Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Οκτωβρίου2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Οκτωβρίου2010"

Transcript

1

2 Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Οκτωβρίου Περιεχόμενα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίουκαιτουυπεύθυνου σύνταξηςτωνενοποιημένωνκαιξεχωριστώνοικονομικών καταστάσεωντηςεταιρείας 2 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίουεπίτωνενοποιημένων Σελίδα οικονομικώνκαταστάσεων 3 9 ΈκθεσηΑνεξάρτητoυΕλεγκτήεπίτωνενοποιημένων οικονομικώνκαταστάσεων Ενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίουεπίτωνξεχωριστώνοικονομικών καταστάσεωντηςεταιρείας ΈκθεσηΑνεξάρτητουΕλεγκτήεπίτωνξεχωριστώνοικονομικών καταστάσεωντηςεταιρείας ΞεχωριστέςοικονομικέςκαταστάσειςτηςΕταιρείας

3 ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι ΔιοικητικόΣυμβούλιο ΧρίστοςΜαυρέλλης(Πρόεδρος) ΑνδρέαςΔράκου(EκτελεστικόςΑντιπρόεδρος) ΓιάννοςΠανταζής(ΔιευθύνωνΣύμβουλος) (παραιτήθηκε30 Νοεμβρίου) ΆκηςΚυπριανού ΑντώνηςΠισσαρίδης ΔημήτρηςΣμυρλής ΘέμηςΔράκου ΘεόδωροςΑντωνίου ΚώσταςΜιαούλης ΚώσταςΜιχαηλίδης(παραιτήθηκε31 Δεκεμβρίου) ΜάριοςΧαμπουλλάς ΣάββαςΑδαμίδης ΛάμπροςΓεωργίου ΓραμματέαςΕταιρείας Cyproservus Co Limited Fortuna Court Αρχ. ΜακαρίουΓ Λεμεσός Κύπρος Εγγεγραμμένογραφείο Fortuna Court Αρχ. ΜακαρίουΓ Λεμεσός Κύπρος Ελεγκτές PricewaterhouseCoopers Limited City House OδόςKαραϊσκάκη Λεμεσός Τ.Θ Λεμεσός Κύπρος ΝομικοίΣύμβουλοι ΧρύσηςΔημητριάδης& Σία ΠατρίκιοςΠαύλου& Σία ΜιχάληςΠαναγίδης& Σία Τράπεζες ΤράπεζαΚύπρουΔημόσιαΕταιρείαΛίμιτεδ ΜαρφίνΛαϊκήΤράπεζαΔημόσιαΕταιρείαΛίμιτεδ ΕλληνικήΤράπεζαΔημόσιαΕταιρείαΛίμιτεδ ΤράπεζαΠειραιώςA. E. Alpha Bank Public Limited ΕμπορικήΤράπεζατηςΕλλάδοςA.E. Marfin Egnatia Bank SA EμπορικήΤράπεζα(Κύπρου) Λίμιτεδ f:\d\dc15370\assurance\fs\_combined_greek.docx (1)

4 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίουκαιτουυπεύθυνου σύνταξηςτωνενοποιημένωνκαιξεχωριστώνοικονομικώνκαταστάσεωντης Εταιρείας ΣύμφωναμετοΆρθρο9 εδάφια(3) (γ) και(7) τουπερίτωνπροϋποθέσεωνδιαφάνειας (ΚινητέςΑξίεςπροςΔιαπραγμάτευσησεΡυθμιζόμενηΑγορά) Νόμουτου2007 ( Nόμος ), εμείςταμέλητουδιοικητικούσυμβουλίουκαιουπεύθυνοςσύνταξηςγιατιςενοποιημένες καιξεχωριστέςοικονομικέςκαταστάσειςτηςd.h. Cyprotels Plc γιατοέτοςπουέληξεστις 31 Οκτωβρίου, επιβεβαιώνουμεότι, εξ όσωνγνωρίζουμε: (α) οιετήσιεςενοποιημένεςκαιξεχωριστέςοικονομικέςκαταστάσειςoιοποίες παρουσιάζονταιστιςσελίδες3 μέχρι135: (i) καταρτίσθηκανσύμφωναμεταδιεθνήπρότυπαχρηματοοικονομικήςαναφοράς όπωςαυτάυιοθετήθηκαναπότηνευρωπαϊκήένωσηκαισύμφωναμετις διατάξειςτουάρθρου9, εδάφιο(4) τουνόμου, και (ii) παρέχουναληθινήκαιδίκαιηεικόνατωνστοιχείωντουενεργητικούκαιπαθητικού, τηςοικονομικήςκατάστασηςκαιτουκέρδουςήζημιώντουσυγκροτήματοςκαιτης Εταιρείαςκαιτωνεπιχειρήσεωνπουπεριλαμβάνονταιστουςενοποιημένους λογαριασμούςωςσύνολοκαι (β) ηέκθεση συμβούλωνπαρέχειδίκαιηανασκόπησητωνεξελίξεωνκαιτηςαπόδοσης τηςεπιχείρησηςκαθώςκαιτηςοικονομικήςκατάστασηςτουσυγκροτήματος, μαζίμε περιγραφήτωνκυριοτέρωνκινδύνωνκαιαβεβαιοτήτωνπουαντιμετωπίζουν. ΜέλητουΔιοικητικούΣυμβουλίου Ονοματεπώνυμο ΧρίστοςΜαυρέλλης(Πρόεδρος) ΑνδρέαςΔράκου(EκτελεστικόςΑντιπρόεδρος) ΆκηςΚυπριανού ΑντώνηςΠισσαρίδης ΔημήτρηςΣμυρλής ΘέμηςΔράκου ΘεόδωροςΑντωνίου ΚώσταςΜιαούλης ΜάριοςΧαμπουλλάς ΣάββαςΑδαμίδης ΛάμπροςΓεωργίου Yπογραφή Υπεύθυνοςσύνταξηςτωνοικονομικώνκαταστάσεων Ονοματεπώνυμο ΛάμπροςΓεωργίου Υπογραφή Λεμεσός, 25 Φεβρουαρίου2011 f:\d\dc15370\assurance\fs\_combined_greek.docx (2)

5 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίουεπίτωνενοποιημένων οικονομικώνκαταστάσεων 1 ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοπαρουσιάζειτηνέκθεσήτουμαζίμετιςελεγμένες ενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςτηςd. H. Cyprotels Plc (η«εταιρεία») καιτων εξαρτημένωντης(το«συγκρότημα») γιατοέτοςπουέληξεστις31 Οκτωβρίου. Κύριεςδραστηριότητες 2 ΟικύριεςδραστηριότητεςτουΣυγκροτήματος, πουδενέχουναλλάξειαπότον προηγούμενοχρόνο, είναιηδιαχείρισηκαιεκμετάλλευσηιδιόκτητωνκαιεκμισθωμένων ξενοδοχείωνκαιτουριστικώνμονάδωνστηνκύπροκαιστηνελλάδακαιηανέγερσηκαι πώλησηεπαύλεωνστηνκύπρο, περιλαμβανομένωντοκοφόρωνδραστηριοτήτων. Κατά τηνδιάρκειατουέτουςδενυπήρξεοποιαδήποτεδραστηριότητατουτομέαανάπτυξηςγης. Aπόκλισηαπότηνένδειξηαποτελέσματος 3 Η ζημιάγιατοέτοςόπωςπαρουσιάζεταιστησελίδα13 είναιαυξημένηκατά 1,5 εκ. απότηνένδειξηαποτελέσματοςπουανακοινώθηκεαπότοσυγκρότημα. Η διαφοράοφείλεταικυρίωςστηναναπροσαρμογήτηςαναβαλλόμενηςφορολογίας. Ανασκόπησητωνεξελίξεων, τηςτρέχουσαςκατάστασηςκαιτηςεπίδοσηςτων δραστηριοτήτωντουσυγκροτήματος 4 Η ζημιάγιατοέτοςανήλθεσε31,8 εκ. σεσχέσημεζημιά20,2 εκ. το προηγούμενοοικονομικόέτος. Αναλυτικάτααποτελέσματαείχανωςακολούθως: (α) (β) (γ) Οιπωλήσειςπουαφορούνξενοδοχειακέςδραστηριότητεςείναιελαφρώς αυξημένεςαπότονπροηγούμενοχρόνο. Η μείωσηστασυνολικά εισοδήματατουσυγκροτήματοςοφείλεταιστογεγονόςότιτοσυγκρότημα κατάτηνδιάρκειατουέτουςδενείχεοποιεσδήποτεπωλήσειςπουαφορούν τοτομέαανάπτυξηςγης(: πωλήσειςύψους1,8 εκ.). ΤοΣυγκρότημα κατάφερεναμειώσειτοκόστοςπωλήσεωνκαιωςαποτέλεσματομεικτό κέρδοςπαρέμεινεσταίδιαεπίπεδαμετονπροηγούμενοχρόνο. Τοσύνολοτωνεξόδωνπωλήσεωνκαιπροώθησηςκαιταέξοδαδιοικητικής λειτουργίαςείναιαυξημένααπότονπροηγούμενοχρόνοκατά7 εκ. περίπουλόγω τηςαύξησηςστηπρόνοιαγιατοεισπρακτέοποσόαπότο συγκρότηματηςτελικήςιθύνουσαςεταιρείαςlibra Ηoldings Plc (: πρόνοιαύψους20 εκ., : πρόνοιαύψους13,6 εκ.). Οιάλλες(ζημιές)/κέρδη καθαράμειώθηκαναπόκέρδοςύψους629 χιλιάδωνσεζημιάύψους425 χιλιάδωνσεσχέσημετονπροηγούμενο χρόνολόγω τουγεγονότοςότιηαξίαεπένδυσηςτουσυγκροτήματοςσε κοινοπραξίαέχειυποστείαπομείωσηύψους559 χιλιάδωνκατάτη διάρκειατουέτουςπουέληξε31 Οκτωβρίου, ενώ επίσηςτον προηγούμενοχρόνουπήρχανμηεπαναλαμβανόμενακέρδηαπό διαγραφέςπιστωτώνύψους630 χιλιάδων. f:\d\dc15370\assurance\fs\_combined_greek.docx (3)

6 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίουεπίτωνενοποιημένων οικονομικώνκαταστάσεων(συνέχεια) Ανασκόπησητωνεξελίξεων, τηςτρέχουσαςκατάστασηςκαιτηςεπίδοσηςτων δραστηριοτήτωντουσυγκροτήματος(συνέχεια) (δ) Ταάλλαέσοδαμειώθηκαναπό2,2 εκ. τονπροηγούμενοχρόνοσε211 χιλιάδες τοτρέχονέτος, κυρίωςλόγω τουτερματισμούχρέωσηςτηςιθύνουσαςεταιρείας (i) γιατόκουςύψους1,5 εκ. και(ii) γιαεγγυητικάδικαιώματαύψους313 χιλιάδες. Κυριότεροικίνδυνοικαιαβεβαιότητες 5 ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοθεωρείότιοικυριότεροικίνδυνοικαιαβεβαιότητεςτου Συγκροτήματοςεπικεντρώνονταιστηνπαγκόσμιαοικονομικήκρίσηηοποίαάρχισενα διαφαίνεταιαπότο2007 καιστησυνεχιζόμενηκρίσηστοντουριστικότομέαπουπεριορίζει σημαντικάταποσοστάπληρότηταςτωνξενοδοχείωνκαιεπηρεάζειαρνητικάτιςτιμές δωματίων. Aυτόέχειαρνητικήεπίδρασηστααποτελέσματακαιστηροήμετρητώναπό εργασίεςπουδημιουργείπροβλήματαστηνδυνατότηταεπαρκούςκάλυψηςόλωντων λειτουργικώνκαιχρηματοδοτικώνεξόδων. Οικυριότεροιχρηματοοικονομικοίκίνδυνοικαιαβεβαιότητεςπουαντιμετωπίζειτο ΣυγκρότημαπαρουσιάζονταιστιςΣημειώσεις3 και4 τωνενοποιημένωνοικονομικών καταστάσεων. ΠροβλεπόμενηεξέλιξητουΣυγκροτήματος 6 ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοαναμένειότιλόγωτηςκρίσηςσεγειτονικέςχώρες, η χρονιάθαείναισημαντικάβελτιωμένη. Ήδητρίααπόταξενοδοχεία, δύοστηνπάφοκαι έναστηνλεμεσό, λειτουργούνκατάτηνχειμερινήπερίοδοεκείπουαναμενότανεναείναι κλειστά. ΕπίσηςτοΔιοικητικόΣυμβούλιοθαπροσπαθήσειγιαβελτίωσηστην αποδοτικότητατωνξενοδοχειακώνμονάδων. ΔεναναμένονταιοποιεσδήποτεαλλαγέςστιςδραστηριότητεςτουΣυγκροτήματοςστο προσεχέςμέλλον. Αποτελέσματα 7 ΤααποτελέσματατουΣυγκροτήματοςγιατοέτοςπαρουσιάζονταιστιςσελίδες13 και14. Η ζημιάγιατοέτοςμεταφέρεταιστααποθεματικά. f:\d\dc15370\assurance\fs\_combined_greek.docx (4)

7 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίουεπίτωνενοποιημένων οικονομικώνκαταστάσεων(συνέχεια) Μερίσματα 8 ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοδενεισηγείταιτηνπληρωμήμερίσματοςστουςμετόχους. Μετοχικόκεφάλαιο 9 ΤομετοχικόκεφάλαιοτηςΕταιρείαςανέρχεταισε , διαιρεμένοσε χιλιάδεςσυνήθειςμετοχέςονομαστικήςαξίας0,17 ηκάθεμια, πλήρως εξοφλημένες, οιοποίεςείναιεισηγμένεςκαιδιαπραγματεύονταιστοχρηματιστήριοαξιών Κύπρου. 10 ΔενυπήρχαναλλαγέςστομετοχικόκεφάλαιοτηςΕταιρείαςκατάτηδιάρκειατου έτουςσεσύγκρισημετονπροηγούμενοχρόνο. 11 ΔενυφίστανταιοποιοιδήποτεπεριορισμοίστημεταβίβασητίτλωντηςΕταιρείαςή στηκατοχήοποιωνδήποτετίτλωναπόοποιονδήποτεπλην τηςυποχρέωσηςπου επιβάλλεταισταμέλητουδιοικητικούσυμβουλίουναλαμβάνουνέγκρισηαπόειδική επιτροπήπουέχεισυσταθείπροτούπροβούνσεοποιαδήποτεπώλησηήαγοράμετοχών τηςεταιρείας. 12 Δενυφίσταταιοποιοδήποτεσύστημασυμμετοχήςτωνεργαζομένωνστοκεφάλαιο τηςεταιρείας. ΔιοικητικόΣυμβούλιο 13 ΤαμέλητουΔιοικητικούΣυμβουλίουστις31 Οκτωβρίου καιτηνημερομηνία αυτήςτηςέκθεσηςπαρουσιάζονταιστησελίδα1. ΌλοιτουςήτανμέλητουΔιοικητικού Συμβουλίουγιαολόκληρητηνπερίοδο. Ο κ. ΓιάννοςΠανταζήςπαραιτήθηκεστις 30 Νοεμβρίου. 14 ΣύμφωναμετοΚαταστατικότηςΕταιρείαςοικ.κ. ΆκηςΚυπριανού, Κώστας Μιαούλης, ΑντώνηςΠισσαρίδηςκαιΔημήτρηςΣμυρλήςαποχωρούν, είναιόμως επανεκλέξιμοικαιπροσφέρονταιγιαεπανεκλογή. 15 Δενυπήρχανσημαντικέςαλλαγέςστηκατανομήτωναρμοδιοτήτωνήστην αποζημίωσητουδιοικητικούσυμβουλίου. f:\d\dc15370\assurance\fs\_combined_greek.docx (5)

8 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίουεπίτωνενοποιημένων οικονομικώνκαταστάσεων(συνέχεια) ΚώδικαςΕταιρικήςΔιακυβέρνησης ΜέροςΑ 16 Η ΕταιρείαδενεφαρμόζειτονΚώδικαΕταιρικήςΔιακυβέρνησης«Κώδικας» επειδή οιτίτλοιτηςδιαπραγματεύονταιστηνεναλλακτικήαγοράκαισύμφωναμετους ΚανονισμούςτουΧρηματιστηρίουΑξιώνΚύπρουδενείναιυποχρεωμένηνατηρήσειτις διατάξειςτουκώδικα. ΜέροςΒ 17 Πέραντωνπιοπάνω, ηεταιρείαδενέχειακόμητηρήσειτιςδιατάξειςτουκώδικα λόγω τουότιηεφαρμογήτουθααπαιτούσεμεγάληαλλαγήστοδιοικητικόσυμβούλιοτης ΕταιρείαςηπλειοψηφίατωνμελώντουοποίουείναιΔιοικητικοίΣύμβουλοιαλλάκαι κάτοχοισημαντικώνπακέτωνμετοχών. ΤαμέλητουΔ.Σ. είναικαισυνάμαμέλητης μητρικήςκαιτηςεξαρτημένηςεταιρείαςκαιαυτόδενεπιτρέπειτηνδημιουργίασωστής σύνθεσηςτουδιοικητικούσυμβουλίουκαθώςεπίσηςκαιτωνεπιτροπώνσύμφωναμε τουςόρουςτουκώδικαεταιρικήςδιακυβέρνησης. Επιπρόσθετακαιπέραντηςοικονομικήςύφεσηςπουπαρατηρείται, ημείωσηστον τουριστικότομέακαικατ επέκτασητααρνητικάαποτελέσματαπουπαρατηρούνται καθιστούναδύνατητηνεταιρείαστοναπροσελκύσειστοδιοικητικότηςσυμβούλιο ΑνεξάρτητουςΜη-ΕκτελεστικούςΣυμβούλουςοιοποίοιθαπρέπειναείναικαιγνώστεςτης τουριστικής& ξενοδοχειακήςβιομηχανίας. Η υιοθέτησητουκώδικααπαιτείαυξημένοκόστοςκαθώςεπίσηςκαικαλάκαταρτισμένο άτομοοοποίοςθαείναιλειτουργόςσυμμόρφωσηςτου Κώδικα. Στηνπαρούσαπερίοδοη Εταιρείακρίνειότιαυτότοκόστοςδενθαείναιαποδοτικό. Η Εταιρείααναμένειότιμετηνκαλυτέρευσητωνσυνθηκώνστομέλλονθαείναισεθέση νακαταρτίσειμίασωστήσύνθεσητουδιοικητικούσυμβουλίου, καικατ επέκτασητων Επιτροπών. Σεμιατέτοιαπερίπτωσηθαεπανεξετάσειτοενδεχόμενοεφαρμογήςτου Κώδικα. 17 ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιομεριμνάμέσω επαρκώνδιαδικασιώνεσωτερικούελέγχου καιδιαχείρισηςκινδύνουγιατησύνταξη, ετοιμασίακαικατάρτισητηςπεριοδικής πληροφόρησηςηοποίααπαιτείταιγιαεισηγμένεςεταιρείες. Ο υπεύθυνοςγιατηνσύνταξη τωνενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεωνείναιοοικονομικόςδιευθυντής. f:\d\dc15370\assurance\fs\_combined_greek.docx (6)

9 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίουεπίτωνενοποιημένων οικονομικώνκαταστάσεων(συνέχεια) ΚώδικαςΕταιρικήςΔιακυβέρνησης(συνέχεια) 18 ΤοΚαταστατικότηςΕταιρείαςτροποποιείταικατόπινέγκρισηςειδικούψηφίσματος σεέκτακτηγενικήσυνέλευσητωνμετόχων. 19 ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοτηςΕταιρείαςκατόπινέγκρισηςτωνμετόχωντης ΕταιρείαςμπορείναπροβείσεέκδοσηήεπαναγοράμετοχώντηςΕταιρείας. Ηέκδοση οποιονδήποτενέωνμετοχώνυπόκειταιπεραιτέρω στιςπρόνοιεςτουκαταστατικού ΕγγράφουτηςΕταιρείαςτηνισχύουσανομοθεσίακαιστηναρχήίσηςμεταχείρισηςτων υφιστάμενωνμετόχων. 20 ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοτηςΕταιρείαςαποτελείταιαπό11 μέληκαισυνέρχεταισε τακτάχρονικάδιαστήματα. ΟιαρμοδιότητεςτουΔιοικητικούΣυμβουλίουαφορούντην έγκρισητουστρατηγικούπλάνουτουσυγκροτήματοςκαιτηνεποπτείαυλοποίησηςτου. Οι αρμοδιότητεςγιαθέματακαθημερινήςφύσεωςέχουνανατεθείστουςεκτελεστικούς ΔιοικητικούςΣυμβούλους. Μέτοχοιπουκατέχουνπέραντου5% τουμετοχικούκεφαλαίουτηςεταιρείας 21 Στις18 Φεβρουαρίου2011 οιπιοκάτω μέτοχοικατείχανκατάκυριότηταπέραντου 5% τουεκδοθέντοςμετοχικούκεφαλαίουτηςεταιρείας: Ποσοστό μετοχών % ΑνδρέαςΔράκου 1 55,81 1 ΣτοποσοστότωνμετοχώνπουκατέχειοΑνδρέαςΔράκουσυνυπολογίζεταιη έμμεσησυμμετοχήπουπροκύπτειμέσω τωνμετοχώνπουκατέχειηεταιρείαlibra Holdings Plc (53,98%). ΣυμφέρονταΣυμβούλωνστομετοχικόκεφάλαιοτηςΕταιρείας 22 Απότηλήξητουοικονομικούέτουςκαι5 μέρεςπριναπότηνημερομηνίαέγκρισης τωνοικονομικώνκαταστάσεωντηςεταιρείαςδενυπήρξεοποιαδήποτεδιακύμανσηστο ποσοστότωνμετοχώνπουκατείχεκάθεμέλοςτουδιοικητικούσυμβουλίουάμεσακαι έμμεσα. f:\d\dc15370\assurance\fs\_combined_greek.docx (7)

10 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίουεπίτωνενοποιημένων οικονομικώνκαταστάσεων(συνέχεια) ΚώδικαςΕταιρικήςΔιακυβέρνησης(συνέχεια) 23 ΤαποσοστάστοσύνολοτωνμετοχώντηςΕταιρείας, τωνσυμβούλων, των συζύγων, τέκνωντουςκαιεταιρειώνστιςοποίεςοισύμβουλοικατέχουνάμεσαήέμμεσα τουλάχιστον20% τωνμετοχώνμεδικαίωμαψήφου, στις31 Οκτωβρίου καιστις 18 Φεβρουαρίου2011 ήτανωςεξής: 31 Οκτωβρίου % 18 Φεβρουαρίου 2011 % ΧρίστοςΜαυρέλλης 0,18 0,18 ΑνδρέαςΔράκου* 55,81 55,81 ΓιάννοςΠανταζής - Δ/Ε ΆκηςΚυπριανού 0,44 0,44 ΑντώνηςΠισσαρίδης 0,05 0,05 ΔημήτρηςΣμυρλής 0,22 0,22 ΘέμηςΔράκου 1,03 1,03 ΘεόδωροςΑντωνίου 0,005 0,005 ΚώσταςΜιαούλης 0,64 0,64 ΜάριοςΧαμπουλλάς 3,11 3,11 ΣάββαςΑδαμίδης 0,05 0,05 ΛάμπροςΓεωργίου - - * Ο κ. ΑντρέαςΔράκουκατέχειάμεσοποσοστόύψους1,76% στομετοχικόκεφάλαιοτης Εταιρείαςκαιέμμεσοποσοστόύψους53,98%, κυρίωςμέσω τηςσυμμετοχήςτουστη Libra Holdings Plc όπωςαναφέρεταιπιοπάνω. ΚανόνεςδιορισμούμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίου 24 Ο διορισμόςκαιαντικατάστασημελώντουδιοικητικούσυμβουλίουγίνεταιή επικυρώνεταιστηνετήσιαγενικήσυνέλευσητηςεταιρείαςσύμφωναμετιςπρόνοιεςτου ΚαταστατικούτηςΕταιρείας. ΤοΚαταστατικότηςΕταιρείαςπρονοείότιτοΔιοικητικό Συμβούλιοέχειεξουσίαναδιορίζει, σεοποιοδήποτεχρόνο, οποιοδήποτεπρόσωποως Σύμβουλοκαιπρόσωποπουδιορίζεταιμεαυτότοντρόποθακατέχειτηθέσητουμέχρι τηναμέσωςεπόμενηετήσιαγενικήσυνέλευση. ΣυμβάσειςμετοΔιοικητικόΣυμβούλιοκαισυνδεδεμέναπρόσωπατωνΣυμβούλων 25 Υπάρχουνσυμβάσειςπουέχουνσυναφθείσεκαθαράεμπορικήβάσημεταξύτου ΣυγκροτήματοςκαιτωνΣυμβούλωνόπωςαναφέρεταιστηΣημείωση35 των ενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεων. 26 ΠέραντωνσυναλλαγώνκαιτωνυπολοίπωνπουαναφέρονταιστηΣημείωση35 τωνενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεωνδενυπήρχεοποιαδήποτεάλλησημαντική σύμβασημετοσυγκρότημαστις31 Οκτωβρίου, στηνοποίαοισύμβουλοιή συνδεδεμέναπρόσωπατουςείχανουσιώδεςσυμφέρον. f:\d\dc15370\assurance\fs\_combined_greek.docx (8)

11

12 ΈκθεσηΑνεξάρτητoυΕλεγκτή ΠροςταμέλητηςD. H. Cyprotels Plc PricewaterhouseCoopers Ltd City House 6 Karaiskakis Street CY-3032 Limassol P O Box CY-3300 Limassol Cyprus Telephone Facsimile ΈκθεσηεπίτωνΕνοποιημένωνΟικονομικώνΚαταστάσεων ΈχουμεελέγξειτιςσυνημμένεςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςτηςD. H. Cyprotels Plc (η Εταιρεία ) καιτωνεξαρτημένωντης(το Συγκρότημα ) οιοποίεςαποτελούνταιαπό τονενοποιημένοισολογισμόστις31 Οκτωβρίου, καιτιςενοποιημένεςκαταστάσεις λογαριασμούαποτελεσμάτων, συνολικώνεισοδημάτων, μεταβολώνιδίωνκεφαλαίωνκαι ταμειακώνροώντηςχρήσεωςπουέληξετηνημερομηνίααυτή, καθώςκαιπερίληψη σημαντικώνλογιστικώνπολιτικώνκαιλοιπέςεπεξηγηματικέςσημειώσεις. ΕυθύνητουΔιοικητικούΣυμβουλίουγιατιςΕνοποιημένεςΟικονομικέςΚαταστάσεις ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοτηςΕταιρείαςείναιυπεύθυνογιατηνκατάρτισηοικονομικών καταστάσεωνπουναδίνουναληθινήκαιδίκαιηεικόνασύμφωναμεταδιεθνήπρότυπα ΧρηματοοικονομικήςΑναφοράςόπωςαυτάυιοθετήθηκαναπότηνΕυρωπαϊκήΈνωση (ΕΕ) καιτιςαπαιτήσειςτουπερίεταιρειώννόμουτηςκύπρου, Κεφ Η ευθύνηαυτή περιλαμβάνει: σχεδιασμό, εφαρμογήκαιτήρησηεσωτερικώνδικλίδωνσχετικώνμετην κατάρτισηκαιτηδίκαιηπαρουσίασηοικονομικώνκαταστάσεωναπαλλαγμένωναπό ουσιώδεςσφάλμα, είτεοφείλεταισεαπάτηείτεσελάθοςεπιλογήκαιεφαρμογή καταλλήλωνλογιστικώνπολιτικώνκαιυπολογισμόλογιστικώνεκτιμήσεωνπουείναι λογικέςυπότιςπεριστάσεις. ΕυθύνητουΕλεγκτή Η δικήμαςευθύνηείναιναεκφράσουμεγνώμηεπίαυτώντωνενοποιημένωνοικονομικών καταστάσεωνμεβάσητονέλεγχόμας. Διενεργήσαμετονέλεγχόμαςσύμφωναμετα ΔιεθνήΠρότυπαΕλέγχου. ΤαΠρότυπααυτάαπαιτούννασυμμορφωνόμαστεμεκανόνες δεοντολογίαςκαθώςκαινασχεδιάζουμεκαιναδιενεργούμετονέλεγχομεσκοπότην απόχτησηλελογισμένηδιασφάλισηςγιατοεάνοιοικονομικέςκαταστάσειςείναι απαλλαγμένεςαπόουσιώδεςσφάλμα. F:\D\DC15370\ASSURANCE\FS\_COMBINED_Greek.docx Board Members: Phidias K Pilides (CEO), Dinos N Papadopoulos (Deputy CEO), Panikos N Tsiailis, Christakis Santis, Stephos D Stephanides, Costas L Hadjiconstantinou, George Foradaris, Costas M Nicolaides, Angelos M Loizou, Vasilis Hadjivassiliou, Androulla S Pittas, Savvas C Michail, Costas L Mavrocordatos, Christos M Themistocleous, Panicos Kaouris, Nicos A Neophytou, George M Loizou, Pantelis GEvangelou, Liakos M Theodorou, Stelios Constantinou, Tassos Procopiou, Andreas T Constantinides, Theo Parperis, Constantinos Constantinou, Petros C Petrakis, Philippos C Soseilos, Evgenios C Evgeniou, Christos Tsolakis, Nicos A Theodoulou, Nikos T Nikolaides, Cleo A Papadopoulou, Marios S Andreou, Nicos P Chimarides, Aram Tavitian, Constantinos Taliotis, Stavros A Kattamis, Yiangos A Kaponides, Tasos N Nolas, Chrysilios K Pelekanos, Eftychios Eftychiou, George C Lambrou, Chris Odysseos, Constantinos L Kapsalis, Stelios A Violaris, Antonis Hadjiloucas, Petros N Maroudias, George C Kazamias, Loizos A Markides Directors of Operations: Androulla Aristidou, Achilleas Chrysanthou, George Skapoullaros, Demetris V Psaltis, George A Ioannou, Michael Kliriotis, Marios G Melanides, Sophie A Solomonidou, Yiannis Televantides, Antonis C Christodoulides, Anna G Loizou, Stelios S Anastasiou, Christos S Charalambides, Ioanna I Stylianidou, Florentia Kyriakidou Teloni Offices: Nicosia, Limassol, Larnaca, Paphos PricewaterhouseCoopers Ltd is a private company, Registered in Cyprus (Reg. No )

13 Έναςέλεγχοςπεριλαμβάνειτηδιενέργειαδιαδικασιώνγιατηναπόκτησηελεγκτικών τεκμηρίωνσχετικάμεταποσάκαιτιςγνωστοποιήσειςστιςοικονομικέςκαταστάσεις. Οι επιλεγόμενεςδιαδικασίεςβασίζονταιστηνκρίσητουελεγκτή, περιλαμβανομένηςτης εκτίμησηςτωνκινδύνωνουσιώδουςσφάλματοςτωνοικονομικώνκαταστάσεων, είτε οφείλεταισεαπάτηείτεσελάθος. Κατάτηδιενέργειααυτώντωνεκτιμήσεωνκινδύνων, ο ελεγκτήςεξετάζειτιςεσωτερικέςδικλίδεςπουσχετίζονταιμετηνκατάρτισηοικονομικών καταστάσεωντηςοντότηταςπουδίνουναληθινήκαιδίκαιηεικόναμεσκοπότοσχεδιασμό ελεγκτικώνδιαδικασιώνκατάλληλωνγιατιςπεριστάσεις, αλλάόχιμεσκοπότηνέκφραση γνώμηςεπίτηςαποτελεσματικότηταςτωνεσωτερικώνδικλίδωντηςοντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνειεπίσηςτηναξιολόγησητηςκαταλληλότηταςτωνλογιστικώνπολιτικώνπου χρησιμοποιήθηκανκαιτουλελογισμένουτωνλογιστικώνεκτιμήσεωνπουέγιναναπότο ΔιοικητικόΣυμβούλιο, καθώςκαιτηναξιολόγησητηςσυνολικήςπαρουσίασηςτων οικονομικώνκαταστάσεων. Πιστεύουμεότιταελεγκτικάτεκμήριαπουέχουμελάβειείναιεπαρκήκαικατάλληλαγιανα παράσχουνμιαβάσηγιατηνελεγκτικήμαςγνώμη. ΒάσηγιαΓνώμημεΕπιφύλαξη ΌπωςαναφέρεταιστηΣημείωση26, ηeταιρείααπέκτησείδιεςμετοχές, μεβάσητοάρθρο 57A τουπερίεταιρειώννόμουτηςκύπρου, Κεφ. 113, τιςοποίεςόμωςδιακράτησεπέραντης μέγιστηςπεριόδουτωνδύοετών. Η διακράτησηπέραντωνδύοετώναντίκειταιτωνπρονοιών τουάρθρου57α(1) (α) τουπερίεταιρειώννόμουτηςκυπρου, Κεφ ΗΕταιρείαδενέχει ακόμηπροβείσεενέργειεςγιασυμμόρφωσημετιςπρόνοιεςτουπιοπάνω Άρθρουτου Νόμου. ΓνώμημεΕπιφύλαξη Κατάτηγνώμημας, οιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςδίνουναληθινήκαιδίκαιηεικόνα τηςοικονομικήςθέσηςτουσυγκροτήματοςστις31 Οκτωβρίου, καιτης χρηματοοικονομικήςεπίδοσηςτουκαιτωνταμειακώνροώντουγιατηχρήσηπουέληξετην ημερομηνίααυτήσύμφωναμεταδιεθνήπρότυπαχρηματοοικονομικήςαναφοράςόπωςαυτά υιοθετήθηκαναπότηνεεκαιεκτόςαπότοθέμαπουαναφέρεταιστηνπαράγραφοτηςβάσης γιαγνώμημεεπιφύλαξη, μετιςαπαιτήσειςτουπερίεταιρειώννόμουτηςκύπρου, Κεφ ΈμφασηΘέματος Χωρίςναεκφράζουμεπεραιτέρω επιφύλαξηστηγνώμημας, επισύρουμετηνπροσοχήστη Σημείωση2 τωνενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεωνπουδείχνειότιτοσυγκρότημα υπέστηκαθαρήζημιάύψους κατάτηδιάρκειατουέτουςπουέληξεστις 31 Οκτωβρίου καικατάτηνημερομηνίααυτήοιτρέχουσεςυποχρεώσειςυπερέβαιναντα κυκλοφορούνταπεριουσιακάστοιχείακατά Οιπαράγοντεςαυτοίμαζίμεάλλα θέματαπουεξηγούνταιστησημείωση2 υποδηλώνουντηνύπαρξηουσιαστικήςαβεβαιότητας πουενδέχεταιναφανερώσεισημαντικήαμφιβολίαωςπροςτηνικανότητατουσυγκροτήματος νασυνεχίσειωςσυνεχιζόμενηδραστηριότητα. F:\D\DC15370\ASSURANCE\FS\_COMBINED_Greek.docx (11)

14 ΈκθεσηεπίΆλλωνΝομικώνκαιΚανονιστικώνΑπαιτήσεων ΣύμφωναμετιςαπαιτήσειςτουπερίΕταιρειώνΝόμουτηςΚύπρου, Κεφ. 113, αναφέρουμετα πιοκάτω: Έχουμεπάρειόλεςτιςπληροφορίεςκαιεξηγήσειςπουθεωρήσαμεαναγκαίεςγια σκοπούςτουελέγχουμας. Κατάτηγνώμημας, έχουντηρηθείαπότηνεταιρείακατάλληλαλογιστικάβιβλία. ΟιοικονομικέςκαταστάσειςτηςΕταιρείαςσυμφωνούνμεταλογιστικάβιβλία. Κατάτηγνώμημαςκαιαπόόσακαλύτεραέχουμεπληροφορηθείκαισύμφωναμετις εξηγήσειςπουμαςδόθηκαν, οιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςπαρέχουντις απαιτούμενεςαπότονπερίεταιρειώννόμοτηςκύπρου, Κεφ. 113, πληροφορίεςμε τοναπαιτούμενοτρόπο. Κατάτηγνώμημας, οιπληροφορίεςπουδίνονταιστηνέκθεσητουδιοικητικού Συμβουλίουσυνάδουνμετιςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. ΣύμφωναμετιςαπαιτήσειςτηςΟδηγίαςΟΔ τηςεπιτροπήςκεφαλαιαγοράς Κύπρου, αναφέρουμεότιέχειγίνειδήλωσηεταιρικήςδιακυβέρνησηςγιατιςπληροφορίεςπου αφορούντιςπαραγράφους(α), (β), (γ), (στ) και(ζ) τουάρθρου5 τηςενλόγω Οδηγίας, και αποτελείειδικότμήματηςέκθεσηςτουδιοικητικούσυμβουλίου. ΆλλοΘέμα Αυτήηέκθεση, περιλαμβανομένηςκαιτηςγνώμης, ετοιμάστηκεγιαταμέλητηςεταιρείαςως σώμακαιμόνοσύμφωναμετοάρθρο156 τουπερίεταιρειώννόμουτηςκύπρου, Κεφ. 113 καιγιακανέναάλλοσκοπό. Δίνονταςαυτήτηγνώμηδεναποδεχόμαστεήαναλαμβάνουμε ευθύνηγιαοποιονδήποτεάλλοσκοπόήπροςοποιοδήποτεάλλοπρόσωποστηγνώσητου οποίουαυτήηέκθεσηδυνατόνναπεριέλθει. PricewaterhouseCoopers Limited Chartered Accountants Λεμεσός, 25 Φεβρουαρίου2011 F:\D\DC15370\ASSURANCE\FS\_COMBINED_Greek.docx (12)

15 Ενοποιημένηκατάστασηλογαριασμούαποτελεσμάτων γιατοέτοςπουέληξεστις31 Οκτωβρίου Σημ. Εισόδημα Κόστοςπωληθέντωναγαθώνκαιυπηρεσιών ( ) ( ) _ Μικτόκέρδος Έξοδαπωλήσεωνκαιπροώθησης ( ) ( ) Έξοδαδιοικητικήςλειτουργίας ( ) ( ) Άλλαέσοδα Άλλες(ζημιές)/κέρδη καθαρά 8 ( ) _ Ζημιάεργασιών ( ) ( ) Χρηματοδοτικάέξοδα 11 ( ) ( ) Μερίδιοκέρδουςκοινοπραξιών _ Ζημιάπριντηφορολογία ( ) ( ) Χρέωσηφορολογίας 12 ( ) ( ) _ Ζημιάγιατοέτος ( ) ( ) =========== ========== Αναλογείσε: ΜετόχουςτηςΕταιρείας ( ) ( ) Συμφέρονμειοψηφίας 28 ( ) ( ) _ ( ) ( ) =========== ========== Ζημιάανάμετοχήπουαναλογείστουςμετόχους τηςεταιρείας(σεντςανάμετοχή) 13 (17,02) (10,68) =========== ========== Οισημειώσειςστιςσελίδες20 μέχρι77 αποτελούναναπόσπαστομέροςαυτώντων ενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεων. F:\D\DC15370\ASSURANCE\FS\_COMBINED_Greek.docx (13)

16 Ενοποιημένηκατάστασησυνολικώνεισοδημάτων γιατοέτοςπουέληξεστις31 Οκτωβρίου Σημ. Ζημιάγιατοέτος ( ) ( ) Άλλασυνολικάεισοδήματα: Κέρδηαπόεπανεκτίμησητηςγηςκαιτωνκτιρίων Αναβαλλόμενηφορολογία Λογιζόμενηδιανομήμερίσματοςεξαρτημένης - (83.841) Συναλλαγματικέςδιαφορές (11.437) (2.436) Άλλασυνολικάεισοδήματα/(ζημιές) γιατοέτος, μετάτη φορολογία (84.463) Συνολικήζημιάγιατοέτος ( ) ( ) ========== ========== Ταστοιχείαστηνπιοπάνω κατάστασηπαρουσιάζονταιμετάτηναφαίρεσητης φορολογίας. Η φορολογίαπουσχετίζεταιμεκάθεστοιχείοτωνάλλωνσυνολικών εισοδημάτωνπαρουσιάζεταιστησημείωση12. Οισημειώσειςστιςσελίδες20 μέχρι77 αποτελούναναπόσπαστομέροςαυτώντων ενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεων. F:\D\DC15370\ASSURANCE\FS\_COMBINED_Greek.docx (14)

17 Ενοποιημένοςισολογισμός στις31 Οκτωβρίου Σημ. Περιουσιακάστοιχεία Μηκυκλοφορούνταπεριουσιακάστοιχεία Ακίνητα, εγκαταστάσειςκαιεξοπλισμός Επενδύσειςσεακίνητα Επένδυσησεσυνδεδεμένηεταιρεία Επενδύσειςσεκοινοπραξίες Αναβαλλόμενεςφορολογικέςαπαιτήσεις Προπληρωμέςγιαμισθώσειςεκμετάλλευσης Κυκλοφορούνταπεριουσιακάστοιχεία Αποθέματα Εμπορικάκαιάλλαεισπρακτέα Χρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαπου αποτιμούνταισεδίκαιηαξίαμέσω τωναποτελεσμάτων Ταμειακάδιαθέσιμακαιισοδύναμα Σύνολοπεριουσιακώνστοιχείων ============ =========== Ίδιακεφάλαιακαιυποχρεώσεις Κεφάλαιοκαιαποθεματικά Μετοχικόκεφάλαιο Αποθεματικόυπέρτοάρτιο Ίδιεςμετοχές 26 ( ) ( ) Άλλααποθεματικά Συσσωρευμένεςζημιές ( ) ( ) ( ) Συμφέρονμειοψηφίας Σύνολοιδίωνκεφαλαίων Μηβραχυπρόθεσμεςυποχρεώσεις Δανεισμός Αναβαλλόμενεςκρατικέςεπιχορηγήσεις Αναβαλλόμενεςφορολογικέςυποχρεώσεις F:\D\DC15370\ASSURANCE\FS\_COMBINED_Greek.docx (15)

18 Ενοποιημένοςισολογισμός στις31 Οκτωβρίου (συνέχεια) Σημ. Βραχυπρόθεσμεςυποχρεώσεις Εμπορικοίκαιάλλοιπιστωτές Τρέχουσεςφορολογικέςυποχρεώσεις Δανεισμός Σύνολουποχρεώσεων Σύνολοιδίωνκεφαλαίωνκαιυποχρεώσεων =========== =========== Στις25 Φεβρουαρίου2011 τοδιοικητικόσυμβούλιοτηςd. H. Cyprotels Plc ενέκρινεαυτές τιςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςγιαέκδοση. ΧρίστοςΜαυρέλλης, Πρόεδρος ΑνδρέαςΔράκου, ΕκτελεστικόςΑντιπρόεδρος Οισημειώσειςστιςσελίδες20 μέχρι77 αποτελούναναπόσπαστομέροςαυτώντων ενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεων. F:\D\DC15370\ASSURANCE\FS\_COMBINED_Greek.docx (16)

19 Ενοποιημένηκατάστασημεταβολώνιδίωνκεφαλαίων γιατοέτοςπουέληξεστις31 Οκτωβρίου ΑναλογείστουςμετόχουςτηςΕταιρείας Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικό υπέρτο άρτιο (1) Ίδιες μετοχές Άλλα αποθεματικά (1) Συσσωρευμένες ζημιές (2) Συμφέρον μειοψηφίας Σύνολο Σημ. Υπόλοιποτην1 Νοεμβρίου ( ) ( ) Συνολικόεισόδημα Ζημιάγιατοέτος ( ) ( ) ( ) Άλλασυνολικάεισοδήματα Αναβαλλόμενηφορολογία Μερίδιομειοψηφίαςστηναναβαλλόμενη φορολογία (1.066) Μεταφοράστιςσυσσωρευμένεςζημιέςλόγω πώλησης ( ) Λογιζόμενηδιανομήμερίσματοςεξαρτημένης (83.841) - (83.841) Μερίδιομειοψηφίαςστηλογιζόμενηδιανομή εξαρτημένης (49.299) - Συναλαγματικέςδιαφορές (2.436) - - (2.436) Σύνολοάλλωνοικονομικώνεισοδημάτων ( ) (48.233) (84.463) Συνολικόεισόδημαγιατοέτος ( ) ( ) ( ) ( ) Υπόλοιποστις31 Οκτωβρίου ( ) ( ) ========== ========== ========== ========= ========== ========= ========= F:\D\DC15370\ASSURANCE\FS\_COMBINED_Greek.docx (17)

20 Ενοποιημένηκατάστασημεταβολώνιδίωνκεφαλαίων γιατοέτοςπουέληξεστις31 Οκτωβρίου (συνέχεια) ΑναλογείστουςμετόχουςτηςΕταιρείας Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικό υπέρτο άρτιο (1) Ίδιες μετοχές Άλλα αποθεματικά (1) Συσσωρευμένες ζημιές (2) Συμφέρον μειοψηφίας Σύνολο Σημ. Υπόλοιποτην1 Νοεμβρίου ( ) ( ) Συνολικόεισόδημα Ζημιάγιατοέτος ( ) ( ) ( ) Άλλασυνολικάεισοδήματα Επανεκτίμησηγηςκαικτιρίων Αναβαλλόμενηφορολογίαλόγω επανεκτίμησης ( ) Συναλαγματικέςδιαφορές (11.437) - - (11.437) Σύνολοάλλωνσυνολικώνεισοδημάτων Συνολικόεισόδημαγιατοέτος ( ) ( ) Υπόλοιποστις31 Οκτωβρίου ( ) ( ) ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= (1) Τοαποθεματικόυπέρτοάρτιοκαιταάλλααποθεματικάδενείναιδιαθέσιμαπροςδιανομήμετημορφήμερίσματος. (2) Εταιρείεςπουδενδιανέμουν70% τωνκερδώντουςμετάτηφορολογία, όπωςπροσδιορίζονταιαπότονπερίεκτάκτουεισφοράςγιατηνάμυνατηςδημοκρατίαςνόμο, κατάτηδιάρκειατωνδύοετών απότοτέλοςτουφορολογικούέτουςστοοποίοτακέρδηαναφέρονται, θαθεωρείταιπωςέχουνδιανέμειαυτότοποσόσανμέρισμα. Έκτακτηαμυντικήεισφοράπρος15% θαείναιπληρωτέαπάνω σε αυτήτηλογιζόμενηδιανομήμερίσματοςστηνέκτασηπουοιμέτοχοι(άτομακαιεταιρείες) κατάτοτέλοςτηςπεριόδουτωνδύοετώναπότοτέλοςτουφορολογικούέτουςστοοποίοτακέρδη αναφέρονται, είναιφορολογικοίκάτοικοικύπρου. Τοποσότηςλογιζόμενηςδιανομήςμερίσματοςμειώνεταιμεοποιοδήποτεπραγματικόμέρισμαήδηδιανεμήθηκεγιατοέτοςστοοποίοτακέρδη αναφέρονται. ΑυτήηέκτακτηαμυντικήεισφοράκαταβάλλεταιαπότηνΕταιρείαγιαλογαριασμότωνμετόχων. Οισημειώσειςστιςσελίδες20 μέχρι77 αποτελούναναπόσπαστομέροςαυτώντωνενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεων. F:\D\DC15370\ASSURANCE\FS\_COMBINED_Greek.docx (18)

21 Ενοποιημένηκατάστασηταμειακώνροών γιατοέτοςπουέληξεστις31 Οκτωβρίου Σημ. Ροήμετρητώναπόεργασίες Ζημιάπριντηφορολογία ( ) ( ) Αναπροσαρμογέςγια: Αποσβέσειςακινήτων, εγκαταστάσεωνκαιεξοπλισμού Χρεόλυσηπροπληρωμώνγιαλειτουργικέςμισθώσεις (Κέρδος)/ζημιάαπόδιάθεσηακινήτων, εγκαταστάσεωνκαι εξοπλισμού 14 - (64.136) Απομείωσηαξίαςεπένδυσηςσεκοινοπραξία Μερίδιοκέρδουςαπόκοινοπραξίες 18 ( ) ( ) Χρεόλυσηκρατικώνεπιχορηγήσεων 7 ( ) ( ) Πιστωτικούςτόκους 7 (8.248) ( ) Ζημιάδίκαιηςαξίαςαπόχρηματοοικονομικάστοιχείαπου αποτιμούνταισεδίκαιηαξίαμέσω τωναποτελεσμάτων Χρεωστικούςτόκους Καθαρήσυναλλαγματικήζημιάαπόχρηματοδοτικές δραστηριότητες ( ) ( ) Αλλαγέςστοκεφάλαιοκίνησης: Αποθέματα Εμπορικάκαιάλλαεισπρακτέα Εμπορικοίκαιάλλοιπιστωτές ( ) _ Μετρητάαπό/(για) εργασίες ( ) ( ) Φορολογίαπουπληρώθηκε ( ) ( ) _ Καθαράμετρητά(για)/απόεργασίες ( ) ( ) _ Ροήμετρητώναπόεπενδυτικές δραστηριότητες Αγοράακινήτων, εγκαταστάσεωνκαιεξοπλισμού 14 ( ) ( ) Εισπράξειςαπόπώλησηακινήτων, εγκαταστάσεωνκαιεξοπλισμού Αγοράσυνδεδεμένηςεταιρείας 17 - (490) Μερίσματαπουεισπράχθηκαναπόκοινοπραξία Εισπράξειςκρατικήςεπιχορήγησης Τόκοιπουεισπράχθηκαν Προσθήκεςστιςπροπληρωμένεςλειτουργικέςμισθώσεις 21 (21.920) - _ Καθαράμετρητάαπόεπενδυτικέςδραστηριότητες ( ) _ Ροήμετρητώναπόχρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξειςαπόμακροπρόθεσμοδανεισμό Πληρωμέςμακροπρόθεσμουδανεισμού ( ) ( ) Τόκοιπουπληρώθηκαν ( ) ( ) Καθαράμετρητάγιαχρηματοδοτικέςδραστηριότητες Καθαρήαύξησησταταμειακάδιαθέσιμακαιισοδύναμακαι τραπεζικάπαρατραβήγματα Ταμειακάδιαθέσιμακαιισοδύναμακαιτραπεζικά παρατραβήγματαστηναρχήτουέτους ( ) ( ) Ταμειακάδιαθέσιμακαιισοδύναμακαιτραπεζικά παρατραβήγματαστοτέλοςτουέτους 25 ( ) ( ) ======== =========== Οισημειώσειςστιςσελίδες20 μέχρι77 αποτελούναναπόσπαστομέροςαυτώντων ενοποιημένωνοικονομικώνκαταστάσεων. F:\D\DC15370\ASSURANCE\FS\_COMBINED_Greek.docx (19)

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσειςτηςμητρικήςεταιρείας

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσειςτηςμητρικήςεταιρείας Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 2 5 ΔήλωσηΔιοικητικούΣυμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Amathus Public Limited

Amathus Public Limited Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίουκαιτουοικονομικού διευθυντήτηςεταιρείαςγιατησύνταξητωνενοποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

Unifast Finance & Investments Public Company Limited

Unifast Finance & Investments Public Company Limited Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίου 2 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 3 5 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίουπερίΕταιρικήςΔιακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Public Company Limited

Apollo Investment Fund Public Company Limited Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου2005 Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 2 6 Έκθεσηελεγκτών 7 8 Κατάστασηλογαριασμούαποτελεσμάτων 9 Ισολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Woolworth (Cyprus) Properties Public Limited (πρώηνf.w. Woolworth & Co. (Cyprus) Limited) Έκθε ση και οποι ημέ κον ομι κατ αστ άσε 31 Δε

Woolworth (Cyprus) Properties Public Limited (πρώηνf.w. Woolworth & Co. (Cyprus) Limited) Έκθε ση και οποι ημέ κον ομι κατ αστ άσε 31 Δε Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου2005 Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίου 2 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 3 8 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίουπερίΕταιρικήςΔιακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Amathus Public Limited

Amathus Public Limited Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίουκαιτουοικονομικού διευθυντήτηςεταιρείαςγιατησύνταξητωνενοποιημένωνκαι

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσειςτηςμητρικήςεταιρείας

Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις. Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσειςτηςμητρικήςεταιρείας Έκθεσηκαιοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 2 5 ΔήλωσηΔιοικητικούΣυμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited

Cytrustees Investment Public Company Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 9 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Green Dot (Cyprus) Public Co Limited

Green Dot (Cyprus) Public Co Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 4-5 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009

Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο της ITTL Trade Tourist & Leisure Park Plc ημερομηνίας 31 Μαρτίου 2009.

Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο της ITTL Trade Tourist & Leisure Park Plc ημερομηνίας 31 Μαρτίου 2009. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ που καταρτίστηκε με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 και τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Mallouppas & Papacostas Public Co Limited. Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010

Mallouppas & Papacostas Public Co Limited. Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010 Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010 Περιεχόμενα Σελίδα Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 1 Έκθεση Προέδρου 2 3 Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 4 Δήλωση των

Διαβάστε περισσότερα

Eurocredit Retail Services Limited. Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006. Περιεχόµενα

Eurocredit Retail Services Limited. Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006. Περιεχόµενα Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 4 5 Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited

Cytrustees Investment Public Company Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 7 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus Limni Resorts and Golfcourses PLC

Cyprus Limni Resorts and Golfcourses PLC Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited

Cytrustees Investment Public Company Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 8 Έκθεση Ανεξάρτητων

Διαβάστε περισσότερα

Green Dot (Cyprus) Public Co Limited

Green Dot (Cyprus) Public Co Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 5-7 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009. Περιεχόμενα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου 2 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 3 5

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2009

Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2009 Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2009 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 4-6 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Jumbo Trading Limited

Jumbo Trading Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2009 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 4-6 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006 Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 5 Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 6 8 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2007

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2007 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, του Γενικού ιευθυντή και του Οικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005 Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 4 Έκθεση ελεγκτών 5 6 Ενοποιηµένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Eurocredit Retail Services Limited. Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα

Eurocredit Retail Services Limited. Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 4 5 Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 Οκτωβρίου 2007

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 Οκτωβρίου 2007 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 Οκτωβρίου Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 9 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 10 12 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005 Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου 2 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ταµείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιοµηχανίας. Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα

Ταµείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιοµηχανίας. Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006 Περιεχόµενα Σελίδα ιαχειριστική επιτροπή και άλλες πληροφορίες 1 Έκθεση διαχειριστικής επιτροπής 2 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 4 5 Kατάσταση αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited

Cytrustees Investment Public Company Limited Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006 Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 ήλωση µελών του ιοικητικού Συµβουλίου 2 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 3 8 Έκθεση Ανεξάρτητων

Διαβάστε περισσότερα

L.P. Transbeton Public Limited. Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα

L.P. Transbeton Public Limited. Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 4 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 5 7 Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Amathus Public Limited (προηγουµένως Αmathus Navigation Company Limited) Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005

Amathus Public Limited (προηγουµένως Αmathus Navigation Company Limited) Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου 2 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 3 7

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006 Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων του Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λίμιτεδ

Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λίμιτεδ Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λίμιτεδ Έκθεση και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 5 Έκθεση Ελεγκτών 6 7 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Woodland Designs Limited. Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005. Περιεχόµενα

Woodland Designs Limited. Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005. Περιεχόµενα Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 3 Έκθεση ελεγκτών 4 5 Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικές καταστάσεις30 Ιουνίου2009

Ενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικές καταστάσεις30 Ιουνίου2009 Ενδιάμεσεςσυνοπτικέςενοποιημένεςοικονομικές καταστάσεις30 Ιουνίου2009 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεσηέκθεσηδιαχείρισης 1 3 ΔήλωσητωνMελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίου, τηςδιευθύνουσας ΣυμβούλουκαιτουΟικονομικούΔιευθυντήγιατιςενδιάμεσεςσυνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Options Cassoulides Public Company Limited. Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005

Options Cassoulides Public Company Limited. Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005 Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για την σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005 Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων του Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Κanika Hotels Public Company Limited. Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006

Κanika Hotels Public Company Limited. Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

PHC Franchised Restaurants Public Limited (πρώην PHC Franchised Restaurants Limited) Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2004

PHC Franchised Restaurants Public Limited (πρώην PHC Franchised Restaurants Limited) Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2004 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2004 Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 4 Έκθεση ελεγκτών 5 6 Ενοποιηµένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006 Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2004

Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2004 Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2004 Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 5 Έκθεση ελεγκτών 6 Ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2004

Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2004 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 5 Έκθεση ελεγκτών 6 7 Ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού

Διαβάστε περισσότερα

22 Φεβρουαρίου κ. Νώντα Μεταξά Γενικό ιευθυντή Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Αξιότιµε κ. Μεταξά

22 Φεβρουαρίου κ. Νώντα Μεταξά Γενικό ιευθυντή Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Αξιότιµε κ. Μεταξά 22 Φεβρουαρίου 2011 κ. Νώντα Μεταξά Γενικό ιευθυντή Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αξιότιµε κ. Μεταξά Ενηµερώνεστε ότι κατά τη συνεδρία του ιοικητικού Συµβουλίου της Cytrustees Investment Public

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005

Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005 Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005 Περιεχόµενα Σελίδες ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Κanika Hotels Public Company Limited. Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2004

Κanika Hotels Public Company Limited. Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2004 Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 1 ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 2 Εκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 3 5 Εκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ

Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων 2 υπευθύνων της Εταιρείας για τις

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Οκτωβρίου 2011

Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Οκτωβρίου 2011 Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Οκτωβρίου 2011 Περιεχόμενα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του υπεύθυνου σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Sunholdings Properties Company Limited

Sunholdings Properties Company Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

K + G Complex Public Company Limited

K + G Complex Public Company Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Polytropon Properties Limited. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013. Περιεχόμενα

Polytropon Properties Limited. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4 5 Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ακίνητα Λάκκος Μικέλλη Λίμιτεδ

Ακίνητα Λάκκος Μικέλλη Λίμιτεδ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (πρώην Laiki Capital Public Co Ltd)

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (πρώην Laiki Capital Public Co Ltd) ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων για το έτος που

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd.

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd. 0067/00014799/el Ένδειξη Αποτελέσματος LCP Holdings and Investments Public Ltd LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια Κύπρος Λίμιτεδ

Διαφάνεια Κύπρος Λίμιτεδ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2012 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

C.C.C. Holdings & Investments Public Company Limited

C.C.C. Holdings & Investments Public Company Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση 0038/00016841/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SAL Attachments: 1. Ανακοίνωση Salamis 29.07.2016 2. Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Petroleum Georgia (Holdings) Limited

Hellenic Petroleum Georgia (Holdings) Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

K + G Complex Public Company Limited

K + G Complex Public Company Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Petroleum Bulgaria (Holdings) Limited

Hellenic Petroleum Bulgaria (Holdings) Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο 1. Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3-5. Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 6-7

Διοικητικό Συμβούλιο 1. Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3-5. Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 6-7 Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο 1 Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3-5 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 6-7 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Lordos Hotels (Holdings) Public Limited. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

Lordos Hotels (Holdings) Public Limited. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιεχόμενα Σελίδα Γενικές Πληροφορίες 3 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

www.pwc.com/cy R»A«M» Oil Cyprus Original Έκθεση καχ οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου sou J--- pwc

www.pwc.com/cy R»A«M» Oil Cyprus Original Έκθεση καχ οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου sou J--- pwc www.pwc.com/cy R»A«M» Oil Cyprus Limited Original Έκθεση καχ οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου sou J--- pwc Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011 27/07/ Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση Ανακοινούται ότι στη Συνεδρία του της 26/07/ το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση. Οι παρεχόµενες στην Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ZRP- Ανακοίνωση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων του 2012 (31/08/2012)

ZRP- Ανακοίνωση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων του 2012 (31/08/2012) ZRP- Ανακοίνωση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων του 2012 (31/08/2012) Δια της παρούσης σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Α. Ζορπάς & Υιοί Δημόσια Λτδ, σε συνεδρίασή του η οποία πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

0058/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD CBH

0058/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD CBH 0058/00017176/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD Αποφάσεις Συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου Σας αποστέλλουμε ανακοίνωση της εταιρείας Constantinou Bros Hotels PLC,

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιημένος συνοπτικός λογαριασμός αποτελεσμάτων 3 Ενοποιημένος συνοπτικός ισολογισμός 4 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Leptos Calypso Hotels Public Limited

Leptos Calypso Hotels Public Limited Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Οικονομικού Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

0032/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD

0032/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD 0032/00015581/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD Έγκριση Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος Το Διοικητικό Συμβούλιο της K+G Complex Public Company Ltd σε συνεδρία

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,

Ιανουάριος Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες, Ιανουάριος 2014 Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες, Με την ευκαιρία της έναρξης των μαθημάτων του νέου εξαμήνου επικοινωνούμε μαζί σας για να σας υπενθυμίσουμε τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε

Διαβάστε περισσότερα

vww.pwc.com/cy R«A«M»Oil Cyprus Original Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010 pwc

vww.pwc.com/cy R«A«M»Oil Cyprus Original Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010 pwc I vww.pwc.com/cy R«A«M»Oil Cyprus Limited Original Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010 pwc RAM.Oil Cyprus Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010 Περιεχόμενα Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

EMF Investors Limited

EMF Investors Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,

Ιανουάριος Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες, Ιανουάριος 2012 Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες, Με την ευκαιρία της έναρξης των µαθηµάτων του νέου εξαµήνου επικοινωνούµε µαζί σας για να σας υπενθυµίσουµε τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέµβριος Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,

Σεπτέµβριος Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες, Σεπτέµβριος 2017 Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες, Με την ευκαιρία της έναρξης των µαθηµάτων του νέου ακαδηµαϊκού έτους σας καλωσορίζουµε και σας ευχόµαστε κάθε επιτυχία στη φοίτησή σας! Επικοινωνούµε

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ

Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόμενα 1 Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης 1 & 2 Συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Amathus Public Limited

Amathus Public Limited Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του οικονομικού διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LIMITED

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης 3-5 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015

Στοιχεία και Πληροφορίες για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015 Στοιχεία και Πληροφορίες για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 1 Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 2 Συνοπτική Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2011 μέχρι 30 Ιουνίου 2011

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2011 μέχρι 30 Ιουνίου 2011 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

STADEMOS HOTELS PLC ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΗ

STADEMOS HOTELS PLC ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Διοικητικό Συμβούλιο, επαγγελματικοί σύμβουλοι και εγγεγραμμένο γραφείο 1 2. Ενδιάμεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 3. Η ημερομηνία της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας θα αποφασιστεί στην επόμενη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 3. Η ημερομηνία της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας θα αποφασιστεί στην επόμενη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λευκωσία, 27 Απριλίου 2012 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κνωσσός Επενδυτική Δημόσια Λίμιτεδ σε συνεδρίαση που έγινε την Παρασκευή 27 Απριλίου, 2012 αποφάσισε τα πιο κάτω: 1. Εξέτασε και ενέκρινε

Διαβάστε περισσότερα

K + G Complex Public Company Limited

K + G Complex Public Company Limited Μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις Περιεχόμενα Σελίδα ήλωση των μελών του ιοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LIMITED

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης 3-5 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Amathus Public Limited

Amathus Public Limited Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του οικονομικού διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

OPAP INVESTMENT LIMITED

OPAP INVESTMENT LIMITED Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4 Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων 7 Ισολογισμός 8 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση των Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

KERVERUS IT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2013

KERVERUS IT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι

Διαβάστε περισσότερα