ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 21831 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου Νομού Κυκλάδων και κωδικοποίη ση σε ενιαίο κείμενο. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». β) Των άρθρων 10 και 161 του ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 2. Την υπ αριθμ. 2204/ απόφασή μας για την ψήφιση του ΟΕΥ του Δήμου Μυκόνου Ν. Κυκλάδων (Φ.Ε.Κ. 296/Β/ ). 3. Την υπ αριθμ / απόφασή μας με την οποία τροποποιήθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου Νομού Κυκλάδων (Φ.Ε.Κ. 1945/Β/ ). 4. Την υπ αριθμ. 62/2008 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου για την τροποποί ηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου. 5. Την υπ αριθμ. 42/2008 γνωμοδότηση του Υπηρεσι ακού Συμβουλίου Προσωπικού Ο.Τ.Α. Ν. Κυκλάδων που διατυπώθηκε στο πρακτικό 23/2008, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπ αριθμ. 62/2008 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου και την κωδικοποίηση του σε ενιαίο κείμενο ως εξής ως εξής: Άρθρο 1 Τις υπηρεσίες του Δήμου συγκροτούν: 1. Το γραφείο Δημάρχου 2. Η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 3. Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 4. Η Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας 5. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 6. Η Δ/νση Περιβάλλοντος Εργατοτεχνικού Άρθρο 2 ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ιδιαίτερο γραφείο Δημάρχου Γρ. Αντιδημάρχων Προέδρου Δ. Σ. Γρ. Δημοσίων Σχέσεων ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γραμματεία Γραφείο γνωμοδοτήσεων καταρτίσεων συμβάσεων διεξαγωγής δικών Εξέταση Σύνταξη λοιπών εγγράφων που αφορούν τη σωστή λειτουργία του Δήμου ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ειδικοί Συνεργάτες Ειδικοί Σύμβουλοι Επιστημονικοί Συνεργάτες ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Συντονιστικό όργανο ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ (1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Προϊστάμενος Γρ. Πρωτοκόλλου Γρ. Δημοτικού Συμβουλίου Δημαρχιακής Επιτρο πής Γρ. Οργάνωσης, Προγραμματισμού και Μηχανορ γάνωσης Γρ. Παιδείας και Αθλητισμού Γραφείο υποστήριξης αιρετών Γραφείο Προσωπικού Β. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Προϊστάμενος Γρ. Δημοτολογίου Εκλογών Γρ. Μητρώου Αρρένων και Στρατολογίας Γρ. Αλλοδαπών Ιθαγένειας Πολιτογραφήσεων Γρ. Ληξιαρχείου και Πολιτικών Γάμων Γ. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γρ. Κοινωνικών Υπηρεσιών Γρ. Κοινωνικής Πρόνοιας Γρ. Κοινωνικής Μέριμνας Δ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Γρ. πολυιατρείου Γρ. Υγιεινής

2 21832 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ε. ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ Γρ. Εξυπηρέτησης Πολιτών Γρ. Εσωτερικής ανταπόκρισης (2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α. ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Προϊστάμενος Γρ. Προϋπολογισμού Απολογισμού Λογιστηρίου Γρ. Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικών Γρ. Εκκαθάρισης και εντολής Δαπανών Γρ. Μισθοδοσίας Γρ. Προμηθειών Αποθήκης Β. ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Προϊστάμενος Γρ. Φορολογίας Δικαιωμάτων Γρ. Ύδρευσης Αποχέτευσης Γρ. Λαϊκών Αγορών και Επιδοτήσεων Γρ. Τελών (Νεκροταφείο, Σφαγείο, Τέλη Καθαριότη τας και Ηλεκτροφωτισμού) Γρ. Διαχείρισης Εσόδων. Θέματα Δημοτικής Περιου σίας Κληροδοτημάτων Γ. ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Προϊστάμενος Γρ. Εισπράξεως εσόδων Γρ. Πληρωμών (3) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Β. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (4) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Προϊστάμενος Γρ. Προγραμματισμού Συντονισμού έργων και Αρ χείου Γρ. κτιριακών Έργων και διαμορφώσεων κοινοχρή στων χώρων, αστικού και περιαστικού πρασίνου Γρ. έργων Οδοποιίας και Συγκοινωνιακών Έργων Γρ. Υδραυλικών έργων και Ηλεκτρομηχανολογικών έργων Γρ. Μελετών για προμήθειες Γρ. Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής Γρ Μελετών Περιβάλλοντος Γρ. Συντήρησης Σχολικών και Δημοτικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων Β. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Προϊστάμενος Γρ. Πρωτοκόλλου Αρχείο Γρ. Έκδοσης Αδειών Τοπογραφικός έλεγχος και Χρήσεων γης Αρχιτεκτονικός Έλεγχος Στατικός έλεγχος Μηχανολογικός έλεγχος Φορολογικός έλεγχος Υδραυλικός έλεγχος Γρ. Αυθαιρέτων κατασκευών και επικινδύνων Γ. ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Προϊστάμενος Γρ. Πολεοδομικών Εφαρμογών Γρ. Τοπογραφικών εφαρμογών Γρ. Κτηματολογίου και διαχείρισης ψηφιακής πλη ροφορίας Γρ. Ενημέρωσης και εξυπηρέτησης δημοτών (5) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α. ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕ ΤΕΥΣΗΣ Προϊστάμενος Γρ. Ύδρευσης Αποχέτευσης Γρ. Ηλεκτροφωτισμού Γρ. Κίνησης Επισκευής Συντήρησης μηχανοκινή των μέσων Γρ. Καθαριότητας Β. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Προϊστάμενος Γρ. Προστασίας Συντήρηση Περιβάλλοντος Πρά σινο Γρ. Νεκροταφείου Γρ. Φύλαξης κοινοχρήστων χώρων και Σχολικών Κτιρίων Γρ. Σφαγείων Άρθρο 3 Οι θέσεις ολοκλήρου του προσωπικού του Δήμου δι αμορφώνονται σε κλάδους, βαθμούς και ειδικότητες ως εξής: Προσωπικό που διέπεται από τις διατάξεις των ν. 3584/2007, 2190/1994 και των π.δ. 37,α/1987, 22/1990 και 50/2001, Προσωπικό που διέπεται από τις διατάξεις του ν. 1416/84 Προσωπικό που διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 163 και 165 του ν. 3584/2007 Α. Δικηγόροι παρ Αρείω Πάγω Β. Ειδικοί Σύμβουλοι ή Επιστημονικοί Συνεργάτες ή Ειδικοί Συνεργάτες Θέσεις Μονίμων Υπαλλήλων Α. Κατηγορίας ΠΕ 1. Θέσεις (3) τρεις ΠΕ1 Διοικητικών με βαθμό Δ Α, 2. Θέσεις (4) τέσσερις ΠΕ1 Διοικητικών Οικονομολόγων με βαθμό Δ Α 3. Θέσεις (2) δύο ΠΕ1 Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Δ Α 4. Θέσεις (1) μία ΠΕ1 Διοικητικών (Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε.) με βαθμό Δ Α 5. Θέσεις (3) τρεις ΠΕ3 Πολιτικών μηχ/κών με βαθμό Δ Α 6. Θέσεις (2) δύο ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων με βαθμό Δ Α 7. Θέσεις (1) μία ΠΕ5 Μηχ/γων Ηλεκ/γων Μηχ/κών με βαθμό Δ Α 8. Θέσεις (1) μία ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχ/κών με βαθμό Δ Α 9. Θέσεις (1) μία ΠΕ7 Χημικών μηχ/κών (Περιβ/γων) με βαθμό Δ Α 10. Θέσεις (1) μία ΠΕ9 Γεωπόνων με βαθμό Δ Α 11. Θέσεις (1) μία ΠΕ11 Επιστήμης Η/Υ με βαθμό Δ Α 12. Θέσεις (5) πέντε ΠΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Δ Α 13. Θέσεις (1) μία ΠΕ Γεωλόγων με βαθμό Δ Α 14. Θέσεις (1) μία ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής και Διοί κησης με βαθμό Δ Α ΣΥΝΟΛΟ 27 (είκοσι επτά)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Β. Κατηγορίας ΤΕ 1. Θέσεις (2) δύο ΤΕ1 Βιβλιοθηκονόμων με βαθμό Δ Α 2. Θέσεις (1) μία ΤΕ2 Κοινωνικών Λειτουργών με βαθμό Δ Α 3. Θέσεις (1) μία ΤΕ11 Εποπτών Δημόσιας Υγείας με βαθμό Δ Α 4. Θέσεις (1) μία ΤΕ13 Τεχνολογίας Γεωπονίας με βαθμό Δ Α 5. Θέσεις (2) δύο ΤΕ 17 Διοικητικών Λογιστών με βαθμό Δ Α 6. Θέσεις (2) δύο ΤΕ22 Στελεχών ΟΤΑ με βαθμό Δ Α 7. Θέσεις (6) έξι ΤΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Δ Α 8. Θέσεις (1) μία ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων με βαθμό Δ Α 9. Θέσεις (5) πέντε ΤΕ Μηχανικών με βαθμό Δ Α (συγχωνεύτηκαν ΤΕ3 ΤΕ4 ΤΕ5 ΤΕ6 δια Νόμου) ΣΥΝΟΛΟ 21 (είκοσι μία) Γ. Κατηγορίας ΔΕ 1. Θέσεις (20) είκοσι ΔΕ1 Διοικητικών με βαθμό Δ Α 2. Θέσεις (2) δύο ΔΕ2 Εποπτών καθ/τος με βαθμό Δ Α 3.Θέσεις (1) μία ΔΕ5 Εργοδηγών με βαθμό Δ Α 4.Θέσεις (1) μία ΔΕ6 Σχεδιαστώνμε βαθμό Δ Α 5. (13) δεκατρείς ΔΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας με βαθ μό Δ Α 6. Θέσεις (3) τρεις ΔΕ24 ηλεκτρολόγων με βαθμό Δ Α 7. Θέσεις (1) μία ΔΕ27 ηλεκτροτεχνιτών με βαθμό Δ Α 8. Θέσεις (2) δύο ΔΕ28 χειριστών μηχ. Έργων με βαθμό Δ Α 9. Θέσεις (8) οκτώ ΔΕ29 οδηγών αυτ/των με βαθμό Δ Α 10. Θέσεις (4) τέσσερις ΔΕ30 τεχνιτών γενικά με βαθ μό Δ Α 11. Θέσεις (2) δύο ΔΕ30 υδραυλικών με βαθμό Δ Α 12. Θέσεις (2) δύο ΔΕ35 δενδροκηπουρών με βαθμό Δ Α 13. Θέσεις (2) δύο ΔΕ38 χειριστών Η/Υ με βαθμό Δ Α 14. Θέσεις (3) τρεις ΔΕ Κ.Ε.Π. με βαθμό Δ Α 15. Θέσεις (1) μία ΔΕ3 Τηλεφωνητών (ΑΜΕΑ) με βαθμό Δ Α 16. Θέσεις (5) πέντε ΔΕ Σχολικών Φυλάκων με βαθμό Δ Α 17. Θέσεις (2) δύο ΔΕ Μηχανικών Αυτοκινήτων με βαθ μό Δ Α ΣΥΝΟΛΟ 72 (εβδομήντα δύο) Δ. Κατηγορίας ΥΕ 1. θέσεις (3) τρεις ΥΕ1 κλητήρων Θυρωρών με βαθμό Ε Β 2. Θέσεις (3) τρεις ΥΕ16 φυλάκων με βαθμό Ε Β 3. Θέσεις (1) μία ΥΕ16 Νεωκόρων με βαθμό Ε Β 4. Θέσεις (3) τρεις ΥΕ16 Εργατών Γενικών Καθηκ. με βαθμό Ε Β 5. Θέσεις (25) είκοσι πέντε ΥΕ16 εργατών καθ/τος με βαθμό Ε Β 6. Θέσεις (2) δύο ΥΕ16 εργατών κήπων με βαθμό Ε Β 7. Θέσεις (2) δύο ΥΕ16 καθαριστριών με βαθμό Ε Β 8. Θέσεις (2) δύο ΥΕ16 εργατών Νεκροταφείων με βαθμό Ε Β ΣΥΝΟΛΟ 41 (σαράντα ένα) Ε. Κατηγορίας ειδικών θέσεων 1. Θέση (2) δύο Δικηγόρων με μηνιαία αντιμισθία με σχέση εντολής. Η πρόσληψή τους γίνεται με απόφαση Δημάρχου, όπως ορίζουν σχετικά οι διατάξεις του ν. 1649/1986 σε συνδυασμό με τη διάταξη του ν. 1868/1989 και τις διατάξεις του άρθρου του ν. 1188/1981, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του ν. 3584/ Θέσεις (2) δύο Ειδικών συμβούλων ή Επιστημονικών συνεργατών ή Ειδικών συνεργατών, η πρόσληψη τους γίνεται με τις διατάξεις του ν. 1416/84 και τις όμοιες του ν. 3584/2007. Σύνολο των ανωτέρω οργανικών θέσεων 4 (τέσσε ρις) ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Θέσεις (1) μία ΔΕ14 Ελεγκτών Εσόδων Εξόδων 2. Θέσεις (1) μία ΔΕ15 Εισπρακτόρων Οι ανωτέρω θέσεις κενούμενες με οποιοδήποτε τρόπο καταργούνται. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (π.δ. 164/2004) Ειδικότητα Θέσεις ΔΕ Διοικητικών 1 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ειδικότητα Θέσεις ΔΕ Οδηγών 2 ΥΕ εργατών 3 ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Συνιστούμε 40 θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διαφόρων ειδικοτήτων). Άρθρο 4 Προϊστάμενοι υπηρεσιών ν. 2190/1994, ν. 2503/1997, (μετά την θα ισχύει ότι προβλέπει ο ν. 3584/2007). Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ως Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπη ρεσιών επιλέγεται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 ή ΤΕ17 ή ΔΕ1 με βαθμό Α και αν δεν υπάρχουν επιλέγεται με βαθμό Β. Ως Προϊστάμενοι των τμημάτων της πιο πάνω Δ/νσης επιλέγονται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ1 ή ΤΕ17 ή ΔΕ1 με βαθμό Α και αν δεν υπάρχουν επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Β. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ως Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη ρεσιών επιλέγεται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 ή ΤΕ17 ή ΔΕ1 με βαθμό Α κι αν δεν υπάρχουν επιλέγεται με βαθμό Β. Ως Προϊστάμενοι των τμημάτων της πιο πάνω Δ/νσης επιλέγονται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ1 ή ΤΕ17 ή ΔΕ1 με βαθμό Α και αν δεν υπάρχουν επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Β. Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Ως Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυ νομίας επιλέγεται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ23 ή ΤΕ23 ή ΔΕ23 με βαθμό Α κι αν δεν υπάρχουν επιλέγεται με βαθμό Β. Ως Προϊστάμενοι των τμημάτων της πιο πάνω Δ/νσης επιλέγονται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ23 ή ΤΕ23 ή ΔΕ23 με βαθμό Α και αν δεν υπάρχουν επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Β.

4 21834 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εάν δεν μπορεί να επιλεγεί προϊστάμενος, θα προσλη φθεί αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 27 παρ. 08 του ν. 3013/2002. Δ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ως Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών επιλέγεται υπάλληλος κλάδων ΠΕ3 ή ΠΕ4 ή ΠΕ5 ή ΠΕ6 ή ΤΕ Μη χανικών με βαθμό Α κι αν δεν υπάρχουν επιλέγεται υπάλληλος με βαθμό Β. Ως Προϊστάμενοι των τμημάτων της επιλέγονται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ3 ή ΠΕ4 ή ΠΕ5 ή ΠΕ6 ή ΤΕ Μηχανικών με βαθμό Α κι αν δεν υπάρχουν επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Β. Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ως Προϊστάμενος της Δ/νσης αυτής επιλέγεται υπάλ ληλος των κλάδων ΠΕ1 ή ΠΕ3 ή ΠΕ4 ή ΠΕ5 ή ΠΕ6 ή ΤΕ Μηχανικών ή ΔΕ1, με βαθμό Α κι αν δεν υπάρχουν επιλέγεται υπάλληλος με βαθμό Β. Ως Προϊστάμενοι των τμημάτων της πιο πάνω Δ/νσης επιλέγονται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ1 ή ΠΕ3 ή ΠΕ4 ή ΠΕ5 ή ΠΕ6 ή ΤΕ Μηχανικών ή ΔΕ1 ή ΔΕ5 με βαθμό Α κι αν δεν υπάρχουν επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Β. ΣΤ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Αυτοτελές γραφείο Πολυϊατρείου, επιλέγεται υπάλ ληλος ΠΕ1, ΤΕ6, ΔΕ1, με βαθμό Α κι αν δεν υπάρχει με βαθμό Β. Άρθρο 5 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων, προΐστανται των τμημάτων και των γραφείων που υπάγονται στην αρ μοδιότητά τους. Παρακολουθούν την άσκηση των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων τους, σε όλες τις βαθμίδες αυτών, καθώς αυτά ορίζονται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Νόμου και τα όσα με λεπτομέρειες ορίζονται στον παρόντα οργανισμό. Παρακολουθούν την ενδιαφέρουσα τους Ο.Τ.Α. νομο θεσία και νομολογία γενικά και ενημερώνουν τις Δημο τικές Υπηρεσίες και τον Δήμαρχο πάνω σε αυτές. Ενημερώνονται πάνω σε κάθε εισήγηση που γίνεται από όλα τα τμήματα και γραφεία στον Δήμαρχο, ελέγ χουν όλα τα ενεργούμενα έγγραφα αυτών και μονο γραφούν τα σχέδιά τους (όλα τα έγγραφα του Δήμου, μηδέ εξαιρουμένων και των καταστάσεων, συντάσσο νται και μονογράφονται από τον κάθ ύλην αρμόδιο υπάλληλο). Εισηγούνται στον Δήμαρχο τη λήψη των ενδεδειγ μένων μέτρων με σκοπό τον συντονισμό των επιμέρους ενεργειών των υπηρεσιών του Δήμου. Συνεργάζονται με τις υπηρεσίες του Δήμου, σε όσες περιπτώσεις τούτο επιβάλλεται, για την προώ θηση νομοθετημένων διαδικασιών, όπως π.χ. πρόγραμ μα εκτελεστέων έργων, λογοδοσία κ.λ.π. και σε όσες θεωρείται αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία τους γενικότερα. Ασκούν τις από το νόμο ή τις με εξουσιοδότηση ανατιθέμενες σε αυτούς λοιπές αρμοδιότητες. Παρακολουθούν τις έρευνες, τις μελέτες και τα ει δικά σεμινάρια που γίνονται πάνω σε οργανικά θέματα, με σκοπό την αποδοτικότητα των Δημοτικών Υπηρεσιών και την παροχή μεγαλύτερης και σωστότερης υπηρεσι ακής προσφοράς προς τους πολίτες. Επιμελούνται την υλοποίηση των παρεχομένων νέων αρμοδιοτήτων στο Δήμο παρέχοντας, σε πρώτο στάδιο, ουσιαστική βοήθεια και συμπαράσταση στις υπηρεσίες του Δήμου, στις οποίες και ανατίθενται. Κάτω από την παρούσα σύνδεση των υπηρεσιών και του προσωπικού του Δήμου, ως και τις ισχύουσες οικίες διατάξεις καταρτίζουν σε δεύτερο βαθμό, τις εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας του προσωπικού του Δήμου. Μεριμνούν για την καλλιέργεια πνεύματος συνερ γασίας και εμπιστοσύνης στις μεταξύ των υπαλλήλων του Δήμου σχέσεις. Επιμελούνται τη διατήρηση ομαλών και αποδοτικών υπηρεσιακών σχέσεων, ανάμεσα στο Δήμο και τις με αυτών συναλλασσόμενες υπηρεσίες και οργανισμούς. Επισημαίνουν τις τυχόν παρατηρούμενες ατέλειες στη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και εισηγού νται στο Δήμαρχο την επιβολή των, κατά την γνώμη τους, αναγκαίων μεταβολών και την έκδοση των απα ραίτητων γραπτών οδηγιών. Σε συνεργασία με τους αρμόδιους παράγοντες και φορείς του Δήμου μεθοδεύουν και εισηγούνται συστή ματα ενημέρωσης των κατοίκων, σχετικά με τις υπο χρεώσεις που έχουν απέναντι στο Δήμο και την πόλη τους, αλλά και στα δικαιώματα που δημιουργούνται για λογαριασμό τους, από τις ισχύουσες κάθε φορά διατά ξεις του Νόμου για τους Ο.Τ.Α. και από τα θεσπιζόμενα υπέρ αυτών, μέτρα της Δημοτικής Αρχής και των άλλων συναφών φορέων του Δημοσίου Τομέα. Είναι υπεύθυνοι για την τάξη και την ευκοσμία που πρέπει να επικρατούν στους χώρους, όπου οι Υπηρεσίες του Δήμου ασκούν τα καθήκοντά τους Ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που πηγάζει από τη γενικότερη αποστολή τους, είτε αυτή δημιουργείται αυτοδικαίως κατά την άσκηση των καθηκόντων της διεύθυνσης, είτε της ανατίθεται από τον Δήμαρχο. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Κάθε τμήμα έχει την ευθύνη για την νόμιμη, σωστή και αποδοτική λειτουργία των γραφείων που το συγκρο τούν κάτω από την ενιαία διεύθυνση του Προϊσταμένου του Τμήματος και με τις αρμοδιότητες που ορίζονται για το καθένα από αυτά. Ειδικότερα: Εισηγούνται ιεραρχικά τα θέματα της αρμοδιότητά τους. Έχουν την ευθύνη για τον έλεγχο και τη θεώρηση όλων των εγγράφων των γραφείων της δικαιοδοσίας τους. Έχουν την φροντίδα και την ευθύνη για τη νόμιμη, έγκαιρη και σωστή διεκπεραίωση των υποθέσεων της αρμοδιότητάς τους. Για το σκοπό αυτό συνεργάζονται, βοηθούν συντονίζουν και κατευθύνουν τους υπαλλήλους που υπηρετούν, για τη θεμελίωση συναφών προς τις αρ μοδιότητες αυτών, ενεργειών τις διοίκησης του Δήμου, σε σωστή και νόμιμη βάση, εξυπηρετούσαν κατά κύριο λόγο, τα συμφέροντα του Δήμου και των δημοτών. Οι προϊστάμενοι αυτών ζητάνε και ανάλογα συμφω νούν ή όχι, τροποποιώντας τις υπηρεσιακές εισηγήσεις των υπαλλήλων της δικαιοδοσίας του, με ενυπόγραφη πάντοτε σημείωσή τους στο σχέδιο των εγγράφων, με παράλληλη υποχρέωση σε μία τέτοια περίπτωση έγκαι ρης και αιτιολογημένης ενημέρωσης του Δημάρχου.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μεριμνούν για τις τοιχοκολλήσεις των ανακοινώσεων και για την κοινοποίηση των διακηρύξεων που εμπί πτουν στην αρμοδιότητά τους, είτε αυτές προέρχονται από το Δήμο είτε αποτελούν παραγγελία ή παράκληση άλλων Αρχών. Μεριμνούν και εποπτεύουν τη γρήγορη και σωστή εξυπηρέτηση των πολιτών, ή εκείνων που με κάποια υπεύθυνη ιδιότητα συναλλάσσονται με το Δήμο για λογαριασμό της υπηρεσίας που εκπροσωπούν και επι λαμβάνονται δισεπίλυτων θεμάτων, παίρνοντας πρωτο βουλία για την υπέρ του πολίτη νόμιμη λύση τους. Καταρτίζουν σε πρώτο βαθμό τις εκθέσεις υπη ρεσιακής ικανότητας του προσωπικού που υπάγεται διοικητικά στο Τμήμα τους. Εισηγούνται ιεραρχικά τη λήψη μέτρων για την εύ ρυθμη και ομαλή λειτουργία της Υπηρεσίας τους. Παραλαμβάνουν την αλληλογραφία που ανάγεται στην αρμοδιότητά τους και διανέμουν αυτή με ειδικό βιβλίο πα ράδοσης και παραλαβής στους υπ αυτούς υπαλλήλους. Συγκεντρώνουν στοιχεία δραστηριότητας και προό δου των λειτουργιών της υπηρεσίας τους, συντάσσουν και τηρούν εποπτικούς πίνακες, τηρούν στατιστικά και άλλα χρήσιμα στοιχεία για την σύνταξη προγραμμάτων στα αντικείμενα της αρμοδιότητάς τους. Προμηθεύουν τα γραφεία της δικαιοδοσίας τους με τα απαραίτητα βοηθήματα για τη διευκόλυνσή τους και κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Άρθρο 6 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1. Ιδιαίτερο Γραφείο Διαθέτει γενικές γνώσεις σχετικά με την λειτουργία του Δήμου και τις διατάξεις που το διέπουν. Διεξάγει κάθε υπηρεσία που αναθέτει ο Δήμαρχος στο γραφείο αυτό και η οποία δεν ανήκει στην αρμο διότητα των άλλων υπηρεσιών του Δήμου. Ενεργεί σε όλες τις φάσεις, την προσωπική αλ ληλογραφία του Δημάρχου. Εφαρμόζει το πρόγραμμα των ημερών και των ωρών που ο Δήμαρχος δέχεται διάφορες επιτροπές και τους πολίτες. Μεσολαβεί ανάμεσα στους υπηρεσιακούς παράγο ντες του Δήμου και τον Δήμαρχο για τον καθορισμό της ώρας που είναι δυνατό να πραγματοποιείται η συνεργα σία τους, για την επίλυση υπηρεσιακών ή προσωπικών θεμάτων και την κατ εξαίρεση υπογραφή ορισμένων υπηρεσιακών εγγράφων. Διακινεί τα διάφορα έγγραφα και τους υπηρεσιακούς φακέλους ανάμεσα στα γραφεία και τον Δήμαρχο για υπογραφή. Για λογαριασμό του Δημάρχου δίνει εντολές και οδη γίες προς τους κλητήρες για την εκτέλεση της υπηρε σίας τους σε ότι αφορά προσωπικές εντολές αυτού. Ενημερώνει το τηρούμενο βιβλίο διατελεσάντων Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων. Ενημερώνει το Δήμαρχο για της παραστάσεις και τις υπηρεσιακές επισκέψεις που έχει προγραμματίσει να πραγματοποιήσει. Τηρεί και ενημερώνει το βιβλίο αρίθμησης των αποφάσεων του Δημάρχου βιβλιοδετεί τα πρωτότυπα των αποφάσεων σε αντίστοιχο βιβλίο του Δημάρχου και κοινοποιεί τα αντίγραφα εγκαίρως σε όλους τους Αντιδημάρχους και στις υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτές. Επίσης αντίγραφο κοινοποιείται και στους Δημοτι κούς Συμβούλους που ενεργούν ως βοηθοί Δημάρχου εφόσον το αντικείμενο ανάγεται στην αρμοδιότητά τους. Κάθε υπηρεσία που συντάσσει της αποφάσεις Δη μάρχου, ανάλογα με το αντικείμενό της, παραδίδει αυ θημερόν στο ιδιαίτερο γραφείο αυτού τόσα αντίτυπα όσα και τα κοινοποιούμενα. Αναγγέλλει στο Δήμαρχο τα πρόσωπα που τον επι σκέπτονται στο γραφείο του. Παίρνει τα τηλεφωνήματα που απευθύνονται στο Δήμαρχο και αν μεν ο Δήμαρχος είναι παρόν ενημε ρώνει αυτόν αμέσως για την απευθείας επικοινωνία του. Αν ο Δήμαρχος απουσιάζει, τηρεί σημειώσεις στο ειδικά τηρούμενο βιβλίο και τον ενημερώνει γι αυτές σε πρώτη ευκαιρία. Φροντίζει γενικότερα για την άμεση κατά το δυνατόν εξυπηρέτηση όλων όσων επισκέπτονται το Δήμαρχο στο γραφείο του. Η εξυπηρέτηση των πολιτών γενικότερα που απευθύνονται στις λοιπές υπηρεσίες του Δήμου για την επίλυση των προβλημάτων που τους απασχολούν, γίνεται απευθείας από αυτές χωρίς την μεσολάβηση ή παρεμβολή οποιουδήποτε άλλου υπηρεσιακού παρά γοντα πλην του προϊσταμένου του οικείου τμήματος ή γραφείου και του προϊσταμένου της διεύθυνσης. 2. Γραφείο Αντιδημάρχων Προέδρου Δ.Σ. Μεριμνά για τις υπηρεσιακές σχέσεις και συναντήσεις των Αντιδημάρχων με το Δήμαρχο και τα λοιπά μέλη της διοίκησης του Δήμου, ασκεί δε αντίστοιχα σε όλο τους το φάσμα της αρμοδιότητες του ιδιαιτέρου γρα φείου του Δημάρχου. 3. Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Επιμελείται και διεκπεραιώνει κάθε σχετική εργα σία για την οργάνωση τελετών δεξιώσεων γευμάτων εορτών, υποδοχής και ξενάγησης διαφόρων προσω πικοτήτων. Συντονίζει τις ενέργειες αυτές με άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης είναι ενδεδειγμένο και φορείς μαζικής εκπροσώπησης πολιτών. Η αρμοδιότητα αυτή μεταφέρεται αναλόγως, αν οι άνω εκδηλώσεις οργανώνονται από τα νομικά πρόσωπα του Δήμου, τα συνοικιακά συμβούλια η εμπίπτουν στις δραστηριότητες ειδικών προγραμμάτων αυτού. Ενημερώνει τους Δημότες για την αποστολή του Δήμου ως Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προ βάλλει τις δραστηριότητες αυτού και φροντίζει για την δημιουργία ενδιαφέροντος των Δημοτών με σκοπό την συνεργασία τους μαζί τους. Προγραμματίζει εκδηλώσεις επικοινωνίας του Δη μάρχου με τους κατοίκους του Δήμου για την διαπίστω ση των αναγκών τους και την καταγραφή από κοντά των προβλημάτων τους. Συλλέγει τις αποστελλόμενες στο Δήμο εκδόσεις, αξιολογεί την χρησιμότητά τους και εισηγείται στο Δή μαρχο τον τρόπο χρησιμοποίησής του. Επιμελείται την σύνταξη και έκδοση ενημερωτικών εντύπων, οργανώνει συνεντεύξεις τύπου και ενεργεί για την ανακοίνωση ειδήσεων και πληροφοριών που ενδια φέρουν το Δήμο με όλα τα μέσα ενημέρωσης. Παρακολουθεί τον ημερήσιο και περιοδικό, αθηναϊκό και τοπικό τύπο και επιμελείται εφόσον υπάρχει ανάγκη την δημοσίευση ανάλογων απαντήσεων, συνεργαζόμε νων προς τούτο με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και τον Δήμαρχο.

6 21836 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ταξινομεί και αρχειοθετεί στο τηρούμενο βιβλίο, δημο σιεύματα κάθε μορφής που αφορούν την τοπική Αυτοδι οίκηση και τον Δήμο ειδικά και ενημερώνει πάνω σε αυτά τον Δήμαρχο και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Φροντίζει μέσω του γραφείου προμηθειών για τον εμπλουτισμό του Δήμου με είδη διακόσμησης και με γαφωνικής μετάδοσης των οργανούμενων από αυτόν εορτών και άλλον παρομοίων εκδηλώσεων. Το τηρού μενο βιβλίο εθνικών και τοπικών εορτών περιλαμβάνει λεπτομερώς στοιχεία που αφορούν την διοργάνωση αυτών ως και την σχετική νομοθεσία. Τηρεί επίσης βιβλίο επισήμων προσώπων όπως αυτά καθορίζονται με κανονιστική πράξη του Δημοτικού Συμ βουλίου, στο οποίο περιλαμβάνονται οι διευθύνσεις κατοικίας ή έδρας της αρχής ή της Υπηρεσίας που εκπροσωπούν και η ιδιότητά τους. Μεριμνά για την έγκαιρη εκτύπωση και αποστολή των προσκλήσεων στα πρόσωπα που καλούνται στις διοργανούμενες από το Δήμο εκδηλώσεις. Μεριμνά για την κατάλληλη διακόσμηση του Δημο τικού καταστήματος και των αιθουσών αυτού, ή οποι ουδήποτε άλλου χώρου, κατά της διοργανούμενες από το Δήμο τελετές γενικά. Μεριμνά για τον σημαιοστολισμό, την φωταγώγηση και την διακόσμηση γενικά της πόλης και των δημοτικών καταστημάτων κατά τις εθνικές και λοιπές γιορταστικές εκδηλώσεις. Ενημερώνει το Δήμαρχο για τις διάφορες γιορτές γενικά και δεξιώσεις που οργανώνονται από οποιεσδή ποτε άλλες αρχές, σωματεία, οργανώσεις, συλλόγους και άλλους συλλογικούς φορείς και που έχει κληθεί να παραστεί και συνεργάζεται για το σκοπό αυτό άμεσα με το επιμέρους γραφείο του Δημάρχου, ώστε η εκπλή ρωση των υποχρεώσεων αυτών από μέρους αυτού (του Δημάρχου) να είναι πλήρης. Προέρχεται στις αναγκαίες υπηρεσιακές ενέργειες και εισηγείται τις απαιτούμενες διαδικασίες, για την απονομή τιμητικών διακρίσεων (διπλωμάτων επίτιμων δημοτών, μεταλλίων της πόλης κ.λ.π.), ενημερώνοντας το τηρούμενο για το σκοπό αυτό ειδικό βιβλίο. Συντάσσει και εισηγείται την ψήφιση του ειδικού κανονισμού απονομής τιμητικών διακρίσεων. Οργανώνει τις διάφορες πνευματικές και πολιτιστι κές εκδηλώσεις του Δήμου και μεριμνά για την προβολή και αξιοποίηση αυτών. Μεριμνά για την έγκαιρη ψήφιση των πιστώσεων που απαιτούνται για την πραγματοποίηση όλων των προαναφερομένων δραστηριοτήτων του Δήμου και εφόσον κρίνεται επωφελές, διαχειρίζεται αυτές σύμ φωνα με τις διατάξεις του περί λογιστικού των Δήμων διατάγματος. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έχει διοικητική εξάρτηση μόνο από το Δήμαρχο και σε περίπτωση απουσίας του από το νόμιμο αναπλη ρωτή του. Σε θέματα που η αρμοδιότητά τους έχει νόμιμα με ταβιβαστεί στους Αντιδημάρχους, την προς αυτήν διοι κητική δικαιοδοσία ασκούν ανάλογα οι Αντιδήμαρχοι. Παρέχει προς τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους κάθε ζητούμενη γνώμη και συμβουλή για κάθε θέμα που αναφέρεται στις αρμοδιότητες του Δήμου, των Ιδρυ μάτων ή Νομικών Προσώπων αυτού και χειρίζεται όλες τις δικαστικές υποθέσεις αυτών. Οι διατάξεις του ν. 1093/1980 «περί τροποποιήσεως διατάξεων του Κώδικα περί δικηγόρων (ν.δ. 3026/1954) και άλλων τινών διατάξεων», εφαρμόζονται και επί των επί μηνιαία αντιμισθία δικηγόρων του Δήμου. Οι δικηγόροι του Δήμου είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν στο Δημοτικό Κατάστημα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατά τις οποίες δεν υπάρχει ανάγκη παράστασής τους σε δικές του υποθέσεις ενώπιον δι καστικών ή διοικητικών αρχών. Εισηγείται την ανάθεση υποθέσεων του Δήμου σε δικηγόρους παρ Αρείω Πάγω εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο. Εισηγείται επίσης την ανάθεση υποθέσεων σε δικη γόρους μη αμειβόμενους με πάγια αντιμισθία από τον Δήμο, εφόσον κρίνεται: α) ότι λόγω της σοβαρότητας και της ιδιάζουσας μορ φής του θέματος, απαιτείται ο χειρισμός αυτού από διακεκριμένους επιστήμονες του είδους, και β) εφόσον ο φόρτος εργασίας που δημιουργείται από τα σε εκκρεμότητα θέματα, δεν μπορεί αποδεδειγμένα να αντιμετωπιστεί από τους τακτικούς δικηγόρους του Δήμου. Οι τακτικοί δικηγόροι του Δήμου ή οι καθ υπόθεση χειριζόμενοι θέματα αυτού, οφείλουν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Δημοτικού συμβουλίου και της Δημαρχιακής Επιτροπής, όταν τούτο τους ζητηθεί. 1. Γραμματεία Τηρεί ειδικό πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχό μενων δικαστικών εγγράφων, γενικά, ως και των επισυ ναπτομένων σ αυτά στοιχεία. Τηρεί επίσης ειδικό βιβλίο πορείας των δικαστικών υποθέσεων. Τηρεί το αρχείο εγκυκλίων, γνωμοδοτήσεων και νο μολογίας πάνω σε θέματα αρμοδιότητας της Νομικής Υπηρεσίας. Τηρεί και ενημερώνει τον διαρκή Κώδικα νομοθεσίας ή οποιοδήποτε νομικό βοήθημα προμηθεύεται ο Δήμος για την διευκόλυνση της δουλειάς της. Τηρεί το αρχείο της Νομικής Υπηρεσίας. Δακτυλογραφεί τα δικόγραφα, γνωμοδοτήσεις και γενικά την αλληλογραφία της Νομικής Υπηρεσίας και δι εκπεραιώνει κάθε διοικητική εργασία, τρέχουσα ή ειδική που της ανατίθεται από τους δικηγόρους του Δήμου. 2. Γραφείο Γνωμοδοτήσεων Καταρτισμού Συμβάσεων Διεξαγωγής Δικών Γνωμοδοτεί, κάθε νομικό θέμα που αφορά τον Δήμο γενικότερα και τα παρ αυτόν Ιδρύματα και Νομικά Πρό σωπα, ύστερα από ερώτημα που του επιβάλλει ο Δή μαρχος. Μελετά, ερευνά και εδραιώνει νομικά κάθε υπόθεση που είναι συνδεδεμένη με τα συμφέροντα του Δήμου. Είναι υπεύθυνο σε ότι αφορά την προστασία της ακίνητης Δημοτικής Περιουσίας, από νομική άποψη. Επεξεργάζεται, σε τελική φάση, τα από τις υπηρεσίες του Δήμου συντασσόμενα σχέδια συμφωνιών, διακηρύ ξεων, κανονιστικών πράξεων κ.λ.π. που ανάγονται στον κύκλο της αρμοδιότητάς τους. Συντάσσει τα σχέδια όλων των πράξεων συμφωνίας που ενεργεί ο Δήμος ή τα παρ αυτόν Ιδρύματα ή Νομικά Πρόσωπα με οποιαδήποτε πρόσωπα (φυσικά ή νομικά), που αναφέρονται σε πωλήσεις, μισθώσεις, εκμισθώσεις και αγορές, ελέγχει δε, όπου τούτο είναι αναγκαίο για τον άνω σκοπό τους σχετικούς τίτλους ιδιοκτησιών.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Παρίσταται στην διεξαγωγή των δικαστικών υπο θέσεων του Δήμου ενώπιον των αρμοδίων Δικαστικών ή Διοικητικών Αρχών, αφού ενημερωθεί προς τούτο επαρκώς και εγκαίρως. Εισηγείται την κατάργηση δικών, σε όσες περιπτώ σεις η συνέχισής τους προβλέπεται αλυσιτελής και ασύμφορη. Επιλαμβάνεται των υποθέσεων κληροδοσιών και δωρεών κινητών και ακινήτων, επεξεργαζόμενο τις δι αδικασίες νομιμοποίησης του Δήμου έναντι αυτών. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Κ.Λ.Π.) Ασκεί καθήκοντα επιτελικά και δεν έχει ο ίδιος απο φασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής Παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, σ όλους τους τομείς δραστηριότητας του Δήμου. Για το σκοπό αυτό: Παίρνει απευθείας εντολές από το Δήμαρχο και συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με το προσωπικό του Δήμου σε όλη του την ιεραρχία, τους νομικούς συμβούλους και άλλους παράγοντες. Έχει δικαίωμα να ζητά προφορικά ή γραπτά, στοιχεία που θα είναι αναγκαία, κατά την γνώμη του, για την εκτέλεση των εντολών του Δημάρχου. Ο ως άνω, υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπη ρεσιακή δικαιοδοσία του Δημάρχου, στον οποίο και είναι υποχρεωμένος να δίνει λόγο σε κάθε περίπτωση. Η πρόσληψή του, ενεργείται και ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού, αορίστου χρόνου, σύμφωνα με την παρ. 7, εδ. 2 του αρ. 67 του ν. 1416/84 και του ν. 3584/2007. Αρθρο 7 Οι αρμοδιότητες που καθορίζονται από τον Ο.Ε.Υ. θα ασκούνται από τις ανάλογες υπηρεσίες, τα τμήματά τους και τα γραφεία τους. Η κατανομή του προσωπικού θα αποφασίζεται από το Δήμαρχο,σύμφωνα με τις ανάγκες όλων των υπη ρεσιών. Τον προϊστάμενο που απουσιάζει θα αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο προϊστάμενος της οργανικής μονάδος που ορίζεται ύστερα από απόφαση του Δημάρχου. Για την επιλογή των προϊσταμένων της Δ/νσης των Υπηρεσιών και των τμημάτων,εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2190/1994 και από θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3584/2007. Η τοποθέτηση των προϊσταμένων,πραγματοποιείται τελικά στις αντίστοιχες Οργανικές μονάδες για τρία χρόνια με απόφαση Δη μάρχου. Για τον προσδιορισμό των κλάδων από τους οποίους θα προέρχονται οι προϊστάμενοι των Δ/νσεων και των τμημάτων των υπηρεσιών του Δήμου λαμβάνονται υπό ψη οι σχετικές διατάξεις. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. Αρμοδιότητες Δημάρχων βάσει του αρ. 13 του ν. 3013/2002: α. Συντονίζει και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προ στασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών εφόσον συμβαίνουν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. β. Έχει την ευθύνη εφαρμογής του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας κατά το σκέλος που τα οικεία περιφερειακά προγράμματα, μέτρα και δρά σεις έχουν τοπικό χαρακτήρα αναφορικά με το Δήμο του. γ. Διατυπώνει εισήγηση για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας του Δήμου η οποία υποβάλλεται στο Γε νικό Γραμματέα της Περιφέρειας για την διαμόρφωση σχετικής πρότασης, στο πλαίσιο της γενικής πρόβλεψης του αρ. 11 παρ. 1γ του ανωτέρω νόμου. δ. Έχει την ευθύνη της διάθεσης και του συντονισμού δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη,ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών εντός των ορίων του Δήμου του. 2. Συντονιστικό όργανο α. Στο Δήμο συνιστάται Συντονιστικό Τοπικό Όργανο το οποίο αποτελείται από τους: i. Δήμαρχο ως Πρόεδρο. ii. Δύο Δημοτικούς Συμβούλους, που ορίζονται με από φαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία. iii. Ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας της Περιφερείας και του νομού. iv. Εκπρόσωπο Στρατιωτικού Διοικητή της περιοχής, Διοικητή Αστυνομικού Τμήματος της έδρας του Δήμου, Προϊστάμενο του Ειδικού Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, εκπρόσωπο της Λιμενικής Αρχής και Διοι κητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Δήμου ή εκ πρόσωπο της αντίστοιχης της έδρας του νομού. v. Προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. vi. Προϊστάμενο του οικείου δασαρχείου ή εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Δασών της Περιφερείας. vii. Εκπροσώπους Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας. β. Στις συνεδριάσεις λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της έδρας του δήμου, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών, μετά από πρόσκληση του Προέδρου. γ. Κατά την διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής, καθώς και του έργου αποκατάστασης των ζημιών, το πιο πάνω Όργανο λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση, με δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης και με τους οριζόμενους, από τους μετέχοντες, αναπληρωτές τους. Άρθρο 8 Οι αρμοδιότητες κάθε Υπηρεσίας (Δ/νση, τμήμα, γρα φείο) που αναφέρονται στον οργανισμό καθορίζονται ως εξής: (1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΤΟΥ Παραλαμβάνει την αλληλογραφία του Δήμου,την αποσφραγίζει, σημειώνει το αρμόδιο τμήμα, στο οποίο πρέπει να παραδοθεί με την ημερομηνία εισόδου της στο Δήμο, πλην εκείνης που απευθύνεται στο Δήμαρχο με την ένδειξη «προσωπική» και μετά την ενημέρωση του Δημάρχου, πάνω σ αυτήν την παραδίνει στο γρα φείο Πρωτοκόλλου Διεκπεραίωσης και Αρχείου, για πρωτοκόλληση και διανομή της στα τμήματα και τη Νομική Υπηρεσία. Εφόσον το εμπιστευτικό πρωτόκολλο του Δήμου δεν τηρείται από τον ίδιο τον Δήμαρχο, τηρείται χω ρίς άλλη διαδικασία από τον προϊστάμενο της Δ/νσης Διοικ. Υπηρεσιών.

8 21838 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μεριμνά για τον τυχόν επαναπροσδιορισμό των ορί ων της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου. Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση της Πολιτικής Άμυνας στην περιφέρεια του Δήμου, στο βαθμό που ο Νόμος ορίζει και στα Δημοτικά Καταστήματα που χα ρακτηρίζονται σαν χώροι του ανεξάρτητου ιδρύματος του Δήμου. Στην αποκλειστική δικαιοδοσία του υπάγονται ακό μη τα θέματα της αυτ/σης σε ότι αφορά τον Κώδικα της περί Δήμων και Κοινοτήτων νομοθεσία, η παροχή αρμοδιοτήτων στους οργανισμούς Τοπικής Αυτ/σης, η αποκέντρωση, η περιφερειακή ανάπτυξη και γενικότερα ότι αναφέρεται στην εξέλιξή της και την λειτουργία της. Η εκπαίδευση, οι έρανοι, η περίθαλψη, η ίδρυση Δημό σιων Υπηρεσιών και άλλων οργανισμών στην περιφέρεια του Δήμου, η στατιστική, ο τουρισμός και κάθε άλλη αρμοδιότητα που υπάγεται στον τομέα της Διοίκησης και δεν προσδιορίζεται ειδικά στον παρόντα Οργανισμό, περιλαμβάνει τις αρμοδιότητές της. Έχει την ευθύνη της εγκατάστασης των υπηρεσιών στα Δημοτικά καταστήματα Ο προϊστάμενος της Δ/νσης των Υπηρεσιών του Δήμου, ασκεί τις από τις διατάξεις ν. 3584/2007 «περί καταστάσεως προσωπικού των ΟΤΑ» οριζόμενες πει θαρχικές δικαιοδοσίες. Εισηγείται στον Δήμαρχο την τοποθέτηση,κατανομή, μετακίνηση, μετάταξη και όλες τις υπόλοιπες υπηρεσι ακές μεταβολές στο προσωπικό του Δήμου. Βαθμολόγηση ετησίων εκθέσεων Παρίσταται στα Δημοτικά Συμβούλια οσάκις του ζητηθεί από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3463/06. Α. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 1. Γραφείο Προϊσταμένου Καθοδήγηση, εποπτεία υπαλλήλων του τμήματος. Διακίνηση εισερχομένων εξερχομένων εγγράφων του τμήματος Εισήγηση στο Δ.Σ. αποφάσεων αρμοδιότητας τμή ματος. Οργάνωση εορτών, συσκέψεων, δημοσίων εκδηλώ σεων Δήμου (σε συνεργασία με το Δ/ντή) Τήρηση βιβλιοδετημένων Φ.Ε.Κ, Νομικών βιβλίων, συγγραμμάτων για Ο.Τ.Α. Συγκέντρωση κοινοποίηση Νόμων εγκυκλίων κ.λ.π στα αρμόδια γραφεία. Βαθμολόγηση ετησίων εκθέσεων (α/βάθμια). Αποστολή Δημοτικών αυτ/των για εξωτερικές υπη ρεσίες διακίνησης εγγράφων, προσωπικού, προσκλή σεων. Υποβολή στη Δ/νση Διοικ., υλικού προς δημοσίευση και στατιστικών στοιχείων. Παράδοση φακέλου στη Δ/νση για υπογραφή από το Δήμαρχο. 2. Γραφείο Πρωτοκόλλου Χαρακτηρίζει με τα στοιχεία των φακέλων του αρ χείου, πρωτοκολλεί, διεκπεραιώνει και αρχειοθετεί την αλληλογραφία που του παραδίνεται από τον Δ/ντή. Στην έννοια του όρου «διεκπεραιώνει» περιλαμβά νεται και η υποχρέωση παράδοσης των διαφόρων εγ γράφων στα αρμόδια γραφεία. Προβαίνει στην ανάρτηση στο πλαίσιο των δημοσίων ανακοινώσεων όλων των για το σκοπό αυτό επιδιδο μένων στο Δήμο αποφάσεων, κλήσεων, προγραμμάτων κ.λ.π. με την υποχρέωση έγκαιρης συλλογής αυτών σε εύλογο χρόνο,αρχειοθέτησής τους και καταστροφής τους, τηρουμένης προς τούτο της καθορισμένης δια δικασίας. Έχει την ευθύνη της διαφύλαξης και διασφάλισης των αρχείων του Δήμου, την καλή διατήρηση των οποί ων φροντίζει με ιδιαίτερη επιμέλεια. Εφόσον τα διεκπεραιούμενα έγγραφα αφορούν υπο θέσεις των οποίων οι φάκελοι τηρούνται από επί μέρους γραφεία που τις χειρίζονται τα σχέδια αυτά παραδίδο νται στα γραφεία αυτά, ευθύς μετά την διεκπεραίωση των πρωτοτύπων. 3. Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Μεριμνά για την ενημέρωση των εκλεγομένων Δ.Σ,σε σχέση με την ορκωμοσία τους και την εγκατάστασή τους στο Δήμο. Μεριμνά για την συγκρότηση του Δ.Σ σε σώμα και την εκλογή των μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο του Δ.Σ και τον Δή μαρχο, για τον καθορισμό των θεμάτων που συζητού νται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Συγκεντρώνει τους φακέλους των θεμάτων με τα απαρτίζονται αυτά δικαιολογητικά,καθώς και τις πιο πάνω σ αυτά εισηγήσεις των εντεταλμένων διοικητικών οργάνων του Δήμου, τους οποίους θέτει υπόψη των ενδιαφερόμενων Δ.Σ. για ενημέρωσή τους. Συντάσσει και κοινοποιεί με τον κλητήρα την ημε ρήσια διάταξη των προς συζήτηση θεμάτων. Συντάσσει και τηρεί τα πρακτικά, με ορισμό πρα κτικογράφου, των συνεδριάσεων των Δ. Σ. καθώς και τις αποφάσεις καταχωρώντας τα στα ειδικά βιβλία και φροντίζει για την υπογραφή και την νόμιμη επικύρωσή τους. Εφόσον τα πρακτικά τηρούνται με χρήση μαγνη τοφώνου, αριθμεί και θεωρεί τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα τα οποία και βιβλιοδετεί στο τέλος κάθε χρόνου και τα φυλάσσει. Συνεργάζεται με τη Νομική Υπηρεσία καθώς και τις επι μέρους υπηρεσίες του Δήμου για την έγκαιρη προσκόμιση των τυχόν γνωμοδοτήσεων τους για την ενημέρωση του Δ.Σ. Μεριμνά για τη δημοσίευση των αποφάσεων που παίρνονται και υποβάλλει αντίγραφα αυτών για τον κατά νόμο έλεγχο. Κοινοποιεί τις εγκεκριμένες αποφάσεις στις αρμό διες υπηρεσίες Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα απόφαση, που όμως είναι ευνόητο ότι έχει σχέση με τη λειτουργία του Δ.Σ. 4. Γραφείο Δημαρχιακής Επιτροπής Λειτουργεί παρεμφερώς προς τις αρμοδιότητες του Δ.Σ και εφαρμόζει τις αντίστοιχες διαδικασίες. 5. Γραφείο οργάνωσης, προγραμματισμού και μηχα νοργάνωσης Καταρτίζει τα προγράμματα που αφορούν στη μη χανοργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου,συντάσσει τις απαραίτητες γι αυτό εισηγήσεις και τις απαιτούμενες μελέτες.. Έχει την ευθύνη για την λειτουργία της μηχανο γράφησης και μηχανοργάνωσης των υπηρεσιών και επιβλέπει τη σωστή κι αποτελεσματική λειτουργία των εγκατεστημένων υπολογιστών.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Επιμελείται τη συντήρηση, την επισκευή και τη δια φύλαξη των μηχανημάτων από κάθε είδους φθορά. Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Δήμου για τη σωστή και έγκαιρη εκτέλεση των σχετικών εντολών. Προγραμματισμός της τοπικής ανάπτυξης και της δράσης του δήμου. Επεξεργασία προτάσεων για τη σκοπιμότητα αυ τοματοποίησης διαδικασιών μέσω της πληροφορικής, την ανάλυση συστημάτων, την εκτίμηση των αναγκών για την εγκατάσταση και λειτουργία των μηχανογρα φικών εφαρμογών, την παραγωγή των προγραμμάτων σε σχεδιασμό, με την επιλογή λειτουργικού συστήματος και υλικού. Υποστήριξη των διαδικασιών προμήθειας του απα ραίτητου εξοπλισμού σε λογισμικό ή και υλικού. Φροντίδα για την εκπαίδευση των χρηστών των μηχανογραφικών εφαρμογών που υποστηρίζονται από το σύστημα καθώς και για την ενημέρωση όλου του προσωπικού σε θέματα πληροφορικής. Φροντίδα για την εύρυθμη λειτουργία του όλου μηχ κού συστήματος και την επίτευξη του μέγιστου βαθμού διαθεσιμότητάς του Εξασφάλιση των αποθηκευμένων πληροφοριών και προστασία τους από τυχόν δυνατότητες μη εξουσιο δοτημένης πρόσβασης. Συνεχής ενημέρωση για τις δυνατότητες που προ σφέρουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοι νωνιών και τη διατύπωση εισηγήσεων για τη χρήση τέτοιων τεχνολογιών από το Δήμο. Παρακολούθηση της εξέλιξης της νομοθεσίας σε ότι αφορά θέματα ασφάλειας των πληροφοριών και προ στασίας των ατομικών δικαιωμάτων και την φροντίδα για την τήρηση των διατάξεων που εκάστοτε ισχύουν. Ανάπτυξη μικρών εφαρμογών που ενδέχεται να προ κύψουν ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου. Ανάπτυξη και συντήρηση ηλεκτρονικών αρχείων με τα παραπάνω στοιχεία προς χρήση και αξιοποίηση από την δημοτική αρχή και τις υπηρεσίες μέσω εσωτερικού δικτύου πληροφόρησης. Αξιοποίηση του INTERNET και των Τραπεζών Πλη ροφοριών, σε συνεργασία με διαδημοτικούς και άλλους φορείς της Τ.Α. Προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τουριστική Ανά πτυξη. Συνεχής έρευνα και παρακολούθηση του Δήμου και τεκμηρίωση τους μέσω της συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων και δεικτών, που περιγράφουν την οικονομική, περιβαλλοντική, κοινωνική, πολιτιστική κλπ κατάσταση της. Συγκέντρωση πληροφοριών από το εξωτερικό περι βάλλον του Δήμου που επηρεάζουν τις δραστηριότητες του (π.χ. πλαίσια του εθνικού, περιφερειακού και νομαρ χιακού προγραμματισμού, χρηματοδοτήσεις, δημόσιες πολιτικές, κατευθύνσεις των συλλογικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προγράμματα φορέων υποστή ριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προγράμματα Ευρω παϊκής Ένωσης.) Φροντίδα για τη συγκέντρωση μελετών και τεχνο γνωσίας που είναι δυνατόν να βοηθήσουν τις επιδιώξεις του Δήμου (π.χ. κλαδικές και αναπτυξιακές μελέτες, έρευνες, ειδικές μελέτες διαμόρφωσης και τυποποίησης τεχνογνωσίας στο χώρο της Τ.Α.) Εισηγήσεις προς τα αιρετά όργανα για την ορ γάνωση των διαδικασιών στρατηγικού/επιχειρησιακού προγραμματισμού του Δήμου συνολικά και στους επί μέρους τομείς (Τεχνικά, Πολεοδομικά, Περιβαλλοντικά, Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά ζητήματα). Υποστήριξη των διαδικασιών σύνταξης των μεσο πρόθεσμων και ετήσιων Προγραμμάτων του Δήμου και υποστήριξης της λειτουργίας του Δήμου ως φορέα προγραμματισμού στο πλαίσιο της διαδικασίας του Αναπτυξιακού προγραμματισμού της χώρας. Υποστήριξη των διαδικασιών προώθησης της υλο ποίησης, παρακολούθησης της εφαρμογής, αξιολόγη σης και αναθεώρησης των μεσοπρόθεσμων και ετήσιων Προγραμμάτων του Δήμου. Διερεύνηση των πηγών χρηματοδότησης και δια τύπωση προτάσεων για την εξεύρεση πόρων για την υλοποίηση του προγράμματος δράσης του Δήμου. Συνεργασία με τους ειδικούς συνεργάτες, τους προ ϊσταμένους και τα επιστημονικά στελέχη του Δήμου και από κοινού διατύπωση εισηγήσεων προς τα αιρετά όργανα. Συγκέντρωση του σχετικού υλικού που απαιτεί ται για την τεκμηριωμένη λήψη των αποφάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο, τη Δημαρχιακή Επιτροπή, τις επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου και τα Τοπικά Συμβούλια. Συνεργασία με τις υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυ τοδιοίκησης, της Τ.Ε.Δ.Κ., Περιφέρειας, των Κεντρικών Φορέων καθώς και με τους φορείς διαδημοτικής συνερ γασίας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου. Σχετικά με τα προγράμματα της Ε.Ε οι αρμοδιότητες του γραφείου είναι: Ενημέρωση της Δημοτικής Αρχής για τα προγράμ ματα της Ε.Ε. που ενδιαφέρουν το Δήμο και υποστήριξη των αρμοδίων υπηρεσιών στο σχεδιασμό στη υλοποίηση και στην αξιολόγηση σχετικών ενεργειών. Κατάρτιση αιτήσεων (σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες), συμμετοχής του Δήμου σε συγκεκριμένα προγράμματα και παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης τους. Αναζήτηση συνεργασιών στο εσωτερικό και εξω τερικό για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προ σφέρουν τα προγράμματα. Διακίνηση μέσα στο Δήμο εντύπων και άλλων μέ σων πληροφόρησης για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις που αφορούν την Τ.Α. Ενημέρωση των υπαλλήλων και των αιρετών στα κοινοτικά ζητήματα. Σχετικά με την τουριστική ανάπτυξη οι αρμοδιότητες του γραφείου είναι: Συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων που αφο ρούν την υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού στο Δήμο. Εισήγηση και σχεδιασμός των προγραμμάτων πα ρέμβασης του Δήμου στο χώρο της παροχής τουριστι κών υπηρεσιών. Παρακολούθηση της υλοποίησης προγραμμάτων του ριστικής προβολής της περιοχής του Δήμου, (π.χ. παρα γωγή τουριστικού υλικού και εκδόσεις πρακτικών οδηγών για τους ταξιδιώτες, συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού, δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες περιοχές εντός και εκτός της χώρας, κλπ).

10 21840 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Συνεργασία και συντονισμός με τους αρμόδιους φορείς τουρισμού,ενώσεις ξενοδόχων και επαγγελμα τικών φορέων καθώς και με κάθε φορέα ή άτομο που δραστηριοποιείται στον τουρισμό για την καταγραφή των προβλημάτων του τομέα και για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. 6. Γραφείο Παιδείας και Αθλητισμού Καταγραφή προβλημάτων παιδείας. Μέριμνα επίλυσης προβλημάτων από Δήμο ή Κρα τικούς φορείς. Καταγραφή στεγαστικών και λειτουργικών αναγκών σχολείων. Συνεργασία με αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για συντήρηση σχολικών κτιρίων. Οργάνωση λειτουργίας προγραμμάτων του Δήμου μαζικού Αθλητισμού. Συνδιοργάνωση αθλητικών αγώνων με τοπικούς αθλητικούς φορείς. Τηρεί στοιχεία που αφορούν τον αθλητισμό (κατά σταση αθλητικών συλλόγων και αθλητικών δραστηρι οτήτων του Δήμου. Οργάνωση λειτουργία κάθε μορφής αθλητικών εκδηλώσεων, διαφόρων συναντήσεων(ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, κολύμβησης κ.λ.π.),προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού για όλες τις ηλικίες, προγραμμά των για παιδιά με ειδικές ανάγκες, προγραμμάτων για ανεύρεση ταλέντων, καθώς και ειδικών προγραμμάτων αθλητικής παιδείας (παιδί και θάλασσα, αθλητισμός και γυναίκα, αθλητισμός και Τρίτη ηλικία κ.λ.π.). Φροντίδα των εθνικών γυμναστηρίων η κυριότητα και η χρήση των οποίων έχει περιέλθει στο Δήμο. Καταγραφή και αξιολόγηση των υπαρχόντων αθλη τικών χώρων εγκαταστάσεων, μέριμνα για την καλή λειτουργία και τη βελτίωση της αθλητικής υποδομής. 7. Γραφείο Προσωπικού * Σε συνεργασία με τον Δ/ντή των Διοικητικών Υπη ρεσιών συντάσσει τον Ο.Ε.Υ και εισηγείται ιεραρχικά τις τροποποιήσεις αυτού.. * Ενεργεί τις διαδικασίες σε ότι αφορά προσλήψεις όλου του προσωπικού εκτός των έργων αυτεπιστασί ας * Ενεργεί όλες τις υποθέσεις που αφορούν θέματα προσωπικού, μεταθέσεις, μετατάξεις, εντάξεις, υπηρε σιακές μεταβολές, αποσπάσεις, μονιμοποιήσεις, απο λύσεις. * Τηρεί ατομικούς φακέλους,μητρώα τακτικών υπαλ λήλων, καθώς και οργανόγραμμα της υπηρεσίας. * Συντάσσει τα πιστοποιητικά υπηρεσιακών,μεταβολών, πίνακες προακτέων και σχετικές αλφαβητικές καταστά σεις προσωπικού καθώς και πιστοποιητικά που αφορούν ασφαλιστικά θέματα. * Ενημερώνει το προσωπικό σε ότι αφορά εγκυκλίους και αποφάσεις Δημάρχου επίσης ενημερώνει για το ωράριο εργασίας και μεριμνά για την ακριβή τήρησή του. * Επιμελείται κάθε τι που αφορά στη σύνταξη των εκθέσεων υπηρεσιακής ικανότητας του προσωπικού. * Υστερα από συνεννόηση με το Δήμαρχο και το Δ/ντή Διοικητικών υπηρεσιών ενεργεί τα δέοντα ώστε να υποβληθούν θέματα της υπηρεσίας μας στο Υπηρε σιακό Συμβούλιο. * Τηρεί το βιβλίο αποφάσεων Δημάρχου, σε συνερ γασία με τον Δ/ντή Διοικητικών Υπηρεσιών. * Έχει την ευθύνη των καθαριστριών εσωτερικών χώ ρων. Β. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. Γραφείο Προϊσταμένου Καθοδήγηση, εποπτεία υπαλλήλων του τμήματος. Διακίνηση εισερχομένων εξερχομένων εγγράφων του τμήματος Μεριμνά για την τήρηση των προβλεπόμενων από το Νόμο διαδικασιών για την εγγραφή των κατοίκων στα δημοτολόγια του Δήμου, την διατήρηση μητρώων στρα τολογικών πινάκων, την εξακρίβωση της ιθαγένειας, την θεώρηση των ληξιαρχικών βιβλίων, την διόρθωση των εσφαλμένων, καθώς και τη καταχώρηση των οποιον δήποτε μεταβολών. Προσυπογράφει δια των αρμοδίων υπαλλήλων όλα τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά. Συγκέντρωση κοινοποίηση Νόμων εγκυκλίων κ.λ.π στα αρμόδια γραφεία. Βαθμολόγηση ετησίων εκθέσεων (α/βάθμια). Υποβολή στη Δ/νση Διοικ., υλικού προς δημοσίευση και στατιστικών στοιχείων. Παράδοση φακέλου στη Δ/νση για υπογραφή από το Δήμαρχο. 2. Γραφείο Δημοτικής και Αστικής κατάστασης α. Γραφείο μητρώου και στρατολογίας Είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση των μητρώων των στρατολογικών πινάκων σε καλή κατάσταση και τη δι ασφάλιση τους από απώλεια και φθορά. Καταρτίζει ετησίως τα μητρώα αρρένων, τα ενη μερώνει και τηρεί αρχείο των μεταβολών που επέρ χονται. Καταρτίζει στρατολογικούς πίνακες. Μεριμνά για την ενημέρωση των υπόχρεων όσον αφορά τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις. Εκδίδει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για απαλλαγή, όσων δικαιούνται από τις στρατιωτικές τους υποχρε ώσεις. Εκδίδει τα αναγκαία πιστοποιητικά για την εισαγω γή όσων ενδιαφέρονται στις διάφορες στρατιωτικές σχολές. β. Γραφείο ιθαγένειας και αλλοδαπών Ενεργεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την εγ γραφή αδήλωτων την εξακρίβωση της ιθαγένειας αυτών, καθώς και την διόρθωση των κάθε είδους εσφαλμένων στα μητρώα αρρένων. Επιμελείται την εφαρμογή των σχετικών με τους δημότες διατάξεων του Κ.Δ.Κ καθώς και του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Σε ότι αφορά τους αλλοδαπούς εφαρμόζει τις δι ατάξεις του ν. 2910/2001, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του ν. 3013/2002 και πιθανές μεταγενέστερες τροποποιήσεις. γ. Γραφείο Δημοτολογίου και Εκλογών Ενεργεί τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες για την εγγραφή των κατοίκων στα δημοτολόγια του Δήμου, την διόρθωση των εσφαλμένων, καθώς και τη καταχώρηση των οποιονδήποτε μεταβολών. Προσυπογράφει δια των αρμοδίων υπαλλήλων όλα τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά. Τηρεί για κάθε οικογένεια ιδιαίτερο φάκελο με τα σχετικά δικαιολογητικά και αρχείο αποφάσεων για τις μεταβολές στα δημοτολόγια.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εκδίδει τα πιστοποιητικά ατομικής, οικογενειακής κατάστασης και ταυτοπροσωπίας των δημοτών. Εκτελεί τις ανατιθέμενες στο Δήμο εργασίες σχετικά με τη γενική απογραφή του πληθυσμού. Ενεργεί αναλόγως για την έκδοση και αναθεώρη ση των εκλογικών καταλόγων και τη διεξαγωγή των εκλογών. δ. Γραφείο Ληξιαρχείου και Πολιτικών γάμων Ο Ληξίαρχος μεριμνά για την προμήθεια, την θεώρη ση και την υπεύθυνη τήρηση των ληξιαρχικών βιβλίων. Συντάσσει καταχωρεί στα οικεία βιβλία τις λη ξιαρχικές πράξεις γεννήσεων, βαπτίσεων, γάμων και θανάτων. Συντάσσει καταχωρεί τις εκθέσεις βαπτίσεων, ονοματοδοσίας, διαζυγίων, μεταβολής θρησκεύματος, αναγνώρισης ή αποκήρυξης τέκνων και τις κοινοποιεί αρμοδίως. Ανακοινώνει τις γεννήσεις, βαπτίσεις, γάμους και θανάτους και γενικά τις μεταβολές των φυσικών προ σώπων της περιφέρειας του ληξιαρχείου: 1. Στο Δήμο, αν τα παραπάνω γεγονότα αφορούν δη μότες ή εγγεγραμμένους στα μητρώα και στα τέκνα αυτών 2. στους άλλους Δήμους ή Κοινότητες αν τα γεγονότα αφορούν ετεροδημότες. Αποστέλλει αντίγραφα των ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεων αρρένων στους Δήμους που έχουν μόνιμη κατοικία οι γονείς τους. Συντάσσει για την εφορία απογραφικά δελτία θανά των και αποστέλλει ετήσια απογραφή στη στατιστική υπηρεσία όλων των οικείων ληξιαρχικών γεγονότων. Το γραφείο του ληξιαρχείου ενεργεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί Ληξιαρχικών πράξεων και συμβάλλει στην τέλεση των πολιτικών γάμων. Γ. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο προϊστάμενος του τμήματος, εποπτεύει τα Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, έχει την ευθύνη της λειτουργίας τους και προΐσταται των κάτωθι γραφείων: 1. Γρ. Κοινωνικών Υπηρεσιών Έχει την ευθύνη εφαρμογής προγραμμάτων κοινωνι κών παροχών από το Δήμο. Διοργανώνει εκδηλώσεις και προγράμματα σε συ νεργασία με κατοίκους ή άλλους φορείς και την ΔΕΠ ΠΑΜ του Δήμου, με σκοπό την ενημέρωση των κατοίκων σε θέματα κοινωνικών προβλημάτων. Έχει την ευθύνη εφαρμογής κοινωνικών προγραμ μάτων στο ΚΑΠΗ. Συνεργάζεται παράλληλα με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, κυρίως όταν πρόκειται για θέματα που έχουν σχέση με σχολεία, με βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, με τη δημιουργία καταλλήλων συνθηκών ρυμοτομίας περιβάλλοντος κ.λ.π. ώστε ο προγραμμα τισμός και η λειτουργία των κατασκευαζόμενων εγκα ταστάσεων ν ανταποκρίνονται στις γενικότερες αλλά και ειδικότερες ανάγκες των εξυπηρετουμένων (παιδιά, ηλικιωμένοι, εργαζόμενοι). Εισηγείται απ ευθείας στο Δήμαρχο τις περιπτώσεις που ο Δήμος, άμεσα ή έμμεσα πρέπει να ενεργήσει για την εξ ιδίων παροχή βοηθείας σε χρήμα σε φάρμακα, σε ρούχα ή άλλα παρόμοια είδη, για την οποία θα απαι τηθεί διαδικασία οικονομικής επιβάρυνσής του. 2. Γρ. Κοινωνικής Πρόνοιας Ενεργεί παγίως εξουσιοδοτημένο από το Δήμαρχο προς κάθε κατεύθυνση για την επίλυση των προβλη μάτων που απασχολούν τα άτομα των πιο πάνω κα τηγοριών. Φροντίζει για την λειτουργία παιδικών, βρεφικών, βρεφονηπιακών σταθμών, κέντρο υποστήριξης και απο κατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες και την μελέτη και εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων. Ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές για τα προγράμ ματα κοινωνικής πολιτικής του Δήμου και επιδιώκει την ενίσχυση και συμπαράστασή τους στην υλοποίηση αυτών. Οι υποθέσεις που ανάγονται σε προσωπικά ή οικο γενειακά ζητήματα αναξιοπαθούντων γενικά ατόμων, θεωρούνται εμπιστευτικές, γι αυτό ο υπάλληλος που τις χειρίζεται στο μέτρο της αρμοδιότητάς του, δεσμεύεται και μέσα και έξω από την υπηρεσία του με το απόρρητο αυτών, μη εξαιρουμένων και των προϊσταμένων του. Τις ως άνω αρμοδιότητες ασκεί υποχρεωτικά ο υπάλληλος που έχει την ιδιότητα του Κοινωνικού Λει τουργού. Η λειτουργία της υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοι ας, ειδικότερα όσον αφορά τα πλέον εξειδικευμένα καθήκοντα του Κοινωνικού Λειτουργού, διέπεται από Εξωτερικό κανονισμό που ψηφίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και εγκρίνεται με πράξη των οριζομένων από τις διατάξεις του δ/τος 690/1961 οριζομένων διοικητικών οργάνων, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Εργασίας. 3. Γρ. Κοινωνικής Μέριμνας Βρεφονηπιακοί σταθμοί, δημιουργία και λειτουργία αυτών με το πρότυπο κανονισμό λειτουργίας αυτών και με άδεια λειτουργίας Ο.Τ.Α. Μεριμνά για την δημιουργία καταλλήλων συνθηκών στέγασης και λειτουργίας ΚΑΠΗ καθώς και για την ψυ χαγωγία και φροντίδα των ηλικιωμένων. Μεριμνά για την δημιουργία και λειτουργία κέντρων ενημέρωσης της Νεολαίας καθώς και ερευνών για τις εξαρτήσεις. Διαλέξεις περί ναρκωτικών Εφαρμογής προγραμ μάτων επανένταξης ατόμων απεξαρτημένων ή αποφυ λακισμένων. Δ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 1. Πολυϊατρείο Το Δημοτικό Πολυϊατρείο λειτουργεί συμπληρω ματικά για την πληρέστερη και αμεσότερη ιατρική περίθαλψη των δημοτών και ειδικότερα στην άμεση αντιμετώπιση: αναγκών προληπτικής ιατρικής, έγκαιρη διάγνωση, υγειονομικής διαφώτισης (έιτζ, ναρκωτικά, κάπνισμα, διατροφή κ.λ.π.), θέματα οικογενειακού προ γραμματισμού, ατόμων με ειδικές ανάγκες, προληπτικής οδοντιατρικής, καρδιακών προβλημάτων, δερματικών και αφροδίσιων νοσημάτων, προληπτικής παιδιατρικής, πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης κ.λ.π. Οι γιατροί θα παρέχουν τις ιατρικές υπηρεσίες τους εθελοντικά ή με αμοιβή με Δ.Π.Υ. Η διοικητική υποστήριξη θα γίνεται με απόφαση Δημάρχου κατά την κατανομή του προσωπικού. Ο απαιτούμενος ιατρικός εξοπλισμός για τη λει τουργία του Δημοτικού Πολυϊατρείου θα εξασφαλιστεί σταδιακά από τον προϋπολογισμό του Δήμου. Λειτουργία ασθενοφόρου. 2. Γραφείο Υγιεινής Μελέτη και εφαρμογή προγραμμάτων βελτίωσης της δημόσιας υγείας.

12 21842 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μέριμνα για την εφαρμογή τήρηση των προβλε πομένων υγειονομικών διατάξεων που αφορούν στην ύδρευση, αποχέτευση, κοιμητήρια, δημοτικούς χώρους άθλησης, γυμναστήρια, κατασκηνώσεις, οργανωμένων οικισμών, δημοτικές και λαϊκές αγορές, την καθαριότη τα και τη διαχείριση των απορριμμάτων, λουτρών και αποχωρητηρίων, παιδικούς, βρεφικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς και νηπιαγωγείων, κέντρων ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, τη λειτουργία περιπτέρων και κυλικείων εντός κοινοχρήστων χώρων, την ηχορύπανση και την προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα. Ζητήματα σχολικής υγιεινής σχολικά κυλικεία. Αντιμετώπιση προβλημάτων ανθυγιεινών εστιών (από στάσιμα νερά, εγκαταλελειμμένα σπίτια οικόπεδα χωρίς περίφραξη κ.λ.π.). Εφαρμογή προγραμμάτων καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών υγειονομικής σημασίας (εντομοκτονίες μυοκτονίες). Διεξαγωγή ενημερωτικών διαλέξεων συζητήσεων για θέματα υγείας και υγιεινής. Διεξαγωγή σεμιναρίων για την εκπαίδευση ατόμων ομάδων στην εκμάθηση παροχής πρώτων βοηθειών. Οργάνωση προγραμμάτων για την ανάπτυξη τομέων εθελοντισμού και εκπαίδευση εθελοντών σε συγκεκρι μένες δράσεις π.χ. ευαισθητοποίηση πολιτών. οίηση στην αξία και το νόημα της εθελοντικής αι μοδοσίας. Υλοποίηση προγραμμάτων υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων. Ε. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για διεκπεραίωση διοικητι κών υποθέσεων. Παραλαμβάνει τις αιτήσεις πολιτών,για διεκπεραί ωση των υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δη μοσίου, τα στοιχεία των οποίων καταχωρεί σε ειδικό πρωτόκολλο. Διαθέτει προς διευκόλυνση των πολιτών έντυπα αιτήσεων. Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των πολιτών και αναζητά και παραλαμβάνει δικαιολογητικά σε περί πτωση που απαιτούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων στην αρμόδια υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο και παραλαμβάνει από την αρμόδια υπηρεσία το απαντητικό έγγραφο και το παραδίδει στον ενδια φερόμενο πολίτη. Επικυρώνει διοικητικά έγγραφα Θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής Χορηγεί παράβολα, κινητά επίσημα και υπεύθυνες δηλώσεις. Χορηγεί μέσω ΤΑΧΙS φορολογικές ενημερότητες. ΣΤ. ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ Παραλαμβάνει από τα άλλα ΚΕΠ αιτήσεις πολιτών προς διεκπεραίωση, που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του οικείου ΟΤΑ α και β βαθμού. Προωθεί τα αιτήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες και παρακολουθεί τη διεκπεραίωσή τους Παραλαμβάνει το σχετικό έγγραφο και το αποστέλ λει στο ΚΕΠ της αρχικής υποβολής της αίτησης. Επίσης το τμήμα τηρεί τα σχετικά με τη διακίνηση των ανωτέρω αναφερομένων αιτήσεων πολιτών στατι στικά στοιχεία και υποδέχεται και διαχειρίζεται τα πα ράπονα και τις προτάσεις των πολιτών, προς βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών. (2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Διευθυντού Καταρτίζει από κοινού με τους Δ/ντές όλων των Δ/νσεων του Δήμου και τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες τον προϋπολογισμό και απολογισμό. Ασκεί τις αρμοδιότητες της διατ.του αρ. 23 παρ. 2 του από 17.5./ β.δ. «περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων, με όλες τις από αυτό προκύπτουσες ευθύνες. Συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία χρήσιμα για τις προβλέψεις του προϋπολογισμού. Μεριμνά για την ψήφιση των μαζικών πιστώσεων του προϋπολογισμού, συντάσσοντας ενυπόγραφα τις περί αυτών εισηγήσεις του Δημάρχου προς το Δ.Σ και τη ΔΕ. Μεριμνά για τις τυχόν αναμορφώσεις έγκρισης δαπανών, όρων σύναψης δανείων και τήρηση αρχείου οικονομικών θεμάτων. Παρέχει τα αναγκαία λογιστικά στοιχεία σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε εισηγήσεις του Δημάρχου, για την ψήφιση ανάλογων πιστώσεων. Ελέγχει όλες τις συμβάσεις και παραδίδει αυτές ενυπόγραφα προς τον Δήμαρχο. Έλεγχος προσυπογραφή χρηματικών ενταλμά των. Παρίσταται στα Δημοτικά Συμβούλια οσάκις του ζητηθεί από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. σύμφωνα με τις δι ατάξεις του ν. 3463/2006. Α. ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ 1. Γραφείο προϊσταμένου. Ο προϊστάμενος είναι υπεύθυνος για την οικονομική πορεία του Δήμου, παρακολουθεί κι ελέγχει τη δρα στηριότητα των επί μέρους γραφείων. Παραλαμβάνει, ταξινομεί και χρεώνει αντίστοιχα για κάθε γραφείο την αλληλογραφία. Υπογράφει χρηματικά εντάλματα βεβαιώσεις μισθο δοτικές καταστάσεις και οποιαδήποτε έγγραφα εκδίδει η οικονομική υπηρεσία. Επιμελείται της εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής κάθε δαπάνης του Δήμου. Καταρτίζει σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες τον προϋπολογισμό εσόδων εξόδων και τις εισηγητικές εκθέσεις. 2. Γραφείο Προϋπολογισμού Απολογισμού Λογι στηρίου Τηρεί ειδικό αρχείο προϋπολογισμών και απολογι σμών του Δήμου με όλες τις συναφείς εγκριτικές και τροποποιητικές αποφάσεις. Παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης του προϋπολο γισμού και εισηγείται τις αναμορφώσεις αυτού με την εγγραφή νέων εσόδων και αναπληρωματικών, συμπλη ρωματικών ή εκτάκτων πιστώσεων. Συγκεντρώνει και καταχωρεί στα οικεία λογιστικά βιβλία τα αποτελέσματα από την εκτέλεση του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού. Καταχωρεί στα οικεία βιβλία, τις με τον προϋπολο γισμό χορηγούμενες κάθε είδους πιστώσεις και ενημε

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ρώνει με ειδική κατάσταση τον Δήμαρχο για τις τυχόν γενόμενες υπερβάσεις. Τηρεί και ελέγχει τους από την αρμόδια Ταμιακή Υπηρεσία καταρτιζόμενους απολογιστικούς πίνακες, όσο αφορά το σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού, αντίγραφο δε αυτών παραδίνει στο γραφείο προσόδων του Δήμου για το έλεγχο των συναφών στοιχείων της αρμοδιότητάς του. Μεριμνά για την ψήφιση των μαζικών πιστώσεων του προϋπολογισμού, συντάσσοντας ενυπόγραφα τις περί αυτών εισηγήσεις του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο και την Δημαρχιακή Επιτροπή. Παρέχει τα αναγκαία λογιστικά στοιχεία σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε εισηγήσεις του Δημάρχου, για την ψήφιση ανάλογων πιστώσεων. Ελέγχει και ταξινομεί τα αποστελλόμενα στο Δήμο απολογιστικά στοιχεία, συμπληρώνει αυτά και τα ετοι μάζει για τον τελικό έλεγχό τους από την Δημαρχιακή Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο. 3. Γραφείο εκκαθάρισης και εντολής δαπανών Ενεργεί τη σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. και του περί οικονομικής Διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων Δ/τος, εκκαθάριση δαπανών του Δήμου. Δια του Προϊσταμένου αυτού, αναλαμβάνει την πάγια προκαταβολή, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το Δημοτικό Συμβούλιο και την διαχειρίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις και οδηγίες και τις προς τούτο έγγραφες εντολές του Δημάρχου. Παρακολουθεί τις τυχόν κατατιθέμενες εγγυήσεις και την ανάληψή τους ως και τους τόκους αυτών, ενη μερώνοντας το τηρούμενο από το γραφείο ειδικό βι βλίο. Τηρεί βιβλίο παράδοσης των χρηματικών ενταλ μάτων στους δικαιούχους ή στους με εξουσιοδότηση εντελλόμενους την εξόφλησή τους. Ενεργεί για την απόδοση λογαριασμού από τον Δήμαρχο στο Δημοτικό Συμβούλιο, των δαπανών για τα χωρίς δημοπρασία εκτελούμενα έργα ή προμήθειες κ.λ.π. μέσα στις προθεσμίες που ορίζει ο Νόμος, συνερ γαζόμενο προς τούτο με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Φροντίζει για την βεβαίωση των με αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των με διοικητικές αποφάσεις καταλογιζομένων σε βάρος κάθε υπόλογου, καθώς και την απόδοση των αχρεωστήτως λόγω καταλογισμού εισπραττόμενων, τηρώντας προς τούτο βιβλίο σχετικών αποφάσεων. Ελέγχει τη νομιμότητα και την πληρότητα των δι καιολογητικών και των παραστατικών στοιχείων γενι κά κάθε δαπάνης, καθώς και την ύπαρξη ανάλογης πί στωσης στον προϋπολογισμό και εκδίδει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής, τα οποία μετά την υπογραφή τους από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα, προωθεί στο ταμείο για εξόφλησή τους. Εκδίδει τις οίκοθεν εντολές για την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων από επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων. Συντάσσει τις εκκαθαριστικές αποφάσεις του Δη μάρχου και μονογράφει τα σχέδια αυτών. Παρακολουθεί και ενημερώνει τα στοιχεία των το κοχρεωλυτικών δανείων του Δήμου και ενεργεί για την έγκαιρη εκπλήρωση των συναφών υποχρεώσεών του. Αναφέρει αμέσως στον Προϊστάμενο του Τμήματος και τον Δήμαρχο, κάθε περίπτωση που θα υποπέσει τυχόν στην αντίληψή του και από την οποία πιθανόν να παραβλάπτονται οικονομικά τα συμφέροντα του Δήμου. Τα χρηματικά εντάλματα φέρουν στο στέλεχος την μονογραφή του εκδίδοντος αυτά υπαλλήλου, με την έννοια της ορθής σ αυτό μεταφοράς των εντελλομένων ποσών από την εκκαθαριστική της δαπάνης πράξη του Δημάρχου. Τα στελέχη του εντάλματος παραμένουν όπως έχουν στο σώμα αυτού και αποτελούν συραμμένα τεύχη, τα οποία αρχειοθετούνται κάθε χρόνο κατ αύξοντα αριθ μό. Εφόσον η υπηρεσία διευκολύνεται με την τήρηση παραστατικού αντιτύπου αυτού στον οικείο φάκελο κάθε δαπάνης, τούτο αποτελείται από ακριβές φωτο τυπικό αντίγραφο που εκδίδεται με μέριμνα του ίδιου γραφείου. Ελέγχει τη νομιμότητα και προσυπογράφει τις απο φάσεις του Δημάρχου για την εκκαθάριση και ανάληψη των δαπανών (εκτελουμένων έργων, προμηθειών, ερ γασιών, κ.λ.π.), εφόσον δε τηρείται το περί εκθέσεων σύστημα που ορίζεται από τις, περί λογιστικού των Δήμων, διατάξεις του οικείου Διατάγματος, που εκδί δονται από τις σχετικές με τις δαπάνες υπηρεσίες του Δήμου, αναγράφοντας σε αυτές το οικείο Κεφάλαιο και άρθρο του Προϋπολογισμού. 4. Γραφείο Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού απο θήκης Επιμελείται και ενεργεί όλες τις διαδικασίες για την παραγγελία των προμηθειών και την έγκαιρη παραλαβή των κάθε είδους προμηθευόμενων υλικών και ειδών, μηδέ εξαιρουμένων και των κάθε είδους αυτοκινήτων και των λοιπών μηχανικών μέσων, πλην εκείνων που προσδιορίζονται για την εκτέλεση έργων,(διακηρύξεις, διαγωνισμοί, λήψη προσφορών, παραγγελίες ειδών κ.λ.π.), την εισαγωγή τους στην αποθήκη του Δήμου με την συνοδεία των ποσοτικών παραστατικών στοιχείων και την παράδοσή τους για κάθε περίπτωση, στις οικείες υπηρεσίες του Δήμου. Είναι υπεύθυνο για την ασφαλή φύλαξη και καλή συντήρηση του αποθηκευμένου υλικού και την ακρίβεια του υπολοίπου καθώς αυτό προκύπτει, σε κάθε στιγμή από το βιβλίο υλικού. Χρησιμοποιεί βοηθητικά έντυπα αποδείξεων, μηχα νογραφημένων δελτίων και καρτελών, τα οποία εγκρί νονται από το Δήμαρχο. Εισηγείται την εκποίηση του για διάφορους λόγους μη χρήσιμου υλικού ή την καταστροφή αυτού λόγω παλαιότητας και ενεργεί για την τήρηση της αναγκαίας για το σκοπό αυτό διαδικασίας. Ενεργεί τα νόμιμα για τη βεβαίωση του αντιτίμου κάθε ζημίας που προκύπτει λόγω απώλειας ειδών ή υλικών γενικά σε βάρος του έχοντος την ευθύνη γι αυτή υπολόγου. Ο υπάλληλος στον οποίο έχει ανατεθεί η διαχείριση του υλικού, ευθύνεται προσωπικά για κάθε ζημιά του Δήμου που θα προέλθει από αμέλειά του, για τη δια τήρηση και γενικά συντήρηση σε καλή κατάσταση του απ αυτόν διαχειριζομένου υλικού για κάθε αντικανονική διάθεση τέτοιου υλικού. Ετοιμασία των αιτήσεων προγραμμάτων προμηθειών σε συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσίες του Δήμου.

14 21844 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Φροντίδα για την σύσταση και υποστήριξη της λει τουργίας επιτροπών με μέλη από το πολιτικό η υπηρε σιακό μηχανισμό του Δήμου, που συστήνονται για την κατάρτιση προδιαγραφών, τη διενέργεια διαγωνισμών, την λήψη και αξιολόγηση προσφορών, την παραλαβή των παραγγελλομένων ειδών (ποσοτική/ποιοτική/εν λει τουργία παραλαβή/οριστική παραλαβή). Ετοιμασία περιοδικών απολογισμών των προγραμ μάτων προμηθειών. Τηρεί και ενημερώνει έγκαιρα και σωστά τα απαι τούμενα βιβλία χρεωπίστωσης μηχανών, μηχανημάτων και λοιπών εξαρτημάτων του Δήμου. Επιμελείται τον εφοδιασμό των υπηρεσιών με τα αναγκαία για την λειτουργία τους είδη. Παρακολουθεί τις τιμές των ειδών που διαχειρίζεται και ενημερώνει τον Δήμαρχο και τις επιτροπές προμη θειών, σχετικά με αυτές. Τηρεί στατιστικούς πίνακες για τα προμηθευόμενα είδη, κάθε χρόνο, με όλα τα στοιχεία που διευκολύνουν τον έλεγχο των προμηθειών και την καλύτερη οργά νωσή τους. Τήρηση αρχείου παγίων κινητών περιουσιακών στοιχείου του Δήμου (μηχανήματα, οχήματα, συσκευές, εξοπλισμός κ.λ.π.). Παρακολούθηση της κατανομής των παγίων αυτών στις επιμέρους υπηρεσίες. 5. Γραφείο Μισθοδοσίας. Για το προσωπικό των εξωτερικών υπηρεσιών συλ λέγει παρουσίες από το αρμόδιο τμήμα. Γνωστοποιεί στους υπαλλήλους και το εργατοτε χνικό προσωπικό τις τυχόν υπηρεσίες εκτός ωραρίου ή εργάσιμων ημερών. Συντάσσει μισθοδοτικές καταστάσεις για όλο το προσωπικό με βάση τα παραστατικά στοιχεία που από τα αρμόδια τμήματα και σε ότι αφορά προσωπικό έργων αυτεπιστασίας προβαίνει σε μισθοδοσία αφού έχει θεω ρημένες καταστάσεις από τον επιβλέποντα μηχανικό. Επιμελείται της διαδικασίας παρακράτησης και από δοσης των επιβαλλόμενων στο προσωπικό προστίμων καθώς και των κρατήσεων και ασφαλιστικών εισφορών επί της μισθοδοσίας του προσωπικού. Β. ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ 1. Γρ. Προϊσταμένου Οργανώνει και εποπτεύει την ομαλή λειτουργία του τμήματος Παρακολουθεί κι ελέγχει τη δραστηριότητα των επί μέρους γραφείων. Παραλαμβάνει ταξινομεί και χρεώνει αντίστοιχα για κάθε γραφείο την αλληλογραφία. Φροντίζει για τη βεβαίωση των φόρων, τελών, ει σφορών και δικαιωμάτων. Ελέγχει την ομαλή εισροή εσόδων εκ των λαϊκών αγορών και των πανηγύρεων. Συνεργάζεται με τους Προϊστάμενους των τμημάτων Εξόδων και Ταμιακής Υπηρεσίας για την ομαλή λειτουρ γία της Δ/νση των Οικονομικών Υπηρεσιών. Υπογράφει τις βεβαιωτικές καταστάσεις και μεριμνά για την έγκαιρη είσπραξη των εσόδων. 2. Γραφείο Φορολογίας Τελών Δικαιωμάτων Φροντίζει για την βεβαίωση των φόρων, τελών ει σφορών και δικαιωμάτων, κοινοποίηση φορολογικών αποσπασμάτων κ.λ.π., ειδοποιήσεων που έχουν σχέση με τα οικονομικά του Δήμου. Συγκεντρώνει τις ασκούμενες προσφυγές και τις παραπέμπει με τα δικαιολογητικά στις αρμόδιες φο ρολογικές επιτροπές. Παρίσταται δια υπαλλήλου στα φορολογικά δικα στήρια. Εκδίδει πιστοποιητικά μη οφειλής, άδειες καταλήψε ως πεζοδρομίου και κοιν. χώρων άδειες διαφημίσεων. Ασχολείται με τη βεβαίωση οφειλών από ρυμοτομίες και προσκυρώσεις (συντάξεις συμβολαίων), αποχετεύ σεις, μισθώσεως των ακινήτων του Δήμου. Παρακολουθεί τη λήξη των μισθώσεων και εισηγείται τη μίσθωση αυτών. Φροντίζει για την έκδοση των πιστοποιητικών μισθ/ τος ελέγχει και παρακολουθεί τα έσοδα από τα αντί στοιχα τέλη. 3. Γραφείο Ύδρευσης Αποχέτευσης Ως προς την Ύδρευση Παρακολουθεί και ρυθμίζει σε συνεργασία με την Νομική υπηρεσία του Δήμου, τα ιδιοκτησιακά θέματα και τα θέματα χρήσης του δικτύου, σύμφωνα με τις ισχύου σες διατάξεις του νόμου, τις εκδοθείσες ή εκδιδόμενες για το σκοπό αυτό ειδικές κανονιστικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και τα οριζόμενα στον κανονισμό ύδρευσης του Δήμου. Καταλόγων στη ΔΕΗ. Εφαρμόζει τα οριζόμενα στον κανονισμό ύδρευσης, για την υδροδότηση των ενδιαφερόμενων κατοίκων της πόλης. Εκδίδει τους σχετικούς λογαριασμούς οφειλετών τους οποίους μαζί με τους ως άνω βεβαιωτικούς πίνακες τους διαβιβάζει έγκαιρα στην ταμιακή υπηρεσία. Συγκεντρώνει τα στοιχεία και συντάσσει τα δικαιο λογητικά καταβολής δαπανών που προέρχεται από την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης παροχών, αντικατά στασης μετρητών, επανασυνδέσεις κ.λ.π. από μέρους των υδρευόμενων. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση των μεταβολών που πρέπει να επέλθουν στους σχετικούς πίνακες οφειλετών μετά από την διαπίστωση σφαλμά των ή άλλων σχετικών περιπτώσεων. Ως προς την Αποχέτευση Τηρεί και εφαρμόζει τη διαδικασία δημοπράτησης και εκτέλεσης των έργων αποχέτευσης Παραλαμβάνει και διεκπεραιώνει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα συνοδεύοντα αυτά δικαιολο γητικά. Συγκεντρώνει τα απαραίτητα στοιχεία για την επι μέτρηση παραλαβή των έργων και τον καταλογισμό της δαπάνης σε βάρος των υπόχρεων. Συντάσσει τους αρχικούς και οριστικούς πίνακες καταβολής της δαπάνης και επιμελείται την βεβαίωσή τους από το Δημόσιο Ταμείο. Εκδίδει τις οίκοθεν εντολές προς τον δημοτικό εισπράκτορα για την είσπραξη των προβλεπομένων από τον νόμο ποσοστών υπέρ του Δήμου και υπέρ της ΕΥΔΑΠ. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την είσπραξη από την ΕΥΔΑΠ και την απόδοση σ αυτή, των προβλεπόμενων αντίστοιχα ποσοστών επί των τελών των άρθρων 5 και 13 του ν. 1068/1980. Εκδίδει τις άδειες για την από τρίτους εκτέλεση δια φόρων εργασιών επί των δημοτικών οδών, πλατειών και γενικά κοινοχρήστων χώρων (τομές οδοστρωμάτων) για

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) την τοποθέτηση, επισκευή, διαρρύθμιση ή συντήρηση εγκαταστάσεων αποχέτευσης. Τηρεί χωριστό αρχείο των μελετών της αρμοδιότη τας του και των δικτύων αποχέτευσης της πόλης. Ενημερώνει ανελλιπώς αυτά ώστε σε κάθε στιγμή να υπάρχει πλήρης παράσταση των τηρουμένων από την υπηρεσία στοιχείων. 5. Γραφείο Λαϊκών Αγορών και Επιδοτήσεων 1. Οργάνωση και εποπτεία ομαλής λειτουργίας. 2. Σύνταξη διαγραμμάτων και αρίθμηση θέσεων πω λητών. 3. Διαγράμμιση και αρίθμηση στο έδαφος θέσεων πω λητών λαϊκών αγορών και πανηγύρεων. 4. Έκδοση αδειών πωλητών λαϊκών αγορών ή πανη γύρεων. 5. Έκδοση αδειών μεμονωμένων πολιτών εποχιακών ειδών σε διάφορα σημεία πόλης. 6. Εισήγηση στον Δήμαρχο τρόπων βελτίωσης λει τουργίας ή ίδρυσης νέων λαϊκών αγορών. 7. Επιμέλεια έγκαιρου καθαρισμού χώρων λαϊκών αγο ρών. 8. Έκδοση οίκοθεν εντολών ή επί τόπου είσπραξης τελών λαϊκών αγορών ή χρήσης πεζοδρομίου. 9. Μεριμνά επίλυσης διαφορών με μεσολάβηση Σω ματείου. 10. Συνεργασία με σωματεία πωλητών για βελτίωση λειτουργίας λαϊκών αγορών. 11. Κοινοποίηση στη Δ/νση Διοικητικού ειδησεογραφι κού υλικού ανακοινώσεων (ίδρυση αναστολή λαϊκών αγορών κ.λ.π.). 12. Τήρηση Δ/των αποφάσεων λειτουργίας, πινάκων διαγραφής λαϊκών αγορών, καταστημάτων πωλητών κ.λ.π. 13. Τήρηση αρχείου επιδοτούμενων αγροτών δη μοτών. 14. Έκδοση βεβαιώσεων σε επιδοτούμενους δημότες αγρότες. 15. Λοιπές εργασίες αρμοδιότητας γραφείου. 6. Γραφείο Διαχείρισης Εσόδων Θέματα Δημοτικής Περιουσίας Κληροδοτημάτων Συγκέντρωση στοιχείων για την εξακρίβωση των υπόχρεων και του ύψους των χρηματικών υποχρεώ σεων προς το Δήμο των φυσικών προσώπων ή των κάθε είδους επιχειρήσεων της περιοχής, για φόρους, εισφορές, τέλη, δικαιώματα που περιοδικά πρέπει να καταβάλλονται στο Δήμο με βάση τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της νομοθεσίας. Έλεγχος της ακρίβειας των μεγεθών με βάση τα οποία υπολογίζονται το ύψος ανά υπόχρεο των προ ηγουμένων φόρων, εισφορών, δικαιωμάτων, τελών, κ.λ.π. Δημιουργία και τήρηση αρχείων υπόχρεων για την καταβολή των επιμέρους ποσών που αποτελούν τακτικά έσοδα του Δήμου. Επεξεργασία στοιχείων και περιοδικοί υπολογισμοί του ύψους των οφειλομένων ποσών κατά κατηγορία προσόδου και υπόχρεων. Κατάρτιση βεβαιωτικών καταλόγων υπόχρεων και αντιστοίχων οφειλομένων ποσών κατά κατηγορία προ σόδου. Μέριμνα για την ενημέρωση των υπόχρεων για την καταβολή των προηγούμενων ποσών και μέριμνα για την τήρηση των διαδικασιών που ισχύουν για τις προ σφυγές των υπόχρεων όταν αμφισβητούν το ύψος των οφειλομένων ποσών. Οριστικοποίηση των βεβαιωτικών καταλόγων μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών και έκδοση βεβαιώσε ων/αδειών που σχετίζονται με την είσπραξη διαφόρων τελών, δικαιωμάτων ή εισφορών. Τήρηση όλων των οικονομικών δοσοληψιών που σχε τίζονται με τη λειτουργία των νεκροταφείων, σφαγείων, δημοτικών αγορών, την ύδρευση κ.λ.π. Τήρηση αρχείου της δημοτικής ακίνητης περιου σίας. Μέριμνα για την αξιοποίηση/εκμετάλλευση της δη μοτικής ακίνητης περιουσίας(μισθώσεις, κατάρτιση σχε τικών συμβάσεων, κ.λ.π.). Τήρηση αρχείου κληροδοτημάτων προς το Δήμο και μέριμνα για την αξιοποίηση τους. Τήρηση των διαδικασιών που σχετίζονται με τις δω ρεές προς το Δήμο. Γ. ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. Προϊστάμενος Διεξάγει με την προσωπική ευθύνη και διεύθυνση του Δημοτικού Ταμία (όπου υπάρχει) και με τα αρμό δια εισπρακτικά και διαχειριστικά όργανα την ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Δημοτικό Κώδικα και στο από Διάταγμα σχετικά με το λογιστικό των Δήμων. Για την είσπραξη των εσόδων του Δήμου εφαρμόζο νται οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις σχετικά με την είσπραξη των Δημοσίων Εσόδων και των Εσόδων των Ο.Τ.Α. τα δε ταμιακά όργανα είναι προσωπικά υπεύθυνα για την εφαρμογή τους. Ο Δημοτικός Ταμίας εισπράττει ο ίδιος αλλά και με τα εισπρακτικά όργανα όλα τα έσοδα του Δήμου, που προβλέπονται από τον ετήσιο προϋπολογισμό ως και όσα προβλέπονται από ειδικές αποφάσεις του Δημο τικού Συμβουλίου τρέχουσας ή παρελθούσας χρήσης, εφόσον δεν έχουν υποπέσει σε παραγραφή. Εισπράττει ακόμα υπέρ τρίτων κάθε έσοδο, εφόσον η είσπραξή του ανατίθεται νόμιμα στο Δήμο. Εξοφλεί τα χρηματικά εντάλματα μέσα στα όρια του προϋπολογισμού και των συναφών αποφάσεων του Δη μοτικού Συμβουλίου και της Δημαρχιακής Επιτροπής. Δίνει εντολές για τη λήψη όλων των από τους νό μους περί εισπράξεων Δημοσίων εσόδων επιτρεπόμε νων αναγκαστικών μέτρων κατά παντός οφειλέτου του Δήμου. Ασκεί την ποινική δίωξη κατά των οργάνων που είναι επιφορτισμένα με την εκτέλεση ενταλμάτων προσωπι κής κράτησης όπου και όταν αυτό είναι επιτρεπτό, σε τυχόν περιπτώσεις, που επιδεικνύεται από αυτά ασυγ χώρητη αμέλεια. Εποπτεύει την υπηρεσία της είσπραξης και μεριμνά, ώστε η είσπραξη των εσόδων καθώς και κάθε σχετική προς τούτο ενέργεια να συντελείται μέσα στις νόμιμες προθεσμίες. Προσδιορίζει εγγράφως στους εισπράκτορες τα έσοδα που τους ανατίθεται να εισπράξουν, ως και η προθεσμία είσπραξής τους και αποφαίνεται σχετικά με τη χρηματική διαχείριση αυτών. Υποβάλλει μέχρι τις πέντε (5) κάθε μήνα στο Δή μαρχο και στη Δημαρχιακή Επιτροπή λογαριασμό των

16 21846 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) εσόδων και εξόδων που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο προηγούμενο μήνα για ενημέρωση και έλεγχο. Δίνει λόγο για τον ίδιο και τα εισπρακτικά (και δι αχειριστικά, αν υπάρχουν) όργανα στο Ελεγκτικό Συ νέδριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Ο Δημοτικός ταμίας δεν έχει δικαίωμα να κρατά στο ταμείο περισσότερο από το 1/100 του ποσού των εξόδων που είναι γραμμένα στον προϋπολογισμό του Δήμου. Τα υπόλοιπα χρήματα καταθέτει έντοκα και σε λογαριασμό λογ/σμό όψης στην τράπεζα της Ελλάδας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Τα χυδρομικό Ταμιευτήριο ή στην Εθνική ή στην Αγροτική Τράπεζα κ.λ.π. Ελέγχει και επαληθεύει τις εισαγόμενες εισπράξεις σε συνάρτηση με τα συνοδεύονται αυτές παραστατικά στοιχεία. Ελέγχει βοηθούμενος από τους αρμόδιους υπαλλή λους της Υπηρεσίας, με δική του προσωπική ευθύνη τη νομιμότητα και εγκυρότητα των εκτελουμένων δαπανών και προβαίνει στην πληρωμή των δικαιούχων. Τα του ελέγχου και των διαδικασιών πληρωμής, εξόφλησης κ.λ.π., ορίζονται από τις διατάξεις του αρ. 60 του λογι στικού (δήμων και κοινοτήτων). Ο δημοτικός Ταμίας, με προσωπική του ευθύνη, ενερ γεί τις χρηματικές δοσοληψίες μέσω του τραπεζικού συστήματος, χειριζόμενος προσωπικά τα μπλόκ γραμ ματίων και επιταγών που είναι χρεωμένος γι αυτό το σκοπό. Για την ενεργοποίηση των γραμματίων και των επιταγών που εκδίδονται για την οποιαδήποτε διακί νηση χρημάτων σε πίστωση ή σε βάρος των οικείων λογαριασμών του Δήμου, απαιτείται η προσυπογραφή αυτών και από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικο νομικών Υπηρεσιών. Στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσεως, υποβάλλει τον ετήσιο Απολογισμό εσόδων εξόδων του Δήμου στην Δημαρχιακή Επιτροπή, για τις παραπέρα διαδικασίες προελέγχου του και εισαγωγής του στο Δημοτικό Συμ βούλιο για έγκριση. Εκδίδει προσκλήσεις, ειδοποιήσεις, και άλλες ενημε ρωτικές πράξεις σχετικά με τις οφειλές των υπόχρεων και φροντίζει για την επίδοσή τους κατά τα νομίμως και από τον παρόντα οργανισμό προβλεπόμενα. 2. Γραφείο Εισπράξεων Εσόδων Διεξάγει κάθε υπηρεσία που σχετίζεται με την επι μέλεια της βεβαίωσης και είσπραξης όλων των Εσόδων του Δήμου και με την τήρηση των αντίστοιχων λογι στικών βιβλίων. Σχετικά με τις εισπράξεις γενικά, τους χρηματικούς καταλόγους, τις διπλότυπες αποδείξεις, τα τηρούμε να κύρια και βοηθητικά βιβλία, τη θεώρηση αυτών, την έκδοση γραμματίων, την αποδοχή επιταγών κ.λ.π. εφαρμόζονται ακριβώς τα από το λογιστικό των Δήμων οριζόμενα. Τα εισπραττόμενα έσοδα της ημέρας παραδίδονται από τους εισπράκτορες πριν από την αναχώρησή τους από το Ταμείο, στο τέλος του ωραρίου τους, στα χέρια του ταμία. Ως προς την παράδοση, την έκδοση γραμμα τίου παραλαβής, την παράδοση των βιβλίων διπλοτύπου είσπραξης, των αποσπασμάτων κ.λ.π. προβλέπουν οι διατάξεις του αρ. 58 του από β.δ/τος. Ενεργεί την πίστωση των οφειλετών που πλήρωσαν και την οίκοθεν βεβαίωσή των Πραγματοποιηθέντων εσόδων που δεν εισπράχθηκαν με βάση αντίστοιχους χρηματικούς καταλόγους. Επιμελείται την τακτική εισαγωγή των εισπράξε ων στο Δημοτικό Ταμείο ανά κεφάλαιο και άρθρο του προϋπολογισμού και με την ενημέρωση των οικείων λογιστικών βιβλίων. Ασκεί κάθε άλλη εργασία που ανάγεται στη βεβαί ωση και είσπραξης γενικά των εσόδων του Δήμου και που τους ανατίθεται από τον δημοτικό ταμία. 3. Γραφείο Πληρωμών Διεξάγει τις λογιστικές πράξεις που σχετίζονται με την πληρωμή των εξόδων του Δήμου, την τήρηση των αντίστοιχων λογιστικών βιβλίων του ταμείου και την κατάρτιση των μηνιαίων και ετησίων λογ/σμών της δι αχείρισης αυτού. Μεριμνά για την παρακράτηση των κρατήσεων υπέρ τρίτων. Συντάσσει και υποβάλλει στην οικονομική Εφορία στο τέλος κάθε χρόνου την οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. Συνεργάζεται με τα διάφορα επικουρικά και ασφα λιστικά ταμεία, σε ότι αφορά τα αντίστοιχα με αυτά θέματα, των εργαζομένων, παρακολουθώντας ανελλι πώς την ανάλογη νομοθεσία. Εκτελεί κάθε άλλη εργασία που ανάγεται στις πλη ρωμές γενικά του Δήμου και που του ανατίθεται από το δημοτικό ταμία. Για την αντιμετώπιση όλων των ως άνω εργασιών, τοποθετείται από τον Δήμαρχο ο απαιτούμενος αριθ μός υπαλλήλων, στους οποίους ανατίθεται οι από το λογιστικό προβλεπόμενες ελεγκτικές ή άλλες αρμοδι ότητες. (3) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Α. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 1. Προϊστάμενος Τμήματος: Εκτός από τις αρμοδιότητες που αναγράφονται στην υπουργική απόφαση 11559/ , θα έχει και τις εξής αρμοδιότητες: Μεριμνά για τον έλεγχο λειτουργίας εμποροπανη γύρεων, Έλεγχο των διατάξεων που αφορούν τη λει τουργία των πάσης φύσεως επιτηδευμάτων και επαγ γελμάτων, Έλεγχο λειτουργίας δημοτικών εργαστηρίων και τον έλεγχο των υγρών στερεών και αερίων απο βλήτων της ρύπανσης των υδάτων και της θάλασσας, Έλεγχο μικροπωλητών και της λειτουργίας κυλικείων σε κοινόχρηστους χώρους, Έλεγχο εγκαταστάσεων και λειτουργίας θεάτρων κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων, Έλεγχο λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος θεάτρων κινηματογράφων ψυχαγωγικών παιδιών, Εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων, Έλεγχο τήρησης του ωραρίου λει τουργίας των κέντρων διασκέδασης και των συναφών καταστημάτων καθώς και των εμπορικών καταστημά των, Έλεγχο τήρησης των διατάξεων που αφορούν το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές, Έλεγχο της λειτουργίας όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων των οποίων οι όροι λειτουργίας καθορίζονται από υγει ονομικές διατάξεις, Έλεγχο της λειτουργίας μουσικής σε δημόσια κέντρα ύστερα από σχετική άδεια όπως προβλέπεται από τις αστυνομικές διατάξεις, Έλεγχο εγκαταστάσεων και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδιών που προβλέπονται από αστυνομικές διατάξεις, Έλεγχο * *

17 ΦΕΚ 1532 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) επιχειρήσεων τουριστικού ενδιαφέροντος, Την θεώρηση των τιμοκαταλόγων των δωματίων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και καταλυμάτων στις περιπτώσεις αυτές που λειτουργούν σε νομούς ή νησιά που δεν εδρεύουν υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ. 2. Γραφείο Ελέγχου Καταστημάτων, Λαϊκών Αγορών, Υγειονομικών Παραβάσεων και Εγκαταλελειμμένων οχημάτων Το γραφείο αυτό θα απαρτίζεται από ένστολο προσω πικό και σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο του τμήμα τος θα φέρνει εις πέρας τις παραπάνω αρμοδιότητες. 3. Γραφείο Ελέγχου Στάθμευσης και Κυκλοφορίας Εκτός από τις αρμοδιότητες που αναγράφονται στην υπ αριθμ / υπουργική απόφαση, θα έχει και τις εξής αρμοδιότητες: Στάθμευσης οχημάτων, Ελέγχου σήμανσης εργασιών που εκτελούνται στους οδούς του δήμου, Έλεγχος τήρησης των διατάξεων που αφορούν τις υποχρεώσεις αυτών που εκτελούν έργα και εναπο θέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς, Έλεγχος τήρη σης των διατάξεων που αφορούν τις εκπομπές ρύπων θορύβων κ.λ.π. από οχήματα, Ρύθμιση της κυκλοφορίας στο δημοτικό οδικό δίκτυο. 4. Γραφείο Γ.Ο.Κ. Εκτός από τις αρμοδιότητες που αναγράφονται στην υπουργική απόφαση 11559/ , θα έχει και τις εξής αρμοδιότητες: Έλεγχος Γ.Ο.Κ., Έλεγχος τήρησης των διατάξεων που αφορούν την κατάληψη κοινοχρήστων χώρων, Επίβλεψη εφαρμογής διακοπής εργασιών λόγω έλλειψης μέτρων ασφαλείας και υγιεινής, Αφαίρεση αδείας οικοδομής για ασφαλιστικές εισφορές. 5. Γρ. Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Το γραφείο αυτό θα απαρτίζεται από ένστολο προσω πικό και σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο του τμήμα τος θα φέρνει εις πέρας τις παραπάνω αρμοδιότητες. Β. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Έκδοση βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας, διεκπεραίωση εγγράφων της υπηρεσίας και της αλληλογραφίας. Τήρηση αρχείου, νόμων και σχετικών διατάξεων. Θα απαρτίζεται κυρίως από διοικητικούς υπαλλήλους με απαραίτητα καλή γνώση Η/Υ. * Τυχόν περαιτέρω αρμοδιότητες θα παραχωρηθούν σύμφωνα με το ν. 3274/2004, αρ. 35. (4) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η Δ/νση των έργων ασκεί τα εξής ειδικότερα καθή κοντα: Τηρεί χωριστό αρχείο της υπηρεσίας της,με κανο νιστική απόφαση Δημάρχου. Καταρτίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα σε συνεργασία με το Δήμαρχο και τους προϊσταμένους των τμημάτων των υπηρεσιών και επιμελείται για την εφαρμογή του. Τα της εκτέλεσης και θεώρησης των μελετών, της διαδικασίας ανάθεσης έργων, των πιστοποιήσεων, των τιμολογίων και κάθε άλλου δικαιολογητικού των προς έκδοση ενταλμάτων πληρωμής που αναφέρονται στα εκτελούμενα έργα ορίζονται με κανονιστική απόφαση του Δημάρχου (π.δ. 171/1987). Παρακολουθεί κι επιβλέπει την εκτέλεση όλων των τεχνικών έργων. Ελέγχει και προσυπογράφει τις καταστάσεις πληρω μής του προσωπικού που απασχολείται στα κατασκευ αζόμενα από το Δήμο έργα με αυτεπιστασία.. Μεριμνά και ενεργεί ότι χρειάζεται για την ολοκλήρωση,συντήρηση και καλή λειτουργία του απο χετευτικού δικτύου στην πόλη. Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ Συντονίζει και εποπτεύει τα επί μέρους τμήματα και γραφεία. Εφαρμόζει τους νόμους, εγκυκλίους και κανονισμούς που αφορούν την Τ.Υ Παραλαμβάνει και κατανέμει την αλληλογραφία στα τμήματα και γραφεία αυτής. Προσυπογράφει τα εξερχόμενα έγγραφα, (βεβαιώ σεις, πιστοποιητικά) και διαβιβάζει στη Δ/νση Διοικητι κού θέματα προς υπογραφή από το Δήμαρχο. Εισηγείται προς το Δήμαρχο αναθέσεις, δημοπρα σίες και Τεχνικά Προγράμματα. Ελέγχει και θεωρεί τις οικοδομικές άδειες. Τήρηση ΦΕΚ Δ/ντών Εγκυκλίων και αποφάσεων που αφορούν τη Δ/νση. Κοινοποίηση στη Δ/νση Διοικητικού τα προς δημο σίευση στατιστικά και απολογιστικά στοιχεία. Σύνταξη ετησίων εκθέσεων προσωπικού. Παρίσταται στα Δημοτικά Συμβούλια οσάκις του ζητηθεί από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. σύμφωνα με τις δι ατάξεις του ν. 3463/2006. Γραμματειακή υποστήριξη Διεύθυνσης Παροχή γραμματειακών υπηρεσιών (διακίνησης εισερ χομένων/εξερχομένων εγγράφων, τήρηση αρχείων εγ γράφων, δακτυλογράφηση και αναπαραγωγή κειμένων, αναπαραγωγή σχεδίων, παροχή γενικών πληροφοριών προς τους πολίτες κ.λ.π.). Β. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡ ΓΩΝ 1. Γραφείο προϊσταμένου Προσυπογράφει όλα τα έγγραφα αρμοδιότητας του Τμήματός του και υπογράφει όλα τα έγγραφα για τα οποία επιτρέπεται με απόφαση Δημάρχου, να εκχωρεί αρμοδιότητα 2. Γραφείο Προγραμματισμού Συντονισμού έργων και Αρχείου Συνεχής έρευνα και καταγραφή των αναγκών του Δήμου όσον αφορά τις Τεχνικές υποδομές, συγκέντρω ση στοιχείων και επεξεργασία. Συγκέντρωση μελετών και τεχνογνωσίας που είναι δυνατόν να βοηθήσουν τις επιδιώξεις του Δήμου. Υποστήριξη των διαδικασιών προώθησης της υλο ποίησης, παρακολούθηση της εφαρμογής, αξιολόγησης και αναθεώρησης των μεσοπρόθεσμων και ετήσιων Τε χνικών Προγραμμάτων του Δήμου. Ενημέρωση της Δημοτικής αρχής για τα προγράμ ματα της Ε.Ε. που ενδιαφέρουν το Δήμο και Υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών στο σχεδιασμό, στην υλοποί ηση και στην αξιολόγηση σχετικών ενεργειών. Αναζήτηση συνεργασιών στο εσωτερικό και εξωτε ρικό για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέ ρουν τα προγράμματα της Ε.Ε. Διακίνηση μέσα στο Δήμο εντύπων και άλλων μέσων πληροφόρησης για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις που αφο ρούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε θέματα αρμοδιότητας της Τεχνικής Υπηρεσίας. Σε συνεργασία με το αντίστοιχο τμήμα της τεχνι κής υπηρεσίας διατύπωση προτάσεων μελέτης και εκτέλεσης έργων υποδομής (π.χ. δασικής οδοποιίας, κτιρίων, διευθέτησης δασικών χειμάρρων, κατασκευής

18 21848 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) υδατοδεξαμενών, κατασκευής σημείων υδροληψίας για πυροσβεστικά οχήματα, υποδομών βοσκοτόπων, χώρων αναψυχής, αντιπυρικών ζωνών κ.λ.π.) Αρχειοθέτηση των πρωτοτύπων φακέλων όλων των έργων, που έχουν δημοπρατηθεί ή ανατεθεί (τεύχη, με λέτες, πρακτικά επιτροπών διαγωνισμού, αποφάσεις οργάνων, φορέων ή υπηρεσιών κλπ.). Συμπλήρωση του αρχείου με όλο το υλικό, που θα συγκεντρώνεται από την έναρξη μέχρι την περάτωση των έργων. Συγκέντρωση όλων των στοιχείων που αφορούν, τη χρονική παρακολούθηση, τον ποιοτικό έλεγχο και την οικονομική παρακολούθηση των έργων. Τήρηση και πραγματοποίηση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για πλήρη και χωρίς ελλείψεις δημιουρ γία αρχείων, που μεταξύ των άλλων θα χρησιμοποιηθεί και για τους ποιοτικούς και οικονομικούς ελέγχους της Διαχειριστικής Αρχής και των αντιστοίχων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύνταξη των Τριμηνιαίων απολογιστικών δελτίων προς τη Διαχειριστική Αρχή του ΥΠ.Ε.ΘΟ. 3. Γρ. Κτιριακών Έργων και Διαμορφώσεων Κοινοχρή στων χώρων, Αστικού και Περιαστικού Πρασίνου. Μεριμνά για τη σύνταξη των αρχιτεκτονικών, στατι κών και ηλεκτρολογικών μελετών των κτιριακών έργων που εκτελούνται με εργολαβίες ή με αυτεπιστασία. Εκπονεί μελέτες για τους κοινόχρηστους χώρους που πρόκειται να κατασκευαστούν (πλατείες, άλση, πάρκα, υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις). Καταρτίζει ή επιβλέπει τις μελέτες κατασκευής και συντήρησης οδών. Φροντίζει για τη σύνταξη και υλοποίηση των πρά ξεων αναλογισμού για τη διάνοιξη οδών κοινοχρήστων κ.λ.π.). Συντάσσει μελέτες κυκλοφορίας και εισηγείται την έγκρισή τους και την εφαρμογή τους, ως και την εκτέλε ση έργων σήμανσης και φωτεινών σηματοδοτήσεων. Μεριμνά για την τοποθέτηση πινακίδων των ονομά των των οδών, των πλατειών και της αρίθμησης των ακινήτων καθώς επίσης μεριμνά και για την τοποθέτηση πινακίδων κυκλοφορίας. Μεριμνά για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, τη σύνταξη και θεώρηση των μελετών των τυχόν απαι τούμενων οικοδομικών αδειών που αφορούν οικοδομικά έργα και φροντίζει για τη δημοπράτησή τους. Tηρεί βιβλίο μελετών, στο οποίο καταχωρούνται οι μελέτες με απόλυτη αρίθμηση. Συντάσσει κηποτεχνικές μελέτες που περιλαμβάνο νται στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Τηρεί και εφαρμόζει όλες τις διαδικασίες που ανά γονται στη δημοπράτηση, την εκτέλεση, την επίβλεψη των έργων πρασίνου. 4. Γρ. έργων οδοποιίας Συντάσσει μελέτες έργων Οδοποιίας και Μεριμνά για την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, τη σύνταξη και θεώρησή τους. Μεριμνά για την κατασκευή των έργων με αυτεπι στασία, συντάσσει τελικές επιμετρήσεις και τον απο λογισμό που ακολουθεί την αποπεράτωση των έργων και μεριμνά για την παραλαβή αυτών. Μεριμνά για τη συντήρηση του οδικού δικτύου της πόλεως και την άμεση αποκατάσταση των παρουσιαζό μενων φθορών στα οδοστρώματα και τα πεζοδρόμια. Εκδίδει τις άδειες για την από τρίτους εκτέλεση δια φόρων εργασιών επί των δημοτικών οδών, πλατειών και γενικά κοινοχρήστων χώρων (τομές οδοστρωμάτων για την τοποθέτηση, επισκευή ή διαρρύθμιση εγκαταστά σεων τηλεπικοινωνιών, ηλεκτροφωτισμού και ύδρευσης καθώς και για την αποκατάσταση των τομών αυτών. 5. Γρ. Υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών έρ γων. Γνωμοδοτεί σε κάθε περίπτωση τροποποίησης μελέ της ύδρευσης αποχέτευσης αν διαπιστωθεί ανάγκη. Μεριμνά για την κατασκευή των έργων με αυτεπι στασία. Τηρεί απογραφικά στοιχεία κόστους των έργων σύμ φωνα με τις προβλέψεις των μελετών. Συντάσσει τις προς τούτο απαιτούμενες, παρακο λουθεί τους λογαριασμούς, τιμολόγια. Συντάσσει τελικές επιμετρήσεις και τον απολογισμό που ακολουθούν την αποπεράτωση των έργων και με ριμνά για την παραλαβή των έργων. Παρακολουθεί και ρυθμίζει σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου, τα ιδιοκτησιακά θέματα και τα θέματα χρήσης του δικτύου, σύμφωνα με τις ισχύου σες διατάξεις του νόμου, τις εκδοθείσες ή εκδιδόμενες για το σκοπό αυτό ειδικές κανονιστικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και τα οριζόμενα στους κανονισμούς ύδρευσης αποχέτευσης του Δήμου. Συντάσσει τις κάθε είδους μηχανολογικές και ηλε κτρολογικές μελέτες, για την εκτέλεση των αντίστοιχων έργων και προμηθειών του Δήμου. Παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα των ηλε κτρομηχανολογικών εφαρμογών ώστε οι προμήθειες και τα εκτελούμενα έργα συμβαδίζουν με τη σύγχρο νη τεχνολογία και εξασφαλίζουν τα συμφέροντα του Δήμου. 6. Γρ. Μελετών για Προμήθειες Συντάσσει μελέτες που αφορούν προμήθεια υλικών από το Δήμο και ειδικότερα μεριμνά για τη σύνταξη τε χνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μηχανημάτων αξιολόγησης προσφορών και παραλαβής. 7. Γρ. Μηχανοργάνωση και Πληροφορικής Συντάσσει τα προγράμματα μηχανοργάνωσης και πληροφορικής της Τεχν. Υπηρεσίας. Προβαίνει σε διορθώσεις και συμπληρώσεις των προγραμμάτων της Τεχν. Υπηρεσίας. Οργανώνει το μηχανογραφικό σύστημα της Τ.Υ. Καταρτίζει πίνακες αναλύει τα στοιχεία των έργων και σχεδιάζει τα έντυπα, καταχωρεί μελέτες και γενικά ότι αφορά την Τεχν. Υπηρεσίας. 8. Γρ. Μελετών περιβάλλοντος Συγκέντρωση στοιχείων, για σύνταξη μελετών σε θέματα περιβάλλοντος. Τεκμηρίωση των αδυναμιών, προβλημάτων της πε ριοχής και τήρηση σχετικού αρχείου. Συνεργασίες με αντίστοιχου αντικείμενου Νομαρ χιακές ή Κεντρικές Υπηρεσίες και φορεία για την από κοινού ρύθμιση περιβαλλοντικών θεμάτων που απα σχολούν την περιοχή του Δήμου και για την ανάπτυξη αντίστοιχων κοινών προγραμμάτων. Συνεργασία με το τμήμα Προγραμματισμού για θέ ματα σχεδιασμού/προγραμματισμού της δράσης του Δήμου σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος. 9. Γραφείο Συντήρησης Σχολικών και Δημοτικών Κτι ρίων

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Φροντίζει για την επισκευή και συντήρηση: Όλων των δημοτικών κτιρίων. Όλων των δημοτικών καταστημάτων. Όλων των δημοτικών χώρων (στεγασμένων και υπαί θριων) συγκέντρωσης και ψυχαγωγίας των δημοτών. Όλων των κτιρίων που στεγάζονται τα Κέντρα Απο κατάστασης Υπερηλίκων. Όλων των κτιρίων που στεγάζονται άλλα κέντρα κοινωνικής πολιτικής. Όλων των εγκαταστάσεων αθλητισμού. Όλων των λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων που δεν περιλαμβάνονται στις πιο πάνω κατηγορίες. Συγκροτεί και κατευθύνει τα αναγκαία για τον άνω σκοπό συνεργεία. Στα πλαίσια των οικείων μελετών και οδηγιών των προϊσταμένων του, ιεραρχεί τις υπάρχουσες ανάγκες, ώστε στο συντομότερο δυνατό χρόνο να εξασφαλίζο νται ομαλές συνθήκες λειτουργίες του. Γ. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 1. Γρ. Προϊσταμένου Ασκεί υπό την άμεση και καθολική συνεργασία με τον Δ/ντή, όλες τις πολεοδομικές αρμοδιότητες που παραχωρούνται με νόμο και π.δ. και σχετικές εγκυ κλίους. Προσυπογράφει όλα τα έγγραφα αρμοδιότητας του τμήματος και υπογράφει όλα τα έγγραφα για τα οποία επιτρέπεται, με απόφαση Δημάρχου, να εκχωρεί αρμο διότητες. Εκδίδει τις άδειες οικοδομής σύμφωνα με τις ισχύ ουσες πολεοδομικές διατάξεις. 2. Πρωτόκολλο Αρχείο 3. Γρ. Εκδοσης Αδειών Ενεργεί τον προέλεγχο για την έκδοση οικοδομικών αδειών. Ελέγχει τις μελέτες και εκδίδει οικοδομικές άδειες. Προβαίνει στον στατικό, αρχιτεκτονικό, τοπογρα φικό, μηχανολογικό, υδραυλικό και φορολογικό έλεγχο μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών. Ελέγχει τις μελέτες θερμομόνωσης αλλά και τη θερ μομόνωση των ανεγειρόμενων οικοδομών. Ενεργεί αυτοψίες και επιλαμβάνεται κάθε θέματος σχετικού με τη στατική επάρκεια των οικοδομών και διαπιστώνει τις βλάβες λόγω υγρασίας, στατικής ανε πάρκειας φέροντος οργανισμού και την επικινδυνότητα των οικοδομών. Καταρτίζει και εκδίδει πράξεις αναλογισμού προσκυ ρώσεις και τακτοποιήσεις οικοπέδων. Ασχολείται με την έκδοση βεβαιώσεων οικοδομη σιμότητας των οικοπέδων που εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλεως με το ν. 1337/1983. Εξετάζει την οικοδομησιμότητα των εκτός σχεδίου γηπέδων για την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων. Ελέγχει τα τοπογραφικά διαγράμματα που προορί ζονται για σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεως και ανα λογισμού, όσον αφορά την ακρίβειά τους ως προς την υφιστάμενη κατάσταση την ισχύουσα ρυμοτομία και τους όρους δόμησης. Ελέγχει τις οικοδομές από άποψη ορθής εφαρμογής ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών. Ελέγχει τα τοπογραφικά διαγράμματα για έκδοση οικοδομικών αδειών. Τηρεί αρχείο: χαρτών, ρυμοτομικών διαγραμμάτων, διαταγμάτων, πίνακες εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων, όροι δόμησης, τεχνικών εκθέσεων και διαγραμμάτων εφαρμογής. Συντάσσει μελέτη τυχόν ενστάσεων που υποβάλ λονται κατά των πράξεων και επικυρώνει τις πράξεις με απόφαση. Συντάσσει αποφάσεις αναγνώρισης οικοδομήσιμου αποκλημένων οικοπέδων. Συντάσσει διορθωτικές πράξεις των Πράξεων Εφαρ μογής του ν. 1337/ Γρ. Αυθαιρέτων κατασκευών και επικινδύνων Ελέγχει τις οικοδομικές εργασίες και συντάσσει εκ θέσεις αυτοψίας για κατεδάφιση αυθαιρέτων. Εξετάζει ενστάσεις κατά των εκθέσεων αυτοψίας αυθαιρέτων από Επιτροπή. Ενεργεί τη διαδικασία επιβολής προστίμων αυθαι ρέτων και εισφοράς, εξαίρεση από κατεδάφιση αυθαι ρέτων, επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση αλλοιώσεων στοιχείων διατηρητέων κτιρίων. Χορηγεί βεβαιώσεις και αντίγραφα για ηλεκτρο δότηση. 4. ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1. Γρ. Προϊσταμένου Προσυπογράφει όλα τα έγγραφα αρμοδιότητας του τμήματός του και υπογράφει όλα τα έγγραφα για τα οποία επιτρέπεται με απόφαση του Δημάρχου να εκ χωρείται αρμοδιότητα. 2. Γρ. Πολεοδομικών Εφαρμογών Παρακολουθεί κι επιβλέπει τη σύνταξη των χωροτα ξικών μελετών, των πολεοδομικών μελετών, των πρά ξεων εφαρμογής και των μελετών αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου κλπ. Ασχολείται με τη διαδικασία τροποποίησης των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων. Κινεί τις διαδικασίες σύνταξης, ελέγχου, εγκρίσε ων και αναθεώρησης του Γ.Π.Σ. και προωθεί προτάσεις για θέματα αναθεωρήσεων συντάσσοντας μελέτες και προωθεί προτάσεις για θέματα αναθεωρήσεων Πολε οδομικών μελετών. Κινεί τις διαδικασίες αναπλάσεως των πολεοδομικών Ενοτήτων. 3. Γρ. Τοπογραφικών Εφαρμογών Συντάσσει διαγράμματα εφαρμογής και διαγράμ ματα διαμορφωμένης κατάστασης αντί των τεχνικών εκθέσεων). Προβαίνει σε διαπίστωση ασυμφωνίας μεταξύ εγκε κριμένου σχεδίου και εφαρμοσθέντος στο έδαφος και τη διορθώνει όταν είναι σε μικρό βαθμό, αλλιώς την προωθεί για την τροποποίηση. Τηρεί αρχείο: χαρτών, ρυμοτομικών διαγραμμάτων, διαταγμάτων, πίνακες εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων, όροι δόμησης, τεχνικών εκθέσεων και διαγραμμάτων εφαρμογής. 4. Γρ. Κτηματολογίου και Διαχείρισης Ψηφιακής Πλη ροφορίας Εφαρμόζει το Εθνικό Κτηματολόγιο σε συνεργα σία με κάθε αρμόδια υπηρεσία, συγκεντρώνοντας τους πάσης φύσεως τίτλους ακίνητης και κοινόχρηστης πε ριουσίας του Δήμου συντάσσοντας σχεδιάγραμμα για κάθε ακίνητο. Συλλέγει στοιχεία για τον έλεγχο της κατάστασης των απαλλοτριωμένων κτημάτων και την εξακρίβωση της πραγματικής τους αξίας.

20 21850 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Συγκέντρωση των πάσης φύσεως τίτλων ακίνητης και κοινόχρηστης περιουσίας του Δήμου και η σύνταξη σχετι κού για κάθε ακίνητο τοπογρ. Διαγράμματος και τίτλων. 5. Γρ. Ενημέρωσης και εξυπηρέτησης δημοτών Τηρούν χάρτες της περιοχής του Δήμου μας τόσο των νεοεντασσόμενων περιοχών στο σχέδιο πόλεως όσο και της περιοχής των εγκεκριμένων σχεδίων πό λεως. Εκδίδει βεβαιώσεις ΤΑΠ. Ελέγχει τίτλους ιδιοκτησίας και στοιχειοθετεί τυχόν διορθώσεις των κτηματολογικών πινάκων. Ενημερώνει τους πολίτες για τις τυχόν τροποποιή σεις των ιδιοκτησιών τους κατά την ένταξή τους στο σχέδιο πόλεως. Χορηγεί πιστοποιητικά ιδιοκτησίας. (5) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ Συντονισμός Εποπτεία Τμημάτων και Γραφείων Διεύθυνσης. Εφαρμογή Νόμων Κανονισμών Εγκυκλίων Απο φάσεων Δ.Σ. κ.λ.π. Χρέωση και κατανομή εγγράφων αλληλογραφίας. Κατανομή εργασίας στα τμήματα κατόπιν συνεργα σίας με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. Ενημέρωση Διοίκησης για την πορεία των τμημάτων αρμοδιότητάς του. Μέριμνα για την εφαρμογή, τήρηση των προβλεπόμε νων διατάξεων που αφορούν την ύδρευση, αποχέτευση, κοιμητήρια, δημοτικούς χώρους άθλησης, γυμναστήρια, κατασκηνώσεις, δημοτικές και λαϊκές αγορές, την κα θαριότητα και διαχείριση απορριμμάτων, λουτρών και αποχωρητηρίων, παιδικούς, βρεφικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς και νηπιαγωγείων, κέντρων αναψυχής και ψυχαγωγίας ηλικιωμένων, την λειτουργία περιπτέρων εντός κοινοχρήστων, την ηχορύπανση και την προστα σία του περιβάλλοντος γενικότερα. (Α) ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1. Γραφείο Καθαριότητας Μεριμνά για την κανονική διενέργεια της καθαριό τητας της πόλης, ελέγχει την άρτια εκτέλεση προς την καθαριότητα εργασιών και εισηγείται στον Δήμαρχο τη λήψη των μέτρων που επιβάλλονται κάθε φορά για την εξασφάλισή της. Παρακολουθεί την παρουσία του εργατοτεχνικού προσωπικού στο τόπο των εργασιών. Μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών εργαλείων, ως και λοιπόν μέσων, χρή σιμων στην ομαλή λειτουργία της καθαριότητας. Συντάσσει τις αρχικές καταστάσεις πληρωμής του ημερομισθίου εργατοτεχνικού προσωπικού καθαριό τητας, με βάση τα στοιχεία που του δίνονται από τον επόπτη καθαριότητας. Εφαρμόζει το ωράριο εργασίας των σ αυτό υπαγό μενων εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων. Εισηγείται την σύνταξη, τη συμπλήρωση και την τρο ποποίηση, όταν τούτο είναι αναγκαίο, του κανονισμού λειτουργίας καθαριότητας του Δήμου. Εισηγείται την καθιέρωση τομέων και ζωνών ευθύνης καθαρισμού της πόλης και τη σύσταση των για το σκοπό αυτό απαιτουμένων συνεργείων. Εισηγείται τα κάθε μορφής δρομολόγια των διαδρο μών των αυτοκινήτων καθαριότητας. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του επόπτη κα θαριότητας καθορίζονται ως εξής: Υπάγεται στο τμήμα εξωτερικών υπηρεσιών και εκτε λεί άμεσα τις εντολές του Προϊσταμένου του Γραφείου καθαριότητας. Ακολουθεί το ωράριο εργασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού καθαριότητας του Δήμου. Ελέγχει το ωράριο εργασίας σε όλο το εργατοτε χνικό προσωπικό καθαριότητας του Δήμου. Επιβλέπει την ενημέρωση των καρτελών παρουσίας του προσωπικού κατά την προσέλευση και αποχώρησή του και ενημερώνει τον Προϊστάμενό του για τις ση μειούμενες απουσίες ή τυχόν παρατυπίες στη χρήση του ωρολογίου. Επιβλέπει προσωπικά, την επιτόπου εκτέλεση των εργασιών που ανατίθεται στο εργατοτεχνικό προσωπι κό, σύμφωνα με το καταρτιζόμενο πρόγραμμα. Δέχεται τα διάφορα παράπονα ή αιτήματα των κα τοίκων της περιφέρειας, σχετικά με την καθαριότητα και φροντίζει, εφόσον πρόκειται για θέματα καθημερι νότητας, για την ικανοποίησή τους. Συνεργάζεται με το γραφείο που υπάγεται, για τον προσδιορισμό των τομέων, των δρομολογίων των αυ τοκινήτων καθαριότητας και των άλλων προγραμμά των που συντάσσονται με εντολή της Διοίκησης του Δήμου. Ενημερώνει τον προϊστάμενο του γραφείου ή τον Δήμαρχο, για όσες και όποιες διαπιστώσεις κάνει κατά την εκτέλεση της δουλειάς του, χρήσιμες για την βελ τίωση του έργου των συνεργείων, τόσον όσον αφορά τους εργαζόμενους σ αυτά, όσο και όσον αφορά αυτήν την ίδια τη δουλειά τους. Δίνει τις πρέπουσες και απαραίτητες οδηγίες προς τους εργαζόμενους για την καλύτερη και αποδοτικό τερη εκτέλεση της δουλειά τους. Φροντίζει για την εξασφάλιση των, κατά τον δυνα τόν, καλύτερων συνθηκών παραμονής των εργαζομένων στον τόπο προέλευσής τους και παραμονής τους στο Δήμο. Αναφέρει αμέσως τις ελλείψεις σε είδη, εργαλεία και υλικά που αφορούν τα μέσα που χρησιμοποιούνται από την υπηρεσία καθαριότητας. Φροντίζει, ώστε τα υπάρχοντα αναγκαία μέσα για την εκτέλεση της δουλειάς των συνεργείων, να βρίσκο νται στον ενδεδειγμένο χώρο, όταν χρειάζεται. 2. Γραφείο Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων Εντέλλεται και προγραμματίζει την κίνηση των οχη μάτων του Δήμου γενικά. Εντέλλεται και παρακολουθεί επιμελώς την προμή θεια και την κατανάλωση των καυσίμων. Έχει την άμεση επαφή με τα συνεργεία συντήρησης των αυτοκινήτων και την περαιτέρω ευθύνη για την έγκαιρη εισαγωγή και εξαγωγή τους σ αυτά και από αυτά. Παρακολουθεί και ελέγχει από κοντά τις εργασίες επισκευής και συντήρησης των αυτοκινήτων του Δήμου. Τηρεί και ενημερώνει ανελλιπώς τα ειδικά έντυπα και βιβλία που ορίζονται από το νόμο για την κίνηση των αυτοκινήτων. Χορηγεί τις εντολές για την προμήθεια των καυσί μων και ελέγχει την κανονική παραλαβή τους.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2376 24 Νοεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 9117 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ζεφυρίου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Ταμείου. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1629 6 Αυγούστου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5938 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Άνω Λιοσίων. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Ελευθερία Α. Κόνιαλη Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Κασσάνδρας 63077 Κασσάνδρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279 16. Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Μία θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης από τους κλά δους: ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτε χνικών ή ΠΕ Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 28 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 28 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 28 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 27329 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση :Ύδρας 6, Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας :36100 Πληροφορίες :Γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ορισμός Αντιδημάρχων- Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΘΕΜΑ : Ορισμός Αντιδημάρχων- Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ, 23-4-2013 Αριθ. Πρωτ. : 27817 ΘΕΜΑ : Ορισμός Αντιδημάρχων- Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Προεδρικό Διάταγμα 102/2012 ΦΕΚ Α 169 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο π.δ.102/2012 έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις του: Ν.4172/2013, Ν.4249/2014. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αιγάλεω. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αιγάλεω. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 16/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 10070 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αρμόδια: Δεμέτη Διονυσία Τηλ:2132044901

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Αυτοτελούς Τμήματος και Τμημάτων του Δήμου Βύρωνα».

Θέμα: «Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Αυτοτελούς Τμήματος και Τμημάτων του Δήμου Βύρωνα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας 21/10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 30034 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Αρ.Απόφ. : 672 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Καραολή & Δημητρίου 36-44 Τ.Κ 16233 ΤΗΛ. : 2132008680-4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη 02-09-2014 Αριθ. 287/14 Αρ. Πρωτ: 9306 Ο Δήμαρχος Δεσκάτης αφού έλαβε υπόψη Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι Αμπελόκηποι 10-10-2013 Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH ΦΕΚ 1340 16/10/2002 τ Β' Αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1 Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Κόνιτσα 11-09-2014 Αριθ. Πρωτ: 9788 ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας Ρέθυμνο 9 Νοεμβρίου 2010 Αρ. Πρωτ. 9334 Βαθμός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: Εμμ. Πορτάλιου 23 Ταχ. Κώδικας: 74100 - Ρέθυμνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 12, Τ.Κ. 561 23 ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθμό 2019 Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης Α Α : ΒΕΦ3ΩΨΕ-0ΜΑ Αμπελόκηποι 31-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 15/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 15/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κέρκυρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 15/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 63746 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κέρκυρας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 (όπως ισχύει με την προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ 1489 /2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ 1489 /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : 14398 Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Πληρ.: Γραφείο Δηµάρχου Τηλ.: 28913 40335 & -300 Fax: 28910 29096 e-mail: minoa@minoapediadas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535. E-mail: mayor@chania.gr Site: www.chania.

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535. E-mail: mayor@chania.gr Site: www.chania. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535 Τηλ.: 28213 40672 Φαξ: 28210 93300 Αριθμ. Απόφ.:284 E-mail: mayor@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 12-09-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:29843 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /2010 ) «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΔΑ: Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Χανιά:13/07/2016 Τηλ.: 28213 40672 Φαξ: 28210 93300 Αρ. Αποφ.:241 www.chania.gr e-mail:d-dioikisi@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 13-9-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ηράκλειο 30/3/2016 Aρ. Πρωτ.: 34308 Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν. Πειραιάς, 10/06/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης για τις ανάγκες του Ο.Π.Α.Ν.» CPV: 79211000-6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος www. n e a f i l a d e l f e i a. gr Νέα Φιλαδέλφεια 9 /9 /2013 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12274 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης :19 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡ. 702/ ΚΑΙ 205/ ΑΠΟΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) Ο Δήμαρχος ΦΑΙΣΤΟΥ, ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, έχοντας υπόψη:

Αριθμός Απόφασης :19 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡ. 702/ ΚΑΙ 205/ ΑΠΟΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) Ο Δήμαρχος ΦΑΙΣΤΟΥ, ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Μοίρες 14.01.2016 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 731 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Αριθμός Απόφασης :19 Α ΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡ. 702/12.09.2014 ΚΑΙ 205/03.04.2015 ΑΠΟΦ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αριθ.Αποφ.:24/2013 Αριθ. Πρωτ.: 1501 ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Ιορδάνης Λουίζος αφού έλαβε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις α ) Του άρθρου 14 του Ν.2880/2001( ΦΕΚ 9/τ.Α/30-1-2001 )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 19-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 10550 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 1.8.2013 Αριθ. Πρωτ.: 14186 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 1-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 45041 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1766 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016. O ήµαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016. O ήµαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 11/01/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ.: 337 Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Πληρ.: Γραφείο ηµάρχου Τηλ.: 28913 40335 & -300 Fax: 28910 29096 e-mail: minoa@minoapediadas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 13/5/2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Η Δήμαρχος Λεβαδέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 13/5/2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Η Δήμαρχος Λεβαδέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 13/5/2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 10438 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθμ. 61 Αφού έλαβε υπόψη Η Δήμαρχος Λεβαδέων Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Β Οργανωτικά θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Κεφάλαιο Β Οργανωτικά θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Με το Κεφάλαιο Β του Νόµου 4146/2013 ιαµόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 90), ρυθµίστηκαν Οργανωτικά Θέµατα του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα θέσης εργασίας

Περίγραμμα θέσης εργασίας Περίγραμμα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική Διεύθυνση: Διεύθυνση: Διαφάνειας & Εξυπηρέτησης Δημοτών Τμήμα: Τμήμα Δημοτολογίου Άμεσα Προϊστάμενος (τίτλος): Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 891 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 114 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑ, ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑ, ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑ, 30.04.2015 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡ. 9817 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Τροποποίηση των υπ αριθμ. πρωτ. 25669/15-09-2014, (ΑΔΑ: 7ΟΕΕΩ9Θ-8ΚΣ) και 29552/20-10-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 47 ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 47 ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74570 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 17 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Οκτώβριος 2011

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  Οκτώβριος 2011 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Οκτώβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα... 2 3.1. Γραφείο Δημάρχου & Αιρετών... 10 3.2. Γραφείο Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων & Εθιμοτυπίας... 10 3.3. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων & Επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Περίγραμμα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική Διεύθυνση: Διεύθυνση: Τμήμα: Άμεσα Προϊστάμενος (τίτλος): Άμεσα Υφιστάμενοι (τίτλοι): Τίτλος θέσης: Κλάδος / Ειδικότητα: Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας».

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Μαράσλειο Μέγαρο Λεωφ. Αλεξάνδρας 6 Α Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613.62770 26613.62775 Fax: 26610.25555 Κέρκυρα 14/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων (α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων Το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Έργων έχει αρμοδιότητα για την μελέτη και κατασκευή των συγκοινωνιακών, εγγειοβελτιωτικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482 Ταχ. Δ/νση : Ζαγορά Πηλίου Ταχ. Κωδ. : 370 01 Πληροφορίες: Γάκη Σπυριδούλα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38885 5 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3898 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης τακτικού προσωπικού για το Α εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.1.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ (ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ηράκλειο 23/3/2016 Aρ. Πρωτ.: 31728 Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός Έχοντας υπόψη: 1. Τις με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ /2014. Ο Δήμαρχος ΛΕΣΒΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ /2014. Ο Δήμαρχος ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 02-09-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Κουντουριώτου & Νιάνια Προκυμαία Μυτιλήνης Τηλ. 2251054855-6 Φαξ 2251029300 Email grafeiotypou@mytilene.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την συμμετοχική δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ο Δήμαρχος ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Γραφείο Δημάρχου Ο Δήμαρχος ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Έχοντας υπόψη : 1.- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σκοπός: Η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών έχει σκοπό την ορθολογική διοίκηση διαχείριση των θεμάτων του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και την εξυπηρέτηση των δημοτών όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διεύθυνσης του Δήμου Κηφισιάς.

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διεύθυνσης του Δήμου Κηφισιάς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κηφισιά 12/12/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 61333 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αποστολίδου Παν. ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2132007219 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Εμμ. Μπενάκη 3 14562 Κηφισιά

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 366/2002 Ίδρυση Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων άσυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα (ΦΕΚ 313, τ. Α )

Π.Δ. 366/2002 Ίδρυση Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων άσυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα (ΦΕΚ 313, τ. Α ) Π.Δ. 366/2002 Ίδρυση Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων άσυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα (ΦΕΚ 313, τ. Α ) Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταμόρφωση: 22/05/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 8926

Μεταμόρφωση: 22/05/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 8926 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 44 52

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων Φορέας: ΔΗΜΟΣ Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13-57400 ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: 2310 586830 / 2310798143 e-mail: sindos@echedoros.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Τύπος Επιβεβαίωσης Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ω Ν E P E Y N Ω N ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ Συντάκτης Χρήστος Χρυσανθόπουλος Αθήνα 2013 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ (το αρχειακό υλικό που βρίσκεται στο

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης

Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης Αθήνα 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ σελ. 3-11 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Β. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ σελ 18-22 ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Ο Δήμαρχος Ελευσίνας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Ο Δήμαρχος Ελευσίνας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Αρ.Απόφασης: 8/2013 11 Ιανουαρίου 2013 «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» Ο Δήμαρχος Ελευσίνας Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

HM: 20/01/ :44:23.

HM: 20/01/ :44:23. HM: 20/01/2017 15:44:23. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/2017 ΘΕΜΑ 1 ο : «Διάθεση πίστωσης οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζωγράφου : 27-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 1119 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διοικητικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ : Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Γ. Ζωγράφου 7

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Φιλαδέλφεια, 24-12-2009 Αρ. Πρωτ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Νέα Φιλαδέλφεια, 24-12-2009 Αρ. Πρωτ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ www.neafiladelfeia.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Διεύθυνση : Δεκελείας 97 143 41 Ν.Φ. Πληροφορίες : Σ. Πληγοροπούλου Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 305 /2013. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων Τμημάτων του Δήμου Ερετρίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 305 /2013. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων Τμημάτων του Δήμου Ερετρίας». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια 4 06-2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ.Πρωτ: 6.111.- Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ,Δ/νση : Αρχαίου Θεάτρου 1 Ταχ.Κωδ. : 340

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περίγραµµα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τµήµα:.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 23/12/2016 ΠΟΛ. 1195 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Φιλαδελφείας 87 &

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.250/1999 (ΦΕΚ Α`/206/7.10.1999) Τρόπος άσκησης από τους ειδικούς επιστήμονες του άρθρου 54 Ν. 2447/1996, των αρμοδιοτήτων κοινωνικής υπηρεσίας που τους ανατίθενται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. «Τροποποίηση Αποφάσεων Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιδημάρχους» Ο Δήμαρχος Πύργου.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. «Τροποποίηση Αποφάσεων Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιδημάρχους» Ο Δήμαρχος Πύργου. Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύργος 27-07- 2016 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. 498Δ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η «Τροποποίηση Αποφάσεων Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής. Αρμοδιότητες Συμβουλίου

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής. Αρμοδιότητες Συμβουλίου Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής Αρμοδιότητες Συμβουλίου Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου είναι οι ακόλουθες: 1. Στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος. Ειδικότερα, το Συμβούλιο: α) Χαράσσει

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.).

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Αθήνα, 29-7 - 1996 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜ. ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΚΩΔ/ΣΗΣ Αριθ.Πρωτ. Δ17α/02/64/Φ.Ν.294 ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα