Αγγλικός όρος Ξένο πρότυπο Ελληνικός όρος Ελληνικό πρότυπο abbreviated qualifying element ISO 4 συντομευμένο προσδιοριστικό στοιχείο ΕΛΟΤ 1211

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αγγλικός όρος Ξένο πρότυπο Ελληνικός όρος Ελληνικό πρότυπο abbreviated qualifying element ISO 4 συντομευμένο προσδιοριστικό στοιχείο ΕΛΟΤ 1211"

Transcript

1 Αγγλικός όρος Ξένο πρότυπο Ελληνικός όρος Ελληνικό πρότυπο abbreviated qualifying element ISO 4 συντομευμένο προσδιοριστικό στοιχείο ΕΛΟΤ 1211 abbreviation ISO 5966 συντομογραφία, σύντμηση ΕΛΟΤ 1336 abridgement ISO σύνοψη ΕΛΟΤ abstracts, page ISO περιλήψεις, σελίδα ΕΛΟΤ abstracts, sheet ISO 5122 περιλήψεις, φύλλο ΕΛΟΤ 720 access ISO πρόσβαση ΕΛΟΤ ISO accessibility ISO προσβασιμότητα ΕΛΟΤ ISO accompanying material ISO 1086 συνοδευτικό υλικό ΕΛΟΤ 676 acknowlegment ISO 5966 ευχαριστίες ΕΛΟΤ 1336 acquisition ISO απόκτηση ΕΛΟΤ acronym ISO 4 αρτικόλεξο, ακρώνυμο ΕΛΟΤ 1211 addendum, addition ISO προσθήκη ΕΛΟΤ administrative unit ISO 2789 διοικητική μονάδα ΕΛΟΤ EN ISO 2789 aerial representation ISO 2789 αεροφωτογραφία ΕΛΟΤ EN ISO 2789 affiliation of author ISO 5966 διεύθυνση, επαγγελματική συγγραφέα ΕΛΟΤ 1336 affiliation of author ISO 5966 επαγγελματική διεύθυνση συγγραφέα ΕΛΟΤ 1336 affix: morpheme ISO 4 πρόσφυμα ΕΛΟΤ 1211 allowance ISO 2789 αποζημίωση ΕΛΟΤ EN ISO 2789 alphabetical order ISO 7154 αλφαβητική σειρά ΕΛΟΤ 1411 analysis centre information ISO κέντρο ανάλυσης πληροφοριών ΕΛΟΤ analysis, information centre ISO ανάλυση, κέντρο πληροφοριών ΕΛΟΤ annex, title ISO 5966 παράρτημα, τίτλος ΕΛΟΤ 1336 annual ISO επετηρίδα ΕΛΟΤ annual report ISO 5966 ετήσια έκθεση ΕΛΟΤ 1336 anthology ISO ανθολογία ΕΛΟΤ applications, software ISO 2789 εφαρμογές λογισμικού ΕΛΟΤ EN ISO 2789 apprendix ISO παράρτημα ΕΛΟΤ appropriateness ISO καταλληλότητα ΕΛΟΤ ISO approval, signature ISO 5966 έγκριση, υπογραφή ΕΛΟΤ 1336

2 archive science ISO αρχειονομία ΕΛΟΤ archive, file ISO αρχείο ΕΛΟΤ ISO area ISO 5962-DIS περιοχή ΕΛΟΤ 719 arrangement code ISO 7154 κώδικας κατάταξης ΕΛΟΤ 1411 art originals ISO 2789 αυθεντικά έργα τέχνης ΕΛΟΤ EN ISO 2789 art prints ISO 2789 γκραβούρες ΕΛΟΤ EN ISO 2789 art reproductions ISO 2789 έργων τέχνης, αντίγραφα ΕΛΟΤ EN ISO 2789 art, originals ISO 2789 έργα τέχνης, αυθεντικά ΕΛΟΤ EN ISO 2789 art, reproductions ISO 2789 έργα τέχνης, αντίγραφα ΕΛΟΤ EN ISO 2789 article ISO άρθρο ΕΛΟΤ artificial language ISO τεχνητή γλώσσα ΕΛΟΤ artificial word ISO 4 τεχνητή λέξη ΕΛΟΤ 1211 ascending spine title ISO 6357 ανιών τίτλος ράχης ΕΛΟΤ 1388 atlas ISO άτλας ΕΛΟΤ audiovisual document ISO 2789 οπτικοακουστικό τεκμήριο ΕΛΟΤ EN ISO 2789 author ISO 690 συγγραφέας ΕΛΟΤ 560 authority file ISO 999 αρχείο καθιερωμένων όρων ΕΛΟΤ 1213 autobiography ISO αυτοβιογραφία ΕΛΟΤ availability ISO διαθεσιμότητα ΕΛΟΤ ISO availability, statement ISO 1086 διαθεσιμότητα, αναφορά ΕΛΟΤ 1336 availability, statement ISO 5966 διαθεσιμότητα, αναφορά ή μνεία ΕΛΟΤ 1336 biblid ISO 18 βιβλιογραφική, ταυτότητα άρθρου ΕΛΟΤ 1212 bibliografical register ISO βιβλιογραφικός κατάλογος ΕΛΟΤ bibliographic description ISO 5962-DIS βιβλιογραφική περιγραφή ΕΛΟΤ 719 bibliographic entry ISO 7154 βιβλιογραφική αναγραφή ΕΛΟΤ 1411 bibliographic information ISO 5966 βιβλιογραφική πληροφορία ΕΛΟΤ 1336 bibliographic record ISO 2709 βιβλιογραφική εγγραφή ΕΛΟΤ 633 bibliographical reference ISO βιβλιογραφική αναφορά ΕΛΟΤ bibliography ISO βιβλιογραφία ΕΛΟΤ bibliography, current ISO βιβλιογραφία, τρέχουσα ΕΛΟΤ bibliography, hidden ISO βιβλιογραφία, κρυμμένη ΕΛΟΤ

3 bibliography, international ISO βιβλιογραφία, διεθνής ΕΛΟΤ bibliography, national ISO βιβλιογραφία, εθνική ΕΛΟΤ bibliography, retrospective ISO βιβλιογραφία, αναδρομική ΕΛΟΤ bibliology ISO βιβλιολογία ΕΛΟΤ binding ISO 5966 δέσιμο ΕΛΟΤ 1336 biography ISO βιογραφία ΕΛΟΤ board, bulletin ISO ηλεκτρονικό, δελτίο ΕΛΟΤ ISO body of report ISO 5966 σώμα, κύριο (της έκθεσης) ΕΛΟΤ 1336 body, corporate ISO 4 όργανο, συλλογικό ΕΛΟΤ 1211 book ISO βιβλίο ΕΛΟΤ book jacket, dust cover ISO περικάλυμμα ΕΛΟΤ bookmobile ISO βιβλιοαυτοκίνητο ΕΛΟΤ bound physical units ISO 2789 βιβλιοδετημένες φυσικές μονάδες ΕΛΟΤ EN ISO 2789 broker, information ISO πρακτορείο πληροφοριών ΕΛΟΤ building ISO 2789 κτίριο ΕΛΟΤ EN ISO 2789 bulletin ISO δελτίο ΕΛΟΤ bulletin board ISO ηλεκτρονικό δελτίο ΕΛΟΤ ISO canonical order ISO 7154 κανονικοποιημένη σειρά ΕΛΟΤ 1411 capital, expenditure ISO 2789 πάγιες, δαπάνες ΕΛΟΤ EN ISO 2789 caption, cutline, legend ISO λεζάντα ΕΛΟΤ cartographic document ISO 2789 χαρτογραφικό τεκμήριο ΕΛΟΤ EN ISO 2789 cartoon, strip ISO κόμικς ΕΛΟΤ catalogue ISO κατάλογος ΕΛΟΤ catalogue, union ISO κατάλογος, συλλογικός ΕΛΟΤ cataloguing in publication (CIP) ISO 1086 δημοσίευμα, καταλογογράφηση (μέσα στο) ΕΛΟΤ 676 centre resource, media ISO κέντρο πολυμέσων ΕΛΟΤ centre, clearing house ISO κέντρο, ανταλλαγή πληροφοριών ΕΛΟΤ centre, data ISO κέντρο δεδομένων ΕΛΟΤ centre, documentation ISO κέντρο τεκμηρίωσης ΕΛΟΤ centre, information ISO κέντρο πληροφόρησης ΕΛΟΤ

4 centre, information analysis ISO κέντρο ανάλυσης πληροφοριών ΕΛΟΤ centre, media resource ISO κέντρο πολυμέσων ΕΛΟΤ centre, referral ISO κέντρο προσανατολισμού ΕΛΟΤ centre, resourse ISO κέντρο διδακτικού υλικού ΕΛΟΤ chapter, clause ISO 690 κεφάλαιο ΕΛΟΤ 560 character ISO χαρακτήρας ΕΛΟΤ check digit ISO 2108 ψηφίο ελέγχου ΕΛΟΤ 371 chemical composition of the plant ISO 2145 χημική σύσταση του φυτού ΕΛΟΤ 1110 citation index ISO ευρετήριο παραπομπών ΕΛΟΤ citation, date of ISO ημερομηνία παραπομπής ΕΛΟΤ ISO classification, subject ISO 5966 ταξινόμηση, θεματική ΕΛΟΤ 1336 classified order ISO 7154 συστηματική σειρά ΕΛΟΤ 1411 clause, chapter ISO 690 κεφάλαιο ΕΛΟΤ 560 clearing house centre ISO κέντρο ανταλλαγής πληροφοριών ΕΛΟΤ co-author ISO 5966 συν-συγγραφέας ΕΛΟΤ 1336 code ISO κώδικας ΕΛΟΤ coding ISO κωδικοποίηση ΕΛΟΤ collection, library ISO 2789 συλλογή βιβλιοθήκης ΕΛΟΤ EN ISO 2789 collection, quisition, stock ISO 999 συλλογή ΕΛΟΤ 1213 collections on open access ISO 2789 συλλογές ελεύθερης πρόσβασης ΕΛΟΤ EN ISO 2789 colophon ISO 1086 κολοφών ΕΛΟΤ 676 column ISO στήλη ΕΛΟΤ common title ISO κοινός τίτλος ΕΛΟΤ communication ISO επικοινωνία ΕΛΟΤ communication theory ISO θεωρία επικοινωνίας ΕΛΟΤ communication, system ISO επικοινωνία, σύστημα ΕΛΟΤ complex term ISO 4 πολυσύνθετος όρος ΕΛΟΤ 1211 compound term ISO 2788 σύνθετος όρος ΕΛΟΤ 1321 compound word ISO 4 σύνθετη λέξη ΕΛΟΤ 1211 computer ISO 5966 ηλεκτρονικός υπολογιστής ΕΛΟΤ 1336

5 computer processing ISO 5966 επεξεργασία με Η/Υ ΕΛΟΤ 1336 computer program ISO 5966 πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή ΕΛΟΤ 1336 computer, host ISO ξένιος υπολογιστής ΕΛΟΤ ISO computer, processing ISO 5966 ηλεκτρονικός υπολογιστής, επεξεργασία ΕΛΟΤ 1336 computer, program ISO 5966 ηλεκτρονικός υπολογιστής, πρόγραμμα ΕΛΟΤ 1336 concept ISO έννοια ΕΛΟΤ conclusions ISO 5966 συμπεράσματα ΕΛΟΤ 1336 conditions of growth ISO 2145 προϋποθέσεις αναπτύξεως ΕΛΟΤ 1110 conference proceedings ISO πρακτικά ΕΛΟΤ content list ISO 18 πίνακας περιεχομένων ΕΛΟΤ 1212 contents, table of ISO πίνακας περιεχομένων ΕΛΟΤ continuous series ISO 2789 συνεχές περιοδικό δημοσίευμα ΕΛΟΤ EN ISO 2789 contraction ISO 4 σύντμηση ΕΛΟΤ 1211 contraction, truncation ISO 4 αποκοπή (δεξιά) ΕΛΟΤ 1211 contribution ISO 690 συμβολή ΕΛΟΤ 560 conversion, data ISO μετατροπή δεδομένων ΕΛΟΤ copyright ISO 1086 πνευματικά δικαιώματα ΕΛΟΤ 676 copyright library ISO βιβλιοθήκη πνευματικής ιδιοκτησίας ΕΛΟΤ copyright, statement ISO 1086 πνευματικά δικαιώματα, μνεία ή αναφορά ΕΛΟΤ 676 corm, generalities ISO 2145 κορμός, γενικότητες ΕΛΟΤ 1110 corporate author ISO 1086 συγγραφέας συλλογικό όργανο ΕΛΟΤ 676 corporate body ISO 4 συλλογικό όργανο ΕΛΟΤ 1211 corrigenda ISO παροράματα ΕΛΟΤ corrigendum ISO παρόραμα ΕΛΟΤ cover ISO κάλυμμα ΕΛΟΤ cross-reference ISO 999 παραπομπή ΕΛΟΤ 1213 current bibliography ISO τρέχουσα βιβλιογραφία ΕΛΟΤ current events ISO 2789 επίκαιρα γεγονότα ΕΛΟΤ EN ISO 2789

6 cutline, legend, caption ISO λεζάντα ΕΛΟΤ cytology ISO 2145 κυτταρολογία ΕΛΟΤ 1110 data ISO 5966 δεδομένα ΕΛΟΤ 1336 data centre ISO κέντρο δεδομένων ΕΛΟΤ data conversion ISO μετατροπή δεδομένων ΕΛΟΤ data files ISO 2789 αρχεία δεδομένων ΕΛΟΤ EN ISO 2789 data medium ISO φορέας δεδομένων ΕΛΟΤ data processing ISO επεξεργασία δεδομένων ΕΛΟΤ data processing, format in ISO επεξεργασία δεδομένων, διάταξη ΕΛΟΤ data transformation ISO μετασχηματισμός δεδομένων ΕΛΟΤ data, centre ISO δεδομένα, κέντρο ΕΛΟΤ data, conversion ISO δεδομένα, μετατροπή ΕΛΟΤ data, field ISO 2709 δεδομένα, πεδίο ΕΛΟΤ 633 data, medium ISO δεδομένα, φορέας ΕΛΟΤ data, processing ISO δεδομένα, επεξεργασία ΕΛΟΤ data, statistical EN 2789 δεδομένα, στατιστικά ΕΛΟΤ EN 2789 data, transformation ISO δεδομένα, μετασχηματισμός ΕΛΟΤ database ISO βάση δεδομένων ΕΛΟΤ ISO datafield ISO 2709 πεδίο δεδομένων ΕΛΟΤ 633 date of publication ISO ημερομηνία έκδοσης ΕΛΟΤ ISO date of citation ISO ημερομηνία παραπομπής ΕΛΟΤ ISO date of revision ISO ημερομηνία αναθεώρησης ΕΛΟΤ ISO date of update ISO ημερομηνία ενημέρωσης ΕΛΟΤ ISO date, priority ISO 5966 ημερομηνία προτεραιότητας ΕΛΟΤ 1336 deposit library ISO βιβλιοθήκη καταθέσεως ΕΛΟΤ derivate document ISO παράγωγο τεκμήριο ΕΛΟΤ derivative ISO 4 παράγωγο ΕΛΟΤ 1211 descending spine title ISO 6357 κατιών τίτλος ράχης ΕΛΟΤ 1388 description, bibliographical ISO 5962-DIS περιγραφή, βιβλιογραφική ΕΛΟΤ 719 descriptor ISO 5966 περιγραφέας ΕΛΟΤ 1336

7 development ISO 2145 ανάπτυξη ΕΛΟΤ 1110 diary ISO ημερολόγιο ΕΛΟΤ dictionary ISO λεξικό ΕΛΟΤ dioramas ISO 2789 διοράματα ΕΛΟΤ EN ISO 2789 diploma ISO 2789 πτυχίο ΕΛΟΤ EN ISO 2789 directory ISO 2709 ευρετήριο διευθύνσεων, οδηγός, κατάλογος ΕΛΟΤ 633 directory map ISO 2709 πίνακας ευρετηρίου διευθύνσεων ΕΛΟΤ 633 discussion, list ISO συζήτηση, λίστα ΕΛΟΤ ISO dissertation, thesis ISO διατριβή ΕΛΟΤ distribution limitation ISO 5966 περιορισμοί διάδοσης ή διάθεσης ή διανομής ΕΛΟΤ 1336 distribution list ISO 5966 κατάλογος αποδεκτών ΕΛΟΤ 1336 distribution, limitation ISO 5966 διάθεση, περιορισμός ΕΛΟΤ 1336 distribution, list ISO 5966 αποδέκτες, κατάλογος ΕΛΟΤ 1336 document data sheet ISO 5966 φύλλο στοιχείων του τεκμηρίου ΕΛΟΤ 1336 document in print form ISO 2789 έντυπο δημοσίευμα ΕΛΟΤ EN ISO 2789 document retrieval ISO ανάκτηση τεκμηρίων ΕΛΟΤ document, cartographic ISO 2789 τεκμήριο, χαρτογραφικό ΕΛΟΤ EN ISO 2789 document, data sheet ISO 5966 τεκμήριο, φύλλο στοιχείων ΕΛΟΤ 1336 document, derivate ISO τεκμήριο, παράγωγο ΕΛΟΤ document, electronic ISO 2789 τεκμήριο, ηλεκτρονικό ΕΛΟΤ EN ISO 2789 document, host ISO 690 ντοκουμέντο προέλευσης ΕΛΟΤ 560 document, iconic ISO τεκμήριο, εικονογραφικό ΕΛΟΤ document, in print form ISO 2789 δημοσίευμα, έντυπο ΕΛΟΤ EN ISO 2789 document, item ISO τεκμήριο ΕΛΟΤ ISO document, original ISO 2789 τεκμήριο, πρωτότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 2789 document, patent ISO 690 έκθεση ευρεσιτεχνίας ΕΛΟΤ 560 document, primary ISO τεκμήριο, πρωτογενές ΕΛΟΤ document, printed music ISO 2789 τεκμήριο, έντυπο, μουσικής ΕΛΟΤ 720 document, retrieval ISO τεκμήριο, ανάκτηση ΕΛΟΤ

8 document, secondary ISO τεκμήριο, δευτερογενές ΕΛΟΤ documentation ISO τεκμηρίωση ΕΛΟΤ documentation centre ISO κέντρο τεκμηρίωσης ΕΛΟΤ documents in Braille ISO 2789 γραφή "Braille", υλικό ΕΛΟΤ EN ISO 2789 documents, on line ISO επιγραμμικά τεκμήρια ΕΛΟΤ ISO donation ISO 2789 δωρεά ΕΛΟΤ EN ISO 2789 drawings ISO 5966 σχέδια ΕΛΟΤ 1336 drawings, line ISO 5966 σχέδια, γραμμικά ΕΛΟΤ 1336 drawings, technical ISO 2789 σχέδια, τεχνικά ΕΛΟΤ EN ISO 2789 dust cover, book jacket ISO περικάλυμμα ΕΛΟΤ edge title ISO 6357 τίτλος περιθωρίου ΕΛΟΤ 1388 edition, statement ISO 1086 έκδοση, μνεία ΕΛΟΤ 676 editor ISO 1086 έκδοση, επιμελητής ΕΛΟΤ 676 effectiveness ISO αποτελεσματικότητα ΕΛΟΤ ISO efficiency ISO αποδοτικότητα ΕΛΟΤ ISO electronic document ISO ηλεκτρονικό τεκμήριο ΕΛΟΤ ISO electronic message system ISO σύστημα ηλεκτρονικής επικοινωνίας ΕΛΟΤ ISO element ISO 5962-DIS στοιχείο ΕΛΟΤ 719 element, qualifying ISO 4 στοιχείο, προσδιοριστικό ΕΛΟΤ 1211 employee, worker ISO 2789 υπάλληλος ΕΛΟΤ EN ISO 2789 encyclopedia ISO εγκυκλοπαίδεια ΕΛΟΤ equipment, description of ISO 5966 εξοπλισμός, περιγραφή του ΕΛΟΤ 1336 equipment, full-time ISO 2789 ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης ΕΛΟΤ EN ISO 2789 errata ISO παροράματα ΕΛΟΤ erratum ISO παρόραμα ΕΛΟΤ evaluation ISO αποτίμηση ΕΛΟΤ ISO exchange ISO 2789 ανταλλαγή ΕΛΟΤ EN ISO 2789 expenditure ISO 2789 δαπάνες ΕΛΟΤ EN ISO 2789 expenditure, capital ISO 2789 δαπάνες, πάγιες ΕΛΟΤ EN ISO 2789 expenditure, operating ISO 2789 δαπάνες, λειτουργικές ΕΛΟΤ EN ISO 2789 extension ISO 2789 επέκταση ΕΛΟΤ EN ISO 2789

9 facilities ISO εγκαταστάσεις ΕΛΟΤ ISO facsimile reprint ISO 5962-DIS πανομοιότυπη ανατύπωση ΕΛΟΤ 719 festschrift ISO αφιέρωμα ΕΛΟΤ field tag ISO 2709 σύμβολο πεδίου ΕΛΟΤ 633 field, library identification ISO 6357 πεδίο βιβλιοθηκονομικής ταυτότητας ΕΛΟΤ 1388 field, tag ISO 2709 πεδίο, σύμβολο ΕΛΟΤ 633 figure ISO 5966 σχήμα ΕΛΟΤ 1336 file,archive ISO αρχείο ΕΛΟΤ ISO files, data ISO 2789 αρχεία δεδομένων ΕΛΟΤ EN ISO 2789 filing area ISO 7154 ταξιθετική περιοχή (ζώνη) ΕΛΟΤ 1411 filing character ISO 7154 ταξιθετικός χαρακτήρας ΕΛΟΤ 1411 filing criterion ISO 7154 ταξιθετικό κριτήριο ΕΛΟΤ 1411 filing entry ISO 7154 ταξιθετική αναγραφή ΕΛΟΤ 1411 filing hierarchy ISO 7154 ταξιθετική ιεραρχία ΕΛΟΤ 1411 filing level ISO 7154 ταξιθετικό επίπεδο ΕΛΟΤ 1411 filing qualifier ISO 7154 ταξιθετικό προσδιοριστικό στοιχείο ΕΛΟΤ 1411 filing section ISO 7154 ταξιθετικό τμήμα ΕΛΟΤ 1411 filing sequence ISO 7154 ταξιθετική ακολουθία (σειρά) ΕΛΟΤ 1411 filing signal ISO 7154 ταξιθετικό σήμα ΕΛΟΤ 1411 filing unit ISO 7154 ταξιθετική μονάδα (ενότητα) ΕΛΟΤ 1411 filing value ISO 7154 ταξιθετική αξία (τιμή) ΕΛΟΤ 1411 filing word ISO 7154 ταξιθετική λέξη ΕΛΟΤ 1411 film library ISO ταινιοθήκη ΕΛΟΤ fixed assets ISO 2789 αγαθά, πάγια ΕΛΟΤ EN ISO 2789 fold- out ISO 5966 φύλλο, πτυσσόμενο ΕΛΟΤ 1336 form and size of cells ISO 2145 μορφή και μέγεθος των κυττάρων ΕΛΟΤ 1110 format in data processing ISO διάταξη (στην επεξεργασία δεδομένων) ΕΛΟΤ formative tissues ISO 2145 διαπλασματικοί ιστοί ΕΛΟΤ 1110 front cover ISO 5966 εμπροσθόφυλλο ΕΛΟΤ 1336 full-time equivalent ISO 2789 ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης ΕΛΟΤ EN ISO 2789 general library ISO γενική βιβλιοθήκη ΕΛΟΤ

10 generic term ISO 4 δηλωτικός όρος κατηγορίας ΕΛΟΤ 1211 globe ISO 2789 σφαίρα, υδρόγειος ΕΛΟΤ EN ISO 2789 glossary ISO γλωσσάρι ΕΛΟΤ goal ISO σκοπός ΕΛΟΤ ISO graphic document ISO 2789 εικονογραφικό τεκμήριο ΕΛΟΤ EN ISO 2789 graphs ISO 5966 γραφικές παραστάσεις ΕΛΟΤ 1336 grid pattern ISO 2789 πλέγμα ΕΛΟΤ EN ISO 2789 group identifier ISO 2108 δείκτης ομάδας ΕΛΟΤ 371 guide ISO οδηγός ΕΛΟΤ half-title ISO 1086 ψευδότιτλος ΕΛΟΤ 676 half-title, page ISO 1086 ψευδότιτλος, σελίδα ΕΛΟΤ 676 header, microfiche ISO 690 επικεφαλίδα μικρoφίσας ΕΛΟΤ 560 heading ISO 5966 επικεφαλίδα ΕΛΟΤ 1336 hidden bibliography ISO κρυμμένη βιβλιογραφία ΕΛΟΤ higher education, library ISO 2789 τριτοβάθμια εκπαίδευση, βιβλιοθήκη ΕΛΟΤ EN ISO 2789 histograms ISO 5966 ιστογράμματα ΕΛΟΤ 1336 histology ISO 2145 ιστολογία ΕΛΟΤ 1110 homography ISO ομοιογραφία ΕΛΟΤ homonymity, homonymy ISO ομωνυμία ΕΛΟΤ homonymy, homonymity ISO ομωνυμία ΕΛΟΤ homophony ISO ομοηχία ΕΛΟΤ host computer ISO ξένιος υπολογιστής ΕΛΟΤ ISO host document ISO 690 τεκμήριο προέλευσης ΕΛΟΤ 560 iconic document ISO εικονογραφικό τεκμήριο ΕΛΟΤ identification of signs ISO 5966 προσδιορισμός συμβόλων ΕΛΟΤ 1336 identification of terms ISO 5966 προσδιορισμός όρων ΕΛΟΤ 1336 identifier ISO αναγνωριστικό σύμβολο ΕΛΟΤ ISO identifier, subfield ISO 2709 σύμβολο υποπεδίου ΕΛΟΤ 633 illustration, list of ISO εικόνες, κατάλογος ΕΛΟΤ illustration, picture ISO εικόνα ΕΛΟΤ impression ISO 1086 εκτύπωση ΕΛΟΤ 676

11 in print form, document ISO 2789 έντυπο, δημοσίευμα ΕΛΟΤ EN ISO 2789 inanimate inclusions of protoplasts ISO 2145 νεκρά εγκλείσματα πρωτοπλασμάτων ΕΛΟΤ 1110 incunabulum ISO αρχέτυπο ΕΛΟΤ independent library ISO 2789 ανεξάρτητη βιβλιοθήκη ΕΛΟΤ EN ISO 2789 index ISO ευρετήριο ΕΛΟΤ index entry ISO 999 αναγραφή ευρετηρίου ΕΛΟΤ 1213 index heading ISO 999 επικεφαλίδα (σημείο πρόσβασης) ευρετηρίου ΕΛΟΤ 1213 index of a publication ISO 999 ευρετήριο ενός δημοσιεύματος ΕΛΟΤ 1213 index subheading ISO 999 δευτερεύον σημείο πρόσβασης (υπο - επικεφαλίδα) ΕΛΟΤ 1213 index, citation ISO ευρετήριο παραπομπών ΕΛΟΤ index, publication of ISO 999 ευρετήριο ενός δημοσιεύματος ΕΛΟΤ 1213 indexing ISO 5963 ευρετηρίαση ΕΛΟΤ 1312 indexing language ISO 2788 γλώσσα ευρετηρίασης ΕΛΟΤ 1321 indexing term ISO 2788 όρος ευρετηρίασης ΕΛΟΤ 1321 indicator ISO 2709 δείκτης ΕΛΟΤ 633 individual issues ISO 2789 επιμέρους τεύχη ΕΛΟΤ EN ISO 2789 inflected form ISO 4 κλιτή μορφή ΕΛΟΤ 1211 information ISO πληροφορία ΕΛΟΤ information analysis centre ISO κέντρο ανάλυσης πληροφοριών ΕΛΟΤ information broker ISO πρακτορείο πληροφοριών ΕΛΟΤ information centre, analysis ISO κέντρο πληροφοριών, ανάλυση ΕΛΟΤ information retrieval ISO ανάκτηση πληροφοριών ΕΛΟΤ information science ISO επιστήμη της πληροφόρησης ΕΛΟΤ information system ISO πληροφοριακό σύστημα ΕΛΟΤ information, analysis centre ISO πληροφορίες, κέντρο ανάλυσης ΕΛΟΤ information, broker ISO πληροφορίες, πρακτορείο ΕΛΟΤ information, recorded ISO πληροφορία, καταχωρημένη ΕΛΟΤ

12 ingestion and movement of nutrients ISO 2145 λήψη και κίνηση θρεπτικών συστατικών ΕΛΟΤ 1110 initialism ISO 4 αρχικά γράμματα ΕΛΟΤ 1211 Institution of higher education, library ISO 2789 Ιδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, βιβλιοθήκη ΕΛΟΤ EN ISO 2789 interlending ISO 2789 βιβλιοθήκες, δανεισμός (μεταξύ) ΕΛΟΤ EN ISO 2789 international bibliography ISO διεθνής βιβλιογραφία ΕΛΟΤ International Standard Book Number (ISBN) ISO 5966 Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Βιβλίου ΕΛΟΤ 1336 International Standard Serial Number (ISSN) ISO 5966 Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Περιοδικού Δημοσιεύματος ΕΛΟΤ 1336 introduction ISO εισαγωγή ΕΛΟΤ issue ISO 1086 έκδοση, τράβηγμα, τεύχος ΕΛΟΤ 676 issue, special ISO τεύχος, ειδικό ΕΛΟΤ issues, individual ISO 2789 τεύχη, επιμέρους ΕΛΟΤ EN ISO 2789 italic type ISO 5966 πλάγια τυπογραφικά ΕΛΟΤ 1336 item, document ISO τεκμήριο ΕΛΟΤ ISO key, title ISO 690 κλειδί τίτλος ΕΛΟΤ 560 key-word ISO 5966 κλειδί, λέξη ΕΛΟΤ 1336 label, node ISO 2788 ετικέτα δεσμού ΕΛΟΤ 1321 label, record ISO 2709 ετικέτα εγγραφής ΕΛΟΤ 633 language ISO γλώσσα ΕΛΟΤ language, artificial ISO γλώσσα, τεχνητή ΕΛΟΤ language, indexing ISO 2788 γλώσσα ευρετηρίασης ΕΛΟΤ 1321 language, natural ISO γλώσσα, φυσική ΕΛΟΤ leave of title ISO 1086 φύλλο τίτλου ΕΛΟΤ 676 leaves ISO 2789 φύλλα ΕΛΟΤ EN ISO 2789 legend, caption, cutline ISO λεζάντα ΕΛΟΤ letter ISO 7154 γράμμα ΕΛΟΤ 1411 librarian ISO 2789 βιβλιοθηκονόμος ΕΛΟΤ EN ISO 2789 librarian, trained ISO 2789 βιβλιοθηκονόμος, επαγγελματίας ΕΛΟΤ EN ISO 2789

13 librarianship, library science ISO βιβλιοθηκονομία ΕΛΟΤ library ISO βιβλιοθήκη ΕΛΟΤ library collection ISO 2789 συλλογή βιβλιοθήκης ΕΛΟΤ EN ISO 2789 library identification field ISO 6357 πεδίο βιβλιοθηκονομικής ταυτότητας ΕΛΟΤ 1388 library network ISO δίκτυο βιβλιοθηκών ΕΛΟΤ library of an institution of higher education ISO 2789 βιβλιοθήκη ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΕΛΟΤ EN ISO 2789 library premises ISO 2789 χώροι βιβλιοθήκης ΕΛΟΤ EN ISO 2789 library system ISO σύστημα βιβλιοθηκών ΕΛΟΤ library, collection ISO 2789 βιβλιοθήκη, συλλογή ΕΛΟΤ EN ISO 2789 library, copyright ISO βιβλιοθήκη πνευματικής ιδιοκτησίας ΕΛΟΤ library, deposit ISO βιβλιοθήκη καταθέσεως ΕΛΟΤ library, film ISO ταινιοθήκη ΕΛΟΤ library, general ISO βιβλιοθήκη, γενική ΕΛΟΤ library, independent ISO 2789 βιβλιοθήκη, ανεξάρτητη ΕΛΟΤ EN ISO 2789 library, mobile ISO βιβλιοθήκη, κινητή ΕΛΟΤ library, national ISO βιβλιοθήκη, εθνική ΕΛΟΤ library, network ISO βιβλιοθήκες, δίκτυο ΕΛΟΤ library, non-specialized ISO 2789 βιβλιοθήκη, μη ειδική ΕΛΟΤ EN ISO 2789 library, photographic ISO βιβλιοθήκη φωτογραφιών ΕΛΟΤ library, premises ISO 2789 βιβλιοθήκη, χώροι ΕΛΟΤ EN ISO 2789 library, public ISO βιβλιοθήκη, λαϊκή ΕΛΟΤ library, reference ISO βιβλιοθήκη επιτόπιας πληροφόρησης ΕΛΟΤ library, research ISO βιβλιοθήκη έρευνας ΕΛΟΤ library, school ISO 2789 βιβλιοθήκη, σχολική ΕΛΟΤ EN ISO 2789 library, special ISO βιβλιοθήκη, ειδική ΕΛΟΤ library, system ISO βιβλιοθήκη, σύστημα ΕΛΟΤ limitation, distribution ISO 5966 περιορισμός, διάθεση ΕΛΟΤ 1336 line drawings ISO 5966 γραμμικά σχέδια ΕΛΟΤ 1336 list of illustrations ISO κατάλογος εικονογραφήσεων ΕΛΟΤ list, discussion ISO λίστα συζητήσεων ΕΛΟΤ ISO 690-2

14 list, distribution ISO 5966 κατάλογος αποδεκτών ΕΛΟΤ 1336 list, reference ISO 5966 κατάλογος βιβλιογραφικών παραπομπών ΕΛΟΤ 1336 living content of cells ISO 2145 ζωντανό περιεχόμενο κυττάρων ΕΛΟΤ 1110 loan ISO 2789 δανεισμός ΕΛΟΤ EN ISO 2789 loans, registered ISO 2789 δανεισμοί, καταγραμμένοι ΕΛΟΤ EN ISO 2789 locator ISO 999 τοπογραφικός δείκτης ΕΛΟΤ 1213 locomotive movements ISO 2145 αυτοελαυνόμενες κινήσεις ΕΛΟΤ 1110 machine readable form ISO 2789 μορφή αναγνωρίσιμη από Η/Υ ΕΛΟΤ EN ISO 2789 manual, text book ISO 5966 εγχειρίδιο ΕΛΟΤ 1336 manuscript ISO χειρόγραφο ΕΛΟΤ map ISO χάρτης ΕΛΟΤ map, tactile ISO 2789 χάρτης, ανάγλυφος ΕΛΟΤ EN ISO 2789 masthead ISO 2789 επικεφαλίδα ΕΛΟΤ EN ISO 2789 material, accompanying ISO 1086 υλικό, συνοδευτικό ΕΛΟΤ 676 material, pictorial ISO 5966 υλικό, εικονογραφικό ΕΛΟΤ 1336 material, supplementary ISO 5966 υλικό, συμπληρωματικό ΕΛΟΤ 1336 meaning (of a sign) ISO νόημα ενός σημείου ΕΛΟΤ measurement of growth ISO 2145 μέτρηση αναπτύξεως ΕΛΟΤ 1110 media resource centre ISO κέντρο πολυμέσων ΕΛΟΤ medium, data ISO φορέας δεδομένων ΕΛΟΤ medium, type of ISO κατηγορία μέσου ΕΛΟΤ ISO memoirs ISO απομνημονεύματα ΕΛΟΤ message ISO μήνυμα ΕΛΟΤ metabolism ISO 2145 μεταβολισμός ΕΛΟΤ 1110 microfiche ISO 2789 μικροδελτίο ΕΛΟΤ EN ISO 2789 microfiche header ISO 690 επικεφαλίδα μικρoφίσας ΕΛΟΤ 560 microfilm ISO 2789 μικροταινία ΕΛΟΤ EN ISO 2789 microimage ISO 2789 μικροεικόνα ΕΛΟΤ EN ISO 2789 mission ISO αποστολή ΕΛΟΤ ISO mobile library ISO κινητή βιβλιοθήκη ΕΛΟΤ

15 models, topographic ISO 2789 σχέδια, τοπογραφικά ΕΛΟΤ EN ISO 2789 monograph ISO 690 μονογραφία ΕΛΟΤ 560 monographic publication ISO μονογραφικό δημοσίευμα ΕΛΟΤ morpheme ISO 4 μόρφημα ΕΛΟΤ 1211 morphology ISO 2145 μορφολογία ΕΛΟΤ 1110 motion picture ISO 2789 κινηματογραφική ταινία ΕΛΟΤ EN ISO 2789 movements ISO 2145 κινήσεις ΕΛΟΤ 1110 multimedia kits ISO 2789 πολυμέσα ΕΛΟΤ EN ISO 2789 multi-volume publication ISO 5962-DIS πολύτομο δημοσίευμα ΕΛΟΤ 719 museography ISO μουσειογραφία ΕΛΟΤ museology ISO μουσειολογία ΕΛΟΤ museum ISO μουσείο ΕΛΟΤ music, printed document ISO 2789 μουσική, έντυπο τεκμήριο ΕΛΟΤ EN ISO 2789 name ISO όνομα ΕΛΟΤ national bibliography ISO εθνική βιβλιογραφία ΕΛΟΤ national library ISO 2789 εθνική βιβλιοθήκη ΕΛΟΤ EN ISO 2789 natural language ISO φυσική γλώσσα ΕΛΟΤ network, library ISO δίκτυο, βιβλιοθήκη ΕΛΟΤ newsletter ISO ενημερωτικό δελτίο ΕΛΟΤ newspaper ISO εφημερίδα ΕΛΟΤ newsprint ISO 2789 εφημερίδα, χαρτί ειδικό για ΕΛΟΤ EN ISO 2789 node label ISO 2788 ετικέτα δεσμού ΕΛΟΤ 1321 nomenclature ISO ονοματολογία ΕΛΟΤ non-alphanumeric sign ISO 7154 μη αλφα-αριθμητικό κριτήριο ΕΛΟΤ 1411 non-filing unit ISO 7154 μη ταξιθετική μονάδα ΕΛΟΤ 1411 non-preferred term ISO 2788 μη προτιμώμενος όρος ΕΛΟΤ 1321 non-specialized library ISO 2789 μη ειδική βιβλιοθήκη ΕΛΟΤ EN ISO 2789 note ISO σημείωση ΕΛΟΤ number ISO 7154 αριθμός ΕΛΟΤ 1411 number, standard ISO πρότυπος αριθμός ΕΛΟΤ ISO numbered citation ISO 5966 αριθμημένη παραπομπή ΕΛΟΤ 1336

16 numbering, sheet ISO 5966 αρίθμηση φύλλων ΕΛΟΤ 1336 numeral ISO 7154 ψηφίο ΕΛΟΤ 1411 numeric order ISO 7154 αριθμητική σειρά ΕΛΟΤ 1411 objective ISO αντικειμενικός σκοπός ΕΛΟΤ ISO online documents ISO επιγραμμικά τεκμήρια ΕΛΟΤ ISO open access, collections ISO 2789 ελεύθερη πρόσβαση, συλλογές ΕΛΟΤ EN ISO 2789 operating expenditure ISO 2789 λειτουργικές δαπάνες ΕΛΟΤ EN ISO 2789 organography ISO 2145 οργανογραφία ΕΛΟΤ 1110 original document ISO 2789 πρωτότυπο τεκμήριο ΕΛΟΤ EN ISO 2789 originals, art ISO 2789 αυθεντικά έργα τέχνης ΕΛΟΤ EN ISO 2789 page ISO σελίδα ΕΛΟΤ page, abstract ISO σελίδα περιλήψεων ΕΛΟΤ page, title ISO 1086 σελίδα τίτλου ΕΛΟΤ 676 pamphlet ISO φυλλάδιο ΕΛΟΤ paragraph ISO 5966 παράγραφος ΕΛΟΤ 1336 parallel title ISO 1086 παράλληλος τίτλος ΕΛΟΤ 676 part ISO 5127 τμήμα ΕΛΟΤ 1381 parts of cells (component parts) ISO 2145 μέρη κυττάρων (συστατικά μέρη) ΕΛΟΤ 1110 patent document ISO 690 έκθεση ευρεσιτεχνίας ΕΛΟΤ 560 performance ISO απόδοση ΕΛΟΤ ISO performance indicator ISO δείκτης απόδοσης ΕΛΟΤ ISO periodical ISO περιοδικό ΕΛΟΤ photocopies ISO 2789 φωτοαντίγραφα ΕΛΟΤ EN ISO 2789 photocopying, printing, reproduction, reprography ISO 5966 αναπαραγωγή ΕΛΟΤ 1336 photographic library ISO βιβλιοθήκη φωτογραφιών ΕΛΟΤ photographs ISO 5966 φωτογραφίες ΕΛΟΤ 1336 photοgraphic, library ISO φωτογραφίες, βιβλιοθήκη ΕΛΟΤ phrase ISO φράση ΕΛΟΤ physical properties of cells ISO 2145 φυσικές ιδιότητες κυττάρων ΕΛΟΤ 1110

17 physical quantity, symbol ISO 5966 φυσικό μέγεθος, σύμβολο ΕΛΟΤ physical unit ISO 2789 φυσική μονάδα ΕΛΟΤ EN ISO 2789 physical units, bound ISO 2789 φυσικές μονάδες, βιβλιοδετημένες ΕΛΟΤ EN ISO 2789 physiology ISO 2145 φυσιολογία ΕΛΟΤ 1110 pictorial material ISO 5966 εικονογραφικό υλικό ΕΛΟΤ 1336 place of publication ISO 1086 τόπος δημοσίευσης ΕΛΟΤ 676 plan ISO σχέδιο ΕΛΟΤ point, service ISO 2789 σημείο εξυπηρέτησης ΕΛΟΤ EN ISO 2789 polysemy ISO πολυσημεία ΕΛΟΤ population to be served ISO πληθυσμός που εξυπηρετείται ΕΛΟΤ ISO preface ISO πρόλογος ΕΛΟΤ preferred term ISO 2788 προτιμώμενος όρος ΕΛΟΤ 1321 prefix ISO 4 πόρθημα ΕΛΟΤ 1211 preliminaries ISO 5962-DIS προκαταρκτικά ΕΛΟΤ 719 premises, library ISO 2789 χώροι βιβλιοθήκης ΕΛΟΤ EN ISO 2789 primary document ISO πρωτογενές τεκμήριο ΕΛΟΤ primary responsibility ISO κύρια υπευθυνότητα ΕΛΟΤ ISO printed music document ISO 2789 παρτιτούρα ΕΛΟΤ EN ISO 2789 printing ISO 5966 εκτύπωση ΕΛΟΤ 1336 printing, reproduction, reprography, photocopying ISO 5966 αναπαραγωγή ΕΛΟΤ 1336 prints, study ISO 2789 σχέδια μελετών ΕΛΟΤ EN ISO 2789 priority date ISO 5966 ημερομηνία προτεραιότητας ΕΛΟΤ 1336 proceedings ISO πρακτικά ΕΛΟΤ processing, computer ISO 5966 επεξεργασία με Η/Υ ΕΛΟΤ 1336 processing, data ISO επεξεργασία δεδομένων ΕΛΟΤ processing, format (in data) ISO διάταξη (στην επεξεργασία δεδομένων) ΕΛΟΤ program, computer ISO 5966 πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή ΕΛΟΤ 1336 public library ISO λαϊκή βιβλιοθήκη ΕΛΟΤ publication ISO 690 δημοσίευση ΕΛΟΤ 560 publication date ISO 5966 χρονολογία δημοσίευσης ΕΛΟΤ 1336

18 publication, date of ISO ημερομηνία έκδοσης ΕΛΟΤ ISO publication, monographic ISO δημοσίευμα, μονογραφικό ΕΛΟΤ publication, place of ISO τόπος δημοσίευσης ΕΛΟΤ ISO publication, serial ISO 690 δημοσίευμα, περιοδικό ΕΛΟΤ 560 publisher ISO 690 εκδότης ΕΛΟΤ 560 publisher identifier ISO 2108 δείκτης εκδότη ΕΛΟΤ 371 purchase ISO 2789 αγορά ΕΛΟΤ EN ISO 2789 qualifier ISO 7154 προσδιοριστικό στοιχείο ΕΛΟΤ 1411 qualifying element ISO 4 προσδιοριστικό στοιχείο ΕΛΟΤ 1211 quality ISO ποιότητα ΕΛΟΤ ISO quasi-synonymity ISO οιονεί συνωνυμία ΕΛΟΤ quisition, stock, collection ISO 999 συλλογή ΕΛΟΤ 1213 recommendation ISO πρότυπο ΕΛΟΤ record label ISO 2709 ετικέτα εγγραφής ΕΛΟΤ 633 record library ISO βιβλιοθήκη δίσκων ΕΛΟΤ record, bibliographic ISO 2709 εγγραφή, βιβλιογραφική ΕΛΟΤ 633 recorded information ISO καταχωρημένη πληροφορία ΕΛΟΤ recording, sound ISO υλικό, ηχητικό ΕΛΟΤ records ISO πρακτικά ΕΛΟΤ recto ISO 1086 πρόσθια όψη φύλλου ΕΛΟΤ 676 recurrent expenditure ISO τακτικές δαπάνες ΕΛΟΤ ISO reduced scale ISO 2789 σμίκρυνση ΕΛΟΤ EN ISO 2789 reference ISO 5966 παραπομπή ΕΛΟΤ 1336 reference library ISO βιβλιοθήκη επιτόπιας πληροφόρησης ΕΛΟΤ reference list ISO 5966 κατάλογος βιβλιογραφικών παραπομπών ΕΛΟΤ 1336 reference retrieval ISO ανάκτηση βιβλιογραφικών παραπομπών ΕΛΟΤ reference work ISO πληροφοριακό υλικό ΕΛΟΤ reference, bibliographical ISO αναφορά, βιβλιογραφική ΕΛΟΤ reference, citation ISO 5966 παραπομπή, αριθμημένη ΕΛΟΤ 1336

19 reference, library ISO πληροφόρηση (επιτόπια), βιβλιοθήκη ΕΛΟΤ referral, centre ISO προσανατολισμός, κέντρο ΕΛΟΤ register, bibliographical ISO κατάλογος, βιβλιογραφικός ΕΛΟΤ registered loans ISO 2789 καταγραμμένοι δανεισμοί ΕΛΟΤ EN ISO 2789 registered user ISO 2789 εγγεγραμμένος χρήστης ΕΛΟΤ EN ISO 2789 reliability ISO αξιοπιστία ΕΛΟΤ ISO report ISO έκθεση ΕΛΟΤ report, research ISO έκθεση, ερευνητική ΕΛΟΤ reprint ISO 1086 ανατύπωση ΕΛΟΤ 676 reprint, facsimile ISO 5962-DIS ανατύπωση, πανομοιότυπη ΕΛΟΤ 719 reproduction, reprography, photocopying, printing ISO 5966 αναπαραγωγή ΕΛΟΤ 1336 reproductions, art ISO 2789 αντίγραφα έργων τέχνης ΕΛΟΤ EN ISO 2789 reprography, photocopying, printing, reproduction ISO 5966 αναπαραγωγή ΕΛΟΤ 1336 research library ISO βιβλιοθήκη έρευνας ΕΛΟΤ research report ISO ερευνητική έκθεση ΕΛΟΤ resource centre ISO κέντρο διδακτικού υλικού ΕΛΟΤ resource centre, media ISO κέντρο πολυμέσων ΕΛΟΤ resources ISO πόροι ΕΛΟΤ ISO resourse, centre ISO υλικό διδακτικό, κέντρο ΕΛΟΤ responsibility, primary ISO κύρια υπευθυνότητα ΕΛΟΤ ISO responsibility, subordinate ISO δευτερεύουσα υπευθυνότητα ΕΛΟΤ ISO retrieval, document ISO ανάκτηση τεκμηρίων ΕΛΟΤ retrieval, information ISO ανάκτηση πληροφοριών ΕΛΟΤ retrieval, reference ISO ανάκτηση βιβλιογραφικών παραπομπών ΕΛΟΤ retrospective bibliography ISO αναδρομική βιβλιογραφία ΕΛΟΤ revision, date of ISO ημερομηνία αναθεώρησης ΕΛΟΤ ISO root ISO 4 ρίζα ΕΛΟΤ 1211 salary ISO 2789 μισθός ΕΛΟΤ EN ISO 2789

20 school library ISO 2789 σχολική βιβλιοθήκη ΕΛΟΤ EN ISO 2789 science, information ISO επιστήμη της πληροφόρησης ΕΛΟΤ scope note ISO 999 σημείωση ΕΛΟΤ 1213 secondary document ISO δευτερογενές τεκμήριο ΕΛΟΤ section title ISO 4 τίτλος τμήματος ΕΛΟΤ 1211 selected extracts ISO επιλογές ΕΛΟΤ separating character ISO 2709 διαχωριστής ΕΛΟΤ 633 serial ISO 4 περιοδικό δημοσίευμα ΕΛΟΤ 1211 serial publication ISO 690 σειρά ΕΛΟΤ 560 serial publication, unbound ISO 2789 περιοδικό δημοσίευμα, μη βιβλιοδετημένο ΕΛΟΤ EN ISO 2789 serial, unbound EN 2789 δημοσίευμα, περιοδικό, μη βιβλιοδετημένο ΕΛΟΤ EN 2789 series ISO σειρά ΕΛΟΤ series of report ISO 2789 επετηρίδα ΕΛΟΤ EN ISO 2789 series, continuous ISO 2789 περιοδικό δημοσίευμα, συνεχές ΕΛΟΤ EN ISO 2789 service point ISO 2789 σημείο εξυπηρέτησης ΕΛΟΤ EN ISO 2789 service, point of ISO 2789 εξυπηρέτηση, σημείο ΕΛΟΤ EN ISO 2789 sheet of abstract ISO 5122 φύλλο περιλήψεων ΕΛΟΤ 720 sheet, numbering ISO 5966 αρίθμηση φύλλων ΕΛΟΤ 1336 shelves ISO 2789 ράφια ΕΛΟΤ EN ISO 2789 sign ISO σημείο ΕΛΟΤ signature, approval ISO 5966 υπογραφή, έγκριση ΕΛΟΤ 1336 significant punctuation ISO 7154 ενδεικτικό σημείο στίξης ΕΛΟΤ 1411 signs, identification of ISO 5966 σύμβολα, προσδιορισμός ΕΛΟΤ 1336 site ISO 2789 οικόπεδο ΕΛΟΤ EN ISO 2789 slides ISO 2789 διαφανείς φωτογραφίες ΕΛΟΤ EN ISO 2789 sloping type ISO 5966 πλάγια τυπογραφικά ΕΛΟΤ 1336 software applications ISO 2789 εφαρμογές λογισμικού ΕΛΟΤ EN ISO 2789 sound recording ISO ηχητικό υλικό ΕΛΟΤ sound recording library ISO βιβλιοθήκη ηχητικού υλικού ΕΛΟΤ

21 special issue ISO ειδικό τεύχος ΕΛΟΤ special library ISO ειδική βιβλιοθήκη ΕΛΟΤ specification, technical ISO προδιαγραφή, τεχνική ΕΛΟΤ spine ISO 6357 ράχη ΕΛΟΤ 1388 spine title ISO 6357 τίτλος ράχης ΕΛΟΤ 1388 spine title, ascending ISO 6357 τίτλος ράχης, ανιών ΕΛΟΤ 1388 spine title, descending ISO 6357 τίτλος ράχης, κατιών ΕΛΟΤ 1388 spine title, transverse ISO 6357 τίτλος ράχης, οριζόντιος ΕΛΟΤ 1388 spine, title ISO 6357 ράχη, τίτλος ΕΛΟΤ 1388 sponsor ISO 5966 υπεύθυνος ΕΛΟΤ 1336 staff ISO 2789 προσωπικό ΕΛΟΤ EN ISO 2789 standard ISO πρότυπο ΕΛΟΤ standard number ISO πρότυπος αριθμός ΕΛΟΤ ISO state of the art ISO κατάσταση πραγμάτων ΕΛΟΤ state of the art report ISO αναφορά υπάρχουσας κατάστασης ΕΛΟΤ statement of availability ISO 5966 μνεία διαθεσιμότητας ΕΛΟΤ 1336 statement of copyright ISO 1086 μνεία πνευματικών δικαιωμάτων ΕΛΟΤ 676 statement of edition ISO 1086 μνεία έκδοσης ΕΛΟΤ 676 statement, availability ISO 1086 αναφορά, διαθεσιμότητα ΕΛΟΤ 1336 statement, copyright ISO 1086 μνεία πνευματικών δικαιωμάτων ΕΛΟΤ 676 statement, edition ISO 1086 μνεία έκδοσης ΕΛΟΤ 676 statistical data ISO 2789 στατιστικά δεδομένα ΕΛΟΤ EN ISO 2789 statistics ISO 2789 στατιστικές ΕΛΟΤ EN ISO 2789 stem ISO 4 θέμα λέξεως ΕΛΟΤ 1211 stock, collection, quisition ISO 999 συλλογή ΕΛΟΤ 1213 strip cartoon ISO κόμικς ΕΛΟΤ structure ISO 2709 δομή ΕΛΟΤ 633 study prints ISO 2789 σχέδια μελετών ΕΛΟΤ EN ISO 2789 sub-clause ISO 5966 υποκεφάλαιο ΕΛΟΤ 1336 subfield ISO 2709 υποπεδίο ΕΛΟΤ 633 subfield identifier ISO 2709 σύμβολο υποπεδίου ΕΛΟΤ 633

22 subject ISO 5963 θέμα ΕΛΟΤ 1312 subject classification ISO 5966 θεματική ταξινόμηση ΕΛΟΤ 1336 subordinate responsibility ISO δευτερεύουσα υπευθυνότητα ΕΛΟΤ ISO subrecord ISO 2709 υποεγγραφή ΕΛΟΤ 633 sub-sub-clause ISO 5966 υπο-υποκεφάλαιο ΕΛΟΤ 1336 subtitle ISO 690 υπότιτλος ΕΛΟΤ 560 suffix ISO 4 επίθυμα ΕΛΟΤ 1211 supplement ISO συμπλήρωμα ΕΛΟΤ supplementary material ISO 5966 συμπληρωματικό υλικό ΕΛΟΤ 1336 symbol ISO 5966 σύμβολο ΕΛΟΤ 1336 synonym ISO συνώνυμο ΕΛΟΤ synonymity, synonymy ISO συνωνυμία ΕΛΟΤ synonymy, synonymity ISO συνωνυμία ΕΛΟΤ system ISO σύστημα ΕΛΟΤ system, communication ISO σύστημα επικοινωνίας ΕΛΟΤ system, electronic message ISO σύστημα ηλεκτρονικής επικοινωνίας ΕΛΟΤ ISO system, information ISO σύστημα, πληροφοριακό ΕΛΟΤ system, library ISO σύστημα βιβλιοθηκών ΕΛΟΤ table of contents ISO πίνακας περιεχομένων ΕΛΟΤ tables ISO πίνακες ΕΛΟΤ tactile map ISO 2789 ανάγλυφος χάρτης ΕΛΟΤ EN ISO 2789 target population ISO πληθυσμός-στόχος ΕΛΟΤ ISO technical drawings ISO 2789 τεχνικά σχέδια ΕΛΟΤ EN ISO 2789 technical specification ISO τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ term ISO όρος ΕΛΟΤ term, compound ISO 2788 όρος, σύνθετος ΕΛΟΤ 1321 term, indexing ISO 2788 όρος ευρετηρίασης ΕΛΟΤ 1321 term, non preferred ISO 2788 όρος, μη προτιμώμενος ΕΛΟΤ 1321 term, preferred ISO 2788 όρος, προτιμώμενος ΕΛΟΤ 1321 terminology ISO ορολογία ΕΛΟΤ terms, identification of ISO 5966 όροι, προσδιορισμός ΕΛΟΤ 1336

23 theory, communication ISO θεωρία επικοινωνίας ΕΛΟΤ thesaurus ISO 2788 θησαυρός ΕΛΟΤ 1321 tissue formation ISO 2145 διάπλαση ιστών ΕΛΟΤ 1110 title ISO τίτλος ΕΛΟΤ ISO title identifier ISO 2108 δείκτης τίτλου ΕΛΟΤ 371 title of a series ISO 7275 τίτλος σειράς ΕΛΟΤ 1410 title of annex ISO 5966 τίτλος παραρτήματος ΕΛΟΤ 1336 title of clause ISO 5966 τίτλος κεφαλαίου ΕΛΟΤ 1336 title of section ISO 4 τίτλος τμήματος ΕΛΟΤ 1211 title page ISO 1086 σελίδα τίτλου ΕΛΟΤ 676 title, common ISO τίτλος, κοινός ΕΛΟΤ title, edge ISO 6357 τίτλος περιθωρίου ΕΛΟΤ 1388 title, leave ISO 1086 τίτλος, φύλλο ΕΛΟΤ 676 title, parallel ISO 1086 τίτλος, παράλληλος ΕΛΟΤ 676 title, spine ISO 6357 τίτλος ράχης ΕΛΟΤ 1388 topographic models ISO 2789 τοπογραφικά σχέδια ΕΛΟΤ EN ISO 2789 trained librarian ISO 2789 επαγγελματίας βιβλιοθηκονόμος ΕΛΟΤ EN ISO 2789 transformation, data ISO μετασχηματισμός δεδομένων ΕΛΟΤ translation ISO μετάφραση ΕΛΟΤ transparency ISO 2789 διαφάνεια ΕΛΟΤ EN ISO 2789 transverse spine title ISO 6357 οριζόντιος τίτλος ράχης ΕΛΟΤ 1388 treatise ISO πραγματεία ΕΛΟΤ truncation ISO 4 σύντμηση ΕΛΟΤ 1211 truncation, contraction ISO 4 αποκοπή (δεξιά) ΕΛΟΤ 1211 type distinction ISO 7154 διάκριση ανάλογα με τον τύπο ΕΛΟΤ 1411 type of medium ISO κατηγορία μέσου ΕΛΟΤ ISO unbound serials ISO 2789 μη βιβλιοδετημένα περιοδικά δημοσιεύματα ΕΛΟΤ EN ISO 2789 union catalogue ISO συλλογικός κατάλογος ΕΛΟΤ unit, administrative ISO 2789 μονάδα, διοικητική ΕΛΟΤ EN ISO 2789 unit, physical ISO 2789 μονάδα, φυσική ΕΛΟΤ EN ISO 2789

24 units (physical), bound ISO 2789 μονάδες (φυσικές), βιβλιοδετημένες ΕΛΟΤ EN ISO 2789 update, date of ISO ημερομηνία ενημέρωσης ΕΛΟΤ ISO user ISO χρήστης ΕΛΟΤ ISO validity ISO εγκυρότητα ΕΛΟΤ ISO vegetative organs ISO 2145 βλαστικά όργανα ΕΛΟΤ 1110 version ISO εκδοχή ΕΛΟΤ ISO verso ISO 1086 οπίσθια όψη φύλλου ΕΛΟΤ 676 video recording ISO 2789 βιντεοταινία ΕΛΟΤ EN ISO 2789 vocabulary ISO λεξιλόγιο ΕΛΟΤ volume ISO 7144 τόμος ΕΛΟΤ 1389 wage ISO 2789 ημερομίσθιο ΕΛΟΤ EN ISO 2789 withdrawal ISO 2789 απόσυρση ΕΛΟΤ EN ISO 2789 word ISO λέξη ΕΛΟΤ word, artificial ISO 4 λέξη, τεχνητή ΕΛΟΤ 1211 word, compound ISO 4 λέξη, σύνθετη ΕΛΟΤ 1211 word, key ISO 5966 λέξη κλειδί ΕΛΟΤ 1336 worker, employee ISO 2789 υπάλληλος ΕΛΟΤ EN ISO 2789 yearbook ISO επετηρίδα ΕΛΟΤ

Οδηγός συγγραφής βιβλιογραφίας με τη χρήση του Βιβλιογραφικού προτύπου IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)1

Οδηγός συγγραφής βιβλιογραφίας με τη χρήση του Βιβλιογραφικού προτύπου IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)1 Οδηγός συγγραφής βιβλιογραφίας με τη χρήση του Βιβλιογραφικού προτύπου IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)1 Abstract - Περίληψη Artwork - Έργο Τέχνης Bills/Resolutions - Νομοσχέδιο/Ψήφισμα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μονάδα Αριστείας Ανοικτού Λογισμικού - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ψηφιακό Τεκμήριο Οτιδήποτε υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να προσπελαστεί μέσω υπολογιστή Μεταδεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

KOHA Καταλογογράφηση - Καθιερωμένοι όροι

KOHA Καταλογογράφηση - Καθιερωμένοι όροι KOHA Καταλογογράφηση - Καθιερωμένοι όροι Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες στο http://manual.kohacommunity.org/3.18/en/cataloging.html#addbibrec (κείμενο & video στα αγγλικά) Ανέστης Σίτας Κατερίνα Τσοτουλίδου

Διαβάστε περισσότερα

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Κατερίνα Τοράκη, Στέλλα Χατζημαρή ΕΛΟΤ ΤΕ21 Ορολογία Γλωσσικοί πόροι toraki@tee.gr ΕΛΟΤ ΤΕ22 Τεκμηρίωση stellachatzimari@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση, Ορολογία και Βιβλιοθήκες

Τυποποίηση, Ορολογία και Βιβλιοθήκες Τυποποίηση, Ορολογία και Βιβλιοθήκες Κατερίνα Τοράκη toraki@tee.gr 1 Τυποποίηση ένα διαφανές πλαίσιο συμφωνίας και καθορισμού κανόνων προαιρετικής εφαρμογής για μια κοινότητα (από τα κύρια ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός συγγραφής βιβλιογραφίας με τη χρήση του Βιβλιογραφικού προτύπου Vancouver 1

Οδηγός συγγραφής βιβλιογραφίας με τη χρήση του Βιβλιογραφικού προτύπου Vancouver 1 Οδηγός συγγραφής βιβλιογραφίας με τη χρήση του Βιβλιογραφικού προτύπου Vancouver 1 Abstract - Περίληψη Artwork - Έργο Τέχνης Bills/Resolutions - Νομοσχέδιο/Ψήφισμα Book, Edited - Βιβλίο, Επιμελημένο 1

Διαβάστε περισσότερα

Springer Book Series, Springer Science + Business Media

Springer Book Series, Springer Science + Business Media Springer Book Series, Springer Science + Business Media Ο εκδοτικός οίκος Springer Science+Business Media εκδίδει δεκάδες σειρές βιβλίων που καλύπτουν εύρος επιστημονικών πεδίων, όπως ιατρική και επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα ψηφιακών αντικειμένων σε πληροφοριακά δίκτυα. Digital object identifiers (doi) in information networks

Ταυτότητα ψηφιακών αντικειμένων σε πληροφοριακά δίκτυα. Digital object identifiers (doi) in information networks Ταυτότητα ψηφιακών αντικειμένων σε πληροφοριακά δίκτυα ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΡΑΠΤΗΣ 1 - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΚΟΥΔΗΣ 11 Περίληψη Ο προσδιορισμός ταυτότητος σε ένα τεκμήριο (άρθρο, βιβλίο, περιοδικό) είναι χρήσιμη και γνωστή

Διαβάστε περισσότερα

Ασπασία Τόγια Ελευθερία Κοσέογλου

Ασπασία Τόγια Ελευθερία Κοσέογλου 9.4.1 Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ευρετηρίου Ελληνικών Επιστημονικών Περιοδικών Εκδόσεων της Πράξης ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑNΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σ.Ε.Α.Β. Ασπασία Τόγια Ελευθερία Κοσέογλου

Διαβάστε περισσότερα

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Αποθετήρια Κλειώ Σγουροπούλου Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Αποθετήρια, ψηφιακά αποθετήρια Άδειες ανοικτού περιεχομένου, Μεταδεδομένα Ψηφιακό Αποθετήριο 3 Πληροφοριακό σύστημα που αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ητυποποίησητηςορολογίας στοντοµέατηςπληροφόρησης: ανάγκηήυπερβολή;

Ητυποποίησητηςορολογίας στοντοµέατηςπληροφόρησης: ανάγκηήυπερβολή; Ητυποποίησητηςορολογίας στοντοµέατηςπληροφόρησης: ανάγκηήυπερβολή; Κατερίνα Τοράκη, Στέλλα Χατζηµαρή 9ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» (Αθήνα, 7-9 Νοεµβρίου 2013) Τιείναι;Καιπώςτολέµε; βιβλιοθηκονοµία,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση KOHA ΚΟΗΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ / ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΩΝ / ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ / ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ / ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Εκπαίδευση KOHA ΚΟΗΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ / ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΩΝ / ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ / ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ / ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΟΗΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ / ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΩΝ / ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ / ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ / ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 1 1. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 1.1. Από την αρχική οθόνη Στο πλαίσιο αναζήτησης της αρχικής

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Μεταδεδομένα για Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Γ. Δ. Μπώκος Μεταδεδομένα: Ο όρος Μεταδεδομένα: «Δεδομένα σχετικά με Δεδομένα» Αναλυτικότερα: «Το σύνολο όσων θα μπορούσε να πει κανείς για ένα πληροφοριακό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

IEEE Xplore, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.

IEEE Xplore, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. IEEE Xplore, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. Μέσω της υπηρεσίας IEEE Xplore παρέχεται πρόσβαση στα περιεχόμενα, στις περιλήψεις και στα πλήρη κείμενα (full text) άρθρων από επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ. ΚΑΘΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός συγγραφής βιβλιογραφίας με τη χρήση του Βιβλιογραφικού προτύπου NLM (National Library of Medicine) 1

Οδηγός συγγραφής βιβλιογραφίας με τη χρήση του Βιβλιογραφικού προτύπου NLM (National Library of Medicine) 1 Οδηγός συγγραφής βιβλιογραφίας με τη χρήση του Βιβλιογραφικού προτύπου NLM (National Library of Medicine) 1 Abstract - Περίληψη Artwork - Έργο Τέχνης Bills/Resolutions - Νομοσχέδιο/Ψήφισμα 1 Ο οδηγός καταρτίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αφού έχουμε τελειώσει την εγγραφή, μαρκάρουμε από αριστερά το TOC60 (βάση των holdings), και κάνοντας δεξί κλικ επιλέγουμε Load/Create Record.

Αφού έχουμε τελειώσει την εγγραφή, μαρκάρουμε από αριστερά το TOC60 (βάση των holdings), και κάνοντας δεξί κλικ επιλέγουμε Load/Create Record. HOLDING & ITEMS ΠΩΣ ΠΕΡΝΑΜΕ NEO HOLDING KAI NEO ΙΤΕΜ Αφού έχουμε τελειώσει την εγγραφή, μαρκάρουμε από αριστερά το TOC60 (βάση των holdings), και κάνοντας δεξί κλικ επιλέγουμε Load/Create Record. Εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

e-publishing Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών εκδόσεων- Τίτλος παρουσίασης epublishing Open Book Press

e-publishing Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών εκδόσεων- Τίτλος παρουσίασης epublishing Open Book Press e-publishing Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών εκδόσεων- Τίτλος παρουσίασης epublishing Open Book Press Οι υπηρεσίες epublishing Για τον εκδότη Διάθεση & προβολή του εκδοτικού περιεχομένου Φιλοξενία σε servers του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός συγγραφής βιβλιογραφίας με τη χρήση του Βιβλιογραφικού προτύπου Oxford 1

Οδηγός συγγραφής βιβλιογραφίας με τη χρήση του Βιβλιογραφικού προτύπου Oxford 1 Οδηγός συγγραφής βιβλιογραφίας με τη χρήση του Βιβλιογραφικού προτύπου Oxford 1 Abstract - Περίληψη Artwork - Έργο Τέχνης Bills/Resolutions - Νομοσχέδιο/Ψήφισμα Book, Edited - Βιβλίο, Επιμελημένο 1 Ο οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία

ΜΑΘΗΜΑ 5. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία ΜΑΘΗΜΑ 5 161 Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία 162 1 Η ανάγκη Η Ιστορία Μεταδεδοµένα στο Συµβατικό Περιβάλλον Ψηφιακό Περιβάλλον: Το πρόβληµα και οι πρώτες απόπειρες Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Αποστολή και Στόχος του ΕΚΤ Το ΕΚΤ είναι ο Εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πληροφοριακής Παιδείας (ΠΠΠ)

Πρόγραμμα Πληροφοριακής Παιδείας (ΠΠΠ) Πρόγραμμα Πληροφοριακής Παιδείας (ΠΠΠ) Πρότυπα και Εργαλεία συγγραφής εργασίας LIB3: Εργαλείο διαχείρισης βιβλιογραφίας: Zotero 2014 Β.Κ.Π. - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Επιστημονικής Πληροφόρησης και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών 2004 2005 ιάλεξη 2: Αξιολόγηση γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 9 Μεταδεδομένα Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι τα Μεταδεδομένα; Ο όρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 6. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 6. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 6 122 Μεταδεδοµένα: : Η τυπολογία των σχηµάτων 123 Dublin Core: Τα στοιχεία δεδοµένων (1) Θέµα (Subject) Περιγραφή (Description) ηµιουργός (Creator( Creator) Τίτλος (Title) Εκδότης (Publisher( Publisher)

Διαβάστε περισσότερα

Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Ιούλιος, 2013 Δέσποινα Χαρδούβελη, Msc Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΤ Η Πράξη Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες (Κωδικός ΟΠΣ 296115) υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά ζητήματα καταλογογράφησης στο Koha

Βασικά ζητήματα καταλογογράφησης στο Koha Βασικά ζητήματα καταλογογράφησης στο Koha (και προτάσεις πλαισίων καταλογογράφησης) Παραδείγματα πλαισίων Μηντζαρίδης Στέργιος Ζήτημα Α. Προσθήκη βιβλιογραφικών εγγραφών στο Koha 1. Προσθήκη νέας εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου. Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS

Ερευνητικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου. Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS Ερευνητικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS 2014 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή (browser) όπως Mozilla Firefox,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών με τη χρήση του Nesstar. Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ

Τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών με τη χρήση του Nesstar. Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ Τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών με τη χρήση του Nesstar Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ Μέρος Α Τεκμηρίωση βάσει του προτύπου Data Documentation Initiative (DDI) 2.X Οι φάσεις διεξαγωγής μίας ποσοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια σημεία. Μεθοδολογικές εργασίες. Άρθρα Εφαρμογών. Notes - Letters to the Editor. Εργασίες στη Στατιστική Μεθοδολογία

Κύρια σημεία. Μεθοδολογικές εργασίες. Άρθρα Εφαρμογών. Notes - Letters to the Editor. Εργασίες στη Στατιστική Μεθοδολογία Κύρια σημεία Εργασίες στη Στατιστική Μεθοδολογία Απόστολος Μπουρνέτας Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ Κατηγορίες άρθρων Στατιστικά Περιοδικά Βιβλιογραφική Έρευνα Βιβλιογραφικές Βάσεις Δεδομένων Γενικές Μηχανές

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Το λογισμικό θησαυρών μπορεί να προορίζεται για έναν υπολογιστή ή για μεγάλο σύστημα, μπορεί να αφορά στην κατασκευή και συντήρηση του θησαυρού ή στην

Διαβάστε περισσότερα

MARC 21 Διάταξη για τα δεδομένα επικεφαλίδων

MARC 21 Διάταξη για τα δεδομένα επικεφαλίδων MARC 21 Διάταξη για τα δεδομένα επικεφαλίδων Μετάφραση Αλίκης Τσουκαλά και Παρασκευής Κοντού Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Βιβλιοθήκη Μάρτιος 2016 Σύρος 1 Όροι χρήσης Το MARC 21 Διάταξη για τα δεδομένα επικεφαλίδων

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές)

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Γραφείο Δανεισμού & Διαδανεισμού Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ Νοέμβριος 2012 Περιεχόμενα Περιγραφή Χώρου ανά όροφο... 3 Δεκαδική Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ!

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ! ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός και στόχος της εκπαίδευσης χρηστών Σύντομο Ιστορικό της Βιβλιοθήκης Γενικές Οδηγίες Α. Συλλογές της Βιβλιοθήκης Β. Υπηρεσίες Γ. Πηγές Πληροφόρησης ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Computer & Applied Sciences Complete ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Computer & Applied Sciences Complete ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Computer & Applied Sciences Complete ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Computer & Applied Sciences Complete (CASC) Περιεχόμενο Η βάση CASC διαθέτει περιεχόμενο για την έρευνα και την ανάπτυξη των τομέων της πληροφορικής και

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνολογίες της Πληροφορίας. Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 1

Tεχνολογίες της Πληροφορίας. Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 1 Tεχνολογίες της Πληροφορίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 1 2 1 Πληροφορία Πληροφόρηση- Τεχνολογία Πληροφοριών Ε ΟΜΕΝΑ (Τα δεδοµένα (data), είναι γεγονότα, µηνύµατα, κωδικοποιηµένα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα για γεωχωρικά δεδομένα. Μέρος Β - Ανάλυση

Μεταδεδομένα για γεωχωρικά δεδομένα. Μέρος Β - Ανάλυση Μεταδεδομένα για γεωχωρικά δεδομένα Μέρος Β - Ανάλυση Θεόδωρος Βάκκας, MSc Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, GET Ltd Άγγελος Τζώτσος, Υπ. Δρ. ΕΜΠ, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Δημιουργία Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ, 7-8 Μαΐου 2007. ιηµερίδα "ΣΚΕΑΒ: Υπηρεσίες και Εργαλεία στη ιάθεση Χρηστών και Βιβλιοθηκονόµων 2

ΕΜΠ, 7-8 Μαΐου 2007. ιηµερίδα ΣΚΕΑΒ: Υπηρεσίες και Εργαλεία στη ιάθεση Χρηστών και Βιβλιοθηκονόµων 2 Πολιτική χρήσης θεµατικών επικεφαλίδων στις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες ιαρκής Επιτροπή Θεµατικής Καταλογογράφησης Γενικές αρχές θεµατικής καταλογογράφησης Κάθε βιβλιοθήκη δίνει σε κάθε τεκµήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Χριστίνα Μπάνου (cbanou@ionio.gr) & Μάριος Πούλος (mpoulos@ionio.gr) Α εξάμηνο, Ακαδ. έτος 2015-2016 4 Ο ΜΑΘΗΜΑ Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Σεμινάρια Βιβλιοθηκονόμων ΕΠΕΑΕΚ 2000 Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου e-mail ftsimp@ucy.ac.cy 2 3 Πρωτόκολλο Z.3950

Διαβάστε περισσότερα

FirstSearch (OCLC) Βασικά χαρακτηριστικά:

FirstSearch (OCLC) Βασικά χαρακτηριστικά: FirstSearch (OCLC) Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει εξασφαλίσει online πρόσβαση μέσω της υπηρεσίας FirstSearch της OCLC Online Computer Library Center, Inc. σε 12 βιβλιογραφικές

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο εκέµβριος 2012 Φεβρουάριος 2013. Ανάδοχος: Θεοφιλάτου Άννα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο εκέµβριος 2012 Φεβρουάριος 2013. Ανάδοχος: Θεοφιλάτου Άννα Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Ηράκλειο, 11/6/2014 Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι είναι ψηφιοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 6 195 Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων Το RDF Το Warwick Framework 196 1 Resource Data Framework RDF Τα πολλαπλά και πολλαπλής προέλευσης σχήµατα παραγωγής δηµιουργούν την ανάγκη δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ONLINE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (OPAC) OPAC = Open Public Access Catalogue (Ανοιχτός ηµόσιος Κατάλογος) Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ONLINE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (OPAC) OPAC = Open Public Access Catalogue (Ανοιχτός ηµόσιος Κατάλογος) Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ONLINE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (OPAC) OPAC = Open Public Access Catalogue (Ανοιχτός ηµόσιος Κατάλογος) Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (OPAC) Είναι µία ηλεκτρονική βάση δεδοµένων,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες & υπόδειγμα μορφοποίησης των άρθρων που υποβάλλονται για εξέταση δημοσίευσης (μετά από κρίση) στο περιοδικό i-teacher

Οδηγίες & υπόδειγμα μορφοποίησης των άρθρων που υποβάλλονται για εξέταση δημοσίευσης (μετά από κρίση) στο περιοδικό i-teacher Οδηγίες & υπόδειγμα μορφοποίησης των άρθρων που υποβάλλονται για εξέταση δημοσίευσης (μετά από κρίση) στο περιοδικό i-teacher Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα e-mail Περίληψη Το κείμενο αυτό περιγράφει και χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου:

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Περιγραφή και οδηγός χρήσης για φοιτητές και ερευνητές Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Ηπείρου Οκτώβριος 2015 Ο κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διορθώσεων θεµατικών επικεφαλίδων Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστηµίου Έλλη Άνθη-Καλοφωλιά Παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρµογή Το µέγεθος του αρχείου καθιερωµένων εγγραφών και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Λογισµικό Αναζήτησης & Ανάκτησης Πληροφοριών

ΜΑΘΗΜΑ 4. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Λογισµικό Αναζήτησης & Ανάκτησης Πληροφοριών ΜΑΘΗΜΑ 4 130 Λογισµικό Αναζήτησης & Ανάκτησης Πληροφοριών Συστήµατα αυτοµατοποίησης βιβλιοθηκών Z- clients & servers Λογισµικό διαχείρισης αιτηµάτων ILL Λογισµικό υλοποίησης OpenURL Πράκτορες αναζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA - CCE - 002 Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Επεξεργασία Κειμένου - Word Δημιουργία Εγγράφου Προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας κειμένου & αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση

Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση Α. Βασιλείου Η διαδικασία καθώς και οι μέθοδοι βελτιστοποίησης των υπηρεσιών πληροφόρησης έχουν απασχολήσει επανειλημμένα

Διαβάστε περισσότερα

SilverPlatter WebSPIRS 4.1.

SilverPlatter WebSPIRS 4.1. WebSPIRS 4.1. Η υπηρεσία WebSPIRS από τη SilverPlatter αποτελεί ένα φιλικό εργαλείο πρόσβασης και αναζήτησης σε περιεχόμενα βάσεων δεδομένων. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τσάφου Σταµατία,* Χατζηµαρή Στέλλα,** Τοράκη Κατερίνα*** *stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η θεµατική

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ PREDICTION SCHEME

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ PREDICTION SCHEME ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ PREDICTION SCHEME Στο ALEPH και πιο συγκεκριμένα, στο cataloging εισάγετε στο search bar τον τίτλο του περιοδικού. Επιλέγετε να ανοίξει η MARC εγγραφή του. Στη συνέχεια επιλέγετε

Διαβάστε περισσότερα

Digital Object Identifer (DOΙ),

Digital Object Identifer (DOΙ), ΜΑΘΗΜΑ 7 CrossRef Μια συνεργατική υπηρεσία διασυνδετικής παραποµπής, η οποία επιτρέπει στο χρήστη την άµεση µετάβαση από την περιγραφή ενός τεκµηρίου, στο περιεχόµενό του Κάθε εκδότης µέλος δηµιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Wilson Web Art Databases, H.W. Wilson

Wilson Web Art Databases, H.W. Wilson Wilson Web Art Databases, H.W. Wilson Η Wilson Web αποτελεί μία διεπιστημονική βάση δεδομένων, η οποία παρέχει το πλήρες ευρετηριασμένο περιεχόμενο περιλήψεων και πλήρους κειμένου από τέσσερις βάσεις δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ MARC21

ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ MARC21 ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ MARC21 Στη λογισμικά που χρησιμοποιούνται στις βιβλιοθήκες είναι αναγκαία ανάγκη χρησιμοποίησης ενός προτύπου και ενός τρόπου ανάγνωσης των δεδομένων. Ο τρόπος και το

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1 Οπτικοακουστικό και μη βιβλιακό υλικό στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες: Προσέγγιση βιβλιοθηκονομικής επεξεργασίας του και χρήσιμες εφαρμογές των μηχανημάτων αξιοποίησης του για χρήστες και βιβλιοθηκονόμους

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) 2.1.1 Εισαγωγή στη διαχείριση αρχείων Οι Η/Υ αποθηκεύουν τα δεδομένα και τα επεξεργάζονται. Εφαρμογή Προγράμματος C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\leitourgika.doc Λ.Σ. File System Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

και η συνεργασία των Ιδρυμάτων

και η συνεργασία των Ιδρυμάτων ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΕΑΕΚ Μέτρο 2.2, Ενέργεια 2.2.2, Κατηγορία Πράξεων 2.2.2.α Το σύστημα ECTS και η συνεργασία των

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννη Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης) 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου

Γιάννη Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης) 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου ΤΕΥΧΟΣ Β ΣΧΕΔΙΑ Η ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 Γιάννη Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης) 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου 5, Gianni Stavroulaki str.(former Pandanassis str.) GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 5. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 5. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 5 89 Ζ39-50 Προέλευση του πρωτοκόλλου Ζ39.50 Οι στόχοι της Βιβλιοθηκονοµίας του 70 Κοινή χρήση βιβλιογραφικών και εγγραφών για authorities για τη δηµιουργία συστήµατος εθνικού βιβλιογραφικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση προβλήματος με Access

Επίλυση προβλήματος με Access Δ.1. Το προς επίλυση πρόβλημα Ζητείται να κατασκευάσετε τα αρχεία και τα προγράμματα μιας εφαρμογής καταχώρησης Δαπανών μελών ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό) για την παρακολούθηση του απολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ & ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ & ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & MΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ & ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Χριστίνα Μπάνου, επίκουρος καθηγήτρια cbanou@ionio.gr 1o μάθημα Α Εξάμηνο Ακαδ. Έτος: 2016-2017

Διαβάστε περισσότερα

ηλ.ταχ.: stellachatzimari@gmail.com 4 Benefits of International Standards, http://www.iso.org/iso/home/standards/benefitsofstandards.htm.

ηλ.ταχ.: stellachatzimari@gmail.com 4 Benefits of International Standards, http://www.iso.org/iso/home/standards/benefitsofstandards.htm. Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συµβολή του ISO και του ΕΛΟΤ Κατερίνα Τοράκη 1, Στέλλα Χατζηµαρή 2 Τυποποίηση και πρότυπα - Βασικές έννοιες Σύµφωνα µε το πρότυπο EΛΟΤ ΕΝ 45020:2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οι Διπλωματικές Εργασίες, θα πρέπει να παραδίδονται ακολουθώντας τις παρακάτω προδιαγραφές.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οι Διπλωματικές Εργασίες, θα πρέπει να παραδίδονται ακολουθώντας τις παρακάτω προδιαγραφές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) και Κέντρο Πληροφόρησης Πατρών Κλάους 278 Πατρών - Κλάους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΠΣ 90 Ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών Από Σάββα Πετρίδη, Επιθεωρητή Βιβλιοθηκών

ΒΗΠΣ 90 Ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών Από Σάββα Πετρίδη, Επιθεωρητή Βιβλιοθηκών ΒΗΠΣ 90 Ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών Από Σάββα Πετρίδη, Επιθεωρητή Βιβλιοθηκών Το ΒΗΠΣ 90 (Βιβλιοθηκονομικό Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα) είναι ένα πρόγραμμα κομπιούτερ το

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικοί κατάλογοι: επιπτώσεις και λόγοι δημιουργίας πολλαπλών εγγραφών

Συλλογικοί κατάλογοι: επιπτώσεις και λόγοι δημιουργίας πολλαπλών εγγραφών Συλλογικοί κατάλογοι: επιπτώσεις και λόγοι δημιουργίας πολλαπλών εγγραφών Ανέστης Σίτας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 0 εντοπισμός και η αφαίρεση των διπλών (πολλαπλών) εγγραφών απασχολεί πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση εγγραφών καθιερωμένων τύπων με το πρωτόκολλο Z39.50. Ντίνα Τρούτπεγλη, Μιχάλης Σφακάκης, Μανώλης Πεπονάκης

Αναζήτηση εγγραφών καθιερωμένων τύπων με το πρωτόκολλο Z39.50. Ντίνα Τρούτπεγλη, Μιχάλης Σφακάκης, Μανώλης Πεπονάκης Αναζήτηση εγγραφών καθιερωμένων τύπων με το πρωτόκολλο Z39.50 Ντίνα Τρούτπεγλη, Μιχάλης Σφακάκης, Μανώλης Πεπονάκης Εισαγωγή Η ανάπτυξη και διαχείριση του καταλόγου μιας βιβλιοθήκης ήταν και εξακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Κεντρικής Βιβλιοθήκης Θεολογικής Σχολής

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Κεντρικής Βιβλιοθήκης Θεολογικής Σχολής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κεντρικής Βιβλιοθήκης Θεολογικής Σχολής 2007 Εισαγωγή Θέμα: Οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πληροφόρησης που παρέχει η Κεντρική Βιβλ/κη της Θεολογικής. Μεθοδολογία αναζήτησης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή: Αν επιχειρείτε να χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το σύστημα, ακολουθείστε τις οδηγίες εγκατάστασης.

Προσοχή: Αν επιχειρείτε να χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το σύστημα, ακολουθείστε τις οδηγίες εγκατάστασης. Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει εγκαταστήσει και δίνει πρόσβαση μέσω δικτύου σε τίτλους CD-ROMs, στους οποίους περιλαμβάνονται βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, multimedia

Διαβάστε περισσότερα

«Παρατηρήσεις και προβλήµατα. Παντελής Α. Μπράττης Βιβλιοθηκονόµος Τεχνική Υποστήριξη ΣΚΕΑΒ

«Παρατηρήσεις και προβλήµατα. Παντελής Α. Μπράττης Βιβλιοθηκονόµος Τεχνική Υποστήριξη ΣΚΕΑΒ «Παρατηρήσεις και προβλήµατα στη βάση του ΣΚΕΑΒ» Παντελής Α. Μπράττης Βιβλιοθηκονόµος Τεχνική Υποστήριξη ΣΚΕΑΒ pbrattis@unioncatalog.gr 1 Εισαγωγή - Στόχος ΣΚΕΑΒ η δηµιουργία ενιαίου καταλόγου, µε µια

Διαβάστε περισσότερα

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Δυνατότητες αξιοποίησης της από τις βιβλιοθήκες.

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Δυνατότητες αξιοποίησης της από τις βιβλιοθήκες. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Δυνατότητες αξιοποίησης της από τις βιβλιοθήκες. Ημερίδα 26 Οκτωβρίου 1998 Φίλιππος Τσιμπόγλου ΕΚΤ Προϊστάμενος Τμήματος Ανάπτυξης Βιβλιοθηκών Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ο. Ολοκληρωµένα Συστήµατα Αυτοµατοποίησης Βιβλιοθηκών. 6.1 Εισαγωγή

Κεφάλαιο 6 ο. Ολοκληρωµένα Συστήµατα Αυτοµατοποίησης Βιβλιοθηκών. 6.1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 6 ο Ολοκληρωµένα Συστήµατα Αυτοµατοποίησης Βιβλιοθηκών 6.1 Εισαγωγή Στο παρελθόν τα πληροφοριακά συστήµατα για βιβλιοθήκες και οργανισµούς πληροφόρησης αναπτύσσονταν µεµονωµένα και ανά υπηρεσία.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης υπηρεσιών, εργαλείων και πηγών

Οδηγός χρήσης υπηρεσιών, εργαλείων και πηγών ΤΕΙ Ηπείρου Βιβλιοθήκη Παραρτήματος Πρέβεζας Οδηγός χρήσης υπηρεσιών, εργαλείων και πηγών Για τους προπτυχιακούς φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου Ενότητες οδηγού Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Ηπείρου Η Βιβλιοθήκη του Παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων 518297-LLP-2011-IT-ERASMUS-FEXI Εισαγωγή Ο σκοπός αυτού του οδηγού είναι να παρουσιάσει το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων των μεταφράσεων των οικονομικών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

E-metrics στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

E-metrics στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες E-metrics στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Δήμητρα Τσάμη Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, Ιωάννινα Περίληψη Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στις μέρες μας παρέχουν ένα πλήθος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη Κανονισμός Λειτουργίας Αθήνα 2007 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 2016

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Άρθρο 1 ο Σκοπός της Βιβλιοθήκης Η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας είναι Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Αποτελείται από την

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα(Α:(Γλωσσάριο(

Παράρτημα(Α:(Γλωσσάριο( Παράρτημα(Α:(Γλωσσάριο( Ανάκτηση πληροφοριών (information retrieval): ο τρόπος εντοπισµού της πληροφορίας και η διαδικασία ανάσυρσής της από το σηµείο εναπόθεσής της. Η ανάκτηση πληροφοριών εµπίπτει σε

Διαβάστε περισσότερα

της πληροφορίας Λίνα Μπουντούρη Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 13ο ΠανελλήνιοΣυνέδριοΑκαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - Κέρκυρα 2004

της πληροφορίας Λίνα Μπουντούρη Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 13ο ΠανελλήνιοΣυνέδριοΑκαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - Κέρκυρα 2004 example Αξιοποιώντας την τεχνολογία XML στη διαχείριση της πληροφορίας Λίνα Μπουντούρη Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 13ο ΠανελλήνιοΣυνέδριοΑκαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - Κέρκυρα 2004 Πρότυπα και XML Πρότυπα ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα των Μεταφορών

Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα των Μεταφορών Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα των Μεταφορών Όνομα Επίθετο 1, 1 Οργανισμός E-mail: Περίληψη Κάθε εισήγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει περίληψη, μέχρι 150 λέξεις το

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω, παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία σωστών αρχείων μεταδεδομένων (XML) χρησιμοποιώντας τις δύο αυτές εφαρμογές.

Παρακάτω, παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία σωστών αρχείων μεταδεδομένων (XML) χρησιμοποιώντας τις δύο αυτές εφαρμογές. Οδηγός χρήσης της εφαρμογής INSPIRE Metadata Editor και INSPIRE Metadata Validator για την δημιουργία, διόρθωση και έλεγχο εγκυρότητας των μεταδεδομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/22.09.2010),

Διαβάστε περισσότερα

TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION REVISED SCHEMES

TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION REVISED SCHEMES TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION REVISED SCHEMES *********** COMBINED CIVIL SERVICES - I GROUP - I SERVICES PRELIMINARY EXAMINATION SinglePaper GeneralStudies(DegreeStd.)200items/300marks(Objectivetype)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατρίβων

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατρίβων ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατρίβων Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι βάσει Νόμου (άρθρο 70, παρ. 15 του Ν. 1566/1985) ο υπεύθυνος φορέας για τη δημιουργία και τήρηση του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης επιλογέα χαρακτήρων

Οδηγός χρήσης επιλογέα χαρακτήρων i ii Copyright 2005 Davyd Madeley Copyright 2004 Angela Boyle Copyright 2002, 2003, 2004 Copyright 2000 Dan Mueth Copyright 2009 Στέργιος Προσινικλής(steriosprosiniklis@gmail.com) Δίνεται άδεια για αντιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 & Το περιβάλλον πρόσβασης "Η ΑΡΓΩ"

Προβλήματα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 & Το περιβάλλον πρόσβασης Η ΑΡΓΩ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Προβλήματα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 & Το περιβάλλον πρόσβασης "Η ΑΡΓΩ" Μανόλης Πεπονάκης Ντίνα Τρούτπεγλη Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Καθηγητής Γ. Μπώκος

Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Καθηγητής Γ. Μπώκος Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας Καθηγητής Γ. Μπώκος Μάθηµα 1 2 Το γενικό διάγραµµα ΗΙστορία Η διαχείριση της αυτοµατοποίησης και των τεχνολογιών πληροφόρησης Ο εξοπλισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΣΤΡΟΣ: και Υπηρεσιών Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.).) του Π.Κ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000-2006. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Βιβλιοθήκη

ΟΙΣΤΡΟΣ: και Υπηρεσιών Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.).) του Π.Κ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000-2006. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Βιβλιοθήκη ΟΙΣΤΡΟΣ: Ενίσχυση και Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης και Υπηρεσιών Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.).) του Π.Κ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000-2006 1 ΟΙΣΤΡΟΣ 23 ΥΠΟΕΡΓΑ Αυτεπιστασία 2 Προμήθειες 14 Παροχή υπηρεσιών 7 2 ΟΙΣΤΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα