Για την προμήθεια Αναλώσιμα Οδοντιατρικά Υλικά CPV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Για την προμήθεια Αναλώσιμα Οδοντιατρικά Υλικά CPV"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 16/12/2016 Πληροφορίες : Χουδετσανάκη Λίτσα Αρ. Πρωτ.:18729 ΤΗΛ.: FAX : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 41/2016 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια Αναλώσιμα Οδοντιατρικά Υλικά CPV για τις ανάγκες του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ- ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ,25 συμπ/νου ΦΠΑ. Έχοντας υπόψη : 1.Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1 Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 1.2 Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 134 / ) όπως ισχύει σήμερα. 1.3 Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 256 / ), όπως ισχύει σήμερα. 1.4 Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 1

2 1.5 Του Ν. 4412/ (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 1.6 Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/ ) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις». 1.7 Του Ν. 4250/ (ΦΕΚ 74/Α / ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα Τροποποιήσεις Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο Του Ν.4272/2014(ΦΕΚ 145/Α/ Άρθρο 47 Παρατηρητήριο τιμών (περί νομιμοποίησης δαπανών). Τις αποφάσεις: 1. Τη Την με αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ /09 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 90/385/ΕΟΚ/ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά στα Ενεργά Εμφυτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 2197/Β/ ). 2. Την με αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προιόντα» (ΦΕΚ 2198/Β/ ). 3. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. 5804/2014 ΦΕΚ 3261/Β, κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Υγείας και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών που αφορά «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόμενων Φορέων έτους 2014 πιστώσεις » 4. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. 6484/2014 (3693/Β) απόφαση του Υπουργού Υγείας περί «ορισμού φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) έτους 2014, πιστώσεις 2015 και εξουσιοδότηση για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών» 5. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. 5108/2015 (3008/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Υγείας περί «παράταση του ΠΠΥΥ 2010 και ΠΠΥΦΥ 2011, 2012, 2013 και Το με αριθμ.πρωτ. 3226/ απόσπασμα πρακτικού της ΕΠΥ με αριθμ. 83 και από και συνεδριάσεων «έγκριση των αιτημάτων τροποποιήσεων του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (ΠΠΥΦΥ) έτους 2014 του νοσοκομείου «ΠΑΓΝΗ-Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» που είχαν απορριφθεί με την απόφαση της ΕΠΥ που ελήφθη κατά την 75η και από συνεδρίαση της. 7. Την με αρ. 352/ απόφαση Διοικητή 7ης ΥΠΕ Κρήτης περί ορισμού φορέων διενέργειας διαγωνισμών του Π.Π.Υ.Υ και του Π.Π.Φ.Υ Την με αριθμ.463/ Απόφαση ενιαίου Δ.Σ. έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών των ειδών του διαγωνισμού. 2

3 9. Την με αριθμ. 1043/18/ Απόφαση ενιαίου Δ.Σ. έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού. 10. Οι με αρ.715/ Αποφάσεις Ανάληψης Δέσμευσης Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ ΕΙ Ανοικτό Συνοπτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την προμήθεια Αναλώσιμα Οδοντιατρικά Υλικά CPV όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσης, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές (ως Παράρτημα ΣΤ της παρούσης), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ,25 συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 1311 του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ- ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ, από το ΠΠΥΦΥ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λεωφ. Κνωσσού- παλιό κτίριο Πανεπιστημίου Κρήτης (Γραφείο Πρωτοκόλλου) ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 27/1/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα έως 15:00 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λεωφ. Κνωσσού- παλιό κτίριο Πανεπιστημίου Κρήτης (Γραφείο Προμηθειών) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ Α & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Υ 30/1/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι την προηγούμενη ημέρα δηλαδή μέχρι 27/01/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μμ, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Λεωφ. Κνωσσού- παλιό κτίριο Πανεπιστημίου Κρήτης. (Τυχόν προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα είναι εκπρόθεσμες και θα επιστραφούν) 3

4 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, από τριμελή επιτροπή η οποία έχει οριστεί για το σκοπό αυτό. 2.-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ: Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 3.-Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 3.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 3.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 3.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 3.4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 3.5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 3.6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 3.7 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ 4- Εφ όσον απαιτείται κατάθεση δειγμάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 214 του Ν. 4412/ Εφ όσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται ως ορίζεται στο άρθρο 121του Ν.4412/ Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Δ/ξης παρέχονται από την Υπηρεσία. 4

5 Η περίληψη της διακήρυξης 41/2016 θα αναρτηθεί στη και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. Η Διακήρυξη 41/2016, θα αναρτηθεί στο site του Νοσοκομείου, (Διακηρύξεις Διαγωνισμών) απ όπου θα διατίθεται αποκλειστικά. Συνημμένο το ηλεκτρονικό αρχείο για την κατάθεση της προσφοράς µε το πρόγραμμα Hermes Επίσης θα αναρτηθεί και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ 5

6 ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (ΚΗΜΔΗΣ) 28/12/2016 ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής Ημερομηνία: 30/1/2017 Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 10:00 π.μ. ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Λεωφ. Κνωσσού- παλιό κτίριο Πανεπιστημίου Κρήτης (Γραφείο Προμηθειών) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔOYΣ Αναλώσιμα Οδοντιατρικά Υλικά (Ως παρακάτω πίνακας και Παράρτημα ΣΤ των Τεχνικών Προδ/φών) ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (στην οποία υπάρχει πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ,25 ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΚΑΕ 1311 Τεμάχιο Όχι (ως παρακάτω πίνακας) 6

7 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες με δικαίωμα του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ για παράταση του χρόνου ισχύος της για 12 ακόμη μήνες με τους ίδιους όρους και τιμές παράτασης προϋποθέτει την σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή. ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η προμήθεια Αναλώσιμα Οδοντιατρικά Υλικά για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ανά είδος. Κωδικός Είδους στο Νοσοκομείο Περιγραφή του είδους M/M ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή μονάδος ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ SPRAY ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ TEM ,00 446,40 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ - ΠΑΥΣΙΠΟΝΟ ΜΕΤΕΞΑΚΤΙΚΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΑΣΤΑΣ ΚΥΤΙΟ TEM ,00 124,00 ΔΙΓΛΥΚΟΝΙΚΗ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ 2% ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ Ρ.ΣΩΛΗΝΩΝ ΤΕΜ ,00 111,60 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΡΥΓΧΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΑΚ ,00 49,60 ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ 30 Χ SHORT ΚΥΤΙΟ ΒΤ 5 6,4 32,00 39,68 ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ 27G SHORT ΚΥΤΙΟ ΒΤ 30 6,4 192,00 238,08 ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ 27G LONG ΚΥΤΙΟ ΒΤ 20,00 6,4 128,00 158,72 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΔΟΝΤΙΩΝ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ TEM 200 0,3 60,00 74,40

8 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΤΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ TEM ,00 99,20 ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΜΗ ΠΟΛΦΟΛΙΘΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΦΙΑΛΙΔΙΟ FL ,00 21,08 ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ. ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΧΩΡΙΣΤΑ. TEM ,00 37,20 ΕΓΓΛΥΦΙΔΕΣ AEROTOUR ΚΑΡΜΠΑΙΤ ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΚΩΝΟΥ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ TEM ,00 148,80 ΕΓΓΛΥΦΙΔΕΣ AEROTOUR ΚΑΡΜΠΑΙΤ ΑΠΙΟΕΙΔΕΙΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜΑΧΙΟ TEM ,00 148, ΕΓΓΛΥΦΙΔΕΣ GATES ΤΕΜΑΧΙΟ TEM 25 2,5 62,50 77, ΕΓΓΛΥΦΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΚΑΡΜΠΑΙΤ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΩΣ ΝΟ 023 ΤΕΜΑΧΙΟ TEM ,00 148, ΕΓΓΛΥΦΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΚΑΡΜΠΑΙΤ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΕΩΣ ΝΟ 023 ΤΕΜΑΧΙΟ TEM ,00 496,00 ΕΓΓΛΥΦΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΚΟΙΝΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΕΩΣ ΝΟ 023 ΤΕΜΑΧΙΟ TEM 300 0,5 150,00 186,00 ΕΛΑΣΜΑΤΑ APPIS ΝΟ 25 ΜΕ ΣΥΓΚΡΑΤΗΡΑ TEM ,00 37,20 ΕΛΑΣΜΑΤΑ APPIS ΝΟ 28 ΜΕ ΣΥΓΚΡΑΤΗΡΑ TEM ,00 37,20 ΕΛΑΣΤΙΚOI ΑΝΑΣΧΑΙΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΓΙΑ ΔΙΕΥΡΗΝΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΡΗΝΕΣ TEM 20 0,5 10,00 12, ΕΥΓΕΝΟΛΗ ΦΙΑΛΙΔΙΟ TEM ,00 62, ΖΕΛΕ ΑΔΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ TEM ,00 173, ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΖΕΛΕ ΓΙΑ ΦΘΟΡΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ TEM 2 17,35 34,70 43, ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΡΕΙΣΙΚΕΦΑΛΟΥ ΚΥΤΙΟ , , ΚΟΠΤΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΕΛΟΥΛΟΖΗΣ ΣΕΤ ΣΕΤ ,00 49, ΚΩΝΟΙ ΓΟΥΤΑΠΕΡΚΗΣ ΓΙΑ ΕΜΦΡΑΞΗ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΝΟ ΚΥΤΙΟ ΒΤ ,00 43, ΛΑΒΕΣ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ TEM ,00 93, ΛΑΣΤΙΧΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΕΙΔΗ ΑΔΡΟΚΟΚΚΑ TEM 10 1,2 12,00 14, ΛΑΣΤΙΧΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΕΙΔΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΑΔΡΟΤΗΤΑΣ TEM 10 1,2 12,00 14, ΛΑΣΤΙΧΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΦΛΟΓΟΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΑΔΡΟΤΗΤΑΣ ΤΕΜ 10 1,2 12,00 14, ΛΑΣΤΙΧΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΦΛΟΓΟΣ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΑ ΤΕΜ 10 1,2 12,00 14, ΛΑΣΤΙΧΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΦΛΟΓΟΣ ΑΔΡΟΚΟΚΚΑ TEM 10 1,2 12,00 14, ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΛΕΥΚΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΔΟΝΤΙΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΕΙΔΗ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ TEM 300 0,21 63,00 78,12 8

9 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΑΝΕΥ ΜΑΝΤΡΕΛ ΚΥΠΕΛΛΟΕΙΔΗ ΑΔΡΟΚΟΚΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ 5 1,2 6,00 7,44 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΦΛΟΓΟΣ ΑΔΡΟΚΟΚΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ TEM 5 1,2 6,00 7,44 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΔΙΣΚΟΕΙΔΗ ΑΔΡΟΚΟΚΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ TEM 5 1,2 6,00 7,44 ΑΠΟΜΟΝΩΤΗΡΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ LATEX ΒΤ ΒΤ ,00 74,40 ΜΑΝΤΡΕΛ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ TEM 5 1,2 6,00 7,44 ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ TEM ,00 248,00 ΜΠΛΟΚ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΦΥΡΑΜΑΤΩΝ TEM 5 5,2 26,00 32, ΝΗΜΑ ΑΠΩΘΗΣΗΣ ΟΥΛΩΝ ΚΥΤΙΟ TEM ,00 49, ΟΔΟΝΤΙΚΟ ΝΗΜΑ ΚΥΤΙΟ TEM ,00 49, ΟΞΥΦΩΣΦΟΡΙΚΗ ΚΟΝΙΑ ΣΕΤ ΣΕΤ ,00 133, ΑΜΑΛΓΑΜΑ ΣΕ ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ Γ 2 ΦΑΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ Α.D.Α, ΔΙΠΛΗ ΔΟΣΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΟΣ 70 % ΣΕ ΑG ΒΤ 7 98,03 686,21 850, ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΕΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΚΥΤΙΟ ΒΤ 2 2 4,00 4, ΠΟΛΦΟΥΛΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟ 008. ΤΕΜΑΧΙΟ TEM 20 3,7 74,00 91,76 ΠΟΛΦΟΥΛΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟ 010. ΤΕΜΑΧΙΟ TEM 30 3,7 111,00 137,64 ΠΟΛΦΟΥΛΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟ 015.ΤΕΜΑΧΙΟ TEM 30 3,7 111,00 137,64 ΠΟΛΦΟΥΛΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟ 020.ΤΕΜΑΧΙΟ TEM 30 3,7 111,00 137,64 ΠΟΛΦΟΥΛΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟ 025.ΤΕΜΑΧΙΟ TEM 20 3,7 74,00 91,76 ΠΟΛΦΟΥΛΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟ 030.ΤΕΜΑΧΙΟ TEM 20 3,7 74,00 91,76 ΠΟΛΦΟΥΛΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟ 035.ΤΕΜΑΧΙΟ TEM 10 3,7 37,00 45,88 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ Μ.Χ. ΥΔΡΟΣΥΡΙΓΓΑΣ ΚΥΤΙΟ ΚΥΤΙΟ 5 68,88 344,40 427, ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΣΕ ΠΑΣΤΑ ΚΥΤΙΟ TEM 30 7,5 225,00 279,00 ΡΗΤΙΝΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΩΝ ΣΕΤ TEM ,00 124,00 ΡΙΝΕΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΜΗΚΟΣ 25 ΜΜ, ΝΟ 10 ΚΥΤΙΟ 6ΤΕΜ. TEM ,00 74,40 9

10 ΡΙΝΕΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΜΗΚΟΣ 25 ΜΜ, ΝΟ 20 ΚΥΤΙΟ 6ΤΕΜ. TEM ,00 49,60 ΡΙΝΕΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΜΗΚΟΣ 25 ΜΜ, ΝΟ 25 ΚΥΤΙΟ 6ΤΕΜ. TEM ,00 49,60 ΡΙΝΕΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΜΗΚΟΣ 25 ΜΜ, ΝΟ 30 ΚΥΤΙΟ 6ΤΕΜ. TEM ,00 49,60 ΡΙΝΕΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΜΗΚΟΣ 25 ΜΜ, ΝΟ 35 ΚΥΤΙΟ 6ΤΕΜ. TEM ,00 49,60 ΡΙΝΕΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΜΗΚΟΣ 25 ΜΜ, ΝΟ 40 ΚΥΤΙΟ 6ΤΕΜ. TEM ,00 49,60 ΡΙΝΕΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΜΗΚΟΣ 25 ΜΜ, ΝΟ 45 ΚΥΤΙΟ 6ΤΕΜ. TEM ,00 49,60 ΡΙΝΕΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΜΗΚΟΣ 25 ΜΜ, ΝΟ 50ΚΥΤΙΟ 6ΤΕΜ. TEM ,00 34,72 ΡΙΝΕΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΜΗΚΟΣ 25 ΜΜ, ΝΟ 55 ΚΥΤΙΟ 6ΤΕΜ. TEM ,00 24,80 ΡΙΝΕΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΜΗΚΟΣ 25 ΜΜ, ΝΟ 60 ΚΥΤΙΟ 6ΤΕΜ. TEM ,00 24,80 ΡΙΝΕΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΜΗΚΟΣ 25 ΜΜ, ΝΟ 70 ΚΥΤΙΟ 6ΤΕΜ. TEM ,00 24,80 ΡΙΝΕΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΜΗΚΟΣ 25 ΜΜ, ΝΟ 80 ΚΥΤΙΟ 6ΤΕΜ. TEM ,00 24,80 ΡΙΝΕΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΜΗΚΟΣ 28 ΜΜ, ΝΟ ΚΥΤΙΟ 6ΤΕΜ. TEM ,00 49,60 ΡΙΝΕΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΜΗΚΟΣ 28 ΜΜ, ΝΟ ΚΥΤΙΟ 6ΤΕΜ. TEM ,00 19,84 ΡΙΝΕΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΜΗΚΟΣ 31 ΜΜ, ΝΟ ΚΥΤΙΟ 6ΤΕΜ. TEM ,00 49,60 ΡΙΝΕΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΜΗΚΟΣ 31 ΜΜ, ΝΟ ΚΥΤΙΟ 6ΤΕΜ. TEM 2 4 8,00 9,92 ΡΙΝΕΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ HEDSTROEM Ν ΚΥΤΙΟ TEM ,00 74,40 ΡΙΝΕΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ HEDSTROEM Ν ΚΥΤΙΟ TEM ,00 39,68 ΣΤΕΦΑΝΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΣΤΕΦΑΝΗ. TEM 30 0,35 10,50 13,02 ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ.ΤΕΜΑΧΙΟ TEM ,00 644,80 ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ IVORY, ΠΛΑΤΟΣ 5 ΜΜ ΡΟΛΟ TEM ,00 34,72 ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ IVORY, ΠΛΑΤΟΣ 6 ΜΜ ΡΟΛΟ TEM ,00 52,08 ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ IVORY, ΠΛΑΤΟΣ 7 ΜΜ ΡΟΛΟ TEM ,00 52,08 ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ IVORY, ΠΛΑΤΟΣ 8 ΜΜ ΡΟΛΟ TEM ,00 52,08 ΤΑΙΝΙΑ ΝΑΡΘΗΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΝΤΙΩΝ ΣΥΡΜΑΤΙΝΗ (ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΗ ΡΗΤΙΝΗ) ΡΟΛΛΟ TEM ,00 55,80 ΤΑΙΝΙΑ ΝΑΡΘΗΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΝΤΙΩΝ ΥΑΛΟΫΦΑΣΜΑ (ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΗ ΡΗΤΙΝΗ) ΡΟΛΛΟ TEM ,00 198,40 ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΥΘΕΙΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΕΜΦΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΥΤΙΟ 10 3,2 32,00 39,68 ΤΕΧΝΗΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΣΕΛΟΥΛΟΖΗΣ ΓΙΑ ΑΥΧΕΝΙΚΕΣ ΕΜΦΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ ΚΥΤΙΟ ΤΕΜ ,00 114,08 10

11 ΤΡΟΧΟΛΙΘΑΚΙΑ AEROTOUR ΑΡΚΑΝΣΑΣ ΚΩΝΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ TEM 200 1,2 240,00 297,60 ΤΡΟΧΟΛΙΘΑΚΙΑ AEROTOUR ΑΡΚΑΝΣΑΣ ΣΦΑΙΡΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ TEM 100 1,2 120,00 148,80 ΤΡΟΧΟΛΙΘΑΚΙΑ AEROTOUR ΑΡΚΑΝΣΑΣ ΦΛΟΓΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ TEM 30 1,2 36,00 44,64 ΤΡΟΧΟΛΙΘΑΚΙΑ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΑΡΚΑΝΣΑΣ ΚΩΝΙΚΑ Η ΣΦΑΙΡΙΚΑ Ή ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ Ή ΤΥΠΟΥ ΦΛΟΓΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ TEM 100 1,2 120,00 148,80 ΥΑΛΟΪΝΟΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ ΑΥΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΤΕΜ , , ΥΓΡΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΛΙΤΡΟΥ TEM 1 7 7,00 8, ΥΓΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΛΙΤΡΟΥ TEM 1 7 7,00 8, ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟ ΝΗΜΑΤΟΣ ΑΠΩΘΗΣΗΣ ΟΥΛΩΝ ΦΙΑΛΙΔΙΟ TEM ,00 49,60 ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΣΤΑΣ ΒΤ ,00 99,20 ΦΙΛΜΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΑΙΜΑ & ΡΥΠΟΥΣ TEM ,00 651,00 ΦΥΡΑΜΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΔΟΝΤΙΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΥΤΙΟ ΒΤ ,00 372,00 ΡΗΤΙΝΕΣ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΝΑΝΟΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΣΕΤ , ,00 ΡΗΤΙΝΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΥΓΡΗ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΟΠΩΝ ΚΑΙ ΣΧΙΣΜΩΝ. ΣΕΤ TEM ,00 62,00 ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΣΤΡΩΜΑ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ.ΣΕΤ TEM ,00 434,00 ΧΑΡΤΙ ΣΥΓΚΛΙΣΕΩΣ, ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΥΘΕΙΕΣ. ΚΥΤΙΟ TEM 10 6,2 62,00 76,88 ΧΑΡΤΙ ΣΥΓΚΛΙΣΕΩΣ, ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΥΡΤΕΣ. ΚΥΤΙΟ TEM 4 6,2 24,80 30,75 ΧΑΡΤΙ ΣΥΓΚΛΙΣΕΩΣ, ΦΥΛΛΑ ΜΑΣΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΥΤΙΟ TEM 4 7,5 30,00 37,20 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΝΙΑ ΜΗ ΕΥΓΕΝΟΛΟΥΧΟΣ ΣΕΤ TEM ,00 59,52 ΑΥΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΟΠΙΣΘΟΜΗΛΙΚΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΤ ,00 74,40 ΤΟΛΥΠΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΝΟ 1 (ΠΑΚΕΤΟ) ΠΑΚ ,00 173,60 ΤΟΛΥΠΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΝΟ 2 (ΠΑΚΕΤΟ) ΠΑΚ ,00 260,40 ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ ΚΥΤΙΟ ,00 620, ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΠΛΑ TEM 150 1,8 270,00 334, ΣΕΤ VISCO GEL ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΩΝ BT ,00 186, ΥΑΛΟΙΟΝΟΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΣΕ ΚΑΨΟΥΛΕΣ. BT ,00 595, ΡΑΒΔΙΑ ΓΟΥΤΑΠΈΡΚΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΜΦΡΑΞΕΙΣ BT 0,00 0,00 ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΜΦΡΑΞΗ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΕ ΣΥΡΙΓΓΑ SET ,00 316,20 11

12 40789 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΚΟΝΙΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΜΕ ΕΥΓΕΝΟΛΗ ΣΕΤ SET ,00 446, ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΗ ΚΟΝΙΑ SET ,00 74,40 ΕΛΑΣΜΑΤΑ APPIS ΝΟ 19 ΜΕ ΣΥΓΚΡΑΤΗΡΑ TEM ,00 37, ΕΛΑΣΜΑΤΑ APPIS ΝΟ 19 ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΡΑ TEM ,00 74,40 ΕΛΑΣΜΑΤΑ APPIS ΝΟ 25 ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΡΑ TEM ,00 74,40 ΕΛΑΣΜΑΤΑ APPIS ΝΟ 28 ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΡΑ TEM ,00 93,00 ΣΦΗΝΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΞΥΛΙΝΕΣ BT ,00 43, LENTULO NO 1-4 BT ,00 62, ΚΩΝΟΙ ΧΑΡΤΟΥ ΒΤ 20 6,5 130,00 161, ΚΩΝΟΙ ΓΟΥΤΑΠΕΡΚΗΣ ΓΙΑ ΕΜΦΡΑΞΗ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΝΟ15-40 BT ,00 86, ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΕΙΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ TEM 40 1,8 72,00 89, ΡΙΝΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΠΑΛΑΔΙΟΥ- ΚΑΔΜΙΟΥ Ν (ΤΥΠΟΥ FLEXILE- FILES) TEM ,00 74, ΕΓΓΛΥΦΙΔΕΣ AEROTOYR ΚΑΡΜΠΑΙΤ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ TEM ,00 148,80 ΕΓΓΛΥΦΙΔΕΣ AEROTOUR ΚΑΡΜΠΑΙΤ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ TEM ,00 148,80 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ AEROTOUR ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΑΔΡΟΚΟΚΚΑ (ΠΡΑΣΙΝΑ) ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ ,00 99,20 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ AEROTOUR ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΡΟΤΗΤΑΣ (ΜΠΛΕ) ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ ,00 198,40 ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ ΣΕ ΚΥΒΟΥΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΦΑΤΝΙΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Μ.Χ. BT ,00 147,56 ΕΓΓΛΥΦΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΚΑΡΜΠΑΙΤ ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΚΩΝΟΥ ΕΩΣ ΝΟ- 023 TEM ,00 148, ΠΕΤΣΕΤΟΚΑΤΟΧΑ TEM ,00 49, ΣΥΓΚΡΑΤΗΡΑΣ ΤΑΙΝΙΩΝ IVORY ΤΕΜΑΧΙΟ TEM ,00 37, ΣΙΕΛΑΝΤΛΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟ ΠΑΚ 40 2,9 116,00 143, ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΓΙΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ ΤΡΙΧΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΞΑΓΩΓΗ TEM ,00 111, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΙΓΔΥΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟ ,00 65, ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΔΡΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΙΛΒΩΣΗ ΤΩΝ ΕΜΦΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΜΟΡΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ BT ,00 68, ΕΜΦΡΑΚΤΙΚΟ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΜΕΘΑΖΟΝΗΣ TEM ,00 297,60 SPREADERS ΓΙΑ ΠΛΑΓΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΓΟΥΤΑΠΕΡΚΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΜΦΡΑΞΗ Νο ΜΜ SET 15 5,5 82,50 102,30 12

13 ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ p.p.m. ΣΕ F Ή 5% NaF ΤΕΜ 140 1,1 154,00 190,96 SPRAY ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ ΤΕΜ ,00 595,20 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΟΔ. ΥΛΙΚΩΝ (POINTS) (BT ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΒΤ ,00 208,32 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ AEROTOUR ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΕΙΔΗ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΑ (ΚΟΚΚΙΝΑ) ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ ,00 74,40 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ AEROTOUR ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΑ (ΚΟΚΚΙΝΑ) ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ ,00 74, ΡΙΝΕΣ ΝΟ 8 25ΜΜ ΤΕΜ ,00 74, ΡΙΝΕΣ ΝΟ 15 25ΜΜ ΤΕΜ ,00 74, ΚΩΝΟΙ ΓΟΥΤΑΠΕΡΚΑΣ ΝΟ 25 ΒΤ ,00 86, ΚΩΝΟΙ ΓΟΥΤΑΠΕΡΚΑΣ ΝΟ 30 ΒΤ ,00 86, ΡΗΤΙΝΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΝΑΝΟΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ TEM ,00 496, ΥΑΛΟΪΝΟΜΕΡΗΣ ΚΟΝΙΑ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΩΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΣΤΡΩΜΑ ΤΕΜ 2 70,02 140,04 173, ΚΩΝΟΙ ΧΑΡΤΟΥ ΒΤ 30 6,5 195,00 241, ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΜ ,00 55, ΦΡΕΖΕΣ AEROTOUR ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ & ΑΥΧΕΝΑ 100% ΑΠΌ ΚΑΡΒΙΔΙΟ ΚΑΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ TEM 20 6,2 124,00 153, ΡΙΝΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΠΑΛΑΔΙΟΥ - ΚΑΔΜΙΟΥ Ν (ΤΥΠΟΥ FLEXILE-FILES) ΣΕΤ ,00 37, ΚΩΝΟΙ ΓΟΥΤΑΠΕΡΚΑΣ ΝΟ 15 ΤΕΜ ,00 173, ΚΩΝΟΙ ΓΟΥΤΑΠΕΡΚΟΥΣ ΝΟ20 ΤΕΜ ,00 173, ΣΠΡΕΥ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΦΟΥ TEM 1 14,57 14,57 18, ΚΩΝΟΙ ΧΑΡΤΟΥ ΝΟ25 ΒΤ 30 6,5 195,00 241, ΚΩΝΟΙ ΧΑΡΤΟΥ ΝΟ30 ΒΤ 30 6,5 195,00 241, ΥΑΛΟΪΝΟΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΤΕΜ , ,00 ΥΑΛΟΪΝΟΜΕΡΕΣ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΣΤΡΩΜΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΤΕΜ 80 2,6 208,00 257, ΡΗΤΙΝΗ FLOW ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ TEM ,00 96, ΞΕΣΤΡΑ ΚΑΙ ΑΚΡΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΤΡΥΓΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ EMS G1 TEM ,00 44,64 ΞΕΣΤΡΑ ΚΑΙ ΑΚΡΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΤΡΥΓΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ EMS G3 TEM ,00 44,64 ΞΕΣΤΡΑ ΚΑΙ ΑΚΡΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΤΡΥΓΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ EMS P4 TEM ,00 22,32 ΞΕΣΤΡΑ ΚΑΙ ΑΚΡΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΤΡΥΓΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ EMS G2 TEM ,00 44,64 ΞΕΣΤΡΑ ΚΑΙ ΑΚΡΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΤΡΥΓΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ EMS G5 TEM ,00 22,32 ΞΕΣΤΡΑ ΚΑΙ ΑΚΡΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΤΡΥΓΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ EMS P4D TEM ,00 22,32 13

14 ΞΕΣΤΡΑ ΚΑΙ ΑΚΡΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΤΡΥΓΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ EMS P1 TEM ,00 22,32 ΞΕΣΤΡΑ ΚΑΙ ΑΚΡΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΤΡΥΓΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ EMS P3 TEM ,00 22,32 ΞΕΣΤΡΑ ΚΑΙ ΑΚΡΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΤΡΥΓΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ EMS E2 TEM ,00 22,32 ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΠΑΣΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ TEM ,00 148,80 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ AEROTOUR ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΥΠΕΡΛΕΠΤΟΚΟΚΚΑ (ΚΙΤΡΙΝΑ) ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ ,00 24,80 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ AEROTOUR ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΕΙΔΗ ΑΔΡΟΚΟΚΚΑ (ΠΡΑΣΙΝΑ) ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ ,00 99,20 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ AEROTOUR ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΕΙΔΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΡΟΤΗΤΑΣ (ΜΠΛΕ) ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ ,00 124,00 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ AEROTOUR ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΕΙΔΗ ΥΠΕΡΛΕΠΤΟΚΟΚΚΑ (ΚΙΤΡΙΝΑ)ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ ,00 49,60 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ AEROTOUR ΑΝΕΣΤΡΑΜΕΝΟΥ ΚΩΝΟΥ ΑΔΡΟΚΟΚΚΑ (ΠΡΑΣΙΝΑ) ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜ ,00 173,60 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ AEROTOUR ΑΝΕΣΤΡΑΜΕΝΟΥ ΚΩΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΡΟΤΗΤΑΣ (ΜΠΛΕ) ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜ ,00 496,00 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ AEROTOUR ΑΝΕΣΤΡΑΜΕΝΟΥ ΚΩΝΟΥ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΑ (ΚΟΚΚΙΝΑ)ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜ ,00 49,60 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ AEROTOUR ΑΝΕΣΤΡΑΜΕΝΟΥ ΚΩΝΟΥ ΥΠΕΡΛΕΠΤΟΚΟΚΚΑ (ΚΙΤΡΙΝΑ)ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜ ,00 24,80 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ AEROTOUR ΚΩΝΙΚΑ ΑΔΡΟΚΟΚΚΑ (ΠΡΑΣΙΝΑ) ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ ,00 99,20 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ AEROTOUR ΚΩΝΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΡΟΤΗΤΑΣ (ΜΠΛΕ) ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ ,00 248,00 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ AEROTOUR ΚΩΝΙΚΑ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΑ (ΚΟΚΚΙΝΑ) ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ ,00 124,00 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ AEROTOUR ΚΩΝΙΚΑ ΥΠΕΡΛΕΠΤΟΚΟΚΚΑ (ΚΙΤΡΙΝΑ) ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ ,00 74,40 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ AEROTOUR ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΑΔΡΟΚΟΚΚΑ (ΠΡΑΣΙΝΑ) ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜ ,00 124,00 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ AEROTOUR ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΡΟΤΗΤΑΣ (ΜΠΛΕ) ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜ ,00 620,00 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ AEROTOUR ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΑ (ΚΟΚΚΙΝΑ) ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜ ,00 24,80 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ AEROTOUR ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΥΠΕΡΛΕΠΤΟΚΟΚΚΑ (ΚΙΤΡΙΝΑ) ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜ ,00 24,80 14

15 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ AEROTOUR ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΦΛΟΓΟΣ ΑΔΡΟΚΟΚΚΑ (ΠΡΑΣΙΝΑ) ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜ ,00 24,80 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ AEROTOUR ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΦΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΡΟΤΗΤΑΣ (ΜΠΛΕ) ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜ ,00 24,80 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ AEROTOUR ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΦΛΟΓΟΣ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΑ (ΚΟΚΚΙΝΑ) ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜ ,00 49,60 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ AEROTOUR ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΦΛΟΓΟΣ ΥΠΕΡΛΕΠΤΟΚΟΚΚΑ (ΚΙΤΡΙΝΑ)ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜ ,00 52,08 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ FOOTBALL ΑΔΡΟΚΟΚΚΑ (ΠΡΑΣΙΝΑ) ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜ ,00 24,80 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ FOOTBALL ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΡΟΤΗΤΑΣ (ΜΠΛΕ) ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜ ,00 24,80 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ FOOTBALL ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΑ (ΚΟΚΚΙΝΑ) ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜ ,00 49,60 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ FOOTBALL ΥΠΕΡΛΕΠΤΟΚΟΚΚΑ (ΚΙΤΡΙΝΑ) ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜ ,00 24,80 ΕΓΓΛΥΦΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΚΟΙΝΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΝΟ 025 ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ ,00 37,20 ΕΓΓΛΥΦΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΚΟΙΝΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 28ΜΜ ΤΕΜΑΧΙΟ TEM 30 1,8 54,00 66,96 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΑΝΕΥ ΜΑΝΤΡΕΛ ΚΥΠΕΛΛΟΕΙΔΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΑΔΡΟΤΗΤΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ 5 1,2 6,00 7,44 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΑΝΕΥ ΜΑΝΤΡΕΛ ΚΥΠΕΛΛΟΕΙΔΗ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ 5 1,2 6,00 7,44 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΦΛΟΓΟΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΑΔΡΟΤΗΤΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ TEM 5 1,2 6,00 7,44 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΦΛΟΓΟΣ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ TEM 5 1,2 6,00 7,44 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΔΙΣΚΟΕΙΔΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΑΔΡΟΤΗΤΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ TEM 5 1,2 6,00 7,44 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΔΙΣΚΟΕΙΔΗ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ TEM 5 1,2 6,00 7,44 ΛΑΣΤΙΧΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΕΙΔΗ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΑ TEM 10 1,2 12,00 14,88 ΛΑΣΤΙΧΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΔΙΣΚΟΕΙΔΗ ΑΔΡΟΚΟΚΚΑ TEM 5 1,2 6,00 7,44 15

16 ΛΑΣΤΙΧΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΔΙΣΚΟΕΙΔΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΑΔΡΟΤΗΤΑΣ TEM 5 1,2 6,00 7,44 ΛΑΣΤΙΧΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΔΙΣΚΟΕΙΔΗ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΑ TEM 5 1,2 6,00 7,44 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΕΙΡΟΣ (PLUGGER) ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΓΟΥΤΑΠΕΡΚΑΣ ΝΟ 0,3-0,6 ΜΜ ΤΕΜ ,00 21,08 ΧΥΛΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ Χ.Μ.Ε. ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ TEM ,00 47,12 ΒΕΛΟΝΕΣ ΤΥΦΛΟΥ ΑΚΡΟΥ ΔΙΑΚΛΥΣΜΟΥ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ 50 0,35 17,50 21,70 ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΤΕΜ ,00 223,20 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ (ΚΑΡΟΥΛΙΑ) ΟΠΙΣΘΙΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΣΕΤ ,00 223,20 ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΤ ΣΕΤ ,00 124,00 ΕΓΓΛΥΦΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΚΑΡΜΠΑΙΤ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΝΟ 025 ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ ,00 74,40 ΦΡΕΖΑ AEROTOUR ΚΑΡΜΠΑΙΤ ΕΝΔΟΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ TEM 10 7,2 72,00 89, , ,57 Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας ή ανά είδους με τη διευκρίνιση ότι η υποβληθείσα προσφορά πρέπει να καλύπτει το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας. Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της ζητούμενης ποσότητας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν.4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δυο αντίγραφα Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 16

17 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί την προμήθεια Ο αριθμός της διακήρυξης Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα) 1.4- Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Oλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Σε φάκελο με τη ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται : 1. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα. Επισημαίνεται ότι στη τεχνική προσφορά πρέπει να συμπεριληφθούν υποχρεωτικά στοιχεία των προσφερομένων υλικών όπως πλήρης τεχνική περιγραφή, κωδικός εργοστασίου παραγωγής προσφερόμενη συσκευασία κλπ. 17

18 2. Πιστοποιητικά εξασφάλισης ποιότητας : Πιστοποιητικό της εταιρείας EN ISO, CE MARK και ISO των προσφερομένων προϊόντων,µε το οποίο θα βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του ανάδοχου ορισμένων προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας. Σε περίπτωση που αυτά εκδίδονται από ανεξάρτητους οργανισμούς πρέπει να παραπέμπουν σε συστήματα εξασφάλισης της ποιότητας βασιζόμενα στη σχετική σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων για πιστοποίηση. Αναγνωρίζονται τα ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη. Στην περίπτωση που τα υλικά δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα µε τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης που έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης προϊόντων διαπιστευμένο, προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (ΕΣΥ ) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation EA) και μάλιστα µέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. Tα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα Ελληνικά ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Επισημαίνουμε την προσοχή σας στα ακόλουθα : Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Η τεχνική και η οικονομική προσφορά υποβάλλεται και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD) µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα Hermes 8.1.6, µε την βοήθεια του οποίου μπορείτε να υποβάλλετε τις προσφορές σας σε ηλεκτρονική μορφή, πρέπει να ανοίξετε το Internet Explorer και να πληκτρολογήσετε το site Επιλέξτε το ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ και μετά επιλέγετε την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, όπου μπορείτε να κατεβάσετε το συγκεκριμένο αρχείο. Αυτή η επιλογή δημιουργεί 3 δισκέτες: 1. Στοιχεία Προμηθευτή, 2. Τεχνική Προσφορά, 3.Οικονοµική Προσφορά. *Το CD ή DVD της οικονομικής και τεχνικής προσφοράς να είναι σε δύο αντίτυπα σε περίπτωση µη λειτουργίας του ενός να μπορεί να αντικατασταθεί άμεσα. Μέσα στο φάκελο των οικονομικών να υπάρχει η οικονομική προσφορά σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή. 18

19 Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή Εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127, του Ν. 4412/2016 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους. Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακήρυξης δεν κωλύει τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 19

20 Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν και δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στην Υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τούτο θα περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες προσφορές ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη Προσφορές που περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν την διενέργεια του Διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερομένη διαδικασία. Επίσης, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας παραλαβής & αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη Η παραλαβή & αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Παραλαβής & Αποσφράγισης των προσφορών Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 20

21 1.5. Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: - Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται από την Επιτροπή η πρώτη και η τελευταία σελίδα της προσφοράς ή των τμημάτων αυτής. - Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται, από την αρμόδια Επιτροπή και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι μαζί σε χωριστό φάκελο ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή και παραδίδεται με τα άλλα δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά στην Υπηρεσία, προκείμενου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως Στάδια ενεργειών: 1.6.1α. Κατ' αρχήν αποδοχή προσφορών: Αρχικώς η Υπηρεσία αξιολογεί τα υποβληθέντα από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους των γενικών όρων της Δ/ξης, προκειμένου να καταλήξει στις κατ' αρχήν αποδεκτές υποβληθείσες προσφορές β. Τεχνική αξιολόγηση προσφορών: Το τεχνικό μέρος των κατ' αρχήν αποδεκτών προσφορών διαβιβάζεται στην αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού προκειμένου αυτή να γνωμοδοτήσει ποιες από τις κατ' αρχήν αποδεκτές προσφορές, είναι και τεχνικά αποδεκτές γ. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών: Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των παραπάνω σταδίων, η Υπηρεσία προβαίνει στην αποσφράγιση του οικονομικού μέρους των κατ' αρχήν και τεχνικά αποδεκτών προσφορών Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση όπου όλες οι υποβληθείσες προσφορές κρίνονται ως αποδεκτές κατά τα δύο προηγούμενα στάδια ενεργειών (αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) τότε, κατά την κρίση της επιτροπής, και σε εφαρμογή της παρ. 4 του αρ. 117 του Ν. 4412/2016, η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών μπορεί να γίνει κατά την ίδια συνεδρίαση Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού (στους δικαιούχους). 21

22 1.7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά : 1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. 2. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, σε εφαρμογή των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/ ( ΦΕΚ 74/Α/ ), στην οποία θα δηλώνεται: Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµοσίου Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. Ότι η προσφορά τους συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση ματαίωση του διαγωνισμού. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού Οτι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος, καθώς και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 22

23 Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Ν. 4250/ (ΦΕΚ 74/Α/ ) η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη. Προσφορές χωρίς τα παραπάνω δικαιολογητικά ή έγγραφα απορρίπτονται σαν απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. Διευκρινίζεται ότι η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω δήλωση υπογράφεται από τους διαχειριστές σε περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ, και ΕΕ και από το Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Δ/ντα Σύμβουλο σε περίπτωση Α.Ε. 1.8 Επισημαίνεται ότι: Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης, Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Δ\ξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. -Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής (εάν απαιτείται) χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 23

24 2- Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ 2.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 2.2 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται για τον παρόντα Διαγωνισμό. 2.3 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. -Επισημαίνεται ότι ο χρόνος _ισχύος _της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερος του συμβατικού χρόνου δηλ. να αναγράφει ότι λήγει δύο (2) μήνες μετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή του υπό προμήθεια είδους. 2.4 Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα. 2.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/ ΤΙΜ Ε Σ Στην οικονομική προσφορά, θα αναγραφεί υποχρεωτικά η προσφερόμενη τιμή, η τιμή και ο κωδικός του υλικού αν υπάρχει στο τρέχον Παρατηρητήριο τιμών. Η ΤΙΜΗ βάση του Ν. 3918/11 άρθρο 13 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τη παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν.4052/2012, θα είναι επί ποινής αποκλεισμού ίση ή κατώτερη του ισχύοντος παρατηρητηρίου κατά την κατάθεση της προσφοράς. Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές του Π.Τ. απορρίπτονται. 24

25 3.1.1 Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: Ι. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. ΙΙ. Ποσοστό Φ. Π. Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ. Π. Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π. Α. θα λαμβάνεται για την σύγκριση των προσφορών. Σημειώνεται ότι η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει ανά είδος για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας, δηλαδή : προσφερόμενη τιμή είδους Χ ζητούμενη ποσότητα Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο ή για μέρος των προκηρυχθέντων ειδών, αλλά σε κάθε περίπτωση για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ανά είδος. 3.2 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3.3 Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν τo τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 3.4 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη Προσφορές που θα θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας, όπως αυτά ορίζονται και στα αρ του Ν.4412/ Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 25

26 5- ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες με δικαίωμα του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ για παράταση του χρόνου ισχύος της για 12 ακόμη μήνες με τους ίδιους όρους και τιμές προϋποθέτει την σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή.. 6- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.Η σύμβαση πρέπει να υπογραφεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ανακοίνωση στον ενδιαφερόμενο της κατακυρωτικής απόφασης. 2. Υπεύθυνο για την ορθή εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης είναι το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 7-ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του είδους. Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ -Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 4412/ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο του Ν. 4412/216. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα. Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης προσφορών, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μέρος του υπό προμήθεια είδους, που σε καμία περίπτωση δεν θα αναλογεί σε ποσοστό μικρότερο του 50% του συνολικά προβλεπόμενου στη Διακήρυξη. 26

27 Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερου ποσοστού του προσφερόμενου είδους από το αρχικά προβλεπόμενο στη Διακήρυξη σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του συνολικά προβλεπόμενου προϋπολογισμού. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ Όπως στο άρθρο 86, παράγρ. 2, του Ν. 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016, ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία κ.λ.π από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης. ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία στην προσφορά αποδεικνύεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσης διακήρυξης. 27

28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ονομασία Τράπεζας Κατάστημα (Δ/νση οδός -αριθμός ΤΚ fax) Ημερομηνία έκδοσης..ευρω. Προς ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ.. ΕΥΡΩ.. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.. (και ολογράφως)...στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας... ΑΦΜ Δ\νση Προς.. για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια ( αρ.διακ/ξης.../...) προς κάλυψη αναγκών του.. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α. αξίας.ευρω αυτής. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα εγγύηση μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την.. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ο χρόνος _ισχύος _της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος του συμβατικού χρόνου δηλ. να αναγράφει ότι λήγει δύο (2) μήνες μετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή του υπό προμήθεια είδους. Βεβαιείται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 28

29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Κωδικός Είδους στο Νοσοκομε ίο Περιγραφή του είδους Τεχνικές Προδιαγραφές είδους M/M ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή μονάδος ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ SPRAY ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 500ML TEM ,00 446,40 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ - ΠΑΥΣΙΠΟΝΟ ΜΕΤΕΞΑΚΤΙΚΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΑΣΤΑΣ ΚΥΤΙΟ TEM ,00 124,00 ΔΙΓΛΥΚΟΝΙΚΗ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ 2% ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ Ρ.ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΥΣΚ. 50 ML ΤΕΜ ,00 111,60 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΡΥΓΧΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΑΚ ,00 49,60 ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ 30 Χ SHORT ΚΥΤΙΟ ΒΤ 5 6,4 32,00 39,68 ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ 27G SHORT ΚΥΤΙΟ ΒΤ 30 6,4 192,00 238,08 ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ 27G LONG ΚΥΤΙΟ ΒΤ 20,00 6,4 128,00 158,72 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΔΟΝΤΙΩΝ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ TEM 200 0,3 60,00 74,40 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΤΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ TEM ,00 99,20 ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΜΗ ΠΟΛΦΟΛΙΘΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΦΙΑΛΙΔΙΟ FL ,00 21,08 ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ. ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΧΩΡΙΣΤΑ. TEM ,00 37,20 ΕΓΓΛΥΦΙΔΕΣ AEROTOUR ΚΑΡΜΠΑΙΤ ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΚΩΝΟΥ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ TEM ,00 148,80 ΕΓΓΛΥΦΙΔΕΣ AEROTOUR ΚΑΡΜΠΑΙΤ ΑΠΙΟΕΙΔΕΙΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜΑΧΙΟ TEM ,00 148, ΕΓΓΛΥΦΙΔΕΣ GATES ΤΕΜΑΧΙΟ TEM 25 2,5 62,50 77, ΕΓΓΛΥΦΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΚΑΡΜΠΑΙΤ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΩΣ ΝΟ 023 ΤΕΜΑΧΙΟ TEM ,00 148, ΕΓΓΛΥΦΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΚΑΡΜΠΑΙΤ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΕΩΣ ΝΟ 023 ΤΕΜΑΧΙΟ TEM ,00 496,00 ΕΓΓΛΥΦΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΚΟΙΝΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΕΩΣ ΝΟ 023 ΤΕΜΑΧΙΟ TEM 300 0,5 150,00 186,00 ΕΛΑΣΜΑΤΑ APPIS ΝΟ 25 ΜΕ ΣΥΓΚΡΑΤΗΡΑ TEM ,00 37,20 ΕΛΑΣΜΑΤΑ APPIS ΝΟ 28 ΜΕ ΣΥΓΚΡΑΤΗΡΑ TEM ,00 37,20 ΕΛΑΣΤΙΚOI ΑΝΑΣΧΑΙΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΓΙΑ ΔΙΕΥΡΗΝΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΡΗΝΕΣ TEM 20 0,5 10,00 12, ΕΥΓΕΝΟΛΗ ΦΙΑΛΙΔΙΟ TEM ,00 62,00 ΖΕΛΕ ΑΔΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ TEM ,00 173,60 29

30 19562 ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΖΕΛΕ ΓΙΑ ΦΘΟΡΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ TEM 2 17,35 34,70 43, ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΡΕΙΣΙΚΕΦΑΛΟΥ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΥΤΙΟ , , ΚΟΠΤΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΕΛΟΥΛΟΖΗΣ ΣΕΤ ΣΕΤ ,00 49, ΚΩΝΟΙ ΓΟΥΤΑΠΕΡΚΗΣ ΓΙΑ ΕΜΦΡΑΞΗ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΝΟ ΚΥΤΙΟ ΒΤ ,00 43, ΛΑΒΕΣ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ TEM ,00 93, ΛΑΣΤΙΧΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΕΙΔΗ ΑΔΡΟΚΟΚΚΑ TEM 10 1,2 12,00 14, ΛΑΣΤΙΧΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΕΙΔΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΑΔΡΟΤΗΤΑΣ TEM 10 1,2 12,00 14, ΛΑΣΤΙΧΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΦΛΟΓΟΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΑΔΡΟΤΗΤΑΣ ΤΕΜ 10 1,2 12,00 14, ΛΑΣΤΙΧΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΦΛΟΓΟΣ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΑ ΤΕΜ 10 1,2 12,00 14, ΛΑΣΤΙΧΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΦΛΟΓΟΣ ΑΔΡΟΚΟΚΚΑ TEM 10 1,2 12,00 14, ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΛΕΥΚΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΔΟΝΤΙΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΕΙΔΗ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ TEM 300 0,21 63,00 78, ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΑΝΕΥ ΜΑΝΤΡΕΛ ΚΥΠΕΛΛΟΕΙΔΗ ΑΔΡΟΚΟΚΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ 5 1,2 6,00 7, ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΦΛΟΓΟΣ ΑΔΡΟΚΟΚΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ TEM 5 1,2 6,00 7,44 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΔΙΣΚΟΕΙΔΗ ΑΔΡΟΚΟΚΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ TEM 5 1,2 6,00 7,44 ΑΠΟΜΟΝΩΤΗΡΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ LATEX ΒΤ ΒΤ ,00 74,40 ΜΑΝΤΡΕΛ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ TEM 5 1,2 6,00 7,44 ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ TEM ,00 248,00 ΜΠΛΟΚ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΦΥΡΑΜΑΤΩΝ TEM 5 5,2 26,00 32, ΝΗΜΑ ΑΠΩΘΗΣΗΣ ΟΥΛΩΝ ΚΥΤΙΟ TEM ,00 49, ΟΔΟΝΤΙΚΟ ΝΗΜΑ ΚΥΤΙΟ TEM ,00 49, ΟΞΥΦΩΣΦΟΡΙΚΗ ΚΟΝΙΑ ΣΕΤ ΣΕΤ ,00 133, ΑΜΑΛΓΑΜΑ ΣΕ ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ Γ 2 ΦΑΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ Α.D.Α, ΔΙΠΛΗ ΔΟΣΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΟΣ 70 % ΣΕ ΑG ΒΤ 7 98,03 686,21 850,90 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΕΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΚΥΤΙΟ ΒΤ 2 2 4,00 4,96 ΠΟΛΦΟΥΛΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟ 008. ΤΕΜΑΧΙΟ TEM 20 3,7 74,00 91,76 30

31 ΠΟΛΦΟΥΛΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟ 010. ΤΕΜΑΧΙΟ TEM 30 3,7 111,00 137,64 ΠΟΛΦΟΥΛΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟ 015.ΤΕΜΑΧΙΟ TEM 30 3,7 111,00 137,64 ΠΟΛΦΟΥΛΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟ 020.ΤΕΜΑΧΙΟ TEM 30 3,7 111,00 137,64 ΠΟΛΦΟΥΛΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟ 025.ΤΕΜΑΧΙΟ TEM 20 3,7 74,00 91,76 ΠΟΛΦΟΥΛΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟ 030.ΤΕΜΑΧΙΟ TEM 20 3,7 74,00 91,76 ΠΟΛΦΟΥΛΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟ 035.ΤΕΜΑΧΙΟ TEM 10 3,7 37,00 45,88 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ Μ.Χ. ΥΔΡΟΣΥΡΙΓΓΑΣ ΚΥΤΙΟ 500 ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΥΤΙΟ 5 68,88 344,40 427,06 ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΣΕ ΠΑΣΤΑ ΚΥΤΙΟ TEM 30 7,5 225,00 279,00 ΡΗΤΙΝΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΩΝ ΣΕΤ TEM ,00 124,00 ΡΙΝΕΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΜΗΚΟΣ 25 ΜΜ, ΝΟ 10 ΚΥΤΙΟ 6ΤΕΜ. TEM ,00 74,40 ΡΙΝΕΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΜΗΚΟΣ 25 ΜΜ, ΝΟ 20 ΚΥΤΙΟ 6ΤΕΜ. TEM ,00 49,60 ΡΙΝΕΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΜΗΚΟΣ 25 ΜΜ, ΝΟ 25 ΚΥΤΙΟ 6ΤΕΜ. TEM ,00 49,60 ΡΙΝΕΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΜΗΚΟΣ 25 ΜΜ, ΝΟ 30 ΚΥΤΙΟ 6ΤΕΜ. TEM ,00 49,60 ΡΙΝΕΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΜΗΚΟΣ 25 ΜΜ, ΝΟ 35 ΚΥΤΙΟ 6ΤΕΜ. TEM ,00 49,60 ΡΙΝΕΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΜΗΚΟΣ 25 ΜΜ, ΝΟ 40 ΚΥΤΙΟ 6ΤΕΜ. TEM ,00 49,60 ΡΙΝΕΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΜΗΚΟΣ 25 ΜΜ, ΝΟ 45 ΚΥΤΙΟ 6ΤΕΜ. TEM ,00 49,60 ΡΙΝΕΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΜΗΚΟΣ 25 ΜΜ, ΝΟ 50ΚΥΤΙΟ 6ΤΕΜ. TEM ,00 34,72 ΡΙΝΕΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΜΗΚΟΣ 25 ΜΜ, ΝΟ 55 ΚΥΤΙΟ 6ΤΕΜ. TEM ,00 24,80 ΡΙΝΕΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΜΗΚΟΣ 25 ΜΜ, ΝΟ 60 ΚΥΤΙΟ 6ΤΕΜ. TEM ,00 24,80 ΡΙΝΕΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΜΗΚΟΣ 25 ΜΜ, ΝΟ 70 ΚΥΤΙΟ 6ΤΕΜ. TEM ,00 24,80 ΡΙΝΕΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΜΗΚΟΣ 25 ΜΜ, ΝΟ 80 ΚΥΤΙΟ 6ΤΕΜ. TEM ,00 24,80 ΡΙΝΕΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΜΗΚΟΣ 28 ΜΜ, ΝΟ ΚΥΤΙΟ 6ΤΕΜ. TEM ,00 49,60 ΡΙΝΕΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΜΗΚΟΣ 28 ΜΜ, ΝΟ ΚΥΤΙΟ 6ΤΕΜ. TEM ,00 19,84 ΡΙΝΕΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΜΗΚΟΣ 31 ΜΜ, ΝΟ ΚΥΤΙΟ 6ΤΕΜ. TEM ,00 49,60 ΡΙΝΕΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΜΗΚΟΣ 31 ΜΜ, ΝΟ ΚΥΤΙΟ 6ΤΕΜ. TEM 2 4 8,00 9,92 ΡΙΝΕΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ HEDSTROEM Ν ΚΥΤΙΟ TEM ,00 74,40 ΡΙΝΕΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ HEDSTROEM Ν ΚΥΤΙΟ TEM ,00 39,68 31

32 ΣΤΕΦΑΝΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΣΤΕΦΑΝΗ. TEM 30 0,35 10,50 13,02 ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ.ΤΕΜΑΧΙΟ TEM ,00 644,80 ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ IVORY, ΠΛΑΤΟΣ 5 ΜΜ ΡΟΛΟ TEM ,00 34,72 ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ IVORY, ΠΛΑΤΟΣ 6 ΜΜ ΡΟΛΟ TEM ,00 52,08 ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ IVORY, ΠΛΑΤΟΣ 7 ΜΜ ΡΟΛΟ TEM ,00 52,08 ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ IVORY, ΠΛΑΤΟΣ 8 ΜΜ ΡΟΛΟ TEM ,00 52,08 ΤΑΙΝΙΑ ΝΑΡΘΗΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΝΤΙΩΝ ΣΥΡΜΑΤΙΝΗ (ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΗ ΡΗΤΙΝΗ) ΡΟΛΛΟ TEM ,00 55,80 ΤΑΙΝΙΑ ΝΑΡΘΗΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΝΤΙΩΝ ΥΑΛΟΫΦΑΣΜΑ (ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΗ ΡΗΤΙΝΗ) ΡΟΛΛΟ TEM ,00 198,40 ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΥΘΕΙΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΕΜΦΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΥΤΙΟ 10 3,2 32,00 39,68 ΤΕΧΝΗΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΣΕΛΟΥΛΟΖΗΣ ΓΙΑ ΑΥΧΕΝΙΚΕΣ ΕΜΦΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ ΚΥΤΙΟ ΤΕΜ ,00 114,08 ΤΡΟΧΟΛΙΘΑΚΙΑ AEROTOUR ΑΡΚΑΝΣΑΣ ΚΩΝΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ TEM 200 1,2 240,00 297,60 ΤΡΟΧΟΛΙΘΑΚΙΑ AEROTOUR ΑΡΚΑΝΣΑΣ ΣΦΑΙΡΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ TEM 100 1,2 120,00 148,80 ΤΡΟΧΟΛΙΘΑΚΙΑ AEROTOUR ΑΡΚΑΝΣΑΣ ΦΛΟΓΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ TEM 30 1,2 36,00 44,64 ΤΡΟΧΟΛΙΘΑΚΙΑ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΑΡΚΑΝΣΑΣ ΚΩΝΙΚΑ Η ΣΦΑΙΡΙΚΑ Ή ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ Ή ΤΥΠΟΥ ΦΛΟΓΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ TEM 100 1,2 120,00 148,80 ΥΑΛΟΪΝΟΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ ΑΥΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΤΕΜ , , ΥΓΡΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΛΙΤΡΟΥ TEM 1 7 7,00 8, ΥΓΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΛΙΤΡΟΥ TEM 1 7 7,00 8, ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟ ΝΗΜΑΤΟΣ ΑΠΩΘΗΣΗΣ ΟΥΛΩΝ ΦΙΑΛΙΔΙΟ TEM ,00 49,60 ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΣΤΑΣ ΒΤ ,00 99,20 ΦΙΛΜΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΑΙΜΑ & ΡΥΠΟΥΣ ΡΟΛΟ TEM ,00 651,00 ΦΥΡΑΜΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΔΟΝΤΙΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΥΤΙΟ ΒΤ ,00 372,00 ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ- ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ & ΥΛΙΚΟ ΑΔΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΡΗΤΙΝΕΣ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΕΣ Υ & ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΝΑΝΟΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΣΕΤ ΣΕΤ , ,00 ΡΗΤΙΝΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΥΓΡΗ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΟΠΩΝ ΚΑΙ ΣΧΙΣΜΩΝ. ΣΕΤ TEM ,00 62,00 ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΣΤΡΩΜΑ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ.ΣΕΤ ΓΙΑ ΒΑΘΙΕΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ TEM ,00 434,00 32

33 ΧΑΡΤΙ ΣΥΓΚΛΙΣΕΩΣ, ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΥΘΕΙΕΣ. ΚΥΤΙΟ TEM 10 6,2 62,00 76,88 ΧΑΡΤΙ ΣΥΓΚΛΙΣΕΩΣ, ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΥΡΤΕΣ. ΚΥΤΙΟ TEM 4 6,2 24,80 30,75 ΧΑΡΤΙ ΣΥΓΚΛΙΣΕΩΣ, ΦΥΛΛΑ ΜΑΣΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΥΤΙΟ TEM 4 7,5 30,00 37,20 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΝΙΑ ΜΗ ΕΥΓΕΝΟΛΟΥΧΟΣ ΣΕΤ TEM ,00 59,52 ΑΥΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΟΠΙΣΘΟΜΗΛΙΚΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΤ ,00 74, ΤΟΛΥΠΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΝΟ 1 (ΠΑΚΕΤΟ) ΠΑΚ ,00 173, ΤΟΛΥΠΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΝΟ 2 (ΠΑΚΕΤΟ) ΠΑΚ ,00 260, ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ 24 ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΥΤΙΟ ,00 620, ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΠΛΑ Νο 3,4,5,6 TEM 150 1,8 270,00 334, ΣΕΤ VISCO GEL ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΩΝ BT ,00 186,00 ΥΑΛΟΙΟΝΟΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΣΕ ΚΑΨΟΥΛΕΣ. BT ,00 595,20 ΡΑΒΔΙΑ ΓΟΥΤΑΠΈΡΚΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΜΦΡΑΞΕΙΣ BT 0,00 0,00 ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΜΦΡΑΞΗ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΕ ΣΥΡΙΓΓΑ SET ,00 316,20 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΚΟΝΙΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΜΕ ΕΥΓΕΝΟΛΗ ΣΕΤ SET ,00 446, ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΗ ΚΟΝΙΑ SET ,00 74,40 ΕΛΑΣΜΑΤΑ APPIS ΝΟ 19 ΜΕ ΣΥΓΚΡΑΤΗΡΑ TEM ,00 37, ΕΛΑΣΜΑΤΑ APPIS ΝΟ 19 ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΡΑ TEM ,00 74,40 ΕΛΑΣΜΑΤΑ APPIS ΝΟ 25 ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΡΑ TEM ,00 74,40 ΕΛΑΣΜΑΤΑ APPIS ΝΟ 28 ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΡΑ TEM ,00 93,00 ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΣΦΗΝΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ BT ,00 43, LENTULO NO 1-4 BT ,00 62, ΚΩΝΟΙ ΧΑΡΤΟΥ ΒΤ 20 6,5 130,00 161, ΚΩΝΟΙ ΓΟΥΤΑΠΕΡΚΗΣ ΓΙΑ ΕΜΦΡΑΞΗ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΝΟ15-40 BT ,00 86,80 ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΕΙΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ TEM 40 1,8 72,00 89,28 ΡΙΝΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΠΑΛΑΔΙΟΥ- ΚΑΔΜΙΟΥ Ν (ΤΥΠΟΥ FLEXILE- FILES) TEM ,00 74,40 ΕΓΓΛΥΦΙΔΕΣ AEROTOYR ΚΑΡΜΠΑΙΤ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ TEM ,00 148,80 ΕΓΓΛΥΦΙΔΕΣ AEROTOUR ΚΑΡΜΠΑΙΤ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ TEM ,00 148,80 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ AEROTOUR ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΑΔΡΟΚΟΚΚΑ (ΠΡΑΣΙΝΑ) ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ ,00 99,20 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ AEROTOUR ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΡΟΤΗΤΑΣ (ΜΠΛΕ) ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ ,00 198,40 ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ ΣΕ ΚΥΒΟΥΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΦΑΤΝΙΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Μ.Χ. BT ,00 147,56 33

34 40910 ΕΓΓΛΥΦΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΚΑΡΜΠΑΙΤ ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΚΩΝΟΥ ΕΩΣ ΝΟ- 023 TEM ,00 148, ΠΕΤΣΕΤΟΚΑΤΟΧΑ TEM ,00 49, ΣΥΓΚΡΑΤΗΡΑΣ ΤΑΙΝΙΩΝ IVORY ΤΕΜΑΧΙΟ TEM ,00 37, ΣΙΕΛΑΝΤΛΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΑΚ 40 2,9 116,00 143, ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΓΙΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ ΤΡΙΧΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΞΑΓΩΓΗ TEM ,00 111, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΙΓΔΥΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟ ,00 65, ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΔΡΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΙΛΒΩΣΗ ΤΩΝ ΕΜΦΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΜΟΡΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ BT ,00 68, ΕΜΦΡΑΚΤΙΚΟ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΜΕΘΑΖΟΝΗΣ TEM ,00 297,60 SPREADERS ΓΙΑ ΠΛΑΓΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΓΟΥΤΑΠΕΡΚΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΜΦΡΑΞΗ Νο ΜΜ SET 15 5,5 82,50 102,30 ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ p.p.m. ΣΕ F Ή 5% NaF ΤΕΜ 140 1,1 154,00 190,96 SPRAY ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 500ML ΤΕΜ ,00 595,20 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΟΔ. ΥΛΙΚΩΝ (POINTS) (BT ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΒΤ ,00 208,32 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ AEROTOUR ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΕΙΔΗ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΑ (ΚΟΚΚΙΝΑ) ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ ,00 74,40 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ AEROTOUR ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΑ (ΚΟΚΚΙΝΑ) ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ ,00 74, ΡΙΝΕΣ ΝΟ 8 25ΜΜ ΤΕΜ ,00 74, ΡΙΝΕΣ ΝΟ 15 25ΜΜ ΤΕΜ ,00 74, ΚΩΝΟΙ ΓΟΥΤΑΠΕΡΚΑΣ ΝΟ 25 ΒΤ ,00 86, ΚΩΝΟΙ ΓΟΥΤΑΠΕΡΚΑΣ ΝΟ 30 ΒΤ ,00 86, ΡΗΤΙΝΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΝΑΝΟΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ TEM ,00 496,00 ΥΑΛΟΪΝΟΜΕΡΗΣ ΚΟΝΙΑ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΩΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΣΤΡΩΜΑ ΤΕΜ 2 70,02 140,04 173, ΚΩΝΟΙ ΧΑΡΤΟΥ ΒΤ 30 6,5 195,00 241, ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΜ ,00 55, ΦΡΕΖΕΣ AEROTOUR ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ & ΑΥΧΕΝΑ 100% ΑΠΌ ΚΑΡΒΙΔΙΟ ΚΑΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ TEM 20 6,2 124,00 153, ΡΙΝΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΠΑΛΑΔΙΟΥ - ΚΑΔΜΙΟΥ Ν (ΤΥΠΟΥ FLEXILE- FILES) ΣΕΤ ,00 37, ΚΩΝΟΙ ΓΟΥΤΑΠΕΡΚΑΣ ΝΟ 15 ΤΕΜ ,00 173, ΚΩΝΟΙ ΓΟΥΤΑΠΕΡΚΟΥΣ ΝΟ20 ΤΕΜ ,00 173,60 ΣΠΡΕΥ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΦΟΥ TEM 1 14,57 14,57 18, ΚΩΝΟΙ ΧΑΡΤΟΥ ΝΟ25 ΒΤ 30 6,5 195,00 241, ΚΩΝΟΙ ΧΑΡΤΟΥ ΝΟ30 ΒΤ 30 6,5 195,00 241,80 34

35 ΥΑΛΟΪΝΟΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΤΕΜ , ,00 ΥΑΛΟΪΝΟΜΕΡΕΣ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΣΤΡΩΜΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΤΕΜ 80 2,6 208,00 257, ΡΗΤΙΝΗ FLOW ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ TEM ,00 96, ΞΕΣΤΡΑ ΚΑΙ ΑΚΡΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΤΡΥΓΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ EMS G1 TEM ,00 44,64 ΞΕΣΤΡΑ ΚΑΙ ΑΚΡΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΤΡΥΓΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ EMS G3 TEM ,00 44,64 ΞΕΣΤΡΑ ΚΑΙ ΑΚΡΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΤΡΥΓΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ EMS P4 TEM ,00 22,32 ΞΕΣΤΡΑ ΚΑΙ ΑΚΡΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΤΡΥΓΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ EMS G2 TEM ,00 44,64 ΞΕΣΤΡΑ ΚΑΙ ΑΚΡΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΤΡΥΓΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ EMS G5 TEM ,00 22,32 ΞΕΣΤΡΑ ΚΑΙ ΑΚΡΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΤΡΥΓΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ EMS P4D TEM ,00 22,32 ΞΕΣΤΡΑ ΚΑΙ ΑΚΡΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΤΡΥΓΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ EMS P1 TEM ,00 22,32 ΞΕΣΤΡΑ ΚΑΙ ΑΚΡΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΤΡΥΓΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ EMS P3 TEM ,00 22,32 ΞΕΣΤΡΑ ΚΑΙ ΑΚΡΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΤΡΥΓΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ EMS E2 TEM ,00 22,32 ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΠΑΣΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ TEM ,00 148,80 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ AEROTOUR ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΥΠΕΡΛΕΠΤΟΚΟΚΚΑ (ΚΙΤΡΙΝΑ) ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ ,00 24,80 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ AEROTOUR ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΕΙΔΗ ΑΔΡΟΚΟΚΚΑ (ΠΡΑΣΙΝΑ) ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ ,00 99,20 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ AEROTOUR ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΕΙΔΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΡΟΤΗΤΑΣ (ΜΠΛΕ) ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ ,00 124,00 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ AEROTOUR ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΕΙΔΗ ΥΠΕΡΛΕΠΤΟΚΟΚΚΑ (ΚΙΤΡΙΝΑ)ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ ,00 49,60 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ AEROTOUR ΑΝΕΣΤΡΑΜΕΝΟΥ ΚΩΝΟΥ ΑΔΡΟΚΟΚΚΑ (ΠΡΑΣΙΝΑ) ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜ ,00 173,60 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ AEROTOUR ΑΝΕΣΤΡΑΜΕΝΟΥ ΚΩΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΡΟΤΗΤΑΣ (ΜΠΛΕ) ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜ ,00 496,00 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ AEROTOUR ΑΝΕΣΤΡΑΜΕΝΟΥ ΚΩΝΟΥ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΑ (ΚΟΚΚΙΝΑ)ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜ ,00 49,60 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ AEROTOUR ΑΝΕΣΤΡΑΜΕΝΟΥ ΚΩΝΟΥ ΥΠΕΡΛΕΠΤΟΚΟΚΚΑ (ΚΙΤΡΙΝΑ)ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜ ,00 24,80 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ AEROTOUR ΚΩΝΙΚΑ ΑΔΡΟΚΟΚΚΑ (ΠΡΑΣΙΝΑ) ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ ,00 99,20 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ AEROTOUR ΚΩΝΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΡΟΤΗΤΑΣ (ΜΠΛΕ) ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ ,00 248,00 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ AEROTOUR ΚΩΝΙΚΑ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΑ (ΚΟΚΚΙΝΑ) ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ ,00 124,00 35

36 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ AEROTOUR ΚΩΝΙΚΑ ΥΠΕΡΛΕΠΤΟΚΟΚΚΑ (ΚΙΤΡΙΝΑ) ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ ,00 74,40 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ AEROTOUR ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΑΔΡΟΚΟΚΚΑ (ΠΡΑΣΙΝΑ) ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜ ,00 124,00 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ AEROTOUR ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΡΟΤΗΤΑΣ (ΜΠΛΕ) ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜ ,00 620,00 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ AEROTOUR ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΑ (ΚΟΚΚΙΝΑ) ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜ ,00 24,80 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ AEROTOUR ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΥΠΕΡΛΕΠΤΟΚΟΚΚΑ (ΚΙΤΡΙΝΑ) ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜ ,00 24,80 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ AEROTOUR ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΦΛΟΓΟΣ ΑΔΡΟΚΟΚΚΑ (ΠΡΑΣΙΝΑ) ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜ ,00 24,80 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ AEROTOUR ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΦΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΡΟΤΗΤΑΣ (ΜΠΛΕ) ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜ ,00 24,80 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ AEROTOUR ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΦΛΟΓΟΣ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΑ (ΚΟΚΚΙΝΑ) ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜ ,00 49,60 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ AEROTOUR ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΦΛΟΓΟΣ ΥΠΕΡΛΕΠΤΟΚΟΚΚΑ (ΚΙΤΡΙΝΑ)ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜ ,00 52,08 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ FOOTBALL ΑΔΡΟΚΟΚΚΑ (ΠΡΑΣΙΝΑ) ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜ ,00 24,80 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ FOOTBALL ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΡΟΤΗΤΑΣ (ΜΠΛΕ) ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜ ,00 24,80 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ FOOTBALL ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΑ (ΚΟΚΚΙΝΑ) ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜ ,00 49,60 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ FOOTBALL ΥΠΕΡΛΕΠΤΟΚΟΚΚΑ (ΚΙΤΡΙΝΑ) ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΕΜ ,00 24,80 ΕΓΓΛΥΦΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΚΟΙΝΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΝΟ 025 ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ ,00 37,20 ΕΓΓΛΥΦΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΚΟΙΝΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 28ΜΜ ΤΕΜΑΧΙΟ TEM 30 1,8 54,00 66,96 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΑΝΕΥ ΜΑΝΤΡΕΛ ΚΥΠΕΛΛΟΕΙΔΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΑΔΡΟΤΗΤΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ 5 1,2 6,00 7,44 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΑΝΕΥ ΜΑΝΤΡΕΛ ΚΥΠΕΛΛΟΕΙΔΗ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ 5 1,2 6,00 7,44 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΦΛΟΓΟΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΑΔΡΟΤΗΤΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ TEM 5 1,2 6,00 7,44 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΦΛΟΓΟΣ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ TEM 5 1,2 6,00 7,44 36

37 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΔΙΣΚΟΕΙΔΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΑΔΡΟΤΗΤΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ TEM 5 1,2 6,00 7,44 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΔΙΣΚΟΕΙΔΗ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ TEM 5 1,2 6,00 7,44 ΛΑΣΤΙΧΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΕΙΔΗ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΑ TEM 10 1,2 12,00 14,88 ΛΑΣΤΙΧΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΔΙΣΚΟΕΙΔΗ ΑΔΡΟΚΟΚΚΑ TEM 5 1,2 6,00 7,44 ΛΑΣΤΙΧΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΔΙΣΚΟΕΙΔΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΑΔΡΟΤΗΤΑΣ TEM 5 1,2 6,00 7,44 ΛΑΣΤΙΧΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΔΙΣΚΟΕΙΔΗ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΑ TEM 5 1,2 6,00 7,44 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΕΙΡΟΣ (PLUGGER) ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΓΟΥΤΑΠΕΡΚΑΣ ΝΟ 0,3-0,6 ΜΜ ΤΕΜ ,00 21,08 ΧΥΛΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ Χ.Μ.Ε. ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ TEM ,00 47,12 ΒΕΛΟΝΕΣ ΤΥΦΛΟΥ ΑΚΡΟΥ ΔΙΑΚΛΥΣΜΟΥ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ 50 0,35 17,50 21,70 ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΤΕΜ ,00 223,20 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ (ΚΑΡΟΥΛΙΑ) ΟΠΙΣΘΙΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΣΕΤ ,00 223,20 ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΤ ΣΕΤ ,00 124,00 ΕΓΓΛΥΦΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΚΑΡΜΠΑΙΤ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΝΟ 025 ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ ,00 74,40 ΦΡΕΖΑ AEROTOUR ΚΑΡΜΠΑΙΤ ΕΝΔΟΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ TEM 10 7,2 72,00 89, , ,57 37

38 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ. ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 7 η Υ.ΠΕ. Κρήτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Δ/νση Λεωφ. Κνωσσού Στο Ηράκλειο Κρήτης σήμερα την. του μηνός., οι υπογράφοντες το παρόν, από το ένα μέρος, το Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, με την επωνυμία Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή και από το άλλο μέρος η Εταιρεία Δ/νση Τηλ Fax..., ΑΦΜ, ΔΟΥ, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο του Δ.Σ. αυτής βάσει του Φ.Ε.Κ. και του πρακτικού του Δ.Σ, ο οποίος, νομίμως παρίσταται με το δικαίωμα κατάρτισης και υπογραφής του παρόντος, δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν την δια του παρόντος, καταρτιζόμενη μεταξύ αυτών σύμβαση, για 38

Τεχνικές Προδιαγραφές είδους

Τεχνικές Προδιαγραφές είδους Περιγραφή του είδους (απαλλαγμένη από εμπορικά ονόματα, κωδικούς ΕΚΑΠΤΥ ή αριθμούς αναφοράς Ref Nr) Τεχνικές Προδιαγραφές είδους Μονάδα Μέτρησης (η μικρότερη δυνατή) A/A Κωδικός CPV SPRAY ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003408716 2015-12-01

15PROC003408716 2015-12-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 27/11/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: 15852 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 26, T.K 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πλατάκης Μιχάλης, Μαυρογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο:17-10-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 14992 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες: Μπροτζάκη Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-11-2016 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΡΙΟΥ (Π.Τ.) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΑΙΝΙΑ ΣΕΛΛΟΦΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΗ ΡΗΤΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΥΑΛΟΧΑΡΤΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 4-12-2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ξυλούρη Όλγα Αρ.Πρωτ: 14630 ΤΗΛ: 2810-368806 FAX: 2810-214481

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 4-12-2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ξυλούρη Όλγα Αρ.Πρωτ: 14630 ΤΗΛ: 2810-368806 FAX: 2810-214481 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 20-11-2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ξυλούρη Όλγα Αρ.Πρωτ: 13953 ΤΗΛ: 2810-368806 FAX: 2810-214481

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 20-11-2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ξυλούρη Όλγα Αρ.Πρωτ: 13953 ΤΗΛ: 2810-368806 FAX: 2810-214481 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 15/06/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: 7918 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 3 ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ T.K: 71500 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: 1905 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 1-10-014 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΕ 83/07-11- 2012 ΕΚΑΒ Καβάλας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) Πιεσόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 03/06/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: 7273 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 3 ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ T.K: 71500 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου για το έτος 2015. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ Δ/ΞΗ : 37/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ Δ/ΞΗ : 37/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ Δ/ΞΗ : 37/2012 Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2-5-2014 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2-5-2014 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 2-5-2014 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» «Διαδικασία 1ης

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΟΝΕΣ, μιας χρήσεως για τοπική αναισθησία Α)LONG 0,40χ35 mm πλαστικού μπεκ

ΒΕΛΟΝΕΣ, μιας χρήσεως για τοπική αναισθησία Α)LONG 0,40χ35 mm πλαστικού μπεκ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ CPV 33141800-8 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 44.517,72 ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝ/ΜΕΤ Ρ ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ 1 1.1 1.2 ΒΕΛΟΝΕΣ, μιας χρήσεως για τοπική αναισθησία Α)LONG 0,40χ35 mm πλαστικού μπεκ ΒΕΛΟΝΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. κρατήσεις 27/12/2016

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. κρατήσεις 27/12/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ & ΚΗΜΔΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ.& ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Αθήνα. 23/12/2016 Αριθ.Πρωτ. 18248 Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ I A K H P Y Ξ H. Το Δ.Σ. της Δημοτικής Εμπορικής, Τουριστικής Επιχείρησης Καλαμαριάς με την επωνυμία ΔΕΤΕΚ Α.Ε. έχοντας υπόψη:

Δ I A K H P Y Ξ H. Το Δ.Σ. της Δημοτικής Εμπορικής, Τουριστικής Επιχείρησης Καλαμαριάς με την επωνυμία ΔΕΤΕΚ Α.Ε. έχοντας υπόψη: ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΠΛΑΖ ΑΡΕΤΣΟΥΣ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΤΚ:55110-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Τηλ:2310454453 Fax:2310 454485 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καλαμαριά 09/03/2016 Aριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 25-1-2017 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.:.. ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΗΜΕΡ:. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 13072016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Β/13904 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΠΛΑΖ ΑΡΕΤΣΟΥΣ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΤΚ:55110-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Υπεύθυνος: Τηλ:2310454453 Fax:2310 454455 Καλαμαριά 12/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 23/09/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: 13635 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 3 ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ T.K: 71500 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 9.073,36 με ΦΠΑ (ΠΠΥΥ 2012, CPV: 33141800-8)

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 9.073,36 με ΦΠΑ (ΠΠΥΥ 2012, CPV: 33141800-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 25/2014 ΚΗΦΙΣΙΑ, 21-05-2014

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς ΤΜΗΜΑ: Βικελαία Βιβλιοθήκη Ταχ. Δ/νση: Χορτατσών&Κυδωνίας 23 Πληροφορίες: Στεφανία Τερζάκη Τηλ.: 2810 301543

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας 5 η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικό Τμήμα Ημ/νία: 23-Οκτ-2014 Αρ. πρωτ.: 874/ΔΣ/14 Ταχ. Δ/νση... 33100

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002876687 2015-06-26

15PROC002876687 2015-06-26 ΑΔΑ: ΒΝΙΑ469Η25-ΑΛΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 26-6-2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 08 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)», CPV

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)», CPV 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Σέρρες 18/05/2016 4 η Υ. ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 6380 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: 2 ο χλμ Εθν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 7672/5-03-2014 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια οργάνων για βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Σπάρτης» 14PROC001909828 2014-03-07 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 29/6/2015 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Κορμπάκη Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ & ΚΗΜΔΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ.& ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Αθήνα 23/12/2016 Αριθ.Πρωτ.18256 Τμήμα: Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης 86/2014

Αριθμός Διακήρυξης 86/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 892268, Fax 2310

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ Α.Δ.Α. : ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα 30-05-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 7345 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45 - Τ.Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 23 Μαρτίου 2015 Αρ.διακ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 13/14 Ά ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 13/14 Ά ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ.& ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Αθήνα 23-12-2014 Αριθ.Πρωτ. 19391 Τμήμα Οικονομικό Γρ. Προμηθειών Ταχ. Διεύθ. : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΚΑΒ - 6 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣ. & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Καβάλα, 16/07/2014 Τέρμα Αργυροκάστρου- Παιδόπολη Αρ.διακ.: 04/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.26../.07.../2010 ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔIΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.26../.07.../2010 ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.26../.07.../2010 ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Αρ. Πρωτ... Ταχ.Διεύθυνση:..Αγίου Τίτου 1... Πληροφορίες:...Γραφείο Προμηθειών... Τηλέφωνο:...2810399185...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002795505 2015-05-22

15PROC002795505 2015-05-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: ΒΜ38469Η25-ΛΔ5 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 04/2015 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Προμήθεια οικοδομικών υλικών, έτοιμου σκυροδέματος και μονωτικών

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Προμήθεια οικοδομικών υλικών, έτοιμου σκυροδέματος και μονωτικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ:25410 26355 Αριθμ. Πρωτ: 32839 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:ΩΒ0Υ4690ΒΜ-ΝΡ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ:ΩΒ0Υ4690ΒΜ-ΝΡ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΔΑ:ΩΒ0Υ4690ΒΜ-ΝΡ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λαμία, 27-01-2015 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & Αριθμ. Πρωτ.: Β/1745 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας 5 η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Ημ/νία: 13-Ιουλ-15 Αρ. πρωτ.: 658 /ΔΣ/15 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικό Τμήμα Ταχ. δ/νση... 33100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης (Νεάπολη, Τ.Κ , ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης (Νεάπολη, Τ.Κ , ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ξάνθη 06-04-2016 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Δ/νση Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας Υποδ/νση Διοικητικού Οικονομικού Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: ΩΡΣ2469Η25-5ΕΕ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός, 23/03/2016 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ. 27347 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 29-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 29-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 29-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Β/15601 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Προϋπολογισμός: 73.800,00 με ΦΠΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες: Μαυρογιάννης Βασίλειος Τηλ.: 2813404418, 404424 Φαξ: 2813404460

Διαβάστε περισσότερα

CPV 50800000-3 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2.ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

CPV 50800000-3 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2.ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α/Α Περιγραφή είδους Τεµάχια Τιµή ΦΠΑ Σύνολο 1. Αιµοστατικό σε πάστα (φιάλη). 3 78,00 13% 88,14

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α/Α Περιγραφή είδους Τεµάχια Τιµή ΦΠΑ Σύνολο 1. Αιµοστατικό σε πάστα (φιάλη). 3 78,00 13% 88,14 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α/Α Περιγραφή είδους Τεµάχια Τιµή ΦΠΑ Σύνολο 1. Αιµοστατικό σε πάστα (φιάλη). 3 78,00 88,14 Aσβεστούχα καρβοξυλική κυτταρίνη που ενδείκνυται για τον έλεγχο της αιµορραγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058 ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο : Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Συστημάτων (CPV 50324100-3).

Συστημάτων (CPV 50324100-3). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: ΒΙΦΧ469Η25-ΡΩΙ ΑΔΑΜ:14PROC002056168 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 12-05-2014 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 15/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Υπηρεσίες φύλαξης του κτιρίου ΕΟΦ επί της Λ. Μεσογείων 284 για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών( cpv 79713000-5)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Υπηρεσίες φύλαξης του κτιρίου ΕΟΦ επί της Λ. Μεσογείων 284 για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών( cpv 79713000-5) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: ΒΕΝ0469Η25-ΦΛΛ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 08.05.2013 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 7/2013 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Επείγουσα έρευνα αγοράς για την προµήθεια οδοντιατρικού υλικού του Γ.Ν. Λασιθίου (Οργανική Μονάδα της Έδρας, Άγιος Νικόλαος)

ΘΕΜΑ : Επείγουσα έρευνα αγοράς για την προµήθεια οδοντιατρικού υλικού του Γ.Ν. Λασιθίου (Οργανική Μονάδα της Έδρας, Άγιος Νικόλαος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» (Οργανική Μονάδα της Έδρας, Άγιος Νικόλαος ) Άγιος Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002447566 2014-12-03

14PROC002447566 2014-12-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος» Αρ. Πρωτ.: 13916 Ημ/νία: 7-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα Τηλ: 2634350040 Fax: 2634051228 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α. 20-6673.005 για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισµού και Σήµανσης Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ /93).

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ /93). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια και τοποθέτηση ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ξύλινου δαπέδου και συστήµατος ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ υπερυψωµένου ρυθµιζόµενου /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ δαπέδου» ΤΜΗΜΑ Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων

Διαβάστε περισσότερα