ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 35151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ Καθορισμός προδιαγραφών Γηπέδων Γκολφ. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α /118/ ), όπως ισχύει, και ιδίως του άρθρου 2 παρ. 8. β. του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδο τικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Φ.Ε.Κ. Α /180/ ), όπως ισχύει. γ. Του ν. 4179/2013 «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, ανα διάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α /175/ ). δ. Του ν. 4276/2014 «Απλούστευση διαδικασιών λει τουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατά ξεις» (ΦΕΚ Α /155/ ). ε. Του ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Με σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής » (Φ.Ε.Κ. Α /152/ ). στ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. A /98/ ). ζ. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α /112/ ), όπως ισχύει. η. Του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Φ.Ε.Κ. 141 Α ), όπως ισχύει. θ. Του π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. Α /141/ ). 2. Την υπ αριθμ /6/ απόφαση του Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός προδιαγραφών δημι ουργίας Γηπέδων Γκολφ, Προδιαγραφές κτιριακών εγκα ταστάσεων Γηπέδων Γκολφ» (ΦΕΚ Β /42/ ), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ αριθμ. Τ/15802/ απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Τροποποίηση της /6/ υπουργικής απόφασης Καθορι σμός προδιαγραφών δημιουργίας Γηπέδων Γκολφ, Προ διαγραφές κτιριακών εγκαταστάσεων Γηπέδων Γκολφ» (ΦΕΚ Β /1927/ ) και την υπ αριθμ 2748/ απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού «Τροποποίηση της αριθμ /6/ απόφασης του Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός προδιαγραφών δημιουργίας Γηπέδων Γκολφ, Προδιαγραφές κτιριακών εγκαταστάσεων Γηπέδων Γκολφ» (ΦΕΚ Β /42), όπως τρο ποποιήθηκε με την Τ/15802/ απόφαση του Υφυ πουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β /1927)» (ΦΕΚ Β /532/ ). 3. Το π.δ. 43/2002 «Κατάταξη των κύριων ξενοδοχεια κών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών» (ΦΕΚ Α /43/ ». 4. Την ανάγκη επανακαθορισμού των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών, καθώς και των λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία γηπέδων γκολφ με βάση την υιοθέτηση των οδηγιών και κατευθύνσεων της USGA (United States Golf Association). 5. Την γνωμοδότηση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, η οποία παρέχεται με το υπ αριθμ. πρωτοκόλλου 1125/ έγγραφο. 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε ως ακολούθως τις προδιαγραφές δημι ουργίας γηπέδων γκολφ: Άρθρο 1 Ορισμός 1.1. Γήπεδο γκολφ καλείται η οριοθετημένη έκταση, με τις προβλεπόμενες από τις παρούσες προδιαγραφές αθλητικές και κτιριακές εγκαταστάσεις, για την άσκηση του αθλήματος του γκολφ, κατόπιν έκδοσης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα δι αδικασία. Τα γήπεδα γκολφ αποτελούν εγκατάσταση ειδικής τουριστικής υποδομής της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2160/ Είδη γηπέδων γκολφ.

2 35152 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τα γήπεδα γκολφ διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: α. Γήπεδα γκολφ 9 οπών. β. Γήπεδα γκολφ 18 οπών. γ. Γήπεδα γκολφ 27 οπών. δ. Γήπεδα γκολφ 36 οπών Γήπεδα γκολφ όλων των παραπάνω κατηγοριών είναι δυνατό να ανεγείρονται είτε αυτοτελώς είτε ως τμήμα σύνθετου τουριστικού καταλύματος της περίπτω σης Γ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, είτε σε συνδυασμό µε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα των υποπεριπτώσεων α έως δ της περίπτωσης Α της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, τα οποία διαθέτουν τον ελάχιστο αριθμό υπνοδωματίων που προ βλέπεται ανά λειτουργική μορφή στο π.δ. 43/2002 και τα οποία διαθέτουν ήδη, ή μπορούν να αποκτήσουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας. Άρθρο 2 Γενικές προδιαγραφές δημιουργίας γηπέδων γκολφ 2.1. Ενιαία έκταση Το γήπεδο γκολφ δημιουργείται από έναν φορέα εκμετάλλευσης σε έκταση, η οποία νοείται ως ενιαίο σύνολο και η οποία μπορεί, εν όλω ή εν μέρει, να ανήκει σε έναν ή περισσότερους ιδιοκτήτες εξ αδιαιρέτου, ή/ και να είναι μισθωμένη, ή/και να έχει συσταθεί επί αυ τής δικαίωμα επιφανείας, ή/και να έλκονται επί αυτής δικαιώματα εξ άλλης σύμβασης Η γνωμοδότηση για την καταλληλότητα της έκτασης για τη δημιουργία γηπέδου γκολφ, η έγκριση και η άδεια δόμησης και το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας γηπέδου γκολφ εκδίδονται στο όνομα του εκάστοτε φορέα εκμετάλλευσης του γηπέδου γκολφ, ο οποίος είναι κύριος, ή/και μισθωτής, ή/και επιφανειούχος, ή/και έλκει εξ άλλης σύμβασης δικαιώματα επί του γηπέδου ή των γηπέδων από τα οποία αποτελείται η έκταση Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα εκμετάλλευ σης της έκτασης για την οποία έχει εκδοθεί γνωμοδότη ση καταλληλότητας για τη δημιουργία γηπέδου γκολφ, υποβάλλονται τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α, β και ζ του άρθρου 9 της απόφασης αυτής. Στην περί πτωση αυτή δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότηση για την καταλληλότητα Σε περίπτωση εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας, δεν χορηγείται έγκριση δημιουργίας γηπέδου γκολφ σε με μονωμένο ή μεμονωμένους κυρίους ποσοστών εξ αδιαι ρέτου ιδιοκτησίας. Το σύνολο των ποσοστών ιδιοκτησί ας των αιτούντων θα πρέπει να καλύπτει το 100% της ιδιοκτησίας. Όπου υπάρχει κτηματολόγιο, προσκομίζεται θεωρημένο απόσπασμα κτηματολογίου Σε περίπτωση μίσθωσης ή υπομίσθωσης όλου ή τμήματος της έκτασης, η ελάχιστη διάρκεια της μίσθω σης ή υπομίσθωσης ορίζεται σε δέκα (10) τουλάχιστον έτη, εφόσον το γήπεδο γκολφ ανεγείρεται είτε αυτοτε λώς είτε ως τμήμα σύνθετου τουριστικού καταλύματος. Στην περίπτωση που το γήπεδο γκολφ ανεγείρεται σε συνδυασμό με κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα, η ελάχι στη διάρκεια της μίσθωσης ή υπομίσθωσης ορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 43/ Στην έκταση επί της οποίας δημιουργείται το γήπεδο γκολφ μπορούν να περιλαμβάνονται και ρέματα, δρόμοι, γενικότερα φυσικά εμπόδια και τεχνικά έργα, εφόσον τα εκατέρωθεν τμήματα μπορούν να ενοποιη θούν λειτουργικώς. Σε κάθε περίπτωση για τη διατήρη ση του ενιαίου της έκτασης πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα γεφύρωσης του ρέματος ή του δρόμου ή ενοποίησης του/των γηπέδου/ων με τεχνικό έργο και να προσκομίζεται βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί εγκρίσεως κατασκευής του σχετικού έργου, το οποίο θα πρέπει πραγματοποιηθεί με δαπάνη του φορέα εκ μετάλλευσης του έργου Εφ όσον η έκταση του γηπέδου γκολφ εφάπτεται με ρέμα ή διασχίζεται από ρέμα θα πρέπει, πριν την εκτέλεση οποιωνδήποτε εργασιών, να έχει προηγηθεί η οριοθέτησή του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθ. 188, 345 παρ. 16 και 349 του Κώδικα Βασικής Πολε οδομικής Νομοθεσίας (π.δ. της 14/ , ΦΕΚ Δ 580) Για τη δημιουργία ενός γηπέδου γκολφ, η ελάχιστη συνολική και ενιαία κατά την έννοια της παραγράφου 2.1 του άρθρου αυτού, ορίζεται ως ακολούθως: α. Γήπεδο 9 οπών: τ.μ., λαμβάνοντας υπόψη το ανάγλυφο του εδάφους. β. Γήπεδο 18 οπών: τ.μ., λαμβάνοντας υπόψη το ανάγλυφο του εδάφους. γ. Γήπεδο 27 και 36 οπών: για τον υπολογισμό της ελάχιστης απαιτούμενης επιφάνειας των γηπέδων 27 και 36 οπών, λογίζεται κατ αναλογία ποσοστό προσαύξη σης της συνολικής επιφανείας γηπέδου γκολφ 18 οπών ( τ.μ.), κατ' ελάχιστο 40 % ανά 9 επιπλέον οπές Ένα γήπεδο γκολφ περιλαμβάνει τους αθλητικούς χώρους και τους συμπληρωματικούς χώρους προπό νησης και εκμάθησης, τις εγκαταστάσεις της Λέσχης γκολφ και τις βοηθητικές κτιριακές εγκαταστάσεις. Οι προδιαγραφές δημιουργίας γηπέδων γκολφ της παρούσας απόφασης αφορούν σε: α. Προδιαγραφές αθλητικού χώρου γηπέδου γκολφ και συμπληρωματικών χώρων προπόνησης β. Προδιαγραφές κτιριακών εγκαταστάσεων Λέσχης γκολφ (Golf Clubhouse) γ. Προδιαγραφές βοηθητικών κτιριακών εγκαταστά σεων δ. Προδιαγραφές συστήματος άρδευσης Άρθρο 3 Προδιαγραφές αθλητικού χώρου γηπέδου γκολφ και συμπληρωματικών χώρων προπόνησης και εκμάθησης 3.1. Ο αθλητικός χώρος του γηπέδου γκολφ, ανάλο γα με το μέγεθός του, περιλαμβάνει ένα συγκεκριμένο αριθμό διαδρομών (FAIRWAYS). Κάθε διαδρομή περι λαμβάνει, ανάλογα με το σχεδιασμό του γηπέδου τρεις τουλάχιστον αφετηρίες (TEES) και καταλήγει σε ένα χώρο απόληξης (GREEN). Οι διαδρομές περιλαμβάνουν παγίδες άμμου (BUNKERS) καθώς και άλλα εμπόδια (π.χ. λίμνες, υδάτινα στοιχεία) που ανεβάζουν τη δυσκολία της διαδρομής επιτείνοντας το ενδιαφέρον του παι χνιδιού, ενώ στην έκταση του γηπέδου και μεταξύ των διαδρομών, αναπτύσσονται φυτεύσεις που εντάσσο νται λειτουργικά στο σχεδιασμό του γηπέδου (ROUGH AREAS). Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον αθλητικό χώρο ενός γηπέδου γκολφ είναι τα εξής: 3.2. Αφετηρίες (TEES) Έκαστη εξ αυτών είναι ελαχίστης επιφανείας 70 τ.μ.. Τα διαφορετικά TEES της ίδιας οπής θα πρέπει να είναι διατεταγμένα μεταξύ τους, έτσι ώστε το άθλημα να διεξάγεται με ασφάλεια. Δυνητικά συνενώνονται με ταξύ τους σε µία ενιαία επιφάνεια αναλόγου συνολικής

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) εκτάσεως. Η απόσταση ασφαλείας εκάστου ΤΕΕ από το προηγούμενο GREEN θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 μέτρα Τα ΤΕΕS αριθμούνται κατά την αντίστοιχη δια δοχική αρίθμηση των διαδρομών. Το υπ' αριθμ. 1 ΤΕΕ υποχρεωτικά και το υπ' αριθ. 10 δυνητικά, βρίσκονται στις πλησιέστερες θέσεις προς τη λέσχη του γηπέδου Κάθε ΤΕΕ φέρει τις ενδείξεις εκκινήσεως (ΤΕΕ MARKERS) με τα ακόλουθα χρώματα ανά κατηγορία: α. λευκό για τους επαγγελματίες παίκτες, (PRO), β. κίτρινο για τους άνδρες, (MEN), γ. γαλάζιο για άνδρες άνω των 50 ετών, (SENIORS), δ. κόκκινο για τις γυναίκες, (LADIES), Σε κάθε ΤΕΕ τοποθετείται πινακίδα, (TEE PLATE), όπου αναγράφεται το μήκος της διαδρομής σε μέτρα ή υάρδες, ο ιδανικός αριθμός κτυπημάτων που απαιτού νται για την κάλυψή της (PAR) και δυνητικά ο βαθμός δυσκολίας της διαδρομής (STROKE INDEX) Διαδρομές (FAIRWAYS) Διαδρομή (FAIRWAY) ονομάζεται η επιφάνεια που συνδέει τα TEES µε τα GREENS. Οι διαδρομές (FAIRWAYS) καλύπτουν περίπου το 30% της συνολικής επιφάνειας του γηπέδου. Κάθε διαδρομή, ανάλογα με το μήκος της (PAR) περιλαμβάνει μία ή δύο περιοχές όπου αναμένεται να προσγειωθεί το μπαλάκι μετά από ένα μακρινό χτύπημα (LANDING AREAS). Το ελάχιστο πλά τος της διαδρομής, στην περιοχή των LANDING AREAS δεν δύναται να είναι μικρότερο των 45 μέτρων Η διάταξη των διαδρομών είναι τέτοια, ώστε ειδικά στην περιοχή των LANDING AREAS να υφίσταται μεταξύ των κεντρικών αξόνων σχεδιασμού τους, (CENTRE LINES), απόσταση ασφαλείας περίπου 45 μέτρων, λαμβάνοντας πάντα υπόψη και το ανάγλυφο του εδάφους Η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας του κεντρικού άξονα μιας διαδρομής από παρακείμενους δρόμους, ιδιοκτησίες, περιφράξεις, κτίρια κλπ. καθορίζεται στα 45 μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη και τη μορφολογία του εδάφους Οι διαδρομές αριθμούνται από τον αριθμό 1 έως τον αριθμό 9, 18, 27 ή 36 ανάλογα με το μέγεθος του γηπέδου και, ανάλογα προς τον ιδανικό αριθμό χτυπη μάτων που απαιτούνται για την κάλυψή τους, χαρακτη ρίζονται ως PAR 3, PAR 4 ή PAR Ένα γήπεδο 18 οπών περιλαμβάνει συνήθως: α. 4 διαδρομές PAR 3 κυμαινόμενου μήκους µ. (απόσταση μετρούμενη από το ανδρικό ΤΕΕ). β. 10 διαδρομές PAR 4 κυμαινόμενου μήκους µ. (απόσταση μετρούμενη από το ανδρικό TEE). γ. 4 διαδρομές PAR 5 κυμαινόμενου μήκους µ. (απόσταση μετρούμενη από το ανδρικό ΤΕΕ). Οι πιο πάνω διαδρομές μοιράζονται κατά ισομοιρία ανά 9 οπές, για γήπεδα 9, 27 και Χώροι απόληξης (GREEN) Ονομάζονται οι περιοχές απολήξεως των δια δρομών και χαρακτηρίζονται από την σχεδόν επίπεδη ή οµαλής κλίσεως επιφάνεια που περιβάλλει την οπή. Η επιφάνεια αυτή είναι καλυμμένη από χλοοτάπητα ει δικής ποικιλίας και υποδομής Η ελάχιστη επιφάνεια κάθε GREEN είναι 450 τ.μ.. Τα GREENS διατάσσονται με τέτοιο τρόπο, ώστε το GREEN της διαδρομής υπ' αριθμ. 18 να είναι υποχρεω τικά πλησίον της λέσχης και το GREEN της διαδρομής υπ' αριθμ. 9 να είναι δυνητικά πλησίον αυτής Σε κάθε GREEN υπάρχει ειδική πλαστική υποδο χή, επί της οποίας στερεώνεται ο ειδικός ενδεικτικός ιστός σημαίας κάθε GREEN, σύμφωνα µε τους διεθνείς κανονισμούς Παγίδες άμμου (BUNKER). Οι παγίδες άμμου είναι διάσπαρτες σε διάφορα στρατηγικά, κατά τη σχεδίαση του γηπέδου, σημεία και αποσκοπούν στην αύξηση του ενδιαφέροντος και της δυσκολίας του παιχνιδιού. Η επιφάνειά τους είναι κυμαινόμενη και συνιστάται να είναι κατ ελάχιστο 50 τ.μ., κυκλικού ή ελεύθερου περιγράμματος και ελαχίστου βάθους 0,30 µ.. Εντός των παγίδων τοποθετείται άμμος, κατά προτίμηση ποτάμιας προελεύσεως Φυτεύσεις (ROUGH AREAS) Στο σχέδιο Γενικής Διάταξης των εγκαταστά σεων του γηπέδου γκολφ (MASTER PLAN) εντάσσεται και το ειδικότερο σχέδιο φυτεύσεως των ελεύθερων χώρων που ευρίσκονται μεταξύ των διαδρομών (ROUGH AREAS). Οι ελεύθεροι χώροι μεταξύ των διαδρομών (ROUGH AREAS) καλύπτουν περίπου το 60% της συ νολικής επιφάνειας του γηπέδου Η επιλογή των φυτών θα πρέπει να γίνεται βά σει κηποτεχνικής μελέτης, συντασσόμενης από ειδικό Γεωπόνο ή Δασολόγο, ώστε τα είδη των φυτών που θα χρησιμοποιηθούν να είναι προσαρμοσμένα στο πε ριβάλλον και τις κλιματολογικές συνθήκες της περιο χής και να συνδυάζονται βοτανολογικά µε τη χλωρίδα του ευρύτερου χώρου. Η θέση φυτεύσεως, αλλά και τα είδη που θα επιλεγούν, θα πρέπει να δημιουργούν τα λιγότερα δυνατά προβλήματα στη λειτουργία και συντήρηση του γηπέδου (παρενόχληση δια των ριζών, σκίαση, πτώση φύλλων κ.λπ.). Η φύτευσή τους γίνεται κατά προτίμηση κατά θέσεις, ώστε η άρδευσή τους να είναι δυνατή χωρίς δημιουργία λάκκων ποτίσματος Η τελική διάταξη, διαμόρφωση και σύνθεση των φυτεύσεων σε συνδυασμό με την τοποθέτηση των BUNKERS, αλλά και άλλων εμποδίων, όπως περιγρά φονται στην παράγραφο 3.7 του άρθρου αυτού αποτελεί αντικείμενο αρχιτεκτονικής μελέτης τοπίου, η οποία συντάσσεται είτε αποκλειστικά από τον αρχιτέκτονα του γηπέδου γκολφ, είτε από τον αρχιτέκτονα του γη πέδου γκολφ σε συνεργασία µε αρχιτέκτονα τοπίου Λοιπά εμπόδια Επιτρέπεται, για λόγους ποικιλίας στη σύνθεση ή και αμέσου σχέσεως µε το άθλημα, η τοποθέτηση και άλ λων εμποδίων κυρίως υδάτινης μορφής (ρυάκι, τεχνη τή λίμνη κ.λπ.), υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει επάρκεια νερού στην περιοχή ανάπτυξης του γηπέδου, αντικείμενο που εξετάζεται στο στάδιο της περιβαλλο ντικής αδειοδότησης του έργου Συμπληρωματικοί αθλητικοί χώροι προπόνησης και εκμάθησης Για κάθε είδος γηπέδου της παραγράφου 1.2 του άρθρου 1, στα στοιχεία που προβλέπονται αναφορικά µε τις αθλητικές δραστηριότητες του γηπέδου, θα πρέ πει να υπάρχει Γήπεδο Προπονήσεως (Practice Ground), σκοπός του οποίου είναι η προπόνηση, διδασκαλία και εξάσκηση των παικτών. Η διαμόρφωσή του γίνεται κατά προτίμηση πλησίον της λέσχης του γηπέδου γκολφ, ώστε να είναι ευχερής και σύντομη η πρόσβαση προς αυτό. Το ελάχιστο μήκος του Practice Ground θα πρέπει να είναι 280 μ, ενώ το ελάχιστο πλάτος 90 μ.. Προαι ρετικά, πλησίον του Practice Ground μπορεί να κατα

4 35154 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σκευαστεί αποθήκη ελάχιστου εμβαδού 30 τ.μ. για τη φύλαξη των υλικών του Practice Ground Σε κάθε είδος γηπέδου της παραγράφου 1.2 του άρθρου 1, μπορούν προαιρετικά να προστεθούν: α. Green ασκήσεως (Putting Green) για εξάσκηση σε μικρά κτυπήματα, που κατασκευάζεται όπως τα GREEN, αλλά είναι μικρότερης επιφάνειας και τοποθετείται δυ νητικώς στο χώρο γύρω από το κτίριο της λέσχης. Η επιφάνειά του δεν είναι δυνατόν να είναι μικρότερη των 300 τ.μ.. β. Green ασκήσεως (Pitch and Putt Green), για εξάσκη ση σε κοντινά κτυπήματα µε αντίστοιχες παγίδες άμμου. Άρθρο 4 Προδιαγραφές κτιριακών εγκαταστάσεων λέσχης γκολφ 4.1. Η λέσχη γκολφ αποτελεί το σημείο υποδοχής παικτών και επισκεπτών, καθώς και το κέντρο ελέγχου των δραστηριοτήτων εντός του γηπέδου. Η επιλογή της θέσης και ο σχεδιασμός των εγκαταστάσεων της λέσχης γκολφ θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε: να διασφαλίζεται ο άμεσος έλεγχος και η επαρ κής υποστήριξη των αθλητικών δραστηριοτήτων του γηπέδου, να παρέχει όλες της απαραίτητες υποδομές στους παίκτες του γκολφ για την άρτια διεξαγωγή του αθλή ματος, να διαθέτει υποδομές αναψυχής όπως εστιατόριο, καφέ μπαρ, κ.λπ., για την ψυχαγωγία τόσο των παικτών του γκολφ όσο και των ανεξάρτητων επισκεπτών Το μέγεθος των εγκαταστάσεων της λέσχης γκολφ και ο επιμέρους σχεδιασμός τους, πληροί της ανάγκες της λειτουργίας του αντίστοιχου γηπέδου. Διακρίνονται τρεις κατηγορίες λεσχών γκολφ με τα ακόλουθα μεγέθη εγκαταστάσεων: α. Μικρή λέσχη γκολφ, συνολικής μικτής επιφάνειας 950 τ.μ. β. Μεσαία λέσχη γκολφ, συνολικής μικτής επιφάνειας τ.μ. γ. Μεγάλη λέσχη γκολφ, συνολικής μικτής επιφάνειας τ.μ Σε γήπεδα γκολφ 9 οπών κατασκευάζεται τουλά χιστον μικρή λέσχη γκολφ. Σε γήπεδα γκολφ 18 οπών κατασκευάζεται τουλάχιστον μεσαία λέσχη γκολφ και σε γήπεδα γκολφ 27 ή 36 κατασκευάζεται μεγάλη λέ σχη γκολφ Σημαντικός παράγοντας για τη διαστασιολόγηση των εγκαταστάσεων της λέσχης γκολφ είναι η δυνα τότητα παροχής υπηρεσιών εστίασης σε εσωτερικό χώρο για το σύνολο των συμμετεχόντων σε ένα διεθνές τουρνουά γκολφ (κατά μέσο όρο 140 άτομα). Στη μικρού μεγέθους λέσχη γκολφ δεν υπάρχει η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών εστίασης σε εσωτε ρικό χώρο για το σύνολο των συμμετεχόντων σε ένα τουρνουά γκολφ. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και εξωτερικοί χώροι. Στη μεσαίου μεγέθους λέσχη γκολφ μπορεί να παρέ χονται υπηρεσίες εστίασης σε εσωτερικό χώρο για το σύνολο των συμμετεχόντων σε ένα τουρνουά γκολφ, με την προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιηθούν και εσωτερικοί χώροι που στην κανονική λειτουργία δεν χρησιμοποι ούνται ως χώροι εστίασης. Στην περίπτωση της μεγάλου μεγέθους λέσχης γκολφ είναι δυνατή η παροχή υπηρεσιών εστίασης σε εσωτε ρικό χώρο για το σύνολο των συμμετεχόντων σε ένα τουρνουά γκολφ με παράλληλη λειτουργία εστιατορίου για επισκέπτες. 4.5 Υποχρεωτικές εγκαταστάσεις λέσχης γκολφ. Οι εγκαταστάσεις που κατ ελάχιστον θα πρέπει να περιλαμβάνονται, καθώς και η ελάχιστη απαιτούμενη συνολική καθαρή επιφάνεια αυτών, ορίζονται στον πί νακα που ακολουθεί (Πίνακας 1), για κάθε μια από τις λειτουργίες της λέσχης γκολφ. Οι εγκαταστάσεις κάθε λειτουργίας μπορεί να αναπτύσσονται είτε σε διακεκρι μένους χώρους είτε όχι, ανάλογα με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη λειτουργικότη τα της λέσχης γκολφ. Για τον υπολογισμό της συνολικής μικτής επιφάνειας για κάθε τύπο λέσχης γκολφ, εκτιμάται ότι η συνολική επιφάνεια τοίχων, διαδρόμων, μηχανολογικών, ηλεκτρο λογικών, τηλεπικοινωνιακών και λοιπών συναφών εγκα ταστάσεων αποτελεί ποσοστό περίπου 35% επί της συνολικής καθαρής επιφάνειας. Το ποσοστό αυτό είναι ενδεικτικό και δεν αποτελεί δέσμευση για το σχεδιασμό της λέσχης γκολφ. Για τις λειτουργίες «Υποδοχή / Κατάστημα γκολφ» και «Εστίαση/Εκδηλώσεις», ένα ποσοστό μέχρι 25% των απαιτούμενων επιφανειών για τις εγκαταστάσεις του Πίνακα 1, μπορεί να καλύπτεται από ημιυπαίθριους χώ ρους. Σε εγκαταστάσεις γηπέδων γκολφ που ανεγείρονται σε συνδυασμό με κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα των περιπτώσεων α έως δ της περίπτωσης Α της παραγρά φου 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 ή αποτελούν τμήμα σύνθετου τουριστικού καταλύματος της περίπτωσης Γ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, οι κοινόχρηστοι χώροι που απαιτούνται, βάσει προδιαγρα φών, για το σύνολο των εγκαταστάσεων (κύριο ξενο δοχειακό κατάλυμα, γήπεδο γκολφ, σύνθετο τουριστικό κατάλυμα), μπορούν είτε να κατανέμονται μεταξύ των επιμέρους εγκαταστάσεων, με την προϋπόθεση να δια σφαλίζεται η λειτουργικότητά τους και να υλοποιείται το σύνολο των απαιτούμενων, από τις ισχύουσες διατά ξεις, κοινόχρηστων χώρων, είτε να ενσωματώνονται σε ένα κτίριο που θα εξυπηρετεί συνολικά τις ανάγκες του γηπέδου γκολφ και του ξενοδοχειακού καταλύματος ή του σύνθετου τουριστικού καταλύματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 35155

6 35156 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 35157

8 35158 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 6 Προδιαγραφές συστήματος άρδευσης Ο σχεδιασμός του αρδευτικού συστήματος του γη πέδου γκολφ αποτελεί τμήμα της γενικότερης μελέ της του γηπέδου και απαιτείται για όλα τα γήπεδα τις παραγράφου 1.2 του άρθρου 1. Το αρδευτικό σύστημα ελέγχεται από κέντρο ελέγχου (π.χ. προγραμματιστή ή ηλεκτρονικό υπολογιστή), που συντονίζει μια σειρά από δορυφορικά κέντρα ελέγχου εντός του γηπέδου, ώστε να εξασφαλίζεται ο προγραμματισμός αρδεύσεως επί ημερησίας και εβδομαδιαίας βάσεως. Το αρδευτικό σύστημα περιλαμβάνει κατ ελάχιστο τα ακόλουθα: Αντλιοστάσιο καταθλίψεως εντός ιδιαίτερου οικί σκου, το οποίο συντίθεται από αντλίες, πιεστικά δοχεία, κ.λπ. όργανα αυτοματισμού και ελέγχου. Υπόγειες σωληνώσεις διανομής του νερού. Τηλεελεγχόμενες δικλείδες (βάννες). Ηλεκτρονικά ελεγχόμενοι εκτοξευτήρες νερού, ανα δυομένου τύπου (POP UPS). Δορυφορικά κέντρα ελέγχου των εκτοξευτήρων νερού. Σημεία λήψεως νερού µε δικλείδες ταχείας συν δέσεως. Αυτόνομο σύστημα πυρασφάλειας γηπέδου συνδε δεμένο με το δίκτυο άρδευσης. Άρθρο 7 Προορισμοί γκολφ Εφόσον σε μία περιοχή λειτουργούν τουλάχιστον δύο γήπεδα γκολφ δεκαοκτώ (18) οπών, η δε απόστα ση εκάστου γηπέδου από το αμέσως γειτονικό του δεν είναι μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) χιλιομέτρων και η χρονοαπόσταση όχι μεγαλύτερη των τριάντα (30) λεπτών, η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται ως προορισμός γκολφ (golf destination ή golf cluster) με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού. Για τα εν λόγω γήπεδα, εφόσον αυτά ανήκουν στην ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο, δυνάμει μακροχρόνιων συμφωνητικών συνεργασίας και αλληλοεξυπηρέτησης ισχύος τουλά χιστον 15 ετών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης έκδοσης άδειας δόμησης, ισχύουν τα ακόλουθα: α. Σε κάθε περίπτωση, για το δεύτερο γήπεδο, θα πρέ πει να υπάρχουν εγκαταστάσεις μικρής λέσχης γκολφ, ανεξαρτήτως του είδους του γηπέδου. β. Για το δεύτερο γήπεδο, οι συνολικές ελάχιστες απαιτήσεις σε επιφάνειες για τις βοηθητικές κτιριακές εγκαταστάσεις του άρθρου 5 μπορούν να μειώνονται κατά 50%. Άρθρο 8 Κριτήρια καταλληλότητας γηπέδου Τα γήπεδα γκολφ αδειοδοτούνται από την κατά περί πτωση αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με τις οικείες διατά ξεις. Η υπηρεσία αυτή, αφού εξετάσει τα δικαιολογητικά του άρθρου 9, γνωμοδοτεί στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή ως προς την καταλληλότητα του γηπέδου γκολφ στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του γηπέδου γκολφ σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 2 του ν. 4014/2011. Κατά την γνωμοδότησή της εξετάζονται και αξιολογούνται τα ακόλουθα κριτήρια: α. Η έκταση του γηπέδου ή των γηπέδων στα οποία πρόκειται να δημιουργηθεί το γήπεδο γκολφ πρέπει να είναι ενιαία, κατά την έννοια της παραγράφου 2.1. του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης και να ανήκει σε έναν ή περισσότερους ιδιοκτήτες εξ αδιαιρέτου, επιπλέ ον δε το σύνολο των ποσοστών ιδιοκτησίας να καλύπτει το 100% της έκτασης. β. Ελάχιστη επιφάνεια ενιαίου γηπέδου γκολφ σύμ φωνα με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 της παρούσας, ανάλογα με την κατηγορία του γηπέδου γκολφ. γ. Οι υποχρεωτικές αποστάσεις από γειτονικές χρή σεις προκύπτουν από τον εξής πίνακα: ΧΡΗΣΗ ΟΧΛΟΥΣΑ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ (μέσης και υψηλής όχλησης) ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΑΣΥΜ ΒΙΒΑΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑ ΡΙΣΜΟΙ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 500 μέτρα. Επιτρέπεται να μειώ νεται η απαιτούμενη απόσταση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θα τεθούν στην ΜΠΕ μέτρα ή 700 μέτρα εφόσον δεν είναι σε οπτική επαφή με το γήπεδο γκολφ. Ως περιοχές με ασυμβίβαστη χρήση νοούνται αυτές που δημιουργούν ιδιαίτε ρη όχληση, όπως εγκαταστάσεις επεξεργασίας στερεών αποβλή των, στάβλοι, θερμοκήπια κ.λπ. Επιτρέπεται να μειώνεται η απαι τούμενη απόσταση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θα τεθούν στην ΜΠΕ. 200 μέτρα. Επιτρέπεται να μει ώνεται η απαιτούμενη απόστα ση σύμφωνα με τις προϋποθέ σεις που θα τεθούν στην ΜΠΕ. Ως ελάχιστη υποχρεωτική απόσταση από γειτονικές χρήσεις θεωρείται η απόσταση μεταξύ του ακραίου σημείου της πλησιέστερης προς τη γειτονική χρήση δο μημένης επιφάνειας του γηπέδου γκολφ και του ακραίου σημείου της δομημένης επιφάνειας ή εγκατάστασης της γειτονικής χρήσης. δ. Η δημιουργία γηπέδων γκολφ σε εκτάσεις που έχουν χαρακτηρισθεί εν όλω ή εν μέρει ως δάση ή δα σικές εκτάσεις ή δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α και β της παραγράφους 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, επιτρέπεται σύμφωνα με την διαδικασία και τους περιορισμούς των άρθρων 45, 48 και 49 του ν. 998/1979, όπως ισχύει. ε. Σε περίπτωση που το γήπεδο γκολφ έχει πρόσωπο σε αιγιαλό και παραλία ή σε περίπτωση που εντός του γηπέδου υφίσταται λίμνη ή μεγάλη λίμνη, θα πρέπει για την έγκριση της δημιουργίας γηπέδου γκολφ και την εκτέλεση οποιωνδήποτε εργασιών στο γήπεδο να έχει προηγηθεί ο καθορισμός της οριογραμμής του αιγια λού, της παραλίας, της όχθης ή της παρόχθιας ζώνης αντιστοίχως κατά τις οικείες διατάξεις. στ. Αν το γήπεδο έχει προσπέλαση από Εθνικό, Επαρχιακό δίκτυο ή δημοτική οδό θα πρέπει να έχει το απαιτούμενο «πρόσωπο» επ αυτού, ώστε να μπορεί να κατασκευαστεί ο κόμβος κυκλοφοριακής σύνδεσης σύμφωνα με το από Π.Δ. (ΦΕΚ Α /181). Η κατασκευή της κυκλοφοριακής σύνδεσης αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της αδείας λειτουργίας του συγκροτήμα

10 35160 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τος. Κατά το στάδιο των εγκρίσεων θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί προέγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής της κυκλοφο ριακής σύνδεσης. ζ. Η προσπέλαση στο γήπεδο γκολφ πρέπει να γίνεται από κοινόχρηστο δρόμο καλής βατότητας υπό όλες τις καιρικές συνθήκες. Το πλάτος του δρόμου ορίζεται σε 5,50 μ. τουλάχιστον, τελικού οδοστρώματος με αμ μοχάλικο ή από σκυροσύντριμμα σε όλο του το μήκος μέχρι την συμβολή του με την κύρια ασφαλτοστρωμένη οδική αρτηρία. η. Οι μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή του γηπέδου θα πρέπει να καθιστούν δυνατή τη χρήση του γηπέδου το μέγιστο δυνατό ετήσιο χρο νικό διάστημα. Στην εν λόγω περιοχή δεν θα πρέπει να υφίσταται μετεωρολογικό στοιχείο που να επιδρά καθοριστικά αρνητικά στη διεξαγωγή του αθλήματος (π.χ. έντονοι άνεμοι, υπερβολική βροχόπτωση και χιο νόπτωση). θ. Εξασφάλιση απαιτούμενης ποσότητας νερού αρδεύ σεως και υδρεύσεως, όπως αναλυτικότερα θα εμφανίζε ται και θα τεκμηριώνεται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Στο πλαίσιο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων οι αναμενόμενες καταναλώσεις σε νερό ύδρευσης και άρδευσης θα πρέπει να εκτιμηθούν από το γενικό μελετητή του έργου βάσει επιστημονικών υπο λογισμών, που συνεκτιμούν παραμέτρους που αφορούν το σχεδιασμό του γηπέδου και τα ειδικά χαρακτηριστι κά της περιοχής (είδος χλοοτάπητα, κλίσεις εδάφους, εδαφοκλιματικά στοιχεία, υδρογεωλογικά στοιχεία πε ριοχής, διαθεσιμότητα υδατικών πόρων, υφιστάμενες χρήσεις κ.λπ.). Εφόσον στην υπό εξέταση περιοχή παρα τηρείται έλλειμμα υδατικών πόρων, γίνονται αποδεκτές διάφορες μέθοδοι εξασφάλισης του απαιτούμενου σε ποσότητα νερού για την υδροδότηση (ύδρευση / άρ δευση) της μονάδας, όπως δημιουργία ταμιευτήρων, χρήση ανακυκλωμένου νερού, αφαλάτωση, μέθοδος μεταφοράς νερού από άλλη περιοχή κλπ., γεώτρηση ή υδρομάστευση από άλλη περιοχή, μετά από κατάλληλη επιστημονική τεκμηρίωση. ι. Σε περίπτωση, που το γήπεδο γκολφ ανεγείρεται σε συνδυασμό με κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα ή αποτελεί στοιχείο σύνθετου τουριστικού καταλύματος, απαιτεί ται, επιπλέον της ελάχιστης προβλεπόμενης για γήπε δο γκολφ επιφάνειας, πρόσθετη επιφάνεια γηπέδου επαρκής για τη συνολική δυναμικότητα σε κλίνες του ξενοδοχειακού καταλύματος ή του σύνθετου τουριστι κού καταλύματος, με βάση τις εκάστοτε επιτρεπόμενες, από τις ισχύουσες χωροταξικές και πολεοδομικές δια τάξεις και προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων, πυκνότητες. Στην περίπτωση αυτή, ο ισχύων συντελε στής δόμησης εφαρμόζεται επί της συνολικής έκτασης, στην οποία περιλαμβάνεται και η έκταση του γκολφ. Η δόμηση των πάσης φύσεως κτιριακών εγκαταστάσεων εντός του συνολικού γηπέδου και η τοποθέτηση των κατασκευών γίνεται με βάση, αφενός τις γενικές ή ει δικές πολεοδομικές διατάξεις, που ισχύουν εκάστοτε για τις τουριστικές εγκαταστάσεις και αφετέρου τις απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας εκατέρωθεν των κεντρικών αξόνων σχεδιασμού (center lines) των διαδρό μων του γηπέδου, όπως προκύπτουν από τον σχεδιασμό του γηπέδου γκολφ. ια. Επιθυμητές εξυπηρετήσεις στην περιοχή: αα. Τράπεζα, Ταχυδρομείο. ββ. Σταθμός Α' Βοηθειών, Γενικό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας. γγ. Σταθμός Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. δδ. Πρακτορείο ταξιδιών. εε. Γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων. στστ. Εμπορικά καταστήματα. ζζ. Αθλητικές εγκαταστάσεις (παραθαλάσσιες περιο χές), σκι, τένις, κ.λ.π. ηη. Κέντρα εστίασης και αναψυχής. Άρθρο 9 Απαιτούμενα δικαιολογητικά καταλληλότητας γηπέδου γκολφ Για την γνωμοδότηση ως προς την καταλληλότητα του γηπέδου στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδει οδότησης για τη δημιουργία γηπέδου γκολφ, ο ενδι αφερόμενος υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε τρία αντίγραφα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (μέσω ψηφιακού δίσκου αναπαραγωγής): α. Στοιχεία του αιτούντος. Σε περίπτωση νομικού προσώπου πλήρη σειρά νομιμοποιητικών εγγράφων με παράλληλη υπόδειξη νομίμου εκπροσώπου και εκπρο σώπου επικοινωνίας αντικλήτου. β. Πλήρη σειρά συμβολαιογραφικών τίτλων κτήσης του γηπέδου ή των γηπέδων και πιστοποιητικών ιδιοκτησίας από το οικείο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γρα φείο, και, σε περίπτωση που η κυριότητα του συνόλου ή μέρους της έκτασης δεν ανήκει στον αιτούντα, σύμβαση σύστασης δικαιώματος επιφάνειας, ή/και σύμβαση μί σθωσης, ή/και άλλη σύμβαση εκ της οποίας έλκει δικαι ώματα επί του γηπέδου ή των γηπέδων, προκειμένου η υπηρεσία να ελέγξει αποκλειστικά και μόνο την ταύτιση του αποτυπωμένου στο τοπογραφικό διάγραμμα γηπέ δου με το περιγραφόμενο στους τίτλους ιδιοκτησίας και στις τυχόν υποβαλλόμενες συμβάσεις ακίνητο. γ. Γενικό τοπογραφικό διάγραμμα της ευρύτερης πε ριοχής νόμιμα θεωρημένο από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου στα διοικητικά όρια του οποίου ευρίσκεται το γήπεδο, σε δύο αντίτυπα σε κλίμακα 1:25.000, εξαρ τημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, στο οποίο να αποτυπώνονται η θέση του γηπέδου και ο συσχετισμός του με κοινόχρηστους χώρους, ο δρόμος προσπέλασης και το πλάτος του και η ακτή, αν πρόκει ται για παραθαλάσσιο γήπεδο. Επίσης να αναγράφεται η χιλιομετρική απόσταση από τον πλησιέστερο δήμο ή οικισμό. δ. Τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου, το οποίο, είτε είναι θεωρημένο από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκεται η έκτα ση, είτε συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση μηχανικού σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα για την ακρίβεια των κατωτέρω, εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, σε κλίμακα 1:5.000 ή σε άλλη κατάλληλη κλίμακα, στο οποίο θα αποτυπώνονται: αα. Οι διαστάσεις, το εμβαδόν και τα όρια της έκτα σης. ββ. Τα τυχόν επιμέρους γήπεδα από τα οποία απαρ τίζεται η έκταση. γγ. Ο δρόμος προσπέλασής της έκτασης, καθώς και το πλάτος και ο χαρακτηρισμός του δρόμου. Σε περί πτωση που ο δρόμος προσπέλασης χαρακτηρίζεται ως

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αγροτικός ή δημοτικός, στο τοπογραφικό διάγραμμα θα πρέπει να βεβαιώνεται από τον μηχανικό ο χαρακτηρι σμός και το πλάτος του δρόμου προσπέλασης από το γήπεδο μέχρι την πλησιέστερη διασταύρωση σύνδεσης με το κύριο οδικό δίκτυο. δδ. Υψομετρικές καμπύλες και τα υψόμετρα του δρό μου ή των δρόμων προσπέλασης. εε. Οι τίτλοι ιδιοκτησίας ή η σύμβαση σύστασης δι καιώματος επιφάνειας ή η σύμβαση μίσθωσης ή άλλη σύμβαση εκ της οποίας ο αιτών έλκει δικαιώματα. στστ. Οι όροι δόμησης. Επίσης θα αναφέρεται υπο χρεωτικά το διάταγμα και το ΦΕΚ, όπου αυτό έχει δη μοσιευτεί. ζζ. Τυχόν νομίμως υφιστάμενα στο γήπεδο κτίσματα, τα οποία προτείνεται είτε να διατηρηθούν συνυπολο γιζόμενα στο συντελεστή δόμησης είτε να κατεδαφι σθούν. ηη. Το οικοδομήσιμο τμήμα του γηπέδου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. θθ. Η γενική διάταξη των εγκαταστάσεων με τα περι τυπώματα των κτιρίων (λέσχη γκολφ, βοηθητικές εγκα ταστάσεις κ.λπ.), καθώς και τα πάρκινγκ και το βασικό δίκτυο δρόμων. ιι. Δήλωση μηχανικού ότι το γήπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο που θα αναφέρει και τις διατάξεις βάσει των οποίων είναι οικοδομήσιμο. στ. Φωτογραφίες, (τρεις τουλάχιστον), ολόκληρου του γηπέδου από διαφορετικά σημεία λήψης, όπου πρέπει να φαίνεται ο δρόμος προσπέλασης και σ' αυτές να έχει σημειωθεί ευδιάκριτα το περίγραμμα του γηπέ δου. Στην περίπτωση παραθαλάσσιων γηπέδων, πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει φωτογραφία της παραλίας όπου εφάπτεται το γήπεδο. Οι φωτογραφίες πρέπει να υποβάλλονται σε δύο σειρές, µε τη σφραγίδα και υπογραφή του συντάκτη των τοπογραφικών και την ηµεροµηνία φωτογράφησης. ε. Τεχνική Έκθεση που θα περιλαμβάνει: αα. Θέση γηπέδου περιγραφή υπάρχουσας κατάστα σης στο γήπεδο. Θα αναφέρεται o Δήμος, στα διοικη τικά όρια του οποίου υπάγεται το γήπεδο, η ιδιαίτερη ονομασία της τοποθεσίας, η χιλιομετρική απόσταση από τον πλησιέστερο οικισμό, από ημιαστικά (πληθυσμός <2.000 κατοίκων) και αστικά (πληθυσμός < κα τοίκων) κέντρα από σημαντικούς τουριστικούς πόλους και πόρους της περιοχής. ββ. Νομικό καθεστώς δόμησης (εκτός σχεδίου, εντός ΖΟΕ κ.λπ.). γγ. Χαρακτηριστικά εγκατάστασης (όπως αυτοτελές γήπεδο γκολφ ή τμήμα σύνθετου τουριστικού καταλύ ματος, δυναμικότητα κ.λπ.). δδ. Έκθεση υπάρχουσας υποδομής και ανωδομής με αναφορά στα τυχόν υφιστάμενα εντός του γηπέδου κτίσματα και στην πρόθεση κατεδάφισης ή διατήρησης τους. εε. Περιγραφή των τεχνικών και λειτουργικών χα ρακτηριστικών του προτεινόμενου έργου με ιδιαίτερη αναφορά: σε στοιχεία µε τα οποία θα αποδεικνύεται ότι κα λύπτονται οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία γηπέδου γκολφ (κριτήρια του άρθρου 8 της παρούσας). στις δυνατότητες ηλεκτροδότησης (ύπαρξη δικτύου χαμηλής τάσης, απόσταση από πλησιέστερο υποσταθμό της ΔΕΗ, διαθέσιμη ηλεκτρική ισχύ κ.λπ.). στη δυνατότητα άρδευσης και υδροδότησης. στη δυνατότητα τηλεφωνικής και διαδικτυακής σύν δεσης. στην περιγραφή του περιβάλλοντος χώρου (ιδιαί τερα πρέπει να περιγραφούν το φυσικό και δομηµένο περιβάλλον και η συμβατότητα της προτεινόμενης εγκα τάστασης µε τις υφιστάμενες χρήσεις). Μετεωρολογικά δεδομένα από τον πλησιέστερο Μετεωρολογικό Σταθμό, σύμφωνα µε την περίπτωση η του άρθρου 8 της παρούσας. ζ. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, σε ειδικό έντυπο του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, ότι είναι κύριος του γη πέδου ή των γηπέδων που ορίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα με τα στοιχεία Α, Β, Γ, κ.λπ. εμβαδού τ.μ. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός κυρίων εξ αδιαιρέ του του συνόλου ή μέρους της έκτασης υποβάλλονται είτε ανεξάρτητες δηλώσεις, είτε κοινή δήλωση, όπου αναγράφονται τα στοιχεία όλων των κυρίων και η οποία υπογράφεται από όλους. Ο κάθε κύριος θα δηλώνει το ποσοστό συνιδιοκτησίας του και το σύνολο των ποσο στών θα πρέπει να καλύπτει το 100% της ιδιοκτησίας του συνόλου της έκτασης ή καθενός εκ των ακινήτων, στα οποία υφίσταται εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησία. Στην πε ρίπτωση κατά την οποία ο φορέας εκμετάλλευσης δεν είναι κύριος του γηπέδου ή των γηπέδων υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται το είδος του δικαιώματος που ασκεί επί του γηπέδου ή των γηπέδων που ορίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα με τα στοιχεία Α, Β, Γ, κ.λπ. εμβαδού τ.μ. Επίσης δη λώνεται τόσο από τον κύριο (ή από τους κυρίους εφ όσον πρόκειται για εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησία) όσο και από τον φορέα εκμετάλλευσης, αν αυτός διαφέρει από τον ιδιοκτήτη, ότι η έκταση δεσμεύεται στο σύνολό της για τη δημιουργία γηπέδου γκολφ και ότι στο μέλλον για οποιαδήποτε αποδέσμευση της έκτασης θα ζητείται η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουρ γείου Τουρισμού. Θα συμπληρώνεται τέλος η υπεύθυνη δήλωση για τα εξής σημεία: κατά πόσον η έκταση ή μέρος της αποτελεί χαρα κτηρισμένη δασική έκταση κατά πόσον αποτελεί προϊόν κατάτμησης αγροτικού κλήρου ή δασικής έκτασης η. Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ανάλογα προς τα επαγγελματικά του δικαιώματα, για το χαρακτηρισμό, το πλάτος και την κατάσταση βατότητας του δρόμου προσπέλασης, από το γήπεδο μέχρι την πλησιέστερη διασταύρωση σύνδεσης με το εγκεκριμένο οδικό δίκτυο. Η δήλωση αυτή θα συνοδεύεται από οριζοντιογραφία σε κλίμακα 1:2000, στην οποία θα σημειώνεται το πλά τος ασφαλτοστρώσεως ανά 50μ. και από την οποία θα προκύπτουν τα δηλούμενα στην υπεύθυνη δήλωση. θ. Αν το γήπεδο έχει πρόσωπο επί εθνικού επαρχιακού ή κύριου δημοτικού δρόμου θα προσκομίζεται βεβαίω ση του αρμόδιου πολεοδομικού γραφείου για το κατά πόσον απαιτείται έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης σύμφωνα με το Π.Δ. 509/84 (ΦΕΚ Α 181). Άρθρο 10 Μεταβατικές διατάξεις 1. Από τις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής εξαιρού νται τα υφιστάμενα μέχρι την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας απόφασης γήπεδα γκολφ, µε τις εγκαταστάσεις τους, υπό την αίρεση ότι διαθέτουν σε

12 35162 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ισχύ ή διέθεταν ή μπορούν να αποκτήσουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του ΕΟΤ. 2. Σε περίπτωση επέκτασης, βελτίωσης, εκσυγχρονι σμού γηπέδων γκολφ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, ή προσθήκης σε αυτά κύριου ξενοδοχείου κατα λύματος των υποπεριπτώσεων α έως δ της περίπτωσης Α της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 ή ένταξης αυτών σε σύνθετο τουριστικό κατάλυμα της περίπτωσης Γ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης. 3. Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρονται οι δι ατάξεις των υποπεριπτώσεων α, β, γ και δ της πε ρίπτωσης Α της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, νοούνται, μετά την , τα καταλύματα της υποπε ρίπτωσης αα της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/ Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρονται τα σύν θετα τουριστικά καταλύματα της περίπτωσης Γ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, νοούνται, μετά την , τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα της υποπε ρίπτωσης δδ της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/ Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρονται οι ει δικές τουριστικές υποδομές της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, νοούνται, μετά την , οι ειδικές τουριστικές υποδομές της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/ Μέχρι την για την έγκριση της αρχιτεκτο νικής μελέτης του γηπέδου γκολφ προσκομίζονται τα εξής δικαιολογητικά: α. Αρχιτεκτονικό σχέδιο γενικής διάταξης γηπέδου. Στο σχέδιο αυτό, πλην του κυρίως αγωνιστικού χώρου, εντάσσονται αρχιτεκτονικά και λειτουργικά οι εγκατα στάσεις της Λέσχης γκολφ και οι βοηθητικές εγκατα στάσεις του γηπέδου. β. Διάγραμμα κάλυψης. γ. Κατόψεις, όψεις, τομές των επιμέρους κτισμάτων σε κλίμακα 1: Μετά την αντί των δικαιολογητικών της πα ραγράφου 6 του άρθρου αυτού προσκομίζονται, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας γηπέδου γκολφ, υπεύθυνες δηλώσεις του αιτούντος και του εντεταλμένου μηχανικού, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), στις οποίες θα δηλώνεται ότι το γήπεδο γκολφ έχει ανεγερθεί και πληροί όλες ανεξαιρέτως τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση. Άρθρο 11 Καταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής κα ταργείται η υπ αριθμ /6/ απόφαση του Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός προδιαγραφών δημι ουργίας Γηπέδων Γκολφ, Προδιαγραφές κτιριακών εγκα ταστάσεων Γηπέδων Γκολφ» (ΦΕΚ Β /42/ ), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ αριθμ. Τ/15802/ απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Τροποποίηση της /6/ υπουργικής απόφασης Καθορι σμός προδιαγραφών δημιουργίας Γηπέδων Γκολφ, Προ διαγραφές κτιριακών εγκαταστάσεων Γηπέδων Γκολφ» (ΦΕΚ Β /1927/ ) και την υπ αριθμ 2748/ απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού «Τροποποίηση της αριθμ /6/ απόφασης του Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός προδιαγραφών δημιουργίας Γηπέδων Γκολφ, Προδιαγραφές κτιριακών εγκαταστάσεων Γηπέδων Γκολφ» (ΦΕΚ Β /42), όπως τρο ποποιήθηκε με την Τ/15802/ απόφαση του Υφυ πουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β /1927)» (ΦΕΚ Β /532/ ), καθώς και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντί θετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με της διατάξεις της παρούσας απόφασης. Άρθρο 12 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2014 H YΠΟΥΡΓΟΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. Άρθρο 1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. Άρθρο 1 ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπ όψιν: Το Ν. 4179/2013 «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων.

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων. ΘΕΜΑ: Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1209 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός δικ51ιολογητικών, διαδικασι~ν και λοιπών λεπτομερειων για τον χαρακτηρισμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ Περιγραφή των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων. Η εισαγωγή του θεσμού των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων (ΜΤΑ) στη Κύπρο κρίθηκε σκόπιμη ως ένα δυνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 396 13 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των διατάξεων της υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Αναπτύξεις με άλλες χρήσεις εντός του κελύφους του κτιρίου/ων της ξενοδοχειακής μονάδας (Condo Hotels).

Τουριστικές Αναπτύξεις με άλλες χρήσεις εντός του κελύφους του κτιρίου/ων της ξενοδοχειακής μονάδας (Condo Hotels). Τουριστικές Αναπτύξεις με άλλες χρήσεις εντός του κελύφους του κτιρίου/ων της ξενοδοχειακής μονάδας (Condo Hotels). ------------------------------------------- Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2081 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 251 21 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Χαρακτηρισμός τμήματος του οικισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 19-1-2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρ. Πρωτ.: 367/5778/οικ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 Αρίθ. Απόφασης: 710 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 9/6/2010 Αριθ. πρωτ.: 3427 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμό Απόφασης: 722 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα, 9/6/2010 Αριθ. πρωτ.: 3427 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμό Απόφασης: 722 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 9/6/2010 Αριθ. πρωτ.: 3427 Αριθμό Απόφασης: 722 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 145 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1749 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ενοικιαζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 171 8 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση οριοθέτησης τµήµατος ρεµάτων στην περιοχή ιδιοκτησίας ΠΟΣΠΕΝ στην Αµαλιάπολη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3055 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2160/1993 ΦΕΚ: Α

ΝΟΜΟΣ 2160/1993 ΦΕΚ: Α ΝΟΜΟΣ 2160/1993 ΦΕΚ: Α 118 19930719 Άρθρο 2: Τουριστικές επιχειρήσεις - Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 άρθρου 27 Ν. 2636/1998 (ΦΕΚ Α' 198). - Το εντός " " δεύτερο εδάφιο της παρ. 3

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ) ΆΞΟΝΑΣ 4: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ Εισαγωγή 14 Μαίου 2013 Το Άσυλον Ανιάτων προσκαλεί ενδιαφερομένους για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 339 (ΦΕΚ 1209/Β/11-4-2012)

ΚΥΑ 339 (ΦΕΚ 1209/Β/11-4-2012) ΚΥΑ 339 (ΦΕΚ 1209/Β/11-4-2012) Θέμα: «Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασιών και λοιπών λεπτομερειών για τον χαρακτηρισμό και την οριο θέτηση Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανά πτυξης, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ... 2 2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 3 2.1. Για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου... 3 2.2. Εκτός σχεδίου περιοχές - οικισμοί χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25-02-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 593 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 62 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείων των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕ Α - ΟΙΚΟΠΕ Α

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕ Α - ΟΙΚΟΠΕ Α ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕ Α - ΟΙΚΟΠΕ Α < 500 Αίτηση στην Περιφέρεια για βεβαίω- Για µη προστατευόµενες περιοχές ση απαλλαγής από Έγκριση Περι- (Απαλλαγή ΕΠΟ) βαλλοντικών Όρων ΕΠΟ (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς.

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 81 16 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση όρων δόμησης στο Ο.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 19 24 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ6174/5361/15 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Αγίου Νικολάου Τραχώνων

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

A H M Q t ΚίΑ Υ Π Λ ΙΕ Ω Ν

A H M Q t ΚίΑ Υ Π Λ ΙΕ Ω Ν A H M Q t ΚίΑ Υ Π Λ ΙΕ Ω Ν Αρι0. ττρωτ... Ελήφβη στις_ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡ/ΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1. Οικοδομική άδεια Ναι (α) Όχι (β) Υπέρβαση δόμησης έως 100 τ.μ. Όχι (γ) Υπέρβαση δόμησης από 100 έως 200 τ.μ Όχι (δ) Υπέρβαση δόμησης από 200 έως 500

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29541 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2129 28 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3332.2/03/13 Καθορισμός του τύπου και των στοιχείων της δήλω σης δρομολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10945 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 901 4 Απριλίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5745 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ορειβατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3053 18 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15732 Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιω τικής χρήσης αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 292 14 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή έκδοσης οικοδομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 42 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμε νης

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ 2016 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός Οδικός Χάρτης για την Χωροθέτηση και Θεσμική Έγκριση μιας Επένδυσης Δούμας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 319 14 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 177 Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010).

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010). ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΙΞΞΟΡ1Υ-462 Κατερίνη: 7 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 99 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ 1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : To τοπογραφικό διάγραμμα της δεύτερης αρχιτεκτονικής μελέτης ταυτίζεται με αυτό της πρώτης αρχιτεκτονικής μελέτης εφόσον και οι δυο μελέτες εχουν γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΠΙΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Διπλ. Πολ. Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜΔΕ Α.Σ.Τ.Ε. Α.Π.Θ. Εισαγωγή Περίγραμμα παρουσίασης Κωδικοποίηση νομοθεσίας Απαιτούμενα δικαιολογητικά αρμόδιες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με

ΘΕΜΑ: «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με Υπ. Τουρισμού Αρ. Πρωτ. 15732/13.11.2012 Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όπως τις λάβετε υπόψη και τις συμπεριλάβετε στο τελικό κείμενο το οποίο θα έρθει προσεχώς προς ψήφιση στη Βουλή.

Παρακαλούμε όπως τις λάβετε υπόψη και τις συμπεριλάβετε στο τελικό κείμενο το οποίο θα έρθει προσεχώς προς ψήφιση στη Βουλή. ΑΘΗΝΑ 24-07-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2218 Προς: Υπουργό Τουρισμού, κυρία Κεφαλογιάννη Όλγα. Θέμα: Οι θέσεις της Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. επί του Νομοσχεδίου «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ:

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ: «Αποκατάσταση και επανάχρηση του συγκροτήματος των σταβλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 265 19 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ «Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. αριθ /2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 31)».

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. αριθ /2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 31)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1188 9 Νοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 653/1977 για την τρο ποποίηση της χάραξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 175 3 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης εμβαδού τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 97 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κήρυξης οριοθέτησης ως αρχαιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15073 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1013 23 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/24249/ 14 03 2012 (ΦΕΚ Β 1086) Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12969 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 773 3 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6246 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Α 48191/3257/31 7 2000 από φασης των Υπουργών Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1557 22 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 21-04-2016 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 5348 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα,13-11-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4407 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 215 14 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένοι ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3055 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι: 1. Αίτηση ιδιοκτήτη (ειδικό έντυπο) ή του πληρεξούσιου αυτού 2. Δηλώσεις ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 Το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος εν γένει και αυτό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης δημόσιων ή ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Σεπτέμβριος 2007 Σύντομα αναμένεται μία κοινή υπουργική απόφαση που θα βάζει μια τάξη σε ότι αφορά την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 1 ( 1 / 4 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος (Κεφ. 96) ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ: Η αίτηση αφορά: ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ Αρ. Αιτήσεως Είδος αίτησης: Νέα οικοδομή Προσθήκη Άλλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 18 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 30 10 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 120 3 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 1724) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2371 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 200 7 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός της υφιστάμενης δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 541 1 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογί ας εισοδήματος οικον. έτους 2012 των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1603 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 161 30 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 14091 Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ Α/Γ ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ 50KW

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ Α/Γ ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ 50KW ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ Α/Γ ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ 50KW Αιτήσεις για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης σε σταθμούς ΑΠΕ λοιπών τεχνολογιών (πλην φωτοβολταϊκών) & ΣΗΘΥΑ, οι οποίοι απαλλάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 159 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 15 30 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κήρυξης και οριοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα