διάφοροι παράµετροι. Στον Πίνακα 1.1 ϕαίνονται οι διάφοροι τύποι κειµένου και στον Πίνακα 1.2 οι παράµετροι που µπορεί να πάρει. Πίνακας 1.1: Τύποι κειµένων στο LaTEX. article για άρθρα σε επιστηµονικά περιοδικά, συνέδρια... proc για πρακτικά συνεδρίων... report για µεγάλες εκθέσεις που συµπεριλαµβάνουν πολλαπλά κεφάλαια, µικρά ϐιβλία, διδακτορικές διατριβές... book για πραγµατικά ϐιβλία... slides για διαφάνειες Πίνακας 1.2: Επεξήγηση των διάφορων παραµέτρων ενός κειµένου. 10pt,11,pt,12pt Το µέγεθος της γραµµατοσειράς. Το προκαθορισµένο µέγεθος είναι 10pt a4paper,letterpaper Ορίζει το µέγεθος του χαρτιού. Επίσης υπάρχουν και οι παράµετροι a5paper, b5paperm executivepaper, legalpaper. onecolumn,twocolumn Καθορίζει αν το κείµενο ϑα είναι δίστηλο ή µονόστηλο. landscape Αλλάζει τη µορφή του κειµένου για να εκτυπωθεί σε µορφή landscape Μορφή Σελίδων Το LaTEX παρέχει τρεις προκαθορισµένους τύπους για τις επικεφαλίδες του κειµένου. Με την εντολή \pagestyle{style} καθορίζεται η χρήση ενός από στυλ επικεφαλίδων τα οποία ϕαίνονται στον Πίνακα 1.3 Επίσης, είναι δυνατό να αλλαχθεί η µορφή µίας µόνο σελίδας µε την εντολή

11 1.4. Ι ΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡ ΑΦΟΥ 7 Πίνακας 1.3: ιαφορετικές µορφές επικεφαλίδων. plain Εκτυπώνει τους αριθµούς των σελίδων στη µέση της ϐάσης της σελίδας. headings Εκτυπώνει το τρέχων τµήµα του κειµένου και τον αριθµό της σελίδας στο πάνω µέρος του κειµένου. empty εν εκτυπώνει τίποτα. \thispagestyle{style}

12 8 ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓ Η

13 Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή Κειµένου στο Εγγραφο 2.1 Αλλαγή γραµµής και σελίδας Το LaTEX εισάγει µόνο του τις απαραίτητες αλλαγές γραµµής και αλλαγές σελίδων στο έγγραφο ϐελτιστοποιώντας το περιεχόµενο ολόκληρης της παραγράφου. Η πρώτη γραµµή κάθε παραγράφου είναι οριοθετηµένη πιο δεξιά από τις υπόλοιπες γραµµές της παραγράφου. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπου χρειάζεται να εισαχθεί µια αλλαγή γραµµής ή σελίδας δίνονται οι παρακάτω αντίστοιχες εντολές: \\ or \newline και \newpage 2.2 Ετοιµες Συµβολοσειρές Το LaTEX παρέχει έτοιµες συµβολοσειρές δίνοντας τις παρακάτω εντολές: Εντολή Παράδειγµα Περιγραφή \today 16 Νοεµβρίου 2007 τρέχουσα ηµεροµηνία \TeX TEX ο αγαπηµένος σου στοιχειοθέτης \LaTeX LaTEX το απόλυτο εργαλείο παραγωγής εγγράφων 9

14 10 ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ 2. ΕΙΣΑΓΩΓ Η ΚΕΙΜ ΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 2.3 Τίτλοι, Κεφάλαια και Παράγραφοι Συνήθως ένα κείµενο χωρίζεται σε κεφαλαία, παραγράφους και υποπαραγρά- ϕους. Το LaTEX παρέχει ειδικές εντολές για τον ορισµό τους. Οι παρακάτω εντολές είναι διαθέσιµες για την κατηγορία article. \section{...} \subsection{...} \subsubsection{...} \paragraph{...} \subparagraph{...} Στις κατηγορίες book και report υπάρχει και η εντολή \chapter{...} η οποία ορίζει ένα κεφάλαιο. Το LaTEX δηµιουργεί τον πίνακα περιεχοµένων χρησιµοποιώντας την εντολή \tableofcontents Ολες οι εντολές για την δηµιουργία παραγράφων, διαθέτουν και µία έκδοση η οποία δηµιουργεί παραγράφους χωρίς να εµφανίζονται στον πίνακα πε- ϱιεχοµένων και χωρίς να είναι αριθµηµένες. Για παράδειγµα, η εντολή \section*{help},ϑα δηµιουργήσει µία παράγραφο µε επικεφαλίδα Help χωρίς όµως να είναι αριθµηµένη. Σε κανονικές συνθήκες οι επικεφαλίδες των παραγράφων που ϕαίνονται στον πίνακα περιεχοµένων είναι ίδιες µε αυτές που εµφανίζονται στο κείµενο. Υπάρχει η περίπτωση η επικεφαλίδα να είναι µεγάλη και να µην χωράει στον πίνακα περιεχοµένων Γι αυτό το λόγο δίνεται η δυνατότητα να οριστεί ο τίτλος που ϑα εµφανίζεται στον πίνακα περιεχοµένων ορίζοντας µια προαι- ϱετική παράµετρο πριν την πραγµατική επικεφαλίδα. \chapter[title for the table of contents]{a long and especially boring title, shown in the text} Με τις εντολές \title{text}, \author{text} και προαιρετικά \date{text} δηµιουργούνται ο τίτλος, τα ονόµατα του συγγραφέα και η ηµεροµηνία αντίστοιχα. Για να εµφανιστούν αυτές οι πληροφορίες ϑα πρέπει να δοθεί η εντολή \maketitle.

15 2.4. ΑΝΑΦΟΡ ΕΣ ΣΤΟ ΚΕ ΙΜΕΝΟ Αναφορές στο Κείµενο Συχνά σε ϐιβλία ή άρθρα υπάρχουν αναφορές σε εικόνες, πίνακες και ιδιαίτερα σηµεία του κειµένου. Το LaTEX παρέχει τι ακόλουθες εντολές για αναφορές: \label{marker}, \ref{marker}, \pageref{marker} όπου marker είναι το όνοµα τις ετικέτας η οποία επιλέγεται από τον χρήστη. Το LaTEX αντικαθιστά τον αριθµό της παραγράφου, υποπαραγράφου, εικόνας, του πίνακα ή του ϑεωρήµατος όπου η εντολή \label{marker}δόθηκε Η εντολή \pagerefεκτυπώνει τον αριθµό της σελίδας όπου εµφανίζεται η εντολή \label{marker}. Ακολουθεί ένα παράδειγµα: Μια αναφορά σ αυτήν την παράγραφο \label{sec:this}µοιάζει κάπως έτσι: ες την παράγραφο \ref{sec:this}στην σελίδα \pageref{sec:this}. Αποτέλεσµα: Μια αναφορά σ αυτήν την παράγραφο µοιάζει κάπως έτσι: ες την παράγραφο 2.4 στην σελίδα Υποσηµειώσεις Με την εντολή \footnote{footnote text} µια υποσηµείωση τυπώνεται στο κάτω µέρος της τρέχουσας σελίδας. Παράδειγµα: Υποσηµειώσεις \footnote{this is a footnote.}. Υποσηµειώσεις ίνοντας Εµφαση στο Κείµενο Για να δοθεί έµφαση σε κάποιες λέξεις µέσα στο κείµενο µπορούν να χρησι- µοποιηθούν οι παρακάτω εντολές: \underline{text} \emph{text} \textbf{text} \texttt{text} για υπογράµµιση, πλάγια γραφή, έντονη γραφή και µορφή γραφοµηχανής αντίστοιχα. 1 This is a footnote.

16 12 ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ 2. ΕΙΣΑΓΩΓ Η ΚΕΙΜ ΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 2.7 Περιβάλλοντα Η εντολή \begin{nameofenvironment} text \end{nameofenvironment} ορίζει ένα περιβάλλον nameofenvironment. Τα περιβάλλοντα µπορούν να εµφωλευµένα αρκεί να τηρείται η σωστή σειρά τους Λίστες Το περιβάλλον itemize είναι κατάλληλο για απλές λίστες, το περιβάλλον enumerateγια αριθµηµένες λίστες, και το description για περιγραφές. Ακολουθεί ένα παράδειγµα: \begin{enumerate} \item You can mix the list environments to your taste. \begin{itemize} \item But it might start to look silly. \item[-] With a dash. \end{itemize} \item Therefore remember: \begin{description} \item[stupid] things will not become smart because they are in a list. \item[smart] things though can be presented beautigully in a list. \end{description} \end{enumerate} 1. You can mix the list environments to your taste. But it might start to look silly. With a dash. 2. Therefore remember: Stupid things will not become smart because they are in a list. Smart things though can be presented beautigully in a list Στοίχιση του Κειµένου Τα περιβάλλοντα flushleft και flushright παράγουν παραγράφους οι οποίες είναι στοιχισµένες αριστερά ή δεξιά αντίστοιχα. Το περιβάλλον center στοιχίζει το κείµενο στο κέντρο. Αν ο χρήστης δεν ορίσει τις αλλαγές γραµµής µε την εντολή \\, το LaTEX καθορίζει µόνο του τις αλλαγές γραµµής.

17 2.7. ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΑ 13 \begin{flushleft} This text is\\ left-aligned. \LaTeX{} is not trying to make each line the same length. \end{flushleft} This text is left aligned. LaTEX is not trying to make each line the same length. \begin{flushright} This text is\\right-aligned. \LaTeX{} is not trying to make each line the same length. \end{flushrigth} \begin{center} This text is\\ centred. \end{center} This text is right aligned. LaTEX is not trying to make each line the same length. This text is centred Πίνακες Το περιβάλλον tabular µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία πινάκων. Το LaTEX καθορίζει το πλάτος των πινάκων αυτόµατα. Η εντολή η οποία δη- µιουργεί τον πίνακα είναι η παρακάτω: \begin{tabular}[pos]{table spec} όπου το όρισµα table spec ορίζει τη µορφή του πίνακα. Οι πιθανές τιµές είναι l για στήλες στοιχισµένες αριστερά, r για στήλες στοιχισµένες δεξιά, c για στήλες στοιχισµένες στο κέντρο, p{widht} για στήλες οι οποίες περιέχουν ευθυγραµµισµένο κείµενο µε αλλαγές γραµµών και για κάθετες γραµµές µεταξύ των στηλών. Αν µια στήλη είναι µεγαλύτερη από το πλάτος του κειµένου, το LaTEX δεν ϑα αλλάξει γραµµή αυτόµατα. Η παράµετρος p{widht} ορίζει ειδικό τύπο στήλης όπου το κείµενο αλλάζει γραµµές αυτόµατα. Το όρισµα pos καθορίζει την κάθετη ϑέση του πίνακα στο κείµενο και οι τιµές που µπορεί να πάρει είναι t, b, c για πάνω µέρος, κάτω µέρος και κέντρο αντίστοιχα. Μέσα στο περιβάλλον του πίνακα το σύµβολο & ορίζει την αλλαγή στήλης και το \\ την αλλαγή γραµµής. Η εντολή Ð Ò τοποθετεί µία οριζόντια γραµ- µή. Επίσης δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής µερικών γραµµών µε την εντολή Ð Ò ß ¹ Ðόπου i και j είναι οι στήλες στις οποίες ϑα επεκτείνετε η γραµµή.

18 14 ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ 2. ΕΙΣΑΓΩΓ Η ΚΕΙΜ ΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ \begin{tabular}{ r l } \hline 7C0 & hexdecimal \\ 3700 & octal \\ \cline{2-2} & binary \\ \hline \hline 1984 & decimal \\ \hline \end{tabular} 7C0 hexdecimal 3700 octal binary 1984 decimal \begin{tabular}{ p{2.0cm} l } \hline The text is wrapped automatically & 234 \\ \hline \end{tabular} The text is wrapped automatically 234 Συγχώνευση Κελιών Για να συγχωνεύσουµε έναν αριθµό κελιών σε µία γραµµή, χρησιµοποιούµε την εντολή \multicolumn{num}{pos}{text}, όπου num ο αριθµός των κελιών που ϑέλουµε να συγχωνεύσουµε, pos η ϑέση στην οποία ϑα ϐρίσκεται το περιεχόµενο του συγχωνευµένου κελιού (l, c, r) και text το περιεχόµενο του κελιού. \begin{tabular}{ c c c } \hline \multicolumn{3}{c} {Multicolumn} \\ \hline c1 & c2 & c3 \\ \hline \end{tabular} Multicolumn column1 column2 column3 Για να συγχωνεύσουµε κελιά σε µια στήλη, χρησιµοποιούµε την εντολή\multirow{num}{width}{text} όπου num ο αριθµός των κελιών που ϑα συγχωνευθούν, width το πλάτος της στήλης και text το κείµενο του κελιού [3]. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της παραπάνω εντολής, είναι να δηλώσουµε το πακέτο multirow στον πρόλογο του κειµένου, δηλαδή: \usepackage{multirow}.

19 2.7. ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΑ 15 \begin{tabular}{ c c } \hline \multirow{4}{*} {Common text} & Column 2a\\ & Column 2b \\ & Column 2c \\ & Column 2d \\ \hline \end{tabular} Common text Column 2a Column 2b Column 2c Column 2d Αν ϑέλουµε το κείµενο να εµφανιστεί οριζόντια µπορεί να χρησιµοποιηθεί η εντολή \rotatebox{degrees}{text}(µε χρήση του πακέτου \usepackage{graphicx}). Ακολουθεί ένα παράδειγµα: \begin{tabular}{ l l } \hline \multirow{4}{*} {\rotatebox{90}{text}} & Column 2a\\ & Column 2b \\ & Column 2c \\ & Column 2d \\ \hline \end{tabular} text Column 2a Column 2b Column 2c Column 2d Ακολουθεί ένα παράδειγµα χρήσης συγχώνευσης κελιών κατά γραµµή και στήλη. \begin{tabular}{ c c c }\hline \multicolumn{2}{ c } {\multirow{2}{*} {combined cells}} &top right\\ \cline{3-3} \multicolumn{2}{ c }{} &middle right\\ \hline bottom left &bottom center &bottom right\\ \hline \end{tabular} combined cells top right middle right bottom left bottom center bottom right

20 16 ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ 2. ΕΙΣΑΓΩΓ Η ΚΕΙΜ ΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 2.8 Κινητά Αντικείµενα Τα περισσότερα έγγραφα περιέχουν συνήθως εικόνες και πίνακες. Τα αντικεί- µενα αυτά χρειάζονται ειδική µεταχείριση, αφού δεν µπορούν να επεκταθούν σε πολλαπλές σελίδες. Η λύση στο πρόβληµα αυτό είναι να ορίζονται τα αντικείµενα αυτά σαν κινητά έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετούνται αργότερα στο κείµενο ενώ η τρέχουσα σελίδα να γεµίζει µε κείµενο. Κάθε πληροφορία (εικόνα ή πίνακας) τοποθετείτε µέσα σε ένα περιβάλλον figure ή table συµπεριφέρεται ως κινητό αντικείµενο. \begin{figure}[placement specifier] \begin{table}[placement specifier] όπου η προαιρετική παράµετρος placement specifier ορίζει τη ϑέση του αντικειµένου. Στον Πίνακα 2.1 ϕαίνονται οι τιµές της παραµέτρου. Πίνακας 2.1: Τιµές για την παράµετρο placement specifier. Τιµή Επεξήγηση h στη ϑέση που ορίζεται το αντικείµενο. t στην κορυφή της σελίδας. b στο κάτω µέρος της σελίδας. p σε µια ειδική σελίδα που περιέχει µονο κινητά αντικείµενα. Για παράδειγµα το όρισµα [hbp] δίνει τη δυνατότητα στο LaTEX να τοπο- ϑετήσει το αντικείµενο ακριβώς εδώ (h) ή στο κάτω µέρος της σελίδας (b) ή σε µια ειδική σελίδα µε κινητά αντικείµενα (p). Αν δεν ορίζεται η ϑέση του αντικειµένου, η προκαθορισµένη του τιµή είναι [tbp]. Με την εντολη \caption{caption text}η οποία τοποθετείται µέσα στο περιβάλλον του αντικειµένου ορίζεται το σχόλιο το οποίο ϑα εµφανίζεται κάτω ή πάνω από αντικείµενο. Με τις εντολές \label και \ref µπορεί να δηµιουργηθεί µια αναφορά σε ένα αντικείµενο µέσα στο κείµενο. Προσοχή στη σειρά των εντολών, καθώς η εντολή \label ϑα πρέπει να τοποθετείται µετά την εντολή \caption{caption text}. Ακολουθεί ένα παράδειγµα στο Σχήµα 2.1 (\ref{white}). \begin{figure}[hbp] \makebox[\textwidth]{\framebox[5cm]{\rule{0pt}{5cm}}} \caption{floating Object.} \label{white} \end{figure}

21 2.8. ΚΙΝΗΤ Α ΑΝΤΙΚΕ ΙΜΕΝΑ 17 Σχήµα 2.1: Floating Object.

22 18 ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ 2. ΕΙΣΑΓΩΓ Η ΚΕΙΜ ΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

23 Κεφάλαιο 3 Μαθηµατικό Κείµενο 3.1 Γενικά Στο LaTEX οι µαθηµατικοί τύποι µπορούν να τυπώνονται µέσα στο κείµενο µιας παραγράφου ή σε δικό τους ξεχωριστό τµήµα. Για να τυπωθεί ένας µαθηµατικός τύπος µέσα σε µια παράγραφο ϑα πρέπει να εισαχθεί ανάµεσα σε δύο χαρακτήρες $ $ ή ανάµεσα σε δύο χαρακτήρες \( \) η µεταξύ του περιβάλλοντος \begin{math} \end{math}. Pythagorean theorem. $aˆ{2}+bˆ{2}=cˆ{2}$. Pythagorean theorem. a 2 + b 2 = c 2. Solved Pythagorean theorem. $\sqrt{aˆ{2}+bˆ{2}}=c$. Solved Pythagorean theorem. a 2 + b 2 = c. Euclidean distance between two points $\sqrt{(x_1-x_0)ˆ2 + (y_1-y_0)ˆ2}$. Euclidean distance between two points (x 1 x 0 ) 2 + (y 1 y 0 ) 2. Οταν υπάρχει ανάγκη για µεγάλους µαθηµατικούς τύπου είναι καλύτερα να τυπώνεται ξεχωριστά από το υπόλοιπο κείµενο. Αυτό επιτυγχάνεται εισάγοντας τους τύπους ανάµεσα στους χαρακτήρες ήστο περιβάλλον \begin{displaymath} \end{displaymath}. 19

24 20 ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ 3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚ Ο ΚΕ ΙΜΕΝΟ Pythagorean theorem in non-euclidean geometry: \begin{displaymath} \cos\left(\frac_{c}ˆ{r}\right)= \cos\left(\frac_{a}ˆ{r}\right) \cos\left(\frac_{b}ˆ{r}\right). \end{displaymath} and typing less: \[ \cos \left(\frac{c}{r}\right) =\cos \left(\frac{a}{r}\right) \cos \left(\frac{b}{r}\right). \] Pythagorean theorem in non Euclidean geometry: ( c ( ( ) a b cos = cos cos. R) R) R and typing less: ( c cos R) ( a = cos cos R) ( ) b. R Για να αριθµούνται οι εξισώσεις µπορεί να χρησιµοποιηθεί το περιβάλλον equation. Στην εξίσωση υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί ετικέτα µε την εντολή \labelέτσι ώστε να γίνει αναφορά µέσα στο κείµενο µε την εντολή \ref. Pythagorean theorem. \begin{equation} aˆ{2}+bˆ{2}=cˆ{2} \label{ptheorem} \end{equation} Equation \ref{ptheorem} depicts the Pythagorean theorem Pythagorean theorem. a 2 + b 2 = c 2 (3.1) Equation 3.1 depicts the Pythagorean theorem 3.2 ηµιουργώντας Μαθηµατικούς Τύπους Αυτή η παράγραφος περιγράφει τις πιο σηµαντικές εντολές που χρησιµοποιούνται στην ανάπτυξη µαθηµατικού κειµένου. Ελληνικά Γράµµατα Ελληνικά γράµµατα εισάγονται µε τις εντολές \alpha, \beta, \gamma,...,και τα κεφαλαία µε τις εντολές \Gamma, \Delta,... $\lambda, \xi, \pi, \mu, \Phi, \Omega$ λ,ξ,π,µ,φ,ω

25 3.2. ΗΜΙΟΥΡΓ ΩΝΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΣ Τ ΥΠΟΥΣ 21 Εκθέτες και είκτες Οι εκθέτες και δείκτες ορίζονται µε τους ειδικούς χα- ϱακτήρες ˆ και _. $a_{1}$\qquad $xˆ{2}$ \qquad $eˆ{-\alpha t}$ \qquad $aˆ{3}_{ij}$\\ $eˆ{xˆ2} \neq {eˆ{x}}ˆ2$ a 1 x 2 e αt a 3 ij e x2 e x2 Ολοκληρώµατα, Αθροίσµατα και Γινόµενα Μία γεωµετρική σειρά: \begin{displaymath} 1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4} +\frac{1}{8}+\ldots= \sum_{n=0}ˆ{\infty} \frac{1}{2n} \end{displaymath} = n=0 1 2n \begin{displaymath} \sum_{\substack{0<i<n \\ 1<j<m}} P(i,j) = \sum_{\begin{subarray}{l} i\in I\\ 1<j<m \end{subarray}} Q(i,j) \end{displaymath} 0<i<n 1<j<m P(i,j) = i I 1<j<m Q(i, j) εδοµένης µιας συνάρτησης f(x) µιας πραγµατικής µεταβλητής x και ενός διαστήµατος [a, b] το ολοκλήρωµα \begin{displaymath} \int_{a}ˆ{b} f(x)dx \end{displaymath} b a f(x)dx \begin{displaymath} \sum_{i=1}ˆ{n} \qquad \int_{0}ˆ{\frac{\pi}{2}} \qquad \prod_\epsilon \end{displaymath} n i=1 π 2 0 ǫ

26 22 ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ 3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚ Ο ΚΕ ΙΜΕΝΟ Χρήση ιαφόρων Συµβόλων \begin{displaymath} {a,b,c}\neq\{a,b,c\} \end{displaymath} a,b,c {a,b,c} \begin{displaymath} 1 + \left( \frac{1}{ 1-xˆ{2} } \right) ˆ3 \end{displaymath} ( ) x 2 $\Big( (x+1) (x-1) \Big) ˆ{2}$\\ $\big(\big(\bigg( \Bigg($\quad $\big\}\big\} \bigg\}\bigg\}$ \quad $\big\ \Big\ \bigg\ \Bigg\ $ ( ) 2 (x + 1)(x 1) ( ((( } }}} \begin{displaymath} x_{1},\ldots,x_{n} \qquad x_{1}+\cdots+x_{n} \end{displaymath} x 1,...,x n x x n Κάθετα Στοιχισµένο Υλικό \begin{displaymath} \mathbf{x} = \left( \begin{array}{ccc} x_{11} & x_{12} & \ldots \\ x_{21} & x_{22} & \ldots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{array} \right) \end{displaymath} X = x 11 x x 21 x

27 3.2. ΗΜΙΟΥΡΓ ΩΝΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΣ Τ ΥΠΟΥΣ 23 \begin{displaymath} y = \left\{ \begin{array}{ll} a & \textrm{if $d>c$}\\ b+x & \textrm{in the morning}\\ y = l & \textrm{all day long} \end{array} \right. \end{displaymath} a if d > c b + x in the morning l all day long \begin{eqnarray} f(x) & = & \cos x \\ f A(x) & = & -\sin x \\ \int_{0}ˆ{x} f(y)dy & = & \sin x \end{eqnarray} x 0 f(x) = cos x (3.2) f A(x) = sinx (3.3) f(y)dy = sin x (3.4) \begin{eqnarray} \lefteqn{ \cos x = 1 -\frac{xˆ{2}}{2!} +{} } \nonumber\\ & & {}+\frac{xˆ{4}}{4!} -\frac{xˆ{6}}{6!}+{}\cdots \end{eqnarray} cos x = 1 x2 2! + + x4 4! x6 6! + (3.5) Θεωρήµατα, Λήµµατα,... Για να ορίσουµε ένα ϑεώρηµα ή λήµµα κτλ. χρησιµοποιούµε την παρακάτω εντολή: \theoremstyle{name}[counter]{text}[section] Το όρισµα name είναι µια λέξη κλειδί για την αναγνώριση του εκάστοτε ϑεωρήµατος.

28 24 ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ 3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚ Ο ΚΕ ΙΜΕΝΟ \begin{law} \label{law:box} Don At hide in the witness box \end{law} \begin{jury} [The Twelve] It could be you! So beware and see law \ref{law:box} \end{jury} \begin{marg}no, No, No \end{marg} Law 1 Don At hide in the witness box Jury 2 (The Twelve) It could be you! So beware and see law 1 Margaret 1 No, No, No

29 Κεφάλαιο 4 Ειδικά Θέµατα 4.1 Εισαγωγή Εικόνων σε EPS µορφή Στο παρών εισαγωγικό κείµενο ϑα περιγραφεί µόνο η χρήση εικόνων σε µορφή EPS (Encapsulated Postscript) αφού είναι αρκετά εύκολο να χρησιµοποιηθεί. Για να εισαχθεί µια εικόνα από αρχείο σε ένα κείµενο, ϑα πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω ϐήµατα: 1. Μετατροπή µιας εικόνας σε EPS µορφή. 2. ήλωση του πακέτου graphicx στην εισαγωγή (preamble) µε την εντολή \usepackage{graphicx}. 3. Χρήση της εντολής \includegraphics[options]{filename} όπου options µπορούµε να καθορίσουµε το πλάτος, width=..., ύψος, height=..., γωνία, angle=...,κλιµάκωση, scale=... Ακολουθεί ένα παράδειγµα εισαγωγής εικόνας: \begin{figure} \centering \includegraphics[width=0.5\textwidth,angle=90]{picture} \caption{this is a figure} \end{figure} 4.2 Βιβλιογραφία Για να δηµιουργήσουµε τη ϐιβλιογραφία σε ένα κείµενο µπορούµε να χρησι- ηµιουργία ϕίας 25 Βιβλιογρα-

30 µοποιήσουµε το περιβάλλον thebibliography. Κάθε καταχώριση στη ϐιβλιογραφία εισάγεται µε την εντολή \bibitem[label]{marker}. H etik eta marker χρησιµοποιείται µέσα στο κείµενο µε την εντολή \cite{marker} για να γίνει η αναφορά στη συγκεκριµένη εργασία. Αν δεν χρησιµοποιηθεί η επιλογή label η αρίθµηση γίνεται αυτόµατα. Η παράµετρος µετά από την εντολή \begin{thebibliography}ορίζει τον χώρο ο οποίος ϑα δεσµευθεί για τους αριθµούς των ετικετών. Στο παρακάτω παράδειγµα το {99} ορίζει ότι κανένα από τα στοιχεία της ϐιβλιογραφίας δεν ϑα έχει αριθµό µεγαλύτερο του 99. Partl [1] has proposed that... Partl \cite{pa} has proposed that \ldots \begin{thebibliography}{99} \bibitem{pa} H. Partl: \emph{german \TeX}, TUGboat Volume 9, Issue 1 (1988) \end{thebibliography} Bibliography [1] H. Partl: German TEX, TUGboat Volume 9, Issue 1 (1988) Για µεγάλα κείµενα, όπως ϐιβλία, είναι καλύτερο να διατηρείται η ϐιβλιογραφία σε µια ϐάση και µε τη χρήση του προγράµµατος bibtex να εισάγεται στο κείµενο. Η ϐιβλιογραφική ϐάση αποθηκεύεται σε ένα ξεχωριστό αρχείο µε κατάληξή.bib. Κάθε στοιχείο της ϐάσης έχει την παρακάτω author="", title="", year="",... } Η παράµετρος typeofitem ορίζει το είδος του στοιχείου, για παράδειγ- µα άρθρο σε περιοδικό (article), άρθρο σε συνέδριο (inproceedings), ϐιβλίο (book), κεφάλαιο σε ϐιβλίο (Inbook), διδακτορική διατριβή (PhdThesis) κτλ.. 26

31 4.2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦ ΙΑ 27 Επίσης ϑα πρέπει να οριστεί και η ετικέτα η οποία ϑα χρησιµοποιείται για να γίνει αναφορά στη συγκεκριµένη εργασία µέσα στο κείµενο. Ακολουθεί ένα παράδειγµα µιας ϐιβλιογραφικής author="ioannis Partalas and Ioannis Feneris and Ioannis Vlahavas", title="multi-agent Reinforcement Learning using Strategies and Voting", booktitle="international Conference on Tools with Artificial Intelligence", year="2007", pages="xxx--xxx" author = {Ioannis Partalas and Grigorios Tsoumakas and Ioannis Katakis and Ioannis P. Vlahavas}, title = {Ensemble Pruning Using Reinforcement Learning}, booktitle = {4th Hellenic Conference on Artificial Intelligence}, year = {2006}, pages = { } author={g. Tsoumakas and L. Angelis and I. Vlahavas}, title={selective Fusion of Heterogeneous Classifiers}, journal={intelligent Data Analysis}, volume={9}, number={6}, pages={ }, year={2005} author = {Grigorios Tsoumakas}, title = {Machine Learning for the Combination of Multiple, Distributed Systems}, school = {Department of Informatics, Aristotle University of Thessaloniki}, year = {2004} }

32 28 BIBLIOGRAPHY Η ϐιβλιογραφία εισάγεται, συνήθως, στο τέλος του κειµένου χρησιµοποιώντας τις εντολές \biliographystyle{style} \bibliography{bibliographyfile} όπου style ορίζει τη µορφή µε την οποία ϑα παρουσιάζεται η ϐιβλιογραφία. Υπάρχουν τέσσερις τρόποι εµφάνισης: plain, unsrt, alpha, abbrv και πολλά άλλα τα οποία διατίθενται από κάθε εκδοτικό οίκο. Επίσης όταν υπάρχουν πολλαπλά αρχεία ϐιβλιογραφίας, αυτά εισάγονται µε κόµµατα στην εντολή \bibliography{biblio1,biblio2,biblio3,...}. Το επόµενο ϐήµα είναι να γίνει η επεξεργασία του κειµένου και της ϐι- ϐλιογραφίας µε την εξής σειρά (υποθέτουµε ότι το αρχείο κειµένου ονοµάζεται example.tex): 1. latex example 2. bibtex example 3. latex example 4. latex example 4.3 ηµιουργία Ευρετηρίου Ενα πολύ χρήσιµο χαρακτηριστικό ενός ϐιβλίου, είναι το ευρετήριο του. Στο LaTEX µπορεί να παραχθεί µε τη ϐοήθεια τους προγράµµατος makeidx. Για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία για τη δηµιουργία του ευρετηρίου, ϑα πρέπει να χρησιµοποιηθεί στον πρόλογο το πακέτο \usepackage{makeidx}, και µετά η εντολή \makeindex. Στη συνέχεια, µε τη χρήση της εντολής \index{key} ορίζουµε στο σηµείο του κειµένου που επιθυµούµε την λέξη κλειδί key. Για να τυπωθεί το ευρετήριο, τοποθετούµε την εντολή \printindex στο σηµείο που επιθυµούµε να εµφανιστεί, και στη συνέχεια ακολουθείται η εξής διαδικασία (υποθέτουµε ότι το αρχείο κειµένου ονοµάζεται example.tex): 1. latex example 2. makeindex example 3. latex example 4. latex example

33 4.4. ΕΛΛΗΝΙΚ Ο ΚΕ ΙΜΕΝΟ Ελληνικό Κείµενο Για να γράψουµε ελληνικό κείµενο στο LaTEX χρησιµοποιούµε το πακέτο babel. Οι παρακάτω εντολές εισάγονται στον πρόλογο του αρχείου: \usepackage[english,greek]{babel} \usepackage[iso ]{inputenc} όπου στην πρώτη εντολή ορίζουµε τις γλώσσες που ϑα χρησιµοποιηθούν µέσα στο κείµενο, και η δεύτερη ορίζει την κωδικοποίηση η οποία ϑα χρησιµοποιη- ϑεί. Η εναλλαγή µεταξύ των γλωσσών γίνεται µε τη χρήση της εντολής \selectlanguage{lang} όπου lang η γλώσσα προτίµησης κάθε ϕορά. Μια καλή πρακτική είναι να δηµιουργήσουµε πιο µικρές εντολές µε τον παρακάτω τρόπο: \newcommand{\en}{\selectlanguage{english}} \newcommand{\el}{\selectlanguage{greek}} και κάθε ϕορά που αλλάζουµε µεταξύ των γλωσσών χρησιµοποιούµε τις εντολές \En για αγγλικά και \El για ελληνικά.

34 30 BIBLIOGRAPHY

35 Κεφάλαιο 5 Περαιτέρω Υλη Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να ανατρέξετε στο [1]. Ο επίσηµος ιστότοπος του TEX ϐρίσκεται στο παρακάτω URL: Ο επίσηµος ιστοτόπος των χρηστών του TEX ϐρίσκεται στο URL: tug.org/. Στον ιστοτόπο των χρηστών του TEX 5.1 Λογισµικό ιανοµές του συστήµατος LaTEX: MikTex TexLive MacTex Προγράµµατα επεξεργασίας αρχείων TEX: LEd Windows. WinShell Windows. Kile Linux. 31

36 32 ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ 5. ΠΕΡΑΙΤ ΕΡΩ ΥΛΗ

37 Βιβλιογραφία [1] Tobias Oetiker, Hubert Partl, Irene Hyna, Elizabeth Schlegl. The not so short Introduction to LaT E X 2ε., [2] Donald Knuth. The TEXbook, Volume A of Typesetting., [3] The UK List of TeX Frequently Asked Questions on the Web. URL: bin/texfaq2html?label=multirow. 33

38 Ευρετήριο bibliography, 25 index, 28 LaTEX, 3 TEX, 3 αλλαγή γραµµής, 9 αλλαγή σελίδας, 9 αναφορές, 11 αρχείο εισόδου, 5 στοίχιση κειµένου, 12 συγχώνευση κελιών, 14 τίτλοι, 10 υποσηµείωσεις, 11 ϐιβλιογραφία, 25 ηµιουργία Ευρετηρίου, 28 ειδικοί χαρακτήρες, 5 εικόνες, 25 ελληνικό κείµενο, 29 εντολές, 5 κατηγορίες εγγράφων, 6 κεφάλαια, 10 κινητά αντικείµενα, 16 λίστες, 12 µαθηµατικό κείµενο, 19 µορφοποίηση σελίδων, 6 πίνακας περιεχοµένων, 10 πίνακες, 13 παράγραφοι, 10 περιβάλλοντα, 12 χαρακτήρες κενού, 4 34

Αναστασία Τομπουλίδου, Υποψήφια δά ιδάκτωρ. Χαρά Χαραλάμπους, Αν. Καθηγήτρια

Αναστασία Τομπουλίδου, Υποψήφια δά ιδάκτωρ. Χαρά Χαραλάμπους, Αν. Καθηγήτρια Η τέχνη του LaΤeΧ Αναστασία Τομπουλίδου, Υποψήφια δά ιδάκτωρ Χαρά Χαραλάμπους, Αν. Καθηγήτρια Το ΤeΧ είναι ένα σύστημα ηλεκτρονικής στοιχειοθεσίας για κείμενα και μαθηματικές εκφράσεις που δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο TEX 1/27

Εισαγωγή στο TEX 1/27 ... Εισαγωγή στο TEX Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 1 Απριλίου 2011 Εισαγωγή στο TEX 1/27 ... Περιεχόμενα Εισαγωγή Ιστορικά στοιχεία Απαιτούμενο λογισμικό Δομή Ελληνικά και TEX

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο XeLaTeX

Εισαγωγή στο XeLaTeX Εισαγωγή στο XeLaTeX Κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού ΕΜΠ 19 Μαΐου 2014 Μάκης Χουρδάκης This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Greece License. 9 Μαΐου 2014 foss.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Pr th 'Ekdosh: Mpaldimts Fwtein Anajewrhmènh 'Ekdosh: Basileiˆdou Zw

Pr th 'Ekdosh: Mpaldimts Fwtein Anajewrhmènh 'Ekdosh: Basileiˆdou Zw LATEX Pr th 'Ekdosh: Mpaldimts Fwtein Anajewrhmènh 'Ekdosh: Basileiˆdou Zw Tm ma Efarmosmènhc Plhroforik c Panepist mio MakedonÐac Oikonomik n kai Koinwnik n Episthm n 1 1 OdhgÐec gia thn egkatˆstash tou

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός ιαχείρισης Συστημάτων Ι

Προγραμματισμός ιαχείρισης Συστημάτων Ι Προγραμματισμός ιαχείρισης Συστημάτων Ι Μάθημα 10ο Mορφοποίηση κειμένου LaTeX Μιχαηλίδης Παναγιώτης Τι είναι LaTeX; Μια γλώσσα μορφοποίησης κειμένου για συγγραφή επιστημονικών άρθρων, τεχνική τεκμηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

Μια µικρή εισαγωγή στη LaTEX

Μια µικρή εισαγωγή στη LaTEX Μια µικρή εισαγωγή στη LaTEX Ευάγγελος Χ. Σπύρου Τι είναι η LaTEX; Η LaTEX προφέρεται λατέχ, µε χι :-) Είναι ένα σύστηµα µορφοποίησης που ϐασίζεται στο TEX (ναι, κι αυτό προφέρεται τεχ, µε χι :-) Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδρομή του LaTeX

Ιστορική αναδρομή του LaTeX LaTeX Ομάδα Β Αντωνόπουλος Εμμανουήλ-Άρης Βασιλειάδης Βασίλειος Θεοδωρίδης Αθανάσιος Ελευθεριάδης Χαράλαμπος Μαγλογιάννης Βασίλειος Παρασύρης Κωνσταντίνος Σκρέκα Λαμπρινή Τάτση Μαρία 1 Τι είναι το LaTeX

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας

Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας www.nrso.ntua.gr/roadsafety2015 roadsafety2015@gmail.com Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας Όνοµα Επίθετο 1, 1 Οργανισµός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα των Μεταφορών

Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα των Μεταφορών Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα των Μεταφορών Όνομα Επίθετο 1, 1 Οργανισμός E-mail: Περίληψη Κάθε εισήγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει περίληψη, μέχρι 150 λέξεις το

Διαβάστε περισσότερα

LATEX Site 2750 & Documents Class LATEX WYSIWYG

LATEX Site 2750 & Documents Class LATEX WYSIWYG Site το μεταξύ Πτυχιακή Εργασία: Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής δημιουργίας προτύπων για το λογισμικό L A TEX Τσάμης Ιωάννης & Μαναβής Ευάγγελος ΑΕΜ: 2750 ΑΕΜ: 2958 ΤΕΙ ΚΕΝΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σέρρες, Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα...v

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα...v Περιεχόμενα Περιεχόμενα...v Κεφάλαιο 1: Ρυθμίσεις γραμμών εργαλείων και μενού...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση παραθύρων και προβολές...18 Κεφάλαιο 3: Εύρεση, αντικατάσταση, και μετάβαση σε συγκεκριμένο στοιχείο...35

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel 2002... 9 Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Κεφάλαιο 3: Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας και καταχώριση δεδομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Word. Κεντρική οθόνη του Word

Εισαγωγή στο Word. Κεντρική οθόνη του Word Εισαγωγή στο Word Το Word είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι η εύκολη και γρήγορη δημιουργία και επεξεργασία εγγράφων. Κεντρική οθόνη του Word Το

Διαβάστε περισσότερα

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 2 ο Κεφάλαιο

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 2 ο Κεφάλαιο C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή Κεφάλαιο 2 ο Τύποι Δεδοµένων Δήλωση Μεταβλητών Έξοδος Δεδοµένων Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας Μνήµη και Μεταβλητές Σχέση Μνήµης Υπολογιστή και Μεταβλητών Η µνήµη (RAM) ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ Στοίχιση Παραγράφων. 2. Εσοχές Παραγράφων ΣΤΟΧΟΙ:

ΜΑΘΗΜΑ Στοίχιση Παραγράφων. 2. Εσοχές Παραγράφων ΣΤΟΧΟΙ: ΜΑΘΗΜΑ 4 ΣΤΟΧΟΙ: 1. Στοίχιση Παραγράφων 2. Εσοχές Παραγράφων 3. Διάστημα Μεταξύ Γραμμών (Διάστιχο) 4. Απόσταση Μεταξύ Παραγράφων 5. Καθορισμός Στηλοθετών (Tabs) 6. Μετακίνηση Στηλοθετών 7. Διαγραφή Στηλοθετών

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στην Επεξεργασία Κειµένου. Στυλιάδης Κων/νος. Φλώρινα, Νοέµβριος 2004

Άσκηση στην Επεξεργασία Κειµένου. Στυλιάδης Κων/νος. Φλώρινα, Νοέµβριος 2004 Άσκηση στην Επεξεργασία Κειµένου Στυλιάδης Κων/νος Φλώρινα, Νοέµβριος 2004 Πρακτική Άσκηση Πρέπει να γράψετε αυτά που υπάρχουν στο χαρτί που έχετε µπροστά σας, όπως ακριβώς είναι. Ακόµα, να κάνετε αυτόµατο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Κειμενογράφος WORD ΣΚΟΠΟΣ Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επεξεργασίας κειμένου ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άνω περιθώριο (top margin) : 2.49cm Κάτω περιθώριο (bottom margin) :5.99cm Αριστερό περιθώριο

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το µάθηµα θα ασχοληθούµε µε τη βελτίωση της εµφάνισης ενός ιστοτόπου, αλλά και τον εύκολο χειρισµό όλων των αλλαγών στην εµφάνιση της σελίδας

Σε αυτό το µάθηµα θα ασχοληθούµε µε τη βελτίωση της εµφάνισης ενός ιστοτόπου, αλλά και τον εύκολο χειρισµό όλων των αλλαγών στην εµφάνιση της σελίδας Σε αυτό το µάθηµα θα ασχοληθούµε µε τη βελτίωση της εµφάνισης ενός ιστοτόπου, αλλά και τον εύκολο χειρισµό όλων των αλλαγών στην εµφάνιση της σελίδας µέσω της τεχνολογίας των ιαδοχικών Φύλλων Στυλ (cascading

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµο Εγχειρίδιο Χρήσης. του Λογισµικού Στατιστικής Επεξεργασίας. SPSS for Windows v. 8.0

Σύντοµο Εγχειρίδιο Χρήσης. του Λογισµικού Στατιστικής Επεξεργασίας. SPSS for Windows v. 8.0 Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήµης ιαπανεπιστηµιακό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βασική και Εφαρµοσµένη Γνωσιακή Επιστήµη» Σύντοµο Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3 -Δηµιουργία ιστοσελίδων µε HTML µέρος 3 ο

Άσκηση 3 -Δηµιουργία ιστοσελίδων µε HTML µέρος 3 ο Άσκηση 3 -Δηµιουργία ιστοσελίδων µε HTML µέρος 3 ο Εικόνες στην HTML Oι εικόνες ορίζονται µε την ετικέτα . Η συγκεκριµένη ετικέτα δεν κλείνει (είναι λάθος το: ) ή µπορούµε να πούµε ότι ανοίγει

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 6 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 6 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 6 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Όνομα Επίθετο 1, 1 Οργανισμός Email: Περίληψη Κάθε εισήγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει περίληψη, μέχρι 150 λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

1. Κλικ στην καρτέλα Insert 2. Tables 3. Κλικ Table 4. Σύρουμε το δείκτη του ποντικιού και επιλέγουμε τον επιθυμητό αριθμό γραμμών και στηλών

1. Κλικ στην καρτέλα Insert 2. Tables 3. Κλικ Table 4. Σύρουμε το δείκτη του ποντικιού και επιλέγουμε τον επιθυμητό αριθμό γραμμών και στηλών ΜΑΘΗΜΑ 4 ΣΤΟΧΟΙ: 1. Προσθήκη Πίνακα (Table) 2. Εισαγωγή Και Μετακίνηση Κειμένου Σε Πίνακα 3. Εισαγωγή Στηλών Και Γραμμών Σε Πίνακα 4. Διαγραφή Στηλών Και Γραμμών Σε Πίνακα 5. Αλλαγή Πλάτους Στηλών Και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Διαμόρφωσης Κειμένου για το 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

Οδηγίες Διαμόρφωσης Κειμένου για το 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία Οδηγίες Διαμόρφωσης Κειμένου για το 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία Α. Διαμαντής 1, Δ. Λιόβας 2 1 Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας adiamantis@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Διαδικτύου (Εξασκηθείτε στην HTML)

Τεχνολογίες Διαδικτύου (Εξασκηθείτε στην HTML) Τεχνολογίες Διαδικτύου (Εξασκηθείτε στην HTML) 1. Δημιουργία μιας απλής σελίδας HTML Ανοίξτε το Notepad ακολουθώντας τη διαδρομή Start All Programs Accessories Notepad Πληκτρολογήστε το ακόλουθο κείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:01 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 6 Επαναληπτική Άσκηση HTML

Άσκηση 6 Επαναληπτική Άσκηση HTML Άσκηση 6 Επαναληπτική Άσκηση HTML ΕΤΙΚΕΤΕΣ HTML ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βασικές Ορίζει τον τύπο του αρχείου Ορίζει ένα αρχείο HTML Ορίζει ένα τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ/ΤΗΝ/ΤΟΥΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word 2003...9. Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων... 41. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word 2003...9. Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων... 41. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Word 2003...9 Η οθόνη του Word... 9 Δημιουργία νέου εγγράφου... 14 Προσθήκη και διαγραφή κειμένου... 17 Πρώτα επιλογή, μετά εργασία... 18 Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου...

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες και σύντομες οδηγίες για τη χρήση του Word σε επιστημονικά κείμενα

Χρήσιμες και σύντομες οδηγίες για τη χρήση του Word σε επιστημονικά κείμενα Χρήσιμες και σύντομες οδηγίες για τη χρήση του Word σε επιστημονικά κείμενα Αν και χρησιμοποιούμε πάνω από είκοσι χρόνια επεξεργαστές κειμένου (ας θυμηθούμε τα πρωτοπόρα Wordstar και WordPerfect) πολλοί

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 3 Επεξεργασία Κειµένου Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 3 Επεξεργασία Κειµένου Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 3 Επεξεργασία Κειµένου Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 3 Word Processing) Συνολική ιάρκεια: Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης 14-20 (δεκατέσσερις έως είκοσι)

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 4 Υπολογιστικά Φύλλα Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 4 Υπολογιστικά Φύλλα Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 4 Υπολογιστικά Φύλλα Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 4 Spreadsheets) Συνολική ιάρκεια: Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης 10-14 (δέκα έως δεκατέσσερις) ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

o AND o IF o SUMPRODUCT

o AND o IF o SUMPRODUCT Πληροφοριακά Εργαστήριο Management 1 Information Συστήματα Systems Διοίκησης ΤΕΙ Τμήμα Ελεγκτικής Ηπείρου Χρηματοοικονομικής (Παράρτημα Πρέβεζας) και Αντικείµενο: Μοντελοποίηση προβλήµατος Θέµατα που καλύπτονται:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) Πατρών Κλάους 279, 263 35 ΠΑΤΡΑ Τομέας Εκπαιδευτικού Υλικού και Περιεχομένου του ΕΕΥΕΜ 2610-642730,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Introduction to IP Cores

Introduction to IP Cores Introduction to IP Cores Part 1: Digital Design -- Using IP Cores to Simplify Design Στον κόσµο του ψηφιακού σχεδίου, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τις γλώσσες περιγραφής υλικού για να περιγράψουµε σύνθετες

Διαβάστε περισσότερα

Γαβαλάς αµιανός

Γαβαλάς αµιανός Πανεπιστήµιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας ικτυακά Πολυµέσα Ι (Β Έτος, 3ο εξ) Εργαστήριο #1ο: Εισαγωγή στην HTML Γαβαλάς αµιανός dgavalas@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Η διαδικασία της επανάληψης είναι ιδιαίτερη συχνή, αφού πλήθος προβληµάτων µπορούν να επιλυθούν µε κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Χρήση κειµενογράφου. 4.1 Εισαγωγή Σκοπός Τι θα µάθεις

Κεφάλαιο Χρήση κειµενογράφου. 4.1 Εισαγωγή Σκοπός Τι θα µάθεις Κεφάλαιο 4 4. Χρήση κειµενογράφου 4.1 Εισαγωγή Η επεξεργασία κειµένων και εγγράφων αποτελεί µια από τις πιο διαδεδοµένες χρήσεις του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί µια εισαγωγή στον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου...

Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου... EΝΟΤΗΤΑ 2 Η : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου...4 Αναίρεση και

Διαβάστε περισσότερα

Certified Computer Expert (CCE)

Certified Computer Expert (CCE) Certified Computer Expert (CCE) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ Ίδρυµα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 15

ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ Ίδρυµα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 15 ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ Παρ όλα τα µέτρα που έχουν ληφθεί από το Ίδρυµα ECDL για την προετοιµασία αυτής της έκδοσης, καµία εγγύηση δεν παρέχεται από το Ίδρυµα ECDL, ως εκδότης, για την πληρότητα των πληροφοριών που

Διαβάστε περισσότερα

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ)

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ) Βασικές λειτουργίες του πληκτρολογίου Αλλαγή μεταξύ Αγγλικών και Ελληνικών Όταν γράφουμε σε πεζά (μικρά) και θέλουμε να γράψουμε ένα γράμμα κεφαλαίο Όταν γράφουμε συνέχεια Κεφαλαία Για να γράψουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ξεκινήστε το πρόγραµµα Επεξεργασίας Κειµένου. 2. Αλλάξτε την Προβολή σε ιάταξη εκτύπωσης. 3. Αλλάξτε το Ζουµ προβολής σε Πλάτος σελίδας

1. Ξεκινήστε το πρόγραµµα Επεξεργασίας Κειµένου. 2. Αλλάξτε την Προβολή σε ιάταξη εκτύπωσης. 3. Αλλάξτε το Ζουµ προβολής σε Πλάτος σελίδας 1. Ξεκινήστε το πρόγραµµα Επεξεργασίας Κειµένου 2. Αλλάξτε την Προβολή σε ιάταξη εκτύπωσης 3. Αλλάξτε το Ζουµ προβολής σε Πλάτος σελίδας 4. Εµφανίστε τη γραµµή εργαλείων Σχεδίαση 5. Πληκτρολογήστε το κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1 ο : Εντολές κίνησης

Μάθημα 1 ο : Εντολές κίνησης Μάθημα 1 ο : Εντολές κίνησης Στο πρώτο µάθηµα θα εξοικειωθείς µε τις βασικές εντολές του Scratch που βρίσκονται στην παλέτα κίνηση. Θα µάθεις να µετακινείς ένα αντικείµενο, να το περιστρέφεις και να το

Διαβάστε περισσότερα

Volume of a Cuboid. Volume = length x breadth x height. V = l x b x h. The formula for the volume of a cuboid is

Volume of a Cuboid. Volume = length x breadth x height. V = l x b x h. The formula for the volume of a cuboid is Volume of a Cuboid The formula for the volume of a cuboid is Volume = length x breadth x height V = l x b x h Example Work out the volume of this cuboid 10 cm 15 cm V = l x b x h V = 15 x 6 x 10 V = 900cm³

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή...15 Κεφάλαιο 1: Τα βασικά στοιχεία του Excel Κεφάλαιο 2: Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας...33

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή...15 Κεφάλαιο 1: Τα βασικά στοιχεία του Excel Κεφάλαιο 2: Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας...33 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...15 Κεφάλαιο 1: Τα βασικά στοιχεία του Excel 2002...17 Εκκίνηση του Excel...17 Πλοήγηση στο χώρο εργασίας...18 Φύλλα εργασίας (worksheets)...18 Γραμμή τίτλου...19 Γραμμή μενού...19

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις, Ιδιότητες, Κλειστότητες

Σχέσεις, Ιδιότητες, Κλειστότητες Σχέσεις, Ιδιότητες, Κλειστότητες Ορέστης Τελέλης telelis@unipi.gr Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων, Πανεπιστήµιο Πειραιώς Ο. Τελέλης Πανεπιστήµιο Πειραιώς Σχέσεις 1 / 26 Εισαγωγή & Ορισµοί ιµελής Σχέση R από

Διαβάστε περισσότερα

How to Prepare Your Paper for IPSJ Journal (version 2012/2/4)

How to Prepare Your Paper for IPSJ Journal (version 2012/2/4) Vol.53 No.2 1 9 (Feb. 2012) 2012 2 4 1,a) 1 1, 1,b) 2011 11 4, 2011 12 1 L A TEX L A TEX L A TEX How to Prepare Your Paper for IPSJ Journal (version 2012/2/4) Joho Taro 1,a) Shori Hanako 1 Gakkai Jiro

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 4 Μορφοποίηση Κειμένου μέσω του

Εργαστηριακή Άσκηση 4 Μορφοποίηση Κειμένου μέσω του Μορφοποίηση χαρακτήρων Όταν ανοίγουμε το Word η γραμματοσειρά που υπάρχει είναι προκαθορισμένη. Το πλαίσιο διαλόγου Γραμματοσειρά μας επιτρέπει να κάνουμε περισσότερες μορφοποιήσεις. Επιλέγουμε Μορφή Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση προβλήματος με Access

Επίλυση προβλήματος με Access Δ.1. Το προς επίλυση πρόβλημα Ζητείται να κατασκευάσετε τα αρχεία και τα προγράμματα μιας εφαρμογής καταχώρησης Δαπανών μελών ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό) για την παρακολούθηση του απολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

LaTEX για Πρωτάρηδες Στούµπος Βασίλης δαίµων LaTEX για Πρωτάρηδες π. 1/42

LaTEX για Πρωτάρηδες Στούµπος Βασίλης δαίµων LaTEX για Πρωτάρηδες π. 1/42 L a TEX για Πρωτάρηδες Στούµπος Βασίλης stoumpos@di.uoa.gr δαίµων LaTEX για Πρωτάρηδες π. 1/42 Περίληψη Γενικά Κείµενο Περιβάλλοντα οµή Εγγράφων Μαθηµατικά LaTEX για Πρωτάρηδες π. 2/42 Γενικά Γενικά Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση-

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση- Μάθηµα 3 Προχωρηµένες ιδιότητες πεδίων Μάσκες εισαγωγής Οι ιδιότητες Μορφή και Μάσκα εισαγωγής περιγράφονται µαζί γιατί έχουν κοινά χαρακτηριστικά που αφορούν την εµφάνιση. Με την ιδιότητα Μορφή καθορίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα αντικείµενα διαθέτουν εναλλακτικό κείµενο Με το εναλλακτικό κείµενο, οι χρήστες κατανοούν τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στις εικόνες και σ

Όλα τα αντικείµενα διαθέτουν εναλλακτικό κείµενο Με το εναλλακτικό κείµενο, οι χρήστες κατανοούν τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στις εικόνες και σ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Σύντοµες Οδηγίες για τη ηµιουργία Προσβάσιµων Εγγράφων µε το MS Word 2010 Έκδοση: 1.0 Περιεχόµενα Όλα τα αντικείµενα διαθέτουν εναλλακτικό κείµενο Πίνακες µε σαφή κεφαλίδα Μεγάλα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Ορισµός εγγράφου, προτύπου, πρωτεύοντος και δευτερεύοντος εγγράφου 1.2. Πρότυπα 1.2.1. Δηµιουργία, µεταβολή, χρήση και διαγραφή προτύπων εγγράφων 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο MATLAB. Κολοβού Αθανασία, ΕΔΙΠ,

Εισαγωγή στο MATLAB. Κολοβού Αθανασία, ΕΔΙΠ, Εισαγωγή στο MATLAB Κολοβού Αθανασία, ΕΔΙΠ, akolovou@di.uoa.gr Εγκατάσταση του Matlab Διανέμεται ελεύθερα στα μέλη του ΕΚΠΑ το λογισμικό MATLAB με 75 ταυτόχρονες (concurrent) άδειες χρήσης. Μπορείτε να

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου: Word 2003

Επεξεργασία κειμένου: Word 2003 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Κεφάλαιο 1: Ρυθμίσεις γραμμών εργαλείων και μενού...9 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση παραθύρων και προβολές...26 Κεφάλαιο 3: Εύρεση, αντικατάσταση, και μετάβαση σε συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως

Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως Περιεχόµενα Οδηγίες Χρήσεως για την υπηρεσία «NT BULK SMS»...3 1. Είσοδος στην Υπηρεσία...3 2. Περιγραφή Λειτουργικών Περιοχών Οθόνης...3 3. Αρχική Σελίδα Υπηρεσίας...4

Διαβάστε περισσότερα

Τα Microsoft Windows XP και Microsoft Office Word είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation.

Τα Microsoft Windows XP και Microsoft Office Word είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation. Κ. Ξαρχάκος -. Καρολίδης Microsoft Office Word 2003 Θεωρία & Πράξη Copyright 2005 Βλαχοθανάση 30 117 44 Αθήνα Τηλ./Φαξ: 210 9024407 Μεσολογγίου 7 106 81 Αθήνα Τηλ.: 210 3303297 Φαξ: 210 3303298 ISBN: 960

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel 11.1. Πολλαπλά φύλλα εργασίας Στο προηγούμενο κεφάλαιο δημιουργήσαμε ένα φύλλο εργασίας με τον προϋπολογισμό δαπανών του προσωπικού που θα συμμετάσχει

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή στην Πληροφορική

1 Εισαγωγή στην Πληροφορική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 17 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 18 Υλικό Λογισµικό 19 Ιστορική Εξέλιξη των Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Στην τεχνολογία των CSS, οι κανόνες στυλ (style

Στην τεχνολογία των CSS, οι κανόνες στυλ (style Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Εργαστήριο #4 0 : CSS: Βασικές και προχωρημένες τεχνικές επιλογής, τα στοιχεία και , ψευδο κλάσεις και ψευδο επιλογείς Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr CSS κανόνες στυλ

Διαβάστε περισσότερα

Η δομή ενός T E X αρχείου. Εισαγωγή στο T E X. Β. Δαλάκας Α. Τσαδήμας Ο. Χατζή. Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Η δομή ενός T E X αρχείου. Εισαγωγή στο T E X. Β. Δαλάκας Α. Τσαδήμας Ο. Χατζή. Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ... Εισαγωγή στο T E X Β. Δαλάκας Α. Τσαδήμας Ο. Χατζή Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 10 Δεκεμβρίου 2012 Β. Δαλάκας Α. Τσαδήμας Ο. Χατζή (dit.hua.gr) Εισαγωγή στο T E X 1/29 10

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Επεξεργασία Κειμένου Microsoft Word Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Επεξεργασία Κειμένου Microsoft Word Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων Δημιουργία - Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Χειµερινό Εξάµηνο ΔΙΑΛΕΞΗ 3: Αλγοριθµική Ελαχιστοποίηση (Quine-McCluskey, tabular method)

ΗΜΥ 210 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Χειµερινό Εξάµηνο ΔΙΑΛΕΞΗ 3: Αλγοριθµική Ελαχιστοποίηση (Quine-McCluskey, tabular method) ΗΜΥ 210 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Χειµερινό Εξάµηνο 2016 ΔΙΑΛΕΞΗ 3: Αλγοριθµική Ελαχιστοποίηση (Quine-McCluskey, tabular method) ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Επίκουρος Καθηγητής, ΗΜΜΥ (ttheocharides@ucy.ac.cy)

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ. Μάθημα: Πληροφορική Α' Γυμν. Ενότητα: Επεξεργασία κειμένου

1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ. Μάθημα: Πληροφορική Α' Γυμν. Ενότητα: Επεξεργασία κειμένου 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ Μάθημα: Πληροφορική Α' Γυμν. Ενότητα: Επεξεργασία κειμένου ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Τα κυριότερα είδη μορφοποιήσεων είναι: Μορφοποιήσεις Χαρακτήρων Μορφοποιήσεις Παραγράφων Οι Μορφοποιήσεις Χαρακτήρων

Διαβάστε περισσότερα

Areas and Lengths in Polar Coordinates

Areas and Lengths in Polar Coordinates Kiryl Tsishchanka Areas and Lengths in Polar Coordinates In this section we develop the formula for the area of a region whose boundary is given by a polar equation. We need to use the formula for the

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2009-2012 -SYSTEM- All rights reserved 2/159 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: New - Save Μάθημα 2: Εισαγωγή στη CSS Μάθημα 3: Τρόπος Σύνταξης Μάθημα 4: Σχόλια Μάθημα 5: ID Μάθημα 6: Class Μάθημα 7: Background

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο του Μαθήματος: ΕΠΛ001

Εργαστήριο του Μαθήματος: ΕΠΛ001 www.epl001lab.weebly.com Εργαστήριο του Μαθήματος: ΕΠΛ001 Ενότητα 3 Εισαγωγή στο Microsoft Word Πως αρχίζουμε το Microsoft Word Για να αρχίσουμε το Word, πρέπει να κάνουμε double click στο εικονίδιο του

Διαβάστε περισσότερα

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση Browsers Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση 1 Πίνακας περιεχομένων Γενική περιγραφή... 3 Γενικά... 3 Ποιο αναλυτικά τα μέρη ενός browser... 4 Φίλτρα αναζήτησης... 4 Σενάρια αναζήτησης... 4 Όψεις εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

LATEX. Ποτσίκα Ηλιάνα Σακέρογλου Ελένη. Δρ. Μηνάς Δασυγένης http://arch.icte.uowm.gr 2012-2013

LATEX. Ποτσίκα Ηλιάνα Σακέρογλου Ελένη. Δρ. Μηνάς Δασυγένης http://arch.icte.uowm.gr 2012-2013 LATEX 2012-2013 Ποτσίκα Ηλιάνα Σακέρογλου Ελένη Δρ. Μηνάς Δασυγένης http://arch.icte.uowm.gr 1 Τι είναι το LATEX... http://lamport.org http://lamport.org 2 Γενικές πληροφορίες Το αρχείο εισόδου για το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

7. Είσοδος / Έξοδος Δεδομένων, Μορφοποίηση Δεδομένων Εξόδου

7. Είσοδος / Έξοδος Δεδομένων, Μορφοποίηση Δεδομένων Εξόδου Προγραμματισμός Μεθόδων Επίλυσης Προβλημάτων 7. Είσοδος / Έξοδος Δεδομένων, Μορφοποίηση Δεδομένων Εξόδου Ιωάννης Κατάκης Σήμερα o printf o scanf Είσοδος / Έξοδος Σχεδόν όλα τα προγράμματα περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή/ απομάκρυνση συμβόλων παραγράφου

Εισαγωγή/ απομάκρυνση συμβόλων παραγράφου 3.3.2.1 Εισαγωγή/ απομάκρυνση συμβόλων παραγράφου Υπάρχει μία μικρή διαφορά μεταξύ της λέξης παράγραφος, όπως τη χρησιμοποιούμε εδώ και όπως κοινώς χρησιμοποιείται. Τεχνικά, μία παράγραφος είναι ένα μπλοκ,

Διαβάστε περισσότερα

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter;

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter; Περιεχόµενα Αντί προλόγου...7 Πώς να χρησιµοποιήσετε το βιβλίο...13 Κεφάλαιο 1: Πώς δηµιουργώ τον λογαριασµό µου στο Twitter;...15 Κεφάλαιο 2: Πώς µπορώ να συνδεθώ και να αποσυνδεθώ από το Twitter;...37

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE Ευρωπαϊκό ίπλωµα Κατάρτισης στους Υπολογιστές

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE Ευρωπαϊκό ίπλωµα Κατάρτισης στους Υπολογιστές EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE Ευρωπαϊκό ίπλωµα Κατάρτισης στους Υπολογιστές ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ Ο (ΑΜ3) Πνευµατικά ικαιώµατα 2001 Ίδρυµα ECDL (ECDL Foundation) Όλα τα δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Το PowerPoint (PP) είναι ένα γραφικό πρόγραμμα για παρουσιάσεις. Χαρακτηριστικά Παρουσιάσεων:

Το PowerPoint (PP) είναι ένα γραφικό πρόγραμμα για παρουσιάσεις. Χαρακτηριστικά Παρουσιάσεων: Κεφάλαιο 5 Το PowerPoint (PP) είναι ένα γραφικό πρόγραμμα για παρουσιάσεις. Χαρακτηριστικά Παρουσιάσεων: Επεξεργασία κειμένου. Δημιουργία και επεξεργασία γραφικών παραστάσεων. Δημιουργία και επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΦΤΙΑΞΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ 6 COMPANY ONE (ΑΠΟ ΕΧΘΕΙΤΕ ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ).

1. ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΦΤΙΑΞΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ 6 COMPANY ONE (ΑΠΟ ΕΧΘΕΙΤΕ ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ). ΜΑΘΗΜΑ 9 ο ΕΚΘΕΣΕΙΣ Α. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕ Ο ΗΓΟ 1. ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΦΤΙΑΞΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ 6 COMPANY ONE (ΑΠΟ ΕΧΘΕΙΤΕ ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ). 2. ΠΑΤΗΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

How to Typeset Your Papers in LAT E X (Version 6)

How to Typeset Your Papers in LAT E X (Version 6) Vol. 48 No. 5 May 2007 LAT E X 6 1, 1 2 LATEX How to Typeset Your Papers in LAT E X (Version 6) Hiroshi Nakashima 1, 1 and Yasuki Saito 2 This pamphlet is a guide to produce a draft to be submitted to

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Μάθηµα 4 Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή δεδοµένων σε πίνακα 1. Ανοίγουµε το παράθυρο του πίνακα Υπάλληλοι σε προβολή φύλλου δεδοµένων. 2. Η κενή γραµµή, η οποία υπάρχει πάντα στον πίνακα,

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word

ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word 7.1. ηµιουργία γραφικών Θα δηµιουργήσουµε ένα σχεδιάγραµµα για να δείξουµε σχηµατικά πώς θα είναι κατανεµηµένος ο εξοπλισµός της πρότασής µας. Για να δηµιουργήσουµε

Διαβάστε περισσότερα