ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ 1. Ξελνδνρεηαθή επηρείξεζε κε θσδηθφ δξαζηεξηφηεηαο 55.1 επηζπκεί λα επεθηείλεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ πνπ ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο επηιέμηκεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ΚΑΓ ππεξεζίεο ελνηθίαζεο ηνπξηζηηθνχ ζθάθνπο ρσξίο πιήξσκα. Μπνξεί λα ππνβάιιεη πξφηαζε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο»; Όρη, εθφζνλ δηαζέηεη κφλν ηνλ ΚΑΓ Θα κπνξνχ ζε λα ππνβιεζεί πξφηαζε κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε μελνδνρεηαθή επηρείξεζε δηέζεηε ηνλ ΚΑΓ πξηλ ηελ 1/1/ Σνπξηζηηθή επηρείξεζε πνπ θαηέρεη 2 ήκαηα ΔΟΣ, κπνξεί λα θάλεη 2 δηαθνξεηηθέο πλεξγαζίεο, κε δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο θαη λα ππνβάιεη 2 δηαθνξεηηθέο πξνηάζεηο; χκθσλα κε ηνλ Οδεγφ, ζει.28, θαίλεηαη φηη δελ επηηξέπεηαη. π.ρ ηνπξηζηηθή επηρείξεζε κε 2 μελνδνρεία (2 ήκαηα ΔΟΣ), κπνξεί λα θάλεη πλεξγαζία ηνπ ελφο μελνδνρείνπ κε γξαθείν ηνπξηζκνχ θαη λα ππνβάιεη πξφηαζε θαη λα θάλεη ζπλεξγαζία ηνπ άιινπ μελνδνρείνπ κε επηρείξεζε ζρνιήο ηππαζίαο θαη λα ππνβάιεη άιιε πξφηαζε; Όρη δηφηη ζχκθσλα κε ηνλ νδεγφ ζε πεξίπησζε ππνβνιήο απφ ηνλ ίδην θνξέα (επηρείξεζε), πεξηζζφηεξσλ ηεο κίαο πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο, είηε κεκνλσκέλα είηε δηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε ζπλεξγαηηθφ εηαηξηθφ ζρήκα, απνξξίπηνληαη εμ νινθιήξνπ φιεο νη πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη θαη απνθιείεηαη ε εθ λένπ δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξφηαζεο. 3. Πνηα ζπκβαηηθά πισηά κεηαθνξηθά κέζα ζεσξνχληαη επηιέμηκα; Π.ρ. ζθάθε, θαλψ-θαγηάθ, θνπζθσηά; Δπηιέμηκα πισηά κεηαθνξηθά κέζα είλαη φζα ζπκβάινπλ ζηελ άζθεζε ηεο ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη φζα εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ επαγγεικαηηθψλ πινίσλ, ηαρχπινσλ ηαρπθίλεησλ ζθαθψλ θαη ινηπψλ ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο κε ππνρξέσζε λενιφγεζεο/ιεκβνιφγεζεο π.ρ. κεραλνθίλεηα επαγγεικαηηθά πινία αλαςπρήο, ηζηηνθφξα επαγγεικαηηθά πινία αλαςπρήο, θαηαδπηηθά ζθάθε, ηαρχπινα ή ηαρπθίλεηα ζθάθε, ζαιάζζηα κνηνπνδήιαηα (sea beetle, sea bike, serf-jet, jet-ski θιπ.), hovercraft, catamaran, κεραλνθίλεηεο ιέκβνη, ηζηηνπιντθέο ιέκβνη θιπ. 1

2 Δπηπιένλ επηιέμηκα είλαη θαη ινηπά ζαιάζζηα κέζα αλαςπρήο π.ρ. ζαιάζζην ζθη, ζαιάζζην αιεμίπησην (para sailing ή parachuting), ζαιάζζην έιθεζξν, ζαιάζζην δαθηπιίδη, ηζηηνζαλίδα (wind surf), aqua scooter, seabuggy, mini cruiser, KANO KAYAK θιπ. σο εμνπιηζκφο εθπαίδεπζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 4. Φνπζθσηφ ζθάθνο, πνπ δελ έρεη ζηελ άδεηα ηνπ πξνζδηνξηζκφ πεξί επαγγεικαηηθήο ή κηθηήο ρξήζεο, παξά κφλν φξην ζρεηηθά κε ηνλ αλψηαην επηηξεπφκελν αξηζκφ ησλ κεηαθεξφκελσλ αηφκσλ, είλαη επηιέμηκε δαπάλε σο κεηαθνξηθφ κέζν ; Όρη, ε άδεηα ηνπ ζθάθνπο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη ηελ ρξήζε ηνπ ( επαγγεικαηηθή ή κηθηή). 5. Έρεη δηθαίσκα ππνβνιήο ζηελ πξάμε ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ επηρείξεζε ηεο νπνίαο κέηνρνη είλαη ν δήκνο, ε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα θαη ε έλσζε δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ; ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζηελ κεηνρηθή ζχλζεζε κηαο επηρείξεζεο ζπκκεηέρεη ν δήκνο θαη άιινη δεκφζηνη θνξείο δελ κπνξεί λα ππνβιεζεί πξφηαζε ζην πιαίζην ηεο πξάμεο ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο. 6. χκθσλα κε ηνλ Οδεγφ εθαξκνγήο δελ είλαη επηιέμηκεο νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνί, επηρεηξήζεηο ΟΣΑ θαη νη ζπγαηξηθέο ηνπο. Δπηρείξεζε πνπ εθκηζζψλεη π.ρ. εζηηαηφξην εληφο δεκνηηθνχ πάξθνπ ή ρηνλνδξνκηθφ θέληξν πνπ αλήθεη ζε Γήκν είλαη επηιέμηκε; Ναη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη θαιχπηνληαη νη φξνη πνπ ηίζεληαη απφ ηνλ νδεγφ. 7. Δηαηξεία ε νπνία έρεη ΚΑΓ επηιέμηκν Τπεξεζίεο εθκεηάιιεπζεο παηρληδηψλ ζάιαζζαο (ζαιάζζησλ πνδειάησλ, θαλφ θαη παξφκνησλ εηδψλ αλαςπρήο), πξηλ ηελ 01/01/2010 κπνξεί λα θάλεη δαπάλεο θαη ζε άιινπο επηιέμηκνπο ΚΑΓ ; Δαλ λαη ηη εκεξνκελία πξέπεη λα έρνπλ νη θαηλνχξγηνη ΚΑΓ; χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ νδεγφ εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ κηα επηρείξεζε επεθηείλεη ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο δηεπθξηλίδεηαη φηη απηή ζα αθνξά ζε επηιέμηκν ΚΑΓ ηνπ νπνίνπ ε έλαξμε ζα έρεη γίλεη πξηλ ηελ 1/1/

3 8. Δκπνξηθή εηαηξεία ελδηαθέξεηαη γηα ηελ ίδξπζε ζρνιήο ηζηηνζαλίδσλ θαη ινηπψλ αζιεκάησλ. Έρεη ηνλ επηιέμηκν ΚΑΓ Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο εμνπιηζκνχ ζαιάζζησλ ζπνξ (θπκαηνζαλίδσλ, ζθη, ιέκβσλ θ.ιπ.). πξηλ απφ ηελ 01/01/2010 κπνξεί λα εληαρζεί ζην πξφγξακκα; Ναη. Δίλαη επηιέμηκε εθφζνλ δηαζέηεη ηνλ επηιέμηκν ΚΑΓ πξηλ ηελ 1/1/ Ξελνδνρεηαθή επηρείξεζε κε θσδηθφ δξαζηεξηφηεηαο 55.1 δηαζέηεη θαη επηιέμηκν ΚΑΓ ππεξεζίεο ελνηθίαζεο ηνπξηζηηθνχ ζθάθνπο ρσξίο πιήξσκα (Θαιάζζηνο ηνπξηζκφο). Γηα ηε λέα απηή δξαζηεξηφηεηα σο βαζηθή δαπάλε πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα ελφο ηζηηνπιντθνχ. Απφ ηελ πξνδεκνζίεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνθχπηεη φηη κπνξεί ε ζπγθεθξηκέλε δαπάλε (σο εμνπιηζκφο) λα κεηέρεη έσο 100% ζην πξνυπνινγηζκφ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Δίλαη επηιέμηκε ε ζπγθεθξηκέλε δαπάλε ζηελ θαηεγνξία ηνπ εμνπιηζκνχ; Η ζπγθεθξηκέλε δαπάλε δελ ζπγθαηαιέγεηαη ζηελ θαηεγνξία εμνπιηζκφο, αιιά ζηελ θαηεγνξία «πισηά κεηαθνξηθά κέζα». χκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε ηνπ νδεγνχ επηιέμηκε είλαη ε πξνκήζεηα πισηψλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ κε κέγηζην πξνυπνινγηζκφ έσο θαη κέρξη πνζνζηνχ 20% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο επέλδπζεο. ε θάζε πεξίπησζε, ε ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζα γίλεη γηα ηνλ ΚΑΓ , ν νπνίνο ζα πθίζηαηαη πξηλ ηελ 1/1/2010 θαη ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη ζαθψο ε ζχλδεζε ηεο δαπάλεο κε ηελ άζθεζε ηεο ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. H άζθεζε ηεο ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζπλήζσο πξνυπνζέηεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε δαπαλψλ ζπλδπαζηηθά απφ πεξηζζφηεξεο επηιέμηκεο θαηεγνξίεο. Η πξαγκαηνπνίεζε δαπαλψλ απφ κία επηιέμηκε θαηεγνξία ελδέρεηαη λα ππνθξχπηεη επέλδπζε εθζπγρξνληζκνχ ππάξρνπζαο δξαζηεξηφηεηαο. 10. Ξελνδνρεηαθή επηρείξεζε κε θσδηθφ δξαζηεξηφηεηαο 55.1 ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα κπνξνχζε λα δηακνξθψζεη ην εζηηαηφξην θαη ην παιαηφ νηλνπνηείν πνπ ππάξρεη ζην νηθφπεδν ηνπ μελνδνρείνπ γηα γεπζηγλσζία ζηηο ηνπηθέο πνηθηιίεο θξαζηνχ (λπρηέξη, αζχξηηθν) ζηα πιαίζηα ηνπ γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζκνχ; Δίλαη επηιέμηκε εθφζνλ ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο ε ελαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαζψο θαη ε ζαθήο αληηζηνίρηζε ησλ δαπαλψλ κε ηελ άζθεζε ηεο ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Δπηπιένλ ηνλίδεηαη φηη νη ρψξνη πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο αθελφο ζα πξέπεη λα απνηππψλνληαη ζηα εγθεθξηκέλα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα αθεηέξνπ ππνρξεσηηθά ζπλνδεχνληαη απφ ηηο θαηά πεξίπησζε αληίζηνηρεο άδεηεο ιεηηνπξγίαο. 3

4 11. Όπσο πξνθχπηεη απφ ζπδεηήζεηο κε αξθεηνχο μελνδφρνπο ππάξρεη θαηεγνξία πειαηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ρψξεο γηα αιηεπηηθφ ηνπξηζκφ. Γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα απηή απαηηείηαη ε κίζζσζε ζθάθνπο κε πιήξσκα φπσο θαη εηδηθνχ εμνπιηζκνχ. Θα κπνξνχζε ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα λα ζπκπεξηιεθζεί ζε θάπνηα απφ ηηο επηιέμηκεο ηνπ πξνγξάκκαηνο; Ναη ζα κπνξνχζε λα ζπκπεξηιεθζεί ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη επηιέμηκνο ΚΑΓ ΠΡΙΝ ΣΗΝ 1/1/2010, ε επηρείξεζε δηαζέηεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο ε άζθεζε ηεο ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 12. Ξελνδνρεηαθή επηρείξεζε κε βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ηνλ ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ (Αζιεηηθφο ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο, ζθη), επηζπκεί λα δηεπξχλεη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ κε ηελ δεκηνπξγία ελφο γεπέδνπ ηέληο. Θα κπνξνχζε λα επηδνηεζεί ε θαηαζθεπή ηνπ γεπέδνπ θαη ε πξνκήζεηα εηδηθνχ εμνπιηζκνχ ζηνλ ΚΑΓ Τπεξεζίεο κίζζσζεο αζιεηηθνχ εμνπιηζκνχ; Ναη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε επηρείξεζε δηαζέηεη ηνλ επηιέμηκν ΚΑΓ ( ) πξηλ ηελ 1/1/2010 θαη νη άδεηεο ιεηηνπξγίαο είλαη ζε ηζρχ. Οπνηεζδήπνηε παξεκβάζεηο ζε θηίξηα θαη ρψξνπο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ απαηηνχλ αιιαγή ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ, ζα πξέπεη λα έρνπλ εγθξηζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη λα πξνζθνκηζηνχλ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ. 13. Δπηρείξεζε κε επηιέμηκν θσδηθφ δξαζηεξηφηεηαο ππεξεζίεο ελνηθίαζεο εμνπιηζκνχ ρηνλνδξνκηθψλ αζιεκάησλ, γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηεο ζηελ δξαζηεξηφηεηα ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ επηζπκεί κεηαμχ άιισλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ, λα πξνκεζεπηεί εηδηθφ κεράλεκα γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ κηζζψλεη (ζθη, snowboard). Μεηά ηε κίζζσζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζπλήζσο παξαηεξνχληαη γξαηδνπληέο θαη ρηππήκαηα, εμαηηίαο, ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ, ηεο θαθήο πνηφηεηαο ηνπ ρηνληνχ. Με ηελ ζπληήξεζε-επηζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ην κεράλεκα (επίζηξσζε ξεηίλεο θαη θεξηνχ ζηα ρηππήκαηα) ν εμνπιηζκφο επαλέξρεηαη ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε κε απνηέιεζκα ηελ δηαηήξεζε ηθαλνπνηεκέλσλ πειαηψλ θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο πνπ πηζηεχνπκε φηη είλαη ζηε ινγηθή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δίλαη επηιέμηκνο ν εμνπιηζκφο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ δηαηήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζε θαιή θαηάζηαζε πξνθεηκέλνπ λα αζθείηαη ε ελαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα απνηειεί κέξνο πξνκήζεηαο ζπλνιηθφηεξνπ εμνπιηζκνχ ζρεηηθνχ κε ηελ άζθεζε ηεο ελαιιαθηηθήο 4

5 δξαζηεξηφηεηαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην νινθιεξσκέλν επελδπηηθφ ζρέδην. 14. Γεκηνπξγία δξαζηεξηφηεηαο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ spa ή ηακαηηθνχ ηνπξηζκνχ ζα κπνξνχζε λα εληαρζεί ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο; Γεδνκέλνπ φηη βάζεη ηεο εζληθήο νλνκαηνινγίαο νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ δελ πξνθχπηεη ε χπαξμε ΚΑΓ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε ηακαηηθνχ ηνπξηζκνχ, ε δεκηνπξγία ηεο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηαο δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν δηακέζνπ ησλ επηιέμηκσλ ΚΑΓ φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα 2 ηνπ νδεγνχ. Σνλίδεηαη φηη κεηαμχ άιισλ ηίζεηαη σο βαζηθή πξνυπφζεζε ε χπαξμε ησλ θαηά πεξίπησζε εηδηθψλ αδεηψλ ιεηηνπξγίαο γηα ηελ άζθεζε ηεο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηαο. 15. Δπηρείξεζε αζιεηηθνχ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ ζα κπνξνχζε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηε θαηεγνξία δαπαλψλ εμνπιηζκνχ λα πξνκεζεπηεί κηθξά (laser, Καηακαξάλ) ή θαη κεγαιχηεξα ηζηηνπιντθά ζθάθε; Η πξνκήζεηα πισηψλ κέζσλ κεηαθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηνλ νδεγφ εθαξκνγήο ηεο πξάμεο. 16. Πφζα ρξφληα πξέπεη λα έρεη δηάξθεηα ην κηζζσηήξην ζπκβφιαην αθηλήηνπ κηαο επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη θηηξηαθέο δαπάλεο ε επηρείξεζε απηή ζην πξφγξακκα ηνπ Δλαιιαθηηθνχ Σνπξηζκνχ; Σν κηζζσηήξην ζπκβφιαην ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ πέληε έηε απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο. 17. ε πεξηπηψζεηο πλεξγαζίαο, εάλ έλα μελνδνρείν πνπ βξίζθεηαη ζηελ πφιε Α ζέιεη λα ζπλεξγαζηεί κε ηαμηδησηηθφ γξαθείν πνπ βξίζθεηαη ζηελ πφιε Β πξέπεη ην ηαμηδησηηθφ γξαθείν λα αλνίμεη ππνθαηάζηεκα ζηελ πφιε Β γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο; Όρη, δελ θξίλεηαη απαξαίηεην, αξθεί λα ηεθκεξηψλεηαη ε απξφζθνπηε πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο θαζψο θαη ε ελαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα. 5

6 18. Ξελνδνρείν πνπ δηαζέηεη 2 ήκαηα ΔΟΣ δχλαηαη ή λα ππνβάιεη 1 ζρέδην κε δαπάλεο θαη ζηα δχν μελνδνρεία ή λα ππνβάιεη 2 επελδπηηθά ζρέδηα. Αλ ζπκκεηάζρεη ζε πλεξγαζία κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ζην ζρέδην θαη ηα 2 μελνδνρεία ή πξέπεη λα επηιέμεη ην έλα απφ ηα δχν; ηηο πεξηπηψζεηο ζπλεξγαζηψλ ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά έλα επελδπηηθφ ζρέδην ζπλεπψο κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη ηα δχν μελνδνρεία. εκεηψλεηαη φκσο φηη ζε θάζε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππνβιεζεί πξφηαζε ζπλεξγαζίαο κφλν γηα ηα δχν μελνδνρεία αιιά ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη άιιε κε νκνεηδήο επηρείξεζε (κε δηαθνξεηηθφ ΑΦΜ) πνπ ζα ζπκκεηέρεη ζην ζπλεξγαηηθφ ζρήκα. 19. Ση δαπάλεο κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνλ εμνπιηζκφ γαζηξνλνκίαο ; Γαπάλεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ελαιιαθηηθήο κνξθήο ηνπξηζκνχ πνπ ε επηρείξεζε πξνηίζεηαη λα αλαπηχμεη. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη δαπάλεο εμνπιηζκνχ θαηαζθεπήο εθζεηεξίνπ πξντφλησλ θαη δαπάλεο πξνβνιήο, ρσξίο λα απνθιείνληαη δαπάλεο απφ ηηο θαηεγνξίεο εμνπιηζκνχ θαη θηηξηαθψλ παξεκβάζεσλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο ε ζχλδεζε ησλ δαπαλψλ απηψλ κε ηελ ελαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα πινπνηεζεί. Σνλίδεηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα ηεξνχληαη νη φξνη ηνπ νδεγνχ ζρεηηθά κε ηηο θαηεγνξίεο δαπαλψλ. 20. Δπηρείξεζε πνπ δηαζέηεη ηξία θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο κπνξεί λα ππνβάιιεη πξφηαζε ζηελ νπνία ζα ζπκπεξηιάβεη δαπάλεο θαη γηα ηνπο ηξεηο ρψξνπο (ηξεηο δηαθνξεηηθέο άδεηεο ); Ναη είλαη δπλαηή ε ππνβνιή πξφηαζεο ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη δαπάλεο θαη γηα ηα ηξία θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο κφλν γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ΚΑΓ 55 θαη κφλν θάησ απφ ην ίδην Δηδηθφ ήκα Λεηηνπξγίαο. 21. Δίλαη επηιέμηκα ζην πξφγξακκα απηνθηλνχκελα νρήκαηα γηα ηελ κεηαθνξά εμνπιηζκνχ, ζθαθψλ π.ρ. εηδηθέο ξπκνχιθεο, ηξέτιεξ, θιάξθ ; Όρη, δελ είλαη επηιέμηκε ε κεηαθνξά εμνπιηζκνχ. 6

7 22. Οη επηρεηξήζεηο πνπ απφ 1/1-30/6/2010 δελ ηεξνχζαλ βηβιία θαη απφ 1/7-31/12/2010 ηεξνχλ ππνρξεσηηθά βηβιία, πψο βαζκνινγνχληαη ζηελ αμηνιφγεζε σο Με ηήξεζε βηβιίσλ ή σο Σήξεζε βηβιίσλ; ηελ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο βαζκνινγνχληαη σο κε ηήξεζε βηβιίσλ.γηα ηνλ έιεγρν φκσο ηεο πξνυπφζεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζε ζρέζε κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ζα ιακβάλνληαη ππφςε αζξνηζηηθά ηα ηεθκαξηά εηζνδήκαηα βάζεη ηεο ΠΟΛ θαζψο θαη ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο γηα ην δηάζηεκα πνπ ηεξνχζε βηβιία. 23. Δθφζνλ ηα μελνδνρεία/ελνηθηαδφκελα δσκάηηα/θάκπηλγθ είλαη επηιέμηκα ζην πξφγξακκα κε ηνλ ΚΑΓ 55, πνηα δξαζηεξηφηεηα ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ θάησ απφ απηφλ ηνλ ΚΑΓ; Μπνξνχλ λα έρνπλ δξαζηεξηφηεηεο spa, πγείαο- επεμίαο θ.ιπ. αλ δηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο, δεδνκέλνπ φηη εάλ απηέο ηηο ππεξεζίεο ηηο παξέρνπλ θαη ζε πειάηεο εθηφο μελνδνρείνπ (ζπλήζεο ηαθηηθή) ζα δηαζέηνπλ θαη ζρεηηθφ ΚΑΓ π.ρ «Τπεξεζίεο ζάνπλαο, spa (φρη ζεξαπεπηηθνχ) θαη αηκφινπηξσλ» ν νπνίνο ΚΑΓ φκσο δελ είλαη επηιέμηκνο. Η ελαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα ζα ιακβάλεη ρψξα κφλν κέζσ ηνπ επηιέμηκνπ ΚΑΓ θαη ζε θάζε πεξίπησζε ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηηο πξνβιεπφκελεο άδεηεο γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 24. Πνηεο δαπάλεο είλαη επηιέμηκεο γηα ηα εζηηαηφξηα; Παξάδεηγκα: Αλ έλα εζηηαηφξην ζέιεη λα ζπκπεξηιάβεη ζην κελνχ ηνπ πηάηα πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ ηνπηθή παξαγσγή, ζα επηδνηεζεί γηα φιν ην εχξνο ηνπ εμνπιηζκνχ π.ρ. πηάηα, ηξαπεδνκάληεια, θαζίζκαηα θ.ι.π.; ην πξφγξακκα είλαη επηιέμηκεο δαπάλεο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ελαιιαθηηθήο κνξθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη φρη εμ νινθιήξνπ δαπάλεο εθζπγρξνληζκνχ ηεο επηρείξεζεο. 25. ηελ πξνυπφζεζε 9 αλαθέξεη φηη ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνηεηλφκελνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνλ θχθιν εξγαζηψλ / αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ ηειεπηαία ρξήζε, δηεπθξηλίδνληαο φηη ν κέζνο φξνο Κ.Δ γηα ηα ζπλεξγαηηθά-εηαηξηθά ζρήκαηα κε ηε κνξθή ηεο πλεξγαζίαο πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ/αθαζάξηζησλ εζφδσλ φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ κεηέρνπλ ζηε πλεξγαζία πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κηα εθ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ δελ έρεη νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ιφγσ κε ζπκπιήξσζεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο ( έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο εληφο ηνπ 2011) ηη Κ.Δ παίξλνπκε ; 7

8 Θα ιακβάλεηαη ππ φςε ην ζχλνιν ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ δηα ηνπ αξηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ κεηέρνπλ ζηε πλεξγαζία. Οπφηε ζην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ν θχθινο εξγαζηψλ γηα ηελ ελ ιφγσ επηρείξεζε είλαη κεδεληθφο θαη ε επηρείξεζε ζα ιεθζεί ππφςε κφλν ζηνλ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ κεηέρνπλ ζηε πλεξγαζία. 26. Σα Σνπξηζηηθά γξαθεία (κφλν θαδ 79) κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ κφλα ηνπο πξφηαζε ή ζα πξέπεη κφλν κέζα απφ ζπλεξγαζία αλάινγα κε ηελ κνξθή ηνπ Δλαιιαθηηθνχ Σνπξηζκνχ. Π.ρ. Έζησ Σνπξηζηηθφ γξαθείν ην νπνίν δηνξγαλψλεη «εθδξνκή» :Γηα ζπλέδξην ζα πξέπεη λα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε επηρείξεζε ΚΑΓ Τπεξεζίεο νξγάλσζεο επηζηεκνληθψλ ή πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ή ζε πάξθν αλαςπρήο ζα πξέπεη λα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε επηρείξεζε κε θαδ Τπεξεζίεο πάξθνπ αλαςπρήο? Η άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ιακβάλεη ρψξα βάζεη ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο θάζε επηρείξεζεο. 27. ηελ θαηεγνξία Δμνπιηζκφο (επηιέμηκεο ελέξγεηεο) πξνβιέπεηαη κεηαμχ ησλ άιισλ ζην 1.2. ε ρξεκαηνδφηεζε απφθηεζεο ζπκβαηηθψλ ή θαη θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ ρεξζαίσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ., ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ππάξρεη θαηαρψξηζε ηνπ ρεξζαίνπ κέζνπ κε ειιεληθέο πηλαθίδεο εθφζνλ θάηη ηέηνην απαηηείηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Γηα πνηα ρεξζαία κέζα ππάξρεη δπλαηφηεηα απηά λα θαηαρσξεζνχλ κε μέλεο πηλαθίδεο; Σν ίδην εξψηεκα ηζρχεη θαη γηα ηηο δαπάλεο 1.3 γηα ηε λενιφγεζε ησλ πισηψλ κέζσλ ππφ ειιεληθή ή μέλε ζεκαία. ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηα επηδνηνχκελα ρεξζαία κέζα ζα πξέπεη λα θέξνπλ ειιεληθέο πηλαθίδεο ελψ ηα πισηά ειιεληθή ζεκαία. 28. Ξελνδνρείν πνπ δηαζέηεη έλαλ θαη κνλαδηθφ ΚΑΓ (ηνλ 55.10) πνπ είλαη επηιέμηκνο γηα ην πξφγξακκα, επηζπκεί λα εληάμεη ζην δπλακηθφ ηνπ θαη εγθαηάζηαζε beach soccer. Η ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηα, δελ αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλν ΚΑΓ. Θα κπνξνχζε λα πινπνηήζεη ηελ ελ ιφγσ επέλδπζε κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο; Ναη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο ε αλάπηπμε ηεο ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεξνχληαη νη φξνη θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ νδεγφ. 8

9 29. Αλαθέξεηαη ζηνλ Οδεγφ, φηη επηδνηείηαη αγνξά κέζσλ κεηαθνξάο κέρξη ηνπ 15% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη κέρξη Αλ θάπνηνο ζέιεη λα αγνξάζεη έλα κέζν πνπ θνζηίδεη αθξηβφηεξα κπνξεί λα αηηεζεί επηρνξήγεζεο γηα κέξνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο; Ναη είλαη δπλαηφ λα αηηεζεί επηρνξήγεζε γηα κέξνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο. 30. Τπεξεζίεο επίδεημεο καγεηξηθήο ζε μελνδνρείν είλαη επηιέμηκε σο απηφλνκε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (ζ.ζ δελ ππάξρεη ζρεηηθφο ΚΑΓ) ή ζα πξέπεη λα παξέρεηαη απφ επηρείξεζε κε επηιέμηκν ΚΑΓ (δει. απφ ην ίδην ην μελνδνρείν); εκεηψζηε φηη θαηά ηε δεχηεξε πεξίπησζε δελ ζα παξέρεηαη σο facility (δσξεάλ) ππεξεζία, αιιά επί πιεξσκή. Η ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ζα πξέπεη λα παξέρεηαη απφ μελνδνρείν ην νπνίν δηαζέηεη εζηηαηφξην ( ν επηιέμηκνο ΚΑΓ είλαη Τπεξεζίεο εζηηαηνξίνπ κέζα ζε μελνδνρείν χπλνπ) θαη πνπ ζα απνδεηθλχεη ηελ ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνχ. 31. Σα ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά ζπλεξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαηεζεηκέλα ζηελ ΓOY; Ναη. 32. Έλα γξαθείν ηνπξηζκνχ ζηελ Αζήλα κπνξεί λα θάλεη ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο κε έλα ηνπξηζηηθφ θαηάιπκα ζηελ Κξήηε; Αλ λαη πνπ ζα θαηαηεζεί ν θάθεινο; Η πξφηαζε ζα ππνβιεζεί ζηνλ ηφπν πινπνίεζεο ηνπ Leader. 33. ηα εζηηαηφξηα ππάξρεη κφλν ε ππνρξέσζε λα δηαζέηνπλ ή λα απνθηήζνπλ ην εηδηθφ ζήκα πνηφηεηαο γηα ηελ Διιεληθή θνπδίλα ηνπ ΔΟΣ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ελαιιαθηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο; Σν ζήκα ζα πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο. Σνλίδεηαη φηη ην ζήκα κπνξεί λα ππάξρεη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο ή λα απνθηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζήο ηεο. 9

10 34. Δπηρείξεζε ε νπνία δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ελφο ρψξνπ αλαθέξεη ΠΙΣΑΡΙΑ-ΑΝΑΨΤΚΣΗΡΙΟ- ΟΒΔΛΙΣΗΡΙΟ θαη ηνπ δεχηεξνπ ΠΙΣΑΡΙΑ- ΚΑΦΔΣΔΡΙΑ; Όρη δελ είλαη επηιέμηκεο νη αλσηέξσ θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηνλ νδεγφ. 35. Μία πθηζηάκελε επηρείξεζε κε επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ εζηίαζεο πξηλ ηελ ιεηηνπξγεί σο ππνθαηάζηεκα θαη ζέιεη λα κεηαθεξζεί ζε άιιε δηεχζπλζε κέζα ζηνλ επφκελν δηάζηεκα ζε νίθεκα πνπ ζα κηζζψζεη γηα 9έηε. Μπνξεί λα ππνβάιεη πξφηαζε; Δπηηξέπεηαη ε κεηεγθαηάζηαζε; Οπνηαδήπνηε ελέξγεηα κεηεγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα γίλεη κεηά ηελ πηζαλή έγθξηζε ηνπ έξγνπ θαη ζα εμεηαζζεί απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. 36. Μηα πθηζηάκελε επηρείξεζε κε επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ εζηίαζεο πξηλ ηελ , κειινληηθά έσο ηνλ Γεθέκβξην ζα κεηαβηβαζηεί, ζε θπζηθφ πξφζσπν πξψηνπ βαζκνχ ζπγγέλεηαο. Μπνξεί λα ππνβάιεη πξφηαζε; Έσο πφηε κπνξεί λα γίλεη ε κεηαβίβαζε γηα λα είλαη επηιέμηκε ε επηρείξεζε; Η ππνβνιή θαη έληαμε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ζα αθνξά ζηελ ίδηα επσλπκία.καηά ζπλέπεηα νπνηαδήπνηε ελέξγεηα κεηαβίβαζεο δελ ζα πξέπεη λα γίλεη ζην πξναλαθεξζέλ δηάζηεκα ελψ ην ζρεηηθφ αίηεκα κεηαβίβαζεο ζα εμεηαζζεί απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. 37. Ξελνδνρείν ην νπνίν έρεη κνλαδηθφ ΚΑΓ επηζπκεί λα θαηέβεη ζην πξφγξακκα κε κεκνλσκέλε πξφηαζε (θαη φρη ζπλεξγαζία) γηα λα δεκηνπξγήζεη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ, γεπεδάθηα mini golf, ηέληο θαη λεξνηζνπιήζξεο. Οη λέεο παξνρέο ζα παξέρνληαη ζηνπο πειάηεο ηνπ ρσξίο επηπιένλ ρξέσζε. Δίλαη επηιέμηκν ην ζπγθεθξηκέλν επελδπηηθφ ζρέδην γηα δαπάλεο νη νπνίεο αθνξνχλ ηε δεκηνπξγία ησλ λέσλ απηψλ παξνρψλ ρσξίο πξνζζήθε ΚΑΓ εθφζνλ δελ ζα γίλεηαη ρξέσζε; Ναη, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ απαηηείηαη ε έλαξμε λένπ ΚΑΓ θαη ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο ε ελαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα. Δπηπξνζζέησο ε επηρείξεζε πξέπεη λα δηαζέηεη φιεο ηηο θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελεο άδεηεο ιεηηνπξγίαο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ελ ιφγσ δξαζηεξηνηήησλ. 10

11 38. Ξελνδνρείν ην νπνίν έρεη κνλαδηθφ ΚΑΓ ζέιεη λα θαηαζθεπάζεη γήπεδα πνδνζθαίξνπ, βφιευ θ.ι.π. έηζη ψζηε λα θηινμελεί αζιεηηθέο νκάδεο πνπ ζα πξνπνλνχληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο απηέο θαη ζα δηακέλνπλ ζην μελνδνρείν γηα φζν δηάζηεκα ζα δηαξθεί ε πξνπφλεζε. Δίλαη επηιέμηκε ε επηρείξεζε ή ζα έπξεπε λα δηαζέηεη θαη ζρεηηθνχο ΚΑΓ, νη νπνίνη φκσο δελ είλαη επηιέμηκνη βάζεη ηνπ πίλαθα 2 ηνπ νδεγνχ; Ναη, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη νη φξνη ηνπ νδεγνχ θαη εηδηθφηεξα νη άδεηεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ρψξσλ πνπ ζα θηινμελεζνχλ νη ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ζρεδίσλ. 39. Δίλαη επηιέμηκε ε αγνξά ηζηηνθφξνπ ζθάθνπο, σο θχξηνο εηδηθφο εμνπιηζκφο επηρείξεζεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ ελνηθίαζε ηνπξηζηηθνχ ζθάθνπο ρσξίο πιήξσκα; Σν ζθάθνο δελ αθνξά κφλν ηελ κεηαθνξά αηφκσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο (θαηαδπηηθφ ζθάθνο), αιιά απνηειεί ηελ ίδηα ηε δξαζηεξηφηεηα (ηζηηνπινΐα). Ναη είλαη επηιέμηκε ε πξνκήζεηα ηζηηνθφξνπ ζθάθνπο γηα ηελ άζθεζε ηεο ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο βάζεη ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ δηέπνπλ ηνλ νδεγφ. 40. Παξαδνζηαθφ θαθελείν (κε επηιέμηκν ΚΑΓ), ζέιεη λα θάλεη θάπνηεο δαπάλεο εμνπιηζκνχ (φπσο θαξέθιεο, ηξαπέδηα, πάγθνπο εξγαζίαο, Η/Τ) θ.ι.π. θαζψο θαη θηηξηαθέο δαπάλεο θαη δαπάλεο πξνβνιήο-πξνψζεζεο. Οη δαπάλεο πξέπεη λα ζπλδένληαη κε επελδπηηθά ζρέδηα ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ φπσο ελδεηθηηθά πεξηγξάθνληαη ζηνλ νδεγφ. Οη δαπάλεο απηέο δελ πξέπεη λα νδεγνχλ απνθιεηζηηθά ζηνλ εθζπγρξνληζκφ πθηζηάκελσλ δνκψλ ηεο επηρείξεζεο αιιά ζηελ ππνβνήζεζε ηεο ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο φπσο αλαιχεηαη ζην επελδπηηθφ ζρέδην. 41. πκκεηνρή ζε έθζεζε ηνπ εμσηεξηθνχ αιιά κε ειιεληθά πξντφληα είλαη επηιέμηκε; Ναη εθφζνλ αθνξά ζπκκεηνρή γηα ηελ πξνψζεζε λένπ πξντφληνο ή ήδε ππάξρνληνο πξντφληνο ζε κηα λέα αγνξά. 11

12 42. Ξελνδνρείν κε κνλαδηθφ ΚΑΓ ην νπνίν ζθνπεχεη λα θαηεβάζεη κεκνλσκέλε πξφηαζε (ρσξίο ΤΝΔΡΓΑΙΑ) ζηελ νπνία ε θεληξηθή ηδέα είλαη : ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πειαηψλ ηνπ ζε ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ δηακέζνπ ηεο πξνβνιήο ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ηνπηθήο πεξηνρήο (πρ ηνπξηζηηθέο δηαδξνκέο, θαηαγξαθή ηνπηθψλ θαξαγγηψλ δαζψλ, ηνπηθή παλίδα θαη ρισξίδα, ηνπηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ελνηθηάδνπλ εηδηθφ εμνπιηζκφ πνδειαζίαο, ηππαζίαο θηι). Θεσξείηε ην παξαπάλσ επελδπηηθφ ζρέδην επηιέμηκν γηα ην πξφγξακκα ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο? Ναη, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη δαπάλεο πξνβνιήο δελ ππεξβαίλνπλ ην 25% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαζψο θαη ησλ άιισλ πεξηνξηζκψλ πνπ ηίζεληαη βάζεη ηνπ νδεγνχ.. H άζθεζε ηεο ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζπλήζσο πξνυπνζέηεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε δαπαλψλ ζπλδπαζηηθά απφ πεξηζζφηεξεο επηιέμηκεο θαηεγνξίεο. 43. ε επηρεηξήζεηο κε κηθηά έζνδα απφ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, πψο ππνινγίδεηαη ν θχθινο εξγαζηψλ; Λακβάλνληαη ππφςε κφλν ηα έζνδα απφ ηνλ επηιέμηκν ΚΑΓ ή ηα έζνδα απφ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο; Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ιακβάλνληαη ππφςε ηα έζνδα απφ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. 44. Θα κπνξνχζε έλα μελνδνρείν λα παξέρεη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ, έλαλ μελαγφ ή λα ζπλεξγαζηεί κε πξαθηνξείν σο εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε γηα μελαγήζεηο θιπ θαη λα πξνβεί ζε κηα αλαθαίληζε ηνπ ρψξνπ δηακνλήο ησλ επηζθεπηψλ; Όρη, δελ είλαη επηιέμηκε δαπάλε ε ππεξεζία παξνρήο μελαγνχ 45. Η πξφζβαζε ησλ ΑΜΔΑ είλαη θξηηήξην απνθιεηζκνχ εάλ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα; Βάζεη ηνπ νδεγνχ ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα δειψλεη εάλ δηαζέηεη ππνδνκέο ΑΜΔΑ. ε πεξίπησζε πνπ δελ δηαζέηεη ππνρξενχηαη βάζεη ηνπ νδεγνχ λα πινπνηήζεη δαπάλεο ΑΜΔΑ ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο ηξεηο πξψηεο θαηεγνξίεο (εμνπιηζκφο, θηηξηαθά, πξνβνιή). Οη δαπάλεο απηέο δελ δχλαληαη λα κεηαθέξνληαη ζε άιιε θαηεγνξία δαπαλψλ, νχηε λα ηξνπνπνηείηαη ην εγθεθξηκέλν θπζηθφ αληηθείκελν ζην νπνίν αθνξνχλ. 12

13 46. Έλα θαηάιπκα κε έλαξμε πξηλ ην 2010 κπνξεί λα επεθηείλεη ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ, κε ηελ δεκηνπξγία ελφο παξαδνζηαθνχ θαθελείνπ ή κε θάπνηα άιιε επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα; Καη εάλ λαη, πξέπεη λα έρεη θάλεη έλαξμε ζηελ λέα δξαζηεξηφηεηα πξηλ ηελ ππνβνιή; Η έλαξμε ζηελ δξαζηεξηφηεηα επέθηαζεο ζα πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη πξηλ ηελ 1/1/ Γπν επηρεηξήζεηο, κηα αηνκηθή -πνπ ιεηηνπξγεί απν ην θαη κηα ΟΔ, πνπ ζπζηάζεθε κέζα ζην (φπνπ ν ηδηνθηήηεο ηεο αηνκηθήο έρεη ην 51% ησλ κεηνρψλ ηεο ΟΔ), κπνξνχλ θαη έρεη λφεκα λα ζρεκαηίζνπλ κηα πλεξγαζία γηα λα ππνβάινπλ επελδπηηθφ ζρέδην ζην πξφγξακκα; Δίλαη ζαλ ηδέα πινπνηήζηκε ή ζεσξνχληαη ήδε ζπλδεδεκέλεο νπφηε δελ κπνξνχλ λα πξνζθχγνπλ ζε απηή ηελ ελαιιαθηηθή; Δπίζεο ηη αθξηβψο ζεσξνχκε νκνεηδείο επηρεηξήζεηο; Διέγρεηαη βάζεη ΚΑΓ; Γηα παξάδεηγκα έρνπκε δπν επηρεηξήζεηο, ε κία ηνπξηζηηθφ γξαθείν (ΚΑΓ ) θαη ε άιιε γξαθείν δηαρείξηζεο πεξηεγήζεσλ (ΚΑΓ ). Γελ ηαπηίδνληαη ζαλ δξαζηεξηφηεηα πξνθαλψο, αιια ζεσξνχληαη νκνεηδείο βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο; Οη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ειέγρνληαη κφλν σο πξνο ηε ζψξεπζε εληζρχζεσλ απφ άιια πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαηά ηα ηειεπηαία ηξία νηθνλνκηθά έηε. Βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο νη ΚΑΓ θαη ζεσξνχληαη νκνεηδείο επηρεηξήζεηο. 48. Aηνκηθή επηρείξεζε κε θεληξηθφ θαδ ηνπξηζηηθφ πξαθηνξείν ( θαδ 55.10) θαη ππνθαηάζηεκα ηαμηδησηηθφ γξαθείν ( θαδ 79.1), θχθιν εξγαζηψλ ην ζέιεη λα εληαρζεί ζηνλ ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ γηα εθζπγρξνληζκφ ηνπ ηαμηδησηηθνχ πξαθηνξείνπ,ην νπνίν δηνξγαλψλεη εθδξνκέο -πεξηεγεηηθφο ηνπξηζκφο θαη παξάιιεια ζέιεη λα εθζπγρξνλίζεη πιήξσο ην μελνδνρείν ην νπνίν θηινμελεί ηνπο πειάηεο -πεξηεγεηέο. Δλδεηθηηθά ζέιεη λα αιιάμεη θιηκαηηζηηθά-ηειενξάζεηο-ςπγεία, λα αιιάμεη πιαθάθηα θαη είδε πγηεηλήο ζηα κπάληα, λέα έπηπια ζηα δσκάηηα, λέα θνπθψκαηα. ην εξψηεκα είλαη αλ κπνξεί λα εληάμεη ηηο αλσηέξσ δαπάλεο ζην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην, κε ην ζθεπηηθφ φηη γηα λα παξέρεη ηνλ πεξηεγεηηθφ ηνπξηζκφ πξέπεη λα έρεη θαη έλα ζσζηφ πεξηβάιινλ δηακνλήο ησλ πεξηεγεηψλ-πεξηπαηεηψλ. Όρη, ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηνο δελ επηδνηνχληαη δαπάλεο εθζπγρξνληζκνχ ηεο επηρείξεζεο. 13

14 49. Μπνξνχλ λα εληαρζνχλ ηζηηνπιντθά, θαηακαξάλ, ζηελ θαηεγνξία 1.1 γηα ηηο επηρεηξήζεηο εθκάζεζεο ζαιαζζίσλ ζπνξ, φπσο θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο κίζζσζεο ζαιάζζηνπ εμνπιηζκνχ. Σα windsurfing πνπ νπζηαζηηθά είλαη εμνπιηζκφο εθκάζεζεο ζαιαζζίσλ ζπνξ είλαη επηιέμηκεο δαπάλεο ζηελ θαηεγνξία 1.1. Αλ είλαη επηιέμηκα ηα ηζηηνπιντθά ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηνλ ηχπν ή ζην κέγεζνο (πφδηα)? Θα πξέπεη αθελφο λα ηεθκεξηψλεηαη ε άζθεζε ηεο ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη αθεηέξνπ νη ελ ιφγσ δαπάλεο λα ζπλδένληαη κε ην επελδπηηθφ ζρέδην θαη κε ηνλ ΚΑΓ κέζσ ηνπ νπνίνπ ππνβάιιεηαη πξφηαζε γηα έληαμε ζην πξφγξακκα. Σα ηζηηνπιντθά, θαηακαξάλ σο πισηά κέζα κεηαθνξάο θαη κε ηελ ππνρξέσζε λενιφγεζήο ηνπο εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία 1.3 ελψ ηα windsurfing σο ινηπφο εμνπιηζκφο εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία Τθηζηάκελε επηρείξεζε πνπ ιεηηνπξγεί ηνπιάρηζηνλ 3 έηε δελ έρεη απηή ηελ ζηηγκή επηιέμηκν ΚΑΓ, ζα κπνξνχζε λα ππνβάιεη πξφηαζε κε εθπξφζεζκε κεηαβνιή επηιέμηκνπ ΚΑΓ γηα πξηλ απφ ηελ 1/1/2010 ζηελ Δθνξία; Θα ήηαλ επηιέμηκε; Όρη δελ είλαη επηιέμηκε. 51. ε εζηηαηφξην επηηξέπνληαη δαπάλεο θαη γηα ην ρψξν εζηίαζεο (π.ρ. θαξέθιεο, ηξαπέδηα ) θαη γηα ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν (π.ρ. πέξγθνια)? Ναη, εθφζνλ ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ελαιιαθηηθήο κνξθήο ηνπξηζκνχ. H άζθεζε ηεο ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζπλήζσο πξνυπνζέηεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε δαπαλψλ ζπλδπαζηηθά απφ πεξηζζφηεξεο επηιέμηκεο θαηεγνξίεο. Η πξαγκαηνπνίεζε δαπαλψλ απφ κία επηιέμηκε θαηεγνξία ελδέρεηαη λα ππνθξχπηεη επέλδπζε εθζπγρξνληζκνχ ππάξρνπζαο δξαζηεξηφηεηαο. 52. Δπηηξέπεηαη δαπάλε γηα αγνξά ζθάθνπο απφ λαππεγείν θαη ηαπηφρξνλα δαπάλε γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο γάζηξαο ηνπ ελ ιφγσ ζθάθνπο; Η πξνκήζεηα ζθάθνπο απφ λαππεγείν δελ δηθαηνινγεί δαπάλεο γηα πεξαηηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ζθάθνπο, νπφηε νπνηαδήπνηε δαπάλε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε δελ είλαη επηιέμηκε. 14

15 53. ηα ζήκαηα πηζηνπνίεζεο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα ην ζήκα Q label; Ναη, εθφζνλ ε ρνξήγεζε ηνπ ζήκαηνο γίλεηαη απφ θνξέα δηαπηζηεπκέλν απφ ην ΔΤΓ ή άιιν θνξέα δηαπίζηεπζεο κέινο ηεο ΔΑ ( EUROPEAN ACCREDITACION ) θαη ηεο αληίζηνηρεο πκθσλίαο Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο (MLA). 54. Ο ΚΑΓ είλαη επηιέμηκνο; Ναη. 55. Ξελνδνρείν κε ΚΑΓ κπνξεί λα επηιέμεη ελαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα νξεηβαζία (ππάξρεη αληίζηνηρνο ΚΑΓ); Γηα νπνηαδήπνηε ελαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα πξνηίζεηαη ε επηρείξεζε λα αλαπηχμεη ζηα πιαίζηα ηεο επέλδπζήο ηεο νθείιεη λα δηαζέηεη ηηο ζρεηηθέο άδεηεο ιεηηνπξγίαο θαη άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο γηα ηελ ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηα. 56. ε πεξίπησζε ΤΝΔΡΓΑΙΑ κηα εθ ησλ ζπλεξγαδνκέλσλ επηρεηξήζεσλ έρεη θάλεη έλαξμε ηεο επηιέμηκεο δξαζηεξηφηεηαο 10 εκέξεο πξηλ ηελ πξνθήξπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη επνκέλσο δελ έρεη ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο. Ση δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα επηζπλάςεη ζηνλ θπζηθφ θάθειν θαη κέρξη πφηε ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ φζα δελ ππάξρνπλ αθφκε; Καηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ζα πξέπεη λα ππάξρεη άδεηα ζε ηζρχ ή αίηεκα αλαλέσζεο αδείαο θαη φρη αίηεκα πξψηεο ρνξήγεζεο. 57. ηηο πεξηπηψζεηο ΤΝΔΡΓΑΙΑ εθφζνλ ν Leader θαηέρεη ην 51% ηεο ζπλεξγαζίαο θαη έρεη ηνλ επηιέμηκν ΚΑΓ 55 ή/θαη 79, πξηλ ηελ 1/1/2010 αξθεί ε ελαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα επηιεγεί απφ ην ζρήκα λα είλαη απηή ηνπ εηαίξνπ ζπλεξγάηε (ή ζπλεξγαηψλ) κε έλαξμε επηιέμηκεο δξαζηεξηφηεηαο κεηά ηελ 1/1/2010 θαη πξηλ ηελ πξνθήξπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ναη. 58. Δθφζνλ ε επηρείξεζε δηαζέηεη ηνλ επηιέμηκν ΚΑΓ πξηλ ηελ 1/1/2010 κπνξεί λα ππνβάιιεη πξφηαζε δεδνκέλνπ φηη ηα 15

16 νηθνλνκηθά ζηνηρεία ειέγρνληαη γηα ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο θαη φρη γηα ηελ επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα. Δθφζνλ ε επηρείξεζε δηαζέηεη ηνλ επηιέμηκν ΚΑΓ πξηλ ηελ 1/1/2010 κπνξεί λα ππνβάιιεη πξφηαζε δεδνκέλνπ φηη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ειέγρνληαη γηα ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο θαη φρη γηα ηελ επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα. 59. Ναπηηιηαθή Δηαηξεία Πινίσλ Αλαςπρήο ε νπνία ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3182/2003, έρεη νλνκαζηηθέο θαη αλψλπκεο κεηνρέο, έρεη θσδηθφ ΚΑΓ θχξηαο δξαζηεξηφηεηαο Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο ηνπξηζηηθνχ ζθάθνπο ρσξίο πιήξσκα κε έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο πξηλ ηελ 1/1/2010 ηεξεί βηβιία Β θαηεγνξίαο. Η επηρείξεζε κπνξεί λα ππνβάιιεη πξφηαζε κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην εηαηξηθφ ζρήκα είλαη επηιέμηκν θαη ηεξνχληαη νη ππφινηπνη φξνη πνπ δηέπνπλ ηνλ νδεγφ. 60. Δάλ κία εηαηξεία πνπ: - έρεη ηδξπζεί ην 2009 κε ΚΑΓ (Τπεξεζίεο ζαιάζζησλ θξνπαδηέξσλ) θαη - έρεη κεδεληθά έζνδα (απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε δελ έρεη θηλεζεί θαζφινπ) έρεη δηθαίσκα ππνβνιήο ζην πξφγξακκα ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ? Δάλ ε επηρείξεζε δηαζέηεη σο κνλαδηθή δξαζηεξηφηεηα ηνλ ΚΑΓ θαη δελ εκθαλίδεη έζνδα απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηφηε δελ είλαη εθηθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζην ππνβαιιφκελν επελδπηηθφ ζρέδην. Τπελζπκίδεηαη φηη βαζηθή πξνυπφζεζε κεηαμχ άιισλ είλαη ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνηεηλφκελνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηνλ θχθιν εξγαζηψλ/αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ ηειεπηαία ρξήζε. 61. Τπάξρεη ππνρξέσζε απνθηήζεσο ηνπ Δηδηθνχ ήκαηνο Πνηφηεηαο γηα ηελ Διιεληθή Κνπδίλα ηνπ ΔΟΣ ζε εζηηαηφξηα εληφο μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ, αλ ιεηηνπξγνχλ: α) ππφ θαζεζηψο ζχκβαζεο κίζζσζεο θ.ιπ. κε δηαθνξεηηθφ Α.Φ.Μ. απφ ην μελνδνρείν θαη κε Κ.Α.Γ , β) κε ην ίδην Α.Φ.Μ. κε ην μελνδνρείν, εληφο ησλ Κ.Α.Γ θαη χκθσλα κε ηνλ νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο νη επηρεηξήζεηο κε ΚΑΓ 56 είλαη επηιέμηκεο πξνο ρξεκαηνδφηεζε ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα έρνπλ ή λα απνθηήζνπλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο 16

17 νινθιήξσζεο ην Δηδηθφ ζήκα πνηφηεηαο ηεο Διιεληθήο θνπδίλαο. Η παξαπάλσ ππνρξέσζε απαηηείηαη ινηπφλ θαη ζηελ α) αιιά θαη ζηελ β) πεξίπησζε. 62. ηελ Καηεγνξία Δλεξγεηψλ 2 θαη εηδηθφηεξα ηελ ππνθαηεγνξία 2.8 είλαη επηιέμηκε θαη ε αλέγεξζε λέσλ εγθαηαζηάζεσλ-θηηξίσλ γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο; ηελ θαηεγνξία 2 επηιέμηκεο ζχκθσλα κε ηνλ νδεγφ είλαη νη αλαγθαίεο θαηαζθεπέο δηακνξθψζεηο, επεθηάζεηο, δηαξξπζκίζεηο ησλ θηηξηαθψλ θαη βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζηέγαζε ηνπ λένπ εμνπιηζκνχ θαη ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο παξερφκελεο ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Γελ είλαη επηιέμηκεο δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο γηα ηηο επηρεηξήζεηο κε ΚΑΓ 55 νη νπνίεο νδεγνχλ ζε αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ησλ ελ ιφγσ επηρεηξήζεσλ. 63. Η παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ κπνξεί λα είλαη θαη κε ην θαζεζηψο ηνπ αλεμάξηεηνπ κε ζπλδεδεκέλνπ κε ην δίθηπν παξαγσγνχ ή κφλν κε απηφ ηνπ «απηνπαξαγσγνχ»; ηελ Κξήηε δελ είλαη εθηθηή ε ζχλδεζε ζην δίθηπν αθφκα θαη γηα ηνπο απηνπαξαγσγνχο, ρσξίο εηδηθή «πξνθήξπμε» απφ ηε ΡΑΔ. χκθσλα κε ηνλ νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ε παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ (ζπλνιηθήο ηζρχνο κέρξη 20kw θαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ θάιπςε ηδίσλ αλαγθψλ) είλαη κε ην θαζεζηψο απηνπαξαγσγνχ. 64. Ωο εθζεηήξην πξντφλησλ κπνξεί λα ελλνεζεί εηδηθά δηακνξθσκέλνο ρψξνο εληφο μελνδνρείνπ, ζηνλ νπνίν ζα εθηίζεληαη-πξνσζνχληαη παξαδνζηαθά ειιεληθά ηξφθηκα απφ επηιεγκέλνπο παξαγσγνχο ζην πιαίζην πξνψζεζεο γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζκνχ; Δίλαη επηιέμηκε ε σο άλσ ελέξγεηα ζην πιαίζην πξνψζεζεο γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζκνχ. Σνλίδεηαη φκσο φηη ζα πξέπεη λα ππάξμνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο ελέξγεηεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεθκεξίσζεο ηεο ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 65. Οη «πξνκεηξήζεηο» εξγαζηψλ ζηελ πεξίπησζε θηηξηαθψλ επεκβάζεσλ (ζει. 53 Οδεγνχ) αλαθέξνληαη ζε αλαιπηηθέο πξνκεηξήζεηο βάζεη ζπλεκκέλσλ ζρεδίσλ ή αξθεί ζπλνπηηθή πξνκέηξεζε πνζνηήησλ, ρσξίο ηελ επηζχλαςε ζρεδίσλ (ηα νπνία άιισζηε δε δεηνχληαη ξεηά ζηα δηθαηνινγεηηθά) Οη πξνζθνξέο πνπ επηζπλάπηνληαη ζηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη αθνξνχλ θηηξηαθέο παξεκβάζεηο αξθεί λα εκθαλίδνπλ ζπλνπηηθή 17

18 πξνκέηξεζε πνζνηήησλ. Καηά ηε δηάξθεηα πηζηνπνίεζεο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ζα πξνζθνκίδνληαη ηα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά π.ρ. άδεηα νηθνδνκήο ή άδεηα εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο, ζπκβάζεηο έξγσλ εθηέιεζεο πνιηηηθνχ κεραληθνχ, εγθεθξηκέλα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα θιπ. 66. Μνλάδα ηνπξηζηηθψλ μελψλσλ / θαηαιπκάησλ, κε επηιέμηκν ΚΑΓ, επηζπκεί λα εληάμεη ζηε Γξάζε «Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο» δαπάλεο γηα αγνξά/εγθαηάζηαζε ησλ αθνινχζσλ: a. κηθξή κνλάδα έθζιηςεο ειαηνθάξπνπ γηα ηελ παξαγσγή ειαηνιάδνπ ( 3kW δελ απαηηείηαη άδεηα ιεηηνπξγίαο & έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ) b. πνιχ κηθξή γξακκή εκθηάισζεο / ηππνπνίεζεο ηνπ παξαγφκελνπ ειαηνιάδνπ c. δεκηνπξγία κηθξνχ εθζεηεξίνπ / πσιεηεξίνπ ηνπ ειαηνιάδνπ δηθήο ηεο παξαγσγήο Οη μελψλεο βξίζθνληαη ζε ηδηφθηεην νηθφπεδν φπνπ κεγάιν κέξνο θαηαιακβάλνπλ ειαηψλεο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο. Οη επελδπηέο επηζπκνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ππνδνκέο γηα λα παξάγνπλ θαη λα ηππνπνηνχλ απνθιεηζηηθά ην ιάδη απφ ηνπο δηθνχο ηνπο ειαηψλεο, κε ζηφρν λα εκπινπηίζνπλ ην ηνπξηζηηθφ ηνπο πξντφλ, δίλνληαο ηελ επθαηξία ζηνπο επηζθέπηεο ηνπο λα παξαθνινπζνχλ, ζηελ πξάμε, φιε ηελ παξαδνζηαθή δηαδηθαζία ζπιινγήο ηνπ ειαηνθάξπνπ θαη παξαγσγήο ηνπ ειαηνιάδνπ. Πέξα απφ ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ε επηρείξεζε πξνζδνθά λα απνθνκίζεη θαη νηθνλνκηθφ φθεινο κέζα απφ ηηο πσιήζεηο ηνπ βηνινγηθνχ ιαδηνχ δηθήο ηεο εηηθέηαο. Η πξάμε «Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο» απνζθνπεί κεηαμχ άιισλ ζηελ αλάδεημε θαη ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ απνζέκαηνο κηαο πεξηνρήο. ην πιαίζην απηφ ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ζπιινγή, επεμεξγαζία, παξαγσγή, ηππνπνίεζε πξντφλησλ δελ είλαη επηιέμηκεο ελέξγεηεο γηα ην πξφγξακκα. Η αλάδεημε ησλ πξντφλησλ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ελφο εθζεηεξίνπ δχλαηαη λα απνηειέζεη αληηθείκελν ηεο επέλδπζεο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζα είλαη ρξήζηκν λα ζπκπεξηιεθζνχλ ελέξγεηεο πνπ νδεγνχλ ζηελ πξφζιεςε νινθιεξσκέλεο εκπεηξίαο θαη ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ επηζθέπηε φπσο ζην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα νη επηζθέςεηο ζε ειαηψλεο, ζεκηλάξηα γαζηξνλνκίαο κε βάζε ην ειαηφιαδν θιπ. 67. Δπηρείξεζε ε νπνία δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ηεο θαηεγνξίαο 56 (εζηηαηφξην) θαη δηαζέηεη ηξία εζηηαηφξηα θάζε έλα εθ ησλ νπνίσλ δηαζέηεη δηαθνξεηηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο. Μπνξεί λα ππνβιεζεί πξφηαζε πνπ ζα αθνξά δαπάλεο θαη ζηα ηξία εζηηαηφξηα? Σν επελδπηηθφ ζρέδην ππνβάιιεηαη κφλν γηα έλα απφ ηα ηξία εζηηαηφξηα. 18

19 68. Δπηρείξεζε ε νπνία δηαζέηεη επηιέμηκνπο ΚΑΓ ησλ θαηεγνξηψλ 50 θαη 56 πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ηφπνπο κπνξεί λα ππνβάιιεη πξφηαζε θαη γηα ηνπο δχν ΚΑΓ? Όρη ζα πξέπεη θαη νη δχν ΚΑΓ ησλ ελ ιφγσ θαηεγνξηψλ λα έρνπλ ηνλ ίδην ηφπν πινπνίεζεο. 19

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011)

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ, ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» 1. Δκπνξηθή επηρείξεζε πνπ έρεη δξαζηεξηφηεηα ιηαληθφ εκπφξην, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζα απνθηήζεη επηιέμηκν

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ)

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ) Ηκεξνκελία: 7/3/13 ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ) 1. Δκπνξηθή επηρείξεζε πνπ έρεη δξαζηεξηφηεηα ιηαληθφ εκπφξην, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζα απνθηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013»

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013» ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013» AΞΑΛΡΖΠΔΗΠ ΠΔ ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΥΛ ΔΟΓΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 3-4-2012 2 ε έθδνζε ζπρλώλ εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ ζην πξόγξακκα ηνπ ΔΠΑΝ ΙΙ «ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 1. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ» Α/ Α 1. 2. 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ» ηόρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνύρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο- Γαπάλεο ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009»

«ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009» «ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009» Σν πξφγξακκα «ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 80 εθ., έρεη σο ζθνπφ ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε θαη πςειή πξνζηηζέκελε αμία ζηα ειιεληθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα FAQ - ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΞΝ ΑΦΝΟΝΛ ΠΡΗΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ Α, Β & Γ ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ ζηηο εξσηήζεηο: 108, 155, 49, 69, 70, 81, 82, 89, 90, 106, 121, 136, 144, 149, 171 αο ελεκεξψλνπκε φηη εθ παξαδξνκήο ππήξμαλ ειιηπείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγφο πινπνίεζεο έξγσλ Γηθαηνχρσλ

Νδεγφο πινπνίεζεο έξγσλ Γηθαηνχρσλ Ξ.Δ.Ξ. ΑΡΡΗΘΖΠ, Ξ.Δ.Ξ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ, Ξ.Δ.Ξ. ΘΟΖΡΖΠ ΘΑΗ ΛΖΠΥΛ ΑΗΓΑΗΝ, Ξ.Δ.Ξ. ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ - ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΘΑΗ ΖΞΔΗΟΝ, Ξ.Δ.Ξ. ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ -ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ - ΗΝΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ»

«ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ» ΑΓΑ :4Α89Γ-ΗΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Διερεύνηση των τουριστικών προτιμήσεων των ελλήνων τουριστών σχετικά με την Περιφέρεια Ανατολική

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΝΔΡΓΑΙΑ 2011 - πκπξάμεηο Παξαγσγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ ζε Δζηηαζκέλνπο Δξεπλεηηθνχο & Σερλνινγηθνχο Σνκείο»

«ΤΝΔΡΓΑΙΑ 2011 - πκπξάμεηο Παξαγσγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ ζε Δζηηαζκέλνπο Δξεπλεηηθνχο & Σερλνινγηθνχο Σνκείο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΧΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΔΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΜΗΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΣΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΔΑ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ» Δ.Ξ. ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ & ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

«ΛΔΑ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ» Δ.Ξ. ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ & ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 «ΛΔΑ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ» Δ.Ξ. ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ & ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2011 Δ.Ξ. ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ & ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ «ΛΔΑ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ H εθαξκνγή ησλ αξρψλ δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο ζηνλ ηνκέα παξνρήο μελνδνρεηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ»

Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» 1. Δπηιέμηκεο Δπηρεηξήζεηο Α) Μεμονωμένες Υθιζηάμενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεζαίες επιτειρήζεις Δπηιέμηκεο

Διαβάστε περισσότερα

Πενήνηα επιτειρημαηικές και επαγγελμαηικές δραζηηριόηηηες ενιζτύονηαι μέζα από ηο νέο ΕΣΠΑ.

Πενήνηα επιτειρημαηικές και επαγγελμαηικές δραζηηριόηηηες ενιζτύονηαι μέζα από ηο νέο ΕΣΠΑ. Πενήνηα επιτειρημαηικές και επαγγελμαηικές δραζηηριόηηηες ενιζτύονηαι μέζα από ηο νέο ΕΣΠΑ. Σα πνζνζηά επηδφηεζεο γηα φζνπο αζρνινχληαη ζε απηνχο ηνπο θιάδνπο ή ζέινπλ λα αλνίμνπλ επηρείξεζε θπκαίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ANAΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Εηζαγωγή ζηε ζπκθωλία παξνρήο ππεξεζηώλ ζαο Απηή ε ππεξεζία παξέρεη ηελ απνκαθξπζκέλε ππνζηήξημε ηνπ Πειάηε ζηελ εγθαηάζηαζε, ηε δηακφξθσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Δγθξίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ»

«ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο.

Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. Α. Γενικά ηοισεία Α1. ηοισεία Δπισείπηζηρ Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. ε πεξίπησζε πνπ απηή δηαθέξεη απφ ηελ Δπσλπκία ηεο Δπηρείξεζεο γηα ηελ νπνία έρεηε πηζηνπνηεζεί, ζα

Διαβάστε περισσότερα

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «ΣΟ Δ-MARKETING ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ 5 * ΚΑΙ LUX ΣΗΝ ΜΤΚΟΝΟ» ΛΔΤΣΔΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΕΟΤΡΗΓΖ ΔΛΔΝΖ Α/Μ ΓΔΜΣ/0932

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΕΟΤΡΗΓΖ ΔΛΔΝΖ Α/Μ ΓΔΜΣ/0932 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΕΟΤΡΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΟΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΖΛΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θ. ΦΧΛΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα