Ουρανία ΤΣΙΟΥΛΟΥ 1, Ανδρέας ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 2, Κύπρος ΠHΛΑΚΟΥΤΑΣ 3, Στέφανος ΡΙΤΣΟΣ 4

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ουρανία ΤΣΙΟΥΛΟΥ 1, Ανδρέας ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 2, Κύπρος ΠHΛΑΚΟΥΤΑΣ 3, Στέφανος ΡΙΤΣΟΣ 4"

Transcript

1 Επιρροή της συστολής ξήρανσης στην καµπτική συµπεριφορά δοκών ενισχυµένων µε πρόσθετη στρώση σκυροδέµατος Shrinkage influence on flexural behavior of reinforced concrete beams strengthened with concrete layers Ουρανία ΤΣΙΟΥΛΟΥ 1, Ανδρέας ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 2, Κύπρος ΠHΛΑΚΟΥΤΑΣ 3, Στέφανος ΡΙΤΣΟΣ 4 Λέξεις κλειδιά: συστολή ξήρανσης, κάµψη, ενίσχυση, δοκός, οπλισµένο σκυρόδεµα ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη της επιρροής της συστολής ξήρανσης στην καµπτική συµπεριφορά δοκού οπλισµένου σκυροδέµατος (Ο.Σ.) ενισχυµένης µε πρόσθετη στρώση σκυροδέµατος. Παρουσιάζονται αποτελέσµατα από µια σειρά πειραµατικών µετρήσεων των παραµορφώσεων λόγω συστολής ξήρανσης σε δοκίµια Ο.Σ. ενισχυµένα µε στρώση σκυροδέµατος οπλισµένη ή άοπλη και για δύο διαφορετικούς τύπους διεπιφάνειας, λεία και εκτραχυµένη. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων αυτών χρησιµοποιούνται για την πρόταση αναλυτικής διαδικασίας υπολογισµού της αντοχής ενισχυµένων δοκών µε στρώσεις σκυροδέµατος, καθώς και της ολίσθησης της διεπιφάνειας τους, λαµβάνοντας υπόψιν την επιρροή της συστολής ξήρανσης. Τέλος, παρουσιάζεται αριθµητική εφαρµογή της παραπάνω αναλυτικής διαδικασίας, τα αποτελέσµατα της οποίας δείχνουν την επιρροή της συστολής ξήρανσης στην καµπτική συµπεριφορά µιας ενισχυµένης δοκού. ABSTRACT : Through the present work the effect of shrinkage on flexural behavior of R.C. members strengthened with concrete layers, is examined. Experimental results of shrinkage measurements of four R.C. beams strengthened with concrete layers are presented. In three of them the layer is reinforced and in one is unreinforced. Moreover, two different types of interface (smooth and rough) are examined. The results of these measurements are used in order to suggest an analytical procedure for calculating the strength of the strengthened beam and the 1 Πολιτικός Μηχανικός, MSc, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών, 2 Πολιτικός Μηχανικός, MSc, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών, 3 Καθηγητής, Department of Civil and Structural Engineering, University of Sheffield, 4 Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών, 1

2 maximum value of the slip at its interface. Finally, a numerical example is presented in order to define the influence of the shrinkage on flexural behaviour of the strengthened beam. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της επιρροής της συστολής ξήρανσης στην καµπτική συµπεριφορά µιας δοκού Ο.Σ. ενισχυµένης µε πρόσθετη στρώσης σκυροδέµατος σε ένα από τα δύο πέλµατά της. Για το σκοπό αυτό πραγµατοποιήθηκε µια σειρά πειραµατικών µετρήσεων των παραµορφώσεων των ενισχυµένων δοκιµίων µέσα στο χρόνο. Συνολικά εξετάστηκαν τέσσερις δοκοί από τις οποίες οι δύο ενισχύθηκαν µε προσθήκη νέας στρώσης σκυροδέµατος. Από τις δοκούς αυτές, η µία ενισχύθηκε µε άοπλη στρώση σκυροδέµατος ( 1) και οι άλλες τρεις ( 2, 3, 4). Παράλληλα, σε όλες τις δοκούς η διεπιφάνεια ήταν εκτραχυµένη εκτός από τη δοκό 4 στην οποία η διεπιφάνεια ήταν λεία. Τα αποτελέσµατα των παραπάνω µετρήσεων, επεξεργασµένα κατάλληλα, χρησιµοποιήθηκαν για τη διατύπωση µιας προτεινόµενης διαδικασίας υπολογισµού της αντοχής ενισχυµένων δοκών µε στρώσεις σκυροδέµατος, όπως επίσης και του υπολογισµού της κατανοµής της ολίσθησης κατά µήκος της διεπιφάνειάς τους. Τέλος, µε βάση την αναλυτική αυτή διαδικασία παρουσιάζονται συγκριτικά αποτελέσµατα από τα οποία φαίνεται η επιρροή της συστολής ξήρανσης στη συµπεριφορά δοκών ενισχυµένων µε στρώσεις σκυροδέµατος. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Περιγραφή των πειραµατικών δοκιµίων Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας κατασκευάστηκαν τέσσερα δοκίµια ( 1, 2, 3 και 4 ). Τα δοκίµια αυτά είναι δοκοί Ο.Σ. µήκους 550mm, πλάτους 150mm και ύψους mm. Μια µέση τιµή της αντοχής του σκυροδέµατος της αρχικής δοκού είναι 28.5 MPa και ο οπλισµός που χρησιµοποιήθηκε και στις τέσσερις αρχικές δοκούς είναι GFRP µε εφελκυστική αντοχή 645 MPa. Κάθε µία από τις τέσσερις αρχικές δοκούς ενισχύθηκε µε προσθήκη νέας στρώσης σκυροδέµατος αντοχής 37 MPa και πάχους mm. Στη δοκό 1 η στρώση ενίσχυσης είναι άοπλη, ενώ στις άλλες τρεις η στρώση είναι οπλισµένη µε GFRP εφελκυστικής αντοχής 645 MPa. Η επικάλυψη του οπλισµού τόσο στις αρχικές δοκούς όσο και στις στρώσεις ενίσχυσης είναι 20 mm. Επίσης, η διεπιφάνεια στη δοκό 4 είναι λεία, ενώ στις άλλες τρεις είναι εκτραχυµένη. Αναλυτικά η γεωµετρία και τα χαρακτηριστικά των ενισχυµένων δοκών φαίνονται στο Σχήµα 1 και Σχήµα 2, καθώς και στον Πίνακα 1 που ακολουθούν. 2

3 Σχήµα 1. Γεωµετρία ενισχυµένων δοκών Σχήµα 2. ιατοµή ενισχυµένων δοκών Πίνακας 1. Γεωµετρία και χαρακτηριστικά ενισχυµένων δοκών οκίµιο Ενίσχυση mm άοπλη - Εκτραχυµένη mm - GFRP - Εκτραχυµένη mm - GFRP - Εκτραχυµένη mm - GFRP - Λεία Μέτρηση της παραµόρφωσης συστολής ξήρανσης Όπως είναι γνωστό, µε το πέρασµα του χρόνου πραγµατοποιείται διάχυση υγρασίας προς την ατµόσφαιρα και το σκυρόδεµα συστέλλεται. Στην περίπτωση ενίσχυσης µε νέα στρώση σκυροδέµατος όµως η συστολή αυτή δεν είναι ελεύθερη και οµοιόµορφη εξαιτίας της ύπαρξης της διεπιφάνειας και του οπλισµού (Abbasnia et al., 2005). Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας θα µελετηθεί η επιρροή των παραγόντων αυτών στην καµπτική συµπεριφορά ενισχυµένων δοκών. Αρχικά σκυροδετήθηκαν τα τέσσερα αρχικά δοκίµια στα δύο από τα οποία έγινε µέτρηση της συστολής ξήρανσης σε δύο θέσεις, µία κοντά στην ελεύθερη επιφάνεια της άοπλης πλευράς και µία κοντά σε αυτή της οπλισµένης. Οι µετρήσεις έγιναν από την πρώτη µέρα µέχρι τη στιγµή της σκυροδέτησης της στρώσης ενίσχυσης. Στη συνέχεια προκειµένου να µετρηθούν οι παραµορφώσεις λόγω συστολής ξήρανσης στα ενισχυµένα δοκίµια, έξι σηµεία µέτρησης, τέσσερα στη στρώση ενίσχυσης, από τα οποία δύο κοντά στην ελεύθερη επιφάνεια και δύο κοντά στη διεπιφάνεια και δύο στο αρχικό δοκίµιο κοντά στη διεπιφάνεια όπως 3

4 φαίνεται στο Σχήµα 3. Για τη µέτρηση της συστολής ξήρανσης χρησιµοποιήθηκε ειδικός βερνιέρος στον οποίο είχε τοποθετηθεί όργανο µέτρησης µεταβολής του µήκους, ακρίβειας 10-6 m (Σχήµα 4). (α) (β) Σχήµα 3. (α) Βερνιέρος-Όργανο µέτρησης των παραµορφώσεων και (β) Τρόπος µέτρησης των παραµορφώσεων µε χρήση του βερνιέρου. (α) (β) Σχήµα 4. Σηµεία µέτρησης των παραµρφώσεων (α) Αρχικά δοκίµια και (β) Ενισχυµένα δοκίµια. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων τόσο για τα αρχικά όσο και για τα ενισχυµένα δοκίµια δίνονται στα ακόλουθα διαγράµµατα παραµορφώσεων-χρόνου (Σχήµα 5). Για επιτάχυνση του φαινοµένου της συστολής ξήρανσης, έτσι ώστε µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα λίγων ηµερών, να επιτευχθεί σχεδόν η µέγιστη παραµόρφωση λόγω συστολής ξήρανσης, τα δοκίµια, τόσο τα αρχικά όσο και τα ενισχυµένα, τοποθετήθηκαν για µία µέρα µέσα σε φούρνο σταθερής θερµοκρασίας 80 ο C. Παρατηρώντας τα αποτελέσµατα των µετρήσεων που δίνονται στο Σχήµα 5, φαίνεται πως ο παραπάνω στόχος επιτεύχθηκε, καθώς οι µετρούµενες παραµορφώσεις στα δοκίµια µετά το φούρνο µειώθηκαν αρκετά και στη συνέχεια, όσες µετρήθηκαν, παρέµειναν σχεδόν σταθερές. 4

5 Μετρούµενη Παραµόρφωση (microstrains) Μετρούµενη Παραµόρφωση (microstrains) ο C 80 ο C 20 ο C 1,α 1,β 2,α 2,β Ηµέρες (α) 80 ο C 8 9 Ηµέρες (β) 20 o C ,στρ. 1 2,στρ. 1 1,στρ. 2 2,στρ. 2 1,αρχ. 2,αρχ. 3,στρ. 1 4,στρ. 1 3,στρ. 2 4,στρ. 2 3,αρχ. 4,αρχ. Σχήµα 5. Μεταβολή της µετρούµενης παραµόρφωσης µε το χρόνο (α) Αρχικά δοκίµια και (β) Ενισχυµένα δοκίµια. Το Σχήµα 5α δίνει τη µετρούµενη παραµόρφωση στα αρχικά δοκίµια σε σχέση µε το χρόνο, µε ηµέρα αναφοράς τη µέρα πριν την τοποθέτησή τους στο φούρνο. Οι δείκτες 1 και 2 αναφέρονται στο δοκίµιο που εξετάστηκε, ενώ οι δείκτες α και β αναφέρονται στη θέση µέτρησης, το α αναφέρεται στη θέση κοντά στην επιφάνεια της άοπλης πλευράς του δοκιµίου και ο δείκτης β στη θέση κοντά στην επιφάνεια της οπλισµένης πλευράς. Το Σχήµα 5β δίνει τη µετρούµενη παραµόρφωση στα ενισχυµένα δοκίµια µε το χρόνο µε ηµέρα αναφοράς τη µέρα πριν την τοποθέτησή τους στο φούρνο. Οι δείκτες 1, 2, 3 και 4 αναφέρονται στον αριθµό του δοκιµίου, οι δείκτες αρχ., στρ.1 και στρ.2 αναφέρονται στο αρχικό δοκίµιο στη θέση κοντά στη διεπιφάνεια, στη στρώση κοντά στην ελεύθερη πλευρά της και στη στρώση κοντά στη διεπιφάνεια αντίστοιχα. 5

6 Παρατηρώντας τα διαγράµµατα του Σχήµατος 5 φαίνεται πως κατά την παραµονή των δοκιµίων µέσα στο φούρνο οι µετρούµενες παραµορφώσεις αυξάνονται αισθητά. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αύξηση της θερµοκρασίας συνεπάγεται θερµική διαστολή η οποία όµως στη συνέχεια εξαλείφεται αφού τα δοκίµια τοποθετούνται σε δωµάτιο σταθερής θερµοκρασίας 20 ο C. Ως τελική τιµή για τη µετρούµενη παραµόρφωση των ενισχυµένων δοκιµίων χρησιµοποιείται η τιµή της ένατης ηµέρας και για τα αρχικά αυτή της 10 ης. Επεξεργασία πειραµατικών µετρήσεων Στα σχήµατα που ακολουθούν δίνονται οι κατανοµές των τελικών µετρούµενων παραµορφώσεων (ε a ) καθ ύψος της διατοµής κάθε δοκιµίου. 1αρχ αρχ (α) (β) Σχήµα 6. Κατανοµή της µετρούµενης παραµόρφωσης καθ ύψος (α) της αρχικής και (β) της ενισχυµένης διατοµής. Είναι φανερό πως τόσο στα αρχικά όσο και στα ενισχυµένα δοκίµια η µετρούµενη παραµόρφωση λόγω συστολής ξήρανσης είναι µεγαλύτερη κοντά στην ελεύθερη επιφάνεια της στρώσης ενίσχυσης απ ότι κοντά στη διεπιφάνεια. Η παρατήρηση αυτή οδηγεί στα εξής συµπεράσµατα: Από τις µετρήσεις στα αρχικά δοκίµια φαίνεται πως η ύπαρξη οπλισµού παρεµποδίζει τη συστολή ξήρανσης καθώς οι µετρήσεις κοντά στη θέση οπλισµού είναι µικρότερες από αυτές κοντά στην ελεύθερη επιφάνεια. Η διαφορά στα αποτελέσµατα των µετρήσεων στα δύο αρχικά δοκίµια είναι πιθανό να οφείλεται στο γεγονός ότι οι θέσεις µέτρησης δεν ήταν ακριβώς οι ίδιες και στις δύο περιπτώσεις. Επίσης, το γεγονός ότι η προηγούµενη παρατήρηση γίνεται και στο δοκίµιο 1 που η στρώση ενίσχυσης είναι άοπλη, δείχνει πως και η ύπαρξη διεπιφάνειας εµποδίζει τη συστολή ξήρανσης. 6

7 Παράλληλα παρατηρείται πως η διαφορά των παραµορφώσεων κοντά στην ελεύθερη επιφάνεια της στρώσης µε τις αντίστοιχες παραµορφώσεις της στρώσης ενίσχυσης κοντά στη διεπιφάνεια, στην περίπτωση του δοκιµίου 1 όπου η στρώση ενίσχυσης είναι άοπλη, είναι µεγαλύτερη απ ότι στα άλλα τρία δοκίµια τα οποία είναι ενισχυµένα µε οπλισµένη στρώση ενίσχυσης, γεγονός που δηλώνει την παρεµπόδιση της συστολής ξήρανσης από την ύπαρξη του οπλισµού. Επειδή το πάχος της στρώσης ενίσχυσης είναι mm και η επικάλυψη του οπλισµού 20 mm, η ύπαρξη οπλισµού στη στρώση ενίσχυσης παρεµποδίζει τη συστολή ξήρανσης και στις δύο θέσεις, κοντά την ελεύθερη επιφάνεια και κοντά στη διεπιφάνεια. Επίσης η µείωση της τιµής της παραµόρφωσης συνεχίζεται και στο αρχικό δοκίµιο, κοντά στη διεπιφάνεια. Μόνο στο δοκίµιο 4 η παρατήρηση αυτή δεν ισχύει, πιθανότητα από κάποιο λάθος στις µερήσεις. Συγκρίνοντας τις µετρήσεις των δοκιµίων 2 και 3, που είναι ίδια, παρατηρείται πώς ενώ οι µετρήσεις στα σηµεία κοντά στη διεπιφάνεια (παλιό και νέο σκυρόδεµα) είναι παραπλήσιες, στις µετρήσεις κοντά στην ελεύθερη επιφάνεια της στρώσης ενίσχυσης υπάρχει κάποια διαφορά η οποία πολύ πιθανόν οφείλεται στο πάχος της κόλλας που χρησιµοποιήθηκε για την επικόλληση των σηµείων µέτρησης πάνω στα δοκίµια. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Επεξεργασία των πειραµατικών µετρήσεων Η ελεύθερη συστολή ξήρανσης ( ε f ) µιας νέας στρώσης σκυροδέµατος θα δηµιουργούσε µηδενικές τάσεις αν δεν ερχόταν σε επαφή µε άλλο στοιχείο. Όµως, σε µια διαδικασία ενίσχυσης, η επαφή της νέας στρώσης στο παλαιό σκυρόδεµα ανθίσταται στην συστολή ξήρανσης εισάγοντας ως εκ τούτου εφελκυστικές τάσεις (σ) και παραµορφώσεις ( ε r ) στην στρώση του νέου σκυροδέµατος. Έτσι οι τελικές εµφανιζόµενες και µετρούµενες παραµορφώσεις ( ε a ) είναι η διαφορά ε f εr. Μάλιστα µια πρόσθετη αντίσταση στην ελεύθερη συστολή ξήρανσης ( ε f ) µπορεί να ενεργοποιηθεί από την παρουσία οπλισµών στην νέα στρώση σκυροδέµατος. Επίσης, οι πρόσθετες παραµορφώσεις ε r µπορούν να θεωρηθούν ανάλογες της ελεύθερης παραµόρφωσης λόγω συστολής ξήρανσης ε f (Εξίσωση 1) ε r = R ε f (1) Επειδή δεν έγιναν µετρήσεις σε άοπλα και µη ενισχυµένα δοκίµια έτσι ώστε να υπάρξει τιµή για την παραµόρφωση λόγω ελεύθερης συστολής ξήρανσης (ε f ), ως ε f θεωρείται η τιµή που προτείνεται στον ACI. ε f = -800 microstrais (ACI, 1996). Εποµένως η κατανοµή των ε r καθ ύψος των ενισχυµένων διατοµών είναι αυτή που δίνεται Σχήµα 7. Με βάση την Εξίσωση 1 και τα αποτελέσµατα των µετρήσεων, οι τιµές για τον συντελεστή R που προκύπτει για κάθε θέση και κάθε δοκίµιο δίνονται στον Πίνακα 2. 7

8 Σχήµα 7. Κατανοµή της παραµόρφωσης καθ ύψος της ενισχυµένης διατοµής. Πίνακας 2. Τιµές του συντελεστή R σε κάθε θέση µέτρησης Θέση µέτρησης οκίµια Στρώση Θέση (1): Ελεύθερο άκρο Θέση (2) ιεπιφάνεια Αρχικό Στοιχείο ιεπιφάνεια Παρατηρείται πως στο αρχικό δοκίµιο και σε θέση κοντά στη διεπιφάνεια ο συντελεστής R ισούται σχεδόν µε 0.70, ενώ στη στρώση ενίσχυσης για τα δοκίµια 1, 2 και 3 στη θέση κοντά στη διεπιφάνεια η τιµή του R είναι ελαφρώς µικρότερη από αυτή που αντιστοιχεί στο αρχικό δοκίµιο, ενώ κοντά στην ελεύθερη επιφάνεια η τιµή είναι ακόµα µικρότερη. Αξίζει να παρατηρηθεί ότι στην περίπτωση προσθήκης άοπλης στρώσης σκυροδέµατος ( οκίµιο 1), η τιµή του R κοντά στην ελεύθερη επιφάνεια είναι σηµαντικά µικρότερη από όλες τις άλλες περιπτώσεις που αφορούσαν οπλισµένες στρώσεις. Αναλυτική διαδικασία υπολογισµού αντοχής και κατανοµής ολίσθησης στη διεπιφάνεια των ενισχυµένων δοκών Με βάση τις τιµές του Πίνακα 2 και θεωρώντας τιµή του R στη διεπιφάνεια (R διεπ. ) ίση µε τη µέση τιµή των R κοντά στη διεπιφάνεια στη στρώση και στο αρχικό, µπορεί να θεωρηθεί γραµµική κατανοµή των παραµορφώσεων λόγω συστολής ξήρανσης στη στρώση ενίσχυσης. εδοµένου ότι τα αρχικά δοκίµια έχουν ήδη κατά την ενίσχυση συσταλλεί κατά τη µέγιστη παραµόρφωσης λόγω 8

9 συστολής ξήρανσης, η κατανοµή των παραµορφώσεων καθ ύψος της ενισχυµένης διατοµής θα προέρχεται από επαλληλία της κατανοµής λόγω εντατικής κατάστασης και αυτής λόγω συστολής ξήρανσης. αρχικό δοκίµιο στρώση ενίσχυσης φ1 + φ1-φcs (α) (β) (γ) (δ) Σχήµα 8. α) ιατοµή δοκού, β) κατανοµή παραµορφώσεων λόγω κάµψης, γ) κατανοµή των παραµρφώσεων λόγω συστολής ξήρανσης, δ) κατανοµή παραµορφώσεων τελικής κατάστασης. φcs = φ1 φ1 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η επιρροή της συστολής ξήρανσης µπορεί να ληφθεί υπόψιν ως µία πρόσθετη καµπυλότητα φ cs στη στρώση ενίσχυσης. Η καµπυλότητα αυτή θα δίνεται από την Εξίσωση 2. ϕ cs = ( R R ) ε / t διεπ ελεύθ. f (2) Όπου R διεπ. : η τιµή του R στη διεπιφάνεια και R ελεύθ. : η τιµή του R στην ελεύθερη επιφάνεια της στρώσης ενίσχυσης. Στον Πίνακα 3 δίνονται οι τιµές των πρόσθετων καµπυλοτήτων φ cs για κάθε ένα δοκίµιο. Οι τιµές αυτές, ειδικά µάλιστα οι αναφερόµενες σε οπλισµένες στρώσεις, είναι ουσιαστικά αµελητέες, συγκρινόµενες µε τις αντίστοιχες τιµές που προκύπτουν λόγω κάµψης του στοιχείου που είναι εν γένει 20 µε 30 φορές µεγαλύτερες. Θα µπορούσε, ως εκ τούτου, να θεωρηθεί ότι η συστολή ξήρανσης πρακτικά, δεν προσθέτει καµπυλότητα σε ένα καµπτόµενο στοιχείο και ότι για µικρά πάχη στρώσεων η τιµή του συντελεστή R είναι η ίδια σε όλο το πάχος της στρώσης ενίσχυσης. Πίνακας 3. Τιµές πρόσθετης καµπυλότητας φ cs φ cs (10-3 ) Επίσης, επειδή η παρεµποδιζόµενη συστολή ξήρανσης (ε r ) προκαλεί πρόσθετες εφελκυστικές τάσεις στην εφελκυόµενη ζώνη εισάγονται στο χάλυβα της στρώσης ενίσχυσης, εφελκυστικές τάσεις (σ cs ) ίσες µε το γινόµενο της παρεµποδιζόµενης συστολής ξήρανσης (ε r ) στη θέση του πρόσθετου οπλισµού επί το µέτρο ελαστικότητας του χάλυβα (Ε s ). Παράλληλα, η συστολή ξήρανσης προκαλεί στη διεπιφάνεια ολίσθηση s cs : 9

10 s cs = ε λ/ 2 (3) a Όπου λ, το µήκος της δοκού. Με βάση τις παραπάνω θεωρήσεις, παρουσιάζεται στη συνέχεια µια αριθµητική εφαρµογή µιας δοκού ενισχυµένης µε πρόσθετη στρώση σκυροδέµατος στο εφελκυόµενο πέλµα. Για τον υπολογισµό της ροπής αντοχής της και της ακραίας ολίσθησης στη διεπιφάνεια, προσαρµόζεται κατάλληλα µια αναλυτική διαδικασία που έχει παρουσιαστεί σε παλαιότερες εργασίες (Dritsos, 1994, Τσιούλου & ρίτσος, 2008, Tsioulou & Dritsos, 2009). Η διαδικασία αυτή βασίζεται σε εξισώσεις ισορροπίας του συνόλου της ενισχυµένης διατοµής και των επί µέρους τµηµάτων της, θεωρώντας ίδια καµπυλότητα των δύο στρώσεων χωρίς να συνεκτιµά την επιρροή της συστολής ξήρανσης. Τα τελικά αποτελέσµατα συγκρίνονται µε αυτά που θα προέκυπταν αγνοώντας την επιρροή της συστολής ξήρανσης. Αριθµητική εφαρµογή Η γεωµετρία της δοκού που φαίνεται στο Σχήµα 9. Πρόκειται για µια δοκό Ο.Σ. ανοίγµατος 5 m και διατοµής 0.25 m x 0.4 m, η οποία ενισχύεται στο εφελκυόµενο πέλµα µε προσθήκη νέας στρώσης Ο.Σ., πάχους 0.1m. Η θλιπτική αντοχή του σκυροδέµατος τόσο της αρχικής δοκού όσο και της στρώσης ενίσχυσης είναι 16 MPa. Η αρχική δοκός είναι οπλισµένη µε 4Φ12 µε όριο διαρροής 500 MPa και η στρώση ενίσχυσης είναι οπλισµένη µε 2Φ14 µε όριο διαρροής 500 MPa. Η επικάλυψη είναι 0.04 m. Για τον υπολογισµό των ολισθήσεων στη διεπιφάνεια, θεωρείται η περίπτωση εφαρµογής ενός συγκεντρωµένου φορτίου στο µέσο του ανοίγµατός της δοκού. P 4Φ12 0 mm A 5000 mm B 250 mm 2Φ14 mm Σχήµα 9. Γεωµετρία της δοκού Από τις αναλύσεις προκύπτει ότι, όταν συνεκτιµάται η συστολή ξήρανσης στις στρώσεις σκυροδέµατος, η µέγιστη καµπτική ροπή αντοχής της διατοµής είναι 128 knm, ενώ αν αγνοείτο η συστολή ξήρανσης θα προέκυπτε 137 knm, δηλαδή 6.5% παραπάνω. Οι αντίστοιχες τιµές ολίσθησης στη διεπιφάνεια µε και χωρίς συνεκτίµηση της συστολής ξήρανσης, προκύπτουν 1.43 mm και 0.9 mm 10

11 αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, είναι προφανές, ότι η επιρροή της συστολής ξήρανσης στις ολισθήσεις στη διεπιφάνεια, είναι ουσιαστική. Η παρατηρηθείσα µείωση της αντοχής, συνεκτιµώντας την επιρροή της συστολής ξήρανσης, οφείλεται προφανώς στην πρόσθετη εφελκυστική τάση (σ cs ) που εισάγει η συστολή ξήρανσης, ενώ η αύξηση της ολίσθησης στη διεπιφάνεια, οφείλεται στην πρόσθετη ολίσθηση (s cs ) που προκαλεί η συστολή ξήρανσης. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από πειραµατικές µετρήσεις που έγιναν στα πλαίσια της παρούσας εργασίας βρέθηκε πως κατά την ενίσχυση δοκών Ο.Σ. µε στρώσεις σκυροδέµατος, στη στρώση ενίσχυσης αναπτύσσονται παραµορφώσεις και κατά συνέπεια τάσεις λόγω του φαινοµένου της συστολής ξήρανσης. Από πειραµατικές µετρήσεις βρέθηκε πως η ύπαρξη οπλισµού παρεµποδίζει την ανάπτυξη της ελεύθερης συστολής ξήρανσης. Παρόµοιο αποτέλεσµα έχει και η ύπαρξη διεπιφάνειας. Αποτέλεσµα αυτού, είναι η προφόρτιση της στρώσης ενίσχυσης µε µία τάση σ cs. Παράλληλα, το φαινόµενο της συστολής ξήρανσης οδηγεί στην εµφάνιση στη διεπιφάνεια µιας αρχικής ολίσθησης s cs, πριν από την εφαρµογή οποιασδήποτε άλλης φόρτισης. Με χρήση αναλυτικής διαδικασίας που παρουσιάστηκε σε παλαιότερες εργασίες και η οποία τροποποιήθηκε λαµβάνοντας υπόψιν την προφόρτιση αυτή, βρέθηκε ότι η επιρροή της συστολής ξήρανσης στις ολισθήσεις στη διεπιφάνεια, είναι ουσιαστική. Παράλληλα, συνυπολογισµός της επιρροής της συστολής ξήρανσης οδηγεί σε µικρότερη τιµή µέγιστης ροπής αντοχής της διατοµής. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Τσιούλου, Ο. & ρίτσος, Σ., Ολίσθηση στις διεπιφάνειες παλιού-νέου σκυροδέµατος σε καµπτόµενα στοιχεία, 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισµολογίας (Αθήνα Νοέµβριος 5-7, 2008), Αθήνα (2008) Abbasnia, R., Godossi, P. & Ahmadi, J., Prediction of restrained shrinkage based on restrained factors in patching repair mortar. Cement and Concrete Research, Vol. 35, (2005) ACI Committee 209 R-94, Prediction of creep, shrinkage and temperature effects in concrete structures, ACI, (1996) Dritsos, S., Ultimate strength of flexurally strengthened R.C. members, Proceedings of the 10 th European Conference on Earthquake Engineering, Vienna (1994) Tsioulou O. & Dritsos S., An analytical prediction of interface sliding and strength of concrete beams strengthened by new concrete layers, (2009) (Προς υποβολή). 11

Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος

Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος Α.Π.Λαµπρόπουλος, Ο.Θ.Τσιούλου Φοιτητές Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών Σ.Η.

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 1, Στέφανος ΔΡΙΤΣΟΣ 2

Ανδρέας ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 1, Στέφανος ΔΡΙΤΣΟΣ 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1991 Επιρροή Συστολής Ξήρανσης στην Σεισμική Συμπεριφορά Υποστυλωμάτων Ενισχυμένων με Μανδύες και Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

Ολίσθηση στις Διεπιφάνειες Παλιού-Νέου Σκυροδέματος σε Καμπτόμενα Στοιχεία Sliding at the Interface Between Old and New Concrete in Flexural Elements

Ολίσθηση στις Διεπιφάνειες Παλιού-Νέου Σκυροδέματος σε Καμπτόμενα Στοιχεία Sliding at the Interface Between Old and New Concrete in Flexural Elements 3 Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 008 Άρθρο 988 Ολίσθηση στις Διεπιφάνειες Παλιού-Νέου Σκυροδέματος σε Καμπτόμενα Στοιχεία Siding at the Interface Between

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΜΠΕΡΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η πρακτική εφαρμογή αναλυτικών προβλέψεων του ΚΑΝΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές προσεγγιστικές σχέσεις για τη διαστασιολόγηση δοκών ενισχυμένων με νέες στρώσεις σκυροδέματος

Αναλυτικές προσεγγιστικές σχέσεις για τη διαστασιολόγηση δοκών ενισχυμένων με νέες στρώσεις σκυροδέματος Αναλυτικές προσεγγιστικές σχέσεις για τη διαστασιολόγηση δοκών ενισχυμένων με νέες στρώσεις σκυροδέματος Ο.Θ. Τσιούλου Πολιτικός Μηχανικός, ΜSc Σ.Η. Δρίτσος Αναπληρωτής Καθηγητής. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαιο 7 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 1, Στέφανος ΔΡΙΤΣΟΣ 2. Λέξεις κλειδιά: συστολή ξήρανσης, σκυρόδεμα, ενισχύσεις, μανδύες

Ανδρέας ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 1, Στέφανος ΔΡΙΤΣΟΣ 2. Λέξεις κλειδιά: συστολή ξήρανσης, σκυρόδεμα, ενισχύσεις, μανδύες Αριθμητική Διερεύνηση του Φαινομένου της Συστολής Ξήρανσης σε Υποστυλώματα Ενισχυμένα με Μανδύες από Οπλισμένο Σκυρόδεμα Numerical Investigation of the Effect of Concrete Shrinkage in Columns Strengthened

Διαβάστε περισσότερα

ιατµητική αντοχή πολύ κοντών υπεροπλισµένων δοκών από οπλισµένο σκυρόδεµα Shear strength of very short over reinforced concrete beams

ιατµητική αντοχή πολύ κοντών υπεροπλισµένων δοκών από οπλισµένο σκυρόδεµα Shear strength of very short over reinforced concrete beams ιατµητική αντοχή πολύ κοντών υπεροπλισµένων δοκών από οπλισµένο σκυρόδεµα Shear strength of very short over reinforced concrete beams Πρόδροµος ΖΑΡΑΡΗΣ 1, Μαρία ΚΑΡΑΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ 2, Ιωάννης ΖΑΡΑΡΗΣ 3, Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ 9ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ ΣΤΑΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Περίληψη Τα σύνθετα

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

SRP 3X , SRP12X-23-12, CFRP, STEEL. f(mpa) SRP 12X, stress. strain

SRP 3X , SRP12X-23-12, CFRP, STEEL. f(mpa) SRP 12X, stress. strain Συµπεριφορά οκών Υφιστάµενων Κατασκευών από Ο.Σ. ενισχυµένων µε Ινοπλισµένα Πολυµερή από Ίνες Άνθρακα (CFRP) και Ίνες Χάλυβα (SRP) ΜιτολίδηςΙ. Γιώργος ιπλ. Πολ. Μηχανικός MSc, Υπ. ιδάκτοραςα.π.θ. Ινοπλισµένα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Η εντατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται μία δοκός, που υποβάλλεται σε εγκάρσια φόρτιση, λέγεται κάμψη. Αμφιέριστη δοκός Πρόβολος Κατά την καταπόνηση σε κάμψη αναπτύσσονται καμπτικές ροπές, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΥΠΟ ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΥΠΟ ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΥΠΟ ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά σε Κάμψη Δοκών Ο/Σ με ή χωρίς Βλάβη Ενισχυμένων με Ινοπλισμένο Μανδύα

Συμπεριφορά σε Κάμψη Δοκών Ο/Σ με ή χωρίς Βλάβη Ενισχυμένων με Ινοπλισμένο Μανδύα Συμπεριφορά σε Κάμψη Δοκών Ο/Σ με ή χωρίς Βλάβη Ενισχυμένων με Ινοπλισμένο Μανδύα Μπουρτούβαλης Ευάγγελος Πολιτικός Μηχανικός, evanbourt@gmail.com Παπαθεοχάρης Θεοχάρης Υπ. Διδάκτωρ Π.Θ., th_papath@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας

Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας Γεώργιος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός MSc, DIC, PhD, Αττικό Μετρό Α.Ε. email gkonstantinidis@ametro.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεριφορά µεταλλικών και σύµµικτων συστηµάτων πλάκας σε πυρκαγιά Μέθοδος απλοποιηµένου σχεδιασµού

Συµπεριφορά µεταλλικών και σύµµικτων συστηµάτων πλάκας σε πυρκαγιά Μέθοδος απλοποιηµένου σχεδιασµού Συµπεριφορά µεταλλικών και συστηµάτων πλάκας σε πυρκαγιά Μέθοδος απλοποιηµένου σχεδιασµού Σκοπός της µεθόδου 2 3 Περιεχόµενα παρουσίασης σε περίπτωση πυρκαγιάς στους 20 C Μοντέλο πλάκας δαπέδου Μορφές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΜΑΝΔΥΑ ΑΠO ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANSYS

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANSYS 9 o Φοιτητικό Συνέδριο , Μάρτιος 2003 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANSYS ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΤΣΙΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Αµφιέρειστες πλάκες

4.5 Αµφιέρειστες πλάκες Τόµος B 4.5 Αµφιέρειστες πλάκες Οι αµφιέρειστες πλάκες στηρίζονται σε δύο απέναντι παρυφές, όπως η s1 στην εικόνα της 4.1. Αν µία αµφιέρειστη πλάκα στηρίζεται επιπρόσθετα σε µία ή δύο ακόµη παρυφές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ Τοπική θέρμανση συγκολλούμενων τεμαχίων Ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασιών, πουμεαβάλλεταιμετοχρόνο Θερμικές παραμορφώσεις στο μέταλλο προσθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΖΑΡΑΡΗΣ 1, Μαρία ΚΑΡΑΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: ιατµητική αστοχία, Τοιχώµατα οπλισµένου σκυροδέµατος

Ιωάννης ΖΑΡΑΡΗΣ 1, Μαρία ΚΑΡΑΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: ιατµητική αστοχία, Τοιχώµατα οπλισµένου σκυροδέµατος Πειράµατα διατµητικής αντοχής πολύ κοντών αντισεισµικών τοιχωµάτων Experimental study on the shear strength of reinforced concrete very short shear walls Ιωάννης ΖΑΡΑΡΗΣ 1, Μαρία ΚΑΡΑΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ 2 Λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΟΚΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΝΕΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΟΚΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΝΕΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΟΚΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΝΕΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ 1, Ιωάννα ΠΑΠΑΖΙΩΓΑ 2, Ιωάννης ΖΑΡΑΡΗΣ 3, Πρόδροµος ΖΑΡΑΡΗΣ 4

Γεώργιος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ 1, Ιωάννα ΠΑΠΑΖΙΩΓΑ 2, Ιωάννης ΖΑΡΑΡΗΣ 3, Πρόδροµος ΖΑΡΑΡΗΣ 4 Επιρροή του κατανεµηµένου οπλισµού κορµού στη διατµητική αντοχή των κοντών τοιχωµάτων Effect of the Distributed Web Reinforcement at the Shear Strength of Low Rise Shear Walls Γεώργιος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ 1,

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμές υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένων με μανδύες σκυροδέματος ή ινοπλισμένα πολυμερή

Δοκιμές υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένων με μανδύες σκυροδέματος ή ινοπλισμένα πολυμερή Δοκιμές υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένων με μανδύες σκυροδέματος ή ινοπλισμένα πολυμερή Α-Λ. Σπαθής Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Εργαστήριο Κατασκευών, Τμήμα Πολιτικών, Μηχ, Παν. Πατρών Ε.

Διαβάστε περισσότερα

AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΕΦ. 6-11) 371 AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΕΦ. 6-11) ΑΣΚΗΣΗ 1 Το µηκυνσιόµετρο στο σηµείο Α της δοκού του σχήµατος καταγράφει θλιπτική παραµόρφωση ίση µε 0.05. Πόση

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ]

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ] Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ 1992-1-1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΟ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργασία Νο. 6 ΤΟ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη παρούσα εργασία παρουσιάζονται στοιχεία αναφορικά με το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42 Ασκηση 3.1 (a) Αν μία ράβδος οπλισμού θεωρηθεί ότι λυγίζει μεταξύ δύο διαδοχικών συνδετήρων με μήκος λυγισμού το μισό της απόστασης, s w, των συνδετήρων, να υπολογισθεί η απόσταση συνδετήρων, s w, πέραν

Διαβάστε περισσότερα

16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 16 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος Κύπρος, Οκτωβρίου 2009 Άρθρο

16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 16 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος Κύπρος, Οκτωβρίου 2009 Άρθρο 16 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος Κύπρος, 21-23 Οκτωβρίου 09 Άρθρο 0110 Πειραματική Μελέτη Συμπεριφοράς Συμβατικά Οπλισμένων Δοκών Σκυροδέματος Ενισχυμένων με Μανδύες Ινοπλισμένου Τσιμεντοκονιάματος

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ Επίλυση γραμμικών φορέων ΟΣ σύμφωνα με τους EC & EC8 ΑΣΚΗΣΗ 4 (3/3/017) ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ Να υπολογιστεί σε κάµψη η µονοπροέχουσα δοκός του σχήµατος για συνδυασµό φόρτισης 135G15Q Η δοκός ανήκει σε

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΙ 4 ομάδες κατάταξης ανάλογα με : ΠΑΛΙΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ ποσοστό κενών κ.ο, όγκο κάθε κενού, πάχος τοιχωμάτων.

ΠΑΛΙ 4 ομάδες κατάταξης ανάλογα με : ΠΑΛΙΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ ποσοστό κενών κ.ο, όγκο κάθε κενού, πάχος τοιχωμάτων. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ EC6 4 ομάδες κατάταξης ανάλογα με: Υλικό λιθοσώματος, προσανατολισμό οπών, ποσοστό κενών κ.ο, όγκο κάθε κενού, πάχος τοιχωμάτων. ΠΑΛΙ 4 ομάδες κατάταξης ανάλογα με : ΠΑΛΙΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων ΕΝ 10080 Χάλυβας οπλισμού Νοέμ. 2013 Χ. Ζέρης 2 ΕΚΩΣ, ΕΝ1992:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΒΕΛΟΣ ΚΑΜΨΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΒΕΛΟΣ ΚΑΜΨΗΣ Ενίσχυση Προβόλου που έχει Υποστεί Βέλος Κάμψης ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΒΕΛΟΣ ΚΑΜΨΗΣ ΒΕΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Περίληψη Η παρούσα εργασία εξετάζει την δημιουργία βέλους κάμψης σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 2 Μηχανισμοί μεταφοράς δυνάμεων Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει συστηματική προσπάθεια για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 3.1 Γενικά Ο σχεδιασμός ενισχύσεων με σύνθετα υλικά ακολουθεί τη φιλοσοφία των σύγχρονων κανονισμών (π.χ. ΕΚΩΣ 2000, ΕΑΚ 2000, Ευρωκώδικες 2, 6 και 8, ΚΑΝΕΠΕ), και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Influence of Steel Fibers on the Mechanical Properties of Fiber Reinforced Concrete

Influence of Steel Fibers on the Mechanical Properties of Fiber Reinforced Concrete Επίδραση των Χαλύβδινων Ινών στις Μηχανικές Ιδιότητες του Ινοπλισµένου Σκυροδέµατος Influence of Steel Fibers on the Mechanical Properties of Fiber Reinforced Concrete ήµητρα B. ΣΟΥΛΙΩΤΗ 1, Θεόδωρος E.

Διαβάστε περισσότερα

8.3.3 Αναλυτική Μέθοδος Σχεδιασμού Υπόγειων Αγωγών σε ιασταυρώσεις με Ενεργά Ρήγματα. George Mylonakis

8.3.3 Αναλυτική Μέθοδος Σχεδιασμού Υπόγειων Αγωγών σε ιασταυρώσεις με Ενεργά Ρήγματα. George Mylonakis 8.3.3 Αναλυτική Μέθοδος Σχεδιασμού Υπόγειων Αγωγών σε ιασταυρώσεις με Ενεργά Ρήγματα George Mylonakis Παρουσίαση Προβλήματος z β y α Παρουσίαση Προβλήματος z f β y z y α Παρουσίαση Προβλήματος z f β y

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΟΑΣΠ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΟΑΣΠ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΟΑΣΠ) Σαλονικιός Θωμάς, Λεκίδης Βασίλειος, Καρακώστας Χρήστος, Μορφίδης Κωνσταντίνος, Ιακωβίδης Ιάσονας, Κύριος Ερευνητής, Ε. Υ. από ΟΑΣΠ Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Εξαιτίας της συνιστώσας F X αναπτύσσεται εντός του υλικού η ορθή τάση σ: N σ = A N 2 [ / ] Εξαιτίας της συνιστώσας F Υ αναπτύσσεται εντός του υλικού η διατμητική τάση τ: τ = mm Q 2 [ N / mm ] A

Διαβάστε περισσότερα

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά του Aθανάσιου Χ. Τριανταφύλλου Καθηγητή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών (ttriant@upatras.gr) Γενικά Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών τιµών αντοχής του υλικού που ορίζονταιστηκάµψη, όπωςτοόριοδιαρροήςσεκάµψηκαιτοόριοαντοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής.Π.Θ., ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός M.Sc.,υποψ. διδ..π.θ.,

ΕΠΕΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής.Π.Θ., ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός M.Sc.,υποψ. διδ..π.θ., Ανάλυση και Σχεδιασµός οκών από Ινοσκυρόδεµα µε Χαλύβδινες Ίνες υπό Κάµψη Κωνσταντίνος Χαλιορής Αναπληρωτής Καθηγητής.Π.Θ., chaliori@civil.duth.gr Θωµάς Παναγιωτόπουλος ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός M.Sc.,υποψ.

Διαβάστε περισσότερα

Παραµετρική διερεύνηση της οριακής κατάστασης πριν την κατάρρευση µικτών επίπεδων πλαισίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε τη βοήθεια των δεικτών αστοχίας

Παραµετρική διερεύνηση της οριακής κατάστασης πριν την κατάρρευση µικτών επίπεδων πλαισίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε τη βοήθεια των δεικτών αστοχίας Παραµετρική διερεύνηση της οριακής κατάστασης πριν την κατάρρευση µικτών επίπεδων πλαισίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε τη βοήθεια των δεικτών αστοχίας Π. Παπαδόπουλος & Α.Μ. Αθανατοπούλου Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Οδηγία 6 Όπλιση πλακών

Τεχνική Οδηγία 6 Όπλιση πλακών CSI Hella, εκέµβριος 2003 Τεχνική Οδηγία 6 Όπλιση πλακών Η τεχνική οδηγία 6 παρέχει βασικές πληροφορίες για την όπλιση πλακών. Κανονισµοί. Η όπλιση των πλακών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ 1 6.1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΝΑΜΕΩΝ(διεπιφάνειες υλικών) 6.2 ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ(µέσω συνδετήρων ή µέσω ΙΩΠ) 6.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Προσοµοίωσης οκού Οπλισµένου Σκυροδέµατος για τον έλεγχο αστοχίας από τέµνουσα. Modeling Concrete Beam Elements under Shear Failure

Μοντέλο Προσοµοίωσης οκού Οπλισµένου Σκυροδέµατος για τον έλεγχο αστοχίας από τέµνουσα. Modeling Concrete Beam Elements under Shear Failure 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 7 Νοεµβρίου, 8 Άρθρο 8 Μοντέλο Προσοµοίωσης οκού Οπλισµένου Σκυροδέµατος για τον έλεγχο αστοχίας από τέµνουσα. Modeling Concrete

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΜΕ FRP ΜΕ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ μ φ,tar (EC8-3 A ΣΕΛ )

ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΜΕ FRP ΜΕ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ μ φ,tar (EC8-3 A ΣΕΛ ) Περίσφιξη με FRP με Επιδιωκόμενο Στόχο τον Προσδιορισμό του μ φ,tar (EC8-3 A.4.4.3 σελ.5-53) ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΜΕ FRP ΜΕ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ μ φ,tar (EC8-3 A.4.4.3 ΣΕΛ. 5-53) ΚΑΛΑΜΒΟΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 13 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANSYS ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΣΤΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική διερεύνηση του μηχανισμού μεταφοράς δυνάμεων σε υποστυλώματα ωπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένα με σύνθετα υλικά

Αναλυτική διερεύνηση του μηχανισμού μεταφοράς δυνάμεων σε υποστυλώματα ωπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένα με σύνθετα υλικά Αναλυτική διερεύνηση του μηχανισμού μεταφοράς δυνάμεων σε υποστυλώματα ωπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένα με σύνθετα υλικά Γεώργιος Α. Παπαχατζάκης BSc Civil Engineer, MSc candidate, gpapacha@civil.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση της αριθµητικής προσοµοίωσης τοιχοπληρωµένων πλαισίων Ο/Σ υπό οριζόντιο ανακυκλιζόµενο φορτίο

Αποτίµηση της αριθµητικής προσοµοίωσης τοιχοπληρωµένων πλαισίων Ο/Σ υπό οριζόντιο ανακυκλιζόµενο φορτίο Αποτίµηση της αριθµητικής προσοµοίωσης τοιχοπληρωµένων πλαισίων Ο/Σ υπό οριζόντιο ανακυκλιζόµενο φορτίο Γεώργιος Χ. Μάνος Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΓΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Περίληψη Η συγκεκριμένη εργασία αναφέρεται στην τεχνική ενίσχυσης υποστυλωμάτων με σύνθετα υλικά, με κάποια εξειδίκευση στη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπος οπλισμός Νεοκλέους, Πηλακούτας και Tlemat. σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων

Πρότυπος οπλισμός Νεοκλέους, Πηλακούτας και Tlemat. σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων Πρότυπος οπλισμός σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων Κυριάκος Νεοκλέους Κύπρος Πηλακούτας Houssam Tlemat Centre for Cement and Concrete, Department of Civil

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ.-ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ.-ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ.-ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Περίληψη Η εργασία που παρουσιάζεται στη συνέχεια αποτελεί σύγκριση πειραματικών και θεωρητικών μεγεθών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΜΗΚΗ ΜΑΤΙΣΗΣ. ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΜΗΚΗ ΜΑΤΙΣΗΣ. ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. Μέθοδοι αποκατάστασης υποστυλωμάτων με μικρά μήκη μάτισης. Έμφαση στα σύνθετα υλικά. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΜΗΚΗ ΜΑΤΙΣΗΣ. ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΑΝΤΩΝΕΛΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Περίληψη Τα

Διαβάστε περισσότερα

Θεµιστοκλής Τσαλκατίδης ιδάκτωρ ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Ξάνθη, Ελλάδα e-mail: ttsalka@gmail.com

Θεµιστοκλής Τσαλκατίδης ιδάκτωρ ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Ξάνθη, Ελλάδα e-mail: ttsalka@gmail.com ΞΥΛΙΝΕΣ ΟΚΟΙ ΤΥΠΟΥ GLULAM - ΟΠΛΙΣΗ ΜΟΡΦΗΣ SANDWICH Θεµιστοκλής Τσαλκατίδης ιδάκτωρ ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Ξάνθη, Ελλάδα e-mail: ttsalka@gmail.com Άρης Αβδελάς Καθηγητής Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

20/10/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Εργαστηριακές Σημειώσεις Κάμψη Ξυλινης Δοκού. Πανεπιστημιακός Υπότροφος

20/10/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Εργαστηριακές Σημειώσεις Κάμψη Ξυλινης Δοκού. Πανεπιστημιακός Υπότροφος Εργαστηριακές Σημειώσεις Κάμψη Ξυλινης Δοκού Δρ. Σωτήρης Δέμης Πανεπιστημιακός Υπότροφος Τσιμεντοπολτός Περιλαμβάνονται διαγράμματα από τα βιβλία «Μηχανική των Υλικών» και «Δομικά Υλικά» του Αθανάσιου

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή των Υλικών Πείραμα Κάμψης

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή των Υλικών Πείραμα Κάμψης Μάθημα: Πειραματική Αντοχή των Υλικών Πείραμα Κάμψης Κατασκευαστικός Τομέας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Περιεχόμενα Σχήμα 1 Α. Ασημακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 24-27 Αρχή υνατών Έργων (Α Ε) Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 και Τρίτη, 9 Νοεµβρίου, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ 1. Λέξεις κλειδιά: ανακυκλιζόµενες δράσεις, διεπιφάνειες, δράση βλήτρου, τριβή.

Βασιλική ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ 1. Λέξεις κλειδιά: ανακυκλιζόµενες δράσεις, διεπιφάνειες, δράση βλήτρου, τριβή. 6ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 2-23// 29, Πάφος, Κύπρος Μεταφορά Τέµνουσας σε ιεπιφάνειες επισκευασµένων/ ενισχυµένων Στοιχείων Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, υποβαλλόµενες σε Ανακυκλιζόµενες Ολισθήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις Παρασκευή 8 Οκτωβρίου,, Πέτρος Κωµοδρόµος Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1

ιαλέξεις Παρασκευή 8 Οκτωβρίου,, Πέτρος Κωµοδρόµος Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1 ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 13-15 Εισαγωγή στις Παραµορφώσεις και Μετακινήσεις Τρίτη, 5, και Τετάρτη, 6 και Παρασκευή 8 Οκτωβρίου,, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602)

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) 3 η Διάλεξη Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός επιπέδων πλακών έναντι διάτρησης µε τη µεθοδολογία της «τροχιάς θλιπτικής δύναµης»

Σχεδιασµός επιπέδων πλακών έναντι διάτρησης µε τη µεθοδολογία της «τροχιάς θλιπτικής δύναµης» Σχεδιασµός επιπέδων πλακών έναντι διάτρησης µε τη µεθοδολογία της «τροχιάς θλιπτικής δύναµης» Γ.Μ. Κωτσοβός & Μ.. Κωτσοβός Εργαστήριο Οπλισµένου Σκυροδέµατος, ΕΜΠ Λέξεις κλειδιά: ανάλυση, διάτρηση, επίπεδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΑΙΟΙ ΚΟΜΒΟΙ Ω.Σ. ΜΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙ ΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥΣ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

ΑΚΡΑΙΟΙ ΚΟΜΒΟΙ Ω.Σ. ΜΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙ ΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥΣ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΚΡΑΙΟΙ ΚΟΜΒΟΙ Ω.Σ. ΜΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙ ΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥΣ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Χρ. Καραγιάννης Πολιτικός Μηχ. ΕΜΠ, ρ.μηχ., Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχ. ΠΘ Γ. Σιρκελής Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΠΘ Κ. Χαλιορής ρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 5.1 Γενικά Η ενίσχυση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε διάτμηση με σύνθετα υλικά επιτυγχάνεται μέσω της επικόλλησης υφασμάτων ή, σπανιότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΜΑΝ ΥΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΜΑΝ ΥΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Ενίσχυση Πλαισίου µε Μανδύα Οπλισµένου Σκυροδέµατος και Σύνθετα Υλικά ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΜΑΝ ΥΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΝΤΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Η συγκεκριµένη εργασία επικεντρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: ανακύκλωση µε τσιµέντο, φρεζαρισµένο ασφαλτόµιγµα, θερµοκρασία, αντοχή σε κάµψη, µέτρο ελαστικότητας

Λέξεις κλειδιά: ανακύκλωση µε τσιµέντο, φρεζαρισµένο ασφαλτόµιγµα, θερµοκρασία, αντοχή σε κάµψη, µέτρο ελαστικότητας Επίδραση της θερµοκρασίας του δοκιµίου στα µηχανικά χαρακτηριστικά ανακυκλωµένων µε τσιµέντο µιγµάτων θραυστού αµµοχάλικου και φρεζαρισµένου ασφαλτοµίγµατος Σ. Κόλιας Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Ε. Μαχαίρας, Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο21 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΟΚΩΝ ( ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΙΣ, ΕΚΤΟΞΕΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ)

Εργασία Νο21 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΟΚΩΝ ( ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΙΣ, ΕΚΤΟΞΕΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ) Εργασία Νο21 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΟΚΩΝ ( ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΙΣ, ΕΚΤΟΞΕΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ) ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Περίληψη Η επισκευή δοκών οι οποίες έχουν αστοχήσει λόγω ανεπαρκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι

ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι Πανεπιστήµιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι Ακαδηµαϊκό Έτος 2004 Χειµερινό Εξάµηνο Τελική Εξέταση 8:30-11:30 π.µ.

Διαβάστε περισσότερα

Σκυρόδεμα Οπλισμένο με. Ερευνητικές Δραστηριότητες της fib. Κυριάκος Νεοκλέους. Ράνια Τσιούλιου & Ανδρέας Λαμπρόπουλος Πανεπιστήμιο Πατρών.

Σκυρόδεμα Οπλισμένο με. Ερευνητικές Δραστηριότητες της fib. Κυριάκος Νεοκλέους. Ράνια Τσιούλιου & Ανδρέας Λαμπρόπουλος Πανεπιστήμιο Πατρών. Σκυρόδεμα Οπλισμένο με Ινωπλισμένα Πολυμερή: Ερευνητικές Δραστηριότητες της fib Κύπρος Πηλακούτας, Maurizio Guadagnini, Κυριάκος Νεοκλέους Τμήμα Πολιτικών και Δομοστατικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο του Sheffield

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 115 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 10.1 Γενικά Στο Κεφάλαιο αυτό γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση της ανθεκτικότητας συστημάτων ενίσχυσης συνθέτων υλικών υπό την επίδραση μίας σειράς παραγόντων, που δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά δοκών από ωπλισμένο σκυρόδεμα με διαβρωμένο χαλύβδινο οπλισμό υπό φορτίο λειτουργικότητας

Συμπεριφορά δοκών από ωπλισμένο σκυρόδεμα με διαβρωμένο χαλύβδινο οπλισμό υπό φορτίο λειτουργικότητας Συμπεριφορά δοκών από ωπλισμένο σκυρόδεμα με διαβρωμένο χαλύβδινο οπλισμό υπό φορτίο λειτουργικότητας Γαρυφαλιά Γ. Τριανταφύλλου Υποψήφια Διδάκτωρ, Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος.Χ.Τσαµατσούλης, ΧΑΛΥΨ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε, Τµήµα Ποιότητας Ν. Γ. Παπαγιαννάκος Καθηγητής ΕΜΠ, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

6/5/2017. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Θλίψη Σκυροδέματος. Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ.

6/5/2017. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Θλίψη Σκυροδέματος. Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Θλίψη Σκυροδέματος Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ. 407/80) Έως τώρα Καταστατικός νόμος όλκιμων υλικών (αξονική καταπόνιση σε μία διεύθυνση) σ ε Συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος. ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Ξάνθη

Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος. ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Ξάνθη Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Ξάνθη ΟΚΛ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - EC2 Περιορισμός των παραμορφώσεων Θεόδωρος Χ. Ρουσάκης

Διαβάστε περισσότερα

12 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

12 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 12 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ Ε. Βιντζηλαίου (Συντονιστής), Ε. Βουγιούκας, Ε. Μπαδογιάννης Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες Χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ

Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ Τι Είναι; ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Στέφανος ρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Γιατί Χρησιμοποιείται; Υψηλή Θλιπτική Αντοχή Πολύ Καλή Πρόσφυση Αυτοστηρίζεται Κινητή Εγκατάσταση Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. Ενότητα Λ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. Ενότητα Λ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Ενότητα Λ 1. ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΩΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΑΝΤΙΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1.1 Στόχοι και Κριτήρια του Σχεδιασμού Με βάση τον σχεδιασμό σε κατάσταση αστοχίας

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe

3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe 3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe 67 3.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζεται βήμα-βήμα ο τρόπος με τον οποίο μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Επιφανειακή οξείδωση χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος: επίδραση στην συνάφεια

Επιφανειακή οξείδωση χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος: επίδραση στην συνάφεια Επιφανειακή οξείδωση χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος: επίδραση στην συνάφεια Κ.Γ. Τρέζος, Θ. Βασιλόπουλος, Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος Ε.Μ.Π Σ. Μουγιάκος, Εργαστήριο Μετάλλων ΚΕ Ε. Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

Οι απώλειες προέντασης διακρίνονται σε:

Οι απώλειες προέντασης διακρίνονται σε: ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ Οι απώλειες προέντασης διακρίνονται σε: Στιγµιαίες απώλειες: Εµφανίζονται κατά την επιβολή της δύναµης προέντασης (τάνυσης), δηλαδή σε χρόνο t = 0 και οφείλονται (α) στην τριβή που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

ΑΝΤΟΧΗ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΦΟΡΤΙΣΗ Γεώργιος Χατζηγεωργίου Επίκουρος Καθηγητής Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Ξάνθη, Ελλάδα e-mail: ghatzig@env.duth.gr Αστέριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

3 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 3 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Ε. Βιντζηλαίου (Συντονιστής), Ε. Βουγιούκας, Ε. Μπαδογιάννης Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας

Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών, συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική οδηγία 7 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο και την όπλιση πεδιλοδοκών.

Η τεχνική οδηγία 7 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο και την όπλιση πεδιλοδοκών. CSI Hellas, Μάρτιος 4 Τεχνική Οδηγία 7 Πιλοδοκοί Η τεχνική οδηγία 7 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο και την όπλιση πιλοδοκών. Γενικά Η πιλοδοκός προσοµοιώνεται στο ETABS µε ένα ραβδωτό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Εφέδρανα - Αποσβεστήρες

Εφέδρανα - Αποσβεστήρες Εφέδρανα - Αποσβεστήρες Εφέδρανα Τα εφέδρανα μεταβιβάζουν δυνάμεις από το φορέα στην θεμελίωση και παρέχουν τη δυνατότητα οριζοντίων μετατοπίσεων εφόσον αυτές δεν παρεμποδίζονται με κατασκευαστικά μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας οµικών Κατασκευών Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Ια ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΗ ΟΡΘΗ ΕΝΤΑΣΗ Σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα