ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 34437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση αναθεώρησης του προϋπολογισμού του Ν.Π.Ι.Δ. Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμη τρα» έτους 2013 καθώς και της εξειδίκευσης αυ τού κατά λογαριασμό Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλ λήλων της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποί ησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγ χου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης Καθορισμός των αρμόδιων οργάνων για τον έλεγχο συνδρομής των προϋποθέσεων υπαγωγής στις δι ατάξεις της περίπτωσης 11 της υποπαραγράφου Α.7 του πρώτου άρθρου του Ν. 4152/ Ενσωμάτωση του άρθρου 62 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί ου της 8ης Ιουνίου Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας της Φιλαρμονικής του ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας» ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ Δήμου Μαραθώνος Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος» Δή μου Αγίου Δημητρίου Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας του τομέα χορού του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος» Δήμου Αγίου Δη μητρίου Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολι τισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος» Δήμου Αγίου Δημητρίου Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου του Οργανισμού Νεο λαίας και Αθλητισμού του Δήμου Ελληνικού Αρ γυρούπολης Υπέρβαση ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων Π.Ε. ΈΒρου οι κονομικού έτους Υπέρβαση ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κί νησης εκτός έδρας υπαλλήλων Διεύθυνσης Τεχνι κών Έργων Π.Ε. Έβρου οικονομικού έτους ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ. 8039/11010/ 13/ / απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ΦΕΚ 2305/τ.Β / Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ. Φ.2759/2012/ / απόφαση του Γενικού Γραμμα τέα της Αττικής που δημοσιεύτηκε στο ΦEK/Β/261/ (τ.β ) Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ. ΙΕ/87218/2631/ ΝΝ80678/Ν. 1892/90/ (ΦΕΚ 2011/τ.Β / ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολι κής Μακεδονίας Θράκης, ανάκλησης επένδυσης της εταιρείας «ΡΕΚΟΡ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. α πόφ (1) Έγκριση αναθεώρησης του προϋπολογισμού του Ν.Π.Ι.Δ. Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα» έτους 2013 καθώς και της εξειδίκευσης αυτού κατά λογα ριασμό. Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Των άρθρων 2 και 3Α του Ν. 2362/1995 περί Δημοσίου Λογιστικού (ΦΕΚ 247/Α ) όπως ισχύει. Των άρθρων 7, 10 και 19 του Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ 314/Α ) όπως ισχύει. Του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη γικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο σιονομικής Στρατηγικής » (ΦΕΚ 222/Α ). Του Κεφαλαίου 5 της εισηγητικής Έκθεσης του Κρα τικού Προϋπολογισμού έτους 2013, ο οποίος κυρώθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4095/2012 (ΦΕΚ 226/Α ). Του άρθρου έκτου του Ν. 4079/2012 περί μεταφο ράς αρμοδιοτήτων στη Διεύθυνση Δ.Ε.Κ.Ο. της Γενικής

2 34438 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οι κονομικών (ΦΕΚ 180/Α ). Του άρθρου 3 του Ν. 4111/2013 περί μηχανισμού πα ρακολούθησης ετήσιων προϋπολογισμών για τις Δ.Ε.Κ.Ο. και τα Ν.Π.Ι.Δ. του κεφαλαίου Α του Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 18/Α ). Του άρθρου 12 του Π.Δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α ) όπως ισχύει. Του άρθρου 16 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ γανα» (ΦΕΚ 98/Α ). Του άρθρου 1 του Π.Δ. 185/2009 περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 213/Α ) όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τα άρθρα 1 και 4 και του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α ). Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141 Α ), όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α ). Του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α ). Του Π.Δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουρ γών» (ΦΕΚ 144/Α ). Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α ). 2. Το διατακτικό της υπ αριθμ /2011 υπουργικής απόφασης περί σύστασης του Ελληνικού Οργανισμού Δήμητρα και συγχώνευσης εποπτευομένων από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων (ΦΕΚ 2284/Β ). 3. Το διατακτικό της υπ αριθμ /124563/ υπουργικής απόφασης περί κατανομής πιστώσεων Τα κτικού Προϋπολογισμού ΥΠ.Α.Α.Τ. οικονομικού έτους 2013 σε αναλυτικό επίπεδο (ΑΔΑ: Β4ΜΠΒ ΠΓ7). 4. Το διατακτικό της υπ αριθμ /ΕΥΣ3037/ υπουργικής απόφασης περί ένταξης έργου που αφορά την ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στο Π.Δ. Ε. (ΑΔΑ: ΒΕΝ3Φ Ν41). 5. Το διατακτικό της υπ αριθμ. 9604/ΔΕΚΟ447/ απόφασης Δ.Ε.Δ.Ε.Κ.Ο. περί έγκρισης των προϋπολο γισμών για κάθε Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. του κεφαλαίου Α του Ν. 3429/2005 έτους 2013 καθώς και της εξειδίκευσης αυτών κατά λογαριασμό (ΦΕΚ 493/Β ). 6. Το διατακτικό της υπ αριθμ. 2/23416/ΔΠΓΚ/ υπουργικής απόφασης περί μηχανισμού παρακολούθη σης των εγκεκριμένων προϋπολογισμών για τις Δ.Ε.Κ.Ο., τα Ν.Π.Ι.Δ. του Κεφαλαίου Α του Ν. 3429/2005 και για τα Ν.Π.Ι.Δ. φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (ΦΕΚ 607/Β ). 7. Το διατακτικό της υπ αριθμ /ΔΕΚΟ1224/ Υ.Α. περί αντικειμενικών λόγων, εξωγενών παραγόντων και διαδικασίας αναθεώρησης των εγκεκριμένων προϋ πολογισμών των Δ.Ε.Κ.Ο. και των Ν.Π.Ι.Δ. του κεφαλαίου Α του Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 1434/Β ). 8. Την από επιστολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Δημοσιονομικών Στοι χείων και Μεθοδολογίας. 9. Το υπ αριθμ / αίτημα αναθεώρησης του προϋπολογισμού του Ν.Π.Ι.Δ. Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα» έτους 2013 καθώς και της εξει δίκευσης αυτού κατά λογαριασμό, όπως έχει υποβληθεί δια της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το υπ αριθμ. 557/108537/ έγγραφο της και είναι καταγεγραμμένος σε σχετικό πίνακα στα αρχεία της Διεύθυνσης Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανι σμών της Γενικής Διεύθυνσης οικονομικής πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. 10. Το υπ αριθμ. 3106/ έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το οποίο παρέχεται η σύμφωνη γνώμη για την αναμόρφωση του εν λόγω προϋπολογισμού. 11. Το υπ αριθμ. 2/83340/ΔΠΔΣΜ/ έγγραφο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας, με το οποίο παρέχεται η σύμφωνη γνώμη για την αναμόρφωση του εν λόγω προϋπολογισμού. 12. Την εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών συνο δευόμενη από τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής. 13. Την εισήγηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε την αναθεώρηση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Ι.Δ. Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα» έτους 2013, ο οποίος είχε εγκριθεί με την υπ αριθμ. 9604/ΔΕΚΟ447/ απόφασή μας (ΦΕΚ 493/Β ), κα θώς και την εξειδίκευση αυτού κατά λογαριασμό, όπως είναι καταγεγραμμένος σε σχετικό πίνακα στα αρχεία της Διεύθυνσης Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανι σμών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. 2. Εντέλλουμε τη διοίκηση του εν λόγω φορέα όπως συνεργαστεί με τη Διεύθυνση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να εξειδι κευθούν σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση οι κατηγορίες εσόδων και εξόδων που περιλαμβάνονται στους λογα ριασμούς του σχετικού πίνακα. 3. Η διοίκηση του ανωτέρω φορέα καλείται να δια σφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις από τους εγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους και να λαμβάνει εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς το σκοπό αυτό. Κυβερνήσεως Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2013 Τα Μέλη της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. 2/82853/0022 (2) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλλή λων της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρη ματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου Δηλώ σεων Περιουσιακής Κατάστασης. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι κής στρατηγικής » όπως αντικαταστάθηκαν από την παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3691/2008, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3932/2011, με τις οποίες συ στάθηκε η «Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρημα τοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ). 4. Την υπ αριθμ. Υ48/ απόφαση καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ 2105/Β / ). 5. Την υπ αριθμ. 2/46430/0004/ (ΦΕΚ 2183/ Β / ) απόφαση Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Αναπληρω τή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών. 6. Τις υπ αριθμ. 1816/ και 2851/ απο φάσεις έγκρισης δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ ΒΕΝΧΗ 4Ω7 και ΒΛ9ΒΗ 955). 7. Το υπ αριθμ. 2936/2013/ έγγραφο του Προ έδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρημα τοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, ότι παρίσταται ανάγκη πα ροχής εργασίας πέρα από το κανονικό ωράριο, λόγω των ιδιαίτερων αναγκών της υπηρεσιακής λειτουργίας, όπως στις περιπτώσεις ελέγχου στοιχείων και συνερ γασία με άλλες Υπηρεσίες και άλλες Ομόλογες Αρχές της αλλοδαπής και σε ώρες εκτός κανονικού ωραρίου. 8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται δαπάνη ύψους περίπου σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2013, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμ μένες πιστώσεις Ειδικού Φορέα 23/740 και ΚΑΕ 0511, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωρι ακής απασχόλησης πέρα από το κανονικό ωράριο ερ γασίας σε τριάντα έναν (31) πολιτικούς υπαλλήλους μη έχοντες οργανική θέση (αποσπασμένους) στην Αρχή Κα ταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, κατά το χρονικό διάστημα από και έως και για μέχρι είκοσι (20) ώρες απογευματινής εργασίας τον μήνα ανά υπάλληλο. Η συγκρότηση του συνεργείου υπερωριακής εργασίας και ο ορισμός των υπαλλήλων θα γίνεται με απόφαση του Προέδρου της Αρχής με την οποία θα κατανέμονται οι ώρες, κατά μήνα και κατά υπάλληλο, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και θα βεβαιώνεται η πραγματο ποίηση αυτής. Το ωρομίσθιο της υπερωριακής εργασίας για τους υπαλλήλους της παρούσας απόφασης, καθορίζεται σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011. Ειδικότερα, για τους αποσπασμένους υπαλλήλους από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα Ελλάδος, το ωρομίσθιο θα υπολογίζεται επί του βαθμού και Μ.Κ., στο οποίο θα αντιστοιχούν τα έτη υπηρεσίας τους και τα τυπικά τους προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ίδιου νόμου. Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2013 Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού Η Γενική Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Aριθμ (3) Καθορισμός των αρμόδιων οργάνων για τον έλεγχο συνδρομής των προϋποθέσεων υπαγωγής στις δια τάξεις της περίπτωσης 11 της υποπαραγράφου Α.7 του πρώτου άρθρου του Ν. 4152/2013. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α.7 της παραγρά φου Α του πρώτου άρθρου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α ) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 2. Την υπ αριθμ. ΠΟΛ 1103/2013 απόφαση του Υπουρ γού Οικονομικών (ΦΕΚ 1170Β ) «Εξειδίκευση των κριτη ρίων και καθορισμός των αρμοδίων οργάνων και της διαδικασίας υπαγωγής στις ευνοϊκές διατάξεις της περί πτωσης 11 της υποπαραγράφου Α.7 του πρώτου άρθρου του Ν. 4152/2013» και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτής. 3. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι σμού, αποφασίζουμε: 1) Η αρμοδιότητα ελέγχου και έκδοσης απόφασης περί της συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων της περίπτω σης 11 της υποπαραγράφου Α.7 του πρώτου άρθρου του Ν. 4152/2013, μεταβιβάζεται στον προϊστάμενο της Οικονομικής Επιθεώρησης που εποπτεύει τη Δ.Ο.Υ, την αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του υποκείμε νου σε Ε.Ε.Τ.Α., ύστερα από σχετική εισήγηση Οικονο μικού Επιθεωρητή της ίδιας Επιθεώρησης. Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2013 Δημοσίων Εσόδων ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

4 34440 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Aριθμ. Φ /οίκ.21967/360 (4) Ενσωμάτωση του άρθρου 62 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 62 της Οδηγίας 2011/61/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 «Σχετικά με τους διαχειριστές ορ γανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροπο ποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (ΕΕ L174 της 1/7/2011, σ.63). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 19 της Οδηγίας 2003/41/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003 για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΕΕ L235 της 23/9/2003, σ.28). 3. Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 7 του Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160/ , τ.α ). 4. Την υπ αριθμ. οίκ. 281/ / γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, η οποία συνεστήθη με το άρθρο 9 του Ν. 3029/ Την υπ αριθμ. Φ. Επαγ. ασφ./οικ. 16/ (ΦΕΚ 462/ , τ.β ) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Όροι λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης». 6. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 52 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ γανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ , τ.α ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 7. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α / ) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρ.1 του Π.Δ. 88/2012 (ΦΕΚΑ 143). 8. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ141 Α / ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Το άρθρο 14 της αρ.φ. Επαγ. ασφ./οίκ. 16/ (ΦΕΚ 462/ , τ.β ) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 14 Διαχειριστής και θεματοφύλακας (άρθρο 19 της Οδηγίας 2003/41/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 62 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ) Οι διαχειριστές επενδύσεων και οι θεματοφύλακες που ορίζονται από τα αρμόδια όργανα των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης υποχρεούνται να κατέχουν τις απαιτούμενες από την ισχύουσα νομοθεσία άδειες. Αν είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., υποχρεούνται να κατέχουν, αντιστοίχως, οι δια χειριστές επενδύσεων τις άδειες (duly authorised) που προβλέπονται από τις οδηγίες 85/611/ΕΟΚ, 93/22/ΕΟΚ, 2000/12/ΕΚ, 2002/83/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ, καθώς και από τις οδηγίες τις αναφερόμενες στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της Οδηγίας 2003/41/ΕΚ, και οι θεματοφύλακες τις άδειες που προβλέπονται από τις οδηγίες 93/22/ΕΟΚ ή 2000/12/ΕΚ ή κατά την έννοια της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ.». Η απόφαση αυτή, η έναρξη ισχύος της οποίας αρχίζει την 22 Ιουλίου 2013, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2013 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ Αριθμ /35019 (5) Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας της Φι λαρμονικής του ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Προστασίας Αλ ληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παι δείας» ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ Δήμου Μαραθώνος. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 «Κύ ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι κών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α / ). 4. Την υπ αριθμ. 67/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Προστασίας Αλλη λεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας» ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ Δήμου Μαραθώνος, περί καθιέρωση της λειτουργίας της Φιλαρμονικής όλες τις εργάσιμες ημέ ρες της εβδομάδας κατά τις απογευματινές ώρες και το Σάββατο, αποφασίζουμε: Καθιερώνουμε τη λειτουργία της Φιλαρμονικής του ΝΠΔΔ «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» από Δευτέρα έως και Παρασκευή από 14:00 έως 21:00, το Σάββατο από 14:00 έως 19:00 καθώς και κατά τις επίσημες και τοπικές αργίες, διότι τα μαθήματα φιλαρμονικής μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο απογεύματα καθημερινών και Σάββατα. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί ται επιπλέον δαπάνη στον προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ, για το οικονομικό έτος 2013 και για τα επόμενα έτη. Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμ /36454 (6) Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας της Δη μοτικής Βιβλιοθήκης του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολι τισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος» Δήμου Αγί ου Δημητρίου.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 «Κύ ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι κών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α / ). 4. Την υπ αριθμ. 138/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητι σμού και Περιβάλλοντος» Δήμου Αγίου Δημητρίου, περί καθιέρωση της λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας κατά τις απογευματινές ώρες, αποφασίζουμε: Καθιερώνουμε τη λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιο θήκης από Δευτέρα έως και Παρασκευή από 08:00 έως 22:00, για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από την επισκεψιμότητα των δημοτών. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί ται επιπλέον δαπάνη στον προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ, για το οικονομικό έτος 2013 και για τα επόμενα έτη. Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμ /36456 (7) Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας του το μέα χορού του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλη τισμού και Περιβάλλοντος» Δήμου Αγίου Δημητρίου. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 «Κύ ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι κών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α / ). 4. Την υπ αριθμ. 137/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητι σμού και Περιβάλλοντος» Δήμου Αγίου Δημητρίου, περί καθιέρωσης της λειτουργίας του τομέα χορού όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας κατά τις απογευμα τινές ώρες, αποφασίζουμε: Καθιερώνουμε τη λειτουργία του τομέα χορού από Δευ τέρα έως και Παρασκευή από 09:00 έως 22:00, για την κά λυψη των αναγκών που προκύπτουν από την προσέλευση των ενηλίκων δημοτών αλλά και των μαθητών οι οποίοι παρακολουθούν τις πρωινές ώρες μαθήματα σχολείου. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί ται επιπλέον δαπάνη στον προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ, για το οικονομικό έτος 2013 και για τα επόμενα έτη. Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμ /36453 (8) Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας του Δη μοτικού Ωδείου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος» Δήμου Αγίου Δη μητρίου. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3584/2007 «Κύρω ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α / ). 4. Την υπ αριθμ. 139/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλη τισμού και Περιβάλλοντος» Δήμου Αγίου Δημητρίου, περί καθιέρωση της λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας κατά τις απογευματινές ώρες και τα Σάββατα, αποφασίζουμε: Καθιερώνουμε τη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου από Δευτέρα έως και Παρασκευή από 14:00 έως 22:00 και το Σάββατο από 08:00 έως 20:00, γιατί τα παρεχόμε να μαθήματα του Ωδείου γίνονται απογευματινές ώρες καθώς οι ενήλικοι δημότες εργάζονται και οι μαθητές παρακολουθούν τις πρωινές ώρες μαθήματα σχολείου. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί ται επιπλέον δαπάνη στον προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ, για το οικονομικό έτος 2013 και για τα επόμενα έτη. Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2013 Aριθμ /39422 (9) Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας του Δη μοτικού Κολυμβητηρίου του Οργανισμού Νεολαίας και Αθλητισμού του Δήμου Ελληνικού Αργυρού πολης. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 «Κύ ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι κών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α / ). 4. Την υπ αριθμ. 68/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Νεολαίας & Αθλη τισμού» του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, περί έγκρισης δεκαοκτάωρης λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, αποφασίζουμε:

6 34442 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Καθιερώνουμε τη 18ωρη λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αργυρούπολης, για την αθλητική περί οδο (Σεπτέμβριος 2013 έως Αύγουστος 2014), διότι το Δημοτικό Κολυμβητήριο λειτουργεί καθημερινά από τις 06:30 έως 23:30, λόγω των πολυάριθμων Αθλη τικών Τμημάτων Κολύμβησης, που παρέχει σε πάνω από 1000 αθλούμενους ετησίως, τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 8.489,00 περίπου σε βάρος του προ ϋπολογισμού του ΝΠΔΔ για το οικονομικό έτος 2013 που θα βαρύνει τους ΚΑ: και , δαπάνη ύψους ,00 περίπου προκαλείται για τα επόμενα έτη σε βάρος του ίδιου κωδικού του προϋπο λογισμού του ΝΠΔΔ. Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμ (10) Υπέρβαση ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κί νησης εκτός έδρας υπαλλήλων Π.Ε ΈΒρου οικονο μικού έτους ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/ ): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α / ) «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες δι ατάξεις». 3) Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α / ). 4) Τις διατάξεις του άρθρου 112 του Π.Δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α ) «Κώδικας Ν.Α.». 5) Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α / )«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορί στου χρόνου και άλλες διατάξεις». 6) Το υπ αριθμ /6145/0022/ έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 7) Τις υπ αριθμ /12894/0022/ και 2/66700/0022/ κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας. 8) Την υπ αριθμ. 4686/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Μακεδονίας Θράκης σχετικά με το ανώτατο όριο Ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στις Π.Ε. της Π.Α.Μ.Θ (ΦΕΚ 1617/Β / ). 9) Το υπ αριθμ. 3871/ απόφαση Τμ. Διοικητι κού Οικονομικού Ν. Ροδόπης. 10) Το υπ αριθμ 4082/ έγγραφο της Π.Α.Μ Θ Π.Ε ΈΒρου Τμ. Προσωπικού και Μισθοδοσίας. 11) Το υπ αριθμ. Δ.Υ. 12/09/2013 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΑΜ Θ συνολικού ύψους ,00 ευρώ ευρώ. 12) Το υπ αριθμ. Δ.Υ 12/09/2013 Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΑΜ Θ συνολικού ύψους ,08 ευρώ, αποφασίζουμε: Αυξάνουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ έτος ημερών μετακίνησης εκτός Έδρας των παρακάτω υπαλλήλων των υπηρετούντων στην Π.Ε. Έβρου της Πε ριφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ως εξής: Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε ΈΒρου ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9 Γεωτεχνικών ειδ. Γεωπόνων Π.Ε. ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΤΑ 20 ΗΜΕΡΕΣ Διεύθυνση Διοικητικού οικονομικού ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΤΑ 20 ΗΜΕΡΕΣ Κομοτηνή, 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ (11) Υπέρβαση ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κί νησης εκτός έδρας υπαλλήλων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου οικονομικού έτους ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α / ) «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλ λήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις». 3) Τις διατάξεις του άρθρου 9του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α / ). 4) Τις διατάξεις του άρθρου 112 του Π.Δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α ) «Κώδικας Ν.Α.». 5) Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α / ) «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορί στου χρόνου και άλλες διατάξεις». 6) Το υπ αριθμ /6145/0022/ έγγραφο του Γενικού λογιστηρίου του Κράτους. 7) Τις υπ αριθμ /12894/0022/ και 2/66700/0022/ κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας. 8) Την με αριθ.4686/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μακεδονίας Θράκης σχετικά με το ανώτατο όριο ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στις Π.Ε. της Π.Α.Μ.Θ (ΦΕΚ 1617/Β / ). 9) Το υπ αριθμ. 3871/ απόφαση Τμ. Διοικητι κού Οικονομικού Ν. Ροδόπης. 10) Το υπ αριθμ. 3740/ έγγραφο της Π.Α.Μ Θ Π.Ε Έβρου Τμ. Προσωπικού και Μισθοδοσίας. 11) Τα υπ αριθμ. Δ.Υ. 12/09/2013 απόφαση ανάληψης Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΑΜ Θ συνολικού ύψους ,30 ευρώ, αποφασίζουμε: Αυξάνουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ' έτος ημερών μετακίνησης εκτός Έδρας των παρακά τω υπαλλήλων των υπηρετούντων στην Π.Ε. ΈΒρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ως εξής: ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΑΔΟΣ Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε ΈΒρου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΤΑ 2 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Τ.Ε 20 ΗΜΕΡΕΣ 6 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε 20 ΗΜΕΡΕΣ 6 ΟΔΗΓΩΝ Δ.Ε 20 ΗΜΕΡΕΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ Δ.Ε 20 ΗΜΕΡΕΣ 1 ΕΡΓΑΤΩΝ Υ. Ε 20 ΗΜΕΡΕΣ Κομοτηνή, 12 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (12) Στην υπ αριθμ. 8039/11010/13/ / από φαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Φ.Ε.Κ τ.β /2013), στην παράγραφο 5, στο πλαίσιο «ΜΙΣΘΩΜΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗ» διορθώνεται: Το εσφαλμένο πόσο των «979,50», Με ορθό ποσό των «0,00» και Στην παράγραφο 25, στο πλαίσιο ΚΑΕ διορθώνεται: Το εσφαλμένο: ΚΑΕ 9811, Στο ορθό ΚΑΕ (Από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης) (13) Στην υπ αριθμ. Φ.2759/2012/ / απόφα ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη σης Αττικής που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 261/ (τεύχος Β ), στη σελίδα 4594, στη στήλη Α, στον στίχο 6 εκ των άνω διορθώνεται: Το λανθασμένο: « », Στο ορθό: « ». (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής) (14) Στην υπ αριθμ. ΙΕ/87218/2631/ΝΝ80678/Ν. 1892/90/ (ΑΔΑ: ΒΛΩ27ΛΒ ΝΦΕ) απόφαση του Περι φερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που δημο σιεύθηκε στο τ.β 2011/ με την οποία ανακα λείται η υπ αριθμ. 1474/ΝΝ80678/Ν.1892/90/ (ΦΕΚ 268/τ.Α.Π.Σ./ ) απόφαση υπαγωγής του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακε δονίας Θράκης, όπως ολοκληρώθηκε με την υπ α ριθμ. ΔΣΑ/1269/ΝΝ80678/Ν. 1892/90/ (ΦΕΚ 74/ τ.α.π.σ./ ) απόφαση και πιστοποιήθη κε η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας με την υπ

8 34444 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αριθμ. ΔΣΑ/3218/ΝΝ80678/Ν.1892/90/ (ΦΕΚ 198/ τ.α.π.σ./ ) απόφαση, με την οποία υπήχθη στις διατάξεις του Ν. 1892/90, επένδυση της εταιρείας «ΡΕΚΟΡ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» που αφορούσε την ίδρυ ση μονάδας παραγωγής συσσωρευτών αυτοκινήτων στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής του Ν. Ροδόπης, διορθώνεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2: Το εσφαλμένο: «Διατάσσουμε την επιστροφή στο Δη μόσιο, του συνόλου της καταβληθείσας επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου ποσού ,89 προ σαυξημένο κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από της εκάστοτε καταβολής», Στο ορθό: «Διατάσσουμε την επιστροφή στο Δημόσιο, του συνόλου της καταβληθείσας επιχορήγησης και επι δότησης επιτοκίου ποσού ,09 προσαυξημένο κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από της εκάστοτε καταβολής». (Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2815 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλ λήλων της Αρχής Καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3646 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της ΜΟΔ Α.Ε....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3315 12 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δή λωσης στοιχείων ακινήτων έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 751 6 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ύψους επιχορήγησης του Εθνικού Κέ ντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1316 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Είδος και ποσοστό δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 196 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ορισμός προσόντος διορισμού εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία μαθημάτων στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 996 29 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτε ρινές ώρες καθώς και εργασία κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39511 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3395 17 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλή λων της Υπηρεσίας Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2114 27 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12401 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1167 18 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής στο Γενικό Γραμματέα της Βουλής σχετικά με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3286 9 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στον Rashed jalal Khlled.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11493 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 655 21 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της ΔΟΥ Λευκάδας έτους 2013....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3364 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2624 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία για το προσωπικό του Υπουρ γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4687 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 361 16 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παγίου κατ αποκοπή χορηγήματος κα θαριότητας για την Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13723 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1222 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή προσωπικού στα Υπουργεία Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14189 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 946 15 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Στεγαστική αποκατάσταση παλιννοστούντων ομο γενών από χώρες της τέως Σοβιετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11081 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1021 3 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3410 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Β 1087484 ΕΞ 2012/7 6 2012 (Β 1839) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11787 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 689 26 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΔΕΔΕΚΟ 50051/ ΔΕΚ02348/21.11.2012... 1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2032 25 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/266/8788/ 02.09.2013 απόφασης κατανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3356 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων στο Γραφείο του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3199 17 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσί ου διάρκειας 26 εβδομάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2143 5 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Επιστημονικού Συμβουλίου ΝΙΜΤΣ.... 1 Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 81 19 Ιανουαρίου 2015 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Πάγιας Επιχορήγησης Καθαριότητας. 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 50984/7947/22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 5 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Διευθυντή της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1407 3 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Γραφείου Εισαγγελέα Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα