Εισαγωγή στο LaTEX2ε. Ιωάννης Παρτάλας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στο LaTEX2ε. Ιωάννης Παρτάλας"

Transcript

1 Εισαγωγή στο LaTEX2ε Ιωάννης Παρτάλας

2 ii

3 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή TEXκαι LaTEX Βασικά Στοιχεία Συγγραφέας, Σχεδιαστής ϐιβλίου, Στοιχειοθέτης Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα του LaTEX Αρχεία Εισόδου του LaTEX Χαρακτήρες κενού Ειδικοί χαρακτήρες Εντολές του LaTEX οµή του Αρχείου Εισόδου ιάταξη του Εγγράφου Κατηγορίες Εγγράφων Μορφή Σελίδων Εισαγωγή Κειµένου στο Εγγραφο Αλλαγή γραµµής και σελίδας Ετοιµες Συµβολοσειρές Τίτλοι, Κεφάλαια και Παράγραφοι Αναφορές στο Κείµενο Υποσηµειώσεις ίνοντας Εµφαση στο Κείµενο Περιβάλλοντα Λίστες Στοίχιση του Κειµένου Πίνακες Κινητά Αντικείµενα Μαθηµατικό Κείµενο Γενικά ηµιουργώντας Μαθηµατικούς Τύπους iii

4 iv ΠΕΡΙΕΧ ΟΜΕΝΑ 4 Ειδικά Θέµατα Εισαγωγή Εικόνων σε EPS µορφή Βιβλιογραφία ηµιουργία Ευρετηρίου Ελληνικό Κείµενο Περαιτέρω Υλη Λογισµικό

5 ΠΕΡΙΕΧ ΟΜΕΝΑ 1 Copyright 2007 Ioannis Partalas 1. This document is based on the tutorial The not so short introduction to LaTEX2ε by Tobias Oetiker et al [1].. It is distributed under the GNU General Public Licence as published by the Free Software Foundation. 1 For corrections, additions and suggestions you can contact author at

6 2 ΠΕΡΙΕΧ ΟΜΕΝΑ

7 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1.1 T E Xκαι LaT E X Το TEX είναι ένα πρόγραµµα για στοιχειοθέτηση κειµένων, το οποίο δηµιουργήθηκε από τον Donald E. Knuth το 1977 [2]. Χρησιµοποιείται για την πα- ϱαγωγή κειµένων υψηλής ποιότητας σε πρακτικά συνεδρίων και περιοδικών. 1.2 Βασικά Στοιχεία Συγγραφέας, Σχεδιαστής ϐιβλίου, Στοιχειοθέτης Για να µπορέσει να κάποιος συγγραφέας να δηµοσιεύσει το ϐιβλίο του, δίνει το χειρόγραφο σε µία εταιρεία εκδόσεων. Ο σχεδιαστής ϐιβλίων της εταιρείας αποφασίζει τη µορφή του ϐιβλίου (πλάτος στηλών, γραµµατοσειρά, κενό πριν και µετά τις επικεφαλίδες,...). Ο σχεδιαστής καταγράφει τις οδηγίες του στο χειρόγραφο και το παραδίδει στον στοιχειοθέτη, ο οποίος στοιχειοθετεί το ϐιβλίο σύµφωνα µε τις οδηγίες. Στο περιβάλλον του LaTEX, το ϱόλο του σχεδιαστή τον έχει το LaTEX και του στοιχειοθέτη το TEX. Κι αφού το LaTEX είναι ένα πρόγραµµα, ϑα πρέπει ο συγγραφέας να παρέχει πληροφορίες οι οποίες περιγράφουν τη δοµή του κειµένου. Αυτές οι πληροφορίες γράφονται στο κείµενο σαν εντολές του LaTEX. Αυτός ο τρόπος δηµιουργίας κειµένων είναι διαφορετικός από τον τρόπο ότι ϐλέπεις αυτό παίρνεις 1, τον οποίο χρησιµοποιούν τα πιο γνωστά προγράµµατα επεξεργασίας κειµένου, όπως το MS Word. Σ αυτές τις εφαρµογές ο συγγραφέας ορίζει τη µορφή του εγγράφου ενώ πληκτρολογεί το κείµενο. 1 what you see is what you get 3

8 4 ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓ Η Οταν κάποιος χρησιµοποιεί το LaTEX, η τελική µορφή του κειµένου προκύπτει αφού γίνει η επεξεργασία του αρχείου µε το LaTEX Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα του LaT E X Τα κύρια πλεονεκτήµατα του LaTEX είναι τα εξής: είναι δωρεάν είναι διαθέσιµο για πολλές αρχιτεκτονικές υπολογιστών τα αρχεία του LaTEX είναι ASCII και άρα µεταφέρσιµα η στοιχειοθέτηση είναι καλύτερη και ιδιαίτερα για τους µαθηµατικούς τύπους η αλλαγή της µορφής του κειµένου είναι πολύ εύκολη το LaTEX είναι επεκτάσιµο Τα κύρια µειονεκτήµατα του LaTEX είναι τα εξής: η αλλαγή των γραµµατοσειρών είναι πιο δύσκολη σε σχέση µε το Word το LaTEX ενθαρρύνει τη δοµηµένη γραφή και την διάκριση µεταξύ της µορφής και του περιεχοµένου 1.3 Αρχεία Εισόδου του LaT E X Τα αρχεία εισόδου του LaTEX είναι απλά αρχεία ASCII. Μπορούν να δη- µιουργηθούν µε οποιονδήποτε κειµενογράφο και περιέχουν το κείµενο του εγγράφου, καθώς και τις εντολές οι οποίες καθοδηγούν το LaTEXγια να στοιχειοθετήσει το κείµενο Χαρακτήρες κενού Οι χαρακτήρες κενού, όπως το κενό ή το tab, µεταχειρίζονται ενιαία από το LaTEX. Πολλαπλοί κενοί χαρακτήρες ϑεωρούνται ως ένας κενός χαρακτήρας. Οι κενοί χαρακτήρες στην αρχή µιας πρότασης αγνοούνται και µία αλλαγή γραµµής ϑεωρείται ως κενός χαρακτήρας. Μία κενή γραµµή µεταξύ δύο γραµµών κειµένου ορίζει το τέλος µιας πα- ϱαγράφου και την έναρξη µιας νέας παραγράφου. Πολλαπλές κενές γραµµές εκλαµβάνονται ως µία κενή γραµµή.

9 1.3. ΑΡΧΕ ΙΑ ΕΙΣ Ο ΟΥ ΤΟΥ LaTEX Ειδικοί χαρακτήρες Τα παρακάτω σύµβολα είναι ειδικοί χαρακτήρες του LaTEX. Αν τοποθετηθούν απευθείας στο κείµενο δεν ϑα εκτυπωθούν. # $ % ˆ & _ { }. Για να τυπωθούν οι παραπάνω χαρακτήρες ϑα πρέπει να εισαχθεί ο χα- ϱακτήρας \ πριν από κάθε χαρακτήρα, δηλαδή το \# παράγει τον χαρακτήρα # Εντολές του LaT E X Οι εντολές στο LaTEX είναι ευαίσθητες στα Κεφαλαία-Μικρά της Γραµµατοσει- ϱάς (case sensitive) και ξεκινάνε µε τον χαρακτήρα \ και ακολουθούνται από ονόµατα τα οποία αποτελούνται από γράµµατα. Κάποιες εντολές δέχονται παραµέτρους που εισάγονται µέσα σε αγκύλες {} οµή του Αρχείου Εισόδου Κάθε αρχείο εισόδου στο LaTEX ϑα πρέπει να αρχίζει µε την εντολή \documentclass{...} Η εντολή αυτή ορίζει το είδος του κειµένου το οποίο επιθυµούµε να δη- µιουργήσουµε (π.χ. άρθρο, ϐιβλίο, αναφορά, επιστολή). Μετά την εντολή αυτή µπορούµε να εισάγουµε εντολές οι οποίες επηρεάζουν τη δοµή όλου του εγγράφου. Αυτό επιτυγχάνεται µε την εντολή \usepackage{...} Αφού οριστούν οι παράµετροι του κειµένου, ακολουθεί το κυρίως µέρος του εγγράφου ξεκινώντας µε την εντολή \begin{document} Σε αυτό το σηµείο εισάγουµε το κείµενο που επιθυµούµε και στο τέλος του προσθέτουµε την εντολή \end{document} Ακολουθεί ένα παράδειγµα ενός αρχείου LaTEX: \documentclass{article} \begin{document} Welcome to the world of Latex. \end{document}

10 6 ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓ Η 1.4 ιάταξη του Εγγράφου Κατηγορίες Εγγράφων Η πρώτη πληροφορία που χρειάζεται να γνωρίζει το LaTEX είναι το είδος του κειµένου το οποίο ϑα επεξεργαστεί. Αυτό ορίζεται µε την εντολή \documentclass[options]{class} όπου class ορίζει τον τύπο του κειµένου και options οι διάφοροι παράµετροι. Στον Πίνακα 1.1 ϕαίνονται οι διάφοροι τύποι κειµένου και στον Πίνακα 1.2 οι παράµετροι που µπορεί να πάρει. Πίνακας 1.1: Τύποι κειµένων στο LaTEX. article για άρθρα σε επιστηµονικά περιοδικά, συνέδρια... proc για πρακτικά συνεδρίων... report για µεγάλες εκθέσεις που συµπεριλαµβάνουν πολλαπλά κεφάλαια, µικρά ϐιβλία, διδακτορικές διατριβές... book για πραγµατικά ϐιβλία... slides για διαφάνειες Πίνακας 1.2: Επεξήγηση των διάφορων παραµέτρων ενός κειµένου. 10pt,11,pt,12pt Το µέγεθος της γραµµατοσειράς. Το προκαθορισµένο µέγεθος είναι 10pt a4paper,letterpaper Ορίζει το µέγεθος του χαρτιού. Επίσης υπάρχουν και οι παράµετροι a5paper, b5paperm executivepaper, legalpaper. onecolumn,twocolumn Καθορίζει αν το κείµενο ϑα είναι δίστηλο ή µονόστηλο. landscape Αλλάζει τη µορφή του κειµένου για να εκτυπωθεί σε µορφή landscape Μορφή Σελίδων Το LaTEX παρέχει τρεις προκαθορισµένους τύπους για τις επικεφαλίδες του κειµένου. Με την εντολή \pagestyle{style} καθορίζεται η χρήση ενός από στυλ επικεφαλίδων τα οποία ϕαίνονται στον Πίνακα 1.3 Επίσης, είναι δυνατό να αλλαχθεί η µορφή µίας µόνο σελίδας µε την εντολή

11 1.4. Ι ΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡ ΑΦΟΥ 7 Πίνακας 1.3: ιαφορετικές µορφές επικεφαλίδων. plain Εκτυπώνει τους αριθµούς των σελίδων στη µέση της ϐάσης της σελίδας. headings Εκτυπώνει το τρέχων τµήµα του κειµένου και τον αριθµό της σελίδας στο πάνω µέρος του κειµένου. empty εν εκτυπώνει τίποτα. \thispagestyle{style}

12 8 ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓ Η

13 Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή Κειµένου στο Εγγραφο 2.1 Αλλαγή γραµµής και σελίδας Το LaTEX εισάγει µόνο του τις απαραίτητες αλλαγές γραµµής και αλλαγές σελίδων στο έγγραφο ϐελτιστοποιώντας το περιεχόµενο ολόκληρης της παραγράφου. Η πρώτη γραµµή κάθε παραγράφου είναι οριοθετηµένη πιο δεξιά από τις υπόλοιπες γραµµές της παραγράφου. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπου χρειάζεται να εισαχθεί µια αλλαγή γραµµής ή σελίδας δίνονται οι παρακάτω αντίστοιχες εντολές: \\ or \newline και \newpage 2.2 Ετοιµες Συµβολοσειρές Το LaTEX παρέχει έτοιµες συµβολοσειρές δίνοντας τις παρακάτω εντολές: Εντολή Παράδειγµα Περιγραφή \today 16 Νοεµβρίου 2007 τρέχουσα ηµεροµηνία \TeX TEX ο αγαπηµένος σου στοιχειοθέτης \LaTeX LaTEX το απόλυτο εργαλείο παραγωγής εγγράφων 9

14 10 ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ 2. ΕΙΣΑΓΩΓ Η ΚΕΙΜ ΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 2.3 Τίτλοι, Κεφάλαια και Παράγραφοι Συνήθως ένα κείµενο χωρίζεται σε κεφαλαία, παραγράφους και υποπαραγρά- ϕους. Το LaTEX παρέχει ειδικές εντολές για τον ορισµό τους. Οι παρακάτω εντολές είναι διαθέσιµες για την κατηγορία article. \section{...} \subsection{...} \subsubsection{...} \paragraph{...} \subparagraph{...} Στις κατηγορίες book και report υπάρχει και η εντολή \chapter{...} η οποία ορίζει ένα κεφάλαιο. Το LaTEX δηµιουργεί τον πίνακα περιεχοµένων χρησιµοποιώντας την εντολή \tableofcontents Ολες οι εντολές για την δηµιουργία παραγράφων, διαθέτουν και µία έκδοση η οποία δηµιουργεί παραγράφους χωρίς να εµφανίζονται στον πίνακα πε- ϱιεχοµένων και χωρίς να είναι αριθµηµένες. Για παράδειγµα, η εντολή \section*{help},ϑα δηµιουργήσει µία παράγραφο µε επικεφαλίδα Help χωρίς όµως να είναι αριθµηµένη. Σε κανονικές συνθήκες οι επικεφαλίδες των παραγράφων που ϕαίνονται στον πίνακα περιεχοµένων είναι ίδιες µε αυτές που εµφανίζονται στο κείµενο. Υπάρχει η περίπτωση η επικεφαλίδα να είναι µεγάλη και να µην χωράει στον πίνακα περιεχοµένων Γι αυτό το λόγο δίνεται η δυνατότητα να οριστεί ο τίτλος που ϑα εµφανίζεται στον πίνακα περιεχοµένων ορίζοντας µια προαι- ϱετική παράµετρο πριν την πραγµατική επικεφαλίδα. \chapter[title for the table of contents]{a long and especially boring title, shown in the text} Με τις εντολές \title{text}, \author{text} και προαιρετικά \date{text} δηµιουργούνται ο τίτλος, τα ονόµατα του συγγραφέα και η ηµεροµηνία αντίστοιχα. Για να εµφανιστούν αυτές οι πληροφορίες ϑα πρέπει να δοθεί η εντολή \maketitle.

15 2.4. ΑΝΑΦΟΡ ΕΣ ΣΤΟ ΚΕ ΙΜΕΝΟ Αναφορές στο Κείµενο Συχνά σε ϐιβλία ή άρθρα υπάρχουν αναφορές σε εικόνες, πίνακες και ιδιαίτερα σηµεία του κειµένου. Το LaTEX παρέχει τι ακόλουθες εντολές για αναφορές: \label{marker}, \ref{marker}, \pageref{marker} όπου marker είναι το όνοµα τις ετικέτας η οποία επιλέγεται από τον χρήστη. Το LaTEX αντικαθιστά τον αριθµό της παραγράφου, υποπαραγράφου, εικόνας, του πίνακα ή του ϑεωρήµατος όπου η εντολή \label{marker}δόθηκε Η εντολή \pagerefεκτυπώνει τον αριθµό της σελίδας όπου εµφανίζεται η εντολή \label{marker}. Ακολουθεί ένα παράδειγµα: Μια αναφορά σ αυτήν την παράγραφο \label{sec:this}µοιάζει κάπως έτσι: ες την παράγραφο \ref{sec:this}στην σελίδα \pageref{sec:this}. Αποτέλεσµα: Μια αναφορά σ αυτήν την παράγραφο µοιάζει κάπως έτσι: ες την παράγραφο 2.4 στην σελίδα Υποσηµειώσεις Με την εντολή \footnote{footnote text} µια υποσηµείωση τυπώνεται στο κάτω µέρος της τρέχουσας σελίδας. Παράδειγµα: Υποσηµειώσεις \footnote{this is a footnote.}. Υποσηµειώσεις ίνοντας Εµφαση στο Κείµενο Για να δοθεί έµφαση σε κάποιες λέξεις µέσα στο κείµενο µπορούν να χρησι- µοποιηθούν οι παρακάτω εντολές: \underline{text} \emph{text} \textbf{text} \texttt{text} για υπογράµµιση, πλάγια γραφή, έντονη γραφή και µορφή γραφοµηχανής αντίστοιχα. 1 This is a footnote.

16 12 ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ 2. ΕΙΣΑΓΩΓ Η ΚΕΙΜ ΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 2.7 Περιβάλλοντα Η εντολή \begin{nameofenvironment} text \end{nameofenvironment} ορίζει ένα περιβάλλον nameofenvironment. Τα περιβάλλοντα µπορούν να εµφωλευµένα αρκεί να τηρείται η σωστή σειρά τους Λίστες Το περιβάλλον itemize είναι κατάλληλο για απλές λίστες, το περιβάλλον enumerateγια αριθµηµένες λίστες, και το description για περιγραφές. Ακολουθεί ένα παράδειγµα: \begin{enumerate} \item You can mix the list environments to your taste. \begin{itemize} \item But it might start to look silly. \item[-] With a dash. \end{itemize} \item Therefore remember: \begin{description} \item[stupid] things will not become smart because they are in a list. \item[smart] things though can be presented beautigully in a list. \end{description} \end{enumerate} 1. You can mix the list environments to your taste. But it might start to look silly. With a dash. 2. Therefore remember: Stupid things will not become smart because they are in a list. Smart things though can be presented beautigully in a list Στοίχιση του Κειµένου Τα περιβάλλοντα flushleft και flushright παράγουν παραγράφους οι οποίες είναι στοιχισµένες αριστερά ή δεξιά αντίστοιχα. Το περιβάλλον center στοιχίζει το κείµενο στο κέντρο. Αν ο χρήστης δεν ορίσει τις αλλαγές γραµµής µε την εντολή \\, το LaTEX καθορίζει µόνο του τις αλλαγές γραµµής.

17 2.7. ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΑ 13 \begin{flushleft} This text is\\ left-aligned. \LaTeX{} is not trying to make each line the same length. \end{flushleft} This text is left aligned. LaTEX is not trying to make each line the same length. \begin{flushright} This text is\\right-aligned. \LaTeX{} is not trying to make each line the same length. \end{flushrigth} \begin{center} This text is\\ centred. \end{center} This text is right aligned. LaTEX is not trying to make each line the same length. This text is centred Πίνακες Το περιβάλλον tabular µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία πινάκων. Το LaTEX καθορίζει το πλάτος των πινάκων αυτόµατα. Η εντολή η οποία δη- µιουργεί τον πίνακα είναι η παρακάτω: \begin{tabular}[pos]{table spec} όπου το όρισµα table spec ορίζει τη µορφή του πίνακα. Οι πιθανές τιµές είναι l για στήλες στοιχισµένες αριστερά, r για στήλες στοιχισµένες δεξιά, c για στήλες στοιχισµένες στο κέντρο, p{widht} για στήλες οι οποίες περιέχουν ευθυγραµµισµένο κείµενο µε αλλαγές γραµµών και για κάθετες γραµµές µεταξύ των στηλών. Αν µια στήλη είναι µεγαλύτερη από το πλάτος του κειµένου, το LaTEX δεν ϑα αλλάξει γραµµή αυτόµατα. Η παράµετρος p{widht} ορίζει ειδικό τύπο στήλης όπου το κείµενο αλλάζει γραµµές αυτόµατα. Το όρισµα pos καθορίζει την κάθετη ϑέση του πίνακα στο κείµενο και οι τιµές που µπορεί να πάρει είναι t, b, c για πάνω µέρος, κάτω µέρος και κέντρο αντίστοιχα. Μέσα στο περιβάλλον του πίνακα το σύµβολο & ορίζει την αλλαγή στήλης και το \\ την αλλαγή γραµµής. Η εντολή Ð Ò τοποθετεί µία οριζόντια γραµ- µή. Επίσης δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής µερικών γραµµών µε την εντολή Ð Ò ß ¹ Ðόπου i και j είναι οι στήλες στις οποίες ϑα επεκτείνετε η γραµµή.

18 14 ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ 2. ΕΙΣΑΓΩΓ Η ΚΕΙΜ ΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ \begin{tabular}{ r l } \hline 7C0 & hexdecimal \\ 3700 & octal \\ \cline{2-2} & binary \\ \hline \hline 1984 & decimal \\ \hline \end{tabular} 7C0 hexdecimal 3700 octal binary 1984 decimal \begin{tabular}{ p{2.0cm} l } \hline The text is wrapped automatically & 234 \\ \hline \end{tabular} The text is wrapped automatically 234 Συγχώνευση Κελιών Για να συγχωνεύσουµε έναν αριθµό κελιών σε µία γραµµή, χρησιµοποιούµε την εντολή \multicolumn{num}{pos}{text}, όπου num ο αριθµός των κελιών που ϑέλουµε να συγχωνεύσουµε, pos η ϑέση στην οποία ϑα ϐρίσκεται το περιεχόµενο του συγχωνευµένου κελιού (l, c, r) και text το περιεχόµενο του κελιού. \begin{tabular}{ c c c } \hline \multicolumn{3}{c} {Multicolumn} \\ \hline c1 & c2 & c3 \\ \hline \end{tabular} Multicolumn column1 column2 column3 Για να συγχωνεύσουµε κελιά σε µια στήλη, χρησιµοποιούµε την εντολή\multirow{num}{width}{text} όπου num ο αριθµός των κελιών που ϑα συγχωνευθούν, width το πλάτος της στήλης και text το κείµενο του κελιού [3]. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της παραπάνω εντολής, είναι να δηλώσουµε το πακέτο multirow στον πρόλογο του κειµένου, δηλαδή: \usepackage{multirow}.

19 2.7. ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝΤΑ 15 \begin{tabular}{ c c } \hline \multirow{4}{*} {Common text} & Column 2a\\ & Column 2b \\ & Column 2c \\ & Column 2d \\ \hline \end{tabular} Common text Column 2a Column 2b Column 2c Column 2d Αν ϑέλουµε το κείµενο να εµφανιστεί οριζόντια µπορεί να χρησιµοποιηθεί η εντολή \rotatebox{degrees}{text}(µε χρήση του πακέτου \usepackage{graphicx}). Ακολουθεί ένα παράδειγµα: \begin{tabular}{ l l } \hline \multirow{4}{*} {\rotatebox{90}{text}} & Column 2a\\ & Column 2b \\ & Column 2c \\ & Column 2d \\ \hline \end{tabular} text Column 2a Column 2b Column 2c Column 2d Ακολουθεί ένα παράδειγµα χρήσης συγχώνευσης κελιών κατά γραµµή και στήλη. \begin{tabular}{ c c c }\hline \multicolumn{2}{ c } {\multirow{2}{*} {combined cells}} &top right\\ \cline{3-3} \multicolumn{2}{ c }{} &middle right\\ \hline bottom left &bottom center &bottom right\\ \hline \end{tabular} combined cells top right middle right bottom left bottom center bottom right

20 16 ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ 2. ΕΙΣΑΓΩΓ Η ΚΕΙΜ ΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 2.8 Κινητά Αντικείµενα Τα περισσότερα έγγραφα περιέχουν συνήθως εικόνες και πίνακες. Τα αντικεί- µενα αυτά χρειάζονται ειδική µεταχείριση, αφού δεν µπορούν να επεκταθούν σε πολλαπλές σελίδες. Η λύση στο πρόβληµα αυτό είναι να ορίζονται τα αντικείµενα αυτά σαν κινητά έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετούνται αργότερα στο κείµενο ενώ η τρέχουσα σελίδα να γεµίζει µε κείµενο. Κάθε πληροφορία (εικόνα ή πίνακας) τοποθετείτε µέσα σε ένα περιβάλλον figure ή table συµπεριφέρεται ως κινητό αντικείµενο. \begin{figure}[placement specifier] \begin{table}[placement specifier] όπου η προαιρετική παράµετρος placement specifier ορίζει τη ϑέση του αντικειµένου. Στον Πίνακα 2.1 ϕαίνονται οι τιµές της παραµέτρου. Πίνακας 2.1: Τιµές για την παράµετρο placement specifier. Τιµή Επεξήγηση h στη ϑέση που ορίζεται το αντικείµενο. t στην κορυφή της σελίδας. b στο κάτω µέρος της σελίδας. p σε µια ειδική σελίδα που περιέχει µονο κινητά αντικείµενα. Για παράδειγµα το όρισµα [hbp] δίνει τη δυνατότητα στο LaTEX να τοπο- ϑετήσει το αντικείµενο ακριβώς εδώ (h) ή στο κάτω µέρος της σελίδας (b) ή σε µια ειδική σελίδα µε κινητά αντικείµενα (p). Αν δεν ορίζεται η ϑέση του αντικειµένου, η προκαθορισµένη του τιµή είναι [tbp]. Με την εντολη \caption{caption text}η οποία τοποθετείται µέσα στο περιβάλλον του αντικειµένου ορίζεται το σχόλιο το οποίο ϑα εµφανίζεται κάτω ή πάνω από αντικείµενο. Με τις εντολές \label και \ref µπορεί να δηµιουργηθεί µια αναφορά σε ένα αντικείµενο µέσα στο κείµενο. Προσοχή στη σειρά των εντολών, καθώς η εντολή \label ϑα πρέπει να τοποθετείται µετά την εντολή \caption{caption text}. Ακολουθεί ένα παράδειγµα στο Σχήµα 2.1 (\ref{white}). \begin{figure}[hbp] \makebox[\textwidth]{\framebox[5cm]{\rule{0pt}{5cm}}} \caption{floating Object.} \label{white} \end{figure}

21 2.8. ΚΙΝΗΤ Α ΑΝΤΙΚΕ ΙΜΕΝΑ 17 Σχήµα 2.1: Floating Object.

22 18 ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ 2. ΕΙΣΑΓΩΓ Η ΚΕΙΜ ΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

23 Κεφάλαιο 3 Μαθηµατικό Κείµενο 3.1 Γενικά Στο LaTEX οι µαθηµατικοί τύποι µπορούν να τυπώνονται µέσα στο κείµενο µιας παραγράφου ή σε δικό τους ξεχωριστό τµήµα. Για να τυπωθεί ένας µαθηµατικός τύπος µέσα σε µια παράγραφο ϑα πρέπει να εισαχθεί ανάµεσα σε δύο χαρακτήρες $ $ ή ανάµεσα σε δύο χαρακτήρες \( \) η µεταξύ του περιβάλλοντος \begin{math} \end{math}. Pythagorean theorem. $aˆ{2}+bˆ{2}=cˆ{2}$. Pythagorean theorem. a 2 + b 2 = c 2. Solved Pythagorean theorem. $\sqrt{aˆ{2}+bˆ{2}}=c$. Solved Pythagorean theorem. a 2 + b 2 = c. Euclidean distance between two points $\sqrt{(x_1-x_0)ˆ2 + (y_1-y_0)ˆ2}$. Euclidean distance between two points (x 1 x 0 ) 2 + (y 1 y 0 ) 2. Οταν υπάρχει ανάγκη για µεγάλους µαθηµατικούς τύπου είναι καλύτερα να τυπώνεται ξεχωριστά από το υπόλοιπο κείµενο. Αυτό επιτυγχάνεται εισάγοντας τους τύπους ανάµεσα στους χαρακτήρες ήστο περιβάλλον \begin{displaymath} \end{displaymath}. 19

24 20 ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ 3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚ Ο ΚΕ ΙΜΕΝΟ Pythagorean theorem in non-euclidean geometry: \begin{displaymath} \cos\left(\frac_{c}ˆ{r}\right)= \cos\left(\frac_{a}ˆ{r}\right) \cos\left(\frac_{b}ˆ{r}\right). \end{displaymath} and typing less: \[ \cos \left(\frac{c}{r}\right) =\cos \left(\frac{a}{r}\right) \cos \left(\frac{b}{r}\right). \] Pythagorean theorem in non Euclidean geometry: ( c ( ( ) a b cos = cos cos. R) R) R and typing less: ( c cos R) ( a = cos cos R) ( ) b. R Για να αριθµούνται οι εξισώσεις µπορεί να χρησιµοποιηθεί το περιβάλλον equation. Στην εξίσωση υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί ετικέτα µε την εντολή \labelέτσι ώστε να γίνει αναφορά µέσα στο κείµενο µε την εντολή \ref. Pythagorean theorem. \begin{equation} aˆ{2}+bˆ{2}=cˆ{2} \label{ptheorem} \end{equation} Equation \ref{ptheorem} depicts the Pythagorean theorem Pythagorean theorem. a 2 + b 2 = c 2 (3.1) Equation 3.1 depicts the Pythagorean theorem 3.2 ηµιουργώντας Μαθηµατικούς Τύπους Αυτή η παράγραφος περιγράφει τις πιο σηµαντικές εντολές που χρησιµοποιούνται στην ανάπτυξη µαθηµατικού κειµένου. Ελληνικά Γράµµατα Ελληνικά γράµµατα εισάγονται µε τις εντολές \alpha, \beta, \gamma,...,και τα κεφαλαία µε τις εντολές \Gamma, \Delta,... $\lambda, \xi, \pi, \mu, \Phi, \Omega$ λ,ξ,π,µ,φ,ω

25 3.2. ΗΜΙΟΥΡΓ ΩΝΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΣ Τ ΥΠΟΥΣ 21 Εκθέτες και είκτες Οι εκθέτες και δείκτες ορίζονται µε τους ειδικούς χα- ϱακτήρες ˆ και _. $a_{1}$\qquad $xˆ{2}$ \qquad $eˆ{-\alpha t}$ \qquad $aˆ{3}_{ij}$\\ $eˆ{xˆ2} \neq {eˆ{x}}ˆ2$ a 1 x 2 e αt a 3 ij e x2 e x2 Ολοκληρώµατα, Αθροίσµατα και Γινόµενα Μία γεωµετρική σειρά: \begin{displaymath} 1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4} +\frac{1}{8}+\ldots= \sum_{n=0}ˆ{\infty} \frac{1}{2n} \end{displaymath} = n=0 1 2n \begin{displaymath} \sum_{\substack{0<i<n \\ 1<j<m}} P(i,j) = \sum_{\begin{subarray}{l} i\in I\\ 1<j<m \end{subarray}} Q(i,j) \end{displaymath} 0<i<n 1<j<m P(i,j) = i I 1<j<m Q(i, j) εδοµένης µιας συνάρτησης f(x) µιας πραγµατικής µεταβλητής x και ενός διαστήµατος [a, b] το ολοκλήρωµα \begin{displaymath} \int_{a}ˆ{b} f(x)dx \end{displaymath} b a f(x)dx \begin{displaymath} \sum_{i=1}ˆ{n} \qquad \int_{0}ˆ{\frac{\pi}{2}} \qquad \prod_\epsilon \end{displaymath} n i=1 π 2 0 ǫ

26 22 ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ 3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚ Ο ΚΕ ΙΜΕΝΟ Χρήση ιαφόρων Συµβόλων \begin{displaymath} {a,b,c}\neq\{a,b,c\} \end{displaymath} a,b,c {a,b,c} \begin{displaymath} 1 + \left( \frac{1}{ 1-xˆ{2} } \right) ˆ3 \end{displaymath} ( ) x 2 $\Big( (x+1) (x-1) \Big) ˆ{2}$\\ $\big(\big(\bigg( \Bigg($\quad $\big\}\big\} \bigg\}\bigg\}$ \quad $\big\ \Big\ \bigg\ \Bigg\ $ ( ) 2 (x + 1)(x 1) ( ((( } }}} \begin{displaymath} x_{1},\ldots,x_{n} \qquad x_{1}+\cdots+x_{n} \end{displaymath} x 1,...,x n x x n Κάθετα Στοιχισµένο Υλικό \begin{displaymath} \mathbf{x} = \left( \begin{array}{ccc} x_{11} & x_{12} & \ldots \\ x_{21} & x_{22} & \ldots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{array} \right) \end{displaymath} X = x 11 x x 21 x

27 3.2. ΗΜΙΟΥΡΓ ΩΝΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΣ Τ ΥΠΟΥΣ 23 \begin{displaymath} y = \left\{ \begin{array}{ll} a & \textrm{if $d>c$}\\ b+x & \textrm{in the morning}\\ y = l & \textrm{all day long} \end{array} \right. \end{displaymath} a if d > c b + x in the morning l all day long \begin{eqnarray} f(x) & = & \cos x \\ f A(x) & = & -\sin x \\ \int_{0}ˆ{x} f(y)dy & = & \sin x \end{eqnarray} x 0 f(x) = cos x (3.2) f A(x) = sinx (3.3) f(y)dy = sin x (3.4) \begin{eqnarray} \lefteqn{ \cos x = 1 -\frac{xˆ{2}}{2!} +{} } \nonumber\\ & & {}+\frac{xˆ{4}}{4!} -\frac{xˆ{6}}{6!}+{}\cdots \end{eqnarray} cos x = 1 x2 2! + + x4 4! x6 6! + (3.5) Θεωρήµατα, Λήµµατα,... Για να ορίσουµε ένα ϑεώρηµα ή λήµµα κτλ. χρησιµοποιούµε την παρακάτω εντολή: \theoremstyle{name}[counter]{text}[section] Το όρισµα name είναι µια λέξη κλειδί για την αναγνώριση του εκάστοτε ϑεωρήµατος.

28 24 ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ 3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚ Ο ΚΕ ΙΜΕΝΟ \begin{law} \label{law:box} Don At hide in the witness box \end{law} \begin{jury} [The Twelve] It could be you! So beware and see law \ref{law:box} \end{jury} \begin{marg}no, No, No \end{marg} Law 1 Don At hide in the witness box Jury 2 (The Twelve) It could be you! So beware and see law 1 Margaret 1 No, No, No

29 Κεφάλαιο 4 Ειδικά Θέµατα 4.1 Εισαγωγή Εικόνων σε EPS µορφή Στο παρών εισαγωγικό κείµενο ϑα περιγραφεί µόνο η χρήση εικόνων σε µορφή EPS (Encapsulated Postscript) αφού είναι αρκετά εύκολο να χρησιµοποιηθεί. Για να εισαχθεί µια εικόνα από αρχείο σε ένα κείµενο, ϑα πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω ϐήµατα: 1. Μετατροπή µιας εικόνας σε EPS µορφή. 2. ήλωση του πακέτου graphicx στην εισαγωγή (preamble) µε την εντολή \usepackage{graphicx}. 3. Χρήση της εντολής \includegraphics[options]{filename} όπου options µπορούµε να καθορίσουµε το πλάτος, width=..., ύψος, height=..., γωνία, angle=...,κλιµάκωση, scale=... Ακολουθεί ένα παράδειγµα εισαγωγής εικόνας: \begin{figure} \centering \includegraphics[width=0.5\textwidth,angle=90]{picture} \caption{this is a figure} \end{figure} 4.2 Βιβλιογραφία Για να δηµιουργήσουµε τη ϐιβλιογραφία σε ένα κείµενο µπορούµε να χρησι- ηµιουργία ϕίας 25 Βιβλιογρα-

30 µοποιήσουµε το περιβάλλον thebibliography. Κάθε καταχώριση στη ϐιβλιογραφία εισάγεται µε την εντολή \bibitem[label]{marker}. H etik eta marker χρησιµοποιείται µέσα στο κείµενο µε την εντολή \cite{marker} για να γίνει η αναφορά στη συγκεκριµένη εργασία. Αν δεν χρησιµοποιηθεί η επιλογή label η αρίθµηση γίνεται αυτόµατα. Η παράµετρος µετά από την εντολή \begin{thebibliography}ορίζει τον χώρο ο οποίος ϑα δεσµευθεί για τους αριθµούς των ετικετών. Στο παρακάτω παράδειγµα το {99} ορίζει ότι κανένα από τα στοιχεία της ϐιβλιογραφίας δεν ϑα έχει αριθµό µεγαλύτερο του 99. Partl [1] has proposed that... Partl \cite{pa} has proposed that \ldots \begin{thebibliography}{99} \bibitem{pa} H. Partl: \emph{german \TeX}, TUGboat Volume 9, Issue 1 (1988) \end{thebibliography} Bibliography [1] H. Partl: German TEX, TUGboat Volume 9, Issue 1 (1988) Για µεγάλα κείµενα, όπως ϐιβλία, είναι καλύτερο να διατηρείται η ϐιβλιογραφία σε µια ϐάση και µε τη χρήση του προγράµµατος bibtex να εισάγεται στο κείµενο. Η ϐιβλιογραφική ϐάση αποθηκεύεται σε ένα ξεχωριστό αρχείο µε κατάληξή.bib. Κάθε στοιχείο της ϐάσης έχει την παρακάτω author="", title="", year="",... } Η παράµετρος typeofitem ορίζει το είδος του στοιχείου, για παράδειγ- µα άρθρο σε περιοδικό (article), άρθρο σε συνέδριο (inproceedings), ϐιβλίο (book), κεφάλαιο σε ϐιβλίο (Inbook), διδακτορική διατριβή (PhdThesis) κτλ.. 26

31 4.2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦ ΙΑ 27 Επίσης ϑα πρέπει να οριστεί και η ετικέτα η οποία ϑα χρησιµοποιείται για να γίνει αναφορά στη συγκεκριµένη εργασία µέσα στο κείµενο. Ακολουθεί ένα παράδειγµα µιας ϐιβλιογραφικής author="ioannis Partalas and Ioannis Feneris and Ioannis Vlahavas", title="multi-agent Reinforcement Learning using Strategies and Voting", booktitle="international Conference on Tools with Artificial Intelligence", year="2007", pages="xxx--xxx" author = {Ioannis Partalas and Grigorios Tsoumakas and Ioannis Katakis and Ioannis P. Vlahavas}, title = {Ensemble Pruning Using Reinforcement Learning}, booktitle = {4th Hellenic Conference on Artificial Intelligence}, year = {2006}, pages = { } author={g. Tsoumakas and L. Angelis and I. Vlahavas}, title={selective Fusion of Heterogeneous Classifiers}, journal={intelligent Data Analysis}, volume={9}, number={6}, pages={ }, year={2005} author = {Grigorios Tsoumakas}, title = {Machine Learning for the Combination of Multiple, Distributed Systems}, school = {Department of Informatics, Aristotle University of Thessaloniki}, year = {2004} }

32 28 BIBLIOGRAPHY Η ϐιβλιογραφία εισάγεται, συνήθως, στο τέλος του κειµένου χρησιµοποιώντας τις εντολές \biliographystyle{style} \bibliography{bibliographyfile} όπου style ορίζει τη µορφή µε την οποία ϑα παρουσιάζεται η ϐιβλιογραφία. Υπάρχουν τέσσερις τρόποι εµφάνισης: plain, unsrt, alpha, abbrv και πολλά άλλα τα οποία διατίθενται από κάθε εκδοτικό οίκο. Επίσης όταν υπάρχουν πολλαπλά αρχεία ϐιβλιογραφίας, αυτά εισάγονται µε κόµµατα στην εντολή \bibliography{biblio1,biblio2,biblio3,...}. Το επόµενο ϐήµα είναι να γίνει η επεξεργασία του κειµένου και της ϐι- ϐλιογραφίας µε την εξής σειρά (υποθέτουµε ότι το αρχείο κειµένου ονοµάζεται example.tex): 1. latex example 2. bibtex example 3. latex example 4. latex example 4.3 ηµιουργία Ευρετηρίου Ενα πολύ χρήσιµο χαρακτηριστικό ενός ϐιβλίου, είναι το ευρετήριο του. Στο LaTEX µπορεί να παραχθεί µε τη ϐοήθεια τους προγράµµατος makeidx. Για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία για τη δηµιουργία του ευρετηρίου, ϑα πρέπει να χρησιµοποιηθεί στον πρόλογο το πακέτο \usepackage{makeidx}, και µετά η εντολή \makeindex. Στη συνέχεια, µε τη χρήση της εντολής \index{key} ορίζουµε στο σηµείο του κειµένου που επιθυµούµε την λέξη κλειδί key. Για να τυπωθεί το ευρετήριο, τοποθετούµε την εντολή \printindex στο σηµείο που επιθυµούµε να εµφανιστεί, και στη συνέχεια ακολουθείται η εξής διαδικασία (υποθέτουµε ότι το αρχείο κειµένου ονοµάζεται example.tex): 1. latex example 2. makeindex example 3. latex example 4. latex example

33 4.4. ΕΛΛΗΝΙΚ Ο ΚΕ ΙΜΕΝΟ Ελληνικό Κείµενο Για να γράψουµε ελληνικό κείµενο στο LaTEX χρησιµοποιούµε το πακέτο babel. Οι παρακάτω εντολές εισάγονται στον πρόλογο του αρχείου: \usepackage[english,greek]{babel} \usepackage[iso ]{inputenc} όπου στην πρώτη εντολή ορίζουµε τις γλώσσες που ϑα χρησιµοποιηθούν µέσα στο κείµενο, και η δεύτερη ορίζει την κωδικοποίηση η οποία ϑα χρησιµοποιη- ϑεί. Η εναλλαγή µεταξύ των γλωσσών γίνεται µε τη χρήση της εντολής \selectlanguage{lang} όπου lang η γλώσσα προτίµησης κάθε ϕορά. Μια καλή πρακτική είναι να δηµιουργήσουµε πιο µικρές εντολές µε τον παρακάτω τρόπο: \newcommand{\en}{\selectlanguage{english}} \newcommand{\el}{\selectlanguage{greek}} και κάθε ϕορά που αλλάζουµε µεταξύ των γλωσσών χρησιµοποιούµε τις εντολές \En για αγγλικά και \El για ελληνικά.

34 30 BIBLIOGRAPHY

35 Κεφάλαιο 5 Περαιτέρω Υλη Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να ανατρέξετε στο [1]. Ο επίσηµος ιστότοπος του TEX ϐρίσκεται στο παρακάτω URL: Ο επίσηµος ιστοτόπος των χρηστών του TEX ϐρίσκεται στο URL: tug.org/. Στον ιστοτόπο των χρηστών του TEX 5.1 Λογισµικό ιανοµές του συστήµατος LaTEX: MikTex TexLive MacTex Προγράµµατα επεξεργασίας αρχείων TEX: LEd Windows. WinShell Windows. Kile Linux. 31

36 32 ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ 5. ΠΕΡΑΙΤ ΕΡΩ ΥΛΗ

37 Βιβλιογραφία [1] Tobias Oetiker, Hubert Partl, Irene Hyna, Elizabeth Schlegl. The not so short Introduction to LaT E X 2ε., [2] Donald Knuth. The TEXbook, Volume A of Typesetting., [3] The UK List of TeX Frequently Asked Questions on the Web. URL: bin/texfaq2html?label=multirow. 33

38 Ευρετήριο bibliography, 25 index, 28 LaTEX, 3 TEX, 3 αλλαγή γραµµής, 9 αλλαγή σελίδας, 9 αναφορές, 11 αρχείο εισόδου, 5 στοίχιση κειµένου, 12 συγχώνευση κελιών, 14 τίτλοι, 10 υποσηµείωσεις, 11 ϐιβλιογραφία, 25 ηµιουργία Ευρετηρίου, 28 ειδικοί χαρακτήρες, 5 εικόνες, 25 ελληνικό κείµενο, 29 εντολές, 5 κατηγορίες εγγράφων, 6 κεφάλαια, 10 κινητά αντικείµενα, 16 λίστες, 12 µαθηµατικό κείµενο, 19 µορφοποίηση σελίδων, 6 πίνακας περιεχοµένων, 10 πίνακες, 13 παράγραφοι, 10 περιβάλλοντα, 12 χαρακτήρες κενού, 4 34

Μια µικρή εισαγωγή στη LaTEX

Μια µικρή εισαγωγή στη LaTEX Μια µικρή εισαγωγή στη LaTEX Ευάγγελος Χ. Σπύρου Τι είναι η LaTEX; Η LaTEX προφέρεται λατέχ, µε χι :-) Είναι ένα σύστηµα µορφοποίησης που ϐασίζεται στο TEX (ναι, κι αυτό προφέρεται τεχ, µε χι :-) Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Word. Κεντρική οθόνη του Word

Εισαγωγή στο Word. Κεντρική οθόνη του Word Εισαγωγή στο Word Το Word είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι η εύκολη και γρήγορη δημιουργία και επεξεργασία εγγράφων. Κεντρική οθόνη του Word Το

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου...

Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου... EΝΟΤΗΤΑ 2 Η : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου...4 Αναίρεση και

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Κειμενογράφος WORD ΣΚΟΠΟΣ Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επεξεργασίας κειμένου ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άνω περιθώριο (top margin) : 2.49cm Κάτω περιθώριο (bottom margin) :5.99cm Αριστερό περιθώριο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες και σύντομες οδηγίες για τη χρήση του Word σε επιστημονικά κείμενα

Χρήσιμες και σύντομες οδηγίες για τη χρήση του Word σε επιστημονικά κείμενα Χρήσιμες και σύντομες οδηγίες για τη χρήση του Word σε επιστημονικά κείμενα Αν και χρησιμοποιούμε πάνω από είκοσι χρόνια επεξεργαστές κειμένου (ας θυμηθούμε τα πρωτοπόρα Wordstar και WordPerfect) πολλοί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Η διαδικασία της επανάληψης είναι ιδιαίτερη συχνή, αφού πλήθος προβληµάτων µπορούν να επιλυθούν µε κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

LATEX. Ποτσίκα Ηλιάνα Σακέρογλου Ελένη. Δρ. Μηνάς Δασυγένης http://arch.icte.uowm.gr 2012-2013

LATEX. Ποτσίκα Ηλιάνα Σακέρογλου Ελένη. Δρ. Μηνάς Δασυγένης http://arch.icte.uowm.gr 2012-2013 LATEX 2012-2013 Ποτσίκα Ηλιάνα Σακέρογλου Ελένη Δρ. Μηνάς Δασυγένης http://arch.icte.uowm.gr 1 Τι είναι το LATEX... http://lamport.org http://lamport.org 2 Γενικές πληροφορίες Το αρχείο εισόδου για το

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση-

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση- Μάθηµα 3 Προχωρηµένες ιδιότητες πεδίων Μάσκες εισαγωγής Οι ιδιότητες Μορφή και Μάσκα εισαγωγής περιγράφονται µαζί γιατί έχουν κοινά χαρακτηριστικά που αφορούν την εµφάνιση. Με την ιδιότητα Μορφή καθορίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιµος οδηγός συγγραφής. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα Θεσσαλονίκη)

Χρήσιµος οδηγός συγγραφής. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα Θεσσαλονίκη) Εκδοτικές οδηγίες Χρήσιµος οδηγός συγγραφής Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα Θεσσαλονίκη) Αθήνα Ιπποκράτους 23, 106 79 Θεσσαλονίκη Εθνικής Αµύνης 42, 546 21 Φράγκων 1, 546 26 e-mail: info@sakkoulas.gr http://www.sakkoulas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως

Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως Περιεχόµενα Οδηγίες Χρήσεως για την υπηρεσία «NT BULK SMS»...3 1. Είσοδος στην Υπηρεσία...3 2. Περιγραφή Λειτουργικών Περιοχών Οθόνης...3 3. Αρχική Σελίδα Υπηρεσίας...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Ορισµός εγγράφου, προτύπου, πρωτεύοντος και δευτερεύοντος εγγράφου 1.2. Πρότυπα 1.2.1. Δηµιουργία, µεταβολή, χρήση και διαγραφή προτύπων εγγράφων 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word

ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word 7.1. ηµιουργία γραφικών Θα δηµιουργήσουµε ένα σχεδιάγραµµα για να δείξουµε σχηµατικά πώς θα είναι κατανεµηµένος ο εξοπλισµός της πρότασής µας. Για να δηµιουργήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικός. Οδηγός. Συγγραφής. Εργασιών. Σεµινάριο Τελειοφοίτων. Τµήµα ιοίκησης. Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης. Version 1.0

Ενδεικτικός. Οδηγός. Συγγραφής. Εργασιών. Σεµινάριο Τελειοφοίτων. Τµήµα ιοίκησης. Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης. Version 1.0 Ενδεικτικός Οδηγός Συγγραφής Εργασιών Σεµινάριο Τελειοφοίτων Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης Versin 1.0 Νοέµβριος, 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.6. ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.6. ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα ιαµόρφωση Φ.Ε. Προεπισκόπηση - Εκτύπωση Ενότητα 3.6 ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να εισάγουν αρίθµηση

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2009-2012 -SYSTEM- All rights reserved 2/159 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: New - Save Μάθημα 2: Εισαγωγή στη CSS Μάθημα 3: Τρόπος Σύνταξης Μάθημα 4: Σχόλια Μάθημα 5: ID Μάθημα 6: Class Μάθημα 7: Background

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Επεξεργασία Κειμένου Microsoft Word Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Επεξεργασία Κειμένου Microsoft Word Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων Δημιουργία - Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Π. Κ Υ Ρ Α Ν Α Κ Ο Σ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. Εργολ. ηµοσίων Eργων ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Π. Κ Υ Ρ Α Ν Α Κ Ο Σ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. Εργολ. ηµοσίων Eργων ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 7 Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Π. Κ Υ Ρ Α Ν Α Κ Ο Σ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. Εργολ. ηµοσίων Eργων ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. ErgoMetr ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Νέο σύγχρονο πρόγραµµα γενικών επιµετρήσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter;

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter; Περιεχόµενα Αντί προλόγου...7 Πώς να χρησιµοποιήσετε το βιβλίο...13 Κεφάλαιο 1: Πώς δηµιουργώ τον λογαριασµό µου στο Twitter;...15 Κεφάλαιο 2: Πώς µπορώ να συνδεθώ και να αποσυνδεθώ από το Twitter;...37

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word 1) Έναρξη 1.1) Εκκίνηση Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft Word. Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Handbook of Everything. Some Press, 1990. On this and that. Journal on This and That. 2(1):50 100, 2000.

Handbook of Everything. Some Press, 1990. On this and that. Journal on This and That. 2(1):50 100, 2000. Τίτλος όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα Μόνο αν η παρουσίαση έχει υπότιτλο Α. Συγγραφέας 1 Β. Συγγραφέας 2 1 Τμήμα Μαθηματικών Συνέδριο καταπληκτικών ομιλιών, 2010 Περιεχόμενα 1 Βασικό κίνητρο Το βασικό πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η δηµιουργία ιστοσελίδων ενηµερωτικού περιεχοµένου οι οποίες στη συνέχεια µπορούν να δηµοσιευθούν σε κάποιο τόπο

Διαβάστε περισσότερα

Using the QGIS Browser

Using the QGIS Browser Using the QGIS Browser QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Christina Dimitriadou Paliogiannis Konstantinos Tom Karagkounis Despoina Karfi This work

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΣΚΟΠΟΣ Η προδιαγραφή από εκδοτική άποψη των τεχνικών χαρακτηριστικών των πτυχιακών εργασιών που εκπονούνται στο Τµήµα µε στόχο την επίτευξη οµοιοµορφίας και την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ. ΚΑΘΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

SPSS Statistical Package for the Social Sciences

SPSS Statistical Package for the Social Sciences SPSS Statistical Package for the Social Sciences Ξεκινώντας την εφαρμογή Εισαγωγή εδομένων Ορισμός Μεταβλητών Εισαγωγή περίπτωσης και μεταβλητής ιαγραφή περιπτώσεων ή και μεταβλητών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 10 2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ 20 3. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 15

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 10 2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ 20 3. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 15 Vellum Open Office Web Authoring Professional Certificate Πιστοποιητικό ανάπτυξης εφαρµογών διαδικτύου µε εξειδίκευση στην γλώσσα Open Office Vellum Global Educational Services Σελίδα 1 από 1 Vellum Open

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ηµιουργία Βάσης, Πίνακα, Domain Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα ηµιουργία Βάσης... 1 ηµιουργία µιας shadow βάσης... 2 ιαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου. ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου. ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ 1 Είσοδος/ Έξοδος Σε σχεδόν όλα τα προγράµµατα πρέπει να πάρουµε κάποια δεδοµένα και να δώσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Χρήστος Στασινός ουλεύοντας με τη Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Κάθε γνήσιο αντίγραφο έχει την υπογραφή του συγγραφέα Έκδοση 1η, Copyright 1998 Έκδοση 2η, Copyright 2007 ISBN: 978-960-8105-97-3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

διεξάγονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες του τµήµατος διεθνών εξετάσεων του πανεπιστηµίου του Cambridge και του ΟΕΕΚ.

διεξάγονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες του τµήµατος διεθνών εξετάσεων του πανεπιστηµίου του Cambridge και του ΟΕΕΚ. Κωδικός Πακέτου: P3 Τίτλος πακέτου: Cambridge IT Skills Proficiency 3 ενότητες ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικές Ενότητες: Επεξεργασία κειµένου Υπολογιστικά φύλλα Υπηρεσίες διαδικτύου Είδος προγράµµατος: Προχωρηµένες

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013

Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013 Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013 Έκδοση: 1.0 Αθήνα 2014 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση: 1.0. με το. Ασημίνα

Έκδοση: 1.0. με το. Ασημίνα Έκδοση: 1.0 Σύντομες οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 20100 Ασημίνα Σπανίδου και Γεώργιος Κουρουπέτρογλου aspanidou@di.uoa.gr koupe@di.uoa.gr Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει µια συνοπτική εισαγωγή στην Microsoft Access 2000, που είναι και το σχεσιακό σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων µε το οποίο θα ασχοληθούµε.

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007

Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007 Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007 Κουμπί Office Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης Καρτέλες Κορδέλα Ομάδες Γραμμή κατάστασης Ρυθμιστικό ζουμ Όταν ανοίγουμε το Word, ανοίγει αυτόματα ένα νέο έγγραφο. (Στο

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλώσσα Προγραµµατισµού C++ (The C++ Programming Language) Ιστοσελίδα του µαθήµατος. Περιεχόµενα. ηµήτριος Κατσαρός, Ph.D. Κλάσεις.

Η Γλώσσα Προγραµµατισµού C++ (The C++ Programming Language) Ιστοσελίδα του µαθήµατος. Περιεχόµενα. ηµήτριος Κατσαρός, Ph.D. Κλάσεις. 1 Η Γλώσσα Προγραµµατισµού C++ (The C++ Programming Language) ηµήτριος Κατσαρός, Ph.D. Χειµώνας 2005 ιάλεξη 5η Ιστοσελίδα του µαθήµατος 2 http://skyblue.csd.auth.gr/~dimitris/courses/cpp_fall05.htm Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.3 εκέµβριος 2012 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά µε την εφαρµογή 4 3. Είσοδος στην εφαρµογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Insert, Update, Delete, Ένωση πινάκων Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα Group By... 1 Having...1 Οrder By... 2 Εντολή Insert...

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωση Tetravex i. Τεκμηρίωση Tetravex

Τεκμηρίωση Tetravex i. Τεκμηρίωση Tetravex i Τεκμηρίωση Tetravex ii Copyright 2001 Rob Bradford Copyright 2007-2008 Χρήστος Μπούνταλης (mpounta@gmail.com) Δίνεται άδεια για αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση του εγγράφου υπό τους όρους της Ελεύθερης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015. Διαδικασία Κατάρτησης Επιχειρηματικού Σχεδίου

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015. Διαδικασία Κατάρτησης Επιχειρηματικού Σχεδίου ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚO ΜΕΡΟΣ B Eπιχειρηματικό Σχέδιο και Σχεδίαση 1 ης Σελίδας Σκοπός: σκοπός του Β εργαστηριακού

Διαβάστε περισσότερα

δηµιουργία ιστοσελίδων

δηµιουργία ιστοσελίδων ιδακτικό υλικό µαθητή δηµιουργία ιστοσελίδων Για να εµφανισθεί µια ιστοσελίδα στην οθόνη, πρέπει ο φυλλοµετρητής να εκτελεί τις εντολές ενός προγράµµατος που είναι γραµµένο µε ειδικό λογισµικό Οι ιστοσελίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Εισαγωγή στην FORTRAN. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Εισαγωγή στην FORTRAN. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Εισαγωγή στην FORTRAN Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 Fortran FORmula TRANslation: (Μία από τις πρώτες γλώσσες τρίτης γενιάς) Εκδόσεις FORTRAN (1957) FORTRAN II (1958) FORTRAN III

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Βιβλιογραφία "C Προγραμματισμός", Deitel & Deitel, Πέμπτη Έκδοση, Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικό Εγχειρίδιο

Βοηθητικό Εγχειρίδιο AGFN EXPERT LITE Χρηµατιστήριο Αθηνών Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Βοηθητικό Εγχειρίδιο Version 7.5.0.322 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ AGFN EXPERTLITE... 2 2. ΣΥΝ ΕΣΗ (LOGIN)... 3

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS

Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS Δημιουργία Θεματικού Χάρτη με το QGIS Δρ. Σταμάτης Καλογήρου Σεμινάριο στα πλαίσια του 1oυ Συνεδρίου Χωρικής Ανάλυσης Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 17-18 Μαΐου 2013 Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Eisagwgă sto PICTEX: Mèroc prÿto

Eisagwgă sto PICTEX: Mèroc prÿto EÖtupon TeÔqoc No. 1 Septèmbrioc 1998 9 Eisagwgă sto PICTEX: Mèroc prÿto Apìstoloc Surìpouloc 28ης Οκτωβρίου 366 67100Ξάνθη 1. Eisagwgă Το PICTEX είναι μια συλλογή από μακροεντολές του TEX με τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Κεφάλαιο 17

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Κεφάλαιο 17 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ο Παράδειγµα (διάρκεια: 15 λεπτά) Κεφάλαιο 17 Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... Β.

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου - 117-2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές, κάντε κλικ στην καρτέλα Επεξεργασία και κατόπιν επιλέξτε ή απαλείψτε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται η μεταφορά και η απόθεση κελιών. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων Ebrary ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων Ebrary ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδηγός Χρήσης Μάιος, 2014 TABLE OF CONTENTS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ EBRARY... 3 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ADOBE DIGITAL EDITIONS... 3 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ EBRARY...

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Περιγραφή και επεξήγηση της χρήσης του χώρου διαχείρισης της ιστοσελίδας για τους καλλιτέχνες 1 Περιεχόμενα Είσοδος στο χώρο διαχείρισης...3 Επεξεργασία της σελίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Calc Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία του Calc κατασκευάζει πίνακες δημιουργεί φόρμουλες υπολογισμού κατασκευάζει

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα

Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα Η κεντρική οθόνη του προγράμματος. Ανά χρήστη υπάρχει δυνατότητα σχεδιασμού Menu Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου

4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου 4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο διαχειριστής του έργου, όταν διαχειρίζεται τα χαρακτηριστικά του κόστους του έργου, είναι να εισάγει τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr ..χτίζουµε την ιστοσελίδα σας στο Internet www.kalliergea.gr Λάουρα Π. Καζακράντε «Καλλιεργαία» Πληροφορική - Internet - ιαφήµιση - Μεταφράσεις Τηλ.: 211 0104925, 695 6118589 Email: info@kalliergea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2.4. ιαµόρφωση σελίδας Προεπισκόπηση. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 2.4. ιαµόρφωση σελίδας Προεπισκόπηση. Ειδικοί Στόχοι Κεφάλαιο 2 : Επεξεργασία κειµένου ιαµόρφωση σελίδας, Προεπισκόπηση,- Εκτύπωση Ενότητα 2.4 ιαµόρφωση σελίδας Προεπισκόπηση Εκτύπωση Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει να µπορούν: Να εισάγουν αρίθµηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Λογιστικά Φύλλα

Κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Λογιστικά Φύλλα Κεφάλαιο 3 ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Λογιστικά Φύλλα Λογιστικά Φύλλα Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...1 Σκοπός... 1 Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα... 1 Εισαγωγή στο Excel...2

Διαβάστε περισσότερα

EΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ

EΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ EΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ηµιουργία ενός m-αρχείου Εισαγωγή των δεδοµένων στο αρχείο Αποθήκευση του αρχείου Καταχώρηση των δεδοµένων του αρχείου από το λογισµικό Matlab, γράφοντας απλά το όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic Γλώσσα οπτικού

Visual Basic Γλώσσα οπτικού Visual Basi Γλώσσα οπτικού προγραµµατισµού «Η αρχή είναι το ήµισυ του παντός» Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas 2 Στόχοι Μαθήµατος Οι µαθητές να µπορούν: να εξηγούν τι είναι η Visual Basi. ναεξηγούνταστάδιαδηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/ 1) Εμφάνιση ιστοσελίδας Ανοίγουμε το πρόγραμμα πλοήγησης (Firefox, Chrome, Internet Explorer κτλ) και στη γραμμή διευθύνσεων πληκτρολογούμε τη διεύθυνση http://localhost ή http://127.0.0.1. Αν δεν βλέπουμε

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στη C Λίγα λόγια για την C Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Dennis Richie στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Bell Labs). Η

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ Η υπηρεσία διαχείρισης αλληλογραφίας µέσω web (webmail) δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να διαχειριστούν την αλληλογραφία τους απ οποιοδήποτε σηµείο βρίσκονται εφόσον υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και Ανάπτυξη ενός Εργαλείου Υποβοήθησης στη Σχεδίαση µίας Βάσης εδοµένων Τύπου Graph από Τελικούς Χρήστες

Μελέτη και Ανάπτυξη ενός Εργαλείου Υποβοήθησης στη Σχεδίαση µίας Βάσης εδοµένων Τύπου Graph από Τελικούς Χρήστες Μελέτη και Ανάπτυξη ενός Εργαλείου Υποβοήθησης στη Σχεδίαση µίας Βάσης εδοµένων Τύπου Graph από Τελικούς Χρήστες ηµήτρης Λαµπούδης Επιβλέπων: Νικόλαος Πρωτόγερος ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Έκδοση Εγγράφου: 1.0 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση & ια Βίου Μάθηση» (ΕΚ. ι.βι.μ) Κενή σελίδα 2 Πίνακας περιεχοµένων 1 Εισαγωγή... 6 1.1 ηµιουργία πρότασης...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML. Decode, ISSEL. Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος Στέλιος Μόσχογλου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML. Decode, ISSEL. Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος Στέλιος Μόσχογλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος Στέλιος Μόσχογλου Decode, ISSEL Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Στόχος της ώρας

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM ΝΕΟ Kλειδαριά γραναζωτή ΠΡΟΪΟΝ για όλες τις σειρές αλουμινίου Η κλειδαριά TOP GEAR μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε ανοιγόμενο προφίλ αλουμινίου. Αποτελείται από την κεντρική κλειδαριά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Libre Office. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ

Εισαγωγή στο Libre Office. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Office Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Ofiice To LibreOffice είναι η ελεύθερη, πολυδύναμη (power-packed), σουΐτα προσωπικής παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008 Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word Βόλος, Νοέμβριος 2008 To Microsoft Word (έκδοση 2003) είναι ένας εξελιγμένος επεξεργαστής κειμένου, με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp Εγκατάσταση Εγκατάσταση του Wamp Η εγκατάσταση χωρίζεται σε δύο µέρη. Πρώτα θα εγκαταστήσουµε το Wamp, ώστε να µετατρέψουµε τον υπολογιστή µας σε Web Server και µετά θα εγκαταστήσουµε το Joomla. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Diploma in IT Skills. Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών

Vellum Diploma in IT Skills. Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Vellum Diploma in IT Skills Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Εξεταστέα Ύλη 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Κεφάλαιο 2: Παρουσίαση του Πιστοποιητικού.... 4 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

γράφοντας µε τον υπολογιστή

γράφοντας µε τον υπολογιστή Γνωριµία µε τους υπολογιστές γράφοντας µε τον υπολογιστή Από τις εργασίες που µπορούµε να κάνουµε µε τον υπολογιστή είναι να δηµιουργούµε έγγραφα τα οποία µπορεί να περιέχουν κείµενα και εικόνες. Για να

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

η σύνθεση ενός υπολογιστή

η σύνθεση ενός υπολογιστή ιδακτικό υλικό µαθητή η σύνθεση ενός υπολογιστή Αν παρατηρήσουµε έναν υπολογιστή βλέπουµε ότι αποτελείται από τα ακόλουθα µέρη: Οθόνη Μονάδα συστήµατος Ποντίκι Πληκτρολόγιο τη µονάδα συστήµατος, όπου βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ

Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ Σεμινάριο Ενημέρωσης: 26 Σεπτεμβρίου 2013 Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Καθηγητής Μάνος Ρουμελιώτης Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για τη δημιουργία Newsletter στο Word

Εγχειρίδιο για τη δημιουργία Newsletter στο Word Εγχειρίδιο για τη δημιουργία Newsletter στο Word Παράδειγμα Εικόνας Πρόλογος Αυτό το πρότυπο του Word θα σας δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε τα προσωπικά σας Newsletter στο MS Word. Μπορείτε να επιλέξετε

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΑΡΘΡΟ 49. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. Βασικές Λειτουργίες και Περιβάλλον Εφαρµογής Επεξεργασίας Κειµένου α.

Διαβάστε περισσότερα