Εισαγωγή στο LaTEX2ε. Ιωάννης Παρτάλας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στο LaTEX2ε. Ιωάννης Παρτάλας"

Transcript

1 Εισαγωγή στο LaTEX2ε Ιωάννης Παρτάλας

2 ii

3 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή TEXκαι LaTEX Βασικά Στοιχεία Συγγραφέας, Σχεδιαστής ϐιβλίου, Στοιχειοθέτης Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα του LaTEX Αρχεία Εισόδου του LaTEX Χαρακτήρες κενού Ειδικοί χαρακτήρες Εντολές του LaTEX οµή του Αρχείου Εισόδου ιάταξη του Εγγράφου Κατηγορίες Εγγράφων Μορφή Σελίδων Εισαγωγή Κειµένου στο Εγγραφο Αλλαγή γραµµής και σελίδας Ετοιµες Συµβολοσειρές Τίτλοι, Κεφάλαια και Παράγραφοι Αναφορές στο Κείµενο Υποσηµειώσεις ίνοντας Εµφαση στο Κείµενο Περιβάλλοντα Λίστες Στοίχιση του Κειµένου Πίνακες Κινητά Αντικείµενα Μαθηµατικό Κείµενο Γενικά ηµιουργώντας Μαθηµατικούς Τύπους iii

4 iv ΠΕΡΙΕΧ ΟΜΕΝΑ 4 Ειδικά Θέµατα Εισαγωγή Εικόνων σε EPS µορφή Βιβλιογραφία ηµιουργία Ευρετηρίου Ελληνικό Κείµενο Περαιτέρω Υλη Λογισµικό

5 ΠΕΡΙΕΧ ΟΜΕΝΑ 1 Copyright 2007 Ioannis Partalas 1. This document is based on the tutorial The not so short introduction to LaTEX2ε by Tobias Oetiker et al [1].. It is distributed under the GNU General Public Licence as published by the Free Software Foundation. 1 For corrections, additions and suggestions you can contact author at

6 2 ΠΕΡΙΕΧ ΟΜΕΝΑ

7 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1.1 T E Xκαι LaT E X Το TEX είναι ένα πρόγραµµα για στοιχειοθέτηση κειµένων, το οποίο δηµιουργήθηκε από τον Donald E. Knuth το 1977 [2]. Χρησιµοποιείται για την πα- ϱαγωγή κειµένων υψηλής ποιότητας σε πρακτικά συνεδρίων και περιοδικών. 1.2 Βασικά Στοιχεία Συγγραφέας, Σχεδιαστής ϐιβλίου, Στοιχειοθέτης Για να µπορέσει να κάποιος συγγραφέας να δηµοσιεύσει το ϐιβλίο του, δίνει το χειρόγραφο σε µία εταιρεία εκδόσεων. Ο σχεδιαστής ϐιβλίων της εταιρείας αποφασίζει τη µορφή του ϐιβλίου (πλάτος στηλών, γραµµατοσειρά, κενό πριν και µετά τις επικεφαλίδες,...). Ο σχεδιαστής καταγράφει τις οδηγίες του στο χειρόγραφο και το παραδίδει στον στοιχειοθέτη, ο οποίος στοιχειοθετεί το ϐιβλίο σύµφωνα µε τις οδηγίες. Στο περιβάλλον του LaTEX, το ϱόλο του σχεδιαστή τον έχει το LaTEX και του στοιχειοθέτη το TEX. Κι αφού το LaTEX είναι ένα πρόγραµµα, ϑα πρέπει ο συγγραφέας να παρέχει πληροφορίες οι οποίες περιγράφουν τη δοµή του κειµένου. Αυτές οι πληροφορίες γράφονται στο κείµενο σαν εντολές του LaTEX. Αυτός ο τρόπος δηµιουργίας κειµένων είναι διαφορετικός από τον τρόπο ότι ϐλέπεις αυτό παίρνεις 1, τον οποίο χρησιµοποιούν τα πιο γνωστά προγράµµατα επεξεργασίας κειµένου, όπως το MS Word. Σ αυτές τις εφαρµογές ο συγγραφέας ορίζει τη µορφή του εγγράφου ενώ πληκτρολογεί το κείµενο. 1 what you see is what you get 3

8 4 ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓ Η Οταν κάποιος χρησιµοποιεί το LaTEX, η τελική µορφή του κειµένου προκύπτει αφού γίνει η επεξεργασία του αρχείου µε το LaTEX Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα του LaT E X Τα κύρια πλεονεκτήµατα του LaTEX είναι τα εξής: είναι δωρεάν είναι διαθέσιµο για πολλές αρχιτεκτονικές υπολογιστών τα αρχεία του LaTEX είναι ASCII και άρα µεταφέρσιµα η στοιχειοθέτηση είναι καλύτερη και ιδιαίτερα για τους µαθηµατικούς τύπους η αλλαγή της µορφής του κειµένου είναι πολύ εύκολη το LaTEX είναι επεκτάσιµο Τα κύρια µειονεκτήµατα του LaTEX είναι τα εξής: η αλλαγή των γραµµατοσειρών είναι πιο δύσκολη σε σχέση µε το Word το LaTEX ενθαρρύνει τη δοµηµένη γραφή και την διάκριση µεταξύ της µορφής και του περιεχοµένου 1.3 Αρχεία Εισόδου του LaT E X Τα αρχεία εισόδου του LaTEX είναι απλά αρχεία ASCII. Μπορούν να δη- µιουργηθούν µε οποιονδήποτε κειµενογράφο και περιέχουν το κείµενο του εγγράφου, καθώς και τις εντολές οι οποίες καθοδηγούν το LaTEXγια να στοιχειοθετήσει το κείµενο Χαρακτήρες κενού Οι χαρακτήρες κενού, όπως το κενό ή το tab, µεταχειρίζονται ενιαία από το LaTEX. Πολλαπλοί κενοί χαρακτήρες ϑεωρούνται ως ένας κενός χαρακτήρας. Οι κενοί χαρακτήρες στην αρχή µιας πρότασης αγνοούνται και µία αλλαγή γραµµής ϑεωρείται ως κενός χαρακτήρας. Μία κενή γραµµή µεταξύ δύο γραµµών κειµένου ορίζει το τέλος µιας πα- ϱαγράφου και την έναρξη µιας νέας παραγράφου. Πολλαπλές κενές γραµµές εκλαµβάνονται ως µία κενή γραµµή.

9 1.3. ΑΡΧΕ ΙΑ ΕΙΣ Ο ΟΥ ΤΟΥ LaTEX Ειδικοί χαρακτήρες Τα παρακάτω σύµβολα είναι ειδικοί χαρακτήρες του LaTEX. Αν τοποθετηθούν απευθείας στο κείµενο δεν ϑα εκτυπωθούν. # $ % ˆ & _ { }. Για να τυπωθούν οι παραπάνω χαρακτήρες ϑα πρέπει να εισαχθεί ο χα- ϱακτήρας \ πριν από κάθε χαρακτήρα, δηλαδή το \# παράγει τον χαρακτήρα # Εντολές του LaT E X Οι εντολές στο LaTEX είναι ευαίσθητες στα Κεφαλαία-Μικρά της Γραµµατοσει- ϱάς (case sensitive) και ξεκινάνε µε τον χαρακτήρα \ και ακολουθούνται από ονόµατα τα οποία αποτελούνται από γράµµατα. Κάποιες εντολές δέχονται παραµέτρους που εισάγονται µέσα σε αγκύλες {} οµή του Αρχείου Εισόδου Κάθε αρχείο εισόδου στο LaTEX ϑα πρέπει να αρχίζει µε την εντολή \documentclass{...} Η εντολή αυτή ορίζει το είδος του κειµένου το οποίο επιθυµούµε να δη- µιουργήσουµε (π.χ. άρθρο, ϐιβλίο, αναφορά, επιστολή). Μετά την εντολή αυτή µπορούµε να εισάγουµε εντολές οι οποίες επηρεάζουν τη δοµή όλου του εγγράφου. Αυτό επιτυγχάνεται µε την εντολή \usepackage{...} Αφού οριστούν οι παράµετροι του κειµένου, ακολουθεί το κυρίως µέρος του εγγράφου ξεκινώντας µε την εντολή \begin{document} Σε αυτό το σηµείο εισάγουµε το κείµενο που επιθυµούµε και στο τέλος του προσθέτουµε την εντολή \end{document} Ακολουθεί ένα παράδειγµα ενός αρχείου LaTEX: \documentclass{article} \begin{document} Welcome to the world of Latex. \end{document}

10 6 ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓ Η 1.4 ιάταξη του Εγγράφου Κατηγορίες Εγγράφων Η πρώτη πληροφορία που χρειάζεται να γνωρίζει το LaTEX είναι το είδος του κειµένου το οποίο ϑα επεξεργαστεί. Αυτό ορίζεται µε την εντολή \documentclass[options]{class} όπου class ορίζει τον τύπο του κειµένου και options οι διάφοροι παράµετροι. Στον Πίνακα 1.1 ϕαίνονται οι διάφοροι τύποι κειµένου και στον Πίνακα 1.2 οι παράµετροι που µπορεί να πάρει. Πίνακας 1.1: Τύποι κειµένων στο LaTEX. article για άρθρα σε επιστηµονικά περιοδικά, συνέδρια... proc για πρακτικά συνεδρίων... report για µεγάλες εκθέσεις που συµπεριλαµβάνουν πολλαπλά κεφάλαια, µικρά ϐιβλία, διδακτορικές διατριβές... book για πραγµατικά ϐιβλία... slides για διαφάνειες Πίνακας 1.2: Επεξήγηση των διάφορων παραµέτρων ενός κειµένου. 10pt,11,pt,12pt Το µέγεθος της γραµµατοσειράς. Το προκαθορισµένο µέγεθος είναι 10pt a4paper,letterpaper Ορίζει το µέγεθος του χαρτιού. Επίσης υπάρχουν και οι παράµετροι a5paper, b5paperm executivepaper, legalpaper. onecolumn,twocolumn Καθορίζει αν το κείµενο ϑα είναι δίστηλο ή µονόστηλο. landscape Αλλάζει τη µορφή του κειµένου για να εκτυπωθεί σε µορφή landscape Μορφή Σελίδων Το LaTEX παρέχει τρεις προκαθορισµένους τύπους για τις επικεφαλίδες του κειµένου. Με την εντολή \pagestyle{style} καθορίζεται η χρήση ενός από στυλ επικεφαλίδων τα οποία ϕαίνονται στον Πίνακα 1.3 Επίσης, είναι δυνατό να αλλαχθεί η µορφή µίας µόνο σελίδας µε την εντολή

11 1.4. Ι ΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡ ΑΦΟΥ 7 Πίνακας 1.3: ιαφορετικές µορφές επικεφαλίδων. plain Εκτυπώνει τους αριθµούς των σελίδων στη µέση της ϐάσης της σελίδας. headings Εκτυπώνει το τρέχων τµήµα του κειµένου και τον αριθµό της σελίδας στο πάνω µέρος του κειµένου. empty εν εκτυπώνει τίποτα. \thispagestyle{style}

12 8 ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓ Η

13 Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή Κειµένου στο Εγγραφο 2.1 Αλλαγή γραµµής και σελίδας Το LaTEX εισάγει µόνο του τις απαραίτητες αλλαγές γραµµής και αλλαγές σελίδων στο έγγραφο ϐελτιστοποιώντας το περιεχόµενο ολόκληρης της παραγράφου. Η πρώτη γραµµή κάθε παραγράφου είναι οριοθετηµένη πιο δεξιά από τις υπόλοιπες γραµµές της παραγράφου. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπου χρειάζεται να εισαχθεί µια αλλαγή γραµµής ή σελίδας δίνονται οι παρακάτω αντίστοιχες εντολές: \\ or \newline και \newpage 2.2 Ετοιµες Συµβολοσειρές Το LaTEX παρέχει έτοιµες συµβολοσειρές δίνοντας τις παρακάτω εντολές: Εντολή Παράδειγµα Περιγραφή \today 16 Νοεµβρίου 2007 τρέχουσα ηµεροµηνία \TeX TEX ο αγαπηµένος σου στοιχειοθέτης \LaTeX LaTEX το απόλυτο εργαλείο παραγωγής εγγράφων 9

14 10 ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ 2. ΕΙΣΑΓΩΓ Η ΚΕΙΜ ΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 2.3 Τίτλοι, Κεφάλαια και Παράγραφοι Συνήθως ένα κείµενο χωρίζεται σε κεφαλαία, παραγράφους και υποπαραγρά- ϕους. Το LaTEX παρέχει ειδικές εντολές για τον ορισµό τους. Οι παρακάτω εντολές είναι διαθέσιµες για την κατηγορία article. \section{...} \subsection{...} \subsubsection{...} \paragraph{...} \subparagraph{...} Στις κατηγορίες book και report υπάρχει και η εντολή \chapter{...} η οποία ορίζει ένα κεφάλαιο. Το LaTEX δηµιουργεί τον πίνακα περιεχοµένων χρησιµοποιώντας την εντολή \tableofcontents Ολες οι εντολές για την δηµιουργία παραγράφων, διαθέτουν και µία έκδοση η οποία δηµιουργεί παραγράφους χωρίς να εµφανίζονται στον πίνακα πε- ϱιεχοµένων και χωρίς να είναι αριθµηµένες. Για παράδειγµα, η εντολή \section*{help},ϑα δηµιουργήσει µία παράγραφο µε επικεφαλίδα Help χωρίς όµως να είναι αριθµηµένη. Σε κανονικές συνθήκες οι επικεφαλίδες των παραγράφων που ϕαίνονται στον πίνακα περιεχοµένων είναι ίδιες µε αυτές που εµφανίζονται στο κείµενο. Υπάρχει η περίπτωση η επικεφαλίδα να είναι µεγάλη και να µην χωράει στον πίνακα περιεχοµένων Γι αυτό το λόγο δίνεται η δυνατότητα να οριστεί ο τίτλος που ϑα εµφανίζεται στον πίνακα περιεχοµένων ορίζοντας µια προαι- ϱετική παράµετρο πριν την πραγµατική επικεφαλίδα. \chapter[title for the table of contents]{a long and especially boring title, shown in the text} Με τις εντολές \title{text}, \author{text} και προαιρετικά \date{text} δηµιουργούνται ο τίτλος, τα ονόµατα του συγγραφέα και η ηµεροµηνία αντίστοιχα. Για να εµφανιστούν αυτές οι πληροφορίες ϑα πρέπει να δοθεί η εντολή \maketitle.

15 2.4. ΑΝΑΦΟΡ ΕΣ ΣΤΟ ΚΕ ΙΜΕΝΟ Αναφορές στο Κείµενο Συχνά σε ϐιβλία ή άρθρα υπάρχουν αναφορές σε εικόνες, πίνακες και ιδιαίτερα σηµεία του κειµένου. Το LaTEX παρέχει τι ακόλουθες εντολές για αναφορές: \label{marker}, \ref{marker}, \pageref{marker} όπου marker είναι το όνοµα τις ετικέτας η οποία επιλέγεται από τον χρήστη. Το LaTEX αντικαθιστά τον αριθµό της παραγράφου, υποπαραγράφου, εικόνας, του πίνακα ή του ϑεωρήµατος όπου η εντολή \label{marker}δόθηκε Η εντολή \pagerefεκτυπώνει τον αριθµό της σελίδας όπου εµφανίζεται η εντολή \label{marker}. Ακολουθεί ένα παράδειγµα: Μια αναφορά σ αυτήν την παράγραφο \label{sec:this}µοιάζει κάπως έτσι: ες την παράγραφο \ref{sec:this}στην σελίδα \pageref{sec:this}. Αποτέλεσµα: Μια αναφορά σ αυτήν την παράγραφο µοιάζει κάπως έτσι: ες την παράγραφο 2.4 στην σελίδα Υποσηµειώσεις Με την εντολή \footnote{footnote text} µια υποσηµείωση τυπώνεται στο κάτω µέρος της τρέχουσας σελίδας. Παράδειγµα: Υποσηµειώσεις \footnote{this is a footnote.}. Υποσηµειώσεις ίνοντας Εµφαση στο Κείµενο Για να δοθεί έµφαση σε κάποιες λέξεις µέσα στο κείµενο µπορούν να χρησι- µοποιηθούν οι παρακάτω εντολές: \underline{text} \emph{text} \textbf{text} \texttt{text} για υπογράµµιση, πλάγια γραφή, έντονη γραφή και µορφή γραφοµηχανής αντίστοιχα. 1 This is a footnote.

16 12 ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ 2. ΕΙΣΑΓΩΓ Η ΚΕΙΜ ΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 2.7 Περιβάλλοντα Η εντολή \begin{nameofenvironment} text \end{nameofenvironment} ορίζει ένα περιβάλλον nameofenvironment. Τα περιβάλλοντα µπορούν να εµφωλευµένα αρκεί να τηρείται η σωστή σειρά τους Λίστες Το περιβάλλον itemize είναι κατάλληλο για απλές λίστες, το περιβάλλον enumerateγια αριθµηµένες λίστες, και το description για περιγραφές. Ακολουθεί ένα παράδειγµα: \begin{enumerate} \item You can mix the list environments to your taste. \begin{itemize} \item But it might start to look silly. \item[-] With a dash. \end{itemize} \item Therefore remember: \begin{description} \item[stupid] things will not become smart because they are in a list. \item[smart] things though can be presented beautigully in a list. \end{description} \end{enumerate} 1. You can mix the list environments to your taste. But it might start to look silly. With a dash. 2. Therefore remember: Stupid things will not become smart because they are in a list. Smart things though can be presented beautigully in a list Στοίχιση του Κειµένου Τα περιβάλλοντα flushleft και flushright παράγουν παραγράφους οι οποίες είναι στοιχισµένες αριστερά ή δεξιά αντίστοιχα. Το περιβάλλον center στοιχίζει το κείµενο στο κέντρο. Αν ο χρήστης δεν ορίσει τις αλλαγές γραµµής µε την εντολή \\, το LaTEX καθορίζει µόνο του τις αλλαγές γραµµής.

17 2.7. ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΑ 13 \begin{flushleft} This text is\\ left-aligned. \LaTeX{} is not trying to make each line the same length. \end{flushleft} This text is left aligned. LaTEX is not trying to make each line the same length. \begin{flushright} This text is\\right-aligned. \LaTeX{} is not trying to make each line the same length. \end{flushrigth} \begin{center} This text is\\ centred. \end{center} This text is right aligned. LaTEX is not trying to make each line the same length. This text is centred Πίνακες Το περιβάλλον tabular µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία πινάκων. Το LaTEX καθορίζει το πλάτος των πινάκων αυτόµατα. Η εντολή η οποία δη- µιουργεί τον πίνακα είναι η παρακάτω: \begin{tabular}[pos]{table spec} όπου το όρισµα table spec ορίζει τη µορφή του πίνακα. Οι πιθανές τιµές είναι l για στήλες στοιχισµένες αριστερά, r για στήλες στοιχισµένες δεξιά, c για στήλες στοιχισµένες στο κέντρο, p{widht} για στήλες οι οποίες περιέχουν ευθυγραµµισµένο κείµενο µε αλλαγές γραµµών και για κάθετες γραµµές µεταξύ των στηλών. Αν µια στήλη είναι µεγαλύτερη από το πλάτος του κειµένου, το LaTEX δεν ϑα αλλάξει γραµµή αυτόµατα. Η παράµετρος p{widht} ορίζει ειδικό τύπο στήλης όπου το κείµενο αλλάζει γραµµές αυτόµατα. Το όρισµα pos καθορίζει την κάθετη ϑέση του πίνακα στο κείµενο και οι τιµές που µπορεί να πάρει είναι t, b, c για πάνω µέρος, κάτω µέρος και κέντρο αντίστοιχα. Μέσα στο περιβάλλον του πίνακα το σύµβολο & ορίζει την αλλαγή στήλης και το \\ την αλλαγή γραµµής. Η εντολή Ð Ò τοποθετεί µία οριζόντια γραµ- µή. Επίσης δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής µερικών γραµµών µε την εντολή Ð Ò ß ¹ Ðόπου i και j είναι οι στήλες στις οποίες ϑα επεκτείνετε η γραµµή.

18 14 ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ 2. ΕΙΣΑΓΩΓ Η ΚΕΙΜ ΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ \begin{tabular}{ r l } \hline 7C0 & hexdecimal \\ 3700 & octal \\ \cline{2-2} & binary \\ \hline \hline 1984 & decimal \\ \hline \end{tabular} 7C0 hexdecimal 3700 octal binary 1984 decimal \begin{tabular}{ p{2.0cm} l } \hline The text is wrapped automatically & 234 \\ \hline \end{tabular} The text is wrapped automatically 234 Συγχώνευση Κελιών Για να συγχωνεύσουµε έναν αριθµό κελιών σε µία γραµµή, χρησιµοποιούµε την εντολή \multicolumn{num}{pos}{text}, όπου num ο αριθµός των κελιών που ϑέλουµε να συγχωνεύσουµε, pos η ϑέση στην οποία ϑα ϐρίσκεται το περιεχόµενο του συγχωνευµένου κελιού (l, c, r) και text το περιεχόµενο του κελιού. \begin{tabular}{ c c c } \hline \multicolumn{3}{c} {Multicolumn} \\ \hline c1 & c2 & c3 \\ \hline \end{tabular} Multicolumn column1 column2 column3 Για να συγχωνεύσουµε κελιά σε µια στήλη, χρησιµοποιούµε την εντολή\multirow{num}{width}{text} όπου num ο αριθµός των κελιών που ϑα συγχωνευθούν, width το πλάτος της στήλης και text το κείµενο του κελιού [3]. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της παραπάνω εντολής, είναι να δηλώσουµε το πακέτο multirow στον πρόλογο του κειµένου, δηλαδή: \usepackage{multirow}.

19 2.7. ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΑ 15 \begin{tabular}{ c c } \hline \multirow{4}{*} {Common text} & Column 2a\\ & Column 2b \\ & Column 2c \\ & Column 2d \\ \hline \end{tabular} Common text Column 2a Column 2b Column 2c Column 2d Αν ϑέλουµε το κείµενο να εµφανιστεί οριζόντια µπορεί να χρησιµοποιηθεί η εντολή \rotatebox{degrees}{text}(µε χρήση του πακέτου \usepackage{graphicx}). Ακολουθεί ένα παράδειγµα: \begin{tabular}{ l l } \hline \multirow{4}{*} {\rotatebox{90}{text}} & Column 2a\\ & Column 2b \\ & Column 2c \\ & Column 2d \\ \hline \end{tabular} text Column 2a Column 2b Column 2c Column 2d Ακολουθεί ένα παράδειγµα χρήσης συγχώνευσης κελιών κατά γραµµή και στήλη. \begin{tabular}{ c c c }\hline \multicolumn{2}{ c } {\multirow{2}{*} {combined cells}} &top right\\ \cline{3-3} \multicolumn{2}{ c }{} &middle right\\ \hline bottom left &bottom center &bottom right\\ \hline \end{tabular} combined cells top right middle right bottom left bottom center bottom right

20 16 ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ 2. ΕΙΣΑΓΩΓ Η ΚΕΙΜ ΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 2.8 Κινητά Αντικείµενα Τα περισσότερα έγγραφα περιέχουν συνήθως εικόνες και πίνακες. Τα αντικεί- µενα αυτά χρειάζονται ειδική µεταχείριση, αφού δεν µπορούν να επεκταθούν σε πολλαπλές σελίδες. Η λύση στο πρόβληµα αυτό είναι να ορίζονται τα αντικείµενα αυτά σαν κινητά έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετούνται αργότερα στο κείµενο ενώ η τρέχουσα σελίδα να γεµίζει µε κείµενο. Κάθε πληροφορία (εικόνα ή πίνακας) τοποθετείτε µέσα σε ένα περιβάλλον figure ή table συµπεριφέρεται ως κινητό αντικείµενο. \begin{figure}[placement specifier] \begin{table}[placement specifier] όπου η προαιρετική παράµετρος placement specifier ορίζει τη ϑέση του αντικειµένου. Στον Πίνακα 2.1 ϕαίνονται οι τιµές της παραµέτρου. Πίνακας 2.1: Τιµές για την παράµετρο placement specifier. Τιµή Επεξήγηση h στη ϑέση που ορίζεται το αντικείµενο. t στην κορυφή της σελίδας. b στο κάτω µέρος της σελίδας. p σε µια ειδική σελίδα που περιέχει µονο κινητά αντικείµενα. Για παράδειγµα το όρισµα [hbp] δίνει τη δυνατότητα στο LaTEX να τοπο- ϑετήσει το αντικείµενο ακριβώς εδώ (h) ή στο κάτω µέρος της σελίδας (b) ή σε µια ειδική σελίδα µε κινητά αντικείµενα (p). Αν δεν ορίζεται η ϑέση του αντικειµένου, η προκαθορισµένη του τιµή είναι [tbp]. Με την εντολη \caption{caption text}η οποία τοποθετείται µέσα στο περιβάλλον του αντικειµένου ορίζεται το σχόλιο το οποίο ϑα εµφανίζεται κάτω ή πάνω από αντικείµενο. Με τις εντολές \label και \ref µπορεί να δηµιουργηθεί µια αναφορά σε ένα αντικείµενο µέσα στο κείµενο. Προσοχή στη σειρά των εντολών, καθώς η εντολή \label ϑα πρέπει να τοποθετείται µετά την εντολή \caption{caption text}. Ακολουθεί ένα παράδειγµα στο Σχήµα 2.1 (\ref{white}). \begin{figure}[hbp] \makebox[\textwidth]{\framebox[5cm]{\rule{0pt}{5cm}}} \caption{floating Object.} \label{white} \end{figure}

21 2.8. ΚΙΝΗΤ Α ΑΝΤΙΚΕ ΙΜΕΝΑ 17 Σχήµα 2.1: Floating Object.

22 18 ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ 2. ΕΙΣΑΓΩΓ Η ΚΕΙΜ ΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

23 Κεφάλαιο 3 Μαθηµατικό Κείµενο 3.1 Γενικά Στο LaTEX οι µαθηµατικοί τύποι µπορούν να τυπώνονται µέσα στο κείµενο µιας παραγράφου ή σε δικό τους ξεχωριστό τµήµα. Για να τυπωθεί ένας µαθηµατικός τύπος µέσα σε µια παράγραφο ϑα πρέπει να εισαχθεί ανάµεσα σε δύο χαρακτήρες $ $ ή ανάµεσα σε δύο χαρακτήρες \( \) η µεταξύ του περιβάλλοντος \begin{math} \end{math}. Pythagorean theorem. $aˆ{2}+bˆ{2}=cˆ{2}$. Pythagorean theorem. a 2 + b 2 = c 2. Solved Pythagorean theorem. $\sqrt{aˆ{2}+bˆ{2}}=c$. Solved Pythagorean theorem. a 2 + b 2 = c. Euclidean distance between two points $\sqrt{(x_1-x_0)ˆ2 + (y_1-y_0)ˆ2}$. Euclidean distance between two points (x 1 x 0 ) 2 + (y 1 y 0 ) 2. Οταν υπάρχει ανάγκη για µεγάλους µαθηµατικούς τύπου είναι καλύτερα να τυπώνεται ξεχωριστά από το υπόλοιπο κείµενο. Αυτό επιτυγχάνεται εισάγοντας τους τύπους ανάµεσα στους χαρακτήρες ήστο περιβάλλον \begin{displaymath} \end{displaymath}. 19

24 20 ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ 3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚ Ο ΚΕ ΙΜΕΝΟ Pythagorean theorem in non-euclidean geometry: \begin{displaymath} \cos\left(\frac_{c}ˆ{r}\right)= \cos\left(\frac_{a}ˆ{r}\right) \cos\left(\frac_{b}ˆ{r}\right). \end{displaymath} and typing less: \[ \cos \left(\frac{c}{r}\right) =\cos \left(\frac{a}{r}\right) \cos \left(\frac{b}{r}\right). \] Pythagorean theorem in non Euclidean geometry: ( c ( ( ) a b cos = cos cos. R) R) R and typing less: ( c cos R) ( a = cos cos R) ( ) b. R Για να αριθµούνται οι εξισώσεις µπορεί να χρησιµοποιηθεί το περιβάλλον equation. Στην εξίσωση υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί ετικέτα µε την εντολή \labelέτσι ώστε να γίνει αναφορά µέσα στο κείµενο µε την εντολή \ref. Pythagorean theorem. \begin{equation} aˆ{2}+bˆ{2}=cˆ{2} \label{ptheorem} \end{equation} Equation \ref{ptheorem} depicts the Pythagorean theorem Pythagorean theorem. a 2 + b 2 = c 2 (3.1) Equation 3.1 depicts the Pythagorean theorem 3.2 ηµιουργώντας Μαθηµατικούς Τύπους Αυτή η παράγραφος περιγράφει τις πιο σηµαντικές εντολές που χρησιµοποιούνται στην ανάπτυξη µαθηµατικού κειµένου. Ελληνικά Γράµµατα Ελληνικά γράµµατα εισάγονται µε τις εντολές \alpha, \beta, \gamma,...,και τα κεφαλαία µε τις εντολές \Gamma, \Delta,... $\lambda, \xi, \pi, \mu, \Phi, \Omega$ λ,ξ,π,µ,φ,ω

25 3.2. ΗΜΙΟΥΡΓ ΩΝΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΣ Τ ΥΠΟΥΣ 21 Εκθέτες και είκτες Οι εκθέτες και δείκτες ορίζονται µε τους ειδικούς χα- ϱακτήρες ˆ και _. $a_{1}$\qquad $xˆ{2}$ \qquad $eˆ{-\alpha t}$ \qquad $aˆ{3}_{ij}$\\ $eˆ{xˆ2} \neq {eˆ{x}}ˆ2$ a 1 x 2 e αt a 3 ij e x2 e x2 Ολοκληρώµατα, Αθροίσµατα και Γινόµενα Μία γεωµετρική σειρά: \begin{displaymath} 1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4} +\frac{1}{8}+\ldots= \sum_{n=0}ˆ{\infty} \frac{1}{2n} \end{displaymath} = n=0 1 2n \begin{displaymath} \sum_{\substack{0<i<n \\ 1<j<m}} P(i,j) = \sum_{\begin{subarray}{l} i\in I\\ 1<j<m \end{subarray}} Q(i,j) \end{displaymath} 0<i<n 1<j<m P(i,j) = i I 1<j<m Q(i, j) εδοµένης µιας συνάρτησης f(x) µιας πραγµατικής µεταβλητής x και ενός διαστήµατος [a, b] το ολοκλήρωµα \begin{displaymath} \int_{a}ˆ{b} f(x)dx \end{displaymath} b a f(x)dx \begin{displaymath} \sum_{i=1}ˆ{n} \qquad \int_{0}ˆ{\frac{\pi}{2}} \qquad \prod_\epsilon \end{displaymath} n i=1 π 2 0 ǫ

26 22 ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ 3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚ Ο ΚΕ ΙΜΕΝΟ Χρήση ιαφόρων Συµβόλων \begin{displaymath} {a,b,c}\neq\{a,b,c\} \end{displaymath} a,b,c {a,b,c} \begin{displaymath} 1 + \left( \frac{1}{ 1-xˆ{2} } \right) ˆ3 \end{displaymath} ( ) x 2 $\Big( (x+1) (x-1) \Big) ˆ{2}$\\ $\big(\big(\bigg( \Bigg($\quad $\big\}\big\} \bigg\}\bigg\}$ \quad $\big\ \Big\ \bigg\ \Bigg\ $ ( ) 2 (x + 1)(x 1) ( ((( } }}} \begin{displaymath} x_{1},\ldots,x_{n} \qquad x_{1}+\cdots+x_{n} \end{displaymath} x 1,...,x n x x n Κάθετα Στοιχισµένο Υλικό \begin{displaymath} \mathbf{x} = \left( \begin{array}{ccc} x_{11} & x_{12} & \ldots \\ x_{21} & x_{22} & \ldots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{array} \right) \end{displaymath} X = x 11 x x 21 x

27 3.2. ΗΜΙΟΥΡΓ ΩΝΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΣ Τ ΥΠΟΥΣ 23 \begin{displaymath} y = \left\{ \begin{array}{ll} a & \textrm{if $d>c$}\\ b+x & \textrm{in the morning}\\ y = l & \textrm{all day long} \end{array} \right. \end{displaymath} a if d > c b + x in the morning l all day long \begin{eqnarray} f(x) & = & \cos x \\ f A(x) & = & -\sin x \\ \int_{0}ˆ{x} f(y)dy & = & \sin x \end{eqnarray} x 0 f(x) = cos x (3.2) f A(x) = sinx (3.3) f(y)dy = sin x (3.4) \begin{eqnarray} \lefteqn{ \cos x = 1 -\frac{xˆ{2}}{2!} +{} } \nonumber\\ & & {}+\frac{xˆ{4}}{4!} -\frac{xˆ{6}}{6!}+{}\cdots \end{eqnarray} cos x = 1 x2 2! + + x4 4! x6 6! + (3.5) Θεωρήµατα, Λήµµατα,... Για να ορίσουµε ένα ϑεώρηµα ή λήµµα κτλ. χρησιµοποιούµε την παρακάτω εντολή: \theoremstyle{name}[counter]{text}[section] Το όρισµα name είναι µια λέξη κλειδί για την αναγνώριση του εκάστοτε ϑεωρήµατος.

28 24 ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ 3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚ Ο ΚΕ ΙΜΕΝΟ \begin{law} \label{law:box} Don At hide in the witness box \end{law} \begin{jury} [The Twelve] It could be you! So beware and see law \ref{law:box} \end{jury} \begin{marg}no, No, No \end{marg} Law 1 Don At hide in the witness box Jury 2 (The Twelve) It could be you! So beware and see law 1 Margaret 1 No, No, No

29 Κεφάλαιο 4 Ειδικά Θέµατα 4.1 Εισαγωγή Εικόνων σε EPS µορφή Στο παρών εισαγωγικό κείµενο ϑα περιγραφεί µόνο η χρήση εικόνων σε µορφή EPS (Encapsulated Postscript) αφού είναι αρκετά εύκολο να χρησιµοποιηθεί. Για να εισαχθεί µια εικόνα από αρχείο σε ένα κείµενο, ϑα πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω ϐήµατα: 1. Μετατροπή µιας εικόνας σε EPS µορφή. 2. ήλωση του πακέτου graphicx στην εισαγωγή (preamble) µε την εντολή \usepackage{graphicx}. 3. Χρήση της εντολής \includegraphics[options]{filename} όπου options µπορούµε να καθορίσουµε το πλάτος, width=..., ύψος, height=..., γωνία, angle=...,κλιµάκωση, scale=... Ακολουθεί ένα παράδειγµα εισαγωγής εικόνας: \begin{figure} \centering \includegraphics[width=0.5\textwidth,angle=90]{picture} \caption{this is a figure} \end{figure} 4.2 Βιβλιογραφία Για να δηµιουργήσουµε τη ϐιβλιογραφία σε ένα κείµενο µπορούµε να χρησι- ηµιουργία ϕίας 25 Βιβλιογρα-

30 µοποιήσουµε το περιβάλλον thebibliography. Κάθε καταχώριση στη ϐιβλιογραφία εισάγεται µε την εντολή \bibitem[label]{marker}. H etik eta marker χρησιµοποιείται µέσα στο κείµενο µε την εντολή \cite{marker} για να γίνει η αναφορά στη συγκεκριµένη εργασία. Αν δεν χρησιµοποιηθεί η επιλογή label η αρίθµηση γίνεται αυτόµατα. Η παράµετρος µετά από την εντολή \begin{thebibliography}ορίζει τον χώρο ο οποίος ϑα δεσµευθεί για τους αριθµούς των ετικετών. Στο παρακάτω παράδειγµα το {99} ορίζει ότι κανένα από τα στοιχεία της ϐιβλιογραφίας δεν ϑα έχει αριθµό µεγαλύτερο του 99. Partl [1] has proposed that... Partl \cite{pa} has proposed that \ldots \begin{thebibliography}{99} \bibitem{pa} H. Partl: \emph{german \TeX}, TUGboat Volume 9, Issue 1 (1988) \end{thebibliography} Bibliography [1] H. Partl: German TEX, TUGboat Volume 9, Issue 1 (1988) Για µεγάλα κείµενα, όπως ϐιβλία, είναι καλύτερο να διατηρείται η ϐιβλιογραφία σε µια ϐάση και µε τη χρήση του προγράµµατος bibtex να εισάγεται στο κείµενο. Η ϐιβλιογραφική ϐάση αποθηκεύεται σε ένα ξεχωριστό αρχείο µε κατάληξή.bib. Κάθε στοιχείο της ϐάσης έχει την παρακάτω author="", title="", year="",... } Η παράµετρος typeofitem ορίζει το είδος του στοιχείου, για παράδειγ- µα άρθρο σε περιοδικό (article), άρθρο σε συνέδριο (inproceedings), ϐιβλίο (book), κεφάλαιο σε ϐιβλίο (Inbook), διδακτορική διατριβή (PhdThesis) κτλ.. 26

31 4.2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦ ΙΑ 27 Επίσης ϑα πρέπει να οριστεί και η ετικέτα η οποία ϑα χρησιµοποιείται για να γίνει αναφορά στη συγκεκριµένη εργασία µέσα στο κείµενο. Ακολουθεί ένα παράδειγµα µιας ϐιβλιογραφικής author="ioannis Partalas and Ioannis Feneris and Ioannis Vlahavas", title="multi-agent Reinforcement Learning using Strategies and Voting", booktitle="international Conference on Tools with Artificial Intelligence", year="2007", pages="xxx--xxx" author = {Ioannis Partalas and Grigorios Tsoumakas and Ioannis Katakis and Ioannis P. Vlahavas}, title = {Ensemble Pruning Using Reinforcement Learning}, booktitle = {4th Hellenic Conference on Artificial Intelligence}, year = {2006}, pages = { } author={g. Tsoumakas and L. Angelis and I. Vlahavas}, title={selective Fusion of Heterogeneous Classifiers}, journal={intelligent Data Analysis}, volume={9}, number={6}, pages={ }, year={2005} author = {Grigorios Tsoumakas}, title = {Machine Learning for the Combination of Multiple, Distributed Systems}, school = {Department of Informatics, Aristotle University of Thessaloniki}, year = {2004} }

32 28 BIBLIOGRAPHY Η ϐιβλιογραφία εισάγεται, συνήθως, στο τέλος του κειµένου χρησιµοποιώντας τις εντολές \biliographystyle{style} \bibliography{bibliographyfile} όπου style ορίζει τη µορφή µε την οποία ϑα παρουσιάζεται η ϐιβλιογραφία. Υπάρχουν τέσσερις τρόποι εµφάνισης: plain, unsrt, alpha, abbrv και πολλά άλλα τα οποία διατίθενται από κάθε εκδοτικό οίκο. Επίσης όταν υπάρχουν πολλαπλά αρχεία ϐιβλιογραφίας, αυτά εισάγονται µε κόµµατα στην εντολή \bibliography{biblio1,biblio2,biblio3,...}. Το επόµενο ϐήµα είναι να γίνει η επεξεργασία του κειµένου και της ϐι- ϐλιογραφίας µε την εξής σειρά (υποθέτουµε ότι το αρχείο κειµένου ονοµάζεται example.tex): 1. latex example 2. bibtex example 3. latex example 4. latex example 4.3 ηµιουργία Ευρετηρίου Ενα πολύ χρήσιµο χαρακτηριστικό ενός ϐιβλίου, είναι το ευρετήριο του. Στο LaTEX µπορεί να παραχθεί µε τη ϐοήθεια τους προγράµµατος makeidx. Για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία για τη δηµιουργία του ευρετηρίου, ϑα πρέπει να χρησιµοποιηθεί στον πρόλογο το πακέτο \usepackage{makeidx}, και µετά η εντολή \makeindex. Στη συνέχεια, µε τη χρήση της εντολής \index{key} ορίζουµε στο σηµείο του κειµένου που επιθυµούµε την λέξη κλειδί key. Για να τυπωθεί το ευρετήριο, τοποθετούµε την εντολή \printindex στο σηµείο που επιθυµούµε να εµφανιστεί, και στη συνέχεια ακολουθείται η εξής διαδικασία (υποθέτουµε ότι το αρχείο κειµένου ονοµάζεται example.tex): 1. latex example 2. makeindex example 3. latex example 4. latex example

33 4.4. ΕΛΛΗΝΙΚ Ο ΚΕ ΙΜΕΝΟ Ελληνικό Κείµενο Για να γράψουµε ελληνικό κείµενο στο LaTEX χρησιµοποιούµε το πακέτο babel. Οι παρακάτω εντολές εισάγονται στον πρόλογο του αρχείου: \usepackage[english,greek]{babel} \usepackage[iso ]{inputenc} όπου στην πρώτη εντολή ορίζουµε τις γλώσσες που ϑα χρησιµοποιηθούν µέσα στο κείµενο, και η δεύτερη ορίζει την κωδικοποίηση η οποία ϑα χρησιµοποιη- ϑεί. Η εναλλαγή µεταξύ των γλωσσών γίνεται µε τη χρήση της εντολής \selectlanguage{lang} όπου lang η γλώσσα προτίµησης κάθε ϕορά. Μια καλή πρακτική είναι να δηµιουργήσουµε πιο µικρές εντολές µε τον παρακάτω τρόπο: \newcommand{\en}{\selectlanguage{english}} \newcommand{\el}{\selectlanguage{greek}} και κάθε ϕορά που αλλάζουµε µεταξύ των γλωσσών χρησιµοποιούµε τις εντολές \En για αγγλικά και \El για ελληνικά.

34 30 BIBLIOGRAPHY

35 Κεφάλαιο 5 Περαιτέρω Υλη Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να ανατρέξετε στο [1]. Ο επίσηµος ιστότοπος του TEX ϐρίσκεται στο παρακάτω URL: Ο επίσηµος ιστοτόπος των χρηστών του TEX ϐρίσκεται στο URL: tug.org/. Στον ιστοτόπο των χρηστών του TEX 5.1 Λογισµικό ιανοµές του συστήµατος LaTEX: MikTex TexLive MacTex Προγράµµατα επεξεργασίας αρχείων TEX: LEd Windows. WinShell Windows. Kile Linux. 31

36 32 ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ 5. ΠΕΡΑΙΤ ΕΡΩ ΥΛΗ

37 Βιβλιογραφία [1] Tobias Oetiker, Hubert Partl, Irene Hyna, Elizabeth Schlegl. The not so short Introduction to LaT E X 2ε., [2] Donald Knuth. The TEXbook, Volume A of Typesetting., [3] The UK List of TeX Frequently Asked Questions on the Web. URL: bin/texfaq2html?label=multirow. 33

38 Ευρετήριο bibliography, 25 index, 28 LaTEX, 3 TEX, 3 αλλαγή γραµµής, 9 αλλαγή σελίδας, 9 αναφορές, 11 αρχείο εισόδου, 5 στοίχιση κειµένου, 12 συγχώνευση κελιών, 14 τίτλοι, 10 υποσηµείωσεις, 11 ϐιβλιογραφία, 25 ηµιουργία Ευρετηρίου, 28 ειδικοί χαρακτήρες, 5 εικόνες, 25 ελληνικό κείµενο, 29 εντολές, 5 κατηγορίες εγγράφων, 6 κεφάλαια, 10 κινητά αντικείµενα, 16 λίστες, 12 µαθηµατικό κείµενο, 19 µορφοποίηση σελίδων, 6 πίνακας περιεχοµένων, 10 πίνακες, 13 παράγραφοι, 10 περιβάλλοντα, 12 χαρακτήρες κενού, 4 34

Αναστασία Τομπουλίδου, Υποψήφια δά ιδάκτωρ. Χαρά Χαραλάμπους, Αν. Καθηγήτρια

Αναστασία Τομπουλίδου, Υποψήφια δά ιδάκτωρ. Χαρά Χαραλάμπους, Αν. Καθηγήτρια Η τέχνη του LaΤeΧ Αναστασία Τομπουλίδου, Υποψήφια δά ιδάκτωρ Χαρά Χαραλάμπους, Αν. Καθηγήτρια Το ΤeΧ είναι ένα σύστημα ηλεκτρονικής στοιχειοθεσίας για κείμενα και μαθηματικές εκφράσεις που δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο TEX 1/27

Εισαγωγή στο TEX 1/27 ... Εισαγωγή στο TEX Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 1 Απριλίου 2011 Εισαγωγή στο TEX 1/27 ... Περιεχόμενα Εισαγωγή Ιστορικά στοιχεία Απαιτούμενο λογισμικό Δομή Ελληνικά και TEX

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο XeLaTeX

Εισαγωγή στο XeLaTeX Εισαγωγή στο XeLaTeX Κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού ΕΜΠ 19 Μαΐου 2014 Μάκης Χουρδάκης This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Greece License. 9 Μαΐου 2014 foss.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Pr th 'Ekdosh: Mpaldimts Fwtein Anajewrhmènh 'Ekdosh: Basileiˆdou Zw

Pr th 'Ekdosh: Mpaldimts Fwtein Anajewrhmènh 'Ekdosh: Basileiˆdou Zw LATEX Pr th 'Ekdosh: Mpaldimts Fwtein Anajewrhmènh 'Ekdosh: Basileiˆdou Zw Tm ma Efarmosmènhc Plhroforik c Panepist mio MakedonÐac Oikonomik n kai Koinwnik n Episthm n 1 1 OdhgÐec gia thn egkatˆstash tou

Διαβάστε περισσότερα

Μια µικρή εισαγωγή στη LaTEX

Μια µικρή εισαγωγή στη LaTEX Μια µικρή εισαγωγή στη LaTEX Ευάγγελος Χ. Σπύρου Τι είναι η LaTEX; Η LaTEX προφέρεται λατέχ, µε χι :-) Είναι ένα σύστηµα µορφοποίησης που ϐασίζεται στο TEX (ναι, κι αυτό προφέρεται τεχ, µε χι :-) Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Κειμενογράφος WORD ΣΚΟΠΟΣ Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επεξεργασίας κειμένου ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άνω περιθώριο (top margin) : 2.49cm Κάτω περιθώριο (bottom margin) :5.99cm Αριστερό περιθώριο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Word. Κεντρική οθόνη του Word

Εισαγωγή στο Word. Κεντρική οθόνη του Word Εισαγωγή στο Word Το Word είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι η εύκολη και γρήγορη δημιουργία και επεξεργασία εγγράφων. Κεντρική οθόνη του Word Το

Διαβάστε περισσότερα

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 2 ο Κεφάλαιο

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 2 ο Κεφάλαιο C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή Κεφάλαιο 2 ο Τύποι Δεδοµένων Δήλωση Μεταβλητών Έξοδος Δεδοµένων Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας Μνήµη και Μεταβλητές Σχέση Μνήµης Υπολογιστή και Μεταβλητών Η µνήµη (RAM) ενός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Διαδικτύου (Εξασκηθείτε στην HTML)

Τεχνολογίες Διαδικτύου (Εξασκηθείτε στην HTML) Τεχνολογίες Διαδικτύου (Εξασκηθείτε στην HTML) 1. Δημιουργία μιας απλής σελίδας HTML Ανοίξτε το Notepad ακολουθώντας τη διαδρομή Start All Programs Accessories Notepad Πληκτρολογήστε το ακόλουθο κείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Διαμόρφωσης Κειμένου για το 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

Οδηγίες Διαμόρφωσης Κειμένου για το 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία Οδηγίες Διαμόρφωσης Κειμένου για το 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία Α. Διαμαντής 1, Δ. Λιόβας 2 1 Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας adiamantis@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:01 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word 2003...9. Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων... 41. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word 2003...9. Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων... 41. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Word 2003...9 Η οθόνη του Word... 9 Δημιουργία νέου εγγράφου... 14 Προσθήκη και διαγραφή κειμένου... 17 Πρώτα επιλογή, μετά εργασία... 18 Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου...

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες και σύντομες οδηγίες για τη χρήση του Word σε επιστημονικά κείμενα

Χρήσιμες και σύντομες οδηγίες για τη χρήση του Word σε επιστημονικά κείμενα Χρήσιμες και σύντομες οδηγίες για τη χρήση του Word σε επιστημονικά κείμενα Αν και χρησιμοποιούμε πάνω από είκοσι χρόνια επεξεργαστές κειμένου (ας θυμηθούμε τα πρωτοπόρα Wordstar και WordPerfect) πολλοί

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) Πατρών Κλάους 279, 263 35 ΠΑΤΡΑ Τομέας Εκπαιδευτικού Υλικού και Περιεχομένου του ΕΕΥΕΜ 2610-642730,

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση προβλήματος με Access

Επίλυση προβλήματος με Access Δ.1. Το προς επίλυση πρόβλημα Ζητείται να κατασκευάσετε τα αρχεία και τα προγράμματα μιας εφαρμογής καταχώρησης Δαπανών μελών ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό) για την παρακολούθηση του απολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ)

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ) Βασικές λειτουργίες του πληκτρολογίου Αλλαγή μεταξύ Αγγλικών και Ελληνικών Όταν γράφουμε σε πεζά (μικρά) και θέλουμε να γράψουμε ένα γράμμα κεφαλαίο Όταν γράφουμε συνέχεια Κεφαλαία Για να γράψουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

o AND o IF o SUMPRODUCT

o AND o IF o SUMPRODUCT Πληροφοριακά Εργαστήριο Management 1 Information Συστήματα Systems Διοίκησης ΤΕΙ Τμήμα Ελεγκτικής Ηπείρου Χρηματοοικονομικής (Παράρτημα Πρέβεζας) και Αντικείµενο: Μοντελοποίηση προβλήµατος Θέµατα που καλύπτονται:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου...

Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου... EΝΟΤΗΤΑ 2 Η : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου...4 Αναίρεση και

Διαβάστε περισσότερα

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση-

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση- Μάθηµα 3 Προχωρηµένες ιδιότητες πεδίων Μάσκες εισαγωγής Οι ιδιότητες Μορφή και Μάσκα εισαγωγής περιγράφονται µαζί γιατί έχουν κοινά χαρακτηριστικά που αφορούν την εµφάνιση. Με την ιδιότητα Μορφή καθορίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

Volume of a Cuboid. Volume = length x breadth x height. V = l x b x h. The formula for the volume of a cuboid is

Volume of a Cuboid. Volume = length x breadth x height. V = l x b x h. The formula for the volume of a cuboid is Volume of a Cuboid The formula for the volume of a cuboid is Volume = length x breadth x height V = l x b x h Example Work out the volume of this cuboid 10 cm 15 cm V = l x b x h V = 15 x 6 x 10 V = 900cm³

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 3D αντικειµένων. 'Εκδοση 7

Εισαγωγή 3D αντικειµένων. 'Εκδοση 7 Εισαγωγή 3D αντικειµένων 'Εκδοση 7 ιαδικασία εισαγωγής 3D αντικειµένου 3 1 ιαδικασία εισαγωγής 3D αντικειµένου 1.1 Εισαγωγή 3D αντικειµένου Το πρόγραµµα µπορεί να εισάγει τρισδιάστατα αντικείµενα τύπου

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Η διαδικασία της επανάληψης είναι ιδιαίτερη συχνή, αφού πλήθος προβληµάτων µπορούν να επιλυθούν µε κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel 11.1. Πολλαπλά φύλλα εργασίας Στο προηγούμενο κεφάλαιο δημιουργήσαμε ένα φύλλο εργασίας με τον προϋπολογισμό δαπανών του προσωπικού που θα συμμετάσχει

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Επεξεργασία Κειμένου Microsoft Word Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Επεξεργασία Κειμένου Microsoft Word Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων Δημιουργία - Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως

Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως Περιεχόµενα Οδηγίες Χρήσεως για την υπηρεσία «NT BULK SMS»...3 1. Είσοδος στην Υπηρεσία...3 2. Περιγραφή Λειτουργικών Περιοχών Οθόνης...3 3. Αρχική Σελίδα Υπηρεσίας...4

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2009-2012 -SYSTEM- All rights reserved 2/159 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: New - Save Μάθημα 2: Εισαγωγή στη CSS Μάθημα 3: Τρόπος Σύνταξης Μάθημα 4: Σχόλια Μάθημα 5: ID Μάθημα 6: Class Μάθημα 7: Background

Διαβάστε περισσότερα

How to Typeset Your Papers in LAT E X (Version 6)

How to Typeset Your Papers in LAT E X (Version 6) Vol. 48 No. 5 May 2007 LAT E X 6 1, 1 2 LATEX How to Typeset Your Papers in LAT E X (Version 6) Hiroshi Nakashima 1, 1 and Yasuki Saito 2 This pamphlet is a guide to produce a draft to be submitted to

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Ορισµός εγγράφου, προτύπου, πρωτεύοντος και δευτερεύοντος εγγράφου 1.2. Πρότυπα 1.2.1. Δηµιουργία, µεταβολή, χρήση και διαγραφή προτύπων εγγράφων 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Στην τεχνολογία των CSS, οι κανόνες στυλ (style

Στην τεχνολογία των CSS, οι κανόνες στυλ (style Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Εργαστήριο #4 0 : CSS: Βασικές και προχωρημένες τεχνικές επιλογής, τα στοιχεία και , ψευδο κλάσεις και ψευδο επιλογείς Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr CSS κανόνες στυλ

Διαβάστε περισσότερα

Areas and Lengths in Polar Coordinates

Areas and Lengths in Polar Coordinates Kiryl Tsishchanka Areas and Lengths in Polar Coordinates In this section we develop the formula for the area of a region whose boundary is given by a polar equation. We need to use the formula for the

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας 8 Μαρτίου 2001 Hypertext Markup Language (HTML)! Σε μια ιστοσελίδα μπορούν να εμφανίζονται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

LATEX. Ποτσίκα Ηλιάνα Σακέρογλου Ελένη. Δρ. Μηνάς Δασυγένης http://arch.icte.uowm.gr 2012-2013

LATEX. Ποτσίκα Ηλιάνα Σακέρογλου Ελένη. Δρ. Μηνάς Δασυγένης http://arch.icte.uowm.gr 2012-2013 LATEX 2012-2013 Ποτσίκα Ηλιάνα Σακέρογλου Ελένη Δρ. Μηνάς Δασυγένης http://arch.icte.uowm.gr 1 Τι είναι το LATEX... http://lamport.org http://lamport.org 2 Γενικές πληροφορίες Το αρχείο εισόδου για το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Γεράσιμου Τουλιάτου

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Μάθηµα 4 Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή δεδοµένων σε πίνακα 1. Ανοίγουµε το παράθυρο του πίνακα Υπάλληλοι σε προβολή φύλλου δεδοµένων. 2. Η κενή γραµµή, η οποία υπάρχει πάντα στον πίνακα,

Διαβάστε περισσότερα

<BODY></a> </h3> <p> <img alt="<HTML> <HEAD> <TITLE> <BODY>" title="<HTML> <HEAD> <TITLE> <BODY>" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/2082816.jpg"> ΑΣΚΗΣΗ 1 1. Ανοίξτε τον επεξεργαστή ιστοσελίδων 2. Αποθηκεύστε στο X:/mathimata/html/askiseis/ με όνομα askisi1b.html 3. Θα φτιάξουμε μια νέα ιστοσελίδα, χρησιμοποιώντας τις βασικές ετικέτες </p> <a href="/2082816-Html-head-title-body.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/4303012-Iuioyrgia-grafikon-pinakon-sto-word.html">ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word</a> </h3> <p> <img alt="ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word" title="ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/4303012.jpg"> ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word 7.1. ηµιουργία γραφικών Θα δηµιουργήσουµε ένα σχεδιάγραµµα για να δείξουµε σχηµατικά πώς θα είναι κατανεµηµένος ο εξοπλισµός της πρότασής µας. Για να δηµιουργήσουµε </p> <a href="/4303012-Iuioyrgia-grafikon-pinakon-sto-word.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/7950254-R-markos-n-endrinos-kathigitis-pliroforikis-tei-a-microsoft-office-power-point-2003.html">ρ. Μάρκος Ν. ενδρινός Καθηγητής Πληροφορικής ΤΕΙ-Α Microsoft Office Power Point 2003</a> </h3> <p> <img alt="ρ. Μάρκος Ν. ενδρινός Καθηγητής Πληροφορικής ΤΕΙ-Α Microsoft Office Power Point 2003" title="ρ. Μάρκος Ν. ενδρινός Καθηγητής Πληροφορικής ΤΕΙ-Α Microsoft Office Power Point 2003" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/7950254.jpg"> ρ. Μάρκος Ν. ενδρινός Καθηγητής Πληροφορικής ΤΕΙ-Α Microsoft Office Power Point 2003 8-10 Νοεµβρίου 2010 1 1. PowerPoint. Ενας επεξεργαστής παρουσιάσεων. Το PowerPoint είναι ένα πρόγραµµα, ίσως όχι τόσο </p> <a href="/7950254-R-markos-n-endrinos-kathigitis-pliroforikis-tei-a-microsoft-office-power-point-2003.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/13322961-University-of-cambridge-international-examinations-international-general-certificate-of-secondary-education.html">UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education</a> </h3> <p> <img alt="UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education" title="UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/29/13322961.jpg"> UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes </p> <a href="/13322961-University-of-cambridge-international-examinations-international-general-certificate-of-secondary-education.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/13661741-Paramythia-tis-halimis-tom-a-selyda-1.html">Παραμύθια τησ Χαλιμϊσ, τομ. A Σελύδα 1</a> </h3> <p> <img alt="Παραμύθια τησ Χαλιμϊσ, τομ. A Σελύδα 1" title="Παραμύθια τησ Χαλιμϊσ, τομ. A Σελύδα 1" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/29/13661741.jpg"> Παραμύθια τησ Χαλιμϊσ, τομ. A Σελύδα 1 Παραμύθια τησ Χαλιμϊσ, τομ. A Σελύδα 2 Dervish Abu Bekr, «Παραμύθια τησ Χαλιμϊσ, τομ. Α» Ιούνιοσ 2013 Φωτo εξωφύλλου: Βαςιλεύα Αςπαςύα Μαςούρα Επιμϋλεια ϋκδοςησ: </p> <a href="/13661741-Paramythia-tis-halimis-tom-a-selyda-1.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/842866-Imioyrgia-istoseli-as-sto-microsoft-word.html">ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD</a> </h3> <p> <img alt="ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD" title="ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/842866.jpg"> ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η δηµιουργία ιστοσελίδων ενηµερωτικού περιεχοµένου οι οποίες στη συνέχεια µπορούν να δηµοσιευθούν σε κάποιο τόπο </p> <a href="/842866-Imioyrgia-istoseli-as-sto-microsoft-word.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9416474-2-o-panellinio-synedrio-eidikis-agogis-etaireia-eidikis-paidagogikis-elladas-me-diethni-symmetohi.html">2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ</a> </h3> <p> <img alt="2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ" title="2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/9416474.jpg"> 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η Ειδική Αγωγή ΑΦΕΤΗΡΙΑ εξελίξεων στην Επιστήμη και στην Πράξη ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, </p> <a href="/9416474-2-o-panellinio-synedrio-eidikis-agogis-etaireia-eidikis-paidagogikis-elladas-me-diethni-symmetohi.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/5360979-Kefalaio-2-6-eisodos-exodos-edouenon-morfopoiisi-edouenon-exodoy-ialexi-7-idaskon-iuitris-zeinalipoyr.html">Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου. ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ</a> </h3> <p> <img alt="Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου. ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ" title="Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου. ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/5360979.jpg"> Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ 1 Είσοδος/ Έξοδος Σε σχεδόν όλα τα προγράµµατα πρέπει να πάρουµε κάποια δεδοµένα και να δώσουµε </p> <a href="/5360979-Kefalaio-2-6-eisodos-exodos-edouenon-morfopoiisi-edouenon-exodoy-ialexi-7-idaskon-iuitris-zeinalipoyr.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/7424202-Askisi-2-domi-programmatos-c-heirismos-metavliton-kai-synartiseis-eisodoy-kai-exodoy.html">ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ</a> </h3> <p> <img alt="ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ" title="ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/7424202.jpg"> ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ Σκοπός της Άσκησης Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της Γλώσσας </p> <a href="/7424202-Askisi-2-domi-programmatos-c-heirismos-metavliton-kai-synartiseis-eisodoy-kai-exodoy.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/18969405-Intelligent-machines-in-responsible-positions.html">Intelligent Machines in Responsible Positions</a> </h3> <p> <img alt="Intelligent Machines in Responsible Positions" title="Intelligent Machines in Responsible Positions" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/39/18969405.jpg"> σελ // 172 Intelligent Machines in Responsible Positions Based on Edmund M. A. Ronald & Moshe Sipper s article Intelligence is not Enough: On the Socialization of Talking Machines Zotou Xristina, Panagiota </p> <a href="/18969405-Intelligent-machines-in-responsible-positions.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/248630-Anti-prologoy-1-ti-einai-to-twitter.html">Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter;</a> </h3> <p> <img alt="Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter;" title="Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter;" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/19/248630.jpg"> Περιεχόµενα Αντί προλόγου...7 Πώς να χρησιµοποιήσετε το βιβλίο...13 Κεφάλαιο 1: Πώς δηµιουργώ τον λογαριασµό µου στο Twitter;...15 Κεφάλαιο 2: Πώς µπορώ να συνδεθώ και να αποσυνδεθώ από το Twitter;...37 </p> <a href="/248630-Anti-prologoy-1-ti-einai-to-twitter.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2922154-Hrisiuos-odigos-syggrafis-ekdoseis-sakkoyla-a-e-athina-thessaloniki.html">Χρήσιµος οδηγός συγγραφής. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα Θεσσαλονίκη)</a> </h3> <p> <img alt="Χρήσιµος οδηγός συγγραφής. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα Θεσσαλονίκη)" title="Χρήσιµος οδηγός συγγραφής. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα Θεσσαλονίκη)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2922154.jpg"> Εκδοτικές οδηγίες Χρήσιµος οδηγός συγγραφής Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα Θεσσαλονίκη) Αθήνα Ιπποκράτους 23, 106 79 Θεσσαλονίκη Εθνικής Αµύνης 42, 546 21 Φράγκων 1, 546 26 e-mail: info@sakkoulas.gr http://www.sakkoulas.gr </p> <a href="/2922154-Hrisiuos-odigos-syggrafis-ekdoseis-sakkoyla-a-e-athina-thessaloniki.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/773284-Endeiktikos-odigos-syggrafis-ergasion-seuinario-teleiofoiton-tuiua-ioikisis-epiheiriseon-tei-kritis-version-1-0.html">Ενδεικτικός. Οδηγός. Συγγραφής. Εργασιών. Σεµινάριο Τελειοφοίτων. Τµήµα ιοίκησης. Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης. Version 1.0</a> </h3> <p> <img alt="Ενδεικτικός. Οδηγός. Συγγραφής. Εργασιών. Σεµινάριο Τελειοφοίτων. Τµήµα ιοίκησης. Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης. Version 1.0" title="Ενδεικτικός. Οδηγός. Συγγραφής. Εργασιών. Σεµινάριο Τελειοφοίτων. Τµήµα ιοίκησης. Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης. Version 1.0" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/773284.jpg"> Ενδεικτικός Οδηγός Συγγραφής Εργασιών Σεµινάριο Τελειοφοίτων Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης Versin 1.0 Νοέµβριος, 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ </p> <a href="/773284-Endeiktikos-odigos-syggrafis-ergasion-seuinario-teleiofoiton-tuiua-ioikisis-epiheiriseon-tei-kritis-version-1-0.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/16729237-2354431106-greek-0543-02-paper-2-reading-and-directed-writing-may-june-2009.html">*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009</a> </h3> <p> <img alt="*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009" title="*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/33/16729237.jpg"> UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 1 hour 30 minutes </p> <a href="/16729237-2354431106-greek-0543-02-paper-2-reading-and-directed-writing-may-june-2009.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9948523-Eisagogi-stin-c-morfi-prograuuatos-se-glossa-c.html">Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C</a> </h3> <p> <img alt="Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C" title="Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/9948523.jpg"> Εισαγωγή στην C Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Τµήµα Α Με την εντολή include συµπεριλαµβάνω στο πρόγραµµα τα πρότυπα των συναρτήσεων εισόδου/εξόδου της C.Το αρχείο κεφαλίδας stdio.h είναι ένας κατάλογος </p> <a href="/9948523-Eisagogi-stin-c-morfi-prograuuatos-se-glossa-c.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/8424842-Silverplatter-webspirs-4-1.html">SilverPlatter WebSPIRS 4.1.</a> </h3> <p> <img alt="SilverPlatter WebSPIRS 4.1." title="SilverPlatter WebSPIRS 4.1." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/8424842.jpg"> WebSPIRS 4.1. Η υπηρεσία WebSPIRS από τη SilverPlatter αποτελεί ένα φιλικό εργαλείο πρόσβασης και αναζήτησης σε περιεχόμενα βάσεων δεδομένων. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας </p> <a href="/8424842-Silverplatter-webspirs-4-1.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2302403-Logismiki-efarmogi-diaheirisis-erotimatologion-odigos-hrisis-system-symvoyleytiki-a-e.html">Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε</a> </h3> <p> <img alt="Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε" title="Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2302403.jpg"> σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων </p> <a href="/2302403-Logismiki-efarmogi-diaheirisis-erotimatologion-odigos-hrisis-system-symvoyleytiki-a-e.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/342387-Eisagogi-stin-pliroforiki-ergastirio.html">ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ</a> </h3> <p> <img alt="ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ" title="ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/19/342387.jpg"> TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ, </p> <a href="/342387-Eisagogi-stin-pliroforiki-ergastirio.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/4208073-Hristos-stasinos-oyleyontas-me-ti-microsoft-access-athina.html">Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ</a> </h3> <p> <img alt="Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ" title="Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/4208073.jpg"> Χρήστος Στασινός ουλεύοντας με τη Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Κάθε γνήσιο αντίγραφο έχει την υπογραφή του συγγραφέα Έκδοση 1η, Copyright 1998 Έκδοση 2η, Copyright 2007 ISBN: 978-960-8105-97-3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ </p> <a href="/4208073-Hristos-stasinos-oyleyontas-me-ti-microsoft-access-athina.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10416197-Odigies-keimenografoy-2007.html">ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ 2007</a> </h3> <p> <img alt="ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ 2007" title="ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ 2007" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10416197.jpg"> 1. ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ 2007 2. ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Κάθε μενού έχει τις δικές της δυνατότητες, όπως για παράδειγμα μόλις πατήσετε το κουμπί κεντρική βγαίνουν τα εικονίδια των δυνατοτήτων που </p> <a href="/10416197-Odigies-keimenografoy-2007.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/16959048-Thy-c-1o-3ua-aa1/42-a-a.html">þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â</a> </h3> <p> <img alt="þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â" title="þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/34/16959048.jpg"> Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â þÿãå½±¹ã ¼±Ä¹º  ½ ¼ Ãͽ  þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º </p> <a href="/16959048-Thy-c-1o-3ua-aa1/42-a-a.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2082644-Ergastirio-front-page-2.html">ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 2</a> </h3> <p> <img alt="ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 2" title="ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 2" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/2082644.jpg"> ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 2 Μάθαµε στο προηγούµενο µάθηµα πώς να δίνουµε ονόµατα στις ιστοσελίδες µας, να βάζουµε χρώµα και γραφικά, ή ακόµα να δηµιουργούµε υπερσυνδέσµους σε κείµενο και εικόνες. Σήµερα µεταξύ </p> <a href="/2082644-Ergastirio-front-page-2.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1387403-Enotita-3-6-iauorfosi-fylloy-ergasias-proepiskopisi-ektyposi-eidikoi-stohoi.html">Ενότητα 3.6. ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση. Ειδικοί Στόχοι</a> </h3> <p> <img alt="Ενότητα 3.6. ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση. Ειδικοί Στόχοι" title="Ενότητα 3.6. ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση. Ειδικοί Στόχοι" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/22/1387403.jpg"> ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα ιαµόρφωση Φ.Ε. Προεπισκόπηση - Εκτύπωση Ενότητα 3.6 ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να εισάγουν αρίθµηση </p> <a href="/1387403-Enotita-3-6-iauorfosi-fylloy-ergasias-proepiskopisi-ektyposi-eidikoi-stohoi.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2366028-Di-m-i-o-yr-g-i-a-w-i-k-i-me-t-i-hrisi-t-i-s-yp-iresias-h-t-t-p-www-wik-id-ot-com.html">ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /</a> </h3> <p> <img alt="ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /" title="ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2366028.jpg"> ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει </p> <a href="/2366028-Di-m-i-o-yr-g-i-a-w-i-k-i-me-t-i-hrisi-t-i-s-yp-iresias-h-t-t-p-www-wik-id-ot-com.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/13551936-Tehnologiko-ekpaideytiko-idryma-kritis-sholi-dioikisis-kai-oikonomias-tmima-logistikis-ptyhiaki-ergasia.html">ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ</a> </h3> <p> <img alt="ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ" title="ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/29/13551936.jpg"> ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ </p> <a href="/13551936-Tehnologiko-ekpaideytiko-idryma-kritis-sholi-dioikisis-kai-oikonomias-tmima-logistikis-ptyhiaki-ergasia.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9732830-Periehouena-1-eisagogi-stis-oues-edouenon-3-2-stoiva-stack-5.html">Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή στις οµές εδοµένων 3. 2 Στοίβα (Stack) 5</a> </h3> <p> <img alt="Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή στις οµές εδοµένων 3. 2 Στοίβα (Stack) 5" title="Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή στις οµές εδοµένων 3. 2 Στοίβα (Stack) 5" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/9732830.jpg"> Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή στις οµές εδοµένων 3 2 Στοίβα (Stack) 5 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ii Πληροφορίες Εργαστηρίου Σκοπός του εργαστηρίου Το εργαστήριο οµές εδοµένων αποσκοπεί στην εφαρµογή των τεχνολογιών </p> <a href="/9732830-Periehouena-1-eisagogi-stis-oues-edouenon-3-2-stoiva-stack-5.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/8447288-Odigos-grigoris-ekkinisis.html">Οδηγός γρήγορης εκκίνησης</a> </h3> <p> <img alt="Οδηγός γρήγορης εκκίνησης" title="Οδηγός γρήγορης εκκίνησης" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/8447288.jpg"> Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή </p> <a href="/8447288-Odigos-grigoris-ekkinisis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3725998-Spss-statistical-package-for-the-social-sciences.html">SPSS Statistical Package for the Social Sciences</a> </h3> <p> <img alt="SPSS Statistical Package for the Social Sciences" title="SPSS Statistical Package for the Social Sciences" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3725998.jpg"> SPSS Statistical Package for the Social Sciences Ξεκινώντας την εφαρμογή Εισαγωγή εδομένων Ορισμός Μεταβλητών Εισαγωγή περίπτωσης και μεταβλητής ιαγραφή περιπτώσεων ή και μεταβλητών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθανάσιος </p> <a href="/3725998-Spss-statistical-package-for-the-social-sciences.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/21454577-Exercises-10-find-a-fundamental-matrix-of-the-given-system-of-equations-also-find-the-fundamental-matrix-f-t-satisfying-f-0-i-1.html">Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1.</a> </h3> <p> <img alt="Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1." title="Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/40/21454577.jpg"> Exercises 0 More exercises are available in Elementary Differential Equations. If you have a problem to solve any of them, feel free to come to office hour. Problem Find a fundamental matrix of the given </p> <a href="/21454577-Exercises-10-find-a-fundamental-matrix-of-the-given-system-of-equations-also-find-the-fundamental-matrix-f-t-satisfying-f-0-i-1.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/4438152-Panepistimio-ioanninon-tmima-mathimatikon.html">ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ</a> </h3> <p> <img alt="ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ" title="ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/4438152.jpg"> ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Insert, Update, Delete, Ένωση πινάκων Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα Group By... 1 Having...1 Οrder By... 2 Εντολή Insert... </p> <a href="/4438152-Panepistimio-ioanninon-tmima-mathimatikon.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/16633244-Meleti-epanahorothetisis-farmakeion-sto-kentro-tis-thessalonikis.html">Μελέτη Επαναχωροθέτησης Φαρμακείων στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης</a> </h3> <p> <img alt="Μελέτη Επαναχωροθέτησης Φαρμακείων στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης" title="Μελέτη Επαναχωροθέτησης Φαρμακείων στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/33/16633244.jpg"> ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ </p> <a href="/16633244-Meleti-epanahorothetisis-farmakeion-sto-kentro-tis-thessalonikis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/16397193-Mariolakos-i-foyntoylis-i-spyridnos-e-andreadakis-e-kapoyrani-e.html">ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε.</a> </h3> <p> <img alt="ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε." title="ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/33/16397193.jpg"> ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Νο 95 ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε. (2003). Το πρόβλημα του νερού στη Θεσσαλία και προτάσεις για την αντιμετώπισή του στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης. </p> <a href="/16397193-Mariolakos-i-foyntoylis-i-spyridnos-e-andreadakis-e-kapoyrani-e.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/4619301-Ekdosi-1-0-me-to-asimina.html">Έκδοση: 1.0. με το. Ασημίνα</a> </h3> <p> <img alt="Έκδοση: 1.0. με το. Ασημίνα" title="Έκδοση: 1.0. με το. Ασημίνα" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/4619301.jpg"> Έκδοση: 1.0 Σύντομες οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 20100 Ασημίνα Σπανίδου και Γεώργιος Κουρουπέτρογλου aspanidou@di.uoa.gr koupe@di.uoa.gr Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών </p> <a href="/4619301-Ekdosi-1-0-me-to-asimina.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/16621086-Alexandros-pallis-schooltime-e-books.html">ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS</a> </h3> <p> <img alt="ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS" title="ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/33/16621086.jpg"> ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions </p> <a href="/16621086-Alexandros-pallis-schooltime-e-books.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9037072-Basic-raster-styling-and-analysis.html">Basic Raster Styling and Analysis</a> </h3> <p> <img alt="Basic Raster Styling and Analysis" title="Basic Raster Styling and Analysis" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/9037072.jpg"> Basic Raster Styling and Analysis QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Christina Dimitriadou Paliogiannis Konstantinos Tom Karagkounis Despoina Karfi </p> <a href="/9037072-Basic-raster-styling-and-analysis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/12288474-Anaptyxi-megalon-efaruogon-sti-glossa-c-2.html">Ανάπτυξη Μεγάλων Εφαρµογών στη Γλώσσα C (2)</a> </h3> <p> <img alt="Ανάπτυξη Μεγάλων Εφαρµογών στη Γλώσσα C (2)" title="Ανάπτυξη Μεγάλων Εφαρµογών στη Γλώσσα C (2)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/12288474.jpg"> Ανάπτυξη Μεγάλων Εφαρµογών στη Γλώσσα C (2) Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής επιµέρους θέµατα: Οργάνωση Προγράµµατος Header Files Μετάφραση και σύνδεση αρχείων προγράµµατος ΕΠΛ 132 Αρχές Προγραµµατισµού </p> <a href="/12288474-Anaptyxi-megalon-efaruogon-sti-glossa-c-2.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/8280481-Doyleyontas-ue-to-finale-4i-syneheia.html">Δουλεύοντας µε το Finale (4η συνέχεια)</a> </h3> <p> <img alt="Δουλεύοντας µε το Finale (4η συνέχεια)" title="Δουλεύοντας µε το Finale (4η συνέχεια)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/8280481.jpg"> Δουλεύοντας µε το Finale (4η συνέχεια) Η τυποποίηση της εργασίας µας: Η Βιβλιοθήκη Document Options. Πολλοί από τους χρήστες του Finale θάθελαν να έχουν µία ειδική αισθητική για την απεικόνιση της παρτιτούρας </p> <a href="/8280481-Doyleyontas-ue-to-finale-4i-syneheia.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/16624770-Ethniki-sholi-topikis-ayto-ioikisis-v-ekpai-eytiki-seira-tmima-organosis-kai-ioikisis-teliki-ergasia-theua.html">ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα:</a> </h3> <p> <img alt="ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα:" title="ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα:" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/33/16624770.jpg"> Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Πολιτιστική Επικοινωνία και Τοπική ηµοσιότητα: Η αξιοποίηση των Μέσων Ενηµέρωσης, ο ρόλος των </p> <a href="/16624770-Ethniki-sholi-topikis-ayto-ioikisis-v-ekpai-eytiki-seira-tmima-organosis-kai-ioikisis-teliki-ergasia-theua.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10994543-Elliniko-anoikto-panepistimio.html">ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ</a> </h3> <p> <img alt="ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ" title="ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10994543.jpg"> ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεµατική Ενότητα: ΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδηµαϊκό Έτος: 005-6 Πρώτη Γραπτή Εργασία Εισαγωγή στους Η/Υ Μαθηµατικά </p> <a href="/10994543-Elliniko-anoikto-panepistimio.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2572031-Epexergasia-keimenoy-microsoft-word.html">Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word</a> </h3> <p> <img alt="Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word" title="Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2572031.jpg"> Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word 1) Έναρξη 1.1) Εκκίνηση Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft Word. Η εφαρμογή </p> <a href="/2572031-Epexergasia-keimenoy-microsoft-word.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/653056-Tekmiriosi-tetravex-i-tekmiriosi-tetravex.html">Τεκμηρίωση Tetravex i. Τεκμηρίωση Tetravex</a> </h3> <p> <img alt="Τεκμηρίωση Tetravex i. Τεκμηρίωση Tetravex" title="Τεκμηρίωση Tetravex i. Τεκμηρίωση Tetravex" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/653056.jpg"> i Τεκμηρίωση Tetravex ii Copyright 2001 Rob Bradford Copyright 2007-2008 Χρήστος Μπούνταλης (mpounta@gmail.com) Δίνεται άδεια για αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση του εγγράφου υπό τους όρους της Ελεύθερης </p> <a href="/653056-Tekmiriosi-tetravex-i-tekmiriosi-tetravex.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/16464083-Ethniko-metsovio-polytehneio-sholi-agronomon-topografon-mihanikon-tomeas-ergon-ypodomis-kai-agrotikis-anaptyxis-tomeas-genikis-geodaisias.html">ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ</a> </h3> <p> <img alt="ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ" title="ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/33/16464083.jpg"> ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΤΥΠΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ </p> <a href="/16464083-Ethniko-metsovio-polytehneio-sholi-agronomon-topografon-mihanikon-tomeas-ergon-ypodomis-kai-agrotikis-anaptyxis-tomeas-genikis-geodaisias.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/19227774-Diplomatiki-ergasia-prostasia-ilektrodion-geiosis-apo-ti-diavrosi.html">ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση»</a> </h3> <p> <img alt="ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση»" title="ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση»" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/39/19227774.jpg"> ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προστασία ηλεκτροδίων </p> <a href="/19227774-Diplomatiki-ergasia-prostasia-ilektrodion-geiosis-apo-ti-diavrosi.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/4855497-Using-the-qgis-browser.html">Using the QGIS Browser</a> </h3> <p> <img alt="Using the QGIS Browser" title="Using the QGIS Browser" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/4855497.jpg"> Using the QGIS Browser QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Christina Dimitriadou Paliogiannis Konstantinos Tom Karagkounis Despoina Karfi This work </p> <a href="/4855497-Using-the-qgis-browser.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9021564-Mathima-3-syghoneysi-allilografias-sto-word.html">Μάθημα 3 Συγχώνευση Αλληλογραφίας στο WORD</a> </h3> <p> <img alt="Μάθημα 3 Συγχώνευση Αλληλογραφίας στο WORD" title="Μάθημα 3 Συγχώνευση Αλληλογραφίας στο WORD" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/9021564.jpg"> ΑΣΠΑΙΤΕ Μάθημα 3 Συγχώνευση Αλληλογραφίας στο WORD Ημερομηνία :..... Τμήμα :... Ονοματεπώνυμο :... Η συγχώνευση αλληλογραφίας είναι μία πολύ χρήσιμη λειτουργία του προγράμματος επεξεργασίας κειμένου WORD. </p> <a href="/9021564-Mathima-3-syghoneysi-allilografias-sto-word.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10475980-Grafikes-parastaseis-me-excel.html">ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕXCEL</a> </h3> <p> <img alt="ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕXCEL" title="ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕXCEL" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10475980.jpg"> ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕXCEL 1. Εισαγωγή δεδομένων σε φύλλο εργασίας του Microsoft Excel Για να τοποθετήσουμε τις μετρήσεις μας σε ένα φύλλο Excel, κάνουμε κλικ στο κελί στο οποίο θέλουμε να τοποθετήσουμε </p> <a href="/10475980-Grafikes-parastaseis-me-excel.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10144680-Eisagogi-ston-programmatismo-python-mathima-4-synartiseis-functions-kai-domostoiheia-modules-stin-python.html">Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Python Μάθημα 4: Συναρτήσεις (functions) και δομοστοιχεία (modules) στην Python</a> </h3> <p> <img alt="Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Python Μάθημα 4: Συναρτήσεις (functions) και δομοστοιχεία (modules) στην Python" title="Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Python Μάθημα 4: Συναρτήσεις (functions) και δομοστοιχεία (modules) στην Python" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10144680.jpg"> Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Python Μάθημα 4: Συναρτήσεις (functions) και δομοστοιχεία (modules) στην Python Νοέμβριος 2014 Χ. Αλεξανδράκη, Γ. Δημητρακάκης Συναρτήσεις (Functions) Στον προγραμματισμό, </p> <a href="/10144680-Eisagogi-ston-programmatismo-python-mathima-4-synartiseis-functions-kai-domostoiheia-modules-stin-python.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/13547359-Panepistimio-peiraia-tmima-naytiliakon-spoydon-programma-metaptyhiakon-spoydon-stin-naytilia.html">ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ</a> </h3> <p> <img alt="ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ" title="ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/29/13547359.jpg"> ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο </p> <a href="/13547359-Panepistimio-peiraia-tmima-naytiliakon-spoydon-programma-metaptyhiakon-spoydon-stin-naytilia.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> </div> <!-- END RIGHT SIDEBAR --> </div> </div> </div> <!-- END CONTENT --> </div> <!-- END SIDEBAR & CONTENT --> </div> </div> <!-- BEGIN FOOTER --> <div class="footer"> <div class="container"> <div class="row"> <!-- BEGIN COPYRIGHT --> <div class="col-md-10 col-sm-10 padding-top-10"> 2017 © DocPlayer.gr <a href="/support/privacy-policy/">Πολιτική Απορρήτου</a> | <a href="/support/terms-of-service/">Όροι Χρήσης</a> | <a href="/support/feedback/">Σχόλια</a> </div> <!-- END COPYRIGHT --> <!-- BEGIN PAYMENTS --> <div class="col-md-6 col-sm-6"> </div> <!-- END PAYMENTS --> </div> </div> </div> <!-- END FOOTER --> <!--[if lt IE 9]> <script src="/static/theme/global/plugins/respond.min.js"></script> <![endif]--> <script src="/static/js/349f6/total.js" type="text/javascript"></script> <div style="display: none;"> <script> var page_data = {"domain_id":30,"design_id":0,"page_id":0}; (function(){ var img = new Image(); var pixel_image_src = '/pix/'+Math.random()+'/report/pixel.gif?type=pageview&domain_id=30&page_id=0&design_id=0&l='+encodeURIComponent(navigator.language)+'&p='+encodeURIComponent(navigator.platform)+'&url='+encodeURIComponent(document.location); document.write('<img src="'+pixel_image_src+'"> '); }()); </script> </div> </body> </html>