«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»"

Transcript

1 ΥΑΡΟΘΟΠΔΗΟ ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ Σμήμα Δπιζηήμηρ Γιαιηολογίαρ Γιαηποθήρ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» Θλινική Γιαηποθή Γιαηποθή & Άζκηζη Γιαηποθή & Γημόζια Τγεία [2012] Δ Ι. Β Δ Λ Η Ε Δ Ι Ο Τ 70, Θ Α Ι Ι Η Θ Δ Α, 17671

2 Σο Ππόγπαμμα Κεηαπηςσιακών ποςδών ζηην «Δθαπμοζμένη Γιαιηολογία-Γιαηποθή» ην Σκήκα Δπηζηήκεο Γηαηηνινγίαο - Γηαηξνθήο ηνπ Υαξνθνπείνπ Παλεπηζηεκίνπ ιεηηνπξγεί από ην αθαδεκατθό έηνο Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ (Π.Κ..) κε ηίηιν «Δθαπμοζμένη Γιαιηολογία- Γιαηποθή» (Λ. 3685/2008). ηα ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηνπ έρνπλ απνθνηηήζεη πεξηζζόηεξνη από 300 επηζηήκνλεο θαη 40 έρνπλ αλαθεξπρζεί ζε δηδάθηνξεο. Οη πεξηζζόηεξνη από ηνπο απόθνηηνπο έρνπλ θαηαιάβεη επίιεθηεο ζέζεηο ζην δεκόζην θαη ηνλ ηδησηηθό ηνκέα, ζε λνζνθνκεία, νξγαληζκνύο θαη θνξείο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο πξόιεςεο ηεο δεκόζηαο πγείαο, ζηελ θνηλόηεηα, ζηε βαζηθή εθπαίδεπζε, αιιά θαη ζε αθαδεκατθά ηδξύκαηα θαη εξεπλεηηθά ηλζηηηνύηα. Σο Π.Κ.. απεςθύνεηαι ζε πηπρηνύρνπο Σκεκάησλ ΑΔΗ & ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο: Γιαιηολογίας Γιαηροθής, Δπιζηήμης Τροθίμων, Ιαηρικής, Νοζηλεσηικής, Κηηνιαηρικής, Οδονηιαηρικής, Μαιεσηικής, Δπιζηήμης Αθληηιζμού, Βιολογίας, Φημείας, Βιοτημείας, Γημόζιας Υγείας, Γεωπονικής Δπιζηήμης, Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας, Χστολογίας, Φσζικοθεραπείας, Παιδαγωγικών Σποσδών, θ.α. Σο Π.Κ.. αποζκοπεί: ζηελ θαηάξηηζε εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκόλσλ ηθαλώλ λα ζρεδηάδνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη δηαηξνθηθέο παξεκβάζεηο ζε αηνκηθό ή/θαη νκαδηθό επίπεδν, κε πξννξηζκό λα θαιύςνπλ αλάγθεο ζε ζηειερηαθό δπλακηθό δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ θνξέσλ, ζηελ αλάπηπμε πςεινύ επηπέδνπ έξεπλαο ησλ θνηηεηώλ, με ηη σπημαηοδόηηζη αςηήρ από πόποςρ ηος Ππογπάμμαηορ, ζηελ παξαγσγή θαη πξναγσγή νέαρ γνώζηρ, ζηελ ανάδειξη ηηρ Απιζηείαρ, ρνξεγώληαο βξαβεία ζηνπο δηαθξηζέληεο θνηηεηέο, ζηε δηαξθή ζηήξημε ησλ απνθνίησλ, κέζσ ηνπ γξαθείνπ ηαδηνδξνκίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Κέζα από ένα ζύγσπονο εκπαιδεςηικό ππόγπαμμα και αξιοποιώνηαρ ηεσνικέρ ςποδομέρ αζύγσπονηρ (εξ αποζηάζεωρ) εκπαίδεςζηρ, ηο Π.Κ.. ζηοσεύει: ζηε δηακόξθσζε πιαηζίνπ εξεπλεηηθήο θαη δηδαθηηθήο ζπλεξγαζίαο κε Παλεπηζηεκηαθά Ηδξύκαηα θαη άιινπο Φνξείο, ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό. o Χο απνηέιεζκα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο, ζημανηικόρ απιθμόρ ηων διδαζκόνηων πποέπσεηαι από Πανεπιζηήμια ηηρ Ελλάδαρ και ηος εξωηεπικού, καθώρ επίζηρ και από δημόζιοςρ ή ιδιωηικούρ θοπείρ και Οπγανιζμούρ. ζηελ ελίζρπζε ηων μεηακινήζεων θοιηηηών θαζώο θαη δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ, ζε εξεπλεηηθά θέληξα ή Παλεπηζηήκηα ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνύ, γηα ηε δηεμαγσγή έξεπλαο θαη γηα ζπκκεηνρέο ζε ζπλέδξηα, ζηελ πποβολή ηος επεςνηηικού έπγος ηων θοιηηηών ζε δηεζλή θαη ειιεληθά ζπλέδξηα, ζηα νπνία νη θνηηεηέο θαινύληαη λα παξνπζηάζνπλ ηηο εξεπλεηηθέο ηνπο εξγαζίεο.

3 Σν Ππόγπαμμα Κεηαπηςσιακών ποςδών απνλέκεη: α) Κεηαπηςσιακό Γίπλωμα Διδίκεςζηρ (Κ.Γ.Δ.) β) Γιδακηοπικό Γίπλωμα (Γ.Γ.) Μεηαπηςσιακό Δίπλωμα Ειδίκεςζηρ (Μ.Δ.Ε.) Σν Πξόγξακκα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα γηα Κεηαπηπρηαθέο πνπδέο πλήποςρ και μεπικήρ θοίηηζηρ. Σν Π.Κ.. Πλήποςρ Φοίηηζηρ νινθιεξώλεηαη ζε θαη ειάρηζην 1,5 έηε, απαηηεί θαζεκεξηλή παξαθνινύζεζε, επηηπρή εμέηαζε ελλέα καζεκάησλ θαη εθπόλεζε κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο. Σν Π.Κ.. Κεπικήρ Φοίηηζηρ νινθιεξώλεηαη ζε θαη ειάρηζην 2,5 έηε. Απεπζύλεηαη, θπξίσο, ζε εξγαδόκελνπο, ζε άηνκα πνπ δελ κπνξνύλ λα βξίζθνληαη ζηνπο ρώξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, π.ρ., όζνη δηακέλνπλ εθηόο ηεο πεξηνρήο ησλ Αζελώλ, θιπ. Όπσο θαη ζην πξόγξακκα Πιήξνπο θνίηεζεο απαηηείηαη ε επηηπρήο εμέηαζε ελλέα καζεκάησλ θαη ε εθπόλεζε κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο. Θαηεςθύνζειρ ΠΚ: Θλινική Γιαηποθή, ε νπνία απνζθνπεί ζην λα εθπαηδεύζεη ηνπο θνηηεηέο ζην αληηθείκελν ηεο θιηληθήο δηαηηνινγίαο θαη λα ηνπο δώζεη ηε δπλαηόηεηα, αλαιόγσο ησλ βαζηθώλ ηνπο ζπνπδώλ, ζηειέρσζεο ησλ θέληξσλ παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο (λνζνθνκεία, θιηληθέο, θέληξα πγείαο, ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο), ησλ θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ πξσηνβάζκηα πξόιεςε πγείαο ζηελ θνηλόηεηα (παηδηθνί ζηαζκνί, ζρνιεία, ΘΑΠΖ, θιπ.), θαζώο θαη ζην βηνκεραληθό θιάδν ησλ ηξνθίκσλ, κε επηζηεκνληθό δπλακηθό εηδηθεπκέλν ζηα αληηθείκελα ηεο δηαηξνθήο. Γιαηποθή και Άζκηζη, ε νπνία απνζθνπεί ζην λα εθπαηδεύζεη ηνπο θνηηεηέο ζηα αληηθείκελα ηεο θιηληθήο δηαηξνθήο, κε έκθαζε ζηε δηαηξνθή αζιεηώλ θαη γεληθόηεξα αζινπκέλσλ. Ζ θαηάξηηζε εηδηθώλ επηζηεκόλσλ ζηα ζέκαηα απηήο ηεο θαηεύζπλζεο ζα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο δηαηξνθηθήο θαηάζηαζεο αζινπκέλσλ θάζε επηπέδνπ, από εξαζηηέρλεο έσο θαη πξσηαζιεηέο θαη θάζε ειηθίαο. ηόρνο είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ησλ ππεύζπλσλ ησλ εζληθώλ νκάδσλ, πξνπνλεηώλ θαη γπκλαζηώλ ζηα ζέκαηα δηαηξνθηθήο θαηάζηαζεο θαη ηε κεζνδνινγία ηεο δηαηξνθηθήο αμηνιόγεζεο ησλ αζινύκελσλ. Οη απόθνηηνη ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα, αλαιόγσο ησλ βαζηθώλ ηνπο ζπνπδώλ, ζηειέρσζεο αζιεηηθώλ ζσκαηείσλ, γπκλαζηεξίσλ, θέληξσλ παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο (λνζνθνκεία, θιηληθέο, θέληξα απνθαηάζηαζεο) θαη άιισλ ηδησηηθώλ επηρεηξήζεσλ, θαζώο θαη θνξέσλ κε δξαζηεξηόηεηεο ζηελ πξσηνβάζκηα πξόιεςε πγείαο. Γιαηποθή και Γημόζια Τγεία, ε νπνία απνζθνπεί ζην λα εθπαηδεύζεη ηνπο θνηηεηέο ζηα αληηθείκελα ηεο θιηληθήο δηαηξνθήο, κε έκθαζε ζην ξόιν ηεο δηαηξνθήο θαη ησλ ηξνθίκσλ ζηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνύ. Οη απόθνηηνη, αλαιόγσο ησλ βαζηθώλ ηνπο ζπνπδώλ, ζα κπνξνύλ λα αζρνιεζνύλ κε ηε δηαηξνθηθή αγσγή πγηώλ θαη αζζελώλ αηόκσλ θαη νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνύ, κε ηε δηαηξνθηθή αγσγή ζηελ θνηλόηεηα θαη εηδηθόηεξα ζηελ εθπαίδεπζε (παηδηθνί ζηαζκνί, ζρνιεία, εηδηθά εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα), ζε ΘΑΠΖ, δήκνπο θαη λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο, κε ηελ θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ δηαηξνθηθήο αγσγήο κέζσ ησλ θνξέσλ πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα πξόιεςε πγείαο, θαζώο θαη ζηε βηνκεραλία θαη ηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ.

4 Γιδακηοπικό Γίπλωμα Σν Π.Κ.. απνλέκεη Γηδαθηνξηθό Γίπισκα ζε ηνκείο πνπ εκπίπηνπλ ζην επξύηεξν γλσζηηθό πεδίν ηεο «Δθαξκνζκέλεο Γηαηηνινγίαο - Γηαηξνθήο». Ζ ρξνληθή δηάξθεηα εθπόλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε ησλ ηξηώλ (3) εηώλ. Πεπιζζόηεπερ Πληποθοπίερ κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε: - ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Γηαηηνινγίαο Γηαηξνθήο - ηνλ Οδηγό ποςδών ηνπ Πξνγξάκκαηνο Κεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Γπαμμαηεία Ππογπάμμαηορ Κεηαπηςσιακών ποςδών Λέν θηήξην, Γξαθείν 3.3. Πιεξνθνξίεο: Διέλε νθνύ Σει.: , fax: Πίνακαρ Καθημάηων Πλήποςρ Φοίηηζηρ ΩΡΔ ΓΚ ECTS Α Δξαμήνο ΔΓ.Γ.Π.100 Βηνζηαηηζηηθή-Κεζνδνινγία Έξεπλαο ΔΓ.Γ.Π.101 Δηδηθά Θέκαηα Βηνρεκείαο ΔΓ.Γ.Π.102 Δηδηθά Θέκαηα Κεηαβνιηζκνύ ηεο Γηαηξνθήο ΔΓ.Γ.Π.103 ύγρξνλα Θέκαηα Γηαηξνθήο ΔΓ.Γ.Π.100 Βηνζηαηηζηηθή-Κεζνδνινγία Έξεπλαο ΔΓ.Γ.Π.104 Δηδηθά Θέκαηα Βηνρεκείαο θαη Κεηαβνιηζκνύ ηεο Γηαηξνθήο ΔΓ.Γ.Π.105 Δξγνθπζηνινγία ΔΓ.Γ.Π.103 ύγρξνλα Θέκαηα Γηαηξνθήο ΔΓ.Γ.Π.100 Βηνζηαηηζηηθή-Κεζνδνινγία Έξεπλαο ΔΓ.Γ.Π.104 Δηδηθά Θέκαηα Βηνρεκείαο θαη Κεηαβνιηζκνύ ηεο Γηαηξνθήο ΔΓ.Γ.Π.106 Δπηδεκηνινγία ηεο Γηαηξνθήο ΔΓ.Γ.Π.103 ύγρξνλα Θέκαηα Γηαηξνθήο Β Δξάμηνο ΔΓ.Γ.Π.200 Δηδηθά Θέκαηα Θιηληθήο Γηαηξνθήο Δλειίθσλ ΔΓ.Γ.Π.201 Δηδηθά Θέκαηα Θιηληθήο Γηαηξνθήο Παηδηώλ θαη Δθήβσλ Γύν θαη επηινγή ππνρξεσηηθά καζήκαηα από ηνλ θαηάινγν ησλ καζεκάησλ ηνπ Β Δμακήλνπ ΔΓ.Γ.Π.202 Δξγνβηνρεκεία θαη Κεηαβνιηζκόο ΔΓ.Γ.Π.203 Γηαηξνθηθή Αγσγή Αζινπκέλσλ Γύν θαη επηινγή ππνρξεσηηθό κάζεκα από ηνλ θαηάινγν ησλ καζεκάησλ ηνπ Β Δμακήλνπ ΔΓ.Γ.Π.204 Γηαηξνθή θαη Πεξηβάιινλ ΔΓ.Γ.Π.205 Πνηόηεηα θαη Αζθάιεηα Σξνθίκσλ Γύν θαη επηινγή ππνρξεσηηθά καζήκαηα από ηνλ θαηάινγν ησλ καζεκάησλ ηνπ Β Δμακήλνπ Θαηάλογορ καη επιλογήν ςποσπεωηικών μαθημάηων Β Δξαμήνος ΔΓ.Γ.Π.206 Αιιειεπηδξάζεηο γνληδίσλ θαη δηαηξνθήο ΔΓ.Γ.Π.207 Γηαηξνθή θαη Άζθεζε ζηε Ρύζκηζε σκαηηθνύ Βάξνπο ΔΓ.Γ.Π.208 Φπρνινγία πκπεξηθνξάο ΔΓ.Γ.Π.209 Δξγνκεηξία ΔΓ.Γ.Π.210 Γηαηξνθηθέο Παξεκβάζεηο ζε Οκάδεο ΔΓ.Γ.Π.211 Άζθεζε θαη Τγεία (Δπίδξαζε Πξνγξακκάησλ Άζθεζεο ζηε Θεξαπεία θαη Απνθαηάζηαζε Λνζεκάησλ) ΔΓ.Γ.Π.212 Δηδηθά Θέκαηα Γηαηξνθήο 3 4 8

5 Γ Δξάμηνο Όλερ οι καηεςθύνζειρ Ένα καη επιλογή σποτρεωηικό μάθημα από ηον καηάλογο ηων μαθημάηων ΔΓ.Γ.Π.300 Γηαηξνθή γηα Πξσηαζιεηηζκό ΔΓ.Γ.Π.301 Θαηλνηνκηθά Σξόθηκα ΔΓ.Γ.Π.302 Πνιηηηθέο Γηαηξνθήο θαη Γεκόζηα Τγεία ΔΓ.Γ.Π.303 Δηδηθά Θέκαηα Γηαηξνθήο Όιεο νη θαηεπζύλζεηο ΔΓ.Γ. 400 Κεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Κεπικήρ Φοίηηζηρ ΩΡΔ ΓΚ ECTS 1o Έηορ ποςδών ΔΓ.Γ.Κ.100 Βηνζηαηηζηηθή-Κεζνδνινγία Έξεπλαο ΔΓ.Γ.Κ.101 Δηδηθά Θέκαηα Βηνρεκείαο ΔΓ.Γ.Κ.102 Δηδηθά Θέκαηα Κεηαβνιηζκνύ ηεο Γηαηξνθήο ΔΓ.Γ.Κ.103 ύγρξνλα Θέκαηα Γηαηξνθήο ΔΓ.Γ.Κ.200 Δηδηθά Θέκαηα Θιηληθήο Γηαηξνθήο Δλειίθσλ ΔΓ.Γ.Κ.100 Βηνζηαηηζηηθή-Κεζνδνινγία Έξεπλαο ΔΓ.Γ.Κ.104 Δηδηθά Θέκαηα Βηνρεκείαο θαη Κεηαβνιηζκνύ ηεο Γηαηξνθήο ΔΓ.Γ.Κ.105 Δξγνθπζηνινγία ΔΓ.Γ.Κ.103 ύγρξνλα Θέκαηα Γηαηξνθήο ΔΓ.Γ.Κ.203 Γηαηξνθηθή Αγσγή Αζινπκέλσλ ΔΓ.Γ.Κ.100 Βηνζηαηηζηηθή-Κεζνδνινγία Έξεπλαο ΔΓ.Γ.Κ.104 Δηδηθά Θέκαηα Βηνρεκείαο θαη Κεηαβνιηζκνύ ηεο Γηαηξνθήο ΔΓ.Γ.Κ.106 Δπηδεκηνινγία ηεο Γηαηξνθήο ΔΓ.Γ.Κ.103 ύγρξνλα Θέκαηα Γηαηξνθήο ΔΓ.Γ.Κ.204 Γηαηξνθή θαη Πεξηβάιινλ ο Έηορ ποςδών ΔΓ.Γ.Κ.205 Δηδηθά Θέκαηα Θιηληθήο Γηαηξνθήο Παηδηώλ θαη Δθήβσλ Σξία θαη επηινγή ππνρξεσηηθά καζήκαηα από ηνλ θαηάινγν ησλ καζεκάησλ ηνπ 2 νπ έηνπο ΔΓ.Γ.Κ.202 Δξγνβηνρεκεία θαη Κεηαβνιηζκόο Σξία θαη επηινγή ππνρξεσηηθά καζήκαηα από ηνλ θαηάινγν ησλ καζεκάησλ ηνπ 2 νπ έηνπο ΔΓ.Γ.Κ.205 Πνηόηεηα θαη Αζθάιεηα Σξνθίκσλ Σξία θαη επηινγή ππνρξεσηηθά καζήκαηα από ηνλ θαηάινγν ησλ καζεκάησλ ηνπ 2 νπ έηνπο Θαηάινγνο θαη επηινγήλ ππνρξεσηηθώλ καζεκάησλ 2 νπ Έηνπο ΔΓ.Γ.Κ.206 Αιιειεπηδξάζεηο γνληδίσλ θαη δηαηξνθήο ΔΓ.Γ.Κ.207 Γηαηξνθή θαη Άζθεζε ζηε Ρύζκηζε σκαηηθνύ Βάξνπο ΔΓ.Γ.Κ.208 Φπρνινγία πκπεξηθνξάο ΔΓ.Γ.Κ.209 Δξγνκεηξία ΔΓ.Γ.Κ.210 Γηαηξνθηθέο Παξεκβάζεηο ζε Οκάδεο ΔΓ.Γ.Κ.211 Άζθεζε θαη Τγεία (Δπίδξαζε Πξνγξακκάησλ Άζθεζεο ζηε Θεξαπεία θαη Απνθαηάζηαζε Λνζεκάησλ) ΔΓ.Γ.Κ.212 Δηδηθά Θέκαηα Γηαηξνθήο ΔΓ.Γ.Κ.300 Γηαηξνθή γηα Πξσηαζιεηηζκό ΔΓ.Γ.Κ.301 Θαηλνηνκηθά Σξόθηκα ΔΓ.Γ.Κ.302 Πνιηηηθέο Γηαηξνθήο θαη Γεκόζηα Τγεία ν Δμάκελν Όιεο νη θαηεπζύλζεηο ΔΓ.Γ. 400 Κεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή 12 40

6 ΥΑΡΟΘΟΠΔΗΟ ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ ΣΚΖΚΑ ΔΠΗΣΖΚΖ ΓΗΑΗΣΟΙΟΓΗΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΚΔΣΑΠΣΤΥΗΑΘΧΛ ΠΟΤΓΧΛ «ΔΦΑΡΚΟΚΔΛΖ ΓΗΑΗΣΟΙΟΓΗΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ» ΔΙ. ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 70, ΑΘΖΛΑ, ΣΖΙ , FAX ΧΑΧΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2011-2012

ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2011-2012 ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2011-2012 Οθηώβρηος 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΓΑΛΛΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΓΛΩΩΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΚΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γεληθέο δηαηάμεηο Σν Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Α OΦΘΑΛΜOΛOΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ AΡΗΣOΣΔΛΔΗOΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗOΤ ΘΔΑΛOΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Kαζεγεηήο Παλαγηώηεο Oηθνλνκίδεο

Α OΦΘΑΛΜOΛOΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ AΡΗΣOΣΔΛΔΗOΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗOΤ ΘΔΑΛOΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Kαζεγεηήο Παλαγηώηεο Oηθνλνκίδεο Α OΦΘΑΛΜOΛOΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ AΡΗΣOΣΔΛΔΗOΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗOΤ ΘΔΑΛOΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Kαζεγεηήο Παλαγηώηεο Oηθνλνκίδεο OΡΓΑΝΩΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 2015 ΠΡΟΛΟΓΟ Aπό ηελ αλάιεςε ηεο δηεύζπλζεο ηεο Kιηληθήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗ Η ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗ ΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗ Η ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗ ΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B.A.) ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Γηεπζύλνπζα: Διέλε Καηζαξνύ, Δπίθ. Καζεγήηξηα Παηδαγσγηθήο ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2013 1 1) Ιζηνξηθό Σν Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ

Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΗ ΑΓΧΓΗ-ΠΣΤΥΙΟ ΜΑΣΕΡ ηόσορ Σν κεηαπηπρηαθό απηό πξόγξακκα πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ζε εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ βαζκίδσλ, αιιά θαη ζε ζπλαθείο επαγγεικαηίεο, λα πξνρσξήζνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ Eλεκεξσηηθό Φύιιν Mαζήκαηνο Oθζαικνινγίαο 2014-2015 Γηεπζπληήο Κιηληθήο: Π. Οηθνλνκίδεο, Καζεγεηήο Τπεύζπλνη εθπαίδεπζεο: Πξνπηπρηαθή: Β. Καξακπαηάθεο, Π. Οηθνλνκίδεο Πξνπηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΦEIO ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΧΝ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ

ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΦEIO ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΧΝ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΦEIO ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΧΝ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΡΑΔΧΝ 2013 Πεπιγπαθή Γπαθείος Σν Γξαθείν Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο θαη Φπρνζεξαπεπηηθώλ Παξεκβάζεσλ ππάγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος Γπαθείο Διαζύνδεζηρ A.Τ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκηρ 3 ωνηαξη οδηγοω: Δκκαλνπήι Γαξνπθάιινπ Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο ΑΣΔΗ-Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή ζηο έπγο ORTHO-eMAN (A webbased e-training platform for Extended Human Motion Investigation in Orthopedics) Ποιοι είμαζηε?

Ειζαγωγή ζηο έπγο ORTHO-eMAN (A webbased e-training platform for Extended Human Motion Investigation in Orthopedics) Ποιοι είμαζηε? ISSUE 1 Ειζαγωγή ζηο έργο ORTHO-eMAN.1 Ποιοι είμαζηε.....1 Τι είναι ηο ORTHO-eMAN....4 Τι θέλουμε να κάνουμε;... 4 Εναρκηήρια ζυνάνηηζη ηου ORTHO-eMAN......5 Τα ενημερωηικά δεληία....6 YEAR 2012 ORTHOnewsletter

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΠΣΤΦΙΟΤΦΟΤ ΟΠΣΙΚΗ & ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ

ΟΔΗΓΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΠΣΤΦΙΟΤΦΟΤ ΟΠΣΙΚΗ & ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ ΟΔΗΓΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΠΣΤΦΙΟΤΦΟΤ ΟΠΣΙΚΗ & ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ ΑΘΗΝΑ, 2008 ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΟΠΣΗΚΟΤ - ΟΠΣΟΜΔΣΡΖ. 2 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ... 2 ΠΡΟΛΟΓΟ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ... 5 1.1 Αληηθείκελν ζπνπδψλ...

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006

Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006 ΠΡΟΛΟΓΟ Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, που

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ Α.Κ.Ρ. 109/2005 Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ [1] Σν ζέκα ηεο πξόζζεηεο επηβάξπλζεο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003)

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003) ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003) Γηεπζπληήο: Μίιηνο Λεηβαδίηεο, Καζεγεηήο Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ ΤΝΣΑΚΣΡΗΑ ΟΓΖΓΟΤ Γπ. Ηυάννα ΣΕΟΝΗΥΑΚΖ Καθηγήηπια Δπγοθεπαπείαρ ΑΘΖΝΑ 2007 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ελ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΟΤΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ «ςγκπιηική Μελέηη ηος Σμήμαηορ Μοςζικήρ Δπιζηήμηρ και Σέσνηρ ηος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ με ππόηςπα μοςζικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 Ηαλνπάξηνο 2012 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ... 4 3. ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΑΣΡΑ, ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ.. ΡΙΟ ΣΗΛ: 2610/969986 FAX: 2610/996265

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ Δξγαζηαθόο ρώξνο θαη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο-παξάγνληεο πγείαο, Γηαηξνθή θαη εθθπιηζηηθέο αζζέλεηεο, Γηαηξνθή θαη ρξόληα λνζήκαηα, Ο ξόινο ησλ ιεηηνπξγηθώλ θαη ησλ θαηλνθαλώλ ηξνθίκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΩΛ ΔΛΝΞΙΩΛ ΓΛΑΚΔΩΛ

Ζ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΩΛ ΔΛΝΞΙΩΛ ΓΛΑΚΔΩΛ Ζ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΩΛ ΔΛΝΞΙΩΛ ΓΛΑΚΔΩΛ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΓΔΛΗΘΑ Ζ ΦΝΗΡΖΠΖ ΠΡΖ ΠΠΑΠ Ζ ΦΝΗΡΖΠΖ ΠΡΖΛ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ ΡΖΠ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΠΞΝΓΔΠ ΔΗΓΗΘΔΠΖΠ ΠΞΝΓΔΠ ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖΠ ΝΗ ΚΝΛΑΓΔΠ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΙΟΤΛΙΟ 2008 Πίνακαρ πεπιεσομένυν Ππόλογορ... 3 Πεξίιεςε 1. Πξφγξακκα πνπδψλ 8 2. Γιδακηικό έπγο..14 3. Δπεςνηηικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΔΠΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΔΠΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ www.asperger.gr Κσλζηαληηλνππόιεσο 29 155.62 Φνιαξγόο Τει. 210.6535666 info@asperger.gr Σπλεκ. 2 Υνιαξγφο, 7 Απξηιίνπ 2008 Α.Π. 1744/18-2-10 ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΔΠΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Δλ όςεη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ. Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ. Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Σκήκα Πιαζηηθώλ Σερλώλ θαη Δπηζηεκώλ ηεο Σέρλεο. Γλσζηηθό αληηθείκελν: «Δηθαζηηθέο Σέρλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ. Μεραληθνύ. Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ. πληάθηεο

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ. Μεραληθνύ. Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ. πληάθηεο ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ Μεραληθνύ Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ πληάθηεο Έιιελαο Ησάλλεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Μεηζάξαο Άγγεινο Δηδηθό Σερληθό Πξνζσπηθό Οθηώβξηνο 2007 2 Πξόινγνο Ζ ζχληαμε ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα