Σχέδιο Κοινής Υ ουργικής Α όφασης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχέδιο Κοινής Υ ουργικής Α όφασης"

Transcript

1 Σχέδιο Κοινής Υ ουργικής Α όφασης για την ροσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας ρος την Οδηγία 2008/122/ΕΚ του Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14 ης Ιανουαρίου 2009, για την ροστασία των καταναλωτών ως ρος ορισµένες τυχές των συµβάσεων χρονοµεριστικής µίσθωσης, µακρο ρόθεσµων ροϊόντων διακο ών, µετα ώλησης και ανταλλαγής, ου δηµοσιεύτηκε στην Ε ίσηµη Εφηµερίδα της Ε.Ε. αριθµ. L 33 της Άρθρο 1 Σκο ός και εδίο εφαρµογής 1. Σκο ός της αρούσας κοινής υ ουργικής α όφασης είναι η ροσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας ρος τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/122/ΕΚ του Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 14 ης Ιανουαρίου 2009 για την ροστασία των καταναλωτών ως ρος ορισµένες τυχές των συµβάσεων χρονοµεριστικής µίσθωσης, µακρο ρόθεσµων ροϊόντων διακο ών, µετα ώλησης και ανταλλαγής και η κατάργηση της Οδηγίας 94/77/ΕΚ του Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 2. Οι διατάξεις της κοινής υ ουργικής α όφασης εφαρµόζονται στις συναλλαγές µεταξύ εµ όρων και καταναλωτών. Οι διατάξεις της κοινής υ ουργικής α όφασης δεν θίγουν την εθνική νοµοθεσία η ο οία: α) ορίζει τρό ους ροσφυγής του γενικού δικαίου των συµβάσεων β) αφορά την καταχώριση ακίνητης ή κινητής ιδιοκτησίας και τη µεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας γ) αφορά ροϋ οθέσεις εγκατάστασης ή καθεστώτα έγκρισης ή α αιτήσεις χορήγησης αδειών και δ) αφορά τον καθορισµό της νοµικής φύσης των δικαιωµάτων ου α οτελούν αντικείµενο των συµβάσεων τις ο οίες καλύ τει η αρούσα α όφαση. Άρθρο 2 Ορισµοί 1. Για τους σκο ούς της α όφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: α) «σύµβαση χρονοµεριστικής µίσθωσης» είναι η σύµβαση διάρκειας µεγαλύτερης του έτους µε την ο οία ο καταναλωτής α οκτά, έναντι τιµήµατος, δικαίωµα χρήσης ενός ή ερισσότερων καταλυµάτων ρος διανυκτέρευση για ερισσότερες α ό µία εριόδους χρήσης β) «σύµβαση µακρο ρόθεσµου ροϊόντος διακο ών» είναι η σύµβαση διάρκειας µεγαλύτερης του έτους µε την ο οία ο καταναλωτής α οκτά, έναντι τιµήµατος, κυρίως το δικαίωµα ε ιλογής εκ τώσεων ή άλλων λεονεκτηµάτων σε σχέση µε το κατάλυµα, µεµονωµένων ή µαζί µε ταξίδι ή άλλες υ ηρεσίες 1

2 γ) «σύµβαση µετα ώλησης» είναι η σύµβαση µε την ο οία ένας έµ ορος, έναντι τιµήµατος, βοηθά καταναλωτή να ωλήσει ή να αγοράσει χρονοµερίδιο ή µακρο ρόθεσµο ροϊόν διακο ών δ) «σύµβαση ανταλλαγής» είναι η σύµβαση µε την ο οία ο καταναλωτής, έναντι τιµήµατος, µ ορεί να εγγραφεί σε ένα ρόγραµµα ανταλλαγής ου του ε ιτρέ ει ρόσβαση σε κατάλυµα ρος διανυκτέρευση ή άλλες υ ηρεσίες ως αντάλλαγµα της χορήγησης σε άλλους ροσωρινής ρόσβασης στα λεονεκτήµατα των δικαιωµάτων ου ροκύ τουν α ό χρονοµεριστική του µίσθωση ε) «έµ ορος» είναι το φυσικό ή νοµικό ρόσω ο ου ενεργεί για σκο ούς οι ο οίοι σχετίζονται µε την εµ ορική, ε ιχειρηµατική, βιοτεχνική ή ε αγγελµατική του δραστηριότητα και κάθε ρόσω ο το ο οίο ενεργεί εξ ονόµατος ή για λογαριασµό του εµ όρου στ) «καταναλωτής» είναι το φυσικό ρόσω ο ου ε ιδιώκει στόχους µη εντασσόµενους στο λαίσιο της εµ ορικής, βιοτεχνικής ή ε αγγελµατικής του δραστηριότητας ζ) «δευτερεύουσα σύµβαση» είναι η σύµβαση διά της ο οίας ο καταναλωτής α οκτά υ ηρεσίες οι ο οίες είναι συναφείς ρος σύµβαση χρονοµεριστικής µίσθωσης ή µακρο ρόθεσµο ροϊόν διακο ών και οι ο οίες αρέχονται α ό τον έµ ορο ή τρίτο βάσει διακανονισµού µεταξύ του τρίτου και του εµ όρου η) «σταθερό µέσο» είναι κάθε µέσο ου ε ιτρέ ει στον καταναλωτή ή τον έµ ορο να α οθηκεύει ληροφορίες α ευθυνόµενες ροσω ικά σε αυτόν, κατά τρό ο ροσ ελάσιµο για µελλοντική αναδροµή ε ί χρονικό διάστηµα ε αρκές για τους σκο ούς ου εξυ ηρετούν οι ληροφορίες και το ο οίο ε ιτρέ ει την ακριβή ανα αραγωγή των α οθηκευµένων ληροφοριών θ) «κώδικας συµ εριφοράς» είναι κάθε συµφωνία ή σύνολο κανόνων ου δεν ε ιβάλλονται α ό νοµοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη κράτους µέλους και ου ορίζει τη συµ εριφορά των εµ όρων, οι ο οίοι αναλαµβάνουν να δεσµεύονται α ό τον κώδικα όσον αφορά µια ή ερισσότερες συγκεκριµένες εµ ορικές ρακτικές ή ε ιχειρηµατικούς τοµείς ι) «ιδιοκτήτης κώδικα» είναι κάθε οντότητα, εριλαµβανοµένων ενός εµ όρου ή οµάδας εµ όρων, υ εύθυνη για τη διατύ ωση και την αναθεώρηση ενός κώδικα συµ εριφοράς ή/και για την αρακολούθηση της συµµόρφωσης ρος τον κώδικα όσων αναλαµβάνουν να δεσµεύονται α ό αυτόν. 2. Για τον υ ολογισµό της διάρκειας των συµβάσεων χρονοµεριστικής µίσθωσης και των συµβάσεων µακρο ρόθεσµων ροϊόντων διακο ών, ό ως ορίζονται στην αράγραφο 1 στοιχεία α) και β) αντίστοιχα, λαµβάνεται υ όψη κάθε διάταξη της σύµβασης ου ε ιτρέ ει σιω ηρή ανανέωση ή αράταση. Άρθρο 3 ιαφήµιση 1. Σε κάθε διαφήµιση ο έµ ορος υ οχρεούται να καθορίζει τη δυνατότητα α όκτησης ληροφοριών ου αναφέρονται στο άρθρο 4 αράγραφος 1 και να αναφέρει την ηγή α ό την ο οία είναι δυνατόν να α οκτηθούν. 2. Εάν σε κά οιον καταναλωτή ροσω ικά ρόκειται να ροταθούν συµβάσεις χρονοµεριστικής µίσθωσης, µακρο ρόθεσµων ροϊόντων διακο ών, µετα ώλησης ή ανταλλαγής κατά τη διάρκεια 2

3 εκδήλωσης ροώθησης ή ώλησης ροϊόντων, ο έµ ορος υ οχρεούται να αναφέρει σαφώς στην ρόσκληση τον εµ ορικό σκο ό και τη φύση της εκδήλωσης. 3. Οι ληροφορίες ου αναφέρονται στο άρθρο 4 αράγραφος 1 είναι διαθέσιµες στον καταναλωτή ανά άσα στιγµή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. 4. Οι χρονοµεριστικές µισθώσεις και τα µακρο ρόθεσµα ροϊόντα διακο ών δεν ε ιτρέ εται να διαφηµίζονται ή να ωλούνται ως ε ένδυση. Άρθρο 4 Υ οχρέωση αροχής ληροφοριών ριν α ό τη σύναψη της σύµβασης 1. Εγκαίρως και ροτού ο καταναλωτής δεσµευθεί α ό ο οιαδή οτε σύµβαση ή ροσφορά, ο έµ ορος υ οχρεούται να του αρέχει, κατά τρό ο σαφή και κατανοητό, ακριβείς και ε αρκείς ληροφορίες: α) στην ερί τωση σύµβασης χρονοµεριστικής µίσθωσης: µέσω του τυ ο οιηµένου ενηµερωτικού εντύ ου ου εριέχεται στο αράρτηµα Ι, το ο οίο ροσαρτάται και α οτελεί ανα όσ αστο µέρος της αρούσας καθώς και ληροφορίες ό ως αναφέρεται στο µέρος 3 του εντύ ου β) στην ερί τωση σύµβασης µακρο ρόθεσµου ροϊόντος διακο ών: µέσω του τυ ο οιηµένου ενηµερωτικού εντύ ου ου εριέχεται στο αράρτηµα ΙΙ, το ο οίο ροσαρτάται και α οτελεί ανα όσ αστο µέρος της αρούσας καθώς και ληροφορίες ό ως αναφέρεται στο µέρος 3 του εντύ ου γ) στην ερί τωση σύµβασης µετα ώλησης: µέσω του τυ ο οιηµένου ενηµερωτικού εντύ ου ου εριέχεται στο αράρτηµα ΙΙΙ, το ο οίο ροσαρτάται και α οτελεί ανα όσ αστο µέρος της αρούσας καθώς και ληροφορίες ό ως αναφέρεται στο µέρος 3 του εντύ ου δ) στην ερί τωση σύµβασης ανταλλαγής: µέσω του τυ ο οιηµένου ενηµερωτικού εντύ ου ου εριέχεται στο αράρτηµα ΙV, το ο οίο ροσαρτάται και α οτελεί ανα όσ αστο µέρος της αρούσας καθώς και ληροφορίες ό ως αναφέρεται στο µέρος 3 του εντύ ου. 2. Οι ληροφορίες της αραγράφου 1 αρέχονται δωρεάν α ό τον έµ ορο σε χαρτί ή σε άλλο σταθερό µέσο ευχερώς ροσβάσιµο για τον καταναλωτή. 3. Οι ληροφορίες της αραγράφου 1 συντάσσονται κατ ε ιλογή του καταναλωτή είτε στη γλώσσα (ή σε µία α ό τις γλώσσες) του κράτους µέλους στο ο οίο κατοικεί είτε στη γλώσσα του κράτους µέλους του ο οίου είναι ολίτης, εφόσον αυτή είναι ε ίσηµη γλώσσα της Ευρω αϊκής Ένωσης. Άρθρο 5 Σύµβαση χρονοµεριστικής µίσθωσης, µακρο ρόθεσµου ροϊόντος διακο ών, µετα ώλησης ή ανταλλαγής 1. Η σύµβαση καταρτίζεται εγγράφως, σε χαρτί ή σε άλλο σταθερό µέσο και συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα και κατ ε ιλογή του καταναλωτή είτε στην γλώσσα (ή σε µία α ό τις γλώσσες) του κράτους µέλους στο ο οίο κατοικεί είτε στη γλώσσα του κράτους µέλους του ο οίου είναι ολίτης, µε την ροϋ όθεση ότι είναι ε ίσηµη γλώσσα (ή γλώσσες) της Ευρω αϊκής Ένωσης. Σε ερί τωση σύµβασης χρονοµεριστικής µίσθωσης σχετικά µε ένα συγκεκριµένο ακίνητο, ο έµ ορος υ οχρεούται να αρέχει στον καταναλωτή ε ικυρωµένη µετάφραση της σύµβασης στη γλώσσα ή µια α ό τις γλώσσες του κράτους µέλους στο ο οίο κείται το ακίνητο, εφόσον αυτή είναι ε ίσηµη γλώσσα της Ευρω αϊκής Ένωσης. 3

4 2. Οι ληροφορίες του άρθρου 4 αράγραφος 1 α οτελούν ανα όσ αστο τµήµα της σύµβασης και δεν µεταβάλλονται, εκτός εάν µεσολαβήσει ρητή συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών ή οι αλλαγές ε έρχονται για έκτακτους και α ρόβλε τους λόγους ανεξάρτητους α ό τη βούληση του εµ όρου, οι ε ι τώσεις των ο οίων δεν ήταν δυνατό να α οφευχθούν ακόµη και εάν είχε ληφθεί η δέουσα µέριµνα. Οι αλλαγές αυτές κοινο οιούνται στον καταναλωτή σε χαρτί ή σε άλλο σταθερό µέσο στο ο οίο να έχει ευχερή ρόσβαση, ριν α ό τη σύναψη της σύµβασης. Η σύµβαση αναφέρει ρητά αυτές τις µεταβολές. 3. Εκτός α ό τις ληροφορίες ου αναφέρονται στο άρθρο 4 αράγραφος 1, η σύµβαση εριέχει: α) την ταυτότητα, τον τό ο κατοικίας και τις υ ογραφές εκάστου των µερών και β) την ηµεροµηνία και τον τό ο σύναψης της σύµβασης. 4. Η σύµβαση είναι άκυρη υ έρ του καταναλωτή αν δεν εριέχει τις ληροφορίες του Μέρους 1 των Παραρτηµάτων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV. 5. Πριν α ό τη σύναψη της σύµβασης, ο έµ ορος υ οχρεούται να ενηµερώνει ρητώς τον καταναλωτή σχετικά µε την ύ αρξη του δικαιώµατος υ αναχώρησης, το διάστηµα της εριόδου υ αναχώρησης του άρθρου 6, καθώς και την α αγόρευση ροκαταβολών κατά τη διάρκεια της ροθεσµίας υ αναχώρησης του άρθρου 9. Οι αντίστοιχες συµβατικές ρήτρες υ ογράφονται χωριστά α ό τον καταναλωτή. Η σύµβαση εριλαµβάνει χωριστό τυ ο οιηµένο έντυ ο υ αναχώρησης, ό ως καθορίζεται στο αράρτηµα V, το ο οίο ροσαρτάται και α οτελεί ανα όσ αστο µέρος της αρούσας, ώστε να διευκολύνεται η άσκηση του δικαιώµατος υ αναχώρησης σύµφωνα µε το άρθρο Ο έµ ορος υ οχρεούται να χορηγήσει στον καταναλωτή αντίγραφο ή αντίγραφα της σύµβασης τη στιγµή της σύναψής της. 7. Στην ερί τωση σύµβασης χρονοµεριστικής µίσθωσης και σύµβασης µετα ώλησης χρονοµεριδίων, η σύµβαση καταρτίζεται υ οχρεωτικά µε συµβολαιογραφικό έγγραφο και υ οβάλλεται σε µεταγραφή. 8. Ο έµ ορος φέρει το βάρος α όδειξης σχετικά µε την τήρηση των υ οχρεώσεων ληροφόρησης του καταναλωτή. Άρθρο 6 ικαίωµα υ αναχώρησης 1. Ε ι λέον των µέσων ροσφυγής ου διαθέτει ο καταναλωτής σε ερί τωση αράβασης των διατάξεων της α όφασης, ο καταναλωτής δικαιούται, εντός ροθεσµίας 14 ηµερολογιακών ηµερών, να υ αναχωρήσει α ό τη σύµβαση χρονοµεριστικής µίσθωσης, µακρο ρόθεσµου ροϊόντος διακο ών, µετα ώλησης ή ανταλλαγής, χωρίς µνεία λόγου. 2. Η ροθεσµία υ αναχώρησης υ ολογίζεται: α) α ό την ηµέρα σύναψης της σύµβασης ή δεσµευτικού ροσυµφώνου ή β) α ό την ηµέρα κατά την ο οία ο καταναλωτής αραλαµβάνει τη σύµβαση ή τυχόν δεσµευτικό ροσύµφωνο, εάν αυτή είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας του στοιχείου α). 4

5 3. Η ερίοδος υ αναχώρησης εκ νέει: α) έ ειτα α ό ένα έτος και δεκατέσσερις ηµερολογιακές ηµέρες α ό την ηµέρα ου αναφέρεται στην αράγραφο 2 του αρόντος άρθρου, αν δεν έχει αρασχεθεί στον καταναλωτή, ό ως α αιτεί το άρθρο 5 αράγραφος 4, χωριστό τυ ο οιηµένο έντυ ο υ αναχώρησης συµ ληρωµένο α ό τον έµ ορο εγγράφως, σε χαρτί ή σε άλλο σταθερό µέσο β) έ ειτα α ό τρεις µήνες και δεκατέσσερις ηµερολογιακές ηµέρες α ό την ηµέρα ου αναφέρεται στην αράγραφο 2 του αρόντος άρθρου, αν οι ληροφορίες ου αναφέρονται στο άρθρο 4 αράγραφος 1, συµ εριλαµβανοµένου του εφαρµοστέου τυ ο οιηµένου ενηµερωτικού εντύ ου ου εριέχεται στα αραρτήµατα I έως ΙV, τα ο οία ροσαρτώνται και α οτελούν ανα όσ αστο µέρος της αρούσας, δεν αρασχεθούν στον καταναλωτή εγγράφως, σε χαρτί ή σε άλλο σταθερό µέσο. Η σύµβαση χρονοµεριστικής µίσθωσης, µακρο ρόθεσµου ροϊόντος διακο ών, µετα ώλησης ή ανταλλαγής, είναι άκυρη υ έρ του καταναλωτή, εάν, κατά τη λήξη της ροθεσµίας υ αναχώρησης, ο έµ ορος δεν έχει συµµορφωθεί ρος τις ροδιαγραφές ενηµέρωσης ου θεσ ίζει η α όφαση. 4. Αν έχει συµ ληρωθεί α ό τον έµ ορο και αρασχεθεί στον καταναλωτή εγγράφως, σε χαρτί ή άλλο σταθερό µέσο, χωριστό τυ ο οιηµένο έντυ ο υ αναχώρησης, ό ως α αιτεί το άρθρο 5 αράγραφος 4, εντός ενός έτους α ό τη µέρα ου αναφέρεται στην αράγραφο 2 του αρόντος άρθρου, η ροθεσµία υ αναχώρησης αρχίζει α ό την ηµέρα κατά την ο οία ο καταναλωτής λαµβάνει το εν λόγω έντυ ο. Παροµοίως, αν έχουν αρασχεθεί στον καταναλωτή εγγράφως, σε χαρτί ή άλλο σταθερό µέσο, οι ληροφορίες ου αναφέρονται στο άρθρο 4 αράγραφος 1, συµ εριλαµβανοµένων των εφαρµοστέων τυ ο οιηµένων ληροφοριών ου ορίζονται στα αραρτήµατα Ι έως IV, τα ο οία ροσαρτώνται και α οτελούν ανα όσ αστο µέρος της α όφασης, εντός τριών µηνών α ό τη µέρα ου αναφέρεται στην αράγραφο 2 του αρόντος άρθρου, η ροθεσµία υ αναχώρησης αρχίζει α ό την ηµέρα κατά την ο οία ο καταναλωτής λαµβάνει τις ληροφορίες. 5. Αν η σύµβαση ανταλλαγής ροσφέρεται στον καταναλωτή α ό κοινού και ταυτόχρονα µε τη σύµβαση χρονοµεριστικής µίσθωσης, και για τις δύο συµβάσεις θα ισχύει µόνο µία ενιαία ροθεσµία υ αναχώρησης κατά την έννοια της αραγράφου 1. H ροθεσµία υ αναχώρησης και για τις δύο συµβάσεις υ ολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της αραγράφου 2 ό ως ισχύουν για τη σύµβαση χρονοµεριστικής µίσθωσης. Άρθρο 7 ιαδικασίες άσκησης του δικαιώµατος υ αναχώρησης Αν ο καταναλωτής ροτίθεται να ασκήσει το δικαίωµα υ αναχώρησης, οφείλει, ριν α ό την εκ νοή της ροθεσµίας υ αναχώρησης, να ενηµερώσει σε χαρτί ή σε άλλο σταθερό µέσο τον έµ ορο για την α όφασή του να υ αναχωρήσει. Ο καταναλωτής µ ορεί να χρησιµο οιήσει το τυ ο οιηµένο έντυ ο υ αναχώρησης ου εριέχεται στο αράρτηµα V, το ο οίο ροσαρτάται και α οτελεί ανα όσ αστο µέρος της α όφασης και ου αρέχει ο έµ ορος σύµφωνα µε το άρθρο 5 αράγραφος 4. Η κοινο οίηση είναι εµ ρόθεσµη αν α οσταλεί ριν τη λήξη της ροθεσµίας υ αναχώρησης. Άρθρο 8 5

6 Α οτελέσµατα της άσκησης του δικαιώµατος υ αναχώρησης 1. Με την άσκηση του δικαιώµατος υ αναχώρησης εκ µέρους του καταναλωτή, αύει η υ οχρέωση των µερών να εκτελέσουν τη σύµβαση. 2. Όταν ο καταναλωτής ασκεί το δικαίωµα υ αναχώρησης, δεν βαρύνεται µε κανένα έξοδο ούτε ευθύνεται για οσά ου αντιστοιχούν στις υ ηρεσίες ου ενδεχοµένως είχαν αρασχεθεί ριν την υ αναχώρηση. Άρθρο 9 Προκαταβολή 1. Σε σχέση µε τις συµβάσεις χρονοµεριστικής µίσθωσης, µακρο ρόθεσµων ροϊόντων διακο ών και ανταλλαγής, α αγορεύεται κάθε ροκαταβολή, κατάθεση εγγύησης, κράτηση οσού α ό λογαριασµό, ρητή αναγνώριση χρέους ή ο οιοδή οτε άλλο τίµηµα α ό τον καταναλωτή ρος τον έµ ορο ή άλλον τρίτο, ριν τη λήξη της εριόδου εντός της ο οίας ο καταναλωτής µ ορεί να ασκήσει το δικαίωµα υ αναχώρησης σύµφωνα µε το άρθρο Σε σχέση µε τις συµβάσεις µετα ώλησης, α αγορεύεται κάθε ροκαταβολή, αροχή εγγυήσεων, κράτηση οσού σε λογαριασµούς, ρητή αναγνώριση χρέους ή ο οιοδή οτε άλλο τίµηµα ου καταβάλλεται α ό τον καταναλωτή στον έµ ορο ή άλλον τρίτο στο λαίσιο µετα ώλησης ριν ραγµατο οιηθεί η ώληση ή ριν λυθεί µε άλλον τρό ο η σύµβαση µετα ώλησης. Άρθρο 10 Ειδικές διατάξεις για συµβάσεις µακρο ρόθεσµων ροϊόντων διακο ών 1. Για συµβάσεις µακρο ρόθεσµων ροϊόντων διακο ών, η ληρωµή ραγµατο οιείται σύµφωνα µε κλιµακωτό ρόγραµµα ληρωµής. Α αγορεύεται οιαδή οτε καταβολή του τιµήµατος ου αναφέρεται στη σύµβαση εκτός α ό εκείνη ου ροβλέ εται στο κλιµακωτό ρόγραµµα ληρωµής. Οι ληρωµές, συµ εριλαµβανοµένων των συνδροµών των µελών, κατανέµονται σε ετήσιες δόσεις ίσης αξίας. Ο έµ ορος α οστέλλει γρα τή αίτηση ληρωµής, σε χαρτί ή σε άλλο σταθερό µέσο, τουλάχιστον δεκατέσσερις ηµερολογιακές ηµέρες ριν α ό κάθε ροβλε όµενη ηµεροµηνία ληρωµής. 2. Με την ε ιφύλαξη της εφαρµογής των διατάξεων του Αστικού Κώδικα ερί καταγγελίας της σύµβασης µίσθωσης ράγµατος, α ό την ληρωµή της δεύτερης δόσης και έ ειτα, ο καταναλωτής µ ορεί να καταγγείλει τη σύµβαση, χωρίς να υφίσταται κυρώσεις, ενηµερώνοντας τον έµ ορο εντός δεκατεσσάρων ηµερολογιακών ηµερών α ό την αραλαβή της αίτησης ληρωµής για κάθε δόση. Άρθρο 11 Λύση των δευτερευουσών συµβάσεων 1. Αν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωµα υ αναχώρησης α ό µια σύµβαση χρονοµεριστικής µίσθωσης ή µακρο ρόθεσµου ροϊόντος διακο ών, κάθε σύµβαση ανταλλαγής ου εξαρτάται α ό αυτά ή κάθε άλλη δευτερεύουσα σύµβαση λύεται αυτοµάτως χωρίς έξοδα για τον καταναλωτή. 2. Με την ε ιφύλαξη του άρθρου 15 της ΚΥΑ αριθµ.ζ1-699/2010 (Β 197) (οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23 ης Α ριλίου 2008 για τις συµβάσεις καταναλωτικής ίστης και την κατάργηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συµβουλίου, ΕΕΕΚ, αριθµ. L 133 της ), αν το τίµηµα καλύ τεται εν όλω ή εν µέρει α ό ίστωση ου έχει χορηγήσει στον αγοραστή ο έµ ορος ή τρίτος βάσει διακανονισµού µεταξύ του τρίτου και του εµ όρου, η σύµβαση ίστωσης λύεται χωρίς έξοδα για τον καταναλωτή, αν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωµα υ αναχώρησής του α ό τη σύµβαση 6

7 χρονοµεριστικής µίσθωσης, µακρο ρόθεσµου ροϊόντος διακο ών, µετα ώλησης ή ανταλλαγής. Άρθρο 12 Αναγκαστικός χαρακτήρας Εφαρµογή σε διεθνείς υ οθέσεις 1. Ρήτρες µε τις ο οίες ο καταναλωτής αραιτείται α ό την άσκηση των δικαιωµάτων ου αναφέρει η αρούσα α όφαση ή ο έµ ορος α αλλάσσεται των ευθυνών ου α ορρέουν α ό την αρούσα α όφαση είναι άκυρες. 2. Κάθε διαφορά ου ανακύ τει α ό την εφαρµογή της αρούσας α όφασης και αφορά ακίνητα ου βρίσκονται στο έδαφος της Ελλάδος, υ άγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της το οθεσίας του ακινήτου και εφαρµόζεται το ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο. 3. Όταν η εφαρµοστέα νοµοθεσία είναι η νοµοθεσία τρίτης χώρας, οι καταναλωτές δεν στερούνται την ροστασία ου τους αρέχει η α όφαση, ό ως εφαρµόζεται στο κράτος µέλος του δικάζοντος δικαστή εάν: οιοδή οτε α ό τα ακίνητα τα ο οία αφορά η υ όθεση ευρίσκεται στην ε ικράτεια κράτους µέλους ή σε ερί τωση σύµβασης ου δεν συνδέεται άµεσα µε ακίνητη εριουσία, ο έµ ορος ασκεί εµ ορικές ή ε αγγελµατικές δραστηριότητες σε κράτος µέλος ή, µε ο οιοδή οτε µέσο, κατευθύνει αυτές τις δραστηριότητές του σε κράτος µέλος και η σύµβαση εµ ί τει στο εδίο των εν λόγω δραστηριοτήτων. Άρθρο 13 ικαστική και ιοικητική Προσφυγή Σε ερί τωση αράβασης των διατάξεων της αρούσας εφαρµόζονται οι διατάξεις των αραγράφων 16 και 17 του άρθρου 10 του ν. 2251/1994 (Α 191). Άρθρο 14 Εξωδικαστική Ε ίλυση ιαφορών 1. Για την εξωδικαστική ε ίλυση διαφορών, οι ο οίες ανακύ τουν µεταξύ καταναλωτή και εµ όρου και αφορούν τα δικαιώµατα και τις υ οχρεώσεις ου καθορίζονται µε τις διατάξεις της α όφασης, αρµόδιοι είναι ο Συνήγορος του Καταναλωτή και οι Ε ιτρο ές Φιλικού ιακανονισµού ου ροβλέ ονται στο άρθρο 11 του N. 2251/ Σε ερί τωση διασυνοριακών διαφορών, οι ανωτέρω φορείς συνεργάζονται ενεργά µε τους αντίστοιχους φορείς των άλλων κρατών µελών του Ευρω αϊκού Οικονοµικού Χώρου. Άρθρο 15 ιοικητικές Κυρώσεις Μέτρα Εφαρµογής 1. Με την ε ιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, σε ερί τωση αράβασης διατάξεων της α όφασης εφαρµόζεται το άρθρο 13α «Κυρώσεις» του ν. 2251/

8 2. Εάν συγχρόνως συντρέχει και αράβαση του ν. 1652/86, των κατ εξουσιοδότηση του εκδιδόµενων ράξεων και γενικά της τουριστικής νοµοθεσίας εφαρµόζονται αράλληλα και οι οικείες διατάξεις. 3. Οι καταγγελίες υ οβάλλονται στην Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή, η ο οία έχει την ευθύνη τήρησης των διατάξεων της αρούσας κοινής υ ουργικής α όφασης. Άρθρο 16 Εφαρµογή διατάξεων Αστικού Κώδικα Οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα ου αναφέρονται στη µίσθωση ράγµατος εφαρµόζονται και στη χρονοµεριστική µίσθωση, για θέµατα ου δεν ρυθµίζονται α ό τις διατάξεις του ν. 1652/86 ή της α όφασης αυτής, ε ιφυλασσοµένης της διάταξης του δεύτερου εδαφίου της αραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 1652/86. Άρθρο 17 Προσαρτώνται και α οτελούν ανα όσ αστο µέρος της αρούσας α όφασης, τα κατωτέρω Παραρτήµατα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV και V. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα µέρη της σύµβασης: Σύντοµη εριγραφή του ροϊόντος (.χ. εριγραφή του ακινήτου): Ακριβής φύση του δικαιώµατος ή των δικαιωµάτων: Ακριβής χρονική ερίοδος κατά την ο οία µ ορεί να ασκηθεί το δικαίωµα ου α οτελεί αντικείµενο της σύµβασης και, εφόσον είναι α αραίτητο, διάρκειά του: Ηµεροµηνία κατά την ο οία ο καταναλωτής µ ορεί να αρχίσει να ασκεί το συµβατικό δικαίωµα: Εάν η σύµβαση αφορά συγκεκριµένο ακίνητο υ ό κατασκευή, ηµεροµηνία ολοκλήρωσης/διάθεσης του καταλύµατος και των υ ηρεσιών/εγκαταστάσεων: Τίµηµα ου οφείλει να καταβάλει ο καταναλωτής για την α όκτηση του δικαιώµατος ή των δικαιωµάτων: Γενική εριγραφή των ρόσθετων υ οχρεωτικών δα ανών ου ε ιβάλλονται στο λαίσιο της σύµβασης τύ ος δα ανών και ένδειξη των οσών (.χ. ετήσια ροµήθεια, λοι ά εριοδικά έξοδα, ειδικές εισφορές, το ικοί φόροι): 8

9 Συνο τική αναφορά των βασικών υ ηρεσιών ου είναι διαθέσιµες στον καταναλωτή (.χ. ηλεκτρικό ρεύµα, ύδρευση, συντήρηση, α οκοµιδή α ορριµµάτων) και αναφορά του οσού ου οφείλει να καταβάλει ο καταναλωτής: Συνο τική αναφορά των εγκαταστάσεων ου είναι διαθέσιµες στον καταναλωτή (.χ. κολυµβητήριο ή σάουνα): Περιλαµβάνονται στις ροαναφερόµενες δα άνες; Εάν όχι, να διευκρινισθεί τι εριλαµβάνεται και µε οιο αντίτιµο: Είναι δυνατή η συµµετοχή σε σύστηµα ανταλλαγής; Εάν ναι, να διευκρινιστεί η ονοµασία του συστήµατος ανταλλαγής: Ένδειξη των δα ανών για συνδροµή µέλους/ανταλλαγή: Έχει υ ογράψει ο έµ ορος κώδικα ή κώδικες συµ εριφοράς; Εάν ναι, ού είναι δυνατόν να τον/τους συµβουλευθεί κανείς; Μέρος 2: Γενικές ληροφορίες - Ο καταναλωτής έχει το δικαίωµα υ αναχώρησης α ό την αρούσα σύµβαση χωρίς µνεία λόγου εντός 14 ηµερολογιακών ηµερών α ό τη σύναψη της σύµβασης ή ο οιουδή οτε δεσµευτικού ροσυµφώνου ή την αραλαβή τους εφόσον είναι µεταγενέστερη. - Κατά τη διάρκεια της εν λόγω εριόδου υ αναχώρησης, α αγορεύεται κάθε ροκαταβολή α ό τον καταναλωτή. Η α αγόρευση αφορά οιοδή οτε τίµηµα, µεταξύ άλλων, ληρωµή, κατάθεση εγγύησης, κράτηση οσού α ό λογαριασµό, ρητή αναγνώριση χρέους κ.λ. Περιλαµβάνει δε όχι µόνο την ληρωµή στον έµ ορο, αλλά και σε τρίτους. - Ο καταναλωτής δεν αναλαµβάνει δα άνες ή υ οχρεώσεις έραν όσων ορίζει η σύµβαση. - Σύµφωνα µε το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, η σύµβαση µ ορεί να διέ εται α ό δίκαιο άλλο α ό το δίκαιο του κράτους µέλους στο ο οίο ο καταναλωτής έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του και οι ενδεχόµενες διαφορές µ ορούν να αρα έµ ονται σε δικαστήρια διαφορετικά α ό τα δικαστήρια του κράτους µέλους στο ο οίο ο καταναλωτής έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του. Υ ογραφή του καταναλωτή: 9

10 Μέρος 3: Συµ ληρωµατικές ληροφορίες τις ο οίες δικαιούται ο καταναλωτής και ού ακριβώς µ ορούν να α οκτηθούν ( αραδείγµατος χάριν, σε οια ενότητα ενός γενικού διαφηµιστικού φυλλαδίου) εάν δεν αναφέρονται κατωτέρω: 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΚΤΗΘΕΝΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - όροι σχετικά µε την άσκηση του δικαιώµατος το ο οίο α οτελεί το αντικείµενο της σύµβασης εντός της ε ικράτειας του κράτους µέλους ή των κρατών µελών ό ου βρίσκεται(-ονται) το ή τα ακίνητα, καθώς και αν ληρούνται οι όροι αυτοί ή, σε αντίθετη ερί τωση, οιοι όροι δεν ληρούνται ακόµη - όταν η σύµβαση αρέχει δικαιώµατα διαµονής σε κατάλυµα ου θα ε ιλεγεί α ό σύνολο καταλυµάτων, ληροφορίες για εριορισµούς των δυνατοτήτων του καταναλωτή να χρησιµο οιήσει ο οιοδή οτε κατάλυµα α ό το σύνολο αυτό ο οτεδή οτε 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - αν η σύµβαση αφορά συγκεκριµένη ακίνητη ιδιοκτησία, ακριβής και λε τοµερής εριγραφή αυτής της ιδιοκτησίας και της το οθεσίας στην ο οία βρίσκεται αν η σύµβαση αφορά ερισσότερα ακίνητα (σε ολλά τουριστικά συγκροτήµατα), κατάλληλη εριγραφή των ακινήτων και της το οθεσίας στην ο οία βρίσκονται αν η σύµβαση αφορά διαµονή σε καταλύµατα ου δεν συνιστούν ακίνητα, κατάλληλη εριγραφή του καταλύµατος και των εγκαταστάσεων - υ ηρεσίες (.χ. ηλεκτρικό ρεύµα, ύδρευση, συντήρηση, α οκοµιδή α ορριµµάτων) στις ο οίες έχει ή θα έχει ρόσβαση ο καταναλωτής και όροι της ρόσβασης αυτής - κατά ερί τωση, κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, ό ως κολυµβητήριο, σάουνα κ.λ., στις ο οίες ο καταναλωτής έχει ή θα έχει, ενδεχοµένως, ρόσβαση και όροι της ρόσβασης αυτής. 3. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (κατά ερί τωση) - στάδιο α ο εράτωσης του καταλύµατος και των υ ηρεσιών ου το καθιστούν λήρως λειτουργικό (συνδέσεις φυσικού αερίου, ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού και τηλεφώνου), και οιωνδή οτε εγκαταστάσεων στις ο οίες θα έχει ρόσβαση ο καταναλωτής - ροθεσµία α ο εράτωσης του καταλύµατος και των υ ηρεσιών ου το καθιστούν λήρως λειτουργικό (συνδέσεις φυσικού αερίου, ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού και τηλεφώνου), και εύλογη εκτίµηση της ροθεσµίας α ο εράτωσης οιωνδή οτε εγκαταστάσεων στις ο οίες θα έχει ρόσβαση ο καταναλωτής - αριθµός άδειας οικοδοµής και λήρης ονοµασία και διεύθυνση της αρµόδιας αρχής/των αρµόδιων αρχών - εγγύηση ορθής α ο εράτωσης του καταλύµατος ή εγγύηση ε ιστροφής των καταβληθέντων οσών σε ερί τωση µη α ο εράτωσης και, ενδεχοµένως, λε τοµέρειες εφαρµογής των εγγυήσεων αυτών. 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΝΕΣ - ακριβής και κατάλληλη εριγραφή του συνόλου των δα ανών ου συνδέονται µε τη σύµβαση χρονοµεριστικής µίσθωσης τρό ος κατανοµής των δα ανών στον καταναλωτή καθώς και τρό ος και συχνότητα αύξησης των δα ανών αυτών µέθοδος υ ολογισµού του οσού των ε ιβαρύνσεων ου συνδέονται µε τη χρήση του ακινήτου, των υ οχρεωτικών νόµιµων ε ιβαρύνσεων (.χ. φόροι και τέλη), καθώς και των γενικών διοικητικών εξόδων (.χ. διαχείριση, συντήρηση και ε ισκευές) - ανάλογα µε την ερί τωση, ληροφορίες για τυχόν ύ αρξη χρεώσεων, υ οθηκών, ε ιβαρύνσεων ή άλλων δικαιωµάτων ου βαρύνουν το κατάλυµα 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - εφόσον α αιτείται, ληροφορίες σχετικά µε τον τρό ο λύσης δευτερευουσών συµβάσεων και τις συνέ ειες της λύσης - όροι λύσης της σύµβασης, συνέ ειες της λύσης και ενηµέρωση σχετικά µε ο οιαδή οτε ε ιβάρυνση του καταναλωτή µε δα άνες ου ενδέχεται να ε ιφέρει η λύση 10

11 6. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - τρό ος ρύθµισης της συντήρησης και των ε ισκευών του ακινήτου, της διοίκησης και της διαχείρισης, συµ εριλαµβανοµένου του τρό ου κατά τον ο οίο οι καταναλωτές µ ορούν να ασκούν ε ιρροή και να συµµετέχουν στη λήψη α οφάσεων για τα θέµατα αυτά - δυνατότητα ή όχι συµµετοχής σε σύστηµα µετα ώλησης των συµβατικών δικαιωµάτων, ληροφορίες για το σχετικό σύστηµα και ένδειξη του κόστους µετα ώλησης µέσω του εν λόγω συστήµατος - αναφορά της γλώσσας/των γλωσσών στις ο οίες µ ορεί να ραγµατο οιείται η ε ικοινωνία µε τον έµ ορο µετά την ώληση για θέµατα ου αφορούν τη σύµβαση, για αράδειγµα για τις α οφάσεις διαχείρισης, την αύξηση των δα ανών και το χειρισµό των ερωτήσεων και των καταγγελιών ενδεχοµένως, δυνατότητα εξώδικης ε ίλυσης διαφορών. Αναγνώριση αραλαβής των ληροφοριών: Υ ογραφή του καταναλωτή: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΙΑΚΟΠΩΝ Μέρος 1: 11

12 Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς τού ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα µέρη της σύµβασης: Σύντοµη εριγραφή του ροϊόντος: Ακριβής φύση και εριεχόµενο του δικαιώµατος ή των δικαιωµάτων: Ακριβής χρονική ερίοδος κατά την ο οία µ ορεί να ασκηθεί το δικαίωµα ου α οτελεί αντικείµενο της σύµβασης και, εφόσον είναι α αραίτητο, διάρκεια του εφαρµοζόµενου καθεστώτος: Ηµεροµηνία κατά την ο οία ο καταναλωτής µ ορεί να αρχίσει να ασκεί το συµβατικό δικαίωµα: Τίµηµα ου οφείλει να καταβάλει ο καταναλωτής για την α όκτηση του δικαιώµατος ή των δικαιωµάτων, µεταξύ των ο οίων ο οιεσδή οτε εριοδικές δα άνες ου µ ορεί να αναµένει ο καταναλωτής ως α οτέλεσµα του δικαιώµατός του να α οκτήσει ρόσβαση στο κατάλυµα, στο ταξίδι και σε ο οιαδή οτε σχετικά ροϊόντα ή υ ηρεσίες ό ως καθορίζονται: Κλιµακωτό ρόγραµµα ληρωµής ου καθορίζει ισό οσες δόσεις αυτού του τιµήµατος για κάθε έτος της διάρκειας της σύµβασης και ηµεροµηνίες κατά τις ο οίες ρέ ει να καταβληθούν: Μετά το ρώτο έτος, τα ε όµενα οσά είναι δυνατόν να ανα ροσαρµοστούν ώστε να εξασφαλιστεί η διατήρηση της ραγµατικής αξίας αυτών των δόσεων,.χ. ροκειµένου να συνεκτιµηθεί ο ληθωρισµός. Γενική εριγραφή των συµ ληρωµατικών υ οχρεωτικών δα ανών ου ε ιβάλλονται στο λαίσιο της σύµβασης? τύ ος δα ανών και αναφορά των οσών (.χ. ετήσια συνδροµή µέλους): Συνο τική αναφορά των βασικών υ ηρεσιών ου είναι διαθέσιµες στον καταναλωτή (.χ. διαµονή σε ξενοδοχεία και τήσεις σε τιµή ροσφοράς): Περιλαµβάνονται στις ροαναφερόµενες δα άνες; Εάν όχι, να διευκρινιστεί τι συµ εριλαµβάνεται και τι ρέ ει να ληρωθεί (.χ. στην ετήσια συνδροµή µέλους εριλαµβάνεται διαµονή 3 νυκτών, κάθε άλλη διαµονή ρέ ει να ληρωθεί χωριστά): Έχει υ ογράψει ο έµ ορος κώδικα ή κώδικες συµ εριφοράς; Εάν ναι, ού είναι δυνατόν να τον (τους) συµβουλευθεί κανείς; 12

13 Μέρος 2: Γενικές ληροφορίες: - Ο καταναλωτής έχει το δικαίωµα υ αναχώρησης α ό την εν λόγω σύµβαση χωρίς µνεία λόγου εντός 14 ηµερολογιακών ηµερών α ό τη σύναψη της σύµβασης ή ο οιουδή οτε δεσµευτικού ροσυµφώνου ή την αραλαβή των εν λόγων συµβάσεων εφόσον είναι µεταγενέστερη. - Κατά τη διάρκεια της εν λόγω εριόδου υ αναχώρησης, α αγορεύεται κάθε ροκαταβολή α ό τον καταναλωτή. Η α αγόρευση αφορά κάθε καταβολή, συµ εριλαµβανοµένης της ληρωµής, της κατάθεσης εγγύησης, της κράτησης οσού α ό λογαριασµούς, της ρητής αναγνώρισης χρέους κ.λ. Περιλαµβάνει δε όχι µόνο την ληρωµή στον έµ ορο, αλλά και σε τρίτους. - Ο καταναλωτής έχει το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση, χωρίς να υ οστεί κυρώσεις, ενηµερώνοντας τον έµ ορο εντός 14 ηµερολογιακών ηµερών α ό την αραλαβή της αίτησης ληρωµής για κάθε ετήσια δόση. - Ο καταναλωτής δεν αναλαµβάνει δα άνες ή υ οχρεώσεις έραν όσων ορίζει η σύµβαση. - Σύµφωνα µε το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, η σύµβαση µ ορεί να διέ εται α ό δίκαιο άλλο α ό το δίκαιο του κράτους µέλους στο ο οίο ο καταναλωτής έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του και οι ενδεχόµενες διαφορές µ ορούν να αρα έµ ονται σε άλλα δικαστήρια α ό τα δικαστήρια του κράτους µέλους στο ο οίο ο καταναλωτής έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του. Υ ογραφή του καταναλωτή: Μέρος 3: Συµ ληρωµατικές ληροφορίες τις ο οίες δικαιούται ο καταναλωτής και ού ακριβώς µ ορούν να α οκτηθούν ( αραδείγµατος χάριν, σε οια ενότητα ενός γενικού διαφηµιστικού φυλλαδίου) εάν δεν αναφέρονται κατωτέρω: 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΚΤΗΘΕΝΤA ΙΚΑΙΩΜΑΤA -κατάλληλη και σωστή εριγραφή των εκ τώσεων ου είναι διαθέσιµες για µελλοντικές κρατήσεις, συνοδευόµενη α ό δέσµη αραδειγµάτων ρόσφατων ροσφορών - ληροφορίες σχετικά µε τους εριορισµούς της δυνατότητας του καταναλωτή να κάνει χρήση των δικαιωµάτων του, ό ως η εριορισµένη διαθεσιµότητα ή οι ροσφορές ου αρέχονται µε βάση την «κατά χρονική ροτεραιότητα εξυ ηρέτηση», οι ροθεσµίες για συγκεκριµένες ροσφορές και ειδικές εκ τώσεις 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - εφόσον α αιτείται, ληροφορίες σχετικά µε τον τρό ο καταγγελίας δευτερευουσών συµβάσεων και τις συνέ ειες της καταγγελίας - όροι καταγγελίας της σύµβασης, συνέ ειες της καταγγελίας και ενηµέρωση σχετικά µε ο οιαδή οτε ε ιβάρυνση του καταναλωτή µε δα άνες ου ενδέχεται να ε ιφέρει η καταγγελία. 3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - αναφορά της ή των γλωσσών στις ο οίες µ ορεί να ραγµατο οιείται η ε ικοινωνία µε τον έµ ορο µετά την ώληση για θέµατα ου αφορούν τη σύµβαση, λόγου χάρη για τη διεκ εραίωση ερωτήσεων και καταγγελιών, ενδεχοµένως, η δυνατότητα εξώδικης ε ίλυσης διαφορών. Αναγνώριση αραλαβής των ληροφοριών: Υ ογραφή του καταναλωτή: 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗΣ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς τού ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα µέρη της σύµβασης: Σύντοµη εριγραφή των υ ηρεσιών (.χ. εµ ορική ροώθηση): ιάρκεια της σύµβασης: Τίµηµα ου οφείλει να καταβάλει ο καταναλωτής για την α όκτηση των υ ηρεσιών: Γενική εριγραφή των συµ ληρωµατικών υ οχρεωτικών δα ανών ου ε ιβάλλονται στο λαίσιο της σύµβασης τύ ος δα ανών και αναφορά των οσών (.χ. το ικοί φόροι, συµβολαιογραφικά έξοδα, διαφηµιστικές δα άνες): Έχει υ ογράψει ο έµ ορος κώδικα ή κώδικες συµ εριφοράς; Εάν ναι, ού είναι δυνατόν να τον (τους) συµβουλευθεί κανείς; Μέρος 2: Γενικές ληροφορίες: -Ο καταναλωτής έχει το δικαίωµα υ αναχώρησης α ό την εν λόγω σύµβαση χωρίς µνεία λόγου εντός 14 ηµερολογιακών ηµερών α ό τη σύναψη της σύµβασης ή ο οιουδή οτε δεσµευτικού ροσυµφώνου ή την αραλαβή τους εφόσον είναι µεταγενέστερη. -Α αγορεύεται κάθε ροκαταβολή α ό τον καταναλωτή έως την ραγµατο οίηση της ώλησης ή την κατά άλλο τρό ο λύση της σύµβασης µετα ώλησης. Η α αγόρευση αφορά κάθε καταβολή, συµ εριλαµβανοµένης της ληρωµής, της κατάθεσης εγγύησης, της κράτησης οσού α ό λογαριασµούς, της ρητής αναγνώρισης χρέους κ.λ. Περιλαµβάνει δε όχι µόνο την ληρωµή στον έµ ορο, αλλά και σε τρίτους. -Ο καταναλωτής δεν αναλαµβάνει δα άνες ή υ οχρεώσεις έραν όσων ορίζει η σύµβαση. -Σύµφωνα µε το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, η σύµβαση µ ορεί να διέ εται α ό δίκαιο άλλο α ό το δίκαιο του κράτους µέλους στο ο οίο ο καταναλωτής έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του και οι ενδεχόµενες διαφορές µ ορούν να αρα έµ ονται σε δικαστήρια διαφορετικά α ό τα δικαστήρια του κράτους µέλους στο ο οίο ο καταναλωτής έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του. Υ ογραφή του καταναλωτή: Μέρος 3: Συµ ληρωµατικές ληροφορίες τις ο οίες δικαιούται ο καταναλωτής και ού ακριβώς µ ορούν να α οκτηθούν ( αραδείγµατος χάριν, σε οια ενότητα ενός γενικού διαφηµιστικού φυλλαδίου) εάν δεν αναφέρονται κατωτέρω: -Όροι καταγγελίας της σύµβασης, συνέ ειες της καταγγελίας και ενηµέρωση σχετικά µε ο οιαδή οτε ε ιβάρυνση του καταναλωτή µε δα άνες ου ενδέχεται να ε ιφέρει η καταγγελία: -αναφορά τής ή των γλωσσών στις ο οίες µ ορεί να ραγµατο οιείται η ε ικοινωνία µε τον έµ ορο, για αράδειγµα για το χειρισµό ερωτήσεων και καταγγελιών, -ενδεχοµένως, η δυνατότητα εξώδικης ε ίλυσης διαφορών Αναγνώριση αραλαβής των ληροφοριών: Υ ογραφή του καταναλωτή: 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς τού ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα µέρη της σύµβασης: Σύντοµη εριγραφή του ροϊόντος: Ακριβής φύση και εριεχόµενο του δικαιώµατος ή των δικαιωµάτων: Ακριβής χρονική ερίοδος κατά την ο οία µ ορεί να ασκηθεί το δικαίωµα ου α οτελεί αντικείµενο της σύµβασης και, ενδεχοµένως, διάρκεια του εφαρµοζόµενου καθεστώτος: Ηµεροµηνία κατά την ο οία ο καταναλωτής µ ορεί να αρχίσει να ασκεί το συµβατικό δικαίωµα: Τίµηµα ου οφείλει να καταβάλει ο καταναλωτής για τη συνδροµή µέλους ανταλλαγής χρονοµεριδίων: Γενική εριγραφή των συµ ληρωµατικών υ οχρεωτικών δα ανών ου ε ιβάλλονται στο λαίσιο της σύµβασης? τύ ος δα ανών και αναφορά των οσών (.χ. τέλος ανανέωσης, άλλα εριοδικά έξοδα, ειδικές εισφορές, το ικοί φόροι): -Συνο τική αναφορά των βασικών υ ηρεσιών ου είναι διαθέσιµες στον καταναλωτή: -Περιλαµβάνονται στις ροαναφερόµενες δα άνες; -Εάν όχι, διευκρίνιση οιες υ ηρεσίες εριλαµβάνονται και οιες συνε άγονται ρόσθετες δα άνες (τύ ος δα ανών και αναφορά των οσών.χ. εκτίµηση του καταβλητέου τιµήµατος για τις µεµονωµένες συναλλαγές ανταλλαγής, συµ εριλαµβανοµένων των ενδεχόµενων ρόσθετων δα ανών): Έχει υ ογράψει ο έµ ορος κώδικα ή κώδικες συµ εριφοράς; Εάν ναι, ού είναι δυνατόν να τον (τους) συµβουλευθεί κανείς; Μέρος 2: Γενικές ληροφορίες: -Ο καταναλωτής έχει το δικαίωµα υ αναχώρησης α ό την εν λόγω σύµβαση χωρίς µνεία λόγου εντός 14 ηµερολογιακών ηµερών α ό τη σύναψη της σύµβασης ή ο οιουδή οτε δεσµευτικού ροσυµφώνου ή την αραλαβή τους εφόσον είναι µεταγενέστερη. Στην ερί τωση ου η σύµβαση ανταλλαγής ροσφέρεται α ό κοινού και ταυτόχρονα µε τη σύµβαση χρονοµεριστικής µίσθωσης, και για τις δύο συµβάσεις θα ισχύει µόνο µία ενιαία ροθεσµία υ αναχώρησης. -Κατά τη διάρκεια της εν λόγω εριόδου υ αναχώρησης, α αγορεύεται κάθε ροκαταβολή α ό τον καταναλωτή. Η α αγόρευση αφορά κάθε καταβολή, συµ εριλαµβανοµένης της ληρωµής, της κατάθεσης εγγύησης, της κράτησης οσού α ό λογαριασµούς, της ρητής αναγνώρισης χρέους κ.λ. Περιλαµβάνει δε όχι µόνο την ληρωµή στον έµ ορο, αλλά και σε τρίτους. -Ο καταναλωτής δεν αναλαµβάνει δα άνες ή υ οχρεώσεις έραν όσων ορίζει η σύµβαση. Σύµφωνα µε το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, η σύµβαση µ ορεί να διέ εται α ό δίκαιο άλλο α ό το δίκαιο του κράτους µέλους στο ο οίο ο καταναλωτής έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του και οι ενδεχόµενες διαφορές µ ορούν να αρα έµ ονται σε δικαστήρια διαφορετικά α ό τα δικαστήρια του κράτους µέλους στο ο οίο ο καταναλωτής έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του. Υ ογραφή του καταναλωτή: 15

16 Μέρος 3: Συµ ληρωµατικές ληροφορίες τις ο οίες δικαιούται ο καταναλωτής και ού ακριβώς µ ορούν να α οκτηθούν ( αραδείγµατος χάριν, σε οια ενότητα ενός γενικού διαφηµιστικού φυλλαδίου) εάν δεν αναφέρονται κατωτέρω: 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΚΤΗΘΕΝ ΙΚΑΙΩΜΑ - ε εξήγηση του τρό ου λειτουργίας του συστήµατος ανταλλαγής δυνατότητες και τρό οι ανταλλαγής ενδεικτική αναφορά της αξίας ου α ονέµεται στο χρονοµερίδιο του καταναλωτή στο σύστηµα ανταλλαγής, καθώς και δέσµη αραδειγµάτων συγκεκριµένων δυνατοτήτων ανταλλαγής -ενδεικτική αναφορά του αριθµού των διαθέσιµων τουριστικών συγκροτηµάτων και του αριθµού µελών του συστήµατος ανταλλαγής, καθώς ε ίσης ενδεχόµενων εριορισµών της διαθεσιµότητας συγκεκριµένου καταλύµατος ου ε ιλέγει ο καταναλωτής, αραδείγµατος χάριν, λόγω εριόδου αυξηµένης ζήτησης, ενδεχόµενης ανάγκης να ραγµατο οιηθεί η κράτηση ολύ νωρίτερα, και αναφορές ενδεχόµενων εριορισµών στην ε ιλογή η ο οία ροκύ τει α ό τα δικαιώµατα χρονοµεριστικής µίσθωσης ου έχει καταθέσει ο καταναλωτής στο σύστηµα ανταλλαγής. 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ -σύντοµη και κατάλληλη εριγραφή των ακινήτων και της το οθεσίας στην ο οία βρίσκονται αν η σύµβαση αφορά διαµονή σε καταλύµατα ου δεν συνιστούν ακίνητα, κατάλληλη εριγραφή του καταλύµατος και των εγκαταστάσεων εριγραφή του τό ου ό ου ο καταναλωτής µ ορεί να λάβει συµ ληρωµατικές ληροφορίες. 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΝΕΣ - ληροφορίες σχετικά µε την υ οχρέωση του εµ όρου να αρέχει λε τοµερή στοιχεία, ριν α ό τον διακανονισµό ανταλλαγής και σε σχέση µε κάθε µία ροτεινόµενη ανταλλαγή, για κάθε ρόσθετη δα άνη µε την ο οία ε ιβαρύνεται ο καταναλωτής όσον αφορά την ανταλλαγή. 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -εφόσον α αιτείται, ληροφορίες σχετικά µε τον τρό ο καταγγελίας δευτερευουσών συµβάσεων και τις συνέ ειες της καταγγελίας -όροι καταγγελίας της σύµβασης, συνέ ειες της καταγγελίας και ενηµέρωση σχετικά µε ο οιαδή οτε ε ιβάρυνση του καταναλωτή µε δα άνες ου ενδέχεται να ε ιφέρει η καταγγελία. 5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -αναφορά της γλώσσας (ή των γλωσσών) στις ο οίες µ ορεί να ραγµατο οιείται η ε ικοινωνία µε τον έµ ορο, για αράδειγµα για το χειρισµό ερωτήσεων και των καταγγελιών, -ενδεχοµένως, η δυνατότητα εξώδικης ε ίλυσης διαφορών. Αναγνώριση αραλαβής των ληροφοριών: Υ ογραφή του καταναλωτή: 16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΕΙ ΙΚΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ικαίωµα υ αναχώρησης Ο καταναλωτής έχει το δικαίωµα υ αναχώρησης α ό την αρούσα σύµβαση εντός 14 ηµερολογιακών ηµερών χωρίς µνεία λόγου. Το δικαίωµα υ αναχώρησης άρχεται α ό. (να συµ ληρωθεί α ό τον έµ ορο ροτού αραδοθεί στον καταναλωτή). Σε ερί τωση ου ο καταναλωτής δεν έχει λάβει το εν λόγω έντυ ο, η ερίοδος υ αναχώρησης άρχεται όταν ο καταναλωτής λάβει αυτό το έντυ ο, αλλά λήγει σε κάθε ερί τωση µετά α ό 1 έτος και 14 ηµερολογιακές ηµέρες. Σε ερί τωση ου ο καταναλωτής δεν έχει λάβει όλες τις α αραίτητες ληροφορίες, η ερίοδος υ αναχώρησης άρχεται όταν ο καταναλωτής λάβει τις ληροφορίες αυτές, αλλά λήγει σε κάθε ερί τωση µετά α ό 3 µήνες και 14 ηµερολογιακές ηµέρες. Προκειµένου να ασκήσει το δικαίωµα υ αναχώρησης, ο καταναλωτής ειδο οιεί τον έµ ορο σύµφωνα µε το όνοµα και τη διεύθυνση ου αναφέρονται κάτωθι και κάνοντας χρήση σταθερού µέσου (.χ. γρα τή ταχυδροµική ε ιστολή, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο). Ο καταναλωτής µ ορεί να χρησιµο οιήσει το αρόν έντυ ο, χωρίς να είναι υ οχρεωτικό. Εάν ασκήσει το δικαίωµα υ αναχώρησης, ο καταναλωτής δεν ε ιβαρύνεται µε οιεσδή οτε δα άνες. Ε ι λέον του δικαιώµατος υ αναχώρησης, οι εθνικοί κανόνες για το δίκαιο των συµβάσεων µ ορούν να ροβλέ ουν εραιτέρω δικαιώµατα του καταναλωτή,.χ. καταγγελία της σύµβασης σε ερί τωση αράλειψης αροχής ληροφοριών. Α αγόρευση ροκαταβολής Κατά τη διάρκεια της εριόδου υ αναχώρησης α αγορεύεται κάθε ροκαταβολή α ό τον καταναλωτή. Η α αγόρευση αφορά κάθε καταβολή, συµ εριλαµβανοµένης της ληρωµής, της κατάθεσης εγγύησης, της κράτησης οσού α ό λογαριασµούς, της ρητής αναγνώρισης χρέους κ.λ. Περιλαµβάνει δε όχι µόνο την ληρωµή στον έµ ορο, αλλά και σε τρίτους. Κοινο οίηση υ αναχώρησης -Προς (όνοµα και διεύθυνση του εµ όρου) (*): -Ειδο οιώ/ειδο οιούµε (**) διά του αρόντος ότι υ αναχωρώ/υ αναχωρούµε α ό τη σύµβαση (**): -Η σύµβαση συνάφθηκε στις (*): -Όνοµα του καταναλωτή/των καταναλωτών (***): - ιεύθυνση του καταναλωτή/των καταναλωτών (***): -Υ ογραφή του καταναλωτή/των καταναλωτών (µόνο σε ερί τωση γρα τής κοινο οίησης) (***): -Ηµεροµηνία (***): (*) Να συµ ληρωθεί α ό τον έµ ορο ροτού αραδώσει το έντυ ο στον καταναλωτή. (**) ιαγράφεται η εριττή ένδειξη. (***) Να συµ ληρωθεί α ό τον (τους) καταναλωτή(-ές) σε ερί τωση ου το έντυ ο αυτό χρησιµο οιείται για να υ αναχωρήσει(-ουν) α ό τη σύµβαση. Αναγνώριση αραλαβής των ληροφοριών: Υ ογραφή του καταναλωτή: 17

18 Άρθρο 18 Κατάργηση 1. Α ό την έναρξη ισχύος της αρούσας το.δ. 182/99 (ΦΕΚ 171 Α ), ό ως τρο ο οιήθηκε α ό το.δ. 293/2001 (ΦΕΚ 205 Α ), καταργείται. 2. Το τελευταίο εδάφιο της αρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.1652/86 (Α 167) αντικαθίσταται ως εξής: «Η χρονοµεριστική µίσθωση συνοµολογείται για χρονικό διάστηµα ενός (1) έως εξήντα (60) ετών». 3. Το Πρώτο εδάφιο της αρ. 3 του άρθρου 1 του Ν.1652/86 αντικαθίσταται ως εξής: «Αν ο µισθωτής είναι µόνιµος κάτοικος ή έχει την έδρα του σε χώρα εκτός Ευρω αϊκής Ένωσης, το µίσθωµα συµφωνείται σε συνάλλαγµα ου εκχωρείται υ οχρεωτικά α ό τον εκµισθωτή στην Τρά εζα της Ελλάδας µέσα σ ένα µήνα α ό την είσ ραξή του». 4. Η ερί τωση γ) της αρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.1652/1986 αντικαθίσταται ως εξής: «γ) ορίζονται ρόσθετοι όροι ου ρέ ει να εριέχονται στη σύµβαση χρονοµεριστικής µίσθωσης, υ οµίσθωσης ή αραχώρησης χρήσης». Άρθρο 19 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της αρούσας α όφασης αρχίζει α ό τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 18

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Αθήνα, 21-02-2011 Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή ιεύθυνση Πολιτικής Καταναλωτή Αριθµ. Πρωτ.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Αθήνα, 21-02-2011 Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή ιεύθυνση Πολιτικής Καταναλωτή Αριθµ. Πρωτ. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Αθήνα, 21-02-2011 Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή ιεύθυνση Πολιτικής Καταναλωτή Αριθµ. Πρωτ.: Ζ1-130 Τµήµα Πολιτικής Καταναλωτή Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης.

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 182/1999 (ΦΕΚ 171 Α / 25 Αυγούστου 1999)

Προεδρικό ιάταγµα 182/1999 (ΦΕΚ 171 Α / 25 Αυγούστου 1999) Προεδρικό ιάταγµα 182/1999 (ΦΕΚ 171 Α / 25 Αυγούστου 1999) Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου 94/47/ΕΚ της 26 ης Οκτωβρίου 1994

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ», Σ άρτη, 14.9.2015 Αρ. πρωτ. 6405 ΣΥΜΒΑΣΗ οσού 41.342,94 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Β. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.17 29.04.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου Σκο ός του νόµου αυτού είναι α) η αναγνώριση του δικαιώµατος των φυσικών ροσώ

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/ ) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις

Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/ ) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/16.12.2010) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις Άρθρο 1: Σκο ός Ο νόµος αυτός έχει σκο ό: α) την ροσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας ρος τις διατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός) Αριθ. Πρωτ.:25117 Ηµεροµηνία:22/12/2014 Πληροφορίες: Νικόλαος Σοφιανός Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:3744 Ηµεροµηνία:27/2/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ροσθήκης εδίλου ρεύµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 13-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 16923 Ηµεροµηνία:11.09.2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214 414 13 04 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ροµήθεια Κεντρικού Συστήµατος Α οθήκευσης εδοµένων (Storage), µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώµ ου Αγλαΐα 2821341760

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060)

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060) Αριθ. Πρωτ.: 19704 Ηµεροµηνία:15/10/2014 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μύρινα Λήµνου, 27/03/2013 ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ. ρωτ.: 5039 ΣΥΜΒΑΣΗ 13SYMV001500328 2013-06-10 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΑ ΕΜΑ ΤΩΝ ΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, Ο ΩΝ & ΠΛΑΤΕΙΩΝ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας.

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας. Όροι συµµετοχής στον ιαγωνισµό ΝΕΑ ΣΚΑΝ ΑΛΟ 1. H εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (έδρα Άλιµος Αττικής, Αρχαίου Θεάτρου 8, τηλ. 210-9971100), εφεξής η «ιοργανώτρια», διοργανώνει ροωθητική ενέργεια &

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1.Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2.Ορισµοί-Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3.Συναίνεση Πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Τα σηµάδια σταδιακής ανάκαµψης της χώρας α οτυ ώνονται στη βραχυ ρόθεσµη ορεία των βασικών µακροοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/33/06-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ».

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ». Πάτµος, 18-05-2015 Αριθµ. πρωτ.: 780 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 1. Γενικές Πληροφορίες Η Υ ΑΣ έχει, ήδη, α ό το έτος 2002, υιοθετήσει το Πρόγραµµα Χορήγησης Υ οτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά Ο Κώδικας Φορολογικής ιαδικασίας (εφεξής «ο Κώδικας») καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης 18 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ***/***/2014 Πληροφορίες: Μαρία Α οστόλου Σταµατία Πα αδηµητρίου Προς: Κύριο Ασηµάκη Πα αγεωργίου Υφυ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

L 33/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

L 33/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ L 33/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.2.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/122/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιανουαρίου 2009 για την προστασία των καταναλωτών ως προς ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 5 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΥΠΗΡΕΣΙΑ "BANK IN OFFICE" ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 142 /2015 Σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 5 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141211 FAX: 2-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια και Το οθέτηση Μεταλλικών Ραφιών και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR 271747)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια και Το οθέτηση Μεταλλικών Ραφιών και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR 271747) Αριθ. Πρωτ.:22480 Ηµεροµηνία:13/11/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια και Το οθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού Αριθ. Πρωτ.:11366 Ηµεροµηνία:10/6/2015 Πληροφορίες: Χ.Πανταζή Τηλέφωνο: 214-414-1365 E-mail: cpantazi@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Το υλικό αυτό δηµιουργήθηκε στο λαίσιο του ρογράµµατος IP4Inno και ροσαρµόστηκε α ό τον ΟΒΙ για τα ελληνικά δεδοµένα α ό το αρχικό του IP4Inno

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 19-11-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και η Αικατερίνη Κατσιαγάννη, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών.

Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και η Αικατερίνη Κατσιαγάννη, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 7ΣΘ7ΩΛΚ- ΞΨ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 77 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 1 Α Μέρος Ορισµοί Γενικές αρχές Άρθρο 1 Ορισµοί Για τους σκο ούς του αρόντος νόµου ορίζονται ως: α) «Τεχνικά-ψυχαγωγικά αίγνια»: Παίγνια των ο οίων το α οτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :2915 Ηµεροµηνία :12.02.2014. Πληροφορίες :Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304

Αριθ. Πρωτ. :2915 Ηµεροµηνία :12.02.2014. Πληροφορίες :Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214 414 1138

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 719 Ηµεροµηνία : 15.01.2015

Αριθ. Πρωτ. : 719 Ηµεροµηνία : 15.01.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο ρώτο

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο ρώτο ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο ρώτο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.. 356/1974, Ν.2238/1994, Ν.2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού Αθήνα, 13-12-2013 Αρ. Πρωτ.: 106097 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Αναλωσίµων Πέδησης Συρµών.(Τακάκια).(MR-267294).

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Συγκριτικές οκιµές Προϊόντων/Υ ηρεσιών Το αράδειγµα του Βελγίου (Test-achats)

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ.: 13163 Ηµεροµηνία:11.07.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

(MR-166059,204056-423651,Αιτ:112447,111540,114033,114571)

(MR-166059,204056-423651,Αιτ:112447,111540,114033,114571) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρωτ.: 17279 Ηµεροµηνία: 9/9/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -069/15 για την ροµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

«ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής λειοδοτικής δηµο ρασίας εκ οίησης ακινητο οιηµένων και άχρηστων µηχανηµάτων έργων της Π.Ε.

«ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής λειοδοτικής δηµο ρασίας εκ οίησης ακινητο οιηµένων και άχρηστων µηχανηµάτων έργων της Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:οικ.43352/6768/8-05-2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.:267-14/30-04-2015 «ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/31/04-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προµήθεια ελαστικών και διενέργεια ηλεκτρονικού λειστηριασµού

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προµήθεια ελαστικών και διενέργεια ηλεκτρονικού λειστηριασµού Αριθ. Πρωτ.:11789 Ηµεροµηνία: 26.6.2014 Πληροφορίες: Κ. Μαρούλη Τηλέφωνο: 214 414 1196 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προµήθεια ελαστικών και διενέργεια ηλεκτρονικού λειστηριασµού ΣΧΕΤΙΚΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ταχ. /νση: Μητρο όλεως 25 Ταχ.Κώδικας: 52100 Πληροφορίες: A.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΧΟΡΛΟ-7ΟΜ AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΦΧΟΡΛΟ-7ΟΜ AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:9195 Ηµεροµηνία:19/05/2014 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 2144141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον Έλεγχο Καλής Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ Αριθµός Σύµβασης: 50956 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩ : # 3.000,00# «Σύµβαση σχετικά µε την ροµήθεια υροτεχνηµάτων για την κάλυψη των αναγκών του εορτασµού του Αγίου Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η) Αρµόδιος : Γκαµούλου Αµαλία Ταχ. /νση : Καραολή ηµητρίου 2 Ταχ. Κώδικας:152-32 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 08 Σεπτεµβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14013 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Ιτέας 17, Αργυρού ολη, Αθήνα 16452 2103302840 2103304006 Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM Ενηµερωτικό Φυλλάδιο FORECASTING SYSTEM UNIT Ενηµερωτικό Φυλλάδιο ΠΥΘΙΑ 1 Πυθία Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ε ιχειρηµατικών Προβλέψεων Το εδίο των ροβλέψεων έχει σηµειώσει σηµαντική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» Ανθέων 5, 72300,- Σητεία Κρήτης. Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/32/04-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :13448 Ηµεροµηνία :15.07.2015. Πληροφορίες : Χ. Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304

Αριθ. Πρωτ. :13448 Ηµεροµηνία :15.07.2015. Πληροφορίες : Χ. Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :13448

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ελληνική Ορθή Ε ανάληψη (ως ρος αλλαγή αριθµού αραγράφου στη σελ. 3 (α ό αρ. 21 σε αρ. 20 α ) Αθήνα, 18-3-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Μαρτίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 14-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3284 ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 14-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3284 ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκό ελος 14-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 3284 ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Ταχ. ιεύθυνση 37003 ΣΚΟΠΕΛΟΣ Τηλέφωνο:2424350116 Fax:2424023230 Έχοντας υ όψη: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αρ. Φακ.: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αρ. Φακ.:13.24.020 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Α.) Νοµοσχέδιο τιτλοφορούµενο «Ο περί Παροχής Επιδόµατος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόµος του 2011» (Β.) Νοµοσχέδιο τιτλοφορούµενο «Ο περί Παροχής Φοιτητικής Νόµος του

Διαβάστε περισσότερα