ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2203 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια ελέγχου συστήματος διαχείρισης στα πλαίσια πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου (Γ ΚΠΣ) που συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΠΕ Τμήμα Προσανατολισμού Σύσταση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια ελέγχου συστήματος διαχείρισης στα πλαίσια πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας (Γ ΚΠΣ) που συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΠΕ Π Ορισμός κεντρικών αρμοδίων αρχών για την οργάνωση επισήμων ελέγχων κατ εφαρμογήν των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29 Απριλίου 2004, καθώς και των κανονισμών 852/2004, 853/2004 και 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου... 3 Αναγνώριση Νοσοκομειακών Μονάδων ως κατάλληλων για άσκηση των γιατρών» Υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρ τισης ΛΑΕΚ 0,45% έτους Πρόγραμμα για την απόκτηση εργασιακής εμπειρί ας ανέργων πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, διπλωματού χων ΙΕΚ, απόφοιτων ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β Κύκλου και Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης ή ισότιμων τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής στο Υπουρ γείο Ανάπτυξης και σε εποπτευόμενους φορείς του της Περιφέρειας Αττικής. Παράταση προ γράμματος... 6 Έναρξη ισχύος των ανακαθορισμένων τιμολογίων του Ο.Λ.Π. Α.Ε ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ. 750/ απόφαση του Νομάρχη Πειραιά... 8 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 521/0051 (1) Σύσταση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια ελέγχου συστήματος διαχείρισης στα πλαίσια πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου (Γ ΚΠΣ) που συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΠΕ Τμήμα Προσανατολισμού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 251), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 3148/2003 (Φ.Ε.Κ. Α 136). 2. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ85/ απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. Β 519). 3. Την υπ αριθμ. 2/40508/0004/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν με εντολή Υφυπουργού στο Γ.Γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους» (Φ.Ε.Κ. Β 1185), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 2/20554/0004/ όμοια της (Φ.Ε.Κ. Β 556) και ισχύει. 4. Την υπ αριθμ. 2/27040/0022/ απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των ελεγκτικών ομάδων του άρθρου 17 (παρ. 6 και 7) του ν. 2860/2000» (Φ.Ε.Κ. Β 1170). 5. Την υπ αριθμ. 2/7240/0022/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του ύψους της εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετακίνησης μελών των ελεγκτικών ομάδων του άρθρου 17 (παρ.6) του ν. 2860/2000» (Φ.Ε.Κ. Β 310).

2 2204 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχων της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΑ.) για το έτος Το ετήσιο πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας της Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος Την ανάγκη διενέργειας ουσιαστικού ελέγχου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη ευρώ. πλέον εργοδοτικών εισφορών, για την αμοιβή των ελεγκτών η οποία θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα της Τεχνικής Βοήθειας της Ε.Δ.ΕΛ., αποφασίζουμε: 1. Συνιστούμε Ελεγκτική Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου του συστήματος διαχείρισης: α) Της ΕΥΔ του ΕΠ Ηπείρου ως προς την παρακολούθηση των συστάσεων προηγούμενων ελέγχων της ΕΔΕΛ β) Των κατωτέρω πράξεων του ΕΠ Ηπείρου, συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΕΤΠΕ II που υλοποιούν οι Τελικοί Δικαιούχοι Δ/νση Δημοσίων έργων Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμος Παραμυθιάς Νομού Θεσπρωτίας 1) Εγγειοβελτιωτικό έργο Βαθυπέδου Βαλανιδορράχης Ν. Πρέβεζας (κωδ. ΟΠΣ 86590) Υποέργο 1, του Μέτρου 4.1, Διαχείριση υδατικών πόρων έγγειες βελτιώσεις και 2) Βελτίωση τμημάτων αγροτικής οδοποιΐας ΔΔ Ξηρολόφου Καρβουναρίου Χρυσαυγής Προδρομίου Ζερβοχωρίου του Δήμου Παραμυθιάς Νομού Θεσπρωτίας (κωδ. ΟΠΣ 89404) Υποέργο 1, του Μέτρου 4.6, Μικρά Δημόσια έργα χρηματοδοτούμενα από το ΕΓΤΠΕ στις περιοχές ΟΠΑΑΧ. Μέλη της ελεγκτικής ομάδας ορίζονται οι εξής: Τζιμάνης Γεώργιος, υπάλληλος της 51ης Δ/νσης Προγρ/σμού και Ελέγχων, ως συντονιστής Χριστοφίλης Νικόλαος, υπάλληλος της 51ης Δ/νσης Προγρ/σμού και Ελέγχων Ράπανος Βασίλειος, ως εμπειρογνώμων μηχανικός, υπάλληλος της Δ/νσης τεχνικών μελετών και κατασκευών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί επίσης στους φορείς επίβλεψης και στους τόπους υλοποίησης των υπό έλεγχο υποέργων κατά το χρονικό διάστημα από μέχρι στους Νομούς Ιωαννίνων, Πρεβέζης, Θεσπρωτίας. Έργο της Ελεγκτικής Ομάδας είναι να διαπιστωθεί: Η ορθή διαχείριση του προγράμματος από την ΕΥΔ και τους ΤΔ. Η πορεία υλοποίησης των πράξεων, σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις. Η πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών και λοιπών παραστατικών στοιχείων πληρωμών. Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των πράτων. Μετά το πέρας του ελέγχου θα συνταχθεί έκθεση που θα παραδοθεί στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ελέγχων το αργότερο εντός τριών μηνών από την περαίωση του ελέγχου, για εισήγηση στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και έγκριση. Στα μέλη της ελεγκτικής ομάδας θα καταβληθεί η προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοιχείο 4 του προοιμίου απόφαση. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της ελεγκτικής ομάδας με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και του ταξί εντός των ορίων του κάθε νομού. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνησης και διανυκτερεύσεων των μελών της ελεγκτικής ομάδας θα καλυφθούν σύμφωνα με την υπό στοιχείο 5 του προοιμίου απόφαση. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2006 Με εντολή Υφυπουργού Η Γενική Διευθύντρια ΚΟΡΙΝΑ ΑΝΤΩΝΟΜΑΝΩΛΑΚΗ F Αριθ. 520/0051 (2) Σύσταση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια ελέγχου συστήματος διαχείρισης στα πλαίσια πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας (Γ ΚΠΣ) που συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΠΕ Π. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 251), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 3148/2003 (Φ.Ε.Κ. Α 136). 2. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ85/ απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. Β 519). 3. Την υπ αριθμ. 2/40508/0004/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν με εντολή Υφυπουργού στο Γ.Γ.Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους» (Φ.Ε.Κ. Β 1185), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 2/20554/0004/ όμοιά της (Φ.Ε.Κ. Β 556) και ισχύει. 4. Την υπ αριθμ. 2/27040/0022/ απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των ελεγκτικών ομάδων του άρθρου 17 (παρ. 6 και 7) του ν. 2860/2000» (Φ.Ε.Κ. Β 1170). 5. Την υπ αριθμ. 2/7240/0022/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του ύψους της εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετακίνησης μελών των ελεγκτικών ομάδων του άρθρου 17 (παρ.6) του ν. 2860/2000» (Φ.Ε.Κ. Β 310). 6. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχων της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) για το έτος Το ετήσιο πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας της Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος Την ανάγκη διενέργειας ουσιαστικού ελέγχου στο ΕΠ Κ Μακεδονίας.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη 900 ευρώ, πλέον εργοδοτικών εισφορών, για την αμοιβή των ελεγκτών, η οποία θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα της Τεχνικής Βοήθειας της Ε.Δ.ΕΛ., αποφασίζουμε: 1. Συνιστούμε Ελεγκτική Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου του συστήματος διαχείρισης: Της ΕΥΔ ΕΠ Κ. Μακεδονίας και του ΤΔ «Δ/νση Δημοσίων έργων της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας», ως προς την παρακολούθηση των συστάσεων προηγούμενων ελέγχων της ΕΔΕΛ. Του ΤΔ «Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας» καθώς και έλεγχο των πράξεων: α) Αρδευτικό δίκτυο Σκουτάρεως Ν. Σερρών (κωδ. ΟΠΣ υποέργο 1). 1) β) Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (κωδ. ΟΠΣ υποέργα 294 Τράκας Γεώργιος, Δήμος Καλλινδοίων Ν. Θεσ/νίκης και υποέργο 768 Σταυρίδης Ιωάννης, Δήμος Αχινού Ν. Σερρών) του Αξονα Προτεραιότητας 4 και των Μέτρων 2 «Εγγειοβελτιωτικά έργα Διαχείριση Υδατικών πόρων της γεωργίας» και 1 «Επενδύσεις στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις κύριας παραγωγικής κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής» αντίστοιχα, του ΕΠ Κ. Μακεδονίας, συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΓΤΠΕ Τμήμα Προσανατολισμού. 2. Μέλη της ελεγκτικής ομάδας ορίζονται οι εξής: Δαφνιά Γεωργία, υπάλληλος της 51ης Δ/νσης Προγραμματισμού και Ελέγχων, ως συντονίστρια. Μήττας Γεώργιος, υπάλληλος της ΥΔΕ Ν Ξάνθης. Ράπανος Βασίλειος, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως εμπειρογνώμονας μηχανικός. 3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί στην έδρα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Κ. Μακεδονίας, στους Τελικούς Δικαιούχους των παραπάνω πράξεων, στους φορείς επίβλεψης και στους τόπους υλοποίησης των υπό έλεγχο υποέργων κατά το χρονικό διάστημα από έως , στους Νομούς Θεσσαλονίκης και Σερρών. Ο Ράπανος Βασίλειος θα συμμετάσχει στον έλεγχο της πράξης με Κωδ. ΟΠΣ από έως Έργο της ελεγκτικής ομάδας είναι να διαπιστωθεί: Η ορθή διαχείριση του προγράμματος από την ΕΥΔ και τους ΤΔ, γενικότερα στα πλαίσια του ΕΓΤΠΕ Π και ειδικότερα σε σχέση με τις ελεγχόμενες πράξεις. Η πορεία υλοποίησης των πράξεων, σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις. Η πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών και λοιπών παραστατικών στοιχείων πληρωμών. Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των υποέργων. Μετά το πέρας του ελέγχου θα συνταχθεί έκθεση που θα παραδοθεί στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ελέγχων εντός τριών μηνών από την περαίωση του ελέγχου, για εισήγηση στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και έγκριση. Στα μέλη της ελεγκτικής ομάδας θα καταβληθεί η προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοιχείο 4 του προοιμίου απόφαση. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της ελεγκτικής ομάδας με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο, συμπεριλαμβανομένου του ΕΙΧ αυτοκινήτου και του ταξί για μετακινήσεις εντός των νομών. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνησης και διανυκτερεύσεων των μελών της ελεγκτικής ομάδας θα καλυφθούν σύμφωνα με την υπό στοιχείο 5 του προοιμίου απόφαση. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2006 Με εντολή Υφυπουργού Η Γενική Διευθύντρια Διοίκησης ΚΟΡΙΝΑ ΑΝΤΩΝΟΜΑΝΩΛΑΚΗ F Αριθ. 088 (3) Ορισμός κεντρικών αρμοδίων αρχών για την οργάνωση επισήμων ελέγχων κατ εφαρμογήν των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29 Απριλίου 2004, καθώς και των κανονισμών 852/2004, 853/2004 και 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Καν. 882/2004/ΕΚ «Για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων» (L 191 της ). 2. Τις διατάξεις του Καν. 178/2002/ΕΚ «Για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα...» (L31 της ). 3. Τις διατάξεις του Καν. 854/2004/ΕΚ «Για τον Καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο» (L226 της ). 4. Τις διατάξεις του Καν. 852/2004/ΕΚ «Για την υγιεινή των τροφίμων» (L226 της ). 5. Τις διατάξεις του Καν. 853/2004/ΕΚ «Για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης» (L226 της ). 6. Τις διατάξεις του ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 199 Α ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του ν. 3066/2002 (Φ.Ε.Κ. 252 Α ).

4 2206 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7. Τις διατάξεις του π.δ. 223/2000 «Οργανισμός του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων» (Φ.Ε.Κ. 192 Α ). 8. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. 349/ κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ορισμός Σημείου Επαφής για την Επιτροπή του Κώδικα Τροφίμων» (CODEX ALIMENTARIUS) (Φ.Ε.Κ. 183 Β ). 9. Τις διατάξεις της υπ αριθμ /2005 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του άρθρου 50 του Καν. (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων» (Φ.Ε.Κ Β ). 10. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ. 137 Α ), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2469/ Τις διατάξεις του ν. 2218/1994 «Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 90 Α ). 12. Τις διατάξεις του ν. 2240/94 «Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 153 Α ). 13. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 107 Α ). 14. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 21 Α ). 15. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2946/2001 «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 224 Α ). 16. Τις διατάξεις του ν. 4328/1929 «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κράτους» (Φ.Ε.Κ. 272 Α ). 17. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2343/1995 «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 211 Α ). 18. Τις διατάξεις του π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης, (Φ.Ε.Κ. 19 Α ), όπως ισχύει μετά την έκδοση του π.δ. 122/2004 (Φ.Ε.Κ. 85 Α ). 19. Τις διατάξεις του π.δ. 95/2000 «Περί Οργανισμού Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (Φ.Ε.Κ. 76 Α ), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 299/2000 (Φ.Ε.Κ. 240 Α ). 20. Τις διατάξεις του π.δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» (Φ.Ε.Κ. 187 Α ), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 35/1992 (Φ.Ε.Κ. 17 Α ) και ισχύει σήμερα. 21. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. 487/ κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Εθνικής Οικονομίας και Δικαιοσύνης (Φ.Ε.Κ Β ). 22. Τις διατάξεις της υπ αριθμ / κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης (Φ.Ε.Κ. 355 Β ). 23. Τις διατάξεις της Κοινής Απόφασης Β3 32/2003 των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας για τη «Ρύθμιση θεμάτων που αναφέρονται στην έννοια της φάσης της πρώτης μεταποίησης και στην οργάνωση και συντονισμό του συστήματος ελέγχων από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας και του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) (Φ.Ε.Κ. 386 Β ). 24. Τις διατάξεις της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας για την «Έναρξη ισχύος της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 2741/1999 (Φ.Ε.Κ. 199 Α..) 25. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. 393/ απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την «Έγκριση σύστασης του Επιστημονικού Συμβουλίου Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Σ.Ε.Τ) του ΕΦΕΤ» (Φ.Ε.Κ Β ). 26. Την υπ αριθμ. Υ1/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων...» (Φ.Ε.Κ. 513 Β ). 27. Την ανάγκη ορισμού αρμοδίων αρχών με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς τηςεε 28. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Ως αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, «για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την ασφάλεια των τροφίμων και των καθορισμό των διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων», του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, «για την υγιεινή των τροφίμων», του Κανονισμού 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, «για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης», του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, «για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επισήμων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο» και του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, «για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και τη καλή διαβίωση των ζώων», ορίζονται ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, λαμβάνοντας υπ όψιν την ΚΥΑ Β3 32, /Φ.Ε.Κ. Β αρ. 386 «Ρύθμιση θεμάτων που αναφέρονται στην έννοια της φάσης της πρώτης μεταποίησης και στην οργάνωση και συντονισμό του συστήματος ελέγχου από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας και του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων».

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2207 Οι αρμόδιες αρχές είναι υπεύθυνες για τους σκοπούς και επισήμους ελέγχους των παραπάνω Κανονισμών. Άρθρο 2 1. Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντός τριμήνου από τη δημοσίευση της παρούσας με την έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που προκύπτουν από το άρθρο 1, ρυθμίζουν όλα τα ζητήματα μεταβίβασης αρμοδιοτήτων διεξαγωγής επισήμων ελέγχων σε αρχή ή αρχές, περιφερειακές ή νομαρχιακές, εξασφαλίζοντας τον ουσιαστικό και αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ των αρμοδίων αρχών που συμμετέχουν στους επισήμους ελέγχους, λαμβάνοντας υπ όψιν τα κριτήρια λειτουργίας που πρέπει να πληρούνται και προβλέπονται από το άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, «για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων». 2. Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντός τριμήνου από τη δημοσίευση της παρούσας με την έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων, ρυθμίζουν και όλα τα άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή των Κανονισμών που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας. 3. Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχουν την ευθύνη ενσωμάτωσης στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, «για την κατάργηση ορισμένων οδηγιών σχετικών με την υγιεινή των τροφίμων και τους υγειονομικούς όρους για την παραγωγή και διάθεση στην αγορά ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και για την τροποποίηση των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ και 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης 95/408/ΕΚ του Συμβουλίου». Άρθρο 3 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ Aριθ. Υ7α/Γ.Π./οικ (4) Αναγνώριση Νοσοκομειακών Μονάδων ως κατάλληλων για άσκηση των γιατρών. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.δ. 3366/ Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1278/1982 όπως επαναφέρθηκαν σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2194/ Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 1397/1983 όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 του ν. 2519/ Τις υπ αριθμ / , 28/ , 75/ αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕΣΥ. 5. Την υπ αριθμ / (Φ.Ε.Κ. Β /517/2004) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για ανάθεση αρμοδοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Γιαννόπουλο και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3370/2005 (Φ.Ε.Κ. 176 τ.α ), αποφασίζουμε: Κυρώνουμε τις ανωτέρω υπό (4) σχετικές γνωμοδοτήσεις της Ε.Ε του ΚΕΣΥ, με τις οποίες αναγνωρίζονται οι ακόλουθες νοσοκομειακές μονάδες, ως κατάληλες, για άσκηση των γιατρών στις αναφερόμενες ειδικότητες: Ι. Νοσοκομείο «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο: Πλήρης άσκηση γιατρών στην Ακτινοδιαγνωστική και σύσταση δεκατριών (13) θέσεων ειδικευομένων ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής. Οφθαλμολογικό Τμήμα: Πλήρης άσκηση γιατρών στην Οφθαλμολογία και σύσταση επτά (7) θέσεων ειδικευομένων ειδικότητας Οφθαλμολογίας. Ουρολογικό Τμήμα: Πλήρης άσκηση γιατρών στην Ουρολογία και σύσταση τριών (3) θέσεων ειδικευομένων ειδικότητας Ουρολογίας. II. Η δαπάνη μοσθοδοσίας των ειδικευομένων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2006 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Α. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθμ. 322 (5) Υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτι σης ΛΑΕΚ 0,45% έτους ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Α. του ν. 2224/1994,άρθρα 14 & 15 Β. του ν. 2336/1995, άρθρο 10 Γ. του ν. 2434/1996, άρθρο 1 Δ. του ν.2956/2001, άρθρο 6 παρ.7 άρθρο 8 παρ.2 εδ.ιδ, άρθρο 9 παρ.2 εδ Την υπ αριθμ. 322/4/ απόφαση της Επιτρο πής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ.

6 2208 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Τη γνώμη των μελών του, αποφασίζει: 1. Την υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κα τάρτισης ΛΑΕΚ Ο,45%, έτους 2006 ως εξής: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εργοδοτική εισφορά 0,45% που καθορίστηκε με το άρθρο 14 του ν. 2224/1994 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 2336/1995, καταβάλλεται υπέρ του Λο γαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.) που συστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2434/1996. Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται υποχρεω τικά από όλους τους εργοδότες συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., για τους ασφαλισμένους που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ, συνεισπράττεται με τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του ΙΚΑ. Οι πόροι του ΛΑΕΚ που αποδίδονται στις επιχειρήσεις και αφορούν την επαγγελματική κατάρτιση δε λογίζο νται ως έσοδα και απαλλάσσονται από κάθε φορολογι κή επιβάρυνση (παρ.5 του αρθρ.1 του ν.2434/1996). Η Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ με τη με αριθμ 9/3/ απόφασή της κατήρτισε για το έτος 2006 ετήσιο πρόγραμμα διάθεσης και διαχείρισης των πόρων του ΕΛΠΕΚΕ (0,45% του Λογαριασμού) που αφορά τα προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού των δικαιού χων φορέων με την ονομασία «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛ ΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2006» και διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,45% ΕΤΟΥΣ 2006». ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Ο.Τ.Α. που επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους. Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωμα να καταρτί σουν πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπά γεται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: Η καταβολή στο ΙΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% από την επιχείρηση για τους εργαζόμενους σε αυτήν για το έτος Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, η μη χρηματοδό τηση της επιχείρησης από άλλο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. για τους εργαζόμενους που πρόκειται να καταρτιστούν, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Επιτροπή Διαχεί ρισης του Λ.Α.Ε.Κ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑ ΤΑΡΤΙΣΗΣ: Τα προγράμματα κατάρτισης θα πρέπει να υλοποιη θούν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης απόφασης στην εφημερίδα της Κυβέρνησης έως και τις 20/12/2006. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: Το ποσό που ανταποδοτικά δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτι σης που θα υλοποιήσουν το έτος 2006, διαμορφώνεται ως εξής: Το 100% της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) που θα καταβάλλει η επιχείρηση το έτος 2006, εφόσον οι δαπάνες κατάρτισης είναι μεγαλύτερες ή ίσες με το ποσό αυτό. Το 100% των δαπανών κατάρτισης εφόσον η επιχεί ρηση θα καταβάλλει δαπάνες για κατάρτιση μικρότερες της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) το έτος Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράμματα κα τάρτισης ή δεν εξάντλησαν την εργοδοτική εισφορά (0,45%) το έτος 2005, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το ανάλογο ποσό στο έτος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1. Τα προγράμματα κατάρτισης μπορούν να υλοποιού νται είτε από τις επιχειρήσεις σε κατάλληλα διαμορφω μένους χώρους, είτε να ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς φορείς. Οι χώροι στους οποίους θα πραγματοποιείται η κα τάρτιση των εργαζομένων πρέπει να πληρούν τις πα ρακάτω βασικές προϋποθέσεις: Να έχουν επαρκή επιφάνεια ανάλογη με τον αριθμό των καταρτιζομένων. Να μην είναι υπόγειοι. Να διαθέτουν καλό αερισμό. Να έχουν επαρκή χώρο διαλείμματος. Να διαθέτουν τον απαραίτητο εκπαιδευτικό εξο πλισμό κ.λ.π. Να διαθέτουν τις απαραίτητες προδιαγραφές υγι εινής και ασφάλειας. Επισημαίνεται ότι όταν το θεωρητικό μέρος ενός προ γράμματος κατάρτισης υλοποιείται εντός της επιχεί ρησης, θα πρέπει να γίνεται σε χώρους ανεξάρτητους των εργασιακών θέσεων των καταρτιζομένων, οι οποίοι θα πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. 2. Η κατάρτιση μπορεί να πραγματοποιείται εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας. 3. Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να είναι εξ ολοκλήρου θεωρητικό, ή θεωρητικό και πρακτικό μαζί. Το θεωρητικό μέρος του προγράμματος πρέπει να αποτελεί τουλάχιστον το 70% του συνόλου των ωρών κατάρτισης, ενώ το πρακτικό μέρος δεν πρέπει να υπερ βαίνει το 30% του συνόλου των ωρών. Το πρόγραμμα κατάρτισης δεν μπορεί να περιλαμβά νει μόνο πρακτικό μέρος. 4. Η κατάρτιση σε ότι αφορά τόσο το θεωρητικό όσο και το πρακτικό μέρος δεν μπορεί να υπερβαίνει συνο λικά τις οκτώ (8) διδακτικές ώρες ημερησίως. 5. Όταν το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται εντός των χώρων της επιχείρησης, το θεωρητικό του μέρος δύναται να υλοποιείται εντός ή εκτός ωραρίου εργα σίας των καταρτιζομένων, οι οποίοι θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε απαλλαγμένοι από τα εργασιακά τους καθήκοντα. 6. Όταν στο πρόγραμμα κατάρτισης προβλέπεται πρα κτική άσκηση, αυτή πρέπει να γίνεται εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας των καταρτιζομένων και εντός ή εκτός παραγωγικής διαδικασίας πάντα με την παρουσία εκπαιδευτή.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μετά από κάθε εκπαιδευτική ώρα (45 ) ή μετά από κάθε δύο συνεχόμενες εκπαιδευτικές ώρες (90 ) πρέπει να γίνεται διάλειμμα δεκαπέντε λεπτών (15 ). Όταν η ημερήσια διάρκεια της κατάρτισης ξεπερνά τις τέσσερις (4) εκπαιδευτικές ώρες, όπως αυτές ορίζονται παραπάνω, δίνεται η δυνατότητα ενός διαλείμματος μέχρι μία (1) ώρα. Διαλείμματα πριν την έναρξη της κατάρτισης ή μετά τη λήξη αυτής δεν ισχύουν. 8. Κατά τη διάρκεια κάθε εκπαιδευτικής ώρας δικαιο λογείται η παρουσία μέχρι δύο εκπαιδευτών. 9. Η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης και το περιεχόμενό τους, πρέπει να είναι σε άμεση σχέση με το αντικείμενο της εργασίας με το οποίο απασχο λούνται οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις, καθώς και με το επίπεδο των γνώσεών τους. Σε περίπτωση που συμμετέχουν και εργαζόμενοι που απασχολούνται σε διαφορετικά αντικείμενα σε σχέση με τη θεματολο γία των προγραμμάτων κατάρτισης, αυτό θα πρέπει να έχει ως στόχο την βελτίωση των εργαζομένων στη θέση εργασίας τους αλλά και την εξέλιξή τους στην επιχείρηση. 10. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, οι καταρτιζόμε νοι πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Κατ εξαίρεση οι εργαζόμενοι σε εποχικές επιχειρή σεις (άρθρο 24 του ν.1836/1989) μπορούν να καταρτίζο νται και κατά το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις αυτές δεν λειτουργούν. 11. Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του ίδιου εργα ζομένου σε περισσότερα των δύο (2) προγραμμάτων κατάρτισης κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους της κατάρτισης. Η συμμετοχή εργαζομένου σε τρίτο πρό γραμμα κατάρτισης, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, θα είναι δυνατή μόνο μετά από απόφαση της Επιτροπής. Η υποβολή του αιτήματος γίνεται μέσω διαδικτύου στον ηλεκτρονικό κόμβο του ΛΑΕΚ. 12. Ο αριθμός των καταρτιζομένων στην αίθουσα διδα σκαλίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα πέντε (35) άτομα. Αυτό ισχύει και για τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται μέσω εκπαιδευτικού φορέα και συμ μετέχουν σ αυτά περισσότερες της μιας επιχειρήσεις (ενιαία προγράμματα). 13. Για προγράμματα κατάρτισης που υλοποιού νται εντός της επιχείρησης, δικαιολογείται ανά πρό γραμμα η παρουσία ενός ατόμου, υπαλλήλου της επιχείρησης, ως γραμματειακή υποστήριξη για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος. 14. Δεν υπάρχει περιορισμός σε ότι αφορά: το κατώτατο όριο στον αριθμό των συμμετεχόντων ανά πρόγραμμα κατάρτισης. τον αριθμό των ωρών κατάρτισης, αρκεί η υλοποί ηση του προγράμματος να ολοκληρωθεί μέχρι τις 20/12/2006). 15. Κατά την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης, ο αριθμός των ατόμων που θα καταρτι σθούν τελικά, δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 50% του αριθμού των ατόμων που έχει δηλωθεί στην αρχική πρόταση της επιχείρησης. 16. Οι απουσίες για κάθε καταρτιζόμενο δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 1/5 του συνόλου των ωρών κατάρτισης που έχουν αναγγελθεί γι αυτόν στην αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα. Ο παραπάνω αριθμός των απουσιών όμως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αιτιολογία για την περικοπή ή την ακύρωση μέρους της υλοποίησης του αναλυτικού προγράμματος. 17. Το μέσο ωριαίο κόστος ανά καταρτιζόμενο υπο λογίζεται ως εξής: Μ.Ω.Κ. = (Συνολικό κόστος προγράμματος κατάρτισης) (αριθμός καταρτιζομένων Χ αριθμός πραγματοποι ηθεισών εκπαιδευτικών ωρών κατάρτισης). Το ποσό αυτό προσδιορίζεται ως εξής : Α. Για τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται μέσω εκπαιδευτικού φορέα ή με εξωτερικούς εκπαι δευτές το Μ.Ω.Κ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα τρία (33) ευρώ. Η αμοιβή των εξωτερικών εκπαιδευτών που θα χρη σιμοποιήσει η επιχείρηση ή ο εκπαιδευτικός φορέας, θα καταβάλλεται είτε με δίγραμμη είτε με τραπεζική επιταγή είτε με κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λο γαριασμό του δικαιούχου. Β. Για τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται με εσωτερικούς εκπαιδευτές το κόστος διαμορφώνεται ως εξής : Συμμετέχοντες Μ.Ω.Κ (ευρώ) α. Σε ότι αφορά τους καταρτιζόμενους και τη γραμ ματειακή υποστήριξη σε περίπτωση που η επιχείρηση κάνει χρήση εργαζομένου της ως γραμματειακή υπο στήριξη: Για προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας, εντός ή εκτός ορίων νομού που ερ γάζεται ο καταρτιζόμενος, η καταβολή ωριαίας αμοιβής είναι υποχρεωτική. Η αμοιβή αυτή ορίζεται στο ποσό των πέντε (5) ευρώ ανά ώρα κατάρτισης και συμπλη ρώνεται για το λόγο αυτό το ανάλογο πεδίο. Για προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται εντός ωραρίου εργασίας δικαιολογείται ως δαπάνη του προ γράμματος ποσό ίσο με το ωρομίσθιο του καταρτιζό μενου, ανά ώρα κατάρτισης και συμπληρώνεται για το λόγο αυτό το ανάλογο πεδίο. Β. Σε περίπτωση που η επιχείρηση αποφασίσει να κά νει χρήση εσωτερικού εκπαιδευτή η καταβολή ωριαίας αμοιβής είναι προαιρετική και ορίζεται στο ποσό των δέκα πέντε (15) ευρώ ανά ώρα κατάρτισης. Γ. Σε περίπτωση που η επιχείρηση καταρτίσει άτομα με ειδικές ανάγκες όπως ορίζονται από το ν.2643/1998 άρθρο 1 εδ.β, Για προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας η καταβολή ωριαίας αμοιβής είναι υποχρεωτική. Η αμοιβή αυτή ορίζεται στο ποσό των επτά (7) ευρώ ανά ώρα κατάρτισης και συμπληρώ νεται για το λόγο αυτό το ανάλογο πεδίο.

8 2210 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σε αυτή τη περίπτωση το Μ.Ω.Κ αυξάνεται κατά δύο (2) ευρώ. Η καταβολή της ωριαίας αμοιβής είτε στους καταρ τιζόμενους, είτε στους εσωτερικούς εκπαιδευτές, είτε στο άτομο που απασχολήθηκε ως γραμματειακή υπο στήριξη, είτε στα άτομα με ειδικές ανάγκες, θα πρέπει να μπορεί να αποδειχθεί όταν ζητηθεί. Η παραπάνω καταβολή στους δικαιούχους θα πρέπει να γίνεται: 1. είτε με δίγραμμη επιταγή 2. είτε με τραπεζική επιταγή 3. είτε με κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαρι ασμό του δικαιούχου Η καταβολή της ωριαίας αμοιβής αποτελεί μέρος των συνολικών εξόδων του προγράμματος και πρέπει να γί νεται με την ολοκλήρωση της υλοποίησης του προγράμ ματος και οπωσδήποτε πριν την εκτέλεση της εντολής «Αποπληρωμή Προγράμματος Κατάρτισης». Σε περίπτωση που αποδειχτεί ότι η επιχείρηση δεν κατέβαλε την παραπάνω δαπάνη, τότε ο ΟΑΕΔ σύμφω να με τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ.3 του άρθρου 1 του ν.2434/1996, επιβάλει ως ποινή: την μη αποπληρωμή αυτού του προγράμματος κα τάρτισης και την επιστροφή προκαταβολής που πιθανόν της έχει αποδοθεί. Εκτός από την παραπάνω υποχρεωτική ποινή η Επι τροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ, με απόφασή της και ανά λογα με τη βαρύτητα της διαπιστωθείσας παράβασης μπορεί να επιβάλλει στην επιχείρηση: την μη αποπληρωμή όλων των προγραμμάτων κα τάρτισης που υλοποίησε η επιχείρηση το έτος 2006 και την επιστροφή προκαταβολών που πιθανόν της έχουν αποδοθεί. ποινή αποκλεισμού από τα προγράμματα κατάρτι σης του ΛΑΕΚ από 1 έως 3 χρόνια 19. Δεν επιτρέπονται αλλαγές στα εξής από τα στοι χεία του προγράμματος: Στον τίτλο του προγράμματος Στο σύνολο ωρών κατάρτισης Στον τόπο υλοποίησης του προγράμματος κατάρ τισης Στα ονόματα των καταρτιζομένων όπως αυτά έχουν δηλωθεί. 20. Παρέχεται η δυνατότητα για κάθε εκπαιδευτή που ορίζεται από την επιχείρηση, ορισμού μέχρι δύο αναπλη ρωτών αυτού. Αντικατάσταση εκπαιδευτή, σε περίπτωση κωλύματος, είναι δυνατή μόνο από τους αναπληρωτές που έχουν οριστεί γι αυτόν. Για οποιαδήποτε αλλαγή που αφορά τις ημερομηνίες ή τις ώρες διεξαγωγής του προγράμματος, οι επιχειρή σεις που υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης ή έχουν αναθέσει την υλοποίησή τους σε εκπαιδευτικούς φο ρείς, υποχρεούνται να ενημερώνουν μέσω διαδικτύου την ηλεκτρονική βάση του ΟΑΕΔ. Στην περίπτωση που υπάρχει αντικειμενική αδυναμία της επιχείρησης να ενη μερώσει η ίδια (π.χ. επειδή το πρόγραμμα υλοποιείται εκτός ωραρίου λειτουργίας της), η ενημέρωση μπορεί να γίνεται από τον εκπαιδευτικό φορέα. Επισημαίνουμε ότι η ευθύνη για τις προαναφερόμενες αλλαγές και για την ενημέρωση ή μη, αφορά εξ ολοκλήρου την επιχείρηση. 21. Διακοπή υλοποίησης του προγράμματος κατάρτι σης, γίνεται δεκτή για μία και μόνο φορά, με την προϋ πόθεση ότι το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα θα υποβληθεί εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή του αιτήματος αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου. Διαφορε τικά, το πρόγραμμα δεν αποπληρώνεται αλλά δύναται να επαναληφθεί η υλοποίησή του από την αρχή. 22. Η επιχείρηση έχει δικαίωμα να ακυρώσει όλο το πρόγραμμα κατάρτισης μέχρι και δέκα λεπτά (10 ) πριν από την έναρξη αυτού όπως έχει ορισθεί αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου. 23. Δε χρηματοδοτούνται από το Λ.Α.Ε.Κ.: προγράμματα δι αλληλογραφίας ή προγράμματα που αποτελούν τμήμα προγράμματος δι αλληλογραφίας προγράμματα εντός μεταφορικών μέσων προγράμματα με μεθόδους εξ αποστάσεως κατάρ τισης προγράμματα που πραγματοποιούνται κατ οίκον. προγράμματα των οποίων μέρος τους περιλαμβάνει εκπαιδευτικό ταξίδι προγράμματα των οποίων η δομή δεν μπορεί να είναι συμβατή με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Από το 2006 ξεκινά η ηλεκτρονική διαχείριση των προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45%. Βασικά σημεία της νέας διαδικασίας είναι τα εξής : Γενικές Αρχές 1. Η όλη διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποπλη ρωμής γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου στον κε ντρικό κόμβο του ΛΑΕΚ (http://laek.oaed.gr). 2. Δεν απαιτείται πλέον η φυσική παρουσία των εκ προσώπων των επιχειρήσεων στα κατά τόπους γραφεία του ΟΑΕΔ. 3. Οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να τηρούν φυ σικό αρχείο με ότι υποβάλουν ηλεκτρονικά στον κόμβο του ΟΑΕΔ. Επίσης οι επιχειρήσεις πρέπει να εκτυπώνουν οτιδήποτε υποβάλουν ηλεκτρονικά και να τηρούν τις εκτυπώσεις στο φυσικό τους αρχείο. Το αρχείο αυτό είναι στη διάθεση του ΟΑΕΔ εφόσον ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του για έλεγχο. Ο ΟΑΕΔ τηρεί ηλεκτρονικό φάκελο για κάθε επιχεί ρηση, στον οποίο περιέχονται όλα τα προγράμματα και οι σχετικές πληροφορίες που αυτή υπέβαλε. Ο φάκε λος αυτός είναι επίσης στη διάθεση της επιχείρησης on line. Σε περίπτωση δε που η επιχείρηση κληθεί να προσκομίσει το φυσικό της αρχείο και αυτό είτε δεν υπάρχει είτε από τον έλεγχο προκύψει ότι έχει υπο βάλει διαφορετικά στοιχεία μέσω του διαδικτύου είτε είναι ελλιπές, τότε ο ΟΑΕΔ σύμφωνα με τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.2434/1996, επιβάλει ως ποινή:

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2211 την μη αποπληρωμή αυτού του προγράμματος κα τάρτισης και την επιστροφή προκαταβολής που πιθανόν της έχει αποδοθεί. Εκτός από την παραπάνω υποχρεωτική ποινή η Επι τροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ, με απόφασή της και ανά λογα με τη βαρύτητα της διαπιστωθείσας παράβασης μπορεί να επιβάλλει στην επιχείρηση: την μη αποπληρωμή όλων των προγραμμάτων κα τάρτισης που υλοποίησε η επιχείρηση το έτος 2006 και την επιστροφή προκαταβολών που πιθανόν της έχουν αποδοθεί. ποινή αποκλεισμού από τα προγράμματα κατάρτι σης του ΛΑΕΚ από 1 έως 3 χρόνια. Οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να τηρούν το φυ σικό αρχείο για χρονική περίοδο τριών (3) ετών. 4. Η ηλεκτρονική υποβολή πρότασης υλοποίησης προ γραμμάτων μπορεί να γίνεται μέχρι και τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. 5. Ο έλεγχος των προγραμμάτων γίνεται από τους ελεγκτές του ΟΑΕΔ στον τόπο υλοποίησης του προ γράμματος με τη χρήση διαδικτύου. Για το λόγο αυτό στο τόπο υλοποίησης κάθε προγράμματος κατάρτισης πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει ηλεκτρονικός υπολο γιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο. Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις και μόνο εφόσον υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο αλλά για τεχνικούς λόγους, ευθύνη του ΟΑΕΔ δεν είναι διαθέσιμη η ιστοσελίδα του ή υφί σταται διακοπή ρεύματος με ευθύνη της ΔΕΗ, τότε και μόνο τότε θα πραγματοποιείται έλεγχος με το Ειδικό Έντυπο Ελέγχου Προγραμμάτων Κατάρτισης, το οποίο θα έχει προεκτυπωθεί από την επιχείρηση. Τα στοιχεία σε αυτήν την περίπτωση θα εισάγονται εκ των υστέρων και με ευθύνη του ελεγκτή του ΟΑΕΔ στο σύστημα. 6. Δημιουργείται ηλεκτρονικό αρχείο εισηγητών. Δεν μπορεί να υλοποιηθεί πρόγραμμα κατάρτισης εάν ο εισηγητής δεν έχει λάβει τον αριθμό μητρώου εισηγητή ΟΑΕΔ. 7. Για την αποπληρωμή των προγραμμάτων κατάρτι σης ισχύουν τα παρακάτω: α. Σε περίπτωση που το κόστος των προγραμμάτων κατάρτισης που επιθυμεί να αποπληρωθεί η επιχείρηση είναι: μικρότερο ή ίσο με το υπόλοιπο πιστούμενο ποσό του έτους 2005, όπως αυτό προκύπτει από την απόφαση αποπληρωμής του ΟΑΕΔ, τότε αποπληρώνεται άμεσα το 100% του ποσού αυτού. μεγαλύτερο από το υπόλοιπο πιστούμενο ποσό του έτους 2005, τότε η επιχείρηση θα λάβει άμεσα το 100% του πιστούμενου ποσού του 2005 και επιπλέον το 50% του υπολοίπου ποσού των δαπανών του προγράμματος κατάρτισης. Το τελικό ποσό αποπληρωμής των προγραμμάτων κατάρτισης θα καταβληθεί στην επιχείρηση μετά την πιστοποίηση της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% από το ΙΚΑ στον ΟΑΕΔ. β. Σε περίπτωση που η επιχείρηση υλοποιεί για πρώτη φορά πρόγραμμα κατάρτισης και επιθυμεί την απο πληρωμή της σύμφωνα με τα ανωτέρω (παρ. 7α), τότε θα πρέπει να υποβάλει αίτημα στον ΟΑΕΔ (το αίτημα υποβάλλεται μόνο μέσω του ηλεκτρονικού κόμβου ) για την πιστοποίηση του ποσού της εργοδοτικής εισφο ράς 0,45% έτους Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα καταβάλλεται προκαταβολή και η επιχείρηση θα αποπληρώνεται μετά την πιστοποίηση της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% από το ΙΚΑ στον ΟΑΕΔ ανεξάρτητα από το ποσό που δικαιούται να λάβει. Ειδικοί όροι διαδικασία χρήσης 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να κάνουν χρήση των πόρων του ΛΑΕΚ 0,45% το έτος 2006, πρέπει μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της παρούσης (ή το αργότερο οκτώ (8) ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη του πρώτου προγράμματος) να δηλώσουν στον ηλεκτρονικό κόμβο του ΛΑΕΚ (http://laek.oaed.gr) τα στοιχεία τους επιλέγοντας την εντολή «ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ». Μετά την εισαγωγή των στοιχείων η επιχείρηση λαμ βάνει δύο (2) κωδικούς : Toν κωδικό λειτουργίας, με τον οποίο μπορεί να τροποποιεί τα στοιχεία της, να έχει πρόσβαση σε όλες τις εγγραφές της και να υποβάλει την αίτηση αποπλη ρωμής Τον κωδικό υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης, με τον οποίο τα υποβάλει. Η επιχείρηση έχει την ευθύνη διαφύλαξης των κωδι κών της. Τα δεδομένα της επιχείρησης είναι απόρρητα και μόνο η ίδια και η αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ έχουν πρόσβαση σε αυτά. Η συμπλήρωση των πεδίων θεωρείται ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης για το αληθές των στοιχείων που δηλώνει. 2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Μετά την είσοδό της στο σύστημα η επιχείρηση μπο ρεί να υποβάλλει πρόγραμμα κατάρτισης. Για την υποβολή προγράμματος απαιτείται η συμπλή ρωση των πεδίων της επιλογής «ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» Μετά την εισαγωγή των στοιχείων το σύστημα ελέγχει αυτόματα τα κάτωθι: Να μην υπερβαίνουν οι ώρες κατάρτισης τις οκτώ (8) ώρες ημερησίως και τα διαλείμματα να είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσης απόφασης. Να μην συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης πάνω από 35 άτομα Το κόστος του προγράμματος να είναι αντίστοιχο με το επιτρεπόμενο κάθε φορά Μ.Ω.Κ Οι εισηγητές να έχουν Αριθμό Μητρώου Εισηγητή του ΟΑΕΔ. Η έναρξη και η λήξη του προγράμματος να είναι μέσα στα χρονικά όρια που ορίζονται από την εγκύ κλιο. Όλα όσα δηλώνονται να είναι σύμφωνα με τα ορι ζόμενα στην παρούσα απόφαση.

10 2212 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Διευκρινήσεις περιορισμοί Ο ορισμός των καταρτιζομένων από την επιχείρη ση για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα κατάρτισης ταυτόχρονα αποτελεί και υπεύθυνη δήλωση αυτής ότι είναι εργαζόμενοι κατά την χρονική διάρκεια της κατάρτισης και καταβάλλεται γι αυτούς η εργοδοτική εισφορά 0,45%. Σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι εποχική (άρ θρο 24 του νόμου 1836/1989) και η κατάρτιση υλοποιείται κατά το χρονικό διάστημα που η επιχείρηση δε λειτουρ γεί τότε πρέπει να διατηρεί στο φυσικό της αρχείο τη σύμβαση εργασίας για καθένα από τους καταρτιζόμε νους της περιόδου εργασίας που έπεται της περιόδου της υλοποίησης της κατάρτισης. Το ίδιο ισχύει και για τους εσωτερικούς εκπαιδευτές. Σε αυτό το στάδιο δεν δηλώνονται οι δαπάνες του προγράμματος κατάρτισης. Σε περίπτωση που το σύστημα δεν εντοπίσει κάποιο πρόβλημα τότε το πρόγραμμα εγκρίνεται αυτόματα και αποστέλλεται ο κωδικός προγράμματος στην επι χείρηση που διεξάγει το πρόγραμμα κατάρτισης (μόνο με e mail). Σε περίπτωση που εντοπίσει κάποιο πρόβλημα, τότε αυτό εμφανίζεται στην οθόνη αυτόματα και η επιχείρη ση μπορεί να προχωρήσει στη διόρθωσή του έτσι ώστε να εγκριθεί το πρόγραμμα. 3. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Όσοι επιθυμούν να διδάξουν σε προγράμματα κατάρ τισης ΛΑΕΚ πρέπει να αποκτήσουν από τον ΟΑΕΔ τον αριθμό μητρώου εισηγητή. Έτσι κάθε φορά που επι θυμούν να διδάξουν σε πρόγραμμα κατάρτισης αρκεί να συμπληρωθεί όπου απαιτείται ο αριθμός που έχουν λάβει και το ονοματεπώνυμο. Δεν χρειάζεται πλέον η προσκόμιση αντιγράφων τίτλων σπουδών και επαγγελ ματικών βεβαιώσεων. Διαδικασία απόκτησης του Αριθμού Μητρώου Ει σηγητή: 1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει μέσω διαδικτύου (στον ηλεκτρονικό κόμβο του ΛΑΕΚ htpp://laek.oaed.gr, Επιλογή : ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ) την αίτηση απόκτησης αριθμού μητρώου μαζί με όλα τους τα στοιχεία. 2. Προσκομίζει όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά επι κυρωμένα από τις αντίστοιχες αρχές στην κεντρική υπηρεσία του ΟΑΕΔ. (Η προσκόμιση μπορεί να γίνει η αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά). 3. Μετά την έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, λαμβάνει με e mail τον Αριθμό Μητρώου Εισηγητή, ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε ειση γητή. 4. Μετά την απόκτηση του αριθμού μητρώου ο ειση γητής θα έχει πρόσβαση στο σύστημα και θα μπορεί να ενημερώνεται για το σύνολο των εισηγήσεων του και των προγραμμάτων που έχει συμμετάσχει και να αντλεί τα αναγκαία στοιχεία για δική του χρήση. 5. Η εφαρμογή είναι υποχρεωτική. Κανένας εισηγητής δεν μπορεί διδάξει σε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ αν προηγουμένως δεν έχει λάβει τον αριθμό μητρώου εισηγητή από τον ΟΑΕΔ. Οι εκπαιδευτές που έχουν ελληνική υπηκοότητα πρέπει να έχουν: Πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο τριτοβάθμιας εκπαί δευσης (ΑΕΙ ΤΕΙ) ή ισότιμο τίτλο σπουδών του οποίου η κτήση έγινε στην αλλοδαπή και έχει αναγνωριστεί από τις αρμόδιες αρχές. Πτυχίο ΙΕΚ πιστοποιημένο από τον ΟΕΕΚ ή Πτυχίο ΤΕΕ Β Κύκλου, ΤΕΛ ή Μέσων Τεχνικών Σχο λών ή ισότιμου τίτλου σπουδών που βεβαιώνεται από τον ΟΕΕΚ ή Πτυχίο ΤΕΕ Α Κύκλου ή ΤΕΣ ή ισότιμου τίτλου σπουδών που βεβαιώνεται από τον ΟΕΕΚ ή Πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή ισότιμου τίτ λου σπουδών που βεβαιώνεται από τον ΟΕΕΚ ή Απολυτήριο Γενικού Λυκείου και να έχουν παρακο λουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας τουλάχι στον 150 ωρών στο γνωστικό αντικείμενο κατάρτισης που θα διδάξουν. Η παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης βεβαιώνεται από φορέα κατάρτισης του Δημοσίου ή από πιστοποιημένο φορέα κατάρτισης όπου θα αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Πιστοποίησης ή από φορέα κατάρτισης χωρίς πιστοποίηση όπου θα αναγράφεται ο αριθμός έγκρισης του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης. Ειδικότερα σε ότι αφορά τα προγράμματα κατάρτισης σχετικά με την πληρο φορική και προϊόντα λογισμικού, ο εισηγητής μπορεί να προσκομίσει εναλλακτικά, βεβαίωση εκπαιδευτικής ικανότητας από φορείς πιστοποίησης για το συγκε κριμένο αντικείμενο που θα διδάξει, που έχει λάβει από τον δημιουργό των προϊόντων πληροφορικής τεχνολογίας. Σε περίπτωση που το πρόγραμμα κατάρτισης απαι τεί εκπαιδευτές με ιδιαίτερη εξειδίκευση και ο τίτ λος σπουδών τους (ΑΕΙ, ΤΕΙ) δεν είναι αντίστοιχος με το αντικείμενο της κατάρτισης, τότε πέραν του τίτλου σπουδών τους, θα πρέπει να προσκομίσουν εναλλακτικά: βεβαίωση της σχολής όπου θα αναφέρεται ότι ο συγκεκριμένος πτυχιούχος έχει διδαχθεί αντίστοιχο μάθημα με αυτό που θα διδάξει ως εκπαιδευτής ή βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος κα τάρτισης τουλάχιστον 50 ωρών στο γνωστικό αντι κείμενο που θα διδάξει καθώς και βεβαίωση 3τούς τουλάχιστον επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικεί μενο αυτό. Ειδικότερα για προγράμματα κατάρτισης που το αντικείμενο είναι σχετικό με την πληροφορική και τα προϊόντα λογισμικού, ο εισηγητής μπορεί να προσκο μίσει εναλλακτικά με τα παραπάνω, βεβαίωση εκπαι δευτικής ικανότητας από φορείς πιστοποίησης για το συγκεκριμένο αντικείμενο που θα διδάξει. Οι παραπάνω φορείς μπορούν να είναι δημόσιοι ή οι δημιουργοί των προϊόντων πληροφορικής τεχνολογίας. Ειδικά για την διδασκαλία ξένης γλώσσας εκτός από τους πτυχιούχους αντίστοιχης ειδικότητας μπορούν να διδάξουν και οι έχοντες επάρκεια από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν τίτλο σπουδών ή βιογραφικό σημείωμα οι καθηγητές των Εκπαιδευ τικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.). Στη περίπτωση αυτή η επιχείρηση ή ο φορέας κατάρτισης θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση από

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2213 τη Γραμματεία του αντίστοιχου Ιδρύματος, όπου θα βεβαιώνεται η ιδιότητα του καθηγητή στο συγκεκριμέ νο εκπαιδευτικό Ίδρυμα καθώς και το αντικείμενο το οποίο διδάσκει. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που κρίνεται αναγκαία η μετάκληση από το εξωτερικό εξειδικευμένων εισηγητών με σπουδές σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, για να διδάξουν σε προγράμματα κα τάρτισης με εξειδικευμένες και υψηλού γνωστικού αντι κειμένου απαιτήσεις και δεν είναι δυνατή η προσκόμιση επικυρωμένου τίτλου σπουδών, μπορεί εναλλακτικά να προσκομίζεται το βιογραφικό τους σημείωμα μαζί με συνοδευτικό έγγραφο της επιχείρησης ή του φορέα κατάρτισης που τους προσκαλεί, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα ειδικά τους προσόντα και η αναγκαιότητα της πρόσκλησής τους. Επίσης δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν τίτλο σπουδών όσοι εκπαιδευτές έχουν πιστοποιηθεί στο αντικείμενο που θα διδάξουν και είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙΣ. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι υποχρεωτική η προσκόμιση τίτλων σπου δών αλλά η βεβαίωση πιστοποίησης του εκπαιδευτή από το ΕΚΕΠΙΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Με τη με αριθμ. 2/34255/0022/ κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφα λίσεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά και με τη με αριθμ. Β118616/ απόφαση του Διοικητή ΟΑΕΔ, καθορίζονται η διαδικασία, τα όργανα, και οι κα τηγορίες των ελέγχων, σχετικά με την διενέργεια ελέγ χων σε προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης. Ο Ο.Α.Ε.Δ. μέσω των ελεγκτών υπαλλήλων του, ελέγχει την υλοποίηση κάθε προγράμματος κατάρτισης. Σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης πραγματοποιούνται επιτόπιοι έλεγχοι ανάλογα με τη διάρκεια του προ γράμματος. Με ευθύνη της επιχείρησης και του φορέα υλοποίη σης θα πρέπει να παρέχεται κάθε δυνατή βοήθεια και ενημέρωση προς τα όργανα ελέγχου. Η διαδικασία του ελέγχου γίνεται ηλεκτρονικά από τους ελεγκτές του ΟΑΕΔ στον τόπο υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης. Η επιχείρηση (ή ο φορέας ) κατά τη διάρκεια της υλοποίησης προγράμματος πρέπει υποχρεωτικά να έχει στο χώρο διδασκαλίας ηλεκτρονικό υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο. Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις και εφόσον υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο αλλά για τεχνικούς λόγους ευθύνη του ΟΑΕΔ ή της ΔΕΗ δεν είναι διαθέσιμη η ιστοσελίδα του, τότε και μόνο τότε θα πραγματοποιείται έλεγχος με το Ειδικό Έντυπο Ελέγχου Κατάρτισης. Τα στοιχεία όμως και σε αυτήν την περίπτωση θα εισάγονται στο σύστημα με ευθύνη του ελεγκτή. Ο ελεγκτής εισάγει τον κωδικό του στο σύστημα, ελέγχει και συμπληρώνει όσα ορίζονται στην επιλογή «Έλεγχος Προγράμματος Κατάρτισης» Το παρουσιολόγιο δημιουργείται αυτόματα από το σύστημα με βάση τα όσα έχει δηλώσει η επιχείρηση η οποία μέχρι και δέκα (10) λεπτά μετά την προβλεπόμενη έναρξη του προγράμματος κατάρτισης, υποχρεούται να δηλώσει τις απουσίες των καταρτιζομένων. Σε πε ρίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν απουσίες καταρτιζομένων που δεν έχουν δηλωθεί σχετικά, τότε θα θεωρηθεί ότι οι συγκεκριμένοι καταρτιζόμενοι απου σίαζαν και από όλες τις ημέρες κατάρτισης που έχουν προηγηθεί. Επίσης η επιχείρηση μέχρι και δέκα (10) λεπτά μετά την προβλεπόμενη έναρξη του ημερήσιου προγράμμα τος κατάρτισης, μπορεί να αναβάλει την υλοποίηση της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής ημέρας ή να κάνει αλλαγή εισηγητή μόνο από τους αναπληρωτές αυτού που έχει ήδη ορίσει. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία του ελέγχου απαι τείται ο κωδικός του ελεγκτή ο κωδικός του εισηγητή και ο κωδικός του προγράμματος κατάρτισης που έχει λάβει κατά τη καταχώρηση η επιχείρηση. Σε περίπτωση αρνητικού ελέγχου που η επιχείρη ση επιθυμεί να υποβάλει ένσταση, υποβάλλεται άμεσα παρουσία του ελεγκτή στο πεδίο που έχει ορισθεί για το λόγο αυτό. Στη περίπτωση αυτή η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ με εισήγησή της θέτει υπόψη της Επιτροπής Διαχείρισης ΛΑΕΚ την ένσταση για τη λήψη σχετικής απόφασης. Το πρόγραμμα κατάρτισης απορρίπτεται και δεν αποπληρώνεται όταν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι: Απουσιάζουν όλοι οι καταρτιζόμενοι ή σε κάθε περί πτωση ποσοστό άνω του 50% του αριθμού αυτών που η επιχείρηση έχει δηλώσει. Απουσιάζει ο εκπαιδευτής ή σε περίπτωση κωλύμα τος αυτού οι αναπληρωτές του. Σε περίπτωση που υπάρχει εισηγητής ο οποίος δεν έχει δηλωθεί κατά την υποβολή του προγράμματος κατάρτισης. Στην αίθουσα στην οποία γίνεται η κατάρτιση υπάρ χουν πάνω από τριάντα πέντε (35) άτομα, εκτός του ή των εκπαιδευτών Το πρακτικό μέρος του προγράμματος κατάρτισης γίνεται χωρίς τη παρουσία εκπαιδευτή. Το θεωρητικό μέρος της κατάρτισης δεν γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους εκτός των θέσεων εργασίας των καταρτιζομένων. Δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης ή δεν παρέχο νται διευκολύνσεις στον ελεγκτή να ελέγξει την υλο ποίηση του προγράμματος. Ο χώρος που υλοποιείται το πρόγραμμα κατάρτισης δεν έχει τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Δεν υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ο φάκελος αποπληρωμής δημιουργείται αυτόματα από το σύστημα μόλις η επιχείρηση επιλέξει την εντολή «Αποπληρωμή προγράμματος κατάρτισης». Με τον τρό πο αυτό η επιχείρηση δίνει την εντολή να ετοιμαστεί η αποπληρωμή ενός ή/και περισσοτέρων προγραμμάτων κατάρτισης.

12 2214 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σε αυτό το στάδιο η επιχείρηση δηλώνει τις δαπάνες κάθε προγράμματος κατάρτισης που έχει υλοποιήσει. Επισημαίνουμε ότι για να επιλεγεί η εντολή «Απο πληρωμή προγράμματος κατάρτισης» η επιχείρηση θα πρέπει να έχει ήδη στη κατοχή της όλα τα αναγκαία παραστατικά κόστους του προγράμματος κατάρτισης στο φυσικό της αρχείο σε φωτοαντίγραφα. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά αποπληρωμής των προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ (0,45%) δεν θα χρη σιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση άλλων προγραμ μάτων κατάρτισης. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΑΘΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑ ΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΑΕΚ 0,45% Ωριαία αποζημίωση καταρτιζομένων, εσωτερικών εκπαιδευτών και ατόμου που απασχολήθηκε για τη γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος. Στα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται εντός η εκτός ωραρίου εργασίας καθώς και εκτός των ορίων νομού, το κόστος ανά ώρα κατάρτισης είναι επι λέξιμη δαπάνη. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, το κόστος του εκ παιδευτικού φορέα ή των εξωτερικών εκπαιδευτών, δι καιολογείται είτε με δελτίο παροχής υπηρεσιών είτε με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που θα αφορά απο κλειστικά την κατάρτιση. Τα παραστατικά αυτής της δαπάνης, θα πρέπει να μην έχουν εκδοθεί μετά το τέλος της διαχειριστικής περιόδου τόσο της επιχείρησης που παρασχέθηκε η υπηρεσία όσο και του φορέα που παρείχε την κατάρ τιση. (άρθρο 12 παρ 14 Κ.Β.Σ). Στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του εκπαιδευτικού φορέα, πρέπει να υπάρχουν τα στοιχεία του προγράμ ματος κατάρτισης για το οποίο έχει εκδοθεί, καθώς και η ανάλυση της δαπάνης (π.χ. ημερομηνία έναρξης λήξης του προγράμματος, ονοματεπώνυμο του/των καταρτιζο μένων, ονοματεπώνυμο και αμοιβή εκπαιδευτών, αριθμ. επιταγής ή τραπεζικού λογαριασμού κ.λ.π.) Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση χρησιμοποίησε εξωτερικούς εκπαιδευτές οι οποίοι δεν έχουν τη δυ νατότητα να εκδώσουν δελτίο παροχής υπηρεσιών, η δαπάνη της αμοιβής τους γίνεται δεκτή εφ όσον η επι χείρηση εκδόσει απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης που εκδίδει η ίδια γι αυτούς, παράλληλα με το αντίστοιχο παραστατικό απόδοσης του αναλογούντος φόρου. Στο ποσό που δικαιούται να λάβει η επιχείρηση και αφορά το κόστος της κατάρτισης, δεν συμπεριλαμβά νεται ο Φ.Π.Α. που τυχόν αναγράφεται στο τιμολόγιο ή δελτίο παροχής υπηρεσιών. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που απαλλάσσονται από την απόδοση Φ.Π.Α. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ Γίνονται δεκτά τιμολόγια ή νόμιμες αποδείξεις ή Δελ τία Παροχής Υπηρεσιών που αφορούν αποκλειστικά δαπάνες του προγράμματος κατάρτισης για έξοδα δι ατροφής, διαμονής και μετακίνησης. Οι ημερομηνίες των παραστατικών αυτών, θα πρέπει να συμβαδίζουν με το χρονικό διάστημα του προγράμ ματος. Στο ποσό που δικαιούται να λάβει η επιχείρηση και αφορά τις δαπάνες του προγράμματος, συμπεριλαμβά νεται ο Φ.Π.Α. που αναγράφεται στα τιμολόγια ή νόμιμες αποδείξεις ή δελτία παροχής υπηρεσιών. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Στα γενικά έξοδα συμπεριλαμβάνονται δαπάνες για φωτοτυπίες, εκτυπώσεις, υλικά κατάρτισης, μίσθωση αιθουσών διδασκαλίας κ.λ.π. και το σύνολο της δαπάνης αυτής, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνόλου των δαπανών της κατάρτισης. Δε γίνονται δεκτές δαπάνες για πάγια στοιχεία, που σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία υπάγονται σε από σβεση (αγορά γραφείων, P.C. κτλ). Στο ποσό που δικαιούται να λάβει η επιχείρηση και αφορά τα γενικά έξοδα δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. που αναγράφεται στα τιμολόγια ή νόμιμες αποδείξεις. Τελικό στάδιο αποπληρωμής: Το σύστημα υπολογίζει και ελέγχει αυτόματα τα ποσά και ειδοποιεί την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ. Μετά την πιστοποίηση του ποσού που δικαιούται η επιχείρηση προσκομίζει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα (όπου απαιτείται) καθώς και τιμολόγιο είσπραξης προς τον ΟΑΕΔ. Επισημαίνεται ότι η φορολογική και ασφαλιστική ενη μερότητα θα προσκομίζονται κάθε φορά από την επιχεί ρηση στον ΟΑΕΔ αφού υπολογιστεί το συνολικό ποσό που έχει ήδη λάβει η επιχείρηση μέχρι την ημερομηνία της συγκεκριμένης αιτούμενης αποπληρωμής. ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡ ΤΙΣΗΣ ΛΑΕΚ 0,45% ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕ ΡΙΚΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙ ΣΜΟΙ 1. Οι επιχειρήσεις μπορούν να υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης στο εξωτερικό. 2. Για τα προγράμματα που υλοποιούνται στο εξω τερικό το Μ.Ω.Κ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 110 ευρώ ανά πρόγραμμα κατάρτισης. 3. Η υποβολή του προγράμματος κατάρτισης γίνεται δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξή του μέσω του ηλεκτρονικού κόμβου του ΛΑΕΚ. 4. Η διαδικασία υποβολής γίνεται όπως και στα προ γράμματα εσωτερικού με τις εξής διαφορές : Αναγράφεται μόνο το ονοματεπώνυμο των εισηγη τών καθώς και ο τίτλος σπουδών αυτών. Δεν ισχύει ο Αριθμός Μητρώου Εισηγητή. 5. Η κατάρτιση σε ότι αφορά τα προγράμματα που υλοποιούνται στο εξωτερικό δεν είναι απαραίτητο να περιορίζεται στις οκτώ (8) διδακτικές ώρες ημερησίως και στη δομή του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμ ματος όπως αυτή ορίζεται στη παρούσα εγκύκλιο 6. Η διάρκεια ενός προγράμματος κατάρτισης στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των ημερών ταξιδιού δε μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που υπάρχει υπέρβαση της διάρκειας του προγράμματος, θα πρέπει η επιχεί ρηση εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος και αιτιολο γημένα, να το θέτει υπόψη της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ (ΟΑΕΔ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δ/ΝΣΗ Α3), για τη λήψη απόφασης. Η υποβολή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του κόμβου του ΛΑΕΚ.

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η επιχείρηση πρέπει να έχει στο φυσικό αρχείο της τα κάτωθι : Τίτλους σπουδών ή βιογραφικά σημειώματα των εκπαιδευτών Σε περίπτωση αδυναμίας της επιχείρησης να προ σκομίσει τους τίτλους σπουδών ή τα βιογραφικά ση μειώματα των εκπαιδευτών, θα πρέπει ο φορέας της χώρας όπου υλοποιείται το πρόγραμμα κατάρτισης με επιστολή του να αναφέρει το ονοματεπώνυμο τους και να βεβαιώνει ότι έχουν τίτλο σπουδών ανάλογο με το αντικείμενο της κατάρτισης. Eπιστολή του φορέα υλοποίησης της χώρας όπου θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα κατάρτισης, μεταφρασμένη με ευθύνη της, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται: α) η χώρα και η πόλη υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης. β) η χρονική διάρκεια, ο συνολικός αριθμός των ημε ρών και των ωρών του προγράμματος κατάρτισης για κάθε ένα από τους καταρτιζόμενους γ) η θεματολογία της κατάρτισης. δ) το κόστος της κατάρτισης. Tο τιμολόγιο του φορέα της χώρας όπου υλοποιή θηκε το πρόγραμμα με ανάλυση των δαπανών κατάρ τισης, Τη βεβαίωση αγοράς συναλλάγματος (μόνο για χώ ρες μη μέλη της Οικονομικής Νομισματικής Ένωσης) Τη βεβαίωση του φορέα κατάρτισης, στην οποία θα αναφέρονται η χρονική διάρκεια της κατάρτισης, το σύνολο των ημερών και οι πραγματοποιηθείσες ώρες κατάρτισης καθώς και ο αριθμός των καταρτιζομένων που ολοκλήρωσαν την κατάρτιση Δικαιολογητικά μετακίνησης, διαμονής, διατροφής (ει σιτήρια, κάρτες επιβίβασης, τιμολόγια ξενοδοχείων κλπ). Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να μεταφρα στούν με ευθύνη της επιχείρησης. Η μετατροπή σε ευρώ της δαπάνης του προγράμματος, θα γίνεται σύμφωνα με τη τιμή συναλλάγματος που ίσχυε κατά την ημερομηνία έκδοσης του κάθε δικαιολογητικού δαπάνης. Όλα τα παραπάνω η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να τα διατηρήσει για τρία (3) χρόνια. 7. Ο ΟΑΕΔ ελέγχει τα προγράμματα εξωτερικού είτε σε συνεργασία με τους αντίστοιχους οργανισμούς των χωρών που υλοποιούνται τα προγράμματα, είτε σε συνεργασία με ανεξάρτητες ελεγκτικές εταιρίες είτε με αποστολή δικών του ελεγκτών. 8. Μέσω του ηλεκτρονικού κόμβου του ΛΑΕΚ οι επι χειρήσεις είναι υποχρεωμένες (όπως ακριβώς και στα σεμινάρια εσωτερικού ) να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά το παρουσιολόγιο και να δηλώνουν τις απουσίες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 79ο ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 1. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος θα οριστούν με εγκύκλιο του Ο.Α.Ε.Δ. 2. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλεί ται δαπάνη ύψους ,00 Ευρώ εις βάρος του προϋπολογισμού του ΛΑΕΚ. 2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα 9 Φεβρουαρίου 2006 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γ. ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ Aριθμ. 351/4 (6) Πρόγραμμα για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ανέργων πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, διπλωματούχων ΙΕΚ, απόφοιτων ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β Κύκλου και Λυκείου Γε νικής Εκπαίδευσης ή ισότιμων τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής στο Υπουργείο Ανάπτυξης και σε εποπτευόμενους φορείς του της Περιφέρει ας Αττικής. Παράταση προγράμματος ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Α. του ν.2224/1994, άρθρα 14 και 15 Β. του ν.2336/1995, άρθρο 10 Γ. του ν.2434/1996, άρθρο 1 Δ. του ν.2956/2001, άρθρο 6 παρ.7, άρθρο 8 παρ. 2 εδ.ιδ, άρθρο 9 παρ.2 εδ. ΙΔ 2. Τις υπ αριθμ. 121/11/ και 48/8/ απο φάσεις της Επιτροπής διαχείρισης του ΛΑΕΚ (σχετικές οι υπ αρίθμ 1520/ και 608/ αποφάσεις του Δ.Σ του ΟΑΕΔ) σύμφωνα με τις οποίες εγκρίθηκε η υλοποίηση προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων νέων, πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, αποφοί των ΙΕΚ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β Κύκλου και Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Ανάπτυξης 3. Τη με αριθμ. 18/4/ απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ 4. Τη γνώμη των μελών του, αποφασίζει: Την παράταση του προγράμματος απόκτησης εργα σιακής εμπειρίας (Stage) στο Υπουργείο Ανάπτυξης και τους εποπτευόμενους αυτού φορείς στην Περιφέρεια Αττικής και δη για τους τοποθετηθέντες της α φάσης του Προγράμματος (έτους 2004) για χρονική περίοδο 12 μηνών. Η ημερήσια αποζημίωση των εκπαιδευομένων νέων ανέρχεται στα 30 ευρώ για τους πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ και στα 25 ευρώ για τους αποφοίτους ΙΕΚ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β Κύκλου και Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης. Για την ανανέωση του συμφωνητικού έκαστου εκπαιδευ θέντος, απαιτείται η ύπαρξη θετικής έκθεσης αξιολόγη σης από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης στην οποία έχει τοποθετηθεί. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αρχικές αποφάσεις έγκρισης του Προγράμματος. Η δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ και θα καλυφθεί από πόρους του ΛΑΕΚ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα 9 Φεβρουαρίου 2006 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γ. ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ F Αριθμ. 1625/612 (7) Έναρξη ισχύος των ανακαθορισμένων τιμολογίων του Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (Απόφαση 1/ ) Έχοντας υπόψη : α) Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του Άρθρου δεύτερου του ν.2688/1999 «Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πει

14 2216 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ραιώς και του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης σε ανώ νυμες εταιρείες»(φεκ 40/τ.Α / ),η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του ν.3153/2003 «Ναυτι κή επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Εμπορικής Ναυτιλίας»(ΦΕΚ 153/τ.Α / ). β) Το Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο αρχικά ενσωματώθηκε στο Άρθρο τρίτο του ν.2688/1999(φεκ 40/τ. Α / ),όπως τελικά τροποποιήθηκε και κω δικοποιήθηκε από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2005, εγκρίθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 8184/ τ.α.ε. και Ε.Π.Ε.). γ) Τις υπ αριθμ. 226/ (ΦΕΚ 1773/Β/ ) και 305/ (ΦΕΚ 1842/Β/ ) αποφάσεις Δ.Σ./ Ο.Λ.Π. Α.Ε δ) Την υπ αριθμ. 18/ εισήγηση του Διευθύνο ντος Συμβούλου του Ο.Λ.Π. Α.Ε., αποφάσισε: Την έναρξη ισχύος των ανακαθορισμένων τιμολογί ων του Ο.Λ.Π. Α.Ε., όπως αυτά αποφασίστηκαν με τις 226/ και 305/ αποφάσεις του Δ.Σ./Ο.Λ.Π. Α.Ε., εγκρίθηκαν και δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ 1773/ και 1842/ τ.β αντίστοιχα,από Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πειραιάς, 2 Φεβρουαρίου 2006 Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ F ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Στο ΦΕΚ 129/τ.Β / στο οποίο δημοσιεύθηκε η υπ αριθμ. 750/ απόφαση του Νομάρχη Πειραιά διορθώνεται το εσφαλμένο «1. Την παροχή υπερωριακής με αμοιβή εργασίας για το χρονικό διάστημα έως στους υπαλ λήλους της Δ/νσης Γεωργίας Πειραιά που ασχολούνται με το πρόγραμμα Δακοκτονίας ως ακολούθως :» στο ορθό: «1. Την παροχή υπερωριακής με αμοιβή εργασίας για το χρονικό διάστημα έως στους υπαλ λήλους της Δ/νσης Γεωργίας Πειραιά που ασχολούνται με το πρόγραμμα Δακοκτονίας ως ακολούθως:» (Από τη Νομαρχία Πειραιά)

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2217

16 2218 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) (2610) ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510) ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê. ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) (26610) ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) (22510) ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ Óå Ýíôõðç ìïñöþ: Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìý ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 0,20 euro ãéá êüèå åðéðëýïí ïêôáóýëéäï Þ ìýñïò áõôïý. Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíü óåëßäá. Óå ìïñöþ CD: Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO A~ Á ÅôÞóéï 3ìçíéáßï Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï ÅôÞóéï Á Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50  ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100 B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5  Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200 à ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5 Ä ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100 Ä~ 3ìçíéáßï 60 Ç ôéìþ ðþëçóçò ìåìïíùìýíùí Ö.Å.Ê óå ìïñöþ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêþ ìïñöþ êáé ìý ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 1 euro áíü 50 óåëßäåò. Ç ôéìþ ðþëçóçò óå ìïñöþ cd-rom äçìïóéåõìüôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíü Ýôïò. ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêü : , fax : internet : ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê. Óå Ýíôõðç ìïñöþ Áðü ôï Internet Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöüóåéò êôë.) Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èýóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) Ðñþôï (A ), Äåýôåñï ( ) êáé ÔÝôáñôï (Ä ) _ Ôï ôåý ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöþ) èá áðïóôýëëåôáé óå óõíäñïìçôýò ìå ôçí åðéâüñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñü ôá õäñïìéêü Ýîïäá. Ãéá ôçí ðáñï Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêþò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìýíùí åôþí êáé óõãêåêñéìýíá óôá ôåý ç Á, Â, Ä, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí & ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìþ ðñïóáõîüíåôáé ðýñáí ôïõ ðïóïý ôçò åôþóéáò óõíäñïìþò Ýôïõò 2006, êáôü 40 euro áíü Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíü ôåý ïò. * Ïé óõíäñïìýò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìþò êáôáâüëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðýñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ ðïóïý ôçò óõíäñïìþò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñýðåé íá áðïóôýëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ. * Ç ðëçñùìþ ôïõ õðýñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé åß óå óõíäñïìýò, åéóðñüôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ. * Ïé óõíäñïìçôýò ôïõ åîùôåñéêïý Ý ïõí ôç äõíáôüôçôá ëþøçò ôùí äçìïóéåõìüôùí ìýóù internet, ìå ôçí êáôáâïëþ ôùí áíôßóôïé ùí ðïóþí óõíäñïìþò êáé ÔÁÐÅÔ. * Ïé Íïìáñ éáêýò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé åéñþóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìþò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðýñ ôïõ ÔÁÐÅÔ. * Ç óõíäñïìþ éó ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñüöïíôáé óõíäñïìçôýò ãéá ìéêñüôåñï ñïíéêü äéüóôçìá. * Ç åããñáöþ Þ áíáíýùóç ôçò óõíäñïìþò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìý ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êüèå Ýôïõò. * Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá õäñïìéêýò åðéôáãýò êáé ñçìáôéêü ãñáììüôéá äåí ãßíïíôáé äåêôü. Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210) ÄùñåÜí äéüèåóç ôåý ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêü áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá ÄùñåÜí áíüãíùóç äçìïóéåõìüôùí ôåý ïõò Á áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ Ïé õðçñåóßåò åîõðçñýôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíü áðü 08.00~ Ýùò 13.00~ ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ * ÔÇË * FAX ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΛΑΕΚ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,45% ΕΤΟΥΣ 2006 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%), ΈΤΟΥΣ 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%), ΈΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%), ΈΤΟΥΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,24% Κάθε επιχείρηση αποδίδει μηνιαία στο ΙΚΑ εργοδοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3)

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΛΑΕΚ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,45% ΕΤΟΥΣ 2006 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2010.

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ EDUCATIONAL INSTITUTE ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ EDUCATIONAL INSTITUTE ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ EDUCATIONAL INSTITUTE ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δεληγιάννη 2Α - Μελίσσια ΤΚ 15127 τηλ./fax : 2106132589 www.kainotomia-edu.com info@kainotomia-edu.com ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΑΕΚ 2016 Το ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3)

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΛΑΕΚ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,45% ΕΤΟΥΣ 2009 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3)

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΛΑΕΚ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,45% ΕΤΟΥΣ 2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Α3)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Α3) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Α3) 2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΛΑΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ.πρωτ: Β109958/20-3-2012 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2012.

Αριθμ.πρωτ: Β109958/20-3-2012 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΔΑ: Β4454691Ω2-Α0Κ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. Το έντυπο «ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΟΑΕ ΛΑΕΚ» (εκτυπώνεται η σελίδα 11 του παρόντος αρχείου) 2. Έντυπη αίτηση (εκτυπώνεται η σελίδα 12 του παρόντος αρχείου) 3. Φωτοτυπία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3)

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΛΑΕΚ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,45% ΕΤΟΥΣ 2004 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. Το έντυπο «ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΟΑΕ ΛΑΕΚ» (εκτυπώνεται η σελίδα 3 του παρόντος αρχείου) 2. Έντυπη αίτηση (εκτυπώνεται η σελίδα 4 του παρόντος αρχείου) 3. Φωτοτυπία

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 22/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 22/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 22/15-10-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 438/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση συμμετοχή της υπαλλήλου Δήμητρας Δάλιου (ΙΔΑΧ)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011.

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΝΣΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΛΑΕΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3)

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΛΑΕΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΛΑΕΚ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,45% ΕΤΟΥΣ 2005 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΑΕ. Proslipsis.gr Employ and Education. Υλοποίηση προγράµµατος επαγγελµατικής κατάρτισης εργαζοµένων (ΛΑΕΚ 0,45%) έτους 2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΑΕ. Proslipsis.gr Employ and Education. Υλοποίηση προγράµµατος επαγγελµατικής κατάρτισης εργαζοµένων (ΛΑΕΚ 0,45%) έτους 2010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΑΕ Υλοποίηση προγράµµατος επαγγελµατικής κατάρτισης εργαζοµένων (ΛΑΕΚ 0,45%) έτους 2010 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ OΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ (Αριθµός απόφασης.σ. Ο.Α.Ε.. 5486/54/22

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Aρ. Πρωτ. 25579 Aθήνα, 6/10/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40275 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3476 23 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ.: Δ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ. 3540/59/9.12.2014 Υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47617 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3430 31 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. αποφ. 3223/61/17.12.2013 Υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΛΛΑΔΟΣ , πράξη «Πρόγραμμα Κοινοπραξιών Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΛΛΑΔΟΣ , πράξη «Πρόγραμμα Κοινοπραξιών Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μεσογείων 14-18 115 10 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404513 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ. ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθµ.πρωτ: 97229/ Γ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΝΣΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ. ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθµ.πρωτ: 97229/ Γ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΝΣΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθµ.πρωτ: 97229/09.12.2016 Γ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ.πρωτ: 55119/8.7.2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161 25 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 29520/532/22/1 Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ( Ε.Κ.Τ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ( Ε.Κ.Τ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ( Ε.Κ.Τ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ.πρωτ: 55119/8.7.2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Δ/νση Οργάνωσης Προγραμματισμού και Μελετών Τμήμα : Προγραμμάτων Ε.Ε. Μαρούσι, 01/ 0 /201 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

784 - Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 169/ Φυσικός φάκελος 3157/101261/ Πρόσκληση : 4708/155641/

784 - Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 169/ Φυσικός φάκελος 3157/101261/ Πρόσκληση : 4708/155641/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13159 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 711 13 Μαρτίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 653/9 Υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτι σης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,45%)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρ. 839 Αθήνα, 20-10-2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεία 21 ου αιώνα) Η Μετάβαση : Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα, 03/03/2015. Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340

Ιωάννινα, 03/03/2015. Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340 Ιωάννινα, 03/03/2015 Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340 Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας - 6 ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου, εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στο πλαίσιο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52897 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3550 31 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. Δ.Σ. ΟΑΕΔ 3731/55/18.12.2012 Υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008-2009. ΠΡΑΞΗ 32η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008-2009. ΠΡΑΞΗ 32η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ ΧΙΟΥ Διεύθυνση : 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 4 Χίος, 18-08-2008 Τ.Κ. 82100 ΧΙΟΣ Αριθ. Πρωτ.:646

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σέρρες 09-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 62124 ΣΕΡΡΕΣ Α.Π. : 3029 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Πρόγραμμα Νέων MIA AΡΧΗ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Πρόγραμμα Νέων MIA AΡΧΗ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πρόγραμμα Νέων MIA AΡΧΗ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Νοέμβριος 2008 1 1. Αντικείμενο προγράμματος - δράσεις Οι προβλεπόμενες δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ανδρόγεω 2, Τ.Κ 71202 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ:2810399265 Fax: 2810399195 Emai: dikeh@heraklion.gr Ηράκλειο,3-10-2011 Αριθμ. Πρωτ.:156

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 177 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 177 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 07 12-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 177 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Πληροφορίες κ. Κουτσονικόλας Αθ. Τηλ. (23743) 50 122 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης Οδηγίες προς τους Φοιτητές ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο και οι Προϋποθέσεις Ένταξης... 3 3. Επιλογή Φορέα Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (STAGE).

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (STAGE). ΘΕΜΑ: Ασφάλιση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (STAGE). Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 15, του αρ. 20, του Ν. 2639/98

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2330 16 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. Δ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ. 2120/32/17 7 2012 Υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Επιλογή εξωτερικών συνεργατών με Συμβάσεις Έργου» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Επιλογή εξωτερικών συνεργατών με Συμβάσεις Έργου» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ:. Αθήνα,.Φεβρουαρίου 2008 Πρωτ :.. Αριθμ. Διεκπ :.. ΑΠΟΦΑΣΗ «Επιλογή εξωτερικών συνεργατών με Συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση.

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος Αριθμ. Πρωτ. : 390 24100 Καλαμάτα Βαθμός Προτεραιότητας : Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020. Ως προς τον Δικαιούχο και την ημερ/νια λήξης υποβολής προτάσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020. Ως προς τον Δικαιούχο και την ημερ/νια λήξης υποβολής προτάσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Βαλ. Ξυδιανός Τηλ.: 2813-404529 Fax: 2810-335040

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ, 10181 ΑΘΗΝΑ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Β/7/35889/2582/

Β/7/35889/2582/ Αριθμ. Β/7/35889/2582/16.10.2014 Προϋποθέσεις και διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης. Αρ. Φύλλου 2795 17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4/12/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4/12/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεταμόρφωση, 4/2/205 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 25036 ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 201 11 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση προγράμματος επαγγελματικής κα τάρτισης εργαζομένων σε μικρές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 27/11/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008. ΠΡΑΞΗ 18 η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008. ΠΡΑΞΗ 18 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ I.E.K. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 18/01/2008 Διεύθυνση ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ 16 Αριθμ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2015 1 1. Εισαγωγή Με βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 2 Ιανουαρίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 2 Ιανουαρίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε. ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ω Ν ΕΙΔΙΚ Ω Ν ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟ Υ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μ Η ΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008. ΠΡΑΞΗ 58η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008. ΠΡΑΞΗ 58η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Διεύθυνση : Διδυμότειχο 16/01/2008 Λεωνίδου 52 54 Αριθ. Πρωτ. 33 Διδυμότειχο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ. : Τεχνολογικής Ανάπτυξης : ΕΥΡΗΚΑ. Γραφείο

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ. : Τεχνολογικής Ανάπτυξης : ΕΥΡΗΚΑ. Γραφείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Γραφείο : Τεχνολογικής Ανάπτυξης : ΕΥΡΗΚΑ Ταχ. Δ/νση : Mεσογείων 14-18 Αθήνα, 7-10-2010 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.11.03 10:35:44 EET Reason: Location: Athens : 0 4653 7-8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.22 12:22:49 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω415Λ-5Γ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Αθήνα 24-8-2011 Αριθ. Πρωτ. 20277 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 107892/571 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 05/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 5829 ΔΗΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ Πρωτ. Δημοτικής Φροντίδας:6241/25-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 06/03/2015 Αρ. Πρ.: 64

Παρασκευή 06/03/2015 Αρ. Πρ.: 64 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Τοπικές Συνεργατικές Δράσεις ενάντια στην Ανεργία

Διαβάστε περισσότερα

O Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

O Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 86 30 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκ παίδευσης σχολικού έτους 2011

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.11.03 10:13:19 EET Reason: Location: Athens : 6 4653 7-1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. πρ. 77 Αθήνα, 16-1-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14/07/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ. Φ 15/ 9139 Ταχ.Δ/νση:Αρχαία Κόρινθος ΠΡΟΣ: Ταχ. κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 1000/22719 ΠΡΟΣ: Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων 207Α , ΑΘΗΝΑ : ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 1000/22719 ΠΡΟΣ: Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων 207Α , ΑΘΗΝΑ : ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ )

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ 2014-2020) Υποχρεώσεις (μακροχρόνιες και μη) Δικαιούχων Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ΑΡΓΥΡΩ ΦΑΛΑΓΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΔΑΛΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 8 Μαΐου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 3707/50898

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 8 Μαΐου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 3707/50898 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 4-02-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850

Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 4-02-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Π Ρ Ο Σ Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Το μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Λαγκαδάς 3 Μαρτίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 6836 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την

Διαβάστε περισσότερα