Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : Αζήλα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : 112 51 Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : 210.8662024 10672 Αζήλα"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Αξ. Πξση. νηθ /602 Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝ. ΠΔΡΗΒ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Αηθ. Παπαλδξένπ (ζπλ. 1 αλη. ΜΠΔ) Σειέθσλν : ΚΟΗΝ.: Ω ΠΗΝΑΚΑ ΚΟΗΝ. ΑΠΟΦΑΖ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΘΔΜΑ: Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνύλ ζηελ ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ηεο πεξηνρήο «Γέιπξηδα», Γήκνπ Δξκηνλίδαο, Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αξγνιίδαο, θαη εηδηθόηεξα: α) γήπεδν γθνιθ 18 νπώλ β) μελνδνρείν κηθηνύ ηύπνπ δπλακηθόηεηαο 721 θιηλώλ, θαηεγνξίαο 5* θαη γ) ησλ βνεζεηηθώλππνζηεξηθηηθώλ απηώλ έξγσλ, θεξόκελεο ηδηνθηεζίαο MIND COMPASS OVERSEAS A.E. Έρνληαο ππόςε: 1. α. Σν Ν.1650/86 «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο» (ΦΔΚ 160/Α/86), φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3010/2002 «Δλαξκφληζε ηνπ Ν. 1650/1986 κε ηηο νδεγίεο 97/11 Δ.Δ. θαη 96/61 Δ.Δ., δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ηα πδαηνξέκαηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 91/Α/02). β. Σν N. 4014/ (ΦΔΚ 209/Α/11) «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ξχζκηζε απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο» 2. Σν Π.Γ/γκα 148/2009 «Πεξηβαιινληηθή επζχλε γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ζην πεξηβάιινλ Eλαξκφληζε κε ηελ νδεγία 2004/35/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ

2 2 Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Απξηιίνπ2004, φπσο ηζρχεη»(φδκ 190/Α/2009). 3. Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΚΤΑ) 69269/5387/90, «Καηάηαμε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο. Πεξηερφκελν Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ), θαζνξηζκφο πεξηερνκέλνπ Δηδηθψλ Πεξηβαιινληηθψλ Μειεηψλ (Δ.Π.Μ) θαη ινηπέο ζπλαθείο δηαηάμεηο, ζχκθσλα κε ην Ν. 1650/ 86» (ΦΔΚ 678/Β/90). 4. α. Σν Ν. 2160/93, «Ρπζκίζεηο γηα ηνλ Σνπξηζκφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 118/Α/93). β. Σν κε αξ. 43 Π. Γ/γκα (ΦΔΚ 43/Α/02) «Καηάηαμε ησλ θχξησλ μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ ζε θαηεγνξίεο κε ζχζηεκα αζηέξσλ θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 13 ηνπ Ν /2002 (ΦΔΚ 197/Α/02). 5. α. Σελ ΚΤΑ κε Ζ.Π /2332/2002 «Καηάηαμε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 1650/1986 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3010/ 2002 Δλαξκφληζε ηνπ Ν. 1650/86 κε ηηο νδεγίεο 97/11/ΔΔ θαη 96/61/ΔΔ θ.α (Α 91)» (ΦΔΚ 1022/Β/02) θαη φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε/ζπκπιεξψζεθε κε ηελ ΚΤΑ /05 (ΦΔΚ 1002/Β/05). β. Σε κε αξ. 1958/ Απφθαζε Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ «Καηάηαμε δεκνζίσλ & ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν. 4014/ (ΦΔΚ Α 209/2011)» (ΦΔΚ 21/Β/2012). 6. Σελ ΚΤΑ κε Ζ.Π /703/Φ104/2003 «Γηαδηθαζία Πξνθαηαξθηηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη Αμηνιφγεζεο (Π.Π.Δ.Α.) θαη Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (Δ.Π.Ο.) ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 1650/1986 (Α 160)φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3010/2002 "Δλαξκφληζε ηνπ Ν. 1650/1986 κε ηηο νδεγίεο 97/11/ΔΔ θαη 96/61/ΔΔ θαη άιιεο δηαηάμεηο" (Α 91)» (ΦΔΚ 332/Β/03). 7. Σελ ΚΤΑ κε Ζ.Π /2021/2003 «Καζνξηζκφο ηξφπνπ ελεκέξσζεο θαη ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ θαηά ηελ δηαδηθαζία έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 1650/86, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3010/2002.» (ΦΔΚ 1391/Β/03). 8. Σν Ν. 2971/01 (ΦΔΚ285/Β/01) «Αηγηαιφο, παξαιία θαη άιιεο δηαηάμεηο». 9. α. Σν Ν. 998/79 «Πεξί πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ θαη ελ γέλεη εθηάζεσλ ηεο Υψξαο» (ΦΔΚ 289/Α/79), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. β. Σν Ν. 3208/03 «Πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, θαηάξηηζε δαζνινγίνπ, ξχζκηζε εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ επί δαζψλ θαη δαζηθψλ ελ γέλεη εθηάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 303/Γ/03), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 10. Σν Ν. 3028/02 «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο» (ΦΔΚ 153/Α/02).

3 3 11. Σελ Τ.Α 3046/304/89 (ΦΔΚ 59/Γ/89) «Κηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο». 12. Σν απφ Π.Γ/γκα (ΦΔΚ 61/Γ/88) «Σξνπνπνίεζε ηνπ απφ Π.Γ/ηνο πεξί θαζνξηζκνχ ησλ φξσλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ δνκήζεσο ησλ γεπέδσλ ησλ θεηκέλσλ εθηφο ησλ ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ θαη εθηφο ησλ νξίσλ ησλ λνκίκσο πθηζηάκελσλ πξν ηνπ έηνπο 1923 νηθηζκψλ (ΦΔΚ 538/Γ)». 13. Σελ ΚΤΑ ππ. αξ / «Καζνξηζκφο κέηξσλ, φξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 354/Β/11). 14. α. Σελ ππ. αξ. Απφθαζε Τπνπξγνχ 25294/ Απφθαζε Τπνπξγνχ ΠΔΥΩΓΔ «Έγθξηζε Πεξηθεξεηαθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ» (ΦΔΚ 1485/Β/03). β. Σελ Απφθαζε 24208/09 «Έγθξηζε Δηδηθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηνλ Σνπξηζκφ θαη ηεο ηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ απηνχ» (ΦΔΚ 1138/Β/ ). 15. Σν Ν.4002/ (ΦΔΚ 180/Α/11) «Σξνπνπνίεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ Ρπζκίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε Θέκαηα αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ, Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο» θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 14 απηνχ. 16. α. Σελ Απφθαζε Πξσζππνπξγνχ ππ. αξ. 2876/ «Αιιαγή ηίηινπ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ 2234/Β/09) β. Σν Π. Γ/γκα 63/ «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ.» γ. Σν Π.Γ/γκα 110/ «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Βνπιήο, Τπνπξγψλ, Αλ. Τπνπξγψλ & Τθππνπξγψλ» (ΦΔΚ 243/Α/11) 17. α. Σελ ππ. αξ. 785/ Απφθαζε Γελ. Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ «Επηθύξωζε θαζνξηζκνύ ηωλ νξηνγξακκώλ ηνπ ξέκαηνο"πνπζηγθόξν" ζηελ εθηόο ζρεδίνπ πεξηνρή Κξαληδίνπ ηνπ Ν. Αξγνιίδαο» (ΦΔΚ 126/Γ/ ) β. Σελ ππ. αξ. 873/ Απφθαζε Γελ. Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ «Επηθύξωζε θαζνξηζκνύ ηωλ νξηνγξακκώλ ηνπ ξέκαηνο "Δέιπξηδα" ζηελ εθηόο ζρεδίνπ πεξηνρή Κξαληδίνπ ηνπ Ν. Αξγνιίδαο» (ΦΔΚ 126/Γ/ ). 18. α. Σελ κε αξ. πξση. 1195/ Απφθαζε Γελ. Γξακκαηέσο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ «Σξνπνπνίεζε (ωο πξνο ην είδνο εθκεηάιιεπζεο θαη ηνλ ηδηνθηήηε) θαη αλαλέωζε άδεηαο ρξήζεο λεξνύ ζηελ εηαηξεία κε ηελ επωλπκία "MIND COMPASS OVERSEAS ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΑΓΟΡΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗο ΑΚΘΝΗΣΩΝ" κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν "MIND COMPASS Α.Ε" ζηε ζέζε Δέιπξηδα ηνπ Δ.Δ.

4 4 Κξαληδίνπ ηνπ Δ. Κξαληδίνπ ηνπ Ν. Αξγνιίδαο» πνπ αλαθέξεηαη ζηε γεψηξεζε κε ζπληεηαγκέλεο ρ=424018,90 θαη ς= ,82 β. Σελ κε αξ. πξση. 1196/ Απφθαζε Γελ. Γξακκαηέσο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ «Σξνπνπνίεζε (ωο πξνο ην είδνο εθκεηάιιεπζεο θαη ηνλ ηδηνθηήηε) θαη αλαλέωζε άδεηαο ρξήζεο λεξνύ ζηελ εηαηξεία κε ηελ επωλπκία "MIND COMPASS OVERSEAS ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΑΓΟΡΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗο ΑΚΘΝΗΣΩΝ" κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν "MIND COMPASS Α.Ε" ζηε ζέζε Δέιπξηδα ηνπ Δ.Δ. Κξαληδίνπ ηνπ Δ. Κξαληδίνπ ηνπ Ν. Αξγνιίδαο» πνπ αλαθέξεηαη ζηε γεψηξεζε κε ζπληεηαγκέλεο ρ=424024,03 θαη ς= , α. Σελ κε αξ. πξση. 1089/ Απφθαζε Γελ. Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ «Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθώλ Όξωλ Εγθαηάζηαζεο Επεμεξγαζίαο Αζηηθώλ Λπκάηωλ (ΕΕΑΛ) Δ. Κξαληδίνπ, Ν. Αξγνιίδαο» β. Σελ κε αξ. πξση / Απφθαζε Γελ. Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ. αξ. 1089/ Απόθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξωλ Γελ. Γξακκαηέωο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, πνπ αθνξά ζηελ Εγθαηάζηαζε Επεμεξγαζίαο Αζηηθώλ Λπκάηωλ Δ. Κξαληδίνπ, Ν. Αξγνιίδαο», ε ηζρχο ηεο νπνίαο ήηαλ κέρξη γ. Σελ κε αξ. πξση. 1494/ ππνβιεζείζα αίηεζε αλαλέσζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ηεο Δ.Δ.Λ. Κξαληδίνπ 20. α. Σελ κε αξ. πξση /615/ ΚΤΑ ΤΠΔΥΩΓΔ- ΤΠ. ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ - ΤΠ. ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ- ΤΠ. ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ «Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθώλ Όξωλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηωλ έξγωλ θαη δξαζηεξηνηήηωλ πνπ αθνξνύλ ζηελ "Σνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ηεο πεξηνρήο Δέιπξηδα" θαη εηδηθόηεξα: α)γήπεδν γθνιθ 18 νπώλ β) μελνδνρείν ηύπνπ επηπιωκέλωλ δηακεξηζκάηωλ 5* δπλακηθόηεηαο 736 θιηλώλ θαη γ) ηωλ απαξαίηεηωλ απηώλ ζπλνδώλ έξγωλ ζηελ πεξηνρή Δέιπξηδα, Δήκνπ Κξαληδίνπ, Ννκνύ Αξγνιίδαο, κε θνξέα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηελ "MIND COMPASS OVERSEAS LIMITED"», ε ηζρύο ηεο νπνίαο είλαη κέρξη β. Σελ κε αξ. πξση /3221/ ΚΤΑ ΤΠΔΚΑ - ΤΠ. ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ «Σξνπνπνίεζε ηεο κε αξ. πξωη /615/ ΚΤΑ ΤΠΕΥΩΔΕ- ΤΠ. ΣΟΤΡΘΣΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ-ΤΠ. ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ- ΤΠ. ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΘΜΩΝ "Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθώλ Όξωλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηωλ έξγωλ θαη δξαζηεξηνηήηωλ πνπ αθνξνύλ ζηελ "Σνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ηεο πεξηνρήο Δέιπξηδα" θαη εηδηθόηεξα: α)γήπεδν γθνιθ 18 νπώλ β) μελνδνρείν ηύπνπ επηπιωκέλωλ δηακεξηζκάηωλ 5* δπλακηθόηεηαο 736 θιηλώλ θαη γ) ηωλ απαξαίηεηωλ απηώλ ζπλνδώλ έξγωλ ζηελ πεξηνρή Δέιπξηδα, Δήκνπ Κξαληδίνπ, Ννκνύ Αξγνιίδαο, κε θνξέα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηελ "MIND COMPASS OVERSEAS LIMITED"».

5 5 21. Σελ κε αξ. πξση. νηθ /1036/ ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Γ/λζεο Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ ΤΠΔΚΑ γηα «Πξνθαηαξθηηθή Πεξηβαιινληηθή Εθηίκεζε & Αμηνιόγεζε (ΠΠΕΑ) ηξνπνπνηεκέλεο πξόηαζεο γηα ηελ "ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε πεξηνρήο Δέιπξηδα" ζην Δήκν Εξκηνλίδαο, Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ κε θνξέα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηελ "MIND COMPASS OVERSEAS LIMITED"». 22. α. Σελ κε αξ. πξση. SP-1186/ ππνβνιή ελφο αληίηππνπ Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ) ζηε Γ/λζε Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ ΤΠΔΚΑ (αξ. πξση. ΓΠ /1485/3.6.11)πνπ αλαθέξεηαη ζην ελ ζέκαηη έξγν («ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε πεξηνρήο Γέπξηδαο- ηξνπνπνηεκέλε πξφηαζε). β. Σηο κε αξ. πξση. SP-1245/ θαη SP-1255/ ππνβνιέο επηπιένλ αληηηχπσλ ΜΠΔ απφ ηνλ θνξέα ηνπ έξγνπ (αξ. πξση. ΓΠ /2029/ θαη /2362/ αληίζηνηρα. 23. Σελ κε αξ. πξση / «Έγθξηζε ηξνπνπνηεηηθήο θαηαιιειόηεηαο νηθνπέδνπ ηνπ ηνπξηζηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο "ΔΕΛΠΡΘΖΑ" ηνπ Δήκνπ Κξαληδίνπ πνπ αθνξά κνλάδα μελνδνρείνπ κεηθηνύ ηύπνπ πέληε αζηέξωλ θαη γεπέδνπ γθνιθ 18 νπώλ επί νξηζηηθνύ γεπέδνπ Ε= ,24η.κ» απφ ηελ Γ/λζε Σνπξηζηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΔΟΣ Αζήλαο. 24. Σηο κε αξ. πξση., 2235/ , 3902/ (θαη ηειεζηδηθία απηήο κε 5661/ ), 3912/ (θαη ηειεζηδηθία απηήο κε 5669/ ), 4202/ (θαη ηειεζηδηθία απηήο 2568/ ), 172/ θαη 5734/ Πξάμεηο Υαξαθηεξηζκνχ Γ/λζεο Γαζψλ Αξγνιίδαο. 25. α. Σελ κε αξ. πξση. 9448/ δηαβίβαζε απφ Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Αξγνιίδαο ηεο έθζεζεο Νν 3 ηεο Ννκαξρηαθήο Δπηηξνπήο Υσξνηαμίαο & Πεξηβάιινληνο Ν. Αξγνιίδαο β. Σελ κε αξ. πξση /12274/ δηαβίβαζε απφ Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Αξγνιίδαο ηνπ πξαθηηθνχ Νν 51/ ηεο Ννκαξρηαθήο Δπηηξνπήο Υσξνηαμίαο & Πεξηβάιινληνο Ν. Αξγνιίδαο γ. Σελ κε αξ. πξση. 704/ δηαβίβαζε απφ Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Αξγνιίδαο ηνπ πξαθηηθνχ Νν 4/ ηεο Ννκαξρηαθήο Δπηηξνπήο Υσξνηαμίαο & Πεξηβάιινληνο Ν. Αξγνιίδαο 26. Σν κε αξ. πξση. νηθ /2285/ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ ΤΠΔΚΑ, κε ην νπνίν δηαβηβάζηεθε απφ έλα ηεχρνο ηεο ΜΠΔ ζην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην θαη ηε Γ/λζε Γαζψλ Αξγνιίδαο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, ζηε Γ/λζε Υσξνηαμίαο ηνπ ΤΠΔΚΑ, ζηηο αξκφδηεο εθνξείεο αξραηνηήησλ θαη ζηε Γ/λζε Σνπξηζηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ - ΔΟΣ ηνπ Τπ. Πνιηηηζκνχ & Σνπξηζκνχ θαζψο θαη ζηε

6 6 Γ/λζε Τδάησλ Πεινπνλλήζνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ- Γ. Διιάδαο- Ηνλίνπ. 27. Σν κε αξ. πξση / έγγξαθν ηνπ ΔΟΣ Αζήλαο κε ην νπνίν δελ εθθξάδεη αληίξξεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο εμεηαδφκελεο ΜΠΔ (αξ. πξση. Γ.Π /2872/ ). 28. Σν ππ. αξ / έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Υσξνηαμίαο ηνπ ΤΠΔΚΑ (αξ. πξση. ΓΠ /2400/ ) ζην νπνίν αλαθέξεη φηη δελ έρεη επέιζεη κεηαβνιή ζηα ζηνηρεία ζρεδηαζκνχ ηνπ ρψξνπ απφ ηε κε αξ. πξση. 4935/ γλσκνδφηεζε ηεο (γλσκνδφηεζε ηεο Γ/λζεο Υσξνηαμίαο ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ππνβιεζείζαο Πξνκειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ γηα ηελ Π.Π.Δ.Α. ηνπ ζεκείνπ 21 ηνπ πξννηκίνπ ηεο παξνχζαο) 29. α. Σν κε αξ. πξση. ΤΠΠΟΣ/ΤΝΔΜΣΔΓΔ/Φ04-ε/5552/ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο Νεσηέξσλ Μλεκείσλ & Γπηηθήο Διιάδαο ζην νπνίν εθηφο ησλ άιισλ αλαθέξεηαη φηη ε ππφ αλέγεξζε ηνπξηζηηθή κνλάδα απέρεη πεξίπνπ 1000κ απφ ηνπο ραξαθηεξηζκέλνπο σο κλεκεία αλεκφκπινπο Κξαληδίνπ θαη φηη ε απφζηαζε θαη ην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο είλαη ηέηνηα πνπ δελ πξνθαιεί νπηηθή φριεζε ζην κλεκείν (αξ. πξση. ΓΠ /2368/ ). β. Σν κε αξ. πξση. 6589/ έγγξαθν ηεο 25 εο Δθνξείαο Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη ηα αξραηνινγηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ, δελ εθθξάδεηαη αληίξξεζε απφ πιεπξάο αξκνδηφηεηαο ηεο θαη πξνηείλνληαη φξνη πνπ ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηελ παξνχζα (αξ. πξση. ΓΠ /2490/ ). γ. Σν κε αξ. πξση. Φ5Β/13/ / έγγξαθν ηεο Γ Δθνξείαο Πξντζηνξηθψλ & Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη ηα αξραηνινγηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ, δίλεηαη ζεηηθή εηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο ΜΠΔ ηνπ έξγνπ θαη πξνηείλνληαη φξνη πνπ ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηελ παξνχζα (αξ. πξση. ΓΠ /2688/ ) 30. α. Σν κε αξ. πξση. 3679/ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γαζψλ Αξγνιίδαο κε ην νπνίν δελ εθθξάδεη αληίξξεζε γηα ηελ ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ησλ εθηάζεσλ πνπ ηειεζίδηθα έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο κε δαζηθνχ ραξαθηήξα θαη ζην νπνίν πξνηείλνληαη πεξηβαιινληηθνί φξνη πνπ ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηελ παξνχζα (αξ. πξση. ΓΠ /2406/ ) β. Σν γεγνλφο φηη ε Γ/λζε Αηζζεηηθψλ Γαζψλ, Γξπκψλ & Θήξαο δελ δηαβίβαζε ζρεηηθέο απφςεηο επί ηεο ΜΠΔ ηνπ έξγνπ κέζα ζηηο θαζνξηζκέλεο εκεξνκελίεο θαη επνκέλσο κπνξεί λα ρνξεγεζεί ε έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ρσξίο ηελ ελ ιφγσ γλσκνδφηεζε (παξ. 9γ ηνπ άξζξνπ ηνπ Ν. 3010/02). 31. α. Σν κε αξ. πξση. 4299/ έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πεξ/ληνο & Τδξννηθνλνκίαο Π.Δ. Αξγνιίδαο κε ην νπνίν θνηλνπνηήζεθε ζηε Γ/λζε Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ

7 7 ΤΠΔΚΑ ε ηαπηάξηζκε εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο κε ηα ζπλεκκέλα ηεο ζηνηρεία, κε βάζε ηελ νπνία δελ εηζεγείηαη ζεηηθά γηα ηελ έγθξηζε ηεο ΜΠΔ (αξ. πξση. ΓΠ /2587/ ). β. Σν κε αξ. πξση. 6034/ έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πεξ/ληνο & Τδξννηθνλνκίαο Π.Δ. Αξγνιίδαο (αξ. πξση. ΓΠ /3380/ ), ζην νπνίν εθηφο ησλ άιισλ αλαθέξεηαη φηη δελ θαηαηέζεθαλ εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο, απφςεηο πνιηηψλ γηα ηελ εμεηαδφκελε ΜΠΔ θαη κε ην νπνίν δηαβηβάζηεθαλ ζηε Γ/λζε Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ ΤΠΔΚΑ ηα αθφινπζα: i. Ζ απφ αλαθνίλσζε- πξφζθιεζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ θνξέσλ εθπξνζψπεζε ηνπο γηα λα ιάβνπλ γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ΜΠΔ θαη λα εθθξάζνπλ ζρεηηθήο απφςεηο επ απηνχ. ii. Απνδεηθηηθφ ηνηρνθφιιεζεο ηεο παξαπάλσ αλαθνίλσζεο- πξφζθιεζεο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αξγνιίδαο. iii. Απνζηνιή αλαθνίλσζεο ζηελ εθεκεξίδα «Αξγνιηθή Αλάπηπμε» γηα δεκνζίεπζε. iv. Απφθνκκα εθεκεξίδαο «Αξγνιηθή Αλάπηπμε» (θχιιν ) v. Απφζπαζκα ηνπ πξαθηηθνχ 32 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Πεινπνλλήζνπ θαη ε ππ. αξ. 404/11 Απφθαζε ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία γλσκνδνηεί θαηά πιεηνςεθία ζεηηθά επί ηεο ΜΠΔ ηεο ηξνπνπνηεκέλεο πξφηαζεο ηνπ ελ ζέκαηη έξγνπ vi. Ζ «Δηδηθή Γηνηθεηηθή Πξνζθπγή» ζχκθσλα κε ην άξζξν 227, παξ. 1 α ηνπ Ν. 3852/10, θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο θαηά ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Πεινπνλλήζνπ θαη ηεο ππ. αξ. 401/11 απφθαζεο ηνπ. 32. Σν κε αξ. πξση. SP 1366/ ππνβιεζέλ ζηε Γ/λζε Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ ΤΠΔΚΑ, Τπφκλεκα κε δηεπθξηληζηηθά ζηνηρεία γηα ηε ΜΠΔ ηνπ ελ ζέκαηη έξγνπ θαη εηδηθφηεξα γηα ηα ζέκαηα άξδεπζεο θαη χδξεπζεο ηνπ (αξ. πξση. ΓΠ /68/ ) 33. Σν κε αξ. πξση. ΤΠΠΟΣ/ΓΓΑΠΚ/ΑΡΥ/Α1/Φ37/1566/75/ έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Αξραηνηήησλ & Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο, ζην νπνίν δελ εθθξάδεη αληίξξεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο ΜΠΔ ηνπ έξγνπ κε φξνπο πνπ αμηνινγήζεθαλ ζηελ παξνχζα. 34. Σν γεγνλφο φηη ε ππνβιεζείζα ΜΠΔ ηνπ ζεκείνπ 22 ηνπ πξννηκίνπ ηεο παξνχζαο, αλαθέξεηαη ζε ηξνπνπνηήζεηο ήδε αδεηνδνηεκέλνπ πεξηβαιινληηθά έξγνπ (απνθάζεηο ΔΠΟ ηνπ ζεκείνπ 20 ηνπ πξννηκίνπ ηεο παξνχζαο). πλνπηηθά νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο αθνξνχλ: α) ζε αιιαγή (αχμεζε) ηεο έθηαζεο ηνπ γεπέδνπ ζην νπνίν ζα θαηαζθεπαζηνχλ θαη ζα ιεηηνπξγήζνπλ ηα επηκέξνπο έξγα- δξαζηεξηφηεηεο θαη β) δηαθνξνπνηήζεηο ζηε δηάηαμε θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ.

8 8 35. Σν γεγνλφο φηη επαλαδηαηππψλεηαη εμ αξρήο ε Απφθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηεο ελ ζέκαηη δξαζηεξηφηεηαο (ζεκείν 20 ηνπ πξννηκίνπ ηεο παξνχζαο), φπσο δηακνξθψλεηαη απηή κεηά ηελ ελζσκάησζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ ζπγρχζεηο φζνλ αθνξά ζηε κνξθή ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ 36. Σελ απφ εηζήγεζε/ ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα ηεο ππαιιήινπ ηεο Γ/λζεο Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ ΤΠΔΚΑ, Αηθ. Παπαλδξένπ, ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο ΜΠΔ θαη ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ηνπ ελ ζέκαηη έξγνπ. Α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε Σελ έγθξηζε ησλ θαησηέξσ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ, -ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ θαη βαξχλεη ην θνξέα θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζψο θαη πάληα θαηά λφκν ππφρξεν-, γηα ηελ ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ηεο πεξηνρήο Γέιπξηδα θαη εηδηθφηεξα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία μελνδνρείνπ κηθηνχ ηχπνπ θαηεγνξίαο 5*, δπλακηθφηεηαο 721 θιηλψλ, γεπέδνπ γθνιθ θαζψο θαη ησλ βνεζεηηθψλ- ππνζηεξηθηηθψλ απηψλ έξγσλ (ην ζχλνιν ησλ νπνίσλ εθεμήο ζηελ παξνχζα απφθαζε αλαθέξεηαη σο «ηνπξηζηηθή κνλάδα»), θεξφκελεο ηδηνθηεζίαο «MIND COMPASS OVERSEAS LIMITED Α.Δ». Α) Δίδνο θαη κέγεζνο δξαζηεξηόηεηαο Α1) Κπξίσο Έξγα: i. Καηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία γεπέδνπ γθνιθ 18 νπψλ θαη ησλ απαξαίηεησλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εγθαηαζηάζεσλ (club house θαη ινηπέο βνεζεηηθέο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο) ii. Καηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία μελνδνρείνπ κηθηνχ ηχπνπ, 5 αζηέξσλ (5*) θαη δπλακηθφηεηαο 721 θιηλψλ Α2) Τπνζηεξηθηηθά έξγα ησλ θπξίσο έξγσλ: i. Αγσγφο κεηαθνξάο ησλ ιπκάησλ ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο ζηελ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ (Δ.Δ.Λ) ηνπ πξψελ Γήκνπ Κξαληδίνπ. ii. Αγσγφο κεηαθνξάο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ απφ ηελ Δ.Δ.Λ ηνπ πξψελ Γήκνπ Κξαληδίνπ ζην γήπεδν ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο (ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ Απφθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ηνπ ζεκείνπ 19 ηνπ πξννηκίνπ ηεο παξνχζαο).

9 9 iii. Δγθαηαζηάζεηο γηα πξφζζεηε επεμεξγαζία ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Δ.Δ.Λ. ηνπ πξψελ Γήκνπ Κξαληδίνπ iv. Γεμακελέο απνζήθεπζεο ηνπ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ άξδεπζεο v. Γχν γεσηξήζεηο εληφο ηνπ γεπέδνπ ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο ζηηο ζέζεηο κε ζπληεηαγκέλεο (x=424018,90 θαη ς= ,82) θαη (x=424024,03 θαη ς= ,18). vi. Γεμακελέο απνζήθεπζεο λεξνχ γεσηξήζεσλ vii. Καηαζθεπή εζσηεξηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ (ράξαμε λένπ ή βειηίσζε πθηζηάκελσλ αγξνηηθψλ δξφκσλ) viii. Έξγα ζχλδεζεο κε ηα δίθηπα ππνδνκψλ (δίθηπν χδξεπζεο Γήκνπ, θιπ) ix. Καηαζθεπή δηθηχνπ απνξξνήο νκβξίσλ. x. Υψξνη ζηάζκεπζεο νρεκάησλ, γήπεδα αζινπαηδηψλ, θιπ θιπ Σν ζχλνιν ησλ παξαπάλσ έξγσλ (πιελ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κε α.α Α2.i θαη Α2.ii) αλαπηχζζεηαη ζε γήπεδν επηθαλείαο ,24η.κ, πνπ απνηππψλεηαη ζην Σνπνγξαθηθφ Γηάγξακκα κε ζεσξεκέλνπο απφ φξνπο δφκεζεο, θιίκαθαο 1:2000 ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ θ. Α. Αλαζηαζίνπ θαη πεξηγξάθεηαη ζε απηφ κε ηα ζηνηρεία 1, 2, 3, 535, 536, 537, 538, 1. Σκήκαηα ηνπ γεπέδνπ πνπ ζην σο άλσ αλαθεξζέλ ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα πεξηγξάθνληαη κε ηα ζηνηρεία 539,540,541, 556, 557, 539 θαη 558,559,560, 574,575,576,558 είλαη μέλεο έγθιεηζηεο ηδηνθηεζίεο θαη δελ πξνζκεηξνχληαη ζηε ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ ,24η.κ ηνπ γεπέδνπ. Σκήκα ηνπ γεπέδνπ, εκβαδνχ ,57η.κ πνπ πεξηγξάθεηαη κε ηα ζηνηρεία Α, Β, Γ, Κ, Λ, Α έρεη ραξαθηεξηζηεί σο δαζηθή έθηαζε. Γηα ην ηκήκα απηφ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο δαζηθήο λνκνζεζίαο. Δπίζεο απφ ηελ έθηαζε εμαηξνχληαη θαη ηκήκαηα ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 1.494η.κ πνπ αθνξνχλ ζηα δηεξρφκελα απφ ην γήπεδν πδαηνξέκαηα. Σν ζχλνιν ησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ ΜΠΔ ηνπ ζεκείνπ 22 ηνπ πξννηκίνπ ηεο παξνχζαο θαη κε ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη κε ηελ Απφθαζε απηή.

10 10 Β1) Οξηαθέο ηηκέο εθπνκπήο ξππαληηθώλ θνξηίσλ ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία Ηζρχνπλ: α) ε πγεηνλνκηθή δηάηαμε Δ1β221/ θαη νη κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ηεο β) νη εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ Ε1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ απφ Π.Γ/ηνο (ΦΔΚ 61/Γ/88) γηα ηελ επεμεξγαζία θαη δηάζεζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ. Β2) Μέγηζηεο επηηξεπόκελεο ζπγθεληξώζεηο ξππαληηθώλ θνξηίσλ ζηνπο απνδέθηεο ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο Γηα ηελ αηκφζθαηξα ηζρχνπλ: Ζ ΚΤΑ κε αξ. ει. Πξση /549/Δ103/ (ΦΔΚ 488/Β/11) ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία 2008/50/ΔΚ Γηα αξζεληθφ, θάδκην, πδξάξγπξν, ληθέιην θαη πνιπθπθιηθνχο αξσκαηηθνχο πδξνγνλάλζξαθεο, ε Οδεγία 2004/107/ΔΚ (ΦΔΚ 920/Α/2007) Οπδεκία δηάζεζε ιπκάησλ- απνβιήησλ ζα γίλεηαη ζε πδάηηλνπο απνδέθηεο ηεο πεξηνρήο. Γ) Δηδηθέο νξηαθέο ηηκέο ζηάζκεο ζνξύβνπ θαη δνλήζεσλ Γ1) Καηά ηε δηάξθεηα ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ: Ηζρχεη ε ΚΤΑ αξ.37393/2028/03 (ΦΔΚ 1418/Β/03) «Πεξί κέηξσλ θαη φξσλ γηα ηηο εθπνκπέο ζνξχβνπ ζην πεξηβάιινλ απφ εμνπιηζκφ πξνο ρξήζε ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο». Γ2) Καηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο : Ηζρχεη ην Π.Γ. 1180/81 (ΦΔΚ 293/Α), βάζεη ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη ην επηηξεπφκελν αλψηαην φξην ζνξχβνπ ζηα φξηα ηνπ γεπέδνπ, απφ ηε ιεηηνπξγία φισλ ησλ ζηαζεξψλ κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θιηκαηηζηηθψλ ζπζθεπψλ ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. Ηζρχεη ε παξάγξαθνο Ε2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ απφ Π.Γ/ηνο ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη νξηαθέο ηηκέο ζηάζκεο ζνξχβνπ εληφο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ είλαη <35dB(Α) θαη ζηα φξηα ηνπ γεπέδνπ αλψηαην επηηξεπφκελν φξην είλαη ηα 50dB(Α). Ηζρχνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα φξηα ηνπ Πηλ. 3 «Καηεγνξίαο Β θαλνληθήο αθνπζηηθήο άλεζεο» ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ θηηξηνδνκηθνχ θαλνληζκνχ θαζψο θαη ησλ κεηαγελέζηεξσλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ (ΚΤΑ 3046/304/89, ΦΔΚ 59/Γ/89) ζχκθσλα κε ηα νπνία ε ζηάζκε ζνξχβνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο εληφο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ (εληφο ησλ ππλνδσκαηίσλ), λα κελ ππεξβαίλεη ηα

11 11 35dB(Α) απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ζνξχβνπο θαη ηα 30dB(Α) απφ ζνξχβνπο εγθαηαζηάζεσλ. Ηζρχεη ε ΚΤΑ αξ /2028/2003 (ΦΔΚ 1418/Β/03) «πεξί κέηξσλ θαη φξσλ γηα ηηο εθπνκπέο ζνξχβνπ ζην πεξηβάιινλ απφ εμνπιηζκφ πξνο ρξήζε ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο» Ηζρχεη ε Τ.Α 13568/724/06 (ΦΔΚ 384/Β/06) «πεξί κέηξσλ, φξσλ θαη κεζφδσλ γηα αμηνιφγεζε ζνξχβνπ ζην πεξηβάιινλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο Οδεγ. 2002/49/Δ.Κ.» Γ) Σερληθά έξγα θαη κέηξα αληηξξύπαλζεο ή γεληθόηεξα αληηκεηώπηζεο ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ επηβάιιεηαη λα θαηαζθεπαζζνύλ ή λα ιεθζνύλ. 1. α. Ζ πξφζβαζε ζηε ηνπξηζηηθή κνλάδα λα γίλεηαη απφ ηελ επαξρηαθή νδφ Κξαληδίνπ- Κνηιάδαο, ζχκθσλα θαη κε ηελ κε αξ. πξση. 7794/ βεβαίσζε ηνπ Γήκνπ Κξαληδίνπ (πεξηιακβάλεηαη ζηε ΜΠΔ ηνπ ζεκείνπ 22 ηνπ πξννηκίνπ ηεο παξνχζαο). Απαγνξεχεηαη ε δηάλνημε λέσλ δξφκσλ. β. Ζ ράξαμε ηνπ εζσηεξηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ λα αθνινπζεί θαηά ην δπλαηφλ ηηο ηζνυςείο ηνπ εδάθνπο, κε κηθξή θιίζε, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη θαηά ην δπλαηφλ ε πξνζαξκνγή ηνπ δηθηχνπ κε ην ηνπίν θαη ε κηθξφηεξε δπλαηή επέκβαζε ζε απηφ. 2. Να ιεθζνχλ φιεο νη απαηηνχκελεο άδεηεο θαη εγθξίζεηο, πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 3. Να εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε πξφζβαζε ζηηο μέλεο ηδηνθηεζίεο πνπ πεξηθιείνληαη ζην γήπεδν ηεο κνλάδαο. 4. α. Γηα ηηο θαηαζθεπέο θαη ηα δηάθνξα ηερληθά έξγα, λα ιακβάλνληαη ππφςε ν νηθνδνκηθφο θαη θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, νη ηζρχνληεο ζηελ πεξηνρή φξνη δφκεζεο θαη πεξηνξηζκνί, ν λένο αληηζεηζκηθφο θαλνληζκφο, νη πξνδηαγξαθέο ηνπ ΔΟΣ, θαζψο θαη θάζε άιιε ζπλαθήο δηάηαμε ή άιια ζηνηρεία, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηπρφλ άιιεο εθπνλεζείζεο κειέηεο. Δπίζεο γηα ην ζρεδηαζκφ λα ιεθζνχλ ππφςε νη αξρέο ηεο βηνθιηκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο αιιά θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο, φπσο π.ρ γεσζεξκίαο, θσηνβνιηαηθψλ ζπζηεκάησλ, θιπ β. Ζ δηάηαμε θαη ν ζρεδηαζκφο ησλ θηηζκάησλ λα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηελ ηνπνγξαθία θαη κνξθνινγία ηεο πεξηνρήο ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ θαηά ην δπλαηφλ, νη αιινηψζεηο ηνπ αλάγιπθνπ ηεο πεξηνρήο επέκβαζεο θαη λα επηηεπρζεί ε έληαμε ηεο κνλάδαο ζην ηνπίν ηεο πεξηνρήο.

12 12 γ. Να ηεξεζνχλ νη πξνβιεπφκελεο απνζηάζεηο απφ ηα νξηνζεηεκέλα ξέκαηα θαη ηηο δαζηθέο εθηάζεηο. 5. α. Να ζπλερηζηεί ε αλαζθαθηθή έξεπλα απφ ηελ αξκφδηα Γ ΔΠΚΑ ζε φζα ζεκεία έρνπλ ήδε εληνπηζηεί αξραηφηεηεο θαηά ηε δηελέξγεηα πξνεγνχκελεο αλαζθαθηθήο δηεξεχλεζεο. β. Δγθαίξσο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εθζθαθηθψλ εξγαζηψλ (ηνπιάρηζηνλ 20 εκέξεο λσξίηεξα), ν θνξέαο ηνπ έξγνπ λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηηο αξκφδηεο Δθνξείεο Αξραηνηήησλ (Γ ΔΠΚΑ θαη 25 ε ΔΒΑ), πξνθεηκέλνπ εθπξφζσπνη ηνπο λα παξεπξεζνχλ ζε απηέο. γ. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εθζθαθηθψλ εξγαζηψλ απνθαιπθζνχλ νπνηνπδήπνηε είδνπο αξραία, λα δηαθνπνχλ ακέζσο απηέο θαη λα αθνινπζήζεη αλαζθαθηθή έξεπλα, ηε ζπλνιηθή δαπάλε ηεο νπνίαο (πξφζιεςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, θαηαγξαθή, ζπληήξεζε, ζρεδηαζηηθή θαη θσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε ησλ επξεκάησλ, θιπ) ζα αλαιάβεη ν θνξέαο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37, εδάθην 6 ηνπ Ν. 3028/02. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο, ζα θξηζεί ε ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3028/02, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ ΤΠΠΟΣ. δ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, ν θνξέαο ηνπ έξγνπ λα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πνπ ηπρφλ απαηηεζνχλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηεξρνκέλσλ θαη ησλ αξραηνηήησλ (αληηζηήξημε πξαλψλ, πεξίθξαμε, ζήκαλζε, ελδερνκέλσο απνζηξάγγηζε, θιπ). ε. ε πεξίπησζε πνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαζθαθηθήο έξεπλαο ην απαηηήζνπλ, ζα γίλεη γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ησλ αξραηνηήησλ, ηξνπνπνίεζε ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ επηκέξνπο έξγσλ. 6. Σφζν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο λα εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε ξνή ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ ηεο πεξηνρήο (θαη εηδηθφηεξα ησλ νκβξίσλ) κε ηελ θαηαζθεπή φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ηερληθψλ έξγσλ, ψζηε λα απνηξέπνληαη θαηλφκελα πιεκκπξψλ. 7. Ζ επηινγή ηεο ζέζεο ησλ εξγνηαμίσλ λα γίλεη κε θξηηήξην ηελ ειάρηζηε δπλαηή επίπησζε ζηα επαίζζεηα νηθνζπζηήκαηα ηεο πεξηνρήο. Οη εξγνηαμηαθνί ρψξνη θαη ε ζπζζψξεπζε πιηθψλ ρσκαηηζκνχ ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα επεξεάδνπλ δπζκελψο ηα δηεξρφκελα απφ ηελ έθηαζε πδαηνξέκαηα θαη ηηο δαζηθέο εθηάζεηο. Οη

13 13 εξγνηαμηαθνί ρψξνη λα θαζαξίδνληαη θαη λα πεξηθξάζζνληαη, ψζηε λα κελ είλαη πξνζβάζηκνη ζηνπο κε έρνληεο εξγαζία εθεί. 8. Kαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ: α. Να ιακβάλνληαη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηε κείσζε ζην ειάρηζην ησλ κεγάισλ ερεηηθψλ εθπνκπψλ-δνλήζεσλ θαη λα εμαζθαιηζζεί φηη ν ζφξπβνο θαη νη δνλήζεηο ζα βξίζθνληαη εληφο ησλ επηηξεπηψλ νξίσλ. β. Να γίλεηαη θάιπςε ηνπ θνξηίνπ ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο πιηθψλ θαη θάιπςε ησλ απνζέζεσλ. Να επηιερζνχλ δηαδξνκέο ησλ βαξέσλ νρεκάησλ εμππεξέηεζεο ηνπ εξγνηαμίνπ, νη νπνίεο λα δηέξρνληαη εθηφο ησλ θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ, φπνπ είλαη εθηθηφ. γ. Σα νρήκαηα λα θηλνχληαη εληφο ηνπ γεπέδνπ ηεο κνλάδαο κε κηθξή ηαρχηεηα ηφζν πξηλ ηελ ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ εδάθνπο, φζν θαη κεηά απφ απηήλ. δ. Να ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο παξαγφκελεο ζθφλεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ, ηδηαίηεξα φηαλ νη κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο επλννχλ ηε δηαζπνξά κεηαθνξά ηεο ζθφλεο ζε κεγάιε απφζηαζε, φπσο ε ζπλερήο δηαβξνρή ησλ ζσξψλ ησλ ρσκάησλ θαη ησλ κεηψπσλ εθζθαθήο. Αλάινγα κέηξα λα ιακβάλνληαη θαη θαηά ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζηνπο εγθεθξηκέλνπο ρψξνπο απφξξηςεο. ε. Οη εξγνηαμηαθνί ρψξνη λα δηαζέηνπλ θάδνπο απνξξηκκάησλ θαη ρεκηθέο ηνπαιέηεο. ζη. Να ιακβάλεηαη κέξηκλα αληηππξηθήο πξνζηαζίαο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ εθδειψζεσλ ππξθαγηάο απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ. Ο ηξφπνο νξγάλσζεο ηεο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο λα ειεγρζεί θαη λα εγθξηζεί απφ ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ. δ. Απαγνξεχεηαη ε παξακνλή ζην ρψξν ηνπ έξγνπ θαη ε ρξεζηκνπνίεζε κεραλεκάησλ, ρσξίο ην πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο ηχπνπ ΔΟΚ πεξί ζνξχβνπ. ε. Να απνθεχγεηαη ε ζπζζψξεπζε ζην ρψξν ηεο κνλάδαο κεγάισλ φγθσλ πξντφλησλ εθζθαθήο. ζ. Σα θάζε είδνπο άρξεζηα πιηθά λα ζπιιέγνληαη θαη λα δηαηίζεληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ 50910/2727/2003 (ΦΔΚ 1909/Β). Σπρφλ πιηθά ξππαζκέλα απφ επηθίλδπλα απφβιεηα, λα ζπιιέγνληαη ρσξηζηά ζε εηδηθνχο θάδνπο θαη λα δηαηίζεληαη ζε εηαηξείεο νη νπνίεο δηαζέηνπλ ζρεηηθή άδεηα γηα ηε δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ, ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ ΖΠ 13588/725/06 (ΦΔΚ 383/Β/06) «Μέηξα φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 91/689/ΔΟΚ Αληηθαηάζηαζε ηεο ππ αξηζκ /1546/97 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο».

14 14 η. Γελ επηηξέπεηαη ε απφξξηςε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ, κπαδψλ ζε ξέκαηα, δαζηθέο εθηάζεηο θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν επαίζζεην νηθνζχζηεκα ηεο πεξηνρήο. ηα. Κάζε είδνπο εξγνηαμηαθή εγθαηάζηαζε λα απνκαθξπλζεί κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη λα απνθαηαζηαζεί ν ρψξνο. Ηβ. Ζ ρξήζε κεραληθνχ εθζθαθέσο ζα επηηξαπεί κφλν κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηηο ζπλαξκφδηεο Δθνξείεο Αξραηνηήησλ. 9. Να εμεηαζηεί ην ελδερφκελν λα δηαηεξεζνχλ αλέπαθα απφ ηηο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο, ηκήκαηα ηεο ππάξρνπζαο βιάζηεζεο θαη ησλ θπζηθψλ πξαλψλ, ζε ζέζεηο πνπ πξννξίδνληαη λα απνηειέζνπλ ρψξνπο πξαζίλνπ. 10. Να γίλεηαη ζπλνιηθή δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο εθζθαθέο/ δηακνξθψζεηο θιπ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πάζεο θχζεσο έξγσλ ηεο κνλάδαο. Δηδηθφηεξα: α. Να γίλεηαη ζπιινγή θαη δηαθχιαμε ηνπ εδαθηθνχ πιηθνχ πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπλφινπ ησλ έξγσλ κε ζθνπφ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζηελ απνθαηάζηαζε θαη δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο. β. Σπρφλ πιενλάδνλ πιηθφ εθζθαθψλ/ δηακνξθψζεσλ λα απνξξίπηεηαη ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο, εθηφο δαζηθψλ εθηάζεσλ, εθηφο θνίηεο ξεκάησλ ή πνηακψλ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ επαίζζεηνπ απνδέθηε. γ. Γηα ηελ επηινγή ηνπ ρψξνπ απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ πιηθψλ, λα ππνβιεζεί ζηελ αξκφδηα γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ηνπ ελ ζέκαηη έξγνπ, Τπεξεζία, Σερληθή Πεξηβαιινληηθή Μειέηε (ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Ν. 4014/11) ζηελ νπνία λα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ πιηθψλ απηψλ θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 11. Σα θπηεπηηθά είδε ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, λα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είδε ηεο απηνθπνχο ρισξίδαο 12. Ζ επηινγή ησλ θπηεπηηθψλ εηδψλ θαη ε δηάηαμε ηνπο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ λα είλαη ηέηνηα ψζηε: i. Να κελ παξεκπνδίδεη ηνλ άκεζν θπζηθφ θσηηζκφ ησλ θηηξίσλ. ii. Να ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηνπ ζνξχβνπ θαη λα εληζρχεη ηελ νπηηθή απνκφλσζε ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ πξφζζεηεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, θιπ.

15 15 iii. Να δεκηνπξγεί δψλε πξαζίλνπ ζηελ πεξίκεηξν ηνπ γεπέδνπ. 13. Να ζπληεξνχληαη ηα θπηεπηηθά είδε κε α) θαηάιιειεο ιηπάλζεηο δχν θνξέο ην ρξφλν β) πφηηζκα (άξδεπζε) πνιχ ζπρλά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, γ) ζθάιηζκα ζπρλφ θαηά ηελ εαξηλή πεξίνδν γηα ηελ αλακφριεπζε θαη ηνλ αεξηζκφ ηνπ εδάθνπο θαη δ) απνκάθξπλζε ησλ μεξακέλσλ θπηψλ θαη αληηθαηάζηαζή ηνπο κε λέα θπηά γηα ηελ θάιπςε ησλ γπκλψλ ρψξσλ. 14. Να ιεθζνχλ απφ ην θνξέα ηνπ έξγνπ, θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο παλίδαο ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ (φπσο π.ρ. θαηάιιειεο θπηεχζεηο θπξίσο ζε πεξηνρέο πνπ ππάξρνπλ ππνβαζκηζκέλα εδάθε θαη απνπζία βιάζηεζεο, δεκηνπξγία θπηνθξαθηψλ πνπ ζα απνηειέζνπλ θαηαθχγηα γηα είδε παλίδαο ζε δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο, θιπ). 15. Να πξνζηαηεπηεί ε παξφρζηα βιάζηεζε ησλ δχν ξεκάησλ πνπ δηέξρνληαη εληφο ηνπ γεπέδνπ ηεο ηνπξηζηηθήο εγθαηάζηαζεο. Δλδεηθηηθά γχξσ απφ απηά λα ιακβάλνληαη φια ηα θαηάιιεια κέηξα ππξνπξνζηαζίαο, λα ηνπνζεηεζνχλ θαιαίζζεηνη μχιηλνη θξάθηεο ρακεινχ χςνπο πνπ λα απνκνλψλνπλ ηελ επηθνηλσλία ησλ πάζεο θχζεσο ιεηηνπξγηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ κε απηά, θιπ 16. Οη ρσκαηνιεςίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πιηθφ γηα ηελ επίζηξσζε ηνπ γεπέδνπ γθνιθ λα κε γίλνπλ απφ επηθιηλείο ζέζεηο πξνο απνθπγή θαηλνκέλνπ δηάβξσζεο ζηηο ζέζεηο απηέο. 17. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ ηχπσλ γξαζηδηνχ γεληθά θαη εηδηθφηεξα γηα ηα γήπεδα γθνιθ. Σν είδνο ηνπ ριννηάπεηα ηνπ γθνιθ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί λα πιεξνί ζεηξά πξνυπνζέζεσλ, φπσο: -λα ραξαθηεξίδεηαη απφ θαιή αληνρή ζε μεξνζεξκηθφ πεξηβάιινλ θαη ζπλεπψο λα έρεη κεησκέλεο αλάγθεο ζε λεξφ (πνηφηεηα, πνζφηεηα), -λα έρεη θαιή πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη λα κελ ραξαθηεξίδεηαη απφ επηζεηηθφηεηα θαη ηζρπξή αληαγσληζηηθφηεηα έλαληη άιισλ εηδψλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ, -λα απαηηεί ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ θαη ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ (κφλν επηθνπξηθά) γηα ηελ θαιή αλάπηπμε ηνπ. Δπίζεο ε επηινγή ηνπ πξέπεη λα γίλεηαη θαη κε αμηνιφγεζε άιισλ βαζηθψλ πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ (εδαθνινγηθέο ζπλζήθεο, θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, δηαζέζηκνη πδάηηλνη πφξνη, θιπ).

16 α. Ζ ιίπαλζε ηνπ γεπέδνπ γθνιθ θαη γεληθφηεξα ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ηεο κνλάδαο λα γίλεηαη θχξηα κε νξγαληθά ιηπάζκαηα. Ζ ρξήζε ησλ ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ λα γίλεηαη κφλν επηθνπξηθά. β. Ζ ρξήζε ιηπαζκάησλ ή θπηνθαξκάθσλ λα γίλεηαη ππφ θαηάιιειεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη λα απνθεχγεηαη θαηά ηε δηάξθεηα βξνρνπηψζεσλ ή φηαλ επηθξαηνχλ ηζρπξνί άλεκνη. γ. Σα θπηνθάξκαθα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη λα είλαη εγθεθξηκέλα απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο θαη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο. Ζ ρξήζε ηνπο λα πεξηνξηζηεί θαηά ην δπλαηφλ, ζηηο πεξηνρέο ηεξκαηηζκνχ (greens) θαη αθεηεξίαο (tees) ηνπ γεπέδνπ γθνιθ. δ. Να εθαξκνζηνχλ πξαθηηθέο αζθαινχο ρξήζεο θαη απνζήθεπζεο ησλ θπηνθαξκάθσλ. Να θπιάζζνληαη ζε θηίξην ζρεδηαζκέλν θαη θαηαζθεπαζκέλν εηδηθά γηα απνζήθεπζε ρεκηθψλ, φπνπ δελ ζα επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζε κε εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ. ην θηίξην λα αλαξηεζνχλ επθξηλείο νδεγίεο θαη λα ηεξείηαη θαηάζηαζε απνγξαθήο φισλ ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ πνπ ππάξρνπλ κέζα ζε απηφ. ε. Να θαηαζθεπαζηεί εηδηθφο ρψξνο έθπιπζεο γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ θνπήο, ηνπ εμνπιηζκνχ ςέθαζεο, θιπ ζε γεηηλίαζε κε ην παξαπάλσ αλαθεξζέλ θηίξην απνζήθεπζεο. Δθεί λα θαζαξίδνληαη ηα κεραλήκαηα θνπήο θαη ν εμνπιηζκφο ςεθαζκνχ κε ηξφπν πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηε ζπιινγή ησλ μεπιπκάησλ. Ο ρψξνο απηφο λα είλαη θαηάιιεια ζηεγαλνπνηεκέλνο πξνο απνθπγή δηαξξνήο ησλ μεπιπκάησλ. Σα μεπιχκαηα λα αλαθπθιψλνληαη κε θαηάιιειν ηερληθφ εμνπιηζκφ, πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ απνηθνδφκεζε ησλ πάζεο κνξθήο νξγαληθψλ νπζηψλ. 19. Όιεο νη ζνξπβψδεηο εγθαηαζηάζεηο θαη ιεηηνπξγίεο ηεο κνλάδαο λα είλαη ερεηηθά άξηζηα κνλσκέλεο θαη ηνπνζεηεκέλεο ζε ηθαλή απφζηαζε απφ ηνπο ρψξνπο αλάπαπζεο, έηζη ψζηε ε ζηάζκε ζνξχβνπ εληφο ησλ δσκαηίσλ, κε αλνηθηά παξάζπξα ζπλππνινγηδφκελνπ θαη ηνπ ζνξχβνπ βάζνπο, λα κελ ππεξβαίλεη ηα 35 db (A) ή ηα 50 db (A) ζηα φξηα ηνπ γεπέδνπ. 20. α. Ζ ιεηηνπξγία ησλ θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ, λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ κε αξ. Γ1/443/73 (ΦΔΚ 87/Β) θαη φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ. αξ. Γ4/1150/76 (ΦΔΚ 937/Β) θαζψο θαη ζχκθσλα κε ηελ κε αξ. πξση. Τ2/81301/02/ εγθχθιην ηεο Γ/λζεο Τγηεηλήο Πεξηβάιινληνο ηνπ ηέσο Τπνπξγείνπ Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Καηά ηελ

17 17 πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπο λα παξαθνινπζείηαη ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ κία θνξά ηελ εβδνκάδα θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ, ρεκηθψλ θαη κηθξνβηνινγηθψλ, λα θαηαγξάθνληαη ζε έληππε ή/θαη ειεθηξνληθή κνξθή θαη λα απνζηέιινληαη άπαμ εηεζίσο ζηελ αξκφδηα γηα ηελ αδεηνδφηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, Τπεξεζία. β. Σν λεξφ πνπ ζα πξνθχπηεη απφ ην άδεηαζκα ησλ θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ λα δηαηίζεηαη γηα ηελ άξδεπζε ησλ θπηεπηηθψλ εηδψλ ηεο κνλάδαο, εθφζνλ πξνεγνπκέλσο απνρισξησζεί θαηάιιεια ψζηε ηειηθά λα κελ πεξηιακβάλεη ζπγθεληξψζεηο ρισξίνπ βιαπηηθέο γηα ηε βιάζηεζε. 21. Να ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηάζβεζε ππξθαγηψλ θαη πάληα ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο. Ζ κνλάδα λα είλαη εθνδηαζκέλε κε θαηάιιειν ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο, ππξνπξνζηαζίαο θαη ππξφζβεζεο, ην νπνίν λα ειέγρεηαη- ζπληεξείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 22. Σα πγξά απφβιεηα ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο λα νδεγνχληαη γηα επεμεξγαζία ζηε Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ ηνπ Γήκνπ Κξαληδίνπ, ζχκθσλα θαη κε ηελ κε αξ. πξση. 753/ βεβαίσζε ηνπ πξψελ Γήκνπ Κξαληδίνπ (πεξηιακβάλεηαη ζηε ΜΠΔ ηνπ ζεκείνπ 22 ηνπ πξννηκίνπ ηεο παξνχζαο). 23. Οη θεληξηθφο αγσγφο κεηαθνξάο ησλ ιπκάησλ ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο πξνο ηελ Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ ηνπ πξψελ Γήκνπ Κξαληδίνπ, θαζψο θαη ν αγσγφο ηεο κεηαθνξάο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ απφ ηελ Δ.Δ.Λ ηνπ πξψελ Γήκνπ Κξαληδίνπ πξνο ηε ηνπξηζηηθή κνλάδα, λα θαηαζθεπαζηνχλ ζε νξχγκαηα θαηά ην δπλαηφλ παξάιιεια πξνο ην πθηζηάκελν νδηθφ δίθηπν. 24. Οη αλάγθεο άξδεπζεο ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο λα θαιχπηνληαη θπξίσο απφ ηα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ Λπκάησλ πξψελ Γήκνπ Κξαληδίνπ. Σα ελ ιφγσ ιχκαηα θαη θαηφπηλ ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο ηνπο λα νδεγνχληαη ζην γήπεδν ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο, φπνπ ζα πθίζηαληαη πεξαηηέξσ επεμεξγαζία πξνθεηκέλνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο λα πιεξνχλ ηα φξηα πνπ ηίζεληαη απφ ηελ ΚΤΑ / (ζεκείν 13 ηνπ πξννηκίνπ ηεο παξνχζαο). Γηα ην ιφγν απηφ ζην γήπεδν ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο λα θαηαζθεπαζηνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαζψο θαη δεμακελέο γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ πδάησλ πξηλ ηελ ηειηθή ρξήζε. Ζ πξναλαθεξφκελε επεμεξγαζία λα γίλεηαη θπξίσο κε θίιηξα πίεζεο θιεηζηνχ ηχπνπ θαη κε απνιχκαλζε κε ππεξηψδε αθηηλνβνιία.

18 18 Δηδηθφηεξα γηα ηελ άξδεπζε ησλ πεξηνρψλ «tees» & «greens» ηνπ γεπέδνπ γθνιθ, λα ρξεζηκνπνηείηαη ην λεξφ ησλ γεσηξήζεσλ ή ελαιιαθηηθά, λεξφ απφ ηε κνλάδα αθαιάησζεο πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί. 25. Οη αλάγθεο χδξεπζεο ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο λα θαιχπηνληαη απφ ην δίθηπν χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο κε λεξφ πνπ ζα πξνέξρεηαη απφ ηελ κνλάδα αθαιάησζεο ηνπ πξψελ Γήκνπ Κξαληδίνπ, ε νπνία θαη πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί ζηε ζέζε «Υψληα» Δλαιιαθηηθά ε χδξεπζε ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο κπνξεί λα θαιχπηεηαη απφ ηε κνλάδα αθαιάησζεο ηεο «MIND COMPASS PARKS A.E» ζηελ «Κνηιάδα». 26. Πξηλ ηηο ηειηθέο θπηεχζεηο ηνπ γεπέδνπ γθνιθ θαη ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο θαη πξηλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο, λα έρεη νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο, ηεο ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο ησλ ιπκάησλ ηεο Δ.Δ.Λ ηνπ πξψελ Γήκνπ Κξαληδίνπ θαζψο θαη νη εγθαηαζηάζεηο πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο ησλ ιπκάησλ εληφο ηνπ γεπέδνπ ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ πεξηβαιινληηθφ φξν κε α.α Καηά ηελ πεξίνδν ησλ πξνθαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ δηακφξθσζεο θαη εμνκάιπλζεο ησλ εδαθψλ θαη θαηά ηελ πεξίνδν ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ, νη αλάγθεο ζε λεξφ λα θαιχπηνληαη απφ ηηο δχν γεσηξήζεηο. 28. Ζ πδξνιεςία απφ ηηο γεσηξήζεηο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο Απνθάζεηο άδεηαο ρξήζεο λεξνχ (ζεκείν 18 ηνπ πξννηκίνπ ηεο παξνχζαο). Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζηηο γεσηξήζεηο: i. Να ζπληεξνχληαη θαηάιιεια νη πάζεο θχζεσο εγθαηαζηάζεηο ησλ γεσηξήζεσλ ψζηε λα πξνιακβάλνληαη θαη λα απνθεχγνληαη ηπρφλ απψιεηεο λεξνχ. ii. Απφ ηε γεψηξεζε Γ1 ν θνξέαο ηνπ έξγνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί έσο κ3 λεξνχ αλά έηνο, ελψ απφ ηελ γεψηξεζε Γ2 λα ρξεζηκνπνηεί έσο κ3 λεξνχ αλά έηνο. iii. Να εγθαηαζηαζνχλ κεηξεηέο, νη νπνίνη ζα θαηαγξαθνχλ ηελ πνζφηεηα χδαηνο πνπ αληιείηαη απφ ηηο γεσηξήζεηο θαη λα παξαθνινπζείηαη ν βαζκφο επεξεαζκνχ ηνπο, θαζψο εθκεηαιιεχνληαη ηνλ ίδην πδξνθφξν. Οη κεηξήζεηο απηέο λα θαηαγξάθνληαη ζε βηβιίν θαη λα δηαβηβάδνληαη ζηελ αξρή θαη ζην

19 19 iv. ηέινο ηεο πεξηφδνπ άληιεζεο ζηελ αξκφδηα Γ/λζε Τδάησλ Πεινπνλλήζνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ- Γ. Διιάδαο- Ηνλίνπ. Να γίλνληαη δεηγκαηνιεςίεο θαη αλαιχζεηο ρεκηθψλ θαη κηθξνβηνινγηθψλ παξακέηξσλ ηνπ λεξνχ ησλ κεηξήζεσλ κε ζπρλφηεηα άπαμ κεληαίσο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε θαηαιιειφηεηα ηνπ λεξνχ γηα ηηο ρξήζεηο πνπ πξννξίδεηαη. Οη παξάκεηξνη πνπ ζα κεηξψληαη θαζψο θαη ηα αξκφδηα εξγαζηήξηα γηα ηε δηελέξγεηα ησλ αλαιχζεσλ απηψλ λα ππνδεηρζνχλ απφ ηε Γ/λζε Τδάησλ Πεινπνλλήζνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ- Γ. Διιάδαο- Ηνλίνπ, ζηελ νπνία θαη λα απνζηέιινληαη άπαμ εηεζίσο ηα απνηειέζκαηα ησλ σο άλσ αλαιχζεσλ πνπ ζα θαηαγξάθνληαη ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή. 29. Να εθαξκφδεηαη πξαθηηθή δηαρείξηζεο πνπ ζα νδεγεί ζηε κείσζε θαηά ην δπλαηφλ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πνζνηήησλ χδαηνο κε εθαξκνγή θαηάιιεισλ κέηξσλ φπσο: α. Δλεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ ελνίθσλ ηεο κνλάδαο, β. Σαθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ απνθπγή δηαξξνψλ, γ. Σαθηηθή ζπληήξεζε θαη φπνηε απαηηείηαη αιιαγή ησλ πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ εκθαλίδνπλ δηαξξνέο δ. Απνθπγή άζθνπεο ρξήζεο λεξνχ, θιπ 30. α. Ζ πξνζσξηλή θχιαμε ησλ απνξξηκκάησλ ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο λα γίλεηαη θαηά ηξφπν πγεηνλνκηθά απνδεθηφ θαη νη θάδνη ησλ απνξξηκκάησλ λα δηαηεξνχληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε κε ηαθηηθφ πιχζηκν θαη απνιχκαλζε. β. Να γίλεη πξνκήζεηα θαηάιιεινπ αξηζκνχ θάδσλ, πνπ λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ ζπλφινπ ησλ έξγσλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. γ. Ο ρψξνο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ ησλ καγεηξείσλ ηνπ μελνδνρείνπ λα δηακνξθσζεί κε ηελ θαηαζθεπή ςπγεηνζαιάκνπ αλάινγνπ ρσξεηηθφηεηαο. δ. Ζ απνθνκηδή θαη δηάζεζε ησλ ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο λα γίλεηαη απφ ηνλ Γ. Δξκηνλίδνο, ζηνλ νξηδφκελν απφ απηφλ ρψξν απφξξηςεο, (ζχκθσλα θαη κε ηελ κε αξ. πξση. 7795/ βεβαίσζε ηνπ πξψελ Γήκνπ Κξαληδίνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ΜΠΔ ηνπ ζεκείνπ 22 ηνπ πξννηκίνπ ηεο παξνχζαο). ε. Να εμεηαζηεί απφ ην θνξέα ηνπ έξγνπ ε εγθαηάζηαζε κνλάδαο θνκπνζηνπνίεζεο εληφο ηνπ γεπέδνπ ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο θαη λα ππνβιεζεί ζηε Γ/λζε Πεξ/θνχ

20 20 ρεδηαζκνχ ηνπ ΤΠΔΚΑ ζρεηηθή έθζεζε εληφο ελφο έηνπο απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην θεθάιαην Ε1 ηεο παξνχζαο. 31. Να ιακβάλνληαη, θαηά ην δπλαηφλ, κέηξα κείσζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ηεο κνλάδαο φπσο: Υξεζηκνπνίεζε πιηθψλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ. Υξεζηκνπνίεζε κεγάισλ ή επαλαρξεζηκνπνηνχκελσλ ζπζθεπαζηψλ. πιινγή πιηθψλ (γπαιί, αινπκίλην θαη ραξηί) πνπ δχλαληαη λα αλαθπθισζνχλ θαη δηάζεζε ηνπο ζε θέληξα αλαθχθισζεο. Υξεζηκνπνίεζε πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ αλαθχθισζε, θαζψο θαη πξντφλησλ πνπ είλαη αλαθπθιψζηκα. 32. Ζ δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΚΤΑ 50910/2727/2003 (ΦΔΚ 1909/Β). Τιηθά ξππαζκέλα απφ επηθίλδπλα απφβιεηα, λα ζπιιέγνληαη ζε εηδηθνχο θάδνπο (ρσξηζηά) θαη λα δηαηίζεληαη ζε εηαηξείεο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθή άδεηα γηα ηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ / «Μέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ» φπσο ηζρχεη. 33. Απαγνξεχεηαη ε θάζε κνξθήο θαχζε πιηθψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ε απφξξηςε κεηαρεηξηζκέλσλ νξπθηειαίσλ ζην εδάθνο. Ζ αιιαγή ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ νξπθηειαίσλ λα γίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν, ζηνλ νπνίν λα ππάξρεη πξφβιεςε απνθπγήο ξχπαλζεο ηνπ εδάθνπο κε ηζηκεληφζηξσζε θαη δίθηπν ζπιινγήο ησλ δηαξξνψλ. Ζ δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/γκαηνο 82/04 (ΦΔΚ 64/Α/04). 34. Σα ξεχκαηα απνβιήησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε (ζπζθεπαζίεο, κπαηαξίεο, ιηπαληηθά έιαηα, ειεθηξηθέο & ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο) ζα πξέπεη λα δηαρεηξίδνληαη ζχκθσλα κε ην Ν. 2939/01 (ΦΔΚ 179/Α/01) θαη ηα θαη επηηαγή απηνχ εθδνζέληα Π.Γ, φπσο απηφο/ απηά ηζρχνπλ κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε- αλαθχθισζή ηνπο. 35. Ηδηαίηεξα νη ρξεζηκνπνηεκέλεο θνξεηέο ειεθηξηθέο ζηήιεο λα ζπιιέγνληαη θαη λα παξαδίδνληαη ζε εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/γκαηνο 115/04 (ΦΔΚ 80/Α/04).

21 Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ Απνβιήησλ Ζιεθηξηθψλ & Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ), ν θνξέαο ηνπ έξγνπ νθείιεη λα ππνγξάςεη ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο κε εγθεθξηκέλν ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ειεθηξηθψλ & ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ, πξνθεηκέλνπ ηα ΑΖΖΔ λα νδεγνχληαη ζε εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο- αλαθχθισζεο. 37. Να ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο (π.ρ α) Σνπνζέηεζε ειηαθψλ ζπιιεθηψλ ή θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ ζε ζεκεία ηεο κνλάδαο φπνπ ζα πξνθαινχλ ηελ κηθξφηεξε αηζζεηηθή ξχπαλζε. β) Υξήζε θαηά πξνηίκεζε ιακπηήξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, θιπ). 38. ε πεξίπησζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ειηαθνί ζπιιέθηεο γηα ηελ θάιπςε κέξνπο ησλ ειεθηξηθψλ αλαγθψλ ηεο κνλάδαο, λα ηνπνζεηεζνχλ ζε θαηάιιειε ζέζε, ψζηε λα πξνθαινχλ ηελ ειάρηζηε δπλαηή νπηηθή ξχπαλζε. 39. Να ειέγρεηαη θαη λα ζπληεξείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (ηνπιάρηζηνλ αλά εμάκελν) ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ηεο κνλάδαο θαη λα ηεξείηαη εηδηθφ βηβιίν ζπληήξεζεο-ξχζκηζεο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ην νπνίν λα ζπκπιεξψλεηαη θαη λα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ αξκφδην ζπληεξεηή. 40. Όηαλ νξηζηηθνπνηεζεί ν ζρεδηαζκφο ηνπ ζπλφινπ ησλ επηκέξνπο έξγσλ θαη πξηλ ηελ έλαξμε θάζε εξγαζίαο πνπ αθνξά ζηελ θαηαζθεπή ηνπο, λα ππνβιεζεί ζηελ αξκφδηα γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ηνπ ελ ζέκαηη έξγνπ, Τπεξεζία, "Φάθεινο ζπκκφξθσζεο Σειηθνχ ρεδηαζκνχ" ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4014/11, πξνθεηκέλνπ απηή λα απνθαλζεί θαηφπηλ αμηνιφγεζεο ηνπ θαθέινπ φηη δελ επέξρνληαη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη φηη εμαζθαιίδεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηελ παξνχζα απφθαζε. 41. Ηζρχνπλ νη πεξηβαιινληηθνί φξνη, κέηξα θαη πεξηνξηζκνί πνπ πξνηείλνληαη ζηελ ΜΠΔ (ζεκείν 22 ηνπ πξννηκίνπ ηεο παξνχζαο) εθ φζνλ δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνπο παξαπάλσ πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. Δ) Πεξηβάιινλ πεξηνρήο - Δπαίζζεηα ζηνηρεία ηνπ - Δηδηθά Πξνζηαηεπόκελεο δώλεο Σν γήπεδν ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο δελ εληάζζεηαη ζε εηδηθά πξνζηαηεπφκελεο δψλεο (πεξηνρέο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνινγηθνχ Γηθηχνπ NATURA 2000, θιπ).

22 22 Δληφο ηνπ γεπέδνπ ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο ππάξρνπλ δαζηθέο εθηάζεηο. Γηα ηηο εθηάζεηο απηέο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο. ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ πθίζηαηαη Καηαθχγην Άγξηαο Εσήο κε θσδηθφ Κ465 «Πξνθήηεο Ζιίαο- Απιψλα». Απφ ην γήπεδν ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο δηέξρνληαη δχν (2) πδαηνξέκαηα (ζεκείν 17 ηνπ πξννηκίνπ ηεο παξνχζαο) Σν γήπεδν ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο βξίζθεηαη εθηφο θεξπγκέλσλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ. Ωζηφζν εληφο ησλ νξίσλ ηνπ έξγνπ έρνπλ εληνπηζηεί ν εμήο ζέζεηο αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο: i. ην δπηηθφ ηκήκα ηνπ έξγνπ ηα επξήκαηα ηεο επηθαλεηαθήο έξεπλαο ηεθκεξηψλνπλ ηελ χπαξμε αλζξψπηλεο εγθαηάζηαζεο ηεο Σειηθήο Νενιηζηθήο θαη ηεο Πξσηνειιαδηθήο πεξηφδνπ (ζέζε C15) θαζψο θαη αγξνηθία ησλ θιαζηθψλ θαη ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ (ζέζε C34). ii. ην βφξεην ηκήκα ηνπ έξγνπ ηεθκεξηψλεηαη ε χπαξμε αγξνηθηψλ ησλ Γεσκεηξηθψλ- Τπνγεσκεηξηθψλ ρξφλσλ (ζέζε C10) θαη ησλ θιαζηθψλ- ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ (ζέζε C37). iii. ην λφηην ηκήκα ηνπ έξγνπ ε ίδηα έξεπλα επηβεβαηψλεη ηελ χπαξμε κηθξνχ νηθηζκνχ (ζέζε C42) θαη αγξνηθίαο ηεο θιαζηθήο θαη ειιεληζηηθήο πεξηφδνπ (ζέζε C16) θαζψο θαη κηαο αγξνηθίαο ησλ πξψηκσλ ξσκατθψλ ρξφλσλ (ζέζε C31) Δπηπιένλ θαηά ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ηνπ ππεδάθνπο πνπ πξνεγήζεθε ηεο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ δηακφξθσζεο ηνπ γεπέδνπ γθνιθ, ζχκθσλα κε ηνλ φξν 2 ηεο ππ. αξ. ΤΠΠΟ/ΓΓΑΠΚ/ΑΡΥ/Α1/Β1/Φ30/95051/4849/ Απφθαζεο, εληνπίζηεθαλ: i. ηε ζέζε «Μπνζηάλη» αλζξψπηλε εγθαηάζηαζε πξντζηνξηθψλ ρξφλσλ, λεθξνηαθείν ησλ θιαζηθψλ ρξφλσλ θαη εξγαζηεξηαθφο ρψξνο ησλ ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ. Αθνινχζεζε αλαζθαθηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηνλ φξν 4 ηεο ίδηαο Απφθαζεο, ηνλ φξν 1 ηεο αξ. ΤΠΠΟ/ΓΓΑΠΚ/ΑΡΥ/Α1/Φ04/68787/3229/ Απφθαζεο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 1 θαη 3 ηεο ππ. αξ. ΤΠΠΟ/ΓΓΑΠΚ/ΑΡΥ/Α1/Φ4/70755/3103/ Απφθαζεο. Ζ αλαζθαθηθή έξεπλα πνπ μεθίλεζε ην Γεθέκβξην ηνπ 2006, ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα θαη ρξεκαηνδνηείηαη θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο αξραηνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ φξσλ ησλ σο άλσ εγθξηηηθψλ απνθάζεσλ απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. ii. ηε ζέζε «Κάκπνο» εληνπίζηεθε αγξνηθία ησλ ξσκατθψλ ρξφλσλ, σζηφζν ε αλαζθαθηθή έξεπλα έρεη δηαθνπεί πξνο ην παξφλ. iii. ηελ πεξηνρή ηεο ζέζεο C10 πξαγκαηνπνηήζεθε αλαζθαθηθή έξεπλα κηθξήο θιίκαθαο, ε νπνία επηβεβαίσζε ηα δεδνκέλα ηεο επηθαλεηαθήο έξεπλαο ηεο Ακεξηθάληθεο ρνιήο. Ζ αλαζθαθηθή έξεπλα δελ έρεη νινθιεξσζεί.

23 23 Απφ ηνλ ζπζρεηηζκφ ησλ αξραηνινγηθψλ ζέζεσλ, πξνθχπηεη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ δελ πξφθεηηαη λα πξνμελήζεη άκεζε βιάβε ζηηο ελ ιφγσ αξραηφηεηαο. Δπίζεο ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ ηνπ έξγνπ εληνπίδνληαη ηα παξαθάησ θεξπγκέλα κλεκεία: i. Η.Ν. Αγίνπ Αλδξέα ζην Κξαλίδη πνπ είλαη θεξπγκέλνο σο αξραίν κλεκείν κε ηελ Τ.Α. ΤΠΠΔ/ΑΡΥ/Β1/Φ30/65258/1765/ ΦΔΚ 1274/Β/ ην εζσηεξηθφ ηνπ λανχ πνπ είλαη ζηαπξεπίζηεγνο ηχπνπ Α1, ζψδνληαη ηνηρνγξαθίεο ηνπ 13 νπ αηψλα. ii. Δξεηπσκέλν λαίδξην πιεζίνλ ηνπ λανχ ηνπ Αγ. Αλδξέα πνπ είλαη θεξπγκέλν σο ηζηνξηθφ, δηαηεξεηέν κλεκείν κε ηελ Τ.Α. ΤΠΠΔ/ΑΡΥ/Β1/Φ30/65318/1789/ ΦΔΚ 1273/Β/ Πξφθεηηαη γηα κηθξφ, κνλφρσξν λαφ. ην θηηζηφ ηνπ ηέκπιν ζψδνληαη ηνηρνγξαθίεο κεηαβπδαληηλψλ ρξφλσλ. iii. Η.Ν. Αγίνπ Ησάλλε Θενιφγνπ ζην Κξαλίδη πνπ είλαη θεξπγκέλνο σο αξραίν κλεκείν κε ηελ Τ.Α. ΤΠΠΔ/ΑΡΥ/Β1/Φ30/26418/756/ ΦΔΚ 769/Β/ Ο λαφο είλαη ζηαπξεπίζηεγνο ηχπνπ Α1 θαη ην εζσηεξηθφ ηνπ είλαη θαηάγξαθν κε ηνηρνγξαθίεο ηνπ 13 νπ αηψλα. iv. Η.Ν. Αγίαο Σξηάδαο ζηε ζέζε «Πηθξνδάθλε» Κξαληδίνπ, πνπ είλαη θεξπγκέλνο σο πξνέρνλ βπδαληηλφ κλεκείν κε ην Π.Γ ΦΔΚ 157/Α/ Ο λαφο είλαη ηζηνξεκέλνο κε ηνηρνγξαθίεο ηνπ Αζελαίνπ αγηνγξάθνπ Ησάλλε κε θηήηνξα ηνλ άξρνληα Μαλνπήι Μνχξκνπξα θαη ρξνλνινγία (οςλγ )=6753=1245κ.Υ ζχκθσλα κε ηελ θηεηνξηθή επηγξαθή. v. Μηθξή πειηά ζηα Γίδπκα Κξαληδίνπ. ην εζσηεξηθφ θπζηθνχ θνηιψκαηνο ζηελ πεδηάδα ζψδνληαη δχν κηθξά λαίδξηα (Άγηνο Γεψξγηνο θαη Μεηακφξθσζε σηήξνο). Δίλαη θεξπγκέλε σο αξραίν κε ηελ ΤΑ. ΤΠΠΟ/ΑΡΥ/Β1/Φ30/28559/737/ ΦΔΚ 608/Β/ Ζ απφζηαζε ηνπ έξγνπ απφ ηα θεξπγκέλα κλεκεία είλαη άλσ ησλ 1900κ. πεξίπνπ (ζε επζεία γξακκή). Ζ ππφ αλέγεξζε ηνπξηζηηθή απέρεη πεξίπνπ 1000κ απφ ηνπο αλεκφκπινπο Κξαληδίνπ, νη νπνίνη είλαη ραξαθηεξηζκέλνη σο κλεκεία ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ΤΠΠΟ/ΓΗΛΑΠ/Γ/1040/25206/ ΦΔΚ 713/Β/ Ωζηφζν ε απφζηαζε θαη ην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο είλαη ηέηνηα πνπ δελ πξνθαιείηαη νπηηθή φριεζε ζην κλεκείν Σ) Υξνληθό Γηάζηεκα ηζρύνο ησλ Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ Οη αλσηέξσ αλαθεξφκελνη Πεξηβαιινληηθνί Όξνη ηζρχνπλ γηα δέθα (10) έηε απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο θαη κε ηελ πξνυπνζεζε φηη ζα ηεξείηαη επαθξηβψο ην πεξηερφκελν ηεο εγθεθξηκέλεο ζρεηηθήο Μειέηεο, πνπ

24 24 ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα απφθαζε θαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν Γ41 ηεο παξνχζαο. Δγθαίξσο πξηλ ηε ιήμε ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαη εθφζνλ ν θνξέαο ηνπ έξγνπ επηζπκεί ηε ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο ηνπ, νθείιεη λα επαλέιζεη κε αίηεζε ηνπ πξνο ηελ αξκφδηα γηα ηελ έγθξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ Τπεξεζία, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ αλαλέσζε ηεο παξνχζαο ζχκθσλα θαη κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο. Ε1) Αιιαγή βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ έξγνπ, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηε ΜΠΔ θαη κε ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο ηεο παξνχζαο, είλαη δπλαηή κφλνλ εθφζνλ δελ επέξρνληαη νπζηαζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηηο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη κφλν χζηεξα απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ, Τπεξεζία. ε θάζε άιιε πεξίπησζε απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο Απφθαζεο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. Ε2) ε πεξίπησζε πνπ δεκηνπξγεζνχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ή ζηελ πεξίπησζε πνπ παξαηεξεζνχλ επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί απφ ηελ παξνχζα Απφθαζε θαη ηε ζρεηηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ), επηβάιινληαη πξφζζεηνη πεξηβαιινληηθνί φξνη ή κεηαβάιινληαη νη πεξηβαιινληηθνί φξνη ηεο παξνχζαο Απφθαζεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο (παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 4014/11). Ε3) Ζ κε πινπνίεζε φξνπ ή φξσλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επηβνιή δηνηθεηηθψλ (πξφζηηκν) θαη πνηληθψλ θπξψζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Ζ) Ζ παξνχζα Απφθαζε θαη ε ζρεηηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ) πνπ ηε ζπλνδεχνπλ, ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην ρψξν ηεο κνλάδαο θαη ζε θάζε έιεγρν λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Θ) Ο έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε θείκελεο δηαηάμεηο.

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΘΔΑΛΗΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α.Γ.Α.: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΟΛ/ΜΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ο.Κ.Κ. ΣΜΖΜΑ β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ θαη Σξηθάισλ 36 Σαρ. Κψδηθαο: 11526 Πιεξνθνξίεο : Δ. Γξεγνξίνπ Σειέθσλν : 210 6929903-5 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ζει 1/37

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ζει 1/37 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ζει 1/37 ΓΔΝΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ (Γ) Γ1. ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ Γ1.1. Οδεγία 85/337/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ηνπλίνπ 1985 Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ ζρεδίσλ δεκνζίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο» Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3937/2011 (Α 60) «Γηαηήξεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/λζε Πεξηβάιινληνο & Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ Πεινπνλλήζνπ Σκήκα Πεξηβαιινληηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε : Κνξαή 4 ΣΚ 10564 Πιεξνθνξίεο : Κψζηαο Ρνπκπφπνπινο Σει : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Πξoο: ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ. Κνηλ.: ΑΠΟΦΑΖ

Πξoο: ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ. Κνηλ.: ΑΠΟΦΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ

6. ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ 6. ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ 6.1 ΠΖΓΔ ΡΤΠΑΝΖ, ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ Οη εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ δελ απνηεινχλ θαζ' εαπηέο πεγέο ξχπαλζεο, εθ' φζνλ ιεηηνπξγνχλ ζσζηά, αιιά αληίζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας». ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Λακπξνπνχινπ Σειέθσλν : 210-3843343

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η χπαξμε ησλ θπηψλ αλαγθάδεη ηα λεξά ηεο βξνρήο θαη ηνπ ρηνληνχ λα απνξξένπλ αξγά θαη δηάκεζνπ ηνπ εδάθνπο κε απνηέιεζκα λα παξαζέξλεηαη ιηγφηεξν ην ρψκα απφ ην

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009).

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009). Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/14.02.2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Ραρ. Γ/λζε : Θενδσξάηνπ & Βέιιηνπ ΠΡΟ: ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΞΝΓΔΘΡΩΛ Ραρ.Θσδ. : 35100 ΑΠΟΦΑΖ

Ραρ. Γ/λζε : Θενδσξάηνπ & Βέιιηνπ ΠΡΟ: ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΞΝΓΔΘΡΩΛ Ραρ.Θσδ. : 35100 ΑΠΟΦΑΖ Δ Ι Ι Ζ Λ Η Θ Ζ Γ Ζ Κ Ν Θ Ο Α Ρ Η Α Α Ξ Ν Θ Δ Λ Ρ Ο Ω Κ Δ Λ Ζ Γ Η Ν Η Θ Ζ Π Ζ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Θ Δ Π Π Α Ι Η Α Π Π Ρ Δ Ο Δ Α Π Δ Ι Ι Α Γ Α Π Ιακία, 20 Λνεκβξίνπ 2014 Γ Δ Λ Η Θ Ζ Γ Η Δ Θ Λ Π Ζ Σ Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741 Αζήλα, 19-07-2011 Α.Π.: Οηθ. 8803/741 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ, ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΗ ΗΟΝΗΟΤ

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΗ ΗΟΝΗΟΤ ΜΠΔ 10/3 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Πάηξα 10/03/2014 ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΟ Αξηζκ. πξση. 3104/161704 ΚΑΗ ΗΟΝΗΟΤ ρεηηθά: 1481/66145 ΓΔΝΗΚΖ ΓΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ 1363/60922, 1843/81869 & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Μνλάδα Α2 Πιεξνθνξίεο: Γ. Παπαδφπνπινο, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 101 92, Αζήλα Πιεξνθνξίεο :. Αγγειίδνπ Σειέθσλν : 210-6969236

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα