ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ε Π Νο 15 ΑΡΧΑΝΕΣ 25/07/2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ε Π Νο 15 ΑΡΧΑΝΕΣ 25/07/2011"

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ε Π Νο 5 ΑΡΧΑΝΕΣ 5/07/0 Σήµερα στις Αρχάνες την 5/07/0, ηµέρα ευτέρα και ώρα 3.30 µ.µ., συνήλθε η Επιτροπή ιαχείρισης Προγράµµατος (Ε Π) Leader της εταιρείας µε την επωνυµία «Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.», κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου της κ. Κυπριωτάκη Ρούσσου. Η Ε.Π. συνεδρίασε σε απαρτία και νόµιµα, καθώς: πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 3, του άρθρου της ΚΥΑ 40/ µε βάση το άρθρο 08, σηµείο, του Ν. 385/ «Πρόγραµµα Καλλικράτης» και το άρθρο 63, σηµείο 3, του Ν. 3463/006 «Κύρωση Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων», σύµφωνα µε τα οποία ο ήµος «Αρχανών Αστερούσιων» και ο ήµος «Γόρτυνας» υπεισέρχονται αυτοδικαίως στα δικαιώµατα και υποχρεώσεις των δήµων «Ν. Καζαντζάκης» και «Κόφινα» αντίστοιχα µε βάση το άρθρο 8, σηµείο 0, του Ν. 385/ «Πρόγραµµα Καλλικράτης», σύµφωνα µε το οποίο η ΤΕ Κ Ηρακλείου εξακολουθεί να λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π. 97/978 (ΦΕΚ Α 43), όπως ισχύει και µέχρι την εκλογή και τη συγκρότηση των νέων οργάνων τους και οι εκπρόσωποι των φορέων του δηµοσίου, εξακολουθούν να συµµετέχουν στις επιτροπές που έχουν οριστεί ή εκλεγεί µέχρι την αντικατάστασή τους. Παρέστησαν οι εξής: Κυπριωτάκης Ρούσσος, Πρόεδρος Ε Π (εκπρόσωπος του ήµου Αρχανών ), Σχοιναράκης Νικόλαος, Μέλος Ε Π (εκπρόσωπος του ήµου Γόρτυνας), Γιαννόπουλος Χαράλαµπος, Αντιπρόεδρος Ε Π (εκπρόσωπος της ΤΕ Κ Ν. Ηρακλείου), Μηλιαράκης Νικόλαος, Μέλος Ε Π (εκπρόσωπος του ικτύου Οινοποιών Ν. Ηρακλείου), Σουρλαντζής Ιωάννης, Μέλος Ε Π (εκπρόσωπος του ΣΠ.Ο.K.), ολαψάκης Νικήτας, Μέλος Ε Π (εκπρόσωπος του Επιµελητηρίου Ηρακλείου), Γαβαλάς Εµµανουήλ, Μέλος Ε Π (εκπρόσωπος της Ε.Α.Σ.Η.) Τα παρόντα µέλη µεταφράζονται σε ποσοστό 57% για τους ιδιωτικούς φορείς και σε 43% για τους δηµόσιους. Στη συνεδρίαση επίσης παρέστησαν:. Η Συντονίστρια του προγράµµατος, Ταβλαδωράκη Αµαλία,. Η Επιτροπή Ενστάσεων των επενδυτικών σχεδίων (όπως αυτή είχε οριστεί µε την υπ αριθ. 5/6- απόφαση της Ε Π), δηλαδή τα στελέχη της Αναπτυξιακής Ηρακλείου: Μαυρογιαννης Γεώργιος ιευθυντής της εταιρείας, Ζαχαράκης Ιωάννης γεωπόνος και Καλεµάκη Καλλιόπη πολιτικός µηχανικός, 3. Η Γραµµατέας της Ε.Π. Ζουδιανού Έλενα - οικονοµολόγος. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο πρόεδρος της Ε Π κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγείται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής: ΘΕΜΑ ο: Οριστικά αποτελέσµατα κατάταξης επενδυτικών σχεδίων µετά την υποβολή ενστάσεων στο πλαίσιο της ης προκήρυξης του Τ.Π. LEADER.... ΘΕΜΑ ο: Ο Πρόεδρος της Ε Π κ. Κυπριωτάκης Ρούσος ενηµερώνει τα µέλη ότι στις 8/7/0 έληξε η προθεσµία υποβολής ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων της ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράµµατος LEADER. Συνολικά κατατέθηκαν πέντε ενστάσεις τις οποίες εξέτασε η Επιτροπή Ενστάσεων, την οποία είχε ορίσει η Ε Π µε την υπ. αριθ. 5/6- απόφασή της. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Επιτροπή Ενστάσεων η οποία παρουσίασε την εισήγησή της στα µέλη της Ε Π ως εξής:

2 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΑΡΧΑΝΕΣ 9/07/0 Σήµερα στις Αρχάνες την 9/07/0, ηµέρα Τρίτη και ώρα :00 µ.µ, συνήλθε η Επιτροπή Ενστάσεων του Τοπικού Προγράµµατος Προσέγγισης Leader, η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 5/6- Απόφαση της Ε Π. Τακτικά µέλη ήταν οι εξής: Μαυρογιάννης Γεώργιος, Οικονοµολόγος - ιευθυντής της εταιρείας Καλεµάκη Καλλιόπη Πολιτικός Μηχανικός, Στέλεχος της ΟΤ Ζαχαράκης Ιωάννης Γεωπόνος, Στέλεχος της ΟΤ Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, κηρύσσεται έναρξη της συνεδρίασης µε θέµα ηµερήσιας διάταξης,: Εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν από τους υποψήφιους επενδυτές κατά της απόφασης 4/ της Ε Π για ένταξη/απόρριψη των επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια της ης προκήρυξης Άξονας 4 «Εφαρµογή της προσέγγισης LEADER» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) Μετά την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της ης Προκήρυξης του τοπικού προγράµµατος Προσέγγισης Leader, από την Επιτροπή Αξιολόγησης, και την απόφαση της Ε Π µε αριθµό 4/-07-0, έχουν υποβληθεί 4 ενστάσεις από αυτούς που απορρίφθηκαν λόγω των Κριτηρίων Αποκλεισµού καθώς και ένσταση επί της βαθµολογίας και του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου. Οι ενστάσεις που κατατέθηκαν για τα Κριτήρια Αποκλεισµού είναι οι εξής : Αρ.Πρωτ. ένστασης 309/ / / / Επωνυµία Μέτρο / ράσ η Σµαργιανάκη Στυλιανή L33-5 ουλουφάκης Νικόλαος Κουτσάκης Γεώργιος Καψαλάκη ήµητρα Αιτούµενο ςπροϋπολ ογι-σµός (σε ) Αιτιολογία απόρριψης επενδυτικού σχεδίου ,50 Κριτήριo Αποκλεισµού 3.3 εν αποδεικνύεται η δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συµµετοχής L3a 6.50,00 Κριτήριo Αποκλεισµού 3.8 εν προσκοµίστηκε αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης L ,90 Κριτήριo Αποκλεισµού.4 Η πρόταση δεν αφορά σε ολοκληρωµένο και λειτουργικό φυσικό αντικείµενο L ,90 Κριτήρια Αποκλεισµού:. Η πρόταση δεν πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 974/70/ , όπως ισχύει κάθε φορά.4 Η πρόταση δεν αφορά σε ολοκληρωµένο και λειτουργικό φυσικό αντικείµενο 3.3 Ο υποψήφιος δεν παρουσιάζει τεκµηριωµένη δυνατότητα κάλυψης της ιδιωτικής συµµετοχής (ίδια κεφάλαια και δανεισµός) για την πραγµατοποίηση της πρότασης σύµφωνα µε το χρηµατοδοτικό σχήµα

3 Η ένσταση που κατατέθηκε επί των κριτηρίων βαθµολόγησης είναι οι εξής: Αρ.Πρωτ. ένστασης Επωνυµία 308/ Π. Καρφάκης και ΣΙΑ Ο.Ε Μέτρο / ράσ η Αιτούµενο ςπροϋπολ ογι-σµός (σε ) Όλες οι ενστάσεις κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της ΟΤ εµπρόθεσµα. Σηµεία αναβαθµολόγησης επενδυτικού σχεδίου L ,69 Κριτήρια: Β. Προηγούµενη αποδεδειγµένη απασχόληση σε αντικείµενο σχετικό µε τη φύση της πρότασης Β. Ύπαρξη τίτλου σπουδών (π.χ. ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ) σχετικού µε τη φύση της πρότασης Β. Ο υποψήφιος δικαιούχος δεν έχει επιχορηγηθεί για οποιοδήποτε έργο στα πλαίσια κοινοτικών ή εθνικών ενισχύσεων Γ. Σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της περιοχής χωροθέτησης της πρότασης Γ. Σε σχέση µε τους στόχους και τις προτεραιότητες του τοπικού προγράµµατος Γ. Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας (π.χ. ΤΣΠ) και συµµετοχή σε δίκτυα οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων εφόσον υπάρχουν Γ5 Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους Γ7. Στην πρόταση περιλαµβάνονται υποδοµές/ διαρρυθµίσεις που εξυπηρετούν την προσβασιµότητα ατόµων µειωµένης κινητικότητας Η Επιτροπή Ενστάσεων αφού εξέτασε τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν κατά της απόφασης 4/-07-0 της Ε Π για ένταξη/απόρριψη και βαθµολόγηση των επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια της ης προκήρυξης Άξονας 4 «Εφαρµογή της προσέγγισης LEADER» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) , αποφασίζει οµόφωνα: ράση L3 α : Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων. ουλουφάκης Νικόλαος, «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ, στις αφνές Ηρακλείου», (αρ.πρωτ. φακέλου υποψηφιότητας 599/5-) ε γίνεται δεκτή η ένσταση κατά της Απόφασης 4/-7-0 της Ε Π µε την οποία απορρίφθηκε το επενδυτικό σχέδιο: Λόγω του Κριτηρίου 3.8. Στο σχετικό φάκελο υποψηφιότητας, δεν συµπεριλήφθηκε Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης, όπως απαιτούνταν από τον Οδηγό Εφαρµογής της Προκήρυξης µε συνέπεια την απόρριψη του επενδυτικού σχεδίου. Παρά το ότι ο υποψήφιος δικαιούχος ισχυρίζεται ότι το διέθετε ποινικό µητρώο, συµπληρωµατικά δικαιολογητικά δεν µπορούν να γίνουν αποδεκτά όπως αναφέρεται στο άρθρο 7. σελ. του Οδηγού Εφαρµογής «Μετά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας στην Ο.Τ. δεν επιτρέπεται η υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων ή η τροποποίησή του περιεχοµένου του». Μετά τα παραπάνω, η ένσταση απορρίπτεται. 3

4 ράση L33-5: «Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός µικρής δυναµικότητας υποδοµές διανυκτέρευσης». Σµαργιανάκη Στυλιανή «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΚΤΑΣΗ ΕΥΤΕΡΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΚΙΑΣ, στους Αποστόλους ήµου Καστελίου» (αρ.πρωτ. φακέλου υποψηφιότητας 65/5- ) ε γίνεται δεκτή η ένσταση κατά της Απόφασης 4/-7-0 της Ε Π µε την οποία απορρίφθηκε το επενδυτικό σχέδιο: Λόγω του Κριτηρίου 3.3. Στο σχετικό φάκελο υποψηφιότητας δεν υπήρχε το απαιτούµενο δικαιολογητικό, που να αποδεικνύει την δυνατότητα κάλυψης της Ίδιας συµµετοχής, σύµφωνα µε τον Ενηµερωτικό Οδηγό της προκήρυξης «Παρατηρήσεις επί των κριτηρίων επιλεξιµότητας», παρατήρηση 6 (σελ. 90 ). Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε τον Ενηµερωτικό Οδηγό της Προκήρυξης Παράρτηµα ΙΙ Κριτήρια Επιλεξιµότητας, όταν δεν υπάρχει τεκµηριωµένη δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συµµετοχής της επενδυτικής πρότασης (δεν τεκµηριώνονται οι ίδιοι πόροι και δεν προσκοµίζεται βεβαίωση τράπεζας για το ενδιαφέρον δανειοδότησης), το επενδυτικό σχέδιο απορρίπτεται. Η υποψήφια δικαιούχος προσκόµισε, συνηµµένα στην ένσταση της, έγγραφο πρόθεσης δανειοδότησης της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας. Ο οδηγός εφαρµογής όµως αναφέρει στο άρθρο 7. σελ. ότι «Μετά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας στην Ο.Τ. δεν επιτρέπεται η υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων ή η τροποποίησή του περιεχοµένου του». Μετά τα παραπάνω, η ένσταση απορρίπτεται. 3. Κουτσάκης Γεώργιος, «Ι ΡΥΣΗ ΕΞΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΙΝΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΟΥΣΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΟΙΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» (αρ.πρωτ. φακέλου υποψηφιότητας 633/5-) ε γίνεται δεκτή η ένσταση κατά της Απόφασης 4/-7-0 της Ε Π µε την οποία απορρίφθηκε το επενδυτικό σχέδιο: Λόγω του Κριτηρίου.4 «Η πρόταση αφορά ολοκληρωµένο και λειτουργικό φυσικό αντικείµενο.» Στον προϋπολογισµό του φακέλου υποψηφιότητας και σ ότι αφορά στον προϋπολογισµό του λοιπού εξοπλισµού, γίνεται αναφορά µόνο σε προµήθεια inox κουζίνας και σε κρεβάτια και κοµοδίνα. εν υπάρχουν καθόλου στοιχεία για τον υπόλοιπο εξοπλισµό που απαιτείται για την οµαλή λειτουργία των Τουριστικών Επιπλωµένων Κατοικιών που προτίθεται να φτιάξει (ιµατισµός, ηλεκτρικές συσκευές, φωτιστικά, τραπεζαρία, σαλόνι, κουρτίνες, σερβίτσια, µαγειρικά σκεύη, έπιπλα κήπου και πισίνας κλπ). Κατά συνέπεια το φυσικό αντικείµενο δεν είναι ολοκληρωµένο και λειτουργικό. Συνηµµένα στην ένσταση του ο υποψήφιος προσκοµίζει υπεύθυνη δήλωση στην οποία περιγράφει ότι θα προµηθευτεί τον παραπάνω εξοπλισµό µε δικά του έξοδα. Ωστόσο αυτό δεν µπορεί να γίνει δεκτό, καθώς ο οδηγός εφαρµογής αναφέρει στο άρθρο 7. σελ. ότι «Μετά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας στην Ο.Τ. δεν επιτρέπεται η υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων ή η τροποποίησή του περιεχοµένου του», Μετά τα παραπάνω, η ένσταση απορρίπτεται. 4. Καψαλάκη ήµητρα «Ι ΡΥΣΗ 5 ΤΕΚ ΣΤΟ ΚΟΥΣΕ ΜΟΙΡΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», (αρ.πρωτ. φακέλου υποψηφιότητας 63/5-) ε γίνεται δεκτή η ένσταση κατά της Απόφασης 4/-7-0 της Ε Π µε την οποία απορρίφθηκε το επενδυτικό σχέδιο: 4

5 Α) Λόγω του Κριτηρίου. «Η πρόταση, εφόσον περιλαµβάνει υποδοµές διανυκτέρευσης: α) πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 974/70/ , όπως ισχύει κάθε φορά β) η προβλεπόµενη δυναµικότητα (κλίνες) είναι σύµφωνη µε την ΚΥΑ 40/3-, όπως ισχύει κάθε φορά» Στο φάκελο υποψηφιότητας αναφέρεται η δηµιουργία πέντε (5) Τουριστικών Επιπλωµένων Κατοικιών, ενώ στα αρχιτεκτονικά σχέδια δεν αποτυπώνονται Τουριστικές Επιπλωµένες Κατοικίες, αφού στις κατόψεις που υποβλήθηκαν δε φαίνεται να εξασφαλίζεται η ιδιωτικότητα που απαιτείται, σύµφωνα µε την εν λόγω ΚΥΑ και τους όρους και προϋποθέσεις του ΕΟΤ για τις Τουριστικές Επιπλωµένες Κατοικίες. Στην ένσταση αναφέρεται ότι τα σχέδια αυτά έχουν εγκριθεί από τον ΕΟΤ µε µικρές αλλαγές στην εσωτερική διαρρύθµιση, χωρίς ωστόσο να προσκοµίζεται η σχετική έγκριση µε τα συνηµµένα σχέδια, από τα οποία να προκύπτει η λειτουργική µορφή και η δυναµικότητα του καταλύµατος. Β) Λόγω του Κριτηρίου.4 «Η πρόταση αφορά ολοκληρωµένο και λειτουργικό φυσικό αντικείµενο.» Στον προϋπολογισµό του φακέλου υποψηφιότητας και σ ότι αφορά στον προϋπολογισµό του λοιπού εξοπλισµού, γίνεται αναφορά µόνο σε µέρος του εξοπλισµού και µάλιστα µε ασυµφωνία προϋπολογισµού και συνηµµένων προσφορών. εν υπάρχουν καθόλου στοιχεία για τον υπόλοιπο εξοπλισµό που απαιτείται για την οµαλή λειτουργία των Τουριστικών Επιπλωµένων Κατοικιών που προτίθεται να φτιάξει αλλά ούτε για το χώρο συνάθροισης των πελατών (ιµατισµός, ηλεκτρικές συσκευές, φωτιστικά, κουρτίνες, σερβίτσια, µαγειρικά σκεύη, έπιπλα κήπου κλπ). Κατά συνέπεια το φυσικό αντικείµενο δεν είναι ολοκληρωµένο και λειτουργικό. Συνηµµένα στην ένσταση της η υποψήφια προσκοµίζει υπεύθυνη δήλωση στην οποία περιγράφει ότι θα προµηθευτεί τον παραπάνω εξοπλισµό µε δικά της έξοδα και γι αυτό προσκοµίζει και έγγραφο της Τράπεζας EFG Eurobank-Ergasias AE µε υπόλοιπο προθεσµιακών καταθέσεων ποσού Ωστόσο αυτό δεν µπορεί να γίνει δεκτό, καθώς ο οδηγός εφαρµογής αναφέρει στο άρθρο 7. σελ. ότι «Μετά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας στην Ο.Τ. δεν επιτρέπεται η υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων ή η τροποποίησή του περιεχοµένου του». Γ) Λόγω του Κριτηρίου 3.3. Στο σχετικό φάκελο υποψηφιότητας είχε υποβληθεί έγγραφο της HSBC BANK για καταθέσεις ποσού ,39. Το ποσό αυτό δε φτάνει για να καλυφθεί στο σύνολο της η Ίδια Συµµετοχή ύψους ,45 που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η επένδυση. Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε τον Ενηµερωτικό Οδηγό της Προκήρυξης Παράρτηµα ΙΙ Κριτήρια Επιλεξιµότητας, όταν δεν υπάρχει τεκµηριωµένη δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συµµετοχής της επενδυτικής πρότασης (δεν τεκµηριώνονται οι ίδιοι πόροι και δεν προσκοµίζεται βεβαίωση τράπεζας για το ενδιαφέρον δανειοδότησης), το επενδυτικό σχέδιο απορρίπτεται. Η υποψήφια δικαιούχος προσκόµισε, συνηµµένα στην ένσταση της έγγραφο της Τράπεζας HSBC µε υπόλοιπο καταθέσεων ποσού 0.067,6, το οποίο πάλι δεν επαρκεί για την κάλυψη του συνόλου της ίδιας συµµετοχής. Επιπλέον, ο οδηγός εφαρµογής αναφέρει στο άρθρο 7. σελ. ότι «Μετά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας στην Ο.Τ. δεν επιτρέπεται η υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων ή η τροποποίησή του περιεχοµένου του». Μετά τα παραπάνω, η ένσταση απορρίπτεται. 5. Π. Καρφάκης και ΣΙΑ ΟΕ «Ι ΡΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΣΙΒΑ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ», (αρ.πρωτ. φακέλου υποψηφιότητας 6/5-) Α) σ ότι αφορά στο Κριτήριο Β.. «Προηγούµενη αποδεδειγµένη απασχόληση σε αντικείµενο σχετικό µε τη φύση της πρότασης» Στο φάκελο υποψηφιότητας για την απόδειξη του συγκεκριµένου κριτηρίου προσκοµίστηκαν: - Για το µέτοχο Π. Καρφάκη, βεβαίωση από την εταιρεία Chevron Hellas Ανώνυµη εταιρεία πετρελαιοειδών, παραγωγή λιπαντικών - εµπορία, ότι εργάστηκε από το 996-, ως υπεύθυνος πωλήσεων και διευθυντής πωλήσεων. - Για το µέτοχο Γ. Κανδύλη, βεβαίωση από την εταιρεία Chevron Hellas Ανώνυµη εταιρεία πετρελαιοειδών, παραγωγή λιπαντικών - εµπορία, ότι εργάστηκε από το 989-, µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου ως υπάλληλος γραφείου. 5

6 - Το καταστατικό της εταιρείας έχει δηµοσιευτεί στις 5/0/007. Στους καταστατικούς σκοπούς δεν αναφέρεται η τουριστική εκµετάλλευση κατοικιών, η οποία αναφέρεται στην τροποποίησή του, η οποία δηµοσιεύτηκε στις /9/. Εφόσον πρόκειται για εταιρεία για τη βαθµολόγηση του κριτηρίου, ελέγχεται η ηµεροµηνία σύστασής της (καταστατικό), απ το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει σχετική εµπειρία. Επιπλέον, η πρότερη εργασιακή εµπειρία των µετόχων της υποψήφιας εταιρείας, σε καµία περίπτωση δεν είναι σχετική µε τη φύση της πρότασης η οποία αφορά σε Αγροτουριστικό Κατάλυµα. Άρα ορθώς βαθµολογήθηκε το κριτήριο µε µηδέν (0). Επί του Κριτηρίου Β. η ένσταση απορρίπτεται. Β) σ ότι αφορά στο Κριτήριο Β.. «Ύπαρξη τίτλου σπουδών (π.χ. ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ) σχετικού µε τη φύση της πρότασης» Στο φάκελο υποψηφιότητας για την απόδειξη του συγκεκριµένου κριτηρίου προσκοµίστηκαν: - Για το µέτοχο Π. Καρφάκη, ίπλωµα Χηµικού Μηχανικού, ίπλωµα στην Περιβαλλοντολογική Μηχανική και Μεταπτυχιακό στην Περιβαλλοντολογική Μηχανική - Για το µέτοχο Γ. Κανδύλη, δεν προσκοµίζεται κανένα αποδεικτικό σπουδών. Απλώς αναφέρεται στο βιογραφικό του ότι κατέχει BSc Polymer Enginnering. Στην ένσταση αναφέρεται ότι οι µέτοχοι έχουν επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων σε θέµατα ηγεσίας προσωπικού, πωλήσεων, διοίκησης επιχειρήσεων κλπ, χωρίς ωστόσο να προσκοµίζονται τα σχετικά αποδεικτικά (αναφέρονται µόνο στο βιογραφικό του Π. Καρφάκη). Ωστόσο η επαγγελµατική κατάρτιση εξετάζεται και βαθµολογείται στο κριτήριο Β.3. Άρα ορθώς βαθµολογήθηκε το κριτήριο µε µηδέν (0). Επί του Κριτηρίου Β. η ένσταση απορρίπτεται. Γ) σ ότι αφορά στο Κριτήριο Β. «Ο υποψήφιος δικαιούχος δεν έχει επιχορηγηθεί για οποιοδήποτε έργο στα πλαίσια κοινοτικών ή εθνικών ενισχύσεων» Ο βαθµός ένα () δίνεται στην περίπτωση που τεκµηριώνεται ότι η υποψήφια εταιρεία καθώς και οι υποψήφιοι εταίροι δεν έχουν επιχορηγηθεί στο παρελθόν όπως ορίζει ο οδηγός εφαρµογής σελ. 03 παράγραφος «Στην περίπτωση εταιρειών το κριτήριο "Ο υποψήφιος δικαιούχος δεν έχει επιχορηγηθεί για οποιοδήποτε έργο στα πλαίσια κοινοτικών ή εθνικών ενισχύσεων" εξετάζεται τόσο για την ίδια την εταιρεία όσο και για τους εταίρους/µετόχους της. Εφόσον η εταιρεία ή τουλάχιστον ένας από τους ανωτέρω µετόχους έχει επιχορηγηθεί τίθεται η τιµή µηδέν....» και το δικαιολογητικό που απαιτείται για την τεκµηρίωση είναι η υπεύθυνη δήλωση (σελ. 96 οδηγού εφαρµογής, κριτήριο Β). Στο σχετικό πίνακα του Φακέλου Υποψηφιότητας («Προηγούµενες επιχορηγήσεις έργων του υποψήφιου δικαιούχου.») δηλώνεται ότι οι εταίροι δεν έχουν ποτέ επιχορηγηθεί από κοινοτικά ή εθνικά προγράµµατα. Όµως στα δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας συµπεριλαµβάνεται υπεύθυνη δήλωση του Νοµίµου Εκπροσώπου µόνο για την εταιρεία, ενώ δε συµπεριλαµβάνεται καµία υπεύθυνη δήλωση για τους µετόχους, προκειµένου να τεθεί ο βαθµός του κριτηρίου (σύµφωνα µε τον ενηµερωτικό οδηγό της προκήρυξης, σελ. 9 «για τη βαθµολόγηση των κριτηρίων επιλογής λαµβάνονται υπόψη τόσο τα αναφερόµενα στο φάκελο υποψηφιότητας, όσο και τα επισυναπτόµενα δικαιολογητικά»). Άρα ορθώς βαθµολογήθηκε το κριτήριο µε µηδέν (0). Επί του Κριτηρίου Β η ένσταση απορρίπτεται. ) σ ότι αφορά στο Κριτήριο Γ.. Η επιτροπή ενστάσεων επανεξετάζοντας το σχετικό κριτήριο και τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής (µεγάλη επισκεψιµότητα, γειτνίαση µε αρχαιολογικούς χώρους, παραδοσιακός οικισµός, πέρασµα για τις νότιες παραλίες), διαµορφώνει τη βαθµολογία του κριτηρίου σε 0,5. Επί του Κριτηρίου Γ. η ένσταση γίνεται δεκτή. Ε) σ ότι αφορά στο Κριτήριο Γ.. Η επιτροπή ενστάσεων επανεξετάζοντας το σχετικό κριτήριο (συνεργασία για ανάπτυξη κι άλλων δραστηριοτήτων: εκµάθηση κρητικής κουζίνας, ιπποτουρισµός, ποδήλατα) διαµορφώνει τη βαθµολογία του κριτηρίου σε 0,5. 6

7 Επί του Κριτηρίου Γ. η ένσταση γίνεται δεκτή. ΣΤ) σ ότι αφορά στο Κριτήριο Γ.. «Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας (π.χ. ΤΣΠ) και συµµετοχή σε δίκτυα οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων εφόσον υπάρχουν» Ο βαθµός 0, δίνεται όταν ο υποψήφιος περιγράφει τήρηση προδιαγραφών ποιότητας ΚΑΙ συµµετοχή σε δίκτυα επιχειρήσεων. Στην πρόταση αναφέρεται ότι η υποψήφια εταιρεία θα συµµετέχει µόνο σε Cluster για τον Αγροτουρισµό αλλά δεν αναφέρεται πουθενά η τήρηση προδιαγραφών ποιότητας. Άρα ορθώς βαθµολογήθηκε µε µηδέν (0). Επί του Κριτηρίου Γ. η ένσταση απορρίπτεται. Ζ) σ ότι αφορά στο Κριτήριο Γ5. «Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους» Σε ότι αφορά τις υπερβάσεις τιµών µονάδος η περικοπή τους παραµένει, καθότι στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσαράς δραστηριοποιείται πληθώρα προµηθευτών οικοδοµικών υλικών, ακόµα δε και εταιρεία παραγωγής έτοιµου σκυροδέµατος. Κατά συνέπεια σε καµία περίπτωση δε λογίζεται δύσβατη ή αποµακρυσµένη η περιοχή του Σίβα. Επίσης, σύµφωνα µε τον οδηγό της προκήρυξης σε. 6 παρατηρήσεις, οι αυξηµένες τιµές µονάδας (+0%) µπορούν να δικαιολογηθούν µετά από τεκµηρίωση, πράγµα που δεν έχει γίνει στο φάκελο υποψηφιότητας. Σ ότι αφορά στην εργασία 0.0 «γενικές εκσκαφές γαιώδεις» του προϋπολογισµού: η επιτροπή αξιολόγησης διενήργησε αυτοψία στο χώρο της επένδυσης όπου και διαπίστωσε ότι έχουν ξεκινήσει εργασίες. Η εργασία «0.0 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις» είχε πραγµατοποιηθεί, όπως και αποτυπώνεται στην έκθεση αυτοψίας που συνέταξε η επιτροπή. Το µόνο που αποµένει από τις εργασίες εκσκαφών είναι η «0.0 Γενικές εκσκαφές ηµιβραχώδεις» (00m 3 ) για την κατασκευή της πισίνας, του µηχανοστασίου, ενώ οι εκσκαφές του αποθηκευτικού χώρου, έχουν επίσης πραγµατοποιηθεί. Σ ότι αφορά στην εργασία 0.0 η ένσταση απορρίπτεται. Σ ότι αφορά στην εργασία 03.0 «άοπλο σκυρόδεµα δαπέδων» του προϋπολογισµού: Οι εργασίες που περιγράφονται στην ένσταση αφορούν σε εργασίες περιβάλλοντος χώρου, για τις οποίες απαιτείται ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα και όχι άοπλο. Το άοπλο σκυρόδεµα που περιγράφονταν στις προµετρήσεις του µηχανικού, ήταν αυτό που κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι έχει ήδη κατασκευαστεί. Παρόλο που στις προµετρήσεις δεν περιγράφεται το ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα αλλά από τα αρχιτεκτονικά σχέδια προκύπτει τέτοια ανάγκη, ο κωδικός «03.0 άοπλο σκυρόδεµα δαπέδων» παραµένει µηδενικός και δηµιουργείται κωδικός «ΠΧ07 Άλλο (ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα περιβάλλοντος χώρου)», µε µονάδα µέτρησης m3, ποσότητα 38, τιµή µονάδας 40 και σύνολο Σε ότι αφορά την εργασία 03.0 η ένσταση γίνεται δεκτή. Σε ότι αφορά την εργασία «σενάζ µπατικά» του προϋπολογισµού: Ο υποψήφιος δηλώνει στην ένσταση ότι από την εγκεκριµένη στατική µελέτη της οικοδοµικής άδειας, η οποία δεν συµπεριλαµβάνεται στο φάκελο υποψηφιότητας, ούτε προσκοµίζεται συνηµµένη στην ένσταση, απαιτείται η κατασκευή µπατικών σενάζ. Στις προµετρήσεις του µηχανικού ωστόσο στην κατηγορία του οπλισµένου σκυροδέµατος (κωδ. 03.0), αναφέρονται σενάζ και περιµετρικά δοκάρια, τα οποία περιγράφονται και στην κατηγορία σενάζ µπατικά (κωδικός 03.06). Η επιτροπή ενστάσεων θεωρεί ότι ορθώς παραµένουν τα σενάζ στην κατηγορία 03.0, καθώς οι διαστάσεις παραπέµπουν σε δοκάρι (30cm πλάτος Χ 5 ύψος) και όχι σε σενάζ (ύψος 0cm). Σε ότι αφορά την εργασία η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Σε ότι αφορά την εργασία «δάπεδο µε λωρίδες σουηδικής ξυλείας» του προϋπολογισµού: Στην προµέτρηση του µηχανικού (συνηµµένη στο φάκελο υποψηφιότητας) αναφέρονται 43,93τ.µ. «στρώσεις δαπέδων µε λουρίδες σουηδικής ξυλείας», χωρίς αναλυτική προµέτρηση, γι αυτό και η επιτροπή αξιολόγησης προχώρησε σε επιµέτρηση βάσει σχεδίων, από τα οποία προκύπτει ποσότητα 94 τ.µ. ξύλινου δαπέδου που αναφέρεται στα υπνοδωµάτια και στις εσωτερικές σκάλες. Ωστόσο, στον προϋπολογισµό υπάρχει χωριστός κωδικός (.0) που αφορά σε «ξύλινη βαθµίδα» (τεµάχια 4, τιµή µονάδας 00), το οποίο δεν περικόπτεται. 7

8 Επίσης, στις πισίνες δε χρησιµοποιείται σουηδικό ξύλο, για λόγους ασφαλείας και διάρκειας ζωής αλλά διαφορετικό είδος ξυλείας π.χ. ξύλο θαλάσσης. Στην τεχνική περιγραφή του φακέλου υποψηφιότητας δεν αναφέρεται διαµόρφωση χώρου δίπλα στην πισίνα µε ξυλεία, ούτε στις προµετρήσεις του µηχανικού. Εποµένως η εργασία µε κωδικό µειώνεται ως ποσότητα από 94τ.µ. που είχε εγκριθεί, σε 65τ.µ. που αφορούν τα δάπεδα των έξι υπνοδωµατίων όλων των κατοικιών. Έτσι η εργασία διαµορφώνεται ως εξής: Ποσότητα: 65τµ, Τιµή Μονάδας: 4,50, Σύνολο:.76,50 Σε ότι αφορά την εργασία 0.03 «υγροµόνωση τοιχίων υπογείου» του προϋπολογισµού: Επιστρέφεται το ποσόν για την υγροµόνωση των τοιχίων υπογείου παρότι δε διευκρινιζόταν στη µελέτη σε τι αφορούσε. Έτσι η εργασία διαµορφώνεται ως εξής: Ποσότητα: 65τµ, Τιµή Μονάδας: 7,50, Σύνολο: 487,50 Σε ότι αφορά την εργασία 0.03 η ένσταση γίνεται δεκτή. Σε ότι αφορά την εργασία 03.0 «οπλισµένο σκυρόδεµα ορεινές και αποµακρυσµένες περιοχές» του προϋπολογισµού: Η εργασία αφορά στα κτίρια και όχι στον περιβάλλοντα χώρο. Με βάση τις προµετρήσεις του έργου το απαιτούµενο οπλισµένο σκυρόδεµα είναι 47,85κ.µ.. Ωστόσο, σύµφωνα µε την έκθεση αυτοψίας της επιτροπής αξιολόγησης, το οπλισµένο σκυρόδεµα για τη θεµελίωση έχει ήδη κατασκευαστεί, εποµένως είναι µη επιλέξιµη η ποσότητα αυτή (7,66κ.µ.). Όµως λαµβάνοντας υπόψη τα αρχιτεκτονικά σχέδια, προβλέπεται η κατασκευή πλάκας ισογείου (µεσοπατώµατος) και ορόφου (οροφής) που απαιτεί ποσότητα 4,89κ.µ., πράγµα που δεν αναφέρεται στις επιµετρήσεις του µηχανικού. Εποµένως, η συνολική απαιτούµενη ποσότητα σκυροδέµατος είναι 0,08κ.µ. (µαζί µε τα σενάζ µπατικά, σύµφωνα µε κωδ ανωτέρω) και κατά συνέπεια ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός της εργασίας αυτής παραµένει ως αξιολογήθηκε. Σε ότι αφορά την εργασία 03.0 η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Σε ότι αφορά την εργασία Υ05 «Σύνδεση µε δίκτυο αποχέτευσης» του προϋπολογισµού: Ο συγκεκριµένος κωδικός αφορά στη σύνδεση µε το δίκτυο αποχέτευσης και όχι στην κατασκευή. Θα έπρεπε να δηµιουργηθεί στην κατηγορία «έργα υποδοµής» του προϋπολογισµού χωριστός κωδικός για την εργασία που περιγράφεται στην ένσταση. Εποµένως: - ο κωδικός εργασιών Υ05 «σύνδεση µε δίκτυο αποχέτευσης» από εγκεκριµένο προϋπολογισµό 600, µηδενίζεται, - δηµιουργείται νέος κωδικός Υ08 «Άλλο (Κατασκευή στεγανής δεξαµενής λυµάτων και σύνδεση των κατοικιών µε αυτή)», µε εγκεκριµένη µονάδα µέτρησης «κατ αποκοπή», εγκεκριµένη ποσότητα (µε βάση τη συνηµµένη στο φάκελο υποψηφιότητας εγκεκριµένη µελέτη διάθεσης λυµάτων), και εγκεκριµένο προϋπολογισµό Σε ότι αφορά την εργασία 8.04 «ψησταριά φούρνος εξωτερικού χώρου» του προϋπολογισµού: Η κατασκευή φούρνου και ψησταριάς δεν περιγράφεται πουθενά στο φάκελο υποψηφιότητας, ούτε στις προµετρήσεις, ούτε αποτυπώνεται στα αρχιτεκτονικά σχέδια, παρά µόνο στον προϋπολογισµό του έργου. Εποµένως, για την αγορά και τοποθέτηση των ειδών αυτών, θεωρούµε ότι το ποσό των.800 είναι επαρκές. Σε ότι αφορά την εργασία 8.04 η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Σε ότι αφορά την εργασία ΛΕ 95 «κλιµατισµός µε ανεξάρτητες µονάδες» του προϋπολογισµού: Σύµφωνα µε την προµέτρηση του µηχανικού, απαιτούνται 9 κλιµατιστικές µονάδες. Στο φάκελο υποψηφιότητας δεν υπάρχει αντίστοιχη προσφορά, ούτε περιγραφή για τα απαιτούµενα BTU. Η επιτροπή µετά από έρευνα αγοράς θεωρεί ότι τα 800 µέσο όρο ανά τεµάχιο και λαµβάνοντας υπόψη το χώρο που πρέπει να καλυφθεί είναι αρκετά. Σε ότι αφορά την εργασία ΛΕ95 η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Σε ότι αφορά την εργασία «Μελέτη ΑΠΕ» του προϋπολογισµού: 8

9 Η εγκατάσταση ΑΠΕ αφορά στην ίδια κατανάλωση για τις ανάγκες της επένδυσης, εποµένως δεν απαιτείται ιδιαίτερη µελέτη για έγκριση από αρµόδια υπηρεσία. Στις περιπτώσεις αυτές ο προµηθευτής των συστηµάτων ΑΠΕ, µετά από αυτοψία του χώρου και καταγραφή των αναγκών δίνει την ανάλογη µελέτη - προσφορά για την προµήθεια και εγκατάσταση του σχετικού εξοπλισµού. Στο φάκελο υποψηφιότητας υπάρχει τόσο ο προσδιορισµός των ενεργειακών αναγκών της επιχείρησης, όσο και µελέτες προσφορές από προµηθευτές ΑΠΕ. Εποµένως, ορθά περικόπτεται η συνολική αιτούµενη δαπάνη ποσού.000 από τον κωδικό Μ «Μελέτη ΑΠΕ». Σε ότι αφορά την εργασία «Μελέτη ΑΠΕ» η ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Σε ότι αφορά την εργασία Μ «Τεχνική υποστήριξη και επίβλεψη επιµετρήσεις» του προϋπολογισµού: Έχει εκδοθεί η υπ.αρθµ. 85/008 οικοδοµική άδεια από το Πολεοδοµικό Γραφείο Μοιρών, στην οποία εκτιµάται ότι έχει καταβληθεί η αµοιβή για τη µελέτη της οικοδοµικής άδειας (περίπου ) και όχι για την επίβλεψη. Θεωρώντας ότι η αµοιβή για την επίβλεψη της κατασκευής κυµαίνεται περίπου στο 80% της αµοιβής για τη µελέτη της οικοδοµικής άδειας, όπως επίσης και ένα κόστος.500 για την τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, η εργασία Μ, διαµορφώνεται στα Μετά τα παραπάνω, το ποσοστό περικοπής προϋπολογισµού διαµορφώνεται στα,0%, εποµένως η βαθµολογία του Κριτηρίου Γ.5 δεν τροποποιείται. Η) σε ότι αφορά το Κριτήριο Γ7.. «Στην πρόταση περιλαµβάνονται υποδοµές/διαρρυθµίσεις που εξυπηρετούν την προσβασιµότητα ατόµων µειωµένης κινητικότητας - εξασφάλιση προσβασιµότητας επισκεπτών µειωµένης κινητικότητας» Το κριτήριο αναφέρεται σαφώς σε φιλοξενία επισκεπτών µειωµένης κινητικότητας, κάτι που δεν εξασφαλίζεται από τη µορφή των κατοικιών οι οποίες, όλες, είναι διώροφες, έχουν τα υπνοδωµάτια στον όροφο χωρίς να προβλέπεται ασανσέρ, ενώ το άνοιγµα όλων των θυρών είναι µικρό. Επίσης στα συνηµµένα σχέδια δεν περιγράφεται λουτρό ή WC ή κουζίνα για ΑΜΕΑ σε καµία κατοικία αλλά ούτε και ράµπα για την πρόσβαση στις κατοικίες µεταξύ τους (από την κατοικία στις κατοικίες και 3), όπως περιγράφεται στο φάκελο. Άρα ορθώς βαθµολογήθηκε το κριτήριο µε µηδέν (0). Επί του Κριτηρίου Γ7. η ένσταση απορρίπτεται. Μετά τα παραπάνω, σ ότι αφορά στο επενδυτικό σχέδιο Π. Καρφάκης και ΣΙΑ ΟΕ «Ι ΡΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΣΙΒΑ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ», (αρ.πρωτ. φακέλου υποψηφιότητας 6/5-) τροποποιείται:. Το φύλλο αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος πρακτικού, µε συγκεντρωτική βαθµολογία 60,3.. Ο αναλυτικός εγκεκριµένος προϋπολογισµός του επενδυτικού σχεδίου, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος πρακτικού (συνολικό κόστος: 445.7,5 από ,5, µε ηµόσια απάνη:.636,08 από 5.648,57 ). Μετά τα παραπάνω η συνολική κατάταξη των επενδυτικών σχεδίων έχει ως εξής: Ι. Πίνακας προτάσεων που απορρίπτονται κατά δράση: εν επέρχεται καµία αλλαγή. ΙΙ. Πίνακας κατάταξης προτάσεων που αξιολογούνται ανά δράση: Μετά την εξέταση της ένστασης του υποψήφιου επενδυτή Π. Καρφάκης & ΣΙΑ ΟΕ, ο οποίος έλαβε τελική συγκεντρωτική βαθµολογία 60,3, τροποποιείται η σειρά κατάταξης ως εξής: 9

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΝΑ ΡΑΣΗ ρά σης Αρ.Πρ ωτ./ηµ ερ. Επωνυµία Τίτλος πρότασης ήµος Μέτρο L3 - ράση L3α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων / 5-593/5-606/5- ιγενάκης ΕΠΕ Καλλέργη Μαρία Ξυλούρης Ιωάννης Ίδρυση µονάδας παραγωγής οίνων ποιότητας από προϊόντα βιολογικής αµπελουργίας Ίδρυση εργαστηρίου παραγωγής χειροποίητων παραδοσιακών µαρµελάδων και γλυκών κουταλιού Ίδρυση µικρής µονάδας παραγωγής γιαούρης, ξυνόχοντρου και ρυζόγαλου Χερσονήσου Mέτρο L3 - ράση L3-: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών µονάδων Οικισµός/ Αιτούµενος Προϋπολογισµός Συνολικό % ηµόσια Κόστος Επιδ. απάνη Προτεινόµενος Προϋπολογισµός ηµόσια απάνη Συνολικό Κόστος Καλλονή ,00 50% , , ,00 Κράσι ,00 50% , , ,74 Χαράκι ,50 50% , , ,43 Σύνολο - L3α , , , ,6 Προοδευτικό σύνολο ΒΑΘΜΟΣ 48.88,00 6, ,74 6, ,6 5, /5- Χουλάκης Κων/νος Επέκταση µονάδας παραγωγής αγγείων στο Θραψανό Μινώα Πεδιάδας Θραψανού 8.0,00 50% , , , ,73 50,00 Σύνολο - L3-8.0, , , ,73 Μέτρο L3 - ράση L3-3: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α µεταποίηση /- 60/5- MELKO ΑΕΒΕ Μπελενιώτη Β. - Παπαδογιάννη Αρ. (υπό σύσταση) ΕΕ Κατασκευή µονάδας παραγωγής παραδοσιακών αρτοσκευασµάτων και ειδών ζαχαροπλαστικής Ίδρυση εργαστηρίου παραγωγής παραδοσιακών αρτοποιηµάτων και γλυκισµάτων "Αστερουσιανά καλούδια" ήµος Γόρτυνας Γκαγκάλες 99.96,9 50% 49.98, , ,65 Λιγόρτυνο ,87 50% 49.36, , , ,65 64, ,83 5,44 Σύνολο - L , , , ,83 Μέτρο L33 - ράση L33-5: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός µικρής δυναµικότητας υποδοµές διανυκτέρευσης 7 583/- Καπελλάκης Νικόλαος Ίδρυση 5 τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών Φαιστού Σίβας ,00 50% , , , ,9 79,94 0

11 ρά σης Αρ.Πρ ωτ./ηµ ερ. 597/5-6/5-590/- 68/5-6/5-609/5-594/5-63/5- Επωνυµία Τίτλος πρότασης ήµος Κουτσάκης Εµµανουήλ Ιωάννης & Νικόλαος Σγουράκης ΟΕ (υπό σύσταση) Φιτσάκη Ελένη Τζιράκης Ιωάννης Π.Καρφάκης & ΣΙΑ ΟΕ (K& K Domus Investments) Μαρία Λύτινα- Αναστασία Λύτινα, Βηθλεέµ ιδάρα-ασούτη Ο.Ε. Λυδάκης Παύλος Καρούζου Σµαράγδα Ίδρυση 4 τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών δυναµικότητας κλινών Ίδρυση ενοικιαζοµένων επιπλωµένων διαµερισµάτων Ίδρυση 3 τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών Ίδρυση τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών Ίδρυση τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών Ίδρυση επιπλωµένων δωµατίων 4 κλειδιών Ίδρυση, επιπλωµένων διαµερισµάτων 4 κλειδιών και 4 κλινών µε κολυµβητική δεξαµενή Επέκταση τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών Οικισµός/ Αιτούµενος Προϋπολογισµός Συνολικό % ηµόσια Κόστος Επιδ. απάνη Προτεινόµενος Προϋπολογισµός ηµόσια απάνη Συνολικό Κόστος Φαιστού Πιτσίδια ,98 50% 7.037, , 08.90,6 Μαλεβυζίου Αχλάδα ,00 50% , , ,87 Φαιστού Πιτσίδια ,4 50% , , ,43 Χερσονήσου Καινούριο Χωριό 67.87,4 50% , , ,57 Φαιστού Σίβας ,69 50% , ,5.636,08 Μαλεβυζίου Μαλεβυζίου Φόδελε ,90 50% 89.66, , ,68 Χάρακα ,00 50% , , ,0 Αχλάδα ,6 50% , ,36 6.9,8 Σύνολο - L , , , ,35 Μέτρο L33 - ράση L33-8: 'Ιδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου 6 600/5- Σαµπίνε Ράουτερς Επέκταση, εκσυγχρονσιµός - αναβάθµιση εγκαταστάσεων και υπηρεσιών των στάβλων Ο ΥΣΣΕΙΑ Χερσονήσου Αβδού.6,8 50% 05.8, , ,43 Προοδευτικό σύνολο ΒΑΘΜΟΣ ,53 70, ,40 70, ,83 64, ,40 6, ,6 60, ,08 58, ,7 55, ,35 5, 04.8,43 75,60

12 7 ρά σης Αρ.Πρ ωτ./ηµ ερ. 587/- Επωνυµία Τίτλος πρότασης ήµος Μαραγκάκης Σπυρίδων ηµιουργία χώρου γευσιγνωσίας κρητικών παραδοσιακών προϊόντων στο χώρο παλαιού ελαιουργείου Οικισµός/ Αιτούµενος Προϋπολογισµός Συνολικό % ηµόσια Κόστος Επιδ. απάνη Προτεινόµενος Προϋπολογισµός ηµόσια απάνη Συνολικό Κόστος Κουνάβοι ,70 50% , , ,65 Σύνολο - L , ,44 Μέτρο L3 - ράση L3-: Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων 8 595/5- Πολιτιστικός Σύλλογος Παρανύµφων ηµιουργία οργανωµένου χώρου άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Συλλόγου "Οι Νύµφες" Παρανύµφ οι Μέτρο L3 - L3-3: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς , , ,98 00% 66.59, , ,88 Σύνολο - L , , , ,88 Προοδευτικό σύνολο ΒΑΘΜΟΣ ,08 55, ,88 5, /5-588/- Σωµατείο "Οι φίλοι του µουσικού εργαστηρίου Λαβύρινθος" Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αβδού Συµπληρωµατική και ενισχυτική ενέργεια στο ετήσιο µουσικό φεστιβάλ που οργανώνει το ΜΕΛ Ενίσχυση Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αβδού (ΜΕΣΑ) για µικρής κλίµακας υποδοµή: προµήθεια εξοπλισµού εκδηλώσεων Χερσονήσου Χουδέτσι ,00 75%.500, ,00.500,00 Αβδού 9.94,68 75%.443,5 9.94,68.443,5 Σύνολο - L , , , ,5 Γενικό άθροισµα , , , ,54.500,00 7, ,5 7,75 Μετά από αυτά και µη υπάρχοντος άλλου θέµατος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως εξής: Μαυρογιάννης Γεώργιος, Οικονοµολόγος ιευθυντής της εταιρείας Καλεµάκη Καλλιόπη, Πολιτικός Μηχανικός ΑΝ.Η. Ζαχαράκης Ιωάννης, Γεωπόνος ΑΝ.Η.

13 Μετά από διαλογική συζήτηση η Ε Π οµόφωνα αποδέχεται την εισήγηση της Επιτροπής Ενστάσεων χωρίς καµία αλλαγή και αποφασίζει ότι. Απορρίπτονται τα παρακάτω επενδυτικά σχέδια: ράσης Αρ.Πρωτ./Ηµερ. Επωνυµία Τίτλος πρότασης ήµος Οικισµός/ Μέτρο L3 - ράση L3α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων 6/5- Αικ. Βασιλείου - Ε. Παπαδάκη Κτιστάκη ΟΕ - BIO-CRETA OE Εκσυγχρονισµός µονάδας επεξεργασίας βιολογικής βρώσιµης ελιάς και τυποποίησης βιολογικού ελαιολάδου Γόρτυνας Αµπελούζος 599/5- ουλουφάκης Νικόλαος Εκσυγχρονισµός οινοποιείου Ηρακλείου αφνές Μέτρο L3 - ράση L3-: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµές διανυκτέρευσης (µόνο αγρότες) 3 66/5- Τσαπάκης Εµµανουήλ Ίδρυση συγκροτήµατος επιπλωµένων διαµερισµάτων & ενοικιαζοµένων δωµατίων (4 κλειδιών) Mέτρο L3 - ράση L3-: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών µονάδων 4 60/5- Φραγκιουδάκη Κατερίνα Ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίου παραγωγής παραδοσιακών κοσµηµάτων Γόρτυνας ήµος Μαλεβυζίου 3 ισκός Λέντα, Μιαµούς Μέτρο L3 - ράση L3-3: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α µεταποίηση 5 608/5-6 59/5- Νικόλαος Ι. Μαγαράκης ΟΕ Κουκάκης Γ.- Χατζηκωνσταντίνου Γ. ΟΕ Μετεγκατάσταση µε εκσυγχρονσµό αρτοποιείου - εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής Επέκταση παραγωγικής διαδικασίας εργαστηρίου ειδών διατροφής µε εκθετήριο Μέτρο L3 - ράση L3-5: ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων 7 67/5- ίκτυο Κρητικού Ελαιολάδου ΑΜΚΕ Σύστηµα ανάδειξης ιστορικών και πολιτιστικών, ποιοτικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικώνκρητικού ελαιολάδου µέσω δικτύωσης τοπικών φορέων και επιχειρήσεων Μινώα Πεδιάδας Αρχανών Ροδιά Αρκαλοχώρι Μυρτιά Ηρακλείου Ηράκλειο Μέτρο L33 - ράση L33-5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµές διανυκτέρευσης (Μη αγρότες) 8 65/5- Σµαργιανάκη Στυλιανή ιαµόρφωση υφιστάµενου κτίσµατος σε επιπλωµένη τουριστική κατοικία και προσθήκη κατ' έκταση δεύτερης τουριστικής κατοικίας. Μινώα Πεδιάδας 9 65/5- Κοντζεδάκης Γεώργιος Εκσυγχρονισµός και επέκταση Γόρτυνας /5- Καψαλάκη ήµητρα 4 633/5- Κουτσάκης Γεώργιος 5 637/5- Cretan Enterprises ΑΕΞΤΕ /5- Στιβακτάκης Στυλιανός Ίδρυση πέντε τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών Ίδρυση έξι τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών και πισίνας εξωτερικού χώρου Ίδρυση αγροτουριστικής µονάδας Αλαγνίου Ίδρυση ενοικιαζόµενων δωµατίων 4 κλειδιών Αποστόλοι Φαιστού Κουσέ Φαιστού Κουσέ Αρχανών Φαιστού Παναγιά, ιονυσίου Αλάγνι Αγ. Αντώνιος, Μοιρών Μέτρο L33 - ράση L33-8: 'Ιδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου ηµιουργία εκθεσιακού και επισκέψιµου Ζαχαροπούλου Μινώα Στείρωνας 4 66/5- χώρου αγροτουρισµού, γευσιγνωσίας Αικατερίνη Πεδιάδας Πανοράµατος τοπικών παραδοσιακών προϊόντων 5 605/5- Minoan Athletic Camp AE Επέκταση κέντρου τουρισµού βουνού και περιπάτου µε την κατσκευή πρότυπου σκοπευτηρίου σταθερού στόχου ηµιανοιχτού τύπου και µηχανολογικού εξοπλισµού Αρχανών Μελέσσες

14 Μέτρο L3 - ράση L3-: Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων 6 64/ / / /5-0 Μορφωτικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Κασταµονίτσας Επιµορφωτικός Σύλλογος Παναγιά Μονοφατσίου "Η γέννηση της Θεοτόκου" ήµος Μοιρών (νυν Φαιστού) ήµος Ν. Καζαντζάκης (νυν ) ηµιουργία οργανωµένου χώρου µόνιµης άσκησης του Μορφωτικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Κασταµονίτσας Κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων & εκδηλώσεων Ψηφιοποίηση και προβολή υλικού ηµοτικής Βιβλιοθήκης Μοιρών ηµιουργία εργαστηρίου εικαστικών ήµου Ν. Καζαντζάκης Μινώα Πεδιάδας Γόρτυνας Κασταµονίτσα Παναγιά, ιονυσίου Φαιστού Μοίρες Αρχανών Μέτρο L3 - ράση L3-3: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς 0 60/5- Επιµορφωτικός Σύλλογος Βαγιωνιάς Μέτρο L3 - ράση L3-: Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων 69/5- ήµος Μαλίων (νυν Χερσονήσου) Mέτρο L33 - L33-: ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση περιοχών 635/ / /5- ήµος Επισκοπής (νυν Χερσονήσου) ήµος Μαλίων (νυν Χερσονήσου) ήµος Ν. Καζαντζάκης (νυν ) /5- Ενορία Πλώρας Αγορά απαραίτητου εξοπλισµού για τη στήριξη των εκδηλώσεων του Επιµορφωτικού Συλλόγου Βαγιωνιάς Αναµόρφωση πλατείας πλατάνου στο Τ. Κρασίου Αξιοποίηση - ανάδειξη και προστασία λόφου "Τουπάκι" ήµου Επισκοπής Συντήρηση µονοπατιών περιπατητικών διαδροµών ήµου Μαλίων Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση ρεµατιάς Αγ. Ιωάννη Αστριτσίου ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση της περιοχής στη θέση Αγ. Γεώργιος Καλαµιάρης Πλώρας, Περιφέρειας ήµου Γόρτυνας Αγ. Παρασκιές Γόρτυνας Βαγιωνιά Χερσονήσου Κράσι Χερσονήσου Επισκοπή Χερσονήσου Αρχανών Αστρίτσι Γόρτυνας Πλώρα Μέτρο L33 - ράση L33-4: Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία - συλλογές - εκθετήρια 6 67/ / / / / /5-0 ήµος Αρκαλοχωρίου (νυν Μινώα Πεδιάδας) Πολιτιστικός Σύλλογος Πλώρας ήµος Επισκοπής (νυν Χερσονήσου) Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Καστελλιανών "Αγ. Γεώργιος" Εξωραϊστικός Σύλλογος Καλού Χωριού Μονοφατσίου ήµος Ν. Καζαντζάκης (νυν ) Κέντρο διαχείρισης πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονοµιάς Αναπαλαίωση πετρόκτιστου κτιρίου για τη δηµιουργία λαογραφικού µουσείου στον οικισµό Πλώρα του ήµου Γόρτυνας Μινώα Πεδιάδας Ίνι Γόρτυνας Πλώρα Κέντρο Κρητικής ιατροφής Χερσονήσου Αϊτάνια Αλλαγή χρήσης παλαιών αποθηκών αγροτικού συνεταιρισµού σε αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων - πολύκεντρο - λαογραφικό µουσείο Μετατροπή σχολικού κτιρίου σε συλλογή - εκθετήριο ηµιουργία εκθετηρίου - µουσείου λαογραφικής/αγροτικής, πολιτιστικής κληρονοµιάς Μινώα Πεδιάδας Μινώα Πεδιάδας Αρχανών. Εγκρίνεται ο οριστικός πίνακας κατάταξης των αξιολογηµένων επενδυτικών σχεδίων ως εξής: Καστελιανά Καλό Χωριό Αγ. Παρασκιές 4

15 ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΑΝΑ ΡΑΣΗ ρά σης Αρ.Πρ ωτ./ηµ ερ. Επωνυµία Τίτλος πρότασης ήµος Μέτρο L3 - ράση L3α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων / 5-593/5-606/5- ιγενάκης ΕΠΕ Καλλέργη Μαρία Ξυλούρης Ιωάννης Ίδρυση µονάδας παραγωγής οίνων ποιότητας από προϊόντα βιολογικής αµπελουργίας Ίδρυση εργαστηρίου παραγωγής χειροποίητων παραδοσιακών µαρµελάδων και γλυκών κουταλιού Ίδρυση µικρής µονάδας παραγωγής γιαούρης, ξυνόχοντρου και ρυζόγαλου Χερσονήσου Mέτρο L3 - ράση L3-: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών µονάδων Οικισµός/ Αιτούµενος Προϋπολογισµός Συνολικό % ηµόσια Κόστος Επιδ. απάνη Προτεινόµενος Προϋπολογισµός ηµόσια απάνη Συνολικό Κόστος Καλλονή ,00 50% , , ,00 Κράσι ,00 50% , , ,74 Χαράκι ,50 50% , , ,43 Σύνολο - L3α , , , ,6 Προοδευτικό σύνολο ΒΑΘΜΟΣ 48.88,00 6, ,74 6, ,6 5, /5- Χουλάκης Κων/νος Επέκταση µονάδας παραγωγής αγγείων στο Θραψανό Μινώα Πεδιάδας Θραψανού 8.0,00 50% , , , ,73 50,00 Σύνολο - L3-8.0, , , ,73 Μέτρο L3 - ράση L3-3: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α µεταποίηση /- 60/5- MELKO ΑΕΒΕ Μπελενιώτη Β. - Παπαδογιάννη Αρ. (υπό σύσταση) ΕΕ Κατασκευή µονάδας παραγωγής παραδοσιακών αρτοσκευασµάτων και ειδών ζαχαροπλαστικής Ίδρυση εργαστηρίου παραγωγής παραδοσιακών αρτοποιηµάτων και γλυκισµάτων "Αστερουσιανά καλούδια" ήµος Γόρτυνας Γκαγκάλες 99.96,9 50% 49.98, , ,65 Λιγόρτυνο ,87 50% 49.36, , , ,65 64, ,83 5,44 Σύνολο - L , , , ,83 Μέτρο L33 - ράση L33-5: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός µικρής δυναµικότητας υποδοµές διανυκτέρευσης 7 583/- Καπελλάκης Νικόλαος Ίδρυση 5 τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών Φαιστού Σίβας ,00 50% , , , ,9 79,94 5

16 ρά σης Αρ.Πρ ωτ./ηµ ερ. 597/5-6/5-590/- 68/5-6/5-609/5-594/5-63/5- Επωνυµία Τίτλος πρότασης ήµος Κουτσάκης Εµµανουήλ Ιωάννης & Νικόλαος Σγουράκης ΟΕ (υπό σύσταση) Φιτσάκη Ελένη Τζιράκης Ιωάννης Π.Καρφάκης & ΣΙΑ ΟΕ (K& K Domus Investments) Μαρία Λύτινα- Αναστασία Λύτινα, Βηθλεέµ ιδάρα-ασούτη Ο.Ε. Λυδάκης Παύλος Καρούζου Σµαράγδα Ίδρυση 4 τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών δυναµικότητας κλινών Ίδρυση ενοικιαζοµένων επιπλωµένων διαµερισµάτων Ίδρυση 3 τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών Ίδρυση τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών Ίδρυση τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών Ίδρυση επιπλωµένων δωµατίων 4 κλειδιών Ίδρυση, επιπλωµένων διαµερισµάτων 4 κλειδιών και 4 κλινών µε κολυµβητική δεξαµενή Επέκταση τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών Οικισµός/ Αιτούµενος Προϋπολογισµός Συνολικό % ηµόσια Κόστος Επιδ. απάνη Προτεινόµενος Προϋπολογισµός ηµόσια απάνη Συνολικό Κόστος Φαιστού Πιτσίδια ,98 50% 7.037, , 08.90,6 Μαλεβυζίου Αχλάδα ,00 50% , , ,87 Φαιστού Πιτσίδια ,4 50% , , ,43 Χερσονήσου Καινούριο Χωριό 67.87,4 50% , , ,57 Φαιστού Σίβας ,69 50% , ,5.636,08 Μαλεβυζίου Μαλεβυζίου Φόδελε ,90 50% 89.66, , ,68 Χάρακα ,00 50% , , ,0 Αχλάδα ,6 50% , ,36 6.9,8 Σύνολο - L , , , ,35 Μέτρο L33 - ράση L33-8: 'Ιδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου 6 600/5- Σαµπίνε Ράουτερς Επέκταση, εκσυγχρονσιµός - αναβάθµιση εγκαταστάσεων και υπηρεσιών των στάβλων Ο ΥΣΣΕΙΑ Χερσονήσου Αβδού.6,8 50% 05.8, , ,43 Προοδευτικό σύνολο ΒΑΘΜΟΣ ,53 70, ,40 70, ,83 64, ,40 6, ,6 60, ,08 58, ,7 55, ,35 5, 04.8,43 75,60 6

17 7 ρά σης Αρ.Πρ ωτ./ηµ ερ. 587/- Επωνυµία Τίτλος πρότασης ήµος Μαραγκάκης Σπυρίδων ηµιουργία χώρου γευσιγνωσίας κρητικών παραδοσιακών προϊόντων στο χώρο παλαιού ελαιουργείου Οικισµός/ Αιτούµενος Προϋπολογισµός Συνολικό % ηµόσια Κόστος Επιδ. απάνη Προτεινόµενος Προϋπολογισµός ηµόσια απάνη Συνολικό Κόστος Κουνάβοι ,70 50% , , ,65 Σύνολο - L , ,44 Μέτρο L3 - ράση L3-: Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων 8 595/5- Πολιτιστικός Σύλλογος Παρανύµφων ηµιουργία οργανωµένου χώρου άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Συλλόγου "Οι Νύµφες" Παρανύµφ οι Μέτρο L3 - L3-3: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς , , ,98 00% 66.59, , ,88 Σύνολο - L , , , ,88 Προοδευτικό σύνολο ΒΑΘΜΟΣ ,08 55, ,88 5, /5-588/- Σωµατείο "Οι φίλοι του µουσικού εργαστηρίου Λαβύρινθος" Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αβδού Συµπληρωµατική και ενισχυτική ενέργεια στο ετήσιο µουσικό φεστιβάλ που οργανώνει το ΜΕΛ Ενίσχυση Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αβδού (ΜΕΣΑ) για µικρής κλίµακας υποδοµή: προµήθεια εξοπλισµού εκδηλώσεων Χερσονήσου Χουδέτσι ,00 75%.500, ,00.500,00 Αβδού 9.94,68 75%.443,5 9.94,68.443,5 Σύνολο - L , , , ,5 Γενικό άθροισµα , , , ,54.500,00 7, ,5 7,75 7

18 3. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο το άρθρο 8 σηµείο της υπ αριθ. 40/03- ΚΥΑ, η παρούσα απόφαση πρέπει να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους, µαζί µε τον οριστικό πίνακα κατάταξης των υποβληθεισών προτάσεων, όπως διαµορφώνεται µετά την εξέταση των ενστάσεων. Επίσης, πρέπει να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας και να τοιχοκολληθεί στην έδρα της... Μετά από αυτά και µη υπάρχοντος άλλου θέµατος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως εξής: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Ε Π Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ Ε Π ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 8

19 9

20 0

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΑΡΧΑΝΕΣ 19/07/2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΑΡΧΑΝΕΣ 19/07/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΑΡΧΑΝΕΣ 9/07/0 Σήµερα στις Αρχάνες την 9/07/0, ηµέρα Τρίτη και ώρα :00 µ.µ, συνήλθε η Επιτροπή Ενστάσεων του Τοπικού Προγράµµατος Προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΤ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ (10/08/2010-25/10/2010) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ)

1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΤ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ (10/08/2010-25/10/2010) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ) ΑΞΟΝΑΣ 4: "Εφαρµογή της προσέγγισης LEADER" ΜΕΤΡΟ 41: "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" 1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΤ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενστάσεις που κατατέθηκαν για τα Κριτήρια Αποκλεισμού (απορριφθείσες) είναι οι εξής:

Οι ενστάσεις που κατατέθηκαν για τα Κριτήρια Αποκλεισμού (απορριφθείσες) είναι οι εξής: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΑΡΧΑΝΕΣ 1/10/2013 Σήμερα στις Αρχάνες την 1/10/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ, συνήλθε η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στα πλαίσια του Άξονα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.):

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π. LEADER)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π. LEADER) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π. LEADER) Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης: 375/09-08-2013 Α/Α Πρακτικού: 26 ο Ηµεροµηνία Συνεδρίασης: 16/08/2013 Τόπος: Γραφεία Πιερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 45 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΣ 14ης Μαϊου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 45 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΣ 14ης Μαϊου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 45 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER Ν. ΤΗΣ 14ης Μαϊου 2014 Στον Πολύγυρο Χαλκιδικής σήμερα την 14η Μαΐου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 συνήλθαν στα γραφεία της Εταιρείας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 47 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΣ 18ης Ιουνίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 47 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΣ 18ης Ιουνίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 47 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΣ 18ης Ιουνίου 2014 Στον Πολύγυρο Χαλκιδικής σήμερα την 18η Ιουνίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 συνήλθαν στα γραφεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να πληρούνται και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις της 3 ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να πληρούνται και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις της 3 ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος. ΕΡ: Σχετικά με την επιλεξιμότητα των κλάδων που αφορούν τις δράσεις L312-1, L312-2 και L312-3 έχετε αναρτήσει ενδεικτικό πίνακα επιλέξιμων κλάδων. Ήθελα να ρωτήσω αν αποτελεί επιλέξιμο ΚΑΔ το 20.59.59.01

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV. Κριτήρια Επιλογής (Βαθμολογούμενα κριτήρια)

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV. Κριτήρια Επιλογής (Βαθμολογούμενα κριτήρια) ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Κριτήρια Επιλογής (Βαθμολογούμενα κριτήρια) 3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER της Ο.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 22 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Δ.Π. LEADER)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 22 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Δ.Π. LEADER) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Δ.Π. LEADER) Στη Λαμία σήμερα 08/05/0 και ώρα :00 μ.μ. και έπειτα από σχετική πρόσκληση η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΛΟΣ, Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 50

ΒΟΛΟΣ, Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 50 Λαρίσης 191, Βόλος Τ.Κ. 38334 ΑΦΜ: 094142930 ΑΡ. ΜΑΕ: 24860/32/Β/91/019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Επικύρωση της απόφασης κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης της 3 ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος με τίτλο:

Διαβάστε περισσότερα

Καλαμπάκα, 31-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: 500 ΠΡΟΣ -ΤΟΠΙΚΑ Μ ΜΕ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καλαμπάκα, 31-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: 500 ΠΡΟΣ -ΤΟΠΙΚΑ Μ ΜΕ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Καλαμπάκα, 31-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: 500 ΠΡΟΣ -ΤΟΠΙΚΑ Μ ΜΕ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: «Προτάσεις επενδυτικών σχεδίων που κατατέθηκαν στα πλαίσια της 3 ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΑ 2007 2013 LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

2η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013)

2η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013) ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 1) ικαίωµα υποβολής πρότασης έχουν νεοσύστατες εταιρίες, εφοσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασής τους µέχρι την υποβολή του φακέλου

Διαβάστε περισσότερα

2007-2013 (Ε.Δ.Τ. Π. Αλιείας)

2007-2013 (Ε.Δ.Τ. Π. Αλιείας) 8ο Πρακτικό Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού 007-03 (Ε.Δ.Τ. Π. Αλιείας) Προγράμματος Άξονα 4 ΕΠΑΛ Σήμερα στην Καβάλα, στις 3 Ιουλίου 03 ημέρα Τετάρτη και ώρα 4.00, στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Προσέγγιση LEADER Nομού Ημαθίας

Προσέγγιση LEADER Nομού Ημαθίας 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Έως 20 Ιουλίου 2015 Προσέγγιση LEADER Nομού Ημαθίας 1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επενδυτικά σχέδια φυσικών προσώπων ή/και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 70 ΤΗΛ: 60 4990-496, FAX: 60 499 email : anol@otenet.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤO ΠΛΑΙΟ ΤΗΣ ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 22 ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 22 ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ ΒΟΛΟΣ, Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 22 Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER. Σήμερα 24 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 στα γραφεία της εταιρίας, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-9-2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 265010/7416 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ Κ.Π.Σ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση : Αχαρνών 5 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Π/Υ πρότασης. Αερινό 375.895,50 187.947,75 358.794,86 179.397,43 58 Εγκρίνεται. Δράκεια 213.969,52 106.984,76 197.094,52 98.547,26 52,67 Εγκρίνεται

Π/Υ πρότασης. Αερινό 375.895,50 187.947,75 358.794,86 179.397,43 58 Εγκρίνεται. Δράκεια 213.969,52 106.984,76 197.094,52 98.547,26 52,67 Εγκρίνεται Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποβληθεισών προτάσεων της 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος LEADER της ΟΤΔ Ε.Α.Π. Α.Ε. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των

Διαβάστε περισσότερα

Α) µαζί µε τους τίτλους ιδιοκτησίας

Α) µαζί µε τους τίτλους ιδιοκτησίας ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (F.A.Q.) ιευκρινήσεις ------------------------------------------------------------------------------ σας ενηµερώνουµε ότι όπως πληροφορηθήκαµε από Οµάδες άλλων περιοχών στις οποίες έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Αχαρνών 5 ΠΡΟΣ :ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ταχ. Κωδ.: 101 76 Αθήνα ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Ταχ. /νση : Αχαρνών 5 ΠΡΟΣ :ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ταχ. Κωδ.: 101 76 Αθήνα ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Μέτρο Υπομέτρο Δράση Δικαιούχοι 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ L123

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π. LEADER)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π. LEADER) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π. LEADER) Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης: 31/25-01-2013 Α/Α Πρακτικού: 23 ο Ηµεροµηνία Συνεδρίασης: 01/02/2013 Τόπος: Γραφεία Πιερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 76/2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1 1.1 Τίτλος ιδιοκτησίας : Ανάλογα µε την περίπτωση προσκοµίζονται κάποια από τα παραπάνω δικαιολογητικά. Τίτλοι κυριότητας : 1. συµβόλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Προς : Κοινοποίηση : ήµο Λαππαίων. ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 30 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Προς : Κοινοποίηση : ήµο Λαππαίων. ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 30 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση:. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Βαλ. Ξυδιανός Τηλ.: 2813-404529 Fax : 2810-335040 E-mail: vxidianos@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1. Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις ενίσχυσης φάκελοι υποψηφιότητας; Οι αιτήσεις ενίσχυσης φάκελοι υποψηφιότητας υποβάλλονται αποκλειστικά στην Ειδική Υπηρεσία ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER»

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» Η Επιτροπή Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος «Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER» (ΕΔΠ LEADER

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΛ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ETAL S.A. LESVOS LOCAL DEVELOPMENT COMPANY

ΕΤΑΛ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ETAL S.A. LESVOS LOCAL DEVELOPMENT COMPANY ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΑ 4 - ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER (Ε.Δ.Π. LEADER) ΤΗΣ ΕΤΑΛ Α.Ε. Νο 74 Η Επιτροπή Διαχείρισης του Τ.Π. Άξονα 4 - προσέγγιση LEADER, κλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 63 η Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα Leader άξονας 4 με στόχο την παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΗΒ-99Ψ 14181/29-7-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΗΒ-99Ψ 14181/29-7-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 14181/29-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ: 490 Από το πρακτικό 26 ης /2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της εισήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΑΑ 2007 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑΣ» 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΑΑ 2007 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑΣ» 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΑΑ 2007 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑΣ» 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΩΝ 1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Η περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος περιλαμβάνει συνολικά 16

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή 294.697.261 70.127.261 224.570.000 Τι είναι η προσέγγιση LEADER;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ομάδα Τοπικής Δράσης ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Α.Α.Ε. ΟΤΑ Ανώγεια Ρεθύμνου Τ.Κ. 7405 Τηλ: 84079 Φαξ: 840058 www.leader.akomm.gr, e-mail: leader@akomm.gr ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Leader «Ψηλορείτης, Ο Μύθος εμπνέει τη ζωή»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑ 2 Ο κωδικός δραστηριότητα 11.02.1 με περιγραφή «Παραγωγή Οίνου από νωπά σταφύλια, μούστο σταφυλιών», είναι επιλέξιμος στο Leader Φθιώτιδας;

ΕΡΩΤΗΜΑ 2 Ο κωδικός δραστηριότητα 11.02.1 με περιγραφή «Παραγωγή Οίνου από νωπά σταφύλια, μούστο σταφυλιών», είναι επιλέξιμος στο Leader Φθιώτιδας; ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Επιλέξιμη επιχείρηση, με επιλέξιμη επενδυτική δραστηριότητα, σε επιλέξιμο γεωγραφικό σημείο, επιθυμεί να υποβάλλει πρόταση στα πλαίσια του Leader. Η επιχείρηση δεν έχει ακόμη κύκλο εργασιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER META ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER META ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER META ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΔΡΑΣΗ L123.α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ ΟΧΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΑΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ;

ΑΝ ΟΧΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΑΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ; ΕΡ: Θα επιθυμούσαμε να μας ενημερώσετε αν η ανέγερση καταλυμάτων τύπου τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών στην περιοχή της παραλίας Ρίου Πατρών και συγκεκριμένα επί της οδού Ποσειδώνος είναι επιλέξιμη για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Ο.Τ.Δ. Αλιείας (ΑΝ.ΚΑ.Α.Ε.) και της Ε.Δ.Τ.

ΘΕΜΑ: Ένταξη Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Ο.Τ.Δ. Αλιείας (ΑΝ.ΚΑ.Α.Ε.) και της Ε.Δ.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ.Δ/νση :Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13.01.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 10 o Άρτα, 15/07/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 10 o Άρτα, 15/07/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 10 o Άρτα, 15/07/2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 15 Ιουλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. η Ολομέλεια της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /15-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1175/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /15-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1175/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /15-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1175/2013 ΘΕΜΑ: 2 ο Εισήγηση Έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων για το ιαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ)

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) 1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος Ονομασία Τοπικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 Αρίθ. Απόφασης: 710 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 24 η Απόφαση υπ αριθ. 1140/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 / 06 / 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4424/Αρ. Απ. 721 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 / 06 / 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4424/Αρ. Απ. 721 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 / 06 / 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4424/Αρ. Απ. 721 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.. ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΝΠΤΥΞΙΚ ΟΛΥΜΠΙΣ..Ε. Ο.Τ. (Ν.ΟΛ..Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝ ΛΕΙΣ Τ.Κ. 7055 ΤΛ: 650 990-965, FAX: 650 99 email : anol@otenet.gr ΝΚΟΙΝΩΣ ΠΟΤΕΛΕΣΜΤΩΝ ΞΙΟΛΟΓΣΣ ΣΤO ΠΛΙΣΙΟ ΤΣ ης ΠΡΟΣΚΛΣΣ ΕΚ ΛΩΣΣ ΕΝ ΙΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙ ΤΝ ΥΠΟΒΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, Ανώνυμη Αναπτυξιακή Eταιρεία ΟΤΑ.»

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, Ανώνυμη Αναπτυξιακή Eταιρεία ΟΤΑ.» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Γ.Σ. Νο: 20 / 2014 ( 30/6/2014 )

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Γ.Σ. Νο: 20 / 2014 ( 30/6/2014 ) ΚΟΖΑΚΟΣ ΑΕΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΡ. ΜΥΤΡ. Α.Ε. 28339/91-Β-93-1 Α.Φ.Μ. 094302155.Ο.Υ. ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΑΥΛΑΚΙ ΝΥ ΡΙ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Τ.Κ. 31 084 TEL. (26450) 92537

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Fax : 2510 620429 Email :anka@ankavala.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Fax : 2510 620429 Email :anka@ankavala. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση :Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά (Μέτρων 123a, 311,312, 313-5, 313-6, 313-8):

Α. Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά (Μέτρων 123a, 311,312, 313-5, 313-6, 313-8): Α. Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά (Μέτρων 123a, 311,312, 313-5, 313-6, 313-8): Τα δικαιολογητικά της ομάδας αυτής αποτελούν τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά και η έλλειψή τους από το φάκελο υποψηφιότητας αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

142, 54248 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α 194, 54638

142, 54248 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α 194, 54638 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 19/9-5-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 183/2013 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13839/03-12-14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 71/02-12-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13839/03-12-14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 71/02-12-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13839/03-12-14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 71/02-12-2014 Σήμερα, 02 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Σύµβουλο του Α.Σ.Ε.Π., Βασιλική Κοσµά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο υπ αριθ. 17489/17.9.2012 έγγραφο του Προέδρου του

Συγκροτήθηκε από την Σύµβουλο του Α.Σ.Ε.Π., Βασιλική Κοσµά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο υπ αριθ. 17489/17.9.2012 έγγραφο του Προέδρου του ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 172/10-10-2012 ΑΡ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 61.904/1/2012 ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕ.Α.ΕΠ. ΜΟΝΟΜΕΛΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ Συγκροτήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 05/20-01-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 05/20-01-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 737/21-01-15 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 05/20-01-2015 Σήμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη: Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 19534 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΥΩΚ6-ΤΡΒ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 11.713/19-06-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:79/2012

ΑΔΑ: Β4ΛΥΩΚ6-ΤΡΒ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 11.713/19-06-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:79/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 11.71/19-06-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:79/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης της προµήθειας «Προµήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Στο Παράρτημα περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα με το είδος της πρότασης και τη μορφή του υποψήφιου φορέα.

Στο Παράρτημα περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα με το είδος της πρότασης και τη μορφή του υποψήφιου φορέα. Στο Παράρτημα περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα με το είδος της πρότασης και τη μορφή του υποψήφιου φορέα.. 1.4: Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (για πολύ μικρές επιχειρήσεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ457ΛΚ-ΥΕ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ457ΛΚ-ΥΕ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΑΛΚΜΗΝΗ ΧΟΧΛΙΔΑΚΗ Τηλέφωνο : 2813404546 Fax : 2810335040

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» που αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΒ-ΒΥ3 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΒ-ΒΥ3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, 20/8/2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 16609 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 206/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 206/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 206/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 15/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-6-2009 Σήμερα την 29 η του μηνός Ιούνη του έτους 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 2 ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 3 ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝ246Ψ8ΝΨ-Φ63. Fax: 2661087641, e-mail: rc@ionio.gr. Τηλ. : 26610-87606 Fax : 26610-87641 Ε-mail : lpapado@ionio.gr

ΑΔΑ: ΒΟΝ246Ψ8ΝΨ-Φ63. Fax: 2661087641, e-mail: rc@ionio.gr. Τηλ. : 26610-87606 Fax : 26610-87641 Ε-mail : lpapado@ionio.gr ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, 49100 Κέρκυρα, τηλ.: 2661087603-6 Fax: 2661087641, e-mail: rc@ionio.gr Γραµµατεία Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας Ηµ/νία : 13/1/2012 Μονάδα : ιενέργειας ιαγωνισµών

Διαβάστε περισσότερα

3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της

3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 2346/23-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 9/2012 Απόσπασμα από το 3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΘΕΜΑ: 25 ο Έγκριση για την Ανάδειξη μειοδότη (συμφερότερη προσφορά) «ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11028 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

1. Μπορεί να υλοποιηθεί επένδυση σε οικόπεδο με υποθήκη;

1. Μπορεί να υλοποιηθεί επένδυση σε οικόπεδο με υποθήκη; 1. Μπορεί να υλοποιηθεί επένδυση σε οικόπεδο με υποθήκη; Σύμφωνα με την Υ.Α. 1577/22-7-2010, Άρθρο 2, παράγραφος 7, το ακίνητο στο οποίο θα υλοποιηθεί το έργο, θα πρέπει κατά την υπογραφή της σχετικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Προς: ήµο Ρεθύµνου Λ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74100. ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Αποκατάσταση ερειπωµένου παραδοσιακού

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Προς: ήµο Ρεθύµνου Λ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74100. ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Αποκατάσταση ερειπωµένου παραδοσιακού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση:. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Βαλ. Ξυδιανός Τηλ.: 2813-404529 Fax : 2810-335040 E-mail: vxidianos@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Φιλύρα 60,40 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 495.000,00 247.500,00 0,00 495.000,00. Φιλύρα 59,10 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 56.400,00 28.200,00 0,00 56.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Φιλύρα 60,40 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 495.000,00 247.500,00 0,00 495.000,00. Φιλύρα 59,10 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 56.400,00 28.200,00 0,00 56. ΚΩΔ. ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ LEADER ΦΠΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 1 L123α Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012 ΘΕΜΑ: 83 ο Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Θεσσαλίας και των /νσεων της Π.Ε. Λάρισας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ.Δ/νση :Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα Πρακτικού 1/17-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 17 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΩ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014 ΘΕΜΑ: 33 ο Έγκριση αποτελέσματος Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ)

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Ε..Τ.Π. Αλιείας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Ε..Τ.Π. Αλιείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση :Πλούτωνος 27 - Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα