ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ+ΠΑΤΡΩΝ+ Τμήμα+Διοίκησης+Επιχειρήσεων+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ+ΠΑΤΡΩΝ+ Τμήμα+Διοίκησης+Επιχειρήσεων+"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ+ΠΑΤΡΩΝ+ Τμήμα+Διοίκησης+Επιχειρήσεων+ «Η# δράση# των# επιχειρήσεων# στα# κοινωνικά# δίκτυα# (social# media)# στο# διαδίκτυο# και# η# επίδραση#στην#απόδοση#των#επιχειρήσεων)#»# Δρ.#Δέσποινα#Καραγιάννη,#Αθηνά#Ντάβαρη#(ΜΒΑ) #####################################################

2 Διαδίκτυο# (Internet)# Ηλεκτρονικό# Εμπόριο# (Εlectronic# Commerce)## Βασικές++Έννοιες+ Παγκόσμιο σύστημα διασυνδεδεμένων δικτύων υπολογιστών, οι οποίοι χρησιμοποιούνκαθιερωμένηομάδαπρωτοκόλλωνηοποίασυχνάαποκαλείται TCP/IP (αν και αυτή δεν χρησιμοποιείται από όλες τις υπηρεσίες του Διαδικτύου)γιαναεξυπηρετείεκατομμύριαχρηστώνκαθημερινάσεολόκληρο τονκόσμο(wikipedia,2013). Η συναλλαγή που πραγματοποιείται χωρίς να απαιτείται η παρουσία των συμμετεχόντων. Μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου μπορούν να πραγματοποιηθούν διαφορετικών ειδών συναλλαγές για την πώληση αγαθών καιυπηρεσιών(χ.σκιαδάς,2001). B2B## eycommerce## Μέσα# κοινωνικής# Δικτύωσης# (Social# Media)# Το ηλεκτρονικό εμπόριο στο οποίο οι επιχειρήσεις πωλούν προϊόντα και υπηρεσίες σε άλλες επιχειρήσεις μέσω διαδικτύου (Elliot Bendoly, Frederick Kaefer,2004). Ταμέσακοινωνικήςδικτύωσηςαναφέρονταιστομέσοτωναλληλεπιδράσεων μεταξύτωνανθρώπωνπουδημιουργούν,μοιράζονταικαιανταλλάσσουν πληροφορίεςκαιιδέεςσεεικονικέςκοινότητεςκαιδίκτυα(ahlqvist,tonibäck, A.,Halonen,M.,Heinonen,S,2008). 2

3 Βασικές++Έννοιες+ Βασικές+Κατηγορίες+ηλεκτρονικού+εμπορίου:+ I. BusinessytoyConsumer(B2C)eycommerce ΕπιχείρησηπροςΚαταναλωτή. II. ConsumerytoyConsumer(C2C)eycommerceyΚαταναλωτήςπροςΚαταναλωτή. III. BusinessytoyBusiness(B2B)eycommerce ΕπιχείρησηπροςΕπιχείρηση. B2Beycommerceείναιτοηλεκτρονικόεμπόριοστοοποίοεπιχειρήσειςπωλούνπροϊόντα καιυπηρεσίεςσεάλλεςεπιχειρήσειςμέσωδιαδικτύου(elliotbendoly,frederickkaefer, 2004). ΟιAndrewKaplanκαιMichaelHaenleinορίζουνταsocialmediaως«μιαομάδα εφαρμογώνβασισμένωνστοιντερνέτπουχτίζονταισχετικάμετιςιδεολογικέςκαι τεχνολογικέςβάσειςτηςweb2.0,καιπουεπιτρέπουντηδημιουργίακαιτηνανταλλαγή γενικούπεριεχομένουπληροφοριών». 3

4 Κενόστηνβιβλιογραφία Μέχριστιγμής,απ όσογνωρίζουμεδενυπάρχει κάποιαμελέτηπουναερευνάτηνχρήσητωνμκδ απότιςεταιρίεςπουαπευθύνονταισεπελάτεςy επιχειρήσεις(bytoyb). 4

5 + Σκοπός+της+έρευνας+ Σκοπός#της#συγκεκριμένης#έρευνας#είναι#να#εξετάσουμε:# Tουςλόγουςχρήσηςτωνμέσωνκοινωνικώνδικτύωσης. Tουςτρόπουςχρήσηςτωνμέσωνκοινωνικώνδικτύωσης. Tηνέντασηχρήσηςτωνμέσωνκοινωνικήςδικτύωσης. Tηναποτελεσματικότητατηςδιαχείρισηςτωνμέσωνκοινωνικής δικτύωσηςαπότιςεπιχειρήσεις(b2b). 5

6 Σκοποί της Έρευνας Οιβασικότεροισκοποίτηςέρευναςμαςείναιναερευνήσουμε: ΤουςλόγουςχρήσηςτωνΜΚΔ ΤηνέντασηχρήσηςτωνΜΚΔ ΤουςτρόπουςχρήσηςτωνΜΚΔ ΤηναπόδοσητωνεπιχειρήσεωνπουσχετίζεταιμετηνχρήσητωνΜΚΔ καιεπιπλέον: Ναελέγξουμετυχόνδιαφορέςστιςπαραπάνωμεταβλητές,μεταξύτων επιχειρήσεωνπουδραστηριοποιούνταιστονκλάδοτωναγαθώνκαιτων επιχειρήσεωνπουδραστηριοποιούνταιστονκλάδοτωνυπηρεσιών. 6

7 Υπόθεση της Έρευνας Η 0 : Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο υπηρεσιών θα χρησιµοποιούν µε µεγαλύτερη ένταση τα ΜΚΔ, έναντι αυτών που ανήκουν στον κλάδο των αγαθών. έναντι της Η α : Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο υπηρεσιών δεν θα έχουν καµία διαφορά στην ένταση χρήσης των ΜΚΔ έναντι αυτών που ανήκουν στον κλάδο των αγαθών. 7

8 ΘεωρητικόΥπόβαθρο+ Οι+βασικότερες+διαφορές+των+κλάδων+υπηρεσιών+και+αγαθών+είναι:+ Οκλάδοςτωνυπηρεσιώνβασίζεταιστηνσυμπαραγωγήτηςυπηρεσίαςμετονκάθεπελάτητους καιέχουνυψηλόβαθμόετερογένειαςτωνπροϊόντωντουςκαιφθαρτότητας.αυτότο χαρακτηριστικόκάνειτιςυπηρεσίεςσεμεγαλύτεροβαθμόμοναδικέςγιατουςπελάτεςτουςκαι αναδεικνύειτηνμεγαλύτερηανάγκηγιαεπικοινωνίαμεαυτούςσεσχέσημετιςεπιχειρήσειςτου κλάδουτωναγαθών.(fitzsimmons,j.a.,&fitzsimmons,m.j.2000) Οκλάδοςτωνυπηρεσιώνσυνδέεταιπιοστενάκαιεπηρεάζεταισεμεγάλοβαθμόαπότην διαδικασίαπαροχήςτωνυπηρεσιών(servicedeliveryprocess)καιτιςιδιαίτερεςικανότητεςτων εργαζομένωντηςσεσχέσημεαυτέςτουκλάδουτωναγαθών.γιααυτότολόγοπροσπαθούννα έχουνμεγαλύτερηεπικοινωνίαμεταξύτωντμημάτωντουςέτσιώστεναμηνυπάρχειχρονικόκενό μεταξύτηςπαραγωγήςτουπροϊόντοςκαιτηςπαροχήςτουστουςπελάτεςτους.(menor,l.j., Taíkonda,M.V.,&Sampson,S.E.2002). Οκλάδοςτωναγαθώνδίνειμεγαλύτερησημασίαστηνέρευνακαιανάπτυξηκαθώςκαιστην βελτίωσητηςτεχνολογίαςσεαντίθεσημετονκλάδοτωνυπηρεσιών,,οοποίοςδίνειμεγαλύτερη σημασίασενέουςτρόπουςπροώθησηςτωνυπηρεσιώνκαισενέεςιδέες.(barras,1986, Brouwer&Kleinknecht,1996) + 8

9 Προκαταρκτική Έρευνα Πρωτογενείς πηγές: Προσωπικές συνεντεύξεις µε ειδικούς και χρήστες στα ΜΚΔ Δευτερογενείς πηγές: Ελληνική & Διεθνή Ακαδηµαϊκή βιβλιογραφία Δηµοσιευµένα άρθρα Επιστηµονικές µελέτες Μεθοδολογία+ Κύρια Έρευνα: Ποσοτικό Ερωτηµατολόγιο Ονοµατικές µεταβλητές α) Μεταβλητές 5-βάθµιες κλίµακες διαστήµατος (π.χ. Likert, αξιολογικές) β) Μεταβλητές ονοµατικές Αναλύσεις (SPSS v.21): Περιγραφική ανάλυση Factor analyses Reliability analyses Correlation analysis Cluster analysis Crosstabs Ερευνητικό πεδίο: 1200 Εταιρείες που εµπορεύονται αγαθά και έχουν προφίλ στο Linkedin και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Χρονική διάρκεια: 04/06/ /07/2013 Δειγµατοληπτική µέθοδος: Συµβατικό δείγµα µη πιθανότητας Μέγεθος δείγµατος: Από τις 350 που απευθυνθήκαµε απάντησαν οι 94 επιχειρήσεις. Ποσοστό απόκρισης 26,8% Συµπεράσµατα Επιχειρηµατικές Προτάσεις 9

10 Κύριες+Μεταβλητές+Έρευνας+ Η+έρευνα+μας+περιλαμβάνει+σύνθετες+μεταβλητές,+όπως+προέκυψαν+από+την+έρευνα+στην+βιβλιογραφία+και+ τις+πρωτογενείς+πηγές+καθώς+και+μονομεταβλητές+.+όλες+οι+σύνθετες+κλίμακες+είναι+πρωτότυπες.+(έλεγχος+ αξιοπιστίας+με+exploratory+factor+analysis,+και+reliability+analysis+ Cronbach+alpha) Μονομεταβλητές Ένταση+χρήσης+ΜΚΔ+ %budgetσταμκδ(μ.ο.τα.α)(μεταβλητήq22) Συχνότηταενημέρωσης(ΜεταβλητήQ7) +++Σύνθετες+Μεταβλητές+ 1. Λόγοι+χρήσης+των+κοινωνικών+δικτύων++m+Q16+ F16.1Ανταλλαγήπληροφοριών.(opinionexchange). F16.2Διαχείρισητηςπελατείαςτους.(customers'management). F16.3Ενημερώνονταιγιατιςεξελίξειςστηναγορά(markettrends'scanning). F16.4Καλλιεργούνεπαγγελματικέςγνωριμίες(professionalacquaintances). F16.5Επαγγελματικήδικτύωσηκαιενημέρωσηγιατιςεξελίξειςστονκλάδοτου(professionalparícipaíon). F16.6Κοινωνικήσυμμετοχή(socialparícipaíon) F16.7Ενδιαφέρονγιατοπροϊόντους(Interestforproduct) Κριτήρια+ Κριτήρια+επιλογήςmQ F14.1Επαγγελματικήεικόνα(professionalimage). F14.2Κριτήριοβελτίωσητηςεικόναςτηςεπιχείρησης(coοperatorscommunicaíon). F14.3Βελτίωσηπροσωπικήςεικόνας(customeradvantage). F14.4Συμβουλέςαπότηνγνώμηειδικών(experts'opinion). F14.5Εικόνακοινωνικούμέσου(socialmedium'simage) + 10

11 Κύριες+Μεταβλητές+Έρευνας Τρόποι+χρήσης Οι+δραστηριότητες+των+μέσων+κοινωνικής+δικτύωσης+m+Q15. F15.1ΠροσωπικήεπικοινωνίαμέσωτωνS.M.(socialprivatecommunicaíon). F15.2ΕπικοινωνίαμετοκοινόμέσωτωνS.M.(socialpubliccommunicaíon). F15.3Αναζήτησησυνεργατών(Request). F15.4Ανάρτησηάρθρων + Σημαντικότητα+μέσων+προώθησης+των+πωλήσεων+m+Q17. F17.1ΤηλεμάρκετινγκμέσωΜ.Μ.Ε.(MMC). F17.2Δημόσιεςσχέσεις(PR). F17.3OnylineΔιαφήμιση F17.4 directμάρκετινγκ( directad). 4. Αποτελεσματικότητα+της+διαχείρισης+των+μέσω+κοινωνικής+δικτύωσης+από+τις+επιχειρήσεις.+ +++Πλεονεκτήματα+των+κοινωνικών+δικτύων+m+Q13+ F13.1Εξωστρέφεια(extraversion). F13.2Βελτίωσηεικόναςτηςεπιχείρησης(companyimage). +Απόδοση+(performance)+από+την+χρήση+των+ΜΚΔ+ +Q27. F27.1Νέοισυνεργάτες(newcooperators) F27.2Αύξησηπωλήσεων(increaseofsales) 11

12 Παραγοντική+ανάλυση+(factor+analysis)+ KMO 0, Μεταβλητές " 2 Σύνθετες µεταβλητές οι οποίες ερµηνεύουν το 57,99% της συνολικής διακύµανσης Factor loading Cronbach's Alpha F 13.1 Εξωστρέφεια q13.6 Εύρεση διεθνών προµηθευτών,910 q13.5 Εύρεση διεθνών πελατών,886 q13.7 Εύρεση διεθνών συνεργατών,860 q13.9 Απόκτηση µεγάλων πελατών,504 F13.2 Εικόνα της επιχείρησης q13.8 Βελτίωση της φήµης της εταιρείας,800 q13.4βελτίωση της εικόνας των στελεχών της επιχείρησης,674 q13.11 Μεγαλύτερη δηµοσιότητα,660 q13.3 Καθιέρωση της επιχείρησης ως εταιρίας παροχής,619 q13.1 Ευαισθητοποίηση των πελατών για το προϊόν,600 q13.10 Γνωριµία µε ανώτερα στελέχη άλλων επιχειρήσεων,539 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 0,856+ 0,758 a. Rotation converged in 3 iterations. 12

13 Παραγοντική+ανάλυση+(factor+analysis)+ KMO 0, Μεταβλητές " 3 Σύνθετες µεταβλητές οι οποίες ερµηνεύουν το 63,03% της συνολικής διακύµανσης Factor loading Cronbach's Alpha F15.1 Συχνή χρήση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων q15.7 Like,835 q15.11 Ανάρτηση σχολίων,780 q15.10 Ανάρτηση sharing,762 0,857+ q15.2 Photo sharing,745 q15.4 Video sharing,594 q15.6 Social networks,527 F15.2 Eπικοινωνία µε το κοινό µέσω των S.M q15.14 Ανάρτηση κοινωνικών άρθρων,791 q15.13 Ανάρτηση επαγγελµατικών άρθρων,766 0,760 q15.15 Ανάρτηση πολιτικών άρθρων,657 q15.12 Request σε φίλους να γίνουν µέλη,524 F15.3 Αναζήτηση συνεργατών q15.5 Blogs,846 q15.3 Forums /communities,771 0,771+ q15.9 Tweets,576 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. a. Rotation converged in 6 iterations. 13

14 Υποθέσεις+ H 0 Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει θετικά την απόδοση της επιχείρησης, σε όρους αύξησης των πωλήσεων και εύρεσης νέων πελατών και προμηθευτών. έναντιτηςεναλλακτικήςυπόθεσης: H Α Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν έχει καμία επίδραση στην απόδοση της επιχείρησης, σε όρους αύξησης των πωλήσεων και εύρεσης νέων πελατώνκαιπρομηθευτών. 14

15 Εργαλεία+έρευνας:+ Σύνταξη+ποσοτικού+ ερωτηματολογίου+ Ανοικτές ερωτήσεις Κλειστές ερωτήσεις + Μεταβλητέςμε59 βάθμιεςκλίμακες (π.χlikertκαι αξιολογικές) + Μεθοδολογία+ 15

16 Δημογραφικά+στοιχεία+(1/2)+ Φύλο Ηλικία Επίπεδο σπουδών 16

17 Δημογραφικά+στοιχεία+(2/2)+ Κλάδος δραστηριότητας Θέση στην εταιρεία Αριθµός υπαλλήλων 17

18 + Κύριες+Μεταβλητές+Έρευνας+ Παρακάτω,+παρουσιάζονται+οι+σύνθετες+μεταβλητές+και+οι+μονομεταβλητές,+όπως+προέκυψαν+από+την+ έρευνα+της+βιβλιογραφίας+και++τις+πρωτογενείς++πηγές+και+ομαδοποιούνται+με+βάση+τους+σκοπούς+της+ έρευνας+μας.+όλες+οι+κλίμακες+είναι+πρωτότυπες.+(exploratory+factor+analysis,+και+reliability+analysis+ + Cronbach s+alpha).+ 1.#Κριτήρια# Κριτήρια#επιλογής# των#μέσων# κοινωνικής# δικτύωσης#y#q14 F14.1ΒελτίωσητηςΕπαγγελματικήςεικόναςτηςεπιχείρησηςκαι εξεύρεσηλύσεωνσετυχόνπροβλήματαπουαφορούντονκλάδο. (professionalimage).(5αρχικέςμεταβλητές,μ.ο.=4,36, Τ.Α=0,622,aCronbach=0,780). F14.2Βελτίωσητωνσχέσεωντηςεπιχείρησηςμετους προμηθευτέςκαισυνεργάτεςτης(coοperatorscommunicaíon).) (3αρχικέςμεταβλητές,Μ.Ο.=3,92,Τ.Α=0,766,aCronbach=0,889). F14.3Βελτίωσητωνσχέσεωντηςεπιχείρησηςμετουςπελάτες της(customeradvantage).(3αρχικέςμεταβλητές,μ.ο.=4,34, Τ.Α=0,624,aCronbach=0,720). F14.4Συμβουλές,συστάσειςκαιγνώμεςειδικώνγιατηνεπιλογή τουκατάλληλουκοινωνικούδικτύου(experts'opinion).(3αρχικές μεταβλητές,μ.ο.=4,01,τ.α=0,740,acronbach=0,721). 18

19 Κύριες+Μεταβλητές+Έρευνας 2.#Τρόποι#χρήσης# Α.Οι#δραστηριότητες#των# μέσων#κοινωνικής# δικτύωσης#y#q15 F15.1Επικοινωνίαμέσωτηςχρήσηςτωνψυχαγωγικών δραστηριοτήτωντωνκοινωνικώνδικτύων(socialprivate communicaíon).(6αρχικέςμεταβλητές,μ.ο.=3,96,τ.α=0,987,a Cronbach=0,857). F15.2Επικοινωνίαμέσωτηςανάρτησηςκοινωνικού,πολιτικούκαι επαγγελματικούυλικού(socialpubliccommunicaíon).(3αρχικές μεταβλητές,μ.ο.=3,24,τ.α=1,175,acronbach=0,760). F15.3ΧρήσητωνΜΚΔγιατηναναζήτησησυνεργατών(Request).(4 αρχικέςμεταβλητές,μ.ο.=3,33,τ.α=0,985,acronbach=0,771). Β.#Σημαντικότητα#των# μέσων#κοινωνικής# δικτύωσης#για#την# προώθηση#των#πωλήσεων# Y#Q17 F17.1ΤηλεμάρκετινγκμέσωΜ.Μ.Ε.(MMC).(3αρχικέςμεταβλητές, Μ.Ο.=2,45,Τ.Α=1,164,aCronbach=0,942). F17.2Δημόσιεςσχέσεις(PR).(3αρχικέςμεταβλητές,Μ.Ο.=4,20, Τ.Α=0,829,aCronbach=0,750). F17.3OnylineΔιαφήμιση(3αρχικέςμεταβλητές,Μ.Ο.=4,53, Τ.Α=0,628,aCronbach=0,625). F17.4 directμάρκετινγκ( directad.).(2αρχικέςμεταβλητές, Μ.Ο.=3,95,Τ.Α=0,984,aCronbach=0,755). 19

20 Κύριες+Μεταβλητές+Έρευνας 3.#Λόγοι#Χρήσης# Λόγοι#χρήσης# των#κοινωνικών# δικτύων#y#q16 F16.1ΧρήσητωνΜΚΔγιαανταλλαγήαπόψεωνμεταξύστελεχών, πελατώνκαιειδικώνγιανέεςυπηρεσίες(opinionexchange).(8αρχικές μεταβλητές,μ.ο.=3,51,τ.α=0,924,acronbach=0,913). F16.2Προσέλκυσηνέωνπελατών.(10αρχικέςμεταβλητές, Μ.Ο.=4,02,Τ.Α=0,758,aCronbach=0,899). F16.3Έρευνααγοράς(marketresearch).(7αρχικέςμεταβλητές,Μ.Ο.=4,33, Τ.Α=0,687,aCronbach=0,888). F16.4Επαγγελματικέςγνωριμίες(professionalacquaintances).(4αρχικές μεταβλητές,μ.ο.=4,27,τ.α=0,704,acronbach=0,816). F16.5Επαγγελματικήδικτύωσημέσωδιαδικτυακώνσυζητήσεωνκαι διαδικτυακώνσεμιναρίων(professionalparícipaíon).(3αρχικές μεταβλητές,μ.ο.=3,50,τ.α=0,908,acronbach=0,731). F16.6Κοινωνικήσυμμετοχήμέσωσυζητήσεωνκαικάνονταςlikeσε ενδιαφέρουσεςδημοσιεύσεις(socialparícipaíon).(3αρχικέςμεταβλητές, Μ.Ο.=4,12,Τ.Α=0,740,aCronbach=0,671). F16.7Προσέλκυσητουενδιαφέροντοςγιατιςυπηρεσίεςπουπαρέχειη επιχείρηση(interestforservices).(2αρχικέςμεταβλητές,μ.ο.=3,26, Τ.Α=1,034,aCronbach=0,913). 20

21 4.++Αποτελεσματικότητα#της# διαχείρισης#των#μέσων# + κοινωνικής#δικτύωσης#από# τις#επιχειρήσεις.# Α.#Πλεονεκτήματα#των# κοινωνικών#δικτύων#y#q13 Κύριες+Μεταβλητές+Έρευνας+ F13.1Εξωστρέφειακαισύναψηδιεθνών συνεργασιών(extraversion)(4αρχικέςμεταβλητές,μ.ο.=3,98 Τ.Α=0,873,aCronbach=0,856). F13.2Βελτίωσηεικόνας,τηςφήμηςκαιτηςδημοσιότηταςτης επιχείρησης(companyimage)(6αρχικέςμεταβλητές,μ.ο.=4,25, Τ.Α=0,595,aCronbach=0,758). Β.#Απόδοση#(performance)# από#την#χρήση#των#μκδ# # Q27 F27.1Εύρεσηνέωνσυνεργατώνκαινέωντμημάτωναγοράς(new cooperators).(4αρχικέςμεταβλητές,μ.ο.=3,99,τ.α=0,789,a Cronbach=0,827). F27.2Αύξησηπωλήσεωνμέσωτηςβελτίωσηςτηςθετικήςγνώμηςτων πελατώνκαιμετηνεξεύρεσηνέωνπελατών(increaseofsales).(5 αρχικέςμεταβλητές,μ.ο.=4,19,τ.α=0,598,acronbach=0,728). 5#.Ένταση#χρήσης#μέσων# κοινωνικής#δικτύωσης# Ποσοστό του budget του markeíng, που κατανέμεται στα κοινωνικά δίκτυα.(μεταβλητήq22) Συχνότηταενημέρωσης(μεταβλητήQ7). 21

22 Διερευνητική+Παραγοντική+ανάλυση+ ΚΜΟ= επαρκής+κατανομή+ 9+αρχικές+μεταβλητές++"+++2+παράγοντες+που+εξηγούν+το %+της+ συνολικής++διακύμανσης+(total+variance+explained)+ Factor loading F27.1 Εύρεση νέων συνεργατών και νέων τµηµάτων αγοράς (4+αρχικές+μεταβλητές,+Μ.Ο.=3,99,+Τ.Α=0,789). q27.6 Εύρεση νέων συνεργατών,841 q27.5 Εύρεση νέων προµηθευτών,829 q27.8 Εύρεση νέων τµηµάτων αγοράς,753 q27.7 Μείωση κόστους εξυπηρέτησης πελατών,697 Cronbach's Alpha F27.2 Αύξηση πωλήσεων µέσω της βελτίωσης της θετικής γνώµης των πελατών και της εξεύρεση νέων πελατών (5+αρχικές+μεταβλητές,+Μ.Ο.=4,19,+Τ.Α=0,598). q27.3 Μείωση αρνητικών σχολίων,756 q27.4 Αύξηση πωλήσεων από ήδη υπάρχοντες πελάτες,753 q27.2 Αύξηση θετικής γνώµης πελατών,725 q27.1 Αύξηση νέων πελατών,620 q27.9 Επαναφορά παλαιών πελατών που είχαν διακόψει συνεργασία µαζί µας Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. a. Rotation converged in 3 iterations.,520 0,827 0,728 22

23 Q11.Ποσοστό των συνολικών πωλήσεων που οφείλεται στην δραστηριότητα της επιχείρησης στα κοινωνικά δίκτυα. Ανάλυση+συσχετίσεων+(CorrelaÇons+analysis)+ Pearson Correlation Sig. (1-tailed) Q11. Ποσοστό των συνολικών πωλήσεων που οφείλεται στην δραστηριότητα της επιχείρησης στα κοινωνικά δίκτυα. Correlations 1 q12.1. Πόσο συχνά χρησιµοποιείτε το Facebook; q12.5. Πόσο συχνά χρησιµοποιείτε το Printerest; q12.4. Πόσο συχνά χρησιµοποιείτε το Google; q7. Πόσο συχνά ανεβάζετε νέα/ φωτογραφίες/σχόλια στην ιστοσελίδα της εταιρίας σας; q12.1. Πόσο συχνά χρησιµοποιείτε το Facebook; q12.5. Πόσο συχνά χρησιµοποιείτε το Printerest; q12.4. Πόσο συχνά χρησιµοποιείτε το Google; q7. Πόσο συχνά ανεβάζετε νέα/ φωτογραφίες/σχόλια στην ιστοσελίδα της εταιρίας σας; Pearson Correlation Sig. (1-tailed),000 Pearson Correlation,359** 1,427**,375** 1 Sig. (1-tailed),000,000 Pearson Correlation,325**,238**,571** 1 Sig. (1-tailed),000,001,000 Pearson Correlation,418**,471**,360**,186* 1 Sig. (1-tailed),000,000,000,010 **. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). a. Προσφορά Υπηρεσίας = ΝΑΙ d. Listwise N=116 23

24 Στατιστικό+μοντέλο+παλινδρόμησης+m Ελεγχος+Υπόθεσης+Η 0+ Model Summary a Adjusted R Std. Error of Model R R Square Square the Estimate 3,528d,278,251 2,265 d. Predictors: (Constant), F16.1 Χρήση των ΜΚΔ για ανταλλαγή απόψεων µεταξύ στελεχών, πελατών και ειδικών για νέες υπηρεσίες 25,27,30,31,32,34,35,36, Q22 Ποσοστό του budget του marketing, που κατανέµεται στα κοινωνικά δίκτυα; F15.3 Χρήση των ΜΚΔ για την αναζήτηση συνεργατών(request) 12,13,14,15 Μέθοδος Stepwise Εξαρτηµένη µεταβλητή: Q11 Ποσοστό των συνολικών σας πωλήσεων που οφείλεται στην δραστηριότητα της επιχείρησης στα ΜΚΔ Ανεξάρτητες µεταβλητές: F16.1 Χρήση των ΜΚΔ για ανταλλαγή απόψεων µεταξύ στελεχών, πελατών και ειδικών για νέες υπηρεσίες 3 ANOVA Model Sum of Squares F Sig. Regression 158,355 10,291,000e Residual 410,347 Total 568,702 a. q28 Η επιχείρηση σας κυρίως εµπορεύεται : = Υπηρεσίες e. Predictors: (Constant) F16.1 Χρήση των ΜΚΔ για ανταλλαγή απόψεων µεταξύ στελεχών, πελατών και ειδικών για νέες υπηρεσίες 25,27,30,31,32,34,35,36, Q22 Ποσοστό του budget του marketing, που κατανέµεται στα κοινωνικά δίκτυα;, F15.3 Χρήση των ΜΚΔ για την αναζήτηση συνεργατών (Request) 12,13,14,15 Q22 Ποσοστό του budget του marketing, που κατανέµεται στα κοινωνικά δίκτυα F15.3 Χρήση των ΜΚΔ για την αναζήτηση συνεργατών Tο 3 ο µοντέλο της πολλαπλής παλινδρόµησης είναι στατιστικά σηµαντικό (Sig=0.000) σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α=

25 Στατιστικό+μοντέλο+παλινδρόμησης+m+Έλεγχος+Υπόθεσης+Η 0 ++ Q11= -2, F16.1+0,265Q22+0,22F15.3 Model Coefficients Unstandardized Coefficients B Std. Error Standardized Coefficients 3 (Constant) -2,816 1,217-2,313,023 F16.1 Χρήση των ΜΚΔ για ανταλλαγή απόψεων µεταξύ στελεχών, πελατών και ειδικών για νέες υπηρεσίες (opinion exchange) 25,27,30,31,32,34,35,36 Q22 Ποσοστό του budget του marketing, που κατανέµεται στα κοινωνικά δίκτυα. F15.3 Χρήση των ΜΚΔ για την αναζήτηση συνεργατών(request) 12,13,14,15 a. q28 Η επιχείρηση σας κυρίως εµπορεύεται : = Υπηρεσίες Beta t Το συνολικό ποσοστό των πωλήσεων επηρεάζεται θετικά από την ανταλλαγή απόψεων µεταξύ στελεχών, πελατών και ειδικών για νέες υπηρεσίες µέσω των ΜΚΔ. Το ποσοστό του budget των επιχειρήσεων που πηγαίνει στο µάρκετινγκ µέσω των ΜΚΔ επηρεάζει θετικά το συνολικό ποσοστό πωλήσεων µέσω των ΜΚΔ Τέλος, το συνολικό ποσοστό πωλήσεων επηρεάζεται θετικά από το αν οι επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες. b. Dependent Variable: Q11 Ποσοστό των συνολικών σας πωλήσεων που οφείλεται στην δραστηριότητα της επιχείρησης στα κοινωνικά δίκτυα µέσω του διαδικτύου; 25 Sig.,703,287,250 2,445,017,462,173,265 2,661,009,644,299,221 2,152,034

26 ΕπιβεβαίωσηΥπόθεσηςΗ 0 ΑποτηνπαραπάνωανάλυσημαςεπιβεβαιώνεταιηΗο: Ηο:Ηχρήσητωνμέσωνκοινωνικήςδικτύωσηςεπηρεάζει θετικάτηναπόδοσητηςεπιχείρησης,σεόρους αύξησηςτωνπωλήσεωνκαιεύρεσηςνέωνπελατών καιπρομηθευτών. 26

27 + Συμπεράσματα+1/3+ Το+ποσοστό+των+συνολικών+πωλήσεων+που+οφείλεται+από+την+δραστηριότητα+της+ επιχείρησης+στα+κοινωνικά+δίκτυα+μέσω+του+διαδικτύου+επηρεάζεται+θετικά+από+τα+εξής:++ Επίσημηστρατηγικήmarkeíngκαισυγκεκριμένοστρατηγικόσχέδιογιατα κοινωνικάδίκτυατηςεπιχείρησης(οργάνωση). Χρήσηκάποιουείδουςμέτρησηςτηςαπόδοσηςτηςιστοσελίδας(accountability). Υπαρξησυγκεκριμένωνατόμωνπουασχολούνταιμετακοινωνικάδίκτυασε καθημερινήβάσημεσελίδατηςεταιρείαςκαιέχουνμεγάλοαριθμόφίλων (οργάνωση). Συχνήχρήσηενημερωτικώνκαιεπαγγελματικώνδραστηριοτήτωνστακοινωνικά δίκτυα. Δημόσιεςσχέσειςκαιτηνδιαφήμιση. Συχνήενημέρωση(ανάρτησηστηνιστοσελίδατηςεταιρείαςνέων,φωτογραφιών καισχολίων). 27

28 + Συμπεράσματα+2/3+ Ηεύρεσηνέων συνεργατώνκαι νέωντμημάτων αγοράςεξαρτάται από: Τηνχρήσητωνκοινωνικώνδικτύωνγιατην αναζήτησηνέωνσυνεργατώνκαιτην σύναψηδιεθνώνσχέσεων. Τηνχρήσητωνκοινωνικώνδικτύωνγιατην απόκτησηγνώσηςσχετικάμετηναγορά. Συχνήχρήσηενημερωτικώνκαι επαγγελματικώνδραστηριοτήτωνμέσωτων κοινωνικώνμέσωνδικτύωσης. 28

29 Συμπεράσματα+3/3+ + Τα#σημαντικότερα# πλεονεκτήματα#για#τις# επιχειρήσεις#από#την# ενασχόληση#τους#με#τα# κοινωνικά#δίκτυα#είναι: Μεγαλύτερηδημοσιότητα. Βελτίωσητηςφήμηςτηςεταιρείας. Ευαισθητοποίησητωνπελατώνγιατοπροϊόν. Τέλος,συμπεραίνουμεότιπαρόλοπουηπλειοψηφίατωνεπιχειρήσεωνεπιβεβαιώνει ότιτακοινωνικάμέσαδικτύωσηςκαιτοonlinemarkeíngαυξάνουντιςπωλήσειςτους, τοbudgetπου χρησιμοποιείταιστακοινωνικάμέσαείναιμικρόεπειδήστηνελλάδα ταμ.κ.δ.βρίσκονταισεδοκιμαστικόστάδιο. 29

30 Προτάσεις+προς+τις+επιχειρήσεις+ Οιεπιχειρήσειςθαπρέπεινασυμβουλεύονταιπερισσότεροτουςειδικούς καινααποκτήσουνβαθύτερηγνώσητωνsocialmediaκαιτηςπληθώρας επιλογώνπουτουςδιαθέτουν. Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι πιο κοντά στους πελάτες τους, αυτό θα τουςεπιτρέψειναδημιουργήσουνμιαμοναδικήταυτότητατηςμάρκαςκαι ναδιαφοροποιηθούναπότονανταγωνισμό. Οιπελάτεςμπορούνεπίσηςναεπωφεληθούναπότηνεπιχείρησηαφούμε τη χρήση αυτών των υπηρεσιών, θα μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρείακαιναπαρέχουνανατροφοδότηση. Οιεπιχειρήσειςθαπρέπεινακατανοήσουντησημαντικότητατουρόλουτων ΜΚΔγιατηνανάπτυξητωνπωλήσεωνκαιναυποστηρίξουνοικονομικά(ήνα αυξήσουντηνχρηματοδότηση)γιατηνλειτουργίατους. 30

31 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ 31

Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή

Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή Δεκέμβριος 2011 Στόχος Έρευνας H βιτρίνα των καταστημάτων αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Εργαστήριο «Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική» ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Περιεχόμενα 1. Συσχέτιση μεταξύ δύο ποσοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 11. Δίνονται οι παρακάτω παρατηρήσεις:

Άσκηση 11. Δίνονται οι παρακάτω παρατηρήσεις: Άσκηση. Δίνονται οι παρακάτω παρατηρήσεις: X X X X Y 7 50 6 7 6 6 96 7 0 5 55 9 5 59 6 8 8 5 0 59 7 7 8 8 5 5 0 7 69 9 6 6 7 6 9 5 7 6 8 5 6 69 8 0 50 66 0 0 50 8 59 76 8 7 60 7 87 6 5 7 88 9 8 50 0 5

Διαβάστε περισσότερα

Λυμένες Ασκήσεις για το μάθημα:

Λυμένες Ασκήσεις για το μάθημα: Λυμένες Ασκήσεις για το μάθημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Τμήμα: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Στέλεχος του Εργαστηρίου Πολυµέσων Επικοινωνίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Οκτώβριος 2007 1. Σκοπός της έρευνας Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Θετικής Οργανωσιακής Αλλαγής και οι στάσεις των εργαζομένων απέναντι στην αλλαγή

Πρακτικές Θετικής Οργανωσιακής Αλλαγής και οι στάσεις των εργαζομένων απέναντι στην αλλαγή Πρακτικές Θετικής Οργανωσιακής Αλλαγής και οι στάσεις των εργαζομένων απέναντι στην αλλαγή Ονοματεπώνυμο : Ευανθία Καρακατσάνη Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ο. Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 ΣΤΟΧΟΣ/ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απλή Ευθύγραµµη Συµµεταβολή

Απλή Ευθύγραµµη Συµµεταβολή Απλή Ευθύγραµµη Συµµεταβολή Επιστηµονική Επιµέλεια ρ. Γεώργιος Μενεξές Τοµέας Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας, Εργαστήριο Γεωργίας Viola adorata Εισαγωγή Ανάλυση Παλινδρόµησης και Συσχέτιση Απλή

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις : ! Και οι δύο µεταβλητές να κατανέµονται κανονικά και να έχουν επιλεγεί τυχαία.

Προϋποθέσεις : ! Και οι δύο µεταβλητές να κατανέµονται κανονικά και να έχουν επιλεγεί τυχαία. . ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ. Υπολογισµός συντελεστών συσχέτισης Προκειµένου να ελέγξουµε την ύπαρξη γραµµικής σχέσης µεταξύ δύο ποσοτικών µεταβλητών, χρησιµοποιούµε συνήθως τον παραµετρικό συντελεστή συσχέτισης

Διαβάστε περισσότερα

Το στατιστικό κριτήριο που μας επιτρέπει να. μιας ή πολλών άλλων γνωστών μεταβλητών. Η σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές που μελετώνται

Το στατιστικό κριτήριο που μας επιτρέπει να. μιας ή πολλών άλλων γνωστών μεταβλητών. Η σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές που μελετώνται Κεφάλαιο 10 Η Ανάλυση Παλινδρόμησης Η Ανάλυση Παλινδρόμησης Το στατιστικό κριτήριο που μας επιτρέπει να προβλέψουμε τις τιμές μιας μεταβλητής από τις τιμές μιας ή πολλών άλλων γνωστών μεταβλητών Η σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ-ΠΕΜΠΤΟ ΘΕΩΡΙΑΣ- ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Σηµειώσεις: Θωµόπουλος Γιώργος Ρογκάκος Γιώργος Καθηγητής: Κουνετάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ. 7. Παλινδρόµηση

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ. 7. Παλινδρόµηση ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 7. Παλινδρόµηση Γενικά Επέκταση της έννοιας της συσχέτισης: Πώς µπορούµε να προβλέπουµε τη µια µεταβλητή από την άλλη; Απλή παλινδρόµηση (simple regression): Κατασκευή µοντέλου πρόβλεψης

Διαβάστε περισσότερα

Μενύχτα, Πιπερίγκου, Σαββάτης. ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Εργαστήριο 6 ο

Μενύχτα, Πιπερίγκου, Σαββάτης. ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Εργαστήριο 6 ο Παράδειγμα 1 Ο παρακάτω πίνακας δίνει τις πωλήσεις (ζήτηση) ενός προϊόντος Υ (σε κιλά) από το delicatessen μιας περιοχής και τις αντίστοιχες τιμές Χ του προϊόντος (σε ευρώ ανά κιλό) για μια ορισμένη χρονική

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέοι και το περιβάλλον: Περιβαλλοντικές στάσεις και συµπεριφορά µαθητών Λυκείων και ΤΕΕ του Ν. Ροδόπης

Οι νέοι και το περιβάλλον: Περιβαλλοντικές στάσεις και συµπεριφορά µαθητών Λυκείων και ΤΕΕ του Ν. Ροδόπης Οι νέοι και το περιβάλλον: Περιβαλλοντικές στάσεις και συµπεριφορά µαθητών Λυκείων και ΤΕΕ του Ν. Ροδόπης Ευρ. Παπαδηµητρίου, Λέκτορας Κοινωνιολογίας Τµήµα Κοινωνικής ιοίκησης, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Εξέτασης στο µάθηµα του Γεωργικού Πειραµατισµού

Προσοµοίωση Εξέτασης στο µάθηµα του Γεωργικού Πειραµατισµού Προσοµοίωση Εξέτασης στο µάθηµα του Γεωργικού Πειραµατισµού ρ. Γεώργιος Μενεξές Τοµέας Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας Viola adorata Σκηνή Πρώτη Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους (µέρος Ι). Ο µέσος όρος

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Είναι χρήσιμοι;

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Είναι χρήσιμοι; Εταιρικοί δικτυακοί τόποι Είναι χρήσιμοι; Στέλεχος του Εργαστηρίου Πολυμέσων Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σκοπός της έρευνας Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών Ονοματεπώνυμο: Βλαχάκη Παρασκευή- Ερασμία Σειρά: 9η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Επιχειρήσεων Ι

Στατιστική Επιχειρήσεων Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Στατιστική Επιχειρήσεων Ι Ενότητα 6: Συσχέτιση και παλινδρόμηση εμπειρική προσέγγιση Μιλτιάδης Χαλικιάς, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολλαπλή Παλινδρόμηση Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Ανάλυση Δεδομένων (Εργαστήριο) Διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Ονοματεπώνυμο: Σιαλμά Μαριλένα Σειρά: 11 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Κυριακίδου Ολίβια Δεκέμβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Περιεχόμενα Εισαγωγή Το πρόβλημα - Συντελεστής συσχέτισης Μοντέλο απλής γραμμικής παλινδρόμησης

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Εργαστήριο «Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική» ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Περιεχόμενα 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση........................................... 13 Πρόλογος στην πρώτη έκδοση............................................ 17 Εισαγωγή................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Ονοματεπώνυμο:Σταματιάδη Φραγκίτσα Σειρά:9 η Επιβλέπον καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας

Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας Έρευνα Αγοράς Μέρος 2 ο - Έλεγχοι Συσχέτισης και Πολυμεταβλητή Στατιστική 1 Περιεχόμενα 1. Έλεγχοι Συσχετίσεων Δύο Μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΑ Εθηίκεζε αμίαο κεηαπώιεζεο ζπηηηώλ κε αλάιπζε δεδνκέλωλ. Παιεάο Δπζηξάηηνο

ΕΡΓΑΙΑ Εθηίκεζε αμίαο κεηαπώιεζεο ζπηηηώλ κε αλάιπζε δεδνκέλωλ. Παιεάο Δπζηξάηηνο ΕΡΓΑΙΑ Εθηίκεζε αμίαο κεηαπώιεζεο ζπηηηώλ κε αλάιπζε δεδνκέλωλ Παιεάο Δπζηξάηηνο ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1) Δηζαγσγή 2) Πεξηγξαθηθή Αλάιπζε 3) ρέζεηο Μεηαβιεηώλ αλά 2 4) Πξνβιεπηηθά / Δξκελεπηηθά Μνληέια

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστόγραμμα. Προκειμένου να αλλάξουμε το εύρος των bins κάνουμε διπλό κλικ οπουδήποτε στο ιστόγραμμα και μετά

1. Ιστόγραμμα. Προκειμένου να αλλάξουμε το εύρος των bins κάνουμε διπλό κλικ οπουδήποτε στο ιστόγραμμα και μετά 1. Ιστόγραμμα Δεδομένα από το αρχείο Data_for_SPSS.xls Αλλαγή σε Variable View (Κάτω αριστερά) και μετονομασία της μεταβλητής σε NormData, Type: numeric και Measure: scale Αλλαγή πάλι σε Data View. Graphs

Διαβάστε περισσότερα

+ ε βελτιώνει ουσιαστικά το προηγούμενο (β 3 = 0;) 2. Εξετάστε ποιο από τα παρακάτω τρία μοντέλα:

+ ε βελτιώνει ουσιαστικά το προηγούμενο (β 3 = 0;) 2. Εξετάστε ποιο από τα παρακάτω τρία μοντέλα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ, 6-5-0 Άσκηση 8. Δίνονται οι παρακάτω 0 παρατηρήσεις (πίνακας Α) με βάση τις οποίες θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα γραμμικό μοντέλο για την πρόβλεψη της Υ μέσω των ανεξάρτητων μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ. 6. Συσχέτιση

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ. 6. Συσχέτιση ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 6. Συσχέτιση Γενικά Υπάρχει σχέση ανάµεσα σε δύο (ή περισσότερες) µεταβλητές; Αν υπάρχει σχέση ποια η φύση της σχέσης αυτής; Συσχέτιση: µέτρο σχέσης ανάµεσα σε µεταβλητές Θετικά συσχετισµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση Πρόλογος στην πρώτη έκδοση Εισαγωγή Τι είναι η μεθοδολογία έρευνας Οι μέθοδοι έρευνας ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙO 1: Γενικά για την επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Β. Δισλιάν, Μ. Ανδρέου, Μ. Γεωργιάδου, Θ. Μακρής, Α. Μπαρμπαρίδου, Α. Μπελτσίδης, Γ. Αμαξόπουλος, Α. Τσετινέ

Β. Δισλιάν, Μ. Ανδρέου, Μ. Γεωργιάδου, Θ. Μακρής, Α. Μπαρμπαρίδου, Α. Μπελτσίδης, Γ. Αμαξόπουλος, Α. Τσετινέ Β. Δισλιάν, Μ. Ανδρέου, Μ. Γεωργιάδου, Θ. Μακρής, Α. Μπαρμπαρίδου, Α. Μπελτσίδης, Γ. Αμαξόπουλος, Α. Τσετινέ Γενικοί Ιατροί ΚΥ Αβδήρων, Σταυρούπολης, Εχίνου- Ξάνθη Η κατάθλιψη αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της Αξιοπιστίας και της Εγκυρότητας Ψυχομετρικής Κλίμακας με το λογισμικό SPSS

Διερεύνηση της Αξιοπιστίας και της Εγκυρότητας Ψυχομετρικής Κλίμακας με το λογισμικό SPSS Διερεύνηση της Αξιοπιστίας και της Εγκυρότητας Ψυχομετρικής Κλίμακας με το λογισμικό SPSS 1. Εισαγωγή Άγγελος Μάρκος Αλεξανδρούπολη, 04.04.2013 Η μέτρηση στις επιστήμες της συμπεριφοράς συχνά στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΑ SOCIAL MEDIA ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ"

ΤΑ SOCIAL MEDIA ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ "ΤΑ SOCIAL MEDIA ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ" Ονοματεπώνυμο: Καπάτου Χριστίνα Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Ρηγοπούλου Ειρήνη Διευθυντής ΠΜΣ: Σιώμκος Γ Ι. Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Παραδείγματα στο Amos Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Ανάλυση Δεδομένων (Εργαστήριο) Διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding.

Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding. Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding. Ονοματεπώνυμο: ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: ΒΡΕΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. Δεκέμβριος 2014 BRAND ΚΑΙ BRANDING Kotler and Armstrong

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Τσαούσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ψυχολογίας

Ιωάννης Τσαούσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ψυχολογίας Η Ανάλυση Παραγόντων (Factor Analysis) Τι είναι η ανάλυση παραγόντων Σκοπός της ανάλυσης παραγόντων (ΑΠ) είναι να συνοψίσει τις σχέσεις ανάμεσα σε ένα μεγάλο αριθμό μεταβλητών με έναν περιεκτικό και ακριβή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ: Ανάλυση Πολυδιάστατων (Πολυμεταβλητών) Δεδομένων και Συστήματα Εξόρυξης Δεδομένων (Multivariate Data

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ SPSS

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ SPSS ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ SPSS ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µαθήµατος: ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. 1. Απλή γραµµική παλινδρόµηση. 1.2 Παράδειγµα 6 (συνέχεια)

Στόχος µαθήµατος: ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. 1. Απλή γραµµική παλινδρόµηση. 1.2 Παράδειγµα 6 (συνέχεια) ΠΜΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2006-2007, 3ο εξάµηνο ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Απλή γραµµική παλινδρόµηση Παράδειγµα 6: Χρόνος παράδοσης φορτίου ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑ Α.Μ: 1946 ΠΑΥΛΕΛΛΗ ΛΟΥΙΖΑ Α.Μ: 2342 ΤΣΑΪΛΑΚΗ ΦΑΝΗ Α.Μ: Οικονομετρικά. Εργαστήριο 15/05/11

ΤΣΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑ Α.Μ: 1946 ΠΑΥΛΕΛΛΗ ΛΟΥΙΖΑ Α.Μ: 2342 ΤΣΑΪΛΑΚΗ ΦΑΝΗ Α.Μ: Οικονομετρικά. Εργαστήριο 15/05/11 ΤΣΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑ Α.Μ: 1946 ΠΑΥΛΕΛΛΗ ΛΟΥΙΖΑ Α.Μ: 34 ΤΣΑΪΛΑΚΗ ΦΑΝΗ Α.Μ: 17 Οικονομετρικά Εργαστήριο 15/5/11 ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΜΑ 7 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Σκοπός του παρόντος µαθήµατος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14. Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης. Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης

Κεφάλαιο 14. Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης. Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 14 Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης 1 Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης Παραµετρικό στατιστικό κριτήριο για τη µελέτη της επίδρασης µιας ανεξάρτητης µεταβλητής στην εξαρτηµένη Λογική παρόµοια

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Η χρησιμοποίηση των τεχνικών της παλινδρόμησης για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων έχει διευκολύνει εξαιρετικά από την χρήση διαφόρων στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Ονοματεπώνυμο: Ευελπίδου Μαριάννα-Γεωργία Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΌ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΥΓΛΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΌ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΥΓΛΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΌ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΥΓΛΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΓΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μελέτη ποιοτικών χαρακτηριστικών ξενοδοχείων Συμβουλευτικές υπηρεσίες από εσωτερικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων

Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων Ονοματεπώνυμο: Παναγιωτοπούλου Ελένη Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: κος Βρεχόπουλος Α. Δεκέμβριος 2012 Στόχοι έρευνας Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2. i β. 1 ου έτους (Υ i )

Άσκηση 2. i β. 1 ου έτους (Υ i ) Άσκηση Ο επόμενος πίνακας δίνει τους βαθμούς φοιτητών (Χ i ) στις εισαγωγικές εξετάσεις ενός κολεγίου και τους αντίστοιχους βαθμούς τους (Υ i ) στο τέλος της πρώτης χρονιάς φοίτησης στο συγκεκριμένο κολέγιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Lampiran 1 Output SPSS MODEL I

Lampiran 1 Output SPSS MODEL I 67 Variables Entered/Removed(b) Lampiran 1 Output SPSS MODEL I Model Variables Entered Variables Removed Method 1 CFO, ACCOTHER, ACCPAID, ACCDEPAMOR,. Enter ACCREC, ACCINV(a) a All requested variables

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση S.W.O.T. Στον Κλάδο Τροφίμων: Εμπειρική Μελέτη των Παραγόντων Επιρροής Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος

Ανάλυση S.W.O.T. Στον Κλάδο Τροφίμων: Εμπειρική Μελέτη των Παραγόντων Επιρροής Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος Ανάλυση S.W.O.T. Στον Κλάδο Τροφίμων: Εμπειρική Μελέτη των Παραγόντων Επιρροής Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος Ονοματεπώνυμο: Κοσμοπούλου Βικτωρία Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Α. Παντουβάκης Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (FACTOR ANALYSIS) ΜΕ ΤΟ SPSS Ρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (FACTOR ANALYSIS) Η ανάλυση παραγόντων (Fact) είναι ουσιαστικά µία τεχνική µείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βιοστατιστική

Εισαγωγή στη Βιοστατιστική Εισαγωγή στη Βιοστατιστική Π.Μ.Σ.: Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή Οκτώβριος Νοέµβριος 2013 Αλέξανδρος Γρυπάρης, PhD Αλέξανδρος Γρυπάρης, PhD 3 Περιεχόµενα o Ορισµός της Στατιστικής o Περιγραφική στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ο 10.1 Πολλαπλή Γραµµική Παλινδρόµηση 10.2 Η εφαρµογή της Πολλαπλής Γραµµικής Παλινδρόµησης 10.3 Παράδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ανάλυση Διακύμανσης

Εισαγωγή στην Ανάλυση Διακύμανσης Εισαγωγή στην Ανάλυση Διακύμανσης 1 Η Ανάλυση Διακύμανσης Από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα στατιστικά κριτήρια στην κοινωνική έρευνα Γιατί; 1. Ενώ αναφέρεται σε διαφορές μέσων όρων, όπως και το κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

«ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

«ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» «ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» Ονοματεπώνυμο: ΒΛΑΧΟΥ ΣΟΦΙΑ Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: ΒΡΕΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ Δεκέμβριος 2013 ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη διαχείριση επικοινωνίας εταιρικών κρίσεων

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη διαχείριση επικοινωνίας εταιρικών κρίσεων Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη διαχείριση επικοινωνίας εταιρικών κρίσεων Ονοματεπώνυμο: Αρετή Μαμφρέδα Σειρά: 12 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Άννα Κ. Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2015 Περιεχόμενα Σκοπός της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Console gaming :Στάσεις καταναλωτών και αναδυόμενες τάσεις στην ελληνική και παγκόσμια αγορά

Console gaming :Στάσεις καταναλωτών και αναδυόμενες τάσεις στην ελληνική και παγκόσμια αγορά Console gaming :Στάσεις καταναλωτών και αναδυόμενες τάσεις στην ελληνική και παγκόσμια αγορά Ονοματεπώνυμο:Aντώνης Ανδρονικάκης Σειρά: ΜSM 7 Επιβλέπων Καθηγητής: Κος Α.Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Console

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A εξάμηνο 2009-2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Χειμερινό Εξάμηνο 2009-2010 Ποιοτικές και Ποσοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑ 12 Συµπερασµατολογία για την επίδραση πολλών µεταβλητών σε µια ποσοτική (Πολλαπλή Παλινδρόµηση) [µέρος 2ο]

ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑ 12 Συµπερασµατολογία για την επίδραση πολλών µεταβλητών σε µια ποσοτική (Πολλαπλή Παλινδρόµηση) [µέρος 2ο] Ενότητα 2 ιαφάνειες Μαθήµατος: 2- Ενότητα 2 ιαφάνειες Μαθήµατος: 2-2 ΠΜΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2006-2007, 3ο εξάµηνο.6. είκτες µερικής συσχέτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Άσκηση 1 η Ένας παραγωγός σταφυλιών ισχυρίζεται ότι τα κιβώτια σταφυλιών που συσκευάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ...είναι να διερευνηθεί κατά πόσο γίνεται χρήση των Social Media στο πολιτικό μάρκετινγκ στην Ελλάδα και ποια είναι η σχέση της χρήσης αυτών των μέσων με την πολιτική συμπεριφορά... Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία αποτελεσμάτων Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα

Ερμηνεία αποτελεσμάτων Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα Ερμηνεία αποτελεσμάτων Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα Αρχείο δεδομένων school.sav Στον πίνακα Descriptives, μας δίνονται για την Επίδοση ως προς τις πέντε διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας, το

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π.

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 e-business Τεχνολογική σύγκλιση Click

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 Μεταβλητές...5 Πληθυσμός, δείγμα...7 Το ευρύτερο γραμμικό μοντέλο...8 Αναφορές στη βιβλιογραφία... 11 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 Περίληψη... 13 Εισαγωγή... 13 Με μια ματιά...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη μεθοδολογία της Εκπαιδευτικής Έρευνας

Εισαγωγή στη μεθοδολογία της Εκπαιδευτικής Έρευνας Εισαγωγή στη μεθοδολογία της Εκπαιδευτικής Έρευνας Νίκος Καλογερόπουλος 2014 Τι είναι έρευνα στην στατιστική Αρχική παρατήρηση: κάτι που πρέπει να διευκρινιστεί Κάθε χρόνο υπόσχομαι στον εαυτό μου ότι

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριθμικά Γραμμικά Μοντέλα Poisson Παλινδρόμηση Παράδειγμα στο SPSS

Λογαριθμικά Γραμμικά Μοντέλα Poisson Παλινδρόμηση Παράδειγμα στο SPSS Λογαριθμικά Γραμμικά Μοντέλα Poisson Παλινδρόμηση Παράδειγμα στο SPSS Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει θανάτους από καρδιακή ανεπάρκεια ανάμεσα σε άνδρες γιατρούς οι οποίοι έχουν κατηγοριοποιηθεί κατά ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Παραγοντική ανάλυση διακύµανσης. Παραγοντική

Κεφάλαιο 15. Παραγοντική ανάλυση διακύµανσης. Παραγοντική Κεφάλαιο 15 Παραγοντική ανάλυση διακύµανσης 1 Παραγοντική ανάλυση διακύµανσης Παραµετρικό στατιστικό κριτήριο για τη µελέτη των επιδράσεων περισσότερων από µια ανεξάρτητων µεταβλητών στην εξαρτηµένη καθώς

Διαβάστε περισσότερα

«Επιδράσεις των Στάσεων για την Τοποθέτηση Προϊόντος στη Συμπεριφορά των Ελλήνων Kαταναλωτών»

«Επιδράσεις των Στάσεων για την Τοποθέτηση Προϊόντος στη Συμπεριφορά των Ελλήνων Kαταναλωτών» «Επιδράσεις των Στάσεων για την Τοποθέτηση Προϊόντος στη Συμπεριφορά των Ελλήνων Kαταναλωτών» Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνα Τσούτσου Σειρά: 9 η Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γ. Ι. Σιώμκος Δεκέμβριος 2012 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ο. Minerals (select) ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ Human Apple Mango Orange Water-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ο. Minerals (select) ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ Human Apple Mango Orange Water- ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ο 11.1 Παράθυρο εισαγωγής εντολών (SYNTAX) 11.2 Script γλώσσα προγραµµατισµού στο SPSS 11.3 Λήψη και εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ (STUDENT S T).. 21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ (STUDENT S T).. 21 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ (STUDENT S T).. 21 (Basic Sampling Techniques and Questionnaire Analysis using

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης-Πολυχρόνης Κορφιάτης Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Ολίβια Κυριακίδου

Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης-Πολυχρόνης Κορφιάτης Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Ολίβια Κυριακίδου Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης-Πολυχρόνης Κορφιάτης Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2014 Στόχοι Έρευνας Ο βαθμός χρήσης των συστημάτων διαχείρισης της απόδοσης στα ξενοδοχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Στατιστική Επεξεργασία Δεδομένων με το SPSS for Windows

Εισαγωγή στη Στατιστική Επεξεργασία Δεδομένων με το SPSS for Windows Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Τομέας Ψυχολογίας Εισαγωγή στη Στατιστική Επεξεργασία Δεδομένων με το SPSS for Windows Επιμέλεια: Λέκτορας Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

Αν οι προϋποθέσεις αυτές δεν ισχύουν, τότε ανατρέχουµε σε µη παραµετρικό τεστ.

Αν οι προϋποθέσεις αυτές δεν ισχύουν, τότε ανατρέχουµε σε µη παραµετρικό τεστ. ΣΤ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΣΠΟΡΑΣ (ANALYSIS OF VARIANCE - ANOVA) ΣΤ 1. Ανάλυση ιασποράς κατά µία κατεύθυνση. Όπως έχουµε δει στη παράγραφο Β 2, όταν θέλουµε να ελέγξουµε, αν η µέση τιµή µιας ποσοτικής µεταβλητής διαφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Υπολογισµός του είκτη Συσχέτισης. Ο Υπολογισµός του είκτη Συσχέτισης

Κεφάλαιο 9. Υπολογισµός του είκτη Συσχέτισης. Ο Υπολογισµός του είκτη Συσχέτισης Κεφάλαιο Υπολογισµός του είκτη Συσχέτισης Ο Υπολογισµός του είκτη Συσχέτισης Οι δύο σηµαντικότεροι και πιο συχνά χρησιµοποιούµενοι δείκτες συσχέτισης είναι: είκτης Pearson r είκτης Spearman rho Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ Ονοματεπώνυμο: ΜΟΙΡΑΣΓΕΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: ΑΔΑΜ ΒΡΕΧΟΠΟΥΛΟΣ Δεκέμβριος 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ Α.Κ.Σ.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ Α.Κ.Σ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ Α.Κ.Σ. Μ-Ν ΝΤΥΚΕΝ Ορισμός Σκοπός της Α.Κ.Σ. Η Α.Κ.Σ. εντάσσεται στις μεθόδους διερευνητικής ανάλυσης (exploratory) συνθετικών φαινόμενων (Παραγοντικές μεθόδοι).

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Πολλαπλής Παλινδρόμησης

Μοντέλα Πολλαπλής Παλινδρόμησης Μοντέλα Πολλαπλής Παλινδρόμησης Πέτρος Ρούσσος Πρόγραμμα Ψυχολογίας, ΦΠΨ, ΕΚΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ορολογία Προβλεπτικές μεταβλητές ή παράγοντες (predictors) Μεταβλητή κριτήριο (criterion) Απλή και πολλαπλή παλινδρόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Εξετάσεις περιόδου στο μάθημα ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Εξετάσεις περιόδου στο μάθημα ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Εξετάσεις περιόδου στο μάθημα ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ Ονοματεπώνυμο: Όνομα Πατρός:... Σ ΑΜ:. Ημερομηνία: Παρακαλώ μη γράφετε στα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ (SPSS, EXCEL) ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» To Κέντρο Συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η : Ανάλυση ερευνητικών δεδομένων. Δημήτριος Σταμοβλάσης Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ενότητα 4 η : Ανάλυση ερευνητικών δεδομένων. Δημήτριος Σταμοβλάσης Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στην Ανάλυση Ερευνητικών Δεδομένων στις Κοινωνικές Επιστήμες Με χρήση των λογισμικών IBM/SPSS και LISREL Ενότητα 4 η : Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμα πριν τις διορθώσεις

Δείγμα πριν τις διορθώσεις Εισαγωγή Α ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1.1 Εισαγωγή 1.1.1 Περιγραφική Στατιστική (Descriptive Statistics) 1.1.2 Επαγωγική ή Αναλυτική Στατιστική (Inferential or Αnalytical Statistics)

Διαβάστε περισσότερα

11/ Social Media. Η διείσδυση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην Ελλάδα.

11/ Social Media. Η διείσδυση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην Ελλάδα. 11/2012 12-2016 Social Media 2016 Η διείσδυση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην Ελλάδα Ημερομηνία δημοσίευσης 17/3/2016 www.publicissue.gr Η Public Issue ιδρύθηκε το 2001. Εξειδικεύεται στην πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος

Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Συμπεριφορά Καταναλωτή στο Online Gambling: Αξιολόγηση Παρεχομένων Υπηρεσιών και Αναδυόμενες Τάσεις Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012 Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Τμηματοποίηση Χρηστών στα Social Media βάσει δημογραφικών& ψυχογραφικών κριτηρίων

Τμηματοποίηση Χρηστών στα Social Media βάσει δημογραφικών& ψυχογραφικών κριτηρίων Τμηματοποίηση Χρηστών στα Social Media βάσει δημογραφικών& ψυχογραφικών κριτηρίων Ονοματεπώνυμο: Ζωή- Χάρις Μπελενιώτη Σειρά:8η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας Τμηματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xv. Κεφάλαιο 1. Εισαγωγικές Έννοιες... 1

Πρόλογος... xv. Κεφάλαιο 1. Εισαγωγικές Έννοιες... 1 Πρόλογος... xv Κεφάλαιο 1. Εισαγωγικές Έννοιες... 1 1.1.Ιστορική Αναδρομή... 1 1.2.Βασικές Έννοιες... 5 1.3.Πλαίσιο ειγματοληψίας (Sampling Frame)... 9 1.4.Κατηγορίες Ιατρικών Μελετών.... 11 1.4.1.Πειραµατικές

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Κορρές Κωνσταντίνος

Δρ Κορρές Κωνσταντίνος Δρ Κορρές Κωνσταντίνος ΑΘΗΝΑ 2016 Διδάσκων: Δρ Κορρές Κωνσταντίνος Περιεχόµενο ενότητας Στατιστική ανάλυση µε τη βοήθεια του SPSS y Περιγραφική στατιστική ανάλυση y Έλεγχος αξιοπιστίας y Επαγωγική στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Α εξάμηνο 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ποιοτικές και Ποσοτικές μέθοδοι και προσεγγίσεις για την επιστημονική έρευνα users.sch.gr/abouras

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) Έλεγχος Υποθέσεων για τους Μέσους - Εξαρτημένα Δείγματα (Paired samples t-test) Το κριτήριο Paired samples t-test χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ και ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ και ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ και ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Εισήγηση 6Α: Ανάλυση Συσχέτισης Διδάσκων: Δαφέρμος Βασίλειος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμο: Αντωνοπούλου- Δεληγιώργη Ελισσάβετ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 H διαπλοκή θεωρίας, μεθόδων και δεδομένων. 2 Θεωρητικές έννοιες, μεταβλητές και μέτρηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 H διαπλοκή θεωρίας, μεθόδων και δεδομένων. 2 Θεωρητικές έννοιες, μεταβλητές και μέτρηση ΠPOΛOΓOΣ... 15 1 H διαπλοκή θεωρίας, μεθόδων και δεδομένων Eισαγωγή... 19 Αξιολογικές κρίσεις και αντικειμενικότητα... 20 Η ιδιαιτερότητα των κοινωνικών φαινομένων... 30 H σχέση θεωρίας και έρευνας...

Διαβάστε περισσότερα

Οι σχέσεις των παραγόντων που προσδιορίζουν την επιχειρηµατική επιλογή καριέρας. Η περίπτωση του Έλληνα επιχειρηµατία. ρ. Α. Σαχινίδης, Λ. ηµητρακοπούλου, Ε. Μεταλίδου, Μ. Χανιώτη 2 ΣκοπόςτηςΈρευνας Η

Διαβάστε περισσότερα