Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : Αζήλα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : 112 51 Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : 210.8662024 10672 Αζήλα"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Αξ. Πξση. νηθ /602 Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝ. ΠΔΡΗΒ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Αηθ. Παπαλδξένπ (ζπλ. 1 αλη. ΜΠΔ) Σειέθσλν : ΚΟΗΝ.: Ω ΠΗΝΑΚΑ ΚΟΗΝ. ΑΠΟΦΑΖ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΘΔΜΑ: Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνύλ ζηελ ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ηεο πεξηνρήο «Γέιπξηδα», Γήκνπ Δξκηνλίδαο, Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αξγνιίδαο, θαη εηδηθόηεξα: α) γήπεδν γθνιθ 18 νπώλ β) μελνδνρείν κηθηνύ ηύπνπ δπλακηθόηεηαο 721 θιηλώλ, θαηεγνξίαο 5* θαη γ) ησλ βνεζεηηθώλππνζηεξηθηηθώλ απηώλ έξγσλ, θεξόκελεο ηδηνθηεζίαο MIND COMPASS OVERSEAS A.E. Έρνληαο ππόςε: 1. α. Σν Ν.1650/86 «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο» (ΦΔΚ 160/Α/86), φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3010/2002 «Δλαξκφληζε ηνπ Ν. 1650/1986 κε ηηο νδεγίεο 97/11 Δ.Δ. θαη 96/61 Δ.Δ., δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ηα πδαηνξέκαηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 91/Α/02). β. Σν N. 4014/ (ΦΔΚ 209/Α/11) «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ξχζκηζε απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο» 2. Σν Π.Γ/γκα 148/2009 «Πεξηβαιινληηθή επζχλε γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ζην πεξηβάιινλ Eλαξκφληζε κε ηελ νδεγία 2004/35/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ

2 2 Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Απξηιίνπ2004, φπσο ηζρχεη»(φδκ 190/Α/2009). 3. Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΚΤΑ) 69269/5387/90, «Καηάηαμε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο. Πεξηερφκελν Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ), θαζνξηζκφο πεξηερνκέλνπ Δηδηθψλ Πεξηβαιινληηθψλ Μειεηψλ (Δ.Π.Μ) θαη ινηπέο ζπλαθείο δηαηάμεηο, ζχκθσλα κε ην Ν. 1650/ 86» (ΦΔΚ 678/Β/90). 4. α. Σν Ν. 2160/93, «Ρπζκίζεηο γηα ηνλ Σνπξηζκφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 118/Α/93). β. Σν κε αξ. 43 Π. Γ/γκα (ΦΔΚ 43/Α/02) «Καηάηαμε ησλ θχξησλ μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ ζε θαηεγνξίεο κε ζχζηεκα αζηέξσλ θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 13 ηνπ Ν /2002 (ΦΔΚ 197/Α/02). 5. α. Σελ ΚΤΑ κε Ζ.Π /2332/2002 «Καηάηαμε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 1650/1986 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3010/ 2002 Δλαξκφληζε ηνπ Ν. 1650/86 κε ηηο νδεγίεο 97/11/ΔΔ θαη 96/61/ΔΔ θ.α (Α 91)» (ΦΔΚ 1022/Β/02) θαη φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε/ζπκπιεξψζεθε κε ηελ ΚΤΑ /05 (ΦΔΚ 1002/Β/05). β. Σε κε αξ. 1958/ Απφθαζε Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ «Καηάηαμε δεκνζίσλ & ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν. 4014/ (ΦΔΚ Α 209/2011)» (ΦΔΚ 21/Β/2012). 6. Σελ ΚΤΑ κε Ζ.Π /703/Φ104/2003 «Γηαδηθαζία Πξνθαηαξθηηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη Αμηνιφγεζεο (Π.Π.Δ.Α.) θαη Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (Δ.Π.Ο.) ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 1650/1986 (Α 160)φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3010/2002 "Δλαξκφληζε ηνπ Ν. 1650/1986 κε ηηο νδεγίεο 97/11/ΔΔ θαη 96/61/ΔΔ θαη άιιεο δηαηάμεηο" (Α 91)» (ΦΔΚ 332/Β/03). 7. Σελ ΚΤΑ κε Ζ.Π /2021/2003 «Καζνξηζκφο ηξφπνπ ελεκέξσζεο θαη ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ θαηά ηελ δηαδηθαζία έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 1650/86, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3010/2002.» (ΦΔΚ 1391/Β/03). 8. Σν Ν. 2971/01 (ΦΔΚ285/Β/01) «Αηγηαιφο, παξαιία θαη άιιεο δηαηάμεηο». 9. α. Σν Ν. 998/79 «Πεξί πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ θαη ελ γέλεη εθηάζεσλ ηεο Υψξαο» (ΦΔΚ 289/Α/79), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. β. Σν Ν. 3208/03 «Πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, θαηάξηηζε δαζνινγίνπ, ξχζκηζε εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ επί δαζψλ θαη δαζηθψλ ελ γέλεη εθηάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 303/Γ/03), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 10. Σν Ν. 3028/02 «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο» (ΦΔΚ 153/Α/02).

3 3 11. Σελ Τ.Α 3046/304/89 (ΦΔΚ 59/Γ/89) «Κηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο». 12. Σν απφ Π.Γ/γκα (ΦΔΚ 61/Γ/88) «Σξνπνπνίεζε ηνπ απφ Π.Γ/ηνο πεξί θαζνξηζκνχ ησλ φξσλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ δνκήζεσο ησλ γεπέδσλ ησλ θεηκέλσλ εθηφο ησλ ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ θαη εθηφο ησλ νξίσλ ησλ λνκίκσο πθηζηάκελσλ πξν ηνπ έηνπο 1923 νηθηζκψλ (ΦΔΚ 538/Γ)». 13. Σελ ΚΤΑ ππ. αξ / «Καζνξηζκφο κέηξσλ, φξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 354/Β/11). 14. α. Σελ ππ. αξ. Απφθαζε Τπνπξγνχ 25294/ Απφθαζε Τπνπξγνχ ΠΔΥΩΓΔ «Έγθξηζε Πεξηθεξεηαθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ» (ΦΔΚ 1485/Β/03). β. Σελ Απφθαζε 24208/09 «Έγθξηζε Δηδηθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηνλ Σνπξηζκφ θαη ηεο ηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ απηνχ» (ΦΔΚ 1138/Β/ ). 15. Σν Ν.4002/ (ΦΔΚ 180/Α/11) «Σξνπνπνίεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ Ρπζκίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε Θέκαηα αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ, Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο» θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 14 απηνχ. 16. α. Σελ Απφθαζε Πξσζππνπξγνχ ππ. αξ. 2876/ «Αιιαγή ηίηινπ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ 2234/Β/09) β. Σν Π. Γ/γκα 63/ «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ.» γ. Σν Π.Γ/γκα 110/ «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Βνπιήο, Τπνπξγψλ, Αλ. Τπνπξγψλ & Τθππνπξγψλ» (ΦΔΚ 243/Α/11) 17. α. Σελ ππ. αξ. 785/ Απφθαζε Γελ. Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ «Επηθύξωζε θαζνξηζκνύ ηωλ νξηνγξακκώλ ηνπ ξέκαηνο"πνπζηγθόξν" ζηελ εθηόο ζρεδίνπ πεξηνρή Κξαληδίνπ ηνπ Ν. Αξγνιίδαο» (ΦΔΚ 126/Γ/ ) β. Σελ ππ. αξ. 873/ Απφθαζε Γελ. Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ «Επηθύξωζε θαζνξηζκνύ ηωλ νξηνγξακκώλ ηνπ ξέκαηνο "Δέιπξηδα" ζηελ εθηόο ζρεδίνπ πεξηνρή Κξαληδίνπ ηνπ Ν. Αξγνιίδαο» (ΦΔΚ 126/Γ/ ). 18. α. Σελ κε αξ. πξση. 1195/ Απφθαζε Γελ. Γξακκαηέσο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ «Σξνπνπνίεζε (ωο πξνο ην είδνο εθκεηάιιεπζεο θαη ηνλ ηδηνθηήηε) θαη αλαλέωζε άδεηαο ρξήζεο λεξνύ ζηελ εηαηξεία κε ηελ επωλπκία "MIND COMPASS OVERSEAS ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΑΓΟΡΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗο ΑΚΘΝΗΣΩΝ" κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν "MIND COMPASS Α.Ε" ζηε ζέζε Δέιπξηδα ηνπ Δ.Δ.

4 4 Κξαληδίνπ ηνπ Δ. Κξαληδίνπ ηνπ Ν. Αξγνιίδαο» πνπ αλαθέξεηαη ζηε γεψηξεζε κε ζπληεηαγκέλεο ρ=424018,90 θαη ς= ,82 β. Σελ κε αξ. πξση. 1196/ Απφθαζε Γελ. Γξακκαηέσο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ «Σξνπνπνίεζε (ωο πξνο ην είδνο εθκεηάιιεπζεο θαη ηνλ ηδηνθηήηε) θαη αλαλέωζε άδεηαο ρξήζεο λεξνύ ζηελ εηαηξεία κε ηελ επωλπκία "MIND COMPASS OVERSEAS ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΑΓΟΡΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗο ΑΚΘΝΗΣΩΝ" κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν "MIND COMPASS Α.Ε" ζηε ζέζε Δέιπξηδα ηνπ Δ.Δ. Κξαληδίνπ ηνπ Δ. Κξαληδίνπ ηνπ Ν. Αξγνιίδαο» πνπ αλαθέξεηαη ζηε γεψηξεζε κε ζπληεηαγκέλεο ρ=424024,03 θαη ς= , α. Σελ κε αξ. πξση. 1089/ Απφθαζε Γελ. Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ «Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθώλ Όξωλ Εγθαηάζηαζεο Επεμεξγαζίαο Αζηηθώλ Λπκάηωλ (ΕΕΑΛ) Δ. Κξαληδίνπ, Ν. Αξγνιίδαο» β. Σελ κε αξ. πξση / Απφθαζε Γελ. Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ. αξ. 1089/ Απόθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξωλ Γελ. Γξακκαηέωο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, πνπ αθνξά ζηελ Εγθαηάζηαζε Επεμεξγαζίαο Αζηηθώλ Λπκάηωλ Δ. Κξαληδίνπ, Ν. Αξγνιίδαο», ε ηζρχο ηεο νπνίαο ήηαλ κέρξη γ. Σελ κε αξ. πξση. 1494/ ππνβιεζείζα αίηεζε αλαλέσζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ηεο Δ.Δ.Λ. Κξαληδίνπ 20. α. Σελ κε αξ. πξση /615/ ΚΤΑ ΤΠΔΥΩΓΔ- ΤΠ. ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ - ΤΠ. ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ- ΤΠ. ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ «Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθώλ Όξωλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηωλ έξγωλ θαη δξαζηεξηνηήηωλ πνπ αθνξνύλ ζηελ "Σνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ηεο πεξηνρήο Δέιπξηδα" θαη εηδηθόηεξα: α)γήπεδν γθνιθ 18 νπώλ β) μελνδνρείν ηύπνπ επηπιωκέλωλ δηακεξηζκάηωλ 5* δπλακηθόηεηαο 736 θιηλώλ θαη γ) ηωλ απαξαίηεηωλ απηώλ ζπλνδώλ έξγωλ ζηελ πεξηνρή Δέιπξηδα, Δήκνπ Κξαληδίνπ, Ννκνύ Αξγνιίδαο, κε θνξέα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηελ "MIND COMPASS OVERSEAS LIMITED"», ε ηζρύο ηεο νπνίαο είλαη κέρξη β. Σελ κε αξ. πξση /3221/ ΚΤΑ ΤΠΔΚΑ - ΤΠ. ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ «Σξνπνπνίεζε ηεο κε αξ. πξωη /615/ ΚΤΑ ΤΠΕΥΩΔΕ- ΤΠ. ΣΟΤΡΘΣΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ-ΤΠ. ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ- ΤΠ. ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΘΜΩΝ "Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθώλ Όξωλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηωλ έξγωλ θαη δξαζηεξηνηήηωλ πνπ αθνξνύλ ζηελ "Σνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ηεο πεξηνρήο Δέιπξηδα" θαη εηδηθόηεξα: α)γήπεδν γθνιθ 18 νπώλ β) μελνδνρείν ηύπνπ επηπιωκέλωλ δηακεξηζκάηωλ 5* δπλακηθόηεηαο 736 θιηλώλ θαη γ) ηωλ απαξαίηεηωλ απηώλ ζπλνδώλ έξγωλ ζηελ πεξηνρή Δέιπξηδα, Δήκνπ Κξαληδίνπ, Ννκνύ Αξγνιίδαο, κε θνξέα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηελ "MIND COMPASS OVERSEAS LIMITED"».

5 5 21. Σελ κε αξ. πξση. νηθ /1036/ ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Γ/λζεο Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ ΤΠΔΚΑ γηα «Πξνθαηαξθηηθή Πεξηβαιινληηθή Εθηίκεζε & Αμηνιόγεζε (ΠΠΕΑ) ηξνπνπνηεκέλεο πξόηαζεο γηα ηελ "ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε πεξηνρήο Δέιπξηδα" ζην Δήκν Εξκηνλίδαο, Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ κε θνξέα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηελ "MIND COMPASS OVERSEAS LIMITED"». 22. α. Σελ κε αξ. πξση. SP-1186/ ππνβνιή ελφο αληίηππνπ Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ) ζηε Γ/λζε Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ ΤΠΔΚΑ (αξ. πξση. ΓΠ /1485/3.6.11)πνπ αλαθέξεηαη ζην ελ ζέκαηη έξγν («ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε πεξηνρήο Γέπξηδαο- ηξνπνπνηεκέλε πξφηαζε). β. Σηο κε αξ. πξση. SP-1245/ θαη SP-1255/ ππνβνιέο επηπιένλ αληηηχπσλ ΜΠΔ απφ ηνλ θνξέα ηνπ έξγνπ (αξ. πξση. ΓΠ /2029/ θαη /2362/ αληίζηνηρα. 23. Σελ κε αξ. πξση / «Έγθξηζε ηξνπνπνηεηηθήο θαηαιιειόηεηαο νηθνπέδνπ ηνπ ηνπξηζηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο "ΔΕΛΠΡΘΖΑ" ηνπ Δήκνπ Κξαληδίνπ πνπ αθνξά κνλάδα μελνδνρείνπ κεηθηνύ ηύπνπ πέληε αζηέξωλ θαη γεπέδνπ γθνιθ 18 νπώλ επί νξηζηηθνύ γεπέδνπ Ε= ,24η.κ» απφ ηελ Γ/λζε Σνπξηζηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΔΟΣ Αζήλαο. 24. Σηο κε αξ. πξση., 2235/ , 3902/ (θαη ηειεζηδηθία απηήο κε 5661/ ), 3912/ (θαη ηειεζηδηθία απηήο κε 5669/ ), 4202/ (θαη ηειεζηδηθία απηήο 2568/ ), 172/ θαη 5734/ Πξάμεηο Υαξαθηεξηζκνχ Γ/λζεο Γαζψλ Αξγνιίδαο. 25. α. Σελ κε αξ. πξση. 9448/ δηαβίβαζε απφ Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Αξγνιίδαο ηεο έθζεζεο Νν 3 ηεο Ννκαξρηαθήο Δπηηξνπήο Υσξνηαμίαο & Πεξηβάιινληνο Ν. Αξγνιίδαο β. Σελ κε αξ. πξση /12274/ δηαβίβαζε απφ Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Αξγνιίδαο ηνπ πξαθηηθνχ Νν 51/ ηεο Ννκαξρηαθήο Δπηηξνπήο Υσξνηαμίαο & Πεξηβάιινληνο Ν. Αξγνιίδαο γ. Σελ κε αξ. πξση. 704/ δηαβίβαζε απφ Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Αξγνιίδαο ηνπ πξαθηηθνχ Νν 4/ ηεο Ννκαξρηαθήο Δπηηξνπήο Υσξνηαμίαο & Πεξηβάιινληνο Ν. Αξγνιίδαο 26. Σν κε αξ. πξση. νηθ /2285/ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ ΤΠΔΚΑ, κε ην νπνίν δηαβηβάζηεθε απφ έλα ηεχρνο ηεο ΜΠΔ ζην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην θαη ηε Γ/λζε Γαζψλ Αξγνιίδαο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, ζηε Γ/λζε Υσξνηαμίαο ηνπ ΤΠΔΚΑ, ζηηο αξκφδηεο εθνξείεο αξραηνηήησλ θαη ζηε Γ/λζε Σνπξηζηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ - ΔΟΣ ηνπ Τπ. Πνιηηηζκνχ & Σνπξηζκνχ θαζψο θαη ζηε

6 6 Γ/λζε Τδάησλ Πεινπνλλήζνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ- Γ. Διιάδαο- Ηνλίνπ. 27. Σν κε αξ. πξση / έγγξαθν ηνπ ΔΟΣ Αζήλαο κε ην νπνίν δελ εθθξάδεη αληίξξεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο εμεηαδφκελεο ΜΠΔ (αξ. πξση. Γ.Π /2872/ ). 28. Σν ππ. αξ / έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Υσξνηαμίαο ηνπ ΤΠΔΚΑ (αξ. πξση. ΓΠ /2400/ ) ζην νπνίν αλαθέξεη φηη δελ έρεη επέιζεη κεηαβνιή ζηα ζηνηρεία ζρεδηαζκνχ ηνπ ρψξνπ απφ ηε κε αξ. πξση. 4935/ γλσκνδφηεζε ηεο (γλσκνδφηεζε ηεο Γ/λζεο Υσξνηαμίαο ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ππνβιεζείζαο Πξνκειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ γηα ηελ Π.Π.Δ.Α. ηνπ ζεκείνπ 21 ηνπ πξννηκίνπ ηεο παξνχζαο) 29. α. Σν κε αξ. πξση. ΤΠΠΟΣ/ΤΝΔΜΣΔΓΔ/Φ04-ε/5552/ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο Νεσηέξσλ Μλεκείσλ & Γπηηθήο Διιάδαο ζην νπνίν εθηφο ησλ άιισλ αλαθέξεηαη φηη ε ππφ αλέγεξζε ηνπξηζηηθή κνλάδα απέρεη πεξίπνπ 1000κ απφ ηνπο ραξαθηεξηζκέλνπο σο κλεκεία αλεκφκπινπο Κξαληδίνπ θαη φηη ε απφζηαζε θαη ην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο είλαη ηέηνηα πνπ δελ πξνθαιεί νπηηθή φριεζε ζην κλεκείν (αξ. πξση. ΓΠ /2368/ ). β. Σν κε αξ. πξση. 6589/ έγγξαθν ηεο 25 εο Δθνξείαο Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη ηα αξραηνινγηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ, δελ εθθξάδεηαη αληίξξεζε απφ πιεπξάο αξκνδηφηεηαο ηεο θαη πξνηείλνληαη φξνη πνπ ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηελ παξνχζα (αξ. πξση. ΓΠ /2490/ ). γ. Σν κε αξ. πξση. Φ5Β/13/ / έγγξαθν ηεο Γ Δθνξείαο Πξντζηνξηθψλ & Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη ηα αξραηνινγηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ, δίλεηαη ζεηηθή εηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο ΜΠΔ ηνπ έξγνπ θαη πξνηείλνληαη φξνη πνπ ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηελ παξνχζα (αξ. πξση. ΓΠ /2688/ ) 30. α. Σν κε αξ. πξση. 3679/ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γαζψλ Αξγνιίδαο κε ην νπνίν δελ εθθξάδεη αληίξξεζε γηα ηελ ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ησλ εθηάζεσλ πνπ ηειεζίδηθα έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο κε δαζηθνχ ραξαθηήξα θαη ζην νπνίν πξνηείλνληαη πεξηβαιινληηθνί φξνη πνπ ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηελ παξνχζα (αξ. πξση. ΓΠ /2406/ ) β. Σν γεγνλφο φηη ε Γ/λζε Αηζζεηηθψλ Γαζψλ, Γξπκψλ & Θήξαο δελ δηαβίβαζε ζρεηηθέο απφςεηο επί ηεο ΜΠΔ ηνπ έξγνπ κέζα ζηηο θαζνξηζκέλεο εκεξνκελίεο θαη επνκέλσο κπνξεί λα ρνξεγεζεί ε έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ρσξίο ηελ ελ ιφγσ γλσκνδφηεζε (παξ. 9γ ηνπ άξζξνπ ηνπ Ν. 3010/02). 31. α. Σν κε αξ. πξση. 4299/ έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πεξ/ληνο & Τδξννηθνλνκίαο Π.Δ. Αξγνιίδαο κε ην νπνίν θνηλνπνηήζεθε ζηε Γ/λζε Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ

7 7 ΤΠΔΚΑ ε ηαπηάξηζκε εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο κε ηα ζπλεκκέλα ηεο ζηνηρεία, κε βάζε ηελ νπνία δελ εηζεγείηαη ζεηηθά γηα ηελ έγθξηζε ηεο ΜΠΔ (αξ. πξση. ΓΠ /2587/ ). β. Σν κε αξ. πξση. 6034/ έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πεξ/ληνο & Τδξννηθνλνκίαο Π.Δ. Αξγνιίδαο (αξ. πξση. ΓΠ /3380/ ), ζην νπνίν εθηφο ησλ άιισλ αλαθέξεηαη φηη δελ θαηαηέζεθαλ εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο, απφςεηο πνιηηψλ γηα ηελ εμεηαδφκελε ΜΠΔ θαη κε ην νπνίν δηαβηβάζηεθαλ ζηε Γ/λζε Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ ΤΠΔΚΑ ηα αθφινπζα: i. Ζ απφ αλαθνίλσζε- πξφζθιεζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ θνξέσλ εθπξνζψπεζε ηνπο γηα λα ιάβνπλ γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ΜΠΔ θαη λα εθθξάζνπλ ζρεηηθήο απφςεηο επ απηνχ. ii. Απνδεηθηηθφ ηνηρνθφιιεζεο ηεο παξαπάλσ αλαθνίλσζεο- πξφζθιεζεο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αξγνιίδαο. iii. Απνζηνιή αλαθνίλσζεο ζηελ εθεκεξίδα «Αξγνιηθή Αλάπηπμε» γηα δεκνζίεπζε. iv. Απφθνκκα εθεκεξίδαο «Αξγνιηθή Αλάπηπμε» (θχιιν ) v. Απφζπαζκα ηνπ πξαθηηθνχ 32 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Πεινπνλλήζνπ θαη ε ππ. αξ. 404/11 Απφθαζε ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία γλσκνδνηεί θαηά πιεηνςεθία ζεηηθά επί ηεο ΜΠΔ ηεο ηξνπνπνηεκέλεο πξφηαζεο ηνπ ελ ζέκαηη έξγνπ vi. Ζ «Δηδηθή Γηνηθεηηθή Πξνζθπγή» ζχκθσλα κε ην άξζξν 227, παξ. 1 α ηνπ Ν. 3852/10, θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο θαηά ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Πεινπνλλήζνπ θαη ηεο ππ. αξ. 401/11 απφθαζεο ηνπ. 32. Σν κε αξ. πξση. SP 1366/ ππνβιεζέλ ζηε Γ/λζε Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ ΤΠΔΚΑ, Τπφκλεκα κε δηεπθξηληζηηθά ζηνηρεία γηα ηε ΜΠΔ ηνπ ελ ζέκαηη έξγνπ θαη εηδηθφηεξα γηα ηα ζέκαηα άξδεπζεο θαη χδξεπζεο ηνπ (αξ. πξση. ΓΠ /68/ ) 33. Σν κε αξ. πξση. ΤΠΠΟΣ/ΓΓΑΠΚ/ΑΡΥ/Α1/Φ37/1566/75/ έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Αξραηνηήησλ & Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο, ζην νπνίν δελ εθθξάδεη αληίξξεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο ΜΠΔ ηνπ έξγνπ κε φξνπο πνπ αμηνινγήζεθαλ ζηελ παξνχζα. 34. Σν γεγνλφο φηη ε ππνβιεζείζα ΜΠΔ ηνπ ζεκείνπ 22 ηνπ πξννηκίνπ ηεο παξνχζαο, αλαθέξεηαη ζε ηξνπνπνηήζεηο ήδε αδεηνδνηεκέλνπ πεξηβαιινληηθά έξγνπ (απνθάζεηο ΔΠΟ ηνπ ζεκείνπ 20 ηνπ πξννηκίνπ ηεο παξνχζαο). πλνπηηθά νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο αθνξνχλ: α) ζε αιιαγή (αχμεζε) ηεο έθηαζεο ηνπ γεπέδνπ ζην νπνίν ζα θαηαζθεπαζηνχλ θαη ζα ιεηηνπξγήζνπλ ηα επηκέξνπο έξγα- δξαζηεξηφηεηεο θαη β) δηαθνξνπνηήζεηο ζηε δηάηαμε θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ.

8 8 35. Σν γεγνλφο φηη επαλαδηαηππψλεηαη εμ αξρήο ε Απφθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηεο ελ ζέκαηη δξαζηεξηφηεηαο (ζεκείν 20 ηνπ πξννηκίνπ ηεο παξνχζαο), φπσο δηακνξθψλεηαη απηή κεηά ηελ ελζσκάησζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ ζπγρχζεηο φζνλ αθνξά ζηε κνξθή ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ 36. Σελ απφ εηζήγεζε/ ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα ηεο ππαιιήινπ ηεο Γ/λζεο Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ ΤΠΔΚΑ, Αηθ. Παπαλδξένπ, ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο ΜΠΔ θαη ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ηνπ ελ ζέκαηη έξγνπ. Α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε Σελ έγθξηζε ησλ θαησηέξσ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ, -ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ θαη βαξχλεη ην θνξέα θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζψο θαη πάληα θαηά λφκν ππφρξεν-, γηα ηελ ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ηεο πεξηνρήο Γέιπξηδα θαη εηδηθφηεξα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία μελνδνρείνπ κηθηνχ ηχπνπ θαηεγνξίαο 5*, δπλακηθφηεηαο 721 θιηλψλ, γεπέδνπ γθνιθ θαζψο θαη ησλ βνεζεηηθψλ- ππνζηεξηθηηθψλ απηψλ έξγσλ (ην ζχλνιν ησλ νπνίσλ εθεμήο ζηελ παξνχζα απφθαζε αλαθέξεηαη σο «ηνπξηζηηθή κνλάδα»), θεξφκελεο ηδηνθηεζίαο «MIND COMPASS OVERSEAS LIMITED Α.Δ». Α) Δίδνο θαη κέγεζνο δξαζηεξηόηεηαο Α1) Κπξίσο Έξγα: i. Καηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία γεπέδνπ γθνιθ 18 νπψλ θαη ησλ απαξαίηεησλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εγθαηαζηάζεσλ (club house θαη ινηπέο βνεζεηηθέο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο) ii. Καηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία μελνδνρείνπ κηθηνχ ηχπνπ, 5 αζηέξσλ (5*) θαη δπλακηθφηεηαο 721 θιηλψλ Α2) Τπνζηεξηθηηθά έξγα ησλ θπξίσο έξγσλ: i. Αγσγφο κεηαθνξάο ησλ ιπκάησλ ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο ζηελ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ (Δ.Δ.Λ) ηνπ πξψελ Γήκνπ Κξαληδίνπ. ii. Αγσγφο κεηαθνξάο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ απφ ηελ Δ.Δ.Λ ηνπ πξψελ Γήκνπ Κξαληδίνπ ζην γήπεδν ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο (ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ Απφθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ηνπ ζεκείνπ 19 ηνπ πξννηκίνπ ηεο παξνχζαο).

9 9 iii. Δγθαηαζηάζεηο γηα πξφζζεηε επεμεξγαζία ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Δ.Δ.Λ. ηνπ πξψελ Γήκνπ Κξαληδίνπ iv. Γεμακελέο απνζήθεπζεο ηνπ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ άξδεπζεο v. Γχν γεσηξήζεηο εληφο ηνπ γεπέδνπ ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο ζηηο ζέζεηο κε ζπληεηαγκέλεο (x=424018,90 θαη ς= ,82) θαη (x=424024,03 θαη ς= ,18). vi. Γεμακελέο απνζήθεπζεο λεξνχ γεσηξήζεσλ vii. Καηαζθεπή εζσηεξηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ (ράξαμε λένπ ή βειηίσζε πθηζηάκελσλ αγξνηηθψλ δξφκσλ) viii. Έξγα ζχλδεζεο κε ηα δίθηπα ππνδνκψλ (δίθηπν χδξεπζεο Γήκνπ, θιπ) ix. Καηαζθεπή δηθηχνπ απνξξνήο νκβξίσλ. x. Υψξνη ζηάζκεπζεο νρεκάησλ, γήπεδα αζινπαηδηψλ, θιπ θιπ Σν ζχλνιν ησλ παξαπάλσ έξγσλ (πιελ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κε α.α Α2.i θαη Α2.ii) αλαπηχζζεηαη ζε γήπεδν επηθαλείαο ,24η.κ, πνπ απνηππψλεηαη ζην Σνπνγξαθηθφ Γηάγξακκα κε ζεσξεκέλνπο απφ φξνπο δφκεζεο, θιίκαθαο 1:2000 ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ θ. Α. Αλαζηαζίνπ θαη πεξηγξάθεηαη ζε απηφ κε ηα ζηνηρεία 1, 2, 3, 535, 536, 537, 538, 1. Σκήκαηα ηνπ γεπέδνπ πνπ ζην σο άλσ αλαθεξζέλ ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα πεξηγξάθνληαη κε ηα ζηνηρεία 539,540,541, 556, 557, 539 θαη 558,559,560, 574,575,576,558 είλαη μέλεο έγθιεηζηεο ηδηνθηεζίεο θαη δελ πξνζκεηξνχληαη ζηε ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ ,24η.κ ηνπ γεπέδνπ. Σκήκα ηνπ γεπέδνπ, εκβαδνχ ,57η.κ πνπ πεξηγξάθεηαη κε ηα ζηνηρεία Α, Β, Γ, Κ, Λ, Α έρεη ραξαθηεξηζηεί σο δαζηθή έθηαζε. Γηα ην ηκήκα απηφ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο δαζηθήο λνκνζεζίαο. Δπίζεο απφ ηελ έθηαζε εμαηξνχληαη θαη ηκήκαηα ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 1.494η.κ πνπ αθνξνχλ ζηα δηεξρφκελα απφ ην γήπεδν πδαηνξέκαηα. Σν ζχλνιν ησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ ΜΠΔ ηνπ ζεκείνπ 22 ηνπ πξννηκίνπ ηεο παξνχζαο θαη κε ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη κε ηελ Απφθαζε απηή.

10 10 Β1) Οξηαθέο ηηκέο εθπνκπήο ξππαληηθώλ θνξηίσλ ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία Ηζρχνπλ: α) ε πγεηνλνκηθή δηάηαμε Δ1β221/ θαη νη κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ηεο β) νη εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ Ε1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ απφ Π.Γ/ηνο (ΦΔΚ 61/Γ/88) γηα ηελ επεμεξγαζία θαη δηάζεζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ. Β2) Μέγηζηεο επηηξεπόκελεο ζπγθεληξώζεηο ξππαληηθώλ θνξηίσλ ζηνπο απνδέθηεο ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο Γηα ηελ αηκφζθαηξα ηζρχνπλ: Ζ ΚΤΑ κε αξ. ει. Πξση /549/Δ103/ (ΦΔΚ 488/Β/11) ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία 2008/50/ΔΚ Γηα αξζεληθφ, θάδκην, πδξάξγπξν, ληθέιην θαη πνιπθπθιηθνχο αξσκαηηθνχο πδξνγνλάλζξαθεο, ε Οδεγία 2004/107/ΔΚ (ΦΔΚ 920/Α/2007) Οπδεκία δηάζεζε ιπκάησλ- απνβιήησλ ζα γίλεηαη ζε πδάηηλνπο απνδέθηεο ηεο πεξηνρήο. Γ) Δηδηθέο νξηαθέο ηηκέο ζηάζκεο ζνξύβνπ θαη δνλήζεσλ Γ1) Καηά ηε δηάξθεηα ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ: Ηζρχεη ε ΚΤΑ αξ.37393/2028/03 (ΦΔΚ 1418/Β/03) «Πεξί κέηξσλ θαη φξσλ γηα ηηο εθπνκπέο ζνξχβνπ ζην πεξηβάιινλ απφ εμνπιηζκφ πξνο ρξήζε ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο». Γ2) Καηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο : Ηζρχεη ην Π.Γ. 1180/81 (ΦΔΚ 293/Α), βάζεη ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη ην επηηξεπφκελν αλψηαην φξην ζνξχβνπ ζηα φξηα ηνπ γεπέδνπ, απφ ηε ιεηηνπξγία φισλ ησλ ζηαζεξψλ κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θιηκαηηζηηθψλ ζπζθεπψλ ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. Ηζρχεη ε παξάγξαθνο Ε2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ απφ Π.Γ/ηνο ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη νξηαθέο ηηκέο ζηάζκεο ζνξχβνπ εληφο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ είλαη <35dB(Α) θαη ζηα φξηα ηνπ γεπέδνπ αλψηαην επηηξεπφκελν φξην είλαη ηα 50dB(Α). Ηζρχνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα φξηα ηνπ Πηλ. 3 «Καηεγνξίαο Β θαλνληθήο αθνπζηηθήο άλεζεο» ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ θηηξηνδνκηθνχ θαλνληζκνχ θαζψο θαη ησλ κεηαγελέζηεξσλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ (ΚΤΑ 3046/304/89, ΦΔΚ 59/Γ/89) ζχκθσλα κε ηα νπνία ε ζηάζκε ζνξχβνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο εληφο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ (εληφο ησλ ππλνδσκαηίσλ), λα κελ ππεξβαίλεη ηα

11 11 35dB(Α) απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ζνξχβνπο θαη ηα 30dB(Α) απφ ζνξχβνπο εγθαηαζηάζεσλ. Ηζρχεη ε ΚΤΑ αξ /2028/2003 (ΦΔΚ 1418/Β/03) «πεξί κέηξσλ θαη φξσλ γηα ηηο εθπνκπέο ζνξχβνπ ζην πεξηβάιινλ απφ εμνπιηζκφ πξνο ρξήζε ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο» Ηζρχεη ε Τ.Α 13568/724/06 (ΦΔΚ 384/Β/06) «πεξί κέηξσλ, φξσλ θαη κεζφδσλ γηα αμηνιφγεζε ζνξχβνπ ζην πεξηβάιινλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο Οδεγ. 2002/49/Δ.Κ.» Γ) Σερληθά έξγα θαη κέηξα αληηξξύπαλζεο ή γεληθόηεξα αληηκεηώπηζεο ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ επηβάιιεηαη λα θαηαζθεπαζζνύλ ή λα ιεθζνύλ. 1. α. Ζ πξφζβαζε ζηε ηνπξηζηηθή κνλάδα λα γίλεηαη απφ ηελ επαξρηαθή νδφ Κξαληδίνπ- Κνηιάδαο, ζχκθσλα θαη κε ηελ κε αξ. πξση. 7794/ βεβαίσζε ηνπ Γήκνπ Κξαληδίνπ (πεξηιακβάλεηαη ζηε ΜΠΔ ηνπ ζεκείνπ 22 ηνπ πξννηκίνπ ηεο παξνχζαο). Απαγνξεχεηαη ε δηάλνημε λέσλ δξφκσλ. β. Ζ ράξαμε ηνπ εζσηεξηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ λα αθνινπζεί θαηά ην δπλαηφλ ηηο ηζνυςείο ηνπ εδάθνπο, κε κηθξή θιίζε, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη θαηά ην δπλαηφλ ε πξνζαξκνγή ηνπ δηθηχνπ κε ην ηνπίν θαη ε κηθξφηεξε δπλαηή επέκβαζε ζε απηφ. 2. Να ιεθζνχλ φιεο νη απαηηνχκελεο άδεηεο θαη εγθξίζεηο, πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 3. Να εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε πξφζβαζε ζηηο μέλεο ηδηνθηεζίεο πνπ πεξηθιείνληαη ζην γήπεδν ηεο κνλάδαο. 4. α. Γηα ηηο θαηαζθεπέο θαη ηα δηάθνξα ηερληθά έξγα, λα ιακβάλνληαη ππφςε ν νηθνδνκηθφο θαη θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, νη ηζρχνληεο ζηελ πεξηνρή φξνη δφκεζεο θαη πεξηνξηζκνί, ν λένο αληηζεηζκηθφο θαλνληζκφο, νη πξνδηαγξαθέο ηνπ ΔΟΣ, θαζψο θαη θάζε άιιε ζπλαθήο δηάηαμε ή άιια ζηνηρεία, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηπρφλ άιιεο εθπνλεζείζεο κειέηεο. Δπίζεο γηα ην ζρεδηαζκφ λα ιεθζνχλ ππφςε νη αξρέο ηεο βηνθιηκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο αιιά θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο, φπσο π.ρ γεσζεξκίαο, θσηνβνιηαηθψλ ζπζηεκάησλ, θιπ β. Ζ δηάηαμε θαη ν ζρεδηαζκφο ησλ θηηζκάησλ λα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηελ ηνπνγξαθία θαη κνξθνινγία ηεο πεξηνρήο ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ θαηά ην δπλαηφλ, νη αιινηψζεηο ηνπ αλάγιπθνπ ηεο πεξηνρήο επέκβαζεο θαη λα επηηεπρζεί ε έληαμε ηεο κνλάδαο ζην ηνπίν ηεο πεξηνρήο.

12 12 γ. Να ηεξεζνχλ νη πξνβιεπφκελεο απνζηάζεηο απφ ηα νξηνζεηεκέλα ξέκαηα θαη ηηο δαζηθέο εθηάζεηο. 5. α. Να ζπλερηζηεί ε αλαζθαθηθή έξεπλα απφ ηελ αξκφδηα Γ ΔΠΚΑ ζε φζα ζεκεία έρνπλ ήδε εληνπηζηεί αξραηφηεηεο θαηά ηε δηελέξγεηα πξνεγνχκελεο αλαζθαθηθήο δηεξεχλεζεο. β. Δγθαίξσο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εθζθαθηθψλ εξγαζηψλ (ηνπιάρηζηνλ 20 εκέξεο λσξίηεξα), ν θνξέαο ηνπ έξγνπ λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηηο αξκφδηεο Δθνξείεο Αξραηνηήησλ (Γ ΔΠΚΑ θαη 25 ε ΔΒΑ), πξνθεηκέλνπ εθπξφζσπνη ηνπο λα παξεπξεζνχλ ζε απηέο. γ. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εθζθαθηθψλ εξγαζηψλ απνθαιπθζνχλ νπνηνπδήπνηε είδνπο αξραία, λα δηαθνπνχλ ακέζσο απηέο θαη λα αθνινπζήζεη αλαζθαθηθή έξεπλα, ηε ζπλνιηθή δαπάλε ηεο νπνίαο (πξφζιεςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, θαηαγξαθή, ζπληήξεζε, ζρεδηαζηηθή θαη θσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε ησλ επξεκάησλ, θιπ) ζα αλαιάβεη ν θνξέαο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37, εδάθην 6 ηνπ Ν. 3028/02. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο, ζα θξηζεί ε ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3028/02, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ ΤΠΠΟΣ. δ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, ν θνξέαο ηνπ έξγνπ λα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πνπ ηπρφλ απαηηεζνχλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηεξρνκέλσλ θαη ησλ αξραηνηήησλ (αληηζηήξημε πξαλψλ, πεξίθξαμε, ζήκαλζε, ελδερνκέλσο απνζηξάγγηζε, θιπ). ε. ε πεξίπησζε πνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαζθαθηθήο έξεπλαο ην απαηηήζνπλ, ζα γίλεη γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ησλ αξραηνηήησλ, ηξνπνπνίεζε ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ επηκέξνπο έξγσλ. 6. Σφζν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο λα εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε ξνή ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ ηεο πεξηνρήο (θαη εηδηθφηεξα ησλ νκβξίσλ) κε ηελ θαηαζθεπή φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ηερληθψλ έξγσλ, ψζηε λα απνηξέπνληαη θαηλφκελα πιεκκπξψλ. 7. Ζ επηινγή ηεο ζέζεο ησλ εξγνηαμίσλ λα γίλεη κε θξηηήξην ηελ ειάρηζηε δπλαηή επίπησζε ζηα επαίζζεηα νηθνζπζηήκαηα ηεο πεξηνρήο. Οη εξγνηαμηαθνί ρψξνη θαη ε ζπζζψξεπζε πιηθψλ ρσκαηηζκνχ ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα επεξεάδνπλ δπζκελψο ηα δηεξρφκελα απφ ηελ έθηαζε πδαηνξέκαηα θαη ηηο δαζηθέο εθηάζεηο. Οη

13 13 εξγνηαμηαθνί ρψξνη λα θαζαξίδνληαη θαη λα πεξηθξάζζνληαη, ψζηε λα κελ είλαη πξνζβάζηκνη ζηνπο κε έρνληεο εξγαζία εθεί. 8. Kαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ: α. Να ιακβάλνληαη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηε κείσζε ζην ειάρηζην ησλ κεγάισλ ερεηηθψλ εθπνκπψλ-δνλήζεσλ θαη λα εμαζθαιηζζεί φηη ν ζφξπβνο θαη νη δνλήζεηο ζα βξίζθνληαη εληφο ησλ επηηξεπηψλ νξίσλ. β. Να γίλεηαη θάιπςε ηνπ θνξηίνπ ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο πιηθψλ θαη θάιπςε ησλ απνζέζεσλ. Να επηιερζνχλ δηαδξνκέο ησλ βαξέσλ νρεκάησλ εμππεξέηεζεο ηνπ εξγνηαμίνπ, νη νπνίεο λα δηέξρνληαη εθηφο ησλ θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ, φπνπ είλαη εθηθηφ. γ. Σα νρήκαηα λα θηλνχληαη εληφο ηνπ γεπέδνπ ηεο κνλάδαο κε κηθξή ηαρχηεηα ηφζν πξηλ ηελ ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ εδάθνπο, φζν θαη κεηά απφ απηήλ. δ. Να ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο παξαγφκελεο ζθφλεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ, ηδηαίηεξα φηαλ νη κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο επλννχλ ηε δηαζπνξά κεηαθνξά ηεο ζθφλεο ζε κεγάιε απφζηαζε, φπσο ε ζπλερήο δηαβξνρή ησλ ζσξψλ ησλ ρσκάησλ θαη ησλ κεηψπσλ εθζθαθήο. Αλάινγα κέηξα λα ιακβάλνληαη θαη θαηά ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζηνπο εγθεθξηκέλνπο ρψξνπο απφξξηςεο. ε. Οη εξγνηαμηαθνί ρψξνη λα δηαζέηνπλ θάδνπο απνξξηκκάησλ θαη ρεκηθέο ηνπαιέηεο. ζη. Να ιακβάλεηαη κέξηκλα αληηππξηθήο πξνζηαζίαο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ εθδειψζεσλ ππξθαγηάο απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ. Ο ηξφπνο νξγάλσζεο ηεο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο λα ειεγρζεί θαη λα εγθξηζεί απφ ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ. δ. Απαγνξεχεηαη ε παξακνλή ζην ρψξν ηνπ έξγνπ θαη ε ρξεζηκνπνίεζε κεραλεκάησλ, ρσξίο ην πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο ηχπνπ ΔΟΚ πεξί ζνξχβνπ. ε. Να απνθεχγεηαη ε ζπζζψξεπζε ζην ρψξν ηεο κνλάδαο κεγάισλ φγθσλ πξντφλησλ εθζθαθήο. ζ. Σα θάζε είδνπο άρξεζηα πιηθά λα ζπιιέγνληαη θαη λα δηαηίζεληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ 50910/2727/2003 (ΦΔΚ 1909/Β). Σπρφλ πιηθά ξππαζκέλα απφ επηθίλδπλα απφβιεηα, λα ζπιιέγνληαη ρσξηζηά ζε εηδηθνχο θάδνπο θαη λα δηαηίζεληαη ζε εηαηξείεο νη νπνίεο δηαζέηνπλ ζρεηηθή άδεηα γηα ηε δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ, ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ ΖΠ 13588/725/06 (ΦΔΚ 383/Β/06) «Μέηξα φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 91/689/ΔΟΚ Αληηθαηάζηαζε ηεο ππ αξηζκ /1546/97 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο».

14 14 η. Γελ επηηξέπεηαη ε απφξξηςε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ, κπαδψλ ζε ξέκαηα, δαζηθέο εθηάζεηο θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν επαίζζεην νηθνζχζηεκα ηεο πεξηνρήο. ηα. Κάζε είδνπο εξγνηαμηαθή εγθαηάζηαζε λα απνκαθξπλζεί κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη λα απνθαηαζηαζεί ν ρψξνο. Ηβ. Ζ ρξήζε κεραληθνχ εθζθαθέσο ζα επηηξαπεί κφλν κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηηο ζπλαξκφδηεο Δθνξείεο Αξραηνηήησλ. 9. Να εμεηαζηεί ην ελδερφκελν λα δηαηεξεζνχλ αλέπαθα απφ ηηο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο, ηκήκαηα ηεο ππάξρνπζαο βιάζηεζεο θαη ησλ θπζηθψλ πξαλψλ, ζε ζέζεηο πνπ πξννξίδνληαη λα απνηειέζνπλ ρψξνπο πξαζίλνπ. 10. Να γίλεηαη ζπλνιηθή δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο εθζθαθέο/ δηακνξθψζεηο θιπ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πάζεο θχζεσο έξγσλ ηεο κνλάδαο. Δηδηθφηεξα: α. Να γίλεηαη ζπιινγή θαη δηαθχιαμε ηνπ εδαθηθνχ πιηθνχ πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπλφινπ ησλ έξγσλ κε ζθνπφ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζηελ απνθαηάζηαζε θαη δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο. β. Σπρφλ πιενλάδνλ πιηθφ εθζθαθψλ/ δηακνξθψζεσλ λα απνξξίπηεηαη ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο, εθηφο δαζηθψλ εθηάζεσλ, εθηφο θνίηεο ξεκάησλ ή πνηακψλ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ επαίζζεηνπ απνδέθηε. γ. Γηα ηελ επηινγή ηνπ ρψξνπ απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ πιηθψλ, λα ππνβιεζεί ζηελ αξκφδηα γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ηνπ ελ ζέκαηη έξγνπ, Τπεξεζία, Σερληθή Πεξηβαιινληηθή Μειέηε (ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Ν. 4014/11) ζηελ νπνία λα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ πιηθψλ απηψλ θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 11. Σα θπηεπηηθά είδε ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, λα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είδε ηεο απηνθπνχο ρισξίδαο 12. Ζ επηινγή ησλ θπηεπηηθψλ εηδψλ θαη ε δηάηαμε ηνπο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ λα είλαη ηέηνηα ψζηε: i. Να κελ παξεκπνδίδεη ηνλ άκεζν θπζηθφ θσηηζκφ ησλ θηηξίσλ. ii. Να ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηνπ ζνξχβνπ θαη λα εληζρχεη ηελ νπηηθή απνκφλσζε ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ πξφζζεηεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, θιπ.

15 15 iii. Να δεκηνπξγεί δψλε πξαζίλνπ ζηελ πεξίκεηξν ηνπ γεπέδνπ. 13. Να ζπληεξνχληαη ηα θπηεπηηθά είδε κε α) θαηάιιειεο ιηπάλζεηο δχν θνξέο ην ρξφλν β) πφηηζκα (άξδεπζε) πνιχ ζπρλά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, γ) ζθάιηζκα ζπρλφ θαηά ηελ εαξηλή πεξίνδν γηα ηελ αλακφριεπζε θαη ηνλ αεξηζκφ ηνπ εδάθνπο θαη δ) απνκάθξπλζε ησλ μεξακέλσλ θπηψλ θαη αληηθαηάζηαζή ηνπο κε λέα θπηά γηα ηελ θάιπςε ησλ γπκλψλ ρψξσλ. 14. Να ιεθζνχλ απφ ην θνξέα ηνπ έξγνπ, θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο παλίδαο ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ (φπσο π.ρ. θαηάιιειεο θπηεχζεηο θπξίσο ζε πεξηνρέο πνπ ππάξρνπλ ππνβαζκηζκέλα εδάθε θαη απνπζία βιάζηεζεο, δεκηνπξγία θπηνθξαθηψλ πνπ ζα απνηειέζνπλ θαηαθχγηα γηα είδε παλίδαο ζε δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο, θιπ). 15. Να πξνζηαηεπηεί ε παξφρζηα βιάζηεζε ησλ δχν ξεκάησλ πνπ δηέξρνληαη εληφο ηνπ γεπέδνπ ηεο ηνπξηζηηθήο εγθαηάζηαζεο. Δλδεηθηηθά γχξσ απφ απηά λα ιακβάλνληαη φια ηα θαηάιιεια κέηξα ππξνπξνζηαζίαο, λα ηνπνζεηεζνχλ θαιαίζζεηνη μχιηλνη θξάθηεο ρακεινχ χςνπο πνπ λα απνκνλψλνπλ ηελ επηθνηλσλία ησλ πάζεο θχζεσο ιεηηνπξγηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ κε απηά, θιπ 16. Οη ρσκαηνιεςίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πιηθφ γηα ηελ επίζηξσζε ηνπ γεπέδνπ γθνιθ λα κε γίλνπλ απφ επηθιηλείο ζέζεηο πξνο απνθπγή θαηλνκέλνπ δηάβξσζεο ζηηο ζέζεηο απηέο. 17. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ ηχπσλ γξαζηδηνχ γεληθά θαη εηδηθφηεξα γηα ηα γήπεδα γθνιθ. Σν είδνο ηνπ ριννηάπεηα ηνπ γθνιθ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί λα πιεξνί ζεηξά πξνυπνζέζεσλ, φπσο: -λα ραξαθηεξίδεηαη απφ θαιή αληνρή ζε μεξνζεξκηθφ πεξηβάιινλ θαη ζπλεπψο λα έρεη κεησκέλεο αλάγθεο ζε λεξφ (πνηφηεηα, πνζφηεηα), -λα έρεη θαιή πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη λα κελ ραξαθηεξίδεηαη απφ επηζεηηθφηεηα θαη ηζρπξή αληαγσληζηηθφηεηα έλαληη άιισλ εηδψλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ, -λα απαηηεί ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ θαη ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ (κφλν επηθνπξηθά) γηα ηελ θαιή αλάπηπμε ηνπ. Δπίζεο ε επηινγή ηνπ πξέπεη λα γίλεηαη θαη κε αμηνιφγεζε άιισλ βαζηθψλ πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ (εδαθνινγηθέο ζπλζήθεο, θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, δηαζέζηκνη πδάηηλνη πφξνη, θιπ).

16 α. Ζ ιίπαλζε ηνπ γεπέδνπ γθνιθ θαη γεληθφηεξα ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ηεο κνλάδαο λα γίλεηαη θχξηα κε νξγαληθά ιηπάζκαηα. Ζ ρξήζε ησλ ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ λα γίλεηαη κφλν επηθνπξηθά. β. Ζ ρξήζε ιηπαζκάησλ ή θπηνθαξκάθσλ λα γίλεηαη ππφ θαηάιιειεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη λα απνθεχγεηαη θαηά ηε δηάξθεηα βξνρνπηψζεσλ ή φηαλ επηθξαηνχλ ηζρπξνί άλεκνη. γ. Σα θπηνθάξκαθα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη λα είλαη εγθεθξηκέλα απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο θαη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο. Ζ ρξήζε ηνπο λα πεξηνξηζηεί θαηά ην δπλαηφλ, ζηηο πεξηνρέο ηεξκαηηζκνχ (greens) θαη αθεηεξίαο (tees) ηνπ γεπέδνπ γθνιθ. δ. Να εθαξκνζηνχλ πξαθηηθέο αζθαινχο ρξήζεο θαη απνζήθεπζεο ησλ θπηνθαξκάθσλ. Να θπιάζζνληαη ζε θηίξην ζρεδηαζκέλν θαη θαηαζθεπαζκέλν εηδηθά γηα απνζήθεπζε ρεκηθψλ, φπνπ δελ ζα επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζε κε εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ. ην θηίξην λα αλαξηεζνχλ επθξηλείο νδεγίεο θαη λα ηεξείηαη θαηάζηαζε απνγξαθήο φισλ ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ πνπ ππάξρνπλ κέζα ζε απηφ. ε. Να θαηαζθεπαζηεί εηδηθφο ρψξνο έθπιπζεο γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ θνπήο, ηνπ εμνπιηζκνχ ςέθαζεο, θιπ ζε γεηηλίαζε κε ην παξαπάλσ αλαθεξζέλ θηίξην απνζήθεπζεο. Δθεί λα θαζαξίδνληαη ηα κεραλήκαηα θνπήο θαη ν εμνπιηζκφο ςεθαζκνχ κε ηξφπν πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηε ζπιινγή ησλ μεπιπκάησλ. Ο ρψξνο απηφο λα είλαη θαηάιιεια ζηεγαλνπνηεκέλνο πξνο απνθπγή δηαξξνήο ησλ μεπιπκάησλ. Σα μεπιχκαηα λα αλαθπθιψλνληαη κε θαηάιιειν ηερληθφ εμνπιηζκφ, πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ απνηθνδφκεζε ησλ πάζεο κνξθήο νξγαληθψλ νπζηψλ. 19. Όιεο νη ζνξπβψδεηο εγθαηαζηάζεηο θαη ιεηηνπξγίεο ηεο κνλάδαο λα είλαη ερεηηθά άξηζηα κνλσκέλεο θαη ηνπνζεηεκέλεο ζε ηθαλή απφζηαζε απφ ηνπο ρψξνπο αλάπαπζεο, έηζη ψζηε ε ζηάζκε ζνξχβνπ εληφο ησλ δσκαηίσλ, κε αλνηθηά παξάζπξα ζπλππνινγηδφκελνπ θαη ηνπ ζνξχβνπ βάζνπο, λα κελ ππεξβαίλεη ηα 35 db (A) ή ηα 50 db (A) ζηα φξηα ηνπ γεπέδνπ. 20. α. Ζ ιεηηνπξγία ησλ θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ, λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ κε αξ. Γ1/443/73 (ΦΔΚ 87/Β) θαη φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ. αξ. Γ4/1150/76 (ΦΔΚ 937/Β) θαζψο θαη ζχκθσλα κε ηελ κε αξ. πξση. Τ2/81301/02/ εγθχθιην ηεο Γ/λζεο Τγηεηλήο Πεξηβάιινληνο ηνπ ηέσο Τπνπξγείνπ Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Καηά ηελ

17 17 πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπο λα παξαθνινπζείηαη ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ κία θνξά ηελ εβδνκάδα θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ, ρεκηθψλ θαη κηθξνβηνινγηθψλ, λα θαηαγξάθνληαη ζε έληππε ή/θαη ειεθηξνληθή κνξθή θαη λα απνζηέιινληαη άπαμ εηεζίσο ζηελ αξκφδηα γηα ηελ αδεηνδφηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, Τπεξεζία. β. Σν λεξφ πνπ ζα πξνθχπηεη απφ ην άδεηαζκα ησλ θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ λα δηαηίζεηαη γηα ηελ άξδεπζε ησλ θπηεπηηθψλ εηδψλ ηεο κνλάδαο, εθφζνλ πξνεγνπκέλσο απνρισξησζεί θαηάιιεια ψζηε ηειηθά λα κελ πεξηιακβάλεη ζπγθεληξψζεηο ρισξίνπ βιαπηηθέο γηα ηε βιάζηεζε. 21. Να ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηάζβεζε ππξθαγηψλ θαη πάληα ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο. Ζ κνλάδα λα είλαη εθνδηαζκέλε κε θαηάιιειν ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο, ππξνπξνζηαζίαο θαη ππξφζβεζεο, ην νπνίν λα ειέγρεηαη- ζπληεξείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 22. Σα πγξά απφβιεηα ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο λα νδεγνχληαη γηα επεμεξγαζία ζηε Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ ηνπ Γήκνπ Κξαληδίνπ, ζχκθσλα θαη κε ηελ κε αξ. πξση. 753/ βεβαίσζε ηνπ πξψελ Γήκνπ Κξαληδίνπ (πεξηιακβάλεηαη ζηε ΜΠΔ ηνπ ζεκείνπ 22 ηνπ πξννηκίνπ ηεο παξνχζαο). 23. Οη θεληξηθφο αγσγφο κεηαθνξάο ησλ ιπκάησλ ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο πξνο ηελ Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ ηνπ πξψελ Γήκνπ Κξαληδίνπ, θαζψο θαη ν αγσγφο ηεο κεηαθνξάο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ απφ ηελ Δ.Δ.Λ ηνπ πξψελ Γήκνπ Κξαληδίνπ πξνο ηε ηνπξηζηηθή κνλάδα, λα θαηαζθεπαζηνχλ ζε νξχγκαηα θαηά ην δπλαηφλ παξάιιεια πξνο ην πθηζηάκελν νδηθφ δίθηπν. 24. Οη αλάγθεο άξδεπζεο ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο λα θαιχπηνληαη θπξίσο απφ ηα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ Λπκάησλ πξψελ Γήκνπ Κξαληδίνπ. Σα ελ ιφγσ ιχκαηα θαη θαηφπηλ ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο ηνπο λα νδεγνχληαη ζην γήπεδν ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο, φπνπ ζα πθίζηαληαη πεξαηηέξσ επεμεξγαζία πξνθεηκέλνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο λα πιεξνχλ ηα φξηα πνπ ηίζεληαη απφ ηελ ΚΤΑ / (ζεκείν 13 ηνπ πξννηκίνπ ηεο παξνχζαο). Γηα ην ιφγν απηφ ζην γήπεδν ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο λα θαηαζθεπαζηνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαζψο θαη δεμακελέο γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ πδάησλ πξηλ ηελ ηειηθή ρξήζε. Ζ πξναλαθεξφκελε επεμεξγαζία λα γίλεηαη θπξίσο κε θίιηξα πίεζεο θιεηζηνχ ηχπνπ θαη κε απνιχκαλζε κε ππεξηψδε αθηηλνβνιία.

18 18 Δηδηθφηεξα γηα ηελ άξδεπζε ησλ πεξηνρψλ «tees» & «greens» ηνπ γεπέδνπ γθνιθ, λα ρξεζηκνπνηείηαη ην λεξφ ησλ γεσηξήζεσλ ή ελαιιαθηηθά, λεξφ απφ ηε κνλάδα αθαιάησζεο πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί. 25. Οη αλάγθεο χδξεπζεο ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο λα θαιχπηνληαη απφ ην δίθηπν χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο κε λεξφ πνπ ζα πξνέξρεηαη απφ ηελ κνλάδα αθαιάησζεο ηνπ πξψελ Γήκνπ Κξαληδίνπ, ε νπνία θαη πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί ζηε ζέζε «Υψληα» Δλαιιαθηηθά ε χδξεπζε ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο κπνξεί λα θαιχπηεηαη απφ ηε κνλάδα αθαιάησζεο ηεο «MIND COMPASS PARKS A.E» ζηελ «Κνηιάδα». 26. Πξηλ ηηο ηειηθέο θπηεχζεηο ηνπ γεπέδνπ γθνιθ θαη ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο θαη πξηλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο, λα έρεη νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο, ηεο ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο ησλ ιπκάησλ ηεο Δ.Δ.Λ ηνπ πξψελ Γήκνπ Κξαληδίνπ θαζψο θαη νη εγθαηαζηάζεηο πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο ησλ ιπκάησλ εληφο ηνπ γεπέδνπ ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ πεξηβαιινληηθφ φξν κε α.α Καηά ηελ πεξίνδν ησλ πξνθαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ δηακφξθσζεο θαη εμνκάιπλζεο ησλ εδαθψλ θαη θαηά ηελ πεξίνδν ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ, νη αλάγθεο ζε λεξφ λα θαιχπηνληαη απφ ηηο δχν γεσηξήζεηο. 28. Ζ πδξνιεςία απφ ηηο γεσηξήζεηο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο Απνθάζεηο άδεηαο ρξήζεο λεξνχ (ζεκείν 18 ηνπ πξννηκίνπ ηεο παξνχζαο). Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζηηο γεσηξήζεηο: i. Να ζπληεξνχληαη θαηάιιεια νη πάζεο θχζεσο εγθαηαζηάζεηο ησλ γεσηξήζεσλ ψζηε λα πξνιακβάλνληαη θαη λα απνθεχγνληαη ηπρφλ απψιεηεο λεξνχ. ii. Απφ ηε γεψηξεζε Γ1 ν θνξέαο ηνπ έξγνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί έσο κ3 λεξνχ αλά έηνο, ελψ απφ ηελ γεψηξεζε Γ2 λα ρξεζηκνπνηεί έσο κ3 λεξνχ αλά έηνο. iii. Να εγθαηαζηαζνχλ κεηξεηέο, νη νπνίνη ζα θαηαγξαθνχλ ηελ πνζφηεηα χδαηνο πνπ αληιείηαη απφ ηηο γεσηξήζεηο θαη λα παξαθνινπζείηαη ν βαζκφο επεξεαζκνχ ηνπο, θαζψο εθκεηαιιεχνληαη ηνλ ίδην πδξνθφξν. Οη κεηξήζεηο απηέο λα θαηαγξάθνληαη ζε βηβιίν θαη λα δηαβηβάδνληαη ζηελ αξρή θαη ζην

19 19 iv. ηέινο ηεο πεξηφδνπ άληιεζεο ζηελ αξκφδηα Γ/λζε Τδάησλ Πεινπνλλήζνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ- Γ. Διιάδαο- Ηνλίνπ. Να γίλνληαη δεηγκαηνιεςίεο θαη αλαιχζεηο ρεκηθψλ θαη κηθξνβηνινγηθψλ παξακέηξσλ ηνπ λεξνχ ησλ κεηξήζεσλ κε ζπρλφηεηα άπαμ κεληαίσο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε θαηαιιειφηεηα ηνπ λεξνχ γηα ηηο ρξήζεηο πνπ πξννξίδεηαη. Οη παξάκεηξνη πνπ ζα κεηξψληαη θαζψο θαη ηα αξκφδηα εξγαζηήξηα γηα ηε δηελέξγεηα ησλ αλαιχζεσλ απηψλ λα ππνδεηρζνχλ απφ ηε Γ/λζε Τδάησλ Πεινπνλλήζνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ- Γ. Διιάδαο- Ηνλίνπ, ζηελ νπνία θαη λα απνζηέιινληαη άπαμ εηεζίσο ηα απνηειέζκαηα ησλ σο άλσ αλαιχζεσλ πνπ ζα θαηαγξάθνληαη ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή. 29. Να εθαξκφδεηαη πξαθηηθή δηαρείξηζεο πνπ ζα νδεγεί ζηε κείσζε θαηά ην δπλαηφλ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πνζνηήησλ χδαηνο κε εθαξκνγή θαηάιιεισλ κέηξσλ φπσο: α. Δλεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ ελνίθσλ ηεο κνλάδαο, β. Σαθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ απνθπγή δηαξξνψλ, γ. Σαθηηθή ζπληήξεζε θαη φπνηε απαηηείηαη αιιαγή ησλ πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ εκθαλίδνπλ δηαξξνέο δ. Απνθπγή άζθνπεο ρξήζεο λεξνχ, θιπ 30. α. Ζ πξνζσξηλή θχιαμε ησλ απνξξηκκάησλ ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο λα γίλεηαη θαηά ηξφπν πγεηνλνκηθά απνδεθηφ θαη νη θάδνη ησλ απνξξηκκάησλ λα δηαηεξνχληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε κε ηαθηηθφ πιχζηκν θαη απνιχκαλζε. β. Να γίλεη πξνκήζεηα θαηάιιεινπ αξηζκνχ θάδσλ, πνπ λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ ζπλφινπ ησλ έξγσλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. γ. Ο ρψξνο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ ησλ καγεηξείσλ ηνπ μελνδνρείνπ λα δηακνξθσζεί κε ηελ θαηαζθεπή ςπγεηνζαιάκνπ αλάινγνπ ρσξεηηθφηεηαο. δ. Ζ απνθνκηδή θαη δηάζεζε ησλ ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο λα γίλεηαη απφ ηνλ Γ. Δξκηνλίδνο, ζηνλ νξηδφκελν απφ απηφλ ρψξν απφξξηςεο, (ζχκθσλα θαη κε ηελ κε αξ. πξση. 7795/ βεβαίσζε ηνπ πξψελ Γήκνπ Κξαληδίνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ΜΠΔ ηνπ ζεκείνπ 22 ηνπ πξννηκίνπ ηεο παξνχζαο). ε. Να εμεηαζηεί απφ ην θνξέα ηνπ έξγνπ ε εγθαηάζηαζε κνλάδαο θνκπνζηνπνίεζεο εληφο ηνπ γεπέδνπ ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο θαη λα ππνβιεζεί ζηε Γ/λζε Πεξ/θνχ

20 20 ρεδηαζκνχ ηνπ ΤΠΔΚΑ ζρεηηθή έθζεζε εληφο ελφο έηνπο απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην θεθάιαην Ε1 ηεο παξνχζαο. 31. Να ιακβάλνληαη, θαηά ην δπλαηφλ, κέηξα κείσζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ηεο κνλάδαο φπσο: Υξεζηκνπνίεζε πιηθψλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ. Υξεζηκνπνίεζε κεγάισλ ή επαλαρξεζηκνπνηνχκελσλ ζπζθεπαζηψλ. πιινγή πιηθψλ (γπαιί, αινπκίλην θαη ραξηί) πνπ δχλαληαη λα αλαθπθισζνχλ θαη δηάζεζε ηνπο ζε θέληξα αλαθχθισζεο. Υξεζηκνπνίεζε πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ αλαθχθισζε, θαζψο θαη πξντφλησλ πνπ είλαη αλαθπθιψζηκα. 32. Ζ δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΚΤΑ 50910/2727/2003 (ΦΔΚ 1909/Β). Τιηθά ξππαζκέλα απφ επηθίλδπλα απφβιεηα, λα ζπιιέγνληαη ζε εηδηθνχο θάδνπο (ρσξηζηά) θαη λα δηαηίζεληαη ζε εηαηξείεο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθή άδεηα γηα ηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ / «Μέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ» φπσο ηζρχεη. 33. Απαγνξεχεηαη ε θάζε κνξθήο θαχζε πιηθψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ε απφξξηςε κεηαρεηξηζκέλσλ νξπθηειαίσλ ζην εδάθνο. Ζ αιιαγή ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ νξπθηειαίσλ λα γίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν, ζηνλ νπνίν λα ππάξρεη πξφβιεςε απνθπγήο ξχπαλζεο ηνπ εδάθνπο κε ηζηκεληφζηξσζε θαη δίθηπν ζπιινγήο ησλ δηαξξνψλ. Ζ δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/γκαηνο 82/04 (ΦΔΚ 64/Α/04). 34. Σα ξεχκαηα απνβιήησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε (ζπζθεπαζίεο, κπαηαξίεο, ιηπαληηθά έιαηα, ειεθηξηθέο & ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο) ζα πξέπεη λα δηαρεηξίδνληαη ζχκθσλα κε ην Ν. 2939/01 (ΦΔΚ 179/Α/01) θαη ηα θαη επηηαγή απηνχ εθδνζέληα Π.Γ, φπσο απηφο/ απηά ηζρχνπλ κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε- αλαθχθισζή ηνπο. 35. Ηδηαίηεξα νη ρξεζηκνπνηεκέλεο θνξεηέο ειεθηξηθέο ζηήιεο λα ζπιιέγνληαη θαη λα παξαδίδνληαη ζε εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/γκαηνο 115/04 (ΦΔΚ 80/Α/04).

21 Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ Απνβιήησλ Ζιεθηξηθψλ & Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ), ν θνξέαο ηνπ έξγνπ νθείιεη λα ππνγξάςεη ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο κε εγθεθξηκέλν ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ειεθηξηθψλ & ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ, πξνθεηκέλνπ ηα ΑΖΖΔ λα νδεγνχληαη ζε εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο- αλαθχθισζεο. 37. Να ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο (π.ρ α) Σνπνζέηεζε ειηαθψλ ζπιιεθηψλ ή θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ ζε ζεκεία ηεο κνλάδαο φπνπ ζα πξνθαινχλ ηελ κηθξφηεξε αηζζεηηθή ξχπαλζε. β) Υξήζε θαηά πξνηίκεζε ιακπηήξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, θιπ). 38. ε πεξίπησζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ειηαθνί ζπιιέθηεο γηα ηελ θάιπςε κέξνπο ησλ ειεθηξηθψλ αλαγθψλ ηεο κνλάδαο, λα ηνπνζεηεζνχλ ζε θαηάιιειε ζέζε, ψζηε λα πξνθαινχλ ηελ ειάρηζηε δπλαηή νπηηθή ξχπαλζε. 39. Να ειέγρεηαη θαη λα ζπληεξείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (ηνπιάρηζηνλ αλά εμάκελν) ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ηεο κνλάδαο θαη λα ηεξείηαη εηδηθφ βηβιίν ζπληήξεζεο-ξχζκηζεο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ην νπνίν λα ζπκπιεξψλεηαη θαη λα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ αξκφδην ζπληεξεηή. 40. Όηαλ νξηζηηθνπνηεζεί ν ζρεδηαζκφο ηνπ ζπλφινπ ησλ επηκέξνπο έξγσλ θαη πξηλ ηελ έλαξμε θάζε εξγαζίαο πνπ αθνξά ζηελ θαηαζθεπή ηνπο, λα ππνβιεζεί ζηελ αξκφδηα γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ηνπ ελ ζέκαηη έξγνπ, Τπεξεζία, "Φάθεινο ζπκκφξθσζεο Σειηθνχ ρεδηαζκνχ" ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4014/11, πξνθεηκέλνπ απηή λα απνθαλζεί θαηφπηλ αμηνιφγεζεο ηνπ θαθέινπ φηη δελ επέξρνληαη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη φηη εμαζθαιίδεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηελ παξνχζα απφθαζε. 41. Ηζρχνπλ νη πεξηβαιινληηθνί φξνη, κέηξα θαη πεξηνξηζκνί πνπ πξνηείλνληαη ζηελ ΜΠΔ (ζεκείν 22 ηνπ πξννηκίνπ ηεο παξνχζαο) εθ φζνλ δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνπο παξαπάλσ πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. Δ) Πεξηβάιινλ πεξηνρήο - Δπαίζζεηα ζηνηρεία ηνπ - Δηδηθά Πξνζηαηεπόκελεο δώλεο Σν γήπεδν ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο δελ εληάζζεηαη ζε εηδηθά πξνζηαηεπφκελεο δψλεο (πεξηνρέο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνινγηθνχ Γηθηχνπ NATURA 2000, θιπ).

22 22 Δληφο ηνπ γεπέδνπ ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο ππάξρνπλ δαζηθέο εθηάζεηο. Γηα ηηο εθηάζεηο απηέο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο. ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ πθίζηαηαη Καηαθχγην Άγξηαο Εσήο κε θσδηθφ Κ465 «Πξνθήηεο Ζιίαο- Απιψλα». Απφ ην γήπεδν ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο δηέξρνληαη δχν (2) πδαηνξέκαηα (ζεκείν 17 ηνπ πξννηκίνπ ηεο παξνχζαο) Σν γήπεδν ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο βξίζθεηαη εθηφο θεξπγκέλσλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ. Ωζηφζν εληφο ησλ νξίσλ ηνπ έξγνπ έρνπλ εληνπηζηεί ν εμήο ζέζεηο αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο: i. ην δπηηθφ ηκήκα ηνπ έξγνπ ηα επξήκαηα ηεο επηθαλεηαθήο έξεπλαο ηεθκεξηψλνπλ ηελ χπαξμε αλζξψπηλεο εγθαηάζηαζεο ηεο Σειηθήο Νενιηζηθήο θαη ηεο Πξσηνειιαδηθήο πεξηφδνπ (ζέζε C15) θαζψο θαη αγξνηθία ησλ θιαζηθψλ θαη ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ (ζέζε C34). ii. ην βφξεην ηκήκα ηνπ έξγνπ ηεθκεξηψλεηαη ε χπαξμε αγξνηθηψλ ησλ Γεσκεηξηθψλ- Τπνγεσκεηξηθψλ ρξφλσλ (ζέζε C10) θαη ησλ θιαζηθψλ- ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ (ζέζε C37). iii. ην λφηην ηκήκα ηνπ έξγνπ ε ίδηα έξεπλα επηβεβαηψλεη ηελ χπαξμε κηθξνχ νηθηζκνχ (ζέζε C42) θαη αγξνηθίαο ηεο θιαζηθήο θαη ειιεληζηηθήο πεξηφδνπ (ζέζε C16) θαζψο θαη κηαο αγξνηθίαο ησλ πξψηκσλ ξσκατθψλ ρξφλσλ (ζέζε C31) Δπηπιένλ θαηά ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ηνπ ππεδάθνπο πνπ πξνεγήζεθε ηεο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ δηακφξθσζεο ηνπ γεπέδνπ γθνιθ, ζχκθσλα κε ηνλ φξν 2 ηεο ππ. αξ. ΤΠΠΟ/ΓΓΑΠΚ/ΑΡΥ/Α1/Β1/Φ30/95051/4849/ Απφθαζεο, εληνπίζηεθαλ: i. ηε ζέζε «Μπνζηάλη» αλζξψπηλε εγθαηάζηαζε πξντζηνξηθψλ ρξφλσλ, λεθξνηαθείν ησλ θιαζηθψλ ρξφλσλ θαη εξγαζηεξηαθφο ρψξνο ησλ ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ. Αθνινχζεζε αλαζθαθηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηνλ φξν 4 ηεο ίδηαο Απφθαζεο, ηνλ φξν 1 ηεο αξ. ΤΠΠΟ/ΓΓΑΠΚ/ΑΡΥ/Α1/Φ04/68787/3229/ Απφθαζεο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 1 θαη 3 ηεο ππ. αξ. ΤΠΠΟ/ΓΓΑΠΚ/ΑΡΥ/Α1/Φ4/70755/3103/ Απφθαζεο. Ζ αλαζθαθηθή έξεπλα πνπ μεθίλεζε ην Γεθέκβξην ηνπ 2006, ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα θαη ρξεκαηνδνηείηαη θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο αξραηνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ φξσλ ησλ σο άλσ εγθξηηηθψλ απνθάζεσλ απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. ii. ηε ζέζε «Κάκπνο» εληνπίζηεθε αγξνηθία ησλ ξσκατθψλ ρξφλσλ, σζηφζν ε αλαζθαθηθή έξεπλα έρεη δηαθνπεί πξνο ην παξφλ. iii. ηελ πεξηνρή ηεο ζέζεο C10 πξαγκαηνπνηήζεθε αλαζθαθηθή έξεπλα κηθξήο θιίκαθαο, ε νπνία επηβεβαίσζε ηα δεδνκέλα ηεο επηθαλεηαθήο έξεπλαο ηεο Ακεξηθάληθεο ρνιήο. Ζ αλαζθαθηθή έξεπλα δελ έρεη νινθιεξσζεί.

23 23 Απφ ηνλ ζπζρεηηζκφ ησλ αξραηνινγηθψλ ζέζεσλ, πξνθχπηεη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ δελ πξφθεηηαη λα πξνμελήζεη άκεζε βιάβε ζηηο ελ ιφγσ αξραηφηεηαο. Δπίζεο ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ ηνπ έξγνπ εληνπίδνληαη ηα παξαθάησ θεξπγκέλα κλεκεία: i. Η.Ν. Αγίνπ Αλδξέα ζην Κξαλίδη πνπ είλαη θεξπγκέλνο σο αξραίν κλεκείν κε ηελ Τ.Α. ΤΠΠΔ/ΑΡΥ/Β1/Φ30/65258/1765/ ΦΔΚ 1274/Β/ ην εζσηεξηθφ ηνπ λανχ πνπ είλαη ζηαπξεπίζηεγνο ηχπνπ Α1, ζψδνληαη ηνηρνγξαθίεο ηνπ 13 νπ αηψλα. ii. Δξεηπσκέλν λαίδξην πιεζίνλ ηνπ λανχ ηνπ Αγ. Αλδξέα πνπ είλαη θεξπγκέλν σο ηζηνξηθφ, δηαηεξεηέν κλεκείν κε ηελ Τ.Α. ΤΠΠΔ/ΑΡΥ/Β1/Φ30/65318/1789/ ΦΔΚ 1273/Β/ Πξφθεηηαη γηα κηθξφ, κνλφρσξν λαφ. ην θηηζηφ ηνπ ηέκπιν ζψδνληαη ηνηρνγξαθίεο κεηαβπδαληηλψλ ρξφλσλ. iii. Η.Ν. Αγίνπ Ησάλλε Θενιφγνπ ζην Κξαλίδη πνπ είλαη θεξπγκέλνο σο αξραίν κλεκείν κε ηελ Τ.Α. ΤΠΠΔ/ΑΡΥ/Β1/Φ30/26418/756/ ΦΔΚ 769/Β/ Ο λαφο είλαη ζηαπξεπίζηεγνο ηχπνπ Α1 θαη ην εζσηεξηθφ ηνπ είλαη θαηάγξαθν κε ηνηρνγξαθίεο ηνπ 13 νπ αηψλα. iv. Η.Ν. Αγίαο Σξηάδαο ζηε ζέζε «Πηθξνδάθλε» Κξαληδίνπ, πνπ είλαη θεξπγκέλνο σο πξνέρνλ βπδαληηλφ κλεκείν κε ην Π.Γ ΦΔΚ 157/Α/ Ο λαφο είλαη ηζηνξεκέλνο κε ηνηρνγξαθίεο ηνπ Αζελαίνπ αγηνγξάθνπ Ησάλλε κε θηήηνξα ηνλ άξρνληα Μαλνπήι Μνχξκνπξα θαη ρξνλνινγία (οςλγ )=6753=1245κ.Υ ζχκθσλα κε ηελ θηεηνξηθή επηγξαθή. v. Μηθξή πειηά ζηα Γίδπκα Κξαληδίνπ. ην εζσηεξηθφ θπζηθνχ θνηιψκαηνο ζηελ πεδηάδα ζψδνληαη δχν κηθξά λαίδξηα (Άγηνο Γεψξγηνο θαη Μεηακφξθσζε σηήξνο). Δίλαη θεξπγκέλε σο αξραίν κε ηελ ΤΑ. ΤΠΠΟ/ΑΡΥ/Β1/Φ30/28559/737/ ΦΔΚ 608/Β/ Ζ απφζηαζε ηνπ έξγνπ απφ ηα θεξπγκέλα κλεκεία είλαη άλσ ησλ 1900κ. πεξίπνπ (ζε επζεία γξακκή). Ζ ππφ αλέγεξζε ηνπξηζηηθή απέρεη πεξίπνπ 1000κ απφ ηνπο αλεκφκπινπο Κξαληδίνπ, νη νπνίνη είλαη ραξαθηεξηζκέλνη σο κλεκεία ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ΤΠΠΟ/ΓΗΛΑΠ/Γ/1040/25206/ ΦΔΚ 713/Β/ Ωζηφζν ε απφζηαζε θαη ην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο είλαη ηέηνηα πνπ δελ πξνθαιείηαη νπηηθή φριεζε ζην κλεκείν Σ) Υξνληθό Γηάζηεκα ηζρύνο ησλ Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ Οη αλσηέξσ αλαθεξφκελνη Πεξηβαιινληηθνί Όξνη ηζρχνπλ γηα δέθα (10) έηε απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο θαη κε ηελ πξνυπνζεζε φηη ζα ηεξείηαη επαθξηβψο ην πεξηερφκελν ηεο εγθεθξηκέλεο ζρεηηθήο Μειέηεο, πνπ

24 24 ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα απφθαζε θαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν Γ41 ηεο παξνχζαο. Δγθαίξσο πξηλ ηε ιήμε ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαη εθφζνλ ν θνξέαο ηνπ έξγνπ επηζπκεί ηε ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο ηνπ, νθείιεη λα επαλέιζεη κε αίηεζε ηνπ πξνο ηελ αξκφδηα γηα ηελ έγθξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ Τπεξεζία, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ αλαλέσζε ηεο παξνχζαο ζχκθσλα θαη κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο. Ε1) Αιιαγή βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ έξγνπ, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηε ΜΠΔ θαη κε ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο ηεο παξνχζαο, είλαη δπλαηή κφλνλ εθφζνλ δελ επέξρνληαη νπζηαζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηηο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη κφλν χζηεξα απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ, Τπεξεζία. ε θάζε άιιε πεξίπησζε απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο Απφθαζεο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. Ε2) ε πεξίπησζε πνπ δεκηνπξγεζνχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ή ζηελ πεξίπησζε πνπ παξαηεξεζνχλ επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί απφ ηελ παξνχζα Απφθαζε θαη ηε ζρεηηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ), επηβάιινληαη πξφζζεηνη πεξηβαιινληηθνί φξνη ή κεηαβάιινληαη νη πεξηβαιινληηθνί φξνη ηεο παξνχζαο Απφθαζεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο (παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 4014/11). Ε3) Ζ κε πινπνίεζε φξνπ ή φξσλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επηβνιή δηνηθεηηθψλ (πξφζηηκν) θαη πνηληθψλ θπξψζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Ζ) Ζ παξνχζα Απφθαζε θαη ε ζρεηηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ) πνπ ηε ζπλνδεχνπλ, ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην ρψξν ηεο κνλάδαο θαη ζε θάζε έιεγρν λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Θ) Ο έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε θείκελεο δηαηάμεηο.

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΘΔΑΛΗΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α.Γ.Α.: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009).

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009). Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/14.02.2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΗ ΗΟΝΗΟΤ

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΗ ΗΟΝΗΟΤ ΜΠΔ 10/3 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Πάηξα 10/03/2014 ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΟ Αξηζκ. πξση. 3104/161704 ΚΑΗ ΗΟΝΗΟΤ ρεηηθά: 1481/66145 ΓΔΝΗΚΖ ΓΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ 1363/60922, 1843/81869 & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΣΗΚΖ ΔΓΚΤΚΛΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 4056/2012 (ΦΔΚ 52 Α ) : ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΗ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΣΗΚΖ ΔΓΚΤΚΛΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 4056/2012 (ΦΔΚ 52 Α ) : ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΗ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΓΑ: Β4Λ0Β-ΓΦ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Αζήλα, 13 / 06 /2012 Γ/ΝΖ ΔΗΡΟΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Αξ. πξωη. : 1464/67426 ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 8 Απξηιίνπ 2009 Αξηζ. πξση.: 2974 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Αξίζ. Απφθαζεο: 710 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

Αζήλα, 8 Απξηιίνπ 2009 Αξηζ. πξση.: 2974 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Αξίζ. Απφθαζεο: 710 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Αζήλα, 8 Απξηιίνπ 2009 Αξηζ. πξση.: 2974 Αξίζ. Απφθαζεο: 710 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΤΠΟΓΟΜΩΝ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ΠΑΑ Δηδηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ( Επικίνδςνυν Αποβλήηυν Τγειονομικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οξηζκφο ηνπ Γήκνπ Ιεξάπεηξαο σο κνιπζκέλεο δψλεο απφ ην Rhynchophorus ferrugineus (ξπγρνθφξνο ησλ θνηληθνεηδψλ) ΑΠΟΦΑΖ

ΘΔΜΑ: Οξηζκφο ηνπ Γήκνπ Ιεξάπεηξαο σο κνιπζκέλεο δψλεο απφ ην Rhynchophorus ferrugineus (ξπγρνθφξνο ησλ θνηληθνεηδψλ) ΑΠΟΦΑΖ Άγηνο Νηθφιανο 29-9-2010 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΛΑΗΘΗΟΤ Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Σκήκα: Φπηνπξνζηαζίαο &Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο Γξαθείν: Φπηνπξνζηαζίαο Σαρ.Γ/λζε: Άγηνο Νηθόιανο Σαρ.Κωδ.:72100

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 1 / 36 ΔΡΓΟ: «ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΓΡΟΜΟ ΙΟΝΙΑ ΟΓΟ ΑΠΟ ΑΝΣΙΡΡΙΟ ΜΔΥΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΑΘΔ

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζε Οινκέιεηαο Σπκβνπιίνπ Απνρεηεύζεωλ Λεκεζνύ - Ακαζνύληαο

Απόθαζε Οινκέιεηαο Σπκβνπιίνπ Απνρεηεύζεωλ Λεκεζνύ - Ακαζνύληαο Απόθαζε Οινκέιεηαο Σπκβνπιίνπ Απνρεηεύζεωλ Λεκεζνύ - Ακαζνύληαο Σπληνληζκόο ηνπηθώλ αξρώλ κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε θνηλήο πνιηηηθήο όζνλ αθνξά ηα έξγα απνρέηεπζεο νκβξίωλ πδάηωλ ηωλ Αεηθόξωλ Σπζηεκάηωλ Απνρέηεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ζεκαζία ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ν ξφινο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Ζ ζεκαζία ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ν ξφινο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 SUMMARY... 3 ΛΔΞΔΗ-ΚΛΔΗΓΗΑ... 4 Δηζαγσγή... 5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν... 8 1.1. Ση είλαη ε ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ... 8 1.2. Οξηζκφο ηεο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα. 2. θνπφο. θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Αξηζκ. Πξση. ΣΜΗΜΑ Α ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΠΠΟ: ΓΗΟΗΚ 31503 ΠΡΟ: 1)- Όια ηα Γξαθεία Πεξηθεξεηαξρψλ ηεο Υψξαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξηζηείδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΗ ΚΔΙΜΔΝΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΠΔΡΙ ΤΓΑΣΟΡΔΜΑΣΩΝ. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΙΟΡΘΩΔΙ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΑΤΣΗ ΚΑΙ ΤΠΟ ΣΟ ΠΡΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιασείπιζη Ππο-Γιαλεγμένυν Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν. Αναλςηική Έκθεζη Τπηπεζίαρ. - Γήμορ Δπμιονίδαρ -

Γιασείπιζη Ππο-Γιαλεγμένυν Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν. Αναλςηική Έκθεζη Τπηπεζίαρ. - Γήμορ Δπμιονίδαρ - Γιασείπιζη Ππο-Γιαλεγμένυν Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν Αναλςηική Έκθεζη Τπηπεζίαρ - - Κπανίδι Ιανοςάπιορ 2015 1 Πίνακαρ Πεπιεσομένυν Δςπεηήπιο Πινάκυν...3 ςνηομογπαθίερ...3 Γενικά κοπόρ...4 Ππο-Γιαλογή Ρεςμάηυν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ANAΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

σζηήμαηα GPS και AIS καηά ηοσ λαθρεμπορίοσ ζηα καύζιμα

σζηήμαηα GPS και AIS καηά ηοσ λαθρεμπορίοσ ζηα καύζιμα σζηήμαηα GPS και AIS καηά ηοσ λαθρεμπορίοσ ζηα καύζιμα Αξηζκ. νηθ. 48941/3564/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Σνπνζέηεζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο εληνπηζκνχ ζέζεο (GPS) ζε κεηαθνξηθά κέζα πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΡΟΛΟΓΙΑ Αξηζ. Πξση.: Φ2-1071/22-11-2010 Σαρ. Γ/ζε: Πι. Κάληγγνο 20 ΣΚ: 101 81 Αζήλα Πιεξνθ.: Γ. Γαδ Σει.: 210-3893000 Fax: 210-3301789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα