VEJLEDNING TIL SUPERKRAFTIGE SLAGNØGLER TIL AUTOBRANCHEN, MODEL 261, 261-3, 261-6, 271, 261 -EU, EU, EU OG 271 -EU

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "VEJLEDNING TIL SUPERKRAFTIGE SLAGNØGLER TIL AUTOBRANCHEN, MODEL 261, 261-3, 261-6, 271, 261 -EU, 261-3 -EU, 261-6 -EU OG 271 -EU"

Transcript

1 Formular P Udgave Oktober, 2001 VEJLEDNING TIL SUPERKRAFTIGE SLAGNØGLER TIL AUTOBRANCHEN, MODEL 261, 261-3, 261-6, 271, 261 -EU, EU, EU OG 271 -EU BEMÆRK Slagnøgler model 261, 261-3, 261-6, 271, 261 -EU, EU, EU og 271 -EU er designet til brug ved fjederudskiftning, større motorreparationer, afmontering af bremseklodser på traktorer samt vedligeholdelse af terrængående køretøjer og landbrugsmaskineri. Ingersoll -Rand påtager sig intet ansvar for eventuelle ændringer af værktøjer udført af brugeren i forbindelse med anvendelsesområder, som Ingersoll -Rand ikke på forhånd er blevet konsulteret om. ADVARSEL! INDEHOLDER VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION. DENNE VEJLEDNING SKAL LÆSES FØR BETJENING AF VÆRKTØJET. DET ER ARBEJDSGIVERENS ANSVAR AT SØRGE FOR, AT INDHOLDET AF DENNE VEJLEDNING BRINGES TIL OPERATØRENS KUNDSKAB. MANGLENDE IAGTTAGELSE AF DISSE ADVARSLER KAN RESULTERE I PERSONSKADE. IBRUGTAGNING AF VÆRKTØJET Dette værktøj skal altid betjenes, kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med de gældende lokale og nationale regler for manuelle trykluftværktøjer. Af sikkerhedshensyn og for at opnå den bedst mulige ydelse og levetid for værktøjskomponenterne, skal værktøjet bruges ved et maksimalt indgangslufttryk på 6,2 bar og med en lufttilførselsslange, der har en indvendig diameter på 13 mm. Der skal altid lukkes for lufttilførslen, og lufttilførselsslangen skal afmonteres før installation, afmontering eller justering af tilbehør til dette værktøj, eller før der udføres vedligeholdelsesarbejde på værktøjet. Der må ikke bruges beskadigede, flossede eller nedslidte luftslanger og tilbehør. Det skal sikres, at alle slanger og alt tilbehør er af den korrekte størrelse og er sikkert monteret. Der henvises til tegning TPD905-1, som viser en typisk rørføring. Der skal altid bruges ren, tør luft ved et maksimalt lufttryk på 6,2 bar. Støv, korroderende dampe og/eller for høj fugtighed kan ødelægge motoren i et trykluftværktøj. Værktøjer må ikke smøres med brændbare eller flygtige væsker så som petroleum, dieselolie eller flybrændstof. Mærkater må ikke fjernes. Eventuelt beskadigede mærkater skal udskiftes. ANVENDELSE AF VÆRKTØJET Der skal altid bruges beskyttelsesbriller under betjening eller vedligeholdelse af værktøjet. Der skal altid bruges høreværn under betjening af dette værktøj. Hold hænder, løse beklædningsdele, langt hår og smykker væk fra værktøjets arbejdsende. Omskifterhåndtagets placering skal altid noteres før betjening af værktøjet, så man ved hvilken retning værktøjet roterer i, når det startes. Under opstart og betjening af trykluftværktøjer, skal man forsøge at forudse og være særdeles opmærksom over for pludselige bevægelsesændringer. Der skal hele tiden holdes en kropsstilling med god balance og godt fodgreb. Som operatør skal man undgå at strække sig for langt under brug af dette BEMÆRK værktøj. Der kan forekomme voldsomme reaktionsmomenter ved eller under det anbefalede lufttryk. Værktøjets aksel kan fortsætte med at rotere et kort stykke tid, efter man har sluppet håndtaget. Trykluftværktøjer kan vibrere under brug. Vibration, hyppigt gentagne bevægelser og ubekvemme stillinger kan være skadelige for operatørens hænder og arme. Brug af værktøjet bør ophøre, hvis man føler nogen form for gener, en snurrende fornemmelse i kroppen eller smerter. Der skal søges lægehjælp, før brug af værktøjet genoptages. Der må kun bruges tilbehør, som anbefales af Ingersoll-Rand. Der må kun bruges krafttoppe og tilbehør. Der må ikke bruges (krom) toppe eller tilbehør til manuel betjening. En slagnøgle er ikke en momentnøgle. Tilspændinger, der kræver et bestemt moment, skal efter montering med en slagnøgle kontrolleres ved hjælp af en momentmåler. Dette værktøj er ikke designet til brug i eksplosive arbejdsmilijøer. Dette værktøj er ikke isoleret mod elektriske stød. Forebyggelse af risici ved udsættelse for og indånding af helbredsskadeligt støv og partikler fra brug af trykluft- og elværktøj: Visse typer støv fra pudsning, savning, slibning, boring og andet byggearbejde med trykluftsværktøj eller elværktøj indeholder kemikalier, som vides at forårsage kræft, fødselsdefekter og andre skader i forbindelse med menneskers forplantningsevne. Eksempler på disse kemikalier omfatter: - bly fra blyholdig maling, - krystallinsk siliciumdioxid fra mursten, cement og andre murværksmaterialer, samt - arsenik og chrom fra kemisk behandlet tømmer. Risikoen, du udsættes for fra disse kemikalier, varierer, afhængig af hvor ofte du udfører denne type arbejde. Du kan reducere risikoen ved udsættelse for disse kemikalier som følger: arbejd i områder med god udluftning, og arbejd med godkendt sikkerhedsudstyr, herunder støvmasker, der er specielt fremstillet til at bortfiltrere mikroskopiske partikler. Brug af reservedele, som ikke er originale Ingersoll-Rand produkter, kan resultere i sikkerhedsrisici, forringet værktøjsydelse samt ekstra vedligeholdelse, og kan gøre alle garantier ugyldige. Reparationsarbejde må kun udføres af autoriseret og korrekt uddannet personale. Kontakt venligst det nærmeste autoriserede Ingersoll-Rand servicecenter. Al korrespondance bedes stilet til Ingersoll-Rands nærmeste kontor eller distributør. Ingersoll-Rand Company 2001 Trykt i USA DK

2 ADVARSELSMÆRKATER ADVARSEL! MANGLENDE IAGTTAGELSE AF DISSE ADVARSLER KAN RESULTERE I PERSONSKADE. ADVARSEL! ADVARSEL! ADVARSEL! Der skal altid bruges beskyttelsesbriller under betjening eller vedligeholdelse af værktøjet. Der skal altid bruges høreværn under betjening af dette værktøj. Der skal altid lukkes for lufttilførslen, og luftslangen skal afmonteres før installation, afmontering eller justering af tilbehør til dette værktøj, eller før der udføres vedligeholdelsesarbejdepåværktøjet. ADVARSEL! Trykluftværktøjer kan vibrere under brug. Vibration, hyppigt gentagne bevægelser og ubekvemme stillinger kan være skadelige for operatørens hænder og arme. Brug af værktøjet bør ophøre, hvis man føler nogen form for gener, en snurrende fornemmelse i kroppen eller smerter. Der skal søges lægehjælp, før brug af værktøjet genoptages. ADVARSEL! Der skal hele tiden holdes en kropsstilling med god balance og godt fodgreb. Som operatør skal man undgå at strække sig for langt under brug af dette værktøj. 90 psig (6,2bar/620kPa) ADVARSEL! Værktøjet må ikke løftes i luftslangen. ADVARSEL! Lufttrykket må ikke overstige 6,2 bar under brug af dette værktøj. ADVARSEL! Der må ikke bruges beskadigede, flossede eller nedslidte luftslanger og tilbehør. International advarselsmærkat: Bestillingsnr. IBRUGTAGNING AF VÆRKTØJET SMØRING Ingersoll -Rand nr. 50 Ingersoll -Rand nr. 100 HOVEDRØR 3 GANGE SÅ STORT SOM VÆRKTØJETS LUFTTILSLUTNING TIL LUFT - SYSTEM TIL TRYKLUFT - VÆRKTØJ Der skal altid bruges luftledningssmøring til disse værktøjer. Vi anbefaler følgende filter-, smøreanordningsog reguleringsenhed: Internationalt - nr. C18-C3-FKG0 I USA - nr. C F K G 0-28 For hver 48 driftstimer, eller som erfaringerne tilsiger det, skal der sprøjtes ca. 4 kubikcentimeter fedt af den anbefalede type ind i smøreanordningen (12). SMØREANORDNING REGULATOR FILTER GRENRØR DOBBELT SÅ STORT SOM VÆRKTØJETS LUFTTILSLUTNING REGELMÆSSIG DRÆNING KOMPRESSOR (Tegning TPD905-1) SPECIFIKATIONER Model Håndtagstype Firkant Slag/min. Anbefalet momentområde GLydniveau db (A) Vibrationsniveau tommer (ft-lbs) Nm Tryk Effekt m/s 2 261, 261-EU pistolgreb 3/4 firkant ( ) ,1 114,1 6,1 261, EU 261-6, EU pistolgreb 3/4 firkant med anvilforlænger ( ) ,1 114,1 6,8 271, 271-EU pistolgreb 1 firkant ( ) ,1 114,1 7,3 G Afprøvet i overensstemmelse med PNEUROP PN8NTC1.2 Afprøvet i overensstemmelse med ISO

3 FABRIKATIONSERKLÆRING Vi Ingersoll-Rand, Co. (leverandørens navn) Swan Lane, Hindley Green, Wigan WN2 4EZ, U.K. (adresse) erklærer som eneansvarlig, at nedenstående produkt, Superkraftige slagnøgler til autobranchen, model 261-EU, EU, EU og 271-EU som denne erklæring vedrører, overholder bestemmelserne i følgende direktiver 98/37/EF ved at være i overensstemmelse med følgende hovedstandard(er): ISO8662, PNEUROP PN8NTC1.2 Serienr. (1994 ) XUA XXXXX D. Vose Patrick Livingston Ansvarliges navn og underskrift Ansvarliges navn og underskrift Dato Oktober, 2001 Dato Oktober, 2001 BEMÆRK DENNE VEJLEDNING BØR GEMMES. MÅ IKKE DESTRUERES. Efter værktøjets levetid anbefales det at demontere og affedte værktøjet, og opdele de adskilte komponenter ud fra materialetypen, så de kan genbruges. 3

4 Blankett P Utgäva 14 Oktober, 2001 ANVISNINGAR FÖR MUTTERDRAGARE FÖR BILINDUSTRIN, MODELLER 261, 261-3, 261-6, 271, 261 -EU, EU, EU OCH 271 -EU S OBS! Mutterdragare modeller 261, 261-3, 261-6, 271, 261 -EU, EU, EU och 271 -EU är konstruerade för att användas vid utbyte av fjädrar, större motorreparationer, borttagning av traktordynor samt till underhåll av lantbruksutrustningar och andra fordon som ej används på vanliga körvägar. Ingersoll -Rand är inte ansvarigt för verktyg som har modifierats av kunden för att anpassas till andra användningar, om inte kunden har konsulterat Ingersoll -Rand. VARNING VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION MEDFÖLJER. LÄS DENNA HANDBOK INNAN VERKTYGET ANVÄNDS. DET ÅLIGGER ARBETSGIVAREN ATT SE TILL ATT DE ANSTÄLLDA SOM SKALL ANVÄNDA VERKTYGEN ÄR FÖRTROGNA MED HANDBOKENS INNEHÅLL. UNDERLÅTELSE ATT IAKTTAGA VARNINGARNA I DETTA INSTRUKTIONSHÄFTE KAN MEDFÖRA PERSONSKADOR. INNAN VERKTYGET ANVÄNDS Stå stadigt, med god balans. Sträck dig inte för långt över verktyget när du arbetar. Höga Användning, inspektion och underhåll av verktyget skall alltid ske i enlighet med på reaktionsvridmoment kan inträffa vid det rekommenderade lufttrycket. användningsplatsen rådande myndigheters gällande regler för handhållna mutterdragare. Verktygets axel kan fortsätta att rotera under en kort tid efter det att pådraget släppts. För säkerhet, bästa effektivitet och maximal varaktighet bör detta verktyg användas med ett maximalt lufttryck på 6,2 bar/620 kpa (90 pund/tum 2 ) vid intaget och med en matarslang med en innerdiameter på 13 mm (1/2 tum). Tryckluftsdrivna verktyg kan vibrera under användningen. Vibrationer, monotona rörelser eller en obekväm ställning kan vara skadligt för händer och armar. Upphör att använda ett verktyg om det börjar sticka eller värka i händer och Stäng alltid av lufttillförseln och koppla bort matarslangen innan du monterar, avlägsnar eller armar. Sök läkare innan du åter använder verktyget. justerar några tillbehör till detta verktyg och Använd sådana tillbehör som rekommenderats av innan du utför service på verktyget. Ingersoll -Rand. Använd aldrig skadade, slitna eller trasiga Använd endast hylsor och tillbehör avsedda för luftslangar och kopplingar. mutterdragare. Använd inte hylsor eller tillbehör Se till att alla slangar och kopplingar är av rätt som är kromade. storlek och ordentligt fastsatta. Se bild TPD905-1 En mutterdragare är inte en momentnyckel. för en typisk installation. Förband som kräver ett särskilt vridmoment måste Använd alltid ren, torr luft och ett maximalt kontrolleras med en momentnyckel när de lufttryck på 6,2 bar (90 pund/tum 2 ). Damm, kopplats samman med hjälp av en mutterdragare. frätande ångor och/eller för mycket fuktighet kan Detta verktyg är ej avsett att användas i explosiv förstöra motorn på en mutterdragare. atmosfär. Smörj aldrig verktygen med lättantändliga eller Detta verktyg är ej isolerat mot elektrisk chock. flyktiga vätskor, som t.ex. fotogen, diesel- eller Undvik att andas in skadligt damm som kan uppstå flygbränsle. vid arbete med verktygen: Avlägsna ej etiketterna. Byt ut skadade etiketter. Vissa typer av damm som uppstår vid slipning, sågning, borrning och andra liknande VERKTYGETS ANVÄNDNING aktiviteter innehåller ämnen som orsakar Använd alltid skyddsglasögon när du använder eller utför service på detta verktyg. cancer, födelseskador och andra reproducerbara skador. Exempel på sådana kemikalier är: Använd alltid hörselskydd när du använder detta - bly från blybaserade lackfärger, verktyg. - kristallint kisel från tegelstenar, cement Håll händer, lösa klädesplagg, hängande hår och och andra murningsprodukter smycken på avstånd från den roterande änden av - arsenik och krom från impregnerat virke. verktyget. Hälsorisken på grund av denna exponering varierar, beroende på hur ofta du utför dessa Lägg märke till reverseringsvredets läge innan du arbeten. Minska din exponering för dessa startar verktyget, så att du känner till kemikalier genom att arbeta i välventilerade rotationsriktningen när verktyget startas. utrymmen och med godkänd Förutse och var uppmärksam på plötsliga säkerhetsutrustning, till exempel rörelseförändringar vid start och drift av alla andningsskydd med specialfilter för motordrivna verktyg. mikroskopiska partiklar. Alla förfrågningar bör ske till närmaste Ingersoll -Rand kontor eller distributör. Ingersoll-Rand Company 2001 Tryckt in U.S.A. OBS! Om andra reservdelar än de från Ingersoll-Rand används, kan detta medföra en säkerhetsrisk, minskad verktygsprestanda och ett ökat servicebehov. Det kan dessutom få till följd att alla garantier blir ogiltiga. Reparationer får endast utföras av legitimerad, utbildad personal. Rådfråga närmaste legitimerade Ingersoll-Rand servicecenter.

5 IDENTIFIERING AV VARNINGSETIKETTER VARNING UNDERLÅTELSE ATT IAKTTAGA FÖLJANDE VARNINGAR KAN MEDFÖRA PERSONSKADA. VARNING Använd alltid skyddsglasögon när du använder eller utför service på detta verktyg. VARNING Använd alltid hörselskydd när du använder detta verktyg. VARNING Stäng alltid av lufttillförseln och koppla bort matarslangen innan du installerar, avlägsnar eller justerar några av verktygets tillbehör samt innan du utför service. VARNING Luftdrivna verktyg kan vibrera vid användning. Vibrationer, upprepade rörelser eller en obekväm ställning, kan vara skadligt för händer och armar. Sluta att använda ett verktyg om det sticker eller värker i händer och armar. Sök läkare innan du åter använder verktyget. VARNING Stå stadigt med god balans. Sträck dig inte för långt över verktyget när du arbetar. 90 psig (6.2bar/620kPa) VARNING Bär inte verktyget i slangen. VARNING Max arbetstryck 6,2 bar/620 kpa (90 pund/tum 2 ). VARNING Användaldrigskadade, slitna eller trasiga luftslangar och kopplingar. Internationell varningsetikett: Beställningsnummer INNAN VERKTYGET ANVÄNDS SMÖRJNING Ingersoll -Rand nr. 50 Ingersoll -Rand nr. 100 Använd alltid tryckluftssmörjare med dessa verktyg. Vi rekommenderar följande enhet som filtersmörjarregulator: Internationellt- Nr. C18-C3-FKG0 I USA - No. C F K G 0-28 Efter varje 48 timmars användning, eller i enlighet med vad erfarenheten säger, skall cirka 4 cm 3 av det rekommenderade smörjmedlet sprutas in i fettnippeln (12). MATARLEDNINGAR, TRE GÅNGER SÅ STORA SOM LUFTVERKTYGETS IN- TAG TILL LUFT SYSTEMET TILL LUFT VERKTYGET SMÖRJARE REGULATOR FILTER FÖRGRENINGAR, DUBBELT SÅ STORA SOM LUFTVERKTYGETS INTAG TÖM REGELBUNDET KOMPRESSOR (Bild. TPD905-1) SPECIFIKATIONER Modell Typ av handtag Fyrkantstapp Slag per min. Rekommenderat vridmoment HLjudstyrkenivå db (A) Vibrationsnivä 261, 261-EU pistol tum Nm (fot-pund) Tryck Kraft m/s 2 3/4 tum fyrkant ( ) 101,1 114,1 6, EU 261-6, EU pistol 3/4 tum fyrkant, förlängd ( ) 101,1 114,1 6,8 271, 271-EU pistol 1tum fyrkant ( ) 101,1 114,1 7,3 H Testad i enlighet med PNEUROP PN8NTC1.2 Testad till ISO

6 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Vi Ingersoll-Rand, Co. (leverantörens namn) Swan Lane, Hindley Green, Wigan WN2 4EZ, U.K. (adress) intygar härmed, i enlighet med vårt fullständiga ansvar, att produkten, Mutterdragare modeller 261- EU, EU, EU och 271- EU som detta intyg avser, uppfyller kraven i 98/37/EG Direktiven. Genom at använda följande principstandard: ISO8662, PNEUROP PN8NTC1.2 Serienummer, mellan: (1994 ) XUA XXXXX D. Vose Patrick Livingston Auktoriserade personers namn och underskrift Auktoriserade personers namn och underskrift Oktober, 2001 Datum Oktober, 2001 Datum OBS! SPARA ANVISNINGARNA. FÅR EJ FÖRSTÖRAS. Då verktyget är utslitet, rekommenderar vi att det tas isär och avfettas, samt att de olika delarna sorteras för återvinning. 6

7 Henvendelser skal rettes til nærmeste Ingersoll-Rand avdeling eller forhandler. Ingersoll-Rand Company 2001 Trykt i U.S.A Formular P utgave Oktober, 2001 INSTRUKSJONER FOR MODELLENE 261, 261-3, OG 271 OG 261 -EU, EU, EU OG 271 -EU EKSTA KRAFTIGE MUTTERTREKKERE FOR BILVERKSTEDER MERK Modellen 261, 261-6, 271, 261 -EU, EU og 271 -EU muttertrekkere er konstruerte for utskifting av fjærer, større motor reparasjoner, traktorbelte vedlikehold og vedlikehold av jordbruksmaskiner. Ingersoll -Rand er ikke ansvarlig for verktøymodifikasjoner som utføres av kunden hvor Ingersoll -Rand ikke er rådspurt. ADVARSEL INNEHOLDER VIKTIGE SIKKERHETSINFORMASJONER. LES DENNE INSTRUKSJONSHÅNDBOKEN FØR VERKTØYET TAS I BRUK. DET ER ARBEIDSGIVERENS PLIKT Å GI INFORMASJONENE I DENNE INSTRUKSJONSBOKEN TIL BRUKEREN. PERSONSKADER KAN OPPSTÅ HVIS IKKE FØLGENDE ADVARSLER BLIR ETTERKOMMET. FØRSTEGANGSBRUK AV VERKTØY verktøyet. Høye reaksjonsmomenter kan forekomme ved lavere lufttrykk enn det som er anbefalt. Bruk, inspiser og vedlikehold alltid dette verktøyet Verktøyakslingen kan fortsette å rotere etter at i følge eksisterende lokale og nasjonale forskrifter for håndholdt trykkluftverktøy. av/på håndtaket er sluppet. For best sikkerhet, topp ytelse og maksimal levetid Trykkluftverktøy kan vibrere under bruk. på delerbør dette verktøyet brukes ved maksimalt Vibrasjon, gjentatte bevegelser eller ubekvemme lufttrykk på 6.2 bar/620 kpa (90 psig) målt ved stillinger kan være skadelig for hender og armer. luftinntaket når en 13 mm (1/2 ) innvendig Stans bruken av ethvert verktøy ved ubehag, diameter trykkslange brukes. stikkende følelser eller hvis du får smerter. Søk råd Steng alltid av lufttilførselen og koble fra fra lege før videre arbeid gjenopptas. lufttilførselslangen før installering, fjerning eller Bruk tilbehør som er anbefalt av Ingersoll -Rand. justering av tilbehør, eller før vedlikehold blir Benytt kun kraftpiper og tilbehør. Bruk ikke utført på dette verktøyet. forkrommete piper og tilbehør beregnet for Bruk ikke en skadet, sprukket eller slitt håndbruk. luftslange/kobling. Muttertrekkere er ikke momentnøkler. Sørg for at alle slanger og koblinger er av riktig størrelse og er tette. Se tegning TPD905-1 for et typisk koblingsarrangement. Skruforbindelser som trenger et bestemt dreiemoment må sjekkes med momentnøkkel etter tiltrekking med muttertrekker. Bruk alltid ren, tørr luft ved 6.2 bar/620 kpa 90 psig maksimalt lufttrykk. Støv, etsende gasser Dette verktøyet er ikke beregnet til bruk på steder der det er fare for eksplosjon. og/eller for mye fuktighet kan ødelegge motoren på Dette verktøyet er ikke isolert mot elektriske støt. et trykkluftverktøy. Unngå eksponering for og innånding av helsefarlig Smør ikke verktøyene med brennbare eller ustabile væsker som parafin, diesel eller flybensin. støv og partikler ved bruk av el - og trykkluftverktøy: Ikke fjern noen identifikasjonsmerker. Skift ut skadete merker. Enkelte typer støv fra pussing, saging, sliping, boring og andre byggeaktiviteter inneholder BRUK AV VERKTØY kjemikalier som er kjent for å forårsake kreft, fødselsskader eller andre forplantningsskader. Bruk alltid vernebriller under arbeid med eller Her er noen eksempler på disse kjemikaliene: vedlikehold av dette verktøy. - bly fra blyholdig maling, Bruk alltid hørselvern under arbeid med dette - krystallinsk silisiumoksid fra murstein og verktøy. sement og andre murprodukter, og Hold hender, løstsittende klær, langt hår og smykker unna verktøyets virksomme ende. - arsen og krom fra kjemisk behandlet trelast. Legg merke til posisjonen på reverseringsspaken før brukslik at man vet hvilken vei rotasjonen går når verktøyet startes. Din risiko når det gjelder slik eksponering varierer, avhengig av hvor ofte du utfører denne typen arbeid. Slik reduserer du Forutse, og vær forberedt på plutselige bevegelsesforandringer ved oppstart og bruk av ethvert trykkluftverktøy. eksponeringen for slike kjemikalier: Sørg for god ventilasjon på arbeidsplassen, og bruk godkjent verneutstyr som støvmasker spesielt Hold kroppen i en balansert og fast stilling. Len deg ikke for langt forover under bruken av dette konstruert for å filtrere bort mikroskopiske partikler. MERK Bruk av andre deler enn originale Ingersoll -Rand reservedeler kan føre til sikkerhetsrisiko, redusert verktøyytelse og økt vedlikehold, og kan føre til at garantien blir ugyldig. Reparasjoner bør bare utføres av autorisert personell. Spør hos ditt nærmeste autoriserte Ingersoll-Rand reparasjonssenter. N

8 VARSELSYMBOLER ADVARSEL ALVORLIGE PERSONSKADER KAN OPPSTÅ HVIS IKKE FØLGENDE ADVARSLER BLIR TATT TIL FØLGE. ADVARSEL ADVARSEL ADVARSEL Bruk alltid vernebriller under arbeid med, eller vedlikehold av dette verktøy. Bruk alltid hørselvern under arbeid med dette verktøy. Steng alltid av lufttilførselen og koble fra slangen for lufttilførselen før installering, fjerning eller justering av tilbehør, eller før vedlikehold blir utført på dette verktøyet. ADVARSEL Trykkluftverktøy kan vibrere under bruk. Vibrasjon, gjentatte bevegelser eller ubekvemme stillinger kan være skadelig for hender og armer. Stans bruken av ethvert verktøy ved ubehag, stikkende følelser eller hvis du får smerter. Søk råd fra lege før videre arbeid gjenopptas. ADVARSEL Hold kroppen i en balansert og fast stilling. Len deg ikke for langt forover under bruken av dette verktøy. 90 psig (6.2bar/620kPa) ADVARSEL Bær ikke verktøyet etter luftslangen. ADVARSEL Brukes ved 6.2 bar/620 kpa (90 psig) maksimalt lufttrykk. WARNING Bruk ikke skadete, sprukne eller slitte luftslanger/ koblinger. Internasjonalt varselssymbol: Bestill delnummer SMØRING FØRSTEGANGSBRUK AV VERKTØY HOVEDRØRET ER 3 GANGER STØRRE ENN INNTAKET TIL VERKTØYET. Ingersoll -Rand nr. 50 Ingersoll -Rand nr. 100 Bruk alltid en smørepotte sammen med disse verktøyene. Vi anbefaler følgende filter-smøre-regulator enhet: Internasjonalt-nummer C18-C3-FKG0 USA - numme r C F K G 0-28 Etter førtiåtte timers bruk, eller som erfaring tilsier, injiser ca 4 cc med anbefalt smøring inn i smørenippelen (12). TIL LUFTKRETSEN TIL VERKTØYET SMØREENHET REGULATOR FILTER AVGRENINGSRØR ER 2 GANGER STØRRE ENN INNTAKET TIL VERKTØYET. DRENER MED JEVNE MELLOMROM. KOMPRESSOR (Tegning TPD905-1) SPECIFIKASJONER Modell Type händtak Firkant Slag per minutt Anbefalt dreiemoment område HLydnivå db (A) Vibrasjonsniva Tomme Nm (fotpund) Trykk Kraft m/s 2 261, 261-EU pistol 3/ ( ) 101,1 114,1 6, EU 261-6, EU pistol 3/4 me forlenget ambolt ( ) 101,1 114,1 6,8 271, 271-EU pistol ( ) 101,1 114,1 7,3 H Testet i følge PNEUROP PN8NTC1.2 Testet i følge ISO

9 KONFORMITETSERKLÆRING Vi Ingersoll-Rand, Co. (leverandørens navn) Swan Lane, Hindley Green, Wigan WN2 4EZ, U.K. (adresse) erklærer på ære og samvittighet at produktet, Seriene 261- EU, EU, EU og 271- EU muttertrekkere som denne erklæringen gjelder for, oppfyller bestemmelsene i 98/37/CE directivene. ved å bruke følgende prinsipielle standarder: ISO8662, PNEUROP PN8NTC1.2 Serienr.: (1994 ) XUA XXXXX D. Vose Patrick Livingston Navn og underskrifttil autoriserte personer Navn og underskrifttil autoriserte personer Dato Oktober, 2001 Dato Oktober, 2001 MERK OPPBEVAR DISSE INSTRUKSJONENE. ØDELEGG DEM IKKE. Når verktøyet ikke lenger er brukbart, anbefales det at verktøyet blir demontert, rengjort for olje og sortert etter materialer i gjennvinningsøyemed. 9

10 Kaavake P Versio 14 Lokakuu, 2001 OHJEITA 261, 261-3, 261-6, 271, 261 -EU, EU, EU JA 271 -EU SARJAN ERIKOISVAHVOILLE KULJETUSVÄLINEHUOLTOON TARKOITETUILLE ISKUTYÖKALUILLE HUOMAA 261 -, , , 271 -, 261 -EU -, EU -, EU - ja 271 -EU -sarjan iskutyökalut on tarkoitettu käytettäväksi jousistojen vaihdossa, moottorin huollossa, vetopöydän irroittamisessa ja maataloustyökoneiden ja muiden maastoajoneuvojen huoltotöissä. Ingersoll -Rand ei ole vastuussa työkalujen mahdollisista modifikaatioista muihin sovelluksiin, joista Ingersoll -Randille ei ole tiedoitettu. VAROITUS OHJEISSA ON MUKANA TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA. LUE TÄMÄ OHJEKIRJA ENNENKUIN ALAT KÄYTTÄÄ TYÖKALUJA. TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUS ON SAATTAA TÄMÄ OHJEKIRJA TYÖNTEKIJÖIDEN TIETOON. SEURAAVIEN VAROITUSTEN LAIMINLYÖMINEN SAATTAA JOHTAA VAMMAUTUMISEEN. TYÖKALUJEN KÄYTTÖÖNONOTTO saattaa yllättäen tulla voimakkaita vääntöliikkeitä Käytä, tarkasta ja huolla tätä työkalua aina sekä suositellulla ilmanpaineella että sitä kaikkien käsikäyttöisiin ilmanpaineella toimiviin pienemmällä paineella toimittaessa. työkaluihin liittyvien säännösten mukaisesti Työkalun akseli saattaa pyöriä vielä hetken aikaa (Työturvallisuuslaitoksen määräykset yms.) käynnistysvivusta irtipäästämisen jälkeenkin. Käytä työkalua enintään 6,2 barin työpaineella ja Paineilmatyökalut voivat täristä toimiessaan. liitä se 13 mm (1/2 ) paineilmaletkuun, jotta Tärinä, toistuvat liikesarjat tai epämiellyttävät työkalu toimisi mahdollisimman tehokkaasti, asennot saattavat olla vahingollisia käsillesi ja turvallisesti ja pitkäikäisesti. käsivarsillesi. Lopeta työkalun käyttö, jos alat Kytke paineilma aina pois päältä ja irroita tuntea kihelmöintiä ja kipua. Käänny lääkärin paineilmaletku ennen kuin asennat, poistat tai puoleen ennen kuin jatkat työkalun käyttöä. säädät mitään tämän työkalun lisälaitetta tai ennen Käytä Ingersoll -Randin suosittelemia lisälaitteita. kuin alat huoltaa työkalua. Käytä ainoastaan iskutyökaluihin tarkoitettuja Älä käytä vahingoittuneita, hankautuneita tai hylsyjä ja lisäosia. Älä käytä käsityökaluihin kuluneita paineilmaletkuja tai -liittimiä. tarkoitettuja (kromattuja) hylsyjä ja lisäosia. Varmistu, että kaikki paineilmaletkut ja -liittimet Iskutyökalut eivät ole momenttityökaluja. Liitokset, ovat oikeaa kokoa ja ne ovat tiiviisti kiinni. Katso jotka vaativat tiettyä kiristysvääntömomenttia tulee kuvasta TPD905-1 kaaviota tavanomaisesta tarkastaa momenttiavaimella iskutyökalulla tehdyn paineilmakytkennästä. esikiristyksen jälkeen. Käytä aina puhdasta, kuivaa paineilmaa, jonka paine on enintään 6,2 bar. Pöly, ruostehöyryt ja/tai Tämä työkalu ei ole suunniteltu käytettäväksi räjähdysalttiissa ympäristöissä. liika kosteus saattavat vahingoittaa työkalun Tämä työkalu ei ole eristetty sähköiskujen varalta. paineilmamoottoria. Vältä altistuminen haitalliselle pölylle ja Älä voitele työkalua tulenaroilla tai helposti hiukkasille sekä pölyn ja hiukkasten hengittäminen haihtuvilla nesteillä, kuten dieselöljyllä, kerosiinilla käyttäessäsi koneita: Hiottaessa, sahattaessa, porattaessa ja tai Jet-A-polttoaineella. käsiteltäessä muuten rakennusmateriaaleja Älä poista mitään työkalussa olevia tarroja. Vaihda vapautuu pölyä, jonka sisältävien kemikaalien vahingoittuneet tarrat. tiedetään aiheuttavan syöpää, syntymävikoja TYÖKALUN KÄYTTÖ ja muita lisääntymishäiriöitä. Esimerkkejä Käytä aina suojalaseja työkalua käyttäessäsi tai huoltaessasi. tällaisista kemikaaleista: - lyijyperustaisten maalien lyijy, Käytä aina kuulosuojaimia työkalua käyttäessäsi. - silikaatti tiilistä, sementistä ja muista Pidä kädet, löysät vaatteet, pitkät hiukset ja korut kivituotteista A pois työkalun toimivasta päästä. - aseeni ja kromi kemiallisesti käsitellystä Pistä merkille suunnanvaihtokytkimen asento ennen kuin käytät käynnistysvipua jotta voit ennakoida kumpaan suuntaan työkalu alkaa pyöriä. puutavarasta. Altistusriski vaihtelee sen mukaan, kuinka usein tällaista työtä tekee. Suojaudu tällaisilta Ennakoi ja varo työkalun käynnistyksen ja käytön aikana työkalun liikkeiden ja voimien äkkinäisiä muutoksia. kemikaaleilta: työskentele hyvin tuuletetussa tilassa. Käytä hyväksyttyjä suojaimia, esimerkiksi pölynaamareita, jotka on Seiso tukevassa asennossa hyvässä tasapainossa. Älä kurkota käyttäessäsi työkalua. Työkaluun nimenomaisesti suunniteltu suodattamaan mikroskooppiset hiukkaset. HUOMAA Muiden kuin Ingersoll -Randin alkuperäisvaraosien käyttö saattaa johtaa vaaratilanteisiin, heikentyneisiin työkalun suoritusarvoihin, kasvavaan huollontarpeeseen ja se saattaa mitätöidä kaikki takuut. Ainostaan valtuutetun, koulutetun henkilöstön tulisi korjata työkalua. Lisätietoja saat lähimmästä Ingersoll -Randin merkkihuoltokeskuksesta. Osoita mahdollinen kirjeenvaihto lähimpään Ingersoll -Randin toimistoon tai jälleenmyyjälle. Ingersoll -Rand Company 2001 Painettu Amerikan Yhdysvalloissa FIN

11 VAROITUSTARROJEN TULKINTAOHJEITA VAROITUS SEURAAVIEN VAROITUSTEN LAIMINLYÖMINEN SAATTAA JOHTAA VAMMAUTUMISEEN. VAROITUS VAROITUS VAROITUS Käytä aina suojalaseja työkalua käyttäessäsi tai huoltaessasi. Käytä aina kuulosuojaimia työkalua käyttäessäsi. Kytke paineilma aina pois päältä ja irroita paineilmaletku ennen kuin asennat, poistat tai säädät mitään tämän työkalun lisälaitetta tai ennen kuin alat huoltaa työkalua. VAROITUS Paineilmatyökalut voivat täristä toimiessaan. Tärinä, toistuvat liikesarjat tai epämiellyttävät asennot saattavat olla vahingollisia käsillesi ja käsivarsillesi. Lopeta työkalun käyttö jos alat tuntea kihelmöintiä ja kipua. Käänny lääkärin puoleen ennen kuin jatkat työkalun käyttöä. VAROITUS Seiso tukevassa asennossa hyvässä tasapainossa. Älä kurkota käyttäessäsi työkalua. 90 psig (6.2bar/620kPa) VAROITUS Älä kanna työkalua paineilmaletkusta. VAROITUS Käytä enintään 6,2 barin ilmanpaineella. VAROITUS Älä käytä vahingoittuneita, hankautuneita tai kuluneita paineilmaletkuja tai -liittimiä. Kansainvälinen varoitustarra: Osanumero TYÖKALUN KÄYTTÖÖNOTTO VOITELU Ingersoll -Rand No. 50 Ingersoll -Rand No. 100 PÄÄPAINEILMALINJA LÄPIMITALTAAN KOLME KERTAA PAINEILMATYÖKALUN LIITINAUKON KOKOINEN PAINEILMAJÄRJESTELMÄÄN Käytä aina paineilmavoitelua työkalujen yhteydessä. Suosittelemme seuraavaa suodatin-voitelu-paineensäätö -yhdistelmälaitetta: PAINEILMA - TYÖKALUUN Kansainvälisessä käytössä - No. C18-C3-FKG0 Käytössä Amerikan Yhdysvalloissa - No. C18-03-FKG0-28 Ruiskuta noin 4 cm3 suositeltua rasvaa rasvanippaan aina 48 käyttötunnin välein tai käyttökokemuksesi perusteella aina tarvittaessa. VOITELUYKSIKKÖ PAINEENSÄÄDIN SUODATIN PAINEILMAN HAARALINJA LÄPIMITALTAAN KAKSI KER- TAA PAINEILMATYÖKALUN LIITINAUKON KOKOINEN TYHJENNÄ SÄÄNNÖLLISESTI KOMPRESSORI (Kuva TPD905-1) ERITTELY Malli Kädensijatyyppi Vääntiö Iskuja/ minuutti Suositeltu vääntömomenttialue HMelutaso db (A) Värinä 261, 261-EU tuumaa Nm Paine Teho m/s 2 pistooli 3/4 neliö ,1 114,1 6, EU 261-6, EU pistooli 3/4 neliö pitkälläalasimella ,1 114,1 6,8 271, 271-EU pistooli 1 neliö ,1 114,1 7,3 H Koestettu PNEUROP PN8NTC1.2 Koestettu ISO

12 VAKUUTUS NORMIEN TÄYTTÄMISESTÄ Me Ingersoll-Rand, Co. (toimittajan nimi) Swan Lane, Hindley Green, Wigan WN2 4EZ, U.K. (osoite) vakuutamme ja kannamme yksin täyden vastuun siitä, että tuote 261-EU, EU, EU ja 271-EU -sarjan iskutyökalut johon tämä vakuutus viittaa, täyttää direktiiveissä 98/37/EY esitetyt vaatimukset seuraavia perusnormeja käytettäessä: ISO8662, PNEUROP PN8NTC1.2 Sarjanumerot: (1994 ) XUA XXXXX D. Vose Patrick Livingston Autorisoidun henkilön nimi ja asema Autorisoidun henkilön nimi ja asema Lokakuu, 2001 Päiväys Lokakuu, 2001 Päiväys HUOMAA SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET. ÄLÄ TUHOA NIITÄ. Kun tämä työkalun käyttöikä on loppunut, suosittelemme työkalun purkamista, puhdistusta rasvasta ja eri materiaalien erittelyä kierrätystä varten. 12

13 Formulário P Edição 14 Outubro, 2001 INSTRUÇÕES PARA OS MODELOS 261, 261-3, E 261 -EU, EU, EU E 271 -EU DE FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS DE IMPACTO PROFISSIONAIS PARA TRABALHOS PESADOS AVISO Os Modelos 261, 261-6, 271, 261 -EU, EU e 271 -EU de Ferramentas Pneumáticas de Impacto são concebidas para uso em substituição de molas, grandes reparações de motor, remoção de pá de tractor e manutenção de veículos fora -de -estrada e rurais. A Ingersoll -Rand não é responsável por modificações, feitas pelo cliente em ferramentas, nas quais a Ingersoll -Rand não tenha sido consultada. ADVERTÊNCIA INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA IMPORTANTE EM ANEXO. LEIA ESTE MANUAL ANTES DE OPERAR A FERRAMENTA. É DA RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR COLOCAR A INFORMAÇÃO DESTE MANUAL NAS MÃOS DO OPERADOR. O NÃO CUMPRIMENTO DAS SEGUINTES ADVERTÊNCIAS PODE RESULTAR EM FERIMENTOS. COLOCANDO A FERRAMENTA EM Mantenha a posição do corpo equilibrada e firme. FUNCIONAMENTO Não exagere quando operar esta ferramenta. Opere, inspeccione e mantenha sempre esta Torques de reacção elevados podem ocorrer na ou ferramenta de acordo com todas regulamentações abaixo da pressão de ar recomendada. (local, estadual, federal e do país), que possam ser O eixo da ferramenta pode continuar a girar aplicadas às ferramentas pneumáticas operadas brevemente após a pressão tenha sido aliviada. manualmente ou seguras com as mãos. Ferramentas accionadas pneumáticamente podem Para segurança, máximo desempenho e máxima vibrar em uso. Vibração, movimentos repetitivos durabilidade das peças, opere esta ferramenta com ou posições desconfortáveis podem ser prejudiciais uma pressão de ar máxima de 6,2 bar/620 kpa às mãos e aos braços. Pare de usar a ferramenta (90 psig) na entrada da mangueira de alimentação caso ocorra algum desconforto, sensação de dearcomdiâmetrointernode13mm(1/2pol). formigueiro ou dor. Procure assistência médica Desligue sempre a alimentação de ar e desconecte a antes de retornar ao trabalho. mangueira de alimentação de ar antes de instalar, Use acessórios recomendados pela Ingersoll-Rand. remover ou ajustar qualquer acessório nesta Use somente soquetes e acessórios de impacto. Não ferramenta, ou antes de executar qualquer serviço use soquetes ou acessórios de mão (cromo). de manutenção nesta ferramenta. Ferramentas Pneumáticas de impacto não são Não use mangueiras de ar ou adaptadores chaves dinamométricas de torque. As conexões danificados, gastos ou deteriorados. que requerem um torque específico devem ser Certifique -se de que todas as mangueiras e adaptadores sejam do tamanho correcto e estejam verificadas com um torquímetro depois de adaptadas a uma chave dinamométrica de impacto. apertados com firmeza. Veja o Desenho TPD905-1 para um arranjo típico de tubagem. Esta Ferramenta não foi concebida para trabalhos em atmosferas explosivas. Usesemprearsecoelimpocompressãomáxima de 6,2 bar/620 kpa (90 psig). Pó, fumos corrosivos Esta Ferramenta não está isolada contra choques eléctricos. e/ou humidade excessiva podem arruinar o motor de uma ferramenta pneumática. Evite expor -se e respirar as poeiras e partículas nocivas criadas pela utilização de ferramentas Não lubrifique as ferramentas com líquidos inflamáveis ou voláteis tais como querosene, diesel motorizadas: Algumas poeiras criadas por operações ou combustível de jactos. motorizadas de lixar, serrar, rectificar, Não remova nenhum rótulo. Reponha qualquer perfurar e outras actividades de construção rótulo danificado. contêm produtos químicos conhecidos por USANDO A FERRAMENTA causarem cancro, malformações congénitas e Use sempre óculos de protecção quando estiver terem efeitos nocivos na reprodução. Alguns operando ou executando serviço de manutenção exemplos desses produtos químicos são: nesta ferramenta. - chumbo de tintas à base de chumbo, Use sempre protecção contra ruído ao operar esta - sílica cristalina de tijolos e cimento e ferramenta. outros produtos de alvenaria e Mantenha as mãos, roupas soltas, cabelos longos e - arsénico e crómio de madeira tratada jóias afastados da extremidade de trabalho da quimicamente ferramenta. Os riscos dessas exposições varia, dependendo Observe qual é a posição da alavanca que reverte o de com que frequência faz esse tipo de sentido de rotação antes de operar esta ferramenta de modo a estar atento ao sentido de rotação quando operar o regulador de pressão. trabalho. Para reduzir a sua exposição a esses produtos químicos: trabalhe numa área bem ventilada e com equipamento de segurança Antecipe e esteja alerta a mudanças repentinas no movimento quando ligar e operar qualquer ferramenta motorizada. aprovado, como as máscaras contra a poeira que são especialmente projectadas para filtrar partículas microscópicas. AVISO O uso de peças de substituição que não sejam genuinamente da Ingersoll -Rand podem resultar em riscos de segurança, diminuição do desempenho da ferramenta, aumento da necessidade de manutenção e pode invalidar todas as garantias. As reparações devem ser feitas somente por pessoal treinado autorizado. Consulte o Centro de Serviços da Ingersoll -Rand mais próximo. Envie Todos os Comunicados Para o Distribuidor ou Escritório da Ingersoll -Rand Mais Próximo. Ingersoll -Rand Company 2001 Impresso nos E.U.A. P

14 IDENTIFICAÇÃO DO RÓTULO DE ADVERTÊNCIA ADVERTÊNCIA O NÃO CUMPRIMENTO DAS SEGUINTES ADVERTÊNCIAS PODE RESULTAR EM FERIMENTO. ADVERTÊNCIA ADVERTÊNCIA ADVERTÊNCIA Use sempre óculos de protecção quando estiver operando ou executando algum serviço de manutenção nesta ferramenta. ADVERTÊNCIA Ferramentas accionadas pneumáticamente podem vibrar em uso. Vibração, movimentos repetitivos ou posições desconfortáveis podem ser prejudiciais às mãos e aos braços. Pare de usar a ferramenta caso ocorra algum desconforto, sensação de formigueiro ou dor. Procure assistência médica antes de retornar ao trabalho. ADVERTÊNCIA Mantenha a posição do corpo equilibrada e firme. Não exagere quando operar esta ferramenta. Torques de reacção elevados podem ocorrer sob a pressão de ar recomendada. 90 psig (6.2bar/620kPa) Use sempre protecção contra o ruído ao operar esta ferramenta. ADVERTÊNCIA Não carregue a ferramenta segurando na mangueira. ADVERTÊNCIA Opere com pressão do ar Máxima de psig (6,2-6,9 bar). Desligue sempre a alimentação de ar e desconecte a mangueira de alimentação de ar antes de instalar, remover ou ajustar qualquer acessório nesta ferramenta, ou antes de executar algum serviço de manutenção nesta ferramenta. ADVERTÊNCIA Não use mangueiras de ar ou adaptadores danificados, gastos ou deteriorados. Rótulo de Advertência Internacional No. de Referência para Pedido COLOCANDO A FERRAMENTA EM FUNCIONAMENTO LUBRIFICAÇÃO Ingersoll -Rand No. 50 Ingersoll -Rand No. 100 LINHAS PRINCIPAIS 3 VEZES O TAMANHO DA ENTRADA DA FERRAMENTA PNEUMÁTICA PARA SISTEMA DE AR Use sempre um lubrificador de ar de linha com estas ferramentas. Nós recomendamos a seguinte Unidade Filtro-Lubrificador-Regulador: Para Internacional - No. C18-C3-FKG0 P ar a os E. U. A. - No. C F K G 0-28 Depois de cada 48 horas de operação, ou conforme a experiência indica, injecte aproximadamente 4 cc de massa lubrificante recomendada no Adaptador de Massa Lubrificante (12). PARA FERRAMENTA PNEUMÁTICA LUBRIFICADOR REGULADOR FILTRO LINHA RAMIFICADA 2 VEZES O TAMANHO DA ENTRADA DA FERRAMENTA PNEUMÁTICA DRENE REGULARMENTE COMPRESSOR (Desenho TPD905-1) ESPECIFICAÇÕES Modelo Tipo de Punho Encabadouro Impactos por min. Intervalo de Torque Recomendado HNível de Ruído db (A) Nível de Vibrações pol. Nm (pés-lbs) Pressão Potência m/s 2 261, 261-EU pistola 3/4 quadrado ( ) 101,1 114,1 6, EU 261-6, EU pistola 3/4 quadrado com bigorna estendida ( ) 101,1 114,1 6,8 271, 271-EU pistola 1 quadrada ( ) 101,1 114,1 7,3 H Testada de acordo com a PNEUROP PN8NTC1.2 Testada de acordo com a ISO

15 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE Nós Ingersoll-Rand, Co. (nome do fornecedor) Swan Lane, Hindley Green, Wigan WN2 4EZ, U.K. (endereço) declaramos sobre nossa única responsabilidade que o produto, Os Modelos 261-EU, EU, EU e 271-EU de Ferramentas Pneumáticas de Impacto ao(s) qual(is) esta declaração se refere, está (ão) de acordo com as provisões da Directivas 98/37/CE Ao se utilizar os seguintes Princípios Standards: ISO8662, PNEUROP PN8NTC1.2 Intervalo de Número de Série: (1994 ) XUA XXXXX D. Vose Patrick Livingston Nome e assinatura das pessoas autorizadas Nome e assinatura das pessoas autorizadas Data Outubro, 2001 Data Outubro, 2001 AVISO GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES. NÃO AS DESTRUA. Quando a duração de uma ferramenta expirar, recomenda -se que a mesma seja desmontada, desengraxada e que as peças sejam agrupadas conforme seu material e assim possam ser recicladas. 15

16 Απευθýνετε Ολεj τιj Επικοινωνßεj σαj στο ΠλησιÝστερο Γραφεßο Þ ιανοmýα τηj Ingersoll --- Rand Ingersoll -Rand Company 2001 Τυπþθηκε στιj Η.Π.Α Εντυπο P Εκδοση 14 Οκτώβριος, 2001 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 261, , ΚΑΙ 271 ΚΑΙ EU, , EU ΚΑΙ EU ΥΠΕΡ ΙΣΧΥΡΑ ΑΕΡΟΚΛΕΙ Α ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ Τα mοντýλα 261, , , 271, EU, EU, EU και EU Αερüκλειδων σχεδιüσθηκαν για χρþση στην αντικατüσταση ελατηρßων, mεßζονεj επισκευýj mηχανþν, εξαγωγþ ερπυστριþν ελκυστþρων (τρακτýρ) και συντþρηση αγροτικþν συσκευþν. Η Ingersoll--Rand δεν ευθýνεται για mετατροπýj του εργαλεßου απü τον πελüτη, για εôαρmογýj για τιj οποßεj δεν συmβουλεýθηκαν την Ingersoll--Rand. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ. ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΑΥΤΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΥΠ'ΟΨΙΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ. Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ Ο ΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ. ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠÜντοτε να χειρßζεστε, να επιθεωρεßτε και να συντηρεßτε το εργαλεßο αυτü σýmôωνα mε üλουj τουj κανονισmοýj (τοπικοýj, περιôερειακοýj, κρατικοýj) που προσδιορßζουν την κατüλληλη χρþση των εργαλεßων αýροj χειρüj. Για την ασôüλεια, υψηλþ απüδοση και mýγιστη ανθεκτικüτητα των διαôüρων εξαρτηmüτων, λειτουργεßτε το εργαλεßο αυτümε mýγιστη πßεση αýροj 90psig (6.2 bar/620 kpa) και mε 1/2'' (13 χιλ.) εσωτερικþ διümετρο σωλþνοj παροχþj αýροj. ιακüπτετε πüντα την παροχþ αýροj και αποσυνδýετε το σωλþνα παροχþ jαýροj πριν την τοποθýτηση, αôαßρεση Þ ρýθmιση οποιουδþποτε εξαρτþmατοj σ'αυτü το εργαλεßο, Þπριν την εκτýλεση οποιασδþποτε συντþρησηj σ'αυτü το εργαλεßο. Μη χρησιmοποιεßτε σωλþνεj και προσαρτþmατα mε ζηmιü, ξεôτισmýνα ÞÔθαρmÝνα. Βεβαιωθεßτε üτι üλοιοισωλþνεj και τα προσαρτþmατα Ýχουν το σωστü mýγεθοj και εßναι στερεü ασôαλισmýνα. ΒλÝπετε σχ. ΤPD905-1 για mια τυπικþ διαδικασßα σωλþνωσηj. Χρησιmοποιεßτε πüντοτε καθαρü, ξηρü αýρα mεγßστηj πιýσεωj 90psig (6.2 bar/620 kpa). Ησκüνη, οι διαβρωτικýj αναθυmιüσειj και/þ ηυπερβολικþ υγρασßα mποροýν να καταστρýψουν τον αεροκινητþρα ενüj εργαλεßου αýροj. Μη λιπαßνετε τα εργαλεßα mε εýôλεκτα Þ πτητικü υγρü üπωj η κηροζßνη, το ντþζελ Þ καýσιmο τζετ. Μη αôαιρεßτε οποιασδþποτε πινακßδεj. ΑντικαταστÞστε οποιαδþποτε κατεστραmmýνη πινακßδα. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΦορÜτε πüντα προστατευτικü mατιþν üταν λειτουργεßτε Þ εκτελεßτε συντþρηση αυτοý του εργαλεßου. ΦορÜτε πüντα προστατευτικü ακοþj üταν λειτουργεßτε αυτü το εργαλεßο. ιατηρείτε τα χέρια, το χαλαρό ρουχισµό, τα µακριά µαλλιά και τα κοσµήµατα µακριά από το άκρο λειτουργίας του εργαλείου. Σηmειþστε την θýση του mοχλοý αναστροôþj πριν χειριστεßτε το εργαλεßο Ýτσι þστε να εßστε ενþmεροι τηj ÔορÜj περιστροôþj üταν χρησιmοποιεßτε το χειριστþριο. ΠροβλÝψτε και να εßστεσεετοιmüτητα για τιj ξαôνικýj αλλαγýj στην κßνηση κατü το ξεκßνηmα και τη λειτουργßα κüθε mηχανοκßνητου εργαλεßου. ιατηρεßτε το σþmα σαj σε στüση ισορροπßαj και σταθερü. Μην υπερβαßνετε τη θýση ισορροπßαj üταν ΠΡΟΣΟΧΗ λειτουργεßτε αυτü το εργαλεßο. ΥψηλÝj ροπýj στρýψεωj mπορεß να συmβοýν στßj συνιστþmενεj πιýσειj λειτουργßαj Þκαι σε χαmηλüτερεj. Το εξüρτηmα του εργαλεßου ενδýχεται να συνεχßσει τιj κροýσειj για λßγο mετü την αποδýσmευση τηj δικλεßδαj αýροj. Ολα τα mηχανοκßνητα εργαλεßα εργαλεßα αýροj δυνατüν ναδονοýνται κατü τη χρþση τουj. Κραδασmοß, επαναλαmβανümενεj κινþσειj και Üβολεj θýσειj δυνατüν ναπροκαλýσουν βλüβη στα χýρια και στουj βραχßονεj σαj. ΣταmατÞστε τη χρþση κüθε εργαλεßου αν αισθανθεßτε στενοχþρια, σουβλιýj Þ πüνο. ΖητÞστε ιατρικþ συmβουλþ πριν επαναλüβετε τη χρþση. Χρησmοποιεßτε εξαρτþmατα που συνιστü η Ingersoll--- Rand. Χρησιmοποιεßτε müνο υποδοχεßj και εξαρτþmατα κροýσεωj. Μη χρησιmοποιεßτε υποδοχεßj και εξαρτþmατα χειρüj (χρωmßου). Τα αερüκλειδα δεν εßναι κλεßδεj ροπþj. ΣυνδÝσειj που απαιτοýν ειδικýj ροπýj πρýπει να ελýγχονται mε εργαλεßο mýτρησηj ροπþj mετü την εôαρmογþ τουj mε Ýνα αερüκλειδο. Το εργαλεßο αυτü δεν εßναι σχεδιασmýνο να λειτουργεß σε εκρηκτικýj ατmüσφαιρεj. Αποτρέψτε την έκθεση και την εισπνοή της επιβλαβούς σκόνης και των σωµατιδίων που δηµιουργούνται από τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων: Μερικοί τύποι σκόνης που δηµιουργούνται από την τριβή µε ηλεκτρικά εργαλεία, το πριόνισµα, την εκτριβή, τις διατρήσεις και άλλες κατασκευαστικές δραστηριότητες, περιέχουν χηµικές ουσίες οι οποίες είναι γνωστό ότι προκαλούν καρκίνο, εκ γενετής ανωµαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Μερικά παραδείγµατα τέτοιων χηµικών είναι: - Μόλυβδος από τις βαφές που έχουν βάση το µόλυβδο, - Κρύσταλλοι πυριτίου από τούβλα και τσιµέντο ή άλλα οικοδοµικά προϊόντα, και - Aρσενικό και χρώµιο από τα χηµικά επεξεργασµένα ελαστικά Ο κίνδυνος από την έκθεση σε αυτές τις ουσίες ποικίλλει, ανάλογα µε το πόσο συχνά κάνετε αυτόν τον τύπο εργασίας. Για να µειώστε την έκθεσή σας σε αυτά τα χηµικά: να εργάζεστε σε καλά αεριζόµενο χώρο και να εργάζεστε µε εγκεκριµένο εξοπλισµό ασφαλείας, όπως είναι οι µάσκες για τη σκόνη οι οποίες είναι ειδικά σχεδιασµένες ώστε να φιλτράρουν τα µικροσκοπικά σωµατίδια. Η χρþση Üλλων εκτüj των αυθεντικþν ανταλλακτικþν τηj Ingersoll-Rand mπορεß να οδηγþσει σε κßνδυνο για την ασôüλεια, να επιôýρει mεßωση τηj απüδοσηj του εργαλεßου και επαýξηση τηj συντþρησηj και ενδýχεται να ακυρþσει üλεj τιj εγγυþσειj. Οι επισκευýj πρýπει να γßνονται müνο απü εξουσιοδοτηmýνο εκπαιδευmýνο προσωπικü. Συmβουλευτεßτε το πλησιýστερο σαj ΕξουσιοδοτηmÝνο ΚÝντρο ΕξυπηρÝτησηj(Servicenter) τηj Ingersoll-Rand. GR

17 ΑΝΑΓΝΩΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΗΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ Ο ΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΦορÜτε πüντα προστατευτικü mατιþν üταν λειτουργεßτε Þ εκτελεßτε συντþρηση αυτοý του εργαλεßου. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΦορÜτε πüντα προστατευτικü ακοþj üταν λειτουργεßτε αυτü το εργαλεßο. ιακüπτετε πüντα την παροχþ αýροj και αποσυνδýετε το σωλþνα παροχþj αýροj πριν την τοποθýτηση, αôαßρεση Þ ρýθmιση οποιουδþποτε εξαρτþmατοj σ'αυτü το εργαλεßο,þπριν την εκτýλεση οποιασδþποτε συντþρησηj σ'αυτü το εργαλεßο. Ολα τα mηχανοκßνητα εργαλεßα δυνατüννακραδüζονται κατü τη χρþση τουj. Κραδασmοß, επαναλαmβανümενεj κινþσειj και Üβολεj θýσειj δυνατüννα προκαλýσουν βλüβη στα χýρια και στουj βραχßονεj σαj. ΣταmατÞστε τη χρþση κüθε εργαλεßου αν αισθανθþτε στενοχωρßα, σουβλιýj Þ πüνο. ΖητÞστε ιατρικþ συmβουλþ πριν επαναλüβετε τη χρþση. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ιατηρεßτε το σþmασαj σε στüση ισορροπßαj και σταθερü. Μην υπερβαßνετε τη θýση ισορροπßαjüταν λειτουργεßτε αυτü το εργαλεßο. 90 psig (6.2bar/620kPa) ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Μη mεταôýρετε το εργαλεßο κρατþνταj το απü τοσωλþνα. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Λειτουργεßτε mε ΜÝγιστη πßεση αýροj90psig (6,2 bar/620 kpa). ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Μη χρησιmοποιþτε κατεστραmmýνουj, λειωmýνουjþ ÔθαρmÝνουj σωλþνεj και προσαρτþmατα. ιεθνþj Πινακßδα Προειδοποßησηj Αριθmüj Παραγγελßαj Ανταλλακτικοý ΛΙΠΑΝΣΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 3 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Ingersoll --- Rand No. 50 Ingersoll --- Rand No. 100 Χρησιmοποιεßτε πüντα Ýνα λιπαντþρα γραmmþj αýροj mε αυτü τα Εργαλεßα. Εmεßj συνιστοýmε τηνακüλουθη ΜονÜδα Φßλτρου ΛιπαντÞρα ΡυθmιστÞ: Για ιεθνþ Νο. C18--- C3--- FKG0 Για τιj ΗΠΑ Νο. C FKG ΜετÜ απü κüθε σαρüντα οκτþ þρεj λειτουργßαj, Þ üπωj ηπεßρα σαj υποδεικνýει, εγχýστε περßπου 4 κυβ. εκ. του συνιστωmýνου γρüσσου στον Γρασσαδüρο (12). ΠΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΟΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΕΡΟΣ ΛΙΠΑΝΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗ ΙΑΚΛΑ ΩΣΗΣ 2 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΝΕΤΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ (Σχ. TPD905--1) ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜοντÝλο Τýποj ΛαβÞj Οδηγüj Κροýσειj/ λεπτü Συνιστþmενη Εκταση ΡοπÞj ΣτρÝψηj HΚλßmακα Θορýβου σε ντεσιmπýλ Επßπεδο ονþσεων ßντσεj ποδ.λιτ. (Νm) Πßεση Ισχýj m/s 2 261, 261-EU Πιστüλι 3/4 τετρüγωνο ( ) 101,1 114,1 6, EU 261-6, EU Πιστüλι 3/4 τετρ. mε προεκταmýνο Üξονα ( ) 101,1 114,1 6,8 271, 271-EU Πιστüλι 1 τετρüγωνο ( ) 101,1 114,1 7,3 H οκιmüσθηκε σýmôωνα mε PNEUROP PN8NTC1.2 οκιmüσθηκε σε ISO

18 ΗΛΩΣΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ Εmεßj Ingersoll-Rand, Co. (üνοmα κατασκευαστþ) Swan Lane, Hindley Green, Wigan WN2 4EZ, U.K. (διεýθυνση ) δηλþνουmε mε τηδικþmαj ευθýνη üτι τα παρακüτω κατασκευüσmατα, ΜοντÝλα EU, EU, EU και 271 ΕU Αερüκλειδα mε ταοποßα σχετßζεται αυτþ ηδþλωση συmβιβüζονται mε τιj παρακüτω συστüσειj 98/37/EK και διεýκρινþσειj. ια χρησιmοποιþσεωj των επümενων Αρχþν Τυποποßησιj: ISO8662, PNEUROP PN8NTC1.2 Περßοδοj Αριθmοý ΣειρÜj (1994 ) XUA XXXXX D. Vose Patrick Livingston Ονοmα καιυπογραôþ εξουσιοδοτηmýνων προσþπων Ονοmα καιυπογραôþ εξουσιοδοτηmýνων προσþπων Οκτώβριος, 2001 Οκτώβριος, 2001 Ηmεροmηνßα Ηmεροmηνßα ΠΡΟΣΟΧΗ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ. ΜΗΝ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΤΕ. Οταν η προβλεπümενη περßοδοj κανονικþj ζωþj του εργαλεßου Ýχει λþξει, συνιστüται η αποσυναρmολüγηοη του εργαλεßου, ηαπολßπανση και ο διαχωρισmüj των ανταλλακτικþν κατü υλικü για να mπορýσουν να ανακυκλωθοýν. 18

19 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING SKÖTSELRÅD VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER HUOLTO- OHJEET INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ (TPA972-2) 19

20 BESTILLINGSNUMMER BESTÄLLNINGSNUMMER BESTILLINGSNUMMER OSANUMERO TILAUSTA VARTEN NÚMERO DA PEÇA PARA ENCOMENDAS ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1 Motor Housing Assembly 33 Hammer Case Cap Screw (4)... 34U -103 for 261, 261-3, CapScrewLockWasher(4)... T11-58 and A40 35 Rear Hammer Frame Washer for 261 -EU, EU, 36 HammerFrameAssembly A EU and 271 -EU EU - A40 37 HammerPin(2) TriggerAssembly P-A93 38 Hammer Throttle Valve Anvil Assembly 5 Throttle Valve Seat... DG /4 Square Drive 6 Throttle Valve Spring P-51 for and EU A ExhaustDeflector P-23 for261and261-eu A626A 8 InletBushing P-465 3/4 Square Drive 9 HousingPlate P-230 with extended anvil 10 HousingPlateGasket P-231 for and EU A Housing Plate Screw (2)... FEA Square Drive 12 Grease Fitting SR-188 for271and271-eu A ReverseValve B Socket Retainer 14 ReverseValveSeal(2) /4 for 261, 261-3, 261-6, 15 ReverseValveKnob EU, EU and 16 Reverse Valve Knob Screw EU B A Warning Label 1 for 271 and 271EU E5-918 for 261, 261-3, Socket Retainer O -ring and WARNING for 261, 261-3, 261-6, for 261 -EU, EU, 261 -EU, EU and EU and 271 -EU... EU EU... AF RearRotorBearingRetainer... MVA for271and271-eu... R RearRotorBearing... 4E Handle (for 271 and 271 -EU) RearEndPlate HP Bracket (for 271 and 271 -EU) B RearEndPlateGasket B HorizontalHanger Rotor B Nameplate 22 VanePacket(setof6Vanes) for 261, and Cylinder for CylinderDowel EU, EU and 25 FrontEndPlate HP EU EU EndPlateDowel for271-eu EU FrontRotorBearing HousingBoot P32 28 MotorClampWasher(2) * Tune -up Kt (includes illustrated 29 MotorRetainer B-800 parts, 3, 5, 6, 10, 14 [2], 17, 30 HammerCaseGasket , 20, 22, 27, 30, 40 and 41) TK2 31 HammerCaseAssembly B-A HammerCaseBushing * Not illustrated. 20

VEJLEDNING TIL ELEKTRISKE SKRUETRÆKKERE AF SERIE QS1L OG QS1T MED TANGENTARM

VEJLEDNING TIL ELEKTRISKE SKRUETRÆKKERE AF SERIE QS1L OG QS1T MED TANGENTARM VEJLEDNING TIL ELEKTRISKE SKRUETRÆKKERE AF SERIE QS1L OG QS1T MED TANGENTARM Formular P7440-EU2 10. Udgave October, 2003 CCN 04576898 DA Parallelle skruetrækkere af serie QS1L og QS1T med tangentarm er

Διαβάστε περισσότερα

ST 53E. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

ST 53E. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger ST 53E Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Διαβάστε περισσότερα

PBSG 1 DRILL SHARPENER PORANTERIEN TEROITUSLAITE BORRSLIPARE BORSLIBER BOHRERSCHÄRFGERÄT ΑΚΟΝΙΣΤΗΣ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ

PBSG 1 DRILL SHARPENER PORANTERIEN TEROITUSLAITE BORRSLIPARE BORSLIBER BOHRERSCHÄRFGERÄT ΑΚΟΝΙΣΤΗΣ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ PBSG 1 DRILL SHARPENER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual PORANTERIEN TEROITUSLAITE Käyttö- ja turvaohjeet Alkuperäisen käyttöohjeen käännös BORRSLIPARE Bruksanvisning

Διαβάστε περισσότερα

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at

Διαβάστε περισσότερα

HAND-HELD VACUUM CLEANER

HAND-HELD VACUUM CLEANER HAND-HELD VACUUM CLEANER Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin a tutustu seuraavaksi

Διαβάστε περισσότερα

LT 2313 CA. 587 25 05-50 Rev. 1. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin.

LT 2313 CA. 587 25 05-50 Rev. 1. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at

Διαβάστε περισσότερα

M95-66X. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

M95-66X. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger M95-66X Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger Manual de Instruções

Διαβάστε περισσότερα

PPHSS 730 SE JIGSAW STIKSAV MED PENDULHUB ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΣΕΓΑ PENDELHUBSTICHSÄGE. Operation and Safety Notes. Brugs- og sikkerhedsanvisninger

PPHSS 730 SE JIGSAW STIKSAV MED PENDULHUB ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΣΕΓΑ PENDELHUBSTICHSÄGE. Operation and Safety Notes. Brugs- og sikkerhedsanvisninger PPHSS 730 SE JIGSAW Operation and Safety Notes STIKSAV MED PENDULHUB Brugs- og sikkerhedsanvisninger ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΣΕΓΑ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας PENDELHUBSTICHSÄGE Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Διαβάστε περισσότερα

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at

Διαβάστε περισσότερα

LT2216CM 532 43 11-00. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin.

LT2216CM 532 43 11-00. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at

Διαβάστε περισσότερα

P56-675SMW. 532 41 61-79 Printed 13.04.07 TH www.partner.biz

P56-675SMW. 532 41 61-79 Printed 13.04.07 TH www.partner.biz P56-675SMW 532 41 61-79 Printed 13.04.07 TH www.partner.biz in U.S.A. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst

Διαβάστε περισσότερα

XQ90 CAR POLISHER KIILLOTUSKONE ΜΗΧΑΝΗ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ POLERMASKIN POLIERMASCHINE. Käyttö- ja turvaohjeet Alkuperäisen käyttöohjeen käännös

XQ90 CAR POLISHER KIILLOTUSKONE ΜΗΧΑΝΗ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ POLERMASKIN POLIERMASCHINE. Käyttö- ja turvaohjeet Alkuperäisen käyttöohjeen käännös XQ90 CAR POLISHER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual KIILLOTUSKONE Käyttö- ja turvaohjeet Alkuperäisen käyttöohjeen käännös POLERMASKIN Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

Διαβάστε περισσότερα

Z29835 3. Teleskopstige af aluminium. Τηλεσκοπική σκάλα αλουμινίου. Alu-Teleskopleiter. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet

Z29835 3. Teleskopstige af aluminium. Τηλεσκοπική σκάλα αλουμινίου. Alu-Teleskopleiter. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet Multi-Purpose Ladder Operation and Safety Notes Alumiiniset teleskooppitikkaat Käyttö- a turvallisuusoheet Teleskopstege av aluminium Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Teleskopstige af aluminium

Διαβάστε περισσότερα

FUSION 1000L A4& A3 LAMINATORS. ξεκινήστε εδώ start her aloita tästä start her

FUSION 1000L A4& A3 LAMINATORS. ξεκινήστε εδώ start her aloita tästä start her FUSION 1000L A4& A3 LAMINATORS ξεκινήστε εδώ start her aloita tästä start her FUSION 1000L A4& A3 LAMINATORS GR οδηγίες 36 DK brugsvejledning 40 FI käyttöopas 44 NO bruksanvisning 48 GR πανεύκολη πλαστικοποίηση!

Διαβάστε περισσότερα

PFRT550. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

PFRT550. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. PFRT550 Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Διαβάστε περισσότερα

Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje. Brugsanvisning Instruções para o uso Οδηγίες χρήσεως

Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje. Brugsanvisning Instruções para o uso Οδηγίες χρήσεως Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning Instruções para o uso Οδηγίες χρήσεως GBV 345 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Les nøye gjennom

Διαβάστε περισσότερα

R 53SV. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

R 53SV. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. R 53SV Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Διαβάστε περισσότερα

Installation instructions VWZ MPS 40. DK, FR, CHfr, BEfr, NO, SE, GR

Installation instructions VWZ MPS 40. DK, FR, CHfr, BEfr, NO, SE, GR Installation instructions VWZ MPS 0 DK, FR, CHfr, BEfr, NO, SE, GR Installations- og betjeningsvejledning Til vvs-installatøren Installationsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning VWZ MPS 0 DK Indholdsfortegnelse

Διαβάστε περισσότερα

Installation instructions VWZ MPS 40 DK FR NO SE GR

Installation instructions VWZ MPS 40 DK FR NO SE GR Installation instructions VWZ MPS 0 DK FR NO SE GR Installations- og betjeningsvejledning Til vvs-installatøren Installationsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning VWZ MPS 0 DK INDHOLDSFORTEGNELSE

Διαβάστε περισσότερα

www..eu D27300 D27300T

www..eu D27300 D27300T www..eu D27300 D27300T Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 8 Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) 15 English (original instructions) 23 Español (traducido de las instrucciones originales)

Διαβάστε περισσότερα

2592 / 014L 2592 / 016L

2592 / 014L 2592 / 016L 2592 / 014L 2592 / 016L Energy-Saving Under-Cupboard Light Energy-Saving Under- Cupboard Light Operation and Safety Notes Lågenergibelysning för underskåp Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Energiansäästövalaisin

Διαβάστε περισσότερα

Art. 51098. CardioCompact Blodtrycksmätare CardioCompact Πιεσόμετρο αίματος SE GR

Art. 51098. CardioCompact Blodtrycksmätare CardioCompact Πιεσόμετρο αίματος SE GR SE GR CardioCompact Blodtrycksmätare CardioCompact Πιεσόμετρο αίματος GARANTIE JAHRE 3 YEARS WARRANTY entspricht den Anforderungen acc. to the requirements CERTIFIED QUALITY MDD 93/42 MEDICAL DEVICE DIRECTIVE

Διαβάστε περισσότερα

SMA 35. c Betjeningsvejledning Manicure-/Pedicure-sæt. d Käyttöohje Manikyyri-/Pedikyyrisarja. G W Operating Instructions Manicure/Pedicure-Set

SMA 35. c Betjeningsvejledning Manicure-/Pedicure-sæt. d Käyttöohje Manikyyri-/Pedikyyrisarja. G W Operating Instructions Manicure/Pedicure-Set SMA 35 d Käyttöohje Manikyyri-/Pedikyyrisarja K W Οδηγίες χρήσεως Σετ μανικιούρ/πεντικιούρ S Brugsanvisning Manikyr/pedikyrset c Betjeningsvejledning Manicure-/Pedicure-sæt G W Operating Instructions Manicure/Pedicure-Set

Διαβάστε περισσότερα

MC 830. Shiatsu-massagestöd med gelkudde Πρόσθετο μασάζ σιάτσου με μαξιλάρι ζελέ. Art. 88943

MC 830. Shiatsu-massagestöd med gelkudde Πρόσθετο μασάζ σιάτσου με μαξιλάρι ζελέ. Art. 88943 MC 830 SE GR Shiatsu-massagestöd med gelkudde Πρόσθετο μασάζ σιάτσου με μαξιλάρι ζελέ Art. 88943 Gebrauchsanweisung Instruction Manual Mode d emploi Istruzioni per l uso Instrucciones de manejo Bitte sorgfältig

Διαβάστε περισσότερα

Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ

Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ που επιλέξατε ένα από τα προϊόντα της. Ετοιμάσαμε το παρόν εγχειρίδιο προκειμένου να μπορέσετε να εκτιμήσετε πλήρως την ποιότητα. Σας προτείνουμε να διαβάσετε όλα

Διαβάστε περισσότερα

M53-190WFX. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

M53-190WFX. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. M53-190WFX Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Διαβάστε περισσότερα

Z29798 3. Aluminium Platform Ladder. Alumiiniset monitoimitikkaat. Arbetsställning av aluminium. Lille aluminiumsstillads. Μικρή σκαλωσιά αλουμινίου

Z29798 3. Aluminium Platform Ladder. Alumiiniset monitoimitikkaat. Arbetsställning av aluminium. Lille aluminiumsstillads. Μικρή σκαλωσιά αλουμινίου Aluminium Platform Ladder Assembly, operating and safety instructions Alumiiniset monitoimitikkaat Asennus-, käyttö- a turvallisuusoheet Arbetsställning av aluminium Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar

Διαβάστε περισσότερα

HDD AUDIO PLAYER SYSTEM

HDD AUDIO PLAYER SYSTEM Reference Guide GB HDD AUDIO PLAYER SYSTEM Referencevejledning Viiteopas Referensguide Guia de referência DK FI SE PT Οδηγός αναφοράς EL HAP-S1 WARNING Do not install the appliance in a confined space,

Διαβάστε περισσότερα

PKU375V14E Elektrisk grill Sähkögrilli Elektrisk grill Elektrisk grill Ηλεκτρικό γκριλ Elektrikli Izgara

PKU375V14E Elektrisk grill Sähkögrilli Elektrisk grill Elektrisk grill Ηλεκτρικό γκριλ Elektrikli Izgara PKU375V14E Elektrisk grill Sähkögrilli Elektrisk grill Elektrisk grill Ηλεκτρικό γκριλ Elektrikli Izgara [da] Brugsanvisning...3 [fi] Käyttöohje...9 [no] Bruksveiledning...15 [sv] Bruksanvisning... 21

Διαβάστε περισσότερα

aprilia 854023 RX-SX 50 MY 2007 GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674780

aprilia 854023 RX-SX 50 MY 2007 GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674780 aprilia 854023 RX-SX 50 MY 2007 GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674780 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access

Διαβάστε περισσότερα

PKO 270 A1. COMPRESSOR Operation and Safety Notes Original operating instructions

PKO 270 A1. COMPRESSOR Operation and Safety Notes Original operating instructions Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:05 Uhr Seite 1 PKO 270 A1 COMPRESSOR Operation and Safety Notes Original operating instructions ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607

aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607 aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and

Διαβάστε περισσότερα

REFLEX. mod 3130. Betjenings vejledning Handbok - Οδηγιες λειτουργιας. Rel. 0 10/02

REFLEX. mod 3130. Betjenings vejledning Handbok - Οδηγιες λειτουργιας. Rel. 0 10/02 REFLEX mod 3130 9003191 Betjenings vejledning Handbok - Οδηγιες λειτουργιας Rel. 0 10/02 1 11 2 3 4 19 5 20 6 7 8 9 10 21 14 12 13 15 16 17 18 22 49 48 49 50 48 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 48 61 62 63

Διαβάστε περισσότερα

OLE32350-B SAT GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß

OLE32350-B SAT GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß LE32350-B SAT GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3

Διαβάστε περισσότερα

AdvancedPunch. Operation Instructions Manual. Bruksanvisning. Brukerhåndbok. Käyttöopas. Betjeningsvejledning. Εγχειρίδιο Οδηγιών Λειτουργίας

AdvancedPunch. Operation Instructions Manual. Bruksanvisning. Brukerhåndbok. Käyttöopas. Betjeningsvejledning. Εγχειρίδιο Οδηγιών Λειτουργίας GB SV NO FI DA EL Operation Instructions Manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Käyttöopas Betjeningsvejledning Εγχειρίδιο Οδηγιών Λειτουργίας GB English 3 Svenska 9 Norsk 15 Suomi 21 Dansk 27 Ελληνικά 33

Διαβάστε περισσότερα

Maxi-Cosi CabrioFix. Maxi-Cosi CabrioFix. www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. The safe world of Maxi-Cosi 72-84 85-98

Maxi-Cosi CabrioFix. Maxi-Cosi CabrioFix. www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. The safe world of Maxi-Cosi 72-84 85-98 POLAND Portugal Poltrade Waletko Dorel Portugal Spolka Jawna LDA Parque Chorzow Industrial da Varziela 41-500 Árvore, 4480 Vila do Conde Ul. Legnicka 84/86 Tel. 252 Tel. (032) 248 346 530 00 81 Fax (032)

Διαβάστε περισσότερα

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD8650 1 1 2 20 19 18 17 16 5 3 6 4 7 15 8 9 10 11 12 13 14 21 DANSK 6 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 28 SUOMI 50 HD8650 6 DANSK Indholdsfortegnelse

Διαβάστε περισσότερα

BEDIENUNGSANWEISUNG KD9875.0. mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG KD9875.0. mit Montageanweisungen BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen GB F NL I E P GR Instructions for use and installation instructions Instructions d'utilisation et avis de montage Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

Portable CD/DVD Player

Portable CD/DVD Player 4-411-681-11(1) (PT-EL-TR) Portable CD/DVD Player DVP-FX780 Portable CD/DVD Player Instruções de funcionamento Οδηγίες χρήσης Kullanım Talimatları PT EL TR DVP-FX780 2012 Sony Corporation AVISO Para reduzir

Διαβάστε περισσότερα

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System 4-446-745-12(1) (GB-DK-FI-SE-PT-EL-TR) Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System Reference Guide Referencevejledning Viiteopas Referensguide GB DK FI SE Guia de referência PT Οδηγός αναφοράς EL Başvuru Kılavuzu

Διαβάστε περισσότερα

Operating Manual... 4-9 Betjeningsvejledning... 10-15 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης... 16-21

Operating Manual... 4-9 Betjeningsvejledning... 10-15 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης... 16-21 EQU2_dk.book Seite 2 Freitag, 16. April 2010 8:48 08 Operating Manual... 4-9 GB IE CY Betjeningsvejledning... 10-15 DK Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης... 16-21 GR CY 2 EQU2_dk.book Seite 3 Freitag, 16. April

Διαβάστε περισσότερα

Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System 4-456-346-11(1) (GB-DK-FI-SE-PT-EL-TR) Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System Reference Guide Referencevejledning Viiteopas Referensguide GB DK FI SE Guia de referência PT Οδηγός αναφοράς EL Başvuru Kılavuzu

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD9712

Quick Instruction Guide Type HD9712 Svenska Norsk Suomi Nederlands Dansk Read this guide carefully before using the machine. For complete instructions download user manual from Www.SAECO.com/support Ελληνικά Quick Instruction Guide Type

Διαβάστε περισσότερα

MINCER MINCER. Operating instructions. LIHAMYLLY Käyttöohje KÖTTKVARN. Bruksanvisning. KØDHAKKER Betjeningsvejledning KJØTTKVERN.

MINCER MINCER. Operating instructions. LIHAMYLLY Käyttöohje KÖTTKVARN. Bruksanvisning. KØDHAKKER Betjeningsvejledning KJØTTKVERN. CV_KH3462_E3341_LB3_V1.qxd 04.03.2008 12:15 Uhr Seite 1 3 MINCER MINCER Operating instructions KH 3462 LIHAMYLLY Käyttöohje KÖTTKVARN Bruksanvisning KØDHAKKER Betjeningsvejledning KJØTTKVERN Bruksanvisning

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO

MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO ΟΔΗΓΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ, ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO

MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO ΟΔΗΓΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ, ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner Operating Instructions Air Conditioner Indoor Unit INVERTER DELUXE XE CS-XE7MKEW CS-XE9MKEW CS-XE12MKEW CS-XE15MKEW CS-XE18MKEW CS-XE21MKEW INVERTER DELUXE E CS-E7MKEW CS-E9MKEW CS-E12MKEW CS-E15MKEW CS-E18MKEW

Διαβάστε περισσότερα

UX-P410 FACSIMILE MODEL OPERATION MANUAL

UX-P410 FACSIMILE MODEL OPERATION MANUAL MODEL UX-P410 FACSIMILE OPERATION MANUAL 1. Installation 2. Sending Faxes 3. Receiving Faxes 4. Making Copies 5. Answering Machine Connection 6. Special Functions 7. Printing Lists 8. Maintenance 9. Troubleshooting

Διαβάστε περισσότερα

UPPLEVA. IKEA of Sweden

UPPLEVA. IKEA of Sweden UPPLEVA FI SE GR Design Muotoilu and ja Quality laatu IKEA of Sweden FI 4 SE 20 ES 36 IT 52 PL 68 GR 84 Finnish 4 Sisältö 1 Tärkeää... 5 Turvallisuus ja tärkeää huomioitavaa...5 Tämän tuotteen ja paristojen

Διαβάστε περισσότερα

ES 100. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά

ES 100. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά Användarmanual Οδηγίες Χρήσης ES 100 Läs användarmanualen och säkerhetsanvisningarna noggrant innan du börjar använda den här maskinen! Πριν από την έναρξη λειτουργίας της συσκευής, διαβάστε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

CARELINK EXPRESS TM MONITOR ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. MONITOR CARELINK EXPRESS TM Model 2020B/2020C / Μοντέλο 2020B/2020C / Modelo 2020B/2020C

CARELINK EXPRESS TM MONITOR ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. MONITOR CARELINK EXPRESS TM Model 2020B/2020C / Μοντέλο 2020B/2020C / Modelo 2020B/2020C CARELINK EXPRESS TM MONITOR ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ CARELINK EXPRESS TM MONITOR CARELINK EXPRESS TM Model 2020B/2020C / Μοντέλο 2020B/2020C / Modelo 2020B/2020C Electromagnetic Compatibility Declaration

Διαβάστε περισσότερα

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. OWNER S MANUAL LED TV * LG LED TV applies LCD screen with LED backlights. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. LA62** LA64** LA66** LA69** LA74**

Διαβάστε περισσότερα

WD 1 (M) / WD 1000 (M) Käyttöohjeet

WD 1 (M) / WD 1000 (M) Käyttöohjeet LT LV EE SL SK HU PL CZ FR FI ES TR GR FI DK SV NL PT EN DE WD 1 (M) / WD 1000 (M) Käyttöohjeet WD 1 (M) / WD 1000 (M) WD 1 (M) WD 1000 (M) Laitekatsaus 1 Näyttö 2 UP-näppäin 3 DOWN-näppäin 4 Lämpötilanäppäin

Διαβάστε περισσότερα

645...ZV PIZZA 645...ZV PIZZA

645...ZV PIZZA 645...ZV PIZZA NL GEBRUIKSAANWIJZING VOOR EEN 645...ZV PIZZA PT INSTRUÇÕES PARA USO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO 645...ZV PIZZA DK INSTRUKTIONER TIL BRUG 645...ZV PIZZA SE INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING INSTALLATION UNDERHÅLL

Διαβάστε περισσότερα

ÄVENTYRLIG PT ES GR NL

ÄVENTYRLIG PT ES GR NL ÄVENTYRLIG PT ES GR NL PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 17 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 30 NEDERLANDS 44 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 6 Utilização diária 7 Sugestões e conselhos úteis 9 Manutenção

Διαβάστε περισσότερα

Wireless Doorbell HOME TECH. Radio-ohjattu ovikello Käyttöopas ja huolto-ohjeet. Wireless Doorbell. User manual and service information

Wireless Doorbell HOME TECH. Radio-ohjattu ovikello Käyttöopas ja huolto-ohjeet. Wireless Doorbell. User manual and service information HOME TECH Wireless Doorbell GB IE CY SE Wireless Doorbell User manual and service information Radiostyrd dörrklocka Bruksanvisning och serviceinformation FI DK Radio-ohjattu ovikello Käyttöopas ja huolto-ohjeet

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTION BOOK GOV 580C. Vented Tumble Dryer. English 2. Portuguese. Ελληικα. Deutsch 35

INSTRUCTION BOOK GOV 580C. Vented Tumble Dryer. English 2. Portuguese. Ελληικα. Deutsch 35 INSTRUCTION BOOK Vented Tumble Dryer GOV 580C English 2 Portuguese Ελληικα 13 24 Deutsch 35 INDEX Introduction Delivery Information Unpacking the Product Safety Reminders Use Installation The Laundry Environmental

Διαβάστε περισσότερα

MÄSTERLIG PT ES GR NL

MÄSTERLIG PT ES GR NL MÄSTERLIG PT ES GR NL PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 17 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 30 NEDERLANDS 44 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 6 Utilização diária 7 Sugestões e conselhos úteis 9 Manutenção

Διαβάστε περισσότερα

Power 150 115 166 3644 / 1400-1.0

Power 150 115 166 3644 / 1400-1.0 K0004IVZ.fm Power 150 115 166 3644 / 1400-1.0 Betriebsanleitung.....................3 Operating Instruction..................7 Instructions d utilisation...............11 Handleiding........................15

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL DO UTILIZADOR E DE CUIDADOS PARA O SECADOR DE ROUPA ELECTRÓNICO ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ

MANUAL DO UTILIZADOR E DE CUIDADOS PARA O SECADOR DE ROUPA ELECTRÓNICO ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ MANUAL DO UTILIZADOR E DE CUIDADOS PARA O SECADOR DE ROUPA ELECTRÓNICO ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ASCIUGATRICE ELETTRONICA MANUALE DI USO E MANUTENZIONE BENUTZUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά AcerPower. Οδηγός Χρήστη

Σειρά AcerPower. Οδηγός Χρήστη Σειρά AcerPower Οδηγός Χρήστη Πνευµατικά ικαιώµατα 2005 Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Σειρά AcerPower Οδηγός Χρήστη Ενδέχεται να γίνονται περιοδικά αλλαγές στις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Delfi Delos Unique. Uso e Manutenção GUARDAR COM CUIDADO. Χρήση & Συντήρηση ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ. Gebruik & Onderhoud ZORGVULDIG BEWAREN

Delfi Delos Unique. Uso e Manutenção GUARDAR COM CUIDADO. Χρήση & Συντήρηση ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ. Gebruik & Onderhoud ZORGVULDIG BEWAREN Delfi Delos Unique Uso e Manutenção GUARDAR COM CUIDADO Χρήση & Συντήρηση ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ Gebruik & Onderhoud ZORGVULDIG BEWAREN Upotreba i održavanje PAŽLJIVO ČUVATI Użytkowanie & Konserwacja

Διαβάστε περισσότερα

Fronius Galvo 1.5-1 / 2.0-1 2.5-1 / 3.0-1 / 3.1-1 Dummy

Fronius Galvo 1.5-1 / 2.0-1 2.5-1 / 3.0-1 / 3.1-1 Dummy / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius Galvo 1.5-1 / 2.0-1 2.5-1 / 3.0-1 / 3.1-1 Dummy DA EL Betjeningsvejledning Netkoblet vekselretter Οδηγίες χειρισμού Μετατροπέας

Διαβάστε περισσότερα

Washing Machine Vaskemaskine Pyykinpesukone Πλυντήριο Ρούχων WNF 7301 WNF 7321 A WNF 7341 A WNF 7361 A

Washing Machine Vaskemaskine Pyykinpesukone Πλυντήριο Ρούχων WNF 7301 WNF 7321 A WNF 7341 A WNF 7361 A Washing Machine Vaskemaskine Pyykinpesukone Πλυντήριο Ρούχων WNF 7301 WNF 7321 A WNF 7341 A WNF 7361 A User s Manual Brugsanvisning Käyttöopas Εγχειρίδιο Χρήστη 1 Warnings General Safety Never place your

Διαβάστε περισσότερα

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White, an innovation in wooden flooring. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Black and White,

Διαβάστε περισσότερα

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά Användarmanual Οδηγίες Χρήσης ES 80 Läs användarmanualen och säkerhetsanvisningarna noggrant innan du börjar använda den här maskinen! Να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή µόνο αφού διαβάσετε τις παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 14 ΕΛΛΑΣ 24 NEDERLANDS 34

PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 14 ΕΛΛΑΣ 24 NEDERLANDS 34 FÖLJANDE PT ES GR NL PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 14 ΕΛΛΑΣ 24 NEDERLANDS 34 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 7 Painel de controlo 7 Limpeza e manutenção 7 Informações de segurança

Διαβάστε περισσότερα

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1 Page: 1/8 Range of Application Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT

Διαβάστε περισσότερα

Käyttöohje Bruksanvisning. jääkaappi kylskåp ERT 14001W8

Käyttöohje Bruksanvisning. jääkaappi kylskåp ERT 14001W8 ΨΥΓΕΙΟ Käyttöohje Bruksanvisning GR FI SE Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ jääkaappi kylskåp ERT 14001W8 We were thinking of you when we made this product GR electrolux 3 Καλώς ήρθατε στον κόσµο της Electrolux Σας ευχαριστούµε

Διαβάστε περισσότερα

Radio-ohjattu sääasema. Radiostyrd väderstation

Radio-ohjattu sääasema. Radiostyrd väderstation Radio-Controlled Weather Station Operation and Safety Notes Radio-ohattu sääasema Käyttö- a turvallisuusoheet Radiostyrd väderstation Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar RADIOSTYRET VEJRSTATION Betenings-

Διαβάστε περισσότερα

KD-LH401 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK

KD-LH401 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-LH401 SVENSKA Denna apparat är utrustad med teckenfönsterdemofunktionen. Instruktioner för att avbryta den finns på sid.

Διαβάστε περισσότερα

UNDERVERK PT ES GR NL

UNDERVERK PT ES GR NL UNDERVERK PT ES GR NL PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 15 ΕΛΛΑΣ 26 NEDERLANDS 37 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 7 Painel de controlo 7 Limpeza e manutenção 8 Informações de segurança

Διαβάστε περισσότερα

Käsipyörösaha Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Cirkelsåg Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar. Håndrundsav Brugs- og sikkerhedsanvisninger

Käsipyörösaha Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Cirkelsåg Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar. Håndrundsav Brugs- og sikkerhedsanvisninger Circular saw Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista molemmat kuvalliset sivut esiin a tutustu seuraavaksi

Διαβάστε περισσότερα

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10 Page: 2/10 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT LEFT... 5 Plan view... 5 ADJACENT ENTRANCES GUIDE RAILS AT LEFT... 6 Plan view...

Διαβάστε περισσότερα

KD-LH1101 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK ΕΛΛΗΝΙΚΑ SUOMI

KD-LH1101 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK ΕΛΛΗΝΙΚΑ SUOMI CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-LH1101 SVENSKA Denna apparat är utrustad med teckenfönsterdemofunktionen. Instruktioner för att avbryta den finns på sid.

Διαβάστε περισσότερα

PT POTENTIELL ES GR NL

PT POTENTIELL ES GR NL POTENTIELL PT ES GR NL PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 15 ΕΛΛΑΣ 26 NEDERLANDS 37 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 7 Painel de controlo 7 Limpeza e manutenção 8 O que fazer se...

Διαβάστε περισσότερα

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10 Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE SIDE... 6 Plan

Διαβάστε περισσότερα

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application Page: 1/11 Range of Application Page: 2/11 Index 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION 450KG... 4 TECHNICAL SPECIFICATION 630KG... 5 TECHNICAL SPECIFICATION 1000KG... 6 TECHNICAL SPECIFICATION 1200KG...

Διαβάστε περισσότερα

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά Användarmanual Οδηγίες Χρήσης ES 80 Läs användarmanualen och säkerhetsanvisningarna noggrant innan du börjar använda den här maskinen! Να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή µόνο αφού διαβάσετε τις παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

Manual del propietario Εγχειρίδιο κατόχου Manual do proprietário Kullanıcı El Kitabı

Manual del propietario Εγχειρίδιο κατόχου Manual do proprietário Kullanıcı El Kitabı ipod integration kit Manual del propietario Εγχειρίδιο κατόχου Manual do proprietário Kullanıcı El Kitabı LEXUScovES_GR_P_TU.indd 3 07-03-2007 15:29:11 Lea completamente este manual antes de usar ipod

Διαβάστε περισσότερα

Z29620A / Z29620B. 45981_Content_LB3.indd 3 11.01.10 08:35

Z29620A / Z29620B. 45981_Content_LB3.indd 3 11.01.10 08:35 Z29620A / Z29620B 1 2 3 15 14 13 4 12 11 5 10 9 8 7 6 16 17 22 18 21 20 19 3 45981_Content_LB3.indd 3 11.01.10 08:35 Z29620C / Z29620D 1 2 3 15 14 13 4 7 12 11 5 10 9 8 6 16 22 21 17 18 19 19 20 4 45981_Content_LB3.indd

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner Operating Instructions Air Conditioner Model No. Indoor Unit CS-E4NKES CS-E8NKES Outdoor Unit CU-E4NKE CU-E8NKE PORTUGUÊS Antes de ligar a unidade, leia cuidadosamente este manual de utilização e guarde-o

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΤΟΥ Για να εγγυηθεί η σωστή εκτέλεση και η σωστή αποκατάσταση του χειρουργημένου γόνατου, είναι σημαντικό να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα του φυλλαδίου αυτού

Διαβάστε περισσότερα

Il tuo manuale d'uso. PHILIPS HR1613/00 http://it.yourpdfguides.com/dref/5477082

Il tuo manuale d'uso. PHILIPS HR1613/00 http://it.yourpdfguides.com/dref/5477082 Può anche leggere le raccomandazioni fatte nel manuale d uso, nel manuale tecnico o nella guida di installazione di PHILIPS HR1613/00. Troverà le risposte a tutte sue domande sul manuale d'uso (informazioni,

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application Page: 1/9 Range of Application Page: 2/9 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE... 5 Plan view... 5 THROUGH CAR... 6 Plan view... 6 GENERAL SECTION

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O SECADOR ELÉCTRICO OU A GÁS ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ Ή ΑΕΡΙΟ

MANUAL DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O SECADOR ELÉCTRICO OU A GÁS ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ Ή ΑΕΡΙΟ MANUAL DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O SECADOR ELÉCTRICO OU A GÁS ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ Ή ΑΕΡΙΟ GUIDA ALL'UTILIZZO E ALLA MANUTENZIONE PER L'UTILIZZO DELL'ASCIUGATRICE

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. I(III) 1375 Ν. 35(ΙΠ)/2005 Αρ. 4049,11.11.2005

Ε.Ε. Παρ. I(III) 1375 Ν. 35(ΙΠ)/2005 Αρ. 4049,11.11.2005 Ε.Ε. Παρ. I(III) 1375 Ν. 35(ΙΠ)/2005 Αρ. 4049,11.11.2005 Ο περί της Συμφωνίας και Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας για την Επανεισδοχή

Διαβάστε περισσότερα

G? W ENGLISH. 2. Important information

G? W ENGLISH. 2. Important information SBM 09 G? W Instruction for Use Blood pressure monitor K W Οδηγίες χρήσης Συσκευή μέτρησης πίεσης αίματς P Instruções de utilização Computador de pressão arterial Service-Hotline: 0344 G Tel.: 020 302

Διαβάστε περισσότερα

Flödesmätare QA, QAe. Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning och förvara den på en säker plats. Försäkran om överensstämmelse

Flödesmätare QA, QAe. Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning och förvara den på en säker plats. Försäkran om överensstämmelse 730849 5.06 Fx/ivd 3.000 D Quantometer, e Betriebsanleitung Bitte lesen und aufbewahren Steinern Straße 9-2 D-55252 Mainz-Kastel DK S N P GR Gasmåler, e Driftsvejledning Skal læses og opbevares! Flödesmätare,

Διαβάστε περισσότερα

Type HD8752 INSTRUCTIONS

Type HD8752 INSTRUCTIONS Register your product and get support at www.philips.com/welcome Type HD8752 INSTRUCTIONS Ελληνικά Dansk Nederlands Norsk Suomi Svenska READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. CHECK

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες προϊόντος

Πληροφορίες προϊόντος Πληροφορίες προϊόντος EL Βαρούλκο Πεπιεσμένου Αέρα Βιομηχανικής Αλυσίδας Ανύψωσης Μοντέλα LC2A015S, LC2A030D, LC2A035S, LC2A040S, LC2A060S, LC2A060Q, LC2A080D, LC2A120D, LC2A180T και LC2A250Q (Σχ. MHP2659)

Διαβάστε περισσότερα

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09 Page: 2/15 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 1:2... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT REAR... 6

Διαβάστε περισσότερα

Telephone 50. Corded DECT. Vejledning User manual Εγχειρίδιο χρήσης

Telephone 50. Corded DECT. Vejledning User manual Εγχειρίδιο χρήσης Telephone 50 Corded DECT Vejledning User manual Εγχειρίδιο χρήσης tilbehør & indhold / ACCESsories / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Følgende er indeholdt i pakken, JACOB JENSEN TM Telefon 50 (inklusive

Διαβάστε περισσότερα

Telephone 10 DECT. Vejledning Manual Εγχειρίδιο χρήσης

Telephone 10 DECT. Vejledning Manual Εγχειρίδιο χρήσης Telephone 10 DECT Vejledning Manual Εγχειρίδιο χρήσης tilbehør & indhold / ACCESsories Følgende er indeholdt i pakken, JACOB JENSEN TM Telefon 10 (inklusive dansk telefonadapter): 1. Telefon håndsæt 2.

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,,.. μ μ μ μ μ μ. μ,,. μ : μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 2003 μ μ. μ μ μ μ, μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ 1 2003 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ :,,, μ,,. μ μ μ μ...... 1, μ, μ. 2 μ μ,,

Διαβάστε περισσότερα

Din brugermanual PHILIPS B120E/10 http://da.yourpdfguides.com/dref/5558587

Din brugermanual PHILIPS B120E/10 http://da.yourpdfguides.com/dref/5558587 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώθηκε 17 Ιουλίου 2014 Φόρμα Παραγγελίας... 2 Ricoh Aficio 1013, 1013F... 3 Ricoh Aficio 1015, 1018D... 5 Ricoh Aficio 1022, 1027, 1032...

Ενημερώθηκε 17 Ιουλίου 2014 Φόρμα Παραγγελίας... 2 Ricoh Aficio 1013, 1013F... 3 Ricoh Aficio 1015, 1018D... 5 Ricoh Aficio 1022, 1027, 1032... Ενημερώθηκε 17 Ιουλίου 2014 Φόρμα Παραγγελίας... 2 Ricoh Aficio 1013, 1013F... 3 Ricoh Aficio 1015, 1018D... 5 Ricoh Aficio 1022, 1027, 1032... 7 Ricoh Aficio 1035, 1045... 9 Ricoh Aficio 1060, 1075...

Διαβάστε περισσότερα

PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 48 NEDERLANDS 70

PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 48 NEDERLANDS 70 NUTID PT ES GR NL MWC6 PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 48 NEDERLANDS 70 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 6 Painel de controlo 8 Uso diário 8 Limpeza e manutenção 19 Informações

Διαβάστε περισσότερα