ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή στον γραμμικό προγραμματισμό... 63

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 17. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 23. Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή στον γραμμικό προγραμματισμό... 63"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων Ποσοτική ανάλυση και λήψη αποφάσεων Ποσοτική ανάλυση Ανάπτυξη μοντέλου Προετοιμασία δεδομένων Επίλυση μοντέλου Δημιουργία αναφοράς Επισήμανση ως προς την εφαρμογή Μοντέλα κόστους, εσόδων και κέρδους Μοντέλα κόστους Μοντέλα εσόδων Μοντέλα κέρδους Προσδιορισμός νεκρού σημείου Τεχνικές διοικητικής επιστήμης Συχνότερα χρησιμοποιούμενες μέθοδοι Σύνοψη Γλωσσάρι κεφαλαίου Ασκήσεις Μελέτη περίπτωσης: Διαμόρφωση προγράμματος ενός πρωταθλήματος γκολφ Παράρτημα 1.1: Το λογισμικό The Management Scientist Παράρτημα 1.2: Προσδιορισμός νεκρού σημείου με χρήση Excel Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή στον γραμμικό προγραμματισμό Ένα απλό πρόβλημα μεγιστοποίησης (Επιχείρηση Par Inc.) Διατύπωση προβλήματος Μαθηματική έκφραση του προβλήματος της Par Inc Γραφική επίλυση προβλημάτων Επισήμανση ως προς τη γραφική διαμόρφωση ευθειών

2 8 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Σύνοψη της διαδικασίας γραφικής επίλυσης για προβλήματα μεγιστοποίησης Χαλαρές μεταβλητές Ακραία σημεία και βέλτιστη λύση Επίλυση του προβλήματος της Par Inc. με χρήση λογισμικού Ερμηνεία αποτελεσμάτων (λύσεων) Ένα απλό πρόβλημα ελαχιστοποίησης (Επιχείρηση M&D Chemicals) Σύνοψη της διαδικασίας γραφικής επίλυσης για προβλήματα ελαχιστοποίησης Πλεονασματικές μεταβλητές Επίλυση του προβλήματος της M&D Chemicals με χρήση λογισμικού Ειδικές περιπτώσεις Εναλλακτικές βέλτιστες λύσεις Μη εφικτό πρόβλημα Μη φραγμένη λύση Συμβολισμός γραμμικού προγραμματισμού Σύνοψη Γλωσσάρι κεφαλαίου Ασκήσεις Μελέτη περίπτωσης 1: Ισοκατανομή φόρτου εργασίας Μελέτη περίπτωσης 2: Στρατηγική παραγωγής Μελέτη περίπτωσης 3: Πρόβλημα της Hart Venture Capital Παράρτημα 2.1: Επίλυση γραμμικών προβλημάτων με χρήση του λογισμικού The Management Scientist Παράρτημα 2.2: Επίλυση γραμμικών προβλημάτων με χρήση του λογισμικού LINGO Παράρτημα 2.3: Επίλυση γραμμικών προβλημάτων με χρήση Excel Κεφάλαιο 3 Γραμμικός προγραμματισμός: Ανάλυση ευαισθησίας και ερμηνεία των λύσεων Εισαγωγή στην ανάλυση ευαισθησίας Γραφική ανάλυση ευαισθησίας Συντελεστές αντικειμενικής συνάρτησης Δεξιά μέλη περιορισμών Ανάλυση ευαισθησίας: Επίλυση με χρήση λογισμικού Ερμηνεία αποτελεσμάτων (λύσεων) Ταυτόχρονες μεταβολές Ερμηνεία αποτελεσμάτων (λύσεων) Δεύτερο παράδειγμα Σημαντική επισήμανση ως προς την ερμηνεία των δυϊκών τιμών

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προβλήματα με περισσότερες από δύο μεταβλητές απόφασης Τροποποίηση του προβλήματος της Par Inc Η περίπτωση της Bluegrass Farm Διατύπωση προβλήματος της Bluegrass Farm Επίλυση με τη χρήση λογισμικού και ερμηνεία αποτελεσμάτων (λύσεων) για την Bluegrass Farm Πρόβλημα της Electronic Communications Διατύπωση του προβλήματος Επίλυση με τη χρήση λογισμικού και ερμηνεία αποτελεσμάτων (λύσεων) Σύνοψη Γλωσσάρι κεφαλαίου Ασκήσεις Μελέτη περίπτωσης 1: Διαφοροποίηση σύνθεσης προϊόντος Μελέτη περίπτωσης 2: Επενδυτική στρατηγική Μελέτη περίπτωσης 3: Στρατηγική χρηματοοικονομικής μίσθωσης φορτηγών οχημάτων Παράρτημα 3.1: Ανάλυση ευαισθησίας με χρήση Excel Παράρτημα 3.2: Ανάλυση ευαισθησίας με χρήση του λογισμικού LINGO Κεφάλαιο 4 Εφαρμογές γραμμικού προγραμματισμού στο marketing, στα χρηματοοικονομικά και στη διοίκηση λειτουργιών Εφαρμογές στο marketing Επιλογή διαφημιστικών μέσων Έρευνα marketing Χρηματοοικονομικές εφαρμογές Επιλογή χαρτοφυλακίου Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός Εφαρμογές στη διοίκηση λειτουργιών Απόφαση εσωτερικής ανάπτυξης ή αγοράς (Make-or-Buy) Προγραμματισμός παραγωγής Επιμερισμός αρμοδιοτήτων εργατικού δυναμικού Προβλήματα ανάμειξης συστατικών Σύνοψη Ασκήσεις Μελέτη περίπτωσης 1: Σχεδιασμός διαφημιστικής καμπάνιας Μελέτη περίπτωσης 2: Phoenix Computer Μελέτη περίπτωσης 3: Προγραμματισμός εργασιών της Textile Mill..300 Μελέτη περίπτωσης 4: Προγραμματισμός εργατικού δυναμικού

4 10 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Μελέτη περίπτωσης 5: Μοντέλο κατανομής πόρων της Duke Energy.303 Παράρτημα 4.1: Επίλυση του προβλήματος της Hewlitt Corporation με χρήση Excel Κεφάλαιο 5 Μοντέλα διανομής και δικτύων Πρόβλημα μεταφοράς Παραλλαγές προβλήματος Γενικό μοντέλο γραμμικού προγραμματισμού Πρόβλημα εκχώρησης Παραλλαγές προβλήματος Γενικό μοντέλο γραμμικού προγραμματισμού Πρόβλημα μεταφόρτωσης Παραλλαγές προβλήματος Γενικό μοντέλο γραμμικού προγραμματισμού Πρόβλημα συντομότερης διαδρομής Γενικό μοντέλο γραμμικού προγραμματισμού Πρόβλημα μέγιστης ροής Εφαρμογή στην παραγωγή και στη διατήρηση αποθεμάτων Σύνοψη Γλωσσάρι κεφαλαίου Ασκήσεις Μελέτη περίπτωσης 1: Πρόβλημα της Solutions Plus Μελέτη περίπτωσης 2: Σχεδιασμός συστήματος διανομής Παράρτημα 5.1: Επίλυση προβλημάτων μεταφοράς, εκχώρησης και μεταφόρτωσης με χρήση Excel Κεφάλαιο 6 Ακέραιος γραμμικός προγραμματισμός Είδη μοντέλων ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού Γραφική επίλυση καθαρού ακέραιου γραμμικού προγράμματος και επίλυση με χρήση λογισμικού Γραφική επίλυση χαλάρωσης γραμμικού προγράμματος Στρογγυλοποίηση για την εξασφάλιση ακέραιας λύσης Γραφική επίλυση καθαρού ακέραιου προβλήματος Χρήση χαλάρωσης γραμμικού προγράμματος για τον καθορισμό ορίων..404 Επίλυση με χρήση λογισμικού Εφαρμογές δυαδικών (0-1) μεταβλητών Διαχείριση κεφαλαίων

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 11 Σταθερό κόστος Σχεδιασμός συστήματος διανομής Επιλογή θέσης εγκατάστασης τραπεζικών καταστημάτων Σχεδιασμός προϊόντος και μεγιστοποίηση μεριδίου αγοράς Ευελιξία μοντέλων με χρήση ακέραιων «0-1» μεταβλητών Περιορισμοί πολλαπλής επιλογής και αμοιβαία αποκλειόμενων επιλογών.428 Περιορισμοί επιλογής k σχεδίων από n εναλλακτικές επιλογές Περιορισμοί υπό όρους και συναπαιτούμενα Σημαντική επισήμανση αναφορικά με την ανάλυση ευαισθησίας Σύνοψη Γλωσσάρι κεφαλαίου Ασκήσεις Μελέτη περίπτωσης 1: Έκδοση εγχειριδίων Μελέτη περίπτωσης 2: Πρόβλημα της Yeager National Bank Μελέτη περίπτωσης 3: Προγραμματισμός παραγωγής με κόστος τροποποίησης γραμμής παραγωγής Παράρτημα 6.1: Επίλυση προβλημάτων ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού με χρήση Excel Κεφάλαιο 7 Προγραμματισμός έργων: Τεχνική αξιολόγησης και αναθεώρησης προγράμματος (PERT) / Μέθοδος κρίσιμης διαδρομής (CPM) Προγραμματισμός έργων με δεδομένη διάρκεια δραστηριοτήτων Εννοιολογική περιγραφή της κρίσιμης διαδρομής Προσδιορισμός της κρίσιμης διαδρομής Συνεισφορά της μεθόδου PERΤ/CPM στον προγραμματισμό έργων Επισκόπηση της μεθόδου PERT/CPM Προγραμματισμός έργων με αβέβαιη διάρκεια δραστηριοτήτων Έργο της Daugherty / Porta-Vac Aβέβαιη διάρκεια δραστηριοτήτων Κρίσιμη διαδρομή Μεταβλητότητα χρόνου ολοκλήρωσης έργου Αντιστάθμιση κόστους - χρόνου ολοκλήρωσης έργων Συμπίεση δραστηριοτήτων Μοντέλο γραμμικού προγραμματισμού για συμπίεση δραστηριοτήτων Σύνοψη Γλωσσάρι κεφαλαίου Ασκήσεις Μελέτη περίπτωσης: Πρόβλημα της R. C. Coleman

6 12 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Κεφάλαιο 8 Μοντέλα διαχείρισης αποθεμάτων Μοντέλο οικονομικής (βέλτιστης) ποσότητας παραγγελίας (EOQ) Απόφαση μεγέθους παραγγελίας Απόφαση χρονικού σημείου παραγγελίας Ανάλυση ευαισθησίας για το μοντέλο EOQ Επίλυση του μοντέλου EOQ με χρήση Excel Επισκόπηση των υποθέσεων του μοντέλου EOQ Μοντέλο βέλτιστου μεγέθους παρτίδας παραγωγής (Lot Size) Μοντέλο συνολικού κόστους Βέλτιστο μέγεθος παρτίδας παραγωγής Μοντέλο διαχείρισης αποθεμάτων με προγραμματισμένες ελλείψεις Εκπτωτική πολιτική μεγάλων παραγγελιών στο μοντέλο EOQ Μοντέλο διαχείρισης αποθεμάτων αυτοτελούς περιόδου με στοχαστική ζήτηση Η περίπτωση της Johnson Shoe Company Η περίπτωση της Nationwide Car Rental Μοντέλο ποσότητας παραγγελίας - σημείου αναπαραγγελίας με στοχαστική ζήτηση Απόφαση μεγέθους παραγγελίας Προσδιορισμός του σημείου αναπαραγγελίας Μοντέλο περιοδικής επιθεώρησης με στοχαστική ζήτηση Περισσότερα περίπλοκα μοντέλα περιοδικής επιθεώρησης Σύνοψη Γλωσσάρι κεφαλαίου Ασκήσεις Μελέτη περίπτωσης 1: Πρόβλημα της Wagner Fabricating Company Μελέτη περίπτωσης 2: Πυροσβεστική υπηρεσία του River City Παράρτημα 8.1: Ανάπτυξη μαθηματικού τύπου για τον προσδιορισμό του βέλτιστου μεγέθους παραγγελίας (Q*) για το μοντέλο EOQ Παράρτημα 8.2: Ανάπτυξη μαθηματικού τύπου για τον προσδιορισμό του βέλτιστου μεγέθους παρτίδας (Q*) για το μοντέλο βέλτιστου μεγέθους παρτίδας παραγωγής Κεφάλαιο 9 Προσομοίωση Ανάλυση κινδύνου (Risk Analysis) Επιχείρηση PortaCom

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 13 Ανάλυση ευαισθησίας (What-if Analysis) Προσομοίωση Προσομοίωση του έργου PortaCom Προσομοίωση συστήματος διαχείρισης αποθεμάτων Προσομοίωση συστήματος διαχείρισης αποθεμάτων της Butler Προσομοίωση γραμμής αναμονής Γραμμή αναμονής για χρήση συστήματος αυτόματων αναλήψεων (ATM) της τράπεζας Hammondsport Savings Bank Ώρα προσέλευσης των πελατών Χρόνος εξυπηρέτησης των πελατών Μοντέλο προσομοίωσης Προσομοίωση της περίπτωσης Hammondsport Savings Bank Προσομοίωση με δύο ΑΤΜ Αποτελέσματα προσομοίωσης με δύο ΑΤΜ Άλλα θέματα προσομοίωσης Εφαρμογή προσομοιώσεων σε υπολογιστές Επαλήθευση και επικύρωση Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της προσομοίωσης Σύνοψη Γλωσσάρι κεφαλαίου Ασκήσεις Μελέτη περίπτωσης 1: Tri-State Corporation Μελέτη περίπτωσης 2: Γήπεδο γκολφ Harbor Dunes Μελέτη περίπτωσης 3: County Beverage Drive-Thru Παράρτημα 9.1: Προσομοίωση με χρήση Excel Παράρτημα 9.2: Προσομοίωση με χρήση του λογισμικού Crystal Ball Κεφάλαιο 10 Ανάλυση αποφάσεων Διατύπωση προβλήματος Διαγράμματα επιρροής Πίνακες αποδόσεων Δέντρα αποφάσεων Διαδικασία λήψης αποφάσεων χωρίς χρήση πιθανοτήτων Αισιόδοξη προσέγγιση Συντηρητική προσέγγιση Προσέγγιση minimax κόστους ευκαιρίας Διαδικασία λήψης αποφάσεων με χρήση πιθανοτήτων Αναμενόμενη αξία πλήρους πληροφόρησης Ανάλυση κινδύνου και ανάλυση ευαισθησίας

8 14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ανάλυση κινδύνου Ανάλυση ευαισθησίας Ανάλυση αποφάσεων με πληροφορίες δείγματος Διάγραμμα επιρροής Δέντρο αποφάσεων Στρατηγική αποφάσεων Διάγραμμα κινδύνου (risk profile) Αναμενόμενη τιμή πληροφοριών δείγματος Αποτελεσματικότητα πληροφοριών δείγματος Προσδιορισμός πιθανοτήτων κλάδων Σύνοψη Γλωσσάρι κεφαλαίου Ασκήσεις Μελέτη περίπτωσης 1: Στρατηγική αγοράς περιουσίας Μελέτη περίπτωσης 2: Στρατηγική δικαστικής υπεράσπισης Παράρτημα 10.1: Ανάλυση αποφάσεων με χρήση της επέκτασης Treeplan Κεφάλαιο 11 Πολυκριτήριες αποφάσεις Προγραμματισμός στόχων: Διατύπωση και γραφική επίλυση Διατύπωση περιορισμών και εξισώσεων στόχου Διατύπωση αντικειμενικής συνάρτησης διαβαθμισμένων προτεραιοτήτων Διαδικασία γραφικής επίλυσης Μοντέλο προγραμματισμού στόχων Προγραμματισμός στόχων: Επίλυση περίπλοκων προβλημάτων Πρόβλημα της Suncoast Office Supplies Διατύπωση εξισώσεων στόχου Διατύπωση αντικειμενικής συνάρτησης Επίλυση με χρήση λογισμικού Μοντέλα βαθμολόγησης Μέθοδος αναλυτικής ιεράρχησης αποφάσεων (ΑΗΡ) Διάγραμμα ιεράρχησης Καθορισμός προτεραιοτήτων με χρήση της μεθόδου ΑΗΡ Συγκρίσεις κατά ζεύγη Μήτρα συγκρίσεων κατά ζεύγη Σύνθεση Συνέπεια Εναλλακτικές συγκρίσεις κατά ζεύγη για το πρόβλημα επιλογής αυτοκινήτου

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση της μεθόδου ΑΗΡ για συνολική κατάταξη προτεραιοτήτων Σύνοψη Γλωσσάρι κεφαλαίου Ασκήσεις Μελέτη περίπτωσης 1: Πρόβλημα της EZ Trailers Inc Παράρτημα 11.1: Μοντέλα βαθμολόγησης με χρήση Excel Κεφάλαιο 12 Δυναμικός προγραμματισμός Το πρόβλημα της συντομότερης διαδρομής Σημειογραφία Το πρόβλημα του σακιδίου Το πρόβλημα παραγωγής και διαχείρισης αποθεμάτων Σύνοψη Γλωσσάρι κεφαλαίου Ασκήσεις Μελέτη περίπτωσης 1: Σχεδιασμός διαδικασιών Παραρτήματα Παράρτημα A: Πίνακας τυπικής κανονική κατανοµής Παράρτημα Β: Αναφορές και βιβλιογραφία Παράρτημα Γ: Λύσεις επιλεγμένων ασκήσεων προς αξιολόγηση των επιδόσεών σας

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΘΡΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΘΡΩΣΕΙΣ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη Διοίκηση Λειτουργιών Ορισμός της έννοιας της Διοίκησης Λειτουργιών Εξάσκηση στο διαδίκτυο: Λιανικό εμπόριο Διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος Άμφισσα, 2013 Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS» ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 2013 ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΟΥΤΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ IRR & PROFILE MODELS ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ 8/7/2013

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Περιγραφή του προτεινόμενου Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) Περιεχόμενο Προγράμματος (μαθήματα, ώρες κλπ):

Αναλυτική Περιγραφή του προτεινόμενου Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) Περιεχόμενο Προγράμματος (μαθήματα, ώρες κλπ): Αναλυτική Περιγραφή του προτεινόμενου Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) Περιεχόμενο Προγράμματος (μαθήματα, ώρες κλπ): Το πρόγραμμα αποτελείται από 3 βασικές θεματικές ενότητες και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΡΟΥ Πτυχιακή εργασία με θέμα : «Χρήση μεθόδου πολυκριτηριακής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Υπό ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΤΙΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤ1ΚΗ Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Σκοπός Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι η προαγωγή και εξειδικευμένη διδασκαλία της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (έδρα Μεσολόγγι) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (έδρα Μεσολόγγι) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (έδρα Μεσολόγγι) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Α. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 19 Στόχος του βιβλίου... 19 Σε ποιους απευθύνεται... 20 Προσέγγιση του βιβλίου... 20

Πρόλογος... 19 Στόχος του βιβλίου... 19 Σε ποιους απευθύνεται... 20 Προσέγγιση του βιβλίου... 20 Περιεχόμενα Πρόλογος... 19 Στόχος του βιβλίου... 19 Σε ποιους απευθύνεται... 20 Προσέγγιση του βιβλίου... 20 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Εισαγωγή και στρατηγική Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κατάρτισης Στελέχους Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ. σελ.

Πρόγραμμα Κατάρτισης Στελέχους Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ. σελ. Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ 0 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. [Καταχωρούνται τα στοιχεία εκείνα που αφορούν τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

587 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας

587 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας 587 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι να καταρτίζει τους σπουδαστές σε σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους στη διοίκηση, ώστε να εξελιχθούν σε υπεύθυνα οργανωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα αποθήκης και ελέγχου αποθεμάτων

Συστήματα αποθήκης και ελέγχου αποθεμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Συστήματα αποθήκης και

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Στελέχη Ενόπλων υνάμεων. Θεματική Ενότητα Γ:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Στελέχη Ενόπλων υνάμεων. Θεματική Ενότητα Γ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Στελέχη Ενόπλων υνάμεων Θεματική Ενότητα Γ: «Υγεία Οικονομικές, Πολιτικές, ιοικητικές Όψεις» Ενότητα: ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

322 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

322 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 322 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Σκοπός Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχει ως αποστολή του την ανάπτυξη ικανών στελεχών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 15 Σημείωμα του συγγραφέα... 18 Υποστηρικτικό υλικό... 22

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 15 Σημείωμα του συγγραφέα... 18 Υποστηρικτικό υλικό... 22 Περιεχόμενα Πρόλογος........................................................ 15 Σημείωμα του συγγραφέα............................................ 18 Υποστηρικτικό υλικό................................................

Διαβάστε περισσότερα

315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά

315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά 315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η σπουδή και έρευνα της Οικονομικής Επιστήμης και ειδικότερα η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε όλο το φάσμα του γνωστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων 1.2 Ποσοτική ανάλυση και λήψη αποφάσεων 1.3 Ποσοτική ανάλυση Ανάπτυξη μοντέλου Προετοιμασία δεδομένων Επίλυση μοντέλου Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Α. Θάνος (Μ.Β.Α., PH.D.) Καθηγητής Χρηματοδοτικής Διοίκησης Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας Αθήνα, 26-6-2003. Προς Την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ε-2000, ΕΠΕ

Γεώργιος Α. Θάνος (Μ.Β.Α., PH.D.) Καθηγητής Χρηματοδοτικής Διοίκησης Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας Αθήνα, 26-6-2003. Προς Την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ε-2000, ΕΠΕ Γεώργιος Α. Θάνος (Μ.Β.Α., PH.D.) Καθηγητής Χρηματοδοτικής Διοίκησης Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας Αθήνα, 26-6-2003 Προς Την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ε-2000, ΕΠΕ για τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

METAΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. The Executive Program for Financial Directors

METAΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. The Executive Program for Financial Directors METAΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ The Executive Program for Financial Directors Εισαγωγή Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων προσφέρει από το 2003 το Μεταπτυχιακού Επιπέδου Πρόγραμμα Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ... 11. Κεφάλαιο 2 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: BΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 29

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ... 11. Κεφάλαιο 2 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: BΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 29 Περιεχόμενα Πρόλογος 5 Κεφάλαιο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Προβλήματα βελτιστοποίησης Γραμμικά προγράμματα Ακέραια προγράμματα Τετραγωνικά προγράμματα Διατύπωση προβλήματος Σύμβαση λύσης Κεφάλαιο ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

595 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Σερρών

595 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Σερρών 595 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Σερρών Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων αποτελεί συνέχεια και εξέλιξη του Τμήματος Γραμματέων του ΚΑΤΕΕ Σερρών, που ιδρύθηκε το 1979. Μέχρι το 1996 λειτούργησε με το ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009. Θέματα Εξετάσεων Παλαιότερων Ετών

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009. Θέματα Εξετάσεων Παλαιότερων Ετών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 009 Θέματα Εξετάσεων Παλαιότερων Ετών Θέματα Εξετάσεων Παλαιότερων Ετών Μαθήματα Κατευθύνσεων Ποσοτικές Μέθοδοι Απρίλιος 009 Μία προσφορά της ΔΑΠ Οικονομικού www.dap-oikonomikou.gr - Σελίδα από

Διαβάστε περισσότερα

230 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά)

230 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά) 230 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά) Σκοπός Η εκπαίδευση στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) καλλιεργεί στους φοιτητές ικανότητες και δεξιότητες αναγκαίες για

Διαβάστε περισσότερα

155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά

155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά 155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά Σκοπός Το πρόγραμμα σπουδών είναι εφάμιλλο των αντίστοιχων προγραμμάτων των καλυτέρων Πανεπιστημίων του εξωτερικού, είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΣΗ. Στους γονείς μας και σε όσους εξακολουθούν να πιστεύουν σε μας...

ΑΦΙΕΡΩΣΗ. Στους γονείς μας και σε όσους εξακολουθούν να πιστεύουν σε μας... ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΆΡΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: PROJECT MANAGEMENT ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΣΥΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ & ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ & ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΠΣ:ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ & ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα