ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 21831 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου Νομού Κυκλάδων και κωδικοποίη ση σε ενιαίο κείμενο. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». β) Των άρθρων 10 και 161 του ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 2. Την υπ αριθμ. 2204/ απόφασή μας για την ψήφιση του ΟΕΥ του Δήμου Μυκόνου Ν. Κυκλάδων (Φ.Ε.Κ. 296/Β/ ). 3. Την υπ αριθμ / απόφασή μας με την οποία τροποποιήθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου Νομού Κυκλάδων (Φ.Ε.Κ. 1945/Β/ ). 4. Την υπ αριθμ. 62/2008 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου για την τροποποί ηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου. 5. Την υπ αριθμ. 42/2008 γνωμοδότηση του Υπηρεσι ακού Συμβουλίου Προσωπικού Ο.Τ.Α. Ν. Κυκλάδων που διατυπώθηκε στο πρακτικό 23/2008, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπ αριθμ. 62/2008 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου και την κωδικοποίηση του σε ενιαίο κείμενο ως εξής ως εξής: Άρθρο 1 Τις υπηρεσίες του Δήμου συγκροτούν: 1. Το γραφείο Δημάρχου 2. Η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 3. Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 4. Η Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας 5. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 6. Η Δ/νση Περιβάλλοντος Εργατοτεχνικού Άρθρο 2 ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ιδιαίτερο γραφείο Δημάρχου Γρ. Αντιδημάρχων Προέδρου Δ. Σ. Γρ. Δημοσίων Σχέσεων ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γραμματεία Γραφείο γνωμοδοτήσεων καταρτίσεων συμβάσεων διεξαγωγής δικών Εξέταση Σύνταξη λοιπών εγγράφων που αφορούν τη σωστή λειτουργία του Δήμου ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ειδικοί Συνεργάτες Ειδικοί Σύμβουλοι Επιστημονικοί Συνεργάτες ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Συντονιστικό όργανο ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ (1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Προϊστάμενος Γρ. Πρωτοκόλλου Γρ. Δημοτικού Συμβουλίου Δημαρχιακής Επιτρο πής Γρ. Οργάνωσης, Προγραμματισμού και Μηχανορ γάνωσης Γρ. Παιδείας και Αθλητισμού Γραφείο υποστήριξης αιρετών Γραφείο Προσωπικού Β. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Προϊστάμενος Γρ. Δημοτολογίου Εκλογών Γρ. Μητρώου Αρρένων και Στρατολογίας Γρ. Αλλοδαπών Ιθαγένειας Πολιτογραφήσεων Γρ. Ληξιαρχείου και Πολιτικών Γάμων Γ. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γρ. Κοινωνικών Υπηρεσιών Γρ. Κοινωνικής Πρόνοιας Γρ. Κοινωνικής Μέριμνας Δ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Γρ. πολυιατρείου Γρ. Υγιεινής

2 21832 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ε. ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ Γρ. Εξυπηρέτησης Πολιτών Γρ. Εσωτερικής ανταπόκρισης (2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α. ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Προϊστάμενος Γρ. Προϋπολογισμού Απολογισμού Λογιστηρίου Γρ. Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικών Γρ. Εκκαθάρισης και εντολής Δαπανών Γρ. Μισθοδοσίας Γρ. Προμηθειών Αποθήκης Β. ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Προϊστάμενος Γρ. Φορολογίας Δικαιωμάτων Γρ. Ύδρευσης Αποχέτευσης Γρ. Λαϊκών Αγορών και Επιδοτήσεων Γρ. Τελών (Νεκροταφείο, Σφαγείο, Τέλη Καθαριότη τας και Ηλεκτροφωτισμού) Γρ. Διαχείρισης Εσόδων. Θέματα Δημοτικής Περιου σίας Κληροδοτημάτων Γ. ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Προϊστάμενος Γρ. Εισπράξεως εσόδων Γρ. Πληρωμών (3) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Β. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (4) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Προϊστάμενος Γρ. Προγραμματισμού Συντονισμού έργων και Αρ χείου Γρ. κτιριακών Έργων και διαμορφώσεων κοινοχρή στων χώρων, αστικού και περιαστικού πρασίνου Γρ. έργων Οδοποιίας και Συγκοινωνιακών Έργων Γρ. Υδραυλικών έργων και Ηλεκτρομηχανολογικών έργων Γρ. Μελετών για προμήθειες Γρ. Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής Γρ Μελετών Περιβάλλοντος Γρ. Συντήρησης Σχολικών και Δημοτικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων Β. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Προϊστάμενος Γρ. Πρωτοκόλλου Αρχείο Γρ. Έκδοσης Αδειών Τοπογραφικός έλεγχος και Χρήσεων γης Αρχιτεκτονικός Έλεγχος Στατικός έλεγχος Μηχανολογικός έλεγχος Φορολογικός έλεγχος Υδραυλικός έλεγχος Γρ. Αυθαιρέτων κατασκευών και επικινδύνων Γ. ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Προϊστάμενος Γρ. Πολεοδομικών Εφαρμογών Γρ. Τοπογραφικών εφαρμογών Γρ. Κτηματολογίου και διαχείρισης ψηφιακής πλη ροφορίας Γρ. Ενημέρωσης και εξυπηρέτησης δημοτών (5) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α. ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕ ΤΕΥΣΗΣ Προϊστάμενος Γρ. Ύδρευσης Αποχέτευσης Γρ. Ηλεκτροφωτισμού Γρ. Κίνησης Επισκευής Συντήρησης μηχανοκινή των μέσων Γρ. Καθαριότητας Β. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Προϊστάμενος Γρ. Προστασίας Συντήρηση Περιβάλλοντος Πρά σινο Γρ. Νεκροταφείου Γρ. Φύλαξης κοινοχρήστων χώρων και Σχολικών Κτιρίων Γρ. Σφαγείων Άρθρο 3 Οι θέσεις ολοκλήρου του προσωπικού του Δήμου δι αμορφώνονται σε κλάδους, βαθμούς και ειδικότητες ως εξής: Προσωπικό που διέπεται από τις διατάξεις των ν. 3584/2007, 2190/1994 και των π.δ. 37,α/1987, 22/1990 και 50/2001, Προσωπικό που διέπεται από τις διατάξεις του ν. 1416/84 Προσωπικό που διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 163 και 165 του ν. 3584/2007 Α. Δικηγόροι παρ Αρείω Πάγω Β. Ειδικοί Σύμβουλοι ή Επιστημονικοί Συνεργάτες ή Ειδικοί Συνεργάτες Θέσεις Μονίμων Υπαλλήλων Α. Κατηγορίας ΠΕ 1. Θέσεις (3) τρεις ΠΕ1 Διοικητικών με βαθμό Δ Α, 2. Θέσεις (4) τέσσερις ΠΕ1 Διοικητικών Οικονομολόγων με βαθμό Δ Α 3. Θέσεις (2) δύο ΠΕ1 Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Δ Α 4. Θέσεις (1) μία ΠΕ1 Διοικητικών (Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε.) με βαθμό Δ Α 5. Θέσεις (3) τρεις ΠΕ3 Πολιτικών μηχ/κών με βαθμό Δ Α 6. Θέσεις (2) δύο ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων με βαθμό Δ Α 7. Θέσεις (1) μία ΠΕ5 Μηχ/γων Ηλεκ/γων Μηχ/κών με βαθμό Δ Α 8. Θέσεις (1) μία ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχ/κών με βαθμό Δ Α 9. Θέσεις (1) μία ΠΕ7 Χημικών μηχ/κών (Περιβ/γων) με βαθμό Δ Α 10. Θέσεις (1) μία ΠΕ9 Γεωπόνων με βαθμό Δ Α 11. Θέσεις (1) μία ΠΕ11 Επιστήμης Η/Υ με βαθμό Δ Α 12. Θέσεις (5) πέντε ΠΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Δ Α 13. Θέσεις (1) μία ΠΕ Γεωλόγων με βαθμό Δ Α 14. Θέσεις (1) μία ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής και Διοί κησης με βαθμό Δ Α ΣΥΝΟΛΟ 27 (είκοσι επτά)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Β. Κατηγορίας ΤΕ 1. Θέσεις (2) δύο ΤΕ1 Βιβλιοθηκονόμων με βαθμό Δ Α 2. Θέσεις (1) μία ΤΕ2 Κοινωνικών Λειτουργών με βαθμό Δ Α 3. Θέσεις (1) μία ΤΕ11 Εποπτών Δημόσιας Υγείας με βαθμό Δ Α 4. Θέσεις (1) μία ΤΕ13 Τεχνολογίας Γεωπονίας με βαθμό Δ Α 5. Θέσεις (2) δύο ΤΕ 17 Διοικητικών Λογιστών με βαθμό Δ Α 6. Θέσεις (2) δύο ΤΕ22 Στελεχών ΟΤΑ με βαθμό Δ Α 7. Θέσεις (6) έξι ΤΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Δ Α 8. Θέσεις (1) μία ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων με βαθμό Δ Α 9. Θέσεις (5) πέντε ΤΕ Μηχανικών με βαθμό Δ Α (συγχωνεύτηκαν ΤΕ3 ΤΕ4 ΤΕ5 ΤΕ6 δια Νόμου) ΣΥΝΟΛΟ 21 (είκοσι μία) Γ. Κατηγορίας ΔΕ 1. Θέσεις (20) είκοσι ΔΕ1 Διοικητικών με βαθμό Δ Α 2. Θέσεις (2) δύο ΔΕ2 Εποπτών καθ/τος με βαθμό Δ Α 3.Θέσεις (1) μία ΔΕ5 Εργοδηγών με βαθμό Δ Α 4.Θέσεις (1) μία ΔΕ6 Σχεδιαστώνμε βαθμό Δ Α 5. (13) δεκατρείς ΔΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας με βαθ μό Δ Α 6. Θέσεις (3) τρεις ΔΕ24 ηλεκτρολόγων με βαθμό Δ Α 7. Θέσεις (1) μία ΔΕ27 ηλεκτροτεχνιτών με βαθμό Δ Α 8. Θέσεις (2) δύο ΔΕ28 χειριστών μηχ. Έργων με βαθμό Δ Α 9. Θέσεις (8) οκτώ ΔΕ29 οδηγών αυτ/των με βαθμό Δ Α 10. Θέσεις (4) τέσσερις ΔΕ30 τεχνιτών γενικά με βαθ μό Δ Α 11. Θέσεις (2) δύο ΔΕ30 υδραυλικών με βαθμό Δ Α 12. Θέσεις (2) δύο ΔΕ35 δενδροκηπουρών με βαθμό Δ Α 13. Θέσεις (2) δύο ΔΕ38 χειριστών Η/Υ με βαθμό Δ Α 14. Θέσεις (3) τρεις ΔΕ Κ.Ε.Π. με βαθμό Δ Α 15. Θέσεις (1) μία ΔΕ3 Τηλεφωνητών (ΑΜΕΑ) με βαθμό Δ Α 16. Θέσεις (5) πέντε ΔΕ Σχολικών Φυλάκων με βαθμό Δ Α 17. Θέσεις (2) δύο ΔΕ Μηχανικών Αυτοκινήτων με βαθ μό Δ Α ΣΥΝΟΛΟ 72 (εβδομήντα δύο) Δ. Κατηγορίας ΥΕ 1. θέσεις (3) τρεις ΥΕ1 κλητήρων Θυρωρών με βαθμό Ε Β 2. Θέσεις (3) τρεις ΥΕ16 φυλάκων με βαθμό Ε Β 3. Θέσεις (1) μία ΥΕ16 Νεωκόρων με βαθμό Ε Β 4. Θέσεις (3) τρεις ΥΕ16 Εργατών Γενικών Καθηκ. με βαθμό Ε Β 5. Θέσεις (25) είκοσι πέντε ΥΕ16 εργατών καθ/τος με βαθμό Ε Β 6. Θέσεις (2) δύο ΥΕ16 εργατών κήπων με βαθμό Ε Β 7. Θέσεις (2) δύο ΥΕ16 καθαριστριών με βαθμό Ε Β 8. Θέσεις (2) δύο ΥΕ16 εργατών Νεκροταφείων με βαθμό Ε Β ΣΥΝΟΛΟ 41 (σαράντα ένα) Ε. Κατηγορίας ειδικών θέσεων 1. Θέση (2) δύο Δικηγόρων με μηνιαία αντιμισθία με σχέση εντολής. Η πρόσληψή τους γίνεται με απόφαση Δημάρχου, όπως ορίζουν σχετικά οι διατάξεις του ν. 1649/1986 σε συνδυασμό με τη διάταξη του ν. 1868/1989 και τις διατάξεις του άρθρου του ν. 1188/1981, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του ν. 3584/ Θέσεις (2) δύο Ειδικών συμβούλων ή Επιστημονικών συνεργατών ή Ειδικών συνεργατών, η πρόσληψη τους γίνεται με τις διατάξεις του ν. 1416/84 και τις όμοιες του ν. 3584/2007. Σύνολο των ανωτέρω οργανικών θέσεων 4 (τέσσε ρις) ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Θέσεις (1) μία ΔΕ14 Ελεγκτών Εσόδων Εξόδων 2. Θέσεις (1) μία ΔΕ15 Εισπρακτόρων Οι ανωτέρω θέσεις κενούμενες με οποιοδήποτε τρόπο καταργούνται. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (π.δ. 164/2004) Ειδικότητα Θέσεις ΔΕ Διοικητικών 1 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ειδικότητα Θέσεις ΔΕ Οδηγών 2 ΥΕ εργατών 3 ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Συνιστούμε 40 θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διαφόρων ειδικοτήτων). Άρθρο 4 Προϊστάμενοι υπηρεσιών ν. 2190/1994, ν. 2503/1997, (μετά την θα ισχύει ότι προβλέπει ο ν. 3584/2007). Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ως Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπη ρεσιών επιλέγεται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 ή ΤΕ17 ή ΔΕ1 με βαθμό Α και αν δεν υπάρχουν επιλέγεται με βαθμό Β. Ως Προϊστάμενοι των τμημάτων της πιο πάνω Δ/νσης επιλέγονται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ1 ή ΤΕ17 ή ΔΕ1 με βαθμό Α και αν δεν υπάρχουν επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Β. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ως Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη ρεσιών επιλέγεται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 ή ΤΕ17 ή ΔΕ1 με βαθμό Α κι αν δεν υπάρχουν επιλέγεται με βαθμό Β. Ως Προϊστάμενοι των τμημάτων της πιο πάνω Δ/νσης επιλέγονται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ1 ή ΤΕ17 ή ΔΕ1 με βαθμό Α και αν δεν υπάρχουν επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Β. Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Ως Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυ νομίας επιλέγεται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ23 ή ΤΕ23 ή ΔΕ23 με βαθμό Α κι αν δεν υπάρχουν επιλέγεται με βαθμό Β. Ως Προϊστάμενοι των τμημάτων της πιο πάνω Δ/νσης επιλέγονται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ23 ή ΤΕ23 ή ΔΕ23 με βαθμό Α και αν δεν υπάρχουν επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Β.

4 21834 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εάν δεν μπορεί να επιλεγεί προϊστάμενος, θα προσλη φθεί αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 27 παρ. 08 του ν. 3013/2002. Δ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ως Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών επιλέγεται υπάλληλος κλάδων ΠΕ3 ή ΠΕ4 ή ΠΕ5 ή ΠΕ6 ή ΤΕ Μη χανικών με βαθμό Α κι αν δεν υπάρχουν επιλέγεται υπάλληλος με βαθμό Β. Ως Προϊστάμενοι των τμημάτων της επιλέγονται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ3 ή ΠΕ4 ή ΠΕ5 ή ΠΕ6 ή ΤΕ Μηχανικών με βαθμό Α κι αν δεν υπάρχουν επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Β. Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ως Προϊστάμενος της Δ/νσης αυτής επιλέγεται υπάλ ληλος των κλάδων ΠΕ1 ή ΠΕ3 ή ΠΕ4 ή ΠΕ5 ή ΠΕ6 ή ΤΕ Μηχανικών ή ΔΕ1, με βαθμό Α κι αν δεν υπάρχουν επιλέγεται υπάλληλος με βαθμό Β. Ως Προϊστάμενοι των τμημάτων της πιο πάνω Δ/νσης επιλέγονται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ1 ή ΠΕ3 ή ΠΕ4 ή ΠΕ5 ή ΠΕ6 ή ΤΕ Μηχανικών ή ΔΕ1 ή ΔΕ5 με βαθμό Α κι αν δεν υπάρχουν επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Β. ΣΤ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Αυτοτελές γραφείο Πολυϊατρείου, επιλέγεται υπάλ ληλος ΠΕ1, ΤΕ6, ΔΕ1, με βαθμό Α κι αν δεν υπάρχει με βαθμό Β. Άρθρο 5 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων, προΐστανται των τμημάτων και των γραφείων που υπάγονται στην αρ μοδιότητά τους. Παρακολουθούν την άσκηση των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων τους, σε όλες τις βαθμίδες αυτών, καθώς αυτά ορίζονται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Νόμου και τα όσα με λεπτομέρειες ορίζονται στον παρόντα οργανισμό. Παρακολουθούν την ενδιαφέρουσα τους Ο.Τ.Α. νομο θεσία και νομολογία γενικά και ενημερώνουν τις Δημο τικές Υπηρεσίες και τον Δήμαρχο πάνω σε αυτές. Ενημερώνονται πάνω σε κάθε εισήγηση που γίνεται από όλα τα τμήματα και γραφεία στον Δήμαρχο, ελέγ χουν όλα τα ενεργούμενα έγγραφα αυτών και μονο γραφούν τα σχέδιά τους (όλα τα έγγραφα του Δήμου, μηδέ εξαιρουμένων και των καταστάσεων, συντάσσο νται και μονογράφονται από τον κάθ ύλην αρμόδιο υπάλληλο). Εισηγούνται στον Δήμαρχο τη λήψη των ενδεδειγ μένων μέτρων με σκοπό τον συντονισμό των επιμέρους ενεργειών των υπηρεσιών του Δήμου. Συνεργάζονται με τις υπηρεσίες του Δήμου, σε όσες περιπτώσεις τούτο επιβάλλεται, για την προώ θηση νομοθετημένων διαδικασιών, όπως π.χ. πρόγραμ μα εκτελεστέων έργων, λογοδοσία κ.λ.π. και σε όσες θεωρείται αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία τους γενικότερα. Ασκούν τις από το νόμο ή τις με εξουσιοδότηση ανατιθέμενες σε αυτούς λοιπές αρμοδιότητες. Παρακολουθούν τις έρευνες, τις μελέτες και τα ει δικά σεμινάρια που γίνονται πάνω σε οργανικά θέματα, με σκοπό την αποδοτικότητα των Δημοτικών Υπηρεσιών και την παροχή μεγαλύτερης και σωστότερης υπηρεσι ακής προσφοράς προς τους πολίτες. Επιμελούνται την υλοποίηση των παρεχομένων νέων αρμοδιοτήτων στο Δήμο παρέχοντας, σε πρώτο στάδιο, ουσιαστική βοήθεια και συμπαράσταση στις υπηρεσίες του Δήμου, στις οποίες και ανατίθενται. Κάτω από την παρούσα σύνδεση των υπηρεσιών και του προσωπικού του Δήμου, ως και τις ισχύουσες οικίες διατάξεις καταρτίζουν σε δεύτερο βαθμό, τις εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας του προσωπικού του Δήμου. Μεριμνούν για την καλλιέργεια πνεύματος συνερ γασίας και εμπιστοσύνης στις μεταξύ των υπαλλήλων του Δήμου σχέσεις. Επιμελούνται τη διατήρηση ομαλών και αποδοτικών υπηρεσιακών σχέσεων, ανάμεσα στο Δήμο και τις με αυτών συναλλασσόμενες υπηρεσίες και οργανισμούς. Επισημαίνουν τις τυχόν παρατηρούμενες ατέλειες στη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και εισηγού νται στο Δήμαρχο την επιβολή των, κατά την γνώμη τους, αναγκαίων μεταβολών και την έκδοση των απα ραίτητων γραπτών οδηγιών. Σε συνεργασία με τους αρμόδιους παράγοντες και φορείς του Δήμου μεθοδεύουν και εισηγούνται συστή ματα ενημέρωσης των κατοίκων, σχετικά με τις υπο χρεώσεις που έχουν απέναντι στο Δήμο και την πόλη τους, αλλά και στα δικαιώματα που δημιουργούνται για λογαριασμό τους, από τις ισχύουσες κάθε φορά διατά ξεις του Νόμου για τους Ο.Τ.Α. και από τα θεσπιζόμενα υπέρ αυτών, μέτρα της Δημοτικής Αρχής και των άλλων συναφών φορέων του Δημοσίου Τομέα. Είναι υπεύθυνοι για την τάξη και την ευκοσμία που πρέπει να επικρατούν στους χώρους, όπου οι Υπηρεσίες του Δήμου ασκούν τα καθήκοντά τους Ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που πηγάζει από τη γενικότερη αποστολή τους, είτε αυτή δημιουργείται αυτοδικαίως κατά την άσκηση των καθηκόντων της διεύθυνσης, είτε της ανατίθεται από τον Δήμαρχο. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Κάθε τμήμα έχει την ευθύνη για την νόμιμη, σωστή και αποδοτική λειτουργία των γραφείων που το συγκρο τούν κάτω από την ενιαία διεύθυνση του Προϊσταμένου του Τμήματος και με τις αρμοδιότητες που ορίζονται για το καθένα από αυτά. Ειδικότερα: Εισηγούνται ιεραρχικά τα θέματα της αρμοδιότητά τους. Έχουν την ευθύνη για τον έλεγχο και τη θεώρηση όλων των εγγράφων των γραφείων της δικαιοδοσίας τους. Έχουν την φροντίδα και την ευθύνη για τη νόμιμη, έγκαιρη και σωστή διεκπεραίωση των υποθέσεων της αρμοδιότητάς τους. Για το σκοπό αυτό συνεργάζονται, βοηθούν συντονίζουν και κατευθύνουν τους υπαλλήλους που υπηρετούν, για τη θεμελίωση συναφών προς τις αρ μοδιότητες αυτών, ενεργειών τις διοίκησης του Δήμου, σε σωστή και νόμιμη βάση, εξυπηρετούσαν κατά κύριο λόγο, τα συμφέροντα του Δήμου και των δημοτών. Οι προϊστάμενοι αυτών ζητάνε και ανάλογα συμφω νούν ή όχι, τροποποιώντας τις υπηρεσιακές εισηγήσεις των υπαλλήλων της δικαιοδοσίας του, με ενυπόγραφη πάντοτε σημείωσή τους στο σχέδιο των εγγράφων, με παράλληλη υποχρέωση σε μία τέτοια περίπτωση έγκαι ρης και αιτιολογημένης ενημέρωσης του Δημάρχου.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μεριμνούν για τις τοιχοκολλήσεις των ανακοινώσεων και για την κοινοποίηση των διακηρύξεων που εμπί πτουν στην αρμοδιότητά τους, είτε αυτές προέρχονται από το Δήμο είτε αποτελούν παραγγελία ή παράκληση άλλων Αρχών. Μεριμνούν και εποπτεύουν τη γρήγορη και σωστή εξυπηρέτηση των πολιτών, ή εκείνων που με κάποια υπεύθυνη ιδιότητα συναλλάσσονται με το Δήμο για λογαριασμό της υπηρεσίας που εκπροσωπούν και επι λαμβάνονται δισεπίλυτων θεμάτων, παίρνοντας πρωτο βουλία για την υπέρ του πολίτη νόμιμη λύση τους. Καταρτίζουν σε πρώτο βαθμό τις εκθέσεις υπη ρεσιακής ικανότητας του προσωπικού που υπάγεται διοικητικά στο Τμήμα τους. Εισηγούνται ιεραρχικά τη λήψη μέτρων για την εύ ρυθμη και ομαλή λειτουργία της Υπηρεσίας τους. Παραλαμβάνουν την αλληλογραφία που ανάγεται στην αρμοδιότητά τους και διανέμουν αυτή με ειδικό βιβλίο πα ράδοσης και παραλαβής στους υπ αυτούς υπαλλήλους. Συγκεντρώνουν στοιχεία δραστηριότητας και προό δου των λειτουργιών της υπηρεσίας τους, συντάσσουν και τηρούν εποπτικούς πίνακες, τηρούν στατιστικά και άλλα χρήσιμα στοιχεία για την σύνταξη προγραμμάτων στα αντικείμενα της αρμοδιότητάς τους. Προμηθεύουν τα γραφεία της δικαιοδοσίας τους με τα απαραίτητα βοηθήματα για τη διευκόλυνσή τους και κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Άρθρο 6 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1. Ιδιαίτερο Γραφείο Διαθέτει γενικές γνώσεις σχετικά με την λειτουργία του Δήμου και τις διατάξεις που το διέπουν. Διεξάγει κάθε υπηρεσία που αναθέτει ο Δήμαρχος στο γραφείο αυτό και η οποία δεν ανήκει στην αρμο διότητα των άλλων υπηρεσιών του Δήμου. Ενεργεί σε όλες τις φάσεις, την προσωπική αλ ληλογραφία του Δημάρχου. Εφαρμόζει το πρόγραμμα των ημερών και των ωρών που ο Δήμαρχος δέχεται διάφορες επιτροπές και τους πολίτες. Μεσολαβεί ανάμεσα στους υπηρεσιακούς παράγο ντες του Δήμου και τον Δήμαρχο για τον καθορισμό της ώρας που είναι δυνατό να πραγματοποιείται η συνεργα σία τους, για την επίλυση υπηρεσιακών ή προσωπικών θεμάτων και την κατ εξαίρεση υπογραφή ορισμένων υπηρεσιακών εγγράφων. Διακινεί τα διάφορα έγγραφα και τους υπηρεσιακούς φακέλους ανάμεσα στα γραφεία και τον Δήμαρχο για υπογραφή. Για λογαριασμό του Δημάρχου δίνει εντολές και οδη γίες προς τους κλητήρες για την εκτέλεση της υπηρε σίας τους σε ότι αφορά προσωπικές εντολές αυτού. Ενημερώνει το τηρούμενο βιβλίο διατελεσάντων Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων. Ενημερώνει το Δήμαρχο για της παραστάσεις και τις υπηρεσιακές επισκέψεις που έχει προγραμματίσει να πραγματοποιήσει. Τηρεί και ενημερώνει το βιβλίο αρίθμησης των αποφάσεων του Δημάρχου βιβλιοδετεί τα πρωτότυπα των αποφάσεων σε αντίστοιχο βιβλίο του Δημάρχου και κοινοποιεί τα αντίγραφα εγκαίρως σε όλους τους Αντιδημάρχους και στις υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτές. Επίσης αντίγραφο κοινοποιείται και στους Δημοτι κούς Συμβούλους που ενεργούν ως βοηθοί Δημάρχου εφόσον το αντικείμενο ανάγεται στην αρμοδιότητά τους. Κάθε υπηρεσία που συντάσσει της αποφάσεις Δη μάρχου, ανάλογα με το αντικείμενό της, παραδίδει αυ θημερόν στο ιδιαίτερο γραφείο αυτού τόσα αντίτυπα όσα και τα κοινοποιούμενα. Αναγγέλλει στο Δήμαρχο τα πρόσωπα που τον επι σκέπτονται στο γραφείο του. Παίρνει τα τηλεφωνήματα που απευθύνονται στο Δήμαρχο και αν μεν ο Δήμαρχος είναι παρόν ενημε ρώνει αυτόν αμέσως για την απευθείας επικοινωνία του. Αν ο Δήμαρχος απουσιάζει, τηρεί σημειώσεις στο ειδικά τηρούμενο βιβλίο και τον ενημερώνει γι αυτές σε πρώτη ευκαιρία. Φροντίζει γενικότερα για την άμεση κατά το δυνατόν εξυπηρέτηση όλων όσων επισκέπτονται το Δήμαρχο στο γραφείο του. Η εξυπηρέτηση των πολιτών γενικότερα που απευθύνονται στις λοιπές υπηρεσίες του Δήμου για την επίλυση των προβλημάτων που τους απασχολούν, γίνεται απευθείας από αυτές χωρίς την μεσολάβηση ή παρεμβολή οποιουδήποτε άλλου υπηρεσιακού παρά γοντα πλην του προϊσταμένου του οικείου τμήματος ή γραφείου και του προϊσταμένου της διεύθυνσης. 2. Γραφείο Αντιδημάρχων Προέδρου Δ.Σ. Μεριμνά για τις υπηρεσιακές σχέσεις και συναντήσεις των Αντιδημάρχων με το Δήμαρχο και τα λοιπά μέλη της διοίκησης του Δήμου, ασκεί δε αντίστοιχα σε όλο τους το φάσμα της αρμοδιότητες του ιδιαιτέρου γρα φείου του Δημάρχου. 3. Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Επιμελείται και διεκπεραιώνει κάθε σχετική εργα σία για την οργάνωση τελετών δεξιώσεων γευμάτων εορτών, υποδοχής και ξενάγησης διαφόρων προσω πικοτήτων. Συντονίζει τις ενέργειες αυτές με άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης είναι ενδεδειγμένο και φορείς μαζικής εκπροσώπησης πολιτών. Η αρμοδιότητα αυτή μεταφέρεται αναλόγως, αν οι άνω εκδηλώσεις οργανώνονται από τα νομικά πρόσωπα του Δήμου, τα συνοικιακά συμβούλια η εμπίπτουν στις δραστηριότητες ειδικών προγραμμάτων αυτού. Ενημερώνει τους Δημότες για την αποστολή του Δήμου ως Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προ βάλλει τις δραστηριότητες αυτού και φροντίζει για την δημιουργία ενδιαφέροντος των Δημοτών με σκοπό την συνεργασία τους μαζί τους. Προγραμματίζει εκδηλώσεις επικοινωνίας του Δη μάρχου με τους κατοίκους του Δήμου για την διαπίστω ση των αναγκών τους και την καταγραφή από κοντά των προβλημάτων τους. Συλλέγει τις αποστελλόμενες στο Δήμο εκδόσεις, αξιολογεί την χρησιμότητά τους και εισηγείται στο Δή μαρχο τον τρόπο χρησιμοποίησής του. Επιμελείται την σύνταξη και έκδοση ενημερωτικών εντύπων, οργανώνει συνεντεύξεις τύπου και ενεργεί για την ανακοίνωση ειδήσεων και πληροφοριών που ενδια φέρουν το Δήμο με όλα τα μέσα ενημέρωσης. Παρακολουθεί τον ημερήσιο και περιοδικό, αθηναϊκό και τοπικό τύπο και επιμελείται εφόσον υπάρχει ανάγκη την δημοσίευση ανάλογων απαντήσεων, συνεργαζόμε νων προς τούτο με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και τον Δήμαρχο.

6 21836 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ταξινομεί και αρχειοθετεί στο τηρούμενο βιβλίο, δημο σιεύματα κάθε μορφής που αφορούν την τοπική Αυτοδι οίκηση και τον Δήμο ειδικά και ενημερώνει πάνω σε αυτά τον Δήμαρχο και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Φροντίζει μέσω του γραφείου προμηθειών για τον εμπλουτισμό του Δήμου με είδη διακόσμησης και με γαφωνικής μετάδοσης των οργανούμενων από αυτόν εορτών και άλλον παρομοίων εκδηλώσεων. Το τηρού μενο βιβλίο εθνικών και τοπικών εορτών περιλαμβάνει λεπτομερώς στοιχεία που αφορούν την διοργάνωση αυτών ως και την σχετική νομοθεσία. Τηρεί επίσης βιβλίο επισήμων προσώπων όπως αυτά καθορίζονται με κανονιστική πράξη του Δημοτικού Συμ βουλίου, στο οποίο περιλαμβάνονται οι διευθύνσεις κατοικίας ή έδρας της αρχής ή της Υπηρεσίας που εκπροσωπούν και η ιδιότητά τους. Μεριμνά για την έγκαιρη εκτύπωση και αποστολή των προσκλήσεων στα πρόσωπα που καλούνται στις διοργανούμενες από το Δήμο εκδηλώσεις. Μεριμνά για την κατάλληλη διακόσμηση του Δημο τικού καταστήματος και των αιθουσών αυτού, ή οποι ουδήποτε άλλου χώρου, κατά της διοργανούμενες από το Δήμο τελετές γενικά. Μεριμνά για τον σημαιοστολισμό, την φωταγώγηση και την διακόσμηση γενικά της πόλης και των δημοτικών καταστημάτων κατά τις εθνικές και λοιπές γιορταστικές εκδηλώσεις. Ενημερώνει το Δήμαρχο για τις διάφορες γιορτές γενικά και δεξιώσεις που οργανώνονται από οποιεσδή ποτε άλλες αρχές, σωματεία, οργανώσεις, συλλόγους και άλλους συλλογικούς φορείς και που έχει κληθεί να παραστεί και συνεργάζεται για το σκοπό αυτό άμεσα με το επιμέρους γραφείο του Δημάρχου, ώστε η εκπλή ρωση των υποχρεώσεων αυτών από μέρους αυτού (του Δημάρχου) να είναι πλήρης. Προέρχεται στις αναγκαίες υπηρεσιακές ενέργειες και εισηγείται τις απαιτούμενες διαδικασίες, για την απονομή τιμητικών διακρίσεων (διπλωμάτων επίτιμων δημοτών, μεταλλίων της πόλης κ.λ.π.), ενημερώνοντας το τηρούμενο για το σκοπό αυτό ειδικό βιβλίο. Συντάσσει και εισηγείται την ψήφιση του ειδικού κανονισμού απονομής τιμητικών διακρίσεων. Οργανώνει τις διάφορες πνευματικές και πολιτιστι κές εκδηλώσεις του Δήμου και μεριμνά για την προβολή και αξιοποίηση αυτών. Μεριμνά για την έγκαιρη ψήφιση των πιστώσεων που απαιτούνται για την πραγματοποίηση όλων των προαναφερομένων δραστηριοτήτων του Δήμου και εφόσον κρίνεται επωφελές, διαχειρίζεται αυτές σύμ φωνα με τις διατάξεις του περί λογιστικού των Δήμων διατάγματος. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έχει διοικητική εξάρτηση μόνο από το Δήμαρχο και σε περίπτωση απουσίας του από το νόμιμο αναπλη ρωτή του. Σε θέματα που η αρμοδιότητά τους έχει νόμιμα με ταβιβαστεί στους Αντιδημάρχους, την προς αυτήν διοι κητική δικαιοδοσία ασκούν ανάλογα οι Αντιδήμαρχοι. Παρέχει προς τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους κάθε ζητούμενη γνώμη και συμβουλή για κάθε θέμα που αναφέρεται στις αρμοδιότητες του Δήμου, των Ιδρυ μάτων ή Νομικών Προσώπων αυτού και χειρίζεται όλες τις δικαστικές υποθέσεις αυτών. Οι διατάξεις του ν. 1093/1980 «περί τροποποιήσεως διατάξεων του Κώδικα περί δικηγόρων (ν.δ. 3026/1954) και άλλων τινών διατάξεων», εφαρμόζονται και επί των επί μηνιαία αντιμισθία δικηγόρων του Δήμου. Οι δικηγόροι του Δήμου είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν στο Δημοτικό Κατάστημα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατά τις οποίες δεν υπάρχει ανάγκη παράστασής τους σε δικές του υποθέσεις ενώπιον δι καστικών ή διοικητικών αρχών. Εισηγείται την ανάθεση υποθέσεων του Δήμου σε δικηγόρους παρ Αρείω Πάγω εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο. Εισηγείται επίσης την ανάθεση υποθέσεων σε δικη γόρους μη αμειβόμενους με πάγια αντιμισθία από τον Δήμο, εφόσον κρίνεται: α) ότι λόγω της σοβαρότητας και της ιδιάζουσας μορ φής του θέματος, απαιτείται ο χειρισμός αυτού από διακεκριμένους επιστήμονες του είδους, και β) εφόσον ο φόρτος εργασίας που δημιουργείται από τα σε εκκρεμότητα θέματα, δεν μπορεί αποδεδειγμένα να αντιμετωπιστεί από τους τακτικούς δικηγόρους του Δήμου. Οι τακτικοί δικηγόροι του Δήμου ή οι καθ υπόθεση χειριζόμενοι θέματα αυτού, οφείλουν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Δημοτικού συμβουλίου και της Δημαρχιακής Επιτροπής, όταν τούτο τους ζητηθεί. 1. Γραμματεία Τηρεί ειδικό πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχό μενων δικαστικών εγγράφων, γενικά, ως και των επισυ ναπτομένων σ αυτά στοιχεία. Τηρεί επίσης ειδικό βιβλίο πορείας των δικαστικών υποθέσεων. Τηρεί το αρχείο εγκυκλίων, γνωμοδοτήσεων και νο μολογίας πάνω σε θέματα αρμοδιότητας της Νομικής Υπηρεσίας. Τηρεί και ενημερώνει τον διαρκή Κώδικα νομοθεσίας ή οποιοδήποτε νομικό βοήθημα προμηθεύεται ο Δήμος για την διευκόλυνση της δουλειάς της. Τηρεί το αρχείο της Νομικής Υπηρεσίας. Δακτυλογραφεί τα δικόγραφα, γνωμοδοτήσεις και γενικά την αλληλογραφία της Νομικής Υπηρεσίας και δι εκπεραιώνει κάθε διοικητική εργασία, τρέχουσα ή ειδική που της ανατίθεται από τους δικηγόρους του Δήμου. 2. Γραφείο Γνωμοδοτήσεων Καταρτισμού Συμβάσεων Διεξαγωγής Δικών Γνωμοδοτεί, κάθε νομικό θέμα που αφορά τον Δήμο γενικότερα και τα παρ αυτόν Ιδρύματα και Νομικά Πρό σωπα, ύστερα από ερώτημα που του επιβάλλει ο Δή μαρχος. Μελετά, ερευνά και εδραιώνει νομικά κάθε υπόθεση που είναι συνδεδεμένη με τα συμφέροντα του Δήμου. Είναι υπεύθυνο σε ότι αφορά την προστασία της ακίνητης Δημοτικής Περιουσίας, από νομική άποψη. Επεξεργάζεται, σε τελική φάση, τα από τις υπηρεσίες του Δήμου συντασσόμενα σχέδια συμφωνιών, διακηρύ ξεων, κανονιστικών πράξεων κ.λ.π. που ανάγονται στον κύκλο της αρμοδιότητάς τους. Συντάσσει τα σχέδια όλων των πράξεων συμφωνίας που ενεργεί ο Δήμος ή τα παρ αυτόν Ιδρύματα ή Νομικά Πρόσωπα με οποιαδήποτε πρόσωπα (φυσικά ή νομικά), που αναφέρονται σε πωλήσεις, μισθώσεις, εκμισθώσεις και αγορές, ελέγχει δε, όπου τούτο είναι αναγκαίο για τον άνω σκοπό τους σχετικούς τίτλους ιδιοκτησιών.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Παρίσταται στην διεξαγωγή των δικαστικών υπο θέσεων του Δήμου ενώπιον των αρμοδίων Δικαστικών ή Διοικητικών Αρχών, αφού ενημερωθεί προς τούτο επαρκώς και εγκαίρως. Εισηγείται την κατάργηση δικών, σε όσες περιπτώ σεις η συνέχισής τους προβλέπεται αλυσιτελής και ασύμφορη. Επιλαμβάνεται των υποθέσεων κληροδοσιών και δωρεών κινητών και ακινήτων, επεξεργαζόμενο τις δι αδικασίες νομιμοποίησης του Δήμου έναντι αυτών. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Κ.Λ.Π.) Ασκεί καθήκοντα επιτελικά και δεν έχει ο ίδιος απο φασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής Παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, σ όλους τους τομείς δραστηριότητας του Δήμου. Για το σκοπό αυτό: Παίρνει απευθείας εντολές από το Δήμαρχο και συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με το προσωπικό του Δήμου σε όλη του την ιεραρχία, τους νομικούς συμβούλους και άλλους παράγοντες. Έχει δικαίωμα να ζητά προφορικά ή γραπτά, στοιχεία που θα είναι αναγκαία, κατά την γνώμη του, για την εκτέλεση των εντολών του Δημάρχου. Ο ως άνω, υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπη ρεσιακή δικαιοδοσία του Δημάρχου, στον οποίο και είναι υποχρεωμένος να δίνει λόγο σε κάθε περίπτωση. Η πρόσληψή του, ενεργείται και ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού, αορίστου χρόνου, σύμφωνα με την παρ. 7, εδ. 2 του αρ. 67 του ν. 1416/84 και του ν. 3584/2007. Αρθρο 7 Οι αρμοδιότητες που καθορίζονται από τον Ο.Ε.Υ. θα ασκούνται από τις ανάλογες υπηρεσίες, τα τμήματά τους και τα γραφεία τους. Η κατανομή του προσωπικού θα αποφασίζεται από το Δήμαρχο,σύμφωνα με τις ανάγκες όλων των υπη ρεσιών. Τον προϊστάμενο που απουσιάζει θα αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο προϊστάμενος της οργανικής μονάδος που ορίζεται ύστερα από απόφαση του Δημάρχου. Για την επιλογή των προϊσταμένων της Δ/νσης των Υπηρεσιών και των τμημάτων,εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2190/1994 και από θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3584/2007. Η τοποθέτηση των προϊσταμένων,πραγματοποιείται τελικά στις αντίστοιχες Οργανικές μονάδες για τρία χρόνια με απόφαση Δη μάρχου. Για τον προσδιορισμό των κλάδων από τους οποίους θα προέρχονται οι προϊστάμενοι των Δ/νσεων και των τμημάτων των υπηρεσιών του Δήμου λαμβάνονται υπό ψη οι σχετικές διατάξεις. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. Αρμοδιότητες Δημάρχων βάσει του αρ. 13 του ν. 3013/2002: α. Συντονίζει και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προ στασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών εφόσον συμβαίνουν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. β. Έχει την ευθύνη εφαρμογής του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας κατά το σκέλος που τα οικεία περιφερειακά προγράμματα, μέτρα και δρά σεις έχουν τοπικό χαρακτήρα αναφορικά με το Δήμο του. γ. Διατυπώνει εισήγηση για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας του Δήμου η οποία υποβάλλεται στο Γε νικό Γραμματέα της Περιφέρειας για την διαμόρφωση σχετικής πρότασης, στο πλαίσιο της γενικής πρόβλεψης του αρ. 11 παρ. 1γ του ανωτέρω νόμου. δ. Έχει την ευθύνη της διάθεσης και του συντονισμού δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη,ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών εντός των ορίων του Δήμου του. 2. Συντονιστικό όργανο α. Στο Δήμο συνιστάται Συντονιστικό Τοπικό Όργανο το οποίο αποτελείται από τους: i. Δήμαρχο ως Πρόεδρο. ii. Δύο Δημοτικούς Συμβούλους, που ορίζονται με από φαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία. iii. Ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας της Περιφερείας και του νομού. iv. Εκπρόσωπο Στρατιωτικού Διοικητή της περιοχής, Διοικητή Αστυνομικού Τμήματος της έδρας του Δήμου, Προϊστάμενο του Ειδικού Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, εκπρόσωπο της Λιμενικής Αρχής και Διοι κητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Δήμου ή εκ πρόσωπο της αντίστοιχης της έδρας του νομού. v. Προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. vi. Προϊστάμενο του οικείου δασαρχείου ή εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Δασών της Περιφερείας. vii. Εκπροσώπους Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας. β. Στις συνεδριάσεις λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της έδρας του δήμου, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών, μετά από πρόσκληση του Προέδρου. γ. Κατά την διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής, καθώς και του έργου αποκατάστασης των ζημιών, το πιο πάνω Όργανο λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση, με δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης και με τους οριζόμενους, από τους μετέχοντες, αναπληρωτές τους. Άρθρο 8 Οι αρμοδιότητες κάθε Υπηρεσίας (Δ/νση, τμήμα, γρα φείο) που αναφέρονται στον οργανισμό καθορίζονται ως εξής: (1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΤΟΥ Παραλαμβάνει την αλληλογραφία του Δήμου,την αποσφραγίζει, σημειώνει το αρμόδιο τμήμα, στο οποίο πρέπει να παραδοθεί με την ημερομηνία εισόδου της στο Δήμο, πλην εκείνης που απευθύνεται στο Δήμαρχο με την ένδειξη «προσωπική» και μετά την ενημέρωση του Δημάρχου, πάνω σ αυτήν την παραδίνει στο γρα φείο Πρωτοκόλλου Διεκπεραίωσης και Αρχείου, για πρωτοκόλληση και διανομή της στα τμήματα και τη Νομική Υπηρεσία. Εφόσον το εμπιστευτικό πρωτόκολλο του Δήμου δεν τηρείται από τον ίδιο τον Δήμαρχο, τηρείται χω ρίς άλλη διαδικασία από τον προϊστάμενο της Δ/νσης Διοικ. Υπηρεσιών.

8 21838 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μεριμνά για τον τυχόν επαναπροσδιορισμό των ορί ων της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου. Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση της Πολιτικής Άμυνας στην περιφέρεια του Δήμου, στο βαθμό που ο Νόμος ορίζει και στα Δημοτικά Καταστήματα που χα ρακτηρίζονται σαν χώροι του ανεξάρτητου ιδρύματος του Δήμου. Στην αποκλειστική δικαιοδοσία του υπάγονται ακό μη τα θέματα της αυτ/σης σε ότι αφορά τον Κώδικα της περί Δήμων και Κοινοτήτων νομοθεσία, η παροχή αρμοδιοτήτων στους οργανισμούς Τοπικής Αυτ/σης, η αποκέντρωση, η περιφερειακή ανάπτυξη και γενικότερα ότι αναφέρεται στην εξέλιξή της και την λειτουργία της. Η εκπαίδευση, οι έρανοι, η περίθαλψη, η ίδρυση Δημό σιων Υπηρεσιών και άλλων οργανισμών στην περιφέρεια του Δήμου, η στατιστική, ο τουρισμός και κάθε άλλη αρμοδιότητα που υπάγεται στον τομέα της Διοίκησης και δεν προσδιορίζεται ειδικά στον παρόντα Οργανισμό, περιλαμβάνει τις αρμοδιότητές της. Έχει την ευθύνη της εγκατάστασης των υπηρεσιών στα Δημοτικά καταστήματα Ο προϊστάμενος της Δ/νσης των Υπηρεσιών του Δήμου, ασκεί τις από τις διατάξεις ν. 3584/2007 «περί καταστάσεως προσωπικού των ΟΤΑ» οριζόμενες πει θαρχικές δικαιοδοσίες. Εισηγείται στον Δήμαρχο την τοποθέτηση,κατανομή, μετακίνηση, μετάταξη και όλες τις υπόλοιπες υπηρεσι ακές μεταβολές στο προσωπικό του Δήμου. Βαθμολόγηση ετησίων εκθέσεων Παρίσταται στα Δημοτικά Συμβούλια οσάκις του ζητηθεί από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3463/06. Α. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 1. Γραφείο Προϊσταμένου Καθοδήγηση, εποπτεία υπαλλήλων του τμήματος. Διακίνηση εισερχομένων εξερχομένων εγγράφων του τμήματος Εισήγηση στο Δ.Σ. αποφάσεων αρμοδιότητας τμή ματος. Οργάνωση εορτών, συσκέψεων, δημοσίων εκδηλώ σεων Δήμου (σε συνεργασία με το Δ/ντή) Τήρηση βιβλιοδετημένων Φ.Ε.Κ, Νομικών βιβλίων, συγγραμμάτων για Ο.Τ.Α. Συγκέντρωση κοινοποίηση Νόμων εγκυκλίων κ.λ.π στα αρμόδια γραφεία. Βαθμολόγηση ετησίων εκθέσεων (α/βάθμια). Αποστολή Δημοτικών αυτ/των για εξωτερικές υπη ρεσίες διακίνησης εγγράφων, προσωπικού, προσκλή σεων. Υποβολή στη Δ/νση Διοικ., υλικού προς δημοσίευση και στατιστικών στοιχείων. Παράδοση φακέλου στη Δ/νση για υπογραφή από το Δήμαρχο. 2. Γραφείο Πρωτοκόλλου Χαρακτηρίζει με τα στοιχεία των φακέλων του αρ χείου, πρωτοκολλεί, διεκπεραιώνει και αρχειοθετεί την αλληλογραφία που του παραδίνεται από τον Δ/ντή. Στην έννοια του όρου «διεκπεραιώνει» περιλαμβά νεται και η υποχρέωση παράδοσης των διαφόρων εγ γράφων στα αρμόδια γραφεία. Προβαίνει στην ανάρτηση στο πλαίσιο των δημοσίων ανακοινώσεων όλων των για το σκοπό αυτό επιδιδο μένων στο Δήμο αποφάσεων, κλήσεων, προγραμμάτων κ.λ.π. με την υποχρέωση έγκαιρης συλλογής αυτών σε εύλογο χρόνο,αρχειοθέτησής τους και καταστροφής τους, τηρουμένης προς τούτο της καθορισμένης δια δικασίας. Έχει την ευθύνη της διαφύλαξης και διασφάλισης των αρχείων του Δήμου, την καλή διατήρηση των οποί ων φροντίζει με ιδιαίτερη επιμέλεια. Εφόσον τα διεκπεραιούμενα έγγραφα αφορούν υπο θέσεις των οποίων οι φάκελοι τηρούνται από επί μέρους γραφεία που τις χειρίζονται τα σχέδια αυτά παραδίδο νται στα γραφεία αυτά, ευθύς μετά την διεκπεραίωση των πρωτοτύπων. 3. Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Μεριμνά για την ενημέρωση των εκλεγομένων Δ.Σ,σε σχέση με την ορκωμοσία τους και την εγκατάστασή τους στο Δήμο. Μεριμνά για την συγκρότηση του Δ.Σ σε σώμα και την εκλογή των μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο του Δ.Σ και τον Δή μαρχο, για τον καθορισμό των θεμάτων που συζητού νται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Συγκεντρώνει τους φακέλους των θεμάτων με τα απαρτίζονται αυτά δικαιολογητικά,καθώς και τις πιο πάνω σ αυτά εισηγήσεις των εντεταλμένων διοικητικών οργάνων του Δήμου, τους οποίους θέτει υπόψη των ενδιαφερόμενων Δ.Σ. για ενημέρωσή τους. Συντάσσει και κοινοποιεί με τον κλητήρα την ημε ρήσια διάταξη των προς συζήτηση θεμάτων. Συντάσσει και τηρεί τα πρακτικά, με ορισμό πρα κτικογράφου, των συνεδριάσεων των Δ. Σ. καθώς και τις αποφάσεις καταχωρώντας τα στα ειδικά βιβλία και φροντίζει για την υπογραφή και την νόμιμη επικύρωσή τους. Εφόσον τα πρακτικά τηρούνται με χρήση μαγνη τοφώνου, αριθμεί και θεωρεί τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα τα οποία και βιβλιοδετεί στο τέλος κάθε χρόνου και τα φυλάσσει. Συνεργάζεται με τη Νομική Υπηρεσία καθώς και τις επι μέρους υπηρεσίες του Δήμου για την έγκαιρη προσκόμιση των τυχόν γνωμοδοτήσεων τους για την ενημέρωση του Δ.Σ. Μεριμνά για τη δημοσίευση των αποφάσεων που παίρνονται και υποβάλλει αντίγραφα αυτών για τον κατά νόμο έλεγχο. Κοινοποιεί τις εγκεκριμένες αποφάσεις στις αρμό διες υπηρεσίες Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα απόφαση, που όμως είναι ευνόητο ότι έχει σχέση με τη λειτουργία του Δ.Σ. 4. Γραφείο Δημαρχιακής Επιτροπής Λειτουργεί παρεμφερώς προς τις αρμοδιότητες του Δ.Σ και εφαρμόζει τις αντίστοιχες διαδικασίες. 5. Γραφείο οργάνωσης, προγραμματισμού και μηχα νοργάνωσης Καταρτίζει τα προγράμματα που αφορούν στη μη χανοργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου,συντάσσει τις απαραίτητες γι αυτό εισηγήσεις και τις απαιτούμενες μελέτες.. Έχει την ευθύνη για την λειτουργία της μηχανο γράφησης και μηχανοργάνωσης των υπηρεσιών και επιβλέπει τη σωστή κι αποτελεσματική λειτουργία των εγκατεστημένων υπολογιστών.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Επιμελείται τη συντήρηση, την επισκευή και τη δια φύλαξη των μηχανημάτων από κάθε είδους φθορά. Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Δήμου για τη σωστή και έγκαιρη εκτέλεση των σχετικών εντολών. Προγραμματισμός της τοπικής ανάπτυξης και της δράσης του δήμου. Επεξεργασία προτάσεων για τη σκοπιμότητα αυ τοματοποίησης διαδικασιών μέσω της πληροφορικής, την ανάλυση συστημάτων, την εκτίμηση των αναγκών για την εγκατάσταση και λειτουργία των μηχανογρα φικών εφαρμογών, την παραγωγή των προγραμμάτων σε σχεδιασμό, με την επιλογή λειτουργικού συστήματος και υλικού. Υποστήριξη των διαδικασιών προμήθειας του απα ραίτητου εξοπλισμού σε λογισμικό ή και υλικού. Φροντίδα για την εκπαίδευση των χρηστών των μηχανογραφικών εφαρμογών που υποστηρίζονται από το σύστημα καθώς και για την ενημέρωση όλου του προσωπικού σε θέματα πληροφορικής. Φροντίδα για την εύρυθμη λειτουργία του όλου μηχ κού συστήματος και την επίτευξη του μέγιστου βαθμού διαθεσιμότητάς του Εξασφάλιση των αποθηκευμένων πληροφοριών και προστασία τους από τυχόν δυνατότητες μη εξουσιο δοτημένης πρόσβασης. Συνεχής ενημέρωση για τις δυνατότητες που προ σφέρουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοι νωνιών και τη διατύπωση εισηγήσεων για τη χρήση τέτοιων τεχνολογιών από το Δήμο. Παρακολούθηση της εξέλιξης της νομοθεσίας σε ότι αφορά θέματα ασφάλειας των πληροφοριών και προ στασίας των ατομικών δικαιωμάτων και την φροντίδα για την τήρηση των διατάξεων που εκάστοτε ισχύουν. Ανάπτυξη μικρών εφαρμογών που ενδέχεται να προ κύψουν ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου. Ανάπτυξη και συντήρηση ηλεκτρονικών αρχείων με τα παραπάνω στοιχεία προς χρήση και αξιοποίηση από την δημοτική αρχή και τις υπηρεσίες μέσω εσωτερικού δικτύου πληροφόρησης. Αξιοποίηση του INTERNET και των Τραπεζών Πλη ροφοριών, σε συνεργασία με διαδημοτικούς και άλλους φορείς της Τ.Α. Προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τουριστική Ανά πτυξη. Συνεχής έρευνα και παρακολούθηση του Δήμου και τεκμηρίωση τους μέσω της συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων και δεικτών, που περιγράφουν την οικονομική, περιβαλλοντική, κοινωνική, πολιτιστική κλπ κατάσταση της. Συγκέντρωση πληροφοριών από το εξωτερικό περι βάλλον του Δήμου που επηρεάζουν τις δραστηριότητες του (π.χ. πλαίσια του εθνικού, περιφερειακού και νομαρ χιακού προγραμματισμού, χρηματοδοτήσεις, δημόσιες πολιτικές, κατευθύνσεις των συλλογικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προγράμματα φορέων υποστή ριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προγράμματα Ευρω παϊκής Ένωσης.) Φροντίδα για τη συγκέντρωση μελετών και τεχνο γνωσίας που είναι δυνατόν να βοηθήσουν τις επιδιώξεις του Δήμου (π.χ. κλαδικές και αναπτυξιακές μελέτες, έρευνες, ειδικές μελέτες διαμόρφωσης και τυποποίησης τεχνογνωσίας στο χώρο της Τ.Α.) Εισηγήσεις προς τα αιρετά όργανα για την ορ γάνωση των διαδικασιών στρατηγικού/επιχειρησιακού προγραμματισμού του Δήμου συνολικά και στους επί μέρους τομείς (Τεχνικά, Πολεοδομικά, Περιβαλλοντικά, Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά ζητήματα). Υποστήριξη των διαδικασιών σύνταξης των μεσο πρόθεσμων και ετήσιων Προγραμμάτων του Δήμου και υποστήριξης της λειτουργίας του Δήμου ως φορέα προγραμματισμού στο πλαίσιο της διαδικασίας του Αναπτυξιακού προγραμματισμού της χώρας. Υποστήριξη των διαδικασιών προώθησης της υλο ποίησης, παρακολούθησης της εφαρμογής, αξιολόγη σης και αναθεώρησης των μεσοπρόθεσμων και ετήσιων Προγραμμάτων του Δήμου. Διερεύνηση των πηγών χρηματοδότησης και δια τύπωση προτάσεων για την εξεύρεση πόρων για την υλοποίηση του προγράμματος δράσης του Δήμου. Συνεργασία με τους ειδικούς συνεργάτες, τους προ ϊσταμένους και τα επιστημονικά στελέχη του Δήμου και από κοινού διατύπωση εισηγήσεων προς τα αιρετά όργανα. Συγκέντρωση του σχετικού υλικού που απαιτεί ται για την τεκμηριωμένη λήψη των αποφάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο, τη Δημαρχιακή Επιτροπή, τις επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου και τα Τοπικά Συμβούλια. Συνεργασία με τις υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυ τοδιοίκησης, της Τ.Ε.Δ.Κ., Περιφέρειας, των Κεντρικών Φορέων καθώς και με τους φορείς διαδημοτικής συνερ γασίας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου. Σχετικά με τα προγράμματα της Ε.Ε οι αρμοδιότητες του γραφείου είναι: Ενημέρωση της Δημοτικής Αρχής για τα προγράμ ματα της Ε.Ε. που ενδιαφέρουν το Δήμο και υποστήριξη των αρμοδίων υπηρεσιών στο σχεδιασμό στη υλοποίηση και στην αξιολόγηση σχετικών ενεργειών. Κατάρτιση αιτήσεων (σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες), συμμετοχής του Δήμου σε συγκεκριμένα προγράμματα και παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης τους. Αναζήτηση συνεργασιών στο εσωτερικό και εξω τερικό για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προ σφέρουν τα προγράμματα. Διακίνηση μέσα στο Δήμο εντύπων και άλλων μέ σων πληροφόρησης για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις που αφορούν την Τ.Α. Ενημέρωση των υπαλλήλων και των αιρετών στα κοινοτικά ζητήματα. Σχετικά με την τουριστική ανάπτυξη οι αρμοδιότητες του γραφείου είναι: Συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων που αφο ρούν την υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού στο Δήμο. Εισήγηση και σχεδιασμός των προγραμμάτων πα ρέμβασης του Δήμου στο χώρο της παροχής τουριστι κών υπηρεσιών. Παρακολούθηση της υλοποίησης προγραμμάτων του ριστικής προβολής της περιοχής του Δήμου, (π.χ. παρα γωγή τουριστικού υλικού και εκδόσεις πρακτικών οδηγών για τους ταξιδιώτες, συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού, δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες περιοχές εντός και εκτός της χώρας, κλπ).

10 21840 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Συνεργασία και συντονισμός με τους αρμόδιους φορείς τουρισμού,ενώσεις ξενοδόχων και επαγγελμα τικών φορέων καθώς και με κάθε φορέα ή άτομο που δραστηριοποιείται στον τουρισμό για την καταγραφή των προβλημάτων του τομέα και για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. 6. Γραφείο Παιδείας και Αθλητισμού Καταγραφή προβλημάτων παιδείας. Μέριμνα επίλυσης προβλημάτων από Δήμο ή Κρα τικούς φορείς. Καταγραφή στεγαστικών και λειτουργικών αναγκών σχολείων. Συνεργασία με αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για συντήρηση σχολικών κτιρίων. Οργάνωση λειτουργίας προγραμμάτων του Δήμου μαζικού Αθλητισμού. Συνδιοργάνωση αθλητικών αγώνων με τοπικούς αθλητικούς φορείς. Τηρεί στοιχεία που αφορούν τον αθλητισμό (κατά σταση αθλητικών συλλόγων και αθλητικών δραστηρι οτήτων του Δήμου. Οργάνωση λειτουργία κάθε μορφής αθλητικών εκδηλώσεων, διαφόρων συναντήσεων(ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, κολύμβησης κ.λ.π.),προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού για όλες τις ηλικίες, προγραμμά των για παιδιά με ειδικές ανάγκες, προγραμμάτων για ανεύρεση ταλέντων, καθώς και ειδικών προγραμμάτων αθλητικής παιδείας (παιδί και θάλασσα, αθλητισμός και γυναίκα, αθλητισμός και Τρίτη ηλικία κ.λ.π.). Φροντίδα των εθνικών γυμναστηρίων η κυριότητα και η χρήση των οποίων έχει περιέλθει στο Δήμο. Καταγραφή και αξιολόγηση των υπαρχόντων αθλη τικών χώρων εγκαταστάσεων, μέριμνα για την καλή λειτουργία και τη βελτίωση της αθλητικής υποδομής. 7. Γραφείο Προσωπικού * Σε συνεργασία με τον Δ/ντή των Διοικητικών Υπη ρεσιών συντάσσει τον Ο.Ε.Υ και εισηγείται ιεραρχικά τις τροποποιήσεις αυτού.. * Ενεργεί τις διαδικασίες σε ότι αφορά προσλήψεις όλου του προσωπικού εκτός των έργων αυτεπιστασί ας * Ενεργεί όλες τις υποθέσεις που αφορούν θέματα προσωπικού, μεταθέσεις, μετατάξεις, εντάξεις, υπηρε σιακές μεταβολές, αποσπάσεις, μονιμοποιήσεις, απο λύσεις. * Τηρεί ατομικούς φακέλους,μητρώα τακτικών υπαλ λήλων, καθώς και οργανόγραμμα της υπηρεσίας. * Συντάσσει τα πιστοποιητικά υπηρεσιακών,μεταβολών, πίνακες προακτέων και σχετικές αλφαβητικές καταστά σεις προσωπικού καθώς και πιστοποιητικά που αφορούν ασφαλιστικά θέματα. * Ενημερώνει το προσωπικό σε ότι αφορά εγκυκλίους και αποφάσεις Δημάρχου επίσης ενημερώνει για το ωράριο εργασίας και μεριμνά για την ακριβή τήρησή του. * Επιμελείται κάθε τι που αφορά στη σύνταξη των εκθέσεων υπηρεσιακής ικανότητας του προσωπικού. * Υστερα από συνεννόηση με το Δήμαρχο και το Δ/ντή Διοικητικών υπηρεσιών ενεργεί τα δέοντα ώστε να υποβληθούν θέματα της υπηρεσίας μας στο Υπηρε σιακό Συμβούλιο. * Τηρεί το βιβλίο αποφάσεων Δημάρχου, σε συνερ γασία με τον Δ/ντή Διοικητικών Υπηρεσιών. * Έχει την ευθύνη των καθαριστριών εσωτερικών χώ ρων. Β. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. Γραφείο Προϊσταμένου Καθοδήγηση, εποπτεία υπαλλήλων του τμήματος. Διακίνηση εισερχομένων εξερχομένων εγγράφων του τμήματος Μεριμνά για την τήρηση των προβλεπόμενων από το Νόμο διαδικασιών για την εγγραφή των κατοίκων στα δημοτολόγια του Δήμου, την διατήρηση μητρώων στρα τολογικών πινάκων, την εξακρίβωση της ιθαγένειας, την θεώρηση των ληξιαρχικών βιβλίων, την διόρθωση των εσφαλμένων, καθώς και τη καταχώρηση των οποιον δήποτε μεταβολών. Προσυπογράφει δια των αρμοδίων υπαλλήλων όλα τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά. Συγκέντρωση κοινοποίηση Νόμων εγκυκλίων κ.λ.π στα αρμόδια γραφεία. Βαθμολόγηση ετησίων εκθέσεων (α/βάθμια). Υποβολή στη Δ/νση Διοικ., υλικού προς δημοσίευση και στατιστικών στοιχείων. Παράδοση φακέλου στη Δ/νση για υπογραφή από το Δήμαρχο. 2. Γραφείο Δημοτικής και Αστικής κατάστασης α. Γραφείο μητρώου και στρατολογίας Είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση των μητρώων των στρατολογικών πινάκων σε καλή κατάσταση και τη δι ασφάλιση τους από απώλεια και φθορά. Καταρτίζει ετησίως τα μητρώα αρρένων, τα ενη μερώνει και τηρεί αρχείο των μεταβολών που επέρ χονται. Καταρτίζει στρατολογικούς πίνακες. Μεριμνά για την ενημέρωση των υπόχρεων όσον αφορά τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις. Εκδίδει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για απαλλαγή, όσων δικαιούνται από τις στρατιωτικές τους υποχρε ώσεις. Εκδίδει τα αναγκαία πιστοποιητικά για την εισαγω γή όσων ενδιαφέρονται στις διάφορες στρατιωτικές σχολές. β. Γραφείο ιθαγένειας και αλλοδαπών Ενεργεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την εγ γραφή αδήλωτων την εξακρίβωση της ιθαγένειας αυτών, καθώς και την διόρθωση των κάθε είδους εσφαλμένων στα μητρώα αρρένων. Επιμελείται την εφαρμογή των σχετικών με τους δημότες διατάξεων του Κ.Δ.Κ καθώς και του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Σε ότι αφορά τους αλλοδαπούς εφαρμόζει τις δι ατάξεις του ν. 2910/2001, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του ν. 3013/2002 και πιθανές μεταγενέστερες τροποποιήσεις. γ. Γραφείο Δημοτολογίου και Εκλογών Ενεργεί τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες για την εγγραφή των κατοίκων στα δημοτολόγια του Δήμου, την διόρθωση των εσφαλμένων, καθώς και τη καταχώρηση των οποιονδήποτε μεταβολών. Προσυπογράφει δια των αρμοδίων υπαλλήλων όλα τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά. Τηρεί για κάθε οικογένεια ιδιαίτερο φάκελο με τα σχετικά δικαιολογητικά και αρχείο αποφάσεων για τις μεταβολές στα δημοτολόγια.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εκδίδει τα πιστοποιητικά ατομικής, οικογενειακής κατάστασης και ταυτοπροσωπίας των δημοτών. Εκτελεί τις ανατιθέμενες στο Δήμο εργασίες σχετικά με τη γενική απογραφή του πληθυσμού. Ενεργεί αναλόγως για την έκδοση και αναθεώρη ση των εκλογικών καταλόγων και τη διεξαγωγή των εκλογών. δ. Γραφείο Ληξιαρχείου και Πολιτικών γάμων Ο Ληξίαρχος μεριμνά για την προμήθεια, την θεώρη ση και την υπεύθυνη τήρηση των ληξιαρχικών βιβλίων. Συντάσσει καταχωρεί στα οικεία βιβλία τις λη ξιαρχικές πράξεις γεννήσεων, βαπτίσεων, γάμων και θανάτων. Συντάσσει καταχωρεί τις εκθέσεις βαπτίσεων, ονοματοδοσίας, διαζυγίων, μεταβολής θρησκεύματος, αναγνώρισης ή αποκήρυξης τέκνων και τις κοινοποιεί αρμοδίως. Ανακοινώνει τις γεννήσεις, βαπτίσεις, γάμους και θανάτους και γενικά τις μεταβολές των φυσικών προ σώπων της περιφέρειας του ληξιαρχείου: 1. Στο Δήμο, αν τα παραπάνω γεγονότα αφορούν δη μότες ή εγγεγραμμένους στα μητρώα και στα τέκνα αυτών 2. στους άλλους Δήμους ή Κοινότητες αν τα γεγονότα αφορούν ετεροδημότες. Αποστέλλει αντίγραφα των ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεων αρρένων στους Δήμους που έχουν μόνιμη κατοικία οι γονείς τους. Συντάσσει για την εφορία απογραφικά δελτία θανά των και αποστέλλει ετήσια απογραφή στη στατιστική υπηρεσία όλων των οικείων ληξιαρχικών γεγονότων. Το γραφείο του ληξιαρχείου ενεργεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί Ληξιαρχικών πράξεων και συμβάλλει στην τέλεση των πολιτικών γάμων. Γ. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο προϊστάμενος του τμήματος, εποπτεύει τα Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, έχει την ευθύνη της λειτουργίας τους και προΐσταται των κάτωθι γραφείων: 1. Γρ. Κοινωνικών Υπηρεσιών Έχει την ευθύνη εφαρμογής προγραμμάτων κοινωνι κών παροχών από το Δήμο. Διοργανώνει εκδηλώσεις και προγράμματα σε συ νεργασία με κατοίκους ή άλλους φορείς και την ΔΕΠ ΠΑΜ του Δήμου, με σκοπό την ενημέρωση των κατοίκων σε θέματα κοινωνικών προβλημάτων. Έχει την ευθύνη εφαρμογής κοινωνικών προγραμ μάτων στο ΚΑΠΗ. Συνεργάζεται παράλληλα με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, κυρίως όταν πρόκειται για θέματα που έχουν σχέση με σχολεία, με βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, με τη δημιουργία καταλλήλων συνθηκών ρυμοτομίας περιβάλλοντος κ.λ.π. ώστε ο προγραμμα τισμός και η λειτουργία των κατασκευαζόμενων εγκα ταστάσεων ν ανταποκρίνονται στις γενικότερες αλλά και ειδικότερες ανάγκες των εξυπηρετουμένων (παιδιά, ηλικιωμένοι, εργαζόμενοι). Εισηγείται απ ευθείας στο Δήμαρχο τις περιπτώσεις που ο Δήμος, άμεσα ή έμμεσα πρέπει να ενεργήσει για την εξ ιδίων παροχή βοηθείας σε χρήμα σε φάρμακα, σε ρούχα ή άλλα παρόμοια είδη, για την οποία θα απαι τηθεί διαδικασία οικονομικής επιβάρυνσής του. 2. Γρ. Κοινωνικής Πρόνοιας Ενεργεί παγίως εξουσιοδοτημένο από το Δήμαρχο προς κάθε κατεύθυνση για την επίλυση των προβλη μάτων που απασχολούν τα άτομα των πιο πάνω κα τηγοριών. Φροντίζει για την λειτουργία παιδικών, βρεφικών, βρεφονηπιακών σταθμών, κέντρο υποστήριξης και απο κατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες και την μελέτη και εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων. Ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές για τα προγράμ ματα κοινωνικής πολιτικής του Δήμου και επιδιώκει την ενίσχυση και συμπαράστασή τους στην υλοποίηση αυτών. Οι υποθέσεις που ανάγονται σε προσωπικά ή οικο γενειακά ζητήματα αναξιοπαθούντων γενικά ατόμων, θεωρούνται εμπιστευτικές, γι αυτό ο υπάλληλος που τις χειρίζεται στο μέτρο της αρμοδιότητάς του, δεσμεύεται και μέσα και έξω από την υπηρεσία του με το απόρρητο αυτών, μη εξαιρουμένων και των προϊσταμένων του. Τις ως άνω αρμοδιότητες ασκεί υποχρεωτικά ο υπάλληλος που έχει την ιδιότητα του Κοινωνικού Λει τουργού. Η λειτουργία της υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοι ας, ειδικότερα όσον αφορά τα πλέον εξειδικευμένα καθήκοντα του Κοινωνικού Λειτουργού, διέπεται από Εξωτερικό κανονισμό που ψηφίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και εγκρίνεται με πράξη των οριζομένων από τις διατάξεις του δ/τος 690/1961 οριζομένων διοικητικών οργάνων, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Εργασίας. 3. Γρ. Κοινωνικής Μέριμνας Βρεφονηπιακοί σταθμοί, δημιουργία και λειτουργία αυτών με το πρότυπο κανονισμό λειτουργίας αυτών και με άδεια λειτουργίας Ο.Τ.Α. Μεριμνά για την δημιουργία καταλλήλων συνθηκών στέγασης και λειτουργίας ΚΑΠΗ καθώς και για την ψυ χαγωγία και φροντίδα των ηλικιωμένων. Μεριμνά για την δημιουργία και λειτουργία κέντρων ενημέρωσης της Νεολαίας καθώς και ερευνών για τις εξαρτήσεις. Διαλέξεις περί ναρκωτικών Εφαρμογής προγραμ μάτων επανένταξης ατόμων απεξαρτημένων ή αποφυ λακισμένων. Δ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 1. Πολυϊατρείο Το Δημοτικό Πολυϊατρείο λειτουργεί συμπληρω ματικά για την πληρέστερη και αμεσότερη ιατρική περίθαλψη των δημοτών και ειδικότερα στην άμεση αντιμετώπιση: αναγκών προληπτικής ιατρικής, έγκαιρη διάγνωση, υγειονομικής διαφώτισης (έιτζ, ναρκωτικά, κάπνισμα, διατροφή κ.λ.π.), θέματα οικογενειακού προ γραμματισμού, ατόμων με ειδικές ανάγκες, προληπτικής οδοντιατρικής, καρδιακών προβλημάτων, δερματικών και αφροδίσιων νοσημάτων, προληπτικής παιδιατρικής, πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης κ.λ.π. Οι γιατροί θα παρέχουν τις ιατρικές υπηρεσίες τους εθελοντικά ή με αμοιβή με Δ.Π.Υ. Η διοικητική υποστήριξη θα γίνεται με απόφαση Δημάρχου κατά την κατανομή του προσωπικού. Ο απαιτούμενος ιατρικός εξοπλισμός για τη λει τουργία του Δημοτικού Πολυϊατρείου θα εξασφαλιστεί σταδιακά από τον προϋπολογισμό του Δήμου. Λειτουργία ασθενοφόρου. 2. Γραφείο Υγιεινής Μελέτη και εφαρμογή προγραμμάτων βελτίωσης της δημόσιας υγείας.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1629 6 Αυγούστου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5938 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Άνω Λιοσίων. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13545 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 943 30 Ιουνίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5468 Τροποποίηση ΟΕΥ Δήμου Χανίων. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2532 7 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 38756/35587 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ελευσίνας. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2014.10.06 11:48:43 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 32737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Φιλαδέλφεια, 24-12-2009 Αρ. Πρωτ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Νέα Φιλαδέλφεια, 24-12-2009 Αρ. Πρωτ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ www.neafiladelfeia.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Διεύθυνση : Δεκελείας 97 143 41 Ν.Φ. Πληροφορίες : Σ. Πληγοροπούλου Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Οκτώβριος 2011

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  Οκτώβριος 2011 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Οκτώβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα... 2 3.1. Γραφείο Δημάρχου & Αιρετών... 10 3.2. Γραφείο Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων & Εθιμοτυπίας... 10 3.3. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων & Επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2709 11 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 40328/37159 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2639 29 Δεκεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 14508 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Ενιαίου Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25377 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1690 16 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8402 Εγκριση Ο.Ε.Υ. Δήμου Παγγαίου Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1485 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 24553/20563 Τ ροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3013 13 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 47132/41673 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φιλαδέλφειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28623 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2014 19 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4935/111034 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Περί Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4259 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 105 31 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθ. ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093/ 23.12.2011 (ΦΕΚ Β 3110) ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3492 31 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 115934/20631 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πατρέων. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7399 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 570 3 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 07/ΔΤΑ/2805 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πειραιά. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48 Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Πρακτικό της με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2812 12 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 13678 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1827 8 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 7657 Έγκριση Ο.Ε.Υ του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προ στασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10399 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 572 13 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κ ατάρτιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρα Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1419 12 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5578 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης Ν. Ξάνθης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 15 Μαρτίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8560/7470 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαϊδαρίου. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3334 27 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 66014/53714 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νίκαιας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ α. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου β. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43515 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3017 30 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 101968/20980 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Δυτικής Αχαΐας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης /7 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης /7 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης /7 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 857/2011 Θ Ε Μ Α «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές / τοπική κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43027 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2961 23 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41141/37971 Εγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεγαρέων. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28971 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2122 22 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσεων στο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνί ας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ»...

Διαβάστε περισσότερα