ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 25761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταλογισμός πολλαπλών τελών στον NASEER RASHID του NASEER Άσκηση των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 3731/2008 που δεν περιλαμβάνο νται στην περίπτωση β της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/A / ) από την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αρταί ων, Ν. Άρτας Παράταση ισχύος αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Μερική ανάκληση της υπ αριθμ /7866/ (ΦΕΚ 1930/τ.Β / ) διαπιστωτικής πράξης της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ανατολι κής Μακεδονίας Θράκης Κατάργηση Νομικών Προσώπων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και σύσταση προσωρινών προσωποπα γών θέσεων στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινω νικού Λειτουργού στη Τσακμάκη Αικατερίνη του Πασχάλη Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών (Ν.Π.Δ.Δ.) 1 ου, 2 ου, 3 ου, 4 ου, 5 ου, 6 ου Νηπιαγωγείων Ελληνικού, 1 ου, 2 ου, 3 ου, 4 ου Δημοτικών Σχολείων Ελληνικού, 1 ου, 2 ου, 3 ου, 4 ου, 5 ου, 6 ου, 7 ου, 9 ου, 10 ου, 11 ου, 13 ου, 15 ου Νηπιαγωγεί ου Αργυρούπολης, 1 ου, 2 ου, 3 ου, 4 ου, 5 ου, 6 ου, 7 ου, 8 ου, 11 ου Δημοτικών Σχολείων Αργυρούπολης, Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κωφών Αργυρούπολης, Ειδι κού Δημοτικού Σχολείου για παιδιά με Εγκεφαλι κή Παράλυση Αργυρούπολης σε ένα ενιαίο Νομι κό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης Κατάταξη προσωπικού στον Δήμο Ευρώτα ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταλογισμός πολλαπλών τελών στον NASEER RASHID του NASEER. Με την αριθμ. 46/2011 Καταλογιστική Πράξη του Προϊ σταμένου του Α Τελωνείου Πειραιά καταλογίζονται σε βάρος του NASEER RASHID του NASEER AHMED και της MACSOD ΒΙΒΙ, γεν στο Πακιστάν, κάτοικο Κο λωνού, επί της οδού Ναυπλίου 24 και σήμερα αγνώστου διαμονής στο Πακιστάν, τα παρακάτω ποσά: ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ: 1500,00 ΕΥΡΩ Τ.Χ.(2%): 30,00 ΕΥΡΩ Ο.Γ.Α. (20% επί Τ.Χ.): 6,00 ΕΥΡΩ Σύνολο: 1536,00 ΕΥΡΩ Ήτοι χίλια πεντακόσια τριάντα έξι ευρώ. Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο ρίας καπνικών (64 πακέτα τσιγάρα διαφόρων σημάτων), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 155 παρ. 2ζ και 150 παρ. 1 του Ν.2960/01. Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ Aριθμ /2242 & 27624/1956 (2) Άσκηση των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 1 του άρ θρου 1 του Ν. 3731/2008 που δεν περιλαμβάνονται στην περίπτωση β της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/A / ) από την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αρταίων, Ν. Άρτας. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση οργάνωση στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι, του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α / ). (1)

2 25762 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 141/2010, «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακε δονίας» (ΦΕΚ 234/Α / ). 4. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 1 του Ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυ νομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263/Α / ). 5. Την με αριθμ. πρωτ. 140 & 50 & 11957/ από φαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ηπείρου η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 83/Β / περί «Προσδιορισμός αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνο μίας του Δήμου Αρταίων, Ν. Άρτας». 6. Το με αριθμ. πρωτ / έγγραφο του Δήμου Αρταίων, Ν. Άρτας με το οποίο μας διαβιβάζει την με αριθμ. 378/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβου λίου περί «Αναδιοργάνωση Αρμοδιότητες Δημοτικής Αστυνομίας». 7. Το με αριθμ. πρωτ / έγγραφο του Δήμου Αρταίων, Ν. Άρτας περί διευκρινήσεων επί της με αριθμ. 378/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων, Ν. Άρτας. 8. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Δήμου Αρ ταίων, Ν. Άρτας, αποφασίζουμε: Η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αρταίων, Ν. Άρτας να ασκεί, εκτός των αρμοδιοτήτων της περίπτωσης β της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν. 3731/2008, και τις αρμοδιότητες της παραγράφου 1 που δεν περιλαμ βάνονται στην περίπτωση β της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α / ). Άρτα, 16 Αυγούστου 2011 Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΑΣΤΑ Αριθμ /1245 (3) Παράταση ισχύος αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 1 του Π.Δ. 94/93 (ΦΕΚ 40 Α/1993) «Κα θορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές κ.λπ.». β. Του άρθρου 1 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107 Α/1997) «Διοί κηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, κ.λπ.». γ. Του Ν. 2647/98 (ΦΕΚ 237 Α/1998) «Μεταβίβαση αρ μοδιοτήτων στις Περιφέρειες κ.λπ.». δ. Του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». ε. Του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234 Α/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακε δονίας». στ. Των άρθρων 253, 254 & 258 του Ν.Δ. 86/69 (ΦΕΚ 7 Α/1969) «Περί Δασικού Κώδικος», όπως αντικατα στάθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 7 του Ν. 177/75 (ΦΕΚ 205 Α/1975) «περί αντικαταστάσεως και συ μπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/1969 κ.λπ.» και του άρθρου 29 του Ν. 2040/92 (ΦΕΚ 70 Α/1992) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας κ.λπ.». ζ. Του Π.Δ. 453/77 (ΦΕΚ 141 Α/1977) «Περί των Ελεγχό μενων Κυνηγετικών Περιοχών (Ε.Κ.Π.) κ.λπ.». 2. Την Α.Π. 276/ (ΦΕΚ 254 Β/1997) απόφαση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Νο μού Κοζάνης «Χαρακτηρισμός και ίδρυση Ελεγχόμενης Κυνηγετικής περιοχής Βοϊου Κοζάνης». 3. Την Α.Π. 945/ (ΦΕΚ 679 Β/1997) απόφαση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Νο μού Κοζάνης «Κατάργηση καταφυγίων Θηραμάτων στο Ν. Κοζάνης». 4. Την Α.Π. 971/ (ΦΕΚ 679 Β/1997) απόφαση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Νομού Κοζάνης «Απαγόρευση του Κυνηγίου στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή Βοϊου (Ε.Κ.Π.Β.) Ν. Κοζάνης για μία τριετία». 5. Την Α.Π. 603/ (ΦΕΚ 845 Β/1997) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδο νίας «Ανάκληση απόφασης κατάργησης καταφυγίων θηραμάτων για το κυνηγετικό έτος », με την οποία ανακλήθηκε προσωρινά η Α.Π. 945/ της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Νομού Κοζάνης. 6. Την Α.Π. 604/ (ΦΕΚ 845 Β/1997) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδο νίας «Ανάκληση απόφασης απαγόρευσης κυνηγίου στην Ε.Κ.Π. Βοϊου για το κυνηγετικό έτος », με την οποία ανακλήθηκε προσωρινά η Α.Π. 971/ της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Νομού Κοζάνης. 7. Το Α.Π /1230/ έγγραφο εισήγηση του Δασαρχείου Τσοτυλίου για την επ αόριστο παράταση της ισχύς των με Α.Π. 603/ και 604/ Αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυ τικής Μακεδονίας. 8. Το γεγονός ότι δεν έχει τοποθετηθεί το προβλε πόμενο προσωπικό πέραν των οργανικών θέσεων στο Δασαρχείο Τσοτυλίου (σχετ. Π.Δ. 453/77) για τη Διοίκη ση, Λειτουργία, Διαχείριση και Φύλαξη της Ε.Κ.Π. Βοϊου, αποφασίζουμε: Παρατείνουμε μέχρι της (ημερομηνία έναρ ξης της νέας κυνηγετικής περιόδου ) την ισχύ των με Α.Π. 603/ και 604/ Αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δα πάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση και την ανάρτησή της. Κοζάνη, 17 Αυγούστου 2011 Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΑΣΤΑ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ (4) Μερική ανάκληση της υπ αριθμ /7866/ (ΦΕΚ 1930/τ.Β / ) διαπιστωτικής πράξης της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ανατολικής Μα κεδονίας Θράκης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Τις διατάξεις: 1. Των άρθρων 186 και 256 παρ. 2 περ. α του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Των άρθρων 260 παρ. 2 και 270 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλι κράτης». 3. Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) «Κω δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 4. Του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ. Α / ) «Διοίκη ση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες δια τάξεις». 5. Του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α / ) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητι κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση των μονίμων δημοσίων υπαλλήλων. 6. Του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α / ) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνω σης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης». 7. Την αριθμ. 35/α.π / εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης. 8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α /2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 9. Την αριθμ /7866/ (ΦΕΚ 1930/τ.Β / ) διαπιστωτική πράξη της Γενικής Γραμμα τέως Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης περί αυτοδίκαιης μετάταξης υπαλλήλων της κρατικής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης του Ν.3852/ Την από αίτηση της Σοφιανού Μαρίας του Αχιλλέα, υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικο νομικού με βαθμό Β, με την οποία ζητά την ανάκληση της αυτοδίκαιης μετάταξης της, που έγινε δυνάμει της αριθμ /7866/ Διαπιστωτικής Πράξης. 11. Την αριθμ. 7727/2544/ βεβαίωση του Προϊ σταμένου της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης σύμφωνα με την οποία από τοποθετήσεως της στην υπηρεσία, δηλ μέχρι την , κατ ανά θεση κυρίων καθηκόντων ασκούσε έλεγχο νομιμότητας αποφάσεων ΟΤΑ, συνεπικουρώντας στη Διεύθυνση Αυ τοδιοίκησης και Αποκέντρωσης της Περιφέρειας Ανα τολικής Μακεδονίας και Θράκης (Π.Α.Μ.Θ.). 12. Τις αριθμ. πρωτ. βεβαιώσεις 12900/ και 12221/ των πρώην προϊσταμένων της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Έβρου και Διεύ θυνσης Αυτοδιοίκησης & Αποκέντρωσης της Π.Α.Μ.Θ. με έδρα το νομό Ροδόπης, αντίστοιχα καθώς και την από υπεύθυνη δήλωση της πρώην προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Ν. Δράμας, σύμφωνα με τις οποίες, η Σοφιανού Μαρία από τοποθετήσεως στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανά πτυξης της Π.Α.Μ.Θ., κατ ανάθεση κυρίων καθηκόντων από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης αυτής και τότε Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή, ασκούσε έλεγχο νομιμό τητας των αποφάσεων των Ο.Τ.Α. και παρείχε σχετικές νομικές γνώμες και απόψεις. 13. Το Υπόμνημα της Σοφιανού Μαρίας ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, σε συνέχεια της προεκτεθείσας αίτησης της, στο οποίο μεταξύ άλλων επισημαίνει την εμπειρία της σε θέματα των Ο.Τ.Α., καθότι είχε υπηρετή σει επί οκταετίας στο Γραφείο Νομικών Συμβούλων του Δήμου Κομοτηνής και επί δύο περίπου έτη στο Γραφείο Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων του ιδίου Δήμου πριν τη μετάταξή της στην Π.Α.Μ.Θ., που άλλωστε ήταν και ο λόγος που της ανατέθηκε ο έλεγχος των φακέλων των Διευθύνσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 14. Το γεγονός ότι, την ίδια περίοδο, που η Σοφιανού Μαρία τοποθετήθηκε στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Π.Α.Μ.Θ.), ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης αυ τής ορίστηκε αναπληρωτής προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης της Π.Α.Μ.Θ., λόγω κένωσης της θέσης και ανέθεσε στην ανωτέρω αποκλειστικά από τοποθετήσε ώς της τον έλεγχο και την επεξεργασία των φακέλων των Δ/νσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Π.Α.Μ.Θ. και ειδικότερα τον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων των Ο.Τ.Α., στα πλαίσια υποβοήθησης του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης στην άσκηση των καθηκόντων του, όπως άλλωστε προκύπτει από τις προαναφερόμε νες βεβαιώσεις. 15. Επειδή, σύμφωνα με ης διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 256 του Ν.3852/10, εάν δεν καταστεί δυνατή η μετάταξη του αναγκαίου προσωπικού για την άσκηση των απονεμομένων αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με την παρ. 1 του ίδιου άρθρου, και εφόσον συντρέχει απονομή αρμοδιοτήτων για το σύνολο συγκεκριμένου τομέα, οι υπάλληλοι οι οποίοι κατέχουν οργανικές ή προσωπο παγείς θέσεις στην αρμόδια, αντίστοιχα, υπηρεσιακή μονάδα και σε περίπτωση ανυπαρξίας κατανομής ορ γανικών θέσεων, ανά υπηρεσιακή μονάδα, οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν την στις ανωτέρω υπηρεσι ακές μονάδες της κρατικής περιφέρειας, σε συναφείς κλάδους και ειδικότητες, μετατάσσονται, αυτοδικαίως, στην αντίστοιχη περιφέρεια. Η ανωτέρω μετάταξη συ ντελείται με διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα της κρατικής περιφέρειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από Επειδή, ενόψει των ανωτέρω προκύπτει ότι η Σο φιανού Μαρία μετατάχθηκε δυνάμει της αριθμ / 7866/ Διαπιστωτικής Πράξης της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις των δι ατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 256 του Ν.3852/10,

4 25764 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αφού την εν τοις πράγμασι δεν υπηρετούσε στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρει ας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ούτε ασκούσε αρμοδιότητες που απονέμονται στις Περιφέρειες του Ν.3852/10, αποφασίζουμε: Ανακαλούμε την αριθμ /7866/ διαπιστω τική πράξη κατά το μέρος που αφορά στη μετάταξη της Σοφιανού Μαρίας του Αχιλλέα, μόνιμης υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Β, από την κρατική Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης του Ν. 2503/97 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης του Ν. 3852/10, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου, με το βαθμό και το μισθολο γικό κλιμάκιο που κατέχει, για τους λόγους που αναφέ ρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης. Κομοτηνή, 18 Ιουλίου 2011 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ Αριθμ (5) Κατάργηση Νομικών Προσώπων του Δήμου Μινώα Πε διάδας και σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΠΔ 136/2010, «Οργα νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 241 παρ. 3 του Ν. 3463/2006, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 και 219 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοι νοτικών Υπαλλήλων». 5. Την αριθμ. 373/ εξουσιοδοτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ Β 459/ ). 6. Την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμ ματέα της Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ Β 164/ ) με την οποία συστήθηκε Νομικό Πρόσωπο στο Δήμο Αρ καλοχωρίου Ν. Ηρακλείου με την επωνυμία «Παιδικός και Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Αρκαλοχωρίου», όπως εν συνεχεία τροποποιήθηκε με την αριθ / απόφαση του ίδιου (ΦΕΚ Β 2147/ ). 7. Την αριθ / απόφαση του Νομάρχη Ηρακλείου (ΦΕΚ Β 521/ ) με την οποία συ στήθηκε ίδιο Κοινοτικό Νομικό Πρόσωπο με το όνομα «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Κοινότητας Αρκαλοχωρίου», όπως εν συνεχεία τρο ποποιήθηκε με την αριθ. 3563/ (ΦΕΚ Β 325/ ) απόφαση του ίδιου και εν συνεχεία με τις αριθ. 4042/ (ΦΕΚ Β 1714/ ), 16287/ (ΦΕΚ Β 1537/ ) και 1527/ (ΦΕΚ Β 401/ ) αποφάσεις του Γενικού Γραμ ματέα της Περιφέρειας Κρήτης. 8. Την αριθ. οικ. 6577/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία έγινε η προσαρμογή της συστατικής πράξης του Κρατικού Παιδικού Σταθμού Καστελλίου Πεδιάδος στις διατάξεις του άρθρου 203 του ΠΔ 410/1995 και η σύσταση Νομι κού Προσώπου στο Δήμο Καστελλίου με την επωνυμία «Παιδικός Σταθμός Δήμου Καστελλίου» (ΦΕΚ Β 486/ ). 9. Την αριθ. 7386/ απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Ν. Ηρακλείου (ΦΕΚ Β 403/ ), με την οποία συστήθηκε ίδιο Δημοτικό Νο μικό Πρόσωπο στο Δήμο Καστελλίου Ν. Ηρακλείου με την ονομασία «ΚΑΠΗ Δήμου Καστελλίου Πεδιάδος». 10. Την αριθ. 4989/ απόφαση του Γενικού Γραμ ματέα της Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ Β 580/ ) με την οποία συστήθηκε Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο στο Δήμο Θραψανού Ν. Ηρακλείου με την ονομασία «ΚΑΠΗ Δήμου Θραψανού». 11. Την αριθμ. 87/2011 σε ορθή επανάληψη του Δημο τικού Συμβουλίου Μίνωα Πεδιάδας με την οποία απο φασίστηκε η κατάργηση των ανωτέρω Νομικών Προ σώπων, καθώς και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτά στο Δήμο Μίνωα Πεδιάδας, αποφασίζουμε: Την κατάργηση των κατωτέρω Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας: 1. Παιδικός και Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Αρ καλοχωρίου 2. Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Αρκαλοχωρίου 3. Παιδικός Σταθμός Δήμου Καστελλίου 4. Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Καστελλίου Πεδιάδος 5. Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Θραψανού Οι αρμοδιότητες των ανωτέρω καταργούμενων Νο μικών Προσώπων εντάσσονται αυτοδικαίως στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Περιουσιακά στοιχεία ή χρηματικά ποσά που υπάρ χουν στο όνομα των καταργούμενων ΝΠΔΔ μεταβιβά ζονται στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Το μόνιμο και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό που υπηρετεί στα καταργούμενα ΝΠΔΔ κατατάσσεται σε συνιστώμενες, με την παρούσα απόφαση, προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις του Δή μου με την ίδια σχέση εργασίας που κατείχε ως εξής: Συνιστώνται οι εξής πέντε (5) προσωρινές προσωπο παγείς θέσεις εργασίας δημοσίου δικαίου στον Οργανι σμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας ως κατωτέρω: 1. Μια (1) θέση ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας στην οποία θα καταταγεί η Καδιάνη Μαρία του Στυλιανού. 2. Μια (1) θέση ΔΕ8 Βοηθών Βρεφοκόμων, στην οποία θα καταταγεί η Δοξαστάκη Αντωνία του Χαραλά μπου. 3. Μια (1) θέση ΔΕ32 Μαγείρων, στην οποία θα κατα ταγεί η Μορφιαδάκη Δέσποινα του Αντωνίου 4. Μια (1) θέση ΥΕ16 Προσωπικού Καθαριότητας, στην οποία θα καταταγεί η Πασχαλίδου Χαρίκλεια του Γε ωργίου. 5. Μια (1) θέση ΤΕ10 Φυσιοθεραπευτών, στην οποία θα καταταγεί η Πετρίδου Ευανθία του Χριστόδουλου.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Συστήνεται επίσης μια προσωρινή προσωποπαγής θέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας ως κατωτέρω: 1. Μια (1) θέση ΥΕ16 Οικογενειακών Βοηθών, στην οποία θα καταταγεί η Λουλάκη Καλλιόπη του Εμμανουήλ. Οι παραπάνω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιοδήποτε τρόπο. Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Μινώα Πεδιάδας ύψους ,00 για το οικονομικό έτος 2011, η οποία έχει εγγραφεί στους ΚΑ , , , , και Για τα επόμενα οικονομικά έτη, θα γίνει ανάλογη πρόβλεψη στον οικείο προϋπολογισμό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας ύψους ,00 στους ίδιους Κ.Α. Ηράκλειο, 12 Αυγούστου 2011 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Γενική Διευθύντρια ΜΑΝΕΛΙΑ ΔΙΑΛΥΝΑ (6) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στη Τσακμάκη Αικατερίνη του Πασχάλη. Με την αριθ. 3474/ απόφαση του Αντιπεριφερει άρχη Σερρών, που εκδόθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν.Δ. 4018/1959 (Α 247), του άρθρου 1 παρ. 4 του Π.Δ. 23/1992 (Α 6), του Π.Δ. 93/1993 (Α 39), του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 (Α 43) και του άρθρου 186 παρ. ΙΙ περ. Ζ αριθ. 17 του Ν.3852/2010 (Α 87), και της παρ. 6 της Γ.Π.Κ.Μ 1327/2011 Απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακε δονίας (Β 1040), χορηγείται στη Τσακμάκη Αικατερίνη του Πασχάλη, κάτοικο Ροδολίβους Σερρών, άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, για να παρέχει τις υπηρεσίες της στα πλαίσια οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ο Αντιπεριφερειάρχης ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ Αριθμ. 187/2011 (7) Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών (Ν.Π.Δ.Δ.) 1 ου, 2 ου, 3 ου, 4 ου, 5 ου, 6 ου Νηπιαγωγείων Ελληνικού, 1 ου, 2 ου, 3 ου, 4 ου Δημοτικών Σχολείων Ελληνικού, 1 ου, 2 ου, 3 ου, 4 ου, 5 ου, 6 ου, 7 ου, 9 ου, 10 ου, 11 ου, 13 ου, 15 ου Νηπιαγωγείου Αργυρούπο λης, 1 ου, 2 ου, 3 ου, 4 ου, 5 ου, 6 ου, 7 ου, 8 ου, 11 ου Δημοτικών Σχο λείων Αργυρούπολης, Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κωφών Αργυρούπολης, Ειδικού Δημοτικού Σχολείου για παιδιά με Εγκεφαλική Παράλυση Αργυρούπολης σε ένα ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκ παίδευσης Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 1) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 102, 103 του Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του Ν.3463/2006, 2) Την υπ αριθμ. 11/2011 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. και της Κ.Υ.Α. 1605/οικ 3.85/ΦΕΚ17/Β / , 3) Την υπ αρ /21986/ απόφαση του Γε νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ελέγχου νομιμότητας της υπ αρ. 187/2011 απόφασης του Δ.Σ. Ελληνικού Αργυρούπολης, αποφασίζουμε: Συγχωνεύουμε τα Νομικά Πρόσωπα: η Σχολική Επιτροπή Ελληνικού (1 ου Νηπιαγωγείου Ελληνικού αρ ΦΕΚ 815/τ. β / ) η Σχολική Επιτροπή Ελληνικού (2 ου Νηπιαγωγείου Ελληνικού αρ ΦΕΚ 815/τ.β / ) η Σχολική Επιτροπή Ελληνικού (3 ου Νηπιαγωγείου Ελληνικού αρ ΦΕΚ 815/τ.β / ) η Σχολική Επιτροπή Ελληνικού (4 ου Νηπιαγωγείου Ελληνικού αρ ΦΕΚ 815/τ. β / ) η Σχολική Επιτροπή Ελληνικού (5 ου Νηπιαγωγείου Ελληνικού αρ ΦΕΚ 815/τ.β / ) η Σχολική Επιτροπή Ελληνικού (6ου Νηπιαγωγείου Ελληνικού αρ ΦΕΚ 815/τ.β / ) 7. 1 η Σχολική Επιτροπή Ελληνικού (1 ου Δημοτικού Σχο λείου Ελληνικού αρ ΦΕΚ 806/τ.β / ) 8. 2 η Σχολική Επιτροπή Ελληνικού (2 ου Δημοτικού Σχο λείου Ελληνικού αρ ΦΕΚ 450/τ.β / ) 9. 5 η Σχολική Επιτροπή Ελληνικού (3 ου Δημοτικού Σχο λείου Ελληνικού αρ ΦΕΚ 806/τ.β / ) η Σχολική Επιτροπή Ελληνικού (4 ου Δημοτικού Σχο λείου Ελληνικού αρ ΦΕΚ 806/τ.β / ) 11. Σχολική Επιτροπή 1 ου Νηπιαγωγείου Αργυρούπολης (αρ ΦΕΚ 762/τ.β / ) 12. Σχολική Επιτροπή 2 ου Νηπιαγωγείου Αργυρούπολης (αρ ΦΕΚ 762/τ.β / ) 13. Σχολική Επιτροπή 3 ου Νηπιαγωγείου Αργυρούπολης (αρ ΦΕΚ 762/τ.β / ) 14. Σχολική Επιτροπή 4 ου Νηπιαγωγείου Αργυρούπολης (αρ ΦΕΚ 763/τ. β / ) 15. Σχολική Επιτροπή 5 ου Νηπιαγωγείου Αργυρούπολης (αρ ΦΕΚ 762/τ.β / ) 16. Σχολική Επιτροπή 6 ου Νηπιαγωγείου Αργυρούπολης (αρ ΦΕΚ 762/τ.β / ) 17. Σχολική Επιτροπή 7 ου Νηπιαγωγείου Αργυρούπολης (αρ ΦΕΚ 763/τ.β / ) 18. Σχολική Επιτροπή 9 ου Νηπιαγωγείου Αργυρούπολης (αρ ΦΕΚ 762/τ.β / ) 19. Σχολική Επιτροπή 10 ου Νηπιαγωγείου Αργυρούπο λης (αρ ΦΕΚ 762/τ.β / ) 20. Σχολική Επιτροπή 11 ου Νηπιαγωγείου Αργυρούπο λης (αρ ΦΕΚ 763/τ. β / ) 21. Σχολική Επιτροπή 13 ου Νηπιαγωγείου Αργυρούπο λης (αρ ΦΕΚ 746/τ.β / ) 22. Σχολική Επιτροπή 15 ου Νηπιαγωγείου Αργυρούπο λης (αρ ΦΕΚ 746/τ.β / ) 23. Σχολική Επιτροπή 1 ου Δημοτικού Σχολείου Αργυ ρούπολης (αρ ΦΕΚ 746/τ.β / ) 24. Σχολική Επιτροπή 2 ου Δημοτικού Σχολείου Αργυ ρούπολης (αρ ΦΕΚ 763/τ.β / ) 25. Σχολική Επιτροπή 3 ου Δημοτικού Σχολείου Αργυ ρούπολης (αρ ΦΕΚ 762/τ. β / ) 26. Σχολική Επιτροπή 4 ου Δημοτικού Σχολείου Αργυ ρούπολης (αρ ΦΕΚ 746/τ.β / ) 27. Σχολική Επιτροπή 5 ου Δημοτικού Σχολείου Αργυ ρούπολης (αρ ΦΕΚ 746/τ.β / ) 28. Σχολική Επιτροπή 6 ου Δημοτικού Σχολείου Αργυ ρούπολης (αρ ΦΕΚ 762/τ. β / )

6 25766 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 29. Σχολική Επιτροπή 7 ου Δημοτικού Σχολείου Αργυ ρούπολης (αρ ΦΕΚ 762/τ.β / ) 30. Σχολική Επιτροπή 8 ου Δημοτικού Σχολείου Αργυ ρούπολης (αρ ΦΕΚ 762/τ.β / ) 31. Σχολική Επιτροπή 11 ου Δημοτικού Σχολείου Αργυ ρούπολης (αρ ΦΕΚ 746/τ.β / και αρ ΦΕΚ 815/τ.β / ) 32. Σχολική Επιτροπή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κωφών Αργυρούπολης (ΦΕΚ 110/ ) 33. Σχολική Επιτροπή Ειδικού Δημοτικού για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση Αργυρούπολης (ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑ ΣΗΣ 1/ ), αποφασίζουμε: Συστήνουμε νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ Συστήνεται στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης του Νομού Αττικής Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαί ου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης», το οποίο διέπεται από τις διατάξεις των νόμων 1984/1990, 3463/2006 και 3852/2010 (Δημοτικός Κώδικας και Νέα Αρχιτεκτονική δομή της Αυτοδιοίκησης Πρόγραμμα «Καλλικράτης»). Το ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. διαδέχεται τις Σχολικές Επιτρο πές 1 ου, 2 ου, 3 ου, 4 ου, 5 ου, 6 ου Νηπιαγωγείων Ελληνικού, 1 ου, 2 ου, 3 ου, 4 ου Δημοτικών Σχολείων Ελληνικού, 1 ου, 2 ου, 3 ου, 4 ου, 5 ου, 6 ου, 7 ου, 9 ου, 10 ου, 11 ου, 13 ου, 15 ου Νηπιαγωγείων Αργυ ρουπολης, 1 ου, 2 ου, 3 ου, 4 ου, 5 ου, 6 ου, 7 ου, 8 ου, 11 ου Δημοτικών Σχολείων Αργυρούπολης, Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κωφών Αργυρούπολης, Ειδικού Δημοτικού Σχολείου για παιδιά με Εγκεφαλική Παράλυση Αργυρούπολης. Επί σης, καταλαμβάνει λειτουργικά όσες σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπαίδευσης τυχόν ιδρυθούν και λειτουργήσουν εφεξής στο Ελληνικό και στην Αργυρούπολη. ΑΡΘΡΟ 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Νομικού Προσώπου είναι ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης Νομού Αττικής. ΑΡΘΡΟ 3 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της Σχολικής Επιτροπής είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθεται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέ τευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τη διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται ανα γκαίο για την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Επίσης, η εκτέλεση έργων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων στα πλαίσια της ΚΥΑ 13172/ (ΦΕΚ 217 Β ). ΑΡΘΡΟ 4 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Περιουσία του νέου Ν.Π.Δ.Δ. είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των καταργούμενων Σχολικών Επιτροπών (Ν.Π.Δ.Δ.) Νηπιαγωγείων και Δημοτικών του Δήμου Ελ ληνικού Αργυρούπολης. ΑΡΘΡΟ 5 ΠΟΡΟΙ Πόροι της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαί δευσης είναι: α) Η τακτική επιχορήγηση του Υπουργείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης δια μέσου του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης για την κάλυψη των λειτουργικών δα πανών των σχολείων. β) Επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχή από το Κράτος ή από οποιοδήποτε άλλο οργανισμό, Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο, είτε απευθείας προς το Νομικό Πρό σωπο, είτε προς το Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης για λογαριασμό της. γ) Κάθε είδους προσφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. δ) Μισθώματα των κυλικείων των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης. ε) Οι πρόσοδοι από την περιουσία της. στ) Το χρηματικό υπόλοιπο των συγχωνευόμενων Σχολικών Επιτροπών. ζ) Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος. ΑΡΘΡΟ 6 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Η Σχολική Επιτροπή διοικείται από το διοικητικό συμ βούλιο, το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη ως εξής: α) Δώδεκα (12) δημοτικοί σύμβουλοι ή δημότες, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβου λίου και από τους οποίους οι τέσσερις (4) προέρχονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. β) Δύο (2) διευθυντές εκ των πέντε αρχαιότερων των σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης, οι οποίοι υποδει κνύονται από τη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης. Όταν συ ζητούνται θέματα που αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής της σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου. στη θέση ενός εκ των δημοτικών συμβούλων ή δημοτών της πλειοψηφίας που θα οριστεί στην απόφαση ορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Ένας (1) εκπρόσωπος των Γονέων, ο οποίος υπο δεικνύεται από την Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. ακολουθεί τη δημοτική περίοδο και λήγει με τη λήξη αυτής και πάντοτε μετά την εγκατάσταση του νέου Δ.Σ. Λοιπά θέματα διοίκησης ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ΑΡΘΡΟ 7 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Η Σχολική Επιτροπή εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια Αρχή από τον Πρόεδρό της και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, από τον Αντιπρό εδρό της. ΑΡΘΡΟ 8 ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δή μου Ελληνικού Αργυρούπολης (Νομικό Πρόσωπο Δη μοσίου Δικαίου) υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος στο σύνολο δικαιωμάτων, υποχρεώσεων, δικών και εν γένει εννόμων σχέσεων των συγχωνευόμενων Σχολικών Επιτροπών. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί ται ετήσια δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης ποσού ,00 και με Κ.Α με τίτλο «Απόδοση στις σχο

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) λικές επιτροπές για τις λειτουργικές δαπάνες και τη θέρμανση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης». Ελληνικό Αργυρούπολη, 30 Ιουνίου 2011 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Αριθμ. 568 (8) Κατάταξη προσωπικού στον Δήμο Ευρώτα. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 1) Τις διατάξεις των άρθρων 254, 257, 258, 104, και 102 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2) Τις διατάξεις του Ν (ΦΕΚ 138 Α ) «Εκλογικές δι αδικασίες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυ τών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές». 3) Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α ) Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις». 4) Τις διατάξεις των άρθρων 259 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 5) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 6) Την 2/2011 απόφαση Δημάρχου με θέμα Κατάταξη του προσωπικού Δήμου Ευρώτα, αποφασίζουμε: 1. Την κατάταξη της κάτωθι υπαλλήλου στο Δήμο Ευρώτα σε προσωποπαγή θέση της αντίστοιχης κατη γορίας, κλάδου ή ειδικότητας ως εξής: TE 5 Τοπογράφων Μηχανικών ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥ ΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ TE 5 ΜΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ TE ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 01/01/2011 Σκάλα, 18 Αυγούστου 2011 Ο Δήμαρχος ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΓΡΥΠΙΩΤΗΣ

8 25768 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43795 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση ωραρίου εργασίας του προσωπικού ασφαλείας των δημοτικών κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 751 6 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ύψους επιχορήγησης του Εθνικού Κέ ντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1295 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Γρεβενών: «Πο λιτιστικός Οργανισμός Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2062 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της εταιρείας «Στυλιανός Γεωργιουδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε.», στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1125 3 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδι ωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2902 21 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός δικαιούχων προγραμμάτων Λογαρια σμού Αγροτικής Εστίας έτους 2012....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2114 27 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 721 26 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2285 13 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ 521/31.3.2010 απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14327 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 823 19 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.53080/23 5 2005 (ΦΕΚ 740/Β/05) απόφασης Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 826 12 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Άδειο άσκησης του επαγγέλματος οικονομολόγου (ελεύθερου επαγγελματία) στον Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 935 23 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «ούζο Μα κεδονίας».... 1 Κατάργηση Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38635 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2518 8 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αι μοκάθαρσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1905 30 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασί ας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η. Β2)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40065 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2486 12 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2885/Γ5 443/28.3.2012 (ΦΕΚ Β 1166/10.4.2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30325 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2214 27 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής του «Ειδικού Ση μειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ», καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 895 23 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά θέσης στην 28η Εφορεία Βυζαντινών Αρ χαιοτήτων.... 1 Μεταφορά θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27971 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2240 18 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του Εγχειριδίου Μετρητών και Μετρή σεων του Κώδικα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35415 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2947 3 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 625 11 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή έκτακτου ποσού στήριξης στους παρα γωγούς αγελαδινού γάλακτος κατ εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1364 4 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση της Επιτροπής της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν.4144/2013 για τον Ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 262 17 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξέταση των μαθητών με σύνθετες γνωστικές, συναι σθηματικές και κοινωνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3421 19 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Διαρκούς Επιτροπής για την υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2284 13 Οκτωβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 188763 Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙ ΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα