ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4"

Transcript

1 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س ص ص ه ل خ ا د م م د ع و ی ل د ا ب ت ن ی ر ف آ ل و ح ت ی ر ب ه ر ی ا ه ک ب س ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ی ه ا گ ش ن ا د ن ا ر ی د م ر ی ی غ ت ه ب ش ی ا ر گ ا ب ی 4 م س ا ق د ا ز ه ب م 3 ا ر د ی ب د ی م ح ر 2 و پ جائی ر د ی ع س ن 1 ا ر و س ف ا ي د ع ر ي ق ن ه د ي ك چ ر د ر ی ی غ ت ه ب گرایش با ه ل خ ا د م م د ع و ی ل د ا ب ت ن ی ر ف آ ل و ح ت ی ر ب ه ر ی ا ه ک ب س ن ی ب ه ط ب ا ر ه ع ل ا ط م حاضر پژوهش ف د ه 0 8 ل م ا ش ه ن و م ن م ج ح. ت س ا ه د و ب ی گ ت س ب م ه ع و ن ز ا و ي ف ي ص و ت ش ه و ژ پ ش و ر بود. ز ا و ه ا چمران شهید ه ا گ ش ن ا د ن ا ر ی د م ر ا ز ب ا. د شدن ب ا خ ت ن ا ه د ا س ی ف د ا ص ت ي ر ي گ ه ن و م ن ش و ر با ه ك د ن ش ا ب ی م ز ا و ه ا ن ا ر م چ د ی ه ش ه ا گ ش ن ا د ن ا ر ی د م ز ا ر ف ن ی ل ا سؤ 20 ر ی ی غ ت ه ب ش ر گ ن ش ج ن س ه م ا ن ش س ر پ و )MLQ( ی ر ب ه ر ی ل م ا ع د ن چ ی ل ا سؤ 6 3 ه م ا ن ش س ر پ ل م ا ش ي ر ي گ ه ز ا د ن ا ه ب س ا ح م 0/5 7 0 ر ی ی غ ت ه ب ش ی ا ر گ ه م ا ن ش س ر پ و 0/1 9 خ ا ب ن و ر ک ی ا ف ل آ ن و م ز آ ا ب ی ر ب ه ر ی ل م ا ع د ن چ ه م ا ن ش س ر پ ی ی ا ی ا پ ه ک ه د و ب : د ا د ن ا ش ن ش ه و ژ پ ي ا ه ه ت ف ا ي د. ن د ش ي ر ا م آ ل ي ل ح ت و ه ي ز ج ت ي ط ا ب ن ت س ا و ي ف ي ص و ت ح ط س و د ر د ش ه و ژ پ ي ا ه ه د ا د شد. ن ی گ ن ا ی م ن ی ن چ م ه. ت س ا ط س و ت م د ح ز ا ر ت ن ی ی ا پ ز ا و ه ا چمران شهید ه ا گ ش ن ا د ن ا ر ی د م ر د ر ی ی غ ت ه ب ش ی ا ر گ ت ا ر م ن ن ی گ ن ا ی م و ط س و ت م د ح ز ا ر ت ال ا ی ز ا و ه ا ن ا ر م چ د ی ه ش ه ا گ ش ن ا د ن ا ر ی د م ن ی ب ر د ی ل د ا ب ت و ن ی ر ف آ ل و ح ت ی ر ب ه ر ی ا ه ک ب س ت ا ر م ن ر ا د ا ن ع م ی گ ت س ب م ه د و ج و ر گ ن ا ی ب ا ه ه ت ف ا ی ه و ال ع ب. د ش ا ب ی م ط س و ت م د ح ز ا ر ت ن ی ی ا پ ه ل خ ا د م م د ع ی ر ب ه ر سبک نمرات ن ی گ ن ا ی م. د و ب ر ی ی غ ت ه ب ش ی ا ر گ ا ب ن ا ر ی د م ه ل خ ا د م م د ع و ی ل د ا ب ت ن ی ر ف آ ل و ح ت ی ر ب ه ر ک ب س ن ی ب ت ب ث م ی ه ا گ ش ن ا د ن ا ر ی د م ه ل خ ا د م م د ع و ی ل د ا ب ت ن ی ر ف آ ل و ح ت ی ر ب ه ر ک ب س ر ی ی غ ت ه ب ش ی ا ر گ : ا ه ه ژ ا و د ی ل ک /0/ 2 : ه ل ا ق م ت ف ا ی ر د /9/ 2 : ه ل ا ق م ش ر ی ذ پ ل( و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ن ا ه ف ص ا ه ا گ ش ن ا د ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د. 1 ن ا ه ف ص ا ه ا گ ش ن ا د ی ل ا ع ش ز و م آ ت ی ر ی د م ر ا ی ش ن ا د. 2 ن ا ه ف ص ا ه ا گ ش ن ا د ر ا م آ ه و ر گ ر ا ی د ا ت س ا. 3 ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4

2 6 ا و ش ا گ ب م ی 2 ) ) ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ی ر ی ت آ م و ز ش ی / س ا ل ه ش ت م / ش م ا ر ه د و م / تابستان م ق د م ه ا م ر و ز ه ا ک ث ر س ا ز م ا ن ه ا برای حفظ م و ق ع ی ت رقابتی خود ن ی ا ز ب ه ت غ ی ی ر س ر ی ع د ا ر ن د. ت غ ی ی ر ا ت س ر ی ع م س ت ل ز م آ ن ا س ت ک ه س ا ز م ا ن ه ا د ا ر ا ی ر ه ب ر ا ن و ک ا ر ک ن ا ن ی ا ن ط ب ا ق پ ذ ی ر ب و د ه و به صورت مؤث ر ک ا ر ک ن ن د ب ه ط و ر م د ا و م س س ی س ت م ه ا و ف ر ا ی ن د ه ا ر ا ب ه ب و د ب خ ش ن د و م ش ت ر ی م د ا ر ب ا ش ن د ( ب ا س ن ق ل د ر م ر ت ض و ی و ه م ک ا ر ا ن 1 ) ا ی ن رهبران شایسته د ر فرصتهای گرانبها ب ه خ ل ق موقعیتهای کار د ا ر ا ی ع م ل ک ر د ب ا ال ه م د ر ر ا ب ط ه ب ا ا ن ج ا م ش غ ل و ه م ر ض ا ی ت ف ر د ی ک م ک م ی ک ن ن د. ب ا آ ن ک ه س ا ز م ا ن ه ا ت ح ت ف ش ا ر ر ق ا ب ت و چ ا ل ش ه ا ی م ح ی ط ی ب ط و ر م د ا و م د ر ت ال ش ب ر ا ی ب ق ا ء ت غ ی ی ر و ن و آ و ر ی ه س ت ن د ا م ا ک ا ر ک ن ا ن و ن ی ا ز ه ا ی ش ا ن ه ر گ ز ت ض م ی ن ش د ه ن ی س ت. ل ذ ا س ا ز م ا ن ا ی د ه ا ل ب ه ک م ک ر ه ب ر ا ن ش ا ی س ت ه ب ه چ ا ل ش ه ا ی ت غ ی ی ر د ر ح ا ل ی ک ه م ح ل ک ا ر د ا ر ا ی ع م ل ک ر د ب ا ال س ا ل م و ر ض ا ی ت ب خ ش ب ر ا ی ک ا ر ک ن ا ن ش ا ی ج ا د م ی ک ن د ت س ل ط پ ی د ا م ی ک ن د )شر م ر ه و ر ن و همکاران 5002(. ه م چ ن ی ن ا ی ن ر ه ب ر ا ن م س ئ و ل ی ت م ی پ ذ ی ر ن د ق و ه ی ت خ ی ل خ و د ر ا ب ه ک ا ر م ی گ ی ر ن د و آ ن ر ا ب ه و ا ق ع ی ت ت ب د ی ل م ی ک ن ن د م و ج ب ت ع ه د و م ش ا ر ک ت د ا و ط ل ب ا ن ه پ ی ر و ا ن م ی ش و ن د و ب ه آ ن ا ن ا ن ر ژ ی م ی ب خ ش ن د و د ر ن ه ا ی ت س ا ز م ا ن ه ا ر ا ب ه س م ت س ا ز م ا ن ه ا ی ی ا د گ ی ر ن د ه ک ه م ی ت و ا ن ن د ن ی ا ز ه ا ی م ح ی ط ی ر ا ت ش خ ی ص د ا د ه و ابزارهای الزم ب ر ا ی هماهنگی خود ر ا ب ا آ ن فراهم سازند ه د ا ی ت میکنند. چنین ر ه ب ر ا ن ی ر ا ر ه ب ر ا ن ت ح و ل آ ف ر ی ن م ی ن ا م ن د ( م و غ ل ی 1 ) ر ه ب ر ا ن ی ک ه ن ی ا ز ب ه آ ن ه ا و و ی ژ گ ی ه ا ی ش ا ن د ر ش ر ا ی ط ک ن و ن ی ب ی ش ا ز پ ی ش ا ح س ا س م ی ش و د. ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن : ر ی ش ه ی پ ا ر ا د ا ی م ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن ب ه ق ر ن ش ا ن ز د ه ز م ا ن ی ک ه پ ژ و ه ش ه ا ی ی د ر م و ر د پ ا د ش ا ه ت و س ط ماکیاول صورت پ ذ ی ر ف ت ب ر م ی گ ر د د ( ب ا ر ک ر ن ق ل د ر م و غ ل ی 1 ) ا ص ط ال ح ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن ب ر ا ی ا و ل ی ن ب ا ر ت و س ط د ا ن ت و ن ( 1 ) ب ک ا ر ر ف ت. ا گ ر چ ه ا ی ن ا ص ط ال ح ت ا ز م ا ن ی ک ه ک ال س ی ک ه ا ب ه و س ی ل ه ب ر ن ز آ ن ر ا ب ک ا ر ن ب ر د ن د م ش ه و ر ن ش د پ ی ش ی ن ه ی ت ئ و ر ی ک و ت ح ق ی ق ا ت ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن ب ه س ا ل و ف ع ا ل ی ت ب ر ن ز ب ر م ی گ ر د د. ب ر ن ز م ش خ ص ک ر د ک ه ر ه ب ر ا ن ت ح و ل آ ف ر ی ن ص ا ح ب ب ی ن ش ه س ت ن د و د ی گ ر ا ن ر ا ب ر ا ی ا ن ج ا م ک ا ر ه ا ی ا س ت ث ن ا ی ی به چالش و ت ال ش و ا م ی د ا ر ن د و ی د ر ن ت ی ج ه تحقیقات خود ب ی ا ن ن م و د ت ن ه ا ر ه ب ر ا ن ت ح و ل آ ف ر ی ن ق ا د ر ب ه ت ر س ی م مسیرهای ضروری ن و ب ر ا ی س ا ز م ا ن ه ا ی ج د ی د هستند چرا ک ه آ ن ه ا م ن ش ا ء ت غ ی ی ر ا ت ه س ت ن د و ب ر تغییرات حاکم ب ر س ا ز م ا ن ا ش ر ا ف ک ا م ل د ا ر ن د و ب ر م و ج ت غ ی ی ر ا ت

3 (. ) ی ق ج ن س ز ) ن ی ب ا ر 1 5 ن ا ر ا ک م ه و ن ا ر و س ف ا ی د ع ر /... ن ی ر ف لآ و ح ت ی ر ب ه ر ی ا ه ک ب س ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ه ب ا ر خود بینش د ن ه د ه ئ ا ر ا ه د ن ی آ ز ا ی ر ت ن ش و ر و ر ت ه ب ر ی و ص ت د ن ن ا و ت ی م ن ا ر ب ه ر ع و ن ن ی ا. د ن ر ا و س د ن ر ی ذ پ ب ت ی ع ق ا و ن ا و ن ع ه ب ا ر ش ن ی ب ن آ ز ی ن ن ا ن ک ر ا ک و د ن ن ک ن ی ی ب ت ن ا ن ک ر ا ک ی ا ر ب ش خ ب ر ث ا ر و ط م و ه ف م ک ی ز ن ر ب ی ه د ی ا و م و ه ف م ه ع س و ت ا ب و ی ل و آ و س ا ب. ) ی ل ا ز ر د ل ق ن ه ک د ر ی گ ی م ل ک ش ی ن ا م ز ا ر گ ل و ح ت ی ر ب ه ر ه ک د ن د ق ت ع م ا ه ن آ. د ن د و م ن د ا ج ی ا ا ر ا ر گ ل و ح ت ی ر ب ه ر ه و ر گ د ص ق م و ت ی ر و م مأ ی ا ر ب ش ر ی ذ پ و ی ه ا گ آ د ش خ ب ه ع س و ت و اء ق ت ر ا ا ر ش ن ا ن ک ر ا ک ق ئ ال ع ر ب ه ر و ن و ت س ا ( د ن ا ز ی گ ن ا ر ب ه و ر گ ع ف ا ن م ی ا ر ب ش ی و خ ع ف ا ن م ی و س ا ر ف ن د ی د ه ب ا ر ن ا ن ک ر ا ک و د ن ک د ا ج ی ا ا ر ه د ا ت ف ا ا پ ش ی پ و د و ج و م ی ا ه ز ا ی ن ه ب ه ج و ت ز ا ن ی ر ف آ ل و ح ت ن ا ر ب ه ر ت س ا د ق ت ع م س ا ب. ) 3002 همکاران ب ت ا ر م سلسله ساختار افراد ر و ا ب ق م ع ه ب ذ و ف ن ا ب که میکنند سعی همواره و د ن ه ن ی م ر ت ا ر ف ا پ ن ا و ر ی پ ن د ش ر ت ل ا ع ف ه چ ر ه ه ب ه ک د ن ه د ر ا ر ق ل و ح ت و ی ن و گ ر گ د ش و خ ت س د ی ا ه ن و گ ه ب ا ر ن ا و ر ی پ ی ا ه ز ا ی ن ی ا ه ز ا ی ن ر ت ر ب ن ا ن آ د م ا ج ن ا ی ب و ت ا ب ج و م و پ ا ک ت و ش ش خ ر د د ر ک ل م ع ن ا ن آ ا ر م ه ا ر ف د ز ا س و ن ا ن ک ر ا ک ی ق ال خ ا ی ا ه ش ز ر ا و ا ه ه ش ی د ن ا د ی ی تأ ق ی ر ط ز ا ن ی ر ف آ ل و ح ت ن ا ر ب ه ر ی ا ه د ا ع ل ا ق و ف ه ز ی گ ن ا جدید شیوههای ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ل ئ ا س م ه ب ن د ی ش ی د ن ا ی ا ر ب ا ه ن آ ه ب ن د ی ش خ ب م ا ه ل ا ا ه ن آ ه ب ت ب س ن ن ا ر ب ه ر ع و ن ن ی ا ن ا و ر ی پ. د ن ن ک ی م ک م ک جامعه کل ر د ل و ح ت ه ب و د ن ر و آ ی م د و ج و ب س ا س ح ا د ا م ت ع ا م ا ر ت ح ا و ی ر ا د ا ف و د ن ن ک ی م ل گ ی ر ل ه ( و م ا ک و ل س ا. ) ی س ر ه و د ر ا چ ن ال ب ل و ح ت و ر ی ی غ ت د ا ج ی ا ی ا ر ب گروه یا د ا ر ف ا ر د ه ن ا ه ا گ آ ذ و ف ن د ی ا و ف ا ر ن ی ر ف آ ل و ح ت ی ر ب ه ر ( ی ی و د ی ر ب ه ر. د ن ن ک ی م ف ی ر ع ت ل ک ک ی ن ا و ن ع ه ب ن ا م ز ا س ی ا ه د ر ک ر ا ک و د و ج و م ت ی ع ض و ر د ه ت س و ی پ ا ن ش ز ی گ ن ا ی ن ه ذ ب ی غ ر ت ی ن ا م ر آ ذ و ف ن ر ص ن ع چهار از ل ک ش ت م س ب د ر ا ن ر ب ل د م س ا س ا ر ب ن ی ر ف آ ل و ح ت : ت س ا ه د ا د ح ی ض و ت ر ی ز ح ر ش ه ب ا ر ا ه ن آ ) ( ن م ل گ ه ک د ش ا ب ی م ی د ر ف ه ظ ح ال م و ش خ ب م ا ه ل ا ه د ه ع ه ب ا ر د و خ ت ا م ا د ق ا ت ی ل و ئ س م د ه د ی م ن ا ش ن ی ر ا ک ا د ف د و خ ز ا ر ب ه ر : ی 1 ن ا م ر آ ذ و ف ن. د ر ا د ه د ن ن ک ن ی ی ع ت ش ق ن که میدهد ن ا ش ن ل م ع ر د و د ن ک ی م م ی ه س ا ه ی ش و خ ر د ا ر د ا ر ف ا. د ر ی گ ی م و ر ک ف ت ه ب م ا د ق ا ر ه ز ا ل ب ق ا ر د ا ر ف ا و د ن ک ی م ق ی و ش ت ا ر ن د ر ک ر ک ف ر ب ه ر : ی 2 ن ه ذ ب ی غ ر ت. د ر ا د ی م ا و ل ال د ت س ا ز ا د ن ا م ش چ د ن ک ی م د ا ج ی ا د ی م ا ه ع و م ج م ر ی ز ی ا ض ع ا ن ی ب ر د ر ب ه ر : ش 1 خ ب م ا ه ل ا ش ز ی گ ن ا ال ا ب ا ر د و خ ت ا ر ا ظ ت ن ا ه ک د ن ک ی م ب ی غ ر ت ا ر د ا ر ف ا و ه د ر ک ی ف ر ع م ی ن ت ف ا ی ت س د و ن ش و ر ا ر ن ا م ز ا س 1. idealized influence 2. intellectual stimulation

4 3931 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه ل ا س / ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف 2 5 ه ک ت س ا ن آ د ن م ز ا ی ن ش خ ب م ا ه ل ا ش ز ی گ ن ا د ن د ق ت ع م ) ( ن ا ر ا ک م ه و ر ج و ب خصوص این ر د. د ن ر ب ب ر و ط ه ب ا ر ت ک ر ش ف ا د ه ا و ت ی ر و م أ م ت ی ه ا م و د ن ه د ب و ر ی ن و ی ژ ر ن ا ن ا م ز ا س ی ا ض ع ا ه ب ن ا ر ب ه ر ح ض ا و ب ل غ ا و ت خ س ش ال ت ه ز ا ج ا ن ا ن ک ر ا ک ه ب ی ح ض ا و غ ال ب ا ن ی ن چ. د ن ن ک غ ال ب ا ن ا ن ک ر ا ک ه ب. د ه د ی م ا ر ا ه ن آ ف ی ا ظ و ح ر ش ی ا ر و ا م ف ا د ه ا ه ب ی ب ا ی ت س د ر ا ت ف ر د و خ ن ا ت س د ر ی ز و ن ا و ر ی پ ا ب ه د ن ه د م ی ل ع ت و ی ب ر م ک ی ن ا و ن ع ه ب ر ب ه ر : ی 2 د ر ف ه ظ ح ال م ا ب د ن ر ا د ه ک ی گ ت س ی ا ش ب س ح ر ب و د ن ک ی م ر ا ی ت خ ا ض ی و ف ت ا ه ن آ ه ب د ه د ی م ء ا ق ت ر ا ا ر ا ه ن آ د ن ک ی م. د ن ک ی م د ر و خ ر ب ا ه ن آ ه ک و ر ب ه ر ن ی ب ه ل د ا ب م ر ب ی ن ت ب م ی ر ب ه ر ن ا و ن ع ه ب ا ر ی ل د ا ب ت ی ر ب ه ر ) ( ز ن ر ب : ی ل د ا ب ت ی ر ب ه ر ی ر ب ه ر ر د ر گ ی د ت ر ا ب ع ه ب د. ن ک ی م ف ی ر ع ت شود ن ی م أ ت ن ی ف ر ط ی د ر ف ت ال ی ا م ت ه ک ی ر و ط ه ب و ر ی پ ه ب د و ش ی م ه ت س ی ر گ ن د و ش ی م د ا ر ف ا د ی ا ع ه ک ی ت ع ف ن م ن ا ز ی م ر ظ ن م ز ا چیز همه ه ب ی ا ه د و ا ر م ا ی ی ل د ا ب ت س ب. ت س ا ر گ ی د چیز برای ز ی چ ک ی ه ل د ا ب م ی ا ن ب م ر ب و ه ن ا ر گ ا د و س ن ا و ر ی پ ا ی ر ب ه ر ه ط ب ا ر ه ک ی ر و ط ت: س ا ه د ر م ش ر ب ی ل د ا ب ت ی ر ب ه ر ی س ا س ا د ا ع ب ا ن ا و ن ع ه ب ا ر ر ی ز ل م ا و ع ) ی ل غ و م ر د ل ق ن ( ا ط ع ا ن ا و ر ی پ ه ب ا ر ی ی ا ه ش ا د ا پ شان انتظارات ا ب و س م ه ن ا ر ی د م ز ا ی ض ع ب ط 3 : و ر ش م ی ا ه ش ا د ا پ ن ی ا س ب ر ظ ن ه ب د. ن و ش ی م ه د ر ب ر ا ک ه ب ه ک ف ل ت خ م ل ا ک ش ا ه ب ط و ر ش م ت ا ه ی ب ن ت و ا ه ش ا د ا پ. د ن ن ک ی م ف ال خ ر ب ن ا ر ی د م ی ض ع ب ا ر ی ز ت. س ا ن ا ر ی د م ر گ ه د و ا ر م ی گ ژ ی و ن ا ن ک ر ا ک ه ی ب ن ت و ش ا د ا پ د ن ی ا ر ف. د ن ر ا د د ا ق ت ع ا ی ی ا ر ا ک د ن ی ا ر ف ه ب د ن ت س ه د ن م ه ق ال ع ی س ا س ا ی ا ه ه د ی ا ه ب ه ک ن ی ر ف آ ل و ح ت ن ا ر ب ه ر ر و ط ه ب. ت س ا صحیح عمل ک ی ا ا ت ی ه ا م ء ا ن ث ت س ا ی ا ن ب م ر ب ت ی ر ی د م ء 4 : ا ن ث ت س ا ی ا ن ب م ر ب ت ی ر ی د م د ش ا ب ه ت ش ا د ی ی ا ر ا ک ز و ن ه ی م ی د ق ی ا ه ه ا ر ه ک ی ت ر و ص ر د د ی د ج ی ا ه ر و ت س د ن د ا د ز ا ر ب ه ر ی ل ک ن ی ا. د ن ه د م ا ج ن ا ه ر م ز و ر ی ا ه ه ا ر ق ی ر ط ز ا ا ر ا ه ر ا ک ه ک د ه د ی م ه ز ا ج ا ن ا و ر ی پ ه ب و د ز ر و ی م ب ا ن ت ج ا ی ل د ا ب ت ن ا ر ب ه ر. ت س ا ر ث مؤ ر ت م ک ن ی ر ف آ ل و ح ت ی ر ب ه ر ی ا ر ج ا و ط و ر ش م ی ا ه ش ا د ا پ ه ب ت ب س ن د ن ی ا ر ف و د ن ن ک ی م ت ر ا ظ ن ن ا ت س د ر ی ز ر ا ک ر ب د ن ن ک ی م ل م ع ل ا ع ف ی ا ن ث ت س ا ی ا ن ب م ر ب ت ی ر ی د م ی ع و ن ی ا ن ب م ر ب ا ر ل ا ع ف ر ی غ ی ا ن ث ت س ا ی ا ن ب م ر ب ت ی ر ی د م ه ک ی ن ا ر ی د م. د ن ن ک ی م حاصل اطمینان ا ه ر ا ک صحیح انجام ز ا ح ض ا و ت ا ف ا ر ح ن ا ه ب ی ی و گ خ س ا پ ا ب ه ط ب ا ر ر د ا ر ل ا م ع ا ر گ ی د و ی ی ا ض ت ق ا ی ا ه ت ا ز ا ج م میکنند ل ا م ع ا 1. inspirational motivation 2. Individual Consideration 3. Contingent Reward 4. Management-Exception/Active-Passive

5 ه و ر و ی ت ز) 3 5 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه س ب ک ه ا ی ر ه ب ر ی ت ح و لآ ف ر ی ن... / ر ع د ی ا ف س و ر ا ن و ه م ک ا ر ا ن ا ز ع م ل ک ر د استاندارد شده ب ه ک ا ر م ی گ ی ر ن د. ا ی ن م د ی ر ا ن ت ا انحراف خطا و اشتباهی صورت ن گ ر ف ت ه ب ا ش د ع ک س ا ل ع م ل ی ا ز خ و د ن ش ا ن ن م ی د ه ن د د ر ح ا ل ی ک ه ا ی ن ر و ش غ ی ر مؤ ث ر ا س ت. ر ه ب ر ی ع د م م د ا خ ل ه : م ن ظ و ر ا ز ر ه ب ر ی ع د م م د ا خ ل ه ی ا غ ی ر م ر ا و د ه ا ی خ و د د ا ر ی ن م و د ن ا ز ن ق ش ف ع ا ل ر ه ب ر ی ا س ت. د ر و ا ق ع و ه م ک ا ر ا ن 2 ) د ر د ر ط ي ف ر ه ب ر ي غ ي ر ف ع ا ل ت ر ی ن ن و ع ر ه ب ر ي ب ه ش م ا ر م ي آ ي د این سبک ر ه ب ر ا ز تصمیمگیری خوداری م ی ک ن د و م س ئ و ل ی ت ه ا ر ا و ا گ ذ ا ر م ی ک ن د. د ر ا ی ن ش ر ا ی ط ا ن گ ی ز ش د ر ر ض ا ی ت پ ی ر و ا ن ب ه ح د ا ق ل م و ج و د م ی ر س د و د و ر ا ن د ی ش ی د ر ر ه ب ر ا ز ب ی ن م ی ر و د ( م و غ ل ی 1 ) ت غ ی ی ر د ر س ا ز م ا ن : ت غ ی ی ر ش ع ا ر ر و ز ب س ی ا ر ی ا ز س ا ز م ا ن ه ا ا س ت. ب ع ض ی ا ز ا ی ن ت غ ی ی ر ا ت ت غ ی ی ر ا ت ب ن ی ا د ی یا ساختارشکن ه ا ی ت و ص ی ف م ی ش و ن د. ا ی ن ن و ع ت غ ی ی ر ب ه بازسازی سازمان ی ا ن ظ ا م ا ج ر ا ی ی آ ن م ن ج ر م ی ش و د. س ا ز م ا ن ه ا ی ی ک ه د ر ح ا ل ت ج ر ب ه ک ر د ن ت غ ی ی ر ت ح و ل ی ه س ت ن د ت غ ی ی ر ا ت م ه م ی ر ا د ر و ی ژ گ ی- و ج و د ب ه خ و د ا س ا س ی ک ه م ی آ و ر ن د م أ م و ر ی ت ه ا ه د ف ه ا ا ر ز ش ه ا ی و ب ا و ر ه ا ا س ا س ی س ا خ ت ا ر ه ا و ا س ت ر ا ت ژ ی ه ا ی ح م ا ی ت ی ر ا د ر ب ر م ی گ ی ر د. ش ک ل ر ا ی ج د ی گ ر ی ا ز ت غ ی ی ر س ا ز م ا ن ی ت غ ی ی ر ر ش د ی ( ت د ر ی ج ی ) ی ا ت غ ی ی ر د ر چ ه ا ر چ و ب س ا خ ت ا ر ا س ت. ا ی ن ن و ع ت غ ی ی ر ک ه ب خ ش ی ا ز و ج و د ت ح و ل ط ب ی ع ی یک سازمان ا س ت م ک ر ر و با ضایعهای کمتر ه م ر ا ه است. خصوصیت ت غ ی ی ر ر ش د ی ب ا ح ف ظ ن س ب ی ط ب ی ع ت س ا ز م ا ن ا ب د ا ع م ح ص و ال ت ج د ی د ت ک ن و ل و ژ ی ه ا ی ج د ی د و ف ر ا ی ن د ه ا و س ی س ت م ه ا ی ج د ی د را شامل م ی ش و د. د ر و ا ق ع ت غ ی ی ر ر ش د ی ر و ش ه ا ی م و ج و د ع م ل ی ا ت ی ر ا ت ص ح ی ح م ی ک ن د ت ا آ ن ه ا ر ا د ر م س ی ر ه ا ی ج د ی د ا ر ت ق ا ء و ت و س ع ه ق ر ا ر د ه د. ق ا ب ل ی ت ب ه ب و د م د ا و م ا ز ط ر ی ق ت غ ی ی ر ر ش د ی د ر م ح ی ط ه ا ی ط ا ق ت ف ر س ا ی ا م ر و ز ی یک سرمایه م ه م م ی ب ا ش د. م و ف ق ی ت ا ی ن د و ن و ع ت غ ی ی ر در سازمانها ب ه ب خ ش ی ا ز ع و ا م ل ت غ ی ی ر ک ه ف ر ا ی ن د ه ا ی ت غ ی ی ر ر ا ه د ا ی ت و پ ش ت ی ب ا ن ی م ی ک ن ن د ب س ت گ ی د ا ر د. گ ا ه ی ع و ا م ل ت غ ی ی ر ب ع ن و ا ن م ش ا و ر ا ز ب ی ر و ن از سازمان بهخدمت گرفته م ی ش و ن د ا م ا ا ز ه ر م د ی ر ی ا ر ه ب ر ی د ر ز م ا ن ه ا ی پ و ی ا ی ا م ر و ز ی ا ن ت ظ ا ر م ی ر و د ک ه د ر م ق ا م ع ا م ل ت غ ی ی ر ع م ل ک ن د. د ر و ا ق ع ا ی ن م س ؤ ل ی ت ب ط و ر ف ز ا ی ن د ه ا ی ب ر ا ی ن ق ش ر ه ب ر ی ض ر و ر ی ا س ت. د ر ح ق ی ق ت و ج و د ی ک ع ا م ل ت غ ی ی ر م ؤ ث ر ب ه م ع ن ا ی و ج و د ی ک ر ه ب ر ت غ ی ی ر ب ز ر گ ا س ت ( ش ر م ر ه و ر ن و ه م ك ا ر ا ن 2 5( 0 0. ب ن ا ب ر ا ی ن ال ز م ا س ت ت غ ی ی ر ا ت ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ش د ه ب ه م ن ظ و ر ا ی ج ا د ت ح و ال ت س ا ز ن د ه و م ؤ ث ر د ر س ا ز م ا ن ه ا ط ر ا ح ی و م د ی ر ی ت ش و د. د ر ا ی ن م ی ا ن ن ق ش م د ی ر و ر ه ب ر ی ن ی ز د ر س ا ز م ا ن م ی ت و ا ن د م ت ف ا و ت ا ز ن ق ش س ن ت ی آ ن ب ا ش د.

6 () ن د ش ي) ن ا ر ي ا (. ) د م ر س 3931 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه ل ا س / ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف 4 5 ن د ر ک ل ا ع ف ت م س ه ب ه ک ی ی ا ه ن ا م ز ا س د ا ج ی ا ه ب ه ک د ر ا د ی ر ب ه ر ز ا ع و ن ن آ ه ب ز ا ی ن ز و ر م ا ن ا ه ج ط ی ح م ی ر ا ر ط ض ا ط ی ا ر ش و ا ه ن ا ر ح ب ل ح ه ب ل ا ح ن ی ع ر د و د ه د ا ه ب د ن ز ا د ر پ ی م د و خ ی ا ه ل ی س ن ا ت پ سازمانها شرایطی چنین در. د ش ی د ن ا ی ب ر ا ک ف ا د ه ا د ن ر ا چ ا ن ی ت آ ر ا د ت ق ا ه ب ن د ی س ر ی ا ر ب ه ک د ن ن ا د ب د ی ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ز ا ب ل و ح ت ر ض ا ح ر ص ع ر د ر گ ی د ن ا ی ب ه ب. د ن ه د ح ی ج ر ت ) ن د ن ا م ( ف ا د ه ا ه ب ا ر ن ا ی ر ت ش م ی ا ه ز ا ی ن ر ی ی غ ت ه ب ت ب س ن ر و آ و ن ی ا ه ن ا م ز ا س. ت س ا ه د و ب ی ن ا م ز ا س ت م ال س م ه م د ا ع ب ا ز ا ی ک ی ی ت ل و د ت ا ر ر ق م و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ط ی ا ر ش ر ی ی غ ت ه ع م ا ج د ا ر ف ا ه ی ح و ر ر ی ی غ ت ر ا ت ف ر ی ا ه ت ر ا ه م ر ی ی غ ت ه د ا د ن ا ش ن ش ن ک ا و ن ی ا ص و ص خ ر ت ی پ ر د. د ن ز ا س ی م ل و ح ت م ا ر د و خ و کرده تجدیدنظر خود تولیدات ه و ح ن و ل ک ش ر د ر 1 ک ا ر د ی ا ه ه ا گ د ی د ر ا ه ظ ا ی ر ا ی س ب د ر ا د ی م ز ا ی ر و آ و ن " ن ا ز ا د ر پ ه ی ر ظ ن ی ک ی ل ث م ز ا ر ل ف ا ت ف ا د ه ا ر ه ن ا م ز ا س ) ن 2 ) و ش و ت" س ا گ ر ب ا ر ت ا ر ی ی غ ت ت ع ر س و د ن و ر د ن ن ا و ت ی م ن ز و ر م ا ی ا ه ن ا م ز ا س ه ک ت س ا ن آ ز ا ی ک ا ح ) ت 3 ) س ی و ک ن ت خ و م آ ی ا ر ب ی ی ا ه ت ص ر ف ه ب ا ر ا ه ی ت ا ب ث ی ب و ت ا ن ا س و ن ا ه د ی د ر ت د ن ن ا و ت ی م ا ه ن ت ه ک ل ب د ن ن ک ف ق و ت م ) سنجری در ل ق ن ( د ن ن ک ل ی د ب ت ب و ل ط م ی ن ا و خ م ه و ق ب ا ط ت ه. چ ن ا ن چ 2( ( ي د ن ك و ل ي د ر ي ي غ ت د ر گ ا ر ف ز ا ي ش خ ب ت ر و ص ه ب ي ز و م آ ت ت ا ه م ن ا و ن ع ه ب د ی ا ب ر ی ی غ ت ی ا ر ب ش ال ت ه ك د ن د ق ت ع م ي ا ر ب ه د م ع ع ن ا م ك ي د ن ر ي ذ پ ب و د ن ن ك ك ر د ا ر ر ي ي غ ت د ا ر ف ا ر گ ا ي ت ح د ن د ق ت ع م ا ه ن آ. د و ش ه د ا د ش ز و م آ ي ب ر غ جنوب آموزش ه ع س و ت ز ك ر م ( ت س ا ر ا ك ي ا ر ج ا ي ا ر ب ا ه ي ئ ا ن ا و ت و ا ه ت ر ا ه م د و ب م ك ق ف و م ر ي ي غ ت ا ك ي ر م آ د ا ژ ن. د ش ا ب ز ا س و ن خود كه ميداند سازماني را كارآمد سازمان گاردنر جان ن ی ن چ م ه. ) ي ي ا ه ت ر ا ه م و ر ا ت ف ر ر ك ف ز ر ط ش ر و ر پ ي و ر ز ا غ آ ز ا ز ي ن سازمان بهبود ي ا ه ه م ا ن ر ب كه روست ن ي ا ز ا د و ب ه ب ي ا ه ت ي ل ا ع ف ت ي ق ف و م ي ا ر ب. د ن ك ي م ن ي م ض ت ا ر ن ا م ز ا س ر د م و ا د م ي ر و آ و ن ه ك د ن ر ا د د ي ك أ ت د ه ع ت م و د ق ت ع م د و ب ه ب و ر ي ي غ ت ه م ا ن ر ب ي ا ر ج ا ه ب ت ب س ن ن ا م ز ا س ي ال ا ب ت ي ر ي د م ه ك ت س ا الزم سازمان د ش ا ب ه ت ش ا د ي ف ا ك ه ج و ت ن ا م ز ا س ن ا ر ي د م ه ژ ي و ب ن ا ن ك ر ا ك ش ر گ ن و ر ك ف ز ر ط و ر ا ت ف ر ر ي ي غ ت ه ب و د ش ا ب د و خ ت ل و ه س ا ب سازمان اعضای ا ت د و ش ی م ث ع ا ب ر م ا ن ی ا 9731(. گهر ساسان و ي ز ي ر ا پ ه ن ی ش ی پ و ت ا ی ب د ا ه ب ت ی ا ن ع ا ب. د ن ی ا م ن ر ا گ ز ا س ر ا ک ط ی ح م د ی د ح ت ا م ط ال ت و ر م ت س م ت ال و ح ت ا ب ا ر ر ی ی غ ت ه ب ن آ ی ا ض ع ا و ن ا م ز ا س ش ی ا ر گ ر د ر ث و م ل م ا و ع ز ا ی ک ی ی س ر ر ب د ر و م ع و ض و م تی ا ع ل ا ط م 1. peter deraker 2. tafler,shown 3. breg, koest

7 5 5 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه س ب ک ه ا ی ر ه ب ر ی ت ح و لآ ف ر ی ن... / ر ع د ی ا ف س و ر ا ن و ه م ک ا ر ا ن س ب ک ر ه ب ر ی ا س ت. چ ن ا ن چ ه س ب ک ر ه ب ر ی م ن ا س ب م ی ت و ا ن د س ا ز م ا ن ر ا پ ی ش ر و د ر ا ل گ و ی ت غ ی ی ر حفظ کند آ ن ر ا ب ا م ح ی ط و ش ر ا ی ط ج د ی د ت ط ب ی ق ن م ا ی د و نهایتا ا سازمان ر ا در شرایط رقابتی سرزنده ن گ ه د ا ر د. ب ر ا ی ن ا س ا س پ ژ و ه ش ح ا ض ر ب ه م ط ا ل ع ه ا ی ن م و ض و ع پ ر د ا خ ت ه ا س ت ک ه آ ی ا ا س ا س ا ا ب ی ن س ب ک ه ا ی ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن ت ب ا د ل ی و ع د م م د ا خ ل ه ب ا گ ر ا ی ش ب ه ت غ ی ی ر ر ا ب ط ه و ج و د د ا ر د ب ر ا ي ا ي ن م ن ظ و ر سؤ ا ال ت پ ژ و ه ش ب ه ش ر ح ذ ي ل ط ر ح و م و ر د م ط ا ل ع ه ق ر ا ر گ ر ف ت ه ا س ت :. 1 و ض ع ی ت گ ر ا ی ش ب ه ت غ ی ی ر د ر ب ی ن م د ی ر ا ن د ا ن ش گ ا ه ش ه ی د چ م ر ا ن ا ه و ا ز چ گ و ن ه ا س ت. 2 م ی ز ا ن س ب ک ه ا ی ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن ت ب ا د ل ی و ع د م م د ا خ ل ه د ر ب ی ن م د ی ر ا ن د ا ن ش گ ا ه ش ه ی د چ م ر ا ن ا ه و ا ز چ گ و ن ه ا س ت. 3 ر و ش آ ي ا بين سبکهای ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن ت ب ا د ل ی ع د م م د ا خ ل ه و ا ب ع ا د ه ر ی ک ا ز آ ن ه ا با گرایش ب ه ت غ ی ی ر ر ا ب ط ه م ع ن ا د ا ر و ج و د د ا ر د ر و ش پژوهش حاضر ت و ص ي ف ی و ا ز ن و ع ه م ب س ت گ ی ب و د ه است. جامعه آ م ا ر ي پژوهش شامل كليه م د ی ر ا ن د ا ن ش گ ا ه ش ه ی د چ م ر ا ن ا ه و ا ز د ر س ا ل ت ح ص ي ل ي ب ه ت ع د ا د ن ف ر ب و د ن د. ب ه م ن ظ و ر ن م و ن ه گ ي ر ي پ س ا ز ا ن ج ا م م ط ا ل ع ه م ق د م ا ت ي ب ا ا س ت ف ا د ه ا ز ف ر م و ل ب ر آ و ر د ح ج م ن م و ن ه م ع ر ف ي ش د ه ت و س ط م و ر گ ا ن و ج ر س ی ( 7 ) ت ع د ا د 0 8 ن ف ر ب ا ب ه ر ه گ ی ر ی ا ز ر و ش ن م و ن ه گ ی ر ی ت ص ا د ف ی س ا د ه ب ه ع ن و ا ن ن م و ن ه پ ژ و ه ش ا ن ت خ ا ب ش د ن د. د ر ا ی ن پ ژ و ه ش ب ر ا ی گ ر د آ و ر ي د ا د ه ه ا ا ز د و پ ر س ش ن ا م ه ب ه ش ر ح ذ ی ل ا س ت ف ا د ش د : ا ل ف ) پرسشنامه چند ع ا م ل ی رهبری( MLQ1 ): ا ی ن پ ر س ش ن ا م ه ب ر ا ی ا و ل ی ن ب ا ر د ر پ ژ و ه ش ه ا ی ب ر ن ا ر د ب س د ر س ا ل ب ه ک ا ر ب ر د ه ش د ه ا س ت. ج د ی د ت ر ی ن و ی ر ا ی ش پ ر س ش ن ا م ه چ ن د ع ا م ل ی رهبری که د ر س ا ل ت و س ط ب س و آ و ل ی و تنظیم شده ش ا م ل 6 3 پ ر س ش ا س ت ک ه ب ه ا ر ز ی ا ب ی ع و ا م ل و شاخصهای ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن ت ب ا د ل ی و ع د م م د ا خ ل ه م ی پ ر د ا ز د. ا ی ن پ ر س ش ن ا م ه ت و س ط خ و د ب س و د ا ن ش م ن د ا ن ی چ و ن آ و ل ی و گ و د ه م و... م و ر د آ ز م و ن ه ا ی ف ر ا و ا ن ی ق ر ا ر گ ر ف ت ه ا س ت. ر و ا ی ی و ا ع ت ب ا ر آ ن ب ا ر ه ا م و ر د آ ز م و ن ق ر ا ر گ ر ف ت ه ک ه د ر پ ن ج قاره جهان ا ز ا ی ن ا ب ز ا ر ا س ت ف ا د ه ش د ه و ن ت ا ی ج ت ق ر ی ب ا ا م ش ا ب ه ی ب ه د س ت آ م د ه ا س ت ( م و غ ل ی 1 ) د ر پ ژ و ه ش ح ا ض ر پ ا ی ا ی ی پ ر س ش ن ا م ه اصالح شده ف و ق ( ک ه یک سوال آ ن ب ه د ل ی ل پ ا ی ا ی ی پایین حذف گردید ( ب ا ر و ش آ ل ف ا ی 1. Multifactor Leadership Questionnaire

8 ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ی ر ی ت آ م و ز ش ی / س ا ل ه ش ت م / ش م ا ر ه د و م / تابستان کرونباخ 0/19 محاسبه شد که پایایی سبک ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن 0/1 8 س ب ک ر ه ب ر ی تبادلی 0/98 و س ب ک ر ه ب ر ی ع د م م د ا خ ل ه 0/1 7 ب و د. ب ) پ ر س ش ن ا م ه گ ر ا ی ش ب ه ت غ ی ی ر: پ ر س ش ن ا م ه س ن ج ش ن گ ر ش ب ه ت غ ي ي ر ا ت ت و س ط «م ي چ م ك ك ر ي م و ن» ( ن ق ل د ر پ ا ر س ا ) ت ه ي ه ش د ه ا س ت. د ر تحقیق حاضر پ ر س ش ن ا م ه ا ص ال ح ش د ه ف و ق ک ه ش ا م ل 20 س و ا ل و د ا ر ا ی طیف چهار م ر ت ب ه ا ی ل ی ک ر ت ب و د م و ر د ا س ت ف ا د ه ق ر ا ر گ ر ف ت. روايي صوري و م ح ت و ا ي ي پ ر س ش ن ا م ه م ذ ك و ر توسط صاحب ن ظ ر ا ن م و ر د ت ا ی ی د ق ر ا ر گ ر ف ت. د ر تحقيق حاضر پ ا ی ا ی ی پ ر س ش ن ا م ه م ذ ک و ر با ضريب آ ل ف ای ك ر ا ن ب ا خ 0/5 7 م ح ا س ب ه ش د ه ا س ت ك ه ت ا ح د ي ق ا ب ل ق ب و ل م ي ب ا ش د. پ ا ر س ا ( ب( ض ر ي پ ر س ش ن ا م ه گ ز ا ر ش ن م و د ه ا س ت. ي ا ف ت ه ه ا پ ا ي ا ي ي 0/4 7 ر ا ب ر ا ي ا ي ن د ر ا ي ن ب خ ش دادههاي حاصل ا ز پ ژ و ه ش م و ر د ب ر ر س ی ق ر ا ر گ ر ف ت ه ا س ت. ب ه ا ی ن م ن ظ و ر ا ب ت د ا ا ز ک ل پ ر س ش ن ا م ه ب ر گ ش ت د ا د ه ش د ه ق ا ب ل ت ص ح ی ح ک ه ت ع د ا د آ ن 8 7 م و ر د ب و د گ ز ا ر ش ی ا ز ی ا ف ت ه ه ا ی ت و ص ی ف ی در چهار بخش جنسیت م د ر ک ت ح ص ی ل ی پ س ت م د ی ر ی ت ی و س ا ب ق ه م د ی ر ی ت ی ن م و ن ه آ م ا ر ی ا ر ا ئ ه گ ر د ی د ( ج د و ل ش م ا ر ه ) 1. ج ن س ی ت م ر د ز ن ک ا ر ش ن ا س ی و پ ا ی ی ن ت ر م د ر ک ت ح ص ی ل ی ک ا ر ش ن ا س ی ا ر ش د ج د و ل 1. ف ر ا و ا ن ی پ ا س خ گ و ی ا ن ب ه پ ر س ش ن ا م ه د ک ت ر ی آ م و ز ش ی- پ ژ و ه ش ی پ س ت م د ی ر ی ت ی ا د ا ر ی- م ا ل ی س ا ب ق ه م د ی ر ی ت ی د ر ادامه ا ب ت د ا دادههای جمعآوری ش د ه ب ا آ ز م و ن کولموگروف-اسمیرنوف ا ز ن ظ ر ن ر م ا ل و ی ا غ ی ر ن ر م ا ل ب و د ن م و ر د ب ر ر س ی قرار گرفت که ن ت ی ج ه آ ز م و ن ف و ق ن ش ا ن د ا د د ا د ه ه ا غ ی ر ن ر م ا ل ه س ت ن د ( Sig=0/000 ). ب ر ا ی ن ا س ا س د ر ت ح ل ی ل آ م ا ر ی د ا د ه ه ا ا ز آ ز م و ن ه ا ی ن ا پ ا ر ا م ت ر ی ک ا س ت ف ا د ه ش د. س پ س دادههای جمعآوری ش د ه د ر ر ا س ت ا ی س ؤ ا ل ه ا ي پ ژ و ه ش م و ر د ت ج ز ی ه و ت ح ل ی ل ق ر ا ر گ ر ف ت. ل ذ ا ب ه م ن ظ و ر پ ا س خ ب ه س ؤ ا ل ا و ل پ ژ و ه ش در خصوص و ض ع ي ت م ی ا ن گ ی ن ن م ر ا ت گ ر ا ی ش ب ه ت غ ی ی ر د ر ب ی ن م د ی ر ا ن د ا ن ش گ ا ه ش ه ی د چ م ر ا ن ا ه و ا ز ا ز آ ز م و ن ن ا پ ا ر ا م ت ر ی ک د و ج م ل ه ا ی ا س ت ف ا د ه ش د. د ر ا ی ن آ ز م و ن ک ه ن ق ط ه ب ر ش آ ن 2/0 5 د ر ن ظ ر گ ر ف ت ه شد ن ت ی ج ه آ ز م و ن ن ش ا ن د ا د ک ه ب ی ن م ی ا ن گ ی ن ن م ر ه گ ر ا ی ش ب ه ت غ ی ی ر م د ی ر ا ن ب ا ن م ر ه م ع ی ا ر ( 5 ) 2/0 د ر س ط ح خ ط ا ی = 0/5 0 α ت ف ا و ت و ج و د د ا ر د. ب ه

9 7 5 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه س ب ک ه ا ی ر ه ب ر ی ت ح و لآ ف ر ی ن... / ر ع د ی ا ف س و ر ا ن و ه م ک ا ر ا ن ع ب ا ر ت د ی گ ر م ی ا ن گ ی ن ن م ر ه گ ر ا ی ش ب ه ت غ ی ی ر د ر ب ی ن م د ی ر ا ن د ا ن ش گ ا ه ش ه ی د چ م ر ا ن ا ه و ا ز د ر س ط ح خ ط ا ی = 0/5 0 α پ ا ی ی ن ت ر ا ز ن م ر ه م ع ی ا ر ا س ت ( ج د و ل ش م ا ر ه 2 و 3 (. ج د و ل 2. ی ا ف ت ه ه ا ی ت و ص ی ف ی ن م ر ا ت م د ی ر ا ن د ا ن ش گ ا ه ش ه ی د چ م ر ا ن ا ه و ا ز د ر گ ر ا ی ش ب ه ت غ ی ی ر ت ع د ا د 8 7 م ی ا ن گ ی ن 2/3 3 ا ن ح ر ا ف م ع ی ا ر 0/16 2 ک م ت ر ی ن 1/5 7 ب ی ش ت ر ی ن 3/5 3 ج د و ل. 3 ج د و ل آ ز م و ن د و ج م ل ه ا ی م ی ا ن گ ی ن ن م ر ا ت م د ی ر ا ن د ا ن ش گ ا ه ش ه ی د چ م ر ا ن ا ه و ا ز د ر گ ر ا ی ش ب ه ت غ ی ی ر ط ب ق ا ت گ ر و ه ا و ل 2/0 5 گ ر و ه د و م < 2/0 5 ک ل ت ع د ا د 1 6 ا ح ت م ا ل مشاهده شده 0/8 7 س ط ح م ع ن ا د ا ر ی 0/ /2 2 1/ د ر پ ا س خ ب ه س ؤ ا ل د و م پ ژ و ه ش م ب ن ی ب ر و ض ع ی ت م ی ا ن گ ی ن ن م ر ا ت س ب ک ه ا ی ر ه ب ر ی ت ح و ل- آ ف ر ی ن ت ب ا د ل ی و ع د م م د ا خ ل ه د ر ب ی ن م د ی ر ا ن د ا ن ش گ ا ه ش ه ی د چ م ر ا ن ا ه و ا ز ا ز آ ز م و ن ن ا پ ا ر ا م ت ر ی ک د و ج م ل ه ا ی استفاده شد. ن ط ق ه ب ر ش د ر آ ز م و ن م ذ ک و ر ب ا ن ظ ر متخصصان حوزه م ط ا ل ع ا ت م د ی ر ی ت ع د د 3 د ر نظر گرفته ش د. ن ت ی ج ه آ ز م و ن ن ش ا ن د ا د : م ی ا ن گ ی ن نمرات سبکهای ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن و ع د م م د ا خ ل ه م د ی ر ا ن د ا ن ش گ ا ه ش ه ی د چ م ر ا ن ا ه و ا ز د ر س ط ح خ ط ا ی = 0/5 0 α ب ا ال ت ر ا ز ح د م ت و س ط و د ر س ب ک ر ه ب ر ی ع د م م د ا خ ل ه پ ا ی ی ن ت ر ا ز ح د م ت و س ط ا س ت ( ج د و ل ش م ا ر ه 4 و 5 ). ج د و ل 4. ن م ر ا ت م د ی ر ا ن د ا ن ش گ ا ه ش ه ی د چ م ر ا ن ا ه و ا ز د ر س ب ک ه ا ی ر ه ب ر ی م ت غ ی ر س ب ک ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن س ب ک ر ه ب ر ی ت ب ا د ل ی س ب ک ر ه ب ر ی ع د م م د ا خ ل ه ت ح و ل آ ف ر ی ن ت ب ا د ل ی و ع د م م د ا خ ل ه ت ع د ا د م ی ا ن گ ی ن ا ن ح ر ا ف م ع ی ا ر ک م ت ر ین ب ی ش ت ر ی ن 4/7 3 4/7 6 4/ /5 7 0/ / / /9 8 3/7 4 2/ ج د و ل 5. ج د و ل آ ز م و ن د و ج م ل ه ا ی م ی ا ن گ ی ن ن م ر ا ت م د ی ر ا ن د ا ن ش گ ا ه ش ه ی د چ م ر ا ن ا ه و ا ز د ر م ت غ ی ر ه ا س ب ک ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن س ب ک ر ه ب ر ی ت ب ا د ل ی س ب ک ر ه ب ر ی ع د م م د ا خ ل ه س ب ک ه ا ی ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن ت ب ا د ل ی و ع د م م د ا خ ل ه ط ب ق ا ت گ ر و ه ا و ل 3 گ ر و ه د و م < 3 ک ل گ ر و ه ا و ل 3 گ ر و ه د و م < 3 ک ل گ ر و ه ا و ل 3 گ ر و ه د و م < 3 ک ل ت ع د ا د 1 ا ح ت م ا ل مشاهده شده 0/1 0 س ط ح م ع ن ا د ا ر ی 0/ / / /9 9 1/0 0 0/7 2 0/3 7 1/0 0 0/9 9 0/1 0 1/

10 ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ی ر ی ت آ م و ز ش ی / س ا ل ه ش ت م / ش م ا ر ه د و م / تابستان ج ه ت ب ر ر س ی سؤ ا ل س و م پ ژ و ه ش م ب ن ی ب ر و ج و د ر ا ب ط ه م ع ن ا د ا ر ب ي ن س ب ک ه ا ی ر ه ب ر ی ت ح و ل- آ ف ر ی ن ت ب ا د ل ی ع د م م د ا خ ل ه و ا ب ع ا د ه ر ی ک ا ز آ ن ه ا با گرایش ب ه ت غ ی ی ر از ضریب ه م ب س ت گ ی ا س پ ی ر م ن ا س ت ف ا د ه شد. ضریب ه م ب س ت گ ي م ش ا ه د ه ش د ه د ر س ط ح خ ط ا ی = 0/5 0 α ب ی ا ن گ ر آ ن ا س ت ک ه س ب ک ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن و ا ب ع ا د ن ف و ذ آ ر م ا ن ی ا ن گ ی ز ش ا ل ه ا م ب خ ش و م ال ح ظ ه ف ر د ی ب ا گ ر ا ی ش ب ه ت غ ی ی ر ر ا ب ط ه م ث ب ت و م ع ن ا د ا ر د ا ر ن د. ا م ا ب ی ن ب ع د ت ر غ ی ب ذهنی سبک ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن با گرایش ب ه ت غ ی ی ر ر ا ب ط ه م ع ن ا د ا ر ی م ش ا ه د ه ن ش د. ب ر ا ی ن ا س ا س مدیرانی که ا ز س ب ک ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن ن ف و ذ آ ر م ا ن ی و ق د ر ت ا ن گ ی ز ش ا ل ه ا م ب خ ش ب ی ش ت ر ی ب ر خ و ر د ا ر م ی ب ا ش ن د و ه م چ ن ی ن د ر ب ر خ و ر د ب ا ز ی ر د س ت ا ن و پ ی ر و ا ن م ال ح ظ ه ف ر د ی ب ی ش ت ر ی ر ا م د ن ظ ر ق ر ا ر م ی د ه ن د گ ر ا ی ش ب ه ت غ ی ی ر ب ی ش ت ر ی د ا ر ن د. د ر ر ا ب ط ه ب ا س ب ک ر ه ب ر ی ت ب ا د ل ی هم ضریب ه م ب س ت گ ي م ش ا ه د ه ش د ه د ر س ط ح خ ط ا ی = 0/5 0 α ب ی ا ن گ ر و ج و د ر ا ب ط ه م ع ن ا د ا ر م ث ب ت ب ي ن س ب ک ر ه ب ر ی ت ب ا د ل ی و ه ر د و ب ع د آ ن ب ا گ ر ا ی ش ب ه ت غ ی ی ر م ی ب ا ش د. ا ی ن ه م ب س ت گ ی د ر ب ع د م د ی ر ی ت ب ر م ب ن ا ی ا س ت ث ن ا ی ق و ی ت ر ا س ت. ب ه ا ی ن م ع ن ا ک ه م د ی ر ا ن ی ک ه د ر ر ا ب ط ه خ و د ب ا پ ی ر و ا ن و ز ی ر د س ت ا ن ب ه م ز ا ی ا و م ن ا ف ع ح ا ص ل ا ز م ب ا د ل ه ب ی ش ت ر ت و ج ه د ا ر ن د گ ر ا ی ش ب ی ش ت ر ی ب ه ت غ ی ی ر ه م ا ز خ و د ن ش ا ن م ی د ه ن د. و ب ا ال خ ر ه س ب ک ر ه ب ر ی ع د م م د ا خ ل ه ن ی ز ب ا گ ر ا ی ش ب ه ت غ ی ی ر د ا ر ا ی ر ا ب ط ه م ع ن ا د ا ر م ث ب ت م ی ب ا ش د. ب ر ا ی ن ا س ا س م د ی ر ا ن ی ک ه س ب ک ر ه ب ر ی ع د م م د ا خ ل ه د ا ر ن د ا ز ط ر ی ق ا ج ت ن ا ب ا ز ت ص م یم گ ی ر ی م س ت ق ی م و م ت م ر ک ز و ه م چ ن ی ن ا ز ط ر ی ق و ا گ ذ ا ر ی م س ئ و ل ی ت ب ه د ی گ ر ا ن ن س ب ت ب ه ت غ ی ی ر ا ت گ ر ا ی ش م ث ب ت ی ن ش ا ن م ی د ه ن د ( ج د و ل ش م ا ر ه 6 ). ج د و ل. 6 ض ر ا ي ب ه م ب س ت گ ي ب ي ن س ب ک ه ا ی ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن ت ب ا د ل ی ع د م م د ا خ ل ه و ا ب ع ا د آ ن ه ا ب ا گ ر ا ی ش ب ه ت غ ی ی ر م د ی ر ا ن د ا ن ش گ ا ه ی م ت غ ی ر ه ا س ب ک ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن ب ع د ن ف و ذ آ ر م ا ن ی ب ع د ت ر غ ی ب ذ ه ن ی ب ع د ا ن گ ی ز ش ا ل ه ا م ب خ ش ب ع د م ال ح ظ ه ف ر د ی س ب ک ر ه ب ر ی ت ب ا د ل ی ب ع د پ ا د ا ش م ش ر و ط ب ع د م د ی ر ی ت ب ر م ب ن ا ی ا س ت ث ن ا ء س ب ک ر ه ب ر ی ع د م م د ا خ ل ه * : معنی دار د ر س ط ح 5 د ر ص د ضریب همبستگی 0/1 5 گ ر ا ی ش ب ه ت غ ی ی ر س ط ح م ع ن ا د ا ر ی **0/0 0 0 **0/ /8 4 5 **0/000 **0/0 0 0 **0/0 0 0 *0/03 **0/0 0 0 **0/000 0/1 4 0/6 0 0/1 4 0/2 4 0/3 4 0/4 2 0/5 5 0/2 4 * * : معنی دار د ر س ط ح 1 د ر ص د

11 9 5 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه س ب ک ه ا ی ر ه ب ر ی ت ح و لآ ف ر ی ن... / ر ع د ی ا ف س و ر ا ن و ه م ک ا ر ا ن ب ح ث و ن ت ي ج ه گ ي ر ي پژوهش حاضر ب ه م ط ا ل ع ه رابطه سبکهای ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن ت ب ا د ل ی و ع د م م د ا خ ل ه با گرایش ب ه ت غ ی ی ر د ر م د ی ر ا ن د ا ن ش گ ا ه ی پ ر د ا خ ت ه ا س ت. ن ت ا ی ج پژوهش حاکی ا ز آ ن ا س ت ک ه میزان گرایش ب ه ت غ ی ی ر د ر م د ی ر ا ن دانشگاه شهید چمران ا ه و ا ز پ ا ی ی ن ت ر ا ز ح د م ت و س ط ب و د. د ر ت ب ی ی ن نتیجه حاصله م ی- توان گفت ه م ا ن ط و ر ک ه ت غ ی ی ر ا م ر ی ا ج ت ن ا ب ن ا پ ذ ی ر ا س ت م ق ا و م ت د ر ب ر ا ب ر ت غ ی ی ر نیز حتمی و ق ط ع ی ا س ت. چ ن ا ن چ ه ن و ی س ن د گ ا ن ی چ و ن ش ر م ر ه و ر ن ( 1 ) آ ل د ا ک و ا س ت ر ن ز ( 1 ) ک ر ی ت ن ر ( 1 ) گ ر ی ف ن ( 1 ) و د و ر ب ی ن و ا ی ر ل ن د ( 1 ) ب ر ط ب ی ع ی ب و د ن م ق ا و م ت د ر ب ر ا ب ر ت غ ی ی ر ا ش ا ر ه ن م و د ه ا ن د و آ ن ر ا از جمله م و ض و ع ا ت ا س ت ا ن د ا ر د م د ی ر ی ت م ی د ا ن ن د ( د ن ت 1 ) ا ز د ال ی ل ا ح ت م ا ل ی ا ج ت ن ا ب ا ز ت غ ی ی ر م ی ت و ا ن ب ه ع د م ا م ن ی ت ا ق ت ص ا د ی ت ر س ا ز ن ا ش ن ا خ ت ه ه ا ع ا د ت ب ه ه م ر ی خ ت ن ت و ا ز ن ق د ر ت م و ج و د ع د م د ر ک ن ی ا ز ب ه ت غ ی ی ر و ه ن ج ا ر ه ا ی گ ر و ه ی ث ا ب ت ا ش ا ر ه ن م و د. د ر ا ی ن ر ا ب ط ه ن ت ا ی ج ت ح ق ی ق ا ر ی ک ب ی د ن ت ( 1 ) ن ش ا ن د ا د ک ه ا ف ر ا د د ر برابر خود ت غ ی ی ر م ق ا و م ت ن م ی ک ن ن د ب ل ک ه آ ن ه ا د ر ب ر ا ب ر ا ز د س ت د ا د ن م و ق ع ی ت ح ق و ق ر ا ح ت ی و ا م ک ا ن ا ت خ و د ب ه م ق ا و م ت م ی پ ر د ا ز ن د. ه م چ ن ی ن آ ن ا ن د ر ب ر ا ب ر ن ا ش ن ا خ ت ه ه ا ت ح ت ه د ا ی ت ق ر ا ر گ ر ف ت ن و پ ذ ی ر ش ا ی د ه ه ا ی ی ک ه ب ه ن ظ ر ش ا ن م ط ل و ب ن ب ا ش د م ق ا و م ت م ی ک ن ن د. ب ر ا ی ن ا س ا س پ ی ش ن ه ا د م ی ش و د م س ئ و ال ن ت غ ی ی ر ا ت برنامهریزی شده در سازمانها ا ز ط ر ی ق ب ر گ ز ا ر ی د و ر ه ه ا ی آ م و ز ش ی و کارگاهها ا ع ض ا ی س ا ز م ا ن ر ا ا ز پ ی ا م د ه ا ی م ث ب ت ت غ ی ی ر آ گ ا ه س ا ز ن د و ب و س ی ل ه م ش ا ر ک ت د ا د ن آ ن ه ا د ر ف ر ا ی ن د ت ص م ی م گ ی ر ی ا ز م ی ز ا ن م ق ا و م ت آ ن ا ن ب ک ا ه ن د. ا ل ب ت ه د ر این خصوص ت ع ه د م د ی ر ا ن ا ر ش د و ع ا م ال ن ت غ ی ی ر در حمایت ا ز ا ف ر ا د ی ک ه ا ز ت غ ی ی ر م ت ض ر ر م ی ش و ن د د ر ج ل ب ا ع ت م ا د آ ن ا ن ب ه م ن ظ و ر م ش ا ر ک ت د ر ف ر ا ی ن د ت غ ی ی ر و د ل گ ر م ی ب ه آ ن ا ن ب س ی ا ر ر ا ه گ ش ا خ و ا ه د ب و د. ا ز د ی گ ر ا س ت ر ا ت ژ ی ه ا ی ی ک ه ز م ی ن ه گ ر ا ی ش ب ه ت غ ی ی ر ر ا ت س ه ی ل م ی ک ن د م ی ت و ا ن ب ه م ذ ا ک ر ه د س ت ک ا ر ی و ت ن ظ ی م ت س ه ی ل ا م و ر و ت ه د ی د و ا ج ب ا ر ا ش ا ر ه ن م و د. ه م چ ن ی ن م ی ا ن گ ی ن ن م ر ا ت م د ی ر ا ن د ر ب ک ا ر گ ی ر ی س ب ک ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن و ت ب ا د ل ی ب ا ال ت ر ا ز م ت و س ط و د ر س ب ک ر ه ب ر ی ع د م م د ا خ ل ه پ ا ی ی ن ت ر ا ز ح د م ت و س ط ب و د. ب ه ا ی ن ت ر ت ی ب م د ی ر ا ن د ا ن ش گ ا ه شهید چمران ا ه و ا ز ت ر ج ی ح م ی د ه ن د ب ی ش ت ر ا ز س ب ک ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن و ت ب ا د ل ی ا س ت ف ا د ه ن م ا ی ن د. ب ا آ ن ک ه م ی ا ن گ ی ن ن م ر ا ت آ ن ا ن د ر س ب ک ر ه ب ر ی تحولآفرین حدود 4 بود که میتواند گرایش ب ه ت غ ی ی ر آ ن ا ن ر ا ن ی ز د ر پ ی د ا ش ت ه ب ا ش د و ل ی م ی ا ن گ ی ن ن م ر ا ت آ ن ا ن د ر گ ر ا ی ش ب ه ت غ ی ی ر پ ا ی ی ن ت ر ا ز ح د م ت و س ط

12 ت ق ر ی ب ا ا) ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ی ر ی ت آ م و ز ش ی / س ا ل ه ش ت م / ش م ا ر ه د و م / تابستان ن ز د ی ک ب ه م ت و س ط ) م ح ا س ب ه گ ر د ی د. ا ی ن ا م ر م ی ت و ا ن د ن ش ا ن گ ر ا ن د ک ی م ح ا ف ظ ه ک ا ر ی د ر پ ا س خ گ و ی ی ی ا ت ر س ا ز ت م ا ی ل ب ه ت غ ی ی ر ب ا ش د. چ ر ا ک ه به کارگیری سبک ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن ب ه ن و ع ی ب ا گ ر ا ی ش ب ه ت غ ی ی ر ن ی ز ه م ر ا ه ا س ت. چ ن ا ن چ ه ت ح ل ی ل س و ا ل س و م پ ژ و ه ش ح ا ض ر ن ی ز ن ش ا ن د ا د ک ه ب ی ن س ب ک ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن و گرایش ب ه ت غ ی ی ر ر ا ب ط ه م ث ب ت و م ع ن ا د ا ر و ج و د د ا ر د. ه م چ ن ی ن م د ی ر ا ن ب ه ا س ت ف ا د ه ا ز س ب ک ر ه ب ر ی ت ب ا د ل ی و م ب ا د ل ه منافع حاصل ا ز ت ص م ی م ا ت س ا ز م ا ن ی ن ی ز ت و ج ه د ا ر ن د. ا م ا ا ز ب ک ا ر گ ی ر ی س ب ک ر ه ب ر ی ع د م م د ا خ ل ه و و ا گ ذ ا ر ی م س ئ و ل ی ت ب ه ز ی ر د س ت ا ن ا م ت ن ا ع م ی ک ن ن د. س ب ک ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن و ا ب ع ا د ن ف و ذ آ ر م ا ن ی ا ن گ ی ز ش ا ل ه ا م ب خ ش و م ال ح ظ ه ف ر د ی ب ا گ ر ا ی ش ب ه ت غ ی ی ر ر ا ب ط ه م ث ب ت و م ع ن ا د ا ر د ا ر د. د ر ح ا ل ی ک ه ب ع د ت ر غ ی ب ذ ه ن ی ا ز س ب ک ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن ب ا گ ر ا ی ش ب ه ت غ ی ی ر ف ا ق د ر ا ب ط ه م ع ن ا د ا ر ا س ت. د ر ا ی ن ر ا ب ط ه ن ت ی ج ه ت ح ق ی ق ف ر ا ز ج ا و خادمی ( 1 ) ن ش ا ن د ا د ک ه ب ع د ر ه ب ر ی ف ر ه م ن د س ب ک ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن ب ا ب ع د ش ن ا خ ت ی ن گ ر ش ب ه ت غ ی ی ر س ا ز م ا ن ی د ا ر ا ی ا ر ت ب ا ط م ع ن ا د ا ر و ب ا ا ب ع ا د ع ا ط ف ی و ر ف ت ا ر ی آ ن ف ا ق د ر ا ب ط ه م ع ن ا د ا ر ا س ت. ه م چ ن ی ن آ ن ا ن ب ی ن ب ع د م ال ح ظ ه ف ر د ی و ن گ ر ش ب ه ت غ ی ی ر س ا ز م ا ن ی ه ی چ ر ا ب ط ه م ع ن ا د ا ر ی م ش ا ه د ه ن ک ر د ن د ب ع د ت ر غ ی ب ذ ه ن ی ن ی ز ب ا ا ب ع ا د ش ن ا خ ت ی و ر ف ت ا ر ی ر ا ب ط ه م ع ن ا د ا ر د ا ش ت ه و ب ا ب ع د ع ا ط ف ی ر ا ب ط ه ا ی ن د ا ش ت ه ا س ت. ب ا ت و ج ه ب ه ن ت ی ج ه تحقیق حاضر مدیرانی که ا ز ق د ر ت ا ن گ ی ز ش ا ل ه ا م ب خ ش ن ف و ذ آ ر م ا ن ی م ال ح ظ ه ف ر د ی و د ر م ج م و ع ا ز س ب ک ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن ا س ت ف ا د ه م ی ک ن ن د ا ز گ ر ا ی ش ب ه ت غ ی ی ر ب ی ش ت ر ی ب ر خ و ر د ا ر م ی ب ا ش ن د و د ر ب ر خ و ر د ب ا ز ی ر د س ت ا ن و پ ی ر و ا ن ا ز ن ف و ذ آ ر م ا ن ی ب ر خ و ر د ا ر ن د ا ل ه ا م ب خ ش ه س ت ن د و م ال ح ظ ه ف ر د ی ب ی ش ت ر ی ر ا م د ن ظ ر ق ر ا ر م ی د ه ن د. ب ا ت و ج ه ب ه ا ه م ی ت ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن د ر س ا ز م ا ن ه ا ی ا م ر و ز ی و خ ص و ص ا ا د ر س ا ز م ا ن ه ا ی آ م و ز ش ی ک ه د ر آ ن ن ف و ذ و ت ا ث ی ر گ ذ ا ر ی ب ر ز ی ر د س ت ا ن ا ز ا ه م ی ت خ ا ص ی ب ر خ و ر د ا ر ا س ت ( ج ه ت پ ی ر و ی ا ز د س ت و ر ا ل ع م ل ه ا ) و ا ز ط ر ف ی د ی گ ر ا ه م ی ت ت غ ی ی ر و پ ا س خ گ و ی ی ش ا ی س ت ه ب ه ت ق ا ض ا ه ا ی ن ا ش ی ا ز ت غ ی ی ر ا ت محیطی چنین ب ه ن ظ ر م ی ر س د ک ه س ب ک ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن با گرایش ب ه ت غ ی ی ر ا ر ت ب ا ط ت ن گ ا ت ن گ ی د ا ش ت ه ب ا ش د. چ ر ا ک ه پ ر د ا خ ت ن ب ه م ق و ل ه ت غ ی ی ر و ه م پ ا ی ب ا ت غ ی ی ر ا ت م ح ی ط ی ب ه ج ل و ح ر ک ت ک ر د ن ب ه ب ر ق ر ا ر ی ارتباط صحیح ب ا ز ی ر د س ت ا ن و ا ی ج ا د ا ن گ ی ز ه د ر ا ج ر ا ی ب ر ن ا م ه ه ا ی ت غ ی ی ر بستگی خواهد د ا ش ت. ا م ا د ر ر ا ب ط ه ب ا ع د م و ج و د ر ا ب ط ه ب ی ن ت ر غ ی ب ذ ه ن ی با گرایش ب ه تغییر که ب ه د و ر ا ز ح د س و گ م ا ن م ح ق ق ی ن ن ی ز ب و د ا ح س ا س میشود که ب ه تحقیق جامعتری د ر ا ی ن ز م ی ن ه ن ی ا ز ب ا ش د. ز ی ر ا ت ر غ ی ب ذهنی که ب ه م ع ن ا ی ت ال ش م د ی ر ا ن د ر ر ا س ت ا ی ت ف ک ر د و ب ا ر ه د ر م و ر د

13 9 1 6 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه س ب ک ه ا ی ر ه ب ر ی ت ح و لآ ف ر ی ن... / ر ع د ی ا ف س و ر ا ن و ه م ک ا ر ا ن ش ی و ه ه ا ی ق د ی م ی ا ن ج ا م ک ا ر ب ه م ن ظ و ر ی ا ف ت ن ر ا ه ح ل ی ن و و ج د ی د ب ر ا ی د س ت ی ا ب ی ب ه ه د ف و ا ث ر ب خ ش ی ب ی ش ت ر ا س ت م ی ت و ا ن د با گرایش ب ه ت غ ی ی ر ا ر ت ب ا ط ن ز د ی ک ی د ا ش ت ه ب ا ش د. و ب ا ال خ ر ه ا ی ن ک ه ا ز میان سبک- ه ا ی ر ه ب ر ی م و ر د ب ر ر س ی د ر پ ژ و ه ش ح ا ض ر س ب ک ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن ب ی ش ت ر ی ن ا ر ت ب ا ط ر ا ب ا گ ر ا ی ش ب ه ت غ ی ی ر م د ی ر ا ن د ا ن ش گ ا ه ی د ا ر د. ل ذ ا ن ف و ذ د ر ز ی ر د س ت ا ن د ا ش ت ن ش خ ص ی ت ک ا ر ی ز م ا ت ی ک ت ر غ ی ب و ا ل ه ا م ب خ ش ی ب ه ز ی ر د س ت ا ن ا ز م و ل ف ه ه ا ی م ه م د ر گ ر ا ی ش ب ه ت غ ی ی ر م ی ب ا ش د. همچنین سبک ر ه ب ر ی ت ب ا د ل ی و ا ب ع ا د آ ن ( پ ا د ا ش م ش ر و ط و م د ی ر ی ت ب ر م ب ن ا ی ا س ت ث ن ا ء ) با گرایش ب ه ت غ ی ی ر ر ا ب ط ه م ع ن ا د ا ر م ث ب ت د ا ر د. ا ی ن ه م ب س ت گ ی د ر ب ع د م د ی ر ی ت ب ر م ب ن ا ی ا س ت ث ن ا ی ق و ی ت ر ا س ت. ب ه ا ی ن م ع ن ا م د ی ر ا ن ی ک ه د ر ر ا ب ط ه خ و د ب ا پ ی ر و ا ن و ز ی ر د س ت ا ن ب ه م ز ا ی ا و م ن ا ف ع ح ا ص ل ا ز م ب ا د ل ه ب ی ش ت ر ت و ج ه ن ش ا ن م ی د ه ن د گ ر ا ی ش ب ی ش ت ر ی ب ه ت غ ی ی ر ن ی ز ا ز خ و د ن ش ا ن م ی د ه ن د. ن ت ی ج ه م ذ ک و ر ب ا ن ت ا ی ج ت ح ق ی ق ف ر ا ز ج ا و خادمی ( 1 ) د ر ب ع د پ ا د ا ش م ش ر و ط ه م خ و ا ن و د ر ب ع د م د ی ر ی ت ب ر م ب ن ا ی ا س ت ث ن ا ء ن ا ه م خ و ا ن ا س ت. د ر ا ی ن خ ص و ص ا و ل ی و ( ن ق ل د ر ف ر ا ز ج ا و خ ا د م ی 1 ) ا ظ ه ا ر م ی ک ن د پ ا د ا ش م ش ر و ط ب ط و ر م س ت د ل ک ا ر ا ی ی دارد چرا ک ه ت ع ی ی ن ا ن ت ظ ا ر ا ت و ا ه د ا ف ر و ش ن و د ا د ن پ ا د ا ش ب ه پیروان جهت د س ت ی ا ب ی ب ه ا ه د ا ف ا ح ت م ا ال ا آ ن ه ا ر ا ب ه س م ت ا ه د ا ف تعیین شده ب ر م ی ا ن گ ی ز د. ب ر ا ی ن ا س ا س میتوان گفت ا ز آنجا که پ ر د ا خ ت ن ب ه م ق و ل ه ت غ ی ی ر با شکلگیری ت ح و ال ت ی همراه خواهد ب و د ط ب ی ع ی و م ن ط ق ی ب ه ن ظ ر م ی ر س د ک ه م ن ا ف ع و س و د ه ر ی ک ا ز گ ر و ه ه ا ی د ر گ ی ر د ر ف ر ا ی ن د ت غ ی ی ر و د ر م و ق ع ی ت ه ا ی ج د ی د ن ا ش ی ا ز ت غ ی ی ر م و ر د ت و ج ه ق ر ا ر گ ی ر د. ط ب ی ع ت ا ا ا گ ر ف ر د ی ا گ ر و ه ی ب ا ا ج ر ا ی ت غ ی ی ر م و ق ع ی ت و جایگاه خود ر ا د ر خ ط ر ب ب ی ن د ی ا ا ح س ا س ک ن د ک ه آ ی ن د ه ا ی م ب ه م و م ت ز ل ز ل د ا ر د ن ه ت ن ه ا ت م ا ی ل ی ب ه ت غ ی ی ر ن خ و ا ه د د ا ش ت ب ل ک ه د ر ب ر ا ب ر آ ن م ق ا و م ت نیز خواهد ک ر د و ب ه ا ح ت م ا ل ز ی ا د م ت ر ص د ر ا ه و ر و ش ی خ و ا ه د ب و د ک ه م ض ر ا ت ح ا ص ل ا ز ت غ ی ی ر ی ا م ز ا ی ا ی آ ن ر ا ب ه ن ف ع خ و د ب ه ح د ا ق ل و ی ا ح د ا ک ث ر ر س ا ن د. ا ز ط ر ف ی ب ا ت و ج ه ب ه ب ع د م د ی ر ی ت ب ر م ب ن ا ی ا س ت ث ن ا ء س ب ک ر ه ب ر ی تبادلی که د ر آ ن ر ه ب ر ا ن ا ز د ا د ن دستورهای جدید د ر ص و ر ت ی ک ه ر ا ه ه ا ی ق د ی م ی ه ن و ز ک ا ر ا ی ی د ا ش ت ه ب ا ش د ا ج ت ن ا ب م ی و ر ز د و ا ل ب ت ه ب ر ک ا ر ز ی ر د س ت ا ن ن ظ ا ر ت م ی ک ن ن د ت ا ا ز انجام صحیح ک ا ر ه ا اطمینان حاصل ک ن ن د میتواند ضمن ت س ه ی ل ف ر ا ی ن د گ ر ا ی ش ب ه ت غ ی ی ر د ر ز ی ر د س ت ا ن ن و ع ی ث ب ا ت د ر ف ر ا ی ن د ت غ ی ی ر و ا ط م ی ن ا ن ن س ب ی ا ز ن ت ا ی ج آ ن ر ا ب ه ه م ر ا ه د ا ش ت ه ب ا ش د. د ر و ا ق ع س ب ک ر ه ب ر ی ت ب ا د ل ی ا گ ر ب ه د ر س ت ی د ر س ا ز م ا ن ا ع م ا ل ش و د م ی ت و ا ن د ا س ت ر ا ت ژ ی ه ا ی م ش ا ر ک ت م ع ا م ل ه و د ر ن ظ ر گ ر ف ت ن ت س ه ی ال ت ک ه ا ز ج م ل ه

14 ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ی ر ی ت آ م و ز ش ی / س ا ل ه ش ت م / ش م ا ر ه د و م / تابستان ا س ت ر ا ت ژ ی ه ا ی م ق ا ب ل ه ب ا م ق ا و م ت د ر ب ر ا ب ر ت غ ی ی ر ه س ت ن د ر ا ب ه ه م ر ا ه د ا ش ت ه ب ا ش د. س ب ک ر ه ب ر ی ع د م م د ا خ ل ه ن ی ز با گرایش ب ه ت غ ی ی ر د ا ر ا ی ر ا ب ط ه م ع ن ا د ا ر و م ث ب ت ا س ت. ب ر ا ی ن ا س ا س مدیرانی که تا حدود ز ی ا د ی ا ز ت ص م ی م گ ی ر ی ا ج ت ن ا ب م ی و ر ز ن د و م س ئ و ل ی ت ر ا ب ه د ی گ ر ا ن و ا گ ذ ا ر میکنند گرایش ب ی ش ت ر ی ب ه ت غ ی ی ر د ا ر ن د. د ر ا ی ن ر ا ب ط ه میتوان گفت مدیرانی که گرایش ب ه ت غ ی ی ر د ا ر ن د ا ح س ا س میکنند که ال ز م ا س ت ب خ ش ی ا ز ف ع ا ل ی ت ه ا و م س ئ و ل ی ت ه ا ب ه د ی گ ر ا ن ت ف و ی ض ش و د و آ ن ه ا ن ی ز د ر ا م و ر ا ج ر ا ی ی م ش ا ر ک ت د ا ش ت ه ب ا ش ن د. ا ز ط ر ف ی دیگر چنین ب ه ن ظ ر م ی ر س د که الزمه ت م ا ی ل ب ه ت غ ی ی ر و ت ال ش ب ر ا ی ه م ر ا ه ی ب ا ت غ ی ی ر ا ت ا ع ت م ا د ب ه ز ی ر د س ت ا ن و همراه کردن آ ن ه ا د ر ف ر ا ی ن د د س ت ی ا ب ی ب ه ا ه د ا ف ب ا ش د. ب ر ا ی ن ا س ا س گ ر ا ی ش ب ه ت غ ی ی ر ب ا و ا گ ذ ا ر ی م س ئ و ل ی ت ه ا م ش ا ر ک ت ز ی ر د س ت ا ن ت ص م ی م گ ی ر ی غ ی ر م ت م ر ک ز و ا ع ت م ا د ب ه ز ی ر د س ت ا ن همراه خواهد ب و د. ا ی ن ا م ر م ی ت و ا ن د ب ه ت ثبی ت ت غ ی ی ر ا ت ا ع م ا ل ش د ه د ر م ر ا ح ل ق ب ل ک م ک ش ا ی ا ن ی ک ن د. ا ک ن و ن ب ا ت و ج ه ب ه ر ا ب ط ه س ب ک ه ا ی ر ه ب ر ی ف و ق ا ل ذ ک ر ب ا گ ر ا ی ش ب ه ت غ ی ی ر ( ب ر ا س ا س نتایج حاصله د ر پژوهش حاضر ) م ی ت و ا ن ت ب ی ی ن د ی گ ر ی ا ز د س ت ا و ر د ه ا ی پژوهش حاضر ب ا د ر نظر گرفتن ا ل گ و ی س ه مرحلهای کرت ل و ی ن در خصوص ا ی ج ا د ت غ ی ی ر و م د ی ر ی ت تغییر سازمانی ا ر ا ئ ه نمود. کرت ل و ی ن د ر الگوی کالسیک خود سه م ر ح ل ه ر ا ب ر ا ی ا ی ج ا د ت غ ی ی ر در سازمان و م د ی ر ی ت تغییر سازمانی ذ ک ر ک ر د ه ا س ت : 1- م ر ح له ا ن ج م ا د ز د ا ی ی : د ر ا ی ن م ر ح ل ه باید کلیه ن ی ر و ه ا و م ح ر ک ه ا ی ی ر ا ک ه د ا ئ م ا ا ب ر ر و ی ا ن س ا ن ا ث ر م ی گ ذ ا ر ن د د گ ر گ و ن س ا خ ت. ب ه ن ح و ی ک ه ت ع ا د ل ا ن س ا ن چ ن ا ن ب ه م ب خ و ر د ک ه ا ن گ ی ز ه ک ا ف ی ب ر ا ی ت غ ی ی ر ی ا ف ت ن و ک س ب ت ع ا د ل د ر ا و پ ی د ا ش و د. ب ه ع ق ی د ه ل و ی ن د ر ت غ ی ی ر ب ا و ض ع ی ت ی ر و ب ر و م ی ش و ی م ک ه د ر آ ن و ض ع ی ت ن ی ر و ه ا ی م ت ض ا د ا ز ج ه ا ت م خ ت ل ف د ر ا م ر ت غ ی ی ر د خ ا ل ت م ی ک ن ن د. ی ک س ل س ل ه ا ز ا ی ن ن ی ر و ه ا س و ق د ه ن د ه ه س ت ن د و ن ی ر و ه ا یی ج ه ت م خ ا ل ف س ع ی م ی ک ن ن د ا ز ح ر ک ت نیروهای سوق دهنده جلوگیری ب ه ع م ل آ و ر ن د د ر ن ت ی ج ه ی ا ی ن ک ش ش م ت ق ا ب ل یک حالت ت ع ا د ل پ و ی ا ب د س ت م ی آ ی د. ب ه ن ظ ر ل و ی ن ب ه م و ج ب " ت ح ل ی ل م ی د ا ن ن ی ر و" ن ی ا ز ب ه ت غ ی ی ر هنگامی حاصل میشود که ی ا ن ی ر و ه ا ی س و ق د ه ن د ه ا ف ز ا ی ش ی ا ب ن د ی ا ن ی ر و ه ا ی ب ا ز د ا ر ن د ه ک ه د ر ب ر ا ب ر ت غ ی ی ر م ق ا و م ت م ی ک ن ن د ک ا ه ش ی ا ب ن د. 2- ا ی ج ا د ت غ ی یر: و ق ت ی ک ه ف ر د ب ر ا ی ت غ ی ی ر ا ن گ ی ز ش پ ی د ا ک ر د آ م ا د گ ی د ا ر د ک ه ا ل گ و ه ا ی ج د ی د ب پ ذ ی ر د. ر ا ر ف ت ا ر ی پ ذ ی ر ش ا ل گ و ه ا ی ا ط ال ع ط ر ی ق ا ز ج د ی د ر س ا ن ی آ گ ا ه ی د س ت ا و ر د ه ا ی ت غ ی ی ر ب ر گ ز ا ر ی د و ر ه ه ا ی آ م و ز ش ی و ن ه ا ی ت ا ا ا ز ط ر ی ق یادگیری صورت و م ز ا ی ا ب ه م ی گ ی ر د. 3-

15 3 6 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه س ب ک ه ا ی ر ه ب ر ی ت ح و لآ ف ر ی ن... / ر ع د ی ا ف س و ر ا ن و ه م ک ا ر ا ن ا ن ج م ا د م ج د د: ف ر ا گ ر د ی ک ه ب و س ی ل ه آ ن ر ف ت ا ر ا ک ت س ا ب ی ت ا ز ه ب ه ص و ر ت ر ف ت ا ر ا ل گ و ی ا ف ت ه ا ی ب ا ش خ ص ی ت و ی ا ر و ا ب ط ع ا ط ف ی ف ر د ه م س ا ز و ی گ ا ن ه م ی ش و د ک ه ت ث ب ی ت م ج د د ر ف ت ا ر ن ا م ی د ه م ی ش و د. د ر م د ی ر ی ت ت غ ی ی ر د ر س ا ز م ا ن ب ر ا س ا س ا ل گ و ی ف و ق س ب ک ه ا ی ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن ت ب ا د ل ی و ع د م م د ا خ ل ه ک ا ر ک ر د ه ا ی م و ث ر ی م ی ت و ا ن ن د ا ی ف ا ء ک ن ن د. ت ب ی ی ن چ گ و ن گ ی ر ا ب ط ه م ذ ک و ر د ر ش ک ل ش م ا ر ه 1 ا ر ا ئ ه ش د ه ا س ت. ش ک ل. 1 ا ل گ و ی م د ی ر ی ت ت غ ی ی ر س ا ز م ا ن ی ب ر ا س ا س س ب ک ه ا ی ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن ت ب ا د ل ی و ع د م م د ا خ ل ه ب ا ت و ج ه ب ه ش ک ل ف و ق ب ه ن ظ ر میرسد که ب ر ا ی م ر ح ل ه ا و ل الگوی کرت ل و ی ن ( انجمادزدایی ) که د ر آ ن آ م ا د ه س ا ز ی و ت ر غ ی ب و ت ش و ی ق ا ع ض ا ب ر ا ی پ ذ ی ر ش ت غ ی ی ر م و ر د ت و ج ه ا س ت س ب ک ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن ن ق ش م و ث ر ی ا ی ف ا ء ن م ا ی د. د ر ا ی ن ر ا س ت ا اجرای سبک ر ه ب ر ی م ذ ک و ر م ی ت و ا ن د ا ز ط ر ی ق ن ف و ذ د ر ا ع ض ا ی س ا ز م ا ن ت ر غ ی ب و ت ش و ی ق ا ل ه ا م ب خ ش ی و ا ی ج ا د آ م ا د گ ی ذ ه ن ی انگیزه الزم ر ا د ر ک ا ر ک ن ا ن س ا ز م ا ن ب ر ا ی ت غ ی ی ر ف ر ا ه م آ و ر د. د ر م ر ح ل ه د و م ا ل گ و ی ک ر ت ل و ی ن ( ا ی ج ا د ت غ ی ی ر ) ک ه د ر و ا ق ع م ر ح ل ه ا س ت ق ر ا ر مکانیسمهای جدید و ع م ل ی ا ت ی ن م و د ن ب ر ن ا م ه ت غ ی ی ر ا س ت س ب ک ر ه ب ر ی ت ب ا د ل ی م ی ت و ا ن د ب ه ط و ر ق ا ب ل مالحظهای کمک کننده باشد. چنانچه منافع حاصل ا ز تغییر ب د ر س ت ی ب ه ا ط ال ع اعضای سازمان رسانده شود و اعضای سازمان دریابند که ب ر ن ا م ه ت غ ی ی ر م ت ض م ن ت س ه ی ال ت ی ب ر ا ی آ ن ا ن س ا ز م ا ن و ن ه ا ی ت ا ا ج ا م ع ه ا س ت د ر ف ر ا ی ن د ا ج ر ا ی ت غ ی ی ر م ش ا ر ک ت خ و ا ه ن د ن م و د و ب ه ا ح ت م ا ل ز ی ا د م ق ا و م ت ک م ت ر ی ا ز خ و د د ر ب ر ا ب ر آ ن ن ش ا ن خ و ا ه ن د د ا د. د ر ا ی ن خ ص و ص ب ر ا ی م ق ا ب ل ه ب ا م ق ا و م ت ک ا ر ک ن ا ن د ر ب ر ا ب ر ت غ ی ی ر م ی ت و ا ن ا ز ا س ت ر ا ت ژ ی ه ا ی آ م و ز ش و ا ر ت ب ا ط م ش ا ر ک ت ت س ه ی ال ت و پ ش ت ی ب ا ن ی

16 3931 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه ل ا س / ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف 4 6 د ا م ج ن ا ( ن ی و ل ت ر ک ی و گ ل ا م و س ه ل ح ر م ر د. ت ف ر گ ه ر ه ب ه ن ا ک ر ی ز ر ا ت ف ر و ر ا ش ف ق ف ا و ت و ه ر ک ا ذ م د ن ا و ت ی م ه ل خ ا د م م د ع ی ر ب ه ر ک ب س ی ر ی گ ر ا ک ه ب ت س ا ه د ش ا ر ج ا ر ی ی غ ت ت ی ب ث ت ف د ه ه ک ) د د ج م و ی ر ج م ن ا و ن ع ه ب ر ی ی غ ت ف ل ت خ م ی ا ه ش ق ن ر د ن ا م ز ا س ی ا ض ع ا ت ک ر ا ش م ه چ ن ا ن چ. د ش ا ب ب س ا ن م د ا م ت ع ا ی ع و ن و د ا د د ه ا و خ ش ی ا ز ف ا ا ر ن ا م ز ا س ه ب ا ض ع ا د ه ع ت ن ا ز ی م ن ا ن آ ه ب ت ی ل و ئ س م ی ر ا ذ گ ا و ه ب ا ر د ی د ج ط ی ا ر ش ت ی ب ث ت ضمنا ا ر م ا ن ی ا. د م آ د ه ا و خ د و ج و ه ب ا ض ع ا ر ی ا س و ر ی ی غ ت ن ال م ا ع ن ی ب ل ب ا ق ت م ی ا ر ج ا د ن ی ا ر ف ر د ر ث و م د و خ ز ا ب و ه ن ا ه ا گ آ و ی و ق ت ر ا ظ ن ر ص ن ع ه ک ن ی ا ضمن. داشت د ه ا و خ ل ا ب ن د. د ر ی گ ر ا ر ق ه ج و ت د ر و م ت س ا م ز ال ی ر ب ه ر ی ا ه ک ب س ی ر ی گ ر ا ک ه ب و ق و ف ل ح ا ر م بع ا ن م ا م ز ا س ن. 9( ( ز ز ي و ر پ ر ه گ ن ا س ا س و ي د ه م ي ز ي ر ا پ د ا ژ ن ي ن ا ر ي ا ن ا ر ه ت ن ا ر ي ا ي ر ا د ك ن ا ب ي ل ا ع ه س س ؤ م ا ت ي ر و ئ ت ز ا ت ي ر ي د م و ر ش ن. ل ل م ع. د ي د ج ي س ر د ي ا ه ه م ا ن ر ب د ر ب ش ي پ د ر و م ر د ن ا م ل ع م ي ر ا ت ف ر ت ال ي ا م ت و ش ر گ ن ي س ر ر ب ) ( ه ل ا د ب ع ا س ر ا پ : ص ص 4 ه ر ا م ش ل و ا ل ا س ن ا ر ي ا ي س ر د ه م ا ن ر ب ت ا ع ل ا ط م ه م ا ن ل ص ف ن ی ر ف آ ل ل و ح ت ی ر ب ه ر سبکهای بین ه ط ب ا ر ی س ر ر ب. ) (. ن س ح م ی م د ا خ و ی د ه م ا ج ز ا ر ف سال. ی ت ی ب ر ت م و ل ع ر د ه ز ا ت ی ا ه ه ش ی د ن ا ه م ا ن ل ص ف. سازمانی تغییر ه ب ش ر گ ن ص ص ر ب ه ر ی. ) (. ا ض ر د م ح م ی ل ا ز 5 2 ه ر ا م ش. ح ا ب ص م ه م ا ن ل ص ف. ن ی ر ف آ ل و ح ت ت م س. ن ا ر ه ت ی. ش ز و م آ ی ا ه ن ا م ز ا س ر د ی ن ا س ن ا روابط ) ( ی ل ع م ال غ د م ر س. م ش ش و و ا ر گ ل ل ل م ا ع ت. م ر ا ه چ ه ر ا م ش ر. ی ب د ت ه م ا ن ه ا م ل. م ع و ی ر و ئ ت ز ا ی ب ی ک ر ت ل د م و د. ر ی ی غ ت ن ال م ا ع ش ز و م آ 9( (. ا ض ر د م ح ا ی ر ج ن س ه ر ا م ش م و ل ع ه م ا ن ل ص ف. ن ی ر ف آ ل و ح ت ی ر ب ه ر ه ی ر ظ ن د ا ع ب ا و ت ی ه ا م ر ب ی ل ی ل ح ت. ) (. م ی ه ا ر ب ا د م ح م ی ق ج ن س 8 3 و 7 3 ه ر ا م ش. ) س ( ا ر ه ز ل ا ه ا گ ش ن ا د ی ن ا س ن ا ش و ه ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب 4( (. ی د ا ب آ ر خ ف ی د و م ح م ق د ا ص و ی م ظ ا ن ن ی د ل ا س م ش. د ی ع س ی و ض ت ر م ی ل غ و م 3 4 و ت ی ر ی د م ه م ا ن ه ژ ی و. ی ن ا س ن ا م و ل ع س ر د م ه م ا ن ل ص ف. ) ی ا ه ل د ا ب م ش خ ب ل و ح ت ( ی ر ب ه ر ک ب س و ی ف ط ا ع 4 4 شماره. ت ی ر ی د م ت ا ع ل ا ط م ه ل ج م. ن آ ش ج ن س ر ا ز ب ا و ن ی ر ف آ ل و ح ت ی ر ب ه ر. 3( (. ا ض ر ی ل ع Beuger, D. William, A. & Willian B. (2006). Transformational Leadership in Organizations: An Environment-Induced Model. International Journal of management. Vol, 27. No, 1.

17 5 6 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه س ب ک ه ا ی ر ه ب ر ی ت ح و لآ ف ر ی ن... / ر ع د ی ا ف س و ر ا ن و ه م ک ا ر ا ن Hellriyel D., Siocum. J. (1996). Management. Seventh edition, cincinnate, Ohio, south-western college Publishlny. P470. Hersey P., Blanchard K. & Dewey J. (1996). Management of organization Behavior. 6thed. Enylewood cliffs. N. J, Prentice-Hall. Horwitz, I. B.; Horwitz, S. K.; Daram, P.; Brandt, M. L.; Brunicardi, F. Ch. and Awad, S. S. (2008). Transformational, Transactional, and Passive- Avoidant Leadership Characteristics of a Surgical Resident Cohort: Analysis Using the Multifactor Leadership Questionnaire and Implications for Improving Surgical Education Curriculums, Journal of Surgical Research, xx, xxx, PP: Shermerhorn, J.R., James, G. H., Richard, N. O. (2005). Organizational Behavior Ninth Edition. John Wiley & Sons, Inc. Oshagbemi T. (2004) Age Influence on the Leadership Styles and Behavior of Managers. Empoloyee Relation Journal. Vol, 21. No, 1. PP, Stone, A. Gregory, R. F. & Robert, Patterson Kathleen. (2003). Transformational Versus Servant Leadership A Difference in Leader Focus. Servant Leadership Roundtable. October. PP, (2001). The school culture. Southwest Educational Development laboratory (SEDL). February.

18

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل &

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل & ن- س ح ی ژ ر ن ا ل ا ق ت ن ا ر د ر ا و ی د ي ر ي گ ت ه ج و د ی ش ر و خ ش ب ا ت ه ی و ا ز و ت ه ج ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ر ال ر ه ش ي د ر و م ه ع ل ا ط م ( ي ر ي س م ر گ ي ا ه ر ه ش ر د ن ا م ت خ ا س ل خ

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر ل- ال ج ه) ن و م ن م د ر م ت ک ر ا ش م د ر ک و ر ا ب ر ه ش ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن ) س و ل ا چ ر ه ش 6 ه ل ح م : د ر و م 1 ل م آ م ظ ع ل ال ج ر و ن د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه

Διαβάστε περισσότερα

م ح ق ق س ا خ ت ه () ک ا ر ش ن ا س- ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 1 ب ه ا ر 3 9 3 1 ص ص -8 6 1 1 3 4 1

Διαβάστε περισσότερα

ت خ ی م آ ر ص ا ن ع ز ا ن ا گ د ن ن ک د ی د ز ا ب ی د ن م ت ی ا ض ر ی س ر ر ب د

ت خ ی م آ ر ص ا ن ع ز ا ن ا گ د ن ن ک د ی د ز ا ب ی د ن م ت ی ا ض ر ی س ر ر ب د ه ت خ م آ ر ص ا ع ز ا ا گ د ک د د ز ا ب د م ت ا ض ر س ر ر ب د ال م ج ر ب ر گ ش د ر گ ب ا ر ا ز ا ب خالر امر ا ر ا ا ر ه ت ا ر ه ت ه ا گ ش ا د ت ر د م ه د ک ش ا د ا گ ر ز ا ب ت ر د م ه و ر گ ر ا د ا ت س

Διαβάστε περισσότερα

2 - Robbins 3 - Al Arkoubi 4 - fry

2 - Robbins 3 - Al Arkoubi 4 - fry ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 3 پاییز 3931 ص ص -6 4 1 1 1 2 ح م ی د ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ی ن ر ه ب ر ی

Διαβάστε περισσότερα

ص ا د ق ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 1 ب ه ا ر 3 9 3 1 ص ص -2 8 5 9 م ق ا ی س ه م ی ز ا ن ک ا ر ب س ت

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ا م ز ا س ی ر ت ر ا ت ی و ه ر ی ظ ن ( ن ا ر ظ ن ب ح ا ص و

ی ن ا م ز ا س ی ر ت ر ا ت ی و ه ر ی ظ ن ( ن ا ر ظ ن ب ح ا ص و ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 3 پاییز 3931 ص ص -9 9 7 9 ر ا ب ط ه ب ی ن ر ا ه ب ر د ه ا ی م د ی ر ی ت ت

Διαβάστε περισσότερα

An Investigation into Personal and Organizational Factors Affecting the Creativity of the National Iranian Gas Company Employees

An Investigation into Personal and Organizational Factors Affecting the Creativity of the National Iranian Gas Company Employees Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 3/Issue/Summer 0 PP: -34 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ی ص ن ع ت ی / س ا ز م ا ن ی س ا ل س و م. ش م ا ر ه ی ا ز د ه م ت ا ب س ت ا ن 9 3 ص ص : 3-4 ب ر

Διαβάστε περισσότερα

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir ه ب د ن و ا د خ م ا ن ه د ن ش خ ب ن ا ب ر ه م ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی - پ ژ و ه ش ی ر ه ب ر ی و م د ير ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر ب ه ا س ت ن ا د م ص و ب ا ت ک

Διαβάστε περισσότερα

2

2 م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ر ت آ م و ز ش د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه ب ه ا ر 9 3 ص ص -8 3 7 ح س ن ع ل ب ر ر س ر ا ب ط ه م ا ن ر ه ب ر ت ح

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 5 4-8 5 ص ص EFQM ی ل ا ع ت ل د م س ا س ا ر ب ی ن ا م ز

Διαβάστε περισσότερα

ل ی ل خ د و و ا د ه ا ر ج ا ه م ز ا ن ه ب 3 د ن ک م ی ل س ی ف ر ش ا د ی ش ر ف : ه د ی ک چ.

ل ی ل خ د و و ا د ه ا ر ج ا ه م ز ا ن ه ب 3 د ن ک م ی ل س ی ف ر ش ا د ی ش ر ف : ه د ی ک چ. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 5931 پاییز 3 ه ر ا م ش م ه د ل ا س 5 1 1-12 3 ص ص ی ل ی ل خ د و و ا د ه ب ی ل غ ش ت ی ا ض ر ی ر گ ی ج ن

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 م ط ا ل ع ه) پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم / شماره سوم / پاییز 49 Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 ر ت ب ه ب ن د ی ع و ا م ل م و ث ر ب ر ا ر ز ی ا ب ی ع م ل ک ر د م د ی ر

Διαβάστε περισσότερα

1 2 Marsick & Watkins 3. Saw, Wilday & Harte 4 -Chen & Kuo 5. Liao,Chang & Wu 6 -Garvin

1 2 Marsick & Watkins 3. Saw, Wilday & Harte 4 -Chen & Kuo 5. Liao,Chang & Wu 6 -Garvin ي ش ز و م آ ت ي ي د م و ی ب ه ه م ا ن ل ص ف ا س م گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 زمستان 4 ه ا م ش م ت ش ه ل ا س 1 1 1-10 3 ص ص ه د ن ی گ د ا ی ن ا م ز ا س ای ه ه ف ل ؤ م ت س ب ا ک ا ب

Διαβάστε περισσότερα

ر ه ش ت ی ر ی د م ه ب ن ا د ن و ر ه ش د ا م ت ع ا ن ا ز ی م ی ب ا ی ز ر ا )

ر ه ش ت ی ر ی د م ه ب ن ا د ن و ر ه ش د ا م ت ع ا ن ا ز ی م ی ب ا ی ز ر ا ) ه) ن و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ر ه ش ت ی ر ی د م ه ب ن ا د ن و ر ه ش د ا م ت ع ا ن ا ز ی م ی ب ا

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 م و ر د م ط ا ل ع ه :) پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم / شماره سوم / پاییز 49 Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر

Διαβάστε περισσότερα

ا د ی بن ت و ی ولا ی ذ ار گ د ف ه ما ن ت

ا د ی بن ت و ی ولا ی ذ ار گ د ف ه ما ن ت ي ش ز و م آ ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا س م ز 4 ه ر ا م ش م ف ه ل ا س 1 4-55 ص ص ه ط س و م ع ط ق م ر خ د ن ا ز و م آ ش ن ا د س ر

Διαβάστε περισσότερα

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ار س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 5 7-4 9 ص ص ش ق ه ع ل ا ط م ا ب ا م ز ا س ر گ د ا ر ب ر ا ز گ ت م د خ ر ب

Διαβάστε περισσότερα

Gholami, S. Ph.D student of Educational Psychology, University of Tabriz, Iran

Gholami, S. Ph.D student of Educational Psychology, University of Tabriz, Iran Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 4/Issue14/Spring 2013 PP: 2135 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ص ن ع ت / س ا ز م ا ن س ا ل چ ه ا ر م. ش م ا ر ه چ ه ا ر د ه م بهار 2931 ص ص : 3 5 2 1 1

Διαβάστε περισσότερα

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن ز ا س م ه ی ر ا م ع م ی ح ا ر ط و ی م ی ل ق ا ش ی ا س آ ی ا ه ص خ ا ش ی س ر ر ب ن ا ج ن ز ر ه ش م ی ل ق ا ا ب ی ر ی د م ی د ه م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر ت ش ا ک ل ا م ی ت ع ن ص ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی

Διαβάστε περισσότερα

م ش د ی ج م ن گ ر ب ه م ط ا ف ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی گ ر ز ب

م ش د ی ج م ن گ ر ب ه م ط ا ف ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی گ ر ز ب ش) خ ب ر 4 ف ن ر ا د ی ا پ ه ع س و ت د ر ک ی و ر ا ب ی ر ه ش ل ق ن لو م ح ی ط ی ح م ت س ی ز ت ا ر ث ا ی ب ا ی ز ر ا ) ر ی ال م ر ه ش ی ز ک ر م س م ش د ی ج م ن ا ر ی ا ر ی ال م ر ی ال م د ح ا و ی م ال س

Διαβάστε περισσότερα

ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ر ا ی ش ن ا د - 3.

ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ر ا ی ش ن ا د - 3. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9-3 2 ص ص ن ا ر ی د م ی ن ا م ز ا س س ف ن ت ز ع و ه ی ح

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 4-8 5 ص ص د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ن ا ي و ج ش ن ا

Διαβάστε περισσότερα

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir ه ب د ن و ا د خ م ا ن ه د ن ش خ ب ن ا ب ر ه م ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ر ه ب ر و م د ير ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر ب ه ا س ت ن ا د م ص و ب ا ت ک م س و

Διαβάστε περισσότερα

ق ل ر ا ق د ا ج س 2 م ی ر ک ر و پ د ی س 3

ق ل ر ا ق د ا ج س 2 م ی ر ک ر و پ د ی س 3 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 5 9-5 1 1 ص ص د ا و ج ت ا س س ؤ م ش ه و ژ پ ا س ا ش ر ا ک ا ه ف ر ح ا ه

Διαβάστε περισσότερα

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 5 1-9 7 1 ص ص ن ا ر ب د ه ا گ د د ز ا و ن ع م ر ب ه ر ا ه

Διαβάστε περισσότερα

Employees in Oil Refinery Company

Employees in Oil Refinery Company Journal of Industrial/Organization Psychology Vol 3/Issue10/Spring 2012 PP: 73-84 ی ن ا م ز ا س / ی ت ع ن ص ی س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 1 9 3 1 ر ا ه ب م ه د ه ر ا م ش م و س ل ا س 3 7-4 8 : ص ص ن ا

Διαβάστε περισσότερα

ن ا ب ر ق د ا و ج د م ح م ن

ن ا ب ر ق د ا و ج د م ح م ن ه ک ب ش ت ی ض و و ی ژ و ل و ف م و ئ ژ ا ب ن آ ه ط ب ا و ی ن و ک س م ی ا ه ز ا س و ت خ ا س ه س و ت ل ی ل ح ت ی ل ز ن ا ن ب ه ش ج ن پ ه ی ح ا ن : ی و م ه ل ا ط م ی ه ش ن و ت ا ف ا ص ت و ل ق ن و ل م ح 1 ه

Διαβάστε περισσότερα

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ 5 7 0-9 : 5 2 ی پ ا ی پ 1 9 3 1 م و د ه ا م ش م ت ش ه ه و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ک ی م ه ی ش ن م و ی د ی و پ س و ت پ ی ک ی ا ه ت س ی س و و ا ی ز ا س ا د ج ت ه ج ب س ا ن م ی ش و ی ف ع م ه د و

Διαβάστε περισσότερα

2. Cropanzano, Byrne, Bobocel & Rupp 3. Maslach, & Leiter 4. Kivimaki,, Elovainio,., Vahtera., & Ferrie 5. Masterson., Lewise, Goldman, & Taylor 6.

2. Cropanzano, Byrne, Bobocel & Rupp 3. Maslach, & Leiter 4. Kivimaki,, Elovainio,., Vahtera., & Ferrie 5. Masterson., Lewise, Goldman, & Taylor 6. و ب و ش ش ز و م آ ت ر د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 9-4 1 1 ص ص ت ل ا د ع ن ی ب ط ا ب ت ر ا ن ی ی ب ت ر د

Διαβάστε περισσότερα

ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر غ ا ر م ن ا ت س ر ه ش ه ط س و ت م س ر ا د م 3

ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر غ ا ر م ن ا ت س ر ه ش ه ط س و ت م س ر ا د م 3 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 3 1-4 4 1 ص ص ن ا ر دبی نی ا م ز ا س د ه ع ت و تی

Διαβάστε περισσότερα

Investigation of relation between work values with job and work involvement among oil refinery personnel of Isfahan

Investigation of relation between work values with job and work involvement among oil refinery personnel of Isfahan Journal of Industrial/Organization Psychology Vol 5/Issue19/Summer 2014 PP: 31-41 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ی ص ن ع ت ی / س ا ز م ا ن ی س ا ل پ ن ج م ش م ا ر ه ن و ز د ه م تابستان 3931 ص ص : 4-1 3

Διαβάστε περισσότερα

ر ک خواهد کمک ر گ ی د ن ا م ز ا س ر د ی ر ا ک م ا ج ن ا ه ب د ا ی ز ل ا م ت ح ا ه ب و ر ا ک ک ی م ا ج ن ا ر د ی ن ا م ز ا س 6

ر ک خواهد کمک ر گ ی د ن ا م ز ا س ر د ی ر ا ک م ا ج ن ا ه ب د ا ی ز ل ا م ت ح ا ه ب و ر ا ک ک ی م ا ج ن ا ر د ی ن ا م ز ا س 6 م ط ا ل ع ه) ک م ا ل ف ص ل ن ا م ه ه ب ی و م د ي ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ م س ا س ا ل ه ش ت م. ش م ا ه 2 تابستان 3931 ص ص -8 5 1 1 9 3 پ ی ش ب ی ن ی ف ت ا ش ه و ن د ی

Διαβάστε περισσότερα

ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 2 تابستان 3931 ص ص -7 8 6 7 ت ب ن ر ا ب ط ه ب ن ف ر ه ن گ س ا ز م ا ن و س ال

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا ت س م ز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 5-70 ص ص ه ر و د م و س ل ا س ن ا ز و م آ ش ن ا د ن

Διαβάστε περισσότερα

نگرشهاي كارشناس چكيده توسعهي نشان ميدهد

نگرشهاي كارشناس چكيده توسعهي نشان ميدهد فصلنامه علمي-پژوهشي نو در جغرافياي انساني نگرشهاي 1395 سال هشتم شماره چهارم پاييز گردشگري در منطقه آزاد اروند راهكارهاي توسعه بررسي 1 پريسا سجادي جهانگردي موسسه آموزش عالي قشم قشم ايران جهانگردي گرايش

Διαβάστε περισσότερα

amongst the Faculty Members

amongst the Faculty Members Journal of Industrial/Organization Psychology Vol 3/Issue9/Winter 2012 PP: 919 ن ا م ز ا س / ت ع ن ص س ا ن ش ن ا و ر م ا ن ل ص ف 0 9 3 1 ن ا ت س م ز م ن ر ا م ش م و س ل ا س 9 19 : ص ص م ل ع ت أ ا ض ع ا

Διαβάστε περισσότερα

ATLAS green. AfWA /AAE

ATLAS green. AfWA /AAE مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت K S A ا إل ص د ا ر ا ل د و ل ي ٠ ١ مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت ٠ ٣ ج و ھ ر ة( ع د ت خ ص ص ة م TENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUC ح د د ة م ا ل ھ و ي ة و ا ال ب ت ك ا ر و ا ل ط م و

Διαβάστε περισσότερα

ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س

ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س ر 2 ف د ا ه ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 3931 تابستا 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 7 2-7 4 ص ص ص خ ش ش ا د ت ر د م ت ر ا ه م و ا م ز ا س

Διαβάστε περισσότερα

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ * د ن س ی و ن د ی ع س د ی س 12 1 : 24 ی پ ا ی پ 9 3 1 1 ل و ا ر ا م ش م ت ش ر و د / ی ک ش پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ی ر ش ن ش ر و ر پ و ر ی ث ک ت ع ر ا م ی ی ا ی ر ت ک ا ب ی ا ی ر ا م ی ب ع ل ا ط م

Διαβάστε περισσότερα

2. Knowledge Management

2. Knowledge Management ز و م آ ت در م و ر ب ر م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ا گ ن ا د 5 9 3 1 ر ا ب 1 ر ا م م د ل ا س 1 0 1-9 1 1 ص ص ن س ح ل ک ر ا د ا ر د ن ا م ز ا س ت م ال س ا ب ن ا د ت ر د م ر ا ر ق ت

Διαβάστε περισσότερα

ی ا و ق ت د و ع س م ن

ی ا و ق ت د و ع س م ن ه د ک چ ت م ال س ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ر ث و م ل م ا و ع د ب ت و ل و ا و ا س ا ش ر و پ ل ر ب ک ا ل ع د س ا ر ا ا ه ف ص ا ه و ژ پ ص خ ا ش ه ا گ ش ه و ژ پ ر ا د ا ت س ا ا و ق ت د و ع س م ا ر ا ا ه ف

Διαβάστε περισσότερα

Phallocryptus spinosa ر ا

Phallocryptus spinosa ر ا 0 8 7 ا و لي ن گ ز ا ر ش م ش ا ه د ه Phallocryptus spinosa ا س ت ا ن ه ا ی ا ز و ي ز د ف ا ر س د ر ج ن و ب Anostraca( )Crustaceae; اي ر ا ن ب ه ر و ز 4 4 2 آ ت ش ب ا ر *, ر ا م ي ن م ن ا ف ف ر ن ا ص ر

Διαβάστε περισσότερα

(Camelus dromedarius)

(Camelus dromedarius) س ع ی د و 6 ن ش ر ی ه م ی ک ر ب ی و ل و ژ ی د ا م پ ز ش ک ی / د و ر ه ی ا ز د ه م ش م ا ر ه د و م 1 4 9 3 پ ی ا پ ی 0-9 1: 3 7 9 ج د ا س ا ز ی ک و ه ا ن ه ا ی ر ا ن ی و ش ن ا س ا ی ی گ و ن ه ه ا ی ا ن

Διαβάστε περισσότερα

Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 6 Πίστη Θειο διάταγμα (Κάνταρ Πεπρωμένο) اإليمان بالقدر. Άχμαντ Μ.Ελντίν

Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 6 Πίστη Θειο διάταγμα (Κάνταρ Πεπρωμένο) اإليمان بالقدر. Άχμαντ Μ.Ελντίν Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 6 Πίστη Θειο διάταγμα (Κάνταρ Πεπρωμένο) الركن السادس من أركان اإليمان بالقدر اإليمان: Άχμαντ Μ.Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org Τζαμί «Σάλαφ

Διαβάστε περισσότερα

ة من ي لأ م و ة بي ال ع ج 2 1

ة من ي لأ م و ة بي ال ع ج 2 1 ج ا م ع ة ن ا ي ف ا أل م ن ي ة ل ل ع ل و م ا ل ع ر ب ي ة = = =m ^ á _ Â ª ^ = I = } _ s ÿ ^ = ^ È ƒ = I = ø _ ^ = I = fl _ Â ª ^ = I = Ó É _ Î ÿ ^ = = =KÉ ^ Ñ ƒ d = _ s Î = Ñ π ` = f = π à ÿ ^ Ñ g ƒ =

Διαβάστε περισσότερα

د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن

د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن ه د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن ا ر م ا ک 3 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن 1 3 1-12 4 : 9 2 ی پ ا ی پ ی ا ه ه ی و س ی و ر ی ن ا ر ی ا ل س ع ر و ب ن ز

Διαβάστε περισσότερα

Bacaan Doa dan Dzikir serta Taubat pilihan

Bacaan Doa dan Dzikir serta Taubat pilihan ijk Bacaan Doa dan Dzikir serta Taubat pilihan Dibawah ini adalah Dzikir Nabawiyah yang dibaca / diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk ummatnya dan Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk diamalkan semua ummatnya.

Διαβάστε περισσότερα

Οι 5 πυλώνες της πίστης: Μέρος 2 Πίστη στους αγγέλους

Οι 5 πυλώνες της πίστης: Μέρος 2 Πίστη στους αγγέλους Οι 5 πυλώνες της πίστης: Μέρος 2 Πίστη στους αγγέλους أركان اإلميان - الركن الثاين : اإلميان ابملالئكة Άχμαντ Μ. Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org - Τζαμί «Σάλαφ ους Σαάλιχ»

Διαβάστε περισσότερα

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ 3 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن 3 4 1 13 5 : 9 2 ی پ ا ی پ ر د ی ز ا ئ ل ک و ن و ب ی ر ی س ک ا د ت ی ل ا ع ف ی س ر ر ب ی ر و ت س ا پ س و ک و ک و

Διαβάστε περισσότερα

S Ô Ñ ª ^ ھ ھ ھ ھ ا حل م د هلل ا ل ذ ي أ ك ر م ا ل ب رش ي ة ة ب م ب ع ث ا ل ر مح ة ا مل ه د ا ة و ا ل ن ع م ة املسداة خرية خ ل ق ا هلل ا ل ن ب ي ا مل ص ط ف ى و ا ل ر س و ل ا مل ج ت ب ى ن ب ي ن ا و إ م

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

الركن الخامس من اركان االيمان اإليمان باليوم

الركن الخامس من اركان االيمان اإليمان باليوم Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 5 Πίστη στην Ημέρα της Κρίσης الركن الخامس من اركان االيمان اإليمان باليوم اآلخر Άχμαντ Μ.Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org Τζαμί «Σάλαφ ους

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۴ اسفند ۹۲ جلسه ی : چند مثال مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهدی پاک طینت (تصحیح: قره داغی گیوه چی تفاق در این جلسه به بررسی و حل چند مثال از مطالب جلسات گذشته

Διαβάστε περισσότερα

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم 1 ماشیه ای توریىگ مقدمه فصل : سلسله مزاتب سبان a n b n c n? ww? زبان های فارغ از متن n b n a ww زبان های منظم a * a*b* 2 زبان ها پذیرفته می شوند بوسیله ی : ماشین های تورینگ a n b n c n ww زبان های فارغ

Διαβάστε περισσότερα

Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur.

Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur. ( ijk Assalamu 'Alaikum Wr.Wb. Pak Dasrul, Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur. Kepada Fir'un di dalam kuburnya

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

الركن الثالث من أركان اإليمان: اإليمان بالكتب

الركن الثالث من أركان اإليمان: اإليمان بالكتب Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 3 Πίστη στα βιβλία του Αλλάχ الركن الثالث من أركان اإليمان: اإليمان بالكتب Άχμαντ Μ.Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org Τζαμί «Σάλαφ ους Σαάλιχ»

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تحلیل مدار به روش جریان حلقه تحلیل مدار به روش جریان حلقه برای حل مدار به روش جریان حلقه باید مراحل زیر را طی کنیم: مرحله ی 1: مدار را تا حد امکان ساده می کنیم)مراقب باشید شاخه هایی را که ترکیب می کنید مورد سوال مسئله نباشد که در

Διαβάστε περισσότερα

خ ہ ت ارف ادب جا زہ [+ ا ] through a cough and hiccough, he still had a rough

خ ہ ت ارف ادب جا زہ [+ ا ] through a cough and hiccough, he still had a rough ا ک( و ا ہ خان ب ری" ا جم ح د ث ان تح ات ا ہ پ جاب ) اج ) خ ا اور ت ظ ا واز ہ خ ہ ہ ا با د ا پر پا جا وا زبا وں ا ک روا ت ہ ان وت اور خ ا ا ار ں ت اد پا ا جاتا ہ تبد اں وت ات وا ن وجہ و وع پز ر وت ں جو

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی «تمرین شماره یک»

بسمه تعالی «تمرین شماره یک» بسمه تعالی «تمرین شماره یک» شماره دانشجویی : نام و نام خانوادگی : نام استاد: دکتر آزاده شهیدیان ترمودینامیک 1 نام درس : ردیف 0.15 m 3 میباشد. در این حالت یک فنر یک دستگاه سیلندر-پیستون در ابتدا حاوي 0.17kg

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ دانشکده ی علوم ریاضی نظریه ی زبان ها و اتوماتا ۲۶ ا ذرماه ۱۳۹۱ جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارندگان: حمید ملک و امین خسر وشاهی ۱ ماشین تور ینگ تعریف ۱ (تعریف غیررسمی ماشین تورینگ)

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

دبیرستان غیر دولتی موحد

دبیرستان غیر دولتی موحد دبیرستان غیر دلتی محد هندسه تحلیلی فصل دم معادله های خط صفحه ابتدا باید بدانیم که از یک نقطه به مازات یک بردار تنها یک خط می گذرد. با تجه به این مطلب برای نشتن معادله یک خط احتیاج به داشتن یک نقطه از خط

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

ANTIGONE Ptolemaion 29Α Tel.:

ANTIGONE Ptolemaion 29Α Tel.: Ενημερώσου για τα τις δράσεις μας μέσα από τη σελίδα του 123help.gr και κάλεσε στο 2310 285 688 ή στείλε email στο info@antigone.gr για περισσότερες πληροφορίες. Get informed on ANTIGONE s activities through

Διαβάστε περισσότερα

الركن الرابع من أركان اإلميان: اإلميان ابلرسل

الركن الرابع من أركان اإلميان: اإلميان ابلرسل Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 4 Πίστη στoυς Προφήτες/Αγγελιοφόρους الركن الرابع من أركان اإلميان: اإلميان ابلرسل Άχμαντ Μ.Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org Τζαμί «Σάλαφ ους

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه 2 1* فرانک معتمدی فرید شیخ االسالم 1 -دانشجوی دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ 1 مبحث بيست و چهارم: اتصال مثلث باز (- اتصال اسكات آرايش هاي خاص ترانسفورماتورهاي سه فاز دانشگاه كاشان / دانشكده مهندسي/ گروه مهندسي برق / درس ماشين هاي الكتريكي / 3 اتصال مثلث باز يا اتصال شكل فرض كنيد

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عددی ضریب عبور موج در موجشکنهای شناور دارای اشکال هندسی متفاوت و آبخور یکسان

بررسی عددی ضریب عبور موج در موجشکنهای شناور دارای اشکال هندسی متفاوت و آبخور یکسان ششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل 14 و 15 اردیبهشت ماه 1394 تهران دانشگاه صنعتی شریف بررسی عددی ضریب عبور موج در موجشکنهای شناور دارای اشکال هندسی متفاوت و آبخور یکسان حبیب حکیم زاده علی کبیری 1 دانشیار

Διαβάστε περισσότερα

نانوالیه. Investigation of Structural and Electronic Properties of Chalcopyrite Semiconductors in Bulk and its Nanolayers: Ab initio Study

نانوالیه. Investigation of Structural and Electronic Properties of Chalcopyrite Semiconductors in Bulk and its Nanolayers: Ab initio Study علوم و مهنذسی سطح 69-80)1396(31 بزرسی خواص الکتزونی و ساختاری تزکیبهای کلکوپزیت در حالت انبوهه و نانوالیه حمذاله صالحی الهام گزدانیان گش ف ض ل دا طگا ض ذ چوشاى ا اص ( دریافت مقاله: 95/03/09- پذیزش مقاله:

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور فصل سوم: 3 روابط طولی درشکلهای هندسی درس او ل قضیۀ سینوس ها یادآوری منظور از روابط طولی رابطه هایی هستند که در مورد اندازه های پاره خط ها و زاویه ها در شکل های مختلف بحث می کنند. در سال گذشته روابط طولی

Διαβάστε περισσότερα

کار گا آه سضی کاربزد آهار زم افشار SPSS در پژ ص

کار گا آه سضی کاربزد آهار زم افشار SPSS در پژ ص کار گا آه سضی کاربزد آهار زم افشار SPSS در پژ ص عضو By:Reza Mazloum, PhD candidate 1 سیدرضا مظلوم ىیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دکتری پرستاری rmazlomr@mums.ac.ir آهار تحلیلی یا است باطی Analytic Statistics

Διαβάστε περισσότερα

به روش الیهبرداری الکتروشیمیائی

به روش الیهبرداری الکتروشیمیائی )س( مجلة فیزیک کاربردی دانشگاه الزهرا سال پنجم شمارة 2 پاییز و زمستان 1394 بررسی خواص الکتریکی ذر ات گراف ن ساخته شده به روش الیهبرداری الکتروشیمیائی 1 رضا ثابت داریانی 2 مریم هادی طالع تاریخ دریافت: 94/6/7

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

اثربخشی آموزش مثبتنگری در افزایش كيفيت زندگی با تأكيد بر قرآن و آموزههای اسالمی

اثربخشی آموزش مثبتنگری در افزایش كيفيت زندگی با تأكيد بر قرآن و آموزههای اسالمی اثربخشی آموزش مثبتنگری در افزایش كيفيت زندگی با تأكيد بر قرآن و آموزههای اسالمی علی فرنام محمد حمیدی 2 تاریخ دریافت: 3/8/2 تاریخ پذیرش: 3// چکیده هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشي آموزش مثبتنگري بر افزایش كیفیت

Διαβάστε περισσότερα

ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول

ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول محسن شفیعی نیک آبادی محمدعلی بهشتی نیا و رضا رفیعی پور اطالعات مقاله چکیده واژگان كلیدی: فرایند توسعه محصول مدل ریاضی مزدوج همپوشانی ها وابستگی متقابل.

Διαβάστε περισσότερα

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري.

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري. حفاظت مقایسه فاز در خطوط انتقال جبران شده سري همراه با MOV 2 1 محمد رضا پویان فر جواد ساده 1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد reza.pooyanfar@gmail.com 2 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

بررسی م دهای فونونهای اپتیکی در یک نانوساختار نیمهرسانا

بررسی م دهای فونونهای اپتیکی در یک نانوساختار نیمهرسانا مجلة فیزیک کاربردی دانشگاه الزهرا )س( سال چهارم شمارة 1 بهار و تابستان 1393 بررسی م دهای فونونهای اپتیکی در یک نانوساختار نیمهرسانا 1 عباس شاهبندی قوچانی تاریخ دریافت: 92/7/13 تاریخ تصویب: 92/11/9 چکیده

Διαβάστε περισσότερα

که روي سطح افقی قرار دارد متصل شده است. تمام سطوح بدون اصطکاك می باشند. نیروي F به صورت افقی به روي سطح شیبداري با زاویه شیب

که روي سطح افقی قرار دارد متصل شده است. تمام سطوح بدون اصطکاك می باشند. نیروي F به صورت افقی به روي سطح شیبداري با زاویه شیب فصل : 5 نیرو ها 40- شخصی به جرم جرم به وسیله طنابی که از روي قرقره بدون اصطکاکی عبور کرده و به یک کیسه شن به متصل است از ارتفاع h پایین می آید. اگر شخص از حال سکون شروع به حرکت کرده باشد با چه سرعتی به

Διαβάστε περισσότερα

دکتر رسول نظري 1 دکتر حمید قاسمی 2 زهرا سهرابی 3 چکیده

دکتر رسول نظري 1 دکتر حمید قاسمی 2 زهرا سهرابی 3 چکیده پذیرش: 92/11/27 دریافت: 92/05/16 ص ص: 93-102 چکیده مقدمه و هدف: شناخت و بررسی رابطه بین مهارت هاي ارتباطی سبکهاي رهبري فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدیران در سازمان ه يا ورزشی: مدلسازي معادلات ساختاري دکتر

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون مقدمه دراغلب شاخه های صنایع حالتی پدید می آید که دو نقطه دور از هم بایستی دارای سرعت یکسانی باشند. پل های متحرک دهانه سد ها تسمه ی نقاله ها جرثقیل

Διαβάστε περισσότερα

و عملکرد تیمی )مطالعه موردی: اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان(

و عملکرد تیمی )مطالعه موردی: اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان( بررسی نقش واسطهای اعتماد و خودکارآمدی جمعی بر رابطۀ بین رهبری تحولآفرین و عملکرد تیمی )مطالعه موردی: اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان( 4 مهدی باقری * 2 محمدحسین رنجبر ** 9 سمیه تب *** چکیده تحقیق حاضر

Διαβάστε περισσότερα

اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM

اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM 1 2 1 و 2 احمد شریعتی جواد ساده شرکت نفت و گاز پارس (POGC) ahmad@shariati.ir 2 دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir چکیده - عملکرد نابجا و ناخواسته

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تابش جسم سیاه

مطالعه تابش جسم سیاه مطالعه تابش جسم سیاه هدف آزمایش: اندازهگیري شدت تابش یک جسم سیاه بر حسب درجه حرارت آن تحقیق قانون استفان بولتزمن. تحقیق بستگی شدت تابش بر حسب فاصله از جسم سیاه. مقدمه: پرتو ساطع شده از یک جسم در دماي T

Διαβάστε περισσότερα

اضافه شار پادپروتونهای ثانویه با فرض محیط بین ستارهای

اضافه شار پادپروتونهای ثانویه با فرض محیط بین ستارهای 27 مجلة پژوهش سیستمهای بس ذرهای دورة 4 شمارة 7 تابستان 393 اضافه شار ثانویه با فرض محیط بین ستارهای چکیده سعید دوستمحمدی سید جلیلالدین فاطمی * حمید ارجمندکرمانی مریم مهدیزاده سمیه سومندر دانشکده فیزیک

Διαβάστε περισσότερα

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) :

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) : ۱ گرادیان تابع (y :f(x, اگر f یک تابع دومتغیره باشد ا نگاه گرادیان f برداری است که به صورت زیر تعریف می شود f(x, y) = D ۱ f(x, y), D ۲ f(x, y) اگر رویه S نمایش تابع (y Z = f(x, باشد ا نگاه f در هر نقطه

Διαβάστε περισσότερα

مینامند یا میگویند α یک صفر تابع

مینامند یا میگویند α یک صفر تابع 1 1-1 مقدمه حل بسیاری از مسائل اجتماعی اقتصادی علمی منجر به حل معادله ای به شکل ) ( می شد. منظر از حل این معادله یافتن عدد یا اعدادی است که مقدار تابع به ازای آنها صفر شد. اگر (α) آنگاه α را ریشه معادله

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد.

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد. تي وري اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: کامران کیخسروي جلسه فرض کنید حالت سیستم ترکیبی AB را داشته باشیم. حالت سیستم B به تنهایی چیست در ابتداي درس که حالات

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

نقش ميانجي تفكر استراتژيك در رابطه بين سبكهاي رهبري و فرهنگ سازماني در ادارات ورزش و جوانان استان کردستان

نقش ميانجي تفكر استراتژيك در رابطه بين سبكهاي رهبري و فرهنگ سازماني در ادارات ورزش و جوانان استان کردستان Organizational Behavior Management in Sport Studies Vol. 3, No.12, Winter 2016, Pp: 2334 مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش دوره سوم شماره 21 زمستان 2931 صص: 1993 نقش ميانجي تفكر استراتژيك در رابطه بين

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی:

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی: نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز 1391-1391 مدرس: دکتر ابوالفتح بیگی ودکتر امین زاده گوهري نویسنده: محمدرضا صنم زاده جلسه 15 فرض کنیم ماتریس چگالی سیستم ترکیبی شامل زیر سیستم هايB و A را داشته باشیم.

Διαβάστε περισσότερα

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network سه شنبه 21 اسفند 1393 جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان استاد: مهدي جعفري نگارنده: علیرضا حیدري خزاي ی در این نوشته مقدمه اي بر

Διαβάστε περισσότερα

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١ رياضى ششم دبستان ۱۳۹١ وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برنامهريزی محتوا و نظارت بر تا ليف: دفتر تا ليف کتابهای درسی ابتدايی و متوسطه نظری نام کتاب: رياضی ششم دبستان ۳۴/۶ مو ل فان:

Διαβάστε περισσότερα

e r 4πε o m.j /C 2 =

e r 4πε o m.j /C 2 = فن( محاسبات بوهر نيروي جاذبه الکتروستاتيکي بين هسته و الکترون در اتم هيدروژن از رابطه زير قابل محاسبه F K است: که در ا ن بار الکترون فاصله الکترون از هسته (يا شعاع مدار مجاز) و K ثابتي است که 4πε مقدار

Διαβάστε περισσότερα