22/3/2015 Επαγγεζηα δεό εαδ Επδ ηηοθδεό Ϋργο υζδαθά Κο ρώ δου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "22/3/2015 Επαγγεζηα δεό εαδ Επδ ηηοθδεό Ϋργο υζδαθά Κο ρώ δου"

Transcript

1 Η Γ Φ Η Ε Ω Η Η Ω ΘΗΓΗ ΕΦ ΓΩ Η Η Ε Η Ε ΘΕ 2015 ΚΟΣΡΩΣΙΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ (2015) 1

2 Ε Ε Ε Ω 1. Ω 2. Β 3. Γ Ω Γ Ω 4. Β ΓΓ Β Θ Β 5.2 Β Β Γ 5.3 Β Β Γ Ω (Β ) Β Ω 5.4 Β Β Γ EδAεMτε 6. Β Γ Ω Θ Γ Φ ΓΩ (Θ ) 7. Γ 8. Γ 9.Β Γ Ω Θ Γ Φ ΓΩ 10. Γ 10.1 Ω Θ Β Β Ω ( υ α μ ) 10.2 Ω Β Ω Β Θ Ω Β Ω ( υ α μ ) 10.3 Β ( π μ α απ ί ί ) 11. Γ Ω Γ ΚΟΣΡΩΣΙΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ (2015) 2

3 12. ΓΓ Φ Γ ( ) 13. Γ Φ 14. Γ μ ί - μ α- υ α 15. Ο Β Γ Ω Ω Ω Β Ω 17. Θ Β Ω, Ω & ΒΩ ΦΩ ΚΟΣΡΩΣΙΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ (2015) 3

4 I O Ε Ω Ε Η Ω Β ΓΗ Ώ Β ( π μ α απ ί ί ) ( =20) Ω Θ Β Β Ω ( υ α μ )( =48) Ω Β Θ Β Β Ω ( υ α μ ) ( =25) Γ Β,, Β ( π μ μ α) ( =10) ΚΟΣΡΩΣΙΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ (2015) 4

5 Ω Β Ω. ( = 1) Γ Ω Ω Ω Ω Β Ω Ο Ω Ο ΒΩ. ( =5) Ω Ω Ω Β Ω Ο Ω Ο Ω. ( =10) ( =6) Γ Φ ( =3) Φ ΓΓ Φ ( =18) 1 ΚΟΣΡΩΣΙΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ (2015) 5

6 1. Ω Ε μα π υμ : υ α υ Ό μα πα : π Ό μα μ : ί α Ε α: Ημ μ ία : 24/05/1963 π : Ά, α ί α Β υ : α 13- α φ : , : ΚΟΣΡΩΣΙΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ (2015) 6

7 2. ΒΕ 1994: υχί υ : μ μα υ, α ( ία α 7,8). 1999: ί Ε α υ : «υ υ Ζ υ Ί υμα Ε ΓΓ Ζ. 2003: π Ε ί υ : «υ ί Ζ απ α. 2008: απ υχ α Βίπ μα Ε ί υ (MSc) Ε μ α Φ ί α ία Ζ απ μ μα α υ α π μ υ Θ α ία μπ α μ μ μα υ υ α, α μ Ά α 8, :Β α Βίπ μα (Ph.D) μ μα α α π μί υ Θ α ία. 2014: π Ε παί υ Ε ί υ «υχ ία» Ε Ηπ ί υ. 1982: π υ χ Επα μα υ χ (Γ.. α ). ΚΟΣΡΩΣΙΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ (2015) 7

8 3. Γ Ω Η Γ Ω α υπ (Microsoft office, power point internet). π ί CAMBδIDGE α π α μ π αμμ MεOffice Word, Power Point α Internet α μ υ π μμα εpεε (εtatistical Package for Social Sciences). 4. ΒΕ Η Η Ε ΓΓΕ 4.1) Ά α Ά πα μα υ α π α. 4.2) Έ α π μ πα υ ί υ...( μ. υ ) α ί α - 92: 323 α ) π ί πα υ... υ.., μ α α α φ α/ πα μα / α ία/ α - 92: Βυ α α α α ία : μ, π υ. ΚΟΣΡΩΣΙΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ (2015) 8

9 5. Η Ε ΓΓ Β : 29, 11 μ α 22 μ. 5.1 Ε ΒΕ Η Ε Ε : Ε ΒΕ Η Ε Ε Η Θ Ε ΒΕ Η Η Η Ε Η Ε ΘΕ 5.1.1) α α υ υ μ μα υ α απ μ μ α μα Έ υ α α μ α μα Έ υ ( αί α μ.π.1090/ ) ) Β μ α μ Φ 891/27/ Γ α α υπ ία : μ α. 1405/ π φα υ υ υ α. Έ α μ α α α Εφα μ μ μ π π πα μ μα υ Θ α ία Φ μ μ π ί (1403/ /Γ. ΚΟΣΡΩΣΙΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ (2015) 9

10 5.2 Β Β Η Ε Ε Ε Ε Γ 5.2.1) Β α α ία μα α ΕΦ ί α υ α υ μ υ π μα α πί Ζ α π αί α υ μα μα «Φ ί α πί Ζ μ απ υ α π αμμα π υ μ α Φ ί α ία π υ π α μα π ί α μ μπ α α υ α π μί υ Θ α ία α υ μ μα υ υ α ) Β α α ία μα α ΕΦ ί α μ πί Ζ α π αί α υ μα μα Ε Φ ί α πί Ζ μ απ υ α π αμμα π υ μ α Φ ί α ία π υ π α μα π ί α μ μπ α α υ α π μί υ Θ α ία α υ μ μα υ υ α ) Β α α ία μα α ΕΦ ί α μ πί Ζ α π αί α υ μα μα ΕΦ ί α πί Ζ μ απ υ α π αμμα π υ μ α Φ ί α ία π υ π α μα π ί α μ μπ α α υ α π μί υ Θ α ία α υ μ μα υ υ α ΚΟΣΡΩΣΙΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ (2015) 10

11 5.2.4) Β α α ία μα α ΕΒ απ μ υ ία α μ αζ α π αί α υ μα μα «Β απ μ Φ ί α» μ απ υ α π αμμα π υ «μ α Φ ί α ία» π υ π α μα π ί α μ μπ α α υ α π μί υ Θ α ία α υ μ μα υ υ α ) Β α α ία μα α ΕΒ απ μ υ ία α μ αζ α π αί α υ μα μα «Β απ μ Φ ί α υ ία» απ υ α αμμα π υ «υ ία» π υ π α μα π ί α απ μ μα υ υ Θ α ία ) Β α α ία μα α ΕΒ απ μ υ ία α μ αζ α π αί α υ μα μα «Β απ μ Φ ί α υ ία» απ υ α αμμα π υ Ε υ ίαζ π υ π α μα π ί α απ μ μα υ υ Θ α ία ) Β α α ία μα α ΕΒ απ μ υ ία α μ αζ α π αί α υ μα μα «Β απ μ Φ ί α» απ υ α αμμα π υ Ε μ α Φ ί α ία Ζ π υ π α μα π ί α απ μ μα υ υ Θ α ία υ α ία μ μ μα α α π μ Θ α ία (20/ ). ΚΟΣΡΩΣΙΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ (2015) 11

12 5.3 Β Β Η Ε Ε Ε Γ Η Ω Η Β Ε ΒΕ Η Ω Ε 5.3.1) 2003 Ο 2014: Ε α αυ μα μ α μμα α υμπ μα παί υ α Β α ί υ παί υ υ... Θ α ία ( π π παί υ α υ ) π υ απ υ α π υ υ. α υ : 5.3.2) :Ε α αμμα Β α ί υ παί υ Ε υ ί Ζ, Θ μα α «υ Β α ία» (25 ) ) : Ε α αμμα Β α ί υ παί υ «υ ί Ζ, Θ μα α «α Ά π ί α α» (25 ) ) Ε α αμμα Β α ί υ παί υ Ε υ ία Ο Ζ, Θ μα α Ε μ π π υ α α» (40 ) ) Ε α: αμμα Β α ί υ παί υ Ε υ ία Ο Ζ, Θ μα α ΕΦ ί α υπα μ Ζ (20 ) ) Ε α α υ μ πα μα α 300 μ ί Ε υ -Β μ α υ ίαζ π ί ΚΟΣΡΩΣΙΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ (2015) 12

13 ί απ π υ ί ία α.. π μ π υ υ μμα : Β. υ υα ία. Φ α π ί :.Ε.. υ Γ μ ί υ α απ , 60 Β α ) Ε α α υ μ πα μα α 120 μ ί Ε α ί μ μ π π α Ζ π ί ί απ π υ ί ία α.. π μ π υ υ μμα : Β. υ υα ία α α. Φ α π ί :.Ε.. υ Γ μ ί υ α απ 31/1/06 25/2/06, 24 Β α ) Ε α α υ μ πα μα α 300 μ ί Ε ί υ α πα μα υ ία α αμ μ υ α μ α, α π αί α υ α μ α μ Ζ π ί ί απ π υ ί ία α.. π μ π υ υ μμα : Β. υ υα ία α α. Φ α π ί :.Ε.. υ Γ μ ί υ α απ 30/1/06 7/4/06, 36 Β α ) Ε α α υ μ πα μα α Ε α α α μ απ α υ π ί Ζ Φ α π ί :.Ε. υ α π μ α Γ μ ί υ α ί απ 9/1/ /2/2006. π μ π υ υ μμα : α, 20 Β α ) Ε α α υ μ πα μα α Εα μ π υ φα μ υ α ί υ α α υα μ υ α υμ Ζ Φ α π ί :.Ε.. υ Γ μ ί υ α απ 24/5/ /6/2006, ΚΟΣΡΩΣΙΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ (2015) 13

14 24 Β α, π μ π υ υ μμα : Β. υ υα ία α α ) Ε α π α π αμμα Ε ία Ο α υ μ υ 1.4 π υ Β μ α ία Ζ μ ί Ε α α α φ μ α υ ία Θ α ίαζ α α π αί υ π υ 1 μ ί Ε α α μ Β μ π ί α Φ ί ία Θ μα α Β μ α ία Ζ, π ί ) Ε α αμμα υ μ πα μα α «Φ ί α φ α μ μ Ζ π αί υ υ Ε α π μ α α πα μα α α ί υ υ π υ Βυ αμ παί υ Ο Φ Ζ υ... Θ α ία, υ α 250. ίμ : Φ ί α μ. α α ία : 12. υπ υ π απ 08/09/2008 μ 24/10/2008 απ πα μα α μα α υ ί α.. μ υ μα υ υ πα αμ ί υ (80%) α υμμ (20%). 5.4 Β Β Η Ε Ε Ε Γ ERASMUS 5.4.1) Β α α ία α π αί α υ π μμα Erasmus Universities Transylvania din Brasov, Romania, 13-17/11/ α α ία μ μα: «The health system in Greece». ΚΟΣΡΩΣΙΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ (2015) 14

15 5.4.2) Β α α ία α π αί α υ π μμα Erasmus Okan Universitesi υ ία 26-29/09/2011/8 α α ία μ μα : «The health system in Greece. The nursing education in Greece» ) Β α α ία α π αί α υ π μμα Erasmus INONU Universitesi Malatya Turkey 24-28/09/2012 (8) α α ία μ μα: «Health status ROMA in Greece» ) Β α α ία α π αί α υ π μμα Erasmus University UCAM Murcia Spain (8) α α ία μ μα: «State and trait anxiety: Differences between men and women Greek Roma» ) Β α α ία α π αί α υ π μμα Erasmus Necmettin Erbakan Universitesi onya Turkish 22-9/ (8) α α ία μ μα: «internal shame: Differences between men and women Greek Roma». 6. Ε ΒΕ Ε Γ Ω ΘΗΓΗ ΕΦ ΓΩ Η Η Ε Η Ε ΘΕ 6.1) μ α:. α μί α α α φα μ μ α Ε υ Ζ υ μ μα υ.... υ α. α υπ ία : μ α. 1405/ π φα υ υ υ α (Φ 891/27/ Γ ). α υ αυ μ α α ία α μα μα α: 6.2) α μα Έ 2009 Ο 2010 ( -Ε) α υ ία υμ υ ί υ μ μα 528/ α υ ία α μ α υ α Γ α μ 6/ (154) α υ ( ) 3 (255) α υ ( ) 4 ΚΟΣΡΩΣΙΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ (2015) 15

16 (356) υ ( ) 3 : ) α μα Έ ( -Ε) α υ ία υμ υ ί υ μ μα 536/ α υ ία α μ α υ α Γ α μ 18/ (765) υ αφ π μ α ία ( μ α)( ) 2 (261) α υ ( ) 6 (461) υ υ (Θ) (4) (562) α υ α Γυ α - υ (Θ) ) α μα Έ 2011Ο2012( -Ε): α υ ία υμ υ ί υ μ μα 526/ (362) α υ ( ) 6 (461) υ υ (Θ) 4 (562) α υ α Γυ α υ (Θ) 4 (765) υ αφ π μ α ία ( μ α)( ) 2 16 α μα Έ - Εα μ 2011Ο2012 α υ ία υμ υ ί υ μ μα 118/ (261) α υ ( ) 6 (461) υ υ (Θ) (4) (661) υ υ ία ( ) 4 (766) Β απ μ υ (Θ) ) α μα Έ 2012Ο2013( Ε) α υ ία υμ υ ί υ μ μα 129/ (761) υ ( ) 6 (362) α υ ( ) 4 ΚΟΣΡΩΣΙΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ (2015) 16

17 (562) α υ - Γυ α υ (Θ) 4 (766) Β απ μ υ (Θ) 2 (361) υ υ ( - ) 4 18 Ε Ε Η (261) α υ ( ) 4 (461) υ υ (Θ) 4 (461) υ υ ( - ) 4 (461) υ υ ( ) ) α μα Έ 2013 Ο 2014 ( Ε) (761) υ υ (Θ) 4 (362) α υ ( ) 4 (562) α υ - Γυ α υ (Θ) 4 (766) Β απ μ υ (Θ) 2 (361) υ υ ( ) 2 16 Ε Ε Η (761) υ ( ) 2 (461) υ υ (Θ) 4 (261) α υ (Θ) 4 (261) α υ ( ) 4 (261) α υ ( ) ) α μα Έ 2014 Ο 2015 ( Ε) (461) υ υ (Θ) 4 (362) α υ ( ) 4 (562) α υ - Γυ α υ (Θ) 4 ΚΟΣΡΩΣΙΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ (2015) 17

18 (766) Β απ μ υ (Θ) 2 (361) υ υ ( ) 4 18 Ε Ε Η (461) υ υ (Θ) 4 (261) α υ (Θ) 4 (261) α υ ( ) 4 (261) α υ ( ) 2 14 Ε Ε Ω Ε Γ Ω Β Ε Γ 7.1) α α υ Ε Ζ α. ΚΟΣΡΩΣΙΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ (2015) 18

19 7.2) α μ α μ υ- ία υ α. ( π π. α..β1 /4928/9-3-88). 7.3) ( μ ία ) α Γ μ ί α π υ α α υ μ μα α: υ ί π υ ί α υ 2007 α ία υ 7.4) α Ε υ α. 89/ Φ...Β.Β. 8. Β Η Ε Γ Ω ΘΗΓΗ ΕΦ ΓΩ Η Η Ε Η Ε -ΘΕ ΚΟΣΡΩΣΙΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ (2015) 19

20 μ α υ α Γ α μ ( ) π υ αμ υ α α α μ απ φα υμ υ ί υ μ μα υ μ α. 2095/ α α α μα (4 μ υ υ 5 μ α υ Γυ α υ ). π υ αμ υ α α α μ απ φα υμ υ ί υ μ μα υ μ α. 1685/ α α α μα (4 μ υ υ 5 μ α υ Γυ α υ ). απ μα μ π π πα α α υ α α α α μ 2011, μφ α μ α. π / απ φα υ υμ υ ί υ υ α. α 554 π π α ί μφ α μ υπ α. 13/ μ ία α. α /1/2011 α. π. 423 μ Ε μ π π α π υ α Ζ α π αμμα απα α αμ υ α α μα υ α /1/2011 α. π. 423 μ Ε μ π π α α υ site υ μ μα Ζ. μ π π α α π α, μ, α α φ α απ μ υ υ, α π ία υπ α Β/ υ /. α μ 2011, μφ α μ α μ / απ φα υ υμ υ ί υ υ α. μ π π α υ α μ μα υ α α μ 2011, μφ α μ α μ / απ φα υ υμ υ ί υ υ α. ΚΟΣΡΩΣΙΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ (2015) 20

21 αμ π π α α α μ υ α μ α π μ α α α π μ α α υ μ μα υ, μφ α μ α / απ φα υ υμ υ ί υ υ α. υπ π π α υπ φί π μ α α α υ α α μα Έ υ μ α υ α μ μ α. 865/ π π α μ ί υ α μ α π μ α α α π μ α α υ μ μα υ, μφ α μ.β. 118/2007, /5038. π π α α μ ί υ πα α π α μ α π μ α α α π μ α α υ μ μα υ, μφ α μ.β. 118/2007. α..8339/ α 117/ Γ υ υ υ μ μα υ α Ε π π α α π υ α α αμμα πα φ α αμ υ Ζ π π. μ υ π υ α α μα υ Γ υ υ υπ α μ. 388/ < α α α α μα Έ υ > π π α α. α 124 Γ υ υ υπ α.540/ < μ μ π π α α υπ φί π μ α α α υ α α μα Έ υ μ π π. 125 Γ υ υ υπ α μ 622/ < μ π π α υ α α μμα π υ ΚΟΣΡΩΣΙΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ (2015) 21

22 αμμα π υ υ μ μα υ > μ π π. 125 Γ υ υ υπ α μ 622/ < μ π π α Ά α μα Έ υ υ μ μα υ > μ π π. 125 Γ υ υ υπ α μ. 622/ < μ π π α ί α Ά α μα Έ υ υ μ μα υ > π π. 125 Γ υ υ υπ α μ. 622/ < μ π π α ί υ μμα α αμμ α α μα Έ υ υ μ μα υ > μ π π. 242/ υμ μ α μ. 59/ υ φ υ π π α α α αμ μ μ. Ω α μ φ υ π π α μ μα υ. Γ υ υ υ μ μα υ... υ μ μα υ. 26/ υ υ μ μα υ ί α : π π α ί υ π μμα α αμμ α α μα Έ υ π π α Ά α μα Έ υ μ π π Ά Γ.. α. μ π π α ί υ μ μα. π υ αμ α μα Έ υ α 3 α 4 μ... α μα Έ υ ΚΟΣΡΩΣΙΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ (2015) 22

23 μ π π α α υπ φί π μ α α α υ α α μα Έ υ π π α ί μα μ φ π υ α μ μα μ μ αφ. απ α υπ υ υ μμα Erasmus α μα Έ υ π π α Ά Φ υ Ε υ ίαζ α μα Έ υ α Ε Ε Η Ε Γ 9.1) υμμ υ αμμα ΗΒΗ : Ε υ π π α μ υ μα α υ μ υ α α α α π υ μ Θ α ία, α α α υ υπ π υ μ α α μ» π ί ί απ π π παί υ α υ... α. π μ π υ υ μμα : Β. υ υα ία. Φ α π ί :... α. Β α: Β Έ. α π αμμα. 9.2) υμμ υ αμμα ΗΒΗ : Ε μ πα μα π - burnout υ π μ - πα μα ί ία - α α υ.ζ π ί ί απ π π παί υ α υ... α. π μ π υ υ ΚΟΣΡΩΣΙΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ (2015) 23

24 μμα : Β. πα. Φ α π ί :... α. Β α 2 Έ. α π αμμα. 9.3) υμμ π μ υ υ αμμα μ ί : Ε α φ ί α υ υ π αζ. π μ υπ υ : Β. υα ία υ, α α υ μ μα υ υ... α. π αμμα ί απ π π υ υ... α. 9.4) υμμ υ α π μ α υ ία. υ α ί υμπ φ α υ μα π υ μ μ απ α υ π υ π μμα Ά α. α α α /μί υ 9.5) μ π π Β π μα α μ απ υ α φ υ απ υ α μμα π υ μ α Φ ί α ία. α ί α α Ε α υ π μα α & υ μ π μ α φ ί α υ ία Ζ. υ ( π π υ α),. Γ α,. υ α π Ρ υ α α μ μα ία Σ. υ ( π π υ α),. Γ α,. υ Γ μ ί υ υ υμία Ρ α φ ί α α μ π μ α φ ί α υ ία Σ. υ ( π π υ α),. Γ α,. υ υ α ί Θ μ Ε α μ πί υ πα μα ί υ ία μ α α Β υ μ α Φ ί α υ μ α ί α υ μ α π μ υ μ α ί α ΚΟΣΡΩΣΙΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ (2015) 24

25 α υπ ί υ ία π υ πα α αυ.ζ. ( π π ),.Γ α.. υ α Ε π μ αφ α πα α πί α υ υ ία μ α α φ α Θ α ία». ( π π ),. υ, α α ί α Θ ( ) π π υ α α μ μ π π α π υ α α π π υ α φ. 10. Ε Η Ε Γ 10.1 Ω Ε Ε ΕΘ ΕΒ ΒΗ Ε Ε Ε Ε Η ΕΩ ( υ α μ ) 1. υ, Γ α,. Ε υ α α ( μ ) υ α Θ α ία π αυ π π υ μ ίμα α υ πα ία (εymptom Checklist 90-R - SCL- 90) 26o α υ α ία α α α α ία 19-21/09/2014 α. 2. υα ία Γα, υ α υ, α απα α α ί υ, Ε υ α ία υ α π π υ ίαζ.3 υ Β μ ί α π α ί υ μ ί υ μα α α ί υ αμ., υ υ α, Ε υ φ ί α -α απ υ υ μα -α π υ υπ α φα αία α αμ Ζ. 5o α υ ΚΟΣΡΩΣΙΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ (2015) 25

26 π μ Φ ί α ί α π ί π α μα π α ί υ 2013, α. 4. α αφυ ί υ., υ υ α, Ε υμ υ υ α π απ ί μα υμ α υ υ Ζ.5o α υ π μ Φ ί α ί α π ί π α μα π α ί υ 2013, α. 5. α ί α α, υ υα ία, Γ α αί, υ α, υ Γ ία, Γ μα Φ, αμ α Ε π α υπ ί υ ία Ζ. 5o α υ π μ Φ ί α ί α π ί π α μα π α ί υ 2013, α. 6. α ί α., υ υ α, Ε υ π υ α π Ζ. 5o α υ π μ Φ ί α ί α π ί π α μα π α ί υ 2013, α. 7. π μ α., υ., α α., ΕΘ α μ, α α μ, α α π α αία αζ. 39 α υ υ α υ α α., π μ α., υ., «α ί φ ί α μ α Ζ 39 α υ υ α υ αμπα., Γ μ υ., υ., Ε α μία Ο μ α α α μ» α 4 α & 3 α υ πα π μ & πα μα υ υ 9-12 α ί υ α., αππα α α ί υ., υ., «ία πα μ υ απ α α υ πα» α 4 α & 3 α υ πα π μ & πα μα υ υ 9-12 α ί υ ΚΟΣΡΩΣΙΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ (2015) 26

27 11. υ.,., «υ α ί α π φί». α 30 π ί υ-3 αί υ 2010 Γ 3 α α 2 α υ πα υ υ. 12. υ ί υ., υ., «α π α υ υ Ζ α 4 α υ π μ Φ ί α α Larissa IMPERIAL Classical Hotel 9-11 μ ί υ α Θ., υμπ π υ., υ., Ε α ί α υ μ α Ζ α 4 α υ π μ Φ ί α α Larissa IMPERIAL Classical Hotel 9-11 μ ί υ α., υ., φ ί υ., «α πα υ α ία απ υ 21 α α» α 4 α υ π μ Φ ί α α Larissa IMPERIAL Classical Hotel 9-11 μ ί υ υ ί., υ., απα α α ί υ., Ε αμ υ φ - υ φ ί α» α 4 α υ π μ Φ ί α α Larissa IMPERIAL Classical Hotel 9-11 μ ί υ α α., υ., «π π α φα μ α α απ υ α α ( ), ί υ α α α π α μα» α 4 α υ π μ Φ ί α α Larissa IMPERIAL Classical Hotel 9-11 μ ί υ υ., μμ α Γ., απα α α ί υ., υ., α α ί α Θ., α α., υπα ί Γ. Ε μ α μα, α, α υ ία α α ία φ υ α υ Ζ. α 1 α π μ α πα μα υ..., υ α α υ ΚΟΣΡΩΣΙΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ (2015) 27

28 18. υ υα ία., μμ α Γ., απα α α ί υ α., α α., υ υ α., α α ί α Θ. «υ μα α υ μ υ α α α α π υ μ α ί α μ Ζ α 34 α ί υ υ ί υ Β π μα υ α πα., υ υα ία., υ υ α. α α ί α Θ α α υπα ί Γ ία Ε ίμ πα μα π -burnout α α υ π υ α Ζ α 34 α ί υ υ ί υ Β π μα υ α α α ί υ α α ία, ία Γ ία, α α υ, α α α,, υ υ α. Ε υ υ α α φ α μ α ί Ζ α 34 α ί υ υ ί υ Β π μα υ α Γ. υ., Γ. ί υ α., Θ. α α α.,. υ.,.. απα α α ί υ.,. α α. Ε πί α υ α μα α π υ φ Ζ α 19 πα υ α ία πα α α π α υ ία α ί α 10/ Γ. υ.,. υ.,. υ.,. Γ α ί.,. Β υ α.,. πα μπ α.,. πα μπ α. Ε πα υ απ α μ πα μ α απ υ α / α α α α π μα α υμπ φ Ζ α 19 πα υ α ία πα α α π α υ ία α ί α 10/ Γ. υ.,. α α.,. Γ α ί.,.. α α.,. υ.,. υ.,. υ.,. α α ί υ. Ε π μ υμπ φ φ υ α υ απ π ΚΟΣΡΩΣΙΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ (2015) 28

29 α Ζ α 19 πα υ α ία πα α α π α υ ία α ί α 10/ Γ. υ.,.. απα α α ί υ., Θ. α α ί α.,. α α.,. υ., Β. α ί., Γ. υπα ί. Ε ίμα α α υμπ φ πα μ α α α μμα π υπ α (Β - )» α 19 α υ α ία πα α α π α υ ία α ί α 10/ Γ. υπα ί.,. α.,. υ, Ε φ μ Ζ α 19 πα υ α ία πα α α π α υ ία α ί α 10/ α α ί υ.,. α.,.. α., Γ. υ.,. Γ α ί.,. υ.,. υ.,. Ε π φί α μ α πα ία (α α α απ μ α πα ί α- υμμ μ - α ία πί )» α 19 πα υ α ία πα α α π α υ ία α ί α 10/ α α ί υ., Γ. υ.,.. α.,. υ.,. υ.,. α α.,. Γ α ί. Ε υ π π α μ υ υ μ υ πα π α υπ α (a.d.h.d.) ί μα φ α π α Ζ α 19 πα υ α ία πα α α π α υ ία α ί α 10/ Θ. α α α.,. υ.,. απα α α ί υ., Θ. α α ί α.,. υ α.,. α. «π ίμ α υ μ υπ αζ α 19 πα υ ΚΟΣΡΩΣΙΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ (2015) 29

30 α ία πα α α π α υ ία α ί α 10/ Β. α ί.,. υ,. ππα. Ε φ μ α υμα π ί μ α μα Ζ α 2 υ π μ φ ί α πα α 8-11/11/ α.,. α π υ,. Β υ α,. πα μπ α,. πα μπ α,. υ.,. υ., Γ. υ. Ε φ μ α π α υ υ ία ί μ π π Ζ α 2 υ π μ φ ί α πα α 8-11/11/ α α - α.,. α α ί υ.,. υ.,. α α.,. απα α α ί υ., Θ. α α ί α.,. α α.,. υ. < πα α π υ π υ α ί μ α μα (Β ) α α π π αυ > α 2 υ π μ φ ί α πα α 8-11/11/ υ.,. αφ π υ., Θ. α α ί α.,. υ.,. π α.,. α α.,. απα α α ί υ.,.. Ε α π ί α απ π α πα μ υ φ ί α π φ α μ ί Ζ α 2 υ π μ φ ί α πα α 8-11/11/ απα α α ί υ.,. υ.,. πα ί υ.,. φί υ., < ίμ υ α μ α φ α φ > α 2 υ π μ φ ί α πα α 8-11/11/ Γ. υ.,. υ.,. α α ί υ.,. υ.,.β υ α.,. πα μπ α.,. πα μπ α., < α ί υ υ α πα μα υ υ α α ΚΟΣΡΩΣΙΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ (2015) 30

31 α μ π υ α ία > α 14 α π υ υ α α υ υ ία π. 35. Γ. υ.,. υ.,. υ.,. πα μπ α.,.β υ α.,. πα μπ α., Θ. α α ί α.,. α α ί υ. < α υ π υ μ μα α α α απα υ> α 14 α π υ υ α α υ υ ία π υ.,γ. μμ α.,. απα α α ί υ.,. α α.,. υ., Γ. υπα ί. < υ μα α υ μ υ α α α α π υ μ > α 14 α π υ υ α α υ υ ία π. 37. υ υα ία., μμ α Γ., απα α α ί υ α., α α., υ υ α., α α ί α Θ. Ε υ μα α υ μ υ α α α α π υ μ α ί α μ Ζ. α 1 υ ί υ π μ Φ ί α ί α > α μ ί υ υ υα ία., απα α α ί υ α., ία υ α., α α., υ υ α., α αφ α Φα. Ε μ υ υπ π π υ μπ α φ ί α υ π μ υ.ζ α α ί υ υ ί υ Β π μα υ Θ α ί πα., α α., α α ί α Θ., απα α α ί υ α.,, υ υ α., υπα ί Γ ία. Ε μ υ υ π φ α π π π π μα υ υ.ζ α α ί υ υ ί υ Β π μα υ Θ α ί ΚΟΣΡΩΣΙΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ (2015) 31

32 40. Β υ., Γ., υ., Γ α α., α α., Β.. Ε υ μα α α - υ π π απ αίμα πα Ζ α 30 υ α ί υ υ υ ί υ, α π Β υ., Γ., υ., α., Γ α α., α. Ε μ α μ υ π π α υ πα ί α Ζ α 30 α ί υ υ υ ί υ, α π αμπ α- φ., απα α α ί υ., φ., υ., Γ μ ί υ., υπα ί.γ Ε α α α π ί α α υ Ζ α α ί υ υ ί υ Β π μα υ α ί υ., απα α α ί υ., Γ μ ί υ., α α ί α Θ., υ., αμπ α. Ε ίμ π π υ π α ί» α α ί υ υ ί υ Β π μα υ α ί Β υ., υ., υ. Ε ίμ απ φ α ( Φ ) υ α ί Ζ α 29 υ α υ υ υ ί υ, α Θ π υ., αφ π υ., υα υ., α ί υ., υ., απα α α ί υ., ΕΒ α ί υ π Ζ. α υ 28 α υ υ, μ 3-5 α υ υ.,. υ.,. Θ π υ.,. Β υ.,. υ. Ε π α φ υ α α μα αφία α αυ α υ μα Ζ. α 27 υ α υ υ υ ί υ, α ΚΟΣΡΩΣΙΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ (2015) 32

33 47.. Β υ.,. υ.,. Θ π υ.,. υ.,. απα α α ί υ. ΕΓ α α απ α Ζ. α 27 υ α υ υ υ ί υ, α Β υ., υ., Ε υ α α ία Ζ. α 25 υ α ί υ υ υ ί υ, υ α Ω Ε ΒΗ Ε Ε Ε Ε Η ΕΩ Β ΕΘ Ω ΕΒ Ω ( υ α μ ) 1. S. Kotrotsiou, K. Gourgoulianis, M. Gouva & N. Skenteris «Age and gender as determinants of psychological health for roma people in Greece» 7th International Conference on Health Psychology Psicosalud 10-14/11/2014 Ο La Habana Cuba. 2. Evangelia Kotrsotsiou, Anna-Soultana Topsioti, Stefanos Mantzoukas, Elena Dragioti, Stella Kotrotsiou, Mary Gouva «The Effects of Fearing Cancer in Women». International Comferences on WomenΥs Mental Health, Dubai UAE January S. Kotrotsiou, T. Paralikas, K.I. Gourgoulianis, M. Gouva «External shame to Greek Roma».21 ST European Congress of Psychiatry EPA 2013 Nice France 6-9 April (Supplement): (http://www.europsy-journal.com/article/s (13) /abstract) 4. S. Kotrotsiou, M. Gouva, K.I. Gourgoulianis, T. Paralikas,C. Hatzoglou, N. Skenteris, ΣInternal shame: Differences between men and ΚΟΣΡΩΣΙΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ (2015) 33

34 women Greek δomaσ. 21 ST European Congress of Psychiatry EPA 2013 Nice France 6-9 April (Supplement):(http://www.europsyjournal.com/article/S (13) /abstract) 5. E. Kotrotsiou., M.Tsirozi., M. Samakoun., A. Paschou., S. Mantzoukas., S.Kotrotsiou., E. Papagiannopoulou., M. Gouva. <Internal shame and psychiatric patients > 20 th European Congress of Psychiatry EPA 2012 Rrague, Czech Republic 3-6 Martc (Supplement): ( 6. Theodosis Paralikas., Mary Gouva., Manolis Mentis., Styliani Kotrotsiou., Athina Paschou and Kotrotsiou Evangelia ΡDistress syndrome of Greek δomaσ 1 st international congress on cultural psychiatry in Mediterranean countries, Tel Aviv, Israel, 5-7 November, Styliani Kotrotsiou., Mary Gova., Manolis Mentis., Theodosis Paralikas., Kiriakoula Koutsoumpa and Kotrotsiou Evangelia ΡState and σrait anxiety: Differences between men and women Greek δomaσ 1 st international congress on cultural psychiatry in Mediterranean countries, Tel Aviv, Israel, 5-7 November, M. Mentis., S. Kotrotsiou., T. Paralikas., A. Paschou., S. Mantzoukas., S. Bakouras., E. Kotrotsiou., M. Gouva. < Family environment: differences between men and women Greek roma> 19 th European Congress of Psychiatry EPA 2011, Vienna,Austria march 2011 PO1-458,26 (Supplement):472472(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S ). 9. M. Mentis., S. Kotrotsiou., T. Paralikas., A. Paschou., S. Mantzoukas., S. Bakouras., E. Kotrotsiou., & M. Gouva (2011). Family ΚΟΣΡΩΣΙΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ (2015) 34

35 dynamics in Greek Roma; European Congress of Psychiatry EPA 2011, Vienna,Austria march P01-458, 26 (Supplement 1): ( 10. Roupa Z,.Wosniac G.,Kyloudis P.,Rekliti M.,Papathanasiou I., Kotrotsiou S.,Gourgoulianis K. < Prevention of diabetes mellitus in the primary health care in Greece.> 8th European CNF Conference, Martc 2010, Paphos 11. Nikas M., Roupa Z,. Sotiropoulou P., Spanou E., Darivakis S., Makrinika E., Kotrotsiou S., <The Economical Effects of Retirement to Senior Citizen> International Congress on Nursing Education Research & Practice.Thessaloniki, Greece October Bakouras S., Kotrotsiou S., Tsiaras K., Kiparissi G. <Jaspers: General pathology and Phenomenology > 12 th International Conference for Philosophy & Psycychiatry October I.Papathanasiou., E. Kotrotsiou., S.Kotrotsiou., A.Topalidou., E.Sofidou., Evaluation of the Degree of Depression of Nursing Students from Technological Education Institute of Greece International Conference New Frontiers in Primary Health Care Role of Nursing and Other Professions February Chiang Mai, Thailand 14. Paralikas T., Kotrotsiou S., Labdaniti M., Papathanasiou I., Lahana E., Faros E. Ρ Attitudes and opinions or the population on a nurseυs role as a counselor in P.H.C.Σ 7 th European Conference of Nurse Educators, 9 th Ο 10 th October 2008, Plovdiv, Bulgaria 15. Z.Roupa., Kotrotsiou. E., Papathanasiou.I., Raftopoulos V., Kotrotsiou. S., Tzavelas. G., Sotiropoulos. P, Sapountzi-Krepia. D. <Prevalence of burnout in Greek nurses and physicals ICN> Conference and CNR 2007 Yokohama Japan 27 May-1 June 2007 ΚΟΣΡΩΣΙΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ (2015) 35

36 16. Evagelia Kotrotsiou, Theodosios Paralikas, Ioanna Papathanasiou, Eleni Lahana, Stiliani Kotrotsiou, Georgia Kyparissi. <The examination of the meaning of care through the eyes of the population of Thessaly Greece> 33 rd annual conference of the transcultural nursing society. Bournemouth ΟEngland 19 th -21 th September υ., απα α α ί υ., υ., < υ αί - υ α μα μ. υ φ ί α.>13 α π υ υ υ α α υ α α μ ί υ Z. Roupa., E. Mylona., P. Sotiropoulou., E. Faros., V. Raftopoulos., S. Kotrotsiou., M. Nikas., N. εalakos. ΡKnowledge of students training to be health care Professionals. Kongress fur angewandte Pflegeforschung 2006, Hall, Osterreich 19. E. Kotrotsiou., G. Krommydas., Z. Roupa., T. Paralikas., I. Papathanasiou., S. Kotrotsiou. Pflegeassessments: Projekte, Ergebnisse, Praxis.ΡLeft-Handedness and viral Hepatitis Kongress fur angewandte Pflegeforschung 2006, Hall, Osterreich 20. Z. Roupa., E. Kotrotsiou., I. Papathanasiou, T. Paralikas., E. Lahana., S. Kotrotsiou., G Kyparisi. Pflegeassessments: Projekte, Ergebnisse, Praxis ΡComparative study on professional Burnout of medical nursing personell in Onkologie Units and other nursing UnitsΣ Kongress fur angewandte Pflegeforschung 2006, Hall, Osterreich 21. απα α α ί υ., υ., υ. < αφ μ ί υ φ ί α > 13 α π υ υ υ α α υ α α μ ί υ Kamboura Ο Nifli E., Nifli A., Papathanasiou I., Kiparisi G., Paralikas Th., Kotrotsiou S. Ρ εtress of physicians and nurses in Creek ΚΟΣΡΩΣΙΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ (2015) 36

37 HospitalsΣ Internationaler Kongress fur Pflegeforschung, der chronische Kranke und der alte Mensch 7/8 Mai 2004, Freiburg / Breisgau. 23. Papathanasiou I., Kotrotsiou S. «he role of family in psychiatric patientsυ careσ. International Conference of Nursing Perspective Science and Art. 7-8 September 2004, Olomouc, Czech Republic. 24. Kamboura Ο Nifli E., Papathanasiou I., Kotrotsiou S., Matsouka A., Marinou ε., Kiparissi G. Ρ εtress : Legend or δeality for the Greek εtudents?σ III-rd International Nursing Conference Ρ Polish Nursing and Midwifery in the United EuropeΣ Bialowieza May υ., π υ., απα α α ί υ. Ε αυ ία α πα α φ υ Ζ 10 α π υ υ υ ία μ ί υ ΚΟΣΡΩΣΙΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ (2015) 37

38 10.3 ΒΗ Ε Ε ( π μ α απ ί ί ) 1. M. Gouva, M.Mentis, S. Kotrotsiou, Th. Paralikas,& E.Kotrotsiou Ρεhame and anxiety feelings of a δoma population in GreeceΣ (2014) Journal of Immigrant and Minority Health. Volume 16 Number 3 June Abstract Shame is a crucial issue for Roma. The purpose of the present study was to evaluate the severity of shame and anxiety feelings in a Roma population living in Greece and assess the differentiation of these feelings between Roma men and women. A quota sample of 194 Roma adult men and women living in Southern Greece was retrieved. The Experiences of Shame Scale (ESS), the Other As Shamer Scale (OAS) and the εpielbergυs εtate/σrait Anxiety Inventory (εσai) questionnaires were used. Women scored statistically significantly higher than men on ESS, whereas men scored higher on OAS scale (52.27 ± vs ± 9.98 and ± vs ± respectively). Women scored higher than men in both STAI subscales, however significant differences were observed only in State Anxiety scale (48.83 ± 9.26 vs ± 9.81). OAS total score was inversely related to state anxiety, whereas ESS total score was positive related to trait anxiety, all correlations being significant at p\0.05 level. Roma men and women exhibit high levels of shame and anxiety. Cultural, social and minority issues contribute to feelings of inferiority and anxiety experience. ΚΟΣΡΩΣΙΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ (2015) 38

39 Keywords Roma _ Anxiety _ Shame _ Psychopathology 2. S. Kotrotsiou, K. Gourgouliannis, M. Gouva, N. εkenteris ΡAge and Gender as Determinants of Psychological Health for Roma People in GreeceΣ (2014) International Journal of Caring Sciences September-December 2014 Volume7 Issue 3 p The purpose of this article is to study the psychological characteristics of Roma people in Greece focusing in the particular relation of age and gender with shame and psychopathology. The Others as Shamer scale, Experience of Shame Scale and Symptom Check List 90 were administered to collect the data along with a detailed questionnaire which recorded all social and economic factors that may affect the psychological characteristics studied. Participants were 361 Romani people (236 women and 125 men), living in the central Greece area. Data collection took place between January 2011 and December 2012 and interview was chosen as the appropriate way of data collection. We find that Romani women endorsed higher psychological distress than men at all the symptoms domains encountered: general psychopathology, anxiety, depression and shame. Further, they suffer from inadequate health care and housing conditions, poor quality of education, and lack of job opportunities. Young women Roma are more educated and they do not have high levels of psychological distress as older persons do. Interventions to improve the health status of Romani women should address gender and ethnic inequalities simultaneously, whereas educational programs should be addressed to older persons of Roma community as well. Keywords: Women, Shame, Roma, Psychology, Disparities 3. Evagelia Kotrotsiou, Mary Gouva, Stiliani Kotrotsiou, Maria Malliarou & σheodosios Paralikas ΡValidation of the Greek Translation of the Nursing Dimensions Inventory questionnaire (NDI-35) Global Journal of Health εcienceσ; Vol. 6, No. 5; 2014 ISSN E-ISSN Published by Canadian Center of Science and Education ΚΟΣΡΩΣΙΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ (2015) 39

40 Abstract Context: The concept of care is a fundamental issue in nursing science. Therefore the development and the use of tools for assessing care is an imperative for the nursing profession. The NDI-35 questionnaire is one such tool for assessing the nursing care. Objectives: The purpose of this paper is to adapt and use the NDI-35 questionnaire in Greek nursing practice. A translation and validation of NDI-35 questionnaire is performed. Methods: Exploratory factor analyses, as well as internal consistency and testοretest analyses, were conducted. Forward translations from English were produced by three independent Greek translators and then back translations by five independent bilingual translators. The Greek NDI-35 questionnaire that was produced was administered to 200 nurses (144 women and 56 men) from tertiary and secondary health care facilities. Data were analyzed using principal component analysis and CronbachΥs alpha. Results: One hundred and eighty four nurses that answered the NDI-35 questionnaire were graduates from the Technological Educational Institute (T.E.I.) and 64% of the respondents had more than 15 years of professional experience. σwo subscales arbitrarily called Ρclinical workσ and Ρpatient needsσ emerged, with the meanρclinical workσ subscale score being at ±12.90 (a maximum of 85) and mean Ρpatient needsσ subscale at 21.49± Considerable differences in scoring among different items were observed when the NDI-35 answers were compared to their Greek counterpartsυ. Results confirmed that: (a) the translated versions are an accurate translation of the original, (b) factor analyses established similar factor solutions as that of the English versions, (c) reliability coefficients are satisfactory (i.e., Cronbach's α coefficients and testοretests), and (d) construct validity revealed similarities between English and Greek versions, replications consistent with past research, as well as differences explained through theoretical frameworks. Therefore, both scales were accepted as valid and reliable measures in Greekspeaking populations. Conclusion: Alphas and test-retest correlation suggest the Greek translated and validated NDI-35 questionnaire is a reliable tool for assessing nursing care. Factor analysis and focus group input suggest it is a valid tool. Nurses in different settings may perceive nursing care differently. The findings of the current paper are discussedin the context of nurse education and assessment of care. Keywords: nurses, nursing, care, NDI-35 questionnaire, validation, reliability, validity ΚΟΣΡΩΣΙΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ (2015) 40

41 4. υ,,ρ π π μ α υ ία α πίπ αυ φ ί α υ ία Σ. Β π μ Φ ί α ία (2014) μ 6, 1, α : πα α μ α μ, μα ία π α μ υ, π μ α πα α, α α μα π ί α α ί Ε ί Ζ π υ α υμπ φ υ ία α α ί α π υ φ ί α υ ία υ. π : πα α μ ί α αφ π π μ α π αυ π υ ία υ. : Έ α α π αφία υ αί ί, υ μ, π PubMed, Cinahl,Cochrane databases. μ π α α υ - : Ρδoma, Gypsies, health status, gender, roma women, roma men,σ μ υ υα μ μ α υ. π μ, α α π υμπ φ α ί α μ α μ υπ μα. π μα α: υ α μ, α π ί α υ μ α μ μπ ί α α α αφ μ α μ υ α. α α υμπ μ υ / α π ί αυ μπ ί α υ α α ί υπ υ ία υ, α μπ ί α μ π α π απ ία. O μα π, α αυ μ α αμ πα υ πίπ π π υ α α απ ία α υμμ φ υ μ αυ, φ υ μ μ μ μ, μα ί μ φ α ί υ απ απ α πα αμ, υ υ απ π π π α υ π ί ία. - : πίπ υ ία, π π, α υ αί α, α 5. π υ. α ί Β., α α α υ., α Γ., α., α ί. υ., α α ί α Θ. «Β α πί υ υ μ α υ μ α μ ία». Β π μ Φ ί α ία (2013) μ 5, 3, α : υ ί α α απ φ υ α υ αμ α μ π μ ί. υ π υ ί α μα ί α μ α απ φ υ ί υ, α α α π α π υ ί μ π μ π. υ μπ ί α ΚΟΣΡΩΣΙΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ (2015) 41

Assistant Professor, Rothman Center for Neuropsychiatry, University of South Florida St. Petersburg, Florida, UNITED STATES 2

Assistant Professor, Rothman Center for Neuropsychiatry, University of South Florida St. Petersburg, Florida, UNITED STATES 2 LECTURES OVERCOMING ADDICTION: PRACTICAL APPLICATIONS OF RECENT ADVANCES IN NEUROSCIENCE, PSYCHOLOGY AND COMPLEMENTARY MEDICINE Constance Scharff, PhD Constance Scharff, PhD, Senior Addiction Research

Διαβάστε περισσότερα

Psychometric Properties of the Greek Versions of the Self-Compassion and Mindful Attention and Awareness Scales

Psychometric Properties of the Greek Versions of the Self-Compassion and Mindful Attention and Awareness Scales DOI 10.1007/s12671-013-0237-3 ORIGINAL PAPER Psychometric Properties of the Greek Versions of the Self-Compassion and Mindful Attention and Awareness Scales Michail Mantzios & J. Clare Wilson & Kyriaki

Διαβάστε περισσότερα

Quality in and Equality of Access to Healthcare Services

Quality in and Equality of Access to Healthcare Services Quality in and Equality of Access to Healthcare Services Country Report for Greece March 2008 Panagiotis Altanis, Charalambos Economou, Mary Geitona, Susan Gregory, Elizabeth Mestheneos, Judy Triantafillou,

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις-Κλειδιά: εθελοντισµός, αλτρουισµός, ευτυχία, θρησκευτικότητα, οικογενειακό περιβάλλον, ανθρωπιστικές µη κυβερνητικές οργανώσεις.

Λέξεις-Κλειδιά: εθελοντισµός, αλτρουισµός, ευτυχία, θρησκευτικότητα, οικογενειακό περιβάλλον, ανθρωπιστικές µη κυβερνητικές οργανώσεις. ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας(202) Τόµος 4,Τεύχος, 34-42 ISSN 79-9649 ιερεύνηση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας των εθελοντών στην παροχή πρωτοβάθµιων νοσηλευτικών υπηρεσιών σε ανθρωπιστικές µη

Διαβάστε περισσότερα

Contents. Executive summary... 3

Contents. Executive summary... 3 Applied Research & Innovation Department IT Skills: The Business Gain Measuring Employees Efficiency after e-skills training & certification Dr. Evangelia Baralou Assistant Professor of Organizational

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i Ελληνικό Ανοικτό Περιοδικό ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής Πανεπιστήμιο & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ICODL 2013 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 2013 Μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτικής Επιστήμης

Νοσηλευτικής Επιστήμης Ε λ λ η ν ι κ ό περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης Τόμος 4, Τεύχος 4, Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2011 [Προοπτικές αναβάθμισης του Ελληνικού Περιοδικού της Νοσηλευτικής Επιστήμης] [Peer learning in

Διαβάστε περισσότερα

The use of sources in teaching and learning history

The use of sources in teaching and learning history The use of sources in teaching and learning history The Council of Europe s activities in Cyprus Volume2 Report of the workshops and workshop materials on: The use of historical sources in teaching cultural

Διαβάστε περισσότερα

17-19 May 2012 Proceedings

17-19 May 2012 Proceedings 17-19 May 2012 Proceedings Edited by Aristidis Bitzenis Vasileios A. Vlachos Εκδόσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ της Θράκης International Conference on International Business (www.icib.eu) Thessaloniki, 17-19 May 2012

Διαβάστε περισσότερα

Marietta Papadatou-Pastou. Supervisor. Dr Alexandra Hatzi. (This work was submitted as the senior thesis for the author s undergraduate

Marietta Papadatou-Pastou. Supervisor. Dr Alexandra Hatzi. (This work was submitted as the senior thesis for the author s undergraduate Political apathy amongst Greek students: is Learned Helplessness the corollary of their perception of the quality of the democracy in Greece? An empirical study. by Marietta Papadatou-Pastou Supervisor

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education

Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education http://approaches.primarymusic.gr 2 (1) 2010 ISSN 1791-9622 µε την υποστήριξη της ΕΕΜΑΠΕ supported by GAPMET www.primarymusic.gr

Διαβάστε περισσότερα

The difference between. having a job & having a career

The difference between. having a job & having a career The difference between having a job & having a career professional Training Catalogue 2015 TABLE OF CONTENTS 3 A CALL FOR READINESS 54-61 RISK MANAGEMENT WHAT OUR CLIENTS SAY ABOUT US 4-5 / STRATEGIC

Διαβάστε περισσότερα

Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl

Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl Aalborg Universitet Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl Published in: Approaches. Music therapy and special education Publication

Διαβάστε περισσότερα

UPDATE. Greek report on WP5. Motivating factors and barriers

UPDATE. Greek report on WP5. Motivating factors and barriers Project no. 042941 UPDATE Understanding and Providing a Developmental Approach to Technology Education Instrument: Specific Support Action Thematic Priority: Structuring the ERA / FP6-2005-Science-and-society-16

Διαβάστε περισσότερα

Fire, poison, and black tears

Fire, poison, and black tears Studia Graeca et Latina Lundensia 18 Fire, poison, and black tears Metaphors of Emotion in Rebétiko Marianna Smaragdi Centre for Languages and Literature 2012 2012 Marianna Smaragdi Distributed by: Centre

Διαβάστε περισσότερα

TRAFFICKING FOR LABOUR IN GREECE

TRAFFICKING FOR LABOUR IN GREECE TRAFFICKING FOR LABOUR IN GREECE Report prepared in the frame of the project: Combating trafficking in human beings- going beyond coordinated by CCME BY MARIA PAPANTONIOU-FRANGOULI IN COLLABORATION WITH:

Διαβάστε περισσότερα

Paper No. 33 Determinants of Regional Entry and Exit in Industrial Sectors Kristina Nyström

Paper No. 33 Determinants of Regional Entry and Exit in Industrial Sectors Kristina Nyström CESIS Electronic Working Paper Series Paper No. 33 Determinants of Regional Entry and Exit in Industrial Sectors Kristina Nyström (JIBS, CESIS) May 2005 The Royal Institute of technology Centre of Excellence

Διαβάστε περισσότερα

The worldview of women in demotic historic, akritic and epic poetry of the late Byzantine Period (9 th Century to 1453)

The worldview of women in demotic historic, akritic and epic poetry of the late Byzantine Period (9 th Century to 1453) The worldview of women in demotic historic, akritic and epic poetry of the late Byzantine Period (9 th Century to 1453) By VIRGINIA A. DELIGATOS STUDENT NO.: 909523642 Dissertation submitted in fulfillment

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC-KM3NeT-NETWORK. Εθνικό Δίκτυο Σηλεσκοπίας Νετρίνων KM3NeT National Network for Neutrino Telescopy KM3NeT

HELLENIC-KM3NeT-NETWORK. Εθνικό Δίκτυο Σηλεσκοπίας Νετρίνων KM3NeT National Network for Neutrino Telescopy KM3NeT Εθνικό Δίκτυο Σηλεσκοπίας Νετρίνων KM3NeT National Network for Neutrino Telescopy KM3NeT ΜΑΡΣΙΟ 2009 / MARCH 2009 1 ΕΝΟΤΗΤΑ. Α 2 Ε ΕΝΟΣΗΣΑ. Α 3 Έντυπο Α1: Περίληψη- rm Ακρωνύμιο Πρότασης /Acronym of the

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ

ΘΕΣΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ InstItutIonal Governance and the trustees of anatolia college ΘΕΣΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ serge hadji-mihaloglou Σέργιος Χατζημιχάλογλου The Front Gate Gift

Διαβάστε περισσότερα

RESEARCH OF THE TOURIST SATISFACTION OF KEFALLONIA ISLAND

RESEARCH OF THE TOURIST SATISFACTION OF KEFALLONIA ISLAND RESEARCH OF THE TOURIST SATISFACTION OF KEFALLONIA ISLAND Dimitris G. Lagos University of the Aegean Chios, Greece e-mail: D.lagos@aegean.gr Evangelia D. Parisi University of the Aegean Chios, Greece e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Bio & Abstract Book 2 Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Σας καλωσορίζω στο 1 ο Hellenic Forum for Science, Technology and Innovation, το οποίο φιλοδοξεί να καταστήσει τον «Δημόκριτο» κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing a Greek Language Stemmer - Efficiency and Accuracy Improvements. Spyridon Saroukos

Enhancing a Greek Language Stemmer - Efficiency and Accuracy Improvements. Spyridon Saroukos Enhancing a Greek Language Stemmer - Efficiency and Accuracy Improvements Spyridon Saroukos University of Tampere Department of Computer Sciences Computer Science M.Sc. thesis Supervisor: Eleni Berki July

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

ACS Athens Stavros Niarchos Foundation Learning Center AFTER SCHOOL PROGRAM ELEMENTARY SCHOOL

ACS Athens Stavros Niarchos Foundation Learning Center AFTER SCHOOL PROGRAM ELEMENTARY SCHOOL ACS Athens Stavros Niarchos Foundation Learning Center AFTER SCHOOL PROGRAM ELEMENTARY SCHOOL The After School Program is a program which extends beyond the school day and provides a supportive environment

Διαβάστε περισσότερα

Archdiocesan Council Gives Total Support on Lynn Issue

Archdiocesan Council Gives Total Support on Lynn Issue MAY 2011 Vol. 76 No. 1265 www.observer.goarch.org e-mail: observer@goarch.org $1.00 AHEPA, IOCC Aid Victims of Deadly Storms, Tornadoes WASHINGTON-BALTIMORE The devastating storms that wreaked havoc across

Διαβάστε περισσότερα

Is Husband of One Wife in 1 Timothy 3:2 Gender-Specific? Clinton Wahlen, Ph.D. Theology of Ordination Study Committee Columbia, Md.

Is Husband of One Wife in 1 Timothy 3:2 Gender-Specific? Clinton Wahlen, Ph.D. Theology of Ordination Study Committee Columbia, Md. 0 0 0 Is Husand of One Wife in Timothy : Gender-Specific? Clinton Wahlen, Ph.D. Theology of Ordination Study Committee Columia, Md. January, 0 Introduction From Clarity to Uncertainty Limiting Bilical

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Septuagint

Notes on the Septuagint by R. Grant Jones, Ph.D. July 2000 Revised and Converted to Adobe Acrobat Format February 2006 The author can be reached via e-mail at ignatios_antioch@hotmail.com. Copyright 2000, 2006, R. Grant Jones.

Διαβάστε περισσότερα

Ecumenical Patriarch Bartholomew Celebrates 20 th Anniversary

Ecumenical Patriarch Bartholomew Celebrates 20 th Anniversary NOVEMBER 2011 Vol. 76 No. 1270 www.observer.goarch.org e-mail: observer@goarch.org $1.00 Ecumenical Patriarch Bartholomew Celebrates 20 th Anniversary Nearly 500 persons joined Ecumenical Patriarch Bartholomew

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα