ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4"

Transcript

1 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س ص ص ه ل خ ا د م م د ع و ی ل د ا ب ت ن ی ر ف آ ل و ح ت ی ر ب ه ر ی ا ه ک ب س ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ی ه ا گ ش ن ا د ن ا ر ی د م ر ی ی غ ت ه ب ش ی ا ر گ ا ب ی 4 م س ا ق د ا ز ه ب م 3 ا ر د ی ب د ی م ح ر 2 و پ جائی ر د ی ع س ن 1 ا ر و س ف ا ي د ع ر ي ق ن ه د ي ك چ ر د ر ی ی غ ت ه ب گرایش با ه ل خ ا د م م د ع و ی ل د ا ب ت ن ی ر ف آ ل و ح ت ی ر ب ه ر ی ا ه ک ب س ن ی ب ه ط ب ا ر ه ع ل ا ط م حاضر پژوهش ف د ه 0 8 ل م ا ش ه ن و م ن م ج ح. ت س ا ه د و ب ی گ ت س ب م ه ع و ن ز ا و ي ف ي ص و ت ش ه و ژ پ ش و ر بود. ز ا و ه ا چمران شهید ه ا گ ش ن ا د ن ا ر ی د م ر ا ز ب ا. د شدن ب ا خ ت ن ا ه د ا س ی ف د ا ص ت ي ر ي گ ه ن و م ن ش و ر با ه ك د ن ش ا ب ی م ز ا و ه ا ن ا ر م چ د ی ه ش ه ا گ ش ن ا د ن ا ر ی د م ز ا ر ف ن ی ل ا سؤ 20 ر ی ی غ ت ه ب ش ر گ ن ش ج ن س ه م ا ن ش س ر پ و )MLQ( ی ر ب ه ر ی ل م ا ع د ن چ ی ل ا سؤ 6 3 ه م ا ن ش س ر پ ل م ا ش ي ر ي گ ه ز ا د ن ا ه ب س ا ح م 0/5 7 0 ر ی ی غ ت ه ب ش ی ا ر گ ه م ا ن ش س ر پ و 0/1 9 خ ا ب ن و ر ک ی ا ف ل آ ن و م ز آ ا ب ی ر ب ه ر ی ل م ا ع د ن چ ه م ا ن ش س ر پ ی ی ا ی ا پ ه ک ه د و ب : د ا د ن ا ش ن ش ه و ژ پ ي ا ه ه ت ف ا ي د. ن د ش ي ر ا م آ ل ي ل ح ت و ه ي ز ج ت ي ط ا ب ن ت س ا و ي ف ي ص و ت ح ط س و د ر د ش ه و ژ پ ي ا ه ه د ا د شد. ن ی گ ن ا ی م ن ی ن چ م ه. ت س ا ط س و ت م د ح ز ا ر ت ن ی ی ا پ ز ا و ه ا چمران شهید ه ا گ ش ن ا د ن ا ر ی د م ر د ر ی ی غ ت ه ب ش ی ا ر گ ت ا ر م ن ن ی گ ن ا ی م و ط س و ت م د ح ز ا ر ت ال ا ی ز ا و ه ا ن ا ر م چ د ی ه ش ه ا گ ش ن ا د ن ا ر ی د م ن ی ب ر د ی ل د ا ب ت و ن ی ر ف آ ل و ح ت ی ر ب ه ر ی ا ه ک ب س ت ا ر م ن ر ا د ا ن ع م ی گ ت س ب م ه د و ج و ر گ ن ا ی ب ا ه ه ت ف ا ی ه و ال ع ب. د ش ا ب ی م ط س و ت م د ح ز ا ر ت ن ی ی ا پ ه ل خ ا د م م د ع ی ر ب ه ر سبک نمرات ن ی گ ن ا ی م. د و ب ر ی ی غ ت ه ب ش ی ا ر گ ا ب ن ا ر ی د م ه ل خ ا د م م د ع و ی ل د ا ب ت ن ی ر ف آ ل و ح ت ی ر ب ه ر ک ب س ن ی ب ت ب ث م ی ه ا گ ش ن ا د ن ا ر ی د م ه ل خ ا د م م د ع و ی ل د ا ب ت ن ی ر ف آ ل و ح ت ی ر ب ه ر ک ب س ر ی ی غ ت ه ب ش ی ا ر گ : ا ه ه ژ ا و د ی ل ک /0/ 2 : ه ل ا ق م ت ف ا ی ر د /9/ 2 : ه ل ا ق م ش ر ی ذ پ ل( و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ن ا ه ف ص ا ه ا گ ش ن ا د ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د. 1 ن ا ه ف ص ا ه ا گ ش ن ا د ی ل ا ع ش ز و م آ ت ی ر ی د م ر ا ی ش ن ا د. 2 ن ا ه ف ص ا ه ا گ ش ن ا د ر ا م آ ه و ر گ ر ا ی د ا ت س ا. 3 ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4

2 6 ا و ش ا گ ب م ی 2 ) ) ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ی ر ی ت آ م و ز ش ی / س ا ل ه ش ت م / ش م ا ر ه د و م / تابستان م ق د م ه ا م ر و ز ه ا ک ث ر س ا ز م ا ن ه ا برای حفظ م و ق ع ی ت رقابتی خود ن ی ا ز ب ه ت غ ی ی ر س ر ی ع د ا ر ن د. ت غ ی ی ر ا ت س ر ی ع م س ت ل ز م آ ن ا س ت ک ه س ا ز م ا ن ه ا د ا ر ا ی ر ه ب ر ا ن و ک ا ر ک ن ا ن ی ا ن ط ب ا ق پ ذ ی ر ب و د ه و به صورت مؤث ر ک ا ر ک ن ن د ب ه ط و ر م د ا و م س س ی س ت م ه ا و ف ر ا ی ن د ه ا ر ا ب ه ب و د ب خ ش ن د و م ش ت ر ی م د ا ر ب ا ش ن د ( ب ا س ن ق ل د ر م ر ت ض و ی و ه م ک ا ر ا ن 1 ) ا ی ن رهبران شایسته د ر فرصتهای گرانبها ب ه خ ل ق موقعیتهای کار د ا ر ا ی ع م ل ک ر د ب ا ال ه م د ر ر ا ب ط ه ب ا ا ن ج ا م ش غ ل و ه م ر ض ا ی ت ف ر د ی ک م ک م ی ک ن ن د. ب ا آ ن ک ه س ا ز م ا ن ه ا ت ح ت ف ش ا ر ر ق ا ب ت و چ ا ل ش ه ا ی م ح ی ط ی ب ط و ر م د ا و م د ر ت ال ش ب ر ا ی ب ق ا ء ت غ ی ی ر و ن و آ و ر ی ه س ت ن د ا م ا ک ا ر ک ن ا ن و ن ی ا ز ه ا ی ش ا ن ه ر گ ز ت ض م ی ن ش د ه ن ی س ت. ل ذ ا س ا ز م ا ن ا ی د ه ا ل ب ه ک م ک ر ه ب ر ا ن ش ا ی س ت ه ب ه چ ا ل ش ه ا ی ت غ ی ی ر د ر ح ا ل ی ک ه م ح ل ک ا ر د ا ر ا ی ع م ل ک ر د ب ا ال س ا ل م و ر ض ا ی ت ب خ ش ب ر ا ی ک ا ر ک ن ا ن ش ا ی ج ا د م ی ک ن د ت س ل ط پ ی د ا م ی ک ن د )شر م ر ه و ر ن و همکاران 5002(. ه م چ ن ی ن ا ی ن ر ه ب ر ا ن م س ئ و ل ی ت م ی پ ذ ی ر ن د ق و ه ی ت خ ی ل خ و د ر ا ب ه ک ا ر م ی گ ی ر ن د و آ ن ر ا ب ه و ا ق ع ی ت ت ب د ی ل م ی ک ن ن د م و ج ب ت ع ه د و م ش ا ر ک ت د ا و ط ل ب ا ن ه پ ی ر و ا ن م ی ش و ن د و ب ه آ ن ا ن ا ن ر ژ ی م ی ب خ ش ن د و د ر ن ه ا ی ت س ا ز م ا ن ه ا ر ا ب ه س م ت س ا ز م ا ن ه ا ی ی ا د گ ی ر ن د ه ک ه م ی ت و ا ن ن د ن ی ا ز ه ا ی م ح ی ط ی ر ا ت ش خ ی ص د ا د ه و ابزارهای الزم ب ر ا ی هماهنگی خود ر ا ب ا آ ن فراهم سازند ه د ا ی ت میکنند. چنین ر ه ب ر ا ن ی ر ا ر ه ب ر ا ن ت ح و ل آ ف ر ی ن م ی ن ا م ن د ( م و غ ل ی 1 ) ر ه ب ر ا ن ی ک ه ن ی ا ز ب ه آ ن ه ا و و ی ژ گ ی ه ا ی ش ا ن د ر ش ر ا ی ط ک ن و ن ی ب ی ش ا ز پ ی ش ا ح س ا س م ی ش و د. ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن : ر ی ش ه ی پ ا ر ا د ا ی م ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن ب ه ق ر ن ش ا ن ز د ه ز م ا ن ی ک ه پ ژ و ه ش ه ا ی ی د ر م و ر د پ ا د ش ا ه ت و س ط ماکیاول صورت پ ذ ی ر ف ت ب ر م ی گ ر د د ( ب ا ر ک ر ن ق ل د ر م و غ ل ی 1 ) ا ص ط ال ح ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن ب ر ا ی ا و ل ی ن ب ا ر ت و س ط د ا ن ت و ن ( 1 ) ب ک ا ر ر ف ت. ا گ ر چ ه ا ی ن ا ص ط ال ح ت ا ز م ا ن ی ک ه ک ال س ی ک ه ا ب ه و س ی ل ه ب ر ن ز آ ن ر ا ب ک ا ر ن ب ر د ن د م ش ه و ر ن ش د پ ی ش ی ن ه ی ت ئ و ر ی ک و ت ح ق ی ق ا ت ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن ب ه س ا ل و ف ع ا ل ی ت ب ر ن ز ب ر م ی گ ر د د. ب ر ن ز م ش خ ص ک ر د ک ه ر ه ب ر ا ن ت ح و ل آ ف ر ی ن ص ا ح ب ب ی ن ش ه س ت ن د و د ی گ ر ا ن ر ا ب ر ا ی ا ن ج ا م ک ا ر ه ا ی ا س ت ث ن ا ی ی به چالش و ت ال ش و ا م ی د ا ر ن د و ی د ر ن ت ی ج ه تحقیقات خود ب ی ا ن ن م و د ت ن ه ا ر ه ب ر ا ن ت ح و ل آ ف ر ی ن ق ا د ر ب ه ت ر س ی م مسیرهای ضروری ن و ب ر ا ی س ا ز م ا ن ه ا ی ج د ی د هستند چرا ک ه آ ن ه ا م ن ش ا ء ت غ ی ی ر ا ت ه س ت ن د و ب ر تغییرات حاکم ب ر س ا ز م ا ن ا ش ر ا ف ک ا م ل د ا ر ن د و ب ر م و ج ت غ ی ی ر ا ت

3 (. ) ی ق ج ن س ز ) ن ی ب ا ر 1 5 ن ا ر ا ک م ه و ن ا ر و س ف ا ی د ع ر /... ن ی ر ف لآ و ح ت ی ر ب ه ر ی ا ه ک ب س ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ه ب ا ر خود بینش د ن ه د ه ئ ا ر ا ه د ن ی آ ز ا ی ر ت ن ش و ر و ر ت ه ب ر ی و ص ت د ن ن ا و ت ی م ن ا ر ب ه ر ع و ن ن ی ا. د ن ر ا و س د ن ر ی ذ پ ب ت ی ع ق ا و ن ا و ن ع ه ب ا ر ش ن ی ب ن آ ز ی ن ن ا ن ک ر ا ک و د ن ن ک ن ی ی ب ت ن ا ن ک ر ا ک ی ا ر ب ش خ ب ر ث ا ر و ط م و ه ف م ک ی ز ن ر ب ی ه د ی ا و م و ه ف م ه ع س و ت ا ب و ی ل و آ و س ا ب. ) ی ل ا ز ر د ل ق ن ه ک د ر ی گ ی م ل ک ش ی ن ا م ز ا ر گ ل و ح ت ی ر ب ه ر ه ک د ن د ق ت ع م ا ه ن آ. د ن د و م ن د ا ج ی ا ا ر ا ر گ ل و ح ت ی ر ب ه ر ه و ر گ د ص ق م و ت ی ر و م مأ ی ا ر ب ش ر ی ذ پ و ی ه ا گ آ د ش خ ب ه ع س و ت و اء ق ت ر ا ا ر ش ن ا ن ک ر ا ک ق ئ ال ع ر ب ه ر و ن و ت س ا ( د ن ا ز ی گ ن ا ر ب ه و ر گ ع ف ا ن م ی ا ر ب ش ی و خ ع ف ا ن م ی و س ا ر ف ن د ی د ه ب ا ر ن ا ن ک ر ا ک و د ن ک د ا ج ی ا ا ر ه د ا ت ف ا ا پ ش ی پ و د و ج و م ی ا ه ز ا ی ن ه ب ه ج و ت ز ا ن ی ر ف آ ل و ح ت ن ا ر ب ه ر ت س ا د ق ت ع م س ا ب. ) 3002 همکاران ب ت ا ر م سلسله ساختار افراد ر و ا ب ق م ع ه ب ذ و ف ن ا ب که میکنند سعی همواره و د ن ه ن ی م ر ت ا ر ف ا پ ن ا و ر ی پ ن د ش ر ت ل ا ع ف ه چ ر ه ه ب ه ک د ن ه د ر ا ر ق ل و ح ت و ی ن و گ ر گ د ش و خ ت س د ی ا ه ن و گ ه ب ا ر ن ا و ر ی پ ی ا ه ز ا ی ن ی ا ه ز ا ی ن ر ت ر ب ن ا ن آ د م ا ج ن ا ی ب و ت ا ب ج و م و پ ا ک ت و ش ش خ ر د د ر ک ل م ع ن ا ن آ ا ر م ه ا ر ف د ز ا س و ن ا ن ک ر ا ک ی ق ال خ ا ی ا ه ش ز ر ا و ا ه ه ش ی د ن ا د ی ی تأ ق ی ر ط ز ا ن ی ر ف آ ل و ح ت ن ا ر ب ه ر ی ا ه د ا ع ل ا ق و ف ه ز ی گ ن ا جدید شیوههای ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ل ئ ا س م ه ب ن د ی ش ی د ن ا ی ا ر ب ا ه ن آ ه ب ن د ی ش خ ب م ا ه ل ا ا ه ن آ ه ب ت ب س ن ن ا ر ب ه ر ع و ن ن ی ا ن ا و ر ی پ. د ن ن ک ی م ک م ک جامعه کل ر د ل و ح ت ه ب و د ن ر و آ ی م د و ج و ب س ا س ح ا د ا م ت ع ا م ا ر ت ح ا و ی ر ا د ا ف و د ن ن ک ی م ل گ ی ر ل ه ( و م ا ک و ل س ا. ) ی س ر ه و د ر ا چ ن ال ب ل و ح ت و ر ی ی غ ت د ا ج ی ا ی ا ر ب گروه یا د ا ر ف ا ر د ه ن ا ه ا گ آ ذ و ف ن د ی ا و ف ا ر ن ی ر ف آ ل و ح ت ی ر ب ه ر ( ی ی و د ی ر ب ه ر. د ن ن ک ی م ف ی ر ع ت ل ک ک ی ن ا و ن ع ه ب ن ا م ز ا س ی ا ه د ر ک ر ا ک و د و ج و م ت ی ع ض و ر د ه ت س و ی پ ا ن ش ز ی گ ن ا ی ن ه ذ ب ی غ ر ت ی ن ا م ر آ ذ و ف ن ر ص ن ع چهار از ل ک ش ت م س ب د ر ا ن ر ب ل د م س ا س ا ر ب ن ی ر ف آ ل و ح ت : ت س ا ه د ا د ح ی ض و ت ر ی ز ح ر ش ه ب ا ر ا ه ن آ ) ( ن م ل گ ه ک د ش ا ب ی م ی د ر ف ه ظ ح ال م و ش خ ب م ا ه ل ا ه د ه ع ه ب ا ر د و خ ت ا م ا د ق ا ت ی ل و ئ س م د ه د ی م ن ا ش ن ی ر ا ک ا د ف د و خ ز ا ر ب ه ر : ی 1 ن ا م ر آ ذ و ف ن. د ر ا د ه د ن ن ک ن ی ی ع ت ش ق ن که میدهد ن ا ش ن ل م ع ر د و د ن ک ی م م ی ه س ا ه ی ش و خ ر د ا ر د ا ر ف ا. د ر ی گ ی م و ر ک ف ت ه ب م ا د ق ا ر ه ز ا ل ب ق ا ر د ا ر ف ا و د ن ک ی م ق ی و ش ت ا ر ن د ر ک ر ک ف ر ب ه ر : ی 2 ن ه ذ ب ی غ ر ت. د ر ا د ی م ا و ل ال د ت س ا ز ا د ن ا م ش چ د ن ک ی م د ا ج ی ا د ی م ا ه ع و م ج م ر ی ز ی ا ض ع ا ن ی ب ر د ر ب ه ر : ش 1 خ ب م ا ه ل ا ش ز ی گ ن ا ال ا ب ا ر د و خ ت ا ر ا ظ ت ن ا ه ک د ن ک ی م ب ی غ ر ت ا ر د ا ر ف ا و ه د ر ک ی ف ر ع م ی ن ت ف ا ی ت س د و ن ش و ر ا ر ن ا م ز ا س 1. idealized influence 2. intellectual stimulation

4 3931 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه ل ا س / ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف 2 5 ه ک ت س ا ن آ د ن م ز ا ی ن ش خ ب م ا ه ل ا ش ز ی گ ن ا د ن د ق ت ع م ) ( ن ا ر ا ک م ه و ر ج و ب خصوص این ر د. د ن ر ب ب ر و ط ه ب ا ر ت ک ر ش ف ا د ه ا و ت ی ر و م أ م ت ی ه ا م و د ن ه د ب و ر ی ن و ی ژ ر ن ا ن ا م ز ا س ی ا ض ع ا ه ب ن ا ر ب ه ر ح ض ا و ب ل غ ا و ت خ س ش ال ت ه ز ا ج ا ن ا ن ک ر ا ک ه ب ی ح ض ا و غ ال ب ا ن ی ن چ. د ن ن ک غ ال ب ا ن ا ن ک ر ا ک ه ب. د ه د ی م ا ر ا ه ن آ ف ی ا ظ و ح ر ش ی ا ر و ا م ف ا د ه ا ه ب ی ب ا ی ت س د ر ا ت ف ر د و خ ن ا ت س د ر ی ز و ن ا و ر ی پ ا ب ه د ن ه د م ی ل ع ت و ی ب ر م ک ی ن ا و ن ع ه ب ر ب ه ر : ی 2 د ر ف ه ظ ح ال م ا ب د ن ر ا د ه ک ی گ ت س ی ا ش ب س ح ر ب و د ن ک ی م ر ا ی ت خ ا ض ی و ف ت ا ه ن آ ه ب د ه د ی م ء ا ق ت ر ا ا ر ا ه ن آ د ن ک ی م. د ن ک ی م د ر و خ ر ب ا ه ن آ ه ک و ر ب ه ر ن ی ب ه ل د ا ب م ر ب ی ن ت ب م ی ر ب ه ر ن ا و ن ع ه ب ا ر ی ل د ا ب ت ی ر ب ه ر ) ( ز ن ر ب : ی ل د ا ب ت ی ر ب ه ر ی ر ب ه ر ر د ر گ ی د ت ر ا ب ع ه ب د. ن ک ی م ف ی ر ع ت شود ن ی م أ ت ن ی ف ر ط ی د ر ف ت ال ی ا م ت ه ک ی ر و ط ه ب و ر ی پ ه ب د و ش ی م ه ت س ی ر گ ن د و ش ی م د ا ر ف ا د ی ا ع ه ک ی ت ع ف ن م ن ا ز ی م ر ظ ن م ز ا چیز همه ه ب ی ا ه د و ا ر م ا ی ی ل د ا ب ت س ب. ت س ا ر گ ی د چیز برای ز ی چ ک ی ه ل د ا ب م ی ا ن ب م ر ب و ه ن ا ر گ ا د و س ن ا و ر ی پ ا ی ر ب ه ر ه ط ب ا ر ه ک ی ر و ط ت: س ا ه د ر م ش ر ب ی ل د ا ب ت ی ر ب ه ر ی س ا س ا د ا ع ب ا ن ا و ن ع ه ب ا ر ر ی ز ل م ا و ع ) ی ل غ و م ر د ل ق ن ( ا ط ع ا ن ا و ر ی پ ه ب ا ر ی ی ا ه ش ا د ا پ شان انتظارات ا ب و س م ه ن ا ر ی د م ز ا ی ض ع ب ط 3 : و ر ش م ی ا ه ش ا د ا پ ن ی ا س ب ر ظ ن ه ب د. ن و ش ی م ه د ر ب ر ا ک ه ب ه ک ف ل ت خ م ل ا ک ش ا ه ب ط و ر ش م ت ا ه ی ب ن ت و ا ه ش ا د ا پ. د ن ن ک ی م ف ال خ ر ب ن ا ر ی د م ی ض ع ب ا ر ی ز ت. س ا ن ا ر ی د م ر گ ه د و ا ر م ی گ ژ ی و ن ا ن ک ر ا ک ه ی ب ن ت و ش ا د ا پ د ن ی ا ر ف. د ن ر ا د د ا ق ت ع ا ی ی ا ر ا ک د ن ی ا ر ف ه ب د ن ت س ه د ن م ه ق ال ع ی س ا س ا ی ا ه ه د ی ا ه ب ه ک ن ی ر ف آ ل و ح ت ن ا ر ب ه ر ر و ط ه ب. ت س ا صحیح عمل ک ی ا ا ت ی ه ا م ء ا ن ث ت س ا ی ا ن ب م ر ب ت ی ر ی د م ء 4 : ا ن ث ت س ا ی ا ن ب م ر ب ت ی ر ی د م د ش ا ب ه ت ش ا د ی ی ا ر ا ک ز و ن ه ی م ی د ق ی ا ه ه ا ر ه ک ی ت ر و ص ر د د ی د ج ی ا ه ر و ت س د ن د ا د ز ا ر ب ه ر ی ل ک ن ی ا. د ن ه د م ا ج ن ا ه ر م ز و ر ی ا ه ه ا ر ق ی ر ط ز ا ا ر ا ه ر ا ک ه ک د ه د ی م ه ز ا ج ا ن ا و ر ی پ ه ب و د ز ر و ی م ب ا ن ت ج ا ی ل د ا ب ت ن ا ر ب ه ر. ت س ا ر ث مؤ ر ت م ک ن ی ر ف آ ل و ح ت ی ر ب ه ر ی ا ر ج ا و ط و ر ش م ی ا ه ش ا د ا پ ه ب ت ب س ن د ن ی ا ر ف و د ن ن ک ی م ت ر ا ظ ن ن ا ت س د ر ی ز ر ا ک ر ب د ن ن ک ی م ل م ع ل ا ع ف ی ا ن ث ت س ا ی ا ن ب م ر ب ت ی ر ی د م ی ع و ن ی ا ن ب م ر ب ا ر ل ا ع ف ر ی غ ی ا ن ث ت س ا ی ا ن ب م ر ب ت ی ر ی د م ه ک ی ن ا ر ی د م. د ن ن ک ی م حاصل اطمینان ا ه ر ا ک صحیح انجام ز ا ح ض ا و ت ا ف ا ر ح ن ا ه ب ی ی و گ خ س ا پ ا ب ه ط ب ا ر ر د ا ر ل ا م ع ا ر گ ی د و ی ی ا ض ت ق ا ی ا ه ت ا ز ا ج م میکنند ل ا م ع ا 1. inspirational motivation 2. Individual Consideration 3. Contingent Reward 4. Management-Exception/Active-Passive

5 ه و ر و ی ت ز) 3 5 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه س ب ک ه ا ی ر ه ب ر ی ت ح و لآ ف ر ی ن... / ر ع د ی ا ف س و ر ا ن و ه م ک ا ر ا ن ا ز ع م ل ک ر د استاندارد شده ب ه ک ا ر م ی گ ی ر ن د. ا ی ن م د ی ر ا ن ت ا انحراف خطا و اشتباهی صورت ن گ ر ف ت ه ب ا ش د ع ک س ا ل ع م ل ی ا ز خ و د ن ش ا ن ن م ی د ه ن د د ر ح ا ل ی ک ه ا ی ن ر و ش غ ی ر مؤ ث ر ا س ت. ر ه ب ر ی ع د م م د ا خ ل ه : م ن ظ و ر ا ز ر ه ب ر ی ع د م م د ا خ ل ه ی ا غ ی ر م ر ا و د ه ا ی خ و د د ا ر ی ن م و د ن ا ز ن ق ش ف ع ا ل ر ه ب ر ی ا س ت. د ر و ا ق ع و ه م ک ا ر ا ن 2 ) د ر د ر ط ي ف ر ه ب ر ي غ ي ر ف ع ا ل ت ر ی ن ن و ع ر ه ب ر ي ب ه ش م ا ر م ي آ ي د این سبک ر ه ب ر ا ز تصمیمگیری خوداری م ی ک ن د و م س ئ و ل ی ت ه ا ر ا و ا گ ذ ا ر م ی ک ن د. د ر ا ی ن ش ر ا ی ط ا ن گ ی ز ش د ر ر ض ا ی ت پ ی ر و ا ن ب ه ح د ا ق ل م و ج و د م ی ر س د و د و ر ا ن د ی ش ی د ر ر ه ب ر ا ز ب ی ن م ی ر و د ( م و غ ل ی 1 ) ت غ ی ی ر د ر س ا ز م ا ن : ت غ ی ی ر ش ع ا ر ر و ز ب س ی ا ر ی ا ز س ا ز م ا ن ه ا ا س ت. ب ع ض ی ا ز ا ی ن ت غ ی ی ر ا ت ت غ ی ی ر ا ت ب ن ی ا د ی یا ساختارشکن ه ا ی ت و ص ی ف م ی ش و ن د. ا ی ن ن و ع ت غ ی ی ر ب ه بازسازی سازمان ی ا ن ظ ا م ا ج ر ا ی ی آ ن م ن ج ر م ی ش و د. س ا ز م ا ن ه ا ی ی ک ه د ر ح ا ل ت ج ر ب ه ک ر د ن ت غ ی ی ر ت ح و ل ی ه س ت ن د ت غ ی ی ر ا ت م ه م ی ر ا د ر و ی ژ گ ی- و ج و د ب ه خ و د ا س ا س ی ک ه م ی آ و ر ن د م أ م و ر ی ت ه ا ه د ف ه ا ا ر ز ش ه ا ی و ب ا و ر ه ا ا س ا س ی س ا خ ت ا ر ه ا و ا س ت ر ا ت ژ ی ه ا ی ح م ا ی ت ی ر ا د ر ب ر م ی گ ی ر د. ش ک ل ر ا ی ج د ی گ ر ی ا ز ت غ ی ی ر س ا ز م ا ن ی ت غ ی ی ر ر ش د ی ( ت د ر ی ج ی ) ی ا ت غ ی ی ر د ر چ ه ا ر چ و ب س ا خ ت ا ر ا س ت. ا ی ن ن و ع ت غ ی ی ر ک ه ب خ ش ی ا ز و ج و د ت ح و ل ط ب ی ع ی یک سازمان ا س ت م ک ر ر و با ضایعهای کمتر ه م ر ا ه است. خصوصیت ت غ ی ی ر ر ش د ی ب ا ح ف ظ ن س ب ی ط ب ی ع ت س ا ز م ا ن ا ب د ا ع م ح ص و ال ت ج د ی د ت ک ن و ل و ژ ی ه ا ی ج د ی د و ف ر ا ی ن د ه ا و س ی س ت م ه ا ی ج د ی د را شامل م ی ش و د. د ر و ا ق ع ت غ ی ی ر ر ش د ی ر و ش ه ا ی م و ج و د ع م ل ی ا ت ی ر ا ت ص ح ی ح م ی ک ن د ت ا آ ن ه ا ر ا د ر م س ی ر ه ا ی ج د ی د ا ر ت ق ا ء و ت و س ع ه ق ر ا ر د ه د. ق ا ب ل ی ت ب ه ب و د م د ا و م ا ز ط ر ی ق ت غ ی ی ر ر ش د ی د ر م ح ی ط ه ا ی ط ا ق ت ف ر س ا ی ا م ر و ز ی یک سرمایه م ه م م ی ب ا ش د. م و ف ق ی ت ا ی ن د و ن و ع ت غ ی ی ر در سازمانها ب ه ب خ ش ی ا ز ع و ا م ل ت غ ی ی ر ک ه ف ر ا ی ن د ه ا ی ت غ ی ی ر ر ا ه د ا ی ت و پ ش ت ی ب ا ن ی م ی ک ن ن د ب س ت گ ی د ا ر د. گ ا ه ی ع و ا م ل ت غ ی ی ر ب ع ن و ا ن م ش ا و ر ا ز ب ی ر و ن از سازمان بهخدمت گرفته م ی ش و ن د ا م ا ا ز ه ر م د ی ر ی ا ر ه ب ر ی د ر ز م ا ن ه ا ی پ و ی ا ی ا م ر و ز ی ا ن ت ظ ا ر م ی ر و د ک ه د ر م ق ا م ع ا م ل ت غ ی ی ر ع م ل ک ن د. د ر و ا ق ع ا ی ن م س ؤ ل ی ت ب ط و ر ف ز ا ی ن د ه ا ی ب ر ا ی ن ق ش ر ه ب ر ی ض ر و ر ی ا س ت. د ر ح ق ی ق ت و ج و د ی ک ع ا م ل ت غ ی ی ر م ؤ ث ر ب ه م ع ن ا ی و ج و د ی ک ر ه ب ر ت غ ی ی ر ب ز ر گ ا س ت ( ش ر م ر ه و ر ن و ه م ك ا ر ا ن 2 5( 0 0. ب ن ا ب ر ا ی ن ال ز م ا س ت ت غ ی ی ر ا ت ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ش د ه ب ه م ن ظ و ر ا ی ج ا د ت ح و ال ت س ا ز ن د ه و م ؤ ث ر د ر س ا ز م ا ن ه ا ط ر ا ح ی و م د ی ر ی ت ش و د. د ر ا ی ن م ی ا ن ن ق ش م د ی ر و ر ه ب ر ی ن ی ز د ر س ا ز م ا ن م ی ت و ا ن د م ت ف ا و ت ا ز ن ق ش س ن ت ی آ ن ب ا ش د.

6 () ن د ش ي) ن ا ر ي ا (. ) د م ر س 3931 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه ل ا س / ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف 4 5 ن د ر ک ل ا ع ف ت م س ه ب ه ک ی ی ا ه ن ا م ز ا س د ا ج ی ا ه ب ه ک د ر ا د ی ر ب ه ر ز ا ع و ن ن آ ه ب ز ا ی ن ز و ر م ا ن ا ه ج ط ی ح م ی ر ا ر ط ض ا ط ی ا ر ش و ا ه ن ا ر ح ب ل ح ه ب ل ا ح ن ی ع ر د و د ه د ا ه ب د ن ز ا د ر پ ی م د و خ ی ا ه ل ی س ن ا ت پ سازمانها شرایطی چنین در. د ش ی د ن ا ی ب ر ا ک ف ا د ه ا د ن ر ا چ ا ن ی ت آ ر ا د ت ق ا ه ب ن د ی س ر ی ا ر ب ه ک د ن ن ا د ب د ی ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ز ا ب ل و ح ت ر ض ا ح ر ص ع ر د ر گ ی د ن ا ی ب ه ب. د ن ه د ح ی ج ر ت ) ن د ن ا م ( ف ا د ه ا ه ب ا ر ن ا ی ر ت ش م ی ا ه ز ا ی ن ر ی ی غ ت ه ب ت ب س ن ر و آ و ن ی ا ه ن ا م ز ا س. ت س ا ه د و ب ی ن ا م ز ا س ت م ال س م ه م د ا ع ب ا ز ا ی ک ی ی ت ل و د ت ا ر ر ق م و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ط ی ا ر ش ر ی ی غ ت ه ع م ا ج د ا ر ف ا ه ی ح و ر ر ی ی غ ت ر ا ت ف ر ی ا ه ت ر ا ه م ر ی ی غ ت ه د ا د ن ا ش ن ش ن ک ا و ن ی ا ص و ص خ ر ت ی پ ر د. د ن ز ا س ی م ل و ح ت م ا ر د و خ و کرده تجدیدنظر خود تولیدات ه و ح ن و ل ک ش ر د ر 1 ک ا ر د ی ا ه ه ا گ د ی د ر ا ه ظ ا ی ر ا ی س ب د ر ا د ی م ز ا ی ر و آ و ن " ن ا ز ا د ر پ ه ی ر ظ ن ی ک ی ل ث م ز ا ر ل ف ا ت ف ا د ه ا ر ه ن ا م ز ا س ) ن 2 ) و ش و ت" س ا گ ر ب ا ر ت ا ر ی ی غ ت ت ع ر س و د ن و ر د ن ن ا و ت ی م ن ز و ر م ا ی ا ه ن ا م ز ا س ه ک ت س ا ن آ ز ا ی ک ا ح ) ت 3 ) س ی و ک ن ت خ و م آ ی ا ر ب ی ی ا ه ت ص ر ف ه ب ا ر ا ه ی ت ا ب ث ی ب و ت ا ن ا س و ن ا ه د ی د ر ت د ن ن ا و ت ی م ا ه ن ت ه ک ل ب د ن ن ک ف ق و ت م ) سنجری در ل ق ن ( د ن ن ک ل ی د ب ت ب و ل ط م ی ن ا و خ م ه و ق ب ا ط ت ه. چ ن ا ن چ 2( ( ي د ن ك و ل ي د ر ي ي غ ت د ر گ ا ر ف ز ا ي ش خ ب ت ر و ص ه ب ي ز و م آ ت ت ا ه م ن ا و ن ع ه ب د ی ا ب ر ی ی غ ت ی ا ر ب ش ال ت ه ك د ن د ق ت ع م ي ا ر ب ه د م ع ع ن ا م ك ي د ن ر ي ذ پ ب و د ن ن ك ك ر د ا ر ر ي ي غ ت د ا ر ف ا ر گ ا ي ت ح د ن د ق ت ع م ا ه ن آ. د و ش ه د ا د ش ز و م آ ي ب ر غ جنوب آموزش ه ع س و ت ز ك ر م ( ت س ا ر ا ك ي ا ر ج ا ي ا ر ب ا ه ي ئ ا ن ا و ت و ا ه ت ر ا ه م د و ب م ك ق ف و م ر ي ي غ ت ا ك ي ر م آ د ا ژ ن. د ش ا ب ز ا س و ن خود كه ميداند سازماني را كارآمد سازمان گاردنر جان ن ی ن چ م ه. ) ي ي ا ه ت ر ا ه م و ر ا ت ف ر ر ك ف ز ر ط ش ر و ر پ ي و ر ز ا غ آ ز ا ز ي ن سازمان بهبود ي ا ه ه م ا ن ر ب كه روست ن ي ا ز ا د و ب ه ب ي ا ه ت ي ل ا ع ف ت ي ق ف و م ي ا ر ب. د ن ك ي م ن ي م ض ت ا ر ن ا م ز ا س ر د م و ا د م ي ر و آ و ن ه ك د ن ر ا د د ي ك أ ت د ه ع ت م و د ق ت ع م د و ب ه ب و ر ي ي غ ت ه م ا ن ر ب ي ا ر ج ا ه ب ت ب س ن ن ا م ز ا س ي ال ا ب ت ي ر ي د م ه ك ت س ا الزم سازمان د ش ا ب ه ت ش ا د ي ف ا ك ه ج و ت ن ا م ز ا س ن ا ر ي د م ه ژ ي و ب ن ا ن ك ر ا ك ش ر گ ن و ر ك ف ز ر ط و ر ا ت ف ر ر ي ي غ ت ه ب و د ش ا ب د و خ ت ل و ه س ا ب سازمان اعضای ا ت د و ش ی م ث ع ا ب ر م ا ن ی ا 9731(. گهر ساسان و ي ز ي ر ا پ ه ن ی ش ی پ و ت ا ی ب د ا ه ب ت ی ا ن ع ا ب. د ن ی ا م ن ر ا گ ز ا س ر ا ک ط ی ح م د ی د ح ت ا م ط ال ت و ر م ت س م ت ال و ح ت ا ب ا ر ر ی ی غ ت ه ب ن آ ی ا ض ع ا و ن ا م ز ا س ش ی ا ر گ ر د ر ث و م ل م ا و ع ز ا ی ک ی ی س ر ر ب د ر و م ع و ض و م تی ا ع ل ا ط م 1. peter deraker 2. tafler,shown 3. breg, koest

7 5 5 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه س ب ک ه ا ی ر ه ب ر ی ت ح و لآ ف ر ی ن... / ر ع د ی ا ف س و ر ا ن و ه م ک ا ر ا ن س ب ک ر ه ب ر ی ا س ت. چ ن ا ن چ ه س ب ک ر ه ب ر ی م ن ا س ب م ی ت و ا ن د س ا ز م ا ن ر ا پ ی ش ر و د ر ا ل گ و ی ت غ ی ی ر حفظ کند آ ن ر ا ب ا م ح ی ط و ش ر ا ی ط ج د ی د ت ط ب ی ق ن م ا ی د و نهایتا ا سازمان ر ا در شرایط رقابتی سرزنده ن گ ه د ا ر د. ب ر ا ی ن ا س ا س پ ژ و ه ش ح ا ض ر ب ه م ط ا ل ع ه ا ی ن م و ض و ع پ ر د ا خ ت ه ا س ت ک ه آ ی ا ا س ا س ا ا ب ی ن س ب ک ه ا ی ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن ت ب ا د ل ی و ع د م م د ا خ ل ه ب ا گ ر ا ی ش ب ه ت غ ی ی ر ر ا ب ط ه و ج و د د ا ر د ب ر ا ي ا ي ن م ن ظ و ر سؤ ا ال ت پ ژ و ه ش ب ه ش ر ح ذ ي ل ط ر ح و م و ر د م ط ا ل ع ه ق ر ا ر گ ر ف ت ه ا س ت :. 1 و ض ع ی ت گ ر ا ی ش ب ه ت غ ی ی ر د ر ب ی ن م د ی ر ا ن د ا ن ش گ ا ه ش ه ی د چ م ر ا ن ا ه و ا ز چ گ و ن ه ا س ت. 2 م ی ز ا ن س ب ک ه ا ی ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن ت ب ا د ل ی و ع د م م د ا خ ل ه د ر ب ی ن م د ی ر ا ن د ا ن ش گ ا ه ش ه ی د چ م ر ا ن ا ه و ا ز چ گ و ن ه ا س ت. 3 ر و ش آ ي ا بين سبکهای ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن ت ب ا د ل ی ع د م م د ا خ ل ه و ا ب ع ا د ه ر ی ک ا ز آ ن ه ا با گرایش ب ه ت غ ی ی ر ر ا ب ط ه م ع ن ا د ا ر و ج و د د ا ر د ر و ش پژوهش حاضر ت و ص ي ف ی و ا ز ن و ع ه م ب س ت گ ی ب و د ه است. جامعه آ م ا ر ي پژوهش شامل كليه م د ی ر ا ن د ا ن ش گ ا ه ش ه ی د چ م ر ا ن ا ه و ا ز د ر س ا ل ت ح ص ي ل ي ب ه ت ع د ا د ن ف ر ب و د ن د. ب ه م ن ظ و ر ن م و ن ه گ ي ر ي پ س ا ز ا ن ج ا م م ط ا ل ع ه م ق د م ا ت ي ب ا ا س ت ف ا د ه ا ز ف ر م و ل ب ر آ و ر د ح ج م ن م و ن ه م ع ر ف ي ش د ه ت و س ط م و ر گ ا ن و ج ر س ی ( 7 ) ت ع د ا د 0 8 ن ف ر ب ا ب ه ر ه گ ی ر ی ا ز ر و ش ن م و ن ه گ ی ر ی ت ص ا د ف ی س ا د ه ب ه ع ن و ا ن ن م و ن ه پ ژ و ه ش ا ن ت خ ا ب ش د ن د. د ر ا ی ن پ ژ و ه ش ب ر ا ی گ ر د آ و ر ي د ا د ه ه ا ا ز د و پ ر س ش ن ا م ه ب ه ش ر ح ذ ی ل ا س ت ف ا د ش د : ا ل ف ) پرسشنامه چند ع ا م ل ی رهبری( MLQ1 ): ا ی ن پ ر س ش ن ا م ه ب ر ا ی ا و ل ی ن ب ا ر د ر پ ژ و ه ش ه ا ی ب ر ن ا ر د ب س د ر س ا ل ب ه ک ا ر ب ر د ه ش د ه ا س ت. ج د ی د ت ر ی ن و ی ر ا ی ش پ ر س ش ن ا م ه چ ن د ع ا م ل ی رهبری که د ر س ا ل ت و س ط ب س و آ و ل ی و تنظیم شده ش ا م ل 6 3 پ ر س ش ا س ت ک ه ب ه ا ر ز ی ا ب ی ع و ا م ل و شاخصهای ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن ت ب ا د ل ی و ع د م م د ا خ ل ه م ی پ ر د ا ز د. ا ی ن پ ر س ش ن ا م ه ت و س ط خ و د ب س و د ا ن ش م ن د ا ن ی چ و ن آ و ل ی و گ و د ه م و... م و ر د آ ز م و ن ه ا ی ف ر ا و ا ن ی ق ر ا ر گ ر ف ت ه ا س ت. ر و ا ی ی و ا ع ت ب ا ر آ ن ب ا ر ه ا م و ر د آ ز م و ن ق ر ا ر گ ر ف ت ه ک ه د ر پ ن ج قاره جهان ا ز ا ی ن ا ب ز ا ر ا س ت ف ا د ه ش د ه و ن ت ا ی ج ت ق ر ی ب ا ا م ش ا ب ه ی ب ه د س ت آ م د ه ا س ت ( م و غ ل ی 1 ) د ر پ ژ و ه ش ح ا ض ر پ ا ی ا ی ی پ ر س ش ن ا م ه اصالح شده ف و ق ( ک ه یک سوال آ ن ب ه د ل ی ل پ ا ی ا ی ی پایین حذف گردید ( ب ا ر و ش آ ل ف ا ی 1. Multifactor Leadership Questionnaire

8 ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ی ر ی ت آ م و ز ش ی / س ا ل ه ش ت م / ش م ا ر ه د و م / تابستان کرونباخ 0/19 محاسبه شد که پایایی سبک ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن 0/1 8 س ب ک ر ه ب ر ی تبادلی 0/98 و س ب ک ر ه ب ر ی ع د م م د ا خ ل ه 0/1 7 ب و د. ب ) پ ر س ش ن ا م ه گ ر ا ی ش ب ه ت غ ی ی ر: پ ر س ش ن ا م ه س ن ج ش ن گ ر ش ب ه ت غ ي ي ر ا ت ت و س ط «م ي چ م ك ك ر ي م و ن» ( ن ق ل د ر پ ا ر س ا ) ت ه ي ه ش د ه ا س ت. د ر تحقیق حاضر پ ر س ش ن ا م ه ا ص ال ح ش د ه ف و ق ک ه ش ا م ل 20 س و ا ل و د ا ر ا ی طیف چهار م ر ت ب ه ا ی ل ی ک ر ت ب و د م و ر د ا س ت ف ا د ه ق ر ا ر گ ر ف ت. روايي صوري و م ح ت و ا ي ي پ ر س ش ن ا م ه م ذ ك و ر توسط صاحب ن ظ ر ا ن م و ر د ت ا ی ی د ق ر ا ر گ ر ف ت. د ر تحقيق حاضر پ ا ی ا ی ی پ ر س ش ن ا م ه م ذ ک و ر با ضريب آ ل ف ای ك ر ا ن ب ا خ 0/5 7 م ح ا س ب ه ش د ه ا س ت ك ه ت ا ح د ي ق ا ب ل ق ب و ل م ي ب ا ش د. پ ا ر س ا ( ب( ض ر ي پ ر س ش ن ا م ه گ ز ا ر ش ن م و د ه ا س ت. ي ا ف ت ه ه ا پ ا ي ا ي ي 0/4 7 ر ا ب ر ا ي ا ي ن د ر ا ي ن ب خ ش دادههاي حاصل ا ز پ ژ و ه ش م و ر د ب ر ر س ی ق ر ا ر گ ر ف ت ه ا س ت. ب ه ا ی ن م ن ظ و ر ا ب ت د ا ا ز ک ل پ ر س ش ن ا م ه ب ر گ ش ت د ا د ه ش د ه ق ا ب ل ت ص ح ی ح ک ه ت ع د ا د آ ن 8 7 م و ر د ب و د گ ز ا ر ش ی ا ز ی ا ف ت ه ه ا ی ت و ص ی ف ی در چهار بخش جنسیت م د ر ک ت ح ص ی ل ی پ س ت م د ی ر ی ت ی و س ا ب ق ه م د ی ر ی ت ی ن م و ن ه آ م ا ر ی ا ر ا ئ ه گ ر د ی د ( ج د و ل ش م ا ر ه ) 1. ج ن س ی ت م ر د ز ن ک ا ر ش ن ا س ی و پ ا ی ی ن ت ر م د ر ک ت ح ص ی ل ی ک ا ر ش ن ا س ی ا ر ش د ج د و ل 1. ف ر ا و ا ن ی پ ا س خ گ و ی ا ن ب ه پ ر س ش ن ا م ه د ک ت ر ی آ م و ز ش ی- پ ژ و ه ش ی پ س ت م د ی ر ی ت ی ا د ا ر ی- م ا ل ی س ا ب ق ه م د ی ر ی ت ی د ر ادامه ا ب ت د ا دادههای جمعآوری ش د ه ب ا آ ز م و ن کولموگروف-اسمیرنوف ا ز ن ظ ر ن ر م ا ل و ی ا غ ی ر ن ر م ا ل ب و د ن م و ر د ب ر ر س ی قرار گرفت که ن ت ی ج ه آ ز م و ن ف و ق ن ش ا ن د ا د د ا د ه ه ا غ ی ر ن ر م ا ل ه س ت ن د ( Sig=0/000 ). ب ر ا ی ن ا س ا س د ر ت ح ل ی ل آ م ا ر ی د ا د ه ه ا ا ز آ ز م و ن ه ا ی ن ا پ ا ر ا م ت ر ی ک ا س ت ف ا د ه ش د. س پ س دادههای جمعآوری ش د ه د ر ر ا س ت ا ی س ؤ ا ل ه ا ي پ ژ و ه ش م و ر د ت ج ز ی ه و ت ح ل ی ل ق ر ا ر گ ر ف ت. ل ذ ا ب ه م ن ظ و ر پ ا س خ ب ه س ؤ ا ل ا و ل پ ژ و ه ش در خصوص و ض ع ي ت م ی ا ن گ ی ن ن م ر ا ت گ ر ا ی ش ب ه ت غ ی ی ر د ر ب ی ن م د ی ر ا ن د ا ن ش گ ا ه ش ه ی د چ م ر ا ن ا ه و ا ز ا ز آ ز م و ن ن ا پ ا ر ا م ت ر ی ک د و ج م ل ه ا ی ا س ت ف ا د ه ش د. د ر ا ی ن آ ز م و ن ک ه ن ق ط ه ب ر ش آ ن 2/0 5 د ر ن ظ ر گ ر ف ت ه شد ن ت ی ج ه آ ز م و ن ن ش ا ن د ا د ک ه ب ی ن م ی ا ن گ ی ن ن م ر ه گ ر ا ی ش ب ه ت غ ی ی ر م د ی ر ا ن ب ا ن م ر ه م ع ی ا ر ( 5 ) 2/0 د ر س ط ح خ ط ا ی = 0/5 0 α ت ف ا و ت و ج و د د ا ر د. ب ه

9 7 5 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه س ب ک ه ا ی ر ه ب ر ی ت ح و لآ ف ر ی ن... / ر ع د ی ا ف س و ر ا ن و ه م ک ا ر ا ن ع ب ا ر ت د ی گ ر م ی ا ن گ ی ن ن م ر ه گ ر ا ی ش ب ه ت غ ی ی ر د ر ب ی ن م د ی ر ا ن د ا ن ش گ ا ه ش ه ی د چ م ر ا ن ا ه و ا ز د ر س ط ح خ ط ا ی = 0/5 0 α پ ا ی ی ن ت ر ا ز ن م ر ه م ع ی ا ر ا س ت ( ج د و ل ش م ا ر ه 2 و 3 (. ج د و ل 2. ی ا ف ت ه ه ا ی ت و ص ی ف ی ن م ر ا ت م د ی ر ا ن د ا ن ش گ ا ه ش ه ی د چ م ر ا ن ا ه و ا ز د ر گ ر ا ی ش ب ه ت غ ی ی ر ت ع د ا د 8 7 م ی ا ن گ ی ن 2/3 3 ا ن ح ر ا ف م ع ی ا ر 0/16 2 ک م ت ر ی ن 1/5 7 ب ی ش ت ر ی ن 3/5 3 ج د و ل. 3 ج د و ل آ ز م و ن د و ج م ل ه ا ی م ی ا ن گ ی ن ن م ر ا ت م د ی ر ا ن د ا ن ش گ ا ه ش ه ی د چ م ر ا ن ا ه و ا ز د ر گ ر ا ی ش ب ه ت غ ی ی ر ط ب ق ا ت گ ر و ه ا و ل 2/0 5 گ ر و ه د و م < 2/0 5 ک ل ت ع د ا د 1 6 ا ح ت م ا ل مشاهده شده 0/8 7 س ط ح م ع ن ا د ا ر ی 0/ /2 2 1/ د ر پ ا س خ ب ه س ؤ ا ل د و م پ ژ و ه ش م ب ن ی ب ر و ض ع ی ت م ی ا ن گ ی ن ن م ر ا ت س ب ک ه ا ی ر ه ب ر ی ت ح و ل- آ ف ر ی ن ت ب ا د ل ی و ع د م م د ا خ ل ه د ر ب ی ن م د ی ر ا ن د ا ن ش گ ا ه ش ه ی د چ م ر ا ن ا ه و ا ز ا ز آ ز م و ن ن ا پ ا ر ا م ت ر ی ک د و ج م ل ه ا ی استفاده شد. ن ط ق ه ب ر ش د ر آ ز م و ن م ذ ک و ر ب ا ن ظ ر متخصصان حوزه م ط ا ل ع ا ت م د ی ر ی ت ع د د 3 د ر نظر گرفته ش د. ن ت ی ج ه آ ز م و ن ن ش ا ن د ا د : م ی ا ن گ ی ن نمرات سبکهای ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن و ع د م م د ا خ ل ه م د ی ر ا ن د ا ن ش گ ا ه ش ه ی د چ م ر ا ن ا ه و ا ز د ر س ط ح خ ط ا ی = 0/5 0 α ب ا ال ت ر ا ز ح د م ت و س ط و د ر س ب ک ر ه ب ر ی ع د م م د ا خ ل ه پ ا ی ی ن ت ر ا ز ح د م ت و س ط ا س ت ( ج د و ل ش م ا ر ه 4 و 5 ). ج د و ل 4. ن م ر ا ت م د ی ر ا ن د ا ن ش گ ا ه ش ه ی د چ م ر ا ن ا ه و ا ز د ر س ب ک ه ا ی ر ه ب ر ی م ت غ ی ر س ب ک ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن س ب ک ر ه ب ر ی ت ب ا د ل ی س ب ک ر ه ب ر ی ع د م م د ا خ ل ه ت ح و ل آ ف ر ی ن ت ب ا د ل ی و ع د م م د ا خ ل ه ت ع د ا د م ی ا ن گ ی ن ا ن ح ر ا ف م ع ی ا ر ک م ت ر ین ب ی ش ت ر ی ن 4/7 3 4/7 6 4/ /5 7 0/ / / /9 8 3/7 4 2/ ج د و ل 5. ج د و ل آ ز م و ن د و ج م ل ه ا ی م ی ا ن گ ی ن ن م ر ا ت م د ی ر ا ن د ا ن ش گ ا ه ش ه ی د چ م ر ا ن ا ه و ا ز د ر م ت غ ی ر ه ا س ب ک ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن س ب ک ر ه ب ر ی ت ب ا د ل ی س ب ک ر ه ب ر ی ع د م م د ا خ ل ه س ب ک ه ا ی ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن ت ب ا د ل ی و ع د م م د ا خ ل ه ط ب ق ا ت گ ر و ه ا و ل 3 گ ر و ه د و م < 3 ک ل گ ر و ه ا و ل 3 گ ر و ه د و م < 3 ک ل گ ر و ه ا و ل 3 گ ر و ه د و م < 3 ک ل ت ع د ا د 1 ا ح ت م ا ل مشاهده شده 0/1 0 س ط ح م ع ن ا د ا ر ی 0/ / / /9 9 1/0 0 0/7 2 0/3 7 1/0 0 0/9 9 0/1 0 1/

10 ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ی ر ی ت آ م و ز ش ی / س ا ل ه ش ت م / ش م ا ر ه د و م / تابستان ج ه ت ب ر ر س ی سؤ ا ل س و م پ ژ و ه ش م ب ن ی ب ر و ج و د ر ا ب ط ه م ع ن ا د ا ر ب ي ن س ب ک ه ا ی ر ه ب ر ی ت ح و ل- آ ف ر ی ن ت ب ا د ل ی ع د م م د ا خ ل ه و ا ب ع ا د ه ر ی ک ا ز آ ن ه ا با گرایش ب ه ت غ ی ی ر از ضریب ه م ب س ت گ ی ا س پ ی ر م ن ا س ت ف ا د ه شد. ضریب ه م ب س ت گ ي م ش ا ه د ه ش د ه د ر س ط ح خ ط ا ی = 0/5 0 α ب ی ا ن گ ر آ ن ا س ت ک ه س ب ک ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن و ا ب ع ا د ن ف و ذ آ ر م ا ن ی ا ن گ ی ز ش ا ل ه ا م ب خ ش و م ال ح ظ ه ف ر د ی ب ا گ ر ا ی ش ب ه ت غ ی ی ر ر ا ب ط ه م ث ب ت و م ع ن ا د ا ر د ا ر ن د. ا م ا ب ی ن ب ع د ت ر غ ی ب ذهنی سبک ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن با گرایش ب ه ت غ ی ی ر ر ا ب ط ه م ع ن ا د ا ر ی م ش ا ه د ه ن ش د. ب ر ا ی ن ا س ا س مدیرانی که ا ز س ب ک ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن ن ف و ذ آ ر م ا ن ی و ق د ر ت ا ن گ ی ز ش ا ل ه ا م ب خ ش ب ی ش ت ر ی ب ر خ و ر د ا ر م ی ب ا ش ن د و ه م چ ن ی ن د ر ب ر خ و ر د ب ا ز ی ر د س ت ا ن و پ ی ر و ا ن م ال ح ظ ه ف ر د ی ب ی ش ت ر ی ر ا م د ن ظ ر ق ر ا ر م ی د ه ن د گ ر ا ی ش ب ه ت غ ی ی ر ب ی ش ت ر ی د ا ر ن د. د ر ر ا ب ط ه ب ا س ب ک ر ه ب ر ی ت ب ا د ل ی هم ضریب ه م ب س ت گ ي م ش ا ه د ه ش د ه د ر س ط ح خ ط ا ی = 0/5 0 α ب ی ا ن گ ر و ج و د ر ا ب ط ه م ع ن ا د ا ر م ث ب ت ب ي ن س ب ک ر ه ب ر ی ت ب ا د ل ی و ه ر د و ب ع د آ ن ب ا گ ر ا ی ش ب ه ت غ ی ی ر م ی ب ا ش د. ا ی ن ه م ب س ت گ ی د ر ب ع د م د ی ر ی ت ب ر م ب ن ا ی ا س ت ث ن ا ی ق و ی ت ر ا س ت. ب ه ا ی ن م ع ن ا ک ه م د ی ر ا ن ی ک ه د ر ر ا ب ط ه خ و د ب ا پ ی ر و ا ن و ز ی ر د س ت ا ن ب ه م ز ا ی ا و م ن ا ف ع ح ا ص ل ا ز م ب ا د ل ه ب ی ش ت ر ت و ج ه د ا ر ن د گ ر ا ی ش ب ی ش ت ر ی ب ه ت غ ی ی ر ه م ا ز خ و د ن ش ا ن م ی د ه ن د. و ب ا ال خ ر ه س ب ک ر ه ب ر ی ع د م م د ا خ ل ه ن ی ز ب ا گ ر ا ی ش ب ه ت غ ی ی ر د ا ر ا ی ر ا ب ط ه م ع ن ا د ا ر م ث ب ت م ی ب ا ش د. ب ر ا ی ن ا س ا س م د ی ر ا ن ی ک ه س ب ک ر ه ب ر ی ع د م م د ا خ ل ه د ا ر ن د ا ز ط ر ی ق ا ج ت ن ا ب ا ز ت ص م یم گ ی ر ی م س ت ق ی م و م ت م ر ک ز و ه م چ ن ی ن ا ز ط ر ی ق و ا گ ذ ا ر ی م س ئ و ل ی ت ب ه د ی گ ر ا ن ن س ب ت ب ه ت غ ی ی ر ا ت گ ر ا ی ش م ث ب ت ی ن ش ا ن م ی د ه ن د ( ج د و ل ش م ا ر ه 6 ). ج د و ل. 6 ض ر ا ي ب ه م ب س ت گ ي ب ي ن س ب ک ه ا ی ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن ت ب ا د ل ی ع د م م د ا خ ل ه و ا ب ع ا د آ ن ه ا ب ا گ ر ا ی ش ب ه ت غ ی ی ر م د ی ر ا ن د ا ن ش گ ا ه ی م ت غ ی ر ه ا س ب ک ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن ب ع د ن ف و ذ آ ر م ا ن ی ب ع د ت ر غ ی ب ذ ه ن ی ب ع د ا ن گ ی ز ش ا ل ه ا م ب خ ش ب ع د م ال ح ظ ه ف ر د ی س ب ک ر ه ب ر ی ت ب ا د ل ی ب ع د پ ا د ا ش م ش ر و ط ب ع د م د ی ر ی ت ب ر م ب ن ا ی ا س ت ث ن ا ء س ب ک ر ه ب ر ی ع د م م د ا خ ل ه * : معنی دار د ر س ط ح 5 د ر ص د ضریب همبستگی 0/1 5 گ ر ا ی ش ب ه ت غ ی ی ر س ط ح م ع ن ا د ا ر ی **0/0 0 0 **0/ /8 4 5 **0/000 **0/0 0 0 **0/0 0 0 *0/03 **0/0 0 0 **0/000 0/1 4 0/6 0 0/1 4 0/2 4 0/3 4 0/4 2 0/5 5 0/2 4 * * : معنی دار د ر س ط ح 1 د ر ص د

11 9 5 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه س ب ک ه ا ی ر ه ب ر ی ت ح و لآ ف ر ی ن... / ر ع د ی ا ف س و ر ا ن و ه م ک ا ر ا ن ب ح ث و ن ت ي ج ه گ ي ر ي پژوهش حاضر ب ه م ط ا ل ع ه رابطه سبکهای ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن ت ب ا د ل ی و ع د م م د ا خ ل ه با گرایش ب ه ت غ ی ی ر د ر م د ی ر ا ن د ا ن ش گ ا ه ی پ ر د ا خ ت ه ا س ت. ن ت ا ی ج پژوهش حاکی ا ز آ ن ا س ت ک ه میزان گرایش ب ه ت غ ی ی ر د ر م د ی ر ا ن دانشگاه شهید چمران ا ه و ا ز پ ا ی ی ن ت ر ا ز ح د م ت و س ط ب و د. د ر ت ب ی ی ن نتیجه حاصله م ی- توان گفت ه م ا ن ط و ر ک ه ت غ ی ی ر ا م ر ی ا ج ت ن ا ب ن ا پ ذ ی ر ا س ت م ق ا و م ت د ر ب ر ا ب ر ت غ ی ی ر نیز حتمی و ق ط ع ی ا س ت. چ ن ا ن چ ه ن و ی س ن د گ ا ن ی چ و ن ش ر م ر ه و ر ن ( 1 ) آ ل د ا ک و ا س ت ر ن ز ( 1 ) ک ر ی ت ن ر ( 1 ) گ ر ی ف ن ( 1 ) و د و ر ب ی ن و ا ی ر ل ن د ( 1 ) ب ر ط ب ی ع ی ب و د ن م ق ا و م ت د ر ب ر ا ب ر ت غ ی ی ر ا ش ا ر ه ن م و د ه ا ن د و آ ن ر ا از جمله م و ض و ع ا ت ا س ت ا ن د ا ر د م د ی ر ی ت م ی د ا ن ن د ( د ن ت 1 ) ا ز د ال ی ل ا ح ت م ا ل ی ا ج ت ن ا ب ا ز ت غ ی ی ر م ی ت و ا ن ب ه ع د م ا م ن ی ت ا ق ت ص ا د ی ت ر س ا ز ن ا ش ن ا خ ت ه ه ا ع ا د ت ب ه ه م ر ی خ ت ن ت و ا ز ن ق د ر ت م و ج و د ع د م د ر ک ن ی ا ز ب ه ت غ ی ی ر و ه ن ج ا ر ه ا ی گ ر و ه ی ث ا ب ت ا ش ا ر ه ن م و د. د ر ا ی ن ر ا ب ط ه ن ت ا ی ج ت ح ق ی ق ا ر ی ک ب ی د ن ت ( 1 ) ن ش ا ن د ا د ک ه ا ف ر ا د د ر برابر خود ت غ ی ی ر م ق ا و م ت ن م ی ک ن ن د ب ل ک ه آ ن ه ا د ر ب ر ا ب ر ا ز د س ت د ا د ن م و ق ع ی ت ح ق و ق ر ا ح ت ی و ا م ک ا ن ا ت خ و د ب ه م ق ا و م ت م ی پ ر د ا ز ن د. ه م چ ن ی ن آ ن ا ن د ر ب ر ا ب ر ن ا ش ن ا خ ت ه ه ا ت ح ت ه د ا ی ت ق ر ا ر گ ر ف ت ن و پ ذ ی ر ش ا ی د ه ه ا ی ی ک ه ب ه ن ظ ر ش ا ن م ط ل و ب ن ب ا ش د م ق ا و م ت م ی ک ن ن د. ب ر ا ی ن ا س ا س پ ی ش ن ه ا د م ی ش و د م س ئ و ال ن ت غ ی ی ر ا ت برنامهریزی شده در سازمانها ا ز ط ر ی ق ب ر گ ز ا ر ی د و ر ه ه ا ی آ م و ز ش ی و کارگاهها ا ع ض ا ی س ا ز م ا ن ر ا ا ز پ ی ا م د ه ا ی م ث ب ت ت غ ی ی ر آ گ ا ه س ا ز ن د و ب و س ی ل ه م ش ا ر ک ت د ا د ن آ ن ه ا د ر ف ر ا ی ن د ت ص م ی م گ ی ر ی ا ز م ی ز ا ن م ق ا و م ت آ ن ا ن ب ک ا ه ن د. ا ل ب ت ه د ر این خصوص ت ع ه د م د ی ر ا ن ا ر ش د و ع ا م ال ن ت غ ی ی ر در حمایت ا ز ا ف ر ا د ی ک ه ا ز ت غ ی ی ر م ت ض ر ر م ی ش و ن د د ر ج ل ب ا ع ت م ا د آ ن ا ن ب ه م ن ظ و ر م ش ا ر ک ت د ر ف ر ا ی ن د ت غ ی ی ر و د ل گ ر م ی ب ه آ ن ا ن ب س ی ا ر ر ا ه گ ش ا خ و ا ه د ب و د. ا ز د ی گ ر ا س ت ر ا ت ژ ی ه ا ی ی ک ه ز م ی ن ه گ ر ا ی ش ب ه ت غ ی ی ر ر ا ت س ه ی ل م ی ک ن د م ی ت و ا ن ب ه م ذ ا ک ر ه د س ت ک ا ر ی و ت ن ظ ی م ت س ه ی ل ا م و ر و ت ه د ی د و ا ج ب ا ر ا ش ا ر ه ن م و د. ه م چ ن ی ن م ی ا ن گ ی ن ن م ر ا ت م د ی ر ا ن د ر ب ک ا ر گ ی ر ی س ب ک ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن و ت ب ا د ل ی ب ا ال ت ر ا ز م ت و س ط و د ر س ب ک ر ه ب ر ی ع د م م د ا خ ل ه پ ا ی ی ن ت ر ا ز ح د م ت و س ط ب و د. ب ه ا ی ن ت ر ت ی ب م د ی ر ا ن د ا ن ش گ ا ه شهید چمران ا ه و ا ز ت ر ج ی ح م ی د ه ن د ب ی ش ت ر ا ز س ب ک ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن و ت ب ا د ل ی ا س ت ف ا د ه ن م ا ی ن د. ب ا آ ن ک ه م ی ا ن گ ی ن ن م ر ا ت آ ن ا ن د ر س ب ک ر ه ب ر ی تحولآفرین حدود 4 بود که میتواند گرایش ب ه ت غ ی ی ر آ ن ا ن ر ا ن ی ز د ر پ ی د ا ش ت ه ب ا ش د و ل ی م ی ا ن گ ی ن ن م ر ا ت آ ن ا ن د ر گ ر ا ی ش ب ه ت غ ی ی ر پ ا ی ی ن ت ر ا ز ح د م ت و س ط

12 ت ق ر ی ب ا ا) ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ی ر ی ت آ م و ز ش ی / س ا ل ه ش ت م / ش م ا ر ه د و م / تابستان ن ز د ی ک ب ه م ت و س ط ) م ح ا س ب ه گ ر د ی د. ا ی ن ا م ر م ی ت و ا ن د ن ش ا ن گ ر ا ن د ک ی م ح ا ف ظ ه ک ا ر ی د ر پ ا س خ گ و ی ی ی ا ت ر س ا ز ت م ا ی ل ب ه ت غ ی ی ر ب ا ش د. چ ر ا ک ه به کارگیری سبک ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن ب ه ن و ع ی ب ا گ ر ا ی ش ب ه ت غ ی ی ر ن ی ز ه م ر ا ه ا س ت. چ ن ا ن چ ه ت ح ل ی ل س و ا ل س و م پ ژ و ه ش ح ا ض ر ن ی ز ن ش ا ن د ا د ک ه ب ی ن س ب ک ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن و گرایش ب ه ت غ ی ی ر ر ا ب ط ه م ث ب ت و م ع ن ا د ا ر و ج و د د ا ر د. ه م چ ن ی ن م د ی ر ا ن ب ه ا س ت ف ا د ه ا ز س ب ک ر ه ب ر ی ت ب ا د ل ی و م ب ا د ل ه منافع حاصل ا ز ت ص م ی م ا ت س ا ز م ا ن ی ن ی ز ت و ج ه د ا ر ن د. ا م ا ا ز ب ک ا ر گ ی ر ی س ب ک ر ه ب ر ی ع د م م د ا خ ل ه و و ا گ ذ ا ر ی م س ئ و ل ی ت ب ه ز ی ر د س ت ا ن ا م ت ن ا ع م ی ک ن ن د. س ب ک ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن و ا ب ع ا د ن ف و ذ آ ر م ا ن ی ا ن گ ی ز ش ا ل ه ا م ب خ ش و م ال ح ظ ه ف ر د ی ب ا گ ر ا ی ش ب ه ت غ ی ی ر ر ا ب ط ه م ث ب ت و م ع ن ا د ا ر د ا ر د. د ر ح ا ل ی ک ه ب ع د ت ر غ ی ب ذ ه ن ی ا ز س ب ک ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن ب ا گ ر ا ی ش ب ه ت غ ی ی ر ف ا ق د ر ا ب ط ه م ع ن ا د ا ر ا س ت. د ر ا ی ن ر ا ب ط ه ن ت ی ج ه ت ح ق ی ق ف ر ا ز ج ا و خادمی ( 1 ) ن ش ا ن د ا د ک ه ب ع د ر ه ب ر ی ف ر ه م ن د س ب ک ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن ب ا ب ع د ش ن ا خ ت ی ن گ ر ش ب ه ت غ ی ی ر س ا ز م ا ن ی د ا ر ا ی ا ر ت ب ا ط م ع ن ا د ا ر و ب ا ا ب ع ا د ع ا ط ف ی و ر ف ت ا ر ی آ ن ف ا ق د ر ا ب ط ه م ع ن ا د ا ر ا س ت. ه م چ ن ی ن آ ن ا ن ب ی ن ب ع د م ال ح ظ ه ف ر د ی و ن گ ر ش ب ه ت غ ی ی ر س ا ز م ا ن ی ه ی چ ر ا ب ط ه م ع ن ا د ا ر ی م ش ا ه د ه ن ک ر د ن د ب ع د ت ر غ ی ب ذ ه ن ی ن ی ز ب ا ا ب ع ا د ش ن ا خ ت ی و ر ف ت ا ر ی ر ا ب ط ه م ع ن ا د ا ر د ا ش ت ه و ب ا ب ع د ع ا ط ف ی ر ا ب ط ه ا ی ن د ا ش ت ه ا س ت. ب ا ت و ج ه ب ه ن ت ی ج ه تحقیق حاضر مدیرانی که ا ز ق د ر ت ا ن گ ی ز ش ا ل ه ا م ب خ ش ن ف و ذ آ ر م ا ن ی م ال ح ظ ه ف ر د ی و د ر م ج م و ع ا ز س ب ک ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن ا س ت ف ا د ه م ی ک ن ن د ا ز گ ر ا ی ش ب ه ت غ ی ی ر ب ی ش ت ر ی ب ر خ و ر د ا ر م ی ب ا ش ن د و د ر ب ر خ و ر د ب ا ز ی ر د س ت ا ن و پ ی ر و ا ن ا ز ن ف و ذ آ ر م ا ن ی ب ر خ و ر د ا ر ن د ا ل ه ا م ب خ ش ه س ت ن د و م ال ح ظ ه ف ر د ی ب ی ش ت ر ی ر ا م د ن ظ ر ق ر ا ر م ی د ه ن د. ب ا ت و ج ه ب ه ا ه م ی ت ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن د ر س ا ز م ا ن ه ا ی ا م ر و ز ی و خ ص و ص ا ا د ر س ا ز م ا ن ه ا ی آ م و ز ش ی ک ه د ر آ ن ن ف و ذ و ت ا ث ی ر گ ذ ا ر ی ب ر ز ی ر د س ت ا ن ا ز ا ه م ی ت خ ا ص ی ب ر خ و ر د ا ر ا س ت ( ج ه ت پ ی ر و ی ا ز د س ت و ر ا ل ع م ل ه ا ) و ا ز ط ر ف ی د ی گ ر ا ه م ی ت ت غ ی ی ر و پ ا س خ گ و ی ی ش ا ی س ت ه ب ه ت ق ا ض ا ه ا ی ن ا ش ی ا ز ت غ ی ی ر ا ت محیطی چنین ب ه ن ظ ر م ی ر س د ک ه س ب ک ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن با گرایش ب ه ت غ ی ی ر ا ر ت ب ا ط ت ن گ ا ت ن گ ی د ا ش ت ه ب ا ش د. چ ر ا ک ه پ ر د ا خ ت ن ب ه م ق و ل ه ت غ ی ی ر و ه م پ ا ی ب ا ت غ ی ی ر ا ت م ح ی ط ی ب ه ج ل و ح ر ک ت ک ر د ن ب ه ب ر ق ر ا ر ی ارتباط صحیح ب ا ز ی ر د س ت ا ن و ا ی ج ا د ا ن گ ی ز ه د ر ا ج ر ا ی ب ر ن ا م ه ه ا ی ت غ ی ی ر بستگی خواهد د ا ش ت. ا م ا د ر ر ا ب ط ه ب ا ع د م و ج و د ر ا ب ط ه ب ی ن ت ر غ ی ب ذ ه ن ی با گرایش ب ه تغییر که ب ه د و ر ا ز ح د س و گ م ا ن م ح ق ق ی ن ن ی ز ب و د ا ح س ا س میشود که ب ه تحقیق جامعتری د ر ا ی ن ز م ی ن ه ن ی ا ز ب ا ش د. ز ی ر ا ت ر غ ی ب ذهنی که ب ه م ع ن ا ی ت ال ش م د ی ر ا ن د ر ر ا س ت ا ی ت ف ک ر د و ب ا ر ه د ر م و ر د

13 9 1 6 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه س ب ک ه ا ی ر ه ب ر ی ت ح و لآ ف ر ی ن... / ر ع د ی ا ف س و ر ا ن و ه م ک ا ر ا ن ش ی و ه ه ا ی ق د ی م ی ا ن ج ا م ک ا ر ب ه م ن ظ و ر ی ا ف ت ن ر ا ه ح ل ی ن و و ج د ی د ب ر ا ی د س ت ی ا ب ی ب ه ه د ف و ا ث ر ب خ ش ی ب ی ش ت ر ا س ت م ی ت و ا ن د با گرایش ب ه ت غ ی ی ر ا ر ت ب ا ط ن ز د ی ک ی د ا ش ت ه ب ا ش د. و ب ا ال خ ر ه ا ی ن ک ه ا ز میان سبک- ه ا ی ر ه ب ر ی م و ر د ب ر ر س ی د ر پ ژ و ه ش ح ا ض ر س ب ک ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن ب ی ش ت ر ی ن ا ر ت ب ا ط ر ا ب ا گ ر ا ی ش ب ه ت غ ی ی ر م د ی ر ا ن د ا ن ش گ ا ه ی د ا ر د. ل ذ ا ن ف و ذ د ر ز ی ر د س ت ا ن د ا ش ت ن ش خ ص ی ت ک ا ر ی ز م ا ت ی ک ت ر غ ی ب و ا ل ه ا م ب خ ش ی ب ه ز ی ر د س ت ا ن ا ز م و ل ف ه ه ا ی م ه م د ر گ ر ا ی ش ب ه ت غ ی ی ر م ی ب ا ش د. همچنین سبک ر ه ب ر ی ت ب ا د ل ی و ا ب ع ا د آ ن ( پ ا د ا ش م ش ر و ط و م د ی ر ی ت ب ر م ب ن ا ی ا س ت ث ن ا ء ) با گرایش ب ه ت غ ی ی ر ر ا ب ط ه م ع ن ا د ا ر م ث ب ت د ا ر د. ا ی ن ه م ب س ت گ ی د ر ب ع د م د ی ر ی ت ب ر م ب ن ا ی ا س ت ث ن ا ی ق و ی ت ر ا س ت. ب ه ا ی ن م ع ن ا م د ی ر ا ن ی ک ه د ر ر ا ب ط ه خ و د ب ا پ ی ر و ا ن و ز ی ر د س ت ا ن ب ه م ز ا ی ا و م ن ا ف ع ح ا ص ل ا ز م ب ا د ل ه ب ی ش ت ر ت و ج ه ن ش ا ن م ی د ه ن د گ ر ا ی ش ب ی ش ت ر ی ب ه ت غ ی ی ر ن ی ز ا ز خ و د ن ش ا ن م ی د ه ن د. ن ت ی ج ه م ذ ک و ر ب ا ن ت ا ی ج ت ح ق ی ق ف ر ا ز ج ا و خادمی ( 1 ) د ر ب ع د پ ا د ا ش م ش ر و ط ه م خ و ا ن و د ر ب ع د م د ی ر ی ت ب ر م ب ن ا ی ا س ت ث ن ا ء ن ا ه م خ و ا ن ا س ت. د ر ا ی ن خ ص و ص ا و ل ی و ( ن ق ل د ر ف ر ا ز ج ا و خ ا د م ی 1 ) ا ظ ه ا ر م ی ک ن د پ ا د ا ش م ش ر و ط ب ط و ر م س ت د ل ک ا ر ا ی ی دارد چرا ک ه ت ع ی ی ن ا ن ت ظ ا ر ا ت و ا ه د ا ف ر و ش ن و د ا د ن پ ا د ا ش ب ه پیروان جهت د س ت ی ا ب ی ب ه ا ه د ا ف ا ح ت م ا ال ا آ ن ه ا ر ا ب ه س م ت ا ه د ا ف تعیین شده ب ر م ی ا ن گ ی ز د. ب ر ا ی ن ا س ا س میتوان گفت ا ز آنجا که پ ر د ا خ ت ن ب ه م ق و ل ه ت غ ی ی ر با شکلگیری ت ح و ال ت ی همراه خواهد ب و د ط ب ی ع ی و م ن ط ق ی ب ه ن ظ ر م ی ر س د ک ه م ن ا ف ع و س و د ه ر ی ک ا ز گ ر و ه ه ا ی د ر گ ی ر د ر ف ر ا ی ن د ت غ ی ی ر و د ر م و ق ع ی ت ه ا ی ج د ی د ن ا ش ی ا ز ت غ ی ی ر م و ر د ت و ج ه ق ر ا ر گ ی ر د. ط ب ی ع ت ا ا ا گ ر ف ر د ی ا گ ر و ه ی ب ا ا ج ر ا ی ت غ ی ی ر م و ق ع ی ت و جایگاه خود ر ا د ر خ ط ر ب ب ی ن د ی ا ا ح س ا س ک ن د ک ه آ ی ن د ه ا ی م ب ه م و م ت ز ل ز ل د ا ر د ن ه ت ن ه ا ت م ا ی ل ی ب ه ت غ ی ی ر ن خ و ا ه د د ا ش ت ب ل ک ه د ر ب ر ا ب ر آ ن م ق ا و م ت نیز خواهد ک ر د و ب ه ا ح ت م ا ل ز ی ا د م ت ر ص د ر ا ه و ر و ش ی خ و ا ه د ب و د ک ه م ض ر ا ت ح ا ص ل ا ز ت غ ی ی ر ی ا م ز ا ی ا ی آ ن ر ا ب ه ن ف ع خ و د ب ه ح د ا ق ل و ی ا ح د ا ک ث ر ر س ا ن د. ا ز ط ر ف ی ب ا ت و ج ه ب ه ب ع د م د ی ر ی ت ب ر م ب ن ا ی ا س ت ث ن ا ء س ب ک ر ه ب ر ی تبادلی که د ر آ ن ر ه ب ر ا ن ا ز د ا د ن دستورهای جدید د ر ص و ر ت ی ک ه ر ا ه ه ا ی ق د ی م ی ه ن و ز ک ا ر ا ی ی د ا ش ت ه ب ا ش د ا ج ت ن ا ب م ی و ر ز د و ا ل ب ت ه ب ر ک ا ر ز ی ر د س ت ا ن ن ظ ا ر ت م ی ک ن ن د ت ا ا ز انجام صحیح ک ا ر ه ا اطمینان حاصل ک ن ن د میتواند ضمن ت س ه ی ل ف ر ا ی ن د گ ر ا ی ش ب ه ت غ ی ی ر د ر ز ی ر د س ت ا ن ن و ع ی ث ب ا ت د ر ف ر ا ی ن د ت غ ی ی ر و ا ط م ی ن ا ن ن س ب ی ا ز ن ت ا ی ج آ ن ر ا ب ه ه م ر ا ه د ا ش ت ه ب ا ش د. د ر و ا ق ع س ب ک ر ه ب ر ی ت ب ا د ل ی ا گ ر ب ه د ر س ت ی د ر س ا ز م ا ن ا ع م ا ل ش و د م ی ت و ا ن د ا س ت ر ا ت ژ ی ه ا ی م ش ا ر ک ت م ع ا م ل ه و د ر ن ظ ر گ ر ف ت ن ت س ه ی ال ت ک ه ا ز ج م ل ه

14 ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ی ر ی ت آ م و ز ش ی / س ا ل ه ش ت م / ش م ا ر ه د و م / تابستان ا س ت ر ا ت ژ ی ه ا ی م ق ا ب ل ه ب ا م ق ا و م ت د ر ب ر ا ب ر ت غ ی ی ر ه س ت ن د ر ا ب ه ه م ر ا ه د ا ش ت ه ب ا ش د. س ب ک ر ه ب ر ی ع د م م د ا خ ل ه ن ی ز با گرایش ب ه ت غ ی ی ر د ا ر ا ی ر ا ب ط ه م ع ن ا د ا ر و م ث ب ت ا س ت. ب ر ا ی ن ا س ا س مدیرانی که تا حدود ز ی ا د ی ا ز ت ص م ی م گ ی ر ی ا ج ت ن ا ب م ی و ر ز ن د و م س ئ و ل ی ت ر ا ب ه د ی گ ر ا ن و ا گ ذ ا ر میکنند گرایش ب ی ش ت ر ی ب ه ت غ ی ی ر د ا ر ن د. د ر ا ی ن ر ا ب ط ه میتوان گفت مدیرانی که گرایش ب ه ت غ ی ی ر د ا ر ن د ا ح س ا س میکنند که ال ز م ا س ت ب خ ش ی ا ز ف ع ا ل ی ت ه ا و م س ئ و ل ی ت ه ا ب ه د ی گ ر ا ن ت ف و ی ض ش و د و آ ن ه ا ن ی ز د ر ا م و ر ا ج ر ا ی ی م ش ا ر ک ت د ا ش ت ه ب ا ش ن د. ا ز ط ر ف ی دیگر چنین ب ه ن ظ ر م ی ر س د که الزمه ت م ا ی ل ب ه ت غ ی ی ر و ت ال ش ب ر ا ی ه م ر ا ه ی ب ا ت غ ی ی ر ا ت ا ع ت م ا د ب ه ز ی ر د س ت ا ن و همراه کردن آ ن ه ا د ر ف ر ا ی ن د د س ت ی ا ب ی ب ه ا ه د ا ف ب ا ش د. ب ر ا ی ن ا س ا س گ ر ا ی ش ب ه ت غ ی ی ر ب ا و ا گ ذ ا ر ی م س ئ و ل ی ت ه ا م ش ا ر ک ت ز ی ر د س ت ا ن ت ص م ی م گ ی ر ی غ ی ر م ت م ر ک ز و ا ع ت م ا د ب ه ز ی ر د س ت ا ن همراه خواهد ب و د. ا ی ن ا م ر م ی ت و ا ن د ب ه ت ثبی ت ت غ ی ی ر ا ت ا ع م ا ل ش د ه د ر م ر ا ح ل ق ب ل ک م ک ش ا ی ا ن ی ک ن د. ا ک ن و ن ب ا ت و ج ه ب ه ر ا ب ط ه س ب ک ه ا ی ر ه ب ر ی ف و ق ا ل ذ ک ر ب ا گ ر ا ی ش ب ه ت غ ی ی ر ( ب ر ا س ا س نتایج حاصله د ر پژوهش حاضر ) م ی ت و ا ن ت ب ی ی ن د ی گ ر ی ا ز د س ت ا و ر د ه ا ی پژوهش حاضر ب ا د ر نظر گرفتن ا ل گ و ی س ه مرحلهای کرت ل و ی ن در خصوص ا ی ج ا د ت غ ی ی ر و م د ی ر ی ت تغییر سازمانی ا ر ا ئ ه نمود. کرت ل و ی ن د ر الگوی کالسیک خود سه م ر ح ل ه ر ا ب ر ا ی ا ی ج ا د ت غ ی ی ر در سازمان و م د ی ر ی ت تغییر سازمانی ذ ک ر ک ر د ه ا س ت : 1- م ر ح له ا ن ج م ا د ز د ا ی ی : د ر ا ی ن م ر ح ل ه باید کلیه ن ی ر و ه ا و م ح ر ک ه ا ی ی ر ا ک ه د ا ئ م ا ا ب ر ر و ی ا ن س ا ن ا ث ر م ی گ ذ ا ر ن د د گ ر گ و ن س ا خ ت. ب ه ن ح و ی ک ه ت ع ا د ل ا ن س ا ن چ ن ا ن ب ه م ب خ و ر د ک ه ا ن گ ی ز ه ک ا ف ی ب ر ا ی ت غ ی ی ر ی ا ف ت ن و ک س ب ت ع ا د ل د ر ا و پ ی د ا ش و د. ب ه ع ق ی د ه ل و ی ن د ر ت غ ی ی ر ب ا و ض ع ی ت ی ر و ب ر و م ی ش و ی م ک ه د ر آ ن و ض ع ی ت ن ی ر و ه ا ی م ت ض ا د ا ز ج ه ا ت م خ ت ل ف د ر ا م ر ت غ ی ی ر د خ ا ل ت م ی ک ن ن د. ی ک س ل س ل ه ا ز ا ی ن ن ی ر و ه ا س و ق د ه ن د ه ه س ت ن د و ن ی ر و ه ا یی ج ه ت م خ ا ل ف س ع ی م ی ک ن ن د ا ز ح ر ک ت نیروهای سوق دهنده جلوگیری ب ه ع م ل آ و ر ن د د ر ن ت ی ج ه ی ا ی ن ک ش ش م ت ق ا ب ل یک حالت ت ع ا د ل پ و ی ا ب د س ت م ی آ ی د. ب ه ن ظ ر ل و ی ن ب ه م و ج ب " ت ح ل ی ل م ی د ا ن ن ی ر و" ن ی ا ز ب ه ت غ ی ی ر هنگامی حاصل میشود که ی ا ن ی ر و ه ا ی س و ق د ه ن د ه ا ف ز ا ی ش ی ا ب ن د ی ا ن ی ر و ه ا ی ب ا ز د ا ر ن د ه ک ه د ر ب ر ا ب ر ت غ ی ی ر م ق ا و م ت م ی ک ن ن د ک ا ه ش ی ا ب ن د. 2- ا ی ج ا د ت غ ی یر: و ق ت ی ک ه ف ر د ب ر ا ی ت غ ی ی ر ا ن گ ی ز ش پ ی د ا ک ر د آ م ا د گ ی د ا ر د ک ه ا ل گ و ه ا ی ج د ی د ب پ ذ ی ر د. ر ا ر ف ت ا ر ی پ ذ ی ر ش ا ل گ و ه ا ی ا ط ال ع ط ر ی ق ا ز ج د ی د ر س ا ن ی آ گ ا ه ی د س ت ا و ر د ه ا ی ت غ ی ی ر ب ر گ ز ا ر ی د و ر ه ه ا ی آ م و ز ش ی و ن ه ا ی ت ا ا ا ز ط ر ی ق یادگیری صورت و م ز ا ی ا ب ه م ی گ ی ر د. 3-

15 3 6 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه س ب ک ه ا ی ر ه ب ر ی ت ح و لآ ف ر ی ن... / ر ع د ی ا ف س و ر ا ن و ه م ک ا ر ا ن ا ن ج م ا د م ج د د: ف ر ا گ ر د ی ک ه ب و س ی ل ه آ ن ر ف ت ا ر ا ک ت س ا ب ی ت ا ز ه ب ه ص و ر ت ر ف ت ا ر ا ل گ و ی ا ف ت ه ا ی ب ا ش خ ص ی ت و ی ا ر و ا ب ط ع ا ط ف ی ف ر د ه م س ا ز و ی گ ا ن ه م ی ش و د ک ه ت ث ب ی ت م ج د د ر ف ت ا ر ن ا م ی د ه م ی ش و د. د ر م د ی ر ی ت ت غ ی ی ر د ر س ا ز م ا ن ب ر ا س ا س ا ل گ و ی ف و ق س ب ک ه ا ی ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن ت ب ا د ل ی و ع د م م د ا خ ل ه ک ا ر ک ر د ه ا ی م و ث ر ی م ی ت و ا ن ن د ا ی ف ا ء ک ن ن د. ت ب ی ی ن چ گ و ن گ ی ر ا ب ط ه م ذ ک و ر د ر ش ک ل ش م ا ر ه 1 ا ر ا ئ ه ش د ه ا س ت. ش ک ل. 1 ا ل گ و ی م د ی ر ی ت ت غ ی ی ر س ا ز م ا ن ی ب ر ا س ا س س ب ک ه ا ی ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن ت ب ا د ل ی و ع د م م د ا خ ل ه ب ا ت و ج ه ب ه ش ک ل ف و ق ب ه ن ظ ر میرسد که ب ر ا ی م ر ح ل ه ا و ل الگوی کرت ل و ی ن ( انجمادزدایی ) که د ر آ ن آ م ا د ه س ا ز ی و ت ر غ ی ب و ت ش و ی ق ا ع ض ا ب ر ا ی پ ذ ی ر ش ت غ ی ی ر م و ر د ت و ج ه ا س ت س ب ک ر ه ب ر ی ت ح و ل آ ف ر ی ن ن ق ش م و ث ر ی ا ی ف ا ء ن م ا ی د. د ر ا ی ن ر ا س ت ا اجرای سبک ر ه ب ر ی م ذ ک و ر م ی ت و ا ن د ا ز ط ر ی ق ن ف و ذ د ر ا ع ض ا ی س ا ز م ا ن ت ر غ ی ب و ت ش و ی ق ا ل ه ا م ب خ ش ی و ا ی ج ا د آ م ا د گ ی ذ ه ن ی انگیزه الزم ر ا د ر ک ا ر ک ن ا ن س ا ز م ا ن ب ر ا ی ت غ ی ی ر ف ر ا ه م آ و ر د. د ر م ر ح ل ه د و م ا ل گ و ی ک ر ت ل و ی ن ( ا ی ج ا د ت غ ی ی ر ) ک ه د ر و ا ق ع م ر ح ل ه ا س ت ق ر ا ر مکانیسمهای جدید و ع م ل ی ا ت ی ن م و د ن ب ر ن ا م ه ت غ ی ی ر ا س ت س ب ک ر ه ب ر ی ت ب ا د ل ی م ی ت و ا ن د ب ه ط و ر ق ا ب ل مالحظهای کمک کننده باشد. چنانچه منافع حاصل ا ز تغییر ب د ر س ت ی ب ه ا ط ال ع اعضای سازمان رسانده شود و اعضای سازمان دریابند که ب ر ن ا م ه ت غ ی ی ر م ت ض م ن ت س ه ی ال ت ی ب ر ا ی آ ن ا ن س ا ز م ا ن و ن ه ا ی ت ا ا ج ا م ع ه ا س ت د ر ف ر ا ی ن د ا ج ر ا ی ت غ ی ی ر م ش ا ر ک ت خ و ا ه ن د ن م و د و ب ه ا ح ت م ا ل ز ی ا د م ق ا و م ت ک م ت ر ی ا ز خ و د د ر ب ر ا ب ر آ ن ن ش ا ن خ و ا ه ن د د ا د. د ر ا ی ن خ ص و ص ب ر ا ی م ق ا ب ل ه ب ا م ق ا و م ت ک ا ر ک ن ا ن د ر ب ر ا ب ر ت غ ی ی ر م ی ت و ا ن ا ز ا س ت ر ا ت ژ ی ه ا ی آ م و ز ش و ا ر ت ب ا ط م ش ا ر ک ت ت س ه ی ال ت و پ ش ت ی ب ا ن ی

16 3931 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه ل ا س / ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف 4 6 د ا م ج ن ا ( ن ی و ل ت ر ک ی و گ ل ا م و س ه ل ح ر م ر د. ت ف ر گ ه ر ه ب ه ن ا ک ر ی ز ر ا ت ف ر و ر ا ش ف ق ف ا و ت و ه ر ک ا ذ م د ن ا و ت ی م ه ل خ ا د م م د ع ی ر ب ه ر ک ب س ی ر ی گ ر ا ک ه ب ت س ا ه د ش ا ر ج ا ر ی ی غ ت ت ی ب ث ت ف د ه ه ک ) د د ج م و ی ر ج م ن ا و ن ع ه ب ر ی ی غ ت ف ل ت خ م ی ا ه ش ق ن ر د ن ا م ز ا س ی ا ض ع ا ت ک ر ا ش م ه چ ن ا ن چ. د ش ا ب ب س ا ن م د ا م ت ع ا ی ع و ن و د ا د د ه ا و خ ش ی ا ز ف ا ا ر ن ا م ز ا س ه ب ا ض ع ا د ه ع ت ن ا ز ی م ن ا ن آ ه ب ت ی ل و ئ س م ی ر ا ذ گ ا و ه ب ا ر د ی د ج ط ی ا ر ش ت ی ب ث ت ضمنا ا ر م ا ن ی ا. د م آ د ه ا و خ د و ج و ه ب ا ض ع ا ر ی ا س و ر ی ی غ ت ن ال م ا ع ن ی ب ل ب ا ق ت م ی ا ر ج ا د ن ی ا ر ف ر د ر ث و م د و خ ز ا ب و ه ن ا ه ا گ آ و ی و ق ت ر ا ظ ن ر ص ن ع ه ک ن ی ا ضمن. داشت د ه ا و خ ل ا ب ن د. د ر ی گ ر ا ر ق ه ج و ت د ر و م ت س ا م ز ال ی ر ب ه ر ی ا ه ک ب س ی ر ی گ ر ا ک ه ب و ق و ف ل ح ا ر م بع ا ن م ا م ز ا س ن. 9( ( ز ز ي و ر پ ر ه گ ن ا س ا س و ي د ه م ي ز ي ر ا پ د ا ژ ن ي ن ا ر ي ا ن ا ر ه ت ن ا ر ي ا ي ر ا د ك ن ا ب ي ل ا ع ه س س ؤ م ا ت ي ر و ئ ت ز ا ت ي ر ي د م و ر ش ن. ل ل م ع. د ي د ج ي س ر د ي ا ه ه م ا ن ر ب د ر ب ش ي پ د ر و م ر د ن ا م ل ع م ي ر ا ت ف ر ت ال ي ا م ت و ش ر گ ن ي س ر ر ب ) ( ه ل ا د ب ع ا س ر ا پ : ص ص 4 ه ر ا م ش ل و ا ل ا س ن ا ر ي ا ي س ر د ه م ا ن ر ب ت ا ع ل ا ط م ه م ا ن ل ص ف ن ی ر ف آ ل ل و ح ت ی ر ب ه ر سبکهای بین ه ط ب ا ر ی س ر ر ب. ) (. ن س ح م ی م د ا خ و ی د ه م ا ج ز ا ر ف سال. ی ت ی ب ر ت م و ل ع ر د ه ز ا ت ی ا ه ه ش ی د ن ا ه م ا ن ل ص ف. سازمانی تغییر ه ب ش ر گ ن ص ص ر ب ه ر ی. ) (. ا ض ر د م ح م ی ل ا ز 5 2 ه ر ا م ش. ح ا ب ص م ه م ا ن ل ص ف. ن ی ر ف آ ل و ح ت ت م س. ن ا ر ه ت ی. ش ز و م آ ی ا ه ن ا م ز ا س ر د ی ن ا س ن ا روابط ) ( ی ل ع م ال غ د م ر س. م ش ش و و ا ر گ ل ل ل م ا ع ت. م ر ا ه چ ه ر ا م ش ر. ی ب د ت ه م ا ن ه ا م ل. م ع و ی ر و ئ ت ز ا ی ب ی ک ر ت ل د م و د. ر ی ی غ ت ن ال م ا ع ش ز و م آ 9( (. ا ض ر د م ح ا ی ر ج ن س ه ر ا م ش م و ل ع ه م ا ن ل ص ف. ن ی ر ف آ ل و ح ت ی ر ب ه ر ه ی ر ظ ن د ا ع ب ا و ت ی ه ا م ر ب ی ل ی ل ح ت. ) (. م ی ه ا ر ب ا د م ح م ی ق ج ن س 8 3 و 7 3 ه ر ا م ش. ) س ( ا ر ه ز ل ا ه ا گ ش ن ا د ی ن ا س ن ا ش و ه ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب 4( (. ی د ا ب آ ر خ ف ی د و م ح م ق د ا ص و ی م ظ ا ن ن ی د ل ا س م ش. د ی ع س ی و ض ت ر م ی ل غ و م 3 4 و ت ی ر ی د م ه م ا ن ه ژ ی و. ی ن ا س ن ا م و ل ع س ر د م ه م ا ن ل ص ف. ) ی ا ه ل د ا ب م ش خ ب ل و ح ت ( ی ر ب ه ر ک ب س و ی ف ط ا ع 4 4 شماره. ت ی ر ی د م ت ا ع ل ا ط م ه ل ج م. ن آ ش ج ن س ر ا ز ب ا و ن ی ر ف آ ل و ح ت ی ر ب ه ر. 3( (. ا ض ر ی ل ع Beuger, D. William, A. & Willian B. (2006). Transformational Leadership in Organizations: An Environment-Induced Model. International Journal of management. Vol, 27. No, 1.

17 5 6 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه س ب ک ه ا ی ر ه ب ر ی ت ح و لآ ف ر ی ن... / ر ع د ی ا ف س و ر ا ن و ه م ک ا ر ا ن Hellriyel D., Siocum. J. (1996). Management. Seventh edition, cincinnate, Ohio, south-western college Publishlny. P470. Hersey P., Blanchard K. & Dewey J. (1996). Management of organization Behavior. 6thed. Enylewood cliffs. N. J, Prentice-Hall. Horwitz, I. B.; Horwitz, S. K.; Daram, P.; Brandt, M. L.; Brunicardi, F. Ch. and Awad, S. S. (2008). Transformational, Transactional, and Passive- Avoidant Leadership Characteristics of a Surgical Resident Cohort: Analysis Using the Multifactor Leadership Questionnaire and Implications for Improving Surgical Education Curriculums, Journal of Surgical Research, xx, xxx, PP: Shermerhorn, J.R., James, G. H., Richard, N. O. (2005). Organizational Behavior Ninth Edition. John Wiley & Sons, Inc. Oshagbemi T. (2004) Age Influence on the Leadership Styles and Behavior of Managers. Empoloyee Relation Journal. Vol, 21. No, 1. PP, Stone, A. Gregory, R. F. & Robert, Patterson Kathleen. (2003). Transformational Versus Servant Leadership A Difference in Leader Focus. Servant Leadership Roundtable. October. PP, (2001). The school culture. Southwest Educational Development laboratory (SEDL). February.

18

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

ت خ ی م آ ر ص ا ن ع ز ا ن ا گ د ن ن ک د ی د ز ا ب ی د ن م ت ی ا ض ر ی س ر ر ب د

ت خ ی م آ ر ص ا ن ع ز ا ن ا گ د ن ن ک د ی د ز ا ب ی د ن م ت ی ا ض ر ی س ر ر ب د ه ت خ م آ ر ص ا ع ز ا ا گ د ک د د ز ا ب د م ت ا ض ر س ر ر ب د ال م ج ر ب ر گ ش د ر گ ب ا ر ا ز ا ب خالر امر ا ر ا ا ر ه ت ا ر ه ت ه ا گ ش ا د ت ر د م ه د ک ش ا د ا گ ر ز ا ب ت ر د م ه و ر گ ر ا د ا ت س

Διαβάστε περισσότερα

ا د ی بن ت و ی ولا ی ذ ار گ د ف ه ما ن ت

ا د ی بن ت و ی ولا ی ذ ار گ د ف ه ما ن ت ي ش ز و م آ ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا س م ز 4 ه ر ا م ش م ف ه ل ا س 1 4-55 ص ص ه ط س و م ع ط ق م ر خ د ن ا ز و م آ ش ن ا د س ر

Διαβάστε περισσότερα

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ار س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 5 7-4 9 ص ص ش ق ه ع ل ا ط م ا ب ا م ز ا س ر گ د ا ر ب ر ا ز گ ت م د خ ر ب

Διαβάστε περισσότερα

Gholami, S. Ph.D student of Educational Psychology, University of Tabriz, Iran

Gholami, S. Ph.D student of Educational Psychology, University of Tabriz, Iran Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 4/Issue14/Spring 2013 PP: 2135 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ص ن ع ت / س ا ز م ا ن س ا ل چ ه ا ر م. ش م ا ر ه چ ه ا ر د ه م بهار 2931 ص ص : 3 5 2 1 1

Διαβάστε περισσότερα

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن ز ا س م ه ی ر ا م ع م ی ح ا ر ط و ی م ی ل ق ا ش ی ا س آ ی ا ه ص خ ا ش ی س ر ر ب ن ا ج ن ز ر ه ش م ی ل ق ا ا ب ی ر ی د م ی د ه م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر ت ش ا ک ل ا م ی ت ع ن ص ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 4-8 5 ص ص د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ن ا ي و ج ش ن ا

Διαβάστε περισσότερα

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 5 1-9 7 1 ص ص ن ا ر ب د ه ا گ د د ز ا و ن ع م ر ب ه ر ا ه

Διαβάστε περισσότερα

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ 5 7 0-9 : 5 2 ی پ ا ی پ 1 9 3 1 م و د ه ا م ش م ت ش ه ه و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ک ی م ه ی ش ن م و ی د ی و پ س و ت پ ی ک ی ا ه ت س ی س و و ا ی ز ا س ا د ج ت ه ج ب س ا ن م ی ش و ی ف ع م ه د و

Διαβάστε περισσότερα

ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 2 تابستان 3931 ص ص -7 8 6 7 ت ب ن ر ا ب ط ه ب ن ف ر ه ن گ س ا ز م ا ن و س ال

Διαβάστε περισσότερα

ر ک خواهد کمک ر گ ی د ن ا م ز ا س ر د ی ر ا ک م ا ج ن ا ه ب د ا ی ز ل ا م ت ح ا ه ب و ر ا ک ک ی م ا ج ن ا ر د ی ن ا م ز ا س 6

ر ک خواهد کمک ر گ ی د ن ا م ز ا س ر د ی ر ا ک م ا ج ن ا ه ب د ا ی ز ل ا م ت ح ا ه ب و ر ا ک ک ی م ا ج ن ا ر د ی ن ا م ز ا س 6 م ط ا ل ع ه) ک م ا ل ف ص ل ن ا م ه ه ب ی و م د ي ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ م س ا س ا ل ه ش ت م. ش م ا ه 2 تابستان 3931 ص ص -8 5 1 1 9 3 پ ی ش ب ی ن ی ف ت ا ش ه و ن د ی

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا ت س م ز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 5-70 ص ص ه ر و د م و س ل ا س ن ا ز و م آ ش ن ا د ن

Διαβάστε περισσότερα

ATLAS green. AfWA /AAE

ATLAS green. AfWA /AAE مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت K S A ا إل ص د ا ر ا ل د و ل ي ٠ ١ مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت ٠ ٣ ج و ھ ر ة( ع د ت خ ص ص ة م TENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUC ح د د ة م ا ل ھ و ي ة و ا ال ب ت ك ا ر و ا ل ط م و

Διαβάστε περισσότερα

ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س

ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س ر 2 ف د ا ه ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 3931 تابستا 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 7 2-7 4 ص ص ص خ ش ش ا د ت ر د م ت ر ا ه م و ا م ز ا س

Διαβάστε περισσότερα

ی ا و ق ت د و ع س م ن

ی ا و ق ت د و ع س م ن ه د ک چ ت م ال س ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ر ث و م ل م ا و ع د ب ت و ل و ا و ا س ا ش ر و پ ل ر ب ک ا ل ع د س ا ر ا ا ه ف ص ا ه و ژ پ ص خ ا ش ه ا گ ش ه و ژ پ ر ا د ا ت س ا ا و ق ت د و ع س م ا ر ا ا ه ف

Διαβάστε περισσότερα

Phallocryptus spinosa ر ا

Phallocryptus spinosa ر ا 0 8 7 ا و لي ن گ ز ا ر ش م ش ا ه د ه Phallocryptus spinosa ا س ت ا ن ه ا ی ا ز و ي ز د ف ا ر س د ر ج ن و ب Anostraca( )Crustaceae; اي ر ا ن ب ه ر و ز 4 4 2 آ ت ش ب ا ر *, ر ا م ي ن م ن ا ف ف ر ن ا ص ر

Διαβάστε περισσότερα

د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن

د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن ه د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن ا ر م ا ک 3 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن 1 3 1-12 4 : 9 2 ی پ ا ی پ ی ا ه ه ی و س ی و ر ی ن ا ر ی ا ل س ع ر و ب ن ز

Διαβάστε περισσότερα

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ 3 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن 3 4 1 13 5 : 9 2 ی پ ا ی پ ر د ی ز ا ئ ل ک و ن و ب ی ر ی س ک ا د ت ی ل ا ع ف ی س ر ر ب ی ر و ت س ا پ س و ک و ک و

Διαβάστε περισσότερα

Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur.

Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur. ( ijk Assalamu 'Alaikum Wr.Wb. Pak Dasrul, Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur. Kepada Fir'un di dalam kuburnya

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

a;$ ag\a$ d D lb\ a;$ d d\ a$ d Dcn\

a;$ ag\a$ d D lb\ a;$ d d\ a$ d Dcn\ Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 1 ον, Θ. Λειτουργία Ἀραβική διά ἀρχαρίους, ἦχος πλ. Δ على للحن الثامن Beginning of the Divine Liturgy Ἦχος πλ. Δ weνη1 \s;$ s;cn\ s;$ 1a5 \

Διαβάστε περισσότερα

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١ رياضى ششم دبستان ۱۳۹١ وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برنامهريزی محتوا و نظارت بر تا ليف: دفتر تا ليف کتابهای درسی ابتدايی و متوسطه نظری نام کتاب: رياضی ششم دبستان ۳۴/۶ مو ل فان:

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی سنگ های ناحیه معدن شماره 1 گل گهر فصلنامه پژوهشی - شماره 12- تابستان 1393 و سعید کریمی نسب 4 حسین زارع 3 محسن رحمانی 2 فرهاد حاجی حیدری 1 چكيده آنیزوتروپی

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

نقػ افؽبظبزی و گسارغ دهی در پیؽگیری از خطبهب در بیمبرظتبنهب

نقػ افؽبظبزی و گسارغ دهی در پیؽگیری از خطبهب در بیمبرظتبنهب اصلی مقبله مجله ارتقبی ایمنی و پیؽگیری از مصذومیت هب ز ض 2. قوبض 2. تبثؿتبى 393 نفحبت 73 تب 84 (Original Article) نقػ افؽبظبزی و گسارغ دهی در پیؽگیری از خطبهب در بیمبرظتبنهب 2 * امیر اؼکبن نصیری پور پوران

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

Εἰρηνικά Θείας Λειτουργίας Κλασσικά Ἦχος ςeνη1

Εἰρηνικά Θείας Λειτουργίας Κλασσικά Ἦχος ςeνη1 Εἰρηνικά Θείας Λειτουργίας Κλασσικά Ἦχος ςeνη1 nassj\pa #gif j \ndcnf: j[ aa\x#pa duaγ d \ndlb Κσ ρι ε ε λε ε ε η ζον Κσ ρι ε ε λε ε ε η ζον Ya a ra ab u u u ur 7am Ya a ra ab u u u ur 7am Го спо ди по

Διαβάστε περισσότερα

تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط حمیدرضا دالوری ***

تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط حمیدرضا دالوری *** فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی شماره 65 زمستان 115-136 1391 تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط مهرداد مدهوشي * محمدرضا طبیبی ** حمیدرضا دالوری *** دریافت: 89/12/15 پذیرش:

Διαβάστε περισσότερα

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش مهندس وحيد گودرزي چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش 1- مقدمه موتوره ای DC اولین وس یله تبدیل ان رژی الکتریکی به ان رژی مکانیکی بودند. موتورهای

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

انجزء انصانس نهسد ػه شث ح ا االنف ان اء انثدا ح ان ا ح اال ل االخس يضاف نضفس انسؤ ا

انجزء انصانس نهسد ػه شث ح ا االنف ان اء انثدا ح ان ا ح اال ل االخس يضاف نضفس انسؤ ا اال ل االخس زؤ 17 1: Holy_bible_1 انجزء انصانس نهسد ػه شث ح ا االنف ان اء انثدا ح ان ا ح اال ل االخس يضاف نضفس انسؤ ا 3( صفس زؤ ا د ا انال ذ 17 1: ف ه ا ز أ ر ص ق ط د ػ د ز ج ه ك د ف ض غ د ان ػ ه ق ائ

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

اثر عصارۀ آبی بادرنجبویه officinalis( )Melissa بر پاسخ ایمنی و عملکرد جوجههای گوشتی

اثر عصارۀ آبی بادرنجبویه officinalis( )Melissa بر پاسخ ایمنی و عملکرد جوجههای گوشتی صفحههای 281-290 اثر عصارۀ آبی بادرنجبویه officinalis( )Melissa بر پاسخ ایمنی و عملکرد جوجههای گوشتی *2 1 فائزه عبدینژاد و مهرداد محمدی 1. دانشآموخته کارشناسیارشد گروه علوم دامی دانشکدۀ علوم کشاورزی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران ژپو ه شاهی تج ربی حسابداری سال سوم شماره 10 اتبستان 1131 صص 101 144 آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق چکیده بهادار تهران سحرسپاسی * زهرا فتحی ** سکینه شیبه *** تاریخ دریافت: /92/30 24 تاریخ

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

Refugee Phrasebook/Greece March 2016-c

Refugee Phrasebook/Greece March 2016-c Refugee Phrasebook/Greece March 2016-c Arabic / Farsi / Urdu / Greek alphabet / Greek phonetic / English These icons come from the The Noun Project (CC-BY 3.0, not edited). Source: https://thenounproject.com/.

Διαβάστε περισσότερα

شناسائي راهکار مناسب بکارگيري هوش تجاري با استفاده از مدل QFD ( مورد مطالعه بانک ملت استان تهران )

شناسائي راهکار مناسب بکارگيري هوش تجاري با استفاده از مدل QFD ( مورد مطالعه بانک ملت استان تهران ) شناسائي راهکار مناسب بکارگيري هوش تجاري با استفاده از مدل QFD ( مورد مطالعه بانک ملت استان تهران ) 1 فاطمه کریمي دانشجوي دوره کارشناسي ارشد رشته مدیریت فناوري اطالعات دانشگاه آزاد اسالمي تهران ایران fatima.karimi04@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری ه ب ٦٥٣ نشريه دانشكده فني جلد ۴۱ شماره ۵ ا ذرماه ۱۳۸۶ از صفحه ۶۵۳ تا ۶۶۲ ارزيابي قابليت اطمينان توليد در بازار برق رقابتي كامل چكيده ١ حسين هارون ا بادي محمود رضا حقي فام ٢* و ٣ محمود فتوحي فيروزا باد

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

سرآغاز

سرآغاز ی کبریه نقش حیطشنی درة 4 شة به 394 صفحة 5-37 ری قئشهر یهرد ردخنۀ طرف رب آب در جد گنکلره گنففره بقیندۀآفتکشهی 4 3 حدپر حن ردي حيدرض * بهريفر ندر طهري كي kmyrthri@yhoo.om نر پردی در تربیت دنشگه ز حیطزیت

Διαβάστε περισσότερα

هل تعبير والذي يأتي هو مضاف رؤيا 11:

هل تعبير والذي يأتي هو مضاف رؤيا 11: هل تعبير والذي يأتي هو مضاف 11 رؤيا 11: Holy_bible_1 الشبهة " 11 يقول البعض أن تعبير " الذي يأتي" في رؤيا 11: قائلين نشكرك ايها الرب االله القادر على كل شيء الكائن والذي كان والذي يأتي ألنك اخذت قدرتك

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

ال حش ذ باىض س. Holy_bible_1 اىشب ت. Rom 13:9

ال حش ذ باىض س. Holy_bible_1 اىشب ت. Rom 13:9 ال حش ذ باىض س Holy_bible_1 اىشب ت س ت 9 :13 Rom 13:9 ( SVD )أل»ال حض ال حقخو ال حغشق ال حش ذ باىض س ال حشخ «إ ما ج ص ت أخش ج عت ف ز اىني ت:»أ ححب قش بل م فغل«. ( ALAB )أل اى صا ا»ال حض ال حقخو ال حغشق

Διαβάστε περισσότερα

بررسی رابطه انعطافپذیری های چندگانه و عملکرد سازمانها در فرآیند برنامهریزی راهبردی

بررسی رابطه انعطافپذیری های چندگانه و عملکرد سازمانها در فرآیند برنامهریزی راهبردی بررسی رابطه انعطافپذیری های چندگانه و عملکرد سازمانها در فرآیند برنامهریزی راهبردی احمد علي يزدان پناه: نويسنده مسئول دکتری تحقیق در عملیات استاد یار گروه پژوهشهای آماری و فناوری اطالعات مؤسسه پژوهش و

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΗΤΗ ΜΟΥ Ο ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ. Aaqa ka Mahinah

ΠΡΟΦΗΤΗ ΜΟΥ Ο ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ. Aaqa ka Mahinah Aaqa ka Mahinah Ο ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΜΟΥ Αυτό το φυλλάδιο γράφτηκε στα ουρντού (πακιστανικά) από τον Σαίχ-ε-Ταρίκατ Αμίρ-ε-Άχλ-ε-Σούννατ, ιδρυτή της Δάβατ-ε-Ισλάμι, Αλλάμα Μολάνα Αμπου Μπιλάλ Μουχάμμαντ

Διαβάστε περισσότερα

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی No. 3-F-TRN-766 جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی محمد حامد صمیمی سلمان محسنی حسین محسنی موسسە پژوهشی فشارقوي الکتریکی دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران تهران ایران

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha

بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha رحیم حداد 1 * بهارا رستمی نیا 2 بهور اصغری 1,*-نویسنده مسئول:دانشیارگروه بیوتکنولوژ ی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین امللی

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی و الگوریتمهای آن

اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی و الگوریتمهای آن کنفرانس ملی فناوری انرژی و داده با رویكرد مهندسی برق و کامپیوتر Natinal Cnference f Technlgy, Energy and Data n Electrical & Cmputer Engineering کونفرانسی نهتهوهیی فهناوهری هێز و دهیتا به روانگه ئهندازیاری

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΝΟΡΘΩΣΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ

ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΝΟΡΘΩΣΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ میں س دھرنا چاہتا ہوں Mayn Sudharna Chahta hon ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΝΟΡΘΩΣΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ Αυτό το φυλλάδιο γράφτηκε στα ουρντού (πακιστανικά) από τον Σαίχ-ε-Ταρίκατ Αμίρ-ε-Άχλ-ε-Σούννατ, ιδρυτή της Δάβατ-ε-Ισλάμι,

Διαβάστε περισσότερα

چکیده تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 جانشينپروري سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا فرماندهي انتظامي استان مازندران.

چکیده تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 جانشينپروري سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا فرماندهي انتظامي استان مازندران. 71 جانشينپروري و ارتباط آن با سبك رهبري فرماندهان و مديران 2 سیدمهدی احمدی باالدهی 1 محمد صالحی از صفحه 71 تا 102 تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 چکیده پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است كه

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

Άχμαντ Ελντίν Θάνατος: Το αναπόφευκτο γεγονός και η επίγεια προετοιμασία του Μουσουλμάνου. Θάνατος:

Άχμαντ Ελντίν Θάνατος: Το αναπόφευκτο γεγονός και η επίγεια προετοιμασία του Μουσουλμάνου. Θάνατος: Θάνατος: Το αναπόφευκτο γεγονός και η επίγεια προετοιμασία του Μουσουλμάνου كل نفس ذائقة املوت του Άχμαντ Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας Τζαμί Σάλαφ ους Σάλιχ (πρώην αρ- Ραχμάν) Αθήνα, 2016 Δεν

Διαβάστε περισσότερα

آموزش اتوکد (AutoCAD)

آموزش اتوکد (AutoCAD) آموزش اتوکد (AutoCAD) تهیه و تنظیم: سید مسعود توفیقی اسفهالن ایمیل: Captain_k2@yahoo.com سامانه پیام کوتاه: 30002105000010 وبسایت: آموزش اتوکد (AUTOCAD) فهرست آموزش نرم افزار اتوکد )AutoCAD( درس اول: -

Διαβάστε περισσότερα

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید.

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید. حجم های هندسی فعالیت به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. آیا چیزی پیدا میکنید که حجم نداشته باشد در تصویر مقابل چه نوع حجمهایی را میبینید آیا همه آنها شکل هندسی دارند آیا میتوانید یک طبقهبندی

Διαβάστε περισσότερα

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها دینامیک آئروسل ها جلسه 9 خواص جنبشی آئروسل ها مکانیکی ته نشینی اینرسیایی نفوذ الکتریکی نوری فرایند ترکم ذرات کواگوالسیون چگالش 1 سرعت ته نشینی ρ : article density (kg/m3) d : article diameter (m), g: acceleration

Διαβάστε περισσότερα

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود فصل ٤ انتگرال ٤ ١ مسأله مساحت فرمولهای مربوط به مساحت چندضلعیها نظیر مربع مستطیل مثلث و ذوزنقه از زمانهای شروع تمدنهای نخستین به خوبی شناخته شده بوده است. با اینحال مسأله یافتن فرمولی برای بعضی نواحی که

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمنا بیاریوزهکشیایران- دانشگاها زاداسلامیواحدخوراسگان اصفهان- 17 بهمن 1392 بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل علی رضا طوباي

Διαβάστε περισσότερα

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2005 SET 2. 1 (a) Tulis semula petikan ayat al-quran berikut dan letakkan tanda baris dengan sempurna. ...

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2005 SET 2. 1 (a) Tulis semula petikan ayat al-quran berikut dan letakkan tanda baris dengan sempurna. ... 4 3 ( 1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2005 1 (a) Tulis semula petikan ayat al-quran berikut dan letakkan tanda baris dengan sempurna. ß ÏΒ σßϑø9$# ãνn= 9$# â ρ à)ø9$# à7î=yϑø9$# uθèδ ωî) tµ9î) Iω Ï%!$#

Διαβάστε περισσότερα

دهمین همایش بین المللی انرژی

دهمین همایش بین المللی انرژی طراحی و بهینه سازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم برای کاربرد انرژی تجدید پذیر هیدرودینامیکی با استفاده از الگوریتم مورچگان امیر نیک بخش - سید اصغر غالمیان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی آمارزیستی مقدماتی تهیه و تنظیم : طیبه معظمی 2931 بیش تر مردم با واژه آماربه مفهومی که جهت ثبت و نمایش اطالعات به کار می رود و در یک مفهوم وسیع تر ارائه پاره ای از مشخصات عددی چون میانگین درصدها و... است

Διαβάστε περισσότερα

انض دخ TC يز بثم انض دخ انطبفش CC لذ ثهغ انزكشاس االن ه نالن م C نذ ان غبء ان ش ؼبد 0.44 اكثش ي ػعف يب ف

انض دخ TC يز بثم انض دخ انطبفش CC لذ ثهغ انزكشاس االن ه نالن م C نذ ان غبء ان ش ؼبد 0.44 اكثش ي ػعف يب ف اسرجبؽ رعذد اشكبل اندCYP17 يع يزالصيخ رك ظ ان جب غ PCOS نذ غبء يسبفظخ طالذ انذ / انعشاق Plymorphism of CYP17 for Polycystic Ovarian Syndrome in Women of Salah Al-Din Provence/ Iraq عم م زغ انعبط * عبدل

Διαβάστε περισσότερα

قسمت اول دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی سید محمد رضا ترابی پور

قسمت اول دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی سید محمد رضا ترابی پور بررسی نقش عوامل حیاتی در طراحی محصول جهت رسیدن به تولید در کالس جهانی»مورد کاوی : صنعت خودروسازی«قسمت اول h-farsi@sbu.ac.ir shabani.dp@gmail.com torabipour@hotmail.com 1 دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی

Διαβάστε περισσότερα

طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman

طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman روش های نوین آنالیز مواد طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman مقدمه : در سال 8291 اسپکتروسکوپی رامان بر اساس مشاهدات دانشمند هندی C.V.Raman به همراه Krishnam در مورد پرتوهایی که در اثر برخورد به یک مایع

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺤﻄﺳ ﯽﺘﺨﺳﺰﯾر یور ﺮﺑ ناﺪﻧد

ﯽﺤﻄﺳ ﯽﺘﺨﺳﺰﯾر یور ﺮﺑ ناﺪﻧد 31 مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1386 جلد 31 شماره 1 و 2 مقایسه آزمایشگاهی اثر دو ماده سفیدکننده دندان بر روی ریزسختی سطحی کامپوزیت مایکرو هایبرید دکتر زهرا خاموردی*# دکتر شاهین کسرایی*

Διαβάστε περισσότερα

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري سال چهارم/ شماره پانزدهم/ پايیز 1931 تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی ابراهیم عباسی

Διαβάστε περισσότερα

تحميمبت ه بث آة ايطاى Iran-Water Resources Research

تحميمبت ه بث آة ايطاى Iran-Water Resources Research تحميمبت ه بث آة ايطاى Iran-Water Resources Research ؾبل ز ن قوبض 3 ظهؿتبى 1393 38-5 Assessment of changes in hydro-meteorological variables upstream of Helmand Basin during the last century using CRU data

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

Jinnat ka Badshah Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΤΖΙΝ

Jinnat ka Badshah Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΤΖΙΝ ج ن ات کا بادشاھ Jinnat ka Badshah Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΤΖΙΝ Αυτό το φυλλάδιο γράφτηκε στα ουρντού (πακιστανικά) από τον Σαίχ-ε-Ταρίκατ Αμίρ-ε-Άχλ-ε-Σούννατ, ιδρυτή της Δάβατ-ε-Ισλάμι, Αλλάμα Μολάνα Αμπου Μπιλάλ

Διαβάστε περισσότερα

عاطفه بابائی دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران. چکیده

عاطفه بابائی دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران. چکیده یادگیری تقویتی در سیستمهای چندعامله عاطفه بابائی غیرهمکار دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران a.babaee44@gmail.com چکیده یکی از مسائلی که در زمینه تحقیقات سیستمهای چندعامله مورد توجه قرار

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها * الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک "این مقاله در مجموعه سمینارهاي تحصیلات تکمیلی بیوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

ا جزء ا ضابع ا شد ع اخطاء حشج ت ش د ط ب ا خشب

ا جزء ا ضابع ا شد ع اخطاء حشج ت ش د ط ب ا خشب ا جزء ا ضابع ا شد ع اخطاء حشج ت ش د ط ب ا خشب 19-17 : 19 Holy_bible_1 ا ضؤاي ى ىخف ف حع ا ا ض خ ب د ب ا ى حذم ش ف س ز ا خالص ا ذي ا ظ ب د ذ ا م ف حشج ا ظ ب ا ى خشب خ شى ع عخمذ ا ا ض خ ظ ب ع ى ط ب ب ع ى

Διαβάστε περισσότερα

هدف این پژوهش بررسی روابط بین انعطاف پذیری کنشی عاطفه مثبت و صورت تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزارهاي اندازه گیری در اين تحقيق

هدف این پژوهش بررسی روابط بین انعطاف پذیری کنشی عاطفه مثبت و صورت تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزارهاي اندازه گیری در اين تحقيق رابطه انعطاف پذیری کنشی عاطفه مثبت و منفی با خودکارآمدی در زنان * فرح نادری ** علیرضا حیدری *** مرضیه مشعل پور چكيده هدف این پژوهش بررسی روابط بین انعطاف پذیری کنشی عاطفه مثبت و منفی با خودکارآمدی کارکنان

Διαβάστε περισσότερα

Eacs Dsszs d d aa; f d dssaa[ Γ d d. ns\ ae s f: d d za d d a \a;#cd.k\ zaqe d d s

Eacs Dsszs d d aa; f d dssaa[ Γ d d. ns\ ae s f: d d za d d a \a;#cd.k\ zaqe d d s Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 2 ον, Ὀκτώηχος, Δοξολογία Ἑλληνο-Ἀραβική, Ἦχος πλ. Δ Δοξολογία Ἦχος πλ δ,weνη1 Eacs Dsszs d d aa; f d dssaa[ Γ d d Δ ν ν μα ζνη ησ δεη μαλ ηη

Διαβάστε περισσότερα

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود آ م ا ر و ا ح ت م ا ال ت روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود 1- برای تبدیل داده ها به اطالعات 2- برای بررسی صحت و سقم فرضیات

Διαβάστε περισσότερα

دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل عظیم عراقی

دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل عظیم عراقی دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان ریخت شناسی PANI/BrAlPc در ابعاد نانو و به کارگیری آن به عنوان حسگر گازی استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل

Διαβάστε περισσότερα

شماره 11. پاییز و زمستان صص تأثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری استرس و بهزیستی روانشناختی ورزشکاران نخبه

شماره 11. پاییز و زمستان صص تأثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری استرس و بهزیستی روانشناختی ورزشکاران نخبه رفتار حرکتی شماره. پاییز و زمستان 93. صص -3 تأثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری استرس و بهزیستی روانشناختی ورزشکاران نخبه بهنام ملکی حسن محمدزاده اکبر قوامی 3 تاریخ دریافت مقاله: 93//9 تاریخ پذیرش مقاله:

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. yahoo.com چکيده مقدمه

Archive of SID.    yahoo.com چکيده مقدمه اثر تقويت پايه هاى پل بتن مسلح با استفاده از ورقهاى فولادى در برابر مولفه قاي م زلزله دکتر علیرضا رهایی- مهندس ابراهیم چینی فروش دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهدی آرزومندی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو

فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو 1 علم رنگ ها نور و طیف رنگ 2 علم رنگ ها نور: نور یک موج

Διαβάστε περισσότερα

الگوي مقاومت آنتی بیوتیکی و پروفاژ تایپینگ سویه هاي استافیلوکوکوس اوري وس مقاوم به متی سیلین جدا شده از مرغ داري هاي کرج در سال 1391

الگوي مقاومت آنتی بیوتیکی و پروفاژ تایپینگ سویه هاي استافیلوکوکوس اوري وس مقاوم به متی سیلین جدا شده از مرغ داري هاي کرج در سال 1391 فصلنامه بیماري هاي عفونی و گرمسیري وابسته به انجمن متخصصین بیماري هاي عفونی و گرمسیري 17 سال هجدهم شماره 62 صفحات 17 تا 22 پاییز 92 الگوي مقاومت آنتی بیوتیکی و پروفاژ تایپینگ سویه هاي استافیلوکوکوس اوري

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Refugee Phrasebook/Greece March 2016-a

Refugee Phrasebook/Greece March 2016-a Refugee Phrasebook/Greece March 2016-a Standard Arabic / English [ ر. ] / Farsi / Greek phonetic / Greek alphabet / Kurdish (Kurmancî) / Urdu These icons come from the The Noun Project (CC-BY 3.0, not

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

الزجبعبد ا ؼ ذ ا جذ ٠ ذ عفش ا ال ١٠

الزجبعبد ا ؼ ذ ا جذ ٠ ذ عفش ا ال ١٠ الزجبعبد ا ؼ ذ ا جذ ٠ ذ عفش ا ال ١٠ Holy_bible_1 87 ال ١٠ 8 901»خ شا غىشا ال رششة ا ذ ث ن ؼه ػ ذ دخ ى ا خ ١ خ االجز بع ى ال ر ر ا. فشضب د ش ٠ ب ف اج ١ ب ى H8354 drink ת שת H413 אל H4191 ye die: תמתו H408

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد.

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. فصل 2 جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 2 ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. این ولتاژ از سلولهای بیولوژیک پولکیشکلی حاصل میشود که در واقع مثل یک باتری

Διαβάστε περισσότερα

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی No. F-5-AAA- طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی عبداله امیری شرکت توزیع برق خراسان رضوی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشهد ایران مرتضی محمدی اردهالی

Διαβάστε περισσότερα

هیئت اندازه مدیرعامل وظیفه دوگانگی مدیره هیئت استقالل جمله از ش ركتي حاكميت متغیرهای ثانیا و مييابند كاهش درصد 48 ميشود.

هیئت اندازه مدیرعامل وظیفه دوگانگی مدیره هیئت استقالل جمله از ش ركتي حاكميت متغیرهای ثانیا و مييابند كاهش درصد 48 ميشود. حسینیان کاظم سید مرکز نور پيام دانشگاه حسابداری ارشد کارشناسی دانشجوی خوزستان سیمان شرکت مالی امور رئیس و عسلویه بینالمللی مقدم عبدالکریم دکتر نور پيام دانشگاه مدیریت و حسابداری گروه استادیار رفتار ب ر

Διαβάστε περισσότερα

نادرگرب ماجنا اب ینزخم تایصوصخ یسررب یاهرگ ناشن قیفلت و یا هزرل یاه هداد نیدایم زا یکی رد کورس دنزاس رد یا هزرل ناریا برغ بونج یتفن

نادرگرب ماجنا اب ینزخم تایصوصخ یسررب یاهرگ ناشن قیفلت و یا هزرل یاه هداد نیدایم زا یکی رد کورس دنزاس رد یا هزرل ناریا برغ بونج یتفن 75 شماره 20 برگردان انجام با مخزنی خصوصیات بررسی نشانگرهای تلفیق و لرزهای دادههای میادین از یکی در سروک سازند در های لرز ایران غرب جنوب نفتی 3 بیدهندی مجیدنبی و 2 کمالی محمدرضا 1* امیرزاده مریم تهران تحقیقات

Διαβάστε περισσότερα

اقحجبصبت انع ذ انجذ ذ ي صفش اخجبس اال بو اال ل انثب

اقحجبصبت انع ذ انجذ ذ ي صفش اخجبس اال بو اال ل انثب اقحجبصبت انع ذ انجذ ذ ي صفش اخجبس اال بو اال ل انثب Holy_bible_1 481 اخجبس اال بو اال ل 41 41: أ ب أك ن أثب ك ن اث ب, ال أ زع سح ح ع ك ب زعح ب ع انز كب (SVD) H1931 and he והוא H3808 and I will לא H5493

Διαβάστε περισσότερα

3 24: فدخلن و لم يجدن جسد الرب يسوع

3 24: فدخلن و لم يجدن جسد الرب يسوع Holy_bible_1 م قب 3:24 امرة ش ػ م قب 3:24 3 24: فدخلن و لم يجدن جسد الرب يسوع امخى يبك أقن وى أؽظبء امنجي فظنح امقراء األقضر, خدؽو وب اموخع عبح ا ذؼث ش " D it a,b,d,e,ff2,l,r1 ( ايغر امونح غ ؽنى ؽده امز

Διαβάστε περισσότερα

1. مقدمه دریا نوعی موجبر

1. مقدمه دریا نوعی موجبر فيزيك زمين و فضا دوره 34 شماره 1 بهار 1431 صفحة 131-181 مطالعۀ آزمایشگاهی تأثیر امواج درونی بر روی انتشار امواج صوتی و محمد اکبری نسب 4 حامد دلدار 1 عباسعلی علی اکبری بیدختی 2* وحید چگینی 3 1. دانشجوی

Διαβάστε περισσότερα

ms[\zsο d xd d gaqaγ[ d]\d<#vg\si\dzaqζ d Dg aaγ[ d] \d<#qk.\

ms[\zsο d xd d gaqaγ[ d]\d<#vg\si\dzaqζ d Dg aaγ[ d] \d<#qk.\ .p Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς, Μέρος 6 ον 1 Λειτουργικά Β. Νικολαΐδου Ἀραβικά-Ρωσικά-Ρουμανικά, Ἦχος Γ Λειτουργικά Βασ. Νικολαΐδου Ἑλληνικά-Ἀραβικά-Ρωσικά Φορωδιακά 1 Ἦχος Γ t

Διαβάστε περισσότερα

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در 19 مجلهي پژوهش سیستمهاي بسذرهاي دورهي اول شمارهي زمستان 1390 بررسی خواص گسیل میدانی آرایهي نانوسیمه يا با طلا اکسید روي آلاییده شده چکیده * و رامین یوسفی فرید جمالیشینی 1 1 گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα