Γεκ. Θ. Καξακήηζνο Οκ. Καζεγεηήο ΑΠΘ. Αζήλα 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεκ. Θ. Καξακήηζνο Οκ. Καζεγεηήο ΑΠΘ. Αζήλα 2013"

Transcript

1 Τπάξρεη Γηαβεηηθή Μπνθαξδηνπάζεηα; Γεκ. Θ. Καξακήηζνο Οκ. Καζεγεηήο ΑΠΘ Αζήλα 2013

2 «Γηαβεηηθή Μπνθαξδηνπάζεηα» Γπζιεηηνπξγία ηνπ κπνθαξδίνπ, δηαζηνιηθή ή/θαη ζπζηνιηθή πνπ δελ εμεγείηαη Πξψηε αλαθνξά ηνπ φξνπ (1972) Rubler S, et al. Am J Cardiol 1972;30:

3 Πξόβιεκα από ζπλύπαξμε Νφζνο ησλ ηεθαληαίωλ > 50% Γ ηχπνπ 2 Τπέξηαζε (>160/95) > 40 % Γ ηχπνπ 2 Χωρίς να σπολογιζηούν άηομα >70 εηών

4 Δπηδεκηνινγία Καξδηαθή Αλεπάξθεηα (ΚΑ) ζε Γ άλδξεο x2 γπλαίθεο x5 12% Γ ηχπνπ 2 έρνπλ ΚΑ 3% Γ ηχπνπ 2 εκθαλίδνπλ ΚΑ/έηνο 25-30% ησλ αζζελψλ κε ΚΑ έρνπλ Γ Piccini JP et al. Am J Med. 2004;116(Suppl5A):64S-75S Bell DSH. Diabetes Care.2003;26:

5 Mειέηεο γηα επίδξαζε ηνπ Γ ζηελ θαξδηά Framingham study UKPDS Cardiovascular Health study Hypergen study Srong Heart Study Απμεκέλνο θίλδπλνο γηα θαξδηαθή αλεπάξθεηα SOLVD study O Γ παξνπζία Ν είλαη πξφζζεηνο παξάγσλ θαθήο πξφγλσζεο

6 Καξδηνηνμηθή Σξηάδα Τπέξηαζε Ιζραηκία Γηαβεηηθή Μπνθαξδηνπάζεηα Καξδηαθή αλεπάξθεηα

7 Καξδηνηνμηθή Σξηάδα Τπέξηαζε Ιζραηκία Γηαβεηηθή Μπνθαξδηνπάζεηα Καξδηαθή αλεπάξθεηα

8 Καξδηνηνμηθή Σξηάδα Τπέξηαζε Ιζραηκία Γηαβεηηθή Μπνθαξδηνπάζεηα Καξδηαθή αλεπάξθεηα

9 Καξδηνηνμηθή Σξηάδα Τπέξηαζε Ιζραηκία Γηαβεηηθή Μπνθαξδηνπάζεηα Καξδηαθή αλεπάξθεηα

10 Γνκηθέο Γηαηαξαρέο Μαθξνζθνπηθώο πγθεληξηθή ππεξηξνθία Απμεκέλε κπνθαξδηαθή κάδα

11 Μηθξνζθνπηθώο Γνκηθέο Γηαηαξαρέο Τπεξηξνθία κπνθαξδηαθψλ θπηηάξσλ Δλαπφζεζε γιπθνπξωηεϊλώλ (+ PAS) Eλαπνζέζεηο ιίπνπο ζην κπνθάξδην Μπνθαξδηαθή Ίλωζε (εμσθπηηάξηαο ζεκέιηαο νπζίαο) (Περιαγγειακή & Διάμεζη) Πάρπλζε ηεο βαζηθήο κεκβξάλεο ησλ ηξηρνεηδψλ Απώιεηα κπνθαξδηαθώλ θπηηάξωλ (Απόπηωζε + Νέθξωζε)

12 The Strong Heart Study Γείθηεο θαξδηαθήο ππεξηξνθίαο DM Patients (n=1227 Normal Subjects (n=478) IVS, cm 0.95 ± ±0.11 < LVID, cm 4.85± ±0.42 NS PWT, cm 0.87± ±0.09 < LV mass, g 155 ±40 138±32 < LV mass/bsa, g/m2 85 ±21 78±16 < LV mass/h, g/m ± ±9.6 < LV mass/fat-f m, g/kg 3.3± ±0.7 <0.001 Relative wall thickness 0.36± ±0.04 < Fractional shortening, % 35±6 36± Midwall shortening, % 17.3± ±2.1 < Stress-c midwall sh, % pr 103 ±13 108±11 < C index, L min 1 m ± ± Per resist, dyne s 1 cm ± ± Pulse pres/stroke vol, 0.92 ± ±0.29 <0.0001

13 Γηάρπηε Ίλωζε Μπνθαξδίνπ Γηάρπηε +3 θαη πεξηαγγεηαθή +2 ίλσζε & ίλσζε αληηθαηάζηαζεο

14 Measurement of myocardial triglyceride content by localized MRS. Left, Cine 4-chamber cardiac image.

15 H πρόςλθψθ EΛΟ από καρδιακά μυοκφτταρα υπερβαίνει τθν οξειδωτικι ικανότθτα των μιτοχονδρίων, οπότε παράγονται λιποτοξικά ενδιάμεςα ( κεραμίδιο) που αυξάνουν τισ ελεφκερεσ ρίηεσ οξυγόνου και προκαλοφν απόπτωςθ & νζκρωςθ. ΜcGavock et al. Circulation 2007;116:1170-8

16 Didangelos TP. Left ventricular systolic and diastolic function in normotensive type 1 diabetic patients with or without autonomic neuropathy: a radionuclide ventriculography study. Diabetes Care 2003;26:1955 Ηκέηεξεο κειέηεο θαξδηάο ζε Γ ηππνπ 1 Ηκέηεξεο κειέηεο Karamitsos TD et al. Ιncreased aortic stiffness in Type 1 diabetic patients. Diabetic Medicine 2006;23:1201. Karamitsos TD et al. Early diastolic impairment of diabetic heart: the significance of right ventricle. Int J Cardiol. 2007;114:218 Karamitsos TD et al. Impact of autonomic neuropathy on left ventricular function in normotensive type 1 diabetic patients: a tissue Doppler echocardiographic study. Diabetes Care ;31:325 Karamitsos TD et al. Aortic elastic properties are related to left ventricular diastolic function in patients with type 1 diabetes mellitus. Cardiology. 2008;109:99 Karamitsos. TD et al. Usefulness of colour tissue Doppler imaging in assessing aortic elastic properties in type 1 diiabetic patients. Diabet Med. 2006;23:1201

17 Λεηηνπξγηθέο Γηαηαξαρέο Γ Γηαζηνιηθή Γπζιεηηνπξγία πζηνιηθή Γπζιεηηνπξγία πκπηώκαηα ΚΑ

18 Γηαζηνιηθή Γπζιεηηνπξγία Γηαηαξαρή ηεο ράιαζεο Γηαηαξαρή ηεο πιήξωζεο ECHO Γηακηηξνεηδηθή ξνή (E, A, E/A, DT, IVRT) Doppler πλεπκνληθώλ θιεβώλ (S,D, S/D, Ar) Ιζηηθό Doppler (Em, Am, Em/Am)

19

20 Γηαζηνιηθή Γπζιεηηνπξγία Doppler πλεπκνληθψλ θιεβψλ Ιζηηθφ Doppler κηηξνεηδηθνχ δαθηπιίνπ

21 πζηνιηθή Γπζιεηηνπξγία Κιάζκα εμσζήζεσο (EF) ΑΚ Μειέηε κε ην ηζηηθφ Doppler Σαρχηεηα Sm κηηξνεηδηθνχ δαθηπιίνπ Strain Strain Rate ΑΚΗΗ Μεησκέλε ιεηηνπξγηθή εθεδξεία ζε αζπκπησκαηηθνχο αζζελείο Sm Em Am

22 πζηνιηθή Γπζιεηηνπξγία Κιάζκα εμσζήζεσο (EF) ΑΚ Μειέηε κε ην ηζηηθφ Doppler Σαρχηεηα Sm κηηξνεηδηθνχ δαθηπιίνπ Strain Strain Rate ΑΚΗΗ Μεησκέλε ιεηηνπξγηθή εθεδξεία ζε αζπκπησκαηηθνχο αζζελείο Sm Em Am

23 Speckle Tracking γηα δηαπίζησζε δηαζηνιηθήο ή ζπζηνιηθήο δπζιεηηνπξγίαο

24 Γηακηηξνεηδηθή ξνή Κιάζκα Δμψζεζεοο ΑΡ Κνηιίαο Ιζηηθφ Doppler ζηνλ κηηξνεηδηθφ δαθηχιην. Άλσ δεμηά: Κιαζηθή Μέηξεζε θιάζκαηνο εμψζεζεο ΑΚ. Άλσ αξηζηεξά: Γηακηηξνεηδηθή ξνή γηα εθηίκεζε Γηαζη. Γπζιεηηνπξγίαο: Δ<Α αληί ηνπ θ.θ. Α>Δ

25 Δηθ. Speckle Tracking ECHO Aλίρλεπζε ηνηρσκαηηθψλ ζεκάησλ γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ Radial Strain (Δγθάξζηα παξακφξθσζε)

26 Speckle Tracking ECHO:Δθηίκεζε Δπηκήθνπο παξακφξθσζεο

27 Αζξνηζηηθή επηβίσζε Cu mulative Surviv al Αζξνηζηηθή επηβίσζε Λεηηνπξγηθόηεηα ηεο Αξηζηεξήο Κνηιίαο & Καξδηαγγεηαθή Θλεηόηεηα ζην Γ 1.00 KE>55% EF ΚΔ.9 Δ/Α.92 <40% E/A> % No Μήλεο Months >=55% Μήλεο Tim e (months) Yes Κιάζκα Δμωζήζεωο ΑΚ Devereux RB, et al. Circulation 2000;101:2271 Γηαηαξαρή πιήξωζεο ΑΚ The Strong Heart Study

28 Διεύζεξεο Ρίδεο Ο 2 TGFβ Κολλαγόνο Φιμππονεκηίνη PLA2 PGs Na + /K + ATP-ase Πάρπλζε βαζηθήο κεκβξάλεο Τπεξδηαπεξαηόηεο κεκβξάλεο Τπεξγιπθαηκία DAG Δνεπγ. PKC VEGF PKC Κπηηαξηθή αλάπηπμε Αγγεηνγέλεζε ANP BNP Μπνθαξδηνπάζεηα TGFβ AGEs c-fos ET-1 TGFβ enos* Δπεξεαζκέλε αηκαηηθή ξνή θαη αγγεηνδξαζηηθόηεηα * Πεξίεξγε αχμεζε ROs

29 Potential contributors to the development of diabetic cardiomyopathy. Boudina S, and Abel E D Circulation 2007;115:

30 Μεηαβνιηζκόο ζην Μπνθάξδην Γιπθόδε Βartnick et al. Eur Heart J.2003;5:33-41 (suppl) Γαιαθηηθό GLUT4 γιπθφιπζε γιπθνγφλν αλελεξγή PDH ελεξγή Ππξνπβηθφ πζηνιηθή ιεηηνπξγία Αληιηεο ηφλησλ ΑΣΡ ΔΛΟ PDH θηλάζε Αθεηπι-CoA Κχθινο Krebs Μιηοτόνδριο

31 Παζνθπζηνινγία ΓΜ Μεηαβολικές Διαηαρατές Αιιαγή ζηε ρξεζηκνπνίεζε ελέξγεηαο Διάηησζε ζηε παξνρή & ρξεζηκνπνίεζε γιπθφδεο απφ ην κπνθάξδην (νμείδσζε-γιπθφιπζε) Απψιεηα ησλ κεηαθνξέσλ GLUT-4 Αλαζηαιηηθή επίδξαζε ησλ ειεπζέξσλ ιηπαξψλ νμέσλ (ΔΛΟ) ζηελ ππξνπβηθή δευδξνγνλάζε Μείωζε ηνπ ΑΣΡ

32 Παζνθπζηνινγία Μεηαβολικές Διαηαρατές Μεηαβνιηζκόο ΔΛΟ Απμεκέλε ρξεζηκνπνίεζε ΔΛΟ ωο ελεξγεηαθό ππόζηξωκα Απμεκέλε κπνθαξδηαθή θαηαλάισζε Ο 2 Αξξπζκηνγέλεζε Αχμεζε ηνπ ελδνθπηηάξηνπ Ca ++ πζζψξεπζε γαιαθηηθνχ νμένο Μπνθαξδηαθή δπζιεηηνπξγία

33 Παζνθπζηνινγία ΓΜ Μεηαβολικές Διαηαρατές Γηαηαξαρέο ζηελ νκνηόζηαζε αζβεζηίνπ Γηαηαξαρή ζηε ιεηηνπξγία αληιίαο Νa + -Ca 2+ Μεησκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο SERCA2a Αχμεζε ηνπ ηζνελδχκνπ V3 ηεο κπνζίλεο Μπνθαξδηαθή δπζιεηηνπξγία

34 Παζνθπζηνινγία Μσοκαρδιακή Ίνωζη Μπνθπηηαξηθόο ζάλαηνο Απόπηωζε Απνπζία νπιήο Απνπζία ζεκαληηθήο ζπζζψξεπζεο θνιιαγφλνπ Νέθξωζε Γηεχξπλζε ησλ δηαζηεκάησλ κεηαμχ κπνθπηηάξσλ Απμεκέλε ελαπφζεζε θνιιαγφλνπ (replacement fibrosis)

35 Παζνθπζηνινγία ΓΜ Παθογένεια Μσοκαρδιακής Ίνωζης πζζώξεπζε θνιιαγόλνπ (ηχπνπ ΙΙΙ) TGF-β1 απφ θαξδηαθνχο ηλνβιάζηεο IGF-I Παξαγωγή ROS & NOS Αχμεζε νμεηδσηηθνχ stress Αλψκαιε έθθξαζε γνληδίσλ Απμεκέλε ζχλζεζε AT-II λέθξσζε & απφπησζε Αχμεζε ΔΣ-1 ηνπηθή ίλσζε & απφπησζε ROS: Reactive Oxygen Species ATII: Αγγεηνηελζίλε ΙΙ NOS: Nitrogen Oxygen Species ΔΣ-1: Δλδνζειίλε 1

36 Παζνθπζηνινγία Δομικές μεηαβολές- Μικροαγγειοπάθεια Πάρπλζε βαζηθήο κεκβξάλεο Μηθξναλεπξχζκαηα ηξηρνεηδψλ Διαηησκέλε ππθλφηεηα ηξηρνεηδψλ Δπεξεαζκέλε αγγεηνγέλεζε (VEGF κεηαλάζηεπζε κνλνθπηηάξσλ) Δπεηζφδηα ηζραηκίαο Δζηηαθή λέθξσζε κπνθαξδηαθψλ θπηηάξσλ + Ίλσζε + Αληηδξαζηηθή ππεξηξνθία

37 Παζνθπζηνινγία ΓΜ Μικροαγγειοπάθεια Δλδνζειηαθή δπζιεηηνπξγία παξαγσγή ΝΟ παξαγσγή αγγεηνζπζπαζηηθψλ PG ζπζζψξεπζε αηκνπεηαιίσλ Γηαηαξαρή ηεο ηζνξξνπίαο αγγεηνδηαζηνιήο αγγεηνζχζπαζεο

38 Παζνθπζηνινγία Νεσροπάθεια ANΣ πκπαζεηηθή απνλεχξσζε Πξνζβνιή ηνπ νπηζζίνπ ηνηρψκαηνο θπξίσο 123 I-MIBG - SPECT HED-PET MJ Stevens, et al. Circulation. 1998;98:

39 Παζνθπζηνινγία Νεσροπάθεια ANΣ πζρέηηζε λεπξνπάζεηαο ηνπ ΑΝ κε ηε δπζιεηηνπξγία ηεο ΑΡ θνηιίαο Γηαζηνιηθή πζηνιηθή Μειέηεο κε ΔCHO SPECT MRI Diabetes Care;2003:1955

40 Παζνθπζηνινγία Νεσροπάθεια ANΣ πζρέηηζε λεπξνπάζεηαο ηνπ ΑΝ κε ηε δπζιεηηνπξγία ηεο ΑΡ θνηιίαο Γηαζηνιηθή πζηνιηθή Μειέηεο κε ΔCHO SPECT MRI Diabetes Care;2003:1955

41 Παζνθπζηνινγία Νεσροπάθεια ANΣ πζρέηηζε λεπξνπάζεηαο ηνπ ΑΝ κε ηε δπζιεηηνπξγία ηεο ΑΡ θνηιίαο Γηαζηνιηθή πζηνιηθή Μειέηεο κε ΔCHO SPECT MRI Diabetes Care;2003:1955 Peak filling rate /EDV/s 3,44 +/ ,43+/- 1,04 n.s. First 1/3 filling fraction (%SV) 52,7 +/- 16,5 +/- 32,8 +/-11,9 <0,001

42 ηάδηα Γηαβεηηθήο Μπνθαξδηνπάζεηαο ΣΑΓΙΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΑΛΛΑΓΔ ΓΟΜΙΚΔ ΑΛΛΑΓΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΓΙΑΓΝΩΗ 1ν -Απψιεηα GLUT4 -Αχμεζε ΔΛΟ -Παζ. νκνηφζηαζεca 2+ Υσξίο δηα/ρεο ή ήπηα δηαζηνιηθή δπζιεηηνπξγία Φπζηνινγηθφ πάρνο, κάδα θαη δηαζηάζεηο ΑΚ Tissue Doppler 2ν -Απφπησζε & Νέθξσζε -Αχμεζε ΑΣΙΙ -Διάηησζε IGF-I -Αχμεζε TGF-β1 -Ήπηα λεπξνπ. ΑΝ Γηαζηνιηθή δπζιεηηνπξγία κε θπζηνινγηθή ή ελαθρώς επηρεαζμένη ζπζηνιηθή ιεηηνπξγία Διαθξψο απμεκέλε κάδα, πάρνο θαη δηαζηάζεηο ΑΚ Tissue Doppler πκβαηηθφ ECHO 3ν -Μηθξναγγεηαθή δπζιεηηνπξγία -Τπέξηαζε -Ν Γηαζηνιηθή θαη πζηνιηθή δπζιεηηνπξγία εκαληηθά απμεκέλε κάδα, δηαζηάζεηο θαη πάρνο ηεο ΑΚ πκβαηηθφ ΔCHO -νβαξή λεπξνπ. ΑΝ Σξνπνπνηεκέλν από Fang ZY, et al. Endocrine Reviews 2004;25:543-67

43 Πξνζβνιή Γεμηάο Κνηιίαο ;

44 Πξνζβνιή Γεμηάο Κνηιίαο ; Γηαζηνιηθή Γπζιεηηνπξγία δεμηάο θνηιίαο Μφλν κε Ιζηηθφ Doppler Karamitsos TD et al. Int. J of Cardiology 2006 (in press)

45 Πξνζβνιή Γεμηάο Κνηιίαο!

46 Αληηκεηώπηζε Γηαβεηηθήο Μπνθαξδηνπάζεηαο

47 Γιπθαηκηθόο Έιεγρνο Kαιόο γιπθαηκηθόο έιεγρνο γηα κείσζε ζηξνθήο κπνθαξδηαθνχ κεηαβνιηζκνχ πξνο ΔΛΟ Κιηληθέο κειέηεο UKPDS DIGAMI DCCT

48 KA θαη /ε ζάλαηνο / άηνκα/έηνο Γιπθαηκηθφο Έιεγρνο & Κίλδπλνο Δκθάληζεο ΚΑ ΗbA1c %

49 UKPDS Stratton, I. M et al. BMJ 2000;321:

50 UKPDS Stratton, I. M et al. BMJ 2000;321:

51 UKPDS Δληαηηθή Ρχζκηζε ΑΠ

52 UKPDS Δληαηηθή Ρχζκηζε ΑΠ

53 Μελέηη DIGAMI Απφιπηε ειάηησζε θηλδχλνπ 11% ρεηηθφο θίλδπλνο 0.72 (0.55 to 0.92) P=0.011 Malmberg, K. BMJ 1997;314:1512

54 Νεπξννξκνληθή Δλεξγνπνίεζε ζε ΚΑ & Γ ΑΝG ΙΙ Αγγεηνζχζπαζε Δλεξγνπνίεζε ηνπ Ν Αλαδηακφξθσζε Μπνθπηηαξηθή ππεξηξνθία Αλάπηπμε ΛΜΙ αγγείσλ Παξαγσγή θνιιαγφλνπ Παξαγσγή Αιδνζηεξφλεο Απμεκέλε ζπζζψξεπζε αηκνπεηαιίσλ ζξνκβνγέλεζε Μπνθπηηαξηθή απφπησζε

55 Mείωζε ζλεηόηεηαο από ΚΑ 23,5% Shekelle PG, et al. JACC 2003;41:

56 πκβάκκαηα (%) Μειέηε Μicro-HOPE (Ramipril) Απνηειέζκαηα ζε Γηαβεηηθνχο Αζζελείο RR = ειάηησζε θηλδχλνπ πλδπαζκέλα ΟΔΜ ΑΔΔ Καξδηαγγ ζάλαηνο Λαλζάλνπζα Νεθξνπάζεηα

57 πκβάκκαηα (%) Μειέηε Μicro-HOPE (Ramipril) Απνηειέζκαηα ζε Γηαβεηηθνχο Αζζελείο RR = ειάηησζε θηλδχλνπ πλδπαζκέλα ΟΔΜ ΑΔΔ Καξδηαγγ ζάλαηνο Λαλζάλνπζα Νεθξνπάζεηα

58 Βιαπηηθέο δξάζεηο αιδνζηεξόλεο ζε ΚΑ Όγθν Ηιεθ/ηεο Νεπξν-νξκνληθέο Αηκνδπλακηθεο Κπηηαξηθέο

59 Βιαπηηθέο δξάζεηο αιδνζηεξόλεο ζε ΚΑ Όγθν Ηιεθ/ηεο Νεπξν-νξκνληθέο Αηκνδπλακηθεο Κπηηαξηθέο

60 Βιαπηηθέο δξάζεηο αιδνζηεξόλεο ζε ΚΑ Όγθν Ηιεθ/ηεο Νεπξν-νξκνληθέο Αηκνδπλακηθεο Κπηηαξηθέο

61 Βιαπηηθέο δξάζεηο αιδνζηεξόλεο ζε ΚΑ Όγθν Ηιεθ/ηεο Νεπξν-νξκνληθέο Αηκνδπλακηθεο Κπηηαξηθέο

62 Βιαπηηθέο δξάζεηο αιδνζηεξόλεο ζε ΚΑ Όγθν Ηιεθ/ηεο Νεπξν-νξκνληθέο Αηκνδπλακηθεο Κπηηαξηθέο

63 RALES (Randomized Aldactone Evaluation Study) Πηζαλφηεηα Δπηβίσζεο 30% ζρεηηθή ειάηηωζε θηλδύλνπ Μήλεο

64 Αληαγωληζηέο Αιδνζηεξόλεο aldosterone antagonist is reasonable in selected patients with moderately severe to severe symptoms of HF and reduced LVEF monitored for preserved renal function and normal potassium concentration. Creatinine 2.5 mg/dl in men 2.0 mg/dl in women Potassium 5.0 meq/l Hunt SA, et al. Circulation. 2005;112:e

65 Αληαγωληζηέο Αιδνζηεξόλεο aldosterone antagonist is reasonable in selected patients with moderately severe to severe symptoms of HF and reduced LVEF monitored for preserved renal function and normal potassium concentration. Creatinine 2.5 mg/dl in men 2.0 mg/dl in women Potassium 5.0 meq/l ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΚΑ ζηαδίνπ ΙΙΙ/ΙV NYHA Μεηά απφ ΟΔΜ - EF < 40% & KA ή Γ ΓΔΝ ππάξρνπλ κειέηεο ζε αζζελείο ζηαδίνπ Ι/ΙΙ NYHA Hunt SA, et al. Circulation. 2005;112:e

66 Αληαγωληζηέο Αιδνζηεξόλεο aldosterone antagonist is reasonable in selected patients with moderately severe to severe symptoms of HF and reduced LVEF monitored for preserved renal function and normal potassium concentration. Creatinine 2.5 mg/dl in men 2.0 mg/dl in women Potassium 5.0 meq/l ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΚΑ ζηαδίνπ ΙΙΙ/ΙV NYHA Μεηά απφ ΟΔΜ - EF < 40% & KA ή Γ ΓΔΝ ππάξρνπλ κειέηεο ζε αζζελείο ζηαδίνπ Ι/ΙΙ NYHA Hunt SA, et al. Circulation. 2005;112:e

67 Αληαγωληζηέο ηωλ Τπνδνρέωλ ΑΣ-ΙΙ Έλδεημε ωο ελαιιαθηηθή αγωγή ηωλ αμδα ζε ΚΑ ε Γ κείωζε ηνπ θηλδύλνπ εθδήιωζεο δηαβεηηθήο λεθξνπάζεηαο πλδπαζκόο αμδα+ασιι-blockers έλδεημε θιάζεο ΙΙβ

68 % ησλ αζζελψλ κε ζχκβακα RENAAL Πξώηε Ννζειεία γηα ΚΑ (δξάζε Losartan) % RR P= Placebo * (n) Losartan * (n) Μήλεο * ε ζπλδπαζκό κε δηνπξεηηθό, calcium channel blocker, beta-blocker, ή /θαη alpha-blocker (open-label) Brenner BM, et al. N Engl J Med. 2001;345(12):

69 Καξδηαθή Αλεπάξθεηα Κιάζε IIa 1. Angiotensin converting enzyme inhibitors can be useful to prevent HF in patients at high risk for developing HF who have a history of atherosclerotic vascular disease, diabetes mellitus, or hypertension with associated cardiovascular risk factors. (Level of Evidence:A) 2. Angiotensin II receptor blockers can be useful to prevent HF in patients at high risk for developing HF who have a history of atherosclerotic vascular disease, diabetes mellitus, or hypertension with associated cardiovascular risk factors. (Level of Evidence: C) Hunt SA, et al. Circulation. 2005;112:e

70 Κιάζε IIa Καξδηαθή Αλεπάξθεηα 1. Angiotensin converting enzyme inhibitors can be useful to prevent HF in patients at high risk for developing HF who have a history of atherosclerotic vascular disease, diabetes mellitus, or hypertension with associated cardiovascular risk factors. (Level of Evidence:A) 2. Angiotensin II receptor blockers can be useful to prevent HF in patients at high risk for developing HF who have a history of atherosclerotic vascular disease, diabetes mellitus, or hypertension with associated cardiovascular risk factors. (Level of Evidence: C) Hunt SA, et al. Circulation. 2005;112:e

71 Δλεξγνπνίεζε ηνπ Ν ζε ΚΑ Αγγεηνζχζπαζε Δλεξγνπνίεζε ΡΑΑ Μπνθπηηαξηθή ππεξηξνθία Έθθξαζε εκβπτθψλ γνληδίσλ Πξναξξπζκηνγφλνο δξάζε Μπνθπηηαξηθή ηνμηθφηεηα Μπνθπηηαξηθή απφπησζε

72 β- Αλαζηνιείο 26,7% Haas SJ, et al.am Heart J 2000;146:848-53

73 β- Αλαζηνιείο πκπέξαζκα:aζζελείο κε Γ θαη Υξφληα ΚΑ σθεινχληαη απφ ηε ιήςε β-αλαζηνιέσλ Ν αλ θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ φ,ηη νη κε δηαβεηηθνί 26,7% Haas SJ, et al.am Heart J 2000;146:848-53

74 Αγωγή κε β-αλαζηνιείο Βειηηώλεη ηελ Δπηβίωζε ζε Αζζελείο κε Γ θαη Νόζν ηεθαληαίωλ: Μειέηε ΒΙP 991 Δπηβίωζε 1812 Έηε παξαθνινχζεζεο

75 ζλεηόηεηα ή ρεηξνηέξεπζε ΚΑ Θλεηόηεηα ή λνζειεία γηα θαξδηαθή αλεπάξθεηα RR 31% 29,2 RR 27% ΜΔRIT-HF 19,6 21,6 13,6 C M DM C M Με δηαβεηηθνί Γηαβεηηθνί Απνηειέζκαηα ρνξήγεζεο κεηνπξνιόιεο ηε ζλεηφηεηα ή ρεηξνηέξεπζε ηεο ΚΑ Θλεηφηεηα Hajalmarson et al. ΜΔRIT-HF:2000;283:

76 ζλεηόηεηα ή ρεηξνηέξεπζε ΚΑ Θλεηόηεηα ή λνζειεία γηα θαξδηαθή αλεπάξθεηα RR 31% 29,2 RR 27% ΜΔRIT-HF 19,6 21,6 13,6 C M DM C M Με δηαβεηηθνί Γηαβεηηθνί θεινο 6% θεινο 7,6 % Απνηειέζκαηα ρνξήγεζεο κεηνπξνιόιεο ηε ζλεηφηεηα ή ρεηξνηέξεπζε ηεο ΚΑ Θλεηφηεηα Hajalmarson et al. ΜΔRIT-HF:2000;283:

77 Mείωζε ζπλνιηθήο ζλεηόηεηαο 35% ( κε κεηνπξνιόιε) Total of randomized CIBIS II Diabetics Non-diabetics All MERIT-HF Diabetics Non-diabetics All Copernicus Diabetics Non-diabetics All πλνιηθά Diabetics Non-diabetics All Νν of deats Placebo/b-blockers / ,0 1,8 Relative risk and 95% confidence interval

78 TZDs Αγσληζηέο ησλ PPARγ Βειηίσζε ζηελ αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε Διάηησζε ησλ ΔΛΟ

79 TZDs Αγσληζηέο ησλ PPARγ Βειηίσζε ζηελ αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε Διάηησζε ησλ ΔΛΟ Mεηνλεθηήκαηα: -Αχμεζε βάξνπο -Αχμεζε δηαπεξαηφηεηαο πλεπκνληθψλ ηξηρνεηδψλ -Καηαθξάηεζε χδαηνο -Πλεπκνληθφ νίδεκα

80 ΔΛΟ (κeq/l) Δπίπεδα ΔΛΟ ζε Αζζελείο πνπ Λακβάλνπλ Πηνγιηηαδόλε ή Μεηθνξκίλε ή Γιηκεπηξίδε Πηνγιηηαδφλε Μεηθνξκίλε Γιηκεπηξίδε *P<0,05 - P<0,01 vs βαζηθή ηηκή ΔΛΟ = Διεχζεξα Ληπαξά Ομέα Μήλεο

81 πκπεξάζκαηα γηα Γηαβεηηθή κπνθαξδηνπάζεηα Ξερωξηζηή Κιηληθή Οληόηεηα Αιιά ζπαλίωο ακηγήο πλήζωο ζπλππάξρεη κε αξηεξηαθή ππέξηαζε θαη λόζν ζηεθαληαίωλ

82 Λεηηνπξγηθέο πλέπεηεο ΓΜΚ Γηαζηνιηθή ή/θαη πζηνιηθή Γπζιεηηνπξγία Αλάγθε αληηκεηώπηζεο Παξαγόληωλ Κηλδύλνπ Τπεξγιπθαηκία Αξηεξηαθή Τπέξηαζε Γπζιηπηδαηκία Καξδηνινγηθά θάξκαθα αμδα ή/θαη ΑΣΙΙ-blockers β- blockers

83

84 Σέινο νκηιίαο

85 Απνθπγή ρνξήγεζεο TZDs ζε αζζελείο κε ΚΑ ζηαδίνπ ΙΙΙ/ΙV ε εμέιημε κειέηεο γηα ηε ρνξήγεζε TZDs ζε αζζελείο κε ΚΑ & Γ Έλαξμε κε κηθξέο δόζεηο ηαδηαθή αύμεζε δνζνινγίαο

86 Απνθπγή ρνξήγεζεο TZDs ζε αζζελείο κε ΚΑ ζηαδίνπ ΙΙΙ/ΙV ε εμέιημε κειέηεο γηα ηε ρνξήγεζε TZDs ζε αζζελείο κε ΚΑ & Γ Έλαξμε κε κηθξέο δόζεηο ηαδηαθή αύμεζε δνζνινγίαο

87 ηαηίλεο & ΚΑ 551 αζζελείο ΚΑ EF<40% Horwich TB, et al. JACC 2004;43:

88 ηαηίλεο & ΚΑ 551 αζζελείο ΚΑ EF<40% Horwich TB, et al. JACC 2004;43: Μειέηε Corona Kjekshus J, et al. Eur J Heart Fail 2005;7: % Γ

89 Αλαζηνιείο ππνδνρέωλ αιδνζηεξόλεο

90 Hunt SA, et al. Circulation. 2005;112:e

91 Μειέηε EPHESUS 6,632 αζθενείς με ΟΕΜ επιπλακέν με ΚΑ και ζσζηολική δσζλειηοσργία Αριζηερής κοιλίας ΟΕΜ ηις προηγούμενες 3-14 ημέρες Δσζλειηοσργία Αριζηερής κοιλίας (ΚΕ <40%) ΚΑ (ζε μη-διαβηηικούς ότι όμως απαραίηηηα ζε διαβηηικούς) Βέληιζηη Φαπμακεςηική Αγωγή (αμεα, ΑΤΙΙ blockers,διοσρηηικά, και β-blockers, Σηεθανιαία επαναιμάηωζη) Επλερενόνη (n = 3,313) Placebo (n = 3,319) Τελικά Σημεία (16 μήνες follow-up): 1) ολική θνηηόηηηα 2) θάναηος ή νοζηλεία από καρδιαγγειακά αίηια N Engl J Med 2003;348:

92 20% 15% Μειέηε ΔPHESUS Πξσηνγελή Σειηθά εκεία All-cause Οιηθή Θλεηόηεηα Mortality RR 0.85 p= % 16,7% 14,4% 30% Θάλαηνο ή Ννζειεία θαξδηαγγεηαθά αίηηα CV Death or Hospitalization RR 0.83 p= ,0% 26,7% 10% 20% 5% 10% 0% Δπλεπενόνη Placebo 0% 32% Γ Δπλεπενόνη Placebo N Engl J Med 2003;348:

93 % ηων Θανάηων Θλεηόηεηα δηαβεηηθώλ αζζελώλ Αιτίες θανάτου Ιζσαιμία μςοκαπδίος Λοιπά Καπδιακά αίηια ΣΓ Καπκίνορ ΑΔΔ Λοίμωξειρ Άλλα Geiss LS et al. In: Diabetes in America. 2 nd ed. 1995; chap 11.

94 Αλεπηζύκεηεο Δλέξγεηεο TZDs Αύμεζε ζωκαηηθνύ βάξνπο 1-5 Kg Ιδίως επί ζσνδσαζμού με ινζοσλίνη ή ζοσλθονσλοσρίες Καηαθξάηεζε ειεπζέξνπ ύδαηνο ηξηρνεηδηθήο δηαπεξαηφηεηνο Καηαθξάηεζε Na + ζην άπσ εζπεηξακέλν ζσιελάξην Αγγεηνδηαζηνιή ζηελ κηθξνθπθινθνξία

95 Καξδηαθή Αλεπάξθεηα ηάδην 1 ηάδην 2 ηάδην 3 ηάδην 4 Κανένα ζύμπηωμα Προδιαθεζικοί παράγονηες ΚΑ Κανένα ζύμπηωμα Δομικές μεηαβολές μσοκαρδίοσ Σσμπηώμαηα ΚΑ Τώρα ή προηγοσμένως Σσμπηώμαηα ΚΑ Ανθεκηικά ζε θεραπεία Τπέξηαζε Γηαβήηεο Παρπζαξθία Πξνεγεζέλ έκθξαγκα Καξδηαθή ππεξηξνθία Βαιβηδνπάζεηα Γλσζηέο δνκηθέο κεηαβνιέο Γχζπλνηα κε θφπσζε Γχζπλνηα ζε εξεκία παξά ηε ζεξαπεία θαη λνζειείεο

96 Δπίδξαζε ηνπ Γ ζηε Καξδηαγγεηαθή Θλεηόηεηα Μειέηε MRFIT=Multiple Risk Factor Intervention Trial Με Γηαβεηηθνί(n=342,815) Γηαβεηηθνί (n=5,163) Αξηζκόο παξαγόληωλ θηλδύλνπ* *θάπληζκα, ππεξρνιεζηεξνιαηκία, θαη ππέξηαζε. Stamler J, et al. Diabetes Care. 1993;16:

97 Αξηζκφο Καξδηαγγεηαθψλ Θαλάησλ/ 1000 άηνκα/έηνο Μειέηε Framingham Γ & Καξδηαγγεηαθή Θλεηόηεηα 20 έηη παρακολούθηζης 17 8 Άλδξεο 17 Kannel WB, McGee DL. JAMA 1979;241: Γπλαίθεο Γ φρη-γ

Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ ειηθησκέλνπ αζζελή κε ζαθραξώδε δηαβήηε

Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ ειηθησκέλνπ αζζελή κε ζαθραξώδε δηαβήηε Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ ειηθησκέλνπ αζζελή κε ζαθραξώδε δηαβήηε ΑΜΠΑΝΗ ΥΡΗΣΟ Παζνιόγνο-Γηαβεηνιόγνο Ο ζαθραξώδεο δηαβήηεο ζηα άηνκα κεγάιεο ειηθίαο Ζ ζπρλόηεηα ηνπ Γ ζηα άηνκα ειηθίαο > 65 έηε 10-25% Τπάξρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Α.Ν. ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ Δ.. ΛΟΤΡΗΓΑ Π.Β. ΒΟΤΛΓΑΡΖ Α.Γ. TΔΛΔΠΖ Α.Α. ΓΡΟΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ κοπός ηης

Διαβάστε περισσότερα

11 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε

11 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 11 o Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε Ξεξηερόκελα 11.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 300 11.1.1 ΝΟΗΠΚΝΗ... 300 11.1.2 ΓΗΑΓΛΩΠΡΗΘΑ ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΡΝ ΠΑΘΣΑΟΩΓΖ ΓΗΑΒΖΡΖ... 300 11.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Α. Παηάθα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Μνλάδα Αλαπλεπζηηθήο Αλεπάξθεηαο ΓΠΝ Γ Παπαληθνιάνπ Ο ύπλνο επεξεάδεη

Διαβάστε περισσότερα

Διαβήτης και καρδιακή ανεπάρκεια: επιδημιολογικά δεδομένα και διαγνωστικοί προβληματισμοί

Διαβήτης και καρδιακή ανεπάρκεια: επιδημιολογικά δεδομένα και διαγνωστικοί προβληματισμοί Διαβήτης και καρδιακή ανεπάρκεια: επιδημιολογικά δεδομένα και διαγνωστικοί προβληματισμοί Χριστίνα Χρυσοχόου Επιµ Α, Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική, ΙΓΝΑ Σακχαρώδης διαβήτης και υγεία Τον 1ον αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

Ανηαγυνιζηέρ ηυν ςποδοσέυν 1 ηηρ αγγειοηενζίνηρ ΙΙ και καπκίνορ. Λνπθία Γακβξίιε, Κσλζηαληίλνο Κνπινύζηνο, Βαζηιηθή Γνύξιηνπ, Κσλζηαληίλνο

Ανηαγυνιζηέρ ηυν ςποδοσέυν 1 ηηρ αγγειοηενζίνηρ ΙΙ και καπκίνορ. Λνπθία Γακβξίιε, Κσλζηαληίλνο Κνπινύζηνο, Βαζηιηθή Γνύξιηνπ, Κσλζηαληίλνο 1 Ανηαγυνιζηέρ ηυν ςποδοσέυν 1 ηηρ αγγειοηενζίνηρ ΙΙ και καπκίνορ Λνπθία Γακβξίιε, Κσλζηαληίλνο Κνπινύζηνο, Βαζηιηθή Γνύξιηνπ, Κσλζηαληίλνο Τδηόκαινο Α Πξνπαηδεπηηθή Παζνινγηθή Κιηληθή Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΑΙ ΓΔΙΚΣΔ ΔΝΓΟΘΗΛΙΑΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ;

ΔΙΝΑΙ ΓΔΙΚΣΔ ΔΝΓΟΘΗΛΙΑΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ; TRIPLEX KAΡΧΣΙΓΧΝ ΑΡΣΗΡΙΧΝ. ΠΑΥΟ ΔΧ-ΜΔΟΤ ΥΙΣΧΝΑ. ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΚΛΗΡΙΑ. ΔΙΝΑΙ ΓΔΙΚΣΔ ΔΝΓΟΘΗΛΙΑΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ; Φωκά Διηζάβεη ΔΓΔΑ 2012 Ιαηξόο Αθηηλνιόγνο πλεξγάηεο Βηνηαηξηθήο Φπζηνινγηθή ελδνζειηαθή ιεηηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ 1 Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ θαξκάθνπ. Αλαζηάδηα Κεή, Δπάγγεινο Λπκπεξόπνπινο, Μσπζήο Διηζάθ Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Βξαρύο

Διαβάστε περισσότερα

9 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

9 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 9 o Ξεξηερόκελα 9.1 ΠΡΔΦΑΛΗΑΗΑ ΛΝΠΝΠ... 246 9.1.1 ΟΡΙΜΟΙ ΣΔΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΟΤ... 246 9.1.2 Η ΣΔΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΟ ΣΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΑΘΔΝΗ... 247 9.1.3 ΟΞΤ ΈΜΦΡΑΓΜΑ ΜΤΟΚΑΡΓΙΟΤ...

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΥΝΙΚΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ: ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ

ΠΛΑΥΝΙΚΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ: ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΛΑΥΝΙΚΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ: ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ Γξ Θεκηζηνθιήο Σδώηδαο Δλδνθξηλνιόγνο Γείθηεο Μάδαο ώκαηνο (ΒΜΙ) BMI= Σωματικό Βάρος Υψος Καηεγνξηνπνίεζε ΒΜΙ Κίλδπλνο Διιεηπνβαξήο

Διαβάστε περισσότερα

Χριζηίνα Χρσζοτόοσ Καρδιολόγος Επιμ Β Α Πανεπιζηημιακής Καρδιολογικής κλινικής ΙΓΝΑ

Χριζηίνα Χρσζοτόοσ Καρδιολόγος Επιμ Β Α Πανεπιζηημιακής Καρδιολογικής κλινικής ΙΓΝΑ Παθοθσζιολογία ηης αθηροζκλήρφζης Χριζηίνα Χρσζοτόοσ Καρδιολόγος Επιμ Β Α Πανεπιζηημιακής Καρδιολογικής κλινικής ΙΓΝΑ Η θαξδηναγγεηαθή λόζνο απνηειεί ηνλ κεγαιύηεξν θίλδπλν γηα ηελ αλζξώπηλε δσή θαη πγεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012

ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012 ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012 ΟΡΗΜΟΗ Σν monitoring ζηε ΜΔΘ νξίδεηαη σο ε ζπλερήο ή δηαιείπνπζα παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή δηαθόξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Αδιποκίνερ και μη αλκοολική νόζορ ηος ήπαηορ: Από ηην παθογένεια ζηην θεπαπεία.

Αδιποκίνερ και μη αλκοολική νόζορ ηος ήπαηορ: Από ηην παθογένεια ζηην θεπαπεία. Αδιποκίνερ και μη αλκοολική νόζορ ηος ήπαηορ: Από ηην παθογένεια ζηην θεπαπεία. Κσλζηαληίλνο Καξγηώηεο 1*, Θεκηζηνθιήο Βαζηιεηάδεο 2, Θενδώξα Γξίβα 1*, Υαξάιακπνο Κνπκαξάο 1*, Όιγα Γηνπιεκέ 2, Διέλε Θενραξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Yπάξρεη κεηαβνιηθό ζύλδξνκν;

Yπάξρεη κεηαβνιηθό ζύλδξνκν; Yπάξρεη κεηαβνιηθό ζύλδξνκν; Γεκ. Θ. Καξακήηζνο 20ν εηήζην ζπλέδξην ΓΔΒΔ Λίγε ηζηνξία Κylin E. 1923 Yπέξηαζε, ππεξγιπθαηκία, νπξηθή αξζξίηηδα (ζπρλή ζπλύπαξμε) Vague J. 1947 Αλδξνεηδήο θαη γπλαηθνεηδήο

Διαβάστε περισσότερα

Δκκελφπαπζε - Θεξαπεία νξκνληθήο ππνθαηάζηαζεο. Ζ. Μούζιετ Ελδοθρηλοιόγος Δηδάθηφρ Ιαηρηθής ΑΠΘ Δηεσζσληής Ποισηαηρείοσ ΕΟΠΥΥ Αλάιευες- Θεζζαιολίθε

Δκκελφπαπζε - Θεξαπεία νξκνληθήο ππνθαηάζηαζεο. Ζ. Μούζιετ Ελδοθρηλοιόγος Δηδάθηφρ Ιαηρηθής ΑΠΘ Δηεσζσληής Ποισηαηρείοσ ΕΟΠΥΥ Αλάιευες- Θεζζαιολίθε Δκκελφπαπζε - Θεξαπεία νξκνληθήο ππνθαηάζηαζεο Ζ. Μούζιετ Ελδοθρηλοιόγος Δηδάθηφρ Ιαηρηθής ΑΠΘ Δηεσζσληής Ποισηαηρείοσ ΕΟΠΥΥ Αλάιευες- Θεζζαιολίθε Προσδόκιμο Επιβίωσης Ηλικία (Έτη) Προσδόκιμο επιβίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Η αξθνείδσζε είλαη κία πνιπζπζηεκαηηθή λόζνο άγλσζηεο αηηηνινγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε

Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε Αζηέξηνο Καξαγηάλλεο Καζεγεηήο Παζνινγίαο ΑΠΘ Β Πξνπαηδεπηηθή Παζνινγηθή Κιηληθή Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Αίηηα δεπηεξνπαζνύο ππέξηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Aζαλαζία Κ.Παπαδαθεηξνπνύινπ, Αιέμηνο σηεξόπνπινο, ηαύξνο Ι.Παππάο. Γ Παζνινγηθό Σκήκα & Γηαβεηνινγηθό Κέληξν Γ.Ν.Νίθαηαο Πεηξαηά «Άγηνο Παληειεήκσλ»

Aζαλαζία Κ.Παπαδαθεηξνπνύινπ, Αιέμηνο σηεξόπνπινο, ηαύξνο Ι.Παππάο. Γ Παζνινγηθό Σκήκα & Γηαβεηνινγηθό Κέληξν Γ.Ν.Νίθαηαο Πεηξαηά «Άγηνο Παληειεήκσλ» 1 Σελήνιο και καπδιαγγειακόρ κίνδςνορ Aζαλαζία Κ.Παπαδαθεηξνπνύινπ, Αιέμηνο σηεξόπνπινο, ηαύξνο Ι.Παππάο Γ Παζνινγηθό Σκήκα & Γηαβεηνινγηθό Κέληξν Γ.Ν.Νίθαηαο Πεηξαηά «Άγηνο Παληειεήκσλ» Βπασύρ ηίηλορ:

Διαβάστε περισσότερα

Καξδηνπάζεηεο ζε θιεξνλνκηθέο παζήζεηο ηνπ ζπλδεηηθνύ ηζηνύ. Φ. Λαδαξίδνπ ΔΒ Καξδηνιόγνο Ννζνθνκείν Αγηνο Παύινο, Θεζζαινλίθε

Καξδηνπάζεηεο ζε θιεξνλνκηθέο παζήζεηο ηνπ ζπλδεηηθνύ ηζηνύ. Φ. Λαδαξίδνπ ΔΒ Καξδηνιόγνο Ννζνθνκείν Αγηνο Παύινο, Θεζζαινλίθε Καξδηνπάζεηεο ζε θιεξνλνκηθέο παζήζεηο ηνπ ζπλδεηηθνύ ηζηνύ Φ. Λαδαξίδνπ ΔΒ Καξδηνιόγνο Ννζνθνκείν Αγηνο Παύινο, Θεζζαινλίθε Ννζήκαηα ζπλδεηηθνύ ηζηνύ Kιεξνλνκηθά: νθείινληαη ζε γνλίδηα πνπ θαζνξίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνκεηακνζρεπηηθόο έιεγρνο. Ισάλλεο Γ Γνπιήο Δ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ Ιπποκράηειο ΓΝΘ

Πξνκεηακνζρεπηηθόο έιεγρνο. Ισάλλεο Γ Γνπιήο Δ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ Ιπποκράηειο ΓΝΘ Πξνκεηακνζρεπηηθόο έιεγρνο Ισάλλεο Γ Γνπιήο Δ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ Ιπποκράηειο ΓΝΘ 32 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Γαζηρενηερολογίας Αθήνα, Νοέμβριος 2012 Σύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ πκκεηνρή ζε: Δθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΔΜΒΟΛΗ (ΠΔ)

ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΔΜΒΟΛΗ (ΠΔ) ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ Γεωργία Γ. Πίτςιου,, MD, PhD Πνευμονολόγοσ- Εντατικολόγοσ Λέκτορασ ΑΠΘ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΔΜΒΟΛΗ (ΠΔ) Εηήζηα επίπησζε ΗΠΑ: 600 000 πεξηζηαηηθά Τα 2/3 ησλ ΠΕ παξακέλνπλ αδηάγλσζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ 13o ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ 2ε ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ Α.Ι. Μαηδεξίδεο, MD, cphd Δηδηθόο Καξδηνιόγνο ύγρξνλε Θεξαπεπηηθή Αληηκεηώπηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ»

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» . ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΟΤ ΑΘΜΑΣΟ: ΜΗΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΠΡΟΚΛΖΖ ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» Ση ίζρπε έσο ην 2005? GINA 2005 Σαμηλόκεζε

Διαβάστε περισσότερα

4 o Èåñéíü Ó ïëåßï 2011 Áèçñïèñüìâùóç: áðü ôçí Ðáèïöõóéïëïãßá óôç Èåñáðåßá

4 o Èåñéíü Ó ïëåßï 2011 Áèçñïèñüìâùóç: áðü ôçí Ðáèïöõóéïëïãßá óôç Èåñáðåßá 4 o Èåñéíü Ó ïëåßï 2011 Áèçñïèñüìâùóç: áðü ôçí Ðáèïöõóéïëïãßá óôç Èåñáðåßá ΟΡΓΑΝΩΖ Διιεληθή Δηαηξεία Αζεξνζθιήξωζεο Μαηάλδξνπ 9, 115 28 Αζήλα Σει. / Φαμ: 210 7210055 E-mail: info@atherosclerosis-gr.org

Διαβάστε περισσότερα

Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010)

Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) ηάδην 1: Ήπηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC 80% ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ηάδην 2: Μέηξηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

12 o ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ & ΑΙΜΑΣΟ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ

12 o ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ & ΑΙΜΑΣΟ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ & ΑΙΜΑΣΟ 12 o Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ Ξεξηερόκελα 12.1 ΞΔΟΗΔΓΣΔΗΟΖΡΗΘΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΔΛΓΝΑΓΓΔΗΑΘΝ ΝΓΘΝ... 322 12.1.1 ΗΠΡΗΘΖ AΟΓΔΠΖ ΘΑΗ ΝΜΓΝΛΩΠΖ... 322 12.1.2

Διαβάστε περισσότερα

Δπηδεκηνινγία θαη Παζνγέλεηα ηεο ΝΑ

Δπηδεκηνινγία θαη Παζνγέλεηα ηεο ΝΑ Δπηδεκηνινγία θαη Παζνγέλεηα ηεο ΝΑ Μάγδα Σζνιάθε, MD, PhD Νεπξνιόγνο-Φπρίαηξνο, Θενιόγνο, Καζεγήηξηα, ΑΠΘ Πξόεδξνο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο λόζνπ Alzheimer ύγθξηζε αηόκσλ άλσ ησλ 60+ ζηελ Δπξώπε θαη

Διαβάστε περισσότερα