ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΕΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΕΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ"

Transcript

1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΕΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Η «Δπλακηθή Ειιάδα» είλαη κηα θίλεζε πνιηηψλ πνπ ζηνρεχεη ζηελ θαηάζεζε θαη ηελ πξνψζεζε ηδεψλ θαη πξνηάζεσλ γηα ην κέιινλ απηήο ηεο ρψξαο θαη ζηε δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ζχλζεζε ησλ πξννδεπηηθψλ ηδεψλ. Η θίλεζή καο είλαη έλαο ρψξνο ζπλεχξεζεο θαη επεμεξγαζηψλ πνιηηηθψλ πξνηάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ πξάμε. Εδψ ζπλαληηνχληαη νη ζθέςεηο αλζξψπσλ πνπ, άζρεηα απφ ηελ ηδηαίηεξε αθεηεξία ηνπο θαη ην πψο απηνπξνζδηνξίδεηαη ν θαζέλαο, πξνηάζζνπλ ην ζπκθέξνλ ηεο θνηλσλίαο θαη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε. Σηνρεχνπλ ζηελ ππνζηήξημε κηαο αληαγσληζηηθήο θαη πγηνχο νηθνλνκίαο θαη ελαληηψλνληαη ζηηο νκάδεο πίεζεο, ζηηο ζπληερλίεο θαη ζηνλ εθήκεξν πινπηηζκφ. Θεσξνχκε φηη νη άλζξσπνη πνπ κνηξαδφκαζηε θνηλέο ή πεξίπνπ θνηλέο απφςεηο γηα ηελ εμέιημε ηεο ρψξαο, φπσο θη αλ ηηο νλνκάζνπκε (κεηαξξχζκηζε, εθζπγρξνληζκφο, ζνζηαιδεκνθξαηία, θηιειεπζεξηζκφο, πξννδεπηηθφηεηα, ξεαιηζκφο), πξέπεη λα απνθηήζνπκε κηα θνηλή πιαηθφξκα επηθνηλσλίαο θαη δνθηκαζίαο ησλ ηδεψλ καο. Πξφζεζε ηεο «Δπλακηθήο Ειιάδαο» είλαη ε νξηζηηθή ξήμε κε ηηο αξλεηηθέο κεζφδνπο ηνπ παξειζφληνο. Δελ κεδελίδνπκε ηα πάληα, νχηε ζεσξνχκε φηη ε πξφνδνο ζα πξνθχςεη εμ αξρήο, απφ παξζελνγέλεζε. Όκσο ε ξήμε κε ην παξειζφλ πξέπεη λα είλαη ακεηάθιεηε. Σπλεπψο, ε «Δπλακηθή Ειιάδα», ρσξίο λα είλαη πνιηηηθφ θφκκα, επηδηψθεη ζπλεηδεηά ηε ζχλζεζε ησλ δηάζπαξησλ ζέζεσλ ησλ απφςεσλ πνπ θηλνχληαη ζε κεηαξξπζκηζηηθή - εθζπγρξνληζηηθή θαηεχζπλζε, ζηνρεχνληαο ζηελ επεμεξγαζία θαη πξνβνιή ξεαιηζηηθψλ πξαθηηθψλ θαη εθαξκφζηκσλ ζέζεσλ. Η ρψξα καο δηαζέηεη ηεξάζηην αλαμηνπνίεην απνζεκαηηθφ, φζνλ αθνξά ηφζν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο, φζν θαη ηηο πιηθέο ηεο δπλαηφηεηεο. Ταπηνρξφλσο φκσο, ρηίζακε κηα θνηλσλία, ζηε ινγηθή ηήο έθπησζεο απφ ην δεκφζην θαιφ θαη ηεο δηακεζνιάβεζεο πξνο ην ηδηαίηεξν θαη ην πξφζθαηξν. Απηή ε θνηλσλία βξίζθεηαη ζήκεξα ζε κηα δηαξθή θξίζε θαη δηαθηλδχλεπζε. Τν ειιεληθφ θξάηνο θαη ην πνιηηηθφ ζχζηεκα δελ θαηφξζσζαλ ηζηνξηθά λα ζηαζνχλ ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ θαη άθεζαλ ηελ ειιεληθή θνηλσλία εθηεζεηκέλε ζε θάζε είδνπο δεηλά, νηθνλνκηθά, πνιηηηθά θαη εζληθά. Άιισζηε, ε δνινθνλία ηνπ Καπνδίζηξηα απνηειεί ηελ πην δηαρξνληθή, επαλαιακβαλφκελε θαη ζπκβνιηθή πξάμε ηεο αδπλακίαο ζπγθξφηεζεο ελφο ζχγρξνλνπ θαη ιεηηνπξγηθνχ θξάηνπο πνπ λα ππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα φισλ.

2 Πηζηεχνπκε πσο ρξεηάδεηαη ε εδξαίσζε κηαο λέαο ζρέζεο, ελφο λένπ θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ. Η ζρέζε αλάκεζα ζην Δεκφζην Αγαζφ θαη ην Ιδησηηθφ Σπκθέξνλ πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξηζηεί. Τν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ ηζνξξνπία Υπνρξεψζεσλ θαη Δηθαησκάησλ, ηελ Απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηελ Αιιειεγγχε, ηε Δηθαηνζχλε, ηε Δηαθάλεηα θαη ηηο λέεο κνξθέο Λνγνδνζίαο. Οη παιαηέο ζρέζεηο νδήγεζαλ ζε κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ ζρεδφλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο, κεξηθά απφ ηα νπνία παξαζέηνπκε: H θπξηαξρία ηνπ θξαηηζκνχ, ζην φλνκα κάιηζηα ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, δεκηνχξγεζε κεγάιεο αληζφηεηεο σο πξνο ηνπο θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο, αιιά θαη πνιιά πξνλφκηα γηα κεξηθνχο. Απηέο νη αληζφηεηεο ππνλφκεπζαλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη πξνθαινχλ ζήκεξα ηελ ελδπλάκσζε ησλ άθξσλ. Η ιχζε βξίζθεηαη ζηε ξηδηθή αιιαγή ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ζθνπφ ηε ξήμε κε ηα θπξίαξρα ηδενινγήκαηα ηεο λενειιεληθήο θνηλσλίαο: ηνλ θξαηηζκφ θαη ηνλ ιατθηζκφ. Όιεο νη πιεπξέο ηεο θνηλσλίαο καο, νη πνιηηηθέο θαη νη θνηλσληθέο, νη εξγνδνηηθέο θαη νη ζπλδηθαιηζηηθέο, νη αηνκηθέο θαη νη ζπιινγηθέο, δηεθδηθνχζαλ ηελ εθπιήξσζε ησλ φπνησλ δηθαησκάησλ ηνπο θαη ηελ αλαίξεζε ησλ φπνησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο. Οηθνδνκήζακε, έηζη, έλα ζπλδηθαιηζηηθφ κνληέιν ην νπνίν πξνζέιαβε θαζαξά ζπληερληαθφ ραξαθηήξα, αιιά θαη έλα πνιηηηθφ ζχζηεκα βαζηζκέλν ζε ζπλδηθαιηζηηθέο πξαθηηθέο, αληηθαζηζηψληαο ηνλ εξγνδφηε κε ηελ ΕΕ, απφ ηελ νπνία κνλίκσο δηεθδηθνχζακε. Η ρψξα, φκσο, έρεη ζήκεξα φζν πνηέ ηελ αλάγθε ελφο ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο πνπ ζα πξνσζεί ηα ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη ζα θαηαλνεί πσο νη θνηλσλίεο ρηίδνληαη ζηε βάζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαηλέζεσλ θαη παξαρσξήζεσλ. Η επζχλε ηεο ζπγθξφηεζεο ελφο ζχγρξνλνπ παξαγσγηθνχ κνληέινπ νηθνλνκίαο, κηαο εμσζηξεθνχο θαη δπλακηθήο νηθνλνκίαο, είλαη επζχλε φισλ καο. Τν θνηλσληθφ καο θξάηνο ρηίζηεθε αζθψληαο επηδνκαηηθέο πνιηηηθέο, ζε ζπλδπαζκφ κε κηα ππνηππψδε αλάπηπμε ππεξεζηψλ. Καζψο ήηαλ αλαπνηειεζκαηηθφ θαη ζηνπο δχν ηνκείο, αλέπηπμε έλαλ εμηζνξξνπεηηθφ βεξκπαιηζκφ. Σην φλνκα ηεο δεκφζηαο πγείαο, δηακνξθψζακε ην πην «ηδησηηθνπνηεκέλν» ζχζηεκα πγείαο ζηελ Επξψπε. Οη δαπάλεο γηα ηελ «δεκφζηα θαη δσξεάλ» πγεία, είλαη θαηά 40% ηδησηηθέο. Σηηο ζπληάμεηο, ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε πινπνηνχληαλ κέζσ ηεο επηδφηεζεο νξηζκέλσλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ απφ «θνηλσληθνχο» πφξνπο/θφξνπο πνπ επηβάιινληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγέο, ή αθφκε κε ην λα ιακβάλνπλ θάπνηνη ζχληαμε ζηα 50 ή ζηα 55, ελψ θάπνηνη άιινη, νη νπνίνη εξγάδνληαη ζε πνιχ πην δχζθνιεο ζπλζήθεο, λα εμαληινχλ ηα ειηθηαθά φξηα. Αθφκε θαη εθεί πνπ ε ρψξα είρε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, ε ζηξεβιή αλάπηπμε ην εμαλέκηζε. Φαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ν αγξνηηθφο ηνκέαο, φπνπ κέζσ ησλ κε ζηνρεπκέλσλ επηδνηήζεσλ δηαιχζεθε ε πξαγκαηηθή παξαγσγή. Τν απνηέιεζκα είλαη ζήκεξα ε Ειιάδα λα βηψλεη αθφκα θαη δηαηξνθηθή αλαζθάιεηα, κε έλα ηεξάζηην εκπνξηθφ έιιεηκκα ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα.

3 Η ρψξα καο ζα είρε απνθχγεη πνιιέο απφ ηηο δπζκελείο θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηηο νπνίεο δνχκε ζήκεξα, αλ δηέζεηε έλα δηαθνξεηηθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα. Η άκβιπλζε ησλ αληζνηήησλ, ε πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη αιιειεγγχεο, ε ηζφξξνπε ελαξκφληζε θνηλσληθψλ αλαγθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ παξέκεηλαλ ζηε ζθηά ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πζηεξήζεσλ. Έηζη, ε ρψξα καο δελ πξνρψξεζε πνηέ ζε δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Κάπνηνη ζεσξνχλ πσο αξθεί λα ιάβνπκε κέηξα δεκνζηνλνκηθνχ ραξαθηήξα θαη λα κεηψζνπκε ηηο δεκφζηεο δαπάλεο, νπφηε ε αλάπηπμε ζα έξζεη απφ κφλε ηεο. Η αιήζεηα φκσο είλαη πσο ρξεηάδεηαη λα πεξάζνπκε ζε έλα άιιν κνληέιν θνηλσληθήο παξέκβαζεο. Σ έλα κνληέιν θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξνηεξαηφηεηά ηνπ ζα είλαη ην επίπεδν θαη ε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ε ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο. Σε αληαγσληζηηθά κνληέια πγείαο, φπνπ ηα λνζνθνκεία θαη νη θιηληθέο ζα βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπο, ρσξίο λα ζπαηαινχλ πνιχηηκνπο πφξνπο. Σε έλα επίζεο αληαγσληζηηθφ κνληέιν παηδείαο, φπνπ ζα ιεηηνπξγνχλ ζχγρξνλα ζρνιεία θαη παλεπηζηήκηα (θαη κε ηε δεκηνπξγία κε θεξδνζθνπηθψλ παλεπηζηήκησλ, γηαηί δηαθνξεηηθά ηα πεξηζψξηα αληαγσληζηηθφηεηαο ζα είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλα). Μηα παηδεία πνπ βνεζά ηνπο λένπο λα βξνπλ εξγαζία ζηε ρψξα καο θαη λα κε μεληηεχνληαη. Κνηλσληθή δηθαηνζχλε ππάξρεη εθεί φπνπ επηθξαηεί ε αμηνθξαηία, ε δηαθάλεηα θαη ν πγηήο αληαγσληζκφο. Εθεί φπνπ πξνσζνχληαη πνιηηηθέο επηβξάβεπζεο απηψλ πνπ πξνζπαζνχλ θαη εξγάδνληαη ζθιεξά θαη ζηνλ ηδησηηθφ θαη ζην δεκφζην ηνκέα. Εθεί πνπ επλννχληαη πνιηηηθέο ελίζρπζεο φζσλ πξνέξρνληαη απφ ρακειφηεξα θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα γηα λα εθπιεξψζνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο. Θέινπκε έλα κνληέιν δηθαηνζχλεο πνπ ζα απνλέκεηαη γξήγνξα, πνπ ζα ηεξεί ηηο αξρέο ηεο ηζνλνκίαο θαη ζα εμαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Έλα θνξνινγηθφ ζχζηεκα κε αλαπηπμηαθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Έλα ζχζηεκα πνπ αληηκεησπίδεη νπζηαζηηθά θαη ξηδηθά ηε θνξνδηαθπγή θαη κεηψλεη ηα βάξε γηα ηα ρακειφηεξα θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα. Αλ ηα έζνδα απφ ηελ άκεζε θνξνινγία, πνπ ζήκεξα δηακνξθψλνληαη ζην 7,7% ηνπ ΑΕΠ, έθηαλαλ ζην 11% πιεζηάδνληαο ηνλ κέζν φξν ηεο επξσδψλεο (12,5%), ηα νθέιε γηα ηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ζα ήηαλ κεγαιχηεξα απφ ηε κείσζε πνπ έγηλε κε ηηο νξηδφληηεο πεξηθνπέο ησλ κηζζψλ. Σχγρξνλε ξηδνζπαζηηθή πνιηηηθή πξφηαζε είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ιεηηνπξγηθνχ δεκφζηνπ ηνκέα βαζηζκέλνπ ζηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ θαη φρη ε αλαπαξαγσγή ελφο θξάηνπο πνπ ιεηηνπξγεί πξνο φθεινο ηνπ εαπηνχ ηνπ. Όζν δελ μεθαζαξίδνπκε ηα φξηα ζηα νπνία εθηείλνληαη ν δεκφζηνο θαη ν ηδησηηθφο ηνκέαο, ζα επλννχκε ηδηαίηεξα ζπκθέξνληα ζηηο «γθξίδεο πεξηνρέο» κεηαμχ ησλ δχν. Πξέπεη λα πάςεη ν δεκφζηνο

4 ηνκέαο λα ιεηηνπξγεί σο κεραληζκφο ππνζηήξημεο ησλ ηδησηηθψλ θαη ζπληερληαθψλ ζπκθεξφλησλ θαη ν ηδησηηθφο σο κεραληζκφο δηαθζνξάο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Ο δεκφζηνο ηνκέαο πνπ νξακαηηδφκαζηε ζα ιεηηνπξγεί κε δηαθάλεηα, ζα δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ αμηνθξαηία, ζα θηλείηαη ζηε βάζε ηεο κέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ θάζε δεκφζηνπ ππαιιήινπ. Ο ζχγρξνλνο δεκφζηνο ηνκέαο νθείιεη λα ιεηηνπξγεί σο δψλε πξνζηαζίαο φζσλ δελ κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ ηελ μέθξελε πνξεία ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ ηνπ ξίζθνπ, ελψ παξάιιεια ζα δηακνξθψλεη ην θαηάιιειν θιίκα ελζάξξπλζεο φισλ απηψλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ πνπ ζα εληζρχνπλ έλαλ εμσζηξεθή, απηνηξνθνδνηνχκελν ηδησηηθφ ηνκέα, ψζηε λα κεησζεί ε αλεξγία. Η αζηπλνκία νθείιεη επίζεο λα νξγαλσζεί κε πην απζηεξνχο θαη ιεηηνπξγηθνχο θαλφλεο θαη εηδηθά κε επαγγεικαηηζκφ, ψζηε λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθφηεξα ηελ εγθιεκαηηθφηεηα. Η θαζεκεξηλή θαη εηδηθά ε νηθνλνκηθή αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ δελ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκν αγαζφ ζε θαηξνχο θξίζεο είλαη πξναπαηηνχκελν γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ δεκηνπξγηθψλ δπλάκεσλ ηεο θνηλσλίαο. Σηεξίδνπκε θάζε πγηή θαη ειπηδνθφξα ηδησηηθή πξσηνβνπιία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Η απνδνρή ηεο ειεχζεξεο αγνξάο σο ππιψλα ησλ δεκνθξαηηθψλ θνηλσληψλ δελ έρεη ηίπνηα ην θνηλφ κε ην λενθηιειεπζεξηζκφ. Γηαηί παξάιιεια επηδηψθνπκε ηελ εμνκάιπλζε ησλ αληζνηήησλ πνπ δεκηνπξγεί ε ειεχζεξε αγνξά. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηνπ ξπζκηζηηθνχ ξφινπ ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, πξάγκα πνπ δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηνλ θξαηηζκφ. Τν Δεκφζην πξέπεη λα δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο επελδχζεσλ, λα ελζαξξχλεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη λα δηαζθαιίδεη ζηξαηεγηθνχ ηχπνπ θξαηηθέο επηινγέο. Φξεηαδφκαζηε έλα παξαγσγηθφ κνληέιν αλνηρηφ ζηελ θαηλνηνκία, ην νπνίν ζα ζηεξίδεηαη ζηελ έξεπλα θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ επξεκάησλ ηεο, εζηηάδνληαο ηηο πξνζπάζεηέο καο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο αηρκήο. Έλα παξαγσγηθφ κνληέιν πνπ ζα ζπάζεη ηηο κνλνπσιηαθέο δνκέο ζηελ παξαγσγή, ηελ αγνξά θαη ηε δηαλνκή, ψζηε λα πέζνπλ νη ηηκέο. Η εμσζηξέθεηα θαη ε ζηήξημε θζηλνπζψλ πεξηνρψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ζηηο επηινγέο ρξεκαηνδφηεζεο, είηε απηέο εθηεινχληαη κε εζληθνχο πφξνπο είηε κέζσ ηνπ ΕΣΠΑ. Η πνιπεπίπεδε θξίζε πνπ βηψλνπκε ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη πιήμεη βαζχηαηα θαη ην ζχζηεκα ησλ πνιηηηζκηθψλ αμηψλ ζηε ρψξα. Αλάρσκα ζ' απηή ηελ νδπλεξή εμέιημε κπνξεί λα απνηειέζεη ε ζηήξημε ηεο ζχγρξνλεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο θαη ε δηαζχλδεζή ηεο κε ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά καο. Σ απηφ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεηηθά θαη έλα ζχζηεκα νηθνλνκηθψλ - θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ, πνπ ζ αληηθαηαζηήζεη ηηο άκεζεο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο, νη νπνίεο πνιιέο θνξέο δηαλέκνληαη κε δηαβιεηά θξηηήξηα.

5 Η πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε επεμεξγαζία κηαο ζηξαηεγηθήο βηψζηκεο αλάπηπμεο απνηεινχλ δίρσο άιιν δσηηθήο ζεκαζίαο πνιηηηθή πξσηνβνπιία, πνπ δελ έρεη πνηέ ελεξγνπνηεζεί. Η πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο δελ απνηειεί απιψο κηα πξάμε επζχλεο απέλαληη ζηηο επφκελεο γεληέο, αιιά θαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν αμηνπνίεζεο ησλ ζπγθξηηηθψλ καο πιενλεθηεκάησλ ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Μελ μερλάκε πσο ε «βαξηά βηνκεραλία» καο, ν ηνπξηζκφο, έρεη σο «πξψηε χιε» ην θπζηθφ θάιινο ηνπ ηφπνπ καο. Δελ ζπληζηά ινηπφλ κφλν πξάμε εζηθήο επζχλεο ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη πξάμε νηθνλνκηθνχ νξζνινγηζκνχ. Κιείλνληαο κε ηα επηκέξνπο δεηήκαηα, επηζπκνχκε λα ηνλίζνπκε ηελ αλάγθε λα ρσξηζηεί επηηέινπο ε νξζφδνμε εθθιεζία απφ ην θξάηνο. Ο πιήξεο ρσξηζκφο ζε φια ηα επίπεδα φρη κφλν είλαη απαξαίηεην βήκα γηα κηα επξσπατθή ρψξα ηνπ 21 νπ αηψλα, αιιά ζα σθειήζεη πνιιαπιά θαη ηηο δχν πιεπξέο. Είλαη πιένλ εκθαλέο πσο αλ ην πνιηηηθφ ζχζηεκα ζπλερίζεη λα κελ αιιάδεη θαη λα κελ αλαλεψλεηαη, αλ ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί κε αδηαθαλείο δηαδηθαζίεο απηναλαπαξάγνληαο ηηο παζνγέλεηεο ηνπ, ζα ππάξμεη πξφβιεκα δεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζεζκψλ ζηε ρψξα. Είλαη αλαγθαίν λα ζηεξηρηεί ε πνιηηηθή αληηπαξάζεζε ζηελ ηεθκεξίσζε θαη ην ζπγθεθξηκέλν πνιηηηθφ ιφγν, φπσο επίζεο θαη λα δεκηνπξγεζνχλ νπζηαζηηθνί θαη φρη κφλν λνκηθίζηηθνη κεραληζκνί ινγνδνζίαο. Επηβάιιεηαη ηα θφκκαηα λα γίλνπλ αλνηρηά ζηα κελχκαηα ηεο θνηλσλίαο, κέζσ ηεο δηαθάλεηαο ζηα νηθνλνκηθά ηνπο θαη ηνπ ηαθηηθνχ απνινγηζκνχ ησλ εγεζηψλ ζηα κέιε θαη ηνπο θίινπο. Φξεηάδεηαη έλαο πην δεκνθξαηηθφο εθινγηθφο λφκνο, ν νπνίνο φκσο ζα ιακβάλεη ππφςε ηνπ θαη ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο θπβεξλεηηθψλ πιεηνςεθηψλ, θάλνληαο απαγνξεπηηθή θαη πεξηηηή ηε ρξήζε ηνπ «καχξνπ πνιηηηθνχ ρξήκαηνο». Τα ζεκεξηλά θφκκαηα ηείλνπλ λα καξαζνχλ, θαζψο δελ αλαλεψλνληαη κε ηδέεο θαη πξφζσπα απφ ηελ ίδηα ηε δεκηνπξγηθή θνηλσλία. Σίγνπξα φια ηα παξαπάλσ δελ πξφθεηηαη λα αιιάμνπλ απφ ηε κηα κέξα ζηελ άιιε, κε δεδνκέλεο κάιηζηα θαη ηηο κεγάιεο αιιαγέο πνπ πξέπεη λα επέιζνπλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. Όκσο, ε πξνζπάζεηα αλφξζσζεο ηεο ρψξαο, ε αιιαγή ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ παξαγσγηθνχ κνληέινπ πξέπεη λα ζπλερηζηνχλ, παξά ηηο αληηδξάζεηο φισλ φζσλ δελ ζέινπλ ηελ αιιαγή ησλ θαλφλσλ. Γηα λα θηηάμνπκε κηα ζχγρξνλε ρψξα ρξεηάδνληαη ζπγθξνχζεηο κε θαηεζηεκέλα ζπκθέξνληα θαη ινγηθέο, αιιά θαη έλα φξακα θαη ζρέδην γηα ην θξάηνο θαη ηελ θνηλσλία πνπ ζέινπκε. Δελ αξθεί λα είκαζηε απιά ζπγθξνπζηαθνί θαη αληίζεηνη κε ην παξειζφλ, ρσξίο λα πξνζδηνξίδνπκε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αμίεο απηνχ πνπ ζέινπκε λα νηθνδνκήζνπκε.

6 Είλαη επνκέλσο απαξαίηεην λα ελεξγνπνηεζνχλ άκεζα νη πγηείο θαη δξαζηήξηεο δπλάκεηο φιεο ηεο θνηλσλίαο. Η ρψξα καο δελ ρξεηάδεηαη λα πεξηκέλεη ζαχκαηα. Οη πγηείο θαη δξαζηήξηεο πνιηηηθέο δπλάκεηο, θηλήζεηο θαη θφκκαηα πνπ επηδηψθνπλ ηελ αλαδηάξζξσζε νθείινπλ λα αθήζνπλ θαηά κέξνο ηηο άγνλεο αληηπαξαζέζεηο θαη λα ζπκθσλήζνπλ ζ έλα ζρέδην γηα ηελ αλφξζσζε ηεο ρψξαο. Όινη καο, νθείινπκε πιένλ λα αληαπνθξηζνχκε ζ απηή ηελ πξφθιεζε θαη λα βάινπκε ηηο βάζεηο γηα κηα Αληαγσληζηηθή θαη Επεκεξνχζα Οηθνλνκία ζε κηα ζχγρξνλε Επξσπατθή θαη Δεκνθξαηηθή Κνηλσλία. Σηελ θαηεχζπλζε απηή, θηινδνμεί λα θηλεζεί ε «Δπλακηθή Ειιάδα». Με ην πξίζκα απηφ, φζεο θαη φζνη ππνγξάθνπκε ηελ παξνχζα Δηαθήξπμε δειψλνπκε ηε γεληθή πνιηηηθή καο ζπκθσλία κε ηηο κείδνλεο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ θίλεζε πνιηηψλ. Οη πεξηζζφηεξνη θαη νη πεξηζζφηεξεο είκαζηε αλεμάξηεηνη, φζνη θαη φζεο, φκσο, κεηέρνπκε ζε θφκκαηα ή άιιεο ελψζεηο πνιηηψλ δηαηεξνχκε ηηο ηδηαίηεξεο ζέζεηο θαη απφςεηο καο. Θεσξνχκε φηη ε δηαηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ απνηειεί ζηνηρείν ηζρχνο ηεο «Δπλακηθήο Ειιάδαο», πνπ ζα ηελ βνεζήζεη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ζχλζεζεο ζπγγελψλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ. Αγγειόπνπινο Σόιεο, Γηθεγόξνο Βαζηιόπνπινο Πεξηθιήο, Γεκνζηνγξάθνο Βεληαλάθε Μαίξε, Ιαηξόο Γεσξγνπνύινπ Διέλε, θελνζέηηο Γηαλλαθόπνπινο Αλδξέαο, Φνηηεηήο, Πάηξα Γξαβάλεο Αρηιιέαο, Καζεγεηήο Ιαηξηθήο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο Γεκεηξόπνπινο Απνζηόιεο, ΑΓΙΠ Διεπζεξηάδεο Δπξπβηάδεο, Φπζηθόο Καθαβειάθεο Κπξηάθνο, Οξζνπαηδηθόο Υεηξνπξγόο Καινγεξόπνπινο ηάζεο, Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο Δπηηξνπάθεο Μάλνο, Πηπρηνύρνο ΑΟΔΔ, Μνπζηθόο (ηζειηζηαο) Καινγήξνπ Οξέζηεο, Φπζηθόο, Καζεγεηήο ΑΠΘ Καξξά Αλαζηαζία, Καζεγήηξηα Δθαξκνγώλ ΣΔΙ, Άξηα Καηζέινο σηήξεο, Γηαθεκηζηήο Καηώλεο Παύινο, Αλαπι. Καζεγεηήο Ιαηξηθήο Κξήηεο Κισλάξε Αξηάδλε, Φνηηήηξηα, Λνλδίλν Κνηιάθνπ Φαλή, Πηπρηνύρνο Οηθνλνκηθνύ Ννκηθήο Αζήλαο Κνινκβνηζάθε Κάιιηα, Φπζηθόο Κνληάθεο Γηώξγνο, Αλαπι. Καζεγεηήο Ιαηξηθήο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο Κνληάθεο Λεπηέξεο, Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο ΔΜΠ Κνληάθεο Μηράιεο, Φνηηεηήο Ιαηξηθήο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο Κνξλάξνπ Δηξήλε, Πηπρηνύρνο Ννζειεπηηθήο ΣΔΙ Κνπκεληάθνο Δπάγγεινο, Ιδησηηθόο Τπάιιεινο Κνππέγθνο Πέηξνο, Ννκηθόο, κέινο ηεο γξακκαηείαο ηνπ Δπξσπατθνύ νζηαιηζηηθνύ Κόκκαηνο Κνύηξαο Μηράιεο, Ιαηξόο-Νεπξνιόγνο Κνπηζνκύηεο Γηάλλεο, θελνζέηεο/παξαγσγόο

7 Κπξηαθνπνύινπ-Γειήσξγα Μαξία-Μαξίλα, Μεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα Λαιηα Βάγηα, Δπηρεηξεκαηίαο Μαζηξνγησξγάθεο Γεκήηξηνο, Φνηηεηήο Ιαηξηθήο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο Μεηαμάο Σάθεο, Καζεγεηήο Δπηζηήκεο Τπνινγηζηώλ θαη ηδξπηήο ηνπ Media Arts & Sciences Program, Wellesley College Μεηξηηζάθεο Βαιέξην Πάξηο, ΙΣ Μάλαηδεξ, Πάθνο Μηράιε Έιελα, Ιδησηηθή Τπάιιεινο Μόζηαινο Ηιίαο, Καζεγεηήο Πνιηηηθήο ηεο Τγείαο, LSE Μπαιαζόπνπινο Αζαλάζηνο, Φνηηεηήο, Αζήλα Μπνύξαο Νίθαλδξνο, Οκόηηκνο Καζεγεηήο Φπρηαηξηθήο, University of London Νηθνιάνπ Υξήζηνο, Καζεγεηήο Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Τπνινγηζηώλ, Παλεπηζηήκην Κξήηεο Παλαθνύιηαο ηέθαλνο, Φπζηθόο, Τπνςήθηνο Γηδάθησξ, Ισάλληλα Παπαδόπνπινο Θαλάζεο, ηέιερνο Δπηρεηξήζεσλ Παπαδνπνύινπ Λίλα Δπ. Καζεγήηξηα πληαγκαηηθνύ Γηθαίνπ, Ννκηθή ΑΠΘ Παπαζηαύξνπ Αίαο-Θεόδσξνο, Ιαηξόο-Υεηξνπξγόο Παπαρξήζηνπ Άξεο, Γεσπόλνο Πνιίηε Γήκεηξα, Αθαδεκατθόο, Δδηκβνύξγν/Ηλσκέλν Βαζίιεην Πνληηθάθε Αξηεκηο, Δηδηθεπόκελε γηαηξόο, Βεληδέιεην Ννζνθνκείν Ηξαθιείνπ Ρεληνύκεο Μειέηεο, Σξαπεδηθόο ηακαηηάδεο Γηώξγνο, Φνηηεηήο Ιαηξηθήο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο Σαθηηθάθεο Αξηζηνηέιεο, Οδνληίαηξνο Σδαγθαξάθεο ηξάηνο, Δηδηθεπόκελνο Ιαηξόο, ΠΑΓΝΗ Σδαλνδαζθαιάθε Ρνύια, Οδνληίαηξνο Σξηθνπλάθε Βαιεληίλα, Μεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα Σζαξαπαηζάλεο Γεκήηξεο, Γηθεγόξνο Σζαηζάλεο Υξήζηνο, Αλαπι. Καζεγεηήο, Ιαηξηθό Σκήκα, Παλεπηζηήκην Κξήηεο Φξαγθάθε Καηεξίλα, Γηθεγόξνο-πγγξαθέαο Φύζζαο Γεκήηξεο, πγγξαθέαο Υαηδήο Γεκήηξηνο, Φνηηεηήο Ιαηξηθήο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο Υαηδεζηξαηή Γήκεηξα, Έκπνξνο Υσξηαλόπνπινο Γεκήηξεο, Φσηνγξάθνο

Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α Κεθάιαην 1 Ζ Διιάδα αιιάδεη. Σν εζληθό ζρέδην αλαζπγθξόηεζεο γηα ηελ Διιάδα ηεο δεκηνπξγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 2 - Λεπηέξεο Απγελάθεο. Ηλεκηρονική Προέκδοζη. e-book. Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ. θαη ν Θεόο θνβάηαη ην Διιεληθό Κξάηνο

Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 2 - Λεπηέξεο Απγελάθεο. Ηλεκηρονική Προέκδοζη. e-book. Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ. θαη ν Θεόο θνβάηαη ην Διιεληθό Κξάηνο Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 2 - Ηλεκηρονική Προέκδοζη e-book Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ θαη ν Θεόο θνβάηαη ην Διιεληθό Κξάηνο Ζξάθιεην 2010 Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 3 - Βηνγξαθηθό εκείσκα Ο γελλήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

Χ Ρ Ο Ν Ι Α Α Π Ο Λ Ο Γ Η Μ Ο Δ Ν Δ Ρ Γ Δ Η Χ Ν Γ Ρ Α Σ Ζ Ρ Η Ο Σ Ζ Σ Χ Ν 2014 ΔΣΖΗΑ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ

Χ Ρ Ο Ν Ι Α Α Π Ο Λ Ο Γ Η Μ Ο Δ Ν Δ Ρ Γ Δ Η Χ Ν Γ Ρ Α Σ Ζ Ρ Η Ο Σ Ζ Σ Χ Ν 2014 ΔΣΖΗΑ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Α Π Ο Λ Ο Γ Η Μ Ο Δ Ν Δ Ρ Γ Δ Η Χ Ν Γ Ρ Α Σ Ζ Ρ Η Ο Σ Ζ Σ Χ Ν 2014 ΔΣΖΗΑ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, 22 ΗΟΤΝΗΟΤ 2015 Διοικητικό υμβούλιο πλδέζκνπ Βηνκεραληώλ Βνξείνπ Διιάδνο 2013-2015

Διαβάστε περισσότερα

Βξπσλίδεο Μάξηνο θαη Γνπιηάκνο Κώζηαο Δπξσπατθφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ

Βξπσλίδεο Μάξηνο θαη Γνπιηάκνο Κώζηαο Δπξσπατθφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Κνηλσληθή πνιηηηθή ζηε ΝΑ Δπξώπε:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΗΟΑ ΘΔΗΚΔΛΩΛ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ

ΠΔΗΟΑ ΘΔΗΚΔΛΩΛ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΠΔΗΟΑ ΘΔΗΚΔΛΩΛ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ 2/2013 Γεκέμβριος 2013 ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΗ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ Η οικονομική κπίζη και η ππψκληζη ηηρ αναβάθμιζηρ Αλδξέαο Θενθάλνπο Θπξηάθνο Αλησλίνπ Πηέθαλε Σξίζηνπ 2/2013

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος. Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια

Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος. Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος Εθνική Σηραηηγική για ηην Ανώηαηη Εκπαίδευζη Το Δημόζιο Πανεπιζηήμιο Το Δημόζιο Τεχνολογικό Ίδρυμα Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια 65 ε χλνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΟΥΖ»

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΟΥΖ» ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΟΥΖ» ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ: ΑΓΡΟΣΗΚΟΗ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΗ ΑΡΓΟΛΗΓΑ 2010-2011 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 10 ΥΡΟΝΗΑ»

«Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 10 ΥΡΟΝΗΑ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 10 ΥΡΟΝΗΑ» ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ : ΒΤΘΟΤΛΚΑ ΔΛΔΝΖ ΠΤΡΓΟ 26/04/09 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Ζ ΜΔΣΑΒΑΖ ΠΡΟ ΜΗΑ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΤΝΘΖΚΖ ΜΑΑΣΡΗΥΣ.. 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας- Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες

Διαβάστε περισσότερα

Η δήλωση του Παρισιοφ

Η δήλωση του Παρισιοφ Η δήλωση του Παρισιού Έλαο ηξφπνο εμφδνπ απφ ηελ θξίζε ζηελ Δπξψπε Γψδεθα πξνηάζεηο ησλ Πξαζίλσλ γηα κηα θνηλσληθά δίθαηε θαη πεξηβαιινληηθά βηψζηκε ιχζε ζηελ θξίζε Δηζαγσγή: ε απνηπρία ησλ ζπκβαηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα Σα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα. Μειέηε πεξίπησζεο: ΓΠ Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ Δπηβιέπσλ: Λνπδνβίθνο Βαζελρόβελ πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Προβολή ηων Έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «Home Exchange: Μία θαηλνηόκα, ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνύ» Κνθθίλεο Μηραήι Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

(1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια Π. Σζαιδάξε 75-77 Πεξηζηέξη Σει: 2105711242 www.paxat.gr

(1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια Π. Σζαιδάξε 75-77 Πεξηζηέξη Σει: 2105711242 www.paxat.gr ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΦΟΝΛΡΗΠΡΖΟΗΑ ΞΑΣΑΡΝΟΗΓΖ (1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (2) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (3) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (4) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια

Διαβάστε περισσότερα

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Σα νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα (ΔΑΔΠ), ν λένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Άπηρ αποςνάκηρ, Γξ Αξρηηέθησλ Πνιενδφκνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ΤΜΦΠΠΑ sapounakis@gmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ Τα ζρεηηθά πςειά κεηαπνιεκηθά πνζνζηά

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΨΗΥΙΑΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (DIGITAL AGENDA) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πξαθηηθά 3 νπ Δηήζηνπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ

Πξαθηηθά 3 νπ Δηήζηνπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Πξαθηηθά 3 νπ Δηήζηνπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ «Ζ Πξόιεςε ηεο Τγείαο κέζσ ησλ Γήκσλ» 20 & 21 Απξηιίνπ 2007 Πνιηηηζηηθό & πλεδξηαθό Κέληξν Γαΐο, Μαξνύζη ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Πξόεδξνο Α/Α Όλνκα Δπώλπκν Σίηινο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π.Μ..: «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ»

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π.Μ..: «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π.Μ..: «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ηεο Παξαζθεπήο Μεηζάθε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΚΙΝΟΤΜΔΝΟΙ ΠΛΗΘΤΜΟΙ ΚΑΙ ΥΔΙΡΑΦΔΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΗ ΚΡΙΗ

ΜΔΣΑΚΙΝΟΤΜΔΝΟΙ ΠΛΗΘΤΜΟΙ ΚΑΙ ΥΔΙΡΑΦΔΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΗ ΚΡΙΗ ΜΔΣΑΚΙΝΟΤΜΔΝΟΙ ΠΛΗΘΤΜΟΙ ΚΑΙ ΥΔΙΡΑΦΔΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΗ ΚΡΙΗ Βαζιλική Μακρσγιάννη Τπνςήθηα Γηδάθηνξαο, Σνκέαο Πνιενδνκίαο, Υσξνηαμίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, Πνιπηερληθή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ (Π.Ε.Τ.Π) ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σεο Αξηεκάθε Αιεμίαο (ΑΜ:132) Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Επιβλέπουςα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Οκηιία θ. Νηθόιανπ Ναλόπνπινπ Δηεπζύλνληνο Σπκβνύινπ ηνπ Οκίινπ Eurobank EFG. Δηαγωληζκόο Εθαξκνζκέλεο Έξεπλαο & Καηλνηνκίαο Τειεηή Λήμεο (βξάβεπζε)

Οκηιία θ. Νηθόιανπ Ναλόπνπινπ Δηεπζύλνληνο Σπκβνύινπ ηνπ Οκίινπ Eurobank EFG. Δηαγωληζκόο Εθαξκνζκέλεο Έξεπλαο & Καηλνηνκίαο Τειεηή Λήμεο (βξάβεπζε) Οκηιία θ. Νηθόιανπ Ναλόπνπινπ Δηεπζύλνληνο Σπκβνύινπ ηνπ Οκίινπ Eurobank EFG Δηαγωληζκόο Εθαξκνζκέλεο Έξεπλαο & Καηλνηνκίαο Τειεηή Λήμεο (βξάβεπζε) 5 Ινπιίνπ 2011 Kέληξν Πνιηηηζκνύ "Ειιεληθόο Κόζκνο" Ίδξπκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

χλνςε: Σνπηθή Απηνδηνίθεζε: Οηθνλνκη θή θαηάζηαζε, εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ, επηπηψζεηο ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ Γήκσλ θαη ζηα δεκφζηα αγαζά

χλνςε: Σνπηθή Απηνδηνίθεζε: Οηθνλνκη θή θαηάζηαζε, εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ, επηπηψζεηο ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ Γήκσλ θαη ζηα δεκφζηα αγαζά Σνπηηθή Απηνδηηνίίθεζε: Οηηθνλνκηηθή θαηάζηαζε,, εθρώξεζε αξκνδηηνηήησλ,, επηηπηώζεηηο ζην αλζξώπηηλν δπλακηηθό ησλ Γήκσλ θαηη ζηα δεκόζηηα αγαζά Κύριια σημείία - σσνοπτιικά σσμπεράσματα Αθήνα,, Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα