ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ"

Transcript

1 ΑΔΑ: ΒΙ04ΟΡ1Υ-ΠΦΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤIKOY & XΩΡΙKOY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Στρωμνίτσης 53, ΤΚ 54248, Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Α. Μουτσέλη, Α. Καρπουζά Τηλ: , Fax: ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός ασφαλείας: Θεσσαλονίκη 22 Απριλίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: ΟΙΚ 3081 Σχετ: ) Δήμο Νάουσας Πλατεία Δημαρχίας 30 ΤΚ Νάουσα (με συνημμένο φάκελο ΤΜΠΑ) 2) Εγνατία Οδός Α.Ε. Τομέας Έργων & Ανάπτυξης 6 ο χλμ Θεσσαλονίκης - Θέρμης Τ.Θ , ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη 1) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Ημαθίας Λ. Στρατού 72 - ΤΚ Βέροια 2) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Μοναστηρίου 12 Τ.Κ Θεσ/νίκη Θέμα: Άδεια Αποκατάστασης Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ), που βρίσκεται στη θέση «Κουτίχα», της Δ.Ε. Ανθεμίων Δ. Νάουσας ΠΕ Ημαθίας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ ) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Το ΠΔ 142/2010 (ΦΕΚ 235/ ) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης». 3. Το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/ ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α) ως ισχύει. 4. Τις διατάξεις του Ν. 2647/ (ΦΕΚ 237/Α/1998) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» ως ισχύει. 5. Τις διατάξεις του Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ160Α/ ), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, με το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91Α/ ). 6. Τις διατάξεις του Ν. 4014/11 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 1

2 ΑΔΑ: ΒΙ04ΟΡ1Υ-ΠΦΣ ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 209Α/ ). 7. Την ΥΑ 1958/ «Κατάταξη δημοσίων έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/ (ΦΕΚ Α 209/2011)» (ΦΕΚ 21Β/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8. Το Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 24/Α/ ). 9. Τη με αριθ /2332/02 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1022Β/5-4-02) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/ ). 10. Τη με αριθ. ΗΠ 11014/703/Φ104/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 332Β/ ) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ)», σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ160Α/ ) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/ ). 11. Τη με αριθ /2727/2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1909Β/ ) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Ακινήτων». 12. Την με αριθ. Η.Π /725/2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 383Β/ ) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου Αντικατάσταση της υπ αριθ /1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» (Β 604). 13. Την ΚΥΑ /97 (ΦΕΚ 1016Β/ ) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων». 14. Την ΚΥΑ 29407/3508/02 (ΦΕΚ 1572Β/ ) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων». 15. Την ΚΥΑ 33318/3028/98 (ΦΕΚ 1289/Β/ ) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί. 16. Τις ΚΥΑ 19661/1982/99 (ΦΕΚ 1811Β/ ) και ΚΥΑ 48392/939/2002 (ΦΕΚ 405Β/ ) που αφορούν την τροποποίηση της ΚΥΑ 5673/400/1997 ΚΥΑ - Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών. 17. Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312/Β/ ), «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 18. Την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β/ ), «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ και 2008/103/ΕΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσο αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». 19. Την ΚΥΑ /11 (ΦΕΚ 354/Β/ ) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» όπως αυτή ισχύει σήμερα. 20. Το Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/4/ ), «Αντικατάσταση της 98012/2001 ΚΥΑ Καθορισμός μέτρων και όρων για την διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων (Β 40). Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων των Λιπαντικών Ελαίων». 21. Το Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75/Α/ ), «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισής τους». 22. Το Π.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/ ), «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων 2

3 ΑΔΑ: ΒΙ04ΟΡ1Υ-ΠΦΣ ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000». 23. Το Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α/ ), «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και 2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003», όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 15/ (ΦΕΚ 12/Α/2006), «Τροποποίηση του Π.Δ. 117/2004 σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/108 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2003». 24. Την με αριθμ. πρωτ. οικ /2004 Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων: Συλλογή -Μεταφορά - Αποθήκευση Αποβλήτων και Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων». 25. Την με αριθμ. πρωτ. οικ /3106/2004 Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ «Πρότυπες Προδιαγραφές Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ)». 26. Την με αριθμ.19/ Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ «Πρότυπες οριστικές μελέτες έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ» 27. Το με Α.Π. οικ /1760/ έγγραφο Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του ΥΠΕΧΩΔΕ, περί «Συντονισμός ενεργειών για την υλοποίηση σε εθνικό επίπεδο του προγράμματος αποκατάστασης των ΧΑΔΑ». 28. Το με αριθμ πρωτ. Οικ./173806/4758/ έγγραφο Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα περί αποκατάστασης των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) με βαθμό επικινδυνότητας μικρότερο των 35 βαθμών σύμφωνα με την άδεια αποκατάστασης 29. Την Εγκύκλιος 19 με αριθμ.πρωτ /7096/ με θέμα «Επείγον πρόγραμμα παύσης λειτουργίας ΧΑΔΑ». 30. Την υπ αρ. οικ /4345/ Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ με Θέμα: «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων». 31. Το με αριθ. πρωτ. οικ /2591/ έγγραφο του Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ με θέμα «Ενέργειες για την παύση λειτουργίας και αποκατάσταση ΧΑΔΑ». 32. Την με αριθμ. πρωτ. 639/ (Ορθή Επανάληψη: ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Έγκριση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 33. Την με ΑΠ οικ / Απόφαση ΓΓ ΑΔΜΘ Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στους προϊστάμενους των οργανικών μονάδων της ΑΔΜΘ (ΦΕΚ Β 2017/ ). 34. Η υπ αριθμ. 109/2008 (Πρακτικό με αριθμ. 10/2008) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ανθεμίων για την παύση λειτουργίας του ΧΑΔΑ του θέματος. 35. Η υπ αριθμ. οικ /2426/2013 (ΦΕΚ 1266Β /2013) Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα: «Διαχείριση των αστικών αποβλήτων των Δήμων Νάουσας, Βέροιας και Αλεξάνδρειας ΠΕ Ημαθίας». 36. Η με αριθμ. πρωτ. Α367561/ αίτηση της Εγνατίας Οδού Α.Ε με την οποία υποβλήθηκε η τεχνική μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) για τον ΧΑΔΑ του θέματος (αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ 1597/ ). 37. Το με αριθμ. πρωτ. 1597/ έγγραφο της Υπηρεσία μας, με το οποίο ζητήθηκε η θεώρηση των φακέλων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας. 3

4 ΑΔΑ: ΒΙ04ΟΡ1Υ-ΠΦΣ Αποφασίζουμε Την Χορήγηση Άδειας Αποκατάστασης για το Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ), που βρίσκεται στη θέση «Κουτίχα», της Δ.Ε. Ανθεμίων Δ. Νάουσας ΠΕ Ημαθίας. Ο Χ.Α.Δ.Α. του θέματος εξυπηρετούσε από τις αρχές του 1991 έως και το έτος 2008 (διάρκεια λειτουργίας 20 έτη) τον πρώην Δήμο Ανθεμίων, σημερινή Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων. Πλέον τα απορρίμματα του Δήμου Νάουσας οδηγούνται στον ΧΥΤΑ 2 ης Διαχειριστικής Ενότητας Πέλλας (ΧΥΤΑ Έδεσσας) σύμφωνα με την (35) σχετική Διυπουργική Απόφαση και μέχρι την ολοκλήρωση των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων που προβλέπονται από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΣΔΑ/ΚΜ για την ΠΕ Ημαθίας - (32) σχετικό). Ο Χ.Α.Δ.Α. του θέματος, βρίσκεται στη θέση «Κουτίχα» Δ.Κ. Κοπάνου και έχει συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ 87 είναι: Χ=343403,616 και Ψ= ,778. Ο χώρος του ΧΑΔΑ πριν από τη λειτουργία του χρησιμοποιούνταν ως γεωργική έκταση. Ο ΧΑΔΑ βρίσκεται σε επίπεδη περιοχή πλησίον γεωργικών εκτάσεων. Σε μικρή απόσταση από αυτόν υφίσταται κοίτη ρέματος. Η συνολική έκταση που καταλαμβάνει ο ΧΑΔΑ είναι 13 στρέμματα περίπου και το σύνολο των απορριμμάτων που έχουν διατεθεί σε αυτόν ανέρχονται περίπου σε m 3. Τα απορρίμματα που έχουν διατεθεί στο χώρο είναι οικιακά σε ποσοστό 85% περίπου, ενώ το 15% αφορά σε αδρανή και ογκώδη απόβλητα. Επισημαίνεται ότι: α. Η άμεση αποκατάσταση του ΧΑΔΑ επιβάλλεται από : Τις προβλέψεις της νομοθεσίας. Τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων θέσεων Την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος β. Η παρούσα Απόφαση αφορά χώρο ο οποίος έχει παύσει να λειτουργεί και θα αποκατασταθεί ώστε να ενταχθεί στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Οι εργασίες αποκατάστασης του ΧΑΔΑ θα πρέπει να είναι τεχνικά απλές, οικονομικά εφικτές και περιβαλλοντικά αποτελεσματικές. γ. Για τη δημιουργία και λειτουργία χώρων στους οποίους θα διατίθενται στερεά απορρίμματα με όρους υγειονομικής ταφής απαιτείται η τήρηση διαδικασιών Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και έκδοσης άδειας λειτουργίας. Οι διαδικασίες αυτές δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας Απόφασης. Γενικοί Όροι: 1. Η άδεια αποκατάστασης ισχύει μέχρι Δεν επιτρέπεται η συνέχιση οποιαδήποτε διάθεσης ή και καύσης κάθε είδους στερεών αποβλήτων στον ΧΑΔΑ του πιο πάνω αναφερόμενου Δημοτικού Διαμερίσματος. Η διάθεση των απορριμμάτων του Δήμου θα γίνεται στον ΧΥΤΑ 2 ης Διαχειριστικής Ενότητας Πέλλας (ΧΥΤΑ Έδεσσας) σύμφωνα με την (35) σχετική διυπουργική Απόφαση και μέχρι την ολοκλήρωση των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων που προβλέπονται από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΣΔΑ/ΚΜ για την ΠΕ Ημαθίας - (32) σχετικό 3. Σε κάθε περίπτωση η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ δεν μπορεί να συνοδεύεται από την δημιουργία νέων χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων. 4. Οι εργασίες αποκατάστασης του χώρου θα γίνουν με βάση τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας. 5. Από τον έλεγχο και αξιολόγηση των αναφερομένων στην υποβληθείσα ΤΜΠΑ προκύπτει ότι : Ο Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) που βρίσκεται στη θέση «Κουτίχα», της Δ.Ε. Ανθεμίων Δ. Νάουσας ΠΕ Ημαθίας συγκεντρώνει 37 βαθμούς στην κλίμακα επικινδυνότητας και ως εκ τούτου κατατάσσεται στην 3 η κατηγορία επικινδυνότητας (σελ.10 της 25 σχετ). 4

5 ΑΔΑ: ΒΙ04ΟΡ1Υ-ΠΦΣ Για την αξιολόγηση αυτή λήφθηκαν υπόψη ότι ο ΧΑΔΑ ήταν ενεργός μέχρι πρόσφατα, βρίσκεται κοντά με καλλιέργειες, βοσκότοπους, επαρχιακό οδικό δίκτυο, και εργασιακούς χώρους κλπ και γειτνιάζει με επιφανειακά ύδατα (ρέμα κουτίχα) και υπόγεια ύδατα και δύναται να προκαλέσει ρύπανση από πλευρικές εκροές - διηθήσεις σε υπόγειους υδροφορείς. Επίσης συνεκτιμήθηκε ο χαρακτήρας του υπόβαθρου του χώρου. Για την αποκατάσταση του κρίνεται ως αποδεκτή από περιβαλλοντική άποψη η εφαρμογή μέτρων επιτόπου αποκατάστασης του στο πλαίσιο της 1 ης κατηγορίας μέτρων της (25) σχετ.(σελ.11). Για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ απαιτείται επίσης η σύνταξη οριστικής μελέτης στην οποία θα εξειδικεύονται τα μέτρα αποκατάστασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για την αποκατάσταση του χώρου θα απαιτηθούν τουλάχιστον τρεις στρώσεις (εξομάλυνσης, στεγάνωσης και επιφανειακής κάλυψης). Η αποκατάσταση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. οικ /3106/ Εγκύκλιο ΥΠΕΧΩΔΕ, με την Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης καθώς και την Οριστική Μελέτη για τον ΧΑΔΑ του θέματος. Πριν την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης να συγκεντρωθούν διάσπαρτα απορρίμματα και να απομακρυνθούν ελαστικά, πλαστικές συσκευασίες και ογκώδη αντικείμενα καθώς και τυχόν άλλα απορρίμματα που η διαχείριση τους υπάγεται στις διατάξεις του Ν 2939/01 και να γίνει η διάθεση αυτών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για κάθε είδος αποβλήτων χωριστά. Πριν την επικάλυψη θα γίνει συλλογή ελαφρών μικρο-απορριμμάτων και μεταφορά τους στον ΧΥΤΑ και εφόσον δεν είναι δυνατό, εναπόθεσή τους στο υπό διευθέτηση απορριμματικό ανάγλυφο. Τα απορρίμματα που τυχόν βρίσκονται διασκορπισμένα στα πρανή του παρακείμενου ρέματος να περισυλλέγουν μαζί με 30cm στρώσης ρυπασμένου εδάφους, να μεταφερθούν και να εναποτεθούν σε έκταση του ΧΑΔΑ που θα αποκατασταθεί επιτόπου. Να γίνει πλήρη αποκατάσταση των πρανών και της κοίτης του ρέματος και να ληφθούν μέτρα προστασίας αυτού (μονώσεις με στεγανά υλικά, μέτρα παρακολούθησης κλπ). Η επικάλυψη του απορριμματικού όγκου του ΧΑΔΑ θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω: Διευθέτηση του απορριμματικού αναγλύφου του ΧΑΔΑ με την κατασκευή ζώνης εξομάλυνσης από χονδρόκοκκα και λεπτόκοκκα υλικά, ώστε η κλίση της τελικής άνω επιφάνειας του αποκατεστημένου ΧAΔΑ να είναι τουλάχιστον 5%. Το πάχος της ζώνης εξομάλυνσης θα προσδιορίζεται από την πιθανότητα εμφάνισης καθιζήσεων και ανάλογα με την σύσταση των απορριμμάτων. Επιφανειακή κάλυψη με συμπυκνωμένα γαιώδη υλικά κατάλληλα για φύτευση πάχους τουλάχιστον 1m λαμβάνοντας υπόψη του σχεδιασμού για τις μετέπειτα χρήσεις. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη εφαρμογή μέτρων αντιπυρικής προστασίας με τη διάνοιξη, περιμετρικά του χώρου, ζωνών ικανού πλάτους, λήψη αντιδιαβρωτικών μέτρων (π.χ. ανάπτυξης πρασίνου),στην κατασκευή μέτρων συλλογής και μεταφοράς ομβρίων από την επιφάνεια του ΧΑΔΑ (απορροής ομβρίων) καθώς και στην κατασκευή έργων παρεμπόδισης πλευρικής εισροής ομβρίων στο ΧΑΔΑ, όπου αυτό απαιτείται. Επίσης θα ληφθούν τα πιο πρόσφορα μέτρα για την παρεμπόδιση μελλοντικών απορρίψεων (οριοθέτηση περίφραξη, φύλαξη, περιοδική επιθεώρηση).. 6. Με ευθύνη του Δήμου Νάουσας: α. Να τοποθετηθούν ενημερωτικές πινακίδες στο χώρο και να γίνουν οι πλέον πρόσφορες κατά περίπτωση παρεμβάσεις για την παρεμπόδιση πρόσβασης σε αυτόν. 5

6 ΑΔΑ: ΒΙ04ΟΡ1Υ-ΠΦΣ β. Να διασφαλιστούν τα κατάλληλα αντιπυρικά μέτρα (π.χ. αντιπυρικός εξοπλισμός, δεξαμενή ύδατος κ.α.), που τυχόν θα υποδειχθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. Δ/νση Δασών κλπ). γ. Να εκδοθεί διοικητική πράξη με την οποία θα καθορίζονται: Η απαγόρευση εισόδου και ρίψης αποβλήτων στον χώρο μετά την παύση λειτουργίας του. Η παρακολούθηση και επιθεώρηση από τις Υπηρεσίες του Δήμου της μηχανικής συμπεριφοράς του αναπλασθέντος αναγλύφου, των επιμέρους έργων κι εγκαταστάσεων, της διαδικασίας φυτοκάλυψης, της ασφάλειας του χώρου από ανεπιθύμητες ανθρωπογενείς παρεμβάσεις. Η παρακολούθηση από τις Υπηρεσίες του Δήμου για την εμφάνιση περιβαλλοντικών προβλημάτων που σχετίζονται με τυχόν παραγωγή στραγγισμάτων και βιοαερίου και την ασφάλεια των επιφανειακών και υπογείων υδάτων. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης (πιθανές φυσικοχημικές αναλύσεις των επιφανειακών και υπόγειων νερών) θα αποστέλλονται στη Δ/νση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας. Η περιοδική αστυνόμευση του χώρου από Υπαλλήλους του Δήμου. Η διαδικασία επιβολής προστίμων και το σχετικό ύψος τους για τις περιπτώσεις παράνομης απόθεσης αποβλήτων. Η διαδικασία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, (συνεχής και επισταμένη ενημέρωση των πολιτών για την μη χρήση του χώρου, την μη αλλοίωση της αποκατάστασής του, των προσφερόμενων εναλλακτικών λύσεων για τα αδρανή υλικά, τα ογκώδη, τα ελαστικά κλπ. απόβλητα κατά τη νομοθεσία). Το σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών. 7. Κατά την έναρξη υλοποίησης των έργων ο Δήμος οφείλει να καταθέσει στις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και στη ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης στοιχεία σχετικά με την ημερομηνία έναρξης εργασιών, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, τη χρηματοδότηση και το συνολικό κόστος. Η παρούσα άδεια: Χορηγείται ανεξάρτητα από τυχόν άλλες απαιτούμενες εγκρίσεις ή άδειες άλλων αρμόδιων Υπηρεσιών, η έκδοση των οποίων αποτελεί υποχρέωση του Φορέα διαχείρισης του χώρου. Δεν αποτελεί νομιμοποίηση τυχόν πολεοδομικών παραβάσεων Μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιηθεί με την προσθήκη επιπλέον όρων ή την τροποποίηση των υπαρχόντων εφόσον διαπιστωθεί ότι από τη διαδικασία αποκατάστασης των χώρων δημιουργούνται επιπλέον περιβαλλοντικά προβλήματα και επιπτώσεις που δεν είχαν προβλεφθεί στην Τεχνική έκθεση ή κριθεί αναγκαία η συμμόρφωση του έργου με την κείμενη νομοθεσία εφόσον αυτό δεν επιτυγχάνεται με την παρούσα απόφαση. Είναι δυνατόν να ανακληθεί (προσωρινά ή οριστικά) εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις όρου / όρων της ή εκτιμηθούν διαπιστωθούν περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις εργασίες αποκατάστασης οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη Δημόσια Υγεία ή το φυσικό / ανθρωπογενές περιβάλλον. Αντίγραφο της παρούσας θα πρέπει να βρίσκεται στα γραφεία του Δήμου και να επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο από αρμόδια Υπηρεσία σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Ο Δήμος Νάουσας είναι υπεύθυνος για την τήρηση και εφαρμογή των όρων της παρούσας απόφασης και οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως με το περιεχόμενο της. Παράβαση των όρων της παρούσας θα έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή κυρώσεων που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 6

7 ΑΔΑ: ΒΙ04ΟΡ1Υ-ΠΦΣ Κατά της Απόφασης αυτής είναι δυνατόν να ασκηθεί προσφυγή στον αρμόδιο Υπουργό ΠΕΚΑ, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.2503/97(ΦΕΚ 107/Α ), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Απόφασης στο διαδίκτυο. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ - Χρον. Αρχείο - Αρχείο Τμ.ΠεΧωΣ - Αρμόδιοι Υπάλληλο - Γραφείο Γ.Γ. ΑΔΜ-Θ - κ. Αναπλ. Προϊστ. Γεν. Δ/νσης Με εντολή Γ.Γ.Α.Δ.Μ-Θ Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού/ΚΜ ΑΔΜ-Θ Πουσκούρης Άγγελος Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός 7

8 ΑΔΑ: ΒΙ04ΟΡ1Υ-ΦΜΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤIKOY & XΩΡΙKOY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Στρωμνίτσης 53, ΤΚ 54248, Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Α. Μουτσέλη, Α. Καρπουζά Τηλ: , Fax: ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός ασφαλείας: Θεσσαλονίκη 22 Απριλίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: ΟΙΚ 3082 Σχετ: ) Δήμο Νάουσας Πλατεία Δημαρχίας 30 ΤΚ Νάουσα (με συνημμένο φάκελο ΤΜΠΑ) 2) Εγνατία Οδός Α.Ε. Τομέας Έργων & Ανάπτυξης 6 ο χλμ Θεσσαλονίκης - Θέρμης Τ.Θ , ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη 1) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Ημαθίας Λ. Στρατού 72 - ΤΚ Βέροια 2) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Μοναστηρίου 12 Τ.Κ Θεσ/νίκη Θέμα: Άδεια Αποκατάστασης Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ), που βρίσκεται στη θέση «Τσαϊρια», της Δ.Ε Ειρηνούπολης Δ. Νάουσας ΠΕ Ημαθίας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ ) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Το ΠΔ 142/2010 (ΦΕΚ 235/ ) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης». 3. Το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/ ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α) ως ισχύει. 4. Τις διατάξεις του Ν. 2647/ (ΦΕΚ 237/Α/1998) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» ως ισχύει. 5. Τις διατάξεις του Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ160Α/ ), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, με το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91Α/ ). 6. Τις διατάξεις του Ν. 4014/11 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 1

9 ΑΔΑ: ΒΙ04ΟΡ1Υ-ΦΜΖ ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 209Α/ ). 7. Την ΥΑ 1958/ «Κατάταξη δημοσίων έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/ (ΦΕΚ Α 209/2011)» (ΦΕΚ 21Β/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8. Το Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 24/Α/ ). 9. Τη με αριθ /2332/02 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1022Β/5-4-02) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/ ). 10. Τη με αριθ. ΗΠ 11014/703/Φ104/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 332Β/ ) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ)», σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ160Α/ ) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/ ). 11. Τη με αριθ /2727/2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1909Β/ ) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Ακινήτων». 12. Την με αριθ. Η.Π /725/2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 383Β/ ) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου Αντικατάσταση της υπ αριθ /1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» (Β 604). 13. Την ΚΥΑ /97 (ΦΕΚ 1016Β/ ) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων». 14. Την ΚΥΑ 29407/3508/02 (ΦΕΚ 1572Β/ ) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων». 15. Την ΚΥΑ 33318/3028/98 (ΦΕΚ 1289/Β/ ) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί. 16. Τις ΚΥΑ 19661/1982/99 (ΦΕΚ 1811Β/ ) και ΚΥΑ 48392/939/2002 (ΦΕΚ 405Β/ ) που αφορούν την τροποποίηση της ΚΥΑ 5673/400/1997 ΚΥΑ - Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών. 17. Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312/Β/ ), «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 18. Την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β/ ), «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ και 2008/103/ΕΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσο αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». 19. Την ΚΥΑ /11 (ΦΕΚ 354/Β/ ) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» όπως αυτή ισχύει σήμερα. 20. Το Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/4/ ), «Αντικατάσταση της 98012/2001 ΚΥΑ Καθορισμός μέτρων και όρων για την διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων (Β 40). Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων των Λιπαντικών Ελαίων». 21. Το Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75/Α/ ), «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισής τους». 22. Το Π.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/ ), «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων 2

10 ΑΔΑ: ΒΙ04ΟΡ1Υ-ΦΜΖ ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000». 23. Το Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α/ ), «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και 2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003», όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 15/ (ΦΕΚ 12/Α/2006), «Τροποποίηση του Π.Δ. 117/2004 σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/108 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2003». 24. Την με αριθμ. πρωτ. οικ /2004 Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων: Συλλογή -Μεταφορά - Αποθήκευση Αποβλήτων και Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων». 25. Την με αριθμ. πρωτ. οικ /3106/2004 Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ «Πρότυπες Προδιαγραφές Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ)». 26. Την με αριθμ.19/ Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ «Πρότυπες οριστικές μελέτες έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ» 27. Το με Α.Π. οικ /1760/ έγγραφο Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του ΥΠΕΧΩΔΕ, περί «Συντονισμός ενεργειών για την υλοποίηση σε εθνικό επίπεδο του προγράμματος αποκατάστασης των ΧΑΔΑ». 28. Το με αριθμ πρωτ. Οικ./173806/4758/ έγγραφο Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα περί αποκατάστασης των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) με βαθμό επικινδυνότητας μικρότερο των 35 βαθμών σύμφωνα με την άδεια αποκατάστασης 29. Την Εγκύκλιος 19 με αριθμ.πρωτ /7096/ με θέμα «Επείγον πρόγραμμα παύσης λειτουργίας ΧΑΔΑ». 30. Την υπ αρ. οικ /4345/ Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ με Θέμα: «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων». 31. Το με αριθ. πρωτ. οικ /2591/ έγγραφο του Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ με θέμα «Ενέργειες για την παύση λειτουργίας και αποκατάσταση ΧΑΔΑ». 32. Την με αριθμ. πρωτ. 639/ (Ορθή Επανάληψη: ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Έγκριση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 33. Την με ΑΠ οικ / Απόφαση ΓΓ ΑΔΜΘ Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στους προϊστάμενους των οργανικών μονάδων της ΑΔΜΘ (ΦΕΚ Β 2017/ ). 34. Η υπ αριθμ. 75/2010 (Πρακτικό με αριθμ.7/2010) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ειρηνούπολης για την παύση λειτουργίας του ΧΑΔΑ του θέματος. 35. Η υπ αριθμ. οικ /2426/2013 (ΦΕΚ 1266Β /2013) Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα: «Διαχείριση των αστικών αποβλήτων των Δήμων Νάουσας, Βέροιας και Αλεξάνδρειας ΠΕ Ημαθίας». 36. Η με αριθμ. πρωτ. Α367561/ αίτηση της Εγνατίας Οδού Α.Ε με την οποία υποβλήθηκε η τεχνική μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) για τον ΧΑΔΑ του θέματος (αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ 1597/ ). 37. Το με αριθμ. πρωτ. 1597/ έγγραφο της Υπηρεσία μας, με το οποίο ζητήθηκε η θεώρηση των φακέλων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας. 3

11 ΑΔΑ: ΒΙ04ΟΡ1Υ-ΦΜΖ Αποφασίζουμε Την Χορήγηση Άδειας Αποκατάστασης για το Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ), που βρίσκεται στη θέση «Τσαϊρια», της Δ.Ε Ειρηνούπολης Δ. Νάουσας ΠΕ Ημαθίας. Ο Χ.Α.Δ.Α. του θέματος εξυπηρετούσε από τις αρχές του 1995 έως και το έτος 2010 (διάρκεια λειτουργίας 15 έτη) τον πρώην Δήμο Ειρηνούπολης, σημερινή Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης Δ. Νάουσας. Πλέον τα απορρίμματα του Δήμου Νάουσας οδηγούνται στον ΧΥΤΑ 2 ης Διαχειριστικής Ενότητας Πέλλας (ΧΥΤΑ Έδεσσας) σύμφωνα με την (35) σχετική Διυπουργική Απόφαση και μέχρι την ολοκλήρωση των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων που προβλέπονται από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΣΔΑ/ΚΜ για την ΠΕ Ημαθίας - (32) σχετικό). Ο Χ.Α.Δ.Α. του θέματος, βρίσκεται στη θέση «Τσαΐρια» και έχει συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ 87 είναι: Χ=350575,345 και Ψ= ,936. Ο χώρος του ΧΑΔΑ πριν από τη λειτουργία του χρησιμοποιούνταν ως γεωργική έκταση. Ο ΧΑΔΑ βρίσκεται σε επίπεδη περιοχή πλησίον γεωργικών εκτάσεων και αρδευτικών καναλιών. Η συνολική έκταση που καταλαμβάνει ο ΧΑΔΑ είναι 26 στρέμματα περίπου και το σύνολο των απορριμμάτων που έχουν διατεθεί σε αυτόν ανέρχονται περίπου σε m 3. Τα απορρίμματα που έχουν διατεθεί στο χώρο είναι οικιακά σε ποσοστό 85% περίπου, ενώ το 15% αφορά σε υλικά κατεδάφισης, αδρανή υλικά κα παλιοσίδερα. Επισημαίνεται ότι: α. Η άμεση αποκατάσταση του ΧΑΔΑ επιβάλλεται από : Τις προβλέψεις της νομοθεσίας. Τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων θέσεων Την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος β. Η παρούσα Απόφαση αφορά χώρο ο οποίος έχει παύσει να λειτουργεί και θα αποκατασταθεί ώστε να ενταχθεί στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Οι εργασίες αποκατάστασης του ΧΑΔΑ θα πρέπει να είναι τεχνικά απλές, οικονομικά εφικτές και περιβαλλοντικά αποτελεσματικές. γ. Για τη δημιουργία και λειτουργία χώρων στους οποίους θα διατίθενται στερεά απορρίμματα με όρους υγειονομικής ταφής απαιτείται η τήρηση διαδικασιών Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και έκδοσης άδειας λειτουργίας. Οι διαδικασίες αυτές δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας Απόφασης. Γενικοί Όροι: 1. Η άδεια αποκατάστασης ισχύει μέχρι Δεν επιτρέπεται η συνέχιση οποιαδήποτε διάθεσης ή και καύσης κάθε είδους στερεών αποβλήτων στον ΧΑΔΑ του πιο πάνω αναφερόμενου Δημοτικού Διαμερίσματος. Η διάθεση των απορριμμάτων του Δήμου θα γίνεται στον ΧΥΤΑ 2 ης Διαχειριστικής Ενότητας Πέλλας (ΧΥΤΑ Έδεσσας) σύμφωνα με την (35) σχετική διυπουργική Απόφαση και μέχρι την ολοκλήρωση των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων που προβλέπονται από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΣΔΑ/ΚΜ για την ΠΕ Ημαθίας - (32) σχετικό 3. Σε κάθε περίπτωση η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ δεν μπορεί να συνοδεύεται από την δημιουργία νέων χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων. 4. Οι εργασίες αποκατάστασης του χώρου θα γίνουν με βάση τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας. 5. Από τον έλεγχο και αξιολόγηση των αναφερομένων στην υποβληθείσα ΤΜΠΑ προκύπτει ότι : Ο Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) που βρίσκεται στη θέση στη θέση «Τσαϊρια», της Δ.Ε Ειρηνούπολης Δ. Νάουσας ΠΕ Ημαθίας συγκεντρώνει 37 4

12 ΑΔΑ: ΒΙ04ΟΡ1Υ-ΦΜΖ βαθμούς στην κλίμακα επικινδυνότητας και ως εκ τούτου κατατάσσεται στην 3 η κατηγορία επικινδυνότητας (σελ.10 της 25 σχετ). Για την αξιολόγηση αυτή λήφθηκαν υπόψη ότι ο ΧΑΔΑ ήταν ενεργός μέχρι πρόσφατα, βρίσκεται κοντά με καλλιέργειες, βοσκότοπους, επαρχιακό οδικό δίκτυο, και εργασιακούς χώρους κλπ και γειτνιάζει με επιφανειακά ύδατα (αρδευτικά κανάλια) και υπόγεια ύδατα και δύναται να προκαλέσει ρύπανση από πλευρικές εκροές - διηθήσεις σε υπόγειους υδροφορείς. Επίσης συνεκτιμήθηκε ο χαρακτήρας του υπόβαθρου του χώρου. Για την αποκατάσταση του κρίνεται ως αποδεκτή από περιβαλλοντική άποψη η εφαρμογή μέτρων επιτόπου αποκατάστασης του στο πλαίσιο της 1 ης κατηγορίας μέτρων της (25) σχετ.(σελ.11). Για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ απαιτείται επίσης η σύνταξη οριστικής μελέτης στην οποία θα εξειδικεύονται τα μέτρα αποκατάστασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για την αποκατάσταση του χώρου θα απαιτηθούν τουλάχιστον τρεις στρώσεις (εξομάλυνσης, στεγάνωσης και επιφανειακής κάλυψης). Η αποκατάσταση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. οικ /3106/ Εγκύκλιο ΥΠΕΧΩΔΕ, με την Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης καθώς και την Οριστική Μελέτη για τον ΧΑΔΑ του θέματος. Πριν την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης να συγκεντρωθούν διάσπαρτα απορρίμματα και να απομακρυνθούν ελαστικά, πλαστικές συσκευασίες και ογκώδη αντικείμενα καθώς και τυχόν άλλα απορρίμματα που η διαχείριση τους υπάγεται στις διατάξεις του Ν 2939/01 και να γίνει η διάθεση αυτών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για κάθε είδος αποβλήτων χωριστά. Πριν την επικάλυψη θα γίνει συλλογή ελαφρών μικρο-απορριμμάτων και μεταφορά τους στον ΧΥΤΑ και εφόσον δεν είναι δυνατό, εναπόθεσή τους στο υπό διευθέτηση απορριμματικό ανάγλυφο. Τα απορρίμματα που τυχόν βρίσκονται διασκορπισμένα πλησίον του αρδευτικού καναλιού να περισυλλέγουν μαζί με 30cm στρώσης ρυπασμένου εδάφους, να μεταφερθούν και να εναποτεθούν στην έκταση του ΧΑΔΑ που θα αποκατασταθεί επιτόπου. Να ληφθούν μέτρα προστασίας του αρδευτικού καναλιού (μονώσεις με στεγανά υλικά, μέτρα παρακολούθησης κλπ). Η επικάλυψη του απορριμματικού όγκου του ΧΑΔΑ θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω: Διευθέτηση του απορριμματικού αναγλύφου του ΧΑΔΑ με την κατασκευή ζώνης εξομάλυνσης από χονδρόκοκκα και λεπτόκοκκα υλικά, ώστε η κλίση της τελικής άνω επιφάνειας του αποκατεστημένου ΧAΔΑ να είναι τουλάχιστον 5%. Το πάχος της ζώνης εξομάλυνσης θα προσδιορίζεται από την πιθανότητα εμφάνισης καθιζήσεων και ανάλογα με την σύσταση των απορριμμάτων. Επιφανειακή κάλυψη με συμπυκνωμένα γαιώδη υλικά κατάλληλα για φύτευση πάχους τουλάχιστον 1m λαμβάνοντας υπόψη του σχεδιασμού για τις μετέπειτα χρήσεις. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη εφαρμογή μέτρων αντιπυρικής προστασίας με τη διάνοιξη, περιμετρικά του χώρου, ζωνών ικανού πλάτους, λήψη αντιδιαβρωτικών μέτρων (π.χ. ανάπτυξης πρασίνου),στην κατασκευή μέτρων συλλογής και μεταφοράς ομβρίων από την επιφάνεια του ΧΑΔΑ (απορροής ομβρίων) καθώς και στην κατασκευή έργων παρεμπόδισης πλευρικής εισροής ομβρίων στο ΧΑΔΑ, όπου αυτό απαιτείται. Επίσης θα ληφθούν τα πιο πρόσφορα μέτρα για την παρεμπόδιση μελλοντικών απορρίψεων (οριοθέτηση περίφραξη, φύλαξη, περιοδική επιθεώρηση).. 6. Με ευθύνη του Δήμου Νάουσας: 5

13 ΑΔΑ: ΒΙ04ΟΡ1Υ-ΦΜΖ α. Να τοποθετηθούν ενημερωτικές πινακίδες στο χώρο και να γίνουν οι πλέον πρόσφορες κατά περίπτωση παρεμβάσεις για την παρεμπόδιση πρόσβασης σε αυτόν. β. Να διασφαλιστούν τα κατάλληλα αντιπυρικά μέτρα (π.χ. αντιπυρικός εξοπλισμός, δεξαμενή ύδατος κ.α.), που τυχόν θα υποδειχθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. Δ/νση Δασών κλπ). γ. Να εκδοθεί διοικητική πράξη με την οποία θα καθορίζονται: Η απαγόρευση εισόδου και ρίψης αποβλήτων στον χώρο μετά την παύση λειτουργίας του. Η παρακολούθηση και επιθεώρηση από τις Υπηρεσίες του Δήμου της μηχανικής συμπεριφοράς του αναπλασθέντος αναγλύφου, των επιμέρους έργων κι εγκαταστάσεων, της διαδικασίας φυτοκάλυψης, της ασφάλειας του χώρου από ανεπιθύμητες ανθρωπογενείς παρεμβάσεις. Η παρακολούθηση από τις Υπηρεσίες του Δήμου για την εμφάνιση περιβαλλοντικών προβλημάτων που σχετίζονται με τυχόν παραγωγή στραγγισμάτων και βιοαερίου και την ασφάλεια των επιφανειακών και υπογείων υδάτων. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης (πιθανές φυσικοχημικές αναλύσεις των επιφανειακών και υπόγειων νερών) θα αποστέλλονται στη Δ/νση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας. Η περιοδική αστυνόμευση του χώρου από Υπαλλήλους του Δήμου. Η διαδικασία επιβολής προστίμων και το σχετικό ύψος τους για τις περιπτώσεις παράνομης απόθεσης αποβλήτων. Η διαδικασία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, (συνεχής και επισταμένη ενημέρωση των πολιτών για την μη χρήση του χώρου, την μη αλλοίωση της αποκατάστασής του, των προσφερόμενων εναλλακτικών λύσεων για τα αδρανή υλικά, τα ογκώδη, τα ελαστικά κλπ. απόβλητα κατά τη νομοθεσία). Το σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών. 7. Κατά την έναρξη υλοποίησης των έργων ο Δήμος οφείλει να καταθέσει στις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και στη ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης στοιχεία σχετικά με την ημερομηνία έναρξης εργασιών, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, τη χρηματοδότηση και το συνολικό κόστος. Η παρούσα άδεια: Χορηγείται ανεξάρτητα από τυχόν άλλες απαιτούμενες εγκρίσεις ή άδειες άλλων αρμόδιων Υπηρεσιών, η έκδοση των οποίων αποτελεί υποχρέωση του Φορέα διαχείρισης του χώρου. Δεν αποτελεί νομιμοποίηση τυχόν πολεοδομικών παραβάσεων Μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιηθεί με την προσθήκη επιπλέον όρων ή την τροποποίηση των υπαρχόντων εφόσον διαπιστωθεί ότι από τη διαδικασία αποκατάστασης των χώρων δημιουργούνται επιπλέον περιβαλλοντικά προβλήματα και επιπτώσεις που δεν είχαν προβλεφθεί στην Τεχνική έκθεση ή κριθεί αναγκαία η συμμόρφωση του έργου με την κείμενη νομοθεσία εφόσον αυτό δεν επιτυγχάνεται με την παρούσα απόφαση. Είναι δυνατόν να ανακληθεί (προσωρινά ή οριστικά) εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις όρου / όρων της ή εκτιμηθούν διαπιστωθούν περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις εργασίες αποκατάστασης οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη Δημόσια Υγεία ή το φυσικό / ανθρωπογενές περιβάλλον. Αντίγραφο της παρούσας θα πρέπει να βρίσκεται στα γραφεία του Δήμου και να επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο από αρμόδια Υπηρεσία σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Ο Δήμος Νάουσας είναι υπεύθυνος για την τήρηση και εφαρμογή των όρων της παρούσας απόφασης και οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως με το περιεχόμενο της. Παράβαση των όρων της παρούσας θα έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή κυρώσεων που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 6

14 ΑΔΑ: ΒΙ04ΟΡ1Υ-ΦΜΖ Κατά της Απόφασης αυτής είναι δυνατόν να ασκηθεί προσφυγή στον αρμόδιο Υπουργό ΠΕΚΑ, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.2503/97(ΦΕΚ 107/Α ), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης στο διαδίκτυο. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ - Χρον. Αρχείο - Αρχείο Τμ.ΠεΧωΣ - Αρμόδιοι Υπάλληλοι - Γραφείο Γ.Γ. ΑΔΜ-Θ - κ. Αναπλ. Προϊστ. Γεν. Δ/νσης Με εντολή Γ.Γ.Α.Δ.Μ-Θ Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού/ΚΜ ΑΔΜ-Θ Πουσκούρης Άγγελος Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός 7

15 ΑΔΑ: ΒΙΗ2ΟΡ1Υ-ΘΞΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤIKOY & XΩΡΙKOY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Στρωμνίτσης 53, ΤΚ 54248, Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Α. Μουτσέλη, Α. Καρπουζά Τηλ: , Fax: ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός ασφαλείας: Θεσσαλονίκη 11 Απριλίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: ΟΙΚ 2887 Σχετ: ) Δήμο Νάουσας Πλατεία Δημαρχίας 30 ΤΚ Νάουσα (με συνημμένο φάκελο ΤΜΠΑ) 2) Εγνατία Οδός Α.Ε. Τομέας Έργων & Ανάπτυξης 6 ο χλμ Θεσσαλονίκης - Θέρμης Τ.Θ , ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη 1) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Ημαθίας Λ. Στρατού 72 - ΤΚ Βέροια 2) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Μοναστηρίου 12 Τ.Κ Θεσ/νίκη Θέμα: Άδεια Αποκατάστασης Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ), που βρίσκεται στη θέση «Πλακένια» της Δ.Ε. Νάουσας Δ. Νάουσας ΠΕ Ημαθίας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ ) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Το ΠΔ 142/2010 (ΦΕΚ 235/ ) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης». 3. Το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/ ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α) ως ισχύει. 4. Τις διατάξεις του Ν. 2647/ (ΦΕΚ 237/Α/1998) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» ως ισχύει. 5. Τις διατάξεις του Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ160Α/ ), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, με το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91Α/ ). 6. Τις διατάξεις του Ν. 4014/11 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 209Α/ ). 7. Την ΥΑ 1958/ «Κατάταξη δημοσίων έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες 1

16 ΑΔΑ: ΒΙΗ2ΟΡ1Υ-ΘΞΨ και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/ (ΦΕΚ Α 209/2011)» (ΦΕΚ 21Β/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8. Το Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 24/Α/ ). 9. Τη με αριθ /2332/02 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1022Β/5-4-02) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/ ). 10. Τη με αριθ. ΗΠ 11014/703/Φ104/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 332Β/ ) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ)», σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ160Α/ ) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/ ). 11. Τη με αριθ /2727/2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1909Β/ ) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Ακινήτων». 12. Την με αριθ. Η.Π /725/2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 383Β/ ) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου Αντικατάσταση της υπ αριθ /1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» (Β 604). 13. Την ΚΥΑ /97 (ΦΕΚ 1016Β/ ) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων». 14. Την ΚΥΑ 29407/3508/02 (ΦΕΚ 1572Β/ ) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων». 15. Την ΚΥΑ 33318/3028/98 (ΦΕΚ 1289/Β/ ) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί. 16. Τις ΚΥΑ 19661/1982/99 (ΦΕΚ 1811Β/ ) και ΚΥΑ 48392/939/2002 (ΦΕΚ 405Β/ ) που αφορούν την τροποποίηση της ΚΥΑ 5673/400/1997 ΚΥΑ - Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών. 17. Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312/Β/ ), «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 18. Την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β/ ), «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ και 2008/103/ΕΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσο αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». 19. Την ΚΥΑ /11 (ΦΕΚ 354/Β/ ) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» όπως αυτή ισχύει σήμερα. 20. Το Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/4/ ), «Αντικατάσταση της 98012/2001 ΚΥΑ Καθορισμός μέτρων και όρων για την διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων (Β 40). Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων των Λιπαντικών Ελαίων». 21. Το Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75/Α/ ), «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισής τους». 22. Το Π.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/ ), «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000». 2

17 ΑΔΑ: ΒΙΗ2ΟΡ1Υ-ΘΞΨ 23. Το Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α/ ), «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και 2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003», όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 15/ (ΦΕΚ 12/Α/2006), «Τροποποίηση του Π.Δ. 117/2004 σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/108 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2003». 24. Την με αριθμ. πρωτ. οικ /2004 Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων: Συλλογή -Μεταφορά - Αποθήκευση Αποβλήτων και Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων». 25. Την με αριθμ. πρωτ. οικ /3106/2004 Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ «Πρότυπες Προδιαγραφές Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ)». 26. Την με αριθμ.19/ Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ «Πρότυπες οριστικές μελέτες έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ» 27. Το με Α.Π. οικ /1760/ έγγραφο Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του ΥΠΕΧΩΔΕ, περί «Συντονισμός ενεργειών για την υλοποίηση σε εθνικό επίπεδο του προγράμματος αποκατάστασης των ΧΑΔΑ». 28. Το με αριθμ πρωτ. Οικ./173806/4758/ έγγραφο Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα περί αποκατάστασης των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) με βαθμό επικινδυνότητας μικρότερο των 35 βαθμών σύμφωνα με την άδεια αποκατάστασης 29. Την Εγκύκλιος 19 με αριθμ.πρωτ /7096/ με θέμα «Επείγον πρόγραμμα παύσης λειτουργίας ΧΑΔΑ». 30. Την υπ αρ. οικ /4345/ Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ με Θέμα: «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων». 31. Το με αριθ. πρωτ. οικ /2591/ έγγραφο του Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ με θέμα «Ενέργειες για την παύση λειτουργίας και αποκατάσταση ΧΑΔΑ». 32. Την με αριθμ. πρωτ. 639/ (Ορθή Επανάληψη: ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Έγκριση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 33. Την με ΑΠ οικ / Απόφαση ΓΓ ΑΔΜΘ Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στους προϊστάμενους των οργανικών μονάδων της ΑΔΜΘ (ΦΕΚ Β 2017/ ). 34. Η υπ αριθμ. 273/2011 (Πρακτικό με αριθμ. 12/ ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νάουσας για την παύση λειτουργίας του ΧΑΔΑ του θέματος. 35. Η υπ αριθμ. οικ /2426/2013 (ΦΕΚ 1266Β /2013) Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα: «Διαχείριση των ατικών αποβλήτων των Δήμων Νάουσας, Βέροιας και Αλεξάνδρειας ΠΕ Ημαθίας». 36. Η με αριθμ. πρωτ. Α367561/ αίτηση της Εγνατίας Οδού Α.Ε με την οποία υποβλήθηκε η τεχνική μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) για τον ΧΑΔΑ του θέματος (αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ 1597/ ). 37. Το με αριθμ. πρωτ. 1597/ έγγραφο της Υπηρεσία μας, με το οποίο ζητήθηκε η θεώρηση των φακέλων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας. Αποφασίζουμε Την Χορήγηση Άδειας Αποκατάστασης για το Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ), που βρίσκεται στη θέση «Πλακένια» της Δ.Ε. Νάουσας Δ. Νάουσας ΠΕ Ημαθίας. 3

18 ΑΔΑ: ΒΙΗ2ΟΡ1Υ-ΘΞΨ Ο Χ.Α.Δ.Α. του θέματος εξυπηρετούσε από τις αρχές του 1981 τον πρώην Δήμο Νάουσας, σημερινή Δημοτική Ενότητα Νάουσας. Από το 2008 έως και το πέρας λειτουργίας του (2011) εξυπηρετούσε και τμήμα της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμίων. Πλέον τα απορρίμματα του Δήμου Νάουσας οδηγούνται στον ΧΥΤΑ 2 ης Διαχειριστικής Ενότητας Πέλλας (ΧΥΤΑ Έδεσσας) σύμφωνα με την (35) σχετική Διυπουργική Απόφαση και μέχρι την ολοκλήρωση των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων που προβλέπονται από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΣΔΑ/ΚΜ για την ΠΕ Ημαθίας - (32) σχετικό). Ο Χ.Α.Δ.Α. του θέματος, βρίσκεται στη θέση «Πλακένια» και έχει συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ 87 είναι: Χ=337953,319 και Ψ= ,759. Ο χώρος του ΧΑΔΑ πριν από τη λειτουργία του χρησιμοποιούνταν ως γεωργική έκταση. Ο ΧΑΔΑ βρίσκεται σε επίπεδη περιοχή πλησίον γεωργικών εκτάσεων. Σε μικρή απόσταση από αυτόν υφίσταται κοίτη ρέματος. Η συνολική έκταση που καταλαμβάνει ο ΧΑΔΑ είναι 20,5 στρέμματα περίπου και το σύνολο των απορριμμάτων που έχουν διατεθεί σε αυτόν ανέρχονται περίπου σε m 3. Τα απορρίμματα που έχουν διατεθεί στο χώρο είναι οικιακά σε ποσοστό 90% περίπου, ενώ το 10% αφορά σε απόβλητα κατεδάφισης, αδρανών υλικών και παλιοσίδερα. Επισημαίνεται ότι: α. Η άμεση αποκατάσταση του ΧΑΔΑ επιβάλλεται από : Τις προβλέψεις της νομοθεσίας. Τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων θέσεων Την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος β. Η παρούσα Απόφαση αφορά χώρο ο οποίος έχει παύσει να λειτουργεί και θα αποκατασταθεί ώστε να ενταχθεί στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Οι εργασίες αποκατάστασης του ΧΑΔΑ θα πρέπει να είναι τεχνικά απλές, οικονομικά εφικτές και περιβαλλοντικά αποτελεσματικές. γ. Για τη δημιουργία και λειτουργία χώρων στους οποίους θα διατίθενται στερεά απορρίμματα με όρους υγειονομικής ταφής απαιτείται η τήρηση διαδικασιών Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και έκδοσης άδειας λειτουργίας. Οι διαδικασίες αυτές δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας Απόφασης. Γενικοί Όροι: 1. Η άδεια αποκατάστασης ισχύει μέχρι Δεν επιτρέπεται η συνέχιση οποιαδήποτε διάθεσης ή και καύσης κάθε είδους στερεών αποβλήτων στον ΧΑΔΑ του πιο πάνω αναφερόμενου Δημοτικού Διαμερίσματος. Η διάθεση των απορριμμάτων του Δήμου θα γίνεται στον ΧΥΤΑ 2 ης Διαχειριστικής Ενότητας Πέλλας (ΧΥΤΑ Έδεσσας) σύμφωνα με την (35) σχετική διυπουργική Απόφαση και μέχρι την ολοκλήρωση των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων που προβλέπονται από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΣΔΑ/ΚΜ για την ΠΕ Ημαθίας - (32) σχετικό 3. Σε κάθε περίπτωση η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ δεν μπορεί να συνοδεύεται από την δημιουργία νέων χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων. 4. Οι εργασίες αποκατάστασης του χώρου θα γίνουν με βάση τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας. 5. Από τον έλεγχο και αξιολόγηση των αναφερομένων στην υποβληθείσα ΤΜΠΑ προκύπτει ότι : Ο Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) που βρίσκεται στη θέση «Πλακένια» της Δ.Ε. Νάουσας Δ. Νάουσας ΠΕ Ημαθίας συγκεντρώνει 77 βαθμούς στην κλίμακα επικινδυνότητας και ως εκ τούτου κατατάσσεται στην 2 η κατηγορία επικινδυνότητας (σελ.10 της 25 σχετ). Για την αξιολόγηση αυτή λήφθηκαν υπόψη ότι ο ΧΑΔΑ ήταν ενεργός μέχρι πρόσφατα, γειτνιάζει με καλλιέργειες, βοσκότοπους, επαρχιακό οδικό δίκτυο, σχολεία, οικιστικές περιοχές, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ και βρίσκεται κοντά σε επιφανειακά ύδατα και 4

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ1Υ-ΧΒΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΔΑ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤIKOY & XΩΡΙKOY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

3. Την Ε(2007)5439/05.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013».

3. Την Ε(2007)5439/05.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

3. Την Ε(2007)5439/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου ».

3. Την Ε(2007)5439/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

3. Την Ε(2007)5439/05.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013».

3. Την Ε(2007)5439/05.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Την Ε(2007)5439/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου ».

3. Την Ε(2007)5439/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων της 7 ης, 10 ης Διαχειριστικής Ενότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων της 7 ης, 10 ης Διαχειριστικής Ενότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Κ Ο Ι Ν Η A Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣ: Κ Ο Ι Ν Η A Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚEΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα: 5-7-2011 Αριθµ. πρωτ.: Τ.Π.Υ 15970/743 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

3. Την Ε(2007)5439/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου ».

3. Την Ε(2007)5439/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 19180/16 Σχετ.: /15, 22636/15, /15 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 19180/16 Σχετ.: /15, 22636/15, /15 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο Fax Πληροφορίες Πολυτεχνείου 4, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3Τ0-Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΚΟΡ1Ι-ΜΕ5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ερμούπολη,

ΑΔΑ: ΒΛΛΚΟΡ1Ι-ΜΕ5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ερμούπολη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Δ.Ε ΑΥΛΙΔΑΣ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Δ.Ε ΑΥΛΙΔΑΣ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 17δ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν.4014/2011

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 17δ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν.4014/2011 ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 17δ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν.4014/2011 Ελένη Γλύπτη Πελοπίδας Τσερπέλης Μαρία Χρυσικοπούλου ΥΠΕΝ Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΟΡ1Ι-Δ1Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, Αρ. Πρωτ.: 46914/10256/2013

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΟΡ1Ι-Δ1Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, Αρ. Πρωτ.: 46914/10256/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072

Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072 ΠΡΟΣ :Όπως πίνακας Αποδεκτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Λάρισα 09-10-2013 Αρ. πρωτ. οικ. 2433/196571 Ταχ. Δ/νση : ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» 2-6-2010 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ Ιωάννη Μαχαίρα Προϊσταμένου στο Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ: Εναπόθεση σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης και αξιοποίησης προιόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 203035 ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΠΟΡ1Ι-ΑΓ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ερμούπολη,

ΑΔΑ: ΒΛΛΠΟΡ1Ι-ΑΓ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ερμούπολη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25 25 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος «Αμμίτη» στη θέση του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. 3 η Άσκηση - Εισαγωγή. Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Ε.Μ.Π., Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. Ε.Μ.Π.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. 3 η Άσκηση - Εισαγωγή. Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Ε.Μ.Π., Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3 η Άσκηση - Εισαγωγή Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΩ0-ΓΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΩ0-ΓΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό 8/2016 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό 8/2016 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 8/2016 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ οικ.34611 (ΦΕΚ 2113/Β/01-08-2014)

ΚΥΑ οικ.34611 (ΦΕΚ 2113/Β/01-08-2014) ΚΥΑ οικ.34611 (ΦΕΚ 2113/Β/01-08-2014) Διαδικασία καταλογισμού και επιμερισμού χρηματικών προστίμων που επιβάλλονται στην Ελληνική Δημοκρατία λόγω καταδίκης για παραβιάσεις της ενωσιακής νομοθεσίας, κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α37ΟΡ1Υ-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΔΑ: 75ΜΧ0-ΚΞΞ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.20 13:03:16 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων επείγοντος χαρακτήρα

Θέμα : Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων επείγοντος χαρακτήρα ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 ΑΔΑ: BE261-2AY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Φ290/5553/15 ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ

Αρ. Πρωτ.: Φ290/5553/15 ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-2-2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: Φ290/5553/15 ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Σχετ: Φ290/2844/14,Φ290/1504/14, Φ290/60/14 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ290/2671/15,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Καθαρισμός ρεμάτων και μεταφορά φυτικών υπολειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Δ.Ε. Κασσάνδρας CPV 90511100-3) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Παναγιώτης Μέρκος, Γενικός Επιθεωρητής

Δρ Παναγιώτης Μέρκος, Γενικός Επιθεωρητής Δρ Παναγιώτης Μέρκος, Γενικός Επιθεωρητής η μετρήσιμη δυσμενής μεταβολή φυσικού πόρου ή η μετρήσιμη υποβάθμιση υπηρεσίας συνδεδεμένης με φυσικό πόρο, που μπορεί να επέλθει άμεσα ή έμμεσα ΥΠΕΚΑ Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ:Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Βιοτεχνίας κατασκευής μερών και εξαρτημάτων ειδών μεταφορών και μηχανημάτων, κατασκευής και επισκευής ρυμουλκούμενων οχημάτων (τρέιλερ) φερομένης ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1191 11 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 131 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος που διασχίζει τα αγροτεμάχια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες : Τηλ.: Fax: e-mail: Τρύφωνας Χατζηιωάννου 2313 321722 2313 321701-02 txatzioannou@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 15/7/2009 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ 30-12 - 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ 30-12 - 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : NEO Πατρών Αθηνών 35 Ταχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Β )

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3η Πανελλήνια Σύνοδος ΦΟΔΣΑ. Χανιά, 2-4 Ιουλίου 2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

υποβοήθηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων σε Δράσεις της που αφορούν την παρακολούθηση των ακτών κολύμβησης»

υποβοήθηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων σε Δράσεις της που αφορούν την παρακολούθηση των ακτών κολύμβησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25/01/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Αρ.πρωτ.οικ.: 155065 Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ.Δ/νση:Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 ΤΚ : 11526, Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΠΟΡ1Ι-624 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ερμούπολη,

ΑΔΑ: ΒΛΛΠΟΡ1Ι-624 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ερμούπολη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1002/2015 ΘΕΜΑ: 28 ο Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής στον

Διαβάστε περισσότερα

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της εταιρίας «ΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» από Αποστακτήριο σε Αποστακτήριο και Οινοποιείο κατόπιν κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης, που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 19 24 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ6174/5361/15 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Αγίου Νικολάου Τραχώνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 35 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 5-11 -2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 7367/230577 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 10/23-09-2011 Αριθμός Απόφασης 60/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 10/23-09-2011 Αριθμός Απόφασης 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 10/23-09-2011 Αριθμός Απόφασης 60/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Κατερίνη, Αριθ. Πρωτ. Σχετ: 30-05-2012 : 148931/6742 121283/5595 85087/3848

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Κατερίνη, Αριθ. Πρωτ. Σχετ: 30-05-2012 : 148931/6742 121283/5595 85087/3848 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ.

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 Σχετ. 145, 1338 Αρ. πρωτ: 1666 Ταχ. /νση: Ριζάρειος Πολιτεία ΠΡΟΣ ΗΜΟ ΣΥΒΟΤΩΝ 8 ης Μεραρχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2833 12 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 217 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επικύρωση οριογραμμών τμήματος ρέματος Παιδόπολης Αγριάς, του Δήμου Βόλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση : Θεοδωράτου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11-10 -2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 6373/198074 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ-ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ-ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» http://www.buildnet.gr Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Msc, Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργών Επιθεωρήτρια Περιβάλλοντος, Τμηματάρχης Γ Τμήματος της ΕΥΕΠ 27 και 28 Νοεμβρίου 2012, Αθήνα «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ-ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ Τηλέφωνο : 22513-52000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ της 8ης συνεδρίασης. Ημερομηνία επίδοσης της πρόσκλησης στα μέλη του Δ.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ της 8ης συνεδρίασης. Ημερομηνία επίδοσης της πρόσκλησης στα μέλη του Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:9130/10-04-2017 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Α' ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ της 8ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 429 7 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Μερική κύρωση δασικού χάρτη τοπικής κοινότητας Νεοχωρίου δήμου Χίου Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος, 26/01/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος, 26/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος, 26/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Πρωτ. 2183/22-01-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση Τ. Κ. Πληροφορίες Τηλ Καστρομηνάς 82 100 Σ. Καλλίκη 227103332

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2917 12 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 226 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση στο αγρόκτημα Μεσοβούνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr) Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 11/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: α) Ο Νόμος 3852 (ΦΕΚ 87/ Τ.Α / 7-6-2010) «Περί Νέας Αρχιτεκτονικής της. Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Σχετ.: α) Ο Νόμος 3852 (ΦΕΚ 87/ Τ.Α / 7-6-2010) «Περί Νέας Αρχιτεκτονικής της. Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ASSOCIATION OF PUBLIC HEALTH INSPECTORS Γλάδστωνος 10 Αθήνα 10677 Τ.Θ. 4074 ΑΘΗΝΑ 10210 ΤΗΛ: 2103302069 2103300567 2102611780 FAX: 2102611780 2106040353. E-mail edye@in.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΑΞΟΥ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ Το θεσμικό πλαίσιο της Ελλάδας έχει εναρμονισθεί με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, με τις ακόλουθες νομοθετικές διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Ημερομηνία Ανάρτησης: Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012 Προσοχή σε προγενέστερα κείμενα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο! ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Μετά την έκδοση της υπ' αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Κώδικας : 35100 Πληροφορίες: Δ. Τσιλογιάννη Tηλέφωνο: 22310-22319 FAX: 22310-26306 E mail : dimitra.tsilogianni@apdthest.gov.

Ταχ. Κώδικας : 35100 Πληροφορίες: Δ. Τσιλογιάννη Tηλέφωνο: 22310-22319 FAX: 22310-26306 E mail : dimitra.tsilogianni@apdthest.gov. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία 21-07-2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & Αριθ. Πρωτ : 3415/128926 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΓΟΡ1Φ-ΒΝΧ. Τρίπολη 1-10-2012

ΑΔΑ: Β43ΓΟΡ1Φ-ΒΝΧ. Τρίπολη 1-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη, 26.10.2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 74567/ΑΦ 6.1.16.1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ Φ.11 ΜΟΛ ΣΧΕΤ. 50998/15 & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

Δ10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ A ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ A ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/02/2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 802 / 630 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ Σχετ. : Φ802/627/15

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Υψώματα (όπισθεν ΕΒΖ) της Δημοτικής Κοινότητας Ορεστιάδας του Δήμου Ορεστιάδας

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Υψώματα (όπισθεν ΕΒΖ) της Δημοτικής Κοινότητας Ορεστιάδας του Δήμου Ορεστιάδας Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Υψώματα (όπισθεν ΕΒΖ) της Δημοτικής Κοινότητας Ορεστιάδας του Δήμου Ορεστιάδας Το έργο περιλαμβάνει την αποκατάσταση του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ α και βοηθητικές ύλες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/03/2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 802 / 630 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ακύρωση της με αριθμ. πρωτ. 128/ απόφασης υπογραφής του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης»

ΘΕΜΑ: «Ακύρωση της με αριθμ. πρωτ. 128/ απόφασης υπογραφής του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 22/5/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 18358 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Ευάγγελος Καπετάνιος «Ο

Διαβάστε περισσότερα