Αγγλικός όρος Ξένο πρότυπο Ελληνικός όρος Ελληνικό πρότυπο abbreviated qualifying element ISO 4 συντομευμένο προσδιοριστικό στοιχείο ΕΛΟΤ 1211

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αγγλικός όρος Ξένο πρότυπο Ελληνικός όρος Ελληνικό πρότυπο abbreviated qualifying element ISO 4 συντομευμένο προσδιοριστικό στοιχείο ΕΛΟΤ 1211"

Transcript

1 Αγγλικός όρος Ξένο πρότυπο Ελληνικός όρος Ελληνικό πρότυπο abbreviated qualifying element ISO 4 συντομευμένο προσδιοριστικό στοιχείο ΕΛΟΤ 1211 abbreviation ISO 5966 συντομογραφία, σύντμηση ΕΛΟΤ 1336 abridgement ISO σύνοψη ΕΛΟΤ abstracts, page ISO περιλήψεις, σελίδα ΕΛΟΤ abstracts, sheet ISO 5122 περιλήψεις, φύλλο ΕΛΟΤ 720 access ISO πρόσβαση ΕΛΟΤ ISO accessibility ISO προσβασιμότητα ΕΛΟΤ ISO accompanying material ISO 1086 συνοδευτικό υλικό ΕΛΟΤ 676 acknowlegment ISO 5966 ευχαριστίες ΕΛΟΤ 1336 acquisition ISO απόκτηση ΕΛΟΤ acronym ISO 4 αρτικόλεξο, ακρώνυμο ΕΛΟΤ 1211 addendum, addition ISO προσθήκη ΕΛΟΤ administrative unit ISO 2789 διοικητική μονάδα ΕΛΟΤ EN ISO 2789 aerial representation ISO 2789 αεροφωτογραφία ΕΛΟΤ EN ISO 2789 affiliation of author ISO 5966 διεύθυνση, επαγγελματική συγγραφέα ΕΛΟΤ 1336 affiliation of author ISO 5966 επαγγελματική διεύθυνση συγγραφέα ΕΛΟΤ 1336 affix: morpheme ISO 4 πρόσφυμα ΕΛΟΤ 1211 allowance ISO 2789 αποζημίωση ΕΛΟΤ EN ISO 2789 alphabetical order ISO 7154 αλφαβητική σειρά ΕΛΟΤ 1411 analysis centre information ISO κέντρο ανάλυσης πληροφοριών ΕΛΟΤ analysis, information centre ISO ανάλυση, κέντρο πληροφοριών ΕΛΟΤ annex, title ISO 5966 παράρτημα, τίτλος ΕΛΟΤ 1336 annual ISO επετηρίδα ΕΛΟΤ annual report ISO 5966 ετήσια έκθεση ΕΛΟΤ 1336 anthology ISO ανθολογία ΕΛΟΤ applications, software ISO 2789 εφαρμογές λογισμικού ΕΛΟΤ EN ISO 2789 apprendix ISO παράρτημα ΕΛΟΤ appropriateness ISO καταλληλότητα ΕΛΟΤ ISO approval, signature ISO 5966 έγκριση, υπογραφή ΕΛΟΤ 1336

2 archive science ISO αρχειονομία ΕΛΟΤ archive, file ISO αρχείο ΕΛΟΤ ISO area ISO 5962-DIS περιοχή ΕΛΟΤ 719 arrangement code ISO 7154 κώδικας κατάταξης ΕΛΟΤ 1411 art originals ISO 2789 αυθεντικά έργα τέχνης ΕΛΟΤ EN ISO 2789 art prints ISO 2789 γκραβούρες ΕΛΟΤ EN ISO 2789 art reproductions ISO 2789 έργων τέχνης, αντίγραφα ΕΛΟΤ EN ISO 2789 art, originals ISO 2789 έργα τέχνης, αυθεντικά ΕΛΟΤ EN ISO 2789 art, reproductions ISO 2789 έργα τέχνης, αντίγραφα ΕΛΟΤ EN ISO 2789 article ISO άρθρο ΕΛΟΤ artificial language ISO τεχνητή γλώσσα ΕΛΟΤ artificial word ISO 4 τεχνητή λέξη ΕΛΟΤ 1211 ascending spine title ISO 6357 ανιών τίτλος ράχης ΕΛΟΤ 1388 atlas ISO άτλας ΕΛΟΤ audiovisual document ISO 2789 οπτικοακουστικό τεκμήριο ΕΛΟΤ EN ISO 2789 author ISO 690 συγγραφέας ΕΛΟΤ 560 authority file ISO 999 αρχείο καθιερωμένων όρων ΕΛΟΤ 1213 autobiography ISO αυτοβιογραφία ΕΛΟΤ availability ISO διαθεσιμότητα ΕΛΟΤ ISO availability, statement ISO 1086 διαθεσιμότητα, αναφορά ΕΛΟΤ 1336 availability, statement ISO 5966 διαθεσιμότητα, αναφορά ή μνεία ΕΛΟΤ 1336 biblid ISO 18 βιβλιογραφική, ταυτότητα άρθρου ΕΛΟΤ 1212 bibliografical register ISO βιβλιογραφικός κατάλογος ΕΛΟΤ bibliographic description ISO 5962-DIS βιβλιογραφική περιγραφή ΕΛΟΤ 719 bibliographic entry ISO 7154 βιβλιογραφική αναγραφή ΕΛΟΤ 1411 bibliographic information ISO 5966 βιβλιογραφική πληροφορία ΕΛΟΤ 1336 bibliographic record ISO 2709 βιβλιογραφική εγγραφή ΕΛΟΤ 633 bibliographical reference ISO βιβλιογραφική αναφορά ΕΛΟΤ bibliography ISO βιβλιογραφία ΕΛΟΤ bibliography, current ISO βιβλιογραφία, τρέχουσα ΕΛΟΤ bibliography, hidden ISO βιβλιογραφία, κρυμμένη ΕΛΟΤ

3 bibliography, international ISO βιβλιογραφία, διεθνής ΕΛΟΤ bibliography, national ISO βιβλιογραφία, εθνική ΕΛΟΤ bibliography, retrospective ISO βιβλιογραφία, αναδρομική ΕΛΟΤ bibliology ISO βιβλιολογία ΕΛΟΤ binding ISO 5966 δέσιμο ΕΛΟΤ 1336 biography ISO βιογραφία ΕΛΟΤ board, bulletin ISO ηλεκτρονικό, δελτίο ΕΛΟΤ ISO body of report ISO 5966 σώμα, κύριο (της έκθεσης) ΕΛΟΤ 1336 body, corporate ISO 4 όργανο, συλλογικό ΕΛΟΤ 1211 book ISO βιβλίο ΕΛΟΤ book jacket, dust cover ISO περικάλυμμα ΕΛΟΤ bookmobile ISO βιβλιοαυτοκίνητο ΕΛΟΤ bound physical units ISO 2789 βιβλιοδετημένες φυσικές μονάδες ΕΛΟΤ EN ISO 2789 broker, information ISO πρακτορείο πληροφοριών ΕΛΟΤ building ISO 2789 κτίριο ΕΛΟΤ EN ISO 2789 bulletin ISO δελτίο ΕΛΟΤ bulletin board ISO ηλεκτρονικό δελτίο ΕΛΟΤ ISO canonical order ISO 7154 κανονικοποιημένη σειρά ΕΛΟΤ 1411 capital, expenditure ISO 2789 πάγιες, δαπάνες ΕΛΟΤ EN ISO 2789 caption, cutline, legend ISO λεζάντα ΕΛΟΤ cartographic document ISO 2789 χαρτογραφικό τεκμήριο ΕΛΟΤ EN ISO 2789 cartoon, strip ISO κόμικς ΕΛΟΤ catalogue ISO κατάλογος ΕΛΟΤ catalogue, union ISO κατάλογος, συλλογικός ΕΛΟΤ cataloguing in publication (CIP) ISO 1086 δημοσίευμα, καταλογογράφηση (μέσα στο) ΕΛΟΤ 676 centre resource, media ISO κέντρο πολυμέσων ΕΛΟΤ centre, clearing house ISO κέντρο, ανταλλαγή πληροφοριών ΕΛΟΤ centre, data ISO κέντρο δεδομένων ΕΛΟΤ centre, documentation ISO κέντρο τεκμηρίωσης ΕΛΟΤ centre, information ISO κέντρο πληροφόρησης ΕΛΟΤ

4 centre, information analysis ISO κέντρο ανάλυσης πληροφοριών ΕΛΟΤ centre, media resource ISO κέντρο πολυμέσων ΕΛΟΤ centre, referral ISO κέντρο προσανατολισμού ΕΛΟΤ centre, resourse ISO κέντρο διδακτικού υλικού ΕΛΟΤ chapter, clause ISO 690 κεφάλαιο ΕΛΟΤ 560 character ISO χαρακτήρας ΕΛΟΤ check digit ISO 2108 ψηφίο ελέγχου ΕΛΟΤ 371 chemical composition of the plant ISO 2145 χημική σύσταση του φυτού ΕΛΟΤ 1110 citation index ISO ευρετήριο παραπομπών ΕΛΟΤ citation, date of ISO ημερομηνία παραπομπής ΕΛΟΤ ISO classification, subject ISO 5966 ταξινόμηση, θεματική ΕΛΟΤ 1336 classified order ISO 7154 συστηματική σειρά ΕΛΟΤ 1411 clause, chapter ISO 690 κεφάλαιο ΕΛΟΤ 560 clearing house centre ISO κέντρο ανταλλαγής πληροφοριών ΕΛΟΤ co-author ISO 5966 συν-συγγραφέας ΕΛΟΤ 1336 code ISO κώδικας ΕΛΟΤ coding ISO κωδικοποίηση ΕΛΟΤ collection, library ISO 2789 συλλογή βιβλιοθήκης ΕΛΟΤ EN ISO 2789 collection, quisition, stock ISO 999 συλλογή ΕΛΟΤ 1213 collections on open access ISO 2789 συλλογές ελεύθερης πρόσβασης ΕΛΟΤ EN ISO 2789 colophon ISO 1086 κολοφών ΕΛΟΤ 676 column ISO στήλη ΕΛΟΤ common title ISO κοινός τίτλος ΕΛΟΤ communication ISO επικοινωνία ΕΛΟΤ communication theory ISO θεωρία επικοινωνίας ΕΛΟΤ communication, system ISO επικοινωνία, σύστημα ΕΛΟΤ complex term ISO 4 πολυσύνθετος όρος ΕΛΟΤ 1211 compound term ISO 2788 σύνθετος όρος ΕΛΟΤ 1321 compound word ISO 4 σύνθετη λέξη ΕΛΟΤ 1211 computer ISO 5966 ηλεκτρονικός υπολογιστής ΕΛΟΤ 1336

5 computer processing ISO 5966 επεξεργασία με Η/Υ ΕΛΟΤ 1336 computer program ISO 5966 πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή ΕΛΟΤ 1336 computer, host ISO ξένιος υπολογιστής ΕΛΟΤ ISO computer, processing ISO 5966 ηλεκτρονικός υπολογιστής, επεξεργασία ΕΛΟΤ 1336 computer, program ISO 5966 ηλεκτρονικός υπολογιστής, πρόγραμμα ΕΛΟΤ 1336 concept ISO έννοια ΕΛΟΤ conclusions ISO 5966 συμπεράσματα ΕΛΟΤ 1336 conditions of growth ISO 2145 προϋποθέσεις αναπτύξεως ΕΛΟΤ 1110 conference proceedings ISO πρακτικά ΕΛΟΤ content list ISO 18 πίνακας περιεχομένων ΕΛΟΤ 1212 contents, table of ISO πίνακας περιεχομένων ΕΛΟΤ continuous series ISO 2789 συνεχές περιοδικό δημοσίευμα ΕΛΟΤ EN ISO 2789 contraction ISO 4 σύντμηση ΕΛΟΤ 1211 contraction, truncation ISO 4 αποκοπή (δεξιά) ΕΛΟΤ 1211 contribution ISO 690 συμβολή ΕΛΟΤ 560 conversion, data ISO μετατροπή δεδομένων ΕΛΟΤ copyright ISO 1086 πνευματικά δικαιώματα ΕΛΟΤ 676 copyright library ISO βιβλιοθήκη πνευματικής ιδιοκτησίας ΕΛΟΤ copyright, statement ISO 1086 πνευματικά δικαιώματα, μνεία ή αναφορά ΕΛΟΤ 676 corm, generalities ISO 2145 κορμός, γενικότητες ΕΛΟΤ 1110 corporate author ISO 1086 συγγραφέας συλλογικό όργανο ΕΛΟΤ 676 corporate body ISO 4 συλλογικό όργανο ΕΛΟΤ 1211 corrigenda ISO παροράματα ΕΛΟΤ corrigendum ISO παρόραμα ΕΛΟΤ cover ISO κάλυμμα ΕΛΟΤ cross-reference ISO 999 παραπομπή ΕΛΟΤ 1213 current bibliography ISO τρέχουσα βιβλιογραφία ΕΛΟΤ current events ISO 2789 επίκαιρα γεγονότα ΕΛΟΤ EN ISO 2789

6 cutline, legend, caption ISO λεζάντα ΕΛΟΤ cytology ISO 2145 κυτταρολογία ΕΛΟΤ 1110 data ISO 5966 δεδομένα ΕΛΟΤ 1336 data centre ISO κέντρο δεδομένων ΕΛΟΤ data conversion ISO μετατροπή δεδομένων ΕΛΟΤ data files ISO 2789 αρχεία δεδομένων ΕΛΟΤ EN ISO 2789 data medium ISO φορέας δεδομένων ΕΛΟΤ data processing ISO επεξεργασία δεδομένων ΕΛΟΤ data processing, format in ISO επεξεργασία δεδομένων, διάταξη ΕΛΟΤ data transformation ISO μετασχηματισμός δεδομένων ΕΛΟΤ data, centre ISO δεδομένα, κέντρο ΕΛΟΤ data, conversion ISO δεδομένα, μετατροπή ΕΛΟΤ data, field ISO 2709 δεδομένα, πεδίο ΕΛΟΤ 633 data, medium ISO δεδομένα, φορέας ΕΛΟΤ data, processing ISO δεδομένα, επεξεργασία ΕΛΟΤ data, statistical EN 2789 δεδομένα, στατιστικά ΕΛΟΤ EN 2789 data, transformation ISO δεδομένα, μετασχηματισμός ΕΛΟΤ database ISO βάση δεδομένων ΕΛΟΤ ISO datafield ISO 2709 πεδίο δεδομένων ΕΛΟΤ 633 date of publication ISO ημερομηνία έκδοσης ΕΛΟΤ ISO date of citation ISO ημερομηνία παραπομπής ΕΛΟΤ ISO date of revision ISO ημερομηνία αναθεώρησης ΕΛΟΤ ISO date of update ISO ημερομηνία ενημέρωσης ΕΛΟΤ ISO date, priority ISO 5966 ημερομηνία προτεραιότητας ΕΛΟΤ 1336 deposit library ISO βιβλιοθήκη καταθέσεως ΕΛΟΤ derivate document ISO παράγωγο τεκμήριο ΕΛΟΤ derivative ISO 4 παράγωγο ΕΛΟΤ 1211 descending spine title ISO 6357 κατιών τίτλος ράχης ΕΛΟΤ 1388 description, bibliographical ISO 5962-DIS περιγραφή, βιβλιογραφική ΕΛΟΤ 719 descriptor ISO 5966 περιγραφέας ΕΛΟΤ 1336

7 development ISO 2145 ανάπτυξη ΕΛΟΤ 1110 diary ISO ημερολόγιο ΕΛΟΤ dictionary ISO λεξικό ΕΛΟΤ dioramas ISO 2789 διοράματα ΕΛΟΤ EN ISO 2789 diploma ISO 2789 πτυχίο ΕΛΟΤ EN ISO 2789 directory ISO 2709 ευρετήριο διευθύνσεων, οδηγός, κατάλογος ΕΛΟΤ 633 directory map ISO 2709 πίνακας ευρετηρίου διευθύνσεων ΕΛΟΤ 633 discussion, list ISO συζήτηση, λίστα ΕΛΟΤ ISO dissertation, thesis ISO διατριβή ΕΛΟΤ distribution limitation ISO 5966 περιορισμοί διάδοσης ή διάθεσης ή διανομής ΕΛΟΤ 1336 distribution list ISO 5966 κατάλογος αποδεκτών ΕΛΟΤ 1336 distribution, limitation ISO 5966 διάθεση, περιορισμός ΕΛΟΤ 1336 distribution, list ISO 5966 αποδέκτες, κατάλογος ΕΛΟΤ 1336 document data sheet ISO 5966 φύλλο στοιχείων του τεκμηρίου ΕΛΟΤ 1336 document in print form ISO 2789 έντυπο δημοσίευμα ΕΛΟΤ EN ISO 2789 document retrieval ISO ανάκτηση τεκμηρίων ΕΛΟΤ document, cartographic ISO 2789 τεκμήριο, χαρτογραφικό ΕΛΟΤ EN ISO 2789 document, data sheet ISO 5966 τεκμήριο, φύλλο στοιχείων ΕΛΟΤ 1336 document, derivate ISO τεκμήριο, παράγωγο ΕΛΟΤ document, electronic ISO 2789 τεκμήριο, ηλεκτρονικό ΕΛΟΤ EN ISO 2789 document, host ISO 690 ντοκουμέντο προέλευσης ΕΛΟΤ 560 document, iconic ISO τεκμήριο, εικονογραφικό ΕΛΟΤ document, in print form ISO 2789 δημοσίευμα, έντυπο ΕΛΟΤ EN ISO 2789 document, item ISO τεκμήριο ΕΛΟΤ ISO document, original ISO 2789 τεκμήριο, πρωτότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 2789 document, patent ISO 690 έκθεση ευρεσιτεχνίας ΕΛΟΤ 560 document, primary ISO τεκμήριο, πρωτογενές ΕΛΟΤ document, printed music ISO 2789 τεκμήριο, έντυπο, μουσικής ΕΛΟΤ 720 document, retrieval ISO τεκμήριο, ανάκτηση ΕΛΟΤ

8 document, secondary ISO τεκμήριο, δευτερογενές ΕΛΟΤ documentation ISO τεκμηρίωση ΕΛΟΤ documentation centre ISO κέντρο τεκμηρίωσης ΕΛΟΤ documents in Braille ISO 2789 γραφή "Braille", υλικό ΕΛΟΤ EN ISO 2789 documents, on line ISO επιγραμμικά τεκμήρια ΕΛΟΤ ISO donation ISO 2789 δωρεά ΕΛΟΤ EN ISO 2789 drawings ISO 5966 σχέδια ΕΛΟΤ 1336 drawings, line ISO 5966 σχέδια, γραμμικά ΕΛΟΤ 1336 drawings, technical ISO 2789 σχέδια, τεχνικά ΕΛΟΤ EN ISO 2789 dust cover, book jacket ISO περικάλυμμα ΕΛΟΤ edge title ISO 6357 τίτλος περιθωρίου ΕΛΟΤ 1388 edition, statement ISO 1086 έκδοση, μνεία ΕΛΟΤ 676 editor ISO 1086 έκδοση, επιμελητής ΕΛΟΤ 676 effectiveness ISO αποτελεσματικότητα ΕΛΟΤ ISO efficiency ISO αποδοτικότητα ΕΛΟΤ ISO electronic document ISO ηλεκτρονικό τεκμήριο ΕΛΟΤ ISO electronic message system ISO σύστημα ηλεκτρονικής επικοινωνίας ΕΛΟΤ ISO element ISO 5962-DIS στοιχείο ΕΛΟΤ 719 element, qualifying ISO 4 στοιχείο, προσδιοριστικό ΕΛΟΤ 1211 employee, worker ISO 2789 υπάλληλος ΕΛΟΤ EN ISO 2789 encyclopedia ISO εγκυκλοπαίδεια ΕΛΟΤ equipment, description of ISO 5966 εξοπλισμός, περιγραφή του ΕΛΟΤ 1336 equipment, full-time ISO 2789 ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης ΕΛΟΤ EN ISO 2789 errata ISO παροράματα ΕΛΟΤ erratum ISO παρόραμα ΕΛΟΤ evaluation ISO αποτίμηση ΕΛΟΤ ISO exchange ISO 2789 ανταλλαγή ΕΛΟΤ EN ISO 2789 expenditure ISO 2789 δαπάνες ΕΛΟΤ EN ISO 2789 expenditure, capital ISO 2789 δαπάνες, πάγιες ΕΛΟΤ EN ISO 2789 expenditure, operating ISO 2789 δαπάνες, λειτουργικές ΕΛΟΤ EN ISO 2789 extension ISO 2789 επέκταση ΕΛΟΤ EN ISO 2789

9 facilities ISO εγκαταστάσεις ΕΛΟΤ ISO facsimile reprint ISO 5962-DIS πανομοιότυπη ανατύπωση ΕΛΟΤ 719 festschrift ISO αφιέρωμα ΕΛΟΤ field tag ISO 2709 σύμβολο πεδίου ΕΛΟΤ 633 field, library identification ISO 6357 πεδίο βιβλιοθηκονομικής ταυτότητας ΕΛΟΤ 1388 field, tag ISO 2709 πεδίο, σύμβολο ΕΛΟΤ 633 figure ISO 5966 σχήμα ΕΛΟΤ 1336 file,archive ISO αρχείο ΕΛΟΤ ISO files, data ISO 2789 αρχεία δεδομένων ΕΛΟΤ EN ISO 2789 filing area ISO 7154 ταξιθετική περιοχή (ζώνη) ΕΛΟΤ 1411 filing character ISO 7154 ταξιθετικός χαρακτήρας ΕΛΟΤ 1411 filing criterion ISO 7154 ταξιθετικό κριτήριο ΕΛΟΤ 1411 filing entry ISO 7154 ταξιθετική αναγραφή ΕΛΟΤ 1411 filing hierarchy ISO 7154 ταξιθετική ιεραρχία ΕΛΟΤ 1411 filing level ISO 7154 ταξιθετικό επίπεδο ΕΛΟΤ 1411 filing qualifier ISO 7154 ταξιθετικό προσδιοριστικό στοιχείο ΕΛΟΤ 1411 filing section ISO 7154 ταξιθετικό τμήμα ΕΛΟΤ 1411 filing sequence ISO 7154 ταξιθετική ακολουθία (σειρά) ΕΛΟΤ 1411 filing signal ISO 7154 ταξιθετικό σήμα ΕΛΟΤ 1411 filing unit ISO 7154 ταξιθετική μονάδα (ενότητα) ΕΛΟΤ 1411 filing value ISO 7154 ταξιθετική αξία (τιμή) ΕΛΟΤ 1411 filing word ISO 7154 ταξιθετική λέξη ΕΛΟΤ 1411 film library ISO ταινιοθήκη ΕΛΟΤ fixed assets ISO 2789 αγαθά, πάγια ΕΛΟΤ EN ISO 2789 fold- out ISO 5966 φύλλο, πτυσσόμενο ΕΛΟΤ 1336 form and size of cells ISO 2145 μορφή και μέγεθος των κυττάρων ΕΛΟΤ 1110 format in data processing ISO διάταξη (στην επεξεργασία δεδομένων) ΕΛΟΤ formative tissues ISO 2145 διαπλασματικοί ιστοί ΕΛΟΤ 1110 front cover ISO 5966 εμπροσθόφυλλο ΕΛΟΤ 1336 full-time equivalent ISO 2789 ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης ΕΛΟΤ EN ISO 2789 general library ISO γενική βιβλιοθήκη ΕΛΟΤ

10 generic term ISO 4 δηλωτικός όρος κατηγορίας ΕΛΟΤ 1211 globe ISO 2789 σφαίρα, υδρόγειος ΕΛΟΤ EN ISO 2789 glossary ISO γλωσσάρι ΕΛΟΤ goal ISO σκοπός ΕΛΟΤ ISO graphic document ISO 2789 εικονογραφικό τεκμήριο ΕΛΟΤ EN ISO 2789 graphs ISO 5966 γραφικές παραστάσεις ΕΛΟΤ 1336 grid pattern ISO 2789 πλέγμα ΕΛΟΤ EN ISO 2789 group identifier ISO 2108 δείκτης ομάδας ΕΛΟΤ 371 guide ISO οδηγός ΕΛΟΤ half-title ISO 1086 ψευδότιτλος ΕΛΟΤ 676 half-title, page ISO 1086 ψευδότιτλος, σελίδα ΕΛΟΤ 676 header, microfiche ISO 690 επικεφαλίδα μικρoφίσας ΕΛΟΤ 560 heading ISO 5966 επικεφαλίδα ΕΛΟΤ 1336 hidden bibliography ISO κρυμμένη βιβλιογραφία ΕΛΟΤ higher education, library ISO 2789 τριτοβάθμια εκπαίδευση, βιβλιοθήκη ΕΛΟΤ EN ISO 2789 histograms ISO 5966 ιστογράμματα ΕΛΟΤ 1336 histology ISO 2145 ιστολογία ΕΛΟΤ 1110 homography ISO ομοιογραφία ΕΛΟΤ homonymity, homonymy ISO ομωνυμία ΕΛΟΤ homonymy, homonymity ISO ομωνυμία ΕΛΟΤ homophony ISO ομοηχία ΕΛΟΤ host computer ISO ξένιος υπολογιστής ΕΛΟΤ ISO host document ISO 690 τεκμήριο προέλευσης ΕΛΟΤ 560 iconic document ISO εικονογραφικό τεκμήριο ΕΛΟΤ identification of signs ISO 5966 προσδιορισμός συμβόλων ΕΛΟΤ 1336 identification of terms ISO 5966 προσδιορισμός όρων ΕΛΟΤ 1336 identifier ISO αναγνωριστικό σύμβολο ΕΛΟΤ ISO identifier, subfield ISO 2709 σύμβολο υποπεδίου ΕΛΟΤ 633 illustration, list of ISO εικόνες, κατάλογος ΕΛΟΤ illustration, picture ISO εικόνα ΕΛΟΤ impression ISO 1086 εκτύπωση ΕΛΟΤ 676

11 in print form, document ISO 2789 έντυπο, δημοσίευμα ΕΛΟΤ EN ISO 2789 inanimate inclusions of protoplasts ISO 2145 νεκρά εγκλείσματα πρωτοπλασμάτων ΕΛΟΤ 1110 incunabulum ISO αρχέτυπο ΕΛΟΤ independent library ISO 2789 ανεξάρτητη βιβλιοθήκη ΕΛΟΤ EN ISO 2789 index ISO ευρετήριο ΕΛΟΤ index entry ISO 999 αναγραφή ευρετηρίου ΕΛΟΤ 1213 index heading ISO 999 επικεφαλίδα (σημείο πρόσβασης) ευρετηρίου ΕΛΟΤ 1213 index of a publication ISO 999 ευρετήριο ενός δημοσιεύματος ΕΛΟΤ 1213 index subheading ISO 999 δευτερεύον σημείο πρόσβασης (υπο - επικεφαλίδα) ΕΛΟΤ 1213 index, citation ISO ευρετήριο παραπομπών ΕΛΟΤ index, publication of ISO 999 ευρετήριο ενός δημοσιεύματος ΕΛΟΤ 1213 indexing ISO 5963 ευρετηρίαση ΕΛΟΤ 1312 indexing language ISO 2788 γλώσσα ευρετηρίασης ΕΛΟΤ 1321 indexing term ISO 2788 όρος ευρετηρίασης ΕΛΟΤ 1321 indicator ISO 2709 δείκτης ΕΛΟΤ 633 individual issues ISO 2789 επιμέρους τεύχη ΕΛΟΤ EN ISO 2789 inflected form ISO 4 κλιτή μορφή ΕΛΟΤ 1211 information ISO πληροφορία ΕΛΟΤ information analysis centre ISO κέντρο ανάλυσης πληροφοριών ΕΛΟΤ information broker ISO πρακτορείο πληροφοριών ΕΛΟΤ information centre, analysis ISO κέντρο πληροφοριών, ανάλυση ΕΛΟΤ information retrieval ISO ανάκτηση πληροφοριών ΕΛΟΤ information science ISO επιστήμη της πληροφόρησης ΕΛΟΤ information system ISO πληροφοριακό σύστημα ΕΛΟΤ information, analysis centre ISO πληροφορίες, κέντρο ανάλυσης ΕΛΟΤ information, broker ISO πληροφορίες, πρακτορείο ΕΛΟΤ information, recorded ISO πληροφορία, καταχωρημένη ΕΛΟΤ

12 ingestion and movement of nutrients ISO 2145 λήψη και κίνηση θρεπτικών συστατικών ΕΛΟΤ 1110 initialism ISO 4 αρχικά γράμματα ΕΛΟΤ 1211 Institution of higher education, library ISO 2789 Ιδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, βιβλιοθήκη ΕΛΟΤ EN ISO 2789 interlending ISO 2789 βιβλιοθήκες, δανεισμός (μεταξύ) ΕΛΟΤ EN ISO 2789 international bibliography ISO διεθνής βιβλιογραφία ΕΛΟΤ International Standard Book Number (ISBN) ISO 5966 Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Βιβλίου ΕΛΟΤ 1336 International Standard Serial Number (ISSN) ISO 5966 Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Περιοδικού Δημοσιεύματος ΕΛΟΤ 1336 introduction ISO εισαγωγή ΕΛΟΤ issue ISO 1086 έκδοση, τράβηγμα, τεύχος ΕΛΟΤ 676 issue, special ISO τεύχος, ειδικό ΕΛΟΤ issues, individual ISO 2789 τεύχη, επιμέρους ΕΛΟΤ EN ISO 2789 italic type ISO 5966 πλάγια τυπογραφικά ΕΛΟΤ 1336 item, document ISO τεκμήριο ΕΛΟΤ ISO key, title ISO 690 κλειδί τίτλος ΕΛΟΤ 560 key-word ISO 5966 κλειδί, λέξη ΕΛΟΤ 1336 label, node ISO 2788 ετικέτα δεσμού ΕΛΟΤ 1321 label, record ISO 2709 ετικέτα εγγραφής ΕΛΟΤ 633 language ISO γλώσσα ΕΛΟΤ language, artificial ISO γλώσσα, τεχνητή ΕΛΟΤ language, indexing ISO 2788 γλώσσα ευρετηρίασης ΕΛΟΤ 1321 language, natural ISO γλώσσα, φυσική ΕΛΟΤ leave of title ISO 1086 φύλλο τίτλου ΕΛΟΤ 676 leaves ISO 2789 φύλλα ΕΛΟΤ EN ISO 2789 legend, caption, cutline ISO λεζάντα ΕΛΟΤ letter ISO 7154 γράμμα ΕΛΟΤ 1411 librarian ISO 2789 βιβλιοθηκονόμος ΕΛΟΤ EN ISO 2789 librarian, trained ISO 2789 βιβλιοθηκονόμος, επαγγελματίας ΕΛΟΤ EN ISO 2789

13 librarianship, library science ISO βιβλιοθηκονομία ΕΛΟΤ library ISO βιβλιοθήκη ΕΛΟΤ library collection ISO 2789 συλλογή βιβλιοθήκης ΕΛΟΤ EN ISO 2789 library identification field ISO 6357 πεδίο βιβλιοθηκονομικής ταυτότητας ΕΛΟΤ 1388 library network ISO δίκτυο βιβλιοθηκών ΕΛΟΤ library of an institution of higher education ISO 2789 βιβλιοθήκη ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΕΛΟΤ EN ISO 2789 library premises ISO 2789 χώροι βιβλιοθήκης ΕΛΟΤ EN ISO 2789 library system ISO σύστημα βιβλιοθηκών ΕΛΟΤ library, collection ISO 2789 βιβλιοθήκη, συλλογή ΕΛΟΤ EN ISO 2789 library, copyright ISO βιβλιοθήκη πνευματικής ιδιοκτησίας ΕΛΟΤ library, deposit ISO βιβλιοθήκη καταθέσεως ΕΛΟΤ library, film ISO ταινιοθήκη ΕΛΟΤ library, general ISO βιβλιοθήκη, γενική ΕΛΟΤ library, independent ISO 2789 βιβλιοθήκη, ανεξάρτητη ΕΛΟΤ EN ISO 2789 library, mobile ISO βιβλιοθήκη, κινητή ΕΛΟΤ library, national ISO βιβλιοθήκη, εθνική ΕΛΟΤ library, network ISO βιβλιοθήκες, δίκτυο ΕΛΟΤ library, non-specialized ISO 2789 βιβλιοθήκη, μη ειδική ΕΛΟΤ EN ISO 2789 library, photographic ISO βιβλιοθήκη φωτογραφιών ΕΛΟΤ library, premises ISO 2789 βιβλιοθήκη, χώροι ΕΛΟΤ EN ISO 2789 library, public ISO βιβλιοθήκη, λαϊκή ΕΛΟΤ library, reference ISO βιβλιοθήκη επιτόπιας πληροφόρησης ΕΛΟΤ library, research ISO βιβλιοθήκη έρευνας ΕΛΟΤ library, school ISO 2789 βιβλιοθήκη, σχολική ΕΛΟΤ EN ISO 2789 library, special ISO βιβλιοθήκη, ειδική ΕΛΟΤ library, system ISO βιβλιοθήκη, σύστημα ΕΛΟΤ limitation, distribution ISO 5966 περιορισμός, διάθεση ΕΛΟΤ 1336 line drawings ISO 5966 γραμμικά σχέδια ΕΛΟΤ 1336 list of illustrations ISO κατάλογος εικονογραφήσεων ΕΛΟΤ list, discussion ISO λίστα συζητήσεων ΕΛΟΤ ISO 690-2

14 list, distribution ISO 5966 κατάλογος αποδεκτών ΕΛΟΤ 1336 list, reference ISO 5966 κατάλογος βιβλιογραφικών παραπομπών ΕΛΟΤ 1336 living content of cells ISO 2145 ζωντανό περιεχόμενο κυττάρων ΕΛΟΤ 1110 loan ISO 2789 δανεισμός ΕΛΟΤ EN ISO 2789 loans, registered ISO 2789 δανεισμοί, καταγραμμένοι ΕΛΟΤ EN ISO 2789 locator ISO 999 τοπογραφικός δείκτης ΕΛΟΤ 1213 locomotive movements ISO 2145 αυτοελαυνόμενες κινήσεις ΕΛΟΤ 1110 machine readable form ISO 2789 μορφή αναγνωρίσιμη από Η/Υ ΕΛΟΤ EN ISO 2789 manual, text book ISO 5966 εγχειρίδιο ΕΛΟΤ 1336 manuscript ISO χειρόγραφο ΕΛΟΤ map ISO χάρτης ΕΛΟΤ map, tactile ISO 2789 χάρτης, ανάγλυφος ΕΛΟΤ EN ISO 2789 masthead ISO 2789 επικεφαλίδα ΕΛΟΤ EN ISO 2789 material, accompanying ISO 1086 υλικό, συνοδευτικό ΕΛΟΤ 676 material, pictorial ISO 5966 υλικό, εικονογραφικό ΕΛΟΤ 1336 material, supplementary ISO 5966 υλικό, συμπληρωματικό ΕΛΟΤ 1336 meaning (of a sign) ISO νόημα ενός σημείου ΕΛΟΤ measurement of growth ISO 2145 μέτρηση αναπτύξεως ΕΛΟΤ 1110 media resource centre ISO κέντρο πολυμέσων ΕΛΟΤ medium, data ISO φορέας δεδομένων ΕΛΟΤ medium, type of ISO κατηγορία μέσου ΕΛΟΤ ISO memoirs ISO απομνημονεύματα ΕΛΟΤ message ISO μήνυμα ΕΛΟΤ metabolism ISO 2145 μεταβολισμός ΕΛΟΤ 1110 microfiche ISO 2789 μικροδελτίο ΕΛΟΤ EN ISO 2789 microfiche header ISO 690 επικεφαλίδα μικρoφίσας ΕΛΟΤ 560 microfilm ISO 2789 μικροταινία ΕΛΟΤ EN ISO 2789 microimage ISO 2789 μικροεικόνα ΕΛΟΤ EN ISO 2789 mission ISO αποστολή ΕΛΟΤ ISO mobile library ISO κινητή βιβλιοθήκη ΕΛΟΤ

15 models, topographic ISO 2789 σχέδια, τοπογραφικά ΕΛΟΤ EN ISO 2789 monograph ISO 690 μονογραφία ΕΛΟΤ 560 monographic publication ISO μονογραφικό δημοσίευμα ΕΛΟΤ morpheme ISO 4 μόρφημα ΕΛΟΤ 1211 morphology ISO 2145 μορφολογία ΕΛΟΤ 1110 motion picture ISO 2789 κινηματογραφική ταινία ΕΛΟΤ EN ISO 2789 movements ISO 2145 κινήσεις ΕΛΟΤ 1110 multimedia kits ISO 2789 πολυμέσα ΕΛΟΤ EN ISO 2789 multi-volume publication ISO 5962-DIS πολύτομο δημοσίευμα ΕΛΟΤ 719 museography ISO μουσειογραφία ΕΛΟΤ museology ISO μουσειολογία ΕΛΟΤ museum ISO μουσείο ΕΛΟΤ music, printed document ISO 2789 μουσική, έντυπο τεκμήριο ΕΛΟΤ EN ISO 2789 name ISO όνομα ΕΛΟΤ national bibliography ISO εθνική βιβλιογραφία ΕΛΟΤ national library ISO 2789 εθνική βιβλιοθήκη ΕΛΟΤ EN ISO 2789 natural language ISO φυσική γλώσσα ΕΛΟΤ network, library ISO δίκτυο, βιβλιοθήκη ΕΛΟΤ newsletter ISO ενημερωτικό δελτίο ΕΛΟΤ newspaper ISO εφημερίδα ΕΛΟΤ newsprint ISO 2789 εφημερίδα, χαρτί ειδικό για ΕΛΟΤ EN ISO 2789 node label ISO 2788 ετικέτα δεσμού ΕΛΟΤ 1321 nomenclature ISO ονοματολογία ΕΛΟΤ non-alphanumeric sign ISO 7154 μη αλφα-αριθμητικό κριτήριο ΕΛΟΤ 1411 non-filing unit ISO 7154 μη ταξιθετική μονάδα ΕΛΟΤ 1411 non-preferred term ISO 2788 μη προτιμώμενος όρος ΕΛΟΤ 1321 non-specialized library ISO 2789 μη ειδική βιβλιοθήκη ΕΛΟΤ EN ISO 2789 note ISO σημείωση ΕΛΟΤ number ISO 7154 αριθμός ΕΛΟΤ 1411 number, standard ISO πρότυπος αριθμός ΕΛΟΤ ISO numbered citation ISO 5966 αριθμημένη παραπομπή ΕΛΟΤ 1336

16 numbering, sheet ISO 5966 αρίθμηση φύλλων ΕΛΟΤ 1336 numeral ISO 7154 ψηφίο ΕΛΟΤ 1411 numeric order ISO 7154 αριθμητική σειρά ΕΛΟΤ 1411 objective ISO αντικειμενικός σκοπός ΕΛΟΤ ISO online documents ISO επιγραμμικά τεκμήρια ΕΛΟΤ ISO open access, collections ISO 2789 ελεύθερη πρόσβαση, συλλογές ΕΛΟΤ EN ISO 2789 operating expenditure ISO 2789 λειτουργικές δαπάνες ΕΛΟΤ EN ISO 2789 organography ISO 2145 οργανογραφία ΕΛΟΤ 1110 original document ISO 2789 πρωτότυπο τεκμήριο ΕΛΟΤ EN ISO 2789 originals, art ISO 2789 αυθεντικά έργα τέχνης ΕΛΟΤ EN ISO 2789 page ISO σελίδα ΕΛΟΤ page, abstract ISO σελίδα περιλήψεων ΕΛΟΤ page, title ISO 1086 σελίδα τίτλου ΕΛΟΤ 676 pamphlet ISO φυλλάδιο ΕΛΟΤ paragraph ISO 5966 παράγραφος ΕΛΟΤ 1336 parallel title ISO 1086 παράλληλος τίτλος ΕΛΟΤ 676 part ISO 5127 τμήμα ΕΛΟΤ 1381 parts of cells (component parts) ISO 2145 μέρη κυττάρων (συστατικά μέρη) ΕΛΟΤ 1110 patent document ISO 690 έκθεση ευρεσιτεχνίας ΕΛΟΤ 560 performance ISO απόδοση ΕΛΟΤ ISO performance indicator ISO δείκτης απόδοσης ΕΛΟΤ ISO periodical ISO περιοδικό ΕΛΟΤ photocopies ISO 2789 φωτοαντίγραφα ΕΛΟΤ EN ISO 2789 photocopying, printing, reproduction, reprography ISO 5966 αναπαραγωγή ΕΛΟΤ 1336 photographic library ISO βιβλιοθήκη φωτογραφιών ΕΛΟΤ photographs ISO 5966 φωτογραφίες ΕΛΟΤ 1336 photοgraphic, library ISO φωτογραφίες, βιβλιοθήκη ΕΛΟΤ phrase ISO φράση ΕΛΟΤ physical properties of cells ISO 2145 φυσικές ιδιότητες κυττάρων ΕΛΟΤ 1110

17 physical quantity, symbol ISO 5966 φυσικό μέγεθος, σύμβολο ΕΛΟΤ physical unit ISO 2789 φυσική μονάδα ΕΛΟΤ EN ISO 2789 physical units, bound ISO 2789 φυσικές μονάδες, βιβλιοδετημένες ΕΛΟΤ EN ISO 2789 physiology ISO 2145 φυσιολογία ΕΛΟΤ 1110 pictorial material ISO 5966 εικονογραφικό υλικό ΕΛΟΤ 1336 place of publication ISO 1086 τόπος δημοσίευσης ΕΛΟΤ 676 plan ISO σχέδιο ΕΛΟΤ point, service ISO 2789 σημείο εξυπηρέτησης ΕΛΟΤ EN ISO 2789 polysemy ISO πολυσημεία ΕΛΟΤ population to be served ISO πληθυσμός που εξυπηρετείται ΕΛΟΤ ISO preface ISO πρόλογος ΕΛΟΤ preferred term ISO 2788 προτιμώμενος όρος ΕΛΟΤ 1321 prefix ISO 4 πόρθημα ΕΛΟΤ 1211 preliminaries ISO 5962-DIS προκαταρκτικά ΕΛΟΤ 719 premises, library ISO 2789 χώροι βιβλιοθήκης ΕΛΟΤ EN ISO 2789 primary document ISO πρωτογενές τεκμήριο ΕΛΟΤ primary responsibility ISO κύρια υπευθυνότητα ΕΛΟΤ ISO printed music document ISO 2789 παρτιτούρα ΕΛΟΤ EN ISO 2789 printing ISO 5966 εκτύπωση ΕΛΟΤ 1336 printing, reproduction, reprography, photocopying ISO 5966 αναπαραγωγή ΕΛΟΤ 1336 prints, study ISO 2789 σχέδια μελετών ΕΛΟΤ EN ISO 2789 priority date ISO 5966 ημερομηνία προτεραιότητας ΕΛΟΤ 1336 proceedings ISO πρακτικά ΕΛΟΤ processing, computer ISO 5966 επεξεργασία με Η/Υ ΕΛΟΤ 1336 processing, data ISO επεξεργασία δεδομένων ΕΛΟΤ processing, format (in data) ISO διάταξη (στην επεξεργασία δεδομένων) ΕΛΟΤ program, computer ISO 5966 πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή ΕΛΟΤ 1336 public library ISO λαϊκή βιβλιοθήκη ΕΛΟΤ publication ISO 690 δημοσίευση ΕΛΟΤ 560 publication date ISO 5966 χρονολογία δημοσίευσης ΕΛΟΤ 1336

18 publication, date of ISO ημερομηνία έκδοσης ΕΛΟΤ ISO publication, monographic ISO δημοσίευμα, μονογραφικό ΕΛΟΤ publication, place of ISO τόπος δημοσίευσης ΕΛΟΤ ISO publication, serial ISO 690 δημοσίευμα, περιοδικό ΕΛΟΤ 560 publisher ISO 690 εκδότης ΕΛΟΤ 560 publisher identifier ISO 2108 δείκτης εκδότη ΕΛΟΤ 371 purchase ISO 2789 αγορά ΕΛΟΤ EN ISO 2789 qualifier ISO 7154 προσδιοριστικό στοιχείο ΕΛΟΤ 1411 qualifying element ISO 4 προσδιοριστικό στοιχείο ΕΛΟΤ 1211 quality ISO ποιότητα ΕΛΟΤ ISO quasi-synonymity ISO οιονεί συνωνυμία ΕΛΟΤ quisition, stock, collection ISO 999 συλλογή ΕΛΟΤ 1213 recommendation ISO πρότυπο ΕΛΟΤ record label ISO 2709 ετικέτα εγγραφής ΕΛΟΤ 633 record library ISO βιβλιοθήκη δίσκων ΕΛΟΤ record, bibliographic ISO 2709 εγγραφή, βιβλιογραφική ΕΛΟΤ 633 recorded information ISO καταχωρημένη πληροφορία ΕΛΟΤ recording, sound ISO υλικό, ηχητικό ΕΛΟΤ records ISO πρακτικά ΕΛΟΤ recto ISO 1086 πρόσθια όψη φύλλου ΕΛΟΤ 676 recurrent expenditure ISO τακτικές δαπάνες ΕΛΟΤ ISO reduced scale ISO 2789 σμίκρυνση ΕΛΟΤ EN ISO 2789 reference ISO 5966 παραπομπή ΕΛΟΤ 1336 reference library ISO βιβλιοθήκη επιτόπιας πληροφόρησης ΕΛΟΤ reference list ISO 5966 κατάλογος βιβλιογραφικών παραπομπών ΕΛΟΤ 1336 reference retrieval ISO ανάκτηση βιβλιογραφικών παραπομπών ΕΛΟΤ reference work ISO πληροφοριακό υλικό ΕΛΟΤ reference, bibliographical ISO αναφορά, βιβλιογραφική ΕΛΟΤ reference, citation ISO 5966 παραπομπή, αριθμημένη ΕΛΟΤ 1336

19 reference, library ISO πληροφόρηση (επιτόπια), βιβλιοθήκη ΕΛΟΤ referral, centre ISO προσανατολισμός, κέντρο ΕΛΟΤ register, bibliographical ISO κατάλογος, βιβλιογραφικός ΕΛΟΤ registered loans ISO 2789 καταγραμμένοι δανεισμοί ΕΛΟΤ EN ISO 2789 registered user ISO 2789 εγγεγραμμένος χρήστης ΕΛΟΤ EN ISO 2789 reliability ISO αξιοπιστία ΕΛΟΤ ISO report ISO έκθεση ΕΛΟΤ report, research ISO έκθεση, ερευνητική ΕΛΟΤ reprint ISO 1086 ανατύπωση ΕΛΟΤ 676 reprint, facsimile ISO 5962-DIS ανατύπωση, πανομοιότυπη ΕΛΟΤ 719 reproduction, reprography, photocopying, printing ISO 5966 αναπαραγωγή ΕΛΟΤ 1336 reproductions, art ISO 2789 αντίγραφα έργων τέχνης ΕΛΟΤ EN ISO 2789 reprography, photocopying, printing, reproduction ISO 5966 αναπαραγωγή ΕΛΟΤ 1336 research library ISO βιβλιοθήκη έρευνας ΕΛΟΤ research report ISO ερευνητική έκθεση ΕΛΟΤ resource centre ISO κέντρο διδακτικού υλικού ΕΛΟΤ resource centre, media ISO κέντρο πολυμέσων ΕΛΟΤ resources ISO πόροι ΕΛΟΤ ISO resourse, centre ISO υλικό διδακτικό, κέντρο ΕΛΟΤ responsibility, primary ISO κύρια υπευθυνότητα ΕΛΟΤ ISO responsibility, subordinate ISO δευτερεύουσα υπευθυνότητα ΕΛΟΤ ISO retrieval, document ISO ανάκτηση τεκμηρίων ΕΛΟΤ retrieval, information ISO ανάκτηση πληροφοριών ΕΛΟΤ retrieval, reference ISO ανάκτηση βιβλιογραφικών παραπομπών ΕΛΟΤ retrospective bibliography ISO αναδρομική βιβλιογραφία ΕΛΟΤ revision, date of ISO ημερομηνία αναθεώρησης ΕΛΟΤ ISO root ISO 4 ρίζα ΕΛΟΤ 1211 salary ISO 2789 μισθός ΕΛΟΤ EN ISO 2789

20 school library ISO 2789 σχολική βιβλιοθήκη ΕΛΟΤ EN ISO 2789 science, information ISO επιστήμη της πληροφόρησης ΕΛΟΤ scope note ISO 999 σημείωση ΕΛΟΤ 1213 secondary document ISO δευτερογενές τεκμήριο ΕΛΟΤ section title ISO 4 τίτλος τμήματος ΕΛΟΤ 1211 selected extracts ISO επιλογές ΕΛΟΤ separating character ISO 2709 διαχωριστής ΕΛΟΤ 633 serial ISO 4 περιοδικό δημοσίευμα ΕΛΟΤ 1211 serial publication ISO 690 σειρά ΕΛΟΤ 560 serial publication, unbound ISO 2789 περιοδικό δημοσίευμα, μη βιβλιοδετημένο ΕΛΟΤ EN ISO 2789 serial, unbound EN 2789 δημοσίευμα, περιοδικό, μη βιβλιοδετημένο ΕΛΟΤ EN 2789 series ISO σειρά ΕΛΟΤ series of report ISO 2789 επετηρίδα ΕΛΟΤ EN ISO 2789 series, continuous ISO 2789 περιοδικό δημοσίευμα, συνεχές ΕΛΟΤ EN ISO 2789 service point ISO 2789 σημείο εξυπηρέτησης ΕΛΟΤ EN ISO 2789 service, point of ISO 2789 εξυπηρέτηση, σημείο ΕΛΟΤ EN ISO 2789 sheet of abstract ISO 5122 φύλλο περιλήψεων ΕΛΟΤ 720 sheet, numbering ISO 5966 αρίθμηση φύλλων ΕΛΟΤ 1336 shelves ISO 2789 ράφια ΕΛΟΤ EN ISO 2789 sign ISO σημείο ΕΛΟΤ signature, approval ISO 5966 υπογραφή, έγκριση ΕΛΟΤ 1336 significant punctuation ISO 7154 ενδεικτικό σημείο στίξης ΕΛΟΤ 1411 signs, identification of ISO 5966 σύμβολα, προσδιορισμός ΕΛΟΤ 1336 site ISO 2789 οικόπεδο ΕΛΟΤ EN ISO 2789 slides ISO 2789 διαφανείς φωτογραφίες ΕΛΟΤ EN ISO 2789 sloping type ISO 5966 πλάγια τυπογραφικά ΕΛΟΤ 1336 software applications ISO 2789 εφαρμογές λογισμικού ΕΛΟΤ EN ISO 2789 sound recording ISO ηχητικό υλικό ΕΛΟΤ sound recording library ISO βιβλιοθήκη ηχητικού υλικού ΕΛΟΤ

21 special issue ISO ειδικό τεύχος ΕΛΟΤ special library ISO ειδική βιβλιοθήκη ΕΛΟΤ specification, technical ISO προδιαγραφή, τεχνική ΕΛΟΤ spine ISO 6357 ράχη ΕΛΟΤ 1388 spine title ISO 6357 τίτλος ράχης ΕΛΟΤ 1388 spine title, ascending ISO 6357 τίτλος ράχης, ανιών ΕΛΟΤ 1388 spine title, descending ISO 6357 τίτλος ράχης, κατιών ΕΛΟΤ 1388 spine title, transverse ISO 6357 τίτλος ράχης, οριζόντιος ΕΛΟΤ 1388 spine, title ISO 6357 ράχη, τίτλος ΕΛΟΤ 1388 sponsor ISO 5966 υπεύθυνος ΕΛΟΤ 1336 staff ISO 2789 προσωπικό ΕΛΟΤ EN ISO 2789 standard ISO πρότυπο ΕΛΟΤ standard number ISO πρότυπος αριθμός ΕΛΟΤ ISO state of the art ISO κατάσταση πραγμάτων ΕΛΟΤ state of the art report ISO αναφορά υπάρχουσας κατάστασης ΕΛΟΤ statement of availability ISO 5966 μνεία διαθεσιμότητας ΕΛΟΤ 1336 statement of copyright ISO 1086 μνεία πνευματικών δικαιωμάτων ΕΛΟΤ 676 statement of edition ISO 1086 μνεία έκδοσης ΕΛΟΤ 676 statement, availability ISO 1086 αναφορά, διαθεσιμότητα ΕΛΟΤ 1336 statement, copyright ISO 1086 μνεία πνευματικών δικαιωμάτων ΕΛΟΤ 676 statement, edition ISO 1086 μνεία έκδοσης ΕΛΟΤ 676 statistical data ISO 2789 στατιστικά δεδομένα ΕΛΟΤ EN ISO 2789 statistics ISO 2789 στατιστικές ΕΛΟΤ EN ISO 2789 stem ISO 4 θέμα λέξεως ΕΛΟΤ 1211 stock, collection, quisition ISO 999 συλλογή ΕΛΟΤ 1213 strip cartoon ISO κόμικς ΕΛΟΤ structure ISO 2709 δομή ΕΛΟΤ 633 study prints ISO 2789 σχέδια μελετών ΕΛΟΤ EN ISO 2789 sub-clause ISO 5966 υποκεφάλαιο ΕΛΟΤ 1336 subfield ISO 2709 υποπεδίο ΕΛΟΤ 633 subfield identifier ISO 2709 σύμβολο υποπεδίου ΕΛΟΤ 633

22 subject ISO 5963 θέμα ΕΛΟΤ 1312 subject classification ISO 5966 θεματική ταξινόμηση ΕΛΟΤ 1336 subordinate responsibility ISO δευτερεύουσα υπευθυνότητα ΕΛΟΤ ISO subrecord ISO 2709 υποεγγραφή ΕΛΟΤ 633 sub-sub-clause ISO 5966 υπο-υποκεφάλαιο ΕΛΟΤ 1336 subtitle ISO 690 υπότιτλος ΕΛΟΤ 560 suffix ISO 4 επίθυμα ΕΛΟΤ 1211 supplement ISO συμπλήρωμα ΕΛΟΤ supplementary material ISO 5966 συμπληρωματικό υλικό ΕΛΟΤ 1336 symbol ISO 5966 σύμβολο ΕΛΟΤ 1336 synonym ISO συνώνυμο ΕΛΟΤ synonymity, synonymy ISO συνωνυμία ΕΛΟΤ synonymy, synonymity ISO συνωνυμία ΕΛΟΤ system ISO σύστημα ΕΛΟΤ system, communication ISO σύστημα επικοινωνίας ΕΛΟΤ system, electronic message ISO σύστημα ηλεκτρονικής επικοινωνίας ΕΛΟΤ ISO system, information ISO σύστημα, πληροφοριακό ΕΛΟΤ system, library ISO σύστημα βιβλιοθηκών ΕΛΟΤ table of contents ISO πίνακας περιεχομένων ΕΛΟΤ tables ISO πίνακες ΕΛΟΤ tactile map ISO 2789 ανάγλυφος χάρτης ΕΛΟΤ EN ISO 2789 target population ISO πληθυσμός-στόχος ΕΛΟΤ ISO technical drawings ISO 2789 τεχνικά σχέδια ΕΛΟΤ EN ISO 2789 technical specification ISO τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ term ISO όρος ΕΛΟΤ term, compound ISO 2788 όρος, σύνθετος ΕΛΟΤ 1321 term, indexing ISO 2788 όρος ευρετηρίασης ΕΛΟΤ 1321 term, non preferred ISO 2788 όρος, μη προτιμώμενος ΕΛΟΤ 1321 term, preferred ISO 2788 όρος, προτιμώμενος ΕΛΟΤ 1321 terminology ISO ορολογία ΕΛΟΤ terms, identification of ISO 5966 όροι, προσδιορισμός ΕΛΟΤ 1336

23 theory, communication ISO θεωρία επικοινωνίας ΕΛΟΤ thesaurus ISO 2788 θησαυρός ΕΛΟΤ 1321 tissue formation ISO 2145 διάπλαση ιστών ΕΛΟΤ 1110 title ISO τίτλος ΕΛΟΤ ISO title identifier ISO 2108 δείκτης τίτλου ΕΛΟΤ 371 title of a series ISO 7275 τίτλος σειράς ΕΛΟΤ 1410 title of annex ISO 5966 τίτλος παραρτήματος ΕΛΟΤ 1336 title of clause ISO 5966 τίτλος κεφαλαίου ΕΛΟΤ 1336 title of section ISO 4 τίτλος τμήματος ΕΛΟΤ 1211 title page ISO 1086 σελίδα τίτλου ΕΛΟΤ 676 title, common ISO τίτλος, κοινός ΕΛΟΤ title, edge ISO 6357 τίτλος περιθωρίου ΕΛΟΤ 1388 title, leave ISO 1086 τίτλος, φύλλο ΕΛΟΤ 676 title, parallel ISO 1086 τίτλος, παράλληλος ΕΛΟΤ 676 title, spine ISO 6357 τίτλος ράχης ΕΛΟΤ 1388 topographic models ISO 2789 τοπογραφικά σχέδια ΕΛΟΤ EN ISO 2789 trained librarian ISO 2789 επαγγελματίας βιβλιοθηκονόμος ΕΛΟΤ EN ISO 2789 transformation, data ISO μετασχηματισμός δεδομένων ΕΛΟΤ translation ISO μετάφραση ΕΛΟΤ transparency ISO 2789 διαφάνεια ΕΛΟΤ EN ISO 2789 transverse spine title ISO 6357 οριζόντιος τίτλος ράχης ΕΛΟΤ 1388 treatise ISO πραγματεία ΕΛΟΤ truncation ISO 4 σύντμηση ΕΛΟΤ 1211 truncation, contraction ISO 4 αποκοπή (δεξιά) ΕΛΟΤ 1211 type distinction ISO 7154 διάκριση ανάλογα με τον τύπο ΕΛΟΤ 1411 type of medium ISO κατηγορία μέσου ΕΛΟΤ ISO unbound serials ISO 2789 μη βιβλιοδετημένα περιοδικά δημοσιεύματα ΕΛΟΤ EN ISO 2789 union catalogue ISO συλλογικός κατάλογος ΕΛΟΤ unit, administrative ISO 2789 μονάδα, διοικητική ΕΛΟΤ EN ISO 2789 unit, physical ISO 2789 μονάδα, φυσική ΕΛΟΤ EN ISO 2789

24 units (physical), bound ISO 2789 μονάδες (φυσικές), βιβλιοδετημένες ΕΛΟΤ EN ISO 2789 update, date of ISO ημερομηνία ενημέρωσης ΕΛΟΤ ISO user ISO χρήστης ΕΛΟΤ ISO validity ISO εγκυρότητα ΕΛΟΤ ISO vegetative organs ISO 2145 βλαστικά όργανα ΕΛΟΤ 1110 version ISO εκδοχή ΕΛΟΤ ISO verso ISO 1086 οπίσθια όψη φύλλου ΕΛΟΤ 676 video recording ISO 2789 βιντεοταινία ΕΛΟΤ EN ISO 2789 vocabulary ISO λεξιλόγιο ΕΛΟΤ volume ISO 7144 τόμος ΕΛΟΤ 1389 wage ISO 2789 ημερομίσθιο ΕΛΟΤ EN ISO 2789 withdrawal ISO 2789 απόσυρση ΕΛΟΤ EN ISO 2789 word ISO λέξη ΕΛΟΤ word, artificial ISO 4 λέξη, τεχνητή ΕΛΟΤ 1211 word, compound ISO 4 λέξη, σύνθετη ΕΛΟΤ 1211 word, key ISO 5966 λέξη κλειδί ΕΛΟΤ 1336 worker, employee ISO 2789 υπάλληλος ΕΛΟΤ EN ISO 2789 yearbook ISO επετηρίδα ΕΛΟΤ

Οδηγός συγγραφής βιβλιογραφίας με τη χρήση του Βιβλιογραφικού προτύπου IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)1

Οδηγός συγγραφής βιβλιογραφίας με τη χρήση του Βιβλιογραφικού προτύπου IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)1 Οδηγός συγγραφής βιβλιογραφίας με τη χρήση του Βιβλιογραφικού προτύπου IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)1 Abstract - Περίληψη Artwork - Έργο Τέχνης Bills/Resolutions - Νομοσχέδιο/Ψήφισμα

Διαβάστε περισσότερα

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Κατερίνα Τοράκη, Στέλλα Χατζημαρή ΕΛΟΤ ΤΕ21 Ορολογία Γλωσσικοί πόροι toraki@tee.gr ΕΛΟΤ ΤΕ22 Τεκμηρίωση stellachatzimari@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός συγγραφής βιβλιογραφίας με τη χρήση του Βιβλιογραφικού προτύπου Vancouver 1

Οδηγός συγγραφής βιβλιογραφίας με τη χρήση του Βιβλιογραφικού προτύπου Vancouver 1 Οδηγός συγγραφής βιβλιογραφίας με τη χρήση του Βιβλιογραφικού προτύπου Vancouver 1 Abstract - Περίληψη Artwork - Έργο Τέχνης Bills/Resolutions - Νομοσχέδιο/Ψήφισμα Book, Edited - Βιβλίο, Επιμελημένο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ. ΚΑΘΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών με τη χρήση του Nesstar. Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ

Τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών με τη χρήση του Nesstar. Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ Τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών με τη χρήση του Nesstar Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ Μέρος Α Τεκμηρίωση βάσει του προτύπου Data Documentation Initiative (DDI) 2.X Οι φάσεις διεξαγωγής μίας ποσοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο εκέµβριος 2012 Φεβρουάριος 2013. Ανάδοχος: Θεοφιλάτου Άννα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο εκέµβριος 2012 Φεβρουάριος 2013. Ανάδοχος: Θεοφιλάτου Άννα Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Σεμινάρια Βιβλιοθηκονόμων ΕΠΕΑΕΚ 2000 Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου e-mail ftsimp@ucy.ac.cy 2 3 Πρωτόκολλο Z.3950

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τσάφου Σταµατία,* Χατζηµαρή Στέλλα,** Τοράκη Κατερίνα*** *stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η θεµατική

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 5. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 5. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 5 89 Ζ39-50 Προέλευση του πρωτοκόλλου Ζ39.50 Οι στόχοι της Βιβλιοθηκονοµίας του 70 Κοινή χρήση βιβλιογραφικών και εγγραφών για authorities για τη δηµιουργία συστήµατος εθνικού βιβλιογραφικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1 Οπτικοακουστικό και μη βιβλιακό υλικό στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες: Προσέγγιση βιβλιοθηκονομικής επεξεργασίας του και χρήσιμες εφαρμογές των μηχανημάτων αξιοποίησης του για χρήστες και βιβλιοθηκονόμους

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) 2.1.1 Εισαγωγή στη διαχείριση αρχείων Οι Η/Υ αποθηκεύουν τα δεδομένα και τα επεξεργάζονται. Εφαρμογή Προγράμματος C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\leitourgika.doc Λ.Σ. File System Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων 518297-LLP-2011-IT-ERASMUS-FEXI Εισαγωγή Ο σκοπός αυτού του οδηγού είναι να παρουσιάσει το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων των μεταφράσεων των οικονομικών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω, παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία σωστών αρχείων μεταδεδομένων (XML) χρησιμοποιώντας τις δύο αυτές εφαρμογές.

Παρακάτω, παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία σωστών αρχείων μεταδεδομένων (XML) χρησιμοποιώντας τις δύο αυτές εφαρμογές. Οδηγός χρήσης της εφαρμογής INSPIRE Metadata Editor και INSPIRE Metadata Validator για την δημιουργία, διόρθωση και έλεγχο εγκυρότητας των μεταδεδομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/22.09.2010),

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα Περίληψη Το παρόν πόνημα είναι ένας οδηγός συγγραφής ερευνητικών εργασιών (project) και απευθύνεται στους μαθητές της Α και Β Λυκείου. Είναι προϊόν βιβλιογραφικής έρευνας και εξηγεί την μορφή και την δομή

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha

Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha Κολοβός Φίλιππος Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Web 1.0 Η παλαιότερη «έκδοση»

Διαβάστε περισσότερα

4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου

4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου 4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο διαχειριστής του έργου, όταν διαχειρίζεται τα χαρακτηριστικά του κόστους του έργου, είναι να εισάγει τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδηγός Χρήσης Απρίλιος, 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ EBSCO... 3 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ADOBE DIGITAL EDITIONS... 3 2. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Η-ΒΙΒΛΙΩΝ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Πιστοποίησης και εκπαίδευσης του HL7

Δράσεις Πιστοποίησης και εκπαίδευσης του HL7 Δράσεις Πιστοποίησης και εκπαίδευσης του HL7 Νίκος Κυριακουλάκος Certified HL7 V2.5 Chapter 2 Control Specialist Technical Manager Apollo AE HL7 Hellas Τι είναι το HL7? Ο οργανισμός HL7 είναι ένας από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2007 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE 1. Ποιa από τις πιο κάτω εργασίες είναι λειτουργία του Λειτουργικού Συστήματος; a) Προσθήκη δεδομένων σε ένα υπολογιστικό φύλλο b) Εκπόνηση έκθεσης βάσης δεδομένων c) Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση. Επίσκεψη βιβλιοθηκονόμων του Α.Π.Θ. σε βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας.

ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση. Επίσκεψη βιβλιοθηκονόμων του Α.Π.Θ. σε βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας. ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση Επιτροπή οργάνωσης εκπαίδευσης-επιμόρφωσης προσωπικού Πρόεδρος: Χρυσή Κεραμέως- Φόρογλου, Καθηγήτρια Ιατρικής Μέλη: Κλωντίνη Ξενίδου - Δέρβου, Βιβλιοθηκονόμος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφραστής Braille WinBraille v.4.1.5

Μεταφραστής Braille WinBraille v.4.1.5 Μεταφραστής Braille WinBraille v.4.1.5 Σύντοµες Οδηγίες Χρήσης Γενικά Η εγκατάσταση του WinBraille προσφέρει στο σύστηµά σας τις παρακάτω εφαρµογές: WinBraille: Αποτελεί την κύρια εφαρµογή µέσω της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

Aρ. Μοντέλου: DW - 100

Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Λεπτό πληκτρολόγιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ multimedia με νέα σχεδίαση τετράγωνα πλήκτρα 1. Αντικείμενο: Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου, επεξηγήσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Author(s): Chasandra, Mary; Tsiaousi, Louisa; Zisi, Vasiliki; Karatzaferi,

Διαβάστε περισσότερα

H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων. Δημήτριος Αθανασίου

H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων. Δημήτριος Αθανασίου H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων Δημήτριος Αθανασίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 00_PROLOGOS_PERIEXOMENA.indd i 3/12/2010 2:57:24 μμ τίτλος: Η Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων συγγραφέας:

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Κατερίνα Τοράκη toraki@tee.gr ΤΕ 21 ΕΛΟΤ ΤΕΕ Ένωση Ελλήνων Χημικών Ένωση Ελλήνων Φυσικών Πανεπιστήμιο Αθήνας (Τομέας Γλωσσολογίας) ΕΜΠ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΕ ΔΟΜΗ UNIMARC

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΕ ΔΟΜΗ UNIMARC ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 295 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΕ ΔΟΜΗ UNIMARC Κατερίνα Τοράκη 1, Φραντζέσκο Χατζηνικολάου 1, Γιώργος Βουγιουκλής 2, Γιώργος Κούτρας 2 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση στη χρήση του Koha: Βασικές λειτουργίες

Εκπαίδευση στη χρήση του Koha: Βασικές λειτουργίες Έργο: Δημιουργία Καινοτόμων Υπηρεσιών Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ Πράξη 2: Βελτίωση Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Βιβλιοθήκης Εκπαίδευση στη χρήση του Koha: Βασικές λειτουργίες Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωση Tetravex i. Τεκμηρίωση Tetravex

Τεκμηρίωση Tetravex i. Τεκμηρίωση Tetravex i Τεκμηρίωση Tetravex ii Copyright 2001 Rob Bradford Copyright 2007-2008 Χρήστος Μπούνταλης (mpounta@gmail.com) Δίνεται άδεια για αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση του εγγράφου υπό τους όρους της Ελεύθερης

Διαβάστε περισσότερα

GobiExport: Millennium Orders Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Υ Λ Ι Κ Ο Υ - Τ Μ Η Μ Α Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ω Ν Ε Ν Τ Υ Π Ο Υ Υ Λ Ι Κ Ο Υ

GobiExport: Millennium Orders Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Υ Λ Ι Κ Ο Υ - Τ Μ Η Μ Α Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ω Ν Ε Ν Τ Υ Π Ο Υ Υ Λ Ι Κ Ο Υ GobiExport: Millennium Orders 1 Τι είναι το GOBI3; Το GOBI3 (Global Online Bibliographic Information) είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο του YBP (Baker & Taylor) που χρησιμοποιείται από ακαδημαϊκούς, ερευνητές

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση και διατήρηση:

Συντήρηση και διατήρηση: Η πτυχιακή εργασία είναι ένα από τα πιο ουσιαστικά στάδια της εκπαίδευσής σας. Σκεφτείτε ότι αντιστοιχεί σε 20 πιστωτικές μονάδες, δηλαδή όσο 4 με 5 μαθήματα μέτριας δυσκολίας! Η εκπόνησή της χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Ι.Λ.Ε.Μ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Ι.Λ.Ε.Μ. ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΥΚΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΠΕΛΛΩΝΙΑ ΘΗΡΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Ι.Λ.Ε.Μ. ΘΗΡΑ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1 2. Σκοπός 1 3. Πολιτική ανάπτυξης της Συλλογής 3 3. 1 Ανάλυση πληροφοριακών αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2013 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών http://www.lis.upatras.gr Το νέο κτίριο ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 4 όροφοι 8.000 m 2 Συλλογή Βιβλία: 110.000 τόμοι Έντυπαπεριοδικά:3.200 τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

Open Discovery Space. ODS Portal Manual

Open Discovery Space. ODS Portal Manual ODS Portal Manual Project Acronym: ODS Project Title: Open Discovery Space: A socially powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of elearning resources ODS Portal Manual

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS

Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS Δημιουργία Θεματικού Χάρτη με το QGIS Δρ. Σταμάτης Καλογήρου Σεμινάριο στα πλαίσια του 1oυ Συνεδρίου Χωρικής Ανάλυσης Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 17-18 Μαΐου 2013 Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Language Resources for Information Extraction:

Language Resources for Information Extraction: Language Resources for Information Extraction: demands and challenges in practice Christos Tsalidis tsalidis@neurolingo.gr Page 1 Different types of LRs Alphabets & Characters sets (Greek, English, Mixed)

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυείς Τεχνικές για Εφαρμογές Αποθετηρίων

Ευφυείς Τεχνικές για Εφαρμογές Αποθετηρίων Ευφυείς Τεχνικές για Εφαρμογές Αποθετηρίων Α.-Γ. Σταφυλοπάτης Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

DATA QUALITY & ANALYTICS DRIVING BUSINESS GROWTH AT YDROGIOS. Θάνος Αγγελόπουλος

DATA QUALITY & ANALYTICS DRIVING BUSINESS GROWTH AT YDROGIOS. Θάνος Αγγελόπουλος DATA QUALITY & ANALYTICS DRIVING BUSINESS GROWTH AT YDROGIOS Θάνος Αγγελόπουλος ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ORSA ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ DATA POINT MODEL ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Reserves Pricing Marketing

Διαβάστε περισσότερα

H εκρηκτική ανάπτυξη του INTERNET τα τελευταία χρόνια έχει διαμορφώσει

H εκρηκτική ανάπτυξη του INTERNET τα τελευταία χρόνια έχει διαμορφώσει 182 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ Καταλογογράφηση πηγών Διαδικτύου Χρυσάνθη Γεωργουλη Εισαγωγή H εκρηκτική ανάπτυξη του INTERNET τα τελευταία χρόνια έχει διαμορφώσει ένα νέο μοντέλο ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης που επεκτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση, Περιγραφή και Ανάκτηση Μουσικών Δεδομένων: το έργο ΠΟΛΥΜΝΙΑ*

Ανάλυση, Περιγραφή και Ανάκτηση Μουσικών Δεδομένων: το έργο ΠΟΛΥΜΝΙΑ* Ανάλυση, Περιγραφή και Ανάκτηση Μουσικών Δεδομένων: το έργο ΠΟΛΥΜΝΙΑ* Δρ. Σοφία Τσεκερίδου Επίκουρος Καθηγήτρια *Παρουσιάζονται αποτελέσματα έρευνας και ανάπτυξης που προέκυψαν από τη συνεργασία με το

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Χρήστος Στασινός ουλεύοντας με τη Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Κάθε γνήσιο αντίγραφο έχει την υπογραφή του συγγραφέα Έκδοση 1η, Copyright 1998 Έκδοση 2η, Copyright 2007 ISBN: 978-960-8105-97-3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html Χρ. Ηλιούδης Παγκόσμιος Ιστός (WWW) Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web WWW), ή απλώς Ιστός, βασίζεται στην ιδέα των κατανεμημένων πληροφοριών. Αντί όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Τριαρίδης Στέφανος. Επίκουρος Καθηγητής ΩΡΛ MSc Ιατρική ερευνητική Μεθοδολογία

ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Τριαρίδης Στέφανος. Επίκουρος Καθηγητής ΩΡΛ MSc Ιατρική ερευνητική Μεθοδολογία ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Τριαρίδης Στέφανος Επίκουρος Καθηγητής ΩΡΛ MSc Ιατρική ερευνητική Μεθοδολογία A ΩΡΛ κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Εκπαιδευτική Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων

Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων Χατζημαρή Στέλλα 1, Τοράκη Κατερίνα 2, Τσάφου Σταματία 1 1 Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 2 ΤΕΕ {schatz, stsafou}@teiath.gr; toraki@tee.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Nell Dale John Lewis Chapter 12 Πληροφοριακά Συστήµατα Στόχοι Ενότητας Η κατανόηση της έννοιας «Πληροφοριακό Σύστηµα» Επεξήγηση της οργάνωσης λογιστικών φύλλων (spreadsheets) Επεξήγηση της ανάλυσης δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr

Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό Διάλεξη #6 η : Δημιουργία και διαχείριση μενού και προχωρημένη μορφοποίηση άρθρων (JCE) στο Joomla! Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr 1 Menus και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφική αναζήτηση

Βιβλιογραφική αναζήτηση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Βιβλιογραφική αναζήτηση Σοφία Αλεξανδρίδου Γραφείο Εκπαίδευσης Χρηστών - Bιβλιοθήκη ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 2009 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2001 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστημιούπολη-Δουρούτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ... 19 Τι μπορεί να κάνει η Διοίκηση για τη μείωση του κόστους... 19 Ο συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ GREAT TASTE 2015 ONLINE ΟΔΗΓΙΕΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ GREAT TASTE 2015 ONLINE ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ GREAT TASTE 2015 ONLINE ΟΔΗΓΙΕΣ - Πηγαίνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gff.co.uk/gta. - Κάντε κλικ στο Enter Here (Δήλωση συμμετοχής εδώ), στο κόκκινο πλαίσιο, ή στο Access MyGuild

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη Άδεια Τεκμηρίωσης GNU (GFDL)

Ελεύθερη Άδεια Τεκμηρίωσης GNU (GFDL) i Ελεύθερη Άδεια Τεκμηρίωσης ii Copyright 2000 Free Software Foundation, Inc. Copyright 2009 Τζένη Πετούμενου (epetoumenou@gmail.com) Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2

ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2 ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2 Dreamweaver 1/7 Εισαγωγή Το Dreamweaver είναι ένας HTML editor που αναπτύχθηκε από την Macromedia. Είναι WYSIWYG (What You See Is What You Get),

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου;

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό Διάλεξη #5 η : Εισαγωγή στο web CMS Joomla!. Εγκατάσταση του Joomla! Εισαγωγή στη διαχείριση άρθρων. Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Διαδικασία αποθήκευσης στοιχείων ελέγχου πινάκων για επίλυση θέματος Οριοθέτησης.

Οδηγίες για την Διαδικασία αποθήκευσης στοιχείων ελέγχου πινάκων για επίλυση θέματος Οριοθέτησης. Οδηγίες για την Διαδικασία αποθήκευσης στοιχείων ελέγχου πινάκων για επίλυση θέματος Οριοθέτησης. 1. SMART BOARD SERIAL NUMBER: Ο σειριακός αριθμός του Διαδραστικού πίνακα βρίσκεται στην δεξιά πλαϊνή μεριά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 2005 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες & υπόδειγμα μορφοποίησης των εργασιών που θα υποβληθούν για κρίση & συμμετοχή στο Συνέδριο: Η εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ.

Οδηγίες & υπόδειγμα μορφοποίησης των εργασιών που θα υποβληθούν για κρίση & συμμετοχή στο Συνέδριο: Η εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ. Οδηγίες & υπόδειγμα μορφοποίησης των εργασιών που θα υποβληθούν για κρίση & συμμετοχή στο Συνέδριο: Η εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ Περίληψη Το κείμενο αυτό περιγράφει και χρησιμοποιεί τη φόρμα, που θα

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έκδοση: 1.01, Απρίλιος 2013 Συντάκτης: Δρ. Παντελής Μπαλαούρας, Καθ. Λάζαρος Μεράκος Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Χρήση της Τεχνολογίας στη Φυσική Αγωγή

Η Χρήση της Τεχνολογίας στη Φυσική Αγωγή Η Χρήση της Τεχνολογίας στη Φυσική Αγωγή Bonnie S. Mohnsen, Ph.D. Consultant/C.E.O. Επιμέλεια: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου

Διαβάστε περισσότερα

Το βασικά χαρακτηριστικά που διαθέτει out-of-the-box (δηλαδή από την αρχική του έκδοση) είναι τα παρακάτω:

Το βασικά χαρακτηριστικά που διαθέτει out-of-the-box (δηλαδή από την αρχική του έκδοση) είναι τα παρακάτω: melissa.cms - το απόλυτο εργαλείο για δηµιουργήσετε την ιστοσελίδα σας To meliisa.cms είναι ένα σύστηµα ανοιχτής αρχιτεκτονικής διαχείρισης περιεχοµένου ιστοσελίδων. Σας επιτρέπει να το χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό. Computers: Information Technology in Perspective By Long and Long Copyright 2002 Prentice Hall, Inc.

Λογισμικό. Computers: Information Technology in Perspective By Long and Long Copyright 2002 Prentice Hall, Inc. Λογισμικό Computers: Information Technology in Perspective By Long and Long Copyright 2002 Prentice Hall, Inc. Κατηγορίες Λογισμικού Λογισμικό Συστήματος Λογισμικό Εφαρμογών 2.3 2.3 Το Λειτουργικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του εργαλείου σχεδίασης διεπαφών Glade i. Εγχειρίδιο του εργαλείου σχεδίασης διεπαφών Glade

Εγχειρίδιο του εργαλείου σχεδίασης διεπαφών Glade i. Εγχειρίδιο του εργαλείου σχεδίασης διεπαφών Glade i του εργαλείου σχεδίασης διεπαφών Glade ii Copyright 2006 Vincent Geddes Copyright 2004, 2003 Sun Microsystems Copyright 2002, 2000 Michael Vance Χορηγείται άδεια αντιγραφής, διανομής και/ή τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα 2013 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org)

Πνευματικά Δικαιώματα 2013 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org) PEOPLECERT Hellas A.E - Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Κοραή 3, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πνευματικά Δικαιώματα 2013

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - (ILSAS - INTEGRATED LIBRARY SYSTEM AS SERVICE)

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - (ILSAS - INTEGRATED LIBRARY SYSTEM AS SERVICE) Προτάσεις / Παρατηρήσεις επί Σχεδίου Διακήρυξης Διαγωνισμού Έργου Υποβολή προτάσεων / παρατηρήσεων επί του σχεδίου διακήρυξης διαγωνισμού του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ SEO

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ SEO Βαμβακάς Χρήστος Τασούλης Κωνσταντίνος ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ SEO INTERNET MARKETING Βασικότεροι τύποι: Social

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΦΥΛΑΞ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΦΥΛΑΞ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΦΥΛΑΞ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ $ K Σχολικός Σ-Βιβλιοφύλαξ 3.2 Γενικά Με το Σχολικός Σ-Βιβλιοφύλαξ μπορείτε να δημιουργήσετε Ηλεκτρονικό Κατάλογο βιβλίων, εντύπων κλπ για Σχολική Δανειστική Βιβλιοθήκη.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MSN MESSENGER. Αρχικά πάμε στο μενού Programs και κλικάρουμε την επιλογή CHAT

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MSN MESSENGER. Αρχικά πάμε στο μενού Programs και κλικάρουμε την επιλογή CHAT ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MSN MESSENGER Αρχικά πάμε στο μενού Programs και κλικάρουμε την επιλογή CHAT Στα προγράμματα που μας εμφανίζει επιλέγουμε το MSN MESSENGER Κλικάρουμε το START PROGRAM Μας εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 2.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TCExam 10.0. Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, christak@cti.gr 2

TCExam 10.0. Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, christak@cti.gr 2 TCExam 10.0 Χ.Χριστακούδης 1, Γ. Ανδρουλάκης 2 1 Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, christak@cti.gr 2 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών, gandroul@upatras.gr TCEXam

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΙΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδάσκων: Ι. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμοι σύνδεσμοι : περιηγηθείτε στον πλούτο των πηγών του Διαδικτύου μέσα από τις επιλεγμένες σελίδες που προτείνει η Βιβλιοθήκη.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι : περιηγηθείτε στον πλούτο των πηγών του Διαδικτύου μέσα από τις επιλεγμένες σελίδες που προτείνει η Βιβλιοθήκη. Χρήσιμοι σύνδεσμοι : περιηγηθείτε στον πλούτο των πηγών του Διαδικτύου μέσα από τις επιλεγμένες σελίδες που προτείνει η Βιβλιοθήκη. Πηγές για τα Τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πηγές από τη συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

9. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών *Principal Component Analysis)

9. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών *Principal Component Analysis) 1 9. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών *Principal Component Analysis) Προαπαιτούμενα: MULTISPEC και η πολυφασματική εικόνα του φακέλου \Multispec_tutorial_Files\Images and Files \ salamina_multispectral.tiff Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό Διάλεξη #7 η : Επιλογές εμφάνισης άρθρων. Modules. Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.

Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό Διάλεξη #7 η : Επιλογές εμφάνισης άρθρων. Modules. Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean. Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό Διάλεξη #7 η : Επιλογές εμφάνισης άρθρων. Modules. Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr 1 Καθολικές επιλογές εμφάνισης άρθρων Global article options

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39...

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39... Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Ι ε ρ ά Ο δ ό ς 75 Β ο τ α ν ι κ ό ς 118 55 Α θ ή ν α Πληροφορίες: Δέσποινα Ξανθοπούλου τηλ.: 210 529 4273, 210

Διαβάστε περισσότερα