ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 6185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 112 Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α 174), «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4210/2013 (Α 254), του άρθρου 55 του ν. 4238/2014 (Α 38), του άρθρου 46 του ν. 4250/2014 (Α 74) και του άρθρου 7 του ν. 4275/2014 (Α 149). β. Του άρθρου 17 του ν. 4186/2013 (Α 193) «Αναδιάρ θρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». γ. Του άρθρου 17 του ν. 4179/2013 (Α 175) «Απλούστευ ση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικό τητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις». δ. Του άρθρου 4 του ν. 4109/2013 (Α 16) «Κατάργη ση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». ε. Του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (Α 180) «Τροποποί ηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυ γίανση. Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 148 του ν. 4070/2012 (Α 82) και του άρθρου 14 του Ν. 4179/2013 (Α 175) στ. Του άρθρου 35, παρ. 4 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδο τικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρό θεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » (Α 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 254). ζ. Του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυ βέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέ τησης» (Α 34). η. Του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστή ματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημο σιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α 210). θ. Της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α 107 Α)». ι. Του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι κητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». ια. Του ν. 3270/2004 (Α 174) «Αρμοδιότητες του Υπουρ γείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού». ιβ. Του ν. 2160/1993 (Α 118) «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις». ιγ. Της υποπαραγράφου ΙΔ2 της Παραγράφου ΙΔ του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (Α 85). ιδ. Του Ν. 4276/2014 (Α 155) «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστι κών Υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις». ιε. Του π.δ/τος 313/2001 (Α 211) «Μεταφορά αρμοδιοτή των από τον Ε.Ο. Τ., στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στις Περιφέρειες, σύσταση υπηρεσιών και θέσεων προσω πικού στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού και στις Περι φέρειες, μεταφορά πόρων και ρύθμιση των αναγκαίων λεπτομερειών». ιστ. Του π.δ/τος 86/2012 (Α 141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». ιζ. Του άρθρου 6 του π.δ/τος 85/2012 (Α 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως ισχύει. ιη. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α 98). 2. Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ πουργών» (153 Α ). 3. Την υπ αριθμ. Υ278/ απόφαση του Πρω θυπουργού (Β 937) «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών». 4. Την υπ αριθμ. Υ301/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουρ γείων (Β 1594).

2 6186 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5. Την υπ αριθμ. Υ48/ απόφαση του Πρωθυπουρ γού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (2105 Β ). 6. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται επιπλέον ετήσια δαπάνη σε βά ρος του κρατικού προϋπολογισμού. 7. Τις από 1/3/2013, 26/11/2013 και 27/3/2014 αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορούν σε μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργεί ου Τουρισμού. 8. Την υπ αριθμ. 162/2014 Γνωμοδότηση του Συμβου λίου της Επικρατείας με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Τουρισμού, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αποστολή Υπουργείου Τουρισμού, Σύσταση και Διάρθρωση Υπηρεσιών Άρθρο 1 Αποστολή Υπουργείου Τουρισμού Αποστολή του Υπουργείου Τουρισμού είναι: α. Ο προγραμματισμός και η χάραξη της τουριστικής πολιτικής, ο σχεδιασμός της τουριστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής και η διαμόρφωση και προώθηση των αναγκαίων θεσμικών και λοιπών ρυθμίσεων, β. Η συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία για την εναρμόνιση των πολιτικών που επηρεάζουν τον του ρισμό και το συντονισμό των δράσεων, με σκοπό την υποβοήθηση της τουριστικής ανάπτυξης, την διαμόρ φωση ασφαλούς περιβάλλοντος για ανάληψη επενδυ τικών πρωτοβουλιών στον κλάδο και τη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού της Χώρας. γ. Η εκπροσώπηση της Χώρας στους διεθνείς οργα νισμούς και στις διακρατικές σχέσεις που αφορούν τον τουρισμό, η σύναψη διεθνών συμβάσεων που αναφέ ρονται στον τουριστικό τομέα και διμερών συμφωνιών τουριστικής συνεργασίας Άρθρο 2 Διάρθρωση Υπηρεσιών Το Υπουργείο Τουρισμού διαρθρώνεται ως ακολού θως: Α)Κεντρική Υπηρεσία α) Γραφείο Υπουργού β) Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού γ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Τουρισμού δ)γενική Διεύθυνση Οικονομικών Διοικητικών Υπη ρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ε) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, υπα γόμενο στον Υπουργό στ) Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, υπα γόμενο στον Υπουργό ζ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, αυτοτελές Τμήμα υπαγόμενο απευθείας στον Υπουργό. Β. Στο Υπουργείο Τουρισμού υπάγεται και η Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, η οποία διαρθρώνεται ως ακολούθως: α) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης. β) Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής. γ) Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων. δ) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΣΠΑ. Για την οργά νωση και λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2860/2000 και του Ν. 3614/2007. Γ. Στο Υπουργείο Τουρισμού λειτουργούν επίσης σύμ φωνα με τις κείμενες διατάξεις: α. Γραφείο Νομικού Συμβούλου. β. Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου γ. Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου δ. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, υπαγόμενο στον Υπουργό Δ. Περιφερειακές Υπηρεσίες Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού είναι: α) Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ), του άρθρου 19 του παρόντος οι οποίες υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής β) Οι κατά το άρθρο 4 του ν. 4109/2013 εκπαιδευτικές μονάδες, οι οποίες υπάγονται απευθείας στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης, ως ακολούθως: βα) Η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ. Τ.ΕΡ.) και η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευ σης Κρήτης (Α.Σ. Τ.Ε.Κ), οι οποίες αποτελούν Διευθύν σεις χωρίς εσωτερική διάρθρωση. ββ) Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) του ν. 4186/2013, οι οποίες αποτελούν Διευθύνσεις χωρίς εσωτερική διάρθρωση. βγ) Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ν. 4186/2013, τα οποία αποτελούν Διευθύνσεις χωρίς εσωτερική διάρθρωση. βδ) Οι Σχολές Ξεναγών Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Κέρ κυρας και Ηρακλείου Κρήτης οι οποίες αποτελούν αυ τοτελή Γραφεία υπαγόμενα ως εξής: Η Σχολή Ξεναγών Αθήνας στη Διεύθυνση Τουριστι κής Εκπαίδευσης Η Σχολή Ξεναγών Κέρκυρας στο ΙΕΚ Κέρκυρας Η Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης στο ΙΕΚ Θεσσα λονίκης και Η Σχολή Ξεναγών Κρήτης στο ΙΕΚ Ηρακλείου Κρήτης Άρθρο 3 Πολιτικά Γραφεία και Γραφεία Γενικών Γραμματέων Τα Πολιτικά Γραφεία του Υπουργού και του Αναπλη ρωτή Υπουργού, καθώς και τα Γραφεία των Γενικών Γραμματέων επικουρούν τον Υπουργό, τον Αναπληρω τή Υπουργό και τους Γενικούς Γραμματείς αντίστοιχα κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέλεια της αλληλογραφίας τους και γενικά οργα νώνουν την επικοινωνία αυτών με τις Υπηρεσίες και το κοινό, διέπονται δε σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους από την κείμενη νομοθεσία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Στρατηγικοί Σκοποί Διάρθρωση και αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας Άρθρο 4 Στρατηγικοί σκοποί Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Οι κονομικών Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι οι εξής:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6187 (α) Βέλτιστη αξιοποίηση πόρων ετήσιου προϋπολο γισμού εντός των πλαισίων της Δημοσιονομικής Στρα τηγικής. β) Ανάλυση δεδομένων, αξιολόγηση κινδύνων και δι αμόρφωση εναλλακτικών επιλογών, βάσει ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος για την αποδοτική λειτουργία του Υπουργείου Τουρισμού. γ) Παρακολούθηση των διοικητικών μεταρρυθμίσεων και συντονισμός των υπηρεσιών για την ορθή εφαρμογή τους στο Υπουργείο Τουρισμού. δ) Σχεδιασμός εκπαιδευτικών πολιτικών και δράσεων σε βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση για την αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστι κών υπηρεσιών. ε) Βέλτιστη Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού. Άρθρο 5 Διάρθρωση Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Διοικητικών Υπη ρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συγκροτείται από τις ακόλουθες διευθύνσεις: α) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία συ γκροτείται από το Τμήμα Προϋπολογισμού και Με σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), το Τμήμα Δημοσιονομικών Αναφορών και Επο πτευόμενων Φορέων, το Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών και το Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών και Οικονομικής Διαχείρισης Κεντρικής Υπηρεσίας και Περιφερειακών Υπηρεσιών. β) Διεύθυνση Διοικητικού, η οποία συγκροτείται από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, το Τμήμα Οργάνωσης, Απλούστευσης, Ποιότητας και Ηλεκτρονι κής Διακυβέρνησης, το Τμήμα Γραμματείας Ενημέρω σης του Πολίτη και το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρι σης Υλικού Εγκαταστάσεων. γ) Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρ τισης η οποία συγκροτείται από το Τμήμα Ανώτερων Σχολών και Σχολών Ξεναγών, το Τμήμα Επαγγελματικής Κατάρτισης και το Τμήμα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας. Στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης υπάγεται απευθείας, ως αυτοτελές Γρα φείο και η Σχολή Ξεναγών Αθηνών. δ) Το αυτοτελές Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού έκτα κτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ). 2. Στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης υπάγο νται και οι εκπαιδευτικές μονάδες της περίπτωσης Δβ του άρθρου 2, η λειτουργία των οποίων ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ν. 3105/2003, όπως ισχύει. Άρθρο 6 Επιχειρησιακοί στόχοι, αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών έχει ως επιχει ρησιακό στόχο την διασφάλιση της χρηστής δημοσιο νομικής διαχείρισης του Υπουργείου και των εποπτευ όμενων φορέων του. Οι αρμοδιότητες των τμημάτων της Διεύθυνσης Οι κονομικών Υπηρεσιών κατανέμονται σε αυτά ως ακο λούθως: 1. Το τμήμα Προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ είναι αρμόδιο για: α) Τον σχεδιασμό, την κατάρτιση, την τροποποίηση και την εκτέλεση του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) των υπηρεσιών του Υπουργείου εντός των οριζόμενων χρο νικών προθεσμιών. β) Τον σχεδιασμό, την κατάρτιση, την τροποποίηση και την εκτέλεση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο σιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) του Υπουργείου. γ) Την αξιολόγηση των αναμενόμενων ή πιθανών δη μοσιονομικών επιπτώσεων κάθε πρότασης πολιτικής, προγράμματος ή δράσης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου ή της Κυβέρνησης και την παροχή γνώμης. δ) Την παρακολούθηση των στοιχείων εκτέλεσης του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού Δη μοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου, προκειμένου οι δαπάνες να καλυφθούν εντός των διαθέσιμων πιστώ σεων του Προϋπολογισμού και των εγκεκριμένων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) κονδυλίων/ ποσοστών διάθεσης. ε) Την παρακολούθηση της εναρμόνισης του Προϋπο λογισμού με το ΜΠΔΣ. στ) Την έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων φορέων σε περίπτωση που πλησιάζει η κάλυψη των ανώτατων ορίων εκτέλεσης του τακτικού προϋπολογισμού τους. ζ) Τη διατύπωση εισήγησης προς το ΓΛΚ σχετικά με αιτήματα μεταβολών του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου. η) Την παρακολούθηση της ανάληψης δεσμεύσεων, των τιμολογίων, των πληρωμών καθώς και της εξέ λιξης των δημοσιονομικών στοιχείων που απορρέουν από αυτά. θ) Την παρακολούθηση του Π.Δ.Ε σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, του ετήσιου Π.Δ.Ε, των ανώτατων ορίων και των στόχων του τριμήνου, καθώς και την αναθεώρηση του Π.Δ.Ε ανάλογα με το τι υπαγορεύουν οι καθορισμέ νες προθεσμίες. ι.) Την έκδοση αποφάσεων ορισμού υπολόγων δια χειριστών των έργων του Π.Δ.Ε για την πληρωμή των εκτελούμενων από υπηρεσίες του Υπουργείου έργων και των έργων εξουσιοδότησης εκτελούμενων με ευθύνη ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ. ια) Την επεξεργασία και την έγκριση δεσμεύσεων κα θώς και την τήρηση του Μητρώου δεσμεύσεων με τον προβλεπόμενο τρόπο. ιβ) Τη συνεργασία με το Τμήμα Δημοσιονομικών Ανα φορών και Εποπτευόμενων Φορέων για την προετοι μασία των απαιτούμενων αναλύσεων και αναφορών σχετικά με τα στοιχεία του τακτικού προϋπολογισμού, του Π.Δ.Ε και ΜΠΔΣ. ιγ) Την κοινοποίηση εγκυκλίων που σχετίζονται με την κατάρτιση, εκτέλεση, τροποποίηση του Τακτικού Προϋ πολογισμού και του Π.Δ.Ε στις υπηρεσίες του Υπουργεί ου και την παροχή των απαιτούμενων υποστηρικτικών υπηρεσιών. ιδ) Την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπο λογισμού του Υπουργείου Τουρισμού και την παροχή υποστήριξης σε θέματα Προϋπολογισμού στις περιφε ρειακές υπηρεσίες του Υπουργείου στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του ΓΛΚ. ιε) Τη συγκέντρωση των δημοσιονομικών στοιχείων από τα Μητρώα δεσμεύσεων του Τακτικού Προϋπολογι σμού, του Π.Δ.Ε των ειδικών φορέων και την καταγραφή τους στη διαδικτυακή πύλη (E portal) σε τακτική βάση. ιστ) Τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και αναφορών για το Π.Δ.Ε του Υπουργείου Τουρισμού και τη διαβίβασή τους στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

4 6188 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ιζ) Την έκδοση απόφασης ορισμού υπολόγου και Χρη ματικών Ενταλμάτων Πληρωμής (ΧΕΠ). ιη) Τον έλεγχο των οριστικών και πλήρων δικαιολο γητικών ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα και κα νονικότητα της δαπάνης και οι πληρωμές έργων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων της Κεντρικής διοίκησης σύμ φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 2. Το Τμήμα Δημοσιονομικών Αναφορών και Εποπτευ ομένων Φορέων είναι αρμόδιο για: α) Τη συγκέντρωση των δημοσιονομικών στοιχείων από τα Μητρώα δεσμεύσεων του Τακτικού Προϋπολο γισμού και του Π.Δ.Ε, των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου και την καταγραφή τους στη διαδικτυακή πύλη (E portal) σε τακτική βάση ή τον έλεγχο των κα ταγραφών των εποπτευόμενων φορέων. β) Την κατάρτιση και υποβολή των προβλεπόμενων αναφορών σχετικά με την λειτουργία των Μητρώων δεσμεύσεων και σχετικά με καθυστερημένες πληρωμές. γ) Τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και ανα φορών για τις υπηρεσίες του Υπουργείου και τους επο πτευόμενους φορείς και τη διαβίβασή τους στη Βουλή, στο ΓΛΚ και στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). δ) Τη σύνταξη μελετών, αναλύσεων και την υποβολή προτάσεων με σκοπό την τήρηση του Προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος, τα οποία απο τελούν μέρος της δημοσιονομικής στρατηγικής. ε) Την αξιολόγηση του εκτελεστικού προϋπολογισμού, με στόχο την αύξηση εσόδων, τη μείωση των δαπανών και την εν γένει χρησιμοποίηση όλων των πόρων με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. στ) Την παραγωγή, έλεγχο και επεξεργασία οικονο μικών απολογιστικών στοιχείων για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού εν όλω ή εν μέρει. ζ) Τον έλεγχο της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των υποβαλλόμενων από τους εποπτευόμενους φορείς οικονομικών στοιχείων. η) Τη συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών και Δι αχείρισης Υλικού Εγκαταστάσεων και την ανάπτυξη σχετικών οικονομικών αναφορών. θ) Την καθοδήγηση των εποπτευόμενων και άλλων φορέων για την προετοιμασία του ΜΠΔΣ, για προσχέδια προϋπολογισμού και για άλλα έγγραφα. ι) Τη διασφάλιση της έγκαιρης επεξεργασίας και κωδικοποίησης των προσχεδίων προϋπολογισμού των εποπτευόμενων και άλλων φορέων σύμφωνα με εγκυ κλίους και οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονομικών και το ΓΛΚ. ια) Τη μέριμνα για την έγκαιρη επεξεργασία, κωδικο ποίηση προτάσεων προϋπολογισμού των εποπτευόμε νων και λοιπών φορέων. ιβ) Τη μέριμνα για την ευθυγράμμιση των στόχων δημοσιονομικής πολιτικής με τους στόχους που τίθε νται μέσω των προϋπολογισμών των εποπτευόμενων φορέων. ιγ) Τη μέριμνα για την παρακολούθηση των οικονο μικών αποτελεσμάτων των εποπτευόμενων και λοιπών φορέων. ιδ) Την παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των εποπτευόμενων φορέων και την ανάλυση και επε ξεργασία των οικονομικών τους στοιχείων. ιε) Την παρακολούθηση των χορηγούμενων στους εποπτευόμενους και λοιπούς φορείς επιχορηγήσεων. ιστ) Τη μέριμνα για την έγκαιρη κοινοποίηση των εγκυ κλίων που αφορούν στην οικονομική διαχείριση των εποπτευόμενων και λοιπών φορέων. ιζ) Την παρακολούθηση των ελλειμμάτων και χρεών που εμφανίζουν οι εποπτευόμενοι φορείς σε τακτική (τριμηνιαία/μηνιαία) βάση. ιη) Την έγκριση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβου λίου του Ε.Ο. Τ. για δαπάνες άνω των πεντακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ, δυνάμει του εδ. β της παρ.7 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004. ιθ) Την έγκριση του Προϋπολογισμού (τόσο του αρ χικού όσο και των αναμορφώσεών του) των εποπτευ όμενων και λοιπών φορέων και την εποπτεία επί του λογιστικού αυτών, όπου από τις κείμενες διατάξεις αυτό προβλέπεται. κ) Τον έλεγχο και την έγκριση του απολογισμού και του ισολογισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. κα) Την έκδοση αποφάσεων για την έγκριση επιχορη γήσεων στους εποπτευόμενους φορείς. κβ) Την παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολο γισμού των εποπτευόμενων φορέων και την παροχή υποστήριξης σε αυτούς σε θέματα προϋπολογισμού στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του ΓΛΚ. 3. Το Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών είναι αρμόδιο για: α) Τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού δαπάνης μισθοδοσίας και λοιπών αμοιβών και την προώθησή τους στο Τμήμα Προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ. β) Την εποπτεία των υπολόγων χρηματικών ενταλμά των προπληρωμής μετακινήσεων εκτός έδρας. γ) Την εκκαθάριση και πληρωμή των αποδοχών και των κάθε είδους αμοιβών του προσωπικού του Υπουρ γείου σε συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών. δ) Την τήρηση του μισθολογικού Μητρώου του τακτι κού προσωπικού και την τήρηση στοιχείων για τη μι σθοδοσία του μη τακτικού προσωπικού του Υπουργείου. ε) Την παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών για τις αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, κρατήσεις κ.λπ. στ) Την πληρωμή δαπανών μετακινήσεων εκτός έδρας, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, μεταθέσεων και απο σπάσεων. ζ) Την πληρωμή φοιτητών και σπουδαστών για την πρακτική τους άσκηση σε υπηρεσίες του Υπουργείου. η) Την αποστολή των ασφαλιστικών κρατήσεων στα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και των ποσών που αφο ρούν την αποπληρωμή δανείων προς τα αντίστοιχα πιστωτικά ιδρύματα. θ) Τη μέριμνα για την είσπραξη ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων που αφορούν αποδοχές. ι) Την παροχή απαντήσεων επί θεμάτων που αφορούν στο Τμήμα. ια) Την παροχή τεκμηριωμένων απόψεων προς τα Δι οικητικά Δικαστήρια, σχετικά με διαφορές που προκύ πτουν μεταξύ υπαλλήλων και του Δημοσίου. ιβ) Την εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων σχετικά με αξιώσεις κατά του Δημοσίου που αφορούν ζητήματα αποδοχών, όπως για οικογενειακά επιδόματα, αποζημιώσεις για δεδουλευμένες αποδοχές που δεν καταβλήθηκαν, κ.λπ. 4. Το Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών και Οικονομικής Διαχείρισης Κεντρικής Υπηρεσίας και Περιφερειακών Υπηρεσιών είναι αρμόδιο για: α) Τις ετήσιες προβλέψεις αναγκαίων πιστώσεων για τη λειτουργία των περιφερειακών υπηρεσιών και την ενημέρωση του Τμήματος Προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6189 β) Την κατάρτιση μηνιαίων προβλέψεων για τις ανα γκαίες πιστώσεις και τις ταμειακές ανάγκες των περι φερειακών υπηρεσιών και την ενημέρωση του Τμήματος Προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ. γ) Τη μέριμνα για την έγκαιρη αποστολή από τις περιφερειακές υπηρεσίες στο Τμήμα Δημοσιονομικών Αναφορών και Εποπτευόμενων Φορέων των αναγκαίων στοιχείων για τις δημοσιονομικές αναφορές. δ) Την υποβολή προτάσεων στο τμήμα Προϋπολο γισμού και ΜΠΔΣ για την έκδοση Επιτροπικών Ενταλ μάτων μεταβίβασης πιστώσεων σε κάθε περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου για την κάλυψη των λειτουρ γικών αναγκών τους. ε) Την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων στις περιφε ρειακές υπηρεσίες για τη διασφάλιση της νομιμότητας στην οικονομική τους διαχείριση. στ) Την ανάληψη πιστώσεων για τις ανάγκες της κε ντρικής υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών κατά το μέρος που δεν υπάγονται σε αρμοδιότητες Β διατακτών. ζ) Την έκδοση Επιτροπικών Ενταλμάτων για μεταβίβα ση πιστώσεων στις περιφερειακές υπηρεσίες. η) Την εκκαθάριση δαπανών της κεντρικής υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών κατά το μέρος που δεν υπάγονται σε αρμοδιότητα Β διατακτών. θ) Τη διαχείριση πάγιων προκαταβολών. ι) Την εποπτεία των υπολόγων χρηματικών ενταλμά των προπληρωμής δαπανών πλην των μετακινήσεων εκτός έδρας. ια) Την εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφά σεων, σχετικών με αξιώσεις τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων κατά του Ελληνικού Δημοσίου, πλην των αξιώσεων που αναφέρονται στην περίπτωση ιβ των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Εκκαθάρισης Αποδοχών. Άρθρο 7 Επιχειρησιακοί στόχοι, αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοικητικού Η Διεύθυνση Διοικητικού έχει ως επιχειρησιακό στόχο την διασφάλιση της ορθής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και της υλικοτεχνικής υποδομής για την απο δοτική λειτουργία του Υπουργείου και την εκπλήρωση της αποστολής του. Οι αρμοδιότητες των τμημάτων της Διεύθυνσης Διοι κητικού κατανέμονται σε αυτά ως ακολούθως: 1. Το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι αρμόδιο για: α) Τη διαχείριση όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κα τάστασης του προσωπικού του Υπουργείου. β) Την τήρηση του προσωπικού Μητρώου των υπαλ λήλων του Υπουργείου και την έκδοση σχετικών πιστο ποιητικών και βεβαιώσεων. γ) Την επεξεργασία των στοιχείων της τηρούμενης βάσης δεδομένων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού του Υπουρ γείου, τον προγραμματισμό των αναγκών σε ανθρώ πινο δυναμικό και τη στελέχωση των υπηρεσιών του Υπουργείου. 2. Το Τμήμα Οργάνωσης, Απλούστευσης, Ποιότητας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι αρμόδιο για: α. Το χειρισμό θεμάτων οργάνωσης των υπηρεσιών του Υπουργείου και τη μελέτη και εισήγηση μέτρων ορ θολογικής και εκσυγχρονισμένης οργάνωσης, διάρθρω σης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες. β. Τη συγκρότηση των προβλεπόμενων συλλογικών οργάνων, ομάδων εργασίας και επιτροπών του Υπουρ γείου και τον ορισμό εκπροσώπων του Υπουργείου σε συλλογικά όργανα, ομάδες εργασίας και επιτροπές άλ λων Υπουργείων και φορέων. γ. Την έκδοση αποφάσεων διορισμού των οργάνων διοίκησης των εποπτευόμενων φορέων δ. Τη μέριμνα για την κατάρτιση, αξιολόγηση και ανα σχεδίαση περιγραμμάτων καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας και την σε συνάρτηση με τα περι γράμματα αυτά ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού του Υπουργείου, την ανάπτυξη και εφαρ μογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων. ε. Την μελέτη, την εισήγηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφει οκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων. στ. Τη μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή συγ χρόνων τεχνικών και μεθόδων εργασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων του Υπουργείου. ζ. Τη μελέτη, εισήγηση και παρακολούθηση της εφαρ μογής μέτρων για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες του Υπουργείου. η. Την εφαρμογή συστημάτων στοχοθεσίας και με θόδων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελε σματικότητας του προσωπικού και των υπηρεσιών του Υπουργείου, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και την διατύπωση συγκεκριμένων προτά σεων για τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου. θ. Την εφαρμογή των αρχών της διοίκησης ολικής ποιότητας, ιδίως του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης. ι. Τη μελέτη και την εισήγηση μέτρων προτυποποί ησης των διοικητικών διαδικασιών βάσει σύγχρονων προτύπων ISO. ια. Τη διατύπωση προτάσεων αναβάθμισης της ποιό τητας των παρεχόμενων από το Υπουργείο Τουρισμού υπηρεσιών. 4. Το Τμήμα Γραμματείας Ενημέρωσης του Πολίτη είναι αρμόδιο για: α. Τη διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας (κοινής και εμπιστευτικής). β. Την τήρηση του Γενικού Πρωτοκόλλου (φυσικού ή/ και ηλεκτρονικού) του Υπουργείου. γ. Τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων στο πλαίσιο των δι ατάξεων του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α 74). δ. Την εξυπηρέτηση πληροφόρηση του πολίτη. 5. Το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού Εγκαταστάσεων είναι αρμόδιο για: α. Τον Προγραμματισμό των προμηθειών του Υπουρ γείου Τουρισμού με συγκέντρωση από το σύνολο των υπηρεσιών του Υπουργείου των αναγκών τους σε προ μήθειες. β. Τη συγκέντρωση προτάσεων, την κωδικοποίηση ει δών και την κατάρτιση του Ενιαίου Προγράμματος Προ μηθειών πάσης φύσεως υλικών, εξοπλισμού και εφοδίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών και τη συντήρηση και αποκατάσταση κάθε είδους εξοπλισμού, ηλεκτρονικού, μηχανολογικού και εξοπλισμού πληροφορικής. γ. Τη Διενέργεια διαγωνισμών για τακτικές και έκτακτες προμήθειες και ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων. δ. Τη διαχείριση των συμβάσεων προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών που αφορούν στις υπηρεσίες

6 6190 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) του Υπουργείου, με τη διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για τη σύναψη και εκτέλεσή τους. ε. Τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας και αξιολό γησης των διαγωνισμών προμηθειών αγαθών και υπη ρεσιών και τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής τους. στ. Τη μέριμνα για την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών δημοσιότητας. ζ. Τη μέριμνα για την κοστολόγηση των προς προμή θεια ειδών ύστερα από έρευνα αγοράς και τη συλλογή στοιχείων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. η. Την ενημέρωση του Τμήματος Προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ και της οικείας Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) για την εκκαθάριση των δαπανών και την ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων. θ. Τη συνεργασία με το τμήμα Δημοσιονομικών Ανα φορών και Εποπτευόμενων Φορέων για την ανάπτυξη των απαιτούμενων αναφορών. ι. Τη μέριμνα για την παραλαβή, αποθήκευση και δια κίνηση των προμηθευόμενων υλικών και εφοδίων, όπως και για την καταστροφή και εκποίηση του άχρηστου υλικού. ια. Τη μέριμνα για την παραλαβή, ταξινόμηση και φύ λαξη των υλικών στους αποθηκευτικούς χώρους. ιβ. Την παρακολούθηση και ενημέρωση για τις αναλώ σεις και για την ανάγκη ανανέωσης των αποθεμάτων της αποθήκης. ιγ. Τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση των δαπανών του Υπουργείου για την καθαριότητα, τη συ ντήρηση, την ασφάλεια, τη φύλαξη των κτιρίων και των εγκαταστάσεων αυτού, τη λήψη μέτρων πυρασφάλειας, την παρακολούθηση λειτουργίας των μέσων επικοινωνί ας και μεταφοράς, των δικτύων φωτισμού και ύδρευσης σε συνεργασία με άλλες Διευθύνσεις του Υπουργείου. ιδ. Τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την νόμιμη και ασφαλή κυκλοφορία όλων των μεταφορικών μέσων του Υπουργείου Τουρισμού. ιε. Την καταγραφή της κινητής και ακίνητης περιου σίας του Υπουργείου Τουρισμού. ιστ. Την εισήγηση ρυθμίσεων και μέτρων για την αξι οποίηση της περιουσίας του Υπουργείου Τουρισμού. Άρθρο 8 Επιχειρησιακοί στόχοι, αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Η Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης έχει ως επιχειρησιακό στόχο την υλοποίηση εκπαιδευτι κών πολιτικών και δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ειδικότητες που είναι αναγκαίες στην τουριστική αγορά εργασίας για την αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών. Οι αρμοδιότητες των τμημάτων της Διεύθυνσης Του ριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης κατανέμονται σε αυτά, ως ακολούθως: 1. Το Τμήμα Ανώτερων Σχολών και Σχολών Ξεναγών είναι αρμόδιο για: α) Το γενικό σχεδιασμό της Ανώτερης Τουριστικής Εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης των Σχολών Ξεναγών. β) Την εισήγηση για τον εκσυγχρονισμό και την επικαι ροποίηση των προγραμμάτων σπουδών των Ανώτερων Σχολών και των Σχολών Ξεναγών. γ) Την εποπτεία των Ανώτερων Σχολών και των Σχο λών Ξεναγών με στόχο την πιστή εφαρμογή των προ γραμμάτων σπουδών τους. δ) Την εποπτεία και τον συντονισμό των διαδικασιών πρόσληψης εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού για την λειτουργία των Σχολών. ε) Την κατάρτιση της προκήρυξης για την εισαγωγή μαθητών στις Σχολές Ξεναγών. στ) Την έκδοση δελτίων ταυτότητας ξεναγών. ζ) Την τήρηση του Μητρώου Ξεναγών. η) Τη διοργάνωση εξετάσεων για την επέκταση της γλώσσας ξενάγησης πτυχιούχων ξεναγών. θ) Τον έλεγχο υλοποίησης των εκπαιδευτικών προ γραμμάτων και των εκπαιδευτικών εκδρομών. ι) Τον προγραμματισμό και την εποπτεία υλοποίησης ταχύρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης στην ειδικό τητα του ξεναγού. ια) Τον χειρισμό κάθε θέματος που αφορά στις Ανώτε ρες Σχολές και στις Σχολές Ξεναγών που δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα άλλης οργανικής μονάδας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. ιβ) Τον οικονομικό προγραμματισμό και τον προγραμ ματισμό προσλήψεων εκπαιδευτικού προσωπικού. ιγ) Την σχεδίαση και υλοποίηση του προγράμματος πρακτικής άσκησης των σπουδαστών και των καταρτι ζόμενων, καθώς και τον έλεγχο και την παρακολούθηση της αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού των Ανώ τερων Σχολών και των Σχολών Ξεναγών. ιδ) Την εισήγηση για θέματα σχετικά με τις εγγρα φές, τις μετεγγραφές, τις κατατάξεις των σπουδαστών των Ανώτερων Σχολών και καταρτιζόμενων στις Σχολές Ξεναγών. ιε) Τη διατύπωση προτάσεων για ίδρυση ή την κατάρ γηση Ανωτέρων Σχολών και Σχολών Ξεναγών. 2. Το Τμήμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αρ μόδιο για: α) Το γενικό σχεδιασμό της εκπαίδευσης σε επίπεδο Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) και Ινστι τούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). β) Την εισήγηση για την ίδρυση, κατάργηση και ανα στολή λειτουργίας τμημάτων και ειδικοτήτων των Σ.Ε.Κ. και των Ι.Ε.Κ. γ) Την εισήγηση για τον εκσυγχρονισμό και την επι καιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών των Σ.Ε.Κ. και των Ι.Ε.Κ. δ) Τον προγραμματισμό προσλήψεων εκπαιδευτικού προσωπικού στις Σ.Ε.Κ. και στα Ι.Ε.Κ. ε) Την εισήγηση για την προκήρυξη εισαγωγής κα ταρτιζόμενων στις Σ.Ε.Κ. και στα Ι.Ε.Κ. και για τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της αμεροληψίας και της διαφάνειας του συστήματος εισαγωγής καταρτιζόμενων στις Σ.Ε.Κ. και στα Ι.Ε.Κ. στ) Την εισήγηση για θέματα σχετικά με τις εγγραφές και τις μετεγγραφές των καταρτιζόμενων στις Σ.Ε.Κ. και στα Ι.Ε.Κ. ζ) Τη σχεδίαση και την υλοποίηση του προγράμματος πρακτικής άσκησης/ μαθητείας των καταρτιζόμενων, καθώς και την παρακολούθηση της αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού των Σ.Ε.Κ. και των Ι.Ε.Κ. η) Την παρακολούθηση της υλοποίησης του εκπαιδευ τικού προγράμματος των Σ.Ε.Κ. και των Ι.Ε.Κ. θ) Τη μέριμνα για όλα τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ), οι οποίες ολοκληρώνουν τη λειτουργία τους το σχολικό έτος Το Τμήμα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας είναι αρμόδιο για: α) Τη μελέτη των αναγκών της αγοράς εργασίας του τουριστικού τομέα και την εισήγηση για τα προγράμ ματα κατάρτισης και μετεκπαίδευσης.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6191 β) Τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των προ γραμμάτων της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαί δευσης/μετεκπαίδευσης των εργαζομένων στον δημό σιο και στον ιδιωτικό τομέα του τουρισμού. γ) Την επεξεργασία προτάσεων των τμημάτων της Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου για τον καθορισμό των όρων και των κριτηρίων για τη χορήγηση υποτροφιών σε αποφοί τους για περαιτέρω σπουδές στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή. δ) Τη μέριμνα και τον προσδιορισμό των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού του Υπουργείου και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκη σης (ΕΚΔΔΑ). ε) Την καταγραφή των αναγκών της αγοράς εργασίας, με στόχο την ενημέρωση των αποφοίτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης για τις κενές θέσεις εργασίας. στ) Την παρακολούθηση της επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων των τμημάτων τουριστικής εκπαίδευσης και η ενημέρωσή τους για τα προγράμματα επιμόρφω σης του Υπουργείου και άλλων φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών. Άρθρο 9 Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης Το Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού έκτακτης Ανάγκης είναι αρμόδιο για: α) Το σχεδιασμό, την οργάνωση, την κινητοποίηση και τη δράση κατά τον πόλεμο ή σε περίπτωση έκτα κτης ανάγκης και σε καιρό ειρήνης, των υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και η ρύθμιση κάθε σχετικού θέμα τος, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. β) Τη διατύπωση εισηγήσεων για τη διαχείριση κρί σεων και την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων της κεντρικής και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού. γ) Την εκπαίδευση των υπαλλήλων του Υπουργείου Τουρισμού επί θεμάτων πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης. δ) Τη συνεργασία με την Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) για την οργάνωση και λειτουργία της Επιτρο πής Διαχείρισης Κρίσεων στον τομέα του τουρισμού και για τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής. Άρθρο 10 Αρμοδιότητες Εκπαιδευτικών Μονάδων Οι εκπαιδευτικές μονάδες της περίπτωσης Δβ του άρθρου 2 του παρόντος είναι αρμόδιες: 1. Κάθε μία από τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ. Τ.Ε): α. Παρέχει Τουριστική Εκπαίδευση σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του Ν. 3105/2003 και στις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες αποφάσεις κανονι στικού χαρακτήρα. β. Οργανώνει και υλοποιεί το προβλεπόμενο αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης των σπουδαστών των ΑΣΤΕ σε επιχειρήσεις. 2. Κάθε μια από τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρ τισης (Σ.Ε.Κ.): α. Παρέχει τουριστική κατάρτιση σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των νόμων 3105/2003 και 4186/2013 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και στις κατ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες αποφάσεις κανονιστικού χαρακτήρα. β. Οργανώνει και υλοποιεί το προβλεπόμενο κάθε φορά αναλυτικό πρόγραμμα κατάρτισης. γ. Οργανώνει και υλοποιεί το προβλεπόμενο κάθε φορά πρόγραμμα πρακτικής άσκησης Μαθητείας των καταρτιζόμενων σε επιχειρήσεις. 3. Κάθε ένα από τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κα τάρτισης (Ι.Ε.Κ.): α. παρέχει κατάρτιση σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των νόμων 3105/2003 και 4186/2013 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και στις κατ εξουσι οδότηση αυτών εκδοθείσες αποφάσεις κανονιστικού χαρακτήρα. β. Οργανώνει και υλοποιεί το προβλεπόμενο κάθε φορά αναλυτικό πρόγραμμα κατάρτισης. γ. Οργανώνει και υλοποιεί το προβλεπόμενο κάθε φορά πρόγραμμα πρακτικής άσκησης Μαθητείας των καταρτιζόμενων σε επιχειρήσεις. 4. Κάθε μία από τις Σχολές Ξεναγών παρέχει κατάρ τιση στο επάγγελμα του ξεναγού σύμφωνα με τα ορι ζόμενα κάθε φορά στην κείμενη νομοθεσία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Διάρθρωση και αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Άρθρο 11 Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Η Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και Ανά πτυξης αποτελείται από την Γενική Διεύθυνση Τουρι στικής Πολιτικής και την Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) Άρθρο 12 Στρατηγικοί σκοποί Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Του ριστικής Πολιτικής είναι: α) Ο σχεδιασμός πολιτικών για τον τουρισμό σε βρα χυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη ή και μακροπρόθεσμη βάση. β) Σχεδιασμός δράσεων για αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού. γ) Βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. δ) Η διαμόρφωση πληρέστερης τομεακής πολιτικής για την επωφελέστερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ενίσχυσης. ε) Η ανάδειξη των πεδίων τουριστικής δυναμικής και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του ελληνικού τουρι στικού προϊόντος σε συγκεκριμένους τομείς, με σκοπό τον περιορισμό της εποχικότητας. Άρθρο 13 Διάρθρωση Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής Η Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής συγκροτεί ται από τις ακόλουθες διευθύνσεις: α) Από την Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, που συγκροτείται από το Τμήμα Ανίχνευσης Τουριστικού Περιβάλλοντος, Μελετών και Τεκμηρίωσης, το Τμήμα

8 6192 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Τουριστικής Πολιτικής Νομοθετικών Ρυθμίσεων και Μέτρων και το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) Από την Διεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων, που συγκροτείται από το Τμήμα Προγραμματισμού, το Τμή μα Μελετών και Τεχνικών έργων, το Τμήμα Επιχειρη σιακών Προγραμμάτων/ Κρατικών Ενισχύσεων και το Τμήμα Ειδικών Μορφών Τουρισμού γ) Από την Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού και Υποδομών, που συγκροτείται από το Τμήμα Χωροταξίας, το Τμήμα Χωροθέτησης Τουριστικών Λιμένων και το Τμήμα Συμβάσεων και Ελέγχου Τουριστικών Λιμένων. δ) Από τη Διεύθυνση Ποιοτικών Προτύπων, που συ γκροτείται από το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου και Δια μόρφωσης Προτύπων Ποιότητας, το Τμήμα Υποστήρι ξης Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού και το Τμήμα Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Παραπόνων. Άρθρο 14 Επιχειρησιακός στόχος Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Αρμοδιότητες Τμημάτων Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού έχει ως επι χειρησιακό στόχο τη συγκεκριμενοποίηση των γενικών στόχων της τουριστικής πολιτικής και την επιλογή των επιμέρους σχεδιασμών και μέσων εφαρμογής της σε θεσμικό και τεχνικό επίπεδο. Οι αρμοδιότητες των τμημάτων της Διεύθυνσης Στρα τηγικού Σχεδιασμού κατανέμονται σε αυτά, ως ακο λούθως: 1) το Τμήμα Ανίχνευσης Τουριστικού Περιβάλλοντος, Μελετών και Τεκμηρίωσης είναι αρμόδιο για: α) Τη συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση στατιστι κών στοιχείων και δεδομένων συναφών με τουριστικά θέματα. β) Τη συγκριτική μελέτη και ανάλυση των προγραμ μάτων τουρισμού που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες. γ) Τη διαχείριση του Δορυφόρου Λογαριασμού Του ρισμού και την υποστήριξη του Παρατηρητηρίου Του ρισμού του άρθρου 18 του ν. 4179/ ) Το Τμήμα Τουριστικής Πολιτικής, Νομοθετικών Ρυθ μίσεων και Μέτρων είναι αρμόδιο για: α) Τη λήψη των αναγκαίων θεσμικών μέτρων για την εφαρμογή της τουριστικής πολιτικής. β) Τη διαμόρφωση των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστι κής υποδομής, σε συμφωνία με τον εκάστοτε ισχύοντα Επενδυτικό Νόμο. γ) Την έκδοση των προβλεπόμενων από την υφιστα μένη νομοθεσία αποφάσεων που αφορούν στον τρό πο λειτουργίας, στην οργάνωση, στη στελέχωση, στη διαχείριση και γενικά στον έλεγχο των πράξεων των οργάνων και των υπηρεσιών των εποπτευόμενων νομι κών προσώπων, φορέων και οργανισμών. δ) Την προετοιμασία σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων που προτείνονται από τις καθ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου. ε) Τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την απλού στευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας των του ριστικών επιχειρήσεων, σε εφαρμογή του ν. 3919/ ) Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρμόδιο για: α) Τη διμερή και πολυμερή συνεργασία και την ενί σχυση των προγραμμάτων διακρατικής συνεργασίας σε τουριστικά θέματα με χώρες προέλευσης τουριστών. β) Τη συμμετοχή στις εργασίες και δραστηριότητες διεθνών οργανισμών, η συμμετοχή στις εργασίες και η στήριξη των θέσεων της χώρας στα όργανα, στις επιτροπές και στις ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα τουρισμού, σε συνεργασία με τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία. γ) Την κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων στο πλαίσιο της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και την παρακολούθηση υλοποίησης των προ γραμμάτων αυτών από τα εποπτευόμενα νομικά πρό σωπα. δ) Την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ε) Την επεξεργασία συμβάσεων διμερούς και πολυμε ρούς συνεργασίας σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουρ γείου και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους στην Ελλάδα. Άρθρο 15 Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Τουριστικών Επενδύσεων Αρμοδιότητες Τμημάτων Η Διεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων έχει ως επιχει ρησιακό στόχο τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς δρα στηριοποίησης και ανάπτυξης των τουριστικών επιχει ρήσεων, τη μέσω κινήτρων ενίσχυση των τουριστικών επενδύσεων και τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107). Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες των τμημάτων της Δι εύθυνσης Τουριστικών Επενδύσεων κατανέμονται σε αυτά, ως ακολούθως: 1) Τμήμα Προγραμματισμού, στο οποίο ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Η συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων σχετικών με τα παρεχόμενα κίνητρα τουριστικών επενδύσεων, τα φορολογικά κίνητρα, τις διατάξεις της εργατικής νο μοθεσίας, τα αναπτυξιακά προγράμματα, στατιστικά δεδομένα του τουριστικού κλάδου, ισχύουσες προδια γραφές, διαδικασίες και όρους λειτουργίας με στόχο την πλήρη ενημέρωση των επενδυτών. β) Η μελέτη και υποβολή προτάσεων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται σε κάθε είδος τουριστικής δραστηριότητας. γ) Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων επενδυτών για την πολιτική των επενδύσεων στον τουριστικό τομέα και καθοδήγησή τους για την επίσπευση των διαδικασιών πραγματοποίησης των επενδυτικών τους σχεδίων και προγραμμάτων. 2) Τμήμα Μελετών και Τεχνικών Έργων, στο οποίο ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: Το Τμήμα Μελετών και Τεχνικών Έργων ορίζεται ως «Διευθύνουσα ή επιβλέπουσα υπηρεσία» του εδαφίου δ της παρ. 7 του άρθρου 1 του Ν. 3669/2008 και είναι αρμόδιο για: α) Την κατάρτιση, τον έλεγχο και την έγκριση των μελετών και των τεχνικών αναπτυξιακών έργων ή έργων υποδομής αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού. β) Την υλοποίηση και επίβλεψη τεχνικών έργων αρ μοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ) Τμήμα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων/ Κρατικών Ενισχύσεων, στο οποίο ανήκουν οι ακόλουθες αρμο διότητες: α) Η προετοιμασία, η κατάρτιση και η προώθηση σχε δίων σε θέματα τουρισμού, συμπεριλαμβανομένων και σχεδίων νόμων, που αφορούν σε διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων και ενδέχεται να εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης με την έννοια του άρθρου της ΣΛΕΕ για γνωμοδότηση ή και έγκριση από την Κε ντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών. β) Η συνεργασία με άλλες χώρες για την από κοινού κατάρτιση, υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. γ) Η υποβολή προτάσεων διόρθωσης και βελτίωσης των σχεδίων που προετοιμάζονται από υπηρεσίες του υπουργείου, πριν την προώθησή τους στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων. δ) Η εποπτεία και η υποστήριξη των φορέων αρμοδι ότητας του Υπουργείου σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση μέτρων που εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. ε) Η έγκριση όλων των σχεδίων κρατικών ενισχύσεων που δεν απαιτούν κοινοποίηση. στ) Η παροχή στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενι σχύσεων κάθε είδους βοήθειας και υποστήριξης, σε περίπτωση κοινοποίησης ενός σχεδίου από την Κε ντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων στην Ευρωπαϊ κή Επιτροπή ή σε περίπτωση αιτήματος της Ε.Ε. για παροχή πληροφοριών επί μέτρων κρατικής ενίσχυσης αρμοδιότητάς της. ζ) Η μέριμνα για την καταχώριση των σχεδίων στο ηλεκτρονικό σύστημα SANI. η) Η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της ετήσιας έκθεσης κρατικών ενισχύσεων μέσω του διαδραστικού συστήματος SARI. θ) Η μέριμνα για την ενημέρωση του Μητρώου παρα κολούθησης κρατικών ενισχύσεων της υποπαραγράφου Β.8 του ν. 4152/2013, ως προς τα μέτρα αρμοδιότητας τους. ι) Η εποπτεία για την εφαρμογή των αποφάσεων ανά κτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί από το Υπουργείο ή τους εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητάς της, με βάση τις οδηγίες της Κε.Μ.Κ.Ε. και η παροχή όλων των απαραίτητων στοι χείων στην Κε.Μ.Κ.Ε. για την υποβολή τους στην ΕΕ. Ειδικότερα: Η υποστήριξη των φορέων χορήγησης παράνομων ενισχύσεων που χρήζουν ανάκτησης, κατά τον προσδιο ρισμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων, των ποσών, και των τόκων ανά ωφελούμενο που πρέπει να ανακτηθούν. Η μέριμνα ώστε ο φορέας χορήγησης της ενίσχυσης να προβεί εξαρχής σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι και την τελική ανάκτηση των παρανόμως χορηγη θέντων κρατικών ενισχύσεων (π.χ. εγγραφή σε πίνακα απαιτήσεων για δικαιούχους που ενταχθεί σε καθεστώς πτώχευσης, κ.λπ.). 4) Τμήμα Ειδικών Μορφών Τουρισμού, στο οποίο ανή κουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Η διεξαγωγή ερευνών και μελετών για τις δυνα τότητες ανάπτυξης στην χώρα μας ειδικών μορφών τουρισμού. β) Η κατάρτιση, έγκριση και υλοποίηση προγραμμά των τουρισμού για συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγο ρίες, όπως π.χ. ενδεικτικά προγραμμάτων για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού, προγραμμάτων εσωτερικού τουρισμού και προγραμμά των τουρισμού νέων. γ) Η διαμόρφωση και εξασφάλιση θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που αξιοποιούν τα πολιτιστικά, ιστορικά, θρησκευτικά, λαογραφικά, αρχιτε κτονικά και γαστρονομικά στοιχεία και χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής και δραστηριοτήτων που προάγουν τον τουρισμό περιπέτειας με την ενεργή συμμετοχή και δράση στη φύση. δ) Η λήψη μέτρων και η διαμόρφωση ρυθμίσεων για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, όπως του θαλάσσιου τουρισμού, του τουρισμού υγείας, του αθλη τικού τουρισμού, του εκθεσιακού τουρισμού, του συ νεδριακού τουρισμού, του οικολογικού τουρισμού, του θρησκευτικού τουρισμού, του πολιτιστικού τουρισμού. ε) Η έγκριση και η διαδικασία για την ανέγερση εγκα ταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής. στ) Η υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Προστα σίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων και η μέριμνα για κάθε άλλο ζήτημα που σχετίζεται με την ανάπτυξη του ια ματικού τουρισμού. Άρθρο 16 Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού και Υποδομών Αρμοδιότητες Τμημάτων Η Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού και Υποδο μών έχει ως επιχειρησιακό στόχο τον επιχειρησιακό και χωροθετικό σχεδιασμό για την εξασφάλιση συνθη κών βέλτιστης δυνατής αξιοποίησης των ανά την χώρα τουριστικών εγκαταστάσεων (καταλυμάτων και ειδικής τουριστικής υποδομής). Ειδικότερα οι αρμοδιότητες των τμημάτων της Δι εύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού κατανέμονται σε αυτά, ως ακολούθως: 1) στο Τμήμα Χωροταξίας ανήκουν οι ακόλουθες αρ μοδιότητες: α) Η έγκριση της χωροθέτησης σχεδίων και προγραμ μάτων τουριστικής ανάπτυξης ως προς τη συμβατότητά τους με τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. β) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της συμβατότητας της χωροταξικής τουριστικής πολιτικής με τον γενικό τερο χωροταξικό σχεδιασμό. γ) Η καταγραφή «τουριστικών τόπων» που χρήζουν ει δικής πολεοδομικής ή/και περιβαλλοντικής προστασίας. 2) Στο Τμήμα Χωροθέτησης Τουριστικών Λιμένων ανή κουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Ο σχεδιασμός δικτύου λιμενικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής (μαρινών, καταφυγίων, αγκυροβολίων) στο πλαίσιο ενός εθνικού χωροταξικού προγράμματος. β) H χωροθέτηση και η τροποποίηση χωροθέτησης μαρινών, καταφυγίων και αγκυροβολίων τουριστικών σκαφών. γ) Η εισαγωγή θεμάτων και η εισήγηση στην Επιτρο πή Τουριστικών Λιμένων για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. δ) Η έκδοση των αποφάσεων άδειας λειτουργίας του ριστικών λιμένων. ε) Ο έλεγχος υλοποίησης των λιμενικών και των χερ σαίων έργων των τουριστικών λιμένων.

10 6194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) στ) Η μέριμνα για την καταγραφή του δημοσίου κτή ματος που ενδεχομένως δημιουργείται με την ολοκλή ρωση των έργων του τουριστικού λιμένα. ζ) Η τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου πληροφοριών Τουριστικών Λιμένων (ΗΜΤΛ) που αφορά στη διαδικασία χωροθέτησης, τροποποίησης χωροθέτησης, έκδοσης άδειας λειτουργίας καθώς και στην παρακολούθηση της λειτουργίας τους. 3) Τμήμα Συμβάσεων και Ελέγχου Τουριστικών Λιμέ νων στο οποίο ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Η κατάρτιση των συμβάσεων παραχώρησης της χρήσης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης των τουριστι κών λιμένων και οι εισηγήσεις για τροποποιήσεις και συμπληρώσεις τους. β) Η έκδοση των υπουργικών αποφάσεων παραχώρη σης της χρήσης και διαχείρισης των καταφυγίων και των αγκυροβολίων τουριστικών σκαφών. γ)ο έλεγχος της υλοποίησης των συμβάσεων που έχουν συναφθεί. δ) Οι εισηγήσεις προς την Επιτροπή Τουριστικών Λι μένων για θέματα αρμοδιότητας του τμήματος. ε) Η έκδοση αποφάσεων έγκρισης των κανονισμών λειτουργίας των τουριστικών λιμένων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. στ) Ο έλεγχος λειτουργίας των μαρινών, των κατα φυγίων και των αγκυροβολίων τουριστικών σκαφών. ζ) Η προκήρυξη σε συνεργασία με το Τμήμα Χωροθέ τησης Τουριστικών Λιμένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, διεθνών και εθνικών πλειοδοτικών διαγωνι σμών για την εκτέλεση συμπληρωματικών έργων και την παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης του ριστικών λιμένων. Άρθρο 17 Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Ποιοτικών Προτύπων Αρμοδιότητες Τμημάτων Η Διεύθυνση Ποιοτικών Προτύπων έχει ως επιχειρησι ακό στόχο την,μέσω της διεύρυνσης, της προτυποποίη σης σε όλο το φάσμα των τουριστικών επιχειρήσεων και της ομοιόμορφης αντιμετώπισής της από τις αρμόδιες υπηρεσίες τουρισμού, επίτευξη ποιοτικών υπηρεσιών στον κλάδο: Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες των τμημάτων της Δι εύθυνσης Ποιοτικών Προτύπων κατανέμονται σε αυτά, ως ακολούθως: 1. το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου και Προτύπων Ποιότη τας είναι αρμόδιο για: α) Τη μελέτη και τη διαμόρφωση συστήματος πιστο ποίησης ποιότητας και τη χορήγηση του ειδικού σήμα τος ποιότητας. β) Τη μελέτη των προδιαγραφών και των προϋποθέ σεων που διέπουν τις διάφορες μορφές τουριστικών δραστηριοτήτων και κατηγοριών τουριστικών υποδομών και τη διαμόρφωση συστημάτων διαπίστευσης. γ) Τον τακτικό και έκτακτο έλεγχο της ποιότητας του συνόλου των υπηρεσιών που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν. 2. Το Τμήμα Υποστήριξης των Περιφερειακών Υπηρε σιών Τουρισμού (ΠΥΤ) είναι αρμόδιο για: α) Τον συντονισμό της δραστηριότητας των Περι φερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού (ΠΥΤ) και τη διαρκή παρακολούθηση της λειτουργίας τους. β) Τη συγκέντρωση και την αξιοποίηση των επικαι ροποιημένων στοιχείων που διαβιβάζονται από τις ΠΥΤ και αφορούν στο διοικητικό σκέλος της τουριστικής δραστηριότητας στην περιοχή της τοπικής τους αρ μοδιότητας. γ) Τη διενέργεια επιθεωρήσεων στις ΠΥΤ για τη δια πίστωση της εύρυθμης λειτουργίας τους. 3. Το Τμήμα Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Παραπόνων είναι αρμόδιο για: α) Την τήρηση Μητρώου για όλα τα τουριστικά κα ταλύματα ανά κατηγορία και για την τήρηση Μητρώου διακριτικών τίτλων. β) Την τήρηση Μητρώου των λειτουργούν των Γραφεί ων Τουρισμού και των διακριτικών τους τίτλων. γ) Την τήρηση Μητρώου των κυκλοφορούντων τουρι στικών λεωφορείων Δημόσιας Χρήσης. δ) Την τήρηση Μητρώου των οδηγών τουριστικών λε ωφορείων Δημόσιας Χρήσης. ε) Την τήρηση Μητρώου των λειτουργουσών επιχει ρήσεων ενοικιαζομένων αυτοκινήτων. στ) Τον χειρισμό και την αντιμετώπιση υποθέσεων που αφορούν παράπονα και υποδείξεις προς το Υπουργείο. Άρθρο 18 Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) και αρμοδιότητες Τμημάτων και Γραφείου Η ΕΥΠΑΤΕ έχει ως επιχειρησιακό στόχο την μέσω της σύντμησης και απλοποίησης των αδειοδοτικών δι αδικασιών διευκόλυνση και ενθάρρυνση των μεγάλων τουριστικών επενδύσεων. Η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Του ριστικών Επενδύσεων [άρθρο 12 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α 180), όπως ισχύει], υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης και αποτελείται από τα εξής Τμήματα: Τμήμα Προσέλκυσης και Ενημέρωσης Επενδυτών Τμήμα Υποστήριξης Επενδυτών Πολεοδομικό Γραφείο Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων κατανέμο νται στις ακόλουθες οργανικές μονάδες ως εξής: α) Το Τμήμα Προσέλκυσης και Ενημέρωσης Επενδυτών είναι αρμόδιο: αα) για την προσέλκυση τουριστικών επενδύσεων, για την πληροφόρηση και εξατομικευμένη υποστήριξη των ενδιαφερόμενων επενδυτών σχετικά με τους όρους, τις διαδικασίες και τις προδιαγραφές δημιουργίας σύνθε των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων και για τα τυχόν παρεχόμενα κίνητρα επενδύσεων, αβ) για την προβολή και προώθηση των δυνατοτήτων τουριστικής ανάπτυξης σε υποψήφιους επενδυτές στο εσωτερικό και το εξωτερικό και για την ανάδειξη του έργου της Υπηρεσίας, β) Το Τμήμα Υποστήριξης Επενδυτών είναι αρμόδιο: βα) για την παραλαβή και έλεγχο των φακέλων των επενδυτών, την παρακολούθηση, συντονισμό και συγκέ ντρωση των απαραίτητων γνωμοδοτήσεων και εγκρί σεων από αρμόδιους φορείς, ββ) για την μέριμνα έκδοσης κοινής υπουργικής από φασης δημιουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμά των, την παροχή στους επενδυτές κάθε απαραίτητης πληροφορίας και υπόδειξης για το στάδιο στο οποίο

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6195 βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες, και τη διατύπωση προτάσεων και την υπόδειξη λύσεων για την αποτελε σματική αντιμετώπιση των διοικητικών δυσχερειών και προβλημάτων τα οποία προκύπτουν κατά την αδειοδο τική ή άλλη συναφή διαδικασία, βγ) για την αδειοδότηση σε όλα τα στάδιά της και για τις προβλεπόμενες εγκρίσεις και αναθεωρήσεις αδειών των νέων ή/και υφισταμένων κύριων ξενοδοχειακών κα ταλυμάτων τεσσάρων (4) ή πέντε (5) αστέρων δυναμικό τητας άνω των 300 κλινών, των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής σε τουριστικά καταλύματα των πιο πάνω κατηγοριών ή σε σύνθετο τουριστικό κατάλυ μα καθώς και των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων. γ) Το Πολεοδομικό Γραφείο είναι αρμόδιο: γα) για την Γνωμοδότηση ως προς την καταλληλότητα γηπέδων και οικοπέδων για την ίδρυση των τουριστικών καταλυμάτων ή εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, γβ) για την παραλαβή και έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έγκριση αρχιτεκτονικών μελε τών των τουριστικών καταλυμάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας, για την έγκριση αρχιτεκτονικών μελετών και τήρηση του σχετικού αρ χείου, γγ) για την παραλαβή των δικαιολογητικών και των μελετών που απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νο μοθεσία για τη χορήγηση και αναθεώρηση άδειας δό μησης τουριστικών καταλυμάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας, την τήρηση του σχετικού αρχείου και κοινοποίηση των αδειών δόμησης, τα αντίγραφα των σχετικών φακέλων και την «ταυτό τητα» του κτιρίου, μετά την έναρξη ισχύος της, στην αρμόδια υπηρεσία Δόμησης του οικείου Δήμου, γδ) για την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολο γητικών για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων, που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας και των καταστη μάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και κολυμβητικών δεξαμενών εντός αυτών και την έκδοση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, γε) για την χορήγηση βεβαιώσεων σύνδεσης με δί κτυα οργανισμών κοινής ωφελείας, εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακα και βεβαιώσεων για άδεια λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, γστ) για την επεξεργασία σχεδίων γενικών οδηγιών, εγκυκλίων και αποφάσεων για τη διευκόλυνση της αδει οδότησης στις πιο πάνω περιπτώσεις. Άρθρο 19 Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού Διάρθρωση Αρμοδιότητες Α. Διάρθρωση Στο Υπουργείο Τουρισμού λειτουργούν Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ) επιπέδου Διεύθυνσης, που υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτι κής της Γενικής Γραμματείας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ. Τ.) έχουν ως επιχειρησιακό στόχο την, μέσω της αδειοδότησης, ελέγχου και επιβολής κυρώσεων στις τουριστικές επι χειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων της χωρικής αρμοδιότητας κάθε Π.Υ. Τ., διασφάλιση της ποιότητας του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος, διαρθρώνονται δε ως εξής: 1. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Αττικής, με έδρα την Αθήνα, που αποτελείται από: μάτων και και Ελέγχου. 2. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Στερεάς Ελλά δος με έδρα τη Λαμία, που αποτελείται από: μάτων και και Ελέγχου. 3. Περιφερειακή Υπηρεσία Θεσσαλίας, με έδρα το Βόλο, που αποτελείται από: μάτων. και Ελέγχου και γ) Το Γραφείο Υποστήριξης Τουρισμού Λάρισας. 4. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη, που αποτελείται από: μάτων. και Ελέγχου και γ) Το Γραφείο Υποστήριξης Τουρισμού Μεσσηνίας. 5. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Δυτικής Ελλά δας, με έδρα την Πάτρα, που αποτελείται από: μάτων. και Ελέγχου και γ) Το Γραφείο Υποστήριξης Τουρισμού Αργοστολίου. 6. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Ιονίων Νήσων, με έδρα την Κέρκυρα, που αποτελείται από: μάτων και και Ελέγχου. 7. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα, που αποτελείται από: μάτων και και Ελέγχου. 8. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Δυτικής Μακε δονίας, με έδρα την Κοζάνη, που αποτελείται από: μάτων και και Ελέγχου. 9. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Δωδεκανήσου, με έδρα τη Ρόδο, που αποτελείται από: μάτων. και Ελέγχου και γ) Το Γραφείο Υποστήριξης Τουρισμού νήσου Κώ. 10. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Κυκλάδων, με έδρα τη Σύρο, που αποτελείται από: μάτων. και Ελέγχου και

12 6196 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) γ) Το Γραφείο Υποστήριξης Τουρισμού νήσου Θήρας. 11. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη, που αποτελείται από: μάτων. και Ελέγχου και γ) Τα Γραφεία Υποστήριξης Τουρισμού Χίου και Σάμου. 12. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο που αποτελείται από: μάτων. και Ελέγχου και γ) Τα Γραφεία Υποστήριξης Τουρισμού Χανίων και Ρεθύμνου. 13. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Κεντρικής Μα κεδονίας, με έδρα την Θεσσαλονίκη που αποτελείται από τα Τμήματα: Α) Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων και Β) Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγ χου. 14. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Ανατολικής Μα κεδονίας Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή, που αποτε λείται από τα τμήματα: α) Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων και β) Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου. Β. Αρμοδιότητες α) Τα Τμήματα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγ γελμάτων των ως άνω ΠΥΤ είναι αρμόδια για την αδει οδότηση και την έναρξη λειτουργίας όλων των του ριστικών επιχειρήσεων εντός των ορίων της τοπικής τους αρμοδιότητας. β) Τα Τμήματα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου των ως άνω ΠΥΤ είναι αρμόδια, εντός των ορίων της χωρικής τους αρμοδιότητας, για: Τον έλεγχο της σύννομης λειτουργίας όλων των τουριστικών επιχειρήσεων, Τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχομένων από τις τουριστικές επιχειρήσεις υπηρεσιών. Τον έλεγχο κατάταξης των κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα. Την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και μέτρων σε επιχειρήσεις, εντός των ορίων της τοπικής τους αρμο διότητας, που παραβαίνουν την τουριστική νομοθεσία. γ) Τα Γραφεία Υποστήριξης Τουρισμού ασκούν τις αρ μοδιότητες του εδαφίου β) στην περιοχή τοπικής τους αρμοδιότητας, με εξαίρεση αρμοδιότητες που αφορούν στον έλεγχο κατάταξης και στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων. Άρθρο 20 Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Το Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου είναι αρμόδιο για: Το συντονισμό, στο πλαίσιο άσκησης του Κοινοβου λευτικού Ελέγχου, των αρμόδιων υπηρεσιακών μονάδων και φορέων του Υπουργείου για τη συλλογή πληροφο ριών και τη σύνταξη σχετικών απαντήσεων, την επεξερ γασία αυτών, σε συνεργασία με το Γραφείο Υπουργού και την προώθησή τους, μέσα στις προβλεπόμενες προ θεσμίες, στη Βουλή. Άρθρο 21 Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας 1. Το Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας: α) Συμμετέχει στο σχεδιασμό των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου και καταρτίζει τα νομοσχέδια που αναθέτει σε αυτό ο Υπουργός. β) Παρέχει την αναγκαία τεχνογνωσία στις υπηρεσίες που αναλαμβάνουν την εκπόνηση ή την απλούστευση ρυθμίσεων, με σκοπό την τήρηση των αρχών καλής νομοθέτησης. γ) Συντάσσει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρε σίες, την Ανάλυση Συνεπειών Ρυθμίσεων του άρθρου 7 ν. 4048/2012, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τις συναφείς νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις. δ) Μεριμνά, σε συνεργασία με το Γραφείο Καλής Νο μοθέτησης, για τη διενέργεια κοινωνικού διαλόγου και διαβουλεύσεων με εκπροσώπους των κοινωνικών φο ρέων και ενδιαφερόμενων ομάδων. ε) Επισημαίνει τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθ μίσεις του Υπουργείου που χρήζουν απλούστευσης, αναμόρφωσης, κωδικοποίησης ή επικαιροποίησης. στ) Συλλέγει, ταξινομεί και προωθεί στην Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης του ν. 3133/2003 κωδικοποιούμενες ρυθμί σεις ή ρυθμίσεις των νομικών πεδίων, στα οποία εντο πίζεται η ανάγκη αναμόρφωσης. ζ) Συντάσσει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσί ες, την έκθεση αξιολόγησης αποτελεσμάτων εφαρμογής των ρυθμίσεων του άρθρου 9 ν. 4048/2012. η) Συμμετέχει υποχρεωτικά στις νομοπαρασκευαστι κές επιτροπές του Υπουργείου και τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο των τελικών προτάσεων των εν λόγω επιτροπών. Άρθρο 22 Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων είναι αρ μόδιο για: α) Την πληροφόρηση των μέσων ενημέρωσης για τις δραστηριότητες του υπουργείου Τουρισμού. β) Την κάλυψη γεγονότων και εκδηλώσεων γενικού ενδιαφέροντος του υπουργείου. γ) Την παρακολούθηση, επισήμανση και συλλογή ειδή σεων και δημοσιευμάτων, που αφορούν δραστηριότητες του υπουργείου και η ενημέρωση του υπουργού. δ) Την παροχή πληροφοριών και διευκολύνσεων στους Έλληνες και ξένους δημοσιογράφους και στους αντιπροσώπους ξένων κρατών σχετικά με το έργο του υπουργείου. Άρθρο 23 Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου είναι αρμόδια για: 1. Την παροχή ελεγκτικών συμβουλευτικών αρμοδι οτήτων, όπως: α) ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internalcontrol) του Υπουργείου και η εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων, β) ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγ χος της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών (INTOSAI 3.4, INTOSAI Ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή εφαρμογής αριθ. 52), όπως και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Υπουργείου,

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6197 γ) η αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων του Υπουργείου (δηλαδή η αξιολόγηση της λειτουργίας του βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχεί ρισης), δ) η αξιολόγηση του προγραμματισμού του σχεδια σμού και της εκτέλεσης των λειτουργιών του Υπουρ γείου, ε) ο έλεγχος της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και εμφάνισης των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της περιουσίας του φορέα με την εξακρίβωση του ενερ γητικού και παθητικού και του μισθολογικού κόστους, για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους στο μέλλον, στ) ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων, προκει μένου να διαπιστωθεί κατά πόσον επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς ασφαλιστικές δικλίδες/ μηχανισμοί ελέγχου, ζ) η διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας των χρηματοοικονο μικών (και λοιπών) αναφορών. 2. Η παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου του Υπουργείου. 3. Η διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκα ταβολών του Υπουργείου. 4. Η διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγ χου των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσε ων που υπάγονται στο Υπουργείο. 5. Η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περί πτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής. 6. Η έρευνα της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προ πληρωμής. 7. Η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων στις περι πτώσεις που εντοπισθούν μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες σε υπηρεσίες του Υπουργείου ή σε επο πτευόμενους φορείς του, εφόσον οι φορείς αυτοί δεν διαθέτουν μονάδα εσωτερικού ελέγχου και η παρακο λούθηση της εκτέλεσής τους». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Θέσεις προσωπικού Κεντρικής Υπηρεσίας και Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού Άρθρο 24 Θέσεις προσωπικού στο Υπουργείο Τουρισμού 1. Για τις ανάγκες της Κεντρικής και των Περιφερεια κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού υφίστανται εξακόσιες πενήντα (650) θέσεις, μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσω πικού ως εξής: Α. Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου Διοικητικού, Τε χνικού και βοηθητικού προσωπικού ανέρχονται σε τε τρακόσιες δέκα τέσσερις (414) και κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού: εκατό τριάντα επτά (137) θέσεις Κλάδος ΠΕ Μηχανικών: ογδόντα πέντε (85) θέσεις Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής: πέντε (5) θέσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.) Κλάδος ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού: τριάντα (30) θέ σεις Κλάδος ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων: πενήντα (50) θέσεις Κλάδος ΤΕ Μηχανικών: δέκα (10) θέσεις Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής: επτά (7) θέσεις Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας: τρείς (3) θέσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.) Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων: εξήντα (60) θέ σεις Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: εννέα (9) θέσεις Κλάδος ΔΕ Οδηγών: τρείς (3) θέσεις Κλάδος ΔΕ Τεχνικών: τέσσερις (4) θέσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Υ.Ε) Κλάδος ΥΕ Επιμελητών: τέσσερις (4) θέσεις Κλάδος ΥΕ Φυλάκων νυκτοφυλάκων: τέσσερις (4) θέσεις Κλάδος ΥΕ Συντηρητών: Μία (1) θέση Κλάδος ΥΕ Καθαριστριών: Δύο (2) Β. Οργανικές θέσεις του προσωπικού με σχέση ερ γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ανέρχονται σε εκατό ενενήντα τέσσερις (194) και κατανέμονται ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.) Ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού: τριάντα επτά (37) θέσεις Ειδικότητα ΠΕ Μηχανικών: Δέκα πέντε (15) θέσεις Ειδικότητα ΠΕ Πληροφορικής: Μία (1) θέση Ειδικότητα ΠΕ Δημοσιογράφων: δύο (2) θέσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Τ.Ε.) Ειδικότητα ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού: είκοσι (20) θέσεις Ειδικότητα ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων: Δέκα (10) θέσεις Ειδικότητα ΤΕ Μηχανικών: Μία (1) θέση ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.) Ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων: εξήντα οκτώ (68) θέσεις Ειδικότητα ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογι στών: οκτώ (8) θέσεις Ειδικότητα ΔΕ Δημοσιογράφων: μία (1) θέση Ειδικότητα ΔΕ Οδηγών: Δύο (2) θέσεις Ειδικότητα ΔΕ Τεχνικών: τέσσερις (4) θέσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Υ.Ε) Ειδικότητα ΥΕ Επιμελητών: πέντε (5) θέσεις Ειδικότητα ΥΕ Φυλάκων νυκτοφυλάκων: τέσσερις (4) θέσεις Ειδικότητα ΥΕ Συντηρητών: επτά (7) θέσεις Ειδικότητα ΥΕ Καθαριστριών: τρείς (3) θέσεις Ειδικότητα ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων: έξη (6) θέσεις Γ. Οι οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού ανέρ χονται σε σαράντα δύο (42) και κατανέμονται ως εξής: α. Εκπαιδευτικό προσωπικό Ανώτερων Σχολών: τέσσε ρις (4) θέσεις μονίμων Επίκουρων Καθηγητών και οκτώ (8) θέσεις μονίμων Καθηγητών Τεχνικών μαθημάτων β. Θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. ως εξής: ΠΕ 09 Οικονομολόγων: τρείς (3) θέσεις μονίμων και μία (1) θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο ρίστου χρόνου.

14 6198 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΕ 13 Νομικών και Πολιτικών Επιστημών: μία (1) θέση μονίμου εκπ/κού. ΠΕ 18 Τουριστικών Επιχειρήσεων: πέντε (5) θέσεις μονίμων και δώδεκα (12) θέσεις με σχέση εργασίας ιδι ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. ΠΕ 19 Πληροφορικής: Μία (1) θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. ΠΕ Ιατρών: Μία (1) θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. ΤΕ01 Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων: δύο (2) θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. ΔΕ01 Ζαχαροπλαστικής: Μία (1) θέση με σχέση εργα σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. ΔΕ01 Μαγειρικής: Δύο (2) θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. ΔΕ01 Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσε ων: Μία (1) θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 2. Με την καθ οιονδήποτε τρόπο κένωση κάθε ορ γανικής θέσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ειδικοτήτων ΠΕ Διοικητικού Οι κονομικού, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Διοι κητικού Λογιστικού, ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων, TE Μηχανικών, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Προ σωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και ΔΕ Οδηγών της περίπτωσης Β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αυτή μετατρέπεται σε οργανική θέση δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου, στον οποίο και προσμετράται. 3. Οι θέσεις του άρθρου αυτού κατανέμονται στην Κεντρική και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού. Άρθρο 25 Προσόντα διορισμού 1. Τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά και πρόσθετα προσόντα διορισμού ή πρόσληψης διοικητικού τεχνι κού και βοηθητικού προσωπικού καθορίζονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον καθορισμό των προσόντων διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα. 2. Τα προσόντα διορισμού εκπαιδευτικού προσωπικού στις Ανώτερες Σχολές καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3105/ Τα προσόντα διορισμού εκπαιδευτικού προσωπικού στις Σ.Ε.Κ. και στα Ι.Ε.Κ. είναι αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 1566/1985 (Α 167) όπως κάθε φορά ισχύει. Άρθρο 26 Κατάταξη υπηρετούντος προσωπικού 1. Το διοικητικό, τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετεί σε οργανική ή προσωποπαγή θέση στην κεντρική και στις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού κατατάσσεται σε οργανική θέση των περιπτώσεων Α και Β της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του διατάγμα τος αυτού, ίδιας εργασιακής σχέσης και κατηγορίας με αυτήν στην οποία υπηρετεί και σε ειδικότητα συναφή με τα τυπικά του προσόντα. Η κατάταξη γίνεται με δι απιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα Τουρισμού, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Το εκπαιδευτικό προσωπικό που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετεί σε οργανική ή προσω ποπαγή θέση στις Ανώτερες Σχολές κατατάσσεται σε θέσεις, του εδαφίου α της περίπτωσης Γ της παραγρά φου 1 του άρθρου 24 του διατάγματος αυτού, ίδιας ερ γασιακής σχέσης και κατηγορίας με αυτήν στην οποία υπηρετεί. Η κατάταξη γίνεται με διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα Τουρισμού, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3. Το εκπαιδευτικό προσωπικό που κατά την έναρ ξη ισχύος του παρόντος υπηρετεί σε οργανική ή προ σωποπαγή θέση στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) κατατάσσεται σε οργανική θέση, του εδαφίου β της περίπτωσης Γ της παρ. 1 του άρθρου 24 του διατάγ ματος αυτού, ίδιας εργασιακής σχέσης και κατηγορίας με αυτήν στην οποία υπηρετεί. Η κατάταξη γίνεται με διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα Τουρισμού, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 27 Περιγράμματα Θέσεων Προϊστάμενων Γενικών Διευ θύνσεων 1. Τα καθήκοντα των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύν σεων είναι τα παρακάτω: α. Η ευθυγράμμιση των στρατηγικών σκοπών των Γε νικών Διευθύνσεων με την αποστολή του Υπουργείου. β. Ο συντονισμός των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων. γ. Η παροχή εμπεριστατωμένων εισηγήσεων στην πολιτική ηγεσία, μετά από ανάλυση δεδομένων και αξιολόγηση κινδύνων, καθώς και η διαμόρφωση εναλ λακτικών επιλογών, βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας του φορέα. δ. Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων του φορέα και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. ε. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση κρί σεων. στ Η διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισμένοι στόχοι. ζ. Η έγκριση των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας (εφεξής ΠΘΕ) των υποκείμενων οργανικών μονάδων. η. Η εισήγηση της ετήσιας στοχοθεσίας και η παρακο λούθησή της βάσει των θεσπισμένων δεικτών απόδοσης, καθώς και η συνεχής βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών μονάδων με την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού. θ. Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύ ον θεσμικό πλαίσιο. ι. Η εκπροσώπηση της Γενικής Διεύθυνσης, όπου απαι τείται. 2. Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρ μοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές δι ατάξεις διατηρούνται σε ισχύ. Άρθρο 28 Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων 1. Τα καθήκοντα των προϊσταμένων Διευθύνσεων είναι τα παρακάτω:

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6199 α. Η ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης με το στρατηγικό σκοπό της Γενικής Διεύ θυνσης στην οποία υπάγεται. β. Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων βάσει των επιχειρησιακών στόχων. γ. Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. δ. Η παρότρυνση του προσωπικού για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης. ε. Η διαχείριση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του προσω πικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι προγραμματισμένοι στόχοι και η εισήγηση προτάσεων βελτίωσης για την κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού. στ. Η έγκριση των ΠΘΕ των υποκείμενων οργανικών μονάδων και η εισήγηση τυχόν τροποποιήσεων. ζ. Η διαμόρφωση της ετήσιας στοχοθεσίας και ο προσδιορισμός των δεικτών μέτρησης αυτής σε συ νεργασία με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων. η. Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύ ον θεσμικό πλαίσιο. θ. Η παρακολούθηση βέλτιστων πρακτικών και ο προσδιορισμός οργανωτικών, λειτουργικών και επι χειρησιακών βελτιώσεων των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης. ι. Η εκπροσώπηση της Διεύθυνσης όπου απαιτείται. 2. Οι Προϊστάμενοι των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Κατάρτισης των εδαφίων ββ και βγ της περίπτωσης Δ του άρθρου 2 πέραν των καθηκόντων της ως άνω παραγράφου, μεριμνούν για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Συντονίζουν τις ενέργειες του εκπαιδευτικού και διοικη τικού προσωπικού για την υλοποίηση των αναλυτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Μεριμνούν για την οργάνωση και έλεγχο ορθής υλοποίησης του προγράμματος πρακτικής άσκησης μαθητείας. Αξιο λογούν το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό. 3. Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρ μοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές δι ατάξεις διατηρούνται σε ισχύ. Άρθρο 29 Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων 1. Τα καθήκοντα των προϊσταμένων Τμημάτων είναι τα παρακάτω: (α) Η λειτουργική διασύνδεση των ασκούμενων αρμο διοτήτων με τους επιχειρησιακούς στόχους της υπερ κείμενης Διεύθυνσης. (β) Η συγκέντρωση, επεξεργασία, σύνθεση και παρου σίαση των απαραίτητων δεδομένων για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. (γ) Η παρότρυνση των υπαλλήλων για την υλοποίηση των δράσεων του Τμήματος. (δ) Η ορθολογική κατανομή του αντικειμένου και των εισερχομένων στους υπαλλήλους του Τμήματος. (ε) Η διασφάλιση συνθηκών συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου και λοιπών φορέων της Δη μοσίας Διοίκησης. (στ) Η ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών του προ σωπικού και η διαμόρφωση ευκαιριών μάθησης για το σύνολο αυτού. (ζ) Η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης για ζητήματα σύστασης, τροποποίησης και κατάργησης θέσεων εργασίας και των σχετικών ΠΘΕ του Τμήματος. (η) Η εφαρμογή και η παρακολούθηση της θεσπισμέ νης στοχοθεσίας σε ατομικό επίπεδο και η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων. (θ) Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. (ι) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Τμήματος και η τήρηση των προβλε πόμενων προθεσμιών. 2. Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρ μοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές δι ατάξεις διατηρούνται σε ισχύ. Άρθρο 30 Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων Υπουργείου Τουρισμού Α. Γενικές Διευθύνσεις 1. Στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προΐστα νται υπάλληλοι όλων των κλάδων κατηγορίας ΠΕ όλων των Υπουργείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 2. Στη Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης προΐσταται υπάλληλος κλάδων ΠΕ Διοικη τικού Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών. Β. Διευθύνσεις 1. Στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. 2. Στη Διεύθυνση Διοικητικού προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. 3. Στη Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρ τισης προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. 4. Στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. 5. Στη Διεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών. 6. Στη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού και Υπο δομών προΐσταται υπάλληλος κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. 7. Στη Διεύθυνση Ποιοτικών Προτύπων προΐσταται υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. 8. Στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) προΐσταται υπάλ ληλος κλάδου ΠΕ Μηχανικών. 9. Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Κα τάρτισης των εδαφίων ββ) και βγ) της περίπτωσης Δ του άρθρου 2 προΐστανται εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ ανεξαρτήτως ειδικότητας και αν δεν υπάρχουν, διοικη τικοί υπάλληλοι κλάδου ΠΕ ανεξαρτήτως ειδικότητας οι οποίοι κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σε θέματα Του ρισμού ή Εκπαίδευσης. 10. Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ) του Υπουργείου Τουρισμού προΐστανται υπάλληλοι κλάδων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών, ή υπάλ ληλοι κατηγορίας ΤΕ

16 6200 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Γ. Τμήματα 1. Στο Τμήμα Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στήριξης προΐσταται υπάλ ληλος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. 2. Στο Τμήμα Δημοσιονομικών Αναφορών και Επο πτευόμενων Φορέων προΐσταται υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. 3. Στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών προΐσταται υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. 4. Στο Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών και Οικονομικής Διαχείρισης Κεντρικής Υπηρεσίας και Περιφερειακών Υπηρεσιών προΐσταται υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Διοικη τικού Οικονομικού. 5. Στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού προΐσταται υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οι κονομικού. 6. Στο Τμήμα Οργάνωσης, Απλούστευσης, Ποιότητας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προΐσταται υπάλλη λος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Διοικητικού Οικο νομικού. 7. Στο Τμήμα Γραμματείας Ενημέρωσης Πολιτών προΐ σταται υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΤΕ Πληροφορικής. 8. Στο Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού Εγκαταστάσεων προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ή ΠΕ Πληροφορικής ή TE Δι οικητικού Λογιστικού, ή ΤΕ Πληροφορικής. 9. Στο Τμήμα Ανώτερων Σχολών και Σχολών Ξεναγών προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικο νομικού. 10. Στο Τμήμα Επαγγελματικής Κατάρτισης προΐστα ται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, η ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων. 11. Στο Τμήμα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Διασύν δεσης με την Αγορά Εργασίας προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. 12. Στο Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανά γκης (ΠΣΕΑ) προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικη τικού Οικονομικού, ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Μηχανι κών ή ΤΕ Μηχανικών ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων. 13. Στο Τμήμα Ανίχνευσης Τουριστικού Περιβάλλοντος, Μελετών και Τεκμηρίωσης προΐσταται υπάλληλος, κλά δου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. 14. Στο Τμήμα Τουριστικής Πολιτικής, Νομοθετικών Ρυθμίσεων και Μέτρων προΐσταται υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. 15. Στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένω σης προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. 16. Στο Τμήμα Προγραμματισμού προΐσταται υπάλλη λος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, η ΠΕ Μηχα νικών ή ΠΕ Πληροφορικής. 17. Στο Τμήμα Μελετών και Τεχνικών Έργων προΐστα ται υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Μηχανικών. 18. Στο Τμήμα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων/ Κρατι κών Ενισχύσεων υπάλληλος κλάδων ΠΕ Διοικητικού Οι κονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής. 19. Στο Τμήμα Ειδικών Μορφών Τουρισμού υπάλληλος κλάδων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών. 20. Στο Τμήμα Χωροταξίας προΐσταται υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Μηχανικών. 21. Στο Τμήμα Χωροθέτησης Τουριστικών Λιμένων προΐσταται υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Μηχανικών. 22. Στο Τμήμα Συμβάσεων και Ελέγχου Τουριστικών Λι μένων προΐσταται υπάλληλος κλάδων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών. 23. Στο Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου και Προτύπων Ποιότη τας προΐσταται υπάλληλος κλάδων ΠΕ Διοικητικού Οικο νομικού ή ΠΕ Μηχανικών. 24. Στο Τμήμα Υποστήριξης ΠΥΤ προΐσταται υπάλ ληλος κλάδων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Μη χανικών. 25. Στο Τμήμα Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Παραπόνων προΐσταται υπάλληλος κλά δου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, η ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων. 26. Στο Τμήμα Προσέλκυσης και Ενημέρωσης Επεν δυτών της ΕΥΠΑΤΕ προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. 27. Στο Τμήμα Υποστήριξης Επενδυτών της ΕΥΠΑΤΕ προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών. 28. Στο Πολεοδομικό Γραφείο της ΕΥΠΑΤΕ προΐσταται υπάλληλος ΠΕ Μηχανικών. 29. Στο Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγ γελμάτων της εκάστοτε ΠΥΤ προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Τουριστι κών Επιχειρήσεων. 30. Στο Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου της εκάστοτε ΠΥΤ προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή TE Μηχανικών, ή ΤΕ Τουριστικών Eπιχειρήσεων. 31. Στο Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Διοικητικού Λογι στικού ή ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων. 32. Στο Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. 33. Στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής. Άρθρο 31 Έναρξη Ισχύος 1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει δύο (2) μήνες μετά την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε αντίθετη με τα ανωτέρω γενική ή ειδική διάταξη. Στην Υπουργό Τουρισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

αρμοδιοτήτων που αφορούν στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και των προμηθειών από άλλες Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών».

αρμοδιοτήτων που αφορούν στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και των προμηθειών από άλλες Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών». 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Δεν έχει εκδοθεί σχετική πράξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ: «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 145 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1749 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ενοικιαζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αθήνα, 27.02.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π. 4268/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10945 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 901 4 Απριλίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5745 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ορειβατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7ΤΑΠΗ-ΔΡ8 ΦΕΚ: Β 377/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θέμα: Αναπροσδιορισμός οικονομικών οργανικών μονάδων υπαγόμενων στις συσταθείσες Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θέμα: Αναπροσδιορισμός οικονομικών οργανικών μονάδων υπαγόμενων στις συσταθείσες Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘHΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο)

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο) Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο) Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους Επιστημονικό Γραφείο Συμβούλων Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1741Β /30-5-2012 Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 24 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών»

ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών» Εξαιρετικά επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2/77792/0026 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3055 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 67 12 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 428/ΓΔ2 Μεταφορά και κατανομή των αρμοδιοτήτων του άρθρου 69Γ του ν. 4270/2014 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΛ-ΟΔΙ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΛ-ΟΔΙ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 201 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015 Αρ. Πρ.ΔΙΠΥΔΥ/Φ.953/5/34501 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 299 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γε ώργιο Κατρούγκαλο.... 1 Εξωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161 25 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 29520/532/22/1 Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1188 6 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 152.941/ΨΣ6173 Α1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Γόρτυνας προς το Ελληνικό Δημόσιο ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Γόρτυνας προς το Ελληνικό Δημόσιο ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 21816 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μυτιλήνη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 7862 Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των αρμοδιοτήτων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των αρμοδιοτήτων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Β Οργανωτικά θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Κεφάλαιο Β Οργανωτικά θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Με το Κεφάλαιο Β του Νόµου 4146/2013 ιαµόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 90), ρυθµίστηκαν Οργανωτικά Θέµατα του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 886 21 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ν. Ιωνίας, Νομού Αττικής... 1 στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2620 16 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1603/122846 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3055 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Ταμείου. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΙΙ- VII

: ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΙΙ- VII ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24 Ταχ. Κώδικας: Τ.Κ 712 02

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πρ. Γεωργίου 47 & Νίκωνος Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ )

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ ) Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/5-6-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας Ρέθυμνο 9 Νοεμβρίου 2010 Αρ. Πρωτ. 9334 Βαθμός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: Εμμ. Πορτάλιου 23 Ταχ. Κώδικας: 74100 - Ρέθυμνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: ΦΕΚ: ΑΔΑ: ΒΛΩ8Η-ΖΜΚ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2423 11 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.49223/δ9.13322 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.),

Μαρούσι, ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), Μαρούσι, 16.04.2013 ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Ορισμός Μελών της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής. Αρμοδιότητες Συμβουλίου

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής. Αρμοδιότητες Συμβουλίου Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής Αρμοδιότητες Συμβουλίου Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου είναι οι ακόλουθες: 1. Στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος. Ειδικότερα, το Συμβούλιο: α) Χαράσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ Άρθρο 287 Α. Καταργείται η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:14242 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Περίγραμμα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική Διεύθυνση: Διεύθυνση: Τμήμα: Άμεσα Προϊστάμενος (τίτλος): Άμεσα Υφιστάμενοι (τίτλοι): Τίτλος θέσης: Κλάδος / Ειδικότητα: Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β 865, 1079 και

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β 865, 1079 και ΑΔΑ: 6ΨΟ1Η-506 ΦΕΚ: Β 823/12-5-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2016 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Αρ. Πρωτ. : 142361 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εισαγωγή. Στόχοι Οικονομικής Πολιτικής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εισαγωγή. Στόχοι Οικονομικής Πολιτικής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Οικονομική πολιτική για τις Δ.Ε.Κ.Ο. και τα Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση - κατάρτιση και αποστολή των σχεδίων Οικονομικών Προϋπολογισμών έτους 2013 καθώς και των Στρατηγικών-Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α ΚΑΙ Β Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 355 17 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ Α.15/3/925/76 Καθορισμός της διαδικασίας τήρησης των ορίων του ποσο στού της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΜΕΑΗ-13Μ ΑΡΙΘ. ΦΕΚ:Β 3954 / Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2016 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ. ΟΡΓ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΜΕΑΗ-13Μ ΑΡΙΘ. ΦΕΚ:Β 3954 / Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2016 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ. ΟΡΓ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ A - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ.Κώδικας:10184 - Αθήνα Πληροφορίες: Στ. Ακαλίδης, Ε. Ρίζος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΘΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΘΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210 7466405 Φ.800/12/126615 Σ.131 ΑΠΟΦΑΣΗ Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

KOINH ΑΠΟΦΑΣΗ. «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο»

KOINH ΑΠΟΦΑΣΗ. «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι 19-6-2014 Αρ. Πρωτ.: 94654/ΣΤ5 KOINH ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Περιορισμός της πολυνομίας, κωδικοποίηση και αναμόρφωση της νομοθεσίας» Άρθρο 1. Σκοπός και έννοια

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Περιορισμός της πολυνομίας, κωδικοποίηση και αναμόρφωση της νομοθεσίας» Άρθρο 1. Σκοπός και έννοια ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Περιορισμός της πολυνομίας, κωδικοποίηση και αναμόρφωση της νομοθεσίας» Άρθρο 1 Σκοπός και έννοια 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι ο περιορισμός της πολυνομίας, η διαρκής κωδικοποίηση και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Ένταξη στον κλάδο ασθένειας 1.0 κλάδος ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ), που ιδρύθηκε με τον α.ν. 394/1936 (ΦΕΚ 558 Α'), εντάσσεται, από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 76ΩΣΗ-ΚΦΠ ΦΕΚ: Β 780/04-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το Σχέδιο Νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις»

Ενημερωτικό σημείωμα για το Σχέδιο Νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις» Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013 Ενημερωτικό σημείωμα για το Σχέδιο Νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις» Με την κατάθεση στη Βουλή του Σχεδίου Νόμου

Διαβάστε περισσότερα

Παπάγου, 24 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. Οικ: 21758/1692

Παπάγου, 24 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. Οικ: 21758/1692 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου 1 καταστρώνονται στις ακόλουθες ομάδες: 1. Στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 105 63 Πληροφορίες: Δ. Γρουζής Τηλ. : 210-3332990 Ε-mail:dgrouzis@mnec.gr ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αθήνα, 02 / 03 / 2015 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

EΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ EΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ:

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΑΘ-ΛΘΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΑΘ-ΛΘΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση : Γλάδστωνος 1α & Πατησίων ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10677 Πληροφορίες : ΕΥΑ ΦΛΕΒΑΡΗ Τηλέφωνο : 2131500800

Διαβάστε περισσότερα