ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΕΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΕΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ"

Transcript

1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΕΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Η «Δπλακηθή Ειιάδα» είλαη κηα θίλεζε πνιηηψλ πνπ ζηνρεχεη ζηελ θαηάζεζε θαη ηελ πξνψζεζε ηδεψλ θαη πξνηάζεσλ γηα ην κέιινλ απηήο ηεο ρψξαο θαη ζηε δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ζχλζεζε ησλ πξννδεπηηθψλ ηδεψλ. Η θίλεζή καο είλαη έλαο ρψξνο ζπλεχξεζεο θαη επεμεξγαζηψλ πνιηηηθψλ πξνηάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ πξάμε. Εδψ ζπλαληηνχληαη νη ζθέςεηο αλζξψπσλ πνπ, άζρεηα απφ ηελ ηδηαίηεξε αθεηεξία ηνπο θαη ην πψο απηνπξνζδηνξίδεηαη ν θαζέλαο, πξνηάζζνπλ ην ζπκθέξνλ ηεο θνηλσλίαο θαη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε. Σηνρεχνπλ ζηελ ππνζηήξημε κηαο αληαγσληζηηθήο θαη πγηνχο νηθνλνκίαο θαη ελαληηψλνληαη ζηηο νκάδεο πίεζεο, ζηηο ζπληερλίεο θαη ζηνλ εθήκεξν πινπηηζκφ. Θεσξνχκε φηη νη άλζξσπνη πνπ κνηξαδφκαζηε θνηλέο ή πεξίπνπ θνηλέο απφςεηο γηα ηελ εμέιημε ηεο ρψξαο, φπσο θη αλ ηηο νλνκάζνπκε (κεηαξξχζκηζε, εθζπγρξνληζκφο, ζνζηαιδεκνθξαηία, θηιειεπζεξηζκφο, πξννδεπηηθφηεηα, ξεαιηζκφο), πξέπεη λα απνθηήζνπκε κηα θνηλή πιαηθφξκα επηθνηλσλίαο θαη δνθηκαζίαο ησλ ηδεψλ καο. Πξφζεζε ηεο «Δπλακηθήο Ειιάδαο» είλαη ε νξηζηηθή ξήμε κε ηηο αξλεηηθέο κεζφδνπο ηνπ παξειζφληνο. Δελ κεδελίδνπκε ηα πάληα, νχηε ζεσξνχκε φηη ε πξφνδνο ζα πξνθχςεη εμ αξρήο, απφ παξζελνγέλεζε. Όκσο ε ξήμε κε ην παξειζφλ πξέπεη λα είλαη ακεηάθιεηε. Σπλεπψο, ε «Δπλακηθή Ειιάδα», ρσξίο λα είλαη πνιηηηθφ θφκκα, επηδηψθεη ζπλεηδεηά ηε ζχλζεζε ησλ δηάζπαξησλ ζέζεσλ ησλ απφςεσλ πνπ θηλνχληαη ζε κεηαξξπζκηζηηθή - εθζπγρξνληζηηθή θαηεχζπλζε, ζηνρεχνληαο ζηελ επεμεξγαζία θαη πξνβνιή ξεαιηζηηθψλ πξαθηηθψλ θαη εθαξκφζηκσλ ζέζεσλ. Η ρψξα καο δηαζέηεη ηεξάζηην αλαμηνπνίεην απνζεκαηηθφ, φζνλ αθνξά ηφζν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο, φζν θαη ηηο πιηθέο ηεο δπλαηφηεηεο. Ταπηνρξφλσο φκσο, ρηίζακε κηα θνηλσλία, ζηε ινγηθή ηήο έθπησζεο απφ ην δεκφζην θαιφ θαη ηεο δηακεζνιάβεζεο πξνο ην ηδηαίηεξν θαη ην πξφζθαηξν. Απηή ε θνηλσλία βξίζθεηαη ζήκεξα ζε κηα δηαξθή θξίζε θαη δηαθηλδχλεπζε. Τν ειιεληθφ θξάηνο θαη ην πνιηηηθφ ζχζηεκα δελ θαηφξζσζαλ ηζηνξηθά λα ζηαζνχλ ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ θαη άθεζαλ ηελ ειιεληθή θνηλσλία εθηεζεηκέλε ζε θάζε είδνπο δεηλά, νηθνλνκηθά, πνιηηηθά θαη εζληθά. Άιισζηε, ε δνινθνλία ηνπ Καπνδίζηξηα απνηειεί ηελ πην δηαρξνληθή, επαλαιακβαλφκελε θαη ζπκβνιηθή πξάμε ηεο αδπλακίαο ζπγθξφηεζεο ελφο ζχγρξνλνπ θαη ιεηηνπξγηθνχ θξάηνπο πνπ λα ππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα φισλ.

2 Πηζηεχνπκε πσο ρξεηάδεηαη ε εδξαίσζε κηαο λέαο ζρέζεο, ελφο λένπ θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ. Η ζρέζε αλάκεζα ζην Δεκφζην Αγαζφ θαη ην Ιδησηηθφ Σπκθέξνλ πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξηζηεί. Τν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ ηζνξξνπία Υπνρξεψζεσλ θαη Δηθαησκάησλ, ηελ Απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηελ Αιιειεγγχε, ηε Δηθαηνζχλε, ηε Δηαθάλεηα θαη ηηο λέεο κνξθέο Λνγνδνζίαο. Οη παιαηέο ζρέζεηο νδήγεζαλ ζε κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ ζρεδφλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο, κεξηθά απφ ηα νπνία παξαζέηνπκε: H θπξηαξρία ηνπ θξαηηζκνχ, ζην φλνκα κάιηζηα ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, δεκηνχξγεζε κεγάιεο αληζφηεηεο σο πξνο ηνπο θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο, αιιά θαη πνιιά πξνλφκηα γηα κεξηθνχο. Απηέο νη αληζφηεηεο ππνλφκεπζαλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη πξνθαινχλ ζήκεξα ηελ ελδπλάκσζε ησλ άθξσλ. Η ιχζε βξίζθεηαη ζηε ξηδηθή αιιαγή ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ζθνπφ ηε ξήμε κε ηα θπξίαξρα ηδενινγήκαηα ηεο λενειιεληθήο θνηλσλίαο: ηνλ θξαηηζκφ θαη ηνλ ιατθηζκφ. Όιεο νη πιεπξέο ηεο θνηλσλίαο καο, νη πνιηηηθέο θαη νη θνηλσληθέο, νη εξγνδνηηθέο θαη νη ζπλδηθαιηζηηθέο, νη αηνκηθέο θαη νη ζπιινγηθέο, δηεθδηθνχζαλ ηελ εθπιήξσζε ησλ φπνησλ δηθαησκάησλ ηνπο θαη ηελ αλαίξεζε ησλ φπνησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο. Οηθνδνκήζακε, έηζη, έλα ζπλδηθαιηζηηθφ κνληέιν ην νπνίν πξνζέιαβε θαζαξά ζπληερληαθφ ραξαθηήξα, αιιά θαη έλα πνιηηηθφ ζχζηεκα βαζηζκέλν ζε ζπλδηθαιηζηηθέο πξαθηηθέο, αληηθαζηζηψληαο ηνλ εξγνδφηε κε ηελ ΕΕ, απφ ηελ νπνία κνλίκσο δηεθδηθνχζακε. Η ρψξα, φκσο, έρεη ζήκεξα φζν πνηέ ηελ αλάγθε ελφο ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο πνπ ζα πξνσζεί ηα ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη ζα θαηαλνεί πσο νη θνηλσλίεο ρηίδνληαη ζηε βάζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαηλέζεσλ θαη παξαρσξήζεσλ. Η επζχλε ηεο ζπγθξφηεζεο ελφο ζχγρξνλνπ παξαγσγηθνχ κνληέινπ νηθνλνκίαο, κηαο εμσζηξεθνχο θαη δπλακηθήο νηθνλνκίαο, είλαη επζχλε φισλ καο. Τν θνηλσληθφ καο θξάηνο ρηίζηεθε αζθψληαο επηδνκαηηθέο πνιηηηθέο, ζε ζπλδπαζκφ κε κηα ππνηππψδε αλάπηπμε ππεξεζηψλ. Καζψο ήηαλ αλαπνηειεζκαηηθφ θαη ζηνπο δχν ηνκείο, αλέπηπμε έλαλ εμηζνξξνπεηηθφ βεξκπαιηζκφ. Σην φλνκα ηεο δεκφζηαο πγείαο, δηακνξθψζακε ην πην «ηδησηηθνπνηεκέλν» ζχζηεκα πγείαο ζηελ Επξψπε. Οη δαπάλεο γηα ηελ «δεκφζηα θαη δσξεάλ» πγεία, είλαη θαηά 40% ηδησηηθέο. Σηηο ζπληάμεηο, ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε πινπνηνχληαλ κέζσ ηεο επηδφηεζεο νξηζκέλσλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ απφ «θνηλσληθνχο» πφξνπο/θφξνπο πνπ επηβάιινληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγέο, ή αθφκε κε ην λα ιακβάλνπλ θάπνηνη ζχληαμε ζηα 50 ή ζηα 55, ελψ θάπνηνη άιινη, νη νπνίνη εξγάδνληαη ζε πνιχ πην δχζθνιεο ζπλζήθεο, λα εμαληινχλ ηα ειηθηαθά φξηα. Αθφκε θαη εθεί πνπ ε ρψξα είρε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, ε ζηξεβιή αλάπηπμε ην εμαλέκηζε. Φαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ν αγξνηηθφο ηνκέαο, φπνπ κέζσ ησλ κε ζηνρεπκέλσλ επηδνηήζεσλ δηαιχζεθε ε πξαγκαηηθή παξαγσγή. Τν απνηέιεζκα είλαη ζήκεξα ε Ειιάδα λα βηψλεη αθφκα θαη δηαηξνθηθή αλαζθάιεηα, κε έλα ηεξάζηην εκπνξηθφ έιιεηκκα ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα.

3 Η ρψξα καο ζα είρε απνθχγεη πνιιέο απφ ηηο δπζκελείο θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηηο νπνίεο δνχκε ζήκεξα, αλ δηέζεηε έλα δηαθνξεηηθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα. Η άκβιπλζε ησλ αληζνηήησλ, ε πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη αιιειεγγχεο, ε ηζφξξνπε ελαξκφληζε θνηλσληθψλ αλαγθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ παξέκεηλαλ ζηε ζθηά ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πζηεξήζεσλ. Έηζη, ε ρψξα καο δελ πξνρψξεζε πνηέ ζε δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Κάπνηνη ζεσξνχλ πσο αξθεί λα ιάβνπκε κέηξα δεκνζηνλνκηθνχ ραξαθηήξα θαη λα κεηψζνπκε ηηο δεκφζηεο δαπάλεο, νπφηε ε αλάπηπμε ζα έξζεη απφ κφλε ηεο. Η αιήζεηα φκσο είλαη πσο ρξεηάδεηαη λα πεξάζνπκε ζε έλα άιιν κνληέιν θνηλσληθήο παξέκβαζεο. Σ έλα κνληέιν θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξνηεξαηφηεηά ηνπ ζα είλαη ην επίπεδν θαη ε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ε ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο. Σε αληαγσληζηηθά κνληέια πγείαο, φπνπ ηα λνζνθνκεία θαη νη θιηληθέο ζα βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπο, ρσξίο λα ζπαηαινχλ πνιχηηκνπο πφξνπο. Σε έλα επίζεο αληαγσληζηηθφ κνληέιν παηδείαο, φπνπ ζα ιεηηνπξγνχλ ζχγρξνλα ζρνιεία θαη παλεπηζηήκηα (θαη κε ηε δεκηνπξγία κε θεξδνζθνπηθψλ παλεπηζηήκησλ, γηαηί δηαθνξεηηθά ηα πεξηζψξηα αληαγσληζηηθφηεηαο ζα είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλα). Μηα παηδεία πνπ βνεζά ηνπο λένπο λα βξνπλ εξγαζία ζηε ρψξα καο θαη λα κε μεληηεχνληαη. Κνηλσληθή δηθαηνζχλε ππάξρεη εθεί φπνπ επηθξαηεί ε αμηνθξαηία, ε δηαθάλεηα θαη ν πγηήο αληαγσληζκφο. Εθεί φπνπ πξνσζνχληαη πνιηηηθέο επηβξάβεπζεο απηψλ πνπ πξνζπαζνχλ θαη εξγάδνληαη ζθιεξά θαη ζηνλ ηδησηηθφ θαη ζην δεκφζην ηνκέα. Εθεί πνπ επλννχληαη πνιηηηθέο ελίζρπζεο φζσλ πξνέξρνληαη απφ ρακειφηεξα θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα γηα λα εθπιεξψζνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο. Θέινπκε έλα κνληέιν δηθαηνζχλεο πνπ ζα απνλέκεηαη γξήγνξα, πνπ ζα ηεξεί ηηο αξρέο ηεο ηζνλνκίαο θαη ζα εμαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Έλα θνξνινγηθφ ζχζηεκα κε αλαπηπμηαθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Έλα ζχζηεκα πνπ αληηκεησπίδεη νπζηαζηηθά θαη ξηδηθά ηε θνξνδηαθπγή θαη κεηψλεη ηα βάξε γηα ηα ρακειφηεξα θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα. Αλ ηα έζνδα απφ ηελ άκεζε θνξνινγία, πνπ ζήκεξα δηακνξθψλνληαη ζην 7,7% ηνπ ΑΕΠ, έθηαλαλ ζην 11% πιεζηάδνληαο ηνλ κέζν φξν ηεο επξσδψλεο (12,5%), ηα νθέιε γηα ηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ζα ήηαλ κεγαιχηεξα απφ ηε κείσζε πνπ έγηλε κε ηηο νξηδφληηεο πεξηθνπέο ησλ κηζζψλ. Σχγρξνλε ξηδνζπαζηηθή πνιηηηθή πξφηαζε είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ιεηηνπξγηθνχ δεκφζηνπ ηνκέα βαζηζκέλνπ ζηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ θαη φρη ε αλαπαξαγσγή ελφο θξάηνπο πνπ ιεηηνπξγεί πξνο φθεινο ηνπ εαπηνχ ηνπ. Όζν δελ μεθαζαξίδνπκε ηα φξηα ζηα νπνία εθηείλνληαη ν δεκφζηνο θαη ν ηδησηηθφο ηνκέαο, ζα επλννχκε ηδηαίηεξα ζπκθέξνληα ζηηο «γθξίδεο πεξηνρέο» κεηαμχ ησλ δχν. Πξέπεη λα πάςεη ν δεκφζηνο

4 ηνκέαο λα ιεηηνπξγεί σο κεραληζκφο ππνζηήξημεο ησλ ηδησηηθψλ θαη ζπληερληαθψλ ζπκθεξφλησλ θαη ν ηδησηηθφο σο κεραληζκφο δηαθζνξάο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Ο δεκφζηνο ηνκέαο πνπ νξακαηηδφκαζηε ζα ιεηηνπξγεί κε δηαθάλεηα, ζα δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ αμηνθξαηία, ζα θηλείηαη ζηε βάζε ηεο κέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ θάζε δεκφζηνπ ππαιιήινπ. Ο ζχγρξνλνο δεκφζηνο ηνκέαο νθείιεη λα ιεηηνπξγεί σο δψλε πξνζηαζίαο φζσλ δελ κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ ηελ μέθξελε πνξεία ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ ηνπ ξίζθνπ, ελψ παξάιιεια ζα δηακνξθψλεη ην θαηάιιειν θιίκα ελζάξξπλζεο φισλ απηψλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ πνπ ζα εληζρχνπλ έλαλ εμσζηξεθή, απηνηξνθνδνηνχκελν ηδησηηθφ ηνκέα, ψζηε λα κεησζεί ε αλεξγία. Η αζηπλνκία νθείιεη επίζεο λα νξγαλσζεί κε πην απζηεξνχο θαη ιεηηνπξγηθνχο θαλφλεο θαη εηδηθά κε επαγγεικαηηζκφ, ψζηε λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθφηεξα ηελ εγθιεκαηηθφηεηα. Η θαζεκεξηλή θαη εηδηθά ε νηθνλνκηθή αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ δελ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκν αγαζφ ζε θαηξνχο θξίζεο είλαη πξναπαηηνχκελν γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ δεκηνπξγηθψλ δπλάκεσλ ηεο θνηλσλίαο. Σηεξίδνπκε θάζε πγηή θαη ειπηδνθφξα ηδησηηθή πξσηνβνπιία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Η απνδνρή ηεο ειεχζεξεο αγνξάο σο ππιψλα ησλ δεκνθξαηηθψλ θνηλσληψλ δελ έρεη ηίπνηα ην θνηλφ κε ην λενθηιειεπζεξηζκφ. Γηαηί παξάιιεια επηδηψθνπκε ηελ εμνκάιπλζε ησλ αληζνηήησλ πνπ δεκηνπξγεί ε ειεχζεξε αγνξά. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηνπ ξπζκηζηηθνχ ξφινπ ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, πξάγκα πνπ δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηνλ θξαηηζκφ. Τν Δεκφζην πξέπεη λα δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο επελδχζεσλ, λα ελζαξξχλεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη λα δηαζθαιίδεη ζηξαηεγηθνχ ηχπνπ θξαηηθέο επηινγέο. Φξεηαδφκαζηε έλα παξαγσγηθφ κνληέιν αλνηρηφ ζηελ θαηλνηνκία, ην νπνίν ζα ζηεξίδεηαη ζηελ έξεπλα θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ επξεκάησλ ηεο, εζηηάδνληαο ηηο πξνζπάζεηέο καο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο αηρκήο. Έλα παξαγσγηθφ κνληέιν πνπ ζα ζπάζεη ηηο κνλνπσιηαθέο δνκέο ζηελ παξαγσγή, ηελ αγνξά θαη ηε δηαλνκή, ψζηε λα πέζνπλ νη ηηκέο. Η εμσζηξέθεηα θαη ε ζηήξημε θζηλνπζψλ πεξηνρψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ζηηο επηινγέο ρξεκαηνδφηεζεο, είηε απηέο εθηεινχληαη κε εζληθνχο πφξνπο είηε κέζσ ηνπ ΕΣΠΑ. Η πνιπεπίπεδε θξίζε πνπ βηψλνπκε ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη πιήμεη βαζχηαηα θαη ην ζχζηεκα ησλ πνιηηηζκηθψλ αμηψλ ζηε ρψξα. Αλάρσκα ζ' απηή ηελ νδπλεξή εμέιημε κπνξεί λα απνηειέζεη ε ζηήξημε ηεο ζχγρξνλεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο θαη ε δηαζχλδεζή ηεο κε ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά καο. Σ απηφ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεηηθά θαη έλα ζχζηεκα νηθνλνκηθψλ - θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ, πνπ ζ αληηθαηαζηήζεη ηηο άκεζεο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο, νη νπνίεο πνιιέο θνξέο δηαλέκνληαη κε δηαβιεηά θξηηήξηα.

5 Η πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε επεμεξγαζία κηαο ζηξαηεγηθήο βηψζηκεο αλάπηπμεο απνηεινχλ δίρσο άιιν δσηηθήο ζεκαζίαο πνιηηηθή πξσηνβνπιία, πνπ δελ έρεη πνηέ ελεξγνπνηεζεί. Η πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο δελ απνηειεί απιψο κηα πξάμε επζχλεο απέλαληη ζηηο επφκελεο γεληέο, αιιά θαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν αμηνπνίεζεο ησλ ζπγθξηηηθψλ καο πιενλεθηεκάησλ ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Μελ μερλάκε πσο ε «βαξηά βηνκεραλία» καο, ν ηνπξηζκφο, έρεη σο «πξψηε χιε» ην θπζηθφ θάιινο ηνπ ηφπνπ καο. Δελ ζπληζηά ινηπφλ κφλν πξάμε εζηθήο επζχλεο ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη πξάμε νηθνλνκηθνχ νξζνινγηζκνχ. Κιείλνληαο κε ηα επηκέξνπο δεηήκαηα, επηζπκνχκε λα ηνλίζνπκε ηελ αλάγθε λα ρσξηζηεί επηηέινπο ε νξζφδνμε εθθιεζία απφ ην θξάηνο. Ο πιήξεο ρσξηζκφο ζε φια ηα επίπεδα φρη κφλν είλαη απαξαίηεην βήκα γηα κηα επξσπατθή ρψξα ηνπ 21 νπ αηψλα, αιιά ζα σθειήζεη πνιιαπιά θαη ηηο δχν πιεπξέο. Είλαη πιένλ εκθαλέο πσο αλ ην πνιηηηθφ ζχζηεκα ζπλερίζεη λα κελ αιιάδεη θαη λα κελ αλαλεψλεηαη, αλ ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί κε αδηαθαλείο δηαδηθαζίεο απηναλαπαξάγνληαο ηηο παζνγέλεηεο ηνπ, ζα ππάξμεη πξφβιεκα δεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζεζκψλ ζηε ρψξα. Είλαη αλαγθαίν λα ζηεξηρηεί ε πνιηηηθή αληηπαξάζεζε ζηελ ηεθκεξίσζε θαη ην ζπγθεθξηκέλν πνιηηηθφ ιφγν, φπσο επίζεο θαη λα δεκηνπξγεζνχλ νπζηαζηηθνί θαη φρη κφλν λνκηθίζηηθνη κεραληζκνί ινγνδνζίαο. Επηβάιιεηαη ηα θφκκαηα λα γίλνπλ αλνηρηά ζηα κελχκαηα ηεο θνηλσλίαο, κέζσ ηεο δηαθάλεηαο ζηα νηθνλνκηθά ηνπο θαη ηνπ ηαθηηθνχ απνινγηζκνχ ησλ εγεζηψλ ζηα κέιε θαη ηνπο θίινπο. Φξεηάδεηαη έλαο πην δεκνθξαηηθφο εθινγηθφο λφκνο, ν νπνίνο φκσο ζα ιακβάλεη ππφςε ηνπ θαη ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο θπβεξλεηηθψλ πιεηνςεθηψλ, θάλνληαο απαγνξεπηηθή θαη πεξηηηή ηε ρξήζε ηνπ «καχξνπ πνιηηηθνχ ρξήκαηνο». Τα ζεκεξηλά θφκκαηα ηείλνπλ λα καξαζνχλ, θαζψο δελ αλαλεψλνληαη κε ηδέεο θαη πξφζσπα απφ ηελ ίδηα ηε δεκηνπξγηθή θνηλσλία. Σίγνπξα φια ηα παξαπάλσ δελ πξφθεηηαη λα αιιάμνπλ απφ ηε κηα κέξα ζηελ άιιε, κε δεδνκέλεο κάιηζηα θαη ηηο κεγάιεο αιιαγέο πνπ πξέπεη λα επέιζνπλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. Όκσο, ε πξνζπάζεηα αλφξζσζεο ηεο ρψξαο, ε αιιαγή ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ παξαγσγηθνχ κνληέινπ πξέπεη λα ζπλερηζηνχλ, παξά ηηο αληηδξάζεηο φισλ φζσλ δελ ζέινπλ ηελ αιιαγή ησλ θαλφλσλ. Γηα λα θηηάμνπκε κηα ζχγρξνλε ρψξα ρξεηάδνληαη ζπγθξνχζεηο κε θαηεζηεκέλα ζπκθέξνληα θαη ινγηθέο, αιιά θαη έλα φξακα θαη ζρέδην γηα ην θξάηνο θαη ηελ θνηλσλία πνπ ζέινπκε. Δελ αξθεί λα είκαζηε απιά ζπγθξνπζηαθνί θαη αληίζεηνη κε ην παξειζφλ, ρσξίο λα πξνζδηνξίδνπκε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αμίεο απηνχ πνπ ζέινπκε λα νηθνδνκήζνπκε.

6 Είλαη επνκέλσο απαξαίηεην λα ελεξγνπνηεζνχλ άκεζα νη πγηείο θαη δξαζηήξηεο δπλάκεηο φιεο ηεο θνηλσλίαο. Η ρψξα καο δελ ρξεηάδεηαη λα πεξηκέλεη ζαχκαηα. Οη πγηείο θαη δξαζηήξηεο πνιηηηθέο δπλάκεηο, θηλήζεηο θαη θφκκαηα πνπ επηδηψθνπλ ηελ αλαδηάξζξσζε νθείινπλ λα αθήζνπλ θαηά κέξνο ηηο άγνλεο αληηπαξαζέζεηο θαη λα ζπκθσλήζνπλ ζ έλα ζρέδην γηα ηελ αλφξζσζε ηεο ρψξαο. Όινη καο, νθείινπκε πιένλ λα αληαπνθξηζνχκε ζ απηή ηελ πξφθιεζε θαη λα βάινπκε ηηο βάζεηο γηα κηα Αληαγσληζηηθή θαη Επεκεξνχζα Οηθνλνκία ζε κηα ζχγρξνλε Επξσπατθή θαη Δεκνθξαηηθή Κνηλσλία. Σηελ θαηεχζπλζε απηή, θηινδνμεί λα θηλεζεί ε «Δπλακηθή Ειιάδα». Με ην πξίζκα απηφ, φζεο θαη φζνη ππνγξάθνπκε ηελ παξνχζα Δηαθήξπμε δειψλνπκε ηε γεληθή πνιηηηθή καο ζπκθσλία κε ηηο κείδνλεο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ θίλεζε πνιηηψλ. Οη πεξηζζφηεξνη θαη νη πεξηζζφηεξεο είκαζηε αλεμάξηεηνη, φζνη θαη φζεο, φκσο, κεηέρνπκε ζε θφκκαηα ή άιιεο ελψζεηο πνιηηψλ δηαηεξνχκε ηηο ηδηαίηεξεο ζέζεηο θαη απφςεηο καο. Θεσξνχκε φηη ε δηαηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ απνηειεί ζηνηρείν ηζρχνο ηεο «Δπλακηθήο Ειιάδαο», πνπ ζα ηελ βνεζήζεη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ζχλζεζεο ζπγγελψλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ. Αγγειόπνπινο Σόιεο, Γηθεγόξνο Βαζηιόπνπινο Πεξηθιήο, Γεκνζηνγξάθνο Βεληαλάθε Μαίξε, Ιαηξόο Γεσξγνπνύινπ Διέλε, θελνζέηηο Γηαλλαθόπνπινο Αλδξέαο, Φνηηεηήο, Πάηξα Γξαβάλεο Αρηιιέαο, Καζεγεηήο Ιαηξηθήο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο Γεκεηξόπνπινο Απνζηόιεο, ΑΓΙΠ Διεπζεξηάδεο Δπξπβηάδεο, Φπζηθόο Καθαβειάθεο Κπξηάθνο, Οξζνπαηδηθόο Υεηξνπξγόο Καινγεξόπνπινο ηάζεο, Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο Δπηηξνπάθεο Μάλνο, Πηπρηνύρνο ΑΟΔΔ, Μνπζηθόο (ηζειηζηαο) Καινγήξνπ Οξέζηεο, Φπζηθόο, Καζεγεηήο ΑΠΘ Καξξά Αλαζηαζία, Καζεγήηξηα Δθαξκνγώλ ΣΔΙ, Άξηα Καηζέινο σηήξεο, Γηαθεκηζηήο Καηώλεο Παύινο, Αλαπι. Καζεγεηήο Ιαηξηθήο Κξήηεο Κισλάξε Αξηάδλε, Φνηηήηξηα, Λνλδίλν Κνηιάθνπ Φαλή, Πηπρηνύρνο Οηθνλνκηθνύ Ννκηθήο Αζήλαο Κνινκβνηζάθε Κάιιηα, Φπζηθόο Κνληάθεο Γηώξγνο, Αλαπι. Καζεγεηήο Ιαηξηθήο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο Κνληάθεο Λεπηέξεο, Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο ΔΜΠ Κνληάθεο Μηράιεο, Φνηηεηήο Ιαηξηθήο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο Κνξλάξνπ Δηξήλε, Πηπρηνύρνο Ννζειεπηηθήο ΣΔΙ Κνπκεληάθνο Δπάγγεινο, Ιδησηηθόο Τπάιιεινο Κνππέγθνο Πέηξνο, Ννκηθόο, κέινο ηεο γξακκαηείαο ηνπ Δπξσπατθνύ νζηαιηζηηθνύ Κόκκαηνο Κνύηξαο Μηράιεο, Ιαηξόο-Νεπξνιόγνο Κνπηζνκύηεο Γηάλλεο, θελνζέηεο/παξαγσγόο

7 Κπξηαθνπνύινπ-Γειήσξγα Μαξία-Μαξίλα, Μεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα Λαιηα Βάγηα, Δπηρεηξεκαηίαο Μαζηξνγησξγάθεο Γεκήηξηνο, Φνηηεηήο Ιαηξηθήο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο Μεηαμάο Σάθεο, Καζεγεηήο Δπηζηήκεο Τπνινγηζηώλ θαη ηδξπηήο ηνπ Media Arts & Sciences Program, Wellesley College Μεηξηηζάθεο Βαιέξην Πάξηο, ΙΣ Μάλαηδεξ, Πάθνο Μηράιε Έιελα, Ιδησηηθή Τπάιιεινο Μόζηαινο Ηιίαο, Καζεγεηήο Πνιηηηθήο ηεο Τγείαο, LSE Μπαιαζόπνπινο Αζαλάζηνο, Φνηηεηήο, Αζήλα Μπνύξαο Νίθαλδξνο, Οκόηηκνο Καζεγεηήο Φπρηαηξηθήο, University of London Νηθνιάνπ Υξήζηνο, Καζεγεηήο Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Τπνινγηζηώλ, Παλεπηζηήκην Κξήηεο Παλαθνύιηαο ηέθαλνο, Φπζηθόο, Τπνςήθηνο Γηδάθησξ, Ισάλληλα Παπαδόπνπινο Θαλάζεο, ηέιερνο Δπηρεηξήζεσλ Παπαδνπνύινπ Λίλα Δπ. Καζεγήηξηα πληαγκαηηθνύ Γηθαίνπ, Ννκηθή ΑΠΘ Παπαζηαύξνπ Αίαο-Θεόδσξνο, Ιαηξόο-Υεηξνπξγόο Παπαρξήζηνπ Άξεο, Γεσπόλνο Πνιίηε Γήκεηξα, Αθαδεκατθόο, Δδηκβνύξγν/Ηλσκέλν Βαζίιεην Πνληηθάθε Αξηεκηο, Δηδηθεπόκελε γηαηξόο, Βεληδέιεην Ννζνθνκείν Ηξαθιείνπ Ρεληνύκεο Μειέηεο, Σξαπεδηθόο ηακαηηάδεο Γηώξγνο, Φνηηεηήο Ιαηξηθήο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο Σαθηηθάθεο Αξηζηνηέιεο, Οδνληίαηξνο Σδαγθαξάθεο ηξάηνο, Δηδηθεπόκελνο Ιαηξόο, ΠΑΓΝΗ Σδαλνδαζθαιάθε Ρνύια, Οδνληίαηξνο Σξηθνπλάθε Βαιεληίλα, Μεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα Σζαξαπαηζάλεο Γεκήηξεο, Γηθεγόξνο Σζαηζάλεο Υξήζηνο, Αλαπι. Καζεγεηήο, Ιαηξηθό Σκήκα, Παλεπηζηήκην Κξήηεο Φξαγθάθε Καηεξίλα, Γηθεγόξνο-πγγξαθέαο Φύζζαο Γεκήηξεο, πγγξαθέαο Υαηδήο Γεκήηξηνο, Φνηηεηήο Ιαηξηθήο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο Υαηδεζηξαηή Γήκεηξα, Έκπνξνο Υσξηαλόπνπινο Γεκήηξεο, Φσηνγξάθνο

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα:: «Η Ππωηηοβάθμιια Φποννηηίίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 2 - Λεπηέξεο Απγελάθεο. Ηλεκηρονική Προέκδοζη. e-book. Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ. θαη ν Θεόο θνβάηαη ην Διιεληθό Κξάηνο

Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 2 - Λεπηέξεο Απγελάθεο. Ηλεκηρονική Προέκδοζη. e-book. Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ. θαη ν Θεόο θνβάηαη ην Διιεληθό Κξάηνο Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 2 - Ηλεκηρονική Προέκδοζη e-book Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ θαη ν Θεόο θνβάηαη ην Διιεληθό Κξάηνο Ζξάθιεην 2010 Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 3 - Βηνγξαθηθό εκείσκα Ο γελλήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α Κεθάιαην 1 Ζ Διιάδα αιιάδεη. Σν εζληθό ζρέδην αλαζπγθξόηεζεο γηα ηελ Διιάδα ηεο δεκηνπξγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Η δήλωση του Παρισιοφ

Η δήλωση του Παρισιοφ Η δήλωση του Παρισιού Έλαο ηξφπνο εμφδνπ απφ ηελ θξίζε ζηελ Δπξψπε Γψδεθα πξνηάζεηο ησλ Πξαζίλσλ γηα κηα θνηλσληθά δίθαηε θαη πεξηβαιινληηθά βηψζηκε ιχζε ζηελ θξίζε Δηζαγσγή: ε απνηπρία ησλ ζπκβαηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΗΕ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΠΔΗΟΑ ΡΚΖΚΑ ΓΔΛΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΔΙΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ

ΔΘΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΗΕ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΠΔΗΟΑ ΡΚΖΚΑ ΓΔΛΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΔΙΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΔΘΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΗΕ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΠΔΗΟΑ ΡΚΖΚΑ ΓΔΛΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΔΙΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ Θέμα: Ζ οπγάνωζη και η λειηοςπγία ηων δημοζίων επισειπήζεων ζηη σώπα μαρ Δπιβλέπων: Σαπίλαορ Φ. Σαπίζηρ Πποςδάζηπια:

Διαβάστε περισσότερα

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο Δ Ι Α Υ Η Μ Ι Η Βάλια Μπου γάδη Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Η 1. Π ν ύ ν θ ε ί ι ε η α η ε α π ν η ε ι ε ζ κ α η η θ ό η ε η α η ε ο δ η α θ ή κ η ζ ε ο Η ηέρλε ηεο δηαθήκηζεο είλαη ζύλζεηε. Γηα ηελ παξαγσγή ελφο θαινχ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η

Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Π Ο Τ Ρ Γ Δ Ι Ο Γ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ι Κ Η Μ Δ Σ Α Ρ Ρ Τ Θ Μ Ι Η & ΗΛΔ Κ Σ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Γ Ι Α Κ Τ Β Δ Ρ Ν Η Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ Κ Α Ι Ν Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

(1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια Π. Σζαιδάξε 75-77 Πεξηζηέξη Σει: 2105711242 www.paxat.gr

(1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια Π. Σζαιδάξε 75-77 Πεξηζηέξη Σει: 2105711242 www.paxat.gr ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΦΟΝΛΡΗΠΡΖΟΗΑ ΞΑΣΑΡΝΟΗΓΖ (1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (2) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (3) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (4) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Peter Drucker Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ - 2 - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ -

Προοίμιο. Peter Drucker Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ - 2 - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ - Προοίμιο «ε κηα βηνκεραληθή θνηλσλία κφλεο ζεκαληηθέο κνλάδεο ηνπηθήο δηνηθήζεσο είλαη ε επηρείξεζε θαη ην εξγνζηάζην. Ζ παξαθκή ηεο παξαδνζηαθήο κνξθήο ηνπηθήο δηνηθήζεσο, ζπγθεθξηκέλα ηεο δεκνηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βξπσλίδεο Μάξηνο θαη Γνπιηάκνο Κώζηαο Δπξσπατθφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ

Βξπσλίδεο Μάξηνο θαη Γνπιηάκνο Κώζηαο Δπξσπατθφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Κνηλσληθή πνιηηηθή ζηε ΝΑ Δπξώπε:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΜΟΤΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Η ΚΡΙΗ ΣΟΤ ΜΟΝΔΣΑΡΙΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τρεις πτστές τοσ ελληνικού εργατικού κινήματος

Τρεις πτστές τοσ ελληνικού εργατικού κινήματος Τρεις πτστές τοσ ελληνικού εργατικού κινήματος Α. Ζ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΚΗΝΖΜΑΣΟ Όηαλ πξνζεγγίδνπκε ηζηνξηθά έλα θνηλσληθφ θίλεκα, ην πξψην πνπ ελδηαθέξεη είλαη νη απαξρέο ηνπ, νη πξνυπνζέζεηο δειαδή θαη νη δηαδηθαζίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπισκαηηθή εξγαζία Η ΙΓΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΓΙΔΘΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορικό ςτην εποχό τησ αβεβαιότητασ

Η Πληροφορικό ςτην εποχό τησ αβεβαιότητασ Η Πληροφορικό ςτην εποχό τησ αβεβαιότητασ Νίκος Καραμολέγκος Agile Solutions Έκδοζη 1.00 Σύντομο βιογραφικό Νύκοσ Καραμολϋγκοσ Για πρώτη φορϊ αςχολόθηκα με τη πληροφορικό το 1968. Μετϊ από μια ςύντομη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I Θανάσης Μανιάτης Όκηινο Μαξμηζηηθώλ Δξεπλώλ Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ --------------------------------------------------------- ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ. ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θζμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Επιβλζπουςα: ΠΑΠΑΣΤΛΙΑΝΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ.

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ. ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θζμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Επιβλζπουςα: ΠΑΠΑΣΤΛΙΑΝΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ. Δ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θζμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιβλζπουςα: ΠΑΠΑΣΤΛΙΑΝΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ Σπουδάςτρια: ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑ ΑΘΗΝΑ - 2010 [1] ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ζ παξαθάησ εξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΜΑΓΔ ΠΙΔΗ: ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οκηιία θ. Νηθόιανπ Ναλόπνπινπ Δηεπζύλνληνο Σπκβνύινπ ηνπ Οκίινπ Eurobank EFG. Δηαγωληζκόο Εθαξκνζκέλεο Έξεπλαο & Καηλνηνκίαο Τειεηή Λήμεο (βξάβεπζε)

Οκηιία θ. Νηθόιανπ Ναλόπνπινπ Δηεπζύλνληνο Σπκβνύινπ ηνπ Οκίινπ Eurobank EFG. Δηαγωληζκόο Εθαξκνζκέλεο Έξεπλαο & Καηλνηνκίαο Τειεηή Λήμεο (βξάβεπζε) Οκηιία θ. Νηθόιανπ Ναλόπνπινπ Δηεπζύλνληνο Σπκβνύινπ ηνπ Οκίινπ Eurobank EFG Δηαγωληζκόο Εθαξκνζκέλεο Έξεπλαο & Καηλνηνκίαο Τειεηή Λήμεο (βξάβεπζε) 5 Ινπιίνπ 2011 Kέληξν Πνιηηηζκνύ "Ειιεληθόο Κόζκνο" Ίδξπκα

Διαβάστε περισσότερα

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε»

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: «ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δπηβιέπνπζα: Σζηνύινπ Βαζηιηθή πνπδάζηξηα: Κόθθαιε Καιιηόπε ΑΘΖΝΑ-

Διαβάστε περισσότερα

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Ο Ππόλογορ ηος υρ άνυ Επιλόγος από ηο Υπόμνημα Διαμαπηςπίαρ ππορ Διοικηηικό Δικαζηήπιο ηος κάηυθι αναθεπομένος

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ (Π.Ε.Τ.Π) ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σεο Αξηεκάθε Αιεμίαο (ΑΜ:132) Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Επιβλέπουςα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΚΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

«Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη άρετ ῆ ς πανουργί α και οὐ σοφία φαίνεται» (Πιάησλ, Μελέμελνο) Δίλαη ζύκκαρνο ή ερζξόο ηνπ αλζξώπνπ ε επηζηήκε;

«Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη άρετ ῆ ς πανουργί α και οὐ σοφία φαίνεται» (Πιάησλ, Μελέμελνο) Δίλαη ζύκκαρνο ή ερζξόο ηνπ αλζξώπνπ ε επηζηήκε; 1 «Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη άρετ ῆ ς πανουργί α και οὐ σοφία φαίνεται» (Πιάησλ, Μελέμελνο) Δίλαη ζύκκαρνο ή ερζξόο ηνπ αλζξώπνπ ε επηζηήκε; Ζ επηζηεκνληθή γλψζε είλαη εζηθά νπδέηεξε. Ζ δηάζπαζε, ιφγνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ύζηημα Ππομηθειών. Σο παπάδειγμα ηος Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ ηηρ Μ. Βπεηανίαρ (NHS). Αξιοποίηζη βέληιζηων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ».

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ». Α.Σ.Δ.Η. ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ». Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε... 52 Τινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Καηλνηνκία 2010» (i2i)...

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε... 52 Τινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Καηλνηνκία 2010» (i2i)... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 3 ABSTRACT... 3 ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΣΜΗΔΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΧΝ... 4 ΔΙΑΓΧΓΗ... 5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο... 7 Γεληθά ζηνηρεηά ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο... 7 1.1 Θεζκηθφ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ.

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Γεσξγηάδνπ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα